Zuzenbidearen webgunea, euskaraz
Adrian Celaya lehiaketaren oinarriak «Adrián Celaya Ibarra» 9. sariaren oinarriak deskargatu

Euskal zuzenbide zibila  >>  Formularioak >>  >> Bizkaiko Foru Zibila >> Foru-saka eta ondasun tronkalak lehenespenez eskuratzeko eskubideak

Foru-deien ondoriozko akta, senide tronkeroek egikaritzen dutenean lehenespenez eskuratzeko eskubidea

*GARREN ZENBAKIA.

*(e)n, nire egoitzan, (e)ko *aren *(e)an.

Nire, *, *(e)ko Notario Elkargo Txit Prestuko kide naizen honen aurrean,

AGERTZEN DA:

* JAUNA/ANDREA, adin nagusikoa, * jaunarekin/andrearekin * araubidepean ezkondua, *(e)ko biztanlea, (e)an egoitza duena, eta nortasun-agiriaren zenbakia * duena.

Bere inguruabar pertsonalak bere adierazpenetatik atera dira.

Bere izen eta eskubidean parte hartzen du.

Nortasun-agiria erakusten dit, eta horrexen bitartez identifikatzen dut. Badu, nire ustez, gaitasun eta interes legitimo nahikoa, FORU-DEIEN AKTA honetan nire eskuespena eskatzeko, eta, horretarako,

AZALTZEN DU:

I.- Agertzaileak honako landa-finka hauen gaineko jabetza osoa duela, izaera pribatiboarekin*:

A.- *

INSKRIPZIOA.- (e)ko Jabetza Erregistroa, * liburukia, * liburua, * folioa, * finka-zenbakia, * inskripzioa.

KATASTROKO BALIOA.- Ez da ageri.

B.- *

INSKRIPZIOA.- Ez dago immatrikulatuta Jabetza Erregistroan.

KATASTROKO BALIOA.- Ez da ageri.

C.- *

INSKRIPZIOA.- Ez dago immatrikulatuta Jabetza Erregistroan.

KATASTROKO BALIOA.- Ez da ageri.

TITULUA.- *.

II.- Agertzaileak hirugarrenei saldu nahi dizkiela eskritura honen azalpen-zatiko aurreko atalaren A, B eta C letretan deskribatutako finkak.

III.- Eskritura publikoa *(e)n formalizatuko dela, akta hau eskuetsi duen notario jaun/andre berberaren aurrean.

Aurrekoa azalduta, agertzaileak

AGINDEIA EGITEN DIT:

Niri, notarioari, neuk *(e)ko Udaleko alkate jaunari/andreari, posta ziurtatuaz eta hartu izanaren adierazpenarekin, ediktua bidaltzeko, Euskal Herriko Foru Zuzenbide Zibilari buruzko 3/1992 Legearen V. tituluaren ondorioetarako; ediktu hori aipatuta dago, uztailaren 1eko lege horren 116. artikuluan.

Nik, notarioak, niri egindako agindeia onartzen dut, eta, beronen segidako diligentzietan, horrekin zerikusia duten gorabeherak agerraraziko ditut.

Nik agertzaileari akta hau irakurri diot oso-osorik, berari hau irakurtzeko duen eskubidea ohartarazi eta gero, berak horri uko egin diolako; beronen edukia berretsi eta sinatu egiten du.

Oso-osoko irakurketaren ondoren, agertzailea akta honen edukiaz behar beste informatuta geratu delako, eta jatorrizko honetan jasotzen denaz, berau luzatuta dagoela paper tinbreduneko * foliotan, * sailekoak, * zenbakia duena eta hurrenez hurreneko *ak, nik, notarioak, fede ematen dut.-

DILIGENTZIA.- *(e)ko *aren *(e)ko * orduak eta * minutu direnean, neu, notarioa, posta-zerbitzuko bulegoan agertu naiz; bulego hori *(e)n dago, eta, zehatzago, herri horretan * zenbakia duen eraikinean. Bertan, gutun-azala gordailutu dut, ziurtatuta eta hartu izanaren adierazpenarekin. Gutun-azal horren barruan dago akta honek aipatzen duen ediktua. Hori eginda, gordekina jaso dut; gordekin horrek * zenbakia du eta nire agindei-emaileari emango diot.

Nik, notarioak, fede ematen dut diligentzia honetan jasotakoaz, berau luzatuta dagoela, beronen jatorria zein matrize izan eta matrize horren azken folioaren zati batean, * sailekoa eta * zenbakia duena, eta folio honetan, * zenbakia duena.-

DILIGENTZIA.- Nik, notarioak, diligentzia hau jartzen dut, hurrengoa agerrarazteko: gaur bertan, *(e)ko *aren *(e)an, posta-zerbitzuko langile batek eman dit aurreko diligentziak aipatzen duen abisua, hau da, hartu izanaren ondoriozko abisua, * zenbakia duena. Hori nire agindei-emaileari emango diot, eta, abisuaren aurreko aldea eta atzeko aldea xerokopiatuta, hauxe da haren edukia hitzez hitz:

********(agiriaren fotokopia)

Jatorrizkoarekin bat dator eta horretara egiten dut igorpena.

