Zuzenbidearen webgunea, euskaraz
Adrian Celaya lehiaketaren oinarriak «Adrián Celaya Ibarra» 9. sariaren oinarriak deskargatu

Euskal Autonomia Erkidegoko zuzenbidea  >>  Legeria

4/2013 Legea, abenduaren 20koa, Euskal Autonomia Erkidegoko 2014. urteko aurrekontu orokorrak onartzen dituena

2013-12-20

Erakundea: Eusko Legebiltzarra

Argitalpena: EHAA, 2013/12/30, 247. zk.; EAO, 2014/2/12, 37. zk.

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

247. zk.

2013ko abenduaren 30a, astelehena XEDAPEN OROKORRAK

LEHENDAKARITZA

5595

4/2013 LEGEA, abenduaren 20koa, Euskal Autonomia Erkidegoko 2014. urteko aurrekontu orokorrak onartzen dituena.

Eusko Legebiltzarrak abenduaren 20ko 4/2103 Legea, Euskal Autonomia Erkidegoko 2014.

urteko aurrekontu orokorrak onartzen dituena onartu duela jakinarazten zaie Euskadiko herritar guztiei.

I. TITULUA

EUSKADIKO 2014. URTEKO AURREKONTU OROKORREN ONARPENA ETA EDUKIA

1. artikulua.– Onarpena.

1.– Onartu egiten dira Euskal Autonomia Erkidegoko 2014. urteko Aurrekontu Orokorrak, betiere lege honek ezartzen duen eran eta moduan.

2.– Eusko Legebiltzarraren aurrekontua ere lege honen barruan sartzen da, hala ezartzen baita Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginean (azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartu zen), 25.2.a artikuluan.

3.– Herri Kontuen Euskal Epaitegiaren aurrekontua ere lege honen barruan sartzen da, hala ezartzen baita otsailaren 5eko 1/1988 Legearen 24. artikuluan.

4.– Datuak Babesteko Euskal Bulegoaren aurrekontua ere onartzen da eta lege honen barruan sartzen da, hala ezartzen baita Datu Pertsonaletarako Jabetza Publikoko Fitxategiei eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoa Sortzeari buruzko otsailaren 25eko 2/2004 Legearen 13. artikuluan.

5.– Lege hau ezarriko zaie lege honen beronen onarpenaz geroztik sortzen diren erakundeei eta dagozkien aurrekontuei.

2. artikulua.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren aurrekontua.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren aurrekontuan jasotako gastuen kopurua 10.215.506.000 eurokoa da ordainketa-kredituetarako. Konpromiso-kredituei dagokienez,

berriz, 1.352.991.528 eurokoa; azken kreditu horiek 2014az geroztik izango duten urtekako aurrekontu-banaketa I. eranskinean zehazten da.

2.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren aurrekontuan jasotako diru-sarreren kopurua 10.215.506.000 eurokoa da.

3.– Euskal Unibertsitate Sistemaren otsailaren 25eko 3/2004 Legearen 90.etik 93.era bitarteko artikuluek xedatutakoari jarraituz, Euskal Autonomia Erkidegoak Euskal Herriko Unibertsitaterako bereizten duen aurrekontu-zuzkidura 297.295.259 eurokoa da, honela banatuta:

– Ekarpen arrunta: 250.411.354 euro gastu arruntetarako eta 3.000.000 euro kapital-eragiketetarako.

– Programa-kontratuak finantzatzeko ekarpen gehigarria: 21.995.516 euro.

2013/5595 (112/1) EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

247. zk.

2013ko abenduaren 30a, astelehena – Inbertsio eta azpiegituretako urte anitzeko programa hornitzeko kredituak: 6.000.000 euro.

– Banakako ordainsari-osagarriak finantzatzeko kredituak: 15.888.389 euro.

3. artikulua.– Erakunde autonomoen aurrekontuak.

1.– Erakunde autonomoen aurrekontuetako gastuen egoera-orrietan ordainketa-kredituak eta konpromisokoak onartzen dira; azken kreditu horiek 2014az geroztik izango duten urtekako aurrekontu-banaketa lege honen I. eranskinean zehazten da:

Erakunde autonomoak Ordainketa-kredituak Konpromiso-kredituak Organismos autónomos Créditos de pago Créditos de compromiso Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundea Instituto de Alfabetización y Reeuskaldunización de Adultos 38.750.000

22.020.000

Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademia Academia Vasca de Policía y Emergencias 12.220.000

5.446.597

Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundea Instituto Vasco de Administración Pública 22.064.000

3.279.750

Euskal Estatistika Erakundea Instituto Vasco de Estadística 12.101.000

5.310.000

6.598.000

612.228

13.935.000

3.100.000

6.597.000

1.139.643

724.817.000

42.382.697

Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundea Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer Osalan-Laneko Segurtasun eta Osasunerako Erakundea Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales Kontsumobide-Kontsumoko Euskal Institutua Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua Lanbide-Servicio Vasco de Empleo Lehiaren Euskal Agintaritza Autoridad Vasca de la Competencia 1.158.000

2.– Aipatutako erakunde autonomoen diru-sarrerei dagokienez, berriz, erakunde horietako bakoitzerako izendatutako ordainketa-kredituen guztizko zenbateko bera jasotzen da diru-sarreren egoera-orrietan ere. Bereziki, ondoren zehazten diren kopuruak sartu dira erakunde horietako bakoitzaren diru-sarreren egoera-orrian, eta kopuru horiek, hain zuzen ere, diruzaintzako gerakin berekiei dagozkie:

Erakunde autonomoak Diruzaintzako gerakinak Organismos autónomos Remanentes de tesorería Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundea Instituto de Alfabetización y Reeuskaldunización de Adultos 200.000

Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademia Academia Vasca de Policía y Emergencias 1.500.000

Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundea Instituto Vasco de Administración Pública 1.100.801

Euskal Estatistika Erakundea Instituto Vasco de Estadística 300.000

Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundea Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer 700.000

Osalan-Laneko Segurtasun Osasunerako Erakundea Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales 800.000

Kontsumobide-Kontsumoko Euskal Institutua 600.000

2013/5595 (112/2) EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

247. zk.

Erakunde autonomoak Diruzaintzako gerakinak Organismos autónomos Remanentes de tesorería 2013ko abenduaren 30a, astelehena Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundea Instituto de Alfabetización y Reeuskaldunización de Adultos Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademia Academia Vasca de Policía y Emergencias Erakunde autonomoak Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundea Organismos autónomos Instituto Vasco de Administración Pública 200.000

1.500.000

Diruzaintzako gerakinak 1.100.801

Remanentes de tesorería Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundea Euskal Estatistika Erakundea Alfabetización y Reeuskaldunización de Adultos Instituto de Vasco de Estadística 200.000

300.000

Polizia eta Larrialdietako Euskal Emakunde-Emakumearen EuskalAkademia Erakundea Academia Vasca deVasco Policíade y Emergencias Emakunde-Instituto la Mujer 1.500.000

700.000

Herri Arduralaritzaren EuskalOsasunerako Erakundea Erakundea Osalan-Laneko Segurtasun Instituto Vasco de Administración Pública Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales 1.100.801

800.000

Kontsumobide-Kontsumoko Euskal Estatistika ErakundeaEuskal Institutua Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo Instituto Vasco de Estadística 600.000

300.000

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundea Lanbide-Servicio Vasco de de Empleo Emakunde-Instituto Vasco la Mujer 9.284.000

700.000

Lehiaren EuskalSegurtasun Agintaritza Osasunerako Erakundea Osalan-Laneko Autoridad VascaVasco de la Competencia Osalan-Instituto de Seguridad y Salud Laborales 10.000

800.000

Kontsumobide-Kontsumoko Euskal Institutua 600.000

4. artikulua.– Zuzenbide pribatuko Kontsumobide-Instituto Vasco deerakunde Consumo publikoen aurrekontuak.

Enplegu Zerbitzua 9.284.000

ZuzenbideLanbide-Euskal pribatuko erakunde publikoen ustiapen-aurrekonturako eta kapital-aurrekonturako,

Lanbide-Servicio Vasco de Empleo ondorengo taulan zehazten diren zenbatekoak dituzten zuzkidurak onartzen dira, eta diru-baliabiLehiaren Euskal Agintaritza 10.000ondoren zehazten deak zenbateko berekoak izango dira. Gerorako konpromisoen egoera, berriz,

Autoridad Vasca de la Competencia diren zenbatekoetara iristen da; azken kreditu horiek 2014az geroztik izango duten urtekako aurrekontu-banaketa lege honen I. eranskinean zehazten da.

Zuzenbide pribatuko erakunde publikoak Entes públicos de derecho privado Euskal Irrati-Telebista Radio Televisión Vasca Ustiapenaurrekontua Kapitalaurrekontua Gerorako konpromisoak Presupuesto de explotación Presupuesto de capital Compromisos futuros 111.331.786

1.000.000

44.993.258

93.333.023

2.490.995.854

46.942.250

963.035

29.411

Euskal Trenbide Sarea Red Ferroviaria Vasca 46.735.400

110.818.360

58.089.405

Uraren Euskal Agentzia Agencia Vasca del Agua 17.041.590

18.008.410

3.705.685

Finantzen Euskal Institutua Instituto Vasco de Finanzas 6.575.603

259.021.000

Etxepare Euskal Institutua/Basque Institute Instituto Vasco Etxepare/Basque Institute 2.130.000

20.000

Energiaren Euskal Erakundea Ente Vasco de la Energía Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Osakidetza-Servicio vasco de salud Unibasq-Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentzia Unibasq-Agencia de Calidad del Sistema Universitario Vasco Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo 35.026.830

2013/5595 (112/3) 98.533.010

150.000

28.176.881

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

247. zk.

2013ko abenduaren 30a, astelehena 5. artikulua.– Sozietate publikoen aurrekontuak.

1.– Sozietate publikoen ustiapen-aurrekontuan eta kapital-aurrekontuan, hurrenez hurren,

561.875.601 euroko eta 169.808.680 euroko zuzkidurak onartzen dira, guztira, eta gerorako konpromisoen egoerari dagokionez, berriz, 257.828.914 euro; azken kreditu horiek 2014az geroztik izango duten urtekako aurrekontu-banaketa lege honen l. eranskinean zehazten da.

2.– Sozietate publiko horientzat aurreikusitako diru-baliabideek sozietate bakoitzerako onartutako zuzkiduren guztizko zenbateko bera izango dute.

3.– Sozietate bakoitzaren ustiapen-aurrekontuan eta kapital-aurrekontuan aurreikusitako zuzkiduren eta diru-baliabideen zenbatekoak II. eranskinean zehazten dira.

6. artikulua.– Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko fundazioen aurrekontuak.

Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko fundazioen ustiapen-aurrekonturako eta kapital-aurrekonturako, ondorengo taulan zehazten diren zenbatekoko zuzkidurak onartzen dira,

eta diru-baliabideak zenbateko berekoak izango dira.

Fundazio publikoak Fundaciones públicas Ustiapenaurrekontua Kapitalaurrekontua Presupuesto de explotación Presupuesto de capital Musikene Fundazioa Fundación Musikene 8.526.200

Euskal Burdinbidearen Museoa Fundazioa Fundación Museo Vasco del Ferrocarril 31.308

544.352

Bio Euskal Fundazioa Fundación Vasca Bio 16.412.042

390.943

HAZI Fundazioa Fundación HAZI

17.793.069

129.840

Elika Fundazioa Fundación Elika 601.350

EHko Gazte Orkestra Fundazioa Fundación EHko Gazte Orkestra 293.000

Euskadi Kirola Fundazioa Fundación Euskadi Kirola CNIE Fundazioa Fundación CNIE

1.714.780

8.500

97.300

27.700

7. artikulua.– Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko Haurreskolak partzuergoaren aurrekontua.

1.– Haurreskolak partzuergoaren aurrekontuaren gastuen egoera-orrian honako ordainketa-kreditu hauek ematen dira: 53.846.000 euro.

2.– Aipatutako partzuergoaren aurrekontuaren diru-sarreren egoera-orria partzuergo horretarako izendatutako ordainketa-kredituen guztizko zenbateko bera da.

2013/5595 (112/4) EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

247. zk.

2013ko abenduaren 30a, astelehena 8. artikulua.– Euskal Irrati-Telebista erakunde publikoaren eta irrati eta telebistako zerbitzu publikoak kudeatzeko sozietate publikoen aurrekontu bateratua.

Euskal Irrati-Telebista Erakunde Publikoa sortzeko maiatzaren 20ko 5/1982 Legearen 44. artikuluaren arabera, onartu egiten da Euskal Irrati-Telebista erakunde publikoaren eta irrati eta telebistako zerbitzu publikoak kudeatzeko sozietate publikoen aurrekontu bateratua. Zuzkiduretan,

121.837.451 euro dagozkio ustiapen-aurrekontuari eta 4.500.000 euro, berriz, kapital-aurrekontuari, eta, aurreikusitakoaren arabera, diru-baliabideak zenbateko berekoak izango dira.

9. artikulua.– Bermeak ematea eta birfinkatzea.

1.– 2014ko ekonomia-ekitaldian zehar, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak edo,

hala dagokionean, Finantzen Euskal Institutuak, gehienez, 400.000.000 euro erabili ahal izango dituzte, edozein motatako eragiketetarako bermeak emateko.

2.– 2014ko ekonomia-ekitaldian zehar, halaber, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak edo, hala dagokionean, Finantzen Euskal Institutuak birfinkatu ahal izango dituzte elkarren bermerako sozietateek euskal enpresei emandako abalak, eta bermatu Luzaro KFE sozietateak euskal enpresei emandako maileguak, abal eta maileguok laguntza-tresna baitira enpresek berezko funtsak edo finantzaketa lortzeko, betiere erakunde horiekin izenpetutako hitzarmenen esparruan.

Birfinkatze-eragiketa horiek, era berean, estaldura eman ahal izango diete banako enpresariei,

profesional autonomoei eta enpresa txiki eta ertainei finantzaketa emateko urte anitzeko zernahi lerrori, zirkulatzaile gisa dituzten beharrizanei erantzuteko, zorra epe laburrera berritzeko, epe laburreko zorra epe ertain eta luzerako zor gisa egokitzeko eta, hala dagokionean, inbertsio-planak azeleratzea dakarten finantza arloko jarduketak gauzatzeko, baldin eta plan horiek 2014.

urtean zehar gertatzen badira euskal enpresei finantzaketa eskuratzen laguntza emateko programen bidez.

Zenbaki honetan aipatzen den birfinkatzearen gehienezko zuzkidura 600.000.000 eurokoa da.

3.– Orobat, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak edo, hala dagokionean, Finantzen Euskal Institutuak bermatu ahal izango dute Europako Inbertsio Bankuak edo Europako Inbertsio Funtsak edo beste finantza-erakunde batzuek Luzaro KFEri edo erakunde laguntzaileei emandako finantzaketa, baldin eta azken hartzaileak euskal enpresak badira, betiere erakunde horiekin izenpetutako hitzarmenen esparruan.

10. artikulua.– Zorpetze- eta finantza-eragiketak.

1.– Autonomia Erkidegoko Administrazioak formalizatutako zorpetzea, edozein agiri motatan gauzatzen dela ere, gehitu ahal izango da, muga honekin: ekitaldiaren amaierako saldoak ezingo du gainditu ekitaldiaren hasieran dagokion saldoa, ez behintzat 777.885.666 eurotik gora.

2.– Zuzenbide pribatuko erakundeek formalizatutako kanpo-zorpetzea ere, edozein agiri motatan gauzatzen dela ere, gehitu ahal izango da, muga honekin: ekitaldiaren amaierako saldoak ezingo du gainditu ekitaldiaren hasieran dagokion saldoa, ez behintzat 225.000.000 eurotik gora.

3.– Zenbateko horiei ez zaizkie egotziko diru-zaintzako aldi baterako premiei aurre egiteko kreditu-eragiketak, urtebeterako edo gutxiagorako badira.

2013/5595 (112/5) EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

247. zk.

2013ko abenduaren 30a, astelehena II. TITULUA

GASTUEN EGOERA ORRIA

I. KAPITULUA

KREDITU MOTAK. BEREZITASUNAK

11. artikulua.– Kreditu handigarriak eta finantzabideak.

1.– Euskadiko aurrekontu-erregimenari buruzko indarreko lege-xedapenen testu bateginean (maiatzaren 24ko 1/2011 Legegintzako Dekretuaren bidez onartu zen) 24, 25 eta 26. artikuluetan ezarritakoaren aurka jo gabe, lege honen III. eranskinean azaltzen diren kredituak handitu ahal izango dira 2014. urtean, eta handitze-muga bat izango dute, hain zuzen ere nahitaez onartu behar diren obligazioen zenbatekorainokoa. Kreditu horiek Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren, haren erakunde autonomoen eta Euskal Autonomia Erkidegoaren sektore publikoko partzuergoen aurrekontuetan sarturik egon beharko dute.

2.– Handigarritzat jotzen diren kredituen eta aipatzen diren gainerako kredituen gehikuntzek honako finantzabideak izango dituzte:

a) Xede batera atxikitako eskubideen benetako bilketaren araberako gehikuntzak finantzatzeko,

hasieran aurreikusitako diru-sarrerez gain jasotako diru-sarreren soberakinak izango dira oinarri.

b) Lurralde historikoek Estatuari ordaindu behar dioten kupoa neurri berean gutxiagotzea ekartzen duten gehikuntzak finantzatzeko, lurralde historikoek berek finantzatuko dute gutxitu den kopuru bera, betiere 2014rako ezarritako ekarpen-koefizienteen arabera.

c) Finantzaketa modu zehatzik ez duten gehikuntzak finantzatzeko, Gobernu Kontseiluak erabakiko du nola egin, betiere Ogasun eta Finantza Sailak proposatu ondoren.

3.– Horrez gain, Gobernu Kontseiluak diruzaintzako gerakinen kontura handitu ahal izango ditu «Zenbait sailen gastuak» sekzioko gastuen egoera-orrian azaltzen diren kreditu handigarriak,

baita, hala badagokio, Herri Dirubideen Euskal Kontseiluak onartutako finantza-laguntza emateko plan eta programetatik sortutako finantza-premiak ere.

12. artikulua.– Konpromiso-kredituak.

2014ko ekitaldian, Ogasun eta Finantza Sailak, beharrezko diren aldaketak eginez, aurreko urteetan sortutako konpromiso-kredituen zenbatekoa egokitu ahal izango du, baldin eta kredituok finantza-eragiketak edo arriskuen estaldura-eragiketak gauzatzearekin zerikusia duten lankidetza-hitzarmen eta kontratuei badagozkie eta eragiketon urteko zenbatekoa interes-tasaren edo antzeko beste adierazleen bilakaeraren araberakoa bada.

13. artikulua.– Aurrekontu-plantillak.

1.– Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legearen 20 eta 21. artikuluetan xedatutakoaren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko eta administrazio-erakunde autonomoetako behin-behineko langile, funtzionario eta lan-kontratuko langileen plantillak onartzen dira, taldeka, kidegoka, eskalaka eta kategoriaka sailkatuta, eta hasiera batean aurrekontu hauen «Langileriari buruzko eranskinean» xedatutakoaren araberako aurrekontu-programa eta -sekzioei atxikita.

2013/5595 (112/6) EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

247. zk.

2013ko abenduaren 30a, astelehena 2.– Euskadiko aurrekontu-erregimenari buruzko indarreko lege-xedapenen testu bateginean (maiatzaren 24ko 1/2011 Legegintzako Dekretuaren bidez onartu zen) 22. artikuluan xedatutakoaren ondorioetarako, Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko eta administrazio-erakunde autonomoetako aurrekontu-plantillak izaera mugatzailea izango du, eta gehieneko muga erakunde horietako guztietako funtzionarioen, lan-kontratuko langile finkoen eta behin-behineko langileen kopuru osoa izango da.

3.– Orokorrean, aurrekontu-plantillak langile-zuzkidura berriak sortuz aldatzen badira, behar beste zuzkidura amortizatu egin beharko dira horren ondorioz, urteko kostu gordina handiagoa izan ez dadin.

4.– Aurreko paragrafoan ezarritakoa gorabehera, Gobernu Kontseiluak, Ogasun eta Finantza Sailaren proposamenez, langile-zuzkidura berriak sortzeko baimena eman ahal izango du lanpostuen zerrendak honako arrazoi hauengatik aldatzen badira: eskumenen transferentziak benetan gauzatzen direlako, organo eta zerbitzu berriak sortzen direlako, kanporatutako eta azpikontratatutako zerbitzuen kudeaketa zuzena egiten delako, lege-mailako arauak aldarrikatzen direlako,

edo Gobernuak koiunturakoak ez diren planak, programak eta jarduera garrantzitsuak onartzen dituelako. Horretarako, finantzazio egokia eta funtzio publikoaren arloan eskumena duen organoaren aldez aurreko aldeko txostena beharko da beti. Txostenean adierazi beharko da ezinezkoa dela premia berriei aurre egitea lanpostuak berratxikita, langileak berrizendatuta edo giza baliabideak arrazionalizatzeko eta antolatzeko bestelako baliabideak erabilita.

5.– Ogasun eta Finantza Sailari baimena ematen zaio langileen gastuen kredituetan beharrezkoak diren aurrekontu-aldaketak egiteko, artikulu honetan xedatutakoaren arabera onartzen diren plantilla-aldaketetara egokitze aldera.

6.– Zuzenbide pribatuko erakunde publiko, sozietate publiko, eta Autonomia Erkidegoaren sektore publikoko partzuergo eta fundazioen langile-zuzkiduretan 2013ko abenduaren 31n indarrean dauden zuzkiduren gainetik egiten den edozein aldaketa, baldin eta erakunde horien aurrekontua lege honen aplikazio-eremuan sartuta badago, artikulu honek aipatzen dituen arauekin bat etorriz baimendu beharko da.

II. KAPITULUA

KREDITUEN ERREGIMENA. BESTE ALDAKETA BATZUK

14. artikulua.– Kreditu-transferentzien erregimena. Beste aldaketa batzuk.

Hurrengo artikuluetan azaltzen diren berezitasunen aurka jo gabe, 2014 ekitaldian, Euskadiko aurrekontu-erregimenari buruzko indarreko lege-xedapenen testu bateginak (maiatzaren 24ko 1/2011 Legegintza Dekretuaren bidez onartu zen) arautuko du Autonomia Erkidegoko, haren erakunde autonomoetako eta Euskal Autonomia Erkidegoaren sektore publikoko partzuergoetako Aurrekontu Orokorretako kreditu-transferentzien erregimena.

15. artikulua.– Langileriaren arloko kredituak.

Euskadiko aurrekontu-erregimenari buruzko indarreko lege-xedapenen testu bateginean (maiatzaren 24ko 1/2011 Legegintzako Dekretuaren bidez onartu zen) 66.3 artikuluan xedatutakoaren ondorioetarako, eta 2014. urterako bakarrik, sekzio bakoitzerako, izaera loteslea izango dute Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorraren, haren administrazio-erakunde autonomoen eta Euskal Autonomia Erkidegoaren sektore publikoko partzuergoen aurrekontuen I. kapituluko 2013/5595 (112/7) EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

247. zk.

2013ko abenduaren 30a, astelehena 122, 123, 131, 132, 161 eta 162. kontzeptuen barruan dauden gastuek, kontzeptuaren mailan, eta 16111 azpikontzeptuaren barruan dauden gastuek, azpikontzeptuaren mailan.

16. artikulua.– Funtzionamendu-gastuetarako kredituak.

1.– Euskadiko aurrekontu-erregimenari buruzko indarreko lege-xedapenen testu bateginean (maiatzaren 24ko 1/2011 Legegintzako Dekretuaren bidez onartu zen) 66.3 artikuluan xedatutakoaren ondorioetarako, eta 2014. urterako bakarrik, Autonomia Erkidegoko Administrazioaren, haren erakunde autonomoen eta Euskal Autonomia Erkidegoaren sektore publikoko partzuergoen aurrekontuetako gastuen egoera-orrietan sartutako ordainketa-kredituek izaera mugatzailea eta loteslea edukiko dute kapituluaren mailan, sekzio eta programa bakoitzerako,

ekonomiako sailkapenari dagokionez; ordainketa-kreditu horiek funtzionamendu-gastuak jasotzen dituen II. kapituluari dagozkio, aurrekontuaren gastu-xehetasunean ezkutuko gastu gisa sailkatutakoak izan ezik. Ez dira beharrezko izango, beraz, kapituluaren mailaren azpitik dauden kreditu-transferentziak.

2.– Aurreko paragrafoan ezarritakoa hori izanik ere, «osasun-finantzaketa eta -kontratazioa» 4112 programako 241 kontzeptuan bildutako gastuek izaera loteslea izango dute kontzeptuaren mailan.

17. artikulua.– Eragiketa arruntetarako eta kapital-eragiketetarako transferentzietarako eta diru-laguntzetarako kredituak.

1.– Euskadiko aurrekontu-erregimenari buruzko indarreko lege-xedapenen testu bategineko (maiatzaren 24ko 1/2011 Legegintzako Dekretuaren bidez onartu zen) 66.3 artikuluan xedatutakoaren ondorioetarako, eta 2014. urterako bakarrik, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren,

haren administrazio-erakunde autonomoen eta Euskal Autonomia Erkidegoaren sektore publikoko partzuergoen aurrekontuetako gastuen egoera-orrietan sartutako ordainketa-kredituek izaera mugatzaile eta loteslea edukiko dute artikuluaren mailan, sekzio eta programa bakoitzerako, ekonomiako sailkapenari dagokionez; aurrekontu horiek IV. eta VII. kapituluei dagozkie, hain zuzen ere gastu arruntetarako transferentziak eta diru-laguntzak, eta kapital-eragiketetarako transferentziak eta diru-laguntzak biltzen dituzten kapituluei.

2.– Aurreko paragrafoan ezarritakoa hori izanik ere, «Nekazaritza eta Landaren eta Itsasertzaren Garapena» 7111 programako ordainketa-kredituek izaera loteslea izango dute kapitulu,

sekzio, zerbitzu eta programa mailan.

3.– Era berean, «Enplegua» 3211, «Prestakuntza» 3231 eta «Gizarteratzea» 3121 programetako ordainketa-kredituek izaera loteslea izango dute kapitulu, sekzio, zerbitzu eta programa mailan.

18. artikulua.– Aurrekontuetako aldaketak.

Zuzenbide pribatuko erakunde publikoen, sozietate publikoen eta Autonomia Erkidegoaren sektore publikoko fundazioen aurrekontuetan aldaketak sortzen badira eta Jaurlaritzak onartutako garrantzizko edozein plan, programa eta jarduerak sortutakoak badira, Ogasun eta Finantza Sailak emango du aldaketa horiek egiteko baimena.

2013/5595 (112/8) EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

247. zk.

2013ko abenduaren 30a, astelehena III. KAPITULUA

LANSARIEN ETA HARTZEKO PASIBOEN ERREGIMENA

19. artikulua.– Langileen lansariak.

1.– 2014. urtean, lan-erregimenera atxikita ez dauden Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazio orokorreko, erakunde autonomoetako, zuzenbide pribatuko erakunde publikoetako eta Autonomia Erkidegoaren sektore publikoko partzuergoetako langileen urteko guztizko lansariek ezin izango dute ezein gehikuntzarik izan, 2013ko ekitaldian ezarritakoen aldean. Lansari horiek,

betiere, homogeneotasunaren arabera kalkulatuko dira, erkaketaren bi aldietarako, bai langileen kopuruari bai antzinatasunari eta lanaldimotari dagokienez.

2.– Lan-kontratukoak ez diren langileak honako hauek dira: Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazio orokorreko, erakunde autonomoetako, zuzenbide pribatuko erakunde publikoetako eta Autonomia Erkidegoaren sektore publikoko partzuergoetako karrerako eta bitarteko funtzionarioak, bai eta Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko estatutupeko langileak ere.

3.– 2014ko urtarrilaren 1etik aurrerako ondorioekin, aurreko ataletan aipatzen diren langileen lansarietako osagarrien zenbatekoek ere ez dute inolako gehikuntzarik izango, 2013ko abenduaren 31n indarrean dauden zenbatekoen aldean.

4.– Langile horien oinarrizko ordainsariek eta haien lanpostuei esleituriko osagarri finko eta aldizkakoek ez dute inolako gehikuntzarik izango; dena dela, lanpostuaren edukian izandako eraldaketengatik, programa bakoitzari atxikitako langile-kopuruan izandako aldaketengatik edo programa horiei ezarritako helburuen betetze-mailarengatik, lansari osagarrietan berariaz eta salbuespenez ezinbestean egin beharreko egokitzapenak gauzatu ahal izango dira. Era berean,

zehaztutakoa gorabehera, lanpostuak antolatzeko eta sailkatzeko sistemak aplikatu ahal izango dira, eta sistema horiek aplikatzekoak izango zaizkie transferentzien bitartez euskal administrazio publikoetan sartzen diren edo sartuak diren langileei ere; orobat, sektoreetako berezitasun batzuk egokitu ahal izango dira, ordainsari-kontzeptuak ordainsarien egitura berriaren arabera periodifikatzeagatik, berregituratzeagatik edo egokitzeagatik.

5.– Aparteko ordainsariak (urtean bi izango dira, bata ekainean eta bestea abenduan) jasoko dira artikulu honen 7. paragrafoko b) idatz-zatian zehazten diren soldataren eta hirurtekoaren kopuruen arabera, eta hileko bati dagokion destino-osagarriaren eta berariazko osagarriaren edo baliokidea den kontzeptuaren arabera, betiere paragrafo hau aplikatu ahal zaien kolektiboen ordainsari-araubideak dioena kontuan hartuta.

6.– Gainerako lansari osagarriek, halaber, ez dute inolako hazkunderik izango; hala ere, aldaketa batzuk egin ahal izango dira programa bakoitzari atxikitako langile-kopuruaren aldaketaren ondorioz, programari ezarritako helburuen betetze-mailaren ondorioz eta programa aplikatzearen banakako emaitzen ondorioz.

7.– Aurreko paragrafoetan ezarritakoarekin bat etorriz, lan-kontratukoak ez diren langileek jaso beharreko oinarrizko lansariak ondoren adierazten direnak izango dira, ordainsari-kontzeptu bakoitzaren arabera:

a) Langile bakoitzaren kidegoa edo eskala sailkatuta dagoen taldearentzako soldata eta hirurtekoak, hamabi hilekori dagozkien ondorengo zenbatekoen arabera:

2013/5595 (112/9) EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

247. zk.

2013ko abenduaren 30a, astelehena Taldea / Azpitaldea Soldata Hirurtekoak Grupo / Subgrupo Sueldo Trienios A1

13.308,60

511,80

A2

11.507,76

417,24

B

10.059,24

366,24

C1

8.640,24

315,72

C2

7.191,00

214,80

E

6.581,64

161,64

b) 2014. urtean, soldatari eta hirurtekoei dagokien hileko bat jasoko dute ekaineko eta abenduko aparteko ordainsarietako bakoitzean, honako idatz-zati honetan zehazten diren kopuruetan.

Taldea / Azpitaldea Soldata Hirurtekoak Grupo / Subgrupo Sueldo Trienios A1

684,36

26,31

A2

699,38

25,35

B

724,50

26,38

C1

622,30

22,73

C2

593,79

17,73

E

548,47

13,47

8.– Aurreko paragrafoan xedatutakoaren ondorioetarako, Euskal Autonomia Erkidegoko 2007.

urteko Aurrekontu Orokorrak onartzen dituen abenduaren 28ko 9/2006 Legea arte Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legeko 43. artikuluan aurreikusitako titulazioko taldeei eta azpitaldeei erreferentzia egiten zieten funtzionario publikoek jaso beharreko ordainsariek,

aurrerantzean, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren apirilaren 12ko 7/2007 Legearen 76. artikuluan eta hirugarren xedapen iragankorrean ezarritako lanbide-sailkapeneko taldeei egingo diete erreferentzia, eta lege honetan aurreikusten diren gehikuntzez beste ez dute inolako aldakuntzarik izango. Hona hemen sailkapeneko bi sistema horien artean dauden baliokidetzak:

6/1989 Legea 7/2007 Legea Ley 6/1989

Ley 7/2007

A Taldea / Grupo A

A1 Azpitaldea / Subgrupo A1

B Taldea / Grupo B

A2 Azpitaldea / Subgrupo A2

C Taldea / Grupo C

C1 Azpitaldea / Subgrupo C1

D Taldea / Grupo D

C2 Azpitaldea / Subgrupo C2

E Taldea / Grupo E

Lanbide-taldeak / Agrupaciones profesionales 2013/5595 (112/10) EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

247. zk.

2013ko abenduaren 30a, astelehena 9.– Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legearen 79.1.a artikuluarekin bat etorriz, hamabi hilekoei buruzko destino-osagarriaren urteko zenbatekoa, lanpostu bakoitzaren mailari dagokiona, honako hau izango da:

Maila Urteko zenbatekoa Nivel Cuantía anual 30

16.700,51

29

14.844,55

28

13.267,50

27

11.783,01

26

10.391,42

25

8.999,83

24

8.442,96

23

7.840,13

22

7.283,27

21

6.726,94

20

6.263,08

19

5.891,78

18

5.520,79

17

5.195,50

16

4.871,06

15

4.546,19

14

4.221,75

13

3.896,80

12

3.572,44

11

3.247,47

10

2.989,56

9

2.775,05

8

2.603,24

10.– 2014ko urtarrilaren 1ean lan-erregimenaren pean dauden Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorreko, erakunde autonomoetako, zuzenbide pribatuko erakunde publikoetako, sozietate publikoetako, eta Euskal Autonomia Erkidegoaren sektore publikoko fundazio eta partzuergoetako langileen urteko guztizko lansariek ezin izango dute gehikuntza orokorrik izan, 2013ko abenduaren 31n indarrean daudenen aldean; hala ere, bestelako gehikuntza bat erator liteke lanpostuko edukiaren aldaketaren ondorioz, programa bakoitzari atxikitako langile kopuruaren aldaketaren ondorioz, programari ezarritako helburuen betetze-mailaren ondorioz, edo lana antolatzeko edo lanbide-sailkapena egiteko sistemen aldaketen ondorioz.

Horregatik guztiagatik, aurreko lerrokadan aipatzen diren lan-kontratuko langileen soldata-masak ez du gehikuntzarik eduki ahal izango, aurreko urtekoaren aldean. Lan-kontratuko langileen soldata-masa esaten denean, hau adierazi nahi da, alegia, kasuan kasuko langileek 2013an zehar sortutako lansari guztiak (soldatazkoak nahiz soldataz bestekoak) eta gizarte-ekintzako gastu guztiak. Hala ere, badira zenbait salbuespen:

2013/5595 (112/11) EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

247. zk.

2013ko abenduaren 30a, astelehena a) Gizarte Segurantzako prestazioak eta kalte-ordainak.

b) Enplegu-emaileak Gizarte Segurantzako sistemari ordaindu beharreko kotizazioak.

c) Leku-aldatzeei edo kaleratzeei dagozkien kalte-ordainak.

d) Langileak egindako gastuengatiko kalte-ordainak.

11.– Autonomia Erkidegoko Administrazioko, erakunde autonomoetako, sektore publikoko partzuergoetako eta zuzenbide pribatuko erakunde publikoetako enplegatu publikoei eta orobat haren mendeko sozietate publiko eta fundazio publikoetakoei dagozkien akordio, hitzarmen edo itunak etenda geratuko dira beren aplikazioan artikulu honetako aurreikuspenak betetze aldera, baldin eta haien aplikaziotik lansari-gehikuntzak eratortzen badira 2014ko ekitaldirako, eta, hortaz, artikulu honen aurka doazen klausulak aplikaezin bihurtuko dira.

Etenda geratuko dira beren aplikazioan, orobat, borondatezko erretiroagatiko sariak arautzen dituzten artikuluak eta klausulak.

Etete horrek eragina izango du ondorio-data 2014ko urtarrilaren 1aren eta 2014ko abenduaren 31ren artean daukaten enplegatu publikoen borondatezko erretiroetan.

Etenda geratuko dira, berebat, ordainsari-gutxitzerik gabe lanaldia aldatzeko eskubidea ematen duten adinagatiko ordutegi-baimenak, betiere ez baldin badagozkie Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuari buruzko apirilaren 12ko 7/2007 Legearen 48 eta 49. artikuluetan jasotako kasuei.

12.– Lehendakariaren, sailburuen, goi-kargudunen eta berdinetsitakoen 2014ko ekitaldirako lansariek ez dute inolako gehikuntzarik izango, 2013ko abenduaren 31n indarrean dauden lansarien aldean.

Goi Kargudunen Lansariei buruzko urriaren 28ko 14/1988 Legearen 2. artikuluan ezarritakoaren arabera, lansari horien urteko zenbateko gordinak honako hauek izango dira, 2014ko ekitaldirako:

Soldata (14 hilabete) Guztizko lansaria Sueldo (14 meses) Retribución total LEHENDAKARIA

PRESIDENTE/PRESIDENTA

6.965,63

97.518,85

LEHENDAKARIORDEA

VICEPRESIDENTE/VICEPRESIDENTA

6.540,83

91.571,62

SAILBURUA

CONSEJERO/CONSEJERA

6.209,29

86.930,04

SAILBURUORDEA

VICECONSEJERO/VICECONSEJERA

5.619,56

78.673,83

ZUZENDARIA

DIRECTOR/DIRECTORA

4.791,93

67.087,03

COJUA-KO KIDEA

VOCAL COJUA

4.791,67

67.083,41

LEHENDAKARI PENTSIODUNA

PENSIONISTA LEHENDAKARI

3.482,82

48.759,42

LEHENDAKARIORDE PENTSIODUNA

PENSIONISTA VICELEHENDAKARI

3.270,41

45.785,81

SAILBURU PENTSIODUNA

PENSIONISTA CONSEJERO/CONSEJERA

3.104,64

43.465,02

SAILBURUORDE PENTSIODUNA

PENSIONISTA VICECONSEJERO/VICECONSEJERA

2.809,78

39.336,91

2013/5595 (112/12) EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

247. zk.

2013ko abenduaren 30a, astelehena 13.– Behin-behineko langileen lansariek ez dute inolako gehikuntzarik izango, 2013ko abenduaren 31n indarrean dauden lansarien aldean, antzinatasuna dela-eta egokitu dakiekeenari kalterik egin gabe, eta, betiere, beren lansariak erreferentziatuta dauden kategoriari dagokion diru kopuru osoa errespetatuta.

14.– Osagarri pertsonalek, aldi baterako osagarriek eta zerbitzuagatiko kalte-ordainek arau berariazkoak izango dituzte. Kalte-ordain horiek ez dute inolako gehikuntzarik eduki ahal izango beren banakako zenbatekoetan, 2013ko abenduaren 31n indarrean daudenen aldean.

20. artikulua.– Euskal Autonomia Erkidegoaren sektore publikoko langileei aparteko ordainsariak ordaintzea 2014. urtean.

Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoa osatzen duten erakundeek 2014ko urtarrileko eta uztaileko lehen egunetan ordainduko dizkiete ekitaldi horretako aparteko ordainsariak beren langileei, izendapen politikoko langileak barne. Aparteko ordainsari horiek ez dute gehikuntzarik eragingo ekitaldi horretarako ezarritako lansarietan.

21. artikulua.– Ertzaintzako langileak.

1.– Euskal Herriko Poliziari buruzko uztailaren 17ko 4/1992 Legeko 74.1.a artikuluarekin bat etorriz, kategoria-maila bakoitzari dagokion destino-osagarria honako hau izango da:

Maila Urteko zenbatekoa Nivel Cuantía anual 1

6.728,41

2

7.564,14

3

7.946,96

4

10.299,27

5

11.109,61

6

12.902,36

7

13.668,51

8

15.577,78

2.– Gobernu Kontseiluak erabakiko du zein den Ertzaintzako langileek guztira jasoko duten lansari osoa. Nolanahi ere, 19 eta 20. artikuluetan ezarritako edukia eta irizpideak aplikatuko zaizkie.

22. artikulua.– Lan-baldintzei buruzko akordioak eta hitzarmen kolektiboak izenpetzeko baldintzak.

1.– Gobernu Kontseiluak onartuko ditu, Ogasun eta Finantza, eta Herri Administrazio eta Justizia sailek txostena egin ondoren, Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazio orokorreko,

erakunde autonomoetako eta Euskal Autonomia Erkidegoaren sektore publikoko partzuergoetako funtzionarioei eta estatutupekoei, bai eta lan-kontratuko langileei ere, erasaten dieten lan-baldintzei buruzko akordioak, hitzarmen kolektiboak, soldaten berrikuspenak edo lehendik izenpetuta zeuden hitzarmenei oso-osoan edo zati batean atxikitzeko akordioak edo horietara zabaltzeko akordioak. Zuzenbide pribatuko erakunde publikoen, sozietate publikoen edo Autonomia Erkidegoaren sektore publikoko fundazioen mende dauden lan-kontratuko langileei eragiten dietenean,

berriz, erakunde bakoitzaren gobernu- eta administrazio-organo eskudunak izenpetu aurretik,

aipatutako sailen aldeko txostena beharko dute.

2013/5595 (112/13) EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

247. zk.

2013ko abenduaren 30a, astelehena 2.– Aurreko paragrafoan zehaztutako ondorioetarako, dagokion akordio-proiektua bidaliko zaie Ogasun eta Finantza Sailari, eta Herri Administrazio eta Justizia Sailari, eta proiektuarekin batera, 2013. urteko guztizko soldata-masaren eta ordainsarien kuantifikazioa, eta 2014. urterako aurreikusitako guztizko soldata-masarena eta lansariena, bai eta proiektu horretan jasotako alderdi ekonomiko guztien balorazioa ere, hori guztia 2014ko ekitaldirako lansariak ez gehitzeko baldintza betetzen dela egiaztatze aldera. Aipatutako sail horiek, aipatutako dokumentazioa jaso eta gehienez 15 eguneko epearen barruan, dagokien txostena egingo dute. Txosten horretan,

alderdi ekonomikoei dagokienez, gastu publikoaren arloan ondorioak dakartzaten gaiak jasoko dira; hori guztia, hala ere, ez da eragozpen izango Euskal Autonomia Erkidegoko Ekonomia Kontrolari eta Kontabilitateari buruzko ekainaren 30eko 14/1994 Legean ezarritako kontrol ekonomikoa gauzatzeko.

3.– Erabat deusezak izango dira txostenaren izapidea egin gabe edo aurkako txosten baten kontra hartzen diren akordioak, bai eta hurrengo ekitaldietarako soldata-gehikuntzak dakartzaten akordio, hitzarmen edo itunak ere, baldin eta Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu orokorren etorkizuneko legeek finkatzen dutenaren kontrakoak badira.

23. artikulua.– Zuzenbide pribatuko erakunde publikoetako, sozietate publikoetako eta Autonomia Erkidegoaren sektore publikoko fundazio eta partzuergoetako zuzendaritzako langileak.

1.– Zuzenbide pribatuko erakunde publikoetako, sozietate publikoetako, eta Autonomia Erkidegoaren sektore publikoko fundazio eta partzuergoetako zuzendaritzako langileen 2014ko ekitaldirako lansariek ere ez dute inolako gehikuntzarik izango, 2013ko abenduaren 31n indarrean dauden lansarien aldean, antzinatasuna dela-eta egokitu dakiekeenari kalterik egin gabe, bai eta beren lansariak erreferentziatuta dauden kategoriaren gehikuntzari kalterik egin gabe ere.

2.– Artikulu honetan aipatzen diren langileek edozer dela-eta urtean jasoko dituzten gehieneko soldataren zenbatekoak, bermatu gabeko kopuruko pizgarriak barne direla, ezin izango dira Eusko Jaurlaritzako sailburu batek urtean jasotzen dituen lansari osoak baino handiagoak izan.

3.– Goi Kargudunen Lansariei buruzko urriaren 28ko 14/1988 Legearen 4. artikuluko 2. paragrafoan agintzen dena betetzeko, pizgarriak ebaluatzeko eta emateko irizpideak zehazterakoan honako hauek hartuko dira kontuan: sozietate edo erakunde publiko bakoitzaren urteko aurrekontuen eta ekonomia-urte bakoitzean aurrekontuekin batera doan urteko txostenean jasotako helburu kualitatiboen betetze-maila, bai eta erakundearen urteko kudeaketa-planaren eraginkortasuna ere,

betiere zuzenbide pribatuko erakunde publikoetako eta sozietate publikoetako zuzendaritza-taldekideen estatutu pertsonala arautzeko den otsailaren 23ko 130/1999 Dekretuak zehaztutakoaren arabera. Irizpide horiek Euskal Autonomia Erkidegoaren sektore publikoko fundazio eta partzuergoetara ere zabalduko dira.

4.– Zuzenbide pribatuko erakunde publiko, sozietate publiko, eta Autonomia Erkidegoaren sektore publikoko fundazio edo partzuergo bakoitzeko gobernu- eta administrazio-organo eskudunek erabakiko dute zein modu eta alditan ordainduko diren pizgarri horiek.

