Zuzenbidearen webgunea, euskaraz
Cuarta edición Premios Adrian Celaya

Prozedura zuzenbidea  >>  Legeria

42/2015 Legea, urriaren 5ekoa, Prozedura Zibilaren urtarrilaren 7ko 1/2000 Legea erreformatzen duena

2015-10-05

Erakundea: Estatuko Buruzagitza

Argitalpena: EAO, 2015/10/06, 239. zk.

I. XEDAPEN OROKORRAK

ESTATUKO BURUZAGITZA

10727 42/2015 Legea, urriaren 5ekoa, Prozedura Zibilaren urtarrilaren 7ko 1/2000 Legea erreformatzen duena.

FELIPE VI.a

ESPAINIAKO ERREGEA

Honako hau ikusten eta ulertzen duten guztiei.

Jakizue: Gorte Nagusiek honako lege hau onetsi dutela eta Nik berretsi egiten dudala.

HITZAURREA

I

Komunikazioaren teknologia berrien erabileran izandako aurrerapenak tresna baliotsua dira Justizia Administrazioaren jarduketen garapenean, orobat hark profesionalekin eta herritarrekin duen harremanean.

Prozedura Zibilaren urtarrilaren 7ko 1/2000 Legeak jatorrizko erredakzioan bertan jaso zituen jada kezka horiek, hein batean; izan ere, teknika eta baliabide elektroniko, informatiko eta telematikoen erabilera arautu zuen hala Justizia Administrazioarentzat nola baliabide horiek eskura dituztela egiaztatzen dutenentzat. Aurreikuspen horrekin eta uztailaren 5eko 18/2011 Legearekin, Justizia Administrazioan informazioaren eta komunikazioaren teknologien erabilera arautzen baitu, urrats oso garrantzitsua egin zen teknologia berrien garapenean. Egin-eginean ere, baliabide elektronikoak erabili beharra ezarri zien lege horrek justiziako eta bulego judizialetako profesionalei, eta baliabide horiek jarri beharra administrazio eskudunei, herritarrentzako eskubidetzat jartzen zuen ber Justizia Administrazioarekiko harremanak elektronikoki gauzatzea.

Hala ere, ez da lortu baliabide elektronikoak era orokorrean aplikatzea, modu normal gisa, hala prozedura judizialak izapidetzeko nola Justizia Administrazioak profesionalekin eta herritarrekin harremanak izateko. Horiek horrela, premia handikoa da jarduketa prozesalen eraberritze sakon bati ekitea, baliabide telematiko edo elektronikoen erabilera orokortu eta gailentzeko, eta paper-euskarriari izaera subsidiarioa emateko. Hartara, prozeduren izapidetzean eraginkortasun eta efizientzia handiagoa ez ezik, Estatuak eta herritarrek kostuak aurreztea lortuko da, eta berme prozesalak indartuko dira. Hau da, Justizia Administrazioaren kontzeptu berri bat izango dugu, eta hark osatzen duen zerbitzu publikoa hobetzeko beste urrats bat izango da.

II

Ildo horretatik, data zehatz bat jarri da teknologia berrien ezarpena gauzatzeko Justizia Administrazioan. 2016ko urtarrilaren 1etik aurrera, justiziako profesional guztiak, organo judizialak eta fiskaltzak behartuta egongo dira Justizia Administrazioan dauden sistema telematikoak erabiltzera idazkiak eta dokumentuak aurkezteko eta komunikazio prozesaleko egintzak gauzatzeko. Ildo beretik, eskumena duen administrazioak, gainerako administrazioek, profesionalek eta kolektiboak biltzen dituzten organismoek beharrezko diren baliabideak ezarri beharko dituzte hori errealitate bihur dadin.

Arau orokorrak ezarri dira idazkiak eta dokumentuak bide telematikotik aurkezteko, urteko egun guztietan egin ahal izango baita, eguneko hogeita lau orduetan, eta araubide berbera aplikatuko zaie muga-eguna finkatua duten idazkiei, aurkezpenerako erabilitako sistema edozein dela ere. Dokumentuak aurkeztu izana egiaztatzeko agiriek bete behar

dituzten bermeak garatu, eta behar diren egokitzapenak egin dira aurkeztutako dokumentuen kopien helarazpenari eta dokumentuen froga-balioari dagokienez.

Komunikazio elektronikoa jarduteko ohiko modua izan dadin Justizia Administrazioan herritarrekiko harremanetan ere, beren-beregi ezarri da komunikazio-egintzak helburuko pertsonak gaitutako helbide elektronikoan gauzatu ahal izango direla, bai eta beste sistema telematikoren baten bitartez ere. 2017ko urtarrilaren 1etik aurrera izango da hori posible. Era berean, interesdunen segurtasun juridikoa areagotu da, neurri berriak ezarrita komunikazio-egintzak eskura jarri zaizkiola jakitea bermatzeko, nola baita jakinarazpenaren abisuak posible den guztietan bidaltzea izendaturiko gailu elektronikoetara.

Beste alde batetik, aurrerapen teknologikoaren erakusgarri, aurreikuspen hau sartu da: demandatuaren posta elektronikoaren helbidea eta telefono-zenbakia identifikatzea, hura lokalizatzeko erabilgarriak izan daitezkeen datuen arteko bat bezala. Arautzen da, orobat, zer pertsonak erabili behar dituen nahitaez baliabide elektronikoak, eta pertsona juridikoak sartu dira haien artean. Hori guztia aplikatzeko azken datatzat hartu da 2017ko urtarrilaren 1a.

Eta, gainera, globalki aplikatzen zaizkie baliabide telematikoak jarduketa prozesalei. Baliabide telematikoen erabilera hedatzen da, orobat, exhorto, manamendu eta ofizioen tramitaziora, atariko eginbideak betetzearen ondoriozko dokumentu-erakustaldietara edo aditu-txostenen aurkezpenetara.

Azkenik, ordezkaritzaren alorreko berrikuntza gisa, baliabide berriak sartu dira ahalordea apud acta emateko agerpen elektronikoaren bitartez, bai eta ahalordetzea Justizia Administrazioaren eremu esklusiboan egiaztatzeko ere, apud acta ahalordetzeen artxibo elektronikoan izena ematearen bitartez, horretarako sortuko baita artxibo hori, bai eta indarrean jarri ere 2017ko urtarrilaren 1ean. Horrek berekin dakar uztailaren 5eko 18/2011 Legea aldatzea, Justizia Administrazioan informazioaren eta komunikazioaren teknologiak erabiltzea arautzen duena.

III

Prozedura Zibilaren urtarrilaren 7ko 1/2000 Legeak erregulazio berria ekarri zuen komunikazio-egintzetarako, eta, erregulazio horretan, zeregin aktiboagoa eta eraginkorragoa hartu zuten hala auzilariek nola haien ordezkariek. Prozedura Zibilaren Legearen zioen azalpenak azpimarratuak zituen jada auzitegietako prokuradoreak, diseinu berri horren osagai garrantzitsu gisa, eta agerian utzi zuen, alderdien ordezkari eta prozesuaren gaineko ezaguera teknikodun profesional izateagatik, bazutela modua jakinarazpenak jasotzeko eta aurkako alderdiari idazki eta agiri asko helarazteko: jakinarazpenak jaso eta egiteko zerbitzuen arduradunak dira gaur egun. Geroko erreformek –bereziki azaroaren 3ko 13/2009 Legeak, legeria prozesala erreformatzen baitu bulego judizial berria ezartze aldera–, zerbitzu komunen zeregina indartuta, oinarriak ezarri zituzten teknologia berriak herritarren zerbitzura jartzeko, epaitegietara jo behar dutenetarako.

Justizia modernizatzeko prozesu horretan guztian, zuzeneko parte-hartze aktiboa izan du prokuradorearen figurak, sustrai historiko sendoak baititu gure ordenamendu juridikoan, eta, gaur egun, deitua dago alderdien, haien abokatuen eta bulego judizialen arteko harremanak dinamizatzera. Prokuradoreek, Justizia Administrazioaren laguntzaile edo lankide diren aldetik, egoerak eskatu ahala bereganatu dute protagonismo handiagoa prozedura judizialen kudeaketa- eta izapidetze-lanetan, eta hein batean betetzen dituzte beste eginkizun batzuk, auzilarien ordezkari prozesal izateko jatorrizko funtzioarekin bateratzen dituztenak gaur egun. Hain zuzen ere, Bizkortze Prozesaleko Neurriei buruzko urriaren 10eko 37/2011 Legeak, bereziki Prozedura Zibilaren Legearen 26. artikuluari egin zion erreformaren bitartez, azpimarratu egin zuen prokuradoreak Justizia Administrazioaren laguntzaile diharduenean aspalditik duen ezaugarri hori; azpimarratu ere, Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiaren barruan landutako Justiziaren Liburu Zuriaren ildotik, zeinak agerian utzi baitzuen hau hausnartu beharra: «egoki izango litzatekeela beste sistema baterantz jotzea, zeinean, prokuradoreak, herritarren ordezkaritza auzitegien aurrekoari eutsita, laguntzako edo lankidetzako beste zeregin batzuk bereganatuko

lituzkeen, jurisdikzio-organoei eta prozedurako alderdien defentsa zuzentzen duten abokatuei begira; zehazki, komunikazio-egintzen esparruan, frogaren eta betearazpenaren prozesu-faseetan eta ondasun enbargatuen nahitaezko salmentarako sistemetan, azterketa honen beste zati batzuetan ezarritakoaren arabera, mugakizun eta guzti».

Lege honek, ildo beretik jarraituz, abiapuntutzat hartzen du prokuradorea Justizia Administrazioaren laguntzaile dela, eta hari dagokiola prozesua bultzatzeko eta ondo bideratzeko beharrezkoak diren jardun guztiak egitea.

Hartara, indartu egiten da prokuradoreen eskudantzien eta betebeharren multzoa, prokuradoreek ordezkatzen ez dituzten pertsonekiko komunikazio-egintzei dagokienez. Erreformak abiapuntutzat hartzen du sistemaren egungo bitasuna edo dualtasuna, eta aukerari eusten dio: komunikazio-egintza horiek Laguntza Judizialeko Kidegoko funtzionarioek gauza ditzakete, edo, bestela, hala eskatzen duen alderdi-prokuradoreak, bere kontura; betiere, idazkari judizialaren zuzendaritzaren pean, bi kasuetan. Hala ere, prozedura judizial bat, betearazpeneko bat edo beste auzialdi batekoa hasten duen idazki orotarako exigitzen da eskatzaileak adieraz dezala zer asmo duen aukera horri buruz, eta, ezer adierazi ezean, funtzionario judizialek gauzatuko dituzte komunikazio-egintza horiek. Dena den, araubide hori ez zaio Ministerio Fiskalari aplikatuko, ez eta edozein jurisdikzioren aurreko prozesu batzuei ere, hots, Estatuarentzako eta Erakunde Publikoentzako Laguntza Juridikoa arautzen duen azaroaren 27ko 52/1997 Legearen 11. artikuluak xedatatutakoa arau dutenei.

Nabarmentzeko berrikuntza gisa, komunikazio-egintzak gauzatzeko, ziurtagiriak emateko gaitasuna esleitu zaie prokuradoreei, eta horrek bide ematen die egintza horiek gauzatzeko Laguntza Judizialeko Kidegoko funtzionarioek gauzatutako komunikazio- egintzen irismen eta ondore berberekin, eta, horrenbestez, ez dute lekukoen laguntzarik zertan izan: prozeduraren arintasunaren mesederako izango da hori. Ildo beretik, funtzio horien egikaritzan, eta hargatik eragotzi gabe Botere Judizialari buruzko uztailaren 1eko 6/1985 Lege Organikoan aurreikusitakoarekin bat etorriz beste prokuradore batek ordezteko aukera, prokuradoreek modu pertsonalean eta eskuordeezinean jardungo dute nahitaez, egintza bakoitzaren betekizun prozesalei guztiz men eginda, idazkari judizialaren zuzendaritza zorrotzaren eta kontrol judizialaren pean, eta espresuki aurreikusi da prokuradorearen jarduna idazkari judizialaren aurrean aurkaratu ahal izatea. Aurkaratze hori ebazten duen dekretuaren aurka berrikuspen-errekurtsoa jarri ahal izango da auzitegiaren aurrean.

Prokuradoreen jardunarekin zuzeneko zerikusia duenez, batasuna emate aldera auzitegietako praktika forentse batzuei, prokuradoreen zinpeko kontuen prozedurekin eta abokatuen ordainsariak erreklamatzekoekin lotuak, postulazioaren beharrik eza ezarri dute espresuki prozedura horietarako, eta, ondorioz, prozesuko kosturik eza, Auzitegi Gorenaren jurisprudentziak behin eta berriz jaso duenez

IV

Beste alde batetik, erreforma hau aprobetxatuta, aldaketa batzuk sartu zaizkio hitzezko judizioaren erregulazioari, helburutzat hartuta benetako babes judizialerako eskubide konstituzionalaren ondoriozko bermeak sendotzea, Prozedura Zibilaren Legearen aplikazio praktikoaren fruitu baitira eta eragile juridikoek eskatu izan baitituzte.

Aldaketa horien artean, azpimarratzekoa da idatzizko erantzuna sartu izana: hamar eguneko epea dago aurkezteko, prozedura arrunterako ezarritakoaren erdia, eta, horrenbestez, prozedura berezi jakin batzuetarako jasota zegoen aurreikuspena orokortu da. Horrek berekin ekarri du hitzezko judizioaren izapidearekin zerikusia duten xedapen guztiak egokitzea, orobat bere erregulazioan hitzezko judiziora jotzen duten prozesuak, Arbitrajeari buruzko abenduaren 23ko 60/2003 Legea barne. Garrantzi bera eman behar zaio hitzezko judizioko konklusioen izapidearen erregulazioari, izapide hori bidezko denerako, bai eta frogari buruzko ebazpenetarako errekurtso-araubidearenari ere. Era berean, auzitegiak egoki iritziz gero, aukera ematen zaie alderdiei uko egin diezaioten ikustaldiaren izapidea gauzatzeari. Hau ere eskatzen da: aldez aurretik iragartzea alderdiaren galdeketaren probaren proposamena.

Beste alde batetik, beharrekotzat jotzen da froga-proposamenaren minuta idatziz aurkeztea judizio arruntaren aurretiazko entzunaldian, hargatik eragotzi gabe egintza horretan ahoz berrestea edo osatzea, ondorengo izapideen garapenaren mesedetan, idazkari judiziala ez baita egintza horretan egongo.

Gai honi ere ekin zaio: betearazlearen edo betearazpenpekoaren prozesuko ondorengotza betearazpena jada abiarazita dagoenean, lege-hutsunea baitzegoen eta auzitegiek jarrera desberdinak baitzituzten.

V

Azkenik, Prozedura Zibilaren Legearen erreformaren bitartez betetzen da Europar Batasuneko Justizia Auzitegiaren epai bat, 2012ko ekainaren 14koa, Banco Español de Crédito auzian emana –C-618/10–, zeinean, Espainiako prozesu monitorioaren erregulazioa aztertu ondoren Kontseiluaren 1993ko apirilaren 5eko 93/13/EEE Zuzentaraua zela eta (kontsumitzaileekin egindako kontratuetako abusuzko klausulei buruzkoa), hau deklaratu baitzuen: Espainiako araua ez zetorrela bat Europar Batasunak kontsumitzaileen babesaren alorrean duen zuzenbidearekin; izan ere, «ez dio aukerarik ematen prozesu monitorio batean demandaz arduratzen den epaileari, nahiz eta horretarako beharrezkoak dituen egitezko eta zuzenbidezko elementuan eskura izan, ofizioz aztertzeko IN LIMINE LITIS edota prozeduraren inongo fasetan– abusuzkoa ote den profesional baten eta kontsumitzaile baten arteko kontratu bateko klausula bat, berandutze-korrituei buruzkoa, kontsumitzaileak aurka egiten ez duenean». Horregatik sartu da Prozedura Zibilaren Legearen 815. artikuluan, 4. apartatu berri batean, izapide bat, epaileari hau kontrolatzeko aukera emango diona, idazkari judizialak errekerimendua egitea erabaki aurretik: kontsumitzaile edo erabiltzaileen aurkako prozedura monitorioen oinarrian dauden kontratuetan abusuzko klausularik dagoen ala ez. Hala egokituz gero, epaileak entzunaldia emango die alderdiei, eta bidezko dena ebatziko du gero, gauza epaituaren ondorerik sortu gabe, Europako arauek eskatu bezala.

Ildo beretik, legezko estaldura ematen zaie Europar Batasuneko Justizia Auzitegiaren 2009ko urriaren 6ko epaiari eta gure jurisprudentzian finkatuta dagoen irizpide bati, hots, abusuzko klausulen kontrol judizialerako aukerari arbitraje-laudoen betearazpena abiaraztean, titulu ez-judizialetarako jada aurreikusita dagoen bezala.

VI

Erreforma hau baliatu da, era berean, lehenengo eguneratzea egiteko Kode Zibilak dakarren preskripzio-araubideari, garrantzi handiko kontua baita herritarren bizitza ekonomiko eta juridikoan.

Kodegintzarako Batzorde Nagusiaren lanak abiapuntutzat hartuta, 1964. artikuluko akzio pertsonalen epe orokorra laburtu da, eta bost urteko epe orokorra ezarri. Horrekin, oreka lortzen da hartzekodunak bere uziari eusteko interesen eta gehieneko epe bat ziurtatu beharraren artean. Gai horri buruzko xedapen iragankorrak aukera ematen du, era berean, araubide orekatuagoa aplikatzeko lege hau indarrean sartu aurretik sortutako akzio pertsonalei, bost urteko epe berriak bere ondoreak izango baititu.

VII

Azkenik, erreforma baliatu da beharrezkoen iritzi zaien erreformak sartzeko Doako Laguntza Juridikoaren urtarrilaren 10eko 1/1996 Legeari, egungo errealitatera egokitzeko asmoz. Erreformaren arabera, zerbitzu publiko izateari eusten dio doako justiziaren sistemak, funts publikoekin finantzatuta eta abokatutzak eta prokuradoretzak emana funtsean.

Doako Laguntza Juridikoaren Legearen erreforman, azpimarratzekoa da aldaketen lehen multzo bat, sortu diren interpretazio-zalantzak ebatzi beharrari erantzuten diona; izan ere, arriskuan jarri dute, azken buruan, ereduaren aplikazioaren uniformetasuna, bai eta, ondorioz, doako laguntza juridikoa izateko eskubidera iristeko berdintasuna ere. Helburu

horretarantz doaz aldaketa hauek: eskubidea gerora agertutako inguruabarrengatik aitortzeak atzeraeraginik ez duelako zehaztapena, sistemaren ekarpenak proportzionalak izatea doako laguntza juridikorako eskubidea duten auzilariak bat baino gehiago direnean, edota eskariak iraungitzearen edo preskripzioaren gainean dituen ondoreak.

Aldaketen bigarren multzo batek eskubide horren onarpena edo aintzatespena dakarten kasuen definizioari eragiten dio, eta orain arte zegoen kasuistika baino zabalagoa ezartzen du.

Eutsi egiten zaio biktima jakin batzuen aldeko doako laguntza juridikoko eskubidearen aintzatespenari –otsailaren 22ko 3/2013 Errege Lege Dekretuak ezarri zuenaren ildotik, Justizia Administrazioaren eremuan tasen araubidea eta doako laguntza juridikoaren sistema aldatu baitzituen–, biktima horien baliabide ekonomikoak gorabehera (genero- indarkeriaren biktimak, terrorismoarenak eta gizakien salerosketarenak, adingabeak eta desgaitasun intelektuala edo gaixotasun mentala duten pertsonak). Eskubideaz baliatzeko aukera horrekin batera dator arreta edo aholkularitza juridiko espezializatu bat, salaketa jartzen den unean hasten dena: profesionalak izendatzeko txanda berezi bat ezarri da aldez aurreko aholkularitza-lan hori ziurtatze aldera, Europar Batasuneko arauek ere jasotzen dituzten aurreikuspenen aldetik. Adibidez, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2011ko apirilaren 5eko 2011/36/EB Zuzentaraua, gizakien salerosketa prebenitzeari, horren aurka borrokatzeari eta biktimak babesteari buruzkoa, Kontseiluaren 2002/629/JAI Esparru Erabakia ordeztu zuena.

Biktima horiek, gainera, abokatu berak defendatuko ditu prozedura guztietan, posible den heinean: biktimaren intimitatea bermatzen da horrela, bai eta birbiktimizazioa gertatzeko aukera murrizten ere. Eta, beste alde batetik, onura hori jasotzeko debekua ezarri zaio biktima horietako edozeinen kontrako indarkeria-ekintzetan zerikusia izan duen orori, biktimaren kausaduna baldin bada, eta ez bakarrik erasotzaileari berari. Erreforma horien ondorioz, egokitu egin da Genero-indarkeriaren aurka oso-osoko babesa emateko neurriei buruzko abenduaren 28ko 1/2004 Lege Organikoa.

Terrorismoaren aurkako borrokan, doako laguntza juridikoa aitortzen zaie, dituzten baliabide ekonomikoak gorabehera, terrorismoaren biktimen eskubideen sustapenean eta defentsan diharduten elkarteei. Horrek irailaren 22ko 29/2011 Legea aldatzea ekarri du, terrorismoaren biktimak aintzatesteko eta haiei osoko babesa ematekoa.

Erreformak, ekitate handiagoa bermatze aldera, lau kide edo gehiagoko familia- unitatearen barruan sartu ditu familia ugariak, kide-kopurua edozein dutela. Hartara, zabaldu egiten da sistemaren estaldura.

Eremu penalean, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2013ko urriaren 22ko 2013/48/EB Zuzentaraua onartzearen ondorioz, zigor-arloko prozesuetan eta Europako atxilotzeko aginduari dagozkion prozeduretan letraduaren laguntza izateko eskubideari buruzkoa bera, beren-beregi aitortzen zaie ofiziozko txandako abokatu baten presentzia, halakorik izendatu ez bazaie, Europako atxilotze- eta entrega-agindu baten indarrez erreklamatu eta atxilotutako pertsonei. Era berean, hala onuradunen nola abokatuen eskubideak bermatze aldera, espresuki adierazten da ezen, eremu penalean, baliabide aski ez izatea egiaztatu beharrik gabe emango dela asistentzia edo laguntza, hargatik eragotzi gabe sorrarazitako ordainsariak pagatzea eskubidea aitortu ezean.

Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2008ko maiatzaren 21eko 2008/52/EE Zuzentarauaren arabera, auzi zibiletako eta merkataritzakoetako bitartekaritzaren alderdi jakin batzuei buruzkoa baita, estatu kideek zuzenbidearen alorreko profesionalak adoretu behar dituzte bezeroei bitartekaritzaren aukeren berri eman diezaieten. Europar Batasuneko aurreikuspen horrekin bat etorrita, Auzi Zibil eta Merkataritzakoetako Bitartekaritzari buruzko uztailaren 6ko 5/2012 Legearen bigarren xedapen gehigarriak ezarri zuenez, administrazio publiko eskudunek ahalegina egingo dute bitartekaritza sar dadin prozesuaren aurreko doako aholkularitza eta orientazioaren barruan –Doako Laguntza Juridikoaren urtarrilaren 10eko 1/1996 Legearen 6. artikuluan baitaude aurreikusita–, hala auzien kopurua nola haien kostuan murrizte aldera. Erreformarekin, beraz, bete egiten da aurreikuspen hori. Hartara, espresuki sartu da laguntza juridikoaren onuradunaren eskubide bat doako aholkularitza eta orientazioari buruzko prestazioaren

barruan: informazio guztia jasotzea bitartekaritzari eta gatazkak epaiketaz kanpo konpontzeko beste bide batzuei buruz, prozesu judizialaren ordezko aukera direnez gero. Hala ere, informazio hori eman beharrak ez du esan nahi onartu behar direnik Auzi Zibil eta Merkataritzakoetako Bitartekaritzari buruzko uztailaren 6ko 5/2012 Legeak aipatzen duen informazio-saioan sorrarazitako gastuak.

