Zuzenbidearen webgunea, euskaraz
Adrian Celaya lehiaketaren oinarriak «Adrián Celaya Ibarra» 9. sariaren oinarriak deskargatu

Euskal Autonomia Erkidegoko zuzenbidea  >>  Legeria

13/1998 Legea, maiatzaren 29koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren tasa eta prezio publikoei buruzkoa.

1998-05-29

Erakundea: Eusko Legebiltzarra

Argitalpena: EHAA, 1998/7/20, 135. zk.; EAO, 2011/12/31, 315. zk.

Indargabetua: 2007-12-28

§ 219. 13/1998 LEGEA, MAIATZAREN 29KOA, EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ADMINISTRAZIOAREN TASA ETA PREZIO PUBLIKOEI BURUZKOA

ZIOEN ADIERAZPENA

      Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren tasa eta prezio publikoak lege-testu bakar batean, lehenengo aldiz, maiatzaren 31ko 3/1990 Legearen bidez arautu ziren. Lege hartan zehaztu ziren printzipio orokorrak, gero oinarritzat hartu beharko zirenak diru-sarrera publiko bi horiek arautzeko orduan, eta edozein tasa banan-banan arautzeko orduan ere bai. Lege hark arrazoi-bidera ekarri zuen diru-sarreren barruko esparru horren araugintza, ordurarte oso bestelako ezaugarriak izan zituena: oso heterogeneoa zen, oso arau sakabanatuak zituen, eta oso esparru konplexua osatzen zuen. Legeak, azkenean, oso ondo bete zituen bere helburuak, hau da, orduan eska zitezkeen tasak beste era batera antolatu, homogeneizatu eta lege-mailako arau batera bildu.

      Baina, indarrean zazpi urtetan egon ondoren, gaur egun badira gorabehera batzuk, beste lege berri bat onartzeko eskatzen dutenak. Horrela, denbora-tarte horretan jasotako esperientzia baterabilduta, diru-sarrera horiek arautzeko beste marko bat definitu ahal izango dugu.

      Lege honek ez ditu aurreko legeak erakutsitako helburuak bazterrean uzten, baizik eta helburu horien aldera sakontzeko asmoa du. Eta, horregatik, alde batetik, tasa eta prezio publikoak -tributuen mailako kontzeptu horiek- Konstituzio Auzitegiak 1995eko abenduaren 14an emandako epaira egokitu ditu, 185/1995 Epaira alegia. Eta, beste alde batetik, diru-sarrera publiko horien edukiari buruzko halako gogoeta-prozesu orokor baten barruan, gaur egun indarrean diren tasa askotako arauak aldatu egin ditu, eta beste batzuk gehitu edo kendu.

      Baina, horretaz gainera, tributuen arloan orokorrean kontuan hartu beharreko printzipioak ere ekarri ditu lege honek; besteak beste, tributuen arloko legezkotasun-printzipioa eta legez arautu beharra, aurrekontuen unibertsalitatea, afektazio-eza eta kutxa-batasuna, eta finantzen aldetik nahikoa ahalmen eta ekonomiaren aldetik nahikoa gaitasun eduki beharra.

      Legean, azkenik, tasak kudeatzeko arau batzuk zehaztu ditugu, argiak eta aplikagarriak oso, horrela segurtasun juridikoaren printzipioa bete ahal izateko. Printzipio hori, kitapena egiteko eskakizun formalak eta errekurtso-bideak dira zergapekoaren bermeak.

ATARIKO TITULUA

1. Artikulua - Helburua eta erabilpen-eremua

      1.-     Lege honen helburua da Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta Erakunde Administrazioak galdatzen dituzten tasa eta prezio publikoen legezko erregimena arautzea.

      2.-     Lege honen eraginpetik kanpo geratzen dira herri-baltzuek eta zuzenbide pribatuko herri-erakundeek egindako zerbitzuen ondoriozko diru-sarrerak.

2. Artikulua - Aurrekontu-arloko neurriak

      1.-     Lege honetan araututako diru-sarreren bidez eskuratzen diren diru-baliabideak, batetik, Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorretako diru-sarreren egoera-orrian sartuko dira, bai eta Euskadiko Diruzaintza Nagusiaren kutxa eta kontuetan ere.

      2.-     Diru-baliabide horietatik lortzen den etekina, osorik, dagokion diru-sarreren aurrekontuan sartuko da, eta ezin izango da inolako kenketarik edo gutxitzerik egin, non eta ez den 10. artikuluan agindutakoa.

3. Artikulua - Erantzukizunak

      1.-     Nahita eta hobenaz bidezko ez den tasa edo prezio publikoren bat eskatu edo agindutakoa baino handiagoa eskatzen duten agintari, funtzionario, aginte-eskudun edo gaitutakoei diziplina-hutsegite oso larria leporatuko zaie; horretaz gain, bestelako erantzukizunak ere galdatu ahal izango zaizkie, baldin eta beren jardunek horretarako bide ematen badute.

      2.-     Era berean, lege honen edo gai honi buruzko gainontzeko arauen aurkako erabakiak hartu edo egintzak burutzen dituztenean, lehen esandakoaz gainera, kalte-ordainak ordaindu beharko dizkiote Euskadiko Ogasun Nagusiari eragindako kalteengatik.

I TITULUA

TASAK. XEDAPEN OROKORRAK

I KAPITULUA

ZER DEN, PRINTZIPIOAK ETA OSAGAIAK

I ATALA

TASA ZER DEN

4. Artikulua - Tasa zer den

      Tasak tributuak dira, honako bi kasu hauetan ordaintzen direnak: jabetza publikoa nork beretzat erabili edo aprobetxamendu bereziren bat ematen zaionean, eta zerbitzuak edo jarduerak zuzenbide publikoko erregimenpean eskaini edo egiten direnean, baldin eta, bereziki, subjektu pasiboei zuzenduta badaude edo haiei eragin edo mesede egiten badiete. Tributuak ordaintzeko, baina, honako bi gorabehera hauetakoren batek ere agertu behar du:

a)   Zerbitzu edo jarduera horiek ez ditu administratuak borondatez eskatu behar. Eskari hori ez da borondatezkoa izango:

-  Legezko edo arauzko xedapenen batean aginduta badator.

-  Eskatutako ondasun, zerbitzu edo jarduerak eskari-egileak behar-beharrezkoak baldin baditu bere baitarako nahiz gizartean bizitzeko.

b)   Ez ditu arlo pribatuak eskaini edo egin behar, eta hori nahiz eta, indarrean dauden arauekin bat, zehaztuta egon ala ez arlo publikoaren aldeko erreserba.

II ATALA

PRINTZIPIOAK

5. Artikulua - Legezkotasun-printzipioa

      Legebiltzarrak emandako legearen bidez sortu eta arautu beharko dira tasak. Legeak, hortaz, tason funtsezko osagaiak ezarri beharko ditu.

6. Artikulua - Erabili beharreko arauak

      Tasek honako hauek izango dituzte jaurpide:

a)   Lege hau edo tasa bakoitzaren berezko legea.

b)   Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legea.

c)   Lege horiek garatzeko emandako erregelamendu-bidezko arauak.

7. Artikulua - Aurrekontu-erregimena

      1.-     Euskadiko Ogasun Nagusia osatzen duten diru-sarrerekin ezarri beharreko aurrekontu-erregimen bera aplikatuko zaie tasetatik datozen diru-sarrerei.

      2.-     Tasa-bilketako emaitza behar orokorrei erantzuteko erabiliko da, betiere lege batek beste helburu bat ezartzen ez badio.

8. Artikulua - Baliokidetasunaren printzipioa

      Tasek zergagai duten zerbitzu edo jardueren kostuari erantzutera joko dute.

9. Artikulua - Ekonomi ahalmenaren printzipioa

      Tasak jartzerakoan, baldin eta tributuaren ezaugarriek aukera ematen badute, kontuan hartu beharko da zer-nolako ekonomi ahalmena duten tasok ordaindu behar dituzten pertsonek.

10. Artikulua - Itzulketa

      Subjektu pasiboak errurik izan gabe, gauzatzen ez bada tasen zergagaia, tasok itzuli egingo dira.

III ATALA

TASAREN FUNTSEZKO OSAGAIAK

11. Artikulua - Zergagaia

      Tasak jarri ahal izango dira, hain zuzen ere, jabetza publikoa nork beretzat erabiltzen duenean edo aprobetxamendu bereziren bat ematen zaionean, edo zerbitzu edo jarduerak zuzenbide publikoko erregimenpean eskaini edo egiten direnean, hala nola:

a)   Administrazioko edonolako lizentzia, ontzat emate, matrikula edo baimen izapidatu edo emateagatik.

b)   Doakionak eskatutako egiaztagiri edo agiriak emateagatik.

c)   Liburuak legezkotu eta zigilua jartzeagatik.

d)   Teknikari eta gaitasundunek zaindu, zuzendu, ikuskatu, ikertu, aztertu, txostenak egin, aholkuak eman, egiaztatu, arakatu edo bilatzeko lanak egiteagatik.

e)   Egitasmoak aztertu, egiaztatu, erkatu eta saioak eta homologazioak egiteagatik.

f)    Balorazioak eta prezio-neurketak egiteagatik.

g)   Erregistro ofizial eta publikoetan sarrera eman eta oharrak idazteagatik.

h)   Irakaskuntza-alorreko zerbitzuak eta horien osagarriak egiteagatik.

i)    Portu eta aireportuetako zerbitzuengatik.

j)    Osasun-arloko zerbitzuengatik.

k)   Norbanako zehatzen inguruko zerbitzu edo jarduerengatik; norbanako horiei datxezkien edo onura dakarkieten zerbitzu edo jarduerengatik, edo norbanako horiek zuzenean nahiz zeharka eragindako zerbitzu edo jarduera guztiengatik.

12. Artikulua - Lurraldetasuna

      Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak eta bere erakunde autonomiadunek egindako zerbitzu edo jarduera publikoengatiko tasei ezarriko zaie lege hau, zerbitzu eta jarduera horiek nonahi egiten direla ere.

13. Artikulua - Ordainkizuna

      1.-     Tasa honako hauetan sortuko da, zergagaia nolakoa den gorabeheran:

a)   Jabetza publikoa nork beretzat erabiltzeko emakida, baimen edo lagapen-tituluak edo jabetza horri aprobetxamendu bereziren bat emateko tituluak ematen direnean.

      Emakida edo kostu-bidezko erabilera-lagapena indarrean diren bitartean, tasa dagokion urteko urtarrilaren 1ean sortuko da.

b)   Zergagai diren zerbitzu edo jarduerak eskaini edo burutzen direnean.

      2.-     Hala ere, dena delako egintza inoren eskariz burutzen bada, aurretiaz ordaintzeko eska daiteke, eskaria aurkezten denean, hain zuzen.

      Administrazioak ez badu egintza burutzen eta arrazoia ezin bazaio subjektu pasiboari egotzi, tasa itzuli egin beharko da.

14. Artikulua - Subjektu pasiboa

      1.-     Honako hauek izango dira tasetako subjektu pasiboak: jabetza publikoa nork beretzat erabiltzen duenean edo jabetza horri erabilera bereziren bat ematen zaionean onuradun gertatzen diren pertsona fisikoak edo juridikoak, edo tasetako zergagaiak diren zerbitzu edo jarduera publikoen eragina edo onura jaso dutenak. Eragin edo onura hori zuzenean edo ondasunen mailan jaso daiteke.

      2.-     Hala gertatuz gero, honako hauek ere joko dira tasetako subjektu pasibotzat: banatu gabeko oinordekotza, ondasun-erkidegoak eta nortasun juridikorik izan ez arren tasaren gai izan daitezkeen ekonomia-batasun nahiz ondare bakunak diren bestelako entitateak.

      3.-     Tasa bakoitzaren berariazko legeak ordezko zergapekoak ezarri ahal izango ditu subjektu pasiboaren izaerarekin, betiere, zergagaiaren nolakoaren ondorioz hori komenigarri gertatuz gero.

      4.-     Zergagaian bi onuradun edo gehiagok esku hartzen badute, horiek bateango erantzukizuna izango dute, baldin eta tasa bakoitzaren arauek berariaz bestelakorik agintzen ez badute.

15. Artikulua - Erantzuleak

      1.-     Tasa bakoitzaren berariazko legeak jardunbideko beste interesatu batzuei zergagaiaren zenbatekoaren bateango nahiz ordezko erantzukizuna ezarri ahal izango die.

      2.-     Etxebizitza, nabe, lokal edo, oro har, eraikuntzen baliatzaile edo erabiltzaile direnen onerako zerbitzu edo jardueragatiko tasetan, eraikuntza horien jabeak izango dira ordezko erantzuleak.

16. Artikulua - Salbuespenak eta hobariak

      1.-     Lege honetan edo beste batzuetan bestelakorik agintzen ez den bitartean, Euskal Autonomia Erkidegoko Herri-Administrazioa, Estatua eta lurralde nahiz erakunde-mailako gainontzeko herri-erakundeak tasa horietatik salbuetsita egongo dira, betiere, tasa horiek elkarrekikotasuna badute.

      2.-     Lege batek agintzen badu, gainontzeko subjektu pasiboak, zergagaiaren edo beren izaeraren arabera, salbuetsita geratuko dira tasetatik, edo hobariak izango dituzte.

17. Artikulua - Tasaren zenbatekoaren osagaiak

      1.-     Jabetza publikoa nork beretzat erabiltzeagatik edo jabetza horri erabilera bereziren bat emateagatik ordaindu beharreko tasek muga bat eduki behar dute guztira, hau da, ezin dute merkatuan duten balioa edo erabilerari dagokion balioa gainditu.

      Meatze edo hidrokarburoetarako baimen edo emakiden kasuan, eskubidean aipatutako azalera hartuko da kontuan.

      2.-     Zerbitzu edo jarduerengatiko tasen zenbatekoak ezingo du, guztira, kasuan kasuko zerbitzu edo jardueraren benetako edo ustezko kostua gainditu, ez eta jasotako prestazioaren balioa ere.

      Zenbatekoa zehazteko, zuzeneko eta zeharkako kostuak hartuko dira kontuan, baina baita finantza-mailakoak edo ibilgetuen amortizazioei dagozkienak ere. Beharrezkoa denean, gainera, tasa sortzen duten zerbitzu edo jarduera mantendu edo behar bezala garatzeko behar diren kostuak ere kontuan hartu beharko dira. Hori guztia, edozein dela ere kostuak kargatuko zaizkion aurrekontua. Betiere, kontuan hartuko dira subjektu pasiboak egindako ekintza, jarduera edo zerbitzuetatik sortzen diren gizarte kostuak edo gizarte etekinak, hartara tasaren zenbatekoa beroriek gizarteari dakarkioten onuraren kontzeptuari hurreratzeko.

      3.-     Ordaindu beharreko tributua honakoa izan daiteke: xede horretarako berariaz jarritako jakineko hainbateko bat, zergagai-balioa duten zenbatezko osagaiei jar dakiekeen zerga-tasaren arabera ateratakoa, edo bi era horiek batera erabiliz jarritakoa.

      4.-     Jabetza publikoa nork beretzat erabiltzeagatik edo jabetza horri erabilera bereziren bat emateagatik nahikoa hondaturik edo kalteturik utzi badute, eta halako hondamen edo kalteak ez baziren kontuan hartu tasa bera zehazteko orduan, onuradunak ordaindu beharko ditu konponketa-lan guztiak, eta horrek ez du esan nahi dagokion tasa ordaindu behar ez duenik. Kalteak konponezinak badira, desegindako ondasunen balioa edo egindako kalteek balio dutena ordaindu beharko du.

II KAPITULUA

TASAK KUDEATU ETA KITATZEA

18. Artikulua - Kudeatu, ikuskatu eta kontu hartzea

      1.-     Zerbitzu edo jarduera tasa-sortzaileak egiten dituzten sailei eta erakunde autonomiadunei dagokie tasa bakoitzaren kudeaketa eta kitapena.

      2.-     Honako hauek dagozkio Ogasun eta Herri Administrazio Sailari: Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren tasak kudeatu, kitatu eta biltzeko zaintza eta kontrol-lanak egitea; tason finantza eta tributu-gaiak ikuskatzea; behartze-bidezko bilketa, eta fiskalizatze-lanak eta kontabilitate-kontrola.

19. Artikulua - Kitapena

      Baldin eta tasaren kitapena subjektu pasiboak berak egin beharra dakarren araudirik ez badago, bi bide daude tasaren kudeaketa abiarazteko: bata, administrazioak, ofizioz, tasa sortzen den uneantxe, kitapena jarriko du abian, eta, bestea, subjektu pasiboak, eskatzen den uneantxe, eskatuta. Nolanahi ere, kitapenean honakoek agertu beharko dute: kitapenaren zio den arau juridikoa; kitapenaren zergatia; zerga-oinarria eta, hala dagokionean, karga-tasa; kuota, zehatza nahiz aldakorra izan; subjektu pasiboa, eta ordainketa egiteko lekua, epea eta modua. Halaber, kitapenaren aurka jar daitezkeen errekurtsoek ere azaldu beharko dute, eta bertan zehaztu zein diren beren izaera, epeak eta ebazteko organo eskudunak. Tasa-kitatzailearen zuzeneko erantzukizunaren pean egingo da tasaren kudeaketa.

20. Artikulua - Nork bere kitapena

      Lege honetan zehaztutako kasuetan eta erregelamenduz zehaztutakoetan, tasetako subjektu pasiboek tributuak nork bere aldetik kitatzeko eragiketak egin beharko dituzte, bai eta dagokien zorra ordaindu ere.

21. Artikulua - Ordainketa

      1.-     Tasak, oro har, sortzen diren momentuan bertan ordaindu beharko dira, non eta dena delako tasaren berezko araudian ez den borondatezko eperik zehazten.

      2.-     Tasak honako era hauetakoren batean ordaindu beharko dira:

a)   Dirutan (legezko dirua izan behar du).

b)   Finantza-entitateetako zor-txartelen edo kreditu-txartelen bitartez.

c)   Finantza-entitateetako txeke edo taloien bitartez.

d)   Finantza-entitateetako transferentzia bidez.

e)   Posta-igorpenen bidez.

f)    Ogasun eta Herri Administrazio Sailaren baimena duen beste edozein merkataritza-agiriren bidez.

      3.-     Ez da onartuko tasak beste herri-administrazioren batek jaulkitako agiri tinbredunen edo ordainketa-agirien bidez ordaintzea.

22. Artikulua - Diru-bilketa

      1.-     Borondatezko ordaintze-aldia amaitu eta artean tributu-zorra ordaindu gabe dagoenean, derrigorrezko ordaintze-aldiari ekingo zaio.

      2.-     Hala ere, borondatezko ordaintze-aldiaz kanpo diru-sarrerarik egiten bada, dagozkion berandutze-korrituak ordaindu beharko dira.

      Berandutzeagatik ordaindu beharreko korrituak eskatuko dira, era berean, egintzaren exekuzioa bertan behera uzten denetan eta edozein motatako gerorapen, zatiketa edo luzapenetan.

      3.-     Baldin eta nork bere aldetik kitatu beharreko tasak epetik kanpo ordaintzen badira aurretiazko errekerimendurik gabe, ez da zigorrik izango; errekerimendua izanez gero, berriz, zigorra ezarriko da. Dena dela, ordaindu beharreko kopuruei honako gainordaina gehituko zaie:

a)   Tasa borondatez ordaintzeko epea amaitu eta hurrengo hiru hilabeteetan egiten bada diru-sarrera, % 5 gehiago ordaindu beharko da, eta ez da berandutze-korriturik ordaindu beharko.

b)   Tasa borondatez ordaintzeko epea amaitu eta hurrengo lau eta hamabigarren hilabeteen bitartean egiten bada diru-sarrera, % 5 gehiago ordaindu beharko da, bai eta berandutze-korrituak ere.

c)   Tasa borondatez ordaintzeko epea amaitu eta urtebetera egiten bada diru-sarrera, % 10 gehiago ordaindu beharko da, bai eta berandutze-korrituak ere.

      Tasa ordaindu behar dutenek ez badute diru-sarrera egiten nork bere aldetik egin beharreko kitapena epez kanpo aurkeztearekin batera, idatz-zati honetan zehaztutako gainordainekin batera behartze-bideari dagokion gainordaina ere eska dakieke.

      4.-     Gainordain eta baldintza horiek berak erabiliko dira epez kanpo baina aurretiazko errekerimendurik gabe aurkeztutako aitorpenen kitapenen kasuan ere.

23. Artikulua - Geroratzea eta zatitzea

      Bilketarako araudiak zehaztutako kasuetan eta moduan, Ogasun eta Herri Administrazio Sailak tasa zatika edo geroago ordaintzen uzteko aukera ere badu, baldin eta subjektu pasiboak berak eskatzen badio, momentu horretan garaiz ordaintzeko diru-arazoak dituela-eta.

      Geroago ordaintzeko utzitako zorrek benetan ordainduko dituzten bermea eduki behar dute, bilketarako araudian zehaztutako moduan. Berme hori ez da beharrezkoa izango honako kasu hauetan:

a)   Zorra 50.000 pezeta baino txikiagoa bada.

b)   Zordunak nahikoa ondasunik ez baldin badu zorra ordainduko duela bermatzeko, eta haren ondasunak egikarituz gero kalte nabarmenak eragiten badira dena delako ekonomi jardueraren produkzio-ahalmenean eta lanpostu-kopuruan, edo oso kaltegarri bada Euskal Autonomia Erkidegoko Herri-Administrazioaren interesetarako.

c)   Zorduna zuzenbide publikoaren menpeko herri-administrazio edo beste erakunderen bat bada.

24. Artikulua - Diru-izendapena eta bermea

      Tasaren bidezkotasunari edo zenbatekoari buruz bat ez etortzea gertatuz gero, tasak izendatzen duen zenbatekoa Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren Diruzaintza Nagusiaren izenean jartzeak edo horren bermea uzteak ordaindu izanaren indarra izango du. Ordaindu behar duenak egiaztatzen ez badu dagokion errekurtsoa legezko epearen barruan jarri duela, fidantza gisa utzitako diru-zenbatekoak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren Diruzaintza Nagusian sartuko dira behin betiko.

25. Artikulua - Preskripzioa

      1.-     Tasengatiko eskubide eta egintza hauek bost urteren buruan indargabetuko dira:

a)   Administrazioak, kitapenaren bidez, tasagatiko tributu-zorra zehazteko eskubidea.

b)   Egindako kitapenaren ondoriozko zorra ordainarazteko ekintza.

c)   Tributu-arloko zigorrak jartzeko ekintza.

d)   Egin behar ez ziren diru-sarrerak itzultzeko eskubidea.

      2.-     Aurreko idatz-zatiko a) kasuan esandakoa gertatuz gero, aitorpen-adierazpena aurkezteko arauzko epea bukatzen den egunetik hasita kontatuko da preskribitzeko epea; b) zatikoa gertatutakoan, berriz, borondatezko ordaintze-aldia bukatzen den egunetik; c) kasuan, horren gai den arau-haustea egin zen egunetik, eta d) kasuan, beharrik gabe egindako diru-sarrera egin den egunetik aurrera.

      3.-     Hona hemen preskribitzeko epeak eteteko arrazoiak:

a)   Edozein administrazio-ekintza, baldin eta ekintza subjektu pasiboak jakinda egiten bada, eta sortutako tasa aitortzeko, ordaintzeko, ikuskatzeko, bermatzeko, egiaztatzeko, kitatzeko eta biltzeko bada.

b)   Edonolako erreklamazio edo errekurtso jartzea.

c)   Subjektu pasiboak zorra ordaintzeko edo kitatzeko edozein ekintza egitea.

      4.-     Preskribitzea ofizioz egingo da, doakionak eskatu beharrik gabe.

26. Artikulua - Barkamena

      Tasagatiko tributu-zorra ezingo da legez baino barkatu, lege horrek zehazten dituen neurri eta baldintzekin.

27. Artikulua - Zorraren behin-behineko ezabatzea

      Subjektu pasiboaren eta gainontzeko erantzuleen ordaintze-gaitasunik ez izateagatik derrigorrezko kentze-jardunbideetatik kobratu ezin diren zorrak behin-behingoz ezabatuta gelditzen direla joko da, baldin eta preskribitzeko epearen barruan berriz indarrean jartzen ez badira.

28. Artikulua - Erreklamazioak eta errekurtsoak

      1.-     Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak, ofizioz edo doakionak eskatuta, gauzekiko eta gertakariekiko okerrak eta kitapenetan agertzen diren aritmetikazkoak zuzenduko ditu, betiere, zuzenketaren gai den egintza gertatu zen egunetik bost urteko epearen barruan aurkitu badira okerrok.

      2.-     Tasak kudeatzeko egintzen aurka, aurretiazko eta aukerazko birrabiatze-errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio tasa kudeatzen duen organoari.

      3.-     Birrabiatze-errekurtsoaren edo, hori jarri ezean, kudeaketa-egintzen aurka, erreklamazioa aurkeztu ahal izango da Euskadiko Ekonomia Arduralaritzako Epaitegian, betiere epaitegia arautzen duten xedapenekin bat.

      4.-     Kitapenetatik ateratako zenbatekoak eskatu egin ahal izango zaizkie zergapekoei, nahiz eta kitapen-egintzaren aurka erreklamazioa edo errekurtsoa jarrita izan.

      Hala ere, errekurtsoa ebazteko organo eskudunak, doakionak eskatuta, hori geldiaraztea erabaki ahal izango du, baldin eta doakionak errekurtsoa jartzean ordainketa legez aginduta dagoen moduan bermatzen badu.

      5.-     Ekonomiako administrazio-erreklamazioa ebazten denean, administrazio-bidea amaituko da, eta aukeran izango da administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztea.

29. Artikulua - Zigor-erregimena

      Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko tasen inguruko arau-hauste eta zigorren kasuan, lege honetan edo tasa bakoitzaren legean jartzen duena bete beharko da, eta halako legerik ez badago, tributuen arloko arau-hauste eta zigorren erregimen orokorra zehazten duen araudia bete beharko da.

30. Artikulua - Nortasuna egiaztatzea

      Tasei buruzko edonolako agirietan, tasak kudeatzen dituen organoaren edo erakunde autonomiadunaren izena jaso beharko da; tasa, berriz, lege honetan eta gero tasa sortarazteko berariazkoan duen izenaz izendatuko da.

II TITULUA

EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO HERRI-ADMINISTRAZIOKO TASAK

I KAPITULUA

TASA OROKORRAK

I ATALA

00.01 TASA: EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ADMINISTRAZIO OROKORREKO ETA BERE ERAKUNDE AUTONOMIADUNETAKO LANGILEAK AUKERATZEKO DEIALDIETAN IZENA EMATEAGATIK

31. Artikulua - Zergagaia

      Hona hemen zergagaia zein den: Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrera eta bere erakunde autonomiadunetara nor sartu aukeratzeko probetan, administrazioak proba horiek egin ahal izateko beharrezko zerbitzuak egitea. Hona hemen zerbitzu horiek:

      1.-     Interesatuari deialdian parte hartzeko eskabidea ematea (deialdi horiek Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak edo bere erakunde autonomiadunek egiten dituzte, langileak aukeratzeko).

      2.-     Interesatuen eskabideak jaso eta aztertzea.

32. Artikulua - Subjektu pasiboa

      Hona hemen zein diren tasa honetako subjektu pasiboak: Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak edo bere erakunde autonomiadunek langileak aukeratzeko egiten dituzten deialdietan parte hartzeko eskabideak eskuratzen dituztenak.

33. Artikulua - Ordainkizuna

      Tasa sortuko da eskabidea eskuratzen den edo aurkezten den momentuan, betiere, zergagaiaren gorabeheran.

34. Artikulua - Kuota

      Tasa honako tarifa honen arabera eskatuko da (pezetatan):

      1.-     Eskabidea egiteko inprimakiak erosteko: 100

      2.-     Eskabideak aurkezteko.

2.1.- A titulazio-taldea: 3.065

2.2.- B titulazio-taldea: 2.555

2.3.- C titulazio-taldea: 2.040

2.4.- D titulazio-taldea: 1.530

2.5.- E titulazio-taldea: 1.020

II ATALA

00.02 TASA: ADMINISTRAZIO-ZERBITZUENGATIK

35. Artikulua - Zergagaia

      1.-     Tasa honen zergagaia da Administrazio Orokorreko sailek eta erakunde autonomiadunek eskainitako honako zerbitzu hauek egitea:

a)      Benetako, sendetsitako eta jatorrizkoarekin egiaztatutako kopiak egitea.

b)      Liburuetako diligentziak egitea.

c)      Erregistro eta errolda ofizialetan izena ematea.

d)      Esku-emateak eta legezko gaitasunaren egiaztagiriak askiestea.

e)      Izenpeak legeztatzea.

      2.-     Lege honetan zehaztutako beste edozein tasa ordaindu behar bada, ez da honelako tasarik ordaindu beharko administrazio-zerbitzu horiengatik.

36. Artikulua - Subjektu pasiboa

      Tasa honen subjektu pasiboak pertsona fisiko nahiz juridikoak dira, hain zuzen ere, aurreko artikuluko 1. idatz-zatian zehaztutako zerbitzuak eskatu edo jasotzen dituztenak.

37. Artikulua - Ordainkizuna

      Tasa sortuko da zergagai diren zerbitzuak egiten diren unean bertan. Hala ere, eskabidea egiten den unean bertan eska daiteke tasa ordaintzea.

