Zuzenbidearen webgunea, euskaraz
Adrian Celaya lehiaketaren oinarriak «Adrián Celaya Ibarra» 9. sariaren oinarriak deskargatu

Euskal Autonomia Erkidegoko zuzenbidea  >>  Legeria

8/1988 Legea, maiatzaren 31koa, Euskadiko Autonomia-Elkartearen 1988garrenerako Guztizko Diruegitamuak onartzezkoa.

1988-05-31

Erakundea: Eusko Legebiltzarra

Argitalpena: EHAA, 1988/6/14, 114. zk.; EAO, 2012/3/13, 62. zk.

 

§ 104. 8/1988 LEGEA, MAIATZAREN 31KOA, EUSKADIKO AUTONOMIA-ELKARTEAREN 1988GARRENERAKO GUZTIZKO DIRUEGITAMUAK ONARTZEZKOA

 

I IZENBURUA

GUZTIZKO DIRUEGITAMUEN ONARPENAZ ETA EDUKIAZ

 

Lehenengo Atala - Guztizko Diruegitamuak

 

1.- Lege honen bidez, Euskadiko Autonomia-Elkartearen 1988garreneko ekonomia-urterako Guztizko Diruegitamuak ontzat ematen dira, honako osakai hauek dituztela:

 

- Autonomia-Elkarteko Arduralaritzaren Diruegitamuak.

- Arduralaritzazko Ihardutze-Sail Burujabeen Diruegitamuak.

- Merkataritzazko Ihardutze-Sail Burujabeen Diruegitamuak.

- Norbanako-alorreko Legepeko Herri-Izaikien Diruegitamuak.

- Herri-Baltzuen Diruegitamuak.

- Autonomia-Elkarteko Arduralaritzak gehienera eman ditzakeen bermeak.

- Autonomia-Elkarteko Arduralaritzaren zorpetzeko gehienezko mugak.

- Autonomia-Elkarteko Diruegitamu Nagusietan sartzen dira, beharrezko den erazkotasunerako, Eusko Legebiltzarraren Diruegitamuak ere.

 

2.- Lege hau 1987garren Abenduaren 31z gero eta urte honi dagozkion Aurrekontuez geroztik sortu daitezkeen Euskadiko Autonomia-Elkartea osatzen duten Erakundeekin eta hoien Diruegitamuekin erabilgarri izango da eta, hala egokituz gero, bai hoietako bakoitzaren gaudimenak emateko eta zorpetzeko gehienezko mugekin ere.

 

3.- Autonomia-Elkarteko Arduralaritzaren Diruegitamuetako gastuen zehaztapen-zerrendak, zenbatekoz, ordainketetarako diruizendapenen aldetik guztira 302.021.000.000 pezeta jotzen du, eta gerorako lotzezko diruizendapenenetik guztira 42.032.800.000 pezeta, hoien 1988garrenaren ondorengo ekonomia-urtekako banaketa I Eraskinean zehazten dena delarik.

 

Autonomia-Elkarteko Arduralaritzaren Diruegitamuetako diru-eskuraketen zehaztapen-zerrendaren zenbatekoak guztira 302.021.000.000 pezeta jotzen du, honako hauetan banatuta:

 

a) Lege honen VIII Idazpuruan agintzen denez, Foru-Diputazioek Euskadiko Autonomia-Elkartearen diruegitamu-gastuetarako egingo dituzten diru-ekarketak, 184.200.603.000 pezeta jotzen dutela.

b) Lurraldearteko Ordezkaketa-Baltzatikako diru-eskuraketak, 8.976.600.000 pezeta jotzen dutela.

c) Lege honen 27garren atalak jartzen dituen baldintzak beteaz egin ahal izango den 18.280.000.000 pezetarainoko zorpetzea.

d) Autonomia-Elkarteak berak bildu behar eta zati honen aurreko irakur burutan sartu gabeko diruzko harturenak; 7.093.237.000 pezeta izango direla jotzen da.

e) Europako Elkarteen Dirubaltzak, indarrean dauden legeetan ohartemandako dirubideen arauera, guztira 3.393.000.000 pezeta jotzen dela.

f) Gizarte-Segurantzatikako eskuraketak: 69.093.560.000 pezeta.

g) Diru-gaindikinak: 10.984.000.000

 

4.- Arduralaritzazko Ihardutze-Erakunde Burujabeen Diruegitamuetako gastuen zehaztapen-zerrendatan, honako zenbateko hauetako ordainketetarako eta gerorako lotzezko diruizendapenak egiten dira:

 

- "Servicio Vasco de Salud-Osakidetza"-ri, ordainketetarako diruizendapenen aldetik 102.835.427.000 pezeta, eta gerorako lotzezko diruizendapenenetik 960.000.000 pezeta, hoien 1988garrenaren ondorengo ekonomia-urtekako banaketa I Eraskinean zehazten dena izango dela.

- "Instituto Vasco de Administración Pública-Herri-Arduralaritzaren Euskal Erakundea"-ri, ordainketetarako diruizendapenen aldetikako 525.000.000 pezeta.

- "Instituto de Alfabetización y Euskaldunización-Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntze-Erakundea"-ri ordainketetarako diruizendapenen aldetikako 2.125.000.000 pezeta eta gerorako lotzezko diruizendapen aldetikako 172.000.000 pezeta; horien banaketa 1988.az geroko diruegitamu-urteetan, I Eraskinean xedatu dadin eran egingo da.

- "Euskal Estatistika-Erakundea-Instituto Vasco de Estadística"-ri ordainketetarako diruizendapenen aldetikako 618.449.000 pezeta.

 

Arduralaritzazko Ihardutze-Erakunde Burujabeen Diruegitamuetako diru-eskuraketen zehaztapen-zerrendek, haietako bakoitzari egindako ordainketetarako diruizendapenen guztizko zenbatekoak eurak jotzen dituzte.

 

5.- "Garraiakizun-Akurategia" Merkataritzazko Ihardutze-Erakunde Burujabearen Diruegitamuek guztira 10.497.000 pezeta jotzen duten ordainketetarako diru-horniketak biltzen ditu, hoietarako dirubideak, zenbatekoz 10.497.000 pezetakoak izango direla jotzen den horretarako diru-eskuarteekin egingo direla.

 

6.- Euskal Irrati-Telebista Herri-Izaikiaren Diruegitamuetan, guztira 6.110.000.000 pezeta jotzen duten diru-horniketak egiten dira, diru-eskuarteak 6.110.000.000 pezetakoak izango direla jotzen dela.

 

Irrati-Telebistazko herri-zerbitzuen eraentzarako Herri-Baltzuen Diruegitamuetan, honako zenbateko hauetako diru-horniketak ontzat ematen dira:

 

- "Radio Vitoria-Gasteiz Irratia, S.A."-ri, 308.600.000 pezeta.

- "Televisión Vasca-Euskal Telebista, S.A."-ri, 7.195.450.000 pezeta.

- "Radiodifusión Vasca-Eusko Irratia, S.A."-ri, 858.200.000 pezeta.

 

Eraentzarako Herri-Baltzu hoien ohartemandako diru-eskuraketek, Baltzu bakoitzarentzat ordainketetarako diruizendapenak hornitzeko ontzat emandakoen guztizko zenbatekoa bera jotzen dute.

 

Maiatzaren 20ko 5/1982 Legearen 44garren atalak dionaren arauera, Euskal Irrati-Telebista Herri-Izaikiaren eta Irrati-Telebistazko herri-zerbitzuen eraentzarako Herri-Baltzuen bateratutako Diruegitamuak ontzat ematen dira, ordainketetarako diruizendapenak hornitzekoen aldetik guztira 8.737.450.000 pezeta jo, eta diru-eskuartean guztizko zenbatekoa 8.737.450.000 pezetakoa izango dela jotzen delarik.

 

7.- Enerjiaren Euskal Erakundearen Diruegitamuetan, ordainketetarako diruizendapen horniketarako guztira 3.677.264.000 pezeta ontzat ematen dira, eta gerorako lotzezko diruizendapenen horniketarako guztira 95.000.000 pezeta, hoien 1987garrenaren ondorengo ekonomia-urtekako banaketa I Eraskinean zehazten dena izan, eta hoietarako dirubideak guztira 3.677.264.000 pezeta jotzen duten diru-eskuarteen bidez egiten direla.

 

8.- Atal honen 6garren zatian sartu gabeko Herri-Baltzuen Diruegitamuetan, ordainketetarako diruizendapenak hornitzeko guztira ematen diren 36.963.979.000 pezetak eta geroko lotzezko diruizendapenak hornitzeko guztirako 1.756.500.000 pezetak Baltzuka zehazten dira, hoien 1987garrenaren ondorengo ekonomia-urtekako banaketa I Eraskinean zehazten denez egingo dela. Ordainketetarako diruizendapenak hornitzeko ohartemandako eskuarteak bakoitzaren diru-eskuraketen zehaztapen-zerrendan zehazten dira, guztira 36.963.979.000 pezeta jotzen dutela.

 

Baltzu bakoitzaren Diruegitamuetan ohartemandako diru-izendapenen eta diru-eskuarteen zenbatekoak II Eraskinean zehazten dira.

 

9.- Euskal Herriko Autonomia-Elkarteak, 1983garreneko Abuztuaren 25eko Unibertsitatearen Eraberrikuntzarako Legearen 54garren atalean agintzen denaren arauera, Euskal Herriko Unibertsitateari emango dion orobilduzko diru-laguntza 8.300.000.000 pezetatan jartzen da.

 

10.- 1988garreneko ekonomia-urtean Autonomia-Elkarteko Arduralaritzak gehienerako 4.000.000.000 pezetako gaudimenak eman ahal izango ditu nolanahiko egiketetarako; berebaitan lehen emandako gaudimenak baliogabetzea izan dezaten dirubide berritarako edo egiketa-ordezkaketarako eman daitezen gaudimenak ez dira muga horretarako kontatuko.

 

11.- Autonomia-Elkarteko Arduralaritzak egin eta indarrean egon daitezen zorpetzeek ezingo dute 1988garreneko Abenduaren 31n, hoiekiko sendespen-agiriak direnak direla, 70.000.000.000 pezetatik gora jo, Lege honen 27garren Ataleko b) letraren lehenengo zatian agintzen dena salbu.

 

Norbanako-alorreko legepeko erakundeen 12.000.000.000 pezetako gehienekorainoko zorpetzeen zenbatekoa ez da aurreko zatian jartzen den mugarako kontatuko.

 

12.- a) Esku ematen zaio Jaurlaritzari Lege hau indarrean jartzez gero sortarazi daitezen Herri-Baltzuen aurrekontuak onartzeko, beti ere, horien xedeak Euskal Herriko Autonomia-Elkarteko Diruegitamu Nagusietan ohartemanda baldin badaude.

Horretarako, diru-izendapenei dagokienetan beharrezko doizketak egin beharko dira, baina Euskal Herriko Autonomia-Elkarteko Herri-Arduralaritzak hoiei eskuratutakoa aipaturiko egitarauetan izendatutakoa baino gehiago ezingo dela izan kontutan izanik.

b) Ezein Norbanako-Jabetzapeko Herri-Erakunde edo Herri-Baltzu sortarazteko, Jaurlaritzak aurkeztu eta onartu beharko du Erakunde edo Baltzu hoien ekintzen lehenengo lau urteak har ditzan ekonomia-egitamua.

c) Jaurlaritzak aurreko a) zatiaren gai diren onartutako diruegitamuak Eusko Legebiltzarreko Ekonomia, Herriogasun eta Diruegitamu-Batzordeari bidaliko dizkio.

 

II IZENBURUA

DIRUIZENDAPENEN OROTARIKO JAURPIDEAK

 

2. Atala - Diruizendapenen bestetarakotze-jaurpideak

 

1.- 1988garreneko ekonomia-urtean, Euskadiko Autonomia-Elkarteko Guztizko Diruegitamuetako diruizendapen-bestetarakotzeak Euskadiko Diruegitamu-Jaurpideen Abenduaren 20ko 31/1983 Legeak dakartzanak izango ditu jaurpide, hurrengo zatietan esaten diren berarizkotasunen kaltetan gabe.

 

2.- Egitarau bereango bestetarakotzeak.

 

Beharrezkoak izan daitezenak, diruizendapen sortarazi berriak egin ahal daitezkeelarik:

 

a) Herri-Baltzuentzako VII, VIII eta IX Atalburuen artean, hartzailea lehengoa bera izan dedinaren baldintzapean.

b) 13.500 "Lanbide-Suztapena" Egitarauko diruizendapen guztien artean eta 13.600 "Ihardutze-bidezko Hezkuntza" Egitarauko diruizendapen guztien artean.

 

3.- Egitarau-arteko bestetarakotzeak.

 

II Atalburuko diruizendapenen artean beharrezko izan daitezenak, diruizendapen hoientzako egitarau berri bat sortaraztea barne, eta zernolako beretako VI Atalburuko diruizendapenen artean, Sail berekoak izan daitezenaren baldintzapean.

 

4.- Egitarau baten barruko edo egitarau berezien arteko bestetarakotzeak.

 

Beharrezkoak izan daitezenak:

 

a) Sail beraren barruan, diruizendapen berriak egin dakizkiekeela:

Lehenengoa.- II eta IV Atalburuen artean.

2garrena.- VI eta VII Atalburuen artean.

3garrena.- IV Atalburuko diruatal guztien artean.

4garrena.- VII Atalburuko diruatal guztien artean.

b) Gaikuntza-aldiango Ertzaintzaren eta Zerbitzuango Ertzaintzaren egitarauetako diruizendapenen artean, diruegitamuetako diruizendapenak ertzainen benetako banakuntza-beharrei egokitzeko.

c) I Atalburuko ordainketetarako diruizendapenen artean, diruegitamuetan sartuta egon eta hoietzaz jabetzen atzerapenak gerta daitezeneko lan-tokiak behin-behingorako betetzeko.

d) Sail baten barruan, zehaztutako aldirako lan-itunepeko lanarien ordainsaritarako diruizendapenen artean.

e) Honako hauetarako beharrezkoak izan daitezen teknikazko egokikuntzen ondorioz:

Lehenengoa.- Kontaduritzan behar bezala erasota uztea lortzeko.

2garrena.- Arduralaritza-birrantolapenei erantzuteko, beharrezkoak gerta daitezen diruegitamu-Sailak, Zerbitzuak, Egitarauak eta Zertarakoak sortaraziz, eta diruizendapenak egitura berriari egokitzeko birrantolatuz. Aurreko zatian esandako egiketek ez dute inola ere Autonomia-Elkartearen Diruegitamuetako gastuak gehitzerik ekarriko, Euskadiko Diruegitamu-Jaurpideen Legeko 21garren atalean egiten den diruizendapenen guztizkoaren araupeketaren kaltetan gabe.

Egiketa hoiek Legebiltzarreko Ekonomia, Herriogasun eta Diruegitamu-Batzordeari jakinaraziko zaizkio.

f) 50garren Saileko diruizendapenen artean.

g) Ikastolak Herri-ikastegi bilakatze-biderako beharrezkoak izan daitezen egokikuntzen ondorioz, lan horien berri Eusko Legebiltzarrari emanez.

h) Europako Ekonomia-Elkarteko baltzekin batera dirubideak eraginezko egitasmoak egiteratzeko xedezko diruizendapenak osatzeko, hala badagokio, egitarau berriak sortarazi daitezkeela, lan horien berri Eusko Legebiltzarrari emanez.

i) Euskal Herriko Autonomia-Elkarteko pobreziari buruzko Egitarauarekikoan Legebiltzarreko Lan eta Osasunketa-Batzordeak hartutako erabakia betebideratzeko.

 

5.- Gerorako lotzezko diruizendapenei dagozkien ordainketetarako diruizendapenen indarreango legepideen arauerako bestetarakotze-baimenak, dagokion gerorako lotzezko diruizendapenaren hasierako zenbatekoa gutxitzea eta azkeneko zertarakoari dagokiona gehitzea ekar dezake.

 

6.- 1988garrenean, Aurrekontu-Jaurpideari buruzko 31/1983 Legearen 21garren atalak aipatzen duen orohartzezko mailegua, beste edozein aurrekontuzko maileguetatikako gaindikinen diruz gehitu daiteke eta, hori, Euskal Herriko Autonomia-Elkartearen Aurrekontu Nagusian izendatutako hasera bateko diruizendapenen gehienez ehuneko 2eko kopururarte. Orohartzezko diruizendapen berriak Diruegitamu-Jaurpideari buruzko 31/1983 Legearen 21.3 atalean aipatzen den diruegitamu-jaurpideaz beraz baliatuz bestetarakotuko dira.

 

7.- Euskadiko Diruegitamu-Jaurpideen Abenduaren 20eko 31/1983 Legean eta Lege honetan zehaztutako diruizendapen-bestetarakotzeen jaurpideak 1988garreneko Agizko Diruegitamuekin eta hoietan sartutako lehengo ekonomia-urteetatikako gaindikinekin erabiliko dira, Euskadiko Diruegitamu-Jaurpideen Legeko 100arren atalaren lehenengo zatian agintzen denaren kaltetan gabe.

 

3. Atala - Diruizendapenak bestetarakotzeko baimenak emateko gai diren Ihardutze-sailak

 

1.- Jaurlaritzako Sailburuek aurreko ataleko 4garreneko c) eta d) letrapetan ohartemandako diruizendapen-bestetarakotzetarako baimenak eman ahal izango dituzte, eta bai hoietan Sail bakar batek eskuhartu dezaneko egitarau bereziei dagozkien II Atalburuko bestetarakotzetarako ere.

 

2.- Dirubide eta Herriogasun-Sailburuak, doakien Sailen saloz, aurreko zatian esandako diruizendapen-bestetarakotzetarako baimenak eman ahal izango ditu, Sail berezietako edo hoietan Sail batzuen eskuhartzepeko egitarauekiko eragina izan dezatenean.

 

Beti ere, aurreko ataleko 4garrenaren e) letrapeko 2garren zatian esandako bestetarakotzetarako baimenak emateko gaitasuna Dirubide eta Herriogasun-Sailburuak izango du.

 

3.- Gainontzeko diruizendapen-bestetarakotzetan, Euskadiko Diruegitamu-Jaurpideen Abenduaren 20ko 31/1983 Legeak agintzen duena egingo da.