Erreformen hirugarren multzoak sistemaren funtzionamenduari eragiten dio. Teknologiaren erabilera sustatzen da, hauek erregulatuta: eskariak aurkeztea, datuak bilatzea eta ebazpena organoei komunikatzea baliabide teknologikoak erabilita.

Doako Laguntza Juridikoaren urtarrilaren 10eko 1/1996 Legearen aplikazioaren azken urteotan ikusitako disfuntzioen artean daude bat ez etortze batzuk, eskatzaileek ekarritako datuen eta errealitatearen artekoak. Konponbide bat emateko ahaleginean, ondare- ikerketaren alorreko ahalmenak areagotu zaizkie doako laguntza juridikoaren batzordeei, halako moldez non, Tributu Administrazioari datuak berrets ditzala eskatu ez ezik, Katastroari, Gizarte Segurantzari, jabetza- eta merkataritza-erregistroei, eta, oro har, zerikusia izan dezakeen informazioa duten besteei ere eskatu ahal izango zaien baliabide elektronikoekin egiaztatzen uztea eskarian emandako informazioa. Era berean, egiaztatuko den informazioa ez da errentei edo sarrerei buruzkoa bakarrik izango, ondarea ere hartuko delako aintzat. Datuen babesa bermatze aldera, eskatzailearen baimen espresua eskatzen da, bai eta, hala badagokio, haren ezkontide edo izatezko bikotekidearena ere, haren datu fiskalak egiaztatu behar badira-edo, familia-unitatea osatzen duen heinean.

Planteamendu hori osatze aldera, eskubidea errebokatzeko aukera ematen zaio epaile eskumendunari, baldin eta ikusten badu ausarkeria edo eskubideaz abusatu dela doako laguntza juridikorako eskubideak babestutako uzian.

Era berean, Batzordearen esku utzi da doako justiziarako eskubidea errebokatzeko prozedura, zeinean entzunaldia eskaini behar baitzaio interesdunari eta ebazpen arrazoitua eman behar baita. Batzordeari esleitu zaio, halaber, onuradunaren egoera ekonomikoak hobera egin duela deklaratzeko izapidea. Azkenik, bizkortasuna ematearren izapidetze eta ebazte judizialei Batzordeak doako justiziaren gainean emandako ebazpenen aurkako inpugnazioen alorrean, hamar egunera zabaltzen da haiek aurkezteko epea, idatzizko prozedura ezarri, eta ikustaldia kentzen da, salbuespenak salbuespen.

Batzordeen osaerari dagokionez, kanpoan utzi da Ministerio Fiskala, behin eta berriz eskatutako gauza baitzen; ondorioz, kideen arteko txandakatzea ezarri da, sei hilabetean behingoa, batzordeko lehendakaritzarako. Batzordeen funtzionamendua errazte aldera, ordezkapenetarako araubide berezia ezarri da Justizia Ministerioko funtzionario batzordekideari dagokionez.

Laburbilduta: Doako Laguntza Juridikoaren Legearen erreformak bultzada ematen dio doako justiziaren Espainiako ereduaren bideragarritasunari.

VIII

Era berean, uztailaren 13ko 29/1998 Legea, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duena, erreformatzeari ekin zaio, funtzionario publikoei –ez baitute doako justiziarako eskubidea aitortuta euren baliabideak alde batera utzita– aukera emateko beren kasa ager daitezen beren estatutuzko eskubideen defentsan, baldin eta auzia edo gaia bada enplegatu publiko mugiezinak kentzea ez dakarren horietakoa. Horrenbestez, berreskuratu egiten da 10/2012 Legea baino lehen zegoen erregulazioa.

Azkenik, azaroaren 20ko 10/2012 Legea aldatzen da, Justizia Administrazioaren arloko eta Toxikologia eta Auzitegi Zientzien Institutu Nazionalaren arloko zenbait tasa arautzekoa, Konstituzio Auzitegiak esandakoak legeratze aldera, hots, badagoela tasa ordaintzeko aukera autolikidazioa egin izanaren egiaztapena zuzentzeko emandako epean.

Artikulu bakarra. Prozedura Zibilaren 1/2000 Legea, urtarrilaren 7koa, aldatzea.

Prozedura Zibilaren 1/2000 Legea, urtarrilaren 7koa, honela geratzen da aldatuta:

Bat. 14. artikuluaren 2. zenbakia aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

«2. Legeak demandatuari uzten dionean hirugarren bati dei egiten prozesuan esku har dezan, erregela hauen arabera jardungo da:

1.) Demandatuak auzitegiari eskatuko dio hirugarrenari jakinaraz dakiola judizioa ebazkizun dagoela. Eskaera demandari erantzuteko emandako epean aurkeztu beharko da.

2.) Idazkari judizialak aginduko du demandari erantzuteko epea eten dadila, eskaera aurkeztu zen egunetik hasita, eta erabakiko du alderdi demandatzaileari hamar eguneko epean entzun dakiola, eta auzitegiak bidezkoa dena ebatziko du auto bidez.

3.) Demandari erantzuteko demandatuari emandako epeari berriro ekingo zaio demandatuari bere eskaera ezetsi dela jakinarazten zaionean edo, baietsi bada, hirugarrenak aurkeztutako erantzun-idazkia helarazten denean eta, kasu orotan, azken horri demandari erantzuteko emandako epea amaitzen denean.

4.) Hirugarrena agertuta, demandatuak uste badu hark bere lekua hartu behar duela prozesuan, 18. artikuluan xedatutakoaren arabera jardungo da.

5.) Epaian hirugarrena absolbituz gero, kostuak haren esku-hartzea eskatu zuenari ezarri ahal izango zaizkio, 394. artikuluaren irizpide orokorren arabera.»

Bi. 23. artikuluaren 1. eta 2. zenbakiak aldatzen dira, eta 4., 5. eta 6. zenbakiak gehitzen zaizkio; honela geratzen dira idatzita:

«1. Judizioko agerraldia prokuradorearen bidez egingo da, zeinak Zuzenbidean lizentziaduna edo Zuzenbidean edo pareko graduko beste unibertsitate-tituluren batean graduduna izan beharko baitu eta judizioaz arduratzen den auzitegian bere lanbidean aritzeko gaitutakoa.

2.Aurreko zenbakian xedatutakoa gorabehera, auzilariak beren kabuz agertu ahal izango dira:

1.) Hitzezko judizioetan, haren zehaztapena muntagatik egin denean eta hark 2.000 euro gainditzen ez dituenean, eta prozedura monitorioak hasteko eskaerarako, lege honek aurreikusitakoaren arabera.

2.) Judizio unibertsaletan, agerraldia kreditu-tituluak edo eskubide-tituluak aurkeztera mugatzen denean, edo batzarretara bertaratzeko.

3.) Doako laguntza juridikoa gai duten ebazpenak aurkaratzeari buruzko intzidenteetan, eta judizioaren aurretik urgentziazko neurriak eskatzen direnean.

4.Lege honetan ezarritako moduan, prokuradoreei dagokie komunikazioko prozesu-egintzak gauzatzea eta auzitegiekin laguntza- eta lankidetza-zereginak egitea.

5.Komunikazio-egintzak gauzatzeko, ziurtagiriak emateko gaitasuna izango dute, eta beharrezkoak diren egiaztagutunak izango dituzte.

Zenbaki honetan aurreikusitako funtzioen egikaritzan, eta hargatik eragotzi gabe Botere Judizialaren Lege Organikoan aurreikusitakoarekin bat etorriz beste prokuradore batek ordezteko aukera, modu pertsonalean eta eskuordeezinean jardungo dute, eta haien jarduna idazkari judizialaren aurrean aurkaratu ahal izango da, 452. eta 453. artikuluetan aurreikusitako izapideen arabera. Aurkaratze hori ebazten duen dekretuaren aurka berrikuspen-errekurtsoa jarri ahal izango da.

6.Prokuradoreei esleitutako prozesu-egintzak eta gainerako funtzioak gauzatzeko, prokuradoreen elkargoek beharrezkoak diren zerbitzuak antolatuko dituzte.»

Hiru. 24. artikulua aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

«24. artikulua. Prokuradoreari ahalordea ematea.

1.Alderdiak prokuradoreari ordezkaritza ematen dion ahalordea notarioak eskuetsita egon beharko da, edo apud acta emana izan edozein bulego judizialetako idazkari judizialaren aurreko agerraldi pertsonalaren bidez edo dagokion egoitza judizialean egindako agerraldi elektronikoaren bidez.

2.Ordezkaritzaren notario-ahalordearen kopia elektronikoa –informatikoa edo digitalizatua– prokuradoreak aurkezten duen lehen idazkiarekin batera aurkeztuko da.

3.Agerraldi pertsonalaren edo elektronikoaren bidezko apud acta ahalorde- ematea lehen idazkiaren aurkezpenarekin batera egin beharko da edo, hala badagokio, lehen jarduna baino lehen, prokuradorea ahalorde-emate horretara bertaratu beharrik gabe. Bulego judizialetako apud acta ahalorde-emateen artxibo elektronikoan inskribatu izanaren ziurtagiriaren bidez ere egiaztatu ahal izango da ahalorde-emate hori.»

Lau. 26. artikuluaren 2. zenbakiaren 7.) puntua aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

«7.) Berak eskaturik sortutako gastu guztiak ordaintzekoa, abokatuen zerbitzu- sariak eta adituei dagozkienak, jurisdikzio-ahala egikaritzeko tasak eta errekurtsoak aurkezteko beharrezkoak diren gordailuak izan ezik, salbu eta ahalorde-emaileak haiek egiteko beharrezko funtsak entregatu dizkionean.»

Bost. 31. artikuluaren 2. zenbakiaren 1.) puntua aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

«2. Salbuets bitez soilik:

1.) Hitzezko judizioak, haren zehaztapena muntagatik egin denean eta hark 2.000 euro gainditzen ez dituenean, eta prozedura monitorioak hasteko eskaera, lege honek aurreikusitakoaren arabera.»

Sei. 34. artikulua aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

«34. artikulua. Prokuradorearen kontua.

1.Prokuradore batek bere ahalorde-emaile berankorrari galdatu behar dizkionean auzigairako ordejarritako eskubideengatik eta gastuengatik hark zor dizkion zenbatekoak, kontu xehatua eta justifikatua aurkeztu ahal izango du auzigaia dagoen tokiko idazkari judizialaren aurrean, eta adieraziko du hortik eratorritako eta erreklamatutako zenbatekoak zor zaizkiola eta ez zaizkiola ordaindu. Prokuradoreen eskubide bera izango dute haien jaraunsleek haiek utzitako izaera horretako kredituei dagokienez. Ez da nahitaezkoa izango abokatuak edo prokuradoreak esku hartzea.

2.Kontua aurkeztuta eta idazkari judizialak onartuta, hark ahalorde-emailea errekerituko du, zenbateko hori ordain dezan edo bidegabea izateagatik kontua aurkara dezan, hamar eguneko epean, eta ohartaraziko zaio ezen, ordaintzen ez badu edo aurkaratzea formulatzen ez badu, premiamendu-bidea erabiliko dela.

Epe horretan, ahalorde-emaileak aurka egiten badu, idazkari judizialak prokuradoreari helaraziko dio, hiru egunerako, aurkaratzeari buruzko iritzia eman dezan. Jarraian, idazkari judizialak kontua eta jardun prozesalak aztertuko ditu, bai eta ekarritako dokumentazioa ere, eta hamar eguneko epean dekretu bat emango du, prokuradoreari ordaindu beharreko zenbatekoa zehazten duena, eta ohartaraziko zaio ezen, jakinarazpena egin eta hurrengo bost eguneko epean ordaintzen ez badu, premiamendu-bidea erabiliko dela.

Aurreko paragrafoan aipatutako dekretua ez da errekurrigarria izango, baina horrek ez du aurrez epaituko, ezta partzialki ere, geroagoko judizio arruntean eman daitekeen epaia.

3.Ahalorde-emaileak ez badu aurkakotzarik formulatzen ezarritako epean, betearazpena abiaraziko da kontuaren zenbatekoa estaltzeko hainbestean.»

Zazpi. 35. artikulua aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

«35. artikulua. ABOKATUEN ZERBITZU-SARIAK.

1.Auzigaian sortutako zerbitzu-sarien ordainketa erreklamatu ahal izango diote abokatuek defendatzen duten alderdiari, minuta xehatua aurkeztuta eta formalki adierazita zerbitzu-sari horiek zor zaizkiela eta ez zaizkiela ordaindu. Abokatuen eskubide bera izango dute haien jaraunsleek haiek utzitako izaera horretako kredituei dagokienez. Ez da nahitaezkoa izango abokatuak edo prokuradoreak esku hartzea.

2.Erreklamazio hori aurkeztuta, idazkari judizialak zorduna errekerituko du, zenbateko hori ordain dezan edo kontua aurkara dezan, hamar eguneko epean, eta ohartaraziko zaio ezen, ordaintzen ez badu edo aurkaratzea formulatzen ez badu, premiamendu-bidea erabiliko dela.

Aipatutako epean, zerbitzu-sariak aurkaratzen badira bidegabeak izateagatik, aurreko artikuluaren 2. zenbakiaren bigarren eta hirugarren paragrafoetan xedatutakoari jarraituko zaio.

Zerbitzu-sariak aurkaratzen badira gehiegizkoak izateagatik, idazkari judizialak abokatuari helaraziko dio, hiru egunerako, aurkaratzeari buruzko iritzia eman dezan. Erreklamatzen zaion zerbitzu-sarien murrizketa onartzen ez bada, idazkari judizialak aldez aurretik erregulatu egingo ditu 241. artikuluan eta hurrengoetan xedatutakoaren arabera, salbu eta abokatuak egiaztatzen badu aurretiazko aurrekontua dagoela aurkaratzaileak onartutako idazkian, eta dekretu bat emango da, zor den zenbatekoa finkatzen duena, eta ohartaraziko zaio ezen, jakinarazpena egin eta hurrengo bost eguneko epean ordaintzen ez badu, premiamendu-bidea erabiliko dela.

Dekretu hori ez da errekurrigarria izango, baina horrek ez du aurrez epaituko, ezta partzialki ere, geroagoko judizio arruntean eman daitekeen epaia.

3.Zerbitzu-sarien zordunak ez badu aurkakotzarik formulatzen ezarritako epean, betearazpena abiaraziko da minutaren zenbatekoa estaltzeko hainbestean.»

Zortzi. 52. artikuluaren 2. eta 3. zenbakiak aldatzen dira, eta honela geratzen dira idatzita:

«2. Aurreko zenbakiko arauak aplikagarriak ez zaizkienean aseguruak, ondasun higigarri gorpuzdunen eperako salmentak eta haiek finantzatzera bideratutako kontratuak gai dituzten auziei, ezta zerbitzuak emateko nahiz ondasun higigarriei buruzko kontratuak gai dituztenei ere aldez aurretik eskaintza publikoa izan dutenak, asegurudunaren, eroslearen edo mailegu-hartzailearen egoitzako auzitegia edo eskaintza onartu duenaren egoitzakoa izango da eskuduna, hurrenez hurren, edo 50. eta 51. artikuluetako arauekin bat egokitzen dena, demandatzailearen aukeran.

3.Aurreko zenbakietako arauak aplikagarriak ez zaizkienean kontsumitzaileen edo erabiltzaileen akzio indibidualen egikaritzatik eratorritako auziei, kontsumitzailearen edo erabiltzailearen egoitzako auzitegia edo 50. eta 51. artikuluekin bat egokitzen dena izango da eskuduna, kontsumitzailearen edo erabiltzailearen aukeran.»

Bederatzi. 64. artikuluaren 1. zenbakia aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

«1. Demanda erantzuteko epearen lehenengo hamar egunetan proposatu beharko da deklinatoria, eta, ebatzi arte, ondoretzat sortuko du erantzuteko epearen

eta prozedura nagusiaren aribidearen etendura, zeina idazkari judizialak deklaratuko baitu.»

Hamar. 77. artikuluaren 1. zenbakia aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

«1. Lege honen 555. artikuluan betearazpen-prozesuen metaketari buruz xedatutakoa salbuetsirik, izapide berberen bidez bideratzen diren edo eskubide prozesalik galdu gabe elkarrekin izapidetu daitezkeen deklarazio-prozesuen metaketa soilik izango da bidezkoa, betiere kapitulu honetan adierazitako kausetakoren bat gertatzen bada.

Ulertuko da ez dagoela eskubide prozesalen galerarik judizio arrunt bat eta hitzezko judizio bat metatzea erabakitzen denean; hartara, judizio biek judizio arruntaren izapideetatik jarraituko dute, eta auzitegiak metaketa erabakitzen duen autoan aginduko du, beharrezkoa izanez gero, demandaren erantzunaren unera arte atzera eraman daitezela hitzezko judizio metatuaren jardunak, judizio arrunterako aurreikusitako izapideekin jarrai dezan.»

Hamaika. 80. artikulua aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

«80. artikulua. Acumulación de procesos en el juicio verbal.

Hitzezko judizioetan, hurrengo ataleko arauen bidez arautuko da auzitegi berean ebazkizun dauden prozesuen metaketa.»

Hamabi. 130. artikuluari 4. zenbaki bat gehitzen zaio, eta honela geratzen da idatzita:

«4. Aurreko zenbakietan aurreikusitakoa jardun elektronikoetarako ezar daitekeenari kalterik egin gabe ulertuko da.»

Hamahiru. 135. artikulua aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

«135. artikulua. Idazkien aurkezpena, prozesu-egintzen denbora-betekizunaren ondoreetarako.

1.Bulego judizialak eta prozesu bateko subjektu esku-hartzaileak behartuta daudenean Justizia Administrazioan dauden sistema telematikoak edo elektronikoak erabiltzera 273. artikuluarekin bat etorriz, sistema horien bidez igorriko eta hartuko dituzte idazki guztiak, abiaraztekoak izan ala ez, eta gainerako dokumentuak, legean ezarritako salbuespenak salbu, halako moldez non bermatuta egongo den komunikazioaren autentikotasuna eta modu fede-emailean jasota geratuko den osorik igorri eta hartu izana, bai eta haiek egin ziren data ere. Hori, halaber, aplikagarri izango zaie behartuta egon gabe sistema telematikoak edo elektronikoak erabiltzea hautatzen duten esku-hartzaileei.

Urteko egun guztietan eguneko hogeita lau orduetan aurkeztu ahal izango dira idazkiak eta dokumentuak formatu elektronikoan.

Idazkiak eta dokumentuak bitarteko telematikoz aurkeztuta, hartu-agiria automatikoki igorriko da bitarteko bera erabiliz, erregistroko sarrera-zenbakia eta aurkezpenaren data eta ordua adierazita, zeinetan aurkeztutzat hartuko diren ondore guztietarako. Legearen arabera prozesu-ondoreetarako baliogabea den egunean edo orduan eginez gero aurkezpena, hurrengo lehenengo egun eta ordu baliodunean egin dela ulertuko da.

Froga-ondoreetarako eta jatorrizko dokumentuak edo kopia fede-emaileak izatea galdatzen duten legezko betekizunak betetzearen ondoreetarako, 162. artikuluan aurreikusitakoari jarraituko zaio.

2.Komunikazio telematikoen edo elektronikoen zerbitzua planifikatu gabe eteteagatik ezinezkoa denean muga-eguna finkatua duten idazkiak aurreko zenbakian aipatutako bitarteko telematikoz edo elektronikoz epe barruan aurkeztea, ahal den guztietan neurriak ezarriko dira erabiltzaileak inguruabar horren berri izan

dezan, bai eta etenduraren ondoreena ere, espresuki adierazita, kasua denean, muga-eguna berehala duten epeen luzapena. Kasu horretan, igorleak bulego judizialean aurkeztu ahal izango ditu, hurrengo lehenengo egun baliodunean, etete hori justifikatzen duen agiriarekin batera.

Etete planifikatuaren kasuetan, behar besteko aurrerapenarekin iragarri beharko da, eta kasu horretan aurkezpena egiteko bidezkoak diren bitarteko alternatiboen berri eman beharko da.

3.Komunikazio telematikoen edo elektronikoen zerbitzua askieza bada idazkiak edo dokumentuak aurkezteko, euskarri elektronikoan aurkeztu beharko dira bulego judizialean, egun horretan edo hurrengo egun baliodunean, zerbitzariak emandako agiriarekin batera, aurkezpen-saiakerak arrakastarik izan ez duela justifikatzen duena. Kasu horietan, hartu izanaren agiria entregatuko da.

4.Aurrekoari kalterik egin gabe, idazkiak eta dokumentuak paper-euskarrian aurkeztuko dira bai interesdunak bitarteko telematikoak erabiltzera behartuta egon ez eta hautapen hori egin ez dutenean, bai formatu elektronikora bihurtzeko modukoak ez direnean, baita legean aurreikusitako gainerako kasuetan ere. Dokumentu horiek, bai eta haiekin batera aurkezten diren tresnak edo efektuak ere, bulego judizialaren kudeaketako edo behin betiko artxiboan gordailutuko eta zainduko dira, alderdien eskura ipinita, eta hurrenkera-zenbaki bat esleituko zaie; espediente judizial elektronikoan jasota utziko da haiek badirela.

Idazkiak eta dokumentuak paper-euskarrian aurkeztuz gero, prozedura hasteko idazkietan eta aurkezteko muga-eguna finkatua duen beste edozeinetan jarriko du horretarako izendatutako funtzionarioak egokitzen den zigilua, zeinean jasota utziko den zein bulego judizialetan eta zein egun eta ordutan aurkeztu den.

5.Idazkien eta dokumentuen aurkezpena, modua edozein izanda, epe bati lotuta badago, epearen muga-egunaren hurrengo egun baliodunaren hamabostak arte egin ahal izango da.

Auzitegi zibilen aurreko jardunetan ez da onartuko idazkiak aurkeztea guardia- zerbitzua ematen duen epaitegian.»

Hamalau. 146. artikuluaren 3. zenbakia aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

«3. Auzitegiek bitarteko teknikoak erabili ahal izango dituzte euren jarduketak eta hartzen dituzten idazkiak eta dokumentuak dokumentatzeko eta artxibatzeko, lege honen 135. artikuluaren 1. zenbakian aipatutako bermeekin. Bitarteko teknikoak erabili ahal izango dituzte, halaber, prozesuen egoeraren jarraipena eta haiei buruzko estatistika egiteko.»

Hamabost. 147. artikuluaren lehenengo paragrafoa aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

«Epaileen edo magistratuen edo, kasua denean, idazkari judizialen aurrean egindako ikustaldietako, entzunaldietako eta agerraldietako ahozko jardunak soinua eta irudia grabatzeko eta erreproduzitzeko euskarri egokian erregistratuko dira, eta ezingo dira transkribatu.»

Hamasei. 151. artikuluaren 2. zenbakia aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

«2. Ministerio Fiskalarentzako komunikazio-egintzak, bai Estatuaren Abokatutzarentzakoak, bai Gorte Nagusien eta legebiltzarren letraduentzakoak edota Gizarte Segurantzaren Administrazioko, autonomia-erkidegoen gainerako administrazio publikoetako edo toki-erakundeetako zerbitzu juridikokoentzakoak, bai eta prokuradoreen elkargoek antolatutako jakinarazpen-zerbitzuen bidez egindakoak ere, eginbidean edo hartu izana egiaztatzen duen ordezkagirian jasota dagoen harrera-dataren hurrengo egun baliodunean hartuko dira egindakotzat, baldin eta komunikazio-egintza 162. artikuluan ezarritako bitartekoen bidez eta betekizunekin

egin bada. Komunikazio-egintza 15:00ak igaro ondoren igortzen denean, hurrengo egun baliodunean emango da hartutzat.»

Hamazazpi. 152. artikulua aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

«152. artikulua. Komunikazio-egintzen modua. Erantzuna.

1.Komunikazio-egintzak idazkari judizialaren zuzendaritzapean gauzatuko dira, hura izango baita zerbitzuaren antolaketa egokiaren arduraduna. Egintza horiek honako hauek betearaziko dituzte:

1.) Laguntza Judizialeko Kidegoko funtzionarioek.