38. Artikulua - Kuota

      Tasa honako tarifa honen arabera eskatuko da (pezetatan):

      1.-     Benetako, sendetsitako eta jatorrizkoarekin egiaztatutako kopiak egiteagatik.

1.1.- Kopia bakoitzeko: 500

1.2.- Egiaztatu beharreko agiriari gehitutako orri bakoitzeko: 50

      2.-     Kontabilitate-liburuak, bilkura-aktak edo horretarako gai diren gainontzeko bideak egiteagatik, agiri bakoitzeko: 500

      3.-     Erregistro eta errolda ofizialetan sartzeagatik. Inskripzio bakoitzeko: 500

      4.-     Esku-emateak eta legezko gaitasunaren egiaztagiriak askiesteagatik. Agiri bakoitzeko: 500

      5.-     Izenpeak legeztatzeagatik. Legeztatutako izenpe bakoitzeko: 500

39. Artikulua - Salbuespenak

      Honako kasu hauetan ez da tasa hau ordaindu beharrik izango:

a)   Administrazioko langileek eskaturik, honelako ziurtagiriak egin behar direnean: lanpostuak berak dakartzan premiei erantzuteko edo Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga dela-eta ordainsariak egiaztatzeko.

b)   Euskal Autonomia Erkidegoak dirulaguntzak, emaitzak edo bekak ematen dituenean, partikularrek ez dute halako tasarik ordaindu beharko emateko zerbitzuagatik beragatik.

c)   Enkanteetako lehiatzaileek ere ez, kontratazio-espedienteekin zerikusia duten zerbitzuengatik.

d)   Enpresariek ere ez, Kontratisten Erregistro Ofizialak egindako zerbitzuengatik.

40. Artikulua - Tasa kitatzea

      Subjektu pasiboek, nork bere aldetik egindako kitapenen bidez, tributu-zorra zehaztu eta ordaindu beharko dute, eta arauetan finkatutako tokian, moduan eta epeetan aurkeztu beharko dituzte kitapenok.

III ATALA

00.03 TASA: LAN PUBLIKOAK ZUZENDU ETA IKUSKATZEKO TEKNIKARI-LANENGATIK

41. Artikulua - Zergagaia

      Tasa honen zergagaia da hirugarren batzuek, hitzarmen bidez, Euskal Autonomia Erkidegoko obrak zuzendu edo ikuskatzeko teknikari-lanak egitea.

42. Artikulua - Subjektu pasiboa

      Tasa honen subjektu pasiboak kontratistak dira, hain zuzen ere, aurreko artikuluan zehaztutako enkante, lehiaketa eta zuzeneko kontratazioen esleipena lortu dutenak.

43. Artikulua - Ordainkizuna

      Zerbitzua egiten den momentuan sortuko da, eta kitapena, berriz, egiaztapen bakoitzarekin batera egin beharko da.

      Borondatez ordaintzeko epearen barruan, tasa eskatu ahal izango da kitapena jakinarazi eta hurrengo hamabost egunetan.

44. Artikulua - Zerga-oinarria eta zerga-tasa

      Tasa honen zerga-oinarria kontratuaren prezioa da, BEZ sartu gabe, eta ziurtagiriak erabiltzen dira kontratuaren prezioa egiaztatzeko. Orobat, eta hala dagokionean, prezioak berraztertu eta lanak kitatu ondoren lortzen diren zenbateko gehigarriak ere zerga-oinarrian sartuko dira.

      Zerga-tasa %4koa izango da.

IV ATALA

00.04 TASA: EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO JABETZA PUBLIKOKO ONDASUNAK NORK BERETZAT ERABILTZEAGATIK EDO HORIEN APROBETXAMENDU BEREZIENGATIK

45. Artikulua - Zergagaia

      1.-     Tasa honen zergagaia da Euskal Autonomia Erkidegoko jabetza publikoko ondasunak nork beretzat erabiltzea edo aprobetxamendu bereziren bat egitea; erabilera edo aprobetxamendu horiek egiteko, Administrazio Orokorrak emakidak, baimenak edo kostu-bidezko lagapenak egiten ditu, betiere Euskadiren ondarea arautzen duen legearekin bat.

      2.-     Jabetza nork beretzat erabiltzea edo aprobetxamendu berezia ez dira tasa honi atxikita egongo, baldin eta lege honetan aurreikusitako beste edozein tasak kargatzen baditu erabilerok edo aprobetxamenduok.

46. Artikulua - Subjektu pasiboa

      Hona hemen zein diren tasa honen subjektu pasiboak: emakiden eta administrazio-baimenen titularrak, aurreko artikuluak zehaztutako kostu-bidezko lagapenen onuradunak, edo, bestela, aurrekoen ordez subrogatzen direnak.

47. Artikulua - Ordainkizuna

      Tasa sortuko da zergagaiaren tituluak ematen diren unean bertan.

      Emakida edo kostu-bidezko lagapena indarrean diren bitartean, tasa dagokion urteko urtarrilaren 1ean sortuko da.

48. Artikulua - Zerga-oinarria, zerga-tasa eta kuota

      1.-     Jabetza publikoko ondasunak nork beretzat erabiltzen dituenean emakiden eta kostu-bidezko lagapenen bidez, honela zehaztuko da urtean eskatu ahal izango den tasa: %5 ezarriko zaio Euskal Autonomia Erkidegoko ondasun eta eskubideen inbentario orokorraren arabera erabilitako ondasunen balio eguneratuari, eta emaitza bera izango da tasa; nolanahi ere, kontuan hartuko da zein den okupatutako azaleraren proportzioa eta higiezinaren zein aldetan dagoen kokatuta.

      Emakida edo kostu-bidezko lagapena eman den lehenengo urtean, eskatu ahal den tasaren zenbatekoa proportziozkoa izango da urte horretako iraunaldiarekiko; hortaz, aurreko lerroaldearen araberako zenbatekoari dagokion hainbanaketa ezarriko zaio. Emakida edo kostu-bidezko lagapena indarrean dauden azken urtean ere ezarriko da hainbanaketaren irizpide bera.

      2.-     Jabetza publikoko ondasunak baimenen bidez nork beretzat erabiltzen dituenean, hauxe izango da tasa: gune itxietan, 100 pezeta/m² eguneko edo egun-zatiko; gune irekietan, berriz, 50 pezeta/m² eguneko edo egun-zatiko.

      3.-     Jabetza publikoko ondasunen aprobetxamendu bereziak egiten direnean, honela zehaztuko da urtean eskatu ahal izango den tasa: %5 ezarriko zaio zerga-oinarriari, eta emaitza bera izango da tasa; tasak, bestalde, erreferentzia gisa hartuko du aprobetxamenduak dakarren erabilgarritasuna.

49. Artikulua - Salbuespenak

      Jabetza publikoko ondasunak nork beretzat erabiltzea edo aprobetxamendu bereziak egitea tasa honetatik salbuetsita egongo dira, baldin eta erabilerok edo aprobetxamenduok Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak emandako doako baimenen ondorioz egin badira.

50. Artikulua - Tasa kitatzea

      Emakidak edo kostu-bidezko lagapenak urtebeterako edo gehiagorako ematen direnean, tasa aurretiaz kitatu beharko da, hiruhilero; hain zuzen ere, urtarrilean, apirilean, uztailean eta urrian.

      Gainerako kasuetan, tasa sortzen den unean bertan kitatuko da.

II KAPITULUA

JAURLARITZAREN LEHENDAKARIORDETZAREN TASAK

I ATALA

01.01 TASA: EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIAREN ONDASUN ETA ZERBITZUENGATIK

51. Artikulua - Zergagaia

      Hona hemen tasaren zergagaia:

      1.-     Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkariaren paperezko aleak erostea.

      2.-     Testuak argitaratzea Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkariaren IV. sailean (Justizi Administrazioa) eta V. sailean (iragarkiak).

52. Artikulua - Subjektu pasiboa eta salbuespenak

      1.-     Tasa honen subjektu pasiboak pertsona fisikoak edo juridikoak dira, hain zuzen ere, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkariko ondasunak eta zerbitzuak eskatzen dituztenak.

      2.-     Aurrekoa horrela izanik ere, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko organoek administrazio-kontratuak izapidatzen dituztenean, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen badituzte jardunbideen lehiaketei buruzko xedapenak eta iragarkiak, Administrazio Orokorra bera izango da subjektu pasiboa.

      3.-     Lege honen 16. artikuluko 1. Idatz-zatian aurreikusitakoaren arabera, honako subjektu pasibo hauek izango dute tasa honen salbuespena:

a)   Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkariaren paperezko aleak erostean, banaketa ofiziala ezarrita duten erakundeek, betiere, zenbait irizpideren arabera, alegia, erakundearen garrantzia, zerbitzu publikoaren prestazio-hobekuntza edo erakunde hartzaileen argitalpenetako elkarrekikotasuna.

b)   Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkariaren IV. sailean (Justizi Administrazioa) eta V. sailean (iragarkiak) testuak argitaratzean:

1)   Euskal Autonomia Erkidego osorako erakundeek, non eta ez dituzten argitaratzen administrazio-kontratuen jardunbideen lehiaketei buruzko xedapenak eta iragarkiak.

2)   Justizi Administrazioko organoek: Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian derrigorrez argitaratu behar diren iragarki eta ediktuei dagokienez.

53. Artikulua - Ordainkizuna

      Tasa sortuko da zergagai diren ondasunak erosi edo zerbitzuak egiten diren unean bertan. Hala ere, eskabidea egiten den unean bertan eska daiteke tasa ordaintzea.

54. Artikulua - Kuota

      Tasa honako tarifa honen arabera eskatuko da (pezetatan):

      1.-     Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria (EHAA) paperean jasotzeko.

1.1.- Harpidetza.

-  Urtebetekoa: 35.735

-  Urtetik beherakoa, urtea amaitzeko falta den hilabete bakoitzeko: 2.980

1.2.- Zenbaki solteak, eguneko zenbaki bakoitzeko, zenbat faszikulu edo eranskinek osatzen duten kontuan hartu gabe: 205

      2.-     Agiriak argitaratzeko.

2.1.- Orokorra.

EHAAn inprimatutako lerro edo lerro-zati bakoitzeko: 410

(osorik inprimatutako orrialdea 60 lerrokotzat joko da)

2.2.- Euskal Autonomia Erkidegoko guztientzako erakundeen xedapenak eta administrazio-kontratuen lehiaketa-iragarkiak, martxoaren 1eko 390/1996 Errege-Dekretuaren VI. eranskinean ezarritako ereduekin bat etorriz eginda.

Iragarki bakoitzeko: 61.260

III KAPITULUA

JUSTIZI, EKONOMI, LAN ETA GIZARTE SEGURANTZA SAILAREN TASAK

I ATALA

02.01 TASA: ELKARTEEN ERREGISTROAK, FUNDAZIOEN ERREGISTROAK ETA LANBIDE TITULUDUNEN ERREGISTROAK EGINDAKO JARDUKETENGATIK

55. Artikulua - Zergagaia

      Honako hauek dira tasaren zergagai: indarrean dauden xedapenekin bat, Elkarteen Erregistroan, Fundazioen Erregistroan eta Lanbide Tituludunen Erregistroan gaitu edo izena eman behar duten egintza, gertakari eta dokumentuen inskripzioa, egiaztapena eta konpultsa, eta liburu-habilitazioa.

56. Artikulua - Subjektu pasiboa

      Tasa honen subjektu pasiboak pertsona fisikoak edo juridikoak dira, hain zuzen ere, aurreko artikuluan aipatutako zerbitzuetako bat eskatzen dutenak.

57. Artikulua - Ordainkizuna

      Tasa sortuko da zergagai diren administrazio-zerbitzuak egiten diren unean bertan. Hala ere, eskabidea egiten den unean bertan eska daiteke tasa ordaintzea.

58. Artikulua - Kuota

      Tasa honako tarifa honen arabera eskatuko da (pezetatan):

      1.-     Elkarteen Erregistroa.

1.1.- Eraketa sartzeagatik: 575

1.2.- Herriaren onurako adierazpena sartzeagatik: 1.155

1.3.- Bestelakoak sartzeagatik. Bakoitzeko: 450

1.4.- Egiaztapen edo konpultsa bakoitzeko: 430

1.5.- Liburu-habilitazio bakoitzeko: 430

      2.-     Fundazioen Erregistroa.

2.1.- Eraketa sartzeagatik: 6.285

2.2.- Estatutuen aldaketa bakoitza, baterakuntza edo deuseztapena sartzeagatik: 5.240

2.3.- Bestelakoak sartzeagatik. Bakoitzeko: 2.620

2.4.- Egiaztapen edo konpultsa bakoitzeko: 1.045

2.5.- Liburu-habilitazio bakoitzeko: 630

      3.-     Lanbide Tituludunen Erregistroa.

3.1.- Eraketa, aldaketa edo deuseztapena sartzeagatik: 5.000

3.2.- Bestelakoak sartzeagatik. Bakoitzeko: 2.500

3.3.- Egiaztapen edo konpultsa bakoitzeko: 1.000

59. Artikulua - Tasa kitatzea

      Subjektu pasiboek, nork bere aldetik egindako kitapenen bidez, tributu-zorra zehaztu eta ordaindu beharko dute, eta arauetan finkatutako tokian, moduan eta epeetan aurkeztu beharko dituzte kitapenok.

IV KAPITULUA

HERRIZAINGO SAILAREN TASAK

I ATALA

03.01 TASA: BIDEZAINGOKO JARDUERA ETA ZERBITZUENGATIK

60. Artikulua - Zergagaia

      Tasa honen zergagaia da Bidezaingo eta Ibilgailuen Zuzendaritzak jarduerak edo zerbitzuak egitea. Hona hemen jarduerok edo zerbitzuok:

a)   Norbanakoen gidari-eskolak.

b)   Bide publikotik ibilgailuak kentzeko zerbitzua.

c)   Ibilgailuen gordailu-zerbitzua.

d)   Bidezaingoko askotariko zerbitzuak.

61. Artikulua - Subjektu pasiboa

      Tasa honen subjektu pasiboak pertsona fisikoak edo juridikoak dira, hain zuzen ere, zergagai diren administrazio-jarduerak edo zerbitzuak eskatu edo jasotzen dituztenak.

62. Artikulua - Ordainkizuna

      Tasa sortuko da zergagai diren administrazio-zerbitzuak egiten diren unean bertan. Hala ere, eskabidea egiten den unean bertan eska daiteke tasa ordaintzea.

63. Artikulua - Kuota

      Tasa honako tarifa honen arabera eskatuko da (pezetatan):

      1.-  Norbanakoen gidari-eskolak.

1.1.- Norbanakoen gidari-eskolak edo eskola horien sailak irekitzeko baimena ematea: 37.220

1.2.- Norbanakoen gidari-eskolen gauzazko edo gizakizko osagaiak aldatzeagatik baimena ematea.

1.2.1.- Ikuskapenik gabe: 3.695

1.2.2.- Ikuspenarekin: 11.365

1.3.- Norbanakoen gidari-eskoletako zuzendari eta irakasleentzako gaitasun-agiriak eta Herrizaingo Sailak eman beharreko beste agiriak ematea, bai eta horietako berriak egitea ere: 9.135

1.4.- Bideko prestakuntzako irakaslearen gaitasun-agiria lortzeko prestakuntza-kurtsoak.

1.4.1.-  Izen-ematea: 1.375

1.4.2.-  Urrutiko hezkuntza-aldiak: 6.890

1.4.3.-  Ikastegiko aldia: 20.690

1.5.- Norbanakoen gidari-eskoletako irakaslearen gaitasun-agiria lortzeko prestakuntza-kurtsoak.

1.5.1.-  Izen-ematea: 1.375

1.5.2.-  Ikastegiko aldia: 20.690

      2.-  Askotariko zerbitzuak.

2.1.- Espedienteetan edozein eratako oharrak jartzea, xehetasunak, egiaztagiriak, erkaketak eta agirien sailkaketak egitea: 490

2.2.- Erregelamenduko manuaren indarrez egindako ikuskapenak: 9.135

2.3.- Edozein eratako xaflak zigilatzea: 490

2.4.- Galdu, ondatu edo berritu izanagatik emandako onespen eta baimen berriak edo horietan egindako aldaketa guztiak: 1.970

2.5.- Administrazioak eskuratutako xaflak erabiltzea: 925

2.6.- Bidezaingo eta Ibilgailuen Zuzendaritzak emandako bestelako lizentzia eta baimenak: 925

2.7.- Kirol-probetarako baimena: 1.970

2.8.- Garraio berezietarako baimena: 1.970

2.9.- Garraiaketa berezietan laguntza ematea. Kilometro bakoitzeko: 40

      3.-  Bide publikotik ibilgailuak kentzeko zerbitzua.

3.1.- Bizikletak, motorbizikletak: 2.620

3.2.- Motorrak, motorgurdiak eta antzeko ibilgailuak: 3.915

3.3.- Automobilak, kotxeak, kamionetak, furgoiak etab., gehienez, 1.000 kg-ko tararekin: 7.835

3.4.- Kamioiak, traktoreak, atoiak, erdi-atoiak, kamionetak, furgonetak eta 1.000 kg-tik gorako bestelako ibilgailuak: 11.740

      4.-  Ibilgailuen gordailu-zerbitzua, sartzen den eguneko 12:00etatik hirugarren egunera arte. Eguneko:

4.1.- Bizikletak, motorbizikletak: 290

4.2.- Motorrak, motorgurdiak eta antzeko ibilgailuak: 450

4.3.- Automobilak, kotxeak, kamionetak, furgoiak etab., gehienez, 1.000 kg-ko tararekin: 925

4.4.- Kamioiak, traktoreak, atoiak, erdi-atoiak, kamionetak, furgonetak eta 1.000 kg-tik gorako bestelako ibilgailuak: 1.970

      5.-  Ibilgailuen gordailu-zerbitzua laugarren egunetik aurrera. Eguneko:

5.1.- Bizikletak, motorbizikletak: 575

5.2.- Motorrak, motorgurdiak eta antzeko ibilgailuak: 925

5.3.- Automobilak, kotxeak, kamionetak, furgoiak etab., gehienez, 1.000 kg-ko tararekin: 1.835

5.4.- Kamioiak, traktoreak, atoiak, erdi-atoiak, kamionetak, furgonetak eta 1.000 kg-tik gorako bestelako ibilgailuak: 3.915

II ATALA

03.02 TASA: JOKO-BAIMENENGATIK

64. Artikulua - Zergagaia

      Tasa honen zergagaia da honako zerbitzu hauek egitea:

      1.-     Joko-tresnei balioa emateko proba teknikoak.

      2.-     Jolaserako eta zori-jokoetako makina-ereduen erregistroan izena ematea.

      3.-     Joko-enpresen erregistroan izena ematea.

      4.-     Agiri profesionalak ematea edo berritzea.

      5.-     Jolaserako eta zori-jokoetako makinen arloko administrazio-baimena.

      6.-     Makina horien enpresa operadorea izateko eta horietan aldaketak egiteko baimena.

      7.-     Joko-aretoak edo jolas-aretoak ustiatzeko administrazio-baimena.

      8.-     Bingoko aretoak jarri eta irekitzeko eta horietan aldaketak egiteko administrazio-baimena.

      9.-     Areto horiek kudeatzeko joko-enpresa izateko eta areto horietan aldaketak egiteko administrazio-baimena.

      10.-  Joko-kasinoak jarri eta irekitzeko eta horietan aldaketak egiteko baimena.

      11.-  Beste joko-enpresen edo lokalen baimena jokook egiteko, baldin eta jokoak Euskal Autonomia Erkidegoko Jokoen Katalogoan sartuta badaude.

      12.-  Erregelamendu bidez eskatutako liburuak bideratzea.

      13.-  Jartzeko baimenen eskabideak.

65. Artikulua - Subjektu pasiboa

      Tasa honen subjektu pasiboak pertsona fisikoak edo juridikoak dira, hain zuzen ere, zergagai diren zerbitzuak jasotzen dituztenak.

66. Artikulua - Ordainkizuna

      Tasa sortuko da zergagai diren administrazio-zerbitzuak egiten diren unean bertan. Hala ere, eskabidea egiten den unean bertan eska daiteke tasa ordaintzea.

67. Artikulua - Kuota

      Tasa honako tarifa honen arabera eskatuko da (pezetatan):

      1.-  Joko-tresnei balioa emateko proba teknikoak.

1.1.- Joko-erruletentzako gurpilak: 50.000

1.2.- Kasinoetarako joko-mahaiak: 50.000

1.3.- Kasinoetarako kartak, fitxak eta jokorako bestelako gaiak: 50.000

1.4.- Bingo-jokoko bolak ateratzeko makina automatikoak: 50.000

1.5.- Bingo-jokoko bolak eskuz ateratzeko makinak edo makina erdiautomatikoak: 50.000

1.6.- Joko-makinak edo joko-makinen programak.

1.6.1.- "A" motako edo jolaserako makinak. Ordu bakoitzeko: 6.500

1.6.2.- "B" motako edo jolaserako saridun makinak. Ordu bakoitzeko: 6.500

1.6.3.- "C" motako edo zori-jokoetarako makinak. Ordu bakoitzeko: 6.500

1.6.4.- Jokoan laguntzeko makinak. Ordu bakoitzeko: 6.500

1.7.- Bingo-jokorako informatika-sistemak: 50.000

1.8.- Joko-makinen arteko lotura. Makina bakoitzeko: 15.000

1.9.- Joko-tresna edo -sistemen bestelako homologazioak: 45.000

      2.-  Ereduen erregistroan sartzea.

2.1.-  "A" motako edo jolaserako makinak: 10.000

2.2.-  "B" motako edo jolaserako saridun makinak: 15.000

2.3.-  "C" motako edo zori-jokoetarako makinak: 20.000

2.4.-  Jokoan laguntzeko makinak: 10.000

2.5.-  Bestelako joko-makinak: 10.000

      3.-  Joko-enpresen erregistroan sartzea.

3.1.-  Jolaserako eta zori-jokoetarako makinen enpresa operadoreak: 25.000

3.2.-  Joko-kasinoak kudeatzen dituzten enpresak: 75.000

3.3.-  Bingo-jokoa kudeatzen duten enpresak: 50.000

3.4.-  Jokorako tresnak egiten dituzten enpresak: 25.000

3.5.-  Jokorako gaiak edo makinak banatzen, beren onean zaintzen edo edukitzen dituzten enpresak: 25.000

3.6.-  Boletoak ustiatzen dituzten enpresak: 50.000

3.7.-  Apustuak ustiatzen dituzten enpresak: 50.000

3.8.-  Jolaserako eta jokorako aretoak dituzten enpresak: 25.000

3.9.-  Izen-ematea berritzea ebazpena dakartenean: inskripzioaren tarifaren %50a.

3.10. Bestelako joko-enpresak: 50.000

      4.-  Agiri profesionalak ematea edo berritzea.

4.1.- Joko-kasinoetakoak: 4.000

4.2.- Bingo-aretoetakoak: 2.000

4.3.- Beste ekintzetarakoak: 2.000

      5.-  Baimenak.

5.1.-  Joko-kasinoetakoak: 250.000

5.2.-  Bingo-aretoetakoak: 125.000

5.3.-  Jolaserako edo jokorako aretoetakoak: 60.000

5.4.-  Joko-Katalogoan jasotako beste joko batzuk burutzeko berariazko beste lekuak: 60.000

5.5.-  Zozketa, tonbola eta zorizko konbinazioetakoak: 16.950

5.6.-  "A" motako edo jolaserako makinak lehenengoz jartzea: 2.250

5.7.-  "B" motako edo jolaserako saridun makinak lehenengoz jartzea: 5.650

5.8.-  "C" motako edo sari-jokoetarako makinak lehenengoz jartzea: 7.910

5.9.-  Bestelako joko-makinak lehenengoz jartzea: 2.250

5.10.-  Bingo, kasino eta beste joko-lekuetan publizitatea egitea: 10.000

5.11.-  Elkar lotutako bingo metatua: 10.000

5.12.-  Joko-enpresetako akzioak eskuz aldatzea: 10.000

5.13.-  Jokoetarako lekuak jartzeko eta jarduten hasteko baimenak eskuz aldatzea: 20.000

5.14.-  Jokorako lekuen edukiera aldatzea: 10.000

      6.-  Baimenak berritzea edo horietan aldaketak egitea.

6.1.- Joko-kasinoetakoak: 85.000

6.2.- Bingo-aretoetakoak: 40.000

6.3.- Jolaserako eta jokorako aretoetakoak: 20.000

6.4.- Ebazpena eskatzen duten bestelako baimenak: 10.000

      7.-  Joko-makinei buruzko beste tramite batzuk.

7.1.- "A", "B" eta "C" motako makinak ustiatzeko baimenak eskuz aldatzea. Makina bakoitzeko: 1.700

7.2.- Ustiatzeko baimenen aldi baterako bajei alta ematea. Baimen bakoitzeko: 1.700

7.3.- Jokorako lekuetan edo "A", "B" eta "C" motako makinetan egindako aldaketak. Makina bakoitzeko: 1.700

7.4.- Jartzeko baimena: 2.500

7.5.- Ustiatzeko baimena ematea: 5.000

7.6.- Ustiatzeko baimenaren kopia: 5.000

7.7.- Jartzeko baimenaren kopia: 2.500

      8.-  Erregelamendu bidez eskatutako liburuak bideratzea eta agiriak jatorrizkoekin erkatuta egiaztatzea.

8.1.- Liburuak bideratzea. 100 orri arteko edo zati bakoitzeko: 2.500

8.2.- Agiriak jatorrizkoekin egiaztatzea. 100 orri arteko edo zati bakoitzeko: 2.500

      9.-  Jartzeko baimena.

9.1.-    Jartzeko baimen-inprimakia: 50

III ATALA

03.03 TASA: IKUSKIZUNENGATIK

68. Artikulua - Zergagaia

      Tasa honen zergagaia da honako zerbitzu hauek egitea:

      1.-     Ekintzak lokal itxietan egiteko baimena. Hona ekintzak: kirolak, jolasak, jaiak, dantzaldiak, musika-emanaldiak eta jaialdiak.

      2.-     Zezenketa-ikuskizunetarako baimena.

      3.-     Establezimenduetako jendearentzako ordutegia zabaltzeko baimena.

      4.-     Jendearentzako lokal eta establezimenduak ireki aurreko ikuskapenak.

      5.-     Sarrera-txartelen birsalmentarako baimena.

69. Artikulua - Subjektu pasiboa

      Tasa honen subjektu pasiboak pertsona fisikoak edo juridikoak dira, hain zuzen ere, zergagai diren zerbitzuak jasotzen dituztenak.

70. Artikulua - Ordainkizuna

      Tasa sortuko da zergagai diren baimenak edo ikuskaketak legezko egiten diren unean bertan. Hala ere, eskabidea egiten den unean bertan eska daiteke tasa ordaintzea.

71. Artikulua - Kuota

      Tasa honako tarifa honen arabera eskatuko da (pezetatan):

      1.-     Ikuskizun eta jolas-jardueretarako baimena.

1.1.- Ikuskizun eta jolas-jardueretarako baimena: 7.500

1.2.- Pirotekniazko lehergailuak jaurtikitzea: 7.500

      2.-     Zezenketa-ikuskizunetarako baimena.

2.1.- Zezenketa-ikuskizunak, orokorrean: 40.000

2.2.- Aspaldiko zezenketa-ikuskizunak: 7.500

      3.-     Ordutegiak eta ikuskapenak.

3.1.- Ordu gehiago ematea.

3.1.1.- Kasu eta egun berezietarako: 10.000

3.1.2.- Hiru hilabetetik gorako aldietarako: 25.000

3.2.- Doakionak eskatutako ikuskapenak: 50.000

      4.-     Sarrera-txartelen birsalmentarako baimena: 10.000

IV ATALA

03.04 TASA: SEGURTASUN PRIBATUAREN ARLOKO ZERBITZUAK ETA JARDUERAK EGITEAGATIK

72. Artikulua - Zergagaia

      Tasa honen zergagaia da Segurtasun Sailordetzak segurtasun-arloan hainbat zerbitzu eta jarduera egitea. Hona hemen zein diren:

      1.-     Euskal Autonomia Erkidegoko erregistroan segurtasun-enpresak baimendu eta izena ematea.

      2.-     Izen-ematean aldaketak sartzea.

      3.-     Segurtasun-enpresen ordezkaritzak irekitzeko baimena.

      4.-     Baimen bereziak honakoak egiteko: zaintza-zerbitzu armadunak, industrialdeetako eta urbanizazio isolatuetako zaintza-zerbitzuak eta giltza edo ibilgailu-zerbitzuak.

      5.-     Segurtasun-neurriak izan behar dituzten establezimenduei segurtasun-neurriak baimentzea, salbuestea eta barkatzea.

      6.-     Ziurtagiriak egitea.

73. Artikulua - Subjektu pasiboa

      Tasa honen subjektu pasiboak pertsona fisikoak edo juridikoak dira, hain zuzen ere, segurtasun pribatuaren arloko zerbitzuak eta administrazio-jarduerak eskatzen dituztenak, edo, administrazioak ofizioz jarduten duenean, zerbitzuon hartzaileak direnak.

74. Artikulua - Ordainkizuna

      Tasa sortuko da zergagai den zerbitzua edo administrazio-jarduketa egiten den unean bertan. Hala ere, aurretiazko eskabidea dagoen kasuetan, eskabidea egiten den unean bertan eskatuko da tasa ordaintzea; izan ere, ordaindu ezean, ez baita zerbitzua edo administrazio-jarduketa egingo.

