Zuzenbidearen webgunea, euskaraz
Adrian Celaya lehiaketaren oinarriak «Adrián Celaya Ibarra» 9. sariaren oinarriak deskargatu

Euskal Autonomia Erkidegoko zuzenbidea  >>  Legeria

1/2002 Legea

 

§ 243. 1/2002 LEGEA, URTARRILAREN 23KOA (EUSKAL AUTONOMI ELKARTEKO 2002.URTEKO AURREKONTUAK)

 

1. Artikulua - Euskal Irrati-Telebista erakunde publikoaren eta bere kudeaketa-baltzuen aurrekontua

1.- Euskal Irrati-Telebista erakunde publikoaren 2002. urteko ustiapen-aurrekontuan eta kapital-aurrekontuan, hurrenez hurren, 81.584.389 euro eta 13.973.531 euroko zuzkidurak onartzen dira, eta, aurreikusitakoaren arabera, diru-baliabideak zenbateko berekoak izango dira.

2.- Irrati eta Telebistako zerbitzu publikoak kudeatzeko baltzu publikoen aurrekontuetan, honako zuzkidura hauek onartzen dira:

BALTZUAK

USTIAPEN-AURREKONTUA

KAPITAL-AURREKONTUA

Euskal Telebista, A.B.

104.703.733

11.350.114

Eusko Irratia, A.B.

11.701.601

667.123

Gasteiz Irratia, A.B.

2.942.748

273.460

3.- Irrati-Telebistako zerbitzu publikoak kudeatzeko baltzu publiko horientzat aurreikusitako diru-baliabideek baltzu bakoitzerako onartutako zuzkiduren guztizko zenbateko bera izango dute.

4.- Euskal Irrati-Telebista Erakunde Publikoa Sortzeko maiatzaren 20ko 5/1982 Legearen 44. artikuluaren arabera, onartu egiten da Euskal Irrati-Telebista erakunde publikoaren eta Irrati eta Telebistako zerbitzu publikoak kudeatzeko baltzu publikoen aurrekontu bateratua. Zuzkiduretan, 124.063.022 euro dagozkio ustiapen-aurrekontuari eta 13.973.531 euro, berriz, kapital-aurrekontuari, eta, aurreikusitakoaren arabera, diru-baliabideak zenbateko berekoak izango dira.

2. Artikulua - Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzua erakunde publikoaren aurrekontua

Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzua erakunde publikoaren ustiapen-aurrekonturako eta kapital-aurrekonturako, hurrenez hurren, 1.333.167.653 euro eta 55.743.872 euroko zuzkidurak onartzen dira, eta aurreikusitakoaren arabera, diru-baliabideak zenbateko berekoak izango dira. Gerorako konpromiso-kredituetarako, berriz, 41.097.200 euro jasotzen dira; azken kreditu horiek 2002az geroztik izango duten urtekako aurrekontu-banaketa lege honen I. eranskinean zehazten da.

3. Artikulua - Bermeak ematea eta birfinkatzea

1.- 2002ko ekonomia-urtean zehar, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak, gehienez, 50.000.000 euro erabili ahal izango ditu, edozein motatako eragiketetarako abalak emateko.

2.- 2002ko ekonomia-urtean zehar, halaber, elkarrekiko bermerako baltzuek enpresa txiki eta ertainei emandako bermeak birfinkatu ahal izango ditu Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak, bermeok laguntza-tresna baitira enpresek berezko fondoak lortzeko edo epe luzean finantzatzeko, betiere erakunde horiekin izenpeturiko hitzarmenen esparruaren baitan.

4. Artikulua - Langileriaren arloko kredituak

1.- Euskadiko aurrekontu-erregimenari buruz indarrean dauden lege-xedapenen bateratutako testua onartzeko irailaren 27ko 1/1994 Legegintzako Dekretuaren 22. artikuluan xedatutakoaren ondorioetarako, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren eta bere erakunde autonomiadunen aurrekontu-plantillak izaera mugatzailea izango du eta gehienezko muga erakunde horietako guztietako funtzionarioen, lan-kontratuko langile finkoen eta behin-behineko langileen kopuru osoa izango da.

2.- Euskadiko aurrekontu-erregimenari buruz indarrean dauden lege-xedapenen bateratutako testua onartzeko irailaren 27ko 1/1994 Legegintzako Dekretuaren 66.3 artikuluan xedatutakoaren ondorioetarako, eta 2002. urterako bakarrik, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta bere erakunde autonomiadunen aurrekontuen I. kapituluko 122, 131, 132, 161 eta 162. kontzeptuen barruan dauden gastuek lotura-izaera izango dute kontzeptuaren mailan.

5. Artikulua - Lanpostu berriak

1.- Orokorrean, lanpostu berriak sortu baino lehenago, urteko kostu gordinaren pareko edo gehiagoko lanpostuak amortizatu beharko dira.

2.- Aurreko puntuan ezarritakoa eta guzti, Jaurlaritzaren Kontseiluak, Ogasun eta Herri Administrazio Sailaren proposamenez, lanpostu berriak sortzeko baimena eman ahal izango du honelako kasuetan:

a) 2002. urtean, Euskal Autonomia Erkidegoan, justiziako organo eta zerbitzu berriak sortzearen ondorioz, Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailak txostena egin ondoren, eta txostenean ziurtatzen bada ezinezkoa dela beharrizan berriak betetzea aurreko dotazioen leku-aldatze hutsarekin.

b) Berrantolaketak egiten direnean, Jaurlaritzaren Kontseiluak erabakitako modu eta eran, eta Jaurlaritzaren Lehendakariordetzak aldeko txostena egin ondoren.

c) Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko Negoziazio Mahai Orokorrak 35 orduko lanaldiari eta lanaren inguruko neurriei buruz onartutako Akordioa -2000ko ekainaren 28koa- eta akordio horretatik eratorritako sektore-akordioak aplikatzearen ondorioz.

6. Artikulua - Jarduera-gastuetarako kredituak

Euskadiko aurrekontu-erregimenari buruz indarrean dauden lege-xedapenen bateratutako testua onartzeko irailaren 27ko 1/1994 Legegintzako Dekretuaren 66.3 artikuluan xedatutakoaren ondorioetarako, eta 2002. urterako bakarrik, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren eta bere administrazio-erakunde autonomiadunen aurrekontuetako gastuen egoera-orrietan sartutako ordainketa-kredituek muga-izaera eta lotura-izaera izango dituzte kapituluaren mailan, sekzio eta programa bakoitzerako, ekonomiako sailkapenari dagokionez; aurrekontu horiek II. kapituluari dagozkio, hain zuzen ere, jarduteko gastuen kapituluari. Hala eta guztiz ere, Aurrekontuaren gastuen zehaztasunetan gastu ezkututzat jotzen diren kredituek ez dute horrelako izaerarik izango, eta horregatik, kapitulutik beherako mailetan, ez da beharrezko izango kredituen transferentziarik egitea, baina, hala ere, gastua dagokion kontabilitate-artikuluan kokatu beharko da.

7. Artikulua - Kredituak: eragiketa arruntetarako eta kapital-eragiketarako transferentziak eta diru-laguntzak egiteko

1.- Euskadiko Aurrekontu Erregimenari buruzko indarreko lege-xedapenen testu bategina onartzeko irailaren 27ko 1/1994 Legegintzako Dekretuko 66.3 artikuluan xedatutakoaren ondorioetarako, eta 2002. urterako bakarrik, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren eta bere administrazio-erakunde autonomiadunen aurrekontuetako gastuen egoera-orrietan sartutako ordainketa-kredituek muga-izaera eta lotura-izaera izango dituzte artikuluaren mailan, sekzio eta programa bakoitzerako, ekonomiako sailkapenari dagokionez; aurrekontu horiek IV eta VII. kapituluei dagozkie -hain zuzen ere, gastu arruntetarako transferentziak eta diru-laguntzak, eta kapital-eragiketetarako transferentziak eta diru-laguntzak biltzen dituzten kapituluei.

2.- Aurreko paragrafoan ezarritakoa hori izanik ere:

a) "Enplegua" izeneko 3211 programako eta "Prestakuntza" izeneko 3231 programako ordainketa-kredituek lotura-izaera izango dute kapitulu, sekzio eta programa mailan.

b) "Nekazaritza eta Landa Garapena" izeneko 7111 programako eta "Nekazaritzako Elikagaiak" izeneko 7113 programako ordainketa-kredituek lotura-izaera izango dute kapitulu, sekzio, zerbitzu eta programa mailan.

8. Artikulua - Kredituak aurrekontuan sartzeko modua

1.- Euskadiko aurrekontu-erregimenari buruz indarrean dauden lege-xedapenen bateratutako testua onartzeko irailaren 27ko 1/1994 Legegintzako Dekretuak arautzen du nola sartu behar diren kredituak aurrekontuan, eta, ondorioz, 2002koan ere. Arau horretako 87. artikuluaren ondorioetarako, Jaurlaritzaren Kontseiluari dagokio, Ogasun eta Herri Administrazio Sailak proposatuta, kredituak aurrekontuan sartzea.

2.- Jabetza kentzeko gastuen kredituak sartzen badira aurrekontuan, Euskadiko aurrekontu-erregimenari buruz indarrean dauden lege-xedapenen bateratutako testua onartzeko irailaren 27ko 1/1994 Legegintzako Dekretuaren 90.1 artikuluak ezartzen duen denbora bi ekonomia-urtekoa izango da.

9. Artikulua - Lansarien gehikuntza

1.- Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazio Orokorreko eta bere erakunde autonomiadunetako edo zuzenbide pribatuko erakunde publikoetako lan-kontratukoak ez diren langileentzako urteko lansarien zenbatekoak, 2002ko urtarrilaren 1eko ondorioekin, ezin izango du, guztira, %2tik gorako igoera izan, 2001eko ekonomia-urtean ezarritakoaren aldean, bi erkaketa-aldietarako homogeneotasunari eutsita, bai langileen kopuruari eta antzinatasunari dagokienez, bai eta lanaldi-motari dagokionez ere.

2.- Lan-kontratukoak ez diren langileak honako hauek dira: Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazio Orokorreko eta bere erakunde autonomiadunetako edo zuzenbide pribatuko erakunde publikoetako karrerako eta bitarteko funtzionarioak, bai eta Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko estatutupeko langileak ere.

3.- Justizia Administrazioko langileen lansariek dagokien araudia bete beharko dute.

