Zuzenbidearen webgunea, euskaraz
Adrian Celaya lehiaketaren oinarriak «Adrián Celaya Ibarra» 9. sariaren oinarriak deskargatu

Euskal Autonomia Erkidegoko zuzenbidea  >>  Legeria

3/2014 Legea, azaroaren 13koa, 2014-2017 Euskal Estatistika Planari buruzkoa

2014-11-13

Erakundea: Euskal Autonomia Erkidegoa

Argitalpena: EHAA, 2014/11/19, 221. zk.

bcl_277507847.htm

XEDAPEN OROKORRAK

LEHENDAKARITZA

4959

3/2014 LEGEA, AZAROAREN 13KOA, 2014-2017 EUSKAL ESTATISTIKA PLANARI BURUZKOA.

Eusko Legebiltzarrak azaroaren 13ko 3/2104 Legea, 2014-2017 Euskal Estatistika Planari buruzkoa onartu duela jakinarazten zaie Euskadiko herritar guztiei

ZIOEN AZALPENA

Euskal Herriko Estatutuaren 10. artikuluko 37. zenbakiaren arabera, «Euskal Autonomia Erkidegoak eskumen esklusiboa du honako arloetan: (...) 37. Euskal Autonomia Erkidegoko estatistika bere helburu eta eskumenetarako».

Artikulu hori aplikatuz, Eusko Legebiltzarrak Euskal Autonomia Erkidegoko Estatistikari buruzko apirilaren 23ko 4/1986 Legea onetsi zuen. Lege horren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoko estatistika-jarduera arautu zen, jarduera horretan jardungo zuen erakundea eratu zen eta lurralde historikoetako eta EAEn dauden beste erakunde publiko batzuetako estatistikak arautu zituen. Lege hori, beraz, ezinbesteko abiapuntua izan da.

Dena den, estatistika-jardueraren erregulazioa ez da arau horretara mugatzen, estatistika-jarduera Euskal Estatistika Planak antolatuko duela aurreikusi baita. Plana indarrean dagoen bitartean, estatistikak eta horiei lotutako bestelako jarduerak arautuko dira, baina horretarako lege bidez onetsi behar da plana. Jarduera-esparruaren goren puntua da plana, eta urteroko estatistika-programek garatuko dute.

Aurreko planak, 1989-1992, 1993-1996, 1997-2000, 2001-2004, 2005-2008 eta 2010-2012 aldietakoak, urteko estatistika-egitarauen bidez garatu ziren eta aldi bakoitzean zein estatistika egingo zen, nork egingo zituen eta zein baldintza tekniko emango ziren zehaztu zuten. Plan hauetako azkenaren indarraldia bukatu denez, Eusko Legebiltzarrak berri bat onetsi behar du.

Hori dela bide, lege honen bidez, 2014-2017 Euskal Estatistika Plana onesten da. Lau urte horietan zehar Euskal Autonomia Erkidegoko estatistika-antolamenduak egingo dituen estatistikak eta antzeko jarduerak ezartzen dira planean.

Ondorioz, legearen artikuluetan, erakundearen zereginak (eremu materiala) eta epeak (denbora eremua) zehazten dira.

Legearen 1. artikuluan zehazten da haren eremu materiala; hain zuzen, testu artikulatuaren eranskinean, egin behar dituen estatistika eta antzeko jarduerak zehazten dira. Eranskina, gainera, arau balio berarekin sartzen da legean.

EuskalAutonomiaErkidegokoEstatistikariburuzkoapirilaren23ko4/1986Legearen6.2artikuluan ezarri da plana indarrean dagoen bitartean estatistikak eta horiei lotutako bestelako jarduerak

jasoko direla. Baina 2014-2017 Euskal Estatistika Planak, egiteko horiek aipatzeaz gainera, eragiketa bakoitzaren ezaugarri nagusiak ere azaltzen ditu, hobeto deini daitezen horien ezaugarriak

eman behar direla uste delako. Horrekin ez da, ordea, urteko estatistika-egitarauen eraginkortasuna ukitzen, hauetan eragiketa bakoitzerako behar diren zehaztapenak ematen baitira. Gainera, Emakumeen eta Gizonen arteko Berdintasunari buruzko otsailaren 18ko 4/2005 Legearen

16. artikuluan ezarri bezala, estatistikak eta azterlanak egokitu behar dira, eta horretarako, Euskal Autonomia Erkidegoko estatistika-antolamenduak sistematikoki sexuaren aldagaia sartuko du Euskal Estatistika Planaren barruan egiten diren estatistika-eragiketetan. Ildo honetan, eta ikuspegi horren garrantzian sakonduz, Jaurlaritzaren borondatea eta konpromisoa da ezen Estatistikari buruzko 4/1986 Legearen 39.3 artikuluaren arabera Eusko Jaurlaritzak Euskal Estatistika Kontseiluan izendatu ditzakeen pertsona kopuruaren barruan egon dadila, modu sistematikoan, Emakunde erakunde autonomoaren ordezkari bat.

Eranskinean, beraz, eragiketak banan-banan aipatzeaz gainera, bakoitzaren ezaugarriak ere azaltzen dira. Hona hemen eragiketen ezaugarriak:

a) Helburu orokorrak, urteko estatistika-egitarauetan garatzen direnak.

b) Erakunde arduraduna. Euskal Autonomia Erkidegoko Estatistikari buruzko apirilaren 23ko 4/1986 Legearen II. tituluko III. kapituluan aipatutako eskumena dauka. Eskumen hori legearen

35. artikuluan zehaztutako Euskal Autonomia Erkidegoko estatistika-antolamenduaren esparruko organo eta erakundeei ematen zaie soilik.

c) Beste erakunde parte-hartzaile batzuk. Partaide gisa aritzeko aukera dute, bai eragiketa osoan zehar, bai eragiketaren faseren batean.

d) Gai-arloa. Ikerketarekin lotutako jardueraren esparru generikoa mugatzea da helburua.

e) Egoera. Estatistika-eragiketari lehenagotik ekin zaion ikusi beharra dago, hurrenez hurren gauzatu den edo honakoa bere lehendabiziko esperientzia den kontuan hartuta.

f) Emaitzak zenbatero hedatuko diren. Emaitzak zenbatero izango dituzten jakinarazten zaie herritarrei, lana egiteko maiztasuna alde batera utzita. Informazioa behin eta berriz bilduta edo datuak behin eta berriz landuta lortutako emaitzak izan daitezke.

g) Eragiketa-mota. Estatistika zein motatakoa den azaldu nahi da, batez ere informazio-bilketarik ote dakarren berekin (direktorioa, zentsua, laginketa bidezko inkesta) , edo abiapuntu izan diren informazioei bestelako xehetasunik gehitzen zaien (bilketa, sintesia) , edo tresna osagarriren bat ote den eta azken horrek normalizazioa, metodologia hobetzea edo estatistika garatzea ote dakarren.

Bestalde, 4. artikuluan ezarri da erakundeek, pertsona isikoek eta pertsona juridikoek ezinbestean eman behar dutela plan honetan arautzen diren estatistikak gauzatzeko behar den informazioa.

Bestalde, ezin da ahaztu Euskal Autonomia Erkidegoko Estatistikari buruzko apirilaren 23ko 4/1986 Legeak estatistiken ekoizpena Administrazioko datuen bidez egitearen alde egiten duela; Herri Administrazioan erabiltzen diren prozedurak berritzeko egindako ahaleginak ahalik eta errentagarrien bihurtu nahi ditu, kudeaketa eta estatistika xedeetarako aldi berean erabil daitezen, eta, horrela, ahal den neurrian, herritarrei informazioa bi aldiz ez eskatzeko.

Amaitzeko, lege honetako azken xedapenetan planaren oinarrizko eremuetatik bigarrena jorratzen da: denbora eremua. Planaren indarraldia 2017ko abenduaren 31n amaituko dela ezartzen da, hau da, aurrekontuen ekitaldiak amaitzen direnean; baina, planaren indarraldia amaitzen denerako besterik onetsi ez bada, indarraldia luzatu ahal izango da.

1. artikulua.– Onespena eta edukia.

1.– 2014-2017 Euskal Estatistika Plana onesten da.

2.– Euskal Autonomia Erkidegoko estatistika-jarduera 2014-2017 aldirako arautzen duen tresna da plan hori; hala ere, behar izanez gero haren iraupena luzatu egingo da.

3.– Lege honetako eranskinean zehazten diren estatistikak eta antzeko jarduerak burutu beharra jasotzen du planak.

2. artikulua.– Urteko estatistika-egitarauak.

1.– 2014-2017 Euskal Estatistika Plan hau urteko estatistika-egitarauen bidez garatu eta burutuko da.

2.– Urteko estatistika-egitarauetan zehaztu eta deinituko dira estatistika-eragiketa horiek gauzatzeko ezaugarriak, betiere aurrekontuko zuzkiduren barruan.

3.– Salbuespen gisa, urteko estatistika-egitarauek plan honetako eranskinean jasotako ezaugarrietako bat aldatu ahal izango dute; horretarako, alabaina, lehenbizi Euskal Estatistika Batzordeak aldeko txostena egin beharko du. Aldaketa egiteko arrazoiak eman beharko dira. Hori gorabehera, inoiz ez dira aldatuko eragiketaren izaera eta helburuak.

3. artikulua.– Estatistika-jardunaren araubide juridikoa.

1.– Planaren ondoriozko estatistika-jardunean Euskal Autonomia Erkidegoko Estatistikari buruzko apirilaren 23ko 4/1986 Legearen 2. artikulua eta ari garen lege hauxe aplikatuko dira.

2.– Plana garatze eta egikaritze aldera onartzen diren urteko estatistika-egitarauak sartuko dira Euskal Autonomia Erkidegoko Estatistikari buruzko apirilaren 23ko 4/1986 Legearen 2. artikuluaren 1. paragrafoan ezarritako arauzko xedapenetan.

3.– Nolanahi ere, Euskal Autonomia Erkidegoko estatistika-jardunean kontuan izan beharko dira Estatistika Europarren Praktika Onen printzipioak, zeinak aurreikusita baitaude Batasuneko estatu kideetako agintaritzen independietzia, integritate eta erantzukizunari buruz Batzordeak Europako Parlamentuari eta Kontseilu Europarrari helarazitako Komunikazioan, bai eta estatu kideetako eta Batasuneko agintaritzen independentzia, integritate eta erantzukizunari buruz Batzordeak egindako Gomendioan (COM 2005, 217 azkena, 2005eko maiatzaren 25ekoa) .

4.– Aurreko artikuluan xedatutakoaren arabera egindako estatistika oizialei eta Jaurlaritzako

sailen estatistika-organoek egindako estatistikei dagozkien emaitzak beti publikoak izango dira eta formatu berrerabilgarrian argitaratu beharko dira. Interesatu orok eskatu eta erabili ahal izango ditu estatistika horien datuak.

4. artikulua.– Nahitaez erantzun beharra.

1.– 2014-2017 Euskal Estatistika Planean jasotzen diren estatistikak nahitaez bete behar dira.

2.– Euskal Autonomia Erkidegoko Estatistikari buruzko apirilaren 23ko 4/1986 Legearen

10.2artikuluan ezartzen diren pertsonek eta erakundeek eman beharreko datuen artean sartuko dira etniari, osasunari eta bizitza sexualari lotutako datu pertsonalak.

3.– Ukitutako pertsonak berariaz eta idatziz baimenduta soilik erabili ahal izango dira ideologia, ailiazio sindikala, erlijioa eta sinesteak agertzen dituzten izaera pertsonaleko datu pertsonalak,

bai eta pertsonaren eta familiaren intimitatea ukitu dezaketen zirkunstantziak, arau bidez ezartzen direnak.

4.– Baimena ematen zaie informatzaile izaera daukaten entitate publiko edo pribatuei, kasuan kasuko eragiketa estatistikoaren erregulazioan ezarritakoaren arabera, eragiketa estatistikoaren

erakunde jasotzaileei lagatzeko, interesatuen baimenik gabe, beraiei buruz dauzkaten izaera pertsonaleko datuak.

5.– Dena den, estatistika antolakundeari emandako datuak sekretu estatistikoaren eraginean egongo dira, Euskal Autonomia Erkidegoko Estatistikari buruzko apirilaren 23ko 4/1986 Legearen 19tik 23ra arteko artikuluetan ezarritakoa betez.

AZKEN XEDAPENETATIK LEHENENGOA.– Planaren indarraldia.

2014-2017 Euskal Estatistika Plana indarrean jartzen denetik 2017ko abenduaren 31ra arte egongo da indarrean.

AZKEN XEDAPENETATIK BIGARRENA.– Luzapena.

Planaren indarraldia amaitzen denerako beste Euskal Estatistika Planik onetsi ez bada, automatikoki luzatu egingo da, harik eta Ppan berriren bat indarrean jarri arte. Alabaina, ez dira sartuko aurrez ezarritako epeak edo aldiak direla medio kanpoan geratzen diren estatistika-jardunak.

AZKEN XEDAPENETATIK HIRUGARRENA.– Indarrean jartzea.

Lege hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunean jarriko da indarrean.

Beraz, Lege honi men egiteko eta men eginarazteko agintzen diet, norbanako zein agintari direla, Euskadiko herritar guztiei.

Vitoria-Gasteiz, 2014ko azaroaren 14a.

Lehendakaria,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

 

AZAROAREN 13KO 3/2014 LEGEAREN ERANSKINA

 

ERAGIKETA ESTATISTIKOEN ZERRENDA

010106

Gizarte-adierazleak

010121

Adierazle demografikoak

010123

Biztanleriaren eta etxebizitzen estatistika

010130

Biztanleriaren estatistika-erregistroa

010132

Estatistika soziodemografikoen datu-basea (BSD)

010151

Eraikinen eta lokalen zentsua

010152

Biztanleriaren eta etxebizitzen zentsua

010154

Biztanleen udal estatistika

010180

Emakumeak landa-ingurunean

010301

Demografia-proiekzioak

010302

Jaiotzen estatistika

010303

Heriotzen estatistika

010304

Ezkontzen estatistika

010305

Gizarte-ezberdintasunak hilkortasunean

010306

Biztanleriaren proiekzioak epe oso laburrera

010311

Migrazio-mugimenduen estatistika

010313

Inkesta demografikoa

010314

Ezkontza-hausteen estatistika

010800

Euskal AEn bizi diren atzerriko etorkinen inkesta

010899

Kapital sozialaren inkesta

010901

Bizi-baldintzen inkesta

010902

Denbora-aurrekontuen inkesta

010903

Lana, familia eta norberaren bizitza bateratzeari buruzko inkesta

010904

Norberaren ongizate-inkesta NOI

010905

Pobreziaren eta gizarte-ezberdintasunen inkesta

010906

Euskal familien eta familia-etxeetako arazo sozialak

010914

Gazteriaren panorama

010915

Panorama demografikoa

010930

Mugikortasunaren inkesta

020702

Mapa soziolinguistikoa

020703

Inkesta soziolinguistikoa

020709

Euskararen aurrekontuak

020711

Helduen euskalduntzearen estatistika: ikasleak eta euskaltegiak

020713

Euskararen gizarte-azpiegitura publikoen eta pribatuen zentsua

020715

Funtzionarioen estatistika, euskara-mailaren arabera (hizkuntza eskakizuna) eta administrazio-motari jarraiki

030501

Osasunaren inkesta

030502

Ospitale-estatistika

030503

Ospitalez kanpoko estatistika publikoa

030505

Asistentzia mediko-farmazeutikoko aseguru libreko entitateen estatistika

030506

Osasunaren panorama

030507

Osasun-adierazleak

030508

Euskadi eta drogak

030509

Gizarte integrazioaren eta osasunaren inkesta

030510

Elikadura inkesta

030580

Ospitaleetako erikortasun-estatistika

030581

Gizarte-ezberdintasunak erikortasunean

030582

Minbiziaren eraginean eta hura gainditzeko aukeretan dauden ezberdintasun sozialak

040601

Eskola-jardueraren estatistika

040603

Unibertsitatearen estatistika

040605

Hezkuntzaren panorama

040606

Hezkuntzaren udal estatistika

042911

Irakaskuntza publikoaren gastuaren eta finantzaketaren estatistika

042913

Irakaskuntza pribatuaren gastuaren eta finantzaketaren estatistika

043201

Ikerketa zientifikoko eta garapen teknologikoko jarduerei buruzko estatistika-I+G

050401

Lanaren estatistikak

050402

Biztanleria aktiboaren kualifikazioaren inkesta

050403

Biztanleria jardueraren arabera sailkatzeko inkesta

050404

Lan-merkatuaren zentsua

050407

Biztanleria aktiboaren udal estatistika

050480

Lan-lesioen estatistika

050903

Laneko baldintzen inkesta

061001

Gizarteratzeko eta gizarte-ekintzako gastu-estatistika

061002

Gizarte-zerbitzuen eta gizarte-ekintzaren estatistika

061003

Gizarte-zerbitzuen eskariaren estatistika (gizarte-ekintza eta gizarteratzea)

