Zuzenbidearen webgunea, euskaraz
Adrian Celaya lehiaketaren oinarriak «Adrián Celaya Ibarra» 9. sariaren oinarriak deskargatu

Euskal Autonomia Erkidegoko zuzenbidea  >>  Legeria

7/1996 Legea, azaroaren 8koa, 1997/2000 Urtealdirako Euskal Estadistika Plana onartzen duena.

1996-11-08

Erakundea: Eusko Legebiltzarra

Argitalpena: EHAA, 1996/12/2, 232. zk.; EAO, 2012/1/20, 17. zk.

§ 182. 7/1996 LEGEA, AZAROAREN 8KOA, 1997/2000 URTEALDIRAKO EUSKAL ESTATISTIKA PLANA ONARTZEN DUENA

ZIOEN ADIERAZPENA

      Euskal Autonomi Elkarteko apirilaren 23ko Estatistikari buruzko 4/1986 Legea funtsezkoa da arlo horri dagokionez; izan ere, lege horrek herri-erakundeen iharduera modu egonkorrean egituratu eta arautu, iharduera hori garatzeko behar den antolamendua eratu eta herrialde historikoetako eta Autonomi Elkarteko gainerako herri-erakundeetako estatistikekin uztartzeko neurriak jasotzen ditu. Lege hori, bada, abiapuntu saihestezina da.

      Hala eta guztiz ere, lege horrek ez du erabat agortzen arlo horri buruzko araubidea: zioen adierazpenean argi esaten zen Euskal Estatistika Plana onartzen duen legea Estatistika Legearen osagarria izango zela, maila apalagoko bestelako xedapenak inolaz baztertu gabe. Plan hori, hain zuzen ere, ihardute-esparruaren oinarria da 4/1986 Legearen arabera, baliabide gisa hartzen baita Euskal Autonomi Elkarteko estatistika-iharduera epealdi batean antolatzeko; bestalde, sistemaren gunea izatea ere aitortzen zaio, eta hortik plana onartzeko araua lege-mailakoa izan beharra.

      Aurreko planak (1989-1992 eta 1993-1996) urtebeteko programetan garatu ziren, eta epealdi horietarako aurretiazko estatistikak nork eta zein baldintza teknikotan egingo zituen bertan zehaztu zen. Plan horietako azkenak bere indarraldia bukatu du; bidezkoa da, beraz, Eusko Legebiltzarrak beste plan bat onartzea lege honen bitartez.

      Aurrekoarekin bat, lege honek 1997/2000 Euskal Estatistika Plana onartzen du.

      Lege honen helburua aintzat harturik, lehenengo atalburua plana zedarritzeko da, eta hartara bi koordenatuez baliatuko da: materiala eta tenporala. Horien bitartez legearen esparrua kokatu eta mugatu egingo da.

      1. atala koordenatu materialari buruzkoa da, planaren edukia mugatu egiten da, estatistikak eta izaera bereko beste iharduera batzuk eraskinetan sartuz. Hori dela-eta, eraskinek bat egiten dute legearekin, eta horrek arautzeko duen balio bera daukate. Xedapen hori 4/1986 Legearen 6. atalaren 2. puntuan jasotakoaren ildotik doa. Orduan labur aipatzen zen planaren edukia, legean eragiketen ezaugarririk nagusienak baino jaso behar ez zirelakoan. Dena dela, urteko estatistika-programen eraginkortasuna ez zen ezabatu nahi izan, zenbait zehaztapen egitea beharrezkoa bazen ere, programak sortu zituen 4/1986 Legearen 7. atala kontuan edukita.

      Legeak bi eraskin dauzka: batean, estatistika-eragiketak eta iharduerak jasotzen dira eta, bestean, estatistikaren arloko normalizazio- eta garapen-iharduerak.

      I. eraskinean eragiketak zerrendatzerakoan, kodeak eta honako ezaugarri hauek idatziko dira ondoan:

a)   Helburu orokorrak. Urteko estatistika-programetan garatuko dira, eta programa horietan zehaztu eta definituko dira ikertu beharreko aldagaiak.

b)   Egoera. Jakin behar da estatistika-eragiketa esperimentatua izan den, hots, eragiketak elkarren segidan burutu izan diren edo lehenengo saiakuntza den, edo proiektua baino ez den. Ezaugarri hori, aldi berean, kostu ekonomikoa zehazteko oinarria ere izango da.

c)   Arduradun erakundea. Legearen hirugarren atalburuan aipatzen den aginpidea dauka. Aginpide hori, 4/1986 Legearen bitartez, Euskal Autonomi Elkarteko estatistika-antolamenduaren esparruko organo eta erakundeei ematen zaie soilik, estatistika-eragiketei dagokienean. Esparru hori murritzagoa da Euskal Estatistika Kontseiluan daudenena baino.

d)   Beste erakunde partehartzaile batzuk. Partaidekidetzan aritzeko aukera dago, bai eragiketa osoan zehar, bai eragiketaren aldiren batean partaidetza esklusiboaren bidez.

e)   Eragiketa-mota. Estatistikaren berri eman nahi da horren bitartez, batez ere informazio-bilketarik ote dakarren berekin (aurkibidea, zentsua, inkesta), edo abiapuntu izan diren informazioei bestelako xehetasunak gehitzen zaizkien (bilketa, sintesia), edo hobekuntza metodologikoa dakarren eta abian dauden beste estatistikei onura ekarriko dien.

f)    Emaitzak zabaltzeko maiztasuna. Emaitzen berri jasotzeko maiztasuna jakinarazten zaio administratuari. Lan egiteko maiztasuna, ordea, bestelakoa da, hala elkarren segidako informazio-bilketak egitean nola datuen elkarren segidako tratamendua egitean.

      Estatistikaren normalizazio- eta garapen-iharduerei buruzko II. eraskinean kodearen arabera zerrendatzen dira iharduerak, eta I. eraskinaren ezaugarri berak ere azaltzen dira bertan.

      Legeak bereizten ditu, behar bezala, estatistika-erabilerako iharduerak eta administrazio-kudeaketa orokorrean sartzen direnak, nahiz eta informazioa biltzeko berariazko eragiketak izan, administrazio-erabilerakoak baitira. Lehenengoak 4/1986 Legearen I. idazpuruan arautzen dira, eta zeharka bada ere II. idazpuruan ere arautzen dira; bigarrenak 5.2 atalean jasotzen dira, estatistika-aprobetxamenduko posibilitate gisa, lehen esandako idazpuruaren esparrutik kanpo, berariazko araubidea dutela. Estatistikaren arloko praktika teknikoaren ohiko irizpideen arabera, hurrenez hurren estatistika-iharduerak, bai administrazio-iharduerak direla baiezta liteke.

      Ildo horretatik, ezin dugu ahantzi 4/1986 Legearen zioen adierazpenean sustaturikoa, hots, estatistikak administrazio-datuetatik abiatuta egin behar direla, Herri Administrazioak bere ihardunbidean egiten dituen ahaleginei atarramendurik handiena ateratzeko; horrela, kudeaketa- zein estatistika-xedeak aldi berean betetzen dira, eta administratuei ez zaie bi aldiz eskatzen informazio bera. Ondorioz, eta organo nahiz erakunde interesdunen adierazpenak kontuan harturik, plana egitean baliagarri izan daitezkeen estatistikaren arloko administrazio-ihardueren aurreikuspenak jasotzen dira lege honetan. Era berean, behar diren loturak ezartzen dira iharduera horiek garrantzitsuak izan daitezen Euskal Autonomi Elkarteko estatistikarentzat, ofizialtasun eta estatistikaren ondorioetarako, baina eraginpeko organo eta erakundeen administrazio-aginpideen kaltetan joan gabe.

I ATALBURUA

PLANAREN EDUKIA ETA GARAPENA

1. Atala - Edukia

      1.-     Euskal Autonomi Elkarteko Estatistikari buruzko apirilaren 23ko 4/1986 Legearen 6. atalean aipatzen den 1997/2000 Euskal Estatistika-Planaren helburua estatistikak eta izaera bereko bestelako iharduerak, lege honen eraskinetan jasotzen direnak, burutzea da.

      2.-     Estatistika-iharduerak honela sailkatzen dira:

a)   Estatistika-eragiketak eta -iharduerak, I. eraskinean jasotzen direnak.

b)   Estatistikaren arloko normalizazio- eta garapen-iharduerak, II. eraskinean jasotzen direnak.

      Lehenengoak egiteko berariaz jaso behar da informazioa edo, bestela, dauden datuak bildu, tratatu eta zabaldu behar dira. Bigarrenak egiteko, estatistikaren arloko normalizazio- eta garapen-iharduerak burutu behar dira laguntza tekniko gisa eragiketen multzo bereizte-zinetarako edo euskal estatistika-antolakunderako.

      3.-     Aurreko puntuan aipatzen den estatistika-eragiketa bakoitzaren konfigurazioa urteko estatistika-programetan ezarriko da, lege honen eraskinetan zehazten diren ezaugarriak eta baldintzak aintzat hartuz.

      4.-     Urteko estatistika-programetan zehaztu eta definituko dira esandako estatistika-eragiketak, aurrekontuen diru-izendapenei begira eta eraskinetan adierazitako helburu orokorrak eta eskueran dauden diru-baliabideen eraginkortasuna kontuan edukita.

      5.-     Eragiketa baten ezaugarrien zehaztapenik handiena dagokion proiektu teknikoan agertzen da, lege honen 5. atalean ezarritakoarekin bat.

      6.-     Aurreko puntuetan ezarritakoa apirilaren 23ko 4/1986 Legearen 6.2 atalean ezarritakoaren kaltetan joan gabe ulertuko da, hor aipatzen baitira Estatuaren eta Euskal Autonomi Elkartearen arteko lankidetza-hitzarmenak.

2. Atala - Indarraldia

      Lehenengo xedapen gehigarrian ezarritakoaren kaltetan joan gabe, Euskal Estatistika Plan honek legearen iraupen bera izango du, hots, legeak indarra hartzen duen unetik 2000. urteko abenduaren 31ra arte.

II ATALBURUA

PLANAREN ONDORIOZKO ESTATISTIKA IHARDUERA

3. Atala - Zedarriztatzea

      Planaren ondoriozko estatistika-iharduerak hauexek dira: planean bertan jasotako estatistika-eragiketak burutzeko behar diren iharduerak, apirilaren 23ko 4/86 Legearen 5.2 atalean aipatzen diren administrazio-datuak lortzeko iharduerak izan ezik.

4. Atala - Arautzea

      1.-     Planaren ondoriozko estatistika-iharduera lotuko zaio apirilaren 23ko 4/1986 Legearen 2. atalean dakarren araubideari, hala nola lege honetan eta legeotatik jalgiriko gainerako xedapenetan ezarritakoari ere.

      2.-     Plana garatu eta betetzeari begira onartzen diren urteko estatistika-programek agindu horren 1. puntuan aipatzen diren erregelamendu-xedapenekin bat egingo dute.

5. Atala - Proiektu teknikoa

      1.-     Apirilaren 23ko 4/1986 Legearen 29.a) atalean aipatzen den proiektu teknikoaren arabera zehaztuko dira planaren estatistika-eragiketen urrats edo aldi guztiak, eta zehazturikoa derrigorrez bete beharrekoa izango da.

      2.-     Proiektu teknikoa egitean kontuan hartuko dira planean eta urteko estatistika-programetan jasotako zehaztapenak, eta baita estatistika-beharrizanak betetzeko interesgarritzat jotzen diren gainerako xehetasunak ere.

      3.-     Euskal Estatistika Erakundeak planean sarturiko estatistika-eragiketa bakoitzaren proiektu teknikoa onartu beharko du, esandako 29.a) atalean ezarritakoa betez.

6. Atala - Informazio-horniketa

      1.-     Informazioa lortzeko urratsa edo aldia lege honen 3. atalean ohartemandako ihardueretariko bat izango balitz, estatistika bakoitzarentzako arauketak zehaztu du zein pertsona edo erakunde dauden beharturik informazioa ematera, direla fisikoak nahiz juridikoak, publikoak nahiz pribatuak, eta dena dela haien nazionalitatea, beti ere bizilekua edo egoitza Euskadiko Autonomi Elkartearen barruan dutelarik, urteko estatistika-programetan eta dagozkien proiektu teknikoetan ezartzen diren baldintzetan.

