Zuzenbidearen webgunea, euskaraz
Adrian Celaya lehiaketaren oinarriak «Adrián Celaya Ibarra» 9. sariaren oinarriak deskargatu

Euskal Autonomia Erkidegoko zuzenbidea  >>  Legeria

EBAZPENA, 2014ko abenduaren 11koa, Eusko Jaurlaritzako Trafikoko zuzendariarena, 2015. urtean Euskal Autonomia Erkidegoko trafikoa arautzen duten neurri bereziak ezartzeko dena

2014-12-11

Erakundea: Euskal Autonomia Erkidegoa

Argitalpena: EHAA, 2014/12/24, 245. zk.

bcl_1179970100.htm

BESTELAKO XEDAPENAK

SEGURTASUN SAILA

5474

EBAZPENA, 2014ko abenduaren 11koa, Eusko Jaurlaritzako Traikoko zuzendariarena, 2015. urtean Euskal Autonomia Erkidegoko traikoa arautzen duten neurri bereziak ezartzeko dena.

Martxoaren 2ko 339/1990 Legegintzako Errege Dekretuak onartzen duen Traikoari, Motordun

ibilgailuen zirkulazioari eta Bide segurtasunari buruzko Legearen testu artikulatuaren 16. artikuluan azaltzen denez, traiko arloko agintaritzari eratxiki zaio traikoa erregulatzeko neurri bereziak hartzeko ahalmena, segurtasuna edo zirkulazioaren arintasuna bermatzeko kariak gertatzen direnean. Zirkulazio Araudi Orokorrari buruzko azaroaren 21eko 1428/2003 Errege Dekretuaren 37. eta 39. artikuluetan, besteak beste, neurri horietako batzuk zehazten dira eta berauek hartzeko

prozedura arautzen da.

Euskal Autonomia Erkidegoaren (EAE) eremuan, Traikoko zuzendariari dagokio arestion aipatu diren neurriak hartzea, Euskal Autonomia Erkidegoari ibilgailuen traiko eta zirkulazioari buruzko

estatu-legeriaren betearazpena transferitu dion urriaren 15eko 3256/1982 Errege Dekretuaren eranskinaren B.1.g) idatzi-zatian eta Segurtasun Sailaren egitura organiko eta funtzionala ezarri duen apirilaren 6ko 194/2013 Dekretuaren 16.3.e) artikuluan xedaturik dagoenarekin bat etorriz.

Ebazpen honen bidez traikoa arautzeko neurri bereziak ezarri nahi dira, hainbat ibilgailu edo ibilgailu-multzotarako, bide segurtasunari, mugikortasunari, eta zirkulazioaren arintasunari eragiten dieten egun zehatzetan. Egun horiek aukeratu dira hainbat faktore kontuan hartuz, esaterako EAEko jai egutegia, asteburuak, urtealdien araberako oporren hasiera edo amaierako epealdiak,

zubiak edo zirkulazioaren baldintzei eragiten dieten bestelako gorabeherak.

Hori guztia dela eta, honako hau

EBAZTEN DUT:

Lehenengoa.– Zirkulazio murrizketak.

EAE ondoren zerrendatuko diren zirkulazio murrizketak ezarri dira 2015. urterako:

1.– Kirol-probak, txirrindularien lasterketak eta bestelako gertakariak.

Azaroaren 21ean 1.428/2003 Errege Dekretuak onartutako Zirkulazioari buruzko Araudi Orokorreko 55. artikuluak eta Zirkulazioko Erregelamendu Orokorraren II. eranskinak xedatzen duenaren arabera, Traikoko Lurralde Zerbitzuetako arduradunek ez dute inolako kirol-probarik baimenduko (norgehiagokakoa izan ala ez izan) ezta horien aldeko iritzirik emango ere, baldin eta kirol-proba horiek ebazpen honen I. eranskinean zehaztutako egunetan eta orduetan egitekoak badira, eta

horiek egiteko herri barruko galtzadak eta bazterbideak bete behar badituzte.

Salbuespen gisa, baimendu ahal izango dira nazioarteko mailakoak eta Txirrindularitzaren

Nazioarteko Batasunak (TNB) edo nazioz gaindiko antzeko erakundeek antolatzen dituztenak; era berean, baimendu ahal izango dira bi baldintza hauek betetzen dituztenak: irteerako edo itzulerako operazioengatik ibilgailu-intentsitate handia duten bideei ez eragitea eta, bestetik, probara bertaratzeko nahiko agente egotea.