 

4. Atala - Diruizendapen gehikizunak

 

Diruegitamu-Jaurpideen Legeko 26, 27 eta 28garren ataletan agindutakoaren kaltetan gabe, Autonomia-Elkarteko Arduralaritzaren Diruegitamuetan sartuta egon eta ondoren zehazten diren diruizendapenak, 1988garrenean, arauz ontzat eman beharreko ordainkizunek jo dezaten zenbateraino gehikizun izango dira:

 

a) Autonomia-Elkarteko Arduralaritzaren eta horren Ihardutze-Erakunde Burujabeen zerbitzuango lanariei ordaintzeko I Atalburuko diruizendapenak, Lege honetan eta indarrean dauden legepidetan jarritako ordainsari-jaurpideak eta Euskal Herri-Ihardunaren Antolaketaren arauera jarri daitezenak betetzeko.

b) Lanarien ordainsaritarakoak, indarrean egon daitezen legepideen arauera erabakitako lansari-gehikuntzen ondorioz gehitu behar daitezen neurrian.

c) Benetan egindako zerbitzu-aldiari eta Herri-Arduralaritzan egindako zerbitzuen aitorpenari buruzko Abenduaren 26ko 70/1978 Legean agindutakoa egiteratzeari darizkien hirurtekako hobariak ordaintzeko diruizendapenak.

d) Hutsik dauden lan-tokiegatik dagozkien diruizendapenak gutxitu zaizkien lanarigoarentzako diru-horniketak, hutsik dauden lan-tokiak erabili beharreko legepideen arauera bete daitezen neurrian.

e) Gozamendunentzakoak, indarreango araupideen arauera egindako hoiegatikako zorra sortu zeneko ekonomia-urteko berarizko zorrekiko aitorpenaren eretzean.

f) Diruegitamuetako teknikazko akatsen eta, berariz, Aginte-Eskuraketarako Hitzarmenetan egon daitezenen ondoriozko eragina jasan dezaketenak, akats hoiek zuzentzeari darion goste-gehikuntzari erantzuteko beharrezkoa izan dedin zenbatekoz.

g) Autonomia-Elkarteko Arduralaritzak jaulkitako moeta berezitako Herri-Zorraren diru-sariak, domukitapenak, eta hori jaulkitzearen, eraldatzearen, ordezkatzearen edo kitatzearen ondoriozko gastuak, lanarigo-gastuak salbu, ordaintzeko diruizendapenak.

h) Ertzaintza-alorreko agintepideen dirubidetarakoak, Kupoaren Bitariko Batzordeak agintepide horren dirubidetarako erabakitako gehienezko zenbatekoz.

i) Indarrean dauden legepideen arauera bizi-tokiagatikako kalte-ordainerako eskubidea aitortu zaien lan-tokietako lanariei zor dakiena ordaintzeko diruizendapenak.

j) Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerkuntza-Saileko irakasleei dagozkien lansariak kidekatzeko eta erazkotzekoak, 500 miloe pezetaraino; hauek Jaurlaritzak, langileen ordezkariekin batera, Ekainaren 12ko 9/1987 Legean eta Urriaren 6ko 304/87 Dekretoan ohartemandakoaren esparruan, horretarako egin dezan urte askotarako egitamuaren barruan, 1988.erakoak izango dira. Horretarako, Jaurlaritzak datozen ekonomia-urteetan, egitamu hori dirubidez babesteko beharrezko diren diruegitamu-izendapenak aurkeztuko ditu.

k) Osasunketa-zerbitzuen eraginkortasuna eta ontasun-maila hobetzera jotzezko neurrien barruan, osasun-erakunde itxi nahiz irekietan zerbitzugintzan ari eta "OSAKIDETZA-Euskal Osasun-Zerbitzua" Ihardutze-Erakundearen agintepeko diren lanarien lansari-egitura eta beste lanbide-aukera guztiak eratzera eta kidekatzera jotzezkoak, 1.000 miloe pezetaraino; hauek Jaurlaritzak, langileen ordezkariekin batera, Ekainaren 12ko 9/1987 Legean eta Urriaren 6ko 304/87 Dekretoan ohartemandakoaren esparruan, horretarako egin dezan urte askotarako egitamuaren barruan, 1988.erakoak izango dira. Horretarako, Jaurlaritzak datozen ekonomia-urteetan, egitamu hori dirubidez babesteko beharrezko diren diruegitamu-izendapenak aurkeztuko ditu.

l) Gastuen zehaztapen-zerrendan gehikizunetan zermugatuta agertu daitezen diruizendapen guztiak.

 

5. Atala - Diruizendapenak Diruegitamuetan sartzea

 

1.- 1988garrenerako Diruegitamuetan diruizendapenak sartzeko jaurpideak, Euskadiko Diruegitamu-Jaurpideen Abenduaren 20ko 31/1983 Legeak dakartzanak izango dira.

 

2.- Aurreko zatian agindutakoa hala dela ere, 1988garrenerako Diruegitamuetan, Ertzaintzaren 1987garreneko Diruegitamuetan sartutako aurreko ekonomia-urteetatikako gaindikinei dagozkien diruizendapenak ekonomia-urte barruan noiznahi sartu ahal izango dira.

 

6. Atala - Lanarigo-gastuetarako ordainketa-diruizendapenak

 

1.- Euskadiko Diruegitamu-Jaurpideen Abenduaren 20ko 31/1983 Legearen 23garren atalean agintzen denari buruz, herrilanarien, aldi baterako laguntzarako jaurpidepean akuratutako lanarien, aldi baterako lanarien eta lanari finkoen diruegitamuetango erroldarekiko mugatze-indarra, maila bakoitzeko iharduneango lanariak eta hutsik dauden lan-tokiak zer egitarauri eratxikita daudenari begiratu gabe barne izan ditzan errolde osoarekikoa izango da. Hala ere oinarrizko maila bateko diruegitamuetango erroldea gehitu ahal izango da, goragoko maila batekoa beste horrenbeste gutxitzearekin ordezkatu dedinaren baldintzapean.

 

2.- Lanarigoarentzako diruizendapenen zenbatekoarekiko mugatze-indarra Sail bakoitzeko I Atalburuaren guztizkoari buruzkoa izango da, zehaztutako aldirako lan-itunepeko lanariei, aholkulariei eta konfiantzazkoiei dagozkienak kanpo gelditzen direla.

 

3.- Zehaztutako aldirako lan-hitzarmenen zenbatekoa eta aholkularien eta konfiantzazkoen izendapenek horretarako egindako diru-izendapenen zenbatekoa izango dute muga, lege honen 2.4.d) atalean agindutakoaren kaltetan gabe.

 

4.- Hala ere, salbuespenez eta Insalud-ek egiten zituen lanak eta zerbitzuak Autonomia-Elkarteak eskuratu izanari darizkien beharrak oinarri izanez, Jaurlaritzak, Lehendakaritza, Zuzentza eta Autonomia-Garapenerako Saileko horretarako gai diren ihardutze-sailek txostena egin ondoren, "Osakidetza-Euskal Osasun-Zerbitzua" Ihardutze-Erakunde Burujabeko lanari-erroldea haundiagotzeko baimena eman ahal izango du.

 

7. Atala - Gerorako lotzezko diruizendapenak

 

1.- Egiteratze-aldiz hasiera eman zaieneko ekonomia-urteaz gaindiko izan eta horietako gerorako lotzezko diruizendapenik gabeko betebeharrak hartu ahal izango dira, hitz emandakoaren egiterapena atzeratu izanagatik diruegitamu-urtean ohartemandako helburua lortu ezina gertatuz gero, baita Lege honetako Europako Ekonomia-Elkarteko diruekin batera dirubideak eraginezko egitasmoei buruzko 2. ataleko 4. zatiko h) letran esandakoa betetzeko ere.

 

2.- Aurrean esandakoaren kaltetan gabe eta Ertzaintzari dagokionez, aurrez izendatu gabeko gerorako lotzezko diruizendapenak baimenduko dira eta, hori, Ertzain-banaketa bereziei darizkien gauzetango diruezarketak, zuzkiketa-egipideak, teknikazko urgazlaritza eta tresneriak alogeran hartzeko beharkizunen ondorioz, diruizendapen horien diru-kopuruak Kupoarekiko Bitariko Batzordearen Erabakien arauera, diru-aldetik hurrengo diruegitamu-urteetan oinarriturik egon daitezenean.

 

8. Atala - Diruizendapen aldakizunak

 

1.- Autonomia-Elkartearen Ertzaintza-alorreko agintepideen dirubidetarako diruizendapenak diruizendapen aldakizunak izango dira, Gaikuntza-aldiango Ertzainei nahiz Zerbitzuango Ertzainei buruzkoak izan.

 

2.- Aurreko zatian esan eta aldakizunetan zermugatutako diruizendapenak, Kupoaren Bitariko Batzordean Ertzaintzarentzako Dirubideei buruz erabakitakoaren eretzean diruegitamuetan sartu, gehitu, ezabatu edo gutxitu ahal izango dira.

 

Diruizendapenen aldakuntza Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu beharko den Jaurlaritzaren horretzazko Dekretoz egingo da.

 

9. Atala - Lurraldearteko Ordezkaketa-Baltza

 

1.- Lege hau indarrean jarri dedinean, Dirubide eta Herriogasun-Sailak honako hau egingo du: Diruegitamuetako Atal berezietako gastuen zehaztapen-zerrendetan egon, Autonomia-Elkartearen agintepeko gaiei buruzkoak izan eta Lurraldearteko Ordezkaketa-Baltzari eratxikitzen zaizkion egitasmoak egiteratzeko jarrita dauden diruizendapenak 98garren Sailera aldatzea, diruizendapenei lehen haiei eratxikita zeudeneko egitarauetan euretan eutsi behar zaiela.

 

2.- Lurraldearteko Ordezkaketa-Baltzari eratxikitako eta Lege hau indarrean jarri ondoren Erresumagandik hartu daitezen agintepide eta/edo zerbitzuen dirubidetarako jarritako diruizendapenak, 98garren Sailaren barruan horretarako sortarazitako zernolakoan edo zernolakoetan erasoko dira.

 

3.- Lurraldearteko Ordezkaketa-Batzaren aurreko ekonomia-urteetako diru-horniketetakoak izan eta iadanik onartutako egitekoak betetzeari eratxiki gabe egon daitezen diruizendapen-gaindikinak, Dirubide eta Herriogasun-Sailak indarreango Diruegitamuetako 98garren Sailean sartuko ditu, eta hasieran haietarako zireneko egitasmoak egiteratzen erabili beharko dira.

 

4.- Lehenagoko ekonomia-urteetan hitzartutako hasierako diru-zenbatekoak aldatzea ekarri dezaten prezioen birrazterpenei, gehigarrizko edo eraldatutako egitasmoei darizkien lehenagoko ekonomia-urteetako ordaindu beharrak 98garren Saileko diruizendapenei eratxiki ahal izango zaizkie, ekonomia-urte hoietan indarrean zegoen Diruegitamu-Sail bereko horrelakoxe diruizendapenen pentzutan.

 

5.- Autonomia-Elkarteak Baltzak jaurpide dituen araupideen arauera eta Erresumaren esku-ematez bere agintepekoak ez diren diruezarketa-egitasmoak egiteratzea beretzakotzea gertatuz gero, horretarako diru-horniketak Autonomia-Elkarteko Arduralaritzaren Diruegitamuetan sartuko dira, Dirubide eta Herriogasun-Sailak 98garren Sailaren barruan "Lurraldearteko Ordezkaketa-Baltza. Eraentzarako diruizendapenak" izenpeko zerbitzu bat sortarazten duela.

 

III IZENBURUA

ORDAINSARITARAKO DIRUIZENDAPENAK

 

10. Atala - Ordainsari-Gehikuntza

 

1.- 1988garreneko Urtarrilaren lehenengoaz geroko eragite-indarrez, Lehendakariak, Lehendakariordeak, Sail ezberdinetako Sailburuek, Sailburuordeek, Artezkariek, Artezkariordeek, Ordezkariek eta Autonomia-Elkarteko Herri-Arduralaritzaren edo bere Erakunde Burujabeen zerbitzuan ari eta lan-legeen jaurpidepean gabeko lanariek guztien eretzean eskuratu ditzaten urteko ordainsari osoak 1987garreneko Abenduaren 31n indarrean zeudenen eretzean ehuneko 4koan gehituko dira, gehikuntza hori eginda bakoitzari atera dakionaren eta Atal honen 3garren zatian agintzen denaren kaltetan gabe.

 

Atal honetako aurreko zatian esaten den gehikuntza, Kondaira-Lurraldeetatik eskuratutako lan-itunepekoaz besteko lanariek guztien eretzean eskuratu ditzaten urteko ordainsari osoentzat, Azaroaren 25eko 27/1983 Legea egiteratuz, ehuneko 3,50ekoa izango da. Gehikuntza hori banaka egin eta horien kideko karrerako herrilanari sendespendunei edo aldi baterako arduralaritza-akurapenpekoei dagokien osoko ordainsaria baino txikiagoa aterako balitzaie, doakien lanarien ordainsariak esandako talde horien ordainsariekin berdintzeko behar dadin zenbatekoz gehituko dira, Lege honetan ohartemandako orohartzezko gehikuntza gehienezko muga izanik.

 

Autonomia-Elkartearen Arduralaritza Nagusi eta honen Erakunde Burujabeen zerbitzuango lan-legepidepekoez besteko lanarietan, Euskal Arduralaritzan ihardunean ari daitezen karrerako herrilanariak, ordezkatze-mailako herrilanariak, arduralaritza-akurapenezkoak, behin-behingorako lanariak, aldi baterako lankidetza-akurapenezkoak, ordezkatze-mailan lantokiak bete ditzaten lanariak eta "Osakidetza-Euskal Osasun-Zerbitzua" Ihardutze-Erakunde Burujabearen agintepeko araudiaren arauerakoak sartutakotzat jotzen dira.

 

2.- Halaber, eta hori ere 1988garreneko Urtarrilaren lehenengoaz geroko eragite-indarrez, Autonomia-Elkarteko Arduralaritza Nagusiaren eta honen Erakunde Burujabeen zerbitzuango lan-legepeko lanarigoaren lansari-moltsoa 1987garrenekoaren eretzean ez da bere osoan ehuneko 4kotik gora gehitzerik izango, kidekotasun-irizpideei eutsiz.

 

Gehikuntza hori Azaroaren 25eko 27/1983 Legea egiteratuz Kondaira-Lurraldeetatik eskuratutako lan-legepeko lanarigoaren lansari-moltsorako ehuneko 3,50ekoa izango da, ehuneko horretan guztien eretzeangoak sartzen direla, eta lansariak aurreko zatian aipatzen diren lanariek berenezko dituztenekin eta horien lan-aukerekin kidekagarri dituzten taldeentzat, ehuneko 4koa.

 

3.- Atal honen aurreko zatietan ohartemandakoaz gainera, Autonomia-Elkarteko Arduralaritza Nagusirako eta horren Ihardutze-Erakunde Burujabeentzako 570 miloe pezetako diru-baltsa eratzen da; diru hori lanarigoaren lansari-egitura antolatu eta haundiagotzeko, beharrezko izan daitezen ordainsari-zioen zehaztapena eta izendapena egiteko, lanari-sail berezien arteko eta hauen eta Autonomia-Elkarteko gainontzeko Herri-Arduralaritzen zerbitzuan ari diren lanarien arteko lansari-ezberdintasuna berdintzeko eta Urriaren 9ko 321/1984 Dekretoa eta honekin baterako manuak erabili dakizkienaren gai izango diren lanariak ihardutze-egitura eta lansari aldetik kidekatzeko izango da. Dena dela, Diru-Baltsa honetako zati bat Autonomia-Elkarteko Arduralaritza Nagusian eta horren Ihardutze-Erakunde Burujabeen zerbitzura araupetutako lanegun osoan ari daitezen langile guztiei hilero 72.300 pezetako (hirurogeita hamabi mila eta hirurehun pezeta) orobarnezko soldata edo urteko orobarnezko 1.012.200 pezetakoa (miloe bat, hamabi mila eta berrehun mila pezeta) bermatzeko izango da.

 

11. Atala - Lehendakaria, Lehendakariordea, Sailburuak eta Arduralaritzako Goren-Karguak

 

1988garreneko Urtarrilaren lehenengoaz geroko eragite-indarrez, Jaurlaritzako kideen eta Arduralaritzako Goren-Karguen lansariek ehuneko 4ko gehikuntza izango dute.

 

12. Atala - Artezkariordeak eta Ordezkariak

 

1.- Sail ezberdinetako Artezkariordeen eta Lurralde-Ordezkarien lansari-jaurpidea, Euskal Autonomia-Elkartearekin lege-arduralaritza mailako zerbitzuak eginezko atxikipena duten lanarientzat Urriaren 14ko 214/1986 Dekretoan orohartzeko mailan jarritakoa izango da.

 

2.- Horiek Urriaren 14ko 214/1986 Dekretoan esaten den lansari-jaurpideari egokitu bitartean, Artezkariorde eta Lurralde-Ordezkarientzako lansariak 1987garrenean zituztenak izango dira, lansari-egituraz beraz eta ekonomia-urte horretan Autonomia-Elkartean indarrean zegoen araupidetzari atxikiz, ehuneko 4koan gehituz.

 

13. Atala - Karrerako Herrilanariak

 

1.- 1988garreneko Urtarrilaren lehenengotik hasita, eta Autonomia-Elkarteko Arduralaritza Nagusi eta horren Autonomia-Erakundeen zerbitzuango karrerako herrilanariek 1987garreneko Abenduaren 31n indarrean zeuden ordainsariak eskuratuko dituzte, ekonomia-urte horretako ordainsari-egiturarekin berarekin eta ekonomia-urte horretan Autonomia-Elkartean indarrean zegoen araupidetzari atxikiz, oinarrizko ordainsariak eta osagarriak ehuneko 4koa gehituz, Lege honen 10garren atalaren 3 idazatian agindutakoaren kaltetan gabe.

 

2.- 1988garreneko Urtarrilaren lehenengoaz geroko eragite-indarrez, Azaroaren 25eko 27/1983 Legea egiteratuz Kondaira-Lurraldeegandik eskuratutako Euskal Herri-Arduralaritzaren zerbitzuango karrerako herrilanarien ordainsariak 1987garreneko Abenduaren 31n aitortzen zitzaizkienen eretzean ehuneko 3,5 gehituko direla bermatzen da. Gehikuntza hori banaka egin eta hoien kideko Arduralaritzako lanariei dagokien ordainsaria baino txikiagoa ateratzen bazaie, doakien lanarien ordainsariak berdintzeko behar dedin zenbatekoz gehituko dira.

 

14. Atala - Ordezko-mailako eta Arduralaritza-Akurapenezko Herri-lanariak

 

1.- Ordezko-mailako herrilanarien eta arduralaritza-legeen jaurpidepean akuratutako lanarien ordainsari osoak, 1987garrenean eskuratutakoen eretzean, ehuneko 4koan gehituko dira, Lege honen 10garren atalaren 3 idazatian agindutakoaren kaltetan gabe. Gehikunza hori, atera daitezen ordainsariak haien kideko karrerako herrilanariek lanaldi eta lan-toki berdinetan dituztenak baino haundiagoak izan ez daitezenari arreta eginaz egiteratuko da.

