Zuzenbidearen webgunea, euskaraz
Adrian Celaya lehiaketaren oinarriak «Adrián Celaya Ibarra» 9. sariaren oinarriak deskargatu

Euskal Autonomia Erkidegoko zuzenbidea  >>  Legeria

Ebazpena, 2019ko urtarrilaren 24koa, Segurtasun Saileko Trafikoko Zuzendaritzarena, 2019. urtean Euskal Autonomia Erkidegoko trafikoa arautzen duten neurri bereziak ezartzeko dena

2019-01-24

Erakundea: EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOA

Argitalpena: EAO, 2019/02/05 ZK31

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

2019ko otsailaren 4a, 24. zenbakia

 

BESTELAKO XEDAPENAK

SEGURTASUN SAILA

582

EBAZPENA, 2019ko urtarrilaren 24koa, Trafikoko zuzendariarena, 2019. urtean Euskal Autonomia Erkidegoko trafikoa arautzen duten neurri bereziak ezartzeko dena.

Urriaren 30eko 6/2015 Legegintzako Errege Dekretuak onartzen duen Trafikoari, Motordun ibilgailuen zirkulazioari eta Bide segurtasunari buruzko Legearen testu bateginaren 18. artikuluan azaltzen denez, trafiko arloko agintaritzari eratxiki zaio trafikoa erregulatzeko neurri bereziak hartzeko ahalmena, zirkulazio segurua eta arina bermatzeko beharrezkoa denean. Azaroaren 21eko 1428/2003 Errege Dekretuak, Zirkulazio Erregelamendu Orokorra onartzen duenak, besteak beste, 37 eta 39. artikuluetan neurri horietako batzuk zehazten ditu eta horiek hartzeko prozedura arautzen du.

Euskal Autonomia Erkidegoaren (EAE) eremuan, Trafikoko zuzendariari dagokio arestion aipatu diren neurriak hartzea, arau hauek ezartzen dutenaren arabera: urriaren 15eko 3256/1982 Errege Dekretuak, Euskal Autonomia Erkidegoari trafikoari eta ibilgailuen zirkulazioari buruzko estatu-legeriaren betearazpena transferitzen dionak, bere eranskinaren B.1.g) atalean; eta apirilaren 11ko 83/2017 Dekretuak, Segurtasun Sailaren egitura organiko eta funtzionala ezartzen duenak, 17.3.d) artikuluan.

Ebazpen honen bidez trafikoa arautzeko neurri bereziak ezarri nahi dira, hainbat ibilgailu edo ibilgailu-multzotarako, bide-segurtasunari, mugikortasunari eta zirkulazioaren arintasunari eragiten dioten egun zehatzetan. Egun horiek aukeratu dira hainbat faktore kontuan hartuz, esaterako EAEko jaiegunen egutegia, asteburuak, oporren hasierako edo amaierako aldiak, zubiak edo zirkulazioaren gainean eragina izan dezaketen bestelako inguruabarrak.

Hori guztia dela eta, honako hau

EBAZTEN DUT:

Lehenengoa.– Zirkulazio-murrizketak.

2019. urterako EAEn, hemen zerrendatzen diren zirkulazio-murrizketak ezarri dira:

1.– Kirol-probak, txirrindularien lasterketak eta bestelako ekitaldiak.

Azaroaren 21eko 1428/2003 Errege Dekretuaren bidez onartutako Zirkulazio Erregelamendu Orokorrak 55. artikuluan eta II. eranskinean xedatzen duenaren arabera, Trafikoko Lurralde arduradunek ez dute inolako kirol-probarik edo bestelako ekitaldirik baimenduko (lehiaketa izan ala ez izan), ezta horien aldeko txostenik emango ere, baldin eta kirol-proba edo ekitaldi horiek egiteko, ebazpen honen I. eranskinean zehaztutako egunetan eta orduetan, hiriarteko bide publikoetan, galtzadak eta bazterbideak bete behar badituzte.