24. artikulua.– Hartzeko pasiboetarako kredituak.

1.– Indarrean dauden arau berezietan xedatutakoarekin bat etorriz bidezkoak diren kasuetan eta kopuruen arabera ordainduko dira pentsioak eta bestelako eskubide pasiboak.

2.– Maiatzaren 13ko 1/1986 Legegintzako Dekretuaren aplikazioz hartzeko pasiboengatik sortutako pentsioei dagokienez, eskatutako gabealdiak bete dituzten langileen pentsioek ez dute inolako gehikuntzarik izango, 2013ko abenduaren 31n indarrean daudenen aldean.

2013/5595 (112/14) EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

247. zk.

2013ko abenduaren 30a, astelehena 25. artikulua.– Akordiak etetea.

1.– 2014ko urtarrilaren 1etik aurrerako ondorioekin, aldi batez etengo dira Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorrak, haren erakunde autonomoek, zuzenbide pribatuko erakunde publikoek, eta Euskal Autonomia Erkidegoaren sektore publikoko fundazio eta partzuergoek sindikatuekin sinatutako akordio, hitzarmen eta/edo itun guztiak, lege honetan lansariei buruz ezarritako neurriak behar bezala aplikatzeko behar den eran.

2.– Era berean, 2014ko urtarrilaren 1etik aurrerako ondorioekin, aldi batez etengo da Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorrak, haren erakunde autonomoek, zuzenbide pribatuko erakunde publikoek, eta Euskal Autonomia Erkidegoaren sektore publikoko fundazio eta partzuergoek sindikatuekin sinatutako akordio, hitzarmen eta/edo itunetan jasotzen diren lanaldi eta ordutegi arloko aurreikuspenen eraginkortasuna behar den eran, hau da, haien enplegatu publikoen urteko lanaldia ez dadin izan ezein kasutan Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorreko funtzionarioentzat 2013ko aurrekontu-ekitaldian indarrean dagoena baino txikiagoa.

IV. KAPITULUA

ITUNPEKO IKASTETXEEN GASTUEI AURRE EGITEKO EKONOMIA MODULUA

26. artikulua.– Itunpeko ikastetxeen gastuei aurre egiteko ekonomia-modulua.

1.– Lege honen IV. eranskinean finkatzen dira hezkuntza-maila bakoitzaren moduluko osagaiak eta dagozkien zenbatekoak.

2.– IV. eranskinean zehaztutako modulu ekonomikoak gehieneko mugak dira modulua osatzen duten kontzeptu guztietarako.

3.– Hala ere, ordainketa eskuordetua daukaten mailetan, irakasle bakoitzaren benetako antzinatasuna kontuan hartuta ordainduko da inoren kontura diharduten langileen eta kooperatibisten antzinatasuna.

Ordainketa eskuordetuaren sisteman sartutako talde osoarentzako Gizarte Segurantzarako kotizazioa, era berean, Estatuko Aurrekontu Orokorren Legean urtero zehazten diren kotizazio-tasen arabera egingo da.

4.– Baldin eta, 2014. urteko ekitaldi ekonomikorako, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailaren mendeko unibertsitatez kanpoko ikastetxe publikoetako langileen ordainsariak murrizten badira, IV. eranskinean finkatzen diren modulu ekonomikoen zenbatekoak ere automatikoki murriztutzat hartuko dira, honako zenbateko honetan: hezkuntza-itunen langileria-gastuen osagaiei, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailaren mendeko unibertsitatez kanpoko ikastetxe publikoetako langileentzat ezartzen den ordainsari-murrizketaren portzentajea aplikatzearen sortzen den zenbatekoan.

Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuaren agindu baten bidez finkatuko dira IV.

eranskinean jasotzen diren modulu ekonomikoen zenbatekoak, ikastetxeen eta eragindako langileen ordezkari diren antolakundeak entzun ondoren. Agindu hori Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da.

5.– Ezein kasutan ez da onartuko itunpeko ikastetxeetako langileen ordainsarietan aldaketarik egitea baldin eta ordainsari-aldaketa horien ondorioz gainditzen badira artikulu honetan aipatzen diren modulu ekonomikoetako langileria-gastuen osagaietarako finkatzen diren zenbatekoak.

2013/5595 (112/15) EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

247. zk.

2013ko abenduaren 30a, astelehena III. TITULUA

DIRU SARREREN EGOERA ORRIA

I. KAPITULUA

FORU ALDUNDIEN EKARPENAK

27. artikulua.– Foru-aldundien ekarpenak.

2014ko ekitaldian zehar, foru-aldundiek Autonomia Erkidegoko Administrazioaren aurrekontuan izendatutako kredituei eusteko egin beharreko ekarpenak 8.279.986.672 eurokoak izango dira,

martxoaren 23ko 2/2007 Legearen bidez onartutako metodologiarekin bat etorriz.

28. artikulua.– Ekarpen-koefizienteak.

Aurreko artikuluan zehaztatutako zenbatekoari ondoko ehunekoak ezarriz ateratzen da lurralde historiko bakoitzak egin beharreko ekarpena. Hona ehunekook:

Araba: % 16,00

Bizkaia: % 50,94

Gipuzkoa: % 33,06

II. KAPITULUA

ZERGA IZAERAKO ARAUAK

29. artikulua.– Tasak.

Oinarriaren ehuneko jakin bat finkatuta ez izateagatik edo oinarria moneta-unitateetan emana ez egoteagatik finkoak diren Euskadiko Ogasun Nagusiaren tasak igo egingo dira: 2013. urtean eskatzen ziren zenbatekoei, hain zuzen ere, bat koma zero bi (1,02) koefizientea aplikatzetik ondorioztatzen den kopururaino.

Aurreko paragrafoan aurreikusitakotik salbuesten dira lege honetan berariaz eguneratzen diren tasak, bai eta 2013an onetsitako arauen bidez sortu diren tasak edo berariaz eguneratu direnak ere.

Lehen aipatutako koefizientea aplikatu ondoren, bi hamartarreko tasak txikiagora biribilduko dira hirugarren hamartarra bostetik beherakoa bada, eta handiagora osterantzean.

Lau edo sei hamartarreko tasen kasuan, txikiagora biribilduko dira bosgarren edo zazpigarren hamartarra, hurrenez hurren, bost baino txikiagoa bada; bestela, handiagora biribilduko dira.

IV. TITULUA

KONTRATATZEKO ETA GASTUA BAIMENTZEKO ARAUAK

30. artikulua.– Gastua baimentzeko arauak.

1.– Egitekoa den gastuari dagokion kredituaren izaera edozein izanik ere, 5.000.000 eurotik gorako gastuek Gobernu Kontseiluaren baimena beharko dute. Bada salbuespen bat, alegia,

2013/5595 (112/16) EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

247. zk.

2013ko abenduaren 30a, astelehena Euskal Autonomia Erkidegoaren sektore publikoan sartutako erakundeetarako transferentziak egiten direnean, Euskal Autonomia Erkidegoaren baliabide propiotzat eta zerbitzu teknikotzat hartzen diren erakundeekiko kudeaketa-gomendioak direnean edo Aurrekontuetan jasotako diru-laguntza izendunak direnean; hiru kasu horietan ez da baimenik behar izango.

2.– Erakunde autonomoek eta Euskal Autonomia Erkidegoaren sektore publikoko partzuergoek 1.000.000 eurotik gorako hasierako aurrekontua duten gastuak egiteko, dagokien sailburuaren aldez aurreko baimena beharko dute, edo, aurreko paragrafoaren kasuan, Gobernu Kontseiluarena.

31. artikulua.– Kontratatzeko arauak.

Kontratazioaren arloan, Gobernu Kontseiluari egokituko zaio aurreko artikuluko 1. paragrafoan aurreikusitako zenbatekoaren gainetik dagoen aurrekontua duten Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren, erakunde autonomoen eta Euskal Autonomia Erkidegoaren sektore publikoko partzuergoen kontratuak baimentzea. Kasu horretan, kontratua baimentzearekin batera, gastua ere baimenduko da.

V. TITULUA

LEGEBILTZARRARI EMAN BEHARREKO INFORMAZIOA

32. artikulua.– Aldizkako informazioak.

1.– Jaurlaritzak, Euskadiko aurrekontu-erregimenari buruzko indarreko lege-xedapenen testu bateginak (maiatzaren 24ko 1/2011 Legegintzako Dekretuaren bidez onartu zen) eskatutako informazioaz gainera, ondoko eragiketen berri emango dio Eusko Legebiltzarreko Ogasun eta Aurrekontu Batzordeari, hiru hilean behin:

a) Zuzenbide pribatuko erakunde publikoen, sozietate publikoen eta Euskal Autonomia Erkidegoaren sektore publikoko fundazioen ustiapen-aurrekontuak eta kapital-aurrekontuak zenbateraino betearazi diren, bai eta erakunde harien egoera-balantzea, galeren eta irabazien kontua, eta esku-diru fluxuen egoera ere.

b) Aldi horretan emandako bermeen zerrenda, eta bermeen onuradunek bete beharrekoa bete izan ez dutelako aurre egin behar izan dien bermeei buruzko informazioa.

2.– Aurreko zenbakian aipatzen den informazioa hiruhileko bakoitzaren muga-egunean itxiko da eta aipatutako muga-egunaren hurrengo bigarren hileko 15a baino lehen igorriko da Legebiltzarrera.

33. artikulua.– Bestelako informazioak.

Jaurlaritzak Eusko Legebiltzarreko Ogasun eta Aurrekontu Batzordeari hainbat eragiketaren berri emango dio, eragiketa horiek gertatzen diren hilaren hurrengoan. Hona hemen eragiketok:

a) Egindako zorpetze-eragiketak.

b) Gobernu Kontseiluak Euskal Autonomia Erkidegoaren sektore publikoa osatzen duten erakundeei emandako urtebeterako edo gutxiagorako kreditu eta aurrerakinak.

c) Itundutako zergetan foru-aldundi bakoitzak izandako diru-sarrerak, zergaka sailkatuak eta zehaztuak.

2013/5595 (112/17) EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

247. zk.

2013ko abenduaren 30a, astelehena XEDAPEN GEHIGARRIAK

Lehenengoa.– Etxebizitza eta lurzoru arloko finantza-neurriak.

1.– Babes ofizialeko etxebizitzen erregimenari eta etxebizitzaren eta lurzoruaren inguruko finantza-neurriei buruzko araudian agindutakoa betetze aldera, deskontuen bidez 2014. urtean zehar egingo dituen finantza-eragiketen zenbatekoak ezin izango du 57.200.000 eurotik gora egin.

2.– Ogasun eta Finantza Sailari baimena ematen zaio etxebizitza eta lurzoru arloko finantza-itunetatik eratorritako ordainketa-obligazioak segurtatzera edo birmoldatzera zuzendutako finantza-eragiketak ituntzeko eta kitatzeko, betiere Gobernu Kontseiluak erabakitzen duen eran eta moduan.

Bigarrena.– Sustapenerako neurriak.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioaren sailek hainbat egitasmo finantzatzeko laguntzak eman ahal izango dituzte, mailegu eta aurrerakin itzulgarri modura, ekonomia bultzatzeko eta ikus-entzunezko produkzio-sektoreak sustatzeko, bai eta ikerketa, garapen eta berrikuntza sustatzeko ere.

Kontuan hartu beharreko arauetan jartzen duen moduan eman beharko dira laguntza horiek. Eta Euskadiko aurrekontu-erregimenari buruzko indarreko lege-xedapenen testu bateginean (maiatzaren 24ko 1/2011 Legegintzako Dekretuaren bidez onartu zen) ezarritakoa gorabehera, hartarako eskumena duen erakundeak gastu-konpromisoak hartu ahal izango ditu halako laguntzak eman ahal izateko, baldin eta konpromiso horiek berekin dakarten finantzaketa-kostua eta aurreikusitakoaren arabera Administrazioak aurre egin beharreko arriskua dagozkien aurrekontu-kredituek babestuta badaude.

2.– Laguntzen finantzaketa-kudeaketa Finantzen Euskal Institutuaren bidez egingo da edo,

dagokionean, aplikatu beharreko arauetan zehaztutako kaudimen- eta eraginkortasun-baldintzak betetzen dituzten pertsona juridikoen bidez, eta arau horietan eta erakunde horiekiko lankidetza-akordioetan xedatzen den moduan. Erakunde horiek, halaber, erakunde laguntzaile gisa jardungo dute Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginean (azaroaren 11ko 1/1997 Legegintza Dekretuaren bidez onartu zen) 52. artikuluan eta hura garatzen duten arauetan ezarritakoaren ondorioetarako.

3.– Xedapen gehigarri honen eraginez aurrekontuetako gastuen eta sarreren egoera-orrietan egin beharreko egokitzapen teknikoak egiteko baimena ematen zaio Ogasun eta Finantza Sailari.

Hirugarrena.– Zenbait ondare-sarreraren erregimena.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazio publikoak eta haren sozietate publikoek merkataritza-sozietate batzuetako partaidetzak besterendu ondoren –horiek eskuratzea eragin zuen xede estrategikoa jada betea dutela irizten delako– lortzen dituzten aurreikusi gabeko diru-sarrera eta finantza-baliabideak beste finantza-eragiketa batzuk egiteko aplikatu ahal izango dira, eta eragiketok Finantzen Euskal Institutuaren bidez egin ahal izango dira.

Ondorio horietarako, baimena ematen zaio Jaurlaritzari, 2014ko ekitaldian eta aurrekontu- eta ondare-erregimenari buruzko indarreko lege-xedapenetako baldintzetan, bidezko ondare-eragiketak egin ditzan eta eragiketa horietatik lortutako funtsak aurreko lerrokadan azaldutako jarduketetara aplikatu ditzan.

2.– Xedapen honetan aurreikusitakoa betetzeko garatzen diren jarduketak, dena dela, Euskal Autonomia Erkidegoaren sektore publikoaren finantza-politikaren zerbitzuan ezar daitezkeen 2013/5595 (112/18) EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

247. zk.

2013ko abenduaren 30a, astelehena gastu arloko baliabide, tresna eta beste tresna batzuk arrazionalizatzeko eta optimizatzeko Ogasun eta Finantza Sailak ezartzen dituen jarraibideei atxiki beharko zaizkie.

Laugarrena.– Azpiegituretako proiektuen onura publikoko deklarazioa.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoak irratiaren, telebistaren eta, oro har, gizarte-komunikabideen arloan dituen eskumenez baliatzeko beharrezko diren azpiegitura-proiektuak onartzeak, bai eta babes zibileko eta segurtasun publikoko zerbitzuen arloan dituenez baliatzeko beharrezko direnak onartzeak ere, inbertsioetarako kredituen kontura finantzatutako proiektuak baldin badira, berekin ekarriko du kasuan kasuko ondasunen onura publikoko deklarazioa eta urgentziazko okupazioaren beharra nahiz ondasun horiei dagozkien eskubideak eskuratu beharra, nahitaezko desjabetzeari,

aldi baterako okupazioari edo zortasunak ezarri edo aldatzeari ekin ahal izateko.

2.– Onura publikoko deklarazioak, era berean, erreferentzia egingo die proiektuaren zuinketan eta ondoren onartu daitezkeen aldaketetan bilduta dauden ondasun eta eskubideei.

3.– Ondorio horietarako, azpiegituretako proiektuek eta proiektu horien aldaketek azpiegituren definizioa eta azpiegiturak gauzatzeko okupatzea eta eskuratzea beharrezko irizten diren lur-sailak, eraikuntzak edo beste ondasun edo eskubide batzuk bildu beharko dituzte.

Bosgarrena.– Sektore publikoko kontratu publikoak aldatzea.

1.– Sektore publikoko kontratuen legeriak xedatutakoaren ondorioetarako, 2014ko aurrekontu-ekitaldi honetan zehar kontratu administratiboetan egindako edozein aldaketa interes publikoko arrazoiengatik egiten dela ulertuko da, baldin eta haren xedea bada aurrekontu-egonkortasunaren helburua lortzea.

2.– Egokitzen diren aurrekontu-egonkortasuneko neurriak aplikatzea dela-eta kontratu-aldaketarik egin beharra badago, administrazio-klausula orokorren agirietan edo kontratazio berrien iragarpenean jaso beharko dira sektore publikoko kontratuen legerian era horretako aldaketei buruz aurreikusitakoak.

Seigarrena.– Laguntza, diru-laguntza eta prestazio ekonomikoen zenbatekoa murriztea.

1.– Sektore publikoko erakundeek, izaera orokorreko xedapenetan jasotako erregulazioaren babesean, 2014ko ekitaldian ematen, errekonozitzen edo ordaintzen dituzten laguntza, diru-laguntza eta prestazio ekonomikoen zenbatekoa % 7 murriztuko da –lege honetan ezarritako laguntzak,

diru-laguntzak eta prestazio ekonomikoak salbu– baldin eta horien aldez aurreko deialdi publikoaren beharrik ez badago eta, gastu-muga ezartze aldera, gastuaren finantzaketari lotutako aurrekontu-baliabideen aurretiazko publizitatea ez bada beharrezkoa.

2.– Nolanahi ere, aurreko paragrafoan sartutakotzat hartuko dira Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak Bermatzeko abenduaren 23ko 18/2008 Legean eta familia eta lana bateragarri egiteko laguntzei buruzko ekainaren 29ko 177/2010 Dekretuan eta hori garatzeko araudian ezarritako prestazioak.

Zazpigarrena.– Etxebizitzako prestazio osagarria.

2014ko ekitaldian zehar, etxebizitza-alokairurako edo ohiko bizitokirako gastuak estaltzea xede duen etxebizitzako prestazio osagarriaren gehieneko zenbatekoa, hilean, 250 euro izango da,

errentamendua, azpierrentamendua, baterako errentamendua, ostatu-ematea edo logela-alokairuaren modalitateetan, eta ez da gehikuntzarako aukerarik izango, inolako gorabehera dela eta.

Zortzigarrena.– Funtzionarioen nahitaezko erretiroa.

1.– Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legearen 38. artikuluko 1. paragrafoaren lehenengo lerrokadan ezartzen den nahitaezko erretirorako lege-adina edozein dela 2013/5595 (112/19) EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

247. zk.

2013ko abenduaren 30a, astelehena ere, Gizarte Segurantzaren erregimen orokorrean sartutako funtzionarioen nahitaezko erretirorako adina, betiere, erregimen hori arautzen duten arauek erretiro-pentsioa eskuratzeko aurreikusten dutena izango da adinagatiko koefiziente murriztailerik ez duen kotizaziopeko modalitatean.

2.– Etena mantendu egiten da, 2014ko ekitaldian zehar, Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legearen 38. artikuluko 1. paragrafoko bigarren lerrokadan jasotzen den aurreikuspenaren arabera, zerbitzu aktiboan luzapena eskatzeari buruzko aplikazioarena.

Hala ere, eragindako langileak, 65 urte betetzen dituenean, gizarte-aurreikuspeneko erregimen bakoitza arautzen duten arauekin bat etorrita, ez baditu egiaztatzen egoera bakoitzari dagokion erretiro-pentsioa osoa sortzeko beharrezko diren zerbitzu- edo kotizazio-urteak, zerbitzu aktiboan irautea eskatu ahal izango dio haren erretiroa erabakitzeko eskumena duen organoari. Dena den,

ezingo da inolaz ere zerbitzu aktiboa luzatu 70 urteetatik gora, baldin eta interesduna zerbitzurako gai dela onartua izan bada.

Nolanahi ere, zerbitzu aktiboan egoteko luzapenak Funtzio Publikoko Zuzendaritzaren nahitaezko txostena beharko du, baimen berezia eman baino lehen.

Bederatzigarrena.– Euskal administrazio publikoetako enplegatuen prestakuntzarako kredituen kudeaketa.

Euskal administrazio publikoetako enplegatuen enplegu-prestakuntzarako kredituak, IVAP erakunde autonomoaren aurrekontuetan agertzen direnak, erakunde horrek kudeatuko ditu, kasuan kasuko deialdien bidez.

Hamargarrena.– Aldi baterako ezintasunari buruzko ordainsari-osagarriak arautzea.

Aurreikusitako etena mantendu egiten da, Euskal Autonomia Erkidegoko 2012. urteko Aurrekontu Orokorrak onartzen dituen abenduaren 23ko 6/2011 Legearen 19.11 artikuluko azken lerrokadan jasotzen den moduan. Era beran, aldi baterako ezintasunari buruzko ordainsari-osagarrien erregulazioa mantentzen da, gastu publikoa murrizteko neurriak aplikatzeari buruzko urtarrilaren 31ko 9/2012 Dekretuan aurreikusitakoaren arabera. Erregulazio horrek Euskal Autonomia Erkidegoko 2012. urteko Aurrekontu Orokorrak onartzen dituen abenduaren 23ko 6/2011 Legea garatzen du.

Nolanahi ere, Gobernuak gaiaren gaineko arautze berria egin ahal izango du, Ogasun eta Finantza, eta Herri Administrazioa eta Justizia sailek proposatuta.

XEDAPEN INDARGABETZAILEAK

Lehenengoa.– Indargabeturik geratzen da Euskal Autonomia Erkidegoko Ekonomia Kontrolari eta Kontabilitateari buruzko ekainaren 30eko 14/1994 Legearen lehenengo xedapen gehigarria.

Bigarrena.– Indargabeturik geratzen da martxoaren 1eko 6/2012 Legearen azken xedapenetako lehenengoa; lege horren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoko arlo publikoaren gehiengoko partaidetza edo finantziazioa daukaten erakundeak arautze aldera, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina, Euskal Autonomia Erkidegoko Ekonomia Kontrolari eta Kontabilitateari buruzko Legea eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiaren Legea aldatzen dira.

AZKEN XEDAPENAK

Lehenengoa.– Euskal Autonomia Erkidegoko Ekonomia Kontrolari eta Kontabilitateari buruzko ekainaren 30eko 14/1994 Legearen aldaketa.

1.– Idazketa berria ematen zaio Euskal Autonomia Erkidegoko Ekonomia Kontrolari eta Kontabilitateari buruzko ekainaren 30eko 14/1994 Legearen 6. artikuluari, eta honela idatzita geratuko da:

2013/5595 (112/20) EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

247. zk.

2013ko abenduaren 30a, astelehena «1.– Titulu honen ondorioetarako, hauek dira Euskal Autonomia Erkidegoaren sektore publikoa osatzen dutenak: Eusko Legebiltzarra, Administrazio orokorra, Administrazio instituzionala,

azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartutako testu bateginaren araberako Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen 7. artikuluko 4. paragrafoko a), b) eta c) idatz-zatietan adierazitako erakundeak, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren mendeko aurrekontuak dituzten gainerako erakunde guztiak.

2.– Kontabilitate publikoaren erregimenari atxikirik egongo dira Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorra, erakunde autonomoak eta sektore publikoko partzuergoak. Erakunde horiek Euskal Autonomia Erkidegoaren Kontabilitate Publikoko Planean, plan horren garapeneko arauetan eta aplikaziokoak diren gainerako arauetan jasotako kontabilitate-printzipio eta -arauak aplikatuko dituzte.

3.– Enpresa-kontabilitatearen erregimenari atxikirik egongo dira zuzenbide pribatuko erakunde publikoak, sozietate publikoak eta sektore publikoko fundazioak. Erakunde horiek kontabilitatearen inguruko merkataritza-arauetan eta, bereziki, Kontabilitate Plan Orokorrean eta plan horren garapenerako arauetan jasotako kontabilitate-printzipio eta -arauak aplikatuko dituzte.

4.– Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren barruan dauden sektore publikoko gainerako erakundeak, artikulu honetako 1. paragrafoan ezartzen den erara, kontabilitate publikoaren erregimenaren menpe edo enpresa-kontabilitatearen erregimenaren menpe egongo dira, zein den ere haien lehentasunezko araubidea, hurrenez hurren, zuzenbide publikoa edo zuzenbide pribatua, salbu eta erakunde horien sorrerako arauetan sistema bereziren bat ezartzen bada».

2.– Idazketa berria ematen zaio Euskal Autonomia Erkidegoko Ekonomia Kontrolari eta Kontabilitateari buruzko ekainaren 30eko 14/1994 Legearen 17. artikuluaren 1. paragrafoari, eta honela idatzita geratuko da:

«1.– Kontrol ekonomiko-finantzarioak eta kudeaketakoak xedetzat izango du:

a) Egiaztatzea Euskal Autonomia Erkidegoaren sektore publikoaren kudeaketa ekonomiko-finantzarioa bat datorrela hura osatzen duten erakunde, organo, zerbitzu eta unitateen jokabide ekonomiko-finantzarioa arautzen duten xedapen eta jarraibideekin eta hura zuzentzen duten erregulartasun-, legezkotasun-, eraginkortasun- efizientzia- eta ekonomia-printzipioekin.

b) Begiztatzea kontrolatutako organo eta erakundeen kontabilitateak eta informazio ekonomiko-finantzarioak egiazki islatzen dutela haien finantza-, ondare- eta aurrekontu-egoera, eta bat datozela aplikagarriak diren xedapen eta printzipioekin.

Kontrol ekonomiko-finantzarioko eta kudeaketako kontroleko txostenek kontrolatzen diren erakundeen kudeaketa hobetzeko beharrezko diren gomendioak erantsiko dituzte».

Bigarrena.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren Tasei eta Prezio Publikoei buruzko Legearen testu bategina aldatzea; testu hori irailaren 11ko 1/2007 Legegintzako Dekretuaren bidez onartu zen.

1.– 95. nonies bis artikulu berri bat gehitzen zaio testu bategin berari, Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiak ikasketa egiaztagiriak eta baliozkotzeak egiteagatik ordaindu beharreko tasaren salbuespenei buruzkoa, eta honela geldituko da idatzita:

«95. nonies bis artikulua.– Salbuespenak.

Salbuetsita egongo da Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiak ikasketa-egiaztagiriak eta haien kopiak, homologazioak, baliozkotzeak eta aitorpenak eta orobat kopia kautoak edo kautotuak eta aipatutako dokumentuen konpultsa egiteko beharrezkoak diren zerbitzuak ematea,

2013/5595 (112/21) EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

247. zk.

2013ko abenduaren 30a, astelehena betiere honako jarduera hauek eragindakoa bada: Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiaren Zuzendaritza Kontseiluak onartutako jardueren urteko planaren barruan egotea, eta Ertzaintzako langileei, Udaltzaingoetako kideei, Euskal Foru eta Toki Administrazioko larrialdietako zerbitzuetako langileei eta larrialdiei aurre egiteko euskal sisteman dauden Euskadiko boluntarioen erakundeetako langileei emandako jarduerak izatea».

2.– Aldatu egiten da testu bategin beraren 111. sexies artikulua, bilaketa-, erreskate- edo salbamendu-zerbitzuengatiko tasaren salbuespenei dagokiena, eta honela idatzita geldituko da:

«111. sexies artikulua.– Salbuespenak eta hobariak.

1.– Subjektu pasiboek kuotaren % 80ko hobaria izango dute.

2.– Tasa hau ordaintzetik salbuetsita egongo dira subjektu pasibo hauek:

a) Edozein eratako anomalia, urritasun edo asaldura psikikoa dutenak.

b) 16 urtez azpikoak.

c) Erreskatean edo aurreko fasean hildakoak, edo ondorengo fase batean hildakoak baldin eta bilaketa, erreskatea edo salbamendua eragin zuten arrazoiengatik hil badira.

3.– 111. ter artikuluaren 2. eta 3. paragrafoetan aipatzen diren zergapekoei ez zaie inolako salbuespenik ezta hobaririk ere aplikatuko».

3.– Aldatu egiten da, testu bategin berean, EBren etiketa ekologikoa emateagatiko tasa arautzen duen IX. tituluko I. kapituluaren edukia, eta honela idatzita geldituko da:

«188. artikulua.– Zergapeko egitatea.

Tasa honen zergapeko egitatea da EBren etiketa ekologikoa eman, aldatu, luzatu eta berritzeko eskabidea izapidetzeko behar diren zerbitzuak ematea.

189. artikulua.– Subjektu pasiboa.

EBren etiketa ekologikoa eskatzen duten pertsona fisikoak edo juridikoak dira tasa honen subjektu pasiboak.

190. artikulua.– Noiz sortzen den tasa ordaintzeko betebeharra.

EBren etiketa ekologikoa eman, aldatu, luzatu eta berritzeko zerbitzuak ematen diren unean sortuko da tasa ordaintzeko betebeharra. Halere, eskabidea egiten den unean eskatuko da tasaren ordainketa.

191. artikulua.– Kuota.

EBren etiketa ekologikoa eman, aldatu, luzatu eta berritzeko eskabide bakoitzeko, 315,18 euroko kuota ordaintzeko eskatuko da.

Enpresa txiki eta ertainen eta mikroenpresen kasuan (Batzordearen 2003ko maiatzaren 6ko 2003/361/EE Gomendioaren arabera definituta) eta garapen-bidean dauden herrialdeetako operadoreen kasuan, 206,00 eurokoa izango da kuota.

191. bis artikulua.– Hobariak.

Kuotaren % 30eko hobaria aplikatuko zaie eskatzaileei baldin eta egiaztatzen badute izena emanda daudela EMAS Europar Batasuneko ingurumen-kudeaketa eta -ikuskaritza sisteman edo 2013/5595 (112/22) EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

247. zk.

2013ko abenduaren 30a, astelehena % 15ekoa badutela ISO 14001 arauarekin bat datorren ziurtagiria. Hobariak ez dira metatzen. Bi sistemak betetzen direnean ezarriko da soilik hobaririk altuena.

Beherapen hori lortzeko, eskatzaileak berariaz hitzeman behar du bermatuko duela etiketa ekologikoa duten beraren produktuek erabat betetzen dituztela EBren etiketa ekologikoaren irizpideak kontratua baliozkoa den aldian, eta konpromiso hori modu egokian sartzen dela zehaztutako ingurumen-helburuetan.

191. ter artikulua.– Autolikidazioa.

EBren etiketa ekologikoa eman, aldatu, luzatu eta berritzeko eskabideagatiko kuota eskabide hori entregatzeko unean autolikidatuko dute subjektu pasiboek».

4.– Aldatu egiten da, testu bategin berean, Euskal Autonomia Erkidegoaren titulartasuneko portuetako zerbitzu orokor eta bereziengatiko tasen kuota arautzen duen 196. artikuluko 5.2 paragrafoaren edukia, eta honela idatzita geldituko da:

«5.2.– Zerbitzuek urteko 365 egunetako 24 orduetan administrazio-, marineltza- eta/edo zaintza-prestazioak hartzen dituztenean, tasaren kuotak honako hauek izango dira:

MODALITATEA

euro/m2-ko eta eguneko MODALIDAD

Euros/m2 y día Administrazioaren ilabe edo ainguratze-seinalerik gabe edo ainguran jartzeko tresneriarik gabe Sin muerto ni tren de fondeo de la Administración 0,062144

Administrazioaren ilabe edo ainguratze-seinale edo ainguran jartzeko tresneria eta guzti Con muerto o tren de fondeo de la Administración 0,124290

Kaietan lotuta Atracados a muelles 0,149147

Pantalanetan lotuta:

Atracados a pantalanes:

Urtebete osoa edo urtebete baino gehiago kontratatzea Contratación por año completo o más 0,186436

Urtebete baino gutxiagorako kontratua:

Contratación por periodos inferiores al año:

– goi-denboraldia (30 egun baino gehiago maiatzetik irailera) – temporada alta (más de 30 días entre mayo y septiembre) 0,292429

– behe-denboraldia (30 egun baino gehiago urritik apirilera) – temporada baja (más de 30 días entre octubre y abril) 0,217896

Iragaitzazko itsasontzietarako atrakalekuak:

Atraques destinados a embarcaciones en tránsito:

– uztaila eta abuztua – julio y agosto 0,6270

– apirila, maiatza, ekaina eta iraila – abril, mayo, junio y septiembre 0,4682

– urria, azaroa, abendua, urtarrila eta martxoa – octubre, noviembre, diciembre, enero y marzo 0,3090

2013/5595 (112/23) EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

247. zk.

2013ko abenduaren 30a, astelehena Zerbitzuek 24 ordu baino gutxiagoko txandetako administrazio-, marineltza- eta/edo zaintza-prestazioak hartzen dituztenean, egunero jaiegunetan izan ezik, tasaren kuotak honako hauek izango dira:

MODALITATEA

euro/m2-ko eta eguneko MODALIDAD

Euros/m2 y día Administrazioaren ilabe edo ainguratze-seinalerik gabe edo ainguran jartzeko tresneriarik gabe Sin muerto ni tren de fondeo de la Administración 0,048544

Administrazioaren ilabe edo ainguratze-seinale edo ainguran jartzeko tresneria eta guzti Con muerto o tren de fondeo de la Administración 0,097089

Kaietan lotuta Atracados a muelles 0,116505

Pantalanetan lotuta:

Atracados a pantalanes:

Urtebete osoa edo urtebete baino gehiago kontratatzea Contratación por año completo o más 0,142780

Urtebete baino gutxiagorako kontratua:

Contratación por periodos inferiores al año:

– goi-denboraldia (30 egun baino gehiago maiatzetik irailera) – temporada alta (más de 30 días entre mayo y septiembre) 0,228431

– behe-denboraldia (30 egun baino gehiago urritik apirilera) – temporada baja (más de 30 días entre octubre y abril) 0,170209

Iragaitzazko itsasontzietarako atrakalekuak:

Atraques destinados a embarcaciones en tránsito:

– uztaila eta abuztua – julio y agosto 0,6270

– apirila, maiatza, ekaina eta iraila – abril, mayo, junio y septiembre 0,4682

– urria, azaroa, abendua, urtarrila eta martxoa – octubre, noviembre, diciembre, enero y marzo 0,3090

2013/5595 (112/24) EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

247. zk.

2013ko abenduaren 30a, astelehena Zerbitzuek 24 ordu baino gutxiagoko txandetako administrazio-, marineltza- eta/edo zaintza-prestazioak hartzen dituztenean, astean bitan, uztailean eta abuztuan izan ezik (hilabete hauetan asteko egun guztietan emango dituzte zerbitzu hauek), tasaren kuotak honako hauek izango dira:

MODALITATEA

euro/m2-ko eta eguneko MODALIDAD

Euros/m2 y día Administrazioaren ilabe edo ainguratze-seinalerik gabe edo ainguran jartzeko tresneriarik gabe Sin muerto ni tren de fondeo de la Administración 0,045433

Administrazioaren ilabe edo ainguratze-seinale edo ainguran jartzeko tresneria eta guzti Con muerto o tren de fondeo de la Administración 0,090865

Kaietan lotuta Atracados a muelles 0,109037

Pantalanetan lotuta:

Atracados a pantalanes:

Urtebete osoa edo urtebete baino gehiago kontratatzea Contratación por año completo o más 0,133628

Urtebete baino gutxiagorako kontratua:

Contratación por periodos inferiores al año:

– goi-denboraldia (30 egun baino gehiago maiatzetik irailera) – temporada alta (más de 30 días entre mayo y septiembre) 0,228431

– behe-denboraldia (30 egun baino gehiago urritik apirilera) – temporada baja (más de 30 días entre octubre y abril) 0,170209

Iragaitzazko itsasontzietarako atrakalekuak:

Atraques destinados a embarcaciones en tránsito:

– uztaila eta abuztua – julio y agosto 0,6270

– apirila, maiatza, ekaina eta iraila – abril, mayo, junio y septiembre 0,4682

– urria, azaroa, abendua, urtarrila eta martxoa – octubre, noviembre, diciembre, enero y marzo 0,3090

Nolanahi ere, iragaitzaz dauden itsasontzietarako atrakalekuetako gutxieneko kuota eguneko 10,00 eurokoa izango da».

5.– Aldatu egiten da, testu bategin berean, Euskal Autonomia Erkidegoaren titulartasuneko portuetako zerbitzu orokor eta bereziengatiko tasen kuota arautzen duen 196. artikuluko 8. paragrafoaren edukia, eta honela idatzita geldituko da:

«8.– T-8 tarifaren zenbatekoa kalkulatzeko, hornitutako unitateak biderkatu egin behar dira unitatearen kostuaren prezioarekin, eta emaitzari % 50 gehitu behar zaio.

Baldin eta uretik eta energia elektrikotik hornitutako unitate-kopurua zehazteko kontagailurik ez badago, kasu horretan honela zehaztuko da kuota: metro koadroko egunean 0,01 euroren zenbatekoa itsasontziaren gehieneko luzera gehieneko zabaleragatik zatitzearen ondoriozko gainazalari aplikatuz».

2013/5595 (112/25) EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

247. zk.

2013ko abenduaren 30a, astelehena 6.– Aldatu egiten da, testu bategin berean, Euskal Autonomia Erkidegoaren titulartasuneko portuetako zerbitzu orokor eta bereziengatiko tasen kuota arautzen duen 196. artikuluko 9.2 paragrafoaren edukia, eta honela idatzita geldituko da:

«9.2.– Aparkamendua.

Euskal Autonomia Erkidegoaren eskumenekoak diren portuetan, ibilgailuen aparkamendua antolatuta eta araututa badago, zenbateko hauek ordainduko dira:

Portuaren eragin-esparruan bizi direnek (portu arloan eskumena duen zuzendaritzak ezarritako eragin-esparruan, alegia): 20,60 euro urtean.

Donostiako portuan tasa hau 60,61 euro urteko izango da.

Mugatutako eremuak dituzten portuetan:

Automobilek: 0,87 euro orduko.

Kamioiek: 1,13 euro orduko.

Gainerako kasuetan: 3,41 euro eguneko edo zatikiko.

Kirol-kaietako aparkatzeko eremuetan, baldin eta amarratze-lekua dutenek aparkatzeko lehentasuna badute, aparkatzeagatik kobratu beharreko tasak honako hauek izango dira:

Donostiako, Getariako, Bermeoko eta Mutrikuko portuetan: 60,20 euro urtean.

Hondarribiko eta Orioko portuetan: 85,00 euro urtean.

Portura sartzeko txartela egiteagatik edo, galdu edo hondatuz gero, berria egiteagatik:

36,79 euro txartela magnetikoa bada.

6,68 euro txartela magnetikoa ez bada.

Portuko eremuan gaizki aparkatuta dauden automobilak kentzeagatik: 51,18 euro».

Hirugarrena.– Garapena eta gauzatzea.

1.– Jaurlaritzari baimena ematen zaio lege honen garapenerako beharrezkoak diren xedapenak emateko. Ogasun eta Finantza sailburuari dagokio xedapenok proposatzea.

2.– Erakunde autonomoen, zuzenbide pribatuko erakunde publikoen eta sozietate publikoen eremuan, bai eta Euskal Autonomia Erkidegoaren sektore publikoko fundazio eta partzuergoen eremuan ere, bakoitzaren gobernu-organoari egokituko zaio honako lege honen 19. artikuluan eta ondorengoetan eta orobat lege honen garapenerako arauetan jasotzen diren neurriak aplikatzea.

3.– Jaurlaritzari baimena ematen zaio, lau hilabete baino gutxiagoko epean lege hau indarrean sartzen denetik, Euskal Autonomia Erkidegoko Ekonomia Kontrolari eta Kontabilitateari buruzko ekainaren 30eko 14/1994 Legea testu bakar batean batzeko, bai eta ondorengo beste lege batzuek eragin dizkioten aldaketak batzeko ere. Testu bategina honetara mugatuko da: legeak testu bakar batean biltzera, eta artikuluak, kapituluak eta xedapenak behar den neurrian berriro zenbakitzera,

bai eta testu bakarrean bildu beharreko legeen barne-bidalketak zenbakera berrira egokitzera ere.

Laugarrena.– Indarrean sartzea Lege hau 2014ko urtarrilaren 1ean sartuko da indarrean.

2013/5595 (112/26) EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

247. zk.

2013ko abenduaren 30a, astelehena I. ERANSKINA

KONPROMISO KREDITUAK

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren eta erakunde autonomoen aurrekontuko gastuen egoera-orriaren konpromiso-kredituak, eta zuzenbide pribatuko erakunde publikoen, sozietate publikoen eta Autonomia Erkidegoaren sektore publikoko fundazioen gerorako konpromisoak, 2014. urteari dagozkionak.

KONPROMISO-KREDITUAK: SEKZIO ETA PROGRAMAKA - GASTUA

CRÉDITOS DE COMPROMISO: SECCIÓN; PROGRAMA - GASTO

Administrazio Orokorra Administración General Konpromisozko Kredituak; Créditos de Compromiso; ORGANIKOA / ORGÁNICA

SEKZIOA

SECCION

01

PROGRAMA

PROGRAMA

1121

1311

4621

5414

02

1213

1215

1217

1411

1412

03

5211

5411

5413

7111

7112

7113

7211

7212

7214

7511

7612

7613

FUNTZIONALA / FUNCIONAL

EKONOMIKOA / ECONÓMICA

JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Lehendakaritza. Egitura eta Laguntza Estructura y Apoyo de Lehendakaritza Kanpo Harremanak Acción Exterior Justizia eta Giza Eskubideak Justicia y Derechos Humanos Berrikuntzarako Funtsa Fondo de Innovación HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA

F. Publikoa, Langileen Hautaketa eta Prestakuntza Función Pública, Selección y Formación Personal Berrikuntza eta Administrazio Elektronikoa Innovación y Administración Electrónica Erakundeen Harremanak Relaciones Institucionales Justizi Administrazioa Administración de Justicia Justizia Justicia EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA

DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

Euskadi Informazioaren Gizartean Plana Plan Euskadi en la Sociedad de la Información Nekazaritza eta Arrantza Alorreko Iker. eta Garap Investigación y Desarrollo Agropesquero Teknologia Tecnología Nekazaritza, eta Landaren eta Itsasertzaren gar.

Agricultura y Desarrollo Rural y Litoral Arrantza Pesca Elikagaien Sustapena eta Kalitatea Promoción y Calidad Alimentaria Ekon. Garapena eta Lehiakor. Egitura eta Laguntza Estructura y Apoyo de Desarrollo Económico y Comp Industria Garapena eta Ekintzaileen Laguntza Desarrollo Industrial y Apoyo a Emprendedores Berrikuntza eta Lehiakortasun Estrategia Innovación y Estrategia de Competitividad Turismoa Turismo Barne Merkataritza Comercio Interior Nazioartekotzea Internacionalización GUZTIRA

TOTAL

43.850.397

2015

2016

2017

21.850.397 10.000.000

EURO / EUROS

GAINERAKOA

RESTO

2.000.000

0

2018

10.000.000

208.560

208.560

0

0

0

0

705.577

705.577

0

0

0

0

330.000

330.000

0

0

0

0

42.606.260

20.606.260 10.000.000

10.000.000

2.000.000

0

40.340.200

23.630.200 14.160.000

2.550.000

0

0

200.000

200.000

0

0

0

0

4.150.000

3.250.000

350.000

550.000

0

0

15.000

15.000

0

0

0

0

18.470.200 13.810.000

2.000.000

0

0

0

0

0

0

96.235.505 24.962.110

8.112.887

2.936.228

21.676.500

34.280.200

1.695.000

153.923.230

1.695.000

3.305.790

3.305.790

0

0

0

0

7.100.075

1.464.600

591.360

666.637

1.851.228

2.526.250

64.722.312

43.722.312 16.000.000

5.000.000

0

0

22.287.080

19.287.080

3.000.000

0

0

0

6.840.000

6.840.000

0

0

0

0

3.500.000

3.500.000

0

0

0

0

965.000

765.000

200.000

0

0

0

25.610.000

3.165.500

3.529.500

1.943.500

910.000

16.061.500

1.584.300

1.326.300

129.000

129.000

0

0

1.270.700

1.270.700

0

0

0

0

823.500

823.500

0

0

0

0

15.914.473

10.764.723

1.512.250

373.750

175.000

3.088.750

2013/5595 (112/27) EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

247. zk.