Eta beste gorabeherarik agerrarazteko ez dagoenez gero, bukatutzat jotzen dut diligentzia hau, luzatuta dagoena aurreko diligentziaren azken folio tinbreduna zein izan eta folio horren zati batean, * sailekoa eta * zenbakiduna, eta hurrenez hurrenekoan. Diligentziaren edukiaren gainean, nik, notarioak, fede ematen dut.-

DILIGENTZIA.- Nik, notarioak, diligentzia hau jartzen dut, hurrengoa agerrarazteko: *(e)ko *aren *(e)ko * orduak eta * minutu direnean, posta-zerbitzuko langile batek eman dit *(e)ko Udalak bidalitako gutun-azala. Gutun-azal horren barruan, akta honek aipatzen duen ediktua jasotzen da. Bertan jasotzen da, orobat, *(e)ko Udaleko idazkariak/kontu-hartzaileak, * jaunak/andreak, *(e)n, *(e)ko *aren *(e)an luzatutako ziurtagiria; ziurtagiriak agerrarazten du aipatu ediktua udaletxeko iragarki-taulan jarrita egon dela *etik *a arte, bi horiek barne.

Diligentzia honi eransten dizkiot ziurtagiria eta aipatu ediktuaren fotokopia.

Eta beste gorabeherarik agerrarazteko ez dagoenez gero, bukatutzat jotzen dut diligentzia hau, luzatuta dagoena aurreko diligentziaren azken folio tinbreduna zein izan eta folio horren zati batean, * sailekoa eta * zenbakiduna. Diligentziaren edukiaren gainean, nik, notarioak, fede ematen dut.-

DILIGENTZIA.-Nik, notario eskuesleak, diligentzia hau jartzen dut, hurrengoa agerrarazteko: *(e)ko *aren *(e)ko * orduak eta * minutu direnean, nire notario-bulegoan AGERTU DA* JAUNA/ANDREA, adin nagusikoa, * jaunarekin/andrearekin * araubidepean ezkondua, *(e)ko biztanlea, *(e)an egoitza duena, nortasun-agiriaren zenbakia * duena, eta telefono-zenbakia * duena. Zehatz esateko, Bizkaiko foru-legeria zibil indarrekoaren 117. artikuluaren ondorioetarako agertu da. Agertzaileak adierazten du * jaunaren/andrearen senide tronkeroa dela, *enganako lerroan eta * graduan. Eta, diligentzia honek foru-deien inguruan zein akta aipatu, akta horrek zein ondasunen gainean eragina izan eta ondasun horiei dagokienez, agertzaileak adierazten du ondasun horiei begira foru-saka egikaritzen duela, aipatu artikuluak ezarritako epean. Eta niri, notarioari, agindeia egiten dit, foru-sakaren prozedura aurrera eramateko, Bizkaiko foru-legeria zibil indarrekoan ezarri bezala. Nik horixe egingo dut, eta agertzaileari ohartarazten diot, aipatu epea oraindik agortzeko dagoenez gero, beste senide tronkero batzuk ager daitezkeelako.

Eta besterik agerrarazteko ez dagoenez gero, nik bukatutzat jotzen dut diligentzia hau. Beronen edukia oso-osorik irakurtzen diot agertzaileari, berak hala aukeratuta; beronekin ados dagoela adierazten du, eta, nirekin batera, sinatu egiten du. Nik fede ematen dut diligentzia honetan jasotako guztiaz, berau idatzita dagoela, beronen jatorria zein matrize izan eta matrize horren azken folioaren zati batean, * sailekoa, * zenbakia duena, eta folio honetan.-

DILIGENTZIA.- Nik, notario eskuesleak, diligentzia hau jartzen dut, hurrengoa agerrarazteko: gaur bertan, *(e)ko *aren *(e)an, * orduak eta * minutu direnean, neu, notarioa, posta-zerbitzuko bulegoan agertu naiz; bulego hori *(e)n dago, eta, zehatzago, herri horretan * zenbakia duen eraikinean. Bertan, aurreko aktari buruzko gutun-azal bi gordailutu ditut, ziurtatuta eta hartu izanaren adierazpenarekin; bataren jasotzailea * jauna/andrea da, eta bestearen jasotzailea, * jauna/andrea. Hori eginda, gordekinak jaso ditut; gordekin horiek * eta * zenbakiak dituzte, hurrenez hurren, eta nire agindei-emaileari emango dizkiot.