 

2.- Azaroaren 25eko 27/1983 Legea egiteratuz Kondaira-Lurraldeegandik eskuratutako ordezko-mailako herrilanarien eta arduralaritza-legeen jaurpidepean akuratutako lanarien ordainsariek, Lege honen 10garren atalaren 2garren zatiko lehenengo lerroaldian ohartemandako gehikuntza izango dute, zati horretan esandako modutan.

 

15. Atala - Euskadiko Autonomia-Elkarteko Herri-Arduralaritzak Arduralaritza-Legeen Jaurpidepean akuratutako lanariak eta ordezkatze-mailako jaurpidepean ari direnak

 

Abuztuaren 2ko 30/1984 Legearen seigarren behin-behingoko erabakiaren 4garren zatiaren gai diren Jorrailaren 6ko 72/1983 Dekretoan ohartemandako arduralaritza-akurapenen agizko jaurpidepean akuratutako lanarien osoko ordainsariak eta Autonomia-Elkarteko Herri-Arduralaritzaren zerbitzura Jaurlaritzak 1984garreneko Abenduaren 11n egindako Batzarrean hartutako Erabakian ohartemandako aldartekotasun-jaurpideen arauera ari diren lanarien lansariak ehuneko 4koan gehituko dira, Lege honen 10 atalaren 3 idazatian agindutakoaren kaltetan gabe.

 

16. Atala - "OSAKIDETZA-Euskal Osasun-Zerbitzua" Ihardutze-Erakunde Burujabeko Osasunketa-Iraskundeetako Lanarigoa

 

1988garreneko Urtarrilaren lehenengoaz geroko eragite-indarrez, "OSAKIDETZA-Euskal Osasun-Zerbitzua" Ihardutze-Erakunde Burujabearen agintepeko irekitako nahiz itxitako Osasunketa-Iraskundeen zerbitzuan ari diren lanarien lansariak ehuneko 4koan gehituko dira, gehikuntza hori bakoitzari eginez atera dadinaren eta, halaber, Lege honetako Azken Erabakietako Lehenengoko 1 zenbakiari datxezkon 4. ataleko k) lerroaldian ohartemandakoaren kaltetan gabe.

 

17. Atala - Behin-behingorako lanariak

 

Eusko Jaurlaritzak zehaztuko du, zernolako, ordainsari eta guzti, behin-behingorako lanarientzat gordetzen diren lan-tokien zenbatekoa. Lanari hauen ordainsariak, Arduralaritza Nagusi eta Erakundegoren-mailako bere kideko lan-tokietakoenen berdinak edo lan-orduen heineangoak izango dira.

 

18. Atala - Ertzainak

 

Ertzainek izango dituzten ordainsariak Eusko Jaurlaritzak erabakiko ditu, Kupoaren Bitariko Batzordeak horretarako egin ditzan diru-izendapenak kontutan izanik.

 

19. Atala - Berarizko Arauak

 

1.- Indarrean dagoen araupidetzaren arauera, arauzko lan-orduak baino gutxiago egin ditzaten herrilanarien ordainsariek, oinarrizko nahiz osatzezko hainbesteko guztietan, hirurtekoegatikakoa barne, heineango beherapena izango dute.

 

2.- Euskal Herri-Arduralaritzaren zerbitzuango herrilanariek ez dute dagokien ordainsari-jaurpideen arauerako sariaz bestekorik eskuratuko, eta ez dute Arduralaritzak jaso ditzan zerga, arartekaritza-sari edo nolanahiko beste ezein diru-eskuraketetan partzuer izaterik izango.

 

3.- Nolanahi ere, geroagoko hobekuntzen edo gehikuntzen bidez eskuragarri izan litezen, edo horrela agintzen delako, hainbatekoei bere horretan eutsi behar zaieneko lansari-atalek euren berarizko araupidea izango dute jaurpide.

 

20. Atala - Lan-itunepeko lanarigoa. Bateango Lan-Hitzarmenak egiteko baldintzak

 

1.- Lege honen 10garren atalean ohartemandakoetarako, Bateango Lan-Itune edo Hitzarmenak egin ahal izateko, lansarien birrantolaketarako itunebideak egiteko, eta iadanik egon eta Autonomia-Elkarteko Arduralaritza Nagusiko eta Iraskundegoren mailako Arduralaritzako lan-itunepeko lanarientzakoak eta ez beste inorentzakoak izan daitezen beste Hitzarmen batzuri atxikitzea edo osorik edo zati baten hoietara jotzea erabakitzeko, dagokion Sailak, itunekideek horretzazko itune-egitasmoa izenpetu baino lehen Dirubide eta Herriogasun-Sailari eta Lehendakaritza, Zuzentza eta Autonomiaren Garapenerako Sailari bidali beharko die, bere erizpenak eman ditzaten, 1987garren urteko lansari-baltsaren zenbakizko zehaztapena, horren 1988garrenerako gehikuntzaren kidekotasun-irizpidearen arauerako hainbaketa eta egitasmo horretan aztertzen diren ekonomiazko alderdi guztien balio-neurketa erantsiz.

 

2.- Aurreko zatian esandako erizpenak, zati horrek dion agiri-sorta eskuratu dedin egunetik hasi eta hamabost egunera gehienera emango dira.

 

3.- Dirubide eta Herriogasun-Sailaren erizpena, herri-gastuen alorrean eragina izan dezaten alderdiei buruzkoa izango da, Ekainaren 22ko 12/1983 Legeko 67. atalean agintzen den artekaritza-zaingoaren kaltetan gabe.

 

Atal hau egiteratzearen ondorioz Autonomia-Elkartearen Diruegitamuetako diruizendapenetan egin behar daitezen birbanaketei edo aldakuntzei, indarrean dauden legeetan ohartemandako bideak eginaraziko zaizkie.

 

4.- Horretzazko Itunea izenpetu baino lehen, Ekonomia-Batzordearen baiezko erabakia beharrezkoa izango da.

 

5.- Dagokion arduralaritza-sailak gai horretan atal honetan ohartemandako erizpen eta onarpen-bideak betetzeke hartutako erabakiak lege-indarrik gabekoak izango dira.

 

21. Atala - Autonomia-Elkarteko Herri-Baltzu eta Norbanako-legepeko Herri-Izaikietako Lanari Burukideak

 

Atal honetan esaten diren lanarien edozergatikako urteko gehienezko lansarien kopuruak ez du, inoiz ere, Eusko Jaurlaritzako Sailburu bati dagozkion urteko lansari osoek baino gehiagokoa izaterik izango.

 

IV IZENBURUA

GOZAMEN-SARITARAKO DIRUIZENDAPENAK

 

22. Atala - Gozamen-saritarako diruizendapenak

 

1.- Bizi-sariak eta gozamen-saritarako beste eskubideak, bidezko izan daitezen baldintza eta hainbatekoz, indarrean dagoen berarizko araupidean agintzen denaren arauera obratuko dira.

 

2.- Lege hau indarrean jartzetik aurrera, Ekainaren 22ko 11/1983 eta Urriaren 23ko 8/1985 Legez izendatutako onurabideak jaso litzaketela, Maiatzaren 13ko 1/1986 Legegintza-Dekretoko 17.1 eta 36.2 ataletan ohartemandako epeetan horiek eskatu ez dituztenek, edo eskabidea garaiz kanpo egin izanagatik bazter utzi zitzaienek, dagokion legepidearen arauera, epe-mugarik gabe eskatu ahal izango dituzte.

 

Dena dela, eskubide hauen diruzko ondorioak Ekainaren 22ko 11/1983 Legean eta Urriaren 23ko 8/1985 Legean horretarako ohartemandakoari egokituko zaizkie.

 

V IZENBURUA

ITUNEPEKO IKASTEGIEN GASTUEI AURRE EGITEKO EKONOMIA MODULOA

 

23. Atala - Itunepeko Ikastegien gastuei aurre egiteko ekonomia moduloa

 

1.- Gastuei aurre egiteko ekonomia-moduloaren urteko erabateko diru-kopuruak ikasle-taldeko, Diruegitamu-Lege honetan azaltzen den hainbateko osoa irakaskuntza mailaka banatzeko, honako hauek izango dira:

 

Eskolaurrea................................................................... 2.873.769

Oinarrizko Hezkuntza Orokorra.................................... 3.339.954

Berarizko Hezkuntza (Garakuntza-ments haundiak)....... 4.770.804

Berarizko Hezkuntza (Adimen-ermaindunak).................. 4.253.546

Berarizko Hezkuntza (Gorputz-ermaindunak)................. 5.510.539

Berarizko Hezkuntza (Somakin-ermaindunak)................ 3.394.918

Lehen-mailako Lanbide-Hezkuntza................................. 6.454.095

2garren Mailako Lanbide-Hezkuntza............................. 6.317.041

A.B.B. eta U.B.I.............................................................. 5.555.267

Ertaineko Irakaskuntzaren Eraberrikuntza...................... 5.539.773

 

2.- Gastuei aurre egiteko ekonomia-moduloaren urteko erabateko diru-kopuruak ikasle-taldeko, Berarizko Hezkuntzaren mailari buruzkoan, 1988garreneko 4. hiruhilabetealditik aurrera egiteratuko dira, honako modulo hauen arauera:

 

Berarizko Hezkuntza (Garakuntza-ments haundiak)....... 5.208.661

Berarizko Hezkuntza (Adimen-ermaindunak).................. 4.311.712

Berarizko Hezkuntza (Gorputz-ermaindunak)................. 6.647.951

Berarizko Hezkuntza (Somakin-ermaindunak)................ 4.123.698

Modulo hauek guztiek, Erresumako Diruegitamu Nagusietan finkatutakoa eta Autonomia-Elkarteko modulo osagarri berezia dituzte barne.

 

3.- Gastuei aurre egiteko ekonomia-moduloa, ikasle-taldeko, irakaskuntza dohan ematea bermatu behar duelarik, horretarako izendatutako diru-kopuruak honako hauek kontutan izanik egingo dira:

 

a) Langilegoaren gastuak, ugazabak Gizarte-Segurantzari ordaindutakoak horretan sartuz.

b) Iharduketa gastuak eta iraunarazpen eta zaingoko ohizkoak.

c) Gauzatango diruezarketak birjartzekoak.

 

Zati ezberdinen diru-kopuruak, hezkuntza-mailaka, Lege honen III Eraskinean finkatutakoak direla.

 

4.- Irailaren 8ko 293/1987 Dekretoko 20. atalean ematen den salbuespena, III Eraskinean hezkuntza-maila ezberdinetarako ohartemandako gastuei aurre egiteko diruzko moduloekiko a) zatiari buruzkoa dela ulertuko da.

 

VI IZENBURUA

GASTUAREN ONARPENA ETA AKURAKETA-ARAUAK

 

24. Atala - Gastua ontzat emateko gaitasuna

 

1.- Gastua ehun miloetik gorakoa izan dedinean Jaurlaritzak ontzat ematea beharrezkoa izango da, gastua haren pentzutan egiten deneko diru-izendapenaren nolakoa dena dela.

 

2.- Ihardutze-Erakunde Burujabeek, lehen-diruegitamuz 25.000.000 pezetatik gora jo dezaten akuraketak egiteko, hari datxezkoneko Saileko Buruaren edo, behar izanez gero, Jaurlaritzaren aintzin-baimena beharko dute.

 

"Osakidetza-Euskal Osasun-Zerbitzua" Ihardutze-Erakunde Burujaberako, aurreko lerroaldian esaten dan baimena, 75.000.000 pezetatik gora baino ez da beharko.

 

25. Atala - Akuraketarako arauak

 

1.- Arduralaritza Nagusiak eta Ihardutze-Erakundeek 100.000.000 pezetatik gorako diruegitamuzko akuraketak egiteko, Jaurlaritzaren baimena beharrezkoa izango da. Akuraketa egiteko baimenak berebaitan izango du dagokion gastua egiteko baimena.

 

2.- 2.500.000 pezeta jotzen du Ekainaren 11ko 245/1985 Dekretoan jarritako hobekuntzarako, maila apaleko konponketetarako, zaingorako eta bere onean eusteko lanetarako berarizko akuraketetarako jaurpidea ezartzezko hainbatekoak.

 

3.- Lanak, teknikazko urgazlaritza eta zuzkiketa-zerbitzuak egiteari buruzko egiterapenetarako akuraketak egiteko hainbatekoa, urte osoko mailan hartuta, 750.000 pezeta baino gehiagokoa ez bada, arduralaritza-biderapenak behar hainbateko diru-izendapena ba dagoela eta bertan zerbitzua zertan datzan zehatz ematen deneko, salo egileak izenpetutako, eta berari dagokion ihardutze-sail akuratzaileak oniritzia eman beharko dion eskaintza banakatzera mugatu ahal izango dute.

 

Elkarri egokituzko izanik, batera akuratu daitezkeenak izan eta, baltsan harturik, aurreko lerroaldian esandako guztizkoaz gaindikoak izan daitezen zerbitzuak arau honen egiteratze-eremutik kanpo gelditzen dira.

 

Ez da lehiaketarako baldintzei itzuri egin-asmozko akuraketak zatikatzerik izango.

 

Aurreko lerroaldian esandako akuraketak bideratzeko, horiei buruzko erabakia hartzeko gaitasuna Sailei egokituko zaie bakoitzaren antolakuntzarako arauen ariora.

 

4.- Egiterapenerako azken epea akuratzaileari egotzi dakizkiokeen zioegatik luzatuz gero, Euskadiko Autonomia-Elkarteko Arduralaritzak zigorrak jartzeko nahiz, Erresumako Akuraketen Legeko 45. atalaren arauera, akuraketaz erabakia hartzeko, aukera izango du, akuratzaileak aurka egingo balu, Arduralaritza-Akurapenetarako Aholku-Batzordearen txostena beharko dela.

 

Zigorrak jartzeko ahalmen bera izango du Euskadiko Autonomia-Elkarteko Arduralaritzak zatikako epe jakinei buruzkoan, norbanakoen arduralaritzako baldintza-zerrendan oharteman dadinetan.

 

Euskadiko Autonomia-Elkarteko Arduralaritzako akurapenetan indarra izango duten zigorpideak Dekretoz zehaztu ditzaneko baimena ematen zaio Jaurlaritzari.

 

VII IZENBURUA

DIRUBIDETZA-EGIKETAK

 

26. Atala - Gaudimenak emateko era

 

Autonomia-Elkarteko Arduralaritzak gaudimenak ematea araudibidez jarri dedin eran egingo da. Baimena ematea Jaurlaritzari dagokio, Ekonomia-Batzordearen saloz, eta hoien sendespena egitea Dirubide eta Herriogasun-Sailari.

 

27. Atala - Zorpetze-egiketen jaurpideak

 

1.- Zorpetzeak.

 

a) Urtebetekoa baino aldi luzeagorako zorpetzezko ekonomia-urteango egiketek diruezarketa-gastutarako dirubideak egitea izango dute helburu.

b) Ekonomia-urtearen barruango urtebetetik gora gabeko aldirako zorpetze-egiketek, behin-behingo diru-beharrei aurre egitea izango dute helburu, hoietarako baimenak ematea Jaurlaritzari dagokiola.

c) Jaurlaritzari dagokio, halaber, Herriogasun eta Dirubidetza-Sailaren saloz aurreko idazpuruetan esandako zorpetze-egiketen diru-saria, baldintzak, zerga-iareipen eta gainontzeko zernolakoak erabakitzea. Dirubide eta Herriogasun-Sailari, hala egokituz gero egiketa hoiek Autonomia-Elkartearen izenean sendesteko eskua ematen zaio.

d) Euskal Herriko Autonomia-Elkarteak egin ditzan Herrizor-Jaulkipenak Herrizorraren Estatutoaren arauerako izenetakoren batekin egingo ditu.

 

2) Zorpetze-egiketetarako dirubide berriak egitea, hoiek ordezkatzea edo epea baino lehenago birreskuratzea.

 

Merkatuaren egoera aldatu izanagatik dirubide merkeagoak lortu ahal daitezenean, Ekonomia-Batzordearen saloz aurreko ekonomia-urteetan egiteratutako zorrentzako dirubide berriak egiteko eta/edo haiek ordezkatzeko baimena ematen zaio Jaurlaritzari, eta bai helburu horretxekin zorrak beste zor batzuekin ordezkatu gabe epea baino lehen kitatzeko ere. Hori gertatuz gero, Herrizor-Egitarauan horretarako diruizendapenak jarriko dira, hoietarako dirubideak egon dauden eskuarteek eurek izan ahal izango dutela.

 

28. Atala - Autonomia-Elkarteko Arduralaritzak emandako dirubideak

 

1.- Jaurlaritzak, Dirubide eta Herriogasun-Sailaren saloz, urtebete baino gehiago gabeko aldirako maileguak eta abantzu birreskuragarriak egin ahal izango dizkie Autonomia-Elkarteko Erakundegoren-mailako Arduralaritza osatzen duten Izaikiei.

 

2.- Dirubide eta Herriogasun-Sailari dagokio aurreko zatian esandako maileguen diru-saria eta gainontzeko zernolakoak finkatzea, eta bai haiek Autonomia-Elkartearen izenean sendestea ere.

 

VIII IZENBURUA

FORU-DIPUTAZIOEN EKARKETAK

 

29. Atala - Agizko Ekarketak

 

1.- 1988garreneko ekonomia-urtean, Foru-Diputazioek Autonomia-Elkarteko Arduralaritzaren Diruegitamuetan egindako eta Ertzaintzari, Ekonomia-Egitamuketari, 50garren Sailari eta Agintepide Berriei buruzkoez besteko diruizendapenei erantzuteko egin beharreko diru-ekarketak, Irailaren 26ko 7/1985 Legearen 14garren Atalak dioenaren arauera kalkulatu eta Otsailaren, Jorrailaren, Ekainaren, Uztailaren, Urriaren eta Azaroaren lehenengo hamabost egunen barruan ordainduko diren 23.911.733.333 pezetako sei ekarketa izango dira.

