Zuzenbidearen webgunea, euskaraz
Octava ediciión Premios Adrián Celaya

Administrazio zuzenbidea  >>  Legeria  >> Orokorra

13/2012 Errege Lege Dekretua, martxoaren 30ekoa; honen bidez, elektrizitatearen eta gasaren barne-merkatuen arloko eta komunikazio elektronikoen arloko zenbait zuzentarauren transposizioa egiten da, eta gasaren eta elektrizitatearen sektoreetako kostuen eta diru-sarreren arteko bat ez etortzeek eragindako desbideratzeak zuzentzeko neurriak onartzen dira

2012-03-30

Erakundea: Estatuko Buruzagitza

Argitalpena: EAO, 2012/3/31, 78. zk.

I.  XEDAPEN OROKORRAK

ESTATUKO BURUZAGITZA

4442

13/2012 Errege Lege Dekretua, martxoaren 30ekoa; honen bidez, elektrizitatearen eta gasaren barne-merkatuen arloko eta komunikazio elektronikoen arloko zenbait zuzentarauren transposizioa egiten da, eta gasaren eta elektrizitatearen sektoreetako kostuen eta diru-sarreren arteko bat ez etortzeek eragindako desbideratzeak zuzentzeko neurriak onartzen dira.

I

Europako Erkidegoko zuzentarauen transposizioa, batez ere, barne-merkatuari buruzko zuzentarauena, epean egitea da gaur egun Europako Kontseiluak ezarritako helburu nagusietako bat. Europako Batzordeak aldizkako txostenak igortzen dizkio Lehiakortasun Kontseiluari azter ditzan. Txosten horiei balio politiko handia ematen zaie, estatu kideek barne-merkatua martxan jartzerakoan duten eraginkortasuna eta sinesgarritasuna neurtzeko balio baitute.

Helburu hori lortzeak, gaur egun, are lehentasun handiagoa du, Lisboako Tratatuak diseinatutako agertoki berria dela-eta. Tratatu horrek, Europar Batasuneko Tratatua eta Europako Erkidegoa eratzekoa aldatzen ditu, transposizioak epean ez betetzeari dagokionez; kasu horietan, Batzordeak zehapen ekonomiko gogorrak jartzea eska diezaioke Europar Batasuneko Justizia Auzitegiari, eta gainera, zehapen horiek azkar jartzea (Europar Batasunaren funtzionamenduari buruzko Tratatuaren – EBFT 260.3

artikulua).

Espainiak tinko bete ditu epean egin beharreko transposizio-helburuak ezarri zirenetik.

Hala ere, zenbait zuzentarauren transposizioa atzeratzen ari da. Zuzentarauok lege mailako arau bat behar dute barne-ordenamendu juridikoan sartzeko, isuna jartzeko arriskua baitago, EBFTren 260.3 artikuluan zehaztutakoarekin bat.

Zuzentarauok Espainiako ordenamendu juridikoan sartzea gehiago atzeratzeak ondorio larriak izan ditzakeela ikusita, beharrezkoa da transposizioa egiteko errege legedekretu bat onartzea. Hartara, arau-hauste prozedura irekiak itxi ahal izango ditugu, bai eta Espainiari zehapen ekonomikoak jartzea saihestu ere.

Errege lege-dekretua transposiziorako tresna moduan erabiltzeari dagokionez, esan beharra dago Konstituzio Auzitegiak, urtarrilaren 21eko 23/1993 Epaian ezarritakoaren arabera, lege-dekretua egoera ekonomiko zailei aurre egiteko legezko tresna dela, eta hala dagoela jasota Konstituzioan; horrez gain, urtarrilaren 13ko 1/2012 Epaiak dio, «transposizioan ageriko atzerapena» dagoenean eta, aldi berean, «Espainiako Erresumaren aurka ez-betetze prozedurak» daudenean, Konstituzioaren 86.1 artikuluan adierazitako aparteko eta presazko beharrizanaren egoera betetzen dela bermatzen duela.

Bestalde, ez da tresna juridiko horretara jo behar den lehenengo aldia, Europar Batasuneko Zuzenbidea ez betetzeagatik zehapen ekonomikoak jasotzeko benetako eta berehalako arriskua saihesteko. Horregatik, segurtasun pribatuari buruzko uztailaren 30eko 23/1992 Legearen artikulu jakin batzuk aldatzen dituen irailaren 14ko 8/2007 Errege Lege Dekretua emateko arrazoia honakoa izan zen: «Auzitegi Konstituzionalaren jurisprudentziak aipaturiko aparteko eta presazko beharrizanaren aldez aurreko egoera betetzea, eta, hor, araua sortu beharra hain izaera berezikoa izango da, non ezingo baitzaio premiazko legegintza-prozeduraz erantzun, eskatzen duen berehalakotasunagatik». Premisa horri ere hel dakioke kasu honetan.

II Batetik, errege lege-dekretu honek hainbat aurreikuspen sartzen ditu gure ordenamenduan, tartean: elektrizitatearen sektorearen azaroaren 27ko 54/1997 Legea aldatzea eskatzen duten Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2009ko uztailaren 13ko 2009/72/EE Zuzentarauan jasotakoak eta hidrokarburoen sektoreari buruzko urriaren 7ko 34/1998 Legea aldatzea eskatzen duten Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2009ko uztailaren 13ko 2009/73/EE Zuzentarauan jasotakoak. Halaber, partez txertatzen du Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2009/28/EE Zuzentaraua, 2009ko apirilaren 23koa, iturri berriztagarrietako energiaren erabilera sustatzekoa eta 2001/77/EE eta 2003/30/EE zuzentarauak aldatu eta indargabetzen dituena.

Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2009/72/EE Zuzentarauak, 2009ko uztailaren 13koak, elektrizitatearen barne-merkaturako arau komunei buruzkoak, 2003/54/ EE Zuzentaraua indargabetzen duenak, alderdi berriak sartzen ditu sare-jardueren eta hornidura- eta sortze-jardueren arteko banaketa efektiboa lortzeko, eta hainbat aukera proposatzen ditu banaketa hori egiteko.

Gainera, herrialdeko agintaritza arautzaileen rola indartzen du, eta herrialde mailako agintaritza arautzaile bakarra, juridikoki eta funtzionalki beste edozer erakunde publiko edo pribatuz kanpokoa dena, sortzea aurreikusten du, bai eta agintaritza arautzaileen helburu, betebehar eta gaitasunak zehaztu ere.

Bestetik, zerbitzu publikoaren betebeharrak indartzen dira. Horren harira, kontsumitzaileak bere kontsumo-datuak, lotutako prezioak, zerbitzu-kostuak eta desadostasunak konpontzeko bideei buruzko informazioa zer-nola lortu ditzaketen arautuko da. Horrez gain, xedatu legez, estatu kideek definitu behar dute bezero ahularen kontzeptua, eta ezarri energia elektrikoaren hornidura bermatzeko neurriak. Energiapobreziari ere erreferentzia egin zaio.

2009/73/EE Zuzentarauak ondare-banaketaren kontzeptua sartzen du; horren arabera, sarearen jabea sarearen kudeatzailea izango da, eta ekoizpen eta horniduran interesa duen edozer enpresatik bereiz egongo da. Gainera, gaitasunak gehiago bateratu eta energia-arautzaile nazionalen burujabetasuna indartu nahi du, estatu kide bakoitzean gainbegiraketa arautzaileak eraginkortasun maila bera izan dezan.

Elektrizitatearen sektorearen azaroaren 27ko 54/1997 Legeak eta hura garatzeko arau-xedapenek energia elektrikoa hornitzeko jardueren erregimen juridikoa ezarri zuten, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren abenduaren 19ko 1996/92/EE Zuzentarauan, elektrizitatearen barne-merkaturako arau komunei buruzkoan, jasotako aurreikuspenekin bat.

Ondoren, uztailaren 4ko 17/2007 Legeak elektrizitatearen sektorearen azaroaren 27ko 54/1997 Legea aldatu zuen, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren ekainaren 26ko 2003/54/EE Zuzentarauan, elektrizitatearen barne-merkaturako arau komunei buruzkoan, xedatutakora egokitzeko.

Hidrokarburoei buruzko urriaren 7ko 34/1998 Legeak gas naturalaren merkatuaren funtzionamenduaren oinarriak ezarri zituen, eta liberalizazioa areagotu zuen zerbitzua eraginkorragoa eta kalitate handiagokoa izatea lortzeko, lehiakortasuna areagotzeko eta horniduraren segurtasuna eta iraunkortasuna bermatzeko, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren ekainaren 22ko 1998/30/EE Zuzentarauan, gas naturalaren barnemerkaturako arau komunei buruzkoan, jasotako aurreikuspenei jarraiki.

Ondoren, uztailaren 2ko 12/2007 Legeak hidrokarburoen sektorearen urtarrilaren 7ko 34/1998ko Legea aldatu zuen, gas naturalaren barne-merkaturako arau orokorrei buruzko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren ekainaren 26ko 2003/55/EE Zuzentarauan, 1998/30/EE Zuzentaraua indargabetzen duenean, xedatutakora egokitzeko.

III Elektrizitate-sektoreari dagokionez, errege lege-dekretu honen bidez 2009/72/EE Zuzentarauan jasotako betebeharra bete da, estatu kide bakoitzak agintaritza arautzaile nazional bakarra izendatzea ezartzen duena. Halaber, agintaritza arautzaile horren gaitasun eta funtzioak zehazten dira, orain artekoak indartzeko. Zehazki, beste administrazio batzuekin koordinatuta, kontsumitzaileak babesteko neurrien eraginkortasuna eta aplikazioa bermatzen lagunduko duten helburuak eta funtzioak sakondu dira.

Sareko jardueren eta sortze- eta hornidura-jardueren arteko independentzia bermatzeko, 2009/72/EE Zuzentarauan zehaztutako baldintzak kontuan hartu dira, zehazki, enpresa-partaidetzen mugei eta horien kontrolari buruzkoak. Horrez gain, garraio-sareen kudeatzaileak izendatzea aurreikusten da, eta agintaritza arautzaileak eskumena izango du kudeatzaileok aurretiaz egiaztatzeko, erregelamendu bidez ezartzen diren prozedurei jarraiki.

Halaber, kontzeptu berri bat sartzen da, hain zuzen ere kontsumitzaile ahularena –zehaztutako ezaugarri sozialak, kontsumokoak eta erosahalmenekoak betetzen dituen kontsumitzailea–, eta kontsumitzaileak behar bezala babesteko beharrezko neurriak hartzea ezartzen da. Behin-behinean, alegia, kontsumitzaile ahularen kontzeptua definitu bitartean, halakotzat hartuko dira energiaren sektorean zenbait neurri hartzeko eta bonu soziala onartzeko apirilaren 30eko 6/2009 Errege Lege Dekretuaren 2. artikuluko eta bigarren xedapen iragankorreko aplikazio-eremuaren barruan direnak, hots, bonu soziala balia dezaketenak.

Kontsumitzailea babesteko beste neurri bat zera izan da, administrazio eskudunek, Energiaren Batzorde Nazionalarekin batera, harremanetarako puntu bakarra ezartzea, kontsumitzaileei eskubideen, indarrean den araudiaren eta auziak konpontzeko prozeduren berri emateko.

Bestalde, Estatuko Administrazio Orokorra gaitu da nazioarteko lankidetzamekanismoak abian jartzeko, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren apirilaren 23ko 2009/28/EE Zuzentarautik (iturri berriztagarrietatik datorren energia erabiltzea sustatzeari buruzkoa eta 2001/77/EE eta 2003/30/EE Zuzentarauak indargabetzen dituena) eratorritako konpromisoak betetzeko –berotegi efektuko gas-isurketak mugatzeko, iturri berriztagarrietatik datorren energia sustatzeko Europako esparru komun bat ezarri nahi du–, bai eta energia-eraginkortasuna sustatu, eta garraiotik datorren kutsadura murrizteko ere.

IV Hidrokarburoen sektoreari bagagozkio, aipatu behar da sare-kudeatzailea enborsareko instalazioen titular izatera pasatu dela. Sare-kudeatzaileak garraio-jarduerak, batetik, eta hornidura- eta ekoizpen-jarduerak, bestetik, bereizi beharko ditu. Horretarako, ondare-bereizketaren eredua proposatzen da. Hartara, pertsona berak ezin du horniduraeta ekoizpen-enpresa bat kontrolatu eta, aldi berean, garraio-sistema batean interesik edo eskubiderik izan. Hala, egitura bertikala duten enpresek ezingo dituzte beren enpresatalde bereko enpresak faboratu, ez eta gainerako lehiakideak baztertu ere. Hala eta guztiz ere, enbor-sareko instalazioen titular diren enpresek, baldin eta enpreson titular badira 2009ko irailaren 3a baino lehen eta ez badituzte betetzen ondare-bereizketaren beraren baldintzak, horien kudeaketa laga ahal izango diote ezarritako baldintzak betetzen dituen sare-kudeatzaile burujabe bati.

Gainera, jardueren bereizketa egiaztatzeko prozedura ezarri da 2009/73/EE Zuzentarauan zehaztutako garraio-sareen kudeatzaileentzat zein sare-kudeatzaile burujabeentzat. Energiaren Batzorde Nazionalak egingo du egiaztapena.

Erakunde arautzaileak, alegia, Energiaren Batzorde Nazionalak, funtzio gehiago izango ditu, eta berak onartu beharko ditu oinarrizko sarbide-zerbitzuaren bidesariak eta kanonak kalkulatzeko metodologiak. Zehatzeko eskumena eta enpresentzako juridikoki lotesleak izango diren erabakiak hartzeko gaitasuna izango du, aipatutako erakundeak dituen gaitasunen esparruan. Gainera, beste administrazio batzuekin batera, kontsumitzaileak babesteko neurrien eraginkortasuna eta aplikazioa bermatuko duten helburuak eta funtzioak sakonduko dira.

Horrez gain, biogasa, biomasatik lortutako gasa eta beste mota batzuetako gasak sartu dira hidrokarburoen sektoreari buruzko urriaren 7ko 34/1998 Legearen aplikazioeremuan, baldin eta teknikoki posible bada gas naturalaren sarean txartatzea. Garraioan ere ondare-bereizketaren erregimenari lotutako aldaketak sartu dira, definizioa eta enborsareko garraiolariek eta sare burujabeko kudeatzaileek Energiaren Batzorde Nazionalaren egiaztapena lortzeko bete behar dituzten betebeharrak eta baldintzak barne. Oinarrizkoak ez diren biltegiratzeetara sartzeko ezaugarriak eta hirugarrenei azpiegitura berrietarako edo aurretik zeudenen handitzeetarako sarbide-salbuespena emateko prozedura ezarri dira. 2009/73/EE Zuzentarauan xedatutakoaren ildotik, merkaturatzaileentzako betebehar berriak jaso dira, etxeko kontsumitzaileen babesa bermatzeko. Oinarrizko sareko garraio-, birgasifikazio- eta biltegiratze-jardueren bidesari eta kanonak zehazteko sistema berria ezarri da, eta Energiaren Batzorde Nazionalak finkatuko du metodologia. Azkenik, zehapen-erregimena eguneratu da, horren inguruko eskumenak Energiaren Batzorde Nazionalari esleitu zaizkionez, egoera berrira egokitzeko, 2009/73/EE Zuzentarauak zehaztu legez.

V

Bestalde, errege lege-dekretu honen bidez, komunikazio elektronikoei buruzko Europako esparru arautzaile berria sartu da Espainiako ordenamendu juridikora.

Honakook osatzen dute esparru hori: Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2009/136/EE Zuzentaraua, 2009ko azaroaren 25ekoa (Herritarren eskubideak) eta Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2009/140/EE Zuzentaraua, 2009ko azaroaren 25ekoa (Erregulazio hobea).

Zuzentarauon transposizioa egiteko, telekomunikazioei buruzko azaroaren 3ko 32/2003 Lege Orokorra eta informazioaren gizarteko eta merkataritza elektronikoko zerbitzuei buruzko uztailaren 11ko 34/2002 Legea aldatu egin dira; bigarren hori puntualki.

Telekomunikazioei buruzko azaroaren 3ko 32/2003 Lege Orokorrean aldaketak egin dira belaunaldi berriko sareetan inbertsioak egiteko esparru egoki bat sortu ahal izateko, horrekin batera zerbitzu berritzaileak eta teknologiaren aldetik herritarren beharretara hobeto egokitzen direnak eskaintzeko. Hori lortzeko, Legearen helburu eta printzipioen artean, komunikazio-sare eta -zerbitzu elektronikoen muturretik muturrerako konektagarritasuna eta elkarreragingarritasuna bultzatu da, eta erabiltzaileek informazioa edozer aplikazio edo zerbitzuren bidez baliatzeko eta banatzeko aukera sustatuko da.

Hori guztia gizarte talde berezien (adinekoen, ezgaituen eta mendekoen) behar bereziak ahaztu gabe.

Merkatuan botere handia duten operadoreei ezar dakizkiekeen betebeharren artean sareko aktiboen eta sarbide-produktuen handizkako horniduraren arteko bereizketa funtzionala egin behar izateko aukera dago, eskumenak behin eta berriro huts egiten duen kasuetarako ezohiko konponbide gisa. Edonola ere, oihartzun handiko legea denez eta hainbat esparrutan epe luzera ondorio larriak izan ditzakeenez, neurria justifikatutako kasuetan soilik eta eragina zorrotz aztertu ondoren hartuko dela bermatzeko kautela ugari ezarri dira.

Orobat, errege lege-dekretu honen bidez operadoreen eskubideei buruzko nobedade garrantzitsuak sartu dira; izan ere, jabetza publikoa eta pribatua okupatzeko eskubidea indartu da, arauak modu efektiboan bermatzea eskatzen baitu. Nolanahi ere, eskubide horri jar dakizkiokeen mugek kausa objektiboak izango dituzte oinarri, eta proportzionatuak eta ez-diskriminatzaileak izan behar dute. Sareak hedatzea errazteko helburu berari jarraiki, okupazio-eskaerak ebazteko epe zehatz bat ezarriko da, betiere sei hilabetetik beherakoa, desjabetzeetan izan ezik.

Datuak babesteari dagokionez, segurtasun mailak handitzeko apustua egin da, eta, horretarako, operadoreek datuak tratatzeari eta babesteari lotutako kautelak areagotuko dira.

2009/136/EE eta 2009/140/EE Zuzentarauek komunikazio elektronikoko sare publikoen osotasuna eta segurtasuna indartzeari ematen dioten garrantziarekin bat, operadoreek behar bezala kudeatu behar dituzte beren sareak kalte ditzaketen segurtasun-arriskuak. Gainera, Industria, Energia eta Turismo Ministerioak gainbegiratu beharko ditu ezar daitezkeen informatzeko, gertakarien berri emateko eta ikuskatzeko betebeharrak, besteak beste.

Erreformak komunikazio elektronikoko zerbitzuen erabiltzaileen eskubideak indartzen ditu; izan ere, zenbakia aldatu gabe eta lanegun bakar batean operadorez aldatzeko eskubidea arautzen du, eman beharreko informazioa hobetzen du eta ezgaitasunak dituzten erabiltzaileen beharrei arreta berezia jartzen die.

Jabari publiko irrati-elektrikoen kudeaketari dagokionez, neutraltasun teknologikoaren printzipio eta zerbitzuen aplikazioa orokortu eta espektroaren bigarren mailako merkatuaren erregulazioan sakondu da. Horren bidez, operadoreei esleitutako espektrobaliabideen errendimendua maximizatu nahi da. Ondorioz, onura egingo dio berrikuntza teknologikoari eta zerbitzu hobe gehiago eskainiko dira.

Jabari publiko irrati-elektrikoaren erabilera eraginkorra egiaztatzeko eskumenak indartu dira, balio urria eta gero eta garrantzitsuagoa izanik, baliabide hori bermatzeak duen garrantzia kontuan izanik.

Azkenik, informazioaren gizartearen zerbitzuei eta merkataritza elektronikoari buruzko uztailaren 11ko 34/2002 Legearen zenbait artikulu aldatu dira, horren erregimena 2009/136/EE Zuzentarauak komunikazio elektronikoen sektorean datu pertsonalak tratatzeari eta intimitatea babesteari buruzko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2002ko uztailaren 12ko 2002/58/EE Zuzentarauari emandako idazpenera egokitzeko.

Nabarmentzekoa da 22.2 artikuluari emandako idazpena: erabiltzailearen baimena exijitzen da ekipamenduetan informazioa gordetzen duten eta horietara sartzea ahalbidetzen duten artxibo eta programa informatikoen (cookie deitutakoak kasu) inguruan. Gailu horiek sarean nabigatzea errazten dute, baina horiek erabilita, baliteke erabiltzaileen alderdi pribatuak azaleratzea; beraz, ezinbestekoa da erabiltzaileek informazio egokia izatea eta beren pribatutasunari eusteko mekanismoak eskura izatea.

VI Azkenik, Zuzentarauak txertatzeari dagokionez, errege lege-dekretuaren amaieran hiru xedapen iragankor daude, energia elektrikoaren kontsumitzaile ahulei arreta emateari buruzkoa bat, merkaturatzaileek erreklamazioak erantzuteko zerbitzuaren harira dituzten betebeharrei buruzkoa beste bat, eta telekomunikazioari buruzko lege orokorraren babesean emandako gaikuntzen baliozkotasun eta eraginkortasunari buruzkoa beste bat.

Jarraian, hiru xedapen iragankor daude; gasbideen enbor-sareko instalazioei buruzkoa bata, energia elektrikoaren sareetara eta gas-sistemara sartzeko bidesariak ezartzeari buruzkoa beste bat, eta komunikazio elektronikoko zerbitzuak emateko espektro irrati-elektrikoa erabiltzeko gaitzen duten tituluen teknologia- eta zerbitzuneutraltasunaren printzipioaren murrizketei buruzkoa azkena.

VII Aurreko neurriez gain, errege lege-dekretu honek elektrizitatearen eta gas-sistemen diru-sarreren eta kostuen arteko bat ez etortzeak ezabatzeko hainbat neurriri heltzen die premiaz.

Neurrien helburua 2012rako aldi baterako bat ez etortzeak murriztea da, hala elektrizitate-sektorean, nola gas naturalarenean, gainerako bat ez etortzea sarbidebidesariak handitzearen bidez xurga dadin. Hala, berehala lortuko da nahikotasunprintzipioa, hain zuzen ere, elektrizitate-sektorearen azaroaren 27ko 54/1997 Legearen hogeita batgarren xedapen gehigarrian eta hirugarrenak gas-instalazioetara sartzea arautzen duen eta gas naturalaren sektorearen sistema ekonomiko integratu bat ezartzen duen abuztuaren 3ko 949/2001 Errege Dekretuaren 26. artikuluan jasotakoa.

Errege lege-dekretu hau elektrizitate- eta gas-sistemen kostuak estaltzeko sarreren nahikotasuna lortzeko lehendabiziko urratsa da. Baina, beharrezkoa da bi sektoreen erreforma sakonago bat egitea, horiek gure herrialdeko egungo energia-egoerak (sistema garestia, kanpoalderekiko mendekotasun handia, baliabideak ziurtasun osoz baliatu ezin izatea, energiaren prezio oso aldakorrak eta energia zikloaren ingurumen-eragin handiak) mahaigaineratzen dituen erronkei berme guztiekin aurre egiteko egokiak diren mekanismoz hornitzeko. Erantzun hori egituratzeko oinarrizko hiru ardatz hartuko dira aintzat, Europako energia-politikarekin bat: hornidura-bermea, lehiakortasun ekonomikoa eta ingurumenarekiko errespetua, baita kontsumitzailearen babesa ere.

Azken batean, elektrizitatearen eta gasaren sektoreak erreformatzeak hainbat helburu izango ditu: lehenik, epe luzerako tarifa-nahikotasuna eta oreka ekonomikoa, eta bigarrenik, sistemak egoera ekonomiko berrira egokitzea. Azken horretarako, kostuak arrazionalizatuko dira eta industria-jardueraren lehiakortasuna hobetzeko aukera emango duten eraginkortasun-mekanismoak txertatuko dira, gure ekonomiak hazten jarrai dezan.

Gero, neurri osagarriak garatu beharko dira, epe luzerako oreka eta iraunkortasuna lortzearren.

Horiek horrela, jarraian deskribatzen diren neurriek Konstituzioaren 86. artikuluan adierazitako aparteko eta presazko beharrizanaren ezaugarriak betetzen dituzte.

Apartekoak eta presazkoak dira, hain zuzen ere, kontsumitzaileak babestuko dituztelako eta elektrizitate-sistemaren egonkortasun ekonomikoa bermatuko dutelako. Horrez gain, berehala jarri behar dira indarrean arau-aldaketak nahi den eraginkortasuna eduki ahal izan dezan.

VIII Elektrizitatearen sektorea liberalizatzeko prozesuak, elektrizitatearen sektorearen azaroaren 27ko 54/1997 Legea indarrean jartzean hasi zenak, sektorearen jardueraegitura aldatu zuen; izan ere, monopolio naturalean garatzen diren zenbait jarduera –energia elektrikoa garraiatzeko eta banatzeko jarduerak– eta guztiz liberalizatutako beste batzuk –energia elektrikoa sortzea eta merkaturatzea– bateratu zituen.

2009ko uztailaren 1a mugarri garrantzitsua izan zen liberalizazio-prozesuan, tarifako hornidura-jarduerak banaketa-jardueraren parte izateari utzi baitzion eta merkaturatzaileak bihurtu baitziren hornitzaile, lehia askean.

Egun hori baino lehen, sistemaren diru-sarrerek bestelako iturriak zituzten: sarbidebidesariak eta enpresa banatzaileek kontsumitzaileei hornitzen zieten energia elektrikoaren tarifak. Diru-sarrerok finkatzeko, elektrizitate-sistemaren kostuak hartzen ziren oinarri, energiaren kostua barne. Egun, sarbide-bidesariak dira elektrizitatesistemaren diru-sarrera iturri nagusiak, bai eta bestelako prezio arautuak ere. Azken horiek jarduera arautuak finantzatzeko balio dute, sistemaren gainerako kostuekin batera.

Sistemaren iraunkortasun ekonomikoa bermatzeko, apirilaren 30eko 6/2009 Errege Lege Dekretuak, energiaren sektorean zenbait neurri hartzeko eta bonu soziala onartzekoak, azaroaren 27ko 54/1997 Legearen hogeita batgarren xedapen gehigarria aldatu zuen; hain zuzen ere, diru-sarreren nahikotasun eta azken errekurtsoko tarifen batukortasun printzipioak sartu zituen. Beste era batera esanda, sistemaren diru-sarrerek horren kostuak estaltzea bermatzeko nahikoak izan behar dutela eta kostuen banaketak seinale ekonomiko eraginkorrak sortu behar dituela. Hala, sarbide-bidesari bakoitza aplikatzeak (kontsumo maila eta -tentsioaren arabera) eta energiaren merkatu-prezioaren seinaleak erabakiak eraginkortasunez hartzera eta inbertsio eraginkorrak egitera eraman beharko lukete kontsumitzailea.

Hala ere, azken urteetan, sistemaren kostuen partidak handitu egin dira eta sarbidebidesariak ez dira nahikoak izan sistemaren kostu guztiak estaltzeko; hori dela-eta, urteko defizitak egon dira eta kontsumitzaileek erabakiak hartzeko prezio-seinaleak sortzeko helburuak zalantzan jarri dira.

Sistemaren diru-sarreren –sarbide-bidesari bidez bildu dira gehienbat– eta kostu errealen arteko desorekak eragin ditu urteko defizitok, eta jasan ezinezko arrisku-egoerara eramaten ari dira sistema, bai enpresa elektrikoen, bai kontsumitzaileen kasuan. Gainera, sistemaren segurtasunerako ondorio larriak izango ditu, guztiz konpontzeko beharrezko erreformak egiten ez badira.

Bi alderdik eragin dute arazoa: batetik, 2000. urtetik pilatutako defiziten zenbatekoak, eta, bestetik, oraindik ere sortzen ari diren urteko defizitek. Azken horiekin amaitzea gero eta zailagoa da, eskaeraren jaitsiera, erregimen bereziaren igoera eta sistemaren kostuak ikusita.

Apirilaren 30eko 6/2009 Errege Lege Dekretuak, energiaren sektorean zenbait neurri hartzeko eta bonu soziala onartzekoak, tarifa elektrikoaren defizitaren urteko hazkundeari muga jartzeko beheranzko mugak ezarri zituen, harik eta 2013an ezabatu arte.

Horretarako, elektrizitatearen sektorearen azaroaren 27ko 54/1997 Legearen hogeita batgarren xedapen gehigarria aldatu zen. Hala, 2013ko urtarrilaren 1etik aurrera, sarbidebidesariak jarduera arautu guztien kostuak asetzeko nahikoak izango zirela ezarri zen.

Arauak, halaber, pilatutako defizita finantzatzeko mekanismo bat sortu zuen:

kobrantza-eskubideak Elektrizitate Sistemaren Defizitaren Titulazio Funtsa izenekoari lagatzea, eta hirugarrenei ematea, mekanismo lehiakor baten bidez.

Dena den, errege lege-dekretu hau onartu zenetik gertatu diren zenbait egoera direlaeta, ex ante defizitaren urteko gehieneko mugak ez dira nahikoak izan. Hainbat faktoreren ondorioz, tartean, eskaeraren beherakada nabarmenaren, hobariak dituzten iturri berriztagarrietatik sortutako elektrizitatearen gorakadaren eta nazioarteko egoera ekonomikoa dela-eta merkatuko prezioen murrizketaren ondorioz, xurgatzeko zailak ziren aldi baterako bat ez etortzeak areagotu ziren, sarbide-bidesari gehiago ezartzearen bidez estali behar baitziren –horrek eragina izango zuen epe motzera familien eta enpresen egoera ekonomiko konplexuan–.

Hori dela-eta, arazoa konpontzeko presazko neurri berriak hartu ziren, bai apirilaren 9ko 6/2010 Errege Lege Dekretuan, susperraldi ekonomikoa eta enplegua sustatzeko neurriei buruzkoan, bai abenduaren 23ko 14/2010 Errege Lege Dekretuan, elektrizitatearen sektorearen tarifa-defizita zuzentzeko presazko neurriei buruzkoan. Hori horrela, aipatutako abenduaren 23ko 14/2010 Errege Lege Dekretuak apirilaren 30eko 6/2009 Errege Lege Dekretuan 2010erako, 2011rako eta 2012rako ezarritako defizitaren gehieneko mugak igo ziren, 2013tik aurrera elektrizitate-sistemaren defizita ezabatzeko helburuari eutsita. Gainera, unean uneko beste neurri batzuk hartu ziren, kontsumitzailea babesteko eta sistemaren kostuen eta diru-sarreren partida zehatzak murrizteko.

Sarbide-bidesariei egotz dakizkiekeen kostuak murrizteko neurriak ezarri ziren, esaterako, hauxe: erregimen arrunteko enpresa ekoizleek finantzatzea 2005eko uztailaren 8an Ministroen Kontseiluak onartutako 2008-2012 aldiko ekintza plana, 2004-2012 aldiko aurrezki eta energia eraginkortasuneko estrategia-dokumentuaren neurriak zehazten dituena. Halaber, instalazio fotovoltaikoen funtzionamendu-ordu baliokideak, hobariak dituztenak, mugatu ziren, teknologia horrek sortuko lukeenaren aurreikuspenean izandako desbideratzeak zuzentzeko. Gaininstalazioak eragin zituen, batez ere, desbideratzeok, erregimen ekonomikorako eskubidea ematen duen administrazio-kontrolaz kanpo. 2011ko Estatuko aurrekontu orokorren abenduaren 22ko 39/2010 Legean, orobat, 2010erako eta 2011rako aurreikusitako defizitei aurre egiteko Estatuaren abala emateko ezarritako zenbatekoa handitu zen, gehienez ere 22.000 milioi eurora.

Diru-sarreren aldetik, energia-ekoizleak sortze-bidesaria ordaintzera behartu ziren, jarduera horrek garraio- eta banaketa-sareen garapenean duen eraginagatik.

Aurreko errege lege-dekretuetan aurreikusitako neurriak eta beste batzuk hartzeak arazoa erdizka baino ez du konpondu, eta etorkizuneko kontsumitzaileei egokituko zaizkie behin betiko konponketa eta elektrizitate-sistemaren defizitaren ondorioak, iraganeko bat ez etortze ekonomikoei aurre egin beharko baitiete.

Tarifa-defizita sistemaren diru-sarreren eta kostuen arteko aldi baterako bat ez etortze iragankorren ondorio zen lehen; orain, aldiz, egitura-arazo bilakatu da. Ezinbestekoa da arazook konpontzea, sistemaren iraunkortasun ekonomikorako eta horniduraren segurtasunerako arriskutsuak baitira.

Arazoa berehala konpondu behar da, Espainiako ekonomia historia modernoko unerik txarrenak igarotzen ari bada eta errege lege-dekretu honen bidez hartuko diren neurriek sistemako eragile eta subjektuengan eragin nabarmena badute ere. Gobernuak elektrizitate-sistemaren diru-sarreren eta kostuen arteko bat ez etortzeak behin betiko ezabatzeko beharrezko neurriak hartuko ditu, bai eta sistemari oreka- eta nahikotasunegoera bueltatu ere, hark izan behar baitzuen lehentasuna, hasieratik, herrialdearen ekonomiarentzat hain garrantzitsua eta konplexua den sektore baten –kasu honetan elektrikoa– antolamenduan. Tartean dauden alderdi guztien, hots, kontsumitzaileen, elektrizitatearen sektorean diharduten enpresen eta administrazio publikoen ekarpenari eta ahaleginari esker baino ezingo da helburua lortu.

Energia elektrikoa gure gizarteak funtzionatzeko eta, zehazki, jarduera ekonomikoa garatzeko funtsezko elementua da. Alabaina, merkatuan negoziatutako energiaren prezioak Europako ekonomien batez bestekoaren inguruan badaude ere, kontsumitzaileek ordaintzen duten prezioan sistemaren kostuak finantzatzeko balio duten bidesariak sartzen dira. Hortaz, gure inguruko herrialdeen mailak gainditzen dira.

Ezin zaizkio kontsumitzaileari oso-osorik egokitu azken urteetako sistemaren kostuen igoerak, eta ondorioz, eredua berrikusi behar da, jasandako kostu mailak murriztuta, eraginkortasunik ezak gutxitu ahal izateko.

Azken urteetan eman diren bidesari elektrikoen aginduek kostuen garestitzea aintzatestea ekarri dute, eta eusteko neurriak hartu beharrean, arazoaren konponketa atzeratu eta bidesarien prezioak igotzen ziren –gerora ikusi da ez direla nahikoa izan–.

Enpresa elektrikoek ez diete ondo iritzi aginduoi, eta arauetara jo dute sistematikoki elektrizitatearen sektorearen azaroaren 27ko 54/1997 Legean aurreikusitako tarifanahikotasun printzipioaren urraketa argudiatuta.

Hori horrela, presaz hartu behar dira zenbait neurri 2012an zehar, elektrizitatesistemaren kostuen partidak arrazionalizatzeko eta sarbide-bidesariak jarduera arautuen kostuak asetzeko nahikoak izateko, kontuan izanik elektrizitatearen sektorearen azaroaren 27ko 54/1997 Legearen hogeita batgarren xedapen gehigarrian urte honetarako aurreikusitako ex ante defizitaren muga.

Errege lege-dekretu honetan, hortaz, aparteko neurri sorta bat hartu da, 2012an defizitaren muga errespetatzea lortzeko eta 2013ko urtarrilaren 1ean tarifa-nahikotasunera heltzeko.

Haatik, arau honetan aurreikusitako neurriak hartzeaz gain, sarbide-bidesariak berrikusi beharko dira, errege lege-dekretu honetako sistemaren kostuetako eragina osatzeko adina diru-sarrera lortzeko, eta ondorioz, 2012ko bat ez etortzeak ezabatzea lortzeko. Hartara, Auzitegi Gorenak emandako ebazpen judizialak beteko dira. Ahalegina, bada, elektrizitate-sistemako eragile eta subjektuen artean banatuko da.

Arau honen alternatiba nagusia hura ez onartzea izango litzateke, eta horren ordez, sareetara sartzeko bidesarien goranzko berrikuspena egitea, 2012an ekitaldi honetako bat ez etortze guztiak estaltzeko –errege lege-dekretu honetan aurreikusitako neurriekin estaltzen direnak barne–. Kasu horretan, kontsumitzaileak izango lirateke desorekak ezabatzearen erantzule bakarrak.

Alabaina, aukera horrek oso eragin larria izango luke azkeneko kontsumitzailearengan, bai etxekoengan, bai ETE edo industriengan; izan ere, berehala kaltetuko litzateke beren lehiakortasuna, eta ondorio larriak izango lituzke bizi dugun krisi egoera orokortuan.

IX Hidrokarburoei buruzko urriaren 7ko 34/1998 Legeak gas naturalaren merkatuaren funtzionamenduaren oinarriak ezarri zituen, eta liberalizazioa hartu zuen aintzat zerbitzua eraginkorragoa eta kalitate handiagokoa izatea lortzeko, lehiakortasuna areagotzeko eta horniduraren segurtasun eta iraunkortasuna bermatzeko.

Gas-sistema garatzeko eredua nahitaez egin behar diren zenbait azpiegitura aurreikusten dituen plangintza energetikoan oinarritu da. Urriaren 7ko 34/1998 Legeak, uztailaren 2ko 12/2007 Legeak emandako idazpenean, gas-plangintza argibide modura emango da, oinarrizko garraio-sareko gasbideei, bigarren mailako garraio-sareari, sistema hornitzeko beharrezkoa den gas natural likidotua birgasifikatzeko ahalmena zehazteari eta gas naturala biltegiratzeko oinarrizko instalazioei dagokienez izan ezik.

Legeak zera lortu nahi zuen: gas naturalaren sektorearen barruko hornikuntza- eta merkaturatze-jarduera liberalizatzea, eta aldiz, garraio- eta banaketa-jarduerak araututa jarraitzea; are gehiago, garraioaren kasuan, plangintza lotesle baten mende jartzea.

Egiaztatu denez, eredu hori eraginkorra da merkatuaren hazkunde-faseetan, baina ez da eraginkorra, berriz, eskariaren gutxitze- edo egonkortze-faseetan sortutako arazoak konpontzeko. Egoera aldaketen aurrean (2008az geroztik bizi duguna, esaterako) bere burua zuzentzeko ereduaren malgutasunik eza da eragozpen nagusia.

2005era arte, era esponentzialean hazi zen eskaera arrunta Espainian, merkatuan produktu berri bat sartzen denean gertatu ohi den bezala; azken urteotan, ordea, gas naturalaren kontsumoak nabarmen egin du behera. Elektrizitatea sortzera bideratutako gas naturala izan da, zehazki esanda, eskaera txikitzea jasan duena, mix elektrikoan energia berriztagarriak sartu direla-eta. 2012rako aurreikusitako kontsumo mailak 2005ekoen antzekoak dira, eta kalkuluen arabera, zenbait urte igaroko dira 2008ko eskaera-zifrara iritsi arte.

Gasaren sektorean, defizit-arazoa ez bada ere elektrizitatearen sektorekoa bezain larria, kostuen eta diru-sarreren arteko bat ez etortzeak araututako diru-sarreren % 10

gainditu du 2011n, eta ez badira beharrezko neurriak berehala hartzen, gero eta alde handiagoa egongo da, eskaera murriztu eta plangintzan aurreikusitako azpiegitura ugari eraiki eta ordainsari-sisteman sartuko direlako.

X Elektrizitatearen sektorearen azaroaren 27ko 54/1997 Legeak zehazten duenez, energia elektrikoaren banaketa jarduera arautua da, eta Gobernuak arautuko du horren erregimen ekonomikoa.

Elektrizitatearen sektorearen azaroaren 27ko 54/1997 Legea atera ondoren, abenduaren 23ko 2819/1998 Errege Dekretuak, energia elektrikoa garraiatzeko eta banatzeko jarduerak arautzen dituenak, garatu zuen banaketa-jarduerari dagokion araudia, eta ondoren, otsailaren 15eko 222/2008 Errege Dekretuak, energia elektrikoa banatzeko jardueraren ordainsari-erregimena ezartzekoak.

Azken errege-dekretu horrek ordainsari-metodologia berri bat zehazten bazuen ere –kontabilitate arautzaile batean eta erreferentziako sare-eredu batean oinarritzen zen–, epe arautzailearen hasieran hartu zen ordainsari maila ez zetorren bat horretan jasotako formula aplikatuta ateratakoarekin; aitzitik, beren sareetara 100.000 bezero baino gehiago konektatuta zituzten enpresentzat eta FEVASA eta SOLANAR

sozietateentzat aurreko metodologiatik ateratako zenbatekoak hartu ziren kontuan, aipatutako errege-dekretuaren lehenengo xedapen gehigarriarekin bat. 2009-2012

epe arautzailean zehar, ez da kontuan hartu balioespen horretan sartutako aktiboak amortizatzen joan direla; hortaz, egun, sistema dagoeneko amortizatutako zenbait aktibo ordaintzen ari da amortizazioagatiko ordainsari gisa, eta ordainsari finantzario gisa, berriz, aktibo gordin guztiengatik –eta ez aktibo garbiagatik, zeinaren kostua errekuperatzeke baitagoen–.

Energiaren Batzorde Nazionalak Espainiako energiaren sektoreari buruz 2012ko martxoaren 9an egin zuen txostenean adierazten denez, beren sareetara 100.000 bezero baino gehiago konektatuta dituzten enpresa banatzaileen eta FEVASA eta SOLANAR

sozietateen 2008az geroztik amortizatuta zeuden aktiboei dagozkien ordainsarietan sartuta zeuden zenbatekoak egokitu zitzaizkien. Banaketa-jardueraren 2012ko ordainsaria behin-behinekoa denez, abenduaren 30eko IET/3586/2011 Aginduaren (2012ko urtarrilaren 1etik aurrerako sarbide-bidesariak eta erregimen bereziko instalazioen tarifak eta hobariak zehazten ditu) 2. artikuluarekin bat, zenbateko horren ordainketa gutxitzeari egoki deritzogu.

Beren sareetara 100.000 bezero baino gutxiago konektatuta dituzten enpresen kasuan, berriz, honela zehaztu zen ordainsaria: batetik, banatzaileei saltzeko tarifan erositako energiaren eta bere garaian aplikatzekoak ziren tarifetan saldutako energiaren arteko aldearen balioa, eta, bestetik, aitortzen zuten instalazioen analisiaren balioa konparatzetik ateratzen zen zenbatekoetan handiena hartzen zen, funtsean. Beraz, energia elektrikoa banatzen duten zenbait enpresari hornidura-jarduerak –gaur egun ez dute enpresa banatzaileek egiten– sortzen duen marjinaren arabera ordaintzen ari gatzaizkio. Beste batzuei, berriz, instalazioen analisiaren arabera. Horiei dagokienez, epe arautzailean zehar egin diren eguneraketetan ez da kendu dagoeneko amortizatu diren edo epe horretan transmititu edo itxi diren aktiboen balioa. Kasu bietan, ordainsaria kalkulatzeko marjinaren metodoa edo aktiboen balioespenarena erabili bada, ohartuko gara ordainsarietan ez direla kontuan hartu dagoeneko amortizatu diren aktiboak. Hortaz, egokia da ordainsaria murriztea, zehazki, beren sareetara 100.000 bezero baino gehiago konektatuta dituzten enpresen antzeko ehunekoan, ordainsari hori behin-behinekoa baita, abenduaren 30eko IET/3586/2011 Aginduarekin bat.

Bestalde, zerbitzuan jarritako aktibo berriei dagokien ordainsaria ebaluatzeko garaian informazio ikuskatua edukitze aldera, 2012ko urtarrilaren 1etik aurrera jaso beharreko ordainsariaren eraginetarako, n urtean zerbitzuan jarritako banaketa-instalazioek sortutako ordainsari-sortzapena n+2 urteko urtarrilaren 1etik aurrera hasiko da.