061004

Etxerik gabeko pertsonen inkesta

061005

Mendeko pertsonen estatistika

061006

Etxerik gabeko pertsonentzako baliabideak

061006

Etxerik gabeko pertsonentzako baliabideak

061007

Genero berdintasunaren adierazlea

070191

Finantzaketa eta gastu publikoa kulturan

070194

Fitxategien estatistika

070196

Irakurketa-sare publikoko liburutegien estatistika

070197

Museoen eta bildumen estatistikak

070198

Arteen eta kultura-industrien estatistika

070914

Euskal gazteria

082714

Trafiko-istripuen urtekari estatistikoa

082717

Mugikortasunaren soziologia

090001

Ingurumenaren inkesta Familiak

090203

Atmosfera-kutsaduraren estatistika

090204

Ingurumenaren informazioa kudeatzeko sistemaIKS

090205

Berotegi-efektuko gasen inbentarioa

090207

Ingurumenaren adierazleak

090208

Nekazaritzako elikagaien lehen sektoreko ingurumenadierazleak

090209

Hondakin arriskutsuen estatistika

090211

Hondakin ez-arriskutsuen estatistika

090212

Kontsumo publikoko uren kalitatearen estatistika

090213

Bainu-uren kalitatearen estatistika

090214

Ur-masen kalitatearen estatistika

090215

Ur kontsumoaren estatistika

090217

Materialen fluxuaren estatistika

090218

Hiri-hondakin solidoen estatistika

090219

Eraispeneko eta eraikuntzako hondakinen estatistika

090221

Hondakinak kudeatzeko azpiegituren inbentarioa

090222

Ingurumena kontserbatzearen eta babestearen estatistika

090223

Tresna elektriko eta elektronikoen hondakinen aitorpenaren estatistika

090224

Ontzien aitorpenaren estatistika

090225

Kutsatzaileen isurpenen eta transferentzien euskal erregistroaren estatistika-PRTR

090226

Atmosferara igorritako kutsatzaileen inbentarioa

090227

Ibilgailuen estatistika, bizitza baliagarriaren amaieran

090300

Euskal Hiria. Lurralde-funtzionamenduaren eta iraunkortasunaren adierazleak

102113

Basoen inbentarioa

102114

Nekazaritzako ustiategien egituraren inkesta

102115

Euskal nekazaritzaren kontabilitateko informazio-sarea ENKIS

102117

Ganadu-hilketaren estatistika

102119

Baso-estatistikak

102122

Lurraren prezioen eta landa-errentamenduen kanonen estatistika

102123

Ibaietako eta itsasoko akuikulturaren estatistikak

102124

Nekazaritzaren azken produkzioaren estatistika

102125

Lurren banaketa orokorraren eta hainbat laborek hartutako azaleraren estatistika

102126

Lurralde-garapenaren adierazleak

102134

Abereen merkataritza-mugimenduaren estatistikak

102135

Abeltzaintzako produkzioen estatistikak, esne-produkzioarenak izan ezik

102136

Abelburuen estatistikak, hausnarkariena izan ezik

102137

Hausnarkarien kopuruaren eta esne-produkzioaren estatistikak

102141

Nekazaritza-zentsua

102142

Nekazaritzako eta arrantzako Interneteko zerbitzari estatistikoa

102143

Nekazaritza, arrantza eta elikaduraren datu-bankua

102145

Nekazaritzako elikagaien sektorearen panorama estatistikoa

102211

Lehorreratzeen eta lehenengo arrain-salmentaren estatistika

102212

Arrantza-sektorearen inkesta ekonomikoa

112311

Industriaren estatistika

112312

Industria-produkzioaren indizea

112314

Euskal industriaren panorama

112332

Euskal AEko energia-datuak

122401

Eraikuntzaren estatistika

122403

Eraikuntzaren koiunturako indizea

122404

Etxebizitzen udal estatistika

122411

Eraikuntzaren eta etxebizitzen estatistika (EEEE)

122414

Etxebizitzen beharren eta eskariaren inkesta (EBEI)

122416

Etxebizitza hutsen estatistika (EHE)

132612

IbilturEuskal AE bisitatzen duen turistaren ezaugarriak eta joera

132613

Familitur-Euskal AE

132614

Frontur-Euskal AE

132680

Establezimendu turistiko hartzaileen inkesta

132710

Garraioaren eskariaren irudirako datuak

132713

Bidaiariak garraiatzearen estatistika

132714

Salgaiak errepidez garraiatzearen estatistika

132903

Zerbitzuen koiuntura-indizea

133000

Zerbitzuen estatistika

142511

Merkataritzaren eta konponketaren inkesta

142530

Txikizkako merkataritzaren indizea (BMIt)

142533

Azalera handietako merkataritzaren indizea-AHMI

143101

Kanpo-merkataritzaren estatistika (KAMEE)

153011

Sektore publikoaren aurrekontuen estatistikak

153016

Aurrekontuak egikaritzearen estatistika

170111

Input-output taulak

170112

Kontu ekonomikoak

170114

Finantzaz besteko enpresen ondare-kontuak

170115

Hiruhileroko kontuak

170116

Kanpo-sektorerako eta kanpotiko inbertsio-fluxuen estatistika

170117

Hezkuntzaren kontua

170118

Osasunaren kontua

170120

Udal BPG

170910

Gizarte-babesaren kontua

172101

Nekazaritza eta baso-sektorearen kontu ekonomikoak

172502

Egiturazko adierazleak

172503

Familia-gastuaren estatistika

172514

Udalerri mailako iraunkortasun-adierazleak

172515

Udal ekipamendu eta azpiegituren inkesta

172525

Ekoeuskadi-2020 adierazleak

172615

Turismoaren kontu satelitea

173001

Administrazio publikoen kontuak

173003

Euskal administrazioen kontu ekonomikoak

173301

Ekonomia sozialaren kontu sateliteak

173302

Etxeko lanaren kontu satelitea

173303

Kulturaren kontu satelitea

173304

Ingurumenaren kontuak

173401

Egiturazko informazio ekonomikoaren datu-basea

173402

Pertsonen eta familien errentaren estatistika

173403

Koiunturazko informazio ekonomikoaren datu-basea

173404

Pertsonaren eta familiaren errenta-panela

182113

Nekazaritzako prezioak eta prezio-indizeak

182313

Industriaprezioen indizea

182415

Higiezinen eskaintzaren inkesta

182480

Eraikuntzaren kostuen indizea

182532

Kanpo-merkataritzaren unitate balioaren indizeak-UBI

190904

Euskal ekonomia sozialaren estatistika

190905

Euskal ekonomia sozialaren emaitzen aurrerapena

200141

Etxebizitzen direktorioa

200160

Osasun-eremuen lurraldeko datu-basea

200161

Lurraldeko datu-basea

200162

Izendegiak eta kodeak

200163

Jarduera ekonomikoen direktorioa

200165

Enpresak sortzearen eta ixtearen estatistika

200166

Merkataritza-sozietateen demografia

200190

Langileen estatistika Euskal AEko sektore publikoan

200206

Udalplan, informazio geografikoaren sistema eta lurralde-datuen bankua

200208

Planeamenduaren inbentarioa

202131

Nekazaritzako ustiategien direktorioa

202221

Arrantza-flotaren direktorioa

202723

Garraio-enpresen direktorioa

202724

Garraio eta biltegiratzearen sektoreko enpresen demografia

203021

Administrazio publikoen direktorioa

203022

Atari publikoen direktorioa

203023

Zerbitzu eta prozedura publiko elektronikoen direktorioa

204000

Administrazioko erregistroen inbentarioa

210164

Informazio geografikoaren datu-basea

218101

Estatistika-egozpeneko metodo automatikoen I+G

218102

Estatistika-unitateen tipologiak

218103

Kalitatea produkzio estatistiko ofizialean

218106

Informazioa biltzeko moduen I+G

218108

Erregistroak bateratzeko metodoen I+G

218109

Euskal estatistika antolakunderako (EEA) prestakuntza estatistikoa

218110

Fitxategiak eta makrotaulak babesteko metodo estatistikoen I+G

218113

Laginketak optimizatzeko I+G

218115

Eremu txikietako zenbatespenen I+G

218117

I+G estatistika-datuak bistaratzean

218120

Proiektu teknikoen eta galdera-sorten erregistroa

218122

Erantzun-ezaren estatistika-analisia

218124

I+G arazketa selektiboa egiteko metodoetan

218125

Estatistika ofizialerako galdera-sorten diseinua eta ebaluazioa

218126

I+G inkestak bateratzeko metodoetan

220122

Informazioaren gizartearen inkesta. Familiak

220126

Informazioaren gizartearen panorama

222140

Informazioaren gizartearen inkesta. Lehen sektorea

222141

Informazioaren gizartearen inkesta Administrazioan. IGIAdministrazioa

222143

E-administrazioaren barometroa

222144

Sofistikazio elektronikoaren indizea

222315

Informazioaren eta komunikazioaren teknologien sektorea-IKT

223002

Informazioaren gizartearen inkesta. Enpresak

223202

Berrikuntzaren inkesta

223203

Berrikuntzako adierazleen panela (IUS)

223204

Goi teknologiako adierazleen panela

223205

Bioteknologiako I+Gren estatistika

223207

Patenteen estatistikak

223208

Zerbitzu publiko elektronikoen estatistika-ZPEE

990101

Euskal urtekari estatistikoa

990104

Udal-adierazleak. Serieak

990107

Euskadi 28-EBn

990108

Hauteskundeetako emaitzen artxiboa

990127

Ikastetxeentzako estatistika-informazioa (eskolako webgunea)

990128

Pirinioko estatistika-atlasa

990170

Euroeskualdea zifretan

990900

Txosten sozioekonomikoa

999101

Datu estatistikoen bankua

999102

Interneteko zerbitzaria

999103

Emakume eta gizonen arteko berdintasunaren atala Eustaten webgunean

010106 Gizarte-adierazleak

Helburu orokorrak Adierazle soziodemografiko sistematikoak prestatzea, euskal gizartearen egoera eta dituen aldaketak deskribatzeko. Giza garapenaren indizea ere barne dago.

Organismo arduraduna

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Beste organismo parte-hartzaileak

 

Gai-eremua

Demografia eta Gizarte-azturak

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Etengabea

Eragiketa-mota

Sintesia

010121

Adierazle demografikoak

Helburu orokorrak Euskal AEko demografia-egoera azaltzen duten adierazle batzuk lortzea, denboran izan duten bilakaera aztertu ahal izateko.

Organismo arduraduna

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Beste organismo parte-hartzaileak

 

Gai-eremua

Demografia eta Gizarte-azturak

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Bost urtekoa

Eragiketa-mota

Sintesia

010123

Helburu orokorrak

Biztanleriaren eta etxebizitzen estatistika

Biztanleriaren eta etxebizitzen zenbaketa zehatza egitea eta biztanleriaren egitura ezagutzea, zentsu arteko estatistiketarako oinarri gisa eta demografia-adierazleetarako eta biztanleria proiekzioetarako lagungarri izan dadin.

Organismo arduraduna

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Beste organismo parte-hartzaileak

 

Gai-eremua

Demografia eta Gizarte-azturak

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Bost urtekoa

Eragiketa-mota

Zentsua

010130

Biztanleriaren estatistika-erregistroa

Helburu orokorrak Egiturazko demografia-estatistikak (zentsuak, erroldak) nahiz mugimenduzkoak (berezkoa, migrazioak) biltzea.

Organismo arduraduna

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Beste organismo parte-hartzaileak

 

Gai-eremua

Demografia eta Gizarte-azturak

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Etengabea

Eragiketa-mota

Zentsua

010132

Estatistika soziodemografikoen datu-basea (BSD)

Helburu orokorrak Biztanleriari, jarduerari, ikasketa mailari, euskara mailari eta etxebizitzari buruzko banakako informazio zehatza bildu, bateratu eta lantzea, urtean behin, biztanleriaren erregistroko informazioa eguneratzeko.

Organismo arduraduna

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Beste organismo parte-hartzaileak

Enplegua eta Gizarte Politikak Saila

Gai-eremua

Demografia eta Gizarte-azturak

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Etengabea

Eragiketa-mota

Tresna osagarria, gidazerrenda izan ezik

010151

Eraikinen eta lokalen zentsua

Helburu orokorrak Euskal AEko eraikinen eta lokalen kopurua eta banaketa zehaztea. Haien erabilerari buruzko informazioa ematea. Osagai horien posta-identifikazioa hobetzea.

Organismo arduraduna

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Beste organismo parte-hartzaileak

 

Gai-eremua

Demografia eta Gizarte-azturak

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Hamar urtekoa

Eragiketa-mota

Zentsua

010152

Helburu orokorrak

Biztanleriaren eta etxebizitzen zentsua

Biztanleen, etxebizitzen eta familien zenbaketa zehatza. Biztanleen, familien eta etxebizitzen egituraren eta bilakaeraren ezagutza. Errolda arteko estatistiketan oinarri gisa erabiltzea, eta biztanleen gaineko adierazle eta proiekzioetan laguntzea.

Organismo arduraduna

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Beste organismo parte-hartzaileak

 

Gai-eremua

Demografia eta Gizarte-azturak

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Hamar urtekoa

Eragiketa-mota

Zentsua

010154

Biztanleen udal estatistika

Helburu orokorrak Biztanleen Erregistro Estatistikoaren aprobetxamendu estatistikoa egitea, biztanleen kontaketa zehatza egiteko eta horien ezaugarri nagusiak ezagutzeko.

Organismo arduraduna

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Beste organismo parte-hartzaileak

 

Gai-eremua

Demografia eta Gizarte-azturak

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Urtekoa

Eragiketa-mota

Zentsua

010180

Emakumeak landa-ingurunean

Helburu orokorrak Euskal AEko baserri-ingurunean emakumeak duen egoera eta egoeraren bilakaera aztertzea, bereziki lanbidez nekazari denarena.

Organismo arduraduna

Ekonomiaren Garapena eta Lehiakortasuna Saila

Beste organismo parte-hartzaileak

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Gai-eremua

Demografia eta Gizarte-azturak

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Lau urtekoa

Eragiketa-mota

Laginketa bidezko inkesta

010301 Demografia-proiekzioak

Helburu orokorrak Euskal AEko eta lurralde historikoetako biztanleria epe labur, ertain eta luzera zenbatestea.

Organismo arduraduna

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Beste organismo parte-hartzaileak

 

Gai-eremua

Demografia eta Gizarte-azturak

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Bost urtekoa

Eragiketa-mota

Sintesia

010302

Jaiotzen estatistika

Helburu orokorrak Euskal AEn izaten diren edo hango biztanleei dagozkien jaiotzei buruzko informazioa lortzea.

Organismo arduraduna

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Beste organismo parte-hartzaileak

 

Gai-eremua

Demografia eta Gizarte-azturak

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Hiru hilekoa

Eragiketa-mota

Zentsua

010303

Heriotzen estatistika

Helburu orokorrak Euskal AEn izaten diren eta hango biztanleei dagozkien heriotzen gaineko informazioa lortzea.

Organismo arduraduna

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Beste organismo parte-hartzaileak

Osasuna Saila

Gai-eremua

Demografia eta Gizarte-azturak

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Hiru hilekoa

Eragiketa-mota

Zentsua

010304

Ezkontzen estatistika

Helburu orokorrak Euskal AEn izaten diren eta hango biztanleei dagozkien ezkontzei buruzko informazioa lortzea.

Organismo arduraduna

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Beste organismo parte-hartzaileak

 

Gai-eremua

Demografia eta Gizarte-azturak

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Hiru hilekoa

Eragiketa-mota

Zentsua

010305

Gizarte-ezberdintasunak hilkortasunean

Helburu orokorrak Euskal AEn bizi den biztanleriaren hilkortasunean dauden gizarte-ezberdintasunak aztertzea eta monitorizatzea.

Organismo arduraduna

Osasuna Saila

Beste organismo parte-hartzaileak

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Gai-eremua

Demografia eta Gizarte-azturak

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Bost urtekoa

Eragiketa-mota

Sintesia

010306

Biztanleriaren proiekzioak epe oso laburrera

Helburu orokorrak Urtean zehar biztanleriak izan duen bilakaera zein izan den jakitea.

Organismo arduraduna

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Beste organismo parte-hartzaileak

 

Gai-eremua

Demografia eta Gizarte-azturak

Egoera

Eragiketa berria

Hedatzeko aldizkakotasuna

Hiru hilekoa

Eragiketa-mota

Sintesia

010311

Migrazio-mugimenduen estatistika

Helburu orokorrak Jatorria eta helmuga Euskal AEko udalerrietan duten migrazio-mugimenduei buruzko estatistika jarraituak lortzea, baita udalerri arteko mugimenduei buruzkoak ere.

Organismo arduraduna

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Beste organismo parte-hartzaileak

 

Gai-eremua

Demografia eta Gizarte-azturak

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Urtekoa

Eragiketa-mota

Zentsua

010313

Inkesta demografikoa

Helburu orokorrak Ezkontzen eta ugalkortasunaren arloetako demografia-informazioa zabaltzea. Bi sexuei buruzko ezkontzahistoria eta emakumeen ugalkortasunari buruzko historia.

Organismo arduraduna

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Beste organismo parte-hartzaileak

 

Gai-eremua

Demografia eta Gizarte-azturak

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Bost urtekoa

Eragiketa-mota

Laginketa bidezko inkesta

010314

Ezkontza-hausteen estatistika

Helburu orokorrak Banantzeei, dibortzioei eta baliogabetzeei buruzko urteko informazioa lortzea, gertakari horiek inguratzen dituzten gorabeherak ezagutzeko.