2.– Salgai arriskutsuak garraiatzen dituzten ibilgailuak.

2.1.– Debekatuta dago EAEko bide publiko guztietan, edozein norabidetan, ondoko egun eta orduetan, arriskuaz ohartarazteko arauzko panel laranjak eduki behar dituzten ibilgailuak ibiltzea,

Salgai Arriskutsuen Errepidezko Garraioari buruzko Europako Akordioaren (ADR) arabera:

–Igandeetan eta Euskal Autonomia Erkidego osoan jaiegun diren egunetan, goizeko 8:00etatik gaueko 24:00ak arte; aipatutako jaiegun horien bezperetan, larunbatak ez badira, eguerdiko

13:00etatik gaueko 24:00ak arte.

–uztailaren 31, 8:00etatik 24:00etara.

Salgai arriskutsuak garraiatzen dituzten 7.500 Kg-tik gorako BGM duten ibilgailuei, atal honetan ezarritako murrizketez gain, edozein salgai garraiatzen duen 7.500 Kg-tik gorako BGM duten ibilgailuei buruzko ebazpen honen hirugarren murrizketak dituenak ere aplikatuko zaizkie.

2.2.– Aurreko puntuan ezarritako debekuetatik salbu daude ebazpen honen III. eranskinean jasotzen diren salgaiak garraiatzen dituzten ibilgailuak, bertan xedatzen diren baldintzak betetzen

badituzte.

Aurreko puntuan ezarritako debekuak ez dira aplikatuko salgai arriskutsuen garraioa ADRn jasotako salbuespenetakoren baten arabera egiten denean, eta salbuespenaren arrazoia zama mota, kopuru mugatua edo garraio mota direnean.

2.3.– Salgai arriskutsuak garraiatzen dituzten ibilgailuek egin beharreko ibilbideak. Espainiar lurraldeko errepideetatik gauzatutako salgai arriskutsuen garraioak arautzen dituen otsailaren

14ko 97/2014 Errege Dekretuaren 5 artikuluaren arabera, eta Salgai Arriskutsuen Errepidez Garraiatzeari buruzko Europar Hitzarmen, ADR delakoren arabera salgai arriskutsuak garraiatzen

dituzten ibilgailuek ondoko ibilbide hauek erabili beharko dituzte:

A) Banaketarako joan-etorriak: Salgai arriskutsuak erabiltzaileei edo kontsumitzaileei banatzeko egiten diren joan-etorrietan, ibilbiderik egokiena erabiliko da, bide-segurtasunari eta traikoaren

arintasunari dagokienez. Errepide arruntetan zehar ahalik eta distantziarik laburrena egingo da salgaia eman behar den lekuraino.

Biztanle-guneetatik kanpo ingurabiderik, saihesbiderik edo biribilgunerik badago, derrigor erabili beharko ditu. Horrelako aukera bat baino gehiago izatekotan, biztanle-gunetik urrutien dagoena erabili beharko da. Hirigunean zama-lanak egiteko soilik sar daiteke, eta betiere, salgaiak emateko lekutik hurbilen dagoen sarrera erabiliz, ezinbestekoren bat gertatu ezik.

B) Bestelako joan-etorriak: Joan-etorriaren jatorria eta helmuga Salgai Arriskutsuen Ibilbideen

Sarearen –SAISbarruan badaude (ebazpen honen V. eranskinean dago) , salgai arriskutsuak daramatzaten ibilgailuek derrigor erabili beharko dituzte euren ibilbidean.

Joan-etorriaren jatorria edo helmuga (edo biak) SAISetik kanpo badaude, sare horretan hurbilen dagoen sarreratik sartzen uzten duten errepide arruntetatik egin beharko dira joan-etorriak, galtzada bakarreko bideetan egiten den ibilbidea ahalik eta laburrena izatea bermatze aldera. Arrazoi berbera dela bide, salgaien helmugatik hurbilen dagoen irteera erabiliko da SAISetik irteteko.

SAISetik kanpo dauden ibilbide-zatietan biztanle-guneetatik kanpo ingurabiderik, saihesbiderik edo biribilgunerik badago, derrigor erabili beharko ditu. Horrelako aukera bat baino gehiago izatekotan, biztanle-gunetik urrutien dagoena erabili beharko da. Hirigunean zama-lanak egiteko soilik sar daiteke, eta betiere, salgaiak eman behar diren lekutik hurbilen dagoen sarrera erabiliz,

ezinbestekoren bat gertatu ezik.