Nik, notarioak, fede ematen dut diligentzia honetan jasotakoaz, berau luzatuta dagoela, aurreko diligentzia luzatzeko azken folioa zein izan eta horren zati batean, * sailekoa, * zenbakia duena, eta folio honetan.-

DILIGENTZIA.- Nik, notario eskuesleak, diligentzia hau jartzen dut, gaur bertan, *(e)ko *aren *(e)an, hurrengoa agerrarazteko: posta-zerbitzuko langile batek eman dit, nire bulegoan, hartu izanaren abisua, * zenbakia duena eta aurreko diligentziak aipatzen duena. Abisu hori agindei-emaileari emango diot, eta, abisuaren aurreko aldea eta atzeko aldea xerokopiatuta, hauxe da haren edukia hitzez hitz:

********(agiriaren fotokopia)

Jatorrizkoarekin bat dator eta horretara egiten dut igorpena.

Eta beste gorabeherarik agerrarazteko ez dagoenez gero, bukatutzat jotzen dut diligentzia hau, luzatuta dagoena aurreko diligentziaren azken folio tinbreduna zein izan eta folio horren zati batean, * sailekoa eta * zenbakiduna, eta folio honetan. Diligentziaren edukiaren gainean, nik, notarioak, fede ematen dut.-

DILIGENTZIA.- Nik, notario eskuesleak, diligentzia hau jartzen dut, gaur bertan, *(e)ko *aren *(e)an, hurrengoa agerrarazteko: posta-zerbitzuko langile batek eman dit, nire bulegoan, hartu izanaren abisua, * zenbakia duena eta aurreko bidalketa-diligentziak aipatzen duena. Abisu hori agindei-emaileari emango diot, eta, abisuaren aurreko aldea eta atzeko aldea xerokopiatuta, hauxe da haren edukia hitzez hitz:

********(agiriaren fotokopia)

Jatorrizkoarekin bat dator eta horretara egiten dut igorpena.

Eta beste gorabeherarik agerrarazteko ez dagoenez gero, bukatutzat jotzen dut diligentzia hau, luzatuta dagoena aurreko diligentziaren azken folio tinbreduna zein izan eta folio horren zati batean, * sailekoa eta * zenbakiduna, eta folio honetan. Diligentziaren edukiaren gainean, nik, notarioak, fede ematen dut.-

DILIGENTZIA.- Nik, notario eskuesleak, diligentzia hau jartzen dut, hurrengoa agerrarazteko: *(e)ko *aren *(e)ko * orduak eta * minutu direnean, nire notario-bulegoan AGERTU DIRA, aurretiaz behar bezalako zitazioa egin zaielako, * JAUNA/ANDREA, adin nagusikoa, * jaunarekin/andrearekin * araubidepean ezkondua, *(e)ko biztanlea, *(e)an egoitza duena, eta nortasun-agiriaren zenbakia * duena, eta * JAUNA/ANDREA, adin nagusikoa, * jaunarekin/andrearekin * araubidepean ezkondua, *(e)ko biztanlea, *(e)an egoitza duena, eta nortasun-agiriaren zenbakia * duena. Bi-biak senide tronkeroak dira, saka-eskubidea egikaritu nahi dute, eta, Euskal Herriko Foru Zuzenbide Zibilari buruzko Legearen 118. artikuluan ezarritakoari dagokionez, jarraikoa adierazten dute:

a.- Posta ziurtatua baliatuta eta hartu izanaren adierazpenarekin, gutun jakin batzuen testuak jakinarazi zaizkiela; gutunok *(e)ko *aren *(e)an bidali ziren, eta horien fotokopiak matrize honi eransten dizkiot.

b.- Lehen aipatutako 118. artikuluaren ondorioetarako, * jaunak/andreak, egintza honetan bertan, peritu izendatzen du * JAUNA/ANDREA, jakinarazpenetarako egoitza *(e)n duena, eta telefono-zenbakia * duena.

c.- Lehen aipatutako 118. artikuluaren ondorioetarako, * jaunak/andreak, egintza honetan bertan, peritu izendatzen du * JAUNA/ANDREA, jakinarazpenetarako egoitza *(e)n duena, eta telefono-zenbakia * duena.

d.- Era berean, Euskal Herriko Foru Zuzenbide Zibilari buruzko Legearen 118. artikuluan ezarritakoaren ondorioetarako, nik, notarioak, hauxe agerrarazten dut: beronen ondoren, diligentzia bidez, lau perituren izenak zakuan sartuko ditut, eta, behin horietatik bat lortuta, horixe izendatuko da peritu, lehen aipatutako 118. artikuluaren ondorioetarako. Aurretiaz alderdiek izendatutako bi perituei komunikatuko diet hirugarren horren izendapena, hiruren artean prezioa finka dezaten, eta, horrela, egintza honetan zein foru-saka aipatu eta foru-saka hori egikari dadin.