Horren guztiaren ondorioz, banaketa-jardueraren ordainsaria berrikusiko da, salbuespen gisa eta zehaztutako denbora-tarterako irismenarekin, eta aldi berean, banaketa-jardueraren ordainsaria zehazteko prozedura aldatuko da, ordainsaria zerbitzuan jarritako aktibo ez-amortizatuei lotzeko, justifikatu gabeko ordainsari-poltsak kentzeko eta n urtean jarduerak izandako ordainsari-hazkundea n-2 urtean zerbitzuan jarritako aktiboei lotzeko. Neurri horrek 2012an jaso beharreko ordainsarian ondorioak izango ditu; hortaz, 2011n zehar zerbitzuan jarritako instalazioei dagokien ordainsaria 2013ko urtarrilaren 1etik hasiko da jasotzen.

Halaber, egoki deritzogu energia elektrikoa banatzen duten enpresek jasotzen duten ordainsaria gutxitzeari, merkataritza-kudeaketari dagokionez, enpresa merkaturatzaileek betetzen baitituzte kontzeptu horrengatik ordaintzen diren funtzio gehienak.

Banaketa-jardueran bezalaxe, eta zerbitzuan jarritako aktibo berriei dagokien ordainsariaren ebaluazioa egiterako garaian informazio ikuskatua edukitze aldera, n+2

urteko urtarrilaren 1etik aurrera hasiko da zerbitzuan jarritako garraio-instalazioek sortutako ordainsari-sortzapena, 2012ko urtarrilaren 1etik aurrera jaso beharreko ordainsarian ondorioak izanik. Neurri horrek 2012an jaso beharreko ordainsarian ondorioak izango ditu; hortaz, 2011n zehar zerbitzuan jarritako instalazioei dagokien ordainsaria 2013ko urtarrilaren 1etik hasiko da jasotzen.

Hortaz, garraio-jardueraren ordainsaria berrikusiko da salbuespen gisa, eta, aldi berean, jarduera horren ordainsaria zehazteko prozedura errotik aldatuko da, ordainsaria zerbitzuan jarritako aktibo ez-amortizatuei lotzeko, justifikatu gabeko ordainsari-poltsak kentzeko eta n+2 urtean jarduerak izandako ordainsari-hazkundeak n urtean zerbitzuan jarritako aktiboei lotzeko.

Abenduaren 19ko 1747/2003 Errege Dekretuak, uharteetako eta penintsulaz kanpoko elektrizitate-sistemak arautzen dituenak, elektrizitatearen sektorearen abenduaren 27ko 54/1997 Legearen printzipioak penintsulaz kanpoko eta uharteetako berezitasunetara egokitu zituen, energia elektrikoaren hornidura eta horren kalitatea bermatzeko, eta ahalik eta merkeen eta berezitasun gutxienekin egiteko.

Sortze-jardueraren ordainsariak egokiak eta lurralde horietan energia elektrikoa hornitzeko jardueren jarraitutasuna bermatzeko nahikoak izan behar dute, energia eraginkortasuna ere hobetzeko.

Martxoaren 30eko ITC/913/2006 Aginduak, erabilitako erregai bakoitzaren kostua kalkulatzeko metodoa eta uharteetako eta penintsulaz kanpoko elektrizitate-sistemetan energia saltzeko eta likidatzeko prozedura onartzen dituenak, eta martxoaren 30eko ITC/914/2006 Aginduak, uharteetako eta penintsulaz kanpoko elektrizitate-sistemen erregimen arrunteko sortze-instalazioetarako potentzia-bermearen ordainsaria kalkulatzeko metodoa ezartzen duenak, uharteetako eta penintsulaz kanpoko elektrizitatesistemen sortze-zentraletako kostu finko eta aldakorren ordainsari-eredua ezartzen dute, abenduaren 19ko 1747/2003 Errege Dekretuan ezarritako eredua garatuta.

Energiaren Batzorde Nazionalak Espainiako energiaren sektoreari buruz 2012ko martxoaren 9an egindako txostenean ikus daitekeen bezala, penintsulaz kanpoko eta uharteetako konpentsazioak nabarmen egin du gora 2003az geroztik. Txostenean, halaber, aurreko paragrafoan aipatutako aginduak (martxoaren 30eko ITC/913/2006 eta martxoaren 30eko ITC/914/2006) –premiaz instrumentalizatzea proposatzen da– berrikusteko zenbait neurri proposatzen dira.

Uharteetako eta penintsulaz kanpoko elektrizitate-sistemetako sortze-jardueren kostu estraren bilakaera dela-eta, beharrezkoa da sistemon ordainsari-eredua berrikustea, bai epe motzera, bai luzera.

Orobat, fuel-olioan oinarritutako ohiko ekoizpen termikoak gasolioan oinarritutakoaren alde egin du azken ekitaldietan, uharteetako eta penintsulaz kanpoko elektrizitatesistemetan. Gasolioan oinarritutakoak gutxiago kutsatzen duela egia bada ere, aski garestiagoa da, isuriekin lotutako erkidegoko edo tokiko ingurumen-murrizketak indartzeak salmentari eragiten baitio. Ondorioz, Energiaren Batzorde Nazionalak Espainiako energiaren sektoreari buruz 2012ko martxoaren 9an egindako txostenean jasotako proposamena aintzat hartuta, Industria, Energia eta Turismoko ministroa gaitzen da sistema horietako zentraletan arrazoi teknikoak direla-eta justifikatzen ez diren gainkostuak, sarbide-bidesarien kargura har daitezkeenak, mugatzeko.

Bestalde, abenduaren 19ko 1747/2003 Errege Dekretuak eta hura garatzeko aginduek potentzia-bermeagatiko ordainsaria mugatzen dute; hots, sistema bakoitzean dagoen potentzia totalak ezin ditu ezarritako gehieneko potentzia-muga beharrezkoak gainditu.

Hori dela-eta, teknikoki eta ekonomikoki eraginkorragoak diren zentral berriek ezin dute potentzia-bermeagatiko ordainsaririk jaso, baldin eta ez badituzte aparteko neurriak hartzen. Errege lege-dekretu honen bidez, dagoeneko amortizatu diren zentralen potentzia ordezkatuko duten zentral eraginkorragoak instalatzea sustatzeko mekanismoak ezartzen dira.

Energiaren Batzorde Nazionala hidrokarburoen sektorearen urriaren 7ko 34/1998 Legearen hamabigarren xedapen gehigarrian xedatutakoaren arabera finantzatzen da.

Kontuan izanik, batetik, errege lege-dekretu honetan jasotako neurriak hartzen diren testuingurua, eta, bestetik, sektoreko eragile guztiek konponbidea aurkitzen laguntzeko beharra, aipatutako batzordearen finantzaketa doitzeko beharrezko mekanismoak barnean hartu dira arau honetan. Hori horrela, elektrizitatearen eta gasaren sektoreei dagozkien tasak murriztu dira, Energiaren Batzorde Nazionalak dagozkion funtzioak aurrera eramateko jarduerak kaltetu gabe, aipatu batzordeak Espainiako energiaren sektoreari buruz 2012ko martxoaren 9an egindako txostenarekin bat, eta erakundearen burujabetasun ekonomikoari eutsita.

Ekitaldi bakoitzerako arrazoizko diru-sarrera proportzionatuak soberakin bat eratzen joan dira, eta soberakin hori aurreko ekitaldietako emaitza gisa finkatzen joan da; aipatu erakundeak argitaratutako balantzearen funts propioetako partidan ageri da. Hori delaeta, egoki deritzogu kopuru horiek elektrizitatearen eta gas-sistemen diru-sarrera likidagarritzat jotzeari.

Halaber, beste xedapen batzuk ere barnean hartu dira arau honetan. Horien helburua honako hau da: Energia Dibertsifikatzeko eta Aurrezteko Institutuak, Aurrezki eta Energia Eraginkortasuneko Estrategiaren 2005-2007 aldiko Ekintza-plana finantzatzeko irailaren 30eko 1156/2005 Errege Dekretuaren eta abenduaren 29ko 1634/2006 Errege Dekretuaren, eta 2008-2012 aldiko Ekintza-plana finantzatzeko abenduaren 28ko ITC/3860/2007 Aginduaren eta abenduaren 26ko ITC/3801/2008 Aginduaren ondorioz, elektrizitatearen tarifaren kargura sartu diren eta 2012ko ekainaren 30ean horiei lotutako jarduerei aplikatu ez zaizkien zenbatekoak sisteman sartzea.

Era berean, bestelako xedapenak ere sartu dira, Energia Dibertsifikatzeko eta Aurrezteko Institutuak, 2008-2012 aldiko Ekintza-plana finantzatzeko abenduaren 28ko ITC/3863/2007 Aginduaren, abenduaren 26ko ITC/3802/2008 Aginduaren, abenduaren 28ko ITC/3520/2009 Aginduaren eta abenduaren 28ko ITC 3354/2010 Aginduaren ondorioz, gas naturalaren tarifaren kargura sartu diren eta 2012ko ekainaren 30ean horiei lotutako jarduerei aplikatu ez zaizkien zenbatekoak gas-sisteman sartzeko.

XI Bada elektrizitate-sistemaren kostuak murrizten laguntzen duen bestelako neurririk; esaterako, sistemaren operadorea elektrizitatearen sektorearen kostu iraunkorren kargura finantzatzeari uztea, eta kostuok sarbide-bidesarien bitartez estaltzea. Hala, aurreikusten denez, sistemaren operadorea gobernuak finkatuko duen metodologiaren arabera finantzatuko da, ematen dituen zerbitzuak zeintzuk diren. Horrez gain, egoera berrira egokitzeko trantsizio-epe bat aurreikusten da, harik eta arau-garapen egokiak egiten diren arte.

Orain arte administrazioak arautzen bazuen ere sistemaren operadorearen ordainsaria, egoki deritzogu sarbide-bidesarien bidezko finantzaketa zerbitzuak ematen dituzten subjektuen esku jartzeari, merkatuaren eragilearen kasuan bezalaxe, azaroaren 27ko 54/1997 Legearen erreforma, uztailaren 4ko 17/2007 Legean aurreikusitakoa, indarrean jarri zenetik eragile kopurua eta operadoreak bere gain hartu beharreko funtzioak areagotu direlako. Finantzaketa berri horri esker, horniduraren segurtasuna bermatuko da, kosturik txikienarekin.

2011ko otsailaren 26an hornidura-bermeagatiko murrizketak ebazteko mekanismoa abian jarri zen, hornidura-bermeagatiko murrizketak ebazteko mekanismoa ezarri eta energia elektrikoaren ekoizpen-merkatua antolatzen eta arautzen duen abenduaren 26ko 2019/1997 Errege Dekretua aldatzen duen otsailaren 12ko 134/2010 Errege Dekretuan aurreikusitakoarekin bat. Prozedura horri jarraiki, merkatuaren eta ahalmenaren araberako ordainketen bitartez, ikatza kontsumitu behar duten zentral elektrikoek ikatza erosteagatik izandako kostuak aintzatesten dituen ordainsari arautu bat jasotzen dute, bai eta zentralak izandako gainerako kostu aldakor eta finkoen araberakoen bitartez ere. Mekanismo horri helduta, sistemaren operadoreak programatuko ditu eguneroko merkatuan uztartzen ez diren zentralak, hornidura-bermeagatiko murrizketen prozesuan.

Mekanismo hori aldi baterako gainkostu zuzena da ahalmenaren araberako ordainketan bidez finantzatzen laguntzen duen kontsumitzailearentzat.

Merkatuaren funtzionamenduaren eraginkortasunari eusteko, hornidura-bermeagatiko murrizketen prozedurari eutsi behar zaio. Hori kontuan izanik, aurreikuspenen arabera erreko den ikatz nazionalaren bolumena berrikusten bada, prozedura aplikatzearen kostua murriztuko da elektrizitate-kontsumitzailearentzat. Horregatik, errege lege-dekretu honetan 2012an erreko den bolumena mugatzea aurreikusten da salbuespen gisa, hornidura-bermeagatiko murrizketen mekanismoa aplikatzeko.

Azaroaren 17ko ITC/3127/2011 Aginduak ahalmenaren araberako ordainketen potentzia-erabilgarritasunaren zerbitzua arautu eta inbertsiorako pizgarria, 2007ko urriaren 1etik aurrerako elektrizitatearen tarifak berrikusteko irailaren 27ko ITC/2794/2007 Aginduaren III. eranskinak aipatzen duena, aldatzen du. Energia elektrikoaren eskaria txikia da gaur egun, eta ahalmen instalatuan defizita izateko arrisku txikia dago, eskura dagoen informazioaren arabera. Hortaz, horren ildotik, beharrezkoa da ahalmenaren araberako ordainketen potentzia-erabilgarritasunaren zerbitzuei eta ingurumen inbertsiorako pizgarriari, hain zuzen ere, 2008ko urtarrilaren 1etik aurrerako elektrizitatearen tarifak berrikusteko abenduaren 28ko ITC/3860/2007 Aginduaren bigarren xedapen gehigarriak aipatzen duenari, lotutako ordainsariak berrikustea.

Egoera hori kontuan izanik, epe luzeko ahalmen-inbertsiorako pizgarriaren ordainsaria aplikagarri zaien –irailaren 27ko ITC/2794/2007 Aginduaren III. eranskinean ezarritakoarekin bat– sortze-instalazioetarako zenbatekoa murriztuko da salbuespen gisa 2012rako, baita 2008ko urtarrilaren 1etik aurrerako elektrizitatearen tarifak berrikusteko abenduaren 28ko ITC/3860/2007 Aginduaren bigarren xedapen gehigarriak aipatzen duen ingurumen-inbertsiorako pizgarriaren zenbatekoa ere.

Ahalmenaren araberako ordainketetarako adierazitakoaren ildotik, ahalmen instalatuaren egungo defizit-arrisku txikia kontuan izan behar da, etengarritasun-eskaera kudeatzeko zerbitzua aplikatzeko, energia ekoizpen-merkatuan eskuratzen duten kontsumitzaileentzako etengarritasun-eskaera kudeatzeko zerbitzua arautzen duen uztailaren 26ko ITC/2370/2007 Aginduak arautu legez. Izan ere, etengarritasun-zerbitzua sistema malgutzen duen eta larrialdi-egoeretan erantzun azkar eta eraginkorrak ematea ahalbidetzen duen tresna da, eta sistemaren segurtasunak izan dezakeen eragina murrizten du.

Hala ere, egungo eskaera txikiko egoeran, zerbitzu hori bidesari-aginduetan xedatutakora murriztuko da. Agindu horietan zehazten denez, etengarritasun-eskaera kudeatzeko zerbitzuaren funtzionamendua egiaztatzearren, sistemaren operadoreak sistema hori aplikatuko du urtero zoriz sistemak eskaera handiena izango duen urteko orduen % 1ean.

Egoera horrek etengarritasun-eskaera kudeatzeko zerbitzua ordaintzeko aurreikusitako kostuen berrikuspena justifikatzen du, bai eta hori beharrezko bihurtu ere, gaur egun zer-nola erabiltzen den kontuan hartuta.

Azkenik, 2012ko lehenengo hiruhilekoari aplikagarri zaion azken errekurtsoko tarifaren prezioen indarraldia luzatuko da. Preziook Energia Politikako eta Meatzeetako Zuzendaritza Nagusiak 2011ko abenduaren 30ean emandako Ebazpenean, energia elektrikoa ekoizteko prezioa eta 2011ko abenduaren 23tik 31ra eta 2012ko lehenengo hiruhilekoan aplikagarri diren azken errekurtsoko tarifak zehaztekoan, jasotzen dira.

Ebazpena aipatutako zuzendaritza nagusiaren 2012ko otsailaren 2ko ebazpenaren bidez zuzendu da.

Hala eta guztiz ere, energia elektrikoaren sareetara sartzeko bidesariak berrikustea aurreikusten denez, Energia Politikako eta Meatzeetako Zuzendaritza Nagusia gaitzen da 2011ko abenduaren 30eko Ebazpenean jasotako azken errekurtsoko prezioak berrikusteko, eta dagozkion sarbide-bidesarien prezioak sartuko dira, 2012ko apirilaren 1etik aurrerako ondorioekin eta batukortasuna bermatuta, azaroaren 27ko 54/1997 Legearen 18. artikuluan aurreikusitakoaren arabera.

Gas naturalari dagokionez, jakina da oinarrizko biltegiratze-jarduera jarduera arautua dela, eta hortaz, azken errekurtsoko tarifen, bidesarien, zehazten diren kanonen eta ordaindutako prezioen kargura ordainduko dela, hidrokarburoen sektorearen urriaren 7ko 34/1998 Legearekin eta hirugarrenak gas-instalazioetara sartzea arautzeko eta gas naturalaren sektorearen sistema ekonomiko integratua zehazteko abuztuaren 3ko 949/2001 Errege Dekretuarekin bat.

Abenduaren 29ko ITC/3995/2006 Aginduak, oinarrizko sarean sartuta dauden gas naturalaren lurpeko biltegiratzeen ordainketa zehazten duenak, mota horretako azpiegituretarako ordainketa-mekanismo espezifiko bat sartu zuen lehen aldiz. Bestalde, abuztuaren 3ko 949/2001 Errege Dekretuaren 15. artikuluak zehazten duenez, ordainsariak eguneratzeko sistemak lau urteko epetarako finkatuko dira, eta indarraldiko azken urtean berrikusi egingo dira, eta hala badagokio, hurrengo eperako aurreikusitako egoerara egokitu.

Azaroaren 17ko ITC/3128/2011 Aginduak, hirugarrenen gas-instalazioetarako sarbidearen inguruko zenbait alderdi eta araututako jardueren ordainsariak arautzen dituenak, eguneratu zituen partez jada ordainketa horren zenbait parametro. Dena den, berrikuspena egiten jarraitu behar da lurpeko biltegiratzeen ordainketa-sistema egituratzeko. Sistema hori ez da oztopo izango, erregelamendu bidez ezarritako baldintzetan, sustatzaileek beren inbertsioak berreskuratzeko bermearentzat eta arrazoizko errentagarritasun iraunkorraren printzipioari egokituko zaio, gas-sistemaren behar berriekiko koherentziari eutsita.

Horren harira, 2012an lurpeko biltegiratze berriak abian jartzea aurreikusten da.

Instalazio horiek oso garestiak dira, eta abenduaren 29ko ITC/3995/2006 Aginduan zehaztutako ordainsari-erregimenarekin bat, abian jartzen den urteaz geroztik sortutako urtesariak erregimen ekonomikoan behin betiko sartzen diren urtean ordaindu beharko lirateke. Hartara, ezingo genuke gure gain hartu hurrengo ekitalditan sistemaren bidesarien eta kanonen gaineko eragin puntuala, bereziki egungo eskaeraren bilakaeraaurreikuspenekin.

Hori dela-eta, egoki deritzogu, bada, 2012az geroztik abian jarriko diren lurpeko biltegiratzeen ordainsari-erregimena egokitzeari, eta hala eskatu zuten instalazioei aldi baterako ordainketa etetea, bai eta urte berean sortutako urtesari bat baino gehiago jaso ezin izatea zehazteari ere.

Halaber, egitura geologikoek lurpeko biltegiratze gisa bikain funtzionatzen dutela ziurtatzeko, abian jartzeko akta bi fasetan ematea ezarri da. Hartara, arloetako zuzendaritzek edo, horiek ezean, industria eta energiako arloetako bulegoek abian jartzeko behin-behineko akta egingo dute lehenik eta behin, koltxoi-gasa bete ahal izateko, eta horren bitartez, biltegiak behar bezala funtzionatzen duela frogatzeko.

Ondoren, instalazioak parametro nominalei jarraiki funtzionatzen duela frogatu ondoren, abian jartzeko behin betiko akta egin ahal izango da. Proiektuaren titularrei inbertsioaren arrazoizko errentagarritasuna bermatze aldera, behin-behineko ordainketa egin ahal izango da kontuan, behin-behineko akta eraginkor bihurtu eta biharamunetik hasita.

Azkenik, gas-sistemaren instalazioetara sartzeko bidesari eta kanonak berrikusiko direnez, Energia Politikako eta Meatzeetako Zuzendaritza Nagusiak, 2011ko abenduaren 30ean, ebazpen bidez onartutako gas naturalaren azken errekurtsoko tarifaren indarraldia luzatuko da. Gainera, aipatutako arloko zuzendaritza nagusia gaitu da azken errekurtsoko tarifa berrikusteko, sistemara sartzeko bidesari eta kanonetan eta lehengaiaren kostuan egiten diren eguneraketak sartuta.

Neurriok gas-sistemaren iraunkortasuna bermatzera bideratuta daude, eta tarifadefizita sortzea eta herritarrek zein enpresek jasan behar dituzten kargak asko ez igotzea saihestea dute helburu.

2008-2016 aldiko elektrizitatearen eta gasaren sektoreen plangintza-dokumentuko estimazioen arabera, elektrizitatearen eskaera % 3,2 igoko litzateke batez beste urtean egoera nagusian, eta, % 2,4, berriz, eraginkortasunari dagokionez. Gas naturalaren eskaera, aldiz, % 5,0 igoko litzateke kudeatzaile teknikoari dagokionez, eta % 3

eraginkortasunari dagokionez. Plangintza-dokumentuko aurreikuspenen arabera, gainera, barne-produktu gordina % 3 haziko litzateke urtean denbora-tarte horretan, eta 1.000

milioi euro inbertituko lirateke urtean bi sektoreetako bakoitzean. Nolanahi ere, 2008-2011

aldian, % 3,8 murriztu da elektrizitatearen eskaera erreala, eta % 16,3 gas naturalarena.

Eskaeraren jaitsierak bultzatuta, 2010eko azaroaren 8an energia elektrikoa eta gas naturala garraiatzeko sareen aparteko instalazioen eta jardueren urteko programa onartzen duen ITC/2906/2010 Agindua onartu behar izan zen. Agindu horretan, plangintzan jasotako zenbait gas-instalazio eraikitzea atzeratzeko beharra berriz aztertu zen. Aipatutako azaroaren 8ko ITC/2906/2010 Aginduan «R» kategoria sortu zen eta bertara pasatu ziren eskaeraren bilakaerak justifikatu ez, baina, 2012-2020 aldiko plangintzari begira berriz aztertzekoak diren azpiegiturak, plangintzan jasotakoak, alegia.

2011ko gasaren eskaera 2010ekoa baino % 7 txikiagoa izan da, eta elektrizitatearena, berriz, % 2,1 txikiagoa. 2012ko eskaerak aurreko urteko mailei eusten die, kalkuluen arabera. Zifra horiek ikusita, 2008-2016 aldiko elektrizitatearen eta gasaren sektoreen plangintza-dokumentuan «R» kategoria eman zaien instalazioak berriz aztertu beharra dago, batez ere 2012-2020 aldiko plangintza berriari begira.

Segurtasun-baldintzetan sistemaren funtzionamendua bermatzeko ezinbesteko azpiegitura elektrikoak baino ez dira eraikiko, hurrengo urteetarako aurreikusitako eskaera-egoera eta estatu mugakideetako elektrizitate-sistemekin dauden barnekonexioak aintzat hartuta.

Gasari dagokionez, gas-interkonexioak eraikitzetik sortutako nazioarteko konpromiso lotesleei eutsiko zaie, eta gas kontsumitzaile berriei erantzungo zaie, baldin eta ez badio kostu gehigarririk ekartzen sistemari.

Neurri horrek ez du eragin negatiborik izango horniduraren segurtasunean, elektrizitatearen eta gas-sistemen egungo egoera positiboa baita. Gas-azpiegituren erabilera-ratioak % 40an daude, eta % 60an, berriz, 2014ra arte. Gainera, hornikuntzak eta sistemara sartzeko puntuak oso dibertsifikatuta daude.

Gas-sistemaren kasuan, finantza-orekaz gain, sistemaren oreka teknikoa arriskuan ez jartzeko neurriak hartzea beharrezkoa da. Nazioarteko konexioak eta eskaeraren geldialdia direla-eta, gas-ekarpen gehiago egin denez, ontziek askoz gutxiago deskargatzen dute birgasifikazio-instalazioetan. Instalazio horiek gutxieneko gas-izakinak eta gutxieneko ekoizpena izan behar dute, edo beste era batera esanda: gutxieneko birlikidotze-fluxua, instalazioa zerbitzuz kanpo gelditu ez dadin beharrezkoa dena. Nahikoa ontzi iristen ez direlako gutxieneko kopuru horretara ez bada iristen, instalazioa gelditu egin daiteke, izakinak agortu direla-eta. Ondorioz, sarearen amarauna galduko litzateke partez, eta ezingo da beste instalazio batzuen erabilezintasunaren aurrean erantzun; hortaz, baliteke sistemaren hornidura-segurtasuna arriskuan jartzea.

Birgasifikazio-instalazio gehiago sartuko direnez sisteman berehala, eta gasbide bakoitzak gas gehiago emango duenez, arazoa areagotu egingo da. Beraz, ez du zentzurik birgasifikazio-instalazio gehiago abian jartzeak, eta administrazioaren baimena, gauzatze-proiektuaren baimena edo instalazio horiek abian jartzeko akta, atzeratu egingo dira penintsulan, eskaerak justifikatzen duen arte. Hori ez zaie aurretik zeuden birgasifikazio-instalazioen zabaltzeei aplikatuko.

Neurri horiek urgentziaz hartu behar dira. Une honetan, instalazio asko dago izapidetzeke, eta neurriok arau-bide arrunten bidez izapidetuko balira, neurria hartzea atzeratuko litzatekeenez, eskaeraren uneko mailak eta datozen urteetarako aurreikuspenak kontuan hartuta beharrezkoak ez diren instalazioak sartuko lirateke sisteman.

Energiaren Batzorde Nazionalak zera proposatzen du Espainiako energiaren sektoreari buruz martxoaren 9an egindako txostenean: urteko programa bat egitea berehala, eta hori onartzen denean, beste plangintza bat egitea egoera errealistago batean, eraiki beharreko azpiegiturak egoera makroekonomiko probableenera, sortzearen bilakaera aurreikusira eta elektrizitatearen sektorearen eta ekonomia nazionalaren egoera ekonomikora egokituta. Errege lege-dekretu honetan proposatutako neurriek gas eta elektrizitatearen sektoreen plangintza berria egitera bultzatzen dute; izan ere, plangintza berri bat egiten ari bazen ere, sakon berrikusi behar dira izapide-fasean den proposamena eta indarrean den plangintza, eskaeraren jaitsiera, sortzean egindako inbertsio berriak eta gobernuak onartutako egoera makroekonomikoaren berrikuspenak jasotzen duen narriadura ekonomikoa direla-eta.

Horren arabera, Konstituzioaren 86. artikuluko baimenaz baliatuta, Industria, Energia eta Turismoko ministroak hala proposatuta eta Ministro Kontseiluak 2012ko martxoaren 30ean eztabaidatu ondoren, honako hau XEDATZEN DUT: I. TITULUA Energiaren arloko zuzentarauen transposizioari buruzko aldaketak 1. artikulua. Elektrizitatearen sektoreari buruzko azaroaren 27ko 54/1997 Legea aldatzea.

Elektrizitatearen sektoreari buruzko azaroaren 27ko 54/1997 Legea aldatu egin da.

Honela egongo da idatzita: Bat.  Hemendik aurrera, idazketa hau izango du 3. artikuluaren 5. paragrafoak:

«5.  Lehiaren defentsarako organoei esleitutako eskumenei kalterik egin gabe, Energiaren Batzorde Nazionalari dagozkio, elektrizitatearen sektoreari dagokionez, indarrean den legeriak esleitutako funtzioez gain, hidrokarburoen sektorearen urriaren 7ko 34/1998 Legearen hamaikagarren xedapen gehigarriaren hirugarren paragrafoan zehaztutako funtzioak.» Bi.  Aldatu egin dira 9. artikuluaren a) eta g) lerrokadak. Aurrerantzean, honela egongo dira idatzita:

«a)  Energia elektrikoaren ekoizleek, hots, energia elektrikoa sortzeko funtzioa duten pertsona fisiko zein juridikoek, dela beraiek kontsumitzeko, dela hirugarrenek kontsumitzeko, baita ekoizpen-zentralak eraikitzeko, ustiatzeko eta mantentzeko funtzioa dutenek ere.

Artikulu honen g) lerrokadan aipatzen diren hornidura-modalitate bereziko kontsumitzaileak ezingo dira ekoizle izan, inola ere.

(…) g)  Kontsumitzaileek; alegia, energia beraiek kontsumitzeko erosten duten pertsona fisiko edo juridikoek.

Kontsumitzaile jakin batzuentzako hornidura-modalitate bereziak ezarri ahal izango dira erregelamendu bidez –kokapen berean kontsumitzera bideratutako energia elektrikoaren banakako ekoizpena sustatzeko–, horietatik eratortzen diren eskubide eta betebeharren erregimena zehaztuta.

Energia ekoizpen-merkatuan zuzenean eskuratzen duten kontsumitzaileei Merkatuko Kontsumitzaile Zuzen esango zaie.» Hiru.  Aldatu egin da 10.1 artikuluaren 2. paragrafoa. Honela geratu da idatzita:

«Zehazten diren kontsumitzaileek energia elektrikoaren hornidurarako eskubidea izango dute, Industria, Energia eta Turismoko ministroaren aginduz finkatutako eta berrikusitako prezioetan, Ekonomia Gaietarako Gobernuko Batzorde Delegatuak aurrez adostu ondoren. Horiek azken errekurtsoko tarifatzat joko dira.» Lau.  14. artikuluaren 2. paragrafoaren a) eta b) lerrokadak honela geratuko dira idatzita, eta e) lerrokada berria sartu da:

«a)  Jarduera arautuak egiten dituzten sozietateetako kudeaketa-arduradunek ezingo dute enpresa-taldearen antolamendu-egituratan parte hartu, baldin eta horiek ekoizpen- eta merkaturatze-jarduerak edo energia birkargatzeko zerbitzuak kudeatzen badituzte, dela zuzenean, dela zeharka. Gainera, lege honen 35.2

artikuluaren 2. lerrokadan garraiolari bakarrari eta garraio-jarduera egiteko esklusibotasunari buruz zehaztutakoa gorabehera, banaketa-sarearen administratzaileak ezingo du garraio-jardueren eguneroko kudeaketan parte hartu.

(…) d)  Sozietateek, baldin eta jarduera arautuak egiten badituzte, jokabide-kode bat ezarriko dute, zeinetan azalduko baitituzten aurreko a), b) eta c) lerrokadetan xedatutakoa betetzeko hartutako neurriak.

Jokabide-kodeak langileen betebehar espezifikoak zehaztuko ditu, eta sozietateak izendatutako pertsona edo organo eskudunak behar bezala betetzen direla gainbegiratu eta ebaluatuko du. Ebaluazioaz arduratuko dena guztiz burujabea izango da, eta bere lana egiteko behar duen sozietatearen eta horren filialen informazio guztia izango du eskura.

Urtero, txosten bat aurkeztuko die Industria, Energia eta Turismo Ministerioari eta Energiaren Batzorde Nazionalari, aurreko a), b) eta c) lerrokadetan xedatutakoa betetzeko hartutako neurrien berri emateko. Txostena Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratuko da.

e)  Jardueren banaketa, eta zehazki, funtzioen banaketa. Horretarako, behartutako enpresek lege honen 14.2.d artikuluan aurreikusitako jokabide-kodea igorriko diete Industria, Energia eta Turismo Ministerioari eta Energiaren Batzorde Nazionalari urte bakoitzeko martxoaren 31a baino lehen, aurreko ekitaldiari dagokionez.» Bost.  14. artikuluaren 3. eta 4. paragrafoak 4. eta 5. paragrafo izatera pasatu dira, eta 3. paragrafoa sartu da:

«3.  Enpresa banatzaileek, baldin eta lege honetan aurreikusitako terminoen arabera, jarduera aratu eta libreak egiten dituen sozietate-talde baten parte badira, ez dute informazio nahasgarririk emango edo beren markaren edo marka-irudiaren aurkezpen nahasgarririk egingo, merkaturatze-jarduerak egiten dituzten talde bereko filialen nortasunarekin nahas ez daitezen, gai honi buruz indarrean den araudian aurreikusitako arau-hausteei kalterik egin gabe.» Sei.  Aldatu egin da 34. artikuluaren 1. paragrafoa. Honela geratuko da idatzita:

«1.  Honako hau izango da sistemaren operadorearen funtzio nagusia:

elektrizitate-horniduraren jarraitutasuna eta segurtasuna bermatzea eta ekoizpeneta garraio-sistema behar bezala koordinatzea. Energia elektrikoaren merkatu iberiarreko operadore eta subjektuekin batera arituko da, gardentasun-, objektibotasun- eta independentzia-printzipioei men eginez. Sistemaren operadorea garraio-sarearen kudeatzailea izango da.

Sistemaren operadorea, aurreko lerrokadak aipatzen duena, merkataritzasozietatea izango da, eta bere sozietate-araubidea honako baldintzetara egokituko da:

a)  Ezein pertsona juridikok edo fisikok ez du honetarako eskubiderik izango:

1.  Sortze- edo merkaturatze-funtzioak egiten dituen enpresa baten gainean kontrola izateko, ez zuzenean, ez zeharka, eta aldi berean, sistemaren operadorean gainean kontrola izateko, ez zuzenean, ez zeharka.

2.  Sistemaren operadore baten gaineko kontrolik izateko, ez zuzenean, ez zeharka, eta aldi berean, sortze- edo merkaturatze-funtzioak egiten dituen enpresa baten gaineko kontrola izateko, ez zuzenean, ez zeharka.

b)  Ezein pertsona juridikok edo fisikok ezingo du sistemaren operadorearen administrazio-organoko kiderik izendatu, baldin eta sortze- edo merkaturatzejarduerak egiten dituen enpresa bat kontrolatzen badu edo horren gaineko eskubideak baditu, dela zuzenean, dela zeharka.

c)  Pertsona fisikoek zein juridikoek ezingo dute aldi berean administrazioorganoko kide izan sortze- edo merkaturatze-jarduerak egiten dituen enpresa batean eta sistemaren operadorean.

d)  Aurreko a) eta b) lerrokadetan adierazitako eskubideen artean sartzen dira, zehazki:

1.  Boto-eskubidea izatea administrazio-organoetan edo sozietateetako gobernuetan.

2.  Administrazio-organoko edo enpresa ordezkatzen duten organoetako kideak izendatzeko ahalmena.

3.  Gehiengo akzio-partaidetzak izatea, Merkataritzako Kodearen 42.1

artikuluan zehaztutakoarekin bat.

1.a) paragrafoan xedatutakoaren ondorioetarako, «sortze- edo merkaturatzejarduerak egiten dituen enpresa» kontzeptuaren barruan bilduko dira gas naturalaren sektorean ekoizpen- eta merkaturatze-jarduerak egiten dituztenak.» Zazpi.  Bi artikulu gehitu dira, 34 bis eta 34 ter:

«34 bis artikulua.  Garraio-sarearen kudeatzailea izendatzea eta ziurtatzea.

1.  Sistemaren operadore aritzen den merkataritza-sozietatea onartu eta izendatuko du Industria, Energia eta Turismoko ministroak garraio-sarearen kudeatzaile. Izendatu baino lehen, Energiaren Batzorde Nazionalak, artikulu honetan bertan adierazitako prozedurari jarraiki, lege honen 34.2 artikuluan zehaztutako baldintzak betetzen dituela egiaztatu eta ziurtagiria emango dio.

Garraio-sarearen kudeatzailea izendatu eta baimendu ondoren, Energiaren Batzorde Nazionalak sozietateak 34.2 artikuluan zehaztutako baldintzak betetzen jarraitzen duela kontrolatuko du, horretarako ezarritako egiaztapen-prozeduraren bidez. Baldintzak betetzen ote dituen jakiteko egiaztapenak nolakoak diren, garraiosarearen beste kudeatzaile bat izendatu eta baimenduko da.

Garraio-sarearen kudeatzailearen izendapenon berri emango zaio Europako Batzordeari, Europar Batasunaren Aldizkari Ofizialean argitara dezan».

2.  Energiaren Batzorde Nazionalak egiaztapen-prozesuari ekingo dio, enpresa interesdunak eskatu edo jakinarazi ondoren, Industria, Energia eta Turismo Ministerioak edo Europako Batzordeak eskatu ostean, edo berak galdegin eta gero, baldin eta jarduera-banaketari buruz zehaztutako betekizunak ez betetzea eragingo duten edo eragin duten transakzioez jakitun badira.

3.  Energiaren Batzorde Nazionalak, entzunaldia egin ondoren eta modu arrazoituan, egiaztapenari buruzko behin-behineko ebazpena egingo du, eskaera edo jakinarazpena aurkeztu eta gehienez ere lau hilabeteko epean. Epe horretan berariazko ebazpenik egiten ez badu, ulertuko da behin-behineko egiaztapena eman duela.

4.  Energiaren Batzorde Nazionalak enpresa interesdunaren egiaztapenari buruzko behin-behineko ebazpenaren berri emango dio Europako Batzordeari, eta ebazpenari buruzko dokumentazioa ere jarriko du bere esku, kasu guztietan. Hartara, Europako Batzordeak dagokion irizpena emango du, behin betiko ebazpena egin baino lehen. Horrez gain, espedientearen kopia igorriko dio Industria, Energia eta Turismo Ministerioari.

Europako Batzordeak ez badu irizpenik ematen Erkidegoko legedian aurreikusitako epean, ulertuko da ez diola objekziorik jartzen Energiaren Batzorde Nazionalaren behin-behineko ebazpenari.

5.  Europako Batzordeak emandako irizpena jaso eta bi hilabeteko epean, edo horretarako Erkidegoko legedian aurreikusitako epeak agortu ondoren, Energiaren Batzorde Nazionalak egiaztapenari buruzko behin betiko ebazpena egingo du, Europako Batzordearen erabakia betez. Ebazpena eta Europako Batzordearen irizpena Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratu beharko dira, baita Europar Batasunaren Aldizkari Ofizialean ere. Egiaztapenak ez du ondoriorik izango argitaratzen den arte.

6.  Energiaren Batzorde Nazionalak eta Europako Batzordeak artikulu honetan adierazitako funtzioak betetzeko edonolako informazio erabilgarria eska diezaiekete garraio-sarearen kudeatzaileei eta sortze- edo merkaturatze-jarduerak egiten dituzten enpresei. Aurrekoari kalterik egin gabe, ez dute isilpekoa den merkataritzako informaziorik argituko.

34 ter artikulua. Europar Batasunekoak ez diren herrialdeen egiaztapena.

1.  Garraio-sarearen kudeatzailea hirugarren herrialde baten edo gehiagoren kontrolpean gelditzen bada, Energiaren Batzorde Nazionalak horren berri emango dio Europako Batzordeari. Horretarako, garraio-sarearen kudeatzaileak gertakari hori sorraraz dezaketen gorabeheren berri emango dio Energiaren Batzorde Nazionalari.

2.  Energiaren Batzorde Nazionalak egiaztapen-prozesuari ekingo dio, 34 bis artikuluan aurreikusitako prozedura eta epeekin bat. Honako hauek frogatzen ez badira, ukatu egingo du egiaztapena:

a)  Erakundeak 34. artikuluan adierazitako betekizunak betetzen dituela.

b)  Egiaztapena emateak hornidura nazionala eta Europar Batasunekoa arriskuan jartzen ez duela, kontuan izanik Espainiak eta Europar Batasunak aipatutako hirugarren herrialdearekiko dituzten eskubideak eta betebeharrak, kasuari berezko zaizkion bestelako datu eta inguruabarrak, eta hirugarren herrialdea zein den.

Energiaren Batzorde Nazionalak, Europako Batzordeari ebazpen-proposamena jakinarazten dionean, irizpen espezifiko bat eskatuko du jakiteko, batetik, jarduerabanaketaren eskakizuna betetzen ote duen, eta, bestetik, egiaztapena emateak Europar Batasuneko hornidura-segurtasuna arriskuan jartzen ote duen.

3.  Europako Batzordeak irizpenaren izapidea bideratu ondoren, aplikagarri den Erkidegoko legedian zehaztutako prozedura eta epeekin bat, Energiaren Batzorde Nazionalak egiaztapenari buruzko ebazpena emango du, Batzordearen irizpena aintzat hartuta.

Azken erabakia eta Europako Batzordearen irizpena ez badatoz bat, horren arrazoiak azalduko dira.» Zortzi. 41. artikuluaren 1. paragrafoari p) lerrokada erantsi zaio; honako hau dio:

«p)  Erregelamendu bidez zehaztutako epeak betetzea, hornitzaile-aldaketei lotutako jardueretan.» Bederatzi.  44. artikuluaren 5. eta 6. paragrafoak 6. eta 7. paragrafo izatera pasatu dira, eta 4. eta 5. paragrafoak honela idatzita gelditu dira:

«4.  Honako hauek joko dira kontsumitzaile ahultzat: zehaztutako ezaugarri sozialak, kontsumokoak eta erosahalmenekoak betetzen dituzten elektrizitatekontsumitzaileak. Edonola ere, ohiko etxebizitzetan dauden pertsona fisikoetara mugatuko da.

Kontsumitzaile ahulak behar bezala babesteko neurri egokiak hartuko dira.

Gobernuak zehaztuko du erregelamendu bidez kontsumitzaile ahulen definizioa, horiek bete behar dituzten betekizunak eta kolektibo horrentzako hartu beharreko neurriak.

5.  Administrazio eskudunek kontsumitzaileak babesteko neurriak hartuko dituzte erregelamendu bidez. Neurriok merkaturatzaileen kontsumo-ezaugarriak edo hornidura-baldintzak direla-eta kontratu-tratamendu berezia behar duten kontsumitzaileekin egiten dituzten hornidura-kontratuen baldintzetan jaso beharko dira.

Halaber, hornidurak kontratatzeko mekanismoak eta horniduren fakturaziobaldintzak zehaztuko dira erregelamendu bidez, hornitzailea aldatzeko prozedura –hiru asteko epean egingo dira– eta erreklamazioak ebaztekoa barne. Araugarapen horietan, administrazio eskudunek, Energiaren Batzorde Nazionalarekin batera, harremanetarako puntu bakarra ezartzea hausnartuko da, hidrokarburoen sektorearen urriaren 7ko 34/1998 Legearen hamaikagarren xedapenean zehaztutakoaren arabera, kontsumitzaileei eskubide, indarrean den araudi eta auziak konpontzeko prozeduren berri emateko.

Halaber, merkaturatzaileak ez baditu Lege honen 45.1 artikuluaren a), b) eta h) lerrokadetan zehaztutako betekizunak betetzen, edo ez baditu elektrizitatesistemaren ordainketak zehaztutako epeetan egiten, Industria, Energia eta Turismo Ministerioak merkaturatzaile horren bezeroak azken errekurtsoko merkaturatzaile bati pasatzea erabakiko du, entzunaldia egin ondoren eta modu arrazoitu, objektibo eta gardenean. Bezerook hartuko dituen azken errekurtsoko merkaturatzailea eta bezero horien hornidura-baldintzak ere zehaztuko ditu.

Horrek guztiak ez du esan nahi lege honen VI. tituluan ezarritakoari jarraiki sor daitezkeen zehapenak ezarriko ez direnik.» Hamar.  45. artikuluaren 1. paragrafoaren j) lerrokada k) lerrokada izatera pasatu da, eta j), l) eta m) lerrokadak gehitu dira, honela idatzita geldituko direnak:

«j)  Elektrizitate-horniduraren eta elektrizitateari lotutako eratorrien kontratuen eta transakzioei –handizkako bezeroekin eta garraio-sareen kudeatzaileekin egindakoak, erregelamendu bidez zehaztutakoarekin bat, alegia– buruzko datuak Industria, Energia eta Turismo Ministerioaren, Energiaren Batzorde Nazionalaren, Lehiaren Batzorde Nazionalaren eta Europako Batzordearen esku izatea gutxienez bost urtez, dagozkien zereginak egin ditzaten.

Lerrokada honetan xedatutakoak ez die betekizun gehigarririk sortuko Balioen Merkatuaren uztailaren 28ko 24/1988 Legearen aplikazio-eremuan sartzen diren erakundeei, aurreko lerrokadan aipatutako organismoei dagokienez.

Azpiatal honetako lehenengo lerrokadan aipatutako organismoek Balioen Merkatuaren uztailaren 28ko 24/1988 Legearen aplikazio-eremuan sartzen diren erakundeek gordetzen dituzten datuak eskuratu behar badituzte, Balioen Merkatuaren Batzorde Nazionalak emango dizkie beharrezko datuak.

k)  Bezeroei hornitutako energiaren jatorriaren berri ematea, baita energiaiturrien ingurumen-eraginaren eta horietan erabilitako proportzioaren berri ere.

l)  Bezeroei auziak konpontzeko eskura dituzten bideak erabiltzeko eskubideari buruz informatzea.

