Zuzenbidearen webgunea, euskaraz
Octava ediciión Premios Adrián Celaya

Administrazio zuzenbidea  >>  Legeria  >> Azpiegiturak

15/2013 Errege Lege Dekretua, abenduaren 13koa, "Administrador de Infraestructuras Ferroviarias" (ADIF) izeneko enpresa-entitate publikoa berregituratzeari eta beste ekonomia-neurri premiazko batzuei buruzkoa

2013-12-13

Erakundea: Estatuko Buruzagitza

Argitalpena: EAO, 2013/12/14, 299. zk.

I. XEDAPEN OROKORRAK

ESTATUKO BURUZAGITZA

13035

15/2013 Errege Lege Dekretua, abenduaren 13koa, «Administrador de Infraestructuras Ferroviarias» (ADIF) izeneko enpresa-entitate publikoa berregituratzeari eta beste ekonomia-neurri premiazko batzuei buruzkoa.

I

Egungo egoera ekonomikoa dela eta, beharrezkoa da trenbide-sektorearen arrazionalizazioan urrats gehiago ematea, Estatuaren eskumeneko esparruan, zerbitzuen kudeaketa ahalik eta efizienteena izan dadin; horrela, aurrekontu-egonkortasunaren helburua beteko genuke, eta sektorearen jarduna hobetu egingo litzateke.

Horretarako, erakunde berri bat sortzea komeni da, Trenbide Azpiegituren Administratzailearen (ADIF) abiadura handiko azpiegiturak eraikitzeko eta kudeatzeko jarduera-adarra bananduz; izan ere, aipatutako erakundeak egun administratzen dituen sareen artean desberdintasun nabarmenak antzematen dira ikuspuntu teknikotik zein ekonomiko-finantzariotik, eta, sare horiek modu independentean kudeatzea litzateke egokiena.

Horrenbestez, ADIFek aipatutako jarduera-adarra bereizteko prozesuari ekin beharko dio, eta berariaz sortutako enpresa-erakunde publiko berri batek hartuko du adar hori, ADIF-Alta Velocidad izendatuko denak. Hala, ADIFen egungo xedea aldatu egingo da:

bere titulartasuneko gainerako trenbide-sarea kudeatzera eta bertan inbertsioak egitera mugatuko da.

Neurri horri esker, bi sareak espezializatu egingo dira (abiadura handikoa eta zabalera konbentzionalekoa), eta, ondorioz, optimizatu egingo da haien administrazioa. Horrela, era berean, hobera egingo dute haien mantentze-lanek eta ustiapenak, eta, bereziki, segurtasunaren kudeaketak.

Aipatutako banantze-prozesuan, ADIFeko eta sortuko den erakunde berriko langileen lan-baldintzak bermatuta geldituko dira.

Trenbide-sektorea liberalizatzeko prozesua bizkortzeko beharrak sortu du aipatutako neurria lehenbailehen hartzeko premia; albait lasterren zehaztu nahi da Estatuaren eskumeneko trenbide-azpiegituren kudeaketaz eta, hala badagokio, azpiegitura horien eraikuntzaz arduratuko diren administratzaileen egitura.

Errege lege-dekretu honek, halaber, ADIF-Alta Velocidad enpresa-erakunde publiko berriaren sorrerari estuki lotuta dauden hainbat alderdi arautzeko xedapenak jasotzen ditu, baita ADIFen eta ADIF-Alta Velocidad erakundearen arteko harremanei buruzkoak ere. Erakunde berria sortu beharrak eta erakundea jardunean hasten denerako alderdi horiek guztiak araututa egoteko beharrak sortu dute halako premia. Hona hemen xedapen horietako batzuk: Errege lege-dekretu honen 2. artikuluaren bidez, Estatuaren titulartasuneko sareko ondasun batzuk ADIF-Alta Velocidad erakundeari esleitzen zaizkio; ondasun horiek otsailaren 22ko 4/2013 Errege Lege Dekretua indarrean sartzean egokitu zitzaizkion ADIFi. Artikulu horrek berak ezarritakoaren arabera, ondasun horien titulartasuna ADIFi eta ADIF-Alta Velocidad erakundeari eskualdatzean, eskualdaketa horiek trenbideazpiegituren administrazioari lotutako ondasunen doako transferentzia izango dira; transferentziok Kontularitzako Informazio Sistematik eta Sustapen Ministerioaren erregistroetatik ondorioztatuko balioan egin beharko dira.

Bestalde, 3. artikuluan, ADIFek eta ADIF-Alta Velocidad erakundeak lursailen inbentarioa egin beharko dutela ezartzen da; artikuluan bertan zehaztutako moduan egin beharko dute inbentarioa.

Errege lege-dekretu honen lehenengo xedapen gehigarrian, ADIF-Alta Velocidad enpresa-erakunde publiko berriak finantza-jasangarritasunaren printzipioa betetzea bermatzeko irizpideak eta prozedurak arautzen dira, Estatuko kontabilitateari buruzko araudian jasotako betekizunekin bat. Era berean, bigarren xedapen gehigarrian ezarritakoaren arabera, ADIF-Alta Velocidad enpresa-erakunde publikoak jaulki ditzakeen obligazioak eta zorraren ordezko balore-tituluak uztailaren 2ko 1/2010 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitako Kapital Sozietateen Legearen testu bateginean ezarritakoari lotuko zaizkio, jaulkipen horiek esklusiboki inbertitzaile instituzionalei edo profesionalei zuzendutakoak eta atzerriko legeen arabera egindakoak izan ezean; azken kasu horretan, legedi horren mende egongo dira. Neurri horren bidez, aipatutako erakundeari finantzaketa baldintza egokietan lortzea ahalbidetu nahi zaio, Kapital Sozietateen Legearen testu bategina aplikatzeak eragiten dituen administrazio-zamak murriztuta, baina aipatutako aginduan espresuki aurreikusitako kasuetan bakarrik.

Hirugarren xedapen gehigarrian, ADIF-Alta Velocidad erakundeari gaitasuna ematen zaio, Trenbide Sektoreari buruzko azaroaren 17ko 39/2003 Legearen a) hizkiaren 40.3

artikuluan ezarritakoaren arabera, interes orokorreko trenbide-sarearen energia elektrikoaren hornidura-zerbitzuaz arduratzeko, ADIFen titulartasuneko azpiegiturak barne. Horrenbestez, elektrizitatea garraiatzeko eta banatzeko sarera sarbidea izateko kontratuak sinatu ahal izango ditu bere izenean, bai eta enpresa merkaturatzaileekin energia-kontratuak ere, interes orokorreko trenbide-sareko hornidura-puntu guztietan.

Neurri horren bidez, energiaren erosketa zentralizatuaren abantailak aprobetxatu nahi dira.

Lehen xedapen iragankorraren arabera, 2013ko abenduaren 31n, ADIF eta ADIF-Alta Velocidad dagokien segurtasun-baimenaren jabe direla joko da; hala ere, data horretatik zenbatzen hasita sei hilabeteko epean, dagokien segurtasun-baimena eskatu beharko dute bi erakundeek. Bigarren xedapen iragankorrean aurreikusten denez, ADIF-Alta Velocidad erakundeak ADIFen sarearen gaineko Adierazpena aplikatuko du berea onartu bitartean; bestalde, erakunde berriak administratu beharreko trenbide-sareari dagokionez, trenbide-enpresek eta gainerako hautagaiek zerbitzu-ordutegi horretarako erreserbatuta daukaten gaitasuna erabili ahal izango dute.

Azken xedapenetako bigarrenaren bidez, aldatu egiten dira trenbide-azpiegituren administratzailearen kontratatzeko araubide juridikoa ezartzen duen Trenbide Sektoreari buruzko azaroaren 17ko 39/2003 Legearen 20. eta 22. artikuluak, Estatuaren eskumeneko trenbide-azpiegituren administratzaile aniztasuna ahalbidetzeko; hala, ADIF-Alta Velocidad erakunde berriak esleitu zaizkion trenbide-azpiegituren administrazioari dagozkion eginkizunak bere gain hartu ahal izango ditu, eta haren kontratazio-araubidearen arauketa argitu egingo da. Gainera, kontratazio-araubide horretan, eguneratu egingo dira Herri Administrazioen Kontratuen Legearen testu bateginari eta abenduaren 30eko 48/1998 Legean uraren, energiaren, garraioaren eta telekomunikazioen kontratazio-prozedurei egindako aipamenak; izan ere, azaroaren 14ko 3/2011 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitako Sektore Publikoaren Kontratuen Legearen testu bateginak eta uraren, energiaren, garraioaren eta posta-zerbitzuen kontratazio-prozeduren urriaren 30eko 31/2007 Legeak hartu dute haien lekua.

Aldaketa premiaz egin beharra dago Trenbide Sektorearen Legea ADIF-Alta Velocidad erakundearen sorrerak eragindako egoera berrira egokitzea komeni delako, eta enpresa publiko berri hori jarduten hasten denerako kontratazio-araubide berriak indarrean egon beharko lukeelako. Era berean, araubide hori bera ADIFi aplikatzen zaiola bermatu nahi da, interes orokorreko trenbide-sareko trenbide-azpiegituren administrazioa bere gain hartzen duten bi erakundeei tratamendu bera ematearren.

Azken xedapenetako laugarrena betez, ADIFen eta ADIF-Alta Velocidad erakundearen ustiapeneko eta kapitaleko 2014rako aurrekontuak onartzen dira, bai eta ekitaldi horretarako ADIF-Alta Velocidad erakundearen zorpetze-muga ere.

Neurri hori premiaz hartu behar da, aipatutako erakundeak finantza-merkatuetara jo ahal izan dezan, egun dituen finantzaketa-beharrei erantzuteko; hain zuzen ere, aipatutako merkatuen egoera abantailatsua aprobetxatu nahi da, koiunturala izan daitekeelako eta bertan tentsioak sor litezkeelako.

II

Gainera, aldaketa bat egiten zaio Hidrokarburoen Sektorearen urriaren 7ko 34/1998 Legeari, Espainiako araudia Kontseiluaren 2009ko irailaren 14ko 2009/119/EE Zuzentaraura egokitzeko; zuzentarau horrek petrolio gordinaren edo petrolio-produktuen gutxieneko erreserba-maila batzuk edukitzera behartzen ditu estatu kideak. Zuzentarau horretan, Europar Batasuneko petrolio-hornidurak segurtasun-maila handian izango direla bermatzeko esparru erkidea ezartzen da.

Espainian, araututa daude jada larrialdiko erreserben helburuak zein eratara bete behar diren, hala nola zeintzuk diren hornidura-etenari edo petrolio gordinaren edo petrolioproduktuen horniduraz gabetzeari aurre egiteko mekanismoak; hain zuzen ere, bi arau hauetan: Hidrokarburoen Sektorearen urriaren 7ko 34/1998 Legean, eta gutxieneko segurtasun-izakinak edukitzeko beharra, gas naturalaren hornidura dibertsifikatzea eta Petrolio Produktuen Erreserba Estrategikoen Korporazioa arautzen dituen uztailaren 23ko 1716/2004 Errege Dekretuan. Hala ere, beharrezkotzat jotzen da urriaren 7ko 34/1998 Legea aldatzea, gutxieneko segurtasun-izakinen eta 2009/119/EE Zuzentarauak zehaztutako larrialdietarako erreserben arteko baliokidetasuna ezartzeko.

Lehenik eta behin, hornidura segurtatzeko arrazoiak direla medio, larrialdietarako erreserba-maila jakin bat edukitzeko betebeharra ezartzen da; maila hori honako bi kopuru hauen arteko handiena izan beharko da: eguneko barne-kontsumoaren 61 egun, edo batez besteko eguneko inportazio garbien 90 egun.

Halaber, beharrezkoa da Petrolio Produktuen Erreserba Estrategikoen Korporazioaren (CORES) eginkizunak zehaztea, Espainiako Erresumak izendatutako Biltegiratze Erakunde Zentrala baita, eta erreserbak identifikatzeko, egiaztatzeko, kontabilizatzeko eta kontrolatzeko prozedurak zein lotutako subjektuen eta erakunde eskudunaren arteko komunikazio-prozedurak 2009/119/EE Zuzentarauan ezarritako prozeduretara egokitzea.

Era berean, gutxieneko segurtasun-izakinei eusteko betebeharra duten subjektuek bete beharreko baldintzak eta epeak gehitzen dira, eta, horrez gain, Petrolio Produktuen Erreserba Estrategikoen Korporazioaren egitekoak zehazten dira, haren jarduera Zuzentarauak biltegiratze-erakunde zentralei buruz aipatutako eskakizunetara doitzeko.

Gainera, Zuzentarauak Espainiari ezarritako betebehar estatistiko berriei dagokienez, eguneratu egiten da eragile ekonomikoek Biltegiratze Erakunde Zentralari eman beharreko informazioaren gaineko zehapen-erregimena.

Errege lege-dekretuaren erabilerari dagokionez, esan beharra dago Espainia irmotasunez betetzen ari dela zuzentarauen transposizioa egiteko epeak, baina atzeratu egin dela estatu kideei petrolio gordinaren edo petrolio-produktuen gutxieneko erreserbamaila bat edukitzea agintzen dien Kontseiluaren 2009ko irailaren 14ko 2009/119/EE Zuzentarauari dagokionez. Ondorioz, Espainiako Konstituzioaren 86.1 artikuluan adierazitako aparteko eta presazko beharrizan egoera sortu da, eta Espainiako Erresumaren aurkako zigor-prozedura abiatzea saihestu nahi da.

Era berean, aldatu egiten da Aurrekontuei buruzko azaroaren 26ko 47/2003 Lege Orokorraren 108.2 artikulua, eta Ekonomia eta Lehiakortasuneko ministroari gaitasuna ematen zaio eperako gordailutze-eragiketak eta altxortegiko kontuetan funtsak sartzekoak baimentzeko; lehendik, gainera, maileguak emateko eta aktiboak aldi baterako erosteko baimenduta zegoen.

