Zuzenbidearen webgunea, euskaraz
Octava ediciión Premios Adrián Celaya

Lan zuzenbidea  >>  Legeria

28/2018 Errege Lege Dekretua, abenduaren 28koa, Pentsio publikoak handitu eta gizarte-, lan- eta enplegu-alorrean presako beste neurri batzuk hartzekoa.

2018-12-28

Erakundea: Estatuko Buruzagitza

Argitalpena: EAO, 2018/12/29 314zk

 Untitled

I. XEDAPEN OROKORRAK

ESTATUKO BURUZAGITZA

17992   28/2018 Errege Lege Dekretua, abenduaren 28koa, Pentsio publikoak handitu

eta gizarte-, lan- eta enplegu-alorrean presako beste neurri batzuk hartzekoa.

I

Errege lege-dekretu honek presaz eta lehentasunarekin heltzen dio 2019an pentsioak eta beste prestazio publiko batzuk KPI kontsumoko prezioen indizearen arabera handitzeko gaiari. Aurreikuspen hori osatzeko, alde batetik, prestazio horien zenbatekoa % 1,6 handitzea da asmoa, erreferentziatzat hartuta 2018an honako gehikuntza hau aplikatu izan balitz edukiko zuten zenbatekoa: 2017ko abendutik 2018ko azarora bitarteko hilekako kontsumoko prezioen indizearen urtetik urterako ehunekoen batezbestekoa, dezimal batekin adierazita (2018an, % 1,7 izan da). Pentsio publikoen erosteko ahalmenari eutsi ahal izateko, nahitaez eta presaka handitu behar dira horiek, Konstituzioak 86. artikuluan eskatzen duen bezala; neurri hori abian jartzeko, ez da itxaron behar Estatuko 2019ko Aurrekontu Orokorren Legea onartu arte. Izan ere, Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bategineko 58. artikuluan eta Estatuko Klase Pasiboen Legearen 27. artikuluan pentsioak handitzeko ezartzen den formula aplikatuko balitz, pentsio publikoak ehuneko 0,25 soilik handitu ahal izango lirateke 2019an, eta horrek kalte egingo lieke pentsiodunei (Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bategina urriaren 30eko 8/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onartu zen, eta Estatuko Klase Pasiboen Legea, berriz, apirilaren 30eko 670/1987 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez).

Horrenbestez, 2019an pentsioak errege lege-dekretu honetako 1. artikuluan ezartzen den bezala handituko dira, eta ez da aplikatuko Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bategineko 58. artikuluan eta Estatuko Klase Pasiboen Legearen testu bategineko 27. artikuluan ezartzen dena. Lehen xedapen gehigarrian ezartzen den bezala, sei hileko epealdian Gobernuak neurriak hartuko ditu aipatu berri diren artikulu horiek aldatzeko eta, elkarrizketa sozialaren esparruan eta Toledoko Ituneko Erabakien Jarraipenerako eta Ebaluaziorako Batzordeak emandako gomendioei jarraikiz, pentsioak handitzeko mekanismo bat ezartzeko. Mekanismo horrek pentsioen erosteko ahalmenari eusten zaiola bermatu beharko du eta, gainera, Gizarte Segurantzaren sistemaren gizarte- eta finantza-iraunkortasuna zaindu beharko du.

Lehen titulu horren osagarri gisa, I. eta II. eranskinak gehitu dira. I. eranskinean, 2019ko pentsioen gutxieneko zenbatekoak, mugak eta beste pentsio publiko batzuk zehazten dira; II. eranskinean, 2018ko zenbatekoak zehazten dira. 2018ko zenbatekoak zehaztea ezinbestekoa da, pentsioen gutxieneko zenbatekoak ez baitira pentsiotzat hartzen, baizik eta errenta-baldintza jakin batzuk betetzen dituzten pentsiodun batzuei bermatutako zenbateko kontsolidaezintzat. Hori dela eta, pentsiodunei onartutako pentsioak handituko dira, eta, gero, betekizun zehatz batzuk betetzen dituzten pentsiodunei gutxieneko pentsiora heltzeko osagarria onartuko zaie. Osagarri hori ez da kontsolidagarria. Horrenbestez, gutxieneko zenbatekoen taula ezarri behar da; gero, urtero, gutxieneko zenbateko horiek legez ezartzen den ehuneko baten arabera handituko dira. Taula berri hori 2018an indarrean egon zen gutxieneko zenbatekoen taularen ordezkoa izango da; horrela, 2018an onartu zen erosteko ahalmenarekiko diferentzia mantenduko da.

II

Gure Gizarte Segurantzako sistemak lortu duen babes-maila ez jaisteko eta arau honen bidez antolatzen den babesa areagotzeko erronkari aurre egingo bazaio, ezinbestekoa da ahalik azkarrena ezartzea sistemaren diru-sarrerak gehitzeko neurriak, babesak eragiten dituen gastuen gehikuntzari eusteko eta, ondorioz, finantza-oreka indartzeko, behar den bezala.

Hobekuntza horien adibide gisa aipatu behar da dekretu honen bidez ezartzen diren neurriek ekarriko duten pentsio publikoen igoera handiagoa dela indarreko arautegiaren arabera aplikatuko zitzaiena baino.

Gainera, langile autonomoen kolektibo batzuen ordezkariekin egin diren elkarrizketen ondorioz aldaketa garrantzitsu batzuk egiten dira haiei dagokienez. Hain zuzen ere, 2019ko urtarrilaren 1etik aurrera Gizarte Segurantzako Norberaren Konturako Langileen edo Langile Autonomoen Araubide Bereziaren babesa handituko da: orain arte borondatezkoak ziren kontingentzia guztiak nahitaezkoak izango dira (adibidez: jarduera uzteagatik babesa jasotzea, eta kontingentzia profesionalak).

Horrekin batera, babes horietako batzuk areagotu egingo dira; besteak beste, jarduera uzteagatik jasotzen den babesa. Hain zuzen ere, babes hori jasotzeko aldia oraingoa halako bi izango da hemendik aurrera; gainera, babes modalitate horren kontura ordainduko da norberaren konturako langileen kontingentzia guztien kotizazioa prestazio ekonomikoa jasotzeko eskubidea ematen duen aldi baterako ezintasuneko 61. egunetik aurrera.

Analisi honetan, asmoa ez da arauan sistemaren babes-eremua hobetzeko ezartzen diren neurri guzti-guztiak xehatzea, baina aipatu beharrekoa da hemendik aurrera nekazaritza arloko norberaren konturako langileei ere aplikatuko zaizkiela Lan Autonomoaren Estatutuaren uztailaren 11 ko 20/2007 Legeak 31. eta 32. artikuluetan langile autonomoen tarifa lauaren kotizaziorako ezartzen dituen onurak; horretarako, 31 bis eta 32 bis artikuluak sortzen dira lege-arau horretan.

Dena den, 2019ko Aurrekontuen Legea oraindik onartzeko dagoenez, oraingo ekitaldiko aurrekontuak automatikoki luzatuko dira datorren urtekoak onartu arte, Espainiako Konstituzioak 134.4 artikuluan ezartzen duenaren arabera. Hori dela eta, aparteko eta presazko beharrizana dago errege lege-dekretu baten bidez arautzeko sistemako araubideetako gehieneko mugaren eta gehieneko eta gutxieneko kotizazio-oinarrien igoera. Horrez gainera, kotizazio-tasa berriak finkatu behar dira aldaketen ondorioz beharrezkoak diren kasuetarako, honako bi helburu hauek lortzeko: batetik, arau honen bidez ezartzen den babes-eremuaren hobekuntzak eragingo duen gastuaren gehikuntzari aurre egitea; bestetik, Gizarte Segurantzako sistemaren finantza-bideragarritasuna bermatzea, sistema horren oinarria den solidaritatearen printzipioa aplikatuz, Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bategineko 2.1 artikuluaren babespean, defizita baitauka.

Ildo horretatik, nabarmentzekoak dira honako hauek: Gizarte Segurantzan kotizatzeko gehieneko muga ehuneko 7 handitzen da, eta gutxieneko kotizazio-oinarriak Lanbide arteko Gutxieneko Soldata 2019an handitu den ehuneko berean handitzen dira (ehuneko 22 inguru). Langile autonomoen kolektiboari ez zaio translazio hori oso-osorik egin. Izan ere, langile autonomoen gutxieneko oinarriak ehuneko 1,25 handitzen dira, eta hori bidezkoa da sektoreko entitate nagusiekin egin diren akordioen arabera, harik eta Gizarte Segurantzako araubide berezian egin behar den kotizazioa zehazteko modua funtsean aldatu arte. Izan ere, orain arte kotizazioa interesdunak hautatzen duen oinarriaren araberakoa izan da, eta aldaketaren ondoren langile autonomoak benetan jasotzen dituen diru-sarreren zenbatekoaren araberakoa izango da, Gizarte Segurantzako Araubide Orokorrean horretaz ezartzen denarekin bat etorriz.

Horrenbestez, sistemak erronka handiei aurre egin behar dienez gero, beraren finantza-egonkortasuna eta -sendotasuna indartu behar dira, eta aipatu berri ditugun babes-eremuko hobekuntza garrantzitsuei heldu behar zaie, eta, horregatik, Konstituzioak 86. artikuluan eskatzen duen aparteko eta presazko beharrizana gertatzen da, hau da, ahalik azkarrena onartu behar da errege lege-dekretu hau, sistemako araubideetako gehieneko kotizazioen muga eta gehieneko eta gutxieneko kotizazio-oinarriak handitzeko eta kotizazio-tasak finkatzeko.

III

Beste alde batetik, enpleguaren prekarietatearen aurka eta, zehatzago, iraupen laburreko kontratuetan egiten diren gehiegikerien aurka borrokatu behar da, eta, horretarako, presazko neurriak hartu behar dira, azken urteotan kontratu mota horren erabilera nabarmen handitu da eta. Horregatik, Gizarte Segurantzaren ikuspegitik, dekretu honek bi xede dauzka: batetik, horrelako kontratuak sinatzen dituzten langileen babesa iraupen handiagoko kontratuak sinatzen dituzten langileenarekin parekatzea; bestetik, kontratu horien kotizazioak handitzea, enpresaburuek kontratu mota hori erabiltzeko duten joera eragozteko.

Horretarako, Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren 151. artikulua aldatzen da, eta kontratu horiek egiteagatik ezartzen den kotizazioa gehitzen da, kasu batzuetan ehuneko 40.

Neurri horrek eragin onuragarria izango du Gizarte Segurantzako sistemaren diru-sarreretan, diru gehiago bilduko delako; gainera, aldi berean, baliteke enpresaburuek kontratu horiek erabiltzeko joera moteltzen laguntzea. Diru-sarrerak gehitzea ere neurri hori errege lege-dekretu baten bidez ezartzearen aldeko arrazoia da; izan ere, Gizarte Segurantzako sistemaren defizita handia da, eta diru gehiago biltzeko presazko neurriak onartu behar dira.

Era berean, langile autonomoen kotizazioen igoera lotuta dago langile horien babes soziala hobetzearekin. Horretarako, 249 bis artikulua sartzen da arau horretan; horren bitartez «denbora-koefiziente» bat ezartzen da (aipatu den kotizazioen igoerarekin bat datorrena) benetan lan egiten den egunei aplikatzeko, eta, horrela, langileek alta-egun gehiago eduki ahal izango dituzte eta aukera gehiago edukiko dituzte Gizarte Segurantzako sistemaren prestazioak jasotzeko.

 • IV

Errege lege-dekretu honetan ezartzen diren neurri-blokeetan handienetako bat Gizarte Segurantzako Norberaren Konturako Langileen edo Langile Autonomoen Araubide Bereziari buruzkoa da.

Lan autonomoa funtsezko pieza da lan-merkatuan, aberastasuna sortzen duelako eta funtsezkoa delako gure herrian enplegua sortzeko. Hori dela eta, lan-merkatuan fluxu gehiago sartzen laguntzeko eta horiek sendotzeko asmoarekin eta norberaren konturako langileen ekintzailetza bultzatzeko eta indartzeko asmoarekin, kotizazioan onura batzuk ezartzen dira arau honen bidez.

Beste alde batetik, kontuan hartu dira araubide berezi horrek besteen aldean dituen ezaugarri bereizgarriak. Horren harira, uste zabaldua da berezitasun horien araberakoak izan behar direla langile autonomoen eta Gizarte Segurantzaren arteko harremanak.

Ikuspegi horretatik, aintzat hartzen da langile autonomoen eta Gizarte Segurantzaren arteko harremanetan hobeto babestu behar direla langile horien jarduera eta jarduera horietan gerta daitezkeen kontingentziak. Horregatik, langile horiei babesa ematen zaie gerta daitezkeen kontingentzia guztietarako, arruntetarako zein profesionaletarako. Horrenbestez, langile autonomoek eskura ditzaketen prestazioen sorta ere handitu da, eta horri esker oraindik aurrera babes zabalagoa edukiko dute, nahitaez estali beharko baitira gaixotasun profesionalak eta laneko istripuak.

Estaldura hori, dekretu honen bidez zabaldu dena, Gizarte Segurantzarekin lankidetzan jarduten duten mutuek kudeatuko dute. Mutuak funtsezko elementuak dira langile autonomoen aseguruetan eta estalduran.

Horren guztiaren ondorioz Gizarte Segurantzako Langile Autonomoen Araubide Berezia Gizarte Segurantzako Araubide Orokorrera hurbilduko da.

Era berean, nabarmentzekoa da langile autonomoen figura bidegabe erabiltzearen aurkako borrokan egiten den aurrerapena, erakunde publiko eskudunek kontrol handiagoa edukitzeko behar dituzten tresnak indartzen dira eta. Hain zuzen ere, langile autonomoaren figura iruzur eginez erabiltzearen aurkako borroka indartu nahian, beste arau-hauste astun bat sartzen da (berari dagokion zehapenarekin) hori egiten dutenak zigortzeko.

Neurri horien bidez lortu nahi izan da langile autonomoen babesa handitzea eta haien ekintzailetza sustatzea, berentzat egokienak diren neurriak ezarriz. Beraz, azaldu den guztia kontuan hartuz, argi dago neurri hauek nahitaez eta presaka ezarri behar direla.

 • V

I. tituluan Gizarte Segurantzari buruz ezartzen diren neurriak errege lege-dekretu honen amaierako xedapenetako beste neurri batzuek osatzen dituzte.

Xedapen gehigarriei dagokienez, aparteko eta presazko beharrizantzat jotzen da bigarren xedapen gehigarria onartzea. Xedapen horrek Lan Autonomoaren Estatutuaren uztailaren 11ko 20/2007 Legearen zenbait artikulu indarrean jartzea geroratzen du norberaren kontura lanaldi partzialean diharduten langileei dagokienez -Estatuko aurrekontu orokorren legeetan egin izan den bezala-, zeren eta Administrazioak, azterlanak egin arren, oraindik ere ezin izan baitu argitu zer beharko litzatekeen langile autonomo horiei aplikatu ahal izateko lanaldi partzialean ari diren langileen arautegia. Izan ere, araudi hori beren kontura ari diren langileentzat da, hots, enpresaburu baten mendean dauden langileentzat, eta ezin zaie zuzenean aplikatu norberaren konturako langileei; hortaz, manu hauek indarrean jartzeak arazo larriak ekar litzake arautegi horren aplikaziorako.

Ezinbestekoa da, eta aparteko premia eta presakoa, hirugarren xedapen gehigarria onartzea, Gizarte Segurantzako sistemaren finantza-egonkortasuna mantentzeko. Xedapen horren bidez eten egiten da kontingentzia profesionalen kotizazioak laneko istripuen tasa gutxitzeagatik murrizteko sistema (martxoaren 10eko 231/2017 Errege Dekretuak arautzen duena) laneko istripuen tasa nabarmen murrizten duten enpresentzat, eta ez zaie aplikatuko 2019an sortzen diren kotizazioei, egiaztatu baita errege-dekretu horren bidez kontingentzia profesionalen kotizazioei dagokienez egindako aldaketek distortsioak eta diru-sarreren beherakada nabarmena ekarri dituztela. Gainera, 2019an errege-dekretu hori eraberrituko da.

Era berean, aparteko eta presazko premiatzat jotzen da laugarren xedapen gehigarrian biltzen den neurria ezartzea ere: esportatzeko diren tomate freskoak manipulatzeko eta ontziratzeko lanen araubide bereziko kotizazioak Gizarte Segurantzako Araubide Orokorrean egitea. Helburua sistemaren diru-sarrerak handitzea da. Horren harira, kontuan eduki behar da araubide berezi horretan kotizazio-sistema pribilegiatua eta guztiz defizitarioa aplikatu dela berrogei urtez; gaur egun, ordea, ez dago inolako arrazoirik modu berean jarraitzeko. Hortaz, araubide hori aspaldi eguneratu behar zen, baina, gaur egun, premia hori apartekoa eta presazkoa da, errege lege-dekretu honen bidez ezartzen diren hobekuntzek eragingo duten gastu-igoera konpentsatu behar da eta.

Jakinik prestakuntza-programetan parte hartzen duten pertsonak, enpresetan lanekoak ez diren praktikak egiten dituztenak eta kanpoan ikasketa-praktikak egiten dituztenak beren lege-arautegian eta erregelamenduetan ezartzen denaren arabera ez direla sartzen Gizarte Segurantzaren sisteman, bosgarren xedapen gehigarriak ezartzen du pertsona horiek Gizarte Segurantzako Araubide Orokorrean sartuko direla, besteren konturako langileekin parekatuta, beren babesgabetasuna ezabatzeko. Hori arrazoi nahikoa da neurriaren onarpena aparteko eta presazko premiatzat jotzeko.

Azkenik, seigarren xedapen gehigarrian arautzen da nola izango diren erretiro-adina aurreratzen zaien Ertzaintzako kideen kotizazioak. Hain zuzen ere, horretarako ezarritako kotizazio-tasa gehigarria handituko da, eta, ondorioz, 2019ko urtarrilaren 1etik aurrera ehuneko 9,90 izango da. Xedapen hori ezinbestean eta presaz onartu behar da: batetik, gehikuntza hori ez onartzeak kalte egingo lieke sistemako kontuei; bestetik, errege lege-dekretu honek ezartzen dituen gizarte-neurriek ekarriko duten gastu-igoera konpentsatu behar da.

 • VI

Errege lege-dekretu honen II. tituluan eta amaierako zatiko xedapen batzuetan lanaren eta enpleguaren arloetako presazko neurri batzuk ezartzen dira.

Langabeen babesari dagokionez, arau honetan gizarte-neurri bat ezartzen da Andaluziako Autonomia Erkidegoan gertatu diren eurite-uholdeen ondorioz lan-murrizketak izan dituzten nekazaritzako behin-behineko langileentzat: hogei lanaldi baino ez dituzte beharko urtarrilaren 10eko 5/1997 Errege Dekretuak ezartzen duen langabeziako sorospena eta apirilaren 11ko 426/2003 Errege Dekretuak arautzen duen nekazaritza-errenta jaso ahal izateko. Horrela, gertaera horiek langileen gizarte-babesean eragin dituzten ondorio txarrak arinduko dira. Langabeziako sorospena eta nekazaritza-errenta jaso ahal izateko behar diren lanaldien murrizketa hori erabaki honetan aipatzen diren Andaluziako Autonomia Erkidegoko probintzietan aplikatuko da: Ministroen Kontseiluaren erabakia, 2018ko azaroaren 2koa, adierazten duena Malaga, Sevilla, Cadiz, Valentzia, Castello, Tarragona eta Teruel probintziak eta Balear Uharteetako Autonomia Erkidegoa «babes zibileko larrialdi batean larri kaltetutako eremuak» direla 2018ko urriaren 18an, 19an, 20an eta 21ean izandako euri-erauntsien eta uholdeen ondorioz. Era berean, ez Sevillan, ez Cadizen, ez Malagan bizi ez diren Andaluziako langileei ere aplikatuko zaie neurri hau, baldin eta frogatzen badute probintzia horietan egin dituztela nekazaritza-lanaldiak.

Neurri hau ezarri beharra apartekoa eta presazkoa da, ezinbesteko kasua gertatu baita eguraldi oso txarraren ondorioz. Egoera ikusita, aparteko neurriak ezarri behar izan dira presaka, euri-jasa handiak izan diren eremuetan lanerako beso gutxiago behar izateak babesik gabe ez uzteko langileak. Gainera, neurri horrek aurrekariak ditu. Lehen ere antzeko neurriak ezarri dira inoiz horrelako kasuetarako: 10/2005 Errege Lege Dekretua, ekainaren 20koa; 2/2010 Errege Lege Dekretua, martxoaren 19koa; 1/2013 Errege Lege Dekretua, urtarrilaren 25ekoa; 1/2015 Errege Lege Dekretua, otsailaren 27koa. Dekretu horietan guztietan, prestazioak jasotzeko eskatzen den gutxieneko lanaldien kopurua murriztu zen.

Errege lege-dekretu honetan lanbide arteko gutxieneko soldatari buruzko bi xedapen daude. 2019an lanbide arteko gutxieneko soldata ehuneko 22,3 handituko da, 2018ko indarreko zenbatekoarekin erkatuta. Hori dela eta, batetik, lotura-arau espezifikoak ezarri behar dira lanbide arteko soldata oinarrizko soldataren edo soldata-osagarrien zenbatekoa edo igoera zehazteko erreferentzia gisa erabiltzen duten hitzarmen kolektiboetarako; bestetik, lege-gaikuntza osatu behar da igoera indarrean jartzen denean indarrean dauden estatukoez bestelako arau batzuk eta negozio juridiko pribatuak igoera horretatik bereizten dituzten erregelamendu-xedapenetarako. Era berean, lanbide arteko gutxieneko soldataren igoera 2019ko urtarrilaren 1ean jarriko denez indarrean, bi xedapen horiek nahitaez eta presaz ezarri behar dira.

Hitzarmenei dagokien blokean, neurri egokia ezartzen da negoziazio kolektiboari berriz ere protagonismoa emateko eta negoziatzaileei askatasun handiagoa emateko. Hain zuzen ere, hitzarmen kolektiboetan berriz ere ezarri ahal izango dira adinaren araberako nahitaezko erretiroak. Horrela, gure lan-legerian ezaguna den tresna bat berreskuratzen da, egokitzat jotzen baita enpresen enplegu-politiken arloko helburuak betetzeko. Ildo horretatik, xedapenak aukera emango du plantillak eraberritzeko: kontratua amaitzen zaien langileen ordez langabeak kontratatuko dira, lege-baldintza jakin batzuk betez gero, edo, bestela, aldi baterako kontratuak mugagabe bihurtuko dira edo lanaldi partzialeko kontratua duten langileei lanaldi osoko kontratua egingo zaie. Hau da, neurri honen funtsa ez da irizpiderik gabeko aukera ematea, baizik eta hitzarmenak egiteko gaitasuna onartzea, estrategia hori baliatzen duten enpresen edo sektoreen enplegu-politiken baldintzak kontuan hartzen dituena.

2018ko uztailaren 5ean CEOE eta CEPYME enpresa-elkarteek eta UGT eta CCOO sindikatuek enplegurako eta negozio kolektiborako VI. akordioa sinatu zuten. Akordioaren sinatzaileek Lan Administrazioari eskatu zioten lege-aldaketak egin zitzala hitzarmen kolektiboetan adinaren araberako nahitaezko erretiroari buruzko klausulak ezarri ahal izateko, enplegu-politiken arloko helburuei eta belaunaldi arteko erreleboei lotuta. Legerian orokorrean onartuta dago langileek beren borondatez eska dezaketela erretiroa, eskakizun jakin batzuk betez gero; nolanahi ere, egokitzat jotzen da aukera ematea negoziazio kolektiboan ezarri ahal izateko lan-kontratua erretiratzeko legezko adinera heltzeagatik azkenduko dela, aipatutako baldintzak betez gero. Lege-araubidea subsidiarioa izango da hitzarmen kolektiboan ezartzen diren xedapenei dagokienez. Gainera, proposamena Elkarrizketa Sozialaren Mahaiko gizarte-solaskideek eztabaidatu eta adostu dute.

Errege lege-dekretu honetan ezartzen den neurri honen bidez, erantzuna eman nahi zaio Espainiako gazteen enplegu-egoerari. Izan ere, berehala esku hartu behar da, 30 urtetik beherako pertsonen langabezia-tasa ehuneko 25etik gorakoa baita, eta oro har, berriz, ehuneko 14,55ekoa. Horrek esan nahi du ia milioi bat gazte daudela langabezian. Egoera horretan, berehala ezarri behar dira neurriak enpleguaren arloan belaunaldien arteko etena txikitzeko eta Espainiaren eta gure inguruneko herrialdeen arteko asimetria murrizteko. Alde horretatik, hitzarmenetan nahitaez erretiratzeko adina ezartzeko aukera ematen duen neurria bat dator Gobernuak hartu dituen beste neurri batzuekin: batez ere, Gazte Enpleguaren aldeko 2019-2021eko Talka Planarekin. Izan ere, Ministroen Kontseiluak 2018ko abenduaren 7ko erabaki baten bidez onartu zen plan horretan ezartzen diren neurri ugarietako bat da prestakuntza-programak eta ezagutzaren transmisioa bultzatzea errelebo-kontratuen bidez. Lan-merkatuan belaunaldien arteko erreleboa bultzatzeko, egokia da, horrenbestez, lege-gaikuntza ematea hitzarmen kolektiboetan erretiratzeko legezko adina ezarri ahal izateko enplegu-politiken helburuei lotuta; gainera, 30 urtetik beherakoen langabezia-tasa larria konponduko du, hein batean behintzat.

Beste alde batetik, Estatistikako Institutu Nazionalaren biztanleria aktiboaren azken inkestaren arabera, langabezia-tasa ehuneko 15etik beherakoa da, eta hori ez zen gertatzen 2008tik; zehazki, 2018ko hirugarren hiruhilekoan langabezia-tasa ehuneko 14,55 izan da. Horregatik, gure arau-esparruak ezartzen duenaren arabera langabezia-tasa ehuneko 15etik beherakoa denean aplikatzen diren lan-neurri batzuk, lan-kontratuei buruzko alderdi batzuk eta lan-arloko beste ekimen batzuk arautu behar dira.

Segurtasun juridikoa bermatzeko eta enpresaburuek eta langileek neurri horien indarrari buruzko zalantzarik eduki ez dezaten, aldaketa egokiak egin behar dira arautegian langabezia-tasa ehuneko 15etik beherakoa izateak eragin dien lan-kontratuak edo kontratu horiei buruzko arauak ezabatzeko. Lehenbizi, ekintzaileei laguntzeko kontratu mugagabea, lan-merkatua erreformatzeko premiazko neurriei buruzko uztailaren 6ko 3/2012 Legeak 4. artikuluan eta bederatzigarren xedapen iragankorreko 2. apartatuan arautzen duena. Bigarrenik, hogeita hamar urtetik beherako pertsonekin prestakuntzarako eta ikaskuntzarako kontratuak egin ahal izatea Langileen Estatutuaren testu bategineko 11.2.a) artikuluko lehen paragrafoan ezartzen den gehieneko adin-muga aplikatu gabe, testu bategin horretako bigarren xedapen iragankorreko 1. apartatuan ezartzen denarekin bat etorriz (urriaren 23ko 2/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onartu zen testu bategin hori). Hirugarrenik, Ekintzaileei laguntzeko eta enpleguaren sorrera eta hazkundea suspertzeko neurrien uztailaren 26ko 11/2013 Legeak 9. artikulutik 13.era eta lehen xedapen iragankorrean ezartzen dituen neurriak, honako hauei eragiten dietenak: prestakuntza-lotura duen lanaldi partzialeko kontratua; mikroenpresek eta enpresaburu autonomoek gazteei egindako kontratu mugagabeak; gazteei proiektu ekintzaile berrietan egindako kontratuak; gazteei egindako lehen enpleguko kontratuak; praktika-kontratuak egiteko pizgarriak.

Kontratu-mota eta neurri horiek bertan behera utzitzat jo behar dira azaldu diren arrazoiengatik, eta, ondorioz, berariaz baliogabetu behar dira; gainera, xedapen iragankor egokiak ezarri behar dira lehenago indarrean zegoen arautegiaren itzalpean egindako kontratuek indarrean jarraitu ahal izan dezaten.

Neurri horiek ezartzea aparteko eta presazko premiatzat jotzeko, honako hau hartzen da aintzat: langabezia-tasa ehuneko 15etik behera murrizteak segurtasun juridikorik apenas izatea ekarri du. Horregatik, ezinbestekoa da ahalik azkarrena zuzentzea sortu den ziurgabetasuna, enpresek eta langileek atzera ere konfiantza eduki dezaten lan-merkatuan.

Halaber, langabezia-tasaren beherakadak aparteko langabezia-sorospenaren indarraldiari ere eragiten dio. Sorospen hori Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bategineko hogeita zazpigarren xedapenean arautzen da (xedapen hori Estatuko 2018ko Aurrekontu Orokorren Legeak txertatu zuen testu bateginean). Izan ere, zazpigarren apartatuan ezartzen den bezala, xedapenaren indarraldia sei hilekoa da indarrean jartzen denetik, eta berez luzatuko da beste sei hilerako harik eta langabezia-tasa ehuneko 15etik beherakoa izan arte, luzapena aplikatu aurretik argitaratzen den biztanleria aktiboari buruzko azken inkestaren arabera.

Aldi baterako ezarri zen aparteko sorospen horren xedea hau zen, batetik: babesik gabe ez uztea langabezia-babesa amaitzen zaien pertsonen lanbide-prestakuntza eguneratzeko programetan (PREPARA) eta enplegua aktibatzeko programetan (PAE) parte har lezaketen pertsonak. Programa horiek ez dira luzatu, eta joan den apirilaren 30ean amaitu egin zen onuradun gehiago onartzeko epealdia. Bestetik, beste helburu bat ere bazegoen: Gobernuak eta gizarte-solaskideek epealdi egokia eduki behar zuten elkarrizketa sozialaren esparruan heldu ahal izateko langabeziaren babesaren aldaketari, egungo sistema arrazionalizatzeko eta errazteko.

Ondorioz, Gobernuak bere gain hartzen du langabezian daudenei laguntza-babesa emateko eredu berria -gaur egun indarrean dagoen eredu konplexu, askotariko eta eraginkortasunik gabearen ordezkoa- 2019ko lehen lau hiletan aurkezteko konpromisoa. Horrekin batera, babes-eredu berria ezarri bitartean ziurtatu nahi da estaldura, eta, horretarako, hemendik aurrera aparteko langabezia-sorospena ez da izango aldi baterako, Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bategineko hogeita zazpigarren xedapen gehigarriko 7. apartatua indargabetuko baita. Izan ere, neurri hau ezartzen ez bada, aparteko langabezia-sorospenaren hasierako indarraldia amaitu ondoren onuradunak babesik gabe geldituko dira. Hori dela eta, ezinbestekoa da xedapen hori presaz aldatzea, bermatu behar baita indarrean dagoela elkarrizketa sozialaren esparruan egin nahi diren langabezia-babesaren aldaketak onartu arteko aldian.

Uztailaren 3ko 6/2018 Legeak, Estatuko 2018ko Aurrekontu Orokorrenak, ehun eta hogeigarren xedapen gehigarrian, Gazte Bermearen Sistema Nazionalaren gazte onuradunak aktibatzeko eta laneratzeko neurria arautzen du. Neurri hori dirulaguntza bat da, prestakuntza-maila txikia duten 30 urtetik beherako gazteei ematen zaiena aktibatzen eta laneratzen laguntzeko. Dirulaguntza jaso ahal izateko, gazteek Gazte Bermearen Sistema Nazionalean izena eman behar izan dute, eta prestakuntzarako eta ikaskuntzarako kontratu baten bidez prestakuntza-jarduera bati ekin behar diote lanbide-gaitasunak eskuratzeko. Horrekin batera, 6/2018 Legearen ehun eta hogeita batgarren xedapen gehigarrian pizgarri bat ezartzen da Gazte Bermearen Sistema Nazionalaren gazte onuradunak aktibatzeko eta laneratzeko: berariazko hobaria Gizarte Segurantzako sisteman kontingentzia arruntengatik ordaindu behar diren enpresa-kuotetan. Horren bidez, ehun eta hogeigarren xedapen gehigarrian ezartzen den dirulaguntza jasotzen duten gazteekin egindako prestakuntzarako eta ikaskuntzarako kontratuak lan-kontratu mugagabe bihurtzea bultzatu nahi da.

Laguntza-neurri hori 2018ko abuztuaren 4an jarri zen indarrean, eta antzeman da ez dela eraginkorra izan, bai egungo egunera arte aurkeztu diren eskaeren kopuruagatik, bai enpresen lan-harremanen esparruan gertatu den nahasmenduagatik, egoera paradoxiko batera heldu baikara: neurriari heltzen dioten ikastunen soldata handiagoa izatea beren lanbide-jarduera gainbegiratzen duten pertsonena baino. Horrenbestez, indargabetu egiten da. Aurrekoarekin bat etorriz, kontratu horiek lan-kontratu mugagabe bihurtzeagatik jasotzen den hobaria ere indargabetzen da.

Neurri honen aparteko eta presazko premia honako arrazoi hauengatik justifikatzen da: batetik, ezinbesteko segurtasun juridikoa bermatu behar da, gatazkak sortu baitira autonomia-erkidegoen artean neurria enplegu-politikaren arloko eskumenen esparruan txertatzeko modua dela-eta; bestetik, neurriak eragin txarra eduki du soldatak negoziazio kolektiboaren bidez finkatzean, zeren, esan berri den bezala, dirulaguntza jasotzen dutenen soldata handiagoa izan baita prestakuntzarako eta ikaskuntzarako kontratuetan izendatutako lantegietako tutoreena baino.

 • VII

Errege lege-dekretua aldaketa horiek ordenamenduan sartzeko tresna gisa erabiltzeari dagokionez, bi gauza hartu behar dira kontuan: errege lege-dekretu bidez arlo batzuk ezin direla arautu eta, gainera, inguruabar jakin batzuk gertatu behar direla errege lege-dekretua erabiltzeko. Arautu ezin diren arloei dagokienez, hona zer ezartzen duen Konstituzioak 86.1 artikuluan: errege lege-dekretuek «ezin eragingo diete, ez Estatuaren funtsezko instituzioen ordenamenduari, ez I. tituluan araututako herritarren eskubide, betebehar eta askatasunei, ez autonomia-erkidegoen araubideari, ez hauteskunde-zuzenbide orokorrari». Errege lege-dekretu honen bidez ez zaie eragiten gai horiei.

Errege lege-dekretua erabiltzea aparteko eta presazko beharrizantzat jotzeko gertatu beharreko inguruabarrak direla-eta, kontuan hartu behar da Konstituzio Auzitegiaren doktrina, 2018ko ekainaren 7ko 61/2018 epaiaren IV. oinarri juridikoan laburbiltzen dena. Doktrina horren arabera, batetik, beharrezkoa da «Gobernuak tresna hori onartzeko aztertu dituen zioak era esplizituan eta arrazoituan azaltzea», hau da, presazko egoera azaltzea; bestetik, «ezinbesteko lotura egon behar da zehazten den presako egoeraren eta egoera horri erantzuna emateko hartzen den neurriaren artean». Konstituzio Auzitegiak adierazi duen bezala, oro har «lege-dekretuaren erabilera «ekonomia-koiuntura gatazkatsuak» deituriko egoeretan onartu ohi da». Lege-dekretua bidezko tresna da, egoera horiek kudeatzeko, presazko legeria justifikatzen duen xedea lortzeko tresna egokia baita. Presazko legeriaren xedea, azken finean, «gobernu-helburuen egoera zehatzei laguntza ematea da, egoera horiek -aurreikusten zailak ziren arrazoiengatik- berehalako ekintza arauemaile bat behar dutelako, eta ekintza horri ekiteko epeak izan behar du legeak Parlamentuan bide arruntean edo presako prozeduraren bidez izapidetzeko behar den epea baino laburragoa» (Konstituzio Auzitegia: martxoaren 17ko 31/2011 epaia, 4. oinarri juridikoa; irailaren 14ko 137/2011 epaia, 6. oinarri juridikoa; maiatzaren 8ko 100/2012 epaia, 8. oinarri juridikoa). Azkenik, ohartu behar da egitura-aldaketa egiteak berez ez duela eragozten lege-dekretuaren figura erabili ahal izatea; izan ere, konpondu nahi den arazoa ustez egiturazkoa izatea gorabehera, gerta liteke noizbait aparteko eta presazko premia bihurtzea eta horri erantzuteko lege-dekretua onartu behar izatea. Hala denez ebazteko, kasu bakoitzeko inguruabarrak aztertu behar dira (Konstituzio Auzitegia: 137/2011 epaia, 6. oinarri juridikoa; 183/2014 epaia, 5. oinarri juridikoa; 47/2015 epaia, 5. oinarri juridikoa; 139/2016 epaia, 3. oinarri juridikoa)».

Gainera, errege lege-dekretu honek bete egiten ditu Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 129. artikuluan ezartzen diren erregulazio onaren printzipioak. Premia-printzipioa sobera justifikatuta dago arestian eman diren azalpenetan.

Segurtasun juridikoaren, proportzionaltasunaren eta efikaziaren printzipioei bagagozkie, nabarmentzekoa da aldaketak alderdi hori modu puntual, zehatz eta argian landu besterik ez duela egiten, aukerarik onena erabiliz, bete behar den lege-maila eta aipatutako presazko premia aintzat hartuta, hau da, errege lege-dekretu bat onartuz. Gardentasun-printzipioaz denaz bezainbatean, kasu honetan errege lege-dekretua onartzen denez, ez da beharrezkoa aurretik kontsulta publikoa egitea, eta entzunaldi-izapidea eta informazio publikoaren izapidea ere ez dira behar. Amaitzeko, efizientzia-printzipioari dagokionez, errege lege-dekretu honek ez du administrazio-kargarik ezartzen.

Horrenbestez, Konstituzioak 86. artikuluan ezartzen duen baimenaz baliatuz, Laneko, Migrazioetako eta Gizarte Segurantzako ministroak proposatuta eta Ministroen Kontseiluak 2018ko abenduaren 28ko bileran eztabaidatu ondoren, hauxe

XEDATZEN DUT:

 • I. TITULUA

Pentsio publikoak handitzea eta gizarte-alorreko beste neurri batzuk ezartzea

 • I. KAPITULUA

Pentsioak eta laguntza publikoak

 • 1. artikulua. Pentsio publikoak eta beste prestazio publiko batzuk zehazteari eta handitzeari buruzko arauak.

Estatuko 2019ko Aurrekontu Orokorren Legea onartu arte, 2019an indarrean jarraituko dute Estatuko 2018ko Aurrekontu Orokorren uztailaren 3ko 6/2018 Legearen IV. tituluak eta berarekin bat datozen xedapen gehigarriek, bai eta lege hori garatzen duten xedapenek ere, honako aldaketa eta salbuespen hauek eginik:

 • 1.  Gizarte Segurantzako sistemaren bidez ordaintzen diren kotizaziopeko pentsioak eta Estatuko Klase Pasiboen pentsioak ehuneko 1,6 igoko dira 2019an, erreferentziatzat hartuta 2018an honako gehikuntza hau aplikatu izan balitz edukiko zuten zenbatekoa: 2017ko abendutik 2018ko azarora bitarteko hilekako kontsumoko prezioen indizearen urtetik urterako ehunekoen batezbestekoa, dezimal batekin adierazita (2018an, % 1,7 izan da). Nolanahi ere, artikulu honetako gainerako apartatuetan zehazten diren salbuespenak eta berezitasunak aplikatuko dira, eta 5. apartatuan aipatzen diren gerra-legeria bereziaren babespean onartzen diren pentsioen berme-zenbatekoak errespetatuko dira.

Estatuko Klase Pasiboen Araubideko pentsioak eta gerra-pentsio bereziak behin-behinean zehazteko aplikatzen diren baliabideen zenbatekoak ere aurreko paragrafoan ezartzen den ehunekoaren arabera handituko dira. Honako hauek izango dira pentsio publikoen 2019ko gehieneko zenbatekoak: 2.659,41 euro hilean edo 37.231,74 euro urtean.

 • 2.  2019an honako pentsio hauen gutxieneko zenbatekoak ehuneko 3 igoko dira, erreferentziatzat 2018ko pentsioen gutxieneko zenbateko berriak hartuta: Gizarte Segurantzako sistemaren eta Klase Pasiboen gutxieneko pentsioak; ordaindutakoaren araberakoak ez diren pentsioak eta jada iraungita dagoen Zahartzaroko eta Baliaezintasuneko Nahitaezko Aseguruaren pentsioak, batera gertatzen ez direnean; Zahartzaroko eta Baliaezintasuneko Nahitaezko Aseguruaren pentsioak eta Gizarte Segurantzako sistemaren araubide bateko alargun-pentsioak, batera gertatzen direnean; Gizarte Segurantzak nork bere kargura gutxienez hemezortzi urte eta ehuneko 65 desgaitasuna dituen semea edo alaba edukitzeagatik ematen dituen prestazioak; mugikortasun-sorospena eta garraio-gastuen konpentsazioa. 2018ko gutxieneko zenbateko berriak honela eguneratu dira: 2018an jasotako gutxieneko zenbatekoei 2018ko handitze orokorraren (ehuneko 1,6) eta artikulu honetako 1. apartatuan ezartzen denaren arabera aplikatuko zen handitzearen (ehuneko 1,7) arteko diferentzia aplikatu zaie.

 • 3.  Gutxienekoetara heltzeko osagarriak eta Gizarte Segurantzak norberaren kargurako seme edo alabagatik edo adingabeagatik eta familia ugariarengatik ematen dituen prestazioak onartzeko gehienez eduki daitezkeen diru-sarreren zenbatekoa ehuneko 3 handitu da, 2018an indarrean zegoen zenbatekoa erreferentziatzat hartuta.

 • 4.  Honako prestazio hauek ehuneko 1,6 handituko dira, erreferentziatzat 2018ko zenbateko eguneratuak hartuta (2018an jasotako gutxieneko zenbatekoei 2018ko handitze orokorraren (ehuneko 1,6) eta artikulu honetako 1. apartatuan ezartzen denaren arabera aplikatuko zen handitzearen (ehuneko 1,7) arteko diferentzia aplikatzen zaie): Gizarte Segurantzako Indar Armatuen Araubide Bereziko baliaezintasun handiko prestazio ekonomikoak; martxoaren 18ko 3/2005 Legearen babespean onartzen diren prestazio ekonomikoak (lege horrek prestazio bat aitortzen die adingabeak zirenean Gerra Zibilaren ondorioz atzerrira lekualdatu behar izan zuten eta bizitzaren zati handiena lurralde nazionaletik kanpoan eman zuten espainiar jatorriko herritarrei); giza immunoeskasiaren birusa (GIB) duten pertsonei onartzen zaizkien giza laguntzen hileko zenbatekoak (laguntza horiek maiatzaren 28ko 9/1993 Errege Lege Dekretuak ezartzen ditu 2.1 artikuluko b), c) eta d) letretan; dekretu horrek laguntzak aitortzen dizkie osasun-sistema publikoko jarduketen ondorioz giza immunoeskasiaren birusa duten pertsonei).

 • 5.  Honako pentsio hauen zenbatekoa, ordaintzen hasi diren eguna gorabehera, ezin da izan Gizarte Segurantzako sistemaren 65 urtetik gorakoen alargun-pentsioen gutxieneko zenbatekoak baino gutxiago: irailaren 18ko 5/1979 Legearen babesean gerra zibilaren ondorioz hildakoen senideen alde onartutako pentsioak eta ekainaren 26ko 35/1980 Legearen babesean Errepublikaren eremuko gudari ohi elbarriei onartutakoak (funtzionarioak ez direnek ezinduta ez dauden umezurtzen alde sortzen dituzten pentsioez beste guztiak); martxoaren 29ko 6/1982 Legeak -gerrako elbarri zibilen oinarrizko ordainsariei buruzkoak- ezartzen duenaren itzalpean ematen direnak; urriaren 22ko 37/1984 Legeak -Errepublikaren aldeko indar armatuetan, Errepublikako ordena publikoko indarretan eta Karabinero Kidegoetan aritutakoen eskubideak eta haiek emandako zerbitzuak onartzen dituenak- II. tituluan alargunentzat ezartzen dituen pentsioak.

Halaber, urriaren 22ko 37/1984 Legeak II. tituluan ezartzen duenarekin bat etorriz kausatzaileen alde onartzen diren pentsioen zenbatekoa ezin izango da izan Gizarte Segurantzako sistemako ezkontidearen ardura duten 65 urtetik gorakoen erretiro-pentsioen gutxieneko zenbatekoa baino gutxiago, pentsioa ordaintzen hasi den eguna gorabehera.

 • 6.  Estatuko 1989ko Aurrekontu Orokorren abenduaren 28ko 37/1988 Legearen 42. artikuluan zerrendatzen diren aurreikuspeneko araubideen edo sistemen kontura ordaintzen diren pentsioak, aurreko paragrafoetan aipatzen ez direnak, beren arautegiaren arabera dagokien beste igoko dira 2019an, erreferentziatzat hartuta 2018ko abenduaren 31n jasoko ziren zenbatekoak, baldin eta honela eguneratu balira: 2018ko handitze orokorraren (ehuneko 1,6) eta artikulu honetako 1. apartatuan ezartzen denaren arabera aplikatuko zen handitzearen (ehuneko 1,7) arteko diferentzia aplikatuta.

 • 7.  Honako pentsio publiko hauei ez zaie aplikatuko 1. apartatuan arautzen den igoera:

 • a)  Estatuko 1989ko Aurrekontu Orokorren abenduaren 28ko 37/1988 Legeak 42. artikuluan aipatzen dituen aurreikuspeneko araubideen edo sistemen kontura ordaintzen diren pentsioak, baldin eta hileko zenbateko osoa (behar den kasuetan, titularrak eskuratutako beste pentsio publikoen hileko zenbateko osoari gehituta) gehiago bada errege lege-dekretu honen I. eranskinean ezartzen den pentsio publikoen hileko gehieneko kopurua baino.

Aurreko paragrafoan xedatzen dena ez zaie aplikatuko ekintza terroristek eragindako Estatuko Klase Pasiboen Araubideko eta Gizarte Segurantzako sistemako aparteko pentsioei, ez ekainaren 23ko 6/2006 Errege Lege Dekretuak (atentatu terroristek eragindako salbuespenezko pentsioei buruzkoa) ezartzen duenaren arabera onartzen diren pentsioei ere, eta abenduaren 30eko 62/2003 Legeak (zergen, administrazioaren eta lanaren arloetako neurriei buruzkoa) berrogeita hirugarren xedapen gehigarrian ezartzen duenaren arabera onartzen diren pentsioei ere ez.

 • b)  Uztailaren 10eko 851/1992 Errege Dekretuak, terrorismo-ekintzen ondoriozko aparteko pentsio batzuk arautzen dituenak, II. tituluan arautzen dituen pentsioak. Pentsio horiek beren legerian ezartzen denaren arabera egokituko dira.

 • c)  Estatuko bidezainen alde 1985eko urtarrilaren 1a baino lehen sortutako Klase Pasiboen pentsioak; salbuespena: titularrek bidezain gisa soilik jasotzen dituzten pentsioak.

 • d)  Zahartzaroko eta Elbarritasuneko Derrigorrezko Aseguru iraungiaren pentsioak, beste pentsio publiko batzuekin batera jasotzen badira, honako kasu honetan izan ezik: Gizarte Segurantzako sistemaren araubideetako alarguntasun-pentsioekin batera jasotzen direnean, edo pentsio hauetako batekin eta, gainera, alarguntzako beste edozein pentsio publikorekin batera. Hori dela eta, honako hauek ez dira aldi bereko pentsiotzat hartuko: martxoaren 18ko 3/2005 Legearen babesean aitortzen den prestazio ekonomikoa; Espainiako gerra zibilaren ondoriozko elbarri baliagarriek edo lehen graduko desgaituek jasotako pentsioa -legeria arautzailea gorabehera-; pertsona desgaituen eskubideei eta haiek gizarteratzeari buruzko Lege Orokorraren testu bateginean -azaroaren 29ko 1/2013 Legegintzako Errege Dekretuak onetsian- aurreikusten diren hirugarren pertsonaren laguntzagatiko sorospenak, eta terrorismo-ekintzen ondoriozko aparteko pentsioak ere ez.

Aurreko paragrafoan xedatzen dena gorabehera, aldi berean jasotzen diren pentsio guztiak (zenbatekoak handituta) eta Zahartzaroko eta Elbarritasuneko Derrigorrezko Aseguruarenak bat eginda sortzen den zenbatekoa aseguru horren 2019ko pentsiorako ezarritakoa baino gutxiago bada (kalkulurako, urteko kopuruak aplikatu behar dira), Zahartzaroko eta Elbarritasuneko Derrigorrezko Aseguruaren pentsioaren gehikuntzaren zenbatekoa aipatutako bi horien arteko diferentzia izango da. Diferentzia hori ez da kontsolidagarria, hau da, interesdunak jasotzen dituen zenbatekoei aplikatzen zaien edozein igoerak (balioak handituta gertatzen denak zein aldian behingo prestazio berriak onartuta gertatzen denak) irentsi ahal izango du.

 • e)  Estatuko Funtzionario Zibilen Mutualitate Orokorraren Funts Berezian dauden mutualitateen pentsioak, 2018ko abenduaren 31rako 1973ko abenduaren 31 ko zenbatekoetara iritsi direnak.

 • f)  Uztailaren 4ko 6/2018 Legeak, Estatuko 2018ko Aurrekontu Orokorrenak, 40.Bi artikuluan aipatzen dituen mutualitateen, montepioen edo gizarte-aurreikuspeneko entitateen pentsioak.

 • 8.  Estatuko Funtzionario Zibilen Gizarte Segurantzari buruzko Legearen testu bategineko seigarren xedapen gehigarriko lehen apartatuan xedatzen denarekin bat etorriz (ekainaren 23ko 4/2000 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onartu zen testu bategin hori), murriztu egingo dira Estatuko Funtzionario Zibilen Mutualitate Orokorraren Funts Berezian dauden mutualitateen pentsioak, baldin eta 2013ko abenduaren 31z gero sortu badira, 2019ko urtarrilaren 1ean; hain zuzen ere, 2018ko abenduaren 31n jasotako zenbatekoari honako kopuru hau kenduko zaio: 1978ko abenduaren 31n jaso beharreko zenbatekoaren -edo, Erakunde Sindikaleko Funtzionarioen Montepioaren kasuan, 1977ko abenduaren 31koaren- eta 1973ko abenduaren 31 n jaso beharrekoaren arteko diferentziaren ehuneko 20.

 • 9.  Artikulu honetan xedatzen denari dagokionez, 2019an aplikatu behar diren pentsio eta prestazio publikoen zenbatekoak eta diru-sarreren mugak I. eranskinean agertzen dira.

 • 2. artikulua. Pentsioen erosteko ahalmenari eustea.

 • 1.  2018an handitutako Gizarte Segurantzako sistemaren eta Klase Pasiboen pentsioak hartzen dituztenek, 2019ko apirilaren 1a baino lehen, ordainketa bakarrean jasoko dute honako kopuru hau: 2018an jaso zuten pentsioaren eta zenbateko horri 2017ko abendutik 2018ko azarora bitarteko hilekako kontsumoko prezioen indizearen urtearteko ehunekoen batezbestekoak -dezimal batekin adierazita (2018an, % 1,7 izan da)- izan duen igoera aplikatuz gero edukiko zuen zenbatekoaren arteko diferentzia.

Horretarako, pentsio publikoaren 2018ko zenbatekoa, gehienez, 2.617,53 euro izango da hilean, edo 36.645,47 euro urtean.

Aurreko paragrafoan ezartzen dena Gizarte Segurantzako sistemaren eta Klase Pasiboen pentsiodunei ere aplikatuko zaie, 2018an sortutako pentsioak jaso dituztenei, baldin eta urte horretarako finkatutako pentsio publikoen gehieneko zenbatekoa jaso badute. Era berean, giza immunoeskasiaren birusa (GIB) duten pertsonei onartutako laguntzak eta martxoaren 18ko 3/2005 Legean ezartzen denaren itzalpean onartzen diren laguntzak jasotzen dituztenei ere aplikatuko zaie.

Aurreko arauak Klase Pasiboen pentsio hauei ere aplikatuko zaizkie: lehenengoz 2018an ordaindu direnei, baldin eta zenbatekoa zehazteko ekitaldi horretan eguneratu beharreko baliabide arautzaileak hartu baziren kontuan.

 • 2.  2018an jarraian zehaztu diren pentsioetako bat jaso dutenek, 2019ko apirilaren 1a baino lehen, ordainketa bakarrean jasoko dute honako kopuru hau: 2018an jasotako pentsioaren eta pentsioa 2017ko abendutik 2018ko azarora bitarteko hilekako kontsumoko prezioen indizearen urtearteko ehunekoen batezbestekoa -dezimal batekin adierazita (2018an, % 1,7 izan da)- handituz gero izango zenaren arteko diferentzia, ehuneko 1,6 kenduta. Hona pentsioak: Gizarte Segurantzaren ordaindutakoaren araberako gutxieneko pentsioak; Zahartzaroko eta Baliaezintasuneko Nahitaezko Aseguruaren pentsioak, batera gertatzen ez direnean; Zahartzaroko eta Baliaezintasuneko Nahitaezko Aseguruaren pentsioak eta Gizarte Segurantzako sistemaren araubide bateko alargun-pentsioak, batera gertatzen direnean; Gizarte Segurantzak nork bere kargura gutxienez hemezortzi urte eta ehuneko 65eko desgaitasuna dituen semea edo alaba edukitzeagatik ematen dituen prestazioak; mugikortasun-sorospena eta garraio-gastuen konpentsazioa.

 • 3. Ondore ekonomikoak 2018an sortu dituzten Klase Pasiboen pentsioen hasierako zenbatekoa zehazteko, Estatuko 2017ko Aurrekontu Orokorren ekainaren 27ko 3/2017 Legeak IV. tituluan ezartzen dituen balioak 1.1 artikuluan ezartzen duenarekin bat etorriz handituko dira.

II. KAPITULUA

Gizarte Segurantzako kotizazioa

 • 3. artikulua. Gizarte Segurantzaren sistemako gehieneko kotizazioa eta gehieneko

kotizazio-oinarriak eguneratzea.

2019. urtean, Gizarte Segurantzako kotizazio-oinarriaren gehieneko zenbatekoa, halakorik ezarria duten araubideetan, eta araubide horietako bakoitzean aplikatu beharreko gehieneko kotizazio-oinarrien zenbatekoa hauxe izango da: 4.070,10 euro hilean.

 • 4. artikulua. Gizarte Segurantzako Araubide Orokorrean zehaztutako Etxeko Langileentzako Sistema Bereziko kotizazioa.

Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bategineko hamaseigarren xedapen iragankorrak ezartzen duenarekin bat etorriz (urriaren 30eko 8/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onartu zen testu bategin hori), honako hauek izango dira araubide berezi horretako kotizazio-oinarriak 2019ko urtarrilaren 1etik aurrera, errege lege-dekretu honen testuaren arabera:

 • 1. Kontingentzia arruntei eta profesionalei dagozkien kotizazio-oinarriak honako eskala honen arabera zehaztuko dira:

  Tartea

  Hileko ordainsaria

  Euro hilean

  Kotizazio-oinarria

  Euro hilean

  Lanorduak, gehienez

  1.

  240,00 arte

  206,00

  34

  2.

  240,01 - 375,00

  340,00

  53

  3.

  375,01 - 510,00

  474,00

  72

  4.

  510,01 - 645,00

  608,00

  92

  5.

  645,01 - 780,00

  743,00

  111

  6.

  780,01 - 914,00

  877,00

  130

  7.

  914,01 - 1.050,00

  1.050,00

  160

  8.

  1.050,01 - 1.144,00

  1.097,00

  160

  9.

  1.144,01 - 1.294,00

  1.232,00

  160

  10.

  1.294,01etik aurrera

  Hileko ordainsaria

  160

Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginak 147.1 artikuluan ezartzen duenarekin bat etorriz, etxeko langileen hileko ordainsaria zehazteko, hilean jasotzen den zenbatekoari langileak jaso ditzakeen aparteko ordainsarien zati proportzionala gehitu behar zaio.

 • 2. 2019ko ekitaldian ehuneko 20ko murrizketa aplikatu ahal izango zaio enpresaburuak sistema berezi horretan Gizarte Segurantzaren kontingentzia arruntei dagokien kotizaziorako egin beharreko ekarpenari.

Murrizketa horren onuradunak izango dira 2012ko urtarrilaren letik aurrera etxeko langile bat edozein modalitatetan kontratatu eta Araubide Orokorrean alta eman dioten enplegatzaileak, baldin eta enplegatua ez bada egon Etxeko Langileen Araubide Berezian lanaldi osorako alta emanda 2011ko abuztuaren 2tik abenduaren 31ra arteko aldian enplegatzaile berarentzat.

Familia ugarien kasuan, kuoten murrizketa ehuneko 45era iritsi arte zabalduko da, hobari baten bidez, Familia Ugariak Babesteari buruzko azaroaren 18ko 40/2003 Legeak 9. artikuluan ezartzen duen bezala.

Enplegatzaileen alde onartutako kotizazio-onura hauek ezin dira aplikatu honako kasu honetan: etxeko langileak hilean 60 ordutik beherako zerbitzuak egiten badizkio enplegatzaile bati eta bere kargu hartzen baditu sistema horretan sailkatzeko, kotizatzeko eta biltzeko ezarritako betebeharrak, Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bategineko hogeita laugarren xedapen gehigarriak ezartzen duenarekin bat etorriz.

 • 5. artikulua. Gizarte Segurantzako Araubide Orokorrean zehaztutako Nekazaritzako Besteren Konturako Langileentzako Sistema Bereziko kotizazioa.

 • 1.  Lanaldietako kontingentzia arruntei eta profesionalei dagokien kotizazio-oinarria:

2019ko urtarrilaren 1etik aurrera, sistema berezi honetako langileek hil osoan egiten badute zerbitzua, aplikatu behar zaizkien hileko oinarriak Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginak 147. artikuluan xedatzen duenaren arabera zehaztuko dira, eta honako gehieneko eta gutxieneko oinarri hauek aplikatuko dira:

 • a)  Gutxieneko kotizazio-oinarriak, lanbide-kategorien eta kotizazio-taldeen arabera, lanbide arteko gutxieneko soldata handitzen den ehuneko berean handituko dira 2019ko urtarrilaren 1etik aurrera, 2018ko abenduaren 31n indarrean egon direnak erreferentziatzat hartuta.

 • b)  2019ko urtarrilaren 1etik aurrera hileko gehieneko oinarria 4.070,10 euro izango da, lanbide-kategoria eta kotizazio-taldea gorabehera.

Langile batek bere jarduna ez badu hasten hil naturaleko lehen egunean edo ez badu amaitzen hil naturaleko azken egunean, eta gutxienez hogeita hamar egunean jarraian egiten badu lan, kotizazio-modalitate hau sistema berezi honetan hilean egon den egunen proportziozkoa izango da.

 • 2.  2019an, nekazaritzako lanak besteren kontura egiten dituzten langileen talde bakoitzeko lanegun errealen eguneko kotizazio-oinarriak, kontingentzia arruntei zein profesionalei dagozkienak, Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginak 147. artikuluan xedatzen duenaren arabera zehaztuko dira, aurreko paragrafoan adierazitako kotizazio-modalitatea hautatu ez bada. Honako hauek izango dira gehieneko eta gutxieneko oinarriak:

  Kotizazio-taldea

  Lanbide-kategoriak

  Eguneko gutxieneko kotizazio-oinarria

  Euroak

  Eguneko gehieneko kotizazio-oinarria

  Euroak

  1

  Ingeniariak eta lizentziadunak. Goi-zuzendaritzako langileak, Langileen Estatutuko 1.3.c) artikuluan aipatzen ez direnak

  63,76

  176,96

  2

  Ingeniari teknikoak, perituak eta laguntzaile tituludunak

  52,87

  176,96

  3

  Administrarien eta tailerretako langileen buruak

  45,99

  176,96

  4

  Laguntzaile titulugabeak

  45,65

  176,96

  5

  Administrazioko ofizialak

  45,65

  176,96

  6

  Mendekoak

  45,65

  176,96

  7

  Administrari laguntzaileak

  45,65

  176,96

  8

  Lehen mailako eta bigarren mailako ofizialak

  45,65

  176,96

  Kotizazio-taldea

  Lanbide-kategoriak

  Eguneko gutxieneko kotizazio-oinarria

  Euroak

  Eguneko gehieneko kotizazio-oinarria

  Euroak

  9

  Hirugarren mailako ofizialak eta espezialistak

  45,65

  176,96

  10

  Peoiak

  45,65

  176,96

  11

  18 urtetik beherako langileak

  45,65

  176,96

Hil naturalean 22 lanegun erreal edo gehiago egiten badira, horien kotizazio-oinarria artikulu honetako 1. apartatuan ezartzen dena izango da.

 • 3.  2019an, sistema berezi honetan dauden nekazaritzako besteren konturako langileen hileko kotizazio-oinarriaren zenbatekoa honako hau izango da jarduerarik egiten ez den aldietan: Gizarte Segurantzako Araubide Orokorreko kotizazio-taldeen eskalako 7. taldekoen kontingentzia arruntei dagokien gutxieneko oinarria.

Hori dela eta, honako kasu honetan gertatzen da hil natural batean jarduerarik gabeko aldia: langilea hil horretan sistema berezian alta emanda egon den egun naturalen kopurua hileko lanegun errealak 1,3636z biderkatzearen emaitzako kopurua baino gehiago bada.

Hileko jarduerarik gabeko egunen kopurua kalkulatzeko, kenketa hau egin behar da: alta emanda egon den egunen kopurutik hileko lanegun errealen kopurua 1,3636z biderkatzearen emaitzako kopurua kendu.

Hilean jarduerarik egin ez den egunei dagokien kotizazioa honela kalkulatu behar da: hileko jarduerarik gabeko egunen kopurua eguneko kotizazio-oinarriaz eta aplikatzekoa den kotizazio-tasaz biderkatuz.

 • 4.  2019. urtean honako tasa hauek aplikatuko dira sistema berezi honetan dauden besteren konturako langileen kotizaziorako:

 • a)  Jardunean egondako aldietan:

Kontingentzia arruntei dagokien kotizazioa: 1. kotizazio-taldeko langileek ehuneko 28,30 kotizatuko dute; ehuneko 23,60 enpresaren kontura izango da, eta ehuneko 4,70, langilearen kontura.

2-11 bitarteko kotizazio-taldeetako langileek ehuneko 23,80 kotizatuko dute; ehuneko 19,10 enpresaren kontura izango da, eta ehuneko 4,70, langilearen kontura.

Laneko istripuen eta gaixotasun profesionalen kontingentziei dagokien kotizazioa: Estatuko 2007ko Aurrekontu Orokorren abenduaren 28ko 42/2006 Legeak laugarren xedapen gehigarrian ezartzen duen primen tarifaren tasak aplikatuko dira (errege lege-dekretu honen testuari jarraituz); primak enpresaren kargura izango dira.

 • b)  Jarduerarik gabeko aldietan kotizazio-tasa ehuneko 11,50 izango da; kotizazio osoa langilearen kargura izango da.

 • 5. 2019an honako murrizketa hauek aplikatuko zaizkie zerbitzuak egiten diren aldietan enpresek sistema berezi honetako kotizaziorako egiten dituzten ekarpenei:

 • a)  1. kotizazio-taldeko langileen kotizazioa: kotizazio-oinarriari ehuneko 8,10 puntuko murrizketa aplikatuko zaio, eta, ondorioz, kontingentzia arruntei dagokien kotizazio-tasa ehuneko 15,50 izango da.

Nolanahi ere, enpresak ordaindu beharreko kuota ezin izango da izan hilean 279,00 euro baino gehiago, ez lanegun erreal bakoitzeko 12,68 euro baino gehiago.

 • b)  2-11 bitarteko kotizazio-taldeetako langileen kotizazioetan, murrizketa honako arau hauen arabera egingo da:

Hileko kotizazio-oinarrietarako, honako formula hau aplikatuko da:

Hileko murrizketaren % = % 7,20 x


hileko oinarria - 986,70            % 6,15

hileko oinarria X,X % 7,20

Lanegun errealen kotizazio-oinarrietarako, honako formula hau aplikatuko da:

t lanegunen oinarria - 42,90 n % 6,15 Laneguneiarako rMmzketven % = % 7,20 x (1 + lanegunen oinarria     X 2,52 X % 7,20

Nolanahi ere, enpresak ordaindu beharreko kuota ezin izango da izan hilean 88,15 euro baino gutxiago, ez lanegun bakoitzeko 4,01 euro baino gutxiago.

 • 6.  Jarduneko aldian aldi baterako ezintasuna, haurdunaldiko arriskua, edoskialdi naturaleko arriskua, amatasuna edo aitatasuna gertatuz gero, kotizazioa langilearen kontratazio-modalitatearen araberakoa izango da egoerak horiek iraun bitartean:

 • a)  Kontratu mugagabea duten nekazaritzako langileen kasuan, aipatutako egoeretako kotizazioa Gizarte Segurantzako Araubide Orokorreko arau orokorrek zehazten dutena izango da.

Honako tasa hauek aplikatu beharko dira:

 • 1.  1. kotizazio-taldeko langileen kasuan, kontingentzia arruntei dagokien kotizazio-oinarriari ehuneko 15,50eko tasa aplikatuko zaio.

 • 2.  2-11 bitarteko kotizazio-taldeetako langileen kasuan, kontingentzia arruntei dagokien kotizazio-oinarriari ehuneko 2,75eko tasa aplikatuko zaio.

Langile guztien kasuan, kotizazio-taldea gorabehera, langabezia-kotizazioari kotizazio-oinarriaren ehuneko 2,75 puntuko murrizketa aplikatuko zaio.

 • b)  Aldi baterako kontratua eta aldizkako kontratu finkoa duten nekazaritzako langileen kasuan, a) paragrafoan ezartzen dena aplikatuko da kontratatutako egunetan zerbitzua ematerik izan ez dutenean lehen adierazitako egoeretako baten ondorioz.

Zerbitzuak emateko asmorik ez dagoen egunei dagokienez, langileek jarduerarik gabeko aldiei dagokien kotizazioa ordaindu beharko dute, amatasuneko edo aitatasuneko laguntza jaso ezean; izan ere, laguntza horiek jasotzen diren aldiak kotizazio-alditzat hartuko dira honako prestazio hauetarako: erretiroa, ezintasun iraunkorra, heriotza eta bizirik irautea.

 • 7.  Kotizaziopeko langabezia-prestazioa jasotzen den aldian, sistema berezi honetan kotizatu behar izanez gero, kotizazio-tasa ehuneko 11,50 izango da.

 • 8.  Sistema bereziko langileei ez zaie aplikatuko uztailaren 3ko 6/2018 Legeak 130. Bi.3 artikuluan aipatzen dituen aparteko orduei dagokien kotizazio gehigarria.

 • 6. artikulua. Gizarte Segurantzako sisteman norberaren konturako langileen gutxieneko oinarriak eta beste kotizazio-muga batzuk eguneratzea.

 • 1.  2019an Norberaren Konturako Langileen edo Langile Autonomoen Araubide Bereziko gutxieneko kotizazio-oinarriak ehuneko 1,25 handituko dira, 2018an indarrean egon direnak erreferentzia hartuta. Gainera, gutxieneko oinarri orokorra 944,40 euro hilean izango da.

 • 2.  2019ko urtarrilaren 1ean 47 urtetik beherakoak diren langile autonomoek beren kotizazio-oinarria hautatuko dute, gutxieneko eta gehieneko oinarrien mugen barruan.

Gauza bera egin ahal izango dute egun horretan 47 urte dituzten autonomoek, baldin eta beren kotizazio-oinarria 2018ko abenduan hilean 2.052,00 euro edo gehiago izan bada edo araubide berezian egun horretatik aurrera sartu badira.

Bestela, haien kotizazio-oinarria hilean 2.077,80 euro izango da gehienez.

2019ko urtarrilaren 1ean 47 urte dauzkaten langile autonomoek ezin izango dute hautatu hileko oinarria 2.077,80 eurotik gorakoa izatea, baldin eta beren hileko kotizazio-oinarria 2.052,00 eurotik beherakoa bada. Nolanahi ere, salbuespenak daude: batetik, 2019ko ekainaren 30a baino lehen aukera hori eginez gero, muga hori gainditu ahal izango dute (hautapenak urte horretako uztailaren 1etik aurrera sortuko ditu ondorioak); bestetik, langilea negozio baten titularraren ezkontide alarguna bada, titularraren heriotzaren ondorioz negozioaren buru jarri behar izan bada eta araubide berezian sartu bada 47 urte beteta dauzkala, kasu horretan ere muga gainditu ahal izango da.

 • 3.  2019ko urtarrilaren 1ean 48 urte edo gehiago dauzkaten langile autonomoen hileko kotizazio-oinarria 1.018,50 eta 2.077,80 euro artekoa izango da, honako kasu honetan izan ezik: langilea negozio baten titularraren ezkontide alarguna bada, titularraren heriotzaren ondorioz negozioaren buru jarri behar izan bada eta araubide berezian sartu bada 45 urte beteta dauzkala, hileko kotizazio-oinarria 944,40 eta 2.077,80 euro artekoa izango da.

Nolanahi ere, 50 urte bete aurretik Gizarte Segurantzaren sistemako araubide batean bost urtez edo gehiagoz kotizatu duten langile autonomoen kotizazio-oinarriaren zenbatekoak honako hauek izango dira:

 • a)  Egiaztatutako azken kotizazio-oinarria hilean 2.052,00 euro edo gutxiago izan bada, hileko kotizazio-oinarria 944,40 eta 2.077,80 euro artekoa izango da.

 • b)  Egiaztatutako azken kotizazio-oinarria hilean 2.052,00 euro baino gehiago izan bada, hileko kotizazio-oinarria 944,40 euro eta egiaztatuko azken zenbatekoaren artekoa izango da, ehuneko 7,00 gehituta, kotizazioaren gehieneko oinarria gainditu gabe.

Halaber, aurreko paragrafoan ezartzen dena 48 edo 49 urte dituzten langile autonomoei ere aplikatuko zaie, baldin eta Estatuko 2011ko Aurrekontu Orokorren abenduaren 22ko 39/2010 Legeak 132. artikuluko Lau.2 apartatuko bigarren paragrafoan ezartzen duena hautatu badute.

 • 4.  Salgaiak kalean edo etxez etxe saltzen dituzten langile autonomoek (EJSN 4781 Elikagaien, edarien eta tabako-produktuen txikizkako merkataritza salmenta-postuetan eta azoka txikietan; 4782 Ehun-produktuen, janzkien eta oinetakoen txikizkako merkataritza salmenta-postuetan eta azoka txikietan; 4789 Beste produktu batzuen txikizkako merkataritza salmenta-postuetan eta azoka txikietan eta 4799 Establezimenduetan, salmenta-postuetan edota azoka txikietan egiten ez diren txikizkako beste salerosketa batzuk) honako gutxieneko hileko bi oinarri hauen artean hautatu ahal izango dute 2019. urterako: 944,40 euro edo 869,40 euro.

Salgaiak etxez etxe saltzen dituzten langile autonomoek ere (EJSN 4799) 2019. urteko hileko gutxieneko kotizazio-oinarria hautatu ahal izango dute: 944,40 euro edo 519,30 euro.

 • 4.  apartatuko lehenengo paragrafoan ezartzen dena honako hauei aplikatuko zaie: salgaiak kalean saltzen dituzten lan elkartuko kooperatibetako langile bazkideetan diru-sarrerak erosleengandik zuzenean jasotzen dituztenei. Kasu horietan, egiaztatzen bada salgaiak merkatu tradizionaletan edo azoka txikietan saltzen dituztela, eta eguneko salmenta-ordutegia zortzi ordu baino gutxiagokoa bada, hileko kotizazio-oinarria 944,40 euro edo 519,30 euro izatea hautatu ahal izango dute.

Honako hauek ere edukiko dute aurreko paragrafoan azaltzen den kotizazio-oinarrien artean hautatzeko aukera: banako modura salgaiak merkatu tradizionaletan edo azoka txikietan saltzen aritzen direnek, eguneko salmenta-ordutegia zortzi ordu baino gutxiagokoa bada, establezimendu finko propiorik ez badute eta saltzen dituzten artikuluak edo produktuak ekoizten ez badituzte.

 • 5.  Langile autonomoek, aldi berean besteren konturako lana egiten badute eta 2019an jarduera-aniztasuneko araubidean kontingentzia arruntei dagozkien kotizazioengatik 13.822,06 euro edo gehiago ordaintzen badituzte, kontuan hartuta bai enpresak bai langileak besteren konturako jardueraren arabera dagokien Gizarte Segurantzaren araubidean egindako ekarpenak eta araubide berezian egindakoak, eskubidea edukiko dute itzulketa hau jasotzeko: kontingentzia arruntei dagozkien kotizazioengatik ordaindutako zenbatekoaren eta aipatutako zenbatekoaren arteko soberakinaren ehuneko 50. Nolanahi ere, itzulketak muga hau edukiko du: araubide berezian kontingentzia arruntei dagozkien kotizazioengatik ordaindutako kuoten ehuneko 50.

 • 6.  Salgaiak kalean saltzen dituzten lan elkartuko kooperatibetako bazkide langileek, Norberaren Konturako Langileen edo Langile Autonomoen araubide berezian sartuta badaude Estatuko 2009ko Aurrekontu Orokorren abenduaren 23ko 2/2008 Legeak 120. Lau.8 artikuluan xedatzen duenaren arabera, 2019an eskubidea edukiko dute ordaindu beharreko kuotari ehuneko 50eko murrizketa aplikatzeko.

Halaber, murrizketa horretarako eskubidea edukiko dute honako hauek ere: salgaiak kalean saltzen dituzten lan elkartuko kooperatibetako bazkide langileetan, jarduera horretan 2009ko urtarrilaren 1etik aurrera hasi eta aipatutako araubide berezian sartu direnak.

Murrizketa aplikatuko zaion kuota kalkulatzeko, honako eragiketa hau egin behar da: 4. apartatuko hirugarren paragrafoan xedatzen denaren arabera hautatzen den gutxieneko oinarriari Norberaren Konturako Langileen edo Langile Autonomoen Araubide Berezian kontingentzia arruntetarako indarrean dagoen kotizazio-tasa aplikatu behar zaio.

 • 7.  2018ko uneren batean beren zerbitzuan besteren konturako 10 langile edo gehiago aldi berean kontratatuta eduki dituzten langile autonomoen kasuan, hileko gutxieneko kotizazio-oinarria 1.214,10 euro izango da.

 • 8.  2019an, Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bategineko 305.2.b) eta e) artikuluetan ezartzen denaren arabera araubide berezi honetan dauden langile autonomoen hileko gutxieneko kotizazio-oinarria 1.214,10 euro izango da. Salbuespena: aurrekoa ez zaie aplikatuko araubide horretan lehenengoz alta ematen zaienei, jardunean aritzen diren lehen 12 hiletan (altak ondorioak sortzen dituen egunetik zenbatuta).

 • 9.  1. apartatuan aipatzen den ehuneko 1,25eko igoera honako hauei ere aplikatuko zaie 2019. urtean: Itsasoko eta Arrantzako Sektoreko Langileen Gizarte Babesa arautzen duen urriaren 21eko 47/2015 Legeak 10. artikuluan aipatzen duen lehenengo kotizazio-taldean dauden Gizarte Segurantzako Itsasoko Langileen Araubide Bereziko norberaren konturako langileen gutxieneko kotizazio-oinarriei.

 • 7. artikulua. Gizarte Segurantzako Norberaren Konturako Langileen edo Langile Autonomoen Araubide Bereziko kotizazio-tasak.

2019ko urtarrilaren 1etik aurrera honako hauek izango dira Gizarte Segurantzako Norberaren Konturako Langileen edo Langile Autonomoen Araubide Bereziko kotizazio-tasak:

 • a)  Kontingentzia arruntei dagozkien kotizazioak: ehuneko 28,30.

 • b)  Kontingentzia profesionalei dagozkien kotizazioak: ehuneko 0,9; ehuneko 0,46 aldi baterako ezintasunari dagokio eta ehuneko 0,44 ezintasun iraunkorrari, heriotzari eta bizirik irauteari.

 • c)  Jarduera eteteagatik jasotzen den babeserako, ehuneko 0,7.

 • d)  Lanbide-prestakuntzarako, ehuneko 0,1.

 • 8. artikulua. Gizarte Segurantzako Itsasoko Langileen Araubide Bereziko langile autonomoen kotizazio-tasak.

2019an Gizarte Segurantzako Itsasoko Langileen Araubide Bereziko langile autonomoen kotizazio-tasak 7. artikuluan ezartzen direnak izango dira kontingentzia guztietarako, are jarduera eteteagatik jasotzen den babeserakoak eta lanbide-prestakuntzarakoak ere.

Hala eta guztiz ere, langile autonomoei jardueraren arabera erretiro-adina murrizteko koefizientea aplikatu behar zaienean, kontingentzia profesionalei dagozkien kotizazioak zehazteko abenduaren 28ko 42/2006 Legeak laugarren xedapen gehigarrian ezartzen duen primen tarifako tasarik handiena aplikatuko da (errege lege-dekretu honen testuari jarraituz), baldin eta koefiziente murriztaile horren aplikazioak ez badakar berekin kontzeptu berarengatik kotizazio osagarria ordaindu behar izatea.

 • 9. artikulua. Nekazaritzako Norberaren Konturako Langileen Sistema Bereziko kotizazio-

oinarriak eta kotizazio-tasak, Gizarte Segurantzako Norberaren Konturako Langileen edo Langile Autonomoen Araubide Berezian ezartzen direnak.

 • 1.  2019. urtean honako hauek izango dira kontingentzia arruntei dagozkien kotizazioen tasak:

 • a)  Langileak hautatutako hileko kotizazio-oinarria 944,40 eta 1.133,40 euro artekoa denean, kotizazio-tasa ehuneko 18,75 izango da.

Langileak hautatutako hileko kotizazio-oinarria 1.133,40 eurotik gorakoa izanez gero, zenbateko horretatik gorako kopuruari ehuneko 26,50eko kotizazio-tasa aplikatuko zaio.

 • b)  Kontingentzia arruntarengatik gertatzen den aldi baterako ezintasunaren borondatezko hobekuntzari dagokionez, interesdunaren kotizazio-oinarriaren zenbateko osoari aplikatu beharreko kotizazio-tasa ehuneko 3,30ekoa izango da; interesduna kontingentzia profesionalengatik edo jarduera eteteagatik aplikatzen den babes-sistemari atxikita egonez gero, tasa ehuneko 2,80koa izango da.

 • 2.  Laneko istripuei eta laneko gaixotasunei dagozkien kotizazioetarako, abenduaren 28ko 42/2006 Legeak laugarren xedapen gehigarrian ezartzen duen primen tarifako tasak aplikatuko dira (errege lege-dekretu honen testuari jarrraituz).

Interesdunek, ez badute hautatu kontingentzia profesional guztiak estaltzea, hautatutako kotizazio-oinarriari ehuneko 1,00eko tasa aplikatzearen ondoriozko kuota ordaintzen jarraituko dute ezintasun iraunkorra, heriotza eta bizirik irautea deritzen kontingentziak estaltzeko.

 • 3.  Era berean, sistema berezi honetan dauden langileek, laneko istripuen eta laneko gaixotasunen kontingentzia guztiak ez estaltzea hautatzen badute ematen den babesaren esparruan, hautatutako kotizazio-oinarriaren ehuneko 0,10 gehiago kotizatu beharko dute, Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginak II. tituluko VIII. eta IX. kapituluetan arautzen dituen prestazioak finantzatzeko.

 • 4.  Jarduera eteten denerako estaldura beren borondatez hautatzen duten langileen kotizazio-tasa ehuneko 2,20 izango da.

 • 10. artikulua. Gizarte Segurantzako Norberaren Konturako Langileen edo Langile Autonomoen Araubide Bereziko eta Gizarte Segurantzako Itsasoko Langileen Araubide Bereziko kuotak ordaintzen ez direnean aplikatuko den egiaztatze-prozedura.

 • 1.  Gizarte Segurantzako Norberaren Konturako Langileen edo Langile Autonomoen Araubide Berezian edo Gizarte Segurantzako Itsasoko Langileen Araubide Berezian alta emanda dauden norberaren konturako langileek kotizazioak ordaintzeari uzten diotenean, Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiak edo Itsasoko Gizarte Institutuak prozedura bati ekin ahal izango dio jardueran jarraitzen dutenez egiaztatzeko, baja ofizioz eman behar bazaie ere. Premiamendu-prozedura irekita ekin ahal izango diote prozedura horri, bidezko premiamendu-probidentzia egin ondoren. Horretarako, txostena eskatuko zaie nahitaezko diru-bilketako atal eskudunei.

 • 2.  Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiak edo Itsasoko Gizarte Institutuak egiaztatzen badute langileak jarduerari utzi diola, baja emango diote ofizioz, Gizarte Segurantzan enpresak inskribatzeari eta langileen afiliazioari, altei, bajei eta datu-aldaketei buruzko Erregelamendu Orokorrean ezartzen denarekin bat etorriz (erregelamendu hori urtarrilaren 26ko 84/1996 Errege Dekretuak onartzen du).

 • II. TITULUA

Lan-arloko eta enplegu-arloko neurriak

 • 11. artikulua. Andaluziako Autonomia Erkidegoan 2018ko urrian izan ziren eurite-uholdeen ondorioz lan-murrizketak jasan zituzten nekazaritzako aldi baterako langileek langabeziako sorospena edo nekazaritzako errenta jaso ahal izateko gutxienez kotizatu beharreko lanegun errealen kopurua murriztea.

 • 1.  Nekazaritzako besteren konturako aldi baterako langileek, baldin eta errege lege-dekretu hau indarrean jartzen denean Gizarte Segurantzako Besteren Konturako Langileen Araubide Berezian badaude eta egun horretan Malagako, Sevillako edo Cadizko probintzian bizi badira, zeinak «babes zibileko larrialdi batean larri kaltetutako eremu» izendatu baitira (Ministroen Kontseiluaren 2018ko azaroaren 2ko Erabakia), urtarrilaren 10eko 5/1997 Errege Dekretuak arautzen duen langabezia-sorospena jaso ahal izango dute, edo apirilaren 11ko 426/2003 Errege Dekretuak arautzen duen nekazaritza-errenta, nahiz eta Gizarte Segurantzako araubide horretan ez eduki beteta errege-dekretu horietako 2.1.c) artikuluan edo 2.1.d) artikuluan hurrenez hurren eskatzen den lanegun erreal kotizatuen gutxieneko kopurua. Horiek jasotzeko, baina, langabeziaren aurreko hamabi hil naturaletan araubide berezi horretan gutxienez 20 lanegun erreal eduki behar dituzte kotizatuta, arautegi aplikagarrian eskatzen diren gainerako baldintzak bete behar dituzte eta errege lege-dekretu hau indarrean jarri eta hurrengo sei hiletan egin behar dute eskaera.

Errege lege-dekretu hau indarrean jartzen den egunean Nekazaritzako Besteren Konturako Langileentzako Araubide Orokorreko Sistema Berezian dauden nekazaritzako besteren konturako aldi baterako langileei ere aurreko paragrafoan ezartzen dena aplikatuko zaie, nahiz eta uholdeak izan diren probintzietan ez bizi, baldin eta Andaluziako edo Extremadurako autonomia-erkidegoetan bizi badira eta frogatzen badute dekretua indarrean jarri aurreko hamabi hil naturaletan probintzia horietan nekazaritza-lanaldiak egin dituztela.

 • 2.  Artikulu honetako 1. apartatuan ezartzen dena aplikatzen bada, 35 lanegun erreal joko dira kotizatutzat honako hauetan xedatzen denaren ondorioetarako:

 • a)  Urtarrilaren 10eko 5/1997 Errege Dekretua, 5.1 a) artikulua.

 • b)  Apirilaren 11ko 426/2003 Errege Dekretua, 4.1 eta 5.1 a) artikuluak.

 • 3.  Errege lege-dekretu hau indarrean jarri eta hurrengo sei hiletan, 1. apartatuan ezartzen den lurralde-eremuan aurkezten diren eskaeretan honako erregela hauek hartuko dira kontuan:

 • a)  Urtarrilaren 10eko 5/1997 Errege Dekretuak lehenengo xedapen iragankorrean ezartzen duena aplikatzeko, 20 lanegun erreal kotizatu beharko dira gutxienez, xedapen horretan ezartzen denarekin bat etorriz.

 • b)  Urtarrilaren 10eko 5/1997 Errege Dekretuak bigarren xedapen iragankorrean ezartzen duena aplikatzeko, 20 lanegun edo gehiago kotizatu direla frogatzen bada, 35 lanegun joko dira kotizatutzat.

 • 12. artikulua. Lanbide arteko gutxieneko soldataren zenbatekoen inguruko arauak, lanbide arteko gutxieneko soldata oinarrizko soldataren edo soldata-osagarrien zenbatekoa edo igoera zehazteko erreferentzia gisa erabiltzen duten hitzarmen kolektiboei eragiten dietenak.

 • 1. 2019ko lanbide arteko gutxieneko soldata finkatzen duen abenduaren 21eko 1462/2018 Errege Dekretuan ezarritako oinarrizko soldataren igoera apartekoa denez gero, lanbide arteko gutxieneko soldataren zenbateko berriak ez zaizkie aplikatuko errege-dekretu hori indarrean jarri den egunean indarrean egonik lanbide arteko gutxieneko soldata oinarrizko soldataren edo soldataren osagarrien zenbatekoa edo igoera zehazteko erreferentzia modura erabiltzen den hitzarmen kolektiboei.

 • 2.  Aurreko apartatuan aipatzen diren kasuetan, legezko alderdiek bestela erabaki ezean, 2019an honako hauek izango dira lanbide arteko gutxieneko soldataren zenbatekoak:

 • a)  2017ko urtarrilaren 1ean indarrean zeuden hitzarmen kolektiboetan: 2016ko lanbide arteko gutxieneko soldata finkatzen duen abenduaren 29ko 1171/2015 Errege Dekretuak ezartzen dituen zenbatekoak, ehuneko bi gehituta, Europako Banku Zentralaren epe ertaineko inflazio-helburuarekin bat etorriz.

 • b)  2017ko urtarrilaren 1az gero indarrean jarri eta 2017ko abenduaren 26an indarrean egon diren hitzarmen kolektiboetan: 2017ko lanbide arteko gutxieneko soldata finkatzen duen abenduaren 30eko 742/2016 Errege Dekretuak ezartzen dituen zenbatekoak, ehuneko bi gehituta, Europako Banku Zentralaren epe ertaineko inflazio-helburuarekin bat etorriz.

 • c)  2017ko abenduaren 26az gero indarrean jarri diren eta 2019ko lanbide arteko gutxieneko soldata finkatzen duen abenduaren 21eko 1462/2018 Errege Dekretua indarrean jartzean artean indarrean izan diren hitzarmen kolektiboetan: 2018ko lanbide arteko gutxieneko soldata finkatzen duen abenduaren 29ko 1077/2017 Errege Dekretuak ezartzen dituen zenbatekoak.

 • 3.  Aurreko apartatuetan xedatzen denak ez du ezertan eragozten hitzarmen kolektiboetan ezarritako soldatak, abenduaren 21eko 1462/2018 Errege Dekretuan 2019rako ezartzen diren lanbide arteko gutxieneko soldataren zenbatekoak baino gutxiago badira, kopuru horietara heltzeko behar den beste aldatzea, batera hartuta eta urteko kopuruaren arabera. Errege-dekretu horrek 3. artikuluan ezartzen dituen konpentsazio- eta absortzio-arauak aplikatuko dira.

 • 13. artikulua. Lanbide arteko gutxieneko soldataren inguruko arauak estatukoak ez diren arauetan eta itun pribatuetan ezartzeko gaikuntza.

 • 1.  Urteko lanbide arteko gutxieneko soldata finkatzen duen errege-dekretuko arauak, soldata horren igoerari dagokionez, legez gaitutzat joko dira errege-dekretu hura indarrean jartzen den egunean indarrean dauden estatukoez bestelako arauetarako eta kontratu eta itun pribatuetarako.

 • 2.  Aurreko apartatuan xedatzen denak ez du ezertan eragozten kontratu edo itun pribatuetan ezartzen diren soldatak, batera hartuta eta urteko kopuruaren arabera, lanbide arteko gutxieneko soldata baino gutxiago izanez gero, kopuru horretara heltzeko behar beste aldatu ahal izatea. Gutxieneko soldata finkatzen duen errege-dekretuak ezartzen dituen konpentsazio- eta absortzio-arauak aplikatuko dira.

Lehenengo xedapen gehigarria. Pentsioak handitzea.

 • 1.  2019an pentsioak errege lege-dekretu honek 1. artikuluan ezartzen duenaren arabera handituko dira; ez da aplikatuko Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bategineko 58. artikuluak ezartzen duena, ez eta Estatuko Klase Pasiboen Legearen testu bategineko 27. artikuluak ezartzen duena ere (urriaren 30eko 8/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onartu zen Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bategina, eta apirilaren 30eko 670/1987 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez, berriz, Estatuko Klase Pasiboen Legearen testu bategina).

 • 2.  Sei hileko epealdian Gobernuak neurriak hartuko ditu aurreko apartatuan aipatzen diren artikuluak aldatzeko eta, elkarrizketa sozialaren esparruan eta Toledoko Ituneko Erabakien Jarraipenerako eta Ebaluaziorako Batzordeak emandako gomendioei jarraikiz, pentsioak handitzeko mekanismo bat ezartzeko. Mekanismo horrek pentsioen erosteko ahalmenari eustea bermatu beharko du eta, gainera, Gizarte Segurantzaren sistemaren gizarte- eta finantza-iraunkortasuna zaindu beharko du.

Bigarren xedapen gehigarria. Lan Autonomoaren Estatutuaren uztailaren 11ko 20/2007 Legearen manu batzuen aplikazioa geroratzea.

Geroratu egiten da Lan Autonomoaren Estatutuaren uztailaren 11ko 20/2007 Legeak 1.1 artikuluko lehen paragrafoan, 24. artikuluko bigarren paragrafoan eta 25.4 artikuluan ezartzen duena indarrean jartzea; norberaren kontura lanaldi partzialean jarduten duten langileei dagokien guztia, hain zuzen ere.

Hirugarren xedapen gehigarria. Kontingentzia profesionalei dagozkien kotizazioak murrizteko sistema etetea laneko istripuen tasa jaisteagatik.

Eten egiten zaie kontingentzia profesionalen kotizazioak murrizteko sistema (martxoaren 10eko 231/2017 Errege Dekretuak arautzen duena) laneko istripuen tasa nabarmen jaitsi duten enpresei, 2019an sortzen diren kotizazioetarako. Etenaldi horrek Gobernuak errege-dekretu hori erreformatu arte iraungo du. Erreforma 2019. urtean egin behar da.

Laugarren xedapen gehigarria. Esportatzeko diren tomate freskoak manipulatzeko eta ontziratzeko lanen araubide bereziko kotizazioak Gizarte Segurantzako Araubide Orokorrean egitea.

 • 1.  Esportatzeko diren tomate freskoak manipulatzeko eta ontziratzeko lanen araubide berezian dauden enpresaburuek kontingentzia guztietarako ordaintzen dituzten kotizazioak Gizarte Segurantzako Araubide Orokorrerako orokorrean ezarritakoaren arabera egingo dira, Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bategineko 22.1.b) artikuluan azaltzen den kuotak zuzenean likidatzeko sistemaren bidez.

 • 2.  2019an, sistema berezi honetan dauden enpresaburuek eskubidea edukiko dute kontingentzia arruntei dagozkien kotizazioetarako egiten dituzten ekarpenak ehuneko 80 murrizteko eta ehuneko 10eko hobaria jasotzeko.

Hobaria mailaka murriztuko da hurrengo urteetako Estatuko aurrekontu orokorren legeetan, harik eta guztiz ezabatu arte. Hobariaren aplikazioa amaitzen den ekitaldian, esportaziorako tomate freskoak manipulatu eta ontziratu ez ezik ekoiztu ere egiten dituzten enpresaburuak, araubide berezian daudenak, Gizarte Segurantzako Araubide Orokorreko Nekazaritzako Besteren Konturako Langileentzako Araubide Orokorreko Sisteman sartuko dira.

Apartatu honetan aipatzen den hobaria Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoaren aurrekontuaren kargura finantzatuko da.

Bosgarren xedapen gehigarria. Prestakuntza-praktikak, lanekoak ez diren praktikak eta ikasketa-praktikak egiten dituzten pertsonen Gizarte Segurantza.

 • 1.  Prestakuntza-programetan sartuta dauden enpresa, erakunde edo entitateetan prestakuntza-praktikak egiten dituztenak, enpresetan lanekoak ez diren praktikak egiten dituztenak eta kanpoko ikasketa-praktikak egiten dituztenak (kasuan kasuko lege-arautegiarekin eta erregelamenduekin bat etorriz) Gizarte Segurantzako sisteman sartu beharko dira, nahiz eta praktikak ordainduak ez izan.

Aurreko paragrafoan aipatzen diren praktiketan, unibertsitateko gradu- eta master-titulu ofizialetako ikasleek eta erdi-mailako eta goi-mailako lanbide-heziketako ikasleek egiten dituztenak sartzen dira.

 • 2.  1. apartatuan adierazten diren pertsonak Gizarte Segurantzako Araubide Orokorrean sartuko dira, besteren konturako langileekin parekatuta, langabezia-babesa kenduta, honako kasu honetan izan ezik: praktika edo prestakuntza itsasontzian eginez gero, Gizarte Segurantzako Itsasoko Langileen Araubide Berezian sartuko dira.

 • 3.  Nork bete behar dituen Gizarte Segurantzaren alorreko betebeharrak:

 • a) Prestakuntzako praktikak eta programak ordainduak izanez gero, kasu bakoitzean aplikatzen den arautegian zehazten da nori dagozkion betebehar horiek.

 • b) Prestakuntzako praktikak eta programak ordainduak ez badira, praktikak eta programak egiten diren enpresak, entitateak edo erakundeak bete beharko ditu, honako kasu honetan izan ezik: praktika edo programa egiteko sinatzen den lankidetzako hitzarmenean edo akordioan ezartzen denean betebehar horiek ikaslearen hezkuntza-zentroak bete behar dituela.

 • 4.  Gizarte Segurantzako kotizazioak ordaintzeko, betiere, prestakuntzako eta ikaskuntzako kontratuei dagozkien kotizazio-arauak aplikatuko dira. Ez da beharrezkoa izango langabezia-kotizazioak ordaintzea, ez Soldatak bermatzeko Funtsean kotizatzea, ez eta lanbide-heziketari dagozkion kotizazioak ordaintzea ere.

 • 5.  Xedapen honetan ezartzen dena honako pertsona hauei aplikatuko zaie: hurrengo apartatuan aipatzen den erregelamendu-araua indarrean jarri eta hurrengo hileko lehen egunetik aurrera ordaindu gabeko prestakuntza-programetan, lanekoak ez diren praktiketan edo ikasketa-praktiketan hasten diren pertsonei.

 • 6.  Errege lege-dekretu hau indarrean jartzen denetik hiru hilabete pasatu baino lehen Gobernua xedapen honetan ezartzen dena garatzen hasiko da, eta arloko erregelamendu-arauak dekretura moldatzeko lanei ekingo die.

 • 7.  Xedapen honetan aipatzen diren pertsonek, xedapena indarrean jarri aurretik bertan azaltzen den egoeran egon badira, hitzarmen berezi bat sinatu ahal izango dute, behin bakarrik, Laneko, Migrazioetako eta Gizarte Segurantzako Ministerioak ezartzen dituen epean, moduan eta baldintzetan. Hitzarmen horren xedea izango da xedapena indarrean jarri aurreko prestakuntza-aldietako kotizazioak zenbatu ahal izatea, bi urteko muga ezarrita.

Seigarren xedapen gehigarria. Erretiro-adina aurreratzen zaien Ertzaintzako kideen kotizazioak.

Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bategineko hogeigarren xedapen gehigarrian aipatzen diren ertzainei dagokienez, kontingentzia arruntei dagozkien kotizazioen oinarriari kotizazio-tasa gehigarria aplikatuko zaio, bai enpresaren kotizazioetan, bai langilearen kotizazioetan.

2019ko urtarrilaren letik aurrera, aurreko paragrafoan aipatzen den kotizazio-tasa gehigarria ehuneko 9,90 izango da; ehuneko 8,26 enpresaren kargura izango da, eta ehuneko 1,64, langilearen kargura.

Zazpigarren xedapen gehigarria. Klase pasiboen alargun-pentsio batzuk handitzearen ondorio ekonomikoak.

Errege lege-dekretu honetako azken xedapenetako seigarrenak Estatuko Klase Pasiboen Legearen testu bategineko 39. artikulua aldatzen du. Aldaketa horrek errege lege-dekretua indarrean jartzen den egunean jasotzen izan diren klase pasiboen alargun-pentsioetan eragingo duen igoerak 2019ko urtarrilaren letik aurrera sortuko ditu ondorio ekonomikoak. Ogasun Ministerioko Langileen Kostuen eta Pentsio Publikoen Zuzendaritza Nagusiak eta Defentsa Ministerioko Langileen Zuzendaritza Nagusiak ofizioz berrikusiko dituzte, beren eskumenen eremuan.

Aurreko paragrafoan arautzen den berrikuspena egiteko, abenduaren 2ko 1413/2018 Errege Dekretuak hirugarren eta laugarren xedapen iragankorretan ezartzen duena aplikatuko da; errege-dekretu horrek garatu egiten du Estatuko 2018ko Aurrekontu Orokorren uztailaren 3ko 6/2018 Legeak Estatuko klase pasiboen araubideko alarguntza-pentsioen arloan ezartzen duena.

Lehenengo xedapen iragankorra. Hasieran entitate kudeatzailea hautatu zuten Gizarte Segurantzako Norberaren Konturako Langileen edo Langile Autonomoen Araubide Bereziko langileek Gizarte Segurantzarekin lankidetzan diharduen mutua bat hautatzea.

Gizarte Segurantzako Norberaren Konturako Langileen edo Langile Autonomoen Araubide Berezian 1998ko urtarrilaren 1a baino lehenago sartu ziren langileek, Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bategineko hogeita bederatzigarren xedapen iragankorrarekin bat etorriz hautatu badute aldi baterako ezintasunagatik jasotzen den prestazioaren babesa entitate kudeatzailearen esku uztea, Gizarte Segurantzarekin lankidetzan diharduen mutua bat hautatu beharko dute errege lege-dekretu hau indarrean jartzen denetik hiru hilabete pasatu baino lehen. Aurreko testu bategineko 83.1.b) artikuluak ezartzen duen bezala hautatu beharko dute, eta 2019ko ekainaren 1etik aurrera sortuko ditu ondorioak.

Hautatu bitartean, Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoak kudeatuko du jarduera eteteagatik langile autonomo horiei dagokien prestazioa, eta kontingentzia profesionalak Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalak estaliko ditu.

Bigarren xedapen iragankorra. Tasak mailaka handitzea Gizarte Segurantzako Norberaren Konturako Langileen edo Langile Autonomoen Araubide Berezian eta Gizarte Segurantzako Itsasoko Langileen Araubidean dauden langile autonomoen kontingentzia profesionalei dagozkien kotizazioetan eta jarduera eteteagatik jasotzen den babeserako kotizazioetan.

Honako eskala honen araberakoak izango dira Gizarte Segurantzako Norberaren Konturako Langileen edo Langile Autonomoen Araubide Berezian eta Gizarte Segurantzako Itsasoko Langileen Araubidean dauden langile autonomoen kontingentzia profesionalei dagozkien kotizazioen eta jarduera eteteagatik jasotzen den babeserako kotizazioen tasak:

 • a)  Kontingentzia profesionalei dagozkien kotizazioak:

 • 2020.  urtean, kotizazio-tasa ehuneko 1,1 izango da.

 • 2021.  urtean, kotizazio-tasa ehuneko 1,3 izango da.

 • 2022.  urtetik aurrera, kotizazio-tasa hori Estatuko kasuan kasuko urteko aurrekontu orokorren legean bi araubideetarako behin betiko ezartzen dena izango da.

Hala eta guztiz ere, eta 8. artikuluan ezartzen denarekin bat etorriz, Gizarte Segurantzako Itsasoko Langileen Araubideko langile autonomoei beren jarduera dela-eta erretiro-adina murrizteko koefizientea aplikatu behar zaienean, abenduaren 28ko 42/2006 Legeak laugarren xedapen gehigarrian ezartzen duen primen tarifako tasarik handienaren arabera finkatuko dira kontingentzia profesionalei dagozkien kotizazioak (errege lege-dekretu honen testuari jarraituz), baldin eta koefiziente murriztaile horren aplikazioak ez badakar berekin kontzeptu berarengatik kotizazio osagarria ordaindu behar izatea.

 • b)  Jarduera eteten denean jasotzen den babesa:

 • 2020.  urtean, kotizazio-tasa ehuneko 0,8 izango da.

 • 2021.  urtean, kotizazio-tasa ehuneko 0,9 izango da.

 • 2022.  urtetik aurrera, kotizazio-tasa hori Estatuko kasuan kasuko urteko aurrekontu orokorren legean bi araubideetarako behin betiko ezartzen dena izango da.

Hirugarren xedapen iragankorra. Norberaren konturako langile batzuen kotizazio-hobariak.

2018ko abenduaren 31n Lan Autonomoaren Estatutuaren uztailaren 11ko 20/2007 Legeak 31. eta 32. artikuluetan ezartzen dituen hobariak eta kuoten murrizketak aplikatzen ari diren norberaren konturako langileek egun horretatik aurrera nahitaez ordaindu beharko dituzte kontingentzia profesionalei dagozkien kotizazioak; aldiz, jarduera eteteagatik babesa jasotzeko kotizazioak eta lanbide-heziketarako kotizazioak ez dituzte ordaindu beharko.

Dagokien gutxieneko kotizazio-oinarria hautatu duten langileek kotizazio-kuota bat bakarrik ordaindu beharko dute hilean, 60 euro, altak ondorioak sortzen dituen egunaz geroko lehen 12 hiletan. Kuota horren barruan, kontingentzia arruntei dagozkien kotizazioak eta kontingentzia profesionalei dagozkienak sartuko dira. Kuota horretan, 51,50 euro kontingentzia arruntei dagozkien kotizazioak izango dira, eta 8,50 euro, kontingentzia profesionalei dagozkienak.

Nolanahi ere, jarduera eteteagatik jasotzen den babesaren estaldura 2018ko abenduaren 31n eduki duten langileek babes horrekin jarraituko dute. Kasu horretan daudenek lanbide-heziketarako kotizazioak ere ordaindu beharko dituzte.

Hori dela eta, honela kalkulatuko dira bi kontingentzia horiengatik ordaindu beharreko kuotak: interesdunek hautatutako kotizazio-oinarriei (edo nahitaez dagozkienei) errege lege-dekretu honek 7. artikuluan ezartzen duenaren arabera dagozkien kotizazio-tasak aplikatuko zaizkie.

Laugarren xedapen iragankorra. Gizarte Segurantzako kudeaketan laguntzeko borondatezko lankidetza amaitu ondoko arauak.

 • 1.  2018ko abenduaren 31n Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bategineko 102.1.b) artikuluak arautzen duen lankidetza-modalitateari helduta egon diren enpresek lankidetza hori etengo dute 2019ko martxoaren 31n. Horren ondoren hiru hileko epealdia edukiko dute lankidetzari lotutako eragiketak likidatzeko, Gizarte Segurantzaren Araubide Orokorreko kudeaketan laguntzen duten enpresen lankidetza arautzen duen 1966ko abenduaren 25eko Aginduak 14. eta 15 quater artikuluetan ezartzen duenarekin bat etorriz.

Aurreko paragrafoan ezartzen dena gorabehera, lankidetza amaitzen denean gaixotasun arrunt baten edo lanekoa ez den istripu baten ondorioz abian diren aldi baterako ezintasunaren prozesuetan, enpresa laguntzailearen ardura izango da prozesu horietako sorospenak ordaintzea, harik eta aldi baterako ezintasuna edo, bestela, beraren ondorio ekonomikoen iraupena amaitu arte. Kasu horietan enpresak ezin izango ditu kopuru horiek konpentsatu bere Gizarte Segurantzako kotizazioen likidazioetan.

 • 2.  Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bategineko 102.1.b) artikuluan ezartzen den lankidetza-modalitatea aurreko apartatuko lehen paragrafoan ezartzen den bezala eteten duten enpresek hautatu ahal izango dute Gizarte Segurantzarekin lankidetzan diharduen mutua batekin hitzartzea gaixotasun arrunten edo lanekoez bestelako istripuen ondorioz gertatzen diren aldi baterako ezintasunengatik jasotzen den prestazio ekonomikoaren babesa, lege-arau horrek 83.1.a) artikuluko bigarren eta hirugarren paragrafoetan ezartzen duenarekin bat etorriz. 2019ko apirilaren 1a baino lehen hautatu beharko dute.

Bosgarren xedapen iragankorra. Langabezia-babesa prestakuntza eta ikaskuntzako kontratu batzuetan.

Errege lege-dekretu hau indarrean jarri ondoren enplegu eta prestakuntzako programetako ikasle langileekin (lantegi-eskola, prestakuntzako ikastegi eta enplegu-lantegietakoak barne) sinatzen diren prestakuntza eta ikaskuntzako kontratuetan langabeziaren estaldura aplikatuko da.

Hori dela eta, arau hau indarrean jartzen den egunean jada indarrean dauden kontratuei eta kontratu horien luzapenei hasieran kontratuak hitzartzeko erabilitako arautegiak aplikatuko zaizkie.

Seigarren xedapen iragankorra. Langabezia-tasa ehuneko 15etik beherakoa izateak eragiten dien lan-kontratuak.

Langabezia-tasa ehuneko 15etik beherakoa izateak eragiten dien lan-kontratuak eta kontratatzeko pizgarriak -zehazki, Lan-merkatuaren erreformaren neurri urgenteei buruzko uztailaren 6ko 3/2012 Legeak bederatzigarren xedapen iragankorrean aipatzen dituenak eta Ekintzaileei laguntzeko eta enpleguaren sorrera eta hazkundea suspertzeko neurriei buruzko uztailaren 26ko 11/2013 Legeak lehen xedapen iragankorrean aipatzen dituenak-sinatu direnean indarrean egon den arautegiak arautuko ditu, errege lege-dekretu honek xedapen indargabetzaile bakarreko 2. apartatuan arautzen duen bezala, baldin eta errege lege-dekretu hau indarrean jarri aurretik formalizatutakoak badira.

Nolanahi ere, 2018ko urriaren 15etik (2018ko hirugarren hiruhilekoko biztanleria aktiboaren inkesta argitaratu denetik) errege lege-dekretu hau indarrean jarri arte sinatutako kontratuak baliozkotzat joko dira, bai eta horiei dagozkien pizgarriak ere, sinatu diren egunean indarrean egon den arautegiaren babesean; arautegi hori erabat aplikagarria izango da kontratu eta pizgarri horietan, harik eta indargabetu edo aldatu arte.

Zazpigarren xedapen iragankorra. Langabezia-sorospena edo nekazaritzako errenta jasotzeko eskaerak, errege lege-dekretu hau indarrean jarri aurretik aurkeztuak.

Errege lege-dekretu honek 11. artikuluan ezartzen duena honako hauei ere aplikatuko zaie: artikulu horretan aipatzen diren langileei, baldin eta 2018ko urriaren 1etik errege lege-dekretu hau indarrean ipini arte eskaera bat aurkeztu badute urtarrilaren 10eko 5/1997 Errege Dekretuak arautzen duen langabezia-sorospena edo apirilaren 11ko 426/2003 Errege Dekretuak arautzen duen nekazaritzako errenta jasotzeko; ezinbestekoa da errege lege-dekretu hau indarrean jarri ondoren beste eskaera bat aurkeztea.

Zortzigarren xedapen iragankorra. Gazte Bermearen Sistema Nazionalean izena eman eta prestakuntza eta ikaskuntzako kontratua sinatu duten gazteentzako laguntza ekonomikoaren araubide iragankorra.

Gazte Bermearen Sistema Nazionalean izena emanda egonik gazteentzako laguntza ekonomikoaren onuradun diren pertsonek, errege lege-dekretu hau indarrean jartzen den egunean prestakuntzako eta ikaskuntzako kontratu bat sinatua badute, eta laguntza egun hori baino lehen eskatu dutenek, baldin eta jasotzeko eskubidea badute eskatzen diren baldintza guztiak betetzen dituztelako, laguntza jaso ahal izango dute berarekin lotuta dagoen kontratua amaitu arte (Estatuko 2018ko Aurrekontu Orokorren uztailaren 3ko 6/2018 Legeak ehun eta hogeigarren xedapen gehigarrian arautzen du laguntza hori).

Era berean, errege lege-dekretu hau indarrean jarri aurretik laguntza hori jasotzeko eskubidea ematen duen prestakuntza eta ikaskuntzako kontratua sinatu duten pertsonek ere laguntza jaso ahal izango dute kontratua amaitu arte, baldin eta eskatzen diren baldintza guztiak betetzen badituzte eta errege lege-dekretu hau indarrean jarri ondoren eskaera aurkezten badute. Kontratua hasi eta hurrengo hamabost egun baliodunen epea igaro ondoren aurkezten bada laguntza-eskaera, ondorio ekonomikoak eskaera aurkeztu ondoko egunetik aurrera sortuko dira, eta laguntzaren iraupena moztu egingo da: eskaera garaiz eta behar bezala beteta aurkeztu behar zen egunetik benetan aurkeztu den egunera arte igarotako egunen kopurua kenduko da laguntzaren indarralditik, bi egun horiek barne.

Xedapen indargabetzaile bakarra. Arauak indargabetzea.

 • 1.  Errege lege-dekretu honek xedatzen duenarekin bat ez datozen maila bereko edo beheragoko mailako xedapen guztiak indargabetzen dira.

 • 2.  Berariaz indargabetzen dira honako hauek:

 • a)  Uztailaren 6ko 3/2012 Legea, Lan Merkatua Erreformatzeko Premiazko Neurriena:

 • 4. artikulua eta bederatzigarren xedapen iragankorra.

 • b)  Uztailaren 26ko 11/2013 Legea, ekintzaileari laguntzeko, hazkundea sustatzeko eta enplegua sortzeko neurriei buruzkoa: 9., 10., 11., 12. eta 13. artikuluak, bederatzigarren xedapen gehigarria eta lehen xedapen iragankorra.

 • c)  Langileen Estatutuaren Legearen testu bategina, urriaren 23ko 2/2015 Legegintzako Errege Dekretuak onartzen duena: bigarren xedapen gehigarriaren 2. apartatua; bigarren xedapen iragankorraren 1. apartatua; bederatzigarren xedapen iragankorra.

 • d)  Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bategina, urriaren 30eko 8/2015 Legegintzako Errege Dekretuak onartzen duena: zazpigarren xedapen gehigarriaren 7. apartatua.

 • e)  Uztailaren 3ko 6/2018 Legea, Estatuko 2018ko Aurrekontu Orokorrena: ehun eta hogeigarren xedapen gehigarria eta ehun eta hogeita batgarren xedapen gehigarria (nolanahi ere, errege lege-dekretu honek bederatzigarren xedapen iragankorrean ezartzen duena aplikatuko da).

Azken xedapenetako lehena. Langileen Estatutuaren Legearen testu bategina aldatzea, zeina urriaren 23ko 2/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onartu baitzen.

Aldatu egiten da Langileen Estatutuaren Legearen testu bategina, urriaren 23ko 2/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onartua; zehazki, hamargarren xedapen gehigarria. Eta honela gelditzen da:

«Hitzarmen kolektiboetan badago aukera lan-kontratua azkentzeko bidea ematen duten klausulak ezartzeko langileak Gizarte Segurantzaren arautegian ezartzen den legezko erretiro-adina betetzen duenean, honako baldintza hauek betez gero:

 • a)  Lan-kontratua amaitzen zaion langileak Gizarte Segurantzaren arautegian ezartzen diren baldintzak bete behar ditu kotizaziopeko erretiro-pentsio arruntaren ehuneko ehun jasotzeko eskubidea edukitzeko.

 • b)  Neurri hori lotuta egon behar da hitzarmen kolektiboan adierazten diren lan-arloko politikekin bat datozen helburuekin; adibidez, enpleguaren egonkortasuna hobetzea aldi baterako lan-kontratuak mugagabe bihurtuz, langile berriak kontratatzea, belaunaldi-erreleboaz baliatzea eta enplegua hobetzeko beste edozein neurri hartzea.»

Azken xedapenetako bigarrena. Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bategina aldatzea, zeina urriaren 30eko 8/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onartu baitzen.

Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bategina aldatzen da, zeina urriaren 30eko 8/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onartu baitzen, eta honela gelditzen da:

Bat. 83. artikuluaren 1. apartatua aldatzen da, eta honela gelditzen da:

«1. Enpresaburuek eta norberaren konturako langileek, Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiarekiko betebeharrak betetzeko unean (enpresa inskribatzea, afiliatzea eta alta ematea), adierazi beharko dute zer entitate kudeatzaile edo Gizarte Segurantzarekin elkarlanean diharduen zer mutua aukeratu duten kontingentzia profesionalak, kontingentzia arrunten ondoriozko aldi baterako ezintasunari dagokion prestazio ekonomikoa eta jarduera eteteagatiko prestazioa babesteko, sartuta dauden Gizarte Segurantzako araubideko arau erregulatzaileekin bat etorrita, eta geroztiko aldaketen berri emango diote hari. Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiari dagokio aipatutako adierazpenak eta haien legezko ondorioak aitortzea, erregelamendu bidez ezarritako moduan, eta ondoko apartatuetan xedatzen diren berezitasunak alde batera utzi gabe, Gizarte Segurantzarekin elkarlanean diharduen mutua bat hautatzen den kasuetan.

Hona Gizarte Segurantzarekin elkarlanean diharduen mutua bat hautatzeko prozedura eta hautapenaren irismena:

 • a) Gizarte Segurantzaren laneko istripuak eta gaixotasun profesionalak babesteko mutua bat hautatzen duten enpresaburuek elkartze-hitzarmen bat formalizatu beharko dute harekin, eta entitate berean babestu beharko dituzte probintzia berean dauden lantokietako langile guztiak (lantokiak zer diren Langileen Estatutuaren Legearen testu bateginean zehazten da).

Era berean, enpresaburu elkartuek hautatu ahal izango dute mutua berak kudeatzea kontingentzia arrunten ondoriozko aldi baterako ezintasunari dagokion prestazio ekonomikoa, kontingentzia profesionalen aurrean babestuta dauden langileei dagokienez.

Elkartze-hitzarmenaren bidez formalizatzen da mutuarekin bat egitea; hitzarmenak urtebeteko indarraldia izango du, eta iraupen bereko aldika luzatu ahal izango da. Erregelamendu bidez arautuko da hitzarmena formalizatzeko prozedura, bai eta hitzarmenaren edukia eta ondorioak ere.

 • b) Gizarte Segurantzako Norberaren Konturako Langileen edo Langile Autonomoen Araubide Bereziko langileek Gizarte Segurantzarekin elkarlanean diharduen mutua batekin formalizatu beharko dute kontingentzia profesionalen, aldi baterako ezintasunaren eta jarduera eten ondoko babes-estaldura, eta elkarlanean diharduen mutua bera hautatu beharko dute babes guztietarako. Era berean, entitate batetik beste batera aldatzen diren langileek ere Gizarte Segurantzarekin elkarlanean diharduen mutua batekin formalizatu beharko dute babes hori.

Jarduera eten ondoko kudeaketa formalizatze aldera, atxikitzeko dokumentuari dagokion eranskina sinatu beharko dute, elkarlana arautzen duten erregelamendu-arauetan ezartzen den bezala.

Gizarte Segurantzako Itsasoko Langileen Araubide Berezian dauden norberaren konturako langileek Gizarte Segurantzaren entitate kudeatzailearekin edota Gizarte Segurantzarekin elkarlanean diharduen mutua batekin babestu ahal izango dituzte kontingentzia profesionalak. Hirugarren kotizazio-taldean dauden langileek kontingentzia arrunten babesa formalizatu beharko dute Gizarte Segurantzaren entitate kudeatzailearekin. Edonola ere, jarduera eten ondoko babesa beti formalizatu beharko dute kontingentzia arruntak babesteko hautatu duten entitate kudeatzailearekin.

Babesa atxikitzeko dokumentu baten bidez formalizatuko da; dokumentu horren indarrez norberaren konturako langilea mutuaren kudeaketa-eremuan sartzen da, haren elkartze-oinarritik kanpo, baina ez ditu bereganatzen elkartzetik sortzen diren eskubideak ez betebeharrak. Atxikimenduaren indarraldia urtebetekoa izango da, eta iraupen bereko aldika luzatu ahal izango da. Erregelamendu bidez arautuko da atxikitzeko dokumentua formalizatzeko prozedura, bai eta dokumentu horren edukia eta ondorioak ere».

Bi. 102. artikulua aldatzen da eta honela gelditzen da:

 • a)  1. apartatuko b) letra ezabatzen da; ondorioz, c) letra zena b) letra da orain.

 • b)  5. apartatua aldatzen da eta honela idatzita geratzen da:

«5. 1. apartatuko a) letran eta 4. apartatuan arautzen diren elkarlan-modalitateetan, prestazioen eta laguntza-bitartekoen hobekuntzarako interes partikularra elkartasun nazionaleko eskakizunekin bateratuko da».

Hiru. 146. artikuluari 4. apartatua gehitzen zaio; hona testua:

«4. Enpresaburuek, jarduera dela-eta erretiro-adina murrizteko koefizientea aplikatu behar zaien langileak dauzkatenean, lan-istripuen eta gaixotasun profesionalen kotizazioetarako ezarritako tasarik altuenaren arabera kotizatu beharko dute, baldin eta koefiziente murriztaile horren aplikazioak ez badakar berekin kontzeptu berarengatik kotizazio osagarria ordaindu behar izatea.

Apartatu honetan ezartzen dena ez zaie aplikatuko abenduaren 5eko 1539/2003 Errege Dekretuaren aplikazio-eremuan dauden langileak enplegatzen dituzten enpresaburuei (1539/2003 Errege Dekretuak desgaitasun-maila handia frogatzen duten langileen aldeko erretiro-adinaren murrizteko koefizienteak ezartzen ditu). Era berean, Itsasoko Langileen Araubide Berezian dauden langileei ere ez zaie aplikatuko, baldin eta erregistro gordineko 10 tona arteko arrantza-ontzietan ontziratuta badaude».

Lau. 151. artikulua aldatzen da eta honela gelditzen da:

«Gehienez ere bost eguneko iraupen efektiboa duten aldi baterako kontratuetan, enpresak Gizarte Segurantzari kontingentzia arruntengatik ordaindu behar dion kuota ehuneko 40 igoko da. Gehikuntza hori ez zaie aplikatuko Nekazaritzako Besteren Konturako Langileentzako Araubide Berezian dauden langileei».

Bost. 170. artikuluko 1. apartatua aldatzen da eta honela geratzen da:

«1. Aldi baterako ezintasuneko prozesuetako hirurehun eta hirurogeita bost eguneko epea bete arte, Gizarte Segurantzaren Osasun Zerbitzuen Ikuskatzailetzak edo kasuan kasuko osasun-zerbitzu publikoaren organo baliokideak dauzkan eskumen berak baliatuko ditu Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalak, entitateari atxikitako ikuskatzaile medikoen bitartez, ondorio guztietarako alta medikoa emateko edo prozesuan berriz erori dela ondorioztatzeko, baldin eta aurreko artikuluko 2. apartatuko azken paragrafoan aipatzen diren inguruabar berak gertatzen badira.

Alta Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalak ematen duenean, berak baino ez du edukiko eskumena bere ikuskatzaile medikoen bitartez patologia berak edo antzeko beste batek sortutako beste baja mediko bat emateko, alta medikoa eman eta hurrengo ehun eta laurogei egunetan».

Sei. 196. artikuluko 2. apartatua aldatzen da eta honela geratzen da:

«2. Ezintasun iraunkor osoari dagokion prestazio ekonomikoa biziarteko pentsioa izango da; kasu berezietan, pentsio hori gabe oroharreko kalte-ordaina jaso ahal izango da, onuradunak hirurogei urte baino gutxiago edukiz gero.

Ezintasun iraunkor osoa onartzen zaienek aurreko paragrafoan ezartzen den pentsioa jasoko dute, erregelamenduz ezartzen den ehunekoa gehituta, baldin eta duten adinarengatik, prestakuntza orokor edo espezializaturik ez edukitzeagatik eta bizilekuarekin lotutako inguruabar sozial eta lanekoengatik uste bada zail izango dutela aurreko ohiko jarduera ez den beste batean enplegua lortzen.

Gaixotasun arrunt baten ondoriozko ezintasun iraunkor osoarengatik jasotzen den pentsioaren zenbatekoa ezin izango da izan Estatuko Aurrekontu Orokorren Legean ezkontidea beren kargura ez duten hirurogei urtetik beherako titularren ezintasun iraunkor osoarengatik jasotzen den pentsiorako ezartzen den gutxieneko zenbatekoa baino gutxiago».

Zazpi. 249. artikulua aldatzen da eta honela geratzen da:

«249. artikulua. Babesa eta kotizazioa.

 • 1.  Prestakuntza eta ikaskuntzako kontratua duten langileei Gizarte Segurantzak emango dien babesak kontingentzia, egoera babesgarri eta prestazio guztiak hartuko ditu, langabezia barne.

Langabezia-babesari dagokionez, III. tituluan ezartzen dena aplikatuko da, 290. artikuluan ezartzen diren berezitasunekin.

 • 2.  Artikulu honetako aurreko apartatuan ezartzen denaren arabera sinatzen diren kontratuetan, salbuetsita dago lanbide-prestakuntzagatiko kotizazioa.

Zortzi. Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bategineko II. tituluko XVII. kapituluari 3. atala gehitzen zaio, eta bertan 249 bis artikulua txertatzen da; hona testua:

«249 bis artikulua. Nola zenbatzen diren kotizazio-aldiak iraupen laburreko kontratuetan.

 • 1.  Erretiroagatik, ezintasun iraunkorragatik, heriotza eta bizirik irauteagatik, aldi baterako ezintasunagatik, amatasunagatik, aitatasunagatik eta minbizia edo beste gaixotasun larri bat duen adingabea zaintzegatik pentsioa jasotzeko eskubidea edukitzeko behar diren gutxieneko kotizazio-aldiak egiaztatzeko, ez beste ezertarako, 1,4 kotizazio-egun zenbatuko dira, lanegun bakoitzeko, gehienez ere bost egunekoak diren aldi baterako kontratuetan (lege honetako 151. artikuluan arautzen dira), baina hilean inolaz ere ezin izango dira zenbatu hileko egunak baino gehiago.

 • 2.  Hemen ezartzen dena ezin izango zaie aplikatu lanaldi partzialeko kontratuei, ez lanaldi partzialeko errelebo-kontratuei, ez aldizkako lan-kontratu finkoei».

Bederatzi. 308. artikulua aldatzen da eta honela geratzen da:

«308. artikulua. Aldi baterako ezintasuneko kotizazioak eta kontingentzia profesionalei dagozkien kotizazioak.

 • 1.  Prestazio ekonomikoa jasotzeko eskubidea sortzen duen aldi baterako ezintasunean, medikuak baja eman duenetik 60 egun igarotakoan kontingentzia guztien kuotak ordaindu beharko zaizkio Gizarte Segurantzarekin elkarlanean diharduen mutuari, entitate kudeatzaileari edo, behar denean, Estatuko enplegu-zerbitzu publikoari, jarduera eteteagatik jasotzen den babesaren kuoten kargura.

 • 2.  Aurreko paragrafoan ezartzen dena aplikatzeko, Estatuko enplegu-zerbitzu publikoak bere gain hartu behar dituen 60 egunak igaro ondoren, honela zehaztuko da laneko baja-egoeran dauden langile autonomoen kotizazioen ordainketa efektiboaren zenbateko baliokidea: koefiziente bat aplikatuko zaio erakunde horretan estaldura duten langile guztien jarduera eteteagatik jasotzen den babesaren kuoten guztirako zenbatekoari. Koefiziente hori urtero ezarriko da, Gizarte Segurantzako kotizazioen, langabeziaren, jarduera eteteagatik jasotzen den babesaren, Soldatak Bermatzeko Funtsaren eta lanbide-heziketaren gaineko lege-arauak garatzen dituen aginduan.

 • 3.  Laneko istripuei eta gaixotasun profesionalei dagozkien kotizazioak egiteko, tasa bakarra aplikatuko da; tasa hori Estatuko Aurrekontu Orokorren Legean ezarriko da urtero, eta interesdunak hautatutako kotizazio-oinarriari aplikatuko zaio».

Hamar. 311. artikuluko 1. apartatua aldatzen da eta honela geratzen da:

«1. Araubide berezi honetan dauden langileek ez dute kotizatu behar Gizarte Segurantzan (salbuespenak: aldi baterako ezintasunerako kotizazioak eta kontingentzia profesionalen kotizazioak), honako kasu hauetako batean egonez gero:

 • a)  Hirurogeita bost urte eginda eta hogeita hemezortzi urte eta sei hilabete kotizatuta.

 • b)  Hirurogeita zazpi urte eginda eta hogeita hamazazpi urte kotizatuta.

Aipatutako kasu guztietan, kotizazio-urteak zenbatzeko, ez dira kontuan hartuko aparteko ordainsarien zati proportzionalak».

Hamaika. 313. artikuluko 1. apartatua aldatzen da eta honela gelditzen da:

«1. Langile autonomoek, aldi berean besteren konturako lana egiten badute eta jarduera-aniztasuneko araubidean kotizatzen badute, kontuan hartuta bai araubide berezi horretako kotizazioak, bai enpresak eta langileak besteren konturako jardueraren arabera dagokien Gizarte Segurantzaren araubidean egin beharreko kotizazioak, eskubidea edukiko dute honako itzulketa hau jasotzeko: kontingentzia arruntei dagozkien kotizazioengatik ordaindutako zenbatekoaren eta Estatuko Aurrekontu Orokorren Legeak ekitaldi bakoitzerako zehaztutako zenbatekoaren arteko soberakinaren ehuneko 50. Nolanahi ere, itzulketak muga hau edukiko du: araubide berezian kontingentzia arruntei dagozkien kotizazioengatik ordaindutako kuoten ehuneko 50.

Halako kasuetan, Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiak hurrengo ekitaldiko maiatzaren 1a baino lehen ordainduko ditu itzuli beharreko kopuruak, honako kasu hauetan izan ezik: kotizazioaren berezitasunengatik ezinezkoa bada epealdi horren barruan ordaintzea edo interesdunak zenbait datu eman behar baditu; halakoetan, itzulketa esandako eguna baino geroago egingo da.

Hamabi. 316. artikuluko 1. apartatua aldatzen da eta honela gelditzen da:

«1. Kontingentzia profesionalen estaldura nahitaezkoa izango da, eta aldi baterako ezintasunaren estaldura ematen duen entitate kudeatzaile zein laguntzaile berarekin egingo da. Estaldura horrek berekin ekarriko du dagozkion kotizazioak egiteko betebeharra, 308. artikuluan ezarritako moduan.

Adierazitako kontingentziak direla-eta, Gizarte Segurantzako Araubide Orokorrean dauden langileei kontingentzia berengatik onartzen zaizkien prestazioak onartuko dira; erregelamenduan arautuko da nola».

Hamahiru. 317. artikulua aldatzen da eta honela gelditzen da:

«317. artikulua. Mendekotasun ekonomikoa duten langile autonomoen babesa.

Mendekotasun ekonomikoa duten langile autonomoen Gizarte Segurantzaren babesaren esparruaren barruan, nahitaez sartzen dira aldi baterako ezintasunaren estaldura eta laneko istripuen eta gaixotasun profesionalen estaldura.

Estaldura horretarako, laneko istriputzat joko dira mendekotasun ekonomikoa duten langile autonomoek beren jarduera profesionalean edo haren ondorioz izaten dituzten gorputzeko lesio guztiak; halaber, laneko istriputzat hartuko dira langileek beren jarduera egiten duten tokira joatean edo handik itzultzean dituzten ezbehar guztiak, bai eta jarduera horren ondorioz dituztenak ere. Kontrakoa frogatu ezean, istripua langilearen jarduera profesionaletik kanpo gertatzen bada, lanarekin zerikusirik ez daukala pentsatuko da.»

Hamalau. 321. artikulua aldatzen da eta honela gelditzen da:

«321. artikulua. Aldi baterako ezintasunaren prestazioaren sorrera eta zenbatekoa.

 • 1.  Araubide berezi honetan dauden langileen kasuan, aldi baterako ezintasunaren prestazio ekonomikoa langilea jardueran bajan dagoen laugarren egunean sortuko da, hartarako eskubidea badu; erregelamenduan ezartzen da hori nola eta zer baldintzarekin gertatzen den. Nolanahi ere, sorospena laneko istripu baten edo gaixotasun profesional baten ondorioz sortzen bada, prestazioa bajaren egunaren biharamunean hasiko da.

 • 2.  Kontingentzia arrunten ondoriozko aldi baterako ezintasunaren prestazio ekonomikoaren kopurua zehazteko oinarri arautzaileari aplikatu beharreko ehunekoak Araubide Orokorrean kontingentzia horien ondoriozko prozesuetarako indarrean daudenak izango dira».

Hamabost. 325. artikulua aldatzen da eta honela gelditzen da:

«325. artikulua. Kotizazioaren arloko berezitasunak.

Nekazaritzako Norberaren Konturako Langileen Sistema Berezian sartuz gero -aurreko artikuluan aurreikusita dago sistema hori—, honako arau hauek aplikatu beharko dira Gizarte Segurantzako kotizazioaren alorrean:

 • a)  Nahitaez estali beharreko kontingentziei dagokienez, langileak Gizarte Segurantzako Norberaren Konturako Langileen edo Langile Autonomoen Araubide Bereziaren arabera dagokion gutxieneko oinarriaren ehuneko 120ra arteko zenbatekoa duen oinarria hautatzen badu kotizazio-oinarri gisa, kotizazio-tasa ehuneko 18,75 izango da.

Aldiz, langileak aurreko letran aipatzen dena baino kotizazio-oinarri handiagoa hautatzen badu, azken hori gainditzen duen zenbatekoari une bakoitzean araubide berezi horretan kontingentzia arruntetarako indarrean den kotizazio-tasa aplikatuko zaio.

 • b)  Norberaren borondatez estaltzekoak diren kontingentziak direla-eta, honako kotizazio-tasa hauek kotizazio-oinarriaren kopuru osoaren gainean aplikatuz zehaztuko da kuota:

Aldi baterako ezintasuna eta jarduera eten ondoko babesa estaltzeko, Estatuko aurrekontu orokorren legeetan ezarritako tasak aplikatuko dira.

Legez ezarritako primen tarifan jarduera ekonomiko, lan edo egoera bakoitzerako ezarrita dauden kotizazio-tasak aplikatuko dira laneko istripuei eta gaixotasun profesionalei dagozkien kotizazioak zehazteko. Nolanahi ere, Estatuko Aurrekontu Orokorren Legean ezartzen dena aplikatuko da, batez ere kontingentzia profesional horien ondoriozko ezintasun iraunkorraren eta heriotza eta biziraupenaren babesaz arautzen duena, 19.3 eta 326. artikuluetan ezartzen duenarekin bat etorriz.

 • c)  Kontingentzia profesionalen babesari edo jarduera eten ondoko babesari heltzen dioten langileei 0,5 puntu portzentualeko murrizketa egingo zaie kontingentzia arrunten ondoriozko aldi baterako ezintasunaren estaldurarako kotizazioetan.

Laneko istripu eta gaixotasun profesional guztiak estaltzea hautatzen ez bada, kotizazio gehigarria egin beharko da Gizarte Segurantzaren Lege Orokorrak testu bategineko VIII. eta IX. kapituluetan ezartzen dituen prestazioak finantzatzeko, Estatuko aurrekontu orokorren legeetan ezartzen denarekin bat etorriz (behar denean)».

Hamasei. 327. artikuluko 1. apartatua aldatzen da eta honela gelditzen da:

«1. Jarduera eteten denean babesa jasotzeko sistema espezifikoa Gizarte Segurantzaren babes-jardunaren osagaietako bat da, nahitaezkoa, eta honako hau da beraren xedea: Gizarte Segurantzan afiliatuta egonik Norberaren Konturako Langileen edo Langile Autonomoen Araubide Berezian edo Itsasoko Langileen Araubide Berezian alta emanda dauden langile autonomoei lege honetan ezartzen diren prestazioak eta neurriak ematea, araubide berezian sartzea eragin zuen jarduera osoa etetea erabakitzen dutenean, irabazteko asmoarekin beste jarduera ekonomiko edo profesional bat egin nahi badute ere.

Jarduera behin betiko edo aldi baterako eten dezakete. Jarduera aldi baterako eteten bada, etenda geratzen dira langile autonomoa sailkatuta dagoen araubide berezian alta ematea eragin zuten jarduera guztiak, 331. artikuluan arautzen diren kasuetan.»

Hamazazpi. 329. artikulua aldatzen da eta honela geratzen da:

«329. artikulua. Babesa.

Jarduera eteten denean jasotzen den babesaren sisteman honako prestazio hauek daude:

 • a)  Jarduera aldi baterako edo behin betiko erabat eteteagatik jasotzen den prestazio ekonomikoa.

Lege honek eta berau garatzen eta osatzen duten xedapenek arautzen dute prestazio hau.

 • b)  Langile autonomoak dagokion Gizarte Segurantzaren araubidean kotizatutakoaren ordainketa. Hori dela eta, organo kudeatzaileak bere kargura ordainduko du kuota jarduera eteteagatik prestazio ekonomikoa jasotzen den aldian. Aldi horretako kotizazio-oinarria jarduera eteteagatik jasotzen den prestazioaren oinarri arautzaileari dagokio, 339. artikuluan arautzen den bezala, baina kotizazio-oinarria ezin da inolaz ere izan kasuko araubidean ezartzen den gutxieneko kotizazio-oinarriaren edo kotizazio-oinarri bakarraren zenbatekoa baino gutxiago.

331.1.d artikuluan arautzen diren kasuetan ez dago Gizarte Segurantzan kotizatu beharrik, eta Genero Indarkeriaren Kontrako Babes Integraleko Neurriei buruzko abenduaren 28ko 1/2004 Lege Organikoak 21.5 artikuluan ezartzen duena bete beharko da.

 • c)  Langile autonomoak dagokion Gizarte Segurantzako araubidean kontingentzia guztiengatik egindako kotizazioen ordainketa, baja-aldiko hirurogeita batgarren egunetik aurrera, 308. artikuluan ezartzen denarekin bat etorriz».

Hemezortzi. 337. artikuluko 1. eta 4. apartatuak aldatzen dira eta honela geratzen dira:

«1. 330. artikuluan ezartzen diren baldintzak betetzen dituzten langile autonomoek atxikita dauden Gizarte Segurantzaren mutua laguntzaileari eskatu beharko diote jarduera eteteagatik ematen den babesa jasotzeko eskubidea onartzeko.

Mutua bati atxikita ez dauden norberaren konturako langileei 346. artikuluko 3. apartatuan ezartzen dena aplikatuko zaie.

Prestazio ekonomikoa jasotzeko eskubidea langilea atxikita dagoen araubide bereziko bajak ondorioak sortzen dituen egunaren biharamunean sortuko da, Gizarte Segurantzan Enpresak Inskribatzeari eta Langileen Afiliazioari, Altei, Bajei eta Datu-aldaketei buruzko Erregelamenduak 46.4. a) artikuluan ezartzen duenarekin bat etorriz (urtarrilaren 26ko 84/1996 Errege Dekretuaren bidez onartu zen erregelamendu hori).

Artikulu berean arautzen diren gainerako kasuetan, jarduera etetearen ondorioz gertatzen den bajak ondorioak sortzen dituenetik hilabete pasatutakoan sortuko da eskubide hori.

Mendekotasun ekonomikoa duen langile autonomoak, bezero nagusiarekiko harremana amaitzen duenean, prestazioa jasotzeko eskubidea edukitzeko, ezin izango du beste bezero batzuekin jarduerarik egin prestazioa kobratzen hasten den egunetik aurrera.»

«4. Organo kudeatzaileak bere kargura ordainduko du Gizarte Segurantzaren kuota prestazioa jasotzen den aldian, baldin eta 2. apartatuan ezartzen den epealdiaren barruan eskatu bada. Bestela, eskaera egin eta hurrengo hileko lehen egunetik aurrera ordainduko du organo kudeatzaileak kuota.

Mendekotasun ekonomikoa duen langile autonomoak bezero nagusiarekiko harremana amaitu badu baina egitate eragilearen hurrengo hilean beste bezero batzuekin jarduten badu, organo kudeatzaileak prestazioa hasten den egunetik aurrera kotizatu beharko du».

Hemeretzi. 338. artikuluko 1. apartatua aldatzen da eta 2. apartatua ezabatzen da. Hona 1. apartatuaren testua:

«1. Jarduera eteteagatik jasotzen den prestazioaren iraupena jarduera etetearen legezko egoeraren aurreko berrogeita zortzi hiletako kotizazio-aldien araberakoa izango da; hil horietatik gutxienez hamabi ondoz ondokoak izan behar dira eta jarduera eten den egunaren aurre-aurrekoak. Eskala hau aplikatuko da:

Kotizazio-aldia

— Hilak

Babesaldia

Hilak

Hamabi eta hamazazpi artean................

4

Hemezortzi eta hogeita hiru artean............

6

Hogeita lau eta hogeita bederatzi artean........

8

Hogeita hamar eta hogeita hamabost artean.....

10

Hogeita hamasei eta berrogeita bi artean.......

12

Berrogeita hiru eta berrogeita zazpi artean......

16

Berrogeita zortzitik aurrera...................

24»

Hogei. 340. artikuluko 2. apartatua aldatzen da eta honela geratzen da:

«2. Eskubidea eteteak berekin ekarriko du prestazio ekonomikoaren ordainketa eta kotizazioa geraraztea, baina ez du eraginik izango hura jasotzeko aldian, aurreko apartatuko a) letran ezartzen diren kasuan izan ezik. Izan ere, kasu horretan prestazioa jasotzeko aldia murriztu egingo da gertatutako eteteak irauten duen denbora berean.»

Hogeita bat. 344. artikulua aldatzen da eta honela gelditzen da:

«1. Jarduera eteteagatik jasotzen den babesa kontingentzia horri dagokion kotizazioaren kargura finantzatuko da soil-soilik. Estaldurak ondorioak sortzen dituen eguna erregelamenduz zehaztuko da.

 • 2.  Jarduera eteteagatik jasotzen den babesaren kotizazio-oinarria bat etorriko da langile autonomoak aplikatzekoak diren arauetan ezarritakoari jarraituz beretzat hautatutako Norberaren Konturako Langileen edo Langile Autonomoen Araubide Bereziko kotizazio-oinarriarekin, edo, bestela, Itsasoko Langileen Araubide Berezian norberaren konturako langile gisa dagokionarekin.

 • 3.  Jarduera eteteagatik Gizarte Segurantzak ematen duen babesari dagozkion kotizazioen tasa, aurreko apartatuan zehazten den oinarriari aplikatzen zaiona, 19. artikuluan xedatzen denaren arabera ezarriko da. Hala ere, babes-sistemaren finantza-iraunkortasunari eusteko asmoarekin, Estatuko ekitaldi bakoitzeko aurrekontu orokorren legeak ezarriko du ekitaldi horretan aplikatu beharreko kotizazio-tasa, honako arau hauek kontuan hartuz:

 • a) Kotizazio-tasa (ehunekoa) kalkulatzeko formula hau aplikatuko da:

TCt = G/BC*100

Non:

t = Estatuko aurrekontu orokorren urtea, hau da, kotizazio-tasa berria indarrean egongo den urtea.

TCt = t urtean aplikatuko den kotizazio-tasa.

G = t-2 urteko abuztuaren 1etik t-1 urteko uztailaren 31ra arteko hiletan jarduera eteteagatik jasotako prestazioen gastuen batura.

BC = t-2 urteko abuztuaren 1etik t-1 urteko uztailaren 31ra arteko hiletan jarduera eteteagatik jasotzen den babeserako kotizazio-oinarrien batura.

 • b)  Aurrekoa gorabehera, honako kasu hauetan ez da aplikatuko formularen emaitzako tasa, eta indarrean dagoena mantenduko da:

 • 1.  Tasa berriak indarrean dagoenaren aldean dakarren igoera 0,5 puntu portzentual baino txikiagoa denean.

 • 2.  Tasa berriak indarrean dagoenaren aldean dakarren jaitsiera 0,5 puntu portzentual baino txikiagoa denean edo, 0,5 baino handiagoa izanik ere, t-1 urtearen itxieran aurreikusitako prestazio horretako erreserbak (346.2 artikuluan aipatzen direnak) t urteko aurrekontuetan jarduera eteteagatik jasotzen den prestaziorako ezarritako gastua baino gehiago ez direnean.

 • c)  Edonola ere, urtero finkatu behar den kotizazio-tasa ezin da izan ehuneko 0,7 baino txikiagoa, ez eta ehuneko 4 baino handiagoa ere.

Apartatu honetan ezartzen dena aplikatuz finkatzen den kotizazio-tasa ehuneko 4 baino handiagoa bada, lege honek 338.1 artikuluan arautzen dituen gabealdi guztiak gorantz berrikusiko dira nahitaez; gabealdi berriak Estatuko ekitaldiko aurrekontu orokorren legean finkatuko dira. Goranzko berrikuspena gutxienez bi hilabetekoa izango da.

 • 4. Erantzukizun Fiskaleko Agintaritza Independentea sortzeko azaroaren 14ko 6/2013 Lege Organikoak 23. artikuluan xedatzen duenaren arabera, Erantzukizun Fiskaleko Agintaritza Independenteak bere iritzia eman ahal izango du Laneko, Migrazioetako eta Gizarte Segurantzako Ministerioak aurreko apartatuetan ezartzen dena aplikatzeko moduaz, bai eta jarduera eteteagatik ematen den babesaren sistemaren finantza-iraunkortasunari buruz ere.»

Hogeita bi. 347. artikuluko 1. apartatua aldatzen da eta honela gelditzen da:

«1. Honako hauek dira jarduera eteteagatik ematen den babesa eskatzen eta jasotzen duten langile autonomoen betebeharrak:

 • a)  Jarduera eteten denean, horren estaldura eskatzea atxikita dauden Gizarte Segurantzaren mutua laguntzaileari.

 • b)  Jarduera eteteagatik ematen den babesari dagozkion kotizazioak ordaintzea.

 • c)  Prestazioa onartzeko, eteteko, azkentzeko edo berrekiteko behar diren agiriak eta informazioa ematea.

 • d)  Jarduera eteteagatik ematen den babesa jasotzeko eskubidea eteten edo azkentzen duen zerbait gertatzen denean edo jasotzeko eskatzen diren baldintzak betetzen ez direnean, prestazioan baja emateko eskatzea egoera aldatu eta berehala.

 • e)  Prestazioa jasotzen den bitartean lanik ez egitea, ez norbere kontura, ez besteren kontura.

 • f)  Bidegabe jasotako prestazioak itzultzea».

Hogeita hiru. 350. artikulua aldatzen da eta honela gelditzen da:

«350. artikulua. Jurisdikzio eskuduna eta auzibidera jo aurreko erreklamazioa.

 • 1.  Gizarte-arloko organo jurisdikzionalek edukiko dute eskumena jarduera eteteagatik ematen den prestazioa onartzeaz, eteteaz edo azkentzeaz organo kudeatzaileak hartzen dituen erabakiez arduratzeko, bai eta horiek ordaintzeko ere. Interesdunak auzibidera jo aurreko erreklamazioa aurkeztu ahal izango dio organo kudeatzaileari gizarte-arloko organo jurisdikzionalera jo baino lehen. Organo kudeatzailearen ebazpenean berariaz adierazi beharko da erreklamazioa aurkez daitekeela eta zer organotan eta zer epealditan aurkeztu behar den.

 • 2.  Gizarte Segurantzarekin elkarlanean jarduten duten mutuek jarduera eteteagatik ematen diren prestazioez ematen dituzten ebazpenen aurka auzibidera jo aurreko erreklamazioa aurkezten denean, ebatzi aurretik batzorde paritario batek txosten loteslea egingo du. Batzorde paritarioan, hauek edukiko dute ordezkaritza: Gizarte Segurantzarekin elkarlanean jarduten duten mutuek, langile autonomoak ordezkatzen dituzten elkarteek eta Gizarte Segurantzaren Administrazioak. Batzordeburu lanetan, Gizarte Segurantzaren Administrazioko ordezkaria ariko da, eta, idazkari modura, ebazteko eskumena daukan mutuaren zerbitzupean diharduen pertsona batek jardungo du (hura ez da izango batzordeko kidea). Halaber, Gizarte Segurantzaren Administrazioko legelari batek ere parte hartu ahal izango du batzordean, aholkulari gisa; hitza izango du, baina botorik ez. Legelari hori Gizarte Segurantzaren Administrazioaren Zerbitzu Juridikoko kidea izan beharko da.

Ebazpena emateko eskumena daukan mutuak batzordeari bidaliko dio auzibidera jo aurreko erreklamazioaren ebazpenaren proposamen arrazoitua, batzordeak erabakia har dezan. Idazkariak bilkura bakoitzaren akta egingo du eta bertan hartutako erabakiak zehaztuko ditu. Horrez gain, batzordearen eta mutua eskudunaren arteko komunikazioen ardura ere edukiko du. Mutuek finantza-laguntza eta administrazio-laguntza eman beharko dituzte batzordeak behar bezala funtziona dezan, eta horretarako behar diren hitzarmenak sinatuko dituzte. Gizarte Segurantzako estatu-idazkariaren ebazpenaren bidez zehaztuko da nolakoak izan behar diren batzorde horren osaera, antolaketa eta gainerako alderdiak, behar bezala funtzionatzeko. Ebazpenean zehazten ez den guztian Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legeak kide anitzeko organoen funtzionamenduaz ezartzen duena aplikatuko da.

Auzibidera jo aurreko gainerako erreklamazioak aurkaratutako ebazpena eman duen organo kudeatzaileak berak ebatziko ditu».

Hogeita lau. Lehen xedapen gehigarriko 1. eta 2. apartatuak aldatzen dira eta honela geratzen dira:

«1. Gizarte Segurantzako ikatz-meatzaritzako araubide bereziari honako hauetan ezartzen dena aplikatuko zaio: 146.4, 151., 152., 153. eta 161.4 artikuluak; II. tituluko VI., VII., VIII., IX. eta X. kapituluak; 194. artikuluko 2. eta 3. apartatuak; 195. artikulua, 2. apartatua ez beste guztiak; 197., 200., 205., 206., 207., 208., 209., 210., 211., 213., 214., 215., 219., 220., 221., 222., 223., 224. eta 225. artikuluak; 226. artikuluko 4. eta 5. apartatuak; 227. artikuluko 1. apartatuko bigarren paragrafoa; 229., 231., 232., 233. eta 234. artikuluak; II. tituluko XV. eta XVII. kapituluak.

Halaber, araubide horretan 196. artikuluko 2. apartatuko azken paragrafoan eta 4. apartatuan ezartzen dena ere aplikatuko da. 196. artikuluko 4. apartatuan aipatzen den osagarria kalkulatzen denean, gutxieneko kotizazio-oinarria Araubide Orokorrean indarrean dagoena izango da, dena dela baliaezintasun handiaren pentsioak onartzeko baliatzen den araubidea.

 • 2. Itsasoko eta Arrantzako Langileentzako Gizarte Babesa arautzen duen urriaren 21eko 47/2015 Legeak ezartzen duena eragotzi gabe, batez ere I. tituluko IV. kapituluan babesari buruz ezartzen duena, Gizarte Segurantzako Itsasoko Langileen Araubide Bereziari lege honetako xedapen hauek aplikatuko zaizkio:

 • a)  Besteren konturako langileei 146.4, 151., 152. eta 153. artikuluetan eta II. tituluko XV. eta XVII. kapituluetan xedatzen dena aplikatuko zaie.

 • b)  Norberaren konturako langileei 306.2, 308.2, 309., 310. eta 311. artikuluetan eta II. tituluko XV. kapituluan xedatzen dena aplikatuko zaie.»

Hogeita bost. Xedapen gehigarri bat gehitzen da, hogeita zortzigarrena; hona testua:

«Hogeita zortzigarren xedapen gehigarria. Gizarte Segurantzako Norberaren Konturako Langileen edo Langile Autonomoen Araubide Berezian kontingentzia guztiak nahitaez estaltzeko betebeharraren salbuespena.

Gizarte Segurantzako Norberaren Konturako Langileen edo Langile Autonomoen Araubide Berezian ez da nahitaezkoa izango laneko istripuen, gaixotasun profesionalen, jarduera etetearen edo lanbide-prestakuntzaren ondoriozko kontingentziak estaltzea, baldin eta kooperatiba arteko gizarte-prestazioen sistema bat sistema publikoaren osagarria dena ezarria badute, sistema horrek Gizarte Segurantzaren baimena jaso badu aldi baterako ezintasunaren prestazio ekonomikoa kudeatzen laguntzeko eta sistema horrek kontingentzia horien babesa ematen badu. Babes horren irismenak gutxienez Gizarte Segurantzako Norberaren Konturako Langileen edo Langile Autonomoen Araubide Berezian araututakoaren baliokidea izan behar du.»

Hogeita sei. Xedapen gehigarri bat gehitzen da, hogeita bederatzigarrena; hona testua:

«Hogeita bederatzigarren xedapen gehigarria. Krisiak kalte egindako pertsonentzako hitzarmen berezia.

Hitzarmen modalitate hau garatzen duen erregelamendu-araua indarrean jartzen denean 35 eta 43 urte bitarteko adina dutela eta 2008ko urriaren 2tik 2018ko uztailaren 1era arte gutxienez hiru urteko kotizazio-hutsunea dutela frogatzen dutenek hitzarmen berezia sinatu ahal izango dute Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiarekin, aldi horretako bi urte berreskuratzeko, gehienez.

Kotizazio horiek ezintasun iraunkor, erretiro, heriotza eta biziraupenaren ondorioetarako bakarrik zenbatuko dira; zenbaketa nola egin erregelamenduz arautuko da».

Hogeita zazpi. Xedapen gehigarri bat gehitzen da, hogeita hamargarrena; hona testua:

«Hogeita hamargarren xedapen gehigarria. Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bategineko 249 bis artikulu berria aplikatzea (urriaren 30eko 8/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onartu zen testu bategin hori).

Pentsio publikoak handitu eta gizarte-, lan- eta enplegu-alorrean presako beste neurri batzuk hartzeko errege lege-dekretu honek ezartzen duenarekin bat etorriz, testu bategineko 151. eta 249. artikuluetan ezartzen dena honako hauei baino ez zaie aplikatuko: gehienez bost egun irauten duten aldi baterako kontratuei, zerbitzuak 2019ko urtarrilaren 1etik aurrera hasiz gero».

Hogeita zortzi. Laugarren xedapen iragankorreko 5. apartatua aldatzen da eta honela geratzen da:

«5. 2020ko urtarrilaren 1a baino lehen sortzen diren erretiro-pentsioei Gizarte Segurantzaren sistema eguneratu, egokitu eta modernizatzeari buruzko abuztuaren 1eko 27/2011 Legea indarrean jarri aurretik indarrean egon diren erretiro-pentsioaren modalitateak, eskuratzeko betekizunak, baldintzak eta prestazioak zehazteko arauak aplikatuko zaizkie, orain arte bezala, honako kasu hauetan:

 • a)  Lan-harremana 2013ko apirilaren 1a baino lehenago amaitu zaien pertsonak, baldin eta data horren ondoren berriro sartzen ez badira Gizarte Segurantzaren sistemako araubide batean.

 • b)  Enplegua erregulatzeko espediente batean hartutako erabaki baten ondorioz lan-harremana eteten edo amaitzen zaien pertsonak edo edozein esparrutako hitzarmen kolektibo batean, enpresako akordio kolektibo batean edo 2013ko apirilaren 1a baino lehen onartu, sinatu edo deklaratutako konkurtso-prozedura batean hartutako erabaki baten ondorioz lan-harremana eteten edo amaitzen zaien pertsonak, baldin eta lan-harremana 2020ko urtarrilaren 1a baino lehen amaitzen edo eteten bada.

Ezinbesteko baldintza izango da enpresaren erabaki kolektiboak Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalean edo, bestela, Itsasoko Gizarte Institutuan erregistratuta egotea; horretarako epealdia erregelamenduz ezarriko da.

 • c) Dena den, aurreko letretan aipatzen diren pertsonek beste aukera bat ere badute pentsioa jasotzeko eskubidea onar dakien: eskubidea sortzen duen egitatea gertatzen denean indarrean dagoen legeria aplikatzea hauta dezakete».

Hogeita bederatzi. Hamaseigarren xedapen iragankorra aldatzen da eta honela geratzen da:

«Hamaseigarren xedapen iragankorra. Kotizazio-oinarriak, kotizazio-tasak eta babesa Etxeko Langileentzako Sistema Berezian.

 • 1. Lege honek II. tituluko II. kapituluko bigarren atalean ezartzen duena eragotzi gabe, Gizarte Segurantzako Araubide Orokorrean ezartzen den Etxeko Langileentzako Sistema Berezian honako arau hauek aplikatuko dira Gizarte Segurantzari egin behar zaion kotizaziorako:

 • a)  Kotizazio-oinarrien kalkulua:

 • 1.  Kontingentzia arruntei eta profesionalei dagozkien kotizazio-oinarriak zehazteko, Estatuko urteko aurrekontu orokorren legean ezartzen den etxeko langileen ordainsarien eskala aplikatuko da.

 • 2.  2020an, eskalako hileko ordainsariak eta kotizazio-oinarriak lanbide arteko gutxieneko soldata handitzen den proportzio berean eguneratuko dira.

 • 3.  2021etik aurrera, kontingentzia arruntei eta profesionalei dagozkien kotizazio-oinarriak lege honek 147. artikuluan ezartzen duenarekin bat etorriz zehaztuko dira; halere, kotizazioa ezin izango da izan legez ezartzen den gutxieneko oinarria baino gutxiago.

 • b)  Aplikatzen diren kotizazio-tasak:

 • 1.  Kontingentzia arruntei dagozkien kotizazioak: 2019ko urtarrilaren 1etik aurrera, Estatuko Aurrekontu Orokorren Legean Gizarte Segurantzako Araubide Orokorrerako ezartzen den kotizazio-tasa aplikatuko zaio a) letran ezartzen denaren araberako kotizazio-oinarriari, eta kotizazioak bertan adierazten den bezala banatuko dira enplegatzailearen eta enplegatuaren artean.

 • 2.  Kontingentzia profesionalei dagozkien kotizazioak: legez ezartzen den primen tarifako kotizazio-tasa aplikatuko zaio a) letran ezartzen denaren araberako kotizazio-oinarriari, eta horren emaitzako kuota enplegatzaileak ordainduko du osorik.

2012tik 2020ra arte, 247. artikuluko a) arauan aipatzen den partzialtasun-koefizientea -Etxeko Langileentzako Sistema Berezian aplikatuko dena- zehazteko, sistema horretan benetan lan egindako orduak kalkulatu behar dira, eta, horretarako, zatiketa hau egin behar da: xedapen honetako 1.a) letrako 1. eta 2. apartatuetan aipatzen diren kotizazio-oinarriak ekitaldi horietako bakoitzerako Estatuko Aurrekontu Orokorren Legeak Araubide Orokorrerako ezartzen duen orduko gutxieneko oinarriaz zatitu.

 • 3.  251.a) artikuluan ezartzen dena 2012ko urtarrilaren 1etik aurrera aplikatuko da.

 • 4.  2012. urtetik 2020. urtera arte, etxeko langileek sistema berezian dauden aldian sortutako kontingentzia arrunten ondoriozko ezintasun iraunkorraren pentsioen eta erretiro-pentsioen oinarri arautzailea kalkulatzeko, benetan kotizatutako aldiak baino ez dira kontuan edukiko, eta ez da aplikatuko 197.4 eta 209.1.b) artikuluetan ezartzen dena».

Azken xedapenetako hirugarrena. Lan Autonomoaren Estatutuaren uztailaren 11ko 20/2007 Legea aldatzea.

Lan Autonomoaren Estatutuaren uztailaren 11ko 20/2007 Legea aldatzen da eta honela geratzen da:

Bat. 26. artikuluko 1. apartatua aldatzen da eta 3. apartatua ezabatzen da. Hona 1. apartatuaren testua:

«1. Norberaren Konturako Langileen edo Langile Autonomoen Araubide Bereziaren babesean honako hauek sartuko dira, legez ezartzen denarekin bat etorriz eta ezartzen diren baldintzak betez gero:

 • a)  Osasun laguntza, honako egoera hauetan: amatasuna, gaixotasun arrunta edo profesionala, eta istripuak (lanekoak zein bestelakoak).

 • b)  Prestazio ekonomikoak, honako egoera hauek babesteko: aldi baterako ezintasuna; haurdunaldiko arrisku-egoera; amatasuna; aitatasuna; edoskitzaroko arriskua; minbizia edo beste gaixotasun larri batzuk dituzten haurrak zaintzea; ezintasun iraunkorra; erretiroa; heriotza eta biziraupena, eta seme edo alabaren bat beren kargura hartzen duten senideen egoera.

 • c)  Laneko istripuen eta gaixotasun profesionalen estaldura.

Estaldura honi dagokionez, laneko istriputzat joko dira mendekotasun ekonomikoa duten langile autonomoek beren jarduera profesionalean edo haren ondorioz izaten dituzten gorputzeko lesio guztiak; halaber, laneko istriputzat hartuko dira langileek beren jarduera egiten duten tokira joatean edo handik itzultzean dituzten ezbehar guztiak, bai eta jarduera horren ondorioz dituztenak ere. Kontrakoa frogatu ezean, istripua langilearen jarduera profesionaletik kanpo gertatzen bada, lanarekin zerikusirik ez daukala pentsatuko da.

Gainerako langile autonomoen estaldurari dagokionez, langile autonomoen laneko istriputzat joko dira beren kontura egiten duten eta araubide berezi honen aplikazio-eremuan egotea dakarren lanaren zuzeneko eta berehalako ondorioz gertatzen diren guztiak. Ildo beretik, gaixotasun profesionaltzat joko dira norberaren kontura egiten den lanean hartzen direnak, gaixotasun profesionalen eta haiek sor ditzaketen jardueren zerrendan zehazten diren elementu edo substantzien eta jardueren ondorioz harrapatuak. Zerrenda hori azaroaren 10eko 1299/2006 Errege Dekretuan dago (Gizarte Segurantzaren sistemako gaixotasun profesionalen taula onartu eta hura jakinarazi eta erregistratzeko irizpideak ezartzeko errege-dekretua), eranskinean.

Laneko istriputzat hartuko dira jarduera ekonomikoa edo profesionala egiten den lekura joatean edo handik etortzean gertatzen diren guztiak. Jarduera egiten den lekua, horri dagokionez, langile autonomoak bere jarduera egiteko erabili ohi duen establezimendua izango da, baldin eta haren etxebizitza ez bada eta hark zerga-ondorioetarako jarduera ekonomikoari lotutako lokal, pabiloi edo bulego gisa deklaratu duena bada».

Bi. 31. artikulua aldatzen da eta honela gelditzen da:

«31. artikulua. Norberaren konturako langileei aplikatu ahal zaizkien Gizarte Segurantzako kotizazio-onurak.

Gizarte Segurantzako Norberaren Konturako Langileen edo Langile Autonomoen Araubide Berezian alta lehenengo aldiz eskatzen duten edo aurreko bi urteetan -altaren ondorio-egunetik zenbatuta- alta emanda egon ez diren norberaren konturako langileek edo langile autonomoek honela egingo dituzte Gizarte Segurantzako kotizazioak:

 • 1.  Gutxieneko kotizazio-oinarria hautatzen duten langileei murrizketa aplikatu ahal izango zaie altak ondorioak sortu eta hurrengo 12 hiletako kontingentzia arrunten kotizazioetan: 60 euroko kuota hilean; kuota horren barruan, kontingentzia arruntei dagozkien kotizazioak eta kontingentzia profesionalei dagozkienak sartuko dira. Langile horiek ez dituzte ordaindu beharko jarduera eteteagatik babesa jasotzeko kotizazioak eta lanbide-heziketarako kotizazioak. 60 euroko kuota horretako 51,50 euro kontingentzia arruntei dagozkie, eta 8,50 euro, kontingentzia profesionalei.

 • 2.  Bestela, aurreko apartatuan ezartzen diren baldintzak betetzen dituztela, gutxienekoa baino handiagoa den kotizazio-oinarria hautatzen duten norberaren konturako langileek edo langile autonomoek ehuneko 80 murriztu ahal izango dute kontingentzia arrunten kuota altak ondorioak sortu eta hurrengo 12 hiletan. Murriztuko den kuota kalkulatzeko, gutxieneko kotizazio-oinarriari indarrean dagoen kontingentzia arrunten gutxieneko kotizazio-tasa aplikatu behar zaio.

Aurreko bi apartatuetan aipatzen den 12 hileko hasierako aldia amaitutakoan, eta hautatutako kotizazio-oinarria gorabehera, artikulu honetan arautzen den neurria aplikatzen zaien norberaren konturako langileek murrizketa eta hobari hauek aplikatu ahal izango dituzte kontingentzia arrunten kuotan (kuota kalkulatzeko, gutxieneko kotizazio-oinarriari indarrean dagoen kontingentzia arrunten gutxieneko kotizazio-tasa aplikatu behar zaio), 12 hilabetez gehienez, harik eta altak ondorioak sortzen dituenetik 24 hilabete pasatu arte, eta eskala honen arabera:

 • a)  Kuotaren ehuneko 50eko murrizketa apartatu honetako lehen bi paragrafoetan ezartzen den hasierako aldiaren ondoko sei hiletan.

 • b)  Kuotaren ehuneko 30eko murrizketa a) letran adierazten den aldiaren ondoko hiru hiletan.

 • c)  Kuotaren ehuneko 30eko hobaria b) letran adierazten den aldiaren ondoko hiru hiletan.

 • 3.  Norberaren konturako langileak edo langile autonomoak, udal-erroldaren arabera 5.000 biztanle baino gutxiago dituen udalerri batean bizi bada eta bertan badu bere jarduera, eskubidea edukiko du aurreko apartatuetan azaltzen diren kotizazio-onurak aplikatzeko 12 hileko hasierako aldia amaitu ondoko 12 hiletan. Horrelako kasuetan, hasierako aldiaren ondoko 12 hiletan ezin izango dira aplikatu

 • 2. apartatuan aipatzen diren murrizketak eta hobariak.

Hasierako aldiaren ondoko 12 hiletan neurri hauek aplikatu ahal izateko, norberaren konturako langileak edo langile autonomoak honako baldintza hauek bete beharko ditu:

 • 1.  5.000 biztanle baino gutxiago dituen udalerri batean erroldatuta egon behar da. Horretarako, Gizarte Segurantzako Norberaren Konturako Langileen edo Langile Autonomoen Araubide Bereziko alta —artikulu honetan ezarritako pizgarria jasotzeko eskubidea sortzen duena- gertatzen denean indarrean dagoen erroldako datuak hartuko dira kontuan.

 • 2.  Zerga Administrazioko Estatu Agentziaren edo foru-ogasunen zergapekoen erroldan alta emanda egon behar da, eta aitortutako jarduera egiten den lekua 5.000 biztanle baino gutxiagoko udalerria izan behar da.

 • 3.  Gizarte Segurantzako Norberaren Konturako Langileen edo Langile Autonomoen Araubide Bereziko alta, artikulu honetan arautzen den pizgarria aplikatzeko eskubidea ematen duena, eskuratu ondoko bi urteetan mantendu behar da udalerri horretan, eta bertan erroldatuta egon behar da altaren ondoko lau urteetan.

Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiak kontrolatuko du murrizketa hau. Horretarako, Estatistikako Institutu Nazionalak eta zerga-administrazioek zerbitzu erkide horren eskura utzi beharko dituzte murrizketa aplikatzeko eskatzen diren betekizunak betetzen direnez egiaztatzeko behar diren baliabide eta datu guztiak.

Baldintza horiek bete ezean, norberaren konturako langileak edo langile autonomoak itzuli egin beharko ditu pizgarria aplikatzeagatik ordaindu ez dituen diru-kopuru guztiak. Hori baldintzak betetzen ez dituela egiaztatu eta hurrengo hileko lehen egunetik aurrera egin beharko du.

 • 4.  Norberaren konturako langileei, 30 urtetik beherakoak badira (emakumeak 35 urtetik beherakoak) eta hasierako alta ematen bazaie edo altaren ondorio-dataren aurreko bi urteetan ez badira alta emanda egon Gizarte Segurantzako Norberaren Konturako Langileen edo Langile Autonomoen Araubide Berezian, aurreko apartatuetan ezartzen diren kotizazio-hobariez gainera, honako hau ere aplikatuko zaie: ehuneko 30eko hobari gehigarria kontingentzia arrunten kuotan, gehieneko hobari-aldia amaitu ondoko 12 hiletan. Hobaria aplikatuko den kuota kalkulatzeko, gutxieneko kotizazio-oinarriari indarrean dagoen kontingentzia arrunten gutxieneko kotizazio-tasa aplikatu behar zaio. Kasu horretan, kotizazio-onuren gehieneko iraupena 36 hilekoa izango da.

 • 5.  Gizarte Segurantzako Norberaren Konturako Langileen edo Langile Autonomoen Araubide Berezian bajan egon beharreko aldia, aurreko apartatuetan ezartzen denaren arabera beharrezkoa dena norberaren konturako jarduera bati berrekinez gero apartatu horietan zehazten diren kotizazio-onurak aplikatzeko eskubidea edukitzeko, hiru urtekoa izango da, baldin eta langile autonomoek onura horiek aplikatu badituzte araubide berezi horretan alta emanda egondako aurreko aldian.

 • 6.  Aurreko 1-4 bitarteko apartatuetan arautzen diren altek ondorioak sortzen dituzten eguna ez bada hil naturaleko lehen eguna, hileko onura alta emanda egondako egunen kopuruaren proportzioan aplikatuko da.

 • 7.  Aurreko apartatuetan arautzen dena honako hauei ere aplikatuko zaie, haietan ezartzen diren baldintzak betez gero: Gizarte Segurantzako Itsasoko Langileen Araubide Bereziaren lehenengo kotizazio-taldean dauden norberaren konturako langileei, bai eta Gizarte Segurantzako Norberaren Konturako Langileen edo Langile Autonomoen Araubide Berezian edo Gizarte Segurantzako Itsasoko Langileen Araubide Bereziaren lehenengo kotizazio-taldean dauden lan-sozietateetako bazkideei eta lan elkartuko kooperatibetako bazkide langileei ere.

 • 8.  Artikulu honetan arautzen dena onuradunek behin jarduera hasi eta gero besteren konturako langileak enplegatzen dituztenean ere aplikatuko da.

 • 9.  Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoan dagokion aurrekontu-partidaren kontura finantzatuko dira artikulu honetan azaltzen diren kuota-hobariak; kuota-murrizketak, ordea, Gizarte Segurantzaren diru-sarreren aurrekontuen kontura eta Gizarte Segurantzarekin elkarlanean diharduen mutuen kontura finantzatuko dira, hurrenez hurren.

 • 10.  Artikulu honetan ezartzen den kotizazio-onura hobari bat izango da, eta Gazte Bermearen Sistema Nazionalean inskribatutako norberaren konturako langileei edo langile autonomoei aplikatuko zaie, baldin eta urriaren 15eko 18/2014 Legeak, hazkuntza, lehiakortasuna eta efizientzia sustatzeko urgentziazko neurriak onartzen dituenak, 105. artikuluan ezartzen dituen baldintzak betetzen badituzte. Hobari hori 1-3 bitarteko apartatuetan arautzen diren pizgarriak bezala aplikatuko da. Horren onuradunek, gainera, 4. apartatuan ezartzen den hobari gehigarria ere aplikatu ahal izango dute.

 • 11.  Artikulu honetan azaltzen diren hobariak baliatzeko gehieneko aldia amaitutakoan, hurrengo hileko lehen egunetik aurrera babestutako kontingentzia guztiei dagozkien kotizazioak egin beharko dira».

Hiru. 31 bis artikulua gehitzen da; hona testua:

«31 bis artikulua. Nekazaritzako norberaren konturako langileei aplikatu ahal zaizkien Gizarte Segurantzako kotizazio-onurak.

Nekazaritzako Norberaren Konturako Langileen Sistema Berezian dauden nekazaritzako norberaren konturako langileek honela kotizatu beharko dute, baldin eta hasierako alta eskatzen badute, edo aurreko bi urteetan alta emanda egon ez badira, sistema berezi horretan alta emandako ondorio-egunetik zenbatuta:

 • 1.  Gutxieneko kotizazio-oinarria hautatzen duten langileei murrizketa aplikatu ahal izango zaie altak ondorioak sortu eta hurrengo 12 hiletako kontingentzia arrunten kotizazioetan: 50 euroko kuota hilean, kontingentzia arruntei dagozkien kotizazioetarako. Langile horiek ez dituzte ordaindu beharko jarduera eteteagatik babesa jasotzeko kotizazioak eta lanbide-heziketarako kotizazioak.

 • 2.  Bestela, aurreko apartatuan ezartzen diren baldintzak betetzen dituztela, gutxienekoa baino handiagoa den kotizazio-oinarria hautatzen duten nekazaritzako norberaren konturako langileek ehuneko 80 murriztu ahal izango dute kontingentzia arrunten kuota altak ondorioak sortu eta hurrengo 12 hiletan. Murriztuko den kuota kalkulatzeko, gutxieneko kotizazio-oinarriari indarrean dagoen kontingentzia arrunten gutxieneko kotizazio-tasa aplikatu behar zaio.

Aurreko bi apartatuetan aipatzen den 12 hileko hasierako aldia amaitutakoan, eta hautatutako kotizazio-oinarria gorabehera, artikulu honetan arautzen den neurria aplikatzen zaien nekazaritzako norberaren konturako langileek murrizketa eta hobari hauek aplikatu ahal izango dituzte kontingentzia arrunten kuotan (kuota kalkulatzeko, gutxieneko kotizazio-oinarriari indarrean dagoen kontingentzia arrunten gutxieneko kotizazio-tasa aplikatu behar zaio), 12 hilabetez gehienez, harik eta altak ondorioak sortzen dituenetik 24 hilabete pasatu arte, eta eskala honen arabera:

 • a)  Kuotaren ehuneko 50eko murrizketa apartatu honetako lehen bi paragrafoetan ezartzen den hasierako aldiaren ondoko sei hiletan.

 • b)  Kuotaren ehuneko 30eko murrizketa a) letran adierazten den aldiaren ondoko hiru hiletan.

 • c)  Kuotaren ehuneko 30eko hobaria b) letran adierazten den aldiaren ondoko hiru hiletan.

 • 3.  Baldin eta nekazaritzako norberaren konturako langilea udal-erroldaren arabera 5.000 biztanle baino gutxiago dituen udalerri batean bizi bada, eta bertan badu bere jarduera, eskubidea edukiko du aurreko apartatuetan azaltzen diren kotizazio-onurak aplikatzeko 12 hileko hasierako aldia amaitu ondoko 12 hiletan. Horrelako kasuetan, hasierako aldiaren ondoko 12 hiletan ezin izango dira aplikatu

 • 2. apartatuan aipatzen diren murrizketak eta hobariak.

Hasierako aldiaren ondoko 12 hiletan neurri hauek aplikatu ahal izateko, nekazaritzako norberaren konturako langileak honako baldintza hauek bete beharko ditu:

 • 1.  5.000 biztanle baino gutxiagoko udalerri batean erroldatuta egon behar da. Horretarako, Nekazaritzako Norberaren Konturako Langileen Sistema Bereziko alta —artikulu honetan ezarritako pizgarria jasotzeko eskubidea sortzen duena- gertatzen denean indarrean dagoen erroldako datuak hartuko dira kontuan.

 • 2.  Zerga Administrazioko Estatu Agentziaren edo foru-ogasunen zergapekoen erroldan alta emanda egon behar da, eta aitortutako jarduera egiten den lekua 5.000 biztanle baino gutxiagoko udalerria izan behar da.

 • 3.  Nekazaritzako Norberaren Konturako Langileen Sistema Bereziko alta, artikulu honetan arautzen den pizgarria aplikatzeko eskubidea ematen duena, eskuratu ondoko bi urteetan mantendu behar da udalerri horretan, eta bertan erroldatuta egon behar da altaren ondoko lau urteetan.

Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiak kontrolatuko du murrizketa hau. Horretarako, Estatistikako Institutu Nazionalak eta zerga-administrazioek zerbitzu erkide horren eskura utzi beharko dituzte murrizketa aplikatzeko eskatzen diren betekizunak betetzen direnez egiaztatzeko behar diren baliabide eta datu guztiak.

Baldintza horiek bete ezean, nekazaritzako norberaren konturako langileak itzuli egin beharko ditu pizgarria aplikatzeagatik ordaindu ez dituen diru-kopuru guztiak. Hori baldintzak betetzen ez dituela egiaztatu eta hurrengo hileko lehen egunetik aurrera egin beharko du.

 • 4.  Nekazaritzako norberaren konturako langileei, 30 urtetik beherakoak badira (emakumeak 35 urtetik beherakoak) eta hasierako alta ematen bazaie edo altaren ondorio-dataren aurreko bi urteetan ez badira alta emanda egon Nekazaritzako Norberaren Konturako Langileen Sistema Berezian, aurreko apartatuetan ezartzen diren kotizazio-hobariez gainera, honako hau ere aplikatuko zaie: ehuneko 30eko hobari gehigarria kontingentzia arrunten kuotan, gehieneko hobari-aldia amaitu ondoko 12 hiletan. Hobaria aplikatuko den kuota kalkulatzeko, gutxieneko kotizazio-oinarriari indarrean dagoen kontingentzia arrunten gutxieneko kotizazio-tasa aplikatu behar zaio. Kasu horretan, kotizazio-onuren gehieneko iraupena 36 hilekoa izango da.

 • 5.  Nekazaritzako Norberaren Konturako Langileen Sistema Berezian bajan egon beharreko aldia, aurreko apartatuetan ezartzen denaren arabera beharrezkoa dena norberaren konturako jarduera bati berrekinez gero apartatu horietan zehazten diren kotizazio-onurak aplikatzeko eskubidea edukitzeko, hiru urtekoa izango da, baldin eta langile autonomoek onura horiek aplikatu badituzte araubide berezi horretan alta emanda egondako aurreko aldian.

 • 6.  Aurreko 1-4 bitarteko apartatuetan arautzen diren altek ondorioak sortzen dituzten eguna ez bada hil naturaleko lehen eguna, hileko onura alta emanda egondako egunen kopuruaren proportzioan aplikatuko da.

 • 7.  Onuradunek behin jarduera hasi eta gero besteren konturako langileak enplegatzen dituztenean ere aplikatuko da artikulu honetan arautzen dena, Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bategineko 324. artikuluak ezartzen dituen mugen barruan.

 • 8.  Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoaren aurrekontu-partida egokiaren kontura finantzatuko dira artikulu honetan azaltzen diren kuota-hobariak; kuota-murrizketak, ordea, Gizarte Segurantzaren diru-sarreren aurrekontuen kontura eta Gizarte Segurantzarekin elkarlanean diharduen mutuen kontura finantzatuko dira, hurrenez hurren.

 • 9.  Artikulu honetan ezartzen den kotizazio-onura hobari bat izango da, eta Gazte Bermearen Sistema Nazionalean inskribatutako norberaren konturako langileei edo langile autonomoei aplikatuko zaie, baldin eta urriaren 15eko 18/2014 Legeak, hazkuntza, lehiakortasuna eta efizientzia sustatzeko urgentziazko neurriak onartzen dituenak, 105. artikuluan ezartzen dituen baldintzak betetzen badituzte. Hobari hori 1-3 bitarteko apartatuetan arautzen diren pizgarriak bezala aplikatuko da. Horren onuradunek, gainera, 4. apartatuan ezartzen den hobari gehigarria ere aplikatu ahal izango dute.

 • 10.  Artikulu honetan azaltzen diren hobariak baliatzeko gehieneko aldia amaitutakoan, hurrengo hileko lehen egunetik aurrera babestutako kontingentzia guztiei dagozkien kotizazioak egin beharko dira».

Lau. 32. artikulua aldatzen da eta honela gelditzen da:

«32. artikulua. Gizarte Segurantzako kotizazio-onurak, hasierako edo gerora sortutako desgaitasuna duten pertsonentzat, genero-indarkeriaren biktimentzat eta terrorismoaren biktimentzat, norberaren konturako langile gisa hasten badira.

Ehuneko 33ko desgaitasuna edo handiagoa duten langileek, genero-indarkeriaren biktimek edo terrorismoaren biktimek, Gizarte Segurantzako Norberaren Konturako Langileen edo Langile Autonomoen Araubide Berezian alta lehenengo aldiz eskatzen badute, edo aurreko bi urteetan alta emanda egon ez badira -altaren ondorio-egunetik zenbatuta-, honela kotizatuko dute Gizarte Segurantzan:

 • 1.  Gutxieneko kotizazio-oinarria hautatzen duten langileei murrizketa aplikatu ahal izango zaie altak ondorioak sortu eta hurrengo 12 hiletako kontingentzia arrunten kotizazioetan: 60 euroko kuota hilean; kuota horren barruan kontingentzia arruntei dagozkien kotizazioak eta kontingentzia profesionalei dagozkienak sartuko dira. Langile horiek ez dituzte ordaindu beharko jarduera eteteagatik babesa jasotzeko kotizazioak eta lanbide-heziketarako kotizazioak. 60 euroko kuota horretako 51,50 euro kontingentzia arruntei dagozkie, eta 8,50 euro, kontingentzia profesionalei.

 • 2.  Bestela, aurreko apartatuan ezartzen diren baldintzak betetzen dituztela, gutxienekoa baino handiagoa den kotizazio-oinarria hautatzen duten norberaren konturako langileek edo langile autonomoek ehuneko 80 murriztu ahal izango dute kontingentzia arrunten kuota altak ondorioak sortu eta hurrengo 12 hiletan. Murriztuko den kuota kalkulatzeko, gutxieneko kotizazio-oinarriari indarrean dagoen kontingentzia arrunten gutxieneko kotizazio-tasa aplikatu behar zaio.

Aurreko bi apartatuetan aipatzen den 12 hileko hasierako aldia amaitutakoan, eta hautatutako kotizazio-oinarria gorabehera, artikulu honetan arautzen den neurria aplikatzen zaien norberaren konturako langileek hobari bat aplikatu ahal izango dute kontingentzia arrunten kuotan (kuota hauxe izango da: gutxieneko kotizazio-oinarriari indarrean dagoen kontingentzia arrunten gutxieneko kotizazio-tasa aplikatzearen emaitzako kopuruaren ehuneko 50 gutxieneko kotizazio-oinarriari aplikatuta ateratzen dena) 48 hilabetez gehienez, harik eta altak ondorioak sortzen dituenetik 5 urte pasatu arte.

 • 3.  Norberaren konturako langileak edo langile autonomoak, udal-erroldaren arabera 5.000 biztanle baino gutxiago dituen udalerri batean bizi bada, eta bertan badu bere jarduera, eskubidea edukiko du aurreko apartatuetan azaltzen diren kotizazio-onurak aplikatzeko 12 hileko hasierako aldia amaitu ondoko 12 hiletan. Kasu horietan, aurreko apartatuan ezartzen den ehuneko 50eko hobaria hasierako 24 hileko aldia amaitu ondoren aplikatuko da, 36 hilabetez gehienez, harik eta altaren ondorio-datatik hasi eta bost urteko gehieneko aldia bete arte.

Hasierako aldiaren ondoko 12 hiletan neurri hauek aplikatu ahal izateko, norberaren konturako langileak edo langile autonomoak honako baldintza hauek bete beharko ditu:

 • 1.  5.000 biztanle baino gutxiagoko udalerri batean erroldatuta egon behar da. Horretarako, Gizarte Segurantzako Norberaren Konturako Langileen edo Langile Autonomoen Araubide Bereziko alta -artikulu honetan ezarritako pizgarria jasotzeko eskubidea sortzen duena- gertatzen denean indarrean dagoen erroldako datuak hartuko dira kontuan.

 • 2.  Zerga Administrazioko Estatu Agentziaren edo foru-ogasunen zergapekoen erroldan alta emanda egon behar da, eta aitortutako jarduera egiten den lekua 5.000 biztanle baino gutxiagoko udalerria izan behar da.

 • 3.  Gizarte Segurantzako Norberaren Konturako Langileen edo Langile Autonomoen Araubide Bereziko alta, artikulu honetan arautzen den pizgarria aplikatzeko eskubidea ematen duena, eskuratu ondoko bi urteetan mantendu behar da udalerri horretan, eta bertan erroldatuta egon behar da altaren ondoko lau urteetan.

Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiak kontrolatuko du murrizketa hau. Horretarako, Estatistikako Institutu Nazionalak eta zerga-administrazioek zerbitzu erkide horren eskura utzi beharko dituzte murrizketa aplikatzeko eskatzen diren betekizunak betetzen direnez egiaztatzeko behar diren baliabide eta datu guztiak.

Baldintza horiek bete ezean, norberaren konturako langileak edo langile autonomoak itzuli egin beharko ditu pizgarria aplikatzeagatik ordaindu ez dituen diru-kopuru guztiak. Hori baldintzak betetzen ez dituela egiaztatu eta hurrengo hileko lehen egunetik aurrera egin beharko du.

 • 4.  Gizarte Segurantzako Norberaren Konturako Langileen edo Langile Autonomoen Araubide Berezian bajan egon beharreko aldia, aurreko apartatuetan ezartzen denaren arabera beharrezkoa dena norberaren konturako jarduera bati berrekinez gero apartatu horietan zehazten diren kotizazio-onurak aplikatzeko eskubidea edukitzeko, hiru urtekoa izango da, baldin eta langile autonomoek onura horiek aplikatu badituzte araubide berezi horretan alta emanda egondako aurreko aldian.

 • 5.  Aurreko 1-3 bitarteko apartatuetan arautzen diren altek ondorioak sortzen dituzten eguna ez bada hil naturaleko lehen eguna, hileko onura alta emanda egondako egunen kopuruaren proportzioan aplikatuko da.

 • 6.  Aurreko apartatuetan arautzen dena honako hauei ere aplikatuko zaie, haietan ezartzen diren baldintzak betez gero: Gizarte Segurantzako Itsasoko Langileen Araubide Bereziaren lehenengo kotizazio-taldean dauden norberaren konturako langileei, bai eta Gizarte Segurantzako Norberaren Konturako Langileen edo Langile Autonomoen Araubide Berezian edo Gizarte Segurantzako Itsasoko Langileen Araubide Bereziaren lehenengo kotizazio-taldean dauden lan-sozietateetako bazkideei eta lan elkartuko kooperatibetako bazkide langileei ere.

 • 7.  Onuradunek behin jarduera hasi eta gero besteren konturako langileak enplegatzen dituztenean ere aplikatuko da artikulu honetan arautzen dena.

 • 8.  Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoaren aurrekontu-partida egokiaren kontura finantzatuko dira artikulu honetan azaltzen diren kuota-hobariak; kuota-murrizketak, ordea, Gizarte Segurantzaren diru-sarreren aurrekontuen kontura eta Gizarte Segurantzarekin elkarlanean diharduen mutuen kontura finantzatuko dira, hurrenez hurren.

 • 9.  Artikulu honetan azaltzen diren hobariak baliatzeko gehieneko aldia amaitutakoan, hurrengo hileko lehen egunetik aurrera babestutako kontingentzia guztiei dagozkien kotizazioak egin beharko dira.

 • 10.  Araubide berezian alta emanda dauden langile autonomoek ere hauta dezakete artikulu honetan ezartzen dena aplikatzea, baldin eta araubide horretan dauden artean ehuneko 33eko desgaitasuna edo handiagoa sortzen bazaie.

Hori gertatuz gero, aukera egin eta hurrengo hileko lehen egunetik aurrera aplikatuko dira artikulu honetan ezartzen diren neurriak».

Bost. 32 bis artikulua gehitzen da; hona testua:

«32 bis artikulua. Gizarte Segurantzako kotizazio-onurak, hasierako edo gerora sortutako desgaitasuna duten pertsonentzat, genero-indarkeriaren biktimentzat eta terrorismoaren biktimentzat, norberaren konturako langile gisa hasten badira Nekazaritzako Norberaren Konturako Langileen Sistema Berezian.

Nekazaritzako Norberaren Konturako Langileen Sistema Bereziko nekazaritzako norberaren konturako langileek honela kotizatu beharko dute, baldin eta ehuneko 33ko desgaitasuna edo handiagoa badute, genero-indarkeriaren biktima badira edo terrorismoaren biktima badira, sistema berezian alta lehenengo aldiz eskatzen badute edo aurreko bi urteetan alta emanda egon ez badira, altaren ondorio-egunetik zenbatuta:

 • 1. Gutxieneko kotizazio-oinarria hautatzen duten langileei murrizketa aplikatu ahal izango zaie altak ondorioak sortu eta hurrengo 12 hiletako kontingentzia arrunten kotizazioetan: 50 euroko kuota hilean, kontingentzia arruntei dagozkien kotizazioetarako. Langile horiek ez dituzte ordaindu beharko jarduera eteteagatik babesa jasotzeko kotizazioak eta lanbide-heziketarako kotizazioak.

 • 2.  Bestela, aurreko apartatuan ezartzen diren baldintzak betetzen dituztela, gutxienekoa baino handiagoa den kotizazio-oinarria hautatzen duten nekazaritzako norberaren konturako langileek ehuneko 80 murriztu ahal izango dute kontingentzia arrunten kuota altak ondorioak sortu eta hurrengo 12 hiletan. Murriztuko den kuota kalkulatzeko, gutxieneko kotizazio-oinarriari indarrean dagoen kontingentzia arrunten gutxieneko kotizazio-tasa aplikatu behar zaio.

Aurreko bi apartatuetan aipatzen den 12 hileko hasierako aldia amaitutakoan, eta hautatutako kotizazio-oinarria gorabehera, artikulu honetan arautzen den neurria aplikatzen zaien norberaren konturako langileek hobari bat aplikatu ahal izango dute kontingentzia arrunten kuotan (kuota hauxe izango da: gutxieneko kotizazio-oinarriari indarrean dagoen kontingentzia arrunten gutxieneko kotizazio-tasa aplikatzearen emaitzako kopuruaren ehuneko 50 gutxieneko kotizazio-oinarriari aplikatuta ateratzen dena) 48 hilabetez gehienez, harik eta altak ondorioak sortzen dituenetik 5 urte pasatu arte.

 • 3.  Nekazaritzako norberaren konturako langileak, udal-erroldaren arabera 5.000 biztanle baino gutxiago dituen udalerri batean bizi bada, eta bertan badu bere jarduera, eskubidea edukiko du aurreko apartatuetan azaltzen diren kotizazio-onurak aplikatzeko 12 hileko hasierako aldia amaitu ondoko 12 hiletan. Kasu horietan, aurreko apartatuan ezartzen den ehuneko 50eko hobaria hasierako 24 hileko aldia amaitu ondoren aplikatuko da, 36 hilabetez gehienez, harik eta altaren ondorio-datatik hasi eta bost urteko gehieneko aldia bete arte.

Hasierako aldiaren ondoko 12 hiletan neurri hauek aplikatu ahal izateko, nekazaritzako norberaren konturako langileak baldintza hauek bete beharko ditu:

 • 1.  5.000 biztanle baino gutxiagoko udalerri batean erroldatuta egon behar da. Horretarako, Nekazaritzako Norberaren Konturako Langileen Sistema Bereziko alta —artikulu honetan ezarritako pizgarria jasotzeko eskubidea sortzen duena- gertatzen denean indarrean dagoen erroldako datuak hartuko dira kontuan.

 • 2.  Zerga Administrazioko Estatu Agentziaren edo foru-ogasunen zergapekoen erroldan alta emanda egon behar da, eta aitortutako jarduera egiten den lekua 5.000 biztanle baino gutxiagoko udalerria izan behar da.

 • 3.  Nekazaritzako Norberaren Konturako Langileen Sistema Bereziko alta, artikulu honetan arautzen den pizgarria aplikatzeko eskubidea ematen duena, eskuratu ondoko bi urteetan mantendu behar da udalerri horretan, eta bertan erroldatuta egon behar da altaren ondoko lau urteetan.

Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiak kontrolatuko du murrizketa hau. Horretarako, Estatistikako Institutu Nazionalak eta zerga-administrazioek zerbitzu erkide horren eskura utzi beharko dituzte murrizketa aplikatzeko eskatzen diren betekizunak betetzen direnez egiaztatzeko behar diren baliabide eta datu guztiak.

Baldintza horiek bete ezean, nekazaritzako norberaren konturako langileak itzuli egin beharko ditu pizgarria aplikatzeagatik ordaindu ez dituen diru-kopuru guztiak. Hori baldintzak betetzen ez dituela egiaztatu eta hurrengo hileko lehen egunetik aurrera egin beharko du.

 • 4.  Nekazaritzako Norberaren Konturako Langileen Sistema Berezian bajan egon beharreko aldia, aurreko apartatuetan ezartzen denaren arabera beharrezkoa dena norberaren konturako jarduera bati berrekinez gero apartatu horietan zehazten diren kotizazio-onurak aplikatzeko eskubidea edukitzeko, hiru urtekoa izango da, baldin eta langile autonomoek onura horiek aplikatu badituzte sistema berezi horretan alta emanda egondako aurreko aldian.

 • 5.  Aurreko 1-4 bitarteko apartatuetan arautzen diren altek ondorioak sortzen dituzten eguna ez bada hil naturaleko lehen eguna, hileko onura alta emanda egondako egunen kopuruaren proportzioan aplikatuko da.

 • 6.  Onuradunek behin jarduera hasi eta gero besteren konturako langileak enplegatzen dituztenean ere aplikatuko da artikulu honetan arautzen dena, Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bategineko 324. artikuluak ezartzen dituen mugen barruan.

 • 7.  Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoaren aurrekontu-partida egokiaren kontura finantzatuko dira artikulu honetan azaltzen diren kuota-hobariak; kuota-murrizketak, ordea, Gizarte Segurantzaren diru-sarreren aurrekontuen kontura eta Gizarte Segurantzarekin elkarlanean diharduen mutuen kontura finantzatuko dira, hurrenez hurren.

 • 8.  Artikulu honetan azaltzen diren hobariak baliatzeko gehieneko aldia amaitutakoan, hurrengo hileko lehen egunetik aurrera babestutako kontingentzia guztiei dagozkien kotizazioak egin beharko dira.

 • 9.  Halaber, artikulu honetan ezartzen dena aplikatzea hauta dezakete araubide berezian alta emanda dauden langile autonomoek, baldin eta araubide horretan dauden artean ehuneko 33eko desgaitasuna edo handiagoa sortzen bazaie.

Hori gertatuz gero, aukera egin eta hurrengo hileko lehen egunetik aurrera aplikatuko dira artikulu honetan ezartzen diren neurriak».

Sei. 38 bis artikulua aldatzen da eta honela gelditzen da:

«38 bis artikulua. Lanera itzultzen diren emakumezko langile autonomoei kasu jakin batzuetan ematen zaizkien hobariak.

Gizarte Segurantzako Norberaren Konturako Langileen edo Langile Autonomoen Araubide Berezian dauden emakumezko langileek, bai eta Gizarte Segurantzako Itsasoko Langileen Araubide Bereziaren lehenengo kotizazio-taldean dauden norberaren konturako emakumezko langileek ere, beren jarduera eten badute amatasunagatik, adopzioagatik, adopzio-helburuko zaintzagatik, harreragatik edo tutoretzagatik, legez ezartzen diren baldintzak beteta, eta berriro ere norberaren konturako jarduera batean hasten badira etete-egunaz geroko bi urteko epealdiren barruan, hobari bat jasotzeko eskubidea edukiko dute; hain zuzen ere, kontingentzia arrunten kuota —aldi baterako ezintasuna barne- hilean 60 euro izango da haientzat lanera itzuli ondoko 12 hiletan, baldin eta norberaren konturako jardueraren arabera dagokien araubide berezian oro har ezarrita dagoen gutxieneko oinarria aintzat hartuta kotizatzea hautatzen badute.

Norberaren konturako emakumezko langileek edo emakumezko langile autonomoek aurreko baldintzak betetzen badituzte eta aurreko paragrafoan aipatutako gutxienekoa baino kotizazio-oinarri handiagoa hautatzen badute, kontingentzia arrunten kotizazioan ehuneko 80ko hobaria aplikatu ahal izango dute lehen aipatutako aldian zehar. Murriztuko den kuota kalkulatzeko, gutxieneko kotizazio-oinarriari indarrean dagoen kontingentzia arrunten gutxieneko kotizazio-tasa aplikatu behar zaio».

Zazpi. Hirugarren xedapen gehigarriko 2. apartatua ezabatzen da.

Zortzi. Laugarren xedapen gehigarriko bigarren paragrafoa ezabatzen da.

Azken xedapenetako laugarrena. Lan Arloko Arau-hauste eta Zehapenen Legearen testu bategina aldatzea, zeina abuztuaren 4ko 5/2000 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onartu baitzen.

Lan Arloko Arau-hauste eta Zehapenen Legearen testu bategina aldatzen da, zeina abuztuaren 4ko 5/2000 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onartu baitzen, eta honela geratzen da:

Bat. 22. artikuluari apartatu bat gehitzen zaio, hamaseigarrena; hona testua:

«16. Gizarte Segurantzako besteren konturako langileen araubide batean baja eman izana jakinaraztea, nahiz eta langileak lan-jarduera bera egiten edo zerbitzu berak ematen jarraitu norberaren konturako langileen araubide batean bidegabe alta emanda egonik. Hori dela eta, arau-hauste bat gertatzen da langile bakoitzeko».

Bi. 40.1.e).1 artikulua aldatzen da eta honela gelditzen da:

«e) 22.2, 22.7 a), 22.16 eta 23.1.a) artikuluetan ezartzen diren arau-hausteak honela zehatuko dira:

1. 22.2, 22.7 a) eta 22.16 artikuluetan arautzen diren arau-hauste astunengatik honako isun hauek ezarriko dira: gutxieneko graduan, 3.126 eurotik 6.250 eurora bitarteko isuna; gradu ertainean, 6.251 eurotik 8.000 eurora bitarteko isuna; gehieneko graduan, 8.001 eurotik 10.000 eurora bitarteko isuna».

Azken xedapenetako bosgarrena. Estatuko 2007ko Aurrekontu Orokorren abenduaren 28ko 42/2006 Legea aldatzea.

Estatuko 2007ko Aurrekontu Orokorren abenduaren 28ko 42/2006 Legearen laugarren xedapen gehigarria aldatzen eta honela gelditzen da (aldaketak 2019ko urtarrilaren 1etik aurrera sortuko ditu ondorioak):

«Bat. Enpresaburuek, zein araubidetan sailkatuta dauden alde batera utzita, eta, hala dagokionean, Itsasoko Langileen Araubide Berezian eta Norberaren Konturako Langileen edo Langile Autonomoen Araubide Bereziko Nekazaritzako Norberaren Konturako Langileen Sistema Berezian dauden norberaren konturako langileek 2019ko urtarrilaren 1etik aurrera jarduera ekonomikoaren, okupazioaren edo egoeraren arabera egingo dute Gizarte Segurantzako lan-istripuen eta gaixotasun profesionalen kotizazioa. Honako tarifa hau aplikatuko da:

LAN ISTRIPUEI ETA GAIXOTASUN PROFESIONALEI DAGOZKIEN KOTIZAZIOEN TARIFA

I. taula

Kotizazio-ta

2009ko EJSN kodeak eta jarduera ekonomikoen izenburuak

ABE

BHB

Nekazaritza, abeltzaintza, ehiza eta horiekin lotutako zerbitzuak, honako hauek izan ezik:

1,50

1,10

Barazki, zuztar eta tuberkuluen laborantza.

1,00

1,00

Iraunkorrak ez diren beste labore batzuk.

1,00

1,00

Beste labore iraunkor batzuk.

2,25

2,90

Landareen hedapena.

1,15

1,10

Abeltzaintzako produkzioa (0147 izan ezik).

1,80

1,50

Hegazti-hazkuntza.

1,25

1,15

Nekazaritza-produkzioa, abeltzaintza-produkzioarekin batera.

1,60

1,20

Nekazaritza eta abeltzaintza laguntzeko eta uztaren osteko prestakuntzarako jarduerak (0164 izan ezik).

1,60

1,20

Hazien tratamendua, ugalketarako.

1,15

1,10

Ehiza, animaliak harrapatzea eta horiekin lotutako zerbitzuak.

1,80

1,50

Basogintza eta basoen ustiaketa.

2,25

2,90

Arrantza eta akuikultura (v, w eta 0322 izan ezik).

3,05

3,35

Itsasoko Langileen Araubide Bereziko bigarren kotizazio-taldea.

2,10

2,00

Itsasoko Langileen Araubide Bereziko hirugarren kotizazio-taldea.

1,65

1,70

Ur gezako akuikultura.

3,05

3,20

Antrazitaren, harrikatzaren eta lignitoaren erauzketa (y izan ezik).

2,30

2,90

Meategi barruko ohiko lanak.

3,45

3,70

Petrolio gordinaren eta gas naturalaren erauzketa.

2,30

2,90

Metalezko mineralen erauzketa.

2,30

2,90

Beste erauzte-industria batzuk (0811 izan ezik).

2,30

2,90

2009ko EJSN kodeak eta jarduera ekonomikoen izenburuak

ABE

BHB

Apainketarako eta eraikuntzarako harriaren, kareharriaren, igeltsuaren, kretaren eta arbelaren erauzketa.

3,45

3,70

Erauzte-industriak laguntzeko jarduerak.

2,30

2,90

Elikadura-industria (101, 102, 106, 107 eta 108 izan ezik).

1,60

1,60

Haragiaren prozesaketa eta kontserbazioa, eta haragizko produktuen prestaketa.

2,00

1,90

Arrainen, krustazeoen eta moluskuen prozesaketa eta kontserbazioa.

1,80

1,50

Errotaritzako produktuen, almidoien eta almidoidun produktuen fabrikazioa.

1,70

1,60

Okintza-produktuen eta janari-pasten fabrikazioa.

1,05

0,90

Beste janari batzuen fabrikazioa.

1,05

0,90

Edarien fabrikazioa.

1,60

1,60

Tabako-industria.

1,00

0,80

Ehungintza (1391 izan ezik).

1,00

0,85

Puntuzko ehunen fabrikazioa.

0,80

0,70

Jantzigintza (1411, 1420 eta 143 izan ezik).

0,80

0,70

Larruzko jantzigintza.

1,50

1,10

Larruzko artikuluen fabrikazioa.

1,50

1,10

Puntuzko jantzigintza.

0,80

0,70

Larruaren eta oinetakoen industria.

1,50

1,10

Zuraren eta kortxoaren industria (altzariak izan ezik), saskigintza eta espartzugintza (1624 eta 1629 izan ezik).

2,25

2,90

Zurezko enbalajeen eta ontzien fabrikazioa.

2,10

2,00

Zurezko beste produktu batzuen fabrikazioa; kortxozko artikuluak, saskigintza eta espartzugintza.

2,10

2,00

Paperaren industria (171 izan ezik).

1,00

1,05

Paper-orearen, paperaren eta kartoiaren fabrikazioa.

2,00

1,50

Arte grafikoak eta grabatutako euskarrien erreprodukzioa.

1,00

1,00

Kokeriak eta petrolioa fintzea.

1,45

1,90

Industria kimikoa (204 eta 206 izan ezik).

1,60

1,40

Xaboien, detergenteen eta garbiketako eta distira emateko beste artikulu batzuen fabrikazioa; lurringaien eta kosmetikoen fabrikazioa.

1,50

1,20

Zuntz artifizialen eta sintetikoen fabrikazioa.

1,50

1,20

Farmazia-produktuen fabrikazioa.

1,30

1,10

Kautxuzko eta plastikozko produktuen fabrikazioa.

1,75

1,25

Metalezkoak ez diren beste produktu mineral batzuen fabrikazioa (231, 232, 2331, 234 eta 237 izan ezik).

2,10

2,00

Beiraren eta beirazko produktuen fabrikazioa.

1,60

1,50

Zeramika erregogorrezko produktuen fabrikazioa.

1,60

1,50

Zeramikazko azulejuen eta baldosen fabrikazioa.

1,60

1,50

Zeramikazko beste produktu batzuen fabrikazioa.

1,60

1,50

Harriaren mozketa, zizelkatzea eta akabera.

2,75

3,35

Metalurgia: burdinazko eta altzairuzko produktuen eta ferroaleazioen fabrikazioa.

2,00

1,85

Produktu metalikoen fabrikazioa, makineriarena eta ekipoena izan ezik.

2,00

1,85

Produktu informatikoen, elektronikoen eta optikoen fabrikazioa.

1,50

1,10

Material eta tresna elektrikoen fabrikazioa.

1,60

1,20

Makinen eta ekipoen fabrikazioa, b.i.s.g.

2,00

1,85

Motordun ibilgailuen, atoien eta erdi-atoien fabrikazioa.

1,60

1,20

Garraiorako beste material batzuen fabrikazioa (3091 eta 3092 izan ezik).

2,00

1,85

Motozikleten fabrikazioa.

1,60

1,20

Desgaitasuna duten pertsonentzako bizikleten eta ibilgailuen fabrikazioa.

1,60

1,20

Altzarien fabrikazioa.

2,00

1,85

Bestelako manufaktura-industriak (321 eta 322 izan ezik).

1,60

1,20

Bitxien eta antzeko artikuluen fabrikazioa.

1,00

0,85

2009ko EJSN kodeak eta jarduera ekonomikoen izenburuak

ABE

BHB

Musika-tresnen fabrikazioa.

1,00

0,85

Makinen eta ekipoen konponketa eta instalazioa (3313 eta 3314 izan ezik).

2,00

1,85

Ekipo elektronikoen eta optikoen konponketa.

1,50

1,10

Ekipo elektrikoen konponketa.

1,60

1,20

Energia elektrikoaren, gasaren, lurrunaren eta aire girotuaren hornikuntza.

1,80

1,50

Uraren bilketa, arazketa eta banaketa.

2,10

1,60

Hondakin-uren bilketa eta tratamendua.

2,10

1,60

Hondakinen bilketa, tratamendua eta deuseztatzea; balioztatzea.

2,10

1,60

Deskontaminatzeko jarduerak eta hondakinak kudeatzeko beste zerbitzu batzuk.

2,10

1,60

Eraikuntza (411 izan ezik).

3,35

3,35

Higiezinen sustapena.

0,85

0,80

Ingeniaritza zibila.

3,35

3,35

Eraikuntzako jarduera espezializatuak.

3,35

3,35

Motordun ibilgailuen eta motozikleten salmenta eta konponketa (452 eta 454 izan ezik).

1,00

1,05

Motordun ibilgailuen mantentzea eta konpontzea.

2,45

2,00

Motozikleten eta haien ordezko piezen eta osagarrien salmenta, mantentzea eta konponketa.

1,70

1,20

Handizkako merkataritza eta merkataritzako bitartekariak, motordun ibilgailuenak eta motozikletenak izan ezik. Hauek izan ezik:

1,40

1,20

Animalia bizidunen handizkako merkataritza.

1,80

1,50

Larruen handizkako merkataritza.

1,80

1,50

Haragiaren eta haragizko produktuen handizkako merkataritza.

1,80

1,50

Arrainen, itsaskien eta beste elikagai batzuen handizkako merkataritza.

1,60

1,40

Metalen eta metalezko mineralen handizkako merkataritza.

1,80

1,50

Zuraren, eraikuntzarako materialen eta aparatu sanitarioen handizkako merkataritza.

1,80

1,50

Burdindegiko, iturgintzako eta berokuntzako produktuen handizkako merkataritza.

1,80

1,55

Txatarraren eta hondar-produktuen handizkako merkataritza.

1,80

1,55

Espezializatu gabeko handizkako merkataritza.

1,80

1,55

Txikizkako merkataritza, motordun ibilgailuena eta motozikletena izan ezik (473 izan ezik).

0,95

0,70

Automobilgintzarako erregaiaren txikizkako merkataritza, espezializatutako establezimenduetan.

1,00

0,85

Lurreko eta hoditeria bidezko garraioa (494 izan ezik).

1,80

1,50

Errepide bidezko salgaien garraioa eta mudantza-zerbitzuak.

2,00

1,70

Itsas garraioa eta barneko bide nabigagarrian egindakoa.

2,00

1,85

Aireko garraioa.

1,90

1,70

Garraioarekin lotutako biltegiratze-lanak eta jarduerak (x, 5221 izan ezik).

1,80

1,50

Zamalanak; estibatzea eta desestibatzea.

3,35

3,35

Lehorreko garraioarekin lotutako jarduerak.

1,00

1,10

Postako jarduerak.

1,00

0,75

Ostatu-zerbitzuak.

0,80

0,70

Janari- eta edari-zerbitzuak.

0,80

0,70

Edizioa.

0,65

1,00

Zinematografia, bideo, telebista-saio, soinu-grabaketa eta musika-edizio arloetako jarduerak.

0,80

0,70

Irratiko eta telebistako programazioekin eta emanaldiekin lotutako jarduerak.

0,80

0,70

Telekomunikazioak.

0,80

0,70

Programazioa, aholkularitza eta informatikarekin lotutako beste jarduera batzuk.

0,80

0,70

Informazio-zerbitzuak (6391 izan ezik).

0,65

1,00

Albiste-agentzien jarduerak.

0,80

0,70

Finantza-zerbitzuak; aseguruak eta pentsio-funtsak izan ezik.

0,80

0,70

Aseguruak, berraseguruak eta pentsio-funtsak; derrigorrezko Gizarte Segurantza izan ezik.

0,80

0,70

Finantza-zerbitzuekin eta aseguruekin lotutako jarduerak.

0,80

0,70

Higiezinekin lotutako jarduerak.

0,65

1,00

Zuzenbidearekin eta kontabilitatearekin lotutako jarduerak.

0,80

0,70

2009ko EJSN kodeak eta jarduera ekonomikoen izenburuak

ABE

BHB

Egoitza nagusien jarduerak; enpresa-kudeaketarako aholkularitza-jarduerak.

0,80

0,70

Arkitekturako eta ingeniaritzako zerbitzu teknikoak; saio eta analisi teknikoak.

0,65

1,00

Ikerketa eta garapena.

0,80

0,70

Publizitatea eta merkatu-azterketak.

0,90

0,80

Beste jarduera profesional, zientifiko eta tekniko batzuk (742 izan ezik).

0,90

0,85

Argazkigintza-jarduerak.

0,80

0,70

Albaitaritza-jarduerak.

1,50

1,10

Alokairu-jarduerak.

1,00

1,00

Enpleguarekin lotutako jarduerak (781 izan ezik).

1,55

1,20

Zamalanak; estibatzea eta desestibatzea.

3,35

3,35

Enplegatze-agentzien jarduerak.

0,95

1,00

Bidaia-agentzien, bidaia-antolatzaileen eta erreserba-zerbitzuen jarduerak eta beroriekin lotutako jarduerak.

0,80

0,70

Segurtasun- eta ikerketa-jarduerak.

1,40

2,20

Eraikinetarako zerbitzuak eta lorezaintza-jarduerak (811 izan ezik).

2,10

1,50

Eraikin eta instalazioetarako zerbitzu integralak.

1,00

0,85

Bulegoetako administrazio-jarduerak eta enpresekin lotutako beste jarduera osagarri batzuk (8220 eta 8292 izan ezik).

1,00

1,05

Dei-zentroetako jarduerak.

0,80

0,70

Ontziratze- eta paketatze-jarduerak.

1,80

1,50

Herri Administrazioa eta defentsa; Derrigorrezko Gizarte Segurantza (842 izan ezik).

0,65

1,00

Komunitateari zerbitzuak egitea, orokorrean.

1,40

2,20

Hezkuntza.

0,80

0,70

Osasun-jarduerak (869 izan ezik).

0,80

0,70

Osasun-arloko beste jarduera batzuk.

0,95

0,80

Egoitzetako laguntza-zerbitzua.

0,80

0,70

Gizarte-zerbitzuen arloko jarduerak, ostatu ematerik gabekoak.

0,80

0,70

Sorkuntzarekin, artearekin eta ikuskizunekin lotutako jarduerak.

0,80

0,70

Liburutegietako, artxiboetako eta museoetako jarduerak, eta beste kultura-jarduera batzuk. (9104 izan ezik)

0,80

0,70

Lorategi botanikoetako, parke zoologikoetako eta natura-erreserbetako jarduerak.

1,75

1,20

Zorizko jokoen eta apustuen arloko jarduerak.

0,80

0,70

Kirol- eta jolas-jarduerak eta denbora-pasakoak (u izan ezik).

1,70

1,30

Zezenketak.

2,85

3,35

Elkarteen jarduerak.

0,65

1,00

Ordenagailuen, norberaren gauzakien eta etxean erabiltzeko artikuluen konponketa (9524 izan ezik).

1,50

1,10

Altzarien eta tresneriaren konponketa.

2,00

1,85

Beste zerbitzu pertsonal batzuk (9602, 9603 eta 9609 izan ezik).

0,85

0,70

Ile-apainketa eta estetikako beste tratamendu batzuk.

0,80

0,70

Hileta-zerbitzuak eta horiekin lotutako jarduerak.

1,80

1,50

Beste zerbitzu pertsonal batzuk, b.i.s.g.

1,50

1,10

Etxeetako jarduerak, etxeetako langileen enplegatzaile gisa.

0,80

0,70

Lurraldetik kanpoko erakundeen eta organismoen jarduerak.

1,20

1,15

II. taula

Kotizazio-ta

Jarduera guztietako lanbide eta egoerei aplikatzeko tasak

ABE

BHB

Bulegoetakoak baino ez diren lanetako langileak.

0,80

0,70

Merkataritzako ordezkariak.

1,00

1,00

Jarduera guztietako lanbide eta egoerei aplikatzeko tasak

ABE

BHB

Eraikinetako, obretako eta, oro har, eraikuntza-lanetako instalazio- eta konponketa-lanbideetako langileak.

3,35

3,35

3,5 tona baino gehiagoko zama-edukiera erabilgarria duten merkantzia-garraiorako ibilgailu automobileko gidariak.

3,35

3,35

Garbitzaileak, orokorrean. Eraikinen eta edozein establezimendu motaren garbiketa. Kaleak garbitzea.

2,10

1,50

Jagoleak, zaintzaileak, zinpeko zaintzaileak eta segurtasun-langileak.

1,40

2,20

Bi. Aurreko Bat apartatuan xedatzen dena aplikatzeko honako arau hauek hartuko dira kontuan:

Lehena. Langilea aldi baterako ezintasunagatik bajan den aldietan eta, lan-harremana etenda, kotizatzeko betebeharra duten beste egoera batzuetan, kasuan kasuko ekonomia-jarduerari edo lanbideari dagokion kotizazio-tasa aplikatzen jarraituko da.

Bigarrena. Xedapen honetako tarifan ezartzen denaren arabera aplikatu beharreko kotizazio-tasa zehazteko, I. taulan ezarritakoa hartuko da erreferentziatzat enpresak edota Itsasoko Langileen Araubide Berezian edo Norberaren Konturako Langileen edo Langile Autonomoen Araubide Bereziko Nekazaritzako Norberaren Konturako Langileen Sistema Berezian dagoen norberaren konturako langileak egindako jarduera ekonomiko nagusiari esleitutako tasa identifikatzeko; betiere, apirilaren 13ko 475/2007 Errege Dekretuaren bidez onetsitako Ekonomia Jardueren Sailkapen Nazionalaren (EJSN-2009) eta bertan jarduera bakoitzarekin lotuta jasotako kodeen arabera.

Enpresa batean jarduera nagusiarekin batera horrentzako jarduera osagarriren bat eginez gero, kotizazio-tasa jarduera nagusirako ezarritakoa izango da. Enpresan jarduera nagusiaren ekoizpen-prozesuan sartzen ez diren ondasun edo zerbitzuak ekoizteko jardueraren bat eginez gero jarduera nagusiarekin batera, eta horretarako beste ekoizpen-bitarteko batzuk baliatuz gero, hau izango da bigarren jarduera horretan aritzen diren langileen kotizazio-tasa: jarduera hori zer jarduera ekonomikotan sailkatuta dagoen, jarduera ekonomiko horretan xedatutakoa.

Norberaren konturako langileak hainbat jarduera baditu, eta horiek behin bakarrik sartzen badira Norberaren Konturako Langileen edo Autonomoen Araubide Berezian, langileak dituen jardueretarako xedatutako kotizazio-tasen artean handiena aplikatuko da.

Hirugarrena. Aurreko arauan ezartzen dena gorabehera, besteren konturako langileak duen lanbidea II. taulan agertzen direnetako bat bada, taula horretan lanbide horretarako ezartzen den kotizazio-tasa aplikatuko da, baina, horretarako, ezinbestekoa da tasa hori ez izatea enpresaren jardueraren araberakoa bera.

II. taulako «a» letran aipatzen diren lanei aplikatu behar zaien kotizazio-tasa zehazteko, besteren konturako langileak «bulegoetakoak baino ez diren lanetako langiletzat» hartuko dira, baldin eta, enpresaren jardueraren arriskuen mende egon ez arren, bulegoetakoak baino ez diren lanak egiten jarduten badute, nahiz eta lan horiek enpresaren jarduerarekin bat etorri; betiere, ezinbestekoa da lan horiek enpresaren bulegoetan baino ez egitea.

Hiru. Erregelamendu bidez xedatzen denarekin bat etorriz, Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorrak zehaztuko du zer kotizazio-tasa aplikatu behar den, enpresak edo norberaren konturako langileak aitortutako jarduera ekonomikoa aintzat hartuta edo, bestela, langilearen lanbidea edo egoera. Hori dela eta, ez da kontuan edukiko langileak, lanbide-kontingentzietarako babesa formalizatzeko, Gizarte Segurantzako erakunde kudeatzaile bat edota horren entitate laguntzaile bat hautatu duen.

Lau. Gobernuak xedapen honetan arautzen den tarifako kotizazio-tasen urteko doikuntza egingo du; halaber, jarduera ekonomikoak onartzen diren EJSN sailkapen berrietara egokituko ditu eta, pixkanaka, tarifan ezartzen den sailkapenean zerrendatutako lanbideak ezabatuko ditu».

Azken xedapenetako seigarrena. Estatuko Klase Pasiboei buruzko Legearen testu bategina aldatzea, zeina apirilaren 30eko 670/1987 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onartu baitzen.

Estatuko Klase Pasiboen Legearen testu bategineko 39. artikuluko 3. apartatua aldatzen da (apirilaren 30eko 670/1987 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onartu zen testu bategin hori) eta honela geratzen da:

«3. Aurreko arauekin bat etorriz zehazten den oinarri arautzaileari ehuneko finkoa aplikatuko zaio alargun-pentsioaren zenbatekoa kalkulatzeko: ehuneko 50.

Baldin eta eskubideen eragilea zerbitzu-egintzan edo zerbitzu-egintzaren ondorioz lan egiteko ezindutzat jo eta horregatik zegokion aparteko pentsioa onartu eta gero hiltzen bada, oinarriari ehuneko 25 aplikatuko zaio.

Aurreko paragrafoetan ezartzen dena gorabehera, aurreko ehuneko horiei 4 eta 2 puntu gehituko zaizkie, hurrenez hurren, onuradunak honako baldintza hauek betez gero (erregelamenduz ezarriko da nola):

 • a)  65 urte beteta eduki behar ditu.

 • b)  Ezin du eduki Espainiako edo atzerriko beste pentsio publiko bat jasotzeko eskubiderik. Gehikuntza hori bateratu egin ahal izango da haren zenbatekoa gainditzen ez duten beste pentsio batzuekin, Espainiakoekin zein atzerrikoekin. Kasu horietan, alargun-pentsioaren igoeraren zenbatekoa honako hau izango da soilik: honen eta onuradunak jasotzen duen pentsioaren arteko diferentzia.

 • c)  Ezin du jaso diru-sarrerarik besteren kontura edo norberaren kontura egiten duen lanaren trukean.

 • d)  Kapitalaren, jarduera ekonomikoen edo ondare-irabazien etekinik jasotzen badu (pertsona fisikoen errentaren gaineko zergan errenta horietarako ezarrita dagoen kontzeptuaren arabera), urteko zenbatekoa ezingo da izan gutxieneko alargun-pentsioaren onuradun izateko Estatuko Aurrekontu Orokorren Legeak ezartzen duen diru-sarreren mugatik gorakoa.

Estatuko Funtzionario Zibilen Mutualitate Orokorraren Funts Bereziaren kargurako pentsioa jasotzeak ez du eragotziko alargun-pentsio nagusiaren oinarri arautzaileari aplikatu beharreko ehunekoa gehitzea».

Azken xedapenetako zazpigarrena. Gizarte Segurantzako sistema eguneratzeari, egokitzeari eta modernizatzeari buruzko abuztuaren 1eko 27/2011 Legea aldatzea alargun-pentsioen arloan.

Gizarte Segurantza eguneratzeari, egokitzeari eta modernizatzeari buruzko abuztuaren 1eko 27/2011 Legearen hogeita hamargarren xedapen gehigarriko 1. apartatua aldatzen da eta honela geratzen da:

«1. Gobernuak behar diren arauzko neurriak hartuko ditu jarraian azalduko diren baldintzak betetzen dituzten pertsonen alargun-pentsioaren zenbatekoa oinarri arautzaileari ehuneko 60 aplikatzearen emaitza izan dadin:

 • a)  65 urte beteta eduki behar ditu.

 • b)  Ezin du beste pentsio publiko bat jasotzeko eskubiderik izan. Gehikuntza hori bateratu egin ahal izango da haren zenbatekoa gainditzen ez duten beste pentsio batzuekin, Espainiakoekin zein atzerrikoekin. Kasu horietan, alargun-pentsioaren igoeraren zenbatekoa honako hau izango da soilik: honen eta onuradunak jasotzen duen pentsioaren arteko diferentzia.

 • c)  Ezin du jaso diru-sarrerarik besteren kontura edo norberaren kontura egiten duen lanagatik.

 • d) Urtean jasotako etekinak edo errentak, goian adierazitakoak ez beste batzuk, ezin dira izan gutxieneko alargun-pentsioaren onuraduna izateko une bakoitzean ezarrita dagoen diru-sarreren muga baino gehiago.

Aurreko b) letran ezartzen denari dagokionez, Estatuko Funtzionario Zibilen Mutualitate Orokorraren Funts Bereziaren kargurako pentsioa jaso arren, betetzat joko da Espainiako edo atzerriko beste pentsio publiko bat jasotzeko eskubiderik ez edukitzeko baldintza, bai eta Estatuko Klase Pasiboen alargun-pentsio nagusiaren oinarri arautzailearen gehikuntza ere, gainerako betekizunak betez gero.»

Azken xedapenetako zortzigarrena. Otsailaren 1eko 383/1984 Errege Dekretua aldatzea, zeinak Desgaitasuna duten pertsonak gizarteratzeko apirilaren 7ko 13/1982 Legean ezartzen diren gizarte- eta ekonomia-prestazioen sistema berezia ezartzen eta arautzen baitu.

Otsailaren 1eko 383/1984 Errege Dekretua aldatzen da, Desgaitasuna duten pertsonak gizarteratzeko apirilaren 7ko 13/1982 Legean ezartzen diren gizarte- eta ekonomia-prestazioen sistema berezia ezartzen eta arautzen duena, 35. artikuluan, eta honela gelditzen da:

«35. artikulua. Baliabide pertsonalekiko bateragarritasuna.

Sorospenak bateragarriak dira onuradunaren baliabideekin, baldin eta baliabideok 32. artikuluan ezartzen den gehieneko muga gainditzen ez badute.

Dena den, mugikortasun-sorospena eta garraio-gastuen konpentsazioa bateragarriak izango dira beti Gizarte Segurantzaren kotizazio gabeko pentsioak jasotzearekin edo pentsio horien zenbatekoa gainditzen ez dituzten onuradunaren baliabideekin.

Artikulu honetan ezartzen denari dagokionez, eskubidea onartu aurreko urte naturalekoak edo, bestela, sorospena berrikusten den urtekoak zenbatuko dira baliabide pertsonal gisa».

Azken xedapenetako bederatzigarrena. Eskumen-titulua.

Errege lege-dekretu hau Konstituzioaren 149.1.7, 149.1.17 eta 149.1.18 artikuluen babesean ematen da. Artikulu horiek honako gai hauen gaineko eskumenak ematen dizkiote Estatuari, hurrenez hurren: lan-legeria; Gizarte Segurantzaren oinarrizko legeria eta araubide ekonomikoa; administrazio publikoen araubideari eta horietako funtzionarioen estatutuari buruzko oinarriak.

Azken xedapenetako hamargarrena. Arauak emateko gaikuntza.

Gobernuari baimena ematen zaio errege lege-dekretu hau garatzeko eta betearazteko behar diren xedapenak emateko.

Azken xedapenetako hamaikagarrena. Indarrean jartzea.

Errege lege-dekretu hau 2019ko urtarrilaren 1ean jarriko da indarrean.

Madril, 2018ko abenduaren 28a.

FELIPE e.

Gobernuko presidentea,

PEDRO SANCHEZ PEREZ-CASTEJON

 • I. ERANSKINA 2019an aplikatuko diren pentsio eta prestazio publikoen zenbatekoak

 • I. Gutxienekoetara heltzeko osagarriak

1. Gizarte Segurantzaren kotizaziopeko pentsioen 2019ko gutxieneko zenbatekoak:

Pentsio mota

Titularrak

Ardurapeko ezkontidea

Euro urtean

Ezkontiderik ez: pertsona bakarreko unitate ekonomikoa

Euro urtean

Ardurapeko ezkontiderik ez

Euro urtean

Erretiroa

Titularrak hirurogeita bost urte eginda.

11.701,20

9.483,60

9.000,60

Titularra hirurogeita bost urtetik beherakoa.

10.970,40

8.871,80

8.386,00

Titularrak hirurogeita bost urte eginda; baliaezintasun handia.

17.551,80

14.225,40

13.501,60

Ezintasun iraunkorra

Baliaezintasun handia.

17.551,80

14.225,40

13.501,60

Absolutua.

11.701,20

9.483,60

9.000,60

Osoa: titularrak hirurogeita bost urte eginda.

11.701,20

9.483,60

9.000,60

Osoa: titularra hirurogei urtetik hirurogeita lau urtera bitartekoa.

10.970,40

8.871,80

8.386,00

Osoa: gaixotasun arruntaren ondoriozkoa; titularra hirurogei urtetik beherakoa.

5.899,60

5.899,60

5.838,00

Partziala, lan-istripuen araubidekoa:

Titularrak hirurogeita bost urte eginda.

11.701,20

9.483,60

9.000,60

Alarguntasuna

Titularrak familia-zamak dauzka.

10.970,40

Titularrak hirurogeita bost urte eginda dauzka edo ehuneko 65eko desgaitasuna edo handiagoa dauka.

9.483,60

Titularra hirurogei urtetik hirurogeita lau urtera bitartekoa.

8.871,80

Titularra hirurogei urtetik beherakoa.

7.183,40

Pentsio mota

Euro urtean

Zurztasuna

Onuradun bakoitzeko.

2.898,00

Ehuneko 65eko desgaitasuna edo handiagoa daukan 18 urtetik beherako onuradun bakoitzeko

5.702,20

Zurztasun absolutuan, urteko gutxieneko kopurua 7.183,40 euro izango da; behar den kasuetan onuradunen artean banatuko da.

Senideen alde

Onuradun bakoitzeko.

2.898,00

Alargun edo umezurtz pentsiodunik ez badago:

Hirurogeita bost urte eginak dituen onuradun bakarra.

7.002,80

Hirurogeita bost urtetik beherako onuradun bakarra.

6.601,00

Hainbat onuradun: bakoitzari esleitutako urteko gutxieneko kopuruari 4.285,40 euroko zenbatekoa onuradunen kopuruaren artean hainbanatuta ateratzen den zenbatekoa gehituko zaio.

Diru-sarreren mugak, gutxienekoengatik ematen diren osagarri ekonomikoak onartzeko:

- 2019an:

 • • Ardurapeko ezkontiderik ez: 7.569,00 euro urtean.

 • • Ardurapeko ezkontidea: 8.829,00 euro urtean.

 • 2. Klase Pasiboen pentsioen 2019ko gutxieneko zenbatekoak:

Pentsio mota

Zenbatekoa

Ardurapeko ezkontidea

Euro urtean

Ezkontiderik ez: pertsona bakarreko unitate ekonomikoa

Euro urtean

Ardurapeko ezkontiderik ez

Euro urtean

Erretiro-pentsioa.

11.701,20

9.483,60

9.000,60

Alargun-pentsioa.

9.483,60

Alargun-pentsioa ez den pentsio familiarra, N pentsioaren edo pentsioen onuradunen kopurua izanik*.

9.244,20

N

* Hainbat onuradun egonez gero, bakoitzaren pentsioa kalkulatzeko, zenbatekoa hartzaileen kopuruaz zatitu behar da. Edonola ere, onuradun bakoitzaren gutxienekoa 207,00 euro hilean izan behar da, edo 407,30 euro, ehuneko 65eko desgaitasuna edo handiagoa daukan 18 urtetik beherako umezurtza bada.

Diru-sarreren mugak, gutxienekoetara heltzeko osagarri ekonomikoak onartzeko:

- 2019an: 7.569,00 euro urtean.

 • II. Beste pentsio eta prestazio publiko batzuen zenbatekoak

 • 1.  Pentsio publikoa, gehienez: 2.659,41 euro hilean edo 37.231,74 euro urtean.

 • 2.  Jada iraungita dagoen Zahartzaroko eta Baliaezintasuneko Nahitaezko Aseguruko pentsioak:

 • - Beste batzuekin batera ematen ez diren Zahartzaroko eta Baliaezintasuneko Nahitaezko Aseguruaren pentsioak: 6.071,80 euro urtean.

 • - Zahartzaroko eta Baliaezintasuneko Nahitaezko Aseguruaren pentsioak, Gizarte Segurantzako sistemaren araubideetako alarguntasun-pentsioekin batera jasotzen direnean, edo pentsio hauetako batekin eta, gainera, alarguntzako beste edozein pentsio publikorekin batera: 5.894,00 euro urtean.

 • 3.  Gizarte Segurantzako pentsioak, kotizazio gabeko modalitatean: 5.488,00 euro urtean.

 • - Etxebizitza alokatzeko pentsioaren osagarria: 525 euro urtean.

 • 4.  Gizarte Segurantzako familia-prestazioak.

 • - Desgaitasunik ez daukan ardurapeko seme edo alaba edo adingabe bakoitzeko diru-esleipena: 291 euro urtean.

 • - Ehuneko 33ko desgaitasuna edo handiagoa daukan seme edo alaba edo adingabe bakoitzeko diru-esleipena: 1.000,00 euro urtean.

 • - Desgaitasuna daukan ardurapeko 18 urtetik gorako seme edo alaba bakoitzeko diru-esleipena:

Ehuneko 65eko desgaitasuna edo handiagoa: 4.704,00 euro urtean.

 • • Ehuneko 75eko desgaitasuna edo handiagoa badu eta beste pertsona baten laguntza behar badu bizitzaren funtsezko ekintzak egiteko: 7.056,00 euro urtean.

 • - Semea edo alaba jaio edo adoptatzeagatik familia ugariei, guraso bakarreko familiei edo desgaitasuna daukaten amei ematen zaien prestazioa (Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bategina, 357. artikulua); zenbatekoa testu bereko 358. artikuluan ezartzen da: 1.000,00 euro.

 • - Diru-sarreren muga, ardurapeko seme edo alabagatik edo adingabeagatik prestazioa jasotzeko eskubidea onartzeko:

 • • Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bategineko 352.1.c) artikuluko lehen paragrafoan aipatzen den zenbatekoa (desgaitasunik ez daukan ardurapeko semea edo alaba edo adingabea): 12.313,00 euro urtean.

 • • Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bategineko 352.1.c) artikuluko bigarren paragrafoan aipatzen den zenbatekoa (familia ugaria): 18.532,00 euro urtean; 3.002,00 euro gehituko dira ardurapeko seme edo alaba bakoitzeko, laugarrenetik aurrera, laugarrena ere barne.

 • 5.  Desgaitasuna duten pertsonen eskubideei eta haien gizarteratzeari buruzko Lege Orokorraren testu bateginean ezarritako sorospen ekonomikoak (azaroaren 29ko 1/2013 Legegintzako Errege Dekretuak onartzen ditu):

 • - Gutxieneko diru-sarrerak bermatzeko sorospena: 149,86 euro hilean.

 • - Hirugarren pertsona laguntzeagatiko sorospena: 58,45 euro hilean.

 • - Mugikortasun-sorospena eta garraio-gastuen konpentsazioa: 67,40 euro hilean.

 • 6.  Uztailaren 21 eko 45/1960 Legean eta uztailaren 24ko 2620/1981 Errege Dekretuan ezartzen diren laguntzako pentsioak: 149,86 euro hilean.

 • 7.  Martxoaren 18ko 3/2005 Legeak ezartzen duen prestazio ekonomikoaren zenbatekoa: 7.440,86 euro urtean.

 • 8.  Maiatzaren 28ko 9/1993 Errege Lege Dekretuaren babespean GIBdunei onartzen zaizkien gizarte-laguntzen zenbatekoa: 633,63 euro hilean.

 • III. 2019an Klase Pasiboen pentsioak kalkulatzeko kontuan hartuko diren kopuruak eta aplikatuko diren gerra ondoriozko pentsio berezien zenbatekoak

 • 1. Estatuko Klase Pasiboen Araubideko pentsioen hasierako zehaztapenerako kontuan hartuko diren kopuruak

a) Estatuko Klase Pasiboen Legearen testu bateginaren I. tituluan aipatzen diren pentsioen hasierako zehaztapenerako kontuan hartuko diren kopuruak.

 • - 1985eko urtarrilaren 1etik aurrera, kidego, eskala, lanpostu, enplegu edo administrazio-kategoriaren batean dauden langileen pentsioak kalkulatzeko kontuan hartuko diren kopuruak:

  EPOE taldea/azpitaldea

  Kopurua

  Euro urtean

  A1

  41.807,75

  A2

  32.903,75

  B

  28.812,57

  C1

  25.270,64

  C2

  19.993,26

  E (30/84 Legea) eta profesionalen multzoak (EPOE)

  17.045,86

- 1985eko urtarrilaren 1a baino lehen sartutako langileen pentsioak kalkulatzeko kontuan hartuko diren kopuruak:

ESTATUKO ADMINISTRAZIO ZIBIL ETA MILITARRA

Proportzionaltasun-indizea

Kopurua

Euro urtean

10 8 6

4 3

41.807,75

32.903,75

25.270,64

19.993,26

17.045,86

JUSTIZIA ADMINISTRAZIOA

Indize biderkatzailea

Kopurua

Euro urtean

4,75

41.807,75

4,50

41.807,75

4,00

41.807,75

3,50

41.807,75

3,25

41.807,75

3,00

41.807,75

2,50

41.807,75

2,25

32.903,75

2,00

28.812,57

1,50

19.993,26

1,25

17.045,86

KONSTITUZIO AUZITEGIA

Kidegoa

Kopurua

Euro urtean

Idazkari nagusia...............

41.807,75

Legelariak....................

41.807,75

Gerentea.....................

41.807,75

GORTE NAGUSIAK

Kidegoa

Kopurua

Euro urtean

Legelariak................

Artxibozain-liburuzainak.....

Goi-mailako aholkulariak ....

Erredaktoreak, takigrafoak eta estenotipistak...........

Teknikari-administrariak.....

Administrariak.............

Atezainak................

41.807,75

41.807,75

41.807,75

41.807,75

41.807,75

25.270,64

19.993,26

b) Estatuko Klase Pasiboen Legearen testu bategineko I. tituluan aipatzen diren pentsioen hasierako zehaztapenerako kontuan hartuko diren kopuruak.

Kopuruak

ESTATUKO ADMINISTRAZIO ZIBIL ETA MILITARRA

Proportzionaltasun-indizea

Maila

Maila berezia

Soldata kontzeptuaren eta mailaren araberako zenbatekoa urtean

Euroak

10 (5,5)

8

28.026,87

10 (5,5)

7

27.256,60

10 (5,5)

6

26.486,36

10 (5,5)

3

24.175,54

10

5

23.782,25

10

4

23.012,03

10

3

22.241,77

10

2

21.471,45

10

1

20.701,19

8

6

19.999,02

8

5

19.382,94

8

4

18.766,81

8

3

18.150,69

8

2

17.534,61

8

1

16.918,48

6

5

15.235,59

6

4

14.773,64

6

3

14.311,77

6

2

13.849,79

6

1

(ehuneko 12)

14.938,96

6

1

13.387,84

4

3

11.273,60

4

2

(ehuneko 24)

13.452,18

4

2

10.965,56

4

1

(ehuneko 12)

11.901,95

4

1

10.657,50

3

3

9.733,97

3

2

9.502,97

3

1

9.272,01

JUSTIZIA ADMINISTRAZIOA

Indize biderkatzailea

Soldata kontzeptuaren araberako zenbatekoa, urtean —

Euroak

4,75

4,50

4,00

45.768,68

43.359,80

38.542,01

Indize biderkatzailea

Soldata kontzeptuaren araberako zenbatekoa, urtean —

Euroak

3,50

33.724,26

3,25

31.315,41

3,00

28.906,52

2,50

24.088,76

2,25

21.679,88

2,00

19.271,02

1,50

14.453,26

1,25

12.044,39

KONSTITUZIO AUZITEGIA

Kidegoa

Soldata kontzeptuaren araberako zenbatekoa urtean —

Euroak

Idazkari nagusia...........

43.359,80

Legelariak................

38.542,01

Gerentea.................

38.542,01

GORTE NAGUSIAK

Kidegoa

Soldata kontzeptuaren araberako zenbatekoa urtean —

Euroak

Legelariak................

Artxibozain-liburuzainak.....

Goi-mailako aholkulariak ....

Erredaktoreak, takigrafoak eta estenotipistak...........

Teknikari-administrariak.....

Administrariak.............

Atezainak................

25.223,39

25.223,39

25.223,39

23.162,98

23.162,98

13.949,57

11.034,27

Hirurtekoak

ESTATUKO ADMINISTRAZIO ZIBIL ETA MILITARRA

Proportzionaltasun-indizea

Hirurtekoaren unitate-balioa urtean — Euroak

10

905,40

8

724,34

6

543,20

4

362,18

3

271,63

JUSTIZIA ADMINISTRAZIOA

Indize biderkatzailea

Hirurtekoaren unitate-balioa urtean — Euroak

3,50

1.686,21

3,25

1.565,78

3,00

1.445,33

2,50

1.204,41

2,25

1.085,48

2,00

963,57

1,50

722,67

1,25

602,24

KONSTITUZIO AUZITEGIA

Kidegoa

Hirurtekoaren unitate-balioa urtean — Euroak

Idazkari nagusia...........

1.686,21

Legelariak................

1.686,21

Gerentea.................

1.686,21

GORTE NAGUSIAK

Kidegoa

Hirurtekoaren unitate-balioa urtean — Euroak

Legelariak................

Artxibozain-liburuzainak.....

Goi-mailako aholkulariak ....

Erredaktoreak, takigrafoak eta estenotipistak...........

Teknikari-administrariak.....

Administrariak.............

Atezainak................

1.031,34

1.031,34

1.031,34

1.031,34

1.031,34

618,81

412,52

 • 2. Gerraren ondoriozko pentsio berezien hasierako zehaztapenerako kontuan hartuko diren kopuruak.

  Mota

  Zenbatekoa, hamabi hilabetekoa

  Euroak

  35/1980 Legearen babespean onartzen den mutilazio-pentsioa........

  Oinarrizko ordainsarien batura, hirurtekoen ordezkoa eta jaso ez diren lansariak konpentsatzeko gehigarria (35/1980 Legea)..............

  6/1982 Legearen babespean onartzen den oinarrizko ordainsaria......

  670/1976 Dekretuaren babespean onartzen diren pentsioak..........

  5.166,14

  13.932,95

  9.753,06

  6.189,69

Irailaren 18ko 5/1979 Legearen eta ekainaren 26ko 35/1980 Legearen babespean onartzen diren langile ez-funtzionarioek eragiten duten desgaitasunik gabeko umezurtzen aldeko zurztasun-pentsioen zenbatekoa 1.899,31 eurokoa izango da urtean, hamabi hilabeteri lotua.

II. ERANSKINA

2018an aplikatu behar diren pentsio eta prestazio publiko kontsolidatuen zenbatekoak.

 • I. Gutxienekoetara heltzeko osagarriak

 • 1. Gizarte Segurantzaren Sistemako kotizaziopeko pentsioen 2018ko gutxieneko zenbatekoak:

  Pentsio mota

  Titularrak

  Ardurapeko ezkontidea - Euro urtean

  Ezkontiderik ez: pertsona bakarreko unitate ekonomikoa - Euro urtean

  Ardurapeko ezkontiderik ez - Euro urtean

  Erretiroa

  Titularrak hirurogeita bost urte eginda.

  11.359,60

  9.206,40

  8.737,40

  Titularra hirurogeita bost urtetik beherakoa.

  10.649,80

  8.612,80

  8.141,00

  Titularrak hirurogeita bost urte eginda; baliaezintasun handia.

  17.039,40

  13.809,60

  13.106,80

  Ezintasun iraunkorra

  Baliaezintasun handia.

  17.039,40

  13.809,60

  13.106,80

  Absolutua.

  11.359,60

  9.206,40

  8.737,40

  Osoa: titularrak hirurogeita bost urte eginda.

  11.359,60

  9.206,40

  8.737,40

  Osoa: titularra hirurogei urtetik hirurogeita lau urtera bitartekoa.

  10.649,80

  8.612,80

  8.141,00

  Osoa: gaixotasun arruntaren ondoriozkoa; titularra hirurogei urtetik beherakoa.

  5.727,40

  5.727,40

  5.666,78

  Partziala, lan-istripuen araubidekoa:

  Titularrak hirurogeita bost urte eginda.

  11.359,60

  9.206,40

  8.737,40

  Alarguntasuna

  Titularrak familia-zamak dauzka.

  10.649,80

  Titularrak hirurogeita bost urte eginda dauzka edo ehuneko 65eko desgaitasuna edo handiagoa dauka.

  9.206,40

  Titularra hirurogei urtetik hirurogeita lau urtera bitartekoa.

  8.612,80

  Titularra hirurogei urtetik beherakoa.

  6.973,40

Pentsio mota

Euro urtean

Zurztasuna

Onuradun bakoitzeko.

2.812,60

Ehuneko 65eko desgaitasuna edo handiagoa daukan 18 urtetik beherako onuradun bakoitzeko

5.535,60

Zurztasun absolutuan, urteko gutxieneko kopurua 6.973,40 euro izango da; behar den kasuetan onuradunen artean banatuko da.

Senideen alde

Onuradun bakoitzeko.

2.812,60

Alargun edo umezurtz pentsiodunik ez badago:

Pentsio mota

Euro urtean

Hirurogeita bost urte eginak dituen onuradun bakarra.

6.798,40

Hirurogeita bost urtetik beherako onuradun bakarra.

6.407,80

Hainbat onuradun: bakoitzari esleitutako urteko gutxieneko kopuruari 4.160,80 euroko zenbatekoa onuradunen kopuruaren artean hainbanatuta ateratzen den zenbatekoa gehituko zaio.

Diru-sarreren mugak, gutxienekoengatik ematen diren osagarri ekonomikoak onartzeko:

- 2018an:

 • • Ardurapeko ezkontiderik ez: 7.347,99 euro urtean.

 • • Ardurapeko ezkontidea: 8.571,51 euro urtean.

 • 2. Klase Pasiboen pentsioen 2018ko gutxieneko zenbatekoak:

Pentsio mota

Zenbatekoa

Ardurapeko ezkontidea - Euro urtean

Ezkontiderik ez: pertsona bakarreko unitate ekonomikoa - Euro urtean

Ardurapeko ezkontiderik ez

- Euro urtean

Erretiro-pentsioa.

11.359,60

9.206,40

8.737,40

Alargun-pentsioa.

9.206,40

Alargun-pentsioa ez den pentsio familiarra, N pentsioaren edo pentsioen onuradunen kopurua izanik*.

8.974 N

* Hainbat onuradun egonez gero, bakoitzaren pentsioa kalkulatzeko, zenbatekoa hartzaileen kopuruaz zatitu behar da. Edonola ere, onuradun bakoitzaren gutxienekoa 200,90 euro hilean izan behar da, edo 395,40 euro, ehuneko 65eko desgaitasuna edo handiagoa daukan 18 urtetik beherako umezurtza bada.

Diru-sarreren mugak, gutxienekoetara heltzeko osagarri ekonomikoak onartzeko:

2018an: 7.347,99 euro urtean.

II. Beste pentsio eta prestazio publiko batzuen zenbatekoak

 • 1.  Pentsio publikoa, gehienez: 2.617,53 euro hilean edo 36.645,47 euro urtean.

 • 2.  Jada iraungita dagoen Zahartzaroko eta Baliaezintasuneko Nahitaezko Aseguruko pentsioak:

 • - Beste batzuekin batera ematen ez diren Zahartzaroko eta Baliaezintasuneko Nahitaezko Aseguruaren pentsioak: 5.894,00 euro urtean.

 • - Zahartzaroko eta Baliaezintasuneko Nahitaezko Aseguruaren pentsioak, Gizarte Segurantzako sistemaren araubideetako alarguntasun-pentsioekin batera jasotzen direnean, edo pentsio hauetako batekin eta, gainera, alarguntzako beste edozein pentsio publikorekin batera: 5.721,80 euro urtean.

 • 3.  Gizarte Segurantzako pentsioak, kotizazio gabeko modalitatean: 5.327,00 euro urtean.

 • - Etxebizitza alokatzeko pentsioaren osagarria: 525 euro urtean.

 • 4. Gizarte Segurantzako familia-prestazioak.

 • - Desgaitasunik ez daukan ardurapeko seme edo alaba edo adingabe bakoitzeko diru-esleipena: 291,00 euro urtean.

 • - Ehuneko 33ko desgaitasuna edo handiagoa daukan seme edo alaba edo adingabe bakoitzeko diru-esleipena: 1.000,00 euro urtean.

 • - Desgaitasuna daukan ardurapeko 18 urtetik gorako seme edo alaba bakoitzeko diru-esleipena:

 • • Ehuneko 65eko desgaitasuna edo handiagoa: 4.566,00 euro urtean.

 • • Ehuneko 75eko desgaitasuna edo handiagoa badu eta beste pertsona baten laguntza behar badu bizitzaren funtsezko ekintzak egiteko: 6.849,60 euro urtean.

 • - Semea edo alaba jaio edo adoptatzeagatik familia ugariei, guraso bakarreko familiei edo desgaitasuna daukaten amei ematen zaien prestazioa (Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bategina, 357. artikulua); zenbatekoa testu bereko 358. artikuluan ezartzen da: 1.000,00 euro.

 • - Diru-sarreren muga, ardurapeko seme edo alabagatik edo adingabeagatik prestazioa jasotzeko eskubidea onartzeko:

 • • Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bategineko 352.1.c) artikuluko lehen paragrafoan aipatzen den zenbatekoa (desgaitasunik ez daukan ardurapeko semea edo alaba edo adingabea): 11.953,94 euro urtean.

 • • Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bategineko 352.1.c) artikuluko bigarren paragrafoan aipatzen den zenbatekoa (familia ugaria): 17.991,42 euro urtean; 2.914,12 euro gehituko dira ardurapeko seme edo alaba bakoitzeko, laugarrenetik aurrera, laugarrena ere barne.

 • 5.  Desgaitasuna duten pertsonen eskubideei eta haien gizarteratzeari buruzko Lege Orokorraren testu bateginean ezarritako sorospen ekonomikoak (azaroaren 29ko 1/2013 Legegintzako Errege Dekretuak onartzen ditu):

 • - Gutxieneko diru-sarrerak bermatzeko sorospena: 149,86 euro hilean.

 • - Hirugarren pertsona laguntzeagatiko sorospena: 58,45 euro hilean.

 • - Mugikortasun-sorospena eta garraio-gastuen konpentsazioa: 65,40 euro hilean.

 • 6.  Uztailaren 21 eko 45/1960 Legean eta uztailaren 24ko 2620/1981 Errege Dekretuan ezartzen diren laguntzako pentsioak: 149,86 euro hilean.

 • 7.  Martxoaren 18ko 3/2005 Legeak ezartzen duen prestazio ekonomikoaren zenbatekoa: 7.323,67 euro urtean.

 • 8.  Maiatzaren 28ko 9/1993 Errege Lege Dekretuaren babespean GIBdunei onartzen zaizkien gizarte-laguntzen zenbatekoa: 623,65 euro hilean.

Atxekitako dokumentuak:

Sustatzaileak:

 • deustu
 • ivap
 • Bizkaiako foru aldundia - Diputación foral de Bizkaia
 • Eusko jaurlaritza / Gobierno vasco - Justizia eta herri administrazio saila
 • BBK
 • Deusto - Instituto de estudios vascos / Euskal gaien institutua

Laguntzaileak:

© IUSPLAZA  Lege-oharra