Organismo arduraduna

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Beste organismo parte-hartzaileak

 

Gai-eremua

Demografia eta Gizarte-azturak

Egoera

Eragiketa berria

Hedatzeko aldizkakotasuna

Bi urtekoa

Eragiketa-mota

Zentsua

010800

Euskal AEn bizi diren atzerriko etorkinen inkesta

Helburu orokorrak Atzerriko etorkinen bizi-baldintzak ezagutzea, aztertzea eta ebaluatzea, Europar Batasuneko zein munduko gainerako herrialdeetatik datorrenena.

Organismo arduraduna

Enplegua eta Gizarte Politikak Saila

Beste organismo parte-hartzaileak

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Gai-eremua

Demografia eta Gizarte-azturak

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Lau urtekoa

Eragiketa-mota

Laginketa bidezko inkesta

010899

Kapital sozialaren inkesta

Helburu orokorrak Kapital sozialaren adierazleak lortzea, hura eratzeko mekanismoak aztertzeko eta ekonomia osoan duen garrantzia zenbatesteko modukoak.

Organismo arduraduna

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Beste organismo parte-hartzaileak

 

Gai-eremua

Demografia eta Gizarte-azturak

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Bost urtekoa

Eragiketa-mota

Laginketa bidezko inkesta

010901

Bizi-baldintzen inkesta

Helburu orokorrak Euskal AEko biztanleria zein baldintza objektibotan bizi den jakitea.

Organismo arduraduna

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Beste organismo parte-hartzaileak

Enplegua eta Gizarte Politikak Saila

Gai-eremua

Demografia eta Gizarte-azturak

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Bost urtekoa

Eragiketa-mota

Laginketa bidezko inkesta

010902

Denbora-aurrekontuen inkesta

Helburu orokorrak Euskal AEko biztanleria egoiliarrarren ohiturak eta portaerak ezagutzea, egunean jarduera bakoitzean zenbat denbora ematen duten neurtuz.

Organismo arduraduna

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Beste organismo parte-hartzaileak

 

Gai-eremua

Demografia eta Gizarte-azturak

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Bost urtekoa

Eragiketa-mota

Laginketa bidezko inkesta

010903

Lana, familia eta norberaren bizitza bateratzeari buruzko inkesta

Helburu orokorrak Biztanleria aktiboak lana, familia eta norberaren bizitza uztartzeari buruz bizi duen egoera aztertzea.

Organismo arduraduna

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Beste organismo parte-hartzaileak

 

Gai-eremua

Demografia eta Gizarte-azturak

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Urtekoa

Eragiketa-mota

Laginketa bidezko inkesta

010904

Norberaren ongizate-inkesta NOI

Helburu orokorrak Ongizateari buruzko adierazleak lortzea, adierazle ekonomikoen osagarri

Organismo arduraduna

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Beste organismo parte-hartzaileak

 

Gai-eremua

Demografia eta Gizarte-azturak

Egoera

Eragiketa berria

Hedatzeko aldizkakotasuna

Bost urtekoa

Eragiketa-mota

Sintesia

010905

Pobreziaren eta gizarte-ezberdintasunen inkesta

Helburu orokorrak Pobrezia-motak ezagutzea, aztertzea eta ebaluatzea, eta Euskal AEn nolako eragina duten neurtzea, baita gizarteezberdintasunari buruzko adierazleak lortzea ere.

Organismo arduraduna

Enplegua eta Gizarte Politikak Saila

Beste organismo parte-hartzaileak

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Gai-eremua

Demografia eta Gizarte-azturak

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Lau urtekoa

Eragiketa-mota

Laginketa bidezko inkesta

010906

Euskal familien eta familia-etxeetako arazo sozialak

Helburu orokorrak Etxeetako arazoak eta familien arazoak eta beharrizanak ezagutzea, baita familiei laguntzeko programek horiengan duten eragina ere.

Organismo arduraduna

Enplegua eta Gizarte Politikak Saila

Beste organismo parte-hartzaileak

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Gai-eremua

Demografia eta Gizarte-azturak

Egoera

Eragiketa berria

Hedatzeko aldizkakotasuna

Lau urtekoa

Eragiketa-mota

Laginketa bidezko inkesta

010914

Gazteriaren panorama

Helburu orokorrak Euskal gazteriari buruzko adierazle nagusiak argitalpen batean biltzea.

Organismo arduraduna

Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saila

Beste organismo parte-hartzaileak

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Gai-eremua

Demografia eta Gizarte-azturak

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Bi urtekoa

Eragiketa-mota

Sintesia

010915

Panorama demografikoa

Helburu orokorrak Egoera demografikoari buruzko deskripzioa egitea, ondo ulertzeko aukera emanez.

Organismo arduraduna

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Beste organismo parte-hartzaileak

 

Gai-eremua

Demografia eta Gizarte-azturak

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Bi urtekoa

Eragiketa-mota

Bilduma

010930

Mugikortasunaren inkesta

Helburu orokorrak Euskal AEko biztanleen mugikortasuna neurtzea, igarotze-fluxuak, moduak eta joan-etorriak egiteko motibazioak eta arrazoiak.

Organismo arduraduna

Ingurumena eta Lurralde Politika Saila

Beste organismo parte-hartzaileak

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Gai-eremua

Demografia eta Gizarte-azturak

Egoera

Eragiketa berria

Hedatzeko aldizkakotasuna

Bost urtekoa

Eragiketa-mota

Laginketa bidezko inkesta

020702

Mapa soziolinguistikoa

Helburu orokorrak Hizkuntza-gaitasunaren, euskararen etxeko erabileraren eta euskararen familia-transmisioaren bilakaera (19812011) ezagutzea, eremu geografikoa (Euskal AE eta auzoa bitartekoa) , adinak eta jatorria aintzat hartuta

Organismo arduraduna

Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saila

Beste organismo parte-hartzaileak

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Gai-eremua

Hizkuntzak

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Bost urtekoa

Eragiketa-mota

Sintesia

020703

Inkesta soziolinguistikoa

Helburu orokorrak Familien euskararen ezagutzan, erabileran eta transmisioan sakontzea, baita euskararen erabilera sustatzeko jarreran ere.

Organismo arduraduna

Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saila

Beste organismo parte-hartzaileak

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Gai-eremua

Hizkuntzak

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Bost urtekoa

Eragiketa-mota

Laginketa bidezko inkesta

020709

Helburu orokorrak

Euskararen aurrekontuak

Erakunde publikoek (Europar Batasunekoak, Estatukoak, Jaurlaritzak, aldundiek, Legebiltzarrak eta 5.000 biztanlez gorako udalek) berariaz euskararen sustapenari esleitzen dizkioten diruzko baliabideen (euskara sustatzeko aurrekontuak) eta giza baliabideen azterketa zehatza egitea.

Organismo arduraduna

Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saila

Beste organismo parte-hartzaileak

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Gai-eremua

Hizkuntzak

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Bi urtekoa

Eragiketa-mota

Bilduma

020711

Helduen euskalduntzearen estatistika: ikasleak eta euskaltegiak

Helburu orokorrak Helduen euskalduntzearen eta alfabetatzearen bilakaera ezagutzea.

Organismo arduraduna

Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saila

Beste organismo parte-hartzaileak

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Gai-eremua

Hizkuntzak; euskararen lurraldeak

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Urtekoa

Eragiketa-mota

Bilduma

020713

Euskararen gizarte-azpiegitura publikoen eta pribatuen zentsua

Helburu orokorrak Euskararen gizarte-azpiegituretan barne dagoen erakundea edo elkartea (publikoa eta pribatua) identifikatzea, haren jarduneremua eta eremu geografikoa.

Organismo arduraduna

Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saila

Beste organismo parte-hartzaileak

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Gai-eremua

Hizkuntzak

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Urtekoa

Eragiketa-mota

Bilduma

020715

Funtzionarioen estatistika, euskara-mailaren arabera (hizkuntza eskakizuna) eta administrazio-motari jarraiki

Helburu orokorrak Euskal AEko administrazio publikoetako funtzionarioen euskalduntzearen bilakaera ezagutzea.

Organismo arduraduna

Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saila

Beste organismo parte-hartzaileak

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Gai-eremua

Hizkuntzak

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Bi urtekoa

Eragiketa-mota

Bilduma

030501

Osasunaren inkesta

Helburu orokorrak Euskal AEko biztanleria egoiliarraren osasun-maila hautemana, osasun-zerbitzuen erabilera eta bizi-ohiturak ezagutzea. Osasun hautemanaren eta osasunaren determinatzaile nagusietan dauden joerak monitorizatzea.

Organismo arduraduna

Osasuna Saila

Beste organismo parte-hartzaileak

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Gai-eremua

Osasungintza eta Osasuna

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Bi urtekoa

Eragiketa-mota

Laginketa bidezko inkesta

030502 Ospitale-estatistika

Helburu orokorrak Euskal AEko ospitale-sistema publikoaren nahiz pribatuaren egoera ezagutzea eta ebaluatzea, plangintza egiteko oinarrizko euskarri gisa.

Organismo arduraduna

Osasuna Saila

Beste organismo parte-hartzaileak

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Gai-eremua

Osasungintza eta Osasuna

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Urtekoa

Eragiketa-mota

Zentsua

030503

Ospitalez kanpoko estatistika publikoa

Helburu orokorrak Euskal AEko ospitaleez kanpoko sistema publikoaren egoera ezagutzea eta ebaluatzea, osasun-plangintza egiteko oinarrizko euskarri gisa.

Organismo arduraduna

Osasuna Saila

Beste organismo parte-hartzaileak

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Gai-eremua

Osasungintza eta Osasuna

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Bi urtekoa

Eragiketa-mota

Zentsua

030505

Asistentzia mediko-farmazeutikoko aseguru libreko entitateen estatistika

Helburu orokorrak Euskal AEn diharduten asistentzia mediko-farmazeutikoko aseguru libreko entitateen, Estatukoen nahiz Europar Batasunekoen, egoera ezagutzea eta ebaluatzea.

Organismo arduraduna

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Beste organismo parte-hartzaileak

Osasuna Saila

Gai-eremua

Osasungintza eta Osasuna

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Bi urtekoa

Eragiketa-mota

Zentsua

030506

Helburu orokorrak

Osasunaren panorama

Osasunari lotutako informazio garrantzitsua ikuspegi ezberdinetatik biltzen eta laburtzen duen azterketa integratzailea egitea, eta nazioartean dugun egoera azaltzea. Genero ikuspegia kontuan hartuz eta sexuari lotutako gaixotasunen estatistikak desagregatuz.

Organismo arduraduna

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Beste organismo parte-hartzaileak

 

Gai-eremua

Osasungintza eta Osasuna

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Lau urtekoa

Eragiketa-mota

Sintesia

030507 Osasun-adierazleak

Helburu orokorrak Osasuna neurtu eta baloratzeko alderdi garrantzitsuenei buruzko adierazle nagusiak biltzea, nazioarteko erakundeek onartutakoak, luzetarako eta zeharkako ikuspegitik konparatzeko markoa sortuz. Genero ikuspegia kontuan hartuz eta sexuari lotutako gaixotasunen estatistikak desagregatuz.

Organismo arduraduna

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Beste organismo parte-hartzaileak

 

Gai-eremua

Osasungintza eta Osasuna

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Etengabea

Eragiketa-mota

Bilduma

030508

Helburu orokorrak

Euskadi eta drogak

Euskal AEn substantzia psikoaktibo zenbaiten kontsumo egoeraren eta eboluzioaren berri izan eta herritarrek drogen fenomenoari buruz eta droga-mendekotasun alorreko politika publikoei buruz duten pertzepzioaren berri izan.

Organismo arduraduna

Osasuna Saila

Beste organismo parte-hartzaileak

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Gai-eremua

Osasungintza eta Osasuna

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Bi urtekoa

Eragiketa-mota

Laginketa bidezko inkesta

030509

Gizarte integrazio eta osasunaren inkesta

Helburu orokorrak Osasun baldintzen, jarduera mugatzearen eta gizarte integrazioaren arteko elkarreragitea aztertzea, ezgaitasun eragile gisa

Organismo arduraduna

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Beste organismo parte-hartzaileak

Osasuna Saila

Gai-eremua

Osasungintza eta Osasuna

Egoera

Eragiketa berria

Hedatzeko aldizkakotasuna

Ez-finkoa

Eragiketa-mota

Laginketa bidezko inkesta

030510

Elikadura inkesta

Helburu orokorrak Elikadura ohiturak, dieta patroiak ezagutzea

Organismo arduraduna

Osasuna Saila

Beste organismo parte-hartzaileak

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Gai-eremua

Osasungintza eta Osasuna

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Bi urtekoa

Eragiketa-mota

Laginketa bidezko inkesta

030580

Helburu orokorrak

Ospitaleetako erikortasun-estatistika

Biztanleek dituzten gaixotasunen eta horien ondorioen azterketa eta kuantifikazioa, ospitale publiko eta pribatuetako alta-txostenetan bildutako datuak aintzat hartuta. Genero ikuspegia kontuan hartuz eta sexuari lotutako gaixotasunen estatistikak desagregatuz.

Organismo arduraduna

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Beste organismo parte-hartzaileak

 

Gai-eremua

Osasungintza eta Osasuna

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Urtekoa

Eragiketa-mota

Zentsua

030581

Helburu orokorrak

Gizarte-ezberdintasunak erikortasunean

Ospitale edo anbulatorioetan arreta jaso duten Euskal AEko biztanleen erikortasunaren ezberdintasun sozialak aztertzea eta monitorizatzea. Genero ikuspegia kontuan hartuz eta sexuari lotutako gaixotasunen estatistikak desagregatuz.

Organismo arduraduna

Osasuna Saila

Beste organismo parte-hartzaileak

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Gai-eremua

Osasungintza eta Osasuna

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Bost urtekoa

Eragiketa-mota

Beste batzuk

030582

Helburu orokorrak

Minbiziaren eraginean eta hura gainditzeko aukeretan dauden ezberdintasun sozialak

Ezberdintasun sozialek minbizian eta minbizia diagnostikatu zaien pertsonen biziraupenean duten eragina aztertzea eta monitorizatzea. Genero ikuspegia kontuan hartuz eta sexuari lotutako gaixotasunen estatistikak desagregatuz.

Organismo arduraduna

Osasuna Saila

Beste organismo parte-hartzaileak

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Gai-eremua

Osasungintza eta Osasuna

Egoera

Eragiketa berria

Hedatzeko aldizkakotasuna

Bost urtekoa

Eragiketa-mota

Beste batzuk

040601

Eskola-jardueraren estatistika

Helburu orokorrak Euskal AEko hezkuntza-sistemaren (unibertsitatearen aurreko mailak) , publiko nahiz pribatuaren, egoera ezagutzea eta balioestea, kudeaketa eta plangintza egiteko oinarrizko euskarri gisa.

Organismo arduraduna

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Beste organismo parte-hartzaileak

 

Gai-eremua

Hezkuntza eta Ikerketa

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Urtekoa

Eragiketa-mota

Zentsua

040603

Unibertsitatearen estatistika

Helburu orokorrak Euskal AEko hezkuntza-sistemaren (3. mailako ikasketak) , publikoaren nahiz pribatuaren, egoera ezagutzea eta balioestea, plangintza egiteko oinarrizko euskarri gisa. Hizkuntzen erabilera graduko eta graduondoko ikasketetan: ikasleak, kreditu kopuruak hizkuntzako, eta hizkuntza-adierazleak, bereziki euskarari dagozkionak.

Organismo arduraduna

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Beste organismo parte-hartzaileak

 

Gai-eremua

Hezkuntza eta Ikerketa

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Urtekoa

Eragiketa-mota

Zentsua

040605

Helburu orokorrak

Hezkuntzaren panorama

Argitalpen batean biltzea Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza-adierazle nagusiak, alderaketak egin ahal izateko beste autonomia erkidego eta europar eskualde batzuekin, baita interesgarri irizten den beste esparru erreferentzial ororekin ere.

Organismo arduraduna

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Beste organismo parte-hartzaileak

 

Gai-eremua

Hezkuntza eta Ikerketa

Egoera

Eragiketa berria

Hedatzeko aldizkakotasuna

Lau urtekoa

Eragiketa-mota

Sintesia

040606

Hezkuntzaren udal estatistika

Helburu orokorrak Udalerri mailako hezkuntzari lotutako banakako informazio zehatza biltzea, integratzea eta ustiatzea. Horretarako, batez ere administrazio esparruko informazioa behar da, banakakoa eta identifikatua.

Organismo arduraduna

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Beste organismo parte-hartzaileak

 

Gai-eremua

Hezkuntza eta Ikerketa

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Urtekoa

Eragiketa-mota

Zentsua

042911

Irakaskuntza publikoaren gastuaren eta finantzaketaren estatistika

Helburu orokorrak Euskal AEko titulartasun publikoko ikastetxeen gastuen eta sarreren egitura ezagutzea.

Organismo arduraduna

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Beste organismo parte-hartzaileak

 

Gai-eremua

Hezkuntza eta Ikerketa

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Hiru urtekoa

Eragiketa-mota

Zentsua

042913

Irakaskuntza pribatuaren gastuaren eta finantzaketaren estatistika

Helburu orokorrak Euskal AEko titulartasun pribatuko ikastetxeen gastuen eta sarreren egitura ezagutzea.

