Zuzenbidearen webgunea, euskaraz
Adrian Celaya lehiaketaren oinarriak «Adrián Celaya Ibarra» 9. sariaren oinarriak deskargatu

Euskal Autonomia Erkidegoko zuzenbidea  >>  Legeria

8/1993 Legea, abenduaren 21ekoa, 93/96 Euskal Estatistika Plana onartzen deneko. Indarrean jartzea: 1994.01.08

1993-12-21

Erakundea: Eusko Legebiltzarra

Argitalpena: EHAA, 1994/1/7, 4. zk.; EAO, 2012/2/10, 35. zk.

§ 151. 8/1993 LEGEA, ABENDUAREN 21EKOA, 93/96 EUSKAL ESTATISTIKA PLANA ONARTZEN DENEKOA

ZIOEN ADIERAZPENA

      Euskal Autonomi Elkarteko Estatistikari buruzko apirilaren 23ko 4/1986 Legea gai horren araugintza-zutabea da; herri-erakundeen iharduketaren egiturazko araupetze egonkorra ezartzen du, horren garapenera zuzendutako antolamendua erabakitzen, eta, gainera, Autonomi Elkarteko lurralde-eremuan dauden lurralde historiko eta gainontzeko herri-erakundeetako estatistikekin batera jokatzeko neurriak ere baditu. Horri dagokionez, bada, abiapuntu nahitaezkoa eta saihestezina da.

      Hala ere, aipatu legea ez da berari dagokion gaia agortzen duen araudia; alderdi hori aipatuta zegoen jadanik lege horren zioen adierazpenean, Euskal Estatistika Plana onartuko zuenarekin osatuko zela baitzioen maila beheragoko beste zenbait erabaki gorabehera. Hain zuzen ere, 4/1986 Lege haren iharduketa-esparruaren goiko erpina da, Euskal Autonomi Elkarteko estatistika-iharduna denboraldi baterako antolatzen duen tresna gisa itxuratu duelako eta, sistemaren nukleoari dagokionez, lege-mailako arau baten esku utzi duelako onespena.

      Lehenengo planak -1989/1992.erainokoa eta urteroko programetan garatua- denboraldi horretarako aurrikusitako estatistikak erabaki zituen, nork garatuko zituen eta zein baldintza teknikotan, alegia. Plan horren indarraldia agortu da, eta bidezkoa da Eusko Legebiltzarrak beste bat onartzea lege honen bidez.

      Oinarri horiei jarraiki, lege honekin 1993/1996 Euskal Estatistika Plana onartzeari ekingo zaio.

      Bere helburuarekin bat etorriz, lege honetako lehen atalburua planaren mugaketari buruzkoa da, legea kokatzen eta mugatzen duten bi koordenatuak -gaia eta denbora- zedarriztatzearen bidez.

      Lehen atala gaiaren koordenatuari buruzkoa da, eta eraskinean estatistikak eta antzeko beste zenbait iharduketa sartzearekin mugarriztatu da planaren edukia; eraskina, beraz, lege honetan sartu da legearen arautzeko balio berberarekin. Agindu hori 4/1986 Legearen 6. Ataleko 2. idazatian agertzen den aurrikuspenean sartzen da, nahiz eta planaren edukiari buruz egindako aipamen soila baino urrunago joan, lege honen ustez eragiketa bakoitzaren ezaugarri nagusiak adierazi beharra zegoelako; horrek, hala ere, urteko estatistika-programen eraginkortasuna ezin du baliogabetu, eta horien barruan egin beharko dira zehaztapenak, 4/1986 Legearen 7. atalari jarraiki dagokien esparruaren ondorioz.

      Horregatik, eraskina ez da mugatzen eragiketak aipatzera; horrez gain horietako bakoitzarentzat honako ezaugarriak azaldu ditu:

a)   Helburu orokorrak, urteko estatistika-programetan garapena lortuko dutenek. Programa horiei dagokie ikertu beharreko aldagaiak erabakitzea eta zehaztea.

b)   Egoera. Estatistika-eragiketa jadanik gauzatua dagoen jakitea da kontua -behin eta berriro egin delako edo egiten den lehen aldia delako-, edo egitasmoa baino ez den. Aldi berean, diru-kostua balioesteko oinarri gisa balio du ezaugarri honek.

c)   Organismo arduraduna, legearen hirugarren atalburuak aipatutako aginpidean eragina duena; aginpide hori 4/1986 Legean aurrikusitako Euskal Autonomi Elkarteko estatistika-antolamenduko organo eta erakundeen esparruan aitortu da, estatistika-iharduketei dagokienez, eta esparru hori Euskal Estatistika Kontseiluan daudenek dutena baino murritzagoa da.

d)   Beste organismo partehartzaileak, kontuan harturik ondorengo partaidetasunaren aukera dagoela: eragiketa osoan edota aldi batean bakarrik parte hartzeko.

e)   Eragiketa-mota. Puntu honekin estatistikaren izaeraren berri eman nahi da, bereziki berariazko informazio-bilketa dakarren ondoriotzat (gida-zerrenda, zentsua, inkesta), edo abiapuntuko beste zenbait informaziori (bilduma, sintesia) balioa gehitu nahi zaien, edo martxan dauden beste zenbait estatistikarentzat lagungarri izango den metodologia hobetu nahi den.

f)    Emaitzen zabalkundearen maiztasuna. Emaitzak zenbateko maiztasunez eskura ditzakeen herritarrari adieraztea da kontua -lanaren aldizkakotasuna alde batera utzita-, informazioa sailean hartuz edo datuak hurrenez hurren aztertuz.

      Comisión Vasca de Estadística/Euskal Estatistika Batzordeko kideeen borondate eta baietzarekin izendatu dira eragiketa bakoitzerako organismo arduradunak.

      Autonomi Elkarte Osorako Erakundeen eta Kondaira Lurraldeetako Foru Erakundeen arteko Harremanei buruzko azaroaren 25eko 27/1983 Legearen 4. atalean agertzen den lege-aginduari jarraitu asmoz, planaren lege-aurregitasmoan bostgarren erabaki gehigarria eratu du.

      Bestalde, planaren mugaketako bigarren koordenatuari -denborarena- buruzkoa da 2. atala; horren arabera 1996.eko abenduaren 31ra arte egongo da indarrean, eta epemuga hori bat dator aurrekontu-ekitaldien amaierarekin. Agindu hori, gainera, 4/1986 Legearen 6. ataleko 3. idazatian horri buruz agertzen den aurrikuspenean sartzen da, eta planari han besterik ezean aurrikusitakoaren araberako indarraldia eman dio.

      Baina horrelako lege batek ez du mugatu behar soilik azaldutako alderdietara. Ez dago ahazterik, planak orokortasunez 4/1986 Legean araupetua dagoen iharduketa sortu arren, zenbait alderditan osatu beharra dagoela, eta hori lege honetako bigarren atalburuan egin da.

      Legearen arabera, estatistika-erabilera hutseko iharduketak eta administrazio-kudeaketa orokorrean sartzen direnak mugatzea beharrezkoa da, nahiz eta iharduketa horiek administrazio-erabilerako informazioa biltzeko berariazko eragiketak eduki helburutzat. Lehenak 4/1986 Legearen I. idazpuruan araupetuak dira, II. idazpuruko aplikazioak barne; bigarrenak, aldiz, 5.2 atalean ohartemanda daude estatistikan erabiltzeko aukera gisa eta, beraz, idazpuru haren esparrutik kanpo eta beren araubide berariazkoaren barruan. Estatistika-iharduketak eta administrazio-iharduketak dei daitezke biak, hurrenez hurren, jakintzagai horretako praktika teknikotik eratorritako konbentziozko irizpideei jarraiki.

      Zentzu horretan, ez dago ahazterik, zioen adierazpenen arabera, 4/1986 Legeak indartu beharreko bide gisa zera bultzatzen duela: administrazio-datuetatik abiatuta osatzea estatistikak, Herri-administrazioak bere prozedurak berriztatzeko egindako ahaleginei ahalik eta errentagarritasunik handiena ateratzeko, era horretan, gainera, kudeaketa-xedeetarako eta estatistika-xedeetarako baliagarriak izan daitezen eta herritarrei informazioa bi bider eskatzea saihesteko ahal den neurrian. Horrekin bat etorriz, eta doakien organo eta erakundeen adierazpenak kontuan izanik, plana egiteko estatistikoki erabil daitezkeen administrazio-iharduketen aurrikuspenak barruan sartu ditu lege honek eta baita Euskal Autonomi Elkarteko estatistikari dagokionez iharduketok garrantzitsuak izan daitezen beharrezkoak diren lotura-elementuak ezarri ere, hain zuzen ere, estatistika-ondorioetarako eta doakien organo eta erakundeen aginpide bat bera ere kaltetu gabe.

      Esan beharra dago planetik eratorritako iharduera zenbait organok eta erakundek gauzatu beharko dutela, eta hori dela eta legeak zenbait puntu 4/1986 Legean diseinatutako sistemaren ildotik aztertu dituela; hain zuzen ere, hori hirugarren atalburuan dago.

      Hala ere, Jaurlaritzako sailetako estatistika-organo berezien sorrera, antolaketa eta funtzionamenduaren araupetzea Jaurlaritzak onartuko duen araudi baterako uztea nahiago izan da, Comisión Vasca de Estadística/Euskal Estatistika Batzordeak txostena jaulki ondoren; horrela, Euskal Estatistika Planak etorkizunean egingo diren iharduketen zerrenda baino ez du edukiko, eta bertan agertuko da nork egingo dituen eta zein maiztasunez.

I ATALBURUA

PLANAREN EDUKIA ETA GARAPENA

Lehen Atala - Edukia

      1.-     Euskal Autonomi Elkarteko Estatistikari buruzko apirilaren 23ko 4/1986 Legearen 6. atalak aipatzen duen 93/96 Euskal Estatistika Planaren edukia, legean agertzen diren estatistikak eta antzeko iharduketak, lege honetako eraskinean jasotakoak, egitea da.

      2.-     Aurreko idazatiak aipatu dituen estatistika-eragiketa guztien itxuraketa urteko estatistika-programetan ezarriko da, beti ere lege honetako eraskinean zehaztutako ezaugarriak zainduz eta legetik bakoitzarentzat ondorioztatutako moduan.

      3.-     Estatistika-eragiketok osatzen dituzten aldagaiak urteko estatistika-programek erabaki eta zehaztuko dituzte, aurrekontu-izendapenen barruan, eta eraskinean zehaztutako helburu orokorren eta ekonomi baliabide eskurakorren eraginkortasunaren arabera egokituko dira ahalik eta gehien.

      4.-     Estatuaren eta Euskal Autonomi Elkartearen arteko lankidetzako-hitzarmenei buruz apirilaren 23ko 4/1986 Legeak 6.2 atalean ezarritakoaren kaltetan gabe ulertuko da aurreko idazatietan ezarritakoa.

2. Atala - Indarraldia

      Legea indarrean jartzen denetik hasi eta 1996.eko abenduaren 31ra arteko indarraldia izango du Euskal Estatistika Plan honek eta, beraz, baita legeak ere, lehen erabaki gehigarrian ezarritakoaren kaltetan gabe.

II ATALBURUA

PLANETIK ERATORRITAKO ESTATISTIKA IHARDUKETA

3. Atala - Mugaketa

      Planeko estatistika-eragiketak egiteko beharrezkoak diren guztiak dira planetik eratorritako estatistika-iharduketak, apirilaren 23ko 4/1986 Legearen 5.2 atalak aipatutako administrazio-datuak lortzeari dagokion iharduketa salbu.