 

2.- Aurreko idazatian adierazitako Agizko Ekarketak kalkulatzeko honako hauek hartu dira kontutan:

 

a) Foru-Diputazioek 1988garreneko ekonomia-urterako oharteman duten diru-bilketak, Irailaren 26ko 7/1985 Legearen 2garren atalean berariz zehaztutako diru-sarrerei dagozkie. Ohartemandako zenbatekoa 390.432.800.000 pezetakoa da.

b) Erresumari 1988garreneko ekonomia-urtean ordaindu beharreko Kupoaren zenbatekoak 99.995.800.000 pezeta jotzen du.

c) Ekonomia-Itunean ohartemandako Arabako Kondaira-Lurraldearen aldeko ordezkaketen zenbatekoak 1.674.700.000 pezeta jotzen du.

d) Ertzaintzaren gastuegatikako zorpideen balio-haztaketak 16.075.800.000 pezeta joko du, Lege honen 31garren atalak araupetzen duenaren arauera.

e) 27/1983 Legearen 22.3 atalak dioena egiteratuz izendatutako diru-zenbatekoa 793.900.000 pezetakoa da.

f) Diputazioei bere eskuarte zituzten eta Balio-Gehikuntzagatikako Zerga indarrean jartzearekin baliogabetutako zergegatikako ordainak 24.463.500.000 pezeta jotzen du.

g) Aginte-Eskuraketetarako Bitariko Batzordearen 1985karreneko Azaroaren 25eko Erabakiaren indarrez eskuratutako Agintepide berriek 1.200.700.000 pezeta jotzen dute.

h) Aginte-Eskuraketetarako Bitariko Batzordearen 1987garreneko Ekainaren 17ko Erabakiaren indarrez eskuratutako Agintepide berriek 22.928.200.000 pezeta jotzen dute.

 

30. Atala - 27/1983 Legearen 22.3 Atala betetzeko ekarketak

 

Aurreko atalaren lehenengo zatian jarritako sei epeen barruan, Foru-Diputazioek, gainera, urteko 793.900.000 pezetako diru-zenbateko bat ordainduko dute, 27/1983 Legearen 22.3 atalak dioena beteaz Jaurlaritzari Ekonomiazko Egitamuketa, Suztapen eta Garakuntza-politikak egiteratzen eta Autonomia-Elkarteko politika eta ekonomiazko oreka finkatzearen xedezko neurriak hartzen laguntzeko.

 

31. Atala - Autonomiazko Ertzaintzaren alorreko ekarketak

 

29garren eta 30garren ataletan jarritako diru-zenbatekoez gainera, eta hoietan aipatzen diren epeen euren barruan, Foru-Diputazioek, halaber, Autonomia-Elkarteko Arduralaritzaren Diruegitamuetan Autonomia-Ertzaintzaren alorrean sartutako gastuei erantzuteko, Kupoaren Bitariko Batzordearen Erabakien indarrez Erresumari 1988garrenean ordaindu beharreko Kupotik horretxegatik ken dezaketen diru-zenbatekoa bera ekarriko dute. Zenbateko hori, hasiera baten eta behin-behingoz 16.075.800.000 pezetakoa izango da.

 

32. Atala - 50garren Sailerako ekarketak

 

Autonomia-Elkarteko Arduralaritzaren 1988garrenerako Diruegitamuetako 50garren Sailean egindako diruizendapenetarako laguntza gisa, Foru-Diputazioek, 29garren atalaren lehenengo zatian ohartemandako epeen euren barruan, 893.400.000 pezetako diru-ekarketa egin beharko dute.

 

33. Atala - Agintepide berriak eskuratzearen ondoriozko ekarketa-gehigarria

 

1.- Eskuraketen Bitariko Batzordeak 1985karreneko Azaroaren 25ean egindako Osoko Bilkuran erabakitako zerbitzu eta eskuarteak eskuratzearen ondorioz, Foru-Aldundiek, 29garren ataleko 1 idazatian ohartemandako epeetan diru-ekarketa gehigarri bat eman beharko dute; diru-ekarketa hori, Erresumari ordaindu beharreko Kupoa gutxiagotzearena hainbatekoa izango da, hots, 1.200.700.000 pezetakoa.

 

2.- Eskuraketen Bitariko Batzordeak 1987garreneko Ekainaren 17an egindako Osoko Bilkuran erabakitako zerbitzu eta eskuarteak eskuratzearen ondorioz, Foru-Aldundiek, 29garren ataleko 1 idazatian ohartemandako epeetan, Erresumari ordaindu beharreko Kupoa 21.766.403.000 pezetakoa izango da.

 

3.- 1988garreneko diruegitamu-urtean zerbitzu eta eskuarteen eskuraketa berriak egingo balira, Irailaren 26ko 7/1985 Legeko 9garren atalean esaten dena izango da erabilgarri.

 

34. Atala - Eman beharreko diruen hainbatekoak

 

Kondaira-Lurralde bakoitzaren diru-emanketa, aurreko ataletan izendatutako zenbatekoekin ondoren ematen direnak erabiltzearen ondorioz ateratakoa izango da:

 

Arabarena Ehuneko.................. 14,42koa

Bizkaiarena Ehuneko................. 52,49koa

Gipuzkoarena Ehuneko............. 33,09koa

 

IX IZENBURUA

DIRUIZENDAPEN GEHIKIZUNEN GEHIKUNTZARAKO DIRUBIDEAK

 

35. Atala - Dirubideak

 

Lege honen 4garren atalean gehikizunetan zermugatutako diruizendapenentzako dirubideak honako era hauetan egingo dira:

 

a) Horretara eratxikitako harturenen benetako bilketaren eretzeangoak izan daitezenei, egindako diru-eskuraketen ohartemanda zeudenekiko gaindikinen bidezko dirubideak egingo zaizkie.

b) Kondaira-Lurraldeek Erresumari ordaindu beharrekoa beste horrenbeste gutxitzea ekar dezatenentzako dirubideak Kondaira-Lurraldeek egingo dituzte, beherapen horren zenbatekoarekin berarekin, Lege honen 34garren atalean jarritako 1988garrenerako ekarketa-ehunekoen arauera.

c) Berarizko dirubide-erarik izendatu ez zaienentzako dirubideak, bestetarakotze-jaurpideez baliatuz edo Euskadiko Diruegitamu-Jaurpideen Abenduaren 20ko 31/1983 Legearen 26.3 atalean jarritako eran egingo dira.

 

X IZENBURUA

ZERGAPIDETZA-ARAUAK

 

36. Atala - Zergapidetzaz besteko sari eta arielak

 

1.- Oinarrizko zenbatekoaren ehuneko gisa finkatu gabe egon, edo oinarri horren dirutango balio-neurketa egiteke dagoelako zenbateko finkokoak izan daitezen Euskal Herriko Herriogasuntza Nagusiaren zergalaritzaz besteko sari eta arielen zenbatekoak, 1987garrenean hoien eretzean eskatu zitekeen zenbatekoa bat koma hutsa bostegatik biderkatuz atera dedineraino jasotzen dira, atal honen 3 eta 4 idazatietan agindutakoa salbu.

 

1987garrenean honetarako berarizko arauz uneangotutako zergalaritzaz besteko sari eta arielak gehitze horretatik kanpo gelditzen dira.

 

Nolanahi ere, 1988garrenean hoien eretzean lakatu zitekeenaren zenbatekoa zehazteko, Euskadiko Autonomia-Elkartearen 1985karrenerako Guztizko Diruegitamuen Maiatzaren 28ko 4/1985 Legearen 47garren ataleko 1, 2 eta 3 zenbakipekotan agindutakoa izango da kontutan, atal honetako 3, 4 eta 5 zatietan agindutakoa salbu.

 

2.- Aurreko 1 zatian jarritako biderkaria erabiliz atera daitezen zenbatekoak, hamarrekotan borobiltzeko gehitu edo gutxitu ahal izango dira.

 

3.- Ondoren ematen diren zernolakoei buruzkoak izan eta Herrizaingo-Sailak egindako zerbitzu eta lanen ordain gisa eska daitezkeen sariak, Lege hau indarrean jartzetik aurrera, honako kopuruz eskuratuko dira:

 

A) Norbanakoen gidari-eskolak

1.. Norbanakoen gidari-eskolak edo horien atalak irekitzeko baimena 24.500

2.. Norbanakoen gidari-eskoletan gizakizko nahiz gauzazko osagaiak aldatzeagatikako baimena

a). Ikuskaketarik gabe..................................................................... 2.500

b). Ikuskaketa eginik....................................................................... 7.300

3.. Norbanakoen gidari-eskoletako Artezkari eta Irakasleei gaitasun-agiriak ematea eta Herrizaingo-Sailak banatzearen esku dauden tituloak, baita horien bikoizkiak ere emateagatik........ 6.100

 

B) Beste prezio-zerrenda batzuk

1.. Zehaztapidetzetan edonolako oharrak egitea, xehetasunak eta egiaztagiriak ematea, egiaztaketak eta agiripaperen banakaketa egitea............................................................................. 350

2.. Araudizko manu-indarrez egindako ikuskaketa (urtean bi gehienez) 6.100

3.. Edozein eratako tillak ikurratzez jotzea............................................... 350

4.. Baimenak eta eskuantzak galdu, ondatu izanagatik, berritu beharragatik edo horien edonolako aldaketegatikako bikoizkiak........................................................................................ 1.300

5.. Arduralaritzak emandako tillak erabiltzea........................................... 600

6.. Trebatze-ariketatarako baimenaz ibiltzen diren ibilgailuentzat agiri ondunezkoak ikurratzez jotzea 600

7.. Eskabidea egiten denaz beste Probintzi batean arduralaritza-eraenpideak egitea 250

8.. Ihardutze-Erakundeak emandako bestelako gaitasun-agiri edo baimenak 600

 

4.- 1988garrenean indarrean izango diren ibilgailuen teknikazko arakaketa egiteagatikako sarian zenbatekoak zernolako ezberdinetarako honako hauek izango dira:

 

Lehen-mailako ibilgailuak.................................................................... 1.100

Bigarren mailako ibilgailuak................................................................. 1.800

Hirugarren mailako ibilgailuak............................................................. 2.200

Atoiak.................................................................................................. 1.000

Egiaztagiriak........................................................................................... 500

Taximetroak eta takografoak.................................................................. 400

 

5.- Hirigintza, Etxebizitza eta Ingurugiro-Sailak, Eraikuntzen ontasun-mailaren arta izatearekikoan egindako lanetan dautzan zerbitzuen ordain gisa eska daitezkeen sariak, Lege hau indarrean jartzetik aurrera, honako kopuruz eskuratuko dira:

 

I ATALBURUA

ALTZAIRUAK

 

Altzairuzko Aga Izurdunak

 

1.1 Tira-indarrezko saioa, epaigune baliokidea; zermugapena; etetze-indarra eta atezua; lehengorakortasun-muga eta etetze-luzapena barne.

UNE 36088/36097/36401 saio-ziria.............................................................. 3.030

1.2 Tolesketa soila. UNE 36088/36097 saio-ziria...................................................... 730

1.3 Tolesketa-zuzenketa. UNE 36088/36097............................................................ 970

1.4 Epaigune baliokidea. UNE 36088/36097........................................................... 610

1.5 Geometriazko zernolakoen zehaztapena.

UNE 36088 UNE 36088.................................................................................. 3.390

 

Ieztatutako altzairuzkoak

 

1.6 Ieztatze-bidezko taiu berezikoen etetze-saioa. Eske-egileak mekanizatutako ziri bat. UNE 36401 3.030

1.7 Soldeaguneen inoskai sarkorren bidezko arakaketa.

UNE 7419............................................................................................................ p/a.

 

II ATALBURUA

SALTZARRI ETA KARE-OREENTZAKO URA

 

2.1 EH-82-ren arauerako kimikazko gai-banakuntza, gazitasuna UNE 7234 gai urtsugarriak, UNE 7130 sulfatoak UNE 7131; kloruroak UNE 7178; karbono-hidratoak UNE 7132; olioak eta koipeak UNE 7235 barne. Usi bat 9.320

2.2 Azidoak (Ph) UNE 7234 usi bat............................................................................ 730

2.3 Gai urtsugarriak (zenbatezkoa) UNE 7130 usi bat............................................ 1.210

2.4 Sulfatoen SO4 (zenbatezkoa) UNE 7131 usi bat .............................................. 1.940

2.5 Kloro-iona, klorotan (zenbatezkoa) (C1-tan) UNE 7178 usi bat......................... 1.210

2.6 Karbono-hidratoak (nolakozkoa) UNE 7132 usi bat............................................. 730

2.7 Olioak eta koipeak (nolakozkoa) UNE 7235 usi bat............................................. 730

2.8 Olioak eta koipeak (zenbatezkoa) UNE 7235 usi bat......................................... 3.750

2.9 Erabateko gogortasuna. Errepikatzezko ihardutze-eran. Usi bat......................... 1.850

2.10 Ur-usiak hartzea. UNE 7236......................................................................... p/a.

 

III ATALBURUA

BERO-JABALGARRIAK

 

Kortxo hutsezko salgaarazitako nahaskila

 

3.1 Forma eta neurri-berekotasuna. Iekiak eta moldeak. UNE 56905/56904

3 usiko sorta...................................................................................................... 1.820

3.2 Itxurazko trinkotasun-neurria. Iekiak eta moldeak. UNE 56906/56904

3 usiko sorta...................................................................................................... 2.420

3.3 Irakiten ari den urarekiko jokabidea. Iekiak eta moldeak.

6 usiko sorta. UNE 56908/56904................................................................... 2.420

 

Salgaarazitako buztina

 

3.4 Buztina-zokilak.

UNE 7133 usi bat............................................................................................. 2.180

3.5 0,08 baetik igarotzen diren xeheak.

UNE 7135 usi bat............................................................................................. 2.060

3.6 Sufrezko gaiak SO4-tan, eta hauts legorraren eretzean.

UNE 7245 usi bat ............................................................................................ 3.510

3.7 Urez asetzea.

ASTH-C-127 usi bat ......................................................................................... 2.910

3.8 Itxurazko trinkortasun-neurria.

ASTM-C-29 usi bat............................................................................................ 1.820

 

Salgaarazitako poliestirenoa

 

3.9 Neurriak. Iekiak, zerrendak eta moldeak.

UNE 53310 3 usiko sorta............................................................................... 1.820

3.10 Itxurazko trinkotasun-neurria. Iekiak, zerrendak eta moldeak.

UNE 53215 3 usiko sorta............................................................................... 2.420

 

Beira-izpiak eta harkaitz-ilea

 

3.11 Neurriak. Feldroak, trenkada-gaiak eta moldeak. 3 usiko sorta. Sello INCE arauzkotze-manuen arauerako ihardutze-era 4.840

3.12 Neurriak. Trenkada-gaiak eta moldeak. Sello INCE arauzkotze-manuen arauerako ihardutze-era. 3 usiko sorta 1.820

3.13 Itxurazko trinkotasun-neurria. Feldroak, trenkada-gaiak eta moldeak. 3 usiko sorta. Sello INCE aruzkotze-manuen arauerako ihadutze-era. 3 usiko sorta............................................................................ 7.260

 

Poliuretano-bitsen osagaiak

 

3.14 Bitsa mugatu gabeko trinkotasun-neurria.UNE 53215 usi bat................... 2.420

 

Bertan moldatutako poliuretanozko bitsak

 

3.15 Itxurazko trinkotasun-neurria. UNE 53215 3 usiko sorta........................... 1.820

 

Lantegian moldeatutako poliuretanozko bitsak

 

3.16 Neurriak. Iekiak, zerrendak eta moldeak. UNE 53351 3 usiko sorta.......... 1.820

3.17 Itxurazko trinkotasun-neurria. UNE 53215 3 usiko sorta........................... 2.420

 

Arragu-Beira

 

3.18 Itxurazko trinkotasun-neurria. UNE 53215 3 usiko sorta........................... 1.820

 

IV ATALBURUA

SALTSARRI ETA KARE-OREENTZAKO GAI ESKONAK

 

4.1 Buztina-zokilak.

UNE 7133 usi bat............................................................................................. 2.180

4.2 0,08 baetik igarotzen diren xeheak.

UNE 7135 usi bat............................................................................................. 2.060

4.3 Bizidunetikako gaiak.

UNE 7082 usi bat............................................................................................. 1.330

4.4 Gai eskon koskorretango pikor bigunak.

UNE 7138 usi bat............................................................................................. 4.360

4.5 Gai eskon koskorren forma-hainbestekaria.

UNE 7238 usi bat............................................................................................. 4.720

4.6 Pikorren neurketa-saioa.

UNE 7139 usi bat............................................................................................. 2.180

4.7 Berenezko trinkotasuna eta urez asetzea. Gai eskon xehea.

UNE 7140 usi bat............................................................................................. 2.540

4.8 Berenezko trinkotasuna eta urez asetzea. Gai eskon kozkortsua.

UNE 7083 usi bat............................................................................................. 2.430

4.9 Daukan hezetasuna.

Usi bat............................................................................................................... 1.090

4.10 Berenezko trinkotasun gutxiko txintxorrak.

UNE 7244 usi bat............................................................................................. 2.180

4.11 Urtsututako sodio edo magnesio-sulfatoekiko aldakaiztasuna.

UNE 7136 usi bat............................................................................................. 6.660

4.12 Saltsarriko gai errekorrekiko erantzumena.

UNE 7137 usi bat............................................................................................. 8.470

4.13 Sufrezko gaiak SO4-tan.

UNE 7245 usi bat............................................................................................. 3.510

4.14 Kloruroak. Mohr-en mukulu neurketaren bidezko ihardutze-era.

NLT 354 usi bat................................................................................................. 1.440

4.15 Sulfuroak (nolakozkoa)

UNE 7245 usi bat................................................................................................ 730

4.16 Sulfuroak (zenbatezkoa)

UNE 7245 usi bat............................................................................................. 4.360

4.17 Hondar-baliokidea.

UNE 7324 usi bat................................................................................................ 880

4.18 Berarizko gehienezko neurria. Saltsarri egin-berritango gai eskon kozkortsuak. UNE 7295 usi bat 1.820

4.19 Gai eskonen usiketa.

UNE 83109.......................................................................................................... p/a.

4.20 Saltsarri egin-berriko gai eskon koskortsuen usiketa.

UNE 7295............................................................................................................ p/a.