Salbuespen gisa, baimendu ahal izango dira nazioarte mailakoak eta Txirrindularitzaren Nazioarteko Batasunak (TNB) edo nazioz gaindiko antzeko erakundeek antolatzen dituztenak; era berean, baimendu ahal izango dira bi baldintza hauek betetzen dituztenak: irteerako edo itzulerako operazioengatik ibilgailu-intentsitate handia duten bideei ez eragitea eta, probara bertaratzeko nahiko agente egotea.

2.– Salgai arriskutsuak garraiatzen dituzten ibilgailuak.

2.1.– Salgai Arriskutsuen Errepidezko Garraioari buruzko Europako Akordioaren (ADR) arabera, arriskuaz ohartarazteko arauzko panel laranjak eduki behar dituzten ibilgailuek zirkulatzea debekatuta dago EAEko bide publiko guztietan, zirkulazioaren edozein noranzkotan, ondoko egun eta orduetan:

– igande eta jai-egunetan 08:00etatik 24:00etara eta

jai-egunen bezperetan, larunbatak ez badira, 16:00etatik 24:00etara.

Salgai arriskutsuak garraiatzen dituzten ibilgailuei, 7.500 kg-tik gorako BGM badute, atal honetan ezarritako murrizketez gain, ebazpen honetan hirugarren murrizketaren barruan jasotzen direnak ere aplikatuko zaizkie, hau da, salgaiak garraiatzen dituzten eta 7.500 kg-tik gorako BGM duten ibilgailuei dagozkienak.

2.2.– Aurreko puntuan ezarritako debekuetatik salbu daude ebazpen honen III. eranskinean jasotzen diren salgaiak garraiatzen dituzten ibilgailuak, bertan xedatzen diren baldintzak betetzen badituzte.

2.3.– Salgai arriskutsuak garraiatzen dituzten ibilgailuek egin beharreko ibilbideak. Otsailaren 14ko 97/2014 Errege Dekretuak, Espainiar lurraldeko errepideetan zehar salgai arriskutsuen garraioak arautzen dituenak, 5. artikuluan ezartzen duenaren arabera eta Salgai Arriskutsuen Errepidezko Garraioari buruzko Europako Akordioaren (ADR) arabera, salgai arriskutsuak garraiatzen dituzten ibilgailuek ondoko ibilbide hauek erabili beharko dituzte:

A) Banaketarako joan-etorriak: salgai arriskutsuak erabiltzaileei edo kontsumitzaileei banatzeko egiten diren joan-etorrietan, ibilbiderik egokiena erabiliko da, bide-segurtasunari zein trafikoaren arintasunari begira. Errepide arruntetan zehar ahalik eta distantziarik laburrena egingo da salgaia eman behar den lekuraino.

Biztanle-guneetatik kanpo ingurabiderik, saihesbiderik edo biribilgunerik badago, nahitaez erabili beharko ditu. Horrelako aukera bat baino gehiago izatekotan, biztanle-gunetik urrutien dagoena erabili beharko da. Hirigunean zama-lanak egiteko soilik sar daiteke, eta betiere, salgaiak emateko lekutik hurbilen dagoen sarrera erabiliz, ezinbestekoren bat gertatu ezik.

B) Bestelako joan-etorriak: joan-etorriaren jatorria eta helmuga Salgai Arriskutsuen Ibilbideen Sarearen –SAIS– barruan badaude (ebazpen honen V. eranskinean dago), salgai arriskutsuak daramatzaten ibilgailuek nahitaez erabili beharko dituzte euren ibilbidean.

Joan-etorriaren jatorria edo helmuga (edo biak) SAISetik kanpo badaude, sare horretan martxaren noranzkoan eta hurbilen dagoen sarreratik sartzen uzten duten errepide arruntetatik egin beharko dira joan-etorriak, galtzada bakarreko bideetan egiten den ibilbidea ahalik eta laburrena izatea bermatze aldera. Arrazoi berbera dela bide, salgaien helmugatik martxaren noranzkoan eta hurbilen dagoen irteera erabiliko da SAISetik irteteko.

Hemen aipatu diren bideez bestelakoetan ibiltzeko, baimen berezia beharko da, ebazpen honen 2. atalean xedatutakoarekin bat etorriz emango dena.

