Zuzenbidearen webgunea, euskaraz
Adrian Celaya lehiaketaren oinarriak «Adrián Celaya Ibarra» 9. sariaren oinarriak deskargatu

Euskal Autonomia Erkidegoko zuzenbidea  >>  Legeria

20/1983 Legea, urriaren 6koa, 1983.eko Abuztuan izandako hondamendiaren ondoriozko ohi ez bezelako gastuei aurre egiteko dirubideak ezartzeari buruzko irailaren 12ko 3/1983 Dekreto-Legeari lege-sendespena egitezkoa.

1983-10-06

Erakundea: Eusko Legebiltzarra

Argitalpena: EHAA, 1983/10/24, 157. zk.; EAO, 2012/4/12, 88. zk.

Indargabetua: 1984-01-01

§ 49. 20/1983 LEGEA, URRIAREN 6KOA, 1983.EKO ABUZTUAN IZANDAKO HONDAMENDIAREN ONDORIOZKO OHI EZ BEZELAKO GASTUEI AURRE EGITEKO DIRUBIDEAK EZARTZEARI BURUZKO IRAILAREN 12KO 3/1983 DEKRETO LEGEARI LEGE-SENDESPENA EGITEZKOA

 

       Euskal Herrian, Herri-jabetzapeko ogasun-alor guztietan nahiz norbanako-jabetzapekoetan, oraintsuko euri-erauntsiek erasandako egundoko kalteak ikusita, eta Herria lehen-baitlehen ondiberatzeko funtsezko xedez, Eusko Jaurlaritzak Laguntzabide Egitamu zabal eta egoki bat gertatu du.

 

       Egitamu horrek, bertan emandako laguntzaneurriak egiteratu ahal izateko ezein moetako erabakiak izango ditu lege-oinarri.

 

       Autonomia-Elkarteko Herri-Arduralaritza, neurri horiek duten presantasunari aurre egiteko beharrezko den arau-hestugabetasunaz baliatu dadin, eta neurri horiei darien gostea Guztizko Diruegitamuetan behar bezala zehaztuta egon dadin, beharrezko gertatzen da diruegitamugintza-araupide batzuk ematea lehen esandako ohi ez bezalako egoerak eskatzen dituen betebeharrei erantzuteko bide.

 

       Honen ondorioz, Eusko Legebiltzarrak Irailaren 8ko 17/1983 legean emandako baimenaz baliatuz eta Jaurlaritzak 1983.eko Irailaren 12ko Osoko Bilkuran aztertu ondoren, honako hau

 

ERABAKITZEN DUT:

 

Lehenengo Atala

 

       1.-   Euskal Herriko Autonomia-Elkartearen 1983.eko Diruegitamuetango gastuen zehaztapen zerrendaren barruan, 50 zenbakiz eta "1983.eko Abuztuko Ondamendiaren ondoriozko Ohi ez bezelako Gastuak" izenpuru duela, beste Diruegitamu-Sail bat sortzen da.

 

       2.-   Aurreko zatiak dioen Sailean sartuta, hasiera batean 20.000 miloe peseta jotzen duen diruizendapen bat sortzen da, honako hauek dituela ezagukari :

- 01 Zerbitzua: "Orotarikoa".

- 4 Atalburua: "Agizko diru-eskuraketak"

- 401 Zernolakoa: "Zehaztu gabeko diru-eskuraketak", eta honako azalpen hau jarriz: "1983-eko Abuztuko Ondamendiaren ondoriozko ezein moetako erantzun beharretarako".

 

       Esandako diru-izendapena gehikizunetakoa izango da eta eskuratu eta Diruegitamuetan sartu ahal izango da, ondoko bigarren atalean esaten den moduan.

 

2. Atala

 

       1.-   Baimena ematen zaio Ekonomia eta Herriogasun-Sailari, diru izendapenak aurre egin behar dioten gastua behar bezala azalduta geldi dadin eta horren arta egiteko beharrezko eritzi diezaien Zerbitzu, Atalburu, Atal, Zernolako eta diru-kontu guztiak, 50. Diruegitamu-Sailean sortu ditzan,

 

       2.-   Aurreko zatian emandako baimenaren indarrez sor daitezen diru-izendapenak, Dekreto-Lege honen lehenengo Ataleko 2, zatiak dioen 50.01,401 Diruegitamu-Zernolakotik eskuratuko dira, diruizendapen horiek guzti horiek gehikizun direla.