Azken kontsumitzaileak hornitze aldera, kontratatutako edo eskainitako zerbitzuari buruzko edonolako kexari, erreklamaziori, informazio-eskaerari edo jakinarazpeni erantzuteko zerbitzua izan behar dute, eta posta-helbide bat, doako telefono bidezko arreta-zerbitzu bat eta doako telefono-zenbaki bat eskaini behar dizkiete kontsumitzaileei, baita fax-zenbaki bat edo helbide elektroniko bat ere.

Emaileek beren legezko helbidea jakinaraziko dute posta-helbide arruntarekin bat ez badator.

m)  Erregelamendu bidez zehaztutako epeak betetzea, hornitzaile-aldaketei lotutako jardueretan.» Hamaika. Honako hau da 46. artikuluaren testu berria:

«46. artikulua.  Eskaera kudeatzea.

1.  Enpresa elektrikoek, kontsumitzaileek eta sistemaren operadoreak, beste eragile batzuekin batera, neurriak egin eta aplikatu ahal izango dituzte, baldin eta neurriok elektrizitate-eskaeraren kudeaketa hobetzeko, karga-kurba optimizatzeko, eta/edo energia eraginkorrago bihurtzeko edo aurrezteko badira.

2.  Aurrekoa gorabehera, administrazioak erabiltzaileentzako zerbitzua hobetzen, eta energia eraginkorrago bihurtzen eta aurrezten laguntzen duten neurriak hartu ahal izango ditu, hala zuzenean, nola elektrizitatea aurrezteko edo ahalik eta eraginkortasun handienaz erabiltzeko helburua duten eragile ekonomikoen bitartez.

Neurriotan aurreikusitako helburuak betetzen badira, praktikan jartzeko kostuak aintzatetsiko dira. Horiek dibertsifikazioko eta hornidura-segurtasuneko kostuak izango dira. Aintzatespen horren ondorioetarako, Industria, Energia eta Turismo Ministerioak onartu beharko ditu neurriok, autonomia-erkidegoek beren lurraldeesparruan txostena egin eta gero.

Neurrion artean sartuko dira etengarritasun-zerbitzua emateko kontratuak, sistemaren operadoreak kudeatzen dituenak.» Hamabi.  Hau da 60.a) artikuluaren 4. lerrokadaren testu berria:

«4.  Administrazioak baimendu ez dituen bidesariak, prezioak edo tarifak aplikatzea.» Hamahiru.  Hau da 60.a) artikuluaren 8. lerrokadaren testu berria:

«8.  Administrazio eskudunak (Energiaren Batzorde Nazionala barne) edo sistemaren operadoreak beren funtzioen esparruan egindako ebazpen juridikoki lotesleak edo errekerimenduak ez betetzea, sistemaren funtzionamendua larri kalte badaiteke.» Hamalau.  Hau da 61.a) artikuluaren 4. lerrokadaren testu berria:

«4.  Administrazio eskudunak (Energiaren Batzorde Nazionala barne) edo sistemaren operadoreak beren funtzioen esparruan egindako ebazpen juridikoki lotesleak edo errekerimenduak ez betetzea, sistemaren funtzionamendua larri kalte badaiteke.» Hamabost.  61.a) artikuluari 22. eta 23. lerrokadak erantsi zaizkio, eta honela diote:

«22.  Europar Batasunaren araudietan jasotako xedapenak, hain zuzen ere elektrizitatea herrialde mugakideei saldu eta erosteko sarera sartzeko baldintzei buruzkoak, ez betetzea.

23.  Elektrizitatea banatzen eta merkaturatzen duten enpresek kontsumitzaileentzako arreta-zerbitzua mantentzeko eta horrek behar bezala funtzionatzeko betebeharrak ez betetzea, baita kontsumitzaileak babesteko neurriak ez betetzea ere, lege honetan eta hura garatzeko araudian zehaztutakoarekin bat.» Hamasei.  66. artikuluari 3. paragrafoa erantsiko zaio, eta honela dio:

«3.  Energiaren Batzorde Nazionalak, bere jarduera-eremuaren eta esleitu zaizkion funtzioen barruan, zehapen efektibo, proportzionatu eta eragozleak ezarri ahal izango dizkie enpresa elektrikoei, baldin eta lege honen 60.a) artikuluaren 1., 2., 5., 6. eta 7. lerrokadetan oso larritzat tipifikatutako arau-hausteak egiten badituzte, baita 60.a) artikuluaren 8., 9. eta 10. lerrokadetan tipifikatutakoak egiten badituzte ere, Energiaren Batzorde Nazionalak bere eskumenen esparruan egindako ebazpenak, juridikoki lotesleak direnak, edo errekerimenduak ez betetzeari dagokionez.

Halaber, aipatutako batzordeak aurreko lerrokadan adierazitako arau-hauste larriak zehatuko ditu, egoera dela-eta, oso larritzat jo ezin direnean, eta zehazki, lege honen 61.a) artikuluaren 4. eta 5. lerrokadetan tipifikatutakoen kasuan, batzorde horrek bere eskumenen esparruan egindako ebazpenak, juridikoki lotesleak direnak, edo errekerimenduak ez betetzeari dagokionez.

Aipatutako batzordeak lege honen 62. artikuluan tipifikatutako arau-hauste arinak zehatuko ditu, batzorde horrek bere eskumenen esparruan egindako ebazpenak, juridikoki lotesleak direnak, edo errekerimenduak ez betetzeari dagokionez.

Nolanahi ere, zehapenaren zenbatekoak ezin du garraio-sarearen kudeatzailearen negozio-zifraren urteko zenbateko garbiaren % 10 gainditu, edo egitura bertikala duen taldeko sozietate nagusiaren negozio-zifra kontsolidatuaren urteko zenbateko garbiaren % 10.» Hamazazpi.  Aldatu egin da hogeita hirugarren xedapen gehigarria. Honela gelditu da idatzita:

«Hogeita hirugarren xedapen gehigarria.  Red Eléctrica Corporación, SAren sozietate filialak.

1.  Sistemaren operadoreari eta garraio-sarearen kudeatzaileari dagozkien funtzioak, 34. artikuluaren 2. paragrafoan definitutakoak, egiteko, Red Eléctrica de España, SAU enpresak organo-unitate espezifiko bat sortuko du bere egituraren barruan. Unitate horrek esklusibaz egingo ditu elektrizitate-sistemaren operadorearen eta garraio-sarearen kudeatzailearen funtzioak, behar bezala bereizita kontabilitatea eta funtzioak, 14. artikuluan zehaztutako irizpideak betez.

Red Eléctrica Corporación, SA sozietatearen Administrazio Kontseiluak izendatu eta kanporatuko du aurreko lerrokadan aipatzen den organo-unitateko zuzendari exekutiboa, Industria, Energia eta Turismoko ministroaren oniritziarekin.

Sistemaren operadore eta garraio-sarearen kudeatzaile diharduen unitateko langileek lege honen 14. artikuluan aipatutako jokabide-kodea izenpetuko dute, baita enpresa-taldeko gainerako unitateez kanpokoak direla bermatu ere.

2.  Sozietate nagusiari lege honen 34. artikuluaren 1. paragrafoan xedatutakoa aplikatuko zaio, eta honako muga hauek izango ditu:

a)  Edozer pertsona fisikok edo juridikok eduki ahal izango ditu partaidetzak, baldin eta sozietate horren kapitaleko partaidetza zuzenak edo zeharkakoak ez badu kapital sozialaren % 5 gainditzen, edo ez badu % 3tik gorako eskubide politikorik. Ekintzok ez dute ondoriorik izango.

b)  Elektrizitatearen sektorean diharduten subjektuek eta aipatutako subjektuen kapitalean % 5etik gorako kuotarekin zuzenean nahiz zeharka parte hartzen duten pertsona fisiko zein juridikoek ezingo dute % 1etik gorako eskubide politikorik eduki sozietate nagusian, lege honen 34. artikuluaren 2. paragrafoan sortzaile eta merkaturatzaileentzat ezarritako mugei kalterik egin gabe.

Estatuko Industria Partaidetzarako Sozietateari dagokion partaidetzari ez zaizkio aurreko mugak aplikatuko, eta horrek Red Eléctrica Corporación, SA

sozietate nagusian duen partaidetza ez da % 10etik beherakoa izango.

3.  Energiaren Batzorde Nazionalak arau horretan ezarritako mugak betearazteko lege-ekintzak balia ditzake.

Akzio multzo horretako partaidetza zenbatze aldera, pertsona fisiko edo juridiko berari esleituko zaizkio, batetik, talde bereko –Balioen Merkatuaren uztailaren 28ko 24/1988 Legearen 4. artikuluan definitu legez– erakundeek dituzten akzioak eta bestelako balioak edo horiek eskuratutakoak, eta, bestetik, beste titular batzuenak direnak. Hona hemen titularrok:

a)  Itunduta edo erabaki-unitate bat osatuta, beren izenean baina horren kontura diharduten pertsonak. Administrazio organoko kideak pertsona juridiko baten kontura edo horrekin itunduta jarduten dutela ulertuko da, kontrakoa esaten ez den bitartean.

b)  Kideak, zeintzuekin batera izango baitu kontrola erakunde menderatu baten gainean, Balioen Merkatuaren uztailaren 28ko 24/1988 Legearen 4. artikuluan definitu legez.

Edozein kasutan ere, kontuan izango dira, batetik, akzioen jabari-titulartasuna eta gainerako balioak, eta, bestetik, edozer titulu dela-eta baliatu daitezkeen botoeskubideak.

4.  Xedapen honek aipatzen duen kapital-partaidetzaren muga ez betetzea arau-hauste oso larritzat joko da lege honen 60. artikuluan adierazitako ondorioetarako. Balioen titular diren pertsona fisiko zein juridikoak edo gehiegizko kapital-partaidetza edo gehiegizko boto-eskubide partaidetza egotz dakiekeenak izango dira erantzule, aurreko paragrafoetan xedatutakoa betez. Nolanahi ere, lege honetan aurreikusitako zehapen-araubidea aplikatuko da.

5.  Red Eléctrica Corporación, SAk ezingo die jarduera arautuak egiten dituen filialen akziorik transmititu hirugarrenei.

6.  Red Eléctrica Corporación, SAk ezingo du sistema operatzeaz, garraiatzeaz eta garraio-sarea kudeatzeaz bestelako jarduerarik egin filial arautuen bidez, beste jarduera batzuetan diharduten sozietateetan parte hartzea barne.

7.  Red Eléctrica Corporación, SA sozietate nagusiaren kapitalean parte hartzen duten pertsonen akzio edo bestelako balioen eskubide politikoak, xedapen honetan adierazitako gehieneko mugak gainditzen dituztenak, eten egingo dira, errege lege-dekretu hau –zeinaren bidez elektrizitatearen eta gasaren barnemerkatuen arloko eta komunikazio elektronikoko arloko zenbait zuzentarauren transposizioa egiten baiten– indarrean jartzen denetik aurrera, harik eta muga horiek egokitu arte.» Hemezortzi.  Hogeita seigarren xedapen gehigarria erantsi da, eta honela dago idatzita:

«Hogeita seigarren xedapen gehigarria.  Energia berriztagarrien zuzentarautik eratorritako konpromisoak betetzeko nazioarteko lankidetza-mekanismoak.

1.  Estatuko Administrazio Orokorrak iturri berriztagarrietatik datorren energia erabiltzea sustatzeko Erkidegoko legedian aurreikusitako lankidetza-mekanismoak abian jartzeko esparrua prestatuko du, zehazki, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2009ko apirilaren 23ko 2009/28/EE Zuzentarauan, iturri berriztagarrietatik datorren energia erabiltzea sustatzekoan, 2001/77/EE eta 2003/30/EE Zuzentarauak aldatu eta baliogabetzen dituenean. Honako hauek sartuko dira, gutxienez, nazioarteko lankidetza-mekanismoaren barruan:

a)  Iturri berriztagarrietatik datozen energia kantitate zehatzen estatistikatransferentziak estatu kideen artean.

b)  Proiektuak abian jartzea beste estatu kide batzuekin batera.

c)  Proiektuak abian jartzea hirugarren herrialdeekin batera.

d)  Beste estatu kide batzuetan ezarritako iturri berriztagarrietatik datorren energia babesteko sistemekin koordinatzea.

Mekanismo horiek aplikatzerakoan, elektrizitate-sistemaren segurtasuna bermatuko da uneoro, eta ez da ez murriztuko, ez galduko Espainian ekoitzitako energia berriztagarririk.

2.  Proiektu edo jarduera bereziak abian jarri ahal izateko, beharrezkoa da Industria, Energia eta Turismo Ministerioaren onarpena; hots, Ministerioak energia garraiatzeko egiturak jasango duen eragina eta energia-plangintza osoa aintzat hartuko ditu.» Hemeretzi.  Hogeigarren eta hogeita batgarren xedapen iragankorrak gehitu dira, eta honela geratu dira idatzita:

«Hogeigarren xedapen iragankorra.  Kontsumitzaile ahulak.

Lege honen 44. artikuluaren 4. paragrafoan zehaztutakoa garatu bitartean, kontsumitzailea ahultzat joko da energiaren sektoreko zenbait neurri hartzeko eta bono soziala onartzeko apirilaren 30eko 6/2009 Errege Lege Dekretuaren 2. artikuluaren eta bigarren xedapen iragankorraren aplikazio-eremuaren barruan badago, baita elektrizitatearen sektoreko tarifa-defizita zuzentzeko presazko neurriak ezartzen dituen abenduaren 23ko 14/2010 Errege Lege Dekretuaren bigarren xedapen gehigarriarenaren barruan badago ere.

Enpresa merkaturatzaileek telefono bidezko arreta-zerbitzu bat eta telefono zenbaki bat –biak doakoak– jarri behar dituzte kontsumitzaileen esku, kontratazioari eta hornidurari buruzko informazio-eskaerei erantzuteko.

Hogeita batgarren xedapen iragankorra. Garraio-sarearen kudeatzailea egiaztatzea.

Energiaren Batzorde Nazionalak garraio-sarearen kudeatzailea garraiosarearen jabea dela, eta lege honen 34.2 artikuluan zehaztutako baldintzak betetzen dituela egiaztatu behar du, araudian aurreikusi moduan jardun dezan, 34

bis eta 34 ter artikuluetan zehaztutako prozedurari jarraiki.» 2. artikulua.  Hidrokarburoen sektorearen urriaren 7ko 34/1998 Legea aldatzea.

Aldatu egin da hidrokarburoen sektoreari buruzko urriaren 7ko 34/1998 Legea. Honela egongo da idatzita:

Bat.  Hemendik aurrera, idazketa hau izango du 3. artikuluaren 3. paragrafoak, eta 4. paragrafoa kendu egin da:

«3.  Lehiaren defentsarako organoei esleitutako eskumenei kalterik egin gabe, Energiaren Batzorde Nazionalari dagozkio, indarrean den legeriak esleitutako funtzioez gain, lege honen hamaikagarren xedapen gehigarriaren 3. paragrafoan zehaztutako funtzioak.» Bi.  Hemendik aurrera, idazketa hau izango du 54. artikuluak:

«54. artikulua.  Jardueren araubidea.

1.  Nahierara ekoitzi, birgasifikatu, biltegiratu, garraiatu, banatu eta merkaturatu daitezke erregai gaseosoak, titulu honetan aurreikusitako baldintzetan, beste xedapen batzuetatik erator daitezkeen betebeharrei kalterik egin gabe; zehazki, zerga-xedapenetatik eta lurralde antolamenduari, ingurumenari eta kontsumitzaile eta erabiltzaileen babesari buruzkoetatik.

Honako hauek dira erregai gaseosoak, titulu honen ondorioetarako:

a)  Gas naturala, eta horren espezialitateak, alegia, gas natural likidotua eta gas natural konprimitua.

b)  Gas erregai manufakturatu edo sintetikoak. Hona hemen horien banaketa:

1.  Gas naturalaren, butano-gasaren edo propano-gasaren eta airearen arteko nahasketak.

2.  Biogasa eta/edo biomasatik lortutako beste edozer gas.

3.  Beste edozer gas erregai manufakturatu edo sintetiko mota, edo gas erregaiaren eta airearen arteko nahasketa.

Petrolio-gas likidotuei ez zaie titulu honetan xedatutakoa aplikatuko; izan ere, III. tituluan xedatutakoari jarraituko diote.

2.  Erregai gaseosoak Erkidegoko beste herrialde batzuei inportatzeko, esportatzeko eta trukatzeko, Erkidegoko araudian zehaztutako betekizunei men egingo zaie.

3.  Biogasari eta biomasatik edo beste gas mota batzuetatik lortutako gasari ere aplikatuko zaizkie diskriminaziorik gabe lege honetan zehaztutako arauak, gas naturalari dagokionez, baldin eta teknikoni posiblea eta segurua bada gasok gas naturalaren sarera sartzea, eta sarean barrena garraiatzea.

Horretarako, gas horien osaera-baldintzak zehaztuko dira. Hartara, pertsonen, instalazioen eta kontsumo-ekipamenduen segurtasuna bermatuko da, bai eta horiek behar bezala kontserbatzen direla ere.» Hiru.  Hemendik aurrera, idazketa hau izango du 56. artikuluaren 1. paragrafoak:

«1.  Lege honetan zehaztutako ondorioetarako, erregai gaseoso manufakturatu edo sintetikoak ekoiztea (gas naturalaren, butano-gasaren edo propano-gasaren eta airearen arteko nahasketa barne) gas erregaien ekoizpentzat joko da, baldin eta horien xedea kanalizazio bidez kontsumitzaileak hornitzea bada.» Lau.  Hemendik aurrera, idazketa hau izango du 57. artikuluak:

«57. artikulua.  Hornidura.

1.  Kontsumitzaileek gas naturala garraiatzeko eta banatzeko sareetara sartzeko eta konektatzeko eskubidea izango dute, Gobernuak, autonomiaerkidegoei kontsulta egin ondoren, erregelamendu bidez zehaztutako baldintzetan.

2.  Zehazten diren kontsumitzaileek hornidurarako eskubidea izango dute, Industria, Energia eta Turismoko ministroaren aginduz finkatutako eta berrikusitako prezioen arabera, Ekonomia Gaietarako Gobernuko Batzorde Delegatuak aurrez adostu ondoren. Horiek azken errekurtsoko tarifatzat joko dira. Azken errekurtsoko tarifa azken errekurtsoko merkaturatzaileek tarifa hori izateko eskubidea duten kontsumitzaileei kobratuko dieten prezioa da.

3.  Industria, Energia eta Turismoko ministroak hornidura-baldintza bereziak zehaztu ahal izango ditu zenbait kontsumitzailerentzat; hain zuzen ere, ezaugarri ekonomikoak, sozialak edo hornidurakoak direla-eta, bezero ahultzat jotzen direnentzat.

4.  Administrazio eskudunek, Energiaren Batzorde Nazionalarekin batera, harremanetarako puntu bakarra ezarriko dute, kontsumitzaileei eskubide, indarrean den araudi eta auziak konpontzeko prozeduren berri emateko.» Bost.  Artikulu berri bat, 57 bis, erantsi da, idazkera honekin:

«57 bis artikulua.  Kontsumitzaileek hornidurarekin loturik dituzten eskubideak.

Kontsumitzaileek honako eskubide hauek izango dituzte:

a)  Gasa eskuratzea, lege honen IV. tituluaren II. kapituluan zehaztutako terminoetan.

b)  Gas naturala erosteko hornitzailea aukeratzea.

c)  Hornidura neurtzeko ekipamenduek ondo funtzionatzen dutela egiaztatzeko eskatzea.

d)  Telefono bidezko laguntza-zerbitzua izatea eguneko hogeita lau orduetan, beren instalazioetan segurtasun-gertakaririk dagoenean harengana jo ahal izateko.

Zerbitzu hori beren instalazioak konektatuta dauden banatzaileak eman beharko du. Zerbitzu horren telefono-zenbakia behar bezala identifikatuta agertuko da fakturetan, eta, horrez gain, merkaturatzaileak kontsumitzaileari jakinarazi beharko dio.

e)  Merkaturatzailearekin kontratu bat izatea eta bertan, honako hau zehaztea:

1.  Hornitzailearen identitatea eta helbidea.

2.  Emandako zerbitzuak, proposatutako kalitate maila eta hasierako konexiorako epea.

3.  Eskaintzen den mantentze-zerbitzu mota.

4.  Tarifa aplikagarri eta mantentze-gastu guztiei buruzko informazio eguneratua lortzeko modua.

5.  Kontratuaren iraupena, zerbitzuak berritzeko eta bertan behera uzteko baldintzak, eta posible denean, kontratua kosturik gabe amaitzeko baldintzak.

6.  Kontratatutako kalitate mailak betetzen ez badira –fakturazio okerra edo atzeratua barne–, aplikagarri diren konpentsazio- eta errenboltso-akordioak.

7.  Desadostasunak konpontzeko prozedura hasteko metodoa, j) lerrokadan xedatutakoarekin bat.

8.  Kontsumitzaileen eskubideei buruzko informazioa, erreklamazioak eta e) lerrokadan aipatutako informazio guztia izapidetzeari buruzkoa barne, fakturen bidez edo gas naturalaren konpainien web-guneen bidez modu argian azalduta.

9.  Baldintzak bidezkoak izango dira, eta aurrez emango dira ezagutzera.

Edozein modutara ere, kontratua sinatu edo berretsi aurretik jakinarazi behar da informazioa. Kontratuak bitartekarien bidez sinatzen direnean, kontratua sinatu aurretik jakinaraziko da aurretik aipatutako informazioa.

f)  Kontratuaren baldintzak aldatzeko asmoen berri izatea behar bezala, eta horren berri dutenean, kontratua amaitzeko eskubideei buruzko informazioa jasotzea. Merkaturatzaileek prezioak igo direla jakinaraziko diete bezeroei zuzenean, egoki den unean eta fakturazioaren ohiko epean, igoera indarrean jarri ondoren, modu garden eta ulergarrian. Bezeroek kontratua amaitu ahal izango dute kosturik gabe, baldin eta gas-merkaturatzaileak jakinarazitako baldintza berriak onartzen ez badituzte.

g)  Gas-zerbitzuak erabiltzeko aplikagarri diren prezioei, tarifei eta baldintza orokorrei buruzko informazio gardena jasotzea.

h)  Ordaintzeko modua libreki aukeratu ahal izatea, kontsumitzaileen arteko diskriminazio bidegaberik sor ez dadin. Aurrez ordaintzeko sistemak bidezkoak izango dira, eta kontsumo probablea behar bezala islatuko dute. Baldintzak aldatzen badira, ordainketa-sistema ezberdinek kontsumitzaileari zer-nolako kostuak eragingo dizkioten islatuko da. Baldintza orokorrak bidezkoak eta gardenak izango dira. Era argi eta ulergarrian azalduko dira, eta ez dute bezeroen eskubideak erabiltzeko kontratu-trabarik (esaterako, gehiegizko kontratu-dokumentaziorik) izango. Bezeroak gehiegizko salmenta-metodo zalantzagarrien aurrean babestuko dira.

i)  Hornitzailez aldatzea, kosturik gabe.

j)  Erreklamazioak izapidetzeko prozedurak izatea. Hain zuzen ere, gaszerbitzuaren hornitzaileak zerbitzu maila ona eskaini behar die kontsumitzaileei, baita erreklamazioak behar bezala izapidetu ere. Judizioz kanpoko konponbide horiek auziak zuzen eta azkar konpontzeko aukera emango dute, ahal bada, hiru hilabete baino lehen, eta errenboltso- eta/edo konpentsazio-sistema bat jasoko dute, justifikatuta dagoenean.

Aukera dagoenean, prozedurok Europako Batzordearen 1998ko martxoaren 30eko 98/257/EE Gomendioan, kontsumo-gaietako auziak judizioz kanpo konpontzeko organo arduradunei aplikatzeko printzipioei buruzkoan, xedatutakora doituko dira. Organo horietako bat Kontsumoko Arbitraje Sistema da.

k)  Gas-sarera konektatutako bezeroentzat, kalitate jakin bateko gas naturala arrazoizko prezioekin hornitzeko eskubideei buruzko informazioa jasotzea, legedi nazional aplikagarriari jarraiki.

l)  Kontsumo-datuak eskura izatea, eta neurketa-datuak edozer horniduraenpresa erregistraturi jakinarazi ahal izatea, doako akordio esplizitu baten bitartez.

Datuak kudeatzeaz arduratuko den aldeak datuok jakinarazi beharko dizkio enpresari, erregelamendu bidez garatutako formatu eta prozedurak erabilita. Ezingo zaio zerbitzu-kostu gehigarririk fakturatu kontsumitzaileari.

m)  Benetako gas-kontsumoaren eta dagozkion kostuen berri izatea, erregelamendu bidez zehaztutako maiztasunarekin, beren gas-kontsumoa doitu ahal izan dezaten. Denbora nahikoarekin jakinaraziko da informazioa, bezeroaren neurketaekipamenduaren ahalmena kontuan izanik. Ezingo zaio zerbitzu-kostu gehigarririk fakturatu kontsumitzaileari.

n)  Gas naturalaren hornitzailea aldatu ondoren, kontuaren likidazioa jasotzea, aldaketa egin eta gehienez ere sei asteko epean.

o)  Hirugarrenen birgasifikazio-, biltegiratze-, garraio- eta banaketainstalazioetara sartzea, hidrokarburoen sektorearen urriaren 7ko 34/1998 Legean eta hura garatzeko araudian aurreikusitako terminoetan.» Sei. Hau da 58. artikuluaren testu berria:

«58. artikulua.  Sistemaren barruan diharduten subjektuak.

Honako hauek emango dute gas naturala kanalizazio bidez:

a)  Garraiolariak gas natural likidotuaren birgasifikazio-instalazioak eraikitzeko, operatzeko eta mantentzeko eta gas naturala garraiatzeko eta biltegiratzeko baimena duten merkataritza-sozietateak dira.

Garraio-sarearen kudeatzaileak enbor-sareko instalazioak eraikitzeko, operatzeko eta mantentzeko baimena duten merkataritza-sozietateak dira. 63 bis artikuluan zehaztutako prozeduraren arabera egiaztatuta daude. Sare-kudeatzaile burujabeak ere garraio-sarearen kudeatzaile dira.

Sare-kudeatzaile burujabeak enbor-sareko instalazioak kudeatzen dituzten, baina horien jabe ez diren, merkataritza-sozietateak dira, eta eraikitzeko, operatzeko eta mantentzeko baimena dute, 63 quater artikuluan xedatutakoarekin bat.

b)  Sistemaren kudeatzaile teknikoak oinarrizko sarea eta lege honetan zehaztutako bigarren mailako garraio-sareak operatu eta kudeatuko ditu, 64. artikuluan zehaztutako funtzioen arabera. Gainera, sistema behar bezala aritzeko baldintzei eutsiko die.

c)  Banatzaileak gasa kontsumo-puntuetan kokatzera bideratutako banaketainstalazioak eraikitzeko, operatzeko eta mantentzeko baimena duten merkataritzasozietateak dira.

Banatzaileek bigarren mailako garraio-sareko instalazioak eraiki, mantendu eta operatu ahal izango dituzte baita ere, eta barne-kontabilitatean bi jarduerak bereizi beharko dituzte, 63. artikuluan xedatutakoarekin bat.

d)  Merkaturatzaileak, titulu honetan zehaztutako terminoetan, hirugarrenen instalazioetatik gas naturala eskuratzen eta, ondoren, kontsumitzaileei edo beste merkaturatzaile batzuei saltzen dieten, edo nazioarteko joan-etorriak egiteko erabiltzen duten merkataritza-sozietateak dira. Merkaturatzaileak dira, halaber, gassistemaren barruan beste merkaturatzaile batzuei, edo azken kontsumitzaileei gas natural likidotua (GNL) saltzen dieten merkataritza-sozietateak.

e)  Azken kontsumitzaileak, gasa kontsumitzeko erosten dutenak, eta hornitzailea hautatzeko eskubidea dutenak. Merkatuko kontsumitzaile zuzenak hirugarrenen instalazioetara zuzenean sartzen direnak dira.

Azken kontsumitzaile izango dira, halaber, lege honetan aurreikusitako ondorioetarako, zerbitzuguneetan erregai gisa erabiltzeko gas naturala, biogasa edo gas manufakturatuak hornitzen dituzten enpresak, baldin eta merkaturatzaile baten bidez hornitzen badira. Xede hori duten instalazioek erregelamendu bidez exijitutako baldintza teknikoak eta segurtasunekoak bete beharko dituzte.

f)  Hornitzaileak Aldatzeko Bulegoak azken kontsumitzaileen hornitzailealdaketak gainbegiratu, eta, hala badagokio, kudeatuko dituzten merkataritzasozietateak izango direnak.» Zazpi.  59. artikulua honela geratuko da idatzita:

«59. artikulua.  Gas-sistema eta gas naturalaren oinarrizko sarea.

1.  Gas-sistemak honako instalazioak hartuko ditu barnean: oinarrizko sarean sartutakoak, bigarren mailako garraio-sareak, banaketa-sareak, oinarrizkoak ez diren biltegiratzeak eta gainerako instalazio osagarriak.

2.  Lege honetan zehaztutako ondorioetarako, honako hau da gas naturalaren oinarrizko sarearen osaera:

a)  Goi-presioko gas naturalaren lehen mailako garraiorako gasbideak.

Halakotzat joko dira 60 bareko edo gehiagoko gehieneko diseinu-presioa dutenak.

Honela sailkatzen dira:

1.  Enbor-sarea: Elkarri lotutako lehen mailako garraiorako gasbideak, sistemak funtzionatzeko eta hornidura segurtatzeko ezinbestekoak direnak, batik bat gas naturala tokian hornitzeko erabiltzen diren lehen mailako garraiorako gasbideen zatia izan ezik. Nolanahi ere, bertan biltzen dira Espainiako gassistemaren eta beste sistema batzuen arteko nazioarteko konexioak, barnean gas naturaleko hobiak edo oinarrizko biltegiratzeak dituzten konexioak, eta birgasifikazio-instalazioekin, konpresio-guneekin eta funtzionatzeko beharrezko elementu osagarriekin dauden konexioak.

2.  Tokiko eragin-sarea: Batik bat gas naturala tokian hornitzeko erabilitako garraio-gasbideak.

b)  Gas natural likidotua birgasifikatzeko instalazioak, gas-sistema eta gas naturala likidotzeko instalazioak horni ditzaketenak.

c)  Gas naturalaren oinarrizko biltegiratzeak, gas-sistema horni dezaketenak.

3.  60 eta 16 bar arteko gehieneko diseinu-presioa duten gasbideek osatzen dituzte bigarren mailako garraio-sareak.

4.  Banaketa-sareek 16 bareko edo gehiagoko gehieneko diseinu-presioa duten gasbideak hartuko dituzte, baita gasa oinarrizko sareko edo bigarren mailako garraioko gasbide batetik kontsumitzaile bakar bati eramaten diotenak ere, gehieneko diseinu-presioa dena delakoa izanda ere.

5.  Oinarrizkoak ez diren gas naturaleko biltegiratzeak gas naturala lurpean biltegiratzeko egiturak eta gas naturaleko lurpeko biltegiratzea ustiatzeko behinbehinean edo behin betiko behar diren lurrazaleko instalazioak –biltegiratzea eta gas naturalaren oinarrizko sarea konektatzeko gasbideak barne– dira. Instalaziook gas naturalaren ordainsari-sistematik at egongo dira.» Zortzi.  Hemendik aurrera, idazketa hau izango du 62. artikuluaren 1. paragrafoaren 2. lerrokadak:

«Lege honen 60.1 artikuluaren arabera araututako jarduerak egiten dituzten sozietateek jarduera bakoitzerako kontu bereiziak izango dituzte kontabilitatean, eta jarduera bakoitzari egotz dakizkiokeen diru-sarrerak eta gastuak bereiziko dituzte. Gainera, sare-kudeatzaile burujabeek kudeatzen duten enpresa bakoitzerako kontu bereiziak izango dituzte kontabilitatean, eta kudeaketa horri egotz dakizkiokeen diru-sarrera eta gastuak bereziko dituzte.» Bederatzi.  Hemendik aurrera, idazketa hau izango du 62. artikuluaren 4. paragrafoaren 1. lerrokadak:

«4.  Gas-sisteman diharduten erakundeek eskatzen zaien informazioa eman beharko diote administrazio eskudunari, zehazki, sinatu dituzten zuzkidura- eta hornidura-kontratuei buruzkoa eta urteko kontuei buruzkoa. Urteko kontuak ikuskatu egingo dira, Kontu Ikuskaritzaren Legearen testu bategina onartzen duen uztailaren 1eko 1/2011 Legegintzako Errege Dekretuan eta hura garatzeko xedapenetan xedatutakorekin bat. Ikuskaritzan, jarduera arautuen arteko, eta horien eta jarduera liberalizatuen arteko diskriminazioak eta diru-laguntza gurutzatuak saihesteko betebeharrak errespetatzen direla egiaztatuko da.» Hamar.  63. artikulua honela idatzita geratuko da:

«63. artikulua.  Jarduerak bereiztea.

1.  Merkataritza-sozietateek, baldin eta lege honen 60.1 artikuluan aipatzen diren birgasifikazio-, oinarrizko biltegiratze-, garraio- eta banaketa-jarduera arautu bat/batzuk egiten badute/badituzte, jarduerok egin ditzakete bakar-bakarrik; alegia, ezin dute ez ekoizpen- edo merkaturatze-jarduerarik egin, ez jarduerok egiten dituzten enpresatan partaidetzarik izan.

2.  Garraiolariek, baldin eta gas naturalaren oinarrizko sarean sartutako eta 59. artikuluaren 2. paragrafoan definitutako instalazioren batean badihardute, 58.a) artikuluan definitutako garraio-jarduera egin dezakete bakar-bakarrik gasaren sektorean, eta beren aktiboen artean bigarren mailako garraio-sareko gasbideak izan ditzakete. Gainera, bereizita jasoko dituzte birgasifikazio-, biltegiratze- eta garraio-jardueren kontuak barne-kontabilitatean.

3.  Enpresek, baldin eta gasbideen enbor-sareko instalazioen jabe badira, beren sare propioak operatu eta kudeatu beharko dituzte, edo bestela, horien kudeaketa sare-kudeatzaile burujabe bati esleitu, lege honetan aurreikusitako kasuetan.

Honako baldintza hauek bete beharko dituzte garraio-sarearen kudeatzaileek:

a)  Pertsona fisiko zein juridikoek, baldin eta garraio-sarearen kudeatzailea zuzenean nahiz zeharka kontrolatzen badute, ezingo dute, ez zuzenean, ez zeharka, gas naturala ekoizten edo merkaturatzen duen enpresarik kontrolatu, ezta alderantziz ere.

b)  Pertsona fisiko zein juridikoek, baldin eta garraio-sarearen kudeatzailearen Administrazio Kontseiluko edo legez hori ordezkatzen duten organoetako kide badira edo horietako kideak izenda baditzakete, ezingo dute gas naturala ekoizten edo merkaturatzen duen enpresarik kontrolatu, edo horietan eskubiderik izan.

Ezingo dute, ezta ere, enpresa ekoizle edo hornitzaileetara garraio-sarearen kudeatzailetzako langilerik transferitu.

Ondorio horietarako, sozietate batek beste bat kontrolatzen duela ulertuko da, Merkataritzako Kodearen 42. artikuluan aurreikusitakoa betetzen badu.

Nolanahi ere, enpresa garraiolariek, baldin eta enbor-sareko instalazioen jabe badira 2009ko irailaren 3a baino lehen, eta ekoizpen- eta merkaturatze-jarduerak egiten dituzten sozietateez osatutako enpresa-talde baten parte direlako, aurreko lerrokadan xedatutakoa betetzen ez badute, enbor-sareko instalazioen jabetzari eutsi ahal izango diote, betiere, horien kudeaketa sare-kudeatzaile burujabe bati esleitzen badiote, 63 quater artikuluan zehaztutako baldintzetan.

4.  Gasaren enbor-sareko instalazioen jabe diren enpresentzako 3. paragrafoan zehaztutakoari kalterik egin gabe, sozietate-talde batek lege honen arabera bateraezinak diren jarduerak egin ditzake, baldin eta sozietate ezberdinek egiten badituzte, eta honako burujabetasun-irizpide hauek betetzen badira:

a)  Jarduera arautuak egiten dituzten sozietateetako kudeaketa-arduradunek ezingo dute enpresa-taldearen antolamendu-egituratan parte hartu, baldin eta horiek ekoizpen- eta merkaturatze-jarduerak kudeatzen badituzte, dela zuzenean, dela zeharka.

b)  Sozietate-taldeek jarduera arautuak egiten dituzten sozietateak kudeatzeaz arduratzen diren pertsonen burujabetasuna bermatuko dute; horretarako, beren interes profesionalak babestuko dituzte. Zehazki, ordainsariari eta kargu-uzteari buruzko bermeak ezarriko dituzte.

Jarduera arautuak egiten dituzten sozietateek eta kudeatzeaz arduratzen diren pertsonek ezingo dute akziorik eduki ekoizpen- edo merkaturatze-jarduerak egiten dituzten sozietateetan.

Halaber, jarduera arautuen ildotik, banaketa-jarduerak egiten dituzten sozietateetako kudeaketa-arduradunek, ezingo dute enpresa-taldearen antolamendu-egituratan parte hartu, baldin eta horiek garraio-jarduera kudeatzen badute, dela zuzenean, dela zeharka.

Gainera, jarduera arautuak egiten dituzten sozietateek eta horietako langileek ezingo dute merkataritzako informazio konfidentzialik partekatu kide diren sozietatetaldeko enpresekin, baldin eta horiek jarduera liberalizatuak egiten badituzte.

c)  Jarduera arautuak egiten dituzten sozietateek erabaki efektiboak hartu ahal izango dituzte, sozietate-taldetik kanpo, gas natural likidotuaren birgasifikazioinstalazioak ustiatzeko, mantentzeko edo garatzeko, eta gas naturala garraiatzeko, biltegiratzeko eta banatzeko beharrezko aktiboei dagokienez.

Aitzitik, sozietate-taldeak aipatu sozietateen ekonomia eta kudeaketa gainbegiratzeko eskubidea izango du, eta urteko finantza-plana edo tresna baliokidea onartzea proposatu ahal izango du, baita zorpetze mailari muga orokorrak ezarri ere.

Enpresa-taldeak ezingo die jarduera arautuak egiten dituzten sozietateei jarraibiderik eman, ez eguneroko kudeaketari buruz; ez gas natural likidotua birgasifikatzeko aktiboak eraikitzeko edo erosteko, eta gas naturala garraiatzeko, biltegiratzeko eta banatzeko erabaki partikularrei buruz. Betiere, urteko finantzaplanean edo tresna baliokidean zehaztutakoa gainditzen ez bada.

d)  Sozietateek, baldin eta jarduera arautuak egiten badituzte, jokabide-kode bat ezarriko dute, zeinetan azalduko baitituzten aurreko a), b) eta c) lerrokadetan xedatutakoa betetzeko hartutako neurriak.

Jokabide-kodeak langileentzako betebehar espezifikoak zehaztuko ditu, eta sozietateak behar bezala betetzen direla gainbegiratu eta ebaluatuko du.

Urtero, txosten bat aurkeztuko zaie Industria, Energia eta Turismo Ministerioari eta Energiaren Batzorde Nazionalari, aurreko a), b) eta c) lerrokadetan xedatutakoa betetzeko hartutako neurrien berri emateko. Txostena Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratuko da.

5.  1. paragrafoan zehaztutakoa gorabehera, jarduera arautuak egiten dituzten merkataritza-sozietateek akzio-partaidetzak erosten dituztenean, lege honen hamaikagarren xedapen gehigarrian aipatzen den aurretiazko baimena lortu beharko dute.

6.  Enpresa banatzaileek, baldin eta lege honetan aurreikusitako terminoen arabera, jarduera arautu eta ez arautuak egiten dituen sozietate-talde baten parte badira, ez dute informazio nahasgarririk emango edo beren markaren edo markairudiaren aurkezpen nahasgarririk egingo, merkaturatze-jarduerak egiten dituzten talde bereko filialen nortasunarekin nahas ez daitezen, gai honi buruz indarrean den araudian aurreikusitako arau-hausteei kalterik egin gabe.» Hamaika. 63 bis artikulua erantsi da. Honela egongo da idatzita:

«63 bis artikulua.  Garraio-sarearen kudeatzaileen egiaztapena.

1.  Garraio-sarearen kudeatzaileek –sare-kudeatzaile burujabeak barne– jarduerak bereizteko betebeharra betetzen dutela egiaztatzen duen agiria lortu beharko dute aurrez. Energiaren Batzorde Nazionalak ematen du egiaztapen hori, datozen paragrafoetan jasotako prozedurarekin bat.

2.  Enbor-sareko instalazio bat kudeatu nahi duten enpresek aipatu egiaztapena eskatu beharko diote Energiaren Batzorde Nazionalari.

Halaber, egiaztapena jaso duten enpresek jarduerak bereizteko betebeharra kontrolatzea eska dezakeen edozer transakzioren berri emango diote Energiaren Batzorde Nazionalari, Europar Batasuneko kide ez den herrialde bateko pertsona batek/batzuek enbor-sarearen zati baten edo garraio-sarearen kudeatzaile baten kontrola hartzea ekar dezakeen edozer gertakari barne.

3.  Energiaren Batzorde Nazionalak egiaztapen-prozesuari ekingo dio, enpresa interesdunak eskatu edo jakinarazi ondoren, Industria, Energia eta Turismo Ministerioak edo Europako Batzordeak eskaera arrazoitua egin ostean, edo Batzordearen ekimenez, baldin eta jarduera-banaketari buruz zehaztutako betekizunak ez betetzea eragingo duten edo eragin duten transakzioen berri badauka.

4.  Energiaren Batzorde Nazionalak, entzunaldia egin ondoren eta modu arrazoituan, egiaztapenari buruzko behin-behineko ebazpena egingo du, eskaera edo jakinarazpena aurkeztu eta gehienez ere lau hilabeteko epean. Denbora-tarte horretan berariazko ebazpenik egiten ez badu, ulertuko da behin-behineko egiaztapena eman duela.

5.  Energiaren Batzorde Nazionalak enpresa interesdunaren egiaztapenari buruzko behin-behineko ebazpenaren berri emango dio Europako Batzordeari, eta ebazpenari buruzko dokumentazioa ere jarriko du bere esku. Hartara, Europako Batzordeak dagokion irizpena emango du, behin betiko ebazpena egin baino lehen.

Horrez gain, espedientearen kopia igorriko dio Industria, Energia eta Turismo Ministerioari.

Europako Batzordeak ez badu irizpenik ematen Erkidegoko legedian aurreikusitako epean, ulertuko da ez diola objekziorik jartzen Energiaren Batzorde Nazionalaren behin-behineko ebazpenari.

6.  Europako Batzordeak emandako irizpena jaso eta bi hilabeteko epean, edo horretarako Erkidegoko legedian aurreikusitako epeak agortu ondoren, Energiaren Batzorde Nazionalak egiaztapenari buruzko behin betiko ebazpena egingo du, Europako Batzordearen erabakia betez. Ebazpena eta Europako Batzordearen irizpena Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratu beharko dira, baita Europar Batasunaren Aldizkari Ofizialean ere. Egiaztapenak ez du ondoriorik izango argitaratzen den arte.

7.  Prozeduraren edozer fasetan, Energiaren Batzorde Nazionalak eta Europako Batzordeak artikulu honetan jasotako zereginak egiteko informazio erabilgarria eskatu ahal izango diote enpresa garraiolariari, edo ekoizpen- edo merkaturatze-jarduerak egiten dituzten enpresei.

Energiaren Batzorde Nazionalak merkataritzako informazio konfidentzialik jakinarazten ez dela bermatuko du.» Hamabi.  Artikulu berri bat, 63 ter, erantsi da, idazkera honekin:

«63 ter artikulua.  Egiaztapena, Europar Batasunekoak ez diren herrialdeei dagokienez.