SAISetik irten daiteke gidariaren ohiko bizilekura edo handik egindako joan-etorrietan, eguneroko edo asteroko atsedenaldiak egiteko edo egitetik, eta ibilgailua konpontzeko edo mantentzeko lanetarako, edo garraio-enpresa dagoen lekura sartzeko, betiere ADRn zehaztutako segurtasun- eta babes-baldintzak betetzen badira. SAIS uzten den kasu hauetan, gidariaren helmuga den tokitik hurbilen dagoen irteeratik irtengo da.

2.4.– Aurreko puntuetan xedatutakoa ez da aplikatuko baldin eta, zama mota, kopuru edo garraio mota dela-eta, salgai arriskutsuen garraioa ADRn jasotako salbuespenetakoren baten arabera egiten bada.

3.– Salgaien garraiorako ibilgailuak, haien baimendutako gehieneko masa (BGM) edo ibilgailu-taldearen baimendutako gehieneko masa (ITBGM) 7.500 kg-tik gorakoa denean.

3.1.– Debekatuta dago 7.500 kg baino gehiagoko BGMko edo ITBGMko ibilgailuek zirkulatzea, EAEko bide publikoetan, II. eranskinean jasotzen diren egun eta orduetan.

3.2.– Aurreko debekua ez zaio aplikatuko ebazpen honen IV. eranskinean jasotzen diren salgaiak garraiatzen dituzten ibilgailuen zirkulazioari.

4.– Zirkulazio baimen osagarria behar duten ibilgailuak (euren ezaugarri teknikoengatik edo garraiatzen duten zamaren ezaugarriengatik) eta zirkulazio baimen osagarria behar ez duten ibilgailu bereziak.

4.1.– Debekaturik izango dute bide publikoetatik zirkulatzea, ondoren adieraziko diren egun eta orduetan, zirkulatzeko baimen osagarria behar duten ibilgailuek, ezaugarri teknikoak edo garraiatutako zama direla-eta, legez ezarritako gehieneko masak edo neurriak gainditzeagatik (abenduaren 23ko 2822/1998 Errege Dekretuak onartutako Ibilgailuen Erregelamendu Orokorraren 14. artikulua):

– igande eta jai-egunetan (EAE osoan): 08:00etatik 24:00etara, eta

jai-egunen bezperan (EAE osoan): 16:00etatik 24:00etara.

Halaber, ibilgailu horiek ebazpen honen II. eranskinean jasotzen diren zirkulazio-murrizketak bete beharko dituzte.

4.2.– Zirkulazio baimen osagarririk gabeko nekazaritza-makineriako edo obra eta zerbitzuetako ibilgailu bereziei, ebazpen honen II. eranskinean jasotako murrizketak aplikatuko zaizkie.

4.3.– Hala ere, murrizketok ez zaizkie aplikatuko IV. eranskinean aipatzen diren gaiak garraiatzen edo eginkizunak burutzen dituzten ibilgailuei.

5.– Murrizketa osagarriak.

5.1.– Ibilgailuen Erregelamendu Orokorreko 37. eta 39. artikuluetan ezarritakoaren arabera, ezustekoen kasuan edo aparteko gorabeherak izan direnean, zirkulazioa seguruagoa edo arinagoa izan dadin beharrezkoa denean, trafikoaren zaintzaz eta diziplinaz arduratzen den agintaritzaren agenteek zehaztuko dituzte murrizketok behar den denbora guztirako, eta, horretarako, beharrezko erabakiak hartuko dituzte.

5.2.– Gainera, meteorologia fenomeno kaltegarriak gertatzen direnean (elurra, izotza, ikuspen eskasa behe-lainoa dela-eta, edo haize bortitza...), ibilgailu zehatzei ezar dakizkiekeen zirkulazio-murriztapenak eragotzi gabe, 3.500 kilo baino gehiagoko BGM duten kamioiek, autobusek, autobus artikulatuek eta ibilgailu-taldeek bideko eskuineko erreitik joan behar dute nahitaez. Ezin izango dituzte aurreratu, ezta aurrea hartu ere, abiadura txikiagoan zirkulatzen duten ibilgailuak, aurreko paragrafoan aipatutako 37. eta 39. artikuluetan adierazitakoaren arabera.