      Tasaren zergagai den zerbitzua edo administrazio-jarduketa Administrazioak berak ofizioz egiten duen kasuetan, begiz jotako zenbatekoa ordaintzea eska daiteke, geroago egingo den kitapenaren kontura.

75. Artikulua - Kuota

      Tasa honako tarifa honen arabera eskatuko da (pezetatan):

      1.-     Segurtasun-enpresei baimena ematea eta horiek sartzea: 49.775

      2.-     Erregistroko idazpenean honako hauek aldatzea: enpresaren helbidea, jardueraren lurralde-esparrua, ekintza-kopurua, bai eta tokialdaketak eta administrazioko langileek egindako txostenak ere: 34.970

      3.-     Erregistroko idazpenean honako hauek aldatzea: enpresaren kapitala, akzio edo partizipazioen jabetza, estatutuak eta administrazio- edo zuzendaritza-organoetako kideak: 15.060

      4.-     Segurtasun-enpresen ordezkaritzak irekitzeko baimena: 18.890

      5.-     Honako zerbitzu hauek emateko baimenak: armekin zaintzea, industrialdeetan eta isolatutako urbanizazioetan zaintzea eta giltzak edo ibilgailuak zaintzea: 28.080.

      6.-     Segurtasun-neurriak izan behar dituzten establezimenduei segurtasun-neurriak baimentzea, salbuestea eta barkatzea, eta, orokorrean, Administrazioko langileak lekuz aldatzea eta langile horiek txostena egitea eskatzen duten bestelako baimenak: 28.080

      7.-     Ziurtagirirak egiteagatik: 3.065

V KAPITULUA

INDUSTRI, NEKAZARITZA ETA ARRANTZA SAILAREN TASAK

I ATALA

04.01 TASA: INDUSTRIA, ENERGIA ETA MEATEGIEN ARLOKO ZERBITZU KOMUNENGATIK

76. Artikulua - Zergagaia

      Tasa honen zergagaia da industria, energia eta meategien arloko hainbat zerbitzu komun egitea, bai ofizioz, bai interesatuek eskatuta. Hona hemen zein diren zerbitzuok:

      1.-     Lanbide-egiaztagiriak eta enpresa baimenduaren ziurtagiriak.

      2.-     Jabetza kentzeko prozedurak.

      3.-     Abian jartzeko, administrazioaren baimena edo emakida eskatzen duten ekintzak.

      4.-     Administrazio-baimena eskatzen ez duten ekintza eta instalazioak, industri segurtasunaren erregelamenduen menpekoak direnak.

      5.-     Enpresa eta profesionalei industri kalitate eta segurtasunaren arloko kontu-ikuskaritzak egitea.

      6.-     Ikuskapenak eta egiaztapenak.

      7.-     Ikuskapenik eskatzen ez duten ziurtagiriak ematea eta industri, energi, meategi eta industri segurtasunaren arloko beste administrazio-erregistroetan sartzea, kapitulu honen beste tarifetan jaso ez direnak.

77. Artikulua - Subjektu pasiboa

      Tasa honen subjektu pasiboak pertsona fisikoak edo juridikoak dira, hain zuzen ere, zergagai diren zerbitzuak jasotzen dituztenak.

78. Artikulua - Ordainkizuna

      Tasa sortuko da zergagai diren zerbitzuak egiten diren unean bertan. Hala ere, eskabidea egin edo espedientea hasten den unean bertan eska daiteke tasa ordaintzea.

79. Artikulua - Zerga-oinarria eta kuota

      Tasa honako tarifa honen arabera eskatuko da (pezetatan):

      1.-     Oinarrizko tarifa.

      Oinarrizko tarifa ezartzen da, eta aplikatuko zaie makineria, tresneria, instalazio eta abarren aurrekontuaren araberako tasa duten zerbitzu guztiei. Tarifa honek zenbait koefiziente zuzentzaile sartzen ditu, zerbitzuak kostuaren arabera bereizteko.

10.000.000 pezetaraino: 5.000

1.000.000 pezeta bakoitzeko: 500

Gehienez 100.000

      2.-     Lanbide-egiaztagiriak eta enpresa baimenduaren ziurtagiriak.

2.1.- Azterketa-eskubideak: 2.000

2.2.- Agiria ematea eta berritzea, enpresa-ziurtagiriak edo Enpresa-Sailkapenaren Agiria (D.C.E.): 1.300

      3.-     Jabetza kentzeko prozedura.

      Desjabetzea eskatzen duen administrazio-tramitazioa: 25.000

      4.-     Indarrean jartzeko, administrazioaren baimena edo emakida eskatzen duten ekintzak.

4.1.- Administrazio-emakidak: 30.000

4.2.- Administrazio-baimenak eta instalazioak indarrean jartzea.

         Administrazio-baimen bakoitzeko: oinarrizko tarifaren %150a, eta, gehienez, 100.000 pezeta.

      5.-     Administrazio-baimena eskatzen ez duten industri segurtasunaren erregelamenduen menpeko ekintza eta instalazioak, beste epigrafeetan jaso ez direnak.

5.1.- Indarrean jartzeko, proiekturik (boletina, dokumentazio teknikoa, instalazioa administrazio-erregistroetan sartzea, instalatzaile edo ikuskatzailetzaren ziurtagiria) eskatzen ez duten instalazioak: 1.500

5.2.- Proiektua eskatzen duten instalazioak: Oinarrizko tarifaren %100a, eta, gehienez, 100.000 pezeta.

      6.-     Enpresa eta profesionalei industri kalitate eta segurtasunaren arloko kontu-ikuskaritzak egitea: 20.000

      7.-     Ikuskapenak eta egiaztapenak.

7.1.- Probak, saiakuntzak, kontrasteak, jabetza-agiriak indarrean jartzeko ikuskapenak, produktu, aparatu, proiektu eta instalazioak alderatzea edo ofizioz nahiz alderdi baten eskariz egindako bestelako ikuskapenak, Industri, Nekazaritza eta Arrantza Sailaren tasa-tarifetan jasota ez daudenak, eta sail horren pertsonalak meategiak antolatzeko bideratutako administrazio-espedienteen, industriak abian jartzeko baimenen eta instalazio edo instalatzaileen ondoriozkoak ez badira: 9.500

      8.-     Ikuskapenik eskatzen ez duten ziurtagiriak ematea eta industri, energi, meategi eta industri segurtasunaren arloko beste administrazio-erregistroetan sartzea, kapitulu honen beste tarifetan jaso ez direnak: 1.000

II ATALA

04.02 TASA. INDUSTRI ZERBITZUENGATIK

80. Artikulua - Zergagaia

      Tasa honen zergagaia da ondoko zerbitzuak egitea:

      1.-     Industrien eta beren aldaketen erregistroa

      2.-     Metrologi kontrola

81. Artikulua - Subjektu pasiboa

      Tasa honen subjektu pasiboak pertsona fisikoak edo juridikoak dira, hain zuzen ere, zergagai diren zerbitzuak jasotzen dituztenak.

82. Artikulua - Ordainkizuna

      Tasa sortuko da zergagai diren zerbitzuak egiten diren unean bertan. Hala ere, eskabidea egin edo espedientea hasten den unean bertan eska daiteke tasa ordaintzea.

83. Artikulua - Zerga-oinarria eta kuota

      Tasa honako tarifa honen arabera eskatuko da (pezetatan):

      1.-     Industrien erregistroa.

1.1.- Industria berriak jartzea, industriak handitzea eta aldatzea: aurreko 79. artikuluan jasotako oinarrizko tarifaren %100a, izena emandako makinen balioaren gainean kalkulatuta.

1.2.- Jabetza-aldaketak eta industriak tokiz aldatzea: 2.000

         Industria berria jartzeko, handitzeko, aldatzeko, jabetza aldatzeko edo industriak tokiz aldatzeko proiektuak araudi bereziek eskatutako proiektuak edo dokumentazio teknikoa aurkeztea baldin badakar, dagokion tarifari aurreko 79. artikuluko oinarrizko tarifaren %100a gehituko zaio proiektua eskatzen duen instalazio bakoitzaren gainean, edo 1.500 pezeta boletina edo dokumentazio teknikoa besterik eskatzen ez dutenean, eta gehienez 100.000 pezeta Industri Erregistroan izen emateari edo industri segurtasunaren erregelamendua ezartzeari dagokion espediente bakoitzeko.

      2.-     Metrologia.

2.1.- Eredua onartzea:

Onarpenaren menpe gelditutako eredu bakoitzeko honako taula honetako dagokion tasa eskatuko da:

Jendearentzako salmenta-prezioa (pezetatan) | Tarifa (pezetatan)

Hutsetik 1.000ra | 25.000

1.001etik 50.000ra |25.000 + 1.000tik gorakoaren %200a

50.001etik 100.000ra | 123.000 + 50.000tik gorakoaren %150a

100.001etik 250.000ra | 198.000 + 100.000tik gorakoaren %100a

250.001etik 500.000ra |348.000 + 250.000tik gorakoaren %40a

500.001etik 1.000.000ra | 448.000 + 500.000tik gorakoaren %10a

1.000.001etik 5.000.000ra | 498.000 + 1.000.000tik gorakoaren %2a

5.000.001etik aurrera | 578.000 + 5.000.000tik gorakoaren %1a

Onartutako eredu bateko funtsezkoak ez diren aldaketak: ezarritako tarifaren %25a.

Burututako onarpenen luzapena: ezarritako tarifaren %10a.

2.2.- Neurketa-aparatuen hasierako egiaztapenak, eta konpondu edo aldatu ondoren.

Unitate bakoitza egiaztatzeagatik honako taula honetako dagokion tasa eskatuko da:

Jendearentzako salmenta-prezioa (pezetatan) | Tarifa (pezetatan)

Hutsetik 1.000ra | %5a jendearentzako salmenta-prezioaren gainetik

1.001etik 50.000ra |50 + 1.000tik gorakoaren %2a

50.001etik 100.000ra | 1.030 + 50.000tik gorakoaren %1a

100.001etik 250.000ra | 1.530 + 100.000tik gorakoaren %0,8a

250.001etik 500.000ra | 2.730 + 250.000tik gorakoaren %0,6a

500.001etik 1.000.000ra | 4.230 + 500.000tik gorakoaren %0,4a

1.000.001etik 5.000.000ra | 6.230 + 1.000.000tik gorakoaren %0,2a

5.000.001etik aurrera | 10.230 + 5.000.000tik gorakoaren %0,1a

Hasierako egiaztapena laginketa bidez egiten bada, tasaren zenbatekoa laginaren unitate-kopuruaren araberakoa izango da, 2.2 tarifa honen taula unitate bakoitzaren prezioari ezarriz kalkulatuta.

Hasierako egiaztapena tresnak jarri eta gero egiten bada, eta instalazio-baldintzak tresnen funtzionamenduari eragiteko modukoak badira, artikulu honetako 2.1 tarifaren arabera zehaztutako kopuruaren %25a eskatuko da.

2.3.- Aldizkako egiaztapena:

2.3.1.- Pisatzeko tresnen egiaztapena.

2.3.1.1.- Balantzak: 1.700

2.3.1.2.- Edukiera handiko haztailuak: 10.000

2.3.2.- Hornigailuen egiaztapena.

2.3.2.1.- Lehenengo kontagailuagatik: 5.200

2.3.2.2.- Gainontzeko kontagailu bakoitzagatik: 900

2.3.3.- Patinen kalibraketa.

2.3.3.1.- Lehenengo kalibraketagatik: 18.000

2.3.3.2.- Ondorengo egiaztapenengatik: 12.000

2.3.4.- Bestelako neurketa-tresnen egiaztapena.

2.3.4.1.- Banakokoak: 2.000

2.3.4.2.- Sailak.

2.3.4.2.1.-    Lehenengoagatik: 3.000

2.3.4.2.2.-    Gehiagokoa, bakoitzagatik: 100

Muga, bakoitzagatik: jendearentzako tresnaren salmenta-prezioaren %2a.

III ATALA

04.03 TASA: ENERGI ETA MEATEGI-ZERBITZUENGATIK

84. Artikulua - Zergagaia

      Tasaren zergagaia da:

      1.-     Administrazioak, ofizioz edo interesatuek eskatuta, energia ekoiztu, garraiatu eta banatzeko instalazioak jartzeko baimen-zerbitzuak egitea.

      2.-     Honako baimenak ematea: arakatzeko baimenak, ikertzeko baimenak eta meategiak nahiz meategien antolamenduarekin zerikusia duten gainerako zerbitzuak ustiatzeko emakidak; halaber, jabetza publikoko ondasunak nork beretzat erabiltzeko baimena, betiere Meatzaritza Bultzatzeari buruzko urtarrilaren 4ko 6/1977 Legean aurreikusitakoaren arabera.

85. Artikulua - Subjektu pasiboa

      Tasa honen subjektu pasiboak pertsona fisikoak edo juridikoak dira, hain zuzen ere, zergagai diren zerbitzuak jasotzen dituztenak, bai eta aurreko artikuluan aipatzen diren baimenen eta emakiden titularrak ere.

86. Artikulua - Ordainkizuna

      1.-     Tasa sortuko da, oro har, zergagai diren zerbitzuak egiten diren unean bertan. Hala ere, eskabidea egin edo espedientea hasten den unean bertan eska daiteke tasa ordaintzea.

      2.-     Baimen eta emakidei dagokien tasa sortuko da, oro har, emate-akordioak aipatzen duen eskubidea sortzen den egunean; emakida-hartzaileak egun horretantxe izenpetuko du emate-titulua jaso izanaren agiria.

      3.-     Ikertzeko baimenetan edo ustiatzeko emakidetan, eta horiek eman ziren urteaz geroztiko hurrengo urtekoetan, tasa urte bakoitzaren lehenengo egunean sortuko da, eta egun horretan diren baimen eta emakida guztiak horren pean geratuko dira.

      Baldin eta ikertzeko baimenak edo ustiatzeko baimenak urtarrilaren 1a baino geroago ematen badira, emate-urtean ordaindu beharreko tasa ez da osoa izango, dagokion proportziokoa baizik, hau da, emate-egunetik urte naturala amaitu arteko aldiari dagozkion kuoten zati proportzionala.

      Irizpide bera erabiliko da ikertzeko baimenei uko egin edo iraungitzen direnean; kasu horretan, ukoa onartu edo iraungitzea adierazten den egunean utziko zaio tasa ordaintzeari.

      4.-     Arakatzeko baimenetako tarifak, hurrengo artikuluan ezarritakoak, baimenak ematen diren urte osoari dagozkio; hortaz, baimenaren iraunaldia beste urte bat gehiago luzatzen bada, berriro ordaindu beharko da.

87. Artikulua - Zerga-oinarria eta kuota

      Tasa honako tarifa honen arabera eskatuko da (pezetatan):

      1.-     Energia.

1.1.- Emakidak, administrazio-baimenak, eta energia eta gai energetikoak sortzeko, garraiatzeko, banatzeko eta eraldatzeko instalazioak: aurreko 79. artikuluko 4. tarifa ezartzen da.

1.2.- Araudi teknikoaren menpeko instalazioak, administrazio-baimenik eskatzen ez dutenak.

1.2.1.- Indarrean jartzeko, proiekturik (boletina, dokumentazio teknikoa, instalazioa administrazio-erregistroetan sartzea, instalatzaile edo ikuskatzailetzaren ziurtagiria) eskatzen ez duten instalazioak: 1.500

1.2.2.- Proiektua eskatzen duten instalazioak: aurreko 79. artikuluko oinarrizko tarifaren %100a, eta, gehienez, 100.000 pezeta.

      2.-     Meatze-zerbitzuak.

2.1.- Meategien antolamendua.

2.1.1.- Arakatzeko baimena.

2.1.1.1.- Lehenengo 300 koadrikulengatik: 320.000

2.1.1.2.- Gehiagokoa, bakoitzagatik: 300

2.1.2.- Ikertzeko baimena.

2.1.2.1.- Lehenengo koadrikulagatik: 325.000

2.1.2.2.- Gehiagokoa, bakoitzagatik: 1.500

2.1.3.- Meategiak ustiatzeko emakidak.

2.1.3.1.-    Ikerketa-baimenen ondoriozkoak.

2.1.3.1.1.-    Lehenengo 50 koadrikulengatik: 320.000

2.1.3.1.2.-    Gehiagokoa, bakoitzagatik: 6.000

2.1.3.2.-    Ustiatzeko zuzeneko emakidak.

2.1.3.2.1.-    Lehenengo 50 koadrikulengatik: 465.000

2.1.3.2.2.-    Gehiagokoa, bakoitzagatik: 6.000

2.1.4.- Mugaketak, zedarritzeak eta planoak.

2.1.4.1.- Lehenengo 100 koadrikulengatik: 290.000

2.1.4.2.- Gehiagokoa, bakoitzagatik: 300

2.2.- Meategiekin zerikusia duten beste zerbitzu batzuk.

2.2.1.-  Industria berriak, lehenagoko industriak handitzea, aldatzea, tokiz aldatzea eta harrobien eta meategiekin lotutako gainontzeko industrien jabetzaaldaketak Industri Erregistroan sartzea: aurreko 83. artikuluko 1. tarifa ezartzen da.

2.2.2.-  Administrazio-baimenak: aurreko 79. artikuluko 4. tarifa ezartzen da.

2.2.3.-  Harrobi, instalazio, eginkizun eta meategiekin lotutako gainontzeko jarduerei buruzko ikuskapenak, egiaztapenak eta ziurtagiriak: aurreko 79. artikuluko 1.7 eta 1.8 tarifak ezartzen dira, kasuan kasukoa.

2.2.4.-  Meategietako ustiaketetan leherketak egiteko baimena ematea.

2.2.4.1.- 1.000 kg lehergai arte: 4.000

2.2.4.2.- Hortik gorakoa, 1.000 kg edo horren zati bakoitzagatik: 400

2.2.5.-  Meategietako lan-planen onarpena: aurreko 79. artikuluko oinarrizko tarifaren %50a, urteko ustiaketa-aurrekontuaren gainean ezarrita, eta, gehienez, 50.000 pezeta.

88. Artikulua - Eratorritako emakidak

      Ustiatzeko emakida ikertzeko baimenen batetik badator, kitapen osagarria egin beharko da, hain zuzen ere, emakidaren akordioak behin betikotasuna hartzen duenetik urte naturala amaitu artekoa, eta horri kenduko zaio eratorritako emakidaren sorburu den ikertzeko baimenaren aldi berberari dagokion tasa.

89. Artikulua - Ez ordaintzeagatiko iraungitzea

      Lege honetako 22. artikuluan xedatutakoa horrela izanik ere, eta alde batera utzita meatzaritzari buruzko indarreko legediaren arabera izan daitezkeen bestelako arrazoiak, borondatez ordaintzeko aldian tasa ordaintzen ez bada, eta bi hilabete igaro badira tributu-zorraren ordainketa gauzatu edo bermatu gabe, iraungitzat joko dira ustiatzeko emakidak, bai eta arakatzeko baimenak eta meategiak ikertzeko baimenak ere. Aipatutako iraungitze horretaz gain, bestelako zigorrak ere ezarri ahal izango dira, baldin eta arau-hauste eta zigorren erregimen orokorrak hala jasotzen badu.

IV ATALA

04.04 TASA: INDUSTRI SEGURTASUNEKO ZERBITZUENGATIK

90. Artikulua - Zergagaia

      Tasa honen zergagaia da hainbat segurtasun-zerbitzu egitea, ofizioz edo interesatuek eskatuta. Hona zerbitzuak: instalazio erradioaktiboak; kalefakzio, klimatizazio eta ur bero sanitarioko instalazioak; hozteko instalazioak; erregaiak eta produktu kimikoak biltzea; jasogailuak; sakapeko aparatuak; industri segurtasuneko erregelamendupeko ibilgailuak eta bestelakoak. Tasa honen zergagaia izateko, ezin da kapitulu honetako beste tasetan sartuta egon.

91. Artikulua - Subjektu pasiboa

      Tasa honen subjektu pasiboak pertsona fisikoak edo juridikoak dira, hain zuzen ere, zergagai diren zerbitzuak jasotzen dituztenak.

92. Artikulua - Ordainkizuna

      Tasa sortuko da zergagai diren zerbitzuak egiten diren unean bertan. Hala ere, eskabidea egin edo espedientea hasten den unean bertan eska daiteke tasa ordaintzea.

93. Artikulua - Zerga-oinarria eta kuota

      Tasa honako tarifa honen arabera eskatuko da (pezetatan):

      1.-     Sakapeko aparatuak.

1.1.- Fabrikazio-aktak.

1.1.1.- Banakakoak.

1.1.1.1.-    m3 artekoak: 1.000

1.1.1.2.-    m3-tik gorakoak: 3.000

1.1.2.- Patin edo aparatu-sailak.

1.1.2.1.-    50 litrotik beherakoak, bakoitzagatik: 10

1.1.2.2.-    50 litrotik 100 litro artekoak, bakoitzagatik: 20

1.1.2.3.-    100 litrotik gorakoak, bakoitzagatik: 200

Gutxienezko zenbatekoa sail bakoitzagatik: 200

      2.-     Ibilgailuak.

Ibilgailuen azterketa teknikoak eta dagozkien agiriak ematea.

2.1.- Matrikulak jartzeko, horietako berriak egiteko, eraberritzeko, garraiatzeko, salgai arriskutsu edo orokorrak garraiatzen dituzten ibilgailuetarako baimen bereziak emateko eta ikuskapen-lerrotik pasa behar duten beste guztiak: 3.500

2.2.- Taximetroak, takografoak eta ikuskapen-lerrotik pasa behar ez duten bestelako ikuskapenak: 1.500

2.3.- Ibilgailuen aldizkako ikuskapenak: 2.500

2.4.- Etxez etxeko ikuskapenak: epigrafe honetako aurreko tarifa bakoitzeko kuota biz biderkatuko da.

      3.-     Instalazio erradioaktiboak.

3.1.- X izpiko instalazioak erregistroan sartzea osasun-diagnostikoak egiteko: 1.500

3.2.- 2. eta 3. mailako instalazioak jartzeko baimena ematea: 2.000

      4.-     Industri segurtasunerako erregelamenduen menpeko jarduera eta instalazioak, administrazio-baimena behar ez dutenak eta beste epigrafeetan jaso ez direnak.

4.1.- Indarrean jartzeko, proiekturik (boletina, dokumentazio teknikoa, instalazioa administrazio-erregistroetan sartzea, instalatzaile edo ikuskatzailetzaren ziurtagiria) eskatzen ez duten instalazioak: 1.500

4.2.- Proiektua eskatzen duten instalazioak: aurreko 79. artikuluko oinarrizko tarifaren %100a, eta, gehienez, 100.000 pezeta.

V ATALA

04.05 TASA: NEKAZARITZA, BASOGINTZA ETA ABELAZKUNTZAKO INDUSTRIAK ANTOLATU ETA BABESTEAGATIK

94. Artikulua - Zergagaia

      Tasa honen zergagaia da, ofizioz edo interesatuek eskatuta, hainbat zerbitzu, lan eta azterketa egitea, hain zuzen ere, nekazaritza, basogintza, abelazkuntza eta elikagaien industriak antolatu eta babesteko. Hona jarduerok:

      1.-     Espedienteak eta baimenak izapidatzea: industria berriak jartzeko, lehendik dauden industriak handiagotu edo lekuz aldatzeko eta makineria aldatzeko.

      2.-     Industriaren titulartasuna edo baltzu-izena aldatzea.

      3.-     Jarduteko baimena.

      4.-     Ustezko klandestinitatean dauden industriak ikuskatu, egiaztatu, indarreko legedia betetzen duten kontrolatu eta, hala badagokio, legeztatzea.

95. Artikulua - Subjektu pasiboa

      Tasa honen subjektu pasiboak pertsona fisikoak edo juridikoak dira, hain zuzen ere, zergagai diren zerbitzuak jasotzen dituztenak.

96. Artikulua - Ordainkizuna

      Tasa sortuko da zergagai diren administrazio-jarduketak egiten diren unean bertan. Hala ere, eskabidea egin edo espedientea hasten den unean bertan eska daiteke tasa ordaintzea.

97. Artikulua - Zerga-oinarria eta kuota

      Tasa honako tarifa honen arabera eskatuko da:

      1.-     Industria berriak jartzeko edo lehendik daudenak handiagotzeko baimena ematea.

Instalazio edo handiagotzearen balioa (pezetatan):

Hutsetik 500.000ra:                                              3.435

500.001etik 1.000.000ra:                                   5.490

1.000.001etik 2.000.000ra:                                6.170

Hortik gorako milioi edo milioi-zati bakoitzeko:          690

      2.-     Industriak tokiz aldatzeko baimena ematea.

Instalazio edo handiagotzearen balioa (pezetatan):

Hutsetik 500.000ra:                                              2.400

500.001etik 1.000.000ra:                                   2.745

1.000.001etik 2.000.000ra:                                3.080

Hortik gorako milioi edo milioi-zati bakoitzeko:          345

      3.-     Makinak ordezkatzeko baimena ematea.

Industria jartzearen balioa, makinak ordezkatu aurretik (pezetatan):

Hutsetik 500.000ra:                                              3.435

500.001etik 1.000.000ra:                                   5.490

1.000.001etik 2.000.000ra:                                6.170

Hortik gorako milioi edo milioi-zati bakoitzeko:          690

      4.-     Industriaren jabea aldatzea.

               Jabetza-aldaketa bakoitzeko:                                 2.040

      5.-     Industriak legeztatzea.

Instalazio edo handiagotzearen balioa (pezetatan):

Hutsetik 500.000ra:                                             6.860

500.001etik 1.000.000ra:                                10.955

1.000.001etik 2.000.000ra:                             12.340

Hortik gorako milioi edo milioi-zati bakoitzeko:      1.365

VI ATALA

04.06 TASA. PASAIAKO ITSAS ARRANTZUKO INSTITUTU POLITEKNIKOAREN ADMINISTRAZIO-ZERBITZUENGATIK

98. Artikulua - Zergagaia

      Tasa honen zergagaia da hainbat zerbitzu egitea, hain zuzen ere, aisialdirako ontziak erabiltzeko beharrezko diren tituluak eman, berritu, baliozkotu eta titulu horien kopiak ematea; halaber, zergagaitzat joko da Industri, Nekazaritza eta Arrantza Sailaren menpeko Pasaiako Itsas Arrantzuko Institutu Politeknikoaren tituluak lortzeko azterketetan parte hartzea.

99. Artikulua - Subjektu pasiboa

      Tasa honen subjektu pasiboak dira, hain zuzen ere, zergagai diren zerbitzuak eskatu edo jasotzen dituztenak.

100. Artikulua - Ordainkizuna

      Tasa sortuko da zergagai diren administrazio-jarduketak egiten diren unean bertan. Hala ere, eskabidea egiten den unean bertan eska daiteke tasa ordaintzea.

101. Artikulua - Kuota

      Tasa honako tarifa honen arabera eskatuko da (pezetatan):

      1.-     Azterketa teorikorako eskubideak.

1.1.- Yate-kapitaina: 8.680

1.2.- Yate-burua: 7.145

1.3.- Aisialdirako ontzi-burua: 5.615

1.4.- Oinarrizko nabigaziorako ontzi-burua: 4.595

      2.-     Azterketa praktikorako eskubideak.

2.1.- Yate-kapitaina: 8.680

2.2.- Yate-burua: 7.145

2.3.- Aisialdirako ontzi-burua: 5.615

2.4.- Oinarrizko nabigaziorako ontzi-burua: 4.595

      3.-     Kirol arloko tituluak ematea.

3.1.- Yate-kapitaina: 6.125

3.2.- Yate-burua: 4.085

3.3.- Aisialdirako ontzi-burua: 3.065

3.4.- Oinarrizko nabigaziorako ontzi-burua: 2.555

3.5.- 1. motako kirol-urpekaria: 3.065

3.6.- 2. motako kirol-urpekaria: 3.065

3.7.- Kirol-urpekari irakaslea: 3.065

      4.-     Kirol arloko tituluak berritzea.

4.1.- Yate-kapitaina: 510

4.2.- Yate-burua: 510

4.3.- Aisialdirako ontzi-burua: 510

4.4.- Oinarrizko nabigaziorako ontzi-burua: 510

      5.-     Administrazio-zerbitzuak.

5.1.- Baliozkotze bakoitzeko: 615

5.2.- Tituluaren kopia bakoitzeko: 510

5.3.- Ziurtagiri bakoitzeko: 510

VII ATALA

04.07 TASA: EKOLOGI NEKAZARITZAKO PRODUKZIOAREN ERREGIMENA KONTROLATZEKO ZERBITZUENGATIK

102. Artikulua - Zergagaia

      Tasa honen zergagaia da, ofizioz edo interesatuek eskatuta, ondoko zerbitzuak egitea:

      1.-     Espedienteak izapidatzea eta izen-emateak, nekazaritza-produkzioko enpresei, lanketa-industriei eta beste herrialdeetako gaien enpresa inportatzaileei dagokienez. Epigrafe honen barruan honako hauek sartzen dira: berritu, handiagotu, lekuz aldatu, makineria ordeztu eta titulartasuna nahiz titularraren izena aldatzea. Honen barruan sartzen da baita ere indarreko legedia betetzen den ikuskatu, egiaztatu eta kontrolatzea.

      2.-     Zenbait agiri ematea: babestutako ezaugarriak erabiltzeko eskubidea duten produktuei buruzko agirien ziurtagiriak, zirkulatzeko baimen-agiriak, etiketak edo kontraetiketak eta bisatuak ematea. Honen barruan sartzen da baita ere indarreko legedia betetzen den ikuskatu, egiaztatu eta kontrolatzea.