Eta besterik agerrarazteko ez dagoenez gero, nik bukatutzat jotzen dut diligentzia hau. Beronen edukia oso-osorik irakurtzen diet agertzaileei, eurek hala aukeratuta; beronekin ados daudela adierazten dute, eta, nirekin batera, sinatu egiten dute. Nik fede ematen dut diligentzia honetan jasotako guztiaz, berau idatzita dagoela, aurreko diligentziaren azken folio tinbreduna zein izan eta folio horren zati batean, * sailekoa eta * zenbakiduna, eta folio honetan.-

DILIGENTZIA.- Nik, notario eskuesleak, diligentzia hau jartzen dut, hurrengoa agerrarazteko: *(e)ko *aren *(e)ko * orduak eta * minutu direnean, nire notario-bulegoan, neronek izendatutako lau perituren izenak zakuan sartu ditut, Bizkaiko foru-legeria zibil indarrekoaren 118. artikuluan ezarritakoaren arabera jarduteko, eta, horrela, lau horien artetik, neronek hirugarren peritua hautatzeko, horrek, alderdiek izendatutako bi perituekin batera, foru-sakaren objektu zein ondasun izan eta ondasun hori tasatu dezan.

Zakuan sartu ditut honako peritu hauen izenak:

1.- * izeneko merkataritza-sozietatea, Identifikazio Fiskaleko Kodea * duena, egoitza *(e)n duena, eta * zenbakiarekin inskribatuta dagoena, Espainiako Bankuaren Tasazio Sozietateei buruzko Erregistroan.

2.- * izeneko merkataritza-sozietatea, Identifikazio Fiskaleko Kodea * duena, egoitza *(e)n duena, eta * zenbakiarekin inskribatuta dagoena, Espainiako Bankuaren Tasazio Sozietateei buruzko Erregistroan.

3.- * JAUNA/ANDREA, *(e)n egoitza duena.

4.- * izeneko merkataritza-sozietatea, Identifikazio Fiskaleko Kodea * duena, egoitza *(e)n duena, eta * zenbakiarekin inskribatuta dagoena, Espainiako Bankuaren Tasazio Sozietateei buruzko Erregistroan.

Behin izenak zakuan sartuta, perituaren izena ateratzen dut zakutik. Peritu hautatuak *. zenbakia du, eta, beraz, * da. Berehalakoan, diligentzia egokien bitartez, alderdiek izendatutako perituei eta honela izendatutako perituari jakinarazten diet hirurak ere izendatuta geratu direla. Horrekin batera, nire notario-bulegora etortzeko deia egiten diet, beharrezko balorazioa egin dezaten, eta, horrela, saka-eskubidea egikari dadin.

Eta besterik agerrarazteko ez dagoenez gero, diligentzia hau bukatzen dut, berau luzatuta dagoela, zein aktak hauxe eragin eta akta horren azken folioaren zati batean, * sailekoa eta * zenbakiduna, eta folio honetan. Nik, notarioak, fede ematen dut diligentzia honen edukiaren gainean.-

... DILIGENTZIA.- *(e)ko *aren *(e)ko * orduak eta * minutu direnean, neu, notarioa, posta-zerbitzuko bulegoan agertu naiz; bulego hori *(e)n dago, eta, zehatzago, herri horretan * zenbakia duen eraikinean. Bertan, akta honen aurretiazko diligentziak aipatzen dituen hiru gutunetatik bat (hau da, * jaunari/andreari zuzendutakoa) gordailutu dut, ziurtatuta eta hartu izanaren adierazpenarekin. Hori eginda, gordekina jaso dut; gordekin horrek * zenbakia du eta nire agindei-emaileari emango diot.

Nik, notarioak, fede ematen dut diligentzia honetan jasotakoaz, berau luzatuta dagoela, aurreko diligentzia luzatzeko azken folioa zein izan eta horren zati batean, * sailekoa, * zenbakia duena, eta folio honetan.-

DILIGENTZIA.- *(e)ko *aren *(e)ko * orduak eta * minutu direnean, neu, notarioa, posta-zerbitzuko bulegoan agertu naiz; bulego hori *(e)n dago, eta, zehatzago, herri horretan * zenbakia duen eraikinean. Bertan, akta honen aurretiazko diligentziak aipatzen dituen hiru gutunetatik bi (hau da, * jaunari/andreari zuzendutakoa eta * jaunari/andreari zuzendutakoa) gordailutu ditut, ziurtatuta eta hartu izanaren adierazpenarekin. Hori eginda, gordekinak jaso ditut; gordekin horiek * eta * zenbakiak dituzte, hurrenez hurren, eta nire agindei-emaileari emango dizkiot.