2013ko abenduaren 30a, astelehena SEKZIOA

SECCION

04

PROGRAMA

PROGRAMA

3111

3112

3122

3123

3124

3211

3212

4312

05

1212

6110

6111

6114

6311

06

3222

4211

4221

4222

4224

4225

4226

4231

4511

4512

4513

4514

4711

4715

5412

07

2221

2223

2231

4611

5512

08

4111

ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK

EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES

Enplegua eta Gizarte Polit. Egitura eta Laguntza Estructura y Apoyo de Empleo y Políticas Sociales Lana Trabajo Inmigrazioa Inmigración Gizarte Zerbitzuak Servicios Sociales Familia eta Komunitate Politika Política Familiar y Comunitaria Enplegua Empleo Gizarte Ekonomia Economía Social Etxebizitza Vivienda OGASUNA ETA FINANTZAK

HACIENDA Y FINANZAS

Zerbitzu Orokorrak Servicios Generales Ogasuna eta Finantzak. Egitura eta Laguntza Estructura y Apoyo de Hacienda y Finanzas Ekonomia eta Gastu Publikoa Economía y Gasto Público Ondare eta Kontratazioa Patrimonio y Contratación Finantza-Politika Política Financiera HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA

EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

Gazteria Juventud Hezkuntza. Egitura eta Laguntza Estructura y Apoyo de Educación Haur eta Lehen Hezkuntza Educación Infantil y Primaria Bigarren Hezkuntza eta Lanbide Heziketa Educación Secundaria y Formación Profesional Araubide Bereziko Irakaskuntzak Enseñanzas de Régimen Especial Hezkuntza Berritzea eta Irakasleak Etengabe Prest Innovación Educ. y Form. Perman. del Profesorado Etengabeko Ikaskuntza eta Helduen Hezkuntza Aprendizaje Permanente y Ed. Personas Adultas EPA

Hezkuntza Sustapena Promoción Educativa Hizk. Pol./Kultura. Egitura eta Laguntza Estructura y Apoyo de Polít. Ling. y Cultura Kirolak Deportes Kulturaren Sustapena Promoción de la Cultura Ondare Historiko Artistikoa Patrimonio Histórico Artístico Hizkuntza Politika Política Lingüística Hezkuntza Sistemaren Euskalduntzea Euskaldunización del Sistema Educativo Ikerketa Investigación SEGURTASUNA

SEGURIDAD

Trafikoa Tráfico Ertzaintza Zerbitzuan Ertzaintza en Servicio Larrialdiei aurre egitea Atención de Emergencias Hauteskundeak Procesos Electorales Meteorologia eta Klimatologia Meteorología y Climatología OSASUNA

SALUD

Osasuna. Egitura eta Laguntza Estructura y Apoyo de Salud GUZTIRA

TOTAL

108.434.156

2015

2016

2017

45.010.531 44.871.520

EURO / EUROS

GAINERAKOA

RESTO

901.746

7.613.428

2018

10.036.931

350.000

350.000

0

0

0

0

599.000

599.000

0

0

0

0

700.279

700.279

0

0

0

0

2.438.030

2.438.030

0

0

0

0

1.303.758

1.303.758

0

0

0

0

100.000

100.000

0

0

0

0

1.028.399

1.028.399

0

0

0

0

38.491.065 44.871.520

10.036.931

901.746

7.613.428

101.914.690

10.001.262

7.657.824

1.067.438

277.000

252.000

747.000

2.088.749

1.633.749

455.000

0

0

0

275.000

275.000

0

0

0

0

700.000

400.000

300.000

0

0

0

5.107.513

5.072.075

35.438

0

0

0

1.830.000

277.000

277.000

277.000

252.000

747.000

287.538.139 58.066.789

15.353.457

13.609.119

5.700.000

380.267.504

1.313.000

802.500

510.500

0

0

0

150.056

110.034

40.022

0

0

0

95.728.847

55.786.846 21.842.001

6.200.000

6.200.000

5.700.000

87.681.669

59.499.576 22.182.093

3.000.000

3.000.000

0

15.979.905

15.108.225

871.680

0

0

0

3.060.613

2.628.938

331.675

100.000

0

0

2.170.202

2.170.202

0

0

0

0

124.424.800

121.424.800

3.000.000

0

0

0

3.180.000

1.180.000

1.000.000

1.000.000

0

0

1.848.263

753.263

595.000

500.000

0

0

4.605.230

3.052.230

1.053.000

500.000

0

0

4.220.500

2.125.000

1.595.500

500.000

0

0

6.552.175

5.152.475

674.300

645.600

79.800

0

1.782.073

1.637.378

144.695

0

0

0

27.570.171

16.106.672

4.226.323

2.907.857

4.329.319

0

96.052.847

58.290.307 26.632.540

9.591.000

1.539.000

0

1.050.000

0

0

0

52.730.607 22.934.000

9.591.000

1.539.000

0

2.674.300

86.794.607

1.624.300

3.030.000

1.530.000

1.500.000

0

0

0

100.000

100.000

0

0

0

0

3.453.940

2.305.400

1.148.540

0

0

0

24.425.000 12.220.000

6.000.000

0

0

0

0

0

42.645.000

1.950.000

2013/5595 (112/28) 1.950.000

0

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

247. zk.

2013ko abenduaren 30a, astelehena SEKZIOA

SECCION

PROGRAMA

PROGRAMA

4112

4113

4114

4115

4116

09

4313

4420

4421

5131

5135

5141

5151

99

1221

GUZTIRA

TOTAL

38.100.000

Osasun Finantzaketa eta Kontratazioa Financiación y Contratación Sanitaria Osasun Publikoa 420.000

Salud Pública Osasun Ikerketa eta Plangintza 1.270.000

Investigación y Planificación Sanitaria Farmazia 455.000

Farmacia Drogamendekotasunak 450.000

Drogodependencias INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA

399.476.932

MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA TERRITORIAL

Lurralde Antolamendua 2.044.000

Ordenación Territorial Ingurumena eta Lurralde Pol. Egitura eta Laguntza 710.000

Estructura y Apoyo de Medio Ambiente y Pol.Territ Ingurumenaren Babesa 5.940.000

Protección del Medio Ambiente Tren bidezko garraioaren azpiegitura_kudeaketa 2.600.000

Infraestructura y Gestión Transporte Ferroviario EAE-KO Trenbide Sare Berria-Kudeaketa Kreditoak 376.532.000

Nueva Red Ferroviaria en la CAE-Créditos Gestión Garraioaren plangintza 1.070.932

Planificación del Transporte Portuak 10.580.000

Puertos HAINBAT SAIL

78.000.000

DIVERSOS DEPARTAMENTOS

Hainbat Sail 78.000.000

Diversos Departamentos GUZTIRA 1.352.991.528

TOTAL

Helduen Alfabetatze Berreuskalduntzerako E. - HABE

Instituto de Alfabetización y Reeuskal. A. - HABE

2015

2016

2017

20.100.000 12.000.000

2018

6.000.000

EURO / EUROS

GAINERAKOA

RESTO

0

0

420.000

0

0

0

0

1.050.000

220.000

0

0

0

455.000

0

0

0

0

450.000

0

0

0

0

179.309.932 114.307.000

105.860.000

0

0

1.744.000

300.000

0

0

0

700.000

10.000

0

0

0

2.965.000

2.455.000

520.000

0

0

2.600.000

0

0

0

0

165.140.000 106.052.000

105.340.000

0

0

870.932

200.000

0

0

0

5.290.000

5.290.000

0

0

0

17.000.000 15.000.000

13.500.000

10.500.000

22.000.000

17.000.000 15.000.000

13.500.000

10.500.000

22.000.000

760.947.835 321.287.397

181.281.275

31.738.093

57.736.928

KONPROMISO-KREDITUAK: SEKZIO ETA PROGRAMAKA - GASTUA

CRÉDITOS DE COMPROMISO: SECCIÓN; PROGRAMA - GASTO

Konpromisozko Kredituak; Créditos de Compromiso; ORGANIKOA / ORGÁNICA

SEKZIOA

SECCION

44

PROGRAMA

PROGRAMA

4713

FUNTZIONALA / FUNCIONAL

EKONOMIKOA / ECONÓMICA

HELDUEN ALFABET. BERREUSKADUNTZERAKO ERAKUN.HABE

INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACIÓN ADULTOSHABE

Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erak Inst. Alfabetización y Reeuskaldunización Adulto GUZTIRA

TOTAL

0

0

EURO / EUROS

GAINERAKOA

RESTO

0

0

22.020.000 22.020.000

0

0

0

0

22.020.000 22.020.000

0

0

0

0

GUZTIRA

2015

TOTAL

22.020.000 22.020.000

2016

2017

2018

KONPROMISO-KREDITUAK: SEKZIO ETA PROGRAMAKA - GASTUA

CRÉDITOS DE COMPROMISO: SECCIÓN; PROGRAMA - GASTO

Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundea - HAEE

Instituto Vasco de Administración Pública - IVAP

Konpromisozko Kredituak; Créditos de Compromiso; ORGANIKOA / ORGÁNICA

SEKZIOA

SECCION

43

PROGRAMA

PROGRAMA

1216

4714

FUNTZIONALA / FUNCIONAL

EKONOMIKOA / ECONÓMICA

HERRI ARDURALARITZAREN EUSKAL ERAKUNDEA-HAEE

INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA-IVAP

Adm. Publikoko Langileen Hautaketa eta Prestak.

Selección y Formación del personal de las Adm.Púb Euskalduntzea eta Hizkuntza Normalkuntza Euskaldunización y Normalización Lingüística GUZTIRA

TOTAL

2016

2017

2.247.000

720.750

192.000

EURO / EUROS

GAINERAKOA

RESTO

120.000

0

884.000

389.500

200.500

174.000

120.000

0

2.395.750

1.857.500

520.250

18.000

0

0

3.279.750

2.247.000

720.750

192.000

120.000

0

GUZTIRA

TOTAL

3.279.750

2013/5595 (112/29) 2015

2018

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

247. zk.

2013ko abenduaren 30a, astelehena KONPROMISO-KREDITUAK: SEKZIO ETA PROGRAMAKA - GASTUA

CRÉDITOS DE COMPROMISO: SECCIÓN; PROGRAMA - GASTO

Euskal Estatistika Erakundea - EUSTAT

Instituto Vasco de Estadística - EUSTAT

Konpromisozko Kredituak; Créditos de Compromiso; ORGANIKOA / ORGÁNICA

SEKZIOA

SECCION

46

PROGRAMA

PROGRAMA

5513

EUSKAL ESTATISTIKA ERAKUNDEA-EUSTAT

INSTITUTO VASCO DE ESTADÍSTICA-EUSTAT

Estatistikako Eragiketa eta Argitalpen Ofizialak Operaciones y Publicaciones Estadísticas Oficiale Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundea Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer FUNTZIONALA / FUNCIONAL

EKONOMIKOA / ECONÓMICA

GUZTIRA

TOTAL

GUZTIRA

TOTAL

5.310.000

1.898.000

1.876.000

1.536.000

EURO / EUROS

GAINERAKOA

RESTO

0

0

5.310.000

1.898.000

1.876.000

1.536.000

0

0

5.310.000

1.898.000

1.876.000

1.536.000

0

0

2015

2016

2017

2018

KONPROMISO-KREDITUAK: SEKZIO ETA PROGRAMAKA - GASTUA

CRÉDITOS DE COMPROMISO: SECCIÓN; PROGRAMA - GASTO

Konpromisozko Kredituak; Créditos de Compromiso; ORGANIKOA / ORGÁNICA

SEKZIOA

SECCION

47

PROGRAMA

PROGRAMA

3223

EMAKUNDE-EMAKUMEAREN EUSKAL ERAKUNDEA

EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER

Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundea Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer GUZTIRA

TOTAL

Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademia Academia Vasca de Policía y Emergencias FUNTZIONALA / FUNCIONAL

EKONOMIKOA / ECONÓMICA

537.228

75.000

0

EURO / EUROS

GAINERAKOA

RESTO

0

0

612.228

537.228

75.000

0

0

0

612.228

537.228

75.000

0

0

0

GUZTIRA

TOTAL

612.228

2015

2016

2017

2018

KONPROMISO-KREDITUAK: SEKZIO ETA PROGRAMAKA - GASTUA

CRÉDITOS DE COMPROMISO: SECCIÓN; PROGRAMA - GASTO

Konpromisozko Kredituak; Créditos de Compromiso; ORGANIKOA / ORGÁNICA

SEKZIOA

SECCION

45

PROGRAMA

PROGRAMA

2224

FUNTZIONALA / FUNCIONAL

EKONOMIKOA / ECONÓMICA

POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA

ACADEMIA VASCA DE POLICÍA Y EMERGENCIAS

Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademia Academia Vasca de Policía y Emergencias GUZTIRA

TOTAL

GUZTIRA

TOTAL

5.446.597

4.146.597

1.300.000

0

EURO / EUROS

GAINERAKOA

RESTO

0

0

5.446.597

4.146.597

1.300.000

0

0

0

5.446.597

4.146.597

1.300.000

0

0

0

2013/5595 (112/30) 2015

2016

2017

2018

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

247. zk.

2013ko abenduaren 30a, astelehena KONPROMISO-KREDITUAK: SEKZIO ETA PROGRAMAKA - GASTUA

CRÉDITOS DE COMPROMISO: SECCIÓN; PROGRAMA - GASTO

OSALAN - Laneko Segurt. eta Osasun. Euskal Erak.

OSALAN - Instit.Vasco Seguridad y Salud Laborales Konpromisozko Kredituak; Créditos de Compromiso; ORGANIKOA / ORGÁNICA

SEKZIOA

SECCION

48

PROGRAMA

PROGRAMA

3113

FUNTZIONALA / FUNCIONAL

EKONOMIKOA / ECONÓMICA

OSALAN-LANEKO SEGURT. ETA OSASUN. EUSKAL ERAK.

OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD

LABORALES

Laneko Segurtasuna eta Osasunbidea Seguridad y Salud Laborales GUZTIRA

TOTAL

GUZTIRA

TOTAL

3.100.000

1.900.000

1.200.000

0

EURO / EUROS

GAINERAKOA

RESTO

0

0

3.100.000

1.900.000

1.200.000

0

0

0

3.100.000

1.900.000

1.200.000

0

0

0

2015

2016

2017

2018

KONPROMISO-KREDITUAK: SEKZIO ETA PROGRAMAKA - GASTUA

CRÉDITOS DE COMPROMISO: SECCIÓN; PROGRAMA - GASTO

Kontsumobide-Kontsumoko Euskal Institutua Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo Konpromisozko Kredituak; Créditos de Compromiso; ORGANIKOA / ORGÁNICA

SEKZIOA

SECCION

49

PROGRAMA

PROGRAMA

4432

FUNTZIONALA / FUNCIONAL

EKONOMIKOA / ECONÓMICA

KONTSUMOBIDE-KONTSUMOKO EUSKAL INSTITUTUA

KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO

Kontsumobide-Kontsumoko Euskal Institutua Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo GUZTIRA

TOTAL

GUZTIRA

TOTAL

1.139.643

1.009.643

130.000

0

EURO / EUROS

GAINERAKOA

RESTO

0

0

1.139.643

1.009.643

130.000

0

0

0

1.139.643

1.009.643

130.000

0

0

0

2015

2016

2017

2018

KONPROMISO-KREDITUAK: SEKZIO ETA PROGRAMAKA - GASTUA

CRÉDITOS DE COMPROMISO: SECCIÓN; PROGRAMA - GASTO

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua Lanbide-Servicio Vasco de Empleo Konpromisozko Kredituak; Créditos de Compromiso; ORGANIKOA / ORGÁNICA

SEKZIOA

SECCION

41

PROGRAMA

PROGRAMA

3111

3121

3211

3231

FUNTZIONALA / FUNCIONAL

EKONOMIKOA / ECONÓMICA

LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUA

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

Enplegua eta Gizarte Polit. Egitura eta Laguntza Estructura y Apoyo de Empleo y Políticas Sociales Gizarteratzea Inclusión Social Enplegua Empleo Prestakuntza Formación GUZTIRA

2015

TOTAL

42.382.697 39.531.703

GUZTIRA

TOTAL

2.850.994

0

EURO / EUROS

GAINERAKOA

RESTO

0

0

2016

2017

2018

881.958

755.964

125.994

0

0

0

359.600

359.600

0

0

0

0

12.941.139 10.216.139

2.725.000

0

0

0

28.200.000 28.200.000

0

0

0

0

42.382.697 39.531.703

2.850.994

0

0

0

2013/5595 (112/31) EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

247. zk.

2013ko abenduaren 30a, astelehena Enpresen eta Fundazioen Sektore Publikoa Sector Público Empresarial y Fundacional AURRERAKO KONPROMISOEN LABURPENA

RESUMEN DE COMPROMISOS FUTUROS

EURO / EUROS

ENTE, SOZIETATE ETA FUNDAZIO PUBLIKOAK

ENTES, SOCIEDADES Y FUNDACIONES PÚBLICAS

GUZTIRA

TOTALES

Osakidetza-Servicio vasco de salud 2015

2016

36.565.000

98.333.010

61.768.010

OSATEK, S.A.

3.971.637

3.971.637

Parque Tecnológico -Teknologi Elkartegia, S.A.

4.580.000

3.660.000

P. Científico y Tecnológico de Gipuzkoa 2.220.000

2.220.000

SPRILUR, S.A.

3.450.000

3.450.000

Etxepare Euskal Institutua Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A.

BIMEP

150.000

150.000

22.000.000

22.000.000

2017

860.000

60.000

GAINERAKOA

RESTO

1.500.000

1.500.000

Red Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide Sarea 143.089.405

31.693.000

39.446.405

23.950.000

48.000.000

Eusko Trenbideak, S.A.

150.149.000

5.506.142

32.142.858

37.500.000

75.000.000

VISESA

69.958.277

50.154.907

19.803.370

Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo 28.176.881

18.784.587

9.392.294

Agencia Vasca del Agua - Uraren Euskal Agentzia 3.705.685

2.757.452

755.390

192.843

531.283.895

207.615.735

138.965.317

61.702.843

GUZTIRA

TOTAL

2013/5595 (112/32) 123.000.000

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

247. zk.

2013ko abenduaren 30a, astelehena II. ERANSKINA

SOZIETATE PUBLIKOEN AURREKONTUAK

EURO / EUROS

ENTITATEA

KAPITAL

ENTIDAD

301

OSATEK, S.A.

400

SPRI, S.A.

401

USTIAPEN

CAPITAL

2.428.652

EXPLOTACIÓN

21.056.815

6.227.500

38.549.241

Parque Tecnológico -Teknologi Elkartegia, S.A.

12.421.898

12.420.000

402

Parque T. de Álava - Arabako T. Elkartegia, S.A

2.339.261

2.433.170

403

P. Científico y Tecnológico de Gipuzkoa 9.539.481

4.910.074

404

Gestión Capital Riesgo del País Vasco, S.A.

549.982

2.058.754

405

Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, S.A.

250.000

905.457

420

SPRILUR, S.A.

27.822.038

19.355.329

421

Abanto eta Zierbenako Industrialdea, S.A.

1.707.650

415.485

422

Busturialdeko Industrialdea, S.A.

749.819

795.826

423

Beterri-Kostako Industrialdea, S.A.

747.390

2.757.740

424

Deba Bailarako Industrialdea, S.A.

1.505.000

2.056.612

425

Arabako Industrialdea, S.A.

186.523

2.159.241

426

Arratiako Industrialdea, S.A.

600.000

850.846

427

Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A.

1.289.278

3.162.915

428

Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A.

780.000

2.822.557

429

Lanbarren Parke Logistikoa, S.A.

1.610.000

1.972.382

430

Goierri Beheko Industrialdea, S.A.

71.450

208.350

431

Urolako Industrialdea, S.A.

630.000

4.667.676

432

Tolosaldeko Apattaerreka Industria Lurra, S.A.

475.466

1.263.717

501

Euskal Telebista, S.A.

4.385.000

98.246.345

502

Eusko Irratia, S.A.

10.000

19.852.380

503

Radio Vitoria, S.A.

5.000

3.889.980

504

EITBNET, S.A.

50.000

3.058.111

510

Orquesta de Euskadi - Euskadiko Orkestra, S.A.

17.400

8.094.000

601

CADEM, S.A.

2.000.000

1.009.265

2013/5595 (112/33) EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

247. zk.

2013ko abenduaren 30a, astelehena EURO / EUROS

ENTITATEA

KAPITAL

ENTIDAD

CAPITAL

8.242.932

USTIAPEN

EXPLOTACIÓN

602

Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A.

603

BIMEP

610

Udal Zentral Elkartuak, S.A.

611

Central Hidroelectrica de Sologoen, S.A.

612

Hidroeléctrica Harana-Kontrasta, S.A.

701

Eusko Trenbideak, S.A.

702

Euskotren Participaciones, S.A.

710

Euskadiko Kirol Portua, S.A.

422.500

3.197.500

711

Zumaiako Kirol Portua, S.A.

88.500

189.000

720

VISESA

15.820.611

71.821.372

721

Alokabide, S.A.

8.463.141

55.265.183

725

Basquetour, S.A.

19.500

6.701.292

730

EJIE, S.A.

4.800.000

54.082.032

731

Itelazpi, S.A.

7.943.000

12.586.478

771

IHOBE, S.A.

10.000

7.367.934

775

Neiker, S.A.

659.360

11.455.764

169.808.680

561.875.601

19.533.203

6.233.781

1.672.858

248.930

18.383

64.615

172.712

275.294

25.216.050

71.255.350

485.950

Guztira Total 2013/5595 (112/34) EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

247. zk.

2013ko abenduaren 30a, astelehena III. ERANSKINA

KREDITU HANDIGARRIAK

1.– I. kapituluko kredituetatik, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioan, bere erakunde autonomoetan eta Euskal Autonomia Erkidegoaren sektore publikoko partzuergoetan diharduten langileei ordaintzeko direnak, horrela bete egingo baitira Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legean ezarritako lansarien arauak.

2.– Benetan egindako zerbitzalditik eta Herri Administrazioan Egindako Zerbitzuak Aitortzeari buruzko abenduaren 26ko 70/1978 Legean xedatutakotik eratorritako hirurtekoak ordaintzeko kredituak.

3.– Dauden lanpostu hutsak direla-eta urritu diren langile-zuzkiduren kredituak, baldin eta ezargarria den legediaren arabera betetzen badira lanpostu huts horiek.

4.– Klase pasiboetako kredituak, betiere kredituok sortu ziren urtean zeuden betebehar espezifikoen aitortze-mailaren arabera eta indarrean dagoen araubideak ezarritakoari jarraiki.

5.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak jaulkitako mota guztietako zor publikoaren beharkizunak betetzeko kredituak. Hona hemen beharkizunen jatorria: batetik, kapitalaren korrituak eta amortizazioa, eta, bestetik, zor publikoa jaulki, bihurtu, trukatu edo amortizatzeko eragiketek dakartzaten gastuak, langileria-gastuak izan ezik.

6.– Hezkuntza arloan itundutako finantzatzeko kredituak ere.

7.– Lanbide Heziketako Euskal Plana garatzeko kredituak.

8.– Indarrean dagoen legediaren arabera, beste toki batean bizitzeagatik langileari dagozkion kalteordainak ordaintzeko kredituak, baldin eta kalte-ordain horiek jasotzeko eskubidea aitortu bada lanpostu horretarako.

9.– Osasun Saileko aurrekontuan ospitalez kanpoko farmazia-laguntza, protesiak eta elbarrientzako ibilgailuak ordaintzeko izendatuta dauden kredituak.

konpromisoak bermatzeko kredituak,

bai eta konpromisoak 10.– Indarrean dagoen legediaren arabera terrorismoaren biktimei diru-laguntzak eta laguntzak ordaintzeko kredituak.

11.– Mehatxatutako pertsonak eta ondasunak zaintzeko eta horien segurtasuna bermatzeko zerbitzu osagarriak garatzeko kredituak.

12.– Indarrean dagoen legediaren arabera genero-indarkeriaren biktimentzako diru-laguntzak eta laguntzak ordaintzeko kredituak.

13.– Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak Bermatzeko abenduaren 23ko 18/2008 Legeak ezarritako dirusarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzako gastuetarako prestazio osagarria ordaintzeko kredituak.

14.– Ardurapean seme-alabak dituzten familiei laguntzeko diru-laguntzak eta familia eta lana bateratzen laguntzeko diru-laguntzak ordaintzeko bideratzen diren kredituak. Familiei Laguntzeko abenduaren 12ko 13/2008 Legean ezarrita daude diru-laguntza horiek.

15.– Enpresek enplegua sustatzeko eta sortzeko neurriengatik Gizarte Segurantzaren kuotetan aplikatzen dituzten hobarietarako kredituak.

16.– Haur Hezkuntzako lehenengo zikloa ezartzeko kredituak.

17.– Abokatu eta prokuradoreek atxilotuari legelari-laguntza emateko ofiziozko txandari dagozkion kredituak, eta etxeko indarkeriako txandari dagozkionak.

18.– Zenbait biztanle-talde agindutako mediku-tratamenduetara atxikitzeko bideratutako laguntzak ordaintzeko kredituak.

19.– Gastuen egoera-orriaren azalpen xehekatuan handigarri-izaerarekin zehazten diren kredituak eta jarraian zehazten direnak.

2013/5595 (112/35) EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

247. zk.

2013ko abenduaren 30a, astelehena ADMINISTRAZIO OROKORRA ETA ERAKUNDE AUTONOMO

ADMINISTRATIBOAK

ADMINISTRACIÓN GENERAL Y ORGANISMOS

AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS

GASTUEN ETA DIRU-SARREREN EGOERA - GASTUA

ESTADO DE GASTOS E INGRESOS - GASTO

Zabalgarriak; Ampliables; ORGANIKOA / ORGÁNICA

0tik/etik ADMINISTRAZIO OROKORRA

1ra/era ERAKUNDE AUTONOMO

ADMINISTRATIBOAK

De 0 ADMINISTRACIÓN GENERAL

A 1 ORGANISMOS AUTÓNOMOS

ADMINISTRATIVOS

EKONOMIKOA / ECONÓMICA

FUNTZIONALA / FUNCIONAL

EURO / EUROS

SEKZIOA PROGRAMA ZERBITZUA AZPIKONTZEP. PARTIDAK

SECCION PROGRAMA SERVICIO SUBCONCEPTO PARTIDAS

0

00100

05

05

6112

05

6112

31

05

6112

31

2

05

6112

31

23

05

6112

31

238

05

6112

31

23883

05

6112

31

23883

05

6311

05

6311

32

05

6311

32

2

05

6311

32

23

05

6311

32

238

05

6311

32

23883

05

6311

32

23883

05

6311

32

23899

05

6311

32

23899

05

6311

32

28

05

6311

32

282

05

6311

32

28211

001

001

001

ADMINISTRAZIO OROKORRA

ADMINISTRACION GENERAL

ADMINISTRAZIO OROKORRA

ADMINISTRACIÓN GENERAL

OGASUNA ETA FINANTZAK

HACIENDA Y FINANZAS

ZERGA-POLITIKA

POLÍTICA FISCAL

Zerga Administrazioko Zuzendaritza Dirección de Administración Tributaria Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento Kanpoko beste zerbitzu batzuk Otros servicios exteriores Kanpoko beste zerbitzu batzuk Otros servicios exteriores Beste adm. publiko batzuk eskainitako zerbitzuak Prestación de servicios por otras Admones.

Públi.

FF.AA.en Kudeaketa gastuak. Bingoa eta Jokuaren gaineko tasaren errekargua.

Hedagarri.

Gastos gestión DD.FF. Bingo y recargo Tasa de Juego. Ampliable.

FINANTZA-POLITIKA

POLÍTICA FINANCIERA

Finantza Politika eta Erakundeen Baliabideen Zuz.

Dirección Política Financiera y Recursos Institu.

Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento Kanpoko beste zerbitzu batzuk Otros servicios exteriores Kanpoko beste zerbitzu batzuk Otros servicios exteriores Beste adm. publiko batzuk eskainitako zerbitzuak Prestación de servicios por otras Admones. Públi.

Foru aldundien diru-bilketa betearazlearen kostua. Hedagarri.

Coste DD.FF. recaudación ejecutiva.

Ampliable.

Bestelako zerbitzuak Otros servicios Diru-bilketa betearazlearen kostua. Beste enpresa batzuk. Hedagarri. Lehendik agindutako kreditua: 2015: 2,01 M; Guztira:

2,01 M.

Coste recaudación ejecutiva. Otras empresas. Ampliable. Crédito comprometido en años anteriores: 2015:

2,01 M; Total: 2,01 M.

Bestelako gastuak Otros gastos Beste hainbat gastu Diversos gastos Abalen betearazpena Ejecución de avales 2013/5595 (112/36) PARTIDAK

PARTIDAS

GUZTIZKOAK

TOTALES

104.184.867

104.184.867

7.996.383

542.633

542.633

542.633

542.633

542.633

542.633

542.633

7.453.750

7.453.750

6.473.750

2.487.500

2.487.500

127.500

127.500

2.360.000

2.360.000

3.986.250

3.986.250

3.986.250

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

247. zk.

2013ko abenduaren 30a, astelehena EURO / EUROS

SEKZIOA PROGRAMA ZERBITZUA AZPIKONTZEP. PARTIDAK

SECCION PROGRAMA SERVICIO SUBCONCEPTO PARTIDAS

05

6311

32

28211

001

05

6311

32

28211

002

05

6311

32

7

05

6311

32

75

05

6311

32

751

05

6311

32

75100

05

6311

32

75100

001

07

07

2221

07

2221

23

07

2221

23

4

07

2221

23

43

07

2221

23

431

07

2221

23

43100

07

2221

23

43100

07

2231

07

2231

21

07

2231

21

2

07

2231

21

23

07

2231

21

238

07

2231

21

23899

07

2231

21

23899

07

2231

21

4

07

2231

21

42

07

2231

21

422

07

2231

21

42201

07

2231

21

42201

07

5512

07

5512

21

07

5512

21

2

07

5512

21

23

07

5512

21

238

07

5512

21

23899

001

004

001

Gauzatutako bermeak, Luzaro EFC.

Hedagarri.

Garantías ejecutadas, Luzaro E.F.C.

Ampliable.

Birfinkapen itunak. Hedagarri.

Convenios de Refianzamiento. Ampliable.

Kapital eragiketetako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones operaciones capital Enpresa, familia eta IAGE-ei A empresas, familias e ISFL

EAEko SPren partaidetza duten enpresei A empresas participadas por el SP de la CAE

EAEko SPren partaidetza duten enpresei A empresas participadas por el SP de la CAE

Elkarrekiko Berme Baltzuen Hornidura Teknikoen Fondoko diru-laguntza.

Hedagarri.

Subvención Fondo de Provisiones técnicas Sociedades Garantía Recíproca.

Ampliable.

SEGURTASUNA

SEGURIDAD

TRAFIKOA

TRÁFICO

Trafiko Zuzendaritza Dirección de Tráfico Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes Espainiako Alor Publikoko erakundeei A entidades del Sector Público Español Estatuaren Administrazio Zentralari A la Administración Central del Estado Estatuaren Administrazio Zentralari A la Administración Central del Estado Aseguruen Partzuergoa. Hedagarri.

Consorcio de seguros. Ampliable.

LARRIALDIEI AURRE EGITEA

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

Larrialdiei Aurre Egiteko eta Meteorologiako Zuze Direc. de Atención de Emergencias y Meteorología Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento Kanpoko beste zerbitzu batzuk Otros servicios exteriores Kanpoko beste zerbitzu batzuk Otros servicios exteriores Bestelako zerbitzuak Otros servicios Larrialdietarako hainbat zerbitzu eta prestazio kontratatzea. Hedagarri.

Contratación de servicios y prestaciones varias en situaciones de emergencias.

Ampliable.

Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes Foru-Aldundi eta EAEko Toki-Erakundeei A Diputaciones Forales y Entidades Locales del PV

EAEko toki-erakundeei A Entidades Locales del País Vasco Udalerriei A Municipios Larrialdi-egoeretarako diru-laguntzak.

Hedagarri.

Subvenciones para situaciones de emergencias. Ampliable.

METEOROLOGIA ETA KLIMATOLOGIA

METEOROLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA

Larrialdiei Aurre Egiteko eta Meteorologiako Zuze Direc. de Atención de Emergencias y Meteorología Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento Kanpoko beste zerbitzu batzuk Otros servicios exteriores Kanpoko beste zerbitzu batzuk Otros servicios exteriores Bestelako zerbitzuak Otros servicios 2013/5595 (112/37) PARTIDAK

PARTIDAS

405.000

GUZTIZKOAK

TOTALES

3.581.250

980.000

980.000

980.000

980.000

980.000

720.000

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

170.000

170.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

160.000

160.000

160.000

160.000

160.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

247. zk.

2013ko abenduaren 30a, astelehena EURO / EUROS

SEKZIOA PROGRAMA ZERBITZUA AZPIKONTZEP. PARTIDAK

SECCION PROGRAMA SERVICIO SUBCONCEPTO PARTIDAS

07

5512

21

23899

005

95

95

9119

95

9119

09

95

9119

09

4

95

9119

09

42

95

9119

09

421

95

9119

09

42100

95

9119

09

42100

001

99

99

1221

99

1221

09

99

1221

09

2

99

1221

09

28

99

1221

09

282

99

1221

09

28201

99

1221

09

28201

99

1221

09

28211

99

1221

09

28211

001

001

PARTIDAK

PARTIDAS

GUZTIZKOAK

TOTALES

Larrialdi-egoeretako ustekabekoak.

50.000

Hedagarri.

Imprevistos en situaciones de emergencias. Ampliable.

ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA KONPROMISOAK

78.848.484

RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

BESTELAKO FINANTZA-HARR.,EUSKAL ALOR PUBLIKOAREKI

78.848.484

OTRAS RELACIONES FINANCIERAS CON SEC. PÚBLI. VASC

Erakunde Kompromisoak 78.848.484

Compromisos Institucionales Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak 78.848.484

Transferencias y subvenciones gastos corrientes Foru-Aldundi eta EAEko Toki-Erakundeei 78.848.484

A Diputaciones Forales y Entidades Locales del PV

Foru Aldundiei 78.848.484

A Diputaciones Forales Foru Aldundiei 78.848.484

A Diputaciones Forales Egokitzapenerako Funts Orokorra.

78.848.484

Hedagarri.

Fondo General de Ajuste. Ampliable.

HAINBAT SAIL

16.620.000

DIVERSOS DEPARTAMENTOS

HAINBAT SAIL

16.620.000

DIVERSOS DEPARTAMENTOS

Zerbitzu Orokorrak 16.620.000

Servicios Generales Funtzionamendu-gastuak 16.620.000

Gastos de funcionamiento Bestelako gastuak 16.620.000

Otros gastos Beste hainbat gastu 16.620.000

Diversos gastos Juridikoak, auzi-gastuak eta epaiengatiko kalte800.000

o.

Jurídicos y contenciosos e indemni. por sentencias Juridikoak, auzi-gastuak eta epaiengatiko 800.000

kalte ordainak. Hedagarri.

Jurídicos y contenciosos e indemnizaciones por sentencias.

Ampliable.

Abalen betearazpena 15.820.000

Ejecución de avales Abalen betearazpena. Hedagarri.

15.820.000

Ejecución de avales. Ampliable.

GUZTIRA 104.184.867 104.184.867

TOTAL

2013/5595 (112/38) EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

247. zk.

2013ko abenduaren 30a, astelehena IV. ERANSKINA

ITUNPEKO IKASTETXEEN GASTUEI AURRE EGITEKO EKONOMIA-MODULUA

1.– Lege honen 26. artikuluak aurreikusten duenaren arabera, itunpeko ikastetxeen ikasgela bakoitzeko ekonomia-moduluen osagaien urteko zenbatekoak honela geratuko dira hezkuntza-maila guztietarako, modulu betea daukaten gela itunduei dagokienez:

Kodea Irakasle-G.

I. ez diren Langa.G.

Hezk.Lang.G

Funtz.eta Mant. G.

GIB

Guztira Código G. Personal G. Personal G. de Pers. G. Fto. y Docente no Docente Educativo Mto.

RIR

Total HAUR-HEZKUNTZA (2. ZIKLOA) E. INFANTIL (2.CICLO) 1100100010

54.034,56

3.061,70

5.112,06

479,47

62.687,79

LEHEN HEZKUNTZA

E. PRIMARIA

1200300010

55.647,61

3.061,70

5.948,31

1.052,35

65.709,97

LEHEN HEZKUNTZA BEREZI IREKIA

EDUCACION ESPECIAL ABIERTA PRIMARIA

1410600010

43.596,17

3.061,70

5.948,31

1.052,35

53.658,53

DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZA

DBH (LEHENENGO ZIKLOA) EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA

ESO (PRIMER CICLO) 2610700010

71.576,41

3.061,70

7.634,59

1.080,49

83.353,19

DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZA

DBH (BIGARREN ZIKLOA) EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA

ESO (SEGUNDO CICLO) 2620800010

88.011,22

3.061,70

9.143,09

1.080,49

101.296,50

BIGARREN HEZKUNTZA BEREZI IREKIA

EDUCACION ESPECIAL ABIERTA

SECUNDARIA

3311100010

46.135,55

3.061,70

7.634,59

1.080,49

57.912,33

HEZKUNTZAN BERARIAZ INDARTZEKO

PROIEKTUA

PROYECTO DE REFUERZO EDUCATIVO

ESPECIFICO

2610900010

46.135,55

46.135,55

CURRICULUM DESBERDINAK ERATZEA

DIVERSIFICACION CURRICULAR

2621000010

50.250,49

50.250,49

LOGSE BATXILERGOA

BACHILLERATO LOGSE

2701300010

90.020,53

3.061,70

HEZKUNTZA BEREZIA (BURU-URRITUAK) EDUCACION ESPECIAL (PSIQUICOS) 1422700010

45.784,56

3.061,70

HEZKUNTZA BEREZIA (GARAPENEKO

NAHASTE OROKORRAK) EDUCACION ESPECIAL (TRASTORNOS

GENERALES DEL DESARROLLO) 1422500010

47.890,90

HEZKUNTZA BEREZIA (ZENTZUMENURRITUAK) EDUCACION ESPECIAL (SENSORIALES) 1423100010

HEZKUNTZA BEREZIA (MUGIMENDUURRITASUN LARRIAK, URRITASUN

ELKARTUAK DITUZTELA) EDUCACION ESPECIAL (DEFICIENCIAS

MOTORICAS GRAVES CON DEFICIENCIAS

ASOCIADAS) ZEREGINAK IKASTEA (IKASTETXE

ARRUNTAK) APRENDIZAJE TAREAS (CENTROS

ORDINARIOS) 8.932,22

1.993,28

104.007,73

42.098,21

4.074,14

1.952,06

96.970,67

3.061,70

70.928,65

4.916,22

2.348,62

129.146,09

47.890,90

3.061,70

22.018,42

4.074,14

2.717,74

79.762,90

1422900010

45.784,56

3.061,70

77.289,04

4.074,14

1.952,06

132.161,50

2802400010

99.041,16

3.061,70

5.331,16

1.952,06

109.386,08

2013/5595 (112/39) EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

247. zk.

2013ko abenduaren 30a, astelehena LANBIDE-PROFILAK

LANBIDE-ARLOA

PERFILES PROFESIONALES

Kodea Irakasle-G.

Funtz. eta Mant. G.

GIB

Guztira Código G. Personal G. Personal G. Fto. y Docente no Docente Mto.

RIR

Total FAMILIA PROFESIONAL

I. ez diren Langa. G.

Lanbide-profila Perfil Profesional Maila Curso ADMINISTRAZIOA ETA KUDEAKETA

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

Oinarrizko administrazio-prozesuetako laguntzailea Auxiliar de procesos administrativos básicos 0915101

1. maila 1. curso 62.839,65

1.168,48

7.005,22

573,72

71.587,07

2. maila 2. curso 47.498,37

1.168,48

5.769,15

439,62

54.875,62

1. maila 1. curso 62.839,65

1.168,48

16.599,54

2.140,73

82.748,40

2. maila 2. curso 47.498,37

1.168,48

12.348,12

1.514,14

62.529,11

1. maila 1. curso 62.839,65

1.168,48

13.658,67

1.633,11

79.299,91

2. maila 2. curso 47.498,37

1.168,48

10.331,52

1.166,05

60.164,42

1. maila 1. curso 62.839,65

1.168,48

7.174,31

775,30

71.957,74

2. maila 2. curso 47.498,37

1.168,48

5.885,10

577,84

55.129,79

1. maila 1. curso 62.839,65

1.168,48

8.544,34

973,65

73.526,12

2. maila 2. curso 47.498,37

1.168,48

6.824,56

713,85

56.205,26

1. maila 1. curso 62.839,65

1.168,48

17.358,32

897,68

82.264,13

2. maila 2. curso 47.498,37

1.168,48

12.868,42

661,76

62.197,03

1. maila 1. curso 62.839,65

1.168,48

17.374,55

1.811,23

83.193,91

2. maila 2. curso 47.498,37

1.168,48

12.879,55

1.288,20

62.834,60

NEKAZARITZA

AGRARIA

Lorezaintzako eta loradendako laguntzailea Auxiliar de jardinería y floristería Basoak ustiatu eta mantentzeko langilea Operario de actividades de conservación y aprovechamiento forestal 0915201

0915202

ARTE GRAFIKOAK

ARTES GRÁFICAS

Erreprodukzio grafikoko langilea Operario de Reproducción Gráfica 0915301

MERKATARITZA ETA MARKETINA

COMERCIO Y MARKETING

Saltegiko eta biltegiko laguntzailea Auxiliar de comercio y almacén 0915401

ERAIKUNTZA ETA OBRA ZIBILAK

EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL

Estaldura arinetako igeltserotzako langilea Operario/a de albañilería en revestimientos ligeros Estaldura jarraituen langilea plaka eta igeltsu laminatuzko instalazioan Operario/a de revestimientos continuos en instalación de placa y yeso laminado 0915501

0915502

2013/5595 (112/40) EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

247. zk.

2013ko abenduaren 30a, astelehena LANBIDE-ARLOA

Kodea Irakasle-G.

Funtz. eta Mant. G.

GIB

Guztira Código G. Personal G. Personal G. Fto. y Docente no Docente Mto.

RIR

Total FAMILIA PROFESIONAL

I. ez diren Langa. G.

Lanbide-profila Perfil Profesional Maila Curso Eraikuntzako pintura, paper-jartze eta beste akabera batzuetarako langilea Operario/a de pintura, empapelado y de otros acabados de construcción 0915503

1. maila 1. curso 62.839,65

1.168,48

9.416,66

1.959,02

75.383,81

2. maila 2. curso 47.498,37

1.168,48

7.422,72

1.389,53

57.479,10

1. maila 1. curso 62.839,65

1.168,48

8.734,39

3.686,61

76.429,13

2. maila 2. curso 47.498,37

1.168,48

6.954,88

2.574,17

58.195,90

1. maila 1. curso 62.839,65

1.168,48

13.297,52

5.994,06

83.299,71

2. maila 2. curso 47.498,37

1.168,48

10.083,88

4.156,42

62.907,15

1. maila 1. curso 62.839,65

1.168,48

14.169,84

2.064,90

80.242,87

2. maila 2. curso 47.498,37

1.168,48

10.682,04

1.462,14

60.811,03

1. maila 1. curso 62.839,65

1.168,48

13.681,69

2.775,46

80.465,28

2. maila 2. curso 47.498,37

1.168,48

10.347,31

1.949,38

60.963,54

1. maila 1. curso 62.839,65

1.168,48

14.016,62

2.039,95

80.064,70

2. maila 2. curso 47.498,37

1.168,48

10.576,97

1.445,03

60.688,85

1. maila 1. curso 62.839,65

1.168,48

10.593,76

4.333,58

78.935,47

2. maila 2. curso 47.498,37

1.168,48

8.229,87

3.017,81

59.914,53

1. maila 1. curso 62.839,65

1.168,48

9.887,76

1.859,29

75.755,18

2. maila 2. curso 47.498,37

1.168,48

7.745,75

1.321,15

57.733,75

1. maila 1. curso 62.839,65

1.168,48

8.645,95

619,47

73.273,55

2. maila 2. curso 47.498,37

1.168,48

6.894,23

470,99

56.032,07

ELEKTRIZITATEA ETA ELEKTRONIKA

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

Instalazio elektrikoetako langilea Operario/a de instalaciones eléctricas 0915601

FABRIKAZIO MEKANIKOA

FABRICACIÓN MECÁNICA

Mekanizazioko langilea Operario/a de mecanizado Galdaragile hodilaria Operario/a de calderero-tubero Soldadurako langilea Operario/a de soldadura Metal-eraikuntzetako arotzeriako eta muntaiako langilea Operario/a de carpintería metálica y montaje de construcciones 0915801

0915802

0915803

0915804

OSTALARITZA ETA TURISMO

HOSTELERÍA Y TURISMO

Sukaldeko eta zerbitzuko langilea Operario/a de cocina-servicio Gozogintzako eta okintzako langilea Operario/a de pastelería -panadería Turismo-ostatuak garbitzeko eta zerbitzuak emateko langilea Operario/a de servicio y limpieza en alojamiento turístico 0915901

0915902

0915903

2013/5595 (112/41) EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

247. zk.

2013ko abenduaren 30a, astelehena LANBIDE-ARLOA

Kodea Irakasle-G.

Funtz. eta Mant. G.

GIB

Guztira Código G. Personal G. Personal G. Fto. y Docente no Docente Mto.