      2.-     Horrela lorturiko datuak 4/1986 Legean jasotzen den estatistikaren isilpeko erregimenari loturik egongo dira.

III ATALBURUA

ESTATISTIKA ANTOLAKUNDEA ETA PLANA BETETZEA

7. Atala - Aginpidea

      1.-     3. atalean aipatzen diren estatistika-iharduerak Euskal Autonomi Elkarteko estatistika-antolakundeari dagozkio, apirilaren 23ko 4/1986 Legearen II. idazpuruan ezarritakoarekin bat eta ondoko arauak kontuan harturik:

a)   Lege honen eraskinetan arduradun edo partehartzaile agertzen diren organo edo erakundeen eskutan egongo da, aplikagarriak diren arauak betez. Aginpide hori erabiltzerakoan, urteko estatistika-programetan zehazten diren organo edo erakundeen partaidetza eskatuko da, programa horietan ezarritako baldintzetan.

b)   Aurkibideen edo fitxategi-aurkibideen egileak hauexek izango dira: Euskal Estatistika Erakundea, berariazko estatistika-organoak, baleude, eta kasuan kasuko arauak betez eskudun den organoa.

c)   Berariazko estatistika-organoak Euskal Autonomi Elkarteko estatistika-antolakundeari dagozkion aginpideak erabiliko ditu, halakotzat eraturik dagoen organo edo erakundean.

      2.-     Aurreko puntuetan ezarritakoak mugak ditu Euskal Estatistika Erakundeari apirilaren 23ko 4/1986 Legean, lege honetan eta urteko estatistika-programetan aitortzen zaizkion aginpideetan.

Xedapen Gehigarriak

Lehenengoa - Luzapena

      2001. urteko urtarrilaren 1ean beste Euskal Estatistika Plan bat sartu ez bada indarrean, luzatu egingo da hau hori gertatu arte.

Bigarrena - Izaera bereko bestelako estatistikak eta iharduerak

      Izaera bereko bestelako estatistikak eta iharduerak gauzatu ahal izango dira apirilaren 23ko 4/1986 Legean ezarritako baldintzetan, beti ere Euskal Autonomi Elkartearen eskumenekoak badira eta plan honetan jasota ez badaude.

Hirugarrena - Eragiketen ezaugarriak aldatzea

      Planaren indarraldiaren barruan, urteko estatistika-programek lege honen eraskinetan agertzen diren ezaugarrietakoren bat aldatu ahal izango dute, salbuespen gisa, Euskal Estatistika Batzordearen aldeko txostena jaso ondoren. Aldaketa hori arrazoitu egin beharko da, eta ezin izango du eraginik izan eragiketaren izaeran, ezta helburuetan ere.

Laugarrena - Aurrekontu-erregimena

      Lege honen eraskinetan agertzen diren eragiketak eta helburuak Euskal Autonomi Elkarteko Administrazio orokorreko edo Erakunde Administrazioko organo edo erakundeen ardura baldin badira, beren finantzaketa Euskal Autonomi Elkarteko Aurrekontu Orokorretan helburu horretarako izendatzen den maileguetan zehaztuko da.

Bosgarrena - Erakunde arduradun eta partehartzaileak

      Ahalmena ematen zaio Jaurlaritzari foru-aldundiak eta udalak lege honen eraskinetan eta urteko estatistika-programetan jasotzen diren eragiketa eta ihardueretan sartzeko, baldin eta lege honen 7.1-a) atalean ezartzen diren baldintzak betez eskatzen badute eta eragiketaren aldi edo urrats horretan erakunde horietakoren batek parte hartzen badu.

Azken Xedapenak

Lehenengoa - Garapena eta betearazpena

      Plan honen garapena eta betearazpena urteko estatistika-programek berezkoa duten esparru materialean gauzatuko dira, apirilaren 23ko 4/1986 Legearen arabera eskudun diren organoek onartzen dituzten erregelamendu-xedapenen bidez.

Bigarrena - Indarraldiaren hasiera

      Lege honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian osorik argitaratu, eraskinak barne, eta hurrengo egunean hartuko du indarra.

I ERASKINA

ERAGIKETAREN KODEA: 0101

IZENA: Euskal urtekari estatistikoa.

HELBURUAK:

Euskal AEko hainbat arlotan (demografia, ekonomia, gizartea, politika, etab.) erreferentziazko denboraldian sortutako informazio estatistiko interesgarrienaren zabalkunde orokorra egitea, eta, aldi berean, beste lurraldeekiko konparaketak egiteko xehetasunak ematea.

ORGANISMO ARDURADUNA: EUSTAT.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

ERAGIKETAREN GAUR EGUNGO EGOERA:

Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

Urtekoa.

ERAGIKETA MOTA: Bilduma.

ERAGIKETAREN KODEA: 0102

IZENA:

Euskal AEko laburbilduma.

HELBURUAK:

Euskal AEri buruzko emaitzen estatistika-taula eta grafiko ugari eskaintzen ditu, munduko beste herrialdeetakoekin alderatuz. Taula eta grafiko horiek Autonomi Elkarteko demografiaren, ekonomiaren eta gizartearen egoeraren ikuspegi orokorra izaten lagunduko dute.

ORGANISMO ARDURADUNA: EUSTAT.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

ERAGIKETAREN GAUR EGUNGO EGOERA:

Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

Bost urtekoa.

ERAGIKETA MOTA: Bilduma.

ERAGIKETAREN KODEA: 0103

IZENA: Estatistika buletina.

HELBURUAK:

EUSTAT-ek hilero, hiru hilero nahiz modu jarraituan egiten duen lana liburu bakar batean argitaratzea. Buletinean beste erakunde batzuek landutako estatistika-datuak sartzeko aukera ere badago. Buletina erabilgarri dagoen estatistika-datu guztiekin egin beharko litzateke.

ORGANISMO ARDURADUNA: EUSTAT.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

ERAGIKETAREN GAUR EGUNGO EGOERA:

Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

Hiru hilekoa.

ERAGIKETA MOTA: Bilduma.

ERAGIKETAREN KODEA: 0104

IZENA: Udal-adierazleak.

HELBURUAK:

Euskal AEko oinarrizko hainbat estatistikaren informazioa udalerri mailan eskuragarri jartzea, datuok eskualdekoekin, lurralde historikoetakoekin, Autonomi Elkartekoekin eta inoiz Estatukoekin ere erraz konparatzeko moduan eskainiz.

ORGANISMO ARDURADUNA: EUSTAT.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

ERAGIKETAREN GAUR EGUNGO EGOERA:

Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

Bost urtekoa.

ERAGIKETA MOTA: Bilduma.

ERAGIKETAREN KODEA: 0105

IZENA:

Estatistika ekonomiko koiunturalak.

HELBURUAK:

Ekonomi eta giza-adierazleen multzo oparo koiunturala sortzea.

ORGANISMO ARDURADUNA:

Justizi, Ekonomi, Lan eta Gizarte Segurantza Saila.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK: EUSTAT.

ERAGIKETAREN GAUR EGUNGO EGOERA:

Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

Hamabosterokoa.

ERAGIKETA MOTA: Laburpena.

ERAGIKETAREN KODEA: 0106

IZENA: Gizarte-adierazleak.

HELBURUAK:

Gizarte eta demografia arloan dagoen informazio guztia adierazle sistematiko moduan bildu eta lantzea, euskal gizartearen egoera eta bertan gertatzen diren aldaketak azaltzeko helburuarekin.

ORGANISMO ARDURADUNA: EUSTAT.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

Merkataritza, Kontsumo eta Turismo Saila.

ERAGIKETAREN GAUR EGUNGO EGOERA:

Ez zaio ekin.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

Ez finkoa.

ERAGIKETA MOTA: Laburpena.

ERAGIKETAREN KODEA: 0107

IZENA: Euskadi zifratan.

HELBURUAK:

Euskal AEri eta bere lurralde historikoei buruzko estatistika-emaitza ugari eskaintzea. Emaitza horiek gure demografiaren, ekonomiaren eta gizartearen egoeraren ikuspegi orokorra izaten lagunduko dute.

ORGANISMO ARDURADUNA: EUSTAT.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

ERAGIKETAREN GAUR EGUNGO EGOERA:

Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

Ez finkoa.

ERAGIKETA MOTA: Bilduma.

ERAGIKETAREN KODEA: 0111

IZENA: Input-output taulak.

HELBURUAK:

Euskal AEko iharduera ekonomikoaren ikuspegi sistematiko eta zehatza lortzea produkzioaren ikuspegitik.

ORGANISMO ARDURADUNA: EUSTAT.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

ERAGIKETAREN GAUR EGUNGO EGOERA:

Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

Bost urtekoa.

ERAGIKETA MOTA: Laburpena.

ERAGIKETAREN KODEA: 0112

IZENA: Kontu ekonomikoak.

HELBURUAK:

Euskal AEko makromagnitude ekonomikoak lortzea, bai eta lurraldeka nola banatzen diren eta nolako bilakaera izan duten ere. Euskal AEko kontabilitate nazionala osatzea erakunde-arloen eta iharduera-adarren arabera.

ORGANISMO ARDURADUNA: EUSTAT.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

ERAGIKETAREN GAUR EGUNGO EGOERA:

Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

Urtekoa.

ERAGIKETA MOTA: Laburpena.

ERAGIKETAREN KODEA: 0115

IZENA: Kontu ekonomikoen aurrerapena.

HELBURUAK:

Kontu ekonomikoen datuak aurreratzea behin-behineko datuak emanez, behin-betiko datuak eskaini baino urtebete lehenago.

ORGANISMO ARDURADUNA: EUSTAT.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

ERAGIKETAREN GAUR EGUNGO EGOERA:

Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

Urtekoa.

ERAGIKETA MOTA: Laburpena.

ERAGIKETAREN KODEA: 0117

IZENA: Hezkuntzaren kontua.

HELBURUAK:

Hezkuntza-arloari dagozkion finantza-fluxuei buruzko estatistika. Hezkuntza-arloa osatzen duten ihardueren finantzaketa-moduak eta produkzio-gastuak biltzea.

ORGANISMO ARDURADUNA: EUSTAT.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila.

ERAGIKETAREN GAUR EGUNGO EGOERA:

Ez zaio ekin.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

Bi urtekoa.

ERAGIKETA MOTA: Laburpena.

ERAGIKETAREN KODEA: 0118

IZENA: Osasunaren kontua.

HELBURUAK:

Osasun-arloari dagozkion finantza-fluxuei buruzko estatistika. Osasun-arloa osatzen duten ihardueren finantzaketa-moduak eta produkzio-gastuak biltzea.

ORGANISMO ARDURADUNA: EUSTAT.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

Osasun Saila.

ERAGIKETAREN GAUR EGUNGO EGOERA:

Ez zaio ekin.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Bi urtekoa.

ERAGIKETA MOTA: Laburpena.

ERAGIKETAREN KODEA: 0119

IZENA: Estatistika-serieak.

HELBURUAK:

Euskal AEko errealitateko hainbat eremuri buruzko (demografia, ekonomia, gizartea...) interes handieneko estatistika-serieak argitaratzea, beste lurralde-esparru batzuekiko alderaketa-osagaiak eskainiz.

ORGANISMO ARDURADUNA: EUSTAT.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

ERAGIKETAREN GAUR EGUNGO EGOERA:

Ez zaio ekin.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Urtekoa.

ERAGIKETA MOTA: Bilduma.

ERAGIKETAREN KODEA: 0120

IZENA: Euskadi 2000.

HELBURUAK:

Euskal AEko demografi, ekonomi eta gizarte-arloko errealitateari buruzko lehen hurbilketa eskaintzea, herrialde aurreratuenekin alderatuz, batez ere Europako Batasunekoekin.

ORGANISMO ARDURADUNA: EUSTAT.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

ERAGIKETAREN GAUR EGUNGO EGOERA:

Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Ez finkoa.

ERAGIKETA MOTA: Bilduma.

ERAGIKETAREN KODEA: 0121

IZENA:

Adierazle demografikoak.

HELBURUAK:

Euskal AEko demografi egoera azalduko duen adierazle-sorta lortzea, denbora joan ahala izandako bilakaeraren azerketa bideratuko duena.

