Zuzenbidearen webgunea, euskaraz
Adrian Celaya lehiaketaren oinarriak «Adrián Celaya Ibarra» 9. sariaren oinarriak deskargatu

Euskal Autonomia Erkidegoko zuzenbidea  >>  Legeria

7/1994 Legea, maiatzaren 27koa, merkataritza ihardunaeri buruzkoa.

1994-05-27

Erakundea: Eusko Legebiltzarra

Argitalpena: EHAA, 1994/6/13, 111. zk.; EAO, 2012/2/1, 27. zk.

§ 159. 7/1994 LEGEA, MAIATZAREN 27KOA, MERKATARITZA IHARDUERARI BURUZKOA

ZIOEN ADIERAZPENA

      Gure Autonomi Elkartean lehen aldiz merkataritza-iharduera antolatu duen maiatzaren 19ko 9/1983 Legea indarrean jarri zenetik hona hamar urte baino gehiago igaro diren honetan, iharduera horren administrazio-arau berriak egiteko beharra sortu da zenbait gorabehera dela eta.

      Esan beharra dago 9/1983 Legea erreferentzia egokia dela gauza askotarako eta hura aplikatzetik eratorritako praktika testu berri osorako argibide izan dela. Halere, funtsezko aginduetako batzuk berrikusi behar dira, gure barne-merkataritzaren etorkizuna aurrikusiz, hori izango baita araubideak oinarritzat izango duen eremu materiala.

      Hain zuzen, 1986.eko urtarrilaren 1ean sartu ginen Europako Elkartean, eta estatuen bateratze-bide dinamikoa den horren unerik gailenena Europako Merkatu Bakarra ihardunean jartzea da. Gertaera horrek legezko eta egitezko aldaketak eragingo ditu, eta horiek direla eta, gizarte eta ekonomia-harremanak berriz egituratuko dira. Gauzak horrela, tokiko merkatuek eta merkatu txikiek gero eta erreferentzia zentzugabeagoa osatuko dute, eta handiak, zabalak eta lehiarako prest daudenak hartuko dira kontuan.

      Gure barne-merkatua eta merkataritza-enpresak bultzatu behar dituen gaurkotasun- eta berritasun-asmoak agerpen asko ditu araubide berrian.

      Batetik, legearen eremu materialak merkataritzaren betidaniko ikusmoldea gainditu du. Merkataritza ekoizpenaren eta kontsumoaren arteko beharrezko maila delakoa zabalago hartzen da, bien arteko lotura askotan gertatzen baita bitartekari baten banaketa-zerbitzuen beharrik izan gabe. Bestetik, salgaiak banatzen dituen enpresa baten iharduera lege honi atxiki behar zaio, salgaiak kontsumorako direnentz kontuan izan gabe. Azkenik, edozein zerbitzu-enpresak bere iharduera lege honen arabera egokitu beharko du, zerbitzu horiei buruzko berariazko araubideren batek arautzen ez duenean.

      Gaurkotasunerako interesgarria den beste ezaugarri bat betidanikoetatik bereizten diren merkataritza-formulak arautzea da, gaur arte gure legedian ageri ez zirenak, hala nola, urrutiko salmenta, sustapeneko salmenta, aldizko salmenta eta makina automatikoen bidezkoa, edo behar bezainbatean arautuak izan ez direnak.

      Eraberritzearen gaurkotasun-asmo hori testu berriak islatzen duen merkataritza-enpresaren eta bere ihardueraren ikuskeran ere nabarmena da. Batetik, merkatariek euren negozioa ezagutu behar dute, iharduerak garaiz egitamutu: azken finean, enpresa antolatu behar dute. Bestetik, enpresek ez dute merkatua eta enpresaren derrigorrezko gardentasuna nahas dezakeen arauz kanpoko iharduerarik izan behar, bestela ez baitira bermatuko merkatu horretan biltzen diren interes desberdinak, batzuetan oso elkarren aurkakoak izaten direnak.

      Eraberritzearen berritasun-asmoa nabarmen gertatzen da, autonomi elkarteko araua izanik berorren aginduetan gai horretako araugintza-aginpidea agortzeko ahalegina egiten den aldetik. Eremu hori zehazten ari dira Konstituzio Auzitegiaren zenbait adierazpen, arlo honekin lotuta dauden edo berekoak diren gaiei buruzkoak, hala nola, ekonomia-ihardueraren oinarriak, lehiaren defentsa, berdintasunerako oinarrizko baldintzak, zuzenbide pribatuko eta auzibideko legedia eta osasun-arloa.

      Bigarrenik, legediaren eraberritze honen sorburu den beste bigarren ideia bat legeak ageri duen sistematizatzeko ardura da. Horren arabera, araubidezko sail bakar batean bilduko dira antolaketari buruzko erabaki guztiak, eta horiei, produktu eta zerbitzuen sustapenerako merkataritza-ihardueraren araudia ere gehituko zaie, merkataritza-lehiaketek osatutakoa. Halaber, testu berriak publizitate eta informazioari buruzko erabakiak ere baditu, bai eta araudietako aginduen eraginkortasunaren kontrolari buruzko idazpuru bat ere.

      Testuaren sistematizazioa praktikotasunez egin da, eta, ondorioz, aginduen idazkera eta arlo honekin lotuta dauden edo arlo berari dagozkion beste jaurbide batzuen aipamenak benetan ulergarriak dira. Horrela, lege honek helburu duen araugintzari argitasun nabaria eman zaio, edukinen zehaztasunari kalterik egin gabe, edukinok araudi bidez garatzeko errazak gerta daitezkeelarik. Horri esker, zuzenbide-estatuaren iharduerarako ezinbestekoak diren gai honen lege-defentsari buruzko alderdiak indartuko dira.

      Hirugarrenik, eraberritzea planteatzerakoan orientabidezko zentzu zabal eta parte hartzekoa izan da kontuan. Bideratzeko ahalmena aginduek azaltzen duten merkatu eta merkataritza-iharduerarekiko ikuskeran islatzen da.

      Zabaltasuna eta parte hartzeko izaera arauaren onarpenaren aurreko eta ondorengo zenbait alderdik adierazten dute.

      Batetik, araua prestatzeko lanetan kontsumitzaile, langile, enpresari eta udalek parte hartu dute. Haietan sortu diren gogoetak baliagarriak izan dira aginduen ikusmolde egokituagoa emateko, bai eta doakienek harrera hobea egiteko ere.

      Bestetik, arauan, merkataritza-ihardueretarako kide anitzeko partaidetza-organo bat sartu da, gizarte- eta ekonomia-eragileen arteko eztabaidaren bitartez gai honetan adostasunezko politika zabalagoa garatu ahal izan dadin.

      Azkenik, Euskal Herriko Autonomi Estatutuaren 3/1979 Lege Organikoan jasotzen diren aginpideak izendatu behar dira, bereziki 10. ataleko 25, 27, 28 eta 31 zenbakietan agertzen direnak, lege honen gaitzaile baitira.