1.  Europar Batasuneko kide ez den/diren herrialde bateko/batzuetako pertsona batek/batzuek kontrolatzen duen/duten enpresa batek egiaztapen bat eskatzen duenean, Energiaren Batzorde Nazionalak Europako Batzordea jakinaren gainean jarriko du. Horrez gain, hirugarren herrialde bateko/batzuetako pertsona batek/batzuek enbor-sarearen zati baten edo garraio-sarearen kudeatzaile baten kontrola hartzea ekar dezakeen edozer gertakariren berri emango dio.

2.  Energiaren Batzorde Nazionalak egiaztapen-prozesuari ekingo dio, 63 bis artikuluan aurreikusitako prozedurarekin eta epeekin bat.

Dena dela, honakoetan egiaztapena ukatuko du:

a)  Erakundeak 63. artikuluan adierazitako betekizunak betetzen dituela frogatu ez denean.

b)  Egiaztapena emateak energia-hornidura nazionala eta Europar Batasunekoa arriskuan jartzen ez duela frogatu ez bada, kontuan izanik Espainiak eta Europar Batasunak aipatutako hirugarren herrialdearekiko dituzten eskubideak eta betebeharrak, kasuari berezko zaizkion bestelako datu eta inguruabarrak, eta hirugarren herrialdea zein den.

Energiaren Batzorde Nazionalak, Europako Batzordeari behin-behineko ebazpena jakinarazten dionean, irizpen espezifiko bat eskatuko du jakiteko, batetik, jarduera-banaketaren eskakizuna betetzen ote duen, eta bestetik, egiaztapena emateak Europar Batasuneko hornidura-segurtasuna arriskuan jartzen ote duen.

3.  Behin betiko ebazpena eta Europako Batzordearen irizpena ez badatoz bat, Energiaren Batzorde Nazionalak horren arrazoiak jakinaraziko ditu, aipatu ebazpenarekin batera.» Hamahiru.  Artikulu berri bat, 63 quater, erantsi da, idazkera honekin:

«63 quater artikulua.  Sare-kudeatzaile burujabea.

1.  63.3 artikuluan zehaztutako jarduerak bereizteko betebeharra betetzen ez duten gasbideen enbor-sareko instalazioen jabe diren enpresek, 2009ko irailaren 3a baino lehen baziren haien jabeak, horien kudeaketa sare-kudeatzaile burujabe bati laga ahal izango diote.

Horretarako, garraio-jarduerak bereizteko betebeharra betetzen dutelako egiaztapena lortu duten enpresen artean, sare-kudeatzaile burujabe bat proposatuko dute, eta Industria, Energia eta Turismoko ministroari eskatuko diote onar dezala. Izendapena egin ahal izateko, beharrezkoa da Europako Batzordearen onarpena. Izendapena, gainera, ukatu ahal izango da, sare-kudeatzaile burujabeak ez badu lege honetan eta hura garatzeko araudian zehaztutako baldintzaren bat betetzen.

2.  Honako hauek egin beharko ditu sare-kudeatzaile burujabeak:

a)  Bere eginkizunak egiteko beharrezko giza baliabideak eta baliabide tekniko, finantzario eta fisikoak dituela frogatzea.

b)  Europako Parlamentuaren eta Europako Kontseiluaren 2009ko uztailaren 13ko 715/2009 (EE) Erregelamenduak, gas naturala garraiatzeko sareetara sartzeko baldintzei buruzkoak, eta 1775/2005 (EE) Erregelamendua indargabetzen duenak, ezarritako betebeharrak –garraiolarien Europa eta eskualde mailako lankidetza barne– betetzeko gaitasuna izatea.

3.  Hona hemen sare-kudeatzaile burujabearen funtzioak, kudeatzea egokitu zaion enbor-sareko instalazioei dagokienez:

a)  Instalazioetara sartzeko eskaerak onartzea eta kudeatzea.

b)  Hirugarrenek instalazioetara sartzeko kontratuak sinatzea eta bidesariak biltzea.

c)  Garraio-sarea ustiatzea, mantentzea eta garatzea, nahitaezko plangintzan, lege honetan eta hura garatzeko araudian aurreikusitakoarekin bat.

d)  Kudeatzen dituzten instalazioek behar bezala funtzionatzeko beharrezko azpiegiturak planifikatzea, baimenak izapidetzea eta horiek eraikitzea; betiere, instalaziook ez badira zuzenean esleitzen, lege honen 67.1 artikuluan xedatutakoari jarraiki.

e)  Kudeaketa laga dietela-eta kudeatzen dituzten aktiboekin lotutako funtzioei dagozkien erantzukizunak estaltzeko beharrezko neurriak hartzea.

4.  Enbor-sareko instalazioen jabeek, baldin eta horien kudeaketa sarekudeatzaile burujabe bati laga badiote, zera egin beharko dute:

a)  Sare-kudeatzaile burujabearekin lankidetzan aritu eta hari funtzioak betetzen lagundu, bai eta beharrezko informazio guztia eman ere.

b)  Dituen aktiboetatik eratorritako erantzukizuna –sare-kudeatzaile burujabearen funtzioei dagokiena salbu– estaltzeko beharrezko neurriak hartzea.

c)  Sare-kudeatzaile burujabeak erabakitako eta Energiaren Batzorde Nazionalak onartutako inbertsioak finantzatzea, edo edozer alderdi interesatuk, sare-kudeatzaile burujabeak barne, finantzatzeko baimena ematea. Energiaren Batzorde Nazionalak onartu beharko ditu finantzazio-mekanismoak, bai eta aktiboen jabeari eta bestelako alde interesatuei aurrez kontsulta egin ere.

d)  Sarearen edozer handitze finantzatzea errazteko beharrezko bermeak ematea, zenbait inbertsio izan ezik, inbertsio horiek edozer alde interesatuk finantzatzeko baimena eman badu.

e)  Ez dute gaitasunik izango lagatako instalazioetan sartzeko baimena emateko edo hura kudeatzeko, ezta inbertsioen plangintza egiteko ere.

5.  Horretarako, sare-kudeatzaile burujabeak eta enbor-sareko instalazioen jabeak kontratu-baldintzak eta bakoitzaren erantzukizunak zehazten dituen kontratua sinatuko dute. Kontratua Energiaren Batzorde Nazionalak onartu beharko du.

6.  Energiaren Batzorde Nazionalak aipatu kontratua sinatu dutenek artikulu honetan zehaztutakoa betetzen dutela kontrolatuko du. Horretarako, behar adina informazio eskatu ahal izango du, baita garraio-instalazioaren titularraren nahiz sare-kudeatzaile burujabearen instalazioak aldez aurretik abisatu gabe ikuskatu ere.

7.  Energiaren Batzorde Nazionala izango da garraio-instalazioaren titularraren eta sare-kudeatzaile burujabearen arteko desadostasunak konpontzeko organoa, bietakoren batek erreklamazioa egiten duenean.» Hamalau.  r) lerrokada erantsi zaio 64. artikuluari, eta honela dio:

«r)  Sistemako eragileek larrialdiko egoeretarako Gobernuak hartutako neurriak behar bezala betetzen dituztela gainbegiratzea, eta gainbegiraketa horren ondorioak jasoko dituen txosten bat egitea. Txostena Industria, Energia eta Turismo Ministerioaren eta Energiaren Batzorde Nazionalaren esku jarriko da.» Hamabost.  Hemendik aurrera, idazketa hau izango du 67. artikuluaren 1. paragrafoaren 4. lerrokadak:

«Nahitaez planifikatu behar diren garraio-gasbideak eraikitzeko eta ustiatzeko baimenak lehia bermatuko duen prozedura bidez eman beharko dira, lege honen 4. artikuluari jarraiki; prozedura hori agintaritza eskudunak sustatu eta ebatziko du, bigarren mailako garraio-gasbideak direnean. Enbor-sareko instalazioen kasuan, enbor-sareko instalazioen zatirik handienaren titular den enpresari emango zaio instalazioak eraikitzeko eta ustiatzeko baimena. Estatuko Administrazio Orokorraren eskumenekoak diren beste garraio-gasbide batzuen kasuan, konektatzen diren instalazioen titularrei eslei dakieke.» Hamasei.  Hemendik aurrera, 67. artikuluaren 4. paragrafoa honela egongo da idatzita:

«4.  Garraio-instalazioen baimenek eraikitzeko eta ustiatzeko aintzat hartu behar diren baldintza guztiak bilduko dituzte.

Instalazio baimenduak beste titular batenak diren eta dagoeneko badauden instalazioetara konektatu behar direnean, horrek, edo, bera ezean, garraio-sarearen kudeatzaileak edo dagokion sare-kudeatzaile burujabeak, konektatzeko baimena eman behar du, erregelamenduz ezarritako baldintzetan.» Hamazazpi.  68. artikulua honela idatzita geratuko da:

«68. artikulua.  Gas naturala birgasifikatzeko, garraiatzeko eta biltegiratzeko baimenen titularren betebeharrak.

Honako betebehar hauek dituzte gas natural likidotua birgasifikatzeko, eta gas naturala garraiatzeko eta biltegiratzeko administrazio-baimenen titularrek, baita, aplikagarri zaizkien arlotan, sare-kudeatzaile burujabeek ere:

a)  Jarduerak baimenduta eta aplikagarri diren xedapenei jarraiki egitea; horretarako, zerbitzua modu erregular eta jarraituan ematea, zehazten diren kalitate mailei eustea eta instalazioak kontserbazioko eta egokitasun teknikoko baldintza egokietan mantentzea, sistemaren kudeatzaile teknikoak, eta, hala badagokio, administrazio eskudunak emandako jarraibideak jarraituta.

b)  Urteko eta hainbat urtetarako inbertsio-planak aurkeztea Industria, Energia eta Turismo Ministerioko Energiaren estatu-idazkariari eta Energiaren Batzorde Nazionalari, urte bakoitzeko urriaren 15a baino lehen, gutxienez 10 urteko epearekin.

Urteko inbertsio-planek hainbat informazio jasoko dute, besteak beste: hurrengo urterako aurreikusitako proiektuei buruzko datuak, horien ezaugarri tekniko nagusiak, aurrekontua eta gauzatze-egutegia.

c)  Lege honetan xedatutakotik eratorritako gas-mugimenduetarako instalazioak erabiltzea erraztea, eta baimendutako subjektu guztiek instalazioak erabiltzea baimentzea, diskriminaziorik gabe, eta arau teknikoak betez.

d)  Esku artean duten merkataritzako informazioaren konfidentzialtasuna bermatzea, eta beren jarduerei buruzko informazio konfidentziala diskriminazioz ezagutzera ematea saihestea, merkataritza-abantailarik ez dezan eduki inork.

e)  Beren instalazioetara sartzeko eskubidea dutenekin, birgasifikazio-, biltegiratze- eta garraio-kontratuak sinatzea.

f)  Biltegiratze-, garraio- eta banaketa-jarduerak egiten dituen beste edozer enpresari, eta sistemaren kudeatzaileari informazioa ematea, gasa garraiatzeko eta biltegiratzeko jarduerak, eta interkonektatutako sarearen funtzionamendu seguru eta eraginkorra bateragarriak izatea bermatzeko adina, hain zuzen.

g)  Informazioa ematea, administrazio eskudunak eskatutako xehetasun eta maiztasunarekin eman ere, eta beren instalazioetara sartzeko sinatzen dituzten kontratuen berri ematea Industria, Energia eta Turismo Ministerioari. Halaber, beren instalazioetara sartzeko kontratuen berri eman beharko diete autonomia-erkidegoei, instalaziook autonomia-erkidego horretan kokatuta badaude, dela guztiz, dela partez, eta zerbitzu horiek kontratatu dituena kontsumitzaile kualifikatua, merkaturatzailea edo instalazioak autonomia-erkidego horretan dituen garraiolaria bada.

h)  Plangintza-prozesuan parte hartzea, eskari-aurreikuspenekin bat eta erregelamenduz zehaztutakoa oinarri, gaitasun nahikoa bermatzeko beharrezko instalazioen proposamena eginda.» Hemezortzi.  Aldatu egin da 70. artikuluaren idazpena. Honela gelditu da:

«70. artikulua.  Garraio-instalazioetara sartzea.

1.  Instalazioen titularrek horiek erabiltzeko baimena eman behar diete eskatutako baldintzak betetzen dituzten merkatuko kontsumitzaile zuzenei eta merkaturatzaileei. Horretarako, garraio-, birgasifikazio- eta biltegiratze-jarduerak kontratatuko dituzte, dela bereizita, dela batera, diskriminaziorik ezaren, gardentasunaren eta objektibotasunaren printzipioak oinarri hartuta. Indarreko bidesariek zehaztuko dituzte garraio-sareak erabiltzeko prezioak.

2.  Erregelamendu bidez arautuko dira hirugarrenak instalazioetara sartzeko baldintzak eta instalazioen titularrek dituzten betebehar eta eskubideak, hirugarrenak sartzearekin lotutakoak, baita merkatuko kontsumitzaile zuzenenak eta merkaturatzaileenak ere. Halaber, kontratuen gutxieneko edukia definituko da, baita, hala badagokio, bigarren mailako ahalmen-merkatuaren baldintzak arautu ere.

3.  Birgasifikazio-, oinarrizko biltegiratze-, garraio- eta banaketainstalazioetarako sarbidea arautu egingo da.

Nahitaezko plangintzak biltegiratzea oinarrizkoa den edo ez zehaztuko du, irizpide ekonomiko eta teknikotan oinarrituta, baita, sistemak modu eraginkorrean funtziona dezan, biltegiratzeak zer behar estrategiko edo operatibo dituen ere.

Oinarrizkoak ez diren biltegiratzeetara sartzea negoziatu egin beharko da, gardentasun, objektibotasun eta diskriminaziorik ezaren irizpideetan oinarrituta.

Biltegiratzeok plangintzan jasoko dira, argibide moduan. Instalazioak gas naturalaren sistemaren ordainsari-erregimenetik at egongo dira.» Oinarrizkoak ez diren biltegiratzeen titularrek beren instalazioei ahalmena esleitzeko metodologia eta kanonak kalkulatzeko metodologia aurkeztuko diote Energiaren Batzorde Nazionalari, aurreko lerrokadan jasotako gardentasun, objektibotasun eta diskriminaziorik ezaren irizpideak betetzen direla egiazta dezan.

Honakook ere jakinarazi behar dizkiete Energiaren Batzorde Nazionalari eta Industria, Energia eta Turismo Ministerioari, gehienez ere hiru hilabeteko epean:

merkataritza-baldintza nagusiak, eskainitako zerbitzuak, sinatutako kontratuak, instalazioak erabiltzeko prezioen zerrenda eta horietan egiten diren aldaketak.

Merkataritzako informazio ez konfidentziala ezagutzera emango du aipatu batzordeak.

4.  Sarera sartu ahal izatea ukatu ahal izango da ahalmen nahikorik ez badago, sarera sartzeak ezarritako hornidura-betebeharrak betetzea galaraz badezake edo nahitaezko erosketa-kontratuetatik erator litezkeen zailtasun ekonomiko eta finantzario larriak direla-eta, Erkidegoko legedi uniformearen irizpideei jarraiki, erregelamendu bidez zehazten diren baldintzekin eta prozedurarekin bat.

5.  Sarera sartu ahal izatea ukatu ahal izango da, halaber, gasa hornitzen duen enpresa antzeko eskubideak aitortzen ez dituen herrialde batean kokatzen bada, dela zuzenean, dela beste enpresa hornitzaile batzuekin edo horiekin lotura duten beste batzuekin sinatutako akordioen bidez, eta sarbidea eskatzen zaien enpresentzako elkarrekikotasun-printzipioa alda dezakeela uste bada; betiere, Energiaren Batzorde Nazionala ados badago. Gainera, Europar Batasuneko estatu kideetako enpresei buruzko irizpideak jarraitu behar dira, gai horri buruzko legedia uniformeak zehaztutakoarekin bat.

6.  Salbuespen gisa, hirugarrenen sarbide-betebeharretik salbuets daitezke zenbait instalazio berri edo aurretik zeuden instalazioen aldaketak –ezaugarri bereziak direla-eta hala eskatzen dutenak–, baldin eta ahalmena asko handitzea badakarte, edo gasa hornitzeko iturri berriak garatzeko aukera ematen badute, lege honen 71. artikuluan jasotako salbuespena baimentzeko prozedurarekin bat.

Europar Batasunekoak ez hirugarren herrialdetako instalazioekin diren nazioarteko konexioen kasuan, aipatu salbuespena Gobernuak hidrokarburoei buruz egindako plangintzan jasoko da, 4. artikuluan zehaztutakoarekin bat.

Salbuespen horren ondorioz, instalazioa ez da gas naturalaren sektorearen ordainsari-erregimenean sartuko.

7.  Sistemara sartzeko instalazioetara –artikulu honen 5. paragrafoan xedatutakoaren mendekoetara– zuzenean konektatutako hartune edo lineen bidez bakarrik hornitzen diren kontsumoek lege honetan ezarritako betebeharrak bete beharko dituzte, zehazki, 98. artikulutik eratorritakoak, oinarrizko sarekoak ez diren instalazioen kasuan.» Hemeretzi.  Beste artikulu bat, 71. artikulua, gehitu da, titulu eta idazpen honekin:

«71. artikulua.  Hirugarrenen sarbide-betebeharra salbuestea.

1.  Hirugarrenen sarbide-betebeharra, 70. artikuluaren 6. paragrafoan aipatutakoa, salbuestea eska daiteke, baldin eta horiek ondorengo baldintza hauek betetzen badituzte:

a)  Inbertsioak gas hornidurako lehia indartu eta horniduraren segurtasuna sustatu behar ditu.

b)  Inbertsioaren berezko arrisku maila dela-eta, hura ezin egin izatea salbuespena eman ezean.

c)  Azpiegiturak garraiolariez –zeintzuen sareetan eraikiko baita azpiegitura– bestelako entitate batenak izango dira, gutxienez izaera juridikoari dagokionez.

d)  Azpiegituraren erabiltzaileei kanonak kobratuko zaizkie.

e)  Salbuespena ez da lehiaren, ez Europar Batasuneko gasaren barnemerkatuaren funtzionamenduaren, ez azpiegitura konektatuta dagoen sare arautuaren funtzionamendu eraginkorraren kalterako.

Hirugarrenen sarbide-salbuespena aplika dakioke, batetik, azpiegitura berriaren ahalmen osoari edo zati bati, edo, bestetik, aurretik zegoen eta ahalmena handitu zaion azpiegituraren ahalmen osoari edo zati bati.

2.  Horretarako, instalazioaren titularrak Industria, Energia eta Turismo Ministerioari eskatuko dio salbuespena, eta horrek txostena eskatuko dio Energiaren Batzorde Nazionalari.

Energiaren Batzorde Nazionalak salbuespen-eskaeren kopia igorriko dio Europako Batzordeari, eta kasu bakoitza aztertuko du. Horretarako, honako alderdi hauek hartuko ditu kontuan, beste batzuen artean: eraikiko den ahalmena edo aurrez zegoen ahalmenaren aldaketa, aurreikusitako proiektuaren epea eta gasaren sektorearen egoera. Energiaren Batzorde Nazionalak salbuespenaren iraupenari eta azpiegiturara diskriminaziorik gabe sartzeari buruzko baldintzak proposatuko ditu txostenean.

Bestalde, ahalmena kudeatzeko eta esleitzeko arau eta mekanismoak ere bilduko ditu txostenean. Nolanahi ere, balizko erabiltzaile guztiei aldez aurreko kontsulta egingo zaie ahalmen berria eta norberaren erabilerarako ahalmena kontratatzeko duten interesa galdetzeko, hura esleitu aurretik. Energiaren Batzorde Nazionalak kontsultaren emaitzak kontuan izango ditu artikulu honen 1. paragrafoan zehaztutako irizpideak betetzen diren ebaluatzeko.

Erabili ez den ahalmena gardentasunez, objektibotasunez eta diskriminaziorik gabe eskaini beharko da merkatuan, eta azpiegituraren erabiltzaileek kontratatutako ahalmena saldu ahal izango dute bigarren mailako merkatuan.

3.  Energiaren Batzorde Nazionalak txosten bat eta espedientean jasotako dokumentazio guztia pasako dizkio Industria, Energia eta Turismoko ministroari, eta horrek Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratuko den agindu bidez ebatziko du.

Halaber, aipatu agindua eta Energiaren Batzorde Nazionalak egindako txostena erakunde horren web-gunean argitaratuko dira.

4.  Salbuespen-agindua eta horrekin lotutako informazio guztia Europako Batzordearen esku jarriko da, 2009/73/EE Zuzentarauaren 36.9 artikuluan jasotakoa bete dadin, eta, hala badagokio, egokitu edo baliogabetu egingo da, aipatutako artikulua betez, Batzordeak zer erabakitzen duen.

5.  Europako Batzordeak onartutako salbuespen-erabakiak onartu eta bi urtera utziko dio eragina izateari, baldin eta ordurako ez bazaio azpiegitura eraikitzeari ekin, eta onartu eta bost urtera, berriz, ordurako azpiegitura ez badago martxan, non eta Europako Batzordeak ez duen erabakitzen atzeratzeak arrazoituta daudela.

6.  Azpiegitura –zeina salbuestea eskatu baiten– Europar Batasuneko estatu kide baten baino gehiagoren lurraldean badago, 2009/73/EE Zuzentarauaren 36.4 artikuluan xedatutakoari egingo zaio men.» Hogei.  t) lerrokada gehitu da 74.1 artikuluaren amaieran. Horrela dio:

«t)  Erregelamendu bidez zehaztutako epeak betetzea, hornitzaile-aldaketei lotutako jardueretan. Epe hori ez da izango, inola ere, hiru astetik gorakoa.» Hogeita bat.  Lau lerrokada berri erantsi dira 81. artikuluaren 2. paragrafoaren amaieran. Hau diote:

«n)  Azken kontsumitzaileak hornitzeko, kontratatutako edo eskainitako zerbitzuari buruzko edonolako kexari, erreklamaziori, informazio-eskaerari edo jakinarazpeni erantzuteko zerbitzua izan behar dute, eta posta-helbide bat, telefono bidezko doako arreta-zerbitzu bat eta doako telefono-zenbaki bat eskaini behar dizkiete kontsumitzaileei, baita fax-zenbaki bat edo helbide elektroniko bat ere.

Elektronikoki komunikatzeko sistema horrek eskaera noiz eta zer ordutan jaso den eta zer zenbaki eman zaion adieraziko du automatikoki, herritarrak eskaerari sarrera eman zaiola jakin dezan ziurtasunez. Emaileek beren legezko helbidea jakinaraziko dute posta-helbide arruntarekin bat ez badator.

o)  Handizkako bezeroekin, garraio-sareetako kudeatzaileekin, biltegiratze eta gas natural likidotuaren kudeatzaileekin eginiko gas-horniduraren eta gasarekin lotutako eratorrien kontratuei eta transakzioei buruzko datuak Industria, Energia eta Turismo Ministerioaren, Energiaren Batzorde Nazionalaren, Lehiaren Batzorde Nazionalaren eta Europako Batzordearen esku jartzea, gutxienez bost urtez.

p)  Desadostasunak judizioz kanpo konpontzeko sistemen berri ematea bezeroei, baita sistemon erabileraren berri ematea ere.

q)  Hornitzaile-aldaketei loturiko jardunetarako araudian ezarritako epeak betetzea. Arauz ezarritako epea ez da, inola ere, hiru astetik gorakoa izango.» Hogeita bi.  Aldatuko egin dira 92. artikuluaren 3., 4. eta 5. paragrafoak.

Aurrerantzean, honela egongo dira idatzita:

«3.  Titulu honek araututako jarduerak egiten dituzten enpresek bidesari eta kanonak zehazteko behar adina informazio emango diete Energiaren Batzorde Nazionalari eta Industria, Energia eta Turismo Ministerioari. Informazio hori eskatzen duten autonomia erkidegoen esku egongo da, beren lurralde-eremuari eragiten dion heinean.

4.  Energiaren Batzorde Nazionalak oinarrizko sarbide-zerbitzuen (garraioa eta banaketa, birgasifikazioa, biltegiratzea, eta zisternak kargatzea) bidesari eta kanonak kalkulatzeko metodologiak zehaztuko ditu, lege honetan eta hura garatzeko araudian definitutako ordainsarien eta tarifen esparruan.

Industria, Energia eta Turismoko ministroak, Ekonomia Gaietarako Gobernuko Batzorde Delegatuarekin aurrez adostu ondoren, bidesarien balioak onartuko ditu, Energiaren Batzorde Nazionalak zehaztutako metodologiari jarraiki, baita aplikagarri diren sistemaren gainerako kostuak ere.

5.  Bidesari eta kanonek sarea erabiltzearen kostuak kontuan hartuko dituzte, azpiegituren erabilera optimizatzearren, eta presio mailen, kontsumo-ezaugarrien eta kontratuen iraupenaren arabera bereizi ahal izango dira.» Hogeita hiru.  100. artikuluari beste lerrokada bat erantsi zaio, hirugarrena, eta honela dio:

«Industria, Energia eta Turismo Ministerioak, Petrolio Produktuen Erreserba Estrategikoen Korporazioarekin batera, hornidura-segurtasuna gainbegiratzetik ateratako emaitzen txostena egin eta argitaratuko du urte bakoitzeko uztailaren 31

baino lehen, baita izandako arazoak konpontzeko hartutako edo aurreikusitako neurriak ere.» Hogeita lau.  101. artikuluari beste bi lerrokada gehitu zaizkio, eta honela diote:

«3.  Gobernuak hirugarren herrialdeekin lankidetzan aritzea sustatuko du, larrialdietan edo hornidura-eskasia dagoenetan erabili ahal izateko mekanismo koordinatuak garatzeko eta hartutako nazioarteko konpromisoetatik eratorritako betebeharrak betetzeko.

4.  Gobernuak hartutako neurrien berri emango die, hala Europako Batzordeari, nola gainerako estatu kideei.» Hogeita bost.  Aldatu egin dira 109.1. artikuluaren g) eta h) lerrokadak. Honela egongo dira idatzita:

«g)  Administrazio eskudunak (Energiaren Batzorde Nazionala barne) edo sistemaren kudeatzaile teknikoak beren funtzioen esparruan hartutako erabaki juridikoki lotesleak edo egindako errekerimenduak ez betetzea, sistemaren funtzionamenduarentzat oso kaltegarriak direnean.» h)  Jarduera bateraezinak egitea, eta, lege honetan eta berau garatzeko arauetan xedatutakoarekin bat, ondarea eta funtzioak banatzeko eta kontuak bereizteko betebeharrak ez betetzea, horretara behartuta dauden subjektuen kasuan.» Hogeita sei.  109.1 artikuluaren amaieran, z bis lerrokada aa) lerrokada izatera pasatu da, eta honela dioten beste bi lerrokada erantsi dira:

«ab)  Subjektuek hidrokarburoen sektoreari buruz aplikagarri zaizkien Europar Batasunaren Erregelamenduak eta zuzenbide-erabakiak ez betetzea behin eta berriro, baldin eta horretara behartuta badaude. ac)  Sare-kudeatzaile burujabeek edo, kudeaketa haiei laga dieten instalazioen jabeek lege honen 63 quater artikuluan zehaztutako betebeharrak ez betetzea behin eta berriro.» Hogeita zazpi.  Hau da 110. artikuluaren d) lerrokadaren testu berria:

«d)  Administrazio eskudunak (Energiaren Batzorde Nazionala barne) edo sistemaren kudeatzaile teknikoak beren funtzioen esparruan hartutako erabaki juridikoki lotesleak edo egindako errekerimenduak ez betetzea, sistemaren funtzionamendua larri kaltetzen ez bada.» Hogeita zortzi.  110. artikuluaren amaieran, beste hiru lerrokada gehitu dira. Honela diote:

«u)  Gas naturala banatzen eta merkaturatzen duten enpresek kontsumitzaileentzako arreta-zerbitzua mantentzeko eta horrek behar bezala funtzionatzeko betebeharrak ez betetzea, baita kontsumitzaileak babesteko neurriak ez betetzea ere, lege honetan eta berau garatzeko araudian zehaztutakoarekin bat.» v)  Subjektuek hidrokarburoen sektoreri buruz aplikagarri zaizkien Europar Batasunaren Erregelamenduak eta erabakiak ez betetzea, baldin eta horretara behartuta badaude.

w)  Sare-kudeatzaile burujabeek edo kudeaketa laga dieten instalazioen jabeek lege honen 63 quater artikuluan zehaztutako betebeharrak ez betetzea.» Hogeita bederatzi.  Hona hemen 111. artikuluaren eduki berria:

«111. artikulua.  Arau-hauste arinak.

Honako hauek dira arau-hauste arinak: lege honetan, berau garatzeko arauetan eta aplikagarri den gainerako araudian jasotako nahitaezko aginduak urratzea; betiere, urratze horiek ez badira arau-hauste larriak edo oso larriak, aurreko bi artikuluetan xedatutakoari jarraiki.» Hogeita hamar.  113. artikuluaren 1. paragrafoaren amaieran, honako lerrokada hau gehitu da:

«Aurretik zehaztutako mugei kalterik egin gabe, Energiaren Batzorde Nazionalak ezarritako zehapenen zenbatekoak ezingo du enpresa arau-hauslearen urteko negozio-bolumenaren zenbatekoaren ehuneko jakin bat gainditu, ezta egitura bertikala duen taldeko sozietate nagusiaren urteko negozio-bolumen kontsolidatuaren ehuneko jakin bat ere. Hona hemen ehunekook:

a)  % 1 arau-hauste arinetan.

b)  % 5 arau-hauste larrietan.

c)  % 10 arau-hauste oso larrietan.» Hogeita hamaika.  Hemendik aurrera, idazketa hau izango du 116. artikuluak:

«116. artikulua.  Zehatzeko eskumenak.

1.  Zehapenak ezartzeko gaitasuna, arau-haustea egin zen ekitaldian jarduera edo dagozkion instalazioak baimentzeko eskumenaren titularraren araberakoa izango da.

2.  Laugarren paragrafoan xedatutakoa gorabehera, Estatuko Administrazio Orokorraren esparruan, arau-hauste oso larriengatiko zehapenak Ministroen Kontseiluak ezarriko ditu, eta arau-hauste larriengatikoak, Industria, Energia eta Turismoko ministroak. Arau-hauste arinak, berriz, Energia Politikako eta Meatzeetako zuzendari nagusiak zehatuko ditu.

3.  Autonomia-erkidegoen esparruan, horien araudian aurreikusitakoa jarraituko da.

4.  Honako hauek Energiaren Batzorde Nazionalak zehatuko ditu:

a)  109.1 artikuluaren h), i), q), r) eta ac) lerrokadetan aurreikusitako arauhauste oso larriak.

Halaber, 109.1 artikuluaren d), g) eta j) lerrokadetan tipifikatutako arau-hausteak zehatu ahalko ditu, baldin eta arau-haustea gertatu bada juridikoki lotesleak diren erabakiak ez betetzeagatik, informazioa ez igortzeagatik, ikuskaritzak ez egiteagatik edo Energiaren Batzorde Nazionalak bere eskumenen esparruan egindako errekerimenduak ez betetzeagatik.

b)  110. artikuluaren l), t), u) eta w) lerrokadetan aurreikusitako arau-hauste larriak.

Halaber, 110. artikuluaren d), eta f) lerrokadetan tipifikatutako arau-hausteak zehatu ahalko ditu, baldin eta arau-haustea gertatu bada juridikoki lotesleak diren erabakiak ez betetzeagatik, informazioa ez igortzeagatik, ikuskaritzak ez egiteagatik edo Energiaren Batzorde Nazionalak bere eskumenen esparruan egindako errekerimenduak ez betetzeagatik.

c)  Juridikoki lotesleak diren erabakiak eta Energiaren Batzorde Nazionalak bere eskumenen esparruan egindako errekerimenduak ez betetzearekin lotutako arau-hauste arinak.» Hogeita hamabi.  Hamaikagarren xedapen gehigarrian, hirugarren atalaren 1. azpiatalean, ondoko eginkizun hauek erantsi zaizkie Energiaren Batzorde Nazionalari dagozkion eginkizunei, hemezortzigarrenaren ondoren:

«Hemeretzigarrena: Honako hauek zehaztea zirkular bidez, kontsultaldiizapidea egin ondoren, eta ekonomia-eraginkortasun, gardentasun, objektibotasun eta diskriminaziorik ezaren irizpideei jarraiki:

i.  Elektrizitate-sareetara sartzeko bidesarien zati bat, hain zuzen ere, elektrizitatearen sektorearen azaroaren 27ko 54/1997 Legearen 17.1 artikuluan zehazten diren garraio- eta banaketa-kostuei dagokiena, kalkulatzeko metodologia, aipatu legean eta hura garatzeko araudian zehaztutako tarifa eta ordainsariekin bat.

Horretarako, kontsumitzaile eta sortzaileei garraio- eta banaketa-kostuak eraginkortasunez esleitzea joko da bidesariak kalkulatzeko metodologiatzat. ii.  Azpiegitura mugakideetara sartzeko metodologia, ahalmena esleitzeko eta metaketa kudeatzeko prozedurak barne, azpiegituretara sartzeko eta energia elektrikoa ekoizteko merkatuak funtzionatzeko arau-esparruari, eta erregelamenduz zehazten diren irizpideei jarraiki. iii.  Sistemaren operadore batek baino gehiagok kudeatutako sistemak orekatzeko zerbitzuak emateko metodologiak, hain zuzen ere, sarearen erabiltzaileei beren ekoizpena eta kontsumoa orekatzeko pizgarri egokia eskainiko dizkietenak kostu txikienaren, bidezko moduaren eta diskriminaziorik ezaren ikuspuntutik, elektrizitatesistemak behar bezala funtzionatzeko arau-esparruarekin bat. iv.  Oinarrizko sarbide-zerbitzuen (garraioa eta banaketa, birgasifikazioa, biltegiratzea, eta zisternak kargatzea) bidesari eta kanonak kalkulatzeko metodologiak, hidrokarburoen sektorearen urriaren 7ko 34/1998 Legean eta hura garatzeko araudian definitutako ordainsarien eta tarifen esparruan. v.  Oreka-zerbitzuak emateko metodologia, sarearen erabiltzaileek gassistemaren sarrerak eta irteerak orekatzeko pizgarri egokiak eman ditzaten, hidrokarburoen sektorearen urriaren 7ko 34/1998 Legean eta hura garatzeko araudian definitutako sistemara sartzeko eta sistemak funtzionatzeko arauesparruan. vi.  Azpiegitura mugakideetara sartzeko metodologiak, ahalmena esleitzeko eta metaketa kudeatzeko prozedurak barne, hidrokarburoen sektorearen urriaren 7ko 34/1998 Legean eta hura garatzeko araudian definitutako sistemara sartzeko eta sistemak funtzionatzeko arau-esparruan.

Hogeigarrena: Honako hauek gainbegiratzea: interkonexio-ahalmenaren kudeaketa eta esleipena, garraiolariek eta enpresa banatzaileek konexioak eta konponketak egiten ematen duten denbora, eta sareetako ahalmen-metaketa konpontzeko mekanismoak.

Horretarako, garraio-sarearen kudeatzaileek edo, hala badagokio, banatzaileek alde interesdunei interkonexioei, sarearen erabilerari eta ahalmen-esleipenari buruzko beharrezko informazioa behar bezala jakinarazten dietela gainbegiratzea.

Hogeita batgarrena: Elektrizitatearen sektoreko garraio-, birgasifikazio-, banaketa-, biltegiratze- eta hornidura-jarduerak, eta sortze-, garraio-, banaketa- eta hornidura-jarduerak bereiztea, eta, bereziki, haien arteko bereizketa funtzionala eta kontuen artekoa, jarduera horien artean diru-laguntza gurutzatuak saihestearren.

Hogeita bigarrena: Hornitzaile-aldaketekin lotutako araudia eta prozedurak betetzen direla kontrolatzea.

Hogeita hirugarrena: Gas naturalaren sektorean, biltegiratzera, tartean, lurpeko biltegiratzeetara, gas natural likidotuaren deposituetara, gasbideetan biltegiratutako gasera eta bestelako zerbitzu osagarrietara sartzeko baldintzak gainbegiratzea.

Halaber, jabeek oinarrizkoak ez diren gas naturalaren biltegiratzeetarako ezartzen diren betekizunak betetzen dituztela gainbegiratuko du. Elektrizitatearen sektorearen kasuan, berriz, elektrizitate-produktu berriei aplikagarri zaizkien konexio-baldintzak eta -tarifak gainbegiratzea.

Hogeita laugarrena: Garraio-sarearen kudeatzaileen inbertsio-planak gainbegiratzea; zehazki, Europar Batasunaren arloan sarearen garapen-planera egokitzeari dagokionez. Gainera, horiek aldatzeko gomendioak egin ditzake.

Hogeita bosgarrena: Hornidura etengabearen kontratuen eta epe luzeko kontratuen kontratu-askatasuna errespetatzen dela gainbegiratzea, betiere, indarrean den legediarekin eta Europar Batasuneko zuzenbidearekin bateragarriak badira.

Hogeita seigarrena: Sareen segurtasun- eta fidagarritasun-arauak betetzen direla gainbegiratzea.

Hogeita zazpigarrena: Garraiolari eta banatzaileek, eta, hala badagokio, sareen jabeek eta garraio- eta banaketa-sareen kudeatzaileek lege honetan, elektrizitatearen sektorearen azaroaren 27ko 54/1997 Legean eta aplikagarri den beste edozer xedapenetan ezarritako betebeharrak betetzen dituztela egiaztatzea, mugaz haraindiko gaiak barne. Halaber, gasaren eta elektrizitatearen sektoreetan diharduten subjektuek Europar Batasuneko arau-xedapenetan xedatutakoa behar bezala aplikatzen dutela egiaztatuko du.

Hogeita zortzigarrena: Energia elektrikoa garraiatzeko sarearen kudeatzailearen eta hirugarren herrialdeetako kudeatzaileen arteko lankidetza teknikoa gainbegiratzea.

Hogeita bederatzigarrena: Gas- eta elektrizitate-kontsumitzaileak babesteko neurriak gainbegiratzea, eta erabiltzaileak behar bezala hornitu ez dituzten subjektuak zehaztea. Horrez gain, zerbitzu-kalitatearen, horniduraren eta babesneurrien betekizunekin lotutako arau-proposamenak egin diezazkieke Industria, Energia eta Turismo Ministerioari eta autonomia-erkidegoetako administrazioei.

Hogeita hamargarrena: Azken kontsumitzaileei aplikatzen zaizkien horniduraprezio eta -baldintzak hidrokarburoen sektorearen urriaren 7ko 34/1998 Legean, eta elektrizitatearen sektorearen azaroaren 27ko 54/1997 Legean eta hura garatzeko araudietan xedatutakora egokitzen direla gainbegiratzea.

Hogeita hamaikagarrena: Honako hauek gainbegiratzea gasaren eta elektrizitatearen sektoreetan:

1.  Gardentasun- eta lehia maila, handizkako prezioena barne. Horrez gain, gas- eta elektrizitate-enpresek gardentasun-betebeharrak betetzen dituztela ikuskatuko du.

2.  Merkatu- eta lehia-irekieraren maila eta eraginkortasuna, hala handizkako merkatuan, nola txikizkakoan. Gainera, elektrizitatearen sektorearen kasuan, eperako kontratazio-enkante arautuetan.

3.  Kontratu-praktika murriztaileak egotea, etxekoak ez diren bezero handiek hornitzaile batekin baino gehiagorekin aldi berean kontratuak sinatzeko erabakia galaraz edo muga dezaketen esklusibotasun-klausulak barne. Erakunde eskudunak jakinaren gainean jarri beharko ditu.

Hogeita hamabigarrena: Energia elektrikoaren kontsumitzaileek eta hidrokarburoen sektorekoek mahaigaineratutako erreklamazioak jakinaraztea, erantzutea eta izapidetzea, jarduera-protokoloen bidez, administrazio eskudunekin batera, eta kontsumitzaileen eskura jartzea beren eskubideei, indarrean den legediari eta auziak konpontzeko bideei buruzko informazioa. Energiaren Batzorde Nazionalak, ekonomia iraunkorraren martxoaren 4ko 2/2011 Legearen 20. artikulua betez, egin behar duen urteko sektore-txostenean, jakinarazitako, erantzundako eta izapidetutako erreklamazio kopuruari buruzko informazioa jasoko da, baita horiei buruzko balorazioa ere.

Halaber, aurkeztutako erreklamazioen berri emango dio urtero Industria, Energia eta Turismoko ministroari, eta, hala badagokio, arau-hobekuntzak proposatuko dizkio.» Hogeita hamahiru.  Hamaikagarren xedapen iragankorrean, hirugarren atalean, aldatu egin da 5. paragrafoa, eta 6. eta 7. paragrafoak erantsi dira, idazkera honekin.

«5.  Energiaren Batzorde Nazionalak txosten bat egingo du urtero gainbegiratze-funtzioak gauzatzeko egindako jarduerak zehazteko, baita horien ondorioak zehazteko ere. Txosten horren edukia urteko sektore-txostenean jasoko da. Lehen adierazi bezala, Ekonomiaren Batzorde Nazionalak egin behar du txostena, ekonomia iraunkorraren martxoaren 4ko 2/2011 Legearen 20. artikulua betez. Halaber, hala badagokio, dagozkion arau-hobekuntzak proposatuko dizkio Industria, Energia eta Turismoko ministroari.

Aipatu batzordeak baldintzaren bat betetzen ari ez delako zantzurik antzematen badu gainbegiraketa-lana egiterakoan, agintaritza eskudunak jakinaren gainean jarriko ditu, eta eskura dituen egitatezko elementu guztiak emango ditu, baita jarduera-proposamen bat ere, hala badagokio.

6.  Energiaren Batzorde Nazionalak zirkular moduko xedapenak eman ditzake lege hau garatzerakoan, Industria, Energia eta Turismoko ministroak ematen dituen errege-dekretu eta aginduetan jasotako arauak garatzeko eta betearazteko, xedapenok horretarako berariaz ematen badira, bere jarduera-eremuko xede eta funtzioak betetzeko helburuarekin. Zirkular horiek Hidrokarburoen Kontsulta Batzordearen eta Elektrizitatearen Kontsulta Batzordearen nahitaezko txostena behar dute, kasuan kasu, eta merkatuetako lehia-baldintzen gaineko eragina nabarmena bada, berriz, Lehiaren Batzorde Nazionalaren txosten erabakigarria, lehiaren defentsaren uztailaren 3ko 15/2007 Legearen 17.2.b) artikuluarekin bat.

Zirkularrok Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratuko dira.

Energiaren Batzorde Nazionalak hartutako egintza eta ebazpenak jurisdikziokontrola ahalbidetzeko guztiz arrazoituta egongo dira, eta jendearen esku egongo dira. Aldi berean, merkataritzako informazioaren konfidentzialtasunari eutsiko zaio, 4. paragrafoan zehaztutakoa betez.

Aipatu batzordearen egintza eta ebazpenek amaitu egingo dute administraziobidea, eta horien aurka helegitea jarri ahalko da administrazioarekiko auzien jurisdikzioan, hain zuzen ere, jurisdikzio hori arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legean zehaztutako terminoetan. Energiaren Batzorde Nazionalak zirkular bidez onartzen dituen xedapenen aurka ere helegitea jarri ahalko da jurisdikzio horretan, aipatutako uztailaren 13ko 29/1998 Legean zehaztutako terminoetan.

7.  Energiaren Batzorde Nazionalak energia-gaietan estatuko legediak araututako erregistroak kontsultatu ahal izango ditu. Gainera, Industria, Energia eta Turismo Ministerioak Energiaren Batzorde Nazionalaren esku dauden datu-baseak kontsultatu ahal izango ditu.

Hala, beharrezko informatika-garapenak egingo dira, bi erakundeek sarbide elektronikoa izan dezaten. Hartara, datu-baseetan eta erregistroan jasotako informazioa kontsultatu ahal izango dute, informazioaren segurtasunari, konfidentzialtasunari eta osotasunari eutsita.» Hogeita hamalau.  Hamaikagarren xedapen gehigarrian beste paragrafo bat gehitu da, seigarrena, idazkera honekin:

«Sei.  Helburu orokorrak eta Energiaren Batzorde Nazionalak Energia Arautzaileen Lankidetza Agentziarekin eta Europar Batasuneko gainerako estatu kideetako organismo arautzaileekin duen harremana.