2.) Hala eskatu duen alderdiaren prokuradoreak.

Ondore horretarako, prozedura judizial bat, betearazpeneko bat edo beste auzialdi batekoa hasten duen idazki orotan adierazi beharko du eskatzaileak komunikazio-egintza guztiak bere prokuradorearen bidez gauza daitezela eskatzen duen. Horri buruz ezer adierazi ezean, idazkari judizialak autoak bideratuko ditu, eta Laguntza Judizialeko Kidegoko funtzionarioek gauzatuko dituzte egintza horiek. Halaber, azken horiek gauzatuko dituzte, baldin eta demandatuek, betearazpenpekoek edo errekurrituek euren pertsonatze-idazkian espresuki eskatzen ez badute euren prokuradoreen bidez egin daitezela edota alderdiak doako laguntza juridikoa izateko eskubidearen onuradunak badira.

Eskatzaileek hasierako araubidea alda dadila eskatu ahal izango dute, zioak emanez eta arrazoi zuzena egonda, eta idazkari judizialak, justifikatua dela irizten badio, eskaera berriaren arabera egingo ditu aurrerantzeko komunikazio-egintzak.

Komunikazio-egintza horiek baliozkotasunez egindakotzat hartuko dira, baldin eta eginbidean behar beste jasota uzten bada horretarako gaitutako pertsonarekin, egoitzan edo helbide elektronikoan gauzatu direla agerraldi elektronikoz edo helburuko pertsonak aukeratutako bitarteko telematikoz edo elektronikoz.

Ondore horietarako, komunikazio-egintzaren hartzailearen identitatea eta izaera egiaztatuko ditu prokuradoreak, bere erantzukizunpean, eta zaindu egingo du kopian modu fede-emailean jasota utz daitezela hartu izana, haren data eta ordua eta komunikatutakoaren edukia.

2.Komunikazio-egintzak bitarteko elektronikoz gauzatuko dira, baldin eta prozesu batean esku hartu duten subjektuak behartuta badaude Justizia Administrazioan dauden sistema telematikoak edo elektronikoak erabiltzera 273. artikuluarekin bat etorriz, edo haiek behartuta egon gabe bitarteko horiek erabiltzea hautatzen badute, betiere Justizia Administrazioan informazio- eta komunikazio- teknologien erabilera arautzen duen araudiko xedapenei lotuta.

Aurrekoa gorabehera, komunikazio-egintzak ez dira bitarteko elektronikoz gauzatuko formatu elektronikora bihurtzeko modukoak ez diren elementuak egintzarekin batera doazenean edo legeak hala xedatzen duenean.

Helburuko pertsonak gailu elektroniko bat, mezulari-zerbitzu sinple bat edo posta-elektronikoko helbide bat zehaztu ahal izango du komunikazio-egintza bat eskura jarri zaiola informatzeko, baina ez jakinarazpenak gauzatzeko. Kasu horretan, komunikazio-egintza zein modutan gauzatu den kontuan hartu gabe, aipatutako abisua bidaliko du bulego judizialak. Abisu hori gauzatu ez izanak ez du eragotziko jakinarazpena erabat baliozkotzat hartzea.

3.Komunikazio-egintzak modu hauetakoren batean egingo dira, lege honek xedatutakoaren arabera:

1.) Prokuradorearen bidez, prozesuan haren ordezkaritzarekin pertsonatuta daudenei zuzendutako komunikazioak direnean.

2.) Komunikatu beharrekoa igorrita postaz, telegramaz, posta elektronikoz edota hartu izana, haren data eta ordua eta komunikatutakoaren edukia modu fede- emailean autoetan jasotzea ahalbidetzen duen beste edozein bitarteko elektronikoz.

3.) Helburuko pertsonari entregatuta jakinarazi behar zaion ebazpenaren hitzez hitzeko kopia, auzitegiak edo idazkari judizialak hari zuzendutako errekerimenduarena edo zitazio- edo epatze-zedularena.

4.) Kasu orotan, Justizia Administrazioaren zerbitzuko langileek bitarteko telematikoz, baldin eta Ministerio Fiskala, Estatuaren Abokatutza, Gorte Nagusien eta legebiltzarren letraduak, edo Gizarte Segurantzaren Administrazioko edo autonomia-erkidegoen gainerako administrazio publikoetako edo toki-erakundeetako zerbitzu juridikokoak badira, betiere prokuradorerik izendatu ez badute.

4.Zedulak argi eta garbi jasoko du idazkiaren izaera judiziala, eta adierazita utziko ditu ebazpena eman zuen auzitegia edo idazkari judiziala eta zein auzigairen gainean eman zen, zitazioa edo epatzea egingo zaion pertsonaren izena eta abizenak eta, kasua denean, hura bete behar duen prokuradorearenak, haien objektua eta zitatuak agertu behar duen tokia, eguna eta ordua edo epatzeak aipatutako jarduna zein epetan gauzatu behar den, legeak kasu bakoitzean ezarritako ondoreen ohartarazpenarekin batera.

5.Jakinarazpenetan, zitazioetan eta epatzeetan ez da interesdunaren erantzunik onartuko, ezta jasota utziko ere, hala agindu ez bada behintzat. Errekerimenduetan onartu egingo da errekerituak emandako erantzuna, eta labur- labur jasoko da eginbidean.»

Hemezortzi. 154. artikuluaren 2. zenbakia aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

«2. 162. artikuluan aipatutako bitarteko telematikoz edo elektronikoz eta hartu izana egiaztatzen duen ordezkagiriarekin igorriko eta hartuko dira prokuradoreentzako komunikazio-egintzak zerbitzu horretan, legean ezarritako salbuespenak salbu.

Egintza paper-euskarrian egin behar bada, ebazpenaren edo zedularen kopiaren bi ale igorriko dira zerbitzura; prokuradoreak haietatik ale bat hartuko du, eta bestea sinatuko du, zeina zerbitzuak berak itzuliko duen bulego judizialera.»

Hemeretzi. 155. artikuluaren 2. zenbakia aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

«2. Demandatzailearen egoitza izango da demandan edo prozesua hasteko eskabidean edo eskaeran jasoarazi duena. Halaber, artikulu honen hurrengo zenbakian aipatutako tokietatik bat edo batzuk izendatuko ditu demandatzaileak demandatuaren egoitza gisa, hura lehenengo aldiz epatzearen edo zitatzearen ondoreetarako. Demandatzaileak zenbait toki izendatzen baditu egoitza gisa, adieraziko du zein den bere ustez komunikazioa arrakastarekin egiteko hurrenkera.

Era berean, demandatzaileak demandatuari buruz dakizkien eta hura lokalizatzeko erabilgarriak izan daitezkeen datu guztiak adierazi beharko ditu, hala nola telefono- eta fax-zenbakiak, posta elektronikoaren helbidea edo antzekoak, zeinak Justizia Administrazioan informazioaren eta komunikazioaren teknologien erabilera arautzen duen uztailaren 5eko 18/2011 Legean xedatutakoaren arabera erabiliko diren.

Demandatuak, behin agertuta, beste egoitza bat izendatu ahal izango du aurrerantzeko komunikazioetarako.»

Hogei. 159. artikuluaren 1. zenbakia aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

«1. Lekukoei, adituei eta judizioan alderdi izan gabe bertan esku hartu behar duten beste pertsona batzuei egin behar zaizkien komunikazioak haien helburuko pertsonei igorriko zaizkie, 160. artikuluaren 1. zenbakian xedatutakoaren arabera. Alderdi interesdunak zehaztutako egoitzara egingo da igorpena, eta 156. artikuluan aipatutako ikerketak egin ahal izango dira, kasua denean. Komunikazio horiek

proposatu dituen alderdiaren prokuradoreak eginbidetuko ditu, hark hala eskatuz gero.»

Hogeita bat. 161. artikulua aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

«161. artikulua. Komunikazioa ebazpenaren kopiaren edo zedularen bidez.

1.Auzitegiaren egoitzan edo jakinarazi, errekeritu, zitatu edo epatu behar den pertsonaren egoitzan entregatuko zaio ebazpenaren kopia edo zedula komunikazioaren helburuko pertsonari, betearazpenaren eremuan aurreikusitakoari kalterik egin gabe.

Eginbide bidez dokumentatuko da entrega, eta gauzatu duen funtzionarioak edo prokuradoreak sinatuko du, bai eta hartu duen pertsonak ere, zeinaren izena jasota utziko den.

2.Komunikazioaren helburuko pertsona egoitzan aurkitu eta ebazpenaren kopia edo zedula hartzeari uko egiten dionean edo entregatu izana egiaztatzen duen eginbidea sinatu nahi ez duenean, komunikazioa gauzatzeko ardura hartu duen funtzionarioak edo prokuradoreak aditzera emango dio bulego ofizialean uzten diola eskura ebazpenaren kopia edo zedula; horrek komunikazioaren ondoreak izango ditu, eta hori guztia jasota utziko da eginbidean.

3.Komunikazioa gauzatu nahi den egoitza bada helburuko pertsonaren udal- erroldaren araberako egoitza, edo ondore fiskaletarakoa edo erregistro ofizialen edo elkargo profesionalen argitalpenen araberakoa, edota demandatuari errentan emandako etxebizitza edo lokala, eta aipatutako helburuko pertsona bertan ez badago, gutun-azal itxian egin ahal izango zaio entrega toki horretan dagoen edozein enplegaturi, familiartekori edo harekin bizi den edozein pertsonari, hamalau urtetik gorakoa izanez gero, edo finkako atezainari, halakorik badu; hartzaileari ohartaraziko zaio behartuta dagoela ebazpenaren kopia edo zedula haren helburuko pertsonari entregatzera edo hari abisua ematera, non dagoen baldin badaki, eta hartzaileari kasu orotan ohartaraziko zaio helburuko pertsonaren datuen babesaz duen erantzukizuna.

Komunikazioa zuzendu bada helburuko pertsonak noizbehinkakoa ez duen lantokira eta pertsona hori bertan ez badago, hura ezagutzen duela adierazten duen pertsonari egingo zaio entrega edo, dokumentuak edo objektuak hartzeaz arduratzen den sail bat egonez gero, haren ardura duenari, aurreko paragrafoko ohartarazpen berberak eginda.

Eginbidean, jasota utziko dira komunikazioaren helburuko pertsonaren izena eta hura bere egoitzan bilatu eta aurkitu ez zen data eta ordua, bai eta ebazpenaren kopia edo zedula hartu zuen pertsonaren izena eta pertsona horrek helburuko pertsonarekin duen harremana ere; ondore guztiak izango ditu hala egindako komunikazioak.

4.Komunikazio-egintza bat gauzatzera egoitzara joan eta bertan inor ez bada, komunikazio-egintzaren helburuko pertsona bertan bizi den ikertzen saiatuko da idazkari judiziala, funtzionarioa edo prokuradorea.

Bertaratutako egoitzan jada bizi ez bada edo bertan lan egiten ez badu eta galdetutako pertsonetatik inork baldin badaki zein den egungoa, komunikazioaren eginbide negatiboan jasota utziko da hura, eta egoitza horretan egingo da komunikazio-egintza.

Bide horretatik jakin ezin bada zein den demandatuaren egoitza eta demandatzaileak beste egoitza posiblerik zehaztu ez badu, 156. artikuluan xedatutakoaren arabera jardungo da.»

Hogeita bi. 162. artikulua aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

«162. artikulua. Komunikazio-egintzak bitarteko elektronikoz, informatikoz eta antzekoez.

1.Bulego judizialak eta alderdiak edo komunikazio-egintzen helburuko pertsonak behartuta daudenean haiek bidaltzera eta hartzera idazkiak eta dokumentuak bidaltzea edo hartzea ahalbidetzen duten bitarteko elektronikoz, telematikoz, infotelekomunikazioz edo antzeko besteren batez, halako moldez non bermatuta egongo den komunikazioaren eta haren edukiaren autentikotasuna eta modu fede-emailean jasota geratuko den osorik igorri eta hartu izana eta haiek egin ziren unea, edo helburuko pertsonek bitarteko horiek hautatzen dituztenean, haien bidez egingo dira komunikazio-egintzak, hartu izana egiaztatzen duen bidezko ordezkagiriarekin.

Bitarteko horiek erabiltzera behartuta dauden profesionalek eta helburuko pertsonek, bai eta bitarteko horiek hautatzen dituztenek ere, bulego judizialei komunikatu beharko diete lehen adierazitako bitartekoak badituztela eta hartarako gaitutako helbide elektronikoa zein den.

Era berean, Justizia Ministerioan erregistro bat eratuko da, elektronikoki irisgarria, aipatutako bitartekoena eta haiek erabiltzera behartuta dauden antolakunde publikoei eta profesionalei dagozkien helbideena.

2.Artikulu honetan aipatutako kasuetatik edozeinetan, komunikazio-egintza zuzen igorri dela bitarteko tekniko horiekin jasota dagoelarik, prokuradoreen elkargoek antolatutako jakinarazpen-zerbitzuen bidez gauzatutakoak izan ezik, hiru egun igaroz gero helburuko pertsona haren edukira sartu gabe, komunikazioa legez egin dela ulertuko da, eta, horrenbestez, ondore guztiak sortuko ditu.

Salbuetsi egingo dira kasu haiek, zeinetan helburuko pertsonak justifikatzen duen denbora-tarte horretan jakinarazpen-sistemara irispiderik izan ez duela. Irispiderik eza kausa teknikoengatik bada eta ezagutarazteko unean haiek badiraute, ebazpenaren kopia entregatuz gauzatuko da komunikazio-egintza. Edozein kasutan, jakinarazpena baliozkotasunez hartu dela ulertuko da sistemara irispidea izateko aukera dagoen unean. Aurrekoa gorabehera, irispidea izaten bada epe hori igaro ondoren baina komunikazioa entrega bidez gauzatu baino lehen, ulertuko da hartu izana egiaztatzen duen ordezkagirian jasota dagoen datan egin dela baliozkotasunez komunikazioa.

Profesionalei ez zaie bide elektronikoz komunikazio-egintzarik egingo abuztuko hilabeteko egunetan, salbu eta egokitzen diren jardunetarako baliodunak badira.

3.Aurreko zenbakian aipatutako bitartekoez aurkeztutako edo transmititutako ebazpenen, dokumentuen, irizpenen edo txostenen autentikotasuna haien zuzeneko azterketaren edo bestelako prozeduren bidez soilik aitor edo egiazta daitekeenean, euskarri elektronikoan aurkeztu ahal izango dira, aitzitik, haien irudi digitalizatuen bidez, lege honen 267. eta 268. artikuluetan aurreikusitako moduan; hala ere, alderdietako batek, edo auzitegiak familia-, ezgaitasun- eta filiazio-prozesuetan, edota Ministerio Fiskalak hala eskatuz gero, beren jatorrizko paper-euskarrian aurkeztu beharko dira haiek, hartarako finkatutako epean edo prozesu-unean.

Hogeita hiru. 164. artikuluaren lehenengo paragrafoa aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

«156. artikuluan aipatutako ikerketak kasua denean eginda, komunikazioaren helburuko pertsonaren egoitza zein den jakin ezin denean edo hura aurkitu ezin denean edo ondore guztiekin komunikazioa gauzatu ezin denean aurreko artikuluetan ezarritakoarekin bat etorriz, edo 157. artikuluaren 2. zenbakian aipatutako kasuan hala erabaki denean, idazkari judizialak, inguruabar horiek jasota, aginduko du komunikazioa egin dadila ebazpenaren kopia edo zedula bulego judizialeko iragarki-taulan jarriz, Justizia Administrazioan informazioaren eta komunikazioaren teknologien erabilera arautzen duen uztailaren 5eko 18/2011

Legearekin bat etorriz, betiere adingabeen eskubideak eta interesak babestuz, bai eta haien publizitateak uki ditzakeen bestelako eskubideak eta askatasunak ere. Publizitate hori beste bitarteko telematiko, informatiko edo elektroniko batzuen erabilerarekin ordeztu ahal izango da, erregelamenduz zehaztutako moduetan.»

Hogeita lau. 165. artikulua aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

«165. artikulua. Komunikazio-egintzak laguntza judizial bidez.

Komunikazio-egintzak agindu dituen auzitegiaz bestelako batek gauzatu behar dituenean, informatika-sistema judizialaren bidez igorriko da idatzagiria, salbu eta paper-euskarrian egin behar den kasuetan formatu elektronikora bihurtzeko modukoak ez diren elementuak egintzarekin batera doazelako, eta egokitzen den kopia edo zedula eta kasuan-kasuan bidezkoa den gainerakoa aurkeztuko da harekin batera.

Komunikazio-egintza horiek gehienez ere hogei eguneko epean egingo dira, hartzen direnetik kontatuta, eta aurreko paragrafoan xedatutakoarekin bat etorriz itzuli beharko dira. Zehaztutako epean egiten ez direnean, idazkari judizialari hura beha dezan errekeriturik, luzamenaren kausak adierazi beharko dira, kasua denean.

Egintza horiek prokuradoreak egin ahal izango ditu, alderdiak eskatuta, eta haiek betetzeaz arduratuko da aurreko paragrafoan ezarritako moduan eta epeetan.

Hogeita bost. 167. artikuluaren 1. zenbakia aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

«1. Manamenduak eta ofizioak egin dituen idazkari judizialak zuzenean igorriko dizkio haien helburuko agintaritzari edo funtzionarioari; 162. artikuluan aurreikusitako bitartekoak erabili beharko dira.

Aurrekoa gorabehera, alderdiek pertsonalki eginbidetu ahal izango dituzte manamenduak eta ofizioak, hala eskatuz gero.»

Hogeita sei. 172. artikuluaren 1., 2. eta 3. zenbakiak aldatzen dira, eta honela geratzen dira idatzita:

1.Exhortoak zuzenean igorriko zaizkio organo exhorto-hartzaileari, informatika- sistema judizialaren bidez edo beste edozein bitarteko telematikoz edo elektronikoz, salbu eta paper-euskarrian egin behar den kasuetan formatu elektronikora bihurtzeko modukoak ez diren elementuak egintzarekin batera doazelako.

Kasu orotan, erabilitako sistemak exhortoa igorri eta hartu izana jasota geratzen dela bermatu beharko du.

2.Aurrekoari kalterik egin gabe, exhortoa betetzeko interesa duen alderdiak hala eskatzen badu, bere erantzukizunpean entregatuko zaio hura, organo exhorto- hartzailean aurkez dezan hurrengo bost egunen barruan. Kasu horretan, exhortoaren kudeaketaz arduratuko den pertsona adieraziko du exhortoak; auzilaria bera edo izendatuko den prokuradorea soilik izan daitezke.

3.Gainerako alderdiek ere prokuradorea izendatu ahal izango dute, exhortoa betetzeko ematen diren ebazpenak eurei jakinaraz dakizkiela nahi dutenean. Gauza bera egin ahal izango du exhortoa betetzeko interesa duen alderdiak, aurreko zenbakian aurreikusitako ondoreetarako hura hari entregatzeko eskatu ez duenean. Izendapen horiek exhortoaren dokumentazioan jasoaraziko dira.

Hogeita zazpi. 175. artikulua aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

«175. artikulua. Exhortoa itzultzea.

1.Exhortoa beteta, exhortogileari komunikatuko zaio 172. artikuluaren 1. zenbakian aurreikusitakoarekin bat etorriz.

2.Gauzatutako laguntza judizialeko jardunak telematikoki bidali ezin badira, posta ziurtatu bidez igorriko dira edo exhortoaren kudeaketaren ardura eman zaion auzilariari edo prokuradoreari entregatuko zaizkio, zeinak organo exhortogilean aurkeztuko dituen hurrengo hamar egunen barruan.

Hogeita zortzi. 243. artikuluaren 2. zenbakia aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

«2. Tasazioan ez dira sartuko alferreko, ez-beharrezko edo legeak baimendu gabeko idazkiei eta jardunei dagozkien eskubideak, ezta ere xehatuta adierazten ez diren edo auzian sortu ez diren zerbitzu-sariei buruzko minuten partidak.

Halaber, ez dira kostu-tasazioan sartuko Justizia Administrazioarekin komunikatzeko, harekin lankidetza gauzatzeko eta hari laguntzeko prozesu-egintzak egiteagatik sortutako prokuradoreen eskubideak, ezta gainerako jardun aukerako hutsak ere, bestela bulego judizialek egin zitzaketenak.

Abokatuen eta tarifapean edo arantzelpean ez dauden gainerako profesionalen zerbitzu-sarien zenbatekoa murriztuko du idazkari judizialak, baldin eta erreklamatutakoek 394. artikuluaren 3. zenbakian aipatutako muga gainditzen badute eta kostuak ordaintzera kondenatua izan den auzilariaren ausarkeria deklaratu ez bada.

Kostu-tasazioetan, abokatuaren zerbitzu-sariek eta prokuradorearen eskubideek barnean hartuko dute Balio Erantsiaren gaineko Zerga, hura arautzen duen legean xedatutakoarekin bat etorriz. Zerga horren zenbatekoa ez da zenbatuko 394. artikuluaren 3. zenbakiaren ondoreetarako.»

Hogeita bederatzi. 255. artikuluaren 3. zenbakia aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

«3. Hitzezko judizioan, demandatuak demanda-erantzunean aurkaratuko du munta edo muntagatiko judizio-mota, eta auzitegiak ikustaldian ebatziko du arazoa, auzigaiaren funtsean sartu baino lehen eta auzi-jartzaileari entzuteko izapidearen ondoren.»

Hogeita hamar. 259. artikuluaren 2. zenbakia aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

«2. 256. artikuluaren 1. zenbakian zehaztutako eginbideetan aipatutako dokumentuak eta tituluak epaitegian aurkeztu ahal izango dira, bitarteko telematikoen edo elektronikoen bidez erakuts daitezen; kasu horretan, bulego judizialaren egoitzan egingo da haien azterketa, eta alderdi eskatzaileak haien kopia elektronikoa eskuratu ahal izango du, berak ekarritako bitartekoekin.

Kasu orotan, gaian aditua den pertsona batek aholkatuta bertaratu ahal izango da eskatzailea, eta hark eskatzailearen kontura jardungo du beti.»

Hogeita hamaika. 260. artikuluaren 1. zenbakia aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

«1. Zitazioa hartu eta hurrengo bost egunen barruan, atariko eginbideak gauzatzeko errekeritua izan den pertsonak aurka egin ahal izango die haiei. Kasu horretan, aurkakotza helaraziko zaio errekeritzaileari, zeinak idatziz aurkaratu ahal izango duen bost eguneko epean. Alderdiek, aurkakotzako eta hura aurkaratzeko idazkietan, hurrenez hurren, ikustaldia egin dadila eskatu ahal izango dute, eta hitzezko judizioetarako aurreikusitako izapideei jarraituko zaie.»

Hogeita hamabi. 264. artikulua aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

«264. artikulua. Dokumentu prozesalak.

Demandarekin edo erantzunarekin aurkeztu beharko dira:

1.) Prokuradoreari emandako notario-ahalordea, betiere hark esku hartzen badu eta ordezkaritza apud acta ematen ez bada.

2.) Auzilariak bere buruari esleitzen dion ordezkaritza egiaztatzen duten dokumentuak.

3.) Auziaren gauzaren balioa egiaztatzen duten dokumentuak edo irizpenak, eskumenaren eta prozeduraren ondoreetarako.»

Hogeita hamahiru. 265. artikuluaren 4. zenbakia ezabatzen da, eta manu horren 3. zenbakia aldatzen da; honela geratzen da idatzita:

«3. Aurreko zenbakietan xedatutakoa gorabehera, judizio aurreko entzunaldian edo hitzezko judizioko ikustaldian aurkeztu ahal izango ditu auzi-jartzaileak auzigaiaren funtsari buruzko dokumentuak, bitartekoak, tresnak, irizpenak eta txostenak, betiere demandatuak demanda-erantzunean egindako alegazioen ondorioz soilik jarri bada agerian haien interesa edo garrantzia. »

Hogeita hamalau. 273. artikulua aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

«273. artikulua. Idazkiak eta dokumentuak aurkezteko modua.