4. Atala - Araupetzea

      1.-     Planetik eratorritako estatistika-iharduketa apirilaren 23ko 4/1986 Legearen 2. atalean aurrikusitako araudiak araupetuko du, eta baita lege honek ere.

      2.-     Plana garatu eta egiteratzerakoan onartuko diren urteko estatistika-programak agindu horren 1. idazatian aipatutako araudi-erabakien zati izango dira.

5. Atala - Egitasmo teknikoa

      1.-     Apirilaren 23ko 4/1986 Legearen 29.a) ataleko bigarren marran aipatzen den egitasmo teknikoak erabakiko du planean dauden estatistikako eragiketaldi guztien diseinua, eta nahitaez bete beharko da horiek egiterakoan.

      2.-     Planean eta urteko estatistika-programetan ezarrita dauden erabakiak zainduko ditu aipatu egitasmo teknikoak, eta estatistika-beharrizanak hobeto asetzeko interesgarri iritzitako gainontzekoak ere edukiko ditu.

6. Atala - Informazioa ematea

      1.-     Informazioa lortzeko aldia lege honetako 3. atalean aurrikusitako iharduketaren bat bada, apirilaren 23ko 4/1986 Legearen 10.2 atalak aipatutako pertsona eta erakundeek urteko estatistika-programek eta dagokien egitasmo teknikoek erabakitako estatistika-informazioa eman beharko dute, bi horietan zehaztutako moduan.

      2.-     Horrela lortutako datuak 4/1986 Legeak aipatutako estatistika-isilpearen jaurpidearen menpe egongo dira.

III ATALBURUA

ESTATISTIKA ANTOLAMENDUA ETA PLANA GAUZATZEA

7. Atala - Aginpidea

      1.-     Euskal Autonomi Elkarteko estatistika-antolamenduari dagokio 3. atalak aipatutako estatistika-iharduketak gauzatzea, apirilaren 23ko 4/1986 Legearen II. idazpuruan ezarritakoari jarraiki eta arau hauen arabera:

a)   Lege honetako eraskinean eragiketa bakoitzaren arduradun edo partehartzaile gisa agertzen diren organo edo erakundeei dagokie, aplikatzekoa den araudia zainduz. Aginpide hori urteko estatistika-programek erabakiko dituzten organo edo erakunde interesatuen partehartzearekin gauzatuko da eta programetan ezarritako moduan. Instituto Vasco de Estadística/Euskal Estatistika Erakundean sortu ez diren gida-zerrendak edo fitxero gida-zerrendak estatistika-organo bereziek, baldin eta badaude, garatuko dituzte, eta, bestela, antolaketako araudi orokorraren arabera aginpidea duen organoak.

b)   Euskal Autonomi Elkarteko estatistika-antolamenduari esleitutako aginpideak - Instituto Vasco de Estadística/Euskal Estatistika Erakundeari berariaz egotzitakoak ezik- estatistika-organo bereziak gauzatuko ditu, izaera horrekin sortuta dagoen organo edo erakundearekiko.

      2.-     Aurreko idazatietan ezarritakoak muga hauek ditu: apirilaren 23ko 4/1986 Legean eta lege honetan Instituto Vasco de Estadística/Euskal Estatistika Erakundeari aitortutako aginpideak edo urteko estatistika-programetan egotzitakoak.

Erabaki Gehigarriak

Lehena - Luzapena

      Euskal Estatistika Plan berria 1997.eko urtarrilaren 1ean indarrean egongo ez balitz, berez eta besterik gabe luzatuko da honen indarraldia, berria indarrean jarri arte.

Bigarrena - Beste estatistikak eta antzeko iharduketak

      Aginpidez Euskal Autonomia Elkarteari dagozkion eta plan honetan oharteman gabeko beste estatistikak eta antzeko iharduketak apirilaren 23ko 4/1986 Legean ezarritako moduan gauzatu ahal izango dira.

Hirugarrena - Maiztasuna

      Plana indarrean dagoen bitartean, urteko estatistika-programek lege honen eraskinean aurrikusitako maiztasuna alda dezakete, Comisión Vasca de Estadística/Euskal Estatistika Batzordeak aldeko txostena jaulki ondoren. Aldaketa hori arrazoitu egin beharko da.

Laugarrena - Aurrekontu-jaurbidea

      Lege honen eraskinean dauden eragiketa eta helburuen finantzaketa, baldin eta Euskal Autonomi Elkarteko administrazio orokorreko edo erakunde-administrazioko organo edota erakundeenak badira, Euskal Autonomi Elkarteko Aurrekontu Orokorretan horretarako izendatuko diren kredituek erabakiko dute.

Bostgarrena - Organismo arduradunak

      7.1-a) atalean agertu moduan sartzea eskatzen duten foru-aldundiak lege honetako eraskinaren barruan sartzeko ahalmena ematen zaio Jaurlaritzari, jadanik haietakoren batek parte hartu duen eragiketaldietan.

Seigarrena - Estatistika-organo Berezirik ez egotea

      Jaurlaritzako sailek estatistikak eta iharduketak egin ahal izatea proposatu ahal izateko Euskal Estatistik Planaren egitasmoan edo urteko estatistika programetan, nahitaezkoa dute estatistika-organo bereziak izatea, egitasmo edo programa horiek egiten parte hartu behar duten unean.

Azken Erabakiak

Lehena - Garatzea eta egiteratzea

      Plan hau urteko estatistika-programen bidez garatu eta egiteratuko da, beraiei dagokien gaiaren alorrean, eta apirilaren 23ko 4/1986 Legeari jarraiki aginpidedun diren organoek onartuko dituzten gainontzeko araudi-erabakien bidez.

Bigarrena - Indarrean jartzea

      Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian oso-osorik, eraskina barne, argitaratu eta hurrengo egunetik jarriko da indarrean lege

ERASKINA

ERAGIKETAREN KODEA: 0101

IZENA:

      Euskal urtekari estatistikoa.

HELBURUAK:

      Autonomi Elkarteko demografia, gizarte, politika, eta abarren egoeraren inguruan erreferentziazko denboraldian sortutako informazio estatistiko interesgarrienaren zabalkunde orokorra egitea, eta, aldi berean, beste lurraldeekiko konparaketak egiteko xehetasunak ematea.

ORGANISMO ARDURADUNA:

      EUSTAT.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

ERAGIKETAREN GAURREGUNGO EGOERA:

      Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Urterokoa.

ERAGIKETA MOTA:

      Bilduma.

ERAGIKETAREN KODEA: 0102

IZENA:

      Euskadiko Autonomi Elkarteko laburbilduma.

HELBURUAK:

      Euskal Autonomi Elkarteari buruzko emaitzen taula eta grafiko estatistiko ugari eskaintzen ditu, munduko beste herrialdeetakoekin konparatuz. Taula eta grafiko horiek Autonomi Elkarteko demografiaren, ekonomiaren eta gizartearen egoeraren ikuspegi orokorra edukitzeko lagungarri dira.

ORGANISMO ARDURADUNA:

      EUSTAT.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

ERAGIKETAREN GAURREGUNGO EGOERA:

      Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Bost urtez behingoa.

ERAGIKETA MOTA:

      Bilduma.

ERAGIKETAREN KODEA: 0103

IZENA:

      Estatistika-buletina.

HELBURUAK:

      EUSTATek hilabetero nahiz hiruhilabetero egiten duen etengabeko lanaren zabalkundea liburu bakar batean argitaratzea. EUSTAT eta erabiltzaileen arteko komunikazio-bidea ere izan nahi du, Euskal Autonomi Elkarteko antolamendu estatistikoari baliozko gerta lekiokeen informazioa eskainiz.

ORGANISMO ARDURADUNA:

      EUSTAT.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

ERAGIKETAREN GAURREGUNGO EGOERA:

      Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Hiru hilabetez behingoa.

ERAGIKETA MOTA:

      Bilduma.

ERAGIKETAREN KODEA: 0104

IZENA:

      Udal-adierazleak.

HELBURUAK:

      Eukal Autonomi Elkarteko udalerri guztietan egindako oinarrizko estatistika batzuetarako irispidea ematea, datuak beste eskualde eta lurralde historikoetakoekin nahiz Autonomi Elkartekoekin eta inoiz Estatukoekin ere erraz konparatzeko moduan eskainiz.

ORGANISMO ARDURADUNA:

      EUSTAT.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

ERAGIKETAREN GAURREGUNGO EGOERA:

      Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Bost urtez behingoa.

ERAGIKETA MOTA:

      Bilduma.

ERAGIKETAREN KODEA: 0105

IZENA:

      Aldian aldiko ekonomi estatistikak.

HELBURUAK:

      Aldian aldiko ekonomi eta giza adierazleen multzo oparoa sortzea.

ORGANISMO ARDURADUNA:

      Ekonomi eta Ogasun Saila.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

ERAGIKETAREN GAURREGUNGO EGOERA:

      Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Hamabosterokoa.

ERAGIKETA MOTA:

      Laburpena.

ERAGIKETAREN KODEA: 0106

IZENA:

      Gizarte-adierazleak.

HELBURUAK:

      Gizarte eta demografia arloan dagoen informazio guztia adierazle sistematiko moduan bildu eta lantzea, euskal gizartearen egoera eta bertan gertatzen diren aldaketak azaltzeko helburuaz.

ORGANISMO ARDURADUNA:

      EUSTAT.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

      - Osasun Saila

ERAGIKETAREN GAURREGUNGO EGOERA:

      Ez zaio ekin.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Aldi jakinik gabekoa.

ERAGIKETA MOTA:

      Laburpena.

ERAGIKETAREN KODEA: 0107

IZENA:

      Euskadi zifratan.

HELBURUAK:

      Autonomi Elkartearen errealitate demografiko eta sozialaren inguruko datuak laburbilduta ematea, EUSTATek egiten dituen inkestetan datuemaile eta laguntzaile izan direnei batipat datu horien berri emateko helburuaz.

ORGANISMO ARDURADUNA:

      EUSTAT.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

ERAGIKETAREN GAURREGUNGO EGOERA:

      Lehenengo aldiz egiten.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Aldi jakinik gabekoa.

ERAGIKETA MOTA:

      Bilduma.

ERAGIKETAREN KODEA: 0108

IZENA:

      Hauteskunde-emaitzak.

HELBURUAK:

      Hauteskundeak-Elecciones bildumak Euskal Autonomi Elkartean egiten diren hauteskunde guztien emaitzak plazaratzea du helburu, eta, horrekin batean, aldarrikatu eta aukeratutako hautagai-zerrendei buruzko informazioa, zenbakizkoa ez dena, ematea. Emaitzak Euskal Autonomi Elkarte, lurralde historiko eta udalerri mailan ematen dira, alderdi politikoen, hauteskunde-batasunen edo hautatzaile-elkarteen arabera sailkatuta.

ORGANISMO ARDURADUNA:

      Herrizaingo Saila.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

ERAGIKETAREN GAURREGUNGO EGOERA:

      Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Aldi jakinik gabekoa.

ERAGIKETA MOTA:

      Bilduma.

ERAGIKETAREN KODEA: 0111

IZENA:

      Input

      Output taulak.

HELBURUAK:

      Euskal Autonomi Elkarteko ihardun ekonomikoaren ikuspegi sistematiko eta zehatza bost urtetik behin lortzea.

ORGANISMO ARDURADUNA:

      EUSTAT.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

ERAGIKETAREN GAURREGUNGO EGOERA:

      Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Bost urtez behingoa.

ERAGIKETA MOTA:

      Laburpena.

ERAGIKETAREN KODEA: 0112

IZENA:

      Kontu ekonomikoak.