Organismo arduraduna

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Beste organismo parte-hartzaileak

 

Gai-eremua

Hezkuntza eta Ikerketa

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Hiru urtekoa

Eragiketa-mota

Zentsua

043201

Ikerketa zientifikoko eta garapen teknologikoko jarduerei buruzko estatistika-I+G

Helburu orokorrak Euskal AEko ikerketaren eta garapenaren egoera ezagutzea eta balioestea, plangintza egiteko oinarri gisa.

Organismo arduraduna

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Beste organismo parte-hartzaileak

 

Gai-eremua

Informazioaren gizartea

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Urtekoa

Eragiketa-mota

Zentsua

050401

Lanaren estatistikak

Helburu orokorrak Lan-harremanen dinamika aztertzea.

Organismo arduraduna

Enplegua eta Gizarte Politikak Saila

Beste organismo parte-hartzaileak

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Gai-eremua

Lan-merkatua eta lan-kostuak

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Hilekoa

Eragiketa-mota

Zentsua

050402

Biztanleria aktiboaren kualifikazioaren inkesta

Helburu orokorrak Euskal AEko biztanleria aktiboaren eta potentzialki aktiboaren kualifikazioa ezagutzea.

Organismo arduraduna

Enplegua eta Gizarte Politikak Saila

Beste organismo parte-hartzaileak

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Gai-eremua

Lan-merkatua eta lan-kostuak

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Lau urtekoa

Eragiketa-mota

Laginketa bidezko inkesta

050403

Biztanleria jardueraren arabera sailkatzeko inkesta

Helburu orokorrak Biztanleriak giza jarduera bakoitzean, lanekoetan eta lanaz kanpokoetan, duen partaidetzari buruzko estatistikainformazio jarraitua ekoiztea, ekonomia-jarduerei arreta berezia eskainiz.

Organismo arduraduna

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Beste organismo parte-hartzaileak

Enplegua eta Gizarte Politikak Saila; Ogasuna eta Finantzak Saila

Gai-eremua

Lan-merkatua eta lan-kostuak

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Hiru hilekoa

Eragiketa-mota

Laginketa bidezko inkesta

050404

Lan-merkatuaren zentsua

Helburu orokorrak Euskal AEko lan-eskaintza eta eskaria zehatz-mehatz ezagutzea.

Organismo arduraduna

Enplegua eta Gizarte Politikak Saila

Beste organismo parte-hartzaileak

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Gai-eremua

Lan-merkatua eta lan-kostuak

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Urtekoa

Eragiketa-mota

Laginketa bidezko inkesta

050407

Biztanleria aktiboaren udal estatistika

Helburu orokorrak Udalerri mailako jarduerari lotutako informazio zehatza biltzea, integratzea eta ustiatzea. Horretarako, batez ere administrazio esparruko informazioa behar da, banakakoa eta identifikatua.

Organismo arduraduna

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Beste organismo parte-hartzaileak

 

Gai-eremua

Lan-merkatua eta lan-kostuak

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Urtekoa

Eragiketa-mota

Zentsua

050480

Lan-lesioen estatistika

Helburu orokorrak Enpresako lesio profesionalen bilakaera aztertzea.

Organismo arduraduna

Enplegua eta Gizarte Politikak Saila

Beste organismo parte-hartzaileak

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Gai-eremua

Lan-merkatua eta lan-kostuak

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Hilekoa

Eragiketa-mota

Zentsua

050903

Laneko baldintzen inkesta

Helburu orokorrak Soldatako euskal biztanleriaren laneko baldintzak ezagutzea, mendeko egoeran dauden pertsonen zaintza eta etxeko lanetan dihardutenen egoera barne.

Organismo arduraduna

Enplegua eta Gizarte Politikak Saila

Beste organismo parte-hartzaileak

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Gai-eremua

Lan-merkatua eta lan-kostuak

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Lau urtekoa

Eragiketa-mota

Laginketa bidezko inkesta

061001

Gizarteratze eta gizarte-ekintzako gastu-estatistika

Helburu orokorrak Gizarteratzeeta gizarte-ekintzetako gastu publikoaren jarraipena.

Organismo arduraduna

Enplegua eta Gizarte Politikak Saila

Beste organismo parte-hartzaileak

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Gai-eremua

Gizarte-babesa eta gizarte-zerbitzuak

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Urtekoa

Eragiketa-mota

Zentsua

061002

Gizarte-zerbitzuen eta gizarte-ekintzaren estatistika

Helburu orokorrak Gizarte-zerbitzu eta prestazio espezializatuen eta oinarrizkoen eskaintza ezagutzea.

Organismo arduraduna

Enplegua eta Gizarte Politikak Saila

Beste organismo parte-hartzaileak

Foru Aldundiak; Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Gai-eremua

Gizarte-babesa eta gizarte-zerbitzuak

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Urtekoa

Eragiketa-mota

Zentsua

061003

Gizarte-zerbitzuen eskariaren estatistika (gizarte-ekintza eta gizarteratzea)

Helburu orokorrak Biztanleek gizarteratzeari eta gizartean barneratzeari lotuta dituzten beharrizan sozialak ezagutzea. Horien eragina ezagutzea, benetako eskaria aintzat hartuta.

Organismo arduraduna

Enplegua eta Gizarte Politikak Saila

Beste organismo parte-hartzaileak

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Gai-eremua

Gizarte-babesa eta gizarte-zerbitzuak

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Lau urtekoa

Eragiketa-mota

Laginketa bidezko inkesta

061004

Etxerik gabeko pertsonen inkesta

Helburu orokorrak Etxerik gabeko pertsonen kopurua, profil soziodemografikoa, bizi-baldintzak eta zailtasunak ezagutzea.

Organismo arduraduna

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Beste organismo parte-hartzaileak

 

Gai-eremua

Gizarte-babesa eta gizarte-zerbitzuak

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Bost urtekoa

Eragiketa-mota

Laginketa bidezko inkesta

061005

Mendeko pertsonen estatistika

Helburu orokorrak Autonomiarako eta mendekotasunaren arretarako sistemak (SAAD) emandako zerbitzuek Euskal Autonomia Erkidegoko gizartean eta ekonomian duten eragina ezagutzea.

Organismo arduraduna

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Beste organismo parte-hartzaileak

Enplegua eta Gizarte Politikak Saila

Gai-eremua

Gizarte-babesa eta gizarte-zerbitzuak

Egoera

Eragiketa berria

Hedatzeko aldizkakotasuna

Urtekoa

Eragiketa-mota

Zentsua

061006

Etxerik gabeko pertsonentzako baliabideak

Helburu orokorrak Etxerik ez duten pertsonentzako baliabideen eskaintza ezagutzea, baita horien erabiltzaileen ezaugarriak ere.

Organismo arduraduna

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Beste organismo parte-hartzaileak

 

Gai-eremua

Gizarte-babesa eta gizarte-zerbitzuak

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Bi urtekoa

Eragiketa-mota

Zentsua

061007

Genero berdintasunaren adierazlea

Helburu orokorrak Neurketa-adierazle bakar bat lortzea, genero berdintasunaren konplexutasuna dimentsio anitzeko kontzeptu gisa sintatizatuko duena.

Organismo arduraduna

Euskal Estatistika Erakundea

Beste organismo parte-hartzaileak

 

Gai-eremua

Gizarte babesa eta gizarte zerbitzuak

Egoera

Eragiketa berria

Hedatzeko aldizkakotasuna

Bi urtekoa

Eragiketa-mota

Sintesia

070191

Finantzaketa eta gastu publikoa kulturan

Helburu orokorrak Euskal AEko administrazio publikoen ekonomia-ekarpena eta kultura-inbertsioa eratzen duten ekonomiamagnitude nagusien panoramika lortzea.

Organismo arduraduna

Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saila

Beste organismo parte-hartzaileak

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Gai-eremua

Kultura, aisia eta kirolak

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Bi urtekoa

Eragiketa-mota

Bilduma

 

 

070194

Helburu orokorrak

Fitxategien estatistika

Euskal AEko artxibo-zerbitzuen egoera islatzen duen panoramika erakustea. Haren ezaugarriak eta euskal dokumentu-ondarea artatzeko eta hedatzeko berme gisa duen zeregina ezagutzea. Informazio erabilgarria eskaintzea.

Organismo arduraduna

Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saila

Beste organismo parte-hartzaileak

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Gai-eremua

Kultura, aisia eta kirolak

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Bi urtekoa

Eragiketa-mota

Zentsua

070196

Irakurketa-sare publikoko liburutegien estatistika

Helburu orokorrak Euskal AEko liburutegien errealitatea hobeto ezagutzea.

Organismo arduraduna

Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saila

Beste organismo parte-hartzaileak

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Gai-eremua

Kultura, aisia eta kirolak

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Urtekoa

Eragiketa-mota

Zentsua

070197

Museoen eta bildumen estatistikak

Helburu orokorrak Euskal AEko museoak eta bilduma museografikoak hobeto ezagutzea.

Organismo arduraduna

Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saila

Beste organismo parte-hartzaileak

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Gai-eremua

Kultura, aisia eta kirolak

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Bi urtekoa

Eragiketa-mota

Zentsua

070198

Arteen eta kultura-industrien estatistika

Helburu orokorrak Euskal AEko arte-ekoizpen arloa (eszena arteen ekoizleak) eta arte-erakusketa arloa (eszena-arteen programatzaileak, musika-programatzaileak, arte-erakustokiak) sakonki ezagutzea.

Organismo arduraduna

Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saila

Beste organismo parte-hartzaileak

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Gai-eremua

Kultura, aisia eta kirolak

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Bi urtekoa

Eragiketa-mota

Zentsua

070914

Euskal gazteria

Helburu orokorrak EAEko gazteriari buruzko ikuspegia ematea. Gazteen inguruko politika publikoak garatzen laguntzea.

Organismo arduraduna

Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saila

Beste organismo parte-hartzaileak

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Gai-eremua

Kultura, aisia eta kirolak

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Lau urtekoa

Eragiketa-mota

Laginketa bidezko inkesta

082714

Trafiko-istripuen urtekari estatistikoa

Helburu orokorrak Euskal AEn gertatutako istripuen gaineko datuak edukitzea, Ertzaintzaren eta udaltzaingoen argiketa eta txostenetatik eratorriak.

Organismo arduraduna

Segurtasuna Saila

Beste organismo parte-hartzaileak

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Gai-eremua

Justizia eta segurtasuna

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Urtekoa

Eragiketa-mota

Zentsua

082717

Mugikortasunaren soziologia

Helburu orokorrak Mugikortasunaren eta bidaiari-garraioaren egoerari buruzko pertzepzioa ebaluatzea eta aztertzea, ikuspegi soziologikotik.

Organismo arduraduna

Ingurumena eta Lurralde Politika Saila

Beste organismo parte-hartzaileak

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Gai-eremua

Demografia eta Gizarte-azturak

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Lau urtekoa

Eragiketa-mota

Laginketa bidezko inkesta

090001

Ingurumenaren inkesta Familiak

Helburu orokorrak Etxebizitzetako ekipamenduak eta etxeetako kontsumo ohiturak eta jarrerak ezagutzea, ingurumenari dagokionez.

Organismo arduraduna

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Beste organismo parte-hartzaileak

 

Gai-eremua

Demografia eta Gizarte-azturak

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Bost urtekoa

Eragiketa-mota

Laginketa bidezko inkesta

090203

Atmosfera-kutsaduraren estatistika

Helburu orokorrak Legez ezarritako kutsatzaileen kontzentrazio-mailak betetzen direla egiaztatzea eta kutsadura-parametroen bilakaerari buruzko jarraipena.

Organismo arduraduna

Ingurumena eta Lurralde Politika Saila

Beste organismo parte-hartzaileak

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Gai-eremua

Ingurugiroa

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Urtekoa

Eragiketa-mota

Beste batzuk

090204

Ingurumenaren informazioa kudeatzeko sistemaIKS

Helburu orokorrak Ingurumenaren informazioa integralki kudeatzeko sistema bat ezartzea

Organismo arduraduna

Ingurumena eta Lurralde Politika Saila

Beste organismo parte-hartzaileak

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Gai-eremua

Ingurugiroa

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Etengabea

Eragiketa-mota

Tresna osagarria, gidazerrenda izan ezik

090205

Berotegi-efektuko gasen inbentarioa

Helburu orokorrak Berotegi-efektuko gas-isurketen gaineko informazioa ematea.

Organismo arduraduna

Ingurumena eta Lurralde Politika Saila

Beste organismo parte-hartzaileak

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Gai-eremua

Ingurugiroa

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Urtekoa

Eragiketa-mota

Zentsua

090207

Ingurumenaren adierazleak

Helburu orokorrak Ingurumenari buruzko informazio zabala informazio kopuru mugatuan eta garrantzitsuan laburbiltzea, horrela ezarritako helburuetan egindako aurrerapausoak ebaluatu ahal izateko.

Organismo arduraduna

Ingurumena eta Lurralde Politika Saila

Beste organismo parte-hartzaileak

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Gai-eremua

Ingurugiroa

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Urtekoa

Eragiketa-mota

Sintesia

090208

Helburu orokorrak

Nekazaritzako elikagaien lehen sektoreko ingurumenadierazleak

Nekazaritzako elikagaien lehen sektoreko ekoizpen-sektoreetan (nekazaritza eta abeltzaintza, basogintza eta arrantza) ingurumenaren iraunkortasunari buruzko funtzionamenduaren jarraipena egitea, adierazleen multzoa sortuz.

Organismo arduraduna

Ekonomiaren Garapena eta Lehiakortasuna Saila

Beste organismo parte-hartzaileak

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Gai-eremua

Ingurugiroa

Egoera

Eragiketa berria

Hedatzeko aldizkakotasuna

Bost urtekoa

Eragiketa-mota

Bilduma

090209

Hondakin arriskutsuen estatistika

Helburu orokorrak Euskal AEn ekoiztutako edo kudeatutako hondakin arriskutsuak zenbatekoak eta nolakokak diren zehaztea. Hondakin arriskutsuen esportazioari eta inportazioari buruzko datu kualitatiboak eta kuantitatiboak.

Organismo arduraduna

Ingurumena eta Lurralde Politika Saila

Beste organismo parte-hartzaileak

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Gai-eremua

Ingurugiroa

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Urtekoa

Eragiketa-mota

Zentsua

090211

Helburu orokorrak

Hondakin ez-arriskutsuen estatistika

Baimendutako hondakindegietan isuri diren industriako hondakin ez-arriskutsuak kuantifikatzea. 2002ko azaroaren 25eko Europako Parlamentuaren eta Kontseilu Europarraren 2150/2002 Erregelamendua, hondakinen estatistikei buruzkoa, betetzea.

Organismo arduraduna

Ingurumena eta Lurralde Politika Saila

Beste organismo parte-hartzaileak

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Gai-eremua

Ingurugiroa

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Urtekoa

Eragiketa-mota

Zentsua

090212

Kontsumo publikoko uren kalitatearen estatistika

Helburu orokorrak Euskal AEko kontsumo publikoko uren kaliatateari buruzko informazioa laburbiltzea.

Organismo arduraduna

Osasuna Saila

Beste organismo parte-hartzaileak

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Gai-eremua

Ingurugiroa

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Urtekoa

Eragiketa-mota

Sintesia

090213

Bainu-uren kalitatearen estatistika

Helburu orokorrak Euskal AEko itsasoetako eta ibaietako bainu-uren kaliatateari eta osasun-kalifikazioari buruzko informazioa laburbiltzea.

Organismo arduraduna

Osasuna Saila

Beste organismo parte-hartzaileak

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Gai-eremua

Ingurugiroa

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Urtekoa

Eragiketa-mota

Sintesia

090214

Ur-masen kalitatearen estatistika

Helburu orokorrak EAEko planifikazio hidrologikoan zehaztutako ur-masen egoera ekologikoa aztertzea, lurpeko urena eta akuiferoena barne.

Organismo arduraduna

Ingurumena eta Lurralde Politika Saila

Beste organismo parte-hartzaileak

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Gai-eremua

Ingurugiroa

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Urtekoa

Eragiketa-mota

Beste batzuk

090215

Ur kontsumoaren estatistika

Helburu orokorrak Uraren baliabide naturalen kontsumoa neurtzea.

Organismo arduraduna

Ingurumena eta Lurralde Politika Saila

Beste organismo parte-hartzaileak

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Gai-eremua

Ingurugiroa

Egoera

Eragiketa berria

Hedatzeko aldizkakotasuna

Urtekoa

Eragiketa-mota

Zentsua

090217

Materialen fluxuaren estatistika

Helburu orokorrak Eraginkortasuna neurtzea baliabide materialen kontsumoan.

Organismo arduraduna

Ingurumena eta Lurralde Politika Saila

Beste organismo parte-hartzaileak

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Gai-eremua

Ingurugiroa

Egoera

Eragiketa berria

Hedatzeko aldizkakotasuna

Urtekoa

Eragiketa-mota

Beste batzuk

090218

Hiri-hondakin solidoen estatistika

Helburu orokorrak Hiri-hondakin solidoen kontrola eta jarraipena. Baimendutako zabortegietako hiri-hondakin solidoak kuantifikatzea. Hiri-hondakin solidoen karakterizazioa.

Organismo arduraduna

Ingurumena eta Lurralde Politika Saila

Beste organismo parte-hartzaileak

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Gai-eremua

Ingurugiroa

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Urtekoa

Eragiketa-mota

Zentsua

090219

Helburu orokorrak

Eraispeneko eta eraikuntzako hondakinen estatistika

Eraispen eta eraikuntzako hondakinen kontrola eta jarraipena. Hondakin geldo eta geldoarazitakoen kudeaketaren gaineko azaroaren 2ko 423/1994 Dekretua betetzea. Zabortegian hondakinak ezabatzeko1481/2001 Errege Dekretua betetzea.