Aldaketa lehenbailehen egin beharra dago, Europako Banku Zentralak berehala hartuko duelako ez ordaintzeko erabakia, eta zigortzekoa ere bai, estatu kideetako sektore publikoko erakundeek beren funtsak eragiketen eguneroko itxieraren ostean banku zentraletan gordailatzeagatik. Saldo horiek sistemaren likideziari kalte egiten dioten faktore autonomoak dira, eta ondorio negatiboak dituzte diru-politikaren ezarpenean.

Egoera hori saihesteko, eta aintzat hartuta erabilgarri dauden bitartekoak ez direla aski banku pribatuekin egindako altxortegiko eragiketetan Altxor Publikoaren funtsak osorik sartzea bermatzeko, beharrezkoa eta premiazkoa da tresna gehiago eskuratzea, Altxor Publikoaren saldo-soberakinak Espainiako Bankuan gordaila ez daitezen eta balizko ordainsari negatiboen arriskua saihesteko.

Gainerako xedapenetan, honako xedapen hau emateko eskumen-tituluak jasotzen dira, eta arau hau indarrean sartzea (argitaratu eta hurrengo egunean sartuko da indarrean).

Horrenbestez, Sustapeneko, Ogasuneko eta Herri Administrazioetako ministroaren, Ekonomiako eta Lehiakortasuneko ministroaren, eta Energiako eta Turismoko ministroaren proposamenari jarraiki, eta Ministroen Kontseiluak 2013ko abenduaren 13ko bileran eztabaidatu ondoren, honako hau XEDATZEN DUT:

1. artikulua.  ADIF-Alta Velocidad erakundea sortzea.

1.  2013ko abenduaren 31n, ADIF-Alta Velocidad enpresa-erakunde publiko berria sortuko da, Estatuko Administrazio Orokorraren Antolakuntza eta Funtzionamenduaren apirilaren 14ko 6/1997 Legearen 43.1.b) artikuluan aurreikusitako organismo publikoen gisara. Horretarako, abiadura handiko trenbide-azpiegituren eraikuntza- eta kudeaketajarduerak eta esleitzen zaizkion besteak banandu egingo dira errege lege-dekretu hau indarrean sartu arte Trenbide Azpiegituren Administratzailearen (ADIF) esku egon direnetatik.

Banandu gabeko jarduerek ADIFen esku jarraituko dute.

Jarduera-adarra banantzeak ez du gastu publikoaren hazkunderik ekarriko.

Hala ADIF nola ADIF-Alta Velocidad gainerako trenbide-enpresekiko edo trenbideazpiegituraren ahalmena lortzeko hautagai direnekiko erabateko independentziarekin jardungo dira beren egitekoetan.

ADIF-Alta Velocidad enpresa-erakunde publikoak nortasun juridiko propioa, jarduteko gaitasun osoa eta ondare propioa izango ditu, Estatuko Administrazio Orokorrarenaz bestelakoa, eta Sustapen Ministerioari atxikita egongo da.

Ministroen Kontseiluak, errege-dekretuaren bidez, Sustapen Ministerioaren ekimenez eta Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioak proposatuta, ADIF-Alta Velocidad enpresa-erakunde publikoaren Estatutua onartuko du. Agiri horretan, Estatuko Administrazio Orokorraren Antolakuntza eta Funtzionamenduaren apirilaren 14ko 6/1997 Legearen 62. artikuluan zehaztutako alderdiez gain, haren oinarrizko antolamenduegitura, goi zuzendaritza-organoak eta horien funtzioak arautuko dira.

Halaber, Ministroen Kontseiluaren errege-dekretu bidez, Sustapen Ministerioaren ekimenez, eta Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioak proposatuta, aldatu egingo da ADIFen Estatutua onartzen duen urriaren 30eko 2395/2005 Errege Dekretua, bertan xedatutakoa errege lege-dekretu honetan ezarritakora egokitzeko.

2.  ADIF-Alta Velocidad erakundeak Trenbide Sektoreari buruzko azaroaren 17ko 39/2003 Legeak trenbide-azpiegituren administratzaileari esleitutako funtzioak hartuko ditu bere gain, bai eman zaizkion trenbide-azpiegituren titulartasunari dagokionez, bai etorkizunean eman ahal zaizkionen titulartasunari dagokionez. Horrenbestez, xedapen honetan aurreikusi ez den guztian, eta esleitu zaizkion eskumenei dagokienez, Trenbide Sektoreari buruzko azaroaren 17ko 39/2003 Legearen II. tituluko V. kapituluan ezarritakoa aplikatuko zaio, bai eta trenbide-azpiegituren administratzaileari aplikatzearen ondoriozko gainerako manuak ere.

ADIF-Alta Velocidad erakundeak ADIF enpresa-erakunde publikoa subrogatuko du artikulu honen 5. paragrafoan aurreikusitako ministro-aginduaren bidez esleitu zaizkion trenbide-azpiegitura guztiak eraikitzeko edo administratzeko esleipen eta mandatuetan, hala nola aipatutako azpiegituren gainean ADIFek hasitako edo sinatutako gastu-txosten eta kontratu guztietan, baldin eta erakunde berria sortu den datan oraindik ere indarrean badaude.

3.  Errege lege-dekretu hau indarrean sartzen denetik aurrera ADIF-Alta Velocidad erakundearen ardurapean geratuko diren jardueretan eta zerbitzuetan ziharduten ADIFeko langileak, aurrerantzean, erakunde berriko langile izango dira. ADIFeko langileak ADIF-Alta Velocidad erakundekoak izatera igarotzea Sustapeneko ministroaren agindu bidez gertatuko da, aurrez Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioak horren aldeko txostena emanda.

Langileen Estatutuaren 44. artikuluan ezarritakoaren ondorioetarako, 2013ko abenduaren 31n ADIF enpresa-erakunde publikoaren eta ADIF-Alta Velocidad enpresaerakunde publikoaren artean enpresa-ondorengotza gertatu dela joko da. Aipatutako datara arte ADIFen lan egin zuten langileak ADIF-Alta Velocidad enpresa-erakunde publikoaren langile bihurtuko dira, eta lehengo jardueretan eta zerbitzuetan jardungo dira; errege legedekretu honetan ezarritakoari jarraiki ADIF-Alta Velocidad erakundeak bere gain hartuko dituen horietan, hain zuzen ere.

Langile horien lan-harremanak enpresa berrian sartu diren unean aplikagarri zaien hitzarmen kolektiboak arautuko ditu.

ADIFen langileen legezko ordezkari gisa zihardutenek, ADIF-Alta Velocidad erakundean integratzean, lehengo baldintza berdinetan jarraituko dute ordezkaritza-lanetan.

Langileen integrazioak ez du, inola ere, diru-hornidurak, ordainsariak eta sektore publikoaren zerbitzura dauden langileen bestelako pertsonal-gastuak handitzea eragingo.

ADIFeko nahiz ADIF-Alta Velocidad erakundeko zuzendaritzako kideen eta presidentearen ordainsari-erregimena, hala nola erakunde bietako Administraziokontseiluetara joategatiko ordainak, enpresa-sektore publikoko eta beste entitate batzuetako arduradun eta zuzendari nagusien ordainsari-sistema arautzen duen martxoaren 5eko 451/2012 Errege Dekretuan ezarritakora egokituko dira.

4.  ADIF enpresa-erakunde publikoaren presidenteak eta Administrazio-kontseiluaren idazkariak kargu bera izango dute ADIF-Alta Velocidad erakundean.

5.  ADIF-Alta Velocidad erakundeak, bere helburuak betetzeko, ondare propioa izango du, Estatuko Administrazio Orokorrak duenaz bestelakoa; haren titulartasuneko ondasunek, eskubideek eta betebeharrek osatuko dute ondare hori.

Sustapeneko ministroaren eta Ogasuneko eta Herri Administrazioko ministroaren aginduaren bidez zehaztuko da ADIFen edo ADIFi atxikitako zein aktibo eta pasibo izango diren aurrerantzean ADIF-Alta Velocidad erakundearen titulartasunekoak. Aipatutako aktiboak eta pasiboak haien kontabilitate-balioaren arabera integratuko eta erregistratuko dira ADIF-Alta Velocidad erakundearen ondarean.

ADIF-Alta Velocidad erakundearen ondarean sartuko dira aurreko lerrokadan aurreikusitakoa betez haren titulartasunpean jarri diren trenbide-azpiegiturak, ADIF-Alta Velocidad erakundearen finantza-jasangarritasuna bermatzeko egokitzat jotako ADIFen ondasun higikor eta higiezin guztiak, eta ADIFek ondasun horien gainean onartutako zorra.

Banantzea gertatu ondoren, eta Ministroen Kontseiluaren akordioa dela medio, trenbide-azpiegituren eskualdaketak gertatu ahalko dira ADIFen eta ADIF-Alta Velocidad erakundearen artean, baldin eta interes orokorreko trenbide-sarea ustiatzeko eta garatzeko arrazoiengatik komenigarria irizten bazaio. Bi erakundeen artean aktiboen transferentzia egiteko, erakunde lagatzailean erregistratutako kontabilitate-balioa aintzatetsi eta erregistratuko da; aipatutako eskualdaketarako baldintzak Ministroen Kontseiluak zehaztuko ditu.

6.  ADIF-Alta Velocidad erakundeak Trenbide Sektoreari buruzko azaroaren 17ko 39/2003 Legearen 22. artikuluan ezarritakoa beteko du trenbide-azpiegituren eraikuntza kontratatzean eta azpiegitura hori administratzean.

7.  ADIF-Alta Velocidad erakundeak eta ADIFek, dagokion hitzarmenaren bidez, jarduera jakin batzuk gauzatzeko eskatu ahal izango diote elkarri. Hitzarmen horretan, nahitaez adierazi beharko da zein konpentsazio ekonomiko jasoko duen ADIF enpresaerakunde publikoak edota, hala badagokio, ADIF-Alta Velocidad erakundeak, eskatutako zerbitzuak eskaintzearen kariaz.

Bereziki, bi erakundeek azpiegituren ahalmena kudeatzea eskatu ahal izango diote elkarri; horrez gain, erakundeek administratzeko esleituta dituzten sareen interkonexioa dela eta, eta Trenbide Sektoreari buruzko azaroaren 17ko 39/2003 Legearen 22.4 artikuluan jasotakoaren salbuespen gisa, kontrol-, zirkulazio- eta segurtasun-sistemak kudeatzea ere eskatu ahal izango diote elkarri.

Bestalde, erakundeetako batek besteari herritarren segurtasunarekin eta babes zibilarekin lotutako lanak egitea eskatuz gero, arlo horretako arduraduna bat bera izango da bi erakundeetan. Aurrekoa laneko arriskuen prebentzioaren, laneko segurtasunaren eta osasunaren arduradunari ere aplikatuko zaio.

8.  ADIF-Alta Velocidad erakundeak eta ADIFek Trenbide Sektoreari buruzko azaroaren 17ko 39/2003 Legearen 74. eta 75. artikuluetan ezarritako trenbide-kanonen zenbatekoak aldatzeko edo eguneratzeko proposamena egingo dute, aipatutako legetestuaren 77. artikuluaren arabera.

9.  Banantzearen eraginak, kontularitzari dagokionez, 2013ko urtarrilaren 1etik aurrerakoak izango dira. ADIF-Alta Velocidad erakundeak 2013ko ekitaldiari dagozkion urteko kontuetan adieraziko ditu urte horretako urtarrilaren 1etik aurrera banandutako jarduera-adarrari dagozkion aktiboak eta pasiboak, diru-sarrerak, gastuak eta eskudirufluxuak. Halaber, ADIFek ez ditu 2013ko ekitaldiari dagozkion urteko kontuetan sartuko banandutako jarduera-adarraren aktiboak eta pasiboak, diru-sarrerak, gastuak eta eskudiru-fluxuak; eta balantzean baja emango die banandutako jarduera-adarrari dagozkion aktibo eta pasibo guztiei, eta horren kontabilitate-eragina 2013ko urtarrilaren 1etik aurrerakoa izango da.

Aurreko lerrokadan ezarritakoaren ondorioz, banantzeak 2013ko urtarrilaren 1etik aurrera eragina izateko bi enpresa-erakunde publikoek beren kontabilitateetan erregistratu beharreko transakzioek ez dute zergarik sorraraziko, erakunde bakoitzaren 2013 ekitaldiko sozietateen gaineko zergaren zerga-oinarria zehazteko izan ezik.

10.  Xedapen honen ondoriozko administrazio-eragineko, -atxikipeneko eta -esleipeneko eta ondare-mutazioko eskualdaketei, egintzei edo eragiketei martxoaren 5eko 4/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitako Sozietateen gaineko Zergaren Legearen testu bateginaren VII. tituluko VIII. kapituluan aurreikusitako zerga-araubidea aplikatuko zaie.

Aipatutako eskualdaketak, egintzak edo eragiketak salbuetsita egongo dira fedeemaile publikoen, jabetzaren erregistratzaileen eta merkataritza-erregistratzaileen eskuhartzeagatik muga-zergak edo ordainsariak ordaintzeaz.

ADIF-Alta Velocidad erakundeari aplikatu beharreko araubidea, ondare-eskualdaketa eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zergari dagokionez, modalitate guztiak aintzat hartuta, irailaren 24ko 1/1993 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitako Ondare Eskualdaketa eta Egintza Juridiko Dokumentatuen Zergaren Legearen testu bateginaren 45.I.A).a) artikuluan aurreikusitakoa izango da.