4.- 1. paragrafoan zehaztutakoak eta guzti ere, lanpostuaren edukian izandako aldaketengatik lansari osagarrietan berariaz eta salbuespenez ezinbestean egin beharreko egokitzapenak gauzatu ahal izango dira. Era berean, paragrafo horretan zehaztutakoa eta guzti ere, lanpostuak antolatzeko eta sailkatzeko sistemak aplikatu ahal izango dira. Sistema horiek ezargarriak izango zaizkie transferentzien bitartez euskal herri-administrazioetan sartzen diren langileei ere.

5.- Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legeko 79.1.a) artikuluarekin bat, destinoagatiko urteko osagarria, lanpostu bakoitzaren mailari dagokiona, honako hau izango da:

Maila

Urteko zenbatekoa

30

14.495,32

29

12.884,42

28

11.515,61

27

10.227,15

26

9.019,30

25

7.811,46

24

7.328,14

23

6.804,88

22

6.321,57

21

5.838,69

20

5.436,08

19

5.113,80

18

4.791,80

17

4.509,47

16

4.227,86

15

3.945,89

14

3.664,29

13

3.382,24

12

3.100,72

11

2.818,67

10

2.594,82

9

2.408,62

8

2.259,49

6.- Lege honen ondorioetarako, guztizko lansariak esaten denean, hau adierazi nahi da, alegia, kasuan kasuko langileek, 2001ean zehar, sortutako lansari guztiak (soldatazkoak nahiz soldataz bestekoak) eta gizarte-ekintzako gastu guztiak. Hala ere, badira zenbait salbuespen:

a) Gizarte Segurantzako prestazioak eta kalte-ordainak.

b) Enplegu-emaileak Gizarte Segurantzako sistemari ordaindu beharreko kotizazioak.

c) Leku-aldatzeei edo lan-iraizpenei dagozkien kalte-ordainak.

d) Langileak egindako gastuengatiko kalte-ordainak.

7.- Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazio Orokorreko eta bere erakunde autonomiadunetako edo zuzenbide pribatuko erakunde publikoetako eta baltzu publikoetako lan-kontratuko langileentzako guztizko lansariak, 2002ko urtarrilaren 1eko ondorioekin, ezin izango du, guztira, %2tik gorako igoera izan, 2001eko ekitaldian ezarritakoaren aldean; hala ere, bestelako igoera bat gauzatu ahal izango da lanpostuak antolatzeko eta sailkatzeko sistemen aldaketen ondorioz.

8.- Aurreko paragrafoan jasotakoa, hortaz, 2002ko guztizko lansariei dagokien goi-muga da; hori, gero, negoziazio kolektiboaren bidez ezarri eta emango zaie banakakoei.

9.- Guztizko lansarien aldaketak homogeneotasunari eutsita kalkulatuko dira erkaketaren bi aldietarako, bai langileen kopuruari eta antzinatasunari dagokienez, bai lanaldi-motari, lanari eta gainerako lan-baldintzei dagokienez.

10.- Artikulu honetako aurreko paragrafoetan aurreikusia hala izanik ere, fondo bat ezarri da, 8.819.612 eurokoa, eta fondo horren helburua da Euskal Autonomia Erkidegoko Negoziazio Mahai Orokorrean lortutako akordioen esparruan bidezko diren lansari-kontzeptuak erabaki eta izendatzea. Lansari-kontzeptu horien helburuak, besteak beste, hauexek dira: esparru eta sektore espezifikoetako lansariak berrantolatzea, baliabideak orekaz banatzea eta zerbitzu publikoen modernizazioa, arrazionalizazioa eta produktibitatea sustatzea.

11.- Lehendakari, lehendakariorde, sailburu, goi-kargudun eta asimilatutakoen lansarietan, 2002ko ekonomia-urterako, gehienez eta hala badagokio, Autonomia Erkidegoaren Administrazio Orokorreko eta bere erakunde autonomiadunetako lan-kontratukoak ez diren langileen urteko lansariei orokorrean ezarritako igoera orokorraren ehuneko bera aplikatuko da, oinarritzat hartuta 2001eko abenduaren 31n indarrean dauden lansariak. Nolanahi ere, lansarien egitura errespetatzeko eta dagozkien kategoriari eta karguari eusteko, gutxienez, maila goreneko funtzionarioentzat orokorrean eta gehienez aurreikusitako lansarien parekoak jasotzea bermatuko zaie.

12.- Artikulu honetako lehenengo paragrafoan agertutako langileen aldean lansariak parekatuta ez dituzten behin-behineko langileek beraiekin asimilatuta dauden langileentzako igoera bera izango dute. Salbuespenak izango dira zenbateko finkoa duten lansariak, horiei aurreko paragrafoan adierazitako igoera ezarriko baitzaie.

13.- Banakakoentzako osagarriek, aldi baterako osagarriek eta zerbitzuagatiko kalte-ordainek arau bereziak izango dituzte.

10. Artikulua - Hitzarmen kolektiboak izenpetzeko baldintzak

1.- Jaurlaritzaren Kontseilua izango da, Ogasun eta Herri Administrazio Sailak txostena eman ondoren, honako hauek onartuko dituena: Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazio Orokorreko eta bere erakunde autonomiadunetako lan-kontratuko langileen gain eragina duten hitzarmen kolektiboak, soldaten berrikuspenak edo lehendik izenpetuta dauden hitzarmenei oso-osoan edo zati batean atxikitzeko akordioak edo horietara zabaltzeko akordioak. Euskal Autonomia Erkidegoko erakunde-administrazioko baltzu publikoetako edo zuzenbide pribatuko erakunde publikoetako lan-kontratuko langileen gain eragina dutenean, berriz, izenpetu aurretik Ogasun eta Herri Administrazio Sailaren txostena izango da beharrezko eta, gero, Ekonomia Gaietarako Ordezko Batzordeak emandako aldeko irizpena.

2.- Aurreko paragrafoan zehaztutako ondorioetarako, dagokion akordio-proiektua bidaliko zaio Ogasun eta Herri Administrazio Sailari, eta proiektuarekin batera, 2001. urteko guztizko lansariaren eta ordainsarien zenbatekoa, eta 2002. urterako aurreikusitako guztizko lansariaren eta ordainsarien zenbatekoa, bai eta proiektu horretan jasotako alderdi ekonomiko guztien balorazioa ere. Sail horrek, aipatutako dokumentazioa jaso eta, gehienez, 15 eguneko epearen barruan, dagokion txostena egingo du. Txosten horretan, alderdi ekonomikoei dagokienez, gastu publikoaren arloan ondorioak dakartzaten gaiak jasoko dira; hori guztia, hala ere, ez da eragozpen izango Euskal Autonomia Erkidegoko Ekonomi Kontrolari eta Kontabilitateari buruzko ekainaren 30eko 14/1994 Legean ezarritako kontrol ekonomikoa gauzatzeko.

11. Artikulua - Hartzeko pasiboetarako kredituak

1.- Indarrean dauden arau berezietan xedatutakoarekin bat etorriz bidezkoak diren kasuetan eta kopuruen arabera ordainduko dira pentsioak eta bestelako eskubide pasiboak.

2.- Eskatutako gabealdiak bete dituzten langileek -maiatzaren 13ko 1/1986 Legegintzako Dekretua ezarriz-, hartzeko pasiboak direla-eta, sortutako pentsioak ehuneko bi (%2) igoko dira, 2002ko urtarrilaren 1eko ondorioekin.

12. Artikulua - Itunpeko ikastetxeen gastuei aurre egiteko ekonomia-modulua

1.- Lege honen II. eranskinean finkatzen dira hezkuntza-maila bakoitzaren moduluko osagaiak eta dagozkien zenbatekoak.

Lege honetan jasota ez dauden baina ezarriz joango diren prestakuntza-zikloei LH II-LM IIIko modulua ezarriko zaie aldi batez.

2.- II. eranskinean zehaztutako modulu ekonomikoek gehieneko muga ekonomikoak hartzen dituzte, irakasleen eta irakasle ez diren langileen gastuak bertan sartuta direla.

Aurreko lerroaldean ezarritakoa hala izan arren, ordainketa eskuordetua daukaten mailetan, irakasle bakoitzaren benetako antzinatasuna kontuan hartuta ordainduko da inoren kontura diharduten langileen eta kooperatibisten antzinatasuna.

13. Artikulua - Tasak

1.- Oinarriaren ehuneko jakin bat finkatuta ez egoteagatik edo oinarria moneta-unitateetan emana ez egoteagatik finkoak diren Euskadiko Ogasun Nagusiaren tasak igo egingo dira: 2000rako eskatzen ziren zenbatekoei, hain zuzen ere, bat koma zero bi (1,02) koefizientea aplikatuko zaie.

Igoera horretatik kanpo gelditzen dira lege honen bidez eguneratzen diren tasak.

Lehenengo lerroaldean ezarritako koefizientea aplikatuz lortzen diren zenbatekoak biribilduko dira, goitik edo behetik, 5 eurozentimoren multiplora.

2.- Aldatu egiten da maiatzaren 29ko 13/1998 Legearen 34. artikuluaren testua, eta hauxe du idazkera berria:

"Tasa honako tarifa honen arabera eskatuko da:

 

Euroak

1. Eskabideen inprimakiak erostea:

0,60

2. Eskabideak aurkeztea:

 

2.1 Goi-mailako teknikariak:

18,80

2.2 Erdi-mailako teknikariak:

15,65

2.3 Goi-mailako batxilergoa, lanbide-heziketako goi-mailako teknikaria edo baliokidea:

12,50

2.4 Eskola-graduatua, lanbide-heziketako teknikari laguntzailea edo baliokidea:

9,40

2.5 Eskola-ziurtagiria:

6,25"

3.- Aldatu egiten da maiatzaren 29ko 13/1998 Legearen 44. artikuluaren testua, eta hauxe du idazkera berria:

"Tasa honen zerga-oinarria kontratuaren prezioa da -balio erantsiaren gaineko zerga eta tasa hau kenduta-, eta ziurtagiriak erabiliko dira kontratuaren prezioa egiaztatzeko. Orobat, eta hala dagokionean, prezioak berraztertu eta lanak kitatu ondoren lortzen diren zenbateko gehigarriak ere zerga-oinarrian sartuko dira.

Zerga-tasa %4koa izango da."

4.- Aldatu egiten da maiatzaren 29ko 13/1998 Legearen 79. artikuluko 5. tarifa, eta hauxe du idazkera berria:

"5.- Industria-segurtasuneko erregelamenduen menpeko instalazioak -proiektua behar dute baina administrazio-baimenik ez-, beste epigrafeetan jaso ez direnak: oinarrizko tarifaren %100, eta gehienez ere 601,01 euro."