HELBURUAK:

      Euskal Autonomi Elkarteko makromagnitude ekonomikoak lortzea, bai eta haiek denbora joan ahala lurraldeka izan duten banaketa ere. Makromagnitudeen analisi honetan eskaintzaren eta eskariaren aldagaiak sartzen dira, eta baita horiek urtetik urtera izandako bilakaera balio errealetan ere.

ORGANISMO ARDURADUNA:

      EUSTAT.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

ERAGIKETAREN GAURREGUNGO EGOERA:

      Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Urterokoa.

ERAGIKETA MOTA:

      Laburpena.

ERAGIKETAREN KODEA: 0115

IZENA:

      Kontu ekonomikoen aurrerapena.

HELBURUAK:

      Kontu ekonomikoen emaitzak aurreratzea behin-behineko datuak emanez. Aurrerapena denez, behin-betiko datuetan baino aldagai gutxiago aztertzen dira. Datuak balio nominaletan eta balio errealetan ematen dira.

ORGANISMO ARDURADUNA:

      EUSTAT.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

ERAGIKETAREN GAURREGUNGO EGOERA:

      Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Urterokoa.

ERAGIKETA MOTA:

      Laburpena.

ERAGIKETAREN KODEA: 0121

IZENA:

      Adierazle demografikoak.

HELBURUAK:

      Euskal Autonomi Elkarteko demografi egoera azaltzen duten adierazleak lortzea, haiek denbora joan ahala izandako bilakaeraren azerketa bideratzen dela.

ORGANISMO ARDURADUNA:

      EUSTAT.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

ERAGIKETAREN GAURREGUNGO EGOERA:

      Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Urterokoa.

ERAGIKETA MOTA:

      Laburpena.

ERAGIKETAREN KODEA: 0123

IZENA:

      Biztanleriaren eta etxebizitzen estatistika.

HELBURUAK:

      Biztanleak eta etxebizitzak kontatzea eta biztanleriaren egitura zein den jakitea, zentsuen arteko estatistikentzat oinarri eta demografi adierazleentzat nahiz biztanleri proiekzioentzat lagungarri izan dadin.

ORGANISMO ARDURADUNA:

      EUSTAT.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

ERAGIKETAREN GAURREGUNGO EGOERA:

      Ez zaio ekin.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Hamar urtez behingoa.

ERAGIKETA MOTA:

      Zentsua.

ERAGIKETAREN KODEA: 0141

IZENA:

      Etxebizitzen gida-zerrenda.

HELBURUAK:

      Euskal Autonomi Elkarteko etxebizitzen kopurua, kokapena eta beste zenbait ezaugarri gaurkotu jakitea. Zentsu eta inkestak egiteko lagungarri izatea.

ORGANISMO ARDURADUNA:

      EUSTAT.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

      -  Hirigintza, Etxebizitza eta Ingurugiro Saila

      -  Foru-aldundiak

      -  Udalak

ERAGIKETAREN GAURREGUNGO EGOERA:

      Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Urterokoa.

ERAGIKETA MOTA:

      Gida-zerrenda.

ERAGIKETAREN KODEA: 0142

IZENA:

      Biztanleen udal-erroldaren zuzenketa.

HELBURUAK:

      Udalerrietako biztanleak urtero kontatzea eta erroldaren zuzenketa egitea, biztanleriari dagozkion zifrak sexuaren arabera eguneratuz.

ORGANISMO ARDURADUNA:

      EUSTAT.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

·   Foru-aldundiak

·   Udalak

ERAGIKETAREN GAURREGUNGO EGOERA:

      Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Urterokoa.

ERAGIKETA MOTA:

      Laburpena.

ERAGIKETAREN KODEA: 0145

IZENA:

      Eraikinen eta ihardun ekonomikoen estatistika.

HELBURUAK:

      Euskal Autonomi Elkarteko eraikin eta lokalen kopurua eta kokapena zehaztea. Eraikinetan egiten diren ekonomi ihardunei eta bestelako ezaugarriei buruzko informazioa ematea. Estatistika-ikerketak egiteko balio izatea.

ORGANISMO ARDURADUNA:

      EUSTAT.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

ERAGIKETAREN GAURREGUNGO EGOERA:

      Ez zaio ekin.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Hiru urtez behingoa.

ERAGIKETA MOTA:

      Ekintza mistoa.

ERAGIKETAREN KODEA: 0152

IZENA:

      Biztanleriaren eta etxebizitzen zentsuak. 1991.

HELBURUAK:

      Biztanleriaren ezaugarri garrantzitsuenak ondo ezagutzea. Etxebizitzak kontatzea eta horien ezaugarri garrantzitsuenak zehaztea. Horretaz gain, zentsu arteko estatistikak egiteko erreferentzia izatea, eta demografi adierazleentzako eta biztanleriaren aintzin-neurketarako lagungarri izatea.

ORGANISMO ARDURADUNA:

      EUSTAT.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

·   Foru-aldundiak

·   Udalak

ERAGIKETAREN GAURREGUNGO EGOERA:

      Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Hamar urtez behingoa.

ERAGIKETA MOTA:

      Zentsua.

ERAGIKETAREN KODEA: 0153

IZENA:

      Biztanleen udal-errolda eraberritzea.

HELBURUAK:

      Biztanleen udal-erroldari buruz egindako eraberrikuntza estatistiketarako erabiltzea, biztanleen eta haien ezaugarrien kontaketa zehatz-mehatz egin ahal izateko. Biztanleriaren laginketa-inkestak egiteko erreferentzia izatea eta etxebizitzen zerrenda eguneratzeko lagungarri izatea.

ORGANISMO ARDURADUNA:

      EUSTAT.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

·         Foru-aldundiak

·         Udalak

ERAGIKETAREN GAURREGUNGO EGOERA:

      Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Bost urtez behingoa.

ERAGIKETA MOTA:

      Zentsua.

ERAGIKETAREN KODEA: 0161

IZENA:    Biztanleri entitateak, sekzioak, kale-izendegia.

HELBURUAK:

      Posta-identifikaziorako osagaien kode egoki eta osoak ematea. Geografi hurbilketarako elementuen zerrenda eguneratuta izatea (udalerriak, entitateak, sekzioak, kale-izendegiak...)

ORGANISMO ARDURADUNA:

      EUSTAT.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

-  Foru-aldundiak

-  Udalak

ERAGIKETAREN GAURREGUNGO EGOERA:

      Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Urterokoa.

ERAGIKETA MOTA:

      Tresna laguntzailea gida-zerrenda izan ezik.

ERAGIKETAREN KODEA: 0162

IZENA:

      Izendegiak eta kodeak.

HELBURUAK:

      Ikerketa estatistikoak egiteko behar-beharrezkoa den izen eta kodeen homogenotasuna bermatzea.

ORGANISMO ARDURADUNA:

      EUSTAT.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

ERAGIKETAREN GAURREGUNGO EGOERA:

      Ez zaio ekin.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Urterokoa.

ERAGIKETA MOTA:

      Tresna laguntzailea gida-zerrenda izan ezik.

ERAGIKETAREN KODEA: 0163

IZENA:

      Ihardun ekonomikoen gida-zerrenda.

HELBURUAK:

      Ekonomi iharduna osatzen duten sektore guztiak zehatz-mehatz ezagutzeko oinarrizko informazioa ematea. Zentsuak, inkestak, sektore-estatistikak eta datu-jasotzeak egiteko erreferentzia izatea.

ORGANISMO ARDURADUNA:

      EUSTAT.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

ERAGIKETAREN GAURREGUNGO EGOERA:

      Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Urterokoa.

ERAGIKETA MOTA:

      Gida-zerrenda.

ERAGIKETAREN KODEA: 0164

IZENA:

      Planimetria.

HELBURUAK:

      Eraikin eta establezimenduak non kokatuta dauden zehatz-mehatz jakiteko tresna funtsezkoa ematea. Estatistika-ikerketak egiteko eguneratuta edukitzea.

ORGANISMO ARDURADUNA:

      EUSTAT.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

-  Hirigintza, Etxebizitza eta Ingurugiro Saila

-  Foru-aldundiak

-  Udalak

ERAGIKETAREN GAURREGUNGO EGOERA:

      Ez zaio ekin.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Urterokoa.

ERAGIKETA MOTA:

      Tresna laguntzailea gida-zerrenda izan ezik.

ERAGIKETAREN KODEA: 0165

IZENA:

      Enpresak ireki eta ixteko arrazoiei buruzko estatistika.

HELBURUAK:

      Enpresak irekitzeko eta ixteko dauden arrazoiak zein diren jakitea.

ORGANISMO ARDURADUNA:

      EUSTAT.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

ERAGIKETAREN GAURREGUNGO EGOERA:

      Ez zaio ekin.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Urterokoa.

ERAGIKETA MOTA:

      Laburpena.

ERAGIKETAREN KODEA: 0202

IZENA:

      Industriako materialen balantzea.

HELBURUAK:

      Ingurugiroan kalte handia eragiten duten industri sektoreko materialen jario garrantzitsuenak zein diren jakitea.

ORGANISMO ARDURADUNA:

      Hirigintza, Etxebizitza eta Ingurugiro Saila.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

ERAGIKETAREN GAURREGUNGO EGOERA:

      Ez zaio ekin.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Bost urtez behingoa.

ERAGIKETA MOTA:

      Laginketa bidezko inkesta.

ERAGIKETAREN KODEA: 0203

IZENA:

      Egurats-kutsaduraren estatistika.

HELBURUAK:

      Legez ezarrita dauden kutsagarri-kontzentrazioko mugak gainditzen ez direla egiaztatzea, airearen kalitate onargarria bermatu ahal izateko. Kutsadura-parametroen bilakaera etengabe aztertzea, neurri zuzentzaileak hartu beharra aurrez ikusteko.

ORGANISMO ARDURADUNA:

      Hirigintza, Etxebizitza eta Ingurugiro Saila.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

ERAGIKETAREN GAURREGUNGO EGOERA:

      Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Bi urtez behingoa.

ERAGIKETA MOTA:

      Tresna laguntzailea gida-zerrenda izan ezik.

ERAGIKETAREN KODEA: 0206

IZENA:

      Hiri-lurraren eta hirigintzarako gai den eta ez den lurraren erabilera.

HELBURUAK:

      Udal-plangintzak hiri-lur, hirigintza-lanetarako gai diren lur edo horretarako gai ez diren lur gisa sailkatutako lurren erabilpen desberdinei buruzko datutegia edukitzea, estatistiketarako erabili ahal izateko.

ORGANISMO ARDURADUNA:

      Hirigintza, Etxebizitza eta Ingurugiro Saila.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

      -  Foru-aldundiak

ERAGIKETAREN GAURREGUNGO EGOERA:

      Lehenengo aldiz burutzen.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Bost urtez behingoa.

ERAGIKETA MOTA:

      Bilduma.

ERAGIKETAREN KODEA: 0208

IZENA:

      Plangintza.

HELBURUAK:

      Udal bakoitzean indarrean dagoen plangintzari buruzko egungo datuak izatea, idaztelanetan dagoen plangintzaren izapide-maila. Udalen plangintza osoa eta garapena, biak kontrolatzea du helburu, azken kasu horretan egiterapenekoekin osatu ahal izango delarik (birzatikatze- eta eraikuntza-proiektuak).

ORGANISMO ARDURADUNA:

      Hirigintza, Etxebizitza eta Ingurugiro Saila.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

ERAGIKETAREN GAURREGUNGO EGOERA:

      Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Urterokoa.

ERAGIKETA MOTA:

      Bilduma.

ERAGIKETAREN KODEA: 0209

IZENA:

      HTAen produkzioa eta kudeaketa zaintzea.