Hemen aipatu diren bideez bestelakoetan ibiltzeko, baimen berezia beharko da, ebazpen honen

3. idatzi-zatian xedatutakoarekin bat etorriz emango dena.

SAISetik irten daiteke gidariaren ohiko bizilekura edo handik egindako joan-etorrietan, eguneroko edo asteroko atsedenaldiak egiteko edo egitetik, eta ibilgailua konpontzeko edo mantentzeko lanetarako, betiere ADRn zehaztutako aparkatze-baldintzak betetzen badira. SAIS uzten den kasu hauetan, gidariaren helmuga den tokitik hurbilen dagoen irteeratik irtengo da.

2.4.– Aurreko puntuan xedatutakoa ez da aplikatuko baldin eta, zama mota, kopuru mugatua edo garraio mota dela-eta, salgai arriskutsuen garraioa ADRn jasotako salbuespenetakoren baten

arabera egiten bada.

3.– Salgaiak garraiatzen dituzten 7.500 Kg-tik gorako BGM duten ibilgailuak.

3.1.– Debekatuta dago 7.500 Kg baino gehiagoko BGMko ibilgailuak ibiltzea, EAEko bide publikoetan, II. eranskinean jasotzen diren egun eta orduetan.

3.2.– Aurreko debekua ez zaio aplikatuko ebazpen honen IV. eranskinean jasotzen diren saigaiak garraiatzen dituzten ibilgailuak ibiltzeari.

4.– Euren ezaugarri teknikoak edo zamaren ezaugarriak direla-eta, zirkulatzeko baimen osagarria behar duten ibilgailuak eta baimen osagarria behar ez duten ibilgailu bereziak.

4.1.– Debekaturik izango dute bide publikoetatik zirkulatzea, ondoren adieraziko diren egun eta orduetan, zirkulatzeko baimen osagarria behar duten ibilgailuek, beren ezaugarri teknikoak edo garraiatutako zama direla-eta, legez ezarritako gehieneko masak edo neurriak gainditzeagatik

(abenduaren 23ko 2822/1998 Errege Dekretuak onartutako Ibilgailuen Erregelamendu Orokorraren 14. artikulua) .

–Larunbatetan, 13:00etatik 24:00etara, eta igandeetan, 00:00etatik 24:00etara,

–Euskadiko Autonomia Erkidego osoan jaiegun diren egunetan, 00:00etatik 24:00etara, eta jaiegun horien bezperetan, 13:00etatik 24:00etara, eta

–uztailaren 31n, 8:00etatik 24:00etara.

4.2.– Obra eta zerbitzuetako edo nekazaritza-makineriako ibilgailu bereziei, zirkulatzeko baimen osagarria izanda edo izan gabe, ebazpen honen II. eranskinean jasotako murrizketak aplikatuko

zaizkie.

4.3.– Hala ere, murrizketok ez zaizkie aplikatuko IV. eranskinean aipatzen diren gaiak garraiatzen edo eginkizunak burutzen dituzten ibilgailuei

5.– Murrizketa osagarriak.

5.1.– Ibilgailuei buruzko Araudi Orokorreko 37. eta 39. artikuluetan ezarritakoaren arabera, ezusteko kasuetan edo aparteko gorabeherak izan direnean, zirkulazioa seguruagoa edo arinagoa izateko beharrezkoa denean, traikoaren zaintzaz eta diziplinaz arduratzen den agintaritzaren agenteek zehaztuko dituzte murrizketok behar den denbora guztirako, eta, horretarako, beharrezko erabakiak hartuko dituzte.

5.2.– Eguraldi txarra dagoenean, 3.500 kilo baino gehiagoko BGM duten kamioiak, autobusak,

autobus artikulatuak eta ibilgailu-taldeak bideko eskuineko erreitik joan behar dira. Izotza edo elurra badago, ezin izango dituzte aurreratu ezta aurrea hartu ere abiadura txikiagoan zirkulatzen duten ibilgailuak, aurreko paragrafoan aipatutako 37. eta 39. artikuluetan adierazitakoaren arabera.

Bigarrena.– Salbuespenak.

Zerbitzu bat nahitaez egin beharra dagoela behar bezala justiikatuta dagoenean, aldi baterako edo bidaia bakarra egiteko baimen bereziak eman ahalko dira, ebazpen honetan murriztutako egunetan eta aldietan zirkulatzeko, Zirkulazioko Erregelamendu Orokorraren 39.5 artikuluak xedatutakoaren arabera.