RIR

Total FAMILIA PROFESIONAL

I. ez diren Langa. G.

Lanbide-profila Perfil Profesional Maila Curso IRUDI PERTSONALA

IMAGEN PERSONAL

Ile-apainketako laguntzailea Auxiliar de peluquería 0916001

1. maila 1. curso 62.839,65

1.168,48

8.426,67

1.653,55

74.088,35

2. maila 2. curso 47.498,37

1.168,48

6.743,86

1.180,07

56.590,78

1. maila 1. curso 62.839,65

1.168,48

7.534,96

2.920,61

74.463,70

2. maila 2. curso 47.498,37

1.168,48

6.132,40

2.048,91

56.848,16

1. maila 1. curso 62.839,65

1.168,48

11.144,65

944,53

76.097,31

2. maila 2. curso 47.498,37

1.168,48

8.607,62

693,89

57.968,36

1. maila 1. curso 62.839,65

1.168,48

6.820,64

933,77

71.762,54

2. maila 2. curso 47.498,37

1.168,48

5.642,59

686,51

54.995,95

1. maila 1. curso 62.839,65

1.168,48

11.162,81

533,40

75.704,34

2. maila 2. curso 47.498,37

1.168,48

8.620,08

411,97

57.698,90

1. maila 1. curso 62.839,65

1.168,48

10.872,76

928,25

75.809,14

2. maila 2. curso 47.498,37

1.168,48

8.421,18

682,73

57.770,76

1. maila 1. curso 62.839,65

1.168,48

10.924,51

1.930,27

76.862,91

2. maila 2. curso 47.498,37

1.168,48

8.456,67

1.369,82

58.493,34

1. maila 1. curso 62.839,65

1.168,48

10.927,13

2.077,51

77.012,77

2. maila 2. curso 47.498,37

1.168,48

8.458,47

1.470,78

58.596,10

Estetikako laguntzailea Auxiliar de estética 0916002

ELIKAGAIEN INDUSTRIAK

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

Elikagaien industriako, harategiko eta urdaitegiko langilea Operario/a de industrias alimentarias,carnicería y charcutería 0916201

INFORMATIKA ETA TELEKOMUNIKAZIOAK

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

Ekipo mikroinformatikoak mantentzeko langilea Operario/a de mantenimiento de equipos microinformáticos 0916401

INSTALAZIOAK ETA MANTENTZEA

INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO

Iturgintzako langilea Operario/a de fontanería Hotz-instalazioetako langilea Operario/a frigorista Berokuntzako eta ur bero sanitarioko instalazioetako langilea Operario/a de instalaciones de calefacción y agua caliente sanitaria Girotzeko eta aireztatzeko instalazioetako langilea Operario/a de climatización y ventilación 0916501

0916502

0916503

0916504

2013/5595 (112/42) EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

247. zk.

2013ko abenduaren 30a, astelehena LANBIDE-ARLOA

Kodea Irakasle-G.

Funtz. eta Mant. G.

GIB

Guztira Código G. Personal G. Personal G. Fto. y Docente no Docente Mto.

RIR

Total FAMILIA PROFESIONAL

I. ez diren Langa. G.

Lanbide-profila Perfil Profesional Maila Curso KIMIKA

QUÍMICA

Poliester eta beira zuntzaren lehen transformazio langilea Operario/a de primeras transformaciones de poliéster y fibra de vidrio 0910601

1. maila 1. curso 62.839,65

1.168,48

12.459,60

1.110,76

77.578,49

2. maila 2. curso 47.498,37

1.168,48

9.509,30

807,87

58.984,02

1. maila 1. curso 62.839,65

1.168,48

14.723,63

4.093,50

82.825,26

2. maila 2. curso 47.498,37

1.168,48

11.061,78

2.853,18

62.581,81

1. maila 1. curso 62.839,65

1.168,48

6.830,78

548,92

71.387,83

2. maila 2. curso 47.498,37

1.168,48

5.649,54

422,61

54.739,00

1. maila 1. curso 62.839,65

1.168,48

13.183,18

1.469,59

78.660,90

2. maila 2. curso 47.498,37

1.168,48

10.005,47

1.053,93

59.726,25

1. maila 1. curso 62.839,65

1.168,48

12.900,85

1.630,40

78.539,38

2. maila 2. curso 47.498,37

1.168,48

9.811,88

1.164,19

59.642,92

1. maila 1. curso 62.839,65

1.168,48

12.861,79

1.533,88

78.403,80

2. maila 2. curso 47.498,37

1.168,48

9.785,09

1.098,01

59.549,95

1. maila 1. curso 62.839,65

1.168,48

15.312,21

3.933,79

83.254,13

2. maila 2. curso 47.498,37

1.168,48

11.465,38

2.743,66

62.875,89

1. maila 1. curso 62.839,65

1.168,48

14.622,08

1.875,10

80.505,31

2. maila 2. curso 47.498,37

1.168,48

10.992,15

1.331,99

60.990,99

ZURA, ALTZARIAK ETA KORTXOA

MADERA, MUEBLE Y CORCHO

Zurezko arotzeriako fabrikazioko, muntaiako eta akaberetako langilea Operario/a de fabricación, montaje y acabados de carpintería en madera 0916601

GIZARTE ETA KULTURA ZERBITZUAK

SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD

Etxeko jardueretako eta mendeko pertsonentzako oinarrizko zaintzetako laguntzailea Auxiliar de actividades domésticas y cuidados básicos a personas dependientes 0917101

EHUNGINTZA, JANTZIGINTZA ETA LARRUGINTZA

TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL

Ikuztegiko eta konponketetako langilea Operario/a de lavandería y arreglos Modako eta etxeko ehungintzako langilea Operario/a de moda y textil hogar Altzari-tapizeriako eta saltegiko langilea Operario/a de tapizado de mobiliario y comercio 0917201

0917202

0917203

GARRAIOA ETA IBILGAILUAK MANTENTZEA

TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

Ibilgailuak konpontzeko langilea Operario/a de reparación de vehículos Karrozeriako langilea Operario/a de carrocería 0917301

0917302

2013/5595 (112/43) EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

247. zk.

2013ko abenduaren 30a, astelehena ERDI MAILAKO HEZIKETA ZIKLOAK

LANBIDE-ARLOA

FAMILIA PROFESIONAL

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO

Ziklo Irakasle-G.

Orduak eta Kodea I. ez diren Funtz.eta Langa.G. Mant. G.

GIB

Guztira G. Personal G. Personal G. Fto. y no Docente Mto.

Docente RIR

Total Heziketa-Zikloa Ciclo Formativo Maila Curso Horas Ciclos y Código GORPUTZ ETA KIROL-EKINTZAK

ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS

Natura-inguruneko gorputz- eta kirol-ekintzen gidaritza Conducción de actividades físico-deportivas en el medio natural 1400

0712301

eguneko 1. maila 1. curso diurno 92.897,85

3.061,70

16.752,97

1.121,94

113.834,46

eguneko 2. maila 2. curso diurno 19.317,03

3.061,70

3.316,21

187,65

25.882,59

eguneko 1. maila (1. tartea) 1. curso diurno (1. tramo) 74.231,43

3.061,70

6.627,98

1.411,50

85.332,61

eguneko 1. maila (2. tartea) 1. curso diurno (2. tramo) 87.949,70

3.061,70

7.531,79

1.411,50

99.954,69

eguneko 2. maila (1. tartea) 2. curso diurno (1. tramo) 63.025,66

3.061,70

3.974,75

438,64

70.500,75

eguneko 2. maila (2. tartea) 2. curso diurno (2. tramo) 67.598,41

3.061,70

5.399,05

438,64

76.497,80

gaueko 1. maila (1. tartea) 1. curso nocturno (1. tramo) 51.367,65

3.061,70

5.119,95

940,42

60.489,72

gaueko 1. maila (2. tartea) 1. curso nocturno (2. tramo) 58.201,65

3.061,70

5.818,12

940,42

68.021,89

gaueko 2. maila (1. tartea) 2. curso nocturno (1. tramo) 51.367,65

3.061,70

3.964,45

452,52

58.846,32

gaueko 2. maila (2. tartea) 2. curso nocturno (2. tramo) 58.201,65

3.061,70

5.367,25

452,52

67.083,12

gaueko 3. maila (1. tartea) 3. curso nocturno (1. tramo) 40.212,12

3.061,70

3.037,68

285,89

46.597,39

gaueko 3. maila (2. tartea) 3. curso nocturno (2. tramo) 44.784,88

3.061,70

3.998,40

285,89

52.130,87

eguneko 1. maila 1. curso diurno 88.458,16

3.061,70

16.110,58

3.812,90

111.443,34

eguneko 2. maila 2. curso diurno 72.448,87

3.061,70

11.754,84

2.590,94

89.856,35

eguneko 1. maila 1. curso diurno 92.897,85

3.061,70

8.891,80

3.523,86

108.375,21

eguneko 2. maila 2. curso diurno 72.400,12

3.061,70

6.942,32

2.398,25

84.802,39

ADMINISTRAZIOA ETA KUDEAKETA

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

Administrazio-kudeaketa Gestión administrativa 2000

0715101

NEKAZARITZA

AGRARIA

Baso-lanak eta natura-ingurunearen zaintza Trabajos forestales y de conservación del medio natural 2000

0710201

ELEKTRIZITATE ETA ELEKTRONIKA

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

Kontsumorako tresneria elektronikoak Equipos electrónicos de consumo 2000

0710502

2013/5595 (112/44) EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

247. zk.

2013ko abenduaren 30a, astelehena LANBIDE-ARLOA

FAMILIA PROFESIONAL

Ziklo Irakasle-G.

Orduak eta Kodea I. ez diren Funtz.eta Langa.G. Mant. G.

GIB

Guztira G. Personal G. Personal G. Fto. y no Docente Mto.

Docente RIR

Total Heziketa-Zikloa Ciclo Formativo Maila Curso Instalazio elektrikoak eta automatikoak Instalaciones electricas y automaticas Horas Ciclos y Código 2000

0715601

eguneko 1. maila (1. tartea) 1. curso diurno (1. tramo) 74.231,43

3.061,70

6.132,33

3.842,93

87.268,39

eguneko 1. maila (2. tartea) 1. curso diurno (2. tramo) 92.522,46

3.061,70

8.547,72

3.842,93

107.974,81

eguneko 2. maila (1. tartea) 2. curso diurno (1. tramo) 63.025,66

3.061,70

4.757,99

2.498,96

73.344,31

eguneko 2. maila (2. tartea) 2. curso diurno (2. tramo) 67.598,41

3.061,70

6.531,67

2.498,96

79.690,74

gaueko 1. maila (1. tartea) 1. curso nocturno (1. tramo) 51.367,65

3.061,70

4.784,99

2.610,96

61.825,30

gaueko 1. maila (2. tartea) 1. curso nocturno (2. tramo) 60.513,15

3.061,70

6.553,80

2.610,96

72.739,61

gaueko 2. maila (1. tartea) 2. curso nocturno (1. tramo) 51.367,65

3.061,70

4.784,99

2.610,96

61.825,30

gaueko 2. maila (2. tartea) 2. curso nocturno (2. tramo) 60.513,15

3.061,70

6.553,80

2.610,96

72.739,61

gaueko 3. maila (1. tartea) 3. curso nocturno (1. tramo) 40.212,12

3.061,70

3.410,65

1.267,00

47.951,47

gaueko 3. maila (2. tartea) 3. curso nocturno (2. tramo) 44.784,88

3.061,70

4.537,75

1.267,00

53.651,33

eguneko 1. maila (1. tartea) 1. curso diurno (1. tramo) 74.231,43

3.061,70

6.319,77

3.172,05

86.784,95

eguneko 1. maila (2. tartea) 1. curso diurno (2. tramo) 92.522,46

3.061,70

8.735,16

3.172,05

107.491,37

eguneko 2. maila (1. tartea) 2. curso diurno (1. tramo) 63.025,66

3.061,70

4.877,26

2.072,04

73.036,66

eguneko 2. maila (2. tartea) 2. curso diurno (2. tramo) 67.598,41

3.061,70

6.650,95

2.072,04

79.383,10

eguneko 1. maila (1. tartea) 1. curso diurno (1. tramo) 74.231,43

3.061,70

9.349,32

6.895,83

93.538,28

eguneko 1. maila (2. tartea) 1. curso diurno (2. tramo) 92.522,46

3.061,70

13.301,96

6.895,83

115.781,95

eguneko 2. maila (1. tartea) 2. curso diurno (1. tramo) 63.025,66

3.061,70

6.805,16

4.441,72

77.334,24

eguneko 2. maila (2. tartea) 2. curso diurno (2. tramo) 72.171,18

3.061,70

9.557,09

4.441,72

89.231,69

gaueko 1. maila (1. tartea) 1. curso nocturno (1. tramo) 51.367,65

3.061,70

6.929,65

4.646,23

66.005,23

gaueko 1. maila (2. tartea) 1. curso nocturno (2. tramo) 60.513,15

3.061,70

9.723,29

4.646,23

77.944,37

gaueko 2. maila (1. tartea) 2. curso nocturno (1. tramo) 51.367,65

3.061,70

6.929,65

4.646,23

66.005,23

gaueko 2. maila (2. tartea) 2. curso nocturno (2. tramo) 60.513,15

3.061,70

9.723,29

4.646,23

77.944,37

gaueko 3. maila (1. tartea) 3. curso nocturno (1. tramo) 40.212,12

3.061,70

4.385,49

2.192,12

49.851,43

gaueko 3. maila (2. tartea) 3. curso nocturno (2. tramo) 49.357,64

3.061,70

5.978,42

2.192,12

60.589,88

Telekomunikazio Instalazioak Instalaciones de telecomunicaciones 2000

0715602

FABRIKAZIO MEKANIKOA

FABRICACIÓN MECÁNICA

Mekanizazioa Mecanizado 2000

0715801

2013/5595 (112/45) EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

247. zk.

2013ko abenduaren 30a, astelehena LANBIDE-ARLOA

FAMILIA PROFESIONAL

Ziklo Irakasle-G.

Orduak eta Kodea I. ez diren Funtz.eta Langa.G. Mant. G.

GIB

Guztira G. Personal G. Personal G. Fto. y no Docente Mto.

Docente RIR

Total Heziketa-Zikloa Ciclo Formativo Maila Curso Soldadura eta galdaragintza Soldadura y Calderería Horas Ciclos y Código 2000

0715802

eguneko 1. maila (1. tartea) 1. curso diurno (1. tramo) 74.231,43

3.061,70

9.420,59

9.922,85

96.636,57

eguneko 1. maila (2. tartea) 1. curso diurno (2. tramo) 92.522,46

3.061,70

13.373,23

9.922,85

118.880,24

eguneko 2. maila (1. tartea) 2. curso diurno (1. tramo) 63.025,66

3.061,70

6.850,52

6.368,01

79.305,89

eguneko 2. maila (2. tartea) 2. curso diurno (2. tramo) 72.171,18

3.061,70

9.602,44

6.368,01

91.203,33

eguneko 1. maila (1. tartea) 1. curso diurno (1. tramo) 74.231,43

3.061,70

7.724,60

4.787,73

89.805,46

eguneko 1. maila (2. tartea) 1. curso diurno (2. tramo) 92.522,46

3.061,70

10.689,02

4.787,73

111.060,91

eguneko 2. maila (1. tartea) 2. curso diurno (1. tramo) 63.025,66

3.061,70

5.771,25

3.100,20

74.958,81

eguneko 2. maila (2. tartea) 2. curso diurno (2. tramo) 67.598,41

3.061,70

7.894,31

3.100,20

81.654,62

eguneko 1. maila (1. tartea) 1. curso diurno (1. tramo) 74.231,43

3.061,70

6.332,09

1.306,70

84.931,92

eguneko 1. maila (2. tartea) 1. curso diurno (2. tramo) 92.522,46

3.061,70

8.747,48

1.306,70

105.638,34

eguneko 2. maila (1. tartea) 2. curso diurno (1. tramo) 63.025,66

3.061,70

4.885,11

885,00

71.857,47

eguneko 2. maila (2. tartea) 2. curso diurno (2. tramo) 67.598,41

3.061,70

6.658,79

885,00

78.203,90

eguneko 1. maila 1. curso diurno 99.310,74

3.061,70

8.692,46

1.968,00

113.032,90

eguneko 2. maila 2. curso diurno 72.337,65

3.061,70

6.809,43

1.361,01

83.569,79

eguneko 1. maila (1. tartea) 1. curso diurno (1. tramo) 74.231,43

3.061,70

8.320,79

2.875,01

88.488,93

eguneko 1. maila (2. tartea) 1. curso diurno (2. tramo) 92.522,46

3.061,70

9.455,44

2.875,01

107.914,61

eguneko 2. maila (1. tartea) 2. curso diurno (1. tramo) 63.025,66

3.061,70

5.994,47

1.500,30

73.582,13

eguneko 2. maila (2. tartea) 2. curso diurno (2. tramo) 67.598,41

3.061,70

6.811,90

1.500,30

78.972,31

OSTALARITZA ETA TURISMO

HOSTELERÍA Y TURISMO

Sukaldaritza eta gastronomia Cocina y gastronomía Jatetxe-arloko zerbitzuak Servicios en restauración 2000

0715901

2000

0715902

IRUDI PERTSONALA

IMAGEN PERSONAL

Karakterizazioa Caracterización Estetika eta edergintza Estética y belleza 2000

0712103

2000

0716001

2013/5595 (112/46) EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

247. zk.

2013ko abenduaren 30a, astelehena LANBIDE-ARLOA

FAMILIA PROFESIONAL

Ziklo Irakasle-G.

Orduak eta Kodea I. ez diren Funtz.eta Langa.G. Mant. G.

GIB

Guztira G. Personal G. Personal G. Fto. y no Docente Mto.

Docente RIR

Total Heziketa-Zikloa Ciclo Formativo Maila Curso Horas Ciclos y Código IRUDIA ETA SOINUA

IMAGEN Y SONIDO

Irudi-laborategia Laboratorio de imagen 1400

0712001

eguneko 1. maila 1. curso diurno 92.897,85

3.061,70

9.205,23

3.480,70

108.645,48

eguneko 2. maila 2. curso diurno 19.317,03

3.061,70

3.001,73

285,93

25.666,39

eguneko 1. maila 1. curso diurno 101.777,24

3.061,70

9.309,30

1.607,30

115.755,54

eguneko 2. maila 2. curso diurno 19.295,50

3.061,70

3.006,06

207,87

25.571,13

eguneko 1. maila 1. curso diurno 92.897,85

3.061,70

12.404,96

5.819,73

114.184,24

eguneko 2. maila 2. curso diurno 19.317,03

3.061,70

3.135,05

383,39

25.897,17

eguneko 1. maila (1. tartea) 1. curso diurno (1. tramo) 74.231,43

3.061,70

6.312,01

5.990,16

89.595,30

eguneko 1. maila (2. tartea) 1. curso diurno (2. tramo) 92.522,46

3.061,70

9.276,43

5.990,16

110.850,75

eguneko 2. maila (1. tartea) 2. curso diurno (1. tramo) 63.025,66

3.061,70

4.872,33

3.865,38

74.825,07

eguneko 2. maila (2. tartea) 2. curso diurno (2. tramo) 67.598,41

3.061,70

6.995,39

3.865,38

81.520,88

eguneko 1. maila (1. tartea) 1. curso diurno (1. tramo) 74.231,43

3.061,70

5.864,70

590,53

83.748,36

eguneko 1. maila (2. tartea) 1. curso diurno (2. tramo) 87.949,70

3.061,70

8.280,09

590,53

99.882,02

eguneko 2. maila (1. tartea) 2. curso diurno (1. tramo) 63.025,66

3.061,70

4.587,67

429,26

71.104,29

eguneko 2. maila (2. tartea) 2. curso diurno (2. tramo) 67.598,41

3.061,70

6.361,36

429,26

77.450,73

eguneko 1. maila 1. curso diurno 0

0

0

0

0

eguneko 2. maila 2. curso diurno 0

0

0

0

0

ELIKAGAIEN INDUSTRIAK

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

Hiltegia eta harategi-urdaitegia Matadero y carnicería -charcutería Ardogintza eta edarigintza Elaboración de vinos y otras bebidas Okintza, pastelgintza eta gozogintza Panadería, Repostería y Confitería 1400

0712902

1400

0712903

2000

0716201

INFORMATIKA ETA KOMUNIKAZIOAK

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

Sistema mikroinformatikoak eta sareak Sistemas microinformáticos y redes 2000

0716401

INSTALAZIOA ETA MANTENIMENDUA

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

Makineria eta linea-eroanbideen instalazio eta mantenimendu elektromekanikoa Instalación y mantenimiento electromecánico de maquinaria y conducción de líneas 2000

0713001

2013/5595 (112/47) EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

247. zk.

2013ko abenduaren 30a, astelehena LANBIDE-ARLOA

FAMILIA PROFESIONAL

Ziklo Irakasle-G.

Orduak eta Kodea I. ez diren Funtz.eta Langa.G. Mant. G.

GIB

Guztira G. Personal G. Personal G. Fto. y no Docente Mto.

Docente RIR

Total Heziketa-Zikloa Ciclo Formativo Maila Curso Horas Ciclos y Código gaueko 1. maila 1. curso nocturno 0

0

0

0

0

gaueko 2. maila 2. curso nocturno 0

0

0

0

0

gaueko 3. maila 3. curso nocturno 42.766,11

3.061,70

5.919,12

2.035,13

53.782,06

eguneko 1. maila (1. tartea) 1. curso diurno (1. tramo) 74.231,43

3.061,70

9.637,50

6.454,91

93.385,54

eguneko 1. maila (2. tartea) 1. curso diurno (2. tramo) 97.095,22

3.061,70

10.951,70

6.454,91

117.563,53

eguneko 2. maila (1. tartea) 2. curso diurno (1. tramo) 63.025,66

3.061,70

7.317,71

4.352,29

77.757,36

eguneko 2. maila (2. tartea) 2. curso diurno (2. tramo) 72.171,18

3.061,70

8.315,59

4.352,29

87.900,76

eguneko 1. maila (1. tartea) 1. curso diurno (1. tramo) 74.231,43

3.061,70

9.637,50

6.454,91

93.385,54

eguneko 1. maila (2. tartea) 1. curso diurno (2. tramo) 97.095,22

3.061,70

10.951,70

6.454,91

117.563,53

eguneko 2. maila (1. tartea) 2. curso diurno (1. tramo) 63.025,66

3.061,70

7.317,71

4.352,29

77.757,36

eguneko 2. maila (2. tartea) 2. curso diurno (2. tramo) 72.171,18

3.061,70

8.315,59

4.352,29

87.900,76

eguneko 1. maila (1. tartea) 1. curso diurno (1. tramo) 74.231,43

3.061,70

9.707,04

1.722,86

88.723,03

eguneko 1. maila (2. tartea) 1. curso diurno (2. tramo) 97.095,22

3.061,70

11.030,73

1.722,86

112.910,51

eguneko 2. maila (1. tartea) 2. curso diurno (1. tramo) 63.025,66

3.061,70

7.364,08

1.197,58

74.649,02

eguneko 2. maila (2. tartea) 2. curso diurno (2. tramo) 72.171,18

3.061,70

8.368,27

1.197,58

84.798,73

eguneko 1. maila 1. curso diurno 92.897,85

3.061,70

12.916,38

3.268,50

112.144,43

eguneko 2. maila 2. curso diurno 17.280,45

3.061,70

796,22

147,03

21.285,40

eguneko 1. maila 1. curso diurno 88.458,16

3.061,70

8.713,74

2.047,24

102.280,84

eguneko 2. maila 2. curso diurno 31.047,79

3.061,70

2.981,25

226,20

37.316,94

Beroa sortzeko instalazioak Instalación de producción de calor Hozteko eta girotzeko instalazioak Instalaciones frigoríficas y de climatización 2000

0716501

2000

0716502

ZURGINTZA, ALTZARIGINTZA ETA KORTXOA

MADERA, MUEBLE Y CORCHO

Instalatzea eta altzariz janstea Instalación y Amueblamiento 2000

0716602

KIMIKA

QUÍMICA

Laborategia Laboratorio 1300

0710601

OSASUNA

SANIDAD

Erizaintzako zaintza osagarriak Cuidados auxiliares de enfermería 1400

0711501

2013/5595 (112/48) EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

247. zk.

2013ko abenduaren 30a, astelehena LANBIDE-ARLOA

FAMILIA PROFESIONAL

Ziklo Irakasle-G.

Orduak eta Kodea I. ez diren Funtz.eta Langa.G. Mant. G.

GIB

Guztira G. Personal G. Personal G. Fto. y no Docente Mto.

Docente RIR

Total Heziketa-Zikloa Ciclo Formativo Maila Curso Horas Ciclos y Código gaueko 1. maila 1. curso nocturno 63.443,64

3.061,70

6.563,69

1.342,13

74.411,16

gaueko 2. maila 2. curso nocturno 54.438,41

3.061,70

5.348,60

931,31

63.780,02

gaueko 3. maila 3. curso nocturno 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

eguneko 1. maila (1. tartea) 1. curso diurno (1. tramo) 74.231,43

3.061,70

8.275,41

3.401,11

88.969,65

eguneko 1. maila (2. tartea) 1. curso diurno (2. tramo) 92.522,46

3.061,70

10.690,81

3.401,11

109.676,08

eguneko 2. maila (1. tartea) 2. curso diurno (1. tramo) 63.025,66

3.061,70

6.121,77

2.217,81

74.426,94

eguneko 2. maila (2. tartea) 2. curso diurno (2. tramo) 67.598,41

3.061,70

7.895,45

2.217,81

80.773,37

eguneko 1. maila (1. tartea) 1. curso diurno (1. tramo) 74.231,43

3.061,70

4.976,52

889,50

83.159,15

eguneko 1. maila (2. tartea) 1. curso diurno (2. tramo) 92.522,46

3.061,70

6.842,89

889,50

103.316,55

eguneko 2. maila (1. tartea) 2. curso diurno (1. tramo) 63.025,66

3.061,70

4.022,47

619,51

70.729,34

eguneko 2. maila (2. tartea) 2. curso diurno (2. tramo) 67.598,41

3.061,70

5.446,78

619,51

76.726,40

eguneko 1. maila (1. tartea) 1. curso diurno (1. tramo) 74.231,43

3.061,70

8.536,20

1.976,83

87.806,16

eguneko 1. maila (2. tartea) 1. curso diurno (2. tramo) 87.949,70

3.061,70

12.488,84

1.976,83

105.477,07

eguneko 2. maila (1. tartea) 2. curso diurno (1. tramo) 63.025,66

3.061,70

6.287,72

1.311,44

73.686,52

eguneko 2. maila (2. tartea) 2. curso diurno (2. tramo) 67.598,41

3.061,70

9.039,65

1.311,44

81.011,20

eguneko 1. maila (1. tartea) 1. curso diurno (1. tramo) 74.231,43

3.061,70

9.150,16

1.509,77

87.953,06

eguneko 1. maila (2. tartea) 1. curso diurno (2. tramo) 97.095,22

3.061,70

13.651,71

1.509,77

115.318,40

eguneko 2. maila (1. tartea) 2. curso diurno (1. tramo) 63.025,66

3.061,70

6.678,43

1.014,22

73.780,01

eguneko 2. maila (2. tartea) 2. curso diurno (2. tramo) 72.171,18

3.061,70

9.779,66

1.014,22

86.026,76

Osasun Larrialdiak Emergencias Sanitarias Farmazia eta Parafarmazia Farmacia y Parafarmacia 2000

0716901

2000

0716902

EHUNGINTZA, JANTZIGINTZA ETA LARRUGINTZA

TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL

Jantzigintza eta Moda Confección y Moda 2000

0717201

GARRAIO ETA IBILGAILUEN MANTENIMENDUA

TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

Karrozeria Carrocería 2000

0717301

2013/5595 (112/49) EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

247. zk.

2013ko abenduaren 30a, astelehena LANBIDE-ARLOA

FAMILIA PROFESIONAL

Ziklo Irakasle-G.

Orduak eta Kodea I. ez diren Funtz.eta Langa.G. Mant. G.

GIB

Guztira G. Personal G. Personal G. Fto. y no Docente Mto.

Docente RIR

Total Heziketa-Zikloa Ciclo Formativo Maila Curso Ibilgailu automobilen elektromekanika Electromecánica de vehículos automóviles Horas Ciclos y Código 2000

0717302

eguneko 1. maila (1. tartea) 1. curso diurno (1. tramo) 74.231,43

3.061,70

14.168,84

8.474,94

99.936,91

eguneko 1. maila (2. tartea) 1. curso diurno (2. tramo) 97.095,22

3.061,70

16.100,95

8.474,94

124.732,81

eguneko 2. maila (1. tartea) 2. curso diurno (1. tramo) 63.025,66

3.061,70

10.338,61

5.698,97

82.124,94

eguneko 2. maila (2. tartea) 2. curso diurno (2. tramo) 72.171,18

3.061,70

11.748,42

5.698,97

92.680,27

2013/5595 (112/50) EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

247. zk.

2013ko abenduaren 30a, astelehena GOI MAILAKO HEZIKETA ZIKLOAK

LANBIDE-ARLOA

FAMILIA PROFESIONAL

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR

Ziklo Irakasle-G.

Orduak eta Kodea I. ez diren Langa. G.

Funtz. eta Mant. G.

GIB

Guztira G. Personal G. Personal G. Fto. y Docente no Docente Mto.

RIR

Total Heziketa-Zikloa Ciclo Formativo Maila Horas Ciclos y Código Curso GORPUTZ- ETA KIROL-EKINTZAK

ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS

Gorputz- eta kirol-ekintzen animazioa Animación de actividades físicas y deportivas 2000

0812301

eguneko 1. maila 1. curso diurno 88.458,16

3.061,70

14.633,61

840,43

106.993,90

eguneko 2. maila 2. curso diurno 72.448,87

3.061,70

10.770,19

609,30

86.890,06

eguneko 1. maila 1. curso diurno 0

0

0

0

0

eguneko 2. maila 2. curso diurno 0

0

0

0

0

gaueko 1. maila 1. curso nocturno 0

0

0

0

0

gaueko 2. maila 2. curso nocturno 0

0

0

0

0

gaueko 3. maila 3. curso nocturno 49.389,50

3.061,70

4.441,30

386,28

57.278,78

eguneko 1. maila (1. tartea) 1. curso diurno (1. tramo) 74.231,43

3.061,70

6.101,78

774,11

84.169,02

eguneko 1. maila (2. tartea) 1. curso diurno (2. tramo) 87.949,70

3.061,70

6.933,84

774,11

98.719,35

eguneko 2. maila (1. tartea) 2. curso diurno (1. tramo) 64.382,42

3.061,70

4.960,57

565,09

72.969,78

eguneko 2. maila (2. tartea) 2. curso diurno (2. tramo) 68.955,17

3.061,70

5.637,01

565,09

78.218,97

gaueko 1. maila (1. tartea) 1. curso nocturno (1. tramo) 51.367,65

3.061,70

4.801,64

549,97

59.780,96

gaueko 1. maila (2. tartea) 1. curso nocturno (2. tramo) 58.201,65

3.061,70

5.456,41

549,97

67.269,73

gaueko 2. maila (1. tartea) 2. curso nocturno (1. tramo) 51.367,65

3.061,70

4.801,64

549,97

59.780,96

gaueko 2. maila (2. tartea) 2. curso nocturno (2. tramo) 58.201,65

3.061,70

5.456,41

549,97

67.269,73

gaueko 3. maila (1. tartea) 3. curso nocturno (1. tramo) 41.568,87

3.061,70

3.908,34

386,28

48.925,19

gaueko 3. maila (2. tartea) 3. curso nocturno (2. tramo) 46.141,64

3.061,70

4.441,30

386,28

54.030,92

eguneko 1. maila 1. curso diurno 88.458,16

3.061,70

7.488,00

2.248,62

101.256,48

eguneko 2. maila 2. curso diurno 69.947,41

3.061,70

6.006,45

1.548,09

80.563,65

ADMINISTRAZIOA ETA KUDEAKETA

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

Administrazioa eta finantzak Administración y finanzas Administrazioa eta finantzak Administración y finanzas 2000

0812401

2000

0815101

ARTE GRAFIKOAK

ARTES GRÁFICAS

Argitalpenen diseinua eta produkzioa Diseño y producción editorial 2000

0811701

2013/5595 (112/51) EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

247. zk.

2013ko abenduaren 30a, astelehena LANBIDE-ARLOA

FAMILIA PROFESIONAL

Ziklo Irakasle-G.

Orduak eta Kodea I. ez diren Langa. G.

Funtz. eta Mant. G.

GIB

Guztira G. Personal G. Personal G. Fto. y Docente no Docente Mto.

RIR

Total Heziketa-Zikloa Ciclo Formativo Maila Horas Ciclos y Código Curso Arte grafikoen industrietako produkzioa Producción en industrias de artes gráficas 2000

0811702

eguneko 1. maila 1. curso diurno 88.458,16

3.061,70

8.213,85

5.414,69

105.148,40

eguneko 2. maila 2. curso diurno 72.448,87

3.061,70

6.490,36

3.658,80

85.659,73

eguneko 1. maila 1. curso diurno 88.458,16

3.061,70

7.487,78

1.076,56

100.084,20

eguneko 2. maila 2. curso diurno 19.329,48

3.061,70

2.930,16

185,76

25.507,10

eguneko 1. maila 1. curso diurno 108.683,43

3.061,70

9.322,35

2.060,64

123.128,12

eguneko 2. maila 2. curso diurno 30.968,77

3.061,70

3.710,40

426,09

38.166,96

eguneko 1. maila (1. tartea) 1. curso diurno (1. tramo) 74.231,43

3.061,70

7.431,92

3.038,51

87.763,56

eguneko 1. maila (2. tartea) 1. curso diurno (2. tramo) 87.949,70

3.061,70

8.445,36

3.038,51

102.495,27

eguneko 2. maila (1. tartea) 2. curso diurno (1. tramo) 64.382,42

3.061,70

5.847,33

2.074,68

75.366,13

eguneko 2. maila (2. tartea) 2. curso diurno (2. tramo) 68.955,17

3.061,70

6.644,69

2.074,68

80.736,24

gaueko 1. maila (1. tartea) 1. curso nocturno (1. tramo) 51.367,65

3.061,70

5.685,45

2.005,01

62.119,81

gaueko 1. maila (2. tartea) 1. curso nocturno (2. tramo) 58.201,65

3.061,70

6.460,74

2.005,01

69.729,10

gaueko 2. maila (1. tartea) 2. curso nocturno (1. tramo) 51.367,65

3.061,70

5.685,45

2.005,01

62.119,81

gaueko 2. maila (2. tartea) 2. curso nocturno (2. tramo) 58.201,65

3.061,70

6.460,74

2.005,01

69.729,10

gaueko 3. maila (1. tartea) 3. curso nocturno (1. tramo) 41.568,87

3.061,70

4.433,11

1.250,20

50.313,88

gaueko 3. maila (2. tartea) 3. curso nocturno (2. tramo) 46.141,64

3.061,70

5.037,62

1.250,20

55.491,16

eguneko 1. maila (1. tartea) 1. curso diurno (1. tramo) 74.231,43

3.061,70

7.609,62

2.325,33

87.228,08

eguneko 1. maila (2. tartea) 1. curso diurno (2. tramo) 92.522,46

3.061,70

8.647,30

2.325,33

106.556,79

eguneko 2. maila (1. tartea) 2. curso diurno (1. tramo) 64.382,42

3.061,70

5.965,80

1.599,23

75.009,15

MERKATARITZA ETA MARKETINA

COMERCIO Y MARKETING

Kontsumitzaileentzako zerbitzuak Servicios al consumidor 1400

0812604

ERAIKUNTZA ETA OBRA ZIBILA

EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL

Obrak eta planak gauzatzea Realización y planes de obra Eraikuntza-proiektuak Proyectos de edificación 1700

0810901

2000

0815501

ELEKTRIZITATE ETA ELEKTRONIKA

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

Sistema elektroteknikoak eta automatizatuak Sistemas electrotécnicos y automatizados 2000

0815601

2013/5595 (112/52) EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

247. zk.

2013ko abenduaren 30a, astelehena LANBIDE-ARLOA

FAMILIA PROFESIONAL

Ziklo Irakasle-G.

Orduak eta Kodea I. ez diren Langa. G.

Funtz. eta Mant. G.

GIB

Guztira G. Personal G. Personal G. Fto. y Docente no Docente Mto.

RIR

Total Heziketa-Zikloa Ciclo Formativo Maila Horas Ciclos y Código Curso eguneko 2. maila (2. tartea) 2. curso diurno (2. tramo) 68.955,17

3.061,70

6.779,32

1.599,23

80.395,42

gaueko 1. maila (1. tartea) 1. curso nocturno (1. tramo) 51.367,65

3.061,70

4.784,99

2.610,96

61.825,30

gaueko 1. maila (2. tartea) 1. curso nocturno (2. tramo) 60.513,15

3.061,70

6.553,80

2.610,96

72.739,61

gaueko 2. maila (1. tartea) 2. curso nocturno (1. tramo) 51.367,65

3.061,70

4.784,99

2.610,96

61.825,30

gaueko 2. maila (2. tartea) 2. curso nocturno (2. tramo) 60.513,15

3.061,70

6.553,80

2.610,96

72.739,61

gaueko 3. maila (1. tartea) 3. curso nocturno (1. tramo) 41.568,87

3.061,70

3.410,65

1.267,00

49.308,22

gaueko 3. maila (2. tartea) 3. curso nocturno (2. tramo) 46.141,64

3.061,70

4.537,75

1.267,00

55.008,09

eguneko 1. maila (1. tartea) 1. curso diurno (1. tramo) 74.231,43

3.061,70

7.589,95

3.965,82

88.848,90

eguneko 1. maila (2. tartea) 1. curso diurno (2. tramo) 92.522,46

3.061,70

8.624,94

3.965,82

108.174,92

eguneko 2. maila (1. tartea) 2. curso diurno (1. tramo) 64.382,42

3.061,70

5.952,68

2.692,89

76.089,69

eguneko 2. maila (2. tartea) 2. curso diurno (2. tramo) 68.955,17

3.061,70

6.764,41

2.692,89

81.474,17

eguneko 1. maila (1. tartea) 1. curso diurno (1. tramo) 74.231,43

3.061,70

7.448,01

1.649,14

86.390,28

eguneko 1. maila (2. tartea) 1. curso diurno (2. tramo) 92.522,46

3.061,70

10.412,42

1.649,14

107.645,72

eguneko 2. maila (1. tartea) 2. curso diurno (1. tramo) 64.382,42

3.061,70

5.703,47

1.133,26

74.280,85

eguneko 2. maila (2. tartea) 2. curso diurno (2. tramo) 73.527,92

3.061,70

7.876,81

1.133,26

85.599,69

eguneko 1. maila 1. curso diurno 84.018,46

3.061,70

10.705,87

8.563,36

106.349,39

eguneko 2. maila 2. curso diurno 81.515,09

3.061,70

8.151,70

5.757,91

98.486,40

eguneko 1. maila (1. tartea) 1. curso diurno (1. tramo) 74.231,43

3.061,70

7.213,49

5.950,06

90.456,68

eguneko 1. maila (2. tartea) 1. curso diurno (2. tramo) 92.522,46

3.061,70

10.177,91

5.950,06

111.712,13

eguneko 2. maila (1. tartea) 2. curso diurno (1. tramo) 64.382,42

3.061,70

5.549,50

3.957,10

76.950,72

eguneko 2. maila (2. tartea) 2. curso diurno (2. tramo) 73.527,92

3.061,70

7.722,84

3.957,10

88.269,56

gaueko 1. maila (1. tartea) 1. curso nocturno (1. tramo) 51.367,65

3.061,70

5.505,77

4.015,72

63.950,84

Telekomunikazio- eta informatika-sistemak Sistemas de telecomunicaciones e informáticos 2000

0815602

ENERGIA ETA URA

ENERGÍA Y AGUA

Energia-eraginkortasuna eta eguzki-energia termikoa Eficiencia energetica y energía solar térmica 2000

0815701

FABRIKAZIO MEKANIKOA

FABRICACIÓN MECÁNICA

Galdaketa eta pulbimetalurgia bidezko produkzioa Producción por fundición y pulvimetalurgia Fabrikazio mekanikoko produkzioaren programazioa Programación de la producción en Fabricación Mecánica 2000

0810404

2000

0815801

2013/5595 (112/53) EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

247. zk.

2013ko abenduaren 30a, astelehena LANBIDE-ARLOA

FAMILIA PROFESIONAL

Ziklo Irakasle-G.

Orduak eta Kodea I. ez diren Langa. G.

Funtz. eta Mant. G.

GIB

Guztira G. Personal G. Personal G. Fto. y Docente no Docente Mto.

RIR

Total Heziketa-Zikloa Ciclo Formativo Maila Horas Ciclos y Código Curso gaueko 1. maila (2. tartea) 1. curso nocturno (2. tramo) 60.513,15

3.061,70

7.640,59

4.015,72

75.231,16

gaueko 2. maila (1. tartea) 2. curso nocturno (1. tramo) 51.367,65

3.061,70

5.505,77

4.015,72

63.950,84

gaueko 2. maila (2. tartea) 2. curso nocturno (2. tramo) 60.513,15

3.061,70

7.640,59

4.015,72

75.231,16

gaueko 3. maila (1. tartea) 3. curso nocturno (1. tramo) 41.568,87

3.061,70

3.841,77

2.022,75

50.495,09

gaueko 3. maila (2. tartea) 3. curso nocturno (2. tramo) 50.714,39

3.061,70

5.185,52

2.022,75

60.984,36

eguneko 1. maila (1. tartea) 1. curso diurno (1. tramo) 74.231,43

3.061,70

7.319,83

4.643,18

89.256,14

eguneko 1. maila (2. tartea) 1. curso diurno (2. tramo) 92.522,46

3.061,70

10.284,24

4.643,18

110.511,58

eguneko 2. maila (1. tartea) 2. curso diurno (1. tramo) 64.382,42

3.061,70

5.619,31

3.099,05

76.162,48

eguneko 2. maila (2. tartea) 2. curso diurno (2. tramo) 73.527,92

3.061,70

7.792,65

3.099,05

87.481,32

eguneko 1. maila (1. tartea) 1. curso diurno (1. tramo) 74.231,43

3.061,70

6.130,38

1.062,40

84.485,91

eguneko 1. maila (2. tartea) 1. curso diurno (2. tramo) 92.522,46

3.061,70

8.545,77

1.062,40

105.192,33

eguneko 2. maila (1. tartea) 2. curso diurno (1. tramo) 64.382,42

3.061,70

4.838,36

748,03

73.030,51

eguneko 2. maila (2. tartea) 2. curso diurno (2. tramo) 73.527,92

3.061,70

6.651,23

748,03

83.988,88

eguneko 1. maila (1. tartea) 1. curso diurno (1. tramo) 74.231,43

3.061,70

5.620,81

1.063,47

83.977,41

eguneko 1. maila (2. tartea) 1. curso diurno (2. tramo) 92.522,46

3.061,70

8.036,21

1.063,47

104.683,84

eguneko 2. maila (1. tartea) 2. curso diurno (1. tramo) 64.382,42

3.061,70

4.503,80

748,73

72.696,65

eguneko 2. maila (2. tartea) 2. curso diurno (2. tramo) 68.955,17

3.061,70

6.316,67

748,73

79.082,27

eguneko 1. maila (1. tartea) 1. curso diurno (1. tramo) 74.231,43

3.061,70

5.723,53

1.011,47

84.028,13

eguneko 1. maila (2. tartea) 1. curso diurno (2. tramo) 92.522,46

3.061,70

8.138,93

1.011,47

104.734,56

eguneko 2. maila (1. tartea) 2. curso diurno (1. tramo) 64.382,42

3.061,70

4.571,24

714,59

72.729,95

eguneko 2. maila (2. tartea) 2. curso diurno (2. tramo) 68.955,17

3.061,70

6.384,11

714,59

79.115,57

74.231,43

3.061,70

5.720,18

822,52

83.835,83

Metalezko eraikuntzak Construcciones metálicas Fabrikazio mekanikoko Diseinua Diseño en Fabricación Mecánica 2000

0815802

2000

0815803

OSTALARITZA ETA TURISMO

HOSTELERÍA Y TURISMO

Turismo-ostatuen kudeaketa Gestión de Alojamientos Turísticos Bidaia agentziak eta ospakizunen kudeaketa Agencia de Viajes y Gestión de Eventos Turismo gidaritza, informazioa eta laguntza Guía, Información y Asistencias Turísticas eguneko 1. maila (1. tartea) 1. curso diurno (1. tramo) 2000

0815901

2000

0815902

2000

0815903

2013/5595 (112/54) EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

247. zk.

2013ko abenduaren 30a, astelehena LANBIDE-ARLOA

FAMILIA PROFESIONAL

Ziklo Irakasle-G.

Orduak eta Kodea I. ez diren Langa. G.

Funtz. eta Mant. G.

GIB

Guztira G. Personal G. Personal G. Fto. y Docente no Docente Mto.