1.Justiziako profesional guztiak behartuta daude Justizia Administrazioan dauden sistema telematikoak edo elektronikoak erabiltzera idazkiak, abiaraztekoak izan ala ez, eta gainerako dokumentuak aurkezteko, halako moldez non bermatuta egongo den aurkezpenaren autentikotasuna eta modu fede-emailean jasota geratuko den osorik igorri eta hartu izana, bai eta haiek egin ziren data ere.

2.Prokuradore bidez ordezkatuta ez dauden pertsonek une oro hautatu ahal izango dute bitarteko elektronikoen bidez jardungo duten ala ez Justizia Administrazioaren aurrean, salbu eta behartuta daudenean harekiko harremanak bitarteko elektronikoen bidez izatera. Hautatutako bitartekoa noiznahi aldatu ahal izango da.

3.Kasu orotan, Justizia Administrazioarekin bitarteko elektronikoen bidez esku hartzera behartuta egongo dira, gutxienez, honako subjektu hauek:

a)Pertsona juridikoak.

b)Nortasun juridikorik gabeko entitateak.

c)Diharduten lanbidean jarduteko elkargo bateko kide izan behar dutenak, jarduera hori dela-eta Justizia Administrazioarekin egiten dituzten izapideetarako eta jarduketetarako.

d)Notarioak eta erregistratzaileak.

e)Justizia Administrazioarekiko harremanak elektronikoki izatera behartuta dagoen interesdun baten ordezkari direnak.

f)Administrazio publikoetako funtzionarioak, beren kargua dela-eta egiten dituzten izapideetarako eta jardunetarako.

4.Bide telematikoz edo elektronikoz aurkeztutako idazkiek eta dokumentuek adieraziko dute zein espediente-motari eta -zenbakiri eta zein urteri egiten dieten erreferentzia, eta folio-zenbakiak behar diren moduan ipinita izango dituzte, haiek behar bezala aurkitzeko eta kontsultatzeko moduko aurkibide elektroniko baten bidez. Aurkezpena sinadura elektroniko aitortua erabiliz egingo da, eta Justizia Administrazioan informazioaren eta komunikazioaren teknologien erabilera arautzen duen uztailaren 5eko 18/2011 Legean ezarritakora egokituko da.

Bide telematikoz edo elektronikoz aurkezten diren idazki eta dokumentuetatik, demandatua edo betearazpenpekoa lehenengo aldiz epatzeko, zitatzeko edo errekeritzeko bide ematen dutenak soilik ekarri beharko dira paper-euskarrian, hurrengo hiru egunetan, gainerako alderdiak adina hitzez hitzeko kopia.

5.Artikulu honetan aurreikusten den teknologiak erabiltzeko eginbeharra edo ezartzen diren zehaztapen teknikoak ez betetzeak berarekin ekarriko du idazkari judizialak bost eguneko gehieneko epea ematea hura zuzentzeko. Epe horretan zuzentzen ez bada, idazkiak eta dokumentuak ez aurkeztutzat hartuko dira ondore guztietarako.

6.Artikulu honetan ezarritakoari kalterik egin gabe, idazkiak eta dokumentuak paper-euskarrian aurkeztuko dira legeak espresuki hala adierazten duenean.

Gainerako alderdiak adina hitzez hitzeko kopia ekarriko edo aurkeztuko da paper-euskarrian eta ikustaldietara ekarritako edo aurkeztutako idazki eta dokumentu bakoitzeko. »

Hogeita hamabost. 274. artikulua aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

«274. artikulua. Bulego judizialak beste alderdi interesdunei kopiak helaraztea, prokuradoreek esku hartzen ez dutenean.

Alderdiek prokuradoreak ordezkatuta jarduten ez dutenean, aurkezten dituzten idazkien eta dokumentuen kopiak sinatuko dituzte, haien zehaztasunaz erantzungo dute, eta idazkari judizialak entregatuko dizkie kopia horiek aurkako alderdiari edo alderdiei.

Aurkezpena bitarteko telematikoz egiten bada horretara behartuta egoteagatik edo hala hautatzeagatik, betiere galdatutako aurrebaldintzak eta betekizunak betez gero, bulego judizialak helaraziko dizkie kopiak gainerako alderdiei, bidezkoa den bitartekoaren bidez. »

Hogeita hamasei. 276. artikulua aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

«276. artikulua. Idazkien eta dokumentuen kopiak helaraztea, prokuradoreak esku hartzen duenean.

1.Alderdiak prokuradoreak ordezkatuta daudenean, prokuradore horietako bakoitzak helarazi beharko dizkie gainerako alderdien prokuradoreei auzitegiari aurkezten dizkion idazkien eta dokumentuen kopiak.

2.Modu telematikoan aurkeztutako idazkien eta dokumentuen kopien helarazpena bitarteko telematikoz egingo da, aurkezpenaren aldi berean, eta aurkeztu izana egiaztatzen duen ordezkagirian jasotako datan eta orduan hartuko da egindakotzat. Legearen arabera prozesu-ondoreetarako baliogabea den egunean eta orduan eginez gero helarazpena, ulertuko da hurrengo lehenengo egun eta ordu baliodunean egin dela.

3.Aurkezpena, 135. artikuluaren 4. zenbakiarekin bat etorriz, paper-euskarrian egiten den kasuetan, prokuradoreak telematikoki eta aldez aurretik helarazi beharko dizkie gainerako alderdien prokuradoreei auzitegiari aurkeztuko dizkion idazkien eta dokumentuen kopiak.

4.Artikulu honen aurreko zenbakietan xedatutakoa ez da aplikatuko demanda edo judizioan lehenengo agerraldia ekar dezakeen beste edozein idazki helarazten denean. Kasu horietan, prokuradoreak idazki horien kopiak eta haiekin batera doazen dokumentuenak aurkeztu beharko ditu harekin batera, eta idazkari judizialak helarazpena egingo du lege honen 273. eta 274. artikuluetan xedatutakoaren arabera. Prokuradoreak kopia horiek aurkezten ez baditu, idazkiak ez aurkeztutzat hartuko dira edo dokumentuak ez ekarritzat, ondore guztietarako. »

Hogeita hamazazpi. 278. artikulua aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

«278. artikulua. Helarazpenaren ondoreak, epeen aribideari eta zenbaketari dagokienez.

276.artikuluan ezarritako moduan helarazi den egintzak, legearen arabera, jardun prozesal bat egiteko epe baten irekiera dakarrenean, epeak bere aribidea hasiko du, auzitegiaren esku-hartzerik gabe, eta epea zenbatu beharko da entregatutako kopietan jasota utzi den dataren hurrengo egunetik edo, 135. artikuluan aipatzen diren bitarteko teknikoak erabiltzen direnean, helarazpena egin dela ulertzen den dataren hurrengo egunetik.

Hogeita hemezortzi. 285. artikuluaren 2. zenbakia aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

«2. Frogetako bakoitza onartzen duen edo onartzen ez duen ebazpenaren aurka berraztertze-errekurtsoa soilik egongo da, zeina unean bertan bideratuko eta ebatziko den, eta, ezetsiz gero, alderdiak protesta formulatu ahal izango du bere eskubideak bigarren auzialdian baliatu ahal izateko.»

Hogeita hemeretzi. 320. artikuluaren 1. eta 2. zenbakiak aldatzen dira, eta honela geratzen dira idatzita:

«1. Dokumentu publiko baten autentikotasuna aurkaratzen bada, honela jardungo da erabateko froga egin ahal izan dezan:

1.) Kopiak, ziurtagiriak edo lekukotza fede-emaileak jatorrizkoekin erkatuko edo egiaztatuko dira, dauden tokian daudela, dela paperezko euskarrian aurkeztuak izan, dela euskarri elektronikoan, informatikoan edo digitalean.

2.) Merkataritzako artekari elkargokideak esku-hartutako polizak haren erregistro-liburuko idazpenekin egiaztatuko dira.

2.Idazkari judizialak erkatuko edo egiaztatuko ditu dokumentu publikoak euren jatorrizkoekin, eta, horretarako, jatorrizkoa edo matrizea dagoen artxiboan edo lokalean eratuko da, alderdiak eta haien defendatzaileak, agertuz gero, aurrean izanik, horretarako zitatuko baitira.

Dokumentu publikoak euskarri elektronikoan badaude, idazkari judizialak bulego judizialean erkatuko ditu jatorrizkoekin, alderdiak eta haien defendatzaileak, agertuz gero, aurrean izanik, horretarako zitatuko baitira.

Berrogei. 333. artikulua aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

«333. artikulua. Testu idatziak ez diren dokumentuen kopiak ateratzea.

Marrazkiak, argazkiak, krokisak, planoak, mapak eta nagusiki testu idatziak ez dituzten bestelako dokumentuak direnean, jatorrizkoa bakarrik existitzen bada, alderdiak eskatu ahal izango du kopia egitea erakustaldian, idazkari judiziala aurrean dela, eta horrek fede emango du jatorrizkoaren erreprodukzio fidela eta zehatza dela.

Dokumentu horiek modu elektronikoan ekartzen badira, kopia autentikotzat hartuko dira bulego judizialak bitarteko elektronikoz egindako kopiak.

Berrogeita bat. 336. artikuluaren 1. eta 4. zenbakiak aldatzen dira, eta 5. zenbaki berri bat gehitzen da; honela geratzen dira idatzita:

«1. Auzilariek dituzten irizpenak, haiek izendatutako adituek eginik euren eskubideak defendatzeko beharrezkotzat edo komenigarritzat jotzen dituztenak, demandarekin edo erantzunarekin ekarri beharko dituzte, hargatik eragotzi gabe 337. artikuluan xedatutakoa.»

«4. Demanda-erantzunarekin batera irizpen idatziak ekarri ezin dituen demandatuak justifikatu egin beharko du ezin izan dituela eskatu eta lortu haiek erantzuteko epearen barruan.

5.Alderdiak eskatuta, epaitegiak edo auzitegiak erabaki ahal izango du demandatuari aukera ematea abokatu edo aditu bidez azter ditzan gauzak eta lekuak, horien egoera eta inguruabarrak garrantzitsuak direnean haren defentsarako edo hark aurkeztu nahi dituen aditu-txostenak prestatzeko. Halaber, kalte pertsonalengatiko erreklamazioen kasuan, auzi-jartzaileari eskatu ahal izango dio aditu batek azter dezan utz dezala, aditu-txosten bat prestatzeko helburuarekin.»

Berrogeita bi. 338. artikuluaren 2. zenbakia aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

«2. Demandaren erantzunagatik edo judizio aurreko entzunaldian alegatutakoagatik eta eskatutakoagatik beharrezkoak edo erabilgarriak diren irizpenak alderdiek ekarriko dituzte, aurkakoei helarazteko, judizioa edo ikustaldia egin baino bost egun lehenago gutxienez, eta alderdiek auzitegiari adieraziko diote euren ustez beharrezkoa den irizpenak egin dituzten adituak judizio edo ikustaldi horretara bertaratzea, 337. artikuluaren 2. zenbakian zehaztutakoa adierazita.

Kasu horretan ere erabaki ahal izango du auzitegiak adituak judizioan edo ikustaldian egon daitezela, aurreko artikuluaren 2. zenbakian ezarritako moduan.»

Berrogeita hiru. 339. artikuluaren lehenengo hiru zenbakiak aldatzen dira, eta honela geratzen dira idatzita:

«1. Alderdietatik edozein doako laguntza juridikoa izateko eskubidearen titularra bada, ez du adituaren irizpena ekarri beharko demandarekin edo erantzunarekin, iragarri soilik egin beharko du, adituaren izendapen judiziala egitearen ondoreetarako, Doako Laguntza Juridikoaren Legean ezarritakoaren bat etorriz.

2.Halaber, demandatzaileak edo demandatuak, aurreko zenbakiko kasuan egon ez arren, hasierako idazkietan, hurrenez hurren, eskatu ahal izango dute, adituaren izendapen judiziala egin dadila, baldin eta uste badute euren interesentzat egokia edo beharrezkoa dela aditu-txostena egitea. Kasu horretan, auzitegiak izendapena egingo du. Eskatu duenaren kontura izango da irizpen hori, hargatik eragotzi gabe kostuen gaian har daitekeen erabakia.

Demandan ez dauden alegazioei edo uziei buruzkoa izan ezean, judizialki izendatutako adituak egindako txostena ezin izango da eskatu demandaren edo erantzunaren ostean.

Adituaren izendapen judiziala bost eguneko epean egin beharko da demandaren erantzunaren aurkezpenetik, izendapen hori nork eskatu duen kontuan hartu gabe. Bi alderdiek hasieran eskatu dutenean hura, auzitegiak, haiek ados egonez gero, aditu bakar bat izendatu ahal izango du eskatutako txostena egiteko. Kasu horretan, adituaren zerbitzu-sarien ordainketa zati berdinetan egin beharko dute bi auzilariek, hargatik eragotzi gabe kostuen gaian har daitekeen erabakia.

3.Judizio arruntean, entzunaldian baimendutako alegazio edo uzi osagarrien ondorioz alderdiek eskatzen badute, 427. artikuluaren 4. zenbakian aurreikusitakoaren arabera, auzitegiak izenda dezala irizpena egingo duen aditu bat, hala erabakiko du hark, betiere irizpenari egoki eta baliagarri baderitzo.

Gauza bera egin ahal izango du auzitegiak hitzezko judizioa izan eta alderdiek ikustaldian eskatzen dutenean aditu-izendapena; kasu horretan, ikustaldia eten egingo da, harik eta irizpena egin arte.»

Berrogeita lau. 346. artikulua aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

«346. artikulua. Auzitegiak izendatutako adituak irizpena egitea eta berrestea.

Auzitegiak izendatutako adituak idatziz egingo du bere irizpena, eta auzitegiari bitarteko elektronikoz iritsaraziko dio zehaztu zaion epean. Idazkari judizialak alderdiei irizpen hori helaraziko die, egokiak diren argibideak edo azalpenak ematearen ondoreetarako aditua judiziora edo ikustaldira bertaratzea beharrezkoa dela uste badute edo. Kasu orotan, auzitegiak probidentzia bidez erabaki ahal izango du beharrezko deritzola aditua judizioan edo ikustaldian egoteari, egindako irizpena hobeto ulertzeko eta baloratzeko.»

Berrogeita bost. 382. artikuluaren 1. zenbakia aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

«1. Alderdiek frogabide gisa proposatu ahal izango dute auzitegiaren aurrean erreproduzi daitezela filmatzeko, grabatzeko eta antzeko tresnen bidez hartutako hitzak, irudiak eta soinuak. Froga hori proposatzean, kasuan kasuko euskarrian dauden eta kasurako garrantzitsuak diren hitzen transkripzio idatzia ere ekarri beharko du alderdiak, kasua denean.»

Berrogeita sei. 383. artikuluaren 1. zenbakiaren bigarren paragrafoa ezabatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

«1. Aurreko artikulua aplikatuz gauzatzen diren egintzen akta egokia egingo da, eta bertan jasoko da egindako filmazioak, grabazioak eta erreprodukzioak identifikatzeko beharrezkoa den guztia, bai eta, kasua denean, ekarritako justifikazioak eta irizpenak edo gauzatutako frogak ere.»

Berrogeita zazpi. 415. artikuluaren 1. zenbakia aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

«1. Alderdiak agertuta, auzitegiak irekitzat deklaratuko du ekitaldia, eta egiaztatuko du haien arteko auziak badirauen.

Akordio bat lortu dutela edo berehala lortzeko prest daudela adierazten badute, aukera izango dute prozesuan atzera egiteko edo lortutako akordioa homologa dezala auzitegiari eskatzeko.

Alderdiek, elkarrekin adostuta, prozesua etetea ere eskatu ahal izango dute, 19. artikuluaren 4. zenbakian aurreikusitakoarekin bat etorriz, bitartekaritzapean jartzeko.

Kasu horretan, auzitegiak aurretiaz aztertuko du ea gaitasun juridikoaren eta xedatze-ahalmenaren betekizunak betetzen dituzten ekitaldira bertaratutako alderdiek edo haien ordezkari behar bezala egiaztatuek.»

Berrogeita zortzi. 429. artikuluaren 1. zenbakia aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

«1. Auzia amaitzeko akordiorik ez badago alderdien artean, ezta egitateei buruzko adostasunik ere, entzunaldiak aurrera jarraituko du froga proposatzeko eta onartzeko.

Froga hitzez proposatuko da, hargatik eragotzi gabe alderdiek ekitaldira haren idazki xehatua ekartzeko duten betebeharra, zeina entzunaldian osatu ahal izango den. Idazki hori aurkeztu ez izanak ez du froga ez onartzea ekarriko, baldin eta hurrengo bi eguneko epean aurkezten bada.

Auzitegiak baderitzo alderdiek proposatutako frogak askiezak izan daitezkeela egitate eztabaidagarriak argitzeko, alderdiei adieraziko die, eta agerian utziko du bere iritziz zer egitateri eragin diezaiokeen frogen askieztasunak. Adierazpen hori

egitean, auzitegiak, autoetatik ondorioztatutako froga-elementuetara mugatuta, gauzatzea komenigarri deritzen froga edo frogak ere adierazi ahal izango ditu.

Aurreko paragrafoan aipatutako kasuan, alderdiek euren froga-proposamenak osatu edo aldatu ahal izango dituzte, auzitegiak adierazitakoa ikusita.»

Berrogeita bederatzi. 437. artikulua aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

«437. artikulua. Demandaren forma. Akzio-metaketa objektiboa eta subjektiboa.

1.Hitzezko judizioa demanda bidez hasiko da, judizio arruntarenak berarenak diren edukiarekin eta formarekin, eta aplikagarria izango da, halaber, alegazioen preklusioaren eta auzibitartearen gaian judizio horretarako xedatutakoa.

2.Aurrekoa gorabehera, abokatuarekin eta prokuradorearekin jarduten ez den hitzezko judizioetan, demanda labur bat formulatu ahal izango du demandatzaileak, zeinean auzi-jartzailearen eta demandatuaren identifikazio-datuak eta -inguruabarrak jasoko diren, bai eta zein egoitzatan zitatu daitezkeen ere, eta argi eta garbi eta zehatz-mehatz ezarriko da zer eskatzen den, eskaeraren oinarri diren funtsezko egitateak zehaztuta.

Horretarako, inprimaki normalizatu batzuk bete ahal izango dira, egokitzen den organo judizialean haren eskura egongo direnak.

3.Demandan eskatzen bada errentatzaileari zor zaizkion errentak edo zenbatekoak ez ordaintzeagatik edo legezko edo kontratuzko epea bukatzeagatik hiri-finka utzarazteko, demandatzaileak bertan iragarri ahal izango du bere gain hartzen duela errentariari zor guztia edo haren zati bat eta kostuak barkatzeko konpromisoa, zenbateko zehatza adierazita eta baldintza moduan ezarrita errentatzaileak zehaztutako epean finka borondatez uztea; gutxienez hamabost egunekoa izan beharko du demanda jakinarazten denetik kontatuta. Era berean, demandan eskatu ahal izango da eskatutzat har dadila botatze-betearazpena epaitegiak finkatutako datan eta orduan 549. artikuluaren 3. zenbakian zehaztutako ondoreetarako.

4.Hitzezko judizioetan ez da onartuko akzio-metaketa objektiboa, salbuespen hauek izan ezik:

1.) Egitate berberetan oinarritutako akzio-metaketa, betiere, kasu orotan, hitzezko judizioa bidezkoa bada.

2.) Kalte-galerak medeatzeko akzioa metatzea haren prejudiziala den beste akzio bati.

3.) Mugaeguneratutako eta ordaindu gabeko errentak edo antzeko zenbatekoak erreklamatzeko akzio-metaketa, ez ordaintzeagatik edo legezko edo kontratuzko epea bukatzeagatik finka utzarazteko judizioak direnean, erreklamatzen den zenbatekoa kontuan hartu gabe. Halaber, fidatzaile edo abal-emaile solidarioaren aurka egikaritutako akzioak ere metatu ahal izango dira, aldez aurretik ordaintze-errekerimendua egin eta ordaindu ez bada.

4.) Banantze-, dibortzio- edo deuseztasun-prozeduretan eta elizak emandako ebazpenen edo erabakien eraginkortasun zibila lortzea helburu dutenetan, ezkontideetako edozeinek aldi berean egikaritu ahal izango du gauza erkidea zatitzeko akzioa erkidego arrunt indibisoan dituzten ondasunekiko. Zenbait ondasun erkidego arrunt indibisoaren araubidean badago eta ezkontideetako batek eskatzen badu, auzitegiak batera har ditzake aintzat, loteak sortzearen edo adjudikatzearen ondoreetarako.

5.Subjektu batek zenbait subjekturen aurka edo zenbaitek baten aurka dituzten akzioak metatu ahal izango dira, betiere 72. artikuluan eta 73. artikuluaren

1.zenbakian ezarritako betekizunak betetzen badira.»

Berrogeita hamar. 438. artikulua aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

«438. artikulua. Demandaren onarpena eta erantzuna. Errekonbentzioa.

1.Idazkari judizialak, demanda aztertuta, dekretu bidez onartuko du, edo, 404. artikuluaren kasuetan, haren berri emango dio auzitegiari, bidezkoa dena ebatz dezan. Demanda onartuta, demandatuari helaraziko dio, hamar eguneko epean idatziz erantzun diezaion judizio arrunterako xedatutakoarekin bat etorriz. Emandako epean demandatua agertzen ez bada, auzi-ihesean deklaratuko da 496. artikuluarekin bat etorriz.

Abokaturik eta prokuradorerik gabe jardun daitekeen kasuetan, hala adieraziko da onarpen-dekretuan, eta demandatuari komunikatuko zaio epaitegian eskura dituela demandari erantzuteko erabil ditzakeen inprimaki normalizatu batzuk.

2.Ezein kasutan ez da errekonbentziorik onartuko legearen arabera gauza epaituaren ondorerik gabeko epai bidez amaitu behar duten hitzezko judizioetan.

Gainerako hitzezko judizioetan errekonbentzioa onartuko da, betiere hitzezko judizioaren bidezkotasunik eza ez badakar eta errekonbentzioaren uzien eta demanda nagusiaren objektu direnen artean lotura badago. Errekonbentzioa onartuta, judizio arruntean aurreikusitako arauen bidez eraenduko da, hari erantzuteko epea izan ezik, zeina hamar egunekoa izango den.

3.Demandatuak konpentsa daitekeen kreditu bat jarri ahal izango du aurka demanda-erantzunean, eta 408. artikuluan xedatutakoa aplikatuko da. Kreditu horren munta hitzezko judiziorako zehaztutakoa baino handiagoa bada, auzitegiak alegazio hori egin gabekotzat hartuko du ikustaldian, eta hala ohartaraziko dio demandatuari, bere eskubidea balia dezan egokitzen diren auzitegiaren aurrean eta izapideen bitartez.

4.Demandatuak, bere erantzun-idazkian, nahitaez eman beharko du bere iritzia ikustaldia egitearen egokitasunari buruz. Demandatzaileak ere eman beharko du hari buruzko iritzia, erantzun-idazkia helarazten denetik hiru eguneko epean. Alderdietatik inork eskatzen ez badu eta auzitegiak hura egiteari bidezko irizten ez badio, izapide gehiagorik gabe emango du epaia.

Kasu orotan, alderdietako batek eskatzea nahikoa izango da idazkari judizialak hura hurrengo bost egunen barruan egiteko eguna eta ordua seinala ditzan. Nolanahi ere, geroagoko edozein unetan, ikustaldia egin aurretik, alderdietako edozein aldendu ahal izango da bere eskaeratik, desadostasunak soil-soilik juridikoa den arazoari edo arazoei eragiten diela uste izateagatik. Kasu horretan, beste alderdiari helaraziko zaio, hiru eguneko eperako, eta, haiek igaro ondoren alegaziorik formulatu ez bada edo aurka egin ez bada, autoak epaia emateko prest geratuko dira auzitegiak hala irizten badio.»

