Zuzenbidearen webgunea, euskaraz
Adrian Celaya lehiaketaren oinarriak «Adrián Celaya Ibarra» 9. sariaren oinarriak deskargatu

Euskal Autonomia Erkidegoko zuzenbidea  >>  Legeria

1/1994 Legegintza Dekretua, irailaren 27koa, Euskadiko Aurrekontu Errejimenari buruz indarrean dauden lege xedapenen Bateratutako Testua onartzen duena.

1994-09-27

Erakundea: Eusko Legebiltzarra

Argitalpena: EHAA, 1995/3/3, 44. zk.

Indargabetua: 2011-07-18

§ VIII. 1/1994 LEGEGINTZA DEKRETUA, IRAILAREN 27KOA, EUSKADIKO AURREKONTU ERREJIMENARI BURUZ INDARREAN DAUDEN LEGE XEDAPENEN BATERATUTAKO TESTUA ONARTZEKOA

 

       Euskadiko Diruegitamuen Jaurpideari buruzko Legea aldatzeko ekainaren 17ko 9/1994 Legearen azken erabakietako lehenengoan zehaztutakoaren arabera, Jaurlaritza baimenduta dago Euskadiko Diruegitamuen Jaurpideari buruzko Legea eta aurrekontu orokorraren urteroko legeetako nahiz aipatutako Lege hori indarrean jarri ondorengo beste lege batzuetako lege-xedapenak testu bakar batean bateratzeko.

 

       Halaber, Jaurlaritzaren ekainaren 30eko 7/1981 Legearen 52.4 atalarekin bat, baimen horren barruan sartzen da bateratu beharreko testuak arauzkotu, argitu eta elkarri egokitzea. Bereziki Lurralde arteko Berdinketarako Fondoari buruzko aipamenak kendu eta horren aurrekontuen errejimena Estatuaren edozein ekarpeni dagokionean gehitzeko baimena ematen zaio Jaurlaritzari, eta baita terminologian beharrezko sistematizazioa eta egokitzapenak egiteko ere.

 

       Horren indarrez, Ekonomi eta Ogasun sailburuaren proposamenez, Gobernu-Kontseiluak 1994ko irailaren 27ko bilkuran eztabaidatu eta onartu ondoren, honako hau

 

XEDATU DUT:

 

Atal bakarra

 

      Euskadiko Diruegitamuen Jaurpideari buruzko Legea aldatzeko ekainaren 17ko 9/1994 Legearen azken xedapenetako lehenengoan zehaztutakoarekin bat, Euskadiko Aurrekontu-errejimenari buruz indarrean dauden lege-xedapenen bateratutako testua onartzea, jarraian azaltzen den bezala.

 

Indargabetzeko Xedapena

 

       Legegintza-dekretu honen indarrez onartutako bateratutako testua indarrean jartzen denetik indarrik gabe geratuko da bertan ezarritakoaren aurka doan maila bereko edo txikiagoko beste edozein lege-xedapen eta, bereziki, honako hauek:

 

- Abenduaren 20ko 31/1983 Legea, Euskadiko Diruegitamuen Jaurpideari buruzkoa.

- Euskal Autonomi Elkartearen 1987.erako Guztizko Diruegitamuak onartzeko uztailaren 8ko 2/1987 Legearen 10. eta 35. atalak eta ondorengo ekitaldietan lege horren indarra luzatu zuen xedapena, hau da, maiatzaren 31ko 8/1988 Legearen xedapen gehigarrietako hamargarrena, Euskal Autonomi Elkartearen 1988garrenerako Guztizko Diruegitamuak onartzen dituena.

- Euskal Autonomi Elkartearen 1988garrenerako Guztizko Diruegitamuak Onartzezko maiatzaren 31ko 8/1988 Legearen xedapen gehigarrietako seigarrena.

- Euskal Autonomi Elkarteko 1989.erako Diruegitamu Nagusiak onartzen dituen abenduaren 22ko 17/1988 Legearen xedapen gehigarrietako laugarrena eta ondorengo ekitaldietan xedapen hori indarrean luzatu zuen xedapena, hau da, Euskal Autonomi Elkartearen 1990.erako Diruegitamu Nagusiak onartzeko abenduaren 22ko 10/1989 Legearen xedapen gehigarrietako hamargarrena.

- Euskal Autonomi Elkarteko 1990.erako Diruegitamu Nagusiak onartzeko abenduaren 22ko 10/1989 Legearen xedapen gehigarrietako zazpigarrena.

- Euskal Autonomi Elkarteko 1991.erako Diruegitamu Nagusiak onartzeko maiatzaren 30eko 1/1991 Legearen xedapen gehigarrietako laugarrena.

- Euskal Autonomi Elkartearen 1993. ekitaldirako Diruegitamu Nagusiak onartzen direneko abenduaren 23ko 8/1992 Legearen 6.4 eta 30. atalak eta ondorengo ekitaldietan atal horien indarra luzatu zuen xedapena, hau da, abenduaren 22ko 9/1993 Legearen xedapen gehigarrietako zazpigarrena, Euskal Autonomi Elkartearen 1994. urterako Diruegitamu Nagusiak onartzekoa.

- Euskal Autonomi Elkartearen 1994. urterako Diruegitamu Nagusiak onartzen dituen abenduaren 22ko 9/1993 Legearen xedapen gehigarrietako zazpigarrena eta zortzigarrena.

- 9/1994 Legea, ekainaren 17koa, Euskadiko Diruegitamuen Jaurpideari buruzko Legea aldatzekoa.

 

Azken Xedapena

 

       Legegintza-dekretu honen bidez onartu den bateratutako testua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean sartuko da indarrean.

 

EUSKADIKO AURREKONTU ERREJIMENARI BURUZ INDARREAN DAUDEN LEGE XEDAPENEN TESTU BATERATUA

 

ZIOEN ADIERAZPENA

 

1 - LEGEAREN AURKEZPENA

       Euskal Autonomi Elkarteko Aurrekontu Orokorra Euskal Herriko Ogasun Nagusiaren zatia den aldetik, Autonomi Estatutuaren 44. atalean honakoa aipatzen da: "Orotariko herri-ekintzako diru-eskuraketak eta gastuak bere baitan izan, eta Eusko Jaurlaritzak egin eta Eusko Legebiltzarrak ontzat emango dituzte".

 

       Manu hori kontutan izanik, Euskal Herriko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruz indarrean dauden lege-xedapenen Testu Bateratuak oinarri-irizpide bat ezartzen du denentzako. Horrela bada, Autonomi Elkartea osatzen duten erakundeen diru-sarreren eta gastuen egora-orriek eta horiei zorpetzeko eta bermeak emateko jartzen zaizkien mugak bere baitan dituzten erakunde horien aurrekontuak batean biltzean datza Euskadiko Aurrekontu Orokorra.

 

       Oinarri-irizpide horretatik abiatuta, lege honek Euskadiko Aurrekontu Orokorra arautzeari heltzen dio, argitasun eta egituraketaren izenean beste gai batzuen antolaketa bereziki egitea beste legebide batzuetarako utziz.

 

       Bestalde, lege honek ez dakarkio kalterik Euskadiko Aurrekontu Orokorraren eta Zuzenbide-arloaren arteko loturari, hain zuzen ere Euskadiko Aurrekontuen legeen bidez egiten denari. Euskal Herriko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruz indarrean dauden lege-xedapenen Testu Bateratua azkeneko horiei buruz ari baita, Ogasun Nagusi hori antolatzeko araubideetan duten eragina dela eta.

 

       Eta Legearen edukiaz ari garela, honako hau esan behar da: Autonomi Elkarteak arlo horretan dituen beharrei erantzuteko lanabes egokia izateko asmoz egin dela, teknika-alderdiak eta erakundeetakoak bereziki kontutan izanik.

 

       Lege hau gertatzean eraginik gehien izan duten alderdiak honako hiru hauetan laburbil daitezke:

 

a)  Ekonomi Itun bat izateak dakartzan finantza eta aurrekontuen berezitasunak oinarri dituen Euskal Autonomi Elkartearen egitura berezia.

b)  Autonomi Estatutuan agintzen denaren ondorioz Elkartearen aginpide eta/edo zerbitzuen mailan Estatuarekiko eta Lurralde Historikoekiko izan daitezkeen aldakuntzak aurrez aurrikustea.

c)  Autonomi Estatutuak Euskal Autonomi Elkarterako jarritakoa bezalako demokraziazko eta legebiltzarrezko sistema baten oinarrizko hatsapenak.

 

       Teknikaren aldetik, berezko eta espezializazio handiko aurrekontu-antolaketa bat lortzera jo da, Zuzenbide Konparatuan dauden irizpiderik berrienak eta objetiboenak kontutan izanik.

 

       Alderdi horiek ditugu oinarririk nagusienak lege honen aurrekontu-egitura Euskal Autonomi Elkartearen ekonomi ihardueraren garapenerako esparrutzat jotzeko.

 

2 - I IDAZPURUKO XEDAPEN OROKORRAK

       I. idazpurua Legearen xedea zehaztuz eta Euskadiko Aurrekontu Orokorra osatzen duten aurrekontuak izendatuz hasten da, gero Euskal Autonomi Estatutuan horri buruz agindutakoaren arabera Gizarte Segurantza horietan sartzea oharteman, eta aurrekontu horien indarraldia Euskal Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruz indarrean dauden lege-xedapenen testu bateratuaren arabera arautzera igaroz, aurrekontu-arloko oinarrizko hiru hatsapen garrantzitsu emanaz bukatzeko: norbere zergei doazkien zerga-onurak jasota uztea, ekonomi arloko eskubide eta betebeharren iturri diren ekintza guztiak agertzea, eta aurrekontu bakoitzari hasierako defizitarik gabe ekitea.

 

       Araubide horietan duten eragina eta garrantzia dela eta, azpimarratzekoak dira Aurrekontu Orokorraren eremu objektibo eta subjektiboari buruzko manuak.

 

       Izan ere, 2. atalak dioenaren arabera, Autonomi Elkartea osatzen duten erakunde guztien aurrekontuek osatzen dute Euskadiko Aurrekontu Orokorra; beraz, Autonomi Elkarteko herri-arlo osoa horietan biltzen da, Euskadiko Aurrekontu Orokorraren eta herri-arlo horren eremu subjektiboaren arteko erabateko berdintasuna garbi utziz.

 

       Bestalde, 6. atalean jasota uzten den orokortasun-hatsapenak mugatzen du Aurrekontu Orokorraren eremu objektiboa Kitatzekoak diren eskubide guztiek eta horiei erantzun beharreko betebeharrek, bat bera ere utzi gabe, osatzen dute eremu hori.

 

       Bi alderdi horiek, eremu objektiboa eta subjektiboa alegia batean biltzeak, Aurrekontu Orokorra Euskal Herriko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruz indarrean dauden lege-xedapenen testu bateratuaren gai den Autonomi Elkarteko herri-arlo osoaren ekonomiazko ihardunaren zenbatekoa zehazteko lanabes gisa eratzen du, herriarentzako gardentasuna eta aurrekontuekiko kontrola bereziki indartuz.

 

3 - AURREKONTUEN EDUKIA

       Legearen II. idazpuruak Euskadiko Aurrekontu Orokorraren edukia arautzea du xede. Edukiak, batetik, diru-sarrerak jasotzen ditu -ekitaldiaren barruan kitatu beharreko ekonomiazko eskubideak- eta, bestetik, gastuak, hots, konpromisuzko betebeharrei erantzuteko beharrezkoak diren diru-izendapenak.

 

       Diru-sarreren egoera-orriei buruzko idazpuru honetako lehenengo atalburuak, aurrekontu-arloan argitasuna lortu nahian honako bi alderdi berri hauek dakartza:

 

a)  10. atalak dioenez, diru-sarreren egoera-orrietan sartutako zenbatekoei ustezko edo behin-betiko balioa ematea.

b)  17. atalaren bidez "kudeaketagatiko diru- sarrerak" delako kontzeptua sartzea.

 

       Bigarren atalburuak gastuen egoera-orriak ditu gai, diru-izendapen mota ezberdinak arautuz, gero hartu beharreko betebeharrekiko aurrikusten diren diru-izendapen zenbatetsiak gastuon oinarri direnetik abiatuta.

 

       Diru-izendapenen ezaugarriak kontuan dituela, 18. atalak bi diru-izendapen mota bereizten ditu lehenengo sailkaketa gisa: ordainketetarako diru- izendapenak eta konpromisuzko diru-izendapenak. Aurrez hartutako edo zorretan dauden betebeharrak beteaz aurrekontu-urte berean agindu edo ordaindu daitezkeen gastuei erantzuteko beharrezkoak direnak jotzen dira ordainketetarako diru-izendapentzat; eta konpromisuzko diru-izendapenak, berriz, urte anitzeko ordainkizunei dagozkie, horien garrantzia aurrerago aipatzen dela.

 

       Ordainketetarako diru-izendapenetarako errejimen orokorra bigarren atalburu honen lehenengo sailean arautzen da, diru-izendapen mugadunen eta ustezkoen arteko bereizkuntza egin, eta guztizko diru-izendapena aurrikusten dela.

 

       Hala ere, ordainketetarako diru-izendapenek zenbait kasutan berezitasunak dituzte, eta horregatik honakoak bereizten dira: diru-izendapen gehigarriak, diru-izendapen aldagarriak, kudeaketarako diru- izendapenak eta geldialdiango diru-izendapenak. Diru-izendapen gehigarriek esandako gainontzekoekiko duten garrantzia dela eta, bigarren sail osoa horiek arautzeko erabiltzen da, gainontzekoez aritzea hirugarren sailerako uzten dela.

 

       Lehen esan denez, legean ordainketetarako diru-izendapen mota bereziez gainera beste diru-izendapen sail haundi bat dago, hau da, konpromisuzko diru-izendapenena. Diru-izendapen horiek ontzat emandako aurrekontu-urtearen ondorengoetan gauzatu beharreko egintzen finantzaziorako hartu beharreko legezko betebeharrei aurre egitekoak dira konpromisuzko diru-izendapen; konpromisuzko diru-izendapen horiek hartutako urte anitzeko betebeharrei babes ematea izango dute xede.

 

       Konpromisuzko diru-izendapen mota horren errejimena bigarren atalburuko laugarren sailean arautzen da, zenbatekoari eta aldiari buruzko mugak aurrikusi, eta horiek aldatzeko errejimenak finkatzen direla.

 

       Bestalde muga jartzen da: aurrekontuek ezingo dute hartu diru izendapenik, non eta ez diren ekitaldi horretan egiteratzen hasten eta ordainketako diru-izendapenik ez badakarte. Betebehar bat hartu eta indarrean dagoen ekitaldira ez ezik geroko batzuetara luzatzen dena bada, orduan, indarreango ekitaldiko aurrekontuan ordainketako diru-izendapen gisa jarriko da ekitaldi horretan gauzatzeko den zatia; eta ondorengo ekitaldietan egiteratzeko zatia, berriz, konpromisuzko diru-izendapen gisa sartu beharko da.

 

4 - AURREKONTUEN EGITURA

       Aurrekontuen egitura gai duen Legearen III. idazpurua, lehenengo atalburuan diru-sarreren eta gastuen egoera-orriak egitura horretarako jarritako arauei egokitu beharretik hasten da, eta gero gastuak lege honek dioenaren arabera mugatzeko aginpidea ematen du, Euskal herri-arlo osoa batean biltzea aurrikusiz.

 

       Esandako idazpuru horretako II. atalburua kontabilitate-egituraz ari da, aurrekontuen arloa barne- egokitasunez antolatzeko ezinbestekoak diren arauak jarriaz.

 

       Hirugarren eta laugarren atalburuek, Euskadiko Autonomi Elkarteko Administrazioaren eta administrazioko erakunde autonomiadunen aurrekontuak aurkezteko era dute gai. Aurrekontu horien aurkezpenerako egitaraukako sailkapena nabarmentzen da, egituraz aurrekontugintza-teknikaren aldetikako joerarik berrienen araberakoa izan eta Autonomi Elkartearen zerbitzurako kudeaketa-lanabes baliotsua gertatzen baita.

 

       Egitaraukako sailkapen horren osagarri soil, eta horrek baino garrantzi gutxiagorekin, iharduera eta egituraren araberako sailkapenak egiten dira.

 

       Bostgarren atalburua ere azpimarragarria da, aurrikus daitezkeen galera eta irabazien kontua, balantzea eta finantzazio-taula barne dituen iharduera- eta kapital-aurrekontu, memoria eta finantzen aurretiazko egoera-orrien bidez merkataritzako erakunde autonomiadunen, zuzenbide pribatuko herri-erakundeen eta herri-baltzuen iharduerak isladatzen baititu.

 

       Azkenean, seigarren atalburuak, egitarauak ahal den neurrian eta 57. atalean zehaztutako modutan lurraldeka sailkatzeko irizpideak finkatzen ditu.

 

5 - EUSKADIKO AURREKONTU OROKORRA GERTATZEKO ERA

       Legearen IV. idazpurua Euskadiko Aurrekontu Orokorra gertatzeko eraz ari da, aurrekontua egiteko jarraibideetatik hasi eta Legebiltzarrari bidaltzeraino, Ekonomi eta Ogasun Sailari bidali behar zaizkion egitasmoak eta agiriak, Sail horren gertatze-lana eta Jaurlaritzak ontzat ematea barne direla, hori guzti hori Euskal Herriko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruz indarrean dauden lege-xedapenen testu bateratuak agintzen duenari egokituz.