Baimen berezi hauetan matrikula, ibilgailuaren ezaugarri nagusienak, garraiatutako salgaia, ukitutako bideak eta garraioaren baldintzak agertuko dira

Hirugarrena.– Baimen bereziak.

Traikoko Lurralde Bulegoetako arduradunei dagokie, Traikoko zuzendariak eskuordeturik,

lehenengo eta bigarren artikuluetan aurreikusitako baimen bereziak ematearekin zerikusia duten ahalmenez baliatzea.

Laugarrena.– Zehapenak eta zuhurtasunezko neurriak.

Ebazpen honetan dauden arautzeko neurriak ez betetzea zehatu egingo da, Traikoari, Ibilgailu

Motordunen Zirkulazioari eta Bide-segurtasunari buruzko Legearen testu artikulatuan xedatutakoaren arabera.

Era berean, traikoaren zaintzaz eta diziplinaz arduratzen diren agenteek ibilgailua ibilgetzeko neurri osagarria ezar dezakete, zirkulazioa arriskutsua denean edo zirkulazioari oztopo larriak sortzen badizkio. Gainera, beharrezkoa balitz errepidetik kendu edota gordailuan utziko dute, debekua amaitu arte edo berriz abiatzeko baimena eman arte, Traikoari, Ibilgailu Motordunen

Zirkulazioari eta Bide-segurtasunari buruzko Legearen testu artikulatuaren arabera.

Bosgarrena.– Zirkulazioaren murrizketak kentzea.

Eusko Jaurlaritzako Traikoko Zuzendaritzak 1. artikuluko hirugarren murrizketan dauden ibilgailuen zirkulazioa baimendu dezake, ebazpen honetan ezarritako murrizketei dagozkien denboraldietan. Neurri hori salbuespenezko moduan hartuko da, zirkulazioaren baldintzak aintzakotzat hartuta, eta ondorioz, jarraibide egokiak emango zaizkio Ertzaintzari.

AZKEN XEDAPENA.– Indarrean jartzea eta indarraldia.

Ebazpen hau Estatuko Aldizkari Oizialean argitaratu eta zortzi egun baliodunetara jarriko da indarrean eta 2015. urte osoan indarraldia izango du. Dena den, indarraldia luzatuko da 2016. urterako traikoa arautzeko neurri bereziak ezarriko dituen ebazpena indarrean sartu arte, I. eta II.

eranskinetako data zehatzei dagozkien murrizketak izan ezik.

Vitoria-Gasteiz, 2014ko abenduaren 11.

Traikoko zuzendaria,

GARBIÑE SÁEZ MOLINUEVO.

I. ERANSKINA

KIROL PROBAK, TXIRRINDULARIEN LASTERKETAK ETA BESTELAKO GERTAKARIAK

Hauteskunde-prozesuak, erreferendumak, plebiszituak edo bestelako edozein herrikontsulta dauden egunetan, 00:00etatik 24:00etara, eta honako egun hauetan:

Urtarrilak 5: 00:00etatik 24:00etara.

Urtarrilak 6: 15:00etatik 24:00etara.

Martxoak 18: 15:00etatik 24:00etara.

Martxoak 19: 00:00etatik 15:00etara.

Martxoak 22: 15:00etatik 24:00etara.

Apirilak 1: 15:00etatik 24:00etara

Apirilak 2: 00:00etatik 15:00etara.

Apirilak 6: 00:00etatik 24:00etara.

Apirilak 30: 15:00etatik 24:00etara.

Maiatzak 1: 00:00etatik 15:00etara.

Maiatzak 3: 15:00etatik 24:00etara.

Ekainak 30: 15:00etatik 24:00etara.

Uztailak 1: 00:00etatik 15:00etara.

Uztailak 24: 15:00etatik 24:00etara.

Uztailak 25: 00:00etatik 15:00etara (Araban eta Gipuzkoan) .

Uztailak 26: 00:00etatik 15:00etara (Araban eta Gipuzkoan) .

Uztailak 26:15:00etatik 24:00etara.

Uztailak 30: 15:00etatik 24:00etara (Bizkaian) .

Uztailak 31: 00:00etatik 24:00etara.

Abuztuak 1: 00:00etatik 24:00etara (Araban eta Gipuzkoan) .

Abuztuak 2: 00:00etatik 24:00etara (Araban eta Gipuzkoan) .