Berrogeita hamaika. 440. artikuluaren izenburua eta 1. zenbakia aldatzen dira; honela geratzen dira idatzita:

«440. artikulua. Ikustaldirako zitazioa.

1.Demanda eta, kasua denean, errekonbentzioa edo konpentsa daitekeen kreditua erantzunda edo egokitzen diren epeak igarota, idazkari judizialak, 438. artikuluan adierazitakoarekin bat etorriz ikustaldia egin behar denean, helburu horretarako zitazioa egingo die alderdiei, hurrengo bost egunen barruan. Gehienez hilabeteko epean egin beharko da ikustaldia.

Zitazioan, ikustaldia egiteko eguna eta ordua finkatuko dira, eta alderdiei ezagutaraziko zaie gatazka konpontzen saiatzeko negoziazio batera jo dezaketela, bitartekaritzara jotzeko aukera barne; kasu horretan, ikustaldian adieraziko dute horren inguruko erabakia eta erabakiaren arrazoiak.

Zitazioan, jasota utziko da ikustaldia ez dela atzeratuko demandatua ez agertzeagatik, eta auzilariei ohartaraziko zaie baliatu nahi dituzten frogabideekin bertaratu behar dutela; gainera, ohartaraziko zaie ezen, joaten ez badira eta euren

deklarazioa proposatzen eta onartzen bada, galdeketako egitateak onartutzat jo ahal izango direla 304. artikuluan xedatutakoaren arabera. Halaber, 442. artikuluan xedatutakoa ohartaraziko zaie demandatzaileari eta demandatuari, ikustaldian agertzen ez diren kasurako.

Zitazioan, halaber, alderdiei adieraziko zaie zitazioa hartu eta hurrengo bost eguneko epea dutela adierazteko zein diren eurek aurkeztu ezin dituzten pertsonak, idazkari judizialak ikustaldirako zitatu ditzan, alderdi, lekuko nahiz aditu gisa deklara dezaten. Horretarako, zitazioa egiteko beharrezkoak diren datu eta inguruabar guztiak emango dituzte. Bost eguneko epe berean, alderdiek erantzun idatziak eskatu ahal izango dizkiete pertsona juridikoei edo erakunde publikoei, 381. artikuluan ezarritako izapideen bitartez.»

Berrogeita hamabi. 441. artikulua aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

«441. artikulua. Kasu bereziak hitzezko judizioaren hasierako izapideetan.

1.250. artikuluaren 1. zenbakiaren 3. puntuko kasuan demanda jarrita, idazkari judizialak demandatzaileak proposatutako lekukoei deituko die, eta, haien deklarazioen arabera, eskatutako edukitza ukatzen edo ematen duen autoa emango du auzitegiak, eskubide hobeari kalterik egin gabe, eta ondore hori lortzeko jardunak gauzatuko ditu. Autoa ediktuen bidez argitaratuko da, zeinak ikusteko moduan jarriko diren, demandatzailearen kontura, auzitegiaren egoitzan, Probintziako Aldizkari Ofizialean eta probintzian zabalkunde handiena duten egunkarietatik batean; interesdunei eskatuko zaie, demandatzaileak baino eskubide hobea dutela uste badute, agertzeko eta demanda-erantzunaren bidez erreklamazioa egiteko berrogei eguneko epean.

Inor agertzen ez bada, edukitza konfirmatuko zaio demandatzaileari; baina erreklamatzaileak aurkezten badira, euren idazkiak demandatzaileari helarazi ondoren, idazkari judizialak ikustaldirako zitazioa egingo dio, agertutako guztiekin batera, eta hurrengo artikuluetan xedatutakoaren arabera bideratuko dira jardunak aurrerantzean.

2.Demandarekin lortu nahi bada judizialki ebaztea, izaera sumarioarekin, obra berri baten etendura, auzitegiak, demandari erantzuteko helarazpena egin baino lehenago ere, berehalako etete-agindua zuzenduko dio jabeari edo obraren arduradunari, zeinak kauzioa eskaini ahal izango duen hura jarraitzeko, bai eta jada eraikitakoa mantentzeko ezinbestekoak diren obrak egiteko ere. Ikustaldia baino lehen azterketa judiziala, adituena edo biak baterakoa egin dadila xedatu ahal izango du auzitegiak.

64.artikuluaren 2. zenbakiaren bigarren paragrafoan aurreikusitako moduan eman ahal izango da kauzioa.

3.250. artikuluaren 1. zenbakiaren 7. puntuko kasuetan, demanda onartu bezain laster, eskatutako neurriak hartuko ditu auzitegiak, inguruabarren arabera beharrezkoak badira emango den epaia beteko dela kasu orotan ziurtatzeko.

4.250. artikuluaren 1. zenbakiaren 10. puntuko kasuan, demanda onartuta, auzitegiak ondasunen edukitzaileari aginduko dio haiek erakuts ditzala, agintaritza judizialaren desobedientzian erortzeko ohartarazpenarekin, eta, orobat, aginduko du haien prebentziozko enbargoa berehala egin dadila, gordailu bidez ziurtatuko dena, lege honetan aurreikusitakoarekin bat etorriz. 250. artikuluaren 1. zenbakiaren 11. puntuan xedatutakoaren babesean akzioak egikaritzen direnean finantza- errentamenduko, ondasun higigarrien errentamenduko edo jabari-erreserbapeko epekako salmentako kontratu baten ez-betetzean oinarrituta, demanda onartu ondoren, entregatzeko erreklamatzen den ondasuna gordailutu dadila aginduko du auzitegiak. Demandatzaileari ez zaio kauziorik galdatuko kautela-neurri horiek hartzeko, eta ez da onartuko demandatuak haiei aurka egiterik. Halaber, ez da onartuko neurriak kauzioarekin aldatzeko edo ordezteko eskaerarik.

Aurreko paragrafoan xedatutakoaz gain, idazkari judizialak demandatua epatuko du, bost eguneko epean pertsona dadin jardunetan, prokuradore bidez, demandari erantzutera 444. artikuluaren 3. zenbakian aurreikusitako kausetakoren batengatik. Demandatuak epea igarotzen uzten badu demandari erantzunik eman gabe, edo hura oinarritzen badu 444. artikuluaren 3. zenbakikoa ez den kausaren batean, auzi- jartzailearen uziak baiesten dituen epaia emango da, izapide gehiagorik gabe.

Demandatuak demandari erantzuten dionean aurreko paragrafoan aurreikusitakoaren arabera, idazkari judizialak ikustaldirako zitatuko ditu alderdiak, eta demandatua bertara joaten ez bada arrazoi zuzenik eman gabe, edota joaten bada baina bere aurkakotzari eutsi gabe edo haren oinarri gisa 444. artikuluaren 3. zenbakikoa ez den kausa erabilita, auzi-jartzailearen uziak baiesten dituen epaia emango da, izapide gehiagorik gabe. Kasu horietan, gainera, isun-zehapena ezarriko zaio demandatuari, erreklamazioaren balioaren bostena artekoa, gutxienez ehun eta laurogei eurokoa.

Aurreko bi paragrafoetan aipatutako aurkakotza gabeko kasuetan ematen den epaiaren aurka ez da errekurtsorik egongo.»

Berrogeita hamahiru. 442. artikulua aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

«442. artikulua. Alderdiak ikustaldira ez joatea.

1.Demandatzailea ikustaldira joaten ez bada eta demandatuak interes legitimorik alegatzen ez badu prozesuak aurrera jarrai dezan funtsari buruzko epaia eman dadin, demandan atzera egindakotzat hartuko da hura unean bertan, sortutako kostuak ezarriko zaizkio, eta agertutako demandatuari kalte-ordaina ematera kondenatuko da, hark eskatuz gero eta jasandako kalte-galerak egiaztatuz gero.

2.Demandatua agertzen ez bada ere, judizioa egin egingo da.»

Berrogeita hamalau. 443. artikulua aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

«443. artikulua. Ikustaldiaren garapena.

1.Alderdiak agertuta, auzitegiak irekitzat deklaratuko du ekitaldia, eta egiaztatuko du haien arteko auziak badirauen.

Akordio bat lortu dutela edo berehala lortzeko prest daudela adierazten badute, aukera izango dute prozesuan atzera egiteko lortutako akordioa homologa dezala auzitegiari eskatzeko. Judizialki homologatutako akordioak legeak transakzio judizialari esleitutako ondoreak sortuko ditu, eta epaiak eta judizialki onetsitako hitzarmenak betearazteko aurreikusitako izapideen bitartez gauzatu ahal izango da. Transakzio judizialerako aurreikusitako kausengatik eta moduan aurkaratu ahal izango da akordio hori.

Alderdiek, elkarrekin adostuta, prozesua etetea ere eskatu ahal izango dute, 19. artikuluaren 4. zenbakian aurreikusitakoarekin bat etorriz, bitartekaritzapean jartzeko. Kasu horretan, auzitegiak aurretiaz aztertuko du ea ekitaldira bertaratutako alderdiek edo haien ordezkari behar bezala egiaztatuek gaitasun juridikoaren eta xedatze-ahalmenaren betekizunak betetzen dituzten.

Prozesua eten denean bitartekaritzara jotzeko, hura akordiorik gabe amaituz gero, alderdietatik edozeinek eskatu ahal izango du etendura amaitutzat jo dadila eta ikustaldiarekin jarraitzeko data seinala dadila. Bitartekaritzan alderdien arteko akordioa lortuz gero, auzitegiari komunikatu beharko diote haiek, prozeduraren artxiboa dekreta dezan, hargatik eragotzi gabe aldez aurretik eskatzea haren homologazio judiziala.

2.Alderdiek akordio bat lortu ez badute edo berehala lortzeko prest ez badaude, auzitegiak ebatzi egingo du prozesuak modu egokian aurrera egitea eta funtsari buruzko epai bidez amaitzea oztopa dezaketen inguruabarrei buruz, 416. artikuluarekin eta hurrengoekin bat etorriz.

3.Aurreko zenbakietan aipatutako arazo prozesalak sustatu ez badira edo, formulatuz gero, ekitaldiak jarrai dezala ebatzi badu auzitegiak, hitza emango zaie alderdiei, argibideak eman ditzaten eta kontraesanak dituzten egitateak finka daitezen. Haiei guztiei buruz adostasunik ez badago, frogak proposatuko dira, eta onartutakoak gauzatuko dira jarraian.

Alderdien froga-proposamena 429. artikuluaren 1. zenbakian xedatutakoaren arabera osatu ahal izango da.»

Berrogeita hamabost. 446. artikulua aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

«446.artikulua. Frogari buruzko ebazpenak, eta errekurtsoak.

Frogak onartzeari edo ez onartzeari buruz auzitegiak emandako ebazpenen aurka berraztertze-errekurtsoa soilik egongo da; unean bertan bideratuko eta ebatziko da, eta, ezesten bada, alderdiak protesta formulatu ahal izango du bere eskubideak baliatu ahal izateko, kasua denean, bigarren auzialdian.»

Berrogeita hamasei. 447. artikuluaren 1. zenbakiaren 1. paragrafoa aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

«1. Frogak gauzatuta, hitz-txanda bat eman ahal izango die auzitegiak alderdiei, konklusioak ahoz formula ditzaten. Jarraian, amaitutzat emango da ikustaldia, eta auzitegiak epaia emango du, hurrengo hamar egunen barruan. Salbuetsi egiten dira hiri-finkaren utzarazpena eskatzen den hitzezko judizioak; haietan, hurrengo bost eguneko epean emango da epaia, eta, prokuradorearen ordezkaritzarik ez badute edo jakinarazpena bitarteko telematikoz egin behar ez bada, ikustaldian dei egingo zaie alderdiei, auzitegiaren egoitzara ager daitezen epaia eman osteko hurrengo bost egunetatik posible den hurbilenean egin behar zaien jakinarazpena jasotzera.»

Berrogeita hamazazpi. 514. artikuluaren 1. eta 2. zenbakiak aldatzen dira, eta honela geratzen dira idatzita:

«1. Berrikuspen-demanda aurkeztuta eta onartuta, aurkaratzen den epaiaren auziko jarduketa guztiak auzitegiari igor dakizkiola eskatuko du idazkari judizialak, eta han auzitan aritu diren guztiak epatuko ditu, edo haien kausadunak, hogei eguneko epean demandari erantzun diezaioten, euren eskubideari komeni zaionari eutsiz.

2.Berrikuspen-demanda erantzunda edo hura egin gabe aurreko epea igarota, idazkari judizialak ikustaldi baterako dei egingo die alderdiei; 440. artikuluan eta hurrengoetan xedatutakoaren arabera bideratuko da hura.»

Berrogeita hemezortzi. 525. artikuluaren 1. zenbakiaren 1.) puntua aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

«1.) Aitatasunari, amatasunari, filiazioari, ezkontzaren deuseztasunari, banantzeari eta dibortzioari, gaitasunari eta egoera zibilari eta adingabeen babesa gai duten administrazio-ebazpenen aurkakotzari buruzko prozesuetan emandako epaiak, ezta nazioarteko oste kasuetan adingabeak itzultzeko edo bueltatzeko neurriei buruzkoetan eta ohorezko eskubideei buruzkoetan emandakoak ere, salbu eta prozesuaren objektu nagusiarekin lotutako ondarezko betebeharrak eta harremanak arautzen dituzten erabakiak.»

Berrogeita hemeretzi. 540. artikulua aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

«540. artikulua. Betearazlea eta betearazpenpekoa oinordetza-kasuetan.

1.Betearazpenari abiarazpena edo jarraipena eman ahal izango zaio titulu betearazlean betearazle gisa ageri denaren oinordekoa dela egiaztatzen duenaren

alde eta titulu horretan betearazpenpeko gisa ageri denaren oinordekoa dela egiaztatzen duenaren aurka.

2.Aurreko zenbakiaren ondoreetarako oinordetza egiaztatzeko, hura jasotzen duten dokumentu fede-emaileak aurkeztu beharko zaizkio auzitegiari. Baliozkoak izateko galdatutako betekizunak betetzeagatik ondore horietarako nahikoak direla irizten badio auzitegiak, betearazpena abiaraziko du, izapide gehiagorik gabe, aurkeztutako dokumentuen arabera oinordekoa denaren alde edo aurka.

Betearazpena abiarazita badago jada, oinordetza jakinaraziko zaio dagokionari, hots, betearazpenpekoari edo betearazleari, eta betearazpenak jarraitu egingo du oinordekoa denaren alde edo aurka.

3.Oinordetza dokumentu fede-emaileetan jasota ez badago edo auzitegiak nahikotzat jotzen ez baditu, aginduko du idazkari judizialak helaraz diezaiela tituluan betearazpenpeko edo betearazle gisa jasota dagoenari eta haren oinordeko izan nahi duenari oinordetua izan den betearazleak edo betearazpenpekoak egindako eskaera, eta entzunaldia emango die 15 eguneko eperako. Alegazioak aurkeztuta edo haiek egin gabe epea igarota, auzitegiak oinordetzari buruz bidezkoa dena erabakiko du, betearazpena abiaraztearen edo harekin jarraitzearen ondoreetarako soilik.»

Hirurogei. 551. artikuluaren 3. zenbakiaren 3.) puntua aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

«3.) Zordunari egin behar zaion ordaintze-errekerimenduaren edukia, legeak errekerimendu hori ezartzen duen kasuetan, betiere Laguntza Judizialeko Kidegoko funtzionarioen bidez edo alderdi betearazlearen prokuradorearen bidez, hark hala eskatuz gero, egiten bada.»

Hirurogeita bat. 552. artikulua honela geratzen da idatzita:

«1. Auzitegiak irizten badio ez direla betetzen betearazpena abiarazteko legez galdatutako aurrebaldintzak eta betekizunak, autoa emango du, betearazpena abiaraztea ukatzen duena.

Auzitegiak ofizioz aztertuko du ea 557.1 artikuluan aipatutako titulu betearazleetakoren bateko klausularen bat abusuzko gisa kalifika daitekeen. Irizten dionean klausuletakoren bat hala kalifika daitekeela, entzunaldia emango die alderdiei, hamabost egunerako. Haiei entzunda, bidezkoa dena erabakiko du, bost egun balioduneko epean, 561.1.3.) artikuluan aurreikusitakoarekin bat etorriz.

2.Betearazpena abiaraztea ukatzen duen autoa zuzenean apelatzeko modukoa izango da, eta hartzekodunarekin soilik bideratuko da apelazioa. Era berean, hartzekodunak, hala aukeratuz gero, berraztertze-errekurtsoaren saiakera egin ahal izango du apelaziokoa jarri aurretik.

3.Betearazpena abiaraztea ukatzen duen autoa irmoa denean, egokitzen den prozesu arruntean soilik baliatu ahal izango ditu hartzekodunak bere eskubideak, betiere hura eragotzi ez badu betearazpen-demandaren oinarri zen epai edo ebazpen irmoaren gauza epaituak.»

Hirurogeita bi. 559. artikuluaren 1. zenbakiaren 3.) puntua aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

«3.) Abiarazitako betearazpena erabat deuseza izatea, edo epaiak edo arbitraje-laudoak kondena-erabakirik ez edukitzeagatik, edo aurkeztutako dokumentuak, laudoak edo bitartekaritza-akordioak betearazpena eragiteko galdatutako legezko betekizunak ez betetzeagatik, edo, betearazpena abiaraztean, 520. artikuluan xedatutakoa hausteagatik.»

Hirurogeita hiru. 560. artikuluaren azken paragrafoa aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

«Ikustaldia egitea erabakitzen denean, betearazpenpekoa agertzen ez bada bertan, aurkakotzan atzera egindakotzat hartuko du auzitegiak, eta 442. artikuluan aurreikusitako ebazpenak emango ditu. Betearazlea agertzen ez bada, auzitegiak ebazpena emango du betearazpenaren aurkakotzari buruz hari entzun gabe. Bi alderdiak agertzen badira, hitzezko judiziorako aurreikusitakoaren arabera egingo da ikustaldia, eta bidezkoa den ebazpena emango da jarraian, hurrengo artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz.»

Hirurogeita lau. 617. artikuluaren 1. zenbakia aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

«1. Eskubide hobeko hirugarrengotza hartzekodun betearazlearen aurka zuzenduko da beti, eta hitzezko judizioaren bideetatik bideratuko da.»

Hirurogeita bost. 641. artikuluaren 3. zenbakia aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

«3. Eskaeran izendatutako pertsonari edo erakundeari emango zaio diru bihurtzeko ardura, betiere legez galdatutako betekizunak betetzen baditu. Ebazpen berean adieraziko da diru-bihurtzea zein baldintzatan egin behar den, alderdiek horri buruz adostutakoarekin bat etorriz. Adostasunik ezean, ondasunak ezingo dira besterendu balioespenaren ehuneko 50 baino gutxiagoko prezioan. Ondasunen ezaugarriek edo haien balioaren txikiagotze posibleak hala aholkatzen dutenean, betearazpenaren ardura duen idazkari judizialak, betearazlearen adostasunarekin, enkanterako erakunde espezializatutzat izendatu ahal izango du diru bihurtu behar diren ondasun higigarriak 626. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz gordailututa dituen prokuradoreen elkargoa.

Ondore horretarako, erregelamendu bidez zehaztuko dira beharrezkoak diren zerbitzuak antolatzeko betekizunak eta modua, eta publizitate egokia bermatuko zaie enkanteari, enkantean jarritako ondasunei eta enkantearen emaitzari.

Aurreko paragrafoetan xedatutakoa gorabehera, diru bihurtu beharreko ondasunak higiezinak direnean, agerraldi baten ondoren zehaztuko dira zer pertsonari edo erakunderi esleituko zaion diru-bihurtzea eta hura egiteko baldintzak, eta alderdiei eta prozesuan interesdun posibletzat jasota daudenei egingo zaie agerraldirako deialdia. Idazkari judizialak dekretu bidez ebatziko du bidezkoa deritzona, agerraldira joango direnen adierazpenak ikusita, baina ezingo du besterentzea egiteko baimenik eman prezioa txikiagoa bada higiezinari 666. artikuluan aurreikusitakoarekin bat etorriz emandako balioaren ehuneko 70 baino, salbu eta alderdien eta interesdun guztien, agerraldira joan ala ez, arteko akordioa jasota badago.»

Hirurogeita sei. 648. artikulua honela geratzen da idatzita:

«648. artikulua. ENKANTE ELEKTRONIKOA.

Enkante elektronikoa honako erregela hauen arabera egingo da:

1.) Enkantea Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentziaren mendeko Atarian egingo da, enkanteak elektronikoki egitekoan, zeinaren kudeaketa-sistemara bulego judizial guztiek izango duten sarbidea. Bulego judizialen eta Enkanteen Atariaren artean egin behar diren informazio-truke guztiak telematikoki egingo dira. Enkante bakoitzak identifikazio-zenbaki bakarra izango du.

2.) Iragarkia Estatuko Aldizkari Ofizialean publikatzen denetik gutxienez hogeita lau ordu igarota irekiko da enkantea, hura hasteko beharrezko informazioa Enkanteen Atarira igorri denean.

3.) Behin enkantea irekita, eskaintza elektronikoak soilik egin ahal izango dira, enkantearen gutxieneko zenbatekoei, kontsignazioei eta aplikagarriak diren gainerako erregelei buruz lege honetan ezarritako arauen arabera. Kasu orotan, Enkanteen Atariak eskaintzak badaudela eta haien munta zein den informatuko du enkanteak dirauen bitartean.

4.) Enkante elektronikoan parte hartu ahal izateko, interesdunek alta emanda egon beharko dute sistemaren erabiltzaile gisa, eta bertara sartuko dira Sinadura Elektronikoaren abenduaren 19ko 59/2003 Legean aurreikusitakoarekin bat datozen identifikazio-mekanismo seguruen eta sinadura elektronikoaren bidez, halako moldez non lizitatzaileak erabat identifikatuta egongo diren kasu orotan. Enkanteen Atariaren bitartez emango da alta, identifikazio-mekanismo seguruen eta sinadura elektronikoaren bidez, eta nahitaez jaso beharko dira interesdunaren identifikazio- datu guztiak. Betearazleak identifikatuko dira beraiek hasitako betearazpen- prozeduretatik eratorritako enkanteetan posturagile gisa agertzeko aukera emateko moduan, kontsignaziorik egiteko beharrik gabe.

5.) Betearazleak, betearazpenpekoak edo hirugarren edukitzaileak, halakorik izanez gero, beren erantzukizunpean eta, kasu orotan, prozedura bideratzen ari den bulego judizialaren bidez, Enkanteen Atarira bidali ahal izango dute lizitazioaren objektua den ondasunari buruz duten informazio guztia, tasazio-txostenetatik edo bestelako dokumentazio ofizialetik etorria, organo judizialengandik zuzenean edo notario bitartez eskuratua eta haien ustez balizko lizitatzaileentzat interesgarria izan daitekeena. Idazkari judizialak ere egin ahal izango du hori bere ekimenez, komenigarri irizten badio.

6.) Eskaintzak telematikoki bidaliko dira, komunikazio-sistema seguruen bidez, Enkanteen Atarira, zeinak hartu-agiri tekniko bat itzuliko duen, denbora-zigilu batekin, postura eta haren munta zein une zehatzetan hartu diren adierazten duena. Posturagileak, halaber, adierazi beharko du ea 652. artikuluaren 1. zenbakiaren bigarren paragrafoan aipatutako erreserba onartzen duen ala ez eta eskaintza bere izenean egiten duen edo hirugarren baten izenean. Onargarriak izango dira jadanik egindako postura handiena baino zenbateko handiagokoak, txikiagokoak edo haren adinakoak; azken bi kasu horietan ulertuko da une horretatik aurrera onartu egiten dutela kontsignazio-erreserba, eta kontuan hartuko dira eskaintza berdina edo handiena egin duen lizitatzaileak eskuratze-prezioaren gainerakoa azkenean kontsignatzen ez duen kasuan. Zenbateko bereko posturak dauden kasuan, denboran aurrekoa lehenetsiko da. Une horretara arte egindako eskaintzen artetik altuena soilik argitaratuko du enkanteen atariak.»