 

       3.-   50.01.401 zernolakoak hasiera batetan duen diru-zenbatekoa gehitzeko egin daitezen diruizendapen-eskuraketek eta bai berritan sor daitezen diruegitamu-zernolakoetarakoek ere beharrezko izango dute Jaurlaritzaren baimena, Ekonomia-Batzordearen saloz eta Abuztuaren 29ko 179/1983 Dekretoz eratutako Antolakidetze-Batzorde Nagusiak erizpena eman ondoren; esandako eskuraketak, Apirilaren 18ko 1/1983 Lege-Dekretoz onartutako 1983. erako Guztizko Diruegitamuen Bateratutako Idazkeraren lehenengo Erabaki-Gehigarrian, A) zatiaren 7. puntuan jarritakoetako ezein mugapeni lotu beharrekotik iare egongo dira.

 

       4.-   1983garren ekonomia-urtea bukatuta, 50. Sailaren sartutako diru-izendapen gaindikinak Autonomia-Elkartearen 1984-erako Diruegitamuetan sartu ahal izango dira, gehikizun izateari eutsiz.

 

3. Atala

 

       1.-   50. Diruegitamu-Sailean sar daitezen diruizendapen guztiak, gehikizun izateaz gainera, aldakorrak izango dira eta ondorioz baliogabetu edo gutxiagotu ere egin ahal izango dira, helburu zeuzkaten benetako betebeharren eretzean.

 

       2.-   Diru-izendapen horiek baliogabetzea edo gutxiagotzea 50 Saileko besteak gehitzeko ez baldin bada, bertatik kendu zireneko Diruegitamu-Sailetakoetara itzultzeko baino ezingo dira erabili.

 

       3.-   Diru-izendapenak aldatzeko, diruizendapen eskuraketetarako Dekreto-Lege honetan jarritako baimen-jaurpidea bera izango da erabilgarri.

 

4. Atala

 

       1.-   Lehenengo Ataleko 2. zatian esandako 20.000 miloe pesetako berarizko diruizendapenari bere dirubideak honela egingo zaizkio:

 

a)  Euskal Herriko Autonomia-Elkartearen 1983.erako Guztizko Diruegitamuetan sartutako diru-izendapenetatik, bere zenbateko osoz edo zati batean kenduz, Jaurlaritzak Ekonomia Batzordearen saloz eta lehen esandako Antolakidetze-Batzorde Nagusiak erizpena eman ondoren.

b)  Aurreko zatian esaten diren kentze eta sartzeak egin ondoren, bete gabe geldi daitezen diruizendapenak honako bide hauetatik beteko dira:

- Dekreto-Lege honek aipatzen dituen gastuetan laguntza emateko, Foru-Diputazioek berariz egingo dituzten ekarketak.

- Helburu horretarakoxe, eta Erresumako Guztizko Diruegitamuen pentzutan, jaso daitezen diru-eskuraketak.

- 98 Sailaren "Lurraldearteko Ordezkaketa-Baltza" dirubide gisa Dekreto-Lege hau erabili beharrezko izan dadin hainbatekoz Erresumagandik jaso daitezen diru-eskuraketak.

- 1983-erako Guztizko Diruegitamuen Bateratutako Idazkeraren 2. Ataleko 2) f) zatian onartutakoaren zenbateko gehigarriz, urte batetik gorako aldirako zorpetzearen bidez.

- Euskal Herriko Ogasuntza Nagusiaren Antolarauei buruzko Ekainaren 22ko 12/1983 Legean jarritakoaren arauera, Ekonomia-Itunean ohartemandako zergapideekiko jarri daitezen gehigarrietatikako irabaziak.