I IDAZPURUA

EZARPEN EREMUA

Lehenengo Atala - Legearen helburua

      Lege honen helburua merkataritza-iharduerari administrazio-araubidea ezartzea da, bai eta Euskal Herriko Autonomi Elkarteko merkataritza-egitura hobetzea ere.

2. Atala - Merkataritza-iharduera. Zer den

      Lege honen ondorioetarako, merkataritza-ihardueratzat hartzen da saltzeko eskuratutako produktu edo salgaiak merkaturatzea, salgai horiek nabarmen aldatu gabe, bai eta ekoizle, eskulangile edo industrilariek zuzenean azken saltzea ere.

      Azken kontsumorako ondasunak, ekoizpen-prozesuetan, merkataritzakoetan edo besteri zerbitzuak ematekoetan sartzekoak ez direnak dira.

3. Atala - Besteri zerbitzuak ematea

      Merkataritza-ihardueratzat hartuko da, halaber, besteri zerbitzuak ematea ere, aurreko atalean zehaztutako azken izaeraz merkatuan eskaintzen direnean.

      Besteri zerbitzuak ematea ere lege honen agintepean egongo da, beti ere hari buruzko bestelako arau zehatzik ez dagoenetan.

II IDAZPURUA

MERKATARITZA IHARDUERA GAUZATZEA

I ATALBURUA

HATSAPEN OROKORRAK ETA GAUZATZEKO BALDINTZAK

4. Atala - Merkataritza-ihardueraren esparrua

      Merkataritza-iharduera lehia aske eta leialaren hatsapenaren arabera garatuko da eta kontsumitzaile eta erabiltzaileen defentsarena kontuan izanez, merkatu-ekonomiaren eta haren plangintza orokorraren esparruan.

5. Atala - Ohiz kanpoko neurriak eta legez kanpoko praktikak

      1.-     Aurreko atalean ezarritakoari kalterik sortu gabe, Eusko Jaurlaritzak, merkataritzako aginpidea duen sailaren proposamenez, ohiz kanpo iharduerarako neurriak hartu ahal izango ditu elikagaien eta/edo behar-beharrezko produktuen banaketa-bideetan, horniketa-defizitak hala eskatzen duenean.

      2.-     Merkataritza-iharduera gauzatzerakoan ezin egingo da produktuen ohizko banaketaren edo zerbitzu-emanketen prozesuan unean uneko edo etorkizunerako arrazoitu gabeko bereganatze, geratze edo garestitzea sor dezakeen praktikarik, ez eta inolako bereizkeriarik sor dezakeenik ere, horrelako praktikak kontsumitzaile eta erabiltzaileen kalterako izan daitezenean.

6. Atala - Gauzatzeko baldintzak

      1.-     Merkataritza-iharduerak indarrean dagoen legediaren arabera beharrezko gaitasun juridikoa dutenek gauzatuko dituzte.

      2.-     Enpresa-askatasunaren hatsapen orokorrari kalterik sortu gabe, baldintza eta gaitasun jakin batzuk edo halako titulazio eskatu ahal izango dira administrazioko emakida edo baimen bereziren bat behar duten edo produktu edo zerbitzuaren izaera dela eta trataera berezia eskatzen duten merkataritza-iharduerak gauzatzeko, bai eta herri-interesa kontuan hartzeagatik ere.

      3.-     Jaurlaritzak, 21. atalean jasotakoari kalterik sortu gabe, merkataritzako iharduera-modu jakin batzuetan aritzeko baldintzatzat jo ahal izango du, araudiz, berme edo fidantzak ematea, interes orokorreko arrazoiak medio.

7. Atala - Merkataritza-enpresen betebeharrak

      Merkataritza-enpresek beren iharduera eta ihardunbiderako ezarrita dauden agiri, informazio, liburu edo erregistroari buruzko betebeharrak bete beharko dituzte eta dagozkien Ekonomia Ihardueragatiko Zergaren idazpuruetan izena emanda egon beharko dute.

II ATALBURUA

ESKAINTZAREN ETA PREZIOEN BALDINTZAK

8. Atala - Eskaintzaren baldintzak

      1.-     4. atalean ezarritakoaren arabera, merkataritza-iharduera gauzatzerakoan, produktu edo zerbitzuen jatorri, kalitate eta kopurua, prezioa eta salmentako edo emanketako baldintzak, eskainitakoak izango dira eta, beti ere, haiek arautzen dituen araudiaren arabera eska daitezkeenak.

      Eskaintzaileak, horretarako, produktu edo zerbitzua ezagutzeko informazio egokia, erabilerak dituen arriskuak eta eskuratzeko baldintzak jakinarazi beharko ditu.

      2.-     Halaber, merkataritza-eragiketarik gertatzen bada eta hartzaileak hala eskatuz gero, merkataritza-enpresek derrigorrez eman beharko dute merkataritza-eragiketari buruzko xehetasunak azaltzeko nahikoa agiri.

9. Atala - Produktu eta zerbitzuen prezioa

      1.-     Eskaintza egiten dutenek askatasuna izango dute produktu eta zerbitzuen prezioa finkatzeko, indarrean dagoen legediak ezarritako mugen salbuespenaz.

      2.-     Merkataritzarako produktuek argi azalduko dute zein den haien prezioa, hartzaileek eskaintzaileari galdetu beharrik izan ez dezaten. Erakustokietako gaien prezioak kanpotik ikusteko moduan jarri beharko dira. Erabiltzaileekiko zerbitzuak eskaintzen dituzten merkataritza-etxe guztiek jendeak ikusteko moduan azaldu beharko dituzte gaiei aplika dakizkiekeen prezioak.

      Prezioen informazioari dagokionez, salbuespen edo baldintza bereziak ezarriko dira araudi bidez segurtasuna, homogeneotasuna nahiz produktu edo zerbitzuaren izaera dela eta.

      3.-     Multzoka saltzeko diren produktuetan, neurri-unitate bakoitzari dagokion prezioa adieraziko da. Multzoka saldu ohi diren produktuetan, aldez aurretik ezarritako kopuru edo bolumenetan jartzen badira salgai, ohizko neurri-unitateko prezioa azalduko da, produktuaren neurria eta prezioa guztira.

      4.-     Iragarritako salmenta-preziotzat hartuko da eskura ordaindu ondoren lortutako produktu edo zerbitzuari zerga eta guzti dagokion prezioa.

      5.-     Merkatariak onartzen diren ordainbideak zeintzuk diren azalduko du, bai eta produktua itzultzeko aukerarik ba al dagoen ala ez eta itzultze hori, erosleari interesatzen edo komeni zaiolako bakarrik bada, zein baldintzatan gauzatuko den ere.

III ATALBURUA

BIDEGABEKO PUBLIZITATEA

10. Atala - Bidegabeko publizitatea merkataritza-iharduera gauzatzerakoan

      1.-     Eusko Jaurlaritzak, atal honetan ezarritakoaren arabera eta kontsumitzaile eta erabiltzaileen bidezko interesen defentsarako, merkataritza-iharduera gauzatzerakoan bidegabeko publizitatea erabiltzea saihesteko beharrezkoak diren ekintzak sustatuko ditu.