 

6 - EUSKADIKO AURREKONTU OROKORRA ALDATZEKO ERREJIMENA

       Legearen V. idazpuruak, Aurrekontu Orokorra aldatzeko errejimenari buruz aldezaurreko eta orotariko eragina duten xedapenei eskaintzen die bere lehenengo atalburua. Lehenengo eta behin, Euskal Herriko Ogasun Nagusiaren egitura juridikoarekiko eratxikipena finkatzen da, Euskadiko Aurrekontu Orokorraren Legeak ekitaldi bakoitzean bere baitan dituen nolanahiko baimen eta xedapenak idazpuru horretako arauei eta esandako Ogasun Nagusi horren Antolarauei buruz indarrean dauden lege-xedapenen testu bateratuaren II. idazpuruan jarritako lehentasun-arauen arabera Aurrekontu Orokorraren Legeak berak dakartzanei atxikiz aldatu ahal izango direla dioenean. Bigarrenez, honako aldakuntza hauen arteko bereizketa egiten da:

 

a)  Euskadiko Aurrekontu Orokorra osatzen duten aurrekontu bakoitzeko diru-sarreren eta gastuen egoera-orriei dagozkienak.

b)  Euskadiko Aurrekontu Orokorraren Legeak ekitaldi bakoitzerako bere baitan dituen gainontzeko baimenei dagozkienak; horiek, bakoitzerako legez jarritako errejimen bereziei atxikiko zaizkie.

 

       Ikuspegi orokor horren barruan, hurrengo atalburuek aldakuntzetarako errejimen berezi horiek arautzen dituzte (merkataritzako erakunde autonomiadunen, zuzenbide pribatuko herri-erakundeen eta herri-baltzuen aurrekontuetan diru-izendapenak transferitzea, diru-izendapenetarako diru-horniketa, diru-izendapenak sartzea, diru-izendapenak itzultzea, diru-izendapen gehigarriak eta aldakuntzak). Autonomi Elkartearen oraingo egoera dela eta, Autonomi Elkarte horren aginpide eta/edo zerbitzuen maila-aldakuntzek ekarritako aldaketei buruzko atalburu bat ere sartzen da, Estatuarekin eta lurralde historikoekin zerikusia dutenen arteko bereizkuntza eginaz.

 

       Azkenenik, bederatzigarren atalburuak, gizarte eta ekonomiaren egoerarekin lotuta dauden eta dagozkien gastuen egoera-orriekiko eragina duten neurri batzuk ditu gai.

 

7 - HITZARMEN-ERREJIMENA

       Legearen VI. idazpuruak, Autonomi Elkarteak Estatuarekin, beste autonomi elkarte, lurralde historiko eta toki-erakunde batzuekin egin ditzakeen hitzarmenen aurrekontu-arloko eragina arautzen du, hitzarmen horiek egiteko arauetan sartu gabe, horretarako 108. atalak, bereziki, Autonomi Estatutuak eta ekainaren 30eko 7/1981 Jaurlaritza-Legeak agindutakora joarazten baitu.

 

8 - AURREKONTUEN EGITERAPENA

       Izenburu hori daraman VII. idazpuruak bi atalburu ditu, bakoitzak aurrekontuen egiterapenean berezi daitezkeen bi alderdietako bat gai duela, hau da, diru-sarreren egiterapena eta gastuena.

 

       Gastuari dagokionez, horien egiterapenean, bigarren atalburuaren lehenengo sailean agindutakoari atxikiz, honako aldi hauek bereizten direla azpimarratu behar da: gastua egiteko baimena, gastua egiteko manua, gastua ordaintzeko agintzea eta ordaintzea, horietako bakoitza zertan datzan zehaztuz. Gastuaren egiterapena arautzeko, administrazio-kontrol iraunkorra, agiri-bidezko egiaztapena eta idatziz jasotzea jartzen dira hatsapen arautzaile. Aginpideei buruzko alderdi batzuk arautu ondoren, kontrolari buruzko manu garrantzitsu bat sartzen da, kontrol hori elkarri eta ordaintzeko aginduei eta kontuhartzailetza eta kontabilitate-zerbitzuei atxiki gabeko zerbitzuek egin beharko dutela aginduz.

 

       Bigarren Sailak gastuaren egiterapenaren aldi bat arautzen du, hau da, ordainketa egiteko agintzekoa, horren izateak eta egiturak lege honen beraren arau juridikoak baitituzte funtsezko oinarri. Autonomi Elkarteko Administrazioaren Aurrekontuen kontura emandako ordaintzeko aginduek finantza-plan bat eta agiri-bidezko egiaztapena beharrezkoak izango dituztela ezartzen da. Era berean, eta aurrekontuen egiterapenak eta horiekiko kontrolak duten garrantzia dela eta, ordain-aginduez ere ari da eta, bukatzeko, ordaintze-moduak zehazteko araudi-mailako arauetara joarazten du.

 

       Atalburu horren azkenengo saila, hirugarrena alegia, diru-izendapenen ezeztatze-errejimenaz ari da, lege honek taiututako aurrekontu-antolakuntzari atxikiz ordainketetarako diru-izendapenen eta konpromisuzkoen arteko bereizkuntza egiten dela.

 

9 - AURREKONTUEN KITAPENA

       Legearen VIII. idazpurua gai horretaz ari da, kontuak ixteko eguna, behar diren agiriak, aurrekontuen kontu-kitapena gertatzea eta ontzat ematea bezalako alderdirik garrantzitsuenak arautuz.

 

       Euskadiko Aurrekontu Orokorraren kitapena egiteko agirien taiuketa egiten da. Agiri-sorta hori, kontrolerako garrantzizko lanabesa denez gero, Legebiltzarrak onartu beharko du; horretarako Jaurlaritzak horri buruzko lege-egitasmoa bidaliko dio, Herri-Kontuen Euskal Epaitegiaren eskuhartzearen kalterik gabe, Herri-Kontuen Euskal Epaitegiari buruzko otsailaren 5eko 1/1988 Legean zehaztutakoaren arabera. Gainera eta argibidetarako ez bestetarako, agiri horiek Aurrekontu Orokorraren lege-egitasmoari erantsiko zaizkio.

 

10 - LUZAPEN-ERREJIMENA

       Legearen IX. idazpuruak aurrikusten duenez, ekitaldi baten hasieran urte horretarako aurrekontuak onartu gabe egon daitezke eta aurreko urteko Aurrekontu Orokorraren Legearen indarraldia urte horretarako luzatu daiteke; indarraldia luzatze hori, nolanahi ere, luzapen-errejimena orokorrean arautzen duten arauei atxikiz egingo dela gehituz.

 

       Legearen idazpuru horrek, egoera horretan sortu daitezkeen auziak saihesteko, Aurrekontu Orokorraren luzapenerako arauketa orokor hori ezartzea du helburu.

 

11 - GAINONTZEKO XEDAPENAK

       Esandako arau horiez gainera, Legeak hiru erabaki gehigarri daramatza, oinarri bereziak dituztenak.

 

       Xedapen gehigarrietako lehenak Autonomi Estatutuak Elkarteari Gizarte-Segurantzaren arloan ematen dion aginpidea du oinarri.

 

       Aurrekontuen urteko legeak indarrean sartu ondoren sortutako herri-baltzuen aurrekontuak Jaurlaritzak onartzeko sistema berezia jasotzen du bigarren xedapenak.

 

       Azkenik, xedapen gehigarrietako hirugarrenak jasotzen duenez, edozein lege-aurregitasmo edo administrazioaren xedapen-egitasmok ekonomia-txostena izan beharko du, egitasmo hori indarrean jartzean gastuen gehikuntza edo diru-sarrera publikoen murrizketa sortzerik baldin badakar.

 

I IDAZPURUA

XEDAPEN OROKORRAK

 

1. Atala - Lege honen xedea

 

       Lege honek Euskadiko Aurrekontu Orokorra, eta bereziki horren edukia, egitura, egiteko era, kudeaketa eta egiterapena, kitapena eta, hala badagokio, luzapen-errejimena arautzea du xede.

 

2. Atala - Zerrendapena

 

       1.-   Euskal Autonomi Elkarteko herri-arloa osatzen duten erakundeetako bakoitzari dagozkion aurrekontuek eta baita erabilgarri diren bermeak emateko eta zorpetzeko goreneko mugek osatzen dute Euskal Autonomi Elkarteko Aurrekontu Orokorra.

 

       2.-   Honako hauek dira aurreko azpiatalean esan eta Aurrekontu Orokorra osatzen duten aurrekontuak:

 

a)  Autonomi Elkarteko Administrazioaren aurrekontua.

b)  Erakunde autonomiadunen aurrekontuak.

c)  Zuzenbide pribatuko herri-erakundeen aurrekontuak.

d)  Herri-baltzuen aurrekontuak.

 

3. Atala - Gizarte-Segurantzaren ekonomi errejimenaren kudeaketa

 

       Gizarte-Segurantza Autonomi Elkarteko herri-arloan sartuko da, Euskadiko Autonomi Estatutuaren 18. atalean eta aldibaterako xedapenetako bostgarrenean aurrikusitako moduan eta, manu horietan zehaztutakoaren kalterik gabe, haren ekonomi errejimenaren kudeaketa Lege honek eta Autonomi Elkartean aurrekontu-errejimenarekin ezargarri zaizkion gainontzeko arauek agindutakoak izango ditu jaurpide.

 

4. Atala - Indarraldia

 

       1.-   Aurrekontu Orokorraren indarraldia ekitaldi batekoa izango da, luzatu ahal izatearen kalterik gabe.

 

       2.-   Ekonomi edo aurrekontu-urtea urte naturalekin bat etorriko da.

 

5. Atala - Zerga-hobariak

 

       1.-   Hala egokituz gero, Autonomi Elkarteko Administrazioaren eta erakunde autonomiadunen aurrekontuetan beren zergei buruzko zerga-hobarien zenbatekoa jasoko da.

 

       2.-   Autonomi Elkartearen Administrazioko aurrekontuak jasotzen ditu, era berean, Euskal Herriko aurrekontu-gastuei laguntzeko foru- aldundiek egindako ekarpenekiko zerga-hobariei buruz Herri-Finantzen Euskal Kontseiluak Jaurlaritzari emandako argibideak ere.

 

6. Atala - Orokortasun-hatsapena

 

       1.-   Aurrekontu Orokorrak, kitatzekoak diren eskubide guztiak eta horiei erantzun beharreko betebehar guztiak barne izango ditu, bat bera ere utzi gabe.

 

       2.-   Ekonomiazko eskubideen edo betebeharren iturri diren eragiketa guztiek dagokien aurrekontuan behar bezala agertu beharko dute. Ustegabeko eragiketak aurrekontuak egiteratu ahala jasoko dira errejistroan, bakoitzean erabilgarri diren arauei atxikiz.

 

7. Atala - Finantza-oreka

 

       Lege honen 2. atalaren 2. lerroaldian aipatutako aurrekontuak, finantza-oreka irizpide dela gertatuko dira, horietako bakoitzean diru-sarreren guztizkoak gastuena berdintzeko moduan.

 

II IDAZPURUA

AURREKONTUEN EDUKIA

 

8. Atala - Zehaztapena

 

       1.-   Autonomi Elkarteko Administrazioaren eta administrazioko erakunde autonomiadunen aurrekontuetan honako hauek jaso beharko dira, kasu bakoitzerako ezarritako zehaztasun-maila eta egiturarekin:

 

a)  Ekitaldian kitatu beharreko ekonomiazko eskubideekiko diru-sarreren egoera-orria.

b)  Bai ordainketa bai konpromisuzko betebeharrei erantzuteko behar diren diru- izendapenen gastuen egoera-orria.

 

       2.-   Merkataritzako erakunde autonomiadunen, zuzenbide pribatuko herri-erakundeen eta herri-baltzuen aurrekontuek ekitaldiko gastuen eta diru-sarreren hornidura-zerrendak, inbertsioenak eta finantzazioarenak jasoko dituzte, eta baita konpromisuen egoera-orria ere.

 

I ATALBURUA

DIRU-SARREREN EGOERA-ORRIA

 

9. Atala - Edukia

 

       Euskal Herriko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruz indarrean dauden lege-xedapenen testu bateratuan eta atalburu honetan agindutakoaren arabera, lege honen helburu diren aurrekontuetako diru-sarreren egoera-orriek, aurrekontu horiei dagozkien erakundeek aurrekontu-urtean orohar kitatzekoak dituzten dirubideen zenbatekoa jasoko dute.

 

10. Atala - Antzematezko edo behin-betiko balioa

 

       Diru-sarreren egoera-orrietan sartutako diru-sarrerek antzematezko balioa izango dute, orri horietan bertan edo Aurrekontu Orokorraz besteko legeren baten indarrez berariazko kalifikazioz behin-betiko balioa ematen zaienean salbu.

 

11. Atala - Lurralde Historikoen ekarpenak

 

       Autonomi Elkartearen aurrekontu-gastuetarako lurralde historikoen laguntza gauzatuz foru-aldundiek Autonomi Elkarteari egindako ekarpenak Autonomi Elkarteko Administrazioaren Aurrekontuko diru-sarreren egoera-orrietan sartuko dira.

 

12. Atala - Zergak eta gainordainak

 

       Autonomi Elkartearen zergak eta, hala egokituz gero, horrek ezar ditzakeen

gainordainak, Elkarteko Administrazioaren Aurrekontuko diru-sarreren egoera-orrian sartuko dira.

 

13. Atala - Estatuaren eta gainontzeko herri-erakundeen beste izendapen batzuk

 

       1.-   Autonomi Elkarteak Estatuko Aurrekontu Orokorraren kontura hartutako izendapenak, hartu dituen erakundearen aurrekontuetako diru-sarreren egoera-orrian sartuko dira, hala badagokie horien araubide bereziari atxikiz.

 

       2.-   Berdin jokatuko da beste herri-erakunde batzuek ekarritako izendapenekin ere.

 

14. Atala - Zorpetze-bidezko diru-sarrerak

 

       Erakunde bakoitzak zorpetuz lortuko dituela jotzen duen diru-sarreren zenbatekoak, bakoitzaren aurrekontuetako diru-sarreren egoera-orrian bilduko dira, hori guztia horretaz indarrean dauden arauekin bat etorriz.

 

15. Atala - Merkataritza-erakunde autonomiadun, zuzenbide pribatuko herri-erakunde eta herri-baltzuentzako transferentziak

 

       1.-   Merkataritza-erakunde autonomiadunek, zuzenbide pribatuko herri-erakundeek eta herri-baltzuek edozein erakunde edo pertsonagandik hartutako transferentzia eta dirulaguntza arruntak dagokien erakundeen ihardunaren adierazpide diren diru-sarreren egoera-orrietan sartuko dira.

 

       2.-   Erakunde horiek hartutako kapitaleko transferentziak eta dirulaguntzak, kapital-eragiketetarako finantzaziorako baliabide direnez, ez dute horien ihardunaren emaitzarekiko eraginik, hartutako diruak beste pertsona edo erakunde batzuei kapital-laguntza ematekoak edo kapitala eskuratzekoak izan badira salbu.

 

16. Atala - Gastu-itzulketak eta diruzaintzako gerakinak

 

       1.-   Autonomi Elkarteko Administrazioaren eta horren erakunde autonomiadunen aurrekontuen kitapenetik datozen diruzaintzako gerakinen erabilpena Euskal Herriko Diruzaintza Nagusia arautzeko Legean zehaztutako ihardunbidearen menpe jarriko da, Euskal Herriko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruz indarrean dauden lege- xedapenen testu bateratuaren lehenengo atalaren 2. lerroaldiaren e) azpiatalean ezarritakoaren arabera.

 

       2.-   Aurreko lerroaldian aipatutako aurrekontuetan lortutako gastu-itzulketen ondoriozko diru- sarreren erabilpenak, lege honetako 92. atalean arautzen den itzulketa-errejimena bete beharko du.

 

17. Atala - Kudeaketagatiko irabaziak

 

       Autonomi Elkartearen agintepekoak ez diren gastu-egitasmoak egiteratzeko beste herri- erakundeetatik hartutako diruak ere dagozkien aurrekontuetako diru-sarreren egoera-orrietan sartuko dira, behar bezala zehaztuta eta berezita.

 

II ATALBURUA

GASTUEN EGOERA-ORRIAK

 

18. Atala - Edukia

 

       Aurrekontuetako gastuen egoera-orriek honako hauek jasoko dituzte, lege honek kasu bakoitzerako zehaztutakoarekin bat etorriz:

 

a)  Aurrez hartutakoak edo zor ziren betebeharrak beteaz aurrekontu-aldiaren kontura agindu edo ordaindutako gastuei erantzuteko beharrezkoak diren ordainketetarako diru-izendapenak.

b)  Diru-izendapenok ontzat emandako ekonomi aldiaren ondorengoetan egiteratu beharreko egintzen finantzaziorako hartu beharreko betebehar juridikoei aurre egiteko konpromisuzko diru-izendapenak, horretarako dagokion ordainketetarako diru-izendapena egina dagoela, guztia lege honetan zehaztutako modu eta neurritan.