1.  Lege honetan zehazturiko funtzioen baitan, eta agintaritza arautzaileekin edo autonomia-erkidegoetako organo baliokideekin elkarlanean, horien eskumenei kalterik egin gabe, Energiaren Batzorde Nazionalak hurrengo helburuak lortzen laguntzeko neurriak hartuko ditu:

a)  Energiaren sektorearen funtzionamendu lehiakorra sustatzea, elektrizitate eta hidrokarburoen (hala likidoen, nola gaseosoen) horniduraren kalitatezko zerbitzu lehiakorrak izateko eta emateko, merkatu osoaren, kontsumitzaileen eta erabiltzaileen onurarako.

b)  Elektrizitatearen eta gas naturalaren barne-merkatu lehiakor, seguru eta ingurumenaren aldetik iraunkorra sustatzea, merkatua Erkidegoko bezero eta hornitzaile guztiei irekitzea eta elektrizitate- eta gas-sareek eraginkortasunez eta fidagarritasunez funtzionatzeko baldintza egokiak bermatzea, epe luzeko helburuak aintzat hartuta, Energia Arautzaileen Lankidetza Agentziarekin, gainerako estatu kideetako agintaritza arautzaileekin eta Europako Batzordearekin batera.

c)  Eskualde mailako merkatu lehiakorrak, Europar Batasunaren merkatuaren esparruan behar bezala funtzionatuko dutenak, garatzea, b) lerrokadan aipatutako helburua lortzearren.

d)  Elektrizitatea eta gas naturala salerosteko estatu kideen arteko murrizketak ezabatzea. Helburu horretan sartzen dira, halaber, eskaera asetzeko eta merkatu nazionalen integrazioa indartzeko garraio-ahalmen mugakide egokia garatzea, elektrizitatearen eta gas naturalaren Europar Batasunaren barne-merkatuan mugitzeko ahalmena errazteko.

e)  Sare-ez diskriminatzaileak, seguruak, eraginkorrak, fidagarriak eta kontsumitzaileei zuzendutakoak modurik errentagarrienean garatzen laguntzea, eta honako hauek sustatzea: sarearen egokitasuna, energia-politikaren helburu nagusiekin bat etortzea, energia-eraginkortasuna, eta energia-iturri berriztagarrien bitartez energiaren eta gasaren eskala handiko eta txikiko ekoizpena barnean hartzea, eta banaketa sareen bitartez egitea, bai garraio sareen bitartez bai banaketa sareen bitartez.

f)  Ekoizpen-ahalmen berrien sarean sartzea erraztea, eta, horretarako, energia-iturri berriztagarrietatik datozen elektrizitate- eta gas-eragile berriei sartzea galaraz diezaieketen oztopoak ezabatzea.

g)  Sare-kudeatzaileei eta -erabiltzaileei sarearen prestazioen eraginkortasuna handitzeko eta merkatuaren integrazioa sustatzeko epe motzeko nahiz luzeko pizgarri egokiak ematen zaizkiela bermatzea.

h)  Zerbitzu maila handia bermatzen laguntzea, baita energia-kontsumitzaileen (batez ere bezero ahulen) babesa eta bezeroek hornitzailez aldatzeko behar dituzten datuak trukatzeko prozesuen bateragarritasuna ere bermatzen laguntzea.

2.  Energiaren Batzorde Nazionalak ordezkari bat izendatuko du Kontseiluko kideen artean, eta ordezko bat zuzendarien artean, harremanetarako lanak egin ditzaten eta ordezkari izan daitezen Energia Arautzaileen Lankidetza Agentzian, agentzia hori sortzeko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2009ko uztailaren 13ko 713/2009 (EE) Erregelamenduaren 1. paragrafoaren 14. artikuluan aurreikusitakoarekin bat.

3.  Energiaren Batzorde Nazionalak Energia Arautzaileen Lankidetza Agentziarekin, Europako Batzordearekin eta Europar Batasuneko estatu kideetako organismo arautzaileekin eta beste estatu batzuetakoekin harremana, mugaz haraindiko gaiei lotutako lankidetza, eta koordinazio erregularra eta aldizkakoa sustatuko ditu.

4.  Energiaren Batzorde Nazionala, dituen eskumen espezifikoei kalterik egin gabe, Europar Batasuneko estatu kideetako organismo arautzaileekin lankidetzan arituko da, honako hauek lortzearren:

a)  Neurri operatiboak aplikatzea sustatzea, honako hauek ahalbidetzeko:

sarea modu optimoan kudeatzea, gasaren eta elektrizitatearen truke bateratuak sustatzea eta ahalmena mugaz bestalde esleitzea. Baita interkonexio-ahalmen egokia ahalbidetzeko ere, eskualde bateko edo eskualde arteko interkonexio berrien bidez, lehia efektiboa egon dadin, eta hornidura-segurtasuna hobetu dadin, estatu kideetako hornidura-enpresen arteko diskriminaziorik egon gabe.

b)  Dagokien garraio-sareko kudeatzaileentzako eta merkatuko beste eragile batzuentzako sare-kode guztien garapena koordinatzea.

c)  Pilaketa kudeatzeko arauen garapena koordinatzea.

5.  Energiaren Batzorde Nazionalak lankidetza-akordioak egin ahal izango ditu estatu kideetako gainerako organismo arautzaileekin, erregulazioaren arloan lankidetza sustatzeko helburuarekin.

6.  Energiaren Batzorde Nazionalak 2. paragrafoan aipatutako izendapenak jakinaraziko dizkio Industria, Energia eta Turismo Ministerioari. Halaber, 3. eta 4. paragrafoak aplikatzeko prozesuan egindako jardueren berri emango dio aipatutako ministerioari, horien jarraipen eguneratua egin dezan, eta 5. paragrafoan aipatutako akordioen kopia igorriko du.

7.  Energiaren Batzorde Nazionalak Agentziaren eta Europako Batzordearen erabaki egoki eta juridikoki lotesleak bete eta praktikan jarri beharko ditu. Energiaren Batzorde Nazionalak Energia Arautzaileen Lankidetza Agentziaren irizpena eska dezake, hain zuzen ere, organismo arautzaile batek hartutako edozer erabaki eta 2009/72/EE eta 2009/73/EE Zuzentarauetan edo gas naturala garraiatzeko sareetara sartzeko baldintzei buruzko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2009ko uztailaren 13ko 715/2009 (EE) Erregelamenduan, 1775/2005 (EE) Erregelamendua indargabetzen duenean, aipatzen diren arauak bateragarriak diren jakiteko.

8.  Energiaren Batzorde Nazionalak jardueren urteko txostena igorriko dio Industria, Energia eta Turismo Ministerioari, eta bertan urteko kontuak, antolamendu-egoera, langileei buruzko informazioa eta Batzordean egindako jarduerak jasoko ditu. Horiez gain, bilatutako helburuak eta lortutako emaitzak bilduko ditu. Halaber, jardueren berri emango die eta betebeharrak bete dituen azalduko die Energia Arautzaileen Lankidetza Agentziari eta Europako Batzordeari.» Hogeita hamabost.  Hogeita hamabigarren xedapen gehigarria gehitu da. Honela dago idatzita:

«Hogeita hamabigarren xedapen gehigarria.  ENAGAS, SAren sozietate filialak.

ENAGAS, SAk ezingo du sistemaren kudeaketa teknikoa, garraioa eta garraiosarearen kudeaketa ez diren beste jarduerarik egin hogeita hamaikagarren xedapen gehigarriak aipatzen dituen filialen bidez. Aipatu filial arautuek, gainera, ezingo dute partaidetzarik eskuratu beste helburu sozial bat duten sozietateetan.» Hogeita hamasei.  Hogeita laugarren xedapen iragankorra gehitu da, eta honela dio:

«Hogeita laugarren xedapen iragankorra.  Enbor-sareko garraiolarien jarduerabanaketa.

Enbor-sareko instalazioen titular diren enpresa garraiolariek 63.3 artikuluan xedatutakoa betetzeko beharrezko egokitzapenak egin beharko dituzte 2012ko urriaren 3a baino lehen.» II. TITULUA Telekomunikazioen eta informazioaren gizartearen arloko zenbait zuzentarauren transposizioa egiteari buruzko aldaketak 3. artikulua.  Telekomunikazioei buruzko azaroaren 3ko 32/2003 Lege Orokorra aldatzea.

Aldatu egin da telekomunikazioei buruzko azaroaren 3ko 32/2003 Lege Orokorra.

Honela idatzita geldituko da: Bat.  Aldatu egin da 3. artikulua. Honela egongo da idatzita:

«3. artikulua.  Legearen helburuak eta printzipioak.

Lege honek ondorengo helburuak eta printzipioak ditu:

a)  Lehia efektiboa sustatzea telekomunikazioen merkatuetan, eta, bereziki, sareen ustiapenean, komunikazio elektronikoko zerbitzuak ematean eta horiei lotutako baliabideak hornitzean, sareen ustiapenean edo komunikazio elektronikoko zerbitzuak ematean zein edukien transmisioan faltsutzerik edo lehia-murrizketarik ez dagoela kontrolatuta.

b)  Azpiegituren arloan inbertsio eraginkorra sustatzea; horretarako, eta hala dagokionean, azpiegituratan oinarritutako lehia barnean hartzea, eta berrikuntza sustatzea.

c)  Sareen ustiapenean zerbitzu publikoaren betebeharrak betetzen direla eta komunikazio elektronikoko zerbitzuak ematen direla bermatzea; batez ere zerbitzu unibertsalekoak.

d)  Telekomunikazioen sektorearen garapena sustatzea, baita zerbitzu berrien erabilera eta sareen zabalpena ere. Horretarako, komunikazio elektronikoko sareen eta zerbitzuen muturretik muturrerako konektagarritasuna eta elkarreragingarritasuna, eta horietara berdintasun-baldintzetan sartzea sustatzea, eta lurralde-, ekonomia- eta gizarte-kohesioa bultzatzea.

e)  Telekomunikazioen baliabide mugatuak, alegia, zenbakera eta espektro irrati-elektrikoa, eraginkortasunez erabiltzea, azken hori behar bezala babestea, eta jabetza publiko eta pribatua okupatzeko eskubideak baliatzea ahalbidetzea.

f)  Erabiltzaileen interesak defendatzea, eta horretarako, komunikazio elektronikoko zerbitzuak aukera-, prezio- eta kalitate-baldintzetan eskuratzeko eskubidea bermatzea, azken erabiltzaileek informazioa eskuratu edo banatzea edo aukeratzen dituzten aplikazio eta zerbitzuak erabili ahal izatea sustatzea, eta, horiek ematerakoan, agindu konstituzionalen indarraldia babestea. Hona hemen aginduok: diskriminaziorik eza; ohorerako, intimitaterako, datu pertsonalen babeserako eta komunikazioetako sekreturako eskubideen errespetua; gazte eta haurren babesa; gizarte-talde espezifikoen beharrak aukera-berdintasunaren arabera asetzea; ezgaitasunak dituzten pertsonak, adinekoak, mendekoak eta gizarte-behar bereziak dituzten erabiltzaileak ez diskriminatzea. Horretarako, betebeharrak ezar dakizkieke zerbitzuak ematen dituztenei, eskubideok bermatzeko. Normalizazio teknikoari buruzko arau edo espezifikazio egokiak, Erkidegoko legediarekin bat argitaratutakoak, betetzea sustatuko da, mendeko pertsonek komunikazio elektronikoko zerbitzuak eskuratu ahal izan ditzaten.

g)  Neutraltasun teknologikoa sustatzea arauketan, ahal den neurrian.

h)  Telekomunikazioetako produktu eta zerbitzuen industriaren garapena sustatzea.

i)  Europar Batasuneko komunikazio elektronikoko zerbitzuen barne-merkatua garatzen laguntzea.

j)  Ezgaitasunak dituzten erabiltzaileek terminal-ekipamenduak erabiltzea erraztea.» Bi.  3. paragrafoa erantsi zaio 5. artikuluari eta honako hau dio:

«3.  Azken erabiltzaileek zerbitzu eta aplikazioak komunikazio elektronikoko sareen bidez eskuratzeko eta erabiltzeko hartutako neurriek pertsona fisikoen oinarrizko eskubide eta askatasunak errespetatuko dituzte, Giza Eskubideak eta Oinarrizko Askatasunak Babesteko Europako Hitzarmenean eta Erkidegoko zuzenbidearen printzipio orokorretan bermatu legez.

Azken erabiltzaileek zerbitzu eta aplikazioak komunikazio elektronikoko sareen bidez eskuratzeko eta erabiltzeko hartutako neurriak, baldin eta oinarrizko eskubide eta askatasun horiek murriztu baditzakete, sozietate demokratiko batean egokiak, neurrikoak eta beharrezkoak badira baino ezingo dira ezarri, eta aplikazioa prozedura-babes egokien mende egongo da, Giza Eskubideak eta Oinarrizko Askatasunak Babesteko Europako Hitzarmenarekin eta Erkidegoko zuzenbidearen printzipio orokorrekin bat. Hortaz, errugabetasun-presuntzioaren printzipioa eta bizitza pribaturako eskubidea behar bezala errespetatuta baino ezingo dira hartu neurriok, aurretiazko bidezko prozedura inpartzial baten bidez. Prozeduran, interesdunek esandakoa entzuteko eskubidea errespetatuko da, behar bezala justifikatutako larrialdi-kasuetan egon daitezkeen baldintzei eta prozesukonponketei kalterik egin gabe, Giza Eskubideak eta Oinarrizko Askatasunak Babesteko Europako Hitzarmenarekin bat. Halaber, babes judizial efektiborako eskubidea bermatuko da, bai eta hori denbora-tarte egokian egingo dela ere.» Hiru.  9. artikuluaren 1. paragrafoaren a) lerrokada aldatu da eta artikulu berari h), i), j), k) eta l) lerrokadak gehitu zaizkio. Honela egongo dira idatzita:

«a)  Maiztasunen eta zenbakien erabilera efektiboa egiaztatzea, bai eta jabari publiko irrati-elektrikoa erabiltzetik, eta zenbakera edo jabari publikoa edo jabetza pribatua okupatzetik eratorritako betebeharrak betetzen direla ere.

(…) h)  Ezgaitasunak dituzten azken erabiltzaileek zerbitzua modu berean eskuratzeko eta, azken erabiltzaile gehienak bezala, eskura dauden enpresa eta zerbitzuak hautatzeko aukera izateko beharrezko betebeharrak betetzen direla egiaztatzea.

i)  Komunikazio elektronikoko sare publikoetako elementuak eta lotutako baliabideak kokatzea edo batera erabiltzea erraztera bideratutako neurriak hartzea.

j)  Komunikazio elektronikoko sare eta zerbitzuen osotasuna eta segurtasuna ebaluatzea.

k)  Sare edo zerbitzuek izango duten bilakaerak enpresek lehiakideen esku jartzen dituzten handizkako zerbitzuetan zer-nolako eragina izango duen jakitea.

Halaber, handizkako merkatuetan pisu handia duten enpresei handizkako merkatu horiei lotutako txikizkako merkatuei buruzko kontabilitate-datuak ematea eska dakieke.

l)  Komunikazio elektronikoko zerbitzuak emateko edo sareak ustiatzeko ezarritako baldintzak betetzen direla egiaztatzea.» Lau.  10. artikuluaren 2. eta 3. paragrafoak aldatu dira, eta honela idatzita geratuko dira:

«2.  Halaber, Lehiaren Batzorde Nazionalak txostena egin ondoren, Europako Batzordeak ezarritako arauak eta Komunikazio Elektronikoen Europako Organismo Arautzaileak (KEEOE) hartutako irizpen eta iritzi komun egokiak kontuan izanik, Telekomunikazioen Merkatuaren Batzordeak aipatu merkatuen analisia egingo du honako epeetan:

a)  Hiru urteko epean, merkatu horri buruzko aurretiazko neurri bat hartu zenetik kontatzen hasita. Hala ere, salbuespen gisa, epe hori luzatu ahal izango da gehienez ere beste hiru urtez, agintaritza nazional arautzaileek zabaltzeko proposamen arrazoitua jakinarazten badiote Batzordeari, eta horrek horri buruzko objekziorik egiten ez badu hilabeteko epean.

b)  Bi urteko epean, merkatu garrantzitsuei buruzko gomendio berrikusia hartzen denetik; Batzordeari aurrez jakinarazi gabeko merkatuetarako.

Telekomunikazioen Merkatuaren Batzordeak ez balu bukatu gomendioan ageri den merkatu garrantzitsu bati buruzko analisia zehaztutako epeen barruan, Komunikazio Elektronikoetarako Europako Arautzaileen Erakundeak (BEREC) laguntza emango dio, hark eskatuta, merkatu zehatzaren eta ezarri beharreko betebehar espezifikoen analisia amaitzeko. Telekomunikazioen Merkatuaren Batzordeak, laguntzaz baliatuta, neurri-proiektuaren berri emango dio Batzordeari sei hilabeteko epean.

3.  Aurreko paragrafoak aipatzen duen analisiaren helburua zera da:

erreferentziako merkatuak lehia-ingurune efektiboan garatzen ote diren zehaztea.

Ezezkoan, Telekomunikazioen Merkatuaren Batzordeak aintzat hartutako merkatu bakoitzean botere nabarmena du(t)en operadorea(k) identifikatu eta argitara emango d(it)u.

Operadore batek edo batzuek botere nabarmena du(t)enean erreferentziako merkatu batean (lehen mailako merkatuan), dela banaka, dela elkartuta, aurreko merkatuarekin estuki lotutako erreferentziako merkatu batean (bigarren mailako merkatuan) ere badu(t)ela adierazi ahal izango du Telekomunikazioen Merkatuaren Batzordeak, bien arteko loturagatik posible denean bigarren mailako merkatuan lehenengoan den pisua izatea, eta ondorioz, operadorearen merkatuan den boterea indartzea.» Bost.  11. artikuluaren 2., 3. eta 4. paragrafoak aldatu dira, eta honela idatzita geratuko dira:

«2.  Komunikazio elektronikoko sare publikoetako operadoreek elkarren arteko interkonexioa negoziatzeko eskubidea izango dute, baita horretarako betebeharra ere, komunikazio elektronikoko beste sare- eta zerbitzu-operadore batzuek eskatzen dutenean, herritarrei komunikazio elektronikoko zerbitzuak emateko helburuarekin. Hartara, zerbitzua ematea eta elkarreragingarritasuna bermatuko dira.

3.  Lege honen 13. artikuluan aurreikusitakoari jarraiki, Telekomunikazioen Merkatuaren Batzordeak merkatuan pisu nabarmena duten enpresen harira har ditzakeen neurriei kalterik egin gabe, Industria, Energia eta Turismo Ministerioak zerbitzuak elkarreragileak izateko betebeharrak ezar dakizkieke erabiltzaileen sarbidea kontrolatzen duten enpresei, kasu justifikatuetan eta beharrezkoa bada.

4.  Telekomunikazioen Merkatuaren Batzordeak operadoreen arteko harremanetan esku hartu ahal izango du, baita operadoreen eta, kapitulu honetan zehaztutakoarekin bat, sarbide- eta interkonexio-betebeharrei –lege honen II. eranskinean sarbide- eta interkonexio-kontzeptuei ematen zaien definizioarekin bat– onura ateratzen dieten enpresen artekoetan ere, edozer alderdik eskatuta, edo ofizioz, justifikatuta dagoenean, zerbitzuen sarbide-egokitzapena, interkonexioa eta elkarreragingarritasuna sustatzeko, eta, hala badagokio, bermatzeko; baita 3. artikuluan zehaztutako helburuak lortzeko ere. Telekomunikazioen Merkatuaren Batzordearen erabakia loteslea izango da, eta gehienez ere lau hilabeteko epean hartuko da, aparteko egoeretan izan ezik. Halaber, Industria, Energia eta Turismo Ministerioak aipatu helburuak lortzeko jardun ahal izango du, betiere, bere eskumenen esparruan.» Sei.  13. artikuluaren 1. paragrafoaren a), d) eta e) lerrokadak aldatu dira, eta honela idatzita geratuko dira:

«a)  Gardentasuna, interkonexioari eta sarbideari dagokionez; horiekin bat, operadoreek informazio jakina eman behar dute ezagutzera: kontabilitatea, espezifikazio teknikoak, sareen ezaugarriak, hornidura-baldintzak eta erabilera, baita, hala badagokio, zerbitzu edo aplikazioen sarbidea edo erabilera muga lezaketen baldintzak, eta prezioak ere. Operadore bati sarearen azpiegiturara handizka sartzeari lotutako betebeharrak ezartzen zaizkionean, erreferentziako eskaintza bat argitaratzea eskatuko zaio.» (…) d)  Sareetako elementu edo baliabide espezifikoetarako sarbidea izatea, baita lotutako baliabide eta zerbitzuetara (identitate-zerbitzuak, kokalekua eta presentzia, esaterako) ere.

e)  Prezioak kontrolatzea; esaterako, prezioak orientatzea kostuen arabera, gehiegizko prezioak saihesteko; edo prezioak konprimitzea, azken erabiltzaileen kalterako. Operadoreek hurrengo belaunaldiko sareetan –batez ere– inbertitzea sustatzearren, Telekomunikazioen Merkatuaren Batzordeak egindako inbertsioak aintzat hartuko ditu, eta, inbertitutako dagokion kapitalaren aldean, arrazoizko errendimendu-tasa ahalbidetuko du.» Zazpi.  Beste paragrafo bat, hirugarrena, gehitu zaio 13. artikuluari. Hau dio:

«3.  Telekomunikazioen Merkatuaren Batzordeak artikulu honetan aurreikusitako betebeharrak ezartzea egokia ote den aztertzen duenean, honako elementu hauek hartu beharko ditu kontuan, batez ere:

a)  Euren arteko lehian diren baliabideak erabiltzearen edo instalatzearen bideragarritasun teknikoa eta ekonomikoa, merkatuaren garapen-erritmoa ikusita, eta interkonexioaren edo sarbidearen izaera edo mota kontuan izanik eta beste aurretiazko sarbide-produktu batzuk barne, esaterako, hodietarako sarbidea.

b)  Proposatutako sarbidea emateko aukera, eskura dagoen ahalmenari dagokionez.

c)  Baliabideen jabearen hasierako inbertsioa; egindako inbertsio publikoak eta inbertsioei berezko zaizkien arriskuak ahaztu gabe.

d)  Epe luzeko lehia babesteko beharra; arreta berezia jarrita ekonomikoki eraginkorra den lehiari, azpiegituretan oinarritutakoari.

e)  Dagokionean, jabetza intelektualaren arloko eskubideak, eta f)  zerbitzu paneuroparren hornidura.» Zortzi.  Artikulu berri bat, 13 bis, erantsi da, idazkera honekin:

«13 bis artikulua.  Funtzioak bereiztea.

1.  Telekomunikazioen Merkatuaren Batzordeak ondorioztatzen duenean aurreko artikuluan xedatutakoa betez ezarritako betebeharrak ez direla nahikoak izan lehia efektiboa lortzeko, eta sarbide-produktuen handizkako merkatuekin lotutako lehia-arazo edo akats larri eta iraunkorrek dirautela, jakinaren gainean jarriko ditu Industria, Energia eta Turismo Ministerioa eta Ekonomia eta Lehiakortasun Ministerioa. Horiek zera proposatu ahalko diote Gobernuari aparteko betebehar gisa: merkatuan botere nabarmena duten egitura bertikaleko operadoreak sarbide-produktuen handizkako hornidurarekin lotutako jarduerak enpresa-unitate burujabe bati pasatzera behartzea. Enpresa-unitate horrek sarbideproduktuz eta -zerbitzuz hornituko ditu enpresak, sozietate nagusiaren beste enpresaunitate batzuk barne, epe, termino eta baldintza berberetan, zehazki, prezio- eta zerbitzu-mailei dagokienez; baita sistema eta prozesu berberen bidez ere.

2.  Gobernuak funtzioak banatzeko betebeharra inposatzen duenean, Telekomunikazioen Merkatuaren Batzordeak eta Lehiaren Batzorde Nazionalak txostena egin eta gero, proposamen bat aurkeztuko dio Europako Batzordeari, honako hauek jasota:

a)  Ondorioak justifikatzen dituzten frogak.

b)  Azpiegituratan oinarritutako lehiarako aukera gutxi dagoela edo aukerarik ez dagoela ziurtatzen duten frogak, arrazoizko epean.

c)  Honakoetan aurreikusitako eraginaren analisia: agintaritza arautzailea, enpresa (batez ere, bereizitako enpresako langileei eta komunikazio elektronikoen sektoreari dagokienez), sektorean esku hartzeko pizgarriak (zehazki, gizarte- eta lurralde-kohesioa bermatzeko beharrari dagokionez) eta beste alde interesatu batzuk. Baita azpiegituretako lehiaren gaineko aurreikusitako eragina eta kontsumitzaileen gainean egon daitekeen edozer ondorio ere.

d)  Betebehar hau identifikatutako lehia-arazoak edo merkatu-akatsak konpontzeko biderik egokiena dela justifikatzen duten arrazoien analisia.

3.  Neurri-proiektuak hurrengo elementuak hartuko ditu barnean:

a)  Bereizketaren izaera eta maila zehatzak, zehazki zehaztuta bereizitako enpresa-erakundearen estatutu juridikoa.

b)  Bereizitako enpresa-erakundearen aktiboen aipamena, baita erakunde horrek hornitu behar dituen produktu edo zerbitzuena ere.

c)  Bereizitako enpresa-erakundeak enplegatutako langileen burujabetasuna bermatzeko gobernantza-mekanismoak, eta dagokion pizgarri-egitura.

d)  Betebeharrak betetzen direla bermatzeko arauak.

e)  Prozedura operatiboen gardentasuna bermatzeko arauak, zehazki, beste alde interesatu batzuei begira.

f)  Betetze maila bermatzeko jarraipen-programa, urteko txostena argitaratzea barne.

4.  Europako Batzordeak erabakia hartu ondoren, Telekomunikazioen Merkatuaren Batzordeak sarbide-sarearekin lotutako merkatuen analisi koordinatua egingo du, 10. artikuluan aurreikusitako prozedurarekin bat. Halaber, ebaluazioa oinarri hartuta, dagozkion betebeharrak inposatu, mantendu, aldatu edo kenduko ditu, Industria, Energia eta Turismo Ministerioak eta Lehiaren Batzorde Nazionalak txostena egin ondoren.

5.  Merkatu batean edo batzuetan botere nabarmena duen enpresa batek beste jabe bat duen pertsona juridiko bereizi bati transferitu nahi badizkio tokiko sarbidesarearen aktiboak edo horien zati handi bat, edo enpresa-erakunde bereizi bat ezarri nahi badu, txikizkako hornitzaile guztiei –bere txikizkako banaketei ere– guztiz baliokideak diren sarbide-produktuak hornitzeko, jakinaren gainean jarri beharko ditu aurrez Industria, Energia eta Turismo Ministerioa, Ekonomia eta Lehiakortasun Ministerioa eta Telekomunikazioen Merkatuaren Batzordea. Enpresek xede horren edozer aldaketaren eta bereizketa-prozesuaren azken emaitzaren berri ere emango diete Industria, Energia eta Turismo Ministerioari, Ekonomia eta Lehiakortasun Ministerioari eta Telekomunikazioen Merkatuaren Batzordeari.

Kasu horretan, Telekomunikazioen Merkatuaren Batzordeak transakzioek erakunde horri erregelamendu bidez ezarritako betebeharretan izandako eragina aztertuko du, eta sarbide-sarearekin lotutako merkatuen analisi koordinatua egingo du, 10. artikuluan aurreikusitako prozedurarekin bat. Halaber, ebaluazioa oinarri hartuta, dagozkion betebeharrak inposatu, mantendu, aldatu edo kenduko ditu, Industria, Energia eta Turismo Ministerioak eta Lehiaren Batzorde Nazionalak txostena egin ondoren.

6.  Funtzio-bereizketa ezarri zaien edo funtzioak bereiztea erabaki duten enpresak 13. artikuluan adierazitako edozer betebeharren mende egongo dira, erreferentziako edozer merkatutan, baldin eta horietan botere nabarmena badute.» Bederatzi.  Aldatu egin da 14. artikuluaren 2. paragrafoa. Aurrerantzean, honela egongo da idatzita:

«2.  Mugaz haraindiko desadostasuna gertatzen bada bi alderen artean, eta horietako bat Europar Batasuneko beste estatu kide batekoa bada, Telekomunikazioen Merkatuaren Batzordeak kaltetutako beste agintaritza nazional arautzaile(ar)ekin batera ahaleginak koordinatuko ditu, errege-dekretu bidez zehazten diren terminoetan, auzia konpontzeko helburuarekin; betiere, edozer aldek hala eskatzen badu.

Auzi horretan eskumenak dituzten agintaritza nazional arautzaileek auzia konpontzeko hartu beharreko neurriei buruzko irizpena egitea eskatu ahal izango diote BERECari.

BERECari eskaeraren berri eman zaionean, auziaren edozer alderdiren gainean eskumena duen edozein agintari nazional arautzailek BERECak irizpena eman arte itxaron beharko du auzia konpontzeko neurririk hartu baino lehen. Dena den, agintaritza nazional arautzaileek presazko neurriak hartu ahal izango dituzte, beharrezkoa izanez gero.

Auzi bat konpontzerakoan, agintaritza nazional arautzaileak enpresari ezarritako edozer betebeharrek BERECek emandako irizpena hartu behar du kontuan, ahal bezain beste.» Hamar.  Aldatu egin da 15. artikulua. Honela egongo da idatzita:

«Industria, Energia eta Turismo Ministerioak Europar Batasunak egingo duen zerrendan identifikatutako arau edo espezifikazio teknikoak erabiltzea sustatuko du, zerbitzuen elkarreragingarritasuna bermatzeko eta erabiltzaileen aukeraaskatasuna bultzatzeko, bereziki, sarbide- eta interkonexio-alorretan. Aipatu zerrenda oinarri hartuko da komunikazio elektronikoko sareen hornidura, komunikazio elektronikoko zerbitzuak eta lotura duten baliabide eta zerbitzuak bateratzeko.

Arau edo espezifikazio horiek ezean, Industria, Energia eta Turismo Ministerioak nazioarteko arau edo gomendioak aplikatzea sustatuko du; hain zuzen ere, Telekomunikazioen Nazioarteko Batasunak, Posta eta Telekomunikazioen Administrazioen Europako Konferentziak, Normalizazioko Nazioarteko Batzordeak (ISO) eta Nazioarteko Elektroteknika Batzordeak emandakoak.» Hamaika.  Aldatuko egin dira 16. artikuluaren 3. eta 6. paragrafoak. Aurrerantzean, honela egongo dira idatzita:

«3.  Gobernuari dagokio zenbakera-plan nazionalak onartzea, baita, hala badagokio, helbideratze eta izenenak ere, erakundeek eta nazioarteko foroek hartzen dituzten erabaki aplikagarriak kontuan izanik. Zenbakiak esleitzeko prozedurak eta horiek erabiltzeko baldintzak irekiak, objektiboak, diskriminaziorik gabeak, neurrizkoak eta gardenak izango dira.

Emateari buruzko erabakiak eskaera osoa jaso eta gehienez ere hiru asteko epean hartuko, jakinaraziko eta ezagutzera emango dira, konparazio edo lehia bidezko hautaketa prozedurak aplikatzen direnean izan ezik. Kasu horretan, epea gehienez ere sei astekoa izango da, eskaintzak jasotzeko epea amaitzen denetik kontatzen hasita. Gehieneko epea berariazko ebazpenik jakinarazi gabe pasatzen bada, eskaera administrazio-isiltasunaren bidez ezetsitzat jo ahal izango da.

(…) 6.  Telefono-sare publikoak ustiatzen dituzten edo herritarrei telefonozerbitzuak ematen dizkieten operadoreek telefono-zenbakeraren hein nazionaletara egiten diren deiak bideratu beharko dituzte, eta nazioarteko deiak onartzen dituztenean, berriz, telefono-zenbakeraren Europako espaziora eta nazioarteko beste zenbakera-hein batzuetara egindakoak, zenbakera-plan nazionaletan edo horiek garatzeko xedapenetan zehaztutako terminoetan.

Telefono-sare publikoak ustiatzen dituzten edo herritarrei telefono-zerbitzuak ematen dizkieten operadoreek, baldin eta nazioarteko deiak onartzen badituzte, telefono-zenbakeraren Europako espazioa jatorri edo helmuga duten behar beste dei bideratzeko beharrezko neurriak hartuko dituzte, Erkidegoko beste herrialde batzuk jatorri edo helmuga dituzten deiei aplikatzen zaizkien tankerako tarifak aintzat hartuta.» Hamabi.  Beste lerrokada bat erantsi zaio 16. artikuluaren 7. paragrafoari, hau dioena:

«Telefono-sare publikoak ustiatzen dituzten edo herritarrei telefono-zerbitzuak ematen dizkieten operadoreek beharrezko neurriak hartuko dituzte, batetik, azken erabiltzaileek zerbitzuak eskuratu eta erabili ahal izan ditzaten zenbaki ez-geografikoak erabilita Europar Batasunean, eta, bestetik, emandako zenbaki guztiak (tartean, estatu kideetako zenbakera-plan nazionaletakoak, telefonozenbakeraren Europako espaziokoak eta doako deien nazioarteko zenbaki unibertsalak) eskuratu ahal izan ditzaten Europar Batasunean, operadoreak darabiltzan teknologia eta gailuak gorabehera, baldin eta teknikoki eta ekonomikoki posible bada.» Hamahiru.  16. artikuluari 8. paragrafoa erantsi zaio, eta jarraian datorren bezala geratuko da.

«8.  Gobernuak zenbait zenbaki edo zenbaki-segida jakinak Europar Batasunaren barruan bateratzea sustatuko du, horrek, aldi berean, barnemerkatuak funtzionatzea eta zerbitzu paneuroparrak garatzea bultzatzen duenean.» Hamalau.  Aldatu egin da 17. artikuluaren 1. paragrafoa. Aurrerantzean, honela egongo da idatzita:

«Plan nazionalek eta horiek garatzeko xedapenek zenbakiak erabiltzeko zerbitzuak izendatuko dituzte, eta, hala badagokio, helbide eta izenak, zerbitzu horiek ematearekin lotutako edozer eskakizun barne. Halaber, prezioak finkatzeko printzipioak eta kontsumitzaileen babesa bermatzeko aplika daitezkeen gehieneko prezioak barnean hartu ahal izango dituzte.» Hamabost.  Aldatu egiten da 19. artikulua, eta honela idatzita geratuko da:

«19. artikulua.  Gizarte-balioko Europako zerbitzu bateratuetarako zenbaki bateratuak.

1.  Industria, Energia eta Turismo Ministerioak 116 zenbakitik hasten den zenbakera-heineko zenbaki espezifikoak sustatuko ditu, eta zenbaki horiek erreserbatuta dituzten zerbitzuak ematea bultzatuko du.

2.  Industria, Energia eta Turismo Ministerioak ezgaitasunak dituzten azken erabiltzaileek 116 zenbakitik hasten den zenbakera-heinean emandako zerbitzuak eskuratu ahal izateko beharrezko ekimenak egingo dituzte.

3.  116 zenbakitik hasten den zenbakera-heinean emandako zerbitzuak eman behar dituzten agintaritzek herritarrek zerbitzuoi eta horien erabilerari buruzko informazio egokia jasotzen dutela bermatuko dute.» Hamasei.  Aldatu egin da 22. artikuluaren 1. paragrafoa. Aurrerantzean, honela egongo da idatzita:

«1.  Zerbitzu unibertsaltzat ulertzen da azken erabiltzaile guztiek bermatuta duten zerbitzu multzoa, edonon daudela ere, kalitate jakin batekin eta arrazoizko prezioan.

Zerbitzu unibertsalak honako hauek bermatu behar ditu, Gobernuak erregelamendu bidez zehazten dituen termino eta baldintzei jarraiki:

a)  Azken erabiltzaile guztiek komunikazio elektronikoko sare publikora konektatu ahal izatea kokapen finko batetik; betiere, eskaerak arrazoizkoak badira, erregelamendu bidez zehazten diren terminoetan. Konexioak ahots-, fax-, eta datubidezko komunikazioak egiteko aukera eman behar du, Internetera modu funtzionalean sartzeko adina abiadurarekin. Internetera modu funtzionalean sartzeko aukera ematen duen komunikazio-sare publikora konektatzeak banda zabaleko datu-komunikazioak ahalbidetu behar ditu segundoko 1 Mbit-eko beherako abiaduran. Gobernuak abiadura hori eguneratu ahal izango du gizartearen, ekonomiaren eta teknologiaren bilakaerarekin bat, erabiltzaile gehienek erabiltzen dituzten zerbitzuak kontuan izanik.

b)  Herritarrentzako telefono-zerbitzua emateko arrazoizko eskaera guztiak asetzea, aurreko lerrokadak aipatutako konexioaren bidez. Konexioak dei nazionalak nahiz nazioartekoak egiteko eta jasotzeko aukera eman behar du.

c)  Herritarrentzako telefono-zerbitzuko harpidedunen esku jartzea harpidedunen zenbakien gida orokor bat, dela paperekoa, dela elektronikoa. Urtean behin eguneratu beharko da, gutxienez. Aipatu zerbitzuaren azken erabiltzaileen (eta ordaintzeko telefono publikoen erabiltzaileen) esku jartzea, halaber, harpidedunen zenbakiei buruzko informazio orokorreko zerbitzu bat, gutxienez.

Herritarrentzako telefono-zerbitzuko harpidedun guztiek aipatu gidan agertzeko eskubidea izango dute. Dena dela, datu pertsonalen babesa eta intimitaterako eskubidea arautzen dituzten arauak errespetatuko dira beti.

d)  Ordaintzeko telefono publikoen edo ahozko telefoniarako bestelako sarbide-puntu publikoen eskaintza nahikoa egotea lurraldean. Eskaintza horrek azken erabiltzaileen beharrak ase behar ditu, estaldura geografikoari, gailu edo bestelako sarbide-puntuen kopuruari, ezgaitasunak dituzten erabiltzaileen irisgarritasunari eta zerbitzuen kalitateari dagokienez. Horrez gain, ordaintzeko telefono publikoetatik larrialdietako deiak egin ahal izatea ezer ordaindu behar izan gabe, 112 larrialdietako deietarako zenbaki bakarra eta Espainiako larrialdietako beste zenbaki batzuk erabilita.

e)  Ezgaitasunak dituzten azken erabiltzaileak paragrafo honen b), c) eta d) lerrokadetan adierazitako zerbitzuak eskuratu ahal izatea beste azken erabiltzaile batzuen maila baliokidean.

f)  Pertsona fisiko diren kontsumitzaileei merkataritza-ustiapenaren baldintza normaletan aplikatzen direnetatik bereizten diren tarifa-aukerak edo -paketeak eskaintzea, modu garden eta publikoan eta diskriminaziorik gabe. Horren helburua gizarte-behar bereziak dituzten pertsonek sarera sartzeko eta zerbitzu unibertsalaren kontzeptua osatzen duten zerbitzuak eskuratzeko aukera izatea bermatzea da. Bidezko denean, prezio-mugak, tarifa komunak, parekatze geografikoa eta antzeko beste araubide batzuk aplika dakizkieke artikulu honetan sartutako prestazioei, xede berarekin.

Industria, Energia eta Turismo Ministerioak zerbitzu unibertsalaren parte diren kontzeptuen herritarrentzako tarifen bilakaera eta maila gainbegiratuko ditu, bai izendatutako operadoreak ematen dituenak, bai merkatuan eskuragarri daudenak –ez bada operadorerik izendatu zerbitzu horietarako–, zehazki, kontsumoko prezioen eta errenten maila nazionalei dagokienez.» Hamazazpi.  3., 4. eta 5. paragrafoak gehitu zaizkio 23. artikuluari. Hau diote:

«3.  Zerbitzu unibertsala emateko izendatutako operadoreak beste jabe bat duen pertsona juridiko bereizi bati tokiko sarbide-sareko aktibo batzuk edo guztiak eman nahi dizkionean, jakinaren gainean jarriko du aurrez Industria, Energia eta Turismo Ministerioa, aurreikusitako eragiketak kokapen finkotik eskuratzen den horniduran eta telefono-zerbitzua ematean izango duen eragina ebaluatzeko helburuarekin, 22. artikuluarekin bat. Aipatu ministerioak, egindako ebaluazioaren ondorioz, betebehar espezifikoak ezarri, aldatu eta kendu ahal izango dizkio izendatutako operadoreari.

4.  Industria, Energia eta Turismo Ministerioak errendimendu-helburuak ezarri ahal izango ditu, baita zerbitzu unibertsala emateko izendatutako operadoreari edo operadoreei aplikatu ere.

5.  Industria, Energia eta Turismo Ministerioak zerbitzu unibertsalaren betebeharrak betetzeko izendatutako operadoreari edo operadoreei ezarritako zerbitzu unibertsalaren betebeharrak jakinaraziko dizkio Europako Batzordeari, baita betebehar horiekin edo izendatutako operadorearekin edo operadoreekin lotutako aldaketak ere.

Hemezortzi.  Aldatu egin da 25. artikuluaren 4. paragrafoa. Aurrerantzean, honela egongo da idatzita:

«4.  Nolanahi ere, herritarrei komunikazio elektronikoko zerbitzuak ematen dizkieten operadoreek eta komunikazio elektronikoko sare publikoak ustiatzen dituztenek bideratu beharko dizkiete deiak larrialdietako zerbitzuei, inolako ordain ekonomikorik gabe bideratu gainera. Betebehar hori aipatu operadoreei ezarriko zaie, 112 larrialdietako arretarako telefono-zenbakira eta errege-dekretu bidez zehazten direnetara bideratutako deiak aintzat hartuta, ordaintzeko telefono publikoetatik egiten direnak barne. Kasu horietan ez da beharrezkoa izango ordainketa-modurik erabiltzea.

Nolanahi ere, larrialdietako dei-zerbitzua doakoa izango da erabiltzaileentzat, horiek emateko ardura duen administrazio publikoari eta erabilitako terminal motari erreparatu gabe.

Halaber, dei horien jatorriaren kokapenari buruzko informazioa dei horiek jasoko dituzten agintaritzen eskura doan jartzeko baldintzak ezarriko dira.

Larrialdi-zerbitzuetara deitzen duten pertsonen kokapenari buruzko informazioaren zehaztasun- eta fidagarritasun-irizpideak erregelamendu bidez zehaztuko dira.

Ezgaitasunak dituzten azken erabiltzaileek beste azken erabiltzaile batzuk bezalaxe eskuratu ahal izango dituzte larrialdi-zerbitzuak.

112 zerbitzuak emateko ardura duten agintaritzek zenbaki horri eta hori erabiltzeari buruz herritarrek informazio egokia jasotzen dutela ziurtatuko dute, Erkidegoko herrialdeetara bidaiatzen duten pertsonei zuzendutako ekimen espezifikoen bidez.» Hemeretzi.  Aldatu egin da 29. artikuluaren 1. paragrafoaren 2. lerrokada; honela geratu da idatzita:

«Baldintza edo muga horiek, gardenak eta ez-diskriminatzaileak izan behar dutenek, ezingo diote murrizketa absoluturik ezarri operadoreek jabari publikoa eta pribatua okupatzeko duten eskubideari. Horren harira, baldintzak jabari publikoa edo jabetza pribatua ezin okupatzea badakar, baldintza hori ezartzeaz gain, beste aukera batzuk proposatu beharko dira (horien artean, azpiegiturak batera erabiltzea), operadoreek okupatzeko duten eskubidea eta baldintza-berdintasunean aritzea bermatzearren.» Hogei.  Aldatu egin da 29. artikuluaren 2. paragrafoaren b) lerrokada. Aurrerantzean, honela egongo da idatzita:

«b)  Okupazio-eskaerak ebazteko prozedura azkar, soil, eraginkor eta ez-diskriminatzaile bat aurreikustea. Prozedura ezingo da sei hilabete baino gehiago luzatu, eskaera aurkezten denetik aurrera kontatzen hasita, desjabetzeetan izan ezik.» Hogeita bat.  Aldatu egin da legearen 29. artikuluaren 3. paragrafoa. Aurrerantzean honela egongo da idatzita:

«3.  Artikulu honek aipatzen duen jabari publikoa erregulatzen duten administrazio publikoek edo horren titular direnek, baldin eta komunikazio elektronikoko sare publikoak edo herritarrentzako komunikazio elektronikoko zerbitzuak ustiatzen dituen operadoreen jabe badira edo horiek kontrolatzen badituzte, dela zuzenean, dela zeharka, aipatu operadoreen eta eskubide horiek erregulatzeaz eta kudeatzeaz arduratzen diren organoen arteko egitura-bereizketari eutsi beharko diote.» Hogeita bi. Aldatu egin da 30. artikuluaren 1. paragrafoa. Aurrerantzean, honela egongo da idatzita:

«1.  Operadoreek jabetza publikoa edo pribatua okupatzeko eskubidea dutenean, Industria, Energia eta Turismo Ministerioak komunikazio elektronikoko sare publikoak ezarriko diren jabari publikoen edo jabetza pribatuaren erabilera partekatua ezarri ahalko du, edo, bestela, azpiegituren eta lotutako baliabideen erabilera partekatua, betiere entzunaldi publikoko aldez aurretiko izapidea egin ostean.» Hogeita hiru.  30. artikuluari 5. paragrafoa erantsi zaio, eta honela dio:

«5.  Artikulu honekin bat hartutako neurriek objektiboak, gardenak, ez-diskriminatzaileak eta neurrikoak izan behar dute. Neurriok tokiko agintaritzekin koordinatuta aplikatuko dira, hala dagokionean.» Hogeita lau.  Aldatu egin da 34. artikulua. Aurrerantzean, honela egongo da idatzita:

«34. artikulua.  Datu pertsonalak babestea.

1.  Komunikazio elektronikoko sare publikoak ustiatzen dituzten edo herritarrei komunikazio elektronikoko zerbitzuak (datuak identifikatzeko eta biltzeko gailuen euskarri diren komunikazio sare-publikoak barne) ematen dizkieten operadoreek datu pertsonalak babestu behar dituzte beren lanean dihardutenean, indarrean den legediarekin bat, 4. artikuluaren 6. paragrafoan, aurreko artikuluaren 2. lerrokadan eta aplikagarri den gainerako araudi espezifikoan aurreikusitakoari kalterik egin gabe.

2.  Aurreko paragrafoak aipatzen dituen operadoreek sarea ustiatzeko edo zerbitzuak emateko segurtasunari eusteko teknika eta kudeaketako neurri egokiak hartu beharko dituzte, datu pertsonalak babesteko mailak bermatzeko; hain zuzen ere, abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoak eta hura garatzeko araudiak, eta, hala badagokio, lege hau garatzerakoan eman daitezkeenek exijitzen dituztenak bermatzeko. Neurriok honako hauek hartuko dituzte barnean, gutxienez:

a)  Baimendutako pertsonek baino ez dutela datu pertsonaletarako sarbidea izango bermatzea, eta betiere, legeak baimenduriko helburuetarako.

b)  Ustekabean edo legez kontra suntsitu, nahi gabe galdu edo aldatu, edo baimenik gabe edo legez kontra gorde, tratatu, kontsultatu edo argitu ondoren gordetako edo transmititutako datu pertsonalak babestea.

c)  Datu pertsonalak tratatzeari dagokionez, segurtasun-politika bat eraginkortasunez aplikatuko delako bermea.

3.  Sare publikoaren edo komunikazio elektronikoko zerbitzuaren segurtasuna urratuko delako arriskurik bada, sare hori ustiatzen duen edo komunikazio elektronikoak ematen dituen operadoreak aipatu arriskuaren eta hartu beharreko neurrien berri emango die harpidedunei.

4.  Datu pertsonalak urratzen badira, herritarrentzako komunikazio elektronikoko zerbitzuen operadoreak urraketa horren berri emango dio Datuak Babesteko Espainiako Agentziari, atzerapenik gabe. Datu-urraketak harpidedun edo partikular baten intimitateari edo datu pertsonalei modu negatiboan eragin badiezaieke, urraketa horren berri emango die, halaber, harpidedunari edo partikularrari, atzerapenik gabe.

Ez zaio harpidedun edo partikular bati datu pertsonalen urraketaren berri eman behar hornitzaileak, agintaritza eskudunak eskatuta, babes teknologikoko neurri egokiak aplikatu dituela eta horiek segurtasun-urraketak kaltetutako datuei aplikatu zaizkiela frogatzen badu. Mota horretako babes-neurriek ulergaitz bihurtzen dituzte datuak, horiek kontsultatzeko baimenik ez dutenentzat.

Hornitzaileak ez badio harpidedunari edo partikularrari datu pertsonalen urraketaren berri eman, Datuak Babesteko Espainiako Agentziak hori egitera behar dezake, urraketaren ondorio negatiboak ebaluatu ostean, hornitzaileak kaltetutako harpidedun edo partikularrei jakinarazteko duen betebeharrari kalerik egin gabe.

Datu pertsonalen urraketa zer-nolakoa izan den eta informazio gehiago lortzeko zer harreman-puntu dauden jakinaraziko zaio harpidedunari edo partikularrari, gutxienez, eta urraketa horren eragin negatiboak arintzeko neurriak gomendatuko dira. Datuak Babesteko Espainiako Agentziari egin beharreko jakinarazpenean urraketaren ondorioak eta datu pertsonalen urraketaren harira hornitzaileak proposatutako edo hartutako neurriak deskribatuko dira.

Operadoreek datu pertsonalen urraketen inbentarioa egin beharko dute, arauhauste horiekin lotutako egintzak, ondorioak eta horren harira hartu beharreko neurriak barne. Inbentarioak aukera eman behar dio Datuak Babesteko Espainiako Agentziari paragrafo honetan araututako jakinarazpen-betebeharrak betetzen direla egiaztatzeko. Errege-dekretu bidez ezarri ahal izango da inbentarioaren formatua eta edukia.

Artikulu honetan zehaztutako ondorioetarako, honakoak hartuko dira datu pertsonalen urraketatzat: segurtasuna urratzea, baldin eta transmititutako, biltegiratutako edo herritarrentzako komunikazio elektronikoko zerbitzua ematearekin lotuta beste modu batera tratatutako datu pertsonalak suntsitzea, ustekabean edo legez kontra, galtzea, aldatzea, argitzea edo baimenik gabe kontsultatzea ekar badezake.

5.  Operadoreek barne-prozedurak ezarriko dituzte legez baimendutako agintaritzek erabiltzaileen datu pertsonaletara sartzeko egiten dituzten eskaerei erantzuteko. Prozedura horiei, jasotako eskaera kopuruari, argudiatutako arrazoi juridikoei eta eskainitako erantzunari buruzko informazioa emango die agintaritza eskudunei, eskaera egin ondoren.» Hogeita bost.  Beste artikulu bat, 36 bis, erantsi da, idazkera honekin:

«36. artikulua.  Komunikazio elektronikoko sareen eta zerbitzuen osotasuna eta segurtasuna.

1.  Herritarrentzako komunikazio elektronikoko sareen eta zerbitzuen operadoreek beren sare eta zerbitzuak kalte ditzaketen segurtasun-arriskuak kudeatuko dituzte behar bezala, segurtasun maila egokia bermatzeko eta segurtasun-gertakariek erabiltzaileengan eta interkonektatutako sareetan izan dezaketen eragina saihesteko edo ahal bezain beste murrizteko.

2.  Halaber, komunikazio elektronikoko sare publikoen operadoreek horien osotasuna bermatuko dute, sare horiek erabiltzen dituzten zerbitzuak ematen jarraitu ahal izateko.

3.  Herritarrentzako komunikazio elektronikoko sareak ustiatzen dituzten edo zerbitzuak ematen dituzten operadoreek segurtasun-urraketen edo osotasungaleren berri emango diote Industria, Energia eta Turismo Ministerioari, baldin eta sareen edo zerbitzuen ustiapenean eragin nabarmena izan badute. Hala dagokionean, Ministerioak beste estatu kide batzuetako agintaritza nazional eskudunak eta Sareen eta Informazioaren Segurtasunaren Europako Agentzia (ENISA) informatuko ditu. Orobat herritarrak informatuko ditu, edo enpresak hori egitera behartuko ditu, urraketa jakinarazteak interes publikoa duela uste denean.

Ministerioak jasotako jakinarazpenei eta paragrafo honekin bat hartutako neurriei buruzko laburpen-txostena aurkeztuko die urtean behin Batzordeari eta ENISAri.

4.  Industria, Energia eta Turismo Ministerioak aurreko betebeharrak betetzen direla bermatzeko mekanismoak ezarriko ditu erregelamendu bidez, eta, hala badagokio, jarraibideak –operadoreentzako lotesleak direnak– emango ditu, aplikatzeko azken egunei buruzkoak barne, komunikazio elektronikoko sareen eta zerbitzuen osotasunari eta segurtasunari buruzko zenbait neurri har ditzaten.

Horien artean, honako hauek ezarri ahal izango ditu:

a)  Zerbitzu eta sareen segurtasuna eta osotasuna ebaluatzeko beharrezko informazioa, segurtasun-politikei buruzko dokumentuak barne, emateko betebeharra.

b)  Organismo burujabe batek edo agintaritza eskudun batek egindako segurtasun-ikuskaritza egiteko eta emaitza Industria, Energia eta Turismo Ministerioaren esku jartzeko betebeharra. Operadoreak ordainduko du ikuskaritzaren kostua.

5.  Zehazki, operadoreek herritarrentzako telefono-zerbitzuen ahalik eta erabilgarritasun handiena bermatuko dute, komunikazioen sare publikoen bitartez, sareak, zoritxarrez, huts egiten badu edo ezinbesteko kasuetan, eta larrialdietako zerbitzuak etenik gabe eskuratzeko beharrezko neurriak hartuko dituzte.

6.  Artikulu hau ulertzen da lege honen 4. artikuluaren 4. paragrafoan zehaztutakoari kalterik egin gabe.» Hogeita sei  37. artikuluaren 1. paragrafoari beste lerrokada bat gehitu zaio, eta jarraian datorren bezala geratuko da.

«Komunikazio elektronikoen azpiegitura komunei buruzko araudia aplikagarri ez denetan, Industria, Energia eta Turismo Ministerioak betebehar objektiboak, gardenak, proportzionatuak eta ez-diskriminaziozkoak ezar dakizkieke operadoreei eta baliabideen jabeei, jendaurrean jartzeko izapidea egin ondoren. Betebeharrok eraikinen barnetik igarotzen diren (edo lehendabiziko metatze- edo banaketapunturaino, eraikinaren kanpoaldean kokatuta badago) sarbide-sareen amaierako zatien erabilera partekatuari buruzkoak izango dira, eta azpiegitura hori bitan edukitzea ekonomikoki eraginkorra ez denean edo fisikoki egin ez daitekeenean aplikatuko dira.» Hogeita zazpi.  Aldatu egin da 38. artikuluaren 1. paragrafoa. Aurrerantzean, honela egongo da idatzita:

«Komunikazio elektronikoaren sareak ustiatzen dituzten edo zerbitzuak ematen dituzten operadoreek, eta pertsona fisiko diren kontsumitzaileek eta azken erabiltzaileek desadostasunen berri eman ahal izango diete kontsumoko arbitrajebatzordeei, kontsumitzaileak eta erabiltzaileak babesteari buruz indarrean den legediarekin bat.

Ez badira kontsumoko arbitraje-batzordeen mende jartzen edo horiek ez badute auzia konpontzeko eskumenik, Industria, Energia eta Turismo Ministerioak prozedura bat ezarriko du erregelamendu bidez. Horren arabera, pertsona fisiko diren azken kontsumitzaileek bere mende jarri ahal izango dituzte desadostasunak, komunikazio elektronikoko zerbitzuen azken kontsumitzaile gisa dituzten eskubide espezifikoei buruzkoak. Nolanahi ere, prozedurak gardena, ez-diskriminaziozkoa, soila, azkarra eta doakoa izan behar du, eta berariazko ebazpena jakinarazteko gutxieneko epea ezarriko da. Epe hori pasata, erreklamazioa administrazioisiltasunaren bidez ezetsitzat jo ahal izango da. Ebazpenaren kontra egin daiteke administrazioarekiko auzien jurisdikzioan.» Hogeita zortzi.  Aldatu egin dira 38. artikuluaren 2. paragrafoaren b), f) eta h) lerrokadak. Aurrerantzean, honela egongo dira idatzita:

«b)  Azken erabiltzaileen informazio-eskubideak. Informazioak egiazkoa, eraginkorra, nahikoa, gardena, konparagarria eta eguneratua izan behar du.

(…) f)  Azken erabiltzaileek eta herritarrentzako komunikazio elektronikoko sareak ustiatzen edo zerbitzuak ematen dituzten operadoreek kontratuak sinatzeko eskubidea.

(…) h)  Kontratuak zigorrik gabe deuseztatzeko eskubidea, komunikazio elektronikoko sareen edo zerbitzuen enpresa hornitzaileek kontratu-baldintzak aldatzeko proposamenak jakinarazten dizkietenean. Baldintzak aldatzen badira, behar bezala jakinarazi behar zaie harpidedunei, gutxienez hilabete lehenago.

Gainera, baldintza berriak onartzen ez badituzte, kontratuak zigorrik gabe deusezta ditzaketela adieraziko zaie. Industria, Energia eta Turismo Ministerioak jakinarazpen mota honen formatua zehaztu ahal izango du.» Hogeita bederatzi.  l) eta m) lerrokadak gehitu zaizkio 38. artikuluaren 2. paragrafoari, eta honela dio:

«l)  Larrialdietako zerbitzuak doan eta ordainketa-biderik erabili beharrik izan gabe eskuratzeko eskubidea.

m)  Gehienez ere lanegun bateko epean, operadorez aldatzeko eskubidea, baita telefono-zenbakeraren plan nazionaleko zenbakiak mantentzekoa ere, hala aurreikusten den kasuetan. Operadoreek edo horien izenean diharduen beste norbaitek zenbakiak mantentzea atzeratzen badute edo gehiegikeriaz mantentzen badituzte, harpidedunek ordaina jaso ahal izango dute, errege-dekretu bidez zehaztutako terminoetan. Kontratuak ezeztatzeko baldintzak eta prozedurak ez dira operadorez aldatzeko disuasio-faktore izango.» Hogeita hamar.  38. artikuluaren 3. paragrafoaren b) eta h) lerrokadak aldatu dira, eta honela idatzita geratuko dira:

«b)  Beren trafikoko datuak merkataritza-xedeetarako edo balio erantsia duten zerbitzuak emateko erabiltzea, soilik horretarako baimena eman badute aurrez.

(…) h)  Dei eta komunikazio elektronikoak ez jasotzea, horiek pertsona batek egin ez baditu; edo zuzenean saltzeko helburua duten faxak jasotzea, horretarako baimena eman ez badute aurrez.» Hogeita hamaika.  Bi lerrokada berri erantsi dira 38. artikuluaren 6. paragrafoaren amaieran. Hau diote:

«Azken erabiltzaileak harpidedun kopuruari buruzko informazioa izateko eskubidea bermatzen da. Horretarako, Industria, Energia eta Turismo Ministerioak harpidedun-kopuruari buruzko informazio-zerbitzuak emateari buruzko betebehar eta baldintzak ezar dakizkieke azken erabiltzaileen sarbidea kontrolatzen duten enpresei.

Industria, Energia eta Turismo Ministerioak azken erabiltzaileek Erkidegoko beste herrialde bateko harpidedun-kopuruari buruzko informazioa ahots-dei edo SMS bidez jasotzea bermatzeko neurriak hartuko ditu, baldin eta teknikoki eta ekonomikoki posible bada.» Hogeita hamabi.  38. artikuluari 9., 10. eta 11. paragrafoak erantsi zaizkio, eta jarraian datorren bezala geratuko dira.

«9.  Ezgaitasunak dituzten pertsonek komunikazio elektronikoekin lotutako teknologiak, produktuak eta zerbitzuak eskuratu ahal izateko oinarrizko baldintzak zehaztu ahal izango dira, errege-dekretu bidez. Aipatu arauan, operadoreek bete behar dituzten betekizunak zehaztuko dira; hain zuzen ere, ezgaitasunak dituzten erabiltzaileek honako hauek izatea bermatzeko:

a)  Komunikazio elektronikoko zerbitzuak, azken erabiltzaile gehienek dituztenen baliokideak, eskuratu ahal izatea.

b)  Azken erabiltzaile gehienentzat eskuragarri dauden enpresa eta zerbitzuak aukeratu ahal izatea.

10.  Industria, Energia eta Turismoko ministroaren aginduz, zerbitzuaren gutxieneko kalitate-baldintzak ezarri ahal izango dira, baita, hala dagokionean, komunikazio elektronikoko sare publikoen operadoreei exijitu ere, zerbitzua narriatzea eta sareetako zirkulazioa oztopatzea edo moteltzea saihesteko, errege-dekretu bidez zehazten diren prozedurekin bat.

Industria, Energia eta Turismo Ministerioak jarduteko arrazoien, aurreikusitako baldintzen eta proposatutako jarduera-ildoaren laburpena jakinaraziko dio Europako Batzordeari, aipatu betekizunak zehaztu baino lehen, egoki denean. Komunikazio Elektronikoen Europako Batzorde Arautzaileen esku ere jarriko da informazio hori.

Halaber, kalitate-parametroak, kuantifikatu beharrekoak, eta kalitatea egiaztatzeko mekanismoak zehaztu ahal izango dira, azken erabiltzaileek –ezgaitasunak dituzten azken erabiltzaileak barne– kontsultatzen erraza den informazio osoa, alderagarria eta fidagarria eskuratu ahal izan dezaten.

11.  Industria, Energia eta Turismo Ministerioak zenbakiak edo zerbitzuak eskuratzea blokeatzeko exiji diezaieke komunikazio elektronikoko sare publikoen operadoreei edo herritarrentzako komunikazio elektronikoko zerbitzuen operadoreei, errege-dekretu bidez zehaztutako baldintzetan, kasu bakoitza aurrez aztertu ondoren, baldin eta iruzurra edo erabilera okerra direla-eta justifikatuta badago, eta baldin eta kasu horietan komunikazio elektronikoko zerbitzuak ematen dituztenek interkonexioagatiko eta beste zerbitzu batzuengatiko diru-sarrerak atxikitzen badituzte. Ezingo da lege honen aplikazio-eremuaren barruan ez dagoen zerbitzurik blokeatu paragrafo honen babesean, esaterako, informazioaren gizarteko eta merkataritza elektronikoko zerbitzuei buruzko uztailaren 11ko 34/2002 Legean araututako informazioaren gizarteko zerbitzuak.» Hogeita hamahiru. 38 bis artikulua gehitu da, eta honako hau dio:

«38 bis artikulua.  Kontratuak.

Azken erabiltzaileen eta herritarrentzako komunikazio elektronikoko sareak ustiatzen edo zerbitzuak ematen dituzten operadoreen artean sinatutako kontratuek honako hauek bildu beharko dituzte, gutxienez, argi eta garbi, ulertzeko moduan eta eskuratzeko erraz:

1.  Emandako zerbitzuak, honako hauek barne:

a)  Larrialdietako zerbitzuak eta deia egiten duten pertsonen kokapenari buruzko informazioa eskuratzeko aukera dagoen edo ez, baita larrialdietako zerbitzuak emateko beste edozer muga ere.

b)  Zerbitzuak eta aplikazioak eskuratzea edo horiek erabiltzea mugatzen duen beste edozer baldintzari buruzko informazioa.

c)  Eskaintzen diren zerbitzuen gutxieneko kalitate mailak; zehazki, hasierako konexioa egiteko epea, eta, hala badagokio, erregelamendu bidez zehaztutako zerbitzu-kalitatearen parametroak.

d)  Sarearen lotunea agortu edo asetzea saiheste aldera, enpresak zirkulazioa neurtzeko eta kudeatzeko zehaztutako edozer prozedurari buruzko informazioa, baita prozedurok zerbitzuaren kalitateari zer-nola eragin diezaioketen ere.

e)  Eskainitako mantentze motak eta bezeroari emandako laguntza-zerbitzuak, baita zerbitzu horiekin harremanetan jartzeko bideak ere.

f)  Hornitzaileak ezarritako edozer murrizketa, hornitutako terminalekipamendua erabiltzeko aukerei dagokienez.

2.  Harpidedunak bere datu pertsonalak gida zehatz batean sartzeko aukerari buruzko erabakia, eta dagozkion datuak.

3  Kontratuaren iraupena, eta kontratua berritzeko, zerbitzuak amaitzeko eta kontratua ezeztatzeko baldintzak, honakoak barne:

a)  Sustapenak aprobetxatzeko gutxieneko erabilerak edo iraupenak.

b)  Zenbakiari eta bestelako identifikatzaileei eusteko erlazionatutako gastu guztiak.

c)  Kontratua ezeztearekin erlazionatutako gastu guztiak, terminalekipamenduekin lotutako kostu-berreskurapena barne. bat.

4.  Auzia konpontzeko prozedurei hasiera emateko modua, 38. artikuluarekin 5.  Segurtasuna edo osotasuna urratuz gero edo mehatxurik edo urraketarik egonez gero, enpresak har ditzakeen neurri motak.

6.  Kontratuek komunikazio elektronikoko sareak eta zerbitzuak legez kontra jarduteko edo eduki kaltegarria zabaltzeko erabiltzeari buruz agintaritza eskudunak emandako informazioa barnean hartu behar izatea zehaztu ahal izango da erregedekretu bidez, baita segurtasun pertsonalerako, pribatutasunerako eta datu pertsonaletarako arriskuen aurrean babesteko neurriei buruz ere, emandako zerbitzurako egoki badira.» Hogeita hamalau.  38 ter artikulua gehitu da, eta honako hau dio:

«38 ter artikulua.  Gardentasuna eta informazioa argitaratzea.

1.  Komunikazio elektronikoko sare publikoen operadoreek edo herritarrentzako komunikazio elektronikoko zerbitzuen operadoreek aplikagarri diren prezio eta tarifei buruzko informazio garden, alderagarri, egoki eta eguneratua, kontratua amaitzearekin lotutako gastuei buruzko informazioa eta azken erabiltzaileei ematen dieten zerbitzuak eskuratu eta erabiltzeari buruzko informazioa argitaratzeko baldintzak zehaztu ahal izango dituzte erregelamendu bidez. Argitaratuko informazioa argia eta ulergarria izango da, eta erraz eskuratzeko modukoa.

2.  Industria, Energia eta Turismo Ministerioak informazio alderagarria zabaltzea sustatuko du, azken erabiltzaileek erabilera-modalitate alternatiboen kostuaren ebaluazio burujabea egin ahal izan dezaten, esaterako, gida alternatiboen edo antzeko tekniken bitartez. Gainera, komunikazio elektronikoko sare publikoen operadoreek edo herritarrentzako komunikazio elektronikoko zerbitzuen operadoreek argitaratzen duten informazioa hirugarrenek doan erabili ahal izateko baldintzak arautuko ditu, gida alternatiboak edo antzeko teknikak saltzeko edo horiek erabiltzea ahalbidetzeko.

3.  Komunikazio elektronikoko sare publikoen operadoreek edo herritarrentzako komunikazio elektronikoko zerbitzuen operadoreek honako hauek egitea bermatzeko baldintzak arautu ahal izango dira errege-dekretu bidez:

a)  Harpidedunei prezio-baldintza espezifikoen mende dauden zenbaki edo zerbitzuekin lotutako tarifa aplikagarriei buruzko informazioa ematea, zerbitzukategoria bakoitzari dagokionez. Informazio hori deiak egin baino lehen ematea exiji daiteke.

b)  Harpidedunei larrialdietako zerbitzuetarako sarbide aldaketa ororen edo deiak egiten dituzten pertsonen kokalekuari buruzko informazioaren aldaketa ororen berri ematea.

c)  Zerbitzuak eta aplikazioak erabiltzea mugatzen duten baldintzetan izandako aldaketen berri ematea harpidedunei.

d)  Sarearen lotunea agortu edo asetzea saiheste aldera, hornitzaileak zirkulazioa neurtzeko eta kudeatzeko zehaztutako edozer prozedurari buruzko informazioa ematea, baita prozedurok zerbitzuaren kalitateari zer-nola eragin diezaioketen azaltzea ere.

e)  Harpidedunei beren datu pertsonalak gida batean sartu nahi dituzten erabakitzeko eskubidearen eta datu moten berri ematea.

f)  Ezgaitasunak dituzten harpidedunei haiei zuzendutako produktuei eta zerbitzuei buruzko informazio xehatua ematea aldiro.

4.  Industria, Energia eta Turismo Ministerioak harpidedun zahar zein berriei interes publikoko informazioa doan eta formatu jakin batekin zabaltzea eskatu ahal izango die komunikazio elektronikoko sare publikoen operadoreei edo herritarrentzako komunikazio elektronikoko zerbitzuen operadoreei, hala badagokio, horiek harpidedunekin harremanetan jartzeko erabiltzen dituzten bideen bitartez.

Honako hau jakinaraziko da:

a)  Legez kontra jarduteko edo eduki kaltegarriak zabaltzeko komunikazio elektronikoko zerbitzuak zer-nola erabili ohi diren, zehazki, hirugarrenen eskubide eta askatasunen kontra doanean, egile-eskubideak eta antzekoak urratzea barne, baita zer ondorio juridiko dauden ere.

b)  Komunikazio elektronikoko zerbitzuak erabiltzerakoan egon daitezkeen segurtasun pertsonalerako, pribatutasunerako eta datu pertsonaletarako arriskuen aurka babesteko zer bide dauden.» Hogeita hamabost.Aldatu egin da 43. artikuluaren 4. paragrafoaren a) lerrokada.

Aurrerantzean, honela egongo da idatzita:

«a)  Industria, Energia eta Turismo Ministerioak jabari publiko irrati-elektrikoa modu pribatiboan erabiltzeko eskubideak eman ahal izango ditu, espektro irratielektrikoaren erabilera eraginkorra bermatzeko, interferentzia kaltegarriak saihesteko, zerbitzuaren kalitate teknikoa bermatzeko edo interes orokorreko beste helburu batzuk lortzeko beharrezkoa denean. Eskubideok erregelamendu bidez zehaztuko diren epeetarako emango dira, eta epe horiek berritu ahal izango dira aipatu jabari publikoaren plangintzaren aukeren eta aurreikuspenen arabera.

Zenbaki-mugarik gabe modu pribatiboan erabiltzeko eskubideak indarraldiaren bosgarren urtea betetzen den urte naturaleko abenduaren 31n amaituko den eperako emango dira, eta bost urteko epeetan luzatu ahal izango dira. Zenbakimugarekin modu pribatiboan erabiltzeko eskubideek helburuari dagokion zerbitzuarekin bat datorren iraupena izango dute, inbertsioen amortizazioa kontuan izanda. Nolanahi ere, lizitazio-prozeduratan aurreikusitako iraupena ez da hogei egun berrigarri baino gehiagokoa izango.» Hogeita hamasei.  5., 6., 7., 8. eta 9. paragrafoak gehitu zaizkio 43. artikuluari.

Honelaxe diote:

«5.  Jabari publiko irrati-elektrikoa kudeatzerakoan aintzat hartuko dira, batetik, duen gizarte-, kultura- eta ekonomia-balioa, eta, bestetik, Europar Batasuneko beste estatu kide batzuekin eta Batzordearekin lankidetzan aritzeko beharra Europar Batasuneko espektro irrati-elektrikoaren erabilera estrategikoki planifikatzeko, koordinatzeko eta bateratzeko. Lankidetza horren barruan, Europar Batasuneko espektro irrati-elektrikoari buruzko ikuspuntu politikoak koordinatzea sustatuko da, eta, hala dagokionean, komunikazio elektronikoko barne-merkatua sortzeko eta horrek funtzionatzeko beharrezko baldintzak bateratzea. Horretarako, Europar Batasunaren politiken hainbat alderdi hartuko dira kontuan, tartean, segurtasunari, osasunari, interes publikoari, adierazpen-askatasunari, kulturari, zientziari, gizarteari eta teknikari buruzkoak, baita espektroko erabiltzailekomunitateen interesak ere. Gainera, aintzat hartuko dira beti irrati-maiztasunen erabilera eraginkorra bermatzeko beharra, kontsumitzaileentzako onurak, eskalako ekonomiak egitea eta zerbitzuen elkarreragingarritasuna.

6.  Maiztasunak Esleitzeko Koadro Nazionalaren arabera, komunikazio elektronikoko zerbitzuetarako erabilgarri dauden irrati-maiztasuneko bandetan, komunikazio elektronikoko zerbitzuetarako erabilitako edozer teknologia mota erabili ahal izango da, Europar Batasuneko Zuzenbidearekin bat.

Komunikazio elektronikoko zerbitzuetarako hari gabe eskuratzeko teknologia motak edo sare irrati-elektrikoa murriztu ahal izango da, modu proportzionatuan eta diskriminaziorik gabe, honakoetarako beharrezkoa denean:

a)  Interferentzia kaltegarriak saihesteko.

b)  Osasun publikoa babesteko eremu elektromagnetikoen aurrean.

c)  Zerbitzuaren kalitate teknikoa bermatzeko.

d)  Irrati-maiztasuna modu partekatuan erabiltzen dela –ahalik eta gehien– bermatzeko.

e)  Espektroa eraginkortasunez erabiltzen dela bermatzeko.

f)  Interes orokorreko helburu bat lortzea bermatzeko.

7.  Maiztasunak Esleitzeko Koadro Nazionalaren arabera, komunikazio elektronikoko zerbitzuetarako erabilgarri dauden irrati-maiztasuneko bandetan, komunikazio elektronikoko era guztietako zerbitzu motak eman ahal izango dira, Europar Batasuneko Zuzenbidearekin bat.

Dena den, komunikazio elektronikoko zerbitzu motak murriztu ahal izango dira, modu proportzionatuan eta diskriminaziorik gabe, eta, hala badagokio, Telekomunikazioen Nazioarteko Batasunaren (UIT) irrati-komunikazioen erregelamenduko betekizun bat beteko da.

Komunikazio elektronikoko zerbitzu bat komunikazio elektronikoko zerbitzuetarako erabilgarri dagoen banda jakin batean ematea exijitzen duten neurriek Europar Batasuneko Zuzenbidearen arabera definitutako interes orokorreko helburuak lortzeko justifikatuta egon behar dute. Hona hemen helburu horietako batzuk:

a)  Bizitzaren segurtasuna.

b)  Gizarte-, eskualde- eta lurralde-kohesioa sustatzea.

c)  Irrati-maiztasuak modu ez eraginkorrean erabiltzea saihestea.

d)  Komunikabideen kultura- eta hizkuntza-aniztasuna eta pluraltasuna sustatzea, esaterako, irrati- eta telebista-zerbitzuak ematearen bidez.

Honako kasu hauetan esleitu ahal izango da maiztasun-banda bat komunikazio elektronikoko zerbitzu jakin bat emateko: bizitzaren segurtasunarekin erlazionatutako zerbitzuak babesteko beharrak justifikatzen duenean, edo, salbuespen gisa, Europar Batasuneko Zuzenbidearen arabera definitutako interes orokorreko helburuak lortzeko beharrezkoa denean.

8.  Kasuan-kasuan eta aurreko 6. eta 7. paragrafoekin bat zehazten diren maiztasun-bandak erabiltzeko murrizketak ezartzeko ezinbestekoa izango da interesdunei proposatutako neurriari buruz oharrak egiteko aukera eta arrazoizko denbora-tartea ematea.

9.  Aldizka, Telekomunikazioen eta Informazioaren Gizartearen Estatuko Idazkaritzak kasuan-kasuan eta aurreko 6. edo 7. paragrafoarekin bat ezarritako maiztasun-bandak erabiltzeko murrizketei eustea egokia ote den aztertuko du; azterketa horien emaitzak argitaratuko ditu, eta dagokion proposamena pasako dio organo eskudunari, onar dezan.» Hogeita hamazazpi.  Aldatu egin da 44. artikuluaren 1. paragrafoaren c) lerrokada.

Aurrerantzean, honela egongo da idatzita:

«c)  Jabari publiko irrati-elektrikoa erabiltzeko eskubidea emateko prozedura irekiak, irizpide objektibo, garden, ez-diskriminaziozko eta proportzionatuetan oinarrituko direnak eta, beste batzuen artean, erabilitako teknologia, zerbitzuen interesa, bandak eta aprobetxatze maila hartuko dituztenak kontuan. Aintzat hartuko dute, halaber, jabari publikoa erabili nahi duenarentzako balorazio ekonomikoa, baliabide urria baita, baita lizitatzaileek aurkeztutako eskaintzak ere.» Hogeita hemezortzi.  Aldatu egin da 44. artikuluaren 2. paragrafoaren 1. lerrokada.

Aurrerantzean, honela egongo da idatzita:

«2.  Industria, Energia eta Turismo Ministerioak komunikazio elektronikoko sare publikoak ustiatzeko eta zerbitzuak emateko jabariaren gain eman beharreko jabari-emakiden kopurua murriztu ahal izango du, edo aurretik zeuden eskubideen iraupena luzatu (eskubide horietan zehaztutakoez bestelako baldintzatan), alderdi interesdunei –kontsumitzaileen elkarteak eta erabiltzaileak barne– kontsulta egin ondoren, espektro irrati-elektrikoaren erabilera eraginkorra bermatzeko beharrezkoa denean, eta erabiltzaileentzako ahalik eta onura gehien lortzeko eta lehia egotea ahalbidetzeko beharra kontuan izanik. Erabilera-eskubideak ematea mugatzeko erabaki oro edo erabilera-eskubideak berritzea argitaratu egin behar da, bai eta horren arrazoiak eman ere. Ministerioak berak muga hori berrikusi ahal izango du, ofizioz edo alde batek eskatuta, eragin zuten arrazoiak desagertzen diren neurrian.» Hogeita hemeretzi.  Beste paragrafo bat, hirugarrena, erantsi zaio 44. Artikuluari.

Honako hau dio:

«3.  Aurreko paragrafoetan zehaztutakoari kalterik egin gabe, prozedura irekiaren betebeharrari salbuespenak ezar dakizkioke irrati- edo telebista-zerbitzuen hornitzaileei irrati-maiztasunak erabiltzeko banakako eskubideak ematea beharrezkoa denean, Europar Batasuneko Zuzenbidearekin bat zehaztutako interes orokorreko helburu bat lortzeko.» Berrogei.  Aldatu egin da 45. artikuluaren 5. paragrafoa. Aurrerantzean, honela egongo da idatzita:

«5.  Industria, Energia eta Turismo Ministerioak jabari publiko irrati-elektrikoa erabiltzeko gaitzen duten tituluak aldatu ahal izango ditu, objektibotasun- eta proportzionaltasun-printzipioak jarraituta, espektro irrati-eletrikoa planifikatzeko, eraginkortasunez erabiltzeko eta eskuragarri izateko beharrak aintzat hartuta, erregelamendu bidez zehaztutako terminoetan. Betiere, Telekomunikazioen Merkatu Batzordeak txostena egin ondoren, eta interesdunei, Kontsumitzaile eta Erabiltzaileen Batzordeari eta, hala badagokio, gainerako erabiltzaileen ordezkagaitasun nagusia duten elkarteei kontsulta egin ondoren, lau astetik gorako epean –salbuespenetan epea aldatu egin daiteke–. Ministerio-agindu bidez egingo da aldaketa, eta horren bidez zehaztuko da, halaber, titularrek horretara egokitzeko duten epea.» Berrogeita bat.  45. artikuluaren 2. paragrafoaren azken lerrokada kendu, eta 6. paragrafoa gehitu da. Honela dago idatzita:

«6.  Jabari publiko irrati-elektrikoa erabiltzeko gaitzen duten tituluak transferitu ahal izango dira eta jabari publiko irrati-elektrikoa erabiltzeko eskubideak laga ahal izango dira, errege-dekretu bidez zehaztutako baimen-baldintzetan. Aipatu erregedekretuan jabari publiko irrati-elektrikoa erabiltzeko tituluak transferitzeko edo eskubideak lagatzeko maiztasun-bandak identifikatuko dira, zehazki, Europar Batasunaren esparruan identifikatzen diren maiztasun-bandak. Transmisio horiek ez dute titularra administrazioarekiko gain hartutako betebeharren erabilera lagatzailearen eskubidetik salbuetsiko, eta Maiztasunak Esleitzeko Koadro Nazionalean edo plan teknikoetan –zeintzuetara finkatuta baitauden Europar Batasunaren neurri tekniko aplikagarriak– ezarritako erabilera-baldintza teknikoak errespetatu beharko dituzte. Operadorearen eskubideak edo betebeharrak subrogatzen direnean, jabari publiko irrati-elektrikoa erabiltzeko gaitzen duten tituluak noiz transferi daitezkeen zehaztuko da errege-dekretu bidez. Halaber, irratimaiztasunak erabiltzeko banakako eskubideak transferitzeko edo errentan emateko murrizketak zehaztu ahal izango dira errege-dekretu bidez, eskubideok hasiera batean doan eskuratu badira.» Berrogeita bi.  45. artikuluari 7. paragrafoa erantsi zaio, eta jarraian datorren bezala geratuko da.

«7.  Jarrera espekulatzaileak eta jabari publiko irrati-elektrikoa erabiltzeko eskubideak akaparatzea saihesteko kautelak ezarri ahal izango dira errege-dekretu bidez. Horretarako, erabilera-eskubideak erabiltzeko epe zurrunak finkatuko zaizkio titularrari. Hala, hainbat neurri hartu ahal izango dira; besteak beste, irratimaiztasunak erabiltzeko eskubideak saltzea edo lagatzea agintzea. Neurriok modu proportzionatu eta gardenean ezarri eta aplikatuko dira, diskriminaziorik gabe.» Berrogeita hiru.  3. eta 4. paragrafoak erantsi zaizkio 46. artikuluari. Honako hau diote:

«3.  1. paragrafoan adierazitako agintaritza nazional arautzaileak lankidetzan arituko dira beste estatu batzuetako gainerako kontrol-organoekin eta Europar Batasuneko organismoekin, esleitu zaizkien eskumenak garatzeko. Hartara, modu koherentean aplikatuko da komunikazio elektronikoei buruzko Erkidegoko araudia eta barne-merkatua garatzen lagunduko da. Horretarako, Batzordeak eta BERECek koordinazio handiagoa izateko proposatutako helburuen alde egingo dute aktiboki.

Halaber, lanean arituko dira bi erakundeekin batera, merkatu-egoera bereziak tratatzeko egokienak diren tresna eta konponbideak zehazteko.

4.  1. paragrafoan adierazitako agintaritza nazional arautzaileek printzipio arautzaile objektiboak, gardenak, ez-diskriminatzaileak eta proportzionatuak aplikatuko dituzte esleitu dizkieten eskumenak garatzeko. Horretarako, a)  Aurreikusteko moduko inguru arautzailea sustatuko dute, eta ikuspuntu arautzaile koherentea bermatuko dute berrikuspen-epe egokietan.

b)  Antzeko egoeratan, komunikazio elektronikoko sare eta zerbitzuak hornitzen dituzten enpresei tratu diskriminatzailea ez ematea bermatuko dute.

c)  Lehia babestuko dute, kontsumitzaileen onurarako, eta, posible denean, azpiegituratan oinarritutako lehia sustatuko dute.

d)  Merkatura bideratutako inbertsio eraginkorra eta azpiegitura berri eta hobetuetako berrikuntza bultzatuko dute, baita sarbide-betebeharrek enpresa inbertitzaileek dituzten arriskuak kontuan hartzen dituztela bermatuta eta inbertitzaileen eta sarbidea eskatzen duten alderdien arteko lankidetza-modalitateak ahalbidetuta ere, inbertsioen arriskua dibertsifikatzeko eta merkatuko lehia eta ez diskriminatzeko printzipioa errespetatzen direla egiaztatzeko.

e)  Kontuan izango dituzte lehiari eta eskualde geografikoetan dauden kontsumitzaileei lotutako baldintzak.

f)  Ex ante erregelamendu-betebeharrak lehia eraginkor eta iraunkorrik ez dagoenean bakarrik ezarriko dituzte, eta betebehar horiek arindu edo ezeztatuko dituzte baldintza bete bezain laster.

g)  Beren erantzukizunak gauzatuko dituzte, eraginkortasuna, lehia iraunkorra eta azken erabiltzaileentzako ahalik eta onura handiena sustatu dadin.» Berrogeita lau.  47. artikuluaren 3. paragrafoari beste lerrokada bat gehitu zaio, eta jarraian datorren bezala geratuko da.

«Telekomunikazioen eta Informazioaren Gizartearen Estatuko Idazkaritzak, bere eginkizunak betetzerakoan, laudoaren edo ebazpenaren eraginkortasuna bermatzeko egoki irizten dituen kautela-neurriak hartu ahal izango ditu edozer momentutan, ofizioz edo interesdunek eskatuta, horretarako behar beste elementu daudenean, dagokion prozedura hasi ondoren, eta errege-dekretu bidez zehazten diren terminoetan.» Berrogeita bost.  47. artikuluaren 6. paragrafoaren e) eta f) lerrokadak aldatu dira, eta honela idatzita geratuko dira:

«e)  Emisio irrati-elektrikoen egiaztapen teknikoa egitea, irrati-komunikazioko sistemen interferentzia kaltegarriak, urratzeak, irregulartasunak eta perturbazioak identifikatzeko, kokatzeko eta ezabatzeko, eta erabilera-eskubideen titularrek jabari publiko irrati-elektrikoa eraginkortasunez erabiltzen dutela egiaztatzea.

f)  Telekomunikazioak kontrolatzea eta ikuskatzea, espektroa erabiltzeko eskubideak ematearekin lotutako baldintzak betetzen direla ikuskatzea barne, baita gai honi lotutako zigor-espedienteei hasiera ematea proposatzea ere, lege honen esparruan zehaztutako eskumenei kalterik egin gabe. Telekomunikazioen eta Informazioaren Gizartearen Estatuko Idazkaritzak eskatzen zaizkion ikuskaritzafuntzioak egingo ditu, Telekomunikazioen Merkatu Batzordearen eskumenen esparruan, eta horrek eskatuta.» Berrogeita sei.  56. artikuluaren 3. paragrafoari e), f) eta g) lerrokadak gehitu zaizkio.

Honela diote:

«e)  Zerbitzu bat edo batzuk emateari uzteko aginduak ematea, edo agindua atzeratzea, emateak lehia larri kalte badezake, 10. artikuluari jarraiki, merkatua aztertu ondoren ezarritako sarbide-betebeharrak bete arte. Neurri horren berri eta oinarri dituen arrazoien berri emango zaio kaltetutako operadoreari, atzerapenik gabe, eta enpresak hori betetzeko arrazoizko epe bat finkatuko da.

f)  Operadore batek komunikazio elektronikoko sare edo zerbitzuak hornitzen jarraitzea saihestea, edo erabilera-eskubideak etetea edo kentzea, baldin eta zerbitzuak emateko edo sareak ustiatzeko, edo ezarritako erabilera-eskubideak edo betebehar espezifikoak emateko ezarritako baldintzak larri eta behin eta berriro betetzen ez badira, arau-haustea amaitzea exijitzeko neurriek huts egin badute.

g)  Zerbitzuak emateko edo sareak ustiatzeko, edo ezarritako erabileraeskubideak edo betebehar espezifikoak emateko ezarritako baldintzak betetzen ez direnean, hori konpontzera bideratutako premiazko behin-behineko neurriak hartzea, segurtasun edo osasun publikorako berehalako mehatxu larri direnean, edo espektro irrati-elektrikoaren hornitzaileei edo erabiltzaileei arazo ekonomiko edo operatibo larriak sortzen dizkienean. Ondoren, konponbideak proposatzeko aukera eman behar zaio operadore interesdunari. Agintaritza eskudunak behinbehineko neurriak berretsi ahal izango ditu. Horiek hiru hilabetez balioko dute gehienez ere, eta asko jota beste hiru hilabetez luzatu ahal izango dira, gauzatzeprozedurak amaitu ez badira.» Berrogeita zazpi.  Aldatu egin da zazpigarren xedapen gehigarriaren 4. paragrafoa, eta honela idatzita geldituko da:

«4.  Ministroen Kontseiluak onartutako errege-dekretu bidez, irrati- eta telebista-programen zenbait kate emateko arrazoizko eskakizunak ezar dakizkieke irrati- eta telebista-programak banatzeko erabiltzen diren komunikazio elektronikoko sareak ustiatzen dituzten operadoreei, zerbitzu publikoko betebehar gisa, baita zerbitzu osagarriak emateko eskakizunak ere, ezgaitasunak dituzten erabiltzaileek behar bezala eskuratu ahal izan ditzaten, sare horien azken erabiltzaile askok irratieta telebista-programak jasotzeko bide nagusi gisa erabiltzen badituzte, badin eta argi eta garbi definitutako interes orokorreko helburuak modu proportzionatu eta gardenean, eta aldizka berrikusteko moduan, lortzeko beharrezkoa bada.