103. Artikulua - Subjektu pasiboa

      Tasa honen subjektu pasiboak pertsona fisikoak edo juridikoak dira, hain zuzen ere, zergagai diren zerbitzuak jasotzen dituztenak.

104. Artikulua - Ordainkizuna

      Zergagaiaren 1. taldeko jarduerengatiko tasa sortuko da lehenengo izen-ematea legezko egiten denean. Tasa sortuko da, halaber, baldin eta nekazaritza eta arrantzako produkzio-enpresek, lanketa-industriek eta enpresa inportatzaileek Industri, Nekazaritza eta Arrantza Sailaren kontrolpean jartzen badute beren jarduera, eta beren espedienteak izapidatzen badira.

      Zergagaiaren 2. taldeko jarduerengatiko tasa sortuko da babestutako ezaugarriak erabiltzeko eskubidea duten produktuei buruzko agirien ziurtagiriak, zirkulatzeko baimena-agiriak, etiketak edo kontraetiketak eta bisatuak ematen direnean.

      Nolanahi ere, eskabidea egiten den unean bertan eska daiteke tasa ordaintzea.

105. Artikulua - Kuota

      Tasa honako tarifa honen arabera eskatuko da:

      1.-     Tasa honen zergagai diren 1. taldeko jarduerengatik: 10.210 pezeta.

      2.-     Tasa honen zergagai diren 2. taldeko jarduerengatik: babestutako ezaugarrien eraginpeko produktu-kantitatea salmentako batez besteko prezioaz biderkatuz lortzen den zenbatekoari %0,5 ezarriko zaio.

106. Artikulua - Tasa kitatzea

      1.-     Tasa honen zergagai diren 1. taldeko jarduerak, baldin eta aurretiazko eskabiderik egon bada, kitatuko dira eskabidea aurkezten den unean bertan; gainerako kasuetan, berriz, espedientea amaitzen denean.

      2.-     Subjektu pasiboek zehaztu eta ordaindu beharko dute tasa honen zergagai diren 2. taldeko jardueren tributu-zorra. Horretarako, urteko aitorpen-kitapenak aurkeztu beharko dira Industri, Nekazaritza eta Arrantza Sailean, ondoko egunak baino lehenago:

a)   irailak 30: produkzioko nekazaritza-ustiategien titularrak direnean.

b)   martxoak 31: abelazkuntza-ustiategien titularrak direnean.

c)   abenduak 31: lanketa-industriak edo enpresa inportatzaileak direnean.

VIII ATALA

04.08 TASA: MAHASTI ETA ARDOEN ARLOKO ERREGISTRO-LIBURUAK EMATEAGATIK

107. Artikulua - Zergagaia

      Tasa honen zergagaia da mahasti eta ardoen arloan erabili beharreko erregistro-liburuak egitea, betiere honako eredu hauek aintzat hartuta:

1. eredua.- Sarreren eta irteeren erregistro-liburuak. Erregistratu beharrekoa: mahaiko ardoa, eskualde zehatzetan egindako kalitatezko ardoa, ardoak lantzeko produktuak eta amaierako produktuak.

2. eredua.- Sarreren eta irteeren erregistro-liburuak. Erregistratu beharrekoak: lanketa duten mahasti-ardogintzako produktuak (ardo aparduna, ardo apardun gasduna, eskualde zehatzetan egindako kalitatezko likore-ardoa, eskualde zehatzetan egindako kalitatezko ardo aparduna, eskualde zehatzetan egindako ardo latza, ardo aromatizatuak, sangria, mahats-zumoak eta bestelakoak).

3. eredua.- Erregistro-liburuak. Erregistratu beharrekoak: praktika enologikoak, produktuak lantzeko prozesuak eta produktu-mugimendua.

108. Artikulua - Subjektu pasiboa

      Tasa honen subjektu pasiboak pertsona fisiko edo juridikoak dira, hain zuzen ere, erregistro-liburuak erabiltzera behartuta egon eta zergagai diren mahasti eta ardoen arloko produktuak landu, bildu eta ontziratzeko nekazaritza-industrien titularrak direnak.

109. Artikulua - Ordainkizuna

      Tasa sortuko da Industri, Nekazaritza eta Arrantza Saileko Nekazaritzako Elikagai Politika eta Industriarako Zuzendaritzak zergagai diren erregistro-liburuak izapide eta guzti ematen dituenean.

110. Artikulua - Kuota

      Tasa honako tarifa honen arabera eskatuko da (pezetatan):

1.-  1. eredua, ale bakoitzeko: 3.000

2.-  2. eredua, ale bakoitzeko: 6.500

3.-  3. eredua, ale bakoitzeko: 2.500

111. Artikulua - Tasa kitatzea

      Subjektu pasiboek, nork bere aldetik egindako kitapenen bidez, tributu-zorra zehaztu eta ordaindu beharko dute, eta arauetan finkatutako tokian, moduan eta epeetan aurkeztu beharko dituzte kitapenok.

VI KAPITULUA

HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILAREN TASAK

I ATALA

05.01 TASA: TITULUAK EMATEAGATIK

112. Artikulua - Zergagaia

      Tasa honen zergagaia da Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak espedienteak, inprimakiak, tituluak eta horien kopiak egitea.

113. Artikulua - Subjektu pasiboa

      Tasa honen subjektu pasiboak dira aipatutako titulu akademikoak eta beren kopiak eskatzen dituztenak.

114. Artikulua - Ordainkizuna

      Tasa sortuko da tituluak ematean. Hala ere, agiria eskatzen denean eska daiteke ordaintzea.

115. Artikulua - Kuota

      Tasa honako tarifa honen arabera eskatuko da (pezetatan):

                                                   Jatorrizkoak     Kopiak

1.-     BBB eta UBIko ikastetxeak

1.1.- Goi-mailako batxiler-titulua:    5.825  520

1.2.- Lehen mailako batxiler-titulua: 2.410  280

2.-     Lanbide-heziketarako ikastetxeak.

2.1.- Industri maisu-titulua:  5.825  520

2.2.- LH-2ko teknikari espezialista:  5.825  520

2.3.- Industri ofizialtza-titulua:         2.410  280

2.4.- LH-1eko eskola-ziurtagiria:      1.135  225

2.5.- LH-1eko teknikari laguntzaile-titulua:  2.410  280

      3.-     Musika-kontserbatorioa.

3.1.- Goi-mailako gradua.

3.1.1.- Goi-mailako irakasle-titulua:   13.955           3.120

3.2.- Lanbide-gradua

3.2.1.- Lanbide-titulua:           13.955           3.120

3.2.2.- Irakasle-titulua:           6.985  3.120

3.2.3.- Instrumentu-jole edo abeslari-diploma:           3.335  300

3.2.4.- Gaitasun-diploma (42 aurretiko planak):        13.955           3.120

3.3.- Oinarrizko gradua.

3.3.1.- Diploma:         1.425  130

      4.-     Hizkuntza-eskola ofiziala.

4.1.- Gaitasun-agiria:          2.900  270

      5.-     Euskararen Gaitasun Agiria - EGA.

5.1.- EGA:   2.900  270

      6.-     Arte aplikatu eta arte-lanbideen eskola.

6.1.- Arte aplikatuetako graduatu-titulua:    5.825  520

      7.-     Erregimen orokorreko irakaskuntzak - LOGSE.

7.1.- Batxiler-titulua: 5.825  520

7.2.- Teknikari-titulua:          2.410  280

7.3.- Goi-mailako teknikari-titulua:  5.825  520

      8.-     Arte-irakaskuntzak - LOGSE:

8.1.- Musikako lanbide-titulua:        5.825  520

8.2.- Goi-mailako musika-titulua:    13.955           3.120

8.3.- Dantzako lanbide-titulua:        5.825  520

8.4.- Oinarrizko graduaren ziurtagiria:        1.425  130

      9.-     Arte plastikoak eta diseinua.

9.1.- Erdi-mailako heziketa-ziklo esperimentalak.

9.1.1.- Teknikari-titulua:          2.410  280

9.2.- Goi-mailako heziketa-ziklo esperimentalak.

9.2.1.- Goi-mailako teknikari-titulua:  5.825  520

9.3.- Erdi-mailako heziketa-zikloak.

9.3.1.- Teknikari-titulua:          2.410  280

9.4.- Goi-mailako heziketa-zikloak.

9.4.1.- Goi-mailako teknikari-titulua:  5.825  280

      10.-  Hizkuntzen irakaskuntzak LOGSE.

10.1.-  Gaitasun-agiria:      2.900  270

116. Artikulua - Salbuespenak eta hobariak

      1.-     Kuotatik guztiz salbuetsita egongo dira bigarren kategoriako familia ugarietako kide diren ikasleak.

      2.-     Kuotaren %50eko hobaria izango dute lehenengo kategoriako familia ugarietako kideak direla egiaztatzen duten eskatzaileek.

VII KAPITULUA

OSASUN SAILAREN TASAK

I ATALA

06.01 TASA: HILOTZEI BURUZKO OSASUN-ZAINGOAGATIK

117. Artikulua - Zergagaia

      Tasa honen zergagaia da Osasun Sailak hilotzei buruzko osasun-zaingoko zerbitzuak egitea.

118. Artikulua - Subjektu pasiboa

      Tasa honen subjektu pasiboak pertsona fisiko edo juridikoak eta beren eskubide-hartzaileak dira, hain zuzen ere, zergagai diren zerbitzuak jasotzen dituztenak

119. Artikulua - Ordainkizuna

      Tasa sortuko da zergagai diren administrazio-jarduketak egiten diren unean bertan. Hala ere, interesatuak eskatuta egiten bada zerbitzua, eskabidea egiten den unean bertan eska daiteke tasa ordaintzea.

120. Artikulua - Kuota

      Tasa honako tarifa honen arabera eskatuko da (pezetatan):

      Hilotzei buruzko osasun-zaingoa. Baimenak

      1.-     Hilotza edo hilotzetik geratzen dena lurpetik atera eta berriro lurperatzea.

1.1.- Hilotza lurpetik atera eta berriro lurperatzea: 13.710

1.2.- Hilotzetik geratzen dena lurpetik atera eta berriro lurperatzea: 1.365

      2.-     Bere onean eustea eta hilontzea: 13.710

      3.-     Lurperatu gabeko hilotzak Euskal Autonomia Erkidegotik kanpora eramatea: 4.115

II ATALA

06.02 TASA: ANIMALIEN ETA BEREN ERATORRIEN EGOERA SANITARIOA IKUSKATU ETA KONTROLATZEAGATIK

121. Artikulua - Helburua

      1.-     Tasa honen helburua da giza kontsumorako diren animalien eta beren eratorrien egoera sanitarioa ikuskatu eta kontrolatzeko jarduketak kargatzea.

         Horretarako, honakoak bereiztu behar dira:

a)   Haragi freskoaren, untxikiaren eta ehizakiaren egoera sanitarioa ikuskatu eta kontrolatzeagatiko tasa.

b)   Giza kontsumorako animalia bizietan eta beren eratorrietan daudekeen zenbait gai eta hondakinen gaineko osasun-kontrolagatiko tasa.

      2.-     Teknikari fakultatiboek egingo dituzte kontrol eta ikuskatze-lanak. Lanok honako uneetan egingo dituzte:

a)   Animaliak hiltzen dituztenean.

b)   Kanalak zatikatzen dituztenean.

c)   Giza kontsumorako haragi freskoak bildu eta pilatzeko lanak egiten direnean.

d)   Animalietan eta beren eratorrietan daudekeen zenbait gai eta hondakin kontrolatzen dituztenean.

122. Artikulua - Zergagaia

      1.-     Tasa honen zergagaia da osasun publikoa babesteko jarduketak egitea. Eusko Jaurlaritzako Osasun Saileko teknikari adituek egiten dituzte jarduketok; horretarako, giza kontsumorako diren animalien eta haragi freskoen egoera sanitarioa ikuskatu eta kontrolatzen dituzte hiltegietan, zatikatzeko geletan edo hozkailuetan.

      2.-     Tributua ordainarazteko, honela sailkatzen dira aurreko idatz-zatiko zergagaiaren barruko ikuskatze eta osasun-kontroleko jarduerak:

a)   "Ante mortem" ikuskatze eta osasun-kontrolak: behi, txerri, ardi eta ahuntz-azienden eta bestelako hausnarkarien haragi freskoak, untxi eta lumadun nahiz iledun ehizenak, azkazal batekoenak/zaldi-aziendenak eta etxeko hegaztienak lortzeko.

b)   "Post mortem" ikuskatze eta osasun-kontrolak: haragi fresko horiek lortzeko hil dituzten animaliak aztertzen dituzte.

c)   Hiltegian egindako lanen agiri bidezko kontrola.

d)   Giza kontsumorako diren kanalak, barrukiak eta hondakinak kontrolatu eta zigilua jartzea; baita zatikatzeko geletan lortutako piezak markatzea ere.

e)   Giza kontsumorako diren haragi freskoak pilatu eta biltzeko lanak kontrolatzea, ezartzen den unetik aurrera; hala ere, kontsumitzaileentzako saltokietan kantitate txikiak eskukatzen badira, ez da horien gaineko kontrolik egingo.

f)    Animalietan eta beren eratorrietan daudekeen gaiak eta hondakinak kontrolatzea, indarrean dauden arauei jarraiki.

123. Artikulua - Subjektu pasiboa

      1.-     Tasa hauen subjektu pasiboak pertsona fisiko nahiz juridikoak dira, hain zuzen ere, aurreko artikuluan azaldutako lanak egiten diren lokaletako titularrak direnak.

      2.-     Subjektu pasiboek tasaren zenbatekoa eskuratu beharko diete, faktura bidez, zerbitzua eskatu dieten pertsonei edo tasaren gai diren lanak eskatu dituztenei. Tasa kobratutakoan, Administrazio Orokorraren kontura sartu beharko da zenbatekoa, betiere, erregelamenduz ezarriko den eran.

      Baldin eta interesatuak besteren bati ganadu bizia erosten badio hiltzeko, aurreko artikuluko 2. Idatz-zatiko f) letrako kontzeptuari dagokion tasaren zenbatekoa eskatu ahal izango dio.

124. Artikulua - Tasa kobratzeko arduradunak

      Hona hemen zein diren tasa kobratzeko arduradun subsidiarioak: baltzuetako administratzaileak; sindikoak; porrotetako, lehiaketetako eta baltzuetako kontuhartzaileak edo kitatzaileak, bai eta tasak sortzen dituzten ikuskatze eta kontrol-lanen gai diren erakundeetako kontuhartzaileak edo kitatzaileak.

125. Artikulua - Ordainkizuna

      1.-     Tasa sortuko da animalien eta beren eratorrien ikuskatze eta osasun-kontroleko jarduerak egiten diren unean bertan; hala ere, subjektu pasiboa edo interesatua bada albaitaritza-zerbitzuak eskatzen dituena, aurretiazko ordainketa eskatuko da.

      2.-     Leku berean, interesatuak eskatuta, egiten badira animaliak hil, zatikatu eta bildu-pilatzeko lanak, edo jarduera horietako bi egiten badira elkarren jarraian, prozesuaren hasieran zehaztuko da tasaren zenbatekoa, era metatuan, eta hori edozein dela ere dagozkion kuotak sortzeko unea; hala ere, atal honetan kitapenak metatzeari buruz jasotzen dena bete beharko da.

126. Artikulua - Zergagaia non gauzatzen den

      1.-     Zergagaia Euskadiko lurraldean egin dela ulertuko da, baldin eta lurralde horretan kokatzen bada animalien hiltegia edo instalazioa, lokal horietan zatikatzen badira kanalak, bertan bildu-pilatzen badira haragiak edo bertan kontrolatzen badira animalietan eta beren eratorrietan daudekeen zenbait gai eta hondakin.

      2.-     Etxeko hegazti bizien egoera sanitarioa sorburuko ustiategian ikuskatzen denean, ustiategian bertan kobratuko da ikuskatze horri dagokion tributu-kuota; kobratu beharreko ehunekoa hurrengo artikuluan zehazten den kuotaren %20koa izango da.

127. Artikulua - Haragi freskoak eta untxi zein ehizako haragi freskoak ikuskatzeagatik eta haien osasun-kontrolak egiteagatik ordaindu beharreko tasaren zerga-kuota

      1.-     Zerga-kuota zergapekoari eskatuko zaio, hurrengo eragiketa hauengatik:

a)      Abereak hiltzeagatik.

b)      Abereak zatikatzeagatik.

c)      Biltegiko kontrolagatik.

      Hala eta guztiz ere, abereak hil, zatikatu eta bildu leku berean egiten denean, jaso beharreko tasaren zenbateko osoan hiru urratsen kuotak bilduko dira, hurrengo artikuluan zehazten den moduan.

      2.-     Hiltegietan egindako hilketetan subjektu pasiboari eskatu beharreko kuotak hildako abere-kopuruaren gorabeheran kitatuko dira.

      3.-     Baimendutako tegi edo instalazioetan hiltzen den abere bakoitzeko, beheragoko taulako zerga-kuotak sortzen dira, honako jarduera hauek burutzeagatik: "ante mortem" eta "post mortem" ikuskapen eta osasun-kontrola, egindako eragiketen agiri bidezko kontrola eta kanalak, erraiak eta hondarrak zigilatzea.

Abere-motak | Hildako abereko kuota (pezetatan)

C1.1.-     Behi-aziendak / Bovino.

C1.1.1.- 218 kiloko edo 218 kilotik gorako behi-azienda (kanaleko pisua): 324

C1.1.2.- 218 kilotik beherako txahalak (kanaleko pisua): 180

C1.2.-     Azkazal batekoak/zaldi-aziendak.

C1.2.1.- Zaldiak: 317

C1.3.-     Zerri-aziendak eta basurdeak.

C1.3.1.- 25 kiloko edo 25 kilotik gorako merkaturako zerri-aziendak eta basurdeak (kanaleko pisua): 93

C1.3.2.- 25 kilotik beherako zerrikumeak eta basurdeak (kanaleko pisua): 36

C1.4.-     Ardi eta ahuntz-aziendak eta bestelako hausnarkariak.

C1.4.1.-    18 kilotik gorakoak (kanaleko pisua):36

C1.4.2.-    12 eta 18 kilo artekoak (kanaleko pisua): 25

C1.4.3.-    12 kilotik beherakoak (kanaleko pisua): 12

C1.5.-     Etxeko hegaztiak, untxiak eta ehiza xehea.

C1.5.1.- 5 kilotik gorako hegazti heldu astunak, untxiak eta lumadun eta iledun ehiza xehea (kanaleko pisua): 2,90

C1.5.2.- 2,5 eta 5 kilo arteko gizentzeko etxeko hegazti gazteak, untxiak eta lumadun eta iledun ehiza xehea (kanaleko pisua): 1,40

C1.5.3.- 2,5 kilotik beherako oilaskoak eta haragitarako oiloak eta gizentzeko etxeko hegazti gazteak, untxiak eta lumadun eta iledun ehizaki xehea (kanaleko pisua): 0,70

C1.5.4.- Arrautzatarako oiloak: 0,70

C1.6.-     Abeltegian hazitako ehiza.

C1.6.1.- 218 kiloko edo 218 kilotik gorako ugaztunak (kanalkako pisua): 317

C1.6.2.- 218 kilotik beherako ugaztunak (kanaleko pisua): 180

C1.6.3.- 5 kilotik gorako hegaztiak (kanaleko pisua): 2,90

C1.6.4.- 2,5 eta 5 kilo arteko hegaztiak (kanaleko pisua): 1,40

C1.6.5.- 2,5 kilotik beherako hegaztiak (kanaleko pisua): 0,45

      4.-     Zatikatze eta biltze-eragiketetan, kuota zehazteko begiratu behar zaie zatikatzen den tona-kopuruari eta biltegi-kontrolaren petik igarotako tona-kopuruari. Ondorio horietarako, eta zatikatze-eragiketetarako, zatikatu baino lehenagoko okelaren benetako pisua, hezurrak barne, hartuko da erreferentziatzat.

      5.-     Zatikatze-aretoetako ikuskapenei eta osasun-kontrolei dagokien kuota, etiketatua eta kanaletatik lorturiko atalen markatzea barne, 216 pezeta izango da tonako.

      6.-     93/118/EE Arteztarauaren eranskinean ohartemandako garapena gauzatu ondoren, biltze-eragiketak kontrolatu eta ikuskatzeagatiko kuota, ezartzen den unetik aurrera, era berean 216 pezeta izango da tonako.

128. Artikulua - Kitapenak metatzeari buruzko arauak

      Kasuan-kasuan sorturiko tributu-kuotak metatu egin beharko dira sortzapen-urrats guztiak edo haietako batzuk tegi berean batzen direnean. Honela egingo da:

a)   Hilketa-eragiketak, zatikatu eta biltzea, hil eta zatikatzea edo hil eta biltzea tegi berean gauzatzen direnean, abere-hilketari dagozkion ikuskapenak eta osasun-kontrolak direla-eta ezarritako kuota ordaintzeko beharra baino ez da sortuko.

b)   Tegi berean zatikatu eta bildu baino ez bada egiten, okelak zatikatzeari dagozkion ikuskapenak eta osasun-kontrolak direla-eta ordaindu beharreko kuota sortuko da soil-soilik.

129. Artikulua - Abere biziengan eta eratorritako gaietan utzitako hondakinak eta beste zenbait substantzia ikertzeko osasun-kontrolak direla-eta ordaindu beharreko tasaren zerga-kuota

      1.-     Hiltzeko abereen haragietan utzitako arrastoak eta beste zenbait substantzia ikertzeko osasun-kontrolak direla-eta ordaindu beharreko zerga-kuotak hurrengo taulan biltzen dira:

Abere-mota | Hondakinak ikertzeko kuota unitate bakoitzeko (pezetatan)

C2.1.-     Behi-aziendak.

C2.1.1.- 218 kiloko edo 218 kilotik gorako behi-azienda (kanaleko pisua): 55

C2.1.2.- 218 kilotik beherako txahalak (kanaleko pisua): 38

C2.2.-     Azkazal batekoak/zaldi-aziendak.

C2.2.1.- Zaldiak:32

C2.3.-     Zerri-aziendak eta basurdeak.

C2.3.1.- 25 kiloko edo 25 kilotik gorako merkaturako zerri-aziendak eta basurdeak (kanaleko pisua): 16

C2.3.2.- 25 kilotik beherako zerrikumeak eta basurdeak (kanalkako pisua): 4,20

C2.4.-     Ardi eta ahuntz-aziendak eta bestelako hausnarkariak.

C2.4.1.- 18 kilotik gorakoak (kanaleko pisua): 4

C2.4.2.- 12 eta 18 kilo artekoak (kanaleko pisua): 3,20

C2.4.3.- 12 kilotik beherakoak (kanaleko pisua): 1,40

C2.5.-     Etxeko hegaztiak, untxiak eta eta ehiza xehea.

C2.5.1.- Etxeko hegaztiak, untxiak eta eta ehiza xehea: 0,35

C2.6.-     Abeltegian hazitako ehiza.

C2.6.1.- 218 kiloko edo 218 kilotik gorako ugaztunak (kanaleko pisua): 55

C2.6.2.- 218 kilotik beherako ugaztunak (kanaleko pisua): 38

C2.6.3.- Hegaztiak: 0,35

      2.-     Akuikulturako produktuetan zenbait substantzia eta hondakin kontrolatzeagatik, 16 pezetako kuota jasoko da tonako.

      Esnean eta esnekietan utzitako substantziak eta hondarrak ikertzeagatik, lehengai gisa erabilitako mila litro esne gordin bakoitzeko 3,20 pezetako kuota sortuko da.

      Arrauzkietan eta eztian utzitako substantzia eta hondarrak ikertzeagatik, 3,20 pezetako kuota jasoko da tonako.

130. Artikulua - Tasen kitapena eta diru-sarrera

      1.-     Tasak ordaintzera beharturik dauden subjektu pasiboek tasen zenbateko osoa islatuko dute interesdunen fakturetan, eta aurreko artikuluetan esandakoaren arabera egingo dituzte kitapenak.

      2.-     Kitapen horiek Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak baimendutako liburu ofizialean jaso behar dira. Baldintza hori ez betetzeak zerga-arloko zehapenak ezartzea ekarriko du, eta, horrez gain, ustiategien titularren osasun-arloko jokabideak tipifikatzean zehaztu daitezkeen zehapenak ere ezarri ahal izango dira.

      3.-     Tasen kuoten diru-sarrera subjektu pasiboaren autokitapen bidez egingo da, araudiz ezarriko diren eran eta epeetan.

      4.-     Abere-hiltegien titularrek laguntzaileen diru-aurrerakina kendu ahal izango dute. Kenketa horren gehienezko zenbatekoak ondoko hauek izango dira hildako abere bakoitzeko:

Abere-mota | Pezetatan

D1-   Behi-aziendak.

D1.1.-  218 kiloko edo 218 kilotik gorako behi-azienda (kanaleko pisua): 125

D1.2.-  218 kilotik beherako txahalak (kanaleko pisua): 86

D2.-  Azkazal batekoak/zaldi-aziendak.

D2.1.-  Zaldiak: 70

D3.-  Zerri-aziendak eta basurdeak.

D3.1.-  25 kiloko edo 25 kilotik gorako merkaturako zerri-aziendak eta basurdeak (kanaleko pisua): 36

D3.2.-  25 kilotik beherako zerrikumeak eta basurdeak (kanaleko pisua): 10

D4.-  Ardi eta ahuntz-aziendak eta bestelako hausnarkariak.

D4.1.-  18 kilotik gorakoak (kanaleko pisua): 9

D4.2.-  12 eta 18 kilo artekoak (kanaleko pisua): 7,30

D4.3.-  12 kilotik beherakoak (kanaleko pisua): 3,20

D5.-  Etxeko hegaztiak, untxiak eta ehiza xehea.

D5.1.-  Etxeko hegaztiak, untxiak eta ehiza xehea: 0,25

D6.-  Abeltegian hazitako ehiza.

D6.1.-  218 kiloko edo 218 kilotik gorako ugaztunak (kanaleko pisua): 125

D6.2.-  218 kilotik beherako ugaztunak (kanaleko pisua): 86

D6.3.-  Hegaztiak / Aves: 0,25

131. Artikulua - Salbuespenak eta hobariak

      Aurreko artikuluetan jasotako arauak kontuan izanda egindako kitapenen ondoriozko kuotetan ez da emango ez salbuespenik ez hobaririk, titularra zein den edo ustiategia dagoen lekuko lurraldea zein den begiratu gabe.

132. Artikulua - Arau gehigarriak

      Dagokion tasaren zenbatekoa ez da atzera itzuliko, ez zuzenean ezta zeharka ere, haragia atzerrira atera izanagatik.

III ATALA

06.03 TASA: HERRI OSASUNEKO LABORATORIOAREN ZERBITZUENGATIK

133. Artikulua - Zergagaia

      Osasun Saileko Herri Osasuneko Laboratorioaren zerbitzuak dira tasa honen zergagaia.

134. Artikulua - Subjektu pasiboa

      Tasa honen subjektu pasiboak zergagai diren zerbitzuak jasotzen dituzten pertsona fisiko nahiz juridikoak izango dira.

135. Artikulua - Ordainkizuna

      Zerbitzua ematen deneantxe sortuko da tasa. Hala eta guztiz ere, zerbitzua doakionaren eskariz ematen denean, eskaria egiten duen unean ordainarazi ahal izango zaio.

136. Artikulua - Kuota

      Tasa tarifa honen araberakoa izango da (pezetatan):

      1.-     Mikrobiologia.

1.1.- Mikroorganismo adierazgarrien kontaketa. Parametro bakoitzeko: 1.700

1.2.- Patogenoak aberastea eta zeinkatzea. Bakoitzeko: 4.300

1.3.- Mikroorganismoen suero-mota. Bakoitzeko: 1.715

1.4.- Mikroskopio-bidezko behaketak.

1.4.1.-            Dagoenean aztertzea: 535

1.4.2.-            Tindatu eta aztertzea: 790

1.4.3.-            Hondo beltzean egindako azterketa: 685

1.5.- Berariazko parasitologi teknikak.

1.5.1.-  Gai bizkarkarien pilaketa: 1.610

1.5.2.-  Gai bizkarkarien kontaketa: 1.610

1.5.3.-  Zeinkatzeko beste teknika bakoitzagatik: 2.400

1.6.- Antibiograma: 2.400

1.7.- Inmunologi teknikak.

1.7.1.- Elektroforetikoak: 5.500

1.7.2.- Inmunofluoreszentzia: 2.400

1.7.3.- Enzimo-inmunoanalisi heterogeneoa (ELISA): 3.100

1.7.4.- Enzimo-inmunoanalisi homogeneoa: 685

1.7.5.- Zehaztu gabeko beste tekniketako bakoitzagatik: 6.165

1.8.- Biologi saioak.

1.8.1.- Bizidunean egindako saioa: 7.715

      2.-     Fisika eta kimika.

2.1.- Tresnazkoez besteko teknikak.

2.1.1.-     Lurrinketa: 1.880

2.1.2.-     Itzularazle-bidezko lurrinketa: 2.500

2.1.3.-     Intsuldaketarako imutuaz ateratzea: 2.400

2.1.4.-     Soxhlet-az ateratzea: 4.845

2.1.5.-     Solido-likidoa ateratzea: 2.690

2.1.6.-     Fase solidoan egindako matrize-dispertsioa: 5.500

2.1.7.-     Meazketa: 2.830

2.1.8.-     Geruza mehean edo paperean egindako kromatografia: 3.490

2.1.9.-     Zutabean egindako kromatografia: 4.030

2.1.10.-  Grabimetria: 2.400

2.1.11.-  Bolumetria: 1.000

2.2.- Tresna-bidezko teknikak.