Hirurogeita zazpi. 649. artikulua honela geratzen da idatzita:

«649. artikulua. Enkantearen garapena eta amaiera.

1.Enkanteak posturak onartuko ditu irekitzen denetik hogei egun naturaleko epe batean. Enkantea ez da itxiko azken postura egiten denetik ordubete igaro arte, betiere hura une horretara arte egindako onena baino handiagoa bada, nahiz eta horrek ekarri artikulu honetan aipatutako hogei eguneko hasierako epea gehienez ere 24 orduz luzatzea.

Idazkari judizialak zorduna konkurtsoan deklaratu dela jakinez gero, dekretu bidez etengo du betearazpena, eta ondorerik gabe utziko du enkantea, hura jadanik hasita egon arren. Inguruabar hori berehala komunikatuko zaio Enkanteen Atariari.

2.Enkantea hamabost egun baino gehiagoz eteteak berarekin ekarriko du kontsignazioak itzultzea, eta egoera atzera eramango da iragarkia publikatu aurre- aurreko unera arte. Enkanteari berriro ekiteko, iragarkiaren beste publikazio bat egingo da, enkante berri bat izango balitz bezala.

3.Enkantearen itxiera-datan, itxieraren ondoren, Enkanteen Atariak idazkari judizialari igorriko dio postura telematiko irabazlearen informazio ziurtatua, lizitatzailearen izenarekin, abizenekin eta helbide elektronikoarekin.

Lizitatzailerik onenak ez badu eskainitako prezioa osatzen, idazkari judizialak eskatuta, Enkanteen Atariak informazio ziurtatua igorriko dio beheranzko hurrenkeran hurrengoa den eskaintzaren zenbatekoari eta hura egin zuen posturagilearen identitateari buruz, betiere posturagileak hautatu badu 652. artikuluaren 1. zenbakiaren bigarren paragrafoan aipatutako postura-erreserba egitea.

4.Enkantea amaituta eta informazioa hartuta, idazkari judizialak hura jasota utziko du, posturagile onenaren izena eta egin zuen postura adierazita.»

Hirurogeita zortzi. 656. artikuluaren 1. zenbakia honela geratzen da idatzita:

«1. Enkantearen objektua atal honen eremuan dagoenean, betearazpenaren ardura duen idazkari judizialak manamendua bidaliko dio kasuan kasuko erregistroaren ardura duen erregistratzaileari, honako puntu hauek jasota dituen ziurtagiria bidal diezaion epaitegiari:

1.) Ondasun edo eskubide zamatuaren jabariaren eta gainerako eskubide errealen titulartasuna.

2.) Erregistra daitekeen ondasun enbargatuaren gainean diren eskubideak, edozein izaeratakoak direla; bereziki, zamatzen duten karga inskribatuen zerrenda osoa edo, kasua denean, kargarik ez duela.

Kasu orotan, formatu elektronikoan egingo da ziurtagiria, eta eduki egituratuko informazioa izango du.»

Hirurogeita bederatzi. 660. artikuluaren 1. zenbakiaren bigarren paragrafoa honela geratzen da idatzita:

«Artikulu honetan xedatutakoaren ondoreetarako, ondasun baten gaineko eskubide erreal baten, kargaren edo zamaren edozein erregistro-titularrek lurralde nazionaleko egoitza bat jasoarazi ahal izango du erregistroan, betearazpenaren kasuan jakinarazpenak bertan egin dakizkion. Inguruabar hori orri-bazterreko oharraren bidez jasoko da bere titularitatepean duen eskubide errealaren, kargaren edo zamaren inskripzioan. Helbide elektroniko bat ere jasoarazi ahal izango da jakinarazpenak egiteko. Helbide elektroniko bat zehaztuta ulertuko da jakinarazpenak hartzeko prozedura hori onartzen dela, hargatik eragotzi gabe haiek pertsonalei metatuta, eta ez modu alternatiboan, egin ahal izatea. Kasu horretan, epeen zenbaketa egingo da arau prozesalen arabera edo Justizia Administrazioan informazioaren eta komunikazioaren teknologien erabilera arautzen duen uztailaren 5eko 18/2011 Legearen arabera egindako jakinarazpen positiboetatik lehenengoaren hurrengo egunetik hasita. Egoitzaren edo helbide elektronikoaren ezarpena edo aldaketa erregistroari komunikatu ahal izango zaio lege honetako 683. artikuluaren

2.zenbakian aipatutako moduetatik edozeinetan eta manu berean ezarritako ondoreekin.»

Hirurogeita hamar. 671. artikulua honela geratzen da idatzita:

«671. artikulua. Posturagilerik gabeko enkantea.

Enkantean posturagilerik ez badago, hartzekodunak ondasunaren adjudikazioa eskatu ahal izango du, enkantea itxi eta hurrengo hogei eguneko epean. Zordunaren ohiko etxebizitza ez bada, hartzekodunak adjudikazioa eskatu ahal izango du ondasuna enkantera atera zen balioaren ehuneko 50ean edo kontzeptu guztiengatik zor zaion zenbatekoan. Zordunaren ohiko etxebizitza bada, ondasuna enkantera atera zen balioaren ehuneko 70aren zenbatekoan egingo da adjudikazioa edo, kontzeptu guztiengatik zor zaion zenbatekoa ehuneko hori baino txikiagoa bada, ehuneko 60an. 654.3 artikuluan dagoen ordainketak egozteko erregela aplikatuko da kasu orotan.

Hartzekodunak ez badu ahalmen hori hogei eguneko epean baliatzen, idazkari judizialak, betearazpenpekoak eskatuta, kendu egingo du enbargoa.»

Hirurogeita hamaika. 715. artikulua aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

«715. artikulua. ZORDUNAREN AURKAKOTZA.

Legezko epearen barruan, zordunak zioak emanez egiten badio aurka auzi- jartzailearen eskaerari, dela kalte-galeren partidei dagokienez, dela diruzko balorazioari dagokionez, hitzezko judizioetarako ezarritako izapideen bitartez bideratuko da kalte-galeren likidazioa, baina betearazpen-agindu orokorra eman zuen auzitegiak aditu bat izendatu ahal izango du, probidentzia bidez, alderdiak eskatuta edo ofizioz, beharrezkoa irizten badio, irizpena eman dezan kalteak benetan sortu izanari buruz eta haien diruzko ebaluazioari buruz, aurkakotza aurkaratzeko idazkia aurkeztu ondoren. Kasu horretan, irizpena emateko eta epaitegian entregatzeko epea finkatuko du, eta ahozko ikustaldia ez da egingo hamar egun igaro arte, alderdiei irizpena helarazi zaienetik kontatzen hasita.»

Hirurogeita hamabi. 775. artikulua aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

«775. artikulua. BEHIN BETIKO NEURRIAK ALDATZEA.

1.Ministerio Fiskalak, seme-alaba adingabeak edo ezgaituak egonez gero, eta ezkontideek, kasu orotan, behin betiko neurriak hartu zituen auzitegiari eskatu ahal izango diote alda ditzala ezkontideek hitzartutako neurriak edo akordiorik ezean hartutakoak, betiere funtsean aldatu badira neurriok onestean edo erabakitzean aintzat hartutako inguruabarrak.

2.770. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz izapidetuko dira eskaera horiek. Aurrekoa gorabehera, eskaera egiten bada bi ezkontideek elkarrekin adostuta edo batek bestearen adostasunarekin eta hitzarmen arauemailearen proposamena aurkeztuta, 777. artikuluan ezarritako prozedurak eraenduko du.

3.Aurreko auzi batean emandako behin betiko neurriak behin-behinean aldarazteko eskatu ahal izango dute alderdiek demandan edo erantzunean. 773. artikuluan aurreikusitakoaren arabera bideratuko da eskaera hori.»

Hirurogeita hamahiru. 794. artikuluaren 4. zenbakia aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

«4. Eztabaida sortzen bada inbentarioan ondasunak sartzeari edo ez sartzeari buruz, idazkari judizialak aktan jasoaraziko ditu alderdietako bakoitzak ondasun horiei buruz dituen uziak eta haien zuzenbide-oinarriak, eta ikustaldi baterako zitazioa egingo die interesdunei; hitzezko judiziorako aurreikusitakoarekin bat jarraituko dute izapideek.

Inbentarioan ondasunak sartzeari edo ez sartzeari buruz erabakitzen duen epaiak ez die kalterik egingo hirugarrenen eskubideei.»

Hirurogeita hamalau. 800. artikuluaren 4. zenbakia aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

«4. Kontuak denbora baliodunean aurkaratzen badira, aurkaratze-idazkia helaraziko zaio kontu-emaileari, 438. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz erantzun dezan. Alderdiek ikustaldia egiteko eskatu ahal izango dute aurkaratzeko eta hari erantzuteko idazkietan, hurrenez hurren; hitzezko judiziorako aurreikusitakoarekin bat jarraituko dute izapideek.»

Hirurogeita hamabost. 809. artikuluaren 2. zenbakia aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

«2. Eztabaida sortzen bada inbentarioan kontzepturen bat sartzeari edo ez sartzeari buruz edota edozein partidaren zenbatekoari buruz, idazkari judizialak aktan jasoaraziko ditu alderdietako bakoitzak ondasun horiei buruz dituen uziak eta haien zuzenbide-oinarriak, eta ikustaldi baterako zitazioa egingo die interesdunei; hitzezko judiziorako aurreikusitakoarekin bat jarraituko dute izapideek.

Sortutako arazo guztiei buruz ebatziko du epaiak, ezkontza-erkidegoaren inbentarioa onetsiko du, eta bidezkoa dena xedatuko du ondasun erkideak administratzeari eta xedatzeari buruz.»

Hirurogeita hamasei. 815. artikuluaren 1. zenbakiaren lehenengo paragrafoa aldatzen da, eta 4. zenbaki berri bat gehitzen da; honela geratzen dira idatzita:

«1. Eskaerarekin ekarritako dokumentuak 812. artikuluaren 2. zenbakian aurreikusitakoak badira edo eskatzailearen eskubidearen froga-hastapen bat badira, eskaeran adierazitakoagatik konfirmatuta, idazkari judizialak zordunari egingo dio errekerimendua, hogei eguneko epean eskatzaileari ordain diezaion eta hori auzitegian egiazta dezan edota haren aurrean ager dadin, eta erreklamatutako kopurua osorik zein zati batean zor ez duela uste izateko arrazoiak alega ditzan aurka egiteko idazkian, modu oinarrituan eta arrazoituan. Kontrako kasuan, epaileari kontu emango dio egokitzen dena ebatz dezan hasierako eskaera izapidetzea onartzeari buruz.»

«4. Zorraren erreklamazioaren oinarria enpresaburu edo profesional baten eta kontsumitzaile edo erabiltzaile baten arteko kontratu bat bada, idazkari judizialak, errekerimendua egin aurretik, epaileari emango dio kontu, eskaeraren oinarria den edo zenbateko galdagarria zehaztu duen edozein klausula abusuzko izan daitekeen ala ez irizteko.

Epaileak ofizioz aztertuko du ea eskaeraren oinarri den edo zenbateko galdagarria zehaztu duen klausuletakoren bat abusuzko gisa kalifika daitekeen. Aintzat hartzen duenean klausuletakoren bat halakotzat kalifika daitekeela, bost egunerako entzunaldia emango die alderdiei. Haiei entzunda, bidezkoa dena ebatziko du, auto bidez, hurrengo bost egunen barruan. Izapide hori egiteko ez da nahitaezkoa izango abokatuak edo prokuradoreak esku hartzea.

Kontratu-klausularen batek abusuzko izaera duela iritziz gero, emango den autoak iritzi horren ondorioak zehaztuko ditu, eta erabakiko du edo uzia bidegabea dela edota prozedurak jarrai dezala abusuzkotzat jotakoak aplikatu gabe.

Auzitegiak abusuzko klausularik ez dagoela iritziz gero, hala deklaratuko du, eta idazkari judizialak zordunari errekerimendua egingo dio 1. zenbakian aurreikusitako moduan.

Emango den autoa zuzenean apelatzeko modukoa izango da kasu orotan.»

Hirurogeita hamazazpi. 816. artikuluaren 1. zenbakia aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

«1. Zordunak ordaintze-errekerimenduari erantzuten ez badio edo agertzen ez bada, idazkari judizialak dekretua emango du, prozesu monitorioa amaitutzat ematen duena, eta hartzekodunari helaraziko dio, betearazpena abiaraz dadila eska dezan; horretarako, nahikoa izango da eskaera soila, lege honen 548. artikuluan aurreikusitako hogei eguneko epea igarotzeko beharrik gabe.»

Hirurogeita hemezortzi. 818. artikuluaren 2. zenbakia aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

«2. Uziaren muntak hitzezko judizioarena berarena gainditzen ez duenean, idazkari judizialak dekretua emango du, prozesu monitorioa amaitutzat emango

duena, eta erabakiko du izapideek jarrai dezatela judizio-mota horretarako aurreikusitakoaren arabera; aurkakotza auzi-jartzaileari helaraziko zaio, zeinak idatziz aurkaratu ahal izango duen hamar eguneko epean. Alderdiek, aurkakotzako eta hura aurkaratzeko idazkietan, hurrenez hurren, ikustaldia egin dadila eskatu ahal izango dute, 438. artikuluan eta hurrengoetan aurreikusitako izapideei jarraituz.

Erreklamazioaren zenbatekoak kopuru hori gainditzen duenean, eskatzaileak egokitzen den demanda jartzen ez badu aurkakotza-idazkia helarazten denetik hilabeteko epearen barruan, idazkari judizialak dekretua emango du, jardunak largesten dituena eta hartzekoduna kostuak ordaintzera kondenatzen duena. Demanda aurkezten badu, prozesu monitorioari amaiera ematen dion dekretuan erabakiko du hura demandatuari helaraztea 404. artikuluan eta hurrengoetan aurreikusitakoarekin bat etorriz, salbu eta hura onartzea bidezkoa ez bada; kasu horretan, epaileari kontu ematea erabakiko du, bidezkoa dena ebatz dezan.»

Hirurogeita hemeretzi. 826. artikulua aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

«826. artikulua. KANBIO-AURKAKOTZA BIDERATZEA.

Zordunak aurkakotza-idazkia aurkeztuta, idazkari judizialak hura helaraziko dio hartzekodunari, idatziz aurkara dezan hamar eguneko epean. Alderdiek, aurkakotzako eta hura aurkaratzeko idazkietan, hurrenez hurren, ikustaldia egin dadila eskatu ahal izango dute, 438. artikuluan eta hurrengoetan hitzezko judiziorako aurreikusitako izapideei jarraituz.

Ikustaldia eskatzen ez bada edo auzitegiak ez baderitzo bidezkoa hura egiteari, izapide gehiagorik gabe ebatziko da aurkakotza.

Ikustaldia egitea erabakitzen denean, zorduna agertzen ez bada, aurkakotzan atzera egindakotzat hartuko du auzitegiak, eta aurreko artikuluan aurreikusitako ebazpenak emango ditu. Hartzekoduna agertzen ez bada, auzitegiak hari entzun gabe ebatziko du aurkakotzari buruz.»

Lehen xedapen gehigarria. BITARTEKO ELEKTRONIKOAK ERABILTZEA.

1.2016ko urtarrilaren 1etik aurrera, justiziako eta organo eta bulego judizial eta fiskaletako profesional guztiak, ordura arte hala egin ez arren, behartuta egongo dira Justizia Administrazioan dauden sistema telematikoak erabiltzera idazkiak eta dokumentuak aurkezteko eta komunikazio prozesaleko egintzak gauzatzeko, ordutik aurrera hasten diren prozedurei dagokienez, Justizia Administrazioan informazio- eta komunikazio-teknologien erabilera arautzen duen uztailaren 5eko 18/2011 Legearen 6.3 eta 8. artikuluetan ezarritako baldintzetan.

Xedapen horren eraginkortasuna bermatzeko, Justizia Administrazioaren arloan eskumena duten administrazioek, data hori baino lehen, bitarteko elektroniko egokiez hornitu beharko dituzte erregistro-funtzioak dituzten bulego judizial eta fiskalak, 18/2011 Legearen 30. artikuluan ezarritako baldintzetan.

2.Administrazio eskudunek organo eta bulego judizial eta fiskalen zerbitzura bideratzen dituzten aplikazio eta sistema teknologikoek ezinbestekoak diren tresna eta bitartekoak izango dituzte idazkiak, dokumentuak eta, oro har, justiziako profesionalek eta herritarrek aurkeztutako komunikazio guztiak onartu, ordenatu, tratatu, egituratu eta identifikatzeko, eta haiek bete beharreko zehaztasun teknikoak Justizia Elektronikoaren Administrazioko Estatu Komite Teknikoak erabakiko ditu, bilakaera teknologikoa kontuan izanda, Justizia Administrazioaren arloan eskumenak dituzten administrazioei entzunaldia eskaini ondoren eta Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiaren txostena jaso ondoren.

3.Prokuradore-elkargoek behar diren bitartekoak jarriko dituzte eta Justizia Administrazioarekin lankidetzan jardungo dute jakinarazpenak eta gainerako komunikazio- egintzak bitarteko telematikoen bidez jasotzen direla eta estatuko edozein lekutako profesional guztiek –prokuradorearen atxikipen-elkargoa gorabehera– idazki eta dokumentuen kopiak bitarteko telematikoen bidez helarazten dituztela bermatzeko.

Ondore horietarako, Kontseilu Nagusiak edo dagokion goragokoak bulego judizialen eta Justizia Administrazioaren arloan eskumena duten administrazioen eskura jarriko ditu jardunean dauden profesional elkargokideen erregistrora iristeko (erregistroa Profesionalen Elkargoei buruzko otsailaren 13ko 10/1974 Legearen 10. artikuluan dago aurreikusita) behar diren elkarreragingarritasun-protokolo eta -sistemak, eta bermatuko du haien datu profesionalak jasota geratuko direla, hala nola elkargokide-zenbakia, helbide profesionala, telefono-zenbakia, fax-zenbakia, posta elektronikoko helbidea eta elkargokideak modu unibokoan identifikatzea ahalbidetuko duen beste edozein datu.

Kasu horietan, organo judizialek bidaliko dituzte komunikazio-egintzak jakinarazpena egiten duen organoa edo bulegoa dagoen lurralde-eremuko elkargo profesionalaren bitartez.

Bigarren xedapen gehigarria. Prokuradoreek idazkien eta dokumentuen kopiak elkarri helaraztea.

Prokuradoreek esku hartzen dutenean, idazkien eta dokumentuen kopiak helarazteko betebeharra ere exijitzekoa izango da, Prozedura Zibilaren Legearen 276. artikuluan eta hurrengoetan, jurisdikzio penalean, administrazioarekiko auzien jurisdikzioan eta jurisdikzio laboralean aurreikusitako baldintzetan.

Lehenengo xedapen iragankorra. Hitzezko judizioak eta beste prozesu batzuk.

Lege hau indarrean jartzen denean izapidetzen ari diren hitzezko judizioak eta legearen eraginpean geratzen diren gainerako prozesuak aurreko prozesu-legeriaren arabera gauzatuko dira, harik eta behin betiko ebazpena eman arte.

Bigarren xedapen iragankorra. Prozesu monitorioak eta arbitraje-laudoak betearaztea.

1.815. artikuluan eta 552. artikuluaren 1. zenbakiko azken paragrafoko aldaketak lege hau indarrean jarri ondoren hasten diren prozesu monitorioei eta betearazpenekoei aplikatuko zaizkie.

2.Lege hau indarrean jartzen denean izapidetzen ari diren prozedura monitorioak eten egingo ditu idazkari judizialak, hasierako eskaera enpresaburu edo profesional baten eta kontsumitzaile edo erabiltzaile baten arteko kontratuan oinarrituta dagoenean. Halakoetan, epaileari horren berri emango dio berehala, eta hark aintzat hartzen badu eskaeraren oinarri den edo zenbateko galdagarria zehaztu duen klausuletakoren bat abusuzko gisa kalifika daitekeela, bost egunerako entzunaldia emango die alderdiei eta bidezko dena ebatziko du, auto bidez, hurrengo bost egunen barruan. Epaileak abusuzko klausularik ez dagoela iritziz gero, hala deklaratuko du, eta idazkari judizialak altxatu egingo du erabakitako etenaldia eta prozedurak jarrai dezala aginduko du.

3.Enpresaburu edo profesional baten eta kontsumitzaile edo erabiltzaile baten arteko kontratu batean oinarritutako arbitraje-laudoen betearazpenen kasuan, baldin eta behin betiko artxibatuta ez badaude, aurreko zenbakian deskribaturiko prozedurari jarraituko zaio, klausularen bat abusuzkotzat kalifika daitekeen ikusteko.

Hirugarren xedapen iragankorra. Prokuradoreei esleitutako funtzio berriak.

Lege hau indarrean jartzen denean izapidetzen ari diren prozesuen inguruko komunikazioko prozesu-egintzak eta laguntza- eta lankidetza-zereginak gero ere bulego judizialak egingo ditu, salbu eta alderdiak berariaz eskatzen badu bere prokuradoreak egin ditzala.

Laugarren xedapen iragankorra. Idazkiak eta dokumentuak aurkezteko eta komunikazio-egintzak burutzeko bitarteko telematikoak erabiltzea.

1.Behin-behinekoz, 2018ko urtarrilaren 1era arte, Ministerio Fiskalarentzako komunikazio-egintzei dagokienez, 151.2 artikuluan ezartzen den epea hamar egun naturalekoa izango da.

2.Behin-behinekoz, 2016ko urtarrilaren 1era arte, idazkiak eta dokumentuak eta komunikazio-egintzak lehenengo xedapen gehigarrian azaldutako moduan aurkeztu eta jaso ezin dituzten prokuradore eta gainerako profesionalek epaitegiaren egoitzan edo prokuradoreen elkargoak antolatutako jasotze-zerbitzu erkidean jasotzen jarraitu ahal izango dute. Organo edo bulego jakinarazlea dagoen lurralde-eremuko prokuradoreen elkargoak bere gain hartzen du komunikazioak, jakinarazpenak eta, halakorik bada, haiekin batera doan dokumentazioa lurralde-eremu horretatik kanpoko elkargo batekoa den prokuradoreari bidaltzeko betebeharra. Administrazio-espedienteen eta auto prozesalen kasuan, idazkari judizialak erabaki ahal izango du, haien ezaugarriak kontuan izanda edo nahiko arrazoi dagoelako, epaitegiaren egoitzan kontsultatu behar izatea edo alderdiek zuzenean handik hartu behar izatea.

3.Bestetik, 2017ko urtarrilaren 1era arte, justiziako profesional ez diren eta prokuradore bidez ordezkatuta ez dauden interesdunak ezin izango dira behartu idazkiak eta dokumentuak edo komunikazio-egintzak, bitarteko telematikoen bidez, 273. artikuluan ezarritako baldintzetan aurkeztera, eta horretarako aukera ere ez zaie emango. Behin- behinekoz, egun horretara arte, egintza horiek legean araututako beste bitarteko batzuen bidez egiten jarraituko da.

4.Egun horretara arte, apud acta ahalorde-emateen artxiboa funtzionatzen hasiko den arte alegia, ordezkaritza-ahala notario-ahalordeen edo apud acta ahalorde-emateen bidez egiaztatuko da.

Bosgarren xedapen iragankorra. Hasita dauden harremanei aplikatu beharreko preskripzio-araubidea.

Lege hau indarrean jarri baino lehen hasi eta preskripzio-epea bereziki zehaztua ez duten akzio pertsonalen preskripzio-denborak Kode Zibilaren 1939. artikuluan xedatutakoa izango du arau.

Seigarren xedapen iragankorra. Izapidetzen ari diren doako justiziarako eskaerak.

Lege hau indarrean jarri baino lehen aurkeztutako doako justiziarako eskaerak aurreko araudiaren arabera izapidetu eta ebatziko dira.

Xedapen indargabetzaile bakarra. Arauak indargabetzea.

Indarrik gabe geratzen dira lege honetan ezarritakoaren aurkako xedapenak.