Abuztuak 14 : 15:00etatik 24:00etara.

Abuztuak 15: 00:00etatik 15:00etara.

Abuztuak 16: 15:00etatik 24:00etara.

Abuztuak 21: 15:00etatik 24:00etara.

Abuztuak 22: 00:00etatik 24:00etara. (Araban eta Gipuzkoan) .

Abuztuak 23: 00:00etatik 15:00etara. (Araban eta Gipuzkoan) .

Abuztuak 23: 15:00etatik 24:00etara.

Abuztuak 28: 00:00etatik 15:00etara. (Araban eta Gipuzkoan) .

Abuztuak 28: 15:00etatik 24:00etara.

Abuztuak 29: 00:00etatik 15:00etara.

Abuztuak 30: 15:00etatik 24:00etara.

Urriak 9: 15:00etatik 24:00etara.

Urriak 12: 15:00etatik 24:00etara.

Abenduak 4: 15:00etatik 24:00etara.

Abenduak 5: 00:00etatik 15:00etara.

Abenduak 8: 15:00etatik 24:00etara.

Abenduak 24: 00:00etatik 24:00etara.

Abenduak 25: 00:00etatik 24:00etara.

Abenduak 31: 00:00etatik 24:00etara.

2016ko urtarrilak 1: 00:00etatik 24:00etara.

II. ERANSKINA

SALGAIAK ORO HAR ETA SALGAI ARRISKUTSUAK

EAEko errepideetatik 7.500 Kg baino gehiagoko BGMko ibilgailuak murrizketa hauen arabera ibiliko dira:

Murrizketa bereziak:

1. Uda garaia.

Debekatuta dago 7.500 Kg baino gehiagoko BGMko ibilgailuak ibiltzea ekainaren 6tik irailaren 13ra:

a) Larunbat, igande eta jai egunetako 11:00etatik 14:00etara, errepide hauetatik:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bidea

 

 

Izena

 

 

Hasierako pk

 

 

Bukaerako pk

 

 

Norabidea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-8

 

Kantauriko Autopista

 

115,08

 

139,21

 

 

Kantabria

 

 

 

VSMko lotunea

 

 

Cantabria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-I / A-1

 

Madril-Irun

 

352

 

336

 

 

Burgos

 

 

 

N-622ko lotunea

 

 

Trebiñu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-I / A-1

 

Madril-Irun

 

329

 

321

 

 

Burgos

 

 

 

Trebiñu

 

 

Burgos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Igandeetako eta jai egunetako 16:00etatik 22:00etara, errepide hauetatik:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bidea

 

 

Izena

 

 

Hasierako pk

 

 

Bukaerako pk

 

 

Norabidea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-8

 

Kantauriko Autopista

 

139,21

 

115,08

 

 

Bilbao

 

 

 

Cantabria

 

 

VSMko lotunea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-I /A-1

 

Madril-Irun

 

321

 

329

 

 

Vitoria-Gasteiz

 

 

 

Burgos

 

 

Trebiñu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-I /A-1

 

Madril-Irun

 

336

 

352

 

 

Vitoria-Gasteiz

 

 

 

Trebiñu

 

 

N-622ko lotunea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Egun bereziak.

Debekatuta dago 7.500 Kg baino gehiagoko BGMko ibilgailuak ibiltzea, bide publiko hauetan eta ondoren adierazitako egun eta orduetan:

1.– Martxoaren 18an, ekainaren 26an, urriaren 9an eta abenduaren 4an 17:00etatik 22:00etara

Martxoaren 19an, ekainaren 27an, urriaren 10ean eta abenduaren 5ean 11:00etatik 14:00 etara.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bidea

 

 

Izena

 

 

Hasierako pk

 

 

Bukaerako pk

 

 

Norabidea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-8

 

Kantauriko Autopista

 

115,08

 

139,21

 

 

Kantabria

 

 

 

VSMko lotunea

 

 

Cantabria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-634

 

Donostia-San Sebastián /

 

107

 

136,140

 

Kantabria

 

 

Santander

 

 

 

 

Cantabria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.– Urtarrilaren 6an, martxoaren 22an, urriaren 12an eta abenduaren 8an 16:00etatik

22:00etara.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bidea

 

 

Izena

 

 

Hasierako pk

 

 

Bukaerako pk

 

 

Norabidea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-8

 

Kantauriko Autopista

 

139,21

 

115,08

 

 

Bilbao

 

 

 

Cantabria

 

 

VSMko lotunea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-634

 

Donostia-San Sebastián /

 

136,140

 

107

 

Bilbao

 

 

Santander

 

Cantabria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.– Apirilaren 1ean eta 30ean, eta uztailaren 24an 17:00etatik 22:00etara.