RIR

Total Heziketa-Zikloa Ciclo Formativo Maila Horas Ciclos y Código Curso eguneko 1. maila (2. tartea) 1. curso diurno (2. tramo) 92.522,46

3.061,70

8.135,57

822,52

104.542,25

eguneko 2. maila (1. tartea) 2. curso diurno (1. tramo) 64.382,42

3.061,70

4.569,04

590,53

72.603,69

eguneko 2. maila (2. tartea) 2. curso diurno (2. tramo) 68.955,17

3.061,70

6.381,91

590,53

78.989,31

eguneko 1. maila (1. tartea) 1. curso diurno (1. tramo) 74.231,43

3.061,70

7.721,61

2.240,25

87.254,99

eguneko 1. maila (2. tartea) 1. curso diurno (2. tramo) 92.522,46

3.061,70

8.774,56

2.240,25

106.598,97

eguneko 2. maila (1. tartea) 2. curso diurno (1. tramo) 64.382,42

3.061,70

6.040,46

1.542,51

75.027,09

eguneko 2. maila (2. tartea) 2. curso diurno (2. tramo) 68.955,17

3.061,70

6.864,16

1.542,51

80.423,54

eguneko 1. maila (1. tartea) 1. curso diurno (1. tramo) 74.231,43

3.061,70

7.721,61

2.240,25

87.254,99

eguneko 1. maila (2. tartea) 1. curso diurno (2. tramo) 92.522,46

3.061,70

8.774,56

2.240,25

106.598,97

eguneko 2. maila (1. tartea) 2. curso diurno (1. tramo) 64.382,42

3.061,70

6.040,46

1.542,51

75.027,09

eguneko 2. maila (2. tartea) 2. curso diurno (2. tramo) 68.955,17

3.061,70

6.864,16

1.542,51

80.423,54

eguneko 1. maila (1. tartea) 1. curso diurno (1. tramo) 74.231,43

3.061,70

6.421,21

3.085,15

86.799,49

eguneko 1. maila (2. tartea) 1. curso diurno (2. tramo) 92.522,46

3.061,70

7.296,83

3.085,15

105.966,14

eguneko 2. maila (1. tartea) 2. curso diurno (1. tramo) 64.382,42

3.061,70

5.173,52

2.105,77

74.723,41

eguneko 2. maila (2. tartea) 2. curso diurno (2. tramo) 68.955,17

3.061,70

5.879,01

2.105,77

80.001,65

eguneko 1. maila (1. tartea) 1. curso diurno (1. tramo) 74.231,43

3.061,70

7.574,89

1.553,23

86.421,25

eguneko 1. maila (2. tartea) 1. curso diurno (2. tramo) 92.522,46

3.061,70

8.607,83

1.553,23

105.745,22

eguneko 2. maila (1. tartea) 2. curso diurno (1. tramo) 64.382,42

3.061,70

5.942,65

1.084,49

74.471,26

eguneko 2. maila (2. tartea) 2. curso diurno (2. tramo) 68.955,17

3.061,70

6.753,01

1.084,49

79.854,37

74.231,43

3.061,70

4.824,31

640,54

82.757,98

Jatetxe-arloko zerbitzuen zuzendaritza Dirección de servicios en restauración Sukaldaritzaren zuzendaritza Dirección de cocina 2000

0815904

2000

0815905

IRUDI PERTSONALA

IMAGEN PERSONAL

Estetika integrala eta ongizatea Estética Integral y Bienestar 2000

0816001

ELIKAGAIEN INDUSTRIAK

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

Prozesuak eta kalitatea elikagai industrian Procesos y calidad en la industria alimentaria 2000

0816202

INFORMATIKA ETA KOMUNIKAZIOAK

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

Sareko informatika sistemen administrazioa Administración de sistemas informáticos en red eguneko 1. maila (1. tartea) 1. curso diurno (1. tramo) 2000

0816401

2013/5595 (112/55) EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

247. zk.

2013ko abenduaren 30a, astelehena LANBIDE-ARLOA

FAMILIA PROFESIONAL

Ziklo Irakasle-G.

Orduak eta Kodea I. ez diren Langa. G.

Funtz. eta Mant. G.

GIB

Guztira G. Personal G. Personal G. Fto. y Docente no Docente Mto.

RIR

Total Heziketa-Zikloa Ciclo Formativo Maila Horas Ciclos y Código Curso eguneko 1. maila (2. tartea) 1. curso diurno (2. tramo) 87.949,70

3.061,70

6.690,68

640,54

98.342,62

eguneko 2. maila (1. tartea) 2. curso diurno (1. tramo) 64.382,42

3.061,70

3.980,84

471,05

71.896,01

eguneko 2. maila (2. tartea) 2. curso diurno (2. tramo) 68.955,17

3.061,70

5.433,24

471,05

77.921,16

eguneko 1. maila (1. tartea) 1. curso diurno (1. tramo) 74.231,43

3.061,70

7.180,50

970,54

85.444,17

eguneko 1. maila (2. tartea) 1. curso diurno (2. tramo) 87.949,70

3.061,70

8.159,66

970,54

100.141,60

eguneko 2. maila (1. tartea) 2. curso diurno (1. tramo) 64.382,42

3.061,70

5.679,72

696,03

73.819,87

eguneko 2. maila (2. tartea) 2. curso diurno (2. tramo) 68.955,17

3.061,70

6.454,23

696,03

79.167,13

gaueko 1. maila (1. tartea) 1. curso nocturno (1. tramo) 51.367,65

3.061,70

5.523,90

676,19

60.629,44

gaueko 1. maila (2. tartea) 1. curso nocturno (2. tramo) 58.201,65

3.061,70

6.277,16

676,19

68.216,70

gaueko 2. maila (1. tartea) 2. curso nocturno (1. tramo) 51.367,65

3.061,70

5.523,90

676,19

60.629,44

gaueko 2. maila (2. tartea) 2. curso nocturno(2. tramo) 58.201,65

3.061,70

6.277,16

676,19

68.216,70

gaueko 3. maila (1. tartea) 3. curso nocturno (1. tramo) 41.568,87

3.061,70

4.337,18

461,22

49.428,97

gaueko 3. maila (2. tartea) 3. curso nocturno (2. tramo) 46.141,64

3.061,70

4.928,61

461,22

54.593,17

eguneko 1. maila (1. tartea) 1. curso diurno (1. tramo) 74.231,43

3.061,70

7.180,50

970,54

85.444,17

eguneko 1. maila (2. tartea) 1. curso diurno (2. tramo) 87.949,70

3.061,70

8.159,66

970,54

100.141,60

eguneko 2. maila (1. tartea) 2. curso diurno (1. tramo) 64.382,42

3.061,70

5.679,72

696,03

73.819,87

eguneko 2. maila (2. tartea) 2. curso diurno (2. tramo) 68.955,17

3.061,70

6.454,23

696,03

79.167,13

eguneko 1. maila 1. curso diurno 0

0

0

0

0

eguneko 2. maila 2. curso diurno 0

0

0

0

0

gaueko 1. maila 1. curso nocturno 0

0

0

0

0

gaueko 2. maila 2. curso nocturno 0

0

0

0

0

gaueko 3. maila 3. curso nocturno 49.326,91

3.061,70

5.248,44

2.239,95

59.877,00

104.243,74

3.061,70

10.377,37

1.187,44

118.870,25

Plataformaniztun aplikazioen garapena Desarrollo de aplicaciones multiplataforma Web aplikazioen garapena Desarrollo de aplicaciones web 2000

0816402

2000

0816403

INSTALAZIOA ETA MANTENIMENDUA

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

Industria-tresneriaren mantentzea Mantenimiento de equipo industrial Lanbide-arriskuen prebentzioa Prevención de riesgos profesionales eguneko 1. maila 1. curso diurno 2000

0813001

2000

0813004

2013/5595 (112/56) EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

247. zk.

2013ko abenduaren 30a, astelehena LANBIDE-ARLOA

FAMILIA PROFESIONAL

Ziklo Irakasle-G.

Orduak eta Kodea I. ez diren Langa. G.

Funtz. eta Mant. G.

GIB

Guztira G. Personal G. Personal G. Fto. y Docente no Docente Mto.

RIR

Total Heziketa-Zikloa Ciclo Formativo Maila Horas Ciclos y Código Curso eguneko 2. maila 2. curso diurno 56.320,62

3.061,70

7.932,70

840,64

68.155,66

eguneko 1. maila (1. tartea) 1. curso diurno (1. tramo) 74.231,43

3.061,70

6.454,05

2.265,79

86.012,97

eguneko 1. maila (2. tartea) 1. curso diurno (2. tramo) 97.095,22

3.061,70

8.869,45

2.265,79

111.292,16

eguneko 2. maila (1. tartea) 2. curso diurno (1. tramo) 64.382,42

3.061,70

5.050,88

1.538,13

74.033,13

eguneko 2. maila (2. tartea) 2. curso diurno (2. tramo) 73.527,92

3.061,70

6.863,74

1.538,13

84.991,49

eguneko 1. maila (1. tartea) 1. curso diurno (1. tramo) 74.231,43

3.061,70

6.263,84

2.254,35

85.811,32

eguneko 1. maila (2. tartea) 1. curso diurno (2. tramo) 97.095,22

3.061,70

8.679,23

2.254,35

111.090,50

eguneko 2. maila (1. tartea) 2. curso diurno (1. tramo) 64.382,42

3.061,70

4.925,99

1.530,63

73.900,74

eguneko 2. maila (2. tartea) 2. curso diurno (2. tramo) 73.527,92

3.061,70

6.738,85

1.530,63

84.859,10

eguneko 1. maila 1. curso diurno 97.337,55

3.061,70

10.563,57

4.419,85

115.382,67

eguneko 2. maila 2. curso diurno 69.857,81

3.061,70

8.056,83

2.995,57

83.971,91

eguneko 1. maila 1. curso diurno 88.458,16

3.061,70

14.365,31

21.942,21

127.827,38

eguneko 2. maila 2. curso diurno 19.329,48

3.061,70

3.216,73

1.055,16

26.663,07

eguneko 1. maila 1. curso diurno 88.458,16

3.061,70

9.527,93

2.316,34

103.364,13

eguneko 2. maila 2. curso diurno 19.329,48

3.061,70

3.015,17

237,41

25.643,76

gaueko 1. maila 1. curso nocturno 60.942,19

3.061,70

7.127,55

1.511,38

72.642,82

gaueko 2. maila 2. curso nocturno 49.389,50

3.061,70

5.718,64

1.042,38

59.212,22

gaueko 3. maila 3. curso nocturno 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

97.337,55

3.061,70

14.003,20

15.476,58

129.879,03

Bero- eta fluido-instalazioetako proiektuen garapenak Desarrollo de proyectos de instalaciones térmicas y de fluidos Bero- eta fluido-instalazioen mantentzea Mantenimiento de instalaciones térmicas y de fluídos 2000

0816501

2000

0816502

ZURGINTZA, ALTZARIGINTZA ETA KORTXOA

MADERA, MUEBLE Y CORCHO

Zurgintza eta altzarigintza Producción de madera y mueble 2000

0811001

KIMIKA

QUÍMICA

Oregintza eta papergintza industriak Industrias de proceso de pasta y papel Ingurumen-kimika Química ambiental Plastikoak eta kautxua Plásticos y caucho eguneko 1. maila 1. curso diurno 1400

0810601

1400

0810603

1400

0810604

2013/5595 (112/57) EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

247. zk.

2013ko abenduaren 30a, astelehena LANBIDE-ARLOA

FAMILIA PROFESIONAL

Ziklo Irakasle-G.

Orduak eta Kodea I. ez diren Langa. G.

Funtz. eta Mant. G.

GIB

Guztira G. Personal G. Personal G. Fto. y Docente no Docente Mto.

RIR

Total Heziketa-Zikloa Ciclo Formativo Maila Horas Ciclos y Código Curso eguneko 2. maila 2. curso diurno 21.849,93

3.061,70

3.201,64

785,76

28.899,03

eguneko 1. maila (1. tartea) 1. curso diurno (1. tramo) 74.231,43

3.061,70

6.286,72

3.056,36

86.636,21

eguneko 1. maila (2. tartea) 1. curso diurno (2. tramo) 92.522,46

3.061,70

8.702,11

3.056,36

107.342,63

eguneko 2. maila (1. tartea) 2. curso diurno (1. tramo) 64.382,42

3.061,70

4.941,01

2.057,19

74.442,32

eguneko 2. maila (2. tartea) 2. curso diurno (2. tramo) 68.955,17

3.061,70

6.753,88

2.057,19

80.827,94

eguneko 1. maila (1. tartea) 1. curso diurno (1. tramo) 74.231,43

3.061,70

7.041,55

11.342,14

95.676,82

eguneko 1. maila (2. tartea) 1. curso diurno (2. tramo) 92.522,46

3.061,70

10.005,97

11.342,14

116.932,27

eguneko 2. maila (1. tartea) 2. curso diurno (1. tramo) 64.382,42

3.061,70

5.436,61

7.497,35

80.378,08

eguneko 2. maila (2. tartea) 2. curso diurno (2. tramo) 68.955,17

3.061,70

7.609,94

7.497,35

87.124,16

eguneko 1. maila 1. curso diurno 85.991,66

3.061,70

12.176,42

2.529,61

103.759,39

eguneko 2. maila 2. curso diurno 60.966,74

3.061,70

9.132,06

1.735,41

74.895,91

eguneko 1. maila 1. curso diurno 88.458,16

3.061,70

7.060,71

2.357,91

100.938,48

eguneko 2. maila 2. curso diurno 74.450,03

3.061,70

5.721,59

1.620,95

84.854,27

eguneko 1. maila 1. curso diurno 88.458,16

3.061,70

6.866,76

2.071,94

100.458,56

eguneko 2. maila 2. curso diurno 74.450,03

3.061,70

5.592,30

1.430,30

84.534,33

eguneko 1. maila 1. curso diurno 88.458,16

3.061,70

12.221,97

4.127,16

107.868,99

eguneko 2. maila 2. curso diurno 69.947,41

3.061,70

9.162,43

2.800,45

84.971,99

eguneko 1. maila 1. curso diurno 88.458,16

3.061,70

7.385,08

1.094,56

99.999,50

eguneko 2. maila 2. curso diurno 19.329,48

3.061,70

2.925,89

186,51

25.503,58

Kalitate-analisi eta kalitate-kontrolaren laborategia Laboratorio de análisis y control de calidad Kimika industrial Quimica Industrial 2000

0816801

2000

0816802

OSASUNA

SANIDAD

Diagnosi-irudiak Imagen para el diagnóstico Diagnosti klinikoen laborategia Laboratorio de diagnóstico clínico Dietetika Dietética Ingurumen-osasuna Salud ambiental Osasun-dokumentazioa Documentación sanitaria 2000

0811501

2000

0811502

2000

0811503

2000

0811504

1400

0811505

2013/5595 (112/58) EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

247. zk.

2013ko abenduaren 30a, astelehena LANBIDE-ARLOA

FAMILIA PROFESIONAL

Ziklo Irakasle-G.

Orduak eta Kodea I. ez diren Langa. G.

Funtz. eta Mant. G.

GIB

Guztira G. Personal G. Personal G. Fto. y Docente no Docente Mto.

RIR

Total Heziketa-Zikloa Ciclo Formativo Maila Horas Ciclos y Código Curso Anatomia patologikoa eta zitologia Anatomía patológica y citología 2000

0811510

eguneko 1. maila 1. curso diurno 84.018,46

3.061,70

9.920,45

1.561,75

98.562,36

eguneko 2. maila 2. curso diurno 67.996,89

3.061,70

7.628,08

1.090,17

79.776,84

eguneko 1. maila 1. curso diurno 92.897,85

3.061,70

8.056,26

1.025,22

105.041,03

eguneko 2. maila 2. curso diurno 31.027,40

3.061,70

3.525,76

275,10

37.889,96

eguneko 1. maila 1. curso diurno 0

0

0

0

0

eguneko 2. maila 2. curso diurno 28.982,95

3.061,70

3.524,79

220,82

35.790,26

eguneko 1. maila 1. curso diurno 92.897,85

3.061,70

7.431,66

1.010,23

104.401,44

eguneko 2. maila 2. curso diurno 67.900,62

3.061,70

5.968,89

722,50

77.653,71

eguneko 1. maila (1. tartea) 1. curso diurno (1. tramo) 74.231,43

3.061,70

5.383,48

1.000,85

83.677,46

eguneko 1. maila (2. tartea) 1. curso diurno (2. tramo) 87.949,70

3.061,70

7.249,85

1.000,85

99.262,10

eguneko 2. maila (1. tartea) 2. curso diurno (1. tramo) 64.382,42

3.061,70

4.347,98

707,61

72.499,71

eguneko 2. maila (2. tartea) 2. curso diurno (2. tramo) 68.955,17

3.061,70

5.800,37

707,61

78.524,85

eguneko 1. maila (1. tartea) 1. curso diurno (1. tramo) 74.231,43

3.061,70

7.083,69

653,05

85.029,87

eguneko 1. maila (2. tartea) 1. curso diurno (2. tramo) 87.949,70

3.061,70

8.049,65

653,05

99.714,10

eguneko 2. maila (1. tartea) 2. curso diurno (1. tramo) 64.382,42

3.061,70

3.101,82

220,82

70.766,76

eguneko 2. maila (2. tartea) 2. curso diurno (2. tramo) 68.955,17

3.061,70

3.524,79

220,82

75.762,48

eguneko 1. maila (1. tartea) 1. curso diurno (1. tramo) 74.231,43

3.061,70

7.136,51

2.103,29

86.532,93

eguneko 1. maila (2. tartea) 1. curso diurno (2. tramo) 87.949,70

3.061,70

10.100,92

2.103,29

103.215,61

GIZARTE- ETA KULTURA-ZERBITZUAK

SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD

Gizarte- eta kultura- animazioa Animación sociocultural Gizarteratzea Integración social Zeinu-mintzairaren interpretazioa Interpretación de la lengua de los signos Haur-hezkuntza Educación infantil Gizarteratzea Integración social 1700

0812501

1700

0812503

2000

0812504

2000

0817101

2000

0817102

EHUNGINTZA, JANTZIGINTZA ETA LARRUGINTZA

TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL

Eredugintza eta Moda Patronaje y Moda 2000

0817201

2013/5595 (112/59) EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

247. zk.

2013ko abenduaren 30a, astelehena LANBIDE-ARLOA

FAMILIA PROFESIONAL

Ziklo Irakasle-G.

Orduak eta Kodea I. ez diren Langa. G.

Funtz. eta Mant. G.

GIB

Guztira G. Personal G. Personal G. Fto. y Docente no Docente Mto.

RIR

Total Heziketa-Zikloa Ciclo Formativo Maila Horas Ciclos y Código Curso eguneko 2. maila (1. tartea) 2. curso diurno (1. tramo) 64.382,42

3.061,70

5.498,95

1.431,44

74.374,51

eguneko 2. maila (2. tartea) 2. curso diurno (2. tramo) 68.955,17

3.061,70

7.672,29

1.431,44

81.120,60

eguneko 1. maila (1. tartea) 1. curso diurno (1. tramo) 74.231,43

3.061,70

6.494,85

2.617,27

86.405,25

eguneko 1. maila (2. tartea) 1. curso diurno (2. tramo) 97.095,22

3.061,70

8.910,24

2.617,27

111.684,43

eguneko 2. maila (1. tartea) 2. curso diurno (1. tramo) 64.382,42

3.061,70

5.077,66

1.768,90

74.290,68

eguneko 2. maila (2. tartea) 2. curso diurno (2. tramo) 73.527,92

3.061,70

6.890,53

1.768,90

85.249,05

GARRAIO ETA IBILGAILUEN MANTENIMENDUA

TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

Automozioa Automoción 2000

0817301

Irakasle- G.: Irakasle Gastuak I. ez diren Lang. G.: Irakasle ez diren langileen Gastuak Hezk.–lang. G.: Hezkuntza-langileen Gastuak Funtz. eta Mant. G.: Funtzionamendu- eta Mantentze-Gastuak GIB: Gauzatutako Inbertsioak Birjartzea 2.– Zati-moduluak honako irizpide honen arabera eguneratuko dira: erreferentziako modulu betearen gainean ikasgela bakoitzarengatik, eta moduluari jarraiki, aplikatu beharreko finantzaketa-ehunekoari eutsi egingo zaio lege honen bidez onartzen diren modulu beteak ezarri ondoren.

3.– LHko zikloetan HLO moduluengatik finantzatu beharreko zenbatekoa eranskin honetan tarte bakoitzerako azaldutakoa izango da.

4.– HLO heziketa zikloren bat ezartzen baldin bada eta ziklo horren modulua Lege honetan onartuta ez balego, Hezkuntza Administrazioak Lege honen IV. eranskinean agertzen den pareko ziklo baten modulua aplikatuko dio, betiere honekin lotuta eta Administrazioaren ustez bidezkoa dena.

Beraz, Lege honi men egiteko eta men eginarazteko agintzen diet, norbanako zein agintari direla,

Euskadiko herritar guztiei.

Vitoria-Gasteiz, 2013ko abenduaren 20a.

Lehendakaria,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

2013/5595 (112/60) EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

247. zk.

2013ko abenduaren 30a, astelehena LABURPENAK

RESÚMENES

ADMINISTRAZIO OROKORRAREN GASTUEN LABURPENAK

RESÚMENES DE GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL

SEK. ETA KAPITULUEN ARABERAKO LABURP. - GASTUA

RESUMEN POR SECCIÓN Y CAPÍTULO - GASTO

Administrazio Orokorra Administración General ORGANIKOA / ORGÁNICA

EKONOMIKOA / ECONÓMICA

SEKZIOA

GUZTIRA

SECCION

TOTAL

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

51

52

53

54

55

90

95

99

Legebiltzarra Parlamento Lehendakaritza Presidencia del Gobierno Herri Adm. Just.

Adm.Pú. Justicia Ek. Garap. Lehiak Des. Econ. Compe.

Enplegua; G.P.

Empleo y P.S.

Ogasuna eta Finantzak Hacienda y Finanzas Hezk. Hizk. P. Kul Educac. P.L. Cul.

Segurtasuna Seguridad Osasuna Salud Ingur. Lur. Pol.

MAPT

Lan Harrem. K.

Con. Rel. Labora.

Ekon. G. E. Kts.

C. Econó. Soc. V

Kooperat. G. K.

Con. Sup. Coope.

HKEE

TVCP

Datu Bab. E. Bule A.V. Prot Datos Zor Publikoa Deuda Pública Erak. Baliab. /K.

Rec. Com. Instit.

Hainbat Sail Diversos Departamentos 1

Langile gastuak Gastos de personal 2

Funtzion.

gastuak Gastos funciona.

FUNTZIONALA / FUNCIONAL

KAPITULUAK

CAPITULOS

4

6

Transf.

Inbertsio arruntak errealak Transfe.

Inversio.

corrientes reales 27.161

3

Finantza gastuak Gastos financie.

27.565

102.692

9.123

9.012

220.468

121.756

51.499

418.828

24.501

12.665

953.609

29.060

20.435

96.899

24.976

2.765.248

MILA / MILES

7

Kapital transf.

Transfe.

capital 404

24.445

331

36.161

10.835

138.937

2.272

166.849

73.603

5.677

834.911

24.462

38.988

75

54.201

76

12.365

3.832

1.412

37

1.187.111

162.643

91

1.292.121

57.205

63.703

2.053

608.868

468.169

102.423

36

16.253

17.418

3.354.198

45.780

2.724.021

1

536.416

2.470

45.361

150

653.540

13.519

23.625

57

83.812

373.262

158.273

992

6

59.702

8

9

F-aktiboen F-pasiboen gehikuntza gutxitzea Aumento Dism. pas.

act.finan. financier.

212

2.297

28

1.310

1.297

13

889

881

8

7.127

7.027

100

1.336

1.324

12

86

277.544

78.848

321

4.569

2.325

815.059

79

537.428

78.848

106.698

4.685

22.967

GUZTIRA 10.215.506

TOTAL

1.928.679

3.183.578

283.488

2013/5595 (112/61) 612

15.447

56.087

6.900

3.094.866

507.534

590.940

88.670

537.750

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

247. zk.

2013ko abenduaren 30a, astelehena ZERBITZU/KAPITULUEN ARABERAKO LABURP. - GASTUA

RESUMEN POR SERVICIO; CAPÍTULO - GASTO

Administrazio Orokorra Administración General ORGANIKOA / ORGÁNICA

SEKZIOA

SECCION

00

EKONOMIKOA / ECONÓMICA

ZERBITZUA KAPITULUA

SERVICIO

CAPITULO

00

01

00

01

4

00

01

7

01

01

00

01

00

01

10

01

10

01

11

01

11

1

01

11

2

01

12

01

12

1

01

12

2

01

13

01

13

1

01

13

2

01

14

01

14

1

01

14

2

01

14

4

01

14

6

01

14

7

01

14

8

01

15

01

15

1

01

15

2

01

15

4

01

16

01

16

1

01

16

2

01

16

4

01

16

6

1

1

FUNTZIONALA / FUNCIONAL

MILA / MILES

% GUZTIRA

% TOTAL

27.565,0

0,3

2014

LEGEBILTZARRA

PARLAMENTO

LEGEBILTZARRA

PARLAMENTO

Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes Kapital eragiketetako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones operaciones capital 27.565,0

0,3

27.160,5

0,3

404,4

0,0

102.692,0

1,0

420,8

0,0

420,8

0,0

LEHENDAKARITZAREN IDAZKARITZA NAGUSIA

SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA

Langile-gastuak Gastos de personal LEHENDAKARIAREN KABINETEAREN ZUZENDARITZA

DIRECCIÓN DE GABINETE DEL LEHENDAKARI

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento 175,5

0,0

175,5

0,0

846,3

0,0

558,3

0,0

288,0

0,0

ARAUBIDE JURIDIKOAREN ZUZENDARITZA

DIRECCIÓN RÉGIMEN JURÍDICO

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento KOORDINAZIORAKO ZUZENDARITZA

DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento 328,6

0,0

286,6

0,0

42,0

0,0

559,8

0,0

410,1

0,0

149,7

0,0

83.534,7

0,8

1.852,0

0,0

2.956,1

0,0

18.677,3

0,2

297,6

0,0

59.672,5

0,6

79,2

0,0

1.170,2

0,0

440,2

0,0

725,9

0,0

4,1

0,0

1.191,3

0,0

421,2

0,0

722,0

0,0

28,6

0,0

19,5

0,0

JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

LEHENDAKARITZA

LEHENDAKARITZA

Langile-gastuak Gastos de personal ZERBITZU ZUZENDARITZA

DIRECCIÓN DE SERVICIOS

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes Inbertsio errealak Inversiones reales Kapital eragiketetako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones operaciones capital Finantza-aktiboen gehikuntza Aumento de activos financieros KOMUNIKAZIORAKO ZUZENDARITZA

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes GOBERNU IREKIRAKO ZUZENDARITZA

DIRECCIÓN DE GOBIERNO ABIERTO

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes Inbertsio errealak Inversiones reales 2013/5595 (112/62) EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

247. zk.

2013ko abenduaren 30a, astelehena SEKZIOA

SECCION

01

ZERBITZUA KAPITULUA

SERVICIO

CAPITULO

17

01

17

1

01

17

2

01

20

01

20

01

21

01

21

1

01

21

2

01

21

4

01

21

6

01

22

01

22

1

01

22

2

01

22

4

01

23

01

23

1

01

23

2

01

23

4

01

23

7

01

24

01

24

1

01

24

2

01

24

6

01

25

01

25

1

01

25

2

01

26

01

26

1

01

26

2

01

27

01

27

1

01

27

2

01

28

01

28

1

01

28

2

01

30

01

30

01

31

01

31

1

1

1

MILA / MILES

% GUZTIRA

% TOTAL

427,8

0,0

2014

PROTOKOLO ZUZENDARITZA

DIRECCIÓN DE PROTOCOLO

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento KANPO HARREMANETARAKO IDAZKARITZA NAGUSIA

SECRETARÍA GENERAL DE ACCIÓN EXTERIOR

Langile-gastuak Gastos de personal KANPO HARREMANETARAKO ZUZENDARITZA

DIRECCIÓN DE RELACIONES EXTERIORES

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes Inbertsio errealak Inversiones reales EUROPAKO GAIEN ZUZENDARITZA

DIRECCIÓN DE ASUNTOS EUROPEOS

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes KANPOKO EUSKAL KOMUNITATEARENTZAKO ZUZENDARITZA

DIRECCIÓN PARA LA COMUNIDAD VASCA EN EL EXTERIOR

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes Kapital eragiketetako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones operaciones capital EUSKADIREN EUROPAR BATASUNEKO ORDEZKARITZA

DELEGACIÓN DE EUSKADI PARA LA UNIÓN EUROPEA

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento Inbertsio errealak Inversiones reales EUSKADIREN ARGENTINA,-MERCOSUR-EKO ORDEZKARITZA

DELEGACIÓN DE EUSKADI EN ARGENTINA-MERCOSUR

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento EUSKADIREN TXILE, PERU ETA KOLONBIAKO ORDEZKARITZ

DELEGACIÓN DE EUSKADI EN CHILE, PERÚ Y COLOMBIA

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento EUSKADIREN ESTATU BATUETAKO ORDEZKARITZA

DELEGACIÓN DE EUSKADI EN ESTADOS UNIDOS

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento EUSKADIREN MEXIKOKO ORDEZKARITZA

DELEGACIÓN DE EUSKADI EN MÉXICO

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento BAKE ETA BIZKIDETZARAKO IDAZKARITZA NAGUSIA

SECRETARÍA GENERAL DE PAZ Y CONVIVENCIA

Langile-gastuak Gastos de personal BIKTIMA ETA GIZA ESKUBIDEEN ZUZENDARITZA

DIRECCIÓN DE VÍCTIMAS Y DERECHOS HUMANOS

Langile-gastuak Gastos de personal 2013/5595 (112/63) 248,8

0,0

179,0

0,0

522,5

0,0

522,5

0,0

1.652,0

0,0

643,5

0,0

838,5

0,0

160,0

0,0

10,0

0,0

734,6

0,0

120,5

0,0

118,8

0,0

495,2

0,0

2.023,8

0,0

394,7

0,0

282,3

0,0

1.316,8

0,0

30,0

0,0

1.196,5

0,0

957,1

0,0

235,5

0,0

3,8

0,0

365,7

0,0

261,8

0,0

104,0

0,0

350,7

0,0

211,7

0,0

139,0

0,0

383,0

0,0

272,5

0,0

110,5

0,0

340,2

0,0

234,7

0,0

105,5

0,0

216,1

0,0

216,1

0,0

6.251,8

0,1

473,8

0,0

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

247. zk.

2013ko abenduaren 30a, astelehena SEKZIOA

SECCION

01

ZERBITZUA KAPITULUA

SERVICIO

CAPITULO

31

2

01

31

4

02

02

00

02

00

1

02

00

2

02

01

02

01

1

02

01

2

02

01

6

02

01

8

02

02

02

02

1

02

02

2

02

10

02

10

1

02

10

2

02

11

02

11

1

02

11

2

02

12

02

12

1

02

12

2

02

20

02

20

1

02

20

2

02

21

02

21

1

02

21

2

02

22

02

22

1

02

22

2

02

22

4

02

23

02

23

1

02

23

2

02

29

02

29

1

02

29

2

MILA / MILES

% GUZTIRA

% TOTAL

2.015,4

0,0

2014

Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA

SAILA

CONSEJERÍA

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento ZERBITZU ZUZENDARITZA

DIRECCIÓN DE SERVICIOS

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento Inbertsio errealak Inversiones reales Finantza-aktiboen gehikuntza Aumento de activos financieros KABINETEA

GABINETE

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento ERAKUNDEEN HARREMANETARAKO SAILBURUORDETZA

VICECONSEJERÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento JAUR. IDAZKARITZA ETA LEGEB. HARREM. ZUZTZA.

DIR. SECRETARÍA GOBIERNO Y RELAC. CON PARLAMENTO

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento TOKI ADMINISTRAZIOEKIKO HARREMANETARAKO ETA A.ER.

D. RELACIONES CON ADMINISTRACIONES LOCALES Y R.A.

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento ARAUBIDE JURIDIKOAREN SAILBURUORDETZA

VICECONSEJERÍA DE RÉGIMEN JURÍDICO

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento ESTATUTUAREN GARAPENERAKO ZUZENDARITZA

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTATUTARIO

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento LEGE GARAPEN ETA ARAU KONTROLERAKO ZUZENDARITZA

DIRECC. DESARROLLO LEGISLATIVO Y CONTROL NORMATIVO

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes AUZIBIDE ZUZENDARITZA

DIRECCIÓN DE LO CONTENCIOSO

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento EUSKADIKO AHOLKU BATZORDE JURIDIKOA

COMISIÓN JURÍDICA ASESORA DE EUSKADI

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento 2013/5595 (112/64) 3.762,7

0,0

220.468,0

2,2

560,1

0,0

559,3

0,0

0,8

0,0

5.803,6

0,1

2.254,2

0,0

3.413,6

0,0

44,0

0,0

91,7

0,0

175,3

0,0

174,3

0,0

1,0

0,0

141,5

0,0

138,1

0,0

3,4

0,0

1.028,0

0,0

946,6

0,0

81,5

0,0

1.186,4

0,0

1.086,3

0,0

100,1

0,0

2.971,4

0,0

2.794,4

0,0

177,0

0,0

350,6

0,0

348,8

0,0

1,8

0,0

134,8

0,0

120,5

0,0

2,3

0,0

12,0

0,0

125,2

0,0

122,9

0,0

2,3

0,0

1.061,3

0,0

1.011,3

0,0

50,0

0,0

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

247. zk.

2013ko abenduaren 30a, astelehena SEKZIOA

SECCION

02

ZERBITZUA KAPITULUA

SERVICIO

CAPITULO

30

02

30

1

02

30

2

02

30

6

02

31

02

31

1

02

31

2

02

31

4

02

32

02

32

1

02

32

2

02

32

6

02

33

02

33

1

02

33

2

02

33

4

02

40

02

40

1

02

40

2

02

41

02

41

1

02

41

2

02

41

3

02

41

4

02

41

6

02

41

8

02

42

02

42

1

02

42

2

02

42

4

03

03

00

03

00

03

01

03

01

1

03

01

2

03

02

03

02

1

03

02

2

1

MILA / MILES

% GUZTIRA

% TOTAL

6.076,3

0,1

2014

FUNTZIO PUBLIKOAREN SAILBURUORDETZA

VICECONSEJERÍA DE FUNCIÓN PÚBLICA

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento Inbertsio errealak Inversiones reales FUNTZIO PUBLIKOAREN ZUZENDARITZA

DIRECCIÓN DE FUNCIÓN PÚBLICA

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes LAN HARREMANEN ZUZENDARITZA

DIRECCIÓN DE RELACIONES LABORALES

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento Inbertsio errealak Inversiones reales HERRITARREN ARRETA ETA ADM. BER. ETA HOB. ZUZTZA.

D. ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA E INNOV. Y MEJORA ADM

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes JUSTIZIA SAILBURUORDETZA

VICECONSEJERÍA DE JUSTICIA

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento JUSTIZIA ADMINISTRAZIOAREN ZUZENDARITZA

DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento Finantza-gastuak Gastos financieros Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes Inbertsio errealak Inversiones reales Finantza-aktiboen gehikuntza Aumento de activos financieros JUSTIZIA ZUZENDARITZA

DIRECCIÓN DE JUSTICIA

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA

DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

SAILBURUTZA

CONSEJERÍA

Langile-gastuak Gastos de personal KABINETE ETA KOMUNIKAZIO ZUZENDARITZA

DIRECCIÓN DE GABINETE Y COMUNICACIÓN

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento ZERBITZU ZUZENDARITZA

DIRECCIÓN DE SERVICIOS

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento 2013/5595 (112/65) 132,2

0,0

1.406,5

0,0

4.537,6

0,0

22.310,2

0,2

2.430,1

0,0

9,0

0,0

19.871,1

0,2

1.805,4

0,0

1.342,1

0,0

455,8

0,0

7,4

0,0

13.843,9

0,1

6.313,8

0,1

7.410,1

0,1

120,0

0,0

136,4

0,0

135,8

0,0

0,6

0,0

130.541,8

1,3

96.070,5

0,9

27.410,9

0,3

6,0

0,0

688,1

0,0

6.246,3

0,1

120,0

0,0

32.215,9

0,3

5.774,5

0,1

10.971,8

0,1

15.469,6

0,2

418.827,6

4,1

559,0

0,0

559,0

0,0

488,2

0,0

388,4

0,0

99,8

0,0

16.282,1

0,2

10.841,1

0,1

3.625,0

0,0

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

247. zk.

2013ko abenduaren 30a, astelehena SEKZIOA

SECCION

03

ZERBITZUA KAPITULUA

SERVICIO

CAPITULO

02

4

03

02

6

03

02

8

03

10

03

10

03

11

03

11

1

03

11

2

03

11

4

03

11

7

03

12

03

12

1

03

12

2

03

12

4

03

12

6

03

12

7

03

12

8

03

20

03

20

03

21

03

21

1

03

21

2

03

21

4

03

21

7

03

21

8

03

22

03

22

1

03

22

2

03

22

4

03

22

6

03

22

7

03

23

03

23

1

03

23

2

03

23

4

03

23

8

03

30

03

30

1

1

1

MILA / MILES

% GUZTIRA

% TOTAL

400,0

0,0

2014

Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes Inbertsio errealak Inversiones reales Finantza-aktiboen gehikuntza Aumento de activos financieros TEKNOLOGIA, BERRIKUNTZA ETA LEHIAKORTASUN SLBTZA.

VIC. TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD

Langile-gastuak Gastos de personal TEKNOLOGIA ETA ESTRATEGIA ZUZENDARITZA

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA Y ESTRATEGIA

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes Kapital eragiketetako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones operaciones capital EKINTZAILETZA,BERRIKUNTZA ETA INFORM.GIZART. ZTZA

DIREC. EMPREN., INNOVACIÓN Y SDAD. INFORMACIÓN

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes Inbertsio errealak Inversiones reales Kapital eragiketetako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones operaciones capital Finantza-aktiboen gehikuntza Aumento de activos financieros INDUSTRIA SAILBURUORDETZA

VICECONSEJERÍA DE INDUSTRIA

Langile-gastuak Gastos de personal INDUSTRIA GARATZEKO ZUZENDARITZA

DIRECCIÓN DE DESARROLLO INDUSTRIAL

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes Kapital eragiketetako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones operaciones capital Finantza-aktiboen gehikuntza Aumento de activos financieros ENERGIA,MEATEGI ETA INDUSTRIA-ADMINISTRAZIOA ZTZA

DIR. ENERGÍA, MINAS Y ADMINISTRACIÓN INDUSTRIAL

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes Inbertsio errealak Inversiones reales Kapital eragiketetako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones operaciones capital NAZIOARTEKOTZE ZUZENDARITZA

DIRECCIÓN DE INTERNACIONALIZACIÓN

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes Finantza-aktiboen gehikuntza Aumento de activos financieros MERKATARITZA ETA TURISMO SAILBURUORDETZA

VICECONSEJERÍA DE COMERCIO Y TURISMO

Langile-gastuak Gastos de personal 2013/5595 (112/66) 1.296,0

0,0

120,0

0,0

275,5

0,0

275,5

0,0

116.501,9

1,1

699,3

0,0

184,0

0,0

9.073,9

0,1

106.544,7

1,0

27.791,9

0,3

411,9

0,0

346,0

0,0

16.182,2

0,2

400,0

0,0

10.324,3

0,1

127,5

0,0

258,8

0,0

258,8

0,0

66.577,6

0,7

628,7

0,0

80,8

0,0

671,4

0,0

10.500,0

0,1

54.696,7

0,5

1.918,8

0,0

1.218,8

0,0

318,7

0,0

36,0

0,0

37,0

0,0

308,3

0,0

22.503,2

0,2

652,2

0,0

369,5

0,0

19.350,7

0,2

2.130,9

0,0

131,6

0,0

131,6

0,0

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

247. zk.

2013ko abenduaren 30a, astelehena SEKZIOA

SECCION

03

ZERBITZUA KAPITULUA

SERVICIO

CAPITULO

31

03

31

1

03

31

2

03

31

4

03

31

7

03

31

8

03

32

03

32

1

03

32

2

03

32

4

03

32

6

03

32

7

03

32

8

03

40

03

40

03

41

03

41

1

03

41

2

03

41

4

03

41

7

03

42

03

42

1

03

42

2

03

42

4

03

42

6

03

42

7

03

43

03

43

1

03

43

2

03

43

4

03

43

6

03

43

7

03

44

03

44

1

03

44

2

03

44

4

03

44

7

03

44

8

1

MILA / MILES

% GUZTIRA

% TOTAL

25.589,0

0,3

2014

MERKATARITZA ZUZENDARITZA

DIRECCIÓN DE COMERCIO

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes Kapital eragiketetako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones operaciones capital Finantza-aktiboen gehikuntza Aumento de activos financieros TURISMO ZUZENDARITZA

DIRECCIÓN DE TURISMO

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes Inbertsio errealak Inversiones reales Kapital eragiketetako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones operaciones capital Finantza-aktiboen gehikuntza Aumento de activos financieros NEKAZARITZA, ARRANTZA ETA ELIKAG-POLITIKA SLBTZA.

VIC. AGRICULTURA, PESCA Y POLÍTICA ALIMENTARIA

Langile-gastuak Gastos de personal LAND.ITSASERT.GARAPENERAKO ETA EUR.POLITIKAKO ZTZ

DIR. DESARROLLO RURAL Y LITORAL Y POLÍTI.EUROPEAS

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes Kapital eragiketetako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones operaciones capital NEKAZARITZA ETA ABELTZAINTZA ZUZENDARITZA

DIRECCIÓN DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes Inbertsio errealak Inversiones reales Kapital eragiketetako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones operaciones capital ARRANTZA ETA AKUIKULTURA ZUZENDARITZA

DIRECCIÓN DE PESCA Y ACUICULTURA

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes Inbertsio errealak Inversiones reales Kapital eragiketetako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones operaciones capital KALITATEAREN ETA ELIKAGAIEN INDUSTRIEN ZTZA.

DIRECCIÓN DE CALIDAD E INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes Kapital eragiketetako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones operaciones capital Finantza-aktiboen gehikuntza Aumento de activos financieros 2013/5595 (112/67) 496,0

0,0

868,9

0,0

7.053,8

0,1

5.150,0

0,1

12.020,2

0,1

13.095,6

0,1

595,6

0,0

2.047,7

0,0

8.430,0

0,1

375,0

0,0

1.019,5

0,0

627,8

0,0

130,3

0,0

130,3

0,0

19.418,8

0,2

929,9

0,0

1.467,9

0,0

7.591,1

0,1

9.429,8

0,1

8.307,9

0,1

2.177,9

0,0

535,7

0,0

5.345,3

0,1

124,0

0,0

125,0

0,0

16.200,8

0,2

1.923,8

0,0

982,8

0,0

2.941,3

0,0

40,4

0,0

10.312,5

0,1

31.196,8

0,3

2.182,6

0,0

961,5

0,0

17.422,8

0,2

6.749,8

0,1

3.880,0

0,0

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

247. zk.

2013ko abenduaren 30a, astelehena SEKZIOA

SECCION

03

ZERBITZUA KAPITULUA

SERVICIO

CAPITULO

95

03

95

2

03

95

4

03

95

7

04

04

00

04

00

04

01

04

01

1

04

01

2

04

02

04

02

1

04

02

2

04

02

6

04

02

8

04

10

04

10

04

11

04

11

1

04

11

2

04

11

4

04

12

04

12

1

04

12

2

04

12

4

04

12

6

04

13

04

13

1

04

13

2

04

13

4

04

13

7

04

20

04

20

04

21

04

21

1

04

21

2

04

21

4

04

21

6

1

1

1

MILA / MILES

% GUZTIRA

% TOTAL

51.600,0

0,5

2014

EAEKO ERAKUNDE ORDAINTZAILEA

ORGANISMO PAGADOR DE LA CAPV

Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes Kapital eragiketetako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones operaciones capital ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK

EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES

SAILA

CONSEJERÍA

Langile-gastuak Gastos de personal KABINETE ETA KOMUNIKAZIO ZUZENDARITZA

DIRECCIÓN DE GABINETE Y COMUNICACIÓN

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento ZERBITZU ZUZENDARITZA

DIRECCIÓN DE SERVICIOS

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento Inbertsio errealak Inversiones reales Finantza-aktiboen gehikuntza Aumento de activos financieros ENPLEGU ETA LAN SAILBURUORDETZA

VICECONSEJERÍA DE EMPLEO Y TRABAJO

Langile-gastuak Gastos de personal PLANGINTZAKO ETA ENPLEGU BERRIKUNTZAKO ZUZTZA.