ORGANISMO ARDURADUNA: EUSTAT.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

ERAGIKETAREN GAUR EGUNGO EGOERA:

Muntatua eta funtzionamenduan

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA: Urtekoa

ERAGIKETA MOTA: Laburpena

ERAGIKETAREN KODEA: 0123

IZENA:

1996ko biztanleriaren eta etxebizitzen estatistika

HELBURUAK:

Biztanleak eta etxebizitzak zehatz kontatzea eta biztanleriaren egitura zein den jakitea, zentsu arteko estatistikentzat oinarri eta demografi adierazleentzat nahiz biztanleri proiekzioentzat lagungarri izan dadin.

ORGANISMO ARDURADUNA: EUSTAT.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

Foru-aldundiak

Udalak

ERAGIKETAREN GAUR EGUNGO EGOERA:

Lehenengo aldiz burutzen.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Hamar urtekoa.

ERAGIKETA MOTA: Zentsua.

ERAGIKETAREN KODEA: 0130

IZENA:

Biztanleri erregistroa.

HELBURUAK:

Euskal Autonomi Elkartean bizi diren pertsonen zerrenda eta biztanle horien ezaugarri nagusiak lortzea, etengabe eguneratzen diren udal-erroldak erabiliz.

ORGANISMO ARDURADUNA: EUSTAT.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

Foru-aldundiak

Udalak

ERAGIKETAREN GAUR EGUNGO EGOERA:

Ez zaio ekin.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Urtekoa.

ERAGIKETA MOTA: Eragiketa mistoa.

ERAGIKETAREN KODEA: 0141

IZENA:

Etxebizitzen gidazerrenda.

HELBURUAK:

Euskal Autonomi Elkarteko etxebizitzen kopurua, kokapena eta beste zenbait ezaugarri gaurkotu jakitea. Zentsu eta inkestak burutzeko lagungarri izatea.

ORGANISMO ARDURADUNA: EUSTAT

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

Lurralde Antolamendu, Etxebizitza eta Ingurugiro Saila

Foru-aldundiak

Udalak

ERAGIKETAREN GAUR EGUNGO EGOERA:

Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Urtekoa.

ERAGIKETA MOTA: Gidazerrenda.

ERAGIKETAREN KODEA: 0142

IZENA:

Udal-biztanleriaren eguneratzea.

HELBURUAK:

Udalerrietako biztanleak urtero kontatzea eta erroldaren zuzenketa egitea, biztanleriari dagozkion zifrak sexuaren arabera eguneratuz.

ORGANISMO ARDURADUNA: EUSTAT.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

Foru-aldundiak

Udalak

ERAGIKETAREN GAUR EGUNGO EGOERA:

Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Urtekoa.

ERAGIKETA MOTA: Laburpena.

ERAGIKETAREN KODEA: 0152

IZENA:

Biztanleri eta etxebizitza-zentsuak. 2001.

HELBURUAK:

Biztanleria eta bere ezaugarri garrantzitsuenak ondo ezagutzea. Etxebizitzak kontatzea eta horien ezaugarri garrantzitsuenak zehaztea. Horrez gain, zentsu arteko estatistikak egiteko erreferentzia izatea, eta demografi adierazleentzako eta biztanleriaren aitzin-neurketarako lagungarri izatea.

ORGANISMO ARDURADUNA: EUSTAT.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

Foru-aldundiak

Udalak

ERAGIKETAREN GAUR EGUNGO EGOERA:

Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Hamar urtekoa.

ERAGIKETA MOTA: Zentsua.

ERAGIKETAREN KODEA: 0153

IZENA:

Biztanleen udal-errolda eraberritzea 1996.

HELBURUAK:

Biztanleen udal-erroldari buruz egindako eraberrikuntza estatistiketarako erabiltzea, biztanleen eta haien ezaugarrien kontaketa zehatz-mehatz egin ahal izateko. Biztanleriaren laginketa-inkestak egiteko erreferentzia izatea eta etxebizitzen zerrenda eguneratzeko lagungarri izatea.

ORGANISMO ARDURADUNA: EUSTAT.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

Foru-aldundiak

Udalak

ERAGIKETAREN GAUR EGUNGO EGOERA:

Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Bost urtekoa.

ERAGIKETA MOTA: Zentsua.

ERAGIKETAREN KODEA: 0154

IZENA:

Biztanleen udal-erroldaren estatistika.

HELBURUAK:

BUEren ustiapen estatistikoa biztanleriaren zenbaketa zehatza lortu ahal izateko, bai eta horren ezaugarri batzuena ere.

ORGANISMO ARDURADUNA: EUSTAT.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

Foru-aldundiak

Udalak

ERAGIKETAREN GAUR EGUNGO EGOERA:

Ez zaio ekin.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Urtekoa.

ERAGIKETA MOTA: Zentsua.

ERAGIKETAREN KODEA: 0163

IZENA:

Ekonomi ihardueren gidazerrenda.

HELBURUAK:

Ekonomi ihardueren arloak ezagutzeko oinarrizko informazioa lortzea. Zentsuak, lagin-diseinuak eta sektore-estatistikak egiteko erreferentziako marko izatea.

ORGANISMO ARDURADUNA: EUSTAT.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

ERAGIKETAREN GAUR EGUNGO EGOERA:

Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Urtekoa.

ERAGIKETA MOTA: Gidazerrenda.

ERAGIKETAREN KODEA: 0165

IZENA:

Enpresak ireki eta ixteko arrazoiei buruzko estatistika.

HELBURUAK:

Irekitzen eta ixten diren enpresen kopurua zenbatzea, bai eta irekitzeko eta ixteko arrazoiak ere.

ORGANISMO ARDURADUNA: EUSTAT.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

ERAGIKETAREN GAUR EGUNGO EGOERA:

Ez zaio ekin.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Urtekoa.

ERAGIKETA MOTA: Eragiketa mistoa.

ERAGIKETAREN KODEA: 0202

IZENA:

Iharduera gogaikarri,.osasungaitz,.kaltegarri eta arriskutsuen (IGOKAen) errolda.

HELBURUAK:

IGOKA-ak dituzten enpresen gidazerrenda osatzea.

ORGANISMO ARDURADUNA:

Lurralde Antolamendu, Etxebizitza eta Ingurugiro Saila.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK: EUSTAT.

ERAGIKETAREN GAUR EGUNGO EGOERA:

Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

Noizbehinkakoa.

ERAGIKETA MOTA: Gidazerrenda.

ERAGIKETAREN KODEA: 0203

IZENA:

Eguratseko kutsaduraren estatistika.

HELBURUAK:

Legez ezarritako kutsagarri-kontzentrazioa gainditzen ez dela egiaztatzea, airearen kalitate onargarria bermatu ahal izateko.

Kutsadura-parametroen bilakaera etengabe aztertzea, neurri zuzentzaileak hartu beharra aurreikusteko.

ORGANISMO ARDURADUNA:

Lurralde Antolamendu, Etxebizitza eta Ingurugiro Saila.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

Osasun Saila

Gipuzkoako Foru-aldundia

Udalak

EUSTAT

ERAGIKETAREN GAUR EGUNGO EGOERA:

Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Bi urtekoa.

ERAGIKETA MOTA:

Tresna laguntzailea gidazerrendan izan ezik.

ERAGIKETAREN KODEA: 0206

IZENA:

Lurralde-datuen bankua, bizitegi-lurzorua eta ekonomi iharduerak.

HELBURUAK:

Lurraren erabilera-mota bakoitzari udal-plangintzak ezarritako azalerekin datu-base bat edukitzea, ustiapen estatistikoak egin ahal izateko. Etapak: 1) bizitokirako eta industriarako erabilerei dagokiena, (argitalpena aurreikusita dago), 2) azalera libre eta ekipamendu komunitariora zuzendutako lurrak, 3) hirigintzarako gai ez diren lurrak.

ORGANISMO ARDURADUNA:

Lurralde Antolamendu, Etxebizitza eta Ingurugiro Saila.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

Foru-aldundiak

EUSTAT

ERAGIKETAREN GAUR EGUNGO EGOERA:

Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Bost urtekoa.

ERAGIKETA MOTA: Bilduma.

ERAGIKETAREN KODEA: 0208

IZENA: Plangintza.

HELBURUAK:

Udal bakoitzean indarrean dagoen plangintzari buruzko egungo datuak izatea, idazte-lanetan dagoen plangintzaren izapide-maila. Udalen plangintza osoa eta garapena, biak kontrolatzea du helburu, azken kasu horretan egiterapenekoekin osatu ahal izango delarik (birzatikatze- eta eraikuntza-proiektuak).

ORGANISMO ARDURADUNA:

Lurralde Antolamendu, Etxebizitza eta Ingurugiro Saila.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

      EUSTAT.

ERAGIKETAREN GAUR EGUNGO EGOERA:

Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Urtekoa.

ERAGIKETA MOTA: Bilduma.

ERAGIKETAREN KODEA: 0209

IZENA:

Hondakin toxiko eta arriskutsuen produkzioa eta kudeaketa zaintzea.

HELBURUAK:

Euskal AEn sortutako edota kudeatutako hondakinen kuantifikazioa eta ezaugarriak ematea. Hondakinen esportazio eta inportazioari buruzko datu kuantitatiboak eta kualitatiboak. Hondakin toxiko eta arriskutsuen garraioari buruzko datu kuantitatiboak eta kualitatiboak.

ORGANISMO ARDURADUNA:

Lurralde Antolamendu, Etxebizitza eta Ingurugiro Saila.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

      EUSTAT.

ERAGIKETAREN GAUR EGUNGO EGOERA:

Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Noizbehinkakoa.

ERAGIKETA MOTA: Eragiketa mistoa.

ERAGIKETAREN KODEA: 0210

IZENA:

Olio erabilien kudeaketa.

HELBURUAK:

EAEn ekoizten, kudeatzen eta garraiatzen diren olio erabiliei buruzko datu estatistikoak ezagutzea.

ORGANISMO ARDURADUNA:

Lurralde Antolamendu,Etxebizitza eta Ingurugiro Saila.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

      EUSTAT.

ERAGIKETAREN GAUR EGUNGO EGOERA:

Taiutzen edo proiektatzen.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Noizbehinkakoa.

ERAGIKETA MOTA: Eragiketa mistoa.

ERAGIKETAREN KODEA: 0211

IZENA:

Hondakin inerteen eta inertizatuen kudeaketa.

HELBURUAK:

Hondakin inerteak eta inertizatuak zuzen kudeatzen direla ziurtatzeko estatistika-ezagutza.

ORGANISMO ARDURADUNA:

Lurralde Antolamendu, Etxebizitza eta Ingurugiro Saila.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

      EUSTAT.

ERAGIKETAREN GAUR EGUNGO EGOERA:

Lehenengo aldiz burutzen.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Noizbehinkakoa.

ERAGIKETA MOTA: Eragiketa mistoa.

ERAGIKETAREN KODEA: 0301

IZENA:

Proiekzio demografikoak.

HELBURUAK:

Euskal AEko eta lurralde historikoetako biztanleria epe motzean eta ertainean zenbatekoa izango den balioestea, eta atzera begirako ikerketen bidez errolda arteko biztanleri serieak birrantolatzea.

ORGANISMO ARDURADUNA: EUSTAT.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

ERAGIKETAREN GAUR EGUNGO EGOERA:

Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Bost urtekoa.

ERAGIKETA MOTA: Laburpena.

ERAGIKETAREN KODEA: 0311

IZENA:

Migrazio-mugimenduak.

HELBURUAK:

Jatorria edo destinoa Euskal AEko udalak dituzten migrazio-mugimenduei buruzko jarraikako estatistikak egitea, hala nola udalerri barneko mugimenduenak.

Biztanleen udal-erroldaren zuzenketaren kalitatea hobetzea. Etxebizitzen gidazerrenda eguneratzea.

ORGANISMO ARDURADUNA: EUSTAT.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

Foru-aldundiak

Udalak

ERAGIKETAREN GAUR EGUNGO EGOERA:

Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Urtekoa.

ERAGIKETA MOTA: Zentsua.

ERAGIKETAREN KODEA: 0312

IZENA:

Biztanleriaren berezko mugimendua.

HELBURUAK:

Euskal AEn gertatu eta bertan bizi direnengan eragina duten jaiotza, ezkontza eta heriotzei buruzko etengabeko estatistikak egitea.

ORGANISMO ARDURADUNA: EUSTAT.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

Osasun Saila.

ERAGIKETAREN GAUR EGUNGO EGOERA:

Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Hiru hilekoa.

ERAGIKETA MOTA: Zentsua.

ERAGIKETAREN KODEA: 0313

IZENA:

Demografiako eta balidazioko inkesta 1996.