HELBURUAK:

      Euskal Autonomi Elkartean produzitutako hondakin toxiko arriskutsuen kuantifikazio eta ezaugarriak ematea. Horiek modu egokian kudeatzen direla kontrolatzea. Minimizazio eta /edo berrerabilera, birsorkuntza, eta birziklaketarako aukera teknologikoei buruzko informazioa ematea.

ORGANISMO ARDURADUNA:

      Hirigintza, Etxebizitza eta Ingurugiro Saila.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

·   Industri eta Energi Saila

·   EUSTAT

ERAGIKETAREN GAURREGUNGO EGOERA:

      Taiutzen edo proiektatzen.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Bi urtez behingoa.

ERAGIKETA MOTA:

      Ekintza mistoa.

ERAGIKETAREN KODEA: 0301

IZENA:

      Demografi proiekzioak.

HELBURUAK:

      Euskal Autonomi Elkarteko eta lurralde historikoetako biztanleria epe laburrean eta epe ertainean zenbatekoa izango den balioestea, eta atzera-begirako ikerketen bidez errolden arteko biztanleri serieak berrantolatzea.

ORGANISMO ARDURADUNA:

      EUSTAT.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

ERAGIKETAREN GAURREGUNGO EGOERA:

      Ez zaio ekin.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Bost urtez behingoa.

ERAGIKETA MOTA:

      Laburpena.

ERAGIKETAREN KODEA: 0311

IZENA:

      Migrazio-mugimenduak.

HELBURUAK:

      Euskal Autonomi Elkarteko udalak abiaburu edo helburu dituzten migrazio-mugimenduei buruz etenik gabe estatistikak egitea, bai eta mugimenduei buruz ere. Biztanleen udal-erroldaren zuzenketaren kalitatea hobetzea. Etxebizitzen gida-zerrenda eguneratzea.

ORGANISMO ARDURADUNA:

      EUSTAT.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

ERAGIKETAREN GAURREGUNGO EGOERA:

      Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Urterokoa.

ERAGIKETA MOTA:

      Zentsua.

ERAGIKETAREN KODEA: 0312

IZENA:

      Biztanleriaren berezko mugimendua.

HELBURUAK:

      Euskal Autonomi Elkartean gertatu eta bertan bizi direnengan eragina duten jaiotza, ezkontza eta heriotzei buruzko etenik gabeko estatistikak egitea.

ORGANISMO ARDURADUNA:

      EUSTAT.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

      -  Osasun Saila

ERAGIKETAREN GAURREGUNGO EGOERA:

      Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Hilerokoa.

ERAGIKETA MOTA:

      Zentsua.

ERAGIKETAREN KODEA: 0313

IZENA:

      Inkesta demografikoa.

HELBURUAK:

      Biztanleen biztanle-erroldaren kalitatea balioestea hiru ikuspuntutatik: zehaztasunaren, erantzunen kalitatearen eta gizarte eta demografiazko sailkapenen egokitasunaren ikuspegitik. Ezkontza- eta ugalkortasun-arloei buruzko demografi informazio gehiago ematea: emakumeen ezkontza eta ugalkortasunaren historia.

ORGANISMO ARDURADUNA:

      EUSTAT.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

ERAGIKETAREN GAURREGUNGO EGOERA:

      Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Bost urtez behingoa.

ERAGIKETA MOTA:

      Laginketa bidezko inkesta.

ERAGIKETAREN KODEA: 0314

IZENA:

      Banaketa, dibortzio eta ezkontza-baliogabetzeen estatistika.

HELBURUAK:

      Banaketen, dibortzioen eta ezkontza-baliogabetzeen inguruko etengabeko estatistikak egitea zergatik gertatzen diren jakiteko.

ORGANISMO ARDURADUNA:

      EUSTAT.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

ERAGIKETAREN GAURREGUNGO EGOERA:

      Taiutzen edo proiektatzen.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Urterokoa.

ERAGIKETA MOTA:

      Zentsua.

ERAGIKETAREN KODEA: 0401

IZENA:

      Lanbide-estatistikak.

HELBURUAK:

      Hitzarmen kolektiboen, greben, ugazaben aldetiko ixteen, auzi kolektiboen eta lan-birmoldaketen inguruko datuak jakitea.

ORGANISMO ARDURADUNA:

      Lan eta Gizarte Segurantza Saila.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

ERAGIKETAREN GAURREGUNGO EGOERA:

      Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Urterokoa.

ERAGIKETA MOTA:

      Zentsua.

ERAGIKETAREN KODEA: 0402

IZENA:

      Lanerako gai den biztanleriaren inkesta.

HELBURUAK:

      Lanean diharduen eta lan egin dezakeen Euskadiko biztanleriaren gaitasun-maila zein den jakitea.

ORGANISMO ARDURADUNA:

      Lan eta Gizarte Segurantza Saila.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

ERAGIKETAREN GAURREGUNGO EGOERA:

      Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Bost urtez behingoa.

ERAGIKETA MOTA:

      Laginketa bidezko inkesta.

ERAGIKETAREN KODEA: 0403

IZENA:

      Biztanleriaren inkesta ihardunaren arabera.

HELBURUAK:

      Biztanleek giza ihardunetan duten partaidetzari buruzko etengabeko informazio estatistikoa ematea, ihardun horiek lanekoak direla edo ez direla, eta izaera ekonomikoa dutenei arreta berezia eskainiz. Osagarri gisa, zentsu arteko garaietan eskatzen den demografiaren inguruko informazioa emateko balio du.

ORGANISMO ARDURADUNA:

      EUSTAT.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

ERAGIKETAREN GAURREGUNGO EGOERA:

      Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Hiru hilabetez behingoa.

ERAGIKETA MOTA:

      Laginketa bidezko inkesta.

ERAGIKETAREN KODEA: 0404

IZENA:

      Lan-merkatuaren zentsua.

HELBURUAK:

      Euskadiko lan-eskaintza eta -eskariaren egoera zein den jakitea.

ORGANISMO ARDURADUNA:

      Lan eta Gizarte Segurantza Saila.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

      -  EUSTAT

ERAGIKETAREN GAURREGUNGO EGOERA:

      Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Bost urtez behingoa.

ERAGIKETA MOTA:

      Laginketa bidezko inkesta.

ERAGIKETAREN KODEA: 0480

IZENA:

      Laneko istripu eta gaixotasunei buruzko estatistika.

HELBURUAK:

      Deklaratutako lan-istripuak eta gaixotasun profesionalak zein diren jakitea.

ORGANISMO ARDURADUNA:

      Lan eta Gizarte Segurantza Saila.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

ERAGIKETAREN GAURREGUNGO EGOERA:

      Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Urterokoa.

ERAGIKETA MOTA:

      Zentsua.

ERAGIKETAREN KODEA: 0501

IZENA:

      Osasunari buruzko inkesta.

HELBURUAK:

      Euskal Autonomi Elkartean bizi direnen osasun-egoeraren, osasun-zerbitzuen erabileraren eta bizitzeko ohituren inguruko datuak jakitea.

ORGANISMO ARDURADUNA:

      Osasun Saila.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

      -  EUSTAT

ERAGIKETAREN GAURREGUNGO EGOERA:

      Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Aldi jakinik gabekoa.

ERAGIKETA MOTA:

      Laginketa bidezko inkesta.

ERAGIKETAREN KODEA: 0502

IZENA:

      Ospitale-estatistika.

HELBURUAK:

      Euskal Autonomi Elkarteko ospitale publiko nahiz pribatuen sistemaren egoera zein den jakitea eta haren bilakaera, plangintzarako oinarri izan dadin.

ORGANISMO ARDURADUNA:

      EUSTAT.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

      -  Osasun Saila

ERAGIKETAREN GAURREGUNGO EGOERA:

      Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Urterokoa.

ERAGIKETA MOTA:

      Zentsua.

ERAGIKETAREN KODEA: 0503

IZENA:

      Ospitalez kanpoko estatistika publikoa.

HELBURUAK:

      Euskal Autonomi Elkartean ospitalez kanpoko osasun-sistemaren egoera zein den jakitea eta hura balioestea, plangintzarako oinarri izan dadin.

ORGANISMO ARDURADUNA:

      EUSTAT.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

      -        Osasun Saila

ERAGIKETAREN GAURREGUNGO EGOERA:

      Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Urterokoa.

ERAGIKETA MOTA:

      Zentsua.

ERAGIKETAREN KODEA: 0505

IZENA:

      Medikuntza- eta farmazi laguntzako aseguru libreko entitateen estatistika.

HELBURUAK:

      Euskal Autonomi Elkartean diharduten medikuntza- eta farmazi laguntzako aseguru libreko entitateen baliabideei eta ihardunari buruzko informazioa edukitzea, bai Estatu mailakoa eta bai Europa mailakoa ere.

ORGANISMO ARDURADUNA:

      Osasun Saila.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

      -  EUSTAT

ERAGIKETAREN GAURREGUNGO EGOERA:

      Ez zaio ekin.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Urterokoa.

ERAGIKETA MOTA:

      Zentsua.

ERAGIKETAREN KODEA: 0580

IZENA:

      Ospitaleetako altei buruzko estatistika.

HELBURUAK:

      Osasun-zerbitzuak balioestea sistemaren plangintza eta kudeaketari begira. Euskal Autonomi Elkarteko biztanleen epidemiologi perfila zein den jakitea.

ORGANISMO ARDURADUNA:

      Osasun Saila.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

      -  EUSTAT

ERAGIKETAREN GAURREGUNGO EGOERA:

      Taiutzen edo proiektatzen.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Urterokoa.

ERAGIKETA MOTA:

      Zentsua.

ERAGIKETAREN KODEA: 0601

IZENA:

      Eskolako ihardunari buruzko estatistika.

HELBURUAK:

      Euskal Autonomi Elkarteko hezkuntza-sistema publiko nahiz pribatuaren egoera zein den jakitea (unibertsitate aurreko mailak) eta haren bilakaera, kudeaketarako eta plangintzarako oinarri izan dadin.

ORGANISMO ARDURADUNA:

      Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

      -  EUSTAT

ERAGIKETAREN GAURREGUNGO EGOERA:

      Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Urterokoa.

ERAGIKETA MOTA:

      Zentsua.

ERAGIKETAREN KODEA: 0603

IZENA:

      Unibertsitateari buruzko estatistika.

HELBURUAK:

      Euskal Autonomi Elkarteko hezkuntz sistema publiko nahiz pribatuaren egoera zein den jakitea (hirugarren graduko irakaskuntza) eta haren bilakaera, kudeaketarako eta plangintzarako oinarri izan dadin.

ORGANISMO ARDURADUNA:

      Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

      -  EUSTAT

ERAGIKETAREN GAURREGUNGO EGOERA:

      Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Urterokoa.

ERAGIKETA MOTA:

      Zentsua.

ERAGIKETAREN KODEA: 0701

IZENA:

      Euskarari buruzko inkesta.

HELBURUAK:

      Biztanleriak euskaraz zenbat dakien ikertzea, nolako maiztasunez erabiltzen duen eta zer jarrera duen harekiko, azkenengo zentsuen eta udal-errolden bitartez eta Hizkuntza Politikarako Idazkaritza Nagusiak 1991.ean egindako laginketa bidezko inkestaren bitartez bilduz joan den informazioa osatzeko ildoan.

ORGANISMO ARDURADUNA:

      Jaurlaritzaren Lehendakaritzako Idazkaritza, Hizkuntza Politikarako Idazkaritza Nagusia.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

      -  EUSTAT

ERAGIKETAREN GAURREGUNGO EGOERA:

      Ez zaio ekin.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Bost urtez behingoa.