Nik, notarioak, fede ematen dut diligentzia honetan jasotakoaz, berau luzatuta dagoela, aurreko diligentzia luzatzeko azken folioa zein izan eta horren zati batean, * sailekoa, * zenbakia duena, eta folio honetan.-

DILIGENTZIA.- Nik, notarioak, diligentzia hau jartzen dut, hurrengoa agerrarazteko: gaur bertan, *(e)ko *aren *(e)an, posta-zerbitzuko langile batek eman dit aurreko diligentziak aipatzen duen abisua, hau da, hartu izanaren ondoriozko abisua, * zenbakia duena eta * jaunari/andreari bidali zitzaiona. Hori nire agindei-emaileari emango diot, eta, abisuaren aurreko aldea eta atzeko aldea xerokopiatuta, hauxe da haren edukia hitzez hitz:

********(agiriaren fotokopia)

Jatorrizkoarekin bat dator eta horretara egiten dut igorpena.

Eta beste gorabeherarik agerrarazteko ez dagoenez gero, bukatutzat jotzen dut diligentzia hau, luzatuta dagoena aurreko diligentziaren azken folio tinbreduna zein izan eta folio horren zati batean, * sailekoa eta * zenbakiduna, eta folio honetan. Diligentziaren edukiaren gainean, nik, notarioak, fede ematen dut.-

DILIGENTZIA.- Nik, notarioak, diligentzia hau jartzen dut, hurrengoa agerrarazteko: gaur bertan, *(e)ko *aren *(e)an, posta-zerbitzuko langile batek eman dit aurreko diligentziak aipatzen duen abisua, hau da, hartu izanaren ondoriozko abisua, * zenbakia duena eta * jaunari/andreari bidali zitzaiona. Hori nire agindei-emaileari emango diot, eta, abisuaren aurreko aldea eta atzeko aldea xerokopiatuta, hauxe da haren edukia hitzez hitz:

********(agiriaren fotokopia)

Jatorrizkoarekin bat dator eta horretara egiten dut igorpena.

Eta beste gorabeherarik agerrarazteko ez dagoenez gero, bukatutzat jotzen dut diligentzia hau, luzatuta dagoena aurreko diligentziaren azken folio tinbreduna zein izan eta folio horren zati batean, * sailekoa eta * zenbakiduna, eta folio honetan. Diligentziaren edukiaren gainean, nik, notarioak, fede ematen dut.-

DILIGENTZIA.- Nik, notarioak, diligentzia hau jartzen dut, gaur bertan, *(e)ko *aren *(e)an, hurrengoa agerrarazteko: nire notario-bulegoan AGERTU DIRA, aurretiaz behar bezalako zitazioa egin zaielako, * JAUNA/ANDREA, adin nagusikoa, jakinarazpen-ondorioetarako egoitza *(e)n duena, bera baita saka-eskubidearen objektu zein ondasun tronkal izan eta ondasun horren titular den * jaunak/andreak izendatutako peritua, hau da, * higiezinen agentzia; eta* JAUNA/ANDREA, adin nagusikoa, jakinarazpen-ondorioetarako egoitza *(e)n duena, bera baita, notarioaren aurrean izenak zakuan sartu ondoren, izendatutako peritua. Helburua da egintza honetan dokumentatutako saka-eskubidea egikaritzea. Agertzaileak identifikatzen ditut, euren nortasun-agiriak erakusten dizkidatelako; agiri horien zenbakiak dira, hurrenez hurren, * eta *. Agertzaileei jakinarazten diet peritu direla, egintza hau zein saka-eskubidek eragin eta saka horren ondoriozko tasazioa egiteko. Inguruabar hori jakinaraztearekin batera, adierazten diet tasazio egokia egin beharra dagoela, saka-eskubidea egikaritzeko. Bi-biek euren adostasuna ematen dute.

Era berean agerrarazten dut diligentzia honetara ez dela agertu, aipatu toki, ordu eta forma horretan, * JAUNA/ANDREA, saka-eskubidea egikaritzeko asmoa zein senide tronkerok adierazi eta senide horrek izendatutako peritua dena.

Nik agertzaileei diligentzia hau irakurri diet oso-osorik, eurei hau irakurtzeko duten eskubidea ohartarazi eta gero, haiek horri uko egin diotelako; beronen edukia berretsi eta sinatu egiten dute.

Oso-osoko irakurketaren ondoren, agertzaileak akta honen edukiaz behar beste informatuta geratu direlako, eta jatorrizko honetan jasotzen denaz, berau luzatuta dagoela zein aktak hauxe eragin eta akta horren paper tinbreduneko azken folioan, * sailekoa, * zenbakia duena eta beronena, nik, notarioak, fede ematen dut.-