Halaber, baldintzak ezar dakizkieke telebista digitaleko zerbitzuak eta ekipamenduak hornitzen dituztenei, errege-dekretu bidez, ezgaitasunak dituzten azken erabiltzaileentzako ikus-entzunezko telebista-komunikazio zerbitzuak ematen lagun dezaten.» Berrogeita zortzi.  Aldatu egin da zortzigarren xedapen gehigarria, eta honela idatzita geldituko da:

«Zortzigarren xedapen gehigarria.  Jakinarazpen-mekanismoa.

Agintaritza nazional arautzaileak, lege honen 10. 13. eta 13 bis artikuluekin, zazpigarren xedapen gehigarriarekin eta lege hura garatzeko araudiarekin bat hartutako neurriak eta estatu kideen arteko trukeetan eragina izan dezaketen neurriak jakinarazpen-mekanismoen mende jarriko dira; hain zuzen ere, komunikazio elektronikoko sareen eta zerbitzuen esparru arautzaile komunari (Esparru Zuzentaraua) buruzko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2002ko martxoaren 7ko 2002/21/EE Zuzentarauaren 7., 7 bis eta 7 ter artikuluetan eta Europar Batasunak horiek garatzeko egindako arauetan adierazitakoen mende.

Berrogeita bederatzi.  Honela idatzita geldituko da II. eranskinaren 2. paragrafoa:

«2.  Sarbidea: komunikazio elektronikoko zerbitzuak emateko baliabide edo zerbitzuak beste operadore baten esku jartzea, definitutako baldintzetan eta oinarri esklusiboan edo ez-esklusiboan, baita informazioaren gizartearen zerbitzuak edo irrati-edukien zerbitzuak hornitzeko erabiltzen direnean ere. Termino honek honako alderdi hauek hartzen ditu barnean, besteak beste: bitarteko finko eta ez-finkoen bidez ekipamenduetara konektatzea behar izan dezaketen lotutako sare- eta baliabide-elementuetara sartzea (zehazki, begizta lokalera eta begizta lokalaren bidez zerbitzuak ahalbidetzeko beharrezko baliabide eta zerbitzuetara sartzea); azpiegitura fisikoetara sartzea (esaterako, eraikin, hodi eta mastetara); sistema informatikoetara sartzea (baita laguntza-sistema operatiboetara ere); aurre eskaeretarako, horniduretarako, eskaeretarako, mantentze- eta konponketaeskaeretarako, eta fakturaziorako informazio-sistemetara edo datu-baseetara sartzea; dei-zenbakia bihurtzeko sistemara edo antzeko funtzioak dituzten sistemetara sartzea; sare finko eta mugikorretara sartzea, zehazki ibiltaritzaxedeekin; telebista digitaleko zerbitzuetarako ohiko sarbide-sistemetara sartzea; sare pribatu birtualeko zerbitzuetara sartzea.» Berrogeita hamar.  Beste paragrafo bat, 2 bis, erantsi zaio II. eranskinari; honela geratuko da idatzita:

«2 bis.  Maiztasunak esleitzea: maiztasun-banda irrati-komunikazioko zerbitzu batek edo gehiagok erabiltzeko izendatzea, hala badagokio, zehazten diren baldintzei jarraiki.» Berrogeita hamaika.  Honela idatzita geldituko da II. eranskinaren 3. paragrafoa:

«3.  Komunikazio elektronikoko sare publiko finkoaren begizta lokala edo abonatu-begizta: sarearen amaiera-puntua eta komunikazio elektronikoko sare publiko finkoaren banaketa-gailu bat edo antzeko instalazio bat konektatzen dituen zirkuitu fisikoa.» Berrogeita hamabi.  Honela idatzita geldituko da II. eranskinaren 16. paragrafoa:

«16.  Interferentzia kaltegarria: irrati-nabigazioko zerbitzu baten edo bestelako segurtasun-zerbitzuen funtzionamendurako arriskutsua den, edo nazioarteko, erkidegoko edo nazioko araudiarekin bat funtzionatzen duen irrati-komunikazioko zerbitzu bat larri narriatzen edo oztopatzen edo behin eta berriro eteten duen interferentzia oro.» Berrogeita hamahiru.  Beste paragrafo bat, 16 bis, erantsi zaio II. eranskinari; honela geratuko da idatzita:

«16 bis.  Deia: bi noranzkoko ahozko komunikazioa ahalbidetzen duen konexioa, herritarrentzako komunikazio elektronikoko zerbitzu baten bidez egindakoa.» Berrogeita hamalau.  Honela idatzita geldituko da II. eranskinaren 19. paragrafoa:

«19.  Zenbaki geografikoa: telefono-zenbakeraren plan nazionalean identifikatutako zenbakia. Bere egituraren zati batean deiak sarearen amaierapuntuaren kokapen fisikorantz bideratzeko erabilitako esanahi geografiko bat du.» Berrogeita hamabost.  Honela idatzita geldituko da II. eranskinaren 20. paragrafoa:

«20.  Zenbaki ez-geografikoak: telefono-zenbakeraren plan nazionalean identifikatutako zenbakiak, zenbaki geografiko ez direnak. Besteak beste, telefono mugikorren zenbakiak, doako deienak eta tarifa gehigarrienak bilduko dituzte.» Berrogeita hamasei.  Honela idatzita geldituko da II. eranskinaren 24. paragrafoa:

«24.  Lotutako baliabideak: komunikazio elektronikoko sare batekin edo zerbitzu batekin lotura duten azpiegitura fisikoak, sistemak, gailuak, zerbitzuak eta beste baliabide edo elementu batzuk, sare edo zerbitzu horien bidez zerbitzuak ematea ahalbidetzen edo laguntzen dutenak, edo horretarako ahalmena dutenak.

Besteak beste, eraikinak, eraikinetako sarrerak, eraikinetako kableak, antenak, dorre eta bestelako euskarri-eraikuntzak, hodiak, mastak, sarbide-ahoak eta banagailuak.» Berrogeita hamazazpi.  Honela idatzita geldituko da II. eranskinaren 25. paragrafoa:

«25.  Komunikazio elektronikoko sarea: transmisio-sistemak, eta hala badagokio, kommutazio- edo bideratze-ekipamenduak eta gainerako baliabideak; tartean, aktiboak ez diren eta seinaleak kable, uhin hertziar, bide optiko edo satelitesareetan sartutako bestelako bide elektromagnetikoen bidez garraiatzeko aukera ematen duten elementuak, lurreko sare finkoak (zirkuituak eta paketeak kommutatzekoak, internet barne) eta mugikorrak, linea elektrikoko sistemak, seinaleak transmititzeko erabiltzen badira, soinu edo irudien irrati-difusiorako erabilitako sareak eta kable bidezko telebista-sareak, garraiatzen den informazio mota kontuan izan gabe.» Berrogeita hemezortzi.  Honela idatzita geldituko da II. eranskinaren 26. paragrafoa:

«26.  Komunikazioen sare publikoa: komunikazio elektronikoen sarea, herritarrentzako komunikazio elektronikoko zerbitzuak emateko erabiltzen dena guztiz edo partez, eta sarearen amaiera-puntuen arteko seinale-transferentziak jasaten dituena.» Berrogeita hemeretzi.  Honela idatzita geldituko da II. eranskinaren 27. paragrafoa:

«27.  Lotura duten zerbitzuak: komunikazio elektronikoko sare batekin edo zerbitzu batekin lotura duten zerbitzuak, sare edo zerbitzu horien bidez zerbitzuak hornitzea ahalbidetzen edo laguntzen dutenak, edo horretarako ahalmena dutenak.

Besteak beste, antzeko funtzioak dituzten zenbaki edo sistemak itzultzea, baldintzapeko sarbide-sistemak eta programen gida elektronikoak, baita identitate-, kokaleku- eta presentzia-zerbitzuak ere.» Hirurogei.  Honela idatzita geldituko da II. eranskinaren 30. paragrafoa:

«30.  Herritarrentzako telefono-zerbitzua: herritarrentzako zerbitzua, dei nazionalak, edo dei nazionalak eta nazioartekoak egin edo jaso ahal izan ditzaten zuzenean nahiz zeharka, telefono-zenbakeraren plan nazional edo nazioarteko bateko zenbaki baten edo gehiagoren bidez.

Hirurogeita bat.  37. paragrafoa erantsi zaio II. eranskinari; honela geratuko da idatzita:

«37.  Kokalekuari buruzko datuak: komunikazio elektronikoko sare batean edo komunikazio elektronikoko zerbitzu batek tratatutako datuak, herritarrentzako komunikazio elektronikoko zerbitzu baten erabiltzaile baten terminalekipamenduaren kokaleku geografikoa adierazten dutenak.» 4. artikulua.  Informazioaren gizarteko eta merkataritza elektronikoko zerbitzuei buruzko uztailaren 11ko 34/2002 Legea aldatzea.

Aldatu egin da informazioaren gizarteko eta merkataritza elektronikoko zerbitzuei buruzko uztailaren 11ko 34/2002 Legea, eta honela idatzita geldituko da: Bat.  Beste paragrafo bat, laugarrena, gehitu zaio 20. artikuluari; honela dio:

«4.  Nolanahi ere, debekatuta dago igorlearen identitatea disimulatzen edo ezkutatzen duten, edo artikulu honetan xedatutakoarekin bat ez datozen merkataritzako komunikazioak bidaltzea, baita hartzaileak artikulu honetan xedatutakoarekin bat ez datozen interneteko orriak bisitatzera bultzatzen dituztenak ere.

Bi.  Beste lerrokada bat erantsi zaio 21. artikuluaren 2. paragrafoari, hau dioena:

«Komunikazioak posta elektroniko bidez igorri badira, baliozko helbide elektroniko bat eman beharra dago eskubide hori erabili ahal izateko, eta debekatuta dago halako helbiderik ez duen komunikaziorik bidaltzea.» Hiru.  Aldatu egin da 22. artikulua. Honela geratuko da idatzita:

«22. artikulua.  Zerbitzu-hartzaileen eskubideak.

1.  Hartzaileak merkataritzako komunikazioak jasotzerakoan emandako baimena baliogabetu dezake edozer momentutan. Horretarako, bere nahiaren berri eman beharko dio igorleari.

Hala, zerbitzu-emaileek doako prozedura soilak prestatu beharko dituzte, zerbitzu-hartzaileek baimena baliogabetu ahal izan dezaten. Komunikazioak posta elektroniko bidez igorri badira, eskubide hori erabili ahal izateko baliozko helbide elektroniko bat eman beharra dago, eta debekatuta dago halako helbiderik ez duen komunikaziorik bidaltzea.

Halaber, prozedura horiei buruzko informazioa eman beharko dute, bitarteko elektronikoen bidez.

2.  Zerbitzu-emaileek datuak biltzeko eta berreskuratzeko gailuak erabili ahal izango dituzte hartzaileen terminal-ekipamenduetan, baldin eta horiek baimena eman badute. Horren aurretik, gailuen erabilerari buruzko eta datuak tratatzeko xedeei buruzko informazio argia eta osoa eman behar zaie, datu pertsonalak babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan xedatutakoarekin bat.

Teknikoki egin daitekeenean, hartzaileak nabigatzailearen edo beste aplikazio batzuen parametro egokiak erabiliz eman ahal izango du bere datuak tratatzeko baimena, baldin eta instalatzen ari den bitartean konfiguratu behar badu, edo berariaz eguneratu behar badu.

Nolanahi ere, bildu edo eskuratu ahal izango dira, arrazoi teknikoak direla medio, komunikazio bat komunikazio elektronikoko sare baten bidez transmititzeko, edo, behar-beharrezkoa denean, hartzaileak espresuki eskatutako informazioaren gizartearen zerbitzu bat emateko.» Lau.  Honela idatzita geldituko da 31. artikuluaren a) lerrokada:

«a)  Legezko eskubide edo interes baten titular diren pertsona fisiko edo juridikoak, 21. eta 22. artikuluetan jasotako xedapenak urratu direla-eta kalte daitezkeenak barne, tartean, komunikazio elektronikoko zerbitzuak hornitzen dituztenak, hain zuzen, beren legezko merkataritzako interesak edo beren bezeroen interesak babestu nahi dituztenak.» III. TITULUA Elektrizitatearen eta gasaren sektoreetako kostuen eta diru-sarreren arteko bat ez etortzeengatiko desbideratzeak zuzentzeko neurriak 5. artikulua.  Energia elektrikoa banatzeko jardueraren ordainsaria aldatzea.

1.  Honako hauek dira banaketa-jardueren ordainsari-irizpideak. 2012ko urtarrilaren 1etik aurrera jasoko dituzten ordainsariengan izango dute eragina.

a)  Zerbitzuan jarritako aktibo ez-amortizatuak ordainduko dira inbertsio gisa, eta horien balio garbia hartuko da oinarri ordainketa finantzariorako.

b)  n urtean zerbitzuan jarritako banaketa-instalazioek sortutako ordainsariaren sortzapena n+2 urteko urtarrilaren 1ean hasiko da.

2.  Aurreko paragrafoan jasotakoa aplikatzearen ondorioz aldatu egin da 2012. urteari dagokion ordainsaria 100.000 bezero baino gehiago dituzten enpresa banatzaileentzat eta FEVASA eta SOLANAR sozietateentzat, neurtzeko gailuei hargunea egiteko, eta horiek krokatzeko eta egiaztatzeko eskubideen ondorio diren bestelako dirusarrerak kenduta. Aipatu ordainsaria abenduaren 30eko IET/3586/2011 Aginduan (2012ko urtarrilaren 1etik aurrerako sarbide-bidesariak eta erregimen bereziko instalazioen tarifak eta hobariak zehazten ditu) ageri da behin-behinean, eta 4.606.000 mila euro izango da, ondorengo taula honetan jasotakoarekin bat: Enpresa edo enpresa taldea Mila eurotan Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU . . . . . . . . . . . .

Unión Fenosa Distribución, SA . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, SA . . . . . . . .

E.ON Distribución, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Endesa (penintsulakoa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Endesa (penintsulaz kanpokoa) . . . . . . . . . . . . . . . .

FEVASA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SOLANAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.568.992

742.744

147.897

142.883

1.704.211

297.925

1.029

318

  Guztira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.606.000

3.  Berrikusi egin dira 2012rako aintzatetsitako kostuak, hain zuzen ere, 100.000

bezero baino gehiago dituzten enpresek eta FEVASA eta SOLANAR sozietateek egindako merkataritza-kudeaketa ordaintzeko direnak: 56.648 mila euro izango dira 2012an. Kopuru hori enpresa banatzaileen arabera banakatu dugu honako taula honetan: Enpresa edo enpresa taldea Mila eurotan Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU . . . . . . . . . . . .

Unión Fenosa Distribución, SA . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, SA . . . . . . . .

E.ON Distribución, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Endesa (penintsulakoa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Endesa (penintsulaz kanpokoa) . . . . . . . . . . . . . . . .

FEVASA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SOLANAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22.202

7.680

1.443

1.243

20.475

3.595

8

2

  Guztira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56.648

4.  Aldatu egin da 100.000 bezero baino gutxiago dituzten enpresa banatzaileei dagokien ordainsaria eta abenduaren 30eko IET/3586/2011 Aginduan jaso da, behinbehinean, eta 340.811,777 mila euro izango da 2012an, I. eranskinean ezarritako banakapenaren arabera.

5.  Industria, Energia eta Turismo Ministerioak energia elektrikoa banatzen duen enpresek jasotako inbertsio-ordainsaria eta zerbitzuan jarritako aktibo ez-amortizatuak lotuko dituen errege-dekretu proposamen bat igorriko dio Gobernuari, onar dezan.

6. artikulua.  Energia elektrikoa garraiatzeko jardueraren ordainsaria.

1.  n urtean zerbitzuan jarritako garraio-instalazioek sortutako ordainsarien sortzapena eta kobrantza n+2 urteko urtarrilaren 1ean egingo da, eta 2012ko urtarrilaren 1etik aurrera jaso beharreko ordainsarian izango ditu ondorioak.

2.  1. paragrafoan xedatutakoa aplikatzeko, aldatu egin da garraio-jarduerari dagokion 2012ko ordainsaria, hain zuzen ere abenduaren 30eko IET/3586/2011 Aginduan (2012ko urtarrilaren 1etik aurrerako sarbide-bidesariak eta erregimen bereziko instalazioen tarifak eta hobariak zehazten ditu) ageri diren enpresek jaso beharrekoa, hurrengo taulan jasotakoari jarraiki: Garraioaren ordainsaria Mila eurotan Red Eléctrica de España, SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Unión Fenosa Distribución, SA . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.339.044

40.094

  Penintsulakoa, guztira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.379.138

Red Eléctrica de España, SA (penintsulaz kanpokoa) . 146.314

  Penintsulaz kanpokoa, guztira . . . . . . . . . . . . . . . . .

146.314

  Guztira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.525.452

3.  Industria, Energia eta Turismo Ministerioak garraio-instalazioen inbertsioordainsaria eta zerbitzuan jarritako aktibo ez-amortizatuak lotuko dituen errege-dekretu proposamen bat igorriko dio Gobernuari, onar dezan.

7. artikulua. Uharteetako eta penintsulaz kanpoko elektrizitate-sistemetan neurriak ezartzea.

1.  Honako hauek dira uharteetako eta penintsulaz kanpoko sistemetako erregimen arrunteko sortze-instalazioen ordainsari-irizpideak, indarrean den araudian jasotakoez gain:

a)  Erregaiarengatiko ordainsariak horiek eskuratzeko kudeaketaren eraginkortasuna hartu behar du kontuan, eta arrazoizko logistika-kostuak aintzatetsiko dira, uharteetako eta penintsulaz kanpoko sistemen berezitasunak aintzat hartuta, benetan kontsumitutako erregaiaren arabera.

b)  Potentzia-bermeagatiko ordainsariak zentral bakoitzaren benetako erabilgarritasuna hartuko du kontuan.

c)  Talde bakoitzeko inbertsioa amortizatzeagatiko ordainsariak amortiza daitezkeen kontzeptuak hartuko ditu kontuan.

d)  Zentral amortizatuen ordainsari finkoak modu eraginkorrean berritu behar du; hortaz, ordainsaria banaka kalkulatuko da zentral bakoitzarentzat, ezartzen den prozedurarekin bat.

e)  Sortzen dena saltzeko ekoizpen-kostu aldakorrak zehazteko, isurtzeko eskubideen kostu eta diru-sarreren aurreikuspenak hartuko dira kontuan.

2.  Gobernua gaitzen da artikulu honen 1. paragrafoan xedatutakoa errege-dekretu bidez aldatzeko.

3.  Errege lege-dekretu hau onartu eta bi hilabetera, Industria, Energia eta Turismo Ministerioak uharteetako eta penintsulaz kanpoko sortze-zentralen kostu finko eta aldakorreko ordainsari-eredua berrikustea proposatuko du, 1. puntuan zehaztutako irizpideak kontuan har daitezen.

Honako kontzeptu hauek hartuko ditu barnean, gutxienez, berrikuspenak:

a)  b)  c)  d)  e)  f)  Parametro tekniko eta ekonomikoak berrikustea.

Erregaiaren prezioaren kalkulua berrikustea.

Potentzia-bermeagatiko ordainsaria berrikustea.

Parametro ekonomikoak eguneratzeko modua zehaztea.

Ordainsari-tasa berrikustea.

Parametroak zer maiztasunarekin berrikusiko diren zehaztea.

4.  Aldi baterako eta artikulu honen lehenengo paragrafoan adierazitako berrikuspenak aplikatzetik eratorritako zentralen kostu aldakorrak ezartzen dituen agindua onartzen ez den arte, Energia Politikaren eta Mehatzeen Zuzendaritza Nagusiaren 2011ko martxoaren 7ko Ebazpenaren bidez onarturiko parametroak aplikatuko dira sortzezerbitzuan. Adierazitako ebazpenak uharteetako eta penintsulaz kanpoko sistemen erregimen arrunteko sortze-instalazioen sortze-kostu aldakorraren osagarrien parametroak eguneratzen ditu 2011. urterako.

8. artikulua. Energiaren Batzorde Nazionala.

Energiaren Batzorde Nazionalaren balantzearen funts propioen partidaren aurreko ekitaldietako emaitzen saldoa, 2011ko abenduaren 31koa, elektrizitatearen eta gassistemen diru-sarrera likidagarritzat joko da, abenduaren 26ko 2017/1997 Errege Dekretuan, tarifaren araberako garraio-, banaketa- eta merkaturatze-kostuak, sistemaren kostu iraunkorrak, eta dibertsifikazio eta hornidura-segurtasuneko kostuak likidatzeko prozedurak antolatzen eta arautzen dituenean, eta urriaren 28ko ECO/2692/2002 Aginduan, gas naturalaren sektoreko jarduera arautuen eta helburu espezifikoa duten kuoten ordainsaria likidatzeko prozedurak arautu eta enpresei aurkeztu beharreko informazio-sistema zehazten duenean, xedatutako ondorioetarako. Batzordeak funts horiei dagozkien kopuruak 2012ko abenduaren 31 baino lehen itzultzeko beharrezko mekanismoak gaituko ditu, geldikin horiek inbertitu diren aktiboen izaera aintzat hartuta.

Kopuru hori Energiaren Batzorde Nazionalaren balantzearen eta urteko kontuen funts propioetatik kenduko da, dagokion ekitaldian.

Elektrizitate-sistemara eta gas-sistemara bideratutako kopuruaren arteko banaketa modu proportzionatuan egingo da; hain zuzen ere, elektrizitatearen sektorearen azaroaren 27ko 54/1997 Legearen 18. artikuluak aipatutako sarbide-bidesariak aplikatzetik sortutako fakturazioarekin, eta hidrokarburoen sektorearen urriaren 7ko 34/1998 Legearen 92. artikuluak aipatutako bidesari eta kanonak aplikatzetik sortutako fakturazioarekin proportzioan.

9. artikulua. Energia Dibertsifikatzeko eta Aurrezteko Institutua.

Energia Dibertsifikatzeko eta Aurrezteko Institutuaren urteko kontuan «Dirua eta beste aktibo likido baliokide batzuk» partidaren saldoa, 2011ko abenduaren 31koa, elektrizitatearen eta gas-sistemen diru-sarrera likidagarritzat joko da, abenduaren 26ko 2017/1997 Errege Dekretuan, tarifaren araberako garraio-, banaketa- eta merkaturatzekostuak, sistemaren kostu iraunkorrak, eta dibertsifikazio eta hornidura-segurtasuneko kostuak likidatzeko prozedurak antolatzen eta arautzen dituenean, eta urriaren 28ko ECO/2692/2002 Aginduan, gas naturalaren sektoreko jarduera arautuen eta helburu espezifikoa duten kuoten ordainsaria likidatzeko prozedurak arautu eta enpresei aurkeztu beharreko informazio-sistema zehazten duenean, xedatutako ondorioetarako. Energia Dibertsifikatzeko eta Aurrezteko Institutuak funts horiei dagozkien kopuruak 2012ko abenduaren 31 baino lehen itzultzeko beharrezko mekanismoak gaituko ditu, geldikin horiek inbertitu diren aktiboen izaera aintzat hartuta. Energiaren Batzorde Nazionalak izendatutako kontu batean itzuliko da, gordailu erregimenean.

Kopurua aipatutako organismoaren urteko kontuen «Dirua eta beste aktibo likido baliokide batzuk» partidatik kenduko da, dagokion ekitaldian.

Elektrizitate-sistemara eta gas-sistemara bideratutako kopuruaren arteko banaketa modu proportzionatuan egingo da; hain zuzen ere, elektrizitatearen sektorearen azaroaren 27ko 54/1997 Legearen 18. artikuluak aipatutako sarbide-bidesariak aplikatzetik sortutako fakturazioarekin, eta hidrokarburoen sektorearen urriaren 7ko 34/1998 Legearen 92. artikuluak aipatutako bidesari eta kanonak aplikatzetik sortutako fakturazioarekin proportzioan.

10. artikulua. Energia elektrikoa garraiatzeko sarea planifikatzea.

1.  Sistemaren operadoreak garraio-sarea planifikatzeko proposamena igorriko dio Industria, Energia eta Turismo Ministerioari 2012ko ekainaren 30a baino lehen.

Proposamenak egungo egoera makroekonomikoa eta aurreikusten dena, eta, aurreikuspenen arabera, erregimen arruntean zein erregimen berezian eskaerak eta sortzeak izango duen bilakaera izango ditu oinarri. Igorritako proposamenaren helburuetako bat garraio-jardueraren eta elektrizitate-sistemaren kostuak murriztea izango da.

2.  Ministroen kontseiluak energia elektrikoa garraiatzeko sarearen plangintza berririk onartu arte, ezingo da Estatuko Administrazio Orokorraren eskumenekoak diren garraioinstalazioetarako administrazio-baimen gehiagorik eman.

3.  Energia Politikako eta Mehatzeetako Zuzendaritza Nagusiak ezingo du elektrizitatearen sektorearen azaroaren 27ko 54/1997 Legearen 36.3 artikuluan aipatutako aldeko txostena egin, harik eta Ministroen Kontseiluak energia elektrikoa garraiatzeko sarearen plangintza berria onartzen duen arte.

4.  Nazioarteko interkonexioetarako beharrezkoak diren instalazioei ez zaie 2. eta 3. paragrafoetan xedatutakoa aplikatuko.

5.  Salbuespen gisa eta Ministroen Kontseiluaren Akordioaren bitartez Energia Politikako eta Mehatzeetako Zuzendaritza Nagusia gaitu ahal izango da bere eskumenekoak diren instalazioen administrazio-baimena emateko edo autonomiaerkidegoek erabilitako garraio-instalazioen aldeko txostenak egiteko. Honako hauetan izango da salbuespen egoera: instalazioa ez eraikitzeak horniduraren segurtasunerako berehalako arriskua edo elektrizitate-sistemarako eragin ekonomiko negatiboa ekarriko badu, eta eraikitzea estrategikoa bada Estatuarentzat.

11. artikulua. Hornidura-bermeagatiko murrizketen mekanismoa aplikatzea.

2012rako salbuespen gisa % 10 murriztuko da 2012ko ikatz-kopuruak, gehieneko ekoizpen-bolumena eta energiaren ordainsari-prezioak finkatzen dituen Energiaren Estatuko Idazkaritzaren 2011ko abenduaren 30eko Ebazpenean aurreikusitako gehieneko bolumena, hornidura-bermeagatiko murrizketak ebazteko prozesuan aplikatu beharrezkoa. Azkeneko hori hornidura-bermeagatiko murrizketak ebazteko prozedura zehazten duen, eta energia elektrikoa ekoizteko merkatua antolatzen eta arautzen duen abenduaren 26ko 2019/1997 Errege Dekretua aldatzen duen otsailaren 12ko 134/2010 Errege Dekretuak arautzen du.

12. artikulua. Ahalmenaren araberako ordainketak.

1.  2012rako salbuespen gisa 23.400 €/MW/urtera murriztuko da sortze instalazioetarako ahalmenaren araberako epe luzeko inbertsiorako pizgarriari dagokion kopurua (zehazki, 2007ko urriaren 1etik aurrerako elektrizitatearen tarifak berrikusteko irailaren 27ko ITC/2794/2007 Aginduaren III. eranskinean zehaztutakoarekin bat, aipatu hobariaren ordainsaria aplikagarri zaien instalazioetarako kopurua).

2.  Halaber, 2012ko salbuespen gisa, 7.875 €/MW/urtera murriztuko da ingurumeninbertsiorako hobariaren kopurua, hain zuzen ere, 2008ko urtarrilaren 1etik aurrerako elektrizitatearen tarifak berrikusteko abenduaren 28ko ITC/3860/2007 Aginduaren bigarren xedapen gehigarriak aipatutakoa.

3.  1. eta 2. paragrafoetan aipatutako zerbitzuei lotutako ordainsariak jasotzen ari diren sortze-instalazioei aplikatuko zaie artikulu honetan xedatutakoa, baldin eta ordainsariok errege lege-dekretu hau indarrean jarri zenean jasotzen ari baziren.

13. artikulua. Etengarritasun-zerbitzua ordaintzea.

1.  Industria, Energia eta Turismoko ministroa gaitzen da etengarritasun-eskaera kudeatzen duten hornitzaileek jasoko duten gehieneko urteko kopurua zehazteko eta kopuru hori ez gainditzeko beharrezko mekanismoak garatzea ahalbidetuko duten xedapenak egiteko, sistemaren operadoreak txostena egin ondoren.

2.  505 milioi eurokoa izango da etengarritasun-eskaera kudeatzeko zerbitzuaren ordainsaria 2012an. Hori kalkulatzeko, epe horretan zerbitzua ematen duten hornitzaileek banaka jaso ahal izango dituzten ordainsariak batu egingo dira, energia ekoizpenmerkatuan eskuratzen duten kontsumitzaileentzako etengarritasun-eskaera kudeatzeko zerbitzua arautzen duen uztailaren 26ko ITC/2370/2007 Aginduaren 6. artikuluan definitutako formula aplikatuta.

3.  Aurreko paragrafoan xedatutakoa betetzeko, honela kalkulatuko da hornitzaile bakoitzak zerbitzua emateagatik jaso ahal izango duen ordainsaria: aipatu epeari uztailaren 26ko ITC/2370/2007 Aginduaren 6. artikuluan definitutako formula aplikatuko zaio, eta hortik aterako den kopuruari 2012ko banakako ordainsariari dagokion ehunekoa kenduko zaio proportzionalki. Banakako ordainsaria zerbitzu-hornitzaile guztien ordainsariarekiko kalkulatuko da.

Sistemaren operadoreak etengarritasun-zerbitzuaren behin-behineko ordainsariaren nahiz aplikatutako zigorren 2012ko zenbatekoak, errege lege-dekretu hau indarrean sartu arte Energiaren Batzorde Nazionalari jakinarazitakoak, birkalkulatu egingo ditu, uztailaren 26ko ITC/2370/2007 Aginduaren 15. artikuluan xedatutakoarekin bat, eta 15. artikuluan aurreikusitako prozedurei eta epeei jarraiki lortutako kopuruen berri emango dio Batzordeari.

Sistemaren operadoreak errege lege-dekretu hau indarrean jarritakoan likidatu badu behin-behinean 2012ko hilabete batzuei dagokien ordainsaria, uztailaren 26ko ITC/2370/2007 Aginduaren 16. artikuluan xedatutakoarekin bat, likidazioa hurrengo behinbehineko likidazioan erregularizatuko da, artikulu honetan xedatutakoa betetzeko.

14. artikulua. Gas naturalaren lurpeko oinarrizko biltegiratzeak ordaintzea.

1.  Lurpeko biltegiratzeen kasuan, inbertsio-kostuengatiko ordainsaria instalazioa zerbitzu komertzialean jarri eta biharamunetik aurrera sortuko da. Oro har, n urte bakoitzean sortutako ordainsaria n+1 urtean zehar ordainduko da, gas naturalaren sektoreko jarduera arautuen ordainsaria eta helburu espezifikoak dituzten kuotak likidatzeko prozedurak arautzeko, eta enpresek eman behar duten informazio-sistema zehazteko urriaren 28ko ECO/2692/2002 Aginduan zehaztutakoarekin bat.

Halaber, urte natural batean baino gehiagotan sortutako ordainsariak ez dira urte natural berean ordainduko. Oinarrizko sarean sartuta dauden gas naturalaren lurpeko biltegiratzeen ordainketa zehazten duen abenduaren 29ko ITC/3995/2006 Aginduaren 6.1

artikuluak aipatzen duen ordainketa erregimenean behin betiko sartzea ez bada hura zerbitzuan jarri den urte natural berean egiten, ordainsari-erregimenean behin betiko sartzen den «j» urtean ordainduko da martxan jarri zen urtean sortutako ordainsaria; «j+1» urtean ordainduko da martxan jarri zen urtearen hurrengo urtean sortutako ordainsaria, eta horrela gainerakoak.

Eragiketa- eta mantentze-kostuei ere sistema bera aplikatuko zaie; instalazioa merkataritzarako zerbitzuan jarri eta biharamunetik aurrera sortuko da hori ere.

Zerbitzuan jartzen den urterako, honela kalkulatuko dira kostuok: «i» ibilgetuaren elementua zerbitzuan egon den hilabete osoen kopurua proportzionalki zatituko da.

2 Errege lege-dekretu hau indarrean jartzen den egunean erregelamenduzko xedapenei jarraiki sortutako eta eskatutako kopuruei kalterik egin gabe, eten egin dira aipatu eskemak zehaztuta dituzten gas naturaleko lurpeko biltegiratzeen titularren alde behin-behineko ordainsari gisako kontzeptuan eginiko kopuru gehigarrien aintzatespena.

3.  Abenduaren 29ko ITC/3995/2006 Aginduaren 3.5 artikuluan xedatutakoari kalterik egin gabe, emakidadunak zuzenean bere gain hartzen ez dituen eragiketa- eta mantentzelanak egitera bideratutako kontratu guztiak Energiaren Estatuko Idazkaritzari jakinarazi behar zaizkio, eta horrek ukatu edo baldintzatu egingo ditu,. Edozein modutara ere, lehiaren, gardentasunaren eta gutxieneko kostuaren printzipioekin bat esleituko dira guztiak, non eta ez den justifikatzen ezinezkoa dela.

4.  Arloetako zuzendaritzek, edo, horiek ezean, industria eta energia arloetako bulegoek zerbitzuan jartzeko behin betiko akta egingo dute hilabeteko epean, titularrak instalazioak parametro nominaletan, dela injekzio-moduan, dela erauzte-moduan, gutxienez 48 orduz funtzionatu duela egiaztatzen duenetik kontatzen hasita.

Hala eta guztiz ere, zerbitzuan jartzeko behin-behineko akta eman ahal izango dute biltegiratze osorako, martxan jartzeko administrazio-baimenetan oro har zehaztutako baldintzak egiaztatzen direnean, eta koltxoi-gasa injektatzen hasi ahalko da. Aipatutako behin-betiko aktak eragina izaten hasi eta biharamunetik aurrera, behin-betiko ordainsaria ordaindu ahal izango da kontuan, sustatzaileek eskaera egin ondoren. Behin betiko ordainsaria indarrean den legedian zehaztutako termino, epe eta baldintzetan onartuko da, eta iragankorra izango da, harik eta zerbitzuan jartzeko behin-betiko akta egiten den arte. Hortaz, ordaindutako kopuruak ez dira irmoak izango aipatu akta egin arte.

Ordainsari iragankorra eskatzen denetik, zerbitzuan jartzeko behin betiko akta egiten den arte, titularrek bermeak eratuko dituzte Energia Politikako eta Mehatzeetako Zuzendaritza Nagusiaren alde, funtzionamendu-parametro nominalak betetzen direla ziurtatzeko. Bermeak ordaindutako ordainsariaren % 10 izango dira. Bermea progresiboki eratuko da; hartara, n-1 urte naturalean benetan ordaindutako zenbatekoarekin eratuko da gehienez ere n urteko urtarrilaren 31n, eta otsailaren 7ko 161/1997 Errege Dekretuak onartutako Gordailuen Kutxa Orokorraren Arautegiaren 3. artikuluan aurreikusitako terminoei jarraiki formalizatuko da.

Lehenengo xedapen gehigarria.  Energia elektrikoaren kontsumitzaile ahulak artatzea.

Errege lege-dekretu hau indarrean jarri eta hiru hilabetera, enpresa merkaturatzaileek elektrizitatearen sektorearen azaroaren 27ko 54/1997 Legearen hogeigarren xedapen iragankorrak aipatutako telefono bidezko arreta-zerbitzua eta telefono zenbakia jarri beharko dituzte kontsumitzaileen esku.

Bigarren xedapen gehigarria.  Merkaturatzaileen dituzten betebeharrak erreklamazioei erantzuteko zerbitzuarekin loturik Enpresa merkaturatzaileek hidrokarburoen sektorearen urriaren 7ko 34/1998 Legearen 81.2.n) artikuluan xedatutakoa betetzeko beharrezko egokitzapenak egin beharko dituzte, errege lege-dekretu hau indarrean jartzen denetik hiru hilabete igaro baino lehen.

Hirugarren xedapen gehigarria.  Lehendik dauden gaikuntzen baliozkotasuna eta eraginkortasuna.

Xedapen iragankor bakarrean zehaztutakoari kalterik egin gabe, 2009ko abenduaren 31rako bazeuden gaikuntza eta gaitzen duten titulu guztiak, hain zuzen ere telekomunikazioen azaroaren 3ko 32/2003 Lege Orokorrak eta hura garatzeko araudiak ezarritako erregimen juridikoaren babesean emandakoak, baliozkoak eta eraginkorrak izango dira oraindik ere, horiei aplikatuko zaien erregimen juridikoa errege lege-dekretu honetan sartutako araudien ondoriozkoa izango bada ere.

Laugarren xedapen gehigarria.  Energia elektrikoaren kontsumoa fakturatzea.

Industria, Energia eta Turismoko ministroari emango zaio ebazpen judizialei jarraiki energia elektrikoa kontsumitzen dutenei egin beharreko birfakturazio osagarriei dagozkien kopuruak zehaztu adina fakturatan zatikatu ahal izateko beharrezko xedapenak egiteko gaitasuna, baldin eta ordaintzeko saldoa kontsumitzaileak ordaindu behar badu. Fakturok 2012ko abenduaren 31n egin beharko dira.

Bosgarren xedapen gehigarria.  Erregaia aldatzeagatiko gainkostuaren mugak, uharteetako eta penintsulaz kanpoko sistemetan.

Industria, Energia eta Turismoko ministroari emango zaio uharteetako eta penintsulaz kanpoko elektrizitate-sistemetako sortze-zentraletan arrazoi teknikoak direla-eta justifikatzen ez diren gainkostuak, sarbide-bidesarien kargura asumitu daitezkeenak, mugatzeko gaitasuna.

Lehenengo xedapen iragankorra.  Energia elektrikoaren sareetara eta gas-sistemara sartzeko bidesariak ezartzea.

1.  Elektrizitatearen sektorearen azaroaren 27ko 54/1997 Legearen 17. artikuluan xedatutakoarekin bat onartuko dira sarbide-bidesariak, Energiaren Batzorde Nazionalak energia elektrikoa garraiatzeko eta banatzeko kostuei dagokien elektrizitate sareetara sartzeko bidesarien zatia kalkulatzeko metodologia zehazten duen arte, hidrokarburoen sektorearen urriaren 7ko 34/1998 Legearen hamaikagarren xedapen gehigarrian (hirugarrena.1.hemeretzigarrena.i) xedatutakoarekin bat.

2.  Energiaren Batzorde Nazionalak gas-instalazioetara sartzeko oinarrizko zerbitzuen bidesariak eta kanonak kalkulatzeko metodologia zehazten duen arte, hidrokarburoen sektoreari buruzko urriaren 7ko 34/1998 Legearen hamaikagarren xedapen gehigarriaren hirugarren atalaren 1. azpiataleko hemeretzigarren puntuko IV. pasartean xedatutakoaren arabera, adierazitako legean bildutako irizpideak aplikatuko dira, baita hirugarren pertsonak gas-instalazioetan sartzea arautzen duen eta gas naturalaren sektorearen sistema ekonomiko integratua ezartzen duen abuztuaren 3ko 949/2002 Errege Dekretuan eta hura garatzeko aginduetan ezarritakoa ere.

Bigarren xedapen iragankorra.  Gasbideen enbor-sareko instalazioak.

1.  Industria, Energia eta Turismoko ministroaren aginduz, gas naturalaren enborsareko zer instalazio izendatuko diren gas naturalaren oinarrizko sareko instalazio zehaztuko da, errege lege-dekretu hau indarrean sartu eta gehienez ere bi hilabeteko epean.

Orobat Industria, Energia eta Turismoko ministroak, oinarrizko sarearen garapena dela-eta, zer instalazio pasako diren enbor-sarera zehaztuko du.

2.  Gas naturalaren enbor-sareko instalazioren baten jabe diren enpresek jarduerabereizketaren egiaztapena eskatu beharko diote Energiaren Batzorde Nazionalari, aurreko paragrafoaren 1. lerrokadan aipatutako ministro-agindua ematen denetik bi hilabete igaro baino lehen, edo, bestela, sare-kudeatzaile burujabe izateko izendapena eskatu duen enpresaren batekin aipatu instalazioen kudeaketa lagatzeko sinatutako kontratua aurkeztu beharko diote.

Hirugarren xedapen iragankorra.  Penintsulako birgasifikazio-instalazio berriei buruzko prozeduren izapidetzea etetea.

1.  Eten egin da penintsulako birgasifikazio-instalazio berriak esleitzeko eta emateko prozeduren izapidetzea, mota horretako instalazioen administrazio-baimena, gauzatzeproiektuaren baimena eta zerbitzuan jartzeko akta barne.

2.  Dena dela, penintsulan dauden birgasifikazio-instalazioek, baldin eta gauzatzeproiektua onartuta badute, azpiegitura eraikitzen jarraitu ahal izango dute, eta zerbitzuan jartzeko akta ematea eska dezakete ondoren, hurrengo paragrafoan adierazitako ondorioetarako.

Hala aurreko paragrafoan aurreikusitako kasuan, nola, errege lege-dekretu hau indarrean jartzen denean, zerbitzuan jartzeko akta ematea eskatu duten eta lege hori dela-eta eman ez dieten penintsulako birgasifikazio-instalazioen kasuan, horien titularrek behin-behineko ordainsari bat kobratzeko eskubidea izango dute, zerbitzuan jartzeko akta-eskaera aurkezten denetik hilabeteko epea igaro baino lehen, abenduaren 27ko 1434/2002 Errege Dekretuaren 85. artikuluan, garraio-, banaketa-, merkaturatze- eta hornidura-jarduerak, eta gas naturalaren instalazioak baimentzeko prozedurak arautzekoan, zehaztutako baldintzetan. Behin-behineko ordainsari hori ibilgetuaren finantza-ordainsariaren berbera izango da, eta n urte bakoitzean kalkulatuko da, instalazio mota horretarako indarrean den ordainsari-tasa (TRi) inbertsioaren balio garbiari aplikatuta. Halaber, Industria, Energia eta Turismoko ministroak eragiketa- eta mantentzekostuengatik jaso beharreko ordainsaria zehaztuko du, instalazioa zerbitzuan jartzeko prest egon dadin, hala zehazten denean.

Gobernuak instalazio horien izapidea berrezarri ahal izango du erregelamendu bidez.

3.  Dagoeneko funtzionatzen ari diren birgasifikazio-instalazioen zabaltzeei ez zaie xedapen hori aplikatuko.

Laugarren xedapen iragankorra.  Garraio-gasbide eta erregulazio- eta neurketaestazio berrien administrazio-baimenik ez ematea.

1.  Ezingo da baimendu garraio-gasbiderik eta erregulazio- eta neurketa-estaziorik, administrazio-baimena lortzeko edo eskatzeko zain dagoenik, 2008-2016 aldirako elektrizitatearen eta gasaren sektoreen plangintza-dokumentuan jasota dagoenik; hain zuzen ere, nazioarteko konpromiso edo, lotutako eskaintza handitu dela-eta, sistemarako ekonomikoki errentagarri ez denik, harik eta Ministroen Kontseiluak, akordio bidez, gas naturala garraiatzeko sarearen plangintza berria onartu arte. Aipatu plana Ministroen Kontseiluak onartu zuen 2008ko maiatzaren 30ean, eta azaroaren 8ko ITC/2906/2010 Aginduak, energia elektrikoa eta gas naturala garraiatzeko sareen salbuespenezko instalazioen eta jardueren urteko programa onartzen duenak, aldatu zuen.