HELBURUAK:

Biztanleriaren eta etxebizitzen zentsuaren kalitatea ebaluatzea hiru ikuspuntutatik: zehaztasunaren, erantzunen kalitatearen eta gizarte eta demografiazko sailkapenen egokitasunaren ikuspegitik.

Ezkontza- eta ugalkortasun-arloei buruzko demografi informazioa zabaltzea: emakumeen ezkontza eta ugalkortasunaren historia.

ORGANISMO ARDURADUNA: EUSTAT.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

ERAGIKETAREN GAUR EGUNGO EGOERA:

Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Bost urtekoa.

ERAGIKETA MOTA: Laginketa bidezko inkesta.

ERAGIKETAREN KODEA: 0314

IZENA:

Banaketa, dibortzio eta ezkontza-baliogabetzeen estatistika.

HELBURUAK:

Banaketen, dibortzioen eta ezkontza-baliogabetzeen inguruko etengabeko estatistikak egitea gertaera hauen inguruan dauden zehaztasunak ezagutzeko asmoz.

ORGANISMO ARDURADUNA: EUSTAT.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

ERAGIKETAREN GAUR EGUNGO EGOERA:

Taiutzen edo proiektatzen.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Urtekoa.

ERAGIKETA MOTA: Zentsua.

ERAGIKETAREN KODEA: 0401

IZENA:

Lan-estatistikak.

HELBURUAK:

Hitzarmen kolektiboen, greben, ugazaben aldetiko ixteen, auzi kolektiboen eta lan-birmoldaketen inguruko datuak ezagutzea.

ORGANISMO ARDURADUNA:

Justizi, Ekonomi, Lan eta Gizarte Segurantza Saila.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK: EUSTAT.

ERAGIKETAREN GAUR EGUNGO EGOERA:

Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Urtekoa.

ERAGIKETA MOTA: Zentsua.

ERAGIKETAREN KODEA: 0402

IZENA:

Biztanleria aktiboaren kualifikazioari buruzko inkesta.

HELBURUAK:

Lanean diharduen eta lan egin dezakeen Euskadiko biztanleriaren kualifikazioa ezagutzea.

ORGANISMO ARDURADUNA:

Justizi, Ekonomi, Lan eta Gizarte Segurantza Saila.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK: EUSTAT.

ERAGIKETAREN GAUR EGUNGO EGOERA:

Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Bost urtekoa.

ERAGIKETA MOTA: Laginketa bidezko inkesta.

ERAGIKETAREN KODEA: 0403

IZENA:

Biztanleriaren inkesta ihardueraren arabera.

HELBURUAK:

Biztanleek giza ihardueretan duten partaidetzari buruzko etengabeko informazio estatistikoa ematea, iharduera horiek lanekoak direla edo ez direla, eta izaera ekonomikoa dutenei arreta berezia eskainiz. Osagarri gisa, zentsu arteko garaietan demografiaren inguruko informazio-eskaerei erantzuteko balio du.

ORGANISMO ARDURADUNA: EUSTAT.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

ERAGIKETAREN GAUR EGUNGO EGOERA:

Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Hiru hilekoa.

ERAGIKETA MOTA: Laginketa bidezko inkesta.

ERAGIKETAREN KODEA: 0404

IZENA:

Lan-merkatuaren zentsua.

HELBURUAK:

Euskadiko lan-eskaintza eta -eskariaren egoera ezagutzea.

ORGANISMO ARDURADUNA:

Justizi, Ekonomi, Lan eta Gizarte Segurantza Saila.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK: EUSTAT.

ERAGIKETAREN GAUR EGUNGO EGOERA:

Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Urtekoa.

ERAGIKETA MOTA: Laginketa bidezko inkesta.

ERAGIKETAREN KODEA: 0406

IZENA:

Prestakuntza ez-arautuko ikastegi eta ekintzen estatistika.

HELBURUAK:

EAEko prestakuntza-arloko eskaintzaren iharduera, baliabideak eta finantzaketa-iturriak atzematea. Prestakuntza ez-arautuko ikastegien eta ekintzen eskaintza ezagutzea.

ORGANISMO ARDURADUNA:

Justizi, Ekonomi, Lan eta Gizarte Segurantza Saila.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila

EUSTAT

ERAGIKETAREN GAUR EGUNGO EGOERA:

Taiutzen edo proiektatzen.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Urtekoa.

ERAGIKETA MOTA: Zentsua.

ERAGIKETAREN KODEA: 0480

IZENA:

Laneko istripu eta gaixotasunei buruzko estatistika.

HELBURUAK:

Deklaratutako lan-istripuak eta gaixotasun profesionalak ezagutzea.

ORGANISMO ARDURADUNA:

Justizi, Ekonomi, Lan eta Gizarte Segurantza Saila.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK: EUSTAT.

ERAGIKETAREN GAUR EGUNGO EGOERA:

Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Urtekoa.

ERAGIKETA MOTA: Zentsua.

ERAGIKETAREN KODEA: 0501

IZENA:

Osasunari buruzko inkesta.

HELBURUAK:

Euskal AEn bizi direnen osasun-egoeraren, osasun-zerbitzuen erabileraren eta bizitzeko ohituren inguruko datuak jakitea.

ORGANISMO ARDURADUNA:

Osasun Saila.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK: EUSTAT.

ERAGIKETAREN GAUR EGUNGO EGOERA:

Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Ez finkoa.

ERAGIKETA MOTA: Laginketa bidezko inkesta.

ERAGIKETAREN KODEA: 0502

IZENA:

Ospitale-estatistika.

HELBURUAK:

Euskal AEko ospitale publiko nahiz pribatuen sistemaren egoera ezagutzea eta ebaluatzea, plangintzarako oinarri gisa.

ORGANISMO ARDURADUNA:

Osasun Saila.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK: EUSTAT.

ERAGIKETAREN GAUR EGUNGO EGOERA:

Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Urtekoa.

ERAGIKETA MOTA: Zentsua.

ERAGIKETAREN KODEA: 0503

IZENA:

Ospitalez kanpoko estatistika publikoa.

HELBURUAK:

Euskal AEn ospitalez kanpoko osasun-sistema publikoaren egoera ezagutzea eta ebaluatzea, osasun-plangintzarako oinarri gisa.

ORGANISMO ARDURADUNA:

Osasun Saila.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK: EUSTAT.

ERAGIKETAREN GAUR EGUNGO EGOERA:

Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Urtekoa.

ERAGIKETA MOTA: Zentsua.

ERAGIKETAREN KODEA: 0505

IZENA:

Medikuntza-botika asistentziako aseguru libreko erakundeen estatistika.

HELBURUAK:

Euskal AEn diharduten medikuntza-botika asistentziako aseguru libreko erakundeen baliabideei eta iharduerari buruzko informazioa edukitzea, bai Estatu mailakoa bai eta Europa mailakoa ere.

ORGANISMO ARDURADUNA:

Osasun Saila.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK: EUSTAT.

ERAGIKETAREN GAUR EGUNGO EGOERA:

Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Urtekoa.

ERAGIKETA MOTA: Zentsua.

ERAGIKETAREN KODEA: 0506

IZENA:

Osasunaren laburbilduma.

HELBURUAK:

EAEko osasun-arloaren adierazle nagusiak argitalpen batean biltzea, OCDEko herrialdeekin eta Estatuko beste autonomi elkarteekin alderaketak egin ahal izateko. (Osasun-arloko estatistikei eta seriei buruzko urteroko informazioa).

ORGANISMO ARDURADUNA: EUSTAT.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

Osasun Saila.

ERAGIKETAREN GAUR EGUNGO EGOERA:

Ez zaio ekin.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Urtekoa.

ERAGIKETA MOTA: Laburpena.

ERAGIKETAREN KODEA: 0580

IZENA:

Ospitaleetako alten estatistika.

HELBURUAK:

EAEko ospitaleetan zaindutako erikortasuna ezagutzea, plangintzak, ebaluazioak eta ikerketa epidemiologikoak egin ahal izateko.

ORGANISMO ARDURADUNA:

Osasun Saila.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK: EUSTAT.

ERAGIKETAREN GAUR EGUNGO EGOERA:

Taiutzen edo proiektatzen.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Urtekoa.

ERAGIKETA MOTA: Zentsua.

ERAGIKETAREN KODEA: 0601

IZENA:

Eskola-iharduerari buruzko estatistika.

HELBURUAK:

Euskal AEko hezkuntza-sistema publiko nahiz pribatuaren egoera (unibertsitate aurreko mailak) ezagutzea eta ebaluatzea, kudeaketarako eta plangintzarako oinarri gisa.

ORGANISMO ARDURADUNA:

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK: EUSTAT.

ERAGIKETAREN GAUR EGUNGO EGOERA:

Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Urtekoa.

ERAGIKETA MOTA: Zentsua.

ERAGIKETAREN KODEA: 0603

IZENA:

Unibertsitateari buruzko estatistika.

HELBURUAK:

Euskal AEko hezkuntza-stema publiko nahiz pribatuaren egoera (hirugarren mailako irakaskuntza) ezagutzea eta ebaluatzea, kudeaketa eta plangintzarako oinarri gisa.

ORGANISMO ARDURADUNA:

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK: EUSTAT.

ERAGIKETAREN GAUR EGUNGO EGOERA:

Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Urtekoa.

ERAGIKETA MOTA: Zentsua.

ERAGIKETAREN KODEA: 0605

IZENA:

Hezkuntzaren laburbilduma.

HELBURUAK:

EAEko hezkuntzaren adierazle nagusiak argitalpen batean biltzea, OCDEko herrialdeekin eta Estatuko beste autonomi elkarteekin alderaketak egin ahal izateko. Aldagai nagusien serieak. Azkeneko estatistikei buruzko urteroko informazioa.

ORGANISMO ARDURADUNA: EUSTAT.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila.

ERAGIKETAREN GAUR EGUNGO EGOERA:

Taiutzen edo proiektatzen.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Urtekoa.

ERAGIKETA MOTA: Laburpena.

ERAGIKETAREN KODEA: 0701

IZENA:

Euskarari buruzko inkesta.

HELBURUAK:

Biztanleriak duen euskararen ezagutza-maila , erabilpen-maiztasuna eta harenganako jarrera ikertzea, azkenengo zentsuen eta errolden bitartez eta Hizkuntza Politikarako Idazkaritza Nagusiak 1991n egindako laginketa bidezko inkestaren bitartez bilduz joan den informazioa osatzeko. II. inkesta soziolinguistikoari dagokio, eta Nafarroa eta Iparraldea ere hartzen ditu.

ORGANISMO ARDURADUNA:

Kultura Saila.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK: EUSTAT.

ERAGIKETAREN GAUR EGUNGO EGOERA:

Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Bost urtekoa.

ERAGIKETA MOTA: Laginketa bidezko inkesta.

IZENA:

Euskarako gastu publikoaren estatistikak.

HELBURUAK:

Euskal Autonomi Elkarteko Administrazio Orokorraren eta erakunde autonomiadunen eremuan euskarako gastua zenbatestea, aurrekontu-kitapenetan dagoen administrazio-informazioa oinarri izanez.

ORGANISMO ARDURADUNA: EUSTAT.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

Ogasun eta Herri Administrazio Saila

Kultura Saila

ERAGIKETAREN GAUR EGUNGO EGOERA:

Ez zaio ekin.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Urtekoa.

ERAGIKETA MOTA: Laburpena.

ERAGIKETAREN KODEA: 0901

IZENA:

Bizitza-baldintzen inkesta.

HELBURUAK:

Euskal AEko biztanleak zein egoera objetibotan bizi diren ezagutzea eta biztanleriaren arlo jakinetan bizi-maila eskastea eragiten duten elementu ohizkoenak zehaztea.

ORGANISMO ARDURADUNA: EUSTAT.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

ERAGIKETAREN GAUR EGUNGO EGOERA:

Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Bost urtekoa.

ERAGIKETA MOTA: Laginketa bidezko inkesta.

ERAGIKETAREN KODEA: 0902

IZENA:

Denboraren banaketari buruzko inkesta.

HELBURUAK:

Euskal AEn bizi diren biztanleen ohiturak eta portaerak ezagutzea, burutzen dituzten ihardueretan egunero ematen duten denboraren arabera.

ORGANISMO ARDURADUNA: EUSTAT.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

ERAGIKETAREN GAUR EGUNGO EGOERA:

Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Bost urtekoa.

ERAGIKETA MOTA: Laginketa bidezko inkesta.

ERAGIKETAREN KODEA: 0903

IZENA:

Lan-kondizioei buruzko inkesta.

HELBURUAK:

Euskadiko alokatuen lan-kondizioak zein diren jakitea.

ORGANISMO ARDURADUNA:

Justizi, Ekonomi, Lan eta Gizarte Segurantza Saila.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK: EUSTAT.

ERAGIKETAREN GAUR EGUNGO EGOERA:

Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Bost urtekoa.

ERAGIKETA MOTA: Laginketa bidezko inkesta.

ERAGIKETAREN KODEA: 0904

IZENA:

Euskal ekonomia sozialaren estatistika.

HELBURUAK:

Euskal ekonomia sozialaren sektoreko kontu ekonomikoen makromagnitude adierazgarrienak ezagutzea, bai eta egiturazko ezaugarririk nagusienak ere.

ORGANISMO ARDURADUNA:

Justizi, Ekonomi, Lan eta Gizarte Segurantza Saila.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK: EUSTAT.

ERAGIKETAREN GAUR EGUNGO EGOERA:

Lehenengo aldiz burutzen.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Bi urtekoa.

ERAGIKETA MOTA: Zentsua.

ERAGIKETAREN KODEA: 0905

IZENA:

Txirotasuna eta desberdintasun sozialak.

HELBURUAK:

Txirotasunaren ildo desberdinen ebaluaketa, azterketa eta ezagupena eta desberdintasun sozialeko adierazleak lortzea.

ORGANISMO ARDURADUNA:

Justizi, Ekonomi, Lan eta Gizarte Segurantza Saila.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK: EUSTAT.

ERAGIKETAREN GAUR EGUNGO EGOERA:

Taiutzen edo proiektatzen.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Lau urtekoa.

ERAGIKETA MOTA: Laginketa bidezko inkesta.

ERAGIKETAREN KODEA: 0908

IZENA:

Komunikazioaren, kulturaren eta kirolaren estatistika.

HELBURUAK:

EAEren komunikazio-, kultura-, eta kirol-arloko eskaintzaren iharduera, baliabideak eta finantzaketa-iturriak atzematea.

ORGANISMO ARDURADUNA: EUSTAT.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

Kultura Saila.

ERAGIKETAREN GAUR EGUNGO EGOERA:

Taiutzen edo proiektatzen.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Bi urtekoa.

ERAGIKETA MOTA: Eragiketa mistoa.

ERAGIKETAREN KODEA: 0909

IZENA:

Familien gizarte-gastua.

HELBURUAK:

Familiek hainbat arlotan agiten duten zuzeneko gastua zehaztea (osasuna, hezkuntza, gizarte-zerbitzuak, kultura, kirola, gizarte-babesa).

ORGANISMO ARDURADUNA: EUSTAT.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

Justizi, Ekonomi, Lan eta Gizarte Segurantza Saila

Hezkuntza,Unibertsitate eta Ikerketa Saila

Osasun Saila

Kultura Saila

ERAGIKETAREN GAUR EGUNGO EGOERA:

Ez zaio ekin

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Bi urtekoa.

ERAGIKETA MOTA: Laginketa bidezko inkesta.

ERAGIKETAREN KODEA: 0910

IZENA:

Gizarte-babesaren kontua.

HELBURUAK:

EAEko gizarte-babesaren kontua osatzea, SEEPROS irizpideen arabera.

ORGANISMO ARDURADUNA: EUSTAT.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

Justizi, Ekonomi, Lan eta Gizarte Segurantza Saila

Osasun Saila

Lurralde Antolamendu, Etxebizitza eta Ingurugiro Saila

ERAGIKETAREN GAUR EGUNGO EGOERA:

Ez zaio ekin.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Bi urtekoa.

ERAGIKETA MOTA: Laburpena.

ERAGIKETAREN KODEA: 1002

IZENA:

Gizarte-zerbitzu eta ekintza sozialei buruzko inkesta.

HELBURUAK:

Gizarte-zerbitzu eta laguntza berezi eta oinarrizkoen eskaintza ezagutzea, bai kopuruari bai kalitateari begira.

ORGANISMO ARDURADUNA:

Justizi, Ekonomi, Lan eta Gizarte Segurantza Saila.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

Foru-aldundiak

EUSTAT

ERAGIKETAREN GAUR EGUNGO EGOERA:

Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Urtekoa.

ERAGIKETA MOTA: Zentsua.

ERAGIKETAREN KODEA: 1003

IZENA:

Zerbitzu sozialen eskariari buruzko inkesta.

HELBURUAK:

Gizarte-zerbitzu eta laguntza berezi eta oinarrizkoen eskaria zein den jakitea, bai zenbatekoari bai kalitateari begira.

ORGANISMO ARDURADUNA:

Justizi, Ekonomi, Lan eta Gizarte Segurantza Saila.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

Foru-aldundiak

EUSTAT

ERAGIKETAREN GAUR EGUNGO EGOERA:

Ez zaio ekin.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Urtekoa.

ERAGIKETA MOTA: Zentsua.

ERAGIKETAREN KODEA: 2101

IZENA:

Nekazal sektorearen kontu ekonomikoak.

HELBURUAK:

Nekazaritza-sektorearen egoera makroekonomikoari buruzko datuak ematea, orokorrean eta azpisektore baikoitzerako.

Aipatutako sektorearen makromagnitude ekonomikoen bilakaerari buruzko informazioa ematea.

ORGANISMO ARDURADUNA:

Industri, Nekazaritza eta Arrantza Saila.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK: EUSTAT.

ERAGIKETAREN GAUR EGUNGO EGOERA:

Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Urtekoa.

ERAGIKETA MOTA: Laburpena.

ERAGIKETAREN KODEA: 2112

IZENA:

Baso-ondasunen zerrenda.

HELBURUAK:

Basoaren gaur egungo eta geroko egoera ezagutzeko oinarrizko tresnak eskaintzea. Basoko baliabideen egoera eta bilakaerari buruzko etengabeko informazioa ematea.

ORGANISMO ARDURADUNA:

Industri, Nekazaritza eta Arrantza Saila.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

Foru-aldundiak

EUSTAT

ERAGIKETAREN GAUR EGUNGO EGOERA:

Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Bost urtekoa.

ERAGIKETA MOTA: Eragiketa mistoa.

ERAGIKETAREN KODEA: 2113

IZENA:

Nekazaritzako prezioak eta prezioen indizeak.

HELBURUAK:

Nekazaritzako produkzio-baliabideen eta produktuen prezioei buruzko informazioa ematea. Horietako bakoitzari dagozkion prezioen indizeak egitea.

ORGANISMO ARDURADUNA:

Industri, Nekazaritza eta Arrantza Saila.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK: EUSTAT.

ERAGIKETAREN GAUR EGUNGO EGOERA:

Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Hilekoa.

ERAGIKETA MOTA: Laginketa bidezko inkesta.

ERAGIKETAREN KODEA: 2114

IZENA:

Nekazal ustiapenen egiturari buruzko inkesta.

HELBURUAK:

Nekazaritza-ustiapenen egituraren inguruko informazioa ematea, EBk eskatzen duenarekin parekagarria dena, eta EAEko nekazaritza-politika ezartzeko oinarri izango dena. Nekazaritza-ustiapenen bilakaera ezagutzea, zentsuen arteko epealdietan, egiturazko aldagaien arabera.

ORGANISMO ARDURADUNA: EUSTAT.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

Industri, Nekazaritza eta Arrantza Saila.

ERAGIKETAREN GAUR EGUNGO EGOERA:

Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Bi urtekoa.

ERAGIKETA MOTA: Laginketa bidezko inkesta.

ERAGIKETAREN KODEA: 2115

IZENA:

Nekazal kontularitzako sarea.

HELBURUAK:

Mikroekonomi mailako nekazaritza-ustiapenen errentak urtero zehaztea. Ekonomi egoeraren eta produktuen helburu ekonomikoaren inguruko informazioa ematea nekazaritza-ustiapenen ekonomi iharduera aztertzeko.

ORGANISMO ARDURADUNA:

Industri, Nekazaritza eta Arrantza Saila.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK: EUSTAT.

ERAGIKETAREN GAUR EGUNGO EGOERA:

Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Urtekoa.

ERAGIKETA MOTA: Laginketa bidezko inkesta.

ERAGIKETAREN KODEA: 2116

IZENA:

Abeltzaintza eta arrain-hazkuntzari buruzko estatistikak.

HELBURUAK:

Informazioa ematea, espezieka, abere-kopuruei eta abeltzaintza-produkzioei buruz eta inkubazio-gelei eta arrain-hazkuntzako produkzioei buruz.

ORGANISMO ARDURADUNA:

Industri, Nekazaritza eta Arrantza Saila.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK: EUSTAT.

ERAGIKETAREN GAUR EGUNGO EGOERA:

Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Bat baino gehiago.

ERAGIKETA MOTA: Laginketa bidezko inkesta.

ERAGIKETAREN KODEA: 2117

IZENA:

Abere-hilketak.

HELBURUAK:

Euskal AEko hiltegietan egiten diren abere-mota ezberdinen hilketei buruzko informazioa ematea, baita haragia nora eramaten den eta abelburuak nondik etorritakoak direnei buruzkoa ere.

ORGANISMO ARDURADUNA:

Industri, Nekazaritza eta Arrantza Saila.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK: EUSTAT.

ERAGIKETAREN GAUR EGUNGO EGOERA:

Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Hilekoa.

ERAGIKETA MOTA: Zentsua.

ERAGIKETAREN KODEA: 2118

IZENA:

Nekazal lur eta produkzioei buruzko estatistika.

HELBURUAK:

Ereindako lurren eta nekazaritza-hazkuntzatik jaso daitezkeen produkzioen aurreikuspenak ematea. Nekazaritza-hazkuntza ezberdinek hartzen duten lur-azalerari eta haren bilakaerari buruzko informazioa ematea. Belargintza- eta egurgintza produkzioei buruzko informazioa ematea.

ORGANISMO ARDURADUNA:

Industri, Nekazaritza eta Arrantza Saila.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK: EUSTAT.

ERAGIKETAREN GAUR EGUNGO EGOERA:

Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Bat baino gehiago.

ERAGIKETA MOTA: Bilduma.

ERAGIKETAREN KODEA: 2119

IZENA:

Basoari buruzko inkesta.

HELBURUAK:

Mozketa-eskabideei eta baso produkzioei buruzko informazioa ematea.

ORGANISMO ARDURADUNA:

Industri, Nekazaritza eta Arrantza Saila.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

Foru-aldundiak

EUSTAT

ERAGIKETAREN GAUR EGUNGO EGOERA:

Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

Bat baino gehiago.

ERAGIKETA MOTA: Bilduma.

ERAGIKETAREN KODEA: 2131

IZENA:

Nekazaritzako ustiategien gidazerrenda.

HELBURUAK:

Nekazaritza-arloa ezagutzeko oinarrizko informazioa lortzea. Zentsuak, lagin-diseinuak eta sektore-inkestak egiteko erreferentziako marko izatea.

ORGANISMO ARDURADUNA: EUSTAT.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

Industri, Nekazaritza eta Arrantza Saila

Foru-aldundiak

ERAGIKETAREN GAUR EGUNGO EGOERA:

Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Urtekoa.

ERAGIKETA MOTA: Gidazerrenda.

ERAGIKETAREN KODEA: 2141

IZENA:

Nekazaritzako zentsua.

HELBURUAK:

EAEko nekazaritza-sektoreari dagozkion egiturazko gaur egungo neurriak (batez ere, ekonomi arlokoak) ezagutzeko informazioa eskaintzea, bai eta arlo horren bilakaera ere, batez ere 1989an eginiko zentsuarekiko.

ORGANISMO ARDURADUNA: EUSTAT.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

Industri, Nekazaritza eta Arrantza Saila.

ERAGIKETAREN GAUR EGUNGO EGOERA:

Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Hamar urtekoa.

ERAGIKETA MOTA: Zentsua.

ERAGIKETAREN KODEA: 2142

IZENA:

Nekazal-elikagai sektoreko urtekari estatistikoa.

HELBURUAK:

Euskal AEko nekazaritza eta arrantzaren azpi-sektoreei eta nekazaritzako elikagaien industrienari buruz interesgarri den informazio estatistikoa zabaltzea, orokorrean eta era egituratuan emanda.

ORGANISMO ARDURADUNA:

Industri, Nekazaritza eta Arrantza Saila.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK: EUSTAT.

ERAGIKETAREN GAUR EGUNGO EGOERA:

Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Urtekoa.

ERAGIKETA MOTA: Bilduma.

ERAGIKETAREN KODEA: 2211

IZENA:

Arrantza, ontzialdaketa, lehorreratutako arrantza eta 1ehen salmentaren estatistika.

HELBURUAK:

Arrantzari, arrantzarako tresnei, arrantza-ahaleginari eta harrapatutako arrain-motei buruzko informazioa ematea. Euskal AEko kaietan egindako lehorreratze-kopuruari buruzko informazioa ematea. Saldutako kopuruen eta ordaindutako prezioen informazioa ematea.

ORGANISMO ARDURADUNA:

Industri, Nekazaritza eta Arrantza Saila.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK: EUSTAT.

ERAGIKETAREN GAUR EGUNGO EGOERA:

Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Hilekoa.

ERAGIKETA MOTA: Zentsua.

ERAGIKETAREN KODEA: 2212

IZENA:

Arrantza-sektorearen inkesta ekonomikoa.

HELBURUAK:

Euskadiko arrantzuntzien errentagarritasuna eta zenbait aldagai ekonomikoren arteko lotura ezagutzeko informazioa ematea. Sektorearen makroekonomi mailako informazioa ematea. Aldagai makroekonomikoek denbora joan ahala izan duten bilakaeraren inguruko informazioa ematea.

ORGANISMO ARDURADUNA:

Industri, Nekazaritza eta Arrantza Saila.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK: EUSTAT.

ERAGIKETAREN GAUR EGUNGO EGOERA:

Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Urtekoa.

ERAGIKETA MOTA: Laginketa bidezko inkesta.

ERAGIKETAREN KODEA: 2221

IZENA:

Arrantzuntzien gidazerrenda.

HELBURUAK:

Batetik, arrantzuntziei nahiz untzi-jabeei buruzko identifikazio datuak eta, bestetik, egiturazko aldagai batzuei buruzko informazioa ematea.

ORGANISMO ARDURADUNA:

Industri, Nekazaritza eta Arrantza Saila.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK: EUSTAT.

ERAGIKETAREN GAUR EGUNGO EGOERA:

Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Urtekoa.

ERAGIKETA MOTA: Gidazerrenda.

ERAGIKETAREN KODEA: 2311

IZENA:

Industriaren estatistika.

HELBURUAK:

Euskal AE osoko nahiz hiru lurralde historikoetako industri sektoreak iharduera-adarren arabera izan dituen galeren eta irabazien kontuaren atalak lortzea, bai eta balantzea ere. Informazio hori abiapuntutzat hartuz, makromagnitude garrantzitsuenak zenbatestea eta euskal industriaren egiturari dagozkion ezaugarri batzuk ezagutzea.

ORGANISMO ARDURADUNA: EUSTAT.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

Industri, Nekazaritza eta Arrantza Saila.

ERAGIKETAREN GAUR EGUNGO EGOERA:

Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Urtekoa

ERAGIKETA MOTA: Laginketa bidezko inkesta.

ERAGIKETAREN KODEA: 2312

IZENA:

Industri produkzioaren indizea (IPI).

HELBURUAK:

Euskal AEn kokaturiko industri enpresek egiten dituzten ondasun-mota guztien industri produkzioaren bilakaera zenbatestea.

ORGANISMO ARDURADUNA: EUSTAT.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

ERAGIKETAREN GAUR EGUNGO EGOERA:

Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Hilekoa.

ERAGIKETA MOTA: Laginketa bidezko inkesta.

ERAGIKETAREN KODEA: 2313

IZENA:

Industri prezioen indizea (IPRI).

HELBURUAK:

Industri prezioen indizeak lortzea, produktuen komertzializazio-prozesuko lehen unean industri sektoreko prezioen bilakaera hilero neurtzeko.

ORGANISMO ARDURADUNA: EUSTAT.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

ERAGIKETAREN GAUR EGUNGO EGOERA:

Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Hilekoa.

ERAGIKETA MOTA: Laginketa bidezko inkesta.

ERAGIKETAREN KODEA: 2330

IZENA:

Nekazal-elikagai industrien direktorio eta galdeketa.

HELBURUAK:

Iharduera-adar eta tamainaren arabera sailkatutako enpresa eta industri establezimenduen zerrenda zehatza lortzea.

Esplotazio-kontuaren egindako inbertsioen eta lan egiten duen pertsonalaren aldagairik behinenak lortzea.

ORGANISMO ARDURADUNA:

Industri, Nekazaritza eta Arrantza Saila.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK: EUSTAT.

ERAGIKETAREN GAUR EGUNGO EGOERA:

Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Urtekoa.

ERAGIKETA MOTA: Laginketa bidezko inkesta.

ERAGIKETAREN KODEA: 2332

IZENA:

Euskal AEko energiari buruzko datuak.

HELBURUAK:

Euskal AEko energiaren nondik-norakoak aztertzea, kontsumoaren bilakaera zehatz-mehatz ikertuz. Egoerari buruzko txostenaren datuetatuk soil-soilik ateratzen da informazio hori.

ORGANISMO ARDURADUNA:

Industri, Nekazaritza eta Arrantza Saila.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK: EUSTAT.

ERAGIKETAREN GAUR EGUNGO EGOERA:

Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Urtekoa.

ERAGIKETA MOTA: Laginketa bidezko inkesta.

ERAGIKETAREN KODEA: 2401

IZENA:

Eraikuntzaren estatistika.

HELBURUAK:

Euskal AE osoko nahiz hiru lurralde historikoetako eraikuntza-sektoreak izan dituen galeren eta irabazien kontuaren aldagairik nagusienak lortzea, bai eta balantzea ere. Informazio hori abiapuntutzat hartuz, makromagnitude garrantzitsuenak zenbatestea eta sektorearen ezaugarri nagusienak zehaztea.

ORGANISMO ARDURADUNA: EUSTAT.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

ERAGIKETAREN GAUR EGUNGO EGOERA:

Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Urtekoa.

ERAGIKETA MOTA: Laginketa bidezko inkesta.

ERAGIKETAREN KODEA: 2402

IZENA:

Eraikuntzaren koiunturari buruzko inkesta (EKBI).

HELBURUAK:

Euskal AEn eraikuntza sektoreak duen iharduera hiruhilero neurtzeko balio duen koiunturazko adierazlea lortzea.

ORGANISMO ARDURADUNA: EUSTAT.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

ERAGIKETAREN GAUR EGUNGO EGOERA:

Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Hiru hilekoa.

ERAGIKETA MOTA: Laginketa bidezko inkesta.

ERAGIKETAREN KODEA: 2411

IZENA:

Eraikuntzaren eta etxebizitzen estatistika.

HELBURUAK:

Etxebizitza-azpisektoreko eraikuntza- eta birgaikuntza-ihardueren jarraipena egitea.

ORGANISMO ARDURADUNA:

Lurralde Antolamendu, Etxebizitza eta Ingurugiro Saila.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK: EUSTAT.

ERAGIKETAREN GAUR EGUNGO EGOERA:

Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Urtekoa.

ERAGIKETA MOTA: Zentsua.

ERAGIKETAREN KODEA: 2414

IZENA:

Behar diren eta eskatutako etxebizitzen gaineko inkesta.

HELBURUAK:

Behar diren eta eskatutako etxebizitzak zenbat diren eta nolakoak diren ezagutzea.

ORGANISMO ARDURADUNA:

Lurralde Antolamendu, Etxebizitza eta Ingurugiro Saila.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK: EUSTAT.

ERAGIKETAREN GAUR EGUNGO EGOERA:

Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Urtekoa.

ERAGIKETA MOTA: Laginketa bidezko inkesta.

ERAGIKETAREN KODEA: 2415

IZENA:

Etxebizitzen garajeen eta lokalen eskaintzari buruzko inkesta.

HELBURUAK:

Prezioen bilakaera zein den jakitea. Erabilitako etxebizitzak zenbat eta nolakoak diren jakitea. Etxebizitza berrien eskaria zenbatekoa eta nolakoa den jakitea. Jabetza eta akurako eskaintza zehaztea.

ORGANISMO ARDURADUNA:

Lurralde Antolamendu, Etxebizitza eta Ingurugiro Saila.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK: EUSTAT.

ERAGIKETAREN GAUR EGUNGO EGOERA:

Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Hiru hilekoa.

ERAGIKETA MOTA: Eragiketa mistoa.

ERAGIKETAREN KODEA: 2416

IZENA:

Etxebizitza hutsei buruzko estatistika.

HELBURUAK:

Hutsik dauden etxebizitzen stock-a zenbatekoa eta nolakoa den ezagutzea.

ORGANISMO ARDURADUNA:

Lurralde Antolamendu, Etxebizitza eta Ingurugiro Saila.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK: EUSTAT.

ERAGIKETAREN GAUR EGUNGO EGOERA:

Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Bi urtekoa.

ERAGIKETA MOTA:

Laginketa bidezko inkesta.

ERAGIKETAREN KODEA: 2419

IZENA:

Babes ofizialeko etxebizitzen datutegia.

HELBURUAK:

Babes ofizialeko etxebizitzen kopurua, kokapena eta ezaugarri behinenak ezagutzea.

ORGANISMO ARDURADUNA:

Lurralde Antolamendu, Etxebizitza eta Ingurugiro Saila.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK: EUSTAT.

ERAGIKETAREN GAUR EGUNGO EGOERA:

Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Urtekoa.

ERAGIKETA MOTA: Gidazerrenda.

ERAGIKETAREN KODEA: 2420

IZENA:

Etxebizitzaren arloko ekintza babesgarrien finantzaketa.

HELBURUAK:

Eusko Jaurlaritzak etxebizitzaren arloko laguntza-planaren barruan ezarri dituen ekintza babesgarrien finantza-jarraipena egitea, baldin eta kreditu-etxeekin (mailegu kualifikatuen sailean) hitzartutakoak badira.

ORGANISMO ARDURADUNA:

Lurralde Antolamendu, Etxebizitza eta Ingurugiro Saila.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK: EUSTAT.

ERAGIKETAREN GAUR EGUNGO EGOERA:

Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Hiru hilekoa.

ERAGIKETA MOTA: Bilduma.

ERAGIKETAREN KODEA: 2480

IZENA:

Eraikuntzako kostuen indizea (EKI).

HELBURUAK:

Eraikuntza-sektoreak prezioen bilakaera neurtzea bitarteko kontsumoen prezioak eta eskulana aztertuz.

ORGANISMO ARDURADUNA: EUSTAT.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

ERAGIKETAREN GAUR EGUNGO EGOERA:

Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Hilekoa.

ERAGIKETA MOTA: Laburpena.

ERAGIKETAREN KODEA: 2511

IZENA:

Barne-merkataritzari buruzko inkesta.

HELBURUAK:

Euskal AE osoko nahiz hiru lurralde historikoetako barne-merkataritzaren sektoreak izan dituen galeren eta irabazien kontuaren atalak lortzea, bai eta balantzea ere. Informazio hori abiapuntutzat hartuz, makromagnitude garrantzitsuenak zenbatestea eta sektorearen egiturazko ezaugarri nagusienak aztertzea.

ORGANISMO ARDURADUNA: EUSTAT.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

Merkataritza, Kontsumo eta Turismo Saila.

ERAGIKETAREN GAUR EGUNGO EGOERA:

Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Urtekoa.

ERAGIKETA MOTA: Laginketa bidezko inkesta.

ERAGIKETAREN KODEA: 2531

IZENA:

Barne-merkataritzaren indizea (BMI).

HELBURUAK:

Handizkako nahiz txikizkako merkataritza-sektorearen bilakaeraren adierazle bat lortzea, bai eta horiei dagozkien azpisektoreena ere.

ORGANISMO ARDURADUNA: EUSTAT.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

ERAGIKETAREN GAUR EGUNGO EGOERA:

Lehenengo aldiz burutzen.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Hiru hilekoa.

ERAGIKETA MOTA: Laginketa bidezko inkesta.

ERAGIKETAREN KODEA: 2532

IZENA:

Kanpo-merkataritzako prezioen indizea.

HELBURUAK:

Kanpo-merkataritzako prezioen indizeak lortzea, atzerrirako esportazioen eta inportazioen prezioen bilakaera neurtu ahal izateko.

ORGANISMO ARDURADUNA: EUSTAT.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

Justizi, Ekonomi, Lan eta Gizarte Segurantza Saila.

ERAGIKETAREN GAUR EGUNGO EGOERA:

Ez zaio ekin.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Hilekoa.

ERAGIKETA MOTA: Laburpena.

ERAGIKETAREN KODEA: 2580

IZENA:

Kontsumo pribatuaren indizea.

HELBURUAK:

Txikizkako salmenten bilakaeraren jarraipena egitea kontsumo pribatuaren adierazle bat lortzeko.

ORGANISMO ARDURADUNA: EUSTAT.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

ERAGIKETAREN GAUR EGUNGO EGOERA:

Taiutzen edo proiektatzen.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Hiru hilekoa.

ERAGIKETA MOTA: Laburpena.

ERAGIKETAREN KODEA: 2611

IZENA:

Ostalaritza-sektoreko inkesta ekonomikoa.

HELBURUAK:

Euskal AE osoko ostalaritza-sektoreak izan dituen galeren eta irabazien kontuaren atalik nagusienak lortzea, bai eta ekonomiaz kanpoko beste aldagai batzuk ere, sektoreari buruzko ikuspegi orokorra emango dutenak. Makromagnitude garrantzitsuenak eta egiturazko ezaugarri nagusienak zenbatestea.

ORGANISMO ARDURADUNA: EUSTAT.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

ERAGIKETAREN GAUR EGUNGO EGOERA:

Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Ez finkoa.

ERAGIKETA MOTA: Laginketa bidezko inkesta.

ERAGIKETAREN KODEA: 2680

IZENA:

Establezimendu turistiko hartzaileen inkesta.

HELBURUAK:

Okupazio-indizeak eta bidaiari-kopuruen indizeak ezagutzea bai eta Euskal AEko ostalaritza alorreko establezimenduetan lan egiten duten pertsonei nahiz bestelako ezaugarriei buruzko datuak ezagutzea.

ORGANISMO ARDURADUNA: EUSTAT.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

Merkataritza, Kontsumo eta Turismo Saila.

ERAGIKETAREN GAUR EGUNGO EGOERA:

Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Hilekoa.

ERAGIKETA MOTA: Laginketa bidezko inkesta.

ERAGIKETAREN KODEA: 2711

IZENA:

Errepide-sarearen eskari-plana eta haren erabileraren datuak.

HELBURUAK:

Errepide-sareko zatirik garrantzitsuenetan dagoen zirkulazioari buruzko informaziorako sistema arrazoizkoa izatea, bai intentsitate aldetik bai eta zirkulazio-eskariaren osaeraren aldetik ere.

ORGANISMO ARDURADUNA:

Garraio eta Herrilan Saila.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

Foru-aldundiak

EUSTAT

ERAGIKETAREN GAUR EGUNGO EGOERA:

Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Urtekoa.

ERAGIKETA MOTA: Eragiketa mistoa.

ERAGIKETAREN KODEA: 2712

IZENA:

Errepidezko merkantzi garraio publikoari buruzko inkesta ekonomikoa.

HELBURUAK:

Euskal AEko errepidezko merkantzi garraioaren sektoreko galera eta irabazien kontuaren atal garrantzitsuenak lortzea, bai eta ibilgailuei, enpresen egiturari etab.i buruzko informazio osagarria eskuratzea ere. Sektorearen makromagnitude garrantzitsuenak balioestea.

ORGANISMO ARDURADUNA: EUSTAT.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

ERAGIKETAREN GAUR EGUNGO EGOERA:

Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Ez finkoa.

ERAGIKETA MOTA: Laginketa bidezko inkesta.

ERAGIKETAREN KODEA: 2713

IZENA:

Errepide-sarearen istripu-indizea.

HELBURUAK:

Euskal AEko errepide-sarearen arriskugarritasuna ezagutzea.

ORGANISMO ARDURADUNA:

Herrizaingo Saila.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK: EUSTAT.

ERAGIKETAREN GAUR EGUNGO EGOERA:

Lehenengo aldiz burutzen.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Urtekoa.

ERAGIKETA MOTA: Eragiketa mistoa.

ERAGIKETAREN KODEA: 2811

IZENA:

Enpresei egindako zerbitzuen sektorearen inkesta ekonomikoa.

HELBURUAK:

Euskal AEko enpresentzako zerbitzuen sektoreak izandako galera eta irabazien kontuaren atal garrantzitsuenak lortzea, bai eta sektore horren ikuspegi zehatza ematen duten bestelako aldagaiak ere, ekonomiko hutsak ez direnak. Sektorearen makromagnitude garrantzitsuenak balioestea.

ORGANISMO ARDURADUNA: EUSTAT.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

ERAGIKETAREN GAUR EGUNGO EGOERA:

Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Bi urtekoa.

ERAGIKETA MOTA: Laginketa bidezko inkesta.

ERAGIKETAREN KODEA: 2901

IZENA:

Bestelako zerbitzuei buruzko inkesta ekonomikoa.

HELBURUAK:

Euskal AEko bestelako zerbitzuen sektoreak izandako galera eta irabazien kontuaren atal garrantzitsuenak lortzea, Euskal AEn berezko ekintza estatistikorik ez dutenenak. Sektore horien makromagnitude garrantzitsuenak balioestea.

ORGANISMO ARDURADUNA: EUSTAT.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

ERAGIKETAREN GAUR EGUNGO EGOERA:

Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Ez finkoa.

ERAGIKETA MOTA: Laginketa bidezko inkesta.

ERAGIKETAREN KODEA: 2911

IZENA:

Irakaskuntza publikoaren finantzaketa-gastuei buruzko estatistika.

HELBURUAK:

Euskal AEn kokatuta dauden jabetza publikoko ikastetxeetako gastu eta diru-sarreren egitura zein den jakitea.

ORGANISMO ARDURADUNA: EUSTAT.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila.

ERAGIKETAREN GAUR EGUNGO EGOERA:

Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Bi urtekoa.

ERAGIKETA MOTA: Zentsua.

ERAGIKETAREN KODEA: 2913

IZENA:

Irakaskuntza pribatuaren finantzaketa-gastuei buruzko estatistika.

HELBURUAK:

Euskal AEn kokatuta dauden jabetza pribatuko ikastetxeetako gastu eta diru-sarreren egitura zein den jakitea.

ORGANISMO ARDURADUNA: EUSTAT.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila.

ERAGIKETAREN GAUR EGUNGO EGOERA:

Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Bi urtekoa.

ERAGIKETA MOTA: Zentsua.

ERAGIKETAREN KODEA: 3000

IZENA:

Famili aurrekontuen inkesta.

HELBURUAK:

EAEko erantzunak biltzen dituen INEren FAIren zinta ustiatzea.

ORGANISMO ARDURADUNA: EUSTAT.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

ERAGIKETAREN GAUR EGUNGO EGOERA:

Ez zaio ekin.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Hamar urtekoa.

ERAGIKETA MOTA: Laginketa bidezko inkesta.

ERAGIKETAREN KODEA: 3001

IZENA:

Sektore publikoaren kontu ekonomikoak.

HELBURUAK:

Sektore publikoaren aldagai makroekonomikoak balioestea -Euskal AEko Administrazio publikoaren maila guztietan- Kontu Ekonomiko Integratuen Sistema Europarraren (SECen) metodologia erabiliz.

ORGANISMO ARDURADUNA: EUSTAT.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

ERAGIKETAREN GAUR EGUNGO EGOERA:

Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Urtekoa.

ERAGIKETA MOTA: Laburpena.

ERAGIKETAREN KODEA: 3011

IZENA:

Sektore publikoaren aurrekontuen estatistika. Kitapen eta aurrekontuak.

HELBURUAK:

Administrazio autonomoaren eta bere erakunde autonomoen (Eusko Jaurlaritza, foru-aldundiak, udalak) maila guztietako kontabilitatezko datuak ematea, bi alditan: aurrekontuak eta kitapenak hala bere alderdi ekonomikoan nola funtzionalean.

ORGANISMO ARDURADUNA: EUSTAT.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

Ogasun eta Herri Administrazio Saila.

ERAGIKETAREN GAUR EGUNGO EGOERA:

Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Urtekoa.

ERAGIKETA MOTA: Zentsua.

ERAGIKETAREN KODEA: 3016

IZENA:

Aurrekontuen egiterapenari buruzko estatistika.

HELBURUAK:

Euskal Herriko administrazio publikoen iharduera ekonomikoa nolakoa den koiunturalki ezagutzea, erakundeentzako, hau da, Eusko Jaurlaritza, foru-aldundi eta udalentzako gastu eta diru-sarreren aurrekontuen egiteratze-aldien bitartez. Laginketa bidez egingo da.

ORGANISMO ARDURADUNA:

Ogasun eta Herri Administrazio Saila.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK: EUSTAT.

ERAGIKETAREN GAUR EGUNGO EGOERA:

Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Hiru hilekoa.

ERAGIKETA MOTA: Laginketa bidezko inkesta.

ERAGIKETAREN KODEA: 3021

IZENA:

Administrazio publikoen gidazerrenda.

HELBURUAK:

Euskal AEko Administrazioa osatzen duten erakunde-atalen zentsu eguneratua lortzea.

ORGANISMO ARDURADUNA: EUSTAT.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

ERAGIKETAREN GAUR EGUNGO EGOERA:

Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Urtekoa.

ERAGIKETA MOTA: Gidazerrenda.

ERAGIKETAREN KODEA: 3025

IZENA:

Borondatezko gizarte-aurrezaintzarako erakundeak (BGAE).

HELBURUAK:

BGAEen ezaugarrien ezagupena, euren egoera ekonomiko-finantzarioa, eta baita aipatu erakundeen prestazioak, kaudimena, inbertsioak eta abar ere.

ORGANISMO ARDURADUNA:

Justizi, Ekonomi, Lan eta Gizarte Segurantza Saila.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK: EUSTAT.

ERAGIKETAREN GAUR EGUNGO EGOERA:

Ez zaio ekin.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Urtekoa.

ERAGIKETA MOTA: Zentsua.

ERAGIKETAREN KODEA: 3101

IZENA:

Kanpo-merkataritzaren estatistika (KAMEE).

HELBURUAK:

Euskal AEren eta atzerriaren arteko ondasunen merkataritza-fluxuen berri izatea.

ORGANISMO ARDURADUNA: EUSTAT.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

ERAGIKETAREN GAUR EGUNGO EGOERA:

Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Hiru hilekoa.

ERAGIKETA MOTA: Laginketa bidezko inkesta.

ERAGIKETAREN KODEA: 3105

IZENA:

Nekazal produkziorako baliabideen estatistika.

HELBURUAK:

Inskriba daitekeen makineriaren zentsuari buruzko informazioa ematea: motoredun makinak, makina higikorrak eta atoiak.

Erabiltzen den nekazaritza-makineriaren inguruko informazioa ematea.

ORGANISMO ARDURADUNA:

Industri, Nekazaritza eta Arrantza Saila.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

Foru-aldundiak

EUSTAT

ERAGIKETAREN GAUR EGUNGO EGOERA:

Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Urtekoa.

ERAGIKETA MOTA: Bilduma.

ERAGIKETAREN KODEA: 3201

IZENA:

Ikerketa eta garapenaren estatistika.

HELBURUAK:

Euskal AEko ikerketa eta garapenaren egoera ezagutzea eta zabaltzea, haren planifikazioaren oinarri gisa.

ORGANISMO ARDURADUNA: EUSTAT.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

ERAGIKETAREN GAUR EGUNGO EGOERA:

Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Urtekoa.

ERAGIKETA MOTA: Zentsua.

ERAGIKETAREN KODEA: 3202

IZENA:

Berrikuntza (I+G).

HELBURUAK:

Manufaktura-enpresen teknologi berrikuntzako prozesuari buruzko zuzeneko informazioa lortzea, prozesuaren alderdi bakoitzak ezagutzea ahalbideratuko duten adierazleak osatuz (eragin ekonomikoa, berrikuntzako iharduerak, kostua...).

ORGANISMO ARDURADUNA: EUSTAT.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

ERAGIKETAREN GAUR EGUNGO EGOERA:

Ez zaio ekin.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Bi urtekoa.

ERAGIKETA MOTA: Laginketa bidezko inkesta.

ERAGIKETAREN KODEA: 3301

IZENA:

Ekonomia sozialaren kontu sateliteak.

HELBURUAK:

Ekonomia sozialaren arloko makromagnituderik nagusienak lortzea kontu ekonomikoen terminologia erabiliz.

ORGANISMO ARDURADUNA: EUSTAT.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

Justizi, Ekonomi, Lan eta Gizarte Segurantza Saila.

ERAGIKETAREN GAUR EGUNGO EGOERA:

Ez zaio ekin.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Bi urtekoa.

ERAGIKETA MOTA: Laburpena.

ERAGIKETAREN KODEA: 3401

IZENA:

Euskal enpresen ekonomi eta finantza-egitura.

HELBURUAK:

Euskal enpresei buruzko zerga-datuak ustiatzea irizpide bateratuak erabiliz.

ORGANISMO ARDURADUNA: EUSTAT.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

Foru Aldundiak.

ERAGIKETAREN GAUR EGUNGO EGOERA:

Ez zaio ekin.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Urtekoa.

ERAGIKETA MOTA: Zentsua.

ERAGIKETAREN KODEA: 3402

IZENA:

PFEZren ustiapen estatistikoa.

HELBURUAK:

Pertsona Fisikoen gaineko Errentaren Zergari buruzko ustiapen homogeneoa, errenta-moten eta iturrien arabera.

ORGANISMO ARDURADUNA: EUSTAT.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

Foru Aldundiak.

ERAGIKETAREN GAUR EGUNGO EGOERA:

Ez zaio ekin.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Urtekoa.

ERAGIKETA MOTA: Zentsua.

ERAGIKETAREN KODEA: 3403

IZENA:

BEZaren ustiapen estatistikoa.

HELBURUAK:

Ekonomi ihardueraren adierazle bat lortzea.

ORGANISMO ARDURADUNA: EUSTAT.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

Foru-aldundiak.

ERAGIKETAREN GAUR EGUNGO EGOERA:

Ez zaio ekin.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Hiru hilekoa.

ERAGIKETA MOTA: Zentsua.

ERAGIKETAREN KODEA: 4101

IZENA:

Justizi Administrazioaren estatistika.

HELBURUAK:

Euskal AEko organo judizialen ihardueraren egoera eta mailei buruzko informazioa ematea, horien bilakaera eta Estatukoekin erkatzeko ratioak.

ORGANISMO ARDURADUNA:

Justizi, Ekonomi, Lan eta Gizarte Segurantza Saila.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK: EUSTAT.

ERAGIKETAREN GAUR EGUNGO EGOERA:

Taiutzen edo proiektatzen.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Urtekoa.

ERAGIKETA MOTA: Laburpena.

ERAGIKETAREN KODEA: 4102

IZENA:

Atxilotu eta giltzaperatuei buruzko estatistika.

HELBURUAK:

Euskal AEn dauden atxilotu eta giltzaperatuen kopuruari buruzko informazioa ematea, haien bilakaera eta Estatukoekiko erkaketa.

ORGANISMO ARDURADUNA:

Justizi, Ekonomi, Lan eta Gizarte Segurantza Saila.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK: EUSTAT.

ERAGIKETAREN GAUR EGUNGO EGOERA:

Ez zaio ekin.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Urtekoa.

ERAGIKETA MOTA: Bilduma.

ERAGIKETAREN KODEA: 9101

IZENA:

Euskal AEren datu estatistikoen bankua. HEDAPEN.

HELBURUAK:

HEDAPEN datu-bankua garatzea, EEAren kontu ekonomikoei, adierazle ekonomiko, sozial eta demografikoei, zentsuei, laginketa edo beste eragiketa batzuei buruzko datuak jasotzeko. Arlo horietako informazio orokorra biltzea, eta banku hori martxan jartzea eta iraunaraztea.

ORGANISMO ARDURADUNA: EUSTAT.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

ERAGIKETAREN GAUR EGUNGO EGOERA:

Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Etengabea.

ERAGIKETA MOTA:

Tresna laguntzailea gidazerrendan izan ezik.

II ERASKINA

ERAGIKETAREN KODEA: 0161

IZENA:

Biztanleri entitateak, sekzioak eta kale-izendegia.

HELBURUAK:

Posta-identifikaziorako osagaien kode egoki eta osoak ematea. Geografi hurbilketarako elementuen zerrenda eguneratuta izatea (udalerriak, entitateak, sekzioak, kale-izendegiak...).

ORGANISMO ARDURADUNA: EUSTAT.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

Foru-aldundiak

Udalak

ERAGIKETAREN GAUR EGUNGO EGOERA:

Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Urtekoa.

ERAGIKETA MOTA: Eragiketa mistoa.

ERAGIKETAREN KODEA: 0162

IZENA:

Izendegiak eta kodeak.

HELBURUAK:

Ikerketa estatistikoak egiteko behar-beharrezkoa den izendegien eta kodeen homogeneotasuna bermatzea.

ORGANISMO ARDURADUNA: EUSTAT.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

Foru-aldundiak

Udalak

ERAGIKETAREN GAUR EGUNGO EGOERA:

Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Urtekoa.

ERAGIKETA MOTA: Eragiketa mistoa.

ERAGIKETAREN KODEA: 0164

IZENA: Planimetria.

HELBURUAK:

Eraikinak eta establezimenduak non kokatuta dauden zehatz-mehatz jakiteko tresna funtsezkoa ematea. Estatistika-ikerketak egiteko eguneratuta edukitzea.

ORGANISMO ARDURADUNA: EUSTAT.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

Lurralde Antolamendu, Etxebizitza eta Ingurugiro Saila

Foru-aldundiak

Udalak

ERAGIKETAREN GAUR EGUNGO EGOERA:

Lehenengo aldiz burutzen.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Noizbehinkakoa.

ERAGIKETA MOTA: Eragiketa mistoa.

ERAGIKETAREN KODEA: 8101

IZENA:

Aldagai kuantitatiboentzako inputazio estatistikorako metodo automatikoen I+G.

HELBURUAK:

Estatistika-lan ofizialetan erabili beharreko inputazioari buruzko erabiltzaileen metodologia estandar eta software-ak ikertzea eta garatzea, aldagai kuantitiboentzat.

ORGANISMO ARDURADUNA: EUSTAT.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

ERAGIKETAREN GAUR EGUNGO EGOERA:

Lehenengo aldiz burutzen.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Noizbehinkakoa.

ERAGIKETA MOTA: Eragiketa mistoa.

ERAGIKETAREN KODEA: 8102

IZENA:

Euskal AEko zentsu-sekzioen tipologiari buruzko azterketa.

HELBURUAK:

Euskal AEko sekzioen azterketa aldagaianitza egitea. Sekzioak maila desberdinen arabera tipifikatzea, sekzio-motak deskribatzea eta haien kartografia egitea. HEDAPEN datu-basea eta txostena. Sekzioen barne homogeneotasuna parametrizatzea eta aztertzea. Sekzioen heterogeneotasuna parametrizatzea eta laginekiko ondorioak aztertzea.

ORGANISMO ARDURADUNA: EUSTAT.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

ERAGIKETAREN GAUR EGUNGO EGOERA:

Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Bost urtekoa.

ERAGIKETA MOTA: Eragiketa mistoa.

ERAGIKETAREN KODEA: 8103

IZENA:

Estatistiketako kalitate-adierazleen ikerketa eta garapena.

HELBURUAK:

Produkzio estatistikoaren kalitatea zaintzeko eta informatzeko metodologia estandarra eta software-a ikertzea eta garatzea: estaldura-desbiazioak, erantzun gabekoen desbiazioak, inkestatzailearen desbiazioak, erantzunen sendotasuna eta zozketak edo laginak eragindako akatsak.

ORGANISMO ARDURADUNA: EUSTAT.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

ERAGIKETAREN GAUR EGUNGO EGOERA:

Taiutzen edo proiektatzen.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Urtekoa.

ERAGIKETA MOTA: Eragiketa mistoa.

ERAGIKETAREN KODEA: 8104

IZENA:

Aldagai kualitatiboentzako inputazio estatistikoetarako metodo automatikoen I+G.

HELBURUAK:

Estatistika-lan ofizialetan erabili beharreko inputazioari buruzko erabiltzaileen metodologia estandar eta software-ak ikertzea eta garatzea, aldagai kualitatiboentzat.

ORGANISMO ARDURADUNA: EUSTAT.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

ERAGIKETAREN GAUR EGUNGO EGOERA:

Taiutzen edo proiektatzen.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Noizbehinkakoa.

ERAGIKETA MOTA: Eragiketa mistoa.

ERAGIKETAREN KODEA: 8105

IZENA:

Kodeketa automatikorako metodo estatistikoen I+G.

HELBURUAK:

Estatistika-fitxategien kodeketa automatiko eta lagundurako aplikazio bat aztertzea, diseinatzea eta inplementatzea.

ORGANISMO ARDURADUNA: EUSTAT.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

ERAGIKETAREN GAUR EGUNGO EGOERA:

Taiutzen edo proiektatzen.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Noizbehinkakoa.

ERAGIKETA MOTA: Eragiketa mistoa.

ERAGIKETAREN KODEA: 8106

IZENA:

Informazioaren bilketa- eta kontrol-prozesua mekanizatzea.

HELBURUAK:

Landa-lan guztiak mekanizatzea aldi bakoitza bereiziko duten aplikazio kateatuen bidez.

ORGANISMO ARDURADUNA: EUSTAT.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

ERAGIKETAREN GAUR EGUNGO EGOERA:

Taiutzen edo proiektatzen.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Noizbehinkakoa.

ERAGIKETA MOTA: Eragiketa mistoa.

ERAGIKETAREN KODEA: 8107

IZENA:

Windows-zozkatzailea.

HELBURUAK:

Zozketak egin ahal izateko Windows aplikazio bat aztertzea, diseinatzea eta inplementatzea.

ORGANISMO ARDURADUNA: EUSTAT.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

ERAGIKETAREN GAUR EGUNGO EGOERA:

Lehenengo aldiz burutzen.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Noizbehinkakoa.

ERAGIKETA MOTA: Eragiketa mistoa.

ERAGIKETAREN KODEA: 8108

IZENA:

Inkestak baterabiltzeko estandarrak eta metodoak ikertzea eta garatzea.

HELBURUAK:

Inkestak batera ustiatzea ahalbideratuko duten estandarrak eta metodologia ikertzea eta garatzea, baliabideak ahalik eta ondoen erabili ahal izateko. Lehen zatiari estatistika-organo, sail edota gai desberdinentzako gutxienezko itemak zahaztea dagokio. Bigarren zatiari ordez inkesta desberdinen ustiaketa bateratua egiteko ikerketak bideratzea.

ORGANISMO ARDURADUNA: EUSTAT.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

ERAGIKETAREN GAUR EGUNGO EGOERA:

Ez zaio ekin.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Noizbehinkakoa.

ERAGIKETA MOTA: Eragiketa mistoa.

ERAGIKETAREN KODEA: 8109

IZENA:

Euskal estatistika-antolamendurako estatistika-prestakuntza (EEA).

HELBURUAK:

Euskal estatistika-antolamenduko estatistikarientzako metodo eta software estatistikoei buruzko prestakuntza-plana bultzatzea, koordinatzea, kudeatzea eta balioestea.

ORGANISMO ARDURADUNA: EUSTAT.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

ERAGIKETAREN GAUR EGUNGO EGOERA:

Taiutzen edo proiektatzen.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Urtekoa.

ERAGIKETA MOTA: Eragiketa mistoa.

ERAGIKETAREN KODEA: 9102

IZENA:

EEAren estatistiken hedapenerako zerbitzu telematikoak garatzea.

HELBURUAK:

EEAren estatistiken hedapenerako zerbitzu telematikoak garatzea, eta, hala badagokio, EEAren INTERNET estatistika-zerbitzari bat sortzea.

ORGANISMO ARDURADUNA: EUSTAT.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

ERAGIKETAREN GAUR EGUNGO EGOERA:

Ez zaio ekin.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Etengabea.

ERAGIKETA MOTA: Eragiketa mistoa.

Sustatzaileak:

  • deustu
  • ivap
  • Bizkaiako foru aldundia - Diputación foral de Bizkaia
  • Eusko jaurlaritza / Gobierno vasco - Justizia eta herri administrazio saila
  • BBK
  • Deusto - Instituto de estudios vascos / Euskal gaien institutua

Laguntzaileak:

© IUSPLAZA  Lege-oharra