ERAGIKETA MOTA:

      Laginketa bidezko inkesta.

ERAGIKETAREN KODEA: 0901

IZENA:

      Bizi-kondizioei buruzko inkesta.

HELBURUAK:

      Euskal Autonomi Elkarteko biztanleak zein egoera objetibotan bizi diren jakitea eta biztanleriaren arlo jakinetan bizi-maila eskastea eragiten duten elementu ohizkoenak zein diren zehaztea.

ORGANISMO ARDURADUNA:

      EUSTAT.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

ERAGIKETAREN GAURREGUNGO EGOERA:

      Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Bost urtez behingoa.

ERAGIKETA MOTA:

      Laginketa bidezko inkesta.

ERAGIKETAREN KODEA: 0902

IZENA:

      Denboraren banaketari buruzko inkesta.

HELBURUAK:

      Euskal Autonomi Elkartean bizi diren biztanleen ohiturak eta portaerak zein diren jakitea, aritzen dituzten ihardunetan egunero ematen duten denboraren arabera.

ORGANISMO ARDURADUNA:

      EUSTAT.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

ERAGIKETAREN GAURREGUNGO EGOERA:

      Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Bost urtez behingoa.

ERAGIKETA MOTA:

      Laginketa bidezko inkesta.

ERAGIKETAREN KODEA: 0903

IZENA:

      Lan-kondizioei buruzko inkesta.

HELBURUAK:

      Euskadiko lansaridunen lan-kondizioak zein diren jakitea.

ORGANISMO ARDURADUNA:

      Lan eta Gizarte Segurantza Saila.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

      -  EUSTAT

ERAGIKETAREN GAURREGUNGO EGOERA:

      Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Bost urtez behingoa.

ERAGIKETA MOTA:

      Laginketa bidezko inkesta.

ERAGIKETAREN KODEA: 0904

IZENA:

      Euskal ekonomia sozialaren estatistika.

HELBURUAK:

      Euskal Herriko ekonomia sozialaren sektoreko kontu ekonomikoen makromagnitude garrantzitsuenak zein diren jakitea.

ORGANISMO ARDURADUNA:

      Lan eta Gizarte Segurantza Saila.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

      -  EUSTAT

ERAGIKETAREN GAURREGUNGO EGOERA:

      Ez zaio ekin.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Urterokoa.

ERAGIKETA MOTA:

      Zentsua.

ERAGIKETAREN KODEA: 0905

IZENA:

      Pobrezia eta gizarteko ezberdintasunak.

HELBURUAK:

      Pobreziaren neurri berezien jakitun izatea, horiek aztertu eta haztatzea eta gizarteko ezberdintasunen taulak lortzea.

ORGANISMO ARDURADUNA:

      Lan eta Gizarte Segurantza Saila.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

ERAGIKETAREN GAURREGUNGO EGOERA:

      Ez zaio ekin.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Hiru urtez behingoa.

ERAGIKETA MOTA:

      Laginketa bidezko zentsua.

ERAGIKETAREN KODEA: 1002

IZENA:

      Zerbitzu eta ekintza sozialei buruzko inkesta.

HELBURUAK:

      Gizarte-zerbitzu eta laguntza berezi eta oinarrizkoen eskaintza zein den jakitea, bai zenbatekoari bai kalitateari begira.

ORGANISMO ARDURADUNA:

      Lan eta Gizarte Segurantza Saila.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

-  EUSTAT

-  Foru-aldundiak

ERAGIKETAREN GAURREGUNGO EGOERA:

      Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Urterokoa.

ERAGIKETA MOTA:

      Zentsua.

ERAGIKETAREN KODEA: 1003

IZENA:

      Zerbitzu sozialen eskariari buruzko inkesta.

HELBURUAK:

      Gizarte-zerbitzu eta laguntza berezi eta oinarrizkoen eskaria zein den jakitea, bai zenbatekoari bai kalitateari begira.

ORGANISMO ARDURADUNA:

      Lan eta Gizarte Segurantza Saila.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

·   EUSTAT

·   Foru-aldundiak

ERAGIKETAREN GAURREGUNGO EGOERA:

      Ez zaio ekin.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Urterokoa.

ERAGIKETA MOTA:

      Zentsua.

ERAGIKETAREN KODEA: 2101

IZENA:

      Nekazaritza sektorearen kontu ekonomikoak.

HELBURUAK:

      Nekazaritza sektorearen egoera makroekonomikoari buruzko datuak ematea. Datu horiek sektorearen egoera adieraziko dute, orokorrean eta hura osatzen duten sektoreak banaka hartuta. Aipatutako sektorearen makromagnitude ekonomikoen bilakaerari buruzko informazioa ematea.

ORGANISMO ARDURADUNA:

      Nekazaritza eta Arrantza Saila.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

ERAGIKETAREN GAURREGUNGO EGOERA:

      Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Urterokoa.

ERAGIKETA MOTA:

      Laburpena.

ERAGIKETAREN KODEA: 2102

IZENA:

      Lurrak nekazaritzarako duen ahalmen potentzialari buruzko inkesta.

HELBURUAK:

      Lurrari, klimatologiari eta erliebeari buruzko informazioa ematea lurraren plangintzarako baliagarri izan dadin. Nekazaritza- eta baso-ingurunearen datutegiari buruzko informazioa ematea.

ORGANISMO ARDURADUNA:

      Nekazaritza eta Arrantza Saila.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

ERAGIKETAREN GAURREGUNGO EGOERA:

      Ez zaio ekin.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Erabaki gabe.

ERAGIKETA MOTA:

      Laburpena.

ERAGIKETAREN KODEA: 2111

IZENA:

      Basoko suteen estatistika.

HELBURUAK:

      Honako gai hauei buruzko informazioa ematea: erretako lur-sailak, izandako galerak, suteen arrazoiak, eguraldi-aldagaiak, erabilitako baliabideak, etabar.

ORGANISMO ARDURADUNA:

      Nekazaritza eta Arrantza Saila.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

      -  Foru-aldundiak

ERAGIKETAREN GAURREGUNGO EGOERA:

      Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Hilerokoa.

ERAGIKETA MOTA:

      Zentsua.

ERAGIKETAREN KODEA: 2112

IZENA:

      Baso-ondasunen zerrenda.

HELBURUAK:

      Basoaren gaurregungo eta geroko egoera ezagutzeko oinarrizko tresnak eskaintzea. Basoko baliabideen egoera eta bilakaerari buruzko etengabeko informazioa ematea.

ORGANISMO ARDURADUNA:

      Nekazaritza eta Arrantza Saila.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

      -  Foru-aldundiak

ERAGIKETAREN GAURREGUNGO EGOERA:

      Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Bost urtez behingoa.

ERAGIKETA MOTA:

      Ekintza mistoa.

ERAGIKETAREN KODEA: 2113

IZENA:

      Nekazaritzako prezioak eta prezioen indizeak.

HELBURUAK:

      Produkzio-baliabideei eta nekazaritzako produktuen prezioei buruzko informazioa ematea. Horietako bakoitzari dagozkion prezioen indizeak egitea.

ORGANISMO ARDURADUNA:

      Nekazaritza eta Arrantza Saila.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

ERAGIKETAREN GAURREGUNGO EGOERA:

      Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Hilerokoa.

ERAGIKETA MOTA:

      Laginketa bidezko inkesta.

ERAGIKETAREN KODEA: 2114

IZENA:

      Nekazaritza-ustiapenen egiturari buruzko inkesta.

HELBURUAK:

      Nekazaritza-ustiapenen egituraren inguruko informazioa ematea, E.E.E.k eskatzen duenarekin parekatzeko modukoa, eta E.A.E.ko nekazaritza-politika ezartzeko oinarri izatea. Nekazaritza-ustiapenek egiturazko aldagaien arabera eta zentsu arteko aldietan duten bilakaera zein den jakitea.

ORGANISMO ARDURADUNA:

      EUSTAT.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

      -  Nekazaritza eta Arrantza saila

ERAGIKETAREN GAURREGUNGO EGOERA:

      Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Bi urtez behingoa.

ERAGIKETA MOTA:

      Laginketa bidezko inkesta.

ERAGIKETAREN KODEA: 2115

IZENA:

      Nekazaritza-kontularitzako sarea.

HELBURUAK:

      Nekazaritza-ustipenen irabaziak urtero zehaztea makroekonomi mailan. Ekonomi egoeraren eta produktuen helburu ekonomikoaren inguruko informazioa ematea nekazaritza-ustiapenen ekonomi iharduna aztertzeko.

ORGANISMO ARDURADUNA:

      Nekazaritza eta Arrantza Saila.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

ERAGIKETAREN GAURREGUNGO EGOERA:

      Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Urterokoa.

ERAGIKETA MOTA:

      Laginketa bidezko inkesta.

ERAGIKETAREN KODEA: 2116

IZENA:

      Abeltzaintzari buruzko estatistikak.

HELBURUAK:

      Abere hausnartzaileen eta bestelakoen kopuruari eta abere-produkzioei buruzko informazioa ematea. Gizentzeko dauden tokiak eta noraino erabiltzen diren zehaztea. Abere-transformazioari eta inkubaketa-gelei buruzko informazioa ematea.

ORGANISMO ARDURADUNA:

      Nekazaritza eta Arrantza Saila.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

ERAGIKETAREN GAURREGUNGO EGOERA:

      Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Urterokoa.

ERAGIKETA MOTA:

      Laginketa bidezko inkesta.

ERAGIKETAREN KODEA: 2117

IZENA:

      Abere-hilketak.

HELBURUAK:

      Euskal Autonomi Elkarteko hiltegietan egiten diren abere-moten hilketei buruzko informazioa ematea, baita haragia nora eramaten den eta abelburuak nondik etorritakoak direni buruzkoa ere.

ORGANISMO ARDURADUNA:

      Nekazaritza eta Arrantza Saila.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

ERAGIKETAREN GAURREGUNGO EGOERA:

      Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Hilerokoa.

ERAGIKETA MOTA:

      Zentsua.

ERAGIKETAREN KODEA: 2118

IZENA:

      Nekazaritzako lur eta produkzioei buruzko estatistika.

HELBURUAK:

      Ereindako lurren eta nekazaritza-hazkuntzatik jaso daitezkeen produkzioen aurrerapenak ematea. Nekazaritza-hazkuntzek hartzen duten lur-azalari eta haren bilakaerari buruzko informazioa ematea. Belar- eta egur-hazkuntzen produkzioei buruzko informazioa ematea.

ORGANISMO ARDURADUNA:

      Nekazaritza eta Arrantza Saila.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

ERAGIKETAREN GAURREGUNGO EGOERA:

      Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Urterokoa.

ERAGIKETA MOTA:

      Bilduma.

ERAGIKETAREN KODEA: 2119

IZENA:

      Basoari buruzko inkesta.

HELBURUAK:

      Mozketa-eskabideei buruzko informazioa ematea: zuretarako bolumena, egurretarako bolumena, mendiaren probetxu publikoa, birlandatutako sailak.

ORGANISMO ARDURADUNA:

      Nekazaritza eta Arrantza Saila.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

      -  Foru-aldundiak

ERAGIKETAREN GAURREGUNGO EGOERA:

      Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Urterokoa.

ERAGIKETA MOTA:

      Bilduma.

ERAGIKETAREN KODEA: 2120

IZENA:

      Irabazi gordin estandarrei buruzko inkesta.

HELBURUAK:

      Nekazaritza-ustiapenen irabazi gordin estandarrak zehaztea. Nekazaritza-ustiapenak sailkatu ahal izatea irabazi horiek zehaztuz, eta honako hauek kontuan izanik: bideraketa tekniko-ekonomikoa eta neurri ekonomikoa.