Bigarrena.– Baimen bereziak.

Zerbitzu bat nahitaez egin beharra dagoela behar bezala justifikatuta dagoenean, aldi baterako edo bidaia bakarra egiteko baimen bereziak eman ahal izango dira, ebazpen honetan murriztutako egunetan eta aldietan zirkulatzeko, Zirkulazio Erregelamendu Orokorraren 39.5 artikuluak xedatutakoaren arabera.

Baimen berezi horietan matrikula, ibilgailuaren ezaugarri nagusiak, garraiatutako salgaia, eragindako bideak eta garraioaren baldintzak agertuko dira.

Trafikoko lurralde-bulegoetako arduradunei dagokie, Trafikoko zuzendariak eskuordeturik, baimen bereziak ematearekin zerikusia duten ahalmenez baliatzea.

Hirugarrena.– Zehapenak eta kautelazko neurriak.

Ebazpen honetan dauden neurri arautzaileak ez betetzea zehatu egingo da, Trafikoari, Ibilgailu Motordunen Zirkulazioari eta Bide-segurtasunari buruzko Legearen testu bateginean xedatutakoaren arabera.

Era berean, trafikoaren zaintzaz eta diziplinaz arduratzen diren agenteek ibilgailua nahitaez ibilgetzeko neurri osagarria ezar dezakete, zirkulazioa arriskutsua denean edo zirkulazioari oztopo larriak sortzen badizkio. Gainera, beharrezkoa balitz errepidetik kendu edota gordailuan utziko dute, debekua amaitu arte edo berriz abiatzeko baimena eman arte, Trafikoari, Ibilgailu Motordunen Zirkulazioari eta Bide-segurtasunari buruzko Legearen testu bateginaren arabera.

Laugarrena.– Zirkulazioaren murrizketak kentzea.

Eusko Jaurlaritzako Trafikoko Zuzendaritzak 1. ataleko hirugarren murrizketaren barruan jasota dauden ibilgailuen zirkulazioa baimendu dezake, ebazpen honetan ezarritako murrizketei dagozkien denboraldietan. Neurri hori salbuespenez hartuko da, zirkulazioaren baldintzak aintzakotzat hartuta, eta, ondorioz, jarraibide egokiak emango zaizkio Ertzaintzari.

AZKEN XEDAPENA.– Indarrean jartzea eta indarraldia.

Ebazpen hau Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta zortzi egun baliodunetara jarriko da indarrean eta 2019. urte osoan zehar izango du indarraldia. Dena den, indarraldia luzatuko da 2020. urterako trafikoa arautzeko neurri bereziak ezartzen dituen ebazpena indarrean sartu arte, I. eta II. eranskinetako data zehatzei dagozkien murrizketak izan ezik.

Vitoria-Gasteiz, 2019ko urtarrilaren 24a.

Trafikoko zuzendaria,

SONIA DÍAZ DE CORCUERA RUIZ DE OÑA.

I. ERANSKINA

KIROL PROBAK, TXIRRINDULARIEN LASTERKETAK ETA BESTELAKO EKITALDIAK

Hauteskunde-prozesuak, erreferendumak, plebiszituak edo bestelako herri-kontsultak dauden egunetan, 00:00etatik 24:00etara, eta egun hauetan:

Urtarrilaren 5a: 00:00etatik 24:00etara.

Urtarrilaren 6a: 15:00etatik 24:00etara.

Martxoak 15: 15:00etatik 24:00etara.

Martxoak 16: 00:00etatik 15:00etara.

Martxoak 19: 15:00etatik 24:00etara.

Apirilak 17: 15:00etatik 24:00etara.

Apirilak 18: 00:00etatik 15:00etara.

Apirilak 22: 00:00etatik 24:00etara.

Maiatzak 1: 15:00etatik 24:00etara.

Maiatzak 8: 00:00etatik 24:00etara. (Bakarrik Gipuzkoan).

Maiatzak 30: 00:00etatik 24:00etara. (Bakarrik Gipuzkoan).

Ekainak 10: 00:00etatik 24:00etara. (Bakarrik Gipuzkoan).