Apirilaren 2an (N-I / A1etik izan ezik) , maiatzaren 1ean, eta uztailaren 25ean 10:00etatik 15:00etara.

Apirilaren 2an N-I / A1etik 8:00etatik 14:00etara.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bidea

 

 

Izena

 

 

Hasierako pk

 

 

Bukaerako pk

 

 

Norabidea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-8

 

Kantauriko Autopista

 

115,08

 

139,21

 

 

Kantabria

 

 

 

VSMko lotunea

 

 

Cantabria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-634

 

Donostia-San

 

107

 

136,140

 

Kantabria

 

 

Sebastián/Santander

 

 

 

 

Cantabria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-I /A-1

 

Madril-Irun

 

352

 

336

 

 

Burgos

 

 

 

N-622ko lotunea

 

 

Trebiñu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-I /A-1

 

Madril-Irun

 

329

 

321

 

 

Burgos

 

 

 

Trebiñu

 

 

Burgos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-240

 

Tarragona-Bilbo

 

11,22

 

43,13

 

Vitoria-Gasteiz

 

 

Barazarretik

 

Bizkaia

 

Bizkaia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-240

 

Tarragona-Bilbo

 

23,08

 

4,9

 

Vitoria-Gasteiz

 

 

Barazarretik

 

Araba

 

Araba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.– Uztailaren 31n, 17:00etatik 22:00etara

Abuztuaren 1ean, 10:00etatik 15:00etara.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bidea

 

 

Izena

 

 

Hasierako pk

 

 

Bukaerako pk

 

 

Norabidea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-8

 

Kantauriko Autopista

 

115,08

 

139,21

 

 

Kantabria

 

 

 

VSMko lotunea

 

 

Cantabria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-634

 

Donostia-San

 

107

 

136,140

 

Kantabria

 

 

Sebastián/Santander

 

 

Cantabria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-I /A-1

 

Madril-Irun

 

352

 

336

 

 

Burgos

 

 

 

N-622ko lotunea

 

 

Trebiñu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-I /A-1

 

Madril-Irun

 

329

 

321

 

 

Burgos

 

 

 

Trebiñu

 

 

Burgos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-240

 

Tarragona-Bilbo

 

11,22

 

43,13

 

Vitoria-Gasteiz

 

 

Barazarretik

 

Bizkaia

 

Bizkaia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-240

 

Tarragona-Bilbo

 

23,08

 

10

 

Vitoria-Gasteiz

 

 

Barazarretik

 

Araba

 

Araba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-622

 

Altube/Vitoria-Gasteiz

 

7,6

 

4,5

 

Vitoria-Gasteiz

 

 

autobia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.– Apirilaren 6an, maitzaren 3an eta abuztuaren 30ean 16:00etatik 22:00etara.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bidea

 

 

Izena

 

 

Hasierako pk

 

 

Bukaerako pk

 

 

Norabidea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-8

 

Kantauriko Autopista

 

139,21

 

115,08

 

 

Bilbao

 

 

 

Cantabria

 

 

VSMko lotunea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-634

 

Donostia-San

 

136,140

 

107

 

Bilbao

 

 

Sebastián/Santander

 

Cantabria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-I /A-1

 

Madril-Irun

 

336

 

352

 

 

Vitoria-Gasteiz

 

 

 

Trebiñu

 

 

N-622ko lotunea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-I /A-1

 

Madril-Irun

 

321

 

329

 

 

Vitoria-Gasteiz

 

 

 

Burgos

 

 

Trebiñu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-240

 

Tarragona-Bilbo

 

43,13

 

11,22

 

Bilbao

 

 

Barazarretik

 

Bizkaia

 

Bizkaia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-240

 

Tarragona-Bilbo

 

4,9

 

23,08

 

Bilbao

 

 

Barazarretik

 

Araba

 

Araba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.– Apirilaren 5 eta 6an, maiatzaren 1, 8, 14, 24 eta 25ean, uztailaren 14an, abuztuaren 15ean, azaroaren 1 eta 11n eta abenduaren 25ean eta 2016ko urtarrilaren 1ean, bezperako 22:00etatik egun hauetako 22:00etara.