Organismo arduraduna

Ingurumena eta Lurralde Politika Saila

Beste organismo parte-hartzaileak

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Gai-eremua

Ingurugiroa

Egoera

Eragiketa berria

Hedatzeko aldizkakotasuna

Urtekoa

Eragiketa-mota

Zentsua

090221

Helburu orokorrak

Hondakinak kudeatzeko azpiegituren inbentarioa

Hondakin-politika ekonomia-, industriaeta euskalde-politikekin koordinatzeko informazioa ematea, jatorrian hondakin gutxiago sortzeko, eta hondakinen berrerabilpena, birziklatzea, balioztapen materiala eta balioztapen energetikoa lehenesteko.

Organismo arduraduna

Ingurumena eta Lurralde Politika Saila

Beste organismo parte-hartzaileak

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Gai-eremua

Ingurugiroa

Egoera

Eragiketa berria

Hedatzeko aldizkakotasuna

Urtekoa

Eragiketa-mota

Zentsua

090222

Ingurumena kontserbatzearen eta babestearen estatistika

Helburu orokorrak Aniztasun biologikoari buruzko informazioa ematea.

Organismo arduraduna

Ingurumena eta Lurralde Politika Saila

Beste organismo parte-hartzaileak

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Gai-eremua

Ingurugiroa

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Ez-finkoa

Eragiketa-mota

Bilduma

090223

Tresna elektriko eta elektronikoen hondakin-aitorpenaren estatistika

Helburu orokorrak Tresna elektriko eta elektronikoen hondakinen (TEEH) balorazioaren arloan 2003ko urtarrilaren 27ko 2002/96/EE Zuzentarauak ezarri zituen helburuak Euskal AEn zenbateraino betetzen diren egiaztatzea.

Organismo arduraduna

Ingurumena eta Lurralde Politika Saila

Beste organismo parte-hartzaileak

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Gai-eremua

Ingurugiroa

Egoera

Eragiketa berria

Hedatzeko aldizkakotasuna

Urtekoa

Eragiketa-mota

Zentsua

090224

Ontzien aitorpenaren estatistika

Helburu orokorrak Ontzien hondakinen balorizazio eta birziklapenaren arloan 2004ko otsailaren 11ko 2004/12/EE Zuzentarauak ezarri zituen helburuak Euskal AEn zenbateraino betetzen diren egiaztatzea.

Organismo arduraduna

Ingurumena eta Lurralde Politika Saila

Beste organismo parte-hartzaileak

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Gai-eremua

Ingurugiroa

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Urtekoa

Eragiketa-mota

Zentsua

090225

Kutsatzaileen isurpenen eta transferentzien euskal erregistroaren estatistika-PRTR

Helburu orokorrak Europako Legebiltzarreko eta Kontseiluko 2006ko urtarrilaren 18ko 166/2006 Erregelamenduaren Lehen Eranskineko jardueren igorpen eta beren fokuen gaineko ingurumen-informazioa lortzea

Organismo arduraduna

Ingurumena eta Lurralde Politika Saila

Beste organismo parte-hartzaileak

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Gai-eremua

Ingurugiroa

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Urtekoa

Eragiketa-mota

Zentsua

090226

Helburu orokorrak

Atmosferara igorritako kutsatzaileen inbentarioa

"Distantzia luzeko mugaz gaindiko atmosfera-kutsadurari buruzko "Genevako hitzarmenak" eta "Igorpenen nazio-mugen zuzentarauak" araututako kutsatzaileen igorpen antropogenikoak ebaluatzea eta eguneratzea, iturrien arabera

Organismo arduraduna

Ingurumena eta Lurralde Politika Saila

Beste organismo parte-hartzaileak

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Gai-eremua

Ingurugiroa

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Urtekoa

Eragiketa-mota

Bilduma

090227

Ibilgailuen estatistika, bizitza baliagarriaren amaieran

Helburu orokorrak Ibilgailuen bizitza baliagarriaren amaieran, haien materialen berrerabiltze, balorizazio eta birziklatzeari buruzko informazioa sortzea

Organismo arduraduna

Ingurumena eta Lurralde Politika Saila

Beste organismo parte-hartzaileak

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Gai-eremua

Ingurugiroa

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Urtekoa

Eragiketa-mota

Tresna osagarria, gidazerrenda izan ezik

090300

Euskal Hiria. Lurralde-funtzionamenduaren eta iraunkortasunaren adierazleak

Helburu orokorrak Lurraldearen funtzionamendua aztertzea, baita lurzorua okupatzeko moduetan gertatzen diren aldaketak eta horien ondorioak ere.

Organismo arduraduna

Ingurumena eta Lurralde Politika Saila

Beste organismo parte-hartzaileak

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Gai-eremua

Ingurugiroa

Egoera

Eragiketa berria

Hedatzeko aldizkakotasuna

Urtekoa

Eragiketa-mota

Sintesia

102113

Helburu orokorrak

Basoen inbentarioa

Euskal baso-inguruneak egun duen eta etorkizunean izango duen errealitatea ezagutzeko oinarrizko tresna ematea. Baso-inbentarioaren bidez basoko baliabideek duten egoerari eta bilakaerari buruzko datuak eskura daitezke aldizka, besteak beste lurzoruaren erabilerak, baso-espezieak, baso-biodibertsitatea, baso-lurzoruaren ebaluazio ekonomikoa eta titulartasuna.

Organismo arduraduna

Ekonomiaren Garapena eta Lehiakortasuna Saila

Beste organismo parte-hartzaileak

Arabako Foru Aldundia; Bizkaiko Foru Aldundia; Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco

 

de Estadística; Gipuzkoako Foru Aldundia

Gai-eremua

Lehen Sektorea

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Bost urtekoa

Eragiketa-mota

Laginketa bidezko inkesta

102114

Nekazaritzako ustiategien egituraren inkesta

Helburu orokorrak EBk eskatzen duen informazioarekin pareka daitekeen nekazaritzako ustiategien egiturari buruzko informazioa eskaintzea, eta informazio hori Euskal AEko lur-politika ezartzeko oinarri izatea.

Organismo arduraduna

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Beste organismo parte-hartzaileak

Ekonomiaren Garapena eta Lehiakortasuna Saila

Gai-eremua

Lehen Sektorea

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Hiru urtekoa

Eragiketa-mota

Laginketa bidezko inkesta

102115

Euskal nekazaritzaren kontabilitateko informazio-sarea ENKIS

Helburu orokorrak Euskal AEko nekazaritza ustiategi ezberdinen errentei eta funtzionamendu ekonomikoari buruzko informazio zehatza ematea, nekazaritza politika ezarri, betearazi eta jarraitzeko EAEn.

Organismo arduraduna

Ekonomiaren Garapena eta Lehiakortasuna Saila

Beste organismo parte-hartzaileak

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Gai-eremua

Lehen Sektorea

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Urtekoa

Eragiketa-mota

Laginketa bidezko inkesta

102117

Ganadu-hilketaren estatistika

Helburu orokorrak Euskal AEko hiltegietako ganadu-espezieen hilketari buruzko informazioa eskaintzea.

Organismo arduraduna

Ekonomiaren Garapena eta Lehiakortasuna Saila

Beste organismo parte-hartzaileak

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Gai-eremua

Lehen Sektorea

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Urtekoa

Eragiketa-mota

Zentsua

102119 Baso-estatistikak

Helburu orokorrak Mozketako baimenei eta baso-produkzioei buruzko informazioa eskaintzea, baita ehizako eta arrantzako baimenena ere.

Organismo arduraduna

Ekonomiaren Garapena eta Lehiakortasuna Saila

Beste organismo parte-hartzaileak

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Gai-eremua

Lehen Sektorea

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Urtekoa

Eragiketa-mota

Zentsua

102122

Lurraren prezioen eta landa-errentamenduen kanonen estatistika

Helburu orokorrak Lurraren eta landa-errentamenduen kanonen prezioei buruzko informazioa eskaintzea

Organismo arduraduna

Ekonomiaren Garapena eta Lehiakortasuna Saila

Beste organismo parte-hartzaileak

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Gai-eremua

Lehen Sektorea

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Urtekoa

Eragiketa-mota

Bilduma

102123

Ibaietako eta itsasoko akuikulturaren estatistikak

Helburu orokorrak Arrain-produkzioei buruzko informazioa eskaintzea.

Organismo arduraduna

Ekonomiaren Garapena eta Lehiakortasuna Saila

Beste organismo parte-hartzaileak

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Gai-eremua

Lehen Sektorea

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Ez-finkoa

Eragiketa-mota

Zentsua

102124

Nekazaritzaren azken produkzioaren estatistika

Helburu orokorrak Soro landuen azaleraren eta aurreikusitako uzten gaineko aurrerapenak ematea. Soro landuen azaleraren eta laborantza ezberdinen azken ekozpenei buruzko informazioa eskaintzea, eta haien bilakaera.

Organismo arduraduna

Ekonomiaren Garapena eta Lehiakortasuna Saila

Beste organismo parte-hartzaileak

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Gai-eremua

Lehen Sektorea

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Urtekoa

Eragiketa-mota

Bilduma

102125

Lurren banaketa orokorraren eta hainbat laborek hartutako azaleraren estatistika

Helburu orokorrak Lurren banaketa orokorrari buruzko informazioa eskaintzea, baita hainbat laborek hartutako azalerari buruzkoa ere, eta horien bilakaera.

Organismo arduraduna

Ekonomiaren Garapena eta Lehiakortasuna Saila

Beste organismo parte-hartzaileak

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Gai-eremua

Lehen Sektorea

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Urtekoa

Eragiketa-mota

Bilduma

102126

Helburu orokorrak

Lurralde-garapenaren adierazleak

Lurraldeari lotutako adierazleak (ekonomia-garapena, garapen soziala eta ingurumenarena) aukeratu eta lortzea. Lehen sektoreari eta nekazaritzako elikagaien industriari lotutako adierazle-mapa bat sortu nahi da. Ustiapen eta ekoizkin biologikoak eta ekologikoak; estatistikak eta adierazleak.

Organismo arduraduna

Ekonomiaren Garapena eta Lehiakortasuna Saila

Beste organismo parte-hartzaileak

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Gai-eremua

Lehen Sektorea

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Urtekoa

Eragiketa-mota

Sintesia

102134

Abereen merkataritza-mugimenduaren estatistikak

Helburu orokorrak Ganaduaren salerosketei eta helmugari buruzko informazioa eskaintzea.

Organismo arduraduna

Ekonomiaren Garapena eta Lehiakortasuna Saila

Beste organismo parte-hartzaileak

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Gai-eremua

Lehen Sektorea

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Ez-finkoa

Eragiketa-mota

Zentsua

102135

Abeltzaintzako produkzioen estatistikak, esne-produkzioarenak izan ezik

Helburu orokorrak Abeltzaintzako produkzioei buruzko informazioa eskaintzea, esne-produkzioari buruzkoa izan ezik.

Organismo arduraduna

Ekonomiaren Garapena eta Lehiakortasuna Saila

Beste organismo parte-hartzaileak

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Gai-eremua

Lehen Sektorea

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Urtekoa

Eragiketa-mota

Zentsua

102136

Abelburuen estatistikak, hausnarkariena izan ezik

Helburu orokorrak Abere-espezieei jarraiki, abelburuei buruzko informazioa eskaintzea, hausnarkariena izan ezik. Inkubazio-gelei buruzko informazioa eskaintzea.

Organismo arduraduna

Ekonomiaren Garapena eta Lehiakortasuna Saila

Beste organismo parte-hartzaileak

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Gai-eremua

Lehen Sektorea

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Urtekoa

Eragiketa-mota

Zentsua

102137

Hausnarkarien kopuruaren eta esne-produkzioaren estatistikak

Helburu orokorrak Hausnarkarien kopuruei eta esne-produkzioari buruzko informazioa eskaintzea.

Organismo arduraduna

Ekonomiaren Garapena eta Lehiakortasuna Saila

Beste organismo parte-hartzaileak

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Gai-eremua

Lehen Sektorea

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Urtekoa

Eragiketa-mota

Zentsua

102141

Helburu orokorrak

Nekazaritza-zentsua

Egun Euskal AEko nekazaritza sektorearen aktualitatea osatzen duten 2009rako egiturazko parametroak ezagutzeko informazioa ematea, batez ere informazio ekonomikoa; baita 1999an egin zenarekin alderatuta izan duen bilakaerari buruzko informazioa ere.

Organismo arduraduna

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Beste organismo parte-hartzaileak

 

Gai-eremua

Lehen Sektorea

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Hamar urtekoa

Eragiketa-mota

Zentsua

102142

Nekazaritzako eta arrantzako interneteko zerbitzari estatistikoa

Helburu orokorrak Euskal AEko nekazaritza, arrantza eta nekazaritzaelikagaien sektoreetako intereseko estatistika-informazioaren zabalkunde egituratua.

Organismo arduraduna

Ekonomiaren Garapena eta Lehiakortasuna Saila

Beste organismo parte-hartzaileak

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Gai-eremua

Lehen Sektorea

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Etengabea

Eragiketa-mota

Beste batzuk

102143

Nekazaritza, arrantza eta elikaduraren datu-bankua

Helburu orokorrak Baserriko, nekazaritzako eta arrantzako estatistika-informazioaren datu-bankua garatzea eta datu-banku hori

ezartzea, eguneratzea eta ustiatzea. Merkatal ibilbide laburreko ekoizkinen estatistikak.

Organismo arduraduna

Ekonomiaren Garapena eta Lehiakortasuna Saila

Beste organismo parte-hartzaileak

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Gai-eremua

Lehen Sektorea

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Etengabea

Eragiketa-mota

Bilduma

102145

Nekazaritzako elikagaien sektorearen panorama estatistikoa

Helburu orokorrak Beste eragiketa batzuetan bildu diren edo administrazio-prozeduren bidez lortu diren aldagaiak biltzea, nekazaritzako elikagaien sektorearen ikuspegi osoa eta erraz asimila daitekeena aurkeztu ahal izateko.

Organismo arduraduna

Ekonomiaren Garapena eta Lehiakortasuna Saila

Beste organismo parte-hartzaileak

 

Gai-eremua

Lehen Sektorea

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

 

Eragiketa-mota

Sintesia

102211

Lehorreratzeen eta lehenengo arrain-salmentaren estatistika

Helburu orokorrak Euskal portuetan lehorreratu den arrantzari buruzko informazioa ematea, harrapatu diren espezieen kopuruak eta horien kalitatea kontuan hartuta.

Organismo arduraduna

Ekonomiaren Garapena eta Lehiakortasuna Saila

Beste organismo parte-hartzaileak

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Gai-eremua

Lehen Sektorea

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Urtekoa

Eragiketa-mota

Zentsua

102212

Arrantza-sektorearen inkesta ekonomikoa

Helburu orokorrak Arrantza arloko azpisektoreei buruzko informazio ekonomikoa eskaintzea, sektorearen errentagarritasuna aztertu ahal izateko.

Organismo arduraduna

Ekonomiaren Garapena eta Lehiakortasuna Saila

Beste organismo parte-hartzaileak

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Gai-eremua

Lehen Sektorea

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Urtekoa

Eragiketa-mota

Laginketa bidezko inkesta

112311

Industriaren estatistika

Helburu orokorrak Euskal industriaren eta haren bilakaeraren egiturazko ezaugarriak ezagutzea.

Organismo arduraduna

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Beste organismo parte-hartzaileak

Ekonomiaren Garapena eta Lehiakortasuna Saila

Gai-eremua

Industria eta Energia

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Urtekoa

Eragiketa-mota

Laginketa bidezko inkesta

112312

Industria-produkzioaren indizea

Helburu orokorrak Euskal AEko eta lurralde historikoetako industria-sektorearen balio erantsiaren bilakaerari buruzko adierazle bat lortzea.

Organismo arduraduna

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Beste organismo parte-hartzaileak

 

Gai-eremua

Industria eta Energia

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Hilekoa

Eragiketa-mota

Laginketa bidezko inkesta

112314

Euskal industriaren panorama

Helburu orokorrak Argitalpen batean laburbiltzea eta aztertzea industria sektorearen estatistikak, erkaketak eginez beste autonomia erkidego eta europar eskualde batzuekin, baita interesgarri irizten den beste esparru erreferentzial ororekin ere.

Organismo arduraduna

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Beste organismo parte-hartzaileak

 

Gai-eremua

Industria eta Energia

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Urtekoa

Eragiketa-mota

Sintesia

112332

Helburu orokorrak

Euskal AEko energia-datuak

Euskal AEren eta haren lurralde historikoen energia-balantzea egitea. Sektoreei, energiei eta abarrei buruzko bilakaerako energia-datuak edukitzea. Gainera, aukera ematea alderaketak egiteko beste autonomia erkidego eta europako eskualde batzuekin.

Organismo arduraduna

Ekonomiaren Garapena eta Lehiakortasuna Saila

Beste organismo parte-hartzaileak

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Gai-eremua

Industria eta Energia

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Urtekoa

Eragiketa-mota

Bilduma

122401

Eraikuntzaren estatistika

Helburu orokorrak Eraikuntza-sektorearen egiturazko ezaugarriak eta haien bilakaera ezagutzea.