11.  Trenbide Sektoreari buruzko azaroaren 17ko 39/2003 Legearen 23. artikuluan aurreikusitako baliabideez gain, ADIF-Alta Velocidad erakundeak eta ADIFek transferentzia arruntak eta Estatuko Aurrekontu Orokorreko zein beste herri-administrazioen aurrekontuetako kapital-ekarpenak jaso ahal izango dituzte beren titulartasuneko trenbideazpiegiturak kudeatzeko, eraikitzeko, birjartzeko edo hobetzeko.

Erakunde horiek hitzarmenak sinatu ahal izango dituzte Estatuko Administrazio Orokorrarekin, beren xedeko jarduerak finantzatzeko.

Sustapen Ministerioak ezarriko ditu erakunde bakoitzaren titulartasuneko sareak kudeatzeko gidalerroak; horretarako, helburuak, xedeak eta kostuak adieraziko ditu, bai eta zerbitzuak izan beharreko kalitate-mailak ere.

12.  ADIF-Alta Velocidad erakundeak ADIFi eskuordetu ahal izango dizkio Trenbide Sektoreari buruzko azaroaren 17ko 39/2003 Legearen V. tituluaren I. kapituluaren II. atalean araututako tren-bidaiarien garraioagatiko segurtasun-zerga kudeatzeko, likidatzeko, ikuskatzeko eta biltzeko gaitasunak. Aipatutako zerga sorraraziko da ADIFAlta Velocidad erakundearen titulartasuneko geltokietako eta gainerako trenbidebarrutietako zaintza-zerbitzuaren eta bidaiarien nahiz ekipajeen sarbide-kontrolaren ondorioz.

13.  Trenbide Sektoreari buruzko azaroaren 17ko 39/2003 Legean eta legea garatzeko xedapenetan trenbide-azpiegituren administratzaileari eginiko aipamen guztiak ADIF-Alta Velocidad erakundeari eta ADIFi egiten zaizkiola joko da, euren eskumeneko esparruetan.

2. artikulua.  Estatuaren titulartasuneko sarea osatzen zuten ondasunak esleitzea.

1.  Arau honen 1. artikuluaren 5. paragrafoan aipatutako ministro-aginduan ezarritakoaren arabera esleituko zaizkio ADIF-Alta Velocidad erakundeari otsailaren 22ko 4/2013 Errege Lege Dekretua indarrean jarri zenean ADIFen titulartasunekoak izatera igaro ziren Estatuaren titulartasuneko trenbide-azpiegiturak, hala dagokionean.

2.  Xede guztietarako, trenbide-azpiegiturei eta geltokiei dagokienez aurreko paragrafoan aipatutako titulartasun-eskualdaketa guztiak, ADIFi eta ADIF-Alta Velocidad erakundeari egindakoak, trenbide-azpiegituren administrazio-jarduerari atxikitako ondasunen doako transferentziatzat joko dira. Eskualdaketa horiek Kontularitzako Informazio Sistematik eta Sustapen Ministerioaren erregistroetatik ondorioztatuko balioan baloratuko eta erregistratuko dira, otsailaren 22ko 4/2013 Errege Lege Dekretuaren 34. artikuluan ezarritakoaren arabera.

3. artikulua.  ADIFen eta ADIF-Alta Velocidad erakundearen lursailen inbentarioa.

1.  ADIFek eta ADIF-Alta Velocidad erakundeak beren titulartasuneko lursail guztien inbentario bat eduki beharko dute, baloratua eta kontabilitate-erregistroetan integratua, arau honen 1. artikuluko 5. paragrafoan aipatutako ministro-aginduak xedatzen duen moduan.

2.  ADIFek eta ADIF-Alta Velocidad erakundeak eros-prezioaren arabera baloratuko dituzte aurreko paragrafoan aipatutako lursailak. Eros-preziorik ez dagoen kasuetan, kalkulu-metodo desberdinak aplikatuta egingo da prezioaren zenbatespena. Kalkulu horiek erreferentziazko denbora-tarte berean desjabetutako edo erositako antzeko lursailen eros-prezioetan oinarrituko dira, arau honen 1. artikuluko 5. paragrafoan aipatutako Sustapeneko ministroaren aginduan zehaztutakoa betez.

3.  Aurreko 1. paragrafoan aipatutako inbentarioetan, otsailaren 22ko 4/2013 Errege Lege Dekretua indarrean sartu zenean ADIFen titulartasunekoak izatera igaro ziren Estatuaren titulartasuneko trenbide-azpiegiturak eta geltokiak kokatuta dauden lursailak sartuko dira, hala badagokio.

Aipatutako lursailei 2. paragrafoan aipatutako eros-prezioaren zenbatespena egiteko irizpideak aplikatuko zaizkie, lursail horiek kontularitzako informazio-sisteman nahiz Sustapen Ministerioaren erregistroetan baloratuta ez badaude.

4.  Ondasun higiezin horiek eros-prezioagatik edo, halakorik ezean, aurreko lerrokadan aipatutakoaren araberako balio aplikagarriagatik bi erakundeen kontularitzaerregistroetara gehitzea, gehitze hori zein kontabilitate-ekitalditan egiten den kontuan hartu gabe, aktiboen doako transferentziatzat joko da.

Lehen xedapen gehigarria.  ADIF-Alta Velocidad erakundearen finantza-jasangarritasuna.

1.  ADIF-Alta Velocidad erakundeak, finantza-jasangarritasunaren printzipioa betez, bermatuko du Estatuko kontabilitatearen legedi arautzailean zehaztutakoen araberako produkzio-kostuen eta salmentagatiko diru-sarreren arteko estaldura-ratioak sozietate ez-finantzarioen sektoreko unitate publiko gisa sailkatzea ahalbidetuko duela.

2.  Inbertsioen aurrekontuak eta gauzatzeak egokiak izango dira epearen eta zenbatekoaren aldetik; ezin izango da, inola ere, ADIF-Alta Velocidad erakundearen sozietate ez-finantzario izaera (Estatutako kontabilitatearen xedeetarako) arriskuan jar dezakeen inbertsiorik egin.

3.  Erakundearen Ustiapeneko eta Kapitaleko Aurrekontuak gauzatzean, ADIF-Alta Velocidad erakundearen sozietate ez-finantzario izaerari eusteko arriskutsua izan daitekeen ratio-jaitsiera eragin dezakeen desbideratzerik egonez gero, indarreko inbertsioak birprogramatu egin beharko dira, harik eta ratioa arrisku-mailatik kanpo geratzen den arte.

4.  Gastuei eragin diezaieketen kontratuek, lankidetza-hitzarmenek eta ADIF-Alta Velocidad erakundearen beste zeinahi jarduerek ratioan izango duten eragina aintzatetsi beharko da, eta erreferentziazko gutxieneko balioa zorrozki beteta gauzatu beharko dira, Estatuko kontabilitatearen xedeetarako, sozietate ez-finantzario izaten jarraitzeko.

5.  Horretarako, hiru hilean behin, magnitude horien bilakaerari, uneko ratioari, eta bilakaeraren gaineko aurreikuspenari buruzko informazioa emango dio Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioari. Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioak, igorri zaion informazioa ikusita, bete beharreko estaldura-ratioari eragiten dion arriskurik hautemanez gero, jakinaren gainean jarriko du ADIF-Alta Velocidad, dagozkion neurriak har ditzan, eta Ekonomia Gaietarako Gobernuaren Ordezko Batzordeari egoera jakinaraziko dio.

6.  Aurrez esandakoaz gain, ADIF-Alta Velocidad erakundeak nahitaez eman beharko dio Estatuko Administrazioko Esku Hartzailetza Nagusiari aipatutako Zuzendaritza Zentroak eskatutako informazio guztia, gastuen estaldura-ratioak betetzen diren egiaztatzeko eta, dagozkion baldintzen arabera, Europako Batzordea informatzeko.

7.  Oraingo edo etorkizuneko diru-sarrerei eragin diezaieketen ekintzak kostuak estaltzera zuzendu beharko dira, jasangarritasun-printzipioa betez.» Bigarren xedapen gehigarria.  ADIF-Alta Velocidad enpresa-erakunde publikoak obligazioak eta zorraren ordezko balore-tituluak jaulkitzea.

ADIF-Alta Velocidad erakundeak jaulkitako obligazioek uztailaren 2ko 1/2010 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitako Kapital Sozietateei buruzko Legearen testu bateginean xedatutakoa bete beharko dute. Hala ere, jaulkipen horiek esklusiboki inbertitzaile instituzionalei edo profesionalei bideratutakoak badira, eta atzerriko legeen pean egindakoak badira, aipatutako legedian zehaztutako baldintzak soilik bete beharko dituzte.

Hirugarren xedapen gehigarria.  Trenbide-sistema energia elektrikoz hornitzea.

1.  ADIF eta ADIF-Alta Velocidad enpresa-erakunde publikoak izango dira ondare gisa esleituta dituzten energia elektrikoaren hornikuntzarako puntuen titular, eta erakunde bakoitza izango da dagozkion amortizazio- eta mantentze-kostuen arduradun, bai eta titulartasunarekin lotuta erregelamenduz ezarritako betebeharrena ere.

2.  Trenbide Sektoreari buruzko azaroaren 17ko 39/2003 Legearen 40.3.a) artikuluan ezarritakoa aplikatuko zaio ADIF-Alta Velocidad erakundeari; hau da, trenbide-azpiegituren administratzaileak interes orokorreko trenbide-sarean integratutako trenbide-azpiegiturak energia elektrikoz hornitzeko zerbitzu osagarria eskaini beharko die horixe eskatzen duten trenbide-enpresei, eta, halaber, ADIFen titulartasuneko azpiegiturak energia elektrikoz hornitu ahalko ditu; eta, horretarako, elektrizitatea garraiatzeko eta banatzeko sarerako sarbide-kontratuak sinatu ahal izango ditu ADIFen beraren izenean, banatzaileekin zuzenean edo enpresa merkaturatzaileen bidez, eta, era berean, interes orokorreko trenbide-sareko hornidura-puntu guztietarako energia-kontratuak sinatu ahal izango ditu enpresa merkaturatzaileekin.

Lehen xedapen iragankorra.  ADIFen eta ADIF-Alta Velocidad erakundearen segurtasunbaimenak.

2013ko abenduaren 31n ADIF eta ADIF-Alta Velocidad enpresa-erakunde publikoak dagokien segurtasun-baimenaren jabe direla joko da; horrenbestez, aipatutako datatik aurrera, erakunde biek trenbide-zirkulazioaren segurtasunari dagozkion indarreko araudian zehaztutako betebehar guztiak bete beharko dituzte. Hala eta guztiz ere, aipatutako datatik hasita sei hilabeteko epean, egoki diren eskabidea eta agiriak aurkeztu beharko dituzte Trenbideen Zuzendaritza Nagusiaren aurrean, dagokien segurtasunbaimena eman diezaien, hala badagokie; hori guztia, ekainaren 22ko 810/2007 Errege Dekretuaren bidez onetsitako interes orokorreko trenbide-sareko zirkulaziosegurtasunaren Erregelamenduko 9. eta 14. artikuluen artean adierazitakoari jarraiki, biak barne.

Bigarren xedapen iragankorra.  ADIF-Alta Velocidad erakundearen sareari buruzko lehen adierazpena.

1.  Xedapen hau indarrean sartzen denetik gehienez sei hilabeteko epean argitaratuko da ADIF-Alta Velocidad erakundearen sarearen gaineko lehen adierazpena onartzeko akordioa Estatuko Aldizkari Ofizialean. Kasu horretan, ez da beteko trenbide-azpiegituraren ahalmena esleitzeko prozedurari eta sareari buruzko adierazpenaren apirilaren 7ko FOM/897/2005 Aginduaren 5.1 artikuluan ezarritako epea.

ADIF-Alta Velocidad erakundearen sareari buruzko lehen adierazpena argitaratu bitartean, ADIFek onartutako eta indarrean dagoen adierazpena aplikatuko zaio erakundeari, errege lege-dekretu honen 1.5 artikuluan aipatutako aginduak erakunde berriari esleitutako trenbide-azpiegiturei dagokienez.

2.  ADIF-Alta Velocidad erakundeak administratuko duen trenbide-sareari dagokionez, xedapen hau indarrean sartzen denetik lehen zerbitzu-ordutegia indarrean sartzen den arte, trenbide-enpresek erakunde berria sortzean eskaintzen ari ziren trenbide-garraioko zerbitzuak emateko beharrezkoa den azpiegitura-ahalmena izango dute, eta, gainera, zerbitzu berriak eskaintzeko ahalmena eskatu ahalko dute, trenbideazpiegituren gaitasuna esleitzeko prozeduraren eta sarearen gaineko adierazpenari buruzko apirilaren 7ko FOM/897/2005 Aginduan ezarritako prozedurari jarraiki.

Azken xedapenetako lehenengoa.  Hidrokarburoen Sektoreari buruzko urriaren 7ko 34/1998 Legea aldatzea.

Aldatu egiten da Hidrokarburoen Sektoreari buruzko urriaren 7ko 34/1998 Legea.

Honela egongo da idatzita: Bat.  50, 51 eta 52. artikuluak honela geratuko dira idatzita:

«50. artikulua.  Gutxieneko segurtasun-izakinak.

1.  Estatuan petrolio-produktuen handizkako banaketa egiteko baimena duten operadore guztiek eta lege honek araututako operadoreei erosi ez zaizkien petrolioerregaien eta motor-erregaien txikizkako banaketa-jarduerak gauzatzen dituzten enpresek Gobernuak erregelamendu bidez zehaztutako produktuen gutxieneko segurtasun-izakinak eduki beharko dituzte beti, kopuruari, produktu motari, biltegiratze-lekuari eta kokapen geografikoari dagokienez; gehienez ere, urteko salmenten ehun eta hogei egunez eduki beharko dituzte, ezarriko den metodologiaren arabera kalkulatuta. Gobernuak berrikusi egin ahal izango du gehieneko kopuru hori, Espainiako Erresumaren nazioarteko konpromisoek hala eskatzen dutenean.