DILIGENTZIA.- Hurrengoa agerrarazteko: *(e)ko *aren *(e)ko * orduak eta * minutu direnean, nire notario-bulegoan AGERTU DA * JAUNA/ANDREA, adin nagusikoa, jakinarazpen-ondorioetarako egoitza *(e)an duena, eta nortasun-agiriaren zenbakia * duena; horrexen bitartez identifikatzen dut. Bera da * jaunak/andreak izendatu duen peritua, akta hau zein saka-eskubidek eragin, saka horrek zein ondasun higiezin ukitu eta ondasun hori tasatzeko. Egintza honetan bertan inguruabar hori jakinarazten zaio. Orobat jakinarazten diot saka-eskubideak zein ondasun higiezin ukitu eta ondasun hori tasatzeko, peritu izendatu direla, orobat, * jauna/andrea eta * jauna/andrea.  Hemen agertzaile denak adierazten du inguruabar horren berri eman eta jakinarazi zaiola, eta aipatu tasazioa egiteko zein izapide burutu behar den adierazi zaiola. Adierazten du, halaber, harremanetan jarriko dela izendatutako beste peritu biekin, zertarako eta tasazio hori egiteko, eta, behin eginda, niri, notarioari, emateko, saka-eskubidea egikari dadin.

Agertzaileari diligentzia hau oso-osorik irakurri diot, berari irakurtzeko duen eskubidea ohartarazi eta gero, berak horri uko egin diola; beronen edukia berretsi, adostasuna eman eta sinatu egin du.

Oso-osoko irakurketaren ondoren, agertzailea diligentzia honen edukiaz behar beste informatuta geratu delako, eta jatorrizko honetan jasotzen denaz, berau luzatuta dagoela zein aktak hauxe eragin eta akta horren paper tinbreduneko azken folioan, * sailekoa, * zenbakia duena eta beronena, nik, notarioak, fede ematen dut.-

DILIGENTZIA.- Hurrengoa agerrarazteko: *(e)ko *aren *(e)ko * orduak eta * minutu direnean, eta diligentzia honen bitartez, matrize honi eransten dizkiot foru-deien akta honetan zein peritu izendatu eta hiru peritu horiek egindako balorazioak.

Lehenengo eta behin, eransten dut * jaunak/andreak, adin nagusikoak, egindako tasazioa. Bera da * higiezinen etxea, *(e)n egoitza duena eta * jaunak/andreak izendatutako peritua dena. Tasaziopeko ondasun higiezina *TAN baloratu du.

Bigarrenik, eransten dut * jaunak/andreak, adin nagusikoak, egindako tasazioa. Berak *(e)n du jakinarazpen-ondorioetarako egoitza eta neronek izendatutako peritua da. Tasaziopeko ondasun higiezina *TAN baloratu du.

Bukatzeko, eransten dut * jaunak/andreak, adin nagusikoak, egindako tasazioa. Berak *(e)n du jakinarazpen-ondorioetarako egoitza, eta, saka-eskubidea zein senidek egikaritu eta horrek, hau da, * jaunak/andreak izendatutako peritua da. Tasaziopeko ondasun higiezina *TAN baloratu du.

Ondorenez, Foru Zuzenbide Zibilari buruzko Lege indarrekoaren 118. artikuluan xedatutakoa kontuan hartuta, eta alderdiek izendatutako perituen artean desadostasuna dagoenez gero, saka-eskubidea egikaritzeko prezioa izango da neronek izendatutako perituak ezarri duena; bera izendatzeko orduan, lege-aginduz ezarritako prozedura bete da, lehen aipatu artikuluarekin bat etorriz. Prezio hori * da.

Horren ondorioz, eta 118. artikuluan ezarritakoaren arabera, bi alderdiei zitazioa egiten diet, saka-eskubidea egikarituz, salerosketa-eskritura egokia egilets dezaten, *(e)ko *aren *(e)an, * orduetan, egintza honen notario eskueslea nor izan, * jauna/andrea, eta horren notariotzan, *(e)n dagoena. Zitazioa posta ziurtatua baliatuta eta hartu izanaren adierazpenarekin egiten dut, eta gaur bertan alderdi biei bidaltzen diet gutun bana; bi gutun horien fotokopia matrize honi eransten diot.

Eta besterik agerrarazteko ez dagoenez gero, bukatutzat jotzen dut diligentzia hau, luzatuta dagoena aurreko diligentziaren azken folio tinbreduna zein izan eta folio horren zati batean, * sailekoa eta * zenbakiduna, eta * folio gehiago, * sailekoak, * zenbakia duena eta hurrenez hurreneko *ak. Diligentziaren edukiaren gainean, nik, notarioak, fede ematen dut.-

DILIGENTZIA.- *(e)ko *aren *(e)ko * orduak eta * minutu direnean, neu, notarioa, posta-zerbitzuko bulegoan agertu naiz; bulego hori *(e)n dago, eta, zehatzago, herri horretan * zenbakia duen eraikinean. Bertan, aurreko diligentziak aipatzen dituen gutun biak gordailutu ditut, ziurtatuta eta hartu izanaren adierazpenarekin. Hori eginda, gordekinak jaso ditut; gordekin horiek * eta * zenbakiak dituzte, hurrenez hurren. Lehenengoaren jasotzailea * jauna/andrea da, eta bigarrenarena, * jauna/andrea. Bi-biak nire agindei-emaileari emango dizkiot.