 

I SAILA

ORDAINKETETARAKO DIRU-IZENDAPENAK

 

19. Atala - Autonomi Elkarteko Administrazioa eta horren erakunde autonomiadunak

 

       Autonomi Elkarteko Administrazioaren eta horren erakunde autonomiadunen aurrekontuetako gastuen egoera-orrietan sartutako ordainketetarako diru- izendapenak:

 

a)  Aurrekontu Orokorraren legeek eta lege honetako aginduen arabera egindako aldakuntzek baimenduetarako erabiliko dira.

b)  Mugadunak izango dira; hau da, ezingo da ez hartu ez ordaindu ere diru-zenbatekotik gorako gasturik; gastuaren zenbatekotzat joko da diru-izendapen horretarako hasieran onartutakoa, edo hala badagokio, lege honetako arauen arabera egindako aldakuntzen ondorioz ateratzen dena. Hala ere, ordainketetarako diru-izendapenak konpromisuzko diru-izendapen baten gai ere izateko betebeharrei buruzkoak direnean, bi diru- izendapenon guztizkoa adinako diru- zenbatekorako konpromisua egin ahal izango da.

 

20. Atala - Diru-izendapen orohartzailea

 

       1.-   Autonomi Elkarteko Administrazioaren eta erakunde autonomiadunen aurrekontuetako diru-sarreren egoera-orrian sartu ahal izango da, bestalde, diru-izendapen orohartzaile bat, beste ordainketetarako diru-izendapen batzuen urriari, dirurik izendatu gabeko behar berriei aurre egiteko, edo diru-izendapen gehigarrien finantzaziorako ordainketetarako.

 

       2.-   Hasierako zenbatekoak nahiz gerora izan daitezkeen gehikuntzak, bai aurrekontuetako edozein diru-izendapenetatik datozen gaindikinen kontura edo diru-gerakinen kontura izanik ere, ezin izango dute Autonomi Elkarteko Administrazioaren edo administrazioko erakunde autonomiadunen aurrekontuetako ordainketetarako diru-izendapenen guztizkoaren ehuneko 5etik gora jo, ekitaldiaren une bakoitzean.

 

       3.-   Ekonomi eta Ogasun sailburua diru-izendapen orohartzaile horretaz baliatu ahal izango da, eragiten dion sail edo erakunde autonomiadunak hala proposatzen badu, baldin eta erabilera aurrekontuetarako edozein diru-izendapenetako gaindikinak berkokatzeari badagokio. Beste kasuetan, baliatzea Jaurlaritzaren aginpidea izango da, Ekonomi eta Ogasun Sailak proposatuta.

 

       4.-   Diru-izendapen orohartzailera zuzenean joko duen gasturik ezin izango da baimendu.

 

21. Atala - Merkataritzako erakunde autonomiadunak, zuzenbide pribatuko herri-erakundeak eta herri-baltzuak

 

       Merkataritzako erakunde autonomiadun, zuzenbide pribatuko herri-erakunde eta herri-baltzuetarako transferentzi arruntei dagozkien ordainketetarako diru-izendapenak, Euskal Autonomi Elkarteko Administrazioko aurrekontuan jasoko dira dagozkien mugekin eta jasoko dituzten galera eta irabazien kontua orekatzen lagunduko dute. Horiek horrela, fondo gehiegi emanez gero, diru-kopuru hori gaindikintzat joko da besterik gabe, eta, beraz, Euskal Herriko Diruzaintza Nagusiari itzuli beharko zaio.

 

22. Atala - Langile-gastuetarako ordainketetarako diru-izendapenak

 

       Dagozkien aurrekontuetako gastuen egoera- orrietan sartutako langile-gastuetarako ordainketetarako diru-izendapenak honako era hauetakoak izango dira:

 

a)  Autonomi Elkarteko Administrazio eta administrazioko erakunde autonomiadunei dagokienez, bai diru-izendapenaren zenbatekoari bai langile-erroldari buruz mugatze-indarrekoak izango dira.

b)  Merkataritzako erakunde autonomiadunen, zuzenbide pribatuko herri-erakundeen edo herri-baltzuen kasuetan, mugatze-indarrekoak izango dira diru-izendapenaren zenbatekoari dagokionez, merkataritzako erakunde autonomiadunen langileen gastuetarako ordainketetarako diru-izendapenak izan ezik, horiek aurreko azpiatalean ezarritakoaren menpekoak izango baitira.

 

23. Atala - Herri-Zorraren korritu eta amortizaziorako ordainketetarako diru-izendapenak

 

       Autonomi Elkarteko Administrazioaren edo administrazioko erakunde autonomiadunen Herri-Zorrak sortutako korrituak ordaintzeko eta hori amortizatzeko ordainketetarako diru-izendapenak, beti, bakoitzaren aurrekontuetako gastuen egoera-orrian sartuta egongo dira, eta Jaurlaritzak aldatu ahal izango ditu, Ekonomi eta Ogasun Sailaren proposamenez, Legebiltzarreko Ekonomia, Ogasun eta Aurrekontu-Batzordeari adieraziz, emandako jaulkipen-arauei edo horretarako indarrean dauden arauei atxikiz beste jaulkipen batekoez ordezkatu dituenari egokituzeko.

 

II SAILA

DIRU-IZENDAPEN GEHIGARRIAK

 

24. Atala - Kalifikazioa

 

       1.-   Diru-izendapenen gehigarritzat joko dira hasiera batean mugatze-indarra duten diru-izendapenak, baina jarritako edo jar daitezkeen arauzko baldintzak beteta duten zenbatekoa gehi daitekeenean. Horretarako beharrezkoak dira:

 

a)  Diru-izendapen horri edo horiei, indarrean dauden xedapenen arabera zuzenean izendatutako diru-sarrerak.

b)  Lege-mailako xedapenen araberako ekitaldi horretako betebeharren aitorpena.

c)  Aurrekontu Orokorraren legeek ekitaldi bakoitzerako jarritako mugak eta baldintzak betetzea.

d)  Aurrekontu Orokorraren Legea indarrean jarri zenean artean sortu gabe zeuden Autonomi Elkarteko herri-arloko erakundeen aurrekontuak onartzea lege honetan agindutakoaren arabera.

 

       2.-   Higarritzat jotako ordainketetarako diru- izendapenak, horrelaxe agertuko dira dagozkien aurrekontuetako gastuen egoera-orrietan.

 

       3.-   Higarrietan kalifikatze hori atal honen 1. lerroaldiko c) azpiatalean esandakotik sortzen bada, eta ez beste inondik, diru-izendapenak gehienera zenbateraino gehitu daitekeen gastuen egoera-orri horretan adieraziko da. Horrelakoetan, Jaurlaritzak erabakiko du gehikuntza hori egiteko modua, Ekonomia-Batzordeak ontzat eman ondoren eta Ekonomi eta Ogasun Sailaren proposamenez.

 

       4.-   Atal honen lehenengo lerroaldiko d) azpiatalean zehaztutakoari dagokionez, erakunde horiei transferitu beharreko ordainketetarako diru- izendapenak dagokion aurrekontuak onartu ondoren jartzen dituen mugetaraino gehitu ahal izango dira.

 

25. Atala - Izaeraz gehigarri diren diru-izendapenak

 

       Aurreko atalean agintzen direnak horrela direla ere, honako hauek gehigarritzat joko dira dagozkien aurrekontuetako gastuen egoera-orrietan gehigarri direla zehazki agertu beharrik gabe:

 

a)  Langileen gizarte-emendioen errejimenari dagozkien kotizazioeek ordaintzeko diru-izendapenak, gizarte-emendioen ordainketa-araubidean dauden aldakuntzen ondorioz bakoitzean ezar daitezkeen xedapenen arabera aitortu eta kitatutako betebeharrei doakien zenbatekoz.

b)  Merkataritzako erakunde autonomiadunentzako, ez beste inorentzako, izendapen hauek:

- Erakundearentzat indarrean dauden arauen arabera egindako irabazi-banakuntzei buruzkoak.

- Emendio- eta amortizazio-fondoak hornitzekoak.

- Parte hartzaile diren zuzenbide pribatuko herri-erakundeei transferentziak egiteko izendatuak.

c)  Dirulaguntza arruntetarako izendapenak, egindako dirusarreren arabera zehaztu behar direla aurrez aginduta dagoenean.

 

26. Atala - Diru-bilketagatikako gehikuntza

 

       Ordainketetarako diru-izendapenen zenbatekoa -doazkien diru-sarreren benetako bilketak direla eta, gehigarritzat jotzen diren diru-izendapenen- araudi bidez ezarritako eran aldatuko dira.

 

III SAILA

ORDAINKETETARAKO BESTE DIRU-IZENDAPEN BATZUK

 

27. Atala - Diru-izendapen aldagarriak

 

       1.-   Diru-izendapen aldagarriak dira Autonomi Elkarteko Administrazioaren aurrekontuko gastuen egoera-orrian jasotako ordaiketarako diru- izendapenak, beti ere behin betiko zenbatekoa diru-izendapen hori erabakitzeko moduluen balioaren arabera ezarria bada.

 

       2.-   Diru-izendapen aldagarriak izen horrekin agertuko dira gastuen egoera-orrian eta hasieran aurrikusitakoei dagokien zenbatekoa izango dute.

 

28. Atala - Kudeaketarako diru-izendapenak

 

       1.-   Autonomi Elkartearen agintepeko ez diren gaiei buruzko egitasmoak egiteratzeko, beste herri-erakunde batzuengandik dirua hartu izanaren ondoriozko betebeharrei erantzuteko behar diren ordainketetarako diru-izendapenak agertuko dira aurrekontu bakoitzeko gastuen egoera-orrian,.

 

       2.-   Aurreko azpiatalean esandako egoeraren ondoriozko diren ordainketetarako diru-izendapenak, horietakoak direla adieraziz sartuko dira gastuen egoera-orrietan, eta horien egiterapena, indarrean dauden araubideei atxikiz egingo da.

 

29. Atala - Geldialdiango diru-izendapenak

 

       Aurrekontu Orokorraren zati diren aurrekontuetako gastuen egoera-orriaren barruan, Aurrekontu Orokorraren Legea onartu zenean artean sortu gabeko Autonomi Elkarteko erakunde-mailako administrazioko beste erakunde batzuei dirua transferitzeko ordainketetarako diru-izendapenak eragiketa arruntetarako nahiz kapital-eragiketetarako ez dira finkotzat ez behin-betikotzat joko. Eta dagokien erakundea eratu eta horren aurrekontua lege honetako xedapenen arabera ontzat eman arte, erakunde horren benetako beharrak zehaztu ahal izan arte, geldialdian izango dira.

 

IV SAILA

KONPROMISUZKO DIRU-IZENDAPENAK

 

30. Atala - Definizioa

 

       1.-   Urte anitzerako izan eta ekitaldian hitzartu daitezkeen gastu guztiek osatzen dute konpromisuzko diru-izendapenen egoera-orria.

 

       2.-   Kompromisuzko diru-izendapenen egoera-orriak, bakoitzaren guztizko zenbateko eta egiteratzeko aurrikusten diren ekitaldiak adieraziko ditu.

 

       3.-   Konpromisuzko diru-izendapenen egoera-orria onartuz gero diru-izendapen horiek formalizatzeko horiek baimena dago, jarritako baldintzetan. Baimendutako konpromisuzko diru- izendapenak aldatu eta urteka banatu ahal izango ditu Jaurlaritzak, gastuaren beharrizanek hala eskatzen badute, eta baldin eta ordainketetarako diru-izendapenak ez badu eraginik izaten eta konpromisuzko diru-izendapena bere osoan hartuta ez bada gainditzen.

 

       4.-   Aurrekontuetan ezin izango da ekitaldi berean egiteratzen hasi ez den konpromisuzko diru-izendapenik sartu, eta horretarako ordainketetarako diru-izendapenak hornituta egon beharko dute.

 

31. Atala - Euskal Autonomi Elkarteko administrazioa eta administrazioko erakunde autonomiadunak

 

       1.-   Autonomi Elkarteko administrazioaren eta administrazioko erakunde autonomiadunen aurrekontuetan sartutako konpromisuzko diru-izendapenak gauzetan egindako inbertsioei, horniketazko, teknika- eta zientzia-aholkularitzako eta ekipamendu-alogerako eragiketei buruzkoak badira, Jaurlaritzak, Ekonomi eta Ogasun Sailak eta eragindako sailak edo erakundeak proposatuta, horiekiko kontratuak lehenengoan ontzat emandako zenbatekoari ehuneko 20koa gehituz eta/edo lehen aurrikusitako aldia baino urtebete gehiagorako egitekoo baimena eman ahal izango du.

 

       2.-   Aurreko atalean jasotako ihardunbideari jarraituz, egiteratzen hasi diren ekitaldia baino luzeagorako konpromisuak hartu ahal izango dira, konpromisuzko diru-izendapenik ez duten kasuetan, baldin eta egiterapenean atzerapenak izateagatik aurrikusitako helburua ezin bada aurrekontuaren ekitaldian lortu. Sobera geratutako diru-izendapenak berriz erabili ahal izango dira Ekonomi eta Ogasun Sailak erabakitako moduan.

 

32. Atala - Baimenik gabeko konpromisuak

 

       1.-   Hurrengo ekitaldietan luzatuko diren gastuen konpromisua hartzeko ez da onarpenik ez baimenik beharko, gastu horiek indarrean dauden xedapenei atxikiz egindako zorpetzetik datozen finantza-kargei eta amortizazioei badagozkie.

 

       2.-   Gainera eta 31. atalean aipatutako erakundeei dagokienez, ondasun higiezinak alokatzeari buruzko konpromisuetarako ere ez da onarpenik ez baimenik beharko.

 

33. Atala - Gehiketa

 

       Konpromisuzko diru-izendapenen egoera-orriko diru-sailetan gehigarritzat jo den ordainketarako diru-izendapenik eginez gero, dagokion aurrekontuan ordainketa-aurrekontuaren gehikuntzak dagokion konpromisua zenbatean aldatzen duen adierazi beharko da.

 

III IDAZPURUA

AURREKONTUEN EGITURA

I ATALBURUA

ARAU OROKORRAK

 

34. Atala - Egitura-arauak

 

       Aurrekontu Orokorra osatzen duten aurrekontu guztietako diru-sarreren eta gastuen egoera-orriak, idazpuru honetan dauden egitura-arauei eta horiek garatzeko gainontzeko xedapenei atzikiz egingo dira.

 

35. Atala - Aginpidea

 

       1.-   Ekonomi eta Ogasun Sailari dagokio aurrekontuen egitura lege honetan agintzen denaren arabera zehaztea. Horretarako, aurrekontu horietako bakoitzaren ezaugarri bereziak kontutan izan beharko dira eta bai doakien sail, erakunde, baltzu eta zuzenbide pribatuko herri-erakundeek egindako proposamenak eta emandako aholkuak ere.

 

       2.-   Sail bakoitzari dagokio bere agintepeko erakunde autonomiadunen aurrekontuen egitura gauzatzea.

 

       3.-   Herri-baltzu edo zuzenbide pribatuko herri-erakunde bakoitzak, bere aurrekontuetarako Ekonomi eta Ogasun Sailak jarritako oinarrizko egitura bere berezitasunei egokituz eratu ahal izango du.

 

36. Atala - Euskadiko herri-arloa batean biltzea

 

       Foru-aldundiek eta toki-erakundeek, eta bai horien menpeko erakundeek ere, azaroaren 25eko 27/1983 Legearen 15. atalean aditzera ematen denez, lege honek jasotakoen kide diren irizpideak erabiliko dituzte bere aurrekontuen egituraketan, Euskadiko herri-arloa osatzen duten aurrekontu guztiak batean bildu ahal izateko.

 

II ATALBURUA

KONTABILITATE-EGITURA

I SAILA

AUTONOMI ELKARTEKO ADMINISTRAZIOA ETA ADMINISTRAZIOKO ERAKUNDE AUTONOMIADUNAK

 

37. Atala - Ekonomiazko izaera

 

       Sail honetan aipatutako erakundeen aurrekontuetan sartutako diru-sarreren eta gastuen egoera-orriak, aurrekontuen ekonomiazko izaera oinarri dela zehaztutako kontabilitate-egituraren arabera aurkeztuko dira.

 

38. Atala - Diru-izendapen motak

 

       1.-   Aurreko atalean aipatutako gastuen egoera-orrien kontabilitate-egituran, gastu arruntetarako eta kapital-eragiketetarako diru-izendapenen arteko bereizketa egingo da.

 

       2.-   Gastu arruntetarako diru-izendapenetan, honako hauek bereiziko dira:

 

a)  Langile-gastuetarakoak.

b)  Iharduera-gastuetarakoak.

c)  Finantza-gastuetarakoak.

d)  Gastu arruntetarako transferentziak eta diru-laguntzak.

 

       3.-   Kapital-eragiketetarako diru-izendapenetan inbertsioetarakoak eta finantza-eragiketetarakoak jasoko dira, honako hauek bereiziz:

 

a)  Gauzetan egindako inbertsioak.

b)  Gauzetan egindako inbertsioetarako transferentziak eta dirulaguntzak.

c)  Finantza-aktiboak gehitzekoak.

d)  Finantza-pasiboak gutxitzekoak.

 

       4.-   Lege honi dagozkionetarako, diru-hartzaileak Autonomi Elkarteko herri-arloa osatzen duten erakundetakoak direnean horiei dirua ordainik gabe ematea transferentzia izango da, eta hartzaileak beste nolanahiko enpresak edo pertsonak direnean, berriz, dirulaguntzak.

 

II SAILA

MERKATARITZAKO ERAKUNDE AUTONOMIADUNAK, ZUZENBIDE PRIBATUKO HERRI-ERAKUNDEAK ETA HERRI-BALTZUAK

 

39. Atala - Zehaztapena

 

       1.-   Sail honetan aipatutako erakundeen iharduera- eta kapital-aurrekontuen egitura Ekonomi eta Ogasun Sailak zehaztuko du.

 

       2.-   Aurreko lerroaldian erabakitakoa hala bada ere, herri-baltzuek beren kontabilitatea Kontabilitate-Plan Orokorrean erabakitakora egokituko dute, egin beharreko aldaketak eginda, beharrezkoa bada.

 

III ATALBURUA

EGITARAUKAKO SAILKAPENA

 

40. Atala - Edukia

 

       1.-   Autonomi Elkarteko Administrazioaren eta horren administrazioko erakunde autonomiadunen aurrekontuko ordainketetarako diru-izendapenak egitarauka sailkatuta aurkeztuko dira.

 

       2.-   Egitarau bakoitzak lortu nahi dituen helburuei, ekitaldian beharko diren giza- eta finantza-baliabideei, ihardunei eta horien arduradunei buruzko argibideak izango ditu.

 

       3.-   Lortu nahi diren helburuak, zenbakiz neurtzeko eta jarraipena egin ahal izateko modutan zehaztuko dira. Helburuak zenbakiz neurtu ezinekoak direnean, lortu nahi diren helburuen egiterapen-maila kontrolatzeko bide ematen duten ezagukarizko zenbakirik egokienak hartuko dira.

 

       4.-   Biltzeko asmoa den eta dagokion aurrekontuko diru-sarreren egoera-orrian jasotako diru-sarrerei buruzko argibideak emango dira egitarau bakoitzean.

 

41. Atala - Konpromisuzko diru-izendapenak

 

       Autonomi Elkarteko Administrazioaren eta horren administrazioko erakunde autonomiadunen aurrekontuko konpromisuzko diru-izendapenak eta, dagozkien ordainketetarako diru-izendapenak zeintzuk zeini dagozkien aurkeztuko dira; ordainketetararako diru-izendapenak barne dituzten egitarauetan; eta, era berean, lege honen 37. eta 38. atalean aipatutako kontabilitate-egituraren arabera sailkatuko dira.

 

42. Atala - Aurkezteko modua

 

       1.-   Autonomi Elkarteko Administrazioaren aurrekontuan, administrazio horrek une bakoitzean izandako antolakuntzaren arabera aurkeztuko dira egitarauak.

 

       2.-   Sail bati baino gehiagori dagozkien egitarauak, berriz, Jaurlaritzak Ekonomi eta Ogasun Sailaren proposamenez agindutako moduan aurkeztuko dira.

 

43. Atala - Egitura-gastuetarako egitarauak

 

       1.-   Zenbait egitarauren berezien gastu amankomunak izanik, egitarau bakoitzarena bereizi ezin denean, egitura-gastuetarako egitarauetan aurkeztu ahal izango dira.

 

       2.-   Egitura-gastuen egitarauetan sartutako diru-izendapenetan, zein egitarautarakoak diren adierazi beharko da.

 

44. Atala - Diru-izendapen orohartzaileetarako eta korrituetarako egitarauak

 

       Beti ere, honako hauetarako diruzko hornidurak banakako egitaraukakoak izango dira:

 

a)  Lege honetako 20. atalak dioen diru-izendapen orohartzaileak eratzekoa.

b)  Zorpetze-eragiketen ondoriozko korritu eta amortizazioak ordaintzekoak.

 

45. Atala - Kudeaketa-egitarauak

 

       1.-   Lege honetako 28. atalean aipatutako kudeaketarako diru-izendapenak besterik jasotzen ez dituzten egitarauei, kudeaketa-egitarau deituko zaie.

 

       2.-   Egitarau horiek, lege honen 17. atalean aipatzen diren eta horiei dagozkien kudeaketatikako diru-sarrerei buruzko argibide egokiak jasoko dituzte, aurreko 40. ataleko 4. lerroaldian ezartzen den moduan.

 

46. Atala - Erakundeetarako transferentziak

 

       1.-   Egitarau batek, bere helburuak betetzeari begira Autonomi Elkarteko herri-arloa osatzen duten beste erakunde batzuei transferentziak egiteko ordainketetarako diru-izendapenak barne izatea gertatuz gero, egitarau horrek, edo dirua hartzen duen erakundearen aurrekontuko hori dagokion egitarau edo egoera-orriak, diru horien azkeneko zertarakoari buruzko behar adinako argibide izango du, lege honen 40., 51. eta ondorengo ataletan zehazten den moduan.

 

       2.-   Aurreko azpiatalean esandako erakunde horiek Aurrekontu Orokorraren Legea ontzat eman zenean artean sortu gabe bazeiden, horiei dagozkien egitarauei erakundeentzat aurrikusitako aurrekontua, lege honetako arauei atxikiz egindakoa, erantsi beharko zaie.

 

47. Atala - Langile-gastuak

 

       Langile-gastuei erantzuteko ordainketetarako diru-izendapenek, egitarau bakoitzean, egitarau horri eratxikitako langile-zerrendak zehaztuko dituzte, aurrikusten diren langile berriak, erakundearekin duten harreman juridikoa, lanbide-maila eta ordainsari bereziak adieraziz.

 

IV ATALBURUA

EGITURAREN ETA IHARDUERAREN ARABERAKO SAILKAPENAK

 

48. Atala - Esparrua

 

       Autonomi Elkarteko Administrazioaren eta administrazioko erakunde autonomiadunen aurrekontuko gastuen egoera-orriak egitarauka eginda egoteaz gainera, egituraren eta ihardueraren araberako sailkapenen arabera egingo dira.

 

49. Atala - Egituraren araberako sailkapena

 

       Egituraren araberako sailkapenak bilduta aurkeztuko ditu ordainketetarako diru-izendapenak eta konpromisuzkoak, lege honen 37. eta 38. atalak dioten kontabilitate-egituraren arabera, ezarritako antolakuntza- zehaztasunarekin.

 

50. Atala - Ihardueraren araberako sailkapena

 

       Ihardueraren araberako sailkapena, ordainketetarako diru-izendapenak eta konpromisuzkoak bilduko ditu, zehazten den antolakuntza-unitate bakoitzak garatu beharreko ihardueraren nolakoaren arabera.

 

V ATALBURUA

AURREKONTUAK ETA FINANTZEN AURRETIAZKO EGOERA ORRIAK

 

51. Atala - Zerrendapena

 

       1.-   Merkataritzako erakunde autonomiadunek, zuzenbide pribatuko herri-erakundeek eta herri-baltzuek aurrera eramandako era guztietako iharduerak jasota geratuko dira erakunde horien iharduera- eta kapital-aurrekontuetan. Horrekin batera, lege honetako 8. atalean ezarritakoarekin bat, gerorako konpromisuen egoera-orria ere jasoko da.

 

       2.-   Era berean, erakunde bakoitzaren iharduera orokorrak, gauzatutako egintza nagusiak eta lortu beharreko helburu orokorrak eta horien zenbatekoa jasotzen dituen txostena ere gehitu beharko da; ekitaldian zehar izango diren gastu eta inbertsioak ere, lurraldeka sailkatuta, aurkeztu beharko dira. Aipatutako txostenak, gainera, bateratutakoa izan beharko du merkataritzako legediak kontuak eta kudeaketako txostenak bateratuta aurkeztu behar direla eskatzen duen kasuetan.

 

       3.-   Informazio gehigarri moduan, jarraian aipatzen diren Finantzen Aurretiazko Egoera-Orriak gehitu beharko dira:

 

a)  Aurrekontuaren ekitaldiaren amaieran dagoen aurretiazko balantzea.

b)  Galera eta irabazien aurretiazko kontua.

c)  Finantzen aurretiazko taula.

 

       4.-   Aurreko a), b) eta c) azpiataletan aipatzen diren finantzen egoera-orriak Kontabilitate-Plan Orokorreko kontabilitate-irizpideekin bat gauzatuko dira.

 

I SAILA

IHARDUERA ETA KAPITAL-AURREKONTUAK

 

52. Atala - Iharduera-aurrekontua

 

       Iharduera-aurrekontuan, kontzeptuka zehaztuta, aurrekontuaren ekitaldian zehar erakunde bakoitzaren ihardueraren garapenari dagozkion gastu eta diru-sarrera guztiak jasoko dira. Autonomi Elkarteko Herri-administraziotik jasotako diru-sarrerak banatuta aurkeztuko dira.

 

53. Atala - Kapital-aurrekontua

 

       Kapital-aurrekontuan, kontzeptuka zehaztuta, aurrekontuaren ekitaldian egiteko diren inbertsioak eta horien finantzazioa jasoko dira. Inbertsioak gutxienez gauzetan egindakoetan eta finantzazkoetan banatuko dira. Finantza-bideak zeintzuk diren bereiztean, Euskal Autonomi Elkarteko Herri-administrazioaren ekarpenak nahiz kapitalean edo baltzuaren fondoan parte hartzen duen beste edozein erakunderen ekarpenak eta zorpidetzea bereiztuko dira.

 

54. Atala - Diru-izendapenen izaera

 

       1.-   Iharduera-aurrekontuko nahiz kapital- aurrekontuko diru-izendapenak, hurrengo azpiatalean ezarritako salbuespenekin, gutxi gorabehera jotakoak izango dira, eta kasuan kasuko erakundeak aurrekontuaren ekitaldian bere iharduerak izango duen garapenari buruz egindako aurrikuspenak jasoko ditu.

 

       2.-   Jarraian aipatzen diren kontzeptuak mugatuak izango dira: higiezin ukigarri eta ukiezinetan egindako inbertsioak, finantza-inbertsioak, langile-gastuak, transferentzia eta emandako dirulaguntza arrunt edo kapital-dirulaguntzak eta inoren baliabideak.

 

       3.-   Aldaketaren bat egitekotan, lege honetako V. idazpuruko zortzigarren atalburuan ezarritakoarekin bat egin beharko da. Horren ondorioetarako mugatzat hartuko da lehen aipatutako kontzeptu bakoitzerako aurrekontuan jarritako guztizko zenbatekoa, erakunde bakoitzean.

 

55. Atala - Gerorako konpromisuak

 

       Gerorako konpromisuen egoera-orrian, egitekoak diren baina aurrekontuaren ekitaldiaren amaieran zorpidetu ez diren eta aldikoez besteko inbertsio eta gastuak jasoko dira. Horiei begirako diru-izendapenen aldaketa lege honetako V. idazpuruko zortzigarren atalburuan ezarritakoarekin bat egingo da.

 

II SAILA

FINANTZEN AURRETIAZKO EGOERA-ORRIAK

 

56. Atala - Definizioak eta edukia

 

       1.-   Aurretiazko balantzean, dagokion erakundeak ekitaldiaren azken egunean izango duen ondare- eta diru-egoeraren aurrikuspena jasoko da.

 

       2.-   Galera eta irabazien aurretiazko kontuan, kasuan kasuko erakundeak ekitaldian zehar egin edo lortuko dituen gastu nahiz diru-sarrera guztien aurrikuspenak jasoko dira, eta, halaber, begiz jotako kontabilitate-emaitza.

 

       3.-   Aurretiazko finantzen taulan, zein baliabide eskuratzeko asmoa dagoen, nondik eskuratuko diren eta zertan erabiliko diren, higiezinean edo mugikorrean, zehaztuko da. Helburua ekitaldian zehar erakunde bakoitzaren ondarearen edo finantzen egoeran zer nolako aldaketak izan daitezkeen ezagutzea da.

 

VI ATALBURUA

LURRALDEKATZEA

 

57. Atala - Lurraldekako sailkapena

 

       1.-   Egitarauen egiturak diru-sarreren, ordainketetarako diru-izendapenen eta konpromisuzkoen lurraldekako sailkapena izango du barne, kontzeptuen izaerak eta egitapenerako gorabeherak uzten duten neurrian; beti ere, araubidez jarritako arauekin bat etorriz.

 

       2.-   Nolanahi ere, kapital-eragiketak lurraldeka sailkatuko dira.

 

       3.-   Aurreko azpiataletan esandako gastuen eta diru-izendapenen lurraldeen araberako sailkapena lurralde historikoka egingo da eta, hala egokituz gero, egoki iritzitako beste lurralde-eremu batzuen arabera.

 

IV IDAZPURUA

AURREKONTU OROKORRA GERTATZEKO BIDEAK

 

58. Atala - Artzetarauak

 

       1.-   Ekaineko lehenengo astean Jaurlaritzak, Ekonomia-Batzordeak bere onarpena eman ondoren eta Ekonomi eta Ogasun Sailak egindako proposamenez, hurrengo ekitaldirako aurrekontua gertatzeko ekonomiazko arteztarauak sailburuei jakinaraziko dizkie, eta horiek menpeko erakunde guztiei ezagutaraziko dizkiete.

 

       2.-   Aurreko azpiatalean aipatutako ekonomiazko arteztaraueekin batera, Ekonomi eta Ogasun Sailak lege honek dakartzan araubideei atxikiz gertatutako teknikazko arteztarauak bidaliko ditu Jaurlaritzak,.

 

59. Atala - Aurregitasmoak

 

       1.-   Aurreko atalean esandako arteztarauak beteaz, Jaurlaritzako sailek eta beste antolakuntza-erakunde batzuetako arduradunek, honako hauek gertatu eta Ekonomi eta Ogasun sailburuari bidaliko dizkiote:

 

a)  Sailaren beraren diru-sarreren eta gastuen egoera-orrien aurregitasmoak, eta baita menpeko erakunde autonomiadun, zuzenbide pribatuko herri-erakunde eta herri-baltzu bakoitzari dagozkionak ere.

b)  Aurrekontu bakoitzak indarrean dagoenarekiko izan dituen ezberdintasun garrantzitsuenei eta hura gertatzeko erabilitako irizpideei buruzko argibide-txosten bat.

c)  Zuzenbide pribatuko herri-erakundeen eta herri-baltzuen aurreko ekitaldiko aurrekontuen kitapena.

d)  Jaurlaritzak komenigarri iritzi eta aurreko atalaren 1. lerroaldian esanda bezala eskatutako beste edozein argibide.

 

       2.-   Aurreko idazpuruko a) lerroaldian aipatutako aurregitasmoak egiteko Jaurlaritzak emandako arteztarauei jarraituko zaie, baita indarrean dauden eta kasu bakoitzean ezar daitezkeen xedapen eta arauei ere. Dagokion sail edo erakundeak izendatuta dauzkan egitekoen ondorioz egiteratu beharreko ekintza, eragiketa eta zerbitzu guztiak jasoko dituzte aurregitasmo horiek.

 

       3.-   Merkataritzako erakunde autonomiadunen zuzenbide pribatuko herri-erakundeen edo herri-baltzuen kasuan, galera eta irabazien aurretiazko kontuaren aurregitasmoak, nolanahi ere, Autonomi Elkartearen administraziotik eta herri-arloko beste erakunde batzuetatik hartu beharreko transferentzia arrunten zenbatekoa adieraziko du. Transferentzia arrut horiek, hala izanik, beharrezkoak dira gastuen egoera-orriaren aurregitasmoa finantza-bidez berdintzeko. Aurrekontuen arabera inori transferitu beharreko eta hartu beharreko diru-zenbatekoek berdinak izan beharko dute, eta ekitaldiko finantza-beharrei egokituak. Berdinak izango dira, hala berean, kapital-transferentzietarako zenbatekoak, bai dagozkien aurretiazko balantzean jasotakoak, bai dagozkien aurrekontuetakoak ere.

 

60. Atala - Jaurlaritzari bidaltzea

 

       1.-   Ekonomi eta Ogasun Sailak honako hauek bidaliko dizkio Jaurlaritzari, erabakiak har ditzan:

 

a)  Autonomi Elkarteko Administrazioaren aurrekontuaren aurregitasmoa.

b)  Autonomi Elkarteko herri-arloa osatzen duten gainontzeko erakundeen aurrekontuen aurregitasmoa.

c)  Hala egokituz gero, Autonomi Elkarteko Administrazioaren eta horren erakunde autonomiadunen zergei buruzko zerga- hobarien aurrekontuen aurregitasmoa.

d)  Aurrekontu Orokorraren Legearen aurregitasmoa.

 

       2.-   Aurreko azpiatalean aipatutako aurregitasmo horiek Ekonomi eta Ogasun Sailak egingo ditu. Horretarako oinarrituko da, batetik, lege honen 59. atalean aipatzen diren argibideetan eta, bestetik, sailen eta erakundeen ihardun bereziei loturik ez dauden diru-sarrerei buruzko aurrikuspenetan. Sail eta erakunde horien aurrekontuak Euskadiko Aurrekontu Orokorrean daude.

 

61. Atala - Erantsi beharreko agiriak

 

       Honako agiri hauek gertatuko ditu eta Jaurlaritzari bidaliko dizkio Ekonomi eta Ogasun Sailak aurreko atalaren 1. azpiatalean esandakoari erantsitako agiri-sorta gisa:

 

a)  Euskadiko ekonomiaren egoerari buruzko txostena.

b)  Aurrekontu Orokorraren adierazpen-txostenak indarrean dagoen aurrekontuarekiko aldakuntzak jaso eta zehatuzko ditu, aldaketarik adierazgarrienak azpimarratuz. Era berean, aurrekontu bakoitzaren eta Aurrekontu Orokorraren Lege- Egitasmoko gainontzeko neurrien edukia jasoko du.

c)  Autonomi Elkarteko herri-arloaren aurrekontu bateratua.

d)  Indarrean dauden aurrekontuak zenbateraino egiteratu diren adierazten duen txostena, den eguneratuena, eta behin ere ez ekainaren 30a baino lehenagokoa. Txostenak bereziki zehaztu beharko ditu hurrengo urtean egiteratzen jarraituko duten egitarauak eta ekitaldiaren azkenean zer neurritan egiteratuta egongo diren aztertzen duen aurrikuspena, bertan lege honetako 72. atalean arautzen diren eta egiteratu gabeko egitarauen aipamena egingo dela.

e)  Aurreko urteko aurrekontu orokorraren kitapena eta, horrekin batera, aurrekontu hori zeibateraino gauzatu den argitzen duen txostena. Txostenean ekitaldi horretan burututako egitarauen azterketa berezia egingo da.

f)   Jaurlaritzak egoki iritzitako beste edozein argibide.

 

62. Atala - Legebiltzarrari aurkeztea

 

       Jaurlaritzak Aurrekontu Orokorraren Lege- egitasmoa eta lege honetako 60. eta 61. ataletan zehaztutako agiriak aurkeztu dizkio Legebiltzarrari aipatutako egitasmoaren ekitaldiaren aurreko azaroaren lehenengoa baino lehen.

 

V IDAZPURUA

AURREKONTU OROKORRAREN ALDAKUNTZETARAKO ERREJIMENA

I ATALBURUA

ARAU OROKORRAK

 

63. Atala - Arau ezargarriak

 

       1.-   Aurrekontu Orokorraren Legeak ekitaldi bakoitzerako dituen nolanahiko baimenak eta xedapenak, idazpuru honetako arauetan eta lege honetan zehaztutakoaren arabera aldatu ahal izango dira.

 

       2.-   Idazpuru honek dakarren aldakuntzetarako errejimena, honako hauetarako da:

 

a)  Aurrekontu Orokorra osatzen duten aurrekontuetako diru-sarreren eta gastuen egoera-orrietarako.

b)  Lege honetan eta ezar daitezkeen bestetan xedatutakoaren arabera Aurrekontu Orokorraren Legeak ekitaldi bakoitzerako dituen gainerako baimenetarako.

 

64. Atala - Dirusarreren eta gastuen egoera-orrietako aldakuntzak

 

       Aurrekontu Orokorreko diru-sarreren eta gastuen egoera-orrien aldakuntzak honako mota hauetakoak izan daitezke:

 

a)  Gastuen egoera-orrien Aurrekontu Orokorraren Legean onartu zirenen zenbateko osoa aldatzen ez dutenak. Aldakuntzak honako errejimen hauei egokituko zaizkie: lege honen 65.etik 74.erainoko ataletan araututako diru-izendapenen transferentzia-errejimenari, 101.ak dion baliatu ezinari, eta 97.tik 99.erainokoek araututako aldakuntzetarakoei.

b)  Doakien egoera-orrien guztizko zenbatekoak aldatzen direnean, honako errejimen hauek izango dituzte:

- Lege honen 75.etik 81.erainoko ataletan arautzen den aginpideen eta/edo zerbitzuen maila aldatzekoa.

- 82.etik 85.erainoko ataletan araututako ordainbide-horniduretakoa.

- 86.etik 91.erainoko ataletan araututako diru-izendapenak aurrekontuetan sartzekoa.

- 92. atalean araututakoa aurrekontuetan berriz sartzekoa.

- 93.etik 96.erainoko ataletan araututako diru-izendapen gehigarrietakoa.

- 100. atalean arautzen den inbertsio berezietako egitasmoa.

- VI. idazpuruan arautzen diren hitzarmenetakoa.

 

65. Atala - Beste aldakuntza batzuk

 

       Aurrekontu Orokorraren Legean egon eta lege honetan arautu gabeko beste edozein baimen aldatzeko, bakoitzean legez jarritako errejimen bereziei begiratu beharko zaie.

 

II ATALBURUA

DIRU-IZENDAPENEN TRANSFERENTZIA-ERREJIMENA

 

66. Atala - Definizioak

 

       1.-   Ordainketetarako diru-izendapenen transferentzia Autonomi Elkarteko Administrazioaren eta administrazioko erakunde autonomiadunen aurrekontuetako gastuen egoera-orrietan egindako aldakuntza da. Aldakuntza horiek, kopuru osoa aldatu gabe, zenbateko batzuk aldatzen dituzte lotura-maila ezberdineko diru-izendapenen artean.

 

       2.-   Aurreko lerroaldiari dagokionez, ekonomia, organo eta egitaraukako sailkapenak, gutxieneko zatitze-mailetan, osotasunean erakutsiko diuen diru-izendapenaren itxuraketa izango da lotura, horrela diru-izendapenaren mugak ezarriko direlarik. Transferitu beharrik ez izateak ez du esan nahi gastua zuzen izendatu beharko ez denik.

 

       3.-   Lotura-mailak, orokorrean, jarraian datozenak izango dira:

 

a)  Langile-gastuei dagokienean, atala eta saila.

b)  Iharduera-gastu, finantza-gastu, gauzetan egindako inbertsio eta finantza-aktibo nahiz -pasiboen aldaketei dagokienean, atala, saila eta egitaraua.

c)  Eragiketa arrunt eta kapital-eragiketarako diren transferentzia eta diru-laguntzei dagokienean, kontzeptua, saila eta egitaraua.

 

       4.-   Dena dela, isilpeko gastuetarako diru- izendapenak, handitzeko modukoak izan daitezkeenak, Autonomi Elkarteko herri-arloko beste erakunde batzuei egin beharreko transferentziak ordaintzeko diru-izendapenak edo urteroko aurrekontuen legeetan izaera, eragin edo zertarako berezikotzat hartutakoak behartze-indarrekoak izango dira, gastuen egoera-orrietan erakusten duten zatitze-mailarekin.

 

67. Atala - Transferentzia-errejimena

 

       1.-   Hurrengo atalean baimena emateko ezartzen diren aginpideen barruan, diru-izendapenen transferentziak egin ahal izango dira, ondorengo baldintzak betetzen badituzte:

 

a)  Transferitzekoak diren zenbatekoak gaindikinak dituzten diru-izendapenetakoak izatea eta, datozen lekutik datozela, helburu berria kapital-eragiketak edo gehitu daitezkeen diru-izendapenak finantzatzea izatea.

b)  Aginpidea duen kontuhartzaileak txostena emanda egotea.

c)  Lege honetako 69. atalean ezarritako muga orokorrez kanpo ez egotea.

 

       2.-   Eragiketa arruntak finantzatzeko diru- izendapenen transferentziek izaera bereko eragiketetarako beste diru-izendapen batzuk izan beharko dituzte sorburu, diru-izendapenak hasierako baimena jaso zueneko zertarako berezia gordetzen denean salbu.

 

       3.-   Aurrekontuen urteroko legeek diru-izendapenen transferentziak egitea mugatu ahal izango dute, kasuan kasuko ekitaldirako lortu nahi diren ekonomia-politikako helburuen arabera.

 

68. Atala - Aginpideak

 

       1.-   Sailburuen, zuzendari nagusien edo administrazioko erakunde autonomiadunetako buruen egitekoa izango da, aginpidea duen kontuhartzaileak aldeko iritzia eman ondoren, sail edo administrazioko erakunde autonomiadun bereko egitarau bereko atalburu bereko diru-izendapenen arteko transferentziak baimentzea, hori egiteak dagokion egitarauko helburuak aldatzen ez baditu.

 

       2.-   Ekonomi eta Ogasun sailburuaren aginpidea izango da, sailek edo administrazioko erakunde autonomiadunek hala proposatuta, aurreko lerroaldian jasotzen ez diren diru-izendapenen transferentziak baimentzea, eragiten dien egitarauaren edo egitarauen helburuetan aldaketak sortzen direnean izan ezik. Aldaketarik izanez gero, baimena emateko aginpidea Jaurlaritzarena izango da, Ekonomi eta Ogasun Sailak proposatuta. Dena dela, Ekonomi eta Ogasun sailburuaren aginpidea izango da lege honetako 69.2. atala aurretiaz ezartzearen ondorioz sortutako transferentziak baimentzea.

 

       3.-   Helburuetan izandako aldaketek egitarauari osotasunean edo egitarauaren hornidura guztiei eragiten badiete, bete gabeko egitarauei buruz 72. atalean ezarritakoa beteko da.

 

69. Atala - Muga orokorrak

 

       1.-   Nolanahiko diru-izendapenen transferentziek honako mugapen hauek izango dituzte:

 

a)  Ezin izango dute transferentzia- errejimenen arabera edo diru-izendapen gehigarrien bidez gehitutako ordainketetarako diru-izendapena gutxitu, ezta konpromisuzko diru-izendapenak lege honen 31. atalak dioenez gehituta dituen ordainketetarako diru-izendapenik ere.

b)  Ez dute beste transferentzia batzuen bidez lehen gutxitutako diru-izendapenik gehituko.

c)  Gehigarri gisa kalifikatutako diru- izendapenak gehigarri izatetik kenduta gutxitu ahal izango dituzte, eta horiek, beraz, ezin izango dira gero gehitu.

 

       2.-   Goian aipatutako mugak ezin izango dira ezarri diru-izendapenen aldaketek helburu baldin baditu: kontabilitatea behar bezalakoa izatea eta administrazioko berrantolaketei aurre egitea. Diru-izendapen orokorrean baliabideak jartzen dituzten diru-izendapenekin eta hartaz baliatzean gauza bera gertatuko da, lege honetako 20. atala ezartzearen ondorioz.

 

70. Atala - Diru-izendapen eta egitarau berriak

 

       1.-   Lege honetako eta urteroko aurrekontuen legeetako atalek dakartzaten arauak beteaz egindako diru-izendapenen transferentziek aukera emango dute, diru-izendapen berriak hornitzeko. Diru-izendapen horiek ezin izango dira gehigarri gisa kalifikatu, ezta lege honetan jarritako transferentzia-errejimenen arabera gehitu edo gutxitu ere.

 

       2.-   Era berean, Jaurlaritzak, transferentzia- errejimenaz baliatuz, gastuen egoera-orrietan sartu gabeko egitarau berriak ordainbidez hornitzeko baimena eman ahal izango du.

 

71. Atala - Egitarau batzuk batean biltzea

 

       1.-   Egitarau bateko edo gehiagotako diru-sarrera eta gastuak lehendik dagoen beste egitarau batera eramatea da egitarau batera aldatzea, beti ere gastuaren hasiera bateko zertarakoari eutsita. 0rdainketetarako eta konpromesuzko diru-izendapen guztiei eragingo die.

 

       2.-   Jaurlaritzak, doakion sail edo administrazioko erakunde autonomiadunaren ekimenez eta Ekonomi eta Ogasun Sailak proposatuta, egitarau batzuk batean biltzeko baimena eman ahal izango du, baldin eta administrazioa berrantolatzeko edo gastuen edo gastuen kontrolaren eraginkortasuna areagotzeko arrazorik balego.

 

72. Atala - Bete gabeko egitarauak

 

       1.-   Ezin izango dira transferitu egitaru bateko ordainketarako diru-izendapenak baldin eta diru- izendapen horiek baimendutako ekitaldian hasi ez bada egitaraua, dena delakoa izanda ere arrazoia.

 

       2.-   Aurreko lerroaldian esandakoaren arabera erabilkizun gelditutako dirua bete gabeko egitarauaren helburuetarako ez, baizik eta besteetarako erabili ahal izateko, legea beharko da.

 

       3.-   Ekitaldia bukatu eta aurreko lerroaldian esandako dirua erabili ezean, lege honetako 122. atalean jasotzen den baliogabetze-errejimenaren menpe geratuko da.

 

73. Atala - Konpromisuzko diru-izendapenak

 

       1.-   Diru-izendapenen transferentziak konpromisuzko diru-izendapenei dagozkien ordainketetarako diru-izendapenen zenbatekoa gutxitzea edo handitzea badakar, izandako gutxitze edo handitze hori lege honetako 31. atalean aipatzen diren baimentzearen mugak neurtzeko hartuko da kontuan.

 

       2.-   Aurreko lerroaldian esandako gutxitze- transferentziak ordainketetarako diru- izendapenen baten zenbateko osoari eragiten badiote, ordainketetarako diru-izendapen hori zati zeneko konpromisuzko diru-izendapena berez eta besterik gabe ezabatuta geldituko da.

 

       3.-   Aurreko azpiatalean erabakitakoa hala bada ere, konpromisuzko diru-izendapenei dagozkien ordainketetarako diru-izendapenak transferitzeak, indarrean dagoen legeekin bat etorrita egin badira, kasuan kasuko konpromisuzko diru-izendapena gutxitzea edo handitzea ekarri ahal izango du, bai sorburuan bai helburuan.

 

74. Atala - Legebiltzarrari jakinaraztea

 

       1.-   Ekonomi eta Ogasun Sailak, hiru hilabetez behin, Legebiltzarreko Ekonomia, Ogasun eta Aurrekontuen Batzordeari atalburu honetan araututako transferentzia-errejimenean oinarrituta egindako aldaketen egoera-orria bidali beharko dio. Denbora tarte horretan izandako egitarau-biltzeen berri ere eman beharko du. Era berean, ihardunbide hori izango da 20. atalaren arabera izandako erabileren eta egindako berrizendapenen berri emateko; beste horrenbeste lege honetako 30.3 eta 31. ataletako baimenen kasuan ere.

 

       2.-   Egitarau arteko diru-izendapenen transferentziak, egitarau berriak egin izana, eta bai egitarau batzuk batean biltzea ere, Ekonomi eta Ogasun Sailak Eusko Legebiltzarreko Ekonomia, Ogasun eta Aurrekontuen Batzordeari behar bezain zehazki jakinarazi beharko dizkio.

 

       3.-   Ekonomi eta Ogasun Sailak hilero jakinaraziko dio Eusko Legebiltzarreko Ekonomia, Ogasun eta Aurrekontuen Batzordeari Autonomi Elkarteko Administrazioaren eta erakunde autonomiadunen aurrekontuak zenbateraino bete diren.

 

III ATALBURUA

AGINPIDE ETA/EDO ZERBITZUEN MAILETAKO ALDAKUNTZAK

I SAILA

ESTATUAREKIKOA

 

75. Atala - Diru-izendapenak aurrekontuan sartzea

 

       1.-   Autonomi Elkarteak Estatuan aginpide eta/edo zerbitzu berriak bere gain hartuz gero, Aurrekontu Orokorrean horiek dakartzan betebeharrei erantzuteko beharrezko diren diru-izendapenak sartzea ekarriko du, eta bai kitatzekoak diren ekonomiazko eskubideenak ere, hurrengo lerroaldietan zehazten den eran.

 

       2.-   Transferentzietarako Bitariko Batzordearen Akordioa Estatuko Aldizkari Ofizialean eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian azken aldiz argitaratu eta hogei lan-egun igaro baino lehen, Jaurlaritzak aginpide eta/edo zerbitzu berria hartu deneko ekitaldia bukatu arteko gastuen eta diru-sarreren egoera-orriak onartuko ditu.

 

       3.-   Aurreko azpiatalean aipatzen den Jaurlaritzaren onarpen hori aginpide eta/edo zerbitzu berrirako aurrekontuaren egitasmo bereziari buruzkoa izango da; egitasmo horrek lege honetako arauekin bat etorri beharko du.

 

76. Atala - Onartzeko modua

 

       1.-   Transferentzietarako Bitariko Batzordearen Akordio bakoitzaren gai diren aginpide eta/edo zerbitzuen gastuen egoera-orrian sartutako ordainketetarako diru-izendapenen zenbatekoari dagokionez honakoak gerta daitezke: batetik, Autonomi Elkarteko Administrazioaren aurrekontuan hasieran onartutako gastuen egoera-orriko ordainketetarako diru-izendapenen zenbatekoaren %5 baino handiagoa izatea; bestetik, bere egitarauaren zenbatekoaren %45 baino gehiagokoa izatea; eta azkenik, ekitaldiko azaroaren lehena baino lehen jartzea indarrean. Horrelakoetan, Jaurlaritzak, aurreko atalean agindu bezala, gastuen eta diru-sarreren egoera-orriak ontzat eman zirenetik hogei lan-egunen barruan, lege-egitasmo bat bidaliko dio Legebiltzarrari ontzat eman dezan; aginpide eta/edo zerbitzu horiekiko aurrekontuak jasoko dira lege-egitasmo horretan.

 

       2.-   Aurreko azpiatalean aurrikusi gabeko guztietan, Jaurlaritzak, horiei dagozkien egitarauetan, aurrez onartutako aurrekontu-izendapenak eta diru-sarrerak jasoko ditu, eta aurrekontuan sartzeko dekretua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu beharko da.

 

77. Atala - Atzera itzultzea

 

       Aurrekontu Orokor horretarako dirua izendatuta daukaten aginpide eta/edo zerbitzu batzuk atzera Estatuari itzultzea gertatuz gero, Ekonomi eta Ogasun Sailak diru-izendapenak bestetara transferitzeko espedienteak egingo ditu.

 

II SAILA

LURRALDE HISTORIKOEI BURUZKOAN

 

78. Atala - Diru-izendapenak aurrekontuan sartzea

 

       Autonomi Elkarteak lurralde historikoen aginpideak eta/edo zerbitzuak bere gain hartuz gero, lege honen 75. eta 76. ataletan araututako ihardunbide bera beteko da.

 

79. Atala - Lurralde historikoentzako transferentziak

 

       1.-   Autonomi Elkarteak lurralde historikoei edo horietakoren bati aginpide eta/edo zerbitzu-transferentziak egin, eta transferentziak egindako ekitaldiko Aurrekontu Orokorra ordurako onartuta egonez gero, Aurrekontuan lurralde horretarako jarrita zeuden, baina artean erabili gabe, ordainketetarako diru-izendapenak gehitu egingo dira eta, hein berean, gastuen egoera-orria gutxitu. Halaber, transferitutako aginpide eta/edo zerbitzua egiteratzeari dagozkionak izan, aurrekontuan sartuta egon, eta egun horretan artean jaso gabe dauden tasak eta gainontzeko diru-sarrerak ere.

 

       2.-   Lurraldekako zehaztapenik gabeko ordainketetarako diru-izendapenen kasuan, Foru-Diputazio bakoitzari dagokion zatia, transferitutako zerbitzuari eusteko zegokion eratxikitze-ehunekoa bera erabilita aterako da.

 

80. Atala - Lantoki hutsak

 

       Aurreko atalean aipatutako transferentziek langileen zerbitzuei buruzkoak izan eta aurrekontuan diruz hornitutako nolanahiko lantokiak hutsik gelditzea badakarte, -lantoki horiek Estatuak Autonomi Elkarteari transferitutako langileenak nahiz Autonomi Elkarteak zuzenean aukeratutakoenak izan-, Ekonomi eta Ogasun Sailak lantoki horietarako gastuen egoera-orrian dauden diru-izendapenen transferentziak erabakiko ditu eta, ondorioz, langile-errolda txikiagotuko da. Transferentzia horien kontura, lurralde historikoek hutsik gelditutako lantoki horiek beren langileekin edo horretarako aukeratutakoekin bete ahal izango dituzte.

 

81. Atala - Atzera itzultzea

 

       78. eta 79. ataletan esandako aginpide eta/edo zerbitzuak atzera itzuliz gero, atal horietan alderantzizko kasuetarako ezarritako ihardunbideak erabiliko dira, eta era berean 80. atalean zehaztutakoa ere.

 

IV ATALBURUA

DIRU-IZENDAPENAK ORDAINBIDEZ HORNITZEA

 

82. Atala - Diru-izendapenetarako erabil daitezkeen diru-sarrerak

 

       1.-   Ekitaldian egin eta Autonomi Elkarteko Administrazioaren edo administrazioko erakunde autonomiadunen aurrekontuetako diru-sarreren egoera-orrietan aurrikusi gabeko diru-sarrerek, edo aurrikusitako zenbatekoa gainditzen duten diru-sarrerek, dagokien gastuen egoera-orrian ordainketetarako diru-izendapenak sortarazi ahal izango dituzte.

 

       2.-   Ordainketetarako diru-izendapen, egitarau, eta indarrean dagoen egitaraua zabalagotzeko erabilgarritzat, bereziki, honako eragiketa hauei dagozkienak jo ahal izango dira:

 

a)  Norbanako edo pertsona juridikoek egindako ekarpenak edo ekarpen-konpromisu finkoak, Autonomi Elkartearekin edo horren erakunde autonomiadunen batekin bat erakunde horiek berez dituzten xede eta helburuen barruan dauden gastuak finantzatzekoak.

b)  Ondare-ondasunen inorentzea.

c)  Zerbitzugintza.

d)  Maileguak berreskuratzea, kasuan kasu.

e)  Hala egokituz gero, Estatuaren Aurrekontu Orokorraren eta beste herri-erakunde batzuen kontura nahiz pertsona edo erakunde pribatuetatik hartutako ekarpenak.

f)   Bestelako diru-sarrerak, baita norbere zergenak ere, baldin eta hauek Autonomi Elkartearen Administrazioaren edo administrazioko erakunde autonomiadunen aurrekontuetako diru-sarreren egoera-orrietan izendatutako kopuruak gainditzen badituzte.

 

       3.-   Aurreko lerroaldiko a) eta e) azpiataletan aipatutako eragiketen bidez hornitutako diru- izendapenak, hala egokituz gero, erabakitako egitasmo zehatzak egiteratzeko erabili beharko dira.

 

83. Atala - Bideratzea

 

       1.-   Aurreko 82. atalean araututako diru-izendapenen sortarazpena Jaurlaritzaren dekretuz egingo da Ekonomi eta Ogasun Sailaren edo, hala egokituz gero, doakien beste sailen proposamenez, Ekonomia-Batzordeak ontzat eman ondoren, baldin eta diru-izendapen berrien zenbatekoa dagokion aurrekontuko gastuen egoera-orrian dauden ordainketetarako diru-izendapen guztien ehuneko 5ekoa baino gehiago ez bada.

 

       2.-   Bestelakoetan, Jaurlaritzak, araudi bidez jarritako bideak egin ondoren, diru-izendapenen horniketarako lege-egitasmo bat aurkeztuko dio Legebiltzarrari.

 

84. Atala - Legebiltzarreko izapideak

 

       Aurreko atalean aipatutako kasuan, Jaurlaritzak horri buruzko lege-egitasmoen izapideak egiteko eskea egingo dio Legebiltzarrari lege honen 76. atalaren 3. lerroaldian ezarritakoak betez.

 

85. Atala - Aldibaterako baldintzak

 

       Ekitaldiko azken egunean diru-izendapena izan eta erabili ez den dirua, Euskal Herriko Diruzaintza Nagusira joango da.

 

V ATALBURUA

DIRU-IZENDAPENAK AURREKONTUAN SARTZEA

 

86. Atala - Ekonomi eta Ogasun Sailak sartzea

 

       Autonomi Elkarteko Administrazioak eta administrazioko erakunde autonomiadunek indarrean duten ekitaldiko aurrekontuetan, Ekonomi eta Ogasun Sailak ordainketetarako diru-izendapenak sartu ahal izango ditu, baldin eta aurreko ekitaldiko aurrekontuko gastuen egoera-orrian sartuta edo aitortutako betebeharraz betetzeari eratxiki gabe badaude, eta honako hauetakoren bati badagozkio:

 

a)  Jaurlaritzaren baimenarekin transferitutako diru-izendapenak eta egindako diru-izendapen gehigarriak, biak ekitaldiko azken hiruhilabetekoan.

b)  Abenduaren lehena baino lehen hartu ziren eta egiaztatutako arrazoiengatik egiteratzerik izan ez duten betebeharrei erantzuteko gastuei dagozkien diru-izendapenak.

c)  Doazkien ekonomiazko eskubideak benetan bildu izanaren araberako baimena duten diru- izendapenak.

d)  Lege honen 82. atalean aipatutako eragiketen bidez ekinean jarritako diru-izendapenak.

 

87. Atala - Jaurlaritzak sartzea

 

       Aurreko atalaren lehenengo lerroaldian ezarritako baldintzak betetzen dituzten eta atal horretan ematen den zerrendan sartu gabe dauden diru-izendapenei dagokienez, Jaurlaritzak, Ekonomi eta Ogasun Sailaren proposamenez eta Ekonomia-Batzordeak ontzat eman ondoren, Autonomi Elkarteko Administrazioaren eta administrazioko erakunde autonomiadunen hurrengo urteko aurrekontuetan sartu ahal izango ditu diru-izendapenok.

 

88. Atala - Aurrekontuan sartutako diru-izendapenak ezartzea

 

       1.-   Aurreko 86. ataleko a) eta b) azpiatalen arabera sartutako diru-izendapenak, transferentziarako, diru-izendapen gehigarrirako edo konpromisuzko baimena emateko arrazoi izandako gastuetarako erabili beharko dira.

 

       2.-   Aurreko atalen arabera sartutako diru-izendapenak kapital-eragiketetarako erabili beharko dira.

 

89. Atala - Diru-izendapenak sartzeko era

 

       1.-   Aurreko 86. eta 87. atalen gai izandako diru-izendapenen sartzeko, hurrengo ekitaldiko dagokien aurrekontuko gastuen egoera-orrietan sartuta egon eta, egiterapenean, sartzen diren diru-izendapenak bertan lehendik zeudenekoen jarraipide diren egitarauetan sartuz egingo da.

 

       2.-   Egitarau horiek bukatuta egoteagatik edo beste edozergatik, diru-izendapenak, aurreko idazpuruan esandako moduan, hurrengo ekitaldiko aurrekontuetan dagozkien egitarauetan euretan sartzea ezinezkoa denean, sartze hori, egitarau-arteko diru-izendapenen transferentzietarako lege honetan zehaztutako errejimenari buruzko arauak beteaz egingo da.

 

90. Atala - Aldibaterako baldintzak

 

       1.-   Sartutako diru-izendapenak, sartze hori egiten den ekitaldiaren barruan burutu beharko dira, eta urte horretako abenduaren 31n erabili gabe gelditutako zatiari dagokion dirua Euskal Herriko Diruzaintza Nagusian sartuko da.

 

       2.-   Sartzeko gai izan, eta hurrengo ekitaldiko ekainaren 30ean lege honek dakartzan arauen arabera dagozkien aurrekontuetan sartu gabe dauden diru-izendapenak baliogabetuta gelditu dira eta horietako dirua, era berean, Euskal Herriko Diruzaintza Nagusian sartuko da.

 

91. Atala - Konpromisuzko diru-izendapenak

 

       Ekitaldi baterako onartu eta ekitaldi horretan erabili ez diren ordainketetarako diru-izendapenak konpromisuzkoak badira, aurrekontuetan sartzeak konpromisuzkoak ere berez eta besterik gabe sartzea ekarriko du.

 

VI ATALBURUA

DIRU-IZENDAPENEN BIRJARPENA

 

92. Atala - Birjarpen kasuak

 

       1.-   Egin behar ez eta aurrekontuko diru-izendapenen kontura egindako ordainketen itzulketaren bidez lortutako diru-sarrerarik izanez gero, sarrera horrek diru-izendapenak berriz ordainketak egin ziren unean zeuden bezalaxe jartzea ekarriko du, bai ordainketak, eta bai diru-sarrerak, aurrekontu-urte berekoak badira.

 

       2.-   Diru-sarrera lehenagoko aurrekontuetan egindako diru-izendapenen bati badagokio, Ekonomia-Batzordeak ontzat eman ondoren Ekonomi eta Ogasun Sailak egindako proposamenez, itzulketa hori indarreango aurrekontuetako zer diru-izendapeni dagokion zehaztuko du Jaurlaritzak.

 

VII ATALBURUA

DIRU-IZENDAPEN GEHIGARRIAK

I SAILA

ORDAINKETETARAKO DIRU-IZENDAPEN GEHIGARRIAK

 

93. Atala - Noiz emango diren

 

       Gastu bat egin beharra izan eta horretarako zehazki egindako diru-izendapenik ez egotea, edo egon arren, aski izan ez eta gehigarri ez izatea gertatu, eta horri lege honetan araututako aldakuntza-errejimenaz baliatuz erantzuterik ez badago, diru-izendapen gehigarri bat egiteko bideetara joko da, hurrengo lerroaldietan jartzen diren arauei atxikiz.

 

94. Atala - Lege-egitasmoa

 

       1.-   Aurreko atalean aipatutako gastua Autonomi Elkarteko Aurrekontuaren kontura egitekoa bada, Ekonomi eta Ogasun Sailak, Ekonomia-Batzordeak baiezkoa eman ondoren, Jaurlaritza-Batzordeari eskea egingo dio diru-izendapen gehigarri bat emateko lege-egitasmo bat bidaltzeko Legebiltzarrari. Lege-egitasmo horretan herri-gastuaren gehikuntza horretarako dirubideak nondik egingo diren zehaztuko da.

 

       2.-   Aurreko lerroaldian adierazitakoa egingo da gastua Autonomi Elkarteko Administrazioko erakunde autonomiadun baten aurrekontuen kontura egin beharrekoa bada, eta hurrengo ataleko 1. lerroaldian jartzen diren ehunekoak gainditzen baditu.

 

95. Atala - Administrazio-baimena

 

       1.-   Diru-izendapen gehigarriaren beharra administrazioko erakunde autonomiadunen batean gertatu eta horren zenbatekoak Autonomi Elkarteko Administrazioaren aurrekontuetako diru- izendapenak gehitzerik ez badakar, baimena ematea honakooi doakie: Ekonomi eta Ogasun Sailari baldin eta zenbatekoa dagokion erakundearen gastuen egoera-orrian sartutako ordainketetarako diru-izendapenen guztizkoaren %3 baino gehiago ez bada; eta Jaurlaritzari, %3 baino gehiago baina %5 baino gehiago ez denean, Ekonomia-Batzordeak ere baiezkoa eman ondoren eta Ekonomi eta Ogasun Sailaren proposamenez.

 

       2.-   Aurrekontu-ekitaldi bakoitzean, aurreko lerroaldian esandako ehuneko horiek metatuz erabiliko dira.

 

       3.-   Aurrekontuen aldakuntza, aldakuntza hori zein sailen edo zein erakunderen aurrekontuari dagokion, hark egingo du, ondorengook dituen espedientearen bidez:

 

a)  Gastua beharrezkoa eta presakoa dela egiaztatzea.

b)  Proposamenaren gai den gehikuntza finantzatuko duen baliabidea zehaztatzea.

c)  Gehitu beharreko aurrekontuetako diru-atala, behar bezala zehaztuta.

 

       4.-   Jaurlaritzak, hiru hilabetez behin, atal honetaz baliatuz baimendutako diru-izendapenen berri emango dio Legebiltzarrari.

 

II SAILA

KONPROMISUZKO DIRU-IZENDAPEN GEHIGARRIAK

 

96. Atala - Errejimena

 

       Konpromisuzko diru-izendapenei onartzerakoan jarritako baldintzak lege honen 31. atalak dioen mugetatik gora aldatu ahal izateko, aurreko 94. atalak agintzen duenez lege bat izango da beharrezko.

 

VIII ATALBURUA

MERKATARITZAKO ERAKUNDE AUTONOMIADUNEN, ZUZENBIDE PRIBATUKO HERRI-ERAKUNDEEN ETA HERRI-BALTZUEN AURREKONTUETAKO ALDAKUNTZAK

 

97. Atala - Orotarikoa

 

       1.-   Mugatzat jotako kontzeptuen zenbatekoetan egindako aldaketak, alegia, atalburu honek eragiten dituen erakundeen iharduera- edo kapital-aurrekontuetan egindakoak, hartuko dira aurrekontuetako aldakuntzatzat, lege honetako 54. ataleko zerrendaketan aipatutako moduan.

 

       2.-   Atalburu honetan aipatzen diren erakundeen aurrekontuen aldakuntzak Ekonomi eta Ogasun Sailak onartu beharko ditu, eragiten dion sailak proposatuta, egin beharreko aldakuntzak eragiten dion erakundearen helburuetan ere aldakuntzak ekartzen dituenean salbu; kasu horretan, Jaurlaritzak onartu beharko ditu, Ekonomi eta Ogasun Sailak proposatu ondoren.

 

       3.-   Atalburu honetan aipatzen diren erakundeetako aginpidedun organoek, Ekonomi eta Ogasun Sailaren baimena izanik, lege honetako 55. atalean aipatzen diren gerorako konpromisuen egoera-orria handiagotu egin ahal izango dute, erakunde bakoitzarentzat hasieran baimendutako guztizko zenbatekoaren % 10eraino. Igoera hori % 30era ere iritsi ahal izango da Jaurlaritzaren baimena baldin badauka, Ekonomia-Batzordeak onartu ondoren. Baimen horien berri Legebiltzarreko Ekonomia, Ogasun eta Aurrekontuen Batzordeari eman beharko zaio hiru hilabetean behin.

 

98. Atala - Kasu bereziak

 

       1.-   Atalburu honetan aipatzen diren erakundeek izandako diru-sarrerak eta finantzaketa, beren ihardueren garapenaren ondorioz lortutakoak izan ez eta iharduera- eta kapital-aurrekontuetako aurrikuspenetakoak baino handiagoak badira, edozein eragiketa egiteko erabili ahal izango dira, erakundearen urteko helburuen barruan ageri ez arren, Ekonomi eta Ogasun Sailaren baimenaz, igoerak hasieran aurrikusitakoarekin alderatuta gehienez ere % 10ekoa bada. Igoera hasieran aurrikusitakoa baino % 30 handiagoa izatera iritsi ez bada, Jaurlaritzaren ardura izango da baimena ematea. Gainontzeko kasuetan, Legebiltzarrak izango du hitza eta Ekonomi eta Ogasun Sailak proposatuta Jaurlaritzak horretarako aurkeztutako lege- egitasmoa erabakiko du.

 

       2.-   Atalburu honetan aipatzen diren erakundeen aurrekontuetan diru-kopururik izendatu ez zaion gastu edo diru-sarreraren bat egin behar bada, eta erakundearen urteko helburuen barruan ageri ez bada dena delako iharduera, Ekonomi eta Ogasun Sailak aurrekontuak igotzea erabaki ahal izango du, igoera horrek kasuan kasuko erakundearen aurrekontu osoaren % 10 gainditzen ez badu, Ekonomi Sailak egindako zenbaketan oinarrituta. Beti ere, sail horrek ezarritako ihardunbidea bete beharko da. Aurrekontuetan egin nahi den igoera jarritako muga baino handiagoa eta gehienez ere % 30erainokoa baldin bada, Jaurlaritzak eman beharko du baimena; eta ehuneko hori baino gehiagokoa bada, berriz, Legebiltzarrak izango du hitza. Legebiltzarrak erabakiko du Ekonomi eta Ogasun Sailak proposatuta Jaurlaritzak horretarako aurkeztutako lege-egitasmoa.

 

99. Atala - Baltza-gaindikinak

 

       1.-   Jaurlaritzak, ekitaldirako jarritako helburuak zenbateraino gauzatu diren ikusita, merkataritzako erakunde autonomiadunei, zuzenbide pribatuko herri-erakundeei eta herri-baltzuei emateko lehen zeuden diruen komenigarri iritzitako zatia gaindikintzat jo ahal izango du, Ekonomi eta Ogasun Sailak proposatuta. Gaindikin horiek, beren izaeraren arabera, eragiketa arrunt nahiz kapital-eragiketetarako erabili ahal izango dira, diru-izendapenak transferitzeko lege honetan ezartzen den errejimenerako arauak betez.

 

       2.-   Merkataritzako erakunde autonomiadunek, zuzenbide pribatuko herri-erakundeek eta herri-baltzuek errejistratutako baltza-gaindikinak -zenbait helburu finantzatzeko baltzetakoak-, helburuak ez betetzearen edo betetzea atzeratzearen ondoriozko gaindikinak badira, kontutan izango dira hurrengo ekitaldirako aurrekontuetako finantzazioa zehazteko.

 

IX ATALBURUA

UNEAN-UNEKO NEURRIAK

 

100. Atala - Inbertsio berezirako egitaraua

 

       1.-   Aurreko atalean esandako arrazoiengatik, Autonomi Elkartearen Aurrekontuko gastuen egoera-orriak inbertsio bereziko egitarau bat izan ahal izango du barne, Jaurlaritzak ekonomia-egoeraren arabera egin ditzakeen kapital-eragiketei buruzko behar bezala zehaztutako egitasmoak jasoko dituena.

 

       2.-   Egitarau honen guztirakoa ez da Autonomi Elkarteko administrazioaren Aurrekontuan sartutako kapital-eragiketa guztien ordainketetarako diru-izendapenen, egitarau honi dagozkionak bazter utzirik, ehuneko 10ekoa baino beheragokoa izango.

 

       3.-   Egitarauak, hala badagokio, dituen egitasmoak finantzatzeko erabiliko diren diru-baliabideak zehaztuko ditu.

 

       4.-   Inbertsio berezietako egitarauan sartutako diru-izendapenak ezin izango dira beste egitarau batzuetara aldatu.

 

       5.-   Egitarau hori eta dituen egitasmoak betetzeko Jaurlaritzak, Ekonomi eta Ogasun Sailaren proposamenez eta Ekonomia-Batzordeak ontzat emanda, baimena eman beharko du, eta hiruhilabetero Legebiltzarreko Ekonomia, Ogasun eta Aurrekontu-Batzordeari berri emango zaio.

 

101. Atala - Egitasmoak ez egiteratzea

 

       1.-   Ekonomiaren eta gizartearen uneko egoera dela eta, Jaurlaritzak, Ekonomi eta Ogasun Sailaren proposamenez eta Ekonomia-Batzordeak baiezkoa eman ondoren, kapital-eragiketei buruzko egitasmoak ez betetzea erabaki ahal izango du, Aurrekontu Orokorra osatzen duten aurrekontu berezietako kontuen egoera-orrietan horrelako eragiketetarako dauden ordainketetarako diru-izendapenen %10ekoa bitartean.

 

       2.-   Erabakiak egitarau bereziak osatzen dituzten kapital-eragiketa guztiak egin gabe uztea ekarriko balu, lege-bidezko baimena beharko litzateke.

 

       3.-   Aurreko bi lerroaldietan esandakoaren ondorioz erabilkizun gelditutako dirua ekitaldi berean erabili ahal izateko lege-bidezko baimena beharko da; aurreko 1. lerroaldiak dioen kasuan, salbuespenez, ez da horrelako baimenik behar izango, dagozkion diru-izendapenak hasiera batean izendatutako helburu berak lortzeko erabiltzeko direnean.

 

VI IDAZPURUA

HITZARMEN ERREJIMENA

 

102. Atala - Estatuarekiko hitzarmenak

 

       Autonomi Elkarteak Estatuarekin batera inbertsio-egitasmo zehatzak egiteratzeko egindako hitzarmenen ondorioz, Aurrekontu Orokorra osatzen duten edozein aurrekontutan hasieran ohartemandako diruez gainetikoak hartzea gertatuz gero, Ekonomi eta Ogasun Sailak horiei dagozkien ordainketetarako diru-izendapenak dagozkien egitarau eta egoera-orrietan edo horretarako sortarazitakoetan sartuko ditu.

 

103. Atala - Kudeaketako diru-izendapenak eta inbertsioak

 

       Aurreko atalean aipatutako diru-gaindikinak Autonomi Elkartearen agintepeko egitasmorako izan ez, baina egiteratzea Elkartearen gain utzitako egitasmotarako izanez gero, aipatutako atalak dioen aurrekontuetan sartze hori egin ahal izateko, dagozkien diru-izendapenak eta, hala badagokio, egitarauak lege honen 28. eta 45. ataletan jasotako moduan zehaztu beharko dira eta, era berean diru-sarrerak 17. atalean dioenaren arabera.

 

104. Atala - Beste autonomi elkarte, lurralde historiko eta tokiko erakundeekiko hitzarmenak

 

       Euskal Autonomi Elkarteak bere egitekoak hobeki betetzeko beste elkarte batzuekin, lurralde historikoekin eta toki-erakundeekin egindako hitzarmenen ondorioz lehen Aurrekontu Orokorra osatzen dutenetako edozein aurrekontutan oharteman baino diru gehiago eskuratzen badu, lege honen 102. eta 103. ataletan esandakoa bera egingo da.

 

105. Atala - Itunen finantzazioa

 

       1.-   Lege honen 102. atalean adierazitako itunen ondorioz, Autonomi Elkarteko Administrazioak edo administrazioko erakunde autonomiadunek ekarri behar dituzten diru-baliabide guztiak edo horietako batzuk, Estatuak edo beste herri-erakundeek egindako transferentzia eta izendapenetatik eskuratutakoak izan daitezke eta, nolanahi ere, doazkien diru-izendapen horiek egitarauetan behar bezala zehaztuta agertu beharko dute.

 

       2.-   Ituna egitea onartu eta ituna izenpetu ondoren, Ekonomi eta Ogasun Sailak beharrezkoak diren baliabideak eskuratuko ditu, itun bakoitzak ezarritako moduan.

 

106. Atala - Konpromisuzko diru-izendapenak

 

       1.-   Aurreko 102. eta 104. ataletan aipatutako itunei hurrengo ekitalditarako konpromisuak balerizkie eta konpromiso horiek finantzatzeko behar izango balitz dagokion erakundearen aurrekontuetan sartutako ordainketetarako diru-izendapen guztien %5 baino gehiago, itun hori egiteko lege-bidezko baimena beharko litzateke.

 

       2.-   Aurreko lerroaldiak dioen baimen hori lortu ondoren, baita lege-bidezko baimenik behar ez duten konpromisuetarako ere, Ekonomi eta Ogasun Sailak konpromisuzko diru-izendapen horiek dagozkien egitarau eta egoera-orrietan sartuko ditu.

 

107. Atala - Ekonomi ituna

 

       Lege honen 102. atalaren gai diren Estatuarekiko itunak egitea, Ekonomi Itunaren laugarren xedapen gehigarriak dionaz bestekotzat jo behar da. Hala ere, xedapen horren araberako itunak egin izanak Autonomi Elkarteari, aurreko ataletan esandako moduan, diru gehiago eskuratzea, konpromisuak edo finantza-beharrak balekarzkio, atal horiek diotena egingo litzateke.

 

108. Atala - Arauak

 

       Lege honen 104. atalean aipatutako hitzarmenak, Autonomi Estatutuak eta Jaurlaritzaren ekainaren 30eko 7/1981 Legeak agintzen dutenaren arabera egingo dira.

 

VII IDAZPURUA

AURREKONTUEN EGITERAPENA

I ATALBURUA

DIRU-SARRERA EGITEA

 

109. Atala - Kobratzeko bideak

 

       Aurrekontuetako diru-sarrerak, Autonomi Elkartearekiko edo horren erakunde autonomiadunen administrazioekiko zerga-zorretakoak edo zergaz besteko zorretakoak, araudi bidez eskuratuko dira.

 

110. Atala - Zertarakoa kentzea

 

       Dagokien aurrekontua burutu ondoren egindako diru-sarrerak, zegokiekeen berariazko zertarakotik libre geldituko dira, berriz ontzat eman eta indarreango ekitaldiko aurrekontuetan berriz zertarakoa jarri ahal izatearen kalterik gabe.

 

II ATALBURUA

GASTUEN EGITERAPENA

I SAILA

ARAU OROKORRAK

 

111. Atala - Egiterapen-urratsak

 

       1.-   Aurrekontuen gastuen egiterapenaren arauek, Autonomi Elkartearen eta horren erakunde autonomiadunen administrazioaren aurrekontuetan dauden diru-izendapenak behar bezala erabiltzeko urrats guztiak hartzen dituzte.

 

       2.-   Aurreko lerroaldian aipatutako eragiketak honako hauek dira:

 

a)  Gastua egiteko baimena.

b)  Gastuaren egingarritasuna.

c)  Ordainketa egin beharra.

d)  Ordaintzeko agindua.

 

       3.-   "Gastua egiteko baimena". Jakineko edo gutxi gorabeherako zenbatekoko gastua ordainketetarako diru-izendapen jakin baten kontura -diru guztia edo kopuru-zati bat horretarako bereiziz- egiteko erabakiari esaten zaio "Gastua egiteko baimena".

 

       4.-   "Gastuaren egingarritasuna". Dagozkion lege-izapideak bete ondoren -eta behar direnak ordaintzeko diru-izendapenaren zenbatekoa eta baldintzak erabat zehaztuta-, lan jakin batzuk egiteko eta ondasun edo zerbitzuak jartzeko eta betetzeko formalizazioari esaten zaio "Gastuaren egingarritasuna".

 

       5.-   "Ordainketa egin beharra". "Egingarritasuna"ren gai den zerbitzua jaso izanaren edo horri buruz erabakitako edo jarritako baldintzak behar bezala egiaztatu izanaren ondorioz eskakizun diren diru-izendapenak kontutan jasotzeari esaten zaio "Ordainketa egin beharra". Diru-laguntzen gastuei dagokienez, kasuan kasuko diru-laguntzak edo laguntzak ematen direnean bertan sortuko da ordainketa egin beharra. Diru-laguntzak emateko kasu bakoitzean ezarriko diren arauen araberakoa izango da ordainketa egin beharraren eskakizuna. Ildo horretan, bete behar diren ordainketak burutzeko egokiagoa den diru-izendapena, hau da, ordainketetarakoa edo konpromisuzkoa, izango da jarraibide gastuei ezarri behar zaien aurrekontu-errejimena aukeratzeko; halaber, hautatzen den aurrekontu-errejimenak, batetik, lagundu behar du diru-laguntzen baldintzak bene-benetan bete daitezen, eta bestetik, bat izan behar du Ekonomi eta Ogasun Sailak aurrekontuak egiteko -lege honen 58.2 atalaren arabera- emango dituen jarraibide teknikoekin.

 

       6.-   Arduradunak, "egingarritasuna" dela eta, Euskal Herriko Diruzaintza Nagusiaren kontura ordaintzeko agindua emateari esaten zaio "Ordaintzeko agindua".

 

112. Atala - Hatsapenak

 

       Aurrekontuetako gastuen arloa antolatzeko hatsapenak hauek dira:

 

a)  Etengabeko administrazio-zaintzakoa. Hori dela eta, ihardunbideko urrats bakoitza aurrekoa behar bezala egin dela egiaztatu ondoren egingo da.

b)  Ihardunbideko urrats guztiak, ordain-agindua barne, agiri bidez egiaztatzekoa.

c)  Arduradunek urrats guztiak bete direla idatziz jasotzekoa.

 

113. Atala - Aginpideak

 

       1.-   Lege honetako 111. ataleko 2. idazpuruko a), b) eta c) lerroaldietan zehaztutako eragiketak sailburu bakoitzaren agintepekoak dira. Hala ere, gastua egiteko baimena ematea Jaurlaritzarentzat gordetzen da, gastuaren izaera eta zenbatekoa direla eta, kontratazio-arauek eta lege-mailako beste batzuek hori agintzen dutenean.

 

       2.-   Dena dela, Jaurlaritzak, sailen egitura organikoa garatuko duten dekretuen bidez, kasuan kasuko saileko beste organo batzuen esku utzi ahal izango ditu, aurreko lerroaldiarekin bat, sailburuarenak diren aginpideak.

 

       3.-   Autonomi Elkarteko Administrazioaren aurrekontuaren arloan, ordainketa-aginduak emateko eginkizuna Ekonomi eta Ogasun Sailari dagokio.

 

       4.-   Erakunde autonomiadunei dagokienez, 111. ataleko 2. lerroaldian aipatutako ordainketak egiteko aginduak ematea bertako lehendakari edo zuzendariei dagokie.

 

       5.-   Erakunde autonomiadunen egitura organikoa eta iharduera-sistema garatzen duten dekretuek beste organo batzuren esku utzi ahal izango dituzte aurreko lerroaldian aipatutako egiteko batzuk edo guztiak.

 

114. Atala - Bateraezintasunak

 

       Kontuhartzailetza eta kontabilitateko iharduerak Ekonomi eta Ogasun Sailari eratxita egongo dira, eta elkarrengandik bereiziak diren eta ordainketa-aginduak emateko zerbitzuez bestekoek egingo dituzte.

 

II SAILA

ORDAINKETA-AGINDUA

 

115. Atala - Finantza-plana

 

       Autonomi Elkarteko Administrazioaren aurrekontuaren konturako ordainketak egiteko aginduak ematea egokitu beharko zaio Jaurlaritzak, hala erabakiz gero, Ekonomi eta Ogasun Sailaren proposamenez dirua erabiltzeari buruz jarri dezan planari.

 

116. Atala - Egiaztagiriak

 

       1.-   Autonomi Elkartearen eta erakunde autonomiadunen aurrekontuen kontura egindako ordainketa-aginduei honako agiri hauek erantsi beharko zaizkie, hau da, hartzekodunak ordainketari dagokion zerbitzua egin duela edo horren ordaina eskuratzeko eskubidea duela egiaztatzeko agiriak. Hori guztia, gastua egiteko baimenaren eta gastuak ordaintzeko zio izandako itun, akordio edo xedapenekin bat datorrela.

 

       2.-   Legebiltzarrerako aurrekontu-izendapenak legez eta aldika ordainduko dira Legebiltzarraren izenean, horrek eskatu ahala, eta ez zaio Jaurlaritzari horien egiaztapenik eman beharko.

 

117. Atala - Behin-behingo ordain-aginduak

 

       1.-   Aurreko atalean esandako agiriei erantsi ezin bazaie dagokien ordain-agindua, horiei buruzko ordainketa behin-behingoa izango da, eta horrezaz araudi bidez emandako arauei atxikiz egingo da.

 

       2.-   Administrazio-eginkortasunak eskatzen duenean, dagokien administrazioetako pertsona eta sailei gastuetarako aurrerakinak egiteko behin-behingo ordain-aginduak egin ahal izango dira.

 

       3.-   Behin-behingo ordainagiriei, beti ere, hori eskatu duenak horren beharra egiaztatuz egindako agiria erantsiko zaie, eta dagokion ordainketetarako diru-izendapenari eratxiki.

 

118. Atala - Behin-behingo ordain-aginduak zuritzea

 

       Behin-behingo ordain-aginduen ondorioz hartutako dirua zertan erabili den, hartzaileak eskuratzen dituenetik hasi eta hilabeteko epearen barruan zuritu beharko du. Ekonomi eta Ogasun sailburuak eta dagokien erakunde autonomiadunetako lehendakariek edo zuzendariek, gorabeheren arabera, epe hori luzatu egin ahal izango dute. Nolanahi ere, epea hiru hilabetetik gora luzatzeko Ekonomi eta Ogasun sailburuaren baimena beharko da.

 

119. Atala - Behin-behingo diru-izendapenak

 

       1.-   Atal honen 3. lerroaldian zehazten direnetan, Jaurlaritzak, Ekonomia-Batzordeak ontzat eman ondoren eta Ekonomi eta Ogasun Sailaren proposamenez, Autonomi Elkarteko Administrazioaren edo administrazioko erakunde autonomiadunen aurrekontuetako gastu-egoeraren orrian behin-behingo ordainketa-izendapenak sartzeko baimena eman ahal izango du, dagokion erakundearen gastu-egoeraren orrian horretarako baimena duen ordainketetarako diru-izendapeneko %5 gehienez ere ekitaldi osorako.

 

       2.-   Behin-behingo ordainketetarako diru-izendapenak sartze horrek, horien konturako ordain-agiriak egin ahal izatea izango du bere baitan.

 

       3.-   Atal honen lehenengo lerroaldian aipatutakoak honako hauek dira:

 

a)  Diru-izendapen gehigarri baten lege-egitasmoa Legebiltzarrean aurkeztu den unetik hasita. Hori gertatzen denean, diru-izendapenaren zertarakoaren zehaztapenaren zenbatekoak ezingo du lege-egitasmoan eskatutakotik gora jo.

b)  Lege bat indarrean jarri denetik hasita, lege hori egiteratzeko diru-izendapen gehigarri bat egitea beharrezkoa bada.

 

       4.-   Atal honen gai diren behin-behingo diru-izendapenak, horrelakoak direla adierazten duen egitarau berezi batean sartuko dira eta gero, dagokion diru-izendapen gehigarria ontzat ematen denean, behin-betiko egitaraura aldatuko dira.

 

120. Atala - Behin-behingo diru-izendapenen kitapena

 

       Aurreko atalak dioen diru-izendapen gehigarriaren lege-egitasmoa onartzen ez bada edo atal horrek dakarren baimenaren ondorioz benetan egindako gastuen zenbatekoa baino txikiagoa onartuz gero, gastu horiek Jaurlaritzak, Ekonomia-Batzordeak ontzat eman ondoren eta Ekonomi eta Ogasun Sailak egindako proposamenaz, esan dezan aurrekontu-atalen kontura kitatuko dira.

 

121. Atala - Ordaintzeko bideak

 

       Autonomi Elkartearen eta erakunde autonomiadunen administrazioei beren aurrekontuak egiteratzearen ondorioz eskatu dakizkiekeen ordainkizunak araudi bidez zehaztutako ordainketa-baliabideez ordainduko dira.

 

III SAILA

DIRU-IZENDAPENAK BALIOGABETZEA

 

122. Atala - Baliogabetze-errejimena

 

       1.-   Autonomi Elkarteko Administrazioaren aurrekontuan eta horren erakunde autonomiadunenetan sartuta egon eta aurrekontu-ekitaldiko azken egunean aldi horretan bere gain hartutako ordaindu beharrak betetzeari eratxikita ez dauden ordainketetarako diru-izendapenak, legearen indarrez erabat baliogabetuta geldituko dira, baldin eta lege honen 86.etik 90.erainoko atalek diotenaren arabera hurrengo ekitaldiko dagozkien aurrekontuetan sartzen ez badira.

 

       2.-   Era berean, ekitaldiko azken egunean erabili gabe gelditutako konpromisuzko diru-izendapenak ere baliogabetuta geratuko dira, lege honen 91. atalean agintzen dena salbu.

 

VIII IDAZPURUA

AURREKONTUEN KITAPENA

 

123. Atala - Ixteko eguna

 

       Ekitaldiko Aurrekontu Orokorra urte bakoitzeko abenduaren 31n itxiko da egun horretara arte eskuratutako eskubideei eta hartutako ordainkizunei dagokienean.

 

124. Atala - Agiriak

 

       1.-   Aurrekontu Orokorraren kitapenerako agiriak, behar bezala erapidetuta, gutxienez hauek izango dira:

 

A)  Ekitaldiaren emaitzak honako egitura dutela:

- Aurrekontu arruntaren superabita edo defizita.

- Aurreko ekitaldietako eragiketen superabita edo defizita.

B)  Aurrekontu-ekitaldiko diruzaintza-kontuak, Euskal Herriko Diruzaintza Nagusiaren urteko eragiketak barne daramatzala, indarrean dauden aurrekontuei eta lehenagokoei dagozkienak bereizten dituztela, eta aurrekontu-urtearen azkenean Diruzaintza Nagusia zer egoeratan aurkitzen den adierazten dutela.

C) Autonomi Elkarteko Administrazio Nagusiaren aurrekontu-ekitaldiko kitapen-kontua, honako hauek barne dituela:

a)  Ordainketetarako diru-izendapenak erakusten dituen taula, honakoak zehaztuz:

- Hasieran baimena zuten ordainketetarako diru-izendapenak eta horien aldaketak, azken kasu horretan, oinarri duten legeak, xedapenak eta akordioak adieraziz.

- Baimena duten aurrekontu orokorraren kontura hartutako erantzunbeharrak.

- Ekitaldian egindako ordainketak.

- Ordainketetarako diru-izendapenetako gerakinak.

b)  Konpromisuzko diru-izendapenak erakusten dituzten taulak, hasieran baimena zutenak, izan duten aldaketa eta zenbateraino erabili diren adieraziz.

c)  Diru-sarreren egoera-orria erakusten duten taulak:

- Aurrikusitako diru-sarrerak.

- Aitortutako eta ordaindutako ekonomiazko eskubideak.

- Ekitaldian izandako diru-sarrerak.

Aurreko hiru azpiataletan jasoko da, gaika, zenbateraino bete diren egitarauak.

D) Administrazioko erakunde autonomiadunen aurrekontu-ekitaldiko kitapen-kontua; aurreko C) idazatian esandako modu berean aurkeztuko da.

E)  Merkataritzako erakunde autonomiadunen, zuzenbide pribatuko herri-erakundeen eta herri-baltzuen iharduera- eta kapital-aurrekontuen kitapen-kontua, honela banatuta:

a)  Iharduera- eta kapital-aurrekontuen kitapena, ondorengo zehaztasunekin:

- Kasuan kasuko diru-sarreren egoera-orria eta egiterapena.

- Kasuan kasuko gastuen egoera-orria eta egiterapena.

- Kasuan kasuko gerorako konpromisuen egoera-orria eta egiterapena.

b)  Merkataritzako erakunde autonomiadunen eta zuzenbide pribatuko herri-erakundeen finantzen egoera-orriak eta herri-baltzuen urteroko kontuak. Baita herri-baltzuen multzoen finkatutako eta ikuskatutako urteroko kontuak ere, dagozkien kontu-ikuskaritzako txostenekin.

F)  Gizarte-Segurantzaren kontuak, gai hori arautzen duten xedapen bereziei atxikiz eginda.

 

       2.-   C, D, E eta F azpiataletan esandako agiri-sortari aurrikusitako helburuak zenbateraino gauzatu diren jasotzen duen txostena erantsiko zaio, ohartemandako helburuetatik zein burutu diren adieraziz.

 

125. Atala - Agirigintza

 

       1.-   Ekonomi eta Ogasun Saileko horretarako zerbitzuek, hurrengo ekitaldiko uztailaren 31 baino lehen, gertatuko dituzte Aurrekontu Orokorraren kitapenari buruzko agiriak.

 

       2.-   Aurreko azpiataleko egun hori, herri-baltzuei ezargarri zaien arauetan jarritako epeen kalterik gabekoa dela ulertuko da.

 

       3.-   Aurreko 1. lerroaldiak dioen agiri-sorta Aurrekontu Orokorraren lege-egitasmoari erantsiko zaio, argibideetarako eta ez beste ezertarako, lege honen 61. atalak zehaztutakoaren arabera.

 

126. Atala - Onarpena

 

       1.-   Jaurlaritzak Aurrekontu Orokorrarekiko kitapenari buruzko agiriak, Autonomi Elkartearen finantzei buruz eskatutako gainontzeko argibideekin batera, horretarako lege-egitasmoaren bidez Legebiltzarrari bidaliko dio, eztabaida eta onar dezan.

 

       2.-   Herri-Kontuen Euskal Epaitegiak, otsailaren 5eko 1/1988 Legean ezarriaren arabera, eskuhartuko du aurreko lerroaldiaren gai den ihardunbide horretan.

 

IX IDAZPURUA

LUZAPEN ERREJIMENA

 

127. Atala - Indarraldia

 

       Ekitaldi baterako Aurrekontu Orokorraren Legearen indarraldia hurrengo urterako luzatzea gertatuz gero, indarraldia luzatu zaien Aurrekontu Orokorren errejimena idazpuru honetan jarritako modu eta neurriei atxikiko zaie.

 

128. Atala - Baimenen luzapena

 

       Aurreko ekitaldiko Aurrekontu Orokorrean dauden baimenak, luzapenaren indarraldirako honela luzatuta gelditzen direla joko da:

 

a)  Langile-zerrendako mugak. Luzapena izan duten aurrekontuetan ontzat emandako mugaraino bete ahal izango da langile-zerrenda.

b)  Dirulaguntzak. Jaurlaritzak, indarrean dauden xedapen eta itunen indarrez baimena duten eragiketa arruntetarako nahiz kapital-eragiketetarako dirulaguntzak eman ahal izango ditu, xedapen eta itun horietan jarritako zenbateko eta moduen arabera.

c)  Transferentziak. Luzatutako aurrekontu orokorrean zeukaten zenbateko berean egin ahal izango dira.

d)  Urte anitzeko gastuak. Lehendik indarrean zeuden baimenen ondorioz zertarakoa zehaztuta zeukaten gastuak, ekitaldi berriko lehenengo egunetik egin ahal izango dira. Gastu horiek, ekitaldi berrirako zertarakoa zehaztuta eduki, eta hala gertatuz gero, dagokien konpromisuzko diru-izendapenak duen zenbatekoa izango dute goreneko muga.

e)  Iharduerarako eta gauzetan egindako inbertsioetarako gastuak. Aurreko ekitaldian zuten zenbateko berarekin luzatuko dira, beren ezaugarriengatik, luzatu den ekitaldian maitu beharrekoak ez ziren egitarau edo iharduerak finantzatzen dituzten diru-izendapenei badagozkie.

f)   Diru-izendapen gehigarriak. Luzatutako aurrekontuetan gehigarri izan ziren ordainketetarako diru-izendapenak izango dira, baita indarreangoan sartzen direnak ere. Gainera, Jaurlaritzak, jaulkitako zor-agirien korrituak, kapitala eta gastuak ordaindu ahal izango ditu, horien zenbatekoak bakoitzaren jaulkitze-arauei edo indarreango araubideek beste jaulkipen batekoengatik aldatzeko jarritakoei atxiki dakizkienaren baldintzapean.

g)  Abalak. Luzatutako aurrekontuetan jarritako moduko abalak eman ahal izango dira luzapen-aldian, haietan baimendutako goreneko mugaraino erabili gabeko zenbatekoz.

h)  Zorpetzea eta diru-izendapenak. Luzapen-aldiak dirauen bitartean, luzatzen diren aurrekontu orokorrean jarritako mugek indarrean iraungo dute.

 

129. Atala - Langileen lansariak

 

       Aurreko atalean jarritako errejimena horrela dela ere, Jaurlaritzak, ekitaldi berriaren lehenengo egunetik, bere zerbitzurako langileen lansariak gehitu ahal izango ditu. Igoera horiek Aurrekontu Orokorraren azkeneko Legean horretarako baimendutako ehunekoa izango du gehienez, behin-behingoa izango da eta langile bakoitzari emango zaio.

 

130. Atala - Aginpide berriak hartzea

 

       1.-   Autonomi Elkarteak luzapen-aldian Estatutik datozen aginte eta/edo zerbitzu berriak hartzeak, Jaurlaritzari hartze horri darizkion betebeharrei lege honen 75., 76. eta 77. ataletan esandako zenbatekoz eta moduan, eta hurrengo lerroalditan zehazten diren aldakuntzez bestelakorik gabe, erantzuteko beharrezkoak diren gastuak egiteko baimena ematea ekarriko dio aginpide berria hartzeak.

 

       2.-   Ordainketetarako diru-izendapenak horretarako zehaztea, ez da honako gastu hauei erantzuteko behar direnekin baino egingo:

 

a)  Langile-gastuetarakoekin eta gastu orokorrekin, hau da, transferentziaren gai izandako giza eta gauzazko baliabideekin, eta aginpide eta/edo zerbitzu horiek luzapen-aldian egiteratzeko ezinbestekoak direnekin, eta ez bestelakorekin.

b)  Transferentzia arrunta, kapital- transferentzia eta dirulaguntzekin, lege honen 128. atalean jasotako neurri eta moduan.

c)  Estatua egiteratzen ari den gauzetan egindako inbertsioekin, horiek ekitaldi berrian bukatzekoak badira horretarako beharrezkoa den zenbatekoz, edo bestela ekitaldi horretan egiten jarraitzeko behar den zenbatekoz.

d)  Aurreko azpiataletan zehaztu gabeko beste gastu batzuetarako, aginpideak eta/edo zerbitzuak bereganatu izanaren ondoriozko betebeharrei dagokien neurrian.

 

       3.-   Aurreko lerroaldiek diotenaren indarrez zertarako zehatzetarako jarritako diru-izendapenak ezin izango dira luzapen-aldiak dirauen bitartean transferitu.

 

131. Atala - Diru-izendapenak transferitzeko, hornitzeko, gehitzeko eta berriz indarrean jartzeko errejimena

 

       1.-   Luzapen-aldiak dirauen bitartean, diru-izendapenak transferitzeko, hornitzeko eta berriz indarrean jartzeko errejimenak lege honek eta luzatu diren aurrekontuak onartu zituen legeak dakartzaten arauei atxikiko zaizkie.

 

       2.-   Era berean, luzatutako kasuan kasuko aurrekontuei lege honetako 86. eta 87. ataletan aipatzen diren diru-izendapenak gehitu ahal izango zaizkie.

 

132. Atala - Luzatutako diru-izendapenen zenbatekoa

 

       Idazpuru honetan ezarritako arauen arabera luzatutako diru-izendapenen zenbatekoak, bukatu den ekitaldiko azken egunean ontzat emanda zeudenak direla ulertuko da, hots, ekitaldi horretan baimendutako transferentzia, gehitze eta gainontzeko aldaketak kontatu ondoren zeuzkatenak.

 

133. Atala - Finantzazioa

 

       1.-   Aurrekontu Orokorraren luzapen-aldian, foru-aldundiek Euskal Herriko Ogasun Nagusira egin beharreko ekarpenen errejimena azaroaren 25eko 27/1983 Legean, Autonomi Elkarte Osorako Erakundeen eta bertako Lurralde Historikoetako Foruzko Ihardutze Erakundeen arteko Harremanei buruzkoan, 29.5 atalean jasotakoa izango da. Dena den, Lege horren 22. ataleko 8. azpiatalean aipatzen den legea onartuta balego, Herri-Finantzen Euskal Kontseiluak urte horretarako erabakitako ekarpena egin beharko litzateke.

 

       2.-   Esandako ekarpen horiek kasuan kasuko urterako Herri-Finantzen Euskal Kontseiluak erabakitako ehunekoaren arabera banatuko dira lurralde historikoen artean.

 

       3.-   Atal honen lehenengo lerroaldian agindutakoaren arabera zehaztutako ekarpenak, aurreko 130. atala beteaz egindako diru-izendapenaren zertarakoaren zehaztapenaren eraginez gehituko dira. Foru-aldundiek, aurreko ekitaldiko Aurrekontu Orokorraren Legean aginpide eta/edo zerbitzu berriak bereganatzea finantzatzeko araututako moduan egingo dute gehitutako horren ordainketa.

 

       4.-   Lurralde historikoek atal honek dioena beteaz egiten dituzten ekarpenak, ekitaldi berrirako Aurrekontu Orokorraren Legeak agindutakoaren konturakotzat joko dira, horri buruzko kontu-kitapena, lege horrek agintzen duena beteaz, ordainkizunaren lehenengo aldia ordaindutakoan.

 

134. Atala - Elkarri egokitzeko arauak

 

       1.-   Idazpuru honetan arautzen diren luzapen-errejimenak, bere garaian onartuko den Aurrekontu Orokorraren Legeak agindutakoaren kalterik gabekoak direla ulertuko dira.

 

       2.-   Ekitaldi berrirako Aurrekontu Orokorraren Legean luzapen-errejimenaren araberako baimena duten diru-izendapenetako bat falta bada edo zenbateko txikiagoarekin badago, dagokion zenbatekoa doakion egitarauaren kontura kitatuko da; eta hori ezinezkoa izanez gero, atal bereko beste diru-izendapen batzuen kontura. Bestela, Ekonomi eta Ogasun Sailak zehaztuko du nola burutu behar den kitapena.

 

Xedapen Gehigarriak

 

Lehenengoa - Gizarte-Segurantza

 

       Hala badagokio, egiten diren hitzarmenen edo onartzen diren beste legezko bitarteko batzuen ondoriozko Gizarte-Segurantzaren arloko diru-sarrerak Gizarte-Segurantzaren finantziazio bereziari atxikita geldituko dira, eta arlo horretako aginpideak eman zaizkion erakundearen aurrekontuetako gastuen egoera-orrian sartuko dira.

 

Bigarrena - Herri-baltzuen aurrekontuak

 

       Baldin eta, Euskal Autonomi Elkarteko Aurrekontu Orokorraren barruan jasota badaude, eta lanean emandako aurreneko lau urteak, gutxienez, jasotzen dituen iharduera-plana aurkeztu ondoren, Jaurlaritzak aurrekontuei buruzko urteko legeak indarrean jarri ondoren sortutako herri-baltzuen aurrekontuak onartu ahal izango ditu, Ekonomi eta Ogasun Sailak proposatuta, eta Legebiltzarreko Ekonomia, Ogasun eta Aurrekontuei buruzko Batzordeari onartutako aurrekontuak bidaliz.

 

Hirugarrena - Aurrezaintzako neurriak

 

       Lege-aurregitasmoak edo xedapen-egitasmoak ezartzeak herri-administrazioaren gastuen gehitzea edo diru-sarrerak murriztea ekar dezake. Hori dela eta, proposamena egin duen sailak egindako ekonomi txostena izan beharko dute egitasmo horiek aurrekarien eta aurretiazko ikerketen artean. Txosten horretan, egitasmo horiek burutzeak aurrekontuan izan ditzakeen ondorioak behar bezala neurtu eta ezagutzeko zehaztasun guztiak jasoko dira.

Sustatzaileak:

  • deustu
  • ivap
  • Bizkaiako foru aldundia - Diputación foral de Bizkaia
  • Eusko jaurlaritza / Gobierno vasco - Justizia eta herri administrazio saila
  • BBK
  • Deusto - Instituto de estudios vascos / Euskal gaien institutua

Laguntzaileak:

© IUSPLAZA  Lege-oharra