2.2.1.-     Refraktometria: 1.000

2.2.2.-     Reflektometria: 1.000

2.2.3.-     Potentziometria: 1.610

2.2.4.-     Turbidimetria: 1.000

2.2.5.-     Konduktimetria: 1.000

2.2.6.-     Espektrofotometria ultramorea/ikuskorra: 2.010

2.2.7.-     Gasen kromatografía. Detektatzeko sistema bakoitzagatik, masa-espektrometria salbu: 6.710

2.2.8.-     Gasen kromatografía / masa-espektrometria: 16.000

2.2.9.-     Xurgaketa atomikoaren espektrofotometria: 4.030

2.2.10.-  Xurgaketa atomikoaren espektrofotometria / Zeeman efektua: 6.710

2.2.11.-  Proper infragorrian (NIRA) xurgaketa-bidez egindako azterketa automatizatua. Parametro bakoitzeko: 2.690

2.2.12.-  Bereizmen handiko geruza mehean egindako kromatologia (HPTLC): 8.000

2.2.13.-  Kromatologia likidoa detektagailu arruntarekin: 11.430

2.2.14.-  Kromatografia likidoa diodo-detektagailuarekin: 18.000

2.2.15.-  Ioizko kromatografia: 6.710

2.2.16.-  Infragorriaren espektrofotometria: 5.375

      3.-     Azterketa-sailak. Urak.

3.1.-    Uraren fisika eta kimikazko eta bakteriologiazko erabateko azterketa, plagizidak, erradioaktibitatea eta hidrokarburoak salbu: 71.305

3.2.-    Uraren fisika eta kimikazko eta bakteriologiazko agizko azterketa: 12.875

3.3.-    Uraren fisika eta kimikazko eta bakteriologiazko gutxienezko azterketa: 6.045

3.4.-    Hondakin-uren azterketa, oinarrizko saila, honako hauek sartzen direla: aireango gaiak, DBO, DQO, pH, konduktibitatea, anioia eta katioia: 7.655

3.5.-    DBO, DQO. Bakoitzeko: 2.690

3.6.-    Uraren fisika eta kimikazko erabateko azterketa, plagizidak, erradioaktibitatea eta hidrokarburo aromatiko poliziklikoak salbu: 66.085

3.7.-    Uretan dauden plagizidak aztertzea, organofosforatuak, organokloratuak, triazinak: 31.305

3.8.-    Uretan dagoen erradioaktibitatea aztertzea, guztizko alfa eta beta: 20.870

3.9.-    Uretan dauden hidrokarburo aromatiko poliziklikoen azterketa: 23.190

3.10.-  Uraren fisika eta kimikazko agizko azterketa: 6.710

3.11.-  Uraren fisika eta kimikazko gutxienezko azterketa: 3.345

3.12.-  Uraren bakteriologiazko agizko azterketa: 6.165

3.13.-  Uraren bakteriologiazko gutxienezko azterketa: 2.690

3.14.-  Hemodialisi-uraren gutxienezko azterketa (aluminioa, fluoroa, heterotrofoen kontaketa eta pseudomona aerufinosoa): 13.000

3.15.-  Hemodialisi-uraren erabateko azterketa: 58.000

3.16.-  Piszina kloratuen azterketa: 12.000

3.17.-  Piszina elektrofisikoen azterketa: 15.000

3.18.-  Detergente anioniko, kationiko eta ez-ionikoak: 30.000

3.19.-  Halogeno organiko purgakorrak (AOX, POX, TOX): 15.000

3.20.-  Trihalometanoak: 12.000

3.21.-  N-Metil-karbamatoak: 23.000

3.22.-  Ditio-karbamatoak: 11.000

Doakionaren eskariz egin beharreko analisia osatu ahal izateko, laginak in situ hartu behar direnean, tasaren zenbateko osoari 4.010 pezeta gehituko zaio.

IV ATALA

06.04 TASA: FARMAZIAKO TEGI ETA ZERBITZUEI DAGOZKIEN ESPEDIENTEENGATIK

137. Artikulua - Zergagaia

      Tasa honen zergagaia da farmaziako tegi eta zerbitzuak sortu, jardun, lekualdatu, aldatu, eskualdatu eta ixteko izapideak eta baimena, ofizioz edo doakionaren eskariz, ematea. Farmaziako tegi eta zerbitzuak Euskadiko Ordenazio Farmazeutikorako ekainaren 17ko 11/1994 Legearen 3. artikuluan zehazten dira.

138. Artikulua - Subjektu pasiboa

      Zergagai diren zerbitzuak jasotzen dituzten pertsona fisiko nahiz juridikoak izango dira tasa honen subjektu pasiboak.

139. Artikulua - Ordainkizuna

      Zerbitzua ematen deneantxe sortuko da tasa. Hala eta guztiz ere, zerbitzua doakionaren eskariz ematen denean, eskaria egiten duen unean ordainarazi ahal izango zaio.

140. Artikulua - Kuota

      Tasa tarifa honen araberakoa izango da (pezetatan):

      1.-  Botikak.

1.1.- Botikak sortzeko eskabidea: 15.000

1.2.- Tokiz aldatzeko eskabidea: 40.000

1.3.- Jabe-aldaketa.

1.3.1.-  Eskualdatzailearen eskabidea: 70.000

1.3.2.-  Erosteko aukera izateko eskabidea: 35.000

1.3.3.-  Amortizazio-eskabidea: 65.000

1.4.- Obrak egiteko baimenaren eskabidea, obrak botikan sekzioa sortzeko ez badira: 40.000

1.5.- Arduraduna, ordezkoa edo laguntzailea izendatzea: 8.000

1.6.- Jarraitzeko ahalmenaren eskabidea: 35.000

1.7.- Botika behin betiko ixteko eskabidea: 50.000

      2.-     Botikinak.

2.1.- Sortzeko edo ixteko eskabidea: 30.000

2.2.- Tokiz aldatzeko edo obrak egiteko eskabidea: 35.000

      3.-     Lehen mailako atentzioko zerbitzu farmazeutikoak, ospitale eta zentro sozio-sanitarioetako farmazi zerbitzuak eta botikategiak.

3.1.- Sortzeko edo ixteko eskabidea: 50.000

3.2.- Tokiz aldatzeko edo obrak egiteko eskabidea: 35.000

3.3.- Izendapenak: 8.000

      4.-     Botikak (gizakientzakoak, albaitaritzakoak), sendagaiak eta bestelako farmazi gaiak banatzeko biltegiak.

4.1.- Sortzeko edo ixteko eskabidea: 50.000

4.2.- Tokiz aldatzeko edo obrak egiteko eskabidea: 35.000

4.3.- Izendapenak: 8.000

      5.-     Albaitaritzarako botikak saltzen dituzten abelazkuntzako erakunde edo elkarteak eta dendak.

5.1.- Farmazi zerbitzua sortzeko edo ixteko eskabidea: 50.000

5.2.- Farmazi zerbitzua tokiz aldatzeko edo obrak egiteko eskabidea: 35.000

5.3.- Izendapenak: 8.000

      6.-     Botiketako sekzioak.

6.1.- Sortzeko eskabidea: 50.000

      7.-     Sendatzeko pentsua egiteko unitateak.

7.1.- Sortzeko edo ixteko eskabidea: 50.000

7.2.- Tokiz aldatzeko edo obrak egiteko eskabidea: 35.000

V ATALA

06.05 TASA: OSASUN-ZENTRO, ZERBITZU ETA TEGIEI DAGOZKIEN ESPEDIENTEENGATIK

141. Artikulua - Zergagaia

      Tasa honen zergagaia da osasun-zentro, zerbitzu eta tegiak sortzeko, aldatzeko eta jarduteko baimena berritzeko izapideak eta baimena ematea, ofizioz edo doakionaren eskariz, eta, halaber, esandako zentroen kreditazioak edo baimen bereziak izapidetzeko, emateko eta berritzeko zerbitzuak eskaintzea. Osasun-zentroak Autonomia Erkidegoko osasun-araubidean zehazten dira.

142. Artikulua - Subjektu pasiboa

      Zergagai diren zerbitzuak jasotzen dituzten pertsona fisiko nahiz juridikoak izango dira tasa honen subjektu pasiboak.

143. Artikulua - Ordainkizuna

      Zergagai diren administrazio-egintzak gauzatzen diren unean sortuko da tasa. Hala eta guztiz ere, zerbitzua doakionaren eskariz ematen denean, eskaria egiten duen unean ordainarazi ahal izango zaio.

144. Artikulua - Kuota

      Tasa tarifa honen araberakoa izango da (pezetatan):

      1.-     Sortzeko baimen-eskabidea.

1.1.-    Ospitaleak: 65.255

1.2.-    Atentzio espezializatuko zentroak: 39.150

1.3.-    Osasun-zentroak: 26.100

1.4.-    Ekipo mugikorrak: 26.100

1.5.-    Anbulantziak: 4.350

1.6.-    Bainu-etxeak: 26.100

1.7.-    Azterketa klinikoetarako laboratorioak: 26.100

1.8.-    Asistentzia emateko kontsultak: 13.050

1.9.-    Organoak, ehunak, hezurrak eta bestelako gorputz-fluidoak lortzeko zentroak: 26.100

1.10.-  Optikak: 26.100

1.11.-  Kabinete ortopedikoak: 26.100

      2.-     Jarduteko baimena aldatzeko eta berritzeko baimen-eskabidea: aurreko 1. tarifan ezarritako zenbatekoaren %50.

      3.-     Kreditazio edo baimen bereziak.

3.1.- Toxikomanoen tratamendua: 13.050

3.2.- Lagundutako giza ugalketa: 26.100

3.3.- Haurdunaldia norbere borondatez etetea: 26.100

3.4.- Organoak eta ehunak lortzea eta trasplantea egitea: 26.100

      4.-     Kreditazio bereziak berritzea: aurreko 3. tarifan ezarritako zenbatekoaren %50.

VI ATALA

06.06 TASA: OSASUN-PUBLIZITATEARI BURUZKO ESPEDIENTEENGATIK

145. Artikulua - Zergagaia

      Tasa honen zergagaia da osasun-publizitatearen arloko izapideak eta baimenak bideratzea, ofizioz edo doakionaren eskariz. Osasun-publizitatea urriaren 15eko 550/1991 Dekretuan arautzen da.

146. Artikulua - Subjektu pasiboa

      Zergagai diren zerbitzuak jasotzen dituzten pertsona fisiko nahiz juridikoak izango dira tasa honen subjektu pasiboak.

147. Artikulua - Ordainkizuna

      Zergagai diren administrazio-egintzak gauzatzen diren unean ordainduko da tasa. Hala eta guztiz ere, zerbitzua doakionaren eskariz ematen denean, eskaria egiten duen unean ordainarazi ahal izango zaio.

148. Artikulua - Kuota

      Tasa tarifa honen araberakoa izango da (pezetatan):

      1.-     Publizitatea eta funtsezko aldaketak egiteko baimen-eskabidea: 3.140

      2.-     Baimena berritzea edo azaleko aldaketak egitea: aurreko 1. tarifan ezarritako zenbatekoaren %50.

VIII KAPITULUA

KULTURA SAILAREN TASAK

I ATALA

07.01 TASA: KIROL ELKARTE ETA FEDERAZIOEN ERREGISTROKO EKINTZENGATIK

149. Artikulua - Zergagaia

      Honako hauek dira tasaren zergagai: indarrean dauden xedapenekin bat, Kirol Elkarte eta Federazioen Erregistroan gaitu edo izena eman behar duten egintza, gertakari eta dokumentuen inskripzioa, egiaztapena eta konpultsa, eta liburu-habilitazioa.

150. Artikulua - Subjektu pasiboa

      Aurreko artikuluan aipatzen diren zerbitzuak jasotzen dituzten pertsona fisiko nahiz juridikoak izango dira tasa honen subjektu pasiboak.

151. Artikulua - Ordainkizuna

      Zergagai diren administrazio-zerbitzuak ematen diren unean sortuko da tasa. Hala eta guztiz ere, eskaria egiten den unean ere ordainarazi ahal izango da tasa.

152. Artikulua - Kuota

      Tasa tarifa honen araberakoa izango da (pezetatan):

      1.-     Kirol Elkarte eta Federazioen Erregistroa.

1.1.- Eraketa sartzeagatik: 575

1.2.- Herriaren onurako adierazpena sartzeagatik: 1.155

1.3.- Bestelako edozein sartzegatik: 450

1.4.- Egiaztapen edo konpultsa bakoitzeko: 430

1.5.- Liburu-habilitazio bakoitzeko: 430

153. Artikulua - Tasa kitatzea

      Subjektu pasiboek, autokitapenak erabiliz, finkatu eta ordaindu egin behar dute tributu-zorra, araudi bidez zehaztutako lekuan, eran eta epeetan.

IX KAPITULUA

LURRALDE ANTOLAMENDU, ETXEBIZITZA ETA INGURUGIRO SAILAREN TASAK

I ATALA

08.01 TASA: BABES OFIZIALEKO ETXEBIZITZEN KALIFIKAZIOAK ETA ZIURTAPENAK EMATEAGATIK

154. Artikulua - Zergagaia

      Etxebizitzei babes ofizialeko kalifikazioa eta ziurtapena eman aurretik eskaintzen diren zerbitzuak dira tasa honen zergagaia. Zerbitzu horiek hauexek dira: proiektuak aztertu, ziurtapenak egiaztatu eta obrak ikuskatzea.

155. Artikulua - Subjektu pasiboa

      Etxebizitzak babes ofizialekotzat behin betiko jotzeko, ikuskatzeko edo berezko dituzten hobariak emateko eskatzen duten etxebizitza-sustatzaileak izango dira tasa honen subjektu pasiboak, pertsona fisiko zein juridikoak izan.

156. Artikulua - Ordainkizuna

      Zergagai diren administrazio-egintzak gauzatzen diren unean sortuko da tasa. Hala eta guztiz ere, babes ofizialeko etxebizitzaren behin-behineko kalifikazioa eskatzen denean ere ordainarazi ahal izango da.

157. Artikulua - Zerga-oinarria eta kuota

      Babes ofizialeko etxebizitza guztietarako karga-koefizientea babesgai den aurrekontu osoaren %0,07koa izango da. Aurrekontu hori Babes Ofizialeko Etxebizitzei buruzko Legea garatzeko Araudia onartzen duen uztailaren 24ko 2.114/1968 Dekretuaren 5.h) artikuluaren arabera ulertuko da, eta tasa bera sartu gabe kontuan harturik.

      Lurren eta egin beharreko hirigintza-lanen balioaren egiaztapenik eduki ezean, legez zilegi den haiekiko handiena hartuko da zerga-oinarritzat.

      Prezio-gorabeherak, obra-unitateen aldaketak edo aurrekontu gehigarriak direla-eta babesgai den aurrekontu osoak gora egiten badu, ateratzen den gehikuntza oinarri hartu eta behar diren kitapen osagarriak egingo dira.

158. Artikulua - Salbuespenak

      Herri-sustapeneko babes ofizialeko etxebizitzen sustatzaileak tasa honetatik salbuetsita geratuko dira.

II ATALA

08.02 TASA: ERAIKUNTZAKO KALITATEAREN KONTROLERAKO LABORATORIOAREN ZERBITZUENGATIK

159. Artikulua - Zergagaia

      Tasa honen zergagaiak dira Eraikuntzako Kalitatearen Kontrolerako Laboratorioaren lanak eta saiakerak, bai doakienen eskariz egindakoak, bai Administrazioaren kabuz egindakoak.

160. Artikulua - Subjektu pasiboa

      Zergagai diren zerbitzuak edo lanak jasotzen dituzten pertsona fisiko nahiz juridikoak dira tasa honen subjektu pasiboak.

161. Artikulua - Ordainkizuna

      Tasa zerbitzua ematen deneantxe sortuko da. Hala eta guztiz ere, eskaria egiten denean ere ordainarazi ahal izango da.

162. Artikulua - Kuota

      Tasa tarifa honen araberakoa izango da (pezetatan):

      (_)     MATERIALAK.

(_A)  Aglomeratzaileak, aditiboak eta itsasgarriak.

(_AA)   Aditiboak.

(_AA01)   Laginak hartzea.

UNE 83.254 saio bidez: 1. 155

(_AA02)   Hondar idorra 105 ± 3ºCtan zehaztea.

Likidoak: litro bateko lagin bakoitza. UNE EN 480-8: 9.430

Solidoak: kg bateko lagin bakoitza. UNE 83.206: 9.430

(_AA03)   Errausten galdutakoa.

Litro / kg bateko lagin bakoitza. UNE 83.207: 8.620

(_AA04)   Urtu ezineko hondarra.

Litro / kg bateko lagin bakoitza. UNE 83.208: 9.200

(_AA05)   Barnekoa ez den urezko kopurua.

Litro / kg bateko lagin bakoitza. UNE 83.209: 11.490

(_AA06)   Halogenuroen guztizko kopurua (kloruroak).

Litro / kg bateko lagin bakoitza. UNE 83.210 saio bidez: 22.985

(_AA07)   Sufrekiak.

Litro / kg bateko lagin bakoitza. UNE 83.211 saio bidez: 32.000

(_AA08)   Erreduktoreen kopurua.

Litro / kg bateko lagin bakoitza. UNE 83.212 saio bidez: 17.245

(_AA09)   Aditibo likidoen trinkotasun-neurria.

Litro / kg bateko lagin bakoitza. UNE 83.225: 8.055

(_AA10)   Aditibo solidoen itxurazko trinkotasun-neurria.

Litro / kg bateko lagin bakoitza. UNE 83.226: 4.600

(_AA11)   pH zehaztea.

Litro / kg bateko lagin bakoitza. UNE 83.227: 4.025

(_AC)   Porlanak.

(_AC01)  Porlan-laginak hartzea.

16 kg-ko lagin bakoitza. RC-97: 2.290

(_AC02)  Saka-indarrarekiko eta malguarazte-indarrarekiko jasamena.

Hiru probeta eta aldi bakar bat. UNE EN 196-1: 10.500

(_AC04)  Ehoketaren xehetasunmaila.

UNE 80.122: 4.025

(_AC05)  Benetako trinkotasun neurria.

UNE 80.103: 2.880

(_AC06)  Blaine berenezko azalera.

UNE 80.122: 18.960

(_AC07)  Hezetasuna.

UNE 80.220: 2.290

(_AC11)  Kaltzio oxido librea.

UNE 80.243: 12.645

(_AC15)  Gogortze-aldia.

UNE EN 196-3: 5.755

(_AC16)  Bolumen-egonkortasuna (Le Chatelier).

UNE EN 196-3: 9.500

(_AC17)  Errausten galdutakoa.

UNE EN 196-2: 3.215

(_AC18)  Sulfatoak zehaztea. Saiakera grabimetrikoa.

UNE EN 196-2: 6.550

(_AC19)  Urtu ezineko hondarra azido klorhidrikoan, sodio karbonatoan edo potasio hidroxidoan zehaztea.

UNE EN 196-2: 6.550

(_AC20)  Kloruroak zehaztea. Volhard-en saiakera bolumetrikoa.

UNE 80.217: 8.055

(_AC21)  Sulfuroak zehaztea.

UNE EN 196-2: 10.350

(_AC22)  Puzolanizitatea.

UNE EN 196-5: 12.645

(_AC23)  Aluminio oxidoa.

UNE EN 196-2: 7.700

(_AC24)  Burdin oxidoa.

UNE EN 196-2: 6.890

(_AC25)  Guztizko silizea.

UNE EN 196-2: 8.055

(_AC26)  Magnesio oxidoa.

UNE EN 196-2: 7.700

(_AC27)  Guztizko kaltzio oxidoa.

UNE EN 196-2: 7.700

(_AC28)  Kaltzio oxido konbinatua (guztiz eta libre).

UNE EN 196-2 / 80.243: 20.345

(_AC29)  Egon daitekeen osagai-heina.

UNE 80.304: 45.965

(_AC30)  Titanio-kopurua.

UNE 80.228: 7.700

(_AL)    Kareak.

(_AL01)   Bolumen-egonkortasuna.

5 kg-ko lagina. UNE 7.204: 6.215

(_AL02)   Gogortze-aldiak.

5 kg-ko lagina. UNE 7.188: 4.600

(_AL03)   Azterketa kimikoa.

5 kg-ko lagina. UNE 7.095 / 7.096 / 7.097 / 7.098 / 7.099: 28.735

(_AL04)   Ehoketaren xehetasun-maila.

5 kg-ko lagina. UNE EN 459-2: 4.025

(_AL05)   Hezetasuna zehaztea.

5 kg-ko lagina. UNE EN 459-2: 2.880

(_AW)  Hormigoi eta mortairutarako urak.

(_AW01)  Ur-lagina hartzea.

8 litroko lagina. UNE 7.236: 1.155

(_AW02)  Hidrogeno-adierazgarria (pH).

UNE 7.234: 4.025

(_AW03)  Gai urtugarriak (zenbatekoa).

UNE 7.130: 2.880

(_AW04)  Sulfatoak SO=4 tan (zenbatekoa).

UNE 7.131: 4.025

(_AW05)  Kloro ioia, Cl¯tan (zenbatekoa).

UNE 7.178: 3.675

(_AW06)  Karbohidratoak (nolakoa).

UNE 7.132: 3.335

(_AW07)  Olio eta koipeak (nolakoa).

UNE 7.235: 3.335

(_AW08)  Olio eta koipeak (zenbatekoa).

UNE 7.235: 7.470

(_AW09)  Erabateko gogortasun-neurria.

Neurketa anitzen bidezkoa: 3.455

(_AY)    Igeltsuak eta eskaiolak.

(_AY01)   Laginak hartzea.

18 kg-ko lagina. RY-85: 2.290

(_AY02)   Barne-ura.

UNE 102.032: 3.455

(_AY03)   Lohigabetasun-neurria.

UNE 102.032: 9.800

(_AY04)   Kaltzio sulfato semihidratatua.

UNE 102.037: 9.995

(_AY05)   pH zehaztea.

UNE 102.032: 4.500

(_AY06)   Ehoketaren xehetasun-maila.

UNE 102.031: 4.025

(_AY07)   Toleste-indarrarekiko jasamena.

UNE 102.031: 8.055

(_AY08)   Gogortze-aldiak.

UNE 102.031: 3.565

(_AY09)   Asebetetako oreari dagokion ur/igeltsu heina:

UNE 102.031: 3.455

(_AY10)   Sufre trioxidoa (SO3).

UNE 102.032: 6.550

(_AY11)   Karbono dioxidoa (CO2).

UNE 102.032: 7.585

(_AY12)   Silizio dioxidoa (SiO2) eta urtu ezineko gaia.

UNE 102.032: 6.890

(_AY13)   Aluminio eta burdin oxidoak (Al2O3 + Fe2O3).

UNE 102.032: 5.975

(_AY14)   Kaltzio oxidoa (CaO).

UNE 102.032: 7.010

(_AY15)   Magnesio oxidoa (MgO).

UNE 102.032: 7.010

(_AY16)   Kloruroak.

UNE 102.032: 7.355

(_AY17)   Aldiak aztertzea. Dihidratoa, semihidratoa eta anhidrita.

UNE 102.037: 13.210

(_C)  Zeramika-gaiak.

(_CA)   Baldosak.

(_CA01)  Neurrien ezaugarriak: luzera, zabalera eta lodiera.

10eko baldosa-sorta. UNE 67.098: 8.215

(_CA02)  Neurrien ezaugarriak: aldeen zuzentasuna, ortogonaltasuna, kurbadura eta kopadura.

10eko baldosa-sorta. UNE 67.098: 7.150

(_CA03)  Gainaldearen itxura.

30eko baldosa-sorta. UNE 67.098: 3.100

(_CA04)  Ur-zurrupamena.

10eko baldosa-sorta. UNE 67.099: 7.130

(_CA05)  Malguarazte-indarrarekiko jasamena.

10eko baldosa-sorta. UNE 67.100: 17.000

(_CA06)  Urradura handiarekiko jasamena. Esmalteztatu gabeko baldosak.

5eko baldosa-sorta. UNE 67.102: 17.245

(_CA07)  Gainaldeko urradurarekiko jasamena. Esmalteztatutako baldosak.

19ko baldosa-sorta. UNE 67.154: 25.000

(_CA08)  Zabalkuntza termiko lineala.

2ko baldosa-sorta. UNE EN ISO 10545-8.

Eske-egileak mekanizatutako probeta: 8.000

Laboratorioak mekanizatutako probeta: 16.000

(_CA09)  Bero-aldakuntzekiko jasamena.

5eko baldosa-sorta. UNE EN ISO 10545-9: 17.245

(_CA10)  Zartakaiztasuna. Esmalteztatutako baldosak.

5eko baldosa-sorta. UNE EN ISO 10545-11: 13.795

(_CA11)  Izoztearekiko jasamena.

10eko baldosa-sorta. UNE 67.202

Ziklo bakoitza: 800

(_CA12)  Hezetasunagatiko harrokuntza. Esmalteztatutako baldosak E > %6ko ur-zurrupamenarekin.

10eko baldosa-sorta. UNE 67.155: 18.000

(_CA13)  Kimikazko erasoekiko jasamena (kimikagai bakoitzeko prezioa).

5eko baldosa-sorta. UNE 67.106 / 67.122

Esmalteztatutako baldosak: 4.200

Esmalteztatu gabeko baldosak: 6.400

(_CA14)  Gainaldeko marradurarekiko gogortasuna Mohs-en arabera.

3ko baldosa-sorta. UNE 67.101: 2.410

(_CA15)  Oratzeko mortairuaren itsasgarritasuna.

10eko zehaztapen-sorta. UNE 83.822 saio bidez.

Laboratorioan (eske-egileak prestatutako probetak): 13.000

"In situ" (eske-egileak zulatutako probetak): 30.000

(_CB)   Blokeak.

(_CB01)  Itxura, akatsak, geometriazko eta formazko ezaugarriak, eta launtasuna.

6ko bloke-lagina. UNE 67.045 / 67.030: 8.620

(_CB02)  Zanpa-indarrarekiko jasamena.

6ko bloke-lagina. UNE 67.026 saio bidez: 20.690

(_CB03)  Itxurazko trinkotasun neurria.

6ko bloke-lagina. UNE 67.045: 6.315

(_CB04)  Izoztearekiko jasamena.

6ko bloke-lagina. UNE 67.048: 20.000

(_CB05)  Hauts egitea.

6ko bloke-lagina. UNE 67.047: 6.890

(_CB06)  Karezko inklusioak zehaztea.

6ko bloke-lagina. UNE 67.039 saio bidez: 7.470

(_CB07)  Hezetasunagatiko harrokuntza.

6ko bloke-lagina. UNE 67.036 saio bidez: 18.000

(_CL)    Adreiluak.

(_CL01)   Neurri eta formazko ezaugarriak. Akatsak.

6ko adreilu-lagina. UNE 67.019 saio bidez/ 67.030/ RL-88: 8.620

(_CL02)   Ur-zurrupamena.

3ko adreilu-lagina. UNE 67.027: 6.315

(_CL03)   Ur-zurrupaketa.

3ko adreilu-lagina. UNE 67.031: 7.130

(_CL04)   Hauts egitea.

6ko adreilu-lagina. UNE 67.029: 6.890

(_CL05)   Izoztearekiko jasamena (25 ziklo).

12ko adreilu-lagina. UNE 67.028: 20.000

(_CL06)   Orea.

6ko adreilu-lagina. RL-88: 2.985

(_CL07)   Itxurazko trinkotasun-neurria.

6ko adreilu-lagina. UNE 67.019 saio bidez: 4.600

(_CL08)   Saka-indarrarekiko jasamena.

6ko adreilu-lagina. UNE 67.026: 20.690

(_CL09)   Labe elektrikoan kolorea ikusteko erretzea.

6ko adreilu-lagina. UNE 67.019 saio bidez: 5.755

(_CL10)   Karezko inklusioak zehaztea.

6ko adreilu-lagina. UNE 67.039 saio bidez: 7.470

(_CL11)   Hezetasunagatiko harrokuntza.

6ko adreilu-lagina. UNE 67.036 saio bidez: 18.000

(_CL12)   Adreilua hauts egitea 7 eta 28 egunetan.

18ko adreilu-lagina: 21.000

(_CM)   Neurri handikoak (neurri handiko zeramikazko adreilu hutsak eta estalduretarako zeramika-taulak).

(_CM01)    Itxura, geometriazko ezaugarriak eta launtasuna edo forma begiratzea.

6ko adreilu-lagina. UNE 67.041 / 67.042: 8.620

(_CM02)    Malguarazte-indarrarekiko jasamena.

6ko adreilu-lagina. UNE 67.042: 13.795

(_CO)   Habeartekoak.

(_CO01) Itxura eta geometriazko ezaugarriak.

6ko habearteko-lagina. UNE 67.020: 6.550

(_CO02) Malguarazte-indarrarekiko jasamena.

6ko habearteko-lagina. UNE 67.037: 13.795

(_CO03) Saka-indarrarekiko jasamena.

6ko habearteko-lagina. UNE 67.038: 24.000

(_CO04) Karezko inklusioak zehaztea.

6ko habearteko-lagina. UNE 67.039 saio bidez: 7.470

(_CO05) Hezetasunagatiko harrokuntza.

6ko habearteko-lagina. UNE 67.036 saio bidez: 18.000

(_CT)    Teilak.