Organismo arduraduna

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Beste organismo parte-hartzaileak

 

Gai-eremua

Eraikuntza eta etxebizitza

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Urtekoa

Eragiketa-mota

Laginketa bidezko inkesta

122403

Eraikuntzaren koiunturako indizea

Helburu orokorrak Euskal AEko eraikuntza sektoreak izandako bilakaeraren adierazleak lortzea.

Organismo arduraduna

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Beste organismo parte-hartzaileak

 

Gai-eremua

Eraikuntza eta etxebizitza

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Hiru hilekoa

Eragiketa-mota

Laginketa bidezko inkesta

122404

Etxebizitzen udal estatistika

Helburu orokorrak Etxebizitza-kopuruaren bilakaera eta ezaugarri nagusiak zein diren jakitea.

Organismo arduraduna

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Beste organismo parte-hartzaileak

 

Gai-eremua

Eraikuntza eta etxebizitza

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Urtekoa

Eragiketa-mota

Zentsua

122411

Eraikuntzaren eta etxebizitzen estatistika (EEEE)

Helburu orokorrak Euskal AEn zenbat, zer eta non eraikitzen, zaharberritzen eta eraisten den jakitea. Alokatzeko etxebizitzen udal parkea kuantifikatzea, eta babes publikoko etxebizitzak eraikitzeko dagoen udal lurzoruaren erosketa ezagutzea.

Organismo arduraduna

Enplegua eta Gizarte Politikak Saila

Beste organismo parte-hartzaileak

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Gai-eremua

Eraikuntza eta etxebizitza

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Hiru hilekoa

Eragiketa-mota

Zentsua

122414

Etxebizitzen beharren eta eskariaren inkesta (EBEI)

Helburu orokorrak Etxebizitza aldatzeko eta zaharberritzeko eta lehenengo etxebizitza bat erosteko beharrizan-bolumenaren bilakaera ezagutzea.

Organismo arduraduna

Enplegua eta Gizarte Politikak Saila

Beste organismo parte-hartzaileak

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Gai-eremua

Eraikuntza eta etxebizitza

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Bi urtekoa

Eragiketa-mota

Laginketa bidezko inkesta

122416

Etxebizitza hutsen estatistika (EHE)

Helburu orokorrak Euskal AEko etxebizitza hutsen stockari buruzko hurbilketa kuantitatiboa eta kualitatiboa.

Organismo arduraduna

Enplegua eta Gizarte Politikak Saila

Beste organismo parte-hartzaileak

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Gai-eremua

Eraikuntza eta etxebizitza

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Bi urtekoa

Eragiketa-mota

Laginketa bidezko inkesta

132612

IbilturEuskal AE bisitatzen duen turistaren ezaugarriak eta joera

Helburu orokorrak Euskal AEko turismo-merkatuaren tipologiak eta turismo-portaerak identifikatzea.

Organismo arduraduna

Ekonomiaren Garapena eta Lehiakortasuna Saila

Beste organismo parte-hartzaileak

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Gai-eremua

Zerbitzu-sektorea

Egoera

Dagoeneko hasia Noiz

Hedatzeko aldizkakotasuna

behinkakoa Laginketa

Eragiketa-mota

bidezko inkesta

132613

Familitur-Euskal AE

Helburu orokorrak Estatuko turistaren profila eta haren portaerak ezagutzea, baita merkatuen segmentazioa ere.

Organismo arduraduna

Ekonomiaren Garapena eta Lehiakortasuna Saila

Beste organismo parte-hartzaileak

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Gai-eremua

Zerbitzu-sektorea

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Urtekoa

Eragiketa-mota

Beste batzuk

132614

Frontur-Euskal AE

elburu orokorrak Mugak igaroz sartzen eta irteten diren eta Euskal AE jatorri eta helmuga duten bidaiariak identifikatzea, eta merkatuaren segmentazioa.

Organismo arduraduna

Ekonomiaren Garapena eta Lehiakortasuna Saila

Beste organismo parte-hartzaileak

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Gai-eremua

Zerbitzu-sektorea

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Urtekoa

Eragiketa-mota

Beste batzuk

132680

Establezimendu turistiko hartzaileen inkesta

Helburu orokorrak Euskal AEko hotel-establezimenduen, nekazaritza-turismoko establezimenduen eta landetxeen okupazio, sarrera, ostatu-gau eta bestelako ezaugarrien indizeak ezagutzea.

Organismo arduraduna

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Beste organismo parte-hartzaileak

 

Gai-eremua

Zerbitzu-sektorea

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Hilekoa

Eragiketa-mota

Laginketa bidezko inkesta

132710

Garraioaren eskariaren irudirako datuak

Helburu orokorrak Garraioaren eskaria kuantifikatzea eta karakterizatzea.

Organismo arduraduna

Ingurumena eta Lurralde Politika Saila

Beste organismo parte-hartzaileak

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Gai-eremua

Zerbitzu-sektorea

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Bost urtekoa

Eragiketa-mota

Sintesia

132713

Bidaiariak garraiatzearen estatistika

Helburu orokorrak Garraiobide mota ezberdinen erabilera-maila eta denboran zehar izan duen bilakaera aztertzea.

Organismo arduraduna

Ingurumena eta Lurralde Politika Saila

Beste organismo parte-hartzaileak

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Gai-eremua

Zerbitzu-sektorea

Egoera

Eragiketa berria

Hedatzeko aldizkakotasuna

Hilekoa

Eragiketa-mota

Beste batzuk

132714

Salgaiak errepidez garraiatzearen estatistika

Helburu orokorrak Salgaiak errepidez garraiatzen dituzten ibilgailuek egindako garraio-eragiketak ikertzea.

Organismo arduraduna

Ingurumena eta Lurralde Politika Saila

Beste organismo parte-hartzaileak

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Gai-eremua

Zerbitzu-sektorea

Egoera

Eragiketa berria

Hedatzeko aldizkakotasuna

Hiru hilekoa

Eragiketa-mota

Beste batzuk

132903

Zerbitzuen koiuntura-indizea

Helburu orokorrak Zerbitzuen sektoreko ekonomiajarduerak izandako koiunturako bilakaeraren informazioa lortzea.

Organismo arduraduna

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Beste organismo parte-hartzaileak

 

Gai-eremua

Zerbitzu-sektorea

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Hiru hilekoa

Eragiketa-mota

Laginketa bidezko inkesta

133000

Zerbitzuen estatistika

Helburu orokorrak Zerbitzuen eta horien bilakaeraren egiturazko ezaugarriak ezagutzea.

Organismo arduraduna

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Beste organismo parte-hartzaileak

 

Gai-eremua

Zerbitzu-sektorea

Egoera

Eragiketa berria

Hedatzeko aldizkakotasuna

Urtekoa

Eragiketa-mota

Laginketa bidezko inkesta

142511

Merkataritzaren eta konponketaren inkesta

Helburu orokorrak Handizkako eta txikizkako merkataritza sektorearen egiturazko ezaugarriak ezagutzea, baita ibilgailu motordunen eta motozikleten konponketarena ere.

Organismo arduraduna

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Beste organismo parte-hartzaileak

 

Gai-eremua

Merkataritza eta automobil-zerbitzuak

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Urtekoa

Eragiketa-mota

Laginketa bidezko inkesta

142530

Txikizkako merkataritzaren indizea (BMIt)

Helburu orokorrak Txikizkakoan, merkataritza-koiunturaren eta bertan eta bere azpisektoreetan okupatutako pertsonalaren bilakaeraren adierazlea lortzea.

Organismo arduraduna

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Beste organismo parte-hartzaileak

 

Gai-eremua

Merkataritza eta automobil-zerbitzuak

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Hiru hilekoa

Eragiketa-mota

Laginketa bidezko inkesta

142533

Azalera handietako merkataritzaren indizea-AHMI

Helburu orokorrak Azalera handietan, merkataritza-koiunturaren eta landun-kopuruaren bilakaerari buruzko adierazlea lortzea.

Organismo arduraduna

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Beste organismo parte-hartzaileak

 

Gai-eremua

Merkataritza eta automobil-zerbitzuak

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Hilekoa

Eragiketa-mota

Zentsua

143101

Kanpo-merkataritzaren estatistika (KAMEE)

Helburu orokorrak Euskal AEren eta atzerriaren arteko ondasunen merkataritza-fluxuak ezagutzea.

Organismo arduraduna

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Beste organismo parte-hartzaileak

 

Gai-eremua

Merkataritza eta automobil-zerbitzuak

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Hiru hilekoa

Eragiketa-mota

Beste batzuk

153011

Sektore publikoaren aurrekontuen estatistikak

Helburu orokorrak Euskal Administrazio publikoa osatzen duten administrazioek (Eusko Jaurlaritza, foru aldundiak eta udalak) gauzatzen duten jarduera ekonomikoa zehatz-mehatz ezagutzea, aurrekontu-kontabilitateari dagokionez.

Organismo arduraduna

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Beste organismo parte-hartzaileak

 

Gai-eremua

Herri-administrazioa

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Urtekoa

Eragiketa-mota

Zentsua

153016

Aurrekontuak egikaritzearen estatistika

Helburu orokorrak Eusko Jaurlaritzako Administrazio orokorraren eta foru aldundien ekonomia eta finantza-jardueren berri ematea hiru hilean behin.

Organismo arduraduna

Ogasuna eta Finantzak Saila

Beste organismo parte-hartzaileak

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Gai-eremua

Herri-administrazioa

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Hiru hilekoa

Eragiketa-mota

Zentsua

170111

Input-output taulak

Helburu orokorrak Produkzioaren ikuspegitik, Euskal AEko jarduera ekonomikoari buruzko ikuspegi sistematiko eta xehekatua lortzea.

Organismo arduraduna

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Beste organismo parte-hartzaileak

Ekonomiaren Garapena eta Lehiakortasuna Saila

Gai-eremua

Kontu ekonomikoak

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Urtekoa

Eragiketa-mota

Sintesia

170112

Helburu orokorrak

Kontu ekonomikoak

Euskadiko AEren eta bere lurralde historikoen eboluzio ekonomikoaren errealitatea urtero ezagutzea. Ekonomiaren osotasunetik kontu hauek landuko dira, besteak beste: 1) produkzio kontua, 2) ustiapen kontua, eta 3) errenta primarioaren esleipenaren kontua.

Organismo arduraduna

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Beste organismo parte-hartzaileak

Ekonomiaren Garapena eta Lehiakortasuna Saila

Gai-eremua

Kontu ekonomikoak

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Urtekoa

Eragiketa-mota

Sintesia

170114

Finantzaz besteko enpresen ondare-kontuak

Helburu orokorrak Finantzaz besteko sozietate juridikoen ondare-masak eta ondare-egituraren, zorpetzearen, likideziaren eta errentagarritasunaren ratio nagusiak zenbatestea.

Organismo arduraduna

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Beste organismo parte-hartzaileak

 

Gai-eremua

Kontu ekonomikoak

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Urtekoa

Eragiketa-mota

Beste batzuk

170115

Hiruhileroko kontuak

Helburu orokorrak Kontu ekonomikoen datuak aurreratzea, hiruhilekoetako datuak eskainiz.

Organismo arduraduna

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Beste organismo parte-hartzaileak

Ekonomiaren Garapena eta Lehiakortasuna Saila

Gai-eremua

Kontu ekonomikoak

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Hiru hilekoa

Eragiketa-mota

Sintesia

170116

Kanpo-sektorerako eta kanpotiko inbertsio-fluxuen estatistika

Helburu orokorrak Euskal AEko enpresetan eta establezimenduetan atzerriko inbertsioa nahiz euskal enpresek atzerrian egiten duten inbertsioa zenbatzea.

Organismo arduraduna

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Beste organismo parte-hartzaileak

 

Gai-eremua

Kontu ekonomikoak

Egoera

Eragiketa berria

Hedatzeko aldizkakotasuna

Urtekoa

Eragiketa-mota

Zentsua

170117

Hezkuntzaren kontua

Helburu orokorrak Hezkuntza-sektoreko finantza-fluxuetan oinarritutako estatistika. Sektore hori osatzen duten jardueren eskaintza nola finantzatzen den eta nolako ekoizpen-gastuak eragiten dituen azaltzen du.

Organismo arduraduna

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Beste organismo parte-hartzaileak

 

Gai-eremua

Kontu ekonomikoak

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Bi urtekoa

Eragiketa-mota

Sintesia

170118

Osasunaren kontua

Helburu orokorrak Osasun-sektoreko finantza-fluxuetan oinarritutako estatistika. Sektore hori osatzen duten jardueren eskaintza nola finantzatzen den eta nolako prestazio-gastuak eragiten dituen azaltzen du.

Organismo arduraduna

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Beste organismo parte-hartzaileak

 

Gai-eremua

Kontu ekonomikoak

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Bi urtekoa

Eragiketa-mota

Sintesia

170120

Udal BPG

Helburu orokorrak BPGren zenbatespenak lortzea eskualdeen eta udalen esparruan, eta sektore-banaketa bat Euskal AEko kontu ekonomikoen sistemaren osagarri.

Organismo arduraduna

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Beste organismo parte-hartzaileak

Ekonomiaren Garapena eta Lehiakortasuna Saila

Gai-eremua

Kontu ekonomikoak

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Bi urtekoa

Eragiketa-mota

Sintesia

170910

Gizarte-babesaren kontua

Helburu orokorrak Gizarte-babesaren kontua edukitzea, GBABESE irizpideen arabera.

Organismo arduraduna

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Beste organismo parte-hartzaileak

 

Gai-eremua

Kontu ekonomikoak

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Urtekoa

Eragiketa-mota

Sintesia

172101

Nekazaritza eta baso-sektorearen kontu ekonomikoak

Helburu orokorrak Nekazaritza-sektore osoari eta azpisektore bakoitzari dagokion egoera makroekonomikoari buruzko informazioa eskaintzea.

Organismo arduraduna

Ekonomiaren Garapena eta Lehiakortasuna Saila

Beste organismo parte-hartzaileak

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Gai-eremua

Kontu ekonomikoak

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Urtekoa

Eragiketa-mota

Sintesia

172502

Egiturazko adierazleak

Helburu orokorrak Beste esparru batzuekin alderatzeko interesgarriak diren adierazleen zerrenda bat ateratzea Euskal AErako eta bere lurralde historikoetarako.

Organismo arduraduna

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Beste organismo parte-hartzaileak

 

Gai-eremua

Kontu ekonomikoak

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Etengabea

Eragiketa-mota

Sintesia

172503

Familia-gastuaren estatistika

Helburu orokorrak Kontsumo pertsonaleko eta familiarreko gastuari lotuta dauden aldagaiak aztertzea, baita zehaztutako desagregazio mailetarako egiturak eta diru-sarrera pertsonalak eta familiarrak ere.

Organismo arduraduna

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Beste organismo parte-hartzaileak

 

Gai-eremua

Kontu ekonomikoak

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Urtekoa

Eragiketa-mota

Laginketa bidezko inkesta

172514

Udalerri mailako iraunkortasun-adierazleak

Helburu orokorrak Euskal AEko udalen errealitatea ezagutzea, iraunkortasun-adierazleak sortuz eta bilduz. Tresnak garatu politika publikoak planifikatzeko, baloratzeko eta ebaluatzeko.

Organismo arduraduna

Ogasuna eta Finantzak Saila

Beste organismo parte-hartzaileak

Ingurumena eta Lurralde Politika Saila; Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de

 

Estadística

Gai-eremua

Kontu ekonomikoak

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Etengabea

Eragiketa-mota

Sintesia

172515

Udal ekipamendu eta azpiegituren inkesta

Helburu orokorrak Euskal AEko udalen egoera ezagutzea ekipamendu eta azpiegiturei dagokienez. Ekipamendu eta azpiegiturabeharrak aztertzeko eta horiekiko erabakiak hartzeko lanabes erabilgarria lortzea.

Organismo arduraduna

Ogasuna eta Finantzak Saila

Beste organismo parte-hartzaileak

Ingurumena eta Lurralde Politika Saila; Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de

 

Estadística

Gai-eremua

Estatistika-azpiegitura

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Etengabea

Eragiketa-mota

Bilduma

172525

Ekoeuskadi-2020 adierazleak

Helburu orokorrak Euskadiko Garapen Iraunkorrerako Estrategia 2020 delakoaren jarraipena egiteko adierazleak prestatzea eta hedatzea.

Organismo arduraduna

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Beste organismo parte-hartzaileak

 

Gai-eremua

Kontu ekonomikoak

Egoera

Eragiketa berria

Hedatzeko aldizkakotasuna

Etengabea

Eragiketa-mota

Sintesia

172615

Turismoaren kontu satelitea

Helburu orokorrak Turismo-sektoreari buruzko makromagnitude nagusiak eta horien arteko loturak lortzea.

Organismo arduraduna

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Beste organismo parte-hartzaileak

 

Gai-eremua

Kontu ekonomikoak

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Urtekoa

Eragiketa-mota

Sintesia

173001

Helburu orokorrak

Administrazio publikoen kontuak

Euskal AEko sektore publikoaren (euskal administrazioak, Estatuko Lurralde Administrazioa, Gizarte Segurantza eta SEPE) errealitate ekonomikoaren berri izatea, Europako Kontu Ekonomikoen Sistemaren-EKS terminoetan.

