Zuzenbidearen webgunea, euskaraz
Adrian Celaya lehiaketaren oinarriak «Adrián Celaya Ibarra» 9. sariaren oinarriak deskargatu

Finantza zuzenbidea  >>  Legeria

17/2012 Legea, abenduaren 27koa, 2013rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzkoa

2012-12-27

Erakundea: Estatuko Buruzagitza

Argitalpena: EAO, 2012/12/28, 312. zk.

I.  XEDAPEN OROKORRAK

ESTATUKO BURUZAGITZA

15651

17/2012 Legea, abenduaren 27koa, 2013rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzkoa.

ESTATUKO BURUZAGITZA

17/2012 Legea, 2013rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzkoa JUAN CARLOS I.a ESPAINIAKO ERREGEA

Honako hau ikusi eta aditzen duten guztiei.

Jakin ezazue Gorte Nagusiek honako lege hau onartu dutela, eta nik, hemen, sendetsi egiten dudala.

Atarikoa I Estatuko Aurrekontu Orokorren oinarrizko arau-esparrua 1978ko abenduaren 27ko Espainiako Konstituzioak, Aurrekontuen Lege Orokorrak eta Aurrekontu Egonkortasunari eta Finantza Iraunkortasunari buruzko Lege Organikoak osatzen dute.

Konstituzio Auzitegia Estatuko Aurrekontu Orokorren urteroko legeak izan beharreko edukia zehazten joan da, eta derrigorrean ondoko alderdi hauek xedatu behar dituela adierazi du: dagokion urtean, Estatuak eta hari lotutako edo haren mendeko erakundeek izango dituzten diru-sarreren aurreikuspena eta gastuetarako baimena. Derrigorrezko eduki horrekin batera, beste alderdi batzuk ere xeda daitezke, baldin eta diru-sarreren aurreikuspenarekin, gastuetarako baimenarekin edo politika ekonomiko orokorraren irizpideekin lotura zuzena badute, eta Estatuko Aurrekontu Orokorrak nahiz Gobernuaren politika ekonomikoa errazago interpretatzeko eta eraginkortasun handiagoz gauzatzeko ezinbesteko osagarri badira.

Bestalde, Konstituzio Auzitegiak adierazi du denborazkotasun-irizpideak ez duela zerikusirik arau jakin bat konstituzionala izatearekin edo ez izatearekin, arau hori aurrekontuen lege batean sartzeari begira. Horregatik, Aurrekontuen Legea funtsean aldi baterako araua den arren, ez dago inolako eragozpenik inoiz edo behin bertan zenbait urtetarako edo epemugarik gabeko manuak sartzeko.

Bestalde, zergen alorrean, Konstituzioaren 134. artikuluko 7. paragrafoaren arabera, Aurrekontuen Legeak ezin du zergarik sortu, baina aldatu bai, ordea; hain zuzen ere, zerga-lege substantibo batek aukera hori jasotzen duen kasuetan.

Aurreikuspen horietatik kanpo gelditzen diren gaiak ez dira Estatuko Aurrekontuen Legearen esparrukoak. Hortaz, Legearen edukia Konstituzioak berak mugatzen du – gainerako legeekin ez da halakorik gertatzen, haien edukia, printzipioz, mugagabea baita–: Estatuaren eskumenen eremukoa izango da, eta ez ditu lege organikoari erreserbatutako gaiak xedatuko.

Horrenbestez, 2013rako Estatuko Aurrekontu Orokorren Legeak derrigorrezko edukia eta Konstituzio Auzitegiaren doktrina errespetatzen dituzten xedapenak soilik jasotzen ditu.

2013rako estatuko aurrekontu orokor hauek, Aurrekontuen Lege Orokorraren esparruan eginak (47/2003 Legea, azaroaren 26koa), alde batetik, eutsi egin diote aurrekontuen prozesuan arrazionalizazio handiagoa lortzeko helburuari, sistematizazioaren arloan egindako hobekuntzen bidez, eta, bestetik, Estatuko sektore publikoaren antolamendu ekonomiko eta finantzarioa egin dute, haren kontabilitate- eta kontrol-arauak ezarriz, eta eraginkortasuna eta efizientzia sustatuz.

Estatuko aurrekontu orokorren lege hau Aurrekontu Egonkortasunari eta Finantza Iraunkortasunari buruzko 2/2012 Lege Organikoa, apirilaren 27koa, onartu zenetik egindako lehenengoetakoa da. Aipaturiko lege organikoak Espainiako Konstituzioaren 135. artikuluan jasotako manua garatu du, 2011ko irailaren 27an erreformatu zena, eta 2012ko martxoaren 2an Ekonomia eta Diru Batasuneko Egonkortasunari, Koordinazioari eta Gobernantzari buruz onartutako Itunean xedatutakoa betearazi du, Europako araudia Espainiako antolamendu juridikoan etengabe eta automatikoki txertatzen dela bermatuz.

Arau-esparru berri honek hiru helburu ditu: herri-administrazio guztien finantzairaunkortasuna bermatzea, Espainiako ekonomiaren egonkortasunarekiko konfiantza sendotzea, eta Espainiak aurrekontu-egonkortasunaren arloan Europar Batasunarekin duen konpromisoa indartzea. Xede horiek betetzea lagungarria izango da hazkunde ekonomikora eta enplegu-sorrerara zuzendutako politika ekonomikoa sendotzeko.

Ildo horretan, 2013rako Estatuko Aurrekontu Orokorrek, kontsolidazio fiskalaren testuinguruan, murriztu egin dute gastu publikoa, Europar Batasunaren orientabide eta gomendioei jarraiki.

Ministroen Kontseiluak 2012ko uztailaren 20ko Akordioan zehaztu zituen aurrekontuegonkortasunaren eta zor publikoaren arloko 2013-2015 aldirako helburuak; Kongresuko Osoko Bilkurak 2012ko uztailaren 24an onartu zituen, eta Senatukoak uztailaren 26an.

Akordio horrek barne-produktu gordinaren ehuneko 4,5eko defizit-helburua ezarri du herriadministrazioentzat, honela banatuta: Estatuak ehuneko 3,8ko defizita izango du; autonomia-erkidegoek ehuneko 0,7koa; toki-korporazioek eta Gizarte Segurantzak ehuneko 0koa. Administrazio Zentralaren zor publikoari dagokionez, helburua barneproduktu gordinaren ehuneko 66 izango da 2013an. Estatuaren gastu ez-finantzarioaren muga, berriz, 126.792.000 mila eurokoa izango da.

II Aurrekontuen Legearen funtsezko zatia I. tituluan dago («Aurrekontuen onarpena eta aldaketak»). Bertako I. kapituluan, «Hasierako kredituak eta haien finantzaketa» izenburupean, Estatuko sektore publikoaren diru-sarrera eta gastu guztiak onesten dira, eta Estatuko zergetan eragina duten zerga-onuren zenbatekoa kontsignatzen da.

I. kapitulu horretan, Estatuko Aurrekontu Orokorren eremua zehaztean, kontuan hartu da erakunde publikoei dagokienez 6/1997 Legeak eta azaroaren 26ko 47/2003 Legeak egiten duten sailkapena; hots, Estatuko Administrazio Orokorraren Antolaketa eta Funtzionamenduari buruzko Legeak eta Aurrekontuen Lege Orokorrak, hurrenez hurren.

Sailkapen horri legearen osotasunean jarraitu zaio. Halaber, aintzat hartu da 28/2006 Legea, uztailaren 18koa, Zerbitzu Publikoak Hobetzeko Estatu Agentziei buruzkoa.

Nolanahi ere, funtsak banatzeko orduan, gastuaren bidez lortu nahi den helburuari erreparatu zaio; horregatik, funtziotan banatuta ageri dira.

Estatuko Aurrekontu Orokorren eremua Espainiako Bankuaren funtzionamendurako eta inbertsioetarako aurrekontuarekin osatu beharra dago. Banku horren berariazko legediaren arabera (Espainiako Bankuaren Autonomiari buruzko ekainaren 1eko 13/1994 Legearen 4.2 artikulua), bere aurrekontua ez da Estatuko sektore publikoko gainerako aurrekontuekin kontsolidatzen.

II. kapituluan, aurrekontu-kredituak aldatzeko eta betearazteko arauak, aurrekontumugak eta 2013ko ekitaldian gauzatu beharreko kreditu lotesleak daude.

III. kapituluak, Gizarte Segurantzari buruzkoak, osasun-laguntzaren finantzaketa arautzen du, Osasun Kudeaketarako Institutu Nazionalaren Aurrekontuaren bidez, eta Estatuak Adinduen eta Gizarte Segurantzaren Institutuari eta Itsasoko Gizarte Institutuari egiten dizkien ekarpenen bidez, bai eta gutxieneko pentsioen osagarriak finantzatzeko Gizarte Segurantzara bideratzen diren ekarpenenak ere.

Amaitzeko, IV. kapituluan, Gorte Nagusiek inbertsioei eta gastu publikoari dagokienez jaso beharreko informazioa xedatzen da.

III Aurrekontuen Legearen II. titulua, «Aurrekontuen kudeaketa» helburu duena, hiru kapitulutan egituratuta dago.

I. kapituluak irakaskuntzako aurrekontuen kudeaketa arautzen du. Ikastetxe itunduei eusteko funts publikoak banatzeko modulu ekonomikoa finkatzen du, bai eta Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionaleko (UNED) langileen kostuei dagokienez baimendutako zenbatekoa ere.

II. kapituluak «Osasunaren eta Gizarte Zerbitzuen aurrekontu-kudeaketa» du helburu; bertan, bai Osasun Kudeaketarako Institutu Nazionalaren, bai Adinduen eta Gizarte Zerbitzuen Institutuaren eremuan aurrekontu-aldaketak egiteko berariazko eskumenak daude jasota.

III. kapituluak aurrekontu-kudeaketarako beste arau batzuk jasotzen ditu, eta Zerga Administrazioko Estatu Agentziaren partaidetza-portzentajea zehazten du, bere jardueragatik bildutako diru-kopuru gordinari dagokionez. Portzentaje hori ehuneko 5ekoa izango da 2013rako.

IV Estatuko Aurrekontu Orokorren Legearen III. tituluak «Langile-gastuak» ditu helburu, eta hiru kapitulutan egituratuta dago.

Konstituzioak agindutako aurrekontu-egonkortasunak eta gure ekonomiaren egungo egoerak sektore publikoko langileen gain duten eragina I. kapituluan jasota dago («Sektore publikoaren zerbitzurako langileen gastuak»). kapitulu horrek, «sektore publikoa» ondorio horietarako zer den definitu ostean, 2013an langile horien lansariak ez direla igoko xedatu du arau orokor gisa, erreferentziatzat 2012ko abenduaren 31n indarrean zeuden lansariak hartuta, eta uztailaren 13ko 20/2012 Errege Lege Dekretuak onartutako murrizketa aintzat hartu gabe. Beraz, enplegatu publikoek aparteko bi ordainsari izango dituzte 2013an: ekainean eta abenduan. Ezin izango da enpleguplanetarako ekarpenik egin, ez eta aseguru kolektiboen kontraturik ere, erretiroaren kontingentzia estaltzen badute.

Kapitulu horrek, orobat, Lan Eskaintza Publikoa arautzen du. Estatuko aurrekontu orokorren lege honek, aurrekoak bezala, artikulu bakarrean xedatu du gai hori, eta 2013an sektore publikoan ez dela langile berririk hartuko ezarri du. Salbuespen gisa, sektore eta administrazio jakin batzuei ehuneko 10eko birjarpen-tasa aplikatuko zaie, bai eta soldadutzako eta marineltzako militar profesionalei ere, haien gehieneko plazen kopurua legean xedatuta baitator.

Eutsi egingo zaie aldi baterako langileak kontratatzeko eta bitarteko funtzionarioak izendatzeko murrizketei. Kontratazio eta izendapen horiek ohiz kanpokoak izango dira, eta urgentziazko premia geroraezinak daudenean soilik egingo dira.

II. kapituluak, «Ordainsarien araubideak» izenburupean, xedatzen du 2013an Estatuko Gobernuko eta kontsulta-organoetako goi-kargudunen ordainsariak ez direla igoko 2012ko abenduaren 31n indarrean zeudenekiko, uztailaren 13ko 20/2012 Errege Lege Dekretuak onartutako murrizketak kontuan hartu gabe. Horrek eragingo die Estatuko Gobernuko eta Estatuko Administrazio Orokorreko goi-kargudunei, Estatuko Kontseiluko goi-kargudunei, Ekonomia eta Gizarte Kontseilukoei, bai eta Kontuen Auzitegiko, Konstituzio Auzitegiko eta Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiko kideei ere, eta Indar Armatuetako, Poliziako eta Guardia Zibileko goi-kargudunei, eta Botere Judizialeko eta Fiskaltzako kargudun jakin batzuei. Organo horien aurrekontuak eta, ondorioz, aipatutako ordainsarienak, Gorte Nagusiek onetsi behar dituztelako sartu dira halako aurreikuspenak Estatuko Aurrekontu Orokorren Legean. Aurrekontuaren batasun- eta unibertsaltasunprintzipioek diotenez, Estatuaren gastu guztiak bilduko dituen dokumentu bakar bati eman behar zaio onespena; eta horixe da, hain zuzen ere, Estatuko Aurrekontu Orokorren Legea.

Kapitulu hori osatzeko, ondoko hauen ordainsariei buruzko arauak hartu behar dira kontuan: Estatuko funtzionarioak; Indar Armatuetako, Guardia Zibileko eta Polizia Nazionaleko langileak; Gizarte Segurantzako estatutupeko langileak eta estatutupean ez daudenak; eta sektore publikoko kontratupeko langileak.

Aipamen berezia egin behar zaie Justizia Administrazioko langileei buruzko arauei eta Karrera Judizial eta Fiskaleko kideen ordainsariari buruzko arauei, maiatzaren 26ko 15/2003 Legean xedatutakoaren arabera.

Titulu horren III. kapituluak itxierako arau bat dauka, II. kapituluan jasotako arauetara egokitzen ez den ordainsari-sistema duten langileei aplikatzeko. Harekin batera, aurreko aurrekontu-legeetan bezala, badira xedapen komun batzuk ere: aktibo dauden langileen araubideari buruzkoak, ohiz kanpoko diru-sarrerak galarazteari buruzkoak, eta sari, gurutze, domina eta elbarri-pentsioak direla-eta jaso beharreko zenbatekoak izozteari buruzkoak.

V Estatuko Aurrekontu Orokorren Legearen IV. titulua, «Pentsio publikoak» izenburupean, sei kapitulutan banatuta dago. I. kapituluak pentsioen errebalorizazioa arautzen du. Arau orokor gisa, Gizarte Segurantzaren sistemak ordaintzen dituen pentsioak eta Klase Pasiboenak ehuneko 1ean errebalorizatuko dira 2013an.

II. kapituluak Estatuko Klase Pasiboen Araubideko pentsioen eta gerrako pentsio berezien hasierako zehaztapena arautzen du.

III. kapituluak pentsio publikoen hasierako zehaztapenaren mugak jasotzen ditu, eta gehienezko mugak ezartzeko sistema bat antolatzen du.

IV. kapituluak «Pentsio publikoen balioak handitzea eta aldatzea» arautzen du. Bertan xedatutakoaren arabera, Gizarte Segurantzako sistemak ordaindu beharreko kotizaziopeko pentsioek eta Klase Pasiboenek ehuneko 1eko igoera izango dute 2013an.

Era berean, igoko ez diren pentsioak zehazten ditu, eta pentsio publikoen hazkundearen zenbatekoa mugatzen du.

V. kapituluak gutxieneko pentsioetarako osagarrien sistema jasotzen du, bi artikulutan:

bata Klase Pasiboen pentsioei buruzkoa da, eta bestea Gizarte Segurantzako sistemako pentsioei buruzkoa.

VI. kapituluak, alde batetik, Gizarte Segurantzako kotizaziopekoak ez diren pentsioen hasierako zehaztapena eta gehikuntza arautzen ditu, eta, bestetik, iraungitako Zahartzaroko eta Baliaezintasuneko Nahitaezko Aseguruko pentsioen zenbatekoa finkatzen du.

VI V. titulua, «Finantza-eragiketak» izenekoa, hiru kapitulutan egituratuta dago, ondoko gai hauek ardatz hartuta: zor publikoa, abal publikoak eta beste berme batzuk, eta Estatuaren eta Kreditu Ofizialeko Institutuaren arteko harremanak.

Titulu horren xede nagusia Estatuak eta erakunde publikoek zorduntze-eragiketak egiteko gehienezko zenbateko bat baimentzea da. Zorduntzeak I. kapituluan daude araututa, «Zor Publikoa» izenburupean. Baimen orokor horiek osatzeko, erakunde publikoek eta Gobernuak zor publikoaren eta Altxorrak Espainiako Bankuan eta beste finantza-erakunde batzuetan zabaldutako kontuen bilakaerari buruz eman beharreko informazioa zehaztu behar da.

Estatuaren zorrari dagokionez, baimenak Estatuaren zorraren saldo biziaren gehikuntzak abenduaren 31n zuen zenbatekoa du oinarri. Horrenbestez, Ekonomiako eta Lehiakortasuneko ministroari baimena ematen zaio 2013ko ekitaldian zorra handitzeko, baldin eta 2013ko abenduaren 31ko Zorraren saldo biziak ez badu 2013ko urtarrilaren 1ekoa 71.020.759,50 mila eurotik gorako kopuruan gainditzen. Muga hori, hala ere, gainditu ahal izango da ekitaldian, Ekonomia eta Lehiakortasun Ministerioak aldez aurretik baimena emanez gero, eta automatikoki berrikusteko egoerak zehazten badira.

Erakunde publikoen zorrari dagokionez, legearen III. eranskinean zehazten da erakunde horietako bakoitzarentzat ekitaldirako baimendutako zenbatekoa.

II. kapituluak «Abal publikoak eta beste berme batzuk» xedatzen ditu, eta Estatuak eta erakunde publikoek emango dituzten abalen gehienezko muga finkatzen du:

161.043.560 mila euro, guztira. Esparru horretan, adierazi beharra dago 65.000.000 mila euro erreserbatu direla Bankuen Berregituraketak Sortutako Aktiboak Kudeatzeko Sozietateak egindako jaulkipenetatik eratorritako obligazio ekonomikoei abalak emateko, eta 92.543.560 mila euro Finantza Egonkortasunerako Europako Sozietateari eska dakizkiokeen obligazio ekonomikoak bermatzeko.

Aipamen berezia egin behar zaio, halaber, enpresen produkzio-jardueraren finantzaketa hobetzeko helburuarekin, Aktiboen Titulizazio Funtsen bidez jaulkitako errenta finkoko baloreak bermatzeko abal publikoetarako baimenari. Horretarako, 3.000.000 mila euroko zenbatekoa jarri da.

Enpresa-entitate publikoek eta Estatuko merkataritza-sozietateek eman beharreko abalei dagokienez, baimena Estatuko Industria Partaidetzarako Sozietatearentzat soilik da; sozietate horrek kapitalean gehienez ere 1.210.000 mila euroko partaidetza duten merkataritza-sozietateei eman ahal izango die abala.

Estatuaren eta Kreditu Ofizialeko Institutuaren arteko harremanak III. kapituluan daude jasota. Bertan xedatutakoaren arabera, Garapena Sustatzeko Funtsari (FONPRODE) 245.230 mila euroko ekarpena egingo zaio 2013an. Urteko diru-horniduraz gain, Ministroen Kontseiluak ekitaldian zehar funts horren kargura baimen ditzakeen eragiketen bolumena finkatzen du; ekitaldi honetan, bolumen hori 385.000 mila eurokoa izango da.

Beste zuzkidura hauek ere xedatzen ditu, 2013rako: Uraren eta Saneamenduaren Lankidetza Funtserako, 5.000 mila euro; Enpresa Nazioartekotzeko Funtserako (FIEM), 199.480 mila euro.

Azkenik, Estatuak Kreditu Ofizialeko Institutuari egin beharreko diru-itzulketak arautzen ditu. Horri dagokionez, debekatu egin du 2013an finantza-erakunde multilateralen akzioak eta partaidetzak eskuratzeko eragiketak egitea, eta horietan sortutako funtsetara ekarpenak egitea, zor publikoan eragina izanez gero.

VII Zergen alorrean, Aurrekontuen Legeak zenbait neurri jaso ditu; horietako gehientsuenak ohikoak dira arau honetan, eta eragina dute zerga-sistemaren figura garrantzitsuenetan.

Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren alorrean, jarduera ekonomikoei lotu gabeko ondasun higiezinen transmisioetarako, eskuratze-balioaren koefiziente zuzentzaileen eguneratzea ehuneko 1ekoa izatea xedatzen du. Horrez gain, zergadun jakin batzuek pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren legearen ondorioz galduko dituzten onura fiskalak konpentsatu egingo direla arautzen du; zehazki, kapital higigarriaren errendimendu jakin batzuen hartzaileak, bi urtetik gorako sorraldia dutenak 2012an, erreferentzia gisa 2006ko abenduaren 31ra arte indarrean zegoen pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren araudian xedatutakoak hartuta.

Sozietateen gaineko zergari dagokionez, transmisioetan aktibo higiezinei aplikatu beharreko koefizienteak ehuneko 1ean eguneratuko direla xedatzen du, eta 2013ko ekitaldian zergaren ordainketa zatikatuak zehazteko modua arautzen.

Balio erantsiaren gaineko zergan, aldaketa tekniko batzuk egin ditu; batez ere, barneordenamendua Europar Batasuneko araudira eta jurisprudentziara egokitzeko beharrak bultzatuta.

Hidrokarburoen gaineko zergaren kasuan, erregai-xedeetarako erabiltzen ez den petrolio-gas likidotuak dagoeneko ez du zero zerga-tasa izango.

Ondare-transmisioen eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zergan, eguneratu egin da handitasunen eta noble-tituluen transmisioa eta birgaitzea zergapetzen dituen eskala, ehuneko 1ean.

Tasei dagokienez, oro har ehuneko 1ean eguneratu dira Estatuko Ogasuneko zenbateko finkoko tasak, 2012an emandako arauen bidez berariaz sortutako edo eguneratutako tasak izan ezik.

Trafikoko Buruzagitza Zentralak eska ditzakeen tasak, arestian adierazitako koefizientea aplikatu ostean, euroaren 10 zentimoren goiko multiplo hurbilenaren arabera doituko dira, doitu beharreko kopurua euroaren 10 zentimoren multiploa denean salbu.

Oro har, 2013ko ekitaldirako, zorte-, enbido- edo zori-jokoak zergapetzen dituzten tasetarako ezarritako tasa eta zenbateko finkoak 2012ko zenbatekoetan mantenduko dira.

Kontabilitate eta Kontu Ikuskaritza Institutuari kontu-ikuskaritzen txostenak egiteagatik ordaindu beharreko tasa handitu egin da, zerbitzu horien benetako kostuei egokitzearren.

Operadoreen tasa orokorra ez da aldatu: operadorearen ustiapen-sarrera gordinen milako 1 izango da haren zenbatekoa. Halaber, oro har eutsi egin zaio jabari publiko irrati-elektrikoa erreserbatzeagatik ordaindu beharreko tasaren zenbatekoa zehazteko behar diren parametroen kuantifikazioari.

Bestalde, 2013ko hurbiltze-tasaren zenbatekoa 2012ko berbera izango da.

Interes orokorreko portuetan ontzien, bidaiarien eta salgaien okupazio-tasei aplikatu beharreko hobariak ezarri ditu, bai eta aipaturiko ontzien, bidaiarien eta salgaien tasei aplikatu beharreko koefiziente zuzentzaileak ere; hori guztia, irailaren 5eko 2/2011

Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitako Estatuko Portuei eta Nabigazio Zibilari buruzko Legearen Testu Bateginean ezarritakoarekin bat.

Aipaturiko testu bateginean zehaztutako portu-tasen oinarrizko zenbatekoak mantendu egingo dira, arau horretan bertan okupazio-tasarako eta jarduera-tasarako ezarritako eguneratze-araubideari kalterik egin gabe.

Azkenik, Aena Aeropuertos SAren ondarezko prestazio publiko batzuk eguneratu ditu.

VIII VII. titulua bi kapitulutan egituratuta dago; bata toki-erakundeei buruzkoa da, eta bestea autonomia-erkidegoei buruzkoa.

I. kapituluaren barruan, toki-erakundeen finantzaketari buruzko arauak daude; hots, udalerriak, probintziak, kabildoak nahiz uharte-kontseiluak eta probintzia bakarreko autonomia-erkidegoak finantzatzeari buruzkoak.

Oinarri-oinarrian, toki-erakundeek Estatuko zergen zenbatekoa zehaztean eta zerga horiek ordainaraztean duten partaidetza arautzen du. Azpimarratzekoa da lagapen bidez parte hartzen dutela zerga jakin batzuen bilketan (PFEZa, BEZa, eta alkoholen fabrikazioaren, hidrokarburoen eta tabako-lanen gaineko zerga bereziak), eta Finantzaketarako Funts Osagarriaren bidez parte hartzen dutela ekonomia-jardueren gaineko zergaren bilketako galerak toki-erakundeei konpentsatzeko sisteman, aintzat hartuta bai hasiera batean abenduaren 27ko 51/2002 Legearen bidez ezarritakoa, bai gero azaroaren 18ko 22/2005 Legearen bidez antolatutako konpentsazio osagarria.

Halaber, Osasun Laguntzarako Ekarpen Funtsean parte hartzen dute, diputazioen, probintzialak ez diren autonomia-erkidego uhartetarren, eta irlako kontseilu eta kabildoen osasun-zentro ez-psikiatrikoak mantentzeko.

Bestalde, 2011ko likidazioari dagokionez –2013an egin beharrekoa–, 2007ko likidaziora arte aplikatutako itzultze-irizpideak aplikatuko dira berriz ere.

Amaitzeko, Ceutaren eta Melillaren, eta Kanariar Uharteetako toki-erakundeen partaidetzarako erregimen berezien araudia jasotzen da, bai eta Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde historikoetako eta Nafarroako toki-erakundeena ere.

Dena den, arauketa hori beste transferentzia batzuekin osatzen da: hiri-garraio kolektiboen zerbitzuetarako diru-laguntzak, eta tokiko zergetan pertsona fisiko edo juridikoei emandako zerga-onuren konpentsazioa udalentzat, martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuak, Toki Ogasunak arautzen dituen Legearen Testu Bategina onesten duenak, 9. artikuluan xedatutakoari jarraiki.

Halaber, beste alderdi batzuk arautzen dira: toki-erakundeek informazioa emateko duten betebeharra; aurrekontuak kudeatzeko arauak; udalei aurrerakinak ematea, tokiko zergen bilketa kudeatzean gerta daitezkeen desfaseak estaltzeko; eta toki-erakundeek Estatuarekiko dituzten zor irmoak konpentsatzeko prozedurak.

II. kapituluak araubide erkideko autonomia-erkidegoen eta autonomia-estatutua duten hirien finantzaketari buruzko alderdi jakin batzuk arautzen ditu.

2013an indarrean egongo den finantzaketa-sistema 2009ko uztailaren 15eko bileran onetsi zuen Zerga eta Finantza Politikako Kontseiluak, eta bi modutara sartu zen ordenamendu juridikoan: Autonomia Erkidegoak Finantzatzeko Lege Organikoa aldatuta, eta abenduaren 18ko 22/2009 Legea onartuta, araubide erkideko autonomia-erkidegoen eta autonomia-estatutua duten hirien finantzaketa-sistema arautzen duena eta zerga-arau batzuk aldatzen dituena, hain zuzen.

Sistemak autonomia-erkidego bakoitzaren finantzaketa-premia globalak estaltzeko esleitzen dituen finantza-baliabideak hauek dira: Nahikotasun Globalaren Funtsa, Oinarrizko Zerbitzu Publikoen Berme Funtsaren Transferentzia, eta Zerga Gaitasuna.

Estatuaren gastuen aurrekontuak Nahikotasun Globalaren Funtsa eta Estatuak Berme Funtsera egindako ekarpena jasotzen ditu. Hala ere, Estatuak guztiz edo partzialki lagatako zergen bilketa ez da Estatuko Aurrekontu Orokorretan ageri, haien izaera delaeta.

Gainera, autonomia-erkidegoen arteko konbergentzia eta per capita errenta txikiagoa dutenen garapena sustatzeko, 22/2009 Legeak konbergentzia autonomikorako bi funts arautzen ditu, Estatuaren baliabide gehigarriez hornituak daudenak: Lehiakortasun Funtsa eta Lankidetza Funtsa.

2013an, bestalde, 2011ko finantzaketa-sistemaren likidazioa egingo da; horren kuantifikaziorako beharrezkoak diren alderdiak ere II. kapituluan arautzen dira.

Kapitulu horretan bertan arautzen dira, halaber, 2013an autonomia-erkidegoek beren gain hartutako zerbitzuen benetako kostuari dagokion transferentzia-erregimena, eta transferentzia berriak onesteko errege-dekretuen gutxieneko edukia.

Amaitzeko, Lurralde Arteko Konpentsazio Funtsen araudia jasotzen da, Konpentsazio Funtsa eta Funts Osagarria bereizita. Bi funtsen helburua autonomia-erkidegoek egindako inbertsio-gastuak finantzatzea da. Hala ere, Funts Osagarria Estatuko Aurrekontu Orokorren 33. atalaren kontura egindako inbertsioak abian jartzeko gastuak finantzatzeko erabil daiteke.

IX Estatuko Aurrekontu Orokorren Legeak, VIII. tituluan, «Gizarte-kotizazioak» izenburupean, Gizarte Segurantzako erregimen desberdinetan kotizatzeko oinarriak eta tasak jasotzen ditu, eta eguneratu ere egiten ditu.

Tituluak bi artikulu ditu: «Gizarte Segurantzari, langabeziari, Soldatak Bermatzeko Funtsari eta Lanbide Heziketari egindako kotizazio-oinarriak eta -tasak 2013an» eta «Funtzionarioen eskubide pasiboetarako eta mutualitate orokorretarako kotizazioa 2013rako».

X Aurrekontuen Legeak zenbait xedapen ere baditu (gehigarriak, iragankorrak, indargabetzaileak eta amaierakoak), eta xedapen horietan askotariko manuak daude jasota.

Aurrekontu-kudeaketarekin lotutako arau osagarrien artean, nabarmentzeko modukoa da 1207/2006 Errege Dekretuaren 5. eta 8. artikuluei jarraiki sortutako diru-sarrerak autonomia-erkidegoak beste estatu batzuetan aseguratuta dauden eta Espainiara aldi baterako etorri diren herritarrei osasun-laguntza emateagatik konpentsatzera bideratuko direla.

Bestalde, baimena eman zaio Herri Administrazioaren Institutu Nazionalaren diruzaintzako geldikinak jasotzeari, eta hainbat arau jaso dira Garapen Teknologiko eta Industrialerako Zentroaren aurrekontua gauzatzeko. Eta urtebetez luzatu da 1985eko ekainaren 25eko 16/1985 Legean Elizaren ondasun higigarrien inbentarioari dagokionez finkatutako epea.

Aurreko ekitaldian bezala, 2013an ere ez da aplikatuko 6/2009 Errege Lege Dekretuak, energia-sektorerako zenbait neurri ezartzen dituenak eta gizarte-bonua onartzen duenak, lehen xedapen gehigarrian Estatuko Aurrekontu Orokorren kontura aurreikusitako konpentsazio-mekanismoa. Mekanismo horren bidez zehazten dira, hain zuzen, Uharteetako eta Penintsulatik kanpoko Sistema Elektrikoak sortzeko gainkostuengatiko konpentsazioak.

Era berean, Diruaren eta Zerga-zigiluaren Fabrika Nazionalak-Txanponaren Errege Etxeak Estatuko Administrazio Orokorraren esparruan ziurtapen, sinadura eta administrazio elektronikoarekin lotuta ematen duen zerbitzuari dagokionez, zera xedatzen du: zerbitzu hori Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioak egin beharreko mandatu orokor baten bidez emango dela 2013an, gastua arrazionalizatzearren.

Autonomia-erkidegoekiko harremanen kasuan, Estatuko sektore publikoak 2011, 2012

eta 2013 ekitaldietarako aurrekontu-egonkortasunaren, zor publikoaren edo gastuaren araua bete ez duten autonomia-erkidegoekin hitzarmenak sina ditzan, Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioaren txostena beharko da (aldekoa, nahitaezkoa eta loteslea), hitzarmen horien bidez Estatuaren baliabideen transferentzia egiten denean edota gastua egiteko konpromisoa sortzen denean.

Hainbat xedapen ere badira Estatuko Aurrekontu Orokorren kontura finantzatutako maileguei eta aurrerakinei buruz, aurrekontu-egonkortasunaren eta zorpetzearen xedeak betetzeko helburua dutenak, bai eta ikerketa-, garapen- eta berrikuntza-politikaren kredituen konturako maileguei eta aurrerakinei buruz ere.

Legeak, bestalde, Kanariar Uharteetan, Balearretan, Ceutan eta Melillan bizi direnen itsaso eta aire bidezko garraiorako diru-laguntzak ezarri ditu, eta garraio-txartelei aplikatuko zaizkien hobari-portzentajeak finkatu: ehuneko 50 izango da autonomiaerkidego eta -hiri horien arteko lekualdaketetan, eta ehuneko 25 uharteen arteko bidaietan.

Langile-gastuei dagokienez, legearen xedapen gehigarrietan muga batzuk zehaztu dira Gizarte Segurantzako lan-istripuen eta lanbide-gaixotasunen mutualitateetako zuzendari-karguen eta gainerako langileen ordainsarietarako, bai eta haren erakunde eta zentro mankomunatuetakoetan ari direnentzat ere, eta gehieneko mugak ezarri dira soldadutzako eta marineltzako militar profesionaletarako, 2013ko abenduaren 31n ezin izango baitira 80.000 baino gehiago izan. Karrera judizialera eta fiskalera jotzeko Enplegu Publikoaren Eskaintzarekin lotuta, 50 lanpostuko muga ezarri du 2013rako.

Horrez gain, bake-epaileen eta bake-epaitegietako idazkarien jarduera ekonomikoki konpentsatzeko moduluak finkatu ditu.

Egoera ekonomikoa onbideratzeko asmoz, eta aurreko urteetan erabilitako irizpideari helduz, erakunde jakin batzuek ezin izango dute 2013an langile berririk kontratatu; bai, ordea, salbuespenezko kasuetan, urgentziazko premia atzeraezinak betetzeko, aldi baterako kontratazioak eginez. Aipaturiko erakundeak hauek dira: merkataritza-sozietate publikoak, sektore publikoko fundazioak, eta nagusiki administrazioen eta lege honen 22. artikuluko Bat paragrafoan definitutako sektore publikoa osatzen duten erakundeen partaidetza duten partzuergoak.

Hala eta guztiz ere, berrikuntza gisa, hedatzeko aukerak dauzkaten sozietate publikoak ekonomikoki berraktiba daitezen, eta, aldi berean, sektore publikoaren egiturak arrazionalizatzeko, debeku hori ez zaie aplikatuko merkataritza-sozietate publikoei, sektore publikoko fundazioei, ez eta nagusiki sektore publikoaren partaidetza duten partzuergoei ere, funtzionarioak edo lan-kontratua duten langileak kontratatu behar dituztenean, eta delako sozietatea, fundazioa edo partzuergoa dagoen Estatuko, autonomia-erkidegoko edota tokiko sektore publikoan aurretiazko harreman finko eta zehaztugabea dutenean.

Bestalde, gastu publikoa murriztearren, 2013an ez da aplikatuko zerbitzuagatiko kalteordainei buruzko 462/2002 Errege Dekretuaren 26.3 artikulua; ezta hitzarmenetan, itunetan eta akordioetan jasotako xedapenak ere, Aurrekontuen Legean gizarte-ekintzako gastuak murrizteko ezarritako helburuaren kontrakoak izanez gero.

Azkenik, Estatuko Aurrekontu Orokorren Legearen 22. artikuluan ordainsarietarako finkatutako mugak sektore publikoko langileen merkataritza-kontratuetan ere aplikatuko direla xedatzen du legeak.

Pentsio publikoei eta laguntza-prestazioei dagokienez, beste hainbat neurriren artean, legeak prestazio jakin batzuek 2013an izango duten zenbatekoa finkatu du: Gizarte Segurantzak ardurapean seme-alaba izateagatik ematen dituen prestazio ekonomikoa – handitu egin du ardurapeko seme edo alabak ehuneko 65etik gorako desgaitasuna duen kasuetarako prestazioen zenbatekoa–, Ezinduak Gizarteratzeko apirilaren 7ko 13/1982 Legeko laguntza-pentsioa eta sorospen ekonomikoa, eta giza immunoeskasiaren birusa (GIB) dutenentzako gizarte-laguntza. Horrez gain, eguneratu egin ditu Gerra Zibilean atzerrira joandako espainiarrei martxoaren 18ko 3/2005 Legearen babesean aintzatetsitako prestazio ekonomikoak. Indar Armatuen erregimen berezian baliaezintasun handiari dagozkion pentsioak handitzeko arauak ere badira legean.

Bestalde, Klase Pasiboen Erregimeneko eta Gerrako Erregimen Bereziko prestazioei lotutako arau batzuk erantsi ditu, horien erregimena argitzeko eta segurtasun juridiko handiagoa emateko. Hala, Gizarte Segurantzako Erregimen Orokorrarekin harmonizatzeko prozesuan pauso bat emanez, aurreikusten du prestazioak jasotzeko eskabideek gehienez ere eskabidea aurkeztu zen data baino hiru hilabete lehenago izango dituztela ondorio ekonomikoak. Eta, zerga-araubidearekin eta Gizarte Segurantzakoarekin bat etorrita, espresuki adierazten du preskripzio-epea lau urtekoa izango dela, bai bidegabeki jasotako prestazioak itzularazteko Administrazioak duen eskabidea gauzatzeko, bai erregimena aplikatzearen ondorioz sortutako obligazio ekonomikoak betetzeko.

Ildo berean, sektore publikoan ari diren langileen kasuan gerta litezkeen kokapen okerrak arautzeko xedapen bat jaso du, funtzionarioa erretiratzean edo hiltzean funtzionarioak edo prestazioen onuradunek duten eskubidea kalte ez dadin, kokapena oker egitearen ondorioz prestazioak aitortu ez zaizkienean edota prestazioaren kopurua txikitu egin zaienean. Era berean, legeak aintzat hartu ditu oker kokatuta egondako denboran egindako kotizazioak.

Preso emandako denboragatik eta gizarte-preso ohi izandakoek kalte-ordainak jasotzeko eskabideak aurkezteko epea 2013ko abenduaren 31n bukatuko da, behin betiko. Kalte-ordain horiek bi xedapen hauetan daude aurreikusita: 1990erako Estatuko Aurrekontu Orokorren Legearen hemezortzigarren xedapen gehigarrian (4/1990 Legea, ekainaren 29koa) eta 2009rako Estatuko Aurrekontu Orokorren Legearen hemezortzigarren xedapen gehigarrian (2/2008 Legea, abenduaren 23koa).

Horrez gain, legeak adierazten du 2013ko urtarrilaren 1etik aurrera, eta indarraldi mugagabez, Estatuko Klase Pasiboen Erregimenean ez zaiola pentsiorik aitortuko desgaituta ez dagoen hogeita bat urtetik gorako beste umezurtz bakar bati ere.

Izaera ekonomikoa duten arauak diruaren legezko interesari eta berandutze-interesari buruzkoak dira; 2013an, ehuneko 4 eta ehuneko 5 izango dira interes horiek, hurrenez hurren.

Esportaziorako kreditu-aseguruari dagokionez, CESCEk 2013ko ekitaldian aseguratu eta banatu ahal izango duen kontratazio berriaren estaldura gehienez ere 9.000.000 mila eurokoa izango dela xedatzen du, Esportazioak Kudeatzeko Poliza Irekia (PAGEX) modalitatea, Poliza 100 eta Poliza Master alde batera utzita.

Kanpo-inbertsioa sustatzeari begira, 15.000 mila euroko zuzkidura ezarri du Kanpo Inbertsioetarako Funtserako, eta 5.000 mila eurokoa Kanpo Inbertsioko Eragiketetarako Funtserako. Dagozkien batzorde betearazleek onar ditzaketen eragiketek ezin izango dute, orotara, 300.000 mila euroko zenbatekoa gainditu lehenengo funtsaren kasuan, ez eta 35.000 mila eurokoa ere, bigarrenaren kasuan.

Espainiako enpresek Kyotoko Protokoloko malgutasun-mekanismoetan izango duten partaidetza arautu da, eta, horrez gain, Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioaren eskumen esklusiboko erakundeetan erakustearren aldi baterako lagatako interes kulturaleko obrei dagokienez Estatuaren Bermeari buruzko manuak ere badira legean.

Beste alde batetik, legearen xedapen gehigarrietan, ikerketa zientifikoa eta garapen teknologikoa sustatzeko arauak daude jasota, bi modutara: batetik, itundutako jarduerak finantzatzeko laguntza itzulgarriak emanez, eta, bestetik, parke zientifiko eta teknologikoetako jarduerei eta oinarri teknologikoa duten enpresei finantza-laguntza emateko neurriei buruzko arauak ezarriz. Era berean, enpresa txiki eta ertainei 2/2004 Legearen hogeita bosgarren xedapen gehigarrian aurreikusitako finantza-laguntza emateko, 56.170,75 mila euroko zuzkidura arautu da, eta gazte ekintzaileei 39/2010 Legearen hogeita hirugarren xedapen gehigarriaren bidez sortutako finantza-laguntza emateko, 20.000 mila euroko zuzkidura.

Gainera, ekintzaileek eta IKTen sektoreko ETEek sustatutako enpresa-proiektuak martxan jartzeko finantza-ildo bat ere ezarri da, mailegu parte-hartzaileak emanez bideratuko dena.

5.000 mila euroko hornidura onetsi da Autonomia Sistemarako eta Mendekotasuna Artatzeko Azpiegitura eta Zerbitzuak Sustatzeko eta Garatzeko Laguntza Funtserako; funts horrek jarduera horretan ari diren enpresei finantza-laguntza ematea du helburu.

Halaber, Ondare Naturalerako eta Biodibertsitaterako Funtsean jasotako ekintzak finantzatzeko ordainketei buruzko arauak jaso ditu legeak, eta Heleniar Errepublika Laguntzeko Funtsa desagertu egingo dela xedatu du.

Zergen esparruan, lehentasuna duten mezenasgo-jarduerak eta -programak zehaztu ditu; AENA Aeropuertos SAk helmuga berrietara zabaldutako aire-bideengatik ondarezko prestazio publikoetan izango dituen hobariak arautzen ditu; eta Barcelona World Race lasterketaren 3. edizioari eta 2016an Rio de Janeiron izango diren Olinpiar Jokoetan parte hartuko duten kirolari espainiarren prestakuntzarako programari aplikatuko zaizkien onura fiskalak ezarri ditu.

Horrez gain, jabari publiko irrati-elektrikoaren erreserba-tasaren errendimenduaren gainean RTVE Korporazioak jaso beharreko proportzioa ezarri du, gizarte-intereseko helburuetarako eta Eliza katolikoa finantzatzeko zenbatekoak esleitzeko xedapenak jaso ditu, eta Osasun Sistema Nazionalaren zorro komun osagarrian erabiltzaileen hileko ekarpenaren zenbatekoaren muga maximoak eguneratu ditu.

Lurralde-erakundeen finantzaketari dagokionez, Estatuak zergen bidez jasotzen dituen diru-sarreren bilakaera-indizea kalkulatzeko irizpideak finkatu ditu; Estatuko Aurrekontu Orokorren Legearen VII. tituluaren I. kapituluan adierazitakoenak, alegia.

Bestalde, aurreikusten du Espainiako egoiliar diren pazienteei osasun-laguntza emateak autonomia-erkidegoetan eragindako gastuak eta Laguntza Bermearen Funtsak estalitako osasun-laguntzako gastuak autonomia-erkidego bakoitzaren likidazioaren osteko saldo positiboak edo negatiboak konpentsatuta ordainduko dela.

Azkenik, gizarte-kotizazioekin lotuta, adierazi beharra dago Estatuko Enplegurako Zerbitzu Publikoak Kanarietako Autonomia Erkidegoko IV. Enplegu Plan Integrala eta Extremadurako Autonomia Erkidegoko Enplegu Plan Integrala finantzatzeko egiten duen ekarpena ere arautzen duela legeak.

Gainera, 2012rako Estatuko Aurrekontu Orokorren Legean jasotako modu berean mantendu du enpresa-kotizazioan ehuneko 50eko murrizketa izateko aukera, haurdunaldian edo edoskialdi naturalean arriskua izateagatik lanpostua aldatzen den kasuetan, edota lanbide-gaixotasuna izaten denean.

Era berean, Administrazio Publikoen edo irabazi-asmorik gabeko erakundeen titulartasuneko osasun-erakundeek Gizarte Segurantzarekiko dituzten zorrak ordaintzeko arauak ere jaso ditu.

Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoari dagokionez, enpleguari buruzko abenduaren 16ko 56/2003 Legearen 13. artikuluaren h) hizkian zehaztutako akzio, neurri eta programak nola kudeatu behar dituen xedatu du Aurrekontuen Legeak.

Beste alde batetik, lanbide-heziketaren kuotatik eratorritako funtsak langabeentzako lanbide-heziketa finantzatzera bideratuko direla aurreikusten du, enpresek eta langileek beren premiei erantzungo dien prestakuntza jaso dezaten, eta ezagutzan oinarritutako ekonomia gara dadin.

Askotariko ondorioak dituen errentaren adierazle publikoa (IPREM) zehaztu da 2013rako; 2012ko ekitaldiko berbera izango da.

Azkenik, legeak xedatu du 2013an ez dela Estatu-agentziarik sortuko; horrez gain, interes orokorreko izendatu ditu Teruelgo hainbat landa-azpiegitura.

Xedapen iragankor batzuk ere jaso ditu legeak; besteak beste, honako hauek: Klase Pasiboetako zurztasun-pentsioei, 1984ko abenduaren 31n indarrean zegoen legediaren babesean aitortutakoei, aplikatzeko araubide iragankorrari buruzkoa; 2013rako Aurrekontuen Legea indarrean sartu baino lehen kendu ez diren etekinak kotizazioan itzultzeari buruzkoa; Estatuko sektore publikoaren zerbitzura ari diren langileen egoitzagatiko kalte-ordainari buruzkoa; osagarri pertsonal eta iragankorrei buruzkoa; 2012an kapital higigarriaren mozkin jakin batzuk jasotzeagatik, bi urte baino gehiagoz sortuak, zergen bidez konpentsatzeari buruzkoa; eta Klase Pasiboen pentsioetan minimoetarako osagarriei buruzkoa.

Badira lau xedapen indargabetzaile ere: Heleniar Errepublika Laguntzeko Funtsa sortu zuen maiatzaren 7ko 7/2010 Errege Lege Dekretuaren azken xedapenetako bigarrenari buruzkoa; buruzkoa; Gizarte Segurantzaren sistema eguneratzeko, egokitzeko eta modernizatzeko abuztuaren 1eko 27/2011 Legearen hogeita hemezortzigarren xedapen gehigarriari buruzkoa; 2012rako Estatuko Aurrekontu Orokorren ekainaren 29ko 2/2012 Legearen laurogeita batgarren xedapen gehigarriari buruzkoa; eta Kanarietan, Balearretan, Ceutan eta Melillan bizi direnentzako itsaso eta aire bidezko garraiorako dirulaguntzen hainbat xedapenei buruzkoak.

Legeak, bukaera aldean, azken xedapen batzuk ditu, lege jakin batzuetan egindako aldaketen berri emateko. Azken xedapen horien artean, ondoko hauek daude, besteak beste: Estatuko Klase Pasiboei buruzko Legearen Testu Bategina, apirilaren 30eko 670/1987 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoa; Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren Testu Bategina, ekainaren 20ko 1/1994 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoa; Espainiako Bankuaren Autonomiari buruzko 13/1994 Legea, ekainaren 1ekoa; Zergen, Administrazioaren eta Lanaren Arloko Neurriei buruzko 13/1996 Legea, abenduaren 30ekoa; Tabako-merkatua eta Zerga-araudia Antolatzeko 13/1998 Legea, maiatzaren 4koa; Aire Segurtasunari buruzko 21/2003 Legea, uztailaren 7koa; Herri Administrazioen Ondareari buruzko 33/2003 Legea, azaroaren 3koa; Familia Ugariak Babesteko 40/2003 Legea, azaroaren 18koa; Aurrekontuei buruzko 47/2003 Lege Orokorra, azaroaren 26koa; Tokiko Ogasunak arautzen dituen Legearen Testu Bategina, martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoa; Mendekotasun Egoeran dauden Pertsonen Autonomia Pertsonala Sustatzeko eta Artatzeko 39/2006 Legea, abenduaren 14koa; 2007rako Estatuko Aurrekontu Orokorren 42/2006 Legea, abenduaren 28koa; Jaiotza-, adopzioedo harrera-kasuetan aitatasun-baimenaren iraupena luzatzeari buruzko 9/2009 Legea, urriaren 6koa; Defizit publikoa murrizteko ezohiko neurriak hartzeari buruzko 8/2010 Errege Lege Dekretua, maiatzaren 20koa; Posta-zerbitzu unibertsalari, erabiltzaileen eskubideei eta posta-merkatuari buruzko 43/2010 Legea, abenduaren 30ekoa; Ekonomia Jasangarriari buruzko 2/2011 Legea, martxoaren 4koa; 6/2011 Lege Organikoa, ekainaren 30ekoa, Kontrabandoa Zigortzeko abenduaren 12ko 12/1995 Lege Organikoa aldatu zuena; 8/2011 Errege Lege Dekretua, uztailaren 1ekoa, hipoteka-zordunak laguntzeko, gastu publikoa kontrolatzeko, toki-erakundeek enpresekiko eta autonomoekiko dituzten zorrak bertan behera uzteko, enpresa-jarduera sustatzeko, eta Administrazioa eraberritzeko eta soiltzeko neurriei buruzkoa; Estatuko Portuei eta Nabigazio Zibilari buruzko Legearen Testu Bategina, irailaren 5eko 2/2011 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoa; Sektore Publikoko Kontratuen Legearen Testu Bategina, azaroaren 14ko 3/2011 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoa; eta Aurrekontu-egonkortasuna bermatzeko eta lehiakortasuna bultzatzeko neurriei buruzko 20/2012 Errege Lege Dekretua, uztailaren 13koa.

Azken xedapen horien edukian, azpimarratzeko modukoak dira zergen arloko batzuk.

Tokiko zergen kasuan, luzatu egin da udalek ondasun higiezinen gaineko zergaren oinarri likidagarria zehazteko eskumena berenganatzeko epea, udalei eskumen horren jabe bihurtzeko prozesua erraztearren.

Gibraltarretik Espainiako gainerako lurraldera sartzen diren pertsonek gehiegikeriak egin dituztenez bidaiarien araubidean aurreikusitako aduana-frankiziak eta tabako-lanen zerga-salbuespenak erabiltzeko orduan, murriztu egin da Kontrabandoa zigortzeko abenduaren 12ko 12/1995 Lege Organikoa aldatu zuen ekainaren 30eko 6/2011 Lege Organikoaren lehenengo xedapen gehigarrian zehaztutako zigarreten kopurua; hots, mugaldeko egoiliarrek eta Gibraltarrez bestaldeko langileek Gibraltarretik Espainiako gainerako lurraldean aduana- eta zerga-onurekin sar ditzaketen zigarretena. Hala, zigarreten eguneroko kontsumoa aski bermatzen duen kopurua zehaztu du legeak.

Mantendu edo murriztu egin da AENA Aeropuertos SAk jaso beharreko ondarezko prestazio publiko jakin batzuen zenbatekoa.

Legearen amaieran, ohiko xedapenak datoz: Klase Pasiboen arloko aurrekontukredituen kudeaketari buruzkoa, legea indarrean sartzeari buruzkoa, eta Gobernuari erregelamendu bidez beharrezko diren garapenak egiteko gaikuntza emateari buruzkoa.

I. TITULUA Aurrekontuen onarpena eta aldaketak I. KAPITULUA Hasierako kredituak eta haien finantzaketa 1. artikulua.  Estatuko Aurrekontu Orokorren eremua.

2013ko ekitaldirako Estatuko Aurrekontu Orokorretan, ondoko aurrekontu hauek biltzen dira:

a)  Estatuko aurrekontua.

b)  Estatuko Administrazio Orokorraren erakunde autonomoen aurrekontuak.

c)  Gizarte Segurantzaren aurrekontua.

d)  Estatu-agentzien aurrekontuak.

e)  Erakunde publikoen aurrekontuak, haien berariazko araudiak izaera murriztailea emanez gero gastuen aurrekontu-kredituei.

f)  Estatuko Administrazioaren sektore publikoko gainerako erakundeen aurrekontuak.

g)  Nortasun juridikorik gabeko funtsen aurrekontuak, Aurrekontuei buruzko azaroaren 26ko 47/2003 Lege Orokorraren 2.2 artikuluan adierazitakoenak.

h)  Estatuko merkataritza-sozietateen aurrekontuak.

i)  Estatuko sektore publikoaren fundazioen aurrekontuak.

j)  Enpresa-entitate publikoen eta izaera bereko gainerako erakunde publikoen aurrekontuak.

2. artikulua.  Lege honen 1. artikuluko a) hizkitik d) hizkira artean adierazitako erakundeen gastuen eta diru-sarreren egoera onestea.

Bat.  Aurreko artikuluko a), b), c), d) eta e) paragrafoetan adierazitako erakundeen aurrekontuetako gastuen egoeran integratutako programak gauzatzeko, 345.445.693,91 mila euroko kredituak onesten dira I.tik VIII.era arteko kapitulu ekonomikoetan, lege honen I. eranskinean zehaztutako programen araberako banaketari jarraiki. Programa horiei dagozkien kredituak honako hauek dira, politiken arabera multzokatuta: Milaka euro Justizia Defentsa Herritarren segurtasuna eta espetxeak Kanpo-politika Pentsioak Beste prestazio ekonomiko batzuk Gizarte-zerbitzuak eta gizarte-sustapena Enpleguaren sustapena Langabezia Etxebizitza eskuratzea eta eraikuntza sustatzea Gizarte Segurantzaren kudeaketa eta administrazioa Osasuna Hezkuntza Kultura Nekazaritza, arrantza eta elikadura Industria eta energia Merkataritza, turismoa eta ETEak Garraiorako diru-laguntzak Azpiegiturak Ikerketa, garapena eta berrikuntza Izaera ekonomikoko beste jarduera batzuk Goi-zuzendaritza Izaera orokorreko zerbitzuak Finantza- eta zerga-administrazioa Transferentziak beste Herri-administrazio batzuetara Zor publikoa 1.542.847,29

5.786.011,87

7.903.484,72

1.495.268,38

121.556.511,11

11.880.256,25

2.844.993,57

3.771.510,86

26.993.695,96

765.875,88

4.436.298,79

3.855.771,11

1.944.852,76

721.711,65

7.661.865,98

4.574.993,90

889.556,63

1.180.030,35

5.965.819,49

5.925.838,17

901.304,57

595.636,49

29.843.770,65

5.501.588,04

48.316.649,44

38.589.550,00

Bi.  Aurreko paragrafoan adierazitako erakundeen diru-sarreren egoeran, aurrekontuekitaldian likidatzekoak diren eskubide ekonomikoen zenbatespenak daude jasota.

Finkatutako zenbatekoen banaketa, milaka eurotan adierazita, honako hau da: Kapitulu ekonomikoak I-VII. kapituluak Diru-sarrera ez-finantzarioak VIII. kapitulua Aktibo finantzarioak DIRUSARRERAK, GUZTIRA

11126.615.865,34

1.519.810,00

128.135.675,34

31.922.775,54

1.035.602,43

32.958.377,97

110.128.164,79

2.554.304,07

112.682.468,86

Estatu-agentziak 291.490,23

193.578,57

485.068,80

Lege honen 1.e) artikuluan adierazitako erakundeak 147.956,40

42.002,37

189.958,77

269.106.252,30

5.345.297,44

274.451.549,74

ERAKUNDEAK

Estatua Erakunde autonomoak Gizarte Segurantza GUZTIRA

Hiru.  Artikulu honen Bat paragrafoan adierazitako erakundeen arteko barnetransferentzietarako, guztira 34.022.288,36 mila euroko zenbatekoa duten kredituak onetsi dira, erakundeen arabera honela banatuta:

Milaka euro Transferentziak, helburuaren arabera Transferentziak, jatorriaren arabera Estatua Estatu-agentziak Gizarte Segurantza Lege honen 1.e) artikuluan adierazitako erakundeak Guztira Gizarte Segurantza Estatuagentziak Lege honen 1.e) artikuluan adierazitako erakundeak Guztira 12.547.493,05

15.557.292,60

632.554,78

1.202.843,04

29.940.183,47

Estatua — Erakunde autonomoak Erakunde autonomoak 225.471,09

67.373,80

— 30.366,00

1.050,00

— 153.017,67

1.205,60

2.079,95

3.601.540,78

— — — 408.854,76

12.617.122,45

19.158.833,38

— 294.924,84

— — 31.416,00

— — 3.755.764,05

— — — 1.202.843,04

34.022.288,36

634.634,73

Lau.  Artikulu honetan onetsitako gastu-egoerei dagokienez, azpisektoreen arteko programetan eta transferentzietan jasotako kredituak honela banatzen dira organikoki eta ekonomikoki, milaka eurotan adierazita: Kapitulu ekonomikoak I-VII. kapituluak Gastu ez-finantzarioak VIII. kapitulua Aktibo finantzarioak 165.087.323,11

34.477.966,49

199.565.289,60

45.541.687,00

11.228,59

45.552.915,59

129.404.468,70

2.436.803,04

131.841.271,74

Estatu-agentziak 1.114.990,62

712,91

1.115.703,53

Lege honen 1.e) artikuluan adierazitako erakundeak 1.391.444,35

1.357,46

1.392.801,81

342.539.913,78

36.928.068,49

379.467.982,27

Erakundeak Estatua Erakunde autonomoak Gizarte Segurantza GUZTIRA

Gastuak guztira Bost.  Pasibo finantzarioak amortizatzeko, guztira 62.588.224,30 mila euroko zenbatekoa duten kredituak onetsi dira Bat paragrafoan adierazitako erakundeen gastuen egoerari buruzko IX. kapituluan. Haien banaketa, programaren arabera, lege honen I. eranskinean zehaztuta dago.

3. artikulua.  Zerga-onurak.

Estatuaren zergetan eragina duten zerga-onurak 38.986.370,00 mila eurokoak direla zenbatesten da. Haien antolaketa sistematikoa eranskin gisa jasota dago, Estatuaren diru-sarreren egoeran.

4. artikulua.  Lege honen 2. artikuluan onetsitako kredituen finantzaketa.

Lege honen 2. artikuluaren Bat paragrafoan onetsitako kredituak, guztira 345.445.693,91 mila eurokoak, honela finantzatuko dira:

a)  Ekitaldian likidatu beharreko eskubide ekonomikoekin (dagozkien diru-sarreren egoeretan zehaztuta daude, eta 274.451.549,74 mila eurokoak izango direla zenbatesten da); eta b)  Lege honen V. tituluaren I. kapituluan araututako eragiketetatik sortutako zorduntze garbiarekin.

5. artikulua.  Merkataritza-eragiketen kontua.

Onetsi egin dira Estatuko Administrazio Orokorraren Antolamenduari eta Funtzionamenduari buruzko apirilaren 14ko 6/1997 Legea indarrean sartzean Aurrekontuen Lege Orokorraren Testu Bateginaren 4.1 artikuluaren b) paragrafoan sartuta zeuden erakunde autonomoen merkataritza-eragiketen gastuen zenbatespenak eta dirusarreren aurreikuspenak, bai eta Cervantes Institutua erakunde publikoari dagozkionak ere.

6. artikulua.  Lege honen 1. artikuluko f), g), h), i) eta j) hizkietan adierazitako erakundeen aurrekontuak.

Bat.  Onetsi egin dira XII. eranskinean zerrendatuta ageri diren Estatu-administrazioko sektore publikoko gainerako erakundeen aurrekontuak, aplikatzekoak diren xedapenetan jasotako kontrol-mekanismoei kalterik egin gabe. Aurrekontu horietan, aipaturiko erakundeen gastuen zenbatespenak eta diru-sarreren aurreikuspenak daude jasota, bai eta finantza-egoerak ere.

Bi.  Onetsi egin dira XIII. eranskinean zerrendatuta ageri diren nortasun juridikorik gabeko funtsen aurrekontuak, Aurrekontuei buruzko azaroaren 26ko 47/2003 Lege Orokorraren 2.2 artikuluan aipatutakoenak, aplikatzekoak diren xedapenetan jasotako kontrol-mekanismoei kalterik egin gabe. Aurrekontu horietan, aipaturiko funtsen gastuen zenbatespenak eta diru-sarreren aurreikuspenak daude jasota, bai eta finantza-egoerak ere.

Hiru.  Onetsi egin dira gehienbat kapital publikoa duten Estatuko merkataritzasozietateen aurrekontuak, gastuen zenbatespenak eta diru-sarreren aurreikuspenak jasotzen dituztenak, banaka aurkeztuak edo bakoitzari dagokion enpresa-taldearekin finkatuak; azken kasu horretan, aurkezpen finkatuari dagokion sozietate-zerrenda adierazi da. Aurrekoari kalterik egin gabe, Estatuko Aurrekontu Orokorren kontura diru-laguntzak jasotzen dituzten Estatuko merkataritza-sozietateen aurrekontuak bereizita ageri dira.

Lau.  Onetsi egin dira XIV. eranskinean ageri diren Estatuko sektore publikoko fundazioen aurrekontuak, gastuen zenbatespenak eta diru-sarreren aurreikuspenak jasota.

Bost. Onetsi egin dira X. eranskinean adierazitako enpresa-entitate publikoen eta erakunde publikoen aurrekontuak, gastuen zenbatespenak eta diru-sarreren aurreikuspenak zehaztuta, bai eta finantza-egoerak ere, aplikatzekoak diren xedapenetan jasotako kontrol-mekanismoei kalterik egin gabe.

7. artikulua.  Espainiako Bankuaren aurrekontua.

Espainiako Bankuaren Autonomiari buruzko 13/1994 Legeak, ekainaren 1ekoak, 4.2 artikuluan xedatutakoari jarraiki, onetsi egin da Espainiako Bankuaren funtzionamendugastuen eta inbertsioen aurrekontua, eta lege honekin bat egin du.

8. artikulua.  Aurrekontuei buruzko azaroaren 26ko 47/2003 Lege Orokorraren bederatzigarren xedapen gehigarrian adierazitako partzuergoen aurrekontua.

Aurrekontuei buruzko azaroaren 26ko 47/2003 Lege Orokorrak bederatzigarren xedapen gehigarrian adierazitakoari jarraiki, lege honekin bat egin dute partzuergoen ustiapen- eta kapital-aurrekontuek, baldin eta partzuergo horietan Estatuko sektore publikoak duen partaidetzaren ehunekoa gainerako herri-administrazioetako bakoitzak duenaren berdina edo handiagoa bada.

II. KAPITULUA Aurrekontu-kredituak aldatzeko eta gauzatzeko arauak 9. artikulua.  Printzipio orokorrak.

Lege honen bidez baimendutako aurrekontu-kredituen aldaketak arau hauen arabera egin beharko dira 2013an:

Lehena. Aurrekontu-kredituetan aldaketak egitean, lege honetan xedatutakoa bete beharko da, bai eta Aurrekontuei buruzko azaroaren 26ko 47/2003 Lege Orokorrak horri dagokionez xedatutakoa ere, lege honek aldatu ez duen alderdietan.

Bigarrena. Aurrekontuen Lege Orokorraren 43. eta 44. artikuluetan xedatutako loturamailak edonolakoak izanda ere, aurrekontuak aldatzeko akordio orok berariaz adierazi beharko du zer atal, zerbitzu edo organo publikori eragiten dion, eta, hala egokituz gero, zer programa, artikulu, kontzeptu eta azpikontzeptutan duen eragina.

10. artikulua.  Kreditu lotesleak.

Bat.  2013an, ondorengo kreditu hauek lotesleak izango dira Estatuaren, erakunde autonomoen, Estatu-agentzien eta beste erakunde publiko batzuen aurrekontuetan:

1.  Aurreko ekitaldietako betebeharrei erantzuteko esleitutako kredituak, gastuen egoeran duten desagregazio ekonomikoaren mailarekin.

2.  162.00 «Langileen prestakuntza eta hobekuntza» eta 162.04 «Gizarte-ekintza» kredituak.

Bi.  2013an, 221.09 «Diruaren eta Zerga-zigiluaren Fabrika Nazionalaren Jarduerak» kreditua loteslea izango da Estatuaren, erakunde autonomoen eta beste erakunde publiko batzuen aurrekontuan.

Hiru.  Ondorengo kreditu hauek lotesleak izango dira 2013an:

1.  16.03.132A.221.10 kreditua «Diruaren eta Zerga-zigiluaren Fabrika Nazionalari, NANaren eta pasaportearen tasen eraginez».

2.  20. ataleko aurrekontuan «Industria, Energia eta Turismo Ministerioa», kapitulumailan lotesleak izango dira, diru-laguntza izendunak salbu, eta gastuen egoeretan kontzeptu gisa duten espezifikazioari kalterik egin gabe, 7. kapituluan «Kapitaltransferentziak» ondorengo zerbitzu eta programa hauetarako kontsignatutako aurrekontu-kredituak: 12. zerbitzurako «Telekomunikazioen eta Informazioaren Gizartearen Estatu Idazkaritza», 467G programarako «Informazioaren Gizartearen Ikerketa eta Garapena» eta 467I programarako «Telekomunikazioen berrikuntza teknologikoa».

3.  23. ataleko «Nekazaritza, Elikadura eta Ingurumen Ministerioa» aurrekontuan, 23.18.456C.602 kreditua «Basoak eta ingurumena leheneratzeko ekintzak. 25/2012 Errege Lege Dekretua».

4.  26.18.231A.227.11 kreditua «Droga-trafikoarekin lotutako delituak prebenitzeko, ikertzeko, jazartzeko eta zigortzeko jardueretarako, eta maiatzaren 29ko 17/2003 Legeak adierazitako gainerako xedeetarako».

5.  27. ataleko aurrekontuan «Ekonomia eta Lehiakortasun Ministerioa», kapitulumailan lotesleak izango dira, diru-laguntza izendunak salbu, eta gastuen egoeretan kontzeptu gisa duten espezifikazioari kalterik egin gabe, 7. kapituluan «Kapitaltransferentziak» ondorengo zerbitzu eta programa hauetarako kontsignatutako aurrekontu-kredituak: 13. zerbitzurako («Ikerketa Zientifiko eta Teknikoko Zuzendaritza Nagusia»), 463B programarako («Ikerketa zientifikoa eta teknikoa sustatzea eta koordinatzea»), 14 zerbitzurako («Berrikuntzarako eta Lehiakortasunerako Zuzendaritza Nagusia»), 463B programarako «Ikerketa zientifikoa eta teknikoa sustatzea eta koordinatzea» eta 467C programarako «Ikerketa eta garapen teknologiko-industriala».

11. artikulua.  Aurrekontu-aldaketen alorreko berariazko eskumenak.

Bat.  Aurrekontu-aldaketen alorreko ondoko eskumen hauek Ogasuneko eta Herriadministrazioetako ministroarenak izango dira 2013an:

1.  Lege honen 10.Bat.1 artikuluan adierazitako kredituetan eragina duten transferentziak baimentzea, haien lotura-maila ez datorrenean bat kontsignatuta dauden kapituluetarako oro har ezarritakoarekin, bai eta lege honen 10.Bi artikuluan zehaztutako kredituetan eragina duten transferentziak ere.

Gizarte Segurantzaren aurrekontuan, Enpleguko eta Gizarte Segurantzako ministroari dagokio baimena ematea; nolanahi ere, INGESAren eta IMSERSOren aurrekontuetan, Osasuneko, Gizarte Zerbitzuetako eta Berdintasuneko ministroak eman beharko du baimena.

2.  26.18.231A.227.11 kredituaren kontura «Droga-trafikoarekin lotutako delituak prebenitzeko, ikertzeko, jazartzeko eta zigortzeko jardueretarako, eta maiatzaren 29ko 17/2003 Legeak adierazitako gainerako xedeetarako» egin beharreko transferentziak baimentzea, Ministerioko beste sail batzuetara bideratzen direnean.

3.  4. kapituluan («Transferentzia arruntak») eta 7. kapituluan («Kapitaltransferentziak») kontzeptu berriak sortzen dituzten kredituak baimentzea, bai eta gainerako kapituluetan ere, sailkapen ekonomikoa zehazten duten kodeetan aldez aurretik ageri ez badira.

4.  Ministerioko sail desberdinetako zerbitzu eta erakunde autonomoen artean kreditu-transferentziak baimentzea, baldin eta beharrezkoa bada Ikerketa Zientifiko eta Teknikorako Funts Nazionaleko, Azpiegitura Zientifiko eta Teknologikoetarako Funts Estrategikoko, eta Ikerketa Zientifiko eta Teknikorako Nazioarteko Funtseko kredituak banatzeko.

5.  Ministerioko sail desberdinetako zerbitzu eta erakunde autonomoen artean kreditutransferentziak baimentzea, baldin eta beharrezkoa bada langileak edo lanpostuak birbanatzeko, berresleitzeko edo mugitzeko, Estatuko Administrazio Orokorraren zerbitzura langileak sartzeko eta Estatuko Administrazio Orokorreko funtzionario zibilen lanpostuhornikuntza eta lanbide-sustapena arautzen duen Erregelamendu Orokorrak, martxoaren 10eko 364/1995 Errege Dekretuaren bidez onetsiak, III. tituluko IV. kapituluan xedatutako kasuetan, edota Estatuko Administrazio Orokorreko kontratupeko langileen nahitaezko mugikortasuna gauzatzeko, aplikatu beharreko araudiari jarraiki.

6.  Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoaren aurrekontuan kreditu-aldaketak baimentzea, aldaketa horrek II.Bigarrena.Zortzi eranskineko a), b), c), d) eta e) paragrafoetan zehaztutako kredituei eragiten badie.

Bi.  2013an, Defentsako ministroak izango du Aurrekontuei buruzko azaroaren 26ko 47/2003 Lege Orokorrak 53.2.b) artikuluan xedatutako kreditu-sortzeak baimentzeko eskumena, diru-sarrerak eskuratu direnean farmazia-produktuak saltzeagatik edo ospitale-zerbitzuak emateagatik, edota bizigaiak, erregaiak nahiz behar bezala baimendutako elikagai-prestazioak emateagatik, edota NATOko herrialdeetako armadei zerbitzuak emateagatik.

Hiru.  2013an, Industriako, Energiako eta Turismoko ministroak izango du bere saileko aurrekontuan azpisektoreen arteko kapital-transferentziei eragiten dieten kreditutransferentziak baimentzeko eskumena, transferentzia horiek erakunde publikoei deialdi publikoen bidez laguntzak ematearen ondorio direnean, eta 467G programaren bidez («Informazioaren gizartearen ikerketa eta garapena») eta 467I programaren bidez («Komunikazioen berrikuntza teknologikoa») finantzatzen direnean.

Lau.  2013an, Osasuneko, Gizarte Zerbitzuetako eta Berdintasuneko ministroak izango du Aurrekontuei buruzko 47/2003 Lege Orokorrak, azaroaren 26koak, 53.2.b) artikuluan xedatutako kreditu-sortzeak baimentzeko eskumena, kreditu horiek Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren Testu Bateginak, ekainaren 20ko 1/1994 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoak, hogeita bigarren xedapen gehigarrian adierazitako diru-sarreren ondorio direnean.

Aurreko lerrokadan adierazitakoaren ondorioz kreditua sortuz gero Estatuak Gizarte Segurantzari egindako transferentziek Osasun Kudeaketarako Institutu Nazionalaren gastu-aurrekontuan izan ditzaketen ondorioak adieraztearren, Osasuneko, Gizarte Zerbitzuetako eta Berdintasuneko ministroak baimena eman ahal izango du erakunde horren gastu-aurrekontuan beharrezko diren kreditu-handitzeak egiteko.

Betiere, aurreko lerrokadan adierazitako aurrekontu-aldaketak, baimendu ondoren, Ogasun eta Herri Administrazioko Ministerioko Aurrekontuen Zuzendaritza Nagusiari adierazi beharko zaizkio, jakinaren gainean egon dadin.

Bost.  Aurrekontu-aldaketen alorreko ondorengo eskumen hauek Ekonomiako eta Lehiakortasuneko ministroarenak izango dira 2013an:

1.  27.13.463B.740, 27.13.463B.750, 27.13.463B.760, 27.13.463B.770 eta 27.13.463B.780 aplikazioetan kreditu-sortzeak baimentzea, lege honen berrogeita batgarren xedapen gehigarrian zehaztutako laguntza itzulgarriak itzultzean sortutako dirusarrerekin; xedapen hori ikerketa zientifikoa eta garapen teknologikoa bultzatzeko laguntza itzulgarriei buruzkoa da.

2.  Bere saileko aurrekontuan, azpisektoreen arteko transferentzia arruntei eta kapital-transferentziei eragiten dieten kreditu-transferentziak baimentzea, transferentzia horiek erakunde publikoei deialdi publikoen bidez laguntzak ematearen ondorio direnean, eta 463B programaren bidez («Ikerketa zientifikoa eta teknikoa sustatzea eta koordinatzea») nahiz 467C programaren bidez («Ikerketa eta garapen teknologikoindustriala») finantzatzen direnean.

Sei.  2013an, lege honen 1. artikuluaren e) paragrafoan zehaztutako erakunde publikoen aurrekontuetan kreditu-aldaketak egiteko, Estatuko aurrekontuetan aplikatu beharreko prozedura bera jarraitu beharko da, baldin eta erakunde horiek Estatuko gastuaurrekontuaren kontura finantzatzen badira.

Zazpi.  Diputatuen Kongresuko eta Senatuko aurrekontu-batzordeei artikulu honetan adierazitako transferentzia guztien berri emango zaie hiru hilean behin, eragindako partidak, zenbatekoak eta helburuak zehaztuta.

12. artikulua.  Aurrekontuen mugak.

Bat.  Aurrekontuei buruzko azaroaren 26ko 47/2003 Lege Orokorrak 52.1.a), kapitaleragiketetatik eragiketa arruntetara kreditu-transferentziak egiteko adierazitako mugak ez dira aplikatuko honako transferentzia hauetan:

a)  Ezbeharrek, hondamendiek eta beste gertaera batzuek eragindako premiei erantzuteko, lege-lerruneko arauen bidez ezarritako edonolako betekizunei erantzuteko beharrezko diren transferentziak.

b)  Ikerketa Zientifikoa eta Teknikoa Garatzeko Funts Nazionaleko, Azpiegitura Zientifiko eta Teknologikoen Funts Estrategikoko, eta Ikerketa Zientifikorako eta Teknikorako Nazioarteko Funtseko kredituak banatzeko beharrezko diren transferentziak.

c)  Defentsako Etxebizitza, Azpiegitura eta Ekipamendu Institutuaren aurrekontuan Estatuan Indar Armatuen eragiketa- eta inbertsio-beharrei erantzuteko funtsak sartzeko egoki diren transferentziak.

Bi.  Aurrekontuei buruzko azaroaren 26ko 47/2003 Lege Orokorrak 52.1.b) artikuluan adierazitako mugak ez dira aplikatuko transferentzia horiek lege honen 11.Bat artikuluaren 2, 4 eta 5. paragrafoetan adierazitako baimenaz baliatuta egiten direnean.

Hiru.  2013an, errendimendua sustatzeko kredituen gehikuntza dakarten kreditusortzeak baimentzeko eskumena ez baldin badagokio Ogasuneko eta Herri Administrazioetako ministroari, sail horren aldeko txostena beharko da aldez aurretik.

Lau.  2013an, ez dira aplikatuko Aurrekontuei buruzko azaroaren 26ko 47/2003 Lege Orokorrak 50. artikuluan xedatutako mugak, 27.04.923O.351 aurrekontu-aplikazioan («Altxorrak emandako abaletan arriskuak estaltzea, aurreko ekitaldietako arriskuak barne hartuta») eta 27.04.923O.355 aurrekontu-aplikazioan («Altxorraren aurrean abalak egikaritzetik eratorritako konpentsazioak») egindako kreditu-handitzeen finantzaketari dagokionez, honako xedapen hauen bidez ezarritako finantza-neurrien ondorio badira:

urriaren 13ko 7/2008 Errege Lege Dekretua, Euroguneko Herrialdeen Itunpeko Ekintza Planari lotutako Ekonomia eta Finantza Arloko Neurri Urgenteena; azaroaren 27ko 54/1997 Legea, Sektore Elektrikoari buruzkoa (hogeita batgarren xedapen gehigarria); ekainaren 26ko 9/2009 Errege Lege Dekretua, bankuak berregituratzeari eta kredituentitateen berezko baliabideak sendotzeari buruzkoa (bigarren xedapen gehigarria); maiatzaren 28ko 9/2010 Errege Lege Dekretua, Estatuko Administrazio Orokorrari baimena ematen diona finantzaketa-eragiketa jakin batzuetarako abalak eman ditzan, finantzak egonkortzeko Europako mekanismoaren esparruan (artikulu bakarra); abenduaren 22ko 39/2010 Legea, 2011rako Estatuko Aurrekontu Orokorrena (49. artikuluaren Bi.b) paragrafoa); ekainaren 29ko 2/2012 Legea, 2012rako Estatuko Aurrekontu Orokorrena (52. artikuluaren Bi.b) paragrafoa); eta lege honen 52. artikuluaren Bi.b) paragrafoa.

Bost.  Gobernuak, hiru hilean behin, Estatuko Aurrekontuak egikaritzeko epe horretan egindako eragiketen berri emango die Kongresuko eta Senatuko aurrekontu-batzordeei, artikulu honetan xedatutakoa bete duela jakin dezaten.

13. artikulua.  Kredituak zabaltzea eta eranstea.

Bat.  Aurrekontuei buruzko azaroaren 26ko 47/2003 Lege Orokorrak 54. artikuluan xedatutako ondorioetarako, II. eranskinean zerrendatutako kredituak dira handitu daitezkeenak.

Bi. Aurrekontuei buruzko azaroaren 26ko 47/2003 Lege Orokorrak 58.a) artikuluan xedatutako ondorioetarako, lege honen VII. eranskinean adierazitako soberakinak 2013ko ekitaldiko kredituetan sartu ahal izango dira.

14. artikulua.  Kreditu-egozteak.

2013an, aurreko ekitaldietan hartutako obligazioak aurtengo ekitaldiko kredituei aplikatu ahal izango zaizkie, ordenamendu juridikoaren arabera, baldin eta, jatorrizko ekitaldian, kreditua baliogabetu bazitzaien; halakoetan, ez da aplikatu Aurrekontuei buruzko azaroaren 26ko 47/2003 Lege Orokorrak 34.3 artikuluan xedatutako egozteprozedura.

Halaber, aurreko ekitaldietan betetzeko geratu diren obligazioak aurtengo aurrekontuko kredituen kontura bete ahal izango dira, obligazio horiei aurre egiteko berariazko kreditu bat hornitu bada, jatorrizko ekitaldian baliogabetutako kreditu-saldoa izan edo ez izan.

III. KAPITULUA Gizarte Segurantza 15. artikulua.  Gizarte Segurantza.

Bat.  Osasun Kudeaketarako Institutu Nazionalaren aurrekontuaren bidez finantzatuko den osasun-laguntza Estatuaren bi xede-ekarpenen bidez finantzatuko da:

bata, eragiketa arruntak egiteko, 205.352,63 mila eurokoa, eta bestea, kapital-eragiketak egiteko, 11.191,18 mila eurokoa; horrez gain, erakunde horri lotutako beste edozein dirusarreraren bidez –gutxi gorabehera 1.072,46 mila euro– ere finantzatuko da.

Bi.  Estatuak 7.895.330,00 mila euro ematen dizkio Gizarte Segurantzako sistemari, sistema horretako pentsioen minimoetarako osagarriak finantzatzeko.

Hiru. Adinduen eta Gizarte Zerbitzuen Institutuaren aurrekontua Estatuaren ekarpenen bidez finantzatuko da 2013an: eragiketa arruntak egiteko, 4.991.181,09 mila euro jasoko ditu, eta kapital-eragiketak egiteko, 7.625,25 mila euro; horrez gain, erakunde horri lotutako beste edozein diru-sarreraren bidez ere finantzatuko da, 56.860,19 mila euroko zenbatespena duena.

Lau. Itsasoko Gizarte Institutuaren kotizaziopekoa ez den osasun-laguntza finantzatzeko, Estatuak 3.323,39 mila euroko xede-ekarpena egin du. Halaber, Estatuaren ekarpenaren bidez finantzatuko dira Institutu horren gizarte-zerbitzuak, 13.004,44 mila euroko transferentzia arrunt baten bidez, eta kapital-eragiketetarako 1.200,00 mila euroko transferentzia baten bidez.

IV. KAPITULUA Gorte Nagusiei informazioa ematea 16. artikulua.  Gorte Nagusiei inbertsioei eta gastu publikoari buruzko informazioa ematea.

Gobernuak, sei hilean behin, inbertsioaren egikaritze-mailari buruzko informazioa emango die Diputatuen Kongresuko eta Senatuko aurrekontu-batzordeei, eta, egoki izanez gero, Estatuari eta erakunde autonomoei dagokien lurralde-banaketaren arabera zehaztuko du informazio hori.

II. TITULUA Aurrekontu-kudeaketa I. KAPITULUA

Irakaskuntzako aurrekontuen kudeaketa 17. artikulua.  Ikastetxe itunduei eusteko funts publikoak banatzeko modulu ekonomikoa.

Bat.  Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoak 117. artikuluaren bigarren eta hirugarren paragrafoetan eta hogeita zazpigarren xedapen gehigarrian ezarritakoaren arabera, eskola-unitate bakoitzeko modulu ekonomikoaren zenbatekoa lege honen IV. eranskinean finkatutakoa da, 2013an ikastetxe itunduak eustera bideratutako funts publikoen zenbateko globala banatzeko.

116.1  artikuluan xedatutakoa betetzeko, Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoak 15.2 artikuluan adierazitakoarekin lotuta, Haur Hezkuntzako irakaskuntzetan itundutako unitateak lege honen IV. eranskinean zehaztutako modulu ekonomikoen arabera finantzatuko dira.

Erdi-mailako eta goi-mailako heziketa-zikloak lege honen IV. eranskinean zehaztutako modulu ekonomikoen arabera finantzatuko dira. Eskola-unitate bakoitzeko 30 ikasletik beherako ratioa izateko baimena duten lanbide-heziketako unitate itunduen beste gastu batzuetarako partidan, 0,015eko koefiziente murriztailea aplikatuko da dagokion baimenean gehienezko ikasle-kopurutik kentzen den ikasle bakoitzeko.

Erdi-mailako eta goi-mailako heziketa-zikloetan, Lantokiko Prestakuntzaren finantzaketa, ikasleen praktiken garapenean enpresek parte hartzeari dagokionez, ikastetxe publikoetarako ezarrita dagoen bezala egingo da.

Hasierako Lanbide Prestakuntzako Programetarako itundutako unitateak lege honen IV. eranskinean zehaztutako modulu ekonomikoaren arabera finantzatuko dira; hala ere, Hasierako Lanbide Prestakuntzako Programetarako itunek izaera berezia izango dute.

Halaber, Batxilergoko irakaskuntza ematen duten unitate itunduak lege honen IV. eranskinean zehaztutako modulu ekonomikoaren arabera finantzatuko dira.

Hezkuntza-eskumen osoak dituzten autonomia-erkidegoek aipaturiko IV. eranskinean zehaztutako moduluak egokitzeko aukera izango dute, irakaskuntza bakoitzerako ezarritako curriculumaren eskakizunak aintzat hartuta; betiere, modulu horien zenbatekoak murrizten ez badira, lege honetan finkatutako kopuru bereizietan.

Irakasleen ordainsariak 2013ko urtarrilaren 1etik aurrera izango dira eraginkorrak, erabat edo partzialki funts publikoekin sostengatutako irakaskuntza pribatuko enpresen hitzarmen kolektiboak sinatutako egunari kalterik egin gabe, ikastetxe itunduetako hezkuntza-maila bakoitzean aplikatu beharrekoak kontuan hartuta. Administrazioak, dagokion hitzarmena sinatu bitartean, konturako ordainketak onartu ahal izango ditu, erakunde patronal guztiek berariaz eta aho batez hala eskatuz gero, eta aipatutako hitzarmen kolektiboak negoziatu dituzten sindikatuei kontsulta egin ondoren; ordainketa horiek 2013ko urtarrilaren 1etik aurrera izango dute eragina. «Beste gastu batzuk» helburu dituen modulu-osagaiak 2013ko urtarrilaren 1etik aurrera izango du eragina.

Irakasleen ordainsarietarako zehaztutako zenbatekoak, gizarte-kargak barne hartuta, zuzenean ordainduko ditu Administrazioak, irakasleen eta dagokion ikastetxearen titularraren arteko lan-harremanari kalterik egin gabe. «Gastu aldakorrak» osatzen dituzten zenbatekoen banaketa itunen erregimena arautzeko xedapenetan ezarritakoaren arabera egingo da.

«Beste gastu batzuk» helburu dituen zenbatekoa hilero ordainduko da, eta ikastetxeek, dagokion ekitaldi ekonomikoa amaitzean, ikastetxeko irakaskuntza itundu guztientzat batera justifikatu ahal izango dute haren aplikazioa. Erdi-mailako eta goi-mailako heziketazikloek 1.300 edo 1.400 orduko iraupena baldin badute, hezkuntza-administrazioek erabaki ahal izango dute bigarren ikasturteko beste gastu batzuen partida, IV. eranskineko moduluan zehaztutakoa, lehenengo ikasturtekoarekin batera ordaintzea, baina zenbateko globala handitu gabe.

Bi.  Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ikasturte guztietan unitate itunduak dituzten ikastetxeei finantzaketa emango zaie Hezkuntzari buruzko 2/2006 Lege Organikoak, maiatzaren 23koak, 22.3 artikuluan adierazitako hezkuntza-orientazioko zerbitzuetarako.

Hornidura hori kalkulatzeko, eginkizun horiek betetzeko profesional egoki baten lanaldi osoa hartuko da oinarritzat, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 25 unitate itunduko.

Horrenbestez, ikastetxe itunduek profesional horri dagokion lanaldia jasotzeko eskubidea izango dute, itunduta duten Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako unitate kopuruaren arabera. Hezkuntza-administrazioek, beren eskumenen eremuan, eta xedagarri duten aurrekontuaren arabera, hezkuntza-orientazioko zerbitzuaren finantzaketa handitu ahal izango dute.

Hiru.  Hezkuntza-administrazioek, beren eskumenen eremuan, irakasle/unitate itundu erlazio egokiak finkatu ahal izango dituzte, itundutako maila bakoitzean indarrean dagoen ikasketa-plana gauzatzeko. Kalkulu hori egiteko, irakasle bakoitzak astean hogeita bost eskola-ordu ematen dituela joko da.

Administrazioak ez du onartuko ez ordainsarien gorakadarik, ez orduen murrizketarik, ez beste inolako egoerarik, halakoen ondorioz IV. eranskineko modulu ekonomikoetan aurreikusitakoa gainditzen bada.

Halaber, Administrazioak ez du onartuko hitzarmen kolektiboan finkatutako ordainsarigorakadarik, irakaskuntza-maila desberdinetako irakaskuntza publikoko irakasleentzat xedatutako portzentajea baino handiagoa izanez gero, non eta Administrazioak ez duen berariaz baiesten eta horretarako aurrekontu-izendapena egiten, Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoak 117.4 artikuluan adierazitako pixkanakako parekatzearen mesedetan.

Lau.  Hezkuntza-administrazioek, beren eskumenen eremuan, irakasle/unitate erlazioak handitu ahal izango dituzte ikastetxe itunduetan, lege hau indarrean jarri bitartean hartutako birkokatze-neurriek eragindako irakasleen guztirako kopuruaren arabera, ordainketa eskuordetuko nominan baldin badaude, eta irakasle-taldeen mailaz mailako indartzea helburu hartuta.

Hori guztia, betiere, hezkuntza-itunen alorrean indarrean dagoen araudiaren ondorioz ikastetxe itunduetako unitateetan egin daitezkeen aldaketei kalterik egin gabe.

Bost.  Ikastetxe itunduei konpentsazio ekonomiko eta profesionalak emango zaizkie, Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoak 117.3 artikuluan adierazitako zuzendaritza-funtzioa gauzatzeko.

Sei.  Irakaskuntza arautuetan, derrigorrezkoak ez diren irakaskuntza-mailetarako sinatutako itun berezien araubiderako esleitutako funts publikoen bidezko finantzaketaren osagarri gisa ikastetxeek ikasleengandik jaso ditzaketen gehienezko zenbatekoak hauek dira:

a)  Goi-mailako heziketa-zikloetan: ikasle bakoitzeko, hilean 18 eta 36 euro artean, hamar hilabetez, 2013ko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra artean.

b)  Batxilergoan: ikasle bakoitzeko, hilean 18 eta 36 euro artean, hamar hilabetez, 2013ko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra artean.

Ikastetxeek ikasleei zenbateko horiek kobratzearen ondorioz lortutako finantzaketa Administrazioak «Beste gastu batzuk» finantzatzeko zuzenean emandako zenbatekoaren osagarri izango da.

2012an adierazitako kuotak baino handiagoak kobratzeko baimena zuten ikastetxeek 2013an ere kuota horiek berak kobratzen jarraitu ahal izango dute.

Administrazioak emandako zenbatekoa ezin izango da lege honen IV. eranskinean zehaztutako modulu ekonomikoetako «Beste gastu batzuk» osagaiari 3.606,08 euro kenduta geratzen den kopurua baino txikiagoa izan. Hezkuntza-administrazio eskudunek beharrezkoa den araudia ezarri ahal izango dute, horri dagokionez.

Zazpi.  Irakaskuntza itunduaren finantzaketa Ceutan eta Melillan: Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoak 117.3 artikuluan adierazitakoari jarraiki, ikastetxeek zuzendaritza-taldeak izan ditzaten, eta, lege horren beraren 22.3 artikuluan adierazitako hezkuntza-orientazioko zerbitzuen finantzaketa handitzearren, funtzio horietarako profesional egoki baten lanaldi osoaren baliokidea oinarri hartuta, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 16 unitate itunduko, Ceutako eta Melillako lurraldeeremuko eskola-unitate bakoitzeko modulu ekonomikoaren zenbatekoa lege honen V. eranskinean zehaztutakoa izango da.

Zortzi.  Artikulu honetan xedatutakoa ikastetxe itundu guztien finantzaketan izango da aplikagarri –sexu bakarreko ikasleak eskolatzen dituzten hezkuntza bereizikoetan ere bai–, edozein dela ere ikastetxeek, beren eskumenen eremuan, ikasleak taldekatzeko erabiltzen duten eredua.

18. artikulua.  Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionaleko (UNED) langileen kostuak baimentzea.

Unibertsitateei buruzko abenduaren 21eko 6/2001 Lege Organikoak lehen xedapen gehigarrian adierazitakoari jarraiki, eta lege honen III. tituluak ezarritakoa aintzat hartuta, baimendu egin dira Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionaleko (UNED) irakasleen (funtzionarioak eta kontratudunak) eta administrazioko nahiz zerbitzuetako langileen (funtzionarioak eta kontratu finkoa dutenak) 2013rako kostuak, lege honen VI. eranskinean esleitutako zenbatekoetan.

II. KAPITULUA Osasunaren eta Gizarte Zerbitzuen aurrekontuen kudeaketa 19. artikulua.  Osasun Kudeaketarako Institutu Nazionalaren eta Adinduen eta Gizarte Zerbitzuen Institutuaren aurrekontuak aldatzeko berariazko eskumenak.

Ogasuneko eta Herri Administrazioetako ministroak izango du Osasun Kudeaketarako Institutu Nazionalaren eta Adinduen eta Gizarte Zerbitzuen Institutuaren aurrekontuetan honako aldaketa hauek egiteko baimena emateko eskumena:

1)  Langileen gastuetan edota Aurrekontuen Lege Orokorraren 44. artikuluko Bi paragrafoan adierazitako gainerako aurrekontu-kredituetan eragina duten kreditutransferentziak.

2)  Aurrekontuen Lege Orokorraren 58. artikuluan araututako soberakin-eransketak.

20. artikulua.  Diruzaintzako soberakinak Adinduen eta Gizarte Zerbitzuen Institutuaren aurrekontuan aplikatzea.

Urte bakoitzeko abenduaren 31n Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorrean Adinduen eta Gizarte Zerbitzuen Institutuaren alde dauden soberakinak Adinduen eta Gizarte Zerbitzuen Institutuaren gastu-aurrekontua finantzatzera bideratu ahal izango dira. Hurrengo ekitaldian egin daitezkeen aldaketak finantzatzeko ere erabili ahal izango dira.

III. KAPITULUA Aurrekontuak kudeatzeko beste arau batzuk 21. artikulua.  Tributu Administrazioko Estatu Agentzia.

Bat.  Zerga-bilketaren likidazio- eta kudeaketa-ekintzetatik edota Zerga Administrazioko Estatu Agentziak erabakitako beste administrazio-ekintza batzuetatik 2013an bildutako zenbateko gordinaren partaidetza-portzentajea ehuneko 5 izango da.

Bi.  Abenduaren 27ko 31/1990 Legearen 103. artikuluaren Bost.b) puntuaren laugarren lerrokadan xedatutako ondorioetarako, aipatutako partaidetzaren ondorioz Zerga Administrazioko Estatu Agentziaren baliabide-aldaketa Ogasuneko eta Herri Administrazioetako ministroak baimendu beharreko kreditu-sortzearen bidez bideratuko da. Haren zenbatekoa kalkulatzeko, aurreko puntuan adierazitako portzentajea aplikatuko da.

Hiru.  Zerga-bilketaren likidazio- eta kudeaketa-ekintzetatik edota Zerga Administrazioko Estatu Agentziak erabakitako beste administrazio-ekintza batzuetatik sortutako bilketak, 2012ko abenduko Estatuko Diru-sarreren Aurrekontuari aplikatuta, kreditua sortu ahal izango du 2013rako Estatuko Aurrekontuko kontzeptu berean edo baliokide batean, artikulu honen Bat paragrafoan xedatutako portzentajean, 1993ko martxoaren 4ko Aginduan xedatutako prozedurari jarraiki. Agindu horrek 1993rako Estatuko Aurrekontu Orokorren 39/1992 Legearen 97. artikulua garatzen du.

III. TITULUA Langile-gastuak I. KAPITULUA Sektore publikoaren zerbitzurako langileen gastuak 22. artikulua.  Jarduera ekonomikoaren plangintza orokorraren oinarriak eta koordinazioa, sektore publikoaren zerbitzurako langileen gastuen alorrean.

Bat.  Kapitulu honetan xedatutako ondorioetarako, honako hauek osatzen dute sektore publikoa:

a)  Estatuko Administrazio Orokorrak, bere erakunde autonomoek, estatu-agentziek eta haren eskumeneko unibertsitateek.

b)  Autonomia-erkidegoetako administrazioek, beren mendeko erakundeek eta haien eskumeneko unibertsitateek.

c)  Toki-korporazioek eta haien mendeko erakundeek.

d)  Gizarte Segurantzako erakunde kudeatzaileek eta zerbitzu erkideek.

e)  Estatuko organo konstituzionalek, Konstituzioaren 72.1 artikuluan xedatutakoari kalterik egin gabe.

f)  Merkataritza-sozietate publikoek; hots, artikulu honetan adierazitako administrazioen eta erakundeen aldetik ehuneko 50 baino gehiagoko partaidetza dutenak haien kapital sozialean, zuzenean edo zeharka.

g)  Enpresa-entitate publikoek eta Estatuko, autonomia-erkidegoetako eta tokiko sektore publikoko gainerako erakunde publiko eta entitateek.

h)  Sektore publikoko fundazioek eta sektore publikoa osatzen duten administrazio nahiz erakundeen gehiengo partaidetza duten partzuergoek.

i)  Espainiako Bankuak, bere autonomiari buruzko ekainaren 1eko 13/1994 Legeak xedatutako baldintzetan.

Bi.  2013an, sektore publikoaren zerbitzurako langileen ordainsariek ezin izango dute inolako igoerarik izan, 2012ko abenduaren 31n indarrean zeudenekiko, alderatutako bi aldiak homogeneoak izanik, bai langile kopuruari, bai horien antzinatasunari erreparatuta, eta uztailaren 13ko 20/2012 Errege Lege Dekretuak onartutako murrizketa aintzat hartu gabe. Lege honetan 2012ko abenduaren 31n indarrean zeuden ordainsariei edo 2012an jasotakoei aipamena egiten zaien guztietan, 2012rako Estatuko Aurrekontu Orokorren ekainaren 29ko 2/2002 Legea aplikatzearen ondorio diren ordainsariak adierazi nahi dira, aparteko ordainsaria eta ordainsari gehigarria edo abenduko baliokidea ezabatu izana kontuan hartu gabe; ezabatze hori aurrekontu-egonkortasuna bermatzeko eta lehiakortasuna sustatzeko uztailaren 13ko 20/2012 Errege Lege Dekretuaren bidez onartu zen.

Hiru.  2013an, artikulu honen Bat paragrafoan adierazitako administrazio, erakunde eta sozietateek ezin izango dute enpleguko pentsio-planetarako ekarpenik egin, ez eta erretiroa estaltzen duten aseguru kolektiboen kontratuetarako ere.

Nolanahi ere, soldata-masa lege honek xedatutako moduan handitzen ez den bitartean, aipaturiko administrazio, erakunde eta sozietateek aseguru kolektiboen kontratuak egin ahal izango dituzte, erretiroaz bestelako kontingentziak estaltzen badituzte.

Lau.  2013an, ezin izango da kontratupeko langileen soldata-masa handitu. Soldatamasan sartzen dira soldatako eta soldataz kanpoko ordainsariak eta langile horiek 2012an eragindako gizarte-ekintzako gastuak, alderatutako bi aldiak homogeneoak izanik, eta artikulu honen Bi paragrafoan xedatutakoa aintzat hartuta.

Nolanahi ere, honako hauek salbuespen izango dira:

a)  Gizarte Segurantzaren prestazioak eta kalte-ordainak.

b)  Enplegatzaileak Gizarte Segurantzako sistemara egindako kotizazioak.

c)  Lekualdatzeei, etendurei edo kaleratzeei dagozkien kalte-ordainak.

d)  Langileak egindako gastuengatiko kalte-ordainak edo ordezteak.

Bost.  1.  Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren 76. artikuluaren esparruan dauden funtzionarioek, abuztuaren 2ko 30/1984 Legearen aplikazio-eremuan daudenek, aipatutako Oinarrizko Estatutuaren azken xedapenetako laugarrenean adierazitakoari jarraiki, edota hura garatzeko Funtzio Publikoaren Legeen arabera, hamabi hilabeteri dagozkien ondorengo zenbateko hauek jasoko dituzte 2013ko urtarriletik abendura arteko ohiko nominetan, soldata eta hirurteko gisa:

7/2007 Legeko taldea/azpitaldea Soldata, eurotan Hirurtekoak, eurotan A1 A2 B

C1 C2 E (30/1984 Legea) eta Profesionalen multzoak (7/2007 Legea) 13.308,60

11.507,76

10.059,24

8.640,24

7.191,00

6.581,64

511,80

417,24

366,24

315,72

214,80

161,64

2.  Aurreko puntuan adierazitako funtzionarioek ondorengo zenbateko hauek jasoko dituzte 2013ko ekaineko eta abenduko aparteko ordainsari bakoitzean, soldata eta hirurteko gisa:

7/2007 Legeko taldea/azpitaldea Soldata, eurotan Hirurtekoak, eurotan A1 A2 B

C1 C2 E (30/1984 Legea) eta Profesionalen multzoak (7/2007 Legea) 684,36

699,38

724,50

622,30

593,79

548,47

26,31

25,35

26,38

22,73

17,73

13,47

Sei.  Aurreko paragrafoan xedatutako helburuetarako, funtzionario publikoek jaso beharreko ordainsariak, 2007rako Estatuko Aurrekontu Orokorren Legea onetsi arte, Funtzio Publikoaren Erreformarako Neurriei buruzko abuztuaren 2ko 30/1984 Legeak 25. artikuluan xedatutako titulazio-taldeen arabera erabakitzen ziren. Harrezkero, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren apirilaren 12ko 7/2007 Legeak 76. artikuluan eta hirugarren xedapen iragankorrean ezarritako lanbide-sailkapeneko talde eta azpitaldeak hartzen ditu oinarri, lege honen bidez egindako aldaketekin. Bi sailkapensistema horien arteko baliokidetasunak hauek dira: A taldea (30/1984 Legea): A1 azpitaldea (7/2007 Legea) B taldea (30/1984 Legea): A2 azpitaldea (7/2007 Legea) C taldea (30/1984 Legea): C1 azpitaldea (7/2007 Legea) D taldea (30/1984 Legea): C2 azpitaldea (7/2007 Legea) E taldea (30/1984 Legea): Profesionalen multzoak (7/2007 Legea) Zazpi.  Aurreko paragrafoetan xedatutakoak ez dio kalterik egingo ohiz kanpoko kasuetan ordainsarietan egokitzapenak egiteari, beharrezko direnean lanpostuen edukiagatik, programa bakoitzari esleitutako langile kopuruen aldaketagatik, edo programarako finkatutako helburuen lortze-mailagatik.

Zortzi.  Ordainsarien gorakada dakarten akordio, hitzarmen edo itunak egokitu egin beharko dira; edonolako gorakada ezartzen duten klausulak ezin izango dira aplikatu.

Bederatzi.  Lege honetan ordainsariei aipamena egiten zaien guztietan, ordainsari osoei egiten zaie.

Hamar.  Artikulu honek oinarrizko izaera du, eta Konstituzioaren 149.1.13 eta 156.1

artikuluen babesean emana dago. Hirugarren paragrafoa Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren apirilaren 12ko 7/2007 Legeak 29. artikuluan xedatutakoa aplikatuz onartu da.

23. artikulua.  Enplegu publikorako eskaintza edo langile-beharrari erantzuteko antzeko kudeaketa-tresna.

Bat.  1.  2013an, ez da langile berririk hartuko aurreko artikuluan mugatutako sektore publikoan –merkataritza-sozietate publikoetan izan ezik, horiek lege honen hogeigarren xedapen gehigarrian adierazitakoaren arabera arautuko baitira–. Salbuespen izango dira aurreko ekitaldietako enplegu publikoaren eskaintzei dagozkien hautaketaprozesuak gauzatzearen ondorio direnak, eta hemezortzigarren xedapen gehigarrian ezarritako kopuruak lortzeko beharrezko diren soldadutzako eta marineltzako militarrentzako lanpostuak. Mugatze horrek eragina du Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren laugarren xedapen iragankorrean aurreikusitako finkatze-prozesuetan dauden lanpostuetan.

2.  Betiere I. kapituluan gastu-aurrekontuetarako xedatutako aurrekontu erabilgarriak errespetatuz, aurreko paragrafoan adierazitako muga ez da aplikatuko honako sektore eta administrazio hauetan, horietan birjarpen-tasa gehienez ere ehuneko 10 izango baita: A)  Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoa garatzeko hezkuntza-eskumenak dituzten herri-administrazioetan, irakasle funtzionarioen kidegoan sartzeko lanpostu kopurua zehazteari dagokionez.

B)  Osasun-alorreko eskumenak dituzten herri-administrazioetan, Osasun Sistema Nazionaleko ospitaleetako eta osasun-zentroetako lanpostuei dagokienez.

C)  Estatuko Segurtasun Indar eta Kidegoetan, lurraldean polizia-kidego autonomoak dituzten autonomia-erkidegoetan, eta, Toki Administrazioaren esparruan, udaltzaingoetako langileengan, lanpostu horiek betetzeari dagokionez.

Udaltzaingoen lanpostuei dagokienez, toki-erakundeak birjartze-tasaren ehuneko 100era iritsi ahal izango dira, ez badituzte gainditzen toki-ogasunen araudiak edo, hala badagokio, Estatuko Aurrekontu Orokorren Legeak zorpetze-eragiketak baimentzeko ezarritako mugak. Gainera, egonkortasun-printzipioa bete beharko dute aurreko ekitaldiko aurrekontua eta indarrean dagoen aurrekontua likidatzean. Printzipio hori Aurrekontu Egonkortasunari eta Finantza Iraunkortasunari buruzko apirilaren 27ko 2/2012 Lege Organikoaren 11.4 artikuluan dago jasota. Indarrean dagoen aurrekontuari dagokionez, toki-erakundeetako osoko bilkurek plan ekonomiko-finantzario bat onartu beharko dute; bertan, xedapen honetan aipatutako neurria jaso beharko dute, eta, era berean, adierazi beharko dute aurrekontu-egonkortasunaren printzipioa betetzen dutela. Dagokion tokierakundeak, lanpostuen deialdia egin baino lehen, Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioaren aurrean egiaztatu beharko du lerrokada honetan adierazitakoa.

D)  Indar Armatuetan, karrerako militarren eta militar osagarrien lanpostuei dagokienez, Karrera Militarrari buruzko azaroaren 19ko 39/2007 Legean xedatutakoaren arabera.

E)  Herri Administrazioetan, zergen, lanaren, diru-laguntza publikoen nahiz Gizarte Segurantzaren arloetako iruzurra kontrolatzeko eta horren aurka borrokatzeko.

F)  Herri Administrazioetan, baliabide publikoen aholkularitza juridikoari, kudeaketari eta esleipen-kontrolari dagokionez.

G)  Justizia Administrazioan eta Estatuaren Kanpo Harremanetan.

H)  Herri Administrazioetan, suteak prebenitzeko eta itzaltzeko zerbitzuetako lanpostuak betetzeari dagokionez.

I)  Herri Administrazioetan, Zientziari, Teknologiari eta Berrikuntzari buruzko ekainaren 1eko 14/2011 Legean zehaztutako ikerketa-erakunde publikoetako ikertzaile doktoreen lanpostuei dagokienez.

J)  Herri Administrazioetan, balore-merkatuak eta horietan parte hartzen dutenak ikuskatzeari eta ikertzeari dagokionez.

K)  Aire Segurtasunerako Estatu Agentzian, aire-segurtasuna eta hegaldiak ikuskatzen eta ikertzen dituzten langileei dagokienez; betiere, aurrez egiaztatzen bada ezinezkoa izan dela eskaintzan jasotako lanpostuak Estatuko sektore publikoarekin lotura finko eta mugagabea duten enplegatu publikoen bidez betetzea.

Salbuespen hori unibertsitateetako ikertzaileen kidegoetako lanpostuei ere aplikatuko zaie, baldin eta haien ardura duten herri-administrazioek deialdiak baimentzen badituzte, eta aldez aurretik egiaztatzen badute lanpostu horiek betetzeko antolatutako enplegu publikoaren eskaintzak ez diela kalterik egiten dagokion unibertsitaterako ezarritako aurrekontu-egonkortasunerako helburuak betetzeari, ez eta Aurrekontu Egonkortasunari eta Finantza Iraunkortasunari buruzko apirilaren 27ko 2/2012 Lege Organikoan ezarritako mugei ere.

Bi.  2013an, ez da aldi baterako langilerik kontratatuko, eta ez da izendatuko aldi baterako estatutu-langilerik, ez bitarteko funtzionariorik, salbuespenezko kasuetan izan ezik, urgentziazko premia atzeraezinak betetzeko, eta soil-soilik lehentasunezkotzat jotzen diren edota funtsezko zerbitzu publikoen funtzionamenduan eragiten duten sektore, funtzio eta lanbide-kategorietan.

Hiru. artikulu honen Bat.2 paragrafoan adierazitako enplegu publikoaren eskaintza, Estatuko Administrazio Orokorraren, bere organismo publikoen edota Estatuko gainerako erakunde publikoen esku dagoenean, Gobernuak onartu beharko du, eskumena duten sailek edo erakundeek hala eskatzen diotenean, eta Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioaren proposamenari jarraiki. Horrelakoetan, sektore bakoitzari dagokion birjartze-tasa aplikatzearen ondoriozko lanpostuak pila daitezela proposatu ahal izango da lehentasunezkoak diren kidego edo eskalatan, edota funtsezko zerbitzu publikoen funtzionamenduari eragiten diotenetan. Indar Armatuen kasuan, onetsi aurretik, Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioaren txostena beharko da, eta Defentsako ministroak egin beharko du proposamena. Kasu guztietan, langileen kostuetan izango duen eraginari buruzko aldez aurreko balioespena eta txostena beharko dira.

2013an, ez da baimenik emango enpresa-entitate publikoetan eta Estatuko sektore publikoko erakundeetan kontratupeko langileentzako deialdiak egiteko edo hutsik dauden lanpostuak betetzeko, salbuespenezko kasuetan izan ezik, urgentziazko premia atzeraezinak estaltzeko; halako kasuetan, Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioaren berariazko eta aurretiazko baimena jaso beharko da, Aurrekontu eta Gastuetako eta Herri Administrazioetarako Estatu Idazkaritzen bitartez. Bestalde, sektore publikoan diren giza baliabideak optimizatzeko asmoz, bi estatu idazkaritzek Estatuko sektore publikoko funtzionarioak edota kontratupeko langile finkoak kontratatzeko baimena eman ahal izango diete enpresa-entitate publikoei eta erakunde publikoei. Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioak zehaztuko du halako kontratazioetan zein prozedura jarraituko den, publizitatea eta lehia askea bermatzeko.

Lau.  Aldi baterako kontratupeko langileak kontratatzeko eta bitarteko funtzionarioak nahiz aldi baterako estatutu-langileak izendatzeko, artikulu honen Bi paragrafoan xedatutako baldintzetan, Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioaren aldez aurreko baimena beharko da.

Halaber, aldi baterako laneko enpresekin langileak lagatzeko kontratuak artikulu honen Bi paragrafoan adierazitako baldintzetan soilik egin ahal izango dira, eta Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioaren aldez aurreko baimena beharko da.

Atzerrian langile finkoak edo aldi baterakoak kontratatzeko, tokiko legediaren arabera edota, hala badagokio, Espainiako legediaren arabera, Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioaren aldez aurreko baimena beharko da.

Bost.  2013an, sailetan, erakunde autonomoetan, estatu-agentzietan, enpresaentitate publikoetan eta Estatuko sektore publikoko gainerako erakunde publiko eta entitateetan amortizatuko diren lanpostuen kopurua erretiratutakoen kopuru bera izango da gutxienez, lehentasunezkotzat jotzen diren edota funtsezko zerbitzu publikoen funtzionamenduan eragiten duten sektore, funtzio eta lanbide-kategorietan izan ezik.

Funtzionarioen kasuan, amortizatutako lanpostuak erretiratutako langileek zeuzkaten lanbide-talde eta -azpitalde berekoak izango dira, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuari buruzko apirilaren 12ko 7/2007 Legeak 76. artikuluan eta hirugarren xedapen iragankorrean jasotako sailkapenaren arabera. Kontratupeko langileen kasuan, erretiratutako langileek zeuzkaten ordainsari-maila eta funtzio-eremu berekoak edo pareko kategoriakoak izango dira. Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioak izango du amortizazio horren baldintzak eta irismena finkatzeko eskumena.

Sei. artikulu honen Bat eta Bi paragrafoek oinarrizko izaera dute, eta Konstituzioaren 149.1.13 eta 156.1 artikuluen babesean eman dira.

II. KAPITULUA Ordainsarien araubideak 24. artikulua.  Estatuko Gobernuko, haren aholku-organoetako eta Estatuko Administrazio Orokorreko goi-kargudunen nahiz zuzendaritzako beste langile batzuen ordainsariak.

Bat.  2013an, Estatuko Gobernuko eta haren aholku-organoetako goi-kargudunen ordainsariek ez dute gorakadarik izango 2012ko abenduaren 31n indarrean zeudenekiko, uztailaren 13ko 20/2012 Errege Lege Dekretuak onartutako murrizketa kontuan hartu gabe; horrenbestez, hamabi hilabeteri dagozkien ondorengo zenbateko hauek jasoko dituzte –ez dute aparteko ordainsariak jasotzeko eskubiderik izango, baina bai indarrean dagoen araudiaren arabera dagokien antzinatasun-ordainsaria–: Euroak Gobernuko presidentea Gobernuko presidenteordea Gobernuko ministroa Estatu Kontseiluko presidentea Ekonomia eta Gizarte Kontseiluko presidentea 78.185,04

73.486,32

68.981,88

77.808,96

85.004,28

Bi.  2013an, estatu-idazkarien, idazkariordeen, zuzendari nagusien eta parekoen ordainsariek ez dute gorakadarik izango 2012ko abenduaren 31n indarrean zeudenekiko, uztailaren 13ko 20/2012 Errege Lege Dekretuak onartutako murrizketa kontuan hartu gabe; horrenbestez, hamabi hilabeteri dagozkien ondorengo soldata eta lanpostu-osagarri hauek jasoko dituzte, bai eta urteko berariazko osagarria ere, 2008rako Estatuko Aurrekontu Orokorren abenduaren 26ko 51/2007 Legeak 26.Bi artikuluan xedatutakoari jarraiki.

Soldata Lanpostu-osagarria Berariazko osagarria Estatu-idazkaria eta parekoak (euroak) Idazkariordea eta parekoak (euroak) Zuzendari nagusia eta parekoak (euroak) 12.990,72

21.115,92

32.948,67

13.054,68

17.080,44

29.316,27

13.117,44

13.814,76

23.900,13

Ekaineko eta abenduko aparteko ordainsarietako bakoitzean, aurreko lerrokadaren eta koadroaren arabera jasoko dituzten hileko lanpostu-osagarriaren zenbatekoez gain, ondorengo koadroan soldata gisa zehaztutako zenbatekoa ere jasoko dute: Estatu-idazkaria eta parekoak (euroak) Soldata 655,84

Idazkariordea eta parekoak (euroak) Zuzendari nagusia eta parekoak (euroak) 703,38

751,45

Goi-kargudun horietako bakoitzak saileko titularrak esleitutako produktibitateosagarria jasoko du, hala badagokio, lege honek 26.Bat.E artikuluan xedatutakoaren arabera, horretarako aurreikusitako kredituen barruan. Goi-kargudunei esleitutako zenbatekoak ez du gorakadarik izango, karguen kopuruari eta motari begira, 2012ko abenduaren 31n zeukatenarekiko; nolanahi ere, ordainduko diren banakako zenbatekoak desberdinak izan ahalko dira, osagarri hori arautzen duen araudiari jarraiki.

Hiru.  2013an, ondorengo kargudun hauen ordainsariek ez dute inolako gorakadarik izango, 2012ko abenduaren 31n indarrean zeudenekiko: estatu- agentzietako presidenteak; enpresa-entitate publikoetako eta gainerako erakunde publikoetako presidente eta presidenteordeak; eta, hala badagokio, aipatutako erakundeetako zuzendari nagusiak eta zuzendariak, maila goreneko funtzio betearazleak gauzatzea baldin badagokie. Ogasuneko eta Herri Administrazioetako ministroari dagokio ordainsari horiek finkatzea. Ordainsari horiek ezin izango dituzte gainditu martxoaren 5eko 451/2012 Errege Dekretuak, enpresa-sektore publikoko eta beste entitate batzuetako arduradun eta zuzendari nagusien ordainsari-araubidea jasotzen duenak, eta hura aplikatzeko emandako aginduek xedatutako gehienezko mugak.

Estatuko sektore publikoko fundazioen eta gehienbat Estatuko Administrazio Orokorraren eta haren erakundeen partaidetza duten partzuergoen arduradun gorenen ordainsariak finkatzeko, martxoaren 5eko 451/2012 Errege Dekretuak, enpresa-sektore publikoko eta beste entitate batzuetako arduradun eta zuzendari nagusien ordainsariaraubidea jasotzen duenak, eta hura aplikatzeko emandako aginduek xedatutakoa hartuko da kontuan. Aipaturikoen ordainsariek ezin izango dute inolako gorakadarik izan 2012ko abenduaren 31n indarrean zeudenekiko.

Paragrafo honetan xedatutakoaren ondorioetarako, uztailaren 13ko 20/2012 Errege Lege Dekretuak onartutako murrizketa ez da kontuan hartuko.

Lau.  Artikulu honen Bi eta Hiru paragrafoetan xedatutakoari kalterik egin gabe, hamalau hilabete-saritan jasoko dute indarrean dagoen araudiaren arabera dagokien antzinatasun-ordainsaria.

Bost. 1. 2013an, Estatu Kontseiluko kide iraunkorren eta idazkari nagusiaren ordainsariek ez dute gorakadarik izango 2012ko abenduaren 31n indarrean zeudenekiko, uztailaren 13ko 20/2012 Errege Lege Dekretuak onartutako murrizketa kontuan hartu gabe; horrenbestez, hamabi hilabeteri dagokien honako soldata eta lanpostu-osagarri hauek jasoko dituzte, eta urteko berariazko osagarria abenduaren 26ko 51/2007 Legeak 26.Lau.1 artikuluan xedatutakoari jarraiki jasoko dute: Euroak Soldata Lanpostu-osagarria Berariazko osagarria 13.054,68

22.817,28

35.521,60

Ekaineko eta abenduko aparteko ordainsarietako bakoitzean, aurreko taularen arabera jasoko dituzten hileko lanpostu-osagarriaren zenbatekoez gain, ondorengo taulan soldata gisa zehaztutako zenbatekoa ere jasoko dute: Euroak Soldata 703,38

2.  Estatu Kontseiluko presidenteak produktibitate-osagarria esleitu ahal izango die bertako kide iraunkorrei eta idazkari nagusiari, lege honen 26.Bat.E) artikuluan xedatutakoari jarraiki. Kargu horietarako xedatutako zenbatekoak ez du gorakadarik izango, karguen kopuruari eta motari dagokionez, 2012ko abenduaren 31n esleituta zegoenarekiko.

3.  Goi-kargudun horiek, gainera, organoak berak antzinatasuna egokitzeko onartutako akordioetan finkatutako ordainsariak jasoko dituzte, hala badagokie. Aldez aurretik funtzionario publiko izan badira –funtzionario gisa aktiboan edota erretiratuta egoteari erreparatu gabe–, egoera hartan aitortu zitzaizkien hirurtekoak jasotzen jarraitzeko eskubidea izango dute, kasu bakoitzean aplikatu beharreko araudiari jarraiki; eta araudi horren araberako zenbatekoa handiagoa izanez gero aipatutako akordioetan onetsitakoa baino, diferentzia hori jasotzeko eskubidea izango dute, hamalau hilabete-saritan. Guztia ere, paragrafo honen 1. zenbakian aurreikusitako muga kontuan hartuta.

25. artikulua.  Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiko, Konstituzio Auzitegiko eta Kontuen Auzitegiko kideen ordainsariak.

Bat.  2013an, indarrean jarraituko dute Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiko, Konstituzio Auzitegiko eta Kontuen Auzitegiko kideentzat 2012ko abenduaren 31n indarrean zeuden ordainsariek, uztailaren 13ko 20/2012 Errege Lege Dekretuak onartutako murrizketa kontuan hartu gabe. Ondorengo koadroan, aipatutako zenbatekoak ageri dira, urteko kopuruetan adierazita:

1.  Botere Judizialaren Kontseilu Nagusia.

1.1  Auzitegi Goreneko eta Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiko presidentea: Soldata (14 hilabete-saritan jasotzekoa) 26.448,38 € Beste ordainsari batzuk (12 hilabete-saritan jasotzekoak) 103.704,24 € GUZTIRA

130.152,62 € 1.2  Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiko kidea: Soldata (14 hilabete-saritan jasotzekoa) 28.004,20 € Beste ordainsari batzuk (12 hilabete-saritan jasotzekoak) 84.245,40 € GUZTIRA

112.249,60 € 1.3  Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiko idazkari nagusia: Soldata (14 hilabete-saritan jasotzekoa) 26.825,40 € Beste ordainsari batzuk (12 hilabete-saritan jasotzekoak) 82.836,60 € GUZTIRA

109.662,00 € 2.  Konstituzio Auzitegia.

2.1  Konstituzio Auzitegiko presidentea: Soldata (14 hilabete-saritan jasotzekoa) 41.428,10 € Beste ordainsari batzuk (12 hilabete-saritan jasotzekoak) 87.843,36 € GUZTIRA

129.271,46 € 2.2  Konstituzio Auzitegiko presidenteordea: Soldata (14 hilabete-saritan jasotzekoa) 41.428,10 € Beste ordainsari batzuk (12 hilabete-saritan jasotzekoak) 80.437,68 € GUZTIRA

121.865,78 € 2.3  Konstituzio Auzitegiko ataleko presidentea: Soldata (14 hilabete-saritan jasotzekoa) 41.428,10 € Beste ordainsari batzuk (12 hilabete-saritan jasotzekoak) 74.764,80 € GUZTIRA

2.4  Konstituzio Auzitegiko magistratua:

116.192,90 € Soldata (14 hilabete-saritan jasotzekoa) 41.428,10 € Beste ordainsari batzuk (12 hilabete-saritan jasotzekoak) 69.091,92 € GUZTIRA

110.520,02 € 2.5  Konstituzio Auzitegiko idazkari nagusia: Soldata (14 hilabete-saritan jasotzekoa) 34.620,04 € Beste ordainsari batzuk (12 hilabete-saritan jasotzekoak) 62.023,56 € GUZTIRA

96.643,60 € 3.  Kontuen Auzitegia.

3.1  Kontuen Auzitegiko presidentea: Urteko ordainsariak (14 hilabete-saritan jasotzekoak) 112.578,34 € 3.2  Kontuen Auzitegiko ataleko presidentea: Urteko ordainsariak (14 hilabete-saritan jasotzekoak) 112.578,34 € 3.3  Kontuen Auzitegiko kontu-aholkularia: Urteko ordainsariak (14 hilabete-saritan jasotzekoak) 112.578,34 € 3.4  Kontuen Auzitegiko idazkari nagusia: Urteko ordainsariak (14 hilabete-saritan jasotzekoak) 96.921,72 € Bi.  Kargudun horiek, gainera, organoak berak antzinatasuna egokitzeko onartutako akordioetan finkatutako ordainsariak jasoko dituzte, hala badagokie. Aldez aurretik funtzionario publiko izan badira –funtzionario gisa aktiboan edota erretiratuta egoteari erreparatu gabe–, egoera hartan aitortu zitzaizkien hirurtekoak jasotzen jarraitzeko eskubidea izango dute, kasu bakoitzean aplikatu beharreko araudiari jarraiki; eta araudi horren araberako zenbatekoa handiagoa izanez gero aipatutako akordioetan onetsitakoa baino, diferentzia hori jasotzeko eskubidea izango dute, hamalau hilabete-saritan. Guztia ere, aurreko paragrafoan aurreikusitako muga kontuan hartuta.

26. artikulua.  Funtzio Publikoa Erreformatzeko Neurriei buruzko abuztuaren 2ko 30/1984 Legearen aplikazio-eremuan dauden Estatuko funtzionarioen ordainsariak, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuari buruzko apirilaren 12ko 7/2007 Legearen azken xedapenetako laugarrenean adierazitakoaren arabera.

Bat.  2013an, funtzionarioen ordainsariak honako hauek izango dira: A)  Funtzionarioari dagokion kidego edo eskala sailkatuta dagoen taldeari edo azpitaldeari dagozkion soldata eta hirurtekoak, lege honen 22.Bost.1 artikuluan adierazitako zenbatekoetan.

B)  Aparteko ordainsariak –urtean bi izango dira: bata ekainean eta bestea abenduan–, 1988rako Estatuko Aurrekontu Orokorren 33/1987 Legeak, abenduaren 23koak, 33. artikuluan xedatutakoaren arabera emango direnak. Aparteko ordainsari horietako bakoitzak barne hartuko ditu lege honen 22.Bost.2 artikuluan finkatutako soldataren eta hirurtekoen zenbatekoak, bai eta lanpostu-osagarriarena ere.

Funtzionarioek lanaldi murriztua izan badute ekainaren edo abenduaren aurreko sei hilabeteetan, aparteko ordainsariaren zenbatekoa ere proportzio berean murriztuko da.

C)  Betetzen den lanpostuari dagokion lanpostu-osagarria, honako zenbateko hauen arabera, hamabi hilabete-saritan: Maila Zenbatekoa – eurotan 30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

11.625,00

10.427,16

9.988,80

9.550,20

8.378,40

7.433,64

6.995,04

6.556,92

6.118,08

5.680,20

5.276,40

5.007,00

4.737,48

4.467,96

4.199,16

3.929,28

3.660,12

3.390,36

3.120,84

2.851,44

2.582,28

2.447,64

2.312,52

2.178,00

2.043,24

1.908,48

1.706,52

1.505,04

1.302,84

1.101,00

Unibertsitateko irakaskuntzaren eremuan, aurreko eskalan finkatutako lanpostuosagarria aldatu egin ahal izango da, egoki izanez gero, indarrean dagoen araudiaren arabera; nolanahi ere, horrek ez du aldaketarik eragingo lanpostuari esleitutako lanpostuosagarriaren mailan.

D)  Betetzen den lanpostuari esleitutako berariazko osagarria, halakorik badago.

Osagarri horren urteko zenbatekoak ez du gorakadarik izango 2012ko abenduaren 31n indarrean zegoenarekiko, uztailaren 13ko 20/2012 Errege Lege Dekretuak onartutako murrizketa kontuan hartu gabe, eta lege honen 22.Zazpi artikuluan xedatutakoari kalterik egin gabe.

Urteko berariazko osagarria hamalau ordainsari berdinetan jasoko da; horietako hamabi hilero jasoko dira, eta bi gehigarri, hilekoaren zenbateko berdinekoak, ekainean eta abenduan.

Funtzionario publikoek lanpostu-osagarri eta berariazko osagarri modura jasotzen dituzten ordainsariak indarrean dagoen araudian aurreikusitako hornidura-prozeduren ondorioz betetzen ari diren lanpostuari dagozkionak izango dira, eta betetzen dituzten eginkizun zehatzek ezin izango dute arau hori urratu; nolanahi ere, araudi horrek berak beste zenbateko batzuk esleitu ahal izango dizkie funtzionario publiko horiei, eta 1991ko Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 27ko 31/1990 Legearen 33.Bi artikuluaren ondorioz dagozkien zenbatekoak jasotzeko eskubidea izango dute. Kasu guztietan, lanpostu-mailaren bermea bete beharko da, 30/1984 Legearen 21.2 artikuluan xedatutakoa.

E)  Produktibitate-osagarria, lanpostuetan jardutean errendimendu berezia, aparteko jarduera eta arduraldia, eta interesa edo ekimena saritzeko.

Ministerio-sail bakoitzak erabakiko du, erabil dezakeen guztirako kredituaren barruan –urteko guztirako horrek ez du gorakadarik izango 2012ko abenduaren 31koarekiko–, eremu organikoen, lurraldeen, funtzioen edo lanpostu-motaren arabera esleituko dituen zenbateko partzialak. Halaber, produktibitate-osagarriaren banakako zenbatekoak banatzeko eta finkatzeko irizpideak ezarriko ditu, arau hauek aintzat hartuta:

1.  Produktibitatea balioestean, lanpostu-motari eta jardunari lotutako baldintza objektiboak hartu beharko dira aintzat, eta, egoki izanez gero, dagokion programari esleitutako emaitzak edo helburuak lortzean izandako parte-hartze maila.

2.  Produktibitate-osagarri gisa aldi baterako esleitutako zenbatekoek ez dute inolaz ere banako eskubiderik sortuko ondorengo aldietarako balioespenetan edo balioigoeretan.

F)  Ohiz kanpoko zerbitzuengatiko haborokinak; ministerio-sailek edo erakunde publikoek emango dituzte, xede horretarako esleitutako kredituen barruan, eta ez dituzte 2012ko abenduaren 31n esleituta zeudenak gaindituko.

Haborokin horiek ohiz kanpokoak izango dira, ohiko lanalditik kanpo emandako aparteko zerbitzuengatik soilik eman ahal izango dira, eta inola ere ezingo dira finkoak izan, zenbatekoari eta aldizkakotasunari dagokienez, eta ezingo dute ondorengo aldietarako banakako eskubiderik eragin.

G)  Mantendu egingo dira 7/2007 Legean adierazitako E taldea/profesionalen multzoa taldeari dagozkion ordainsariak, maila pertsonalean, 26/2009 Legearen 24.

Bat.B.b) artikuluan xedatutakoari jarraiki; ordainsari horien zenbatekoak 2012ko abenduaren 31n indarrean zeudenak izango dira.

Bi.  Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioak aldatu egin ahal izango du produktibitate-osagarriak, ohiz kanpoko zerbitzuengatiko haborokinak eta errendimendurako beste sustagarri batzuk emateko bideratutako guztirako kredituen zenbatekoa, programa bakoitzari esleitutako langile kopuruari eta helburuen lorpenmailari egokitzeko. Ministerio-sailek sustagarri horiek esleitzeko irizpideen eta banakako zenbatekoen berri emango diote Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioari, aplikatutako irizpideak zehaztuta.

Hiru.  Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuari buruzko apirilaren 12ko 7/2007 Legearen aplikazio-eremuan dauden bitarteko funtzionarioek bitarteko gisa izendatuta dauden kidegoa edo eskala sailkatuta dagoen taldeari edo azpitaldeari dagozkion oinarrizko ordainsariak jasoko dituzte, hirurtekoak barne hartuta, bai eta betetzen duten lanpostuari dagozkion ordainsari osagarriak ere, karrerako funtzionario izateari lotutakoak izan ezik, edota Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioak onetsitakoak, lanposturik betetzen ez duten bitarteko funtzionarioen kasuan. Kolektibo horri artikulu honen Bat paragrafoko B) lerrokadan xedatutakoa aplikatuko zaio.

Lau.  Aldi baterako langileek Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioak haien funtzioak sailkatzean berdintzat jotako talde edo azpitaldeari dagozkion soldatak eta aparteko ordainsariak jasoko dituzte, eta aldi baterako langileentzat gordetako lanpostuari dagozkion ordainsari osagarriak. Kolektibo horri artikulu honen Bat paragrafoko B) lerrokadan xedatutakoa aplikatuko zaio.

Aktiboan edo zerbitzu berezietan dauden karrerako funtzionarioek betetzen badituzte aldi baterako langileentzat gordetako lanpostuak, haien sailkapeneko taldeari edo azpitaldeari dagozkion oinarrizko ordainsariak jasoko dituzte, hirurtekoak barne hartuta, bai eta betetzen duten lanpostuari dagozkion ordainsari osagarriak ere.

Bost.  Produktibitate-osagarria esleitu ahal izango zaie, egoki izanez gero, bitarteko funtzionarioei, denboraldi baterako estatutu-langileei eta aldi baterako langileei, bai eta praktikak egiten ari diren funtzionarioei ere, praktika horiek egitean lanpostu bat betetzen badute, baldin eta baimenduta badago lanpostu berdinak betetzen dituzten karrerako funtzionarioei aplikatzea, osagarri hori karrerako funtzionario izateari lotuta dagoen kasuetan izan ezik.

Sei.  Praktikaldiko funtzionario izendatzen dena sartu nahi duen taldeko eta/edo azpitaldeko kidegoari edo eskalari dagokion titulazioa baino txikiagokoa duen beste bateko talde bateko karrerako funtzionarioa bada, praktikak edo hautaketa-ikastaroak irauten duen bitartean hirurtekoak jasotzen jarraituko du, eta, hirurtekoak eta eskubide pasiboak finkatzeari dagokionez, denbora-tarte hori kidego edo eskala berrian eman duela joko da, kidego edo eskala berri horretako karrerako funtzionario bihurtuz gero.

Zazpi.  Lege honetan xedatutakoa atzerrian diharduten funtzionarioen ordainsariei ere aplikatuko zaie –Estatuko lurraldean eurotan jasoko luketenari–, indarrean dagoen araudiaren arabera moduluak aplikatzeari kalterik egin gabe.

27. artikulua.  Estatuko sektore publikoko kontratupeko langileak.

Bat.  Lege honen ondorioetarako, Estatuko sektore publikoan diharduten kontratupeko langileen soldata-masa legearen 22.Lau artikuluan zehaztutakoa izango da.

Soldata-masa horrek Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioak aurrekontu-ekitaldi bakoitzerako ezarritako muga errespetatu beharko du.

Bi.  2013ko urtarrilaren 1etik aurrera, Estatuko sektore publikoan diharduten kontratupeko langileen soldata-masak ezin izango du inolako gorakadarik izan, lege honen 22.Bi artikuluan xedatutakoari jarraiki; nolanahi ere, Estatuko sektore publikoa osatzen duten ministerio-sail, erakunde publiko, gainerako ente publiko, Estatuko merkataritza-sozietate, Estatuko sektore publikoko fundazio eta Estatuko sektore publikoa osatzen duten administrazio eta erakundeen partaidetza nagusia duten partzuergoei esleitutako helburuak lortzeak eragin ditzakeen ondorioen kalterik gabe, produktibitatea handitzearen bidez, edo lana antolatzeko nahiz profesionalak sailkatzeko sistemak aldatzearen bitartez, aurreko paragrafoan adierazitako muga betez.

Kontratu bidezko lotura duten eta hitzarmen bati lotuta ez dauden gainerako langileen ordainsariek ere ez dute inolako gorakadarik izango, edozein dela ere haien tipologia, modalitatea edo izaera, eta sektore publikoko zuzendaritza-taldeetako langileen ordainsariek ere ez.

Artikulu honetan xedatutakoaren ondorioetarako, uztailaren 13ko 20/2012 Errege Lege Dekretuak onartutako murrizketa ez da kontuan hartuko.

Hiru.  2013an, Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioak ministerio-sailen, Estatuagentzien, enpresa-entitate publikoen eta gainerako erakunde publikoen eta Estatuko merkataritza-sozietateen soldata-masa baimenduko du, baita Estatuko sektore publikoko fundazioena eta Estatuko sektore publikoa osatzen duten administrazioen eta erakundeen gehiengo partaidetza duten partzuergoena ere.

Baimendutako soldata-masa kontuan hartuko da eragindako kontratupeko langileen ordainsariei dagozkien kredituak homogeneotasunez zehazteko. Soldata-masa baimentzea ezinbestekoa da 2013an egingo diren hitzarmen edo akordio kolektiboak negoziatzen hasteko.

Estatuko merkataritza-sozietateen kasuan, baimendutako soldata-masa Enpresa Publikoen Negoziazio Kolektiboaren Jarraipen Batzordeari bidaliko zaio. Batzorde horren presidentea Ekonomia Gaietarako Ordezko Batzordeak izendatuko du.

Ordu-kredituen aintzatespena eta uztailaren 13ko 20/2012 Errege Lege Dekretuaren 10. artikuluan xedatutakoaren arabera ezar litezkeen beste eskubide sindikalena Funtzio Publikoaren Zuzendaritza Nagusiari bidaliko zaio, baimen ditzan. Aurrez onartutako akordioek aipaturiko baimena jaso beharko dute 2013ko ekitaldian aplikatu ahal izateko.

Soldata-masa gordinaren aldaketak homogeneotasunez kalkulatuko dira alderatutako bi aldietan, bai langileei eta haien antzinatasunari dagokienez, bai lanaren, lanaldiaren, aparteko orduen eta beste lan-baldintza batzuen erregimen pribatiboari dagokionez; kontzeptu horiek eragindako aldaketen zenbatekoak bereizita konputatuko dira.

Aurreko lerrokadetan xedatutakoa soldata-masaren muga maximoa izango da; soldata-masaren banaketa eta banakako aplikazioa negoziazio kolektiboaren bidez zehaztuko dira, hala badagokio.

Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioak zehaztuko ditu, Estatuko merkataritzasozietateei, Estatuko sektore publikoko fundazioei, eta Estatuko sektore publikoa osatzen duten Administrazioen eta erakundeen gehiengo partaidetza duten partzuergoei dagokienez, lerrokada honetan araututako baimena emateko prozeduraren forma, irismena eta ondorioak.

Lau.  Hitzarmen kolektiboaren mende ez dauden langileen kasuan, haien ordainsariak oso-osorik edo partzialki banakako kontratuen bidez zehaztuta badaude, Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioari jakinarazi beharko zaizkio 2012an jaso eta sortu dituzten ordainsariak, Aurrekontuen eta Gastuen Estatu Idazkaritzaren bitartez.

Bost.  Kontratupeko langileen kalte-ordainak edo ordejarriak berariazko araudiaren bidez antolatuko dira, eta ez dute 2012koekiko inolako gorakadarik izango.

28. artikulua.  Indar Armatuetako langileen ordainsariak.

Bat.  2013an, Indar Armatuetako langileen ordainsariek eta beste ordainketa batzuek, haien oinarrizko ordainsariak Estatuaren eta haren erakunde publikoen Aurrekontu Orokorretako gastuen egitura ekonomikoari buruzko 10. artikuluan jasota baldin badaude, ez dute gorakadarik izango 2012ko abenduaren 31n indarrean zeudenekiko, uztailaren 13ko 20/2012 Errege Lege Dekretuaren bidez onartutako murrizketak kontuan hartu gabe, eta dagozkien antzinatasun-ordainsariei kalterik egin gabe. Halaber, sailaren titularrak esleitutako osagarriak jasoko dituzte, arduraldi bereziagatik edo produktibitateagatik, horretarako xedatutako kredituen artean. Langile horientzat xedatutako kredituen zenbatekoak ez du gorakadarik izango, karguen kopuruari eta motari dagokionez, 2012ko abenduaren 31n esleituta zegoenarekiko.

Bi.  Karrera militarrari buruzko azaroaren 19ko 39/2007 Legean jasotako militar profesionalek, aurreko paragrafoan sartuta ez daudenek, ordainsari hauek jasoko dituzte 2013an: A)  Enplegua sailkatuta dagoen taldeari edo azpitaldeari dagozkion soldata eta hirurtekoak –hirurtekoak alde batera utzita, araudiak hala xedatutako kasuetan–, 22.

Bost.1 artikuluan ezarritako zenbatekoan.

B)  Aparteko ordainsariak, urtean bitan emango direnak (haietako bakoitzak barne hartuko ditu lege honen 22.Bost.2 artikuluan finkatutako soldatak eta hirurtekoak, enpleguari dagokion taldearen edo azpitaldearen arabera) eta hilero jasoko den lanpostuosagarria.

Hirurtekoen eta aparteko ordainsarien balioespena eta sortzapena langile horiei aplikatu beharreko berariazko araudiaren arabera gauzatuko da, eta, ordezko moduan, Funtzio Publikoa Erreformatzeko Neurriei buruzko abuztuaren 2ko 30/1984 Legea aplikatzeko eremuan dauden funtzionarioen araudiaren arabera, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutua onesten duen apirilaren 12ko 7/2007 Legeak adierazitakoari jarraiki.

C)  Ordainsari osagarri orokorrek, berariazko osagarriaren osagai bereziak, eta hasiera-osagarriak ez dute gorakadarik izango 2012ko abenduaren 31n indarrean zeudenekiko, uztailaren 13ko 20/2012 Errege Lege Dekretuaren bidez onartutako murrizketa kontuan hartu gabe, eta lege honen 22.Zazpi artikuluan xedatutakoari kalterik egin gabe.

D)  Arduraldi bereziari dagokion ordainsaria, arreta etengabearen kontzeptua barne hartuta, eta ohiz kanpoko zerbitzuengatiko haborokina. Zenbateko horiek Defentsako ministroak finkatuko ditu, xede horietarako esleituko diren kredituen barruan. Kreditu horiek ez dute gorakadarik izango, urteko zenbatekoari dagokionez, 2012ko abenduaren 31n ezarrita zeudenekiko.

Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioak aldatu egin ahal izango du arduraldi bereziari eta ohiz kanpoko zerbitzuengatiko haborokinei dagokien kredituen zenbatekoa, programa bakoitzari esleitutako langile kopurura eta helburuen lorpen-mailara egokitzeko.

Arduraldi bereziari dagokion osagarriak edota ohiz kanpoko zerbitzuengatiko haborokinak emateko esleitutako zenbatekoek ez dute inolaz ere banako eskubiderik sortuko ondorengo aldietarako balioespenetan edo balio-igoeretan.

E)  Zerbitzuan emandako urteengatiko pizgarria. Defentsako ministroak finkatuko ditu pizgarri horren zenbatekoak eta baldintzak, Aurrekontuen eta Gastuen Estatu Idazkaritzaren bidez, Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioak aldeko txostena egin ostean.

Hiru.  Defentsa Ministerioak itunak sinatu baditu unibertsitateekin saileko osasunerakundeak erabiltzeko, urriaren 11ko 1652/1991 Errege Dekretuan haien araubiderako ezarritako oinarrien arabera, zentro horietan lanpostuak betetzen dituzten mediku militarrek eta osasun-alorreko militarrek dagozkien oinarrizko ordainsariak jasoko dituzte 2013an, eta, ordainsari osagarri gisa, lanpostu-osagarriak, berariazko osagarriak eta produktibitate-osagarriak jasoko dituzte, aipatutako errege-dekretuko Hamahirugarrena.

Zortzi, 4, 5 eta 6.a) eta b) oinarria aplikatuta ezarritako zenbatekoetan.

Langile horiek jantzietarako laguntza jaso ahal izango dute, bai eta arduraldi bereziari dagokion osagarria ere, etengabeko arretagatik, aurreko zenbakiko D) paragrafoan ezarritakoari jarraiki. Gainera, sariengatiko pentsioak eta dagozkien prestazio familiarrak jaso ahal izango dituzte.

Lau.  Ministerioko edo haren erakunde autonomoetako lanpostu-zerrendetan ageri diren lanpostuak betetzen dituzten Indar Armatuetako kideek enplegu militarrari dagozkion oinarrizko ordainsariak eta betetzen duten lanpostuari esleitutako ordainsari osagarriak jasoko dituzte 2013an, lege honen bidez abuztuaren 2ko 30/1984 Legearen aplikazioeremuan dauden Estatuko funtzionarioentzat ezarritako zenbatekoetan, apirilaren 12ko 7/2007 Legearen azken xedapenetako laugarrenean adierazitakoari jarraiki; nolanahi ere, bai sari militarren ondorio diren pentsio eta haborokinak, bai jantzietarako laguntza jasotzen jarraitu ahal izango dute, Indar Armatuetako gainerako langileen zenbateko eta baldintza berdinetan.

Artikulu honetan xedatutakoak ez dio kalterik egingo indarrean dagoen araudian Indar Armatuetako kontzeptu eta langile zehatz batzuetarako xedatutakoari.

29. artikulua.  Guardia Zibilaren Kidegoko langileen ordainsariak.

Bat.  2013an, Guardia Zibileko langileen ordainsariek eta beste ordainketa batzuek, haien oinarrizko ordainsariak Estatuko Aurrekontu Orokorretako gastuen egitura ekonomikoari buruzko 10. artikuluan jasota baldin badaude, ez dute gorakadarik izango 2012ko abenduaren 31n indarrean zeudenekiko, uztailaren 13ko 20/2012 Errege Lege Dekretuaren bidez onartutako murrizketak kontuan hartu gabe, eta dagokien antzinatasunordainsariari kalterik egin gabe. Halaber, Sailaren titularrak esleitutako produktibitateosagarria jasoko dute, hala badagokie, horretarako xedatutako kredituen bidez. Langile horientzat xedatutako kredituen zenbatekoak ez du gorakadarik izango, karguen kopuruari eta motari dagokienez, 2012ko abenduaren 31n esleituta zegoenarekiko.

Bi.  Aurreko paragrafoan aurreikusita ez dauden Guardia Zibilaren Kidegoko langileek ordainsari hauek jasoko dituzte 2013an: A)  Enplegua sailkatuta dagoen taldeari edo azpitaldeari dagozkion soldata eta hirurtekoak, lege honen 22.Bost.1 artikuluan ezarritako zenbatekoetan.

B)  Aparteko ordainsariak, urtean bitan emango direnak, haietako bakoitzak barne hartuta lege honen 22.Bost.2 artikuluan finkatutako soldatak eta hirurtekoak, enpleguari dagokion taldearen edo azpitaldearen arabera, eta hilero jasoko den lanpostu-osagarria.

Hirurtekoen eta aparteko ordainsarien balioespena eta sortzapena langile horiei aplikatu beharreko berariazko araudiaren arabera gauzatuko da, eta, ordezko moduan, Funtzio Publikoa Erreformatzeko Neurriei buruzko abuztuaren 2ko 30/1984 Legea aplikatzeko eremuan dauden funtzionarioen araudiaren arabera, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren apirilaren 12ko 7/2007 Legeak adierazitakoari jarraiki.

C)  Aldizkakoak diren ordainsari osagarri finkoak. Ordainsari horiek ez dute gorakadarik izango 2012ko abenduaren 31n indarrean zeudenekiko, uztailaren 13ko 20/2012 Errege Lege Dekretuaren bidez onartutako murrizketa kontuan hartu gabe, eta lege honen 22.Zazpi artikuluan xedatutakoari kalterik egin gabe.

D)  Produktibitate-osagarria eta ohiz kanpoko zerbitzuengatiko haborokinak.

Ordainsari horiek lege honen 26. artikuluaren aplikazio-eremuko Estatuko funtzionarioentzat ezarritako arauen bidez xedatuko dira, eta Barne Ministerioak finkatuko ditu zenbatekoak, xede horietarako esleituko diren kredituen barruan. Kreditu horiek ez dute gorakadarik izango, urteko zenbatekoari dagokionez, 2012ko abenduaren 31n esleituta zeudenekiko.

30. artikulua.  Polizia Nazionalaren Kidegoko langileen ordainsariak.

Bat.  2013an, Polizia Nazionalaren Kidegoko langileen ordainsariek eta beste ordainketa batzuek, haien oinarrizko ordainsariak Estatuko Aurrekontu Orokorreko gastuen egitura ekonomikoari buruzko 10. artikuluan jasota baldin badaude, ez dute gorakadarik izango 2012ko abenduaren 31n indarrean zeudenekiko, uztailaren 13ko 20/2012 Errege Lege Dekretuaren bidez onartutako murrizketak kontuan hartu gabe, eta dagokien antzinatasun-ordainsariari kalterik egin gabe. Halaber, sailaren titularrak esleitutako produktibitate-osagarria jasoko dute, hala badagokie, horretarako xedatutako kredituen bidez. Langile horientzat xedatutako kredituen zenbatekoak ez du gorakadarik izango, karguen kopuruari eta motari dagokienez, 2012ko abenduaren 31n esleituta zegoenarekiko.

Bi.  Aurreko paragrafoan aurreikusita ez dauden Polizia Nazionalaren Kidegoko funtzionarioek ordainsari hauek jasoko dituzte 2013an: A)  Enplegua sailkatuta dagoen taldeari edo azpitaldeari dagozkion soldata eta hirurtekoak, xede ekonomikoak aintzat hartuta, lege honen 22.Bost.1 artikuluan ezarritako zenbatekoan.

B)  Aparteko ordainsariak, urtean bitan emango direnak, haietako bakoitzak barne hartuta lege honen 22.Bost.2 artikuluan finkatutako soldaten eta hirurtekoen zenbatekoak, kategoriari dagokion talde edo azpitaldearen arabera, eta hilero jasoko den lanpostuosagarria.

Hirurtekoen eta aparteko ordainsarien balioespena eta sortzapena langile horiei aplikatu beharreko berariazko araudiaren arabera gauzatuko da, eta, ordezko moduan, Funtzio Publikoa Erreformatzeko Neurriei buruzko abuztuaren 2ko 30/1984 Legea aplikatzeko eremuan dauden funtzionarioen araudiaren arabera, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren apirilaren 12ko 7/2007 Legeak adierazitakoari jarraiki.

C)  Aldizkakoak diren ordainsari osagarri finkoak. Ordainsari horiek ez dute gorakadarik izango 2012ko abenduaren 31n indarrean zeudenekiko, uztailaren 13ko 20/2012 Errege Lege Dekretuaren bidez onartutako murrizketa kontuan hartu gabe, eta lege honen 22.Zazpi artikuluan xedatutakoari kalterik egin gabe.

D)  Produktibitate-osagarria eta ohiz kanpoko zerbitzuengatiko haborokinak.

Ordainsari horiek lege honen 26. artikuluaren aplikazio-eremuko Estatuko funtzionarioentzat ezarritako arauen bidez xedatuko dira, eta Barne Ministerioak finkatuko ditu zenbatekoak, xede horietarako esleituko diren kredituen barruan. Kreditu horiek ez dute gorakadarik izango, urteko zenbatekoari dagokionez, 2012ko abenduaren 31n esleituta zeudenekiko.

31. artikulua.  Karrera Judizialeko eta Fiskaleko, Idazkari Judizialen Kidegoko eta Justizia Administrazioaren zerbitzuko langileen ordainsariak.

Bat.  Lege honen 22.Bi artikuluan xedatutakoari jarraiki, karrera judizial eta fiskaleko kideen ordainsariek ez dute gorakadarik izango 2012ko abenduaren 31n indarrean zeudenekiko, uztailaren 13ko 20/2012 Errege Lege Dekretuaren bidez onartutako murrizketa kontuan hartu gabe. Honako ordainsari hauek jasoko dituzte 2013an:

1.  Soldata, Karrera judizialeko eta fiskaleko ordainsarien araubideari buruzko maiatzaren 26ko 15/2003 Legeak hurrenez hurren I. eta IV. eranskinetan xedatzen duena.

Honako zenbateko hauek izango ditu 2013an, hamabi hilabete-saritan: Euroak Karrera judiziala – Auzitegi Nazionaleko presidentea (ez Auzitegi Goreneko magistratua) 23.937,24

Auzitegi Nazionaleko Salako presidentea (ez Auzitegi Goreneko magistratua) 22.676,88

Justizia Auzitegi Nagusiko presidentea 23.108,76

Magistratua 20.541,84

Epailea 17.973,60

Karrera fiskala – Autonomia Erkidegoko fiskal nagusia 23.108,76

Fiskala 20.541,84

Abokatu fiskala 17.973,60

2.  Antzinatasunagatiko ordainsaria edo dagozkion hirurtekoak, halakorik badago.

3.  Aparteko ordainsariak, Funtzio Publikoa Erreformatzeko Neurrien abuztuaren 2ko 30/1984 Legearen aplikazio-eremuaren barruan dauden funtzionarioei ezartzen zaien araudiaren arabera jasoko direnak, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren apirilaren 12ko 7/2007 Legeak azken xedapenetako laugarrenean adierazitako moduan.

Aparteko ordainsariak urtean bi izango dira, eta haietako bakoitzak barne hartuko ditu hilabeteko soldata, antzinatasuna edo hirurtekoak, kasuan kasu, eta abenduaren 22ko 39/2010 Legeak, 2011rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzkoak, X. eranskinean adierazitako zenbatekoa.

4.  Ordainsari osagarriak eta karrera judizial eta fiskaleko kideen ordainsari aldakor eta bereziak; halakoek ez dute gorakadarik izango 2012ko abenduaren 31n indarrean zeudenekiko, uztailaren 13ko 20/2012 Errege Lege Dekretuaren bidez onartutako murrizketa kontuan hartu gabe.

Karrera judizial eta fiskaleko kideentzat 15/2003 Legearen I. tituluko III. kapituluan eta II. tituluan adierazitako helburuen araberako ordainsari aldakorretarako guztirako kreditua ezin izango da karrera judizialeko eta fiskaleko kideen ordainsari finkoen zenbateko osoaren ehuneko 5etik gorakoa izan, hurrenez hurren.

5.  Paragrafo honetan xedatutakoak ez dio kalterik egingo 15/2003 Legearen 9.2

artikuluan xedatutakoari.

Bi.  Fiskaltzaren Estatutu Organikoa arautzen duen abenduaren 30eko 50/1981 Legea aldatu zuen urriaren 9ko 24/2007 Legea garatzearen ondorioz, probintziako hiriburua ez den hiri bateko Probintzia Auzitegiaren atal batean sortutako eremu-fiskaltza bateko fiskalburu izendatutako fiskalek lanpostu-osagarria jasoko dute, Probintzia Fiskaltzaren egoitzako fiskalei dagokien populazio-taldearen irizpidearen araberako, bai eta ordezkaritzagatiko lanpostu-osagarria, berariazko osagarria, eta Probintzia Fiskaltzako fiskalburuordeari dagozkion aparteko ordainsarietan sartu beharreko zenbatekoa ere.

Eremu-fiskaltza bateko gainerako fiskalburuek Probintzia Fiskaltzako fiskalburuordeari dagokion berariazko osagarria jasoko dute.

Probintzia Fiskaltzako fiskalburuek eta fiskalburuordeek Probintzia Auzitegiko fiskalburuei eta fiskalburuordeei hurrenez hurren dagozkien ordainsari osagarriak eta aparteko ordainsarietan sartu beharreko zenbatekoak jasoko dituzte.

Estatuko Fiskaltza Nagusiko Idazkaritza Teknikoko fiskalburuordeak Estatuko Fiskaltza Nagusiko fiskalburuorde ikuskariari dagozkion ordainsari osagarriak eta aparteko ordainsarietan sartu beharreko zenbatekoak jasoko ditu.

Estatuko Fiskaltza Nagusiko saletako fiskalei atxikitako fiskalek eta Estatuko Fiskaltza Nagusiko Laguntza Unitateko fiskalek Estatuko Fiskaltza Nagusiko Idazkaritza Teknikoko fiskalei dagokien zenbatekoa jasoko dute berariazko osagarri gisa.

Probintzia-fiskaltzetako lurralde-ataletako fiskal dekanoek fiskal koordinatzaileei dagokien zenbatekoa jasoko dute berariazko osagarri gisa.

Espezializatutako ataletako fiskal dekanoek lurralde-ataletako fiskal dekanoei dagozkien ordainsari osagarriak eta aparteko ordainsariak jasoko dituzte.

Autonomia-erkidegoetako fiskaltzetako bigarren kategoriako fiskalek, koordinatzaile ez direnek, bai eta fiskaltza horietako lurralde-ataletakoek ere, autonomia-erkidegoko fiskaltzako fiskalburuordeei dagozkien lanpostu-osagarria eta aparteko ordainsarietan sartu beharreko zenbatekoak jasoko dituzte, fiskaltza organikoki bereizi gabe dagoen autonomia-erkidegoetan izan ezik (Autonomia Erkidegoko Fiskaltza eta egoitza duen probintziari dagokion Probintzia Fiskaltza bereizi gabe, alegia).

Hiru. Lege honen 22.Bi artikuluan xedatutakoari jarraiki, Idazkari Judizialen Kidegoko eta Justizia Administrazioaren zerbitzura ari diren kideen ordainsariak ondoko hauek izango dira 2013an, eta ez dute gorakadarik izango 2012ko abenduaren 31n indarrean zeudenekiko, uztailaren 13ko 20/2012 Errege Lege Dekretuaren bidez onartutako murrizketa kontuan hartu gabe:

1.  Soldata, ondorengo xehetasunen arabera, eta antzinatasunagatik eta hirurtekoengatik dagozkien ordainsariak.

a)  Idazkari Judizialen Kidegoko kideen soldatak honako zenbateko hauek izango ditu 2013an, hamabi hilabete-saritan: Euroak Lehenengo kategoriako idazkari judizialak 17.973,60

Bigarren kategoriako idazkari judizialak 17.083,44

Hirugarren kategoriako idazkari judizialak 15.872,16

b)  Justizia Administrazioaren zerbitzura ari diren kidegoetako funtzionarioen soldatak honako zenbateko hauek izango ditu 2013an, hamabi hilabete-saritan: Euroak Toxikologiako eta Auzitegi Zientzietako Institutu Nazionaleko auzitegi-mediku eta profesionalak 15.406,20

Prozesu- eta administrazio-kudeaketa 13.303,32

Prozesu- eta administrazio-izapidetzea 10.934,16

Laguntza judiziala 9.917,88

Toxikologiako eta Auzitegi Zientzietako Institutu Nazionaleko teknikari espezialistak 13.303,32

Toxikologiako eta Auzitegi Zientzietako Institutu Nazionaleko laborategiko laguntzaileak 10.934,16

c)  Abenduaren 23ko 19/2003 Lege Organikoak, Botere Judizialaren uztailaren 1eko 6/1985 Lege Organikoa aldatu zuenak, desagerrarazitako kidegoetan 2004ko urtarrilaren 1a baino lehen osatutako hirurtekoen zenbatekoak honako hauek izango dira 2013an, hamabi hilabete-saritan: Euroak Ofizialen kidegoa 532,56

Laguntzaileen kidegoa 410,52

Agente judizialen kidegoa 354,48

Teknikari espezialisten kidegoa 532,56

Laborategiko laguntzaileen kidegoa 410,52

Laborategiko agenteen kidegoa (iraungitzear) 354,48

7.000  biztanletik gorako udalerrietako bake-epaitegietako idazkarien kidegoa (iraungitzear) 599,16

Auzitegi-medikuen eta medikuntza-teknikarien kidegoetako langileek 1995eko urtarrilaren 1a baino lehen osatutako hirurtekoak urtean 642,12 eurokoak izango dira 2013an, hamabi hilabete-saritan.

2.  Aparteko ordainsariak, Funtzio Publikoa Erreformatzeko Neurrien abuztuaren 2ko 30/1984 Legearen aplikazio-eremuaren barruan dauden funtzionarioei ezartzen zaien araudiaren arabera jasoko direnak, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren apirilaren 12ko 7/2007 Legeak azken xedapenetako laugarrenean adierazitako moduan.

Aparteko ordainsariak urtean bi izango dira, eta haietako bakoitzak barne hartuko ditu hilabeteko soldata, antzinatasuna edo hirurtekoak, kasuan kasu, eta 2011rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 22ko 39/2010 Legeak XI. eranskinean adierazitako zenbateko osagarria.

3.a)  Idazkari Judizialen Kidegoko funtzionarioei atxikitako lanpostuen osagarri orokorra, abenduaren 30eko 2033/2009 Errege Dekretua aplikatzen zaien kasuetan, honako zenbateko hauen araberakoa izango da 2013an, hamabi hilabete-saritan: Euroak I. motako lanpostuak 16.107,48

II. motako lanpostuak 13.758,36

III. motako lanpostuak 13.136,16

IV. motako lanpostuak 13.036,92

V. motako lanpostuak 9.427,20

Aurreko lerrokadako funtzionarioen gainerako ordainsari osagarriak, aldakorrak eta bereziak. Ordainsari horiek ez dute gorakadarik izango 2012ko abenduaren 31n indarrean zeudenekiko, uztailaren 13ko 20/2012 Errege Lege Dekretuaren bidez onartutako murrizketa kontuan hartu gabe, eta lege honen 22.Zazpi artikuluan xedatutakoari kalterik egin gabe.

Idazkari Judizialen Kidegoko kideek, 3.a) zenbakiaren lehenengo lerrokadan adierazitako lanpostuez bestelakoak betetzen dituztenean, irailaren 5eko 1130/2003 Errege Dekretuan ezarritako ordainsari osagarriak, aldakorrak eta bereziak jasoko dituzte.

Ordainsari horiek ez dute gorakadarik izango 2012ko abenduaren 31n indarrean zeudenekiko, uztailaren 13ko 20/2012 Errege Lege Dekretuaren bidez onartutako murrizketa kontuan hartu gabe.

3.b)  Justizia Administrazioaren zerbitzura ari diren kidegoetako funtzionarioei atxikitako lanpostuetarako osagarri orokorra, artikulu honetako Hiru.1.b) paragrafoan adierazitakoa, uztailaren 20ko 1033/2007 Errege Dekretuan xedatutakoarekin bat, honako hau izango da 2013an, hamabi hilabete-saritan:

Prozesu- eta administrazio-kudeaketa eta Toxikologiako eta Auzitegi Zientzietako Institutu Nazionaleko teknikari espezialistak Prozesu- eta administrazio-izapidetzea eta Toxikologiako eta Auzitegi Zientzietako Institutu Nazionaleko laborategiko laguntzaileak Mota Azpimota Euroak I

A

3.982,92

I

B

4.757,76

II

A

3.667,20

II

B

4.442,04

III

A

3.509,40

III

B

4.284,24

IV

C

3.351,60

IV

D

3.509,76

I

A

3.456,96

I

B

4.231,92

II

A

3.141,48

II

B

3.916,32

III

A

2.983,56

III

B

3.758,40

IV

C

2.825,88

Laguntza judiziala Toxikologiako eta Auzitegi Zientzietako Institutu Nazionaleko auzitegi-mediku eta profesionalak Mota Azpimota Euroak I

A

2.715,48

I

B

3.490,44

II

A

2.399,76

II

B

3.174,72

III

A

2.241,96

III

B

3.016,92

IV

C

2.084,16

I

18.808,32

II

18.565,68

III

18.322,92

Prozesu- eta administrazio-kudeaketako eskala, 7.000 biztanletik gorako udalerrietako bake-epaitegietako idazkarien kidegotik datozenak (iraungitzear) 5.085,96

Aurreko lerrokadako funtzionarioen gainerako ordainsari osagarriak, aldakorrak eta bereziak. Ordainsari horiek ez dute gorakadarik izango 2012ko abenduaren 31n indarrean zeudenekiko, uztailaren 13ko 20/2012 Errege Lege Dekretuaren bidez onartutako murrizketa kontuan hartu gabe, eta lege honen 22.Zazpi artikuluan xedatutakoari kalterik egin gabe.

4.  Aurreko 3.a) eta 3.b) zenbakietan aipatutako ordainsari osagarriek barne hartuko dituzte Ministroen Kontseiluaren 2009ko maiatzaren 8ko Akordioaren bigarren paragrafoan adierazitako ordainsari gehigarri gisa aitortzen diren zenbatekoak. Akordio hori Lehendakaritza Ministerioaren maiatzaren 18ko 1230/2009 Aginduaren bidez argitaratu zen.

Lau.  Botere Judizialaren uztailaren 1eko 6/1985 Lege Organikoak 145.1 artikuluan adierazitako funtzionarioei dagozkien oinarrizko ordainsariek eta ordainsari osagarriek, abenduaren 23ko 19/2003 Lege Organikoan jasotako idazkeran, ez dute 2013an inolako gorakadarik izango, 2012ko abenduaren 31n indarrean zeudenekiko, uztailaren 13ko 20/2012 Errege Lege Dekretuaren bidez onartutako murrizketa kontuan hartu gabe, eta lege honen 22.Zazpi artikuluan xedatutakoari kalterik egin gabe.

Bost.  Botere Judizialeko eta Fiskaltzako kideen ordainsariek, ondorengo zenbakietan adierazitakoek, ez dute 2013an inolako gorakadarik izango 2012ko abenduaren 31n indarrean zeudenekiko, uztailaren 13ko 20/2012 Errege Lege Dekretuaren bidez onartutako murrizketa kontuan hartu gabe. Haietako bakoitzerako finkatutako ondorengo zenbateko hauek jasoko dituzte:

1.  Auzitegi Goreneko salako presidenteek eta Auzitegi Nazionaleko presidenteak (Auzitegi Goreneko magistratuak) zenbateko hauek jasoko dituzte: Soldata (14 hilabete-saritan jasotzekoa) 27.518,12 € Beste ordainsari batzuk (12 hilabete-saritan jasotzekoak) 82.261,44 € GUZTIRA

109.779,56 € Auzitegi Goreneko magistratuek eta Auzitegi Nazionaleko salako presidenteek (Auzitegi Goreneko magistratuak) zenbateko hauek jasoko dituzte: Soldata (14 hilabete-saritan jasotzekoa) 26.069,96 € Beste ordainsari batzuk (12 hilabete-saritan jasotzekoak) 80.853,00 € GUZTIRA

106.922,96 € 2.  Estatuko fiskal nagusiak 113.838,96 euro jasoko ditu, hamabi hilabete-saritan; ez du aparteko ordainsariak jasotzeko eskubiderik izango.

Auzitegi Goreneko fiskalburuordeak zenbateko hauek jasoko ditu: Soldata (14 hilabete-saritan jasotzekoa) 27.518,12 € Beste ordainsari batzuk (12 hilabete-saritan jasotzekoak) 82.261,44 € GUZTIRA

109.779,56 € Fiskalburu ikuskariak, Konstituzio Auzitegiaren aurreko Fiskaltzako fiskalburuak eta Auzitegi Nazionaleko Fiskaltzako fiskalburuak zenbateko hauek jasoko dituzte: Soldata (14 hilabete-saritan jasotzekoa) 26.069,96 € Beste ordainsari batzuk (12 hilabete-saritan jasotzekoak) 82.261,44 € GUZTIRA

108.331,40 € Kontuen Auzitegiko Fiskaltzako fiskalburuek, Estatuko fiskal nagusiaren Idazkaritza Teknikoko eta Laguntza Unitateko fiskalburuek, Fiskaltza berezietako fiskalburuek (drogaren, ustelkeriaren eta kriminalitate antolatuen aurkakoak) eta Auzitegi Goreneko salako fiskalek zenbateko hauek jasoko dituzte: Soldata (14 hilabete-saritan jasotzekoa) 26.069,96 € Beste ordainsari batzuk (12 hilabete-saritan jasotzekoak) 80.853,00 € GUZTIRA

106.922,96 € 3.  Paragrafo honetako aurreko zenbakietan aipatutako Botere Judizialeko eta Fiskaltzako kideek antzinatasunagatik edo hirurtekoengatik dagokien ordainsariaren hamalau hilabete-sari jasoko dituzte, hurrengo lerrokadan arautzen den Estatuko fiskal nagusiak izan ezik. Halaber, urtean bi ordainsari jasoko dituzte, 2011rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 22ko 39/2010 Legeak X. eranskinean kargudun bakoitzarentzat adierazitako zenbatekoen arabera. Kopuru horiek abuztuaren 2ko 30/1984 Legearen aplikazio-eremuan dauden funtzionarioentzako araubidearen arabera sortuko dira.

Estatuko fiskal nagusiak, paragrafo honen 2. zenbakian adierazitako zenbatekoaz gain, antzinatasunagatik edo hirurtekoengatik dagozkion ordainsariak jasoko ditu, bai eta abenduaren 26ko 51/2007 Legeak, 2008rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzkoak, 32.Lau artikuluko 3. zenbakiko bigarren lerrokadaren aplikazioak dakartzanak, 2010erako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko 26/2009 Legeak 32.

Bost.B) artikuluko 3. zenbakiko bigarren lerrokadan zehaztutako zenbatekoen arabera.

4.  Paragrafo honetako 1. eta 2. puntuetan adierazitako Botere Judizialeko eta Fiskaltzako kideen soldata eta ordainsari osagarriak puntu horietan bertan eta paragrafo bereko 3. puntuan finkatutakoak izango dira; helburu horietarako, ez zaie aplikatuko maiatzaren 26ko 15/2003 Legea, karrera judizialeko eta fiskaleko ordainsariak arautzen dituena, lehen aipatutako 26/2009 Legearen 32.Bost.B) artikuluko 4. zenbakian xedatutako zenbatekoen araberako ordainsari bereziak jasotzeko eskubideari kalterik egin gabe.

32. artikulua.  Estatutupeko langileen eta Gizarte Segurantzako estatutupekoak ez diren langileen ordainsariak.

Bat.  2013an, Gizarte Segurantzaren Administrazioko funtzionarioek, Estatuko Administrazio Orokorreko gainerako langileekin jada homologatuta, lege honen 26. artikuluan xedatutako ordainsariak jasoko dituzte.

Bi.  2013an, Osasunaren Institutu Nazionaleko estatutupeko langileen ordainsariei buruzko irailaren 11ko 3/1987 Errege Lege Dekretuaren aplikazio-eremuan dauden langileek lege honen 26.Bat.A), B) eta C) artikuluan kontzeptu horietarako zehaztutako zenbatekoetan jasoko dituzte oinarrizko ordainsariak eta lanpostu-osagarria, aipaturiko Errege Lege Dekretuaren bigarren xedapen iragankorraren Bi atalean ezarritakoari kalterik egin gabe, eta aipaturiko 26.Bat artikuluaren C) hizkian finkatutako lanpostuosagarria hamalau hilabete-saritan jasotzeari kalterik egin gabe.

Aipatutako estatutupeko langile horiei lege honen 26.Bat.B) artikuluan ezarritakoa aplikatzeko, aparteko ordainsari bakoitzari dagokion lanpostu-osagarriaren zenbatekoa ere hamalau hilabete-saritan jasoko dute. Zenbateko hori 26.Bat.C) artikuluan adierazitako kopuruen hamabirena izango da.

Langile horiei dagozkien berariazko osagarrien eta etengabeko arretagatiko osagarrien zenbatekoek ez dute gorakadarik izango 2012ko abenduaren 31n indarrean zeudenekiko, uztailaren 13ko 20/2012 Errege Lege Dekretuaren bidez onartutako murrizketa kontuan hartu gabe, eta lege honen 22.Zazpi artikuluan xedatutakoari kalterik egin gabe.

Produktibitate-osagarriaren banakako zenbatekoa finkatzeko, 3/1987 Errege Lege Dekretuaren 2.Hiru.c) artikuluan eta hirugarren xedapen iragankorrean adierazitako irizpideei jarraituko zaie, bai eta errege lege-dekretu hori garatzeko onartutako arauetan xedatutakoei ere.

Hiru.  Artikulu honen aplikazio-eremuan dauden gainerako funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariek ez dute 2013an gorakadarik izango 2012ko abenduaren 31n indarrean zeudenekiko, uztailaren 13ko 20/2012 Errege Lege Dekretuaren bidez onartutako murrizketa kontuan hartu gabe.

III. KAPITULUA Langile aktiboen araubidearen alorreko beste xedapen batzuk 33. artikulua.  Ohiz kanpoko diru-sarrerak jasotzeko debekua.

Lege honen aplikazio-eremuan dauden enplegatu publikoek, muga-zergen araubidearen mende daudenek izan ezik, ezin izango dute Administrazioari edo edozein botere publikori edonolako zerbitzu edo jurisdikzioren ordainetan dagokion zerga, komisio edo bestelako diru-sarreren zatirik jaso, eta ezin izango dute jarritako isunen zatirik edo saririk jaso, arauz horrela esleituta egonda ere. Dagokien ordainsari-araubidean xedatutako lansariak soilik jaso ahal izango dituzte, bateraezintasun-sistema aplikatzearen ondorioei kalterik egin gabe, eta, halaber, betetako lanagatik edo karguagatik etxebizitzaz gozatzeari buruzko berariazko araudian xedatutakoari kalterik egin gabe.

34. artikulua.  Sariak, gurutzeak, dominak eta mutilazio-pentsioak.

Bat.  Sari, gurutze, domina eta mutilazio-pentsio gisa jasoko diren zenbatekoek ez dute 2013an gorakadarik izango, 2012ko abenduaren 31n finkatuta zeudenekiko.

Bi.  San Fernandoren Gurutze Ohoratua eta banakako Domina Militarra euren araubide bereziaren bidez eraenduko dira.

Hiru.  Irmotasunaren Gurutzea eta San Hermenegildoren Errege eta Militar Ordenaren kategoriak ekainaren 23ko 1189/2000 Errege Dekretuak, San Hermenegildoren Errege eta Militar Ordenaren araubidea onesten duenak, xedatutakoaren arabera eraenduko dira.

35. artikulua.  Beste arau komun batzuk.

Bat.  Tokiko Osasun Kidegoetako Administrazioko kontratupeko langileek eta funtzionarioek, eta 2012an 2012rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko ekainaren 29ko 2/2012 Legearen III. tituluan oro har ezarritakoekin bat ez zetozen ordainsariak jaso zituzten langileek, lege honen titulu berean berariaz ezarritakoak aplikagarri ez bazaizkie, 2012ko abenduaren 31n indarrean zeuden ordainsariak jasotzen jarraituko dute 2013an, uztailaren 13ko 20/2012 Errege Lege Dekretuaren bidez onartutako murrizketa kontuan hartu gabe.

Bi.  Estatuko Administrazio Orokorrean, bere erakunde autonomoetan eta estatuagentzietan, funtzionarioren bat 2013an betetzen ari den lanpostuari dagokion ordainsariaraubideaz beste batera atxikita egonez gero, funtzionario horrek betetzen ari den lanpostuari dagozkion ordainsariak jasoko ditu; aurrez, oinarrizko ordainsariak esleituko zaizkio, Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioak baimenduta, interesa duten ministerio-sailen proposamenari jarraiki.

Aurreko lerrokadan adierazitako esleipenaren ondorioetarako, antzinatasunordainsariaren zenbatekoa funtzionarioaren jatorrizko ordainsari-araubidearen araberakoa izateko baimena eman ahal izango da.

Hiru.  Zerbitzuagatiko kalte-ordainen zenbatekoa 2012an indarrean zegoen berbera izango da.

36. artikulua.  Kontratupeko langileen eta funtzionarioak ez direnen ordainsariak finkatzeko edo aldatzeko baldintzak.

Bat.  Honako erakunde hauetako kontratupeko langileen eta funtzionarioak ez direnen ordainsariak finkatzeko edo aldatzeko, Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioaren aldeko txostena beharko da 2013an:

a)  Estatuko Administrazio Orokorra eta bere erakunde autonomoak.

b)  Gizarte Segurantzako erakunde kudeatzaileak eta zerbitzu erkideak.

c)  Estatu-agentziak, beren berariazko araudiaren arabera.

d)  Gainerako enpresa-entitate publikoak eta gainerako erakunde eta entitate publikoak, Ordainsarien Ministerioarteko Batzordeak horretarako ezarritako baldintza eta prozeduren arabera, haien berariazko ezaugarriak aintzat hartuta.

Bi.  Funtzionarioak ez diren langileen ordainsari-baldintzak finkatzen edo aldatzen dituzten eragiketak ondorengo hauek dira:

a)  Lanpostu berrien ordainsariak erabakitzea.

b)  Aurreko Bat paragrafoan adierazitako erakundeek hitzarmen kolektiboak, akordioak edo gisa horretako agiriak sinatzea, bai eta horien berrikuspenak, eranskinak edo luzapenak ere.

c)  Estatuko Administrazioko kontratupeko langileentzako hitzarmen bakarra eta sektoreko hitzarmen kolektiboak aplikatzea, bai eta horien berrikuspenak, eranskinak edo luzapenak ere.

d)  Ordainsariak banakako kontratu bidez finkatzea, langileak finkoak edota aldi baterako kontratatuak izan, hitzarmen kolektiboaren bidez osorik edo zati batean arautu gabe baldin badaude, salbuespen honekin: martxoaren 24ko 1/1995 Legegintzako Errege Dekretuak, Langileen Estatutuaren Legearen Testu Bategina onesten duenak, 2. artikuluko 1. paragrafoko e) hizkian araututako lan-harreman bereziaren mende dauden aldi baterako langileak. Nolanahi ere, Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioari azken langile horien ordainsariei buruzko informazioa helarazi beharko zaio. Salbuespena izango da, halaber, martxoaren 5eko 451/2012 Errege Dekretuak, enpresa-sektore publikoko eta beste entitate batzuetako arduradun eta zuzendari nagusien ordainsarierregimena arautzen duenak, adierazitako ordainsariak finkatzea, horretarako aipaturiko arauan xedatutakoa beteko baita.

e)  Alde bakarreko edonolako soldata-hobekuntzak ematea, banaka edo kolektiboki, nahiz eta funtzionario publikoen ordainsari-erregimenaren aplikazioa hedatzearen ondorio izan.

f)  Atzerrian kontratatutako langileei dagozkien ordainsariak finkatzea.

Hiru.  Artikulu honen Bat paragrafoan aipatutako txostenak a), b) eta c) hizkietan adierazitako erakunde, entitate eta agentzia guztietan izango du eragina, bai eta d) paragrafoan adierazitakoetan ere, Ordainsarien Ministerioarteko Batzordeak erabakiko duen moduan. Txostena ondorengo puntuetan zehaztutako prozedurari jarraiki emango da, eta adierazitako irismena izango du:

1.  Eraginpeko erakundeek, hitzarmen kolektiboa edo banakako kontratuak onartu edo sinatu baino lehen, Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioari bidali beharko diote proiektua, alderdi ekonomiko guztien balioespenarekin batera.

2.  Hitzarmen kolektiboen, akordioen eta gisa horretako agirien proiektuen kasuan, jaso eta balioetsi direnetik gehienez ere hamabost eguneko epean bideratu beharko da txostena. Txosten horrek gastu publikoan ondorio zuzenak edo zeharkakoak dituzten alderdi guztiei buruzko xehetasunak jaso beharko ditu, bai 2013rako, bai ondorengo urteetarako, eta, batez ere, dagokion soldata-masa eta haren hazkundearen kontrola azaldu behar ditu, lege honen 27. artikuluan xedatutakoari kalterik egin gabe.

Lau.  Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioak finkatuko eta, egoki bada, eguneratuko ditu atzerrian diharduten kontratupeko langileen ordainsariak, herrialde bakoitzaren berariazko egoera aintzat hartuta.

Bost.  Erabat deusezak izango dira gai honetan hartutako erabakiak, txostena izapidetu gabe edota ezezko txosten baten kontra egiten badira, bai eta ondorengo ekitaldietarako soldata-gehikuntzak eragiten dituzten itunak ere, etorkizuneko aurrekontulegeen xedapenen aurkakoak izanez gero.

2013rako ordainsariak aplikatzearen ondorioz eragindako gastuak baimendu ahal izateko, artikulu honetan xedatutako baldintzak nahitaez bete beharko dira.

37. artikulua.  Kontratupeko langileak inbertsio-kredituen kontura kontratatzea.

Bat.  Ministerio-sailek, erakunde autonomoek, estatu-agentziek eta Gizarte Segurantzako erakunde kudeatzaileek obrak egiteko edo zerbitzuak emateko aldi baterako langileak kontratatu ahal izango dituzte 2013an, erakunde bakoitzari dagozkion inbertsio-kredituen kontura, honako baldintza hauek betez gero:

a)  Kontratuaren xedea obrak zuzenean gauzatzea, Estatuaren kontratuen legedia aplikatuz, edota inbertsio-izaera duten zerbitzuak ematea izatea.

b)  Obra edo zerbitzu horiek Estatuko Aurrekontu Orokorretan aurreikusita eta onetsita dauden inbertsioekin lotuta egotea.

c)  Obra edo zerbitzu horiek plantillako langile finkoen bidez egitea ezinezkoa izatea, eta aurrekontu-kredituan langileak kontratatzeko erabilgarritasun nahikoa ez egotea.

Bi.  Kontratua aurrekontu-ekitaldia baino luzeagoa izan ahalko da, obrek edo zerbitzuek ekitaldi horrek baino iraupen luzeagoa izango badute, eta zenbait urtetako inbertsio-proiektuei badagozkie; betiere, Aurrekontuei buruzko azaroaren 26ko 47/2003 Lege Orokorrak 47. artikuluan horretarako ezarritako baldintzak bete beharko dituzte, edota 2013rako Estatuko aurrekontu orokorren lege honetan bertan jasotakoak.

Hiru.  Kontratu horiek formalizatu baino lehen, Estatuko Abokatutzak aztertu egingo ditu dagokion sailean, erakundean edo entitatean; bereziki, erabilitako kontratazio mota egokia den adieraziko du, eta kontratuaren klausulak lanaren arloko legediak zehaztutako baldintzekin eta formaltasunekin bat ote datozen.

Lau.  Beharrezkoa den kasuetan, artikulu honetan araututako kontratuak aldez aurretik fiskalizatuko dira, Aurrekontuei buruzko azaroaren 26ko 47/2003 Lege Orokorrak 152. artikulutik 156. artikulura artean xedatutakoaren arabera. Ondorio horietarako, inbertsio-kredituak egokiak izango dira aldi baterako langileak kontratatzeko, aurrekontukontzeptuan xede horretarako berariaz esleitutako nahikoa kreditu ez baldin badago.

Industriaren, merkataritzaren, finantzen edo antzeko esparruetan jarduten duten Estatuko erakunde autonomoetan eta enpresa-entitate publikoetan, kontratu horiek egiteko, dagokion ikuskatzaile eskuordetuak aldeko txostena prestatu beharko du.

Txosten horretan, adierazi beharko du aurrekontu-kontzeptuan ez dagoela nahikoa kreditu aldi baterako langileak dagokion kapituluan kontratatzeko. Erakunde autonomoa edo enpresa-entitate publikoa ez badago txostenarekin ados, Ogasun eta Herri Administrazio Ministeriora bidali ahal izango du espedientea, ebatz dezan.

38. artikulua.  Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioak sektore publikoaren zerbitzura diharduten langileen kostuen alorrean duen eskumena.

Ministerio-sailek, erakundeek, estatu-agentziek, enpresa-entitate publikoek eta Estatuko sektore publikoko gainerako entitate publikoek onartutako akordio, hitzarmen, itun edo antzeko agiri guztiak, eta haiek betetzeko edo garatzeko hartutako neurriak, erabat eraginkorrak izan daitezen, Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioak Aurrekontuen eta Gastuen Estatu Idazkaritzaren bidez egindako aldeko txostena beharko da aldez aurretik. Txosten hori izapidetu gabe egindako akordioak erabat deusezak izango dira. Bestalde, akordioek ezin izango dute gastu publikoan inolako gehikuntzarik eragin langileen kostuetan eta/edo ordainsarien gorakadan.

IV. TITULUA Pentsio publikoak I. KAPITULUA Pentsioen errebalorizazioa 39. artikulua.  Pentsioen errebalorizazioa.

Gizarte Segurantzako sistemak ordaindutako pentsioak eta Klase Pasiboenak oro har ehuneko 1 igoko dira 2013an, lege honetan adierazitako moduan.

II. KAPITULUA Estatuko Klase Pasiboen Araubideko pentsioen eta gerrako pentsio berezien hasierako zehaztapena 40. artikulua.  Estatuko Klase Pasiboen Araubideko pentsioen hasierako zehaztapena.

Bat.  Artikulu honetan xedatutakoa Estatuko Klase Pasiboen Araubidearen mende dauden langileek euren alde edota familiaren alde sortutako ohiko pentsioei eta ohiz kanpokoei aplikatuko zaie. Araubidearen mende dauden langileak ondorengo zerrendan ageri dira, dagokien legedi arautzailearen arabera multzokatuta:

1.  Honako langile hauei aplikatzen zaie Estatuko Klase Pasiboen Legearen Testu Bateginak, apirilaren 30eko 670/1987 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsiak, I. tituluan ezarritakoa:

a)  Estatuko Administrazioko, Justizia Administrazioko, Gorte Nagusietako, beste konstituzio-organoetako eta haien legediaren arabera hala dagokien Estatuko beste organo batzuetako karrerako funtzionario zibilei, autonomia-erkidegoei transferitutakoei, eta karrerako militarrei, langile militar osagarriei, eta Indar Armatuetan erretiro-adinera arte geratzeko eskubidea lortu duten soldadutzako eta marineltzako eskala profesionaletako langileei, 1984ko abenduaren 31z geroztik edonolako egoera administratiboan daudela ere, egun hori baino lehenago erretiroa hartu ez badute.

b)  1986ko urtarrilaren 1etik aurrera praktikak egiten aritu diren funtzionarioei, eta 1985eko urtarrilaren 1etik aurrera eskola edo akademia militarren bateko ikasle izan, eta zaldun alferez kadete, alferez ikasle, sarjentu ikasle edo itsasozain mailetara igo direnei.

c)  1965eko urtarrilaren 1a baino lehen izendatutako bitarteko funtzionarioei, Estatuko Aurrekontu Orokorretan zehaztutako soldata jaso badute langileentzako partidatik, eta eskubide pasiboak eragin dituen gertakaria 1985eko abenduaren 31tik aurrera gertatu bada.

2.  Honako langile hauei aplikatzen zaie 1984ko abenduaren 31n indarrean zegoen legedia, Estatuko Klase Pasiboen Legearen Testu Bateginaren II. tituluan adierazitako aldaketekin:

a)  Estatuko Administrazioko, Justizia Administrazioko, Gorte Nagusietako, beste konstituzio-organoetako eta haien legediaren arabera hala dagokien Estatuko beste organo batzuetako karrerako funtzionario zibilei, autonomia-erkidegoei transferitutakoei, eta karrerako militarrei, langile militar osagarriei, eta Indar Armatuetan erretiro-adinera arte geratzeko eskubidea lortu duten soldadutzako eta marineltzako eskala profesionaletako langileei, 1985eko urtarrilaren 1a baino lehen hil edo erretiratu badira.

b)  1965eko urtarrilaren 1a baino lehen izendatutako bitarteko funtzionarioei, Estatuko Aurrekontu Orokorretan zehaztutako soldata jaso badute langileentzako partidatik, eta eskubide pasiboak eragin dituen gertakaria 1986ko urtarrilaren 1a baino lehen gertatu bada.

Bi.  Artikulu honen Bat.1 paragrafoan adierazitako langileek eragindako pentsioen hasierako zehaztapena egiteko, honako hartzeko arautzaile hauek hartuko dira kontuan 2013an:

a)  1985eko urtarrilaren 1etik aurrera, kidego, eskala, lanpostu, enplegu edo administrazio-kategoriaren batean sartutako langileen hartzeko arautzaileak: Hartzeko arautzailea Euro urtean Taldea/Azpitaldea 7/2007 Legea A1 A2 B

C1 C2 E (30/1984 Legea) eta profesionalen multzoak (7/2007 Legea) 40.058,07

31.526,72

27.606,75

24.213,06

19.156,55

16.332,48

b)  1985eko urtarrilaren 1a baino lehen sartutako langileen hartzeko arautzaileak: ESTATUKO ADMINISTRAZIO ZIBIL ETA MILITARRA Proportzionaltasun-indizea Hartzeko arautzailea Euro urtean 10

8

6

4

3

40.058,07

31.526,72

24.213,06

19.156,55

16.332,48

JUSTIZIA-ADMINISTRAZIOA Indize biderkatzailea Hartzeko arautzailea Euro urtean 4,75

4,50

4,00

3,50

3,25

3,00

2,50

2,25

2,00

1,50

1,25

40.058,07

40.058,07

40.058,07

40.058,07

40.058,07

40.058,07

40.058,07

31.526,72

27.606,76

19.156,55

16.332,48

KONSTITUZIO-AUZITEGIA Kidegoa Hartzeko arautzailea Euro urtean Idazkari nagusia Letraduak Gerentea 40.058,07

40.058,07

40.058,07

GORTE NAGUSIAK Hartzeko arautzailea Euro urtean Kidegoa Letraduak Artxibozain-liburuzainak Goi-mailako aholkulariak Erredaktoreak, takigrafoak eta estenotipistak Teknikari-administrariak Administrariak Atezainak 40.058,07

40.058,07

40.058,07

40.058,07

40.058,07

24.213,06

19.156,55

Hiru.  Artikulu honen Bat.2 paragrafoan adierazitako langileek eragindako pentsioen hasierako zehaztapena egiteko –ondorio ekonomikoak 2013ko urtarrilaren 1etik aurrera sortuko dituzten pentsioena–, honako arau hauek aplikatuta lortuko diren oinarri arautzaileak erabiliko dira:

a)  Eragileari dagokion soldataren zenbatekoa hartuko da aintzat, bai eta, hala badagokio, gradua ere, kontuan izanda eragilearen kidegoak, karrerak, eskalak, lanpostuak, enpleguak edo kategoriak 1984ko abenduaren 31n esleituta zeukan funtzioa, indize biderkatzailea edo proportzionaltasun-indizea, eta administrazio-karreraren gradua.

Ondoko zerrendan daude jasota: ESTATUKO ADMINISTRAZIO ZIBIL ETA MILITARRA

Proportzionaltasun-indizea Gradua 10 (5,5) 10 (5,5) 10 (5,5) 10 (5,5) 10

10

10

10

10

8

8

8

8

8

8

6

6

6

6

6

6

4

4

4

8

7

6

3

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

1

3

2

2

Gradu berezia (100eko 12) (100eko 24) Soldatagatiko eta graduagatiko zenbatekoa, urtean – Euroak 26.853,95

26.115,90

25.377,91

23.163,80

22.786,95

22.048,96

21.310,95

20.572,87

19.834,84

19.162,05

18.571,75

17.981,42

17.391,08

16.800,78

16.210,43

14.597,97

14.155,36

13.712,82

13.270,17

14.313,78

12.827,55

10.801,79

12.889,21

10.506,65

Proportzionaltasun-indizea Gradua Gradu berezia 4

4

3

3

3

1

1

3

2

1

(100eko 12) Soldatagatiko eta graduagatiko zenbatekoa, urtean – Euroak 11.403,85

10.211,48

9.326,61

9.105,27

8.883,97

JUSTIZIA-ADMINISTRAZIOA Indize biderkatzailea Soldatagatiko zenbatekoa, urtean – Euroak 4,75

4,50

4,00

3,50

3,25

3,00

2,50

2,25

2,00

1,50

1,25

43.853,25

41.545,18

36.929,03

32.312,90

30.004,85

27.696,77

23.080,64

20.772,58

18.464,53

13.848,39

11.540,33

KONSTITUZIO-AUZITEGIA

Kidegoa Soldatagatiko zenbatekoa, urtean – Euroak Idazkari nagusia Letraduak Gerentea 41.545,18

36.929,03

36.929,03

GORTE NAGUSIAK

Kidegoa Letraduak Artxibozain-liburuzainak Aholkulari profesionalak Erredaktoreak, takigrafoak eta estenotipistak Teknikari-administrariak Administrariak Atezainak Soldatagatiko zenbatekoa, urtean – Euroak 24.167,79

24.167,79

24.167,79

22.193,61

22.193,61

13.365,78

10.572,48

b)  Aurreko hizkian xedatutako eragiketatik ateratzen den kopuruari honako biderketa honen emaitza gehitu behar zaio: egiaztatutako hirurtekoen kopurua bider eragileari zerbitzu emandako kidegoaren, karreraren, eskalaren, lanpostuaren, enpleguaren edo kategoriaren arabera hirurteko bakoitzeko dagokion balioa. Hala badagokio, ondorengo koadroetan esleitutako proportzionaltasun-indizeak edo indize biderkatzaileak hartuko dira kontuan: ESTATUKO ADMINISTRAZIO ZIBIL ETA MILITARRA

Proportzionaltasun-indizea Hirurteko bakoitzaren balioa, urtean – Euroak 10

8

6

4

3

867,51

694,02

520,48

347,03

260,26

JUSTIZIA-ADMINISTRAZIOA Indize biderkatzailea Hirurteko bakoitzaren balioa, urtean – Euroak 3,50

3,25

3,00

2,50

2,25

2,00

1,50

1,25

1.615,63

1.500,25

1.384,84

1.154,01

1.040,05

923,24

692,42

577,03

KONSTITUZIO-AUZITEGIA

Kidegoa Idazkari nagusia Letraduak Gerentea Hirurteko bakoitzaren balioa, urtean – Euroak 1.615,63

1.615,63

1.615,63

GORTE NAGUSIAK

Kidegoa Letraduak Artxibozain-liburuzainak Goi-mailako aholkulariak Hirurteko bakoitzaren balioa, urtean – Euroak 988,17

988,17

988,17

Kidegoa Erredaktoreak, takigrafoak eta estenotipistak Teknikari-administrariak Administrariak Atezainak Hirurteko bakoitzaren balioa, urtean – Euroak 988,17

988,17

592,92

395,25

Lau.  Artikulu honetan araututako pentsioen hileroko zenbatekoa zehazteko, aurreko paragrafoetan xedatutako arauetan eta aplikagarri den legedian oinarrituta kalkulatuko den urteko zenbatekoa 14 zatitan banatuko da.

41. artikulua.  Gerrako pentsio berezien hasierako zehaztapena.

Bat.  Gerra zibilaren ondorioz hildakoen senideei irailaren 18ko 5/1979 Legearen babesean aitortutako pentsioen zenbatekoa ezin izango da, 2013an, Gizarte Segurantzako sisteman 65 urtetik gorakoentzat ezarritako alargun-pentsioen gutxieneko zenbatekoa baino txikiagoa izan. Salbuespen izango dira langile ez-funtzionarioek ezgaitasunik ez daukaten umezurtzen alde eragindako pentsioak, horien zenbatekoa urtean 1.819,82

eurokoa izango baita.

Bi.  1.  Ekainaren 26ko 35/1980 Legearen babesean Errepublika-eremuko gudari izandako gerra-mutilatuei aitortutako pentsioek, eragileak Indar eta Institutu Armatuetako militar profesionalak ez baziren, honako zenbateko hauek izango dituzte 2013an:

a)  Mutilazio-pentsioa kalkulatzeko, ezintasun-maila bakoitzerako finkatutako ehunekoak aplikatuko zaizkio urtean 4.949,93 euroko zenbatekoari.

b)  Oinarrizko ordainsariaren, hirurtekoen ordezko ordainsariaren eta jaso ez diren ordainsariak konpentsatzeko ordainsari gehigarrien batura urtean 13.349,85 eurokoa izango da.

c)  Senideen aldeko pentsioen zenbatekoa Gizarte Segurantzako sisteman 65 urtetik gorakoentzat ezarritako alargun-pentsioen gutxieneko zenbatekoaren berdina izango da.

Salbuespen izango dira ezinduta ez dauden umezurtzen aldeko pentsioak, horien zenbatekoa urtean 1.819,82 eurokoa izango baita.

2.  Militar profesional ziren gudari ohien senideei 35/1980 Legearen babesean aitortutako pentsioen zenbatekoa, 2013an, ezin izango da Gizarte Segurantzako sisteman 65 urtetik gorakoentzat ezarritako alargun-pentsioen gutxieneko zenbatekoa baino txikiagoa izan.

Hiru.  Gerran mutilatutako zibilei martxoaren 29ko 6/1982 Legearen babesean aitortutako pentsioek honako zenbateko hauek izango dituzte 2013an:

a)  Bigarren, hirugarren edo laugarren mailako ezintasuna aitortuta daukatenen oinarrizko ordainsaria urtean 9.344,89 eurokoa izango da.

b)  Senideen aldeko pentsioen zenbatekoa Gizarte Segurantzako sisteman 65 urtetik gorakoentzat ezarritako alargun-pentsioen gutxieneko zenbatekoaren berdina izango da.

Lau.  Martxoaren 5eko 670/1976 Dekretuaren babesean aitortutako 2013ko pentsioak kalkulatzeko, Aberriaren aldeko gerra-mutilatu zaldunen kidegoan sartu ezin izan ziren gerra-mutilatuen aldekoak, urtean 5.930,64 euroko zenbatekoari ezintasunmaila bakoitzerako finkatutako ehunekoak aplikatuko zaizkio.

Bost.  Gerra zibilean Indar Armatuetako, Ordena Publikoko Indarren eta Errepublikako Karabineroen Kidegoko kide izan zirenen eskubideak eta emandako zerbitzuak aintzatesten dituen urriaren 22ko 37/1984 Legeak II. tituluan ezarritakoaren babesean aitortutako pentsioek 2013an izango duten zenbatekoa kalkulatzeko, soldatari eta mailari dagokien zenbatekoa aplikatuko zaio aurreko 40.Hiru.a) artikuluan jasotako edukiari.

Pentsio horien gutxieneko zenbatekoak ondoko hauek izango dira:

a)  Eragileen aldeko pentsioetan, Gizarte Segurantzako sisteman ezkontidea ardurapean daukaten 65 urtetik gorakoentzat ezarritako erretiro-pentsioen gutxieneko zenbatekoa.

b)  Alargun-pentsioetan, Gizarte Segurantzako sisteman 65 urtetik gorakoentzat ezarritako alargun-pentsioen gutxieneko zenbatekoa.

Sei.  Artikulu honetan araututako pentsioen hileroko zenbatekoa zehazteko, aurreko paragrafoetan xedatutako arauetan eta aplikagarri den legedian oinarrituta kalkulatuko den urteko zenbatekoa 12 zatitan banatuko da.

Ohiko hamabi soldatekin batera, aparteko bi soldata ordainduko dira, zenbateko berdinekoak, ekainaren 26ko 35/1980 Legearen babesean aitortutako mutilaziopentsioetan izan ezik.

Aurreko paragrafoaren azken tartekian xedatutakoa gorabehera, mutilatuak, aipaturiko legean xedatutakoaren arabera gai gisa sailkatuta dagoenean, adierazitako aparteko ordainsariak jasotzeko eskubidea izango du.

III. KAPITULUA Pentsio publikoen hasierako zehaztapenerako mugak 42. artikulua.  Pentsio publikoen hasierako zehaztapenerako mugak.

Bat.  1989rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 28ko 37/1988 Legeak 42. artikuluan adierazitako pentsio publikoen hasierako zehaztapenaren ondorioz, 2013an jaso beharreko zenbatekoak ezin izango du hilean 2.548,12 euro baino handiagoa izan, titularrari dagozkion aparteko ordainsariei kalterik egin gabe. Aparteko ordainsari horien zenbatekoak ere muga berdina izango du.

Aurreko paragrafoan xedatutakoa gorabehera, pentsiodunak urtean hamalau ordainsari baino gutxiago edo gehiago jasotzeko eskubidea izanez gero –aparteko ordainsariak barne hartuta–, hilabete-sarien muga egokitu egin beharko da, urtean 35.673,68 euroko zenbatekora iristeko edota ez gainditzeko.

Bi.  Titular batek aldi berean bi pentsio publiko edo gehiago jasotzeko eskubidea badu, pentsio horien hasierako zehaztapenaren ondorioz guztira jasoko duen zenbatekoak aurreko paragrafoan adierazitako muga berdinak izango ditu.

Horretarako, lehenik eta behin, pentsio publiko bakoitzaren zenbateko osoa finkatuko da, eta guztien batura 2.548,12 eurotik gorakoa izanez gero, proportzionalki murriztuko dira, zenbateko horretara egokitzeko.

Hala eta guztiz ere, pentsioren bat abenduaren 28ko 37/1988 Legearen 42.1.c) artikuluan adierazitako funtzionarioen mutualitateetako baten funts bereziaren konturakoa izanez gero, murrizketa edo ezabapena pentsio horren zenbateko osoari aplikatuko zaio lehentasunez, eta, ahal izanez gero, aitortzeko garaian. Beharrezkoa izanez gero, gainerako pentsioak proportzionalki murriztuko dira ondoren, guztien baturak gehienezko muga gainditu ez dezan.

Hiru.  Pentsio publiko baten hasierako zehaztapena beste pentsio publiko bat edo batzuk jasotzen ari den pertsona baten alde egiten denean, pentsio guztien zenbateko osoen baturak artikulu honen Bat paragrafoan ezarritako mugak gainditzen baditu, aipatutako muga gainditzen duen zenbatekoa murriztuko edo kenduko da pentsio berriaren zenbateko osotik.

Hala eta guztiz ere, pentsio berriak aurtengo edo aurreko ekitaldi ekonomikoetan errenta salbuetsiaren izaera badu, pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga arautzen duen legedian xedatutakoaren arabera, interesdunak lehen eragindako pentsio publikoak murriztuko edo ezabatuko dira, titularrak hala eskatuz gero. Kasu horietan, erregularizazioaren ondorioek eskaera egindako urteko urtarrilaren 1era arte egingo dute atzera, edota pentsio berriaren lehenengo ordainketaren datara arte, data hori gerokoagoa izanez gero.

Lau.  Aurreko paragrafoetan adierazitako hasierako zehaztapena egitean, erakunde edo entitate eskudunek ezin badute jakin onuradunari dagozkion beste pentsio batzuen zenbatekoa eta izaera zein diren, hasierako zehaztapena behin-behinekoa izango da, dagozkion egiaztapenak egin bitartean.

Behin-behineko zehaztapenak behin betiko erregularizatzean, pentsioaren titularrari, egoki bada, oker jasotakoa itzul dezala eskatu beharko zaio. Itzultze hori pentsioaren hurrengo soldaten kontura egin ahal izango da.

Bost.  Artikulu honen Bi eta Hiru paragrafoetan adierazitako hasierako zehaztapenaren zenbatekoa murriztu edo ezabatu ondoren, titularrak jasotzen dituen gainerako pentsio publikoen zenbatekoa edo osaera aldatzen bada, edozein arrazoi dela medio, egindako mugaketak berraztertu egingo dira, ofizioz edota interesdunak hala eskatuta. Berrikuspen horrek aldaketa egin den hilabetearen hurrengoaren lehenengo egunetik hasita izango ditu eraginak.

Dena dela, pentsio publikoak aldi berean jasotzen direnean egindako hasierako zehaztapenak aldian behin berraztertuko dira.

Sei.  Arau mugatzaileak aplikatzearen ondorioz pentsio publikoen hasierako zehaztapenen zenbatekoa murrizteak edo ezabatzeak ez ditu kaltetuko pentsioa aitortzearekin batera baiesten diren beste eskubideak.

Zazpi.  Artikulu honetan xedatutako gehienezko muga ez zaie aplikatuko 2013an eragindako ondoko pentsio publiko hauei:

a)  Ekintza terroristen ondorioz sortutako Gizarte Segurantzako sistemako eta Estatuko Klase Pasiboen Araubideko ohiz kanpoko pentsioei.

b)  Zerga, Administrazio eta Gizarte Alorreko Neurriei buruzko abenduaren 30eko 62/2003 Legeak berrogeita hirugarren xedapen gehigarrian ezarritakoaren babesean aitortutako ohiz kanpoko pentsioei.

c)  Atentatu terroristen ondorioz eragindako ohiz kanpoko pentsioei, ekainaren 23ko 6/2006 Errege Lege Dekretuaren babesean aitortutakoei.

Zortzi.  Pentsio publikoen hasierako zehaztapena egitean titular batek aurreko paragrafoan adierazitako pentsio bat edo batzuk jasotzen dituenean, edota ekintza terroristen ondorioz aitortutakoak, uztailaren 10eko 851/1992 Errege Dekretuak, ekintza terroristen ondorioz sortutako ohiz kanpoko pentsio batzuk arautzen dituenak, II. tituluan xedatutakoaren arabera Gizarte Segurantzako edozein araubide publikotan pentsioa jasotzeko eskubiderik ez dutenen alde, artikulu honetan adierazitako arau mugatzaileak ekintza terroristen ondorio ez direnei soilik aplikatuko zaizkie.

IV. KAPITULUA Pentsio publikoen balioak handitzea eta aldatzea 43. artikulua.  Pentsio publikoen balioak handitzea eta aldatzea.

Bat.  Gizarte Segurantzako sistemak kotizaziopeko modalitatean ordaindutako pentsioek eta Estatuko Klase Pasiboen pentsioek ehuneko 1eko gehikuntza izango dute 2013an, lege honen 39. artikuluan xedatutakoaren arabera; nolanahi ere, ez zaie kalterik egingo kapitulu honetako ondorengo artikuluetan adierazitako salbuespenei, ez eta gerra zibilaren legedi bereziaren babesean aitortutako pentsioei dagokienez lege honen 41. artikuluan xedatutako berme-zenbatekoei ere.

1984ko abenduaren 31n indarrean zegoen legediaren babesean 2013an eragindako Estatuko Klase Pasiboen erretiro- eta alargun-pentsioen hasierako zenbatekoa, ekitaldi honetan halako pentsioetarako finkatutako oinarri arautzaileen arabera kalkulatutakoa, zuzendu egingo da, 2004, 2006, 2007 eta 2008. urteetarako ezarritako ehuneko 1 edota ehuneko 2 aplikatuz, dagokionaren arabera. Ehuneko horiek ondoko arau hauetan ezarrita daude, hurrenez hurren: 2004rako, 2006rako, 2007rako eta 2008rako Estatuko Aurrekontu Orokorren abenduaren 30eko 61/2003 Legearen, abenduaren 29ko 30/2005 Legearen, abenduaren 28ko 42/2006 Legearen, eta abenduaren 26ko 51/2007 Legearen bosgarren eta seigarren xedapen gehigarrietako laugarren paragrafoan eta hamargarren xedapen gehigarrian.

Bi.  Estatuko Funtzionario Zibilen Gizarte Segurantzari buruzko Legearen Testu Bateginak, ekainaren 23ko 4/2000 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsiak, seigarren xedapen gehigarriaren Bat puntuan xedatutakoaren arabera, Estatuko Funtzionario Zibilen Mutualitate Orokorraren Funts Berezian sartuta dauden mutualitateen pentsioek, 2007ko abenduaren 31z geroztik eragindakoek, murrizketa bat izango dute 2013ko urtarrilaren 1ean, 2012ko abenduaren 31n jasotako zenbatekoekiko. Murrizketa hori 1978ko –edo 1977ko, Erakunde Sindikaleko Funtzionarioen Montepioa izanez gero– abenduaren 31ko zenbatekoaren eta 1973ko abenduaren 31ko zenbatekoaren arteko aldearen ehuneko 20koa izango da.

Hiru.  Abenduaren 28ko 37/1988 Legearen 42. artikuluan zehaztutako aurreikuspenaraubideen edo sistemen kontura ordaintzen diren pentsioek, artikulu honen aurreko paragrafoetan adierazita ez daudenek, haien araudiak xedatutakoaren arabera, handitu edota aldatu egingo dute balioa 2013an, 2012ko abenduaren 31n jasotako zenbatekoekiko, kapitulu honetako ondorengo artikuluetan jasotako salbuespenak salbuespen.

44. artikulua.  Igoko ez diren pentsioak.

Bat.  Ondorengo pentsio publiko hauek ez dira igoko 2013an:

a)  Abenduaren 28ko 37/1988 Legearen 42. artikuluan zehaztutako edozein aurreikuspen-araubide edo sistemaren kontura ordaintzen diren pentsioak, baldin eta haien hileko zenbateko osoa, titularrak jasotzen dituen beste pentsio publiko batzuen hileko zenbateko osoari gehituta, hilean 2.548,12 eurotik gorakoak badira, zenbateko hori aurreko 42. artikuluan azaldutako moduan ulertuta.

Aurreko paragrafoan xedatutakoa ez zaie aplikatuko ekintza terroristen ondorioz sortutako Estatuko Klase Pasiboen Araubideko eta Gizarte Segurantzako sistemako ohiz kanpoko pentsioei, ez eta atentatu terroristen ondorioz sortutako eta ekainaren 23ko 6/2006 Errege Lege Dekretuaren babesean aitortutako ezohizko pentsioei, ez eta Zerga, Administrazio eta Gizarte Alorreko Neurriei buruzko abenduaren 30eko 62/2003 Legeak berrogeita hirugarren xedapen gehigarrian adierazitakoari jarraiki aitortutako pentsioei ere.

b)  Estatuko Bidezainen alde 1985eko urtarrilaren 1a baino lehen aitortutako Klase Pasiboen pentsioak, salbu eta titularrak bidezain gisako pentsio hau bakarrik jasotzen badu.

c)  1973ko abenduaren 31n zegozkien zenbatekoetara 2012ko abenduaren 31n jada iritsi diren Estatuko Funtzionario Zibilen Mutualitate Orokorraren Funts Berezian sartuta dauden mutualitateen pentsioak.

Bi.  Estatuaren, autonomia-erkidegoen, toki-korporazioen edo erakunde autonomoen partaidetza nagusia duten enpresa edo sozietateetako langileak babesten dituzten mutualitate, montepio edo gizarte-aurreikuspeneko entitateen kasuan, erakunde edo entitate publiko horien funtsen bidez finantzatzen badira, edota erakunde edo entitate horiek pentsio osagarriak ordaintzen badizkiete zuzenean babes-ekintzan hartutako langileei, edozein kontzeptugatik, aplikatu beharreko araubide orokorrei ordaintzekoez gain, 43. artikuluan adierazitako balio-handitzeak gehienezko mugatzat hartuko dira, eta zilegi izango da pentsio osagarri horiei koefiziente txikiagoak aplikatzea, bai eta unitatea baino txikiagoak ere, bakoitzaren araudiaren edo adostutako itunen arabera.

45. artikulua.  Pentsio publikoen igoeraren zenbatekoaren muga.

Bat.  2013an, pentsio publikoen igoeraren zenbatekoak ezin izango du urtean 35.673,68 eurotik gorakoa izan.

Bi.  Titular batek bi pentsio publiko edo gehiago jasotzen baditu, pentsio horien urteko zenbatekoen baturak, egoki diren balio-handitzeak egin ondoren, ezin izango du adierazitako gehienezko muga gainditu. Muga hori gainditzen badu, balio-handitzearen zenbatekoa proportzionalki murriztuko da, muga horretara egokitu arte.

Horretarako, balioa handitzeko eskumena duen entitate edo erakunde bakoitzak zehaztuko du bere kontura diren pentsioak jasotzeko urteko gehienezko muga. Muga hori zifra bat izango da, eta zifra horrek 35.673,68 euroko urteko zenbateko osoarekiko duen proportzioa bat etorriko da pentsioaren zenbatekoak titularrak jasotzen dituen pentsio publiko guztien baturarekiko duen proportzioarekin.

Aipatutako muga (L) honako formula hau aplikatuz kalkulatuko da: L= P T

× 35.673,68 euro urtean «P» izanik erakunde edo entitate eskudunaren konturako pentsioak edo pentsioek 2012ko abenduaren 31n lortutako urteko balio oso teorikoa, eta «T» izanik aurreko zifra horri titular berak data horretan dituen gainerako pentsio guztien urteko balio osoa eranstearen emaitza.

Hala eta guztiz ere, interesdunak jasotzen duen pentsio publikoetako bat abenduaren 28ko 37/1988 Legearen 42.1.c) artikuluan zehaztutako Funtzionarioen Mutualitateetako baten Funts Bereziaren konturakoa izanez gero, edota balioa lege honen 44.Bi artikuluan adierazitako entitateren baten kontura handitzen ez duen pentsioa bada, aurreko lerrokadetan jasotako arauak erregelamendu bidez egokituko dira, jaso daitekeen gehienezko mugara iristeko.

Hiru.  Aurreko 42. artikuluko Lautik Zortzira arteko paragrafoetan xedatutakoa, biak barne hartuta, egoki denean aplikagarria izango da batera jasotzeko pentsioen balioa handitzen den kasuetan.

V. KAPITULUA Gutxieneko pentsioen osagarriak 46. artikulua.  Klase Pasiboen pentsioetan gutxienekoetarako osagarriak aitortzea.

Bat.  Estatuko Klase Pasiboen Legearen Testu Bateginaren 27.2 artikuluan xedatutakoaren arabera, gutxieneko zenbatekora iristeko osagarri ekonomikoak jasotzeko eskubidea izango dute Estatuko Klase Pasiboetako pentsiodunek, baldin eta 2013an ez badute lanak edo kapitalak eragindako diru-sarrerarik jasotzen, edota, haiek jasota ere, urtean 7.063,07 euroko zenbatekoa gainditzen ez badute. Xede horietarako, gainbalioak edo ondare-irabaziak ere diru-sarrera horien artean zenbatuko dira.

Lanak edo kapitalak eragindako diru-sarrerak egiaztatzeko, haien aitorpena eta, egoki izanez gero, egindako zerga-aitorpenak aurkez ditzala eskatu ahal izango zaio pentsiodunari.

Interesdunak 2012an jasotako diru-sarrerak 6.993,14 eurokoak edo gutxiagokoak badira, aurreko lerrokadetan adierazitako baldintzak betetzen direla joko da.

Administrazioak eskuratutako frogen ondorioz, presuntzio hori bertan behera utzi ahal izango da.

Gutxieneko pentsioen osagarriak bermatzeko soilik, gizarte-aurreikuspeneko oinarrizko edozein araubide publikoren kontura ez diren pentsio publikoak lanak eragindako diru-sarrerekin parekatuko dira.

Lege-aurreikuspenei jarraiki, alargun-pentsioaren zati proportzional bat aitortuta dagoen kasuetan, gutxieneko pentsioen osagarria, hala badagokio, pentsioa aitortzeko aintzat hartu zen proportzio berean aplikatuko da.

Osagarriak aitortzearen ondorio ekonomikoak eskaera egindako urteko urtarrilaren 1era arte atzeraeragingo dira, edota pentsioa jasotzen hasitako egunera arte, urtarrilaren 1az gerokoa izanez gero.

Hala ere, aitorpena aurreko ekitaldian eragindako pentsio bat jasotzeko eskubidea gauzatzeko eskatu bada, ondorio ekonomikoak haren hasierako datari dagozkionak izan ahalko dira, eta atzera jotzeko epea eskaera egin zenetik gehienez ere urtebetekoa izango da.

Bi.  2013an interesdunaren adierazpenen ondorioz aitortutako osagarri ekonomikoak behin-behinekoak izango dira, adierazitakoaren egiazkotasuna frogatu arte.

Administrazioak, aldian behin, osagarri ekonomikoak aitortzeko ebazpenak berrikusi ahal izango ditu, ofizioz edota interesdunak hala eskatuta. Berrikuspen horien ondorioz, pentsioaren titularrari, egoki bada, oker jasotakoa itzul dezala eskatu ahal izango dio.

Itzultze hori pentsioaren hurrengo hilabete-sarien kontura egin ahal izango da.

Hiru.  2013ko urtarrilaren 1etik aurrera eragindako pentsioei dagokienez, gutxieneko zenbatekora iristeko osagarria jaso ahal izateko, ezinbestekoa izango da Espainiako lurraldean bizitzea. Adierazitako datatik aurrera eragindako pentsioen kasuan, osagarrien zenbatekoa ezin izango da urtean 5.058,20 eurotik gorakoa izan; kopuru hori lege honen 48.Bat artikuluan dago zehaztuta, erretiro- eta baliaezintasun-pentsioetarako, kotizaziopekoak ez diren kasuetan.

Lau.  Klase Pasiboen urteko pentsioen gutxieneko zenbatekoak honako hauek izango dira 2013an: Zenbatekoa Pentsio mota Erretiro-pentsioa Alargun-pentsioa Alargun-pentsioa ez den familiapentsioa, N pentsioaren edo pentsioen onuradunen kopurua izanik Ezkontidea ardurapean Euro urtean Ezkontiderik gabe: pertsona bakarreko unitate ekonomikoa Euro urtean Ezkontidea bai, baina ez ardurapean Euro urtean 10.798,20

8.751,40

8.300,60

8.751,40

8.528,80

-----------N

Bost. Artikulu honen aurreko paragrafoetan araututako osagarri ekonomikoak ez zaizkie aplikatuko gerra zibilaren ondorioz sortutako legedi bereziaren babesean aitortutako pentsioei –horien zenbatekoak lege honen 41. artikuluan finkatu dira–; hala ere, salbuespen gisa, ondoko pentsio hauei aplikatuko zaizkie: urriaren 22ko 37/1984 Legearen II. tituluaren babesean aitortutako umezurtz-pentsioei, eta irailaren 18ko 5/1979 Legearen eta ekainaren 26ko 35/1980 Legearen babesean ezinduta ez dauden 21 urtetik gorako umezurtzen alde funtzionarioak ez diren langileek eragindako pentsioei.

47. artikulua.  Gizarte Segurantzako pentsioetan gutxienekoetarako osagarriak aitortzea.

Bat.  Erregelamendu bidez xedatutakoaren arabera, Gizarte Segurantzako sistemako kotizaziopeko pentsiodunek pentsioen gutxieneko zenbatekora iristeko osagarri ekonomikoak jasotzeko eskubidea izango dute, baldin eta 2013an ez badute lanak, kapitalak, jarduera ekonomikoak edo ondare-irabaziak eragindako diru-sarrerarik jasotzen, errenta horiei dagokienez pertsona fisikoen errentaren gaineko zergak ezarritako kontzeptuaren arabera, edota, haiek jasota ere, urtean 7.063,07 euroko zenbatekoa gainditzen ez badute.

Errentak eta diru-sarrerak egiaztatzeko, haien aitorpena eta, egoki izanez gero, egindako zerga-aitorpenak aurkez ditzala eskatu ahal izango dio erakunde kudeatzaileak pentsiodunari.

Hala eta guztiz ere, adierazitako kontzeptuengatik paragrafo honen lehenengo lerrokadan zehaztutako zenbatekoa baino gehiago jasotzen duten Gizarte Segurantzako kotizaziopeko modalitateko pentsiodunek gutxienekoetarako osagarri bat jasotzeko eskubidea izango dute, diru-sarrera horien urteko zenbatekoaren eta balioa handitutako pentsioaren batura txikiagoa izanez gero 7.063,07 euroko zenbatekoari pentsio mota horri xedatutako urteko gutxieneko zenbatekoa erantsita ematen duena baino. Kasu horretan, gutxienekoetarako osagarria bi batura horien arteko aldea izango da; betiere, diferentzia horren ondorioz interesdunak hilean guztira jasotzen dituen pentsioa eta osagarria ez badira hilean dagokion gutxieneko pentsioa baino handiagoak. Gutxienekoetarako osagarriak bermatzeko soilik, gizarte-aurreikuspeneko oinarrizko edozein araubide publikoren kontura ez diren pentsio publikoak lanak eragindako diru-sarrerekin parekatuko dira.

Espainiak eta Erresuma Batuak 2006ko irailaren 18an egindako hitzarmenaren babesean Espainiar pentsiodunei konpentsazio gisa emandako oroharreko zenbatekoak eta aldian behingo ordainketak ez dira kontuan hartuko pentsioen gutxieneko zenbatekora iristeko osagarriak aitortzeko ondorioetarako.

Bi.  Artikulu honetan xedatutako ondorioetarako, hauxe izango da pentsioaren titularraren ardurapeko ezkontidea: pentsiodunarekin bizi dena eta ekonomikoki haren mendean dagoena.

Honako baldintza hauek betetzen direnean egongo da haren mende:

a)  Pentsiodunaren ezkontidea ez izatea gizarte-aurreikuspeneko oinarrizko araubide publiko baten konturako pentsio baten titular. Kontzeptu horren barruan, ondoko hauek egongo dira: beste estatu batek aitortutako pentsioak, gutxieneko diru-sarrerak bermatzeko subsidioak, hirugarren pertsona baten laguntzagatiko subsidioak –azken biak Elbarriak Gizarteratzeko apirilaren 7ko 13/1982 Legean xedatuta daude– eta uztailaren 21eko 45/1960 Legean araututako laguntza-pentsioak.

b)  Pentsiodunak eta ezkontideak jasotako edozein motatako errendimenduak, artikulu honen Bat paragrafoan adierazitako moduan zenbatuta, urtean 8.239,15 eurotik beherakoak izatea.

Aurreko lerrokadan adierazitako urteko errendimenduen eta osatuko den pentsioaren urteko zenbatekoaren arteko batura txikiagoa izanez gero 8.239,15 euroko zenbatekoaren eta ezkontidea ardurapean izanda dagokion gutxieneko pentsioaren urteko zenbatekoaren arteko batura baino, diferentzia horren kopuru bereko osagarria aitortuko zaio, dagozkion hilabete-saritan banatuta.

Hiru.  2013ko urtarrilaren 1etik aurrera eragindako pentsioei dagokienez, pentsioen gutxieneko zenbatekora iristeko osagarria jaso ahal izateko, ezinbestekoa izango da Espainiako lurraldean bizitzea. Adierazitako datatik aurrera eragindako pentsioetan, aipatutako osagarrien zenbatekoa ezin izango da Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren Testu Bateginaren, ekainaren 20ko 1/1994 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoaren, 50. artikuluko 2. paragrafoan zehaztutakoa baino handiagoa izan.

Lau.  Gizarte Segurantzako sistemako kotizaziopeko modalitateko pentsioen urteko gutxieneko zenbatekoak honako hauek izango dira 2013an, pentsio mota eta titularrak bete beharreko baldintzak kontuan hartuta: Titularrak Ezkontidea ardurapean – Euro urtean Pentsio mota Erretiroa 65 urteko titularra 65 urtetik beherako titularra Baliaezintasun handiko 65 urteko titularra Ezintasun iraunkorra Baliaezintasun handia Absolutua Osoa: 65 urteko titularra Osoa: 60 urtetik 64 urtera arteko titularra Osoa: gaixotasun arrunta duen 60 urtetik beherako titularra Partziala, lan-istripuen araubidekoa: 65 urteko titularra Ezkontiderik gabe: pertsona bakarreko unitate ekonomikoa – Euro urtean Ezkontidea bai, baina ez ardurapean – Euro urtean 10.798,20

10.119,20

16.198,00

8.751,40

8.185,80

13.127,80

8.300,60

7.735,00

12.451,60

16.198,00

10.798,20

10.798,20

10.119,20

13.127,80

8.751,40

8.751,40

8.185,80

12.451,60

8.300,60

8.300,60

7.735,00

5.443,20

5.443,20

Erreg. Orokorraren gutxieneko oinarriaren % 55

10.798,20

8.751,40

8.300,60

Alarguntasuna Familia-zamak dituen titularra 65 urteko titularra edo ehuneko 65eko edo gehiagoko desgaitasuna duena 60 urtetik 64 urtera arteko titularra 60 urtetik beherako titularra 10.119,20

8.751,40

8.185,80

6.624,80

Pentsio mota Onuradun bakoitzeko Euro urtean Zurztasuna Zurztasun absolutuan, gutxienekoa urtean 6.624,80 handituko da, eta onuradunen artean banatuko da Ehuneko 65eko edo gehiagoko desgaitasuna duen 18 urtetik beherako onuradun bakoitzeko 2.672,60

5.259,80

Pentsio mota Euro urtean Senideen alde Onuradun bakoitzeko Alargun edo umezurtz pentsiodunik ez badago:

2.672,60

6.461,00

–  65 urteko onuradun bakarra –  65 urtetik beherako onuradun bakarra Hainbat onuradun: bakoitzari esleitutako gutxienekoa urtean 3.952,20 euroko zenbatekoa onuradunen kopuruaren artean hainbanatuta ateratzen den zenbatekoan handituko da 6.085,80

VI. KAPITULUA Pentsio publikoen alorreko beste xedapen batzuk 48. artikulua.  Gizarte Segurantzako kotizaziopekoak ez diren pentsioen hasierako zehaztapena eta igoera.

Bat.  2013an, Gizarte Segurantzako sistemako erretiro- eta baliaezintasun-pentsioen zenbateko osoa, kotizaziopekoa ez den modalitatean, urtean 5.058,20 eurokoa izango da.

Bi.  2013an, pentsiodunek urtean 525 euroko pentsio-osagarria jasoko dute, jabetzan etxebizitzarik ez dutela eta ohiko bizileku gisa etxebizitza alokatu bat dutela egiaztatzen badute. Etxebizitza horren jabea ezin da izan ez pentsiodunaren ahaide –hirugarren mailara arte–, ez ezkontide, ez pentsiodunarekin harreman egonkorra eta ezkontideen arteko erlazio afektiboaren gisako bizikidetza duen pertsona ere. Kotizaziopekoak ez diren pentsioak jasotzen dituzten hainbat pentsioduneko familia-unitateen kasuan, alokatze-kontratuaren titularrak soilik jaso ahal izango du osagarria; titularrak bat baino gehiago izanez gero, berriz, haietatik lehenengoak soilik.

Gobernuari baimena ematen zaio osagarri hori eskatzeko, aitortzeko eta ordaintzeko prozedura arautzeko beharrezkoak diren garapen-arauak eman ditzan. Osagarri horrek, nolanahi ere, 2013ko urtarrilaren 1etik aurrera izango ditu ondorio ekonomikoak, edota, prestazioa 2013an aitortu zaien pentsiodunen kasuan, pentsioa aitortu zaien egunetik aurrera.

Osagarri hori aitortzeko arauak abuztuaren 3ko 1191/2012 Errege Dekretuan xedatutakoak izango dira; errege-dekretu horrek Gizarte Segurantzako kotizaziopekoak ez diren pentsiodunentzat etxebizitza alokatzeko pentsio-osagarriak aitortzen ditu. Bertan 2012. urteari egiten zaizkion erreferentziak 2013.ari egiten zaizkiola ulertu beharko da.

49. artikulua.  Jada iraungita dagoen Zahartzaroko eta Baliaezintasuneko Nahitaezko Aseguruko pentsioak.

Bat.  2013ko urtarrilaren 1etik aurrera, jada iraungita dagoen Zahartzaroko eta Baliaezintasuneko Nahitaezko Aseguruko pentsioen zenbatekoa urtean 5.595,80 eurokoa izango da; betiere, titularrak beste pentsio publiko batzuk jasotzen ez baditu.

Xede horietarako, honako hauek ez dira aldi bereko pentsiotzat hartuko: adingabeak zirela gerra zibilaren ondorioz atzerriratutako herritar espainiarrei martxoaren 18ko 3/2005 Legearen babesean aitortutako prestazio ekonomikoa, Espainiako gerra zibilaren ondoriozko mutilatu baliagarriek edo lehen graduko desgaituek jasotako pentsioa –araudi arautzailea edozein dela ere–, Elbarriak Gizarteratzeko apirilaren 7ko 13/1982 Legean norbaiti laguntzeko aurreikusitako subsidioak, eta terrorismo-ekintzen ondoriozko aparteko pentsioak.

Bi.  Jada iraungita dagoen Zahartzaroko eta Baliaezintasuneko Nahitaezko Aseguruko zahartzaro- edo baliaezintasun-pentsioen zenbatekoa urtean 5.437,60

eurokoa izango da, Gizarte Segurantzako sistemako araubideren bateko alargunpentsioekin batera jasotzen badira, edo pentsio horietako batekin, eta, gainera, beste edozein alargun-pentsio publikorekin. Nolanahi ere, zenbateko horien guztien baturari Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren Testu Bateginaren zazpigarren xedapen iragankorrean adierazitako muga ezarriko zaio, baina ez interesdunek 2005eko irailaren 1a baino lehen zenbateko handiagoak aitortuta zeuzkaten kasuetan; azken kasu horietan, zenbatekoen gorakadari buruzko arau orokorrak aplikatuko dira, baldin eta, arau horien ondorioz, batera jasotzen diren pentsioen zenbatekoen baturak adierazitako muga gainditzen badu.

Hiru.  2013an, ez da handituko jada iraungita dagoen Zahartzaroko eta Baliaezintasuneko Nahitaezko Aseguruko pentsioen zenbatekoa, titularrak aurreko paragrafoan adierazitako pentsio publikoez bestelako batzuekin batera jasotzen dituenean.

Aurreko lerrokadan xedatutakoa gorabehera, batera jasotzen diren pentsio guztien urteko zenbatekoen –balioa handitu ostean– eta aipatutako Zahartzaroko eta Baliaezintasuneko Nahitaezko Aseguruko pentsioen zenbatekoen arteko batura txikiagoa izanez gero artikulu honen Bi paragrafoan aseguru horren pentsiorako ezarritako zenbatekoa baino, Zahartzaroko eta Baliaezintasuneko Nahitaezko Aseguruko pentsioaren balioa handitu egingo da, bi kopuruen arteko aldearen berdina izango den zenbatekoan. Diferentzia hori ez da kontsolidagarria, eta interesdunak jasotzen dituen ekarpenek izan dezaketen edozein gorakadaren bidez xurga daiteke; ekarpen horien gorakada gerta daiteke balioa handitu dutelako edota titularrari aldian behingo prestazio berriak aitortu zaizkiolako.

Lau.  Jada iraungita dagoen Zahartzaroko eta Baliaezintasuneko Nahitaezko Aseguruko pentsio bat aitortzeko, Gizarte Segurantzako nazioarteko arau bidez aurreikusitakoaren arabera Espainiari lotutako beste herrialde batzuetan betetako aseguru-aldiak edo egoitza-aldiak hartu badira kontuan, hainbanatutako pentsiotik Espainiari dagokion zenbatekoa ezin izango da txikiagoa izan une bakoitzean dagokion Zahartzaroko eta Baliaezintasuneko Nahitaezko Aseguruko pentsioaren zenbatekoaren ehuneko 50 baino.

Berme hori bera jada iraungita dagoen Zahartzaroko eta Baliaezintasuneko Nahitaezko Aseguruaz bestelako pentsioen titularrei ere aplikatuko zaie, baldin eta pentsio horietako bat jasotzeko eskaera egin badute, eta pentsioa eragin zuen gertaeraren egunean aseguru horrek eskatutako baldintza guztiak betetzen bazituzten.

V. TITULUA Finantza-eragiketak I. KAPITULUA Zor publikoa 50. artikulua.  Zor publikoa.

1.  Ekonomiako eta Lehiakortasuneko ministroari Estatuaren Zorra handitzeko baimena ematen zaio, honako muga honekin: zor horren saldo biziak, 2013ko abenduaren 31n, ez dezala gainditu 2013ko urtarrilaren 1ekoa 71.020.759,50 mila eurotik gorako kopuruan.

2.  Muga horrek ekitaldiaren amaieran izango du eraginkortasuna; hortaz, ekitaldiak irauten duen bitartean, muga hori gainditu ahal izango da. Honako gorabehera hauen bitartez, automatikoki berrikusita geratuko da:

a)  I. kapitulutik VIII. kapitulura arteko aurrekontu-kredituen aldaketa garbien zenbatekoa.

b)  Lege honetan jasotako diru-sarreren aurreikuspenen eta diru-sarrera horien benetako bilakaeraren arteko aldea.

c)  I. kapitulutik VIII. kapitulura arteko guztirako aurrekontu-kredituen eta ekitaldian aipatutako kapituluetan baietsitako obligazioen zenbateko osoaren arteko aldea.

d)  Legez xedatutako aurrekontukoak ez diren eragiketek sortutako aldaketa garbiak eta altxortegiko aurrerakinak.

e)  Estatuaren eskubide eta betebehar baietsietan –diru-sarrerak edo ordainketak egiteke– aldaketa garbia.

Berrikuspen horien ondorioz, aurreko paragrafoan adierazitako muga handitu edota txikitu egingo da, Estatuaren finantzaketa-premia areagotzen edota murrizten duten, hurrenez hurren.

51. artikulua.  Erakunde publikoei baimendutako kreditu-eragiketak.

Bat.  Lege honen III. eranskinean zehaztutako erakunde publikoei 2013an kreditueragiketak hitzartzeko baimena ematen zaie, aipatutako eranskinean erakunde bakoitzarentzat adierazitako zenbatekoetan.

Halaber, III. eranskin horretan adierazitako enpresa-entitate publikoei 2013an kreditueragiketak hitzartzeko baimena ematen zaie, aipatutako eranskinean entitate bakoitzarentzat adierazitako zenbatekoetan. Kasu horretan, baimena urtearen barruan hitzartzen eta kitatzen ez diren kreditu-eragiketetarako izango da, Aurrekontuen Lege Orokorraren 111.4

artikuluan xedatutakoari jarraiki.

Bi.  Ekonomia eta Lehiakortasun Ministerioaren mendeko ikerketa-erakunde publikoek (Nekazaritzako eta Elikadurako Ikerketa eta Teknologia Institutu Nazionala; Ikerketa Zientifikoen Batzorde Nagusia estatu-agentzia; Espainiako Geologia eta Meatzaritza Institutua; Carlos III.a Osasun Institutua; Kanarietako Astrofisika Institutua; Espainiako Ozeanografia Institutua; eta Energia, Ingurumen eta Teknologia Ikerketen Zentroa), Esteban Terradas Teknika Aeroespazialeko Institutu Nazionalak –Defentsa Ministerioaren mendekoak– eta Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionalak kreditueragiketak hitzartu ahal izango dituzte, Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioaren edo Ekonomia eta Lehiakortasun Ministerioaren aurrekontuko VIII. kapituluaren kontura eman zaizkien aurrerakin itzulgarrien ondorioz.

Baimen hori aurrerakin jakin batzuei soilik aplikatuko zaie: gastuak justifikatu ondoren, Eskualde Garapeneko Europako Funtsaren kontura finantzatuko diren gastuen zatia ordaintzeko funtsak bideratzeko emandako aurrerakinei, hain zuzen.

Hiru.  Aipatutako III. eranskinean ageri diren Nekazaritza, Elikadura eta Ingurumen Ministerioaren mendeko erakundeek, eragiketak hitzartu aurretik, zorduntzearen helburua egiaztatzeko, baimena eskatu beharko diote Aurrekontuetarako eta Gastuetako Estatu Idazkaritzari, eta eragiketa justifikatzen duen plan ekonomiko eta finantzarioa aurkeztu beharko dute, bai eta zorduntze hori Europako Funtsen bidez kofinantzatutako jardueretan erakundeak egindako ordainketen eta ordainketa horiei dagozkien Europar Erkidegoko itzultzeen artean dagoen desfaseak eragindako altxortegi-defizitak estaltzeko eskatzen den kasuetan ere.

52. artikulua.  Estatuaren zorraren bilakaerari buruzko informazioa Ekonomia eta Lehiakortasun Ministerioari, Diputatuen Kongresuari eta Senatuari ematea; eta Altxorrak Espainiako Bankuan edo beste finantza-erakunde batzuetan zabaldutako kontuei buruzko informazioa Diputatuen Kongresuari eta Senatuari ematea.

Estatuaren zorra edo Estatuak bere gain hartutako zorra kudeatzeko ardura duten erakunde publikoek, euren ardura finantza-karga soilik izanda ere, honako informazio hau emango diote Ekonomia eta Lehiakortasun Ministerioko Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiari: hiru hilean behin, egindako ordainketei buruzko informazioa eta hiruhilekoaren azken egunean zorrak duen egoerari buruzko informazioa; urte bakoitzaren hasieran, ekitaldirako finantza-gastuen eta amortizazioen aurreikuspenari buruzkoa.

Gobernuak, hiru hilean behin, Estatuak eta erakunde autonomoek hitzartutako finantza-eragiketen saldo xehatua adierazi behar die Diputatuen Kongresuko eta Senatuko aurrekontu-batzordeei.

Halaber, Altxorrak Espainiako Bankuan edo beste finantza-erakunde batzuetan zabaldutako kontu kopuruaren, zenbatekoen eta saldoen bilakaeraren berri emango du Gobernuak hiru hilean behin.

53. artikulua.  Banku Berregituraketa Ordenaturako Funtsekoak ez diren baliabideak.

Kreditu-erakundeak berregituratzeari eta konpontzeari buruzko abuztuaren 31ko 24/2012 Errege Lege Dekretuaren 51.2 artikuluan xedatutakoaren arabera, 2013ko ekitaldian, Banku Berregituraketa Ordenaturako Funtsekoak ez diren baliabideak ez dira 120.000.000 mila eurotik gorakoak izango.

II. KAPITULUA Abal publikoak eta beste berme batzuk 54. artikulua.  Estatuaren abalen zenbatekoa.

Bat. Estatuko Administrazio Orokorrak 2013ko ekitaldian emango dituen abalen gehieneko zenbatekoa 161.043.560 mila eurokoa izango da.

Bi.  Aurreko paragrafoan adierazitako guztirakoan, honako zenbateko hauek erreserbatuko dira:

a)  92.543.560 mila euro «Finantza Egonkortasunerako Europako Funtsa» izeneko sozietateari eska dakizkiokeen betekizun ekonomikoak bermatzeko. Betekizun horiek finantza-tresnak jaulkitzearen eta mailegu- nahiz kreditu-eragiketak hitzartzearen ondorio dira, bai eta, Estatuko Administrazio Orokorrari Euroguneko Estatu kideen Finantza Egonkortasunerako Europako Mekanismoaren esparruan finantzaketa-eragiketa jakin batzuei abalak ematea baimentzen duen maiatzaren 28ko 9/2010 Errege Lege Dekretuak xedatutakoari jarraiki, sozietate horrek egindako beste edozein finantzaketa-eragiketaren ondorio ere.

b)  65.000.000 mila euro Bankuen Berregituraketatik Eratorritako Aktiboak Kudeatzeko Sozietateak jaulkitako obligazioen eta baloreen ondorio diren betekizun ekonomikoei abalak emateko. Sozietate hori kreditu-erakundeak berregituratzeari eta konpontzeari buruzko abuztuaren 31ko 24/2012 Errege Lege Dekretuaren zazpigarren xedapen gehigarrian dago aurreikusita.

Abalak jaulkipenaren muina eta interes arruntak bermatuko ditu.

c)  3.000.000 mila euro ondorengo artikuluan xedatutako aktiboen titulizazio-funtsen bidez jaulkitako errenta finkoko baloreak bermatzeko abaletarako.

Hiru.  Aurreko paragrafoan erreserbatu gabeko 500.000 mila euroko zenbatekoaren barruan, 40.000 mila euroko gehienezko muga ezartzen da, egoitza Espainian duten itsasontzi-enpresek hitzartutako kreditu-eragiketek eragindako obligazioak bermatzeko, eragiketa horien xedea denean Espainiako merkataritza-ontzidia berritzea, merkantziaontzi berriak erostearen bidez, egiteko prozesuan daudenak edo erabiliak –gehienez ere bost urte dituztenak–, erosteko aukerarekin alokatzearen bidez, edota alokatze finantzarioaren bidez, erosteko aukerarekin.

Itsasontziaren erosketa formalizatu eta sei hilabete igaro ondoren aurkeztutako abaleskaerak ezin izango dira aintzat hartu.

Itsasontziaren erosketa formalizatu baino lehen emandako abala eraginkorra izan dadin, formalizazio hori sei hilabeteko epea agortu baino lehen egin beharko da, abala eman izana jakinarazitako egunetik kontatzen hasita.

Abalatutako zenbatekoa ez da izango finantzatutako itsasontziaren prezio osoaren ehuneko 35 baino handiagoa.

Sistema honen bidez asegura daitezkeen maileguen baldintzak martxoaren 11ko 442/1994 Errege Dekretuan, ontzigintzarako primei eta finantzaketari buruzkoan, edo hura aldatzen duten ondorengo xedapenetan ezarritakoak izango dira, gehienez ere.

Edonola ere, eragiketaren bideragarritasun ekonomiko-finantzarioaren eta arriskuaren ebaluazioa oinarri hartuta baimenduko dira abalak.

Abal horien eskaerak, emateak eta baldintzak lege honetan, urriaren 14ko PRE/2986/2008 Aginduan edo agindu hori aldatzen duten ondorengo xedapenetan ezarritakoaren arabera eraenduko dira. Aipaturiko aginduaren bidez, akordio hau argitaratu zen: Espainiako merkataritza-ontzidia berritzeko eta modernizatzeko kreditueragiketak finantzatzeko, Estatuak eman ditzakeen abalak bideratzeko prozedura ezartzen duen Gai Ekonomikoetarako Gobernu Batzorde Eskuordetuaren akordioa.

Lau.  Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiari baimena ematen zaio Estatuak bermatutako obligazioei dagozkien ordainketak altxortegi-eragiketen bidez egiteko, xede horretarako ezarritako kontzeptuaren kontura, ondoko abal hauek gauzatzean: artikulu honen Bi.b) paragrafoan adierazitako Estatuaren abalak, 2011rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 22ko 39/2010 Legearen Bi.b) paragrafoko abalak, 2012rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko ekainaren 29ko 2/2012 Legearen Bi.b) paragrafoko abalak, eta urriaren 13ko 7/2008 Errege Lege Dekretuaren, Euroguneko Herrialdeen Itunpeko Ekintza Planari lotutako Ekonomia eta Finantza Arloko Neurri Urgenteei buruzkoaren, 1. artikuluan adierazitakoak.

Hala egin ondoren, Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiak ekitaldian egindako ordainketak behin betiko sartuko ditu gastuen aurrekontuan, abenduan egindako ordainketak izan ezik, horiek hurrengo urteko aurrekontuan sartuko baititu.

55. artikulua.  Aktiboen titulizazio-funtsen bidez jaulkitako errenta finkoko baloreak bermatzeko abalak.

Bat.  Estatuak, 2013ko ekitaldian, abalak eman ahal izango ditu, 3.000.000 mila euroko gehienezko zenbatekora arte, Estatuko Administrazio Orokorrak eta Balore Merkatuko Batzorde Nazionalean inskribatutako aktiboen titulizazio-funtsak kudeatzen dituzten sozietateek sinatutako hitzarmenen babesean eratutako aktiboen titulizazio-funtsen bidez jaulkitako errenta finkoko baloreak bermatzeko, enpresen produkzio-jardueraren finantzaketa hobetzeko. Kreditu-kalifikazioa duten aktiboen titulizazio-funtsen bidez jaulkitako errenta finkoko baloreen serie edo mota bakoitzeko bonoen balio nominalaren ehuneko 80 arte abalatu ahal izango da, gutxienez A1, A+ edo parekoa den abala eman izana aintzat hartu gabe.

Titulizazio-funtsari lagatako aktiboak egoitza Espainian duten mota guztietako enpresa ez-finantzarioei emandako maileguak edo kredituak izango dira. Hala ere, sektore jakin bati lagatako aktiboak, 2009ko Jarduera Ekonomikoen Sailkapen Nazionalaren banaketamailaren arabera, ezin izango du titulizazio-funtsari lagatako aktiboaren guztizkoaren ehuneko 25 gainditu. Ondorio horietarako, mailegu edo kreditu izango dira leasingeragiketen ondorio diren aktiboak ere.

Aktiboen titulizazio-funtsak modu irekian eratu ahal izango dira, maiatzaren 14ko 926/1998 Errege Dekretuaren 4. artikuluan adierazitakoari jarraiki. Xedapen horrek aktiboen titulizazio-funtsak eta titulizazio-funtsen kudeatzaile diren sozietateak arautzen ditu, eratzen direnetik gehienez ere bi urteko epean, baldin eta titulizazio-funtsari lagatako aktiboak 2008ko urtarrilaren 1etik aurrera emandako maileguak edo kredituak badira.

Titulizazio-funts bat eratzeko, kreditu-entitate interesdunek egoitza Espainian duten mota guztietako enpresa ez-finantzarioei emandako mailegu eta kredituak laga beharko dituzte. Lagatako maileguen eta kredituen gutxienez ehuneko 50 enpresa txiki eta ertainei emana egon behar da, eta maileguen eta kredituen saldo biziaren gutxienez ehuneko 25en hasierako amortizazio-epea gutxienez urtebetekoa izan behar da.

Maileguak eta kredituak lagatzen dituen entitateak egoitza Espainian duten mota guztietako enpresa ez-finantzarioei lagatako mailegu edo kredituetan berrinbertitu beharko du titulizazio-prozesuaren ondorioz lortutako likidezia; eta enpresa horien ehuneko 80, gutxienez, enpresa txiki eta ertainak izan beharko dira. Berrinbertsioaren ehuneko 50, gutxienez, urtebeteko epean egin beharko da, likidezia eskuratu den egunetik kontatzen hasita; gainerakoa, bi urteko epean berrinbertitu beharko da. Xede horietarako, entitateak eraketaren unean titulizazio-funtsari lagatako aktiboei dagokien zenbatekoa izango da eskuratutako likidezia, bai eta, funtsaren izaera irekiaren ondorioz, lehen aipatutako bi urteko epean egindako ondorengo lagapenetakoa ere.

Bi.  Aurreko paragrafoan adierazitako aktiboen titulizazio-funtsen bidez jaulkitako errenta finkoko baloreak bermatzeko Estatuak emandako abal guztien zenbateko bizi metatua ezin izango da 13.000.000 mila eurotik gorakoa izan 2013ko abenduaren 31n.

Hiru.  Artikulu honen 1. paragrafoan adierazitako abalak ematea Ekonomia eta Lehiakortasun Ministerioak erabaki behar du, funtsa eratzeko garaian, eta dagokion espedientea izapidetu ostean.

Lau.  Aktiboen titulizazio-funtsak kudeatzen dituzten sozietateek abalen ondorioz Estatuak bere gain hartutako arriskua kontrolatzeko beharrezkoa den informazioa eman beharko diote Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiari; batez ere, aktiboen titulizazio-funtsen bidez jaulkitako errenta finkoko baloreetan amortizatu gabe dagoen printzipalaren guztizko bolumenari buruzkoa, eta titulizatutako zorroko aktibo ordaingabeen edo kobraezinen tasari buruzkoa.

Bost.  Aurreko paragrafoetan adierazitako aktiboen titulizazio-funtsak eratzean, ez da notario-zergarik ordaindu beharko, ez eta erregistro-zergarik ere.

Sei.  Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiari baimena ematen zaio, artikulu honetan azaldutako Estatuaren abalak eta aurreko ekitaldietan emandakoak gauzatzean, bermatutako obligazioei dagozkien ordainketak egin ditzan, aurrekontukoak ez diren eragiketen bidez, horretarako berariaz sortutako kontzeptu baten kontura.

Hala egin ondoren, Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiak ekitaldian egindako ordainketak behin betiko sartuko ditu gastuen aurrekontuan, ekitaldiaren amaieran egindako ordainketak izan ezik, horiek hurrengo urteko aurrekontuan sartuko baititu.

Zazpi.  Ekonomia eta Lehiakortasun Ministerioari ahalmena ematen zaio artikulu honetako 1 paragrafoan adierazitako hitzarmenek bete beharreko arau eta baldintzak ezar ditzan.

Zortzi.  Industriaren eta Enpresa Txiki eta Ertainen Zuzendaritza Nagusiaren titularrari baimena ematen zaio eskabideak aurkezteko epea berrireki dezan, Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiarekin aurrez adostuta, aurreko prozesuetan ez denean Bat paragrafoan adierazitako aurrekontu-zuzkidura agortu.

56. artikulua.  Enpresa-entitate publikoen eta Estatuko merkataritza-sozietateen abalak.

Partaidetza Industrialen Estatu Sozietateari baimena ematen zaio 2013ko ekitaldian abalak eman ditzan, gehienez ere 1.210.000 mila euroko mugara arte, hitzartutako kreditu-eragiketei dagokienez, eta aipaturiko ekitaldian kapitalean zuzeneko edo zeharkako partaidetza duten merkataritza-sozietateek esleitze-lehiaketetatik eratorritako obligazioei dagokienez.

57. artikulua.  Emandako abal publikoei buruzko informazioa.

Gobernuak, hiru hilean behin, emandako abal publikoen zenbatekoa eta ezaugarri nagusiak jakinaraziko dizkie Diputatuen Kongresuko eta Senatuko aurrekontu-batzordeei.

III. KAPITULUA Estatuaren eta Kreditu Ofizialeko Institutuaren arteko harremanak 58. artikulua.  Garapena Sustatzeko Kooperazio Funtsa (FONPRODE).

Bat.  Garapena Sustatzeko Funtserako zuzkidura 245.230 mila eurokoa izango da 2013an, 12.03.143A.874 «Garapena Sustatzeko Funtsa (FONPRODE)» aurrekontuaplikazioaren kontura, eta urriaren 22ko 36/2010 Legeak, Garapena Sustatzeko Funtsari buruzkoak, 2. artikuluan xedatutako helburuetara bideratuko da.

Bi. Ministroen Kontseiluak FONPRODE funtsaren konturako eragiketak egiteko baimena eman ahal izango du 2013an, 385.000 mila euroko zenbatekora arte.

2013an, eragiketa itzulgarriak soilik baimendu ahal izango dira FONPRODE funtsaren kontura, bai eta funtsaren kudeaketatik eratorritako gastuei aurre egiteko beharrezko diren eragiketak ere, edota funtsak formalizatutako eragiketei lotutako bestelako gastuei aurre egiteko beharrezko direnak.

Baimena eman ahal izango da, halaber, aurrez Funtsaren kontura emandako kredituak birfinantzatzea xede duten eragiketak egiteko, herrialde mailegu-hartzaileen kanpo-zorra birnegoziatzearren Espainia parte-hartzaile dela adostutako aldebiko edo alde anitzeko akordioak betetzeko egiten badira.

Hiru.  FONPRODE funtsaren aktiboetatik datozen itzulkin guztiak funts horretarako aurreikusitako zuzkiduraren baliabide gehigarri izango dira, itzulkin horiek Kanpo Arazoetako eta Lankidetzarako Ministerioaren ekimenez onetsitako eragiketen ondorio badira. FONPRODE funtsaren kontu korronteetan dauden zenbatekoak ere funtsaren baliabide izango dira, bai eta Altxorraren Zuzendaritza Nagusian aurreko ekitaldietako aurrekontu-zuzkiduren kontura FONPRODE funtsaren izenean fiskalizatutako eta gordailatutako zenbatekoak ere, jatorria edonolakoa izanda ere. Baliabide horiek edozein konpromisori erantzuteko erabili ahal izango dira, funtsari aplikagarri zaion araudian aurreikusitako prozeduren arabera konpromiso hori FONPRODE funtsaren kontura egitea erabaki bada.

Lau.  Esleitu zaion funtzioa betetzean sortutako gastuak estaltzeko Kreditu Ofizialeko Institutuari urtero eman beharreko konpentsazioa, Garapena Sustatzeko Funtsari buruzko urriaren 22ko 13/2010 Legeak 14. artikuluan xedatutakoa, FONPRODE funtsaren baliabideen kontura gauzatuko da, Ministro Kontseiluaren akordioaren bidez baimena jaso ostean.

59. artikulua.  Uraren eta Saneamenduaren Lankidetza Funtsa.

2008rako Estatuko Aurrekontu Orokorren abenduaren 26ko 51/2007 Legeak hirurogeita batgarren xedapen gehigarrian aipatutako Uraren eta Saneamenduaren Lankidetza Funtserako zuzkidura 5.000 mila eurokoa izango da 2013an, eta funtsaren kudeaketak eragindako gastuei aurre egitera bideratuko da osotasunean.

Ministroen Kontseiluak Funtsaren konturako eragiketak egiteko baimena eman ahal izango du 2013an, 5.000 mila euroko zenbatekora arte.

Gobernuak, urtearen lehen seihilekoan, aurreko urtean Ministro Batzordeak funts horren kontura baimendutako eragiketak jakinaraziko dizkie Kongresuari eta Senatuari.

60. artikulua.  Enpresa Nazioartekotzeko Funtsa (FIEM).

Bat.  Enpresa Nazioartekotzeko Funtserako zuzkidura 199.480 mila eurokoa izango da 2013an, 27.09.431A.871 «Enpresa Nazioartekotzeko Funtsa (FIEM)» aurrekontuaplikazioaren kontura; zenbateko hori ekainaren 28ko 11/2010 Legeak, Espainiako enpresak nazioartekotzeko finantza-laguntzen sistema erreformatzen duenak, 4. artikuluan xedatutako helburuetara bideratuko da.

Bi.  FIEM funtsaren konturako eragiketak baimendu ahal izango dira 2013an, 500.000 mila eurora arte.

Muga horretatik kanpo geratzen dira funtsaren kontura lehendik emandako kredituak birfinantzatzea xede duten eragiketak, herrialde mailegu-hartzaileen kanpo-zorra birnegoziatzearren Espainia parte-hartzaile dela adostutako aldebiko edo alde anitzeko akordioak betetzeko egiten badira.

Ministroen Kontseiluak nazioartekotzearen arloko banakako proiektuak gauzatzeko baimena eman ahal izango du, haien zenbatekoari erreparatuta garrantzi handikoak direnean, eta, egoki izanez gero, proiektuaren zati bat aurreko lerrokadan aurreikusitako mugaren barruan egoztea erabaki ahal izango du, eta proiektuaren ondorengo zenbatekoak hurrengo ekitaldietan egoztea, urteko aurrekontuei buruzko legeetan xedatutako mugak aintzat hartuta.

2013an, ezin izango da FIEM funtsaren konturako eragiketa itzulezinik baimendu.

Salbuespen izango dira, nolanahi ere, funtsaren kudeaketak eragindako gastuei aurre egiteko beharrezko diren eragiketak.

Hiru.  2013ko ekitaldi ekonomikoan izandako itzulkinak FIEM funtserako aurreikusitako zuzkiduraren baliabide gehigarri izango dira, itzulkin horiek FIEM funtsaren eragiketen ondorio badira, edota, Ekonomia eta Lehiakortasun Ministerioaren ekimenez, Garapena Sustatzeko Funtsaren kontura onetsitako eragiketen ondorio badira.

Lau. Kreditu Ofizialeko Institutuari esleitu zaion funtzioa betetzean sortutako gastuak estal ditzan urtero eman beharreko konpentsazioa, Espainiako enpresak nazioartekotzeko finantza-laguntzen sistema erreformatzen duen ekainaren 28ko 11/2010 Legeak 11.4

artikuluan xedatutakoa, FIEM funtsaren baliabideen kontura gauzatuko da, Ministroen Kontseiluaren akordioaren bidez baimena jaso ostean.

Bost.  Gobernuak, urtero, FIEM funtsaren kontura baimendutako eragiketa, proiektu eta jardueren berri emango die Gorte Nagusiei eta Ekonomia eta Gizarte Kontseiluari.

Halaber, finantzaketaren helburuen nahiz onuradunen, finantza-baldintzen eta ebaluazioen berri emango die, eta epe horretan abian dauden eragiketen bilakaerari buruzko xehetasunak emango dizkie.

61. artikulua.  Estatuak Kreditu Ofizialeko Institutuari egindako diru-itzulketak.

Bat.  Estatuak Kreditu Ofizialeko Institutuari CARI sistemaren kudeaketaren ondorioz egindako diru-itzulketak. Estatuak honako zenbateko hauek itzuliko dizkio Kreditu Ofizialeko Institutuari 2013an: institutuak finantza-erakundeei emandako zenbatekoak – Esportazioa sustatzeko neurri finantzarioen abuztuaren 16ko 11/1983 Legean aurreikusitako interesak doitzeko eragiketak ordaintzeko–, bai eragiketa horien kudeaketak Kreditu Ofizialeko Institutuari eragindako kostuak.

Helburu horretarako, CARI (Interesen Elkarrekiko Doikuntzarako Hitzarmena) sistemarako zuzkidura 27.09.431A.444 aurrekontu-partidan adierazitakoa izango da 2013an.

2013ko abenduaren 31n sisteman Kreditu Ofizialeko Institutuaren aldeko saldo positiboak egonez gero, institutuak izan dituen kudeaketa-gastuak kendu ondoren, saldo horiek Altxorrean sartuko dira.

2013ko ekitaldian interesak doitzeko onartutako eragiketen barruan, maiatzaren 7ko 677/1993 Errege Dekretuaren bidez onetsitako Erregelamenduaren 4.2 artikuluan adierazitako esportazio-kredituen zenbatekoa 480.000 mila eurokoa izango da 2013an.

Kreditu Ofizialeko Institutuak, interesen elkarrekiko doikuntzarako eragiketen finantzakudeaketa optimizatzearren, interes-tasen bilakaerak Altxorrari sor diezaiokeen arriskua estaltzea helburu duten finantza-trukerako eragiketak hitzartu ahal izango ditu, bere kabuz edo bitartekaritzako finantza-agenteen bidez, aurreko lerrokadan adierazitako diru-sarrera eta zuzkiduren kontura, eta institutuaren beraren Estatutuetan eta jarduteko arauetan xedatutakoari jarraiki; aldez aurretik, nolanahi ere, Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiak aldeko txostena egin beharko du, eta Ekonomia eta Lehiakortasun Ministerioko Merkataritza eta Inbertsio Zuzendaritza Nagusiak baimena eman.

Bi. Estatuak Kreditu Ofizialeko Institutuari beste jarduera batzuen ondorioz egindako diru-itzulketak.

Estatuak diruz lagundutako interesen kasuan, Kreditu Ofizialeko Institutuaren bidez gauzatutako finantza-eragiketetan, Ministroen Kontseiluaren edo Gai Ekonomikoetarako Gobernu Batzorde Eskuordetuaren akordioek Estatuko Aurrekontu Orokorretan kredituak erreserbatzeari buruzko informazioa ere jasoko dute.

62. artikulua.  Finantza Erakunde Multilateralen akzioak eta partaidetzak erostea.

Bat.  2013an, ezin izango da Finantza Erakunde Multilateralen akzioak eta partaidetzak erosteko eragiketarik egin, ez eta haietan eratutako funtsetarako ekarpenik ere, defizit publikoan eragina badute eta 27.04.923O.869 eta 27.06.923P.869 «Finantza Erakunde Multilateralak» aurrekontu-aplikazioen kontura finantzatzen badira.

Bi.  Aurreko paragrafoan aurreikusitakoa betetze aldera, bai Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiak, bai Analisi Makroekonomikoaren eta Nazioarteko Ekonomiaren Zuzendaritza Nagusiak, aurrekontu-aplikazio horien konturako finantzaketaproposamenekin batera, txosten bat aurkeztu beharko dute, defizit publikoan duten eraginari buruzkoa; txosten hori Estatuko Administrazioaren Kontu Hartzailetza Nagusiak dagokion eskaera egin ostean gauzatuko da.

VI. TITULUA Tributu-arauak I. KAPITULUA Zuzeneko zergak 1. atala.  Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga 63. artikulua.  Eskuratze-balioa eguneratzeko koefizienteak.

Bat.  Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergari buruzko azaroaren 28ko 35/2006 Legeak, sozietateen gaineko zerga, ez-egoiliarren errentaren gaineko zerga eta ondarearen gaineko zerga partzialki aldatzen dituenak, 35. artikuluko 2. paragrafoan aurreikusitako xedeetarako, 2013an jarduera ekonomikoei lotu gabe egiten diren ondasun higiezinen transmisioetan, eskuratze-balioa eguneratzeko koefizienteak ondoko hauek izango dira:

Eskuratze-urtea Koefizientea 1994 edo lehenago 1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

1,3167

1,3911

1,3435

1,3167

1,2912

1,2680

1,2436

1,2192

1,1952

1,1719

1,1489

1,1263

1,1042

1,0826

1,0614

1,0406

1,0303

1,0201

1,0100

1,0000

Hala ere, inbertsioak 1994ko abenduaren 31n egindakoak izanez gero, 1,3911

koefizientea aplikatuko zaie.

Unitateaz bestelako koefizientea aplikatzeko, ezinbestekoa izango da urtebete baino gehiago igarotzea inbertsioa egin zenetik ondasun higiezinaren transmisioa egin bitartean.

Bi.  Aurreko paragrafoan zehaztutako eskuratze-balioa eguneratzeko helburuetarako, jarduera ekonomikoei lotutako ondasun higiezinei aplikatu beharreko koefizienteak lege honen 64. artikuluan sozietateen gaineko zergarako ezarrita daudenak izango dira.

Hiru.  Ekainaren 7ko 7/1996 Errege Lege Dekretuak, zerga-alorreko eta jarduera ekonomikoa sustatzeko eta liberalizatzeko urgentziazko neurriak hartzeari buruzkoak, 5. artikuluan aurreikusitakoaren arabera eguneratu beharreko ondasunak izanez gero, arau hauek aplikatuko zaizkie:

1.  Aurreko paragrafoan adierazitako eguneratze-koefizienteak eskuratze-prezioari aplikatuko zaizkio, bai eta hari dagozkion amortizazio kontabilizatuei ere, eguneratzeeragiketen ondorio den balio-gehikuntza garbia kontuan hartu gabe.

2.  Aurreko zenbakian xedatutakoa aplikatzearen ondorio diren zenbatekoen arteko aldeari ondasunaren aurreko balioaren zenbatekoa kenduko zaio.

Eguneratutako ondasunaren aurreko balioa zehazteko, eguneratze-koefizienteak aplikatzeko erabilitako balioak hartuko dira.

3.  Aurreko zenbakian adierazitako eragiketak eginez ateratzen den zenbatekoari 7/1996 Errege Lege Dekretuan aurreikusitako eguneratze-eragiketen ondorio den baliogehikuntza garbia kenduko zaio, eta horrela zehaztutako diferentzia positiboa monetaren balio-galeraren zenbatekoa izango da.

4.  Ondare-irabazia edo -galera hauxe izango da: transmisio-balioaren eta kontabilitate-balioaren arteko aldea aurreko zenbakian aipatutako monetaren baliogaleraren zenbatekoari kenduz lortzen dena.

2. atala.  Sozietateen gaineko zerga 64. artikulua.  Moneta-zuzenketarako koefizienteak.

Bat.  2013an hasitako zergaldien ondorioetarako, Sozietateen gaineko Zergaren Legearen testu bateginaren, martxoaren 5eko 4/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoaren, 15.9.a) artikuluan aurreikusitako koefizienteak ondoko hauek izango dira, transmititutako ondasuna eskuratzeko unea aintzat hartuta: Koefizientea 1984ko urtarrilaren 1a baino lehen 1984ko ekitaldian 1985eko ekitaldian 1986ko ekitaldian 1987ko ekitaldian 1988ko ekitaldian 1989ko ekitaldian 1990eko ekitaldian 1991ko ekitaldian 1992ko ekitaldian 1993ko ekitaldian 1994ko ekitaldian 1995eko ekitaldian 1996ko ekitaldian 1997ko ekitaldian 1998ko ekitaldian 1999ko ekitaldian 2000ko ekitaldian 2001eko ekitaldian 2002ko ekitaldian 2003ko ekitaldian 2004ko ekitaldian 2005eko ekitaldian 2006ko ekitaldian 2007ko ekitaldian 2008ko ekitaldian 2009ko ekitaldian 2010eko ekitaldian 2011ko ekitaldian 2012ko ekitaldian 2013ko ekitaldian 2,3130

2,1003

1,9397

1,8261

1,7396

1,6619

1,5894

1,5272

1,4750

1,4423

1,4235

1,3978

1,3418

1,2780

1,2495

1,2333

1,2247

1,2186

1,1934

1,1790

1,1591

1,1480

1,1328

1,1105

1,0867

1,0530

1,0303

1,0181

1,0181

1,0080

1,0000

Bi.  Koefizienteak honela aplikatuko dira:

a)  Eskuratze-prezioaren edo ekoizpen-kostuaren gainean, ondasuna eskuratu edo ekoitzi zen urtea aintzat hartuta. Hobekuntzei aplikatu beharreko koefizientea hobekuntza horiek egindako urteari dagokiona izango da.

b)  Amortizazio kontabilizatuen gainean, amortizazioa egindako urtea aintzat hartuta.

Hiru.  Ekainaren 7ko 7/1996 Errege Lege Dekretuaren 5. artikuluan xedatutakoaren arabera eguneratutako ondasunen kasuan, koefizienteak eskuratze-prezioaren gainean aplikatuko dira, eta dagozkion amortizazio kontabilizatuen gainean, eguneratzeeragiketetatik ateratako balio-gehikuntza garbiaren zenbatekoa aintzat hartu gabe.

Aurreko atalean xedatutakoa aplikatzearen ondorio diren zenbatekoen arteko diferentziari ondasunaren aurreko balioaren zenbatekoa kendu behar zaio, eta, hala badagokio, emaitzari Sozietateen gaineko Zergaren Legearen testu bateginaren 15. artikuluko 9. paragrafoaren c) hizkian adierazitako koefizientea aplikatuko zaio.

Aurreko lerrokadan adierazitako eragiketen emaitzari 7/1996 Errege Lege Dekretuan aurreikusitako eguneratze-eragiketen ondorio den balio-gehikuntza garbia kenduko zaio.

Hala zehaztutako diferentzia positiboa monetaren balio-galeraren zenbatekoa izango da, Sozietateen gaineko Zergaren Legearen testu bateginaren 15. artikuluko 9. paragrafoan adierazitakoa.

Eguneratutako ondasunaren aurreko balioa zehazteko, Bat paragrafoan ezarritako koefizienteak aplikatzeko erabilitako balioak hartuko dira.

65. artikulua.  Sozietateen gaineko zergaren ordainketa zatikatua.

2013an hasitako zergaldiei dagokienez, Sozietateen gaineko Zergaren Legearen testu bateginak, martxoaren 5eko 4/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoak, 45. artikuluko 4. paragrafoan adierazitako portzentajea ehuneko 18 izango da artikulu horretako 2. paragrafoan aurreikusitako ordainketa zatikatuentzat. Paragrafo horretan adierazitako kenkari eta hobariek subjektu pasiboari aplikatu beharreko guztiak bilduko dituzte.

Sozietateen gaineko Zergaren Legearen testu bateginaren 45. artikuluko 3. paragrafoan aurreikusitako modalitaterako, ehunekoa hauxe izango da: biribildutako zerga-tasa bider bost zazpiren eragiketaren emaitza.

Aurreko lerrokadan adierazitako modalitatea subjektu pasiboek aplikatu beharko dute, haien eragiketa-bolumena, Balio Erantsiaren Zergaren abenduaren 28ko 37/1992 Legearen 121. artikuluan xedatutakoaren arabera kalkulaturik, 6.010.121,04 euro baino handiagoa izan bada 2013ko zergaldiak hasi aurreko hamabi hilabeteetan.

Sozietateen gaineko Zergaren Legearen testu bateginaren 45. artikuluaren 3. paragrafoan aurreikusitako ordainketa zatikatuaren modalitatea aplikatzean, kontuan hartu beharko da ondoko artikulu hauetan xedatutakoa: osasun-sistema nazionalaren kalitatea eta kohesioa hobetzeko, zergen arloa sendotzeko, eta 2011n Estatuaren abalen gehieneko zenbatekoa igotzeko neurriei buruzko abuztuaren 19ko 9/2011 Errege Lege Dekretuaren 9.Lehena.Bat artikuluan xedatutakoa; Defizit publikoa murrizteko zenbait tributu- eta administrazio-neurri sartzen dituen martxoaren 30eko 12/2012 Errege Lege Dekretuaren 1.Lehena.Lau artikuluan xedatutakoa; eta Aurrekontu-egonkortasuna bermatzeko eta lehiakortasuna sustatzeko uztailaren 13ko 20/2012 Errege Lege Dekretuaren 26.Bigarrena.Bat artikuluan xedatutakoa.

II. KAPITULUA Zeharkako zergak 1. atala.  Balio erantsiaren gaineko zerga 66. artikulua.  Erkidego barruko eragiketa zehatz batzuen ordainketa.

Balio Erantsiaren gaineko Zergaren abenduaren 28ko 37/1992 Legearen 75. artikuluaren Bat paragrafoko 7. zenbakian adierazitakoa aldatu egin da, eta 8. zenbakia erantsi zaio. Aldaketa eta berritasun horiek 2013ko urtarrilaren 1etik aurrera izango dute eragina, eta epe mugagabean egongo dira indarrean. Aurrerantzean, honela izango dira:

«7.  Errentamenduetan, horniduretan eta, oro har, segidako traktuko edo traktu jarraituko eragiketetan, jasoaldi bakoitzeko prezioaren zatia galdagarria den unean.

Nolanahi ere, preziorik itundu ez denean, edota, itundu arren, galdagarri noiz izango den zehaztu ez denean, edota zehaztutako maiztasuna urtebete naturala baino handiagoa denean, zerga urte bakoitzeko abenduaren 31n ordaindu beharko da, eragiketa hasi zenetik igaro den denborari dagokion zati proportzionalean, edota aurreko zatia ordaindu zenetik ordura artekoan.

Nolanahi ere, preziorik itundu ez denean, edota, itundu arren, galdagarri noiz izango den zehaztu ez denean, edota zehaztutako maiztasuna urtebete naturala baino handiagoa denean, zerga urte bakoitzeko abenduaren 31n ordaindu beharko da, eragiketa hasi zenetik igaro den denborari dagokion zati proportzionalean, edota aurreko zatia ordaindu zenetik dagokionean.

Aurreko 1. zenbakiaren bigarren lerrokadan adierazitako eragiketak aurreko lerrokadetan adierazitakoaren salbuespen izango dira.

8.  Lege honen 25. artikuluan adierazitako ondasunak entregatzean, aurreko zenbakian zehaztutakoez bestelakoak, ondasunak eskuratzaileari helarazteko bidalketa edo garraioa hasten den hilaren hurrengoaren 15ean ordaindu beharko da zerga.

Nolanahi ere, eragiketa horiei dagokien faktura data hori baino lehen jaulki bada, jaulkitako egunean bertan ordaindu beharko da zerga.» 67. artikulua.  Fakturazioaren arloko betebeharrak.

Balio Erantsiaren gaineko Zergaren abenduaren 28ko 37/1992 Legean ondoko aldaketa hauek egin dira. Aldaketa horiek 2013ko urtarrilaren 1etik aurrera izango dute eragina, eta epe mugagabean egongo dira indarrean: Bat.  88. artikuluaren Bi eta Hiru paragrafoak aldatu egin dira, eta honela geratuko dira idatzita:

«Bi.  Zerga jasateko, faktura prestatu beharko da, erregelamendu bidez zehaztutako baldintzak eta betebeharrak aintzat hartuta.

Ondorio horietarako, kuota jasanarazia zerga-oinarritik bereiz kontsignatuko da, baita administratiboki finkatutako prezioen kasuan ere, eta aplikatutako zerga-tasa adieraziko da.

Erregelamendu bidez xedatutako eragiketak paragrafo honetako aurreko lerrokadetan adierazitakoaren salbuespen izango dira.

Hiru.  Dagokion faktura jaulki eta entregatzean jasan beharko da zerga.» Bi.  89. artikuluaren Bi paragrafoa aldatu egin da, eta honela geldituko da aurrerantzean:

«Bi.  Kuotarik jasanarazi ez arren, eragiketari dagokion faktura jaulki denean ere aplikatuko da aurreko paragrafoan xedatutakoa.» Hiru.  163 ter artikuluaren Bat paragrafoaren e) hizkia eta Bi paragrafoa aldatu egin dira, eta honela geratu dira idatzita:

«e)  Faktura jaulkitzea eta entregatzea, eragiketen hartzaileak zerga aplikatzen den lurraldean duenean egoitza edo ohiko bizilekua.

Bi.  Kokatu gabe dagoen enpresaburuak edo profesionalak Espainiaz bestelako Estatu kide bat aukeratu duenean erregimen berezi honetan hasi izanaren aitorpena aurkezteko, lege honen 70. artikuluaren Bat paragrafoaren 4. zenbakian xedatutakoaren arabera zerga aplikatzen den lurraldean egindakotzat jo behar diren eragiketei dagokienez, aurreko paragrafoan adierazitako aitorpena identifikazioko Estatu kidean aurkeztuz ordaindu beharko du dagokion zerga.

Gainera, kokatu gabe dagoen enpresaburuak edo profesionalak identifikazioko Estatu kidean bete beharko ditu aurreko Bat paragrafoan adierazitako gainerako betebeharrak; bereziki, paragrafo horretako d) hizkian zehaztutakoak. Halaber, enpresaburuak edo profesionalak faktura jaulki eta entregatu beharko du, eragiketen hartzaileak zerga aplikatzen den lurraldean duenean egoitza edo ohiko bizilekua.» Lau.  164. artikuluaren Bi paragrafoa aldatu egin da, eta honela geratu da idatzita:

«Bi.  Enpresaburuek edo profesionalek eragiketen faktura jaulkitzeko eta entregatzeko daukaten betebeharra enpresaburu edo profesional horien bezeroak edota hirugarren batek bete ahal izango du, erregelamendu bidez xedatutako moduan. Bezero edo hirugarren horiek, nolanahi ere, enpresaburuaren edo profesionalaren izenean eta haren kontura jardungo dute.

Aipatutako betebeharra enpresaburuaren edo profesionalaren bezero batek beteko badu, aldez aurretik akordio bat egin beharko du enpresaburuarekin edo profesionalarekin. Halaber, enpresaburuak edo profesionalak onartu egin beharko ditu bezeroak haren kontura jaulkitako fakturak.

Enpresaburuak edo profesionalak, edota haren izenean bezeroak edo hirugarren batek, edozein bitartekoren bidez jaulki ahal izango dituzte fakturak, paperean edo formatu elektronikoan; azken bide horretan egin ahal izateko, hala ere, fakturen hartzaileak onespena eman beharko du aurrez.

Fakturak, paperekoa edo elektronikoa izan, jatorriaren egiazkotasuna, edukiaren osotasuna eta irakurgarritasuna bermatu beharko ditu, jaulkitzen denetik, eta gordetzen den bitarte osoan.

Fakturak jaulkitzeko, bidaltzeko eta gordetzeko orduan bete beharreko baldintzak erregelamendu bidez xedatuko dira.» Bost.  171. artikuluaren Bat paragrafoaren 3. zenbakia aldatu egin da, eta honela geratu da idatzita:

«3.  Bi paragrafoaren 3. zenbakian adierazitakoak, bidegabeki jasanarazitako kuoten ehuneko 100eko diruzko isun proportzionalaz, arau-haustea gertatu den faktura bakoitzeko gutxienez 300 eurorekin.» 68. artikulua.  Interes ekonomikoko elkarte eta taldeek kideei emandako zerbitzuak salbuestea.

Balio Erantsiaren gaineko Zergaren abenduaren 28ko 37/1992 Legearen 20. artikuluaren Bat paragrafoko 6. eta 12. zenbakietan eta Hiru paragrafoan adierazitakoa aldatu egin da. Aldaketa horiek 2013ko urtarrilaren 1etik aurrera izango dute eragina, eta epe mugagabean egongo dira indarrean. Aurrerantzean, honela izango dira:

«6.  Zergatik salbuetsitako edo zergari atxiki gabeko jarduerak, murrizketarako eskubiderik sortzen ez dutenak, egiten dituzten pertsonek osatutako elkarte, talde edo entitate autonomoek –interes ekonomikoko taldeak barne– euren kideei zuzenean emandako zerbitzuak, honako baldintza hauek ematean:

a)  Zerbitzu horiek jarduera horretan soilik erabiltzea, zuzenean erabiltzea, eta jarduerari dagokionez beharrezkoak izatea.

b)  Kideak elkarrekin eragindako gastuei dagokien zatia ordaintzera mugatzea.

Ondoko kasu honetan ere aplikatuko da salbuespena: aurreko b) hizkian aurreikusitako baldintza betetzen delarik, murrizketaren hainbanaketa ehuneko 10

baino handiagoa ez izatean, eta zerbitzua murrizketarako eskubidea sortzen duten eragiketetan soilik eta zuzenean ez erabiltzean.

Merkataritza-sozietateek emandako zerbitzuak ez dira salbuespenaren barruan sartzen.» «12.  Zerbitzuen prestazio eta ondasunen entrega osagarriak, irabazi-asmorik ez daukaten eta legez aitortuta dauden erakunde edo entitateek kideei zuzenean egindakoak, erakunde edo entitate horien helburuak politikaren, sindikatuen, erlijioaren, aberriaren, filantropiaren edo gizabidearen arlokoak badira, eta euren xedeak lortzeko gauzatzen badituzte; betiere, eragiketa horien onuradunen aldetik estatutuetan xedatutako kotizazioez bestelako kontraprestaziorik jasotzen ez badute.

Zenbaki honetan adierazitako erakunde nahiz entitateak biltzen dituzten profesionalen elkargoak, ganbera ofizialak, enpresaburuen elkarteak eta federazioak ere aurreko lerrokadan jasota egongo dira.

Salbuespena aplikatu ahal izateko, beharrezkoa izango da lehiakortasunean distortsiorik ez eragitea.» «Hiru.  Artikulu honetan xedatutako ondorioetarako, ondoko baldintza hauek betetzen dituztenak izango dira gizarte-arloko entitate edo erakunde:

1.  Irabazi-asmorik ez izatea, eta lortutako etekinak izaera bereko jarduera salbuetsietara bideratzea.

2.  Presidente, ugazaba edo legezko ordezkari karguak doakoak izatea, eta ustiapenaren emaitza ekonomikoetan interesik ez izatea, ez haien kabuz, ez hirugarrenen bidez.

3.  Entitate edo erakundeetako bazkideak, erkideak edo partaideak, eta haien ezkontideak edo bigarren gradura arteko ahaideak, horiek barne, salbuetsitako eragiketen hartzaile nagusiak ez izatea, eta zerbitzuen prestazioan baldintza berezirik ez izatea.

Baldintza hori ez da aplikatuko artikulu honen Bat paragrafoaren 8. eta 13. zenbakietako zerbitzuen prestazioen kasuan.

Aurreko baldintzak betetzen dituzten entitateek gizarte-izaerako entitate edo erakunde pribatu kalifikazioa eman diezaiela eskatu ahal izango diote Tributu Administrazioari, erregelamendu bidez xedatutako moduan. Kalifikazio hori loteslea izango da Administrazioarentzat. Nolanahi ere, kalifikazio hori eraginkorra izan dadin, legean salbuespena aplikatzeko xedatutako baldintzak bete beharko dira.

Aurreko baldintzak betetzen dituzten gizarte-arloko entitate edo erakundeek emandako zerbitzuei salbuespenak aplikatzeko, ez da beharrezkoa izango aurreko lerrokadan adierazitako kalifikazioa eskuratzea, baina bai kasuan kasu aplikagarri diren baldintzak betetzea.» 69. artikulua.  Salbuespenak finantza-errentamendu kontratuetan duen muga.

Balio Erantsiaren gaineko Zergaren abenduaren 28ko 37/1992 Legearen 20. artikuluaren Bat paragrafoko 22. zenbakiaren A) hizkian adierazitakoa aldatu egin da.

Aldaketa horrek 2013ko urtarrilaren 1etik aurrera izango du eragina, eta epe mugagabean egongo da indarrean. Aurrerantzean, honela izango da:

«22.A)  Eraikinen bigarren eta hortik aurrerako entregak, eraikinak dauden lursailak barne, eraikuntza- edo birgaitze-lanak amaitutakoan.

Lege honetan xedatutako ondorioetarako, hauxe izango da lehenengo entrega:

sustatzaileak jada eraikita edo birgaituta dagoen eraikin bat xede duela egindakoa.

Nolanahi ere, ez da lehenengo entregatzat joko sustatzaileak egindakoa, baldin eta higiezina jabeak gutxienez bi urtez etenik gabe erabili badu, edota gozameneskubide errealaren titular direnek, edo eskubide hori erosteko aukerarik gabeko errentamendu-kontratuaren bidez dutenek. Salbuespen izango da, nolanahi ere, aipaturiko epean eraikina erabili duena eskuratzailea den kasua. Ondorio horietarako, eskuratzaileek eraikinak erabili dituzten aldiak ez dira kontuan hartuko, baldin eta eskualdaketen iturburu diren eragiketak bertan behera utzi badira.

Eraikinak dauden lursailtzat joko dira eraikinen urbanizazio osagarrirako obrak egin direnekoak ere. Nolanahi ere, familia bakarreko etxebizitzen kasuan, lursail urbanizatu osagarriak ezin izango dira 5.000 metro koadrotik gorakoak izan.

Lege honen 7. artikuluaren 1. zenbakian xedatutakoaren arabera zergari atxiki gabeko eskualdaketak ez dira, zenbaki honetan xedatutakoaren ondorioetarako, lehenengo entregatzat joko.

Ondoko kasu hauetan, ez da aplikatuko zenbaki honetan aurreikusitako salbuespena:

a)  Errentamendu-kontratu bati lotuta, erosteko aukera gauzatzearen ondorioz entregatutako eraikinen kasuan, ohiki finantza-errentamendu eragiketak egiten dituzten enpresen aldetik. Ondorio horietarako, errentatzailearen aurrean erosteko aukera gauzatzeko konpromisoa erosteko aukera gauzatzearen pareko izango da.

Aurreko lerrokadan adierazitako finantza-errentamendu kontratuek gutxienez hamar urteko iraupena izango dute.

b)  Eskuratzaileak birgaitzeko entregatutako eraikinen kasuan, erregelamenduz xedatutako baldintzak betetzen badira.

c)  Sustapen urbanistiko berri bat egin baino lehen, eraitsi egingo diren eraikinen entregen kasuan.» 2. atala.  Ondare-eskualdaketen eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga 70. artikulua.  Handitasunen eta noble-tituluen eskualdaketen eta birgaitzeen eskala.

Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergaren Legearen testu bateginak, irailaren 24ko 1/1993 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsiak, 43. artikuluaren lehenengo lerrokadan aipatzen duen eskala honako hau izango da, eta 2013ko urtarrilaren 1etik aurrera izango ditu ondorioak:

Eskala 1. Handitasun-titulu bakoitzeko 2 .   Ti t u l u r i k g a b e k o handitasun bakoitzeko 3.  Handitasunik gabeko titulu bakoitzeko Zuzeneko eskualdaketak – Euroak Zeharkako eskualdaketak – Euroak Birgaitzeak eta atzerriko tituluak aitortzea – Euroak 2.646

6.633

15.902

1.892

4.742

11.352

753

1.892

4.551

3. atala. Zerga bereziak 71. artikulua.  Erregaiaz besteko erabilera duten PGLei aplikatzeko ezarpen-mailen aldaketa.

Zerga Berezien abenduaren 28ko 38/1992 Legearen 50.1 artikuluaren 1. tarifaren 1.8

epigrafea aldatu egin da. Aldaketa horrek 2013ko urtarrilaren 1etik aurrera izango du eragina, eta epe mugagabean egongo da indarrean. Aurrerantzean, honela izango da:

«1.8 epigrafea.  Erregaiaz besteko erabilera duten PGLak: tona bakoitzeko, 15

euro.» 72. artikulua.  Europar Batasuneko beste Estatu kide batean matrikulatutako ibilgailuetarako salbuespena.

Zerga Berezien abenduaren 28ko 38/1992 Legearen 66. artikuluan, honako aldaketa hauek egin dira –aldaketa horiek 2013ko urtarrilaren 1etik aurrera izango dute eragina, eta epe mugagabean egongo dira indarrean–: Bat. Aldatu egin da 1. paragrafoaren f) hizkia; aurrerantzean, honela egongo da idatzita:

«f)  Beste Estatu kide batean matrikulatutako ibilgailuak, beste Estatu kide batean finkatutako pertsonek edo erakundeek egoitza Espainian duen pertsona fisiko baten eskura jarritakoak; betiere, ondoko baldintza hauek betetzen badira:

1)  Pertsona fisiko egoiliarrarekin duen soldatazko edo soldatarik gabeko lanharremanaren ondorioz jartzea ibilgailua haren esku.

2)  Ibilgailuari erabilera nagusia ez ematea zerga ezarriko den lurraldean.

Ondorio horietarako, ibilgailuari ez zaio erabilera nagusia zerga ezarriko den lurraldean emango Espainiako egoiliar baten eskura jartzen denean, eta haren lantokia beste Estatu kide mugakide batean dagoenean, eta egunero harako joanetorrietarako erabiltzen duenean, oporraldiak aintzat hartu gabe.» Aldaketa horren ondorioz, 66. artikuluaren 1. paragrafoaren f) hizkia g) bihurtu da, eta ondorengoek ere halako hurrenkera izango dute.

Bi.  Aldatu egin da 2. paragrafoaren lehen lerrokada; aurrerantzean, hauxe izango da:

«2.  Aurreko paragrafoko a), b), c), d), f), g), j) eta l) hizkietan adierazitako salbuespenak aplikatzeko, Tributu Administrazioak, aurrez, aitortu egin beharko ditu, erregelamendu bidez xedatutako moduan. Bereziki, d) hizkian adierazitako salbuespenaren kasuan, Gizarte Zerbitzuen Institutu Nazionalak edo erakunde kudeatzaile eskudunek elbarritasun- edo baliaezintasun-ziurtagiria eman beharko dute aldez aurretik.» III. KAPITULUA Beste tributu batzuk 73. artikulua.  Tasak.

Bat.  2013ko urtarrilaren 1etik aurrera, Estatuko Ogasunaren zenbateko finkoko tasak handitu egingo dira, 2012an galdagarri zen zenbatekoari 1,01 koefizientea aplikatuz, 2012rako Estatuko Aurrekontu Orokorren ekainaren 29ko 2/2012 Legeak 73.Bat artikuluan xedatutakoa aintzat hartuta.

Aurreko lerrokadan aurreikusitakoa ez zaie aplikatuko 2012an sortutako tasei, ez eta urte horretan onetsitako arauen bidez berariaz eguneratutakoei ere.

Trafikoko Buruzagitza Zentralak eska ditzakeen tasak, arestian adierazitako koefizientea aplikatu ostean, euroaren 10 zentimoren goiko multiplo hurbilenaren arabera doituko dira, doitu beharreko kopurua euroaren 10 zentimoren multiploa denean salbu.

Bi.  Zenbateko finkoko tasatzat joko dira oinarriaren portzentaje baten bidez zehazten ez direnak, edota moneta-unitatetan zenbatesten ez den oinarria dutenak.

Hiru.  2013an, 2012ko zenbatekoetan mantenduko dira zorte-, enbido- edo zorijokoen alderdi zigortzaile, administratibo eta fiskalak arautzen dituen otsailaren 25eko 16/1977 Errege Lege Dekretuaren 3. artikuluaren 4. paragrafoan adierazitako tasa eta zenbateko finkoak, 2012rako Estatuko Aurrekontu Orokorren ekainaren 29ko 2/2012 Legearen 73.Hiru artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz.

74. artikulua.  Telekomunikazioen alorreko tasak.

Bat.  Telekomunikazioei buruzko azaroaren 3ko 32/2003 Lege Orokorraren I. eranskinaren 3. paragrafoan jabari publiko irrati-elektrikoa erreserbatzeagatik ezarritako tasa ondoko formula honen arabera kalkulatu behar da: T = [N x V] / 166,386= [S (km2) x B (kHz) x F (C1, C2, C3, C4, C5)] / 166,386

non: T = urteko tasaren zenbatekoa, eurotan.

N = erreserba irrati-elektrikoko unitateen kopurua (URR), S x B biderketaren emaitza gisa kalkulaturik; hau da, zerbitzu-eremuaren azalera, kilometro koadrotan, bider bandazabalera erreserbatua, kHz-tan.

V = URR-ren balioa, bost Ci koefizienteen arabera zehaztuta. Koefiziente horiek Telekomunikazioen Lege Orokorrean ezarrita daude, eta horien kuantifikazioa, aipatutako legearen arabera, Estatuko Aurrekontu Orokorren Legean zehaztuko da.

F (C1, C2, C3, C4, C5) = funtzio hau aurretik adierazitako bost koefizienteen emaitza da.

Estatuko lurralde osoan eragiten duten jabari publiko irrati-elektrikoaren erreserbetan, tasa kalkulatzeko kontuan hartu beharreko S azaleraren balioa 505.990 kilometro koadrokoa izango da.

Irrati-komunikazioetako zerbitzuetan, hala badagokio, kontuan hartu beharreko S

azaleraren barruan Espainiako jurisdikziopeko urak edo aire-esparrua ere jaso ahal izango dira.

Irrati-komunikazioetako zerbitzu bakoitzean C1 eta C5 arteko koefizienteen balioa zehazteko, aintzat hartu da Telekomunikazioen Lege Orokorrak eta berau garatzen duten erregelamenduek ematen dieten esanahia; hots:

1.  C1 koefizientea: Banden erabilera- eta pilaketa-maila, eremu geografiko guztietan.

Kontzeptu hauek baloratzen dira: Emakida edo baimen bakoitzeko maiztasun-kopurua.

Hiriko edo landako gunea.

Zerbitzu-eremua.

2.  C2 koefizientea: Zerbitzuari emango zaion erabilera mota, eta, bereziki, zerbitzua ematen duena Telekomunikazioen Lege Orokorraren III. tituluan zerbitzu publikoetarako ezarritako betebeharrak betetzera derrigortuta dagoen. Kontzeptu hauek baloratzen dira: Beste sare batzuetarako euskarria (azpiegitura).

Hirugarrenentzako prestazioa.

Autoprestazioa.

Eskubide esklusiboak dituzten telefonia-zerbitzuak.

Irrati-difusioko zerbitzuak.

3.  C3 koefizientea: Espektroaren banda edo azpibanda. Kontzeptu hauek baloratzen dira: Bandaren ezaugarri irrati-elektrikoak (eskatutako zerbitzurako banda egokia den).

Bandari emango zaion erabilera.

Azpibandaren erabilera esklusiboa edota partekatua.

4. C 4 koefizientea: Erabiliko diren tresneria eta teknologia. Kontzeptu hauek baloratzen dira: Sare konbentzionalak.

Ausaz esleitutako sareak.

Irrati-loturako modulazioa.

Erradiazio-diagrama.

5.  C 5 koefizientea: Erreserbatutako jabari publikoaren erabilerak edo aprobetxamenduak eragindako balio ekonomikoa. Kontzeptu hauek baloratzen dira: Esperientzia ez-komertzialak.

Zerbitzuaren errentagarritasun ekonomikoa.

Bandaren interes soziala.

Merkatuko eskariaren ondorio diren erabilerak.

Biztanleriaren dentsitatea.

Tasa zehazteko orduan aintzat hartu beharreko faktore guztiak kontuan harturik, zerbitzu bakoitzerako hainbat modalitate ezarri dira, eta horietako bakoitzari identifikaziokode bat esleitu zaio.

Ondoren, koefizienteak haztatzeko faktoreak datoz adierazita, bai eta erreferentziabalioarekiko izan dezaketen balorazio-marjina ere. Erreferentzia-balioa lehenetsita hartzen da, eta, zerbitzuaren edo egindako erreserbaren izaeragatik, dagokion koefizientea aplikatzerik ez dagoen kasuetan ezartzen da.

C1 koefizientea: Koefiziente honen bidez, zerbitzu jakin baterako maiztasun-banden okupazio-maila hartzen da kontuan. Horretarako, maiztasun-marjinetako tabulazio bat egin da; beheko eta goiko muturretan, dagozkien zerbitzuetan erabili ohi diren bandak daude jasota. Koefiziente horrek, bestalde, erabili beharreko eremu geografikoa ere jasotzen du; oro har, interes eta erabilera handiko eremuak (hirigune handiak) eta interes nahiz erabilera txikiko eremuak (landaguneak, adibidez) bereizten ditu.

Hasteko, pilaketa txikieneko eta erabilera eskaseko eremu geografikoetarako erreferentzia- edo unitate-balio bat finkatzen da, eta kontzeptu horien kostu erlatiboa gehienez bira igotzen da eskaera handiena daukaten maiztasun-bandetan eta interes edo erabilera handiko eremuetan.

Kontzeptua Erreferentzia-balioa Balio-marjina Erabilera handiko/txikiko eremua Bandaren eskaria Emakidak eta erabiltzaileak Balio-eskala Oharrak 1

Zerbitzu bakoitzean, modalitate batean edo hainbatetan aplikatu beharrekoa.

— Eragindako modalitate eta kontzeptuetan, zerbitzu eta maiztasun-bandengatik irizpide espezifikoen arabera aplikatu beharrekoak.

1-2

+ % 25

+ % 20 arte + % 30 arte C2 koefizientea: Koefiziente honen bidez, autoprestazioko sareak eta hirugarrenei, kontraprestazio ekonomiko baten truke, irrati-komunikazioen zerbitzu bat eskaintzeko xedea dutenak bereizten dira. Azken horien barruan, zerbitzu publiko izaera hartu da kontuan; hala, koefiziente honen balioan, aintzat hartu da Telekomunikazioen Lege Orokorraren I. eranskinean zerbitzu publikoetarako ezarritako hobaria, eta parametro honetarako ezarritako balioan jasota gelditu da.

Kontzeptua Erreferentzia-balioa Balio-marjina Hirugarrenentzako prestazioa/ autoprestazioa Balio-eskala Oharrak 1

Zerbitzu bakoitzean, modalitate batean edo hainbatetan aplikatu beharrekoa.

— Eragindako modalitate eta kontzeptuetan, zerbitzu eta maiztasunbandengatik irizpide espezifikoen arabera aplikatu beharrekoak.

1-2 Gehienez + % 10

C3 koefizientea: C3 koefizientearen bidez, maiztasun jakin baten edo maiztasunen azpibanda jakin baten jabari publiko irrati-elektrikoaren erreserba emateko modalitateak hartzen dira kontuan, bakarrik edo eremu geografiko zehatz batean beste erabiltzaile batzuekin partekatuta. Aukera horiek zerbitzu mugikorrari ere aplikatzen zaizkio. Beste zerbitzu batzuetan, jabari publiko irrati-elektrikoaren erreserbak esklusiboa izan behar du, bere izaera dela-eta. Frekuentziak Esleitzeko Koadro Nazionaleko (CNAF) erabilerajoeren eta aurreikuspenen arabera zerbitzurako egokiak ez diren bandetan eskatutako erreserbek tasa handiagoa izango dute, erabilera irrati-elektrikoak harmonizatzeko joera laguntzearren; hori koefiziente honen balorazioan islatzen da.

Kontzeptua Erreferentzia-balioa Balio-marjina Maiztasun esklusiboa/partekatua Maiztasun-bandaren egokitasuna Balio-eskala Oharrak 1

Zerbitzu bakoitzean, modalitate batean edo hainbatetan aplikatu beharrekoa.

1-2

— Gehienez + % 75 E r a g i n d a k o m o d a l i t a t e e t a kontzeptuetan, zerbitzu eta Gehienez + % 60

maiztasun-bandengatik irizpide espezifikoen arabera aplikatu beharrekoak.

C 4 koefizientea: Koefiziente honen bidez, beste modu batean hazta daitezke erabilitako teknologiak edo sistemak, eta espektro irrati-elektrikoa eraginkortasun handienez erabiltzen dutenak lagundu. Esate baterako, sare mugikorretan, kanala ausaz esleitzeko sistemak erabiltzea hobesten da, esleipen finkoko tradizionalak erabili beharrean. Irrati-loturei dagokienez, erabilitako modulazio mota faktore erabakigarria da banda-zabalerako unitate bakoitzak informazioa igortzeko duen gaitasuna baloratzeko orduan, eta hori kontuan hartu da, oro har, maiztasun-bandaren arabera erabilgarri dauden teknologiei so eginez. Irrati-difusioan, kontuan hartu dira irrati-difusio soinuduneko sistema berriak, analogiko klasikoez gain.

Kontzeptua Erreferentzia-balioa Balio-marjina Erabilitako teknologia / erreferentziako teknologia Balio-eskala Oharrak 2

Zerbitzu bakoitzean, modalitate batean edo hainbatetan aplikatu beharrekoa.

— Eragindako modalitate eta kontzeptuetan, zerbi tzu eta maiztasun-bandengatik irizpide espezifikoen arabera aplikatu beharrekoak.

1-2 Gehienