Zuzenbidearen webgunea, euskaraz
Octava ediciión Premios Adrián Celaya

Nafarroako Foru Komunitatearen zuzenbidea  >>  Legeria

7/2001 Foru Legea, martxoaren 27koa, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren Erakunde Autonomoen tasa eta prezio publikoei buruzkoa

2001-03-27

Erakundea: Nafarroako Parlamentua

Argitalpena: NAO, 2001/3/30, 40. zk.

CLXIII. Urtea Iruña - 2001.eko martxoaren 30a, ostirala 40. zenbakia 40. zenbakiaren gehigarria A U R K I B I D E A ORRIALDEA I. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA Xedapen Orokorrak. Foru Legeak - 7/2001 FORU LEGEA, martxoaren 27koa, Nafa rroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren Erakunde Autonomoen tasa eta prezio pu blikoei buruzkoa. 2413

I. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

Xedapen Orokorrak. Foru Legeak 7/2001 FORU LEGEA, martxoaren 27koa, Nafarroako Foru Komu nitateko Administrazioaren eta haren Erakunde Autonomoen tasa eta prezio publikoei buruzkoa. NAFARROAKO GOBERNUKO LEHENDAKARI NAIZEN HONEK Aditzera ematen dut Nafarroako Parlamentuak honako hau onetsi duela: FORU LEGEA, NAFARROAKO FORU KOMUNITATEKO ADMINISTRAZIOAREN ETA HAREN ERAKUNDE AUTONOMOEN TASA ETA PREZIO PUBLIKOEI BURUZKOA Foru Lege honek asmotan duen lege erreforma ezinbesteko eta luzaezineko zeregina zen, sakon-sakonerainoko arrazoiak baitaude hura justifikatzeko. Hona hemen laburzki arrazoi horiek: -Legea Konstituzio Auzitegiaren abenduaren 14ko 185/1995 epaiaren arabera moldatu behar da. Epai horrek agintzen duenez, inkonstituzionalak dira tasa eta prezio publikoei buruzko 8/1989 legeko 24. artikuluko a) eta b) idatz-zatiak eta partez c) idatz-zatia ere bai, prezio publikoen zergagaiaren definizioek ez baitute begiratzen Lege erreserbaren printzipioa. Uztailaren 24ko 144/1987 Legegintzako Foru Dekretua, zeinak onesten baitu Foru Komunitateko tasa eta prezio publikoen testu artikulatua, ez da moldatu Konstituzio Auzitegiaren epai arestian aipatuaren arabera eta, hortaz, zalantzan jartzekoa da horko aginduren batzuk konstituzionalak ote diren. Beharrezkoa da, azken batez, tasa eta prezio publikoen araubide juridikoa Konstituzioak horren gainean ematen dituen aginduen araberakoa izatea. -Tributuei buruzko Foru Lege Orokorrarekin bat etorri beharra. Foru lege horretan definitzen diren tasa eta prezio publikoen kontzeptuak ez datoz bat 144/1987 Legegintzako Foru Dekretuak ezartzen dituenekin. Antinomia hori, bistan da, lehenbailehen konpondu beharrekoa da Foru Komunitateko tributu sisteman behar den koherentzia eta sistematizazioa lortzeko. Hartarako, Foru Lege proiektu honek aurtengo apirilaren 1ean indar hartzea proposatzen da, hau da, Tributuei buruzko Foru Lege Orokorrak indar hartzen duen egun berean. -Martxoaren 10eko 5/1995 Foru Legea (Nafarroako Toki Ogasunei buruzkoa) moldatu da Konstituzio Auzitegiak emandako doktrinaren arabera, eta hortaz Foru Komunitateko tasa eta prezioak arautzeko Legegintzako Foru Dekretu horrekin kontraesan garbian dago bera ere. Beraz, tasa eta prezio publikoen kontzeptuak diferenteak dira gaur Foru Komunitateko Administrazioaren esparruan eta udal Administrazioarenean, eta komeni da diferentzia hori berdintzea. -Zuzenbide publikoko dirusarrerak arrazionalizatu eta sistematizatu beharra. Gaur indarra duen araudia zaharkiturik dago hainbat alderditan, Foru Komunitateko Administrazioak eginkizun eta zerbitzu berriak bereganatu baititu, araudia modernizatzea eskatzen dutenak. Bestalde, arrazoi teknikoek ere, arauak aplikatzean izandako esperientziaren ondoriozkoek, bultzatzen dute arauen aldaketa, zeren denboraren joanarekin egoera berriak sortzen baitira, arauek aintzat hartu beharrekoak. Tasa eta prezio publikoak kudeatzearen inguruan hainbeste tributu eta kontratu mota izateak ez du zertan eragotzi ekintzarako jarraibide orokor batzuk ezartzea, zergadunaren segurtasun juridikoa handitu beharrez emanak, argiro zehazteko tasa eta prezio publikoen kontzeptuak ez ezik, tasa guztien figurak berak ere bai. Ogasun Publikoari buruzko eskuliburuetako gai tradizionala izan da aztertzea zein irizpide dauden Administrazio publikoek eskuragai dituzten zuzenbide publikoko dirusarreren koadroa sailkatzeko. Seligman Estatu Batuetako ikertzaileak XIX. mendearen bukaeran irizpide bat eman zuen agertzera, gaur arte indardun iraun duena: haren ustez, zuzenbide publikoko dirusarrerak partikularren borondatea zein den, horren arabera sailkatu behar dira. Bi dirusarrera mota bereizten ditu: kontratuen ondoriozkoak eta koakzioaren ondoriozkoak. Lehenbizikoak norberaren borondatearen esparrukoak dira, eta, haietarako, Estatuarekin kontratuak egiten dira, ondasun bat saltzeko edo zerbitzu bat emateko. Bigarrenak, berriz, Estatuaren botere fiskalaren esparrukoak dira, eta zerga, tasa eta kontribuzio bereziak dira. Ildo beretik, Foru Komunitatearen zuzenbide publikoko dirusarrerak honela sailka daitezke: zerga-dirusarrerak, zuzenekoak nahiz zeharbi 2001.eko martxoaren 30a, ostirala Nafarroako A.O.-40. zenbakia dekoak izan; herritarrek pagatzen dituzte, Administrazioak inolako kontraordainik ematen ez diela. Eta, bestetik, herritar horiek Foru Administrazioarengandik hartzen dituzten zerbitzuen alderako dirusarrerak; hau da, tasa eta prezio publikoak, funtsean. Zerga dirusarreren oinarria da zergadunen kontribuzio ahalmena edo pagatzeko ahalmena; zerbitzuak ematearen alderako zuzenbide publikoko dirusarrerek, berriz, onura edo baliokidetzaren printzipioa dute oinarri. Printzipio horren arabera, zerbitzu horiek ematen dieten onuraren proportzioan hartu behar dute parte herritarrek zerbitzuen finantzaketan. Ahalmen ekonomikoaren printzipioak, berriz, agintzen du herritarrek beren ahalmen ekonomikoaren arabera (beren errentan, ondarean edo kontsumoan ageri dena) hartu behar dutela parte zerbitzu publikoen sostenguan. Orain arte eskuarki ahalmen ekonomikoaren printzipioa hautatu da zerga sistemak mamitu eta garatzeko. Hala ere, aspaldi honetan joerak agertzen ari dira baliokidetza edo onuraren printzipioari garrantzi handiagoa emateko, herritarrek gero eta zerbitzu publiko gehiago eskatzeko joerari buru egiteko eta kontuan harturik Administrazio publikoak diruz hornitzeko premia handian daudela. Ildo horretatik, aipa dezagun iritzi publikoa ere zerbitzua eta gastu publikoa elkarri lotzearen alde ageri dela gero eta gehiago, horrek zerga kontzientziaren gorakada sortzen baitu, herritarrek lotzen baitituzte egindako paguak eta jasotako ondasun edo zerbitzuak. Azken batez, Foru Komunitateko zuzenbide publikoko dirusarrera sistemako bi printzipioak uztartzea da asmoa: onura edo baliokidetza, batetik, eta ahalmen ekonomikoa, bestetik. Foru Lege hau ez da, ordea, mugatzen tasa eta prezio publikoen kontzeptuak arautu eta definitzera; aitzitik, behar bezain xehero deskribatzen ditu Nafarroako Foru Komunitateko eta haren erakunde autonomoen tasa figura guztiak ere. Foru Lege proiektu honen arabera, tasak dira honako zergagaietako bat duten tributuak: jabari publikoaren erabilera pribatiboa edo aprobetxamendu berezia egitea, edo bereziki subjektu pasiboari erasan, eragin edo onura ekartzen dioten zerbitzuak edo jarduerak zuzenbide publikoko araubidean eman edo egitea, honako inguruabar hauetako bat gertatzen denean: zerbitzu edo jarduera eskatu edo jasotzea nahitaezko betebehar izatea administratuarentzat eta delako zerbitzu edo jarduera sektore pribatuak emana ez izatea. Nahitaez eskatu beharra dagoela juzgatuko da lege edo erregelamendu xedapenek behartu badute hartara eta delako ondasun, zerbitzu edo jarduerak ezinbestekoak badira eskatzailearen bizimodu pribatu nahiz sozialerako. Azken batez, kontzeptu horretatik erraz ondorioztatzen da koakzioaren ezaugarria, tributuak berezko duena, eta hortik, halaber, haren erregulazioak duen lege erreserba heldu da, zeren ondarearen gaineko prestazio bat koakzioz ezartzeak (hau da, alde bakar batetik, subjektu pasiboaren parte hartzerik nahiz onespenik izan gabe, pagatzeko eginbidea ezartzeak) sortzen baitu zerga gaietako lege erreserba. Printzipio honek ezinbesteko egiten du tributu bat sortu edo haren osagai funtsezkoak finkatzeko lege bat ematea. Hala ere, delako erreserba erlatiboa da, zilegi baita Erregelamendua ere lagungarri erabiltzea, baina betiere legeko printzipio edo irizpideak begiratzen direla. Azken batez, zilegi da lege erreserbaren zorroztasuna eta behar den administrazio malgutasuna uztartzea. Ez da zilegi izanen tasen zenbatekoak, oro har, kasuko zerbitzu edo jardueraren egiazko kostuari nahiz aurreikusitakoari goiti egitea; zenbait ñabardura beharrezko ezartzen dira, hala ere. Foru Lege proiektu honen arabera, prezio publikotzat jotzen dira zerbitzu edo jarduerak zuzenbide publikoko araubidean eman edo egitearen aldera pagatzen diren diruordainak baldin eta administratuak bere gogoz eskatzekoak badira eta delako zerbitzu edo jarduerak sektore pribatuak ematen baditu. Hortaz, borondatezkotasunaren eta sektorearen monopoliorik ezaren baldintzak biak batera bete behar dira, eta ez bata ala bestea (Konstituzio Auzitegiaren 185/1995 epaia). Erregulazio hori dela-eta, murriztu zaio eremua prezio publikoaren kontzeptuari, orain honela ulertzen baita: Administrazioak zerbitzu edo jarduerak zuzenbide publikoko araubidean eman edo egitearen aldera pagatzen diren diruordainak, baldin eta interesatuak bere gogoz eskatzekoak badira, delako zerbitzu edo jarduerak sektore pribatuak ematen baditu eta administratuak nahitaez eskatu edo hartu beharrekoak ez badira. Hartara, bada, tasa eta prezio publikoen figuren barnean sartu dira zenbait zerbitzu, foru legean egiten den kontzeptu mugaketaren arabera moldatzeko. Zenbait kasutan, Nafarroako Gobernuaren Departamentuek gaurkotu egin dute, teknikoki eta ekonomikoki, zenbait tasa mota. Nafarroako Gobernuak ezarriko du zein zerbitzu eta jarduera eman edo egiteagatik kobratuko diren prezio publikoak, baina prezio publiko horien zenbatekoa prezioak kobratu behar dituen organoak gaineko duen Departamentuak edo haien kudeaketaren ardura duen erakunde autonomoak, gaineko duen Departamentuak aurrez baimena emanik, finkatuko dute. Prezio publikoen zenbateko hori direlako zerbitzu edo jarduerak eman edo egiteak sortzen dituen diru kostuak berdintzeko adinakoa gutxienez izanen da, zenbait zehaztapenekin. Foru legeko IV-XII tituluek xehetzen dituzte Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen tasa guz tiak, kasuan-kasuan zehaztuz zein diren zergagaia, subjektu pasiboa, zerga sortzapena, tarifak, eta, ezartzen badira, salbuespenak. I. TITULUA

Xedapen orokorrak 1. artikulua. Foru legearen xedea. 1. Foru lege honen xedea da Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen tasa eta prezio publiko propioen araubide juridikoa ezartzea. 2. Hauek dira tasa propioak.

a) Foru lege honetako IV-XII tituluetan aipatzen direnak.

b) Foru Komunitateak gero batean ezartzen dituenak.

c) Ordainarazterakoan araubide komuneko arau berberak aplikatu behar zaizkienak., Hitzarmen Ekonomikoak hala aginduta. d) Estatuak edo Udalek Foru Komunitateari eskualdatu ahal dizkioten tasak, Foru Komunitateari eskualdatutako zerbitzu edo eskumenen gainekoak direlako. 3. Prezio publiko propioak dira foru lege honek agintzen duenaren arabera ezartzen direnak eta aurreko idatz-zatiko d) letran aipatzen den kasutik sor daitezkeenak. 4. Foru lege honetako aginduak ez zaizkie honako hauei aplikatuko: a) Zuzenbide Pribatuko arauen menpeko entitate edo erakundeek eman edo egindako zerbitzu edo jardueren alderako diru ordainei. b) Nafarroako Merkataritza eta Industriaren Ganbera Ofizialeko ganbera baliabide iraunkorrari, bere legedi berariazkoa izanen baitu. 2. artikulua. Araubide juridikoa. 1. Tasa eta prezio publiko propioak pagarazteko, Foru Komunitateak aintzat hartuko ditu Nafarroako Foru Eraentza Birrezarri eta Hobetzeari buruzko 13/1982 Lege Organikoko 45. artikuluak aipaturiko Hitzarmen Ekonomikoko arauak, foru lege honek xedaturikoa, hori garatzeko ematen diren erregelamendu arauak eta kasurako diren beste xedapenak. Tasei aplikatuko zaie Tributuei buruzko Lege Orokorra. 2. Foru lege honetako 1. artikuluko 2. idatz-zatiko c) eta d) letretan aipatzen diren tasek, eta idatz-zati eta artikulu bereko d) letran aipatzen den kasuko prezio publikoek, Estatuaren araudia izanen dute jarraibide foru lege honi kontra egiten ez dion guztian, harik eta Foru Komunitateak bere arauak ematen dituen arte. 3. artikulua. Aurrekontu araubidea. 1. Foru lege honetan arautzen diren baliabideak Foru Komunitateko diruzaintzan edo Ekonomi eta Ogasun kontseilariak baimendu dituen banku kontuetan sartuko dira. 2. Baliabide horiek Nafarroako Foru Komunitateko eta bere erakunde autonomoetako aurrekontuetako dirusarrerak dira eta euren eginkizunak osotara bururatzeko erabiliko dira, non eta foru lege batek erabilera zehatz eta jakin bat ematen ez dien. 4. artikulua. Agintari eta funtzionarioen erantzukizuna. 1. Agintari edo funtzionario batek bere gogoz eta erruz bidegabeki eskatzen badu tasa edo prezio publiko bat, edo behar baino gehiagoko zenbatekoan eskatu, diziplina hutsegite oso larria izanen da, haren jokaerak sortzen dituen beste erantzukizunak ezertan galarazi gabe. 2. Modu berean Foru lege hau eta gai honen gaineko beste arauak hausten dituen ebazpenik eman edo egintzarik egiten badu, Foru Komunitateari ere eman beharko dio, gainera, egindakoaren kalteordaina. II. TITULUA

Tasak 5. artikulua. Kontzeptua. Tasak dira honako zergagaietako bat duten tributuak: jabari publikoaren erabilera pribatiboa edo aprobetxamendu berezia egitea, edo bereziki subjektu pasiboari erasan, eragin edo onura ekartzen dioten jarduerak zuzenbide publikoko araubidean egitea, honako inguruabar hauetako bat gertatzen denean: a) Direlako zerbitzu edo jarduerak ez izatea administratuak aukeran eskatu ahal izatekoak. Kasu hauetan juzgatuko da administratuak aukeran eskatu ahal izatekoak ez direla: -Lege edo erregelamendu xedapenek behartu badute hartara. -Eskaturiko ondasun, zerbitzu edo jarduerak ezinbestekoak badira eskatzailearen bizimodu pribatu nahiz sozialerako. b) Delako zerbitzu edo jarduera sektore pribatuak emana edo egina ez izatea, araudi indardunak sektore publikoaren aldeko erreserba ezarrita eduki ala ez. 6. artikulua. Legezkotasunaren printzipioa. 1. Tasak ezarri, aldatu edo kentzeko, eta haietako bakoitzaren osagai funtsezkoak arautzeko ere, foru lege bat onetsi beharko da, Tributuei buruzko Foru Lege Orokorreko 11. artikuluak agintzen duenarekin bat. 2. Foru lege baten bidez hartarako baimena ematen bada, zilegi izanen da erregelamendu arau baten bidez zehaztea zer kopuru eska tzen ahal diren tasa bakoitzerako, lege horrek ezartzen dituen kuantifikazio elementu edo irizpideen arabera. 7. artikulua. Zergagaia. Zilegi izanen da tasak ezartzea jabari publikoaren erabilera pribatiboaren edo aprobetxamendu bereziaren aldera edo zuzenbide publikoko araubidean honako zerbitzu edo jarduerak eman edo egitearen aldera: a) Edozein motatako administrazio lizentzia, ikus- onespen, matri kula edo baimenak tramitatu edo ematea. b) Interesdunak eskatuta, ziurtagiriak edo dokumentuak ematea. c) Liburuak legeztatu eta zigilatzea. d) Begiraletza, zuzendaritza, ikuskatze, ikertze, aztertze, txosten, aholku, egiaztapen, arakapen edo prospekzio jarduera tekniko eta fakultatiboak. e) Proiektuak aztertzea, egiaztapenak, kontrastazioak, entseguak eta homologazioak. f) Balorazioak eta tasazioak. g) Erregistro ofizial eta publikoetako inskripzioak eta anotazioak. h) Zerbitzu akademikoak eta osagarriak. i) Portu eta aireportu zerbitzuak. j) Osasun zerbitzuak. k) Pertsona jakin bati erasan, eragin edo onura ekartzen dioten zerbitzu edo jarduerak oro har edo pertsona horrek zuzenean nahiz zeharbidez sortu dituenak. 8. artikulua. Lurralde aplikazioa.

Foru Lege hau Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioak eta haren erakunde autonomoek ematen dituzten zerbitzu edo jardueren alderako tasei aplikatuko zaie, non ere eman edo egiten diren. 9. artikulua. Sortzapena. 1. Oro har, tasak momentu hauetan sortuko dira, zergagaia nolakoa den: a) Jabari publikoaren erabilera pribatiboa edo aprobetxamendu berezia egiteko baimena ematen denean. b) Subjektu pasiboaren eskaera beharrezkoa ez denean, administrazio zerbitzu edo jarduera eman edo egitean, aurrezko gordailua eskatzea ezertan galarazi gabe. c) Egintza edo espedientea abiarazten duen eskaera aurkezten denean, zeina ez baita eginen edo tramitatuko tasaren zenbatekoa sartu arte. 2. Tasak epez epe sortzen diren kasuetan, kasuko erregistro, errolda edo matrikulan egindako altari dagokion likidazioa jakinarazi ondoren, zilegi izanen da handik aurrerako likidazioak taldeka jakinaraztea Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean iragarkiak argitaratuz. 10. artikulua. Subjektu pasiboa. 1. Tasen subjektu pasibo izanen dira jabari publikoaren erabilera pribatibo edo aprobetxamendu bereziaren onura hartzen duten pertsona fisiko nahiz juridikoak, edo zergagaia osatzen duten zerbitzu edo jarduera publikoek pertsonalki edo beren ondasunetan erasan edo onura ekartzen dietenak. 2. Kasua gertatzen bada, herentzia banatugabeak, ondasun komunitateak eta nortasun juridikorik eduki gabe zerga jartzeko moduko unitate ekonomiko nahiz ondare banakatu bat osatzen duten beste entitateak ere hartuko dira subjektu pasibotzat. 3. Tasa bakoitzaren arau berariazkoak zilegi izanen du zergadunaren ordezkoak ezartzea zergagaiaren ezaugarriengatik hala komeni bada. Bereziki, halakotzat hartuko dira, etxebizitza edo lokal hartzaileei erasan edo onura ekartzendieten zerbitzu edo jardueren alderako tase- tan, eraikin horien jabeak; horiek zilegi izanen dute, kasua bada, kuota horiek kasuko onuradunei jasanaraztea. 4. Zergagaia egitean bi onuradun edo gehiago biltzen badira, obligazio solidarioa izanen dute, non eta tasa bakoitza gobernatzeko arauan espreski besterik agintzen ez den. 11. artikulua. Onura fiskalak. Foru Komunitateko Administrazioa, Nafarroako toki erakundeak, Estatua eta gainerako lurralde-nahiz instituzio-erakunde publikoak daude tasetatik salbuetsirik. Hala ere, zilegi izanen da tasa bakoitzaren arauetan beste onura fiskal batzuk ere aurreikustea, zergagaiaren ezaugarrien edo subjektu pasiboaren izaeraren arabera. 12. artikulua. Tasaren osagaiak. 1. Tasa kuotaren zenbatekoa finkatzeko, kontuan hartuko da tasen emaitzak, osotara, ez diola goiti egin behar kostu osoari. 2. Jabari publikoaren erabilera pribatibo edo aprobetxamendu bereziaren alderako tasen zenbatekoak kasuko merkatu balioa izanen du goiko muga edo haren ondoriozko baliagarritasunarena. Meatze eta Hidrokarburoetarako baimen eta kontzesioen kasuetan, eskubidearen gai den azalera kontuan hartuko da. 3. Zerbitzu edo jarduera bat eman edo egitearen alderako tasen zenbatekoak osotara ez dio inoiz goiti eginen kasuko zerbitzu edo jar dueraren kostu erreal edo estimatuari, eta halakorik ezean, hartutako prestazioaren balioari. Zenbateko hori finkatzeko, zuzeneko nahiz zeharbideko kostuak hartuko dira aintzat, bai eta kostu finantzarioak, ibilgetua amortizatu beharrak sortuak eta tasaren xede den zerbitzu edo jarduerari egoki eutsi eta garatu ahal izateko behar diren kostuak ere, zein ere den kostu horiek berdintzeko erabiltzen den aurrekontua. Nolanahi ere, kontuan hartuko da zein kostu sozial edo onura sozial sortzen dituen subjektu pasiboak egiten dituen ekintza, jarduera edo zerbitzuek, tasaren kostua eta beraren baliagarritasun soziala elkarri hurbiltzeko. 4. Zilegi izanen da tributu kuota kopuru finko bat izatea, hartarako propio jarria, edo zerga oinarritzat hartzen diren osagai kuantitatibo batzuei aplikatzeko karga tasa baten arabera finkatzea, edo aldi berean bi prozeduren arabera ezartzea. 5. Erabilera pribatiboak edo aprobetxamendu bereziak berekin ekartzen badute jabari publikoa nabarmen hondatzea eta hondamen hori ez badago tasaren zenbatekoaren beraren erregulazioan aurreikusia, onuraduna, kasurako tokatzen den tasa pagatu beharra ezertan galarazi gabe, beharturik egonen da kasuko konpontze edo berregite gastuak berdintzera. Kalte horiek ezin konponduzkoak badira, kalteordaina hondatu diren ondasunen edo kalte hartutakoen kaltearen balioa adinako diru kopurua izanen da. 6. Tasa berri bat ezartzeko proposamen guztiekin edo lehendikako tasa bat berariaz aldatzekoekin batera txosten ekonomiko finantzario bat aurkeztu beharko da, kasuko baliabide edo jardueraren balio edo kostuaren eta proposatu den tasaren zenbatekoa justifikatzeko arrazoien gainekoa. 7. Tasak finkatzean kontuan hartuko da, tributuaren ezaugarriak ikusita hala bide bada, tasa horiek pagatu behar dituzten pertsonen ahalmen ekonomikoa. 13. artikulua. Tasen kudeaketa. 1. Tasa bakoitza borondatezko epean kudeatu, kitatu eta biltzea zergapeko jarduera egin, zerbitzua eman edo jabari publikoaren erabilera baimendu behar duen Departamentuari edo erakunde autonomoari dagokio, ezertan galarazi gabe Ekonomi eta Ogasun Departamentuak betearazpen bidezko zerga bilketa edo ikuskapenak egiteko eskumena. Eskumen horiek bai tasei dagokienez eta bai tasen kudeaketa esleitu zaien erakundeei dagokienez erabiliko ditu. 2. Nafarroako Gobernuari dagokio Ekonomi eta Ogasun Departamentuaren eginkizunak eta beste Departamentu eta kudeaketa erakundeenak nola koordinatu arautzea. 3. Tasak kudeatzeko betiere aplikatuko dira Tributuei buruzko Foru Lege Orokorraren eta bera garatzeko arauen printzipio eta prozedurak, eta, bereziki, tributu kitapenak, zerga bilketa, tributu ikuskapena eta Administrazio bideko egintzen errebisioa arautzeko xedapenak. 4. Tasa aldiro sortzen denetakoa bada, zerbitzura onartzeko ebazpen berriak eman beharrik sortzen ez duten zerbitzu jarraituak ematearen truke, tasa hartzen duen organo edo erakundeak ez du zilegi izanen tasa pagatu ez delako zerbitzua etetea, non eta tasaren araudiak hartarako baimena ematen ez dion, tasaren zenbatekoa premiamendu bidez eskatzea ezertan galarazi gabe. 14. artikulua. Autokitapenak. Tasen subjektu pasiboak beharturik daude tributuen autokitapen operazioak egitera eta ondoriozko tributu zorra pagatzera foru lege ho netan aurreikusten diren kasuetan eta erregelamendu bidez zehazten diren kasuetan. 15. artikulua. Itzulketak. Eskatutako tasak itzuli beharko dira subjektu pasiboari ezin egozteko moduko arrazoiengatik haien zergagaia gertatzen ez bada. 16. artikulua. Zehapen erregimena. Zehapen espedienteak kalifikatzeko eta zehapenak ezartzeko tributuei buruzko xedapen orokorrak hartuko dira jarraibide. III. TITULUA

Prezio publikoak 17. artikulua. Adigaia. Prezio publiko dira zerbitzu edo jarduerak zuzenbide publikoko araubidean eman edo egitearen aldera pagatzen diren diruordainak, baldin eta sektore pribatuak ere ematen baditu zerbitzu edo jarduera horiek eta administratuak bere borondatez eskatzekoak badira, foru lege honetako 5. artikuluaren arabera. 18. artikulua. Nola ezarri eta aldatu prezio publikoak. 1. Nafarroako Gobernuak finkatuko du zein zerbitzu edo jarduera diren prezio publikoak izateko modukoak, Ekonomi eta Ogasun Departamentuak eta zerbitzu edo jarduera horiek ematen dituen Departamentu edo Erakundeak batera proposatuta. 2. Hauek ezarri edo aldatu ahalko dituzte prezio publikoak: a) Prezio publikoak jaso behar dituen erakundeak gaineko duen Departamentuak eta hark proposatuta. b) Zuzenean erakunde autonomoek, gaineko duten Departamentuaren baimena aurrez dutela. 2001.eko martxoaren 30a, ostirala Nafarroako A.O.-40. zenbakia 3. Prezio publikoen zenbatekoa ezarri edo aldatzeko proposamen guztiekin batera txosten ekonomiko-finantzario bat aurkeztu beharko da, proposatzen den zenbatekoa eta kasuko kostuen estaldura finantzarioa justifikatzeko. 19. artikulua. Nork pagatu behar dituen.

Prezio publikoen bidez pagatu beharreko zerbitzu eta jardueretatik onura -pertsonala zein ondasunen bidezkoa-ateratzen dutenek ordaindu beharko dituzte prezio publikoak. 20. artikulua. Zenbatekoa 1. Prezio publikoen zenbatekoak gutxienez kasuko zerbitzu edo jarduerak eman edo egiteak sortzen dituen diru kostuak berdintzeko adinakoak izanen dira. 2. Arrazoi sozial, ongintzako, kultural edo interes publikokoengatik komeni bada, zilegi izanen da aurreko idatz-zatian agindu den baino gutxiagoko prezio publikoak ezartzea, aurrez hartarako behar diren aurrekontu aurreikuspenak hartuta diruz lagundutako prezio zatia berdintzeko. 21. artikulua. Administrazioa eta kobrantza. 1. Prezio publikoak administratu eta kobratzeko ardura, prezio horiek jaso behar dituzten Departamentu eta erakundeek izanen dute. 2. Prezio publikoa pagatzeko eginbidea zerbitzu edo jarduera eman edo egiten hasten denean bertan sortzen da, baina zilegi izanen da haren zenbateko osoa nahiz partziala aurrez pagatzeko edo gordailatzeko agintzea. 3. Prezio publikoak eskudirutan nahiz tinbre gaietan pagatuko dira. 4. Prezio publikoa pagatu beharrean dagoenari ezin egozteko moduko arrazoiengatik delako zerbitzu edo jarduera eman edo egiten ez denean, kasuko dirua itzuli beharko da edo, ikuskizunen kasuan, sarrerak trukatu, ahal denean. 5. Zilegi izanen da prezio publikoen alderako zorrak premiamenduzko administrazio prozeduraren bidez eskatzea, araudi indardunak agintzen duen moduan. 6. Foru lege honetan espreski agintzen ez den guztian, prezio publikoak administratu eta kobratzeko, Nafarroako Ogasun Publikoari buruzko abenduaren 26ko 8/1988 Foru Legeak eta aplikatzeko zaizkien beste arau guztiek agintzen dutena hartuko da aintzat. Hala ere, preskripzioari eta bidegabeki jasotakoen itzuli beharrari dagokienez, Tributuei buruzko Foru Lege Orokorrak eta bera garatzeko arauek agintzen dutena aplikatuko da. IV. TITULUA Foru Komunitateko Administrazioaren tasa orokorrak KAPITULU BAKARRA

Administrazio zerbitzuen alderako tasa 22. artikulua. Zergagaia. 1. Tasaren zergagaia da Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioak eta haren erakunde autonomoek honako Administrazio zerbitzuak ematea: a) Ziurtagiriak ematea b) Dokumentuak konpultsatzea c) Erregistro ofizialetako inskripzioak d) Ahalordeak eta legitimazioa frogatzeko agiriak askiestea. 2. Administrazio zerbitzu horiek berariaz foru lege honetan arautzen diren beste tasa batzuen azpian daudenean, tasa honetatik salbu egonen dira. 23. artikulua. Subjektu pasiboak. Tasaren subjektu pasibo dira aurreko artikuluan aipatu zerbitzuak eskatzen dituzten pertsona fisiko nahiz juridikoak. 24. artikulua. Sortzapena. Tasa, zergagai den zerbitzua emateko eskabidea aurkezten denean bertan sortzen da. 25. artikulua. Tarifa Tasak honako tarifa izanen du:

PEZETAK EUROAK 1 2 3 4 5 6 Ziurtagiriak emateagatik (ziurtagiriko): Dokumentuak konpultsatzeagatik (kopiako) Erregistro ofizialetan inskribatzeagatik (inskripzioko): Ahalordeak eta legitimazioa frogatzeko agiriak askiesteagatik (dokumentuko): Administrazio espediente bat kopiatu edo berregitea berekin duten ziurtagiriak emateagatik: Administrazio espediente bat kopiatu edo berregiteagatik: 832 416 416 998 333 pta. eta beste 10 pta. berregindako orriko 10 pta. berregindako orriko 5 2,50 2,50 6 2 euro eta beste 0,06 euro berregindako orriko 0,06 euro berregindako orriko 26. artikulua. Salbuespenak.

Honakoak daude tasatik salbu:

a) Foru Komunitateak edo haren erakunde autonomoek pagatu tako ordainsariak frogatzeko ziurtagiriak, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari dagokionez aurkeztekoak. b) Administrazioko langileek beren lanpostuko beharretarako eskatzen dituzten ziurtagiriak ematea. c) Ziurtagiriak ematea, foru administrazioko beste departamentu batek edo haren erakunde autonomoek berariaz eskatuta. V. TITULUA Lehendakaritza, Justizia eta Barne Departamentuko tasak I. KAPITULUA

Azterketa eskubideen tasak 27. artikulua. Zergagaia Tasaren zergagai da administraziora sartzeko hautapen probak egin ahal izan daitezen administrazioak beharrezkoak diren zerbitzuak ematea. 28. artikulua. Subjektu pasiboak Tasaren subjektu pasibo dira tasaren zergagai diren zerbitzuak eskatzen dituzten pertsona fisikoak. 29. artikulua. Sortzapena. Tasa foru lege honetako 30. artikuluak aipatzen dituen hautapen probetan inskribatzeko eskabidea aurkezten denean bertan sortzen da. 30. artikulua. Tarifa. Tasak tarifa hau izanen du: PEZETAK EUROAK 1 2 3 4 Karrerako funtzionarioen A mailara sartzeko: Karrerako funtzionarioen B mailara sartzeko: Karrerako funtzionarioen C mailara sartzeko: Karrerako funtzionarioen D eta E mailetara sartzeko: 4.160 2.995 1.997 998 25 18 12 6 31. artikulua. Salbuespenak Honakoak daude tasatik salbu:

a) % 33 edo gehiagoko ezgaitasuna duten pertsonak.

b) Hautapen proben deialdia egin aurretik hilabetez edo luzaroago lan-eskatzaile gisa inskribaturik egon diren pertsonak. Salbuespen hau izateko baldintza izanen da kasuko epean eskainitako inolako lan egokiri uko egin ez izana eta lanbide sustapen, prestakuntza edo eraberritze ekintzetan parte hartzeko uko egin ez izana - justifikaturiko arrazoirik ez badago-eta, halaber, hilabeteka kontatuta lanbide arteko gutxieneko soldatatik gorako den dirusarrerarik ez izatea. II. KAPITULUA Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALaren aleak saltzearen eta bertan iragarkiak argitaratzearen alderako tasa 32. artikulua. Zergagaia.

Tasaren zergagaia da Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALaren paperezko aleak saldu edo harpidetzea eta haren paperezko edizioan iragarkiak argitaratzea. 33. artikulua. Subjektu pasiboak.

Tasaren subjektu pasibo dira Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALaren pa perezko edizioa erosten, haren harpidetza egiten edo bertan iragarkiak argitaratzeko eskatzen dutenak. Nafarroako A.O.-40. zenbakia 2001.eko martxoaren 30a, ostirala 34. artikulua. Sortzapena. 1. Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALa erosi edo haren harpidetza egitearen gaineko tasa horrelakoak eskatzen diren momentuan sortzen da. 2. Iragarkiak argitaratzearen gaineko tasa iragarki horiek txertatzeko eskaera egiten den momentuan sortzen da. Hala ere, iragarkia argitaratu eta zein tarifa tokatzen den finkatu ondoren pagatuko da. 35. artikulua. Tarifak.

Tasak honako tarifak izanen ditu:

1. Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALa jendeari saltzeko tarifa aleko 90 pezetakoa izanen da (0,54 euro) eta hamabi hilabeteko harpidetzagatik 10.815 pezetakoa (65 euro). Hilabete aurretik edo lehenago argitaratu aleen tarifa, alerik geratzen bada, aleko 150 pezetakoa izanen da (0,90 euro). 2. Iragarkiak sartzeko honako tarifa dago:

a) 15 pezeta (0,90 euro) hitzeko.

b) 24.958 pezeta (150 euro) orrialdeko, edo erdi bat nahiz laur den bat osatu arteko parte proportzionala, taulak edo irudiak sartzen direnean. Tarifa horiek 100eko 50 gehituko dira iragarkia laster- beharrez sartzen denean. III. KAPITULUA

Elkarteen erregistroko, fundazioen erregistroko eta lanbide elkargoen erregistroko ekintzen alderako tasa 36. artikulua. Zergagaia. Tasa honen zergagai dira liburuak prestatzea eta xedapen indardunek aginduta Elkarteen Erregistroan, Fundazioen Erregistroan eta Lanbide Elkargoen Erregistroan prestatu edo inskribatu behar diren egin tzak, gertaerak eta dokumentuak inskribatu eta zertifikatzea. 37. artikulua. Subjektu pasiboa. Tasa honen subjektu pasibo dira aurreko artikuluak aipatzen dituenetako zerbitzuren bat eskatzen duten pertsona fisiko edo juridikoak. 38. artikulua. Sortzapena. Tasa hau, zergagai den zerbitzua hartzeko eskabidea aurkezten denean bertan sortzen da. 39. artikulua. Tarifak Tasak honako tarifa hauek izanen ditu:

PEZETAK EUROAK 1 2 3 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 Elkarteen erregistroa: Eratzea inskribatzeagatik: Estatutuen aldaketa inskribatzeagatik: Beste edonolako inskripzio bakoitzarengatik: Ziurtagiriak emateagatik: Liburu prestatze bakoitzarengatik: Fundazioen Erregistroa: Eratzea inskribatzeagatik: Iraungipena edo estatutuen aldaketa inskribatzeagatik: Beste edonolako inskripzio bakoitzarengatik: Ziurtagiriak emateagatik: Lanbide Elkargoen Erregistroa. Lanbide Elkargoen eratzea inskribatzeagatik: Nafarroako Lanbide Elkargoen Kontseiluak eratzea inskribatzeagatik: Bategite, absortzio, izen aldatze eta desegite inskripzio bakoitzarengatik: Estatutuen aldaketa inskripzio bakoitzarengatik: bestelako inskripzio bakoitzarengatik: Ziurtagiriak emateagatik: 1.497 749 500 998 500 6.988 4.992 2.995 998 6.988 6.988 4.992 4.992 2.995 998 9 4,50 3 6 3 42 30 18 6 42 42 30 30 18 6 IV. KAPITULUA Jokotik heldu diren tasak 40. artikulua. Zergagaia. Tasa hauen zergagai dira dokumentuak, jokoak instalatu nahiz ustiatzeko baimenak, lizentziak eta baimenak emateari dagozkion zerbi tzuak ematea eta foru lege honetako 43. artikuluan aipatzen diren beste prestazioak. 41. artikulua. Subjektu pasiboak. Tasa honen subjektu pasibo dira zergagai diren zerbitzuak hartzen dituzten pertsona fisiko nahiz juridikoak. 42. artikulua. Sortzapena. Tasa hau, zergagai den zerbitzua hartzeko eskabidea aurkezten denean bertan sortuko da. 43. artikulua. Tarifa Tasa honek honako tarifa hau izanen du:

PEZETAK EUROAK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Erregistroan joko enpresak inskribatzeagatik: Homologatu eta joko eta josteta makinen ereduen erregistroetan inskribatzeagatik: Homologazioak eta aurreko zenbakian aipatu diren eredu erregistroetako inskripzioak aldatzeagatik: Bestelako joko materialak homologatzeagatik: Bingo aretoak ustiatzeko baimenak: Bingo aretoak ustiatzeko baimenak berritzea: Lanbide dokumentuak luzatzea: Joko aretoak ustiatzeko baimena: Joko aretoak ustiatzeko baimena berritzea: Joko makinak instalatzeko baimena: Joko makinak titularrez aldatzea eta haien truke fiskalak: Zozketa, tonbola eta ausazko konbinazioetarako baimena: 5.990 24.958 12.479 14.975 299.994 140.097 2.995 59.982 27.994 24.958 4.992 makinako 7.987 36 150 75 90 1.803 842 18 360,50 168,25 150 30 makinako 48 V. KAPITULUA Jendaurreko ikuskizunen eta josteta jardueren gaineko tasa 44. artikulua. Zergagaia. Tasa honen zergagai dira jendaurreko ikuskizun eta josteta jardueretarako baimena emateari, dokumentuak emateari eta foru lege honetako 47. artikuluan aipatzen diren beste prestazioei dagozkien zerbi tzuak. 45. artikulua. Subjektu pasiboa. Tasa honen subjektu pasibo dira zergagai diren zerbitzuak hartzen dituzten pertsona fisiko nahiz juridikoak. 46. artikulua. Sortzapena. Tasa hau, zergagai den zerbitzua hartzeko eskabidea aurkezten denean bertan sortuko da. 47. artikulua. Tarifa.

Tasak honako tarifa izanen du:

2001.eko martxoaren 30a, ostirala Nafarroako A.O.-40. zenbakia PEZETAK EUROAK 1 2 3 4 5 6 Zezenketei, burtzi zezenketei, mistoei eta pikadoreekiko txekorketei baimena ematea: Pikadorerik gabeko txekorketei baimena ematea: Zezen ikuskizunetarako bestelako baimenak: Jendaurreko ikuskizunak eta josteta jarduerak eremu publikoetan egiteko baimena ematea: Jendaurreko ikuskizun eta josteta jardueren enpresen erregistroan inskribatzeagatik: Zezenketako profesionalen erregistroan inskribatzeagatik: 4.992 ikuskizuneko 2.995 ikuskizuneko 1.997 ikuskizuneko 5.990, baimenduriko ikuskizun edo jarduera bakoitzeko 5.990 2.995 30 ikuskizuneko 18 ikuskizuneko 12 ikuskizuneko 36, baimenduriko ikuskizun edo jarduera bakoitzeko 36 18 VI. KAPITULUA Trafikoaren inguruko zerbitzu eta jardueren gaineko tasa 48. artikulua. Zergagaia Tasa honen zergagai da foru lege honetako 51. artikuluan aipatzen diren zerbitzu eta jarduerak eman eta egitea. 49. artikulua. Subjektu pasiboa. Tasa honen subjektu pasibo dira zergagai diren zerbitzu edo jarduerak eskatu edo hartzen dituzten pertsona fisiko nahiz juridikoak. 50. artikulua. Sortzapena. Tasa hau, zergagai den zerbitzua hartzeko eskabidea aurkezten denean bertan sortuko da. 51. artikulua. Tarifa.

Tasak honako tarifa izanen du:

PEZETAK EUROAK 1 2 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 Nafarroako Foruzaingoak zerbitzuak eman eta jarduerak egitearen ondoriozko tasa. Nafarroako kirol federazio baten egutegian erregelamenduz finkatzen diren baldintzetan sartu gabeko kirol probetan begirale, segurtasun emaile eta laguntzaile aritzea: a) Bizikleta lasterketa, etapako: Kategoriak: -Eskolak -Gaztetxoak -Junior -23z behera -Elitea -Master -Zaharrak -Emakumeak -Profesionalak -Ziklokirolariak b) Bestelako kirol probak: Zikloturisten ibilaldietan eta eremu publikoetako beste jarduera batzuetan begirale, segurtasun emaile eta laguntzaile aritzea: Garraio bereziei lagun egitea. Kilometroko: Ibilgailuak bide publikotik kentzeko zerbitzua: a) Bizikletak, ziklomotoreak: b) Motozikleta, motokarro eta eite bereko beste ibilgailuak: c) Automobilak, turismoak, kamionetak, furgoiak eta abar, 1.000 kg-rainoko kargadunak: d) Kamioiak, traktoreak, atoiak, erdi-atoiak, kamionetak, furgonetak eta 1.000 kiloko kargatik gorako beste ibilgailuak: Ibilgailuak altxategietan egoteko zerbitzua, egonaldia hasi eta 12 ordu pasatu direnetik aurrera, egun bakoitzeko: a) Bizikletak, ziklomotoreak: b) Motozikletak, motokarroak eta eite bereko beste ibilgailu batzuk: c) Automobilak, turismoak, kamionetak, furgoiak eta abar, 1.000 kg-rainoko kargadunak: d) Kamioiak, traktoreak, atoiak, erdi-atoiak, kamionetak, furgonetak eta 1.000 kiloko kargatik gorako beste ibilgailuak: Foruzaingoak emandako txostenak: Zirkulazioaren Erregelamendu Orokorreko 13. artikuluan aurreikusten diren zirkulazio baimen bereziak ematearen alderako tasa. Hilabetez bi bidaia egiteko baimena: Hiru hilabetez bost bidaia egiteko baimena: Sei hilabetez hogei bidaia egiteko baimena: Urtebetez ibilgailu bakar batek nahi adina bidaia egiteko baimena: Urtebetez edozein ibilgailurekin nahi adina bidaia egiteko baimena: Aurreko idatz-zatietan aipatu baimen berezien originalaren kopiak emateagatik: Nekazari lanetako eta herrilanetako ibilgailuak zirkulatzeko baimen bereziak 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 y 2.5 zenbakietan aurreikusten diren balio-aldietarako emanen dira, bidai kopururik aipatu gabe. 14.975 49.999 59.982 64.974 69.965 69.965 64.974 59.982 140.097 64.974 29.991 25.000 50 2.995 3.993 7.987 11.980 333 707 1.414 2.995 5.990 2.579 7.820 12.479 20.798 51.996 1.539 90 300,50 360,50 390,50 420,50 420,50 390,50 360,50 842 390,50 180,25 150,25 0,30 18 24 48 72 2 4,25 8,50 18 36 15,50 47 75 125 312,50 9,25 Nafarroako A.O.-40. zenbakia 2001.eko martxoaren 30a, ostirala VI. TITULUA

Ekonomi eta Ogasun Departamentuaren tasak I. KAPITULUA Nafarroako Lurralde Aberastasunaren Erregistro Fiskaleko dokumentazioa, informazioa edo datuak zertifikatzearen alderako tasa 52. artikulua. Zergagaia Tasa honen zergagaia da Ekonomi eta Ogasun Departamentuko Lurralde Aberastasunaren Atalak bere agiritegietan edo Nafarroako Lu rralde Aberastasunaren Erregistro Fiskalean ageri diren datuen zertifikazioa edo beste edozein dokumentu edo informazio ematea, interesa- A) Informazio alfanumerikoa: 1. Papera euskarri. 2. Euskarri informatikoa: "txt" testu fitxategia "ascii" formatuan. tuak hala eskatuta, Nafarroan dauden ondasunei buruz; halaber, halako daturik ez edukitzearen zertifikazioak ematea. 53. artikulua. Subjektu pasiboa. Tasa honen subjektu pasibo dira informazio hori eskatzen duten pertsona fisiko nahiz juridikoak. 54. artikulua. Sortzapena.

Tasa subjektu pasiboak eskatu dokumentua edo informazioa ema ten denean bertan sortuko da, nahiz eta zilegi izanen den aurretik haren gordailu bat egiteko agintzea. 55. artikulua. Tarifa.

Tasak honako tarifa izanen du:

PEZETAK EUROAK A.1 A.2 A.3 A.4 A.5 A.6 A.7 A.8 A.9 A.10 A.11 Hiri unitatea baloratzeko orria: Titularren araberako ondasun orria, orrialdeko: Hiri unitate baten titulartasun orriak: Landa lurzati baten titulartasun orria: "Katastro probintziala" zerrendaren fotokopia, orrialdeko: Eraikinaren ezaugarri fitxaren fotokopia: Lurzati zedula: Balorazio eta lurzati zerrenda: Prozesua abiatzeagatik tarifatuko da beti, eta horri ondoren kasuko tarifa erantsi beharko zaio, sortu beharreko erregistro kopuruaren arabera, baremo honekin bat: Prozesua abiatzeagatik; 1etik 3.000 erregistro bitarte, erregistroko; 3.001etik 6.000 erregistro bitarte, erregistroko 6.001 erregistrotik aurrera, erregistroko; Titular, balorazio eta lurzatien zerrenda: Informazio hau delako ondasuna beren mugapean daukaten toki entitateei baizik ez zaie emanen. Prozesua abiatzeagatik tarifatuko da beti eta horri ondoren kasuko tarifa erantsi beharko zaio, sortu beharreko erregistro kopuruaren arabera, baremo honekin bat: Prozesua abiatzeagatik; 1etik 3.000 erregistro bitarte, erregistroko; 3.001etik 6.000 erregistro bitarte, erregistroko; 6.001 erregistrotik aurrera, erregistroko; A.8 eta A.9 ataletako zerrenden bigarren kopiak, orriko: Landa nahiz hiriko eraikinen ezaugarri orriak, haien balio benetakoa kalkulatzeko beharrezkoak: 100 100 100 100 400 400 200 5.990 7 5 3 5.990 7 5 3 17 100 0,60 0,60 0,60 0,60 2,40 2,40 1,20 36 0,04 0,03 0,02 36 0,04 0,03 0,02 0,10 0,60 PEZETAK EUROAK A.12 A.13 A.14 Ondasunen balorazioaren fitxategia: Prozesua abiatzeagatik tarifatuko da beti, eta horri ondoren kasuko tarifa erantsi beharko zaio, sortu beharreko erregistro kopuruaren arabera, baremo honekin bat: Prozesua abiatzeagatik; 1etik 3.000 erregistro bitarte, erregistroko; 3.001etik 6.000 erregistro bitarte, erregistroko; 6.001 erregistrotik aurrera, erregistroko; Titular, balorazio eta lurzatien fitxategia. Informazio hau delako ondasuna beren mugapean daukaten toki entitateei baizik ez zaie emanen. Prozesua abiatzeagatik tarifatuko da beti, eta horri ondoren kasuko tarifa erantsi beharko zaio, sortu beharreko erregistro kopuruaren arabera, baremo honekin bat: Prozesua abiatzeagatik; 1etik 3.000 erregistro bitarte, erregistroko; 3.001etik 6.000 erregistro bitarte, erregistroko; 6.001 erregistrotik aurrera, erregistroko; A.12 eta A.13 ataletan aipatu fitxategiak A.8 edo A.9 ataletako zerrendekin batera ematen direnean, kasuko tarifak A.12 edo A.13 fitxategietarako ezarritakoak izanen dira, orri bakoitzeko 17 pta. (0,10 euro) garestituak. 4.992 7 4 2 4.992 7 4 2 30 0,04 0,03 0,01 30 0,04 0,03 0,01 2001.eko martxoaren 30a, ostirala Nafarroako A.O.-40. zenbakia B) Informazio grafikoa: 1. Papera euskarri: DIN A3 edo DIN A4 fotokopia, zuri-beltzean PEZETAK EUROAK G.1 G.2 G.2 G.3 G.4 G.5 "Katastro probintziala" lurzati-planoa: fotokopiako Landa nahiz hiri lurzatien planoa: Landa nahiz hiri lurzatien planoa: Ortofoto tintaztatua: Krokisa: Orriko Eraikinaren argazkia: 400 400 400 400 400 400 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 Informazio digital nahiz eskaneatua inprimatzea: PEZETAK EUROAK G.6 G.7 G.8 Krokis eskaneatua: Orriko Eraikinaren argazki eskaneatua (Z-Bean inprimatua): Edozein eskalatako leiho grafikoa (Z-Bean inprimatua) 200 100 200 1,20 0,60 1,20 DIN A1 katastro kartografia PEZETAK EUROAK G.9 G.10 G.11 G.12 G.13 1:5000 eskalako landa lurzatien planoa: paper normalean paper fotografiko edo poliesterrean 1:10.000 eskalako landa lurzatien planoa: paper normalean paper fotografiko edo poliesterrean 1/500 edo 1/1.000 eskalako hiri lurzatien planoa (zein dagoen eskuragai): paper normalean paper fotografiko edo poliesterrean Hirigunearen laburpen-planoa (hainbat eskala): paper normalean paper fotografiko edo poliesterrean 1:5.000 eskalako lurzatien planoa, ortofotoplanoko irudiaren gainekoa: paper normalean paper fotografiko edo poliesterrean 2.995 4.492 2.995 4.492 2.995 4.492 2.995 4.992 3.993 5.990 18 27 18 27 18 27 18 30 24 36 U.T.M. koordenatuak PEZETAK EUROAK G.14 Lurzati ingurunearen plano katastrala, lurzatietako muga edo puntu definituen koordenatuak (x-y) adierazita, gehienez 10: 4.992 30 Argazki handituak PEZETAK EUROAK G.15 G.16 G.17 G.18 G.19 G.20 G.21 24x24 kontaktua: 50x50 argazki handitua: 50x60 argazki handitua: 70x70 argazki handitua: 70x80 argazki handitua: 90x80 argazki handitua: 100x100 argazki handitua: 400 2.995 3.494 4.492 5.491 7.487 8.486 2,40 18 21 27 33 45 51 2. Pelikula euskarri Argazki handituak PEZETAK EUROAK G.22 G.23 G.24 G.25 G.26 G.27 G.28 G.29 24x24 diapositiba: 50x50 argazki handitua: 50x60 argazki handitua: 70x70 argazki handitua: 70x80 argazki handitua: 90x80 argazki handitua: 100x100 argazki handitua: Fitxaren kopia fotografikoa: 1.497 4.992 5.491 8.486 8.985 12.479 13.477 1997 9 30 33 51 54 75 81 12 3. Euskarri informatikoa: DGN (Microstation) edo DWG (Autocad) formatuan: Katastro mapak PEZETAK EUROAK G.30 1:500 eta 1:5.000 orrietan ematen dira, disketean edo disko konpaktuan (CD). Nolanahi ere, beti tarifatuko da prozesua abiatzeagatik, eta horri ondoren kasuko tarifa erantsiko zaio, eskatzen den orri kopuruaren arabera, baremo honekin: Euskarri informatikorako datu grafikoak eskuratzeko prozesua abiatzeagatik: 1/500 edo 1/5000 eskalako orriko: 2.995 1.997 18 12 U.T.M. koordenatuak PEZETAK EUROAK G.31 Lurzati ingurunearen plano katastrala, lurzatietako muga edo puntu definituetako bertizeen koordenatuak (x-y) adierazita, gehienez 10: 4.992 30 Nafarroako A.O.-40. zenbakia 2001.eko martxoaren 30a, ostirala C) INTERNET. PEZETAK EUROAK I.1 Lurzati zedula: 100 0,60 56. artikulua. Merkatzeak.

Nafarroako Toki Entitateei 100eko 50ean merkatuko zaizkie A.12,

A.13 eta G.30 ataletako tarifak, informazioa bere mugapeari dagokiona denean eta ofizialki eskatuta eta haiexek erabiltzeko ematen denean. II. KAPITULUA Inprimakiak, programak eta aplikazio informatikoak saltzearen alderako tasa 57. artikulua. Zergagaia Tasa honen zergagaia da inprimakiak, programak eta aplikazio informatikoak saltzea. 58. artikulua. Subjektu pasiboa. Tasa honen subjektu pasibo dira inprimakiak, programak eta aplikazio informatikoak saltzen zaizkien pertsona fisiko nahiz juridikoak. 59. artikulua. Sortzapena. Tasa aipaturiko inprimakiak, programak eta aplikazio informatikoak saltzen direnean bertan sortuko da. 60. artikulua. Tarifa.

Ekonomi eta Ogasun Departamentuari dagokio, zerbitzuaren kostua kontuan hartuta, finkatzea zenbat kobratu behar den saldutako inprimaki, programa edo aplikazio informatiko bakoitzaren aldera. VII. TITULUA Ingurugiro, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza Departamentuaren tasak I. KAPITULUA Proiektuak idatzi, proiektuak tasatu eta obrak baloratzearen alderako tasa 61. artikulua. Zergagaia Tasa honen zergagaia da enpresa, partikular edo entitateen obra, zerbitzu eta instalazioetarako proiektuak idatzi eta tasatzeko lan fakul tatiboak egitea eta 800.317 pezetatik gorako (4.810 eurotik gorako) kostua duten obren balorazioa egitea. 62. artikulua. Subjektu pasiboak. Tasa honen subjektu pasibo dira aurreko artikuluak aipatzen dituen zerbitzuak eskatzen dituztenak. 63. artikulua. Sortzapena. Tasa zerbitzua ematen denean bertan sortuko da. Hala ere, ordain dadila eskatu ahalko da interesatuak Departamentuak egiten dion aurrekontua onartzen duenetik, proiektuak idazteko eskaera izan denean, eta Departamentuak lan fakultatiboa onartzen duenetik, gainerako kasuetan. 64. artikulua. Zerga oinarria. Proiektuaren gauzatze materialaren aurrekontu osoa hartuko da zerga oinarritzat, eta, tasazioaren kasuan, haren ondoriozko balioa. 65. artikulua. Karga tasa.

100eko 4koa izanen da.

II. KAPITULUA

Obrak hots eman eta tasatzearen alderako tasa 66. artikulua. Zergagaia Tasa honen zergagaia da obrak hots eman, tasatu eta peritatzeko lan fakultatiboa. 67. artikulua. Subjektu pasiboak. Tasa honen subjektu pasibo dira aurreko artikuluak aipatu dituen zerbitzuak eskatzen dituztenak. 68. artikulua. Sortzapena. Tasa zertifikazio bakoitza ematen denean bertan sortuko da eta atxikipen bidez kobratzekoa izanen da. 69. artikulua. Zerga oinarria Proiektuaren gauzatze materialaren aurrekontu osoa hartuko da zerga oinarritzat. 70. artikulua. Karga tasa.

100eko 2,2koa izanen da.

III. KAPITULUA Txosten, zertifikatu eta beste ekintza fakultatiboen alderako tasa 71. artikulua. Zergagaia Tasa honen zergagaia da txostenak egin, zertifikatuak eman, proiektuei onespena eman eta bestelako ekintza fakultatiboak, balora ziorik ez badute eta entitate, enpresa edo partikular batek Ingurugiro, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza Departamentuari eskatutako tramitazioetan egin behar badira. 72. artikulua. Subjektu pasiboa. Tasa honen subjektu pasibo dira zerbitzua emateak ukitzen dituen pertsona fisiko nahiz juridikoak. 73. artikulua. Sortzapena. Tasa hau, zergagai den zerbitzua hartzeko eskabidea aurkezten denean bertan sortuko da. 74. artikulua. Tarifa.

Oro har, tarifa 14.975 pezetakoa (90 euro) izanen da. Espreski eskatuta emendiozko nahiz behingo bisitarik egin behar bada, tarifa.1.747 pezetakoa izanen da (10,50 euro). IV. KAPITULUA Etxebizitza planoen kopiak eta Lurralde nahiz Hirigintza antolamenduko dokumentuenak ematearen alderako tasak 75. artikulua. Zergagaia Tasa honen zergagai da Etxebizitza planoen kopiak eta Lurralde nahiz Hirigintza antolamenduko dokumentuenak egin eta entregatzeko zerbitzua ematea. 76. artikulua. Subjektu pasiboa. Tasa honen subjektu pasibo dira delako kopia eskatzen duten pertsona fisiko nahiz juridikoak. 77. artikulua. Sortzapena. Tasa hau, zergagai den zerbitzua hartzeko eskabidea aurkezten denean bertan sortuko da. 78. artikulua. Tarifa.

Tasak honako tarifa izanen du:

Etxebizitza planoen kopiak eta Lurralde nahiz Hirigintza antolamen duko dokumentuenak. Paper opakoa. PEZETAK EUROAK Metro lineala 790 4,75 DIN A 0 832 5 DIN A 1 416 2,50 DIN A 2 208 1,25 DIN A 3 67 0,40 79. artikulua. Salbuespena. Tasa honetatik salbu egonen dira epaiketa prozeduran eskatu kopiak, eskatzailea dohaineko justiziaren onura duen auzilaria bada. V. KAPITULUA Baso gaietako zerbitzuak eman eta lanak egitearen alderako tasa 80. artikulua. Zergagaia Tasa honen zergagai dira Administrazioak ofizioz nahiz administra tuek eskatuta egiten dituen zerbitzuak edo lanak, foru lege honetako 83. artikuluan zehazten direnak. 81. artikulua. Subjektu pasiboa.

Tasa honen subjektu pasibo dira foru lege honetako 83. artikuluan aipatzen diren zerbitzuak eman edo lanak egiten zaizkien pertsona fisiko nahiz juridikoak. 82. artikulua. Sortzapena Tasa zerbitzua ematen denean bertan sortuko da. Hala ere, delako zerbitzua eman edo lana egiteko eratzen den espedientea hastean eskatuko da. 83. artikulua. Tarifa.

Tasak honako tarifa izanen du:

1. TARIFA. Okupazioak, baso lurretako nekazaritza laboreetarako baimenak: a) Lursaila mugatu edo seinalizatzeagatik 100 pezeta (0,60 euro) lehenbiziko 20 hektareetako bakoitzagatik eta 50 pezeta (0,30 euro) hortik aurrerakoengatik. b) Gozamenaren urteroko ikuskapenagatik, haren urteko kanon edo errentaren 100eko 5. 2. TARIFA. Denetariko baso aprobetxamendu eta gozamenak seinalatu eta ikuskatzeagatik. 2001.eko martxoaren 30a, ostirala Nafarroako A.O.-40. zenbakia Pezetak/m3 Euroak/m3 1 2 3 1.1. 1.2. 2.1. 2.2. Jabetza partikularreko basoetan. Zurak: a) Seinaleetarako: -lehenbiziko 10 m3: -11tik 50 m3 bitarte: -51tik 200 m3 bitarte: -200 m3tik gora: b) Txuritan kontatuetarako: c) Azken aitorpenetarako: Egurrak: a) Seinalamenduetarako: b) Azken aitorpenetarako: Herri basoetan. Zurak: a) Seinalamenduetarako: -lehenbiziko 10 m3: -11tik 50 m3 bitarte: -51tik 200 m3 bitarte: -200 m3tik gora: b) Txuritan kontatuetarako: c) Azken aitorpenetarako: Egurrak: a) Seinalamenduak: b) Azken aitorpenetarako: Denetariko aprobetxamenduak entregatzeko: 60 50 40 30 seinalamen. % 75 seinalamen. % 50 10 seinalamen. % 75 30 25 20 15 seinalamen. % 75 seinalamen. % 50 5 seinalamen. % 50 Tas. zenbat. % 0,25 0,36 0,30 0,24 0,18 seinalamen. % 75 seinalamen. % 50 0,06 seinalamen. % 75 0,18 0,15 0,12 0,09 seinalamen. % 75 seinalamen. % 50 0,03 seinalamen. % 50 Tas. zenbat. % 0,25 VI. KAPITULUA Ehiza lizentziak eta ehiza barrutietako matrikulak ematearen alderako tasa 84. artikulua. Zergagaia Tasa honen zergagai dira foru lege honetako 87. artikuluan zehazten diren ehiza lizentziak eta matrikulak emateari dagozkion zerbitzuak ematea, legedi indardunaren arabera ehizan aritzeko beharrezkoak direnak. 85. artikulua. Subjektu pasiboa. Tasa honen subjektu pasibo dira ehiza lizentzia edo matrikula hartzen duten pertsona fisikoak. 86. artikulua. Sortzapena. Tasa ehizarako lizentzia edo matrikula hartzeko eskabidea aurkezten denean bertan sortu eta eskatuko da. 87. artikulua. Tarifa.

Tasak honako tarifa izanen du:

1. TARIFA. Ehiza lizentzia: 10.000 pezeta edo 60 euro bost urterako, urte bakoitzeko 2.000 pezeta edo 12 euro. 2. TARIFA. Ehiztariaren azterketa: 2.000 pezeta edo 12 euro. 3. TARIFA. Nafarroako Foru Komunitateko administrazioaren titulartasuneko ehiza barrutietarako baimenak: 1.000 pezeta edo 6 euro. 4. TARIFA. Ehiza barrutietako matrikula. Ehiza barrutietako matrikulen gaineko tasek ehiza barrutiko ehiza errentaren ehuneko 15eko zenbatekoa izanen dute, honela kalkulatuta: a) Ehiza barrutiak honela sailkatuko dira haien batez besteko emaitza finkatzeko, ehiza unitate baliokide (U.B)/azalera unitatetan emana: Ehiza larria I. taldea: 100 hektareako 60 UB edo gutxiago. II. taldea: 100 hektareako 60 UB baino gehiago, 120 UBra bitarte. III. taldea: 100 hektareako 120 UB bain gehiago, 180 UBra bitarte. IV. taldea 100 hektareako 180 UB baino gehiago. Ehiza xehea I. taldea: hektareako 0,30 UB edo gutxiago II. taldea: hektareako 0,30 UB baino gehiago 0,80 UBra bitarte III. taldea: hektareako 0,80 UB baino gehiago 1,50 UBra bitarte IV. taldea: hektareako 1,50 UB baino gehiago Ehiza espezieen arteko baliokidetasuna gai hau erregulatzen duten erregelamendu mailako arauetan aurreikusitakoaren arabera aplikatuko da. b) Talde horietako bakoitzak honako balioa izanen du azalera unitateko ehiza-emaitzari dagokionez: Ehiza larria I. taldea: 90 pezeta edo 0,54 euro hektarea bakoitzeko II. taldea: 140 pezeta edo 0,84 euro hektarea bakoitzeko III. taldea: 190 pezeta edo 1,15 euro hektarea bakoitzeko IV. taldea: 290 pezeta edo 1,75 euro hektarea bakoitzeko Ehiza xehea I. taldea: 30 pezeta edo 0,18 euro hektarea bakoitzeko II. taldea: 60 pezeta edo 0,36 euro hektarea bakoitzeko III. taldea: 120 pezeta edo 0,72 euro hektarea bakoitzeko IV. taldea: 200 pezeta edo 1,20 euro hektarea bakoitzeko c) Barruti batean, bere aprobetxamendu nagusiagatik ehiza larri edo xehekotzat sailkatuta egon arren ehiza xehe edo larriko espezieak ere, hurrenez hurren, aprobetxatzen direnean, haren ehiza errentaren balioa bere sailkapen taldeari dagokiona izanen da, hektarea bakoitzeko hamar pezetatan (0,06 euro) handitua. VII. KAPITULUA

Arrantza baimenaren alderako tasa 88. artikulua. Zergagaia Tasa honen zergagaia da Nafarroako Gobernuak ezartzen dituen arrantza barrutietan arrantzan aritzeko baimena ematea. Barruti horietan arrantza aritu ahal izateko baimenek ez dute loturarik titulu honetako hurrengo kapituluak aipatzen dituen lizentziekin. Lizentzia horiek aurretiaz eduki beharko dituzte, betiere, baimen mota hori eskatzen dutenek. 89. artikulua. Subjektu pasiboa.

Tasa honen subjektu pasibo dira Nafarroako Gobernuak ezarritako barrutietan arrantzan aritzeko baimena eskatzen duten pertsona fisikoak. 90. artikulua. Sortzapena. Tasa arrantzan aritzeko baimena eskatzen denean bertan sortuko eta ordainduko da. 91. artikulua. Tarifa. Nafarroako Foru komunitateko administrazioaren titulartasuneko barrutietan arrantzan aritzeko baimenen tasarako tarifa 1.000 pezetakoa edo 6 eurokoa izanen da, eta 500 pezeta edo 3 eurokoa, berriz, seinaleko karramarroen barrutietan. VIII. KAPITULUA Ibai-aintziretako arrantza lizentziare eta arrantzarako ontziak matrikulatzearen alderako tasa 92. artikulua. Zergagaia Tasa honen zergagai da lege indardunek ezartzen dutenez ibaiaintziretako arrantzan aritzeko edo arrantzarako ontziak gertatzeko be Nafarroako A.O.-40. zenbakia 2001.eko martxoaren 30a, ostirala harrezkoak diren lizentziak eta matrikulak emateari dagozkion administrazio zerbitzuak ematea. 93. artikulua. Subjektu pasiboa.

Tasa honen subjektu pasibo dira ibai-aintziretako arrantzan aritzeko edo arrantzarako ontziak erabiltzeko behar diren lizentzia edo matrikulak eskatzen dituzten pertsona fisiko nahiz juridikoak. 94. artikulua. Sortzapena. Tasa lizentzia edo matrikulak eskatzen direnean bertan sortu eta eskatuko da. 95. artikulua. Tarifa.

Tasak honako tarifa izanen du:

1. TARIFA. Arrantzarako lizentzia: 7.500 pezeta edo 45 euro bost urterako, 1.500 pezeta edo 9 euro urte bakoitzeko. 2. TARIFA. Ontzietarako matrikulak: 1.000 pezeta edo 6 euro urtebeterako. VIII. TITULUA

Hezkuntza eta Kultura Departamentuaren tasak KAPITULU BAKARRA

Tituluak ematearen alderako tasak 96. artikulua. Zergagaia Tasa honen zergagaia da Hezkuntza Sistemaren Antolamendu Orokorrari buruzko urriaren 3ko 1/1990 Lege Organikoaren ondoriozko tituluak, Hizkuntza gaitasuneko ziurtagiriak eta Euskararen Gaitasun Agiria ematea. 97. artikulua. Subjektu pasiboa. Tasa honen subjektu pasibo dira zergagai dituen zerbitzuak eskatzen dituzten pertsona fisikoak. 98. artikulua. Sortzapena. Tasa hau, zergagai den zerbitzua hartzeko eskaera aurkezten denean bertan sortuko da. 99. artikulua. Tarifa.

Tasak honako tarifa izanen du:

PEZETAK EUROAK 1. TARIFA 2. TARIFA 3. TARIFA 4. TARIFA 5. TARIFA 6. TARIFA 7. TARIFA Bigarren Hezkuntzako Graduatu titulua: Batxiler titulua: -Tarifa normala: -Familia larria 1. mota: -Familia larria 2. mota: Titulu teknikoa: -Tarifa normala: -Familia larria 1. mota: -Familia larria 2. mota: Goi mailako Teknikari Titulua: -Tarifa normala: -Familia larria 1. mota: -Familia larria 2. mota: Lanbide titulua: -Tarifa normala: -Familia larria 1. mota: -Familia larria 2. mota: Hizkuntza gaitasuneko ziurtagiria: -Tarifa normala: -Familia larria 1. mota: -Familia larria 2. mota: Euskararen Gaitasun Agiria: -Tarifa normala: -Familia larria 1. mota: -Familia larria 2. mota: Dohainik 6.700 3.300 0 2.600 1.300 0 6.600 3.300 0 12.500 6.200 0 3.200 1.600 0 2.900 1.450 0 Dohainik 40,27 19,83 0 15,63 7,81 0 39,67 19,83 0 75,13 37,26 0 19,23 9,62 0 17,43 8,71 0 IX. TITULUA

Osasun Departamentuaren tasak I. KAPITULUA

Osasun zerbitzuen alderako tasa 100. artikulua. Zergagaia Tasa honen zergagai dira foru lege honetako 103. artikuluak aipatzen dituen zerbitzuak. Zerbitzu horiek Nafarroako Foru Komunitatearen ekimenez ala interesatuak hala eskatuta eman, orobat sortuko da zergagaia. 101. artikulua. Subjektu pasiboa. Tasa honen subjektu pasiboak foru lege honetako 103. artikuluak aipatzen dituen zerbitzuak hartzen dituzten pertsona fisiko nahiz juridikoak dira. 102. artikulua. Sortzapena.

Tasa hau, zerbitzua ematen denean bertan sortuko da.

Hala ere, zerbitzua interesatuak eskatuta ematen denean, eskaera egiten duen momentuan eskatuko da. 103. artikulua. Tarifa.

Tasak honako tarifa izanen du:

1. Osasun zentro, zerbitzu eta establezimenduak. PEZETAK EUROAK A) Ingresatzeko zentroak: Zentroa sortu eta funtzionatzeko baimenaren tramitazioa: Zentroaren egitura eta/edo hasierako araubidea aldatzeko edo baliokidetzeko baimenaren tramitazioa: Arauzko nahiz parte batek eskatutako ikuskapena: B) Ingresurik gabeko zentroak: Zentroa sortu eta funtzionatzeko baimenaren tramitazioa: Zentroaren egitura eta/edo hasierako araubidea aldatzeko edo baliokidetzeko baimenaren tramitazioa: Arauzko nahiz parte batek eskatutako ikuskapena: C) Osasun garraioa: Osasun ziurtagiriaren tramitazioa: Arauzko nahiz parte batek eskatutako ikuskapena: 29.949 19.966 19.966 14.975 9.983 9.983 9.983 9.983 180 120 120 90 60 60 60 60 2001.eko martxoaren 30a, ostirala Nafarroako A.O.-40. zenbakia 2. Farmazi establezimenduak. PEZETAK EUROAK A) Farmaziak: Instalatzeko baimena: Lokaletarako baimena: Titulartasuna aldatzeko baimena: Jardunbide Onaren peko jardueren frogagiria: Arauzko nahiz parte batek eskatutako ikuskapena: B) Pertsonek nahiz animaliek erabiltzeko medikamentuak banatzeko biltegiak: Instalatzeko baimena: Lokaletarako baimena: Titulartasuna aldatzeko baimena: Banatzeko jardunbide onak ikuskatu eta egiaztatzea: Arauzko nahiz parte batek eskatutako ikuskapena: C) Farmazi zerbitzuak: Instalatzeko baimena: Lokaletarako baimena: Titulartasuna aldatzeko baimena: Jardunbide onaren peko jardueren frogagiria: Arauzko nahiz parte batek eskatutako ikuskapena: D) Botikinak eta medikamentu gordailuak: Instalatzeko baimena: Aldatzeko baimena: Arauzko nahiz parte batek eskatutako ikuskapena: E) Pertsonek nahiz animaliek erabiltzeko medikamentuak sortzeko industriak: Egoki fabrikatzeko Arauak ikuskatu eta egiaztatzea. Ikuskatze eta/edo egiaztatze lanean emandako egun bakoitzeko: Publizitaterako baimena: Arauzko nahiz parte batek eskatutako ikuskapena: F) Kosmetikoak: Egoki fabrikatzeko Arauak ikuskatu eta egiaztatzea. Ikuskatze eta/edo egiaztatze lanean emandako egun bakoitzeko: Merkaturatze Arduradunen Erregistroan inskribatzea: Arauzko nahiz parte batek eskatutako ikuskapena: G) Osasun produktuak: Optika denden eta farmazi bulegoen optika atalen baimena: Zentro audioprotesikoen baimena: Ortopedien baimena: Osasun produktuen banatzaileen baimena: Osasun produktuen publizitatearen baimena: Arauzko nahiz parte batek eskatutako ikuskapena: H) Laborategiak, medikamentuak garatu eta/edo kontrolatzeko zentroak: Laborategiko jardunbide ona ikuskatu eta egiaztatzea. Ikuskatze eta/edo egiaztatze lanean emandako egun bakoitzeko: Jardunbide Kliniko onak ikuskatu eta egiaztatzea. Ikuskatze eta/edo egiaztatze lanean emandako egun bakoitzeko: Arauzko nahiz parte batek eskatutako ikuskapena: I) Bestelako ekintzak: Farmazi zentro eta produktuen gainean, interesatuak eskatuta, txostenak egitea: 29.949 19.966 9.983 29.949 9.983 29.949 24.958 9.983 59.899 9.983 29.949 19.966 9.983 59.899 9.983 14.975 9.983 9.983 59.899 14.975 9.983 59.899 4.992 9.983 29.949 29.949 29.949 29.949 14.975 9.983 59.899 59.899 9.983 14.975 180 120 60 180 60 180 150 60 360 60 180 120 60 360 60 90 60 60 360 90 60 360 30 60 180 180 180 180 90 60 360 360 60 90 3. Heriotzetarako osasun polizia. PEZETAK EUROAK A) Hilotzak edo hilozkiak desehortzi eta birrehorzteko baimena: 2.496 15 B) Hilotzak Nafarroako Foru Komunitatetik kanpora eramateko baimena, desehortzi gabe: 5.990 36 C) Hilozkiak Nafarroako Foru Komunitatetik kanpora eramateko baimena: 2.496 15 4. Ekintza tekniko administratiboak. PEZETAK EUROAK A) Dokumentazio ofizialeko eginbidea, tituluen erregistroa ere barne dela: 998 6 B) Gidatzeko baimena eta arma lizentzia eskuratzeko azterketa psikofisikoa: Azterketa zentroetan erabiltzen dutena C) Komunikazioak, informazioak eta Estatuaren Administrazio Orokorrari jakinarazi behar zaizkion beste ekintzak tramitatzea: 1.997 12 D) Osasun zentroetarako osasun publizitatearen baimena: 4.992 30 5. Albaitari zerbitzuak. PEZETAK EUROAK A) Zerria norbere etxean hiltzeko edo antzekoetarako azterketa egitea: B) Ausikirik izandakoan, animalien osasun kontrola egitea: C) Amorruaren txertoa jartzea eta ziurtagiria ematea: -Etxera joan gabe: -Etxera joanda: D) Zakurrak atzeman, bildu eta zaintzearen alderako tasak: -Zakur bat Nafarroako Gobernuarena den Animaliak 1.414 2.496 500 1.248 8,50 15 3 7,50 Nafarroako A.O.-40. zenbakia 2001.eko martxoaren 30a, ostirala PEZETAK EUROAK Babesteko Zentrora eramatea: -Zakur bat etxe batetik hartu eta Animaliak Babesteko Zentroraino eramatea: -Zakur bat etxe batean atzeman eta Animaliak Babesteko Zentroraino eramatea: -Atzemandako zakur bat jabeari itzultzea: -Jabe berriak adoptatutako zakurrak: -Egun bateko egonaldi gastuak (gehienez hamabost egun): Zerbitzuaren tasak pagatuta ere, zehapenik badago, hura ere pagatu beharko da. E) Elikagaiak esportatzearen albaitari ziurtagiri ofiziala: 500 2.995 7.487 7.487 gehi egonaldiko gastuak 2.995 416 2.995 3 18 45 45 18 2,50 18 II. KAPITULUA Animaliak eta haien produktuen ikuskapen eta osasun kontrol ofizialak egiteko tasa 104. artikulua. Aplikazio eremua. Animaliak hil, kanalak zatikatu, haragia biltegiratu edo animalietan eta haien produktuetan zenbait sustantziaren eta hondakinen kontrolak egiten direneko establezimendua bere lurraldean dagoenean eskatuko ditu Foru Komunitateak tasa hauek. 105. artikulua. Zergagaia Tasa honen zergagaia da Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioak behar diren zerbitzuak ematea osasun publikoa eta animaliena babesteko, hartarako animaliak eta haien haragi fresko gizakien kontsumorakoak eta bestelako animali produktuak ikuskatuz eta haien kontrola eginaz. Kontrol horiek kasuko zerbitzuetako fakultatiboek eginen dituzte, bai animaliak hil, zatikatu eta hotzik biltegiratzeko Nafarroako Foru Komunitatearen lurraldeko lokaletan, bai hartarako prestatzen diren zentroetan. Tributua ordainarazteko, honela sailkatu dira zergagaia osatzen duten ikuskatze eta osasun kontroleko jarduerak: a) "Ante mortem"eko osasun ikuskatze eta kontrolak behi, zerri, ardi, ahuntz aziendaren, beste hausnartzaileen, untxien, ehiza xehe luma nahiz iledunen, solipedo/ekidoen eta kortako hegaztien haragi freskoa erdiesteko. b) "Post mortem"eko osasun ikuskatze eta kontrolak egitea haragi fresko horiek berak erdiesteko hiltzen diren animaliei. c) Establezimenduan egiten diren operazioen kontrol dokumentala egitea. d) Gizakien kontsumorako kanal, barrenki eta hondarkiak kontrolatu eta zigilatzea eta zatikatze geletan lortzen diren piezak markatu edo martxamatzea. e) Gizakien kontsumorako haragi freskoak biltegiratzeko operazioak kontrolatzea, horrela ezartzen den momentutik, salbu eta azken kontsumitzaileei saltzeko lokaletan egiten diren kantitate txikiei dagozkienak. f) Animalietan eta haien produktuetan zenbait sustantzia eta hondarkiren kontrola egitea, arau indardunek ezartzen duten moduan. 106. artikulua. Subjektu pasiboa.

Tasa honen subjektu pasibo dira, zergadun diren partez, zerbitzu hau eskatzen dutenak edo hiltze, zatikatze, biltegiratze edo kontrol jarduerak egiten zaizkienak. a) Aziendarentzat: 107. artikulua. Ordezkoak. Zergadunaren ordezko gisa, hauek daude tributua pagatzera beharturik: 1. Hildako edo hiltzeko animaliei "ante mortem" eta "post mortem"eko osasun ikuskatze eta kontrol ofizialak egiteari dagozkion tase- tan eta gizakien kontsumorako kanal, barrenki eta hondarkiak zigilatzeari dagozkionetan, animaliak hil edo ikuskapena egiten den establezimenduko titularrak. 2. Zatikatze operazioak kontrolatzeari dagozkion tasetan: a) Aurreko 1. idatz-zatian aipatu pertsona berak, zatikatzea hiltegian bertan egiten bada. b) Beregain zatikatze lanetan ari diren establezimenduen titularrak, gainerako kasuetan. 3. Biltegiratzea kontrolatzeari dagozkion tasetan, ezartzen direnetik aurrera, establezimendu horietako titularrak. 4. Animalietan eta haien produktuetan zenbait sustantzia eta hondarkiren kontrola egiteari dagozkion tasetan, direlako kontrol eta analisi horiek egiten diren establezimenduetako titularrak. Interesatuak hirugarren bati erosi badio, bizirik, delako azienda, berak hiltzeko, zilegi izanen du hari eskatzea foru lege honetako 105. artikuluko f) letran definituriko kontzeptuari dagokion tasaren zenbatekoa. 108. artikulua. Tributuaren erantzuleak.

Hauek izanen dira, subsidiarioki, tributuaren erantzule:

Jardueratik gelditu diren sozietateen administratzaileak, zintzilik utzitako tasetarako. Kiebra, konkurtso, sozietate eta oro har entitateetako sindikoak, kontu-hartzaileak edo kitatzaileak, utzikeriaz edo fede txarrez egin gabe uzten badituzte egoera horiek baino lehen sortutako eta subjektu pasibo horiei egotzi beharreko tributu eginkizunak osorik betetzeko behar diren urratsak. 109. artikulua. Haragi freskoei eta ehiza nahiz untxi haragiari osasun ikuskatze eta kontrolak egitearen alderako tasen tarifak. 1. Animaliak hiltzeko, zatikatzeko edo biltegiratzearen kontrola egiteko operazio bakoitzeko eskatuko zaio tasa zergadunari. Hala ere, establezimendu bat berean biltzen badira animaliak hil, zatikatu eta biltegiratzeko operazio guztiak edo haietako batzuk, kobratu behar den tasaren zenbateko osoak metatutako aldietako tarifena hartuko du, artikulu honetako 3. idatz-zatian aurreikusten den moduan. Hiltegietan animaliak hiltzeko operazioetan, hildako animalia kopuruaren arabera kitatuko dira tarifak. "Ante mortem" eta "post mortem"eko osasun ikuskatze eta kontrol bateratuak egiteari dagozkion tarifak eta egindako operazioen kontrol dokumentalari eta kanal, barrenki eta hondarkiak zigilatzeari dagozkionak, taula honetako kopuruen arabera kalkulatzen dira behar bezala baimendutako establezimendu edo instalazioetan hiltzen den animalia bakoitzeko: Azienda mota Hiltzen den animalia bakoitzeko tarifa PEZETAK EUROAK Behi azienda -Larria, kanaleko 218 kg baino gehiagokoa -Xehea, kanaleko 218 kg baino gutxiagokoa Solipedoak / Ekidoak Zerri azienda eta basurdeak -Saltzekoa, kanaleko 25 kg edo gehiagokoa -Kanaleko 25 kg baino gutxiagoko esne txerriak Ardi eta ahuntz azienda eta beste hausnartzaileak -Kanaleko 18 kg baino gehiagokoak -Kanaleko 12 eta 18 kg artean -Kanaleko 12 kg baino gutxiagokoak 324 180 316 92 37 37 25 12 1,95 1,08 1,90 0,55 0,22 0,22 0,15 0,07 2001.eko martxoaren 30a, ostirala Nafarroako A.O.-40. zenbakia b) Korta hegazti, untxi eta ehiza xehetarako: Azienda mota Hiltzen den animaliako tarifa PEZETAK EUROAK Hegazti heldu pisatu, untxi eta ehiza xehe luma nahiz iledunak, kanaleko 5 kg baino gehiagokoak Gizentzeko korta hegazti gazte, untxi eta ehiza xehe luma nahiz iledunak, kanaleko 2,5 kg-tik 5era bitartekoak Haragitarako oilo eta oilaskoak eta gizentzeko beste korta hegazti gazteak, eta ehiza xehe luma nahiz iledunak, kanaleko 2,5 kg baino gutxiagokoak Aurrerako oiloak 3 1,30 0,70 0,70 0,018 0,008 0,004 0,004 Zatikatze eta biltegiratze lanetarako tarifa kalkulatzeko, kontuan hartuko da zenbat tona zatikatu den eta zenbati egin zaion biltegiratze kontrola. Horretarako, eta zatikatze lanetarako, haragiak zatikatu baino lehen hezur eta guzti zeukan pisua hartuko da aintzat. Zatikatze geletako osasun ikuskatze eta kontrolei dagokien tarifa, kanaletatik ateratako piezak etiketatu eta markatzea barne, tonako 216 pezetakoa izanen da (1,30 euro). Biltegiratze operazioen ikuskatze eta kontrolari dagokion tarifa, hau da, tonako 216 pezeta (1,30 euro), 96/43/EE Zuzentarauko Eranskinak agindutako garapena gertatzeagatik ezartzen direnean hasiko dira eskatzen. 2. Korta hegazti bizien osasun ikuskapena jatorriko ustiategian egiten bada, ikuskatze horri dagokion tarifa- zatia bertan kobratuko da eta aurreko idatz-zatian ezartzen den tarifaren 100eko 20koa izanen da. 3. Animalia hil, zatikatu eta biltegiratu, hiru operazioak establezimendu berean egiten badira bata bestearen ondoren, edo bi operazio bata bestearen ondoren, tasak tarifa bakarrean sortuko dira, honela: a) Hil, zatikatu eta biltegiratzeko hiru operazioak batera gertatzen badira, hiltzeari dagokion tarifa baizik ez da sortuko. b) Hil eta zatikatzeko, edo hil eta biltegiratzeko operazioak batera egiten badira, hiltzeari dagokion tarifa baizik ez da sortuko. c) Zatikatu eta biltegiratzeko operazioak batera egiten badira, zatikatzeari dagokion tarifa baizik ez da sortuko. Aurreko kasu horietan kobratu beharreko tasak operazio horietako bakoitzaren tarifen batura izanen dira, operazioak establezimenduan bertan eginik ere lokalen kokaeragatik edo operazioak egiteko denboragatik teknikari fakultatiboek ezin badute operazio guztien kontrola egin normalean bakoitzerako beharko zen denbora nabarmen luzatu gabe. 4. Azienda hiltzen aritzen diren lokaletako titularrek zilegi izanen dute lagungarrizko langile eta laguntzaileen kostu erantsiarekin zergakenketa egitea. Ez da zilegi izanen kopuru hori Tm.ko 849 pezeta (5,10 euro) baino gehiago izatea abastoko animalientzat eta Tm.ko 151 pezeta (0,91 euro) kortako hegaztientzat, untxientzat eta ehiza xehearentzat. Hartarako, zilegi izanen da aipatu kenketa kontatzea honako kopuruak aplikatuz hildako unitateko: U n i t a t e a k Lagungarrizko langile eta laguntzaileen alderako gehienezko kostu erantsia (hildako unitateko) PEZETAK EUROAK Behi azienda larria, kanaleko 218 kg baino gehiagokoa Aratxeak, kanaleko 218 kg baino gutxiagokoak Zerri azienda merkaturakoa eta basurdeak, kanaleko 25 kg baino gehiagokoak Esne txerriak eta basurdeak, kanaleko 25 kg baino gutxiagokoak Arkume eta beste hausnartzaileak, kanaleko 12 kg baino gutxiagokoak Arkume eta beste hausnartzaileak, kanaleko 12 kg-tik 18ra bitartekoak Ardi azienda larria eta beste hausnartzaileak, kanaleko 18 kg baino gehiagokoak Esne antxumeak, kanaleko 12 kg baino gutxiagokoak Ahuntz azienda, kanaleko 12 eta 18 kg bitartekoak Ahuntz azienda larria, kanaleko 18 kg baino gehiagokoa Behor azienda Korta hegaztiak, untxiak eta ehiza xehea 125 87 37 10 3,30 7,30 9 3,30 7,30 9 70 0,25 0,75 0,52 0,22 0,06 0,02 0,044 0,054 0,02 0,044 0,054 0,42 0,0015 5. Artikulu honetako 1. idatz-zatian aipatu diren tarifak hurrengo kasuetarako ematen diren ehunekoetan gehituko dira: a) Osasun ikuskatze eta kontrolak arratsean egiten badira, egu neroko lanaldia bukatu ondoren, ehuneko 10. b) Osasun ikuskatze eta kontrolak gauean egiten badira, ehuneko 20. c) Osasun ikuskatze eta kontrolak larunbatean egiten badira, ehuneko 30. d) Osasun ikuskatze eta kontrolak igande eta jai egunetan egiten badira, ehuneko 50. Orduengatiko eta egunengatiko kontzeptuak metatzekoak dira. Jai eguneko edo gaueko ordutegitzat hartuko da Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuarentzat hala ezarririk dagoena. 110. artikulua. Animalia bizietan eta haien produktuetan zenbait sustantzia eta hondarkiren osasun kontrolak egiteko tasen tarifak. 1. Hiltzeko diren animalia bizietan eta haien haragian zenbait sustantziaren osasun kontrolak (109. artikuluan aipatzen direnak) egiteagatik, gaiaren gaineko erregelamendu tekniko-sanitarioetan agindu bezalako analisi metodoak erabiliz, 216 pezetako (1,30 euro) tarifa kobratuko da hiltzetik ateratzen den Tm.ko, tarifak kitatzeko arauekin bat. Kobratu beharreko tasa kalkulatzeko, halaber, zilegi izanen da animaliak hiltzetik ateratzen diren kanalek Espainian batez beste duten pisua aintzat hartzea, eskala honen arabera: Unitateak Unitate bakoitzeko tarifa PEZETAK EUROAK Behi azienda larria, kanaleko 218 kg baino gehiagokoa Aratxeak, kanaleko 218 kg baino gutxiagokoak Zerri azienda merkaturakoa eta basurdeak, kanaleko 25 kg baino gehiagokoak Esne txerriak eta basurdeak, kanaleko 25 kg baino gutxiagokoak Arkume eta beste hausnartzaileak, kanaleko 12 kg baino gutxiagokoak Arkume eta beste hausnartzaileak, kanaleko 12 kg-tik 18ra bitartekoak Ardi azienda larria eta beste hausnartzaileak, kanaleko 18 kg baino gehiagokoak Esne antxumeak, kanaleko 12 kg baino gutxiagokoak Ahuntz azienda, kanaleko 12 eta 18 kg bitartekoa Ahuntz azienda larria, kanaleko 18 kg baino gehiagokoa Behor azienda Korta hegaztiak, untxiak eta ehiza xehea 55 38 16 4,2 1,4 3,2 4 1,4 3,2 4 32 0,35 0,33 0,23 0,097 0,025 0,0084 0,019 0,024 0,0084 0,019 0,024 0,19 0,002 Nafarroako A.O.-40. zenbakia 2001.eko martxoaren 30a, ostirala 2. Akuikulturako produktuetan zenbait sustantzia eta hondarkiren kontrola egiteagatik Tm.ko 16 pezetako (0,097 euro) tarifa kobratuko da. 3. Esnean eta esnekietan zenbait sustantzia eta hondarki ikertzeak 3,20 pezetako (0,019 euro) tarifa sortuko du lehengaitzat erabilitako mila litro esne gordineko. 4. Arrautzen produktuetan eta eztian zenbait sustantzia eta hondarkiren kontrola egiteagatik Tm.ko 3,20 pezetako (0,019 euro) tarifa kobratuko da. 111. artikulua. Sortzapena. Pagatu beharreko tasak animalietan eta haien produktuetan osasun ikuskatze eta kontrolak egiten direnean bertan sortuko dira, operaziook egiten diren establezimendu edo instalazioetan, ezertan galarazi gabe tasak aurrez pagatzeko eskatzea osasun kontrola subjektu pasiboak, zergadunak edo ordezkoak eskatuta egiten denean. Establezimendu bat berean eta interesatuak eskatuta, animalia hil, zatikatu eta biltegiratzeko hiru operazioak bata bestearen ondoren egiten badira, edo haietako bi bata bestearen ondoren, tasaren zenbateko osoa finkatzeko tarifa guztien batura eginen da prozesua hastean, zein ere momentutan sortzen diren kasuko tarifak, ezertan galarazi gabe foru lege honetako 109.3 artikuluak agintzen duena. 112. artikulua. Kitapena eta ordainketa.

Tasak kitatu eta ordaintzeko, subjektu pasibo ordezkoek autokita pena eginen dute, hil bakoitzaren lehenbiziko hogei egun naturaletan, aurreko hilabete naturalean sortutako tasen gainean. 113. artikulua. Tasa jasanaraztea. Foru lege honetako 107. artikuluak aipatzen dituen ordezkoek foru lege honetako 106. artikuluan aipatzen diren subjektu pasiboei jasana raziko dizkiete tasak, haien zenbatekoa fakturan kargatuz. Jasanarazpen hori zerbitzua ematen den egunean bertan eginen da. 114. artikulua. Erregistro liburu ofiziala. Tasak pagatu beharrean dauden establezimenduek erregistratu beharko dute zer operazio egin, zer tasa sortu eta zer kitapen egin diren, liburu ofizial batean. Liburu hori Osasun Departamentuak prestatu eta baimenduko du. Hala egin ezean, aplikatzekoak diren tributu zehapenak ezarriko zaizkie. Horrez gain, beste zehapen batzuk jar litezke establezimendu horietako titularren jokabidea osasun mailan tipifikatzean. 115. artikulua. Bestelako xedapenak. 1. Tasaren zenbatekoa ez zaie hirugarrenei itzuliko, ez zuzenean eta ez zeharbidez, haragiak esportatzeagatik. 2. Foru lege honek agintzen dituenetarako, honako pisu batez bestekoak erabili dira hildako unitate bakoitzeko pezeta/euro aldaketa egiteko: Batez besteko Azienda mota pisua kanaleko (kilogramoak) Behi azienda larria, kanaleko 218 kg baino gehiagokoa 258,3 Aratxeak, kanaleko 218 kg baino gutxiagokoak 177,3 Zerri azienda merkaturakoa eta basurdeak, kanaleko 25 kg baino gehiagokoak 74,5 Esne txerriak eta basurdeak, kanaleko 25 kg baino gutxiagokoak 20 Arkume eta beste hausnartzaileak, kanaleko 12 kg baino gutxiagokoak 6,7 Arkume ertainak eta beste hausnartzaileak, kanaleko 12 kg-tik 18ra bitartekoak 15 Ardi azienda larria eta beste hausnartzaileak, kanaleko 18 kg baino gehiagokoak 18,8 Esne antxumeak, kanaleko 12 kg baino gutxiagokoak 6,7 Ahuntz azienda ertaina, kanaleko 12 eta 18 kg bitartekoa 15 Ahuntz azienda larria, kanaleko 18 kg baino gehiagokoa 18,8 Behor azienda 145,9 Korta hegaztiak, untxiak eta ehiza xehea 1,60 X. TITULUA Herrilan, Garraio eta Komunikazio Departamentuaren tasak I. KAPITULUA Garraio arloko administrazio zerbitzuak ematearen alderako tasa 116. artikulua. Zergagaia. Tasa honen zergagai dira foru lege honetako 119. artikuluak aipatzen dituen garraio arloko administrazio zerbitzuak. 117. artikulua. Subjektu pasiboa. Tasa honen subjektu pasibo dira zergagai diren zerbitzuak eskatu edo haien eragina hartzen duten pertsona fisiko nahiz juridikoak. 118. artikulua. Sortzapena. Tasa hau, zergagai den zerbitzua hartzeko eskabidea aurkezten denean bertan sortuko da. 119. artikulua. Tarifa.

Tasak honako tarifa izanen du:

PEZETAK EUROAK 1. TARIFA 2. TARIFA 3. TARIFA 4. TARIFA 1.1. 2.1. 2.2. 2.3. 3.1. 3.2. Salgai garraioa: Salgai garraio osagarri publiko nahiz pribaturako baimenak eman, birgaitu, bisatu edo aldatzeagatik: Jende garraioa: Jende garraio osagarri publiko berezi edo pribaturako baimenak eman, birgaitu edo bisatzeagatik: Ibilgailuentzako baimenen kopia zertifikatuak emateagatik: Jende garraio erregular publiko erabilera berezikorako baimenak eman edo berritzea: Ibilgailuak gidariarekin nahiz gabe alokatzeko baimenak eman, birgaitu, luzatu, bisatu edo aldatzeagatik: ibilgailuak gidariarekin alokatzekoak: Ibilgailuak gidaririk gabe alokatzekoak: Garraio agentziak, trantsitarioak, almazenistabanatzaileak ezartzeko baimenak eman, berritu edo aldatzeagatik, zentralak izan nahiz sukurtsalak: 2.995, ibilgailuko 2.995, enpresarentzako baimen bakoitzeko 998, kopia zertifikatuko 2.995, baimeneko 2.995, ibilgailuko 9.983, subjektu pasiboko 5.990, subjektu pasiboko 18, ibilgailuko 18, enpresarentzako baimen bakoitzeko 6, kopia zertifikatuko 18, baimeneko 18, ibilgailuko 60, subjektu pasiboko 36, subjektu pasiboko 2001.eko martxoaren 30a, ostirala Nafarroako A.O.-40. zenbakia PEZETAK EUROAK 5. TARIFA 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.5.1. 5.5.2. Bestelako tasak: Garraiolari lanerako lanbide gaitasun agiria eta garraio jarduera osagarrietarakoa eskuratzeko azterketara aurkezteko eskubideengatik: Garraiolari lanerako lanbide gaitasun agiria eta garraio jarduera osagarrietarakoa emateagatik: Nahitaezko liburu edo dokumentuak legeztatu, dilijentziatu edo zigilatzeagatik: Baimenen kopiak emateagatik: Garraiolarien eta garraio jarduera osagarri eta laguntzaileetako enpresen erregistro orokorrean dauden datuen gainean idatzizko txostenak ematea: Berariazko pertsonari, baimenari, ibilgailuari edo enpresari buruzko datuen gainean: Datu orokor edo globalen gainean: 998 2.995 998 1.497 2.995 24.958 6 18 6 9 18 150 II. KAPITULUA Txosten fakultatiboak ematearen alderako tasak 120. artikulua. Zergagaia. Tasaren zergagaia da txosten fakultatiboak ematea, pertsona fisiko nahiz juridiko interesatuek eskatuta ematen direnean. 121. artikulua. Subjektu pasiboa. Tasa honen subjektu pasibo dira aurreko artikuluak aipatzen dituen txostenak eskatzen dituzten pertsona fisiko nahiz juridikoak. 122. artikulua. Sortzapena. Tasa hau, zergagai den zerbitzua hartzeko eskabidea aurkezten denean bertan sortuko da. 123. artikulua. Tarifa.

Tasak honako tarifa izanen du:

PEZETAK EUROAK 1. TARIFA 2. TARIFA Aztergaiari buruzko datu bilketa beharrezkoa ez duen txosten bakoitzeko Aztergaiari buruzko datu bilketa beharrezkoa duen txosten bakoitzeko 7.487 24.958 45 150 III. KAPITULUA Errepideak defendatzearen arloan baimena behar duten jarduerak egitearen alderako tasak 124. artikulua. Zergagaia Tasa honen zergagaia da baimena ematea Nafarroako Foru Komu nitateko errepide sareko errepideen eraginpeko, zortasunpeko eta jabari publikoko eremuetan eraiki eta lurzorua erabiltzeko jarduerei dagozkien baimenak ematea, Nafarroako Errepideak Babesteari buruzko urriaren 10eko 11/1986 Foru Legeak agintzen duenaren arabera. 125. artikulua. Subjektu pasiboa. Tasa honen subjektu pasibo dira aurreko artikuluak aipatzen duen baimena eskatzen duten pertsona fisiko nahiz juridikoak. 126. artikulua. Sortzapena.

Tasa kasuko baimena ematen denean bertan sortu eta eskatuko da.

127. artikulua. Tarifa.

Tasak honako tarifa izanen du:

PEZETAK EUROAK 1. TARIFA 2. TARIFA 3. TARIFA 4. TARIFA 5. TARIFA Eraikinak eraiki, berreraiki edo handiagotzea. Gasolindegiak ezarri eta gasolina eta lubrikatzaileak banatzeko instalazioak ezartzea.: -499.990 pezeta/3.005 eurora bitarteko aurrekontua: -499.991tik 999.980 pezetara/3.005,01etik 6.010 eurora bitarteko aurrekontua: -999.981etik 1.999.960 pezetara/6.010,01etik 12.020 eurora bitarteko aurrekontua: -1.999.961etik 4.999.900 pezetara/12.020,01etik 30.050 eurora bitarteko aurrekontua: -4.999.900 pezeta/30.050 eurotik gorako aurrekontua: Eraikinak kontserbatze hutseko lanak egitea: -499.990 pezetara/3.005 eurora bitarteko aurrekontua: -499.990 pezeta/3.005 eurotik gorako aurrekontua: Itxitura edo euste horma egitea: -Itxitura ez gardena (fabrikako obra edo hesi bizia), metro linealeko: -Itxitura garbia (hesola eta burdin-haria edo malla), metro linealeko: -Euste edo atxikitze horma, metro linealeko: Ura, elektrizitatea, gasa, telefonoa eta abar lurpetik kanalizatzea: -Jabari publikoko, zortasunpeko edo eraginpeko eremutik eramatea, metro linealeko: -Galtzada gurutzatzea 1,00 metrora bitarteko diametroarekin, metro linealeko: -Galtzada gurutzatzea fabrikako obra edo zubiaren bidez, behin-behineko desbidea ere barne: Aireko haribideak ezartzea: -Goi tentsioko linearen hesola edo dorre metaliko bakoitza, zortasunpeko edo eraginpeko eremuan: -Behe tentsioko linearen edo bestelako haribideen hesola bakoitza zortasunpeko edo eraginpeko eremuan: 3.494 6.988 9.983 14.975 19.966 2.496 4.992 166 (Gutxieneko tarifa 2.496) 100 (G.t. 2.496) 400 (G.t. 2.496) 83 (G.t. 2.496) 449 (G.t. 2.496) 14.975 998 (G.t. 4.992) 449 (G.t. 3.494) 21 42 60 90 120 15 30 1 (Gutxieneko tarifa 15) 0,60 (G.t. 15) 2,40 (G.t. 15) 0,50 (G.t. 15) 2,70 (G.t. 15) 90 6 (G.t. 30) 2,70 (G.t. 21) Nafarroako A.O.-40. zenbakia 2001.eko martxoaren 30a, ostirala PEZETAK EUROAK 6. TARIFA 7. TARIFA 8. TARIFA -Errepidea goi tentsioko linea batez gurutzatzea; zelaigunearen gaineko metro linealeko: -Errepidea behe tentsioko linea batez edo bestelako haribide batez gurutzatzea; zelaigunearen gaineko metro linealeko: -Eraginpeko eremuan dagoen eraldatze zentroko: Finketarako sarbideak, zoladurak, aparkalekuak edo espaloiak egin, konpondu eta atontzea: Harrobietako eta baso lanetako materialak gordetzea: -Sei hiletik behera: -Urtebetetik behera: -Urtebetetik gora: Bestelako obrak eta aprobetxamenduak: -Arbolak moztu eta landatzea: -Baskulak instalatzea: -Eraginpeko eremuan hobi septikoa ezartzea: -Lurpeko ur edo gas gordailua eta arketak egitea: -Informazio seinaleak eta kartelak ezartzea, unitateko: -Eraikinak lurreratzea: -Finkak zelaitu eta betetzea: -Aurreko ataletan sartzen ez diren obra mota guztietarako: 300 (G.t. 4.992) 166 (G.t. 3.494) 4.992 3.494 2.995 4.992 9.983 2.496 2.496 3.494 3.494 2.496 2.496 2.995 2.496 1,8 (G.t. 30) 1 (G.t. 21) 30 21 18 30 60 15 15 21 21 15 15 18 15 128. artikulua. Fidantzak. Emandako baimenen ondorioz errepideetan izan daitezkeen kalteen erantzukizunari dagokionez, zilegi izanen da honako fidantzak jartzeko agintzea: PEZETAK EUROAK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Errepidea "Topo" batekin gurutzatzea: Errepidea lurpetik gurutzatzea: Goi tentsioko linea airez gurutzatzea: Behe tentsioko linea airez gurutzatzea: Finketarako sarbideak: Egur ustiategiak: Errepideak fabrikako obrekin edo zubiekin gurutzatzea eta behin-behineko desbideak: Bestelako baimenak: 99.998 24.958 99.998 24.958 24.958 99.998 Obraren aurrek. % 6 (gutxienez 99.998) 24.958 601 150 601 150 150 601 Obraren aurrek. % 6 (gutxienez 601 euro) 150 129. artikulua. Salbuespenak. Tasatik salbu daude baimena beharrezkoa duten apaingarrizko landareen mintegiak eta nekazaritza plantazioak. IV. KAPITULUA Nafarroako Foru Komunitateko errepide sarean distantziak neurtzeko zerbitzua ematearen alderako tasa 130. artikulua. Zergagaia. Tasa honen zergagaia da Nafarroako Foru Komunitateko errepide sarean distantziak neurtzeko zerbitzuak ematea. 131. artikulua. Subjektu pasiboa. Tasa honen subjektu pasibo dira aurreko artikuluak aipatzen dituen zerbitzuak eskatzen dituzten pertsona fisiko nahiz juridikoak. 132. artikulua. Sortzapena. Tasa hau, zergagai den zerbitzua hartzeko eskabidea aurkezten denean bertan sortuko da. 133. artikulua. Tarifa.

Tasak honako tarifa izanen du:

Nafarroako errepide sareko bi punturen arteko distantziaren ziurta giri bakoitzeko: 9.983 pezeta (60 euro). XI. TITULUA Nekazaritza, Abeltzaintza eta Elikadura Departamentuaren tasak I. KAPITULUA Zerbitzu agronomikoen kudeaketa tekniko-fakultatiboaren alderako tasa 134. artikulua. Zergagaia Tasa honen zergagai dira nekazaritzako produkzioa sustatu, defen datu eta hobetzeko lan eta zerbitzuak, foru lege honetako 137. artikuluan aipatzen direnak. 135. artikulua. Subjektu pasiboa.

Tasa honen subjektu pasibo dira foru lege honetako 137. artikuluan aipatzen diren zerbitzu edo lanak erabiltzen dituzten pertsona fisiko nahiz juridikoak. 136. artikulua. Sortzapena.

Tasa zerbitzua ematen denean bertan sortuko da.

Hala ere, delako zerbitzu edo jarduera interesatuak eskatuta ematen denean, eskaeraren momentuan pagatuko da. 137. artikulua. Oinarriak eta tipoak. Tasa honako tarifa hauetan zehazten diren oinarri eta tipoen arabera eskatuko da: PEZETAK EUROAK 1. TARIFA 2. TARIFA -Establezimendu eta Zerbitzu Plagiziden Erregistroan inskribatzeagatik, hasierako ikuskapen fakultatiboa barne: -Establezimendu eta Zerbitzu Plagiziden Erregistroko inskripzioa berritzeagatik: -Hazi eta mintegiko landareen sortzaile, merkaturatzaile eta inportatzaileen Erregistroan inskribatzeagatik: Nekazaritza makinen erregistroan inskribatzeagatik eta traktore, motor eta beste nekazaritza makinetarako zirkulazio kartila emateagatik, nazionalak nahiz inportatuak, : berriak nahiz berreginak izan 2.829 1.497 998 Milako 2, saltzail. fakturako prezioaren gain, 299.994 pezetatik aurrera 17 9 6 (1.803 euro). 2001.eko martxoaren 30a, ostirala Nafarroako A.O.-40. zenbakia PEZETAK EUROAK 3. TARIFA Landare Biologiako laborategiaren analisiak: -Hozidura: -1.000 aleren pisua: -Purutasuna: -Hazi kontaketa: -Hazien indarra: -Nematodoak: -Onddoak: -Bakteriak: ELISA *(1-40 lagin): Proba biokimikoak: Inmunofluoreszentzia: PCR: -Birusa: ELISA *(1-40 lagin): PCR: -Intsektuen sailkapena: -Landareen sailkapena: -Zehaztu gabeko beste espezifikazioak: 998 500 500 500 998 3.993 2.496 3.993 2.496 1.497 2.995 3.993 2.995 998 998 1.997 6 3 3 3 6 24 15 24 15 9 18 24 18 6 6 12 138. artikulua. Salbuespena. Zerbitzu agronomikoen kudeaketa tekniko edo fakultatiboa tasatik salbu egonen da ofizialki deklaratutako izurritea dagoenean. II. KAPITULUA Nekazaritza, baso eta elikagai industriak antolatu eta defendatzearen alderako tasa 139. artikulua. Zergagaia Tasa honen zergagai dira Administrazioak dela ofizioz dela administratuek eskatuta nekazaritza, baso eta elikagai industriak antolatu eta defendatzearren egiten dituen lan, zerbitzu eta ikerketa hauek: a) Industria berriak instalatzeko espedienteak, lehengoak tokialdatu eta handitzekoak eta makinak ordeztekoak. b) Industriaren titularra edo sozietate izena aldatzeko espedien teak. c) Funtzionamendua baimentzeko espedienteak. 1. TARIFA. Industria berriak instalatu edo lehengoak handitzea. 2. TARIFA. Industrien tokialdaketa. 3. TARIFA. Makinak aldatzea. d) Nekazaritza, baso eta abere industrien gaineko zertifikatuak ematea. e) Nekazaritza, baso eta abere industriak kontrolatu, ikuskatu eta bertan lege indardunak betetzen diren begiratzea. 140. artikulua. Subjektu pasiboa. Tasa honen subjektu pasibo dira 142. artikuluan aipatu zerbitzu, lan edo ikerketak eskatzen dituzten pertsona fisiko nahiz juridikoak edo haien eragina hartzen dutenak, ofizioz egin badira. 141. artikulua. Sortzapena. Hurrengo artikuluko 1, 2, 3, 4, 6 eta 8. tarifetarako, tasa subjektu pasiboek beren eskaera aurkezten duten momentuan sortu eta kobratuko da. Hurrengo artikuluko 5. eta 7. tarifetarako, Administrazioak subjektu pasiboei ikuskapena egiteko erabakia jakinarazten dienean sortuko da tasa, eta zerbitzua ematen denean kobratuko. 142. artikulua. Oinarriak eta tipoak.

Tasa kobratzeko honako oinarri eta tipoak erabiliko dira:

Aplikatzeko oinarria (Instalazioaren edo handitzearen kapitala) Baimena Ukoa Pezetak Euroak Pezetak Euroak -4.999.900 pta./30.050 eurotaraino: -Hortik gora 75.000.153 pta. osatu arte eransten den 999.980 pezetako kopuru bakoitzeko (edo zatiko)/ Hortik gorako 6.010 euroko kopuru bakoitzeko 450.760 euro osatu arte: -999.980 pta. /6.010 euroko edo zatiko: 14.392 1.830 998 86,50 11 6 10.815 915 500 65 5,50 3 Aplikatzeko oinarria (Instalazioaren balioa) Baimena Ukoa Pezetak Euroak Pezetak Euroak -4.999.900 pta./30.050 euro osatu arte: -Hortik gora 75.000.153 pta. osatu arte eransten den 999.980 pezetako kopuru bakoitzeko (edo zatiko)/ Hortik gorako 6.010 euroko kopuru bakoitzeko 450.760 euro osatu arte: -999.980 pta. /6.010 euroko edo zatiko: 10.815 65 1.331 8 832 5 7.987 48 666 4 500 3 Aplikatzeko oinarria (Instalazio berriaren balioa) Baimena eta abian jartzea Pezetak Euroak -4.999.900 pta./30.050 euro osatu arte: -Hortik gora 75.000.153 pta. osatu arte eransten den 999.980 pezetako kopuru bakoitzeko (edo zatiko)/ Hortik gorako 6.010 euroko kopuru bakoitzeko 450.760 euro osatu arte: -999.980 pta. /6.010 euroko edo zatiko: 3.660 416 250 22 2,50 1,50 Nafarroako A.O.-40. zenbakia 2001.eko martxoaren 30a, ostirala 4. TARIFA. Industriaren jabea aldatzea. Aplikatzeko oinarria (Instalazioaren balioa) Baimena Ukoa Pezetak Euroak Pezetak Euroak -4.999.900 pta./30.050 euro osatu arte: -Hortik gora 75.000.153 pta. osatu arte eransten den 999.980 pezetako kopuru bakoitzeko (edo zatiko)/ Hortik gorako 6.010 euroko kopuru bakoitzeko 450.760 euro osatu arte: -999.980 pta. /6.010 euroko edo zatiko: 3.660 449 250 22 2,7 1,50 2.745 299 183 16,5 1,80 1,10 5. TARIFA. Denboraldiko industriak abiarazteko akta. Aplikatzeko oinarria (Instalazioaren balioa) Baimena Ukoa Pezetak Euroak Pezetak Euroak -4.999.900 pta./30.050 euro osatu arte: -Hortik gora 75.000.153 pta. osatu arte eransten den 999.980 pezetako kopuru bakoitzeko (edo zatiko)/ Hortik gorako 6.010 euroko kopuru bakoitzeko 450.760 euro osatu arte: -999.980 pta. /6.010 euroko edo zatiko: 3.660 449 250 22 2,70 1,50 2.745 299 183 16,5 1,80 1,10 6. TARIFA Nekazaritza, baso edo Azienda 1.997 pta. (12 euro) kobratuko industrien gaineko zertifikatuak ematea. dira zertifikatu bakoitzeko 7. TARIFA. Industriak ikuskatzeko bisitak, denboraldikoak izan ezik. Aplikatzeko oinarria (Instalazioaren balioa) Pezetak Euroak -4.999.900 pta./30.050 euro osatu arte: -Hortik gora 75.000.153 pta. osatu arte eransten den 999.980 pezetako kopuru bakoitzeko (edo zatiko)/ Hortik gorako 6.010 euroko kopuru bakoitzeko 450.760 euro osatu arte: -999.980 pta. /6.010 euroko edo zatiko: 5.408 699 349 32,50 4,20 2,10 8. TARIFA III. KAPITULUA Osasun dokumentuak eman eta produktu biologikoak aplikatzearen alderako tasa 143. artikulua. Zergagaia. Tasa honen zergagai da Administrazioak foru lege honetako 146. artikuluan definitzen diren zerbitzu fakultatiboak ematea. Enpresak kalifikatzeko dokumentuak 2.745 pta. 16,50 euro eman edo berritzeagatik. kobratuko dira kobratuko dira 144. artikulua. Subjektu pasiboa. Tasa honen subjektu pasibo dira foru lege honetako 146. artikuluan aipatzen diren zerbitzuak hartzen dituzten pertsona fisiko nahiz juridikoak. 145. artikulua. Sortzapena.

Tasa hau, zerbitzua ematen denean bertan sortu eta eskatuko da.

146. artikulua. Oinarriak eta tipoak.

Tasa kobratzeko honako oinarri eta tipoak erabiliko dira:

1. TARIFA. Jatorriaren eta osasunaren gida eta nazioarteko garraiorako osasun zertifikatua emateko zerbitzu, fakultatiboengatik. Dokumentu horiek frogatzen dute kasuko animaliak ez direla eremu kutsatu batekoak eta ez dutela gaitz infekzioso, kutsagarri edo parasitariorik besterenganatzen ahal denik. Dokumentu horiek beharrezkoak dira azienda tokialdatzeko. Arau indardunek agintzen dutenaren arabera: PEZETAK EUROAK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. -Ekidoak eta bobidoak, buruko: -Kirolerako ekidoak: Ardiak, ahuntzak eta zerbidoak, buruko: Zerriak, buruko: -Aurrerakoak eta gizentzekoak: -Hiltzekoak: -Umatzekoak: Hegazti eta untxiak, buruko: -Bizirik iraun eta hiltzekoak: -Ostrukak: Erlauntzak: Arrainak: Tarifa honetako 1-6 ataletan sartu gabeko beste animaliak: 200 500 20 20 30 60 1 200 100, erlauntzeko 2, kilogramoko Animal. balio estim. % 0,25 aplikatu. da. 1,20 3 0,12 0,12 0,18 0,36 0,006 1,20 0,60, erlauntzeko 0,012, kilogramoko Animal. balio estim. % 0,25 aplikatu. da. Jatorriaren eta osasunaren gidak eta nazioarteko garraiorako osasun zertifikatuak emateagatik, espezie guztietarako, gehienez 4.992 pezeta (30 euro) kobratuko dira, salbu eta larre-aldako aziendarentzat, orduan artaldeko 1.497 pezeta (9 euro) kobratuko baitira. Orobat, osasun gida edo nazioarteko garraiorako zertifikatua zenbat ere bururentzat ematen diren, betiere gutxienez 200 pezeta (1,20 euro) kobratuko dira. Kasu guztietan inprimakien balioa tasenari erantsiko zaio. 2001.eko martxoaren 30a, ostirala Nafarroako A.O.-40. zenbakia 2. TARIFA. Edozer arrazoirengatik 1. tarifarako aipatu dokumentuak kasuko Administrazio publikoak ezarrita dauzkan lan egun eta orduez landara ematen badira, orduan tasak 1. tarifarako ezarri direnak halako bi izanen dira. 3. TARIFA. Azienda profilaxiko kanpaina nahitaezkoetan eta arau indardunek produktu biologikoak aplikatzera behartzen duten beste kasuetan produktu horiek aplikatzeagatik, buruko: PEZETAK EUROAK 1. 2. 3. Ekidoak eta bobidoak: Zerri azienda: a) Esne zerriak: b) Gizentzekoak: c) Umatzekoak: Ardiak eta ahuntzak: a) Buru 1etik 20ra bitarte: b) 20 burutik 100era bitarte: c) 100etik gora: 100 30 50 75 50 998 lehenbiziko 20engatik eta 30na hortik gorakoengatik 3.411 lehenbiziko 100engatik eta gainerakoengatik 25na 0,60 0,18 0,30 0,45 0,30 6 lehenbiziko 20engatik eta 0,18na gainerakoarengatik 20,50 lehenbiziko 100engatik eta gainerakoengatik 0,15na Kasu guztietan Administrazioak jartzen dituen inprimaki eta produktuen zenbatekoa gehituko zaie tarifa horiei. 4. TARIFA. Lege indardunek agindu bezala epizootiak diagnostikatzeko laginak hartu eta produktuak aplikatzeagatik, tarifa hau kobratuko da buruko: PEZETAK EUROAK 1. 2. 3. 4. 5. Ekikoak eta bobidoak: Ardiak eta ahuntzak: Zerriak: Ostrukak: Bestelako hegaztiak eta untxiak: 749 75 250 749 75 4,50 0,45 1,50 4,50 0,45 5. TARIFA PEZETAK EUROAK Ekidoen erreseina: 2.995 buruko 18 buruko 6. TARIFA PEZETAK EUROAK Azienda ustiategiaren, erroldaren edo osasun egoeraren gaineko datuak dituzten beste zertifikatu edo dokumentuak emateagatik: 998 6 7. TARIFA PEZETAK EUROAK Europako Batasunean animalia biziak trukatzen aritzen diren agenteak erregistratzeagatik, eta animalia biziak garraiatzen dituzten ibilgailuak erregistratzeagatik: 2.496 erregistroko 15 erregistroko 8. TARIFA. Zezen ikuskizunetako albaitari lanagatik: Pezetak/Albaitaria Euroak/Albaitaria 1. 2. Zezenketak eta pikadoreekiko zekorketak: a) Iruñeko zezen plazan: b) Beste plazetan: Bestelako zezen ikuskizunak: a) Iruñeko zezen plazan: b) Beste plazetan: 35.989 27.004 24.956 18.003 216,30 162,30 150 108,20 9. TARIFA. Azienda ustiategiekin eta animaliekin zerikusia duten dokumentuak eta identifikazio unitateak emateagatik: PEZETAK EUROAK -Azienda ustiategien erregistroko inskripzioa egin edo aldatzeagatik: -Azienda txartela emateagatik: -Behi aziendarentzako identifikazio unitateko (arrakadak): -Bikoiztutako behi arrakadako: -Behi azienda identifikatzeko dokumentu bikoiztua emateagatik: 500 500 100 299 998 3 3 0,60 1,8 6 Nafarroako A.O.-40. zenbakia 2001.eko martxoaren 30a, ostirala 10. TARIFA. Azienda Laborategira bidalitako laginak analizatzeagatik: Pezetak/Analisiko Euroak/Analisiko 1. 2. Analisi serologikoak: -Aglutinazio azkarra: -Plakako aglutinazioa: -Osagarria finkatzea: -Inmunodifusio erradiala: -Hemoglutinazioaren inhibizioa: -Elisa: Analisi mikrobiologikoak: -Klostridiuma, enterobakterioak atzematea: -Salmonelak atzematea: 150 500 749 500 500 500 1.497 3.494 0,90 3 4,50 3 3 3 9 21 147. artikulua. Salbuespenak Albaitari zerbitzu fakultatiboak eta Azienda Laborategira bidalitako laginen analisia tasatik salbu egonen dira delako jarduera kasuko us tiategian azienda saneamenduko kanpainen exekuzio programaren barrenean egiten bada. IV. KAPITULUA Produktu zoosanitarioak saltzeko establezimenduak ikuskatzearen alderako tasa 148. artikulua. Zergagaia.

Tasa honen zergagaia da produktu zoosanitarioak saltzeko esta blezimendu eta delegazioak administrazioak urtean behin ikuskatu eta ikertzea. 149. artikulua. Subjektu pasiboa. Tasa honen subjektu pasibo dira zergagai diren zerbitzuak hartzen dituzten pertsona fisiko nahiz juridikoak. 150. artikulua. Sortzapena.

Tasa zerbitzua ematen denean bertan sortu eta eskatuko da.

151. artikulua. Oinarriak eta tipoak.

Tasa kobratzeko honako oinarriak eta tipoak erabiliko dira:

PEZETAK EUROAK -Delegazioko 4.992 30 -Saltokiko 2.496 15 V. KAPITULUA Nafarroako Mahastizaintza eta Enologi Zentroko laborategian analisiak egitearen alderako tasa 152. artikulua. Zergagaia Tasa honen zergagai dira foru lege honetako 155. artikuluak aipa tzen dituen zerbitzuak, Nafarroako Mahastizaintza eta Enologi Zentroak emanak. 153. artikulua. Subjektu pasiboa.

Tasa honen subjektu pasibo dira foru lege honetako 155. artikuluak aipatzen dituen zerbitzuak, berek eskatuta nahiz ofizioz, ematen zaizkien pertsona fisiko nahiz juridikoak. 154. artikulua. Sortzapena.

Tasa zerbitzua ematen denean bertan sortuko da.

Hala ere, zerbitzua interesatuak eskatuta ematen bada, eskabidea aurkezten denean eskatuko da. 155. artikulua. Tarifa.

Tasak honako tarifa izanen du:

Muztioak, ardoak, mistelak, ozpinak, beste mahaskiak, likoreak, patxarana eta antzeko edari alkoholikoak. KOD DESKRIPZIOA PREZIOA PEZETAK EUROAK 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 BEREGANATUTAKO ALKOHOL GRADUA 20/20 20ºKO DENTSITATEA 20º-KO DENTSITATE ERLATIBOA ALKOHOL GRADUA OSOTARA ALKOHOL GRADUA PISUAN AZIDOTASUN HEGASKOR AZETIKOA AZIDOTASUN TARTARIKOA OSOTARA AZIDOTASUN SULFURIKOA OSOTARA AZIDOTASUN FINKOA ANHIDRIDO SULFUROSO LIBREA ANHIDRIDO SULFUROSOA OSOTARA AZIDO SORBIKOA AZIDO ZITRIKOA AZIDO TARTARIKOA AZIDO MALIKOA AZIDO LAKTIKOA MARTY METODOKO SULFATOAK HARTZIDURA MALOLAKTIKOA ERRAUTSAK ERRAUTSEN ALKALINOTASUNA SODIOA KALTZIOA BURDINA KOBREA AZIDO SALIZILIKOA ESTRAKTU LEHORRA OSOTARA ESTRAKTU LEHOR LURRUNDUA ESTRAKTU LEHOR ERREDUZITUA ESTRAKTU EZ ERREDUKTOREA AZUKREAK OSOTARA SAKAROSA ZINKA pH GAI KOLORE-EMAILE ARTIFIZIALA KONPOSATU FENOLIKOAK OSOTARA (IND. FOLIN) IOI-KLOROTAN ADIERAZITAKO KLORUROAK FLUORRA BROMUROAK POTASIOA POLIFENOL OXIDASA INDIZEA 183 78 166 473 183 261 261 261 261 116 116 892 316 316 577 577 378 525 316 210 525 577 577 577 892 146 262 294 294 324 324 577 236 577 419 393 393 378 525 358 1,10 0,47 1,00 2,84 1,10 1,57 1,57 1,57 1,57 0,70 0,70 5,36 1,90 1,90 3,47 3,47 2,27 3,15 1,90 1,26 3,15 3,47 3,47 3,47 5,36 0,88 1,57 1,77 1,77 1,95 1,95 3,47 1,42 3,47 2,52 2,36 2,36 2,27 3,15 2,15 2001.eko martxoaren 30a, ostirala Nafarroako A.O.-40. zenbakia KOD DESKRIPZIOA PREZIOA PEZETAK EUROAK 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1099 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1111 1200 1201 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1260 1261 1262 1263 1264 1266 1267 1357 1500 3001 3005 LI.1 LI.2 VI.2 VI.6 VI.A VI.B VI.C VI.D VI.E VI.F VI.Q KOLORE-EMAILEAREN INTENTSITATEA DENTSITATE OPTIKOA 420 NM KLOROPIKRINAREN DEGRADAZIOZKO KONPOSATUAK AZETALDEHIDOA METANOLA DENTSITATE OPTIKOA 520 NM HIBRIDOEN PRESENTZIA GLUKOSA 5-NITROFURILAKRILIKOA DIETILENGLIKOLA GOI-ALKOHOLAK 2 BUTANOLA 1 PROPANOLA ESEKIDURAKO FERROZIANUROA DISOLUZIOKO FERROZIANUROA ISOBUTANOLA 1 BUTANOLA ARTSENIKOA ISOAMILIKOAK AZIDO GLUKONIKOA DENTSITATE OPTIKOA 620 BAKTERIO KONTAKETA UFC/ML-TAN ADIERAZIA LEGAMIA KONTAKETA UFC/ML-TAN ADIERAZIA LIZUNAK UFC/ML-TAN ADIERAZIAK EZAUGARRI ORGANOLEPTIKOAK FURFUROLA EDUKI GARBIA FRUKTOSA ESTRAKTUAREN HONDARRA DENTSITATE OPTIKOA 280 NM DENTSITATE OPTIKOA 537 NM BEAUME GRADUA BRIX GRADUA ETIL AZETATOA LIKOREEN AZIDOTASUNA OSOTARA EGONKORTASUN PROBAK GLUKOSA-FRUKTOSA ERLAZIOA AZUKRE ERREDUKTOREAK KLARIFIKAZIO GRADUA KOLMATAZIO INDIZEA SULFURIKOKO AZIDOTASUN HEGASKORRA MEQ/L-KO AZIDOTASUN HEGASKORRA MEQ/L-KO AZIDOTASUNA OSOTARA TONALITATEA POTENTZIAKO GRADUA ALIL ISOTIOZIANATOA METIL AZETATOA MAGNESIOA METIL ISOTIOZIANATOA DENTSITATE OPTIKOA 440 NM BEHAKETA MIKROSKOPIKOA AZIDO SORBIKOA AZIDOTASUN AZETIKOA OSOTARA BASE NITROGENATUAK ANTOZIANOAK ANTOZIANOEN IONIZAZIO INDIZEA KATEKINAK UHERTASUNA NEFELOMETRIA BIDEZ ZEHAZTEA ERREFRAKZIO INDIZEA GRADU IGARGARRIA GLIZERINA ALKOHOMETRO ETA TERMOMETROEN KALIBRAZIOA TECNICON GRADUA GRADU KOMERTZIAL BALIOKIDEA PROTEINAK BEAUME GRADUA MUZTIOETAN HONDAR LEHORRA BERUNA PROZIMIDONA ERREAKTIBOEN KONPROBAZIOA ALKOHOL GRADU GORDINA KONDUKTIBITATEA JALKINAK ANALISI DESTILATUAK LIKOREEN ESPORTAZIOA OSOTARA GOI ALKOHOLAK ATALEZ ATAL OSOTARAKO ESTERRAK ETIL AZETATOAN ADIERAZIAK ARDOEN ESPORTAZIOA AUSTRIAKO ANALISIAK GRANEL ESPORTAZIOA MUZTIOEN ESPORTAZIOA ZERTIFIKATU INGELESA ANALISI OSOA AZUKREAK BARNE 146 78 1206 512 504 78 577 315 472 577 512 120 120 393 393 120 120 577 120 577 78 236 236 236 156 378 131 315 236 78 78 472 183 262 262 473 399 324 236 236 262 262 262 262 158 631 262 524 631 78 262 892 262 472 419 419 419 131 158 158 500 366 183 316 367 472 262 577 577 577 183 236 131 1580 1680 525 525 525 1680 1680 1680 1680 1890 631 0,88 0,47 7,25 3,08 3,03 0,47 3,47 1,90 2,84 3,47 3,08 0,72 0,72 2,36 2,36 0,72 0,72 3,47 0,72 3,47 0,47 1,42 1,42 1,42 0,94 2,27 0,79 1,90 1,42 0,47 0,47 2,84 1,10 1,57 1,57 2,84 2,40 1,95 1,42 1,42 1,57 1,57 1,57 1,57 0,95 3,79 1,57 3,15 3,79 0,47 1,57 5,36 1,57 2,84 2,52 2,52 2,52 0,79 0,95 0,95 3,00 2,20 1,10 1,90 2,20 2,84 1,57 3,47 3,47 3,47 1,10 1,42 0,79 9,50 10,10 3,15 3,15 3,15 10,10 10,10 10,10 10,10 11,36 3,79 Nafarroako A.O.-40. zenbakia 2001.eko martxoaren 30a, ostirala VI. KAPITULUA

Nekazaritzako Elikagaien Kalitate Ataleko Analisi Instrumentalen Bulegoaren Laborategiko tasak 156. artikulua. Zergagaia Tasa honen zergagai dira Nekazaritzako Elikagaien Kalitate Ataleko Analisi Instrumentalen Bulegoaren Laborategiak erakunde ofizial nahiz pribatuek edo partikularrek eskatuta egiten dituen entsegu eta lanak. 157. artikulua. Subjektu pasiboa. Tasa honen subjektu pasibo dira entsegua edo lana eskatzen duten erakunde edo partikularrak. 158. artikulua. Sortzapena. Tasa hau, zergagai den zerbitzua hartzeko eskabidea aurkezten denean bertan sortuko da. 159. artikulua. Tarifa.

Tasak honako tarifa izanen du:

Nekazaritzako elikagaien kalitate ataleko analisi instrumentalen bulegoaren laborategiko analisien alderako tasak 1. TARIFA Banakako parametroen analisia Pezetak/parametroko Euroak/parametroko 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Analisi teknika errazak erabili behar diren analisiak: teknika ez instrumentalak, neurketa azkarrak edo kalkulua (bolumetria, grabimetria, konduktimetria, termometria, potentziometria, kontaketak, behaketa mikroskopikoa, analisi organoleptikoa .): Teknika espektrofotometrikoak (UV-VIS, garraren fotometria, absortzio atomikoa, kolorimetria .), ondorengo teknika kromatografikoak (papera, geruza mehea, .), polarografia eta boltametria, . erabiliz egiten diren analisiak: Gas kromatografia, eraginkortasun handiko likidoen kromatografia, ionikoa edo antzekoak erabiliz egiten diren analisiak: Espezifizitate handiko detektoreak erabiltzen badira (GC-MS, HPLC-MS, .): Honako analisi motetarako laginak prestatzea: -Teknika espezifikoak (inmunologikoak .): -Bestelakoak (EFS, heze bidezko digestioa, mineralizazioa, destilazioa .): Zehaztu gabeko beste parametroak: 1.198 2.496 3.993 4.992 1.997 832 aurrekoen antzaren arabera 7,20 15 24 30 12 5 aurrekoen antzaren arabera 2. TARIFA Analisi osoak Pezetak/Lagineko Euroak/Lagineko 2.1 2.2 2.3 Kontserben kalitatea kontrolatzea: Ureztatze uraren analisia: Metodo multirresiduoak (= 5 parametro): 2.995 2.995 9.983 18 18 60 VII. KAPITULUA Jatorrizko Deituren, Berariazko Deituren edo Adierazpen Geografiko Babestuen kontseilu arau-emaileen zerbitzuen alderako tasak 160. artikulua. Zergagaia Tasa honen zergagaia da Jatorrizko Deituren, Berariazko Deituren edo Adierazpen Geografiko Babestuen kontseilu arau-emaileek honako zerbitzuak ematea: 1. Kontseilu arau-emaileen erregistroetan inskribatzea. 2. Zertifikazioak eta bestelako ekintzak, hala nola mahats bilketa, ardogintza, izakinen kantitatea eta Jatorrizko Deituren, Berariazko Deituren edo Adierazpen Geografiko Babestuen babespeko beste jarduera osagarriak kontrolatzea. 3. Jatorri zertifikatuak, zirkulazio bolanteak eta fakturen ikus-onespenak ematea, zigiluak saltzea, etiketak, kontraetiketak, besokoak, ontziak, zigilatze edo markatze lanak. 161. artikulua. Subjektu pasiboa. 1. Tasa honen subjektu pasibo dira zergagai diren zerbitzuak eskatzen dituzten edo ematen zaizkien pertsona eta erakundeak. 2. Betiere honakoak izanen dira tributu zorraren erantzule: kontseilu arau-emaileen erregistroetan inskribaturik dauden ustiategien, industrien, plantazioen, ardandegien, etxaldeen, hiltegien, zatikatze-gelen edo biltegien titularrak. 162. artikulua. Sortzapena eta kudeaketa. 1. Tasa hau zergagai diren zerbitzuak eskatzen direnean edo horiek ematen hastean sortuko da. Hala ere, zilegi izanen da tasa aurrez pagatzeko eskatzea, kasuko zerbitzua eman ahal izateko subjektu pasiboak hartarako autokitapena eginik. 2. Inskribatzearen alderako tasa urtean behin sortuko da. Hasierako kitapena inskripzioaren unean sortuko da eta urtebeteko sari bati dagokion kopuruan eskatuko, inskribatzearen data edozein dela ere. 163. artikulua. Tarifa.

Tasak honako tarifa izanen du:

1. tarifa. Erregistroan inskribatutako plantazioetarako, baldin haien nekazaritzako elikagaien produkzioa Jatorrizko Deitura, Berariazko Deitura edo Adierazpen Geografiko Babestuak babestutako produktuak egiteko erabiltzen bada. a) Tasaren zerga-oinarria honela kalkulatuko da: interesatu bakoitzak bere izenean inskribaturik daukan hektarea kopurua bider eremu horretan eta aurreko kanpainan hektarea bateko produkzioak izan zuen batez besteko balioa. b) Ehuneko 1eko karga tasa aplikatuko da. 2. tarifa. Erregistroan inskribatu gaztandegietan entregatutako ardi esnearen gaineko tasa, baldin eta Jatorrizko Deituraren babespeko gaztak egiteko erabiltzen bada. a) Tasaren zerga-oinarria kalkulatzeko entregatutako esne kopurua eta aurreko kanpainan esneak izan zuen batez besteko prezioa biderkatuko dira. b) Ehuneko 1eko karga tasa aplikatuko da. 3. tarifa. Kasuko Adierazpen Geografiko Babestuaren babespeko produktuak egiteko erabiltzen diren animalien gainean. a) Tasaren zerga-oinarria honela kalkulatuko da: interesatu bakoitzak Adierazpen Geografiko eta Babestuaren babespean daukan animali kopurua bider kasuko animaliaren produkzioak aurreko kanpainan izan duen batez besteko prezioa. b) Ehuneko 1eko karga tasa aplikatuko da. 4. tarifa. Produktu babestuak oro har. a) Tasaren zerga-oinarria kalkulatzeko babespeko produktuaren unitateko prezio batez bestekoa bider saldutako kantitate edo bolumena eginen da. b) Ehuneko 1,5eko karga tasa aplikatuko da. 5. tarifa. Jatorri zertifikatuak, zirkulazio bolanteak, fakturen ikus-onespenak eta antzeko dokumentuak emateko eskubideen gainean. a) Tasaren zerga-oinarria balio dokumentatuari dagokiona izanen da. b) Zertifikatuko, zirkulazio bolanteko, fakturen ikus-onespeneko edo antzeko dokumentu bakoitzeko 500 pezeta (3 euro) eskatuko da. 6. tarifa. Etiketak, kontraetiketak, zigiluak, plakak, besokoak eta ontziak saldu eta ematea eta zigilatze edo markatze lanak egitea. a) Tasaren zerga-oinarria balio dokumentatuari dagokiona izanen da. b) Kostu prezioaren halako biko zenbatekoa eskatuko da. 164. artikulua. Erabilera. Kapitulu honetan arautu diren tasen ordainketak sortzen dituen baliabideak Nafarroako Foru Komunitatean ezarri diren Jatorrizko edo Berariazko Deituren eta Adierazpen Geografiko Babestuen kontseilu arau-emaileak finantzatzeko erabiliko dira, dagokien zatian. 2001.eko martxoaren 30a, ostirala Nafarroako A.O.-40. zenbakia XII. TITULUA Industria eta Teknologia, Merkataritza,

Turismo eta Lan Departamentuko tasak I. KAPITULUA Industria, energia, meatze eta metrologia zerbitzuen alderako tasak 165. artikulua. Zergagaia. Tasa honen zergagai dira foru lege honetako 168. artikuluak aipatzen dituen industria, energia, meatze eta metrologia zerbitzuak, ofizioz nahiz interesatuak eskatuta emanak, honako sailkapen honen arabera: A) Industria, energia, meatze eta metrologia gaietako zerbitzu ko munak. B) Industria zerbitzuak. C) Kontrol metrologikorako zerbitzuak. D) Energia zerbitzuak. E) Meatze zerbitzuak. F) Segurtasun industrialeko zerbitzuak. 166. artikulua. Subjektu pasiboa. Tasa honen subjektu pasibo dira kapitulu honek aipatzen dituenetako edozein zerbitzu eskatu edo ematen zaien pertsona fisiko nahiz juridikoak. Zergadunaren ordezko dira zerbitzua hirugarren bati ematea eskatzen dutenak. 167. artikulua. Tasaren Sortzapena. Tasa zerbitzua ematen denean bertan sortuko da. Hala ere, aurrez pagatzeko eskatuko da, hartarako behin-behineko kitapena eginik, espedientea hasten denetik, dela ofizioz dela interesatuak eskatuta. Behin interesatuak eskatuta espedientea hasi ondoren hark uko egiten badio espedienteak aurrera egiteari, aplikatzekoa den tarifaren ehuneko 35eko tasa eskatuko zaio. 168. artikulua. Tarifa.

Tasak honako tarifa izanen du:

A) Industria, energia, meatze eta metrologia gaietako zerbitzu ko munak: 1. Oinarrizko tarifa: Zerbitzuaren tasa kalkulatzeko aintzat hartzen bada makina, ekipo edo instalazioetako aurrekontua, teknikari baimendu batek edo instala zio edo ekipoaren titularrak edo erabiltzaileak berak dokumentazio teknikoan deklaraturik. Instalazioaren balioa oinarri PEZETAK 998.316 pezetaraino: 998.317 pezetatik 4.991.580ra bitarte: 4.991.581 pezetatik 9.983.160ra bitarte: 9.983.160tik gora: 5.990 11.980 23.960 Oinarria euro bihurtzearen ondoriozkoa Tasa muga: 499.158 Instalazioaren balioa oinarri EUROAK 6.000 euroraino: 6.000,01 eurotik 30.000ra bitarte: 30.000,01 eurotik 60.000ra bitarte: 60.000tik gora: 36 72 144 84 + 10*N N = euro hamar milakoen kopurua Hamar milakoen zatiak gorantz borobilduz Tasa muga: 3.000 Oinarri horri, zerbitzuen arabera koefiziente zuzentzaileak edo kopuruak aplikatuko zaizkio. 2. Erregistro Berezietako inskripzioak, segurtasun industrialaren edo kontrol metrologikoaren arloetan aritzeko baimena dakartenak. PEZETAK EUROAK 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.2 Industria eta Teknologia, Merkataritza, Turismo eta Lan Departamentuaren eskumenekoak diren erregelamendu edo arauen peko jardueretan aritzeko gaitasuna frogatzen duten dokumentuak. Azterketa eskubideak: Lanbide txartelak ematea: Enpresa zertifikatuak edo Enpresa Kalifikazioko Dokumentuak (EKD) ematea: Txartela, enpresa zertifikatuak edo Enpresa Kalifikazioko Dokumentuak (EKD) berritzea: Nafarroako Foru Komunitatean aritzeko baimena duten Kontrol Erakundeen erregistroa: Produktu, ekipo eta instalazioak abiarazi, kontrolatu eta errebisatzeko jarduerekin lotura duten erregistroak edo zerbitzuak, kontrol eta errebisio metrologikoak, Administrazioaz kanpoko erakunde baimendunek eginak. Eginaldiko: 1.664 2.496 4.992 1.997 4.992 500 10 15 30 12 30 3 3. Erregistratu diren segurtasun instalazioen gaineko zertifikatu eta txostenak eta segurtasun industrialaren alorrean aritzeko eskumenen gainekoak. PEZETAK EUROAK 3.1 3.2 Zehapenik ezaren edo Erregelamendupeko arloetan aritzeko eskumenak frogatzeko ziurtagiria: Erregistratu edo baimendu diren instalazioen gaineko ziurtagiriak: 4.992 4.992 30 30 4. Desjabetzeko eta onura publikoa deklaratzeko prozedurak. PEZETAK EUROAK 4.1 4.2 4.3 Onura publikoa deklaratzea: Berehala okupatu beharra deklaratzea: Nahitaez desjabetu eta bide zorra ezartzeko prozedura: . Espedientea hasteagatik: . Okupazio akta batengatik: 11.980 4.992 9.984 7.487 72 30 60 45 Nafarroako A.O.-40. zenbakia 2001.eko martxoaren 30a, ostirala 5. Abiatzeko administrazio-baimena behar duten jarduera edo instalazioak. PEZETAK EUROAK 5.1 5.2 5.3 Beste ataletan sartu gabeko instalazioen administrazio baimena eta abiatzea: Dokumentazio teknikoa aurkeztea beharrezko duten instalazioak aldatu edo handitzea: Instalazioen erabiltzaileen titulartasuna aldatzeko tarifak: Oinarrizko tarifaren % 150 Aurreko 5.1 puntuan aipatu tarifen menpe egonen dira 2.496 15 6. Segurtasun industrialeko erregelamenduen peko edo araudi industrialen peko diren eta administrazio baimenik behar ez duten jarduerak eta instalazio teknikoak erregistratzea. PEZETAK EUROAK 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 Zerbitzuaren hasiera tramitatu edo legeztatzeko proiekturik edo zuzendaritza teknikorik behar ez duten instalazioak, enpresa edo instalatzaile baimenduen dokumentazio teknikoa baizik, eta instalazioaren aurrekontua 499.158 ptatik.-3.000 euro- beherakoa bada: Proiektua eta hots emate teknikoa behar duten instalazioak: EBaren zuzentarauen transposizioz arautzen diren instalazioak, proiektua aurkezterik behar ez dutenak: Dokumentazio teknikoa aurkeztea behar duten instalazioak aldatu edo handitzea: Instalazioen erabiltzaileen titulartasuna aldatzeko, honako tarifak izanen dira: 2.496 15 Oinarrizko tarifaren % 100 14.975 90 Aurreko 6.1 eta 6.2 puntuetako tarifen menpe egonen dira, dokumentazio teknikoa nolakoa den. 1.664 10 7. Enpresei auditoriak egitea industri segurtasunaren eta kalitatearen arloan. PEZETAK EUROAK Enpresei eta profesionalei auditoriak egitea industri segurtasunaren eta kalitatearen arloan: 19.966 120 8. Instalazioak, produktuak eta pertsona edo entitateen konpetentzia ikuskatu, egiaztatu edo kontrolatzea, erregelamenduak agindutako tramitazioaz landara. PEZETAK EUROAK 8.1 8.2 Patenteak eta baliagarritasuneko ereduak abiarazteko ikuskapenak: Produktuak, aparatuak, proiektuak eta instalazioak kontrolatu, probatu edo erkatzea, edo Departamentuko langileek egiten dituzten bestelako ikuskapenak, dela ofizioz dela parte batek eskatuta, beste tarifetan aurreikusita egon ez eta administrazio espedienteak erregelamenduak aginduta tramitatzearen ondoriozkoak ez badira: 9.984 11.980 60 72 9. Aurreko ataletan aurreikusi gabeko ziurtagiri edo txostenak. PEZETAK EUROAK Ikuskatzerik eta beste administrazio erregistroetan inskribatzerik behar ez duten ziurtagiriak, industria, energia, meatze, kontrol metrologiko eta segurtasun industrialaren arloetakoak, A) ataleko beste tarifetan aurreikusi gabekoak: 1.664 10 B) Industria zerbitzuak.

Establezimendu industrialen erregistroan inskribatzea eta aldaketak egitea.

PEZETAK EUROAK 1 Establezimendu industrialen erregistroa: 1.1 Industria, handitze eta aldaketa berriak: A-1 ataleko oinarrizko tarifaren % 100, oinarritzat makina guztien balioa hartuta edo inskribatzen den makina aldaketaren balioa. Alokairuan edo leasing delakoan hartutako makinak oinarrian sartuko dira.

1.2 Titulartasun aldaketa eta tokialdaketa: 4.992 30 1.3 Inskribatutako datuen errebisioak: 1.997 12 1.4 Tarifa kalkulatzeko oinarritik kanpo utziko da erregelamendupeko instalazio teknikoak abiaraztearen tarifa zehazteko kontutan hartu diren makinen balioa. Betiere gutxieneko tarifa 5.990 pta. -36 euro- izanen da.

2438 2001.eko martxoaren 30a, ostirala Nafarroako A.O.-40. zenbakia PEZETAK EUROAK 2 3 Zerbitzu enpresen erregistroa: 2.1 Zerbitzu enpresa berriak: 4.992 30 2.2 Titularra aldatzea: 2.496 15 2.3 Aldaketak edo errebisioak: 1.997 12 Segurtasun eta kalitate industrialaren gaietan Administrazioarekin elkarlanean aritzen diren enpresen erregistroa: 3.1 Administrazioarekin elkarlanean aritzen diren enpresa berriak: 4.992 30 3.2 Titularra aldatzea: 2.496 15 3.3 Aldaketak eta errebisioak: 1.997 12 C) Kontrol metrologikoa egiteko zerbitzuak: 2. Kontrol metrologikoaren erregistroaren ingurukoak. 3. Hasburuko egiaztapena, EE egiaztapenaren eta lehen egiazta- Ofizioz nahiz parte batek eskatuta ondoren zerrendatzen diren eta penen ingurukoak. metrologia legalak eskatzen dituen zerbitzuak ematea. 4. Konpondu edo aldatu ondorengo egiaztapenaren eta epez 1. Eredua onetsi, erabilera metrologikorako baimenak eman, la epeko egiaztapenaren ingurukoak. borategiak prestatu edo bestelako kontrol erakundeen inguruko zerbi tzuak. 5. Erreklamazioen ondoriozko egiaztapenen ingurukoak. PEZETAK EUROAK 1 2 3 4 5 1.1 2.1 3.1 3.2 4.1 4.2 Eredua onestea, eredu onespena aldatzea, erabilera metrologikoa baimentzea, laborategiak edo beste kontrol erakundeak baimendu edo gaitzea, aparatu metrologikoen eredu onespena luzatzea, erabilera metrologikoko ziurtagiriak eta entsegu metrologikoen ziurtagiriak. Tramitazioaren tarifa, ereduaren edo tipo familiaren arabera: Laborategiak, baimenduak nahiz gaituak, tokialdatu, handitu eta aldatzea. Tramitatzearen tarifa: Kontrol Metrologikoaren Erregistroan inskribatzea. Tramitatzearen tarifa: Kontrol Metrologikoaren Erregistroko beste tramitazioak. Unitateko tarifa: Hasburuko egiaztapena, Europako Batasunaren egiaztapena eta lehen egiaztapenak. Administrazioak eginak: Egiaztapen etiketa eta/edo ziurtagiria emateagatik: Aparatuko: Laborategi gaitu batek edo egiaztapen erakunde baimendu batek eginak. Egindako zerbitzua ofizialki erregistratzeko tarifa. Aparatuko: Konpondu edo aldatu ondorengo egiaztapena eta epez epeko egiaztapena: Administrazioak eginak: Egiaztapen etiketa eta/edo ziurtagiria ematearen alderako tarifa: Aparatuko: Laborategi gaitu batek edo egiaztapen erakunde baimendu batek eginak. Egindako zerbitzua ofizialki erregistratzeko tarifa: Aparatuko: Erreklamazioen ondoriozko egiaztapenak. Egiaztapen horiek tramitatzeko tarifak. Erreklamazioko: 14.975 7.487 4.992 1.664 1.664 250 1.664 250 1.664 90 45 30 10 10 1,50 10 1,50 10 D) Energia zerbitzuak.

Energia produzitu, garraiatu eta banatzeko instalazioak baimentzeko zerbitzuak ematea, ofizioz nahiz interesatuak eskatuta.

PEZETAK EUROAK 1 Energia eta energia produktuak produzitu, garraiatu, banatu eta eraldatzeko instalazioetarako administrazio baimenak A-1 ataleko oinarrizko eman eta haiek abiaraztea. tarifaren % 150 aplikatuko da 2 Proiektua aurkezterik behar ez duten energia produzitzeko instalazioak abiaraztea: 23.960 144 3 Araubide bereziko produzitzaile izaera ematea eta Araubide bereziko produzitzaileen erregistroan inskribatzea: 5.990 36 4 Erregelamendu teknikoen peko instalazioak, administrazio A-6.1 edo A-6.2 ataletako tarifen baimenik behar ez dutenak. menpe daude, dokumentazio teknikoa nolakoa den 5 Eguzkitik lorturiko energia alternatiboen (hau da, termikoaren edo Ez dute tasarik fotovoltaikoaren) instalazioetarako laguntzak jasotzen dituzten ordaindu beharko energia sortzeko instalazioak. Nafarroako A.O.-40. zenbakia 2001.eko martxoaren 30a, ostirala E) Meatze zerbitzua. Esploratzeko baimenak, ikertzeko baimenak eta baliabide mineralak ustiatzeko kontzesioak ematea eta meatze lanekin lotura duten beste zerbitzuak. PEZETAK EUROAK 1 A) ataleko baliabideak aprobetxatzeko baimenak: 24.958 150 2 Urak mineraltzat deklaratzea eta baliabideak B) atalekotzat kalifikatzea: 24.958 150 3 B) ataleko baliabideak aprobetxatzeko baimena ematea: 49.916 300 4 Esploratzeko baimenak tramitatzea: 4.1 Lehenbiziko 300 meatze koadrikulak: 282.856 1.700 4.2 300etik gorako koadrikulako: 500 3 5 Ikertzeko baimenak tramitatzea: 5.1 Lehenbiziko koadrikula: 282.856 1.700 5.2 Hortik gorako koadrikulako: 1.997 12 6 Ikertzeko baimenaren ondoriozko kontzesioa tramitatzea: 6.1 Lehenbiziko koadrikula: 282.856 1.700 6.2 Hortik gorako koadrikulako: 4.659 28 7 Zuzenean ustiatzeko kontzesioa tramitatzea: 7.1 Lehenbiziko koadrikula: 395.167 2.375 7.2 Hortik gorako koadrikulako: 4.659 28 8 Baimen edo kontzesio titulatuei partez uko egitea: Aurreko tarifen arabera egokitzen dena 9 Meatze eskubideak eskualdatzea: 9.1 A) eta B) ataletako baliabideak: 14.975 90 9.2 Ikertzeko eta esploratzeko baimenak: 19.966 120 9.3 Ustiapen kontzesioak: 29.949 180 Baimen edo kontzesio osoa eskualdatzen ez bada eta perimetro berriak mugatu behar badira, jatorrizko meatze eskubidearen titularrari aplikatuko zaio mugatu beharreko baimen edo kontzesio berriko koadrikula kopuruari dagokion zenbatekoa; eta eskuratzaileari, eskualdatzen den koadrikula kopuruari dagokion zenbatekoa, aurreko 4.etik 7. atalerako tarifen arabera. 10 Soberakinen ematea: 282.856 1.700 11 Meatze kontzesioetako lan kontzentrazioa: 29.949 180 12 Ohiz kanpoko meatze segurtasunerako bisitak (istripuak, segurtasun baldintzak egiaztatzea eta abar): 11.980 72 13 Lehergaien erabileraren gaineko txostenak: 9.983 60 14 Lan planak eta lehertze proiektuak A-1 ataleko oinarrizko erkatu eta onestea: tarifaren % 100 aplikatuko da 15 Onura establezimenduak eta bestelako meatze A-1 ataleko oinarrizko instalazioak ezartzeko edo aldatzeko baimenak. tarifaren % 100 aplikatuko da F) Segurtasun industrialerako zerbitzuak. Ofizioz nahiz interesatuak eskatuta segurtasun industrialaren inguruko zerbitzuak ematea honako arloetan: instalazio erradioaktiboak, eraikinetako instalazio termikoak, instalazio frigorifikoak, erregaiak eta produktu kimikoak biltegiratzea, jasogailuak, presiopeko aparatu eta ekipoak, ur hornidura, ibilgailuak eta segurtasun industrialerako erregelamendu baten edo araudi industrial baten peko beste batzuk, lehenago aintzat hartu ez direnak. PEZETAK EUROAK 1 Presiopeko aparatuak. 1.1 Hasierako edo epez epeko probaren akta: 1.1.1 Presiopeko aparatu edo ekipo balio gutxikoen loteak: 1.1.1 100 L.tik gorako bolumena dutenak: 333 2 1.1.2 100 L.tik beherako bolumena dutenak: 166 1 1.2 Unitarioak : 2.995 18 2 Instalazio erradioaktiboak: 2.1 2. eta 3. mailako instalazio erradioaktiboak abiarazteko administrazio baimena:

4.992 30 3 Ibilgailuak: 3.1 Atoientzako ziurtagiriak ematea: 1.331 8 3.2 I.T.V estazioetan tramitatu diren espedienteen ondoriozko erregistro eta zerbitzuak, salbu eta epez epeko errebisioak.

500 3 3.3 I.T.V estazioetan ikuskatu ibilgailuen inguruko espedienteak tramitatzea:

4.992 30 3.4 Ibilgailua kokaturik dagoen tokian egindako ikuskapena: 9.983 60 Titular bat beraren ibilgailu bi edo gehiago ikuskatzen direnean, formula hau aplikatuko da: 3.993+5.824xN (pta.) - 24+35xN (euroak) N ikuskatu beharreko ibilgailu kopurua izanik. 4 Mota-pasahitzak tramitatu eta erregistratzea: 4.1 Mota-pasahitzak tramitatu eta erregistratzea ontzi eta enbalajeetarako, granelerako ontzi handietarako,

zisternetarako eta ontzi sailetarako eta zisternako edukiontzi etarako, eta salgai arriskutsuak eramateko ibilgailuetarako:

1.497 9 4.2 Mota-pasahitzak tramitatu eta erregistratzea elikagaiak tenperatura arautuan garraiatzeko ibilgailu berezietarako:

1.497 9 2001.eko martxoaren 30a, ostirala Nafarroako A.O.-40. zenbakia PEZETAK EUROAK 5 Segurtasun industrialerako erregelamendu baten edo araudi industrial baten peko jarduera eta instalazioak: 5.1 Administrazio baimenik behar A-6 atalean agintzen denaren ez duten jarduera eta instalazioak: menpe egonen dira. 5.2 Administrazio baimena behar A-5 atalean agintzen dena izanen dute duten jarduera eta instalazioak: araubide, edo D -Energia zerbitzuakedo E -Meatze zerbitzuakkapituluetan agintzen dena. II. KAPITULUA Merkataritza antolamenduko zerbitzuen alderako tasak 169. artikulua. Zergagaia. Tasa honen zergagaia da saltoki handiak ezartzeko merkataritza lizentziaren kontzesioko espedientea tramitatzeko zerbitzua ematea. 170. artikulua. Subjektu pasiboa. Tasa honen subjektu pasibo dira merkataritza lizentzia eskatzen duten pertsona fisiko nahiz juridikoak. 171. artikulua. Sortzapena. 1. Tasa hau merkataritza lizentziaren eskabidea aurkezten denean bertan sortuko da. Kontuan izanik eskatzaileak aukera duela lizentzia emateko espedientea aztertzen hasi aurretik, aztertzen ari den bitartean edo aztertu ondoren lizentziari uko egiteko, tasa bi pagalditan zatituko da: a) Ehuneko 35 eskabidea aurkezten denean, erregelamenduz agintzen den beste dokumentazioarekin batera, autokitapena eginez. b) Ehuneko 65 espedientea aztertzen bukatu ondoren eta merkataritza lizentzia eman ala ukatzeko erabaki proposamena egin baino lehen, kitapenaren jakinarazpena eginez. 2. Tasa hau aurreko idatz-zatiko b) letran aipatu aldian erregelamenduz agindutako epean kitatzen ez bada, merkataritza lizentzia emateko prozedura iraungiko da. 172. artikulua. Zerga oinarria eta karga tasa. Zerga oinarria Txikizkako Merkataritzaren Antolamenduari buruzko urtarrilaren 15eko 7/1996 Legeak bere 2. artikuluko 3. idatz-zatian aipatzen dituen establezimendutako salmenta azalera da. Karga tasa 166,386 pezetakoa (euro 1ekoa) izanen da salmenta azalerako metro koadro bakoitzeko. XEDAPEN INDARGABETZAILEA Foru lege honek indar hartzen duenetik, indarrik gabe geratuko dira hari kontra egiten dioten xedapen maila bereko nahiz apalagoko guztiak. Bereziki: a) Otsailaren 13ko 2/1987 Foru Legea, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta Haren Erakunde Autonomoen Tasen, Ordainarazpen Parafiskalen eta Prezioen Oinarriei buruzkoa. b) Uztailaren 24ko 144/1987 legegintzako Foru Dekretua, zeinak onesten baitu Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen tasa, ordainarazpen eta prezioei buruzko foru legearen testu artikulatua. AZKEN XEDAPENAK Lehenbizikoa.-Indarra hartzea. Foru lege honek 2001eko apirilaren 1ean hartuko du indarra eta sorrera data edo pagatzeko eginbidea egun horren ondorengoa duten edo egun horren ondoren dakarten tasa eta prezio publikoei, hurrenez hurren, aplikatuko zaie. Aurreko lerroaldean agintzen denagatik ere, ordea, foru lege hau garatzeko onesten den erregelamenduan finkatuko da noiz hasiko diren foru lege honetako IX. tituluko II. kapituluan aipatzen diren tasak ordai narazten, Komunitate Autonomoetan ordainarazten hastearekin bat. Bigarrena.-Erregelamendu bidezko garapena. Baimena ematen zaio Nafarroako Gobernuari foru lege hau garatzeko eta exekutatzeko behar diren xedapen guztiak emateko. Nik, Nafarroako Foru Eraentza Birrezarri eta Hobetzeari buruzko Lege Organikoaren 22. artikuluan xedatutakoa bete dadin, Foru Lege hau B.M. Erregearen izenean aldarrikatzen dut, Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean berehala argitara eta "Estatuko Aldizkari Ofizialera" igor da- dila agintzen dut eta hiritar eta agintariei bete eta betearaz dezaten manatzen diet. Iruñean, bi mila eta bateko martxoaren hogeita zazpian.-Nafarroako Gobernuko lehendakaria, Miguel Sanz Sesma. A0103267

Atxekitako dokumentuak:

Sustatzaileak:

  • deustu
  • ivap
  • Bizkaiako foru aldundia - Diputación foral de Bizkaia
  • Eusko jaurlaritza / Gobierno vasco - Justizia eta herri administrazio saila
  • BBK
  • Deusto - Instituto de estudios vascos / Euskal gaien institutua

Laguntzaileak:

© IUSPLAZA  Lege-oharra