Nik, notarioak, fede ematen dut diligentzia honetan jasotakoaz, berau luzatuta dagoela, beronen jatorria zein matrize izan eta matrize horren azken folioaren zati batean, * sailekoa, * zenbakia duena.-

DILIGENTZIA.- Nik, notarioak, diligentzia hau jartzen dut, hurrengoa agerrarazteko: gaur bertan, *(e)ko *aren *(e)an, posta-zerbitzuko langile batek eman dit aurreko diligentziak aipatzen duen abisua, hau da, hartu izanaren ondoriozko abisua, * zenbakia duena. Hori nire agindei-emaileari emango diot, eta, abisuaren aurreko aldea eta atzeko aldea xerokopiatuta, hauxe da haren edukia hitzez hitz:

********(agiriaren fotokopia)

Jatorrizkoarekin bat dator eta horretara egiten dut igorpena.

Eta beste gorabeherarik agerrarazteko ez dagoenez gero, bukatutzat jotzen dut diligentzia hau, luzatuta dagoena aurreko diligentziaren azken folio tinbreduna zein izan eta folio horren zati batean, * sailekoa eta * zenbakiduna, eta folio honetan. Diligentziaren edukiaren gainean, nik, notarioak, fede ematen dut.-

DILIGENTZIA.- Nik, notarioak, diligentzia hau jartzen dut, hurrengoa agerrarazteko: gaur bertan, *(e)ko *aren *(e)an, posta-zerbitzuko langile batek eman dit aurreko diligentziak aipatzen duen abisua, hau da, hartu izanaren ondoriozko abisua, * zenbakia duena. Hori nire agindei-emaileari emango diot, eta, abisuaren aurreko aldea eta atzeko aldea xerokopiatuta, hauxe da haren edukia hitzez hitz:

********(agiriaren fotokopia)

Jatorrizkoarekin bat dator eta horretara egiten dut igorpena.

Eta beste gorabeherarik agerrarazteko ez dagoenez gero, bukatutzat jotzen dut diligentzia hau, luzatuta dagoena aurreko diligentziaren azken folio tinbreduna zein izan eta folio horren zati batean, * sailekoa eta * zenbakiduna, eta folio honetan. Diligentziaren edukiaren gainean, nik, notarioak, fede ematen dut.-

DILIGENTZIA.- Nik, notarioak, diligentzia hau jartzen dut, hurrengoa agerrarazteko: gaur bertan, *(e)ko *aren *(e)an, posta-zerbitzuko langile batek eman dit aurreko diligentziak aipatzen duen abisua, hau da, hartu izanaren ondoriozko abisua, * zenbakia duena. Hori nire agindei-emaileari emango diot, eta, abisuaren aurreko aldea eta atzeko aldea xerokopiatuta, hauxe da haren edukia hitzez hitz:

********(agiriaren fotokopia)

Jatorrizkoarekin bat dator eta horretara egiten dut igorpena.

Eta beste gorabeherarik agerrarazteko ez dagoenez gero, bukatutzat jotzen dut diligentzia hau, luzatuta dagoena aurreko diligentziaren azken folio tinbreduna zein izan eta folio horren zati batean, * sailekoa eta * zenbakiduna, eta folio honetan. Diligentziaren edukiaren gainean, nik, notarioak, fede ematen dut.-

DILIGENTZIA.- Nik, notarioak, diligentzia hau jartzen dut, hurrengoa agerrarazteko: *(e)ko *aren *(e)ko * orduak direnean, nire notario-bulegoan AGERTU DIRA, aurretiaz behar bezalako agindeia egin zaielako, * JAUNA/ANDREA, adin nagusikoa, * jaunarekin/andrearekin * araubidepean ezkondua, *(e)ko biztanlea, *(e)an egoitza duena, eta nortasun-agiriaren zenbakia * duena, eta * JAUNA/ANDREA, adin nagusikoa, * jaunarekin/andrearekin * araubidepean ezkondua, *(e)ko biztanlea, *(e)an egoitza duena, eta nortasun-agiriaren zenbakia * duena. Bi-biak identifikatzen ditut, aipatu nortasun-agiriak erakutsi dizkidatelako. Bakoitzak, hurrenez hurren, hauxe adierazten du:

A.- * jaunak/andreak adierazten du jaso duela prezioari buruzko jakinarazpena, prezio hori finkatuta dagoelako, egintza honek zein foru-saka aipatu eta foru-saka horri buruzko prozeduran. Prezio hori, izatez, *koa da. Adierazten du prezioarekin ados dagoela, eta prest dagoela, egintza honetan bertan, salerosketa-eskritura egilesteko; horrela, foru-deiei buruzko akta honetan zein ondasun aipatu eta ondasun horren gaineko jabetza eskualdatuko da, aipatu prezioan, salerosketa-kontratua burututa dagoela ulertuz.