      2.-     Horretarako, eta legez ezarritako ekintzei kalterik sortu gabe, bere kabuz edo doakionaren eskariz, bidegabeko publizitatea eten edo aldatzeko ihardunbidea izapidatu ahal izango du Eusko Jaurlaritzak auzitegi aginpidedunean, indarrean dagoen publizitateari buruzko legediaren arabera.

      3.-     Sailarteko organo bat osatuko da araudi bidez eta hari egotziko zaizkio aurreko idazatian ezarritako ahalmenak.

IV ATALBURUA

MERKATARITZA-ETXEA

11. Atala - Merkataritza-etxea

      Merkataritza-iharduera merkataritza-etxe batean gauzatu beharko da, lege honen III. idazpuruan, salmenta-modu bereziei buruzkoan, ohartemandako salbuespenetan ezik.

      Merkataritza-etxetzat hartuko dira merkataritza-iharduera batera atxikitako eraikinak eta tegiak.

      Jendearentzat irekita daudeneko ordu eta egunak kanpoaldetik ikusteko moduan jarriko dira merkataritza-etxeetan.

12. Atala - Irekitzeko baimena

      Merkataritza-etxeak irekitzeko baimenak udalek emango dituzte lege honetan ezarritakoan oinarrituz eta ezartzekoa den araudiaren arabera.

13. Atala - Merkataritza-etxeak jartzea

      Eusko Jaurlaritzak ezarri ahal izango ditu merkataritza-etxeak jartzeari buruzko udal-arauek jarraitu beharko dituzten irizpideak, ondorengo helburuak lortzearren:

a)   Merkataritza-hornikuntzaren eta horren lurralde-banaketaren arteko oreka egokia.

b)   Enpresa txiki eta ertainaren sustapena lehiarako askatasunaren esparruan.

c)   Kontsumitzaileen beharrak beteko dituzten beste batzuk, haien bidezko interesak defendatuz.

      Euskal Herriko Lurralde Antolaketari buruzko 4/1990 Legean ohartemandako lurralde-antolaketarako tresnetan finkatuko da zer-nolako lurralde-irizpideak erabiliz jarri edo aldatuko diren salmentarako 2.000 metro koadro baino azalera handiagoa duten merkataritza-etxeak edota, handiturik, azalera hori lortu edo gainditzen dutenak.

III IDAZPURUA

SALMENTA MODU ETA PRAKTIKA BEREZIAK

I ATALBURUA

OHIZKO MERKATARITZA-ETXETIK KANPOKO SALMENTAK

14. Atala - Motak

      Ohizko merkataritza-etxetik kanpo gauzatutako salmentak dira kaleko salmentak deiturikoak, etxez etxekoak, urrutikoak eta aldizkoak.

15. Atala - Kaleko salmenta. Zer den

      Kaleko salmenta ohizko saltzaileek edo noizean behin saltzen dutenek merkataritza-etxe batetik kanpo gauzatutako salmentak dira, saltoki edo eraikuntza desmuntagarrietan edota ibilgailuetan. Kaleko salmentak udalaren baimena beharko du; baimen hori besterenganaezina izango da eta gehienez urtebeteko iraupena izango du.

      Merkataritza-lekuetako sarbidean eta erakustokien aurrean ezin egingo da salmenta-mota hori.

16. Atala - Kaleko salmenta arautzea

      1.-     Udalek beren eraginpeko lurraldeetan arautu ahal izango dute kaleko salmenta. Antolatuta ez dagoen udaletan ezin gauzatuko da kaleko salmenta. Udal-arauek derrigorrez ezarri beharko dituzte:

a)   Baimena lortzeko baldintzak; ondorengoak izango dira gutxienez:

1.   Saltzailearen bizilekua jakinaraztea.

2.   Dagozkion Ekonomia Ihardueragatiko Zergaren idazpuruetan izena emanda egotea eta zerga horren ordainketak eguneratuak izatea.

3.   Dagokion Gizarte Segurantzaren jaurbidean izena emanda egotea.

4.   Merkataritza-produktuei eta instalakuntzei buruzko berariazko arauek ezartzen dituzten garbitasun- eta osasun-baldintzak edo bestelakoak ere betetzea.

b)   Kaleko salmenta-mota desberdinen ezaugarriak zehaztea. Horren arabera, ondorengoak bereiziko dira:

1.   Betidanik antolatu diren aldizkako merkatuak edota berriak, leku jakinetan eta maiztasun finko batez jartzen direnak. Gehienez astean bitan antolatuko dira.

2.   Azokak, jaiak edo herriko ospakizunak direla eta, noizean behin ezartzen diren merkatuak.

3.   Kamioi-denda edo kaleetan jartzen diren postuetako salmentak, egoera eta baldintza jakinetan baimendutakoak.

c)   Lekua, salbuetsitako inguruneak, maiztasuna, ordutegia, baimenen kopurua eta baimendutako produktuak zehaztea.

      2.-     Baimenean argi azalduko da zein produkturi dagokion, bai eta zein leku, egun eta ordutan egin ahal izango duten baimendunek kaleko salmenta.

      3.-     Kaleko saltzaileak nahitaez jakinarazi beharko du, ageriko txartel baten bidez, kontsumitzaileen erreklamazioei, halakorik balego, erantzungo zaien lekuko helbidea. Helbide hori beti ere fakturan edo salmenta-egiaztagirian azalduko da.

17. Atala - Salbuetsitako hiri-ingurunea

      1.-     15.000 biztanletik goragoko udal guztietan zehaztuko da "salbuetsitako hiri-ingurunea", eta bertan ezin gauzatuko da kaleko salmenta.

      2.-     Salbuetsitako hiri-ingurunea bertako udalak zehaztuko du, dagokion merkataritza-ganbara ofizialari entzun ondoren, ingurune horretako merkataritza-hornikuntzaren eta horrek herritarren kontsumo-gaitasunarekiko duen egokitasunaren arabera.

      3.-     Ezarriko den salbuetsitako hiri-ingurunea homogeneoa eta etengabea izango da, eta, beti ere, hirigunean kokatuko da.

18. Atala - Salbuespenak

      Azokak, jaiak, herriko ospakizunak edo tradiziozkoak direla eta, aurreko ataleko lehen idazatian aipatzen den salbuetsitako hiri-ingurunean kaleko salmenta gauzatzeko debekutik kanpo geratuko diren merkatuak araudiz ezarriko dira, dagokien udalei eta udal horretako merkatari eta kontsumitzaileen elkarterik ordezkagarrienei entzun ondoren.

19. Atala - Jagotea eta kontrola

      Kaleko salmentari dagokionez, udalei dagokie garbitasun-, osasun- eta segurtasun-arauak eta merkataritza-iharduera arautzen dutenak betetzen direla bermatzea, bai eta arau-hauste arin eta larriak kontrolatu eta zigortzea ere, beste herri-administrazio batzuei egotzitako aginpideei kalterik sortu gabe.