Erregaien eta motor-erregaien kontsumitzaileek ere, lege honek araututako operadoreek hornitzen ez dituzten zatian, gutxieneko segurtasun-izakinak eduki beharko dituzte, erregelamendu bidez zehaztutako kopuruan, beren urteko kontsumoaren arabera.

Lehen aipatutako gutxieneko segurtasun-izakinei larrialdietarako erreserba iritziko zaie, eta Espainiak nazioarteko konpromisoak, petrolioaren merkatuaren hornikuntza segurtatzeari buruzkoak, betetzea bermatzeko xedea dute.

Halaber, petrolio-erreserben kategoriak erregelamendu bidez zehaztuko dira, merkataritzako erreserbak barne, eta Industria, Energia eta Turismo Ministerioak erreserba espezifikoak ezarri ahal izango ditu, hornikuntza-segurtasuna bermatzeko.

2.  Petrolioaren gas likidotuen kasuan, produktuaren handizkako operadoreek, hala nola produktu hori operadore edo merkaturatzaile baimenduei erosten ez dieten merkaturatzaile edo kontsumitzaileek, gutxieneko segurtasun-izakinak eduki beharko dituzte. Gutxieneko kopurua beren urteko salmenten edo kontsumoen gehienez hogeita hamar eguni dagokiona izango da.

3.  Gutxieneko segurtasun-izakinak hilero zenbatu beharko dira, Estatuan kokatutako eta aurreko paragrafoetan aipatutako operadoreek eta enpresek biltegiratutako izakin guztiak kontuan hartuta. Izakin horiek erabilgarri eta fisikoki eskuragarri egon beharko dira, Estatuko merkatuaren hornikuntza segurtatzeko, eta edozein unetan egiaztatu ahalko ditu erakunde eskudunak edo 52. artikuluan aipatutako Biltegiratze Erakunde Zentralak.

4.  Erregelamendu bidez zehaztuko dira gutxieneko segurtasun-izakinak etengabe bermatzeko administrazio-prozedura eta betebeharrak, izakin horiek bi kopuru hauetako handiena hainbeste izan daitezen: eguneko batez besteko inportazio garbien laurogeita hamar eguni dagokiena edota erreferentziazko urteko batez besteko eguneko barne-kontsumoaren hirurogeita bat eguni dagokiena, petrolio baliokidean.

Halaber, informazioa igortzeko betebeharra ezarri ahalko zaie gutxieneko segurtasun-izakinak edukitzera derrigortuta ez dauden erakundeei, baldin eta Espainiako lurraldean petrolio findugabea eta/edo petrolio-produktuak sartzen badituzte.

5.  Industria, Energia eta Turismo Ministerioak izango du gutxieneko segurtasun-izakinak edukitzeko betebeharra betetzen den ikuskatzeko ardura, behartuta dagoen subjektua handizkako operadorea bada; behartuta daudenak txikizkako banatzaileak edo kontsumitzaileak direnean, Administrazio autonomikoek izango dute ardura hori.

Erregelamendu bidez zehaztuko da zein prozeduraren bidez emango dioten informazioa elkarri ikuskaritza egiteko eskumena duen Administrazio publiko eskudunak eta 52. artikuluan aipatutako Petrolio Produktuen Erreserba Estrategikoen Korporazioak.

51. artikulua.  Gutxieneko segurtasun-izakinak edukitzeko betebeharra duten subjektuak.

1.  Erregelamendu bidez ezarriko da zein prozedurari heldu behar zaion subjektu guztiek urte bakoitzeko maiatzaren 31 baino lehen ezagutu ditzaten hurrengo urteko urtarrilaren 1etik aurrera biltegiratze-betebeharrak kalkulatzeko aplikatuko diren modalitateak.

Halaber, behartuta dauden subjektuek eduki beharreko erreserben kopuruak ezarriko dira. Korporazioak gorde beharko ditu horiek nahitaez, baita, nahitaezko ehunekoez gain, gorde nahi dituen guztiak ere. Ezarritako nahitaezko kopuruaz gaindiko erreserbak gordetzeko eskubidea gauzatu nahi badute operadoreek, aurreko urteko ekainaren 30a baino lehen jakinarazi beharko dute beren asmoa.

Petrolio-produktuen gutxieneko segurtasun-izakinak edukitzeko betebeharra duten subjektuek erregelamenduz ezarritako moduan laga edo alokatu beharko dituzte beren izakinak, eta Korporazioari beren instalazioak eskaini.

Erreserbak erosteko, saltzeko, alokatzeko eta biltegiratzeko eragiketak kontratu estandarren arabera egingo dira. Industria, Energia eta Turismo Ministerioak onartuko ditu eredu horiek.

2.  Behartuta dauden subjektuek erregelamenduz zehaztutako moduan bete ahal izango dituzte erreserbak Espainiako Erresumaren alde gordetzeko betebeharrak, beren jabetzako izakinen bidez, edo biltegiratze-erakunde zentralekin zein Espainiako mugetatik kanpo biltegiratzeko ahalmena duten Europar Batasuneko beste estatu kide batzuetako operadore ekonomikoekin sinatutako alokairu-kontratuak direla medio eskuragarri dauden izakinen bidez; betiere, hirugarrenei inola ere laga edo alokatu ez bazaizkie, eta Industria, Energia eta Turismo Ministerioaren baimena jaso badute. Era berean, Europar Batasuneko beste estatu kide batzuetako zein gainontzeko estatuetako subjektuek Espainian gutxieneko segurtasun-izakinak nola eta zer baldintzatan eratu behar dituzten zehaztuko da.

Halaber, beren jabetzako izakinen bidez bete ahalko dituzte betebehar horiek, edo behartuta dauden beste subjektu batzuekin edo Espainian biltegiratzeko ahalmena duten operadoreekin sinatutako alokairu-kontratuak direla medio eskuragarri dituzten izakinen bidez; betiere, hirugarrenei inola ere laga edo alokatu ez bazaizkie, eta aurrez Korporazioari jakinarazita.

3.  Edonola ere, bermatuta egon beharko da larrialdietarako erreserben eta beste estatu kide baten kontura Espainian biltegiratutako berariazko erreserben erabilgarritasuna. Halaber, hornidurak eten larriren bat jasango balu, lege honen 49. artikuluaren kariaz Espainiako Erresumak har ditzakeen neurriek ez dute eragotziko larrialdietarako erreserben eta beste estatu kide baten kontura biltegiratutako berariazko erreserben transferentzia, erabilera edo banaketa.

52. artikulua.  Biltegiratze Erakunde Zentrala.

1.  Petrolio Produktuen Erreserba Estrategikoen Korporazioaren xedea, Biltegiratze Erakunde Zentrala den aldetik, erregelamenduz zehaztutako hidrokarburo-erreserbak erostea, eratzea, mantentzea eta kudeatzea izango da.

2.  Halaber, irabazi-asmorik gabeko zuzenbide publikoko korporazioa denez, interes orokorraren alde jardungo du, nortasun juridiko propioarekin, zuzenbide pribatuko araubidean. Lege honetan eta garatzeko xedapenetan ezarritakoaren arabera jardungo du. Korporazioa, bere jarduerak gauzatzean, Estatuko Administrazio Orokorraren babespean arituko da; Industria, Energia eta Turismo Ministerioaren bidez jasoko du babes hori.

3.  Lehenengo paragrafoan ezarritakoa eragotzi gabe, Korporazioak honako eginkizun hauek izango ditu:

a)  Lege honetan eta garatzeko xedapenetan zehaztutako erreserbak, merkataritza-erreserbak barne, identifikatzea, egiaztatzea, kontabilizatzea eta kontrolatzea; halaber, behartuta dauden subjektuek eta operadore ekonomikoek biltegiratutako erreserbak zein mailatan dauden adierazi beharko dio Industria, Energia eta Turismo Ministerioari, gutxienez hilean behin.

b)  Larrialdietarako erreserba biltegiratu guztien inbentario xehe eta iraunkorra ezartzea; hala badagokio, berariazko erreserbak salbuetsita. Inbentario horrek alderdi hauek jasoko ditu, bereziki: aipatutako erreserbak biltegiratuta dauden gordailua, findegia edo instalazioaren helbidea, hala nola kopuruak, jabea eta izaera, Europar Batasuneko Zuzenbideko arauetan zehaztuta dauden eta une horretan aplikatu behar diren kategorien arabera. Datu horiek bost urtez gorde beharko dira.

Industria, Energia eta Turismo Ministerioak edozein unetan eskatu ahal izango dio inbentario hori Korporazioari, eta gehienez hamar eguneko epea izango du igortzeko.

Urte bakoitzeko urtarrilaren 31 baino lehen, inbentario horren bertsio laburtua bidali beharko zaio Industria, Energia eta Turismo Ministerioari, aurreko urte naturalaren azken eguneko inbentarioan sartutako larrialdietarako erreserben kopuruak eta izaera adieraziz.

c)  Modu etengabean argitaratu behar da Korporazioak behartuta dauden subjektuei, bestelako operadore ekonomikoei edo beste biltegiratze-erakunde zentralei bermatu ahalko dizkien erreserba-bolumenei buruzko informazio osoa, produktu-kategoriatan sailkatua. Halaber, urte bakoitzeko maiatzaren 31 baino lehen argitaratuko du behartuta dauden subjektuen konturako erreserben biltegiratze-zerbitzuak zein baldintzatan eskainiko dituen.

d)  Industria, Energia eta Turismo Ministerioaren aginduz, hala badagokio, ezar daitezkeen berariazko erreserbak modu esklusiboan erostea edo saltzea.

e)  Operadore ekonomikoen edo behartuta dauden subjektuen erreserbak erregelamenduz ezarritako baldintzetan eratzea, mantentzea eta kudeatzea.

Alokairu-kontratuak direla medio eskuragarri dituen erreserbak ezin izango dizkie hirugarrenei inola ere laga edo alokatu.

f)  Espainiako Erresumak etengabe biltegiratuta dauzkan petrolio baliokidearen erreserba guztiak eta produktu-kopuruak kalkulatzea eta egiaztatzea, eguneko batez besteko inportazio garbien eta erreferentziazko urteari dagokion eguneko batez besteko barne-kontsumoko egunen bidez kalkulatuta, Europako legediaren eta Espainiako Erresumak hartutako nazioarteko itunetatik eratorritako betebeharren arabera.

Halaber, Industria, Energia eta Turismo Ministerioari igorri beharko dizkio erregelamenduz ezarritako hidrokarburoen gaineko harreman estatistikoak.

g)  Industria, Energia eta Turismo Ministerioari hidrokarburoen merkatuaren hornidura-segurtasunaren betebeharrak ezartzera eta eguneratzera bideratutako jarduerak eta neurriak proposatzea, Espainiako Erresumak hartutako nazioarteko konpromisoak betez.

h)  Herri-administrazioekin elkarlanean jardutea, informazioa eta aholkuak emateko, eta hidrokarburoen sektoreko bere eskumeneko alderdiei loturiko edozer jarduera gauzatzeko; bereziki, Espainiaren prestakuntza-maila eta larrialdietarako erreserben biltegiratzea ikuskatzeari dagokionez.

i)  Industria, Energia eta Turismo Ministerioak hidrokarburoen sektoreko hornidura-segurtasunari buruz enkargatutako eginkizunak.

4.  Korporazioak, hala dagokionean, zehapen-espedienteak abiaraztea proposatu beharko dio agintaritza eskudunari, eta, beharrezkoa den kasuetan, Estatuaren Administrazio Orokorrari horren berri eman beharko dio. Helburu horietarako, behar den informazioa bilduko du eta beharrezko ikuskaritzak egingo ditu, behartuta dauden subjektuek betebeharrak betetzen dituzten kontrolatzeko.

5.  Korporazioa sozietateen gaineko zergatik salbuetsita egongo da, kideek egindako finantza-ekarpenen ondoriozko errentari dagokionez.

Kideen ekarpenak, Korporazioaren erreserba-hornidura areagotzen duten heinean, ez dira zerga-kenkaritzat hartuko sozietateen gaineko zergaren zergaoinarriak zehazteko garaian. Ekarpen horiek Korporazioaren kideei dagozkien ondarearen hazkundeak edo murrizketak zehazteko zenbatetsiko dira. Baja ematen dutenerako balioko dute, baita beharrezko izakinen kopurua aldatzen denerako ere, kasuan-kasuko araudiaren arabera.

Aurreko lerrokadan aipatutako eragiketen ondoriozko errentek ez dute dibidenduen ezarpen bikoitzagatiko kenkaria egiteko eskubiderik emango Korporazioaren sozietateen gaineko zergaren zerga-oinarrian sartu gabeko errentei dagokien zatian.

Era berean, sozietateen gaineko zergatik salbuetsita egongo da izakin estrategikoak erabili diren eragiketen ondorioz Korporazioak lor dezakeen errenta.

Errenta hori ezingo da kideen artean banatu edo mailegatu, ezta antzeko eragiketa finantzarioak egiteko erabili ere.

6.  Korporazioak, dagozkion betebeharrak betetzen dituela bermatzeko, petrolio findugabea eta petrolio-produktuak erosi ahalko ditu, hala nola kontratuak sinatu, erregelamenduz ezarritako muga eta baldintzekin.

Korporazioak Industria, Energia eta Turismo Ministerioaren aurretiazko baimena jaso beharko du izakin estrategikoak erabili ahal izateko. Izakin horiek batez besteko erosketa-kostu haztatuaren prezioan erabili beharko ditu, edo merkatuko prezioan bestela, bestea baino handiagoa balitz, erregelamenduz ezarritako salbuespen kasuetan izan ezik. Halaber, Korporazioak, izakinak kontabilizatzeko, sortu zenetik aurrerako batez besteko erosketa-kostu haztatua erabiliko du.