 

V ATALBURUA

LAUXKAK

 

Iraulikazko lauxkak

 

5.1 Geometriazko zernolakoak.

UNE 41008 6 usiko sorta................................................................................. 5.450

5.2 Itxurazko trinkotasun-neurria.

UNE 7007 5 lauxkako sorta.............................................................................. 1.820

5.3 Urez asetzea.

UNE 7008 3 lauxkako sorta.............................................................................. 2.060

5.4 Talkarekiko gogortasuna.

UNE 7034 3 usiko sorta................................................................................... 2.180

5.5 Izozgarritasuna.UNE 7033

3 usiko sorta. Izozte-izozgabetze bakoitza............................................................. 490

 

Zeramikazko lauxkak

 

5.6 Geometriazko zernolakoak.UNE 67098

6 usiko sorta...................................................................................................... 5.450

5.7 Azalaren itxura.UNE 67098

30 lauxkako sorta.............................................................................................. 1.820

5.8 Urez asetzea.UNE 67099

10 lauxkako sorta.............................................................................................. 4.240

5.9 Berozko erasoa. UNE 67104

2 lauxkako sorta................................................................................................ 3.630

5.10 Zarteakaiztasuna. UNE 67105

5 lauxkako sorta................................................................................................ 4.240

5.11 Lauxken kimikazko jasamena. UNE 67106/67122

5 lauxkako sorta. Saio-urtsuketa bakoitzeko...................................................... 1.820

 

VI ATALBURUA

MOKILAK ETA KOROXKAK

 

6.1 Forma eta neurri berekotasuna. Geometriazko zernolakoak.

RTC-INCE 5 usiko sorta.................................................................................... 3.390

6.2 Saparekiko jasamena.

RTC-INCE usi bat.............................................................................................. 1.450

6.3 Itxurazko trinkotasun-neurria.

RTC-INCE usi bat.............................................................................................. 2.540

6.4 Urez asetzea.

RTC-INCE 4 usiko sorta.................................................................................... 2.660

6.5 Sulfato urtsugarriak. Mokilak.

RTC-INCE 3 usiko sorta.................................................................................... 2.660

6.6 Izozgarritasuna. 3 usiko sorta.

RTC-INCE. Izozte-izozgabetze bakoitza................................................................. 490

6.7 Bihurritze-indarrarekiko jasamena.

UNE 67020 usi bat........................................................................................... 2.180

 

VII ATALBURUA

IRAULIKAK

 

7.1 Fisika eta indar-saioa, ehotze-xehetasuna; gogortzearen hasiera eta azkena, sakapeko irakineango hazkuntza edo Le Chatelier-en orratzen bidezko neurri-iraupena; saka eta bihurritze-indarrekiko jasamena zehaztuz, eta 3 usi-sailen gintza eta iraupenaren nolakoa eta 3 adinetakoen hauste-saioak barne.

RC-75 usi bat.................................................................................................. 15.970

7.2 Ehotze-xehetasuna.

RC-75 usi bat....................................................................................................... 730

7.3 Gogortze-aldiak.

RC-75 usi bat.................................................................................................... 2.060

7.4 Arauzko loditasuneko oreak duen uraren neurketa.

RC-75 usi bat....................................................................................................... 850

7.5 Sakapeko irakineango hazkuntza.

Usi bat............................................................................................................... 2.780

7.6 Le Chatelier-en orratzen bidezko neurri-iraupena.

RC-75 usi bat.................................................................................................... 2.780

7.7 Saka eta bihurritze-indarrekiko jasamena, 3 usiko sortaren gintza, iraupena eta hauste-saioak barne.

RC-75 usi bat.................................................................................................... 3.270

7.8 Benetako berarizko trinkotasuna.

RC-75 usi bat.................................................................................................... 1.210

7.9 Kimikazko gai-arakaketa, hezetasuna Silizio-Bioxidoa (Si 02); Aluminio-Oxidoa (A12 03); Burdina-oxidoa (Fe2 03); Kare-oxidoa (Ca O); Magnesio-Oxidoa (Mg O); Sufre-oxido hirukoitza (SO3); urtu ezineko hondarra (R.I.); Kiskaltzeagatikako galera zehaztuz (P.F.)

RC-75 usi bat.................................................................................................. 15.730

7.10 Hezetasuna.

RC-75 usi bat....................................................................................................... 550

7.11 Silizio-bioxidoa (Si O2).

Usi bat.RC-75 I Era........................................................................................... 2.660

7.12 Silizio-bioxidoa (Si O2).

Usi bat.RC-75 II Era.......................................................................................... 3.390

7.13 Aluminio-Oxidoa (A12 O3).

Usi bat.RC-75................................................................................................... 2.180

7.14 Burdina-oxidoa (Fe2 O3).

Usi bat.RC-75................................................................................................... 2.060

7.15 Kare-oxidoa (Ca O).

Usi bat.RC-75................................................................................................... 2.660

7.16 Magnesio-oxidoa (Mg O).

Usi bat.RC-75................................................................................................... 2.660

7.17 Sufre-oxido hirukoitza (S O3).

Usi bat.RC-75................................................................................................... 2.180

7.18 Urtu ezineko hondarra (R.I.).

Usi bat. I Era.RC-75.......................................................................................... 1.460

7.19 Puzolani-iraulika eta P.A.-tango urtu ezineko hondarra.

Usi bat. II Era. RC-75........................................................................................ 3.630

7.20 Kiskaltzeagatikako galera (P.F.)

Usi bat. RC-75.................................................................................................. 1.330

7.21 Kare soila.

Usi bat. RC-75.................................................................................................. 3.970

7.22 7 egunen buruko puzolani-erakuskaria.

Usi bat. RC-75.................................................................................................. 4.000

7.23 28 egunen buruko puzolani-erakuskaria.

Usi bat. RC-75.................................................................................................. 7.380

7.24 Saliziliko-metanoletango urtsuketagatikako zilize-gehikuntzaren ehunekoa.

Usi bat............................................................................................................... 4.360

7.25 Gogortze ustela edo gogortze bizkorra.

UNE 7305 Usi bat............................................................................................. 3.030

7.26 Iraulika-usiak hartzea

RC-75ren arauera................................................................................................ p/a.

 

VIII ATALBURUA

IRUNARRI-IRAULIKA ETA AINTZIN-EGINAK

 

8.1 Geometriazko zernolakoak. UNE 88101/88102/88103 iekia............................ 370

UNE 88201/88202/88203................................................................................ 370

8.2 Itxi-neurria. UNE 88101/88102/88103 iekia.................................................. 2.600

8.3 Izozgarritasuna. UNE 88101/88102/88103 usi bat.

Izozte-izozgabetze bakoitza................................................................................... 490

8.4 Bihurritze-indarrarekiko jasamena.

UNE 88101/88102/88103 iekia........................................................................ 730

 

IX ATALBURUA

SALTSARRIAK

 

9.1 Saltsarrizko xubil-itxurako usiak ontzea eta saka-bidezko hausketa.

UNE 83304/83301 usi bat............................................................................... 490

9.2 Saltsarrizko xubil-itxurako usia alde batetik sufre-orez azaleztatzea.

UNE 83303....................................................................................................... 250

9.3 Barautsez ateratako eredutarako usien ebaketa, azaleztaketa eta saka-indarraren bidezko hausketa.

UNE 83302/83303/83304 usi bat............................................................... 2.420

9.4 Gogortutako saltsarri-usi baten irauralikazko edukiaren neurketa.

ASTM-85/MELC 5.01-a............................................................................... 12.100

9.5 Gogortutako saltsarri-usi baten sulfato-edukia.

UNE 7245...................................................................................................... 2.180

9.6 Gogortutako saltsarri-usi baten klorurozko edukiaren neurketa.

PNE 83124/NLT-354..................................................................................... 1.460

9.7 Izariketaren teoriazko azterpena. La Peña-ren ihardutze-araua, eske-egileak ekarritako gai eskonak erabiliz 24.200

9.8 Izari-neurketa, teoriazko azterpena, 3 ore-aldi berezitako 15x30 zentimetroko xubil-itxurako 6 saio-ziri egitea, horiek ontzea, azaleztatzea eta 3 adinetakoak saka-indarrez haustea barne.

Izariketa bat.................................................................................................. 42.350

9.9 Eraikikuntzan bertan 15x30 zentimetroko 5 saio-usi hartzea, ontzea, jasotzea, azaleztatzea eta 7 eta 28 egunetara haustea. Noizbehinkakoa edo arta-egitarauren baten sartutakoa, 10 usi-hartze baino gutxiagokoa eta 15 km. baino urrutiago gabekoa izatea gertatuz gero.

EH-82. UNE 83301/83303/83304.............................................................. 6.780

9.10 Eraikikuntzan bertan 15x30 zentimetroko 5 saio-usi hartzea, ontzea, jasotzea, azaleztatzea eta 7 eta 28 egunetara haustea. Noizbehinkakoa edo arta-egitarauren baten sartutakoa, 40 usi-hartze baino gutxiagokoa eta 15 km. baino urrutiago gabekoa izatea gertatuz gero.

EH-82. UNE 83301/83303/83304.............................................................. 5.450

9.11 Eraikikuntzan bertan 15x30 zentimetroko 5 saio-usi hartzea, ontzea, jasotzea, azaleztatzea eta 7 eta 28 egunetara haustea. Noizbehinkakoa edo arta-egitarauren baten sartutakoa, 11 usi-hartze baino gutxiagokoa eta 15 km. baino urrutiago gabekoa izatea gertatuz gero.

EH-82. UNE 83301/83303/83304.............................................................. 4.840

9.12 Iraulika egin-berriango berarizko eta gehienezko gai eskonaren neurriaren zehaztapena.

UNE 7295 usi bat........................................................................................... 1.810

9.13 Iraulika egin-berriango gai eskon kozkortsuen pikorren neurri-eredua.

UNE 7295 usi bat........................................................................................... 3.020

9.14 Egitura-zati baten zamaketa-saioa...................................................................... p/a.

9.15 Saltsarrizko zatien azalaren gogortasun-erakuskaria.

10 saio edo gutxiagogatik............................................................................... 1.810

Hortik gorako bakoitzeko.................................................................................... 120

9.16 Entzumenaz goitiko uhinen iraulika-zatietatikako hedatze-abiadura. 10 saio edo gutxiagogatik.

UNE 83308.................................................................................................... 3.020

Hortik gorako bakoitzeko.................................................................................... 240

9.17 Zertzenez 75 m/m dituen saltsarrizko eredutarako usi bat ateratzea, azaleztatzea eta saka-bidezko hausketa. Usi bakoitza.

UNE 83302/83303/83304.......................................................................... 7.260

9.18 Zertzenez 1m/m dituen saltsarrizko eredutarako usi bat ateratzea, azaleztatzea eta saka-bidezko hausketa. Usi bakoitza.

UNE 83302/83303/83304.......................................................................... 8.470

9.19 Zertzenez 150 m/m dituen saltsarrizko eredutarako usi bat ateratzea, azaleztatzea eta saka-bidezko hausketa. Usi bakoitza.

UNE 83302/83303/83304........................................................................ 14.520

 

X ATALBURUA

IRAGAZKAIZTASUNA

 

10.1 Gai uitsuen eta bitarte-oreen heineango trinkotasun-neurria.

Usi bat.UNE 104.281, 1/2 zatia.................................................................. 1.820

10.2 Gai uitsuen eta bitarte-oreen heineango sartze-indarra.

Usi bat. UNE 104.281, 1/4 zatia................................................................. 2.060

10.3 Gai uitsuen eta bitarte-oreen heineango sartze-indarraren erakuskaria.

Usi bat.UNE 104.281, 1/5 zatia..................................................................... 970

10.4 Lehen-gai uitsuen eta bitarte-oreen errauts-edukia.

Usi bat. UNE 104.281, 1/7 zatia................................................................. 1.820

10.5 Lehen-gai uitsuen eta bitarte-oreen berotzeagatikako galera.

Usi bat. UNE 104281. 1/11 zatia................................................................ 1.450

10.6 Lehen-gai uitsuen eta bitarte-oreen malgutasuna.

Lau usi. UNE 104281. 1/10 zatia................................................................ 5.320

10.7 Lehen-gai uitsuen eta bitarte-oreen bizidunetikako urtsugarrietango urtsugarritasuna.

Usi bat. UNE 104281. 1/9 zatia.................................................................. 2.540

10.8 Lehen-gai uitsuen eta bitarte-oreen urezko edukia.

Usi bat. UNE 104281. 1/8.......................................................................... 2.780

10.9 Nahaslikazko xaflen urez asetzea.

Bi usi. UNE 104281. 6/11 zatia................................................................... 1.450

10.10 Urarekiko iragazkaiztasuna. I Zatia.

Usi bat. DIN 52123...................................................................................... 2.060

10.11 Nahaslika-xaflen lodia.

Usi bat. UNE 104281. 6/2 zatia..................................................................... 730

10.12 Nahaslika-xaflen bero berezietango tolesgarritasuna.

Hamar usi. UNE 204281. 6/4 zatia Beroagatik............................................... 730

10.13 Nahaslikazko xaflen osagaien zenbatekoa.

Usi bat. UNE 104281. 6/8 zatia................................................................ 10.650

10.14 Nahaslikazko xaflen eta/edo eraikuntza-hezurren neurri bereangotasuna.

Usi bat. UNE 104281. 6/7 zatia.................................................................. 1.210

10.15 Nahaslikazko xaflen beroarekiko jasamena eta berotzeagatikako galera.

Bi usi. UNE 104281. 6/3 zatia........................................................................ 850

 

XI ATALBURUA

ANTOLAPIDEAK

 

Zinkeztutako altzairuzko hodiak eta zinkeztutako iekieak

 

11.1. Azalen lodia. Gaia ezabatu gabeko ihardutze-era.

......... UNE 37501 usi bat............................................................................................ p/a.

11.2. Zink-azalaren bataz-besteko lodia, eta azalaren luzezabal-banako bakoitzeko pisua 4.360

 

Hodigintza

 

11.3. Itxituraren iharduneango saioa........................................................................... p/a.

 

Eletra-indarra

 

11.4. Iharduneango saioa, lurrarekiko estekaketa, jabalgarrien jasamena, eta hiru harietako indarren arteko oreka egiaztatuz p/a.

 

Berogarriak

 

11.5. Urarekiko saioak; itxitasuna, ur-goaiaren ikuskaketa (uragak ibili dabiltzala), eta inoskai eta guztiko eta laneko beromailatango itxitasun-saioa barne........................................................................................... p/a.

 

XII ATALBURUA

ADREILUAK

 

12.1 Egitura-akatsak. 10 adreiluko sorta.

UNE 67019.................................................................................................... 1.450

12.2 Gehienezko eta gutxienezko neurriak. 10 adreiluko sorta.

UNE 67030/67019....................................................................................... 3.870

12.3 Urez asetzea. 3 adreiluko sorta.

UNE 67027.................................................................................................... 2.180

12.4 Ur-zurrupaketa. 5 adreiluko sorta.

UNE 67031.................................................................................................... 3.630

12.5 Hauts egitea. 6 adreiluko sorta.

UNE 67029.................................................................................................... 2.420

12.6 Izozgarritasuna. 5 adreiluko sorta. Izozte-izozgabetze bakoitza.

UNE 67028....................................................................................................... 490

12.7 Itxurazko berarizko pisua. 3 adreiluko sorta.

UNE 67019.................................................................................................... 2.540

12.8 Saparekiko jasamena.

UNE 7060 usi bat........................................................................................... 1.330

12.9 Bihurritze-indarrarekiko jasamena.

UNE 7060 usi bat........................................................................................... 1.330

 

XIII ATALBURUA

BEREZKO HARRIAK

 

Apainketarako atxurdinak, kare-arriak eta pikor-harriak

 

13.1 Urez asetzea eta itxurazko berarizko pisua. Eskegileak gertatutako 3 usiko sorta. UNE 22172/22182 2.180

13.2 Izozgarritasuna. Eskegileak gertatutako 3 usiko sorta. Izoztze-izozgabetze bakoitza. UNE 22174/22184 490

13.3 Saparekiko jasamena. Eskegileak gertatutako 6 usiko sorta.

UNE 22175/22185....................................................................................... 2.900

13.4 Bihurritze-indarrarekiko jasamena. Eskegileak gertatutako 6 usiko sorta. UNE 22176/22186 5.080

13.5 Talkarekiko gogortasuna. Eskegileak gertatutako 3 usiko sorta.

UNE 22179/22189....................................................................................... 5.800

 

Apaintze-azaletarako harbelak

 

13.6 Urez asetzea eta itxurazko berarizko pisua. Eskegileak gertatutako 4 usiko sorta. UNE 22191 2.180

13.7 Izozgarritasuna. Eskegileak gertatutako 4 usiko sorta. Izoztze-izozgabetze bakoitza. UNE 22193 490

13.8 Bihurritze-indarrarekiko jasamena. Eskegileak gertatutako 4 usiko sorta. UNE 22195 5.080

13.9 Bero-aldakuntzekiko jasamena. 4 usiko sorta. Aldi bakoitza. UNE 22197........ 610

13.10 Azidoekiko jasamena. UNE 22198 usi bakoitza......................................... 12.100

 

Etxegainetarako harbelak

 

13.11 Aroltasun-neurria. 7 usiko sorta. UNE 7311.............................................. 4.360

13.12 Itxurazko trinkotasun neurria. 7 usiko sorta. UNE 7310............................. 4.360

13.13 Urez asetzea. 3 usiko sorta. UNE 7089...................................................... 2.180

13.14 Sulfuriko-azidotan sartzea. 3 usiko sorta. UNE 7091................................. 2.910

13.15 Bihurtze-indarrarekiko jasamena. 6 usiko sorta. UNE 7090....................... 7.260

 

XIV ATALBURUA

GAI MOLDAKORRAK

 

14.1 Hodien eta berarizko taiu-agen trinkotasun-neurria. Usi bat. UNE 53020....... 1.700

14.2 Hodi eta berarizko taiu-agak urez asetzea. Usi bat. UNE 53028..................... 1.700

14.3 Berarizko taiu-agen neurri aldakaiztasuna. Usi bat. UNE 53360..................... 1.330

14.4 Berarizko taiuko agen metileno kloruroarekiko jasamena. Usi bat. UNE 53360 1.330

 

XV ATALBURUA

TEILAK

 

Zeramikazkoak

 

15.1 Zernolakoak. Egitura-akatsak eta gehienezko eta gutxienezko neurriak.

6 teilako sorta. UNE 67024............................................................................ 3.880

15.2 Iragazkaiztasuna. Teila bat. UNE 67033........................................................ 2.420

15.3 Izozgarritasuna. 6 usiko sorta. Izozte-izozgabetze bakoitzeko. UNE 67034........ 490

 

XVI ATALBURUA

IELTSUAK, IELTSU ERREAK ETA AINTZIN -MOLDEATUTAKOAK

 

16.1 Fisika-indar eta kimikazkoa, Baldintza-zerrendaren arauera, bere baitango ura; SO3; garbitasun-erakuskaria, xehe-neurria, asetzezko oreari dagokion ura/ieltsua heina; gogortze-aldia, toles eta atezuarekiko jasamena barne.