DIR. DE PLANIFICACIÓN E INNOVACIÓN EN EL EMPLEO

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes LAN ETA GIZARTE SEGURANTZA ZUZENDARITZA

DIRECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes Inbertsio errealak Inversiones reales GIZARTE EKONOMIAREN ZUZENDARITZA

DIRECCIÓN DE ECONOMÍA SOCIAL

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes Kapital eragiketetako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones operaciones capital GIZARTE POLITIKEN SAILBURUORDETZA

VICECONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES

Langile-gastuak Gastos de personal GIZARTE ZERBITZUEN ZUZENDARITZA

DIRECCIÓN DE SERVICIOS SOCIALES

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes Inbertsio errealak Inversiones reales 2013/5595 (112/68) 777,0

0,0

44.438,0

0,4

6.385,0

0,1

953.608,6

9,3

578,8

0,0

578,8

0,0

834,9

0,0

274,2

0,0

560,7

0,0

6.392,8

0,1

2.503,6

0,0

3.445,5

0,0

368,5

0,0

75,2

0,0

134,0

0,0

134,0

0,0

716.369,2

7,0

288,6

0,0

300,0

0,0

715.780,6

7,0

28.195,3

0,3

12.094,5

0,1

1.031,6

0,0

15.044,2

0,1

25,0

0,0

3.813,4

0,0

562,9

0,0

14,6

0,0

1.697,5

0,0

1.538,4

0,0

239,0

0,0

239,0

0,0

37.852,0

0,4

1.151,0

0,0

6.308,6

0,1

30.317,4

0,3

75,0

0,0

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

247. zk.

2013ko abenduaren 30a, astelehena SEKZIOA

SECCION

04

ZERBITZUA KAPITULUA

SERVICIO

CAPITULO

22

04

22

1

04

22

2

04

22

4

04

30

04

30

04

31

04

31

1

04

31

2

04

31

3

04

31

4

04

31

6

04

31

7

04

32

04

32

1

04

32

2

04

32

3

04

32

4

04

32

7

1

05

05

00

05

00

05

01

05

01

1

05

01

2

05

02

05

02

05

03

05

03

1

05

03

2

05

03

6

05

03

8

05

09

05

09

1

05

09

2

05

10

05

10

05

11

05

11

1

1

1

1

MILA / MILES

% GUZTIRA

% TOTAL

55.253,9

0,5

2014

FAMILIA POLITIKA. ETA KOMUNITATE GARAPENERAKO Z.

DIRECCIÓN DE POLÍTICA FAMILIAR Y DES. COMUNITARIO

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes ETXEBIZITZA SAILBURUORDETZA

VICECONSEJERÍA DE VIVIENDA

Langile-gastuak Gastos de personal ETXEBIZITZA ZUZENDARITZA

DIRECCIÓN DE VIVIENDA

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento Finantza-gastuak Gastos financieros Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes Inbertsio errealak Inversiones reales Kapital eragiketetako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones operaciones capital ETXEBIZITZAKO PLANGINTZAREN ETA PROZ.ERAGILEEN Z.

DIR. PLANIFICACIÓN Y PROCESOS OPERATIVOS VIVIENDA

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento Finantza-gastuak Gastos financieros Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes Kapital eragiketetako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones operaciones capital OGASUNA ETA FINANTZAK

HACIENDA Y FINANZAS

SAILA

CONSEJERÍA

Langile-gastuak Gastos de personal KONTROL EKONOMIKOKO BULEGOA

OFICINA DE CONTROL ECONÓMICO

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento KABINETE ETA KOMUNIKAZIO ZUZENDARITZA

DIRECCIÓN DE GABINETE Y COMUNICACIÓN

Langile-gastuak Gastos de personal ZERBITZU ZUZENDARITZA

DIRECCIÓN DE SERVICIOS

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento Inbertsio errealak Inversiones reales Finantza-aktiboen gehikuntza Aumento de activos financieros EAEKO KONTRATUEN ERREKURTSOEN ADMI. ORGANOA

ÓRGANO ADMINISTRATIVO RECURSOS CONTRACTUALES CAE

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento ADMINISTRAZIOKO ETA ZERBITZU OROKORRETAKO SBTZA.

VICECON. DE ADMNISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

Langile-gastuak Gastos de personal INFORMATIKA ETA TELEKOMUNIKAZIO ZUZENDARITZA

DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

Langile-gastuak Gastos de personal 2013/5595 (112/69) 1.072,9

0,0

3.013,2

0,0

51.167,9

0,5

6.369,4

0,1

6.369,4

0,1

35.465,8

0,3

2.371,7

0,0

989,1

0,0

199,5

0,0

630,0

0,0

23.993,6

0,2

7.281,8

0,1

62.110,2

0,6

1.419,9

0,0

4.771,6

0,0

5.477,6

0,1

20.273,4

0,2

30.167,7

0,3

96.899,0

0,9

513,4

0,0

513,4

0,0

5.952,7

0,1

5.354,0

0,1

598,7

0,0

120,0

0,0

120,0

0,0

4.931,5

0,0

1.077,0

0,0

2.275,4

0,0

1.542,1

0,0

37,0

0,0

331,5

0,0

323,5

0,0

8,0

0,0

138,2

0,0

138,2

0,0

28.034,6

0,3

732,6

0,0

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

247. zk.

2013ko abenduaren 30a, astelehena SEKZIOA

SECCION

05

ZERBITZUA KAPITULUA

SERVICIO

CAPITULO

11

2

05

11

6

05

11

7

05

12

05

12

1

05

12

2

05

13

05

13

1

05

13

2

05

13

6

05

20

05

20

1

05

20

2

05

20

4

05

21

05

21

1

05

21

2

05

21

4

05

22

05

22

1

05

22

2

05

30

05

30

1

05

30

2

05

31

05

31

1

05

31

2

05

32

05

32

1

05

32

2

05

32

3

05

32

4

05

32

7

06

06

00

06

00

2

06

00

4

06

01

06

01

2

MILA / MILES

% GUZTIRA

% TOTAL

25.582,0

0,3

2014

Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento Inbertsio errealak Inversiones reales Kapital eragiketetako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones operaciones capital ONDARE ETA KONTRATAZIO ZUZENDARITZA

DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento BALIABIDE OROKORREN ZUZENDARITZA

DIRECCIÓN DE RECURSOS GENERALES

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento Inbertsio errealak Inversiones reales EKONOMIA ETA AURREKONTU SAILBURUORDETZA

VICECONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y PRESUPUESTOS

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes EKONOMIA ETA PLANGINTZA ZUZENDARITZA

DIRECCIÓN DE ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes AURREKONTU ZUZENDARITZA

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento OGASUNEKO ETA FINANTZA POLITIKAKO SAILBURUORDETZA

VICECONSEJERÍA DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento ZERGA ADMINISTRAZIOKO ZUZENDARITZA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento FINANTZA POLITIKA ETA ERAKUNDEEN BALIABIDEEN ZUZ.

DIRECCIÓN POLÍTICA FINANCIERA Y RECURSOS INSTITU.

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento Finantza-gastuak Gastos financieros Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes Kapital eragiketetako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones operaciones capital HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA

EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

KUDEAKETA EKONOMIKOAREN ZUZENDARITZA

DIRECCIÓN DE GESTIÓN ECONÓMICA

Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes BALIABIDE MATERIALEN ETA AZPIEGITUREN ZUZENDARITZ

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES E INFRAESTRUCTU.

Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento 2013/5595 (112/70) 1.675,0

0,0

45,0

0,0

7.314,7

0,1

4.829,4

0,0

2.485,3

0,0

21.097,0

0,2

5.421,0

0,1

15.061,0

0,1

615,0

0,0

1.291,5

0,0

138,6

0,0

4,9

0,0

1.148,0

0,0

13.350,7

0,1

1.863,7

0,0

327,0

0,0

11.160,0

0,1

843,5

0,0

791,1

0,0

52,4

0,0

153,7

0,0

136,3

0,0

17,4

0,0

1.886,4

0,0

1.124,9

0,0

761,5

0,0

10.939,6

0,1

2.412,0

0,0

7.027,6

0,1

76,0

0,0

57,0

0,0

1.367,0

0,0

2.765.248,0

27,1

691.658,3

6,8

68.596,4

0,7

623.061,9

6,1

98.077,7

1,0

37.385,7

0,4

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

247. zk.

2013ko abenduaren 30a, astelehena SEKZIOA

SECCION

06

ZERBITZUA KAPITULUA

SERVICIO

CAPITULO

01

6

06

01

06

02

06

02

1

06

02

2

06

02

3

06

02

6

06

02

8

06

04

06

04

2

06

04

4

06

04

6

06

05

06

05

2

06

05

4

06

05

6

06

06

06

06

2

06

06

4

06

06

6

06

06

7

06

07

06

07

2

06

07

4

06

07

6

06

07

7

06

08

06

08

2

06

08

3

06

08

4

06

08

7

06

08

9

06

09

06

09

2

06

09

4

06

09

7

06

22

06

22

1

06

22

2

7

MILA / MILES

% GUZTIRA

% TOTAL

51.829,7

0,5

2014

Inbertsio errealak Inversiones reales Kapital eragiketetako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones operaciones capital LANGILEAK KUDEATZEKO ZUZENDARITZA

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PERSONAL

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento Finantza-gastuak Gastos financieros Inbertsio errealak Inversiones reales Finantza-aktiboen gehikuntza Aumento de activos financieros HEZKUNTZA BERRIZTATZEKO ZUZENDARITZA

DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes Inbertsio errealak Inversiones reales IKASTETXEEN ZUZENDARITZA

DIRECCIÓN DE CENTROS ESCOLARES

Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes Inbertsio errealak Inversiones reales HEZIKETA ETA IKASKUNTZA ZUZENDARITZA

DIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y APRENDIZAJE

Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes Inbertsio errealak Inversiones reales Kapital eragiketetako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones operaciones capital ZIENTZIA POLITIKARAKO ZUZENDARITZA

DIRECCIÓN DE POLÍTICA CIENTÍFICA

Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes Inbertsio errealak Inversiones reales Kapital eragiketetako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones operaciones capital UNIBERTSITATE ZUZENDARITZA

DIRECCIÓN DE UNIVERSIDADES

Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento Finantza-gastuak Gastos financieros Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes Kapital eragiketetako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones operaciones capital Finantza-pasiboen gutxitzea Disminución de pasivos financieros SAILEKO KABINETEAREN ZUZENDARITZA

DIRECCIÓN DEL GABINETE DE LA CONSEJERÍA

Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes Kapital eragiketetako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones operaciones capital ARAUBIDE JURIDIKOAREN ETA ZERBITZUEN ZUZENDARITZA

DIRECCIÓN DE RÉGIMEN JURÍDICO Y SERVICIOS

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento 2013/5595 (112/71) 8.862,3

0,1

1.150.411,2

11,3

1.148.056,1

11,2

317,4

0,0

31,6

0,0

6,0

0,0

2.000,0

0,0

34.859,6

0,3

8.550,6

0,1

26.249,0

0,3

60,0

0,0

112.320,9

1,1

21.718,8

0,2

88.545,2

0,9

2.056,9

0,0

37.914,7

0,4

13.268,3

0,1

21.351,1

0,2

2.519,0

0,0

776,3

0,0

35.761,4

0,4

251,0

0,0

25.200,9

0,2

40,0

0,0

10.269,5

0,1

349.108,8

3,4

3,5

0,0

59,0

0,0

319.825,6

3,1

28.899,2

0,3

321,5

0,0

115.583,0

1,1

1.029,3

0,0

110.033,8

1,1

4.520,0

0,0

32.070,9

0,3

30.553,4

0,3

1.418,7

0,0

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

247. zk.

2013ko abenduaren 30a, astelehena SEKZIOA

SECCION

06

ZERBITZUA KAPITULUA

SERVICIO

CAPITULO

22

6

06

22

06

31

06

31

1

06

31

2

06

31

4

06

31

6

06

31

7

06

32

06

32

1

06

32

2

06

32

4

06

32

7

06

33

06

33

1

06

33

2

06

33

4

06

33

6

06

33

7

06

40

06

40

2

06

40

4

06

41

06

41

1

06

41

2

06

41

4

06

41

6

06

42

06

42

1

06

42

2

06

42

4

06

42

6

06

42

7

06

43

06

43

1

06

43

2

06

43

4

06

43

7

8

2014

Inbertsio errealak Inversiones reales Finantza-aktiboen gehikuntza Aumento de activos financieros MILA / MILES

% GUZTIRA

% TOTAL

46,0

0,0

52,8

0,0

KULTURA ONDAREAREN ZUZENDARITZA

DIRECCIÓN DE PATRIMONIO CULTURAL

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes Inbertsio errealak Inversiones reales Kapital eragiketetako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones operaciones capital 20.887,0

0,2

2.697,7

0,0

3.589,3

0,0

9.111,5

0,1

393,0

0,0

5.095,4

0,0

KULTURA SUSTATZEKO ZUZENDARITZA

DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes Kapital eragiketetako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones operaciones capital 28.597,5

0,3

992,1

0,0

2.339,0

0,0

20.634,5

0,2

4.631,9

0,0

GAZTERIA ETA KIROL ZUZENDARITZA

DIRECCIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTES

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes Inbertsio errealak Inversiones reales Kapital eragiketetako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones operaciones capital HIZKUNTZA POLITIKA

POLÍTICA LINGÜÍSTICA

Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes 10.970,1

0,1

2.180,7

0,0

2.315,9

0,0

6.139,6

0,1

29,4

0,0

304,5

0,0

30.014,4

0,3

166,0

0,0

29.848,4

0,3

HERRI ADMINISTRAZIOETAN HIZKUNTZA NORMALIZATZ. Z.

DIR. NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA DE ADMONES. PÚBLI.

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes Inbertsio errealak Inversiones reales 2.501,3

0,0

876,1

0,0

243,0

0,0

1.367,2

0,0

15,0

0,0

EUSKARA SUSTATZEKO ZUZENDARITZA

DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DEL EUSKERA

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes Inbertsio errealak Inversiones reales Kapital eragiketetako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones operaciones capital HIZKUNTZA IKERKETA ETA KOORDINAZIORAKO ZUZENDARI.

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN LINGÜÍSTICA Y COORDIN.

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes Kapital eragiketetako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones operaciones capital 9.946,6

0,1

751,4

0,0

926,0

0,0

8.019,2

0,1

210,0

0,0

40,0

0,0

4.564,5

0,0

1.003,9

0,0

524,4

0,0

2.732,8

0,0

303,5

0,0

2013/5595 (112/72) EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

247. zk.

2013ko abenduaren 30a, astelehena SEKZIOA

SECCION

07

ZERBITZUA KAPITULUA

SERVICIO

CAPITULO

07

00

07

00

07

01

07

01

1

07

01

2

07

02

07

02

1

07

02

2

07

02

6

07

10

07

10

07

11

07

11

1

07

11

2

07

11

3

07

11

4

07

11

6

07

12

07

12

1

07

12

2

07

12

4

07

12

6

07

12

8

07

13

07

13

1

07

13

2

07

13

8

07

20

07

20

07

21

07

21

1

07

21

2

07

21

4

07

21

6

07

22

07

22

1

07

22

2

07

22

6

1

1

1

MILA / MILES

% GUZTIRA

% TOTAL

608.868,0

6,0

2014

SEGURTASUNA

SEGURIDAD

SAILA

CONSEJERÍA

Langile-gastuak Gastos de personal SAILEKO KABINETEAREN ZUZENDARITZA

DIRECCIÓN DEL GABINETE DE LA CONSEJERÍA

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento KOMUNIKAZIO ZUZENDARITZA

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento Inbertsio errealak Inversiones reales ADMINISTRAZIO ETA ZERBITZUEN SAILBURUORDETZA

VICECONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

Langile-gastuak Gastos de personal KUDEAKETA EKONOMIKO ETA BALIABIDE OROKORREN ZUZ.

DIR. DE GESTIÓN ECONÓMICA Y RECURSOS GENERALES

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento Finantza-gastuak Gastos financieros Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes Inbertsio errealak Inversiones reales ARAUBIDE JURIDIKO, ZERBITZU ETA HAUTESKUNDE PROZE

D. RÉG. JURÍDICO, SERVICIOS, PROCESOS ELECTORALES

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes Inbertsio errealak Inversiones reales Finantza-aktiboen gehikuntza Aumento de activos financieros GIZA BALIABIDEEN ZUZENDARITZA

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento Finantza-aktiboen gehikuntza Aumento de activos financieros SEGURTASUN SAILBURUORDETZA

VICECONSEJERÍA DE SEGURIDAD

Langile-gastuak Gastos de personal LARRIALDIEI AURRE EGITEKO ETA METEOROLOGIAKO ZUZE

DIREC. DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y METEOROLOGÍA

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes Inbertsio errealak Inversiones reales JOKO ETA IKUSKIZUN ZUZENDARITZA

DIRECCIÓN DE JUEGO Y ESPECTÁCULOS

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento Inbertsio errealak Inversiones reales 2013/5595 (112/73) 487,8

0,0

487,8

0,0

268,8

0,0

118,9

0,0

149,9

0,0

2.399,6

0,0

456,1

0,0

1.833,5

0,0

110,0

0,0

134,6

0,0

134,6

0,0

122.286,0

1,2

14.679,5

0,1

82.335,0

0,8

36,0

0,0

10.300,0

0,1

14.935,5

0,1

7.700,4

0,1

1.829,8

0,0

1.105,8

0,0

4.536,0

0,0

160,0

0,0

68,8

0,0

14.914,6

0,1

7.799,3

0,1

7.015,3

0,1

100,0

0,0

94,1

0,0

94,1

0,0

7.814,9

0,1

1.857,4

0,0

4.426,5

0,0

793,1

0,0

737,9

0,0

1.851,8

0,0

1.531,5

0,0

235,3

0,0

85,0

0,0

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

247. zk.

2013ko abenduaren 30a, astelehena SEKZIOA

SECCION

07

ZERBITZUA KAPITULUA

SERVICIO

CAPITULO

23

07

23

1

07

23

2

07

23

4

07

23

6

07

24

07

24

1

07

24

2

07

24

8

07

25

07

25

1

07

25

2

07

25

6

08

08

00

08

00

1

08

00

4

08

01

08

01

08

02

08

02

1

08

02

2

08

02

3

08

02

4

08

02

6

08

02

7

08

02

8

08

10

08

10

1

08

10

2

08

10

4

08

10

6

08

10

7

08

10

8

08

11

08

11

1

08

11

2

08

11

4

08

11

6

1

MILA / MILES

% GUZTIRA

% TOTAL

11.658,9

0,1

2014

TRAFIKO ZUZENDARITZA

DIRECCIÓN DE TRÁFICO

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes Inbertsio errealak Inversiones reales ERTZAINTZAREN ZUZENDARITZA

DIRECCIÓN DE LA ERTZAINTZA

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento Finantza-aktiboen gehikuntza Aumento de activos financieros SEGURTASUN KOORDINAZIOKO ZUZENDARITZA

DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento Inbertsio errealak Inversiones reales OSASUNA

SALUD

SAILA

CONSEJERÍA

Langile-gastuak Gastos de personal Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes SAILBURUAREN KABINETEKO ZUZENDARITZA

DIRECCIÓN DEL GABINETE DE LA CONSEJERÍA

Langile-gastuak Gastos de personal ARAUBIDE JURIDIKOA, EKONOMIKOA ETA ZERB. OROK. Z.

DIR. RÉGIMEN JURÍDICO, ECONÓMICO Y SERVI. GENERA.

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento Finantza-gastuak Gastos financieros Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes Inbertsio errealak Inversiones reales Kapital eragiketetako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones operaciones capital Finantza-aktiboen gehikuntza Aumento de activos financieros OSASUN SAILBURUORDETZA

VICECONSEJERÍA DE SALUD

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes Inbertsio errealak Inversiones reales Kapital eragiketetako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones operaciones capital Finantza-aktiboen gehikuntza Aumento de activos financieros OSASUN PUBLIKOKO ETA MENDEKOTASUNETAKO ZUZENDAR.

DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA Y ADICCIONES

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes Inbertsio errealak Inversiones reales 2013/5595 (112/74) 4.725,4

0,0

5.027,0

0,0

624,0

0,0

1.282,6

0,0

437.152,1

4,3

432.750,1

4,2

2,0

0,0

4.400,0

0,0

2.104,6

0,0

1.704,6

0,0

293,0

0,0

107,0

0,0

3.354.197,8

32,8

6.347,3

0,1

567,7

0,0

5.779,6

0,1

455,1

0,0

455,1

0,0

9.117,8

0,1

2.016,9

0,0

3.600,7

0,0

1,0

0,0

2.417,8

0,0

983,2

0,0

37,3

0,0

60,9

0,0

2.628.472,0

25,7

31.863,8

0,3

2.565.705,0

25,1

6.614,2

0,1

980,0

0,0

23.220,0

0,2

89,1

0,0

33.829,7

0,3

5.650,6

0,1

5.917,9

0,1

22.244,7

0,2

16,5

0,0

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

247. zk.

2013ko abenduaren 30a, astelehena SEKZIOA

SECCION

08

ZERBITZUA KAPITULUA

SERVICIO

CAPITULO

12

08

12

1

08

12

2

08

12

7

08

13

08

13

1

08

13

2

08

13

4

08

13

6

08

14

08

14

1

08

14

2

08

14

4

08

15

08

15

1

08

15

2

08

15

4

09

09

00

09

00

09

10

09

10

09

11

09

11

1

09

11

2

09

11

6

09

11

8

09

12

09

12

1

09

12

2

09

12

4

09

12

7

09

12

8

09

20

09

20

1

09

20

4

09

20

7

1

1

MILA / MILES

% GUZTIRA

% TOTAL

170.899,8

1,7

2014

ASEGURAMENDUAREN ETA KONTRATAZIO SANITARIOKO ZUTZ

DIR. DE ASEGURAMIENTO Y CONTRATACIÓN SANITARIA

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento Kapital eragiketetako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones operaciones capital FARMAZIA ZUZENDARITZA

DIRECCIÓN DE FARMACIA

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes Inbertsio errealak Inversiones reales OSASUN IKERKETA ETA BERRIKUNTZAKO ZUZENDARITZA

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN SANITARIA

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes OSASUN PLANGINTZA, ANTOLAMENDU ETA EBALUAZIOKO Z.

D. DE PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN Y EVALUACIÓN SAN.

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA

MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA TERRITORIAL

SAILA

CONSEJERÍA

Langile-gastuak Gastos de personal ADMINISTRAZIO ETA LURRALDE PLANGINTZ. SAILBURUOR.

VICE. ADMINISTRACIÓN Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL

Langile-gastuak Gastos de personal ZERBITZU ZUZENDARITZA

DIRECCIÓN DE SERVICIOS

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento Inbertsio errealak Inversiones reales Finantza-aktiboen gehikuntza Aumento de activos financieros LURRALDE PLANGINTZAREN ETA HIRIGINTZAREN ZUZEND.

DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y URBANISMO

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes Kapital eragiketetako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones operaciones capital Finantza-aktiboen gehikuntza Aumento de activos financieros INGURUMEN SAILBURUORDETZA

VICECONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Langile-gastuak Gastos de personal Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes Kapital eragiketetako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones operaciones capital 2013/5595 (112/75) 1.737,7

0,0

147.058,3

1,4

22.103,8

0,2

499.710,3

4,9

932,6

0,0

1.287,8

0,0

497.000,0

4,9

490,0

0,0

3.905,8

0,0

2.474,5

0,0

163,1

0,0

1.268,2

0,0

1.460,0

0,0

80,8

0,0

288,1

0,0

1.091,2

0,0

653.540,0

6,4

576,7

0,0

576,7

0,0

132,8

0,0

132,8

0,0

7.044,1

0,1

2.291,1

0,0

4.196,6

0,0

516,4

0,0

40,0

0,0

3.704,2

0,0

1.335,6

0,0

1.248,8

0,0

75,0

0,0

392,9

0,0

651,8

0,0

30.182,8

0,3

132,8

0,0

11.220,1

0,1

18.829,9

0,2

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

247. zk.

2013ko abenduaren 30a, astelehena SEKZIOA

SECCION

09

ZERBITZUA KAPITULUA

SERVICIO

CAPITULO

21

09

21

1

09

21

2

09

21

4

09

21

6

09

21

7

09

22

09

22

1

09

22

2

09

22

4

09

22

6

09

22

7

09

30

09

30

09

31

09

31

1

09

31

2

09

31

3

09

31

4

09

31

6

09

31

7

09

32

09

32

1

09

32

2

09

32

4

09

32

7

09

32

8

1

51

51

01

51

01

4

51

01

7

52

52

01

52

01

4

52

01

7

53

53

10

53

10

4

53

10

7

MILA / MILES

% GUZTIRA

% TOTAL

15.005,0

0,1

2014

INGURUMEN ADMINISTRZAZIOAREN. ZUZTZA.

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes Inbertsio errealak Inversiones reales Kapital eragiketetako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones operaciones capital NATURA INGURUNEAREN ETA INGURUMEN PLANGIN. ZUZTZ.

DIRECCIÓN MEDIO NATURAL Y PLANIFICACIÓN AMBIENTAL

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes Inbertsio errealak Inversiones reales Kapital eragiketetako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones operaciones capital GARRAIO SAILBURUORDETZA

VICECONSEJERÍA DE TRANSPORTES

Langile-gastuak Gastos de personal GARRAIO AZPIEGITUREN ZUZENDARITZA

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento Finantza-gastuak Gastos financieros Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes Inbertsio errealak Inversiones reales Kapital eragiketetako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones operaciones capital GARRAIO PLANGINTZAREN ZUZENDARITZA

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DEL TRANSPORTE

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes Kapital eragiketetako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones operaciones capital Finantza-aktiboen gehikuntza Aumento de activos financieros LAN HARREMANETARAKO KONTSEILUA

CONSEJO DE RELACIONES LABORALES

LAN HARREMANETARAKO KONTSEILUA

CONSEJO DE RELACIONES LABORALES

Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes Kapital eragiketetako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones operaciones capital EKONOMIA ETA GIZARTE EUSKAL KONTSEILUA

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL VASCO

EKONOMIA ETA GIZARTE EUSKAL KONTSEILUA

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL VASCO

Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes Kapital eragiketetako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones operaciones capital EUSKADIKO KOOPERATIBEN GOREN KONTSEILUA

CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI

EUSKADIKO KOOPERATIBEN GOREN KONTSEILUA

CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI

Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes Kapital eragiketetako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones operaciones capital 2013/5595 (112/76) 4.124,3

0,0

4.785,2

0,0

4.540,0

0,0

533,9

0,0

1.021,6

0,0

11.371,9

0,1

1.300,9

0,0

3.695,8

0,0

1.860,5

0,0

1.229,8

0,0

3.285,0

0,0

134,5

0,0

134,5

0,0

517.502,4

5,1

2.560,9

0,0

6.940,5

0,1

57,4

0,0

28.059,5

0,3

370.981,6

3,6

108.902,5

1,1

67.885,7

0,7

929,4

0,0

2.758,4

0,0

38.056,6

0,4

25.841,3

0,3

300,0

0,0

2.324,9

0,0

2.324,9

0,0

2.297,4

0,0

27,6

0,0

1.310,0

0,0

1.310,0

0,0

1.296,9

0,0

13,1

0,0

889,1

0,0

889,1

0,0

880,7

0,0

8,4

0,0

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

247. zk.

2013ko abenduaren 30a, astelehena SEKZIOA

SECCION

54

MILA / MILES

% GUZTIRA

% TOTAL

7.126,8

0,1

ZERBITZUA KAPITULUA

SERVICIO

CAPITULO

54

01

54

01

4

54

01

7

55

55

01

55

01

4

55

01

7

90

90

01

90

01

2

90

01

3

90

01

9

95

95

09

95

09

4

99

99

09

99

09

1

99

09

2

99

09

4

99

09

6

99

09

7

99

09

8

2014

HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA

TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PÚBLICAS

HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA

TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PÚBLICAS

Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes Kapital eragiketetako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones operaciones capital DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA

AGENCIA VASCA DE PROTECCIÓN DE DATOS

DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA

AGENCIA VASCA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes Kapital eragiketetako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones operaciones capital ZOR PUBLIKOA

DEUDA PÚBLICA

EPE LUZEKO ZORPETZEA

ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO

Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento Finantza-gastuak Gastos financieros Finantza-pasiboen gutxitzea Disminución de pasivos financieros ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA KONPROMISOAK

RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

ERAKUNDE KOMPROMISOAK

COMPROMISOS INSTITUCIONALES

Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes HAINBAT SAIL

DIVERSOS DEPARTAMENTOS

ZERBITZU OROKORRAK

SERVICIOS GENERALES

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes Inbertsio errealak Inversiones reales Kapital eragiketetako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones operaciones capital Finantza-aktiboen gehikuntza Aumento de activos financieros 2013/5595 (112/77) GUZTIRA

TOTAL

7.126,8

0,1

7.026,8

0,1

100,0

0,0

1.335,9

0,0

1.335,9

0,0

1.324,2

0,0

11,7

0,0

815.058,8

8,0

815.058,8

8,0

86,5

0,0

277.544,0

2,7

537.428,3

5,3

78.848,5

0,8

78.848,5

0,8

78.848,5

0,8

106.698,1

1,0

106.698,1

1,0

4.685,3

0,0

22.967,3

0,2

612,0

0,0

15.446,5

0,2

56.087,0

0,5

6.900,0

0,1

10.215.506,0

100

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

247. zk.

2013ko abenduaren 30a, astelehena KAPITULUEN ARABERAKO LABURPENA - GASTUA

RESUMEN POR CAPÍTULO - GASTO

Administrazio Orokorra Administración General ORGANIKOA / ORGÁNICA

EKONOMIKOA / ECONÓMICA

MILA / MILES

% GUZTIRA

% TOTAL

1.928.679,4

18,9

KAPITULUA

CAPITULO

1

Langile-gastuak Gastos de personal 2

Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento 3

Finantza-gastuak Gastos financieros 4

Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes 6

7

8

9

Inbertsio errealak Inversiones reales Kapital eragiketetako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones operaciones capital Finantza-aktiboen gehikuntza Aumento de activos financieros Finantza-pasiboen gutxitzea Disminución de pasivos financieros FUNTZIONALA / FUNCIONAL

2014

ERAGIKETA ARRUNTEN GUZTIZKOA

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES

KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOEN GUZTIZKOA

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS

ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOEN GUZTIZKOA

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS

ERAGIKETA FINANTZARIOEN GUZTIZKOA

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS

GUZTIRA

TOTAL

2013/5595 (112/78) 3.183.578,5

31,2

283.488,2

2,8

3.094.866,3

30,3

8.490.612,4

83,1

507.533,7

5,0

590.940,4

5,8

1.098.474,1

10,8

9.589.086,5

93,9

88.669,8

0,9

537.749,8

5,3

626.419,5

6,1

10.215.506,0

100

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

247. zk.

2013ko abenduaren 30a, astelehena ARTIKULUEN ARABERAKO LABURPENA - GASTUA

RESUMEN POR ARTÍCULO - GASTO

Administrazio Orokorra Administración General ORGANIKOA / ORGÁNICA

EKONOMIKOA / ECONÓMICA

KAPITULUA ARTIKULUA

CAPITULO ARTICULO

1

LANGILE-GASTUAK

GASTOS DE PERSONAL

1

0

Goi-karguak Altos cargos 1

1

Behin-behineko langileak Personal eventual 1

2

Funtzionarioak Funcionarios 1

3

Lan-legepekoak Laborales 1

4

Bestelako langileak Otro personal 1

6

Kuotak, prestazioak eta gizarte-gastuak Cuotas, prestaciones y gastos sociales 2

FUNTZIONAMENDU-GASTUAK

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

2

1

Alokairuak eta kanonak Arrendamientos y cánones 2

2

Konponketak eta zainketak Reparaciones y conservación 2

3

Kanpoko beste zerbitzu batzuk Otros servicios exteriores 2

4

Kanpotik eskainitako osasun-zerbitzuak Servicios exteriores de carácter sanitario 2

8

Bestelako gastuak Otros gastos 3

FINANTZA-GASTUAK

GASTOS FINANCIEROS

3

1

Jasapenen eta antzeko jaulkipenen interesak Intereses de empréstitos y otras emisiones análo.

3

2

EAEko Sektore Publikoarekiko zorren interesak Intereses de deudas con Sector Público de la CAE

3

3

Beste erakunde batzuekiko zorren interesak Intereses de deudas con otras entidades 3

4

Zorrak formalizatzeko gastuak Gastos de formalización de deudas 3

8

Bestelako finantza-gastuak Otros gastos financieros 4

GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES

4

1

EAE SP-ri eta EAE AP-KES sailkatutako erakundeei Al SP CAE y a entidades clasificadas AP-SEC CAE

4

2

Foru-Aldundi eta EAEko Toki-Erakundeei A Diputaciones Forales y Entidades Locales del PV

4

3

Espainiako Alor Publikoko erakundeei A entidades del Sector Público Español 4

4

Atzerrira egindakoak Al exterior 4

5

Enpresa, familia eta IAGE-ei A empresas, familias e ISFL

6

INBERTSIO ERREALAK

INVERSIONES REALES

6

1

Historia eta arte ondareko azpiegiturak eta ondas Infraestruc. y bienes patrimonio histórico artíst 6

2

Bestelako inbertsioak Otras inversiones 6

3

Inbertsio ukiezinak Inversiones intangibles 6

4

Bestelako erak. publikoek kudeatutako inbertsioak Inversiones gestionadas para otros entes públicos 7

KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL

7

1

EAE SP-ri eta EAE AP-KES sailkatutako erakundeei Al SP CAE y a entidades clasificadas AP-SEC CAE

7

2

Foru-Aldundi eta Eaeko Toki-Erakundeei A Diputaciones Forales Y Entidades Locales Del PV

7

3

Espainiako Alor Publikoko erakundeei A entidades del Sector Público Español 7

5

Enpresa, familia eta IAGE-ei A empresas, familias e ISFL

2013/5595 (112/79) FUNTZIONALA / FUNCIONAL

MILA / MILES

% GUZTIRA

% TOTAL

1.928.679,4

18,9

2014

10.712,5

0,1

4.355,7

0,0

1.420.293,7

13,9

113.191,5

1,1

1.226,7

0,0

378.899,3

3,7

3.183.578,5

31,2

24.990,4

0,2

39.668,2

0,4

384.716,1

3,8

2.705.974,0

26,5

28.229,9

0,3

283.488,2

2,8

165.685,0

1,6

60,0

0,0

87.832,3

0,9

23.000,0

0,2

6.910,9

0,1

3.094.866,3

30,3

1.472.693,1

14,4

135.735,9

1,3

1.118,8

0,0

1.043,5

0,0

1.484.275,0

14,5

507.533,7

5,0

1.914,8

0,0

116.388,2

1,1

23.421,2

0,2

365.809,6

3,6

590.940,4

5,8

289.471,7

2,8

68.675,3

0,7

200,0

0,0

232.593,4

2,3

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

247. zk.

2013ko abenduaren 30a, astelehena KAPITULUA ARTIKULUA

CAPITULO ARTICULO

8

FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA

AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS

8

1

Fin. Inb. EAE AP-KES sailk. EAE SP erakundeetan In. Fin. en ent. SP CAE y ent. clasif. AP-SEC CAE

8

2

Beste erakunde batzuetako finantza-inbertsioak Inversiones financieras en otras entidades 9

FINANTZA-PASIBOEN GUTXITZEA

DISMINUCIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS

9

1

Jasapenak eta antzeko beste jaulkipen batzuk Empréstitos y otras emisiones análogas 9

3

Beste erakunde batzuekiko zorrak Deudas con otras entidades 2013/5595 (112/80) MILA / MILES

% GUZTIRA

% TOTAL

88.669,8

0,9

2014

GUZTIRA

TOTAL

29.147,7

0,3

59.522,0

0,6

537.749,8

5,3

269.000,0

2,6

268.749,8

2,6

10.215.506,0

100

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

247. zk.

2013ko abenduaren 30a, astelehena SEK./PROGR./KAPIT.EN ARABERAKO LABURP. - GASTUA

RESUMEN POR SECCIÓN; PROGRAMA; CAPÍTULO - GASTO

Administrazio Orokorra Administración General ORGANIKOA / ORGÁNICA

SEKZIOA

SECCION

00

PROGRAMA

PROGRAMA

00

1111

00

1111

4

00

1111

7

EKONOMIKOA / ECONÓMICA

KAPITULUA

CAPITULO

01

01

1121

01

1121

1

01

1121

2

01

1121

4

01

1121

6

01

1121

8

01

1311

01

1311

1

01

1311

2

01

1311

4

01

1311

6

01

1311

7

01

1312

01

1312

4

01

1312

7

01

3221

01

3221

01

4621

01

4621

1

01

4621

2

01

4621

4

01

5414

01

5414

4

01

5414

7

4

02

02

1125

02

1125

1

02

1125

2

FUNTZIONALA / FUNCIONAL

MILA / MILES

% GUZTIRA

% TOTAL

27.565,0

0,3

2014

LEGEBILTZARRA

PARLAMENTO

LEGEBILTZARRA

PARLAMENTO

Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes Kapital eragiketetako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones operaciones capital JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

LEHENDAKARITZA. EGITURA ETA LAGUNTZA

ESTRUCTURA Y APOYO DE LEHENDAKARITZA

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes Inbertsio errealak Inversiones reales Finantza-aktiboen gehikuntza Aumento de activos financieros KANPO HARREMANAK

ACCIÓN EXTERIOR

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes Inbertsio errealak Inversiones reales Kapital eragiketetako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones operaciones capital GARAPEN LANKIDETZA

COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes Kapital eragiketetako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones operaciones capital EMAKUMEEN AUKERA BERDINTASUNA SUSTATZEA

PROMOCIÓN DE IGUALDAD OPORTUNIDADES PARA LA MUJER

Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes JUSTIZIA ETA GIZA ESKUBIDEAK

JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes BERRIKUNTZARAKO FUNTSA

FONDO DE INNOVACIÓN

Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes Kapital eragiketetako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones operaciones capital HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA

EUSKADIKO AHOLKU BATZORDE JURIDIKOA

COMISIÓN JURÍDICA ASESORA DE EUSKADI

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento 2013/5595 (112/81) 27.565,0

0,3

27.160,5

0,3

404,4

0,0

102.692,0

1,0

10.305,3

0,1

4.813,5

0,0

5.062,8

0,0

32,7

0,0

317,0

0,0

79,2

0,0

7.569,0

0,1

3.619,1

0,0

1.934,0

0,0

1.972,0

0,0

13,8

0,0

30,0

0,0

35.526,8

0,3

9.854,3

0,1

25.672,5

0,3

5.823,0

0,1

5.823,0

0,1

6.467,9

0,1

689,9

0,0

2.015,4

0,0

3.762,7

0,0

37.000,0

0,4

3.000,0

0,0

34.000,0

0,3

220.468,0

2,2

1.061,3

0,0

1.011,3

0,0

50,0

0,0

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

247. zk.

2013ko abenduaren 30a, astelehena SEKZIOA

SECCION

02

PROGRAMA

PROGRAMA

1211

KAPITULUA

CAPITULO

02

1211

1

02

1211

2

02

1211

6

02

1211

8

02

1213

02

1213

1

02

1213

2

02

1213

4

02

1213

6

02

1215

02

1215

1

02

1215

2

02

1215

4

02

1217

02

1217

1

02

1217

2

02

1218

02

1218

1

02

1218

2

02

1218

4

02

1411

02

1411

1

02

1411

2

02

1411

3

02

1411

4

02

1411

6

02

1411

8

02

1412

02

1412

1

02

1412

2

02

1412

4

02

4712

02

4712

4

03

03

5211

03

5211

1

03

5211

2

03

5211

4

MILA / MILES

% GUZTIRA

% TOTAL

6.538,9

0,1

2014

HERRI ADM. ETA JUSTIZIA. EGITURA ETA LAGUNTZA

ESTRUCTURA Y APOYO DE ADMÓN PÚBLICA Y JUSTICIA

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento Inbertsio errealak Inversiones reales Finantza-aktiboen gehikuntza Aumento de activos financieros F. PUBLIKOA, LANGILEEN HAUTAKETA ETA PRESTAKUNTZA

FUNCIÓN PÚBLICA, SELECCIÓN Y FORMACIÓN PERSONAL

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes Inbertsio errealak Inversiones reales BERRIKUNTZA ETA ADMINISTRAZIO ELEKTRONIKOA

INNOVACIÓN Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes ERAKUNDEEN HARREMANAK

RELACIONES INSTITUCIONALES

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento ARAUBIDE JURIDIKOA

RÉGIMEN JURÍDICO

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes JUSTIZI ADMINISTRAZIOA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento Finantza-gastuak Gastos financieros Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes Inbertsio errealak Inversiones reales Finantza-aktiboen gehikuntza Aumento de activos financieros JUSTIZIA

JUSTICIA

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes ADMINISTRAZIO PUBLIKOAREN HIZKUNTZA NORMALKUNTZA

NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA DE LA ADMÓN. PÚBLICA

Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA

DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

EUSKADI INFORMAZIOAREN GIZARTEAN PLANA

PLAN EUSKADI EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes 2013/5595 (112/82) 2.987,8

0,0

3.415,4

0,0

44,0

0,0

91,7

0,0

17.181,7

0,2

4.105,5

0,0

1.871,3

0,0

6.659,8

0,1

4.545,1

0,0

13.642,6

0,1

6.112,6

0,1

7.410,1

0,1

120,0

0,0

2.356,0

0,0

2.171,0

0,0

185,0

0,0

3.582,0

0,0

3.386,6

0,0

183,4

0,0

12,0

0,0

130.678,2

1,3

96.206,3

0,9

27.411,5

0,3

6,0

0,0

688,1

0,0

6.246,3

0,1

120,0

0,0

32.215,9

0,3

5.774,5

0,1

10.971,8

0,1

15.469,6

0,2

13.211,3

0,1

13.211,3

0,1

418.827,6

4,1

15.858,3

0,2

78,0

0,0

297,3

0,0

8.428,7

0,1

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

247. zk.

2013ko abenduaren 30a, astelehena SEKZIOA

SECCION

03

PROGRAMA KAPITULUA

PROGRAMA

CAPITULO

5211

6

03

5211

03

5411

03

5411

1

03

5411

2

03

5411

4

03

5411

7

03

5411

8

03

5413

03

5413

1

03

5413

2

03

5413

4

03

5413

7

03

7111

03

7111

1

03

7111

2

03

7111

4

03

7111

6

03

7111

7

03

7112

03

7112

1

03

7112

2

03

7112

4

03

7112

6

03

7112

7

03

7113

03

7113

1

03

7113

2

03

7113

4

03

7113

7

03

7211

03

7211

1

03

7211

2

03

7211

4

03

7211

6

03

7211

8

03

7212

03

7212

1

03

7212

2

7

MILA / MILES

% GUZTIRA

% TOTAL

400,0

0,0

2014

Inbertsio errealak Inversiones reales Kapital eragiketetako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones operaciones capital NEKAZARITZA ETA ARRANTZA ALORREKO IKER. ETA GARAP

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AGROPESQUERO

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes Kapital eragiketetako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones operaciones capital Finantza-aktiboen gehikuntza Aumento de activos financieros TEKNOLOGIA

TECNOLOGÍA

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes Kapital eragiketetako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones operaciones capital NEKAZARITZA, ETA LANDAREN ETA ITSASERTZAREN GAR.

AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes Inbertsio errealak Inversiones reales Kapital eragiketetako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones operaciones capital ARRANTZA

PESCA

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes Inbertsio errealak Inversiones reales Kapital eragiketetako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones operaciones capital ELIKAGAIEN SUSTAPENA ETA KALITATEA

PROMOCIÓN Y CALIDAD ALIMENTARIA

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes Kapital eragiketetako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones operaciones capital EKON. GARAPENA ETA LEHIAKOR. EGITURA ETA LAGUNTZA

ESTRUCTURA Y APOYO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMP

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes Inbertsio errealak Inversiones reales Finantza-aktiboen gehikuntza Aumento de activos financieros INDUSTRIA GARAPENA ETA EKINTZAILEEN LAGUNTZA

DESARROLLO INDUSTRIAL Y APOYO A EMPRENDEDORES

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento 2013/5595 (112/83) 6.654,3

0,1

17.603,9

0,2

374,2

0,0

311,5

0,0

10.817,8

0,1

2.220,4

0,0

3.880,0

0,0

112.597,9

1,1

633,4

0,0

104,0

0,0

5.315,8

0,1

106.544,7

1,0

79.457,0

0,8

3.238,1

0,0

2.780,6

0,0

57.374,4

0,6

124,0

0,0

15.939,8

0,2

14.875,8

0,1

1.923,8

0,0

982,8

0,0

1.616,3

0,0

40,4

0,0

10.312,5

0,1

14.917,9

0,1

1.808,4

0,0

650,0

0,0

7.930,0

0,1

4.529,4

0,0

17.329,2

0,2

11.788,4

0,1

3.724,8

0,0

400,0

0,0

1.296,0

0,0

120,0

0,0

71.690,1

0,7

887,5

0,0

100,8

0,0

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

247. zk.

2013ko abenduaren 30a, astelehena SEKZIOA

SECCION

03

PROGRAMA KAPITULUA

PROGRAMA

CAPITULO

7212

4

03

7212

7

03

7212

8

03

7213

03

7213

1

03

7213

2

03

7213

6

03

7214

03

7214

1

03

7214

2

03

7214

4

03

7214

7

03

7311

03

7311

1

03

7311

2

03

7311

4

03

7311

7

03

7511

03

7511

1

03

7511

2

03

7511

4

03

7511

6

03

7511

7

03

7511

8

03

7612

03

7612

1

03

7612

2

03

7612

4

03

7612

7

03

7612

8

03

7613

03

7613

1

03

7613

2

03

7613

4

03

7613

8

04

04

3111

04

3111

1

04

3111

2

MILA / MILES

% GUZTIRA

% TOTAL

5.377,6

0,1

2014

Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes Kapital eragiketetako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones operaciones capital Finantza-aktiboen gehikuntza Aumento de activos financieros INDUSTRIA SEGURTASUNA

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento Inbertsio errealak Inversiones reales BERRIKUNTZA ETA LEHIAKORTASUN ESTRATEGIA

INNOVACIÓN Y ESTRATEGIA DE COMPETITIVIDAD

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes Kapital eragiketetako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones operaciones capital ENERGIA ETA MEATZE POLITIKA ETA GARAPENA

POLÍTICA Y DESARROLLO ENERGÉTICO Y MINERO

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes Kapital eragiketetako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones operaciones capital TURISMOA

TURISMO

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes Inbertsio errealak Inversiones reales Kapital eragiketetako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones operaciones capital Finantza-aktiboen gehikuntza Aumento de activos financieros BARNE MERKATARITZA

COMERCIO INTERIOR

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes Kapital eragiketetako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones operaciones capital Finantza-aktiboen gehikuntza Aumento de activos financieros NAZIOARTEKOTZEA

INTERNACIONALIZACIÓN

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes Finantza-aktiboen gehikuntza Aumento de activos financieros ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK

EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES

ENPLEGUA ETA GIZARTE POLIT. EGITURA ETA LAGUNTZA

ESTRUCTURA Y APOYO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento 2013/5595 (112/84) 10.500,0

0,1

54.824,2

0,5

1.078,4

0,0

791,7

0,0

249,7

0,0

37,0

0,0

11.259,4

0,1

675,2

0,0

108,7

0,0

6.805,5

0,1

3.670,0

0,0

840,4

0,0

427,1

0,0

69,0

0,0

36,0

0,0

308,3

0,0

13.095,6

0,1

595,6

0,0

2.047,7

0,0

8.430,0

0,1

375,0

0,0

1.019,5

0,0

627,8

0,0

25.720,5

0,3

627,5

0,0

868,9

0,0

7.053,8

0,1

5.150,0

0,1

12.020,2

0,1

22.503,2

0,2

652,2

0,0

369,5

0,0

19.350,7

0,2

2.130,9

0,0

953.608,6

9,3

22.179,7

0,2

3.356,5

0,0

4.006,2

0,0

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

247. zk.

2013ko abenduaren 30a, astelehena SEKZIOA

SECCION

04

PROGRAMA KAPITULUA

PROGRAMA

CAPITULO

3111

4

04

3111

6

04

3111

8

04

3112

04

3112

1

04

3112

2

04

3112

4

04

3112

6

04

3121

04

3121

04

3122

04

3122

1

04

3122

2

04

3122

4

04

3123

04

3123

1

04

3123

2

04

3123

4

04

3123

6

04

3124

04

3124

1

04

3124

2

04

3124

4

04

3211

04

3211

1

04

3211

2

04

3211

4

04

3212

04

3212

1

04

3212

2

04

3212

4

04

3212

7

04

3231

04

3231

04

4312

04

4312

1

04

4312

2

04

4312

3

04

4312

4

4

4

MILA / MILES

% GUZTIRA

% TOTAL

14.373,3

0,1

2014

Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes Inbertsio errealak Inversiones reales Finantza-aktiboen gehikuntza Aumento de activos financieros LANA

TRABAJO

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes Inbertsio errealak Inversiones reales GIZARTERATZEA

INCLUSIÓN SOCIAL

Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes INMIGRAZIOA

INMIGRACIÓN

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes GIZARTE ZERBITZUAK

SERVICIOS SOCIALES

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes Inbertsio errealak Inversiones reales FAMILIA ETA KOMUNITATE POLITIKA

POLÍTICA FAMILIAR Y COMUNITARIA

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes ENPLEGUA

EMPLEO

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes GIZARTE EKONOMIA

ECONOMÍA SOCIAL

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes Kapital eragiketetako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones operaciones capital PRESTAKUNTZA

FORMACIÓN

Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes ETXEBIZITZA

VIVIENDA

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento Finantza-gastuak Gastos financieros Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes 2013/5595 (112/85) 368,5

0,0

75,2

0,0

28.329,2

0,3

12.228,4

0,1

1.031,6

0,0

15.044,2

0,1

25,0

0,0

421.231,6

4,1

421.231,6

4,1

4.208,2

0,0

446,9

0,0

1.451,1

0,0

2.310,2

0,0

17.591,0

0,2

1.390,0

0,0

6.308,6

0,1

9.817,4

0,1

75,0

0,0

51.045,7

0,5

626,0

0,0

1.562,1

0,0

48.857,7

0,5

177.681,0

1,7

288,6

0,0

300,0

0,0

177.092,4

1,7

3.813,4

0,0

562,9

0,0

14,6

0,0

1.697,5

0,0

1.538,4

0,0

123.583,3

1,2

123.583,3

1,2

103.945,4

1,0

10.160,9

0,1

5.760,7

0,1

5.677,2

0,1

20.903,4

0,2

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

247. zk.

2013ko abenduaren 30a, astelehena SEKZIOA

SECCION

04

PROGRAMA KAPITULUA

PROGRAMA

CAPITULO

4312

6

04

4312

7

05

05

1212

05

1212

1

05

1212

2

05

1212

6

05

1214

05

1214

1

05

1214

2

05

1214

6

05

1214

7

05

5211

05

5211

05

5511

05

5511

05

6110

05

6110

1

05

6110

2

05

6110

6

05

6110

8

05

6111

05

6111

1

05

6111

2

05

6111

4

05

6112

05

6112

1

05

6112

2

05

6114

05

6114

1

05

6114

2

05

6115

05

6115

05

6311

05

6311

1

05

6311

2

05

6311

3

05

6311

4

05

6311

7

2

4

4

MILA / MILES

% GUZTIRA

% TOTAL

23.993,6

0,2

2014

Inbertsio errealak Inversiones reales Kapital eragiketetako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones operaciones capital OGASUNA ETA FINANTZAK

HACIENDA Y FINANZAS

ZERBITZU OROKORRAK

SERVICIOS GENERALES

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento Inbertsio errealak Inversiones reales INFORMATIKA ETA TELEKOMUNIKAZIOAK

INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento Inbertsio errealak Inversiones reales Kapital eragiketetako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones operaciones capital EUSKADI INFORMAZIOAREN GIZARTEAN PLANA

PLAN EUSKADI EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento ESTATISTIKA

ESTADÍSTICA

Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes OGASUNA ETA FINANTZAK. EGITURA ETA LAGUNTZA

ESTRUCTURA Y APOYO DE HACIENDA Y FINANZAS

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento Inbertsio errealak Inversiones reales Finantza-aktiboen gehikuntza Aumento de activos financieros EKONOMIA ETA GASTU PUBLIKOA

ECONOMÍA Y GASTO PÚBLICO

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes ZERGA-POLITIKA

POLÍTICA FISCAL

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento ONDARE ETA KONTRATAZIOA

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA

AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes FINANTZA-POLITIKA

POLÍTICA FINANCIERA

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento Finantza-gastuak Gastos financieros Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes Kapital eragiketetako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones operaciones capital 2013/5595 (112/86) 37.449,5

0,4

96.899,0

0,9

21.097,0

0,2

5.421,0

0,1

15.061,0

0,1

615,0

0,0

26.172,8

0,3

870,8

0,0

23.582,0

0,2

1.675,0

0,0

45,0

0,0

2.000,0

0,0

2.000,0

0,0

11.088,0

0,1

11.088,0

0,1

5.564,9

0,1

1.710,4

0,0

2.275,4

0,0

1.542,1

0,0

37,0

0,0

9.202,4

0,1

8.147,4

0,1

983,0

0,0

72,0

0,0

2.535,9

0,0

1.766,3

0,0

769,7

0,0

7.646,2

0,1

5.152,9

0,1

2.493,3

0,0

1.148,0

0,0

1.148,0

0,0

10.443,8

0,1

1.906,9

0,0

7.036,9

0,1

76,0

0,0

57,0

0,0

1.367,0

0,0

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

247. zk.

2013ko abenduaren 30a, astelehena SEKZIOA

SECCION

06

PROGRAMA

PROGRAMA

KAPITULUA

CAPITULO

06

3222

06

3222

1

06

3222

2

06

3222

4

06

3222

7

06

4211

06

4211

1

06

4211

2

06

4211

3

06

4211

6

06

4211

8

06

4221

06

4221

1

06

4221

2

06

4221

4

06

4221

6

06

4221

7

06

4222

06

4222

1

06

4222

2

06

4222

4

06

4222

6

06

4222

7

06

4223

06

4223

2

06

4223

3

06

4223

4

06

4223

7

06

4223

9

06

4224

06

4224

1

06

4224

2

06

4224

4

06

4224

6

06

4224

7

06

4225

06

4225

1

06

4225

2

MILA / MILES

% GUZTIRA

% TOTAL

2.765.248,0

27,1

2014

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA

EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

GAZTERIA

JUVENTUD

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes Kapital eragiketetako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones operaciones capital HEZKUNTZA. EGITURA ETA LAGUNTZA

ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACIÓN

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento Finantza-gastuak Gastos financieros Inbertsio errealak Inversiones reales Finantza-aktiboen gehikuntza Aumento de activos financieros HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZA

EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes Inbertsio errealak Inversiones reales Kapital eragiketetako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones operaciones capital BIGARREN HEZKUNTZA ETA LANBIDE HEZIKETA

EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes Inbertsio errealak Inversiones reales Kapital eragiketetako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones operaciones capital UNIBERTSITATEKO IRAKASKUNTZA

ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento Finantza-gastuak Gastos financieros Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes Kapital eragiketetako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones operaciones capital Finantza-pasiboen gutxitzea Disminución de pasivos financieros ARAUBIDE BEREZIKO IRAKASKUNTZAK

ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes Inbertsio errealak Inversiones reales Kapital eragiketetako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones operaciones capital HEZKUNTZA BERRITZEA ETA IRAKASLEAK ETENGABE PREST

INNOVACIÓN EDUC. Y FORM. PERMAN. DEL PROFESORADO

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento 2013/5595 (112/87) 3.413,1

0,0

1.023,1

0,0

987,5

0,0

1.106,5

0,0

296,0

0,0

35.066,6

0,3

28.160,3

0,3

4.852,6

0,0

31,6

0,0

22,0

0,0

2.000,0

0,0

905.643,7

8,9

477.920,8

4,7

22.881,0

0,2

368.292,8

3,6

27.686,7

0,3

8.862,3

0,1

896.885,3

8,8

518.129,2

5,1

50.078,1

0,5

311.097,7

3,0

16.803,9

0,2

776,3

0,0

311.278,7

3,0

3,5

0,0

59,0

0,0

282.026,9

2,8

28.867,9

0,3

321,5

0,0

62.617,6

0,6

29.890,5

0,3

3.276,1

0,0

17.728,5

0,2

11.691,3

0,1

31,3

0,0

43.432,7

0,4

35.510,2

0,3

4.414,0

0,0

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

247. zk.

2013ko abenduaren 30a, astelehena SEKZIOA

SECCION

06

PROGRAMA KAPITULUA

PROGRAMA

CAPITULO

4225

4

06

4225

06

4226

06

4226

1

06

4226

2

06

4226

4

06

4226

6

06

4231

06

4231

1

06

4231

2

06

4231

4

06

4511

06

4511

1

06

4511

2

06

4511

4

06

4511

6

06

4511

8

06

4512

06

4512

1

06

4512

2

06

4512

4

06

4512

6

06

4512

7

06

4513

06

4513

1

06

4513

2

06

4513

4

06

4513

7

06

4514

06

4514

1

06

4514

2

06

4514

4

06

4514

6

06

4514

7

06

4515

06

4515

4

06

4515

7

6

MILA / MILES

% GUZTIRA

% TOTAL

3.416,8

0,0

2014

Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes Inbertsio errealak Inversiones reales ETENGABEKO IKASKUNTZA ETA HELDUEN HEZKUNTZA

APRENDIZAJE PERMANENTE Y ED. PERSONAS ADULTAS EPA

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes Inbertsio errealak Inversiones reales HEZKUNTZA SUSTAPENA

PROMOCIÓN EDUCATIVA

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes HIZK. POL./KULTURA. EGITURA ETA LAGUNTZA

ESTRUCTURA Y APOYO DE POLÍT. LING. Y CULTURA

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes Inbertsio errealak Inversiones reales Finantza-aktiboen gehikuntza Aumento de activos financieros KIROLAK

DEPORTES

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes Inbertsio errealak Inversiones reales Kapital eragiketetako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones operaciones capital KULTURAREN SUSTAPENA

PROMOCIÓN DE LA CULTURA

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes Kapital eragiketetako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones operaciones capital ONDARE HISTORIKO ARTISTIKOA

PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes Inbertsio errealak Inversiones reales Kapital eragiketetako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones operaciones capital GIZARTE HEDABIDEAK

MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes Kapital eragiketetako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones operaciones capital 2013/5595 (112/88) 91,7

0,0

36.169,8

0,4

30.687,0

0,3

3.388,2

0,0

1.994,9

0,0

99,7

0,0

171.002,8

1,7

22.200,6

0,2

59.850,3

0,6

88.951,9

0,9

3.492,3

0,0

2.256,8

0,0

1.019,0

0,0

133,8

0,0

30,0

0,0

52,8

0,0

7.557,0

0,1

1.157,6

0,0

1.328,4

0,0

5.033,1

0,0

29,4

0,0

8,5

0,0

30.747,5

0,3

992,1

0,0

2.339,0

0,0

22.764,5

0,2

4.651,9

0,0

20.887,0

0,2

2.697,7

0,0

3.589,3

0,0

9.111,5

0,1

393,0

0,0

5.095,4

0,0

112.134,0

1,1

107.634,0

1,1

4.500,0

0,0

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

247. zk.

2013ko abenduaren 30a, astelehena SEKZIOA

SECCION

06

PROGRAMA

PROGRAMA

4711

KAPITULUA

CAPITULO

06

4711

1

06

4711

2

06

4711

4

06

4711

6

06

4711

7

06

4715

06

4715

1

06

4715

2

06

4715

4

06

4715

6

06

5412

06

5412

2

06

5412

4

06

5412

6

06

5412

7

07

07

2211

07

2211

1

07

2211

2

07

2211

6

07

2211

8

07

2221

07

2221

1

07

2221

2

07

2221

4

07

2221

6

07

2223

07

2223

1

07

2223

2

07

2223

3

07

2223

4

07

2223

6

07

2223

8

07

2231

07

2231

1

07

2231

2

07

2231

4

07

2231

6

MILA / MILES

% GUZTIRA

% TOTAL

47.163,2

0,5

2014

HIZKUNTZA POLITIKA

POLÍTICA LINGÜÍSTICA

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes Inbertsio errealak Inversiones reales Kapital eragiketetako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones operaciones capital HEZKUNTZA SISTEMAREN EUSKALDUNTZEA

EUSKALDUNIZACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes Inbertsio errealak Inversiones reales IKERKETA

INVESTIGACIÓN

Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes Inbertsio errealak Inversiones reales Kapital eragiketetako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones operaciones capital SEGURTASUNA

SEGURIDAD

SEGURTASUNA. EGITURA ETA LAGUNTZA

ESTRUCTURA Y APOYO DE SEGURIDAD

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento Inbertsio errealak Inversiones reales Finantza-aktiboen gehikuntza Aumento de activos financieros TRAFIKOA

TRÁFICO

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes Inbertsio errealak Inversiones reales ERTZAINTZA ZERBITZUAN

ERTZAINTZA EN SERVICIO

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento Finantza-gastuak Gastos financieros Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes Inbertsio errealak Inversiones reales Finantza-aktiboen gehikuntza Aumento de activos financieros LARRIALDIEI AURRE EGITEA

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes Inbertsio errealak Inversiones reales 2013/5595 (112/89) 2.767,7

0,0

1.859,4

0,0

41.967,6

0,4

225,0

0,0

343,5

0,0

41.995,4

0,4

33.717,9

0,3

2.525,9

0,0

5.659,5

0,1

92,1

0,0

35.761,4

0,4

251,0

0,0

25.200,9

0,2

40,0

0,0

10.269,5

0,1

608.868,0

6,0

5.739,9

0,1

2.677,0

0,0

2.824,1

0,0

170,0

0,0

68,8

0,0

11.658,9

0,1

4.725,4

0,0

5.027,0

0,0

624,0

0,0

1.282,6

0,0

576.551,3

5,6

457.027,5

4,5

89.645,3

0,9

36,0

0,0

10.300,0

0,1

15.042,5

0,1

4.500,0

0,0

4.445,2

0,0

1.628,1

0,0

1.644,0

0,0

793,1

0,0

380,0

0,0

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

247. zk.

2013ko abenduaren 30a, astelehena SEKZIOA

SECCION

07

PROGRAMA

PROGRAMA

4611

KAPITULUA

CAPITULO

07

4611

1

07

4611

2

07

4611

4

07

4611

6

07

5512

07

5512

1

07

5512

2

07

5512

6

07

6113

07

6113

1

07

6113

2

07

6113

6

08

08

4111

08

4111

1

08

4111

2

08

4111

3

08

4111

6

08

4111

8

08

4112

08

4112

1

08

4112

2

08

4112

4

08

4112

7

08

4113

08

4113

1

08

4113

2

08

4113

4

08

4113

6

08

4114

08

4114

1

08

4114

2

08

4114

4

08

4114

7

08

4115

08

4115

1

08

4115

2

08

4115

4

MILA / MILES

% GUZTIRA

% TOTAL

5.251,2

0,1

2014

HAUTESKUNDEAK

PROCESOS ELECTORALES

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes Inbertsio errealak Inversiones reales METEOROLOGIA ETA KLIMATOLOGIA

METEOROLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento Inbertsio errealak Inversiones reales JOKO ETA IKUSKIZUNAK

JUEGO Y ESPECTÁCULOS

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento Inbertsio errealak Inversiones reales OSASUNA

SALUD

OSASUNA. EGITURA ETA LAGUNTZA

ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento Finantza-gastuak Gastos financieros Inbertsio errealak Inversiones reales Finantza-aktiboen gehikuntza Aumento de activos financieros OSASUN FINANTZAKETA ETA KONTRATAZIOA

FINANCIACIÓN Y CONTRATACIÓN SANITARIA

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes Kapital eragiketetako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones operaciones capital OSASUN PUBLIKOA

SALUD PÚBLICA

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes Inbertsio errealak Inversiones reales OSASUN IKERKETA ETA PLANGINTZA

INVESTIGACIÓN Y PLANIFICACIÓN SANITARIA

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes Kapital eragiketetako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones operaciones capital FARMAZIA

FARMACIA

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes 2013/5595 (112/90) 350,2

0,0

265,0

0,0

4.536,0

0,0

100,0

0,0

3.369,7

0,0

229,4

0,0

2.782,5

0,0

357,9

0,0

1.851,8

0,0

1.531,5

0,0

235,3

0,0

85,0

0,0

3.354.197,8

32,8

17.307,8

0,2

8.678,3

0,1

6.025,3

0,1

1,0

0,0

2.453,2

0,0

150,0

0,0

2.769.491,6

27,1

12.726,2

0,1

2.704.827,4

26,5

6.614,2

0,1

45.323,8

0,4

48.741,5

0,5

19.231,6

0,2

10.436,8

0,1

19.056,6

0,2

16,5

0,0

7.857,7

0,1

2.592,1

0,0

451,2

0,0

4.777,1

0,0

37,3

0,0

499.942,9

4,9

2.125,2

0,0

817,8

0,0

497.000,0

4,9

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

247. zk.

2013ko abenduaren 30a, astelehena SEKZIOA

SECCION

08

PROGRAMA

PROGRAMA

4116

KAPITULUA

CAPITULO

08

4116

1

08

4116

2

08

4116

4

08

4431

08

4431

4

09

09

4313

09

4313

1

09

4313

2

09

4313

4

09

4313

7

09

4313

8

09

4420

09

4420

1

09

4420

2

09

4420

6

09

4420

8

09

4421

09

4421

1

09

4421

2

09

4421

4

09

4421

6

09

4421

7

09

5121

09

5121

4

09

5121

7

09

5131

09

5131

1

09

5131

2

09

5131

3

09

5131

4

09

5131

6

09

5131

7

09

5135

09

5135

09

5141

09

5141

1

09

5141

2

6

MILA / MILES

% GUZTIRA

% TOTAL

5.076,7

0,0

2014

DROGAMENDEKOTASUNAK

DROGODEPENDENCIAS

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes KONTSUMOA

CONSUMO

Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA

MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA TERRITORIAL

LURRALDE ANTOLAMENDUA

ORDENACIÓN TERRITORIAL

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes Kapital eragiketetako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones operaciones capital Finantza-aktiboen gehikuntza Aumento de activos financieros INGURUMENA ETA LURRALDE POL. EGITURA ETA LAGUNTZA

ESTRUCTURA Y APOYO DE MEDIO AMBIENTE Y POL.TERRIT

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento Inbertsio errealak Inversiones reales Finantza-aktiboen gehikuntza Aumento de activos financieros INGURUMENAREN BABESA

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes Inbertsio errealak Inversiones reales Kapital eragiketetako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones operaciones capital URAREN PLANGINTZA ETA ADMINISTRAZIOA

PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN HIDRÁULICA

Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes Kapital eragiketetako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones operaciones capital TRENBIDEKO GARRAIOAREN AZPIEGITURA ETA KUDEAKETA

INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN TRANSPORTE FERROVIARIO

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento Finantza-gastuak Gastos financieros Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes Inbertsio errealak Inversiones reales Kapital eragiketetako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones operaciones capital EAE-KO TRENBIDE SARE BERRIA-KUDEAKETA KREDITOAK

NUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-CRÉDITOS GESTIÓN

Inbertsio errealak Inversiones reales GARRAIOAREN PLANGINTZA

PLANIFICACIÓN DEL TRANSPORTE

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento 2013/5595 (112/91) 426,2

0,0

1.462,4

0,0

3.188,0

0,0

5.779,6

0,1

5.779,6

0,1

653.540,0

6,4

3.837,0

0,0

1.468,5

0,0

1.248,8

0,0

75,0

0,0

392,9

0,0

651,8

0,0

7.620,8

0,1

2.867,8

0,0

4.196,6

0,0

516,4

0,0

40,0

0,0

26.509,6

0,3

5.558,0

0,1

8.481,0

0,1

6.400,5

0,1

1.763,6

0,0

4.306,6

0,0

30.050,0

0,3

11.220,1

0,1

18.829,9

0,2

213.397,0

2,1

280,0

0,0

126,4

0,0

57,4

0,0

62.217,4

0,6

17.169,8

0,2

133.546,1

1,3

350.681,8

3,4

350.681,8

3,4

5.964,7

0,1

1.063,9

0,0

2.758,4

0,0

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

247. zk.

2013ko abenduaren 30a, astelehena SEKZIOA

SECCION

09

PROGRAMA KAPITULUA

PROGRAMA

CAPITULO

5141

4

09

5141

7

09

5141

8

09

5151

09

5151

1

09

5151

2

09

5151

4

09

5151

6

09

5151

7

51

51

3131

51

3131

4

51

3131

7

52

52

1124

52

1124

4

52

1124

7

53

53

3213

53

3213

4

53

3213

7

54

54

1112

54

1112

4

54

1112

7

55

55

1113

55

1113

4

55

1113

7

90

90

0111

90

0111

2

90

0111

3

90

0111

9

95

95

9119

95

9119

4

MILA / MILES

% GUZTIRA

% TOTAL

1.067,2

0,0

2014

Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes Kapital eragiketetako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones operaciones capital Finantza-aktiboen gehikuntza Aumento de activos financieros PORTUAK

PUERTOS

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes Inbertsio errealak Inversiones reales Kapital eragiketetako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones operaciones capital LAN HARREMANETARAKO KONTSEILUA

CONSEJO DE RELACIONES LABORALES

GIZARTE SOLASKIDETZAREN GARAPENA

DESARROLLO DE LA INTERLOCUCIÓN SOCIAL

Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes Kapital eragiketetako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones operaciones capital EKONOMIA ETA GIZARTE EUSKAL KONTSEILUA

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL VASCO

EKONOMIA ETA GIZARTE EUSKAL KONTSEILUA

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL VASCO

Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes Kapital eragiketetako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones operaciones capital EUSKADIKO KOOPERATIBEN GOREN KONTSEILUA

CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI

EUSKADIKO KOOPERATIBEN GOREN KONTSEILUA

CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI

Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes Kapital eragiketetako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones operaciones capital HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA

TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PÚBLICAS

HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA

TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PÚBLICAS

Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes Kapital eragiketetako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones operaciones capital DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA

AGENCIA VASCA DE PROTECCIÓN DE DATOS

DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA

AGENCIA VASCA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes Kapital eragiketetako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones operaciones capital ZOR PUBLIKOA

DEUDA PÚBLICA

ZOR PUBLIKOA

DEUDA PÚBLICA

Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento Finantza-gastuak Gastos financieros Finantza-pasiboen gutxitzea Disminución de pasivos financieros ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA KONPROMISOAK

RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

BESTELAKO FINANTZA-HARR.,EUSKAL ALOR PUBLIKOAREKI

OTRAS RELACIONES FINANCIERAS CON SEC. PÚBLI. VASC

Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes 2013/5595 (112/92) 775,2

0,0

300,0

0,0

15.479,0

0,2

2.280,9

0,0

6.814,1

0,1

2.831,5

0,0

3.130,0

0,0

422,5

0,0

2.324,9

0,0

2.324,9

0,0

2.297,4

0,0

27,6

0,0

1.310,0

0,0

1.310,0

0,0

1.296,9

0,0

13,1

0,0

889,1

0,0

889,1

0,0

880,7

0,0

8,4

0,0

7.126,8

0,1

7.126,8

0,1

7.026,8

0,1

100,0

0,0

1.335,9

0,0

1.335,9

0,0

1.324,2

0,0

11,7

0,0

815.058,8

8,0

815.058,8

8,0

86,5

0,0

277.544,0

2,7

537.428,3

5,3

78.848,5

0,8

78.848,5

0,8

78.848,5

0,8

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

247. zk.

2013ko abenduaren 30a, astelehena SEKZIOA

SECCION

99

PROGRAMA

PROGRAMA

99

1221

99

1221

1

99

1221

2

99

1221

4

99

1221

6

99

1221

7

99

1221

8

99

1222

99

1222

6

99

1222

7

MILA / MILES

% GUZTIRA

% TOTAL

106.698,1

1,0

KAPITULUA

CAPITULO

2014

HAINBAT SAIL

DIVERSOS DEPARTAMENTOS

HAINBAT SAIL

DIVERSOS DEPARTAMENTOS

Langile-gastuak Gastos de personal Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes Inbertsio errealak Inversiones reales Kapital eragiketetako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones operaciones capital Finantza-aktiboen gehikuntza Aumento de activos financieros KREDITU OROKORRA

CRÉDITO GLOBAL

Inbertsio errealak Inversiones reales Kapital eragiketetako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones operaciones capital 2013/5595 (112/93) GUZTIRA

TOTAL

90.480,0

0,9

4.685,3

0,0

22.967,3

0,2

612,0

0,0

15.178,4

0,1

40.137,0

0,4

6.900,0

0,1

16.218,1

0,2

268,1

0,0

15.950,0

0,2

10.215.506,0

100

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

247. zk.

2013ko abenduaren 30a, astelehena ADMINISTRAZIO OROKORRAREN DIRU-SARREREN LABURPENAK

RESÚMENES DE INGRESOS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL

SEK. ETA KAPITULUEN ARABERAKO LABURP. - SARRERA

RESUMEN POR SECCIÓN Y CAPÍTULO - INGRESO

Administrazio Orokorra Administración General ORGANIKOA / ORGÁNICA

SEKZIOA

02

03

04

05

06

07

08

09

90

95

2

3

4

Zeharkako Tasak eta Transf.

zergak salneurr.

arruntak TOTAL

Impuestos Tasas,

Transfe.

indirectos prec. públ. corrientes 34

16

GUZTIRA

SECCION

01

EKONOMIKOA / ECONÓMICA

Lehendakaritza Presidencia del Gobierno Herri Adm. Just.

Adm. Pú. Justicia Ek.Garap.Lehiak Des.Econ. Compe.

Enplegua; G.P.

Empleo y P.S.

Ogasuna eta Finantzak Hacienda y Finanzas Hezk. Hizk. P. Kul Educac. P.L. Cul.

Segurtasuna Seguridad Osasuna Salud Ingur. Lur. Pol.

MAPT

Zor Publikoa Deuda Pública Erak. Baliab. /K.

Rec. Com. Instit.

4.368

832

51.842

32.606

12.744

5.426

223

FUNTZIONALA / FUNCIONAL

KAPITULUAK

CAPITULOS

5

6

Ondare Inb. err.

sarrerak besterentz Ingresos Enaj. inver patrimon.

reales 18

MILA / MILES

7

Kapital transf.

Transfe.

capital 8

F-aktiboen gutxitzea Dism. acti.

financie.

13

3.300

7.627

40.015

4.200

32.528

78

2.878

1.740

8.317

6.202

491

33.224

27.948

217

651

643

8

18.369

17.688

16

2.700

118

1.506

500

59

4.500

666

1.315.314

1.315.314

8.738.037

GUZTIRA 10.215.506

TOTAL

9

F-pasiboen gehikuntza Aumento de Pasi. Fin.

5.426

96.361

8.351.429

540

8.352.143

42.762

2013/5595 (112/94) 3.200

375.268

10.800

375.327

24.972

1.315.314

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

247. zk.

2013ko abenduaren 30a, astelehena Administrazio Orokorra Administración General ORGANIKOA / ORGÁNICA

ZERBITZU/KAPITULUEN ARABERAKO LABURP. - SARRERA

RESUMEN POR SERVICIO; CAPÍTULO - INGRESO

EKONOMIKOA / ECONÓMICA

SEKZIOA ZERBITZUA KAPITULUA

SECCION SERVICIO

CAPITULO

01

JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

01

14

ZERBITZU ZUZENDARITZA

DIRECCIÓN DE SERVICIOS

01

14

3

Tasak, salneurriak eta zuzb. publikoko b. batzuk Tasas, precios públicos y otros in. derecho públ.

01

14

5

Ondare-sarrerak Ingresos patrimoniales 01

21

KANPO HARREMANETARAKO ZUZENDARITZA

DIRECCIÓN DE RELACIONES EXTERIORES

01

21

3

Tasak, salneurriak eta zuzb. publikoko b. batzuk Tasas, precios públicos y otros in. derecho públ.

01

21

5

Ondare-sarrerak Ingresos patrimoniales 01

31

BIKTIMA ETA GIZA ESKUBIDEEN ZUZENDARITZA

DIRECCIÓN DE VÍCTIMAS Y DERECHOS HUMANOS

01

31

3

Tasak, salneurriak eta zuzb. publikoko b. batzuk Tasas, precios públicos y otros in. derecho públ.

02

HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA

02

01

ZERBITZU ZUZENDARITZA

DIRECCIÓN DE SERVICIOS

02

01

5

Ondare-sarrerak Ingresos patrimoniales 02

11

JAUR. IDAZKARITZA ETA LEGEB. HARREM. ZUZTZA.

DIR. SECRETARÍA GOBIERNO Y RELAC. CON PARLAMENTO

02

11

3

Tasak, salneurriak eta zuzb. publikoko b. batzuk Tasas, precios públicos y otros in. derecho públ.

02

11

5

Ondare-sarrerak Ingresos patrimoniales 02

20

ARAUBIDE JURIDIKOAREN SAILBURUORDETZA

VICECONSEJERÍA DE RÉGIMEN JURÍDICO

02

20

3

Tasak, salneurriak eta zuzb. publikoko b. batzuk Tasas, precios públicos y otros in. derecho públ.

02

31

FUNTZIO PUBLIKOAREN ZUZENDARITZA

DIRECCIÓN DE FUNCIÓN PÚBLICA

02

31

3

Tasak, salneurriak eta zuzb. publikoko b. batzuk Tasas, precios públicos y otros in. derecho públ.

02

31

4

Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subven. para gastos corrientes 02

31

5

Ondare-sarrerak Ingresos patrimoniales 02

32

LAN HARREMANEN ZUZENDARITZA

DIRECCIÓN DE RELACIONES LABORALES

02

32

3

Tasak, salneurriak eta zuzb. publikoko b. batzuk Tasas, precios públicos y otros in. derecho públ.

02

32

8

Finantza-aktiboen gutxitzea Disminución de activos financieros 02

41

JUSTIZIA ADMINISTRAZIOAREN ZUZENDARITZA

DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

02

41

3

Tasak, salneurriak eta zuzb. publikoko b. batzuk Tasas, precios públicos y otros in. derecho públ.

02

41

4

Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subven. para gastos corrientes 02

41

5

Ondare-sarrerak Ingresos patrimoniales 03

EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA

DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

03

02

ZERBITZU ZUZENDARITZA

DIRECCIÓN DE SERVICIOS

03

02

3

Tasak, salneurriak eta zuzb. publikoko b. batzuk Tasas, precios públicos y otros in. derecho públ.

03

02

5

Ondare-sarrerak Ingresos patrimoniales 03

11

TEKNOLOGIA ETA ESTRATEGIA ZUZENDARITZA

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA Y ESTRATEGIA

03

11

3

Tasak, salneurriak eta zuzb. publikoko b. batzuk Tasas, precios públicos y otros in. derecho públ.

2013/5595 (112/95) FUNTZIONALA / FUNCIONAL

34,1

MILA / MILES

% GUZTIRA

% TOTAL

0,0

15,0

0,0

5,0

0,0

10,0

0,0

11,1

0,0

3,0

0,0

8,1

0,0

8,0

0,0

8,0

0,0

4.367,6

0,0

7,0

0,0

7,0

0,0

301,0

0,0

300,0

0,0

1,0

0,0

82,0

0,0

82,0

0,0

249,0

0,0

90,0

0,0

156,0

0,0

3,0

0,0

3.600,0

0,0

300,0

0,0

3.300,0

0,0

128,6

0,0

60,0

0,0

67,0

0,0

1,6

0,0

51.841,9

0,5

207,4

0,0

205,8

0,0

1,6

0,0

561,3

0,0

561,3

0,0

2014

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

247. zk.

2013ko abenduaren 30a, astelehena SEKZIOA ZERBITZUA KAPITULUA

SECCION SERVICIO

CAPITULO

03

21

03

21

3

03

21

5

03

21

8

03

22

03

22

3

03

22

5

03

23

03

23

3

03

23

5

03

31

03

31

3

03

31

5

03

32

03

32

3

03

32

8

03

42

03

42

03

43

03

43

03

44

03

44

3

3

3

04

04

02

04

02

04

11

04

11

04

12

04

12

3

04

12

5

04

13

04

13

04

21

04

21

04

22

04

22

04

31

04

31

5

3

3

3

3

3

5.521,0

MILA / MILES

% GUZTIRA

% TOTAL

0,1

1.516,0

0,0

5,0

0,0

4.000,0

0,0

43.252,3

0,4

3.252,0

0,0

40.000,3

0,4

1.308,5

0,0

1.300,5

0,0

8,0

0,0

130,5

0,0

130,0

0,0

0,5

0,0

376,0

0,0

176,0

0,0

200,0

0,0

43,0

0,0

43,0

0,0

350,0

0,0

350,0

0,0

92,0

0,0

92,0

0,0

32.605,5

0,3

6,0

0,0

6,0

0,0

313,0

0,0

313,0

0,0

2.421,0

0,0

2.419,5

0,0

1,5

0,0

73,0

0,0

73,0

0,0

1.050,5

0,0

1.050,5

0,0

62,0

0,0

62,0

0,0

1.500,0

0,0

1.500,0

0,0

2014

INDUSTRIA GARATZEKO ZUZENDARITZA

DIRECCIÓN DE DESARROLLO INDUSTRIAL

Tasak, salneurriak eta zuzb. publikoko b. batzuk Tasas, precios públicos y otros in. derecho públ.

Ondare-sarrerak Ingresos patrimoniales Finantza-aktiboen gutxitzea Disminución de activos financieros ENERGIA,MEATEGI ETA INDUSTRIA-ADMINISTRAZIOA ZTZA

DIR. ENERGÍA, MINAS Y ADMINISTRACIÓN INDUSTRIAL

Tasak, salneurriak eta zuzb. publikoko b. batzuk Tasas, precios públicos y otros in. derecho públ.

Ondare-sarrerak Ingresos patrimoniales NAZIOARTEKOTZE ZUZENDARITZA

DIRECCIÓN DE INTERNACIONALIZACIÓN

Tasak, salneurriak eta zuzb. publikoko b. batzuk Tasas, precios públicos y otros in. derecho públ.

Ondare-sarrerak Ingresos patrimoniales MERKATARITZA ZUZENDARITZA

DIRECCIÓN DE COMERCIO

Tasak, salneurriak eta zuzb. publikoko b. batzuk Tasas, precios públicos y otros in. derecho públ.

Ondare-sarrerak Ingresos patrimoniales TURISMO ZUZENDARITZA

DIRECCIÓN DE TURISMO

Tasak, salneurriak eta zuzb. publikoko b. batzuk Tasas, precios públicos y otros in. derecho públ.

Finantza-aktiboen gutxitzea Disminución de activos financieros NEKAZARITZA ETA ABELTZAINTZA ZUZENDARITZA

DIRECCIÓN DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Tasak, salneurriak eta zuzb. publikoko b. batzuk Tasas, precios públicos y otros in. derecho públ.

ARRANTZA ETA AKUIKULTURA ZUZENDARITZA

DIRECCIÓN DE PESCA Y ACUICULTURA

Tasak, salneurriak eta zuzb. publikoko b. batzuk Tasas, precios públicos y otros in. derecho públ.

KALITATEAREN ETA ELIKAGAIEN INDUSTRIEN ZTZA.

DIRECCIÓN DE CALIDAD E INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

Tasak, salneurriak eta zuzb. publikoko b. batzuk Tasas, precios públicos y otros in. derecho públ.

ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK

EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES

ZERBITZU ZUZENDARITZA

DIRECCIÓN DE SERVICIOS

Ondare-sarrerak Ingresos patrimoniales PLANGINTZAKO ETA ENPLEGU BERRIKUNTZAKO ZUZTZA.

DIR. DE PLANIFICACIÓN E INNOVACIÓN EN EL EMPLEO

Tasak, salneurriak eta zuzb. publikoko b. batzuk Tasas, precios públicos y otros in. derecho públ.

LAN ETA GIZARTE SEGURANTZA ZUZENDARITZA

DIRECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Tasak, salneurriak eta zuzb. publikoko b. batzuk Tasas, precios públicos y otros in. derecho públ.

Ondare-sarrerak Ingresos patrimoniales GIZARTE EKONOMIAREN ZUZENDARITZA

DIRECCIÓN DE ECONOMÍA SOCIAL

Tasak, salneurriak eta zuzb. publikoko b. batzuk Tasas, precios públicos y otros in. derecho públ.

GIZARTE ZERBITZUEN ZUZENDARITZA

DIRECCIÓN DE SERVICIOS SOCIALES

Tasak, salneurriak eta zuzb. publikoko b. batzuk Tasas, precios públicos y otros in. derecho públ.

FAMILIA POLITIKA. ETA KOMUNITATE GARAPENERAKO Z.

DIRECCIÓN DE POLÍTICA FAMILIAR Y DES. COMUNITARIO

Tasak, salneurriak eta zuzb. publikoko b. batzuk Tasas, precios públicos y otros in. derecho públ.

ETXEBIZITZA ZUZENDARITZA

DIRECCIÓN DE VIVIENDA

Tasak, salneurriak eta zuzb. publikoko b. batzuk Tasas, precios públicos y otros in. derecho públ.

2013/5595 (112/96) EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

247. zk.

2013ko abenduaren 30a, astelehena SEKZIOA ZERBITZUA KAPITULUA

SECCION SERVICIO

CAPITULO

04

32

04

32

3

04

32

5

05

05

09

05

09

05

11

05

11

05

12

05

12

5

05

12

6

05

13

05

13

3

05

13

5

05

31

05

31

05

32

05

32

3

05

32

5

3

5

2

06

06

00

06

00

3

06

00

4

06

00

5

06

01

06

01

06

02

06

02

06

04

06

04

06

05

06

05

06

06

06

06

06

07

06

07

06

08

06

08

3

3

3

3

3

3

3

27.180,0

MILA / MILES

% GUZTIRA

% TOTAL

0,3

27.110,0

0,3

70,0

0,0

12.744,3

0,1

3,0

0,0

3,0

0,0

378,1

0,0

378,1

0,0

3.450,0

0,0

750,0

0,0

2.700,0

0,0

112,4

0,0

100,0

0,0

12,4

0,0

5.426,3

0,1

5.426,3

0,1

3.374,4

0,0

2.775,0

0,0

599,4

0,0

8.316,9

0,1

508,9

0,0

1,8

0,0

491,0

0,0

16,1

0,0

750,0

0,0

750,0

0,0

70,0

0,0

70,0

0,0

315,1

0,0

315,1

0,0

3.903,2

0,0

3.903,2

0,0

645,1

0,0

645,1

0,0

130,0

0,0

130,0

0,0

1.655,0

0,0

50,0

0,0

2014

ETXEBIZITZAKO PLANGINTZAREN ETA PROZ.ERAGILEEN Z.

DIR. PLANIFICACIÓN Y PROCESOS OPERATIVOS VIVIENDA

Tasak, salneurriak eta zuzb. publikoko b. batzuk Tasas, precios públicos y otros in. derecho públ.

Ondare-sarrerak Ingresos patrimoniales OGASUNA ETA FINANTZAK

HACIENDA Y FINANZAS

EAEKO KONTRATUEN ERREKURTSOEN ADMI. ORGANOA

ÓRGANO ADMINISTRATIVO RECURSOS CONTRACTUALES CAE

Tasak, salneurriak eta zuzb. publikoko b. batzuk Tasas, precios públicos y otros in. derecho públ.

INFORMATIKA ETA TELEKOMUNIKAZIO ZUZENDARITZA

DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

Ondare-sarrerak Ingresos patrimoniales ONDARE ETA KONTRATAZIO ZUZENDARITZA

DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

Ondare-sarrerak Ingresos patrimoniales Inbertsio errealen besterentzeak Enajenación de inversiones reales BALIABIDE OROKORREN ZUZENDARITZA

DIRECCIÓN DE RECURSOS GENERALES

Tasak, salneurriak eta zuzb. publikoko b. batzuk Tasas, precios públicos y otros in. derecho públ.

Ondare-sarrerak Ingresos patrimoniales ZERGA ADMINISTRAZIOKO ZUZENDARITZA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Zeharkako zergak Impuestos indirectos FINANTZA POLITIKA ETA ERAKUNDEEN BALIABIDEEN ZUZ.

DIRECCIÓN POLÍTICA FINANCIERA Y RECURSOS INSTITU.

Tasak, salneurriak eta zuzb. publikoko b. batzuk Tasas, precios públicos y otros in. derecho públ.

Ondare-sarrerak Ingresos patrimoniales HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA

EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

KUDEAKETA EKONOMIKOAREN ZUZENDARITZA

DIRECCIÓN DE GESTIÓN ECONÓMICA

Tasak, salneurriak eta zuzb. publikoko b. batzuk Tasas, precios públicos y otros in. derecho públ.

Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subven. para gastos corrientes Ondare-sarrerak Ingresos patrimoniales BALIABIDE MATERIALEN ETA AZPIEGITUREN ZUZENDARITZ

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES E INFRAESTRUCTU.

Tasak, salneurriak eta zuzb. publikoko b. batzuk Tasas, precios públicos y otros in. derecho públ.

LANGILEAK KUDEATZEKO ZUZENDARITZA

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PERSONAL

Tasak, salneurriak eta zuzb. publikoko b. batzuk Tasas, precios públicos y otros in. derecho públ.

HEZKUNTZA BERRIZTATZEKO ZUZENDARITZA

DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

Tasak, salneurriak eta zuzb. publikoko b. batzuk Tasas, precios públicos y otros in. derecho públ.