(_CT01)   Geometriazko ezaugarriak eta egitura-akatsak.

6ko teila-lagina. UNE 67.024 saio bidez: 8.055

(_CT02)   Urarekiko iragazkortasuna.

6ko teila-lagina. UNE 67.033: 21.840

(_CT03)   Izoztearekiko jasamena.

6ko teila-lagina. UNE 67.034: 20.000

(_CT04)   Talka-indarrarekiko jasamena.

6ko teila-lagina. UNE 67.032: 3.455

(_CT05)   Malguarazte-indarrarekiko jasamena.

6ko teila-lagina. UNE 67.035: 11.490

(_CT06)   Ur-zurrupamena.

6ko teila-lagina. UNE 67.027: 6.300

(_D)   Zurak.

(_D0)    Zurak.

(_D001)  Trinkotasun-neurria.

UNE 56.531: 5.755

(_D002)  Hezetasun-kopurua.

UNE 56.529 / 56.530: 6.315

(_D003)  Higroskopikotasuna.

UNE 56.532: 10.350

(_D004)  Gogortasuna.

UNE 56.534: 10.915

(_D005)  Kontrakzio lineala eta bolu metrikoa.

UNE 56.533: 13.795

(_D006)  Saka-indar axialarekiko jasasamena.

UNE 56.535: 9.200

(_D007)  Zuntzetako trakzio perpendikularrarekiko jasamena.

UNE 56.538: 13.795

(_D008)  Malguarazte estatikoarekiko jasamena.

UNE 56.537: 11.490

(_D009)  Malguarazte dinamikoarekiko jasamena.

UNE 56.536: 11.490

(_D010)  Pitzatzearekiko jasamena.

UNE 56.539: 11.490

(_D011)  Babesteko gaiekin eta produktu hidrofugoekin tratatutako zuraren neurri-egonkortasuna.

UNE 56.541: 13.795

(_D012)  Akatsak eta anomaliak: korapiloak, arrailadurak eta zur-geruzen bananketak.

UNE 56.520 / 56.521: 2.880

(_D1)    Partikulen taula aglomeratua.

(_D101)  Trinkotasun-neurria.

UNE 56.709: 5.755

(_D102)  Hezetasuna zehaztea.

UNE 56.710: 6.315

(_D103)  Malguarazte-indarrarekiko jasamena.

UNE 56.711: 11.490

(_D104)  Aldeetako trakzio perpendikularrarekiko jasamena.

UNE 56.712: 13.795

(_D105)  Handitzea eta ur-zurrupamena.

UNE 56.713: 10.350

(_D2)    Parketak.

(_D201)  Neurriak.

3 baldosa. UNE 56.807: 5.700

(_D202)  Itxuraren araberako sailkapena.

3 baldosa. UNE 56.809: 4.000

(_D203)  Hezetasun-kopurua zehaztea.

3 baldosa. UNE 56.530: 2.500

(_D204)  Hezetasun-kopurua "in situ" zehaztea.

Zehaztapen bakoitza. UNE 56.530: 3.000

(_D205)  Neurri-egonkortasuna.

Eske-egileak prestatutako 2 probeta. UNE 56.811: 12.000

(_D206)  Talka-indarrarekiko jasamena.

Eske-egileak prestatutako 2 probeta. UNE 56.817: 6.000

(_G)  Plastikoak eta ehunak.

(_GP)    Zoruen plastikozko estaldurak.

(_GP01)  Handitasuna eta lodiera zehaztea.

Lagin bakoitza. UNE 53.221: 3.675

(_GP02)  Hatz-geruzareren lodiera zehaztea.

Hamar lagin. UNE EN 429: 7.240

(_GP03)  Kuadratura zehaztea.

Lagin bat. UNE 53.241: 3.675

(_GP04)  Beroak sortutako kurbatura zehaztea.

3ko probeta-sorta. UNE 53.296: 7.815

(_GP05)  Malgutasuna zehaztea.

6ko probeta-sorta. UNE 53.223-1: 2.880

(_GP06)  Talka-indarrarekiko jasamena zehaztea.

2ko probeta-sorta. UNE 53.239: 3.675

(_I)    Isolagarriak eta irazgaizteko gaiak.

(_IA)  Isolagarriak.

(_IAA)   Buztin hedatua.

(_IAA1)   Buztin-mokorrak.

Lagin bakoitza. UNE 7.133: 8.620

(_IAA2)   0,08ko baheak eusten ez dien pikor xeheak.

Lagin bakoitza. UNE 7.135: 4.945

(_IAA3)   Sufrekiak, SO4 tan, eta legar idorrari buruzkoak.

Lagin bakoitza. UNE 7.245: 18.960

(_IAA4)   Eroankortasun termikoa zehaztea. Xafla bero eta inguru-uztai babesgarriaren eta xafla hoztaile bikoitzaren bidezko saiakera.

2ko probeta-sorta. UNE 92.201: 34.475

(_IAA5)   Zurrupatzeko trinkotasun-neurria eta koefizientea.

Lagin bakoitza. UNE 83.134: 8.055

(_IAC)  Artelazkizko aglomeratu hedatu purua.

(_IAC1)   Akabera eta plaken neurriak zehaztea.

3ko probeta-sorta. UNE 56.904 / 56.905: 2.880

(_IAC2)   Plaken itxurazko trinkotasun-neurria.

3ko probeta-sorta. UNE 56.906: 3.675

(_IAC3)   Eroankortasun termikoa zehaztea. Xafla bero eta inguru-uztai babesgarriaren eta xafla hoztaile bikoitzaren bidezko saiakera.

2ko probeta-sorta. UNE 92.201: 34.475

(_IAE)   Elastikotasun handiko aparrak.

(_IAE1)    Itxurazko trinkotasun-neurria.

2ko probeta-sorta. UNE EN ISO 845: 3.675

(_IAE2)    Eroankortasun termikoa: Xafla bero eta inguru-uztai babesgarriaren eta xafla hoztaile bikoitzaren bidezko saiakera.

2ko probeta-sorta. UNE 92.201: 34.475

(_IAE3)    Neurrien ezaugarriak. Neurriak eta neurri-aldaketa.

3ko probeta-sorta.

Itxiturarekiko INCE erabakien araberako saiakera. UNE 92.228: 14.370

(_IAE5)    Ur-zurrupamena zehaztea.

Itxiturarekiko INCE erabakien araberako saiakera. UNE 92.227: 4.600

(_IAF)   Beira-zuntza: ile-ehunak, trenkada-gai eta koxkoak.

(_IAF1)    Neurriak.

3ko probeta-sorta. UNE 92.209

Ile-ehunak: 7.700

Trenkada-gai eta koxkoak: 2.880

(_IAF2)    Itxurazko trinkotasun-neurria.

5eko probeta-sorta. UNE 92.210: 9.020

(_IAF3)    Eroankortasun termikoa.

Xafla bero eta inguru-uztai babesgarriaren eta xafla hoztaile bikoitzaren bidezko saiakera.

2ko probeta-sorta. UNE 92.201: 34.475

(_IAF6)    Ur-zurrupamena zehaztea.

UNE 92.227: 4.600

(_IAL)   "In situ" moldeatutako poliuretanoaparrak.

(_IAL0)  Itxurazko trinkotasun-neurria.

5eko probeta-sorta.

UNE EN ISO 845 / Pisaldi hidrostatiko bakoitzeko: 3.700

(_IAL1)  Eroankortasun termikoa.

Xafla bero eta inguru-uztai babesgarriaren eta xafla hoztaile bikoitzaren bidezko saiakera.

2ko probeta-sorta. UNE 92.201: 34.475

(_IAL2)  "In situ" neurtutako bataz besteko lodiera. Itxiturarekiko INCE erabakien araberako saiakera.

Zehaztapen bat (50 m²): 2.000

(_IAL)   Lantegian moldeatutako poliuretano-aparrak.

(_IAL4)    Neurriak.

3ko probeta-sorta. UNE 53.351 experimental: 2.880

(_IAL5)    Itxurazko trinkotasun-neurria.

3ko probeta-sorta.

UNE EN ISO 845 / Pisaldi hidrostatiko bakoitzeko: 3.700

(_IAL6)    Eroankortasun termikoa.

Xafla bero eta inguru-uztai babesgarriaren eta xafla hoztaile bikoitzaren bidezko saiakera.

2ko probeta-sorta. UNE 92.201: 34.475

(_IAL7)    Saka-indarrarekiko jasamena.

UNE 53.205: 8.620

(_IAP)   Poliestireno hedatua.

(_IAP1)    Neurriak.

3ko probeta-sorta. UNE 53.310: 2.880

(_IAP2)    Itxurazko trinkotasun-neurria.

3ko probeta-sorta. UNE EN ISO 845: 3.700

(_IAP4)    Eroankortasun termikoa.

Xafla bero eta inguru-uztai babesgarriaren eta xafla hoztaile bikoitzaren bidezko saiakera.

2ko probeta-sorta. UNE 92.201: 34.475

(_IAP5)    Saka-indarrarekiko jasamena.

UNE 53.205: 8.620

(_IAT)   Inostarazitako poliestirenoa.

(_IAT1)    Neurriak.

3ko probeta-sorta. UNE 53.310: 2.880

(_IAT2)    Itxurazko trinkotasun-neurria.

3ko probeta-sorta. UNE EN ISO 845: 3.700

(_IAT4)    Eroankortasun termikoa.

Xafla bero eta inguru-uztai babesgarriaren eta xafla hoztaile bikoitzaren bidezko saiakera.

2ko probeta-sorta. UNE 92.201: 34.475

(_IAT5)    Saka-indarrarekiko jasamena.

UNE 53.205: 8.620

(_II)    Irazgaizteko gaiak.

(_IIB01)   Laginak hartzea.

UNE 104.281 (6-1): 1.720

(_IIB02)   Itxura, neurriak eta pisua.

Lagin bakoitza. UNE 104.281 (6-2): 6.890

(_IIB03)   Beroarekiko jasamena, beroagatikako galera eta isurpena.

Lagin bakoitza. UNE 104.281 (6-3): 9.200

(_IIB04)   Bero-maila desberdinetako tolesgarritasuna.

Lagin bakoitza. UNE 104.281 (6-4): 9.985

(_IIB05)   Neurri-egonkortasuna.

Lagin bakoitza. UNE 104.281 (6-7): 8.620

(_IIB06)   Osagai-kopurua.

Lagin bakoitza. UNE 104.281 (6-8): 18.960

(_IIB07)   Ur-zurrupamena.

Lagin bakoitza. UNE 104.281 (6-11): 7.470

(_IIB08)   Antrazeno-olioaren zurrupamena.

Lagin bakoitza. UNE 104.281 (6-10): 7.130

(_IIB09)   Errautsezko edukia.

Lagin bakoitza. UNE 104.281 (6-13): 5.520

(_IIB10)   Trokelaketa estatikoa.

UNE 104.281 (6-5): 16.670

(_IIB11)   Atezu-indarrarekiko jasamena eta etete-luzapena.

UNE 104.281 (6-6): 16.670

(_IIQ)   Mundrun-xaflak.

(_IIQ1)    Laginak hartzea.

UNE 104.281 (6-1): 1.720

(_IIQ2)    Gainazalen akabera, neurriak eta pisua.

Lagin bakoitza. UNE 104.207 / 104.281 (6-2): 6.890

(_IIQ3)    Beroarekiko jasamena, beroagatikako galera eta isurpena.

UNE 104.281 (6-3): 9.200

(_IIQ4)    Ur-zurrupamena.

UNE 104.281 (6-11): 7.470

(_IIQ5)    Atezu-indarrarekiko jasamena eta etete-luzapena.

UNE 104.281 (6-6): 16.670

(_K)   Aroztegiak.

(_KL)  Aluminio-aroztegia.

(_KL01)   Profilen geometriazko ezaugarriak.

Lagin bakoitza. UNE 38.066: 5.625

(_KL02)   Anodoztapenaren lodiera.

Lagin bakoitza. UNE 38.013: 6.315

(_KL03)   Anodoztapenaren itsaspenaren kalitatea.

Lagin bakoitza. UNE 38.018: 4.830

(_KL04)   Lakatuaren lodiera.

UNE 48.031: 5.500

(_KL05)   Haizearekiko jasamena.

Leiho bat. UNE 85.214: 22.000

(_KL06)   Urarekiko itxitura-hertsitasuna, presio estatikoaren menpe.

Leiho bat. UNE 85.206: 22.000

(_KL07)   Haizearekiko jasamena.

Leiho bat. UNE 85.204: 22.000

(_KL08)   Haizearekiko jasamena.

Haizearekiko iragazkortasuna eta urarekiko itxitura-hertsitasuna.

Leiho bat. UNE 85.204 / 85.214 / 85.206: 66.000

(_KM)   Zur-aroztegia.

(_KM01)    Hezetasuna. Lagina ezabatu gabe.

Lagin bat. UNE 56.530: 6.315

(_KM02)    Haizearekiko iragazkortasuna.

Leiho bat. UNE 85.214: 22.000

(_KM03)    Urarekiko itxitura-hertsitasuna, presio estatikoaren menpe.

Leiho bat. UNE 85.206: 22.000

(_KM04)    Haizearekiko jasamena.

Leiho bat. UNE 85.204: 22.000

(_KM05)    Haizearekiko iragazkortasuna, urarekiko itxitura-hertsitasuna eta haizearekiko jasamena.

Leiho bat. UNE 85.214/85.206/85.204: 66.000

(_KN)   Zurezko ate lauak.

(_KN01)     Neurri-ezaugarriak, kopadura eta eskuairaketa.

Ate bat. UNE 56.802/56.803/56.821/56.824: 3.455

(_KN02)     Hezetasuna. Lagina ezabatu gabe.

Ate bat. UNE 56.530: 4.140

(_KP)    Plastiko-aroztegia.

(_KP01)     Geometriazko ezaugarriak, itxura eta kolorea.

5eko probeta-sorta. UNE 53.360 saio bidez: 5.625

(_KP02)     Profila, soldadura termiko edo kimikoari egokitzen zaion zehaztea.

8ko probeta-sorta. UNE 53.360 saio bidez: 18.385

(_KP03)     Malguarazte-indarrarekiko zurruntasuna.

3ko probeta-sorta. UNE 53.360 saio bidez: 4.600

(_KP04)     Neurri-egonkortasuna.

3ko probeta-sorta. UNE 53.360 saio bidez: 2.535

(_KP05)     Metileno kloruroarekiko jasamena.

3ko probeta-sorta. UNE 53.360 saio bidez: 2.290

(_KP06)     Ur-zurrupamena.

3ko probeta-sorta. UNE 53.028: 2.880

(_KP07)     Haizearekiko iragazkortasuna.

Leiho bat. UNE 85.214: 22.000

(_KP08)     Urarekiko itxitura-hertsitasuna, presio estatikoaren menpe.

Leiho bat. UNE 85.206: 22.000

(_KP09)     Haizearekiko jasamena.

Leiho bat. UNE 85.204: 22.000

(_KP10)     Haizearekiko iragazkortasuna, urarekiko itxitura-hertsitasuna eta haizearekiko jasamena.

Leiho bat. UNE 85.214 / 85.206 / 85.204: 66.000

(_KQ)   Plastikozko pertsiana bilgarriak.

(_KQ01)    Itxura, neurri-ezaugarriak, unitate lineal bakoitzeko pisua.

5eko probeta-sorta. UNE 53.141: 4.600

(_KQ02)    Malguarazte-indarrarekiko zurruntasuna.

5eko probeta-sorta. UNE 53.141: 9.430

(_KQ03)    Krokatzeindarrarekiko jasamena.

5eko probeta-sorta. UNE 53.141: 9.430

(_KQ04)    Azetonarekiko jasamena.

5eko probeta-sorta. UNE 53.141: 5.755

(_KQ05)    Neurri-egonkortasuna.

3ko probeta-sorta. UNE 53.141: 4.830

(_KQ06)    Haizearekiko jasamena.

Pertsiana bat. UNE 85.226: 22.000

(_O)  Osagai idorrak eta izadi-harriak.

(_OA)   Hormigoi eta ur-oretarako osagai idorrak.

(_OA01)     Pikorren neurria aztertzea.

Lagina: 16 kg- UNE 7.139: 5.175

(_OA02)     Buztin-mokorrak.

Lagina: 7 kg UNE 7.133: 7.500

(_OA03)     Legar larrizko osagaietako apur bigunak.

Lagina: 7 kg UNE 7.134: 7.700

(_OA04)     Trinkotasun-neurri txikiko pikorrak.

Lagina: 8 kg UNE 7.244: 4.945

(_OA05)     Sufrekiak, SO3= tan eta osagai idorrari buruzkoak.

Lagina: 30 kg UNE 83.120: 32.000

(_OA06)     Materia organikoaren kopurua. Osagai idor xeheak.

Lagina: kg 1. UNE 7.082: 3.455

(_OA07)     Kloruroen kopurua zehaztea.

Volhard-en mukulu-neurkera.

Lagina: kg 1. UNE 83.124 experimental: 6.890

(_OA08)     Harearen baliokidea. Osagai idor xeheak.

Lagina: 2 kg- UNE 83.131: 6.000

(_OA09)     Metileno-urdineko saioa.

Osagai idor xeheak .

Lagina: 2 kg UNE 83.130: 8.500

(_OA10)     Porlanaren alkalien kimikazko eragina.

Lagina: kg 1. UNE 83.121: 16.500

(_OA11)     Sufrekiak zehaztea.

Lagina: kg 1 UNE 7.245: 18.960

(_OA12)     Harearen hauskortasuna.

Microdeval saioa.

Lagina: 2 kg UNE 83.115 experimental: 17.000

(_OA13)     Marruskagaiztasuna. Los Ángeles-eko saioa.

Lagina: 15 kg UNE 83.116: 15.000

(_OA14)     Ur-zurrupamena eta trinkotasun-neurria.

Lagina: osagai idor xehetako kg 1 / legar larrizko osagaietako 2 kg UNE 83.133 / 83.134: 7.500

(_OA15)     Urtutako sodio edo magnesio-sulfatoaren eraginarekiko jasamena.

UNE 7.136: 17.000

(_OA16)     0,08ko baheak eusten ez dien pikor xeheak.

Lagina: 3 kg UNE 7.135: 4.300

(_OA17)     Legar-pikor handien formako efizientea.

Lagina: kg 1. UNE 7.238: 8.700

(_OA18)     Osagai idorraren gehienezko handitasuna.

Lagina: kg 1. EH-91: 4.025

(_OC)   Kararriak: xaflak eta harri-trokoak.

(_OC01)    Zurrupamena eta itxurazko trinkotasun-neurria.

3ko probeta-sorta. UNE 22.182 / 7.067: 4.480

(_OC02)    Igurtzimenduagatikako marruskagaiztasuna.

2ko probeta-sorta. UNE 22.183: 14.700

(_OC03)    Izoztearekiko jasamena.

3ko probeta-sorta. UNE 22.184: 20.000

(_OC04)    Talka-indarrarekiko jasamena.

4ko probeta-sorta. UNE 22.189: 4.600

(_OC05)    Saka-indarrarekiko jasamena.

6ko probeta-sorta. UNE 22.185: 9.200

(_OC06)    Malguarazte-indarrarekiko jasamena.

6ko probeta-sorta. UNE 22.186: 13.795

(_OC07)    Igurtzimenduagatikako marruskagaiztasuna, harri-trokoetan.

2ko probeta-sorta. UNE 7.069: 14.700

(_OC08)    Izoztearekiko jasamena, harri-trokoetan.

3ko probeta-sorta. UNE 7.070: 20.000

(_OE)   Hareharriak.

(_OE01)  Zurrupamena eta itxurazko trinkotasun-neurria.

3ko probeta-sorta. UNE 7.067: 4.480

(_OE02)  Izoztearekiko jasamena.

3ko probeta-sorta. UNE 7.070: 20.000

(_OM)  Marmola: xaflak eta harri-trokoak.

(_OM01)   Zurrupamena eta itxurazko trinkotasun-neurria.

3ko probeta-sorta. UNE 22.182 / 7.067: 4.480

(_OM02)   Igutzimenduagatikako marruskagaiztasuna.

2ko lagin-sorta. UNE 22.183: 14.700

(_OM03)   Izoztearekiko jasamena.

3ko probeta-sorta. UNE 22.184: 20.000

(_OM04)   Talka-indarrarekiko jasamena.

3ko probeta-sorta. UNE 22.189: 4.600

(_OM05)   Saka-indarrarekiko jasamena.

6ko probeta-sorta. UNE 22.185: 9.200

(_OM06)   Malguarazte-indarrarekiko jasamena.

6ko probeta-sorta. UNE 22.186: 13.795

(_OM07)   Igurtzimenduagatikako marruskagaiztasuna, harri-trokoetan.

2ko probeta-sorta. UNE 7.069: 14.700

(_OM08)   Izoztearekiko jasamena, harri-trokoetan.

3ko probeta-sorta. UNE 7.070: 20.000

(_OP)   Arbela.

(_OP01)  Neurriak, kurbatura, kolorea, kanpoko itxura, inklusioak (estalduretarako).

UNE 22.201: 8.215

(_OP02)  Izoztearekiko jasamena.

4ko probeta-sorta. UNE 22.193 / 7.062: 20.000

(_OP05)  Aroltasun-neurria (estalduretarako).

7ko probeta-sorta. UNE 7.311: 12.645

(_OP06)  Zurrupamena eta itxurazko trinkotasun-neurria.

4ko probeta-sorta. UNE 22.191: 5.975

(_OP07)  Igurtzimenduagatikako marruskagaiztasuna.

2ko probeta-sorta. UNE 22.192: 14.700

(_OP08)  Talka-indarrarekiko jasamena.

4ko probeta-sorta. UNE 22.196: 4.600

(_OP09)  Azidoekiko jasamena.

4ko probeta-sorta. UNE 22.198: 19.190

(_OP10)  Izoztearekiko jasamena. Aldakuntza fisikoak.

4ko probeta-sorta. UNE 22.193: 20.000

(_OP11)  Saka-indarrarekiko jasamena.

6ko probeta-sorta. UNE 22.194: 9.200

(_OP12)  Bero-aldakuntzekiko jasamena.

4ko probeta-sorta. UNE 22.197: 20.000

(_OP13)  Gainazalaren kurbatura eta neurriak.

4ko probeta-sorta. UNE 22.200: 6.660

(_OP14)  Malguarazte-indarrarekiko jasamena.

4ko probeta-sorta. UNE 22.195: 13.795

(_OP15)  Kaltzimetria.

4ko probeta-sorta. UNE 22.199: 4.830

(_OR)   Granitoak: xaflak eta harri-trokoak.

(_OR01)  Zurrupamena eta itxurazko trinkotasun-neurria.

3ko probeta-sorta. UNE 22.172 / 7.067: 4.480

(_OR02)  Igurtzimenduagatikako marruskagaiztasuna.

2 lagin. UNE 22.173: 14.700

(_OR03)  Izoztearekiko jasamena.

3ko probeta-sorta. UNE 22.174: 20.000

(_OR04)  Talka-indarrarekiko jasamena.

4ko probeta-sorta. UNE 22.179: 4.600

(_OR05)  Saka-indarrarekiko jasamena.

6ko probeta-sorta. UNE 22.175: 9.200

(_OR06)  Malguarazte-indarrarekiko jasamena.

6ko probeta-sorta. UNE 22.176: 13.795

(_OR07)  Igurtzimenduagatikako marruskagaiztasuna, harri-trokoetan.

2ko probeta-sorta. UNE 7.069: 14.700

(_OR08)  Izoztearekiko jasamena, harri-trokoetan.

3ko probeta-sorta. UNE 7.070: 20.000

(_P)   Pinturak.

(_P001)   Mintzaren lodiera. Lagina ezabatu gabe.

Zehaztapen bat. UNE EN ISO 2409: 4.025

(_P002)   Itsasgarritasuna zehaztea. Lagina ezabatuz.

UNE 48.032: 2.290

(_R)   Porlanezko eta igeltsuzko aurreprestatuak.

(_RA)    Autoklabean gogortarazitako hormigoizko bloke eta xaflak.

(_RA01)   Laginak prestatzea.

Lagina: 7 bloke.

Itxiturarekiko INCE erabakiak, NF P 14-306 (Frantziako araua): 16.090

(_RA02)   Neurri-ezaugarriak, itxura eta gainazala.

Lagina: 7 bloke.

Itxiturarekiko INCE erabakiak, NF P 14-306 (Frantziako araua): 7.470

(_RA03)   Itxurazko trinkotasun-neurria.

Lagina: 5 bloke (15 probeta).

Itxiturarekiko INCE erabakiak, NF P 14-306 (Frantziako araua): 17.245

(_RA04)   Neurri-aldaketak.

Lagina: 3 bloke (3 probeta).

Itxiturarekiko INCE erabakiak, NF P 14-306 (Frantziako araua): 22.985

(_RA05)   Saka-indarrarekiko jasamena.

Lagina: 5 bloke (15 probeta).

Itxiturarekiko INCE erabakiak, NF P 14-306 (Frantziako araua): 34.475

(_RA06)   Malguarazte-indarrarekiko jasamena.

Lagina: 3 bloke (3 probeta).

Itxiturarekiko INCE erabakiak, NF P 14-306 (Frantziako araua): 10.350

(_RA07)   Kapilaritate bidezko ur-zurrupamena.

Lagina: 2 bloke (6 probeta).

Itxiturarekiko INCE erabakiak, NF P 14-306 (Frantziako araua): 13.795

(_RB)     Hormigoizko blokeak.

(_RB01)   Neurriak eta forma begiratzea.

6ko zati-sorta. UNE 41.167 saio bidez: 8.620

(_RB02)   Sekzio gordina, garbia eta bete-indizea.

6ko zati-sorta. UNE 41.168 saio bidez: 8.620

(_RB03)   Ur-zurrupamena.

3ko zati-sorta. UNE 41.170 saio bidez: 6.315

(_RB04)   Zurrupamena.

3ko zati-sorta. UNE 41.171 saio bidez: 7.130

(_RB05)   Batez besteko pisua eta itxurazko trinkotasuna.

3ko zati-sorta. UNE 41.169 saio bidez / RB-90: 6.315

(_RB06)   Saka-indarrarekiko jasamena.

6ko zati-sorta. UNE 41.172 saio bidez: 20.690

(_RC)    Sapaietarako eskaiolazko xaflak.

(_RC01)  Neurriak, launtasuna eta itxura.

6ko xafla-sorta. UNE 102.021 / 102.022 / 102.033 / 102.024: 8.620

(_RC02)  Banakako pisua.

6ko xafla-sorta. UNE 102.021 / 102.022 / 102.033 / 102.024: 5.975

(_RC03)  Hezetasuna.

6ko xafla-sorta. UNE 102.021 / 102.022 / 102.033 / 102.024: 3.455

(_RC04)  pH zehaztea.

3ko xafla-sorta. UNE 102.030: 4.500

(_RD)    Baldosak.

(_RD01)   Geometriazko ezaugarriak.

6ko baldosa-sorta. UNE 127.001: 6.550

(_RD02)   Itxura eta barne-egitura.

12ko probeta-sorta. UNE 127.001: 4.600

(_RD03)   Iragazkortasuna eta ur-zurrupamena ageriko aldetik.

3ko baldosa-sorta. UNE 127.003 saio bidez: 11.490

(_RD04)   Ur-zurrupamena.

3ko baldosa-sorta. UNE 127.002: 7.815

(_RD05)   Talka-indarrarekiko jasamena.

3ko baldosa-sorta. UNE 127.007: 4.600

(_RD06)   Malguarazte-indarrarekiko jasamena.

6ko baldosa-sorta. UNE 127.006: 13.795

(_RD07)   Izoztearekiko jasamena.

3ko baldosa-sorta. UNE 127.004: 20.000

(_RD08)   Urraduragatikako marruskagaiztasuna. Plataforma birakariaren bidez.

2ko baldosa-sorta. UNE 127.005/1: 14.700

(_RD09)   Egitura.

6ko baldosa-sorta. UNE 127.001: 2.290

(_RF)     Zuntz-porlanezko xaflak

(_RF01)   Geometriazko ezaugarriak.

Xafla bat. UNE EN 494 / UNE 88.103: 4.250

(_RF02)   Itxitura-hertsitasuna.

Xafla bat. UNE EN 494: 7.500

(_RF03)   Izoztearekiko jasamena.

Xafla bat. UNE EN 494: 20.000

(_RF04)   Itxurazko trinkotasun-neurria.

Xafla bat. UNE EN 494 / UNE 88.103: 3.675

(_RF05)   Malguarazte-saioa.

Xafla bat. UNE EN 494 / UNE 88.103: 4.600

(_RO)   Habeartekoak.

(_RO01)  Geometriazko ezaugarriak.

6ko zati-sorta. EF-88ren arabera: 6.550

(_RO02)  Baoko malguarazte-indarrarekiko jasamena.

6ko zati-sorta. EF-88 ren arabera: 13.975

(_RO03)  Saka-indarrarekiko jasamena.

6ko zati-sorta. EF-88 ren arabera: 24.000

(_RP)     Igeltserotza-unitatetarako kartoi-igeltsuzko xaflak.

(_RP01)   Itxura, neurriak eta forma.

6ko xafla-sorta. UNE 102.035: 8.620

(_RP02)   Orearen barne-erakidetasuna.

6ko xafla-sorta. UNE 102.035: 5.975

(_RP03)   Talka-indar gogorrarekiko jasamena.

6ko xafla-sorta. UNE 102.035: 4.600

(_RP04)   Malguarazte-indarrez haustea.