5.- Aldatu egiten da maiatzaren 29ko 13/1998 Legearen 83. artikuluko 1. tarifaren testua, eta hauxe du idazkera berria:

 

Euroak

"1. Industrien erregistroa::

 

1.1 Industria berriak inskribatzeagatik:

30

1.2 Erregistroko datuak berriztatu, ezabatu edo gehitzeagatik, edo erregelamenduetan aurreikusitako beste edozein aldaketa egiteagatik:

15"

6.- Aldatu egiten da maiatzaren 29ko 13/1998 Legearen 87. artikuluko 1. tarifaren testua, eta hauxe du idazkera berria:

"1. Energia.

1.1 Energia eta gai energetikoak sortzeko, garraiatzeko, banatzeko eta eraldatzeko instalazioen emakidak, administrazio-baimenak abian jartzea: 79. artikuluko 4. tarifa ezartzen da.

1.2 Erregelamandu teknikoaren menpeko instalazioak -proiektua behar dute baina administrazio-baimenik ez-: 79. artikuluko oinarrizko tarifaren %100, eta gehienez ere 601,01 euro."

7.- Aldatu egiten da maiatzaren 29ko 13/1998 Legearen 87. artikuluko 2.2 tarifako epigrafeen testua, eta hauxe du idazkera berria:

 

Euroak

"2.2 Jabari publikoen erabilera pribatiboa, meategien baimen eta emakiden bidez (azaleragatiko kanona).

 

2.2.1 Arakatzeko baimenak.

 

2.2.1.1 Koadrikula bakoitzagatik, gehienez ere 1.000.

0,25

2.2.1.2 Koadrikula bakoitzagatik, 1.001 eta 2.000 tartean.

0,30

2.2.1.3 Koadrikula bakoitzagatik, 2.000tik aurrera.

0,40

2.2.2 Ikertzeko baimenak. Koadrikula bakoitzagatik.

6

2.2.3 Ustiatzeko emakidak.

 

2.2.3.1 22/1973 Legea baino lehenagoko legediaren arabera emanak.

 

2.2.3.1.1 10 hektareako edo zatiko eta urteko; gehienez ere 280 hektarea.

216

2.2.3.1.2 10 hektareako edo zatiko eta urteko; 280 hektareatik aurrera.

54

2.2.3.2 22/1973 Legearen arabera emanak.

 

2.2.3.2.1 Koadrikula eta urteko; gehienez ere 10 koadrikula.

600

2.2.3.2.2 Koadrikula eta urteko; 10 koadrikulatik aurrera.

150"

8.- Aldatu egiten da maiatzaren 29ko 13/1998 Legearen 93. artikuluko 4. tarifaren testua, eta hauxe du idazkera berria:

"5. Industria-segurtasuneko erregelamenduen menpeko instalazioak -proiektua behar dute baina administrazio-baimenik ez-, beste epigrafeetan jaso ez direnak: 79. artikuluko oinarrizko tarifaren %100, eta gehienez ere 601,01 euro."

9.- Aldatu egiten da maiatzaren 29ko 13/1998 Legearen 127. artikuluko 3. paragrafoko tarifaren testua, eta hauxe du idazkera berria:

Abere-motak

Kuota, hildako abereko (euroak)

C1.1 BEHI-AZIENDA.

 

C1.1.1 Kanalean 218 kilo edo hortik gora duen behi-azienda:

1,90

C1.1.2 Kanalean 218 kilotik behera duten txahalak:

1,10

C1.2 AZKAZAL BATEKOAK/ZALDI-AZIENDA.

 

C1.2.1 Zaldiak:

1,90

C1.3 ZERRI-AZIENDA ETA BASURDEAK.

 

C1.3.1 Kanalean 25 kilo edo hortik gora duten merkaturako zerri-azienda eta basurdeak:

0,55

C1.3.2 Kanalean 25 kilotik behera duten zerrikumeak eta basurdeak:

0,20

C1.4 ARDI, AHUNTZ ETA BESTELAKO HAUSNARKARIAK.

 

C1.4.1 Kanalean 18 kilotik gora dutenak:

0,20

C1.4.2 Kanalean 12 eta 18 kilo artean dutenak:

0,15

C1.4.3 Kanalean 12 kilotik behera dutenak:

0,05

C1.5 ETXEKO HEGAZTIAK, UNTXIAK ETA EHIZA XEHEA.

 

C1.5.1 Kanalean 5 kilotik gora duten hegazti heldu astunak, untxiak eta lumadun eta iledun ehiza xehea (3ko edo zatiko):

0,05

C1.5.2 Kanalean 2,5 eta 5 kilo artean duten gizentzeko etxeko hegazti gazteak, untxiak eta lumadun eta iledun ehiza xehea (5eko edo zatiko):

0,05

C1.5.3 Kanalean 2,5 kilotik behera duten oilaskoak eta haragitarako oiloak eta gizentzeko etxeko hegazti gazteak, untxiak eta lumadun eta iledun ehiza xehea (10eko edo zatiko):

0,05

C1.5.4 Arrautzatarako oiloak (hamarreko edo zatiko):

0,05

C1.6 ABELTEGIAN HAZITAKO EHIZA.

 

C1.6.1 Kanalean 218 kilo edo hortik gora duten ugaztunak:

1,90

C1.6.2 Kanalean 218 kilotik behera duten ugaztunak:

1,10

C1.6.3 Kanalean 5 kilotik gora duten hegaztiak (5eko edo zatiko):

0,10

C1.6.4 Kanalean 2,5 eta 5 kilo artean duten hegaztiak (5eko edo zatiko):

0,05

C1.6.5 Kanalean 2,5 kilotik behera duten hegaztiak (15eko edo zatiko):

0,05"

10.- Aldatu egiten da maiatzaren 29ko 13/1998 Legearen 129. artikuluaren testua, eta hauxe du idazkera berria:

"129. artikulua.- Abere bizietan eta eratorritako produktuetan zenbait substantzia eta horien hondarrak ikertzeko osasun-kontrolak direla-eta ordaindu beharreko tasaren zerga-kuota:

1. Hiltzeko diren abere bizietan eta beren haragietan zenbait substantzia eta horien hondarrak ikertzeko osasun-kontrolak direla-eta ordaindu beharreko zerga-kuotak hurrengo taulan biltzen dira:

Abere-mota

Hondakinak ikertzeko kuota, unitate bakoitzeko (euroak)

C2.1 BEHI-AZIENDA.

 

C2.1.1 Kanalean 218 kilo edo hortik gora duen behi-azienda:

0,35

C2.1.2 Kanalean 218 kilotik behera duten txahalak:

0,25

C2.2 AZKAZAL BATEKOAK/ZALDI-AZIENDA.

 

C2.2.1 Zaldiak:

0,20

C2.3 ZERRI-AZIENDA ETA BASURDEAK.

 

C2.3.1 Kanalean 25 kilo edo hortik gora duten merkaturako zerri-azienda eta basurdeak:

0,10

C2.3.2 Kanalean 25 kilotik behera duten zerrikumeak eta basurdeak (2ko edo zatiko):

0,05

C2.4 ARDI, AHUNTZ ETA BESTELAKO HAUSNARKARIAK.

 

C2.4.1 Kanalean 18 kilotik gora dutenak (3ko edo zatiko):

0,05

C2.4.2 Kanalean 12 eta 18 kilo artean dutenak (3ko edo zatiko):

0,05

C2.4.3 Kanalean 12 kilotik behera dutenak (5eko edo zatiko):

0,05

C2.5 ETXEKO HEGAZTIAK, UNTXIAK ETA EHIZA XEHEA.

 

C2.5.1 Etxeko hegaztiak, untxiak eta ehiza xehea (25eko edo zatiko):

0,05

C2.6 ABELTEGIAN HAZITAKO EHIZA.

 

C2.6.1 Kanalean 218 kilo edo hortik gora duten ugaztunak:

0,35

C2.6.2 Kanalean 218 kilotik behera duten ugaztunak:

0,25

C2.6.3 Hegaztiak (25eko edo zatiko):

0,05

2. Akuikulturako produktuetan zenbait substantzia eta hondar kontrolatzeagatik, 0,10 euroko kuota jasoko da tonako.

Esnean eta esnekietan zenbait substantzia eta hondar ikertzeagatik, lehengai gisa erabilitako bi mila litro esne gordineko, 0,05 euroko kuota sortuko da.

Arrauzkietan eta eztian zenbait substantzia eta hondar kontrolatzeagatik, 0,05 euroko kuota jasoko da tonako."

11.- Aldatu egiten da maiatzaren 29ko 13/1998 Legearen 127. artikuluaren 3. paragrafoko tarifaren testua, eta hauxe du idazkera berria:

"4. Abere-hiltegien titularrek laguntzaileen diru-aurrerakina kendu ahal izango dute. Kenketa horren gehienezko zenbatekoak ondoko hauek izango dira hildako abere bakoitzeko:

 

Abere-mota

Hondakinak ikertzeko kuota, unitate bakoitzeko (euroak)

D1 BEHI-AZIENDA

 

D1.1 Kanalean 218 kilo edo hortik gora duen behi-azienda:

0,75

D1.2 Kanalean 218 kilotik behera duten txahalak:

0,50

D2 AZKAZAL BATEKOAK/ZALDI-AZIENDA

 

D2.1 Zaldiak:

0,40

D3 ZERRI-AZIENDA ETA BASURDEAK

 

D3.1 Kanalean 25 kilo edo hortik gora duten merkaturako zerri-azienda eta basurdeak:

0,20

D3.2 Kanalean 25 kilotik behera duten zerrikumeak eta basurdeak:

0,05

D4 ARDI, AHUNTZ ETA BESTELAKO HAUSNARKARIAK.

 

D4.1 Kanalean 18 kilotik gora dutenak:

0,05

D4.2 Kanalean 12 eta 18 kilo artean dutenak:

0,05

D4.3 Kanalean 12 kilotik behera dutenak (3ko edo zatiko):

0,05

D5 ETXEKO HEGAZTIAK, UNTXIAK ETA EHIZA XEHEA.