ORGANISMO ARDURADUNA:

      Nekazaritza eta Arrantza Saila.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

ERAGIKETAREN GAURREGUNGO EGOERA:

      Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Urterokoa.

ERAGIKETA MOTA:

      Laginketa bidezko inkesta.

ERAGIKETAREN KODEA: 2121

IZENA:

      Ustiapen eta lurgintzaren estatistika (lurraren erabilera).

HELBURUAK:

      Gaurregungo erabilera-sistemen ikuspegi estrukturala ematea, eta sail, udalerri, eskualde, eta abarren mailako ustiapen-moduen azalpena egitea. Nekazaritza- eta baso-ingurune fisikoei buruzko informazioa ematea.

ORGANISMO ARDURADUNA:

      Nekazaritza eta Arrantza Saila.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

ERAGIKETAREN GAURREGUNGO EGOERA:

      Ez zaio ekin.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Bost urtez behingoa.

ERAGIKETA MOTA:

      Laginketa bidezko inkesta.

ERAGIKETAREN KODEA: 2131

IZENA:

      Nekazaritza-ustiapenen gida-zerrenda.

HELBURUAK:

      Nekazaritza-sektorea ezagutzeko oinarrizko informazioa ematea eta inkestak egiteko eta datuak igotzeko laginen taiuketa egiteko erreferentzia izatea.

ORGANISMO ARDURADUNA:

      EUSTAT.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

·   Nekazaritza eta Arrantza saila

·   Foru-aldundiak

ERAGIKETAREN GAURREGUNGO EGOERA:

      Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Urterokoa.

ERAGIKETA MOTA:

      Gida-zerrenda.

ERAGIKETAREN KODEA: 2142

IZENA:

      Nekazaritzako elikagaien sektoreko urtekari estatistikoa.

HELBURUAK:

      Euskal Autonomi Elkarteko nekazaritza eta arrantzaren azpisektoreei eta nekazaritzako elikagaien industrienari buruz interesgarri den informazio estatistikoaren zabalkundea egitea orokorrean eta era egituratuan emanda.

ORGANISMO ARDURADUNA:

      Nekazaritza eta Arrantza Saila.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

ERAGIKETAREN GAURREGUNGO EGOERA:

      Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Urterokoa.

ERAGIKETA MOTA:

      Bilduma.

ERAGIKETAREN KODEA: 2211

IZENA:

      Arrantzan harrapatutakoaren ontzialdaketen, lehorreratutako arrantzuaren eta lehenengo salmentaren estatistika.

HELBURUAK:

      Arrantzan harrapatutakoari, arrantzarako tresnei, arrantza-ahaleginari eta harrapatutako arrain-motei buruzko informazioa ematea. Euskal Autonomi Elkarteko kaietan egindako lehorreratze kopuruari buruzko informazioa ematea. Ekarritako kopuruak eta ordaindutako prezioen informazioa ematea.

ORGANISMO ARDURADUNA:

      Nekazaritza eta Arrantza Saila.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

ERAGIKETAREN GAURREGUNGO EGOERA:

      Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Hilerokoa.

ERAGIKETA MOTA:

      Zentsua.

ERAGIKETAREN KODEA: 2212

IZENA:

      Arrantza-sektorearen inkesta ekonomikoa.

HELBURUAK:

      Euskadiko arrantzuntzien errentagarritasuna eta zenbait aldagai ekonomikoren arteko lotura ezagutzeko informazioa ematea. Sektorearen makroekonomi mailako informazioa ematea. Aldagai makroekonomikoek denbora joan ahala izan duten bilakaeraren inguruko informazioa ematea.

ORGANISMO ARDURADUNA:

      Nekazaritza eta Arrantza Saila.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

ERAGIKETAREN GAURREGUNGO EGOERA:

      Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Urterokoa.

ERAGIKETA MOTA:

      Laginketa bidezko inkesta.

ERAGIKETAREN KODEA: 2311

IZENA:

      Industriaren estatistika.

HELBURUAK:

      Euskal Autonomi Elkarte osoko nahiz hiru lurralde historikoetako industriak izandako galera eta irabazien kontuaren atalak lortzea, bai eta balantzea ere. Informazio hori abiapuntutzat hartuz makromagnitude garrantzitsuenak balioestea.

ORGANISMO ARDURADUNA:

      EUSTAT.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

·   Industri eta Energi Saila

·   Ekonomi eta Ogasun Saila

·   Nekazaritza eta Arrantza Saila

ERAGIKETAREN GAURREGUNGO EGOERA:

      Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Urterokoa.

ERAGIKETA MOTA:

      Laginketa bidezko inkesta.

ERAGIKETAREN KODEA: 2312

IZENA:

      Industri produkzioaren indizea.

HELBURUAK:

      Industri ihardunaren hileroko bilakaera neurtzeko balio duten industri produkzioaren indizeak lortzea.

ORGANISMO ARDURADUNA:

      EUSTAT.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

ERAGIKETAREN GAURREGUNGO EGOERA:

      Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Hilerokoa.

ERAGIKETA MOTA:

      Laginketa bidezko inkesta.

ERAGIKETAREN KODEA: 2313

IZENA:

      Industri prezioen indizea.

HELBURUAK:

      Industri prezioen indizeak lortzea, produktuen hileroko komertzializazio-prozesuko lehen unean industri sektoreko prezioen bilakaera neurtzeko.

ORGANISMO ARDURADUNA:

      EUSTAT.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

ERAGIKETAREN GAURREGUNGO EGOERA:

      Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Hilerokoa.

ERAGIKETA MOTA:

      Laginketa bidezko inkesta.

ERAGIKETAREN KODEA: 2332

IZENA:

      Euskal Autonomi Elkarteko energiari buruzko datuak.

HELBURUAK:

      Euskal Autonomi Elkarteko energiaren nondik-norakoak aztertzea, kontsumoaren bilakaera zehatz-mehatz ikertuz. Egoerari buruzko txostenaren datuetatik soil-soilik ateratzen da informazio hori.

ORGANISMO ARDURADUNA:

      Industri eta Energi Saila.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

ERAGIKETAREN GAURREGUNGO EGOERA:

      Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Urterokoa.

ERAGIKETA MOTA:

      Laginketa bidezko inkesta.

ERAGIKETAREN KODEA: 2401

IZENA:

      Eraikuntzaren estatistika.

HELBURUAK:

      Euskal Autonomi Elkarte osoko nahiz hiru lurralde historikoetako eraikuntzak izandako galera eta irabazien kontuaren atalak lortzea, bai eta balantzea ere. Informazio hori abia-puntutzat hartuz makromagnitude garrantzitsuenak balioestea.

ORGANISMO ARDURADUNA:

      EUSTAT.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

ERAGIKETAREN GAURREGUNGO EGOERA:

      Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Urterokoa.

ERAGIKETA MOTA:

      Laginketa bidezko inkesta.

ERAGIKETAREN KODEA: 2402

IZENA:

      Eraikuntzaren koiunturari buruzko inkesta.

HELBURUAK:

      Euskal Autonomi Elkartean eraikuntza-sektoreak duen iharduna hiru hilabetez behin neurtzeko balio duen koiunturazko adierazlea lortzea.

ORGANISMO ARDURADUNA:

      EUSTAT.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

ERAGIKETAREN GAURREGUNGO EGOERA:

      Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Hiru hilabetez behingoa.

ERAGIKETA MOTA:

      Laginketa bidezko inkesta.

ERAGIKETAREN KODEA: 2411

IZENA:

      Eraikuntzaren eta etxebizitzen estatistika.

HELBURUAK:

      Etxebizitza-azpisektoreko eraikuntza- eta birgaikuntza-ihardunen jarraipena egitea.

ORGANISMO ARDURADUNA:

      Hirigintza, Etxebizitza eta Ingurugiro Saila.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

ERAGIKETAREN GAURREGUNGO EGOERA:

      Taiutzen edo proiektatzen.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Urterokoa.

ERAGIKETA MOTA:

      Zentsua.

ERAGIKETAREN KODEA: 2413

IZENA:

      Herrilanen lehiaketaren, esleipenaren eta kitapenaren aurrekontua (Etxebizitzan).

HELBURUAK:

      Eusko Jaurlaritzak prezio tasatudun etxebizitzen sustatzaile gisa egiten dituen ihardunen kopurua, kokapena eta kostu ekonomikoa zein den jakitea.

ORGANISMO ARDURADUNA:

      Hirigintza, Etxebizitza eta Ingurugiro Saila.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

ERAGIKETAREN GAURREGUNGO EGOERA:

      Taiutzen edo proiektatzen.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Urterokoa.

ERAGIKETA MOTA:

      Bilduma.

ERAGIKETAREN KODEA: 2414

IZENA:

      Etxebizitzen eskari potentzialari buruzko inkesta.

HELBURUAK:

      Etxebizitza-eskaria zenbatekoa eta nolakoa den jakitea.

ORGANISMO ARDURADUNA:

      Hirigintza, Etxebizitza eta Ingurugiro Saila.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

ERAGIKETAREN GAURREGUNGO EGOERA:

      Ez zaio ekin.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Urterokoa.

ERAGIKETA MOTA:

      Laginketa bidezko inkesta.

ERAGIKETAREN KODEA: 2415

IZENA:

      Etxebizitzen prezioei buruzko estatistika.

HELBURUAK:

      Etxebizitzen prezioen bilakaera zein den jakitea.

ORGANISMO ARDURADUNA:

      Hirigintza, Etxebizitza eta Ingurugiro Saila.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

      -  EUSTAT

ERAGIKETAREN GAURREGUNGO EGOERA:

      Ez zaio ekin.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Sei hilabetez behingoa.

ERAGIKETA MOTA:

      Ekintza mistoa.

ERAGIKETAREN KODEA: 2416

IZENA:

      Etxebizitza hutsei buruzko estatistika.

HELBURUAK:

      Hutsik dauden etxebizitzen stock-a zenbatekoa eta nolakoa den jakitea.

ORGANISMO ARDURADUNA:

      Hirigintza, Etxebizitza eta Ingurugiro Saila.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

      -  EUSTAT

ERAGIKETAREN GAURREGUNGO EGOERA:

      Ez zaio ekin.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Bi urtez behingoa.

ERAGIKETA MOTA:

      Laginketa bidezko inkesta.

ERAGIKETAREN KODEA: 2417

IZENA:

      Etxebizitza erabilien eskaintzari buruzko estatistika.

HELBURUAK:

      Erabilitako etxebizitzak zenbat eta nolakoak diren jakitea. Jabetza eta akurako eskaintza zehaztea.

ORGANISMO ARDURADUNA:

      Hirigintza, Etxebizitza eta Ingurugiro Saila.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

      -  EUSTAT

ERAGIKETAREN GAURREGUNGO EGOERA:

      Ez zaio ekin.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Urterokoa.

ERAGIKETA MOTA:

      Zentsua.

ERAGIKETAREN KODEA: 2418

IZENA:

      Eraikitze-lanetan dauden etxebizitza berrien estatistika.

HELBURUAK:

      Etxebizitza berrien eskaria zenbatekoa eta nolakoa den jakitea. Jabetza eta akurako eskaintza zehaztea. Saldu gabeko etxebizitzen stock-a zehaztea.

ORGANISMO ARDURADUNA:

      Hirigintza, Etxebizitza eta Ingurugiro Saila.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

      -  EUSTAT

ERAGIKETAREN GAURREGUNGO EGOERA:

      Ez zaio ekin.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Urterokoa.

ERAGIKETA MOTA:

      Zentsua.

ERAGIKETAREN KODEA: 2419

IZENA:

      Babes ofizialeko etxebizitzen datutegia.

HELBURUAK:

      Babes ofizialeko etxebizitzen kopurua, kokapena eta ezaugarri behinenak -zenbakiak emanez- zein diren jakitea.

ORGANISMO ARDURADUNA:

      Hirigintza, Etxebizitza eta Ingurugiro Saila.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

ERAGIKETAREN GAURREGUNGO EGOERA:

      Ez zaio ekin.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Urterokoa.

ERAGIKETA MOTA:

      Gida-zerrenda.

ERAGIKETAREN KODEA: 2420

IZENA:

      Etxebizitza alorreko ekintza babesgaien finantzaketa.

HELBURUAK:

      Eusko Jaurlaritzak ezarri eta kreditu-etxeekin -mailegu kualifikatuen sailean- hitzartutako ekintza babesgaien finantza-jarraipena egitea.

ORGANISMO ARDURADUNA:

      Hirigintza, Etxebizitza eta Ingurugiro Saila.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

ERAGIKETAREN GAURREGUNGO EGOERA:

      Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Urterokoa.

ERAGIKETA MOTA:

      Bilduma.

ERAGIKETAREN KODEA: 2480

IZENA:

      Eraikuntzako kostuen indizea.

HELBURUAK:

      Eraikuntza-sektoreko prezioen bilakaera neurtzea bitarteko kontsumoen prezioak eta lan-eskua aztertuz.

ORGANISMO ARDURADUNA:

      EUSTAT.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

ERAGIKETAREN GAURREGUNGO EGOERA:

      Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Hilerokoa.

ERAGIKETA MOTA:

      Laburpena.

ERAGIKETAREN KODEA: 2511

IZENA:

      Barne-merkataritzari buruzko inkesta.

HELBURUAK:

      Euskal Autonomi Elkarte osoko nahiz hiru lurralde historikoetako barne-merkataritza sektoreak izandako galera eta irabazien kontuaren atalak lortzea, bai eta balantzea ere. Informazio hori abiapuntutzat hartuz makromagnitude garrantzitsuenak balioestea.

ORGANISMO ARDURADUNA:

      EUSTAT.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

      -  Merkataritza, Kontsumo eta Turismo saila

ERAGIKETAREN GAURREGUNGO EGOERA:

      Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Bi urtez behingoa.

ERAGIKETA MOTA:

      Laginketa bidezko inkesta.

ERAGIKETAREN KODEA: 2531

IZENA:

      Barne-merkataritzaren indizea.

HELBURUAK:

      Barne-merkataritza sektorearen jarraipena egitea eta kontsumo pribatuaren zeharkako adierazle bat lortzea.

ORGANISMO ARDURADUNA:

      EUSTAT.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

ERAGIKETAREN GAURREGUNGO EGOERA:

      Ez zaio ekin.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Erabaki gabe.

ERAGIKETA MOTA:

      Laginketa bidezko inkesta.

ERAGIKETAREN KODEA: 2580

IZENA:

      Erostetxe handi eta hipermerkatuetako salmenta-indizea.

HELBURUAK:

      Erostetxe handi eta hipermerkatuetako salmenten bilakaeraren jarraipena egitea kontsumo pribatuaren zeharkako adierazle bat lortzeko.

ORGANISMO ARDURADUNA:

      EUSTAT.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

ERAGIKETAREN GAURREGUNGO EGOERA:

      Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Hiru hilabetez behingoa.

ERAGIKETA MOTA:

      Laginketa bidezko inkesta.

ERAGIKETAREN KODEA: 2611

IZENA:

      Ostalaritza-sektoreko inkesta ekonomikoa.

HELBURUAK:

      Euskal Autonomi Elkarteko ostalaritza-sektoreak izandako galera eta irabazien kontuaren atal garrantzitsuenak lortzea, bai eta sektore horren ikuspegi zehatza ematen duten bestelako aldagaiak ere, ekonomiko hutsak ez direnak. Sektorearen makromagnitude garrantzitsuenak balioestea.

ORGANISMO ARDURADUNA:

      EUSTAT.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

      -  Merkataritza, Kontsumo eta Turismo saila

ERAGIKETAREN GAURREGUNGO EGOERA:

      Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Aldi jakinik gabekoa.

ERAGIKETA MOTA:

      Laginketa bidezko inkesta.

ERAGIKETAREN KODEA: 2680

IZENA:

      Establezimendu turistiko hartzaileen inkesta.

HELBURUAK:

      Okupazioaren indizeak eta bidaiari kopuruen indizeak zein diren jakitea, bai eta Euskal Autonomi Elkarteko ostalaritza alorreko establezimenduetan lan egiten duten pertsonei nahiz bestelako ezaugarriei buruzko datuak jakitea ere.

ORGANISMO ARDURADUNA:

      Merkataritza, Kontsumo eta Turismo Saila.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

      -  EUSTAT

ERAGIKETAREN GAURREGUNGO EGOERA:

      Lehenengo aldiz egiten.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Hilerokoa.

ERAGIKETA MOTA:

      Laginketa bidezko inkesta.

ERAGIKETAREN KODEA: 2711

IZENA:

      Errepide-sarearen harmen-plana eta haren erabileraren datuak.

HELBURUAK:

      Errepide-sareko zatirik garrantzitsuenetan dagoen zirkulazioari buruzko informaziorako sistema arrazoizkoa izatea, bai intentsitate aldetik bai eta zirkulazio eskariaren osakeraren aldetik ere.

ORGANISMO ARDURADUNA:

      Garraio eta Herrilan Saila.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

      -  Foru-aldundiak

ERAGIKETAREN GAURREGUNGO EGOERA:

      Taiutzen edo proiektatzen.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Urterokoa.

ERAGIKETA MOTA:

      Bilduma.

ERAGIKETAREN KODEA: 2712

IZENA:

      Errepidezko merkantzien garraio publikoari buruzko inkesta ekonomikoa.

HELBURUAK:

      Euskal Autonomi Elkarteko errepidezko merkantzien garraioaren sektoreko galera eta irabazien kontuaren atal garrantzitsuenak lortzea, bai eta ibilgailuei, enpresen egiturari, eta abarri buruzko informazio osagarria eskuratzea ere. Sektorearen makromagnitude garrantzitsuenak balioestea.

ORGANISMO ARDURADUNA:

      EUSTAT.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

      -  Garraio eta Herrilan Saila

ERAGIKETAREN GAURREGUNGO EGOERA:

      Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Aldi jakinik gabekoa.

ERAGIKETA MOTA:

      Laginketa bidezko inkesta.

ERAGIKETAREN KODEA: 2713

IZENA:

      Errepide-sarearen istripu-indizea.

HELBURUAK:

      Euskal Autonomi Elkarteko errepide-sarearen arriskugarritasuna zein den jakitea.

ORGANISMO ARDURADUNA:

      Herrizaingo Saila.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

ERAGIKETAREN GAURREGUNGO EGOERA:

      Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Hiru hilabetez behingoa.

ERAGIKETA MOTA:

      Bilduma.

ERAGIKETAREN KODEA: 2723

IZENA:

      Errepidezko garraioan diharduten enpresen gida-zerrenda.

HELBURUAK:

      Garraio-txartelaz lan egiten duten ibilgailuak eta haien ezaugarriak zein diren jakitea, sektorea ezagutzeko informazio oinarrizkoa eman dezan.

ORGANISMO ARDURADUNA:

      Garraio eta Herrilan Saila.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

      -  Foru-aldundiak

ERAGIKETAREN GAURREGUNGO EGOERA:

      Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Urterokoa.

ERAGIKETA MOTA:

      Gida-zerrenda.

ERAGIKETAREN KODEA: 2724

IZENA:

      Garraioaren inguruko datutegia.

HELBURUAK:

      Sektorearen eskura egongo den datutegia egin eta iraunaraztea.

ORGANISMO ARDURADUNA:

      Garraio eta Herrilan Saila.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

ERAGIKETAREN GAURREGUNGO EGOERA:

      Lehenengo aldiz egiten.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Noizik behinkakoa.

ERAGIKETA MOTA:

      Bilduma.

ERAGIKETAREN KODEA: 2811

IZENA:

      Enpresei egindako zerbitzu-sektorearen inkesta ekonomikoa.

HELBURUAK:

      Euskal Autonomi Elkarteko enpresentzako zerbitzu-sektoreak izandako galera eta irabazien kontuaren atal garrantzitsuenak lortzea, bai eta sektore horren ikuspegi zehatza ematen duten bestelako aldagaiak ere, ekonomiko hutsak ez direnak. Sektorearen makromagnitude garrantzitsuenak balioestea.

ORGANISMO ARDURADUNA:

      EUSTAT.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

ERAGIKETAREN GAURREGUNGO EGOERA:

      Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Aldi jakinik gabekoa.

ERAGIKETA MOTA:

      Laginketa bidezko inkesta.

ERAGIKETAREN KODEA: 2901

IZENA:

      Beste zerbitzuei buruzko inkesta ekonomikoa.

HELBURUAK:

      Euskal Autonomi Elkarteko bestelako zerbitzuetako sektoreak izandako galera eta irabazien kontuaren atal garrantzitsuenak lortzea, Euskal Autonomi Elkartean berezko ekintza estatistikorik ez dutenenak. Sektore horien makromagnitude garrantzitsuenak balioestea.

ORGANISMO ARDURADUNA:

      EUSTAT.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

ERAGIKETAREN GAURREGUNGO EGOERA:

      Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Aldi jakinik gabekoa.

ERAGIKETA MOTA:

      Laginketa bidezko inkesta.

ERAGIKETAREN KODEA: 2911

IZENA:

      Irakaskuntza publikoaren finantzaketa-gastuei buruzko estatistika.

HELBURUAK:

      Euskal Autonomi Elkartean kokatuta dauden jabetza publikoko ikastetxeetako gastu- eta diru-sarreren egitura zein den jakitea.

ORGANISMO ARDURADUNA:

      EUSTAT.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

      -  Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila

ERAGIKETAREN GAURREGUNGO EGOERA:

      Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Bi urtez behingoa.

ERAGIKETA MOTA:

      Zentsua.

ERAGIKETAREN KODEA: 2913

IZENA:

      Irakaskuntza pribatuaren finantzaketa-gastuei buruzko estatistika.

HELBURUAK:

      Euskal Autonomi Elkartean kokatuta dauden jabetza pribatuko ikastetxeetako gastu eta diru-sarreren egitura zein den jakitea.

ORGANISMO ARDURADUNA:

      EUSTAT.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

      -  Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila

ERAGIKETAREN GAURREGUNGO EGOERA:

      Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Bi urtez behingoa.

ERAGIKETA MOTA:

      Zentsua.

ERAGIKETAREN KODEA: 3001

IZENA:

      Sektore publikoaren kontu ekonomikoak.

HELBURUAK:

      Sektore publikoaren aldagai makroekonomikoak balioestea Kontu Ekonomiko Integratuen Europa mailako Sistemaren metodologia erabiliz (SEC).

ORGANISMO ARDURADUNA:

      EUSTAT.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

ERAGIKETAREN GAURREGUNGO EGOERA:

      Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Urterokoa.

ERAGIKETA MOTA:

      Laburpena.

ERAGIKETAREN KODEA: 3011

IZENA:

      Sektore publikoaren aurrekontuen estatistika. Kitapen eta aurrekontuak.

HELBURUAK:

      Administrazio autonomoaren eta bere erakunde burujabeen (Eusko Jaurlaritza, Foru-aldundiak, udalak) maila guztietako kontabilitatezko datuak ematea, bi alditan: aurrekontuak eta kitapenak, kapituluaren gutxieneko desagregazio-maila batez.