6ko xafla-sorta. UNE 102.035: 9.200

(_RP05)   Markaketa zeinkatzea.

2ko xafla-sorta. UNE 102.035: 4.800

(_RQ)   Hormetarako paramentu lauko igeltsuzko edo eskaiolazko xaflak.

(_RQ01)  Itxura, neurriak eta launtasuna.

6ko xafla-sorta. UNE 102.030: 8.620

(_RQ02)  Banakako pisua eta oreen barne-erakidetasuna.

6ko xafla-sorta. UNE 102.030: 5.975

(_RQ03)  Talka-indarrarekiko jasamena.

6ko xafla-sorta. UNE 102.030: 4.600

(_RQ04)  Hezetasuna.

6ko xafla-sorta. UNE 102.030: 3.455

(_RQ05)  Malguarazte-indarrarekiko jasamena.

6ko xafla-sorta. UNE 102.030: 13.795

(_RQ06)  pH zehaztea.

3ko zehaztapen-sorta. UNE 102.030: 4.500

(_RT)     Teilak.

(_RT01)   Ezaugarriak, forma, itxura, barne-egitura eta neurriak.

11ko teila-sorta. UNE EN 490/491: 8.620

(_RT02)   Orea / lodiera heina.

11ko teila-sorta. UNE EN 490/491: 5.975

(_RT04)   Urarekiko iragazkortasuna.

11ko teila-sorta. UNE EN 490/491: 21.840

(_RT05)   Izoztearekiko jasamena.

11ko teila-sorta. UNE EN 490/491: 20.000

(_RT06)   Ur-zurrupamena.

11ko teila-sorta. UNE EN 490/491: 6.315

(_RT07)   Talka-indarrarekiko jasamena.

11ko teila-sorta. UNE EN 490/491: 3.455

(_RT08)   Malguarazte-indarrez haustea.

11ko teila-sorta. UNE EN 490/491: 11.490

(_RW)   Hormigoizko zintarri eta rigola aurreprestatuak.

(_RW01)  Osagaiak, akabera eta itxura. Geometriazko ezaugarriak.

3ko zati-sorta. UNE 127.025: 8.620

(_RW02)  Ur-zurrupamenaren ehunekoa zehaztea.

3ko zati-sorta. UNE 127.027: 6.315

(_RW03)  Malguarazte-indarrarekiko jasamena.

3ko zati-sorta. UNE 127.028: 12.000

(_S)   Altzairua.

(_SB)     Altzairuzko haga leunak, hozkadunak eta alanbreak.

(_SB01)   Zehar-ebakera baliokidea.

Probeta bat. UNE 36.068 / 36.088 / 36.097 / 36.099: 1.720

(_SB02)   Geometriazko ezaugarriak.

Probeta bat. UNE 36.068 / 36.088 / 36.097 / 36.099: 7.470

(_SB03)   Atezu-saioak.

Probeta bat. UNE 36.068 / 36.088 / 36.097 / 36.099 / 36.401: 5.755

(_SB04)   Toleste soila.

Probeta bat. UNE 36.068 / 36.088 / 36.097 / 36.099: 2.100

(_SB05)   Toleste-tolesgabetzea.

Probeta bat. UNE 36.068 / 36.088 / 36.097 / 36.099: 2.800

(_SB06)   Obrako soldeaketarako egokitasuna.

EH-91 / UNE 36.068 / 36.088 / 36.097 / 36.099: 26.785

(_SC)    Altzairu galvanizatuzko altzairu-xaflak.

(_SC01)   Neurriak, launtasuna, azaleko akatsak.

Lagin bat. UNE 36.130: 5.175

(_SC02)   Atezu-saioa.

Lagin bat. UNE 36.130 / 36.401: 6.890

(_SC03)   Galvanizatua estaltzeko orea.

3ko probeta-sorta. UNE 36.130: 5.755

(_SC04)   Estalduraren itsaspena.

Lagin bat. UNE 7.472 / 36.130: 2.985

(_SL)     Altzairuzko xaflak.

(_SL01)    Neurriak eta perdoia.

Lagin bat. NBE-MV-102/75: 5.175

(_SL02)    Atezu-saioa.

Lagin bat. UNE 36.401: 6.890

(_SL03)    Toleste-saioa.

Lagin bat. UNE 7.472: 3.675

(_SM)    Elektrosoldatutako mailak.

(_SM01)  Mailen geometria eta neurrien ezaugarriak.

Panel bat. UNE 36.092: 5.755

(_SM02)  Zehar-ebakera baliokidea.

Probeta bat. UNE 36.068 / 36.088 / 36.097 / 36.099: 1.720

(_SM03)  Geometriazko ezaugarriak.

Probeta bat. UNE 36.068 / 36.088 / 36.097 / 36.099: 7.470

(_SM04)  Atezu-saioak.

Panel bat. UNE 36.068 / 36.088 / 36.097 / 36.099 / 36.401: 5.755

(_SM05)  Toleste soila.

Panel bat. UNE 36.068 / 36.088 / 36.097 / 36.099: 2.100

(_SM06)  Toleste-tolesgabetzea.

Panel bat. UNE 36.068 / 36.088 / 36.097 / 36.099: 2.800

(_SM07)  Bereizketa edo korapilo-harroketa.

Korapilo bat. UNE 36.462: 6.890

(_SO)    Berariazko formaz ijeztutako xafla kofadunak.

(_SO01)  Neurriak eta perdoiak.

Lagin bat. NBE-MV-108/76: 5.175

(_SO02)  Atezu-saioa.

Lagin bat. UNE 36.401: 6.890

(_SO03)  Tolestea.

Lagin bat. UNE 7.472: 3.700

(_SO04)  Tinkaketa-saioa.

Lagin bat. UNE EN 10.233 / 36.537: 3.800

(_T)   Instalazioetarako tutu eta osagarriak.

(_TA)     Altzairu galvanizatua.

(_TA01)   Estalduraren lodiera. Lagina ezabatuz.

Lagin bat. UNE 37.501: 4.600

(_TA02)   Estalduraren itsaspena.

Lagin bat. UNE 37.501: 2.985

(_TA03)   Neurriak eta perdoiak.

Lagin bat. UNE 19.047 / 19.048 / 19.051 / 19.052: 5.520

(_TA04)   Estaltzeko orea.

Magnetismo bidez: 3.000

(_TA05)   Zeinkapena eta azaleko itxura 5.150

(_TC)    Kobrea.

(_TC01)   Neurriak.

Lagin bat. UNE 37.116 / UNE EN 1.057: 5.520

(_TC02)   Zeinkapena.

Lagin bat: 5.150

(_TG)    Zuntz-porlana.

(_TG01)  Geometriazko ezaugarriak, itxura orokorra eta akabera.

Lagin bat. UNE EN 588-1/512 / 88.202: 5.520

(_TG02)  Kimikazko erasoekiko jasamena.

Lagin bat. UNE EN 588: 9.200

(_TH)    Hormigoia.

(_TH01)   Neurri-ezaugarriak.

Lagin bat. PNE 127.010: 5.405

(_TH02)   Tinkaketa-saioa.

Lagin bat. PNE 127.010: 9.200

(_TO)    PVC.

(_TO01)  Geometriazko ezaugarriak.

Lagin bat. UNE 53.332: 5.405

(_TO02)  Neurri-ezaugarriak. Osagarriak.

4ko zati-sorta. UNE 53.114/1: 7.000

(_TO03)  Itxura. Osagarriak.

4ko zati-sorta. UNE 53.114/2: 1.500

(_TO04)  Beroarekiko erantzuna. Osagarriak.

4ko zati-sorta. UNE 53.114/2 eta 53.196: 5.000

(_TO05)  Talka-indarrarekiko jasamena. Osagarriak.

4ko zati-sorta. UNE 53.114/2: 5.000

(_V)   Beiraztatze isolagarri termikoa.

(_V001)   Antzigar-unea zehaztea eta zaharpena eguraldi iraunkorrarekin eta aldakorrarekin.

Probeta bat. Itxiturarekiko INCE erabakiak / UNE 43.752: 44.000

(_V002)   Neurriak eta lodierak.

Probeta bat: 5.000

(_V003)   Hezetasuna ganbara barruan.

Lagin bat. UNE 43.752: 15.000

(A)     Zerbitzu osagarriak.

(AH)  Hormigoiak.

(AH001)  Hormigoi berriaren laginak hartzea, honako hauek barne: kono-egonarriaren neurria, 15x30 cm-ko subil-formako 3 probeta egitea, gogorraraztea, gainaldea berdintzea eta 28 egunen buruan saka-indarrez haustea.

UNE 83.301 / 83.303 / 83.304 / 83.313: 7.800

Probeta gehigarria: 2.600

(AH002)  Hormigoi berriaren konsistentzia-neurria (Abrams-en konoa).

Zehaztapen bat. UNE 83.313: 4.200

(AH003)  Ereduzko hormigoia ebaki, gorde, gainaldea berdindu eta saka-indarrez haustea.

Probeta bat. UNE 83.302 / 83.303 / 83.304: 4.000

(AH004)  Aurretiazko saioak honako hauek barne: 4 oregintza berezitako subil-formako eta 15x30 cm-ko 3ko probeta-sortak gogorraraztea, horien gaina berdintzea eta horiek 28 egunen buruan saka-indarrez haustea.

EH-91: 96.540

(AH005)  Saio-zehaztapena, honako hauek barne: eraikuntzan bertan 6 oregintza berezitako eta 15x30 cm-ko 3 probeta hartu, konsistentzia neurtu, gogorrarazi, gorde, gainaldea berdindu eta 28 egunen buruan saka-indarrez haustea.

EH-91 / UNE 83.301 / 83.303 / 83.304 / 83.313: 46.800

(AH006)  Hormigoizko 3 probeta egin, gogorrarazi eta toleste-indarrez haustea.

UNE 83.301 / 83.305: 12.600

(AH007)  Hormigoizko 3 probeta egin, gogorrarazi eta zeharkako atezu-indarrez (Brasilgo saioa) haustea.

UNE 83.301 / 83.306: 12.600

(AH008)  Hormigoi gogortuaren trinkotasun-neurria zehaztea.

UNE 83.312: 6.315

(AH009)  Hormigoi berriaren trinkotasun-neurria zehaztea.

UNE 83.317: 6.315

(AM)  Mortairuak.

(AM001) Laginak hartzea.

UNE 83.810: 9.200

(AM002) Konsistentzia zehaztea. Astindu-mahaia.

UNE 83.811: 9.200

(AM003) Aditibo-mortairuak. Konsistentzia zehaztea.

Astindu-mahaia.

UNE 83.258 saio bidez: 12.645

(AM004) Saka-indarrarekiko eta malguarazte-indarrarekiko jasamena.

3ko probeta-sorta eta aldi bat.

UNE 83.821 saio bidez: 10.500

(AM005) Aire-kopurua zehaztea.

UNE 83.815 saio bidez: 7.130

(AM006) Gogortze-aldia zehaztea

(aditibo-mortairua).

UNE EN 480-2: 8.620

(AM007) Itsasgarritasuna zehaztea.

10eko zehaztapen-sorta. UNE 83.822 saio bidez

Laboratorioan (eske-egileak prestatutako probetak): 13.000

"In situ" (eske-egileak zulatutako probetak): 30.000

(AM008) Kapilaritate bidezko ur-zurrupamena. Geruza bakarreko mortairuak.

CSTB 1779: 10.000

($)     Beste batzuk.

($0001)  Itxituren koefizientea zehaztea.

3 eguneko saioa: 37.000

Egun gehigarri bakoitza: 10.000

($0008)  Laboratorioak egiaztatzea, Saio-Laboratorioen Egiaztapenari buruzko urtarrilaren 23ko 11/1990 Dekretuaren arabera.

Egiaztapena, lehenengo barrutia: 60.000

Egiaztapena, barruti gehigarri bakoitzeko: 30.000

Ikuskapena, lehenengo barrutia: 35.000

Ikuskapena, barruti gehigarri bakoitzeko: 17.500

($0009)  Materialak biltzea, horien garraioa eta laginak hartzea.

Bidearen kilometro bakoitzeko: 220

($0011)  Norbanako batek eskatutako eta aurreko epigrafeetan sartu gabeko beste edozein lan edo zerbitzu.

Ordu edo ordu-zati bakoitzeko: 6.500

III ATALA

08.03 TASA: HONDAKIN TOXIKO ETA ARRISKUTSUEI DAGOZKIEN INFORMATIKA-GAIAK ETA KONTROL ZEIN JARRAIPEN-DOKUMENTUAK EMATEAGATIK

163. Artikulua - Zergagaia

      Tasa honen zergagaia da hondakin toxiko eta arriskutsuen ekoizleen urteko aitorpena betetzeko behar diren informatika-gaiak ematea, eta hondakin horien kontrola eta jarraipena egiteko agiriak ematea, hala jasotzen baita Hondakin Toxiko eta Arriskutsuen maiatzaren 14ko 20/1986 Legean eta lege hori garatzeko arauetan.

164. Artikulua - Subjektu pasiboa

      Zergagai den materiala edo dokumentuak jasotzen dituzten pertsona fisiko zein juridikoak dira tasa honen subjektu pasiboak.

165. Artikulua - Ordainkizuna

      Zergagai den materiala jasotzerakoan edo dokumentuak ematerakoan sortuko da tasa. Hala eta guztiz ere, eskaria egiten denean ere ordainarazi ahal izango da.

166. Artikulua - Kuota

      Tasa honen kuota tarifa honen araberakoa izango da (pezetatan):

      1.-     Hondakin toxiko eta arriskutsuak sortzen dituztenen urteko adierazpena betetzeko informatika-aplikazioaren kopia bakoitzeko: 1.495

      2.-     Hondakin toxiko eta arriskutsuak kontrolatzeko eta jarraitzeko agiri bakoitzeko: 45

X KAPITULUA

GARRAIO ETA HERRILAN SAILAREN TASAK

I ATALA

09.01 TASA: EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAREN TITULARTASUNEKO PORTUETAN ZERBITZU OROKORRAK ETA BEREZIAK EMATEAGATIK

167. Artikulua - Zergagaia

      Hurrengo zerbitzu hauek ematea da tasa honen zergagaia:

               T-1 tarifa. Itsasontziak.

Tarifa honen trukean, itsasontziak portuko urez, itsas-seinaleez eta balizez baliatu ahal izango dira, baita portura itsasotik iristea ahalbidetzen duten obrez eta antolabideez ere. Halaber, seinalatu dieten moduan eta lekuan lotzeko eskubidea ere izango dute: moilaren kontra, lotune batean edo aingura botata.

T-2 tarifa. Pasaia.

Tarifa honen trukean, bidaiariek portuko antolabideak erabiltzea izango dute, hala nola kaiak, pantalanak, lehorreko sarbideak, igarobideak eta itsas geltokiak.

               T-3 tarifa. Salgaiak.

Tarifa honen trukean, salgaiak garraia daitezke portuko antolabideetatik, hots, kai eta pantalanetatik, lehorreko sarbideetatik, igarobideetatik eta manipulazio-aldeetatik (biltzeko guneak eta biltegiak izan ezik).

               T-4 tarifa. Itsas arrantzako ontzietarako zerbitzuak.

Tarifa honen trukean, jardunean dauden arrantza-ontziak eta itsasotik ekarritako arrantza freskoa portura iristea ahalbidetzen duten obrez eta antolabideez baliatu ahal izango dira, eta moilaren kontra, lotune batean edo aingura botata gelditu ahalko dira. Halaber, arraina erabiltzeko zonaz baliatu ahal izango dira arraina sailkatzeko eta lehen salmentarako erakusketa egiteko eta merkaturatzeko, bai eta portuko zerbitzu orokorrez ere.

               T-5 tarifa. Kirol eta aisialdiko ontzietarako zerbitzuak.

Tarifa honen trukean, kirol eta aisialdiko ontziak portura itsasotik iristea ahalbidetzen duten obrez eta antolabideez baliatu ahal izango dira. Halaber, seinalatu dieten moduan eta lekuan lotzeko eskubidea ere izango dute: moilaren kontra, lotune batean edo aingura botata. Bestalde, eskifaiako kideek eta bidaiariek, behar den saria ordaindu ondoren, erabili ahal izango dituzte portuko kaiak, pantalanak, lehorreko sarbideak, igarobideak eta, baleude, portuko agintaritzaren egonlekuak eta harrera-tokiak.

               T-6 tarifa. Arku-garabien zerbitzua.

Tarifa honen barruan arku-garabi arrunten erabilera sartzen da, ez ordea garabi berezituena.

               T-7 tarifa. Biltegi, lokal eta eraikinak erabiltzea.

Tarifa honen trukean, baimen edo emakida-erregimenean kudeatzen ez diren zabalguneak, zelaiak, aterpeak, estalpeak, biltegiak, lokalak eta eraikinak eta dagozkien zerbitzu orokorrak erabili ahal izango dira.

               T-8 tarifa. Produktuez eta energiaz hornitzea.

Tarifa honen barruan, hornitutako produktuen edo energiaren balioa eta behar diren antolabideak erabiltzea sartzen da.

               T-9 tarifa. Askotariko zerbitzuak.

Tarifa honen barruan, baskulak, arranpa-karroak, aparkalekuak edo portuko beste edozein zerbitzu erabiltzea sartzen da.

      Portuetako aparkaleku-zerbitzua emakida-erregimenean kudeatu ahal izango da.

               C-1 tarifa. Emakidak.

Tarifa honen trukean, portuko jabari publikoa okupatu edo erabili ahal izango da emakidaren bidez.

               A-1 tarifa. Baimenak.

Tarifa honen trukean, portuko jabari publikoa okupatu edo erabili ahal izango da baimenaren bidez.

168. Artikulua - Subjektu pasiboa

      Tasa honen subjektu pasiboak hurrengo pertsona fisiko edo juridikoak dira:

      T-1 tarifan:

Tarifa honen zerbitzuak darabiltzaten ontzi-jabeak edo beren ordezkariak edo ontzien kontsignatarioak.

      T-2 tarifan:

Portuetan itsasoratzen edo lehorreratzen diren bidaiariak daramatzaten ontzien jabeak edo kontsignatarioak.

      T-3 tarifan:

Zerbitzua darabilten itsasontzien jabeak edo kontsignatarioak solidarioki, eta salgaia lehorretik sartu edo ateratzen denean lehorreko baliabide hutsez, garraiobidearen jabeak. Tarifa ordaintzearen erantzule subsidiarioak salgaiaren jabeak izango dira, edo berek baimenduriko ordezkariak, solidarioki.

      T-4 tarifan:

Ontzi-jabea edo bere izenean lehenengo salmenta egiten duena, solidarioki. Tarifaren zenbatekoa arrantzaren lehenengo erosleari ordainaraziko zaio, eta horren berri jasoko da berariaz eta bereizita fakturan edo horren antzeko agirian. Eroslea beharturik geratuko da sari hori ordaintzera. Tarifa ordaintzearen erantzule subsidiarioa arrantzaren lehenengo eroslea izango da, ez badu frogatzen fakturan jaso eta ordaindu duela.

      T-5 tarifan:

Ontzi-jabea edo berak baimenduriko ordezkaria, eta subsidiarioki kapitaina edo patroia.

      T-6, T-7, T-8 eta T-9 tarifetan, dagozkien zerbitzuen erabiltzaileak.

      C-1 tarifan:

      Administrazio-emakidaren titularrak.

      A-1 tarifan:

      Administrazio-baimenaren titularrak.

169. Artikulua - Ordainkizuna

      Noiz ordaindu behar den tasa:

T-1 tarifan, ontzia portura sartzen denean, kaian loturik geratu den edo aingura botatzeko lekua seinalatu zaion berdin diola.

T-2 tarifan, bidaiariak portutik igarotzen hasten direnean.

T-3 tarifan, salgaiak portutik igarotzen hasten direnean.

T-4 tarifan, arrantza ontziratzen, lehorreratzen edo ontziz aldatzen hasten denean.

T-5 tarifan, itsasontzia portuko uretan sartzen denean.

T-6, T-7, T-8 eta T-9 tarifetan, dagokien zerbitzua erabiltzailearen eskueran jartzen denean edo, bestela, zerbitzua ematen hasten denean.

      C-1 tarifan, administrazio-emakidaren agiria ematen denean.

      A-1 tarifan, administrazio-baimenaren agiria ematen denean.

170. Artikulua - Zerga-oinarria zehazteko irizpideak

      Tasa kitatzeko oinarriak hauexek dira:

T-1 tarifan, neurtze gordineko (GT) unitatea edo frakzioa eta hiru orduko aldiak edo frakzioa, gehienez ere lau aldi hogeita lau orduko.

T-2 tarifan, bidaiari-kopurua eta pasaiaren, trafikoaren eta eragiketaren motak.

T-3 tarifan, salgaiaren, pisuaren, trafikoaren eta eragiketaren motak.

T-4 tarifan, arrainaren lehenengo salmentak izan duen balioa eta, gainerakoetan, portuko agintariek jarritakoa; arrain-mota horiek tasa kitatzeko egunean edo aurreko egunetan izan duten batez besteko balioa kontuan izanik.

T-5 tarifan, ontziaren guztizko luzera bider guztizko zabalera, eta hortik ateratzen den azalera, metro karratutan. Baita kaian lotuta edo aingura botata emandako aldia ere.

T-6 tarifan, ekipoa eskueran izandako epealdia eta bere ahalmena edo jasotzeko indarra.

T-7 tarifan, harturiko azaleraren mota eta kopurua, eta okupazio-aldia.

T-8 tarifan, hornituriko unitateen kopurua.

T-9 tarifan:

a)   Baskula: zenbat aldiz erabili den.

b)   Arranpa-karroa: zenbat aldiz jaso eta jaitsi den, ontzia zenbat egunetan egon den lehorrean, eta ontziaren erregistro gordineko tonak eta luzera.

c)   Aparkalekua: horretarako zehazturiko aldeetan egindako egonaldia, portuen arabera.

d)   Gainontzeko zerbitzuetan, kasu bakoitzean emandako zerbitzu-unitateen kopurua.

      C-1 tarifan, portuko jabari publikoan okupaturiko azalera, metro karratutan.

A-1 tarifan, erabiltzearen ondorioz portuko jabari publikoko lursailak okupatzen direnean: harturiko azalera (metro karratutan) eta okupazioaren iraupena.

171. Artikulua - Kuota

      Tasa tarifa honen araberakoa izango da:

      1.-     T-1 tarifaren zenbatekoa hurrengo hau izango da:

1.1.- Orokorrean.

Ontziak 7 pezeta ordaindu behar du neurtze gordineko unitateko edo horren frakzioko, 3 orduko aldi edo frakzio bakoitzeko; gehienez ere, 4 alditan egon daitekeela 24 orduko.

Derrigorrez porturatu beharreko ontziei tarifa honen arabera legokiekeenaren erdia aplikatuko zaie, betiere erabiltzen ez badituzte portuko zerbitzuak, ez industriakoak, ezta merkataritzakoak ere. Itsasoan dabiltzanen bizitza zaintzea xede duten zerbitzu-eskeak baldintza horretatik salbuetsita geratzen dira.

1.2.- Egutegiko urtean zehar 12 bider baino gehiagotan porturatzen diren ontziei honako tarifa hauek aplikatuko zaizkie:

-  13. sarreratik 24.era bitartekoetan: tarifa arruntaren %85.

-  25. sarreratik 40.era bitartekoetan: tarifa arruntaren %70.

-  41.etik aurrerakoetan: tarifa arruntaren %50.

1.3.- Arauturiko nabigazio-lineetan, eta kalifikazio hori urte bakoitzaren urtarrilaren 1a baino lehen frogatzen bada portuko agintaritzan, ontziei aplikatu beharreko tarifak hauexek dira:

-  13. sarreratik 24.era bitartekoetan: tarifa arruntaren %90.

-  25. sarreratik 50.era bitartekoetan: tarifa arruntaren %80.

-  51.etik aurrera: tarifa arruntaren %70.

1.4.- Turismo-bidaldiak egiten dituzten ontziei tarifa arruntaren %30eko murrizpena egingo zaie.

1.5.- T-1 tarifaren arabera dagokienaren erdia ordainduko da zerbitzutik kanpo dauden ontziengatik, hots, zaintzeko langileak besterik ez dituztenengatik, eta eraikitzeko, konpontzeko eta zatikatzeko bidean daudenengatik. Ontzia hilabete baino gehiago badago zerbitzutik kanpo, aldez aurretik eskatu ahal izango da hilerokoa.

Bi hilabete baino gehiago badago itsasoratu gabe, ez du inolako murrizketarik izateko eskubiderik izango. Lau hilabete igaro ondoren, %5eko gehikuntza izango dute hiletik hilera.

1.6.- Barne-trafikoko, badia barruko edo tokian bertako ontziak, portuetan abiapuntua duten atoi-ontziak, dragak, patinak, gangilak, gabarrak eta antzekoak, pontoiak eta abar direla-eta, tarifa honen eguneko zenbatekoa halako 15 ordainduko dute hilero.

1.7.- Kaian albotik lotuta dauden ontziei beste batzuk lotzen bazaizkie, tarifaren erdia kobratuko zaie bigarren lerroan daudenei.

1.8.- Amarrak askatzeko edo lotunez aldatzeko agindua jaso duen ontziak maniobra horiek atzeratzen baditu, agintaritzak ezar diezaiokeen zehapenaz gain, beste errekargu hauek ere ordaindu beharko ditu:

-  Lehenengo bi ordu edo horren zati bakoitzeko: 24 orduko tarifa.

-  Hurrengo ordubete bakoitzeko: 24 orduko tarifa halako 5.

1.9.- Edozein arrazoi dela-eta, ontzi batek baimenik gabe lotzen badu, aurreko puntuan finkaturiko tarifa berbera ordaindu beharko du; horrek, hala ere, ez dio eskubiderik emango han irauteko, eta amarrak askatu behar ditu hala agintzen diotenean, baita isunak ordaindu ere.

1.10.-  Moilara muturretik lotutako ontziek eta zerbitzuko ilabe edo buietara lotutakoek tarifa arruntaren erdia ordaindu beharko dute.

      2.-     T-2 tarifaren zenbatekoa hauxe izango da:

2.1.- Bidaiari bakoitzeko (pezetatan):

Bidaiari-maila

Trafiko-mota | III. saila | II. saila | I. saila

Badiako edo bertakoa: | 4 | 8 | 8

Europako kabotajea: | 52 | 155 | 525

Kanpokoa: | 350 | 880 | 1.400

Badiako edo tokian bertako joan-etorrietan ontziratzean ordainduko da tarifa.

Lagun bakarreko edo birentzako geletako bidaiariei I. multzoko tarifa ezarriko zaie; II. multzokoa hiru edo gehiagorentzako geletan edo aretoko besaulkietan doazenei; eta III. multzokoa ontzi-gaineko bidaiariei.

2.2.- Turismoko bidaiari gisa doazenei aurreko taularen tarifa ezarriko zaie, baina %30eko murrizketa eginda.

2.3.- Bidaiari-kopurua, pasaia-mota edo trafiko-mota modu zehazkabean emanez gero, edo ezkutatuz gero, aurreko taularen tarifaren bikoitza ezarriko zaio gaizki aitorturiko edo aitortu gabe utzitako partidari.

      3.-     T-3 tarifaren zenbatekoa hauxe izango da:

3.1.- Salgaien partida bakoitzari aplikatu beharreko tarifa-zenbatekoak, pisu gordinaren tona edo horren frakzio bakoitzeko, eta indarrean dagoen salgaien sailkapenari jarraiki dagokien multzoaren arabera, ondoko taulan ematen dira (pezetatan):

Salgaien multzoa: Lehenengoa|Bigarrena|Hirugarrena|Laugarrena|Bosgarrena

Bertakoa edo badiakoa, ontziratu eta lehorreratu: 17 | 23 | 34 | 48 | 68

Ontziratu: 58 | 84 | 125 | 184 | 250

Lehorreratu: 94 | 135 | 200 | 295 | 400

Salgaien artean petrolio-gaiak eta horien eratorriak, T-3 tarifa kitatzeko ondorioetarako, honela sailkatuko dira:

Produktua | Tarifatarako taldea

Petrolio ondu gabea | Lehenengoa

Gasolioa eta fuel-olioa | Bigarrena

Nahaslika, pikea eta petroliotikako galipotak | Hirugararena

Gasolinak, naftak eta petrolio findua | Laugarrena

Baselina eta labaingarriak | Bosgarrena

Salbuespenez, kabotajeko gasolioari eta fuel-olioari 46 pezetako tarifa aplikatuko zaio.

Itsasontzi handi eta txikiak zuzkitzearren, portura lehorretik sartzen diren petrolio-gaiei ezarriko zaien tarifa ontziratze-eragiketan gai berberei aplikatzen zaienaren erdia izango da.

Guztira tona bateko pisua izatera iristen ez diren partidei ezarriko zaien zenbatekoak (200 kg-ko edo hortik gorako frakzio bakoitzeko), tona bakoitzeko ordaindu beharko litzatekeenaren bostena izango da.