Organismo arduraduna

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Beste organismo parte-hartzaileak

 

Gai-eremua

Kontu ekonomikoak

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Urtekoa

Eragiketa-mota

Sintesia

173003

Helburu orokorrak

Euskal administrazioen kontu ekonomikoak

Administrazio publikoetako sektorearen kontu ekonomiko guztiak prestatzea, hurrengo azpisektoreari dagokionez: autonomia erkidegoak, foru aldundiak eta tokiko korporazioak, horretarako, Europako Kontuen Sistema (EKS) betez.

Organismo arduraduna

Ogasuna eta Finantzak Saila

Beste organismo parte-hartzaileak

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Gai-eremua

Kontu ekonomikoak

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Urtekoa

Eragiketa-mota

Sintesia

173301

Ekonomia sozialaren kontu sateliteak

Helburu orokorrak Ekonomia sozialaren sektoreko kontu ekonomikoen makromagnitude nagusiak ezartzea, Estatu eta Europa inguruan eta konparaziozko ikuspegitik

Organismo arduraduna

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Beste organismo parte-hartzaileak

 

Gai-eremua

Kontu ekonomikoak

Egoera

Eragiketa berria

Hedatzeko aldizkakotasuna

Bi urtekoa

Eragiketa-mota

Sintesia

173302

Etxeko lanaren kontu satelitea

Helburu orokorrak Euskal AEko etxeko produkzioari buruzko kontu satelitea egitea, gainerako ekonomiaren BPGrekin aldera daitekeen BEG zenbatetsiz.

Organismo arduraduna

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Beste organismo parte-hartzaileak

 

Gai-eremua

Kontu ekonomikoak

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Bost urtekoa

Eragiketa-mota

Sintesia

173303

Kulturaren kontu satelitea

Helburu orokorrak Kulturaren kontu sateliteak egitea, kontu ekonomikoen kontzeptu-esparruaren barruan.

Organismo arduraduna

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Beste organismo parte-hartzaileak

 

Gai-eremua

Kontu ekonomikoak

Egoera

Eragiketa berria

Hedatzeko aldizkakotasuna

Bost urtekoa

Eragiketa-mota

Sintesia

173304

Ingurumenaren kontuak

Helburu orokorrak Ingurumenaren kontuak lantzea, kontu ekonomikoen kontzeptu-esparruaren barruan.

Organismo arduraduna

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Beste organismo parte-hartzaileak

Ingurumena eta Lurralde Politika Saila

Gai-eremua

Kontu ekonomikoak

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Urtekoa

Eragiketa-mota

Sintesia

173401

Egiturazko informazio ekonomikoaren datu-basea

Helburu orokorrak Euskal enpresen zerga-datuak termino homogeneoetan ustiatzea, sozietateen gaineko zergaren bidez.

Organismo arduraduna

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Beste organismo parte-hartzaileak

Foru Aldundiak

Gai-eremua

Kontu ekonomikoak

Egoera

Eragiketa berria

Hedatzeko aldizkakotasuna

Aplikaezina

Eragiketa-mota

Bilduma

173402

Pertsonen eta familien errentaren estatistika

Helburu orokorrak Euskal AEko biztanleriaren datu fiskalak ematea, zentsuetako aldagaiei lotutakoak, errenten modalitatea eta iturriak aintzat hartuta.

Organismo arduraduna

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Beste organismo parte-hartzaileak

Foru Aldundiak

Gai-eremua

Kontu ekonomikoak

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Bi urtekoa

Eragiketa-mota

Zentsua

173403

Koiunturazko informazio ekonomikoaren datu-basea

Helburu orokorrak Balio erantsiaren gaineko zerga homogeneoki ustiatzea.

Organismo arduraduna

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Beste organismo parte-hartzaileak

Foru Aldundiak

Gai-eremua

Kontu ekonomikoak

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Aplikaezina

Eragiketa-mota

Tresna osagarria, gidazerrenda izan ezik

173404

Pertsonaren eta familiaren errenta-panela

Helburu orokorrak Pertsonen eta familien errentari eta haren denboran zeharreko banaketari eta kontzentrazioari buruzko luzetarako izaeradun azterketak egitea.

Organismo arduraduna

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Beste organismo parte-hartzaileak

Foru Aldundiak

Gai-eremua

Kontu ekonomikoak

Egoera

Eragiketa berria

Hedatzeko aldizkakotasuna

Bost urtekoa

Eragiketa-mota

Zentsua

182113

Nekazaritzako prezioak eta prezio-indizeak

Helburu orokorrak Nekazaritzako produkziobideen eta produktuen prezioei buruzko informazioa eskaintzea (nekazariek eta abeltzainek ordaindutako eta kobratutako prezioak) . Dagozkien prezio-indizeak osatzea.

Organismo arduraduna

Ekonomiaren Garapena eta Lehiakortasuna Saila

Beste organismo parte-hartzaileak

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Gai-eremua

Prezioak

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Hilekoa

Eragiketa-mota

Laginketa bidezko inkesta

182313

Industriaprezioen indizea

Helburu orokorrak Euskal AEko industriaproduktuen prezioen bilakaerari buruzko koiunturako adierazle bat lortzea.

Organismo arduraduna

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Beste organismo parte-hartzaileak

 

Gai-eremua

Prezioak

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Hilekoa

Eragiketa-mota

Laginketa bidezko inkesta

182415

Higiezinen eskaintzaren inkesta

Helburu orokorrak Euskal AEko etxebizitzen, garajeen eta lokalen (eskaintza inmobiliaroaren) eskaintzaren eta prezioen bilakaera ezagutzea.

Organismo arduraduna

Enplegua eta Gizarte Politikak Saila

Beste organismo parte-hartzaileak

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Gai-eremua

Prezioak

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Hiru hilekoa

Eragiketa-mota

Laginketa bidezko inkesta

182480

Eraikuntzaren kostuen indizea

Helburu orokorrak Eraikuntza-sektoreko prezioen bilakaera neurtzea, tarteko kontsumoen eta laneskuaren prezioak aztertuz.

Organismo arduraduna

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Beste organismo parte-hartzaileak

 

Gai-eremua

Prezioak

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Hilekoa

Eragiketa-mota

Sintesia

182532

Kanpo-merkataritzaren unitate balioaren indizeak-UBI

Helburu orokorrak Kanpo-merkataritzaren prezioen indizeak lortzea, atzerriarekin egindako inportazioen eta esportazioen prezioen bilakaera neurtzeko, unitate balioaren indizeak erabiliz.

Organismo arduraduna

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Beste organismo parte-hartzaileak

 

Gai-eremua

Prezioak

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Hiru hilekoa

Eragiketa-mota

Beste batzuk

190904

Euskal ekonomia sozialaren estatistika

Helburu orokorrak Ekonomia sozialaren sektoreko kontu ekonomikoari buruzko makromagnitude aipagarrienak ezagutzea.

Organismo arduraduna

Enplegua eta Gizarte Politikak Saila

Beste organismo parte-hartzaileak

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Gai-eremua

Gizarte-ekonomia

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Bi urtekoa

Eragiketa-mota

Zentsua

190905

Euskal ekonomia sozialaren emaitzen aurrerapena

Helburu orokorrak Ekonomia sozialaren bilakaeraren urteko emaitzen aurrerapena edukitzea.

Organismo arduraduna

Enplegua eta Gizarte Politikak Saila

Beste organismo parte-hartzaileak

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Gai-eremua

Gizarte-ekonomia

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Urtekoa

Eragiketa-mota

Laginketa bidezko inkesta

200141

Etxebizitzen direktorioa

Helburu orokorrak Euskal AEko etxebizitzen kopurua, banaketa eta ezaugarri jakin batzuk modu eguneratuan ezagutzea.

Organismo arduraduna

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Beste organismo parte-hartzaileak

 

Gai-eremua

Estatistika-azpiegitura

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Etengabea

Eragiketa-mota

Gidazerrenda

200160

Helburu orokorrak

Osasun-eremuen lurraldeko datu-basea

Hurbilketa geografikorako elementuen zerrenda eguneratuta mantentzea (lurraldea, osasun-arloa, osasuneskualdea, udalerria, oinarrizko osasun-eremua, etxebizitzak, atariak, sekzionatua) . Kale-izendegia eta osasun-eremuak lotzea.

Organismo arduraduna

Osasuna Saila

Beste organismo parte-hartzaileak

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Gai-eremua

Estatistika-azpiegitura

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Etengabea

Eragiketa-mota

Tresna osagarria, gidazerrenda izan ezik

200161

Lurraldeko datu-basea

Helburu orokorrak Posta-identifikazioko osagaien kode egokiak eta osoak eskaintzea.

Organismo arduraduna

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Beste organismo parte-hartzaileak

 

Gai-eremua

Estatistika-azpiegitura

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Etengabea

Eragiketa-mota

Tresna osagarria, gidazerrenda izan ezik

200162

Izendegiak eta kodeak

Helburu orokorrak Estatistikako ikerketak egiteko beharrezko diren izendegien eta kodeen nahitaezko homogeneotasuna ziurtatzea.

Organismo arduraduna

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Beste organismo parte-hartzaileak

 

Gai-eremua

Estatistika-azpiegitura

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Etengabea

Eragiketa-mota

Tresna osagarria, gidazerrenda izan ezik

200163

Jarduera ekonomikoen direktorioa

Helburu orokorrak Jarduera ekonomikoaren sektoreak ezagutzeko egiturazko informazio oinarrizkoa lortzea.

Organismo arduraduna

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Beste organismo parte-hartzaileak

Ekonomiaren Garapena eta Lehiakortasuna Saila

Gai-eremua

Estatistika-azpiegitura

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Urtekoa

Eragiketa-mota

Gidazerrenda

200165

Enpresak sortzearen eta ixtearen estatistika

Helburu orokorrak Sortzen eta hondatzen diren enpresen kopurua zehaztea.

Organismo arduraduna

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Beste organismo parte-hartzaileak

 

Gai-eremua

Estatistika-azpiegitura

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Urtekoa

Eragiketa-mota

Sintesia

200166

Merkataritza-sozietateen demografia

Helburu orokorrak Merkartaritza sozietateen alta, baja eta aldaketen azterketa

Organismo arduraduna

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Beste organismo parte-hartzaileak

 

Gai-eremua

Estatistika-azpiegitura

Egoera

Eragiketa berria

Hedatzeko aldizkakotasuna

Hiru hilekoa

Eragiketa-mota

Sintesia

200190

Langileen estatistika Euskal AEko sektore publikoan

Helburu orokorrak Euskal AEko sektore publikoan lan egiten duten pertsonen alderdi esanguratsuenak aztertzea.

Organismo arduraduna

Herri Administrazioa eta Justizia Saila

Beste organismo parte-hartzaileak

Ogasuna eta Finantzak Saila; Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Gai-eremua

Herri-administrazioa

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Sei hilekoa

Eragiketa-mota

Zentsua

200206

Udalplan, informazio geografikoaren sistema eta lurralde-datuen bankua

Helburu orokorrak Udalerrietako planeamenduaren egoeraren berri bildu eta zabaltzea.

Organismo arduraduna

Ingurumena eta Lurralde Politika Saila

Beste organismo parte-hartzaileak

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Gai-eremua

Estatistika-azpiegitura

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Urtekoa

Eragiketa-mota

Bilduma

200208

Planeamenduaren inbentarioa (INBENTARIOA)

Helburu orokorrak EAEko udalerrietako planeamendu orokorraren eta berrikusten ari den planeamenduaren tramitazio-egoeraren informazioa ematea, eta planeamenduko aldaketena.

Organismo arduraduna

Ingurumena eta Lurralde Politika Saila

Beste organismo parte-hartzaileak

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Gai-eremua

Estatistika-azpiegitura

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Urtekoa

Eragiketa-mota

Bilduma

202131

Nekazaritzako ustiategien direktorioa

Helburu orokorrak Nekazaritza-sektorea ezagutzeko egiturazko informazio oinarrizkoa lortzea.

Organismo arduraduna

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Beste organismo parte-hartzaileak

Ekonomiaren Garapena eta Lehiakortasuna Saila

Gai-eremua

Estatistika-azpiegitura

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Etengabea

Eragiketa-mota

Gidazerrenda

202221

Arrantza-flotaren direktorioa

Helburu orokorrak Euskal arrantza-sektorea ezagutzeko egiturazko informazio oinarrizkoa lortzea.

Organismo arduraduna

Ekonomiaren Garapena eta Lehiakortasuna Saila

Beste organismo parte-hartzaileak

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Gai-eremua

Estatistika-azpiegitura

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Urtekoa

Eragiketa-mota

Gidazerrenda

202723

Garraio-enpresen direktorioa

Helburu orokorrak Garraio sektorearen eta garraioaren jarduera lagungarriaren egitura eta ezaugarri nagusiak ezagutzea.

Organismo arduraduna

Ingurumena eta Lurralde Politika Saila

Beste organismo parte-hartzaileak

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Gai-eremua

Estatistika-azpiegitura

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Urtekoa

Eragiketa-mota

Gidazerrenda

202724

Garraio eta biltegiratzearen sektoreko enpresen demografia

Helburu orokorrak H sekzioko (garraioa eta biltegiratzea) establezimendu eta enpresen bilakaera ezagutzea

Organismo arduraduna

Ingurumena eta Lurralde Politika Saila

Beste organismo parte-hartzaileak

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Gai-eremua

Estatistika-azpiegitura

Egoera

Eragiketa berria

Hedatzeko aldizkakotasuna

Urtekoa

Eragiketa-mota

Sintesia

203021

Administrazio publikoen direktorioa

Helburu orokorrak Euskal Administrazio publikoa osatzen duten erakundeak eta denboran haiek izandako bilakaera ezagutzea.

Organismo arduraduna

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Beste organismo parte-hartzaileak

Herri Administrazioa eta Justizia Saila

Gai-eremua

Estatistika-azpiegitura

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Urtekoa

Eragiketa-mota

Gidazerrenda

203022

Atari publikoen direktorioa

Helburu orokorrak Euskal AEko erakunde publikoek Interneten erabilitako atari publikoen direktorioa sortu eta mantentzea

Organismo arduraduna

Herri Administrazioa eta Justizia Saila

Beste organismo parte-hartzaileak

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Gai-eremua

Informazioaren gizartea

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Bost urtekoa

Eragiketa-mota

Gidazerrenda

203023

Zerbitzu eta prozedura publiko elektronikoen direktorioa

Helburu orokorrak Euskal AEko erakunde publikoek eskainitako zerbitzu, prozedura eta izapide publikoen direktorioa sortu eta mantentzea

Organismo arduraduna

Herri Administrazioa eta Justizia Saila

Beste organismo parte-hartzaileak

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Gai-eremua

Informazioaren gizartea

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Urtekoa

Eragiketa-mota

Gidazerrenda

204000

Administrazioko erregistroen inbentarioa

Helburu orokorrak Administrazio-iturrien aprobetxamendua areagotzea.

Organismo arduraduna

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Beste organismo parte-hartzaileak

 

Gai-eremua

Estatistika-azpiegitura

Egoera

Eragiketa berria

Hedatzeko aldizkakotasuna

Etengabea

Eragiketa-mota

Bilduma

210164

Informazio geografikoaren datu-basea

Helburu orokorrak Eraikinak eta establezimenduak zehaztasun osoz kokatzeko oinarrizko tresna bat eskaintzea.

Organismo arduraduna

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Beste organismo parte-hartzaileak

 

Gai-eremua

Estatistika-azpiegitura

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Etengabea

Eragiketa-mota

Tresna osagarria, gidazerrenda izan ezik

218101

Estatistika-egozpenaren metodoen I+G

Helburu orokorrak Estatistikaren ekoizpen ofizialean erabiliko den estatistika-inputazioari buruzko metodologia ikertzea eta garatzea, aldagai kuantitatibo eta kualitatiboetarako.

Organismo arduraduna

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Beste organismo parte-hartzaileak

 

Gai-eremua

Estatistika-garapena

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Noiz behinkakoa

Eragiketa-mota

Beste batzuk

218102

Estatistika-unitateen tipologiak

Helburu orokorrak Estatistika-unitateen tipologien aldagai anitzeko sailkapena egitea eta horiek deskribatzea (zentsu-eremuak, udalerriak, sektore ekonomikoak, etab.) .

Organismo arduraduna

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Beste organismo parte-hartzaileak

 

Gai-eremua

Estatistika-garapena

Egoera

Dagoeneko

Hedatzeko aldizkakotasuna

hasiaNoiz

Eragiketa-mota

behinkakoa Beste

 

batzuk

218103

Kalitatea produkzio estatistiko ofizialean

Helburu orokorrak Kalitatezko adierazleen garapena eta hedapena estatistika-produkzio ofizialean, Europako estandarrak oinarritzat hartuta.

Organismo arduraduna

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Beste organismo parte-hartzaileak

 

Gai-eremua

Estatistika-garapena

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Urtekoa

Eragiketa-mota

Beste batzuk

218106

Informazioa biltzeko moduen I+G

Helburu orokorrak Informazioa biltzeko metodologia eta teknologia berriak eta horiek datuen kalitatean duten eragina aztertzea.

Organismo arduraduna

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Beste organismo parte-hartzaileak

Ingurumena eta Lurralde Politika Saila; Herri Administrazioa eta Justizia Saila

Gai-eremua

Estatistika-garapena

Egoera

Dagoeneko

Hedatzeko aldizkakotasuna

hasiaNoiz

Eragiketa-mota

behinkakoa Beste

 

batzuk

218108

Erregistroak bateratzeko metodoen I+G

Helburu orokorrak Estatistika-ekoizpenean erregistroak bateratzeko metodologiak ikertzea eta garatzea.