Murrizketa honek mugaz haraindiko garraioari baino ez dio eragiten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bidea

 

 

Izena

 

 

Hasierako pk

 

 

Bukaerako pk

 

 

Norabidea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AP-8

 

Kantauriko Autopista

 

104

 

0

 

 

Behobia

 

 

 

Erletxe

 

 

Frantziako muga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15,572

 

0

 

 

 

 

GI-20

 

Donostiako saihesbidea

 

AP-8ko lotunea,

 

 

AP-8ko lotunea,

 

 

Frantzia

 

 

 

 

 

 

 

Aritzeta

 

 

Errenteria

 

 

 

 

A-15

 

Nafarroa-Gipuzkoa

 

139,7

 

156,560

 

Andoain

 

 

Autobia

 

Nafarroa

 

N-Ieko lotunea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-I /A-1

 

Madril-Irun

 

321,4

 

329

 

 

Vitoria-Gasteiz

 

 

 

Burgos

 

 

Trebiñu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-I /A-1

 

Madril-Irun

 

336

 

352

 

 

Vitoria-Gasteiz

 

 

 

Trebiñu

 

 

N-622ko lotunea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-I

 

Madril-Irun

 

405,450

 

454,470

 

 

 

 

 

 

 

 

AP-8/AP-1 lotunea

 

 

Frantzia

 

 

 

Nafarroa (Etxegarate)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lasarte-Oria

 

 

 

 

 

 

 

Errenteria-Irun

 

0

 

17,235

 

 

 

 

GI-636

 

 

GI-20ko lotunea

 

 

Frantzia

 

 

(N-1 zaharra)

 

 

Behobia

 

 

 

 

 

 

Pasaia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lasarte-Donostia/San

 

0

 

2,523

 

Donostia-San

 

GI-11

 

Sebastián

 

 

 

 

 

 

N-1eko lotunea

 

GI-20ko lotunea

 

Sebastián

 

 

 

 

(N-1 zaharra)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-121A

 

Behobia/Nafarroa

 

68,460

 

75,020

 

 

Frantzia

 

 

 

Nafarroa

 

 

Behobia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.ERANSKINA SALGAI ARRISKUTSUAK

1.– Beti eta salbuespenik eskatu beharrik izan gabe.

 

Salgaiak

 

Garraiatzeko baldintzak

 

 

 

 

– Etxeetarako gas likidotuak, botiletan sartua nahiz zisternatan, bai

– ADRn ezarritakoak.

 

banaketa-guneetara eramateko, baita kontsumitzaileei banatzeko ere.

 

 

– Gasolindegiak hornitzeko gaiak.

– ADRn ezarritakoak.

 

 

 

 

– Errepide-garraioko ibilgailuak hornitzeko erregaiak kontsumo propioko

– ADRn ezarritakoak.

 

zentroetara zuzenduta.

 

 

– Trenbide-garraioa hornitzeko erregaiak.

– ADRn ezarritakoak.

 

–Itsasontziak eta aireontziak hornitzeko helburua duten portuetara eta – ADRn ezarritakoak. aireportuetara zuzendutako erregaiak.

– Etxeko berogailuetarako gasolioak.

– ADRn ezarritakoak.

– Osasun-etxeen funtzionamendurako beharrezkoak diren gasak, baita

etxeetan osasun-laguntza emateko garraiatu behar diren gasak ere,

betiere, garraioa helburu horretarako dela eta zentro horietara doala – ADRn ezarritakoak. frogatzen bada.

2.– Salbuespena eskatu eta justifikatzen bada.

 

 

 

 

 

 

 

Salgaiak

 

 

Garraiatzeko baldintzak

 

 

 

 

 

 

– Industria-guneen funtzionamendurako behar-beharrezkoak

 

 

– ADRn ezarritakoak eta baimena

 

diren salgaiak.

 

 

ematerakoan agintzen direnak.

 

– Osasun-etxeetako edo etxeetarako produktuak, 1. atalean

 

 

– ADRn ezarritakoak eta baimena

 

aurreikusten ez direnak.

 

 

ematerakoan agintzen direnak.

 

– Portuetara zein portuetatik eta aireportuetara zein

 

 

– ADRn ezarritakoak eta baimena

 

aireportuetatik garraiatzen diren salgai arriskutsuak, nahitaez

 

 

 

 

 

ematerakoan agintzen direnak.

 

debekatutako egunetan zirkulatu behar dute.

 

 

 

 

– Piroteknika-gaiak.

 

 

– Baimena ematerakoan agintzen direnak.