 

       2.-   Esku ematen zaio Jaurlaritzari, aurreko 1 zatian esandako dirubideak hainbatzeko eta, hala badagokio, itunebidez egiteko, eta bai, bidezko eritzi diezaion beste edozein bidetaz baliatzeko ere.

 

5. Atala

 

       1.-   Baimena ematen zaio Jaurlaritzari 1983.erako Guztizko Diruegitamuen Bateratutako idazkeraren 19. Atalean ohartematen den banakuntza aldatzeko, eta hori Dekreto-Lege honen gai diren helburuei erantzuteko behar hainbateko neurrian.

 

       2.-   Autonomia-Elkarteak, aurreko zatian esandako kasuetan, bermeak uzteko beharrezko izango du Jaurlaritzaren baimena Ekonomia-Batzordearen saloz eta Antolakidetza-Batzorde Nagusiak erizpena eman ondoren; horiek sendestea Ekonomia eta Herriogasun-Sailari dagokiola.

 

6. Atala

 

       1983.erako Guztizko Diruegitamuen Bateratutako Idazkeraren 20garren Atalean jarritako mugapena baliogabetuta gelditzen da. Beraz, Jaurlaritzak, beharrezko izanez gero, muga horretaz gaineko dirubide-egiketak hitzartu ahal izango ditu Dekreto-Lege honen 4. Ataleko 2. zatian jarritakoaz baliatuz beharrezko izan dadin hainbatetan.

 

7. Atala

 

       1.-   Esku ematen zaio Eusko Jaurlaritzari, Martxoaren 23ko 5, 6 eta 7/1983 Legeen bidez onartutako Erakunde Burujabeen eta Herri-Izaikien diruegitamuak eta, hala gertatuz gero, geroago onartutakoak ere aldatzeko; hori, hurrengo 3. zatian ohartemandako modu eta neurritan.

 

       2.-   Mugapen beroiekin, Jaurlaritzak, Dekreto-Lege honen egunerarte eratutako Herri-Baltzuen Ekintzapide, Diruezarketa eta Dirubideketa-Egitarauak eta Diruegitamuak aldatu ahal izango ditu.

 

       3.-   Aurreko idaz-zatietan ohartematen diren aldakuntzek Dekreto-Lege honen 1. Ataleko 2. zatian jasotako berarizko diru-izendapenari bere dirubideak egitea izango dute helburu, eta, hala behar izanez gero, dagokion Erakundearen Diruegitamuaren barruan, eta bere agintepideen eremuan, xede bereko ekintzapideak aurrera eramateko diruegitamu zernolako bereziak sortaraztea.

 

8. Atala

 

       1983. erako Guztizko Diruegitamuen Bateratutako Idazkeraren Boskarren Erabaki Gehigarrian jarritako mugapena, 2.500 miloe pesetaraino jasotzen da.

 

9. Atala

 

       Jaurlaritzak, bidezko izanez gero, sor dadin Zaingo-Batzordearen bitartez eta Batzorde honek esan dezan moduan, Dekreto-Lege honetan ohartematen diren baimenen erabilkeraren berri emango dio Legebiltzarrari. Bestetan, manu hau argitara dadinetik eta hiruhilabetekal, Jaurlaritzak, erabilkera horren berri emango dio Ekonomia, Ogasuntza eta Diruegitamu-Batzordeari.

 

Azken Erabakiak

 

Lehenengoa

 

       Esku ematen zaio Jauriaritzari, Dekreto-Lege honetan ohartematen den guztia osabideratzeko eta egiteratzeko beharrezko izan daitezen erabaki guztiak, Ekonomia-Batzordearen saloz eta Antolakidetze-Batzorde Nagusiak erizpena eman ondoren, har ditzan.

 

Bigarrena

 

       Dekreto-Lege hau, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitara dadin egunean bertan jarriko da indarrean.

Sustatzaileak:

  • deustu
  • ivap
  • Bizkaiako foru aldundia - Diputación foral de Bizkaia
  • Eusko jaurlaritza / Gobierno vasco - Justizia eta herri administrazio saila
  • BBK
  • Deusto - Instituto de estudios vascos / Euskal gaien institutua

Laguntzaileak:

© IUSPLAZA  Lege-oharra