Zuzenbidearen webgunea, euskaraz
Adrian Celaya lehiaketaren oinarriak «Adrián Celaya Ibarra» 9. sariaren oinarriak deskargatu

Euskal Autonomia Erkidegoko zuzenbidea  >>  Legeria

6/1992 Legea, urriaren 16koa, Bingo jokuaren gaineko zergari eta zoripeko jokuak egiteko bide ematen duten makinez eta gailu automatikoez baliatuz egiten diren jokuen gaineko tasaren errekargoari buruzkoa dena.

1992-10-16

Erakundea: Eusko Legebiltzarra

Argitalpena: EHAA, 1992/11/2, 213. zk.; EAO, 2012/2/15, 39. zk.

§ 141. 6/1992 LEGEA, URRIAREN 16KOA, BINGO JOKUAREN GAINEKO ZERGARI ETA ZORIPEKO JOKUAK EGITEKO BIDE EMATEN DUTEN MAKINEZ ETA GAILU AUTOMATIKOEZ BALIATUZ EGITEN DIREN JOKUEN GAINEKO TASAREN ERREKARGOARI BURUZKOA

 

ZIOEN ADIERAZPENA

 

       Euskal Autonomi Elkartearen Autonomi Estatutuari buruzko abenduaren 18ko 3/1979 Lege Organikoan, Autonomi Elkarte Osorako Erakundeen eta bertako Kondaira Lurraldeetako Foruzko Ihardutze Erakundeen arteko Harremanei buruzko 27/1983 Legean eta Euskal Autonomi Elkarteko Ogasuntza Nagusia Antolatzen duten Printzipioei buruzko eta indarrean dauden lege-xedapenen bateratutako testua onartzen deneko 1/1988 Legegintza Dekretuan, honako hauetarako eskuduntza ematen zaio Euskal Autonomi Elkarteko Ogasuntza Nagusiari, hau da, bere zerga propioak jartzekoa, zergagarriak izan eta Estatuak kargatzen dituen ekintzei buruzkoak izan ez daitezenaren baldintzapean; eta bai itunepeko tributurik gehienen gaineko errekargoak ezartzekoa ere. Bestalde, jokuaren gaineko tasak azkenengo hauen artean sartzen dira. Bai tributuak sortzea eta bai errekargoak ezartzea ere lege bidez onartu behar dira.

 

       Euskal Autonomi Elkartea horretan murgilduta dagoeneko Europako Ekonomi Elkartearen eta Estatuaren finantza eremuaren barruan, egunetik egunera argi eta garbiago ikusten da eta etengabeko bilakaera ematen ari da poliki-poliki ezarpen pertsonal eta artezkoari dagozkionetan eta, ondorioz, ezarpen modu hori indarra galtzen ari da etengabe. Eta, aldi berean, alderantzizko joera paraleloa ematen da zeharkako ezarpen bereziari dagozkionetan eta egunetik egunera gehiago hedatzen ari da. Lege hau onartzea eta Europako Ekonomi Elkarteko kide diren Estatuetan ematen diren eskema fiskalak bat datoz elkarren artean. Lege honek ez du eraginik tributu-sistemako zerga tronkal bakar baten gainean ere. Lege honen bidez zeharkako ezarpenari ematen zaio indarra eta, bereziki, ihardun berezi bati, hau da, jokuari.

 

       Europako Ekonomi Elkartean sartze-prozesuek sortzen duten aurrekontu politikak, Elkartearen ahalbide eta beharrei egokituzko gastu publikoarekikoan maila jakin batzuri eustez gainera, ekonomiaren oinarrizko produkzio-sektoreetan kalterako eraginik izan gabe, aurrekontu-mentsari arrazoizko mugen barruan eusteko lagungarri izango diren diru-iturri berriak ezarri beharra eskatzen du.

 

       Era berean, zerga-bilketa printzipioa eta tributu kudeaketaren kostea ahal den txikiena izan dadila bateratzeko ahaleginak egin dira, eta hori, egoera ekonomiko orokorraren gain eraginik sortu gabe.

 

       Horiek horrela, honako hauek ezartzen dira Lege honen bidez: bingo jokuaren gaineko zerga eta zoripeko jokuak egiteko bide ematen duten makinez edo gailu automatikoez baliatuz praktikatzen diren jokuekiko tasaren gaineko errekargoa hain zuzen.

 

I ATALBURUA

BINGO JOKUAREN GAINEKO ZERGA

 

Lehenengo Atala - Zerdena, xedea eta aplikazio eremua

 

       Euskal Autonomi Elkartean joku moeta hau praktikatzeagatik ezartzen den zeharkako tributu bat da bingo jokuaren gaineko zerga.

 

2. Atala - Zergaren gai den ekintza

 

       Bingo jokuan parte hartzea da zergaren gai den ekintza.

 

3. Atala - Subjektu pasiboa

 

       1.-   Bingo jokuan parte hartzeko xedez, kartoiak erosi ditzaten pertsonak dira zergapeko subjektu pasiboak.

 

       2.-   Bingo jokua ustiatzeko administrazio mailako baimenen titular diren pertsonak edo erakundeak edo, hala behar izan dadinean, jokuaren kudeaketa egitea bere gain hartuta izan dezaten zerbitzu baltzuak dira zergapean hartuta dagoena ordezkatzen duten subjektu pasiboak.

 

       Administrazioaren onespenik edo ustiakuntzarako baimenik ez izanez gero, jokua antolatzen edo jokatzen dutenak joko dira zergapean hartuta dagoena ordezkatzen duten subjektu pasibotzat.

 

       Jokalekuetako nagusiak eta enpresariak zergaren zordunkide erantzukizundun izango dira.

 

4. Atala - Ordainketa

 

       Bingo jokua egiteko bide ematen duten kartoiak zergapeko subjektu pasiboek erosi ditzaten unean bertan egin beharko da zergaren ordainketa.

 

5. Atala - Oinarri zergagarria

 

       Erosketaren gai diren kartoien balio fazialaren zenbatekoa da zergaren oinarri zergagarria.

 

6. Atala - Oinarri likidagarria

 

       Oinarri likidagarriak eta oinarri zergagarriak balio berdina dute.

 

7. Atala - Karga moeta

 

       Zergaren karga moeta 100eko 5ekoa izango da.

 

8. Atala - Likidazioa eta ordainketa

 

       Zorpekoaren ordezkotza egiten duen subjektu pasiboak, likidatu egin beharko du zerga eta emaitzazko tributu-zorra eta bai bingo jokuaren gaineko tasa ere ordainduko ditu aldi berean, hau itzuli dakioneko eskubidearen kaltetan gabe lege honetako 16. atalean ezartzen denaren arabera.

 

II ATALBURUA

ZORIPEKO JOKUAK EGITEKO BIDE EMATEN DUTEN MAKINEZ EDO GAILU AUTOMATIKOEZ BALIATUZ PRAKTIKATZEN DIREN JOKUEN GAINEKO TASAREN ERREKARGOA

 

9. Atala - Zerdena eta aplikazio eremua

 

       Jokua egiteko bide ematen duten makinez edo gailu automatikoez baliatuz praktikatzen diren jokuekiko tasaren gaineko errekargo bat ezartzen da Euskal Autonomi Elkartearen eremuan.

 

10. Atala - Ordainketa

 

       Zoripeko jokuak egiteko bide ematen duten makinez edo gailu automatikoez baliatuz praktikatzen diren jokuekiko tasaren ordainketa egiten den unean bertan egin beharko da errekargoaren ordainketa.

 

11. Atala - Subjektu pasiboa

 

       1.-   Jokuaren gaineko tasaren ondorioetarako subjektu pasiboak diren pertsonak edo erakundeak eta, zehazki, zoripeko jokuak egiteko bide ematen duten makinez edo gailu automatikoez baliatuz praktikatzen den jokua ustiatzeko administrazio mailako baimenen titular diren pertsonak edo erakundeak dira errekargoaren subjektu pasiboak.

 

       2.-   Instala daitezen lekuetako jabe eta enpresariak errekargoaren zordunkide erantzukizundun izango dira.