IKASTETXEEN ZUZENDARITZA

DIRECCIÓN DE CENTROS ESCOLARES

Tasak, salneurriak eta zuzb. publikoko b. batzuk Tasas, precios públicos y otros in. derecho públ.

HEZIKETA ETA IKASKUNTZA ZUZENDARITZA

DIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y APRENDIZAJE

Tasak, salneurriak eta zuzb. publikoko b. batzuk Tasas, precios públicos y otros in. derecho públ.

ZIENTZIA POLITIKARAKO ZUZENDARITZA

DIRECCIÓN DE POLÍTICA CIENTÍFICA

Tasak, salneurriak eta zuzb. publikoko b. batzuk Tasas, precios públicos y otros in. derecho públ.

UNIBERTSITATE ZUZENDARITZA

DIRECCIÓN DE UNIVERSIDADES

Tasak, salneurriak eta zuzb. publikoko b. batzuk Tasas, precios públicos y otros in. derecho públ.

2013/5595 (112/97) EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

247. zk.

2013ko abenduaren 30a, astelehena SEKZIOA ZERBITZUA KAPITULUA

SECCION SERVICIO

CAPITULO

06

08

5

06

08

8

06

22

06

22

3

06

22

5

06

31

06

31

06

33

06

33

3

3

07

07

11

07

11

5

07

11

6

07

21

07

21

5

07

21

7

07

22

07

22

07

23

07

23

07

24

07

24

3

07

24

5

07

24

8

3

3

08

08

02

08

02

3

08

02

5

08

10

08

10

3

08

10

5

08

11

08

11

08

13

08

13

08

14

08

14

3

3

3

98,9

MILA / MILES

% GUZTIRA

% TOTAL

0,0

1.506,1

0,0

203,0

0,0

200,0

0,0

3,0

0,0

10,0

0,0

10,0

0,0

126,7

0,0

126,7

0,0

33.224,1

0,3

501,0

0,0

1,0

0,0

500,0

0,0

259,0

0,0

200,0

0,0

59,0

0,0

446,0

0,0

446,0

0,0

27.070,5

0,3

27.070,5

0,3

4.947,6

0,0

431,6

0,0

16,0

0,0

4.500,0

0,0

650,8

0,0

30,3

0,0

29,6

0,0

0,7

0,0

234,8

0,0

227,7

0,0

7,2

0,0

6,0

0,0

6,0

0,0

50,7

0,0

50,7

0,0

329,0

0,0

329,0

0,0

2014

Ondare-sarrerak Ingresos patrimoniales Finantza-aktiboen gutxitzea Disminución de activos financieros ARAUBIDE JURIDIKOAREN ETA ZERBITZUEN ZUZENDARITZA

DIRECCIÓN DE RÉGIMEN JURÍDICO Y SERVICIOS

Tasak, salneurriak eta zuzb. publikoko b. batzuk Tasas, precios públicos y otros in. derecho públ.

Ondare-sarrerak Ingresos patrimoniales KULTURA ONDAREAREN ZUZENDARITZA

DIRECCIÓN DE PATRIMONIO CULTURAL

Tasak, salneurriak eta zuzb. publikoko b. batzuk Tasas, precios públicos y otros in. derecho públ.

GAZTERIA ETA KIROL ZUZENDARITZA

DIRECCIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTES

Tasak, salneurriak eta zuzb. publikoko b. batzuk Tasas, precios públicos y otros in. derecho públ.

SEGURTASUNA

SEGURIDAD

KUDEAKETA EKONOMIKO ETA BALIABIDE OROKORREN ZUZ.

DIR. DE GESTIÓN ECONÓMICA Y RECURSOS GENERALES

Ondare-sarrerak Ingresos patrimoniales Inbertsio errealen besterentzeak Enajenación de inversiones reales LARRIALDIEI AURRE EGITEKO ETA METEOROLOGIAKO ZUZE

DIREC. DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y METEOROLOGÍA

Ondare-sarrerak Ingresos patrimoniales Kapital eragiketetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subv. para operaciones de capital JOKO ETA IKUSKIZUN ZUZENDARITZA

DIRECCIÓN DE JUEGO Y ESPECTÁCULOS

Tasak, salneurriak eta zuzb. publikoko b. batzuk Tasas, precios públicos y otros in. derecho públ.

TRAFIKO ZUZENDARITZA

DIRECCIÓN DE TRÁFICO

Tasak, salneurriak eta zuzb. publikoko b. batzuk Tasas, precios públicos y otros in. derecho públ.

ERTZAINTZAREN ZUZENDARITZA

DIRECCIÓN DE LA ERTZAINTZA

Tasak, salneurriak eta zuzb. publikoko b. batzuk Tasas, precios públicos y otros in. derecho públ.

Ondare-sarrerak Ingresos patrimoniales Finantza-aktiboen gutxitzea Disminución de activos financieros OSASUNA

SALUD

ARAUBIDE JURIDIKOA, EKONOMIKOA ETA ZERB. OROK. Z.

DIR. RÉGIMEN JURÍDICO, ECONÓMICO Y SERVI. GENERA.

Tasak, salneurriak eta zuzb. publikoko b. batzuk Tasas, precios públicos y otros in. derecho públ.

Ondare-sarrerak Ingresos patrimoniales OSASUN SAILBURUORDETZA

VICECONSEJERÍA DE SALUD

Tasak, salneurriak eta zuzb. publikoko b. batzuk Tasas, precios públicos y otros in. derecho públ.

Ondare-sarrerak Ingresos patrimoniales OSASUN PUBLIKOKO ETA MENDEKOTASUNETAKO ZUZENDAR.

DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA Y ADICCIONES

Tasak, salneurriak eta zuzb. publikoko b. batzuk Tasas, precios públicos y otros in. derecho públ.

FARMAZIA ZUZENDARITZA

DIRECCIÓN DE FARMACIA

Tasak, salneurriak eta zuzb. publikoko b. batzuk Tasas, precios públicos y otros in. derecho públ.

OSASUN IKERKETA ETA BERRIKUNTZAKO ZUZENDARITZA

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN SANITARIA

Tasak, salneurriak eta zuzb. publikoko b. batzuk Tasas, precios públicos y otros in. derecho públ.

2013/5595 (112/98) EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

247. zk.

2013ko abenduaren 30a, astelehena SEKZIOA ZERBITZUA KAPITULUA

SECCION SERVICIO

CAPITULO

09

INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA

MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA TERRITORIAL

09

11

ZERBITZU ZUZENDARITZA

DIRECCIÓN DE SERVICIOS

09

11

3

Tasak, salneurriak eta zuzb. publikoko b. batzuk Tasas, precios públicos y otros in. derecho públ.

09

11

5

Ondare-sarrerak Ingresos patrimoniales 09

12

LURRALDE PLANGINTZAREN ETA HIRIGINTZAREN ZUZEND.

DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y URBANISMO

09

12

8

Finantza-aktiboen gutxitzea Disminución de activos financieros 09

21

INGURUMEN ADMINISTRZAZIOAREN. ZUZTZA.

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL

09

21

3

Tasak, salneurriak eta zuzb. publikoko b. batzuk Tasas, precios públicos y otros in. derecho públ.

09

22

NATURA INGURUNEAREN ETA INGURUMEN PLANGIN. ZUZTZ.

DIRECCIÓN MEDIO NATURAL Y PLANIFICACIÓN AMBIENTAL

09

22

3

Tasak, salneurriak eta zuzb. publikoko b. batzuk Tasas, precios públicos y otros in. derecho públ.

09

31

GARRAIO AZPIEGITUREN ZUZENDARITZA

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE

09

31

3

Tasak, salneurriak eta zuzb. publikoko b. batzuk Tasas, precios públicos y otros in. derecho públ.

09

31

5

Ondare-sarrerak Ingresos patrimoniales 09

32

GARRAIO PLANGINTZAREN ZUZENDARITZA

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DEL TRANSPORTE

09

32

3

Tasak, salneurriak eta zuzb. publikoko b. batzuk Tasas, precios públicos y otros in. derecho públ.

90

ZOR PUBLIKOA

DEUDA PÚBLICA

90

01

EPE LUZEKO ZORPETZEA

ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO

90

01

9

Finantza-pasiboen gehikuntza Aumento de Pasivos Financieros 95

ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA KONPROMISOAK

RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

95

01

FORU ALDUNDIEN EKARPENAK

APORTACIONES DE LAS DIPUTACIONES FORALES

95

01

4

Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subven. para gastos corrientes 95

03

ESTATUAREN/G.-S.AREN BESTELAKO FONDOEN TRANSF.

TRANSF. DE OTROS FONDOS DEL ESTADO Y LA S. SOCIAL

95

03

4

Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subven. para gastos corrientes 95

03

7

Kapital eragiketetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subv. para operaciones de capital 95

04

EUROPAKO BATASUNAREN EKARPENAK

APORTACIONES DE LA UNIÓN EUROPEA

95

04

4

Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subven. para gastos corrientes 95

04

7

Kapital eragiketetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subv. para operaciones de capital 95

09

ERAKUNDE KOMPROMISOAK

COMPROMISOS INSTITUCIONALES

95

09

5

Ondare-sarrerak Ingresos patrimoniales 95

09

8

Finantza-aktiboen gutxitzea Disminución de activos financieros 2013/5595 (112/99) 18.369,5

MILA / MILES

% GUZTIRA

% TOTAL

0,2

21,0

0,0

10,0

0,0

11,0

0,0

665,7

0,0

665,7

0,0

25,0

0,0

25,0

0,0

103,0

0,0

103,0

0,0

17.464,8

0,2

17.459,8

0,2

5,0

0,0

90,0

0,0

90,0

0,0

1.315.314,0

12,9

1.315.314,0

12,9

1.315.314,0

12,9

8.738.037,5

85,5

8.279.986,7

81,1

8.279.986,7

81,1

364.934,6

3,6

14.252,9

0,1

350.681,8

3,4

81.776,2

0,8

57.189,6

0,6

24.586,6

0,2

11.340,0

0,1

540,0

0,0

10.800,0

0,1

10.215.506,0

100

2014

GUZTIRA

TOTAL

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

247. zk.

2013ko abenduaren 30a, astelehena KAPITULUEN ARABERAKO LABURPENA - SARRERA

RESUMEN POR CAPÍTULO - INGRESO

Administrazio Orokorra Administración General ORGANIKOA / ORGÁNICA

EKONOMIKOA / ECONÓMICA

KAPITULUA

CAPITULO

2

Zeharkako zergak Impuestos indirectos 3

Tasak, salneurriak eta zuzb. publikoko b. batzuk Tasas, precios públicos y otros in. derecho públ.

4

Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subven. para gastos corrientes 5

Ondare-sarrerak Ingresos patrimoniales 6

7

8

9

Inbertsio errealen besterentzeak Enajenación de inversiones reales Kapital eragiketetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subv. para operaciones de capital Finantza-aktiboen gutxitzea Disminución de activos financieros Finantza-pasiboen gehikuntza Aumento de Pasivos Financieros FUNTZIONALA / FUNCIONAL

5.426,3

MILA / MILES

% GUZTIRA

% TOTAL

0,1

96.361,1

0,9

8.352.143,1

81,8

42.762,3

0,4

8.496.692,9

83,2

3.200,0

0,0

375.327,3

3,7

378.527,3

3,7

8.875.220,2

86,9

24.971,8

0,2

1.315.314,0

12,9

1.340.285,8

13,1

10.215.506,0

100

2014

ERAGIKETA ARRUNTEN GUZTIZKOA

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES

KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOEN GUZTIZKOA

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS

ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOEN GUZTIZKOA

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS

ERAGIKETA FINANTZARIOEN GUZTIZKOA

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS

GUZTIRA

TOTAL

2013/5595 (112/100) EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

247. zk.

2013ko abenduaren 30a, astelehena ARTIKULUEN ARABERAKO LABURPENA - SARRERA

RESUMEN POR ARTÍCULO - INGRESO

Administrazio Orokorra Administración General ORGANIKOA / ORGÁNICA

EKONOMIKOA / ECONÓMICA

KAPITULUA ARTIKULUA

CAPITULO ARTICULO

2

ZEHARKAKO ZERGAK

IMPUESTOS INDIRECTOS

2

9

Zeharkako beste zerga batzuk Otros impuestos indirectos 3

TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK

TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PÚBL.

3

1

Tasak Tasas 3

2

Salneurriak Precios públicos 3

8

Itzulerak Reintegros 3

9

Zuzb. publikopeko hainbat diru-sarrera Diversos ingresos en régimen de derecho público 4

GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK

TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES

4

1

EAE SP-tik eta EAE AP-KES sailkat. erakundeetatik Del SP CAE y de entidades clasificadas AP-SEC CAE

4

2

Foru-Aldundi eta EAE-ko Toki-Erakundeetatik De Diputaciones Forales y Entidades Locales PV

4

3

Espainiako Alor Publikoko erakundeetatik De entidades del Sector Público Español 4

4

Atzerritik Del exterior 5

ONDARE-SARRERAK

INGRESOS PATRIMONIALES

5

1

F.I.etatik (EAE SP era eta EAE AP-KES sailk era) De I.F. en ent. SP CAE y ent. clasif. AP-SEC CAE

5

2

Beste erak. batzuetako f.-inbertsioen diru-sarr.

Ingresos de inver. financieras en otras entidades 5

3

Hainbat diru-sarrera finantzario Diversos ingresos financieros 5

4

Ibilgetuaren sarr. eta bestelako sarr. ondare Ingresos del inmovilizado y otros ingresos patri.

6

INBERTSIO ERREALEN BESTERENTZEAK

ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

6

1

Inbertsio materialen besterentzeak Enajenación de inversiones materiales 7

KAPITAL ERAGIKETETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK

TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL

7

3

Espainiako Alor Publikoko erakundeetatik De entidades del Sector Público Español 7

4

Atzerritik Del exterior 8

FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA

DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS

8

1

Fin. Inb. EAE AP-KES sailk. EAE SP erakundeetan In. Fin. en ent. SP CAE y ent. clasif. AP-SEC CAE

8

2

Beste erakunde batzuetako finantza-inbertsioak Inversiones financieras en otras entidades 9

FINANTZA-PASIBOEN GEHIKUNTZA

AUMENTO DE PASIVOS FINANCIEROS

9

1

Jasapenak eta antzeko beste jaulkipen batzuk Empréstitos y otras emisiones análogas 2013/5595 (112/101) FUNTZIONALA / FUNCIONAL

5.426,3

MILA / MILES

% GUZTIRA

% TOTAL

0,1

5.426,3

0,1

96.361,1

0,9

22.995,4

0,2

30.581,1

0,3

5.231,4

0,1

37.553,3

0,4

8.352.143,1

81,8

714,0

0,0

8.279.986,7

81,1

14.252,9

0,1

57.189,6

0,6

42.762,3

0,4

40.098,9

0,4

540,0

0,0

734,0

0,0

1.389,4

0,0

3.200,0

0,0

3.200,0

0,0

375.327,3

3,7

350.681,8

3,4

24.645,6

0,2

24.971,8

0,2

1.506,1

0,0

23.465,7

0,2

1.315.314,0

12,9

1.315.314,0

12,9

10.215.506,0

100

2014

GUZTIRA

TOTAL

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

247. zk.

2013ko abenduaren 30a, astelehena ERAKUNDE AUTONOMOEN GASTUEN LABURPENAK

RESÚMENES DE GASTOS DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS

ERAK. ETA KAPITULUEN ARABERAKO LABURP. - GASTUA

RESUMEN POR INSTITUCIÓN Y CAPÍTULO - GASTO

ADMINISTRAZIO OROKORRA ETA ERAKUNDE

AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK

ADMINISTRACIÓN GENERAL Y ORGANISMOS

AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS

ORGANIKOA / ORGÁNICA

EKONOMIKOA / ECONÓMICA

ERAKUNDEA

GUZTIRA

INSTITUCION

TOTAL

1

00202

00203

00204

00205

00207

00208

00209

00210

00211

ERAKUNDE AUTONOMO

ADMINISTRATIBOAK

ORGANISMOS AUTONOMOS

ADMINISTRATIVOS

HABE

HABE

HAEE

IVAP

EUSTAT

EUSTAT

EMAKUNDE

EMAKUNDE

Polizia Akademi Acade. Policía OSALAN

OSALAN

Kontsumobide Kontsumobide Lanbide-EEZ

Lanbide-SVE

Lehia Eusk Agin Aut. Vasca Comp GUZTIRA

TOTAL

1

Langile gastuak Gastos de personal 2

Funtzion.

gastuak Gastos funciona.

FUNTZIONALA / FUNCIONAL

KAPITULUAK

CAPITULOS

4

6

Transf.

Inbertsio arruntak errealak Transfe.

Inversio.

corrientes reales 3

Finantza gastuak Gastos financie.

MILA / MILES

7

Kapital transf.

Transfe.

capital 8

9

F-aktiboen F-pasiboen gehikuntza gutxitzea Aumento Dism. pas.

act.finan. financier.

38.750

3.550

4.304

30.815

80

1

22.064

6.682

12.860

2.472

20

30

12.101

8.117

3.803

43

115

20

6.598

2.223

2.264

2.086

20

5

12.220

6.143

5.689

80

298

10

13.935

9.885

2.485

1.227

307

30

6.622

3.386

1.579

1.421

190

725.110

41.950

21.911

654.882

6.321

1.158

908

250

838.558

82.845

55.144

693.027

7.351

2013/5595 (112/102) 2

1

4

16

30

45

16

171

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

247. zk.

2013ko abenduaren 30a, astelehena ERAKUNDE AUTONOMOEN DIRU-SARREREN LABURPENAK

RESÚMENES DE INGRESOS DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS

ERAK. ETA KAPITULUEN ARABERAKO LABURP. - SARRERA

RESUMEN POR INSTITUCIÓN Y CAPÍTULO - INGRESO

ADMINISTRAZIO OROKORRA ETA ERAKUNDE

AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK

ADMINISTRACIÓN GENERAL Y ORGANISMOS

AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS

ORGANIKOA / ORGÁNICA

EKONOMIKOA / ECONÓMICA

ERAKUNDEA

GUZTIRA

INSTITUCION

TOTAL

1

00202

00203

00204

00205

00207

00208

00209

00210

00211

ERAKUNDE AUTONOMO

ADMINISTRATIBOAK

ORGANISMOS AUTONOMOS

ADMINISTRATIVOS

HABE

HABE

HAEE

IVAP

EUSTAT

EUSTAT

EMAKUNDE

EMAKUNDE

Polizia Akademi Acade. Policía OSALAN

OSALAN

Kontsumobide Kontsumobide Lanbide-EEZ

Lanbide-SVE

Lehia Eusk Agin Aut. Vasca Comp GUZTIRA

TOTAL

2

Zeharkako zergak Impuestos indirectos 3

Tasak eta salneurr.

Tasas,

prec.públ.

4

Transf.

arruntak Transfe.

corrientes FUNTZIONALA / FUNCIONAL

KAPITULUAK

CAPITULOS

5

6

Ondare Inb. err.

sarrerak besterentz Ingresos Enaj.inver patrimon.

reales 38.750

8.699

29.848

22.064

1.082

19.871

12.101

62

11.719

1

5.823

2

6.598

MILA / MILES

7

Kapital transf.

Transfe.

capital 1

8

F-aktiboen gutxitzea Dism.acti.

financie.

202

1.111

320

60

713

12.220

285

10.415

10

1.510

13.935

33

13.070

2

830

6.622

212

5.780

630

725.110

715.781

9.329

1.158

1.148

10

838.558

10.373

813.455

2013/5595 (112/103) 16

60

14.654

9

F-pasiboen gehikuntza Aumento de Pasi.Fin.

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

247. zk.

2013ko abenduaren 30a, astelehena ERAKUNDE, SOZIETATE ETA FUNDAZIO PUBLIKOEN AURREKONTUEN LABURPENAK

RESÚMENES DE PRESUPUESTOS DE ENTES PÚBLICOS, SOCIEDADES Y FUNDACIONES PÚBLICAS

ZUZENBIDE PRIBATUKO ERAKUNDE PUBLIKOAK

ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO

Sektore: Plan Orokorra Sector: Plan General BALTZU PUBLIKOEN AURREKONTUAK

PRESUPUESTOS DE SOCIEDADES PÚBLICAS

300

OSAKIDETZA

KAPITAL AURREKONTUA / PRESUPUESTO DE CAPITAL

USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK

FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

EXPLOTACIÓN

INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE

BATZUEN GEHIKUNTZA

AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES,

INMOBILIARIAS Y OTRAS

FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN

GUTXITZEA

AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE

INSTRUMENTOS PATRIMONIO

PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA

AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO

(DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN) FINANTZAKETA USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK

FINANCIACION FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

EXPLOTACIÓN

JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK,

DOHAINTZAK ETA LEGATUAK

TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A

RECIBIR

ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN

GUTXITZEA

AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE

INVERSIONES FINANCIERAS

PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA

AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO

ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA

DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES

USTIAPEN AURREKONTUA / PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

PERTSONAL-GASTUAK

GASTUAK

GASTOS

GASTOS DE PERSONAL

FUNTZIONAMENDU-GASTUAK

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

GASTU FINANTZARIOAK

GASTOS FINANCIEROS

ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO

DITUEN TRANSFERENTZIAK

SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR

POR LA ENTIDAD

USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK

FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

EXPLOTACIÓN

NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA

DIRUSARRERAK

IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS

INGRESOS

USTIAPENEKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK

OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

ZERGA BIDEZKO DIRU-SARRERAK

INGRESOS TRIBUTARIOS

USTIAPENEKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN

SARRERA FINANTZARIOAK

INGRESOS FINANCIEROS

USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK

FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

EXPLOTACIÓN

INBERTSIOAK

INVERSIONES

500

511

E.I.T.B.

600

ETXEPARE

700

E.V.E.

740

RED FERROV

Milaka eurotan / Miles de euros 745

I.V.FINANZ

AG. DESAR.

750

UNIBASQ

770

AGEN. AGUA

47.742

--- 1.000

--- 20

--- 93.333

24.986

112.568

--- 259.021

--- ----- 29

--- 18.008

--- 44.524

50

20

1.068

111.606

--- --- 29

18.008

3.219

950

--- 67.162

20

259.021

--- --- --- --- --- --- 117

942

--- --- --- --- --- --- --- --- --- 2.358

--- --- --- 44.524

1.000

20

--- 99.480

--- --- 29

18.008

3.219

--- --- 13.738

--- 15.000

--- --- --- --- --- --- --- --- 200.000

--- --- --- --- --- --- 79.595

13.088

41.663

--- --- --- 2.490.996

1.720.014

111.332

4.010

2.130

614

44.993

5.323

46.735

14.860

6.576

569

35.527

950

963

447

17.042

8.111

766.783

1.437

338

3.496

31.871

300

359

516

8.750

--- 12

--- --- 5

3.348

--- --- --- 4.199

105.873

1.178

36.174

--- --- 34.217

--- 180

--- --- --- --- --- 2.358

--- --- --- 2.461.282

--- --- 2.089

20.801

--- --- --- --- 27.939

3.672

--- 3.802

691

6.516

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 35

5.000

1.775

107.634

2.130

537

25.228

--- 35.527

925

12.042

--- 26

--- 13.579

15

60

--- 3

--- --- --- --- 24.986

--- --- --- --- --- 2013/5595 (112/104) EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

247. zk.

2013ko abenduaren 30a, astelehena SOZIETATE PUBLIKOAK

SOCIEDADES PÚBLICAS

Sektore: Plan Orokorra Sector: Plan General BALTZU PUBLIKOEN AURREKONTUAK

PRESUPUESTOS DE SOCIEDADES PÚBLICAS

301

400

OSATEK

INBERTSIOAK

INVERSIONES

FINANTZAKETA

FINANCIACION

GASTUAK

GASTOS

DIRU-SARRERAK

INGRESOS

KAPITAL AURREKONTUA / PRESUPUESTO DE CAPITAL

USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK

FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

EXPLOTACIÓN

INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE

BATZUEN GEHIKUNTZA

AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES,

INMOBILIARIAS Y OTRAS

FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN

GUTXITZEA

AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE

INSTRUMENTOS PATRIMONIO

PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA

AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO

(DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA

AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES

USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK

FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

EXPLOTACIÓN

INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN

GUTXITZEA

DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES,

INMOBILIARIAS Y OTRAS

JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK,

DOHAINTZAK ETA LEGATUAK

TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

A RECIBIR

ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN

GUTXITZEA

AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE

INVERSIONES FINANCIERAS

PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA

AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO

ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA

DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES

USTIAPEN AURREKONTUA / PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

PERTSONAL-GASTUAK

GASTOS DE PERSONAL

FUNTZIONAMENDU-GASTUAK

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

GASTU FINANTZARIOAK

GASTOS FINANCIEROS

ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO

DITUEN TRANSFERENTZIAK

SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR

POR LA ENTIDAD

KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO

KONTUEN GUTXITZE GARBIAK

AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A

PAGAR NETOS

USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK

FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

EXPLOTACIÓN

NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA

IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS

USTIAPENEKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK

OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

USTIAPENEKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN

SARRERA FINANTZARIOAK

INGRESOS FINANCIEROS

ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO

KONTUEN GUTXITZE GARBIAK

AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A

COBRAR NETOS

USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK

FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

EXPLOTACIÓN

401

SPRI, S.A.

402

P.TECNOLÓG

P.T. ALAVA

403

PCT GIPUZK

Milaka eurotan / Miles de euros 404

CAP. RIES.

405

420

C.E.I.A.

421

SPRILUR

ABANTO I.

2.429

--- 6.228

--- 12.422

--- 2.339

--- 9.539

--- 550

--- 250

--- 27.822

10.109

1.708

--- 2.429

--- 8.451

1.570

6.281

56

250

15

--- --- 6.228

7

--- --- --- --- 2.172

--- --- --- 3.964

769

1.930

--- --- 15.527

1.708

--- --- --- --- 1.329

494

--- --- --- 1.629

--- 6.447

--- 1.915

550

--- --- 130

--- --- --- 60

--- --- --- --- --- 800

--- --- --- --- --- --- --- --- --- 2.128

7

--- 845

--- 250

8.267

1.578

--- --- 1.000

--- 6.780

--- --- 19.556

--- --- 4.100

4.968

2.279

--- --- --- --- --- 21.057

10.405

38.549

5.296

12.420

1.224

2.433

611

4.910

669

2.059

1.031

905

224

19.355

1.576

415

111

9.020

8.233

4.379

1.374

2.164

478

682

13.340

145

3

--- 370

448

162

--- --- 1.004

29

--- 25.021

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 3.436

--- 1.629

--- 6.447

--- 1.915

550

--- --- 130

21.051

224

12.270

2.347

1.500

2.049

148

8.648

4

1

--- --- --- 3.331

--- --- 32

--- --- 37.805

100

--- --- --- 756

--- --- 5

520

50

86

80

10

2

566

1

--- --- --- --- --- --- --- --- 411

--- --- --- --- --- --- --- 10.109

--- 2013/5595 (112/105) EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

247. zk.

2013ko abenduaren 30a, astelehena 422

423

BUSTURIA I

INBERTSIOAK

INVERSIONES

FINANTZAKETA

FINANCIACION

GASTUAK

GASTOS

DIRU-SARRERAK

INGRESOS

KAPITAL AURREKONTUA / PRESUPUESTO DE CAPITAL

USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK

FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

EXPLOTACIÓN

INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE

BATZUEN GEHIKUNTZA

AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES,

INMOBILIARIAS Y OTRAS

FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN

GUTXITZEA

AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE

INSTRUMENTOS PATRIMONIO

PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA

AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO

(DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK

FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

EXPLOTACIÓN

ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN

GUTXITZEA

AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE

INVERSIONES FINANCIERAS

PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA

AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO

ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA

DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES

USTIAPEN AURREKONTUA / PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

PERTSONAL-GASTUAK

GASTOS DE PERSONAL

FUNTZIONAMENDU-GASTUAK

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

GASTU FINANTZARIOAK

GASTOS FINANCIEROS

KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO

KONTUEN GUTXITZE GARBIAK

AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A

PAGAR NETOS

USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK

FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

EXPLOTACIÓN

NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA

IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS

USTIAPENEKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK

OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

USTIAPENEKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN

SARRERA FINANTZARIOAK

INGRESOS FINANCIEROS

ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO

KONTUEN GUTXITZE GARBIAK

AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A

COBRAR NETOS

USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK

FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

EXPLOTACIÓN

424

BETERRI-KO

DEBA BAILA

425

ARABAKO I.

426

ARRATIA I.

Milaka eurotan / Miles de euros 427

428

BIDASOA I.

B. SORTALD

429

LANBARREN

430

GOIERRI B

750

750

747

747

1.505

--- 187

--- 600

--- 1.289

--- 780

--- 1.610

--- 71

16

--- --- --- --- --- --- 30

--- --- --- --- 1.505

--- --- 1.289

--- 1.610

55

--- --- --- 187

600

--- 750

--- --- --- --- 1.505

187

600

1.258

739

1.610

--- 750

724

--- --- --- --- 3

--- --- --- 23

--- --- --- 31

38

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 71

796

65

2.758

422

2.057

267

2.159

248

851

133

3.163

274

2.823

174

1.972

49

208

47

725

1.208

285

240

79

336

687

313

162

--- 1

--- 86

39

1

125

--- --- 6

1.126

--- 1.399

--- 1.294

1.097

--- --- --- --- 1.505

187

600

1.258

739

1.610

--- --- 1.762

1.561

2.112

35

2.762

2.040

1.728

164

43

40

11

--- 62

21

622

82

1

--- --- --- --- --- --- 10

96

--- 3

209

35

47

201

380

150

3

27

--- --- 450

--- 553

--- --- 64

--- 750

747

--- --- --- --- --- --- 16

2013/5595 (112/106) EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

247. zk.

2013ko abenduaren 30a, astelehena 431

UROLAKO I.

INBERTSIOAK

INVERSIONES

FINANTZAKETA

FINANCIACION

GASTUAK

GASTOS

DIRU-SARRERAK

INGRESOS

KAPITAL AURREKONTUA / PRESUPUESTO DE CAPITAL

USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK

FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

EXPLOTACIÓN

INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE

BATZUEN GEHIKUNTZA

AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES,

INMOBILIARIAS Y OTRAS

PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA

AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO

(DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA

AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES

USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK

FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

EXPLOTACIÓN

JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK,

DOHAINTZAK ETA LEGATUAK

TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

A RECIBIR

ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN

GUTXITZEA

AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE

INVERSIONES FINANCIERAS

PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA

AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO

USTIAPEN AURREKONTUA / PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

PERTSONAL-GASTUAK

GASTOS DE PERSONAL

FUNTZIONAMENDU-GASTUAK

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

GASTU FINANTZARIOAK

GASTOS FINANCIEROS

KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO

KONTUEN GUTXITZE GARBIAK

AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A

PAGAR NETOS

USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK

FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

EXPLOTACIÓN

NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA

IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS

USTIAPENEKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK

OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

USTIAPENEKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN

SARRERA FINANTZARIOAK

INGRESOS FINANCIEROS

ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO

KONTUEN GUTXITZE GARBIAK

AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A

COBRAR NETOS

USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK

FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

EXPLOTACIÓN

432

TOLOSALDE

501

502

E.T.B.

E. IRRATIA

503

Milaka eurotan / Miles de euros 504

R. VITORIA

510

EITBNET

ORQUESTA E

601

602

CADEM, S.A

S.H.E.

630

--- 475

475

4.385

--- 10

--- 5

--- 50

--- 17

--- 2.000

813

8.243

--- --- --- 4.385

10

5

50

17

--- 8.243

630

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 1.187

--- 600

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 3.500

--- --- --- 17

--- 8.243

--- 475

885

10

5

50

--- 2.000

--- 30

--- --- --- --- --- --- --- --- 4.668

245

1.264

109

98.246

34.930

19.852

12.535

3.890

2.459

3.058

827

8.094

6.143

1.009

--- 6.234

472

554

1.155

63.266

7.317

1.431

2.231

1.951

1.009

5.762

153

--- 50

--- --- --- --- --- --- 3.116

--- --- --- --- --- --- --- --- 600

--- --- --- --- --- --- --- --- 4.413

615

9.889

3.243

529

3.058

1.143

4

3.047

123

47

2.385

--- --- --- --- 192

803

--- --- 85.903

16.610

3.361

--- 6.945

--- 2.383

131

19

70

--- --- --- 6

--- 1

--- 107

--- --- --- --- --- --- --- --- 475

--- --- --- --- --- 813

--- 2013/5595 (112/107) EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

247. zk.

2013ko abenduaren 30a, astelehena 603

610

BIMEP

INBERTSIOAK

INVERSIONES

FINANTZAKETA

FINANCIACION

GASTUAK

GASTOS

DIRU-SARRERAK

INGRESOS

KAPITAL AURREKONTUA / PRESUPUESTO DE CAPITAL

USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK

FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

EXPLOTACIÓN

INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE

BATZUEN GEHIKUNTZA

AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES,

INMOBILIARIAS Y OTRAS

FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN

GUTXITZEA

AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE

INSTRUMENTOS PATRIMONIO

PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA

AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO

(DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA

AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES

USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK

FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

EXPLOTACIÓN

JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK,

DOHAINTZAK ETA LEGATUAK

TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

A RECIBIR

ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN

GUTXITZEA

AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE

INVERSIONES FINANCIERAS

PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA

AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO

ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA

DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES

USTIAPEN AURREKONTUA / PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

PERTSONAL-GASTUAK

GASTOS DE PERSONAL

FUNTZIONAMENDU-GASTUAK

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

GASTU FINANTZARIOAK

GASTOS FINANCIEROS

ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO

DITUEN TRANSFERENTZIAK

SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR

POR LA ENTIDAD

USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK

FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

EXPLOTACIÓN

NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA

IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS

USTIAPENEKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK

OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

USTIAPENEKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN

SARRERA FINANTZARIOAK

INGRESOS FINANCIEROS

USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK

FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

EXPLOTACIÓN

611

UZESA

612

C.H.SOLOG.

19.533

1.622

----- 18

--- 4.174

--- --- H.HARANAK

701

EUSKOTREN

Milaka eurotan / Miles de euros 702

710

ET PART.

EUSKADI KP

711

720

ZUMAIA K P

VISESA

173

--- 25.216

--- ----- 423

--- 89

--- 15.821

--- --- 53

12.124

--- 423

--- 254

--- --- --- 150

--- --- --- --- 13.738

--- --- 93

12.942

--- --- --- 15.567

--- --- 18

27

--- --- --- 89

--- --- --- 18

173

--- --- --- 89

254

--- --- --- --- 25.066

--- 423

--- --- 16.600

--- --- --- 150

--- --- --- --- 738

--- --- --- --- --- --- --- --- 2.196

--- --- --- --- --- --- --- 15.567

1.673

247

249

--- 65

--- 275

--- 71.255

40.097

486

--- 3.198

373

189

--- 71.821

3.201

1.426

249

46

97

30.461

483

2.824

94

63.131

--- --- --- 6

37

3

--- 7

5.235

--- --- --- --- 660

--- --- --- --- --- --- 18

173

--- --- --- 89

254

--- 180

62

275

24.910

296

300

179

64.999

50

--- --- --- 804

--- 312

--- 2.734

--- 68

--- --- 45.531

190

2.578

--- 4.088

1

1

2

--- 10

--- 8

10

--- 1.622

--- --- --- --- --- --- --- --- 2013/5595 (112/108) EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

247. zk.

2013ko abenduaren 30a, astelehena 721

ALOKABIDE

INBERTSIOAK

INVERSIONES

FINANTZAKETA

FINANCIACION

GASTUAK

GASTOS

DIRU-SARRERAK

INGRESOS

KAPITAL AURREKONTUA / PRESUPUESTO DE CAPITAL

INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE

BATZUEN GEHIKUNTZA

AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES,

INMOBILIARIAS Y OTRAS

FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN

GUTXITZEA

AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE

INSTRUMENTOS PATRIMONIO

PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA

AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO

(DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA

AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES

USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK

FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

EXPLOTACIÓN

JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK,

DOHAINTZAK ETA LEGATUAK

TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

A RECIBIR

PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA

AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO

ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA

DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES

USTIAPEN AURREKONTUA / PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

PERTSONAL-GASTUAK

GASTOS DE PERSONAL

FUNTZIONAMENDU-GASTUAK

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

GASTU FINANTZARIOAK

GASTOS FINANCIEROS

ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO

DITUEN TRANSFERENTZIAK

SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR

POR LA ENTIDAD

USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK

FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

EXPLOTACIÓN

NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA

IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS

USTIAPENEKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK

OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

USTIAPENEKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN

SARRERA FINANTZARIOAK

INGRESOS FINANCIEROS

725

BASQUETOUR

730

731

EJIE

771

ITELAZPI

Milaka eurotan / Miles de euros 775

IHOBE

NEIKER

8.463

8.392

20

20

4.800

4.710

7.943

7.943

10

10

659

270

--- --- 90

--- --- --- --- --- --- --- --- 389

71

--- --- --- --- --- --- --- 3.216

2.932

--- --- 8.392

20

--- --- 10

659

71

--- --- --- --- --- --- --- 1.584

5.011

--- --- 55.265

3.063

6.701

911

54.082

12.640

12.586

1.244

7.368

2.889

11.456

7.850

47.233

5.790

38.226

8.409

4.479

3.472

4.969

--- --- 2

1

119

--- --- --- --- --- 14

--- --- 3.216

2.932

--- --- 32.053

--- 54.075

12.578

2.368

1.651

--- --- --- --- 180

449

19.273

6.700

--- --- 4.820

9.350

3.938

1

7

8

--- 6

2013/5595 (112/109) EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

247. zk.

2013ko abenduaren 30a, astelehena FUNDAZIO PUBLIKOAK

FUNDACIONES PÚBLICAS

Sektore: Plan Orokorra Sector: Plan General BALTZU PUBLIKOEN AURREKONTUAK

PRESUPUESTOS DE SOCIEDADES PÚBLICAS

302

303

BIOEF

INBERTSIOAK

INVERSIONES

FINANTZAKETA

FINANCIACION

GASTUAK

GASTOS

DIRU-SARRERAK

INGRESOS

KAPITAL AURREKONTUA / PRESUPUESTO DE CAPITAL

INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE

BATZUEN GEHIKUNTZA

AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES,

INMOBILIARIAS Y OTRAS

JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK,

DOHAINTZAK ETA LEGATUAK

TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

A RECIBIR

USTIAPEN AURREKONTUA / PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

PERTSONAL-GASTUAK

GASTOS DE PERSONAL

FUNTZIONAMENDU-GASTUAK

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

GASTU FINANTZARIOAK

GASTOS FINANCIEROS

ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO

DITUEN TRANSFERENTZIAK

SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR

POR LA ENTIDAD

NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA

IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS

USTIAPENEKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK

OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

USTIAPENEKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN

SARRERA FINANTZARIOAK

INGRESOS FINANCIEROS

512

CNIE

GAZTE ORK.

513

E. KIROLA

703

MUS. FERR.

Milaka eurotan / Miles de euros 751

776

MUSIKENE

777

HAZI

ELIKA

391

391

28

28

----- 9

9

----- 31

31

130

130

----- 391

28

--- 9

--- 31

130

--- 16.412

8.039

97

--- 293

--- 1.715

158

544

160

8.526

7.888

17.793

10.230

601

419

7.966

97

293

634

385

638

7.563

182

2

--- --- --- --- --- --- --- 406

--- --- 923

--- --- --- --- 1.987

--- 18

590

75

372

5.095

--- 234

--- --- 3

--- 25

--- 1

14.178

97

275

1.122

469

8.127

12.693

600

12

--- --- --- --- 2

5

--- 2013/5595 (112/110) EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

247. zk.

2013ko abenduaren 30a, astelehena «EUSKAL IRRATI-TELEBISTA» ERAKUNDE PUBLIKOA ETA KUDEAKETA-SOZIETATEAK. BATERATUA

ENTE PÚBLICO «RADIO TELEVISIÓN VASCA» Y SOCIEDADES DE GESTIÓN. CONSOLIDADO

Sektore: Plan Bateratua Sector: Plan Consolidado BALTZU PUBLIKOEN AURREKONTUAK

PRESUPUESTOS DE SOCIEDADES PÚBLICAS

Milaka eurotan / Miles de euros 905

GRUPO EITB

KAPITAL AURREKONTUA / PRESUPUESTO DE CAPITAL

INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE

BATZUEN GEHIKUNTZA

AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES,

INMOBILIARIAS Y OTRAS

FINANTZAKETA JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK,

FINANCIACION DOHAINTZAK ETA LEGATUAK

TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A

RECIBIR

USTIAPEN AURREKONTUA / PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

GASTUAK

PERTSONAL-GASTUAK

GASTOS

GASTOS DE PERSONAL

FUNTZIONAMENDU-GASTUAK

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

GASTU FINANTZARIOAK

GASTOS FINANCIEROS

DIRU-SARRERAK NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA

INGRESOS

IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS

USTIAPENEKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN

SARRERA FINANTZARIOAK

INGRESOS FINANCIEROS

INBERTSIOAK

INVERSIONES

4.500

4.500

4.500

121.837

54.761

67.014

62

14.108

107.634

96

2013/5595 (112/111) EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

247. zk.

2013ko abenduaren 30a, astelehena EAE-KO SEKTORE PUBLIKOKO PARTZUERGOEN GASTUEN LABURPENAK

RESÚMENES DE GASTOS DE LOS CONSORCIOS DEL SECTOR PÚBLICO DE LA CAE

ERAK. ETA KAPITULUEN ARABERAKO LABURP. - GASTUA

RESUMEN POR INSTITUCIÓN Y CAPÍTULO - GASTO

ADMINISTRAZIO OROKORRA ETA ERAKUNDE

AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK

ADMINISTRACIÓN GENERAL Y ORGANISMOS

AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS

ORGANIKOA / ORGÁNICA

EKONOMIKOA / ECONÓMICA

ERAKUNDEA

GUZTIRA

INSTITUCION

TOTAL

5

EAEko SEKTORE PUBLIKOAREN

PARTZUERGOAK

CONSORCIOS DEL SECTOR

PÚBLICO DE LA CAE

Haurreskolak Partzuergoa Consorcio Haurreskolak GUZTIRA

TOTAL

00250

1

Langile gastuak Gastos de personal 2

Funtzion.

gastuak Gastos funciona.

3

Finantza gastuak Gastos financie.

FUNTZIONALA / FUNCIONAL

KAPITULUAK

CAPITULOS

4

6

Transf.

Inbertsio arruntak errealak Transfe.

Inversio.

corrientes reales 57.602

52.099

4.878

625

57.602

52.099

4.878

625

MILA / MILES

7

Kapital transf.

Transfe.

capital 8

F-aktiboen gehikuntza Aumento act.finan.

9

F-pasiboen gutxitzea Dism. pas.

financier.

EAE-KO SEKTORE PUBLIKOKO PARTZUERGOEN DIRU-SARREREN LABURPENAK

RESÚMENES DE INGRESOS DE LOS CONSORCIOS DEL SECTOR PÚBLICO DE LA CAE

ERAK. ETA KAPITULUEN ARABERAKO LABURP. - SARRERA

RESUMEN POR INSTITUCIÓN Y CAPÍTULO - INGRESO

ADMINISTRAZIO OROKORRA ETA ERAKUNDE

AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK

ADMINISTRACIÓN GENERAL Y ORGANISMOS

AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS

ORGANIKOA / ORGÁNICA

EKONOMIKOA / ECONÓMICA

ERAKUNDEA

GUZTIRA

INSTITUCION

TOTAL

5

00250

EAEko SEKTORE PUBLIKOAREN

PARTZUERGOAK

CONSORCIOS DEL SECTOR

PÚBLICO DE LA CAE

Haurreskolak Partzuergoa Consorcio Haurreskolak GUZTIRA

TOTAL

2

Zeharkako zergak Impuestos indirectos 3

4

Tasak eta Transf.

salneurr. arruntak Tasas,

Transfe.

prec.públ. corriente s 57.602

12.602

45.000

57.602

12.602

45.000

2013/5595 (112/112) FUNTZIONALA / FUNCIONAL

KAPITULUAK

CAPITULOS

5

6

Ondare Inb. err.

sarrerak besterentz Ingresos Enaj.inver patrimon.

reales MILA / MILES

7

Kapital transf.

Transfe.

capital 8

F-aktiboen gutxitzea Dism.acti.

financie.

9

F-pasiboen gehikuntza Aumento de Pasi.Fin.

Atxekitako dokumentuak:

Sustatzaileak:

  • deustu
  • ivap
  • Bizkaiako foru aldundia - Diputación foral de Bizkaia
  • Eusko jaurlaritza / Gobierno vasco - Justizia eta herri administrazio saila
  • BBK
  • Deusto - Instituto de estudios vascos / Euskal gaien institutua

Laguntzaileak:

© IUSPLAZA  Lege-oharra