 

D5.1 Etxeko hegaztiak, untxiak eta ehiza xehea (30eko edo zatiko):

0,05

D6 ABELTEGIAN HAZITAKO EHIZA

 

D6.1 Kanalean 218 kilo edo hortik gora duten ugaztunak:

0,75

D6.2 Kanalean 218 kilotik behera duten ugaztunak:

0,50

D6.3 Hegaztiak (30eko edo zatiko):

0,05

12.- Aldatu egiten da Euskal Autonomia Erkidegoko aterpekide-agiria, nazioarteko onarpena duena, emateagatiko tasaren kuotari buruzko testua -maiatzaren 29ko 13/1998 Legearen 153 ter artikuluan datorrena-, eta hauxe du idazkera berria:

"Kuota.

Tasa honako tarifa honen arabera eskatuko da:

 

Euroak

1. Gazte aterpekidearen nazioarteko agiria:

5

2. Heldu aterpekidearen nazioarteko agiria:

11

3. Familia aterpekidearen nazioarteko agiria:

22

4. Talde aterpekidearen nazioarteko agiria:

15

5. Egoiliarrak ez direnentzako ongi-etorriko seiluak, egonaldirako balio dutenak:

3"

14. Artikulua - Aldizkako informazioak eta bestelako informazioak

1.- Jaurlaritzak, hiruhilero, ondoko eragiketen berri emango dio Eusko Legebiltzarreko Ekonomia, Ogasun eta Aurrekontu Batzordeari. Hona hemen eragiketok:

a) Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren eta bere erakunde autonomiadunen aurrekontuetan azaltzen diren kredituei transferentzien bidez egindako aldaketen egoera.

b) Aldi horretan emandako abalen zerrenda, eta, abala jaso dutenek ez betetzea dela eta, aurre egin behar izan dien abalei buruzko informazioa.

c) Baltzu Publikoen eta zuzenbide pribatuko erakunde publikoen egoera-balantzea, galeren eta irabazien egoera-orria, finantzen taula eta, azkenik, ustiapen-aurrekontuak eta kapital-aurrekontuak.

2.- Aurreko zenbakian aipatzen den informazioak zehatz-mehatz adieraziko ditu ukitutako programa, sekzio eta kapitulua; hiruhilabeteko bakoitzaren muga-egunean itxiko da informazioaldia eta aipatutako muga-egunaren hurrengo bigarren hilabeteko 15a baino lehen igorriko da Legebiltzarrera.

3.- Jaurlaritzak Eusko Legebiltzarreko Ekonomia, Ogasun eta Aurrekontu Batzordeari hainbat eragiketaren berri emango dio eragiketa horiek gertatzen diren hilaren hurrengoan. Lehen esan bezala, dagokien programa, sekzioa, zerbitzua eta kapitulua jaso beharko dituzte zehatz-mehatz informazio horiek. Hona hemen aipatutako eragiketak:

a) Egindako zorpetze-eragiketak.

b) Jaurlaritzaren Kontseiluak Autonomia Erkidegoko erakunde-administrazioa osatzen duten erakundeei emandako urtebetetik edo gutxiagorako kreditu eta aurrerakinak.

c) Itundutako zergetan foru-aldundi bakoitzak izandako diru-sarrerak, zergaka sailkatu eta zehaztuak.

d) Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren eta bere erakunde autonomiadunen aurrekontuen betetze-maila.

e) Proiektu Estrategikoen Fondoaren pentzutan emandako laguntzen zehaztapena.

Xedapen Gehigarriak

Lehenengoa - Enpleguko eta prestakuntzako programen kontrola eta jarraipena

Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailak, erakundeetan ordezkaritza duten enpresa-erakundeek eta indarrean dagoen legediaren arabera ordezkari gehien dituzten sindikatuek Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailari atxikitako batzorde bat osatuko dute, eta hauexek ditu eginkizun: hurrenez hurren enpleguari eta langabeentzako lanerako prestakuntzari dagozkien 3211 eta 3231 programak ezartzeko moduaren gaineko kontrola eta jarraipena egitea.

Bigarrena - Oinarrizko errenta

Gizarte Eskubideen Agiriaren abenduaren 27ko 10/2000 Legearen 7.1 artikuluan jasotako ondorioetarako, oinarrizko errentaren zenbatekoa, 2002. urterako, lanbide arteko gutxieneko urteko soldataren %79ari dagozkion diru-sarrerak hamabi hilabetetan ziurtatzeko beharrezkoa den kopurua izango da, pertsona bakarraren kasuan. Kopuru horri beste %25 gehituko zaio bigarren pertsonarentzat eta pertsonako %10, hirugarren pertsonatik aurrera.

Hirugarrena - Etxebizitza-arloko finantza-neurriak

Babes ofizialeko etxebizitzen erregimenari eta etxebizitzaren eta lurzoruaren inguruko finantza-neurriei buruzko abenduaren 26ko 306/2000 Dekretuko 20. artikuluan agindutakoa betetzeko, deskontuen bidez 2002. urtean zehar egingo dituen finantza-eragiketen zenbatekoak ezin izango du 60.000.000 eurotik gora egin.

Laugarrena - Ekonomia Sustatzeko Fondoa

1.- Ekonomia Sustatzeko Fondoaren helburua da finantza-babesa ematea Euskal Autonomia Erkidegoko industriako eta turismoko enpresa txiki eta ertainentzako laguntzei; laguntza horiek bermeak eta itzuli beharra duten aurrerakinak dira. Fondoaren helburua da, era berean, finantza-babesa ematea zientziaren, teknologiaren eta berrikuntzaren planaren esparruko laguntzen arau erregulatzaileetan ezartzen diren entitateei, eta arauotan ezarritakoaren arabera emango dira laguntzak. Bestalde, Euskadiko aurrekontu-erregimenari buruz indarrean dauden lege-xedapenen bateratutako testua onartzeko irailaren 27ko 1/1994 Legegintzako Dekretuan ezarritakoa eta guzti ere, organo eskudunak gastu-konpromisoak hartu ahal izango ditu bere gain, betiere Ekonomia Sustatzeko Fondorako aurrekontu-kreditu osoetan finantza-babesa ematen badiete konpromiso horiei.

2.- Laguntzen finantza-kudeaketa Garapenerako Euskadiko Kapital Sozietatea, S.A.ren bitartez egingo da, lankidetzarako akordioan azaltzen diren moduak eta erak lokarri izango dira, eta proiektu estrategikoei emandako laguntzen modu berean kudeatuko dira. Baltzu horrek, halaber, erakunde laguntzaile gisa jardun ahal izango du, hala aurreikusten baita Euskal Herriko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzeko azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 52. artikuluan eta bera garatzen duten arauetan.

Bosgarrena - Lurralde-ordezkaritzak berrantolatzea

Jaurlaritzaren Kontseiluak lurralde-ordezkaritzak pausoka berrantolatzeko hartutako akordioek ukitutako aurrekontuetan gertatutako aldaketak gauzatzeko baimena emango du Ogasun eta Herri Administrazio Sailak, inolako mugakizunik gabe, betiere erakundeen arteko eta administrazioen arteko subsidiaritate, eraginkortasun eta efizientzia irizpideak oinarri direla. Hiru bide erabil daitezke horretarako: bata, arlo berezietan Eusko Jaurlaritzaren lurralde-jarduerak biltzen dituzten zerbitzuetarako zentro bateratuetan zenbait funtzio fisikoki sartzea; bestea, zenbait zerbitzu zuzenean foru-aldundiei eta udalei egoztea; edo bestela, hirugarrena, antolamendua arrazionalizatzea, kudeaketa deszentralizatzeko egingo diren prozesuen bidez.

Seigarrena - Lanbide-heziketako neurriak

1.- Euskal Autonomia Erkidegoko lanbide-heziketako herri-ikastetxeek etengabeko prestakuntza eta lanerako prestakuntzako ikastaldiak emateko langileria-gastuak finantzatzeko lortutako fondoak, Ogasun eta Herri Administrazio Sailak sortu bezain laster Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren I. kapituluan sartuko dira besterik gabe.

2.- Fondo horiek Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko beste sail batzuetatik lortzen badira, fondook Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailean sartu ahal izateko, dagozkion aurrekontu-aldaketak egin beharko dira kreditu-transferentzien bidez.

Zazpigarrena - Etxebizitza eta lurzoru gaietako finantza-eragiketak

Ogasun eta Herri Administrazio Sailari baimena ematen zaio, etxebizitza eta lurzoru gaietako finantza-itunetatik eratorritako ordainketa-obligazioak segurtatu edo birmoldatzeko finantza-eragiketak ituntzeko, betiere Jaurlaritzaren Kontseiluak erabakitako era eta moduan.

Zortzigarrena - Zientziaren, teknologiaren eta berrikuntzaren arloko jardunak

Ogasun eta Herri Administrazio Sailak arauak eman eta beharrezko prozedurak ezarriko ditu, Ekonomia Gaietarako Ordezko Batzordeak xedatutakoarekin bat, zientziaren, teknologiaren eta berrikuntzaren arloko jardueretara bideratutako programen eta kredituen jarraipena egiteko sistema normalizatua sartzeko.

Bederatzigarrena - 2001eko Aurrekontu Orokorren kitapena

Euskal Autonomia Erkidegoko 2001 urteko aurrekontu orokorren kitapena eurotan adieraziko da.

I. ERANSKINA

KREDITU HANDIGARRIAK

1.- I. kapituluko kredituak -hain zuzen ere Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioan eta bere erakunde autonomiadunetan diharduten langileei ordaintzeko direnak-, horrela bete egingo baitira Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legean ezarritako lansarien arauak.

2.- Lan-kontratuko langileei ordaintzeko kredituak, baldin eta indarrean dagoen araubideari jarraiki erabakitako soldata-gehikuntzen ondorioz kredituok gehitu behar badira.

3.- Benetan egindako zerbitzaldiaren hirurtekoak ordaintzeko kredituak, eta Herri Administrazioan Egindako Zerbitzuak Aitortzeari buruzko abenduaren 26ko 70/1978 Legean xedatutakoa ezartzeko kredituak.

4.- Dauden lanpostu hutsak direla eta, urritu diren langile-dotazioen kredituak, baldin eta ezargarria den legediaren arabera betetzen badira lanpostu huts horiek.

5.- Klase pasiboetako kredituak, betiere kredituok sortu ziren urtean zeuden betebehar espezifikoen aitortze-mailaren arabera eta indarrean dagoen araubideak ezarritakoari jarraiki.

6.- Aurrekontuetan egindako akats teknikoen ondorioz ukituta geratzen diren kredituak eta, batez ere, transferentzien akordioetan akats horiek zuzentzeko jasotako kredituak, hain zuzen ere, zuzenketa egiteak dakarren kostuaren gehikuntzari aurre egitekoak.