Ekainak 30: 15:00etatik 24:00etara.

Uztailak 1: 00:00etatik 15:00etara.

Uztailak 19: 15:00etatik 24:00etara. (Bakarrik Gipuzkoan).

Uztailak 20: 00:00etatik 15:00etara. (Bakarrik Gipuzkoan).

Uztailak 21: 00:00etatik 24:00etara. (Bakarrik Gipuzkoan).

Uztailak 24: 15:00etatik 24:00etara.

Uztailak 25: 00:00etatik 15:00etara.

Uztailak 28: 15:00etatik 24:00etara.

Uztailak 31: 00:00etatik 24:00etara.

Abuztuak 1: 00:00etatik 24:00etara. (Araban eta Gipuzkoan).

Abuztuak 2: 00:00etatik 24:00etara. (Araban eta Gipuzkoan).

Abuztuak 3: 00:00etatik 24:00etara. (Araban eta Gipuzkoan).

Abuztuak 4: 00:00etatik 24:00etara. (Araban eta Gipuzkoan).

Abuztuak 14: 15:00etatik 24:00etara.

Abuztuak 15: 00:00etatik 15:00etara.

Abuztuak 16: 15:00etatik 24:00etara. (Bakarrik Gipuzkoan).

Abuztuak 17: 00:00etatik 24:00etara. (Bakarrik Gipuzkoan).

Abuztuak 18:

00:00etatik 24:00etara. (Bakarrik Gipuzkoan)

15:00etatik 24:00etara. (Bizkaian eta Araban).

Abuztuak 23: 15:00etatik 24:00etara.

Abuztuak 24: 00:00etatik 24:00etara. (Araban eta Gipuzkoan).

Abuztuak 25:

00:00etatik 24:00etara. (Araban eta Gipuzkoan).

15:00etatik 24:00etara. (Bakarrik Bizkaian).

Abuztuak 31: 00:00etatik 24:00etara.

Irailak 1: 15:00etatik 24:00etara. (Bakarrik Araban).

Urriak 31: 15:00etatik 24:00etara.

Azaroak 1: 00:00etatik 15:00etara.

Azaroak 3: 15:00etatik 24:00etara.

Azaroak 11: 00:00etatik 24:00etara. (Bakarrik Gipuzkoan).

Abenduak 5: 15:00etatik 24:00etara.

Abenduak 6: 00:00etatik 15:00etara.

Abenduak 8: 15:00etatik 24:00etara.

Abenduak 24: 00:00etatik 24:00etara.

Abenduak 25: 00:00etatik 24:00etara.

Abenduak 31: 00:00etatik 24:00etara.

2020ko urtarrilaren 1a: 00:00etatik 24:00etara.

II. ERANSKINA

SALGAIAK OROKORREAN, ETA SALGAI ARRISKUTSUAK

EAEko errepideetatik 7.500 kg baino gehiagoko BGMko ibilgailuek murrizketa hauen arabera zirkulatuko dute:

1.– Uda garaian.

Debekatuta dago 7.500 kg baino gehiagoko BGMko ibilgailuek zirkulatzea, ekainaren 1etik irailaren 8ra arte.

a) Larunbatetako, igandeetako eta jaiegunetako 11:00etatik 14:00etara, errepide hauetatik:

b) Igandeetako eta jaiegunetako 16:00etatik 21:00etara, errepide hauetatik:

2.– Data zehatzak.

Debekatuta dago 7.500 kg baino gehiagoko BGMko ibilgailuek zirkulatzea, bide publiko hauetan, hemen adierazitako egun eta orduetan:

1.– 17:00etatik 21:00etara egun hauetan:

ekainaren 21ean, urriaren 31n eta abenduaren 5ean.

11:00etatik 14:00etara egun hauetan:

ekainaren 22an, azaroaren 1ean eta abenduaren 6an.

2.– 16:00etatik 21:00etara egun hauetan:

azaroaren 3an, abenduaren 8 eta 25ean, eta 2020ko urtarrilaren 1ean.

3.– 17:00etatik 21:00etara egun hauetan:

martxoaren 15ean, apirilaren 17an eta uztailaren 24an.