3.2.- Igaroaldiko lanetako salgaien partida bakoitzari ezarri beharreko tarifa-zenbatekoak ondoko taulan ematen dira, pisu gordinaren tona edo horren frakzio bakoitzeko, eta indarrean dagoen salgaien sailkapenari jarraiki dagokien multzoaren arabera:

3.2.1.-  Igaroaldiko lanak, itxasotik (pezetatan):

Salgaien multzoa:

Lehenengoa|Bigarrena|Hirugarrena|Laugarrena|Bosgarrena

Abiapuntua Europako Batasunean dutenak:

Jomuga:

Europako Batasuna: 24 | 34 | 50 | 74 | 100

Atzerrikoak: 47 | 68 | 100 | 148 | 200

Abiapuntua atzerrian dutenak:

Jomuga:

Europako Batasuna: 47 | 68 | 100 | 148 | 200

Atzerrikoak: 95 | 135 | 200 | 295 | 400

3.2.2.-  Igaroaldiko lanak, lehorretik (pezetatan):

Salgaien multzoa:

Lehenengoa|Bigarrena|Hirugarrena|Laugarrena|Bosgarrena

Abiapuntua Europako Batasunean dutenak:

Jomuga:

Europako Batasuna: 24 | 34 | 50 | 74 | 100

Atzerrikoak: 58 | 84 | 125 | 184 | 250

Abiapuntua atzerrian dutenak:

Jomuga:

Europako Batasuna: 58 | 84 | 125 | 184 | 250

Atzerrikoak: 58 | 84 | 125 | 184 | 250

3.3.- Ontzitik ontzira aldatzeko lanetako salgaien partida bakoitzari ezarri beharreko tarifa-zenbatekoak, ondoko taulan ematen dira, pisu gordinaren tona edo horren frakzio bakoitzeko, eta indarrean dagoen salgaien sailkapenari jarraiki dagokien multzoaren arabera (pezetatan):

Salgaien multzoa: Lehenengoa|Bigarrena|Hirugarrena|Laugarrena|Bosgarrena

Abiapuntua Europako Batasunean dutenak:

Jomuga:

Europako Batasuna: 24 | 34 | 50 | 74 | 100

Atzerrikoak: 47 | 68 | 100 | 147 | 200

Abiapuntua atzerrian dutenak:

Jomuga:

Europako Batasuna: 47 | 68 | 100 | 147 | 200

Atzerrikoak: 94 | 135 | 200 | 295 | 405

3.4.- Kabotajeko ontziak urez hornitzeko tarifa 3.1 puntuko taularen lehenengo multzokoaren %20koa izango da.

3.5.- Salgaiak atzerriko portu batetik etorri eta, berriz ere, atzerriko beste portu baterantz ateratzen direnean, portuko administrazioak 3.1 puntuko taularen zenbatekoei koefiziente zuzentzaileak ezarri ahal izango dizkie urtero, erabiltzaile bakoitzak daukan trafikoaren arabera.

Edukiontzien eraman-ekarrietan, gainera, edukiontzian garraiatzen diren salgai guztiak batez besteko beste multzo batekoak bailiran hartu ahal izango dira kalkuluak errazteko, salgaien sailkapena kontuan harturik, eta batez besteko pisua izango balute bezala, zama-unitate bakoitzeko. Garraio eta Herrilan Sailekoek bereziki egiaztatu eta frogatu beharko dute bosgarrena ez den beste multzorik sortzen den, non edukiontzi hutsak sartzen baitira, edo zama garbiaren batez besteko pisua 10 tona baino gutxiagokoa den TEU bakoitzeko. Edonola ere, sail horrek onartu behar ditu erregimen bereziak, T-3 tarifaren zenbatekoak zehaztearren araudi bidez ezartzen diren irizpideak aintzat hartuz, eta murrizketa ezingo da izan 3.1 puntuko taulan jasotako tarifa aplikatuz gero legokiokeen tarifa baino %50 handiagoa.

      4.-     T-4 tarifaren zenbatekoa honako hau izango da:

4.1.- Orokorrean, zerga-oinarriaren %2.

4.2.- Bakailao berdeagatik eta ontzian bertan industri prestakuntzaren hastapenak izan dituen arrain freskoagatik, tarifaren %50 ordainduko da.

4.3.- Portuko uretan, moilatik pasa gabe, ontzitik ontzira aldatutako arrain freskoagatik, tarifaren %75 ordainduko da.

4.4.- Portuko administrazioak, portuko antolabideak erabiltzearren edo enkantean saltzearren, portura lehorretik sartzeko baimentzen duen arrain freskoagatik, tarifaren %50 ordainduko da, betiere T-4 tarifa edo baliokidea beste portu batean ordaindu dutela frogatzen badute. Osterantzean, tarifa osoa ordaindu beharko dute.

4.5.- Lehorreratu den, baina, edozein arrazoi dela-eta, saldu ez den eta berriro ontziratu den arrain freskoagatik, tarifaren %25 ordainduko da. Kalkulua egiteko, egun horretan antzeko espezieen salmentaren batez besteko prezioa hartuko da oinarri.

4.6.- Tarifa hori ordaintzen duten arrantzontziak ez dira behartuta egongo gainerako tarifak, zerbitzu orokorretakoak, ordaintzera gehienez hilabetean, zama lehorreratzen edo ontzitik ontzira aldatzen hasi denetik. Epe hori luzatu ahal izango da derrigorrezko geldialdiengatik (aldi bateko konponketak, kostaldeko debekaldiak edo ohiko jarduerak hartzen dituen lizentziak), baina eskudun agintaritzak emandako ziurtagirien bidez frogatu behar da. Derrigorrezko geldialdia luzea baldin bada, eskudun agintaritzak zehaztuko ditu lekuak aingura botata geratzeko edo moilaren kontra loturik geratzeko, portuko beharrizanak eta aukerak kontuan izanda. Edonola ere, geldialdia sei hilabete baino luzeagoa denean, epemugatik aurrera T-1 tarifaren %100 ordainduko dute. Geldialdia hamabi hilabetekoa baino luzeagoa bada, %2ko hileko gehikuntza pilatua aplikatuko da hamahirugarren hilabetetik aurrera.

4.7.- Arrantzontziak aurreko baldintzan zehazturiko tarifei loturik dauden artean, ez dute ordaindu behar T-3 tarifa erregaiagatik, horniduragatik, ontzi eta arrantza-tresnengatik, izotz eta gatzagatik, arrantza-kaietan nahiz horretarako egokitu diren beste kaietan ontziratuengatik, baldin eta beren kontsumorako badira.

Portuko administrazioak arrantzaren pisua, kalitatea eta espezieak egiaztatu ahal izango ditu, eta horren gastuak tarifa ordaindu behar duenaren kontura joango dira.

4.8.- Salmenta publikoko aretoetako titularrek T-4 tarifa jasotzen lagundu behar dute, hau da, beren antolabideetatik igarotako arrantzaren ondorioz bildu beharreko dirua biltzen. Gero, jasotako diru-kopuru hori Portuetako Lurralde Zerbitzuen diru-sarreren kontuetan sartu behar dute. Halaber, hilero aitortu behar dituzte egindako kitapenak esandako zerbitzu horietan, kontrol eta ikuskaritza ondorioetarako.

Aipaturiko aitorpenean honako xehetasun hauek jasoko dira:

-     Ontzi-jabearen izena.

-     Ontziaren izena eta matrikula.

-     Saldutako edo, hala balitz, erretiratutako kopurua, espezieka.

-     Salmentan iritsitako prezioa.

-     Eroslearen izena.

-     Ordaindutako tarifa.

Salmenta publikoko aretoetako titularrek horrenbesteko bat jasotzeko eskubidea izango dute, kobrantza-saria deiturikoa, egindako kudeaketagatik. Kobrantza-saria zerga-oinarriaren %0,5 izango da, eta tarifa honen deskontu berberak aplikatuko dira.

      5.-     T-5 tarifaren zenbatekoa hauxe izango da:

5.1.- Orokorrean:

Era/Modalidad | Pezeta m2-ko eta eguneko/Pesetas/m2 y día

Administrazioaren ilaberik edo ainguran jartzeko tresneriarik gabe / Sin muerto ni tren de fondeo de la Administración: 5

Administrazioaren ilabe edo ainguran jartzeko tresneria eta guzti / Con muerto o tren de fondeo de la Administración: 10

Kaietan lotuta / Atracados a muelles: 12

Pantalanetan lotuta: / Atracados a pantalanes:

.   Urte osorako edo luzaroagorako kontratua / Contratación por año completo o más: 15

.   Urtebete baino gutxiagorako kontratua / Contratación por periodos inferiores al año: 22

Ontzia antolabide finko batean (lurrari atxikitako obra zibila) edo antolabide flotatzaile batean lotzea moilaren kontra lotzearen pareko izango da, baldin eta antolabideak ontziak bereizteko fingerrik ez badu, eta ez badago ez ur ez argindar-zerbitzurik.

5.2.- Moila edo pantalan flotatzaileren kontra luzeran loturiko ontziei albotik lotzen zaizkienek aurreko taulan agertzen den tarifaren %50 ordainduko dute, hots, moilan lotzeagatik ordaintzen denaren erdia.

5.3.- Metro bat eta metro bi bitarteko sakonera duten aldeetan aingura botata edo lotuta dauden ontziei %25eko murrizketa egingo zaie, baina hurrengo baldintza hauek bete behar dituzte:

a)    Ontziaren luzera 6 m baino laburragoa izatea.

b)    Motorearen indarra 25 HPkoa baino txikiagoa izatea.

c)    Tarifa hiruhilabeteka ordaintzea, aldez aurretik.

         Pantalanei loturiko ontziei ez zaie murrizketa hori aplikatuko.

5.4.- Ehuneko 75eko murrizpena egingo zaie itsasaldiak direla-eta lehorrean geratzen diren plazetan dauden ontziei eta arrazoi beragatik itsasoan ibili ezinda geratzen direnei.

5.5.- Portuko erakundearen lehorreko tokietan dauden ontziei dagokienez, kitapenaren aldiko egunen %25 izango dira tarifa ordaindu beharrekoak, eta ez zaie begiratuko itsasoan ibilitako egunei edo azaleraz edo lokalaz baliatu izanagatik ordaindu beharreko T-7 eta T-9 tarifa ordaintzeari.

5.6.- Portuaren kanpoaldean edo portuaren ondoko aldean geratzen diren aisialdiko ontziei 5.1 arauaren tarifaren %40 kobratuko zaie, portuko zerbitzuen hurbiltasunetik edo erabileratik ateratzen duten onuragatik, baina murrizketa hori bateraezina izango da arau hauetan jasotzen den beste edozeinekin.

5.7.- Bai aingura botatzeko zerbitzua, baita lotzekoa ere, portuko administrazioan eskatu behar da. Osterantzean, tarifa bikoitza ordainduko da, behar bezalako postua arauz eman arte. Horrez gain, indarrean dauden xedapenak hausteagatik isuna jartzerik ere izango da.

Tarifa hori ordaintzeak ez dio kentzen ontzia askatzeko betebeharra, lotunez edo fondealekuz aldatzekoa edo, areago, portutik ateratzekoa, beharrezkotzat jo eta hala agintzen badio eskudun agintaritzak. Azken kasu horretan, aldez aurretik ordaindutako okupazio-saria bakarrik berreskuratu ahal izango du.

5.8.- T-5 tarifa kitatzeko hitzarmenak izenpetu ahal izango dira klub edo elkarte nautikoekin, tokiko erakundeekin eta bestelako elkargoekin -kirol zein nautika-jarduerekin zerikusia dutenekin hain zuzen3/4. Edonola ere, 5.1 arauan ezarritako tarifak aplikatuko dira, eta hilero ordainduko zaio portuko administrazioari, egindako kitapenari dagozkion xehetasunak jasotzen dituen agiria aurkeztuz.

Aipaturiko hitzarmenetan kobrantza-saria jarri ahal izango da. Jarriz gero, T-5 tarifagatik guztira bildutakoaren %15ekoa izango da.

5.9.- 5. zenbaki honen aurreko zenbakietako arauak ezartzetik ateratzen den tarifaren %75 kobratuko zaie 172. artikuluko 1. zenbakian emandako baldintzak betetzen dituzten ontzi-jabeei, baldin eta ontziak pantalanetan lotuta badituzte.

      6.-     T-6 tarifaren zenbatekoa eta arku-garabien prezioa hauxe izango da:

Garabien jasotze-indarra: Balioa ordu erdiko/pezeta

5 t-tik behera / Menor de 5 Tm: 2.485

5 t-tik 12 Tm arte / Entre 5 Tm y 12 Tm: 4.470

12 t-tik gora / Más de 12 Tm: 6.370

Tarifa horiek lanegunetan, eta portuko erakundeak horretarako ezarritako ohiko orduetan, aplikatzekoak dira. Ohiko ordutegitik at emandako zerbitzuei %25eko errekargua ezarriko zaie. Errekargu bera ezarriko zaie jaiegunetan emandakoei, eta azken kasu horretan ordubete fakturatuko da gutxien-gutxienik.

      7.-     T-7 tarifaren zenbatekoa hauxe izango da:

7.1.- Pasagunea.

Pezeta m2-ko eta eguneko

Egunak         Aire zabaleko esparrua            Estalpeko esparrua

1etik 3ra / 1 al 3     ------    12

4tik 10era / 4 al 10:           8          16

11tik 17ra / 11 al 17          12       32

18tik 30era / 18 al 30        32       94

31tik aurrera / 31 en adelante        83       250

7.2.- Bilketak egiteko aldea:

Aire zabalekoa: 7 pezeta m2-ko eta eguneko

Estalpekoa: 17 pezeta m2 ko eta eguneko

      8.-     T-8 tarifaren zenbatekoa kalkulatzeko, hornituriko unitateak biderkatu behar dira unitatearen kostuaren prezioaz, eta emaitzari %50 gehitu.

      9.-     T-9 tarifaren zenbatekoa hauxe izango da:

9.1.- Arranpa-karroak.

9.1.1.- Jasoaldi edo jaitsialdi bakoitzeko (pezetatan).

50 EGTraino. Luzera-metro bakoitzeko: 144

51 eta 150 EGT bitartekoak. Tona bakoitzeko: 69

150 EGTtik gora. Tona bakoitzeko: 99

9.1.2.- Egonaldia, eguneko (pezetatan).

50 EGTraino. Luzera-metro bakoitzeko: 72

51 eta 150 EGT bitartekoa. Tona bakoitzeko: 40

150 EGTtik gora. Tona bakoitzeko: 65

7. zerrendako ontziek (kirol-ontziek) hurrengo zenbateko hauek ordaindu behar dituzte egunean luzerako metro bakoitzeko, egonaldi- egunen arabera (pezetatan):

7 eguneraino: 72

8 egunetik 10 eguneraino: 109

11 egunetik 20 eguneraino: 168

21 egunetik 30 eguneraino: 380

9.1.3.- Lehorreratzeko arranpa.

Eguneko edo horren zati bakoitzeko 123 pezeta.

9.2.- Aparkalekua.

Euskal Autonomia Erkidegoaren ardurapeko portuetan, aparkamendua antolatu eta arautzen denean, hauxe izango da tarifa: kamioientzat 92 pezeta orduko eta autoentzat 79 pezeta orduko; sasoiko aparkamenduetan 250 pezeta eguneko edo horren zati bakoitzeko (pezetatan).

9.3.- Haztailua. Pisatualdi bakoitzeko: 214 pezeta.

9.4.- Ontzia harea-zorrotadarekin garbitu. Egun edo egun-zati bakoitzeko: 10.000 pezeta.

9.5.- Presioz garbitzeko makina. Ordu-erdi edo horren zati bakoitzeko: 600 pezeta.

      10.-  C-1 tarifaren zenbatekoa hauxe izango da:

10.1.-  Orokorrean:

Pezeta m2-ko eta urteko

Portua                       Esparru eraiki gabea                   Esparru eraikia

Armintza                              1.240                                      2.480

Bermeo                                1.655                                      3.310

Deba                                    1.240                                      2.480

Donostia                              1.655                                      3.310

Ea                                        1.240                                      2.480

Elantxobe                             1.240                                      2.480

Getaria                                1.655                                      3.310

Hondarribia                          1.655                                      3.310

Lekeitio                                 1.240                                      2.480

Mundaka                             1.240                                      2.480

Mutriku                                1.240                                      2.480

Ondarroa                            1.655                                      3.310

Orio                                     1.240                                      2.480

Plentzia                                1.240                                      2.480

Zumaia                                1.240                                      2.480

Hala eta guztiz ere, Administrazioak emakida-lehiaketak antolatuz gero, portuko jabari publikoa okupatzearren edo modu pribatuan erabiltzearren, lehen aipaturiko zenbatekoak hobetu ahal izango dira eskaintzetan, betiere lege honen 17. artikuluan ezarritakoa kontuan hartuz, Ogasun eta Herri Administrazio Sailaren txostena jaso eta Gobernu Kontseiluan onartu ondoren.

10.2.-  Emakidan emateko antolabideak lurpean daudenean, eta lurrazalean ibiltzeko eragozpenik ez badago, aplikatu beharreko tarifa eraiki gabeko azalerak okupatzeko tarifaren %50ekoa izango da.

10.3.-  Okupazioaren xedea merkataritza edo industriako jarduerak garatzea denean, eta ez badute zuzeneko loturarik portuko eginkizunekin, aurreko taulako tarifari %50 gehituko zaio.

10.4.-  Emakidaren xedea ur-eremu jakin bat erabiltzea denean, tarifa eraiki gabeko azalerari dagokiona izango da.

      11.-  A-1 tarifaren zenbatekoa hauxe izango da:

11.1.-  Lursaila edo azalera urtebetez edo epealdi laburragoan okupatzeko baimena denean, portuko eginkizunekin loturiko merkataritza edo industriako jarduerak garatzearren, aplikatu beharreko tarifa 31 pezeta izango da m²-ko eta eguneko. Garatu beharreko jarduerak zerikusirik ez badauka portuko zereginekin, tarifa 61 pezeta izango da m²-ko eta eguneko.

Lursailaren edo azaleraren okupazioa urtebetekoa baino luzeagokoa denean, urtebetetik luzatzen denagatik C-1 tarifa ordainduko da, eta tarifa-mota horri dagozkion gainerako arauak aplikatuko.

Hala eta guztiz ere, portuko jabari publikoa okupatzearren edo modu pribatuan erabiltzearren, Administrazioak baimenak emateko lehiaketak antolatuz gero, zenbateko horiek hobetu ahal izango dira eskaintzetan, betiere lege honen 17. artikuluan ezarritakoa kontuan hartuz, Ogasun eta Herri Administrazio Sailaren txostena jaso eta Gobernu Kontseiluak onartu ondoren.

172. Artikulua - Salbuespenak

      1.-     Erretirodunen ontziak T-5 tarifatik salbuetsita egongo dira, baldin eta erretirodun-izaera dagokion erakunde ofizialaren ziurtagiri bidez frogatzen bada eta salbuetsi nahi den ontziko legezko nabigazio-titulua aurkezten bada.

      Salbuespen hau ez da erabiltzekoa izango zazpigarren zerrendan erregistraturiko ontzi bat baino gehiagoren jabe direnentzat, ez sei metrotik gorako luzerako ontzietarako, ez eta beren luzera dena dela, moila edo pantalanei lotuta dauden besteetarako ere.

      2.-     Arrantzaleen kofradiak eta ekoizleen erakundeak C-1 tarifatik salbuetsita egongo dira, baldin eta portuko jabari publikoko lursailen okupazioa izotz-fabrikak edo arraina maneiatu eta saltzeko lonjak eraiki eta gero ustiatzeko asmoz egiten bada.

XI KAPITULUA

MERKATARITZA, KONTSUMO ETA TURISMO SAILAREN TASAK

I ATALA

10.01 TASA: EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO KONTSUMITZAILEEK ETA ZERBITZU-ERABILTZAILEEK ERREKLAMAZIO-ORRIAK ESKURATZEAGATIK

173. Artikulua - Zergagaia

      Tasa honen zergagaia da Euskal Autonomia Erkidegoan ematen diren zerbitzuen erabiltzaileek eta kontsumitzaileek erreklamazio-orriak eskuratzea. Zerbitzuen artean daude baita ere etxez etxeko zerbitzuak, ikuskizun publiko eta jolas-jardueretakoak eta jatetxe eta ostalaritzakoak.

174. Artikulua - Subjektu pasiboa

      Tasa honen subjektu pasiboak zergagai diren erreklamazio-orriak eskuratzen dituzten pertsona fisiko nahiz juridikoak izango dira.

175. Artikulua - Ordainkizuna

      Erreklamazio-orriak eskuratzen direneantxe sortuko da tasa hau.

176. Artikulua - Kuota

      Tasaren kuota 305 pezeta izango da erreklamazio-orrien sorta bakoitzeko. Sortak 50 orri hirukoitz bilduko ditu.

I ATALA

10.02 TASA: MERKATARITZA-GUNE HANDIETARAKO BAIMENA JASOTZEAGATIK

III TITULUA

PREZIO PUBLIKOAK

177. Artikulua - Prezio publikoa zer den

      Prezio publikotzat joko dira zuzenbide publikopeko jardueren edo zerbitzuen trukean ematen diren diru-sariak, baldin eta lege honen 4. artikuluaren arabera tasa ez badira.

178. Artikulua - Eskumena

      Prezio publikoen bitartez ordain daitezkeen zerbitzuak eta jarduerak dekretu bidez ezarriko dituzte amankomunean Ogasun eta Herri Administrazio Sailak eta kasuan kasuko sailak, hots, zerbitzuak zuzenean ematen dituen sailak edo zerbitzuak ematen dituen erakundearen gaineko sailak.

179. Artikulua - Zenbatekoa

      1.-     Prezio publikoak kasuan kasuko jarduerak gauzatzeko edo zerbitzuak emateko kostuak berdintzeko adinakoak izango dira behintzat, eta zein izango diren erabakitzeko, kontuan izango da, betiere, haiek gizarteari dakarkioten onura.

      2.-     Gizarte, ongintza, kultura edo herri-onurako arrazoirik dagoenean, aurreko puntuan ohartemandako prezio publikoak baino merkeagoak ezar daitezke, diruz lagundutako prezioaren partea aurrekontuaren zein diru-sailetatik zuzkituko den erabaki ondoren.

      3.-     Halaber, eta aurreko puntuan aurrekontu-zuzkiduraz esandakoaren ildotik, ordaintzera beharturik daudenen egoera edo jardueren ezaugarri bereziak kontuan harturik, prezio publikoen salbuespenak eta hobariak ezarri ahal izango dira, prezio horiek finkatzen dituen xedapenaren bidez.

180. Artikulua - Finkapena

      1.-     Lege berezi batean bestelakorik ezarri ezean, prezio publikoak honela finkatu edo aldatuko dira:

a)   Prezioa kobratu behar duen organo edo erakundearen gaineko sailburuaren aginduz, organo edo erakunde horrek proposaturik.

b)   Merkataritzako erakunde autonomoek zuzenean finkatu edo aldatuko dituzte beren ardurapeko zerbitzuei edo ondasunei dagozkien prezioak, beren gainean duten sailak baimena eman ondoren.

      2.-     Prezio publikoak finkatu edo aldatzeko proposamenarekin batera ekonomi eta finantza-txostena aurkeztuko da, non prezioen zenbatekoak eta kostuen estaldura finantzarioaren maila justifikatuko baitira.

      3.-     Prezio publikoak finkatzeko edo aldatzeko proposamenen onarpenarekin batera Ogasun eta Herri Administrazio Sailaren txosten loteslea joango da.

      4.-     Prezio publikoen finkapena eta aldaketa Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko dira.

181. Artikulua - Prezio publikoak kudeatu eta kobratzea

      1.-     Prezio publikoak jaso behar dituzten sailek edo erakundeek kudeatu eta kobratuko dituzte.

      2.-     Prezio publikoak kobratzeko unea dagozkien ondasunak ematen direnean edo zerbitzuak ematen hasten denean izango da.

      3.-     Prezio publikoak ordaintzeko erak lege honen 21. artikuluan zehazten dira.

      4.-     Prezio publikoen zenbateko osoa edo partziala eskatu ahal izango da aldez aurretik.

      5.-     Administrazioak frogagiri bat emango du ordainketaren trukean. Frogagirian ondoko xehetasun hauek agertuko dira:

-  Organo edo erakunde emailea.

-  Zordunaren izen-abizenak edo baltzu-izena, identifikazio fiskalaren zenbakiarekin batera.

-  Helbidea.

-  Kontzeptua.

-  Prezio publikoaren zenbatekoa, kobrantza-eguna eta hartzen duen epealdia.

-  Balio Erantsiaren gaineko Zerga, eragiketari hala dagokionean eta salbuetsita ez dagoenean.

      Ez da beharrezkoa izango zordunaren xehetasunak frogagirian jartzea honelako zerbitzuak direnean: pertsonen eta beren fardelerien garraioa, ibilgailuak aparkatu eta gelditzea eta ikuskizun publikoak.

      6.-     Prezioa ordaintzera behartutakoari egoztekoak ez diren arrazoiengatik iharduera egiterik ez denean edo zerbitzua ematen ez denean, dirua atzera itzuli behar da edo, ikuskizunak baldin badira, sarrerak trukatu egingo dira, ahal denetan.

      7.-     Prezio publikoengatiko zorrak administrazioko behartze-bidetik erreklamatu ahal izango dira, prezio publikoaren berariazko arauetan ezarritako epea behin amaitu ondoren edo, horrelakorik izan ezean, diru-bilketaren arauetan orokorrean jarritako epea bukatu eta gero.

      8.-     Prezioa ordaintzera behartuak eskatuz gero, Ogasun eta Herri Administrazio Sailak prezio publikoa geroago edo zatika ordaintzeko baimena eman ahal izango du, lege honen I. tituluan tasetarako jarritako baldintza beretan.

      9.-     Prezio publikoen preskripzioa ordaindu behar diren egunetik bost urtera gertatzen da.

      10.-  Prezio publikoen kudeaketa eta kobrantzari dagokionez, lege honetan berariaz jasota ez dagoena Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legean eta aplikatzekoak diren bestelako arauetan bilatu behar da.

182. Artikulua - Erreklamazioak

      Prezio publikoei buruzko administrazio-egintzen aurka aurretiko eta aukerako berraztertze-errekurtsoa aurkeztu ahal izango da organo kudeatzailean, eta Administrazioarekiko diru-erreklamazioa Euskadiko Ekonomia Arduralaritzako Epaitegian.

Aldibaterako Xedapenak

Lehenengoa

      Lege hau indarrean jarri baino lehen ordaindutako tasak berezko dituzten xedapenen arabera arautuko dira.

Bigarrena

     Arraina erabiltzeko zona publikorik ez dagoen portuetan, hain zuzen, arraina sailkatzeko, lehen salmentarako eta merkaturatzeko, eta hutsune horrek instalazio pribatuak erabili beharra dakarrenean, arrain freskoko produktuek lege honen 171. artikuluko T-4 tarifaren %40, %60 eta %80 ordainduko dute 1998, 1999 eta 2000. urteetan, hurrenez hurren, 2001ean %100 osatuko dutela.

Indargabetzeko Xedapen Bakarra

      Lege hau indarrean jartzearekin batera hurrengo arau hauek indargabetu egingo dira:

-  3/1990 Legea, maiatzaren 31koa, Euskal Herriko Autonomi Elkarteko Administraritzaren Ariel eta Herri Prezioei buruzkoa.

-  3/1996, maiatzaren 10ekoa, Haragi Freskoa eta Oilategiko Hegaztien Haragia Ikuskatzeko eta Haragi horren Oasun Kontrolaz Arduratzeko Zerbitzuengatik Ordaindu beharreko Tasena.

-  46/1992 Dekretua, martxoaren 10ekoa, zerbitzu orokorren eta berezien tasak Euskal Autonomi Elkartearen titularitatepeko portuetan aplikatzeari buruzkoa.

-  200/1996 Dekretua, uztailaren 30ekoa, haragi freskoa eta oilategiko hegaztien haragia ikustatzeko eta haragi horren osasun kontrolaz arduratzeko zerbitzuengatik ordaindu beharreko tasen aplikazioa arautzen duena.

Azken Xedapenak

Lehenengoa

     Lege hau indarrean jarri eta, gehienez ere, hurrengo sei hilabeteen barruan, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren prezio publikoei buruzko arauak lege honen 178 eta 180. artikuluetan ezarritakora moldatuko dira.

Bigarrena

     Tasak edo prezio publikoak dituzten zerbitzuak Autonomia Erkidegora eskualdatzen direnean, Eusko Jaurlaritzak, transferentzia-dekretuak Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo sei hilabeteetan zerbitzu horien lege-araubidea lege honetan ezarritakora egokitzeari ekingo dio, behar diren legegintza-ekimenak aurkeztuz.

      Aurreko lerroaldean ohartemandakoa jasotzen duten arauak indarrean jarri arte, Autonomia Erkidegora eskualdatu diren zerbitzuen tasak eta prezio publikoak erregulatzen dituzten arauak orain artekoak izango dira.

Hirugarrena

     Baimena ematen zaio Gobernu Kontseiluari lege honetan ezarritakoa garatu eta gauzatzeko, Ogasun eta Herri Administrazio sailburuaren proposamenez.

Laugarrena

     Urtero, lehenengo hiruhilabetean, Eusko Jaurlaritzak Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko du, eguneraturik, lege honen II. tituluaren testua, azken argitaraldiaz geroztik egindako aldaketa guztiekin, bai eta prezio publikoena ere.

Bosgarrena

     Lege hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunean jarriko da indarrean.

Sustatzaileak:

  • deustu
  • ivap
  • Bizkaiako foru aldundia - Diputación foral de Bizkaia
  • Eusko jaurlaritza / Gobierno vasco - Justizia eta herri administrazio saila
  • BBK
  • Deusto - Instituto de estudios vascos / Euskal gaien institutua

Laguntzaileak:

© IUSPLAZA  Lege-oharra