7.- Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak jaulkitako mota guztietako Zor Publikoaren beharkizunak betetzeko kredituak. Hona hemen beharkizunen jatorria: batetik, kapitalaren korrituak eta amortizazioa, eta, bestetik, Zor Publikoa jaulki, bihurtu, trukatu edo amortizatzeko eragiketek dakartzaten gastuak, langileria-gastuak izan ezik.

8.- Hezkuntza-arloan itundutako konpromisoak bermatzeko kredituak, bai eta konpromisoak finantzatzeko kredituak ere (Eskola Ituna).

9.- Lanbide Prestakuntzarako Euskal Plana garatzeko kredituak.

10.- Indarrean dagoen legediaren arabera, beste toki batean bizitzeagatik langileari dagozkion kalte-ordainak ordaintzeko kredituak, baldin eta kalte-ordain horiek jasotzeko eskubidea aitortu bada lanpostu horretarako.

11.- Elbarrientzako ibilgailuak, ospitalez kanpoko farmazia-laguntza eta protesiak ordaintzeko kredituak, hain zuzen ere, Osasun Saileko aurrekontuan horretarako jasota daudenak.

12.- Gizarte Eskubideen Agiriaren abenduaren 27ko 10/2000 Legean oinarrizko errenta ordaintzeko ezarritako kredituak.

13.- Indarrean dagoen legediaren arabera, terrorismoaren biktimentzako diru-laguntzak eta laguntzak ordaintzeko kredituak.

14.- Gizarte-larrialdietako laguntzak ordaintzeko kredituak: 20.000.000 euroko diru-kopurua, gehienez ere.

15.- Mehatxatutako pertsonak eta ondasunak zaintzeko eta horien segurtasuna bermatzeko zerbitzu osagarriak garatzeko kredituak.

16.- Seme-alabak dauzkaten familientzako laguntza-plana garatzeko kredituak.

17.- Egoera-orriaren azalpen xehekatuan handigarri-izaerarekin zehazten diren kredituak.

II. ERANSKINA

ITUNPEKO IKASTETXEEN GASTUEI AURRE EGITEKO EKONOMIA-MODULUA

1.- Lege honen 12. artikuluak aurreikusten duenaren arabera, itunpeko ikastetxeen ikasgela bakoitzeko ekonomia-moduluen osagaien urteko zenbatekoak honela geratuko dira hezkuntza-maila guztietarako, modulu betea daukaten gela itunduei dagokienez:

HAUR-HEZKUNTZA (2. ZIKLOA)

BAKOITZARENA

GUZTIRA

a) LANGILERIA-GASTUAK, Gizarte Segurantzari enpresak ordaindu beharreko kotizazioak barne

 

40.071,87

Irakasleria-gastuak

38.039,37

 

Irakasle ez diren langileen gastuak

2.032,50

 

b) FUNTZIONAMENDU-GASTUAK ETA MANTENDU NAHIZ IRAUNARAZTEKO OHIKO GASTUAK

2.513,77

2.513,77

c) GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

1.588,55

1.588,55

GUZTIRA

 

44.174,19

 

LEHEN HEZKUNTZA

BAKOITZARENA

GUZTIRA

a) LANGILERIA-GASTUAK, Gizarte Segurantzari enpresak ordaindu beharreko kotizazioak barne

 

42.695,60

Irakasleria-gastuak

40.663,10

 

Irakasle ez diren langileen gastuak

2.032,50

 

b) FUNTZIONAMENDU-GASTUAK ETA MANTENDU NAHIZ IRAUNARAZTEKO OHIKO GASTUAK

2.513,77

2.513,77

c) GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

1.588,55

1.588,55

GUZTIRA

 

46.797,92

 

Lehen Hezkuntza Berezi Irekia

BAKOITZARENA

GUZTIRA

a) LANGILERIA-GASTUAK, Gizarte Segurantzari enpresak ordaindu beharreko kotizazioak barne

 

35.435,34

Irakasleria-gastuak

33.402,84

 

Irakasle ez diren langileen gastuak

2.032,50

 

b) FUNTZIONAMENDU-GASTUAK ETA MANTENDU NAHIZ IRAUNARAZTEKO OHIKO GASTUAK

2.513,77

2.513,77

c) GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

1.588,55

1.588,55

GUZTIRA

 

39.537,66

 

Haur eta Lehen Hezkuntzako Indargarria

BAKOITZARENA

GUZTIRA

a) LANGILERIA-GASTUAK, Gizarte Segurantzari enpresak ordaindu beharreko kotizazioak barne

 

33.402,84

Irakasleria-gastuak

33.402,84

 

Irakasle ez diren langileen gastuak

 

 

b) FUNTZIONAMENDU-GASTUAK ETA MANTENDU NAHIZ IRAUNARAZTEKO OHIKO GASTUAK

 

 

c) GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

 

 

GUZTIRA

 

33.402,84

 

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza DBH (1. zikloa)

BAKOITZARENA

GUZTIRA

a) LANGILERIA-GASTUAK, Gizarte Segurantzari enpresak ordaindu beharreko kotizazioak barne

 

54.813,27

Irakasleria-gastuak

52.780,77

 

Irakasle ez diren langileen gastuak

2.032,50

 

b) FUNTZIONAMENDU-GASTUAK, MANTENDU NAHIZ IRAUNARAZTEKO OHIKO GASTUAK

2.513,77

2.513,77

c) GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

1.588,55

1.588,55

GUZTIRA

 

58.915,59

 

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza DBH (2. zikloa)

BAKOITZARENA

GUZTIRA

a) LANGILERIA-GASTUAK, Gizarte Segurantzari enpresak ordaindu beharreko kotizazioak barne

 

69.401,91

Irakasleria-gastuak

65.316,34

 

Irakasle ez diren langileen gastuak

4.085,57

 

b) FUNTZIONAMENDU-GASTUAK ETA MANTENDU NAHIZ IRAUNARAZTEKO OHIKO GASTUAK

1.767,71

1.767,71

GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

2.053,15

2.053,15

GUZTIRA

 

73.222,77

 

Bigarren Hezkuntza Berezi Irekia

BAKOITZARENA

GUZTIRA

a) LANGILERIA-GASTUAK, Gizarte Segurantzari enpresak ordaindu beharreko kotizazioak barne

 

36.964,44

Irakasleria-gastuak

34.931,94

 

Irakasle ez diren langileen gastuak

2.032,50

 

b) FUNTZIONAMENDU-GASTUAK ETA MANTENDU NAHIZ IRAUNARAZTEKO OHIKO GASTUAK

2.513,77

2.513,77

c) GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

1.588,55

1.588,55

GUZTIRA

 

41.066,76

 

Bigarren Hezkuntzako Indargarria eta Curriculum desberdinak eratzea

BAKOITZARENA

GUZTIRA

a) LANGILERIA-GASTUAK, Gizarte Segurantzari enpresak ordaindu beharreko kotizazioak barne

 

38.079,42

Irakasleria-gastuak

38.079,42

 

Irakasle ez diren langileen gastuak

 

 

b) FUNTZIONAMENDU-GASTUAK ETA MANTENDU NAHIZ IRAUNARAZTEKO OHIKO GASTUAK

 

 

c) GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

 

 

GUZTIRA

 

38.079,42

 

LOGSEko Batxilergoa

BAKOITZARENA

GUZTIRA

a) LANGILERIA-GASTUAK, Gizarte Segurantzari enpresak ordaindu beharreko kotizazioak barne

 

71.514,11

Irakasleria-gastuak

66.812,14

 

Irakasle ez diren langileen gastuak

4.701,97

 

b) FUNTZIONAMENDU-GASTUAK ETA MANTENDU NAHIZ IRAUNARAZTEKO OHIKO GASTUAK

1.767,70

1.767,70

c) GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

2.053,15

2.053,15

GUZTIRA

 

75.334,96

 

LH II

BAKOITZARENA

GUZTIRA

a) LANGILERIA-GASTUAK, Gizarte Segurantzari enpresak ordaindu beharreko kotizazioak barne

 

62.008,25

Irakasleria-gastuak

57.671,23

 

Irakasle ez diren langileen gastuak

4.337,02

 

b) FUNTZIONAMENDU-GASTUAK ETA MANTENDU NAHIZ IRAUNARAZTEKO OHIKO GASTUAK

3.381,76

3.381,76

c) GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

11.214,90

11.214,90

GUZTIRA

 

76.604,91

 

Lanbide-hastapenak - Gizarte-bermea (Lehenengo maila)

BAKOITZARENA

GUZTIRA

a) LANGILERIA-GASTUAK, Gizarte Segurantzari enpresak ordaindu beharreko kotizazioak barne

 

48.912,31

Irakasleria-gastuak

46.136,98

 

Irakasle ez diren langileen gastuak

2.775,33

 

b) FUNTZIONAMENDU-GASTUAK ETA MANTENDU NAHIZ IRAUNARAZTEKO OHIKO GASTUAK

3.715,53

3.715,53

c) GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

8.971,92

8.971,92

GUZTIRA

 

61.599,76

 

Lanbide-hastapenak - Gizarte-bermea (Bigarren maila)

BAKOITZARENA

GUZTIRA

a) LANGILERIA-GASTUAK, Gizarte Segurantzari enpresak ordaindu beharreko kotizazioak barne

 

34.814,88

Irakasleria-gastuak

33.149,68

 

Irakasle ez diren langileen gastuak

1.665,20

 

b) FUNTZIONAMENDU-GASTUAK ETA MANTENDU NAHIZ IRAUNARAZTEKO OHIKO GASTUAK

2.229,32

2.229,32

c) GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

5.383,15

5.383,15

GUZTIRA

 

42.427,35

 

Hezkuntza Berezia (Buru-urrituak)

BAKOITZARENA

GUZTIRA

a) LANGILERIA-GASTUAK, Gizarte Segurantzari enpresak ordaindu beharreko kotizazioak barne

 

63.939,08

Irakasleria-gastuak

34.694,54

 

Irakas-laguntzako langileen gastuak

27.212,04

 

Irakasle ez diren langileen gastuak

2.032,50

 

b) FUNTZIONAMENDU-GASTUAK ETA MANTENDU NAHIZ IRAUNARAZTEKO OHIKO GASTUAK

2.513,77

2.513,77

c) GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

1.588,55

1.588,55

GUZTIRA

 

68.041,40

 