Usi bat.......................................................................................................... 9.200

16.2 Berebaitango ura.

Usi bat. UNE 102032.................................................................................. 1.450

16.3 Sufre-oxido hirukoitza (SO3).

Usi bat. Une 102032................................................................................... 2.180

16.4 Garbitasun-erakuskaria.

Usi bat. UNE 102032.................................................................................. 3.750

16.5 Ehotze-xehetasuna.

Usi bat. UNE 102031.................................................................................. 1.090

16.6 Asetzezko oreari dagokion ura/ieltsua heina.

Usi bat. UNE 102031...................................................................................... 730

16.7 Gogortze-aldiak.

Usi bat. UNE 102031.................................................................................. 1.090

16.8 Toles eta atezuarekiko jasamena.

Usi bat. UNE 102031.................................................................................. 3.270

16.9 Silizio-bioxidoa (Si O2).

Usi bat. UNE 102032.................................................................................. 2.660

16.10 Aluminio eta burdina-oxidoak (Al2 O3+Fe2 O3).

Usi bat. UNE 102032.................................................................................. 2.060

16.11 Magnesio-oxidoa (Mg O).

Usi bat. UNE 102032.................................................................................. 2.660

16.12 Kare-oxidoa (Ca O).

Usi bat. UNE 102032.................................................................................. 2.660

16.13 Kloruroak.

Usi bat. UNE 102032.................................................................................. 1.320

16.14 Eter-etango gai urtsugarriak.

Usi bat.......................................................................................................... 3.390

16.15 Dihidrato, semihidrato edo anhidrita-eratangoen bakunketa.

Usi bat. UNE 102037.................................................................................. 3.750

16.16 Karbono-bioxidoa (CO2).

Usi bat. UNE 102032.................................................................................. 2.060

 

Ieltsuzko edo ieltsu errezko trenkada-gaiak

 

16.17 Itxura, forma eta neurrien araukortasuna, orepila, hezetasuna, launtasuna, azal-aldearen gogortasuna, talkarekiko eta toleskerekiko jasamena.

6 trenkada-gaiko sorta. UNE 102030....................................................... 12.460

16.18 Itxura. 6 trenkada-gaiko sorta.

UNE 102030............................................................................................... 1.080

16.19 Neurriak. 6 trenkada-gaiko sorta.

UNE 102030............................................................................................... 1.440

16.20 Launtasuna. 3 trenkada-gaiko sorta.

UNE 102030............................................................................................... 1.090

16.21 Orea. 6 trenkada-gaiko sorta.

UNE 102030............................................................................................... 1.940

16.22 Hezetasuna. 6 trenkada-gaiko sorta.

UNE 102030............................................................................................... 1.440

16.23 Bihurtze-indarrarekiko jasamena.

UNE 102030............................................................................................... 3.960

 

Sapaitarako ieltsu errezko xaflak

 

16.24 Itxura, orepilaren forma eta neurrien araukortasuna, zurruntasun-neurria, launtasuna, ertz-zehaztasuna.6 iekiko sorta.

UNE 102021/102022/102033................................................................. 6.300

16.25 Itxura. 6 iekiko sorta.

UNE 102021/102022/102033................................................................. 1.090

16.26 Neurriak. 6 iekiko sorta.

UNE 102021/102022/102033................................................................. 1.440

16.27 Orearen era berekotasuna. 6 iekiko sorta.

UNE 102021/102022/102033................................................................. 1.940

16.28 Zurruntasun-neurria. 6 iekiko sorta.

UNE 102021/102022/102033................................................................. 1.440

16.29 Ertz-zehaztasuna. 6 iekiko sorta.

UNE 102021/102022/102033................................................................. 1.440

16.30 Benetako berarizko pisua. 6 iekiko sorta.

UNE 102021/102022/102033................................................................. 1.090

 

Kartoi-ieltsuzko xaflak

 

16.31 Itxura, forma eta neurrien araukortasuna, formak, orepila, talkarekiko gogorra eta tolesketarekiko jasamena. 6 iekiko sorta.

UNE 102023/102035.............................................................................. 11.250

16.32 Itxura. 6 iekiko sorta.

UNE 102023/102035................................................................................ 1.090

16.33 Neurriak. 6 iekiko sorta.

UNE 102023/102035................................................................................ 1.440

16.34 Formak. 6 iekiko sorta.

UNE 102023/102035................................................................................ 2.660

16.35 Orearen era berekotasuna. 6 iekiko sorta.

UNE 102023/102035................................................................................ 1.940

16.36 Bihurtze-indarrarekiko jasamena. 6 iekiko sorta.

UNE 102023/102035................................................................................ 3.400

16.37 Benetako berarizko pisua. 6 iekiko sorta.

UNE 102023/102035................................................................................ 1.090

 

XVII ATALBURUA

BESTE BATZUK

 

Metalezko gaien azaleztaketa

 

17.1 Anodo-bidezko azalaren lodia. Foucault-en eletra-goaien bidezko ihardutze-era. Aluminiozko berarizko taiuko agak.

Ale bat. UNE 38013....................................................................................... 2.900

17.2 Anodo-bidezko azal-finkapena. Aluminiozko berarizko taiuko agak.

Zati bat........................................................................................................... 3.630

17.3 Iman-burdinazko gaien pinturaren lodia.

Zati bat. UNE 48031......................................................................................... p/a.

 

XVIII ATALBURUA

LAGUNTZE-LANEGATIKAKO PREZIOAK

 

18.1 Gaiak bildu, garraiatu eta usiak hartzea (saltsarri eginberriari eta etengabeko arta-zerbitzuari ez dagokio) bidatz-kilometro bakoitzeko.......................................................................................................... 200

18.2 Teknikariak saioak egitera bertara joateagatik, bidatz-kilometro bakoitzeko........ 200

18.3 Norbanakoren batek eskatu eta aurreko txataletan sartu gabeko beste ezein lan edo saiogatik, ordu edo ordu-zati bakoitzeko 4.000

pezeta orduko edo ordu-zatiko

 

6.- Batxiler, Lanbide-Hezkuntza, Erabilbidezko Ertilan eta Arte-Lanbideen ikasketak Herri-Ikastetxeetan doangoak izango dira, eta ez dira azterketak egiteagatik eta ikasketa horiei buruzko egiaztagiriak egin izanagatik, irakaskuntza-arielak, ez eta arduralaritza-arielak ere, ordaindu behar izatearen menpe egongo.

 

Esandako mailako gainontzeko Ikastetxeetako ikasleak izan eta Euskadiko Autonomia-Elkarteko hezkuntza-erapidetza osatzen duten ikasleak ere ariel horiek ordaintzetik iare gelditzen dira.

 

XI IDAZPURUA

LEGEBILTZARRARI ARGIPIDEAK EMATEA

 

37. Atala - Aldikotasunezko argipideak

 

1.- Jaurlaritzak, Eusko Legebiltzarreko Ekonomia, Herriogasuntza eta Diruegitamu-Batzordeari, hiru hilabetez behin, honako diruegitamu-egiketa hauen argipideak emango dizkio:

 

a) Diruegitamuko diruizendapenetan bestetarakotzeen bidez egindako aldakuntzen eta Diruegitamua zenbateraino egiteratu denarena.

b) Lanak artez egiteko baimena emanez bideratutako zehaztapidetzen zerrenda.

c) 5 miloe pezeta baino gehiagoko gosteko lan, zerbitzu eta zuzkiketa-akuraketen zerrenda zehatza.

d) Aldi horretan egindako gaudimenak eta gaudimenaren gai direnen hauspenegatik aurre egin behar izan dienen argipideak.

e) Merkataritzazko Ihardutze-Erakunde Burujabeen, Norbanako-alorreko Legepeko Herri-Izaikien eta Herri-Baltzuen Kontu-garbitasunak, Galera-Irabazien Zehaztapen-Zerrendak, Diruen Nondikakoaren eta Erabilkeraren Zehaztapen-Zerrendak, eta Domu eta Ustiaketa-Diruegitamuak.

f) Foru-Diputazioetako bakoitzak itunepeko zergegatik bildutakoak, zergapidez-zergapide zehaztuta.

 

2.- Aurreko zenbakian esaten den argipideketan behar bezain zehatz emango dira eraginik duten Egitaraua, Saila eta Atalburua, eta argipideak emateko aldia berezko hiruhilabete-aldia betetzearekin amaituko da eta Legebiltzarrari epea amaituko zen hilaren hurrengo bigarrenaren 15a baino lehen bidaliko zaizkio.

 

38. Atala - Beste argipide batzuk

 

Halaber, Jaurlaritzak, gertatzen diren hilaren hurrengoan zehar eta gai duten Egitarau, Sail, Zerbitzu eta Atalburuari buruzkoan behar hainbateko zehaztasunak emanez, honako diruegitamu-egiketa hauen argipideak emango dizkio Eusko Legebiltzarreko Ekonomia, Herriogasuntza eta Diruegitamu-Batzordeari:

 

a) Lurraldearteko Ordezkaketa-Baltzari datxezkon Egitasmoei buruzko 98 Saileko diruizendapenean egin daitezen aldaketen, hoien zergatien eta horretarako erabili diren ihardunbidearena.

b) Lege honetako 27garren atalaren babespean egindako zorpetze-egiketena.

c) Lege honetako 28garren atalaren babespean egindako maileguketena.

 

Erabaki Gehigarriak

 

Lehenengoa - 1982garreneko Lurraldearteko Ordezkaketa-Baltzari dagozkion eskuarteak hartzea

 

1988garreneko Urtarrilaren lehenengoaz gero, Erresumagandik 1982garreneko ekonomia-urteko Lurraldearteko Ordezkaketa-Baltzako eskuarteak hartzeak, Jaurlaritzak erabaki ditzan diruezarketa-egitasmo berriei dagozkien diruizendapenak 1988garreneko Guztizko Diruegitamuetan sartzea ekarriko du, hoiek Diruegitamuetan Sarrarazteko Dekretoa Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu behar dela, eta Dekreto horretan, besteak beste, horiek zertako izango direneko Egitarau zehatza edo zehatzak eman beharko dira, zein diru-ataletan banatzen diren zeinkatuz. Izendapena 98garren Sailaren barruan egingo da, "Lurraldearteko Ordezkaketa-Baltza. 1982garreneko ekonomia-urteko diruizendapenak" izenpurupeko berarizko Zerbitzu baten.

 

Bigarrena - Jarraipen-Batzordeak

 

1.- Arduralaritzak eta Euskal Herriko Autonomia-Elkarteko Herri-Arduralaritzaren zerbitzuan ari den lanarigoaren Ordezkatze-Erakundeei, hauteskunde-bidea arautzeari, lan-baldintzak eta partaidetza erabakitzeari buruzko, Urriaren 6ko 304/1987 Dekretoko 17. atalean esaten den ituneketarako mahai nagusiango Sindikaritza-Erakundeek osatutako Batzordea osatzen da; Batzorde horretan Lege honen 10. ataletik 21erakoan orokorki emandako, eta bereziki, 10. atalean ohartematen den Biru-Baltza banatu aurretik, Baltza horretan izendatutako hainbatekotik gorako lansariak ekar ditzaten lanarientzako diruizendapenak banatzeko erizpideen ituneketak egingo dira.

 

2.- Jaurlaritzak, Jarraipen-Batzordeari, honen ihardunbide egokirako, aurreko idazatian esandako diruizendapenen pentzutan, beharrezkoak izan ditzan diru-eskuarteak izendatuko dizkio.

 

3.- Lan eta Gizartesegurantza-Sailak, erakunde-mailako ordezkotza izan dezaten Enpresaritza-Erakundeek eta, indarrean dauden legeen arauera, ordezkatze-indarrik haundiena izan dezaten Sindikaritza-Erakundeek osatutako Batzordea eratzen da; Batzorde horren egitekoa 13.500, 13.600 eta 13.210 Egitarauei Lanbide-Egitarauei, Egite-bidezko Hezkuntzari eta Laneko Segurantza eta Osasunbideei buruzkoetan arta egin eta nola egiteratzen direnarekiko zaingoa izango da.

 

Hirugarrena - Ospitalentzako eta beste Sorozpide-Erakundeentzako diru-laguntzak

 

Diruegitamu hauetan Ospitalentzako eta beste Sorozpide-Erakundeentzako izendatutako ustiapide-laguntzak, baldin eta Etxe hoiek honako baldintza hau betetzen badute ordainduko dira:

 

Etxe hoien zerbitzuan ari diren lanarien urteko soldaten eta 1988garreneko urtarrilaren lehen-egunetikako eragite-indarrezko gehikuntzak ez du Lege honetan Euskal Herri-Arduralaritzako lanarientzat finkatutakoa baino haundiagoa izaterik izango.

 

Laugarrena - Diru-eskuraketak Ikastegietan erabiltzea

 

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerkuntza-Sailaren agintepeko ikastegiek Autonomia-Elkarteko Herri-Arduralaritzak emandakoez landa eskuratu ditzaten diruak, euren Eskola-Kontseiluek hartutako erabakiz, beren gastutarako erabili ahal izango dituzte.

 

Honetarako, Herriogasuntza eta Dirubidetza-Sailak, besterik gabe, horretarako diru-izendapenak indarrean egon daitezen Diruegitamuetan sartuko dituzte, benetan egindako diru-eskuraketen zenbatekoarekin berarekin.

 

Boskarrena - Herri-Baltzu, Norbanako Legepeko Herri-Izaiki eta Merkataritzako Ihardutze-Erakunde Burujabeentzako Agizko Eskuraketak

 

Euskadiko Diruegitamu-Jaurpiderako 31/1983 Legeko 22. atalari buruzkoan, Euskadiko Autonomia-Elkartearen Arduralaritza Nagusiko Diruegitamuetan sartzen diren Herri-Baltzu, Norbanako Legepeko Herri-Izaiki eta Merkataritzako Ihardutze-Erakunde Burujabeentzako jarritako agizko eskuraketen ordainketarako diruizendapenak, jarrita dauden mugen barruan eta euren galera eta irabazien arteko kontua orekatzeko beharrezko den neurrian, diru-laguntza izango dira hartzaileentzat; horrela bada, behar baino diru gehiago eman izanez gero, diru hori horretarako adierazpenik gabe, gaindikintzat joko da, ondorioz Euskal Herriko Herriogasuntza Nagusiari atzera itzuli beharko zaiola.

 

Seigarrena - Autonomia-Elkarteko Diruegitamu Nagusien kontu-garbiketari buruzko agirisorta

 

Honako hau da Euskadiko Diruegitamu-Jaurpiderako Legeko 137. atalaren idazkera:

 

Guztizko Diruegitamuen kontu-garbiketarako agirisorta, behar bezala erapidetuta, beti ere gutxienekoa izango den honako agirisortak osatuko du eta izango du barne:

 

A) Ekonomia-urtearen emaitzak honako egituraz:

- Agizko diruegitamuaren gaindikina edo mentsa.

- Aurreko ekonomia-urteetako egiketegatikako gaindikina edo mentsa.

B) Diruegitamu-urteko Diruzaingo-kontuak, Euskal Herriko Diruzaingo Nagusiaren egutegi-urteango eragiketak barne daramatzala, indarrean dauden diruegitamuei eta lehenagokoei dagozkienak bereiziz, eta diruegitamu-urtearen azkenean Diruzaingo Nagusia zer egoeratan aurkitzen den adieraziz.

C) Autonomia-Elkarteko Arduralaritza Nagusiaren Diruegitamu-urteko garbitasun-kontuak, honako hauek barne dituela:

a) Ordainketetarako diruizendapenak erakutsi ditzan kuadroa, honako zehaztapenez:

- Hasieran baimena zuten ordainketa-diruizendapenak eta horien aldaketak, azken hauekikoan, euren irozkai diren legeak, manuak eta erabakiak adieraziz.

- Baimena duten guztizko diruegitamuen pentzutan hartutako erantzun-beharrak.

- Ekonomia-urtean zehar egindako ordainketak.

- Ordainketa-diruizendapenetako gaindizkoak.

b) Gerorako lotzezko diruizendapenak erakutsi ditzaten kuadroak, hasieran baimena zutenak, horien aldaketa eta zenbateraino erabili diren adieraziz.

c) Birreskuraketen zehaztapen-zerrenda erakutsi dezaten kuadroak:

- Ohartemandako dirusariak.

- Aitortutako eta ordaindutako diruzko eskubideak.

- Ekonomia-urtean zehar izandako eskuraketak.

Aurreko hiru zatietan ematen diren argipideetan egitarauak zenbateraino egiteratu diren jarriko da eta zernolako mailan emango.

D) Arduralaritzako Ihardutze-Erakunde Burujabeen Diruegitamu-urteko Garbitasun-Kontua, aurreko c) zatian esandako modu berean aurkeztuko dela.

E) Merkataritzako Ihardutze-Erakunde Burujabeen, Norbanako legepeko Herri-Izaikien eta Herri-Baltzuen Dirubidetzen zehaztapen-zerrendak.

F) Gizarte-Segurantzaren kontuak, gai hori araupetzen duten berarizko manuei atxikiz eginda.

 

C, D, E eta F zatietan esandako agirisortari ohartemandako helburuak zenbateraino gauzatu diren esanezko txostena erantsiko zaio, ohartemandakoetatik zein burutu diren adieraziz.

 

Zazpigarrena - Industriaren Suztapenerako eta Eraldaketarako Baltzuaren Galerak

 

Euskal Herriko Herriogasuntza Nagusiak osatuko dizkio Industriaren Suztapenerako eta Eraldakuntzarako Baltzuari, hala egokituz gero, Baltzu honek egindako dirubide-egiketan sortutako galerak eta, hori, enpresak eta industri-alorrak berriro indarrean jartzeko berarizko laguntza gisa.

 

Zortzigarrena - "Osakidetza-Euskal Osasun-Zerbitzua" Arduralaritzako Ihardutze-Erakunde Burujabeko diruizendapen-aldaketen jaurpidea

 

2. atalean agindutakoa dena dela, 1988.eko ekonomia-urtean zehar soilik, "Osakidetza" Ihardutze-Erakunde Burujabean, diruegitamu-izendapenak "Instituto Nacional de la Salud"-ek emandako egiteko eta zerbitzuez jabetu izanagatikako benetako beharrei egokitzeko, behar hainbat diruizendapen-aldaketa egin ahal izango dira.

 

Bederatzigarrena

 

Jaurlaritzak, Lege hau indarrean jartzetik hasi eta 30 egunen barruan, hitzez-hitz "Hirugarren Munduarentzako Laguntza: aurrera egiten laguntzeko ekintzapideen dirubideketa" izena izango duenerako hirurehun miloe pezetako diru-izendapena sortuko du.

 

Diru-izendapen hori Lehendakaritza-Sailean agertuko da eta horren dirubideak Sail guztietako diru-izendapenak heintsuka gutxituz osatuko da.

 

Eusko Legebiltzarreko Giza-Eskubidetarako Batzordeak aztertuko ditu beren sorrera-helburuetako bat aurrera-bideango erresumei laguntzeari indar ematea izan dezaten Jaurlaritzakoez besteko Erakundeek aurkeztutako egitasmoak eta jarritako diru-izendapena eman dakieneko saloa egingo dio Jaurlaritzari.