ORGANISMO ARDURADUNA:

      EUSTAT.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

ERAGIKETAREN GAURREGUNGO EGOERA:

      Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Urterokoa.

ERAGIKETA MOTA:

      Laginketa bidezko inkesta.

ERAGIKETAREN KODEA: 3012

IZENA:

      Sektore publikoko langileen estatistika.

HELBURUAK:

      Euskal Autonomi Elkarteko administrazio publiko guztietan lan egiten duten langileen ezaugarriak zein diren jakitea.

ORGANISMO ARDURADUNA:

      Lehendakaritza, Araubide Juridiko eta Autonomi Garapenerako Saila.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

-  Foru-aldundiak

-  EUSTAT

ERAGIKETAREN GAURREGUNGO EGOERA:

      Ez zaio ekin.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Urterokoa.

ERAGIKETA MOTA:

      Zentsua.

ERAGIKETAREN KODEA: 3016

IZENA:

      Aurrekontuen egiterapenari buruzko estatistika.

HELBURUAK:

      Euskal Herriko administrazio publikoaren ihardun ekonomikoa zer-nolakoa den aldian-aldian jakitea, erakundeentzako, hau da, Eusko Jaurlaritza, Foru-Aldundi eta udalentzako gastu eta diru-sarreren aurrekontuen egiteratze-aldien bitartez. Laginketa bidez egingo da.

ORGANISMO ARDURADUNA:

      Ekonomi eta Ogasun Saila.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

      -  EUSTAT

ERAGIKETAREN GAURREGUNGO EGOERA:

      Lehenengo aldiz egiten.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Hiru hilabetez behingoa.

ERAGIKETA MOTA:

      Laginketa bidezko inkesta.

ERAGIKETAREN KODEA: 3021

IZENA:

      Administrazio publikoen gida-zerrenda.

HELBURUAK:

      Euskal administrazio publikoen sektorea ezagutzea. Zentsuak, inkestak eta datu-jasotzeak egiteko kodea.

ORGANISMO ARDURADUNA:

      Lehendakaritza, Araubide Juridiko eta Autonomi Garapenerako Saila.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

-  EUSTAT

-  Foru-aldundiak

ERAGIKETAREN GAURREGUNGO EGOERA:

      Ez zaio ekin.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Lau urtez behingoa.

ERAGIKETA MOTA:

      Gida-zerrenda.

ERAGIKETAREN KODEA: 3022

IZENA:

      Enpresen eta pertsonen errentaren estimazioa, datu administratiboen bitartez.

HELBURUAK:

      Zergen kudeaketa dela-eta eskura dauden datuei egokitutako eskema adierazgarri bat taiutzea.

ORGANISMO ARDURADUNA:

      EUSTAT.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

·   Foru-aldundiak

·   Ekonomi eta Ogasun Saila

ERAGIKETAREN GAURREGUNGO EGOERA:

      Ez zaio ekin.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Urterokoa.

ERAGIKETA MOTA:

      Bilduma.

ERAGIKETAREN KODEA: 3025

IZENA:

      Borondatezko Gizarte Aurrikuspenerako Erakundeak.

HELBURUAK:

      Borondatezko Gizarte Aurrikuspenerako Erakundeen ezaugarrien, horien diru aldetikako egoeraren, eta egiten dituzten zerbitzuen, erantzuteko gai zenbateraino diren, egiten dituzten diru-ezarketen eta abarren jakitun izatea.

ORGANISMO ARDURADUNA:

      Lan eta Gizarte Segurantzako Saila.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

ERAGIKETAREN GAURREGUNGO EGOERA:

      Ez zaio ekin.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Urterokoa.

ERAGIKETA MOTA:

      Zentsua.

ERAGIKETAREN KODEA: 3101

IZENA:

      Euskal Autonomi Elkarteko kanpo-merkataritzaren estatistika.

HELBURUAK:

      Euskal Autonomi Elkartearen eta atzerriaren arteko ondasunen merkataritza-fluxuen berri izatea.

ORGANISMO ARDURADUNA:

      EUSTAT.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

      -  Ekonomi eta Ogasun Saila

ERAGIKETAREN GAURREGUNGO EGOERA:

      Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Hilerokoa.

ERAGIKETA MOTA:

      Bilduma.

ERAGIKETAREN KODEA: 3105

IZENA:

      Nekazaritzako produkziorako baliabideen estatistika.

HELBURUAK:

      Inskriba daitekeen makineriaren zentsuari buruzko informazioa ematea: motordun makinak, makina higikorrak eta atoeak. Erabiltzen den nekazaritza-makineriaren inguruko informazioa ematea.

ORGANISMO ARDURADUNA:

      Nekazaritza eta Arrantza Saila.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

      -  Foru-aldundiak

ERAGIKETAREN GAURREGUNGO EGOERA:

      Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Urterokoa.

ERAGIKETA MOTA:

      Bilduma.

ERAGIKETAREN KODEA: 3201

IZENA:

      Ikerketa eta garapeneko estatistika.

HELBURUAK:

      Euskal Autonomi Elkartean ikerketak eta garapenak duten bilakaera zein den jakitea, haiek planifikatzerakoan oinarri izan dadin.

ORGANISMO ARDURADUNA:

      EUSTAT.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

ERAGIKETAREN GAURREGUNGO EGOERA:

      Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Urterokoa.

ERAGIKETA MOTA:

      Zentsua.

ERAGIKETAREN KODEA: 4101

IZENA:

      Justizi administrazioaren estatistika.

HELBURUAK:

      Euskal Autonomi Elkarteko organo judizialen egoerari eta ihardun-mailei buruzko informazioa ematea, horien bilakaera eta Estatukoekin erkatzeko ratioak.

ORGANISMO ARDURADUNA:

      Justizi Saila.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

ERAGIKETAREN GAURREGUNGO EGOERA:

      Ez zaio ekin.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Urterokoa.

ERAGIKETA MOTA:

      Laburpena.

ERAGIKETAREN KODEA: 4102

IZENA:

      Atxilotu eta giltzaperatuei buruzko estatistika.

HELBURUAK:

      Euskal Autonomi Elkartean dauden atxilotu eta giltzaperatuen kopuruari buruzko informazioa ematea, haien bilakaera eta Estatukoekiko erkaketa.

ORGANISMO ARDURADUNA:

      Justizi Saila.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

ERAGIKETAREN GAURREGUNGO EGOERA:

      Muntatua eta funtzionamenduan.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Urterokoa.

ERAGIKETA MOTA:

      Bilduma.

ERAGIKETAREN KODEA: 4301

IZENA:

      Ekipamendu publikoen erabilera.

HELBURUAK:

      Euskal Autonomi Elkarteko udalek eskaintzen dituzten zerbitzuen ihardunaren berri ematea.

ORGANISMO ARDURADUNA:

      Lehendakaritza, Araubide Juridiko eta Autonomi Garapeneko Saila.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

-  Foru-aldundiak

·   Udalak

·   EUSTAT

ERAGIKETAREN GAURREGUNGO EGOERA:

      Ez zaio ekin.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Urterokoa.

ERAGIKETA MOTA:

      Bilduma.

ERAGIKETAREN KODEA: 5101

IZENA:

      Inbertsio pribatuaren koiuntura-estimazioa.

HELBURUAK:

      Euskal Autonomi Elkarteko sektore pribatuko kapitalaren sorkuntza gordinean izandako bilakaeraren jarraipena egitea, eskura dagoen informazioa erabiliz, eta, agian, osagarrizko inkesta baten bitartez.

ORGANISMO ARDURADUNA:

      EUSTAT.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

ERAGIKETAREN GAURREGUNGO EGOERA:

      Ez zaio ekin.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Erabaki gabe.

ERAGIKETA MOTA:

      Laginketa bidezko inkesta.

ERAGIKETAREN KODEA: 6101

IZENA:

      Lanbide-kostuei buruzko inkestaren taiukera.

HELBURUAK:

      Industri eta zerbitzu-enpresetako lan-kostuen maila eta bilakaera.

ORGANISMO ARDURADUNA:

      EUSTAT.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

ERAGIKETAREN GAURREGUNGO EGOERA:

      Ez zaio ekin.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Erabaki gabe.

ERAGIKETA MOTA:

      Tresna laguntzailea gida-zerrenda izan ezik.

ERAGIKETAREN KODEA: 8101

IZENA:

      Inputazio estatistikorako metodo automatikoen ikerketa eta garapena.

HELBURUAK:

      Estatistika-lan ofizialetan erabili beharreko inputazioari buruzko erabiltzaileen metodologia estandarra eta software-ak ikertzea eta garatzea.

ORGANISMO ARDURADUNA:

      EUSTAT.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

ERAGIKETAREN GAURREGUNGO EGOERA:

      Ez zaio ekin.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Noizean behinkakoa.

ERAGIKETA MOTA:

      Ekintza mistoa.

ERAGIKETAREN KODEA 8102

IZENA:

      Euskal Autonomi Elkarteko zentsu-sekzioen tipologiari buruzko azterketa.

HELBURUAK:

      Euskal Autonomi Elkarteko sekzioak aldagai anitzez aztertzea. Sekzioak maila ezberdinen arabera tipifikatzea, sekzio-motak deskribatzea eta haien kartografia egitea. Sekzioen barne-homogenotasuna parametrizatzea eta aztertzea. Sekzioen heterogenotasuna parametrizatzea eta laginekiko ondorioak aztertzea.

ORGANISMO ARDURADUNA:

      EUSTAT.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

ERAGIKETAREN GAURREGUNGO EGOERA:

      Ez zaio ekin.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Bost urtez behingoa.

ERAGIKETA MOTA:

      Ekintza mistoa.

ERAGIKETAREN KODEA: 8103

IZENA:

      Estatistiketako kalitate-adierazleen ikerketa eta garapena.

HELBURUAK:

      Estatistiken kalitatea zaintzeko metodologia estandar baterako ikerketak egitea: estaldura-desbiazioak, ez erantzutearen desbiazioak, inkestatzailearen desbiazioak, erantzunen sendotasuna eta zozketak edo laginak eragindako akatsak.

ORGANISMO ARDURADUNA:

      EUSTAT.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

ERAGIKETAREN GAURREGUNGO EGOERA:

      Ez zaio ekin.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Noizik behingoa.

ERAGIKETA MOTA:

      Ekintza mistoa.

ERAGIKETAREN KODEA: 9101

IZENA:

      Euskal Autonomi Elkarteko estatistikako datutegia.

HELBURUAK:

      Kontu ekonomikoei, adierazle ekonomiko, sozial eta demografikoei, zentsuei, laginketako ekintzei, eta abarri buruzko datu estatistikoak jasoko dituen datutegirako irizpideak ezartzea. Izaera horretako informazio orokorra sartzea eta datutegi hori inplementatzea eta iraunaraztea.

ORGANISMO ARDURADUNA:

      EUSTAT.

BESTE ORGANISMO PARTEHARTZAILEAK:

ERAGIKETAREN GAURREGUNGO EGOERA:

      Ez zaio ekin.

EMAITZEN ZABALKUNDEAREN MAIZTASUNA:

      Noizik behingoa.

ERAGIKETA MOTA:

      Bilduma.

Sustatzaileak:

  • deustu
  • ivap
  • Bizkaiako foru aldundia - Diputación foral de Bizkaia
  • Eusko jaurlaritza / Gobierno vasco - Justizia eta herri administrazio saila
  • BBK
  • Deusto - Instituto de estudios vascos / Euskal gaien institutua

Laguntzaileak:

© IUSPLAZA  Lege-oharra