Hezkuntza Berezia (Garapeneko Nahaste Orokorrak

BAKOITZARENA

GUZTIRA

a) LANGILERIA-GASTUAK, Gizarte Segurantzari enpresak ordaindu beharreko kotizazioak barne

 

77.932,31

Irakasleria-gastuak

60.534,09

 

Irakas-laguntzako langileen gastuak

15.365,72

 

Irakasle ez diren langileen gastuak

2.032,50

 

b) FUNTZIONAMENDU-GASTUAK ETA MANTENDU NAHIZ IRAUNARAZTEKO OHIKO GASTUAK

2.513,77

2.513,77

c) GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

1.588,55

1.588,55

GUZTIRA

 

82.034,63

 

Hezkuntza Berezia (Zentzumen-urrituak)

BAKOITZARENA

GUZTIRA

a) LANGILERIA-GASTUAK, Gizarte Segurantzari enpresak ordaindu beharreko kotizazioak barne

 

55.512,48

Irakasleria-gastuak

34.694,54

 

Irakas-laguntzako langileen gastuak

18.785,44

 

Irakasle ez diren langileen gastuak

2.032,50

 

b) FUNTZIONAMENDU-GASTUAK ETA MANTENDU NAHIZ IRAUNARAZTEKO OHIKO GASTUAK

2.513,77

2.513,77

c) GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

1.588,55

1.588,55

GUZTIRA

 

59.614,80

 

Hezkuntza Berezia (Mugimendu-urritasun larriak, urritasun elkartuak dituztela)

BAKOITZARENA

GUZTIRA

a) LANGILERIA-GASTUAK, Gizarte Segurantzari enpresak ordaindu beharreko kotizazioak barne

 

89.961,01

Irakasleria-gastuak

34.694,54

 

Irakas-laguntzako langileen gastuak

52.233,97

 

Irakasle ez diren langileen gastuak

2.032,50

 

b) FUNTZIONAMENDU-GASTUAK ETA MANTENDU NAHIZ IRAUNARAZTEKO OHIKO GASTUAK

2.513,77

2.513,77

c) GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

1.588,55

1.588,55

GUZTIRA

 

94.063,33

 

Zereginak ikastea (Ikastetxe arruntak)

BAKOITZARENA

GUZTIRA

a) LANGILERIA-GASTUAK, Gizarte Segurantzari enpresak ordaindu beharreko kotizazioak barne

 

76.292,31

Irakasleria-gastuak

74.259,81

 

Irakas-laguntzako langileen gastuak

 

 

Irakasle ez diren langileen gastuak

2.032,50

 

b) FUNTZIONAMENDU-GASTUAK ETA MANTENDU NAHIZ IRAUNARAZTEKO OHIKO GASTUAK

3.289,35

3.289,35

c) GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

1.588,55

1.588,55

GUZTIRA

 

81.170,21

 

Zereginak ikastea (helduen bizitzara igarotzea)

BAKOITZARENA

GUZTIRA

a) LANGILERIA-GASTUAK, Gizarte Segurantzari enpresak ordaindu beharreko kotizazioak barne

 

73.243,80

Irakasleria-gastuak

64.693,64

 

Irakas-laguntzako langileen gastuak

6.517,66

 

Irakasle ez diren langileen gastuak

2.032,50

 

b) FUNTZIONAMENDU-GASTUAK ETA MANTENDU NAHIZ IRAUNARAZTEKO OHIKO GASTUAK

3.289,35

3.289,35

GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

1.588,55

1.588,55

GUZTIRA

 

78.121,70

 

ERDIKO MAILAKO PRESTAKUNTZA-ZIKLOAK: 1.300-1.400 ORDU

ERIZAINTZAKO ETA FARMAZIAKO ZAINKETA OSAGARRIAK

 

 

1. MAILA

2. MAILA

IRAKASLEAK

63.759,86

16.732,13

IRAKASLE EZ DIREN LANGILEAK

4.911,90

139,83

FUNTZIONAMENDUA ETA MANTENTZE-LANAK

3.631,01

75,64

GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

3.651,40

70,92

GUZTIRA

75.954,17

17.018,52

 

ADMINISTRAZIO-KUDEAKETA - MERKATARITZA - TABERNA ETA JATETXEETAKO ZERBITZUAK

 

 

1. MAILA

2. MAILA

IRAKASLEAK

63.759,86

12.840,94

IRAKASLE EZ DIREN LANGILEAK

4.911,90

186,46

FUNTZIONAMENDUA ETA MANTENTZE-LANAK

5.314,23

157,04

GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

3.402,41

89,11

GUZTIRA

77.388,40

13.273,55

 

LABORATEGIA

 

 

1. MAILA

2. MAILA

IRAKASLEAK

67.115,45

11.658,94

IRAKASLE EZ DIREN LANGILEAK

4.911,90

 

FUNTZIONAMENDUA ETA MANTENTZE-LANAK

6.517,96

 

GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

5.644,40

 

GUZTIRA

84.189,71

11.658,94

 

INGURUNE NATURALEKO KIROL-JARDUERAK BIDERATZEA

 

 

1. MAILA

2. MAILA

IRAKASLEAK

67.115,45

13.602,11

IRAKASLE EZ DIREN LANGILEAK

4.911,90

279,66

FUNTZIONAMENDUA ETA MANTENTZE-LANAK

4.598,69

191,61

GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

3.317,69

132,46

GUZTIRA

79.943,73

14.205,84

 

IRUDIEN LABORATEGIA

 

 

1. MAILA

2. MAILA

IRAKASLEAK

67.115,45

13.602,11

IRAKASLE EZ DIREN LANGILEAK

4.911,90

279,66

FUNTZIONAMENDUA ETA MANTENTZE-LANAK

4.592,65

191,36

GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

6.107,98

248,72

GUZTIRA

82.727,98

14.321,85

 

ARDOAK ETA BESTELAKO EDARIAK EGITEA - HILTEGIA ETA HARATEGI-URDAITEGIA

 

 

1. MAILA

2. MAILA

IRAKASLEAK

70.471,04

13.586,71

IRAKASLE EZ DIREN LANGILEAK

4.911,90

279,66

FUNTZIONAMENDUA ETA MANTENTZE-LANAK

6.167,49

256,97

GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

5.389,05

218,76

GUZTIRA

86.939,48

14.342,10

 

NORBERAREN ESTETIKA APAINGARRIA

 

 

1. MAILA

2. MAILA

IRAKASLEAK

68.606,82

13.595,07

IRAKASLE EZ DIREN LANGILEAK

4.911,90

279,66

FUNTZIONAMENDUA ETA MANTENTZE-LANAK

4.570,88

190,45

GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

5.609,05

227,93

GUZTIRA

83.698,65

14.293,11

 

JANTZIGINTZA

 

 

1. MAILA

2. MAILA

IRAKASLEAK

67.115,45

13.602,11

IRAKASLE EZ DIREN LANGILEAK

4.911,90

279,66

FUNTZIONAMENDUA ETA MANTENTZE-LANAK

6.634,79

276,45

GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

5.894,91

239,84

GUZTIRA

84.557,05

14.398,06

 

GOZOGINTZA ETA OKINTZA

 

 

1. MAILA

2. MAILA

IRAKASLEAK

67.115,45

13.602,11

IRAKASLE EZ DIREN LANGILEAK

4.911,90

279,66

FUNTZIONAMENDUA ETA MANTENTZE-LANAK

5.252,36

218,85

GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

8.611,57

353,03

GUZTIRA

85.891,28

14.453,65

 

KARTOIZKO ETA PAPEREZKO AZALEZTAPENAK ZEIN MANIPULATUAK - ARTE GRAFIKOETAKO INPRIMAKETA

 

 

1. MAILA

2. MAILA

IRAKASLEAK

67.115,45

13.602,11

IRAKASLE EZ DIREN LANGILEAK

4.911,90

279,66

FUNTZIONAMENDUA ETA MANTENTZE-LANAK

3.571,77

148,82

GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

15.274,07

630,64

GUZTIRA

90.873,19

14.661,23

 

FUNDIZIOA - AZALEKO TRATAMENDUAK ETA TRATAMENDU TERMIKOAK

 

 

1. MAILA

2. MAILA

IRAKASLEAK

74.199,47

13.571,29

IRAKASLE EZ DIREN LANGILEAK

4.911,90

279,66

FUNTZIONAMENDUA ETA MANTENTZE-LANAK

6.517,96

271,58

GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

8.271,60

338,87

GUZTIRA

93.900,93

14.461,40

 

LANTEGI KIMIKOETAKO PROZESU-ERAGIKETAK

 

 

1. MAILA

2. MAILA

IRAKASLEAK

63.759,86

15.175,66

IRAKASLE EZ DIREN LANGILEAK

4.911,90

279,66

FUNTZIONAMENDUA ETA MANTENTZE-LANAK

6.323,25

263,47

GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

18.037,95

745,80

GUZTIRA

93.032,96

16.464,59

 

ZURA ETA KORTXOA ERALDATZEA - ZURGINTZAKO ETA ALTZARIGINTZAKO FABRIKAZIO INDUSTRIALA

 

 

1. MAILA

2. MAILA

IRAKASLEAK

73.453,78

15.125,58

IRAKASLE EZ DIREN LANGILEAK

4.911,90

279,66

FUNTZIONAMENDUA ETA MANTENTZE-LANAK

6.517,96

271,58

GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

14.023,24

578,52

GUZTIRA

98.906,88

16.255,34

 

ERDIKO MAILAKO PRESTAKUNTZA-ZIKLOAK: 2.000 ORDU

ILEAPAINGINTZA - KARAKTERIZAZIOA

 

 

1. MAILA

2. MAILA

IRAKASLEAK

67.861,14

55.265,49

IRAKASLE EZ DIREN LANGILEAK

4.911,90

2.796,58

FUNTZIONAMENDUA ETA MANTENTZE-LANAK

4.570,88

3.047,25

GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

5.767,43

3.752,46

GUZTIRA

83.111,35

64.861,78

 

ZURGINTZAKO ETA ALTZARIGINTZAKO INSTALAZIOAK NEURRIRA EGITEA

 

 

1. MAILA

2. MAILA

IRAKASLEAK

70.471,04

55.217,12

IRAKASLE EZ DIREN LANGILEAK

4.911,90

2.796,58

FUNTZIONAMENDUA ETA MANTENTZE-LANAK

5.739,13

3.826,09

GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

9.786,00

6.431,50

GUZTIRA

90.908,07

68.271,29

 

KARROZERIA - IBILGAILUEN ELEKTROMEKANIKA

 

 

1. MAILA

2. MAILA

IRAKASLEAK

67.115,45

55.280,03

IRAKASLE EZ DIREN LANGILEAK

4.911,90

2.796,58

FUNTZIONAMENDUA ETA MANTENTZE-LANAK

8.367,70

5.578,46

GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

11.692,06

7.702,20

GUZTIRA

92.087,11

71.357,27

 

INSTALAZIO ETA MANTENTZE-LAN ELEKTROMEKANIKOA; LINEA-EROALEAK - HOTZA, KLIMATIZAZIOA ETA BEROA SORTZEKO INSTALAZIOAK MUNTATU ETA MANTENTZEA

 

 

1. MAILA

2. MAILA

IRAKASLEAK

65.624,07

60.658,10

IRAKASLE EZ DIREN LANGILEAK

4.911,90

2.796,58

FUNTZIONAMENDUA ETA MANTENTZE-LANAK

6.031,19

4.020,79

GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

12.364,98

8.150,82

GUZTIRA

88.932,14

75.626,29

 

LOREZAINTZA - NEKAZARITZAKO USTIAPEN INTENTSIBOA - BASOGINTZAKO LANAK ETA NATURGUNEA IRAUNARAZTEKOAK

 

 

1. MAILA

2. MAILA

IRAKASLEAK

63.759,86

51.144,77

IRAKASLE EZ DIREN LANGILEAK

4.911,90

2.796,58

FUNTZIONAMENDUA ETA MANTENTZE-LANAK

8.825,00

5.883,34

GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

8.622,99

5.656,16

GUZTIRA

86.119,75

65.480,85

 

ARTE GRAFIKOETAKO AURREINPRIMATZEA

 

 

1. MAILA

2. MAILA

IRAKASLEAK

63.759,86

57.261,18

IRAKASLE EZ DIREN LANGILEAK

4.911,90

2.846,92

FUNTZIONAMENDUA ETA MANTENTZE-LANAK

2.381,18

2.428,80

GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

8.203,45

8.367,52

GUZTIRA

79.256,39

70.904,42

 

KONTSUMORAKO TRESNERIA ELEKTRONIKOAK - TRESNERIA ETA INSTALAZIO ELEKTROTEKNIKOAK

 

 

1. MAILA

2. MAILA

IRAKASLEAK

67.115,45

52.989,30

IRAKASLE EZ DIREN LANGILEAK

4.911,90

2.796,58

FUNTZIONAMENDUA ETA MANTENTZE-LANAK

3.986,75

2.657,83

GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

8.775,32

5.757,71

GUZTIRA

84.789,42

64.201,42

 

HORMIGOIZKO OBRAK - IGELTSERO-OBRAK - ERAIKUNTZA-AKABERAK

 

 

1. MAILA

2. MAILA

IRAKASLEAK

87.248,98

69.404,52

IRAKASLE EZ DIREN LANGILEAK

4.911,90

2.796,58

FUNTZIONAMENDUA ETA MANTENTZE-LANAK

10.087,63

6.725,09

GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

5.183,19

3.362,96

GUZTIRA

107.431,70

82.289,15

 

SUKALDARITZA

 

 

1. MAILA

2. MAILA

IRAKASLEAK

70.471,04

55.217,12

IRAKASLE EZ DIREN LANGILEAK

4.911,90

2.796,58

FUNTZIONAMENDUA ETA MANTENTZE-LANAK

5.252,36

3.501,57

GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

7.600,93

4.974,79

GUZTIRA

88.236,23

66.490,06

 

MEKANIZATUA - SOLDADURA ETA GALDARAGINTZA

 

 

1. MAILA

2. MAILA

IRAKASLEAK

70.471,04

53.691,73

IRAKASLE EZ DIREN LANGILEAK

4.911,90

2.796,58

FUNTZIONAMENDUA ETA MANTENTZE-LANAK

6.517,96

4.345,31

GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

16.824,98

11.124,15

GUZTIRA

98.725,88

71.957,77

 

GOI-MAILAKO PRESTAKUNTZA-ZIKLOAK: 1.300-1.400 ORDU

IDAZKARITZA - MERKATARITZAKO KUDEAKETA ETA MARKETINA - KONTSUMITZAILEENTZAKO ZERBITZUAK - BIDAIA-AGENTZIAK - OSTATUAK - TURISMOKO INFORMAZIOA ETA MERKATURATZEA - OSASUN-DOKUMENTAZIOA

 

 

1. MAILA

2. MAILA

IRAKASLEAK

63.759,86

13.230,06

IRAKASLE EZ DIREN LANGILEAK

4.911,90

239,71

FUNTZIONAMENDUA ETA MANTENTZE-LANAK

3.805,61

130,00

GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

3.176,27

108,30

GUZTIRA

75.653,64

13.708,07

 

INGURUMEN-KIMIKA

 

 

1. MAILA

2. MAILA

IRAKASLEAK

63.759,86

13.619,18

IRAKASLE EZ DIREN LANGILEAK

4.911,90

279,66

FUNTZIONAMENDUA ETA MANTENTZE-LANAK

4.921,35

205,05

GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

4.652,51

188,04

GUZTIRA

78.245,62

14.291,93

 

ORE ETA PAPERAREN PROZESUETAKO INDUSTRIAK

 

 

1. MAILA

2. MAILA

IRAKASLEAK

63.759,86

13.619,18

IRAKASLE EZ DIREN LANGILEAK

4.911,90

279,66

FUNTZIONAMENDUA ETA MANTENTZE-LANAK

6.323,25

263,47

GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

17.512,54

723,87

GUZTIRA

92.507,55

14.886,18

 

PLASTIKOAK ETA KAUTXUA

 

 

1. MAILA

2. MAILA

IRAKASLEAK

63.759,86

13.230,06

IRAKASLE EZ DIREN LANGILEAK

4.911,90

279,66

FUNTZIONAMENDUA ETA MANTENTZE-LANAK

7.228,68

301,19

GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

11.131,14

463,80

GUZTIRA

87.031,58

14.274,71

 

EREDUGINTZA

 

 

1. MAILA

2. MAILA

IRAKASLEAK

67.115,45

13.602,11

IRAKASLE EZ DIREN LANGILEAK

4.911,90

279,66

FUNTZIONAMENDUA ETA MANTENTZE-LANAK

5.139,43

214,14

GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

5.894,91

245,62

GUZTIRA

83.061,69

14.341,53

 

GOI-MAILAKO PRESTAKUNTZA-ZIKLOAK: 1.700 ORDU

GIZARTEAREN KULTURGINTZA - GIZARTERATZEA

 

 

1. MAILA

2. MAILA

IRAKASLEAK

67.861,14

20.980,61

IRAKASLE EZ DIREN LANGILEAK

4.911,90

889,82

FUNTZIONAMENDUA ETA MANTENTZE-LANAK

3.036,78

442,87

GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

3.233,89

451,25

GUZTIRA

79.043,71

22.764,55

 

NORBERAREN IRUDIRAKO AHOLKULARITZA

 

 

1. MAILA

2. MAILA

IRAKASLEAK

67.115,45

23.706,53

IRAKASLE EZ DIREN LANGILEAK

4.911,90

889,82

FUNTZIONAMENDUA ETA MANTENTZE-LANAK

3.694,69

538,81

GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

5.609,05

797,63

GUZTIRA

81.331,09

25.932,79

 

OBRAK PLANIFIKATU ETA EGITEA

 

 

1. MAILA

2. MAILA

IRAKASLEAK

78.300,74

22.077,02

IRAKASLE EZ DIREN LANGILEAK

4.911,90

889,82

FUNTZIONAMENDUA ETA MANTENTZE-LANAK

4.482,37

653,67

GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

2.736,31

378,69

GUZTIRA

90.431,32

23.999,20

 

GOI-MAILAKO PRESTAKUNTZA-ZIKLOAK: 2.000 ORDU

NATURAREN BALIABIDEAK KUDEATU ETA ANTOLATZEA - DIAGNOSTIKORAKO IRUDIA - INGURUMEN-OSASUNA

 

 

1. MAILA

2. MAILA

IRAKASLEAK

63.759,86

52.291,59

IRAKASLE EZ DIREN LANGILEAK

4.911,90

2.796,58

FUNTZIONAMENDUA ETA MANTENTZE-LANAK

6.581,71

4.387,81

GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

9.050,69

5.940,73

GUZTIRA

84.304,16

65.416,71

 

ADMINISTRAZIOA ETA FINANTZAK - GARRAIOA KUDEATZEA - NAZIOARTEKO MERKATARITZA - SISTEMA INFORMATIKOAK ADMINISTRATZEA - HAUR-HEZKUNTZA - ZEINUEN HIZKUNTZA INTERPRETATZEA - INFORMATIKAKO APLIKAZIOAK GARATZEA

 

 

1. MAILA

2. MAILA

IRAKASLEAK

63.014,17

51.542,43

IRAKASLE EZ DIREN LANGILEAK

4.911,90

2.796,58

FUNTZIONAMENDUA ETA MANTENTZE-LANAK

3.477,50

2.318,33

GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

3.304,55

2.109,98

GUZTIRA

74.708,12

58.767,32

 

ARTE GRAFIKOETAKO INDUSTRIEN PRODUKZIOA - ARGITALETXEETAKO DISEINUA ETA PRODUKZIOA

 

 

1. MAILA

2. MAILA

IRAKASLEAK

63.759,86

51.527,04

IRAKASLE EZ DIREN LANGILEAK

4.911,90

2.796,58

FUNTZIONAMENDUA ETA MANTENTZE-LANAK

2.995,31

1.996,87

GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

12.693,41

8.369,21

GUZTIRA

84.360,48

64.689,70

 

IKUS-ENTZUNEZKOAK ETA IKUSKIZUNAK EGITEA

 

 

1. MAILA

2. MAILA

IRAKASLEAK

60.777,11

53.887,50

IRAKASLE EZ DIREN LANGILEAK

4.911,90

2.796,58

FUNTZIONAMENDUA ETA MANTENTZE-LANAK

3.709,92

2.473,29

GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

7.781,13

5.094,36

GUZTIRA

77.180,06

64.251,73

 

HIRIGINTZAKO ETA TOPOGRAFIAKO PROIEKTUAK GARATZEA - ERAIKUNTZA-PROIEKTUAK GARATU ETA APLIKATZEA - PROIEKTU MEKANIKOAK GARATZEA

 

 

1. MAILA

2. MAILA

IRAKASLEAK

62.641,33

54.609,87

IRAKASLE EZ DIREN LANGILEAK

4.911,90

2.796,58

FUNTZIONAMENDUA ETA MANTENTZE-LANAK

4.252,26

2.834,84

GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

4.707,88

3.045,53

GUZTIRA

76.513,37

63.286,82

 

INSTALAZIO ELEKTROTEKNIKOAK - PRODUKTU ELEKTROTEKNIKOAK GARATZEA - ERREGULAZIO ETA KONTROL AUTOMATIKOKO SISTEMAK - TELEKOMUNIKAZIOETAKO ETA INFORMATIKAKO SISTEMAK

 

 

1. MAILA

2. MAILA

IRAKASLEAK

63.759,86

52.291,59

IRAKASLE EZ DIREN LANGILEAK

4.911,90

2.796,58

FUNTZIONAMENDUA ETA MANTENTZE-LANAK

4.511,92

3.007,95

GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

7.909,58

5.180,00

GUZTIRA

81.093,26

63.276,12

 

FUNDIZIO ETA PULBIMETALURGIAKO PRODUKZIOA - MEKANIZATUEN BIDEZKO PRODUKZIOA - ERAIKUNTZA METALIKOAK - IRUDIA - SOINUA

 

 

1. MAILA

2. MAILA

IRAKASLEAK

63.759,86

55.349,80

IRAKASLE EZ DIREN LANGILEAK

4.911,90

2.796,58

FUNTZIONAMENDUA ETA MANTENTZE-LANAK

5.219,91

3.479,94

GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

10.094,08

6.636,33

GUZTIRA

83.985,75

68.262,65

 

ERRESTAURAZIOA

 

 

1. MAILA

2. MAILA

IRAKASLEAK

67.115,45

48.789,63

IRAKASLE EZ DIREN LANGILEAK

4.911,90

2.796,58

FUNTZIONAMENDUA ETA MANTENTZE-LANAK

4.171,72

2.781,15

GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

7.600,93

4.974,23

GUZTIRA

83.800,00

59.341,59

 

ESTETIKA

 

 

1. MAILA

2. MAILA

IRAKASLEAK

63.759,86

53.820,69

IRAKASLE EZ DIREN LANGILEAK

4.911,90

2.796,58

FUNTZIONAMENDUA ETA MANTENTZE-LANAK

3.694,69

2.463,12

GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

7.684,38

5.029,86

GUZTIRA

80.050,83

64.110,25

 

ZURAREN ETA ALTZARIEN PRODUKZIOA

 

 

1. MAILA

2. MAILA

IRAKASLEAK

70.471,04

50.259,60

IRAKASLE EZ DIREN LANGILEAK

4.911,90

2.796,58

FUNTZIONAMENDUA ETA MANTENTZE-LANAK

5.057,65

3.371,76

GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

9.786,00

6.430,94

GUZTIRA

90.226,59

62.858,88

 

AUTOMOZIOA

 

 

1. MAILA

2. MAILA

IRAKASLEAK

67.115,45

52.225,72

IRAKASLE EZ DIREN LANGILEAK

4.911,90

2.796,58

FUNTZIONAMENDUA ETA MANTENTZE-LANAK

4.921,35

3.280,90

GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

9.535,90

6.264,22

GUZTIRA

86.484,60

64.567,42

 

JARIAKINEN INSTALAZIOEN, INST. TERMIKOEN ETA MANTENURAKO INSTALAZIOEN PROIEKTUAK GARATZEA - ERAIKIN-INSTALAZIOEN MANTENTZE-LANAK, MUNTAIA ETA PROZESUA - INDUSTRIA-TRESNERIAREN MANTENTZE-LANAK

 

 

1. MAILA

2. MAILA

IRAKASLEAK

65.996,92

56.066,36

IRAKASLE EZ DIREN LANGILEAK

4.911,90

2.796,58

FUNTZIONAMENDUA ETA MANTENTZE-LANAK

4.927,84

3.285,23

GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

6.751,42

4.407,89

GUZTIRA

82.588,08

66.556,06

 

ANALISIA ETA KONTROLA

 

 

1. MAILA

2. MAILA

IRAKASLEAK

60.777,11

60.777,11

IRAKASLE EZ DIREN LANGILEAK

4.911,90

2.796,58

FUNTZIONAMENDUA ETA MANTENTZE-LANAK

4.454,05

2.969,36

GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

10.924,29

7.189,80

GUZTIRA

81.067,35

73.732,85

 

DIETETIKA - DIAGNOSTIKO KLINIKOKO LABORATEGIA

 

 

1. MAILA

2. MAILA

IRAKASLEAK

63.759,86

53.820,69

IRAKASLE EZ DIREN LANGILEAK

4.911,90

2.796,58

FUNTZIONAMENDUA ETA MANTENTZE-LANAK

3.036,78

2.024,53

GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

6.254,64

4.076,71

GUZTIRA

77.963,18

62.718,51

 

ELIKAGAIEN INDUSTRIAK

 

 

1. MAILA

2. MAILA

IRAKASLEAK

63.759,86

50.380,21

IRAKASLE EZ DIREN LANGILEAK

4.911,90

2.796,58

FUNTZIONAMENDUA ETA MANTENTZE-LANAK

7.228,68

4.819,12

GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

7.050,91

4.700,61

GUZTIRA

82.951,35

62.696,52

 

KIROL-JARDUEREN ANIMAZIOA

 

 

1. MAILA

2. MAILA

IRAKASLEAK

67.115,45

52.225,72

IRAKASLE EZ DIREN LANGILEAK

4.911,90

2.796,58

FUNTZIONAMENDUA ETA MANTENTZE-LANAK

4.394,14

2.929,44

GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

3.317,69

2.211,78

GUZTIRA

79.739,18

60.163,52

 

IKUS-ENTZUNEZKOEN PRODUKZIOA, IRRATIGINTZA ETA IKUSKIZUNAK

 

 

1. MAILA

2. MAILA

IRAKASLEAK

63.759,86

53.820,69

IRAKASLE EZ DIREN LANGILEAK

4.911,90

2.796,58

FUNTZIONAMENDUA ETA MANTENTZE-LANAK

5.740,43

3.826,94

GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA

3.574,87

2.383,25

GUZTIRA

77.987,06

62.827,46

2.- Zati-moduluak honako irizpide honen arabera eguneratuko dira: erreferentziazko modulu betearen gainean ikasgela bakoitzarengatik, eta moduluari jarraiki, aplikatu beharreko finantzaketa-ehunekoari eutsi egingo zaio lege honen bidez onartzen diren modulu beteak ezarri ondoren, salbu eta LOGSEko Batxilergoaren gutxieneko zati-modulua, hori %55ekoa izango baita.

ASTUEN ZATIAREN ERANSKINA

Euskal Autonomia Erkidegoko 2002. urteko Aurrekontu Orokorrak Onartzen dituen lege proiektuaren gastuen zatian, honako sekzioak onetsi zituen Eusko Legebiltzarrak: 02 (Lehendakariordetza), 04 (Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa), 07 (Etxebizitza eta Gizarte Gaiak), 08 (Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza), 09 (Osasuna), 51 (Lan Harremanen Kontseilua), 52 (Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordea), eta 53 (Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseilua). Honako aldaketak onetsi zituen sekzio horietan:

02 SEKZIOA. LEHENDAKARIORDETZA

1123 Programa. Lehendakariordetza

Sortu egin da 12 Zerbitzuko 45499 azpikontzeptuan "Udalbide elkartearekin hitzarmena" izeneko 001 kontu-saila, 450.759 eurokoa.

04 SEKZIOA. HEZKUNTZA, UNIBERTSITATEA ETA IKERKETA

4223 Programa. Unibertsitateko irakaskuntza

Gehitu egin da 100.000 euro 08 Zerbitzuko 45499 azpikontzeptuko "Udako Euskal Unibertsitatearentzako diru-laguntza" izeneko 008 kontu-sailaren zuzkidura.

4231 Programa. Hezkuntza-sustapena

Gehitu egin da 40.000 euro 10 Zerbitzuko 45499 azpikontzeptuko "Nafarroa Oinez-en aldeko diru-laguntza" izeneko 002 kontu-sailaren zuzkidura.

Gehitu egin da 40.000 euro 10 Zerbitzuko 45499 azpikontzeptuko "'Herri Urrats'-en aldeko diru-laguntza" izeneko 004 kontu-sailaren zuzkidura.

07 SEKZIOA. ETXEBIZITZA ETA GIZARTE GAIAK

3123 Programa. Gizarte-zerbitzuak

Gutxitu egin da 3.000 euro 21 Zerbitzuko 23100 azpikontzeptuko "Boluntariotzako plana egitea" izeneko 001 kontu-sailaren zuzkidura.

Sortu egin da 21 Zerbitzuko 23100 azpikontzeptuan "Familia-bitartekotzari buruzko lege-arautegia prestatzea" izeneko 002 kontu-saila, 3.000 eurokoa.

Gutxitu egin da 90.152 euro 21 Zerbitzuko 45499 azpikontzeptuko "Ikastaroak, jardunaldiak eta mintegiak antolatzea" izeneko 001 kontu-sailaren zuzkidura.

Sortu egin da 21 Zerbitzuko 45499 azpikontzeptuan "Familia-bitartekotzako zentro edo zerbitzuak sortzea" izeneko 018 kontu-saila, 90.152 eurokoa.

08 SEKZIOA. JUSTIZIA, LAN ETA GIZARTE SEGURANTZA

1411 Programa. Justizia Administrazioa

Gehitu egin da 36.060 euro 11 Zerbitzuko 45499 azpikontzeptuko "Testu prozesalen elebietako bertsioa. Euskal Ikerketen Erakundearekiko hitzarmena (Deustuko Unib.)" izeneko 003 kontu-sailaren zuzkidura.

09 SEKZIOA. OSASUNA

4112 Programa. Osasun finantzaketa eta kontratazioa

Sortu egin da 23 Zerbitzuko 16201 azpikontzeptuan "Osakidetzan Euskararen Erabilera Normalizatzeko Plana" izeneko 001 kontu-saila, 1.000.000 eurokoa.

Sustatzaileak:

  • deustu
  • ivap
  • Bizkaiako foru aldundia - Diputación foral de Bizkaia
  • Eusko jaurlaritza / Gobierno vasco - Justizia eta herri administrazio saila
  • BBK
  • Deusto - Instituto de estudios vascos / Euskal gaien institutua

Laguntzaileak:

© IUSPLAZA  Lege-oharra