Organismo arduraduna

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Beste organismo parte-hartzaileak

 

Gai-eremua

Estatistika-garapena

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Noiz behinkakoa

Eragiketa-mota

Beste batzuk

218109

Euskal estatistika antolakunderako (EEA) prestakuntza estatistikoa

Helburu orokorrak Metodo eta software estatistikoei buruzko prestakuntza-plan bat bultzatzea, koordinatzea, kudeatzea eta balioestea, euskal estatistika antolakundeko estatistika-langileentzat.

Organismo arduraduna

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Beste organismo parte-hartzaileak

 

Gai-eremua

Estatistika-garapena

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Urtekoa

Eragiketa-mota

Beste batzuk

218110

Fitxategiak eta makrotaulak babesteko metodo estatistikoen I+G

Helburu orokorrak Metodologia ikertzea eta garatzea mikrodatuak eta taulak babesteko.

Organismo arduraduna

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Beste organismo parte-hartzaileak

 

Gai-eremua

Estatistika-garapena

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Noiz behinkakoa

Eragiketa-mota

Beste batzuk

218113

Laginketak optimizatzeko I+G

Helburu orokorrak Metodologia berriak aztertzea, desagregazio ahalik eta handiena baina kostu txikienarekin egiteko aukera ematen duten lagin-diseinuak optimizatzeko.

Organismo arduraduna

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Beste organismo parte-hartzaileak

 

Gai-eremua

Estatistika-garapena

Egoera

Dagoeneko

Hedatzeko aldizkakotasuna

hasiaNoiz

Eragiketa-mota

behinkakoa Beste

 

batzuk

218115

Eremu txikietako zenbatespenen I+G

Helburu orokorrak Eremu txikietako zenbatespenmetodologiak ikertzea eta garatzea.

Organismo arduraduna

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Beste organismo parte-hartzaileak

 

Gai-eremua

Estatistika-garapena

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Noiz behinkakoa

Eragiketa-mota

Beste batzuk

218117

I+G estatistika-datuak bistaratzean

Helburu orokorrak Bistaratzeko teknikak ikertzea eta garatzea datuak hedatzeko.

Organismo arduraduna

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Beste organismo parte-hartzaileak

 

Gai-eremua

Estatistika-garapena

Egoera

Dagoeneko

Hedatzeko aldizkakotasuna

hasiaNoiz

Eragiketa-mota

behinkakoa Beste

 

batzuk

218120

Proiektu teknikoen eta galdera-sorten erregistroa

Helburu orokorrak Estatistika-eragiketa guztietan proiektu teknikoaren erregistroa, kalitatea eta hedapena bermatzea.

Organismo arduraduna

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Beste organismo parte-hartzaileak

 

Gai-eremua

Estatistika-garapena

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Etengabea

Eragiketa-mota

Tresna osagarria, gidazerrenda izan ezik

218122

Erantzun-ezaren estatistika-analisia

Helburu orokorrak Erroreen guztirakoa (estaldura erroreak, neurketa erroreak, erantzun gabekoen erroreak eta laginketa-erroreak) aztertzeko eta tratatzeko metodologiak aztertzea.

Organismo arduraduna

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Beste organismo parte-hartzaileak

 

Gai-eremua

Estatistika-garapena

Egoera

Dagoeneko

Hedatzeko aldizkakotasuna

hasiaNoiz

Eragiketa-mota

behinkakoa Beste

 

batzuk

218124

I+G arazketa selektiboa egiteko metodoetan

Helburu orokorrak Metodologia estatistiko-matematikoak ikertzea eta garatzea, estatistika-produkzio ofizialean erabiliko den arazketa selektiborako.

Organismo arduraduna

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Beste organismo parte-hartzaileak

 

Gai-eremua

Estatistika-garapena

Egoera

Eragiketa berria

Hedatzeko aldizkakotasuna

Noiz behinkakoa

Eragiketa-mota

Beste batzuk

218125

Estatistika ofizialerako galdera-sorten diseinua eta ebaluazioa

Helburu orokorrak Estatistika ofizialean galdera-sortak egiteko metodologia garatzea, aplikatuko diren kanalak eta diseinuaren teknikak aintzat hartuta. Galdera-sorten ebaluazio kognitiboa.

Organismo arduraduna

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Beste organismo parte-hartzaileak

Herri Administrazioa eta Justizia Saila

Gai-eremua

Estatistika-garapena

Egoera

Eragiketa berria

Hedatzeko aldizkakotasuna

Etengabea

Eragiketa-mota

Beste batzuk

218126

I+G inkestak bateratzeko metodoetan

Helburu orokorrak Inkestak bateratzeko metodologiak ikertzea eta garatzea (multzoetatik abiatuta) estatistika-produkzioan.

Organismo arduraduna

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Beste organismo parte-hartzaileak

 

Gai-eremua

Estatistika-garapena

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Noiz behinkakoa

Eragiketa-mota

Beste batzuk

220122

Informazioaren gizartearen inkesta. Familiak

Helburu orokorrak Informazioaren teknologia berriek euskal gizartean izan duten barneratze-maila ezagutzea: ekipamenduak eta informatika-ekipamenduen eta interneten erabilerak.

Organismo arduraduna

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Beste organismo parte-hartzaileak

 

Gai-eremua

Informazioaren gizartea

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Urtekoa

Eragiketa-mota

Laginketa bidezko inkesta

220126

Informazioaren gizartearen panorama

Helburu orokorrak Informazioaren gizartearen hainbat gairen ikuspegi sintetikoa ematea, horretarako erreferentziako beste lurralde batzuekin konparazioak eginez.

Organismo arduraduna

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Beste organismo parte-hartzaileak

 

Gai-eremua

Informazioaren gizartea

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Urtekoa

Eragiketa-mota

Bilduma

222140

Informazioaren gizartearen inkesta. Lehen sektorea

Helburu orokorrak Lehen sektorean (nekazaritza eta arrantza) , informazioaren teknologien, ekipamenduen, Interneten erabileraren eta merkataritza-elektronikoaren barneratzea ezagutzea.

Organismo arduraduna

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Beste organismo parte-hartzaileak

Ekonomiaren Garapena eta Lehiakortasuna Saila

Gai-eremua

Informazioaren gizartea

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Hiru urtekoa

Eragiketa-mota

Laginketa bidezko inkesta

222141

Informazioaren gizartearen inkesta Administrazioan. IGIAdministrazioa

Helburu orokorrak Informazioaren eta komunikazioaren teknologia berriek (IKT) Administrazio publikoan duten barneratze-maila ezagutzea.

Organismo arduraduna

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Beste organismo parte-hartzaileak

Herri Administrazioa eta Justizia Saila

Gai-eremua

Informazioaren gizartea

Egoera

Eragiketa berria

Hedatzeko aldizkakotasuna

Urtekoa

Eragiketa-mota

Laginketa bidezko inkesta

222143

E-administrazioaren barometroa

Helburu orokorrak Administrazio elektronikoari buruzko eskaintzaren eta eskariaren adierazleak bildu eta lantzea, Euskal AEn

Organismo arduraduna

Herri Administrazioa eta Justizia Saila

Beste organismo parte-hartzaileak

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Gai-eremua

Informazioaren gizartea

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Urtekoa

Eragiketa-mota

Sintesia

222144

Sofistikazio elektronikoaren indizea

Helburu orokorrak Euskal AEko erakunde publikoetako prozedura eta izapideen sofistikazio elektroniko eta telematikoaren bilakaera neurtzea

Organismo arduraduna

Herri Administrazioa eta Justizia Saila

Beste organismo parte-hartzaileak

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Gai-eremua

Informazioaren gizartea

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Urtekoa

Eragiketa-mota

Laginketa bidezko inkesta

222315

Informazioaren eta komunikazioaren teknologien sektorea-IKT

Helburu orokorrak Euskal AEko informazioaren eta komunikazioaren teknologietan (IKT) barne dauden jardueren alderdi ekonomikoa kuantifikatzea eta aztertzea.

Organismo arduraduna

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Beste organismo parte-hartzaileak

 

Gai-eremua

Informazioaren gizartea

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Urtekoa

Eragiketa-mota

Sintesia

223002

Informazioaren gizartearen inkesta. Enpresak

Helburu orokorrak Informazioaren teknologia berriek enpresetan eta establezimenduetan duten barneratze-maila ezagutzea: ekipamendua, informatika-tresnen nahiz merkataritza elektronikoaren erabilera.

Organismo arduraduna

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Beste organismo parte-hartzaileak

 

Gai-eremua

Informazioaren gizartea

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Urtekoa

Eragiketa-mota

Laginketa bidezko inkesta

223202

Berrikuntzaren inkesta

Helburu orokorrak Berrikuntza teknologikoari (produktu edo prozesu berriak edo nabarmenki hobetuak) eta teknologikoa ez den berrikuntzari (antolaketa edo merkaturatzeari lotutakoa) buruzko informazioa lortzea.

Organismo arduraduna

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Beste organismo parte-hartzaileak

 

Gai-eremua

Informazioaren gizartea

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Urtekoa

Eragiketa-mota

Laginketa bidezko inkesta

223203

Berrikuntzako adierazleen panela (IUS)

Helburu orokorrak Berrikuntzako adierazle guztiak lortzea, Europako Batzordeak European Innovation Scoreboard (IUS) delakoaren bidez zehaztuak

Organismo arduraduna

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Beste organismo parte-hartzaileak

 

Gai-eremua

Informazioaren gizartea

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Urtekoa

Eragiketa-mota

Sintesia

223204

Helburu orokorrak

Goi teknologiako adierazleen panela

Gauzatu diren ekoizpen-jardueren gaineko ekonomiaeta gizarte-magnitudeak identifikatzea eta neurtzea, baldin eta jarduera horiek ezagutzak azkar berritzeko modukoak eta konplexuak badira; horretarako, bada, etengabe aritu behar da ikertzen.

Organismo arduraduna

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Beste organismo parte-hartzaileak

 

Gai-eremua

Informazioaren gizartea

Egoera

Eragiketa berria

Hedatzeko aldizkakotasuna

Urtekoa

Eragiketa-mota

Sintesia

223205

Bioteknologiako I+Gren estatistika

Helburu orokorrak Bioteknologiako ikerketaren giza eta finantza-baliabideen magnitude nagusiak identifikatzea eta neurtzea.

Organismo arduraduna

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Beste organismo parte-hartzaileak

 

Gai-eremua

Informazioaren gizartea

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Urtekoa

Eragiketa-mota

Zentsua

223207

Patenteen estatistikak

Helburu orokorrak Patenteen jabetza juridikoaren eskabideei buruzko informazio teknologikoa, I+Gko ekoizpen eta transferentziari buruzko informazio gisa.

Organismo arduraduna

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Beste organismo parte-hartzaileak

 

Gai-eremua

Informazioaren gizartea

Egoera

Eragiketa berria

Hedatzeko aldizkakotasuna

Urtekoa

Eragiketa-mota

Zentsua

223208

Zerbitzu publiko elektronikoen estatistika-ZPEE

Helburu orokorrak Euskal AEko erakunde publikoen zerbitzu telematikoen eskaintza eta honen ezaugarriak ezagutzea. Erakunde publikoen direktorio bat sortzea, lanabes telematikoen eskuragarritasunaren arabera.

Organismo arduraduna

Herri Administrazioa eta Justizia Saila

Beste organismo parte-hartzaileak

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Gai-eremua

Informazioaren gizartea

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Bost urtekoa

Eragiketa-mota

Zentsua

990101

Euskal urtekari estatistikoa

Helburu orokorrak Euskal AEko errealitatearen arlo bakoitzean (demografia, ekonomia, gizartea, politika, kultura, etab.) erreferentziako aldian sortu den informazio estatistiko interesgarriena maila orokorrean zabaltzea.

Organismo arduraduna

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Beste organismo parte-hartzaileak

 

Gai-eremua

Bestelakoak

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Urtekoa

Eragiketa-mota

Bilduma

990104

Udal-adierazleak. Serieak

Helburu orokorrak Udalerri mailako oinarrizko estatistikak eskuratzen laguntzea, azken urteko datuak zenbakiz eta grafikoki (mapak) eguneratuz, eta azken urteetako seriea mantenduz, gero Interneteko zerbitzariaren bidez zabaltzeko.

Organismo arduraduna

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Beste organismo parte-hartzaileak

 

Gai-eremua

Bestelakoak

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Etengabea

Eragiketa-mota

Bilduma

990107

Euskadi EB-27an

Helburu orokorrak Euskal AEko demografia, ekonomia eta gizarte-errealitaterako hurbilketa panoramikoa ematea, betiere erreferentziako eremu aurreratuenekin konparatuta, batez ere Europar Batasunekoekin.

Organismo arduraduna

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Beste organismo parte-hartzaileak

 

Gai-eremua

Bestelakoak

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Bi urtekoa

Eragiketa-mota

Bilduma

990108

Helburu orokorrak

Hauteskundeetako emaitzen artxiboa

Egiten diren hauteskunde-prozesuetako emaitzak aurkeztea: hauteskunde orokorrak, autonomikoak, Biltzar nagusietakoak, udalerrietakoak, Europakoak eta erreferendumak. Hauteskundeei buruzko informazioaren kontsultak egiteko aukera izatea, serie historikoetan.

Organismo arduraduna

Segurtasuna Saila

Beste organismo parte-hartzaileak

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Gai-eremua

Bestelakoak

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Noiz behinkakoa

Eragiketa-mota

Bilduma

990127

Ikastetxeentzako estatistika-informazioa (eskolako webgunea)

Helburu orokorrak Eustaten jarduera eskola-mundura hurbiltzea; horretarako, webgunean hezkuntza sektoreari (irakasleei eta ikasleei) bereziki zuzendutako atal berezi bat jarriko da.

Organismo arduraduna

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Beste organismo parte-hartzaileak

Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saila

Gai-eremua

Bestelakoak

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Etengabea

Eragiketa-mota

Bilduma

990128

Helburu orokorrak

Pirinioko estatistika-atlasa

Informazio geografikoa eta estatistikoa duen kartografia elkarreragilearen weba mantentzea eta zabaltzea hurrengo eskualde eta esparruetako udalerrietan: Akitania, Midi Pyrenées, Languedoc-Roussillon, Andorra, Katalunia, Aragoi, Nafarroa eta EAE.

Organismo arduraduna

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Beste organismo parte-hartzaileak

Lehendakaritza

Gai-eremua

Bestelakoak

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Etengabea

Eragiketa-mota

Sintesia

990170

Euroeskualdea zifretan

Helburu orokorrak Euroeskualdearen osatzaileek (Akitania, Euskadi, Nafarroa) aurreko ekitaldietan emandako estatistikainformazioa gaurkotu eta handitzea

Organismo arduraduna

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Beste organismo parte-hartzaileak

 

Gai-eremua

Bestelakoak

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Ez-finkoa

Eragiketa-mota

Sintesia

990900

Txosten sozioekonomikoa

Helburu orokorrak Euskal AEren garapenari buruzko ikuspegi orokorra eta sintetikoa eskaintzea, interes sozioekonomikoa duten arloetan.

Organismo arduraduna

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Beste organismo parte-hartzaileak

 

Gai-eremua

Bestelakoak

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Bost urtekoa

Eragiketa-mota

Sintesia

999101

Helburu orokorrak

Datu estatistikoen bankua

Askotariko gaien (ekonomia, gizartea, demografia, zentsuak, laginketa-eragiketak edo euskal estatistika antolakundearen beste batzuk) estatistika-serieekin bankua osatzea eta eguneratzea, baita Eustatez kanpoko iturrien bidez handitzea ere.

Organismo arduraduna

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Beste organismo parte-hartzaileak

 

Gai-eremua

Bestelakoak

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Etengabea

Eragiketa-mota

Bilduma

999102

Helburu orokorrak

Interneteko zerbitzaria

Informazio estatistikoa eskaintzea Eustaten Internet zerbitzariaren bidez era guztietako gaiei buruz (demografia, osasuna, hezkuntza, ekonomia, gizarte-zientziak, eta abar) , baita informazio estatistiko horren osagarri izango den bestelako informazioa ere.

Organismo arduraduna

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Beste organismo parte-hartzaileak

 

Gai-eremua

Bestelakoak

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Etengabea

Eragiketa-mota

Beste batzuk

999103

Emakume eta gizonen arteko berdintasunaren atala Eustaten webgunean

Helburu orokorrak Euskal estatistika antolakundeak burututako emakume eta gizonen arteko berdintasunari buruzko estatistikainformazio interesgarriena garatzea eta bistaratzea, web-atal baten bidez.

Organismo arduraduna

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Beste organismo parte-hartzaileak

Lehendakaritza

Gai-eremua

Bestelakoak

Egoera

Dagoeneko hasia

Hedatzeko aldizkakotasuna

Etengabea

Eragiketa-mota

Bilduma

Atxekitako dokumentuak:

Sustatzaileak:

  • deustu
  • ivap
  • Bizkaiako foru aldundia - Diputación foral de Bizkaia
  • Eusko jaurlaritza / Gobierno vasco - Justizia eta herri administrazio saila
  • BBK
  • Deusto - Instituto de estudios vascos / Euskal gaien institutua

Laguntzaileak:

© IUSPLAZA  Lege-oharra