7.  Lege honetan eta legea garatzeko xedapenetan ezarritako baldintzen arabera petrolio-produktuen (petrolioaren gas likidotuak eta gas naturala barne) gutxieneko segurtasun-izakinak edukitzera behartuta dauden subjektuek eta gas naturalaren hornidura dibertsifikatzera behartuta daudenek Korporazioaren finantzaketan lagundu beharko dute; horretarako, aurreko hilean saldutako edo kontsumitutako produktu-kopuruaren araberako kuota unitarioa ordaindu beharko dute, hilero.

Behartuta dauden subjektuen finantza-ekarpenak zehazteko, Korporazioak lege honetan ezarritako betebeharrak betetzeko dituen aurrekontu-kostuak hartuko dira kontuan. Industria, Energia eta Turismo Ministerioa arduratuko da finantzaekarpena finkatzeaz eta zenbatekoa zehazteaz, Korporazioak hala proposatuta, eta erregelamenduz ezarritako prozeduraren arabera. Ekarpen horiek ez dira, inola ere, Korporazioak eskainitako zerbitzuak baino handiagoak izango. Behartuta dagoen subjektuaren aldeko izakinak eratuz gero, ezin izango da kuotak ordaintzea eskatu, harik eta egiaz eratzen diren arte.

Finantza-ekarpen hori aski izan beharko da Korporazioak, erregelamenduz ezarritako baldintzetan, bere jarduerak modu egokian gauzatzeko beharrezkoak diren finantza-erreserbak izan ditzan.

8.  Gutxieneko segurtasun-izakinak edukitzera behartuta daudenek, baldin eta beren jarduera lege honetan araututako operadoreez bestelakoei erositako erregaien eta petrolio-erregaien hornidurari lotuta badago, erregelamenduz ezarritako baldintzetan eta kasuetan legearen 50. artikuluan ezarritako betebeharra bete ahalko dute, inportatutako edota kontsumorako erositako produktu tona bakoitzeko kuota bat ordainduta. Kuota hori erregelamenduz ezarritako gutxieneko segurtasun-izakinak eratzeko, biltegiratzeko eta kontserbatzeko kostuak finantzatzera bideratuko da.

Kuota hori Industria, Energia eta Turismo Ministerioak zehaztuko du, beharrezko aldizkakotasunarekin, eta erregelamenduz xedatutako moduan jasoko du kuota Korporazioak.

9.  Korporazioaren eginkizunak, antolamendua eta jarduteko araubidea erregelamendu bidez zehaztuko dira. Bere administrazio-organoetan, modu egokian ordezkatuta egongo dira lege honen 42. eta 45. artikuluan aipatutako handizkako operadoreak eta 58. artikuluan araututako gas naturalaren merkaturatzaileak; halaber, Industria, Energia eta Turismo Ministerioaren ordezkariak izango dira bertan.

Aurreko paragrafoan aipatutako subjektuen ordezkariak Korporazioaren kide izango dira eta batzarrean parte hartuko dute; bertan izango duten botoa haien urteko finantza-ekarpenaren bolumenaren araberakoa izango da.

Industria, Energia eta Turismo Ministerioak izendatuko ditu hala Korporazioaren presidentea nola erregelamenduz zehaztutako administrazio-organoko kideen kopurua, energiaren sektorean esperientzia handia duten langile publikoen artetik.

Aipatutako departamentuaren titularrak betoa ezarri ahal izango die lege honetan eta berau garatzeko xedapenetan ezarritakoa urratzen duten Korporazioaren akordioei.» Bi.  110. artikuluaren f) idatz-zatia honela geratzen da:

«f)  Informazioa bidaltzeko betebeharrak ez betetzea, betebehar horiek indarrean dagoen araudiak ezartzen dituenean edota Administrazioak (Merkatuen eta Lehiaren Batzorde Nazionala, Petrolio Produktuen Erreserba Estrategikoen Korporazioa eta Sistemaren Kudeatzaile Teknikoa barne) aurrez egindako errekerimenduaren ondorio direnean.

Halaber, arau-hauste larritzat hartuko da sistemako subjektuek sistemako beste subjektu batzuekiko dituzten informazio- edo komunikazio-betebeharrak ez betetzea. Era berean, arau-hauste larritzat hartuko da informazioa eskatutako moduan eta epean ez bidaltzea.» Azken xedapenetako bigarrena.  Trenbide Sektoreari buruzko azaroaren 17ko 39/2003 Legea aldatzea.

Trenbide Sektoreari buruzko azaroaren 17ko 39/2003 Legea aldatu egiten da, eta honela geratzen da idatzita: Bat.  Hau da 20. artikuluaren testu berria:

«20. artikulua.  Trenbide-azpiegituren administratzailearen izaera juridikoa.

Trenbide-azpiegituren administrazioa eta, hala badagokio, eraikuntza, Estatuko eskumeneko esparruari dagokionez, Sustapen Ministerioari atxikitako enpresaerakunde publiko bati edo gehiagori egokituko zaizkio. Horiek nortasun juridiko propioa izango dute, jarduteko gaitasun osoaz eta ondare propioaz gain, eta lege honetan, Estatuko Administrazio Orokorraren Antolakuntzari eta Funtzionamenduari buruzko apirilaren 14ko 6/1997 Legean, beren estatutuetan eta gainerako arau aplikagarrietan ezarritakoen arauen pean egongo dira.» Bi.  Honela idatzita geratzen dira 22. artikuluaren 3. paragrafoaren b) eta c) idatzzatiak:

«b)  Trenbide-azpiegituren administratzaileak uraren, energiaren, garraioen eta posta-zerbitzuen sektoreetako kontratazio-prozedurei buruzko urriaren 30eko 31/2007 Legean aurreikusitako moduan egingo ditu kontratuak. Lege hau aplikagarri ez den kasuetan, trenbide-azpiegituren administratzaileak erakundeak berak erregulazio harmonizatuari atxiki gabeko kontratuak esleitzeko onartu beharko dituen barne-jarraibideetara egokitu beharko du bere jarduera, azaroaren 14ko 3/2011 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitako Sektore Publikoko Kontratuen Legearen testu bateginaren 191. artikuluan ezarritakoaren arabera.

c)  Aurrekoa gorabehera, trenbide-azpiegituren administratzaileak azaroaren 14ko 3/2011 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitako Sektore Publikoko Kontratuen Legearen testu bateginean administrazio publikoentzat ezarritako arauetara egokituko du bere jarduera, trenbide-azpiegiturak eraikitzeko edo aldatzeko obren kontratuak prestatzeari, esleitzeari, betetzeari, ondorioei eta azkentzeari dagokienez; salbuespen izango dira, hala ere, trenbide-azpiegituren elektrifikazioko, seinaleztapeneko eta mantentzeko obrak, eta zirkulazioaren gaineko kontrol-, zirkulazio- eta segurtasun-sistemen kudeaketa.» Hiru.  22. artikuluaren 3. paragrafoari d) lerrokada berri bat gehitzen zaio. Honela geratzen da idatzita:

«d)  Aurreko paragrafoen arabera, kontratuetan sartzen badira azaroaren 14ko 3/2011 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitako Sektore Publikoko Kontratuen Legearen testu bateginaren menpe kontratatu beharreko prestazioak, baita uraren, energiaren, garraioaren eta posta-zerbitzuen kontratazio-prozedurei buruzko urriaren 30eko 31/2007 Legearen menpe kontratatu beharreko prestazioak eta erakundeak berak, aipatutako testu bateginaren 191. artikuluan ezarritakoa betez, onartutako jarraibideen arabera kontratatu beharreko prestazioak ere, trenbideazpiegituren administratzaileak ikuspuntu ekonomikotik munta handienekoa den prestazioa hartuko du aintzat, aipatutako kontratuak prestatzean, esleitzean, ondorioak zehaztean eta azkentzean jarraitu beharreko arauak zehazteko.

Hainbat jarduera gauzatzeko asmoa dagoen kasu horietan, Sektore Publikoko Kontratuen Legearen testu bateginaren 134. artikuluan aipatutako aurretiazko ebaluazio-agiriaren bidez agerian geratzen bada 134. artikuluko baldintzak eta araudi aplikagarrian aurreikusitako ordezko kontratazio-formulak ez direla aski, aipatutako arauen arabera, aurreikusitako helburuak eta xedeak betetzeko, trenbide-azpiegituren administratzaileak trenbide-azpiegiturak eraikiko edo kudeatuko ditu, sektore publikoaren eta sektore pribatuaren arteko lankidetza- kontratuak eginez, Sektore Publikoko Kontratuen Legearen testu bateginaren 11. artikuluan zehaztutako moduan. Kontratu horiek, lege honetan aurreikusitako berezitasunak aintzat hartuta, d) paragrafoaren lehen lerrokadan adierazitakoaren arabera aplikagarri diren arauen pean egongo dira, egin beharreko lanen artean plataformako eta/edo trenbidea-muntatzeko obrak badaude izan ezik. Kasu horretan, trenbide-azpiegituren administratzaileak sektore publikoaren eta sektore pribatuaren arteko lankidetza-kontratuei buruzko azaroaren 14ko 3/2011 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitako Sektore Publikoko Kontratuen Legearen testu bateginak administrazio publikoei agindutako arauetara egokituko du bere jarduera, edozein dela ere prestazio bakoitzaren kontratuaren aurrekontu osoarekiko pisu ekonomikoa.

Sektore publikoaren eta sektore pribatuaren arteko lankidetza-kontratuetan, gauzatzeko epea inbertsioen edo finantzaketa-formulen amortizazioaren arabera zehaztuko da, eta ez da aplikatuko Sektore Publikoko Kontratuen Legearen testu bateginaren 314. artikuluan aurreikusitako muga. Hala ere, kontratu horien iraunaldia ez da, inola ere, berrogei urtetik gorakoa izango. Halaber, sektore publikoaren eta sektore pribatuaren arteko lankidetza-kontratuaren balio zenbatetsia hamabi milioi eurokoa edo handiagoa bada, espedientea onartu aurretik Ministroen Kontseiluaren baimena beharko da; horrez gain, Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioaren derrigorrezko txosten loteslea beharko da, eta txosten horrek kontratuaren aurrekontu-ondorioak eta finantza-konpromisoak aztertuko ditu, bai eta kontratuak aurrekontu-egonkortasunaren betetze-mailan duen eragina ere.» Lau.  Honela idatzita geratzen da 22. artikuluaren 5. paragrafoaren lehen lerrokada:

«Trenbide-azpiegituren administratzaileak, halaber, dagokion obra publikoaren emakida-kontratuaren bidez eraiki edo administratu ahal izango ditu trenbideazpiegiturak; kontratu hori azaroaren 14ko 3/2011 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitako Sektore Publikoko Kontratuen Legearen testu bateginean ezarritako arauen pean egongo da, lege honetan aurreikusitako zehaztapenekin.» Azken xedapenetako hirugarrena.  Aurrekontuei buruzko azaroaren 26ko 47/2003 Lege Orokorra aldatzea.

Aldatu egiten da aurrekontuei buruzko azaroaren 26ko 47/2003 Lege Orokorraren 108.2 artikulua, eta honelaxe geratzen da idatzita:

«2.  Diruzaintza-kudeaketa erraztearren, Ekonomiako eta Lehiakortasuneko ministroak baimena eman ahal izango dio Altxor eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiari, aldi baterako aktiboak erosteko epe laburreko eragiketak, maileguak, eperako gordailuak eta altxortegiko kontuetan funts-ezarpenak egiteko. Baimen horretan, aipatutako eragiketak zein baldintzatan egin ahal izango diren zehaztuko da; eragiketek, betiere, kaudimenaren, publizitatearen, lehiaren eta gardentasunaren printzipioak bete beharko dituzte, eta kasuan kasuko eragiketa motari egokituta egon beharko dira.

Salbuespen gisa, eta helburua berbera izanik, Ekonomiako eta Lehiakortasuneko ministroak baimena eman ahal izango dio Altxor eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiari, gehienez ere hiru hilabeteko epea duten mailegueragiketa pasiboak egiteko.

Aurreko lerrokadetan adierazitako eragiketek ez dute aurrekontu-izaera izango; hala eta guztiz ere, eragiketa horien ondorioz sortzen diren etekinek edo gastuek aurrekontu-izaera izango dute, eta Estatuaren aurrekontura aplikatuko dira.

Aktiboak aldi baterako eskuratzeko eragiketen xede diren baloreak eta Espainiako Bankuak diru-politikako eragiketetan onartzen dituen baloreak berdinak izan ahalko dira.

Altxor eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiari baimena ematen zaio bigarren mailako balore-merkatuekiko (AIAF Errenta Finkoko Merkatua, kasu) atxikipena izapidetzeko, baldin eta merkatu horietan negoziatutako baloreak erabiltzea beharrezkoa bada aktiboak aldi baterako eskuratzeko eragiketetan.» Azken xedapenetako laugarrena.  ADIFen eta ADIF-Alta Velocidad erakundearen ustiapeneko eta kapitaleko aurrekontuak onartzea.

1.  ADIFen eta ADIF-Alta Velocidad erakundearen ustiapeneko eta kapitaleko 2014rako aurrekontuak onartzen dira, eta errege lege-dekretu honen eranskinari atxiki zaizkio. Ustiapeneko eta kapitaleko aurrekontu horiek 2014rako Estatuko Aurrekontu Orokorren Legean jasotako ustiapeneko eta kapitaleko aurrekontua ordeztuko dute.