 

 

 

 

 

 

– Beste edozein gai, salbuespenezko kasuetan garraiatzea

 

 

– Baimena ematerakoan agintzen direnak.

 

nahitaezkoa bada.

 

 

 

 

 

 

 

IV. ERANSKINA

SALGAIAK ORO HAR

Beti eta salbuespenik eskatu beharrik izan gabe:

–Bizirik dauden animaliak garraiatzea.

–Salgai galkorrak garraiatzea.

–Azokak, erakusketak, ikuskizunak eta bestelako ekitaldiak (kirol, kultura, hezkuntza edo politika arlokoak, alegia) instalatzeko zama-ibilgailuak.

–Soil-soilik prentsa garraiatzen dutenak.

–Posta eta telegrafoak garraiatzen dituztenak.

–Ikus-entzunezko komunikabideen unitate mugikorrak garraiatzen dituztenak.

–Garraiotako gaiak herriz herri saltzeko bereziki egindako ibilgailuak.

–Larrialdietarako ibilgailuak.

–Hutsik datozen ibilgailuak, aurretik aipatutako garraio-motaren batzuei lotuta.

–Garabiak, matxuratutako edo istripua izan duten ibilgailuei laguntzen dietenak, istripua izan den tokian edo hori utziko duen tokitik gertuen dagoen puntuan eta utzitakoan bueltatzea.

–Laguntza-ibilgailuak, edo premia-premiazko zerbitzuen oinarrizko instalazioetan konpontze-lanak egiteko beharrezko materiala garraiatzeko ibilgailuak (linea elektrikoa, gas, urak, telefonia, komunikaziotarako zuntz optikoa) .

–Negualdian, errepideen bidezaintza mantentzeko material urtugarriak garraiatzen dituzten ibilgailuak

–Beren indarrez dabiltzan zerbitzuetako makinak eta goratze-garabiak, gertakaria izan den lekuan presaz eta berehala agertu behar den kasuetan, zerbitzua zirkulatzeko baimen osagarri bati lotuta dagoenean, baina baimen horietako baldintzetan abisatzeko jasotzen den betebeharra bete beharko da.

V. ERANSKINA

SALGAI ARRISKUTSUEN IBILBIDEEN SAREA (SAIS)

Salgai arriskutsuen garraioa oro har

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bidea

 

 

 

 

 

Ibilbidea

 

 

 

 

 

 

AP-8

 

0

KP (Behobia) / 110 KP (BI-625eko lotunea)

 

 

 

 

 

 

A-8

 

114

KP (AP-68 lotunea) / 115 KP (Miraflores)

 

 

 

 

 

 

AP-8 (MHS)

 

115

KP (Mirafloreseko A-8 lotunea) / 129 KP (Ugaldebieta)

 

 

 

 

 

 

A-8

 

122

KP (Rontegiko N-637 lotunea) / 139 KP (Kantabria)

 

 

 

 

 

 

N-637

 

8

PK (Barakaldoko A-8 lotunea) / 28,8 KP (Erletxeseko AP-8 lotunea)

 

AP-68

 

0

KP (AP-8 lotunea) / 77,7 KP (Errioxa)

 

BI-625

 

382,6

KP (AP-68 lotunea) / 386,6 KP (AP-8 lotunea)

 

N-622

 

4

KP (Vitoria-Gasteiz) / 23 KP (Altubeko AP-68 lotunea)

 

 

 

 

 

AP-1

 

77 KP (Burgos) / 83 KP (Armiñoneko N-I lotunea)

 

 

 

 

 

 

N-I /A-1

 

321

KP (Burgos) / 329 KP (Trebiñuko muga, Armiñon)

 

N-I /A-1

 

336

KP (Trebiñuko muga, Iruña Oka) / 391 KP (Nafarroa)

 

N-I /A-1

 

405,5

KP (Nafarroa, Etxegarate) / 454 KP (AP-8ko lotunea)

 

A-15

 

139,8

KP (Nafarroa, Berastegi) / 155,5 KP (Andoaingo N-I lotunea)

 

Atxekitako dokumentuak:

Sustatzaileak:

  • deustu
  • ivap
  • Bizkaiako foru aldundia - Diputación foral de Bizkaia
  • Eusko jaurlaritza / Gobierno vasco - Justizia eta herri administrazio saila
  • BBK
  • Deusto - Instituto de estudios vascos / Euskal gaien institutua

Laguntzaileak:

© IUSPLAZA  Lege-oharra