10:00etatik 15:00etara egun hauetan:

martxoaren 16an, apirilaren 18an (A-1etik izan ezik), eta uztailaren 25ean.

Apirilaren 18an A-1etik 08:00etatik 14:00etara.

4.– 17:00etatik 21:00etara egun hauetan: uztailaren 31n.

10:00etatik 15:00etara egun hauetan: abuztuaren 1ean.

5.– 16:00etatik 21:00etara egun hauetan:

martxoaren 19an eta apirilaren 22an.

6.– Bezperako 22:00etatik egun hautetako 22:00etara:

apirilaren 22an, maiatzaren 8an eta 30ean, ekainaren 10an, eta azaroaren 11n.

Murriztapen honek mugaz haraindiko garraioari baino ez dio eragiten.

III. ERANSKINA

SALGAI ARRISKUTSUAK

1.– Beti eta salbuespenik eskatu beharrik gabe:

2.– Salbuespena eskatu eta justifikatzen bada.

IV. ERANSKINA

SALGAIAK ORO HAR

Beti eta salbuespenik eskatu beharrik gabe:

– Animaliak bizirik garraiatzeko.

– Azokak, erakusketak, ikuskizunak eta bestelako ekitaldiak (kirol, kultura, hezkuntza edo politika arlokoak, alegia) instalatzeko zama-ibilgailuak.

– Soil-soilik prentsa garraiatzen dutenak.

– Posta eta telegrafoak garraiatzen dituztenak.

– Ikus-entzunezko komunikabideen unitate mugikorrak garraiatzen dituztenak.

– Garraiatzen diren salgaiak herriz herri saltzeko bereziki egindako ibilgailuak.

– Larrialdietarako ibilgailuak.

– Hutsik datozen ibilgailuak, aurretik aipatutako garraio-motei lotuta.

– Errepideetako laguntza-zerbitzuko garabiak (V-24 seinalea), bakarrik bere egoitzatik istripua izan den tokira heltzeko, edo matxuratutako edo istripua izan duen ibilgailua utzi behar den tokiraino eramateko, eta egoitzara bueltatzeko zamarik gabe.

– Laguntza-ibilgailuak, edo premia-premiazko zerbitzuen oinarrizko instalazioetan konpontze-lanak egiteko beharrezko materiala garraiatzeko ibilgailuak (linea elektrikoa, gas, urak, telefonia, komunikaziotarako zuntz optikoa).

– Negualdian, errepideen bidezaintza mantentzeko material urtugarriak garraiatzen dituzten ibilgailuak.

– Zerbitzu-makina autopropultsatuak eta garabi jasotzaileak, gertakaria izan den lekuan presaz eta berehala agertu behar den kasuetan, zerbitzua zirkulazio baimen osagarri bati lotuta dagoenean, eta ezinbestekoa da baimen horietako baldintzetan jasota dagoen abisatzeko betebeharra betetzea.

– Salgai galkorrak tenperatura erregulatuan garraiatzea, salgai galkorren garraioari buruzko nazioarteko Akordioaren (ATP) 3. eranskinean ezarritakoaren arabera, baita fruta eta barazki freskoak ATPren I. eranskinean adierazitako arauekin eta definizioekin bat datozen ibilgailuetan garraiatzea ere. Hala ere, salgai galkorrak gutxienez izan behar dira ibilgailuak karga erabilgarrirako daukan edukieraren erdia edo ibilgailuak karga erabilgarrirako daukan bolumenaren erdia bete behar dute.

V. ERANSKINA

SALGAI ARRISKUTSUETARAKO IBILBIDEEN SAREA (SAIS)

Salgai arriskutsuen garraioa oro har.

 
EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA
www.euskadi.net

Atxekitako dokumentuak:

Sustatzaileak:

  • deustu
  • ivap
  • Bizkaiako foru aldundia - Diputación foral de Bizkaia
  • Eusko jaurlaritza / Gobierno vasco - Justizia eta herri administrazio saila
  • BBK
  • Deusto - Instituto de estudios vascos / Euskal gaien institutua

Laguntzaileak:

© IUSPLAZA  Lege-oharra