 

Hamargarrena - Indarraldiari eustea

 

Ondoren ematen diren Otsailaren 8ko, Euskal Herriko Autonomia-Elkarteko 1987garrenerako Diruegitamu Nagusiei buruzko 2/1987 Legeko atal eta Erabaki Gehigarriek aurtengo eta aurrerantzeko ekonomia-urteetarako indarrean jarraitzen dute:

 

Atalak: 7, 10, 11 eta 35

Erabaki Gehigarriak: Lehenengoa eta Hirugarrena.

 

Azken Erabakiak

 

Lehenengoa - Jaurlaritzari baimen ematea

 

1.- "Osakidetza-Euskal Osasun-Zerbitzua" Ihardutze-Erakunde Burujabearen agintepeko, irekitako nahiz itxitako, Osasunketa-Iraskundeetan zerbitzugintzan diharduen lanarigoaren lansari-egitura antolatzera eta Azaroaren 6ko, "Instituto Nacional de la Salud (INSALUD)"-eko egiteko eta zerbitzuak Euskal Herriko Autonomia-Elkarteari eskuratzeari buruzko, 1536/1987 Errege-Dekretoz Autonomia-Elkarteari eskuz aldatutako lanarigoaren lansari-aukerak kidekatzera eta berdintzera jozko behar daitezen manu guztiak emateko eskua ematen zaio Jaurlaritzari.

 

Jaurlaritzak araupetuko ditu, egon daitezen sorozpidetza-beharrei jarraiki, kopuruen arauerako berarizko gaitasunezko sendagileak akuratzeko eskaintzak egiteko baldintzak, eta horiek mailakatutako zerbitzutan, Alorreko berarizko gaitasunezko sendagile edo Mediku Laguntzaile-maila izanik sartzea.

 

2.- Otsailaren 5eko 2/1988 Legez sortarazitako "Instituto Vasco de la Mujer-Emakumearen Euskal Erakundea" arduralaritzako Ihardutze-Erakunde Burujabeko Artezte-Sailak osatu ondoren, Erakunde horren diruegitamua onartzeko eskua ematen zaio Jaurlaritzari.

 

3.- Lege honetan ohartemandako guztiak osabideratzeko eta egiteratzeko behar daitezen manu guztiak emateko eskua ematen zaio Jaurlaritzari.

 

Bigarrena - Indarrean jartzea

 

Lege hau, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian osorik argitaratu dadin egunean bertan jarriko da indarrean.

 

IV ERASKINA

DIRUEGITAMUKO GASTUEN ZERRENDAREN ZEHAZTAPENA

 

Legeko atalkako idazkian baitetsitako diruizendapenak Diruegitamuko egitarauko sailkapenean agertzen diren diru-ataletan eta bertan ematen diren zenbatekoz banatuko dira, Lege-Egitasmoarekin batera zetorren agiri-sortan banakatzen zen eran, aldaketa hauek eginez:

 

01 SAILA. LEHENDAKARITZA

 

1310 Egitaraua. Kanpo-Harremanak eta Ohore-Arauak

Kendu egiten da 03 zerbitzuko 471 zertakoko "Familiei eta irabazte-xederik gabeko erakundeei" buruzko 10.000.000 pezetako diruizendapena.

 

02 SAILA. LEHENDAKARITZA, ZUZENTZA ETA AUTONOMIA-GARAPENA

 

2060 Egitaraua. Zuzentza

05 zerbitzuko 471 zertakoko "Lege-gaitan aritzeko eta Jabego-erroldarien Eskolak" 5 diru-ataleko diruizendapena 5.000.000 pezeta gehitzen da.

 

05 zerbitzuko 471 zertakoko "Epai-Arduralaritzarako eta Euskalduntzeko lanarigoa gaitzea" 2 diru-ataleko diruizendapena 5.000.000 pezeta gehitzen da.

 

05 zerbitzuko 471 zertakoko "Lanbide-Erakuntzak, biltzarrak eta jardunaldiak egitea barne" 4 diru-ataleko diruizendapena 5.000.000 pezeta gutxitzen da.

 

2100 Egitaraua. EEE-rekingo Harremanekikoak

08 zerbitzuko 471 zertakoko "Bruselasko Idazgurako" 5 diru-ataleko 46.100.000 pezetako diruizendapena kendu egiten da.

 

08 zerbitzuko "Bruselasko Idazgurako" 771 zertakoko 25.900.000 pezetako diruizendapena kendu egiten da.

 

08 zerbitzuko 251 zertakoko "Beste Enpresek egindako Lanak" 1 diru-atala 5.000.000 pezeta gutxitzen da.

 

08 zerbitzuko "Idazgu-gaiak" 211 zertakoko diruizendapena 1.500.000 pezeta gehitzen da.

 

08 zerbitzuko "Beste dirubide-gastu batzuk" 213 zertakoa 300.000 pezetako diruizendapenez sortarazten da.

 

08 zerbitzuko "Tegi-Alogerak" 221 zertakoko diruizendapena 11.000.000 pezeta gehitzen da.

 

08 zerbitzuko "Eraikuntzak konpontzea eta horiei onean eustea" 222 zertakoa 1.000.000 pezetako diruizendapenez sortarazten da.

 

08 zerbitzuko "Garbikuntza, berogailuak, argiak, argi-indarra, ura, besteak" 223 zertakoko diruizendapena 2.000.000 pezeta gehitzen da.

 

08 zerbitzuko "Adierazpenak" 234 zertakoko diruizendapena 5.000.000 pezeta gehitzen da.

 

08 zerbitzuko "Garraioak" 235 zertakoko diruizendapena 700.000 pezeta gehitzen da.

 

08 zerbitzuko "Joan-etorriak, egonaldi eta tokiz aldatzeagatikako gastuak" 241 zertakoko diruizendapena 6.000.000 pezeta gehitzen da.

 

08 zerbitzuko "Beste Enpresek egindako Lanak" 251 zertakoko diruizendapena 8.000.000 pezeta gehitzen da.

 

08 zerbitzuko "Bilkurak, Hitzaldiak eta Ikastaroak" 252 zertakoko diruizendapena 2.500.000 pezeta gehitzen da.

 

08 zerbitzuko "Liburuak eta bestelako Argitalpenak" 253 zertakoko diruizendapena 1.500.000 pezeta gehitzen da.

 

08 zerbitzuko "Berarizko gaiak" 254 zertakoko diruizendapena 1.500.000 pezeta gehitzen da.

 

08 zerbitzuko "Kanpo-Harremanak" 257 zertakoko diruizendapena 2.400.000 pezeta gehitzen da.

 

08 zerbitzuko "Ibilgailuen konponketa eta horiei onean eustea" 261 zertako berria 400.000 pezetako diruizendapenez sortarazten da.

 

08 zerbitzuko "Konponketak eta tresneriei eta antolapideei bere onean eustea" 262 zertakoko diruizendapena 300.000 pezeta gehitzen da.

 

08 zerbitzuko "Argitalpenak eta Zabalkundea" 281 zertakoa 2.000.000 pezetako diruizendapenez sortarazten da.

 

08 zerbitzuko "Erredizak eta lanabesak" 633 zertakoa 600.000 pezetako diruizendapenez sortarazten da.

 

08 zerbitzuko "Tresneria" 641 zertakoa 2.500.000 pezetako diruizendapenez sortarazten da.

 

08 zerbitzuko "mugiezineko gauzazko ogasunak: idazgu-tresneriak" 643 zertakoa 1.200.000 pezetako diruizendapenez sortarazten da.

 

08 zerbitzuko "Argipide-bidetarako Tresneriak" 644 zertakoa 2.700.000 pezetako diruizendapenez sortarazten da.

 

08 zerbitzuko "mugiezineko gauzazko ogasunak" 648 zertakoa 1.000.000 pezetako diruizendapenez sortarazten da.

 

08 zerbitzuko "Ikerlanak, azterlanak eta egitasmoak" 691 zertakoa 7.900.000 pezetako diruizendapenez sortarazten da.

 

2110 Egitaraua. Ihardutze-sail Burujabeak

09 zerbitzuko 421 zertakoko "IVAP-erako agizko gastutarako eskuraketak" 1 diru-atalerako diruizendapena 10.000.000 gehitzen da.

 

03 SAILA. NEKAZARITZA ETA ARRANTZUA

 

3010 Egitaraua. Zerbitzu Nagusietarako Urgazlaritza

01 zerbitzuko "Idazgu-gaiak" 211 zertakoko diruizendapena 250.000 pezeta gutxitzen da.

 

01 zerbitzuko "Bestelako Dirubide-gastuak" 213 zertakoko diruizendapena 75.000 pezeta gutxitzen da.

 

3030 Egitaraua. Nekazaritza eta Arrantzu-Gaikuntza

02 zerbitzuko 621 zertakoko 1 diru-ataleko idazkiari honako adierazpen hau erantsiko zaio: 60.000.000 pezetaraino gehikizun den diruizendapena.

 

3060 Egitaraua. Arrantzua

04 zerbitzuko 762 zertakoko "Kala berrien bilaketa" 2 diru-ataleko idazkiari honako hau erantsiko zaio: "eta arrantzurako trezak".

 

04 SAILA. EKONOMIA ETA EGITAMUKETA

 

4010 Egitaraua. Oro-Egitura eta Laguntzak

01 zerbitzuko "Argitalpenak eta Zabalkundea" 281 zertakoko diruizendapena 300.000 pezeta gutxitzen da.

 

05 SAILA. KULTURA ETA TURISMOA

 

5020 Egitaraua. Euskara arazoak

02 zerbitzuko 251 zertakoko "Artezkaritzak emandako diru-laguntzen arta eta zaingoa" 1 diru-ataleko diruizendapena 4.000.000 pezeta gutxitzen da.

 

02 zerbitzuko 251 zertakoan, 6.000.000 pezetako diruizendapenez, "Euskerazko Egunkaria sortu eta ihardunbideratzeko Azterlana" izeneko 2 diru-atala sortarazten da.

 

02 zerbitzuko 462 zertakoan, 2.000.000 pezetako diruizendapenez, "Giza-Jakintzaren Ikerketetarako euskerazko liburuak" izeneko 4 diru-atala sortarazten da.

 

5060 Egitaraua. Kultura-sorkuntza eta zabalkuntza

05 zerbitzuko 251 zertakoko eta "Antzertiren ihardunerako txostenak" izeneko 1 diru-ataleko diruizendapena 1.000.000 pezeta gehitzen da.

 

05 zerbitzuko 689 zertakoko "Bertako zinemagintza" 1 diru-ataleko diruizendapena 5.000.000 pezeta gutxitzen da.

 

06 SAILA. HERRIOGASUNTZA ETA DIRUBIDEAK

 

6010 Egitaraua. Oro-Egitura eta Laguntzak

01 zerbitzuko "Ikerketak, Azterlanak eta Egitasmoak" 691 zertakoko diruizendapena 3.145.885 pezeta gutxitzen da.

 

01 zerbitzuko "Eraikuntzan konponketa eta horiei onean eustea" 222 zertakoko diruizendapena 500.000 pezeta gutxitzen da.

 

01 zerbitzuko "Garraioak" 235 zertakoko diruizendapena 100.000 pezeta gutxitzen da.

 

01 zerbitzuko "Liburuak eta bestelako argitalpenak" 253 zertakoko diruizendapena 280.000 pezeta gutxitzen da.

 

01 zerbitzuko "Familiei eta irabazte-xederik gabeko erakundeei" 771 zertakoko diruizendapena 200.000 pezeta gutxitzen da.

 

6020 Egitaraua. Zerga-Arduralaritza

02 zerbitzuko 251 zertakoko "Kanpoko aholkularitza" 1 diru-ataleko diruizendapena 197.000 pezeta gutxitzen da.

 

02 zerbitzuko 251 zertakoko "Zerbitzugintzarako akuraketak" 3 diru-ataleko diruizendapena 406.000 pezeta gutxitzen da.

 

02 zerbitzuko 691 zertakoko "Ekonomia-Ituneekiko Azterlanak" 2 diru-ataleko diruizendapena 500.000 pezeta gutxitzen da.

 

02 zerbitzuko 691 zertakoko "Zerga-erakidetza" 3 diru-ataleko diruizendapena 2.000.000 pezeta gutxitzen da.

 

6060 Egitaraua. Ogasuntza eta Akuraketa

06 zerbitzuko 251 zertakoko "Ogasun-Zerbitzua" 1 diru-ataleko diruizendapena 500.000 pezeta gutxitzen da.

 

6070 Egitaraua. EHAE-ko Diruegitamu Nagusiak

07 zerbitzuko "Joan-etorriak, egon-aldi eta toki-aldaketegatikako gastuak" 241 zertakoko diruizendapena 500.000 pezeta gutxitzen da.

 

07 zerbitzuko "Bilkurak, Hitzaldiak eta Ikastaroak" 252 zertakoko diruizendapena 250.000 pezeta gutxitzen da.

 

07 SAILA. HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKUNTZA

 

7010 Egitaraua. Arduralaritza Nagusia

01 zerbitzuko 471 zertakoko 1 diru-ataleko izena aldatu eta "UZEI-rekingo Itunea, Ibilaldia, Kilometroak, Araba Euskaraz-erako Diru-laguntzak" jartzen da.

 

02 zerbitzuko 162 zertakoko "Ordezko Irakaslegoa jartzea" 1 diru-ataleko diruizendapena 122.948.802 pezeta gutxitzen da.

 

02 zerbitzuko 181 zertakoko Irakaslegoaren ordezkaketa-gosteegatik" 1 diru-atala 39.097.719 pezeta gutxitzen da.

 

7030 Egitaraua. Erdi-mailako Irakaskuntza

08 zerbitzuko 633 zertakoko "FP-ko ikastetxeetarako Erredizak" 30.000.000 pezetako 2 diru-ataleko diruizendapena kendu egiten da.

 

08 zerbitzuko 633 zertakoan, 30.000.000 pezetaz eta "FP-ko ikastetxeetarako irakaskuntza-gaiak" adierazpenez, 5 diru-atala sortarazten da.

 

7060 Egitaraua. Pedagojia-Berrikuntza

02 zerbitzuko 162 zertakoan, 122.948.802 pezetaz eta "Aldi jakinerako akuratutako lan-itunepeko lanarientzako lansariak: Irakaslegoa ordezkatzeko" adierazpenez, 1 diru-atala sortarazten da.

 

02 zerbitzuko 162 zertakoko "Aldi jakinerako akuratutako lan-itunepeko lanarientzako lansariak: Irakaslegoa ordezkatzeko" 1 diru-ataleko diruizendapena 28.000.000 pezeta gehitzen da.

 

02 zerbitzuko 181 zertakoan, 39.097.719 pezetaz eta "Gizarte-Sariak: Irakaslegoaren ordezkaketa-gosteegatik" adierazpenez, 1 diru-atala sortarazten da.

 

02 zerbitzuko 181 zertakoko "Gizarte-Sariak: Irakaslegoaren ordezkaketa-gosteegatik" 1 diru-ataleko diruizendapena 12.000.000 pezeta gehitzen da.

 

04 zerbitzuko 471 zertakoko "Irakaslegoa birgaitzeko ekintzak" 1 diru-ataleko diruizendapena 60.000.000 pezeta gehitzen da.

 

04 zerbitzuko 471 zertakoko "Herri-ikastetxeetako eta norbanako-jatetzapekoetako irakasleei Euskerazko ikastarotara joateagatikako gostea artez ordaintzea" 3 diru-ataleko diruizendapena 20.000.000 pezeta gehitzen da.

 

08 SAILA. INDUSTRIA ETA MERKATARITZA

 

8010 Egitaraua. Laguntza eta Zerbitzu Nagusiak

01 zerbitzuko 691 zertakoko 1 diru-ataleko diruizendapena 1.000.000 pezeta gutxitu egiten da eta hor esaten denaren ordez honako hau esan behar da: "EHAE-ko industria-egituraren ihardupideari, aurrerabideari eta aldaketa-eragileei buruzko azterlanak, eta antzerako egiturekin alderaketak eginezko arakaketak. 1988.ean ordaintzeko izendapena: 7 M. Pezeta. 1989.erako lotzezko izendapena: 14 M. Pezeta. Guztira: 21 M. Pezeta.

 

8030 Egitaraua. Industria-Ekintzapidea Berriro indarrean jartzea

03 zerbitzuko 691 zertakoko "Industria-helburuzko jokabideak eta egitarauak tajutzeko eta finkatzeko beharrezko diren Azterlanak eta egitasmoak" 1 diru-ataleko diruizendapena 20.000.000 gutxitzen da.

 

8050 Egitaraua. Enerjia eta meatzekiko politika aurrera eramatea

04 zerbitzuko 691 zertakoko "Enerjia-eskuarteez baliatzeko eta ingurugiroa berroneratzeko Azterlanak eta egitasmoak" esaldiari honako hau eransten zaio: "1988.ean ordaintzeko izendapena: 26 M. pezeta. 1989.ean ordaintzeko izendapena: 54 M. pezeta. Guztira: 80 M. pezeta".

 

8060 Egitaraua. Industria-Kudeaketa eta Segurantza

01 zerbitzuko "Joan-etorriak, egonaldi eta toki-aldaketegatikako gastuak" 241 zertakoko diruizendapena 370.000 pezeta gutxitzen da.

 

01 zerbitzuko "Liburuak eta bestelako argitalpenak" 253 zertakoko diruizendapena 290.000 pezeta gutzitzen da.

 

8070 Egitaraua. Merkatal-banakuntza eguneratzea eta hobetzea

07 zerbitzuko 471 zertakoko 1 diru-ataleko idazkera kendu eta horren ordez beste hau jarri: "Irabazte-xederik gabeko erakundeentzat diru-laguntzak, Merkatarien Elkarteen eta bestelakoen zabalkunde-ekintzetako dirubidetarako".

 

09 SAILA. HERRI-ZAINGOA

 

9020 Egitaraua. Bide-goaia eta Bide-Hezkuntza

02 zerbitzuko 251 zertakoko "Segurantza eta bide-hezkuntzarekikoan argipide-ekintzak egiteratzeko Izendapena" 1 diru-ataleko diruizendapena 5.000.000 pezeta gehitzen da.

 

02 zerbitzuko "Argitalpenak eta Zabalkundea" 281 zertakoko diruizendapena 5.000.000 pezeta gutxitzen da.

 

9040 Egitaraua. Jokua eta Ikuskizunak

03 zerbitzuko "Beste Enpresek egindako lanak" 251 zertakoko diruizendapena 1.000.000 pezeta gutxitzen da.

 

9090 Egitaraua. Agiri-sortak eta lan-antolakidetza

06 zerbitzuko "Beste Enpresek egindako lanak" 251 zertakoko diruizendapena 1.000.000 pezeta gutxitzen da.