2.  2014rako Estatuko Aurrekontu Orokorren Legearen III. eranskinean aipatutako zorpetze-baimenak 2.625.000 mila euroko gehieneko muga izango du, ADIF-Alta Velocidad erakundeari dagokionez.

Azken xedapenetako bosgarrena.  Eskumen-titulua.

1.  Errege dekretu-lege honen 1, 2 eta 3. artikuluetan, xedapen gehigarrietan eta iragankorretan, eta azken xedapenetako bigarrenean eta laugarrenean ezarritakoa Konstituzioaren 149.1.13, 149.1.21 eta 149.1.24 artikuluen babesean emana da. Artikulu horien arabera, Estatuaren eskumenekoak dira jarduera ekonomikoaren plangintza orokorrari buruzko oinarriak eta horren koordinazio orokorra, autonomia-erkidego bat baino gehiagoren lurraldetik pasatzen diren trenbideak eta lehorreko garraioak, eta interes orokorreko herri-lanak.

2.  Azken xedapenetako lehena Konstituzioaren 149.1.13 eta 149.1.25 artikuluen babesean emana da. Artikulu horiek eskumen esklusiboa aitortzen diote Estatuari jarduera ekonomikoaren plangintza orokorrari buruzko oinarriak zehazteko eta horren koordinazio orokorra egiteko, eta meatzeen eta energiaren araubidearen oinarriak zehazteko.

3.  Azken xedapenetan hirugarrena Konstituzioaren 149.1.11, 149.1.13 eta 149.1.14

artikuluen babesean emana da. Artikulu horiek Estatuari ematen diote eskumena kredituak, bankuak eta aseguruak antolatzeko oinarriak emateko, jarduera ekonomikoaren plangintza orokorrari buruzko oinarriak zehazteko eta horren koordinazio orokorra egiteko, eta Estatuaren zorra arautzeko.

Azken xedapenetako seigarrena.  Indarrean sartzea.

Lege hau Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunean sartuko da indarrean, azken xedapenetako laugarrena izan ezik, hori 2014ko urtarrilaren 1ean sartuko baita indarrean.

Madrilen emana, 2013ko abenduaren 13an.

JUAN CARLOS E.

Gobernuko presidentea, MARIANO RAJOY BREY

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2013 Entidad: ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF) - Alta Velocidad (miles de euros) PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

"CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS" A) OPERACIONES CONTINUADAS

1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS

a) Ventas 388.679

388.679

b) Prestaciones de servicio 2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN

3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO

4. APROVISIONAMIENTOS

a) Consumo de mercaderías 16.979

-17.179

-17.179

b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles c) Trabajos realizados por otras empresas d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 199.821

199.821

b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio - De la Administración General del Estado - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado - De otros del sector público estatal de carácter administrativo - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional - De la Unión Europea - De otros c) Imputación de subvenciones de explotación 6. GASTOS DE PERSONAL

a) Sueldos y salarios -21.607

-16.271

b) Indemnizaciones c) Seguridad Social a cargo de la empresa d) Otros 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

a) Servicios exteriores -4.905

-431

-402.767

-398.987

b) Tributos -2.780

c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales -1.000

d) Otros gastos de gestión corriente 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO

-270.678

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2013 Entidad: ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF) - Alta Velocidad (miles de euros) PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

"CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS" 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS

58.009

10. EXCESO DE PROVISIONES

11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO

a) Deterioros y pérdidas -300

-300

b) Resultados por enajenaciones y otras 12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS

13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD

- Al sector público estatal de carácter administrativo - Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional - A otros 14. OTROS RESULTADOS

15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS

16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) -49.043

17. INGRESOS FINANCIEROS

a) De participaciones en instrumentos de patrimonio 94.787

13.683

a1) En empresas del grupo asociadas a2) En terceros b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 13.683

81.104

b1) De empresas del grupo y asociadas b2) De terceros 18. GASTOS FINANCIEROS

81.104

-278.721

a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas b) Por deudas con terceros c) Por actualización de provisiones 19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS

a) Cartera de negocios y otros b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta -278.721

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2013 Entidad: ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF) - Alta Velocidad (miles de euros) PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

"CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS" 20. DIFERENCIAS DE CAMBIO

21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS

a) Deterioro y pérdidas b) Resultado por enajenaciones y otras 22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO

23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) -183.934

24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA

25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA

26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) -232.977

27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS

(A.3+27) -232.977

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS

28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6) -232.977

29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE

-232.977

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2014 Entidad: ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF) - Alta Velocidad (miles de euros) PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

"CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS" A) OPERACIONES CONTINUADAS

1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS

a) Ventas 479.882

479.882

b) Prestaciones de servicio 2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN

3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO

4. APROVISIONAMIENTOS

a) Consumo de mercaderías 15.861

-19.118

-19.118

b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles c) Trabajos realizados por otras empresas d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 207.320

207.320

b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio - De la Administración General del Estado - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado - De otros del sector público estatal de carácter administrativo - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional - De la Unión Europea - De otros c) Imputación de subvenciones de explotación 6. GASTOS DE PERSONAL

a) Sueldos y salarios -21.513

-16.199

b) Indemnizaciones c) Seguridad Social a cargo de la empresa d) Otros 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

a) Servicios exteriores -4.884

-430

-415.256

-412.149

b) Tributos -2.107

c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales -1.000

d) Otros gastos de gestión corriente 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO

-289.723

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2014 Entidad: ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF) - Alta Velocidad (miles de euros) PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

"CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS" 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS

71.281

10. EXCESO DE PROVISIONES

11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO

a) Deterioros y pérdidas -700

-700

b) Resultados por enajenaciones y otras 12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS

13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD

- Al sector público estatal de carácter administrativo - Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional - A otros 14. OTROS RESULTADOS

15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS

16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) 17. INGRESOS FINANCIEROS

a) De participaciones en instrumentos de patrimonio 28.034

122.610

9.246

a1) En empresas del grupo asociadas a2) En terceros b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 9.246

113.364

b1) De empresas del grupo y asociadas b2) De terceros 18. GASTOS FINANCIEROS

113.364

-360.960

a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas b) Por deudas con terceros c) Por actualización de provisiones 19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS

a) Cartera de negocios y otros b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta -360.960

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2014 Entidad: ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF) - Alta Velocidad (miles de euros) PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

"CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS" 20. DIFERENCIAS DE CAMBIO

21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS

a) Deterioro y pérdidas b) Resultado por enajenaciones y otras 22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO

23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) -238.350

24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA

25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA

26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) -210.316

27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS

(A.3+27) -210.316

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS

28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6) -210.316

29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE

-210.316

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2013 Entidad: ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF) - Alta Velocidad (miles de euros) PRESUPUESTO DE CAPITAL

"ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO" A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS

2. AJUSTES DEL RESULTADO

a) Amortización del inmovilizado (+) -232.977

380.923

270.678

b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) c) Variación de provisiones (+/-) d) Imputación de subvenciones (-) e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) 1.000

-58.009

300

f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-) g) Ingresos financieros (-) -94.787

h) Gastos financieros (+) 278.721

i) Diferencias de cambio (+/-) j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) k) Otros ingresos y gastos (-/+) -16.980

l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+) 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE

a) Existencias (+/-) b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) c) Otros activos corrientes (+/-) d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) e) Otros pasivos corrientes (+/-) f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

a) Pagos de intereses (-) -396.778

-45.325

-294.491

-121

260.600

-300.000

-17.441

-183.934

-278.721

b) Cobros de dividendos (+) c) Cobros de intereses (+) 94.787

d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) e) Otros pagos (cobros) (-/+) 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -432.766

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2013 Entidad: ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF) - Alta Velocidad (miles de euros) PRESUPUESTO DE CAPITAL

"ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO" B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

6. PAGOS POR INVERSIONES (-) a) Empresas del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material -2.137.956

-1.500

-1.505

-2.125.915

d) Inversiones inmobiliarias -8.380

e) Otros activos financieros -656

f) Activos no corrientes mantenidos para la venta g) Otros activos h) Unidad de negocio 7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) a) Empresas del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material d) Inversiones inmobiliarias e) Otros activos financieros f) Activos no corrientes mantenidos para venta g) Otros activos h) Unidad de negocio 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -2.137.956

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) - De la Administración General del Estado 1.211.502

46.760

46.760

- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado - De otros del sector público estatal de carácter administrativo - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional - De otros b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-) c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (-) d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (+) e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) - De la Administración General del Estado - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado 1.164.742

51.000

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2013 Entidad: ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF) - Alta Velocidad (miles de euros) PRESUPUESTO DE CAPITAL

"ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO" - De otros del sector público estatal de carácter administrativo - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional - De la Unión Europea 765.307

- De otros 348.435

f) Otras aportaciones de socios (+) - De la Administración General del Estado - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado - De otros del sector público estatal de carácter administrativo - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional - De la Unión Europea - De otros g) Adquisición de participaciones de socios externos (-) h) Venta de participaciones a socios externos (+) 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO

a) Emisión 1.434.220

1.456.120

1. Obligaciones y otros valores negociables (+) 600.000

2. Deudas con entidades de crédito (+) 803.320

3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+) 4. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados (+) - De la Administración General del Estado - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado - De otros del sector público estatal de carácter administrativo - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional - De otros 5. Préstamos procedentes del sector público (+) - De la Administración General del Estado - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado - De otros del sector público estatal de carácter administrativo - Del sector publico estatal de carácter empresarial o fundacional - De otros 6. Otras deudas (+) b) Devolución y amortización de 52.800

-21.900

1. Obligaciones y otros valores negociables (-) 2. Deudas con entidades de crédito (-) 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-) 4. Otras deudas (-) -21.900

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2013 Entidad: ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF) - Alta Velocidad (miles de euros) PRESUPUESTO DE CAPITAL

"ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO" 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

a) Dividendos (-) - A la Administración General del Estado - A Organismos Autónomos de la Administración General del Estado - A otros del sector público estatal de carácter administrativo - Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional - A otros b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-) 12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) 2.645.722

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) 75.000

EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO

EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO

75.000

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2014 Entidad: ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF) - Alta Velocidad (miles de euros) PRESUPUESTO DE CAPITAL

"ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO" A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS

2. AJUSTES DEL RESULTADO

a) Amortización del inmovilizado (+) -210.316

442.631

289.723

b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) c) Variación de provisiones (+/-) d) Imputación de subvenciones (-) e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) 1.000

-71.281

700

f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-) g) Ingresos financieros (-) -122.610

h) Gastos financieros (+) 360.960

i) Diferencias de cambio (+/-) j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) k) Otros ingresos y gastos (-/+) -15.861

l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+) 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE

a) Existencias (+/-) b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) -385.216

-402

-538.025

c) Otros activos corrientes (+/-) d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) e) Otros pasivos corrientes (+/-) f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

a) Pagos de intereses (-) -75.000

-100.000

328.211

-238.350

-360.960

b) Cobros de dividendos (+) c) Cobros de intereses (+) 122.610

d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) e) Otros pagos (cobros) (-/+) 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -391.251

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2014 Entidad: ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF) - Alta Velocidad (miles de euros) PRESUPUESTO DE CAPITAL

"ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO" B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

6. PAGOS POR INVERSIONES (-) a) Empresas del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material d) Inversiones inmobiliarias -2.890.800

-600

-11.000

-2.780.700

-98.500

e) Otros activos financieros f) Activos no corrientes mantenidos para la venta g) Otros activos h) Unidad de negocio 7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) a) Empresas del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material d) Inversiones inmobiliarias e) Otros activos financieros f) Activos no corrientes mantenidos para venta g) Otros activos h) Unidad de negocio 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -2.890.800

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

657.051

a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) - De la Administración General del Estado - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado - De otros del sector público estatal de carácter administrativo - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional - De otros b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-) c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (-) d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (+) e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) - De la Administración General del Estado - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado 657.051

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2014 Entidad: ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF) - Alta Velocidad (miles de euros) PRESUPUESTO DE CAPITAL

"ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO" - De otros del sector público estatal de carácter administrativo - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional - De la Unión Europea 285.400

- De otros 371.651

f) Otras aportaciones de socios (+) - De la Administración General del Estado - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado - De otros del sector público estatal de carácter administrativo - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional - De la Unión Europea - De otros g) Adquisición de participaciones de socios externos (-) h) Venta de participaciones a socios externos (+) 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO

a) Emisión 1. Obligaciones y otros valores negociables (+) 2. Deudas con entidades de crédito (+) 2.625.000

3.133.750

600.000

2.433.750

3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+) 4. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados (+) - De la Administración General del Estado - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado - De otros del sector público estatal de carácter administrativo - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional - De otros 5. Préstamos procedentes del sector público (+) - De la Administración General del Estado - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado - De otros del sector público estatal de carácter administrativo - Del sector publico estatal de carácter empresarial o fundacional - De otros 6. Otras deudas (+) b) Devolución y amortización de 100.000

-508.750

1. Obligaciones y otros valores negociables (-) 2. Deudas con entidades de crédito (-) 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-) 4. Otras deudas (-) -508.750

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2014 Entidad: ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF) - Alta Velocidad (miles de euros) PRESUPUESTO DE CAPITAL

"ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO" 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

a) Dividendos (-) - A la Administración General del Estado - A Organismos Autónomos de la Administración General del Estado - A otros del sector público estatal de carácter administrativo - Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional - A otros b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-) 12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) 3.282.051

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO

75.000

EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO

75.000

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2013 Entidad: ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF) - Alta Velocidad (miles de euros) PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Importe neto de la cifra de negocios PREV.

PPTO.