 

12. Atala - Oinarri zergagarria

 

       Zoripeko jokuak egiteko bide ematen duten makinez edo gailu automatikoez baliatuz praktikatzen den jokuaren gaineko kuotaren zenbatekoa da errekargoaren oinarri zergagarria.

 

13. Atala - Karga moeta

 

       Errekargoaren karga moeta 100eko 20koa izango da.

 

14. Atala - Likidazioa eta ordainketa

 

       Subjektu pasiboak likidatu egin beharko du errekargoa eta emaitzazko tributu-zorra eta bai bingo jokuaren gaineko tasa ere ordainduko ditu aldi berean, hau itzuli dakioneko eskubidearen kaltetan gabe lege honetako 16. atalean ezartzen denaren arabera.

 

III ATALBURUA

XEDAPEN OROKORRAK

 

15. Atala - Kudeaketa

 

       1.-   Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Finantza Sailari dagokio, bingo jokuaren gaineko zergaren eta zoripeko jokuak egiteko bide ematen duten makinez eta gailu automatikoez baliatuz egiten diren jokuen gaineko tasaren errekargoaren kudeaketa, likidaketa, ikuskaketa, birrazterketa eta bilketa lanak burutzea.

 

       2.-   Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Finantza Sailak, Jaurlaritzaren Kontseiluaren baimena jaso ondoren, eta Foru Aldundi bakoitzak, aurreko apartaduan aipatu diren eskuduntzak Foru Aldundiek, bakoitzak bere Lurralde Historikoaren eremu barruan, erabili ditzatela itundu ahal izango dute, zerbitzuak egiteari buruz izenpetuko den hitzarmenean edo hitzarmenetan jaso dadin aginte-eremuaren eta edukiaren barruan. Lurralde Historiko bakoitzaren Aldizkari Ofizialean eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko dira hitzarmen horiek eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitara dadin egunetik hasita izango dute indarra.

 

16. Atala - Itzulpenak

 

       Bingo jokuaren gaineko zergaren zenbatekoa eta zoripeko jokuak egiteko bide ematen duten makinez edo gailu automatikoez baliatuz praktikatzen den jokuaren gaineko tasaren errekargoa itzuli egingo dira, jokuaren gaineko tasei buruz indarrean dauden legeetan ezartzen denaren arabera eta hori bidezkoa izan dadin kasuetan.

 

17. Atala - Zehapenak

 

       Bingo jokuaren gaineko eta zoripeko jokuak egiteko bide ematen duten makinez edo gailu automatikoez baliatuz praktikatzen den jokuaren gaineko tasei buruz une bakoitzean indarrean dagoen zehapen erregimena aplikatuko da.

 

Azken Xedapenak

 

Lehenengoa - Aurrekontu Orokorrei buruzko Legeari habilitazioa ematea

 

       Bingo jokuaren gaineko zergarekiko eta zoripeko jokuak egiteko bide ematen duten makinez edo gailu automatikoez baliatuz praktikatzen den jokuaren gaineko tasaren errekargoaren karga moetak, prozedura aldeak eta kudeaketa aldatu ahal izango dira Euskal Autonomi Elkartearen Aurrekontu Orokorrei buruzko legean.

 

Bigarrena - Arauei habilitazioa ematea

 

       Lege honetan ezartzen direnak garatzeko eta betetzeko beharrezkotzat jotako xedapenak emateko esku ematen zaio Jaurlaritzaren Kontseiluari. Ogasun eta Finantza Sailburuaren proposamenez egin beharko da hori.

 

Hirugarrena - Indarrean jartzea

 

       Lege hau 1993.eko urtarrilaren 1ean jarriko da indarrean.

 

Sustatzaileak:

  • deustu
  • ivap
  • Bizkaiako foru aldundia - Diputación foral de Bizkaia
  • Eusko jaurlaritza / Gobierno vasco - Justizia eta herri administrazio saila
  • BBK
  • Deusto - Instituto de estudios vascos / Euskal gaien institutua

Laguntzaileak:

© IUSPLAZA  Lege-oharra