 

06 zerbitzuko "Liburuak eta bestelako argitalpenak" 253 zertakoko diruizendapena 200.000 pezeta gutxitzen da.

 

10 SAILA. HIRIGINTZA, ETXEBIZITZAK ETA INGURUGIROA

 

10010 Egitaraua. Zerbitzu Nagusien eta Tokian-tokikoen kidekaketa

01 zerbitzuko 192 zertakoko "1988.eko mediku-arakaketa" 1 diru-ataleko 768.000 pezetako diruizendapena kendu egiten da.

 

10030 Egitaraua. Lurralde-Antolaketa

03 zerbitzuko 251 zertakoko "Beste enpresek Lakuan egindako lanak" 1 diru-ataleko diruizendapena 1.500.000 pezeta gutxitzen da.

 

10050 Egitaraua. Herri-mailako Etxebizitzen suztaketa eta Birgaikuntza

04 zerbitzuko 621 zertakoko 3 diru-atalean esaten den "Etxe-multzoen konponketa"-ri honako hau eransten zaio: "75.000.000 pezetaraino gehikizun den diruizendapena".

 

04 zerbitzuko 731 zertakoko 3 diru-atala 125.000.000 pezetako diruizendapenez eta "Gero alogeran uzteko etxebizitzak erosteko Udalekingo Ituneak" adierazpidez sortarazten da.

 

10060 Egitaraua. Norbanako-jabetzapeko etxebizitzen suztaketa eta Birgaikuntza

04 zerbitzuko 621 zertakoko 1 diru-ataleran esaten den "agintaritza-babespeko etxebizitzak haztaketa eta atzera-indar bidez erostea"-ri honako hau eransten zaio: "200.000.000 pezetaraino gehikizun den diruizendapena".

 

10130 Egitaraua. Ur-baliapideak

09 zerbitzuko "Kanpo-Harremanak" 257 zertakoko 100.000 pezetako diruizendapena kendu egiten da.

 

10140 Egitaraua. Ingurugiro-aldetikako gaikuntza

09 zerbitzuko 471 zertakoko 1 diru-ataleko idazkia kendu eta haren ordez honako hau jarriko da: "Ikastetxeentzako diru-laguntzak, Ingurugiroarekiko hezkuntzarako eta ikerlanetarako etxeak ikusteko".

 

11 SAILA. GARRAIOAK ETA HERRI-LANAK

 

11010 Egitaraua. Zerbitzu Nagusien eta Tokian-tokikoen kidekaketa

01 zerbitzuko "Ikerlanak, azterlanak eta egitasmoak" 691 zertakoko diruizendapena 1.000.000 pezeta gutxitzen da.

 

11230 Egitaraua. Portuetako Azpiegituraren sorkuntza

08 zerbitzuko 691 zertakoko "Artezkaritza-mailako (F.C.I.-ren menpeko) ikasketa osagarriak" 3 diru-ataleko diruizendapena 5.000.000 pezeta gutxitzen da.

 

12 SAILA. OSASUNKETA ETA EGARIPENA

 

12600 Egitaraua. Osasunketa-argipideak eta Balio-neurketa

60 zerbitzuko 221 zertakoko "Ikastaroak gertatzeko Gai andeagarriak" 1 diru-ataleko diruizendapena kendu egiten da.

 

60 zerbitzuko 211 zertakoan 1 diru-atala 1.000.000 pezetako diruizendapenez eta "Ikastaroak gertatzeko Gai andeagarriak (Ikerlanak, Irakaskuntza eta Gaikuntza)" izenez sortarazten da.

 

12800 Egitaraua. Osakidetza

80 zerbitzuko 721 zertakoko "Agintepide berriak" 3 diru-ataleko diruizendapena 130.000.000 pezeta gehitzen da.

 

80 zerbitzuko 721 zertakoko "F.C.I. Agintepide berriak" 4 diru-ataleko diruizendapena 130.000.000 gutxitzen da.

 

80 zerbitzuko 421 zertakoko "Agintepide berriak" 2 diru-ataleko diruizendapena 5.673.000 pezeta gutxitzen da.

 

80 zerbitzuko 421 zertakoko "Agintepide berriak" 2 diru-ataleko diruizendapena 500.000 pezeta gutxitzen da.

 

13 SAILA. LANA ETA GIZARTE-SEGURANTZA

 

13100 Egitaraua. Arduralaritza, Zerbitzuak eta Teknika-Sorozpidetza

10 zerbitzuko "Joan-etorriak, egonaldi eta tokiz aldatzeagatikako gastuak" 241 zertakoko diruizendapena 3.000.000 pezeta gutxitzen da.

 

10 zerbitzuko 691 zertakoko "Artezkaritzaren agintepeko alor ezberdinak arrazoizkotzera eta gero bertan esandako lanetatikako emaitzak ezartzera jotzezko Erakuntza-Azterlanak" 2 diru-ataleko diruizendapena 5.000.000 pezeta gutxitzen da.

 

13200 Egitaraua. Lan-aukerak eta Laneko Harremanak

21 zerbitzuko 471 zertakoan 1.000.000 pezetaz eta "Ordezkotzarik haundieneko sindikaritza-erakundeen eta Enpresaritza-erakundeen arteko auziak ebazteko era etorkizunean tajutzeko xedezko diruizendapena" izenez, 3 diru-atala sortarazten da.

 

21 zerbitzuko 471 zertakoko "Sindikaritza-Erakundeei" 1 diru-ataleko diruizendapena 20.000.000 gehitzen da.

 

13400 Egitaraua. Gizarte-Segurantza

23 zerbitzuko "Joan-etorriak, egonaldi eta tokiz aldatzeagatikako gastuak" 241 zertakoko diruizendapena 800.000 pezeta gutxitzen da.

 

13700 Egitaraua. Gizarte-Ongundea

33 zerbitzuko "Joan-etorriak, egonaldi eta tokiz aldatzeagatikako gastuak" 241 zertakoko diruizendapena 1.000.000 pezeta gutxitzen da.

 

33 zerbitzuko "Bilkurak, Hitzaldiak eta Ikastaroak" 252 zertakoko diruizendapena 1.000.000 pezeta gutxitzen da.

 

20 SAILA. LEHENDAKARIORDETZA

 

20010 Egitaraua. Jaurlaritzako Lehendakariordetza

01 zerbitzuko 241 zertakoko "Joan-etorriak, egonaldi eta tokiz aldatzeagatikako gastuak" 1 diru-ataleko diruizendapena 2.000.000 pezeta gutxitzen da.

 

51 SAILA. LAN-HARREMANETARAKO KONTSEILUA

 

51010 Egitaraua. Gizarte-solaskidetasuna areagotzea

01 zerbitzuko 251 zertakoko "Beste Enpresek egindako lanak, Azterlanak eta Argitalpenak" 4 diru-ataleko diruizendapena 2.000.000 pezeta gehitzen da.

 

93 SAILA. LANBIDEA SUZPERTZEKO EGITARAU BEREZIA

 

93010 Egitaraua. Lanbidea suspertzeko Egitarau Berezia

10 zerbitzuko 762 zertakoko "Industrientzako Laguntzak" idazkiari "900 miloiraino gehikizun den Diruizendapena" erantsiko zaio.

 

99 SAILA. ZENBAIT SAIL

 

99010 Egitaraua. Zenbait Sailen gastuak

09 zerbitzuko 192 zertakoan, 570.000.000 pezetaz eta "10.3 atalean agindutako lanarigo-politikarako Baltza" adierazpidez, 1 diru-atala sortarazten da.

 

09 zerbitzuko 471 zertakoan, 100.000 pezetaz eta "Emakumearen Euskal Erakundea indarrean jarri eta honen iharduneko gastuei erantzuteko gehikizun den Diruizendapena" izenez, 6 diru-atala sortarazten da.

 

09 zerbitzuko 762 zertakoan, 3.500.000 pezetaz eta "83.eko Abuztuko euri-jasen kalteak jasandako Bilboko Alde Zaharreko merkatariei egokitu dakizkiekeen dirusarien ehunekoetan laguntzeko osagarria" izenez, 1 diru-atala sortarazten da. Diru-sarientzako laguntza 1988, 1989 eta 1990. Urteetarako %1,75ekotik %2kora aldatzen da, eta 1991, 1992 eta 1993.erako hutsetik %2kora.

 

99020 Egitaraua. Orohartzezko Diruizendapena

09 zerbitzuko 689 zertakoko "ordainketetarako diruizendapenen gutxiegiari erantzuteko edo diru-izendapenik gabeko behar berriei aurre giteko, eta bai Euskadiko Zergalaritza-Jaurpideen 31/1983 Legearen 21. atalaren arauera gehikizunetan zermugatutako diru-izendapenen dirubidetarako ere" 1 diru-ataleko diruizendapena 570.000.000 pezeta gutxitzen da.

 

09 zerbitzuko 689 zertakoko "ordainketetarako diruizendapenen gutxiegiari erantzuteko edo diru-izendapenik gabeko behar berriei aurre giteko, eta bai Euskadiko Zergalaritza-Jaurpideen 31/1983 Legearen 21. atalaren arauera gehikizunetan zermugatutako diru-izendapenen dirubidetarako ere" 1 diru-ataleko diruizendapena 3.500.000 pezeta gutxitzen da.

 

09 zerbitzuko 689 zertakoko "ordainketetarako diruizendapenen gutxiegiari erantzuteko edo diru-izendapenik gabeko behar berriei aurre giteko, eta bai Euskadiko Zergalaritza-Jaurpideen 31/1983 Legearen 21. atalaren arauera gehikizunetan zermugatutako diru-izendapenen dirubidetarako ere" 1 diru-ataleko diruizendapena 75.063.115 pezeta gutxitzen da.

 

09 zerbitzuko 689 zertakoko "diruizendapenen gutxiegiari erantzuteko" 1 diru-ataleko diruizendapena 2.368.000 pezeta gehitzen da.

 

ARDURALARITZAZKO IHARDUTZE-ERAKUNDEEN DIRUEGITAMUEI EGINDAKO ALDAKETAK

 

41 SAILA. OSAKIDETZA

 

XAHUPIDEAK

 

41100 Egitaraua. Eraenpide Nagusia

01 zerbitzuko 281 zertakoko 1 diru-atalean esaten dena kendu eta ordez hau jartzen da: "Osasunketa-hezkuntza".

 

03 zerbitzuko 211 zertakoko "Idazgu-gaiak, eskuratutako eraenpide nagusia" 6 diru-ataleko diruizendapena 2.000.000 pezeta gutxitzen da.

 

03 zerbitzuko 221 zertakoko 19.000 pezetako eta Gurutzeta Eritetxeko lurren eta ondasunen alogera" izeneko 2 diru-ataleko diruizendapena kendu egiten da.

 

03 zerbitzuko 221 zertakoko 149.000 pezetako eta "Gurutzeta Eritetxeko eraikuntzak eta bestelakoak alogeran uztea izeneko 3 diru-ataleko diruizendapena kendu egiten da.

 

03 zerbitzuko 257 zertakoko 1.000 pezetako eta "Bizkaia-aldeko Artezkaritzaren Kanpo-Harremanak" 1 diru-ataleko diruizendapena kendu egiten da.

 

03 zerbitzuko 257 zertakoko 5.000.000 pezetako eta "Kanpo-Harremanak, Eskuratutako Eraenpide Nagusia" 2 diru-ataleko diruizendapena kendu egiten da.

 

03 zerbitzuko 253 zertakoko "Liburuak eta Araba-aldeko Artezkaritzaren beste argitalpenak 2 diru-ataleko diruizendapena 100.000 pezeta gutxitzen da.

 

03 zerbitzuko 254 zertakoko 1 diru-atalean esaten dena kendu eta haren ordez "Egitarau berriak egiteko Teknikazko Irozkaia. Araba-aldeko Artezkaritza" jartzen da.

 

03 zerbitzuko 254 zertakoko 2 diru-atalean esaten dena kendu eta haren ordez "Egitarau berriak egiteko Teknikazko Irozkaia. Gipuzkoa-aldeko Artezkaritza" jartzen da.

 

03 zerbitzuko 254 zertakoko 3 eta 4 diru-ataletan esaten dena kendu eta haren ordez "Egitarau berriak egiteko Teknikazko Irozkaia. Bizkaia-aldeko Artezkaritza" jartzen da.

 

03 zerbitzuko 281 zertakoko "Argitalpenak eta Zabalkundea. Araba-aldeko Artezkaritza" 1 diru-ataleko diruizendapena 204.000 pezeta gutxitzen da.

 

03 zerbitzuko 471 zertakoko "Osakidetzaren eta Goxo-erien Elkarteen arteko Ituneak, Eskuratutako Eraenpide Nagusia" 2 diru-ataleko diruizendapena 5.000.000 pezeta gehitzen da.

 

41200 Egitaraua. Osasunketa-Sorozpidetza

03 zerbitzuko 234 zertakoko "Txagorritxu Eritetxeko Adierazpenak" 1 diru-ataleko diruizendapena 3.000.000 pezeta gutxitzen da.

 

03 zerbitzuko 291 zertakoko "Zor-agiriak jaulki, aldatu eta baliogabetzeagatikako gastuak 1etik 9 diru-ataleratako 1.574.175.000 pezetako diruizendapena, hainbateko beraz, "Erakunde irekiekingo Ituneak" 271 zertakora aldatzen da.

 

03 zerbitzuko 292 zertakoko "Erakunde itxiekingo Ituneak" 1etik 8 diru-ataletarako 7.247.592.439 pezetako diruizendapena, hainbateko beraz, 272 zertakora aldatzen da.

 

03 zerbitzuko 295 zertakoko "Itunepeko beste Etxeak" 1etik 15 diru-ataletarako 1.870.774.000 pezetako diruizendapena, hainbateko beraz, 275 zertakora aldatzen da.

 

02 zerbitzuko 221 zertakoko "Altamira Eritetxeko Jantziak eta talde-jantziak" 7 diru-ataleko 15.000 pezetako diruizendapena, hainbateko beraz, 215 zertakoko 23 diru-atalera aldatzen da.

 

02 zerbitzuko 221 zertakoko "Ortuellako Eritetxeko ondasun mugiezinen zaingoa eta konponketa" 6 diru-ataleko 500.000 pezetako diruizendapena, hainbateko beraz, 222 zertakoko 30 diru-atalera aldatzen da.

 

02 zerbitzuko 251 zertakoko "C.S.M. Ituneak Gipuzkoako Ospitalarekin berarizkoa" 36 diru-ataleko 550.600.000 pezetako diruizendapena, hainbateko beraz, 02 zerbitzuko 272 zertakoko 1 diru-atalera aldatzen da.

 

02 zerbitzuko 251 zertakoko "C.S.M. Sikiatria-Ituneak Bizkaiko Ospitalarekin Berarizkoa" 50 diru-ataleko 427.100.000 pezetako diruizendapena 02 zerbitzuko 272 zertakoko 2 diru-atalera aldatzen da.

 

02 zerbitzuko 259 zertakoko "Las Nieves Ospitaleko gaikuntza-ikastaroak" 11 diru-ataleko 600.000 pezetako diruizendapena 252 zertakoko 9 diru-atalera aldatzen da.

 

02 zerbitzuko 259 zertakoko "Las Nieves Ospitaleko Bizitza-Aseguroak eta istripuak" 13 diru-ataleko 2.950.000 pezetako diruizendapena 02 zerbitzuko 224 zertakoko 5 diru-atalera aldatzen da.

 

03 zerbitzuko 281 zertakoko "Argitalpenak eta Zabalkundea. 2 Anbulategien Eraentzarako" 2 diru-ataleko diruizendapena 200.000 pezeta gutxitzen da.

 

03 zerbitzuko 222 zertakoko 8 diru-ataleko diruizendapena 03 zerbitzuko 223 zertakoko 1 diru-atalera aldatzen da.

 

03 zerbitzuko 234 zertakoko 5 diru-ataleko diruizendapena 500.000 pezeta gutxitzen da.

 

DIRU-SARRERAK

 

41100 Egitaraua. Eraenpide Nagusia

03 zerbitzuko 411 zertakoko "Osasunketa eta Egaripen-Sailerako Diru-laguntzak" 1 diru-ataleko diru-sarrerak 5.673.000 pezeta gutxitzen dira.

 

03 zerbitzuko 411 zertakoko "Osasunketa eta Egaripen-Sailerako Diru-laguntzak" 1 diru-ataleko diru-sarrerak 500.000 pezeta gutxitzen dira.

 

43 SAILA. IVAP / HAEE

 

XAHUPIDEAK

 

43010 Egitaraua. Herri-Iharduna Euskalduntzea

03 zerbitzuko 251 zertakoan, 5.000.000 pezetaz eta "Arduralaritza-hizkuntzako ikastaroak" izenez, 7 diru-atal berria sortarazten da.

 

03 zerbitzuko 251 zertakoan, 5.000.000 pezetaz eta "Oinarrizko legebideen itzulpena" izenez, 8 diru-atal berria sortarazten da.

 

03 zerbitzuko 251 zertakoan, 3.000.000 pezetaz eta "hizkuntzaren normalkuntzarako teknikarientzako ikastaroak" izenez, 9 diru-atala sortarazten da.

 

43060 Egitaraua. Gaikuntza eta Hobekuntza

03 zerbitzuko 252 zertakoko "Toki-Arduralaritzako Ikastaroak" 2 diru-ataleko diruizendapena 5.000.000 pezeta gutxitzen da.

 

03 zerbitzuko 252 zertakoko "Hobekuntzarako eta birgaikuntzarako Ikastaroak" 1 diru-ataleko diruizendapena 2.000.000 pezeta gehitzen da.

 

DIRU-SARRERAK

 

43040 Egitaraua. Zerbitzu Nagusiak

04 zerbitzuko 411 zertakoko "Agizko gastutarako kontu-aldaketa" 1 diru-ataleko diruizendapena 10.000.000 pezeta gehitzen da.

 

HERRI-IZAIKI ETA BALTZUEN DIRUEGITAMUETAN EGINDAKO ALDAKETAK

 

SPRI, A.B. Herri-Baltzua

 

88/12/31ko kontu-garbitasunean, 193.866.000 pezetako "Konponketa eta lan berezietarako Emendioak" txatala aldatu eta, hainbateko beraz, "diru-ezarketen balioa gutxitzeko emendioak" jartzen da.

Sustatzaileak:

  • deustu
  • ivap
  • Bizkaiako foru aldundia - Diputación foral de Bizkaia
  • Eusko jaurlaritza / Gobierno vasco - Justizia eta herri administrazio saila
  • BBK
  • Deusto - Instituto de estudios vascos / Euskal gaien institutua

Laguntzaileak:

© IUSPLAZA  Lege-oharra