2012

2013

388.679

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación Trabajos realizados por la empresa para su activo 16.979

Aprovisionamientos -17.179

Otros ingresos de explotación 199.821

Gastos de personal -21.607

Otros gastos de explotación -402.767

Amortizaciones del inmovilizado -270.678

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 58.009

Exceso de provisiones Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado -300

Diferencia negativa de combinaciones de negocios Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad Otros resultados Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas = RESULTADO DE EXPLOTACIÓN Ingresos financieros Gastos financieros -49.043

94.787

-278.721

Variación de valor razonable en instrumentos financieros Diferencias de cambio Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero Incorporación al activo de gastos financieros = RESULTADO FINANCIERO

-183.934

Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia = RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

-232.977

Impuestos sobre beneficios = RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos -232.977

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2013 Entidad: ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF) - Alta Velocidad (miles de euros) PÉRDIDAS Y GANANCIAS

= RESULTADO DEL EJERCICIO

PREV.

PPTO.

2012

2013

-232.977

Resultado atribuido a socios externos = RESULTADO DE LA ENTIDAD / RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE

-232.977

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2014 Entidad: ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF) - Alta Velocidad (miles de euros) PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Importe neto de la cifra de negocios PREV.

PPTO.

2013

2014

388.679

479.882

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación Trabajos realizados por la empresa para su activo 16.979

15.861

Aprovisionamientos -17.179

-19.118

Otros ingresos de explotación 199.821

207.320

Gastos de personal -21.607

-21.513

Otros gastos de explotación -402.767

-415.256

Amortizaciones del inmovilizado -270.678

-289.723

58.009

71.281

-300

-700

-49.043

28.034

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras Exceso de provisiones Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado Diferencia negativa de combinaciones de negocios Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad Otros resultados Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas = RESULTADO DE EXPLOTACIÓN Ingresos financieros Gastos financieros 94.787

122.610

-278.721

-360.960

-183.934

-238.350

-232.977

-210.316

-232.977

-210.316

Variación de valor razonable en instrumentos financieros Diferencias de cambio Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero Incorporación al activo de gastos financieros = RESULTADO FINANCIERO Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia = RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS Impuestos sobre beneficios = RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2014 Entidad: ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF) - Alta Velocidad (miles de euros) PÉRDIDAS Y GANANCIAS

= RESULTADO DEL EJERCICIO

PREV.

PPTO.

2013

2014

-232.977

-210.316

-232.977

-210.316

Resultado atribuido a socios externos = RESULTADO DE LA ENTIDAD / RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2013 Entidad: ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF) - Alta Velocidad (miles de euros) ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Resultado del ejercicio antes de impuestos Ajustes del resultado PREV.

PPTO.

2012

2013

-432.766

-232.977

380.923

Cambios en el capital corriente -396.778

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación -183.934

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN Pagos por inversiones -2.137.956

-2.137.956

Cobros por desinversiones C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio 2.645.722

46.760

Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio Pagos por adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante Cobros por enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos 1.164.742

Cobros por otras aportaciones de socios Pagos por adquisición de participaciones de socios externos Cobros por venta de participaciones a socios externos Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero 1.456.120

-21.900

Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES

75.000

(A+B+C+D) EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO

75.000

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2014 Entidad: ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF) - Alta Velocidad (miles de euros) ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Resultado del ejercicio antes de impuestos Ajustes del resultado PREV.

PPTO.

2013

2014

-432.766

-391.251

-232.977

-210.316

380.923

442.631

Cambios en el capital corriente -396.778

-385.216

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación -183.934

-238.350

-2.137.956

-2.890.800

-2.137.956

-2.890.800

2.645.722

3.282.051

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN Pagos por inversiones Cobros por desinversiones C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio 46.760

Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio Pagos por adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante Cobros por enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos 1.164.742

657.051

1.456.120

3.133.750

-21.900

-508.750

Cobros por otras aportaciones de socios Pagos por adquisición de participaciones de socios externos Cobros por venta de participaciones a socios externos Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES

75.000

(A+B+C+D) EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO

75.000

75.000

75.000

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2013 Entidad: ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF) - Alta Velocidad (miles de euros) BALANCE

PREV.

PPTO.

2012

2013

ACTIVO ACTIVO NO CORRIENTE

- INMOVILIZADO INTANGIBLE

- INMOVILIZADO MATERIAL

- INVERSIONES INMOBILIARIAS

- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO

- INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

37.530.589

27.155

36.914.564

228.370

22.263

337.237

- ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO

- DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES

1.000

- FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS ACTIVO CORRIENTE

415.816

- ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA

- EXISTENCIAS

45.325

- DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR

- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO

294.491

1.000

- INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO

- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO

- EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

75.000

37.946.405

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2013 Entidad: ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF) - Alta Velocidad (miles de euros) BALANCE

PREV.

PPTO.

2012

2013

PATRIMONIO NETO Y PASIVO PATRIMONIO NETO

20.841.383

- INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE

20.841.383

- FONDOS PROPIOS

11.651.626

Capital 12.410.989

Primas de emisión Reservas 97.841

(Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante) Resultados de ejercicios anteriores -624.227

Otras aportaciones de socios Resultado del ejercicio -232.977

(Dividendo a cuenta) Otros instrumentos de patrimonio neto Reservas en sociedades consolidadas Reservas en sociedades puestas en equivalencia - AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR

- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS

9.189.757

- DE SOCIOS EXTERNOS PASIVO NO CORRIENTE

- PROVISIONES A LARGO PLAZO

- DEUDAS A LARGO PLAZO

15.982.648

54.241

12.192.518

- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO

- PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO

- PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO

3.620.889

115.000

- ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES PASIVO CORRIENTE

1.122.374

- PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA

- PROVISIONES A CORTO PLAZO

- DEUDAS A CORTO PLAZO

- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO

- ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR

40.954

831.934

28.886

220.600

- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

37.946.405

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2014 Entidad: ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF) - Alta Velocidad (miles de euros) BALANCE

PREV.

PPTO.

2013

2014

ACTIVO ACTIVO NO CORRIENTE

- INMOVILIZADO INTANGIBLE

- INMOVILIZADO MATERIAL

- INVERSIONES INMOBILIARIAS

- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO

- INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

37.530.589

39.500.473

27.155

27.756

36.914.564

38.881.136

228.370

230.212

22.263

22.775

337.237

337.574

1.000

1.020

415.816

1.479.913

- ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO

- DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES

- FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS ACTIVO CORRIENTE

- ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA

- EXISTENCIAS

- DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR

- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO

45.325

45.727

294.491

1.358.186

1.000

1.000

75.000

75.000

37.946.405

40.980.386

- INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO

- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO

- EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2014 Entidad: ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF) - Alta Velocidad (miles de euros) BALANCE

PREV.

PPTO.

2013

2014

PATRIMONIO NETO Y PASIVO PATRIMONIO NETO

20.841.383

21.432.626

- INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE

20.841.383

21.432.626

- FONDOS PROPIOS

11.651.626

11.441.310

12.410.989

12.410.989

97.841

97.841

-624.227

-857.204

-232.977

-210.316

9.189.757

9.991.316

15.982.648

18.664.069

Capital Primas de emisión Reservas (Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante) Resultados de ejercicios anteriores Otras aportaciones de socios Resultado del ejercicio (Dividendo a cuenta) Otros instrumentos de patrimonio neto Reservas en sociedades consolidadas Reservas en sociedades puestas en equivalencia - AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR

- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS

- DE SOCIOS EXTERNOS PASIVO NO CORRIENTE

- PROVISIONES A LARGO PLAZO

- DEUDAS A LARGO PLAZO

54.241

56.703

12.192.518

14.817.518

3.620.889

3.672.548

115.000

117.300

1.122.374

883.691

- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO

- PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO

- PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO

- ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES PASIVO CORRIENTE

- PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA

- PROVISIONES A CORTO PLAZO

- DEUDAS A CORTO PLAZO

- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO

- ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR

40.954

41.773

831.934

408.080

28.886

28.019

220.600

405.819

37.946.405

40.980.386

- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2013 Entidad: ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF) (miles de euros) PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

"CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS" A) OPERACIONES CONTINUADAS

1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS

a) Ventas b) Prestaciones de servicio 128.199

111.529

16.670

2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN

3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO

4. APROVISIONAMIENTOS

a) Consumo de mercaderías 3.882

-80.711

-80.711

b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles c) Trabajos realizados por otras empresas d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio - De la Administración General del Estado 1.002.848

417.848

585.000

585.000

- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado - De otros del sector público estatal de carácter administrativo - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional - De la Unión Europea - De otros c) Imputación de subvenciones de explotación 6. GASTOS DE PERSONAL

a) Sueldos y salarios -670.560

-507.271

b) Indemnizaciones c) Seguridad Social a cargo de la empresa d) Otros 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

a) Servicios exteriores -150.086

-13.203

-411.683

-400.458

b) Tributos -7.815

c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales -3.410

d) Otros gastos de gestión corriente 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO

-311.598

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2013 Entidad: ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF) (miles de euros) PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

"CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS" 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS

209.956

10. EXCESO DE PROVISIONES

11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO

69.036

a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras 69.036

12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS

13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD

- Al sector público estatal de carácter administrativo - Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional - A otros 14. OTROS RESULTADOS

15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS

16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) -60.631

17. INGRESOS FINANCIEROS

a) De participaciones en instrumentos de patrimonio 15.991

2.308

a1) En empresas del grupo asociadas a2) En terceros b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 2.308

13.683

b1) De empresas del grupo y asociadas b2) De terceros 18. GASTOS FINANCIEROS

13.683

-28.505

a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas b) Por deudas con terceros c) Por actualización de provisiones 19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS

a) Cartera de negocios y otros b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta -28.505

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2013 Entidad: ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF) (miles de euros) PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

"CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS" 20. DIFERENCIAS DE CAMBIO

-275

21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS

a) Deterioro y pérdidas b) Resultado por enajenaciones y otras 22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO

23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) -12.789

24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA

25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA

26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) -73.420

27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS

(A.3+27) -73.420

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS

28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6) -73.420

29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE

-73.420

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2014 Entidad: ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF) (miles de euros) PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

"CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS" A) OPERACIONES CONTINUADAS

1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS

a) Ventas b) Prestaciones de servicio 123.638

106.763

16.875

2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN

3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO

4. APROVISIONAMIENTOS

a) Consumo de mercaderías 3.965

-85.120

-85.120

b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles c) Trabajos realizados por otras empresas d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio - De la Administración General del Estado 1.035.904

450.904

585.000

585.000

- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado - De otros del sector público estatal de carácter administrativo - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional - De la Unión Europea - De otros c) Imputación de subvenciones de explotación 6. GASTOS DE PERSONAL

a) Sueldos y salarios -661.612

-498.577

b) Indemnizaciones c) Seguridad Social a cargo de la empresa d) Otros 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

a) Servicios exteriores -149.853

-13.182

-414.557

-402.666

b) Tributos -8.481

c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales -3.410

d) Otros gastos de gestión corriente 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO

-296.107

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2014 Entidad: ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF) (miles de euros) PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

"CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS" 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS

209.394

10. EXCESO DE PROVISIONES

11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO

41.400

a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras 41.400

12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS

13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD

- Al sector público estatal de carácter administrativo - Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional - A otros 14. OTROS RESULTADOS

15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS

16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) -43.095

17. INGRESOS FINANCIEROS

a) De participaciones en instrumentos de patrimonio 10.000

754

a1) En empresas del grupo asociadas a2) En terceros b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 754

9.246

b1) De empresas del grupo y asociadas b2) De terceros 18. GASTOS FINANCIEROS

9.246

-53.597

a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas b) Por deudas con terceros c) Por actualización de provisiones 19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS

a) Cartera de negocios y otros b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta -53.597

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2014 Entidad: ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF) (miles de euros) PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

"CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS" 20. DIFERENCIAS DE CAMBIO

-275

21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS

a) Deterioro y pérdidas b) Resultado por enajenaciones y otras 22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO

23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) -43.872

24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA

25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA

26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) -86.967

27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS

(A.3+27) -86.967

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS

28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6) -86.967

29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE

-86.967

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2013 Entidad: ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF) (miles de euros) PRESUPUESTO DE CAPITAL

"ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO" A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS

2. AJUSTES DEL RESULTADO

a) Amortización del inmovilizado (+) -73.420

44.924

311.598

b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) c) Variación de provisiones (+/-) d) Imputación de subvenciones (-) e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) 3.410

-209.956

-69.035

f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-) g) Ingresos financieros (-) -15.991

h) Gastos financieros (+) 28.505

i) Diferencias de cambio (+/-) 275

j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) k) Otros ingresos y gastos (-/+) -3.882

l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+) 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE

a) Existencias (+/-) b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) -230.206

42.750

-61.429

c) Otros activos corrientes (+/-) d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) e) Otros pasivos corrientes (+/-) f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

a) Pagos de intereses (-) -429.661

760

217.374

-12.514

-28.505

b) Cobros de dividendos (+) c) Cobros de intereses (+) 15.991

d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) e) Otros pagos (cobros) (-/+) 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -271.216

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2013 Entidad: ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF) (miles de euros) PRESUPUESTO DE CAPITAL

"ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO" B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

6. PAGOS POR INVERSIONES (-) a) Empresas del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material -161.114

-197

-9.640

-149.691

d) Inversiones inmobiliarias -930

e) Otros activos financieros -656

f) Activos no corrientes mantenidos para la venta g) Otros activos h) Unidad de negocio 7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) a) Empresas del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material d) Inversiones inmobiliarias e) Otros activos financieros f) Activos no corrientes mantenidos para venta g) Otros activos h) Unidad de negocio 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -161.114

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

160.261

a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) - De la Administración General del Estado - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado - De otros del sector público estatal de carácter administrativo - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional - De otros b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-) c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (-) d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (+) e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) - De la Administración General del Estado - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado 160.261

120.000

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2013 Entidad: ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF) (miles de euros) PRESUPUESTO DE CAPITAL

"ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO" - De otros del sector público estatal de carácter administrativo - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional - De la Unión Europea 21.276

- De otros 18.985

f) Otras aportaciones de socios (+) - De la Administración General del Estado - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado - De otros del sector público estatal de carácter administrativo - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional - De la Unión Europea - De otros g) Adquisición de participaciones de socios externos (-) h) Venta de participaciones a socios externos (+) 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO

a) Emisión 250.000

260.000

1. Obligaciones y otros valores negociables (+) 2. Deudas con entidades de crédito (+) 260.000

3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+) 4. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados (+) - De la Administración General del Estado - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado - De otros del sector público estatal de carácter administrativo - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional - De otros 5. Préstamos procedentes del sector público (+) - De la Administración General del Estado - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado - De otros del sector público estatal de carácter administrativo - Del sector publico estatal de carácter empresarial o fundacional - De otros 6. Otras deudas (+) b) Devolución y amortización de -10.000

1. Obligaciones y otros valores negociables (-) 2. Deudas con entidades de crédito (-) 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-) 4. Otras deudas (-) -10.000

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2013 Entidad: ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF) (miles de euros) PRESUPUESTO DE CAPITAL

"ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO" 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

a) Dividendos (-) - A la Administración General del Estado - A Organismos Autónomos de la Administración General del Estado - A otros del sector público estatal de carácter administrativo - Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional - A otros b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-) 12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) 410.261

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) -22.069

EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO

97.069

EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO

75.000

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2014 Entidad: ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF) (miles de euros) PRESUPUESTO DE CAPITAL

"ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO" A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS

2. AJUSTES DEL RESULTADO

a) Amortización del inmovilizado (+) -86.967

88.630

296.107

b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) c) Variación de provisiones (+/-) d) Imputación de subvenciones (-) e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) 3.410

-209.394

-41.400

f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-) g) Ingresos financieros (-) -10.000

h) Gastos financieros (+) 53.597

i) Diferencias de cambio (+/-) 275

j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) k) Otros ingresos y gastos (-/+) -3.965

l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+) 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE

a) Existencias (+/-) b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) 329.192

-2.147

150.695

c) Otros activos corrientes (+/-) d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) e) Otros pasivos corrientes (+/-) f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

a) Pagos de intereses (-) -240.000

766

419.878

-43.597

-53.597

b) Cobros de dividendos (+) c) Cobros de intereses (+) 10.000

d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) e) Otros pagos (cobros) (-/+) 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 287.258

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2014 Entidad: ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF) (miles de euros) PRESUPUESTO DE CAPITAL

"ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO" B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

6. PAGOS POR INVERSIONES (-) a) Empresas del grupo y asociadas -484.167

-900

b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material -482.267

d) Inversiones inmobiliarias e) Otros activos financieros -1.000

f) Activos no corrientes mantenidos para la venta g) Otros activos h) Unidad de negocio 7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) a) Empresas del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material d) Inversiones inmobiliarias e) Otros activos financieros f) Activos no corrientes mantenidos para venta g) Otros activos h) Unidad de negocio 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -484.167

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

196.909

a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) - De la Administración General del Estado - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado - De otros del sector público estatal de carácter administrativo - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional - De otros b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-) c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (-) d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (+) e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) - De la Administración General del Estado - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado 196.909

120.000

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2014 Entidad: ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF) (miles de euros) PRESUPUESTO DE CAPITAL

"ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO" - De otros del sector público estatal de carácter administrativo - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional - De la Unión Europea - De otros f) Otras aportaciones de socios (+) - De la Administración General del Estado - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado - De otros del sector público estatal de carácter administrativo - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional - De la Unión Europea - De otros g) Adquisición de participaciones de socios externos (-) h) Venta de participaciones a socios externos (+) 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO

a) Emisión 1. Obligaciones y otros valores negociables (+) 2. Deudas con entidades de crédito (+) 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+) 4. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados (+) - De la Administración General del Estado - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado - De otros del sector público estatal de carácter administrativo - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional - De otros 5. Préstamos procedentes del sector público (+) - De la Administración General del Estado - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado - De otros del sector público estatal de carácter administrativo - Del sector publico estatal de carácter empresarial o fundacional - De otros 6. Otras deudas (+) b) Devolución y amortización de 1. Obligaciones y otros valores negociables (-) 2. Deudas con entidades de crédito (-) 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-) 4. Otras deudas (-) 76.909

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2014 Entidad: ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF) (miles de euros) PRESUPUESTO DE CAPITAL

"ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO" 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

a) Dividendos (-) - A la Administración General del Estado - A Organismos Autónomos de la Administración General del Estado - A otros del sector público estatal de carácter administrativo - Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional - A otros b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-) 12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) 196.909

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO

75.000

EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO

75.000

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2013 Entidad: ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF) (miles de euros) PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Importe neto de la cifra de negocios PREV.

PPTO.

2012

2013

1.273.686

128.199

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación Trabajos realizados por la empresa para su activo Aprovisionamientos Otros ingresos de explotación Gastos de personal Otros gastos de explotación Amortizaciones del inmovilizado Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras Exceso de provisiones Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 22.732

3.882

-129.798

-80.711

705.099

1.002.848

-628.192

-670.560

-1.158.148

-411.683

-341.651

-311.598

83.464

209.956

5.426

16.855

69.036

Diferencia negativa de combinaciones de negocios Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad Otros resultados 26.756

Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas = RESULTADO DE EXPLOTACIÓN Ingresos financieros Gastos financieros -123.771

-60.631

111.374

15.991

-265.369

-28.505

41

-275

Variación de valor razonable en instrumentos financieros Diferencias de cambio Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros -19.942

Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero Incorporación al activo de gastos financieros = RESULTADO FINANCIERO

-173.896

-12.789

-297.667

-73.420

Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia = RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS Impuestos sobre beneficios = RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos 169

-297.498

-73.420

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2013 Entidad: ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF) (miles de euros) PÉRDIDAS Y GANANCIAS

= RESULTADO DEL EJERCICIO

PREV.

PPTO.

2012

2013

-297.498

-73.420

-297.498

-73.420

Resultado atribuido a socios externos = RESULTADO DE LA ENTIDAD / RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2014 Entidad: ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF) (miles de euros) PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Importe neto de la cifra de negocios PREV.

PPTO.

2013

2014

128.199

123.638

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación Trabajos realizados por la empresa para su activo Aprovisionamientos Otros ingresos de explotación 3.882

3.965

-80.711

-85.120

1.002.848

1.035.904

Gastos de personal -670.560

-661.612

Otros gastos de explotación -411.683

-414.557

Amortizaciones del inmovilizado -311.598

-296.107

209.956

209.394

69.036

41.400

-60.631

-43.095

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras Exceso de provisiones Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado Diferencia negativa de combinaciones de negocios Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad Otros resultados Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas = RESULTADO DE EXPLOTACIÓN Ingresos financieros Gastos financieros 15.991

10.000

-28.505

-53.597

-275

-275

-12.789

-43.872

-73.420

-86.967

-73.420

-86.967

Variación de valor razonable en instrumentos financieros Diferencias de cambio Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero Incorporación al activo de gastos financieros = RESULTADO FINANCIERO Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia = RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS Impuestos sobre beneficios = RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2014 Entidad: ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF) (miles de euros) PÉRDIDAS Y GANANCIAS

= RESULTADO DEL EJERCICIO

PREV.

PPTO.

2013

2014

-73.420

-86.967

-73.420

-86.967

Resultado atribuido a socios externos = RESULTADO DE LA ENTIDAD / RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2013 Entidad: ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF) (miles de euros) ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Resultado del ejercicio antes de impuestos PREV.

PPTO.

2012

2013

37.679

-271.216

-297.667

-73.420

Ajustes del resultado 435.352

44.924

Cambios en el capital corriente 122.796

-230.206

-222.802

-12.514

-3.610.534

-161.114

-3.611.257

-161.114

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN Pagos por inversiones Cobros por desinversiones C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio 723

2.956.107

410.261

327.000

Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio Pagos por adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante Cobros por enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos 1.100.023

160.261

1.675.550

260.000

-146.466

-10.000

-616.748

-22.069

713.817

97.069

97.069

75.000

Cobros por otras aportaciones de socios Pagos por adquisición de participaciones de socios externos Cobros por venta de participaciones a socios externos Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES

(A+B+C+D) EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2014 Entidad: ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF) (miles de euros) ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Resultado del ejercicio antes de impuestos Ajustes del resultado Cambios en el capital corriente Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN Pagos por inversiones PREV.

PPTO.

2013

2014

-271.216

287.258

-73.420

-86.967

44.924

88.630

-230.206

329.192

-12.514

-43.597

-161.114

-484.167

-161.114

-484.167

410.261

196.909

160.261

196.909

Cobros por desinversiones C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio Pagos por adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante Cobros por enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos Cobros por otras aportaciones de socios Pagos por adquisición de participaciones de socios externos Cobros por venta de participaciones a socios externos Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero 260.000

Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero -10.000

Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES

-22.069

(A+B+C+D) EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO

97.069

75.000

EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO

75.000

75.000

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2013 Entidad: ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF) (miles de euros) BALANCE

PREV.

PPTO.

2012

2013

ACTIVO ACTIVO NO CORRIENTE

- INMOVILIZADO INTANGIBLE

- INMOVILIZADO MATERIAL

- INVERSIONES INMOBILIARIAS

- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO

- INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

40.101.194

11.264.436

45.306

19.501

39.314.446

11.016.819

316.718

90.847

71.810

43.000

350.145

92.445

2.769

1.824

1.186.819

1.410.408

- ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO

- DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES

- FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS ACTIVO CORRIENTE

- ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA

22.269

- EXISTENCIAS

139.118

96.368

- DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR

920.159

981.588

- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO

1.868

989

- INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO

6.336

256.463

97.069

75.000

41.288.013

12.674.844

- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO

- EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2013 Entidad: ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF) (miles de euros) BALANCE

PREV.

PPTO.

2012

2013

PATRIMONIO NETO Y PASIVO PATRIMONIO NETO

23.899.550

8.679.401

- INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE

23.899.550

8.679.401

- FONDOS PROPIOS

15.477.679

3.566.416

16.043.912

3.679.683

109.099

11.258

-377.834

-51.105

-297.498

-73.420

8.421.871

5.112.985

15.358.482

3.475.583

Capital Primas de emisión Reservas (Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante) Resultados de ejercicios anteriores Otras aportaciones de socios Resultado del ejercicio (Dividendo a cuenta) Otros instrumentos de patrimonio neto Reservas en sociedades consolidadas Reservas en sociedades puestas en equivalencia - AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR

- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS

- DE SOCIOS EXTERNOS PASIVO NO CORRIENTE

- PROVISIONES A LARGO PLAZO

- DEUDAS A LARGO PLAZO

173.832

130.752

11.445.920

947.511

3.609.373

2.380.376

129.357

16.944

2.029.981

519.860

- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO

- PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO

- PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO

- ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES PASIVO CORRIENTE

- PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA

- PROVISIONES A CORTO PLAZO

- DEUDAS A CORTO PLAZO

- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO

- ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR

303.786

268.908

1.143.627

128.052

60.707

30.000

521.861

92.900

41.288.013

12.674.844

- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2014 Entidad: ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF) (miles de euros) BALANCE

PREV.

PPTO.

2013

2014

ACTIVO ACTIVO NO CORRIENTE

- INMOVILIZADO INTANGIBLE

11.264.436

12.093.174

19.501

19.932

11.016.819

11.843.276

- INVERSIONES INMOBILIARIAS

90.847

91.580

- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO

43.000

43.988

- INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

92.445

92.537

1.824

1.861

1.410.408

951.990

- INMOVILIZADO MATERIAL

- ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO

- DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES

- FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS ACTIVO CORRIENTE

- ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA

- EXISTENCIAS

- DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR

- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO

- INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO

96.368

98.516

981.588

530.893

989

989

256.463

246.592

75.000

75.000

12.674.844

13.045.164

- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO

- EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2014 Entidad: ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF) (miles de euros) BALANCE

PREV.

PPTO.

2013

2014

PATRIMONIO NETO Y PASIVO PATRIMONIO NETO

8.679.401

8.649.344

- INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE

8.679.401

8.649.344

- FONDOS PROPIOS

3.566.416

3.479.449

3.679.683

3.679.683

11.258

11.258

-51.105

-124.525

-73.420

-86.967

5.112.985

5.169.895

3.475.583

3.512.454

- PROVISIONES A LARGO PLAZO

130.752

133.323

- DEUDAS A LARGO PLAZO

947.511

947.511

2.380.376

2.414.337

16.944

17.283

519.860

883.366

- PROVISIONES A CORTO PLAZO

268.908

274.286

- DEUDAS A CORTO PLAZO

128.052

208.778

- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO

30.000

29.100

- ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR

92.900

371.202

12.674.844

13.045.164

Capital Primas de emisión Reservas (Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante) Resultados de ejercicios anteriores Otras aportaciones de socios Resultado del ejercicio (Dividendo a cuenta) Otros instrumentos de patrimonio neto Reservas en sociedades consolidadas Reservas en sociedades puestas en equivalencia - AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR

- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS

- DE SOCIOS EXTERNOS PASIVO NO CORRIENTE

- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO

- PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO

- PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO

- ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES PASIVO CORRIENTE

- PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA

- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Atxekitako dokumentuak:

Sustatzaileak:

  • deustu
  • ivap
  • Bizkaiako foru aldundia - Diputación foral de Bizkaia
  • Eusko jaurlaritza / Gobierno vasco - Justizia eta herri administrazio saila
  • BBK
  • Deusto - Instituto de estudios vascos / Euskal gaien institutua

Laguntzaileak:

© IUSPLAZA  Lege-oharra