Ministroen Kontseiluaren akordio bidez berrezarri ahalko da instalazio horien banakako eta salbuespenezko izapidetzea. Salbuespeneko egoera honako hauek justifikatuko dute: instalazioa hiru urteko epean ez eraikitzeak horniduraren segurtasunerako berehalako arriskua edo gas-sistemarako eragin ekonomiko negatiboa ekarriko badu, eta eraikitzea estrategikoa bada Estatuarentzat.

2.  Beren eragin-inguruan hornitzen duten gasbideei ez zaie xedapen honen 1. paragrafoan xedatutakoa aplikatuko. Kasu horretan, azpiegituren errentagarritasun ekonomikoa justifikatzeko, sustatzaileek kontsumitzaile potentzialen, eta, horiek ezean, dagokien banatzaileen konpromisoa aurkeztu beharko diote Energia Politikako eta Mehatzeetako Zuzendaritza Nagusiari eta instalazioa baimentzeko eskumena duen agintaritzari, instalatzeko baimen-eskaerarekin batera. Konpromisoan, honako hauek egiaztatuko dira behar bezala kontsumitzaile garrantzitsu bakoitzarentzat (1 GWh/urte baino gehiago): aurreikuspenen arabera, hurrengo sei urteetan urtero kontsumituko den gas natural kopurua, kontsumitzaile bakoitza gasa noiz hasiko den kontsumitzen eta horniduraren presioa. Informazio hori oinarri hartuta, proiektuan egin beharreko inbertsioaren bideragarritasun ekonomikoa aztertuko du instalazioa baimentzeko agintaritza eskudunak. Diru-sarrera nahikorik lortzen ez bada bidesarien bidez, ez da behar bezala justifikatuta egongo azpiegitura hori eraikitzeko beharra, eta baimena ukatu egingo da. Azpiegitura zerbitzuan jarri ondoren, hori eraikitzea justifikatu zuten beharrezko kontsumo mailak lortzen ez badira, garraiolariaren ordainsaria gutxitu egingo da, gassistemak ez dezan jasan azpiegitura eraikitzetik eratorritako bat ez etortzerik. Industria, Energia eta Turismoko ministroak instalazio horien ordainsaria zer-nola gutxituko den zehaztuko du.

3.  Xedapen honen 1. paragrafoan zehaztutakoaren ondorioetarako, baztertuta daude aurretik hartutako nazioarteko konpromisoekin lotura duten azpiegitura hauek:

a)  Zarza de Tajo-Yela gasbidea. Larrau nazioarteko konexioarekin lotura duen azpiegitura.

b)  Euskadour konpresio-estazioa. Irun/Biriatou nazioarteko konexioarekin lotura duen azpiegitura.

Bosgarren xedapen iragankorra.  Sistemaren operadorea finantzatzea.

Industria, Energia eta Turismoko ministroaren agindu bidez finantzatuko da sistemaren operadorea, harik elektrizitatearen sektorearen azaroaren 27ko 54/1997 Legearen 16. artikuluaren 10. paragrafoan aurreikusitako metodologia garatu arte.

Seigarren xedapen iragankorra.  Energia Politikako eta Mehatzeetako Zuzendaritza Nagusiaren ebazpenen, 2012ko lehenengo hiruhilekoan aplikatu beharreko energia elektrikoaren azken errekurtsoko tarifak eta gas naturalaren azken errekurtsoko tarifak zehazten dituztenen, indarraldiaren luzapena.

1.  Salbuespen gisa, azken errekurtsoko tarifaren prezioen indarraldia luzatuko da.

Preziook Energia Politikako eta Meatzeetako Zuzendaritza Nagusiak 2011ko abenduaren 30ean emandako ebazpenean, energia elektrikoa ekoizteko prezioa eta 2011ko abenduaren 23tik 31ra eta 2012ko lehenengo hiruhilekoan aplikagarri diren azken errekurtsoko tarifak zehaztekoan, jasotzen dira. Ebazpena aipatutako zuzendaritza nagusiaren 2012ko otsailaren 2ko ebazpenaren bidez zuzendu da.

Nolanahi ere, aipatu ebazpeneko azken errekurtsoko tarifaren prezioak berrikusi egingo dira, garraio- eta banaketa-sareetara sartzeko prezioen eguneraketak gehitzeko, elektrizitatearen sektorearen azaroaren 27ko 54/1997 Legearen 18. artikuluan aurreikusitakoa betez. Berrikuspenak 2012ko apirilaren 1etik aurrera izango ditu ondorioak, eta, hala badagokio, birfakturaketa osagarriak izango ditu ondorio, errege legedekretu honen laugarren xedapen gehigarrian xedatutakoaren arabera.

2.  Salbuespenez, luzatu egingo da gas naturalaren azken errekurtsoko tarifa, gas naturalaren azken errekurtsoko tarifa argitaratzeko Energia Politikako eta Mehatzeetako Zuzendaritza Nagusiak 2011ko abenduaren 30ean egindako ebazpenaren bidez onartutakoa.

Aurrekoari kalterik egin gabe, berrikusi egingo da azken errekurtsoko tarifa, sistemara sartzeko bidesari eta kanonen termino finko eta aldagarrietan egiten diren eguneraketak txertatzeko. Halaber, termino aldakorra Cn lehengaiaren kostuarekin eguneratuko da, gas naturalaren azken errekurtsoko tarifa kalkulatzeko metodologia ezartzen duen ekainaren 22ko ITC/1660/2009 Aginduaren 8. artikuluko formula aplikatuta. Salbuespenez, eta ekainaren 22ko ITC/1660/2009 Aginduaren 10. artikuluan xedatutakoari kalterik egin gabe, berrikuspenak tarifa berria ezartzen duen Energia Politikako eta Mehatzeetako Zuzendaritza Nagusiaren ebazpenean adierazitako egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

Zazpigarren xedapen iragankorra.  Teknologia- eta zerbitzu-neutraltasunaren printzipioak murriztea, komunikazio elektronikoen zerbitzuak emateko espektro irratielektrikoa erabiltzeko gaitzen duten tituluetan.

1.  Komunikazio elektronikoen zerbitzuak emateko espektro irrati-elektrikoa erabiltzeko gaitzen duten tituluetan, 2011ko maiatzaren 25a baino lehen emandakoetan, zehaztutako baldintzak 2016ko maiatzaren 25era arte izango dira baliozkoak, baldin eta teknologia- eta zerbitzu-neutraltasunaren printzipioak murrizten badituzte, telekomunikazioen azaroaren 3ko 32/2003 Legearen 43. artikuluaren 6. eta 8. paragrafoetan zehaztutako terminoetan.

2.  Aurrekoa gorabehera, komunikazio elektronikoetarako zerbitzuak emateko espektro irrati-elektrikoa erabiltzeko gaitzen duten tituluen jabeek –haien indarraldia 2016ko maiatzaren 25etik harago badoa– Telekomunikazioen eta Informazioaren Gizartearen Estatuko Idazkaritzari eskatu ahalko diote, 2016ko maiatzaren 25a baino lehen, beren gaikuntza tituluetako neutraltasun teknologikoko eta zerbitzuetako printzipioen mugak ebaluatzea, 32/2003 Legearen 43. artikuluaren 6. eta 9. paragrafoetan zehaztutako baldintzetan.

Ebazpena eman baino lehen, Telekomunikazioen eta Informazioaren Gizartearen Estatuko Idazkaritzak murrizketen ebaluazioaren berri emango dio gaikuntza-tituluaren titularrari, ebaluazioaren ondoren tituluak duen irismena adierazita, eta eskaera baztertzeko 15 eguneko epea emango dio.

Tituluaren titularrak eskaera atzera botako balu, gaikuntza-tituluan zehaztutako teknologia- eta zerbitzu-neutraltasunaren printzipioen murrizketek beren horretan jarraituko dute 2016ko maiatzaren 25era arte, non eta titulua ez den aurretik iraungitzen.

3.  2016ko maiatzaren 25etik aurrera, komunikazio elektronikoen zerbitzuak emateko espektro irrati-elektrikoa erabiltzeko gaitzen duten titulu guztiei, 2011ko maiatzaren 25a baino lehen emandakoei, aplikatuko zaizkie teknologia- eta zerbitzu-neutraltasunaren printzipioak, telekomunikazioen azaroaren 3ko 32/2003 Legearen 43. artikuluaren 6. eta 8. paragrafoetan zehaztutako terminoetan ezar daitezkeen murrizketei kalterik egin gabe.

4.  Xedapen hau aplikatzeko, lehia zintzoa sustatzeko neurri egokiak hartuko dira.

5.  Xedapen hau gauzatzerakoan hartuko diren neurriak ez dira inola ere beste gaikuntza-titulutzat joko.

Xedapen indargabetzaile bakarra.  Arauak indargabetzea.

Indargabetuta geratu dira errege lege-dekretu honetan ezarritakoaren kontra dauden maila bereko eta txikiagoko xedapenak, eta bereziki:

a)  Hidrokarburoen sektorearen urriaren 7ko 34/1998 Legearen 49.2 artikuluaren e) eta i) lerrokadak.

b)  Elektrizitatearen sektoreari buruzko azaroaren 27ko 54/1997 Legea elektrizitatearen barne-merkaturako arau komunei buruzko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren ekainaren 26ko 2003/54/EE Zuzentarauan xedatutakora egokitzeko aldatu zuen uztailaren 4ko 17/2007 Legearen hirugarren xedapen gehigarria.

c)  Ikus-entzunezko komunikazioari buruzko martxoaren 31ko 7/2010 Lege Orokorraren lehenengo xedapen gehigarria.

d)  Telekomunikazioei buruzko azaroaren 3ko 32/2003 Lege Orokorraren I. eranskinaren 1. paragrafoaren (operadoreen tasa orokorra) azken lerrokada.

Azken xedapenetan lehena.  Erkidegoko zuzenbidea barne hartzea.

1.  Honako hauek barnean hartu dira partez Espainiako zuzenbidean, errege legedekretu honen 1. artikuluaren bidez: Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2009ko uztailaren 13ko 2009/72/EE Zuzentaraua, elektrizitatearen barne-merkaturako arau komunei buruzkoa, 2003/54/EE Zuzentaraua indargabetzen duena, eta Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2009ko apirilaren 23ko 2009/28/EE Zuzentaraua, iturri berriztagarrietatik datorren energia erabiltzea sustatzeari buruzkoa, 2001/77/EE eta 2003/30/EE Zuzentarauak indargabetzen dituena.

2.  Honako hau barnean hartu da partez Espainiako zuzenbidean, errege legedekretu honen 1. artikuluaren bidez: Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2009ko uztailaren 13ko 2009/73/EE Zuzentaraua, gas naturalaren barne-merkaturako arau komunei buruzkoa, 2003/55/EE Zuzentaraua indargabetzen duena.

3.  Honako hauek barnean hartu dira Espainiako ordenamendu juridikoan, errege lege-dekretu honen 3. eta 4. artikuluen bidez: Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2009ko azaroaren 25eko 2009/136/EE Zuzentaraua, komunikazio elektronikoko sareekin eta zerbitzuekin lotutako zerbitzu unibertsalari eta erabiltzaileen eskubideei buruzko 2002/22/EE Zuzentaraua aldatzen duena; 2002/58/EE Zuzentaraua, komunikazio elektronikoen sektoreko datu pertsonalak tratatzeari eta intimitatea babesteari buruzkoa; 2006/2004 (EE) Erregelamendua, kontsumitzaileak babesteko lankidetzan aritzeari buruzkoa; Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2009ko azaroaren 25eko 2009/140/EE Zuzentaraua, komunikazio elektronikoko sareen eta zerbitzuen esparru arautzaile komunari buruzko 2002/21/EE Zuzentaraua aldatzen duena; Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2002ko martxoaren 7ko 2002/19/EE Zuzentaraua, komunikazio elektronikoko sareetara eta antzeko baliabideetara sartzeari eta horren interkonexioari buruzkoa; eta 2002/20/EE Zuzentaraua, komunikazio elektronikoko sare eta zerbitzuak baimentzeari buruzkoa.

Azken xedapenetan bigarrena.  Elektrizitatearen sektoreari buruzko azaroaren 27ko 54/1997 Legea aldatzea.

Elektrizitatearen sektoreari buruzko azaroaren 27ko 54/1997 Legearen 16. artikuluari 10. paragrafoa gehitu zaio. Honakoa da:

«10.  Gobernuak erabakitako metodologiaren arabera zehaztuko da sistemaren operadorearen ordainsaria, ematen dituen zerbitzuen arabera.

Industria, Energia eta Turismo Ministerioak zehaztuko du sistemaren operadorearen ordainsaria urtero, bidesariak berrikusten dituenean.

Horrek subjektuei zer prezio kobratzen dien, horren arabera finkatuko da zenbatekoa. Industria, Energia eta Turismo Ministerioak finkatuko ditu preziook.» Azken xedapenetan hirugarrena.  Hidrokarburoen sektoreari buruzko urriaren 7ko 34/1998 Legea aldatzea.

Aldatu egin da hidrokarburoen sektoreari buruzko urriaren 7ko 34/1998 Legea. Honela egongo da idatzita: Bat.  Aldatu egin da hidrokarburoen sektorearen 34/1998 Legearen hamabigarren xedapen gehigarriaren 2. paragrafoaren bigarren puntuaren f) hizkia, eta honela geldituko da idatzita:

«f)  Karga-tasak eta kuota. Energiaren Batzorde Nazionalean sartu beharreko zerga-kuota zehazteko zerga-oinarriarekin biderkatuko den tasa ehuneko 0,150ekoa izango da, elektrizitatearen sektorearen azaroaren 27ko 54/1997 Legearen 17. artikuluan aipatutako bidesarietarako.» Bi.  Aldatu egin da hidrokarburoen sektorearen 34/1998 Legearen hamabigarren xedapen gehigarriaren 2. paragrafoaren hirugarren puntuaren e) hizkia, eta honela geldituko da idatzita:

«e)  Karga-tasak eta kuota. Energiaren Batzorde Nazionalean sartu beharreko zerga-kuota zehazteko zerga-oinarriarekin biderkatzeko erabiliko den tasa ehuneko 0,140koa izango da.» Azken xedapenetan laugarrena.  Uharteetako eta penintsulaz kanpoko elektrizitatesistemak arautzeko abenduaren 19ko 1747/2003 Errege Dekretua aldatzea.

Aldatu egin da uharteetako eta penintsulaz kanpoko elektrizitate-sistemak arautzeko abenduaren 19ko 1747/2003 Errege Dekretua, eta honela geldituko da idatzita: Bat.  Aldatu egin dira 6.4 artikuluaren bigarren lerrokadako honako puntu hauek:

«2.3 artikuluan beharrezko potentzia gisa definitutakoa izango da uharteetako eta penintsulaz kanpoko elektrizitate-sistema bakoitzerako ordainduko den potentzia-bermean aintzat hartu beharreko potentzia. 2.3 artikuluan definitutako beharrezko potentzia gainditzen duen uharteetako eta penintsulaz kanpoko elektrizitate-sistemetako sortze-instalazio berrietan instalatutako potentzia instalazio horretako potentzia-bermea kalkulatzeko aintzat hartu ahal izango da, betiere, martxan diren instalazio amortizatuen potentzia ordezten badute, hornidurasegurtasuna edo sistemaren eraginkortasun tekniko eta ekonomikoa direla-eta.» Bi.  Ezabatu egin da zentral amortizatuen ordainsariari buruzko 6. artikuluaren 4. paragrafoaren azken lerrokada.

Azken xedapenetan bosgarrena.  Eskumen-tituluak.

1.  I. eta III. tituluak, lehenengo eta bigarren xedapen gehigarriak, lehenengotik seigarrengora bitarteko xedapen iragankorrak eta amaierako bigarren xedapenetik laugarrengorakoak Estatuari dagozkion eskumenen babesean eman dira, Espainiako Konstituzioaren 149.1 artikuluaren 13. eta 25. arauen arabera; arau horiek eskumen esklusiboa ematen diote Estatuari jarduera ekonomikoaren plangintza orokorraren oinarriak eta koordinazioa zehazteko, baita mehatzeen eta energiaren erregimenaren oinarriak zehazteko ere.

2.  II. tituluaren 3. artikulua, hirugarren xedapen gehigarria, zazpigarren xedapen iragankorra eta amaierako seigarren xedapena Estatuak, Konstituzioaren 149.1.21

artikuluan ezarritakoari jarraiki, telekomunikazioen arloan duen eskumen esklusiboaren babesean onartu dira.

3.  II. tituluaren 4. artikulua Estatuak, Konstituzioaren 149.1 artikuluaren 6., 8. Eta 21. arauen arabera, merkataritza-legegintzaren, prozesu-legegintzaren eta legegintza zibilaren arloetan eta telekomunikazioenean duen eskumen esklusiboaren babesean onartu da, autonomia-erkidegoen eskumenei kalterik egin gabe.

Azken xedapenetan seigarrena.  Irrati Komunikazioen Estatuko Agentzia kentzea.

1.  Kendu egin da Irrati Komunikazioen Estatuko Agentzia, telekomunikazioen azaroaren 3ko 32/2003 Lege Orokorraren 47. artikuluaren bidez sortutakoa.

2.  Hemendik aurrera, Telekomunikazioen eta Informazioaren Gizartearen Estatuko Idazkaritzaren esku egongo dira aipatu agentziak zituen funtzioak eta eskumenak.

3.  Telekomunikazioei buruzko azaroaren 3ko 32/2003 Lege Orokorrak eta indarrean den gainerako araudiak Irrati-komunikazioen Estatuko Agentziari buruz egindako erreferentzia oro Telekomunikazioen eta Informazioaren Gizartearen Estatuko Idazkaritzari egin zaiola ulertuko da.

Azken xedapenetan zazpigarrena.  Erregelamendu bidez garatzeko gaitzea.

Gobernuari baimena ematen zaio, bere eskumenen baitan, errege lege-dekretu hau garatu eta aplikatzeko beharrezko diren xedapen guztiak emateko.

Azken xedapenetan zortzigarrena.  Indarrean jartzea.

Errege lege-dekretu hau Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunean jarriko da indarrean, hidrokarburoen sektorearen urriaren 7ko 34/1998 Legearen 63 ter artikuluaren aldaketa izan ezik, 2013ko martxoaren 3an jarriko baita indarrean, eta azken xedapenetako bigarrenean aurreikusitakoa izan ezik, hark erreferentzia egiten dion metodologia zehazten duen Ministroen Kontseiluaren akordioa eraginkor bihurtzen den egunetik aurrera aplikatuko baita.

Madrilen, 2012ko martxoaren 30ean.

JUAN CARLOS E.

Gobernuko presidentea, MARIANO RAJOY BREY

I. ERANSKINA Beren sareetara 100.000 bezero baino gutxiago konektatuta dituzten enpresa banatzaileen 2012ko ordainsaria Erregistro zk.

Enpresa banatzailea Euro R1-014 R1-015 R1-016 R1-017 R1-018 R1-019 R1-020 R1-021 R1-022 R1-023 R1-024 R1-025 R1-026 R1-027 R1-028 R1-029 R1-030 R1-031 R1-032 R1-033 R1-034 R1-035 R1-036 R1-037 R1-038 R1-039 R1-040 R1-041 R1-042 R1-043 R1-044 R1-045 R1-046 R1-047 R1-048 R1-049 R1-050 R1-051 R1-052 R1-053 R1-054 R1-055 R1-056 R1-057 R1-058 R1-059 R1-060 R1-061

AGRI-ENERGIA ELECTRICA, SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BASSOLS ENERGIA, SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ELECTRA CALDENSE, SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ELECTRA DEL MAESTRAZGO, SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ESTABANELL Y PAHISA ENERGIA, SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ELECTRICA DEL EBRO, SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRODUCTORA ELECTRICA URGELENSE, SA (PEUSA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SUMINISTRADORA ELECTRICA DE CADIZ, SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CENTRAL ELECTRICA SESTELO Y CIA, SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HIDROELECTRICA DEL GUADIELA I, SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . COOPERATIVA ELECTRICA ALBORENSE, SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . INDUSTRIAS PECUARIAS DE LOS PEDROCHES, SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ENERGÍAS DE ARAGÓN I, SLU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

COMPAÑÍA MELILLENSE DE GAS Y ELECTRICIDAD, SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MEDINA GARVEY ELECTRICIDAD, SLU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DISTRIBUIDORA ELECTRICA DEL SIL, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EMPRESA DE ALUMBRADO ELECTRICO DE CEUTA DISTRIBUCION, SAU . . . . . . . . . . . . DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LECTRICA ENRIQUE GARCIA SERRANO, SL . . . . . . . . . . REPSOL ELÉCTRICA DE DISTRIBUCIÓN, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LTDA. BENEFICA DE CONS. DE ELECT. «SAN FRANCISCO DE ASIS» DE CREV. KOOP . ELECTRICIDAD DE PUERTO REAL, SA (EPRESA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ELECTRICA DEL OESTE DISTRIBUCION, SLU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DISTRIBUIDORA ELECTRICA BERMEJALES, SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ELECTRA DEL CARDENER, SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ELECTRICA SEROSENSE DISTRIBUIDORA, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HIDROELECTRICA DE LARACHA, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SOCIEDAD ELECTRICISTA DE TUY, SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ELECTRA ALTO MIÑO, SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UNION DE DISTRIBUIDORES DE ELECTRICIDAD, SA (UDESA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ANSELMO LEON DISTRIBUCION, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD DEL CONDADO, SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ELECTRA AUTOL, SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DISTRIBUIDORA ELECTRICA TENTUDIA, SLU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FELIX GONZALEZ, SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LA PROHIDA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ELECTRICAS PITARCH DISTRIBUCION, SLU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HIJOS DE JACINTO GUILLEN DISTRIBUIDORA ELECTRICA, SLU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JUAN DE FRUTOS GARCIA, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LERSA ELECTRICITAT, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DIELESUR, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ENERGIA DE MIAJADAS, SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AGUAS DE BARBASTRO ELECTRICIDAD, SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VALL DE SOLLER ENERGÍA, SLU (EL GAS, SA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROMERO CANDAU, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HIDROELECTRICA DE SILLEDA, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GRUPO DE ELECTRIFICACION RURAL KOOP RL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SUMINISTROS ESPECIALES ALGINETENSES, KOOP V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OÑARGI, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.864.117

11.734.726

4.520.826

5.258.995

19.008.567

3.614.050

4.025.700

21.079.935

5.038.831

3.905.868

124.808

5.528.073

4.085.467

9.236.762

7.167.053

2.679.857

9.410.708

242.479

2.923.263

4.501.972

3.282.291

8.247.985

4.132.588

2.544.246

3.236.419

2.176.644

2.808.734

2.657.545

3.739.114

4.508.206

3.878.238

1.337.392

1.906.798

3.565.642

1.256.577

7.507.171

2.754.606

1.239.803

1.588.474

2.550.330

2.412.368

2.108.776

2.856.951

1.880.663

2.037.066

2.325.863

2.067.006

1.225.286

Erregistro zk.

Enpresa banatzailea R1-062 R1-063 R1-064 R1-065 R1-066 R1-067 R1-068 R1-069 R1-070 R1-071 R1-072 R1-073 R1-074 R1-075 R1-076 R1-077 R1-078 R1-079 R1-080 R1-081 R1-082 R1-083 R1-084 R1-085 R1-086 R1-087 R1-088 R1-089 R1-090 R1-091 R1-092 R1-093 R1-094 R1-095 R1-096 R1-097 R1-098 R1-099 R1-100 R1-101 R1-102 R1-103 R1-104 R1-105 R1-106 R1-107 R1-108 R1-109 R1-110 R1-111 R1-112 R1-113

SUMINISTRO DE LUZ Y FUERZA, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . COOPERATIVA ELECTRICA BENEFICA CATRALENSE, KOOP V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ELECTRA DE CARBAYIN, SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ELÈCTRICA DE GUIXÉS, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ELECTRICA VAQUER, SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HERMANOS CABALLERO REBOLLO, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . COMPAÑIA DE ELECTRIFICACION, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA DE MELÓN, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ELECTRA DE CABALAR, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ELECTRA DEL GAYOSO, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ELECTRA DEL NARAHIO, SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ELECTRICA DE BARCIADEMERA, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ELECTRICA DE CABAÑAS, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ELECTRICA DE GRES, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ELECTRICA DE MOSCOSO, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ELECTRICA CORVERA, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ELECTRICA FUCIÑOS RIVAS, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ELECTRICA LOS MOLINOS, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HIDROELECTRICA DEL ARNEGO, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SAN MIGUEL 2000 DISTRIBUCION, SLU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SUCESORES DE MANUEL LEIRA, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BERRUEZA, SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BLAZQUEZ, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CENTRAL ELECTRICA MITJANS, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CENTRAL ELECTRICA SAN FRANCISCO, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DISTRIBUCION ELECTRICA LAS MERCEDES, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ELECTRICA DE CANILES, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE RELLEU, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ELECTRA ADURIZ, SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ELECTRA AVELLANA, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ELECTRA CASTILLEJENSE, SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD LARRAÑAGA, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ELECTRA SAN CRISTOBAL, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ELECTRICA BELMEZANA, SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ELECTRICA LA VICTORIA DE FUENCALIENTE, SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ELECTRICA LOS PELAYOS, SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ELECTRICA NTRA. SRA. DE LOS REMEDIOS, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ELECTRICITAT LA AURORA, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ELECTRO DISTRIBUCION DE ALMODOVAR DEL CAMPO, SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ELECTRO MOLINERA DE VALMADRIGAL, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EMPRESA DE ELECTRICIDAD SAN JOSE, SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HIDROELECTRICA DE SAN CIPRIANO DE RUEDA, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HIDROELECTRICA VIRGEN DE CHILLA, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LA ERNESTINA, SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DIELENOR, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL BAGES, SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ENERGÉTICA DE ALCOCER, SLU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ELECTRICA MAFERGA, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GRACIA UNZUETA HIDALGO E HIJOS, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AURORA GINER REIG, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE ARDALES, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ELECTRA SIERRA MAGINA, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Euro 3.216.816

854.825

1.052.207

588.622

795.253

157.318

644.370

294.161

356.592

538.000

1.113.582

44.110

228.457

173.838

1.607.877

1.008.090

802.877

1.354.303

364.699

576.000

354.134

1.024.755

487.479

175.898

635.277

687.104

395.829

469.402

3.195.525

815.736

562.940

33.194

448.310

470.534

255.129

505.505

1.143.846

549.100

990.181

1.460.473

492.545

347.538

1.262.847

715.811

1.417.899

1.389.261

878.396

200.403

217.242

75.210

419.266

432.503

Erregistro zk.

Enpresa banatzailea R1-114 R1-115 R1-116 R1-117 R1-118 R1-119 R1-120 R1-121 R1-122 R1-123 R1-124 R1-125 R1-126 R1-127 R1-128 R1-129 R1-130 R1-131 R1-132 R1-133 R1-134 R1-135 R1-136 R1-137 R1-138 R1-139 R1-140 R1-141 R1-142 R1-143 R1-145 R1-146 R1-147 R1-148 R1-149 R1-150 R1-151 R1-152 R1-153 R1-154 R1-155 R1-156 R1-157 R1-158 R1-159 R1-160 R1-161 R1-162 R1-163 R1-164 R1-165 R1-166

ELECTRICA HERMANOS CASTRO RODRIGUEZ, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HIDROELECTRICA VEGA, SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HIJO DE JORGE MARTIN, SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JOSE RIPOLL ALBANELL, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JOSEFA GIL COSTA, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LEANDRO PEREZ ALFONSO, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SOCIEDAD DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE ELORRIO, SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SOCIEDAD ELECTRICA NTRA. SRA. DE LOS DESAMPARADOS, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE GAUCIN, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ELECTRA ALVARO BENITO, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ELÉCTRICA CAMPOSUR, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ELECTRICA DE ERISTE, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ELECTRICIDAD HIJATE, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JUAN N. DIAZ GALVEZ Y HERMANOS, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ELÉCTRICA DE CHERA, S.C.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HIDROELECTRICA GOMEZ, SLU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HIDROELECTRICA DE ALARAZ, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ISMAEL BIOSCA, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ELECTRICA SAN SERVAN, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HIDROELECTRICA EL CARMEN, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ELECTRA LA LOMA, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ELECTRA LA ROSA, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ELECTRICA SAN GREGORIO, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HEREDEROS DE GARCIA BAZ, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SIERRO DE ELECTRICIDAD, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD MARTOS MARIN, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DISTRIBUIDORA ELECTRICA CARRION, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HELIODORA GOMEZ, SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LUIS RANGEL Y HNOS, SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SERVILIANO GARCIA, SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ELECTRICA DE CALLOSA DE SEGURA, SVL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JOSE FERRE SEGURA E HIJOS, SRL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ELECTRA JOSE ANTONIO MARTINEZ, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ELECTRICIDAD PASTOR, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HIJOS DE FELIPE GARCIA ALVAREZ, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . COOPERATIVA ELECTRICA DE CASTELLAR KOOP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . COOPERATIVA ELECTRICA BENEFICA ALBATERENSE KOOP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ELECTRICA DE MELIANA, SOCIEDAD KOOP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . COOPERATIVA POPULAR DE FLUIDO ELECTRICO DE CAMPRODON, SCCL . . . . . . . . . . ELÉCTRICA ALGIMIA DE ALFARA KOOP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ELECTRICA DE VINALESA KOOP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ELECTRICA DE DURRO, SLU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ELECTRICA DE GUADASUAR KOOP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ELÉCTRICA DE SOT DE CHERA KOOP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ELECTRICA NTRA. SRA. DE GRACIA, KOOP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ELECTRODISTRIBUIDORA DE FUERZA Y ALUB. CASABLANCA KOOP . . . . . . . . . . . . . . . FLUIDO ELECTRICO DE MUSEROS KOOP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DELGICHI, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DIELEC GUERRERO LORENTE, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DISTRIBUCION DE ELECTRICDAD VALLE DE SANTA ANA, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DISTRIBUIDORA ELECTRICA GRANJA DE TORREHERMOSA, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ELECTRICA SANTA CLARA, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Euro 333.913

1.677.080

241.354

285.971

32.111

641.628

210.847

1.029.933

571.296

139.023

221.032

107.012

198.142

840.351

109.961

187.453

150.471

663.621

465.872

2.014.135

536.678

169.268

101.115

110.584

52.979

236.601

424.182

207.787

651.028

1.305.760

1.567.073

1.318.805

117.588

610.366

111.233

574.103

1.096.476

403.478

308.361

131.547

332.957

53.518

1.031.171

121.637

1.207.790

176.124

275.695

43.000

82.470

110.066

358.110

374.239

Erregistro zk.

Enpresa banatzailea R1-167 R1-168 R1-169 R1-170 R1-171 R1-172 R1-173 R1-174 R1-175 R1-176 R1-177 R1-178 R1-179 R1-180 R1-181 R1-182 R1-183 R1-184 R1-185 R1-186 R1-187 R1-188 R1-190 R1-191 R1-192 R1-193 R1-194 R1-195 R1-196 R1-197 R1-198 R1-199 R1-200 R1-201 R1-202 R1-203 R1-204 R1-205 R1-206 R1-207 R1-208 R1-210 R1-211 R1-213 R1-214 R1-215 R1-216 R1-217 R1-218 R1-219 R1-220 R1-221

EMPRESA ELECTRICA MARTIN SILVA POZO, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HIDROELECTRICA SAN BUENAVENTURA, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HIDROELECTRICA SANTA TERESA, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HIJOS DE CASIANO SANCHEZ, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SOCIEDAD ELECTRICA JEREZ DEL MARQUESADO SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SUMINISTROS ELECTRICOS DE AMIEVA, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HIDROELECTRICA DOMINGUEZ, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ELECTRA CONILENSE, SLU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DISTRIBUCIONES ELECTRICAS PORTILLO, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ELECTRICA DE JAFRE, SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ELECTRICA LOS LAURELES, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ELECTRICA SAN JOSE OBRERO, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ARAGONESA DE ACTIVIDADES ENERGETICAS, SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. MARCIAL CHACON E HIJOS, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ELECTRICA MORO BENITO, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FUENTES Y COMPAÑIA, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LA ELECTRICA DE VALL DE EBO, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ANTOLINA RUIZ RUIZ, SLU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DISTRIBUCIONES DE ENERGIA ELECTRICA DEL NOROESTE, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ELECTRA DE ZAS, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HIDROELECTRICA DEL CABRERA, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ELECTRICIDAD LA ASUNCION, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SOCIEDAD ELECTRICA DE RIBERA DEL FRESNO, SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ALSET ELECTRICA, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ELECTRO DISTRIBUIDORA CASTELLANO LEONESA, SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ELECTRA VALDIVIELSO, SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EMPRESA ELECTRICA DE SAN PEDRO, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ELECTRICA ABENGIBRENSE DISTRIBUCION, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ELECTRICA DE LA SERRANIA DE RONDA, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EBROFANAS, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ELECTRICA SAGRADO CORAZON DE JESUS, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DISTRIBUIDORA ELECTRICA MONESTERIO, SLU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DISTRIBUIDORA ELECTRICA BRAVO SAEZ, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ELECTRICA NUESTRA SEÑORA DE LOS SANTOS, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MOLINO VIEJO DE VILALLER, SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VARGAS Y COMPAÑÍA ELECTRO HARINERA SAN RAMON, SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ELECTRA DE SANTA COMBA, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ICASA DISTRIBUCION ENERGIA, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DISTRIBUCIONES ELECTRICAS DEL ERIA, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DISTRIBUIDORA ELECTRICA ISABA, SLU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ENERFRIAS, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CENTRAL ELECTRICA SAN ANTONIO, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ELECTRA CUNTIENSE, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ELECTRICAS DE BENUZA, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RODALEC, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ELECTRICA DEL HUEBRA, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA DE NAVASFRIAS, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ELECTRICA MESTANZA R.V., SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HIDROELECTRICA DE CATALUNYA, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ELECTRA DE ABUSEJO, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ELECTRICA DE CANTOÑA, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ELECTRICA GILENA, SLU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Euro 505.544

259.418

62.957

58.296

167.070

106.697

60.541

2.877.434

1.191.610

707.273

301.935

166.609

516.662

1.600.333

120.313

943.476

50.574

31.199

44.391

249.439

255.342

65.280

371.562

981.202

195.079

67.526

685.831

172.841

1.149.265

152.547

190.169

1.793.276

255.063

658.471

109.849

470.678

1.584.391

36.591

78.146

94.636

138.175

664.282

535.382

214.370

136.964

90.753

200.454

87.242

1.206.485

1.090.544

88.967

375.624

Erregistro zk.

Enpresa banatzailea R1-222 R1-223 R1-224 R1-225 R1-226 R1-227 R1-228 R1-229 R1-231 R1-232 R1-233 R1-234 R1-236 R1-237 R1-238 R1-239 R1-240 R1-241 R1-242 R1-243 R1-244 R1-245 R1-246 R1-247 R1-248 R1-249 R1-250 R1-251 R1-252 R1-253 R1-254 R1-255 R1-256 R1-257 R1-258 R1-259 R1-260 R1-261 R1-262 R1-264 R1-265 R1-266 R1-267 R1-268 R1-269 R1-270 R1-271 R1-272 R1-273 R1-274 R1-275 R1-276

ENERGIAS DE PANTICOSA, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HEREDEROS DE EMILIO GAMERO, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE MONTOLIU, SLU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ELECTRICA BAÑESA, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GLORIA MARISCAL, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RUIZ DE LA TORRE, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LUZ DE CELA, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ELECTRICA SAN MARCOS, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ELÈCTRICA CURÓS, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ELECTRA VALDIZARBE, SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ELECTRICA LATORRE, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ELECTRICA DE CASTRO CALDELAS, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EL PROGRESO DEL PIRINEO- HEREDEROS DE FRANCISCO BOLLÓ QUELLA, SL . . . . . MONTESLUZ DISTRIBUCION ELECTRICA, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EMILIO PADILLA E HIJOS, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SALTOS DEL CABRERA, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DISTRIBUCION ENERGIA ELECTRICA DE PARCENT, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELECTRICA TORRECILLAS VIDAL, SL . . . . . . . . . . . . . . . . CENTRAL ELECTRICA INDUSTRIAL, SLU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HIDROELECTRICA EL CERRAJON, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HIDROELECTRICA JOSE MATANZA GARCIA, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DISTRIBUCION Y ELECTRICA CARIDAD E ILDEFONSO, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FELIPE BLAZQUEZ, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . INPECUARIAS TORRECAMPO, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E. SAAVEDRA, SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JUAN Y FRANCISCO ESTEVE MAS, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LUZ ELECTRICA LOS MOLARES, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SERVICIOS URBANOS DE CERLER, SA (SUCSA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HEREDEROS DE CARLOS OLTRA, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE FÉREZ, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ELECTRA SALTEA, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ELECTRICAS SANTA LEONOR, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EMDECORIA, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HIJOS DE FRANCISCO ESCASO, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MILLARENSE DE ELECTRICIDAD, SAU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MUNICIPAL ELECTRICA VILORIA, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ELECTRA LA HONORINA, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ELECTRA SAN BARTOLOME, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ELECTRICA DEL GUADALFEO, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ELECTRICA SANTA MARTA Y VILLALBA, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HEREDEROS DE MARIA ALONSO CALZADA. VENTA DE BAÑOS, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . HIJOS DE MANUEL PERLES VICENS, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ELÉCTRICA DE VER, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ELECTRADISTRIBUCIÓ CENTELLES, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MANUEL ROBRES CELADES, SLU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ELECTRA DEL FOXO, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DISTRIBUCION ELECTRICA DE ALCOLECHA, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LUS ELÉCTRICA DE ALGAR, SLU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EMPRESA MUNICIPAL D’ENERGIA ELECTRICA TORRES DEL SEGRE, SL . . . . . . . . . . . . ELEC VALL DE BOI, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ELECTRICA DE VALDRIZ, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IGNALUZ JIMENEZ DE TORRES, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Euro 314.525

789.255

87.422

76.700

116.377

1.051.154

130.032

48.835

584.899

1.207.382

515.731

206.467

473.650

370.682

127.172

281.653

173.967

156.938

188.736

114.032

221.785

131.189

196.181

161.505

365.241

68.710

344.795

339.625

44.713

368.697

536.489

123.930

1.303.214

1.232.773

125.393

117.233

195.727

262.726

453.224

1.129.810

85.763

96.392

34.029

1.510.919

55.293

345.344

34.599

459.992

405.430

77.940

171.376

55.469

Erregistro zk.

Enpresa banatzailea R1-277 R1-278 R1-279 R1-281 R1-282 R1-283 R1-284 R1-285 R1-286 R1-287 R1-288 R1-289 R1-290 R1-291 R1-292 R1-293 R1-294 R1-295 R1-296 R1-297 R1-298 R1-300 R1-301 R1-302 R1-304 R1-305 R1-306 R1-307 R1-309 R1-310 R1-312 R1-313 R1-314 R1-317 R1-319 R1-320 R1-323 R1-325 R1-326 R1-327 R1-328 R1-329 R1-330 R1-335 R1-336 R1-337 R1-338 R1-339 R1-340 R1-341 R1-342 R1-343

DISTRIBUIDORA ELECTRICA NIEBLA, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TOLARGI, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ELECTRICA DEL MONTSEC SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ELECTRO SALLENT DE GALLEGO, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE CATOIRA, SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ELECTRICA DEL POZO KOOP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AFRODISIO PASCUAL ALONSO, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ENERGIAS DE BENASQUE, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DISTRIBUCIONES ELECTRICAS DE POZUELO, SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE CASAS DE LAZARO, SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DISTRIBUCIONES ALNEGA, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ELECTRO ESCARRILLA, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ELECTRICA DE ALBERGUERIA, SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EMPRESA ELECTRICA DE JORQUERA, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ELECTRA LA MOLINA, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HIDROELECTRICA COTO MINERO DISTRIBUCION, SLU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DISTRIBUIDORA ELECTRICA DEL PUERTO DE LA CRUZ, SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . INDUSTRIAL BARCALESA, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DISTRIBUIDORA ELECTRICA D’ALBATARREC, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ELECTRA ORBAICETA, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELECTRICA ENERQUINTA, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ELÉCTRICAS DE VILLAHERMOSA, SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ALARCON NAVARRO EMPRESA ELECTRICA, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ARAMAIOKO ARGINDAR BANATZAILEA, SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HIDROFLAMICELL, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SDAD. MUNICIPAL DE DISTRIB. ELÉCTRICA DE LLAVORSÍ, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HELIODORO CHAFER, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CENTRAL ELECTRICA DE POZO LORENTE, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PEDRO SANCHEZ IBAÑEZ, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AGRUPACIÓN DISTRIBUIDORA DE ESCUER, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ELECTRA EL VENDUL, S.L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LEINTZARGI, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE PONTS, SL (D.E.P, SL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ELECTRICA POPULAR KOOP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LA SINARQUENSE, SLU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SERVICIOS Y SUMINISTROS MUNICIPALES ARAS, SLU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FUERZAS ELÉCTRICAS DE BOGARRA, SA (FOBOSA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EMPRESA MUNICIPAL DE DISTRIBUCIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA D’ALMENAR, SLU . . . .

ELECTRA TUDANCA, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ELECTRICA ANTONIO MADRID, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . INSTALACIONES ELÉCTRICAS RÍO ISÁBENA, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DISTRIBUCIONES ELÉCTRICAS TALAYUELAS, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EMPRESA ELÉCTRICA DEL CABRIEL, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SERVICIOS Y SUMINISTROS MUNICIPALES DE CHULILLA, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CATENERIBAS, SLU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SOCIETAT MUNICIPAL DE DISTRIBUCIÓ ELECTRICA DE TIRVIA, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . SUMINISTROS ELECTRICOS ISABENA, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ELECTRA URDAZUBI, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ELECTRICA COSTUR, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TALARN DISTRIBUCIO MUNICIPAL ELECTRICA, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ELÉCTRICA DE LÍJAR, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ENERGIAS DE LA VILLA DE CAMPO, SLU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Euro 522.666

1.490.258

361.406

232.061

206.197

393.373

171.269

777.229

95.691

192.221

58.997

68.390

379.677

50.162

194.058

209.421

6.947.457

343.065

281.242

38.258

89.512

80.915

314.878

152.728

702.703

118.153

343.384

99.132

274.529

17.183

34.781

30.614

112.000

322.641

187.983

135.211

462.070

668.274

69.353

225.341

550.805

253.034

121.574

143.001

40.118

29.361

131.330

263.723

78.675

69.610

703.027

118.995

Erregistro zk.

Enpresa banatzailea R1-344 R1-345 R1-346 R1-347 R1-348 R1-349 R1-350 R1-351 R1-352 R1-353 R1-354 R1-355 R1-356 R1-357 R1-358 R1-359 R1-360 R1-361 R1-362 R1-363 R1-364 R1-365

GESTION DEL SERVICIO ELECTRICO HECHO, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ALCONERA DE ELECTRICIDAD, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ELÉCTRICAS TUEJAR, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ELÉCTRICA SALAS DE PALLARS, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ELECTRO-HARINERA BELSETANA KOOP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LA CONSTANCIA-ARÉN, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DISTRIBUIDORA ELECTRICA VALLE DE ANSO, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ELECTRICA SUDANELL, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ELÉCTRICAS HIDROBESORA, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ELÉCTRICAS COLLADO BLANCO, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LLUM D’AIN, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ELÉCTRICAS LA ENGUERINA, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . COOPERATIVA V.E.F.A. «SERRALLO» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ELECTRICA DE MALCOCINADO, SLU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ELÉCTRICAS DE VALLANCA, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ELECTRO MANZANEDA, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ELECTRICA MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE QUERALT, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DISTRIBUCIONES ELÉCTRICAS DE GISTAÍN, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ENERGÍAS DEL ZINQUETA, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ELECTRA DEL LLOBREGAT ENERGÍA, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SAMPOL ENERGÍA, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ELECTRA REDENERGÍA, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Euro         GUZTIRA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Atxekitako dokumentuak:

Sustatzaileak:

  • deustu
  • ivap
  • Bizkaiako foru aldundia - Diputación foral de Bizkaia
  • Eusko jaurlaritza / Gobierno vasco - Justizia eta herri administrazio saila
  • BBK
  • Deusto - Instituto de estudios vascos / Euskal gaien institutua

Laguntzaileak:

© IUSPLAZA  Lege-oharra