B.-* jaunak/andreak adierazten du jaso duela prezioari buruzko jakinarazpena, prezio hori finkatuta dagoelako, egintza honek zein foru-saka aipatu eta foru-saka horri buruzko prozeduran. Prezio hori, izatez, *koa da. Adierazten du, jakinarazpen horri dagokionez, zenbait azalpen eman nahi dituela; azalpen horiek jasota daude, paper arrunteko * foliotan, folio horien zenbakiak * eta * direla. Folio bi horiek ematen dizkit, eta bietan ere haren sinadura agertzen da. Nik matrize honi eransten dizkiot folio horiek.

Ondorenez, eta, adierazpen horien arabera, prezio loteslerik ez dagoenez gero, eta kontratua burutu gabe dagoenez gero, eta, horrekin batera, agertzailea ez dagoenez prest salerosketa-eskritura egilesteko, senide tronkero gisa foru-sakaren eskubidea egikarituz, horretarako agindeia egin zaionean, inguruabar horri buruzko akta luzatzen dut, eta, matrize honi eransten diot salerosketa-eskrituraren minuta; minuta hori neuk prestatu dut, jakinarazpenak eta foru-deiei buruzko aktak aipatu baldintzetan.

Eta besterik agerrarazteko ez dagoenez gero, diligentzia hau bukatzen dut. Neronek oso-osorik irakurtzen diet diligentzia hau agertzaileei, eurei hau irakurtzeko duten eskubidea ohartarazi eta gero, haiek horri uko egin diotelako; beronen edukia berretsi eta sinatu egiten dute.

Oso-osoko irakurketaren ondoren, agertzaileak diligentzia honen edukiaz behar beste informatuta geratu direlako, eta jatorrizko honetan jasotzen denaz, berau luzatuta dagoela, aurreko diligentziaren azken folioa zein izan eta folio horren zati batean, * sailekoa, * zenbakia duena, eta beste * folio tinbredunetan, sail berekoak, zenbakiak * eta hurrenez hurrenekoa, nik, notarioak, fede ematen dut.-

EDIKTUA

NIK, *(e)KO NOTARIOAK, *(E)KO NOTARIO ELKARGO TXIT PRESTUKO KIDE NAIZENAK, HAUXE AGERRARAZTEN DUT:

Neronek *(e)ko *aren (e)an * protokolo-zenbakiarekin eskuetsitako akta horretan, agindeia egin zait, Euskal Herriko Foru Zuzenbide Zibilari buruzko uztailaren 1eko 3/1992 Legearen 116. artikuluarekin bat etorriz, *(e)ko alkate jaunari/andreari honako ediktu hau bidaltzeko:

EDIKTUA:

Euskal Herriko Foru Zuzenbide Zibilari buruzko Legearen V. tituluan xedatutakoari helduta, * jaunaren/andrearen senide tronkeroei dei egiten zaie, jaun/andre horrek ondoren deskribatuko diren finkak besterendu nahi dituelako, finkok *(e)ko udal-mugartean daudela:

BESTERENTZAILEA:* JAUNA/ANDREA.

ZEIN FINKA BESTERENDU NAHI DEN:

A.- *

INSKRIPZIOA.- (e)ko Jabetza Erregistroa, * liburukia, * liburua, * folioa, * finka-zenbakia, * inskripzioa.

KATASTROKO BALIOA.- Ez da ageri.

B.- *

INSKRIPZIOA.- Ez dago immatrikulatuta Jabetza Erregistroan.

KATASTROKO BALIOA.- Ez da ageri.

C.- *

INSKRIPZIOA.- Ez dago immatrikulatuta Jabetza Erregistroan.

KATASTROKO BALIOA.- Ez da ageri.

TITULUA.- *.

Zein NOTARIOREN fedepean formalizatu nahi den besterentzea:berau sinatzen duena, *(e)n egoitza duena.

Eta ediktu hau luzatzen dut *(e)ko alkate jaunari/andreari bidaltzeko, horrek elizate horren udaletxeko iragarki-taulan jendaurrean jar dezan, elkarren segidako hamabost egunetan. Eta erregua egiten diot, gero niri berriro ediktua itzultzeko, eta aurrekoa bete dela egiaztatzeko, haren oinean sinatu edo ikus-onetsitako ziurtagiriaren bitartez. Ediktu hau luzatuta dago, (e)n, *(e)ko *aren *(e)an, paper tinbreduneko * foliotan, * sailekoak, zenbakiak * eta hurrenez hurreneko *ak direla.- Fede ematen dut.-

Sustatzaileak:

  • deustu
  • ivap
  • Bizkaiako foru aldundia - Diputación foral de Bizkaia
  • Eusko jaurlaritza / Gobierno vasco - Justizia eta herri administrazio saila
  • BBK
  • Deusto - Instituto de estudios vascos / Euskal gaien institutua

Laguntzaileak:

© IUSPLAZA  Lege-oharra