20. Atala - Etxez etxeko salmenta

      1.-     Etxez etxeko salmentatzat hartzen da bizileku pribatuetan, astialdi- eta bilera-lekuetan, lantokietan eta antzekoetan egindako eskaintzaz gauzatzen dena eta ez saltzailearen merkataritza-etxean egindakoaz.

      2.-     Salmenta-mota hori eskaintzeko publizitatea kontsumitzaileari eman beharko zaio, eta ondorengo alderdiak izan beharko ditu:

a)   Enpresaren bereizgarriak eta helbidea.

b)   Salmenta mota hau gauzatzeko baimenaren zenbakia.

c)   Produktu edo zerbitzua merkatuan zalantzarik gabe hautemateko beharrezkoak diren datuak.

d)   Ordaintzeko kopuru, modu eta baldintzak, bidaltzeko gastuak eta epea.

      3.-     Beste edozein motatako salmentaren bidez eskuratutako salgaiak etxera eramatea ez da aurreko gaiaren barruan sartuko.

21. Atala - Baldintzak

      1.-     Merkataritza-gaietan aginpidea duen sailari dagokio etxez etxeko salmenta-mota gauzatzeko baimenak ematea. Horretarako, eskatzaileek 16. ataleko lehen idazatiko a) puntuan ezarritako baldintzak bete beharko dituzte.

      Etxez etxeko salmenta gauzatzeko, enpresek berme-fidantza utzi beharko dute, araudiz finkatutako baldintzetan.

      Etxez etxeko salmentak egiten dituzten enpresek administrazioko agintarien eskura izan beharko dute salmenta-mota horretan parte hartzen duten langileen zerrenda eguneratua.

      2.-     Saltzaileak erosleari erakutsi beharko dizkio enpresaren izena, salmentarako baimena eta berak zeren gisa diharduen azaltzen duten agiriak.

22. Atala - Urrutiko salmenta

      1.-     Urrutiko salmenta da saltzaileak bere eskaintza komunikabideren baten bitartez eginez gauzatzen dena, eta erosleei eskakizunak komunikabide horren bidez edota urrutiko beste batez egiteko eskatzen dielarik.

      2.-     Merkataritza-gaietan aginpidea duen sailari dagokio salmenta-mota hori gauzatzeko baimenak ematea. Horretarako, eskatzaileek 16. ataleko lehen idazatiko a) puntuan ezarritako baldintzak bete beharko dituzte.

      3.-     Beti ere, benetako produktuak eskaintzen denaren ezaugarri berberak izango dituela bermatuko da.

      4.-     Eskaintzaren publizitateak ondorengo alderdiak jaso beharko ditu:

a)   Enpresaren bereizgarriak, helbidea eta baimenaren zenbakia.

b)   Produktu edo zerbitzua, merkatuan zalantzarik gabe hautemateko beharrezkoak diren datuak.

c)   Ordaintzeko kopuru, modu eta baldintzak, bidaltzeko gastuak eta epea.

      5.-     Kontsumitzaile edo erabiltzaileek aldez aurretik eskatu dituzten produktu edo zerbitzuak bakarrik bidali ahal izango dira.

      Aurreko lerroaldian azaldutakoa ez da produktuen sustapenerako lagin edo opariak bidaltzerakoan ezarriko, guztiz doakoak direla argi eta garbi azaltzen bada, bai eta kontsumitzaileak inolako erantzukizunik ez duela ere.

23. Atala - Aldizko salmenta

      1.-     Aldizko salmenta izenez ezagutzen da iharduera horretarako ohizkoak ez diren merkataritza-etxeetan hilabete baino denbora laburragoz gauzatu eta kaleko salmenta ez dena.

      2.-     Salmenta-mota hori merkataritza-gaietarako aginpidea duen sailak baimendu beharko du.

      3.-     Eskabidean honako alderdi hauek zehaztu beharko dira:

a)   Saltzailearen bereizgarriak.

b)   Produktuen ezaugarrien azalpena.

c)   Administrazioko eta zergabidezko baldintzak betetzea.

d)   Aretoa erabiltzeko agiria.

      Halaber, eskabidearen baldintzak egiaztatzeko agiriak aurkeztuko dira.

      4.-     Aldizko salmenta berariazko legepean ez dagoen enkante bidez gauzatzen denean, hau da, enkantetzat produktuak gainontzeko balizko erosleek baino diru-kopuru handiagoa eskaintzen duenari ematea dela ulertzen denean, produktua esleitzeko gutxieneko baldintzen zehaztapena ere eskatuko da.

II ATALBURUA

BESTE SALMENTA-MODU BEREZIAK

24. Atala - Merkealdiko salmenta

      1.-     Enpresariak prezioak ezartzeko eta egoki deritzen eskaintzak egiteko duen askatasunari kalterik sortu gabe, publizitatean merkealdiko salmenta izena ez da erabiliko, indarrean dagoen legedian ezarritakoaren arabera, salmentetan ohizko prezioa, urtaro-aldaketa, denboraldi-amaiera edo aipatu legedian zehaztutako denboraldi edo sasoietan salgaiak berritu beharra dela eta, jaisten denean baizik. Nolanahi ere, merkealdien publizitatea urteko bi denboraldi edo sasoitara mugatuta geldituko da, denboraldi bakoitzean bi hilabetekoa izango delarik gehienera.

      Salmenta-modu hau egiteko, merkataritza-gaietan aginpidea duen sailari horretan hasi baino lehen jakinaraziko zaio.

      2.-     Salmenta horietan, zalantzarik ez sortzeko moduan azalduko da produktu bakoitzaren lehengo prezioa eta orain eskaintzen dena, 9. ataleko 2. idazatian ohartemandako berezitasunez.

      3.-     Merkealdiko salmenta izenaren erabilera debekatuta dago ondorengo gaiak saltzeko:

a)   Hondatuta daudenak.

b)   Merkealdiko salmentarako eskuratutakoak.

c)   Merkealdiko salmentak hasi baino hilabete lehenago azken kontsumitzailearentzako salgai ez zeudenak.

      4.-     Salgai dauden produktu guztiak merkealdikoak ez badira, beherapena dutenek egoki bereizita egon beharko dute besteetatik.

25. Atala - Soberakinen salmenta

      1.-     Soberakinen salmenta produktu hondatuak edo erabiltzen ez direnak saltzea helburutzat duen salmenta da.

      2.-     Salmenta-mota horretan eta horren publizitatean nahikoa argibide eman beharko da eragin duten egoera eta zergatiak azaltzeko.

      3.-     Salgai dauden produktu guztiak soberakin-salmentakoak ez badira, salmenta-mota honetan eskainitakoek besteetatik aldendurik egon beharko dute.

26. Atala - Azken-salmentak

      1.-     Azken-salmentatzat hartuko da ondorengo arrazoiren bat dela eta ohiz kanpo egindako salmenta:

a)   Merkataritza-ihardueraren behin-behingo edo behin-betiko etenaldi osoa edo zatizkoa. Etenaldia zatizkoa bada, azken-salmentako salgaiak zein diren adierazi beharko da.

b)   Aretoa itxi edo aldatzea.

      2.-     Azken-salmentak merkataritza-etxearen izakinak izan diren produktu edo salgaietan bakarrik izango du eragina.

      3.-     Azken-salmentako publizitate guztietan adierazi beharko dira eragin duten arrazoiak, bai eta hasiera-data eta iraupena ere. Halaber, lehengo prezioa eta salgai horrentzat eskaintzen dena edo azken-salmentari aplika dakiokeen beste edozein pizgarri ere adierazi beharko da.

      4.-     Azken-salmenta merkataritza-gaietako aginpidea duen sailari jakinarazi beharko zaio hasi baino zazpi egun lehenago, zergatia, hasiera-data, iraupena eta salgaien zerrenda ere azalduz.

27. Atala - Baldintzak

      Azken-salmentak produktuak salgai egon diren merkataritza-etxe berean egin beharko dira, ezinbesteko arrazoiren batek edo epailearen edo administrazioaren ebazpenen batek galerazten ez badu edota salmenta egiteko zergatiek besterik eskatzen ez badute.

      Azken-salmenta deitzeko, aurrekoa amaitu zenetik 12 hilabeteko epeak igaro beharko du, ezbehar edo ezinbesteko arrazoiak eragindakoa ez bada.

28. Atala - Sustapeneko salmenta

      1.-     Sustapeneko salmentak izango dira produktu edo zerbitzu jakin batzuen salmenta ezagutarazi edo bultzatzea helburutzat dutenak erosleei abantailak eskainiz, hala nola, deskontuak, opariak, sariak edo beste edozein pizgarri.

      2.-     Sustapeneko salmentak nahikoa argibide eman beharko du aldez aurretik edo egin bitartean, alderdiok argi azalduz:

a)   Sustapenaren xede diren produktu edo zerbitzuak.

b)   Sustapenaren baldintzak.

c)   Sustapenaren indarraldia.

      3.-     Saltzaileak itxaron daitekeen eskaera hornitzeko adina izakin izan beharko du, eta publizitateak ez du eskainitako produktuaren izakinik den alditik gora iraungo.

      4.-     Sustapeneko salmentaren xede diren produktu edo zerbitzuek ez dute euren balioa murritz dezakeen inolako kalterik izango.

29. Atala - Salmenta automatikoa

      1.-     Salmenta automatikoa horretarako prestatuta dauden makinen bitartez egindakoa da, eskatzen den diru-kopurua haietan sartu ondoren, saltzaileak bitarteko-lanik egingo ez duelarik.

      2.-     Mota honetako praktikarako, ondorengo datuak makinan azalduko dira ongi ikus daitekeen lekuan:

a)   Erabilitako makinaren administrazioko homologazioa.

b)   Saltzailearen bereizgarriak, bai eta bere helbidea ere, makina hondatu edo erreklamazioren bat sortzen denerako.

c)   Erabiltzeko baldintzen eta produktu edo zerbitzuen azalpena.

      3.-     Salmenta-mota honetan erabilitako makinek sistema bat izan beharko dute, salgairik ez dagoenean edo makina bera gaizki dabilenean dirua itzultzeko.

      4.-     Edari alkoholdunak eta tabakoa makinen bidez saltzeko, Drogamenpekoen alorreko Aurrehartze, Laguntza eta Birgizarteratzeari buruzko 15/1988 Legean edo lege hori ordezkatu edo garatzen duen araudian ezarritakoaren arabera jokatuko da.

      5.-     Elikagaien salmenta automatikoa horiek indarrean dagoen berariazko araudiaren arabera ontziratu eta etiketatuak daudenean bakarrik egin ahal izango da.

      6.-     Udalek makina horiak merkataritza-etxeen kalpoaldean jartzeko baimena ematerakoan gogoan izango dituzte, bestelako irizpideen artean, hala eskatutako leku publikoen zertzeladak nola alderdi horretako merkataritza-hornikuntza.

III ATALBURUA

MERKATARITZA-PRAKTIKA BEREZIAK

30. Atala - Katea edo piramide gisako salmenta

      1.-     Piramide edo katea gisako salmentatzat joko da kontsumitzaile edo erabiltzaileei produktuak edo zerbitzuak prezio merkean edo doan eskaintzea, horren ordainetan kontsumitzaile edo erabiltzaileek, zuzenean nahiz zeharka, beste bezero batzuk edo halako salmenta-kopurua lortu behar izango dutelarik.

      2.-     Debekatu egiten da kontsumitzaile nahiz erabiltzaileek katea edo piramide gisako salmentetan bitartekari izatea.

31. Atala - Sari edo opariak banatzeko zozketak

      Merkatari batek edozein kontsumitzaile edo erabiltzaileri halako zozketa dela eta sari edo opariren bat dagokiola esaten dionean, ezin izango dio, ez zuzenean ez eta zeharka ere, horiek emateko inolako zerbitzu edo produkturik erosarazi.

IV IDAZPURUA

MERKATARITZA LEHIAKETAK

32. Atala - Merkataritza-lehiaketak. Zer diren

      1.-     Merkataritza-lehiaketa izena hartzen dute helburuok dituzten merkataritza-izaerazko agerpenek: ondasun eta/edo zerbitzuen erakusketa, hedapena eta merkataritza-sustapena, merkataritza-eskualdaketa ondoriotzat izan dezaketen eskaintza eta eskaeraren hurbilpena erraztea eta merkatuaren gardentasuna bultzatzea. Merkataritza-lehiaketen aginpidea duen sailak aldez aurretik hala baimendurik, inoiz zuzeneko salmentarik egin ahal izango da lehiaketen barruan.

      2.-     Aurreko zenbakian azaldutako merkataritza-lehiaketek "azoka" izena hartuko dute aldizka egiten direnean, eta "erakusketa" izena halako tarte jakinik ez dutenean.

      3.-     Merkataritza-lehiaketen sailkapena araudi bidez zehaztuko da, erakutsi beharreko ondasun eta/edo zerbitzuen jatorriaren eta ezaugarrien arabera.

33. Atala - Merkataritza-lehiaketa ofizialak

      1.-     Merkataritza-lehiaketak ofizialtzat hartuko dira gai horretan aginpidea duen sailak antolaketa eta ospakizuna bera baimentzen dituenean, araudi bidez zehaztuko diren baldintzak aurretiaz bete badira eta sail horrek urtero egin eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den Euskal Herriko Lehiaketen Egutegi Ofizialean azaltzen badira. Merkataritza-lehiaketa ofizial hauek irabazi-asmorik gabekoak izango dira.

      2.-     "Azoka ofiziala", "erakustazoka ofiziala", "azoka ofizial monografikoa", "areto ofizial monografikoa" edo antzeko izenak, eremuari erreferentziarik egiten ote dioten kontuan izan gabe, atal honetako aurreko zenbakian aipatzen diren merkataritza-agerpenetan bakarrik erabili ahal izango dira.

      3.-     Merkataritza-lehiaketen antolakuntza eta ospakizuna bera, erakutsi beharreko ondasun eta/edo zerbitzuen jatorria dela eta Euskal Herriaren lurraldea bezainbesteko eremua edo zabalagoa hartzen dutenean, lege honen 35. atalean zehaztutako azoka-erakundeen esku geratuko dira, araudi bidez ezarritakoaren arabera.

      4.-     Merkataritza-lehiaketa bakoitzak lantalde bat izango du antolatzaileei agerpenaren garapenerako eredu nagusiak adierazteko. Lantaldekideen izendapena merkataritza-lehiaketa bakoitzaren erakunde antolatzailearen aginpide izango da eta horrek merkataritza-lehiaketaren aginpidea duen sailari jakinarazi beharko dio, sailak, aldi berean, lantalderako ordezkari bat edo batzuk izendatu ahal izango dituelarik. Lantaldearen osaketa, aginpideak eta iharduera araudi bidez zehaztuko dira.

34. Atala - Merkataritza Lehiaketen Batzordea

      1.-     Eusko Jaurlaritzak, gai horren aginpidea duen sailak hala proposatuta, Euskal Herriko Merkataritza Lehiaketen Batzordea osatuko du, sailari atxikia, erakundeen eta gizarte- eta ekonomia-eragileen topagune izan dadin. Batzorde horren aginpidea proposamenak egin eta azokei buruzko politika-gaietan aholkuak ematea da.

      2.-     Batzordearen zeregin, osaketa eta ihardunbidea araudi bidez zehaztuko dira. Bertan parte hartuko dute lurralde historikoetako foru-aldundiek, Euskal Udalerrien Elkarteko ordezkaritza batek, Euskal Herriko merkataritza-ganbara ofizialek, enpresarien erakundeek eta Euskal Herrian egingo diren merkataritza-agerpenekin zerikusirik handiena duten ekonomia-alorrek.

35. Atala - Merkataritza-lehiaketen antolatzaileak

      1.-     Idazpuru honek aipatzen dituen merkataritza-lehiaketak ondorengoek antolatu ahal izango dituzte:

a)   Azoka-erakundeek.

b)   Beste erakunde antolatzaile publiko edo pribatuek.

      2.-     Azoka-erakundeak, berariazko nortasun juridikoa duten irabazi-asmorik gabeko erakundeak dira, eta haien helburua merkataritza-lehiaketak sustatu eta antolatzea izango da.

      Azoka-erakundeak beren estatutuek arautuko dituzte, eta antolaketa, administrazio, eraketa eta desegiteari buruzko guztia ere arautuko dute, bai eta haien gobernurako organoen eskumenak ere; organo horietan ordezkatuta egongo dira Eusko Jaurlaritza, bakoitzean dagokion foru-aldundia eta erakundea dagoen tokiko udala eta merkataritza-ganbara ofiziala, beste herri-erakunde edo erakunde pribatu batzuen partehartzeari kalterik sortu gabe. Azoka-erakundeen estatutuak merkataritza-lehiaketen gaietan aginpidea duen Eusko Jaurlaritzako sailak onartu beharko ditu.

      3.-     Eraketa egokirako eta azoka-erakunde gisa iharduteko baldintza eta betekizunak araudi bidez zehaztuko dira.

36. Atala - Merkataritza Lehiaketen Erregistro Ofiziala

      1.-     Eusko Jaurlaritzak Euskal Herriko Autonomi Elkarteko Merkataritza Lehiaketen Erregistro Ofiziala sortuko du, gai horretako aginpidea duen sailaren menpean egongo dena.

      2.-     Merkataritza Lehiaketen Erregistro Ofizialak bi atal izango ditu. Lehen atalean azoka -erakundeek eta merkataritza-lehiaketa ofizialen antolaketa helburutzat duten gainontzeko erakunde antolatzaileek eman beharko dute izena, araudi bidez ezarriko diren baldintzak bete ondoren.

      Bigarren atalean, baimendutako eta gai horretan aginpidea duen sailak ofizialtzat hartutako merkataritza-lehiaketek emango dute izena, araudi bidez zehaztuko diren baldintza eta epeak bete ondoren. Izena ematearen ondorioz, lehiaketa Euskal Herriko Merkataritza Lehiaketen Egutegi Ofizialean sartu ahal izango da. Atal honetan emango dute izena, halaber, eta egutegi ofizialean sartuko, dagokion agintaritzak nazioartekotzat hartzen dituen merkataritza-lehiaketak.

37. Atala - Dirulaguntzak eta bestelakoak

      Merkataritza-lehiaketak egiteko dirulaguntzak edo bestelako laguntza publikoak lortu ahal izateko, aurreko atalean adierazitako erregistroaren bigarren atalean izena emanda egotea eskatuko da.

V IDAZPURUA

ARAU HAUSTEAK ETA ZIGORRAK

38. Atala - Arau-hausteak

      1.-     Bestela erator daitezkeen erantzukizunei kalterik sortu gabe, merkataritza-ihardueraren antolaketako arau-haustetzat hartuko da:

a)   5. ataleko 2. idazatian debekatutako iharduerak gauzatzea.

b)   Merkataritza-iharduerarako ezarritako baldintzak ez betetzea.

c)   Eskaintzen diren produktu edo zerbitzuek izan beharreko baldintzak ez betetzea, haiei buruzko argibiderik ez ematea eta agiriei buruzko betebeharrak ez betetzea, 8. atalaren arabera.

d)   9. atalean prezioei eta salmentarako baldintzei buruz datozen erabakiak ez betetzea.

e)   Engainu bidezko publizitatea eta, indarrean dagoen legedian agindutakoaren arabera, produktu, iharduera, ondasun edo zerbitzu jakin batzuen publizitatea arautuko duen araubidean ezarritakoa ez betetzea.

f)    11. atalean agindutakoez kanpoko merkataritza-iharduerak gauzatzea.

g)   Merkataritza-etxeak irekitzeari buruzko arauak ez betetzea.

h)   Merkataritza-ordutegien informazioari buruzko arauak ez betetzea.

i)    Baimenik gabeko kaleko salmenta edo baimenean produktu, leku, egun eta orduei eta baimendutako eskubidedunei eta horiek beti identifikatu beharrari buruz ezarritako baldintzak ez betetzea.

j)    Baimenik gabeko edo 20 eta 21. ataletan ezarritakoa betetzen ez dituen etxez etxeko salmenta gauzatzea.

k)   Baimenik gabeko edo 22. atalean ezarritakoa betetzen ez duen urrutiko salmenta gauzatzea.

l)    Baimenik gabeko edo 23. atalean ezarritakoa betetzen ez duen aldizko salmenta gauzatzea.

m)  Aldez aurretik jakinarazi gabeko edo 24. atalean ezarritakoa betetzen ez duen merkealdiko salmenta gauzatzea.

n)   25. atalean ezarritakoa betetzen ez duen soberakinen salmenta gauzatzea.

ñ)   26. eta 27. ataletan ezarritakoa betetzen ez duen edo aldez aurretik jakinarazi ez den azken-salmenta gauzatzea.

o)   28. atalean ezarritakoa betetzen ez duen sustapeneko salmenta gauzatzea.

p)   29. atalean ezarritakoa betetzen ez duen salmenta automatikoa gauzatzea.

q)   Piramide edo katea gisako salmentan kontsumitzaile eta erabiltzaileez baliatzea.

r)    31. atalean ezarritakoa hausten duten zozketa bidezko merkataritza-iharduerak.

s)    32. atalean aipatzen den merkataritza-lehiaketen izendapena egoki ez erabiltzea.

t)    Merkataritza-lehiaketa ofizialak baimenik gabe edo irabazi-asmoz antolatu eta egitea, "ofizial" hitza izendapen hori lortu gabe erabiltzea eta baimenik gabe produktuak zuzenean saltzea.

u)   Merkataritza-lehiaketa ofizialetan lantalderik ez egotea edo garapenerako araubidetik eratorritako betebeharrak ez betetzea.

v)    Azoka-erakunde horien iharduerak arautzen dituen araubideari egokitu gabe aritzea.

w)   Uko edo aurka egitea agintariek eta haien kudeatzaileek lege honen eta hau garatzen duten arauen jagote-lanak gauzatzeko eskatzen dituzten datuak emateari edo eskatzen duten informazioa eskuratzen laguntzeari, bai eta informazio desegokia, osoa ez dena edo faltsua ematea ere.

      2.-     Arau-hausteak arinak, larriak edo oso larriak izango dira.

39. Atala - Arau-hauste arinak

      Arau-hauste arina lege honetako eta horren garapenerako araubideko erabakiak ez jarraitzea da, diru-ondorio zuzenik ez duenean eta kontsumitzaileei kalterik sortzen ez dienean, larri edo oso larritzat hartzen ez bada.

40. Atala - Arau-hauste larriak

      Larritzat hartuko diren arau-hausteak ondorengoak izango dira:

a)   Arau-hauste arinak behin eta berriz egitea.

b)   Diru-ondorio zuzenak dituztenak edo kontsumitzaileei kaltea sortzen dietenak.

c)   Osasunaren inguruko arau-hauste larriekin batera gertatzen direnak.

d)   Derrigorrezko baimena gabe merkataritza-iharduerak gauzatzea.

e)   24. atalean adierazitako aurrerapenez eta zegokien prezioarekin salgai ez zeuden produktuak merkealdian saltzea.

f)    38. ataleko s), t), u) eta v) puntuetan ohartemandakoak.

g)   38. ataleko w) puntuan aipatutakoak, ukatzea edo trabak jartzea behin eta berriz gertatzen denean edo agintaritzekin edo haien kudeatzaileekin bortxa, mehatxu edo beste edozein presiobide erabiltzen denean.

h)   Arauak hausten dituzten iharduerak eteteko eskakizuna ez betetzea.

41. Atala - Arau-hauste oso larriak

      Oso larritzat hartuko diren arau-hausteak ondorengoak dira:

a)   Arau-hauste larriak behin eta berriz egitea.

b)   Osasunaren inguruko arau-hausteekin batera gertatzen direnak edo gizakien segurtasuna arrisku larrian jartzen dutenak.

c)   Gehiegizko irabazpidea ematen duten edo ekonomia-antolaketa larriki aldatzen duten arau-hauste larriak.

d)   Kontsumitzaileei kalte larriak sortzen dizkietenak.

42. Atala - Berriz egitea

      Arau-hausteak berriz egin direla esango da izaera bereko arau-hauste bat egin zenetik urte bat igaro baino lehen gertatzen denean, erabaki finko batez hala onartzen bada.

43. Atala - Zigorrak

      1.-     Arau-hauste arinen zigorrak 250.000,- pezetarainokoak izango dira.

      2.-     Arau-hauste larrien zigorrak 1.500.000,- pezetarainokoak izango dira. Gehieneko hori udalek eskatu ahal izango dute kaleko salmentari dagokionean.

      3.-     Arau-hauste oso larrien zigorrak 100.000.000,- pezetarainokoak izango dira. Haiek jartzeko organo aginpidedunak ondorengoak izango dira: merkataritza-gaiez arduratuko den sailburua, 10.000.000,- pezetarainokoei dagokienez, eta Jaurlaritza Batzarra 10.000.001,-etik 100.000.000,- pezetarainokoei dagokienez.

      4.-     Jaurlaritza Batzarrak, osasunerako arrisku handia edo diru-galera larria edo gizartean eragin handia ekar lezaketen arau-hauste oso larriak gertatuz gero, araua hautsi duen enpresa edo merkataritza-etxea behin-behingoz ixtea erabaki dezake, bost urtez gehienez. Halakoetan, Gizarte-alorreko Arau-hauste eta Zigorrei buruzko apirilaren 7ko 8/1988 Legearen 39. atalean ezarritakoa aplikatuko da.

      5.-     Atal honetan zigorretarako adierazitako kopuruak Jaurlaritza Batzarraren dekretuz aztertu eta eguneratu ahal izango dira, hiru urtez behin eta jendearentzako salneurrien erakuskariaren eboluzioaren arabera.

44. Atala - Beste administrazio-iharduera batzuk

      1.-     Har daitekeen erabakiaren eraginkortasuna ziurtatzeko asmoz, espedienteari hasiera emateko agintzen duen agintaritzak erabaki dezake faltsututako salgaiak, iruzurrezkoak eta bereizgarririk gabeak edo merkataritzarako ezarri diren gutxieneko baldintzak betetzen ez dituztenak bada-ezpada bahitzea. Behin-behineko neurri hori arrazoitutako akordioz hartuko da, doakionari entzunaldia eman ondoren.

      2.-     Aurreko idazatian ezarritako baldintza berak izanez, derrigorrezko baimenak ez dituzten merkataritza-etxe eta ezarkinak itxi ahal izango dira, edo merkataritza-iharduera eten, akatsak zuzendu edo eskatutako baldintzak bete arte.

      3.-     Espedientea erabakitzea dagokion agintaritzak, zigor osagarri gisa, agin dezake faltsututako salgaiak, iruzurrezkoak eta bereizgarririk gabeak edo merkataritzarako ezarri diren gutxieneko baldintzak betetzen ez dituztenak konfiskatzeko. Konfiskatzea, zigorraren eragin osagarri gisa, zigorraren arau beretara egokituko da.

      4.-     Era berean, zigor-organoak agin dezake osasunerako arrisku larria, diru-galera handia edo gizartean eragin garrantzitsua duten arau-hauste oso larriak gertatzen direnean, behin-betiko zigorren publizitatea, araua hautsi duena zordunduaz.

45. Atala - Zigorren mailaketa

      Ezar daitezkeen zigorren mailaketarako kontuan izango da beti ere arau-haustearen gizarte-eragina, egilearen espekulaziozko jokabidea, arau-haustea ekarri duen eragiketaren kostua guztira, harekin lortutako irabazia, saldutako zerbitzu edo produktuen izaera, araua hautsi duenak merkataritzan duen lekua, sortutako kalteak eta araua hautsi duenaren asmoa edo behin eta berriz egitea.

46. Atala - Ikuskapena

      Eusko Jaurlaritzak eta udalek, jagote-zereginak gauzatzerakoan, merkataritzako produktu, iharduera, ezarkin eta etxeak ikuskatu ahal izango dituzte, bai eta horiei buruzko behar adina informazio enpresei eskatu ere.

47. Atala - Zigortzeko ihardunbidea

      Lege honetan azaldutako arau-hausteei zigorrak ezartzeko eta erabakien aurka jar daitezkeen errekurtsoetarako ihardunbidea, indarrean dauden administrazio-ihardunbideari buruzko arauek ezarritakoa izango da.

48. Atala - Indargaltzea

      1.-     Idazpuru honetan ikusitako arau-hauste eta zigorrek sei hilabetetara galduko dute indarra arinak badira, urtebetera larriak badira eta bi urtetara oso larriak badira.

      2.-     Arau-hausteen indargaltze-epea horiek gertatu diren egunetik hasiko da kontatzen.

      Doakiona jakinaren gainean egonik, zigortzeko ihardunbidea hasteak indargaltzea etengo du, eta zigor-espedientea hilabete baino denbora luzeagoz geldirik egongo balitz, ustez arduraduna denak zerikusirik izan gabe, indargaltze-epeak berriz aurrera egingo luke.

      3.-     Zigorren indargaltze-epea zigorra jartzeko erabakia indarrean jarri eta biharamunetik aurrera hasiko da.

      Doakiona jakinaren gainean egonik, egiteratzeko ihardunbidea hasteak indargaltzea etengo du, eta epeak berriz ere aurrera egingo du, arau-hausleak zerikusirik izan gabe ihardunbide hori hilabete baino denbora luzeagoz geldirik badago.

VI IDAZPURUA

MERKATARITZA IHARDUERARI BURUZKO ADMINISTRAZIO-EKINTZA

49. Atala - Antolamendu-hatsapenak

      Administrazioko ekintza lehia aske eta leialaren eta kontsumitzaile eta erabiltzaileen bidezko interesen defentsarako hatsapenen arabera bideratuko da, merkataritza-iharduera arrazo-izkotu eta berritzea eta merkatuaren gardentasuna lortzeko behar adina neurri erabakiko direlarik.

50. Atala - Merkataritza-egituren erreforma

      Eusko Jaurlaritzak, merkataritza-gaien aginpidea duen sailaren bitartez, Autonomi Elkartearen lurraldean merkataritza-egituren erreforma helburutzat duten iharduera guztiak garatuko ditu, eta, bereziki, ondorengoa lortzera zuzendutakoak:

a)   Merkaturatzeko teknikak eta bideak berritzea.

b)   Banaketarako bideen kostua arrazoizkotu eta murriztea.

c)   Merkataritza-enpresen artean talde edo unitate bateratuak sortzea.

d)   Merkataritza-ihardueretan ari edo arituko direnentzako lanbide-irakaskuntzak antolatzea, hezkuntza- eta lan-gaietan aginpidea duten sailekin batera.

e)   Merkaturatzeko egitura eta prozesuak hobeto ezagutzeko azterketa eta ikerketak egitea.

f)    Merkataritzaren azpiegiturak dituen akatsak zuzentzea.

g)   Merkataritza-enpresei laguntza teknikoa ematea.

      Eusko Jaurlaritzak beste herri-erakunde nahiz erakunde pribatuei laguntza eskatu ahal izango die halako ihardueretarako, eta itunak izenpetu edo lortu nahi diren helburuetarako biderik egokienak jarri laguntza hori eskuratzeko.

VII IDAZPURUA

MERKATARITZA BATZORDE AHOLKULARIA

51. Atala - Merkataritza Batzorde Aholkularia

      1.-     Merkataritza Batzorde Aholkularia merkataritzako gaietan aginpidea duen sailaren organo aholku-emailea izango da, lege hau araudi bidez garatzeko eta merkataritza-banaketaren alorreko sustapen-politikarako ere. Haren zereginak, osaketa eta iharduera-arauak araudi bidez garatu beharko dira.

      2.-     Batzorde horretan ordezkaritza izango dute:

a)   Eusko Jaurlaritzak.

b)   Foru-aldundiek eta udalek.

c)   Merkataritza-enpresek euren erakundeen eta merkataritza-ganbaren bitartez.

d)   Langileek, sindikatu indartsuenen bidez.

e)   Kontsumitzaile eta erabiltzaileek, euren erakundeen bitartez.

f)    Merkataritza-gaietan aginpidea duen sailak batzordearen onerako beharrezkotzat hartu eta izendatutako teknikari eta adituek.

Aldi Baterako Erabakiak

Lehena

      Arautu gabeko kaleko salmenta gauzatzen den udalerrietako udalek, lege hau indarrean jartzen denetik hasita, gehienez sei hilabeteko epean arautu beharko dute.

Bigarrena

      12. atalean ezarritakoari kalterik sortu gabe, eta 13. atalean aipatzen diren antolaketarako tresnak indarrean ez dauden bitartean, salmentarako 2.000 metro koadro baino azalera handiagoa duten merkataritza-etxeak jartzeko edo merkataritza-etxe horiek aipatu den azalera lortuz edo gaindituz aldatu edo handitzeko, merkataritzako gaietan aginpidea duen Eusko Jaurlaritzako sailaren baimena beharko da, Euskal Herriko Lurralde Antolaketako Batzordeak txostena bidali ondoren.

      Baimenak kontuan hartu beharko ditu merkataritza-etxe horiek gizarteari sortutako kostuak eta ingurugiroari eragindako ondorioak, bai eta eskaera zenbateraino betetzen duen, eskaintzaren baldintzak erosketa-ohiturei egokitzen zaizkien eta ikututako udalen egitamuketan lur-zoruaren erabileraz ohartemanda daudenetan izandako eraginak ere. Administrazioko erabakiak baimenaren baldintzak zehaztu ahal izango ditu alderdi hauetatik erator daitezkeen kalteak zuzentzeko neurriak kontuan hartuz.

Indargabetzeko Erabakia

      Maiatzaren 19ko 9/1983 Legea eta otsailaren 19ko 3/1986 Legeak eragindako aldaketa indarrik gabe geratzen dira. Merkataritza-antolaketari buruzko gainontzeko arauak indarrean egongo dira lege honen aurkakoak ez badira eta legearen garapenerako erabakiek indargabetzen ez dituzten arte.

Azken Erabakia

      Eusko Jaurlaritzari lege honetan ohartematen den guztia garatu eta egiteratzeko beharrezkoak diren erabakiak hartzeko baimena ematen zaio.

Sustatzaileak:

  • deustu
  • ivap
  • Bizkaiako foru aldundia - Diputación foral de Bizkaia
  • Eusko jaurlaritza / Gobierno vasco - Justizia eta herri administrazio saila
  • BBK
  • Deusto - Instituto de estudios vascos / Euskal gaien institutua

Laguntzaileak:

© IUSPLAZA  Lege-oharra