Azken xedapenetatik lehena. Kode Zibila preskripzioari dagokionez aldatzea.

Kode Zibilaren 1964. artikulua aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

«1964. artikulua.

1.Akzio hipotekarioa hogei urte igarotakoan preskribatzen da.

2.Epe berezirik ez duten akzio pertsonalak betebeharra bete dadila eska daitekeenetik bost urte igarotakoan preskribatzen dira. Zerbait egiteko edo ez egiteko betebehar jarraituetan, betetzen ez den bakoitzean hasiko da epea.»

Azken xedapenetatik bigarrena. Jabetza Horizontalaren uztailaren 21eko 49/1960 Legea aldatzea.

Jabetza Horizontalaren uztailaren 21eko 49/1960 Legearen 13. artikuluaren 2. zenbakia aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

«2. Lehendakaria jabeen artean izendatuko da, hautaketa bidez, edo, modu subsidiarioan, txandaka nahiz zozketa bidez. Izendapena bete beharrekoa izango da; dena den, kargua hartu eta hurrengo hilabetean, izendatutako jabeak epaileari eska diezaioke bera kargutik kentzeko, horretarako egoki iruditzen zaizkion arrazoiak azalduz. Epaileak, 17.7 artikuluan ezarritako prozeduraren bitartez, behin betiko erabakiko du bidezkoa dena, eta ebazpen berean adieraziko du nor izango den, hala denean, karguan diharduen lehendakari horren ordezkoa, harik eta ebazpen judizialak ezarritako epean beste izendapen bat egin arte.

Era berean, epailearengana jotzeko aukera izango da, edozein arrazoiren ondorioz batzarentzat ezinezkoa bada erkidegoaren lehendakaria izendatzea.»

Azken xedapenetatik hirugarrena. Doako Laguntza Juridikoaren urtarrilaren 10eko 1/1996 Legea aldatzea.

Doako Laguntza Juridikoaren urtarrilaren 10eko 1/1996 Legea honela geratzen da aldatuta:

Bat. 1. artikulua aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

«1. artikulua. Legearen xedea.

Lege honen xedea da edukia eta helmena zehaztea doako laguntza juridikorako eskubideari, Konstituzioaren 119. artikuluak aipatzen baitu, bai eta eskubide horren aitorpenerako eta eraginkortasunerako prozedura arautzea ere.

Lege honen xedapenak orokorrean aplikatuko dira prozesu judizialen mota guztietan, barnean hartuta konstituzio-babeserako errekurtsoak, aurretiazko administrazio-bidea berariazko legerian hala ezartzen denean, eta prozesuaren aurreko aholkularitza, 6. artikuluko 1. zenbakian aurreikusi baita.»

Bi. 2. artikuluan, g) letra aldatzen da, eta i) letra gehitzen; honela geratzen dira idatzita:

«g) Auzitan jarduteko baliabideen existentzia gorabehera, doako laguntza juridikorako eskubidea aitortzen zaie hauei, berehala emango baitzaie: batetik, genero-indarkeriaren, terrorismoaren edo gizakien salerosketaren biktimei, biktima- izaerarekin lotura duten prozesuetan edota biktima-izaeratik eratortzen edo ondorioztatzen diren prozesuetan, eta, bestetik, adingabeei eta desgaitasun intelektuala edo gaixotasun mentala duten pertsonei, abusuen edo tratu txarren egoeren biktimak direnean.

Eskubide bera izango dute kausadunek, biktima hilez gero, baldin eta parterik ez badute izan egitateetan.

Doako justiziaren onura ematearen ondorioetarako, biktima-izaera eskuratuko da salaketa edo kereila bat jartzen denean edo zigor-arloko prozedura bati ekiten zaionean puntu honetan aipatutako delituetako batengatik, eta biktima-izaerari eutsiko zaio zigor-arloko prozedura indarrean dagoen bitartean, edo amaitu ondoren, kondena-epaia ematen bada. Doako justiziaren onura galduko da irmo bihurtu ondoren absoluzio-epaia edo behin betiko edo behin-behineko largespena, delitu- egintzak egiaztatu ez izanaren ondoriozkoa. Ez da zertan ordaindurik izango une horretara arte doan gozatutako prestazioen kostua.

Letra honetan aipatutako delituen biktima-izaeraren ondorioz has daitezkeen prozeduretan, eta, bereziki, genero-indarkeriazkoetan, abokatu berberak lagundu

beharko dio biktimari; betiere, haren defentsa-eskubidea behar bezala bermatzen bada horrekin.»

«i) Auzitan jarduteko baliabideen existentzia gorabehera, doako laguntza juridikorako eskubidea aitortzen zaie terrorismoaren biktimen eskubideen sustapena eta defentsa helburutzat duten elkarteei, Terrorismoaren Biktimak Aitortu eta Osorik Babesteko irailaren 22ko 29/2011 Legean aipatzen baitira.»

Hiru. 3. artikuluaren 1. zenbakiaren c) letra eta 2. eta 3. zenbakiak aldatzen dira, eta honela geratzen dira idatzita:

«c) Adierazle horren halako hiru, lau kide edo gehiagoz osatutako familia- unitateak direnean edo familia ugariaren izaera aitortua dutenean indarreko araudiaren arabera.»

«2. Familia-unitatearen kontzeptua zehazteko, familia-unitateak dituen modalitateak kontuan hartuta, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren Legeak ezarritakoari begiratuko zaio, eta legez banandu gabeko ezkontideekin parekatuko dira izatezko bikoteak, baldin eta eska dakizkiekeen betekizunen arabera eratuta badaude.

3.Baliabide ekonomikoak banaka baloratuko dira, baldin eta eskatzaileak egiaztatzen badu kontrako familia-interesak daudela laguntza eskatu duen auzi horretan.»

Lau. 6. artikuluaren 1., 2. eta 10. zenbakiak aldatzen dira, eta honela geratzen dira idatzita:

«1. Prozesua baino lehen, doako aholkularitza eta orientazioa euren eskubide eta interesen babes judiziala erreklamatu nahi dutenentzat, bai eta informazioa ere bitartekotzara edo gatazkak judizioz kanpo ebazteko beste bide batzuetara jotzeko aukerari buruz, legeak espresuki debekatzen ez dituen kasuetan, baldin eta xedetzat badute prozesu-gatazka saihestea edo uziaren bideragarritasuna aztertzea.

Genero-indarkeriaren, terrorismoaren edo gizakien salerosketaren biktimak direnean, edota adingabeak eta desgaitasun intelektuala edo gaixotasun mentala duten pertsonak, 2. artikuluko g) letran ezarritakoaren arabera, doako laguntza juridikoak barne hartuko ditu doako aholkularitza eta orientazioa salaketa edo kereila jarri aurre-aurreko unean.

2.Abokatuaren laguntza halakorik izendatu ez duen atxilotu, preso edo inputatuari, aribideko prozedura penal baten ondorio ez den edozein polizia- eginbidetarako, edo jurisdikzio-organo baten aurreko lehenengo agerraldirako, edota halakoren bat laguntza judizialaren bitartez egiten denerako, baldin eta atxilotu, preso edo inputatuak abokaturik izendatu ez badu laguntza hori ematen den tokian. Legelari-laguntza bera aplikatuko zaio Europako atxiloketa-agindu baten ondorioz erreklamatutako eta atxilotutako pertsonari, baldin eta abokaturik izendatu ez badu.

Ez da beharrezkoa izango atxilotu, preso edo inputatuak aldez aurretik egiazta dezan baliabiderik ez duela, hargatik eragotzi gabe, gerora doako laguntza juridikorako eskubide aitortzen ez bazaio, abokatuari bere esku-hartzeagatik zor zaizkion ordainsariak ordaindu beharra.»

«10. 8. eta 9. zenbakietan aipatzen diren arantzel-eskubideak ez dira jasoko interesdunak egiaztatzen duenean bere sarrerak ondorio askotarako errenta- adierazle publikotik behera daudela.»

Bost. 7. artikuluaren 3. zenbakia aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

«3. Aurreko zenbakian aipatutako errekurtsoez arduratzeko eskumena duen organo judizialaren egoitza beste udalerri batean badago, idazkari judizialak, behin

judizio-autoak jasota, dagokien elkargoei eskatuko die abokatua eta, hala badagokio, prokuradorea izenda dezatela jurisdikzio-egoitza horretan dihardutenen artetik.»

Sei. 8. artikuluan, lehenengo paragrafoa aldatzen da, eta bigarren paragrafo bat gehitzen; honela geratzen dira idatzita:

«Auzi-jartzaileari, behin demanda aurkeztuta, edo demandatuari, behin erantzuna eginda, ez zaio aitortuko doako laguntza juridikorako eskubiderik, ez eta eskatuez bestelako prestazioetarakorik ere, non eta eskarian egiaztatzen ez duten, Doako Laguntza Juridikoaren Batzordearen aurrean, eskubide hori lortzeko inguruabarrak eta baldintzak demandaren edo erantzunaren ostean gertatu zirela, hurrenez hurren. Doako laguntza juridikorako eskubidea osteko inguruabarrengatik aitortzeak ez du atzeraeraginik izango.

Ez da eskubidea eskatzerik egongo prozesua ebazpen irmoz amaituta badago, salbu eta haren betearazpenari badagokio.»

Zazpi. 10. artikulua aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

«10. artikulua. Doako laguntza juridikoaren batzordeen osaera.

1.Doako Laguntza Juridikoaren Batzorde Zentralak kide hauek izango ditu: Madrilgo Abokatuen Elkargoko eta Madrilgo Prokuradoreen Elkargoko dekanoak, edo haiek izendatutako abokatua edo prokuradorea, Estatuaren abokatu bat eta Justizia Ministerioko funtzionario bat, A1 azpitaldeko kidego edo eskaletakoa. Kideetako bakoitza sei hilabetez izango da batzordeburu, salbu eta Justizia Ministerioko funtzionarioa, idazkari izango baita.

2.Autonomia-erkidegoen mendeko doako laguntza juridikoaren batzordeek kide hauek izango dituzte: abokatuen elkargoko eta prokuradoreen elkargoko dekanoak, edo haiek izendatutako abokatua edo prokuradorea, eta, batzordeak zer administrazio publikoren mende dauden, haiek izendatutako bi kide. Autonomia- erkidegoko organo eskudunak zehaztuko du batzordekideetatik zeintzuk beteko duten burutza eta idazkaritza.

3.Estatuaren Administrazio Orokorraren mendeko doako laguntza juridikoaren batzordeetan, hauek izango dira administrazio publikoari dagozkion kideak: Estatuaren abokatu bat, idazkari arituko dena, A1 azpitaldeko kidego edo eskaletakoa, destinoa Justizia Ministerioaren dagokion lurralde-gerentzian izango duena, edo, halakorik ezean, aipatu kidego edo eskaletako funtzionario bat, zerbitzuak dagokion lurraldeko gobernu-ordezkaritzan edo -ordezkariordetzan ematen dituena.

Probintzia batean abokatuen edo prokuradoreen elkargo bat baino gehiago badago, elkargoetako dekanoek elkar harturik izendatuko dute elkargoen ordezkaria batzorderako.

Gai kopuruarengatik edo beste inguruabar justifikatu batzuengatik komeni bada, Doako Laguntza Juridikoaren Probintzia Batzordearen ordezkaritzak sortu ahalko dira, erregelamenduz zehaztuko zaien osaera eta jarduera-eremuarekin, ondo bermatuta, betiere, doako laguntza juridikorako eskubidea aitortzeko irizpideen homogeneotasuna.

Zortzi. 12. artikuluan, 2. eta 5. zenbakiak aldatzen dira, eta 6. zenbaki bat gehitzen; honela geratzen dira idatzita:

«2. Doako laguntza juridikorako eskubidearen aitorpenari dagokionez, 6. artikuluak xedatutako prestazio guztiak edo batzuk har baititzake, eskatzaileek leku hauetan egingo dute eskaria: eskubidea zer prozesu nagusitarako eskatzen den, prozesu horretaz arduratu behar den epaitegia edo auzitegia dagoen lekuko abokatuen elkargoan, edo eskatzailearen bizilekuari dagokion epaitegian. Azken

kasu horretan, organo judizialak eskaera helaraziko dio lurraldearen arabera eskumena duen abokatuen elkargoari.

Eskaera edozein bidetatik aurkeztu ahalko da, baita herritarrek zerbitzu publikoetara irispide elektronikoa izateari buruzko araudian aurreikusita daudenetatik ere.»

«5. Egiaztatzen bada auzitan defentsa edo ordezkaritza bakarrarekin aritu behar duten eskatzaileetako baten diru-sarrera eta ondare-baliabideek gainditu egiten dituztela 3. artikuluaren 1. zenbakian xedatutako mugak, baina ez direla iristen ondorio askotarako errenta-adierazle publikoaren halako bost izateraino, Doako Laguntza Juridikoaren Batzordeak erabaki dezake zer prestazio emango zaien eskatzaileei 6. artikuluak xedatutakoetatik.

6.Aitortutako prestazioen kostua auzilari batek baino gehiagok ordaindu behar duenean, doako laguntza juridikoko sistemaren ekarpena honetara mugatuko da: eskubidea aitortu zaien alderdiei dagokien zati proportzionalera.»

Bederatzi. 13. artikulua aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

«13. artikulua. ESKAERAREN BETEKIZUNAK.

Eskaeran espresuki adieraziko da zer prestaziotarako eskatzen den eskubidearen aitorpena, 6. artikuluan aurreikusitako guztietarako edo batzuetarako eska baitaiteke, eta hauek jasoko dira, erregelamenduz zehaztuko diren egiaztagiriekin batera: interesdunaren eta haren familia-unitatea osatzen dutenen ekonomia- eta ondare-egoera erakusteko bidea ematen duten datuak, haien pertsona- eta familia-inguruabarrak, baliarazi nahi den uzia eta auziko kontrako alderdia edo alderdiak, halakorik bada.

Eskaria aurkezten duenean, eskatzaileari jakinaraziko zaio Doako Laguntza Juridikoaren Batzordeak ahalmena duela 17. artikuluan aipatzen diren datuak kontsultatzeko, bai eskatzailearenak, bai, hala badagokio, haren ezkontide edo izatezko bikotekidearenak; egin-eginean ere, eragindako guztiek eman beharko dute horretarako baimena eskarian.

Eskubide-eskatzailea ezkonduta ez badago edo ezkontza desegin bazaio edo legez bananduta badago, zinpeko deklarazioz berretsi beharko du izatezko bikotekiderik ez duela.»

Hamar. 16. artikulua aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

«16. artikulua. PROZESUAREN ARIBIDEA ETETEA.

1.Doako laguntza juridikorako eskubidea aitortzeko eskariak ez du etengo prozesuaren edo administrazio-espedientearen aribidea.

Hala ere, epeak igarotzeak preklusiorik edo alderdietako edozeinen defentsa- gabeziarik eragin ez dezan, idazkari judizialak edo organo administratiboak ofizioz edo alderdi-eskariz erabaki dezake etetea, dekretuz, harik eta auzian doan aritzeko eskubidea aitortu ala ukatzeari buruzko erabakia ematen den arte, edo abokatua eta prokuradorea behin-behinekoz izendatzen dituzten arte, haien esku-hartzea nahitaezkoa balitz edo justiziaren interesak eskatua. Betiere, eskubide-eskaera prozedura-legeek edo lege administratiboek ezarritako epeetan egin bada. Etenaldi horrek zuzentze-epe honi ere eragingo dio: Justizia Administrazioaren esparruan eta Toxikologia eta Auzitegi Zientzien Institutu Nazionalaren esparruan zenbait tasa arautzen dituen azaroaren 20ko 10/2012 Legearen 8. artikuluaren 2. zenbakiak aipatutakoari.

2.Doako laguntza juridikorako eskubidea aitortzeko eskaria prozesua hasi baino lehen aurkeztu, eta akzioa kaltetuta gerta badaiteke preskripzioaren eta iraungitzearen epeak igarotzeagatik, lehena geldiarazita eta bigarrena etenda geratuko dira harik eta behin-behinekoz izendatzen den arte ofizioko txandako

abokatua eta, nahitaezkoa izanez gero, prokuradorea, eskatzailearen izenean egikaritu dezaten akzioa, eta izendapen horiek egitea ezinezko balitz, administrazio- bidean ematen den arte behin betiko ebazpena, eskubidea aitortu ala ukatzeko.

Preskripzio-epea berriro hasiko da zenbatzen eskatzaileari jakinarazten diotenetik abokatuen elkargoak abokatua behin-behinekoz izendatu duela, edo, hala badagokio, Doako Laguntza Juridikoaren Batzordeak eskubidea aitortu ala ukatu izana jakinarazten diotenetik, eta, nolanahi ere, bi hilabeteko epean eskaria aurkeztu zenetik.

Eskariari ezezkoa emanez gero, eskaria abusuzkoa bada, nabarmen, eta epeak luzatzeko asmo bakarrarekin egina, auziaz arduratzen den organo judizialak bere esku izango du epeak zorrotz zenbatzea legeak ezarritakoaren arabera, horrek ekar ditzakeen ondorio guztiekin.»

Hamaika. 17. artikulua aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

«17. artikulua. Datuak egiaztatzea, ebazpena eta jakinarazpena.

1.Zehaztasuna eta benetakotasuna egiaztatze aldera doako laguntza juridikorako eskubidearen eskatzaileak deklaratutako datu ekonomikoetan eta, bereziki, errenta eta ondareari buruzko informazioan, barne hartuta, hala badagokio, haren ezkontidearenak edo izatezko bikotekidearenak, batzordeak beharrezko irizten dien egiaztapenak egingo ditu, eta telematikoki eskatuko du beharrezkotzat jotako informazio guztia. Informazio hori eskatu ahalko zaie, bereziki, dagokion tributu-administrazioari, Katastroari, Gizarte Segurantzari, jabetza-erregistroei eta merkataritzakoei edota 3. artikuluak aipatu aztarna edo zantzuekin zerikusia duen informazioa izan dezakeen beste edozein erregistrori. Informazio hori bide telematikoen bitartez bidali beharko da. Tributu-administrazioak eta Gizarte Segurantzak euren araudi espezifikoan ezarritakoaren esparruan emango dute beharrezko den informazioa.

Halaber, batzordeak bere esku izango du entzutea auziko kontrako alderdiari edo alderdiei, edo, akzioa noren kontra egikaritu nahi den, alderdi horiei, ezagunak badira eta eskatzailearen benetako egoera ekonomikoa ezagutzeko datuak eman dezaketela irizten bazaio.

2.Batzordeak, arestiko egiaztapenak egindakoan, ebazpena emango du, gehienez hogeita hamar eguneko epean, Batzordeak espedientea jaso duenetik kontatzen hasita, eta doako laguntza juridikorako eskubidea aitortu ala ukatuko du, eta eskariari zer prestazio aplikatu behar zaion zehaztuko. Epe hori igaro eta Batzordeak eskaria espresuki ebatzi ez badu, berretsita geratuko dira, halakorik izatekotan, abokatuen edo prokuradoreen elkargoek lehenago hartutako erabakiak, hargatik eragotzi gabe batzordearen ebazteko betebeharra, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legeak xedatuarekin bat etorrita.

Ebazpena hiru eguneko epe erkidean jakinaraziko zaie eskatzaileari, abokatuen elkargoari eta, hala badagokio, prokuradoreen elkargoari, bai eta alderdi interesdunei ere. Prozesuaz arduratzen ari den administrazio-organoari edo epaitegi edo auzitegiari komunikatuko zaio, edo, prozesua hasi gabe badago, herriko epaile dekanoari.

Artikulu honetan aurreikusitako komunikazioak eta jakinarazpenak bitarteko elektronikoz egingo dira, ahal dela. Nolanahi ere, administrazio publikoen, organo judizialen, justiziako profesionalen, elkargo profesionalen eta batzordearen artekoak bitarteko elektronikoz egingo dira beti.

Abokatuen elkargoak ebazpenik eman ez badu, batzordearen isiltasuna positiboa izango da. Interesdunaren eskariz, administrazio-organoak, hala badagokio, edo prozesuaz arduratzen den epaileak edo auzitegiak, edo, eskaria prozesua hasi baino lehen egiten bada, epaile dekano eskudunak eskubidea deklaratuko du eta errekerimendua egingo die elkargo profesionalei, behin-

behinekoz izenda dezaten abokatua eta prokuradorea, hala badagokio. Hori guztia, deusetan galarazi gabe presuntziozko baieste horren kontra aurkez litezkeen aurkaratzeak.»

Hamabi. 18. artikuluaren lehenengo paragrafoa aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

«Eskubidearen aitorpena eskatutako prestazioei egokituko zaie. Berekin ekarriko du elkargo profesionalek behin-behinekoz egindako izendapenak berrestea: abokatuarena eta prokuradorearena, hala badagokio.»

Hamahiru. 19. artikulua aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

«19. artikulua. Eskubidea errebokatzea.

1.Doako laguntza juridikoaren eskatzaileen okerreko deklaraziorik, datu- faltsutzerik edo -ezkutatzerik izan bada, eskubidea aitortzeko erabakigarria, doako laguntza juridikoaren batzordeak, interesdunari entzunaldia eman ondoren betiere, eskubidea errebokatuko du, ebazpen arrazoituaren bitartez. Izan ere, ofizioz berrikusteko ahalak izango baititu helburu horietarako.

Aurreko paragrafoan aurreikusitako errebokazioak berekin ekarriko du hauek ordaindu beharra: eskubidea eman zenetik esku hartu duten profesionalek sorrarazitako ordainsari edo eskubide guztiak, bai eta eskubidea ematearen ondorioz jasotako gainerako prestazioen kostuaren pareko zenbatekoa ere. Beste alor bateko erantzukizunak ere egokitu daitezke.

2.Doako laguntza juridikoaren onuradunak egikaritutako uziaz arduratzen den organo judizialak egikaritze horretan ikusten badu eskubide-abusua, ausarkeria, fede txarra edo lege-iruzurra, prozesuari amaiera ematen dion ebazpenean deklaratuko du haren existentzia, doako justiziarako eskubidea errebokatuko du eta onuraduna kondenatuko du haren eskariz sorrarazitako gastuak eta kostu prozesalak ordaintzera, aurreko zenbakian ezarritakoaren arabera. Errebokazio hori dagokion doako laguntza juridikoaren batzordeari ezagutaraziko zaio, administrazio publiko eskudunak berreskura ditzan, premiamendu-bidez hala egokituz gero, auzitan dohainik aritzeko eskubidearen aitorpenaren ondorioz onuradunak eskuratutako prestazio guztiak.»

Hamalau. 20. artikulua aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

«20. artikulua. Ebazpena aurkaratzea.

1.Eskubide edo interes legitimo baten titularrek zilegi izango dute aurkaratzea doako laguntza juridikorako eskubidea behin betiko aitortzen, errebokatzen edo ukatzen duten ebazpenak.

Aurkaratze hori, ez baitu nahitaezkoa izango abokatuak esku hartzea, idatziz aurkeztu beharko zaio, arrazoituta, doako laguntza juridikoaren batzordeko idazkariari, hamar eguneko epean, ebazpena jakinarazten denetik edo aurkaratzeko legitimazioa duen edozeinek ezagutu duenetik. Idazkariak aurkaratze-idazkia, aurkaratutako ebazpenari dagokion espedientea eta ebazpen horren ziurtagiria bidaliko dizkio epaitegi edo auzitegi eskudunari edo, prozedura hasita ez badago, epaile dekanoari, bana dezan.

2.Aurreko zenbakian aipatzen diren aurkaratze-idazkia, dokumentuak eta ziurtagiria jaso ondoren, idazkari judizialak alderdiei eta Estatuaren abokatuari eskatuko die, edo, doako laguntza juridikoaren batzordea autonomia-erkidego baten mendekoa denean, hango legelariari, bost eguneko epean aurkez ditzatela egoki iritzitako alegazioak eta probak.

Epaileak edo auzitegiak probidentzia bidez erabaki dezake, ofizioz edo alderdi batek eskaturik, agerraldi bat egitea, baldin eta aurkaratzea ezin bada ebatzi

ekarritako dokumentu eta frogekin. Idazkari judizialak eguna eta ordua jarriko ditu, hurrengo hamar egunen barruan egin dadin.

3.Behin alegazioak jasota edo, hala badagokio, agerraldia amaituta, epaileak edo auzitegiak beste izapiderik gabe ebatziko du, auto bidez, bost eguneko epean: aurkaratutako ebazpena mantendu edo errebokatuko du, eta 30 eta 300 euro bitarteko diruzko zehapena ezarriko dio aurkaratzea ausarkeriaz edo eskubide- abusuz sustatu duenari, halakorik bada.

Epaileak edo auzitegiak emandako autoaren aurka ezingo da errekurtsorik jarri.»

Hamabost. 21. artikulua aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

«21. artikulua. Abokatua eta prokuradorea izendatzeko errekerimendua.

Baldin eta, prozesu- edo administrazio-legeriaren arabera, prozesuaz arduratzen ari den organo judizialak edo espedientea izapidetzen ari den administrazio- organoak irizten badio, kasuaren inguruabarrak edo urgentzia direla eta, beharrezko dela alderdien defentsa- eta ordezkaritza-eskubideak berehala ziurtatzea, eta haietakoren batek adierazten badu baliabide ekonomikorik ez duela –hori beharrezkoa balitz doako laguntza juridikorako eskubidea lortzeko–, ebazpen arrazoitu bat emango du elkargo profesionalei eskatuta behin-behinekoz izenda ditzatela abokatua eta prokuradorea, izendapenak lehenago egin ez badira.

Idazkari judizialak edo administrazio-organoak biderik azkarrena erabiliz komunikatuko diete ebazpen hori abokatu eta prokuradoreen elkargoei, eta aurreko artikuluetan ezarritakoaren arabera izapidetuko da gero eskaria.»

Hamasei. 24. artikulua aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

«24. artikulua. Txandakako banaketa.

Elkargo profesionalek sistema batzuk ezarriko dituzte, ofiziozko profesionalak izendatzeko txanda eta baliabideak objektiboki eta ekitatiboki banatzeko. Sistema horiek publikoak izango dira elkargokide guztientzat, eta kontsultatzeko moduan egongo dira doako laguntza juridikoaren eskatzaileentzat.

Abokatuen elkargoek, jardueraren neurri txikiak beharrezko egiten ez duenetan salbu, guardako txanda etengabeko bat edukiko dute atxilotuari legelari-laguntzaren zerbitzua emateko, eta beste bat aldez aurreko aholkularitza-zerbitzuak eta legelari- laguntza emateko genero-indarkeriaren, terrorismoaren eta gizakien salerosketaren biktimei eta adingabeei eta desgaitasun intelektuala edo gaixotasun mentala duten pertsonei, abusuen edo tratu txarren egoeren biktimak direnean.»

Hamazazpi. 25. artikulua aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

«25. artikulua. Prestakuntza eta espezializazioa.

Justizia Ministerioak, eskumena duten autonomia-erkidegoekin koordinaturik, Espainiako abokatutzaren eta auzitegietako prokuradoreen kontseilu orokorren txostena jaso ondoren, gutxieneko betekizun orokorrak ezarriko ditu doako laguntza juridikoaren zerbitzuak emateko prestakuntzari eta espezializaziori dagokienez, helburutzat hartuta defentsarako eskubide konstituzionala bermatzeko moduko kalitate eta gaitasun profesionalaren maila ziurtatzea. Elkargo profesional guztiek nahitaez bete beharko dituzte betekizun horiek.»

Hemezortzi. 36. artikuluaren 1. eta 2. zenbakiak aldatzen dira, eta honela geratzen dira idatzita:

«1. Prozesuari amaiera ematen dion ebazpenak kostuei buruzko erabakia hartu badu, doako laguntza juridikorako eskubidea aitortu zaionaren edo legez onartua duenaren aldekoa, haren defentsan eta ordezkaritzan sortutako kostuak kontrako alderdiak ordaindu beharko ditu.

2.Prozesuari amaiera ematen dion ebazpenak kostuetarako kondena ezarri badio doako laguntza juridikorako eskubidea aitortu zaionari edo legez onartua duenari, hark ordaindu beharko ditu bere defentsan eta kontrako alderdiarenean sortutakoak, baldin eta prozesua amaitu eta hurrengo hiru urtean egoera ekonomikoak hobera egiten badio; bien bitartean, geldiarazita egongo da Kode Zibilaren 1.967. artikuluko preskripzioa. Onuradunaren egoera ekonomikoak hobera egin duela joko da haren sarrera eta baliabide ekonomikoak, kontzeptu guztietan, gehiago badira 3. artikuluan aurreikusitako modulua halako bi baino, edo funtsean aldatu badira eskubidea lege honen arabera aitortzeko kontuan hartu ziren inguruabarrak eta baldintzak. Batzordeari egokituko zaio deklaratzea, 19. artikuluan xedatuaren arabera, onuradunaren egoera ekonomikoak hobera egin duen ala ez. Ebazpena 20. artikuluan ezarritako moduan aurkaratu ahal izango da.»

Hemeretzi. 37. artikuluaren lehenengo paragrafoa aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

«Administrazio publiko eskudunek diruz lagunduko dute, euren aurrekontu- zuzkiduren kontura, abokatuen eta prokuradoreen elkargoek doako laguntza juridikorako zerbitzuak jartzea eta ematea.»

Hogei. 38. artikuluaren lehenengo paragrafoa aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

«Erregelamenduz ezarriko da zer sistemaren bidez lagunduko den diruz, administrazio publiko eskudunen aurrekontu-zuzkiduren kontura, abokatuen eta prokuradoreen kontseilu orokorrei eta elkargoei sorrarazten zaien kostua, hauek direla eta: doako laguntza juridikorako zerbitzuen funtzionamendu operatiboa, herritarrei prozesuaren aurretik aholkularitza eta orientazioa emateaz arduratzen diren unitateena, eta eskatutako uzien behin-behineko kalifikazioena.»

Hogeita bat. Lehenengo xedapen gehigarriaren 1. zenbakia aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

«1. I. kapitulua, II. kapituluko 9., 10.1, 12. artikuluak eta 16.etik 21.era bitartekoak, IV. kapituluko 27. artikulutik 29.era bitartekoak eta 31.etik 36.era bitartekoak, VII. kapitulua, hirugarren, laugarren eta bosgarren xedapen gehigarriak, xedapen indargabetzailea eta azken xedapenetan lehena bis Espainiako Konstituzioaren 149.1. 3), 5) eta 6) artikuluak Estatuari emandako eskumenen babesean ematen dira –nazioarteko harremanak, Justizia Administrazioa eta legeria prozesala, hurrenez hurren–.»

Hogeita bi. Bigarren bis xedapen gehigarria sartzen da, eta honela idatzita geratzen

da:

«Bigarren bis xedapen gehigarria. Doako laguntza juridikoaren batzordeen osaera salbuespenezko kasuetan.

Salbuespen gisa, zerbitzuen beharrek hala eskatuta, Estatuaren Administrazio Orokorraren mendeko doako laguntza juridikoaren batzordeetan idazkari gisa arituko den funtzionarioaren ordez jarri ahal izango da enplegatu publiko bat, A1 azpitalde profesionalekoa, destinoa Justizia Ministerioaren Lurralde Gerentzian duena, edo, halakorik ezean, Gobernuak dagokion lurraldean duen ordezkaritzan edo ordezkariordetzan.»

Hogeita hiru. Azken xedapenetatik lehena bis sartzen da, eta honela idatzita geratzen

da:

«Azken xedapenetatik lehena bis.

Lege honen barruan daude 2003/8/EE Zuzentaraua, Kontseiluarena, 2003ko urtarrilaren 27koa, Espainiako zuzenbidean txertatzeko arauak. Zuzentarau horren helburua da justiziarako irispidea hobetzea mugaz gaindiko auzietan, gutxieneko arau erkide batzuk ezarrita auzi horietarako doako justiziari buruz.»

Azken xedapenetatik laugarrena. Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legea aldatzea.

Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 23. artikuluan 3. zenbaki berri bat gehitzen da, eta honela geratzen da idatzita:

«3. Hala ere, beren kasa ager daitezke funtzionario publikoak beren estatutuzko eskubideen defentsan, baldin eta enplegatu publiko mugiezinak funtzio publikotik aldentzea ez den pertsonalari buruzko gai bat bada auzitan.»

Azken xedapenetatik bosgarrena. Arbitrajeko abenduaren 23ko 60/2003 Legea aldatzea.

Arbitrajeko abenduaren 23ko 60/2003 Legearen 11. artikuluaren 1. zenbakia aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

«1. Arbitraje-hitzarmenak hitzartutakoa betetzera behartzen ditu alderdiak eta eragotzi egiten die auzitegiei arbitraje pean jarritako gatazkez arduratzea, baldin eta interesa duen alderdiak deklinatoria bidez hala eskatzen badu.

Deklinatoria proposatu beharko da demandari erantzuteko epearen lehenengo hamar egunetan.»

Azken xedapenetatik seigarrena. Genero-indarkeriaren aurka oso-osoko babesa emateko neurriei buruzko abenduaren 28ko 1/2004 Lege Organikoa aldatzea.

Genero-indarkeriaren aurka oso-osoko babesa emateko neurriei buruzko abenduaren 28ko 1/2004 Lege Organikoaren 20. artikuluaren 1. zenbakia aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

«1. Genero-indarkeriaren biktimek eskubidea dute aholkularitza juridikoa jasotzeko salaketa jarri aurre-aurreko unean, eta, orobat, abokatuaren eta prokuradorearen doako ordezkaritza izateko, zuzenean edo zeharka jasandako indarkerian oinarritzen diren administrazio-prozesu eta -prozedura guztietan. Halakoetan, abokatu-zuzendaritza berak hartu beharko du bere gain biktimaren defentsa, betiere haren defentsa-eskubidea behar bezala bermatzen bada horrekin. Eskubide bera izango dute kausadunek, biktima hilez gero, baldin eta parterik ez badute izan egitateetan. Edozein kasutan, genero-indarkeriaren biktima guztiei berehala bermatuko zaie doako eta espezializatutako defentsa juridikoa, hala eskatzen badute.»

Azken xedapenetatik zazpigarrena. Justizia Administrazioan informazio- eta komunikazio-teknologien erabilera arautzen duen uztailaren 5eko 18/2011 Legea aldatzea.

Justizia Administrazioan informazio- eta komunikazio-teknologien erabilera arautzen duen uztailaren 5eko 18/2011 Legea honela aldatzen da:

Bat. 26. artikuluaren 1. zenbakia aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

«1. Espediente judizial elektronikotzat hartzen da prozedura judizial bati dagozkion datu, dokumentu, izapide, jarduketa elektroniko eta ikus-entzunezko grabazioen multzoa, biltzen duen informazioa edozein motatakoa izanda ere eta edozein formatutan sortutakoak izanda ere.»

Bi. 32 bis artikulu berria sartzen da, eta honela geratzen da idatzita:

«32 bis artikulua. Apud acta ahalorde-emateen artxibo elektronikoak.

1.Era berean, erregistro-funtzioak dituzten bulego judizialetan ahalorde- emateen artxibo elektroniko bat izango dute, eta hartan inskribatu beharko dira, prozedura judizial batean interesdun izan eta Justizia Administrazioaren aurrean beraren izenean jarduteko ordezkari baten alde, aurrez aurre edo elektronikoki, ematen diren apud acta ahalorde-emateak.

Horrek ez du eragotziko bulego judizial bakoitzean apud acta ahalorde-emateen artxibo elektronikoak izatea, bakoitzean egin beharreko izapide berezietarako.

2.Apud acta ahalorde-emateen artxibo elektronikoek elkarreragingarritasun osoa izan behar dute beren artean, eta bermatuta izan behar dute bateragarritasun informatikoa eta elkarrekiko konexioa, eta, orobat, dagozkion artxiboetan erregistratzen diren eskaera, idazki eta komunikazioen transmisio telematikoa.

Apud acta ahalorde-emateen artxibo elektronikoen bidez, baliozko moduan egiaztatu ahal izango da Justizia Administrazioaren aurrean hirugarren baten izenean jarduten dutenen ordezkaritza.

3.Apud acta ahalorde-emateen artxibo elektronikoetan egiten diren idazpenek honako informazio hau jaso beharko dute, gutxienez:

a)Ahalorde-emailearen izen-abizenak edo sozietatearen izena; nortasun-agiri nazionala, identifikazio fiskaleko zenbakia edo dokumentu baliokideren bat.

b)Ahalordedunaren izen-abizenak edo sozietatearen izena; nortasun-agiri nazionala, identifikazio fiskaleko zenbakia edo dokumentu baliokideren bat.

c)Inskripzioaren data.

d)Ahalorde mota, ematen dituen ahalmenen arabera.

4.Apud acta ahalorde-emateen artxibo elektronikoetan inskribatzen diren apud acta ahalorde-emateek mota hauetakoren batekoak izan beharko dute:

a)Ahalorde orokor bat ahalordedunak ahalorde-emailearen izenean jardun ahal izan dezan edozein jarduketa judizialetan.

b)Ahalorde bat ahalordedunak ahalorde-emailearen izenean jardun ahal izan dezan prozedura mota batzuetan bakarrik.

c)Ahalorde berezi bat ahalordedunak ahalorde-emailearen izenean jardun ahal izan dezan prozedura jakin batean.

5.Alderdiak ahalordedunari ordezkaritza ematen dion ahalordea apud acta agerraldian eman beharko da.

Apud acta ahalordea emateko, agerraldi elektronikoa egin beharko da dagokion egoitza judizial elektronikoan, Legean aurreikusitako sinadura elektronikorako sistemak erabiliz, edo agerraldi pertsonala egin beharko da edozein bulego judizialetako idazkari judizialaren aurrean.

6.Artxiboan inskribatutako ahalorde-emateek bost urterako baliozkotasuna izango dute, gehienez, inskripzioa egiten den datatik aurrera. Epe hori amaitu aurreko edozein unetan, nolanahi ere, ahalorde-emaileak errebokatu edo luzatu ahalko du ahalordea. Ahalorde-emaileak ahalordeari emandako luzapenek bost urterako baliozkotasuna izango dute, gehienez ere, inskripzioa egiten den datatik aurrera.

7.Ahalordea errebokatzeko, luzatzeko edo salatzeko eskaerak edozein artxibotara zuzendu ahal izango dira. Eskaerok idatziz jasota geratu behar dute ahalordeak ondorioak dituen artxiboan, eta inskripzioa egiten den datatik aurrera izango dituzte ondorioak.»

Hiru. 33. artikuluaren 1. zenbakia aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

«1. Herritarrek une oro aukeratu ahal izango dute zein modutan komunikatuko diren Justizia Administrazioarekin, bitarteko elektronikoen bidez edo ez.

Era berean, legez edo erregelamendu bidez ezarri ahal izango da harekiko harremanetan bitarteko elektronikoak erabiltzea derrigorrezkoa dela honako kasuetan: pertsona juridikoak direnean, edo pertsona fisikoak izanda ere beren gaitasun ekonomiko edo teknikoagatik edo bere lan-jardueragatik edota beste arrazoi batzuengatik egiaztatuta dagoenean bermatuta dutela behar diren bitarteko teknologikoetara sartzea eta erabiltzea.»

Lau. 40. artikuluan 3. zenbakia eransten da, eta honela geratzen da idatzita:

«3. Bulego judizialetako apud acta ahalorde-emateen artxibo elektronikoan inskribatu izanaren ziurtagiriaren bidez ere egiaztatu ahal izango da ahalorde- ematea.»

Bost. 43. artikuluaren 1. zenbakia aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

«1. Justiziako profesional batek organo judizial batekin duen lehen komunikazioan teknologiak erabiltzeko eginbeharra ez betetzea, lege honetan ezarritako baldintzetan, zuzendu ahal izango da. Ondore horietarako, organo judizialak gehienez ere bost eguneko epea emango dio, eta ohartaraziko dio organo horren aurreko jarduketa guztiak –prozesu horretan edo beste edozeinetan, bai eta barruti judizial horretako beste edozein organoaren aurrekoetan– bitarteko elektronikoak erabiliz eta lege honetan ezarritakoaren arabera egin behar direla.»

Azken xedapenetatik zortzigarrena. Terrorismoaren biktimak aintzatesteko eta haiei osoko babesa emateko irailaren 22ko 29/2011 Legea aldatzea.

Terrorismoaren biktimak aintzatesteko eta haiei osoko babesa emateko irailaren 22ko 29/2011 Legearen 48. artikulua aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

«48. artikulua. Doako laguntza juridikorako eskubidea.

1.4.1 eta 4.2 artikuluetan aipatzen diren terrorismoaren biktimek doako laguntza juridikorako eskubidea izango dute zuzenean edo zeharka izaera hori ekarri dien egoeren ondorio diren prozesu judizial eta administrazio-prozedura guztietan, haien baliabide ekonomikoak kontuan izan gabe, Doako Laguntza Juridikoaren urtarrilaren 10eko 1/1996 Legean ezarritako baldintzetan. Egoera horietan, legelari-zuzendaritza berak defendatuko du biktima. Eskubide bera izango dute 4. artikuluan aipatzen diren pertsonek, biktima hilez gero.

2.Edozein kasutan, terrorismoaren biktima guztiei berehala bermatuko zaie doako laguntza juridikoa, hala eskatzen badute. Doako justiziarako eskubidea galdu egingo dute, baldin eta gerora ez bazaie biktima-izaera aitortzen, edo absoluzio-epai irmoa edo artxibatzeko agindu irmoa ematen bada, ordura arte doan jasotako prestazioen kostua ordaindu beharrik izan gabe.»

Azken xedapenetatik bederatzigarrena. Justizia Administrazioaren arloko eta Toxikologiako eta Auzitegi Zientzietako Institutu Nazionalaren arloko zenbait tasa arautzen dituen azaroaren 20ko 10/2012 Legea aldatzea.

Justizia Administrazioaren arloko eta Toxikologiako eta Auzitegi Zientzietako Institutu Nazionalaren arloko zenbait tasa arautzen dituen azaroaren 20ko 10/2012 Legearen 8. artikuluko 2. zenbakiaren bigarren paragrafoa aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

«Baldin eta aipatu egiaztagiria aurkezten ez bada –ordainketarik egin ez delako edo ekarpena egin ez delako–, edo likidazioa akastuna denean, idazkari judizialak hamar eguneko epean hura ekartzeko edo likidazioa zuzentzeko eskatuko dio subjektu pasiboari, eta ez du bideratuko idazkia harik eta ez-egitea zuzendu arte. Beraz, artikuluak aipu duen idazkari-errekerimenduaren ondoren ez-egitea edo likidazioa ez zuzendu izanak egintza prozesalaren preklusioa ekarriko du, eta prozedurak jarraitu egingo du edo amaitu egingo da, zer dagokion.»

Azken xedapenetatik hamargarrena. Eskumen-titulua.

1.Lege honen artikulu bakarra eta azken xedapenetatik laugarrena eta zazpigarrena Konstituzioaren 149.1.6 artikuluan xedatutakoaren babesean eman dira; artikulu horrek legegintza prozesalaren arloko eskumen esklusiboa Estatuari esleitzen dio.

2.Azken xedapenetatik lehena eta bigarrena Konstituzioaren 149.1.8 artikuluan xedatutakoaren babesean eman dira; artikulu horrek legegintza zibilaren arloko eskumen esklusiboa Estatuari esleitzen dio.

3.Azken xedapenetatik hirugarrenari dagokionez, Doako Laguntza Juridikoaren urtarrilaren 10eko 1/1996 Legearen 1., 2., 3., 6., 8., 10.1, 12.,16., 17., 19., 20., 21., 36 eta azken xedapenetatik lehena bis-aren erreformak Konstituzioaren 149.1.5 eta 149.1.6 artikuluek, hurrenez hurren, Justizia Administrazioari eta legeria prozesalari buruz Estatuari ematen dizkion eskumenen babesean egin dira. 10.2, 10.3, 13. eta 24. artikuluak eta azken xedapenetatik bigarrena bis aplikatzekoak izango dira Justizia Administrazioa bitartekoz hornitzeko eskumenak benetan egikaritzea bere gain hartu duten autonomia-erkidegoek araudi espezifikorik ez badute.

4.Lehenengo xedapen gehigarria eta azken xedapenetatik bosgarrena, seigarrena, zortzigarrena eta bederatzigarrena Konstituzioaren 149.1.6., 8. eta 5. artikuluetan Estatuari merkataritza-legegintzaren, legegintza prozesalaren, legegintza zibilaren eta Justizia Administrazioaren arloan ematen zaizkion eskumen esklusiboen babesean eman dira.

Azken xedapenetatik hamaikagarrena. Arauak aldatzea eta garatzea.

1.Gobernuak lege hau betetzeko beharrezkoak diren arauak aldatu eta garatuko

ditu.

2.Lege hau Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik urtebeteko epean, Gobernuak lege-proiektu bat bidaliko die Gorte Nagusiei, Lan arloko jurisdikzioa arautzen duen urriaren 10eko 36/2011 Legeari jarraituz lan-harremanetako gradudunek lan-arloko eta gizarte-segurantzako prozeduretan jarduteko izan behar duten gaikuntza profesionala arautuko duena eta, besteak beste, izan behar duten titulazioa, prestakuntza espezializatua eta egin behar zaien ebaluazioa zehaztuko dituena.

Ondore horietarako eta, urtebeteko epe berean, lan-harremanetako gradudunak doako ordezkaritza teknikoaren sistemara irits daitezen aukera emango duen lege-esparrua moldatu ahal izateko beharrezkoak diren arau-aldaketei buruzko txostena egin ahal izateko, hiru hilabeteko epean batzorde misto bat eratuko da. Batzorde hori Abokatutzaren Kontseilu Orokorraren eta Lan Harremanetako Gradudunen Kontseilu Nagusiaren ordezkariek osatuko dute, Justizia Ministerioak izendatutako adituek ere parte hartuko dute, eta organo bakoitzak kide kopuru bera izango du.

Azken xedapenetatik hamabigarrena. Indarrean jartzea.

1.Lege hau Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunean jarriko da indarrean.

2.Nolanahi ere, justiziako eta organo eta bulego judizial eta fiskaletako profesional guztiek, ordura arte hala egin ez arren, Justizia Administrazioan informazio- eta komunikazio-teknologien erabilera arautzen duen uztailaren 5eko 18/2011 Legeari jarraituz idazkiak eta dokumentuak aurkezteko eta komunikazio prozesaleko egintzak gauzatzeko Justizia Administrazioan dauden sistema telematikoak erabiltzeko betebeharrari buruzko aurreikuspenak 2016ko urtarrilaren 1ean jarriko dira indarrean.

Bestetik, apud acta ahalorde-emateen artxibo elektronikoari buruzko aurreikuspenak eta, lehen adierazitako baldintzetan, justiziako profesional ez diren interesdunek idazkiak eta dokumentuak aurkezteko eta komunikazio prozesaleko egintzak gauzatzeko Justizia Administrazioan dauden sistema telematikoak erabiltzeari buruzkoak 2017ko urtarrilaren 1ean jarriko dira indarrean.

3.Prozedura Zibilaren urtarrilaren 7ko 1/2000 Legearen 648., 649., 656, 660 eta 671. artikuluetako aldaketak 2015eko urriaren 15ean jarriko dira indarrean.

Horrenbestez,

Lege hau bete eta betearaz dezatela agintzen diet espainiar guztiei, partikular zein agintariei.

Madrilen, 2015eko urriaren 5ean.

FELIPE e.

Gobernuko presidentea,

MARIANO RAJOY BREY

Atxekitako dokumentuak:

Sustatzaileak:

  • deustu
  • ivap
  • Bizkaiako foru aldundia - Diputación foral de Bizkaia
  • Eusko jaurlaritza / Gobierno vasco - Justizia eta herri administrazio saila
  • BBK
  • Deusto - Instituto de estudios vascos / Euskal gaien institutua

Laguntzaileak:

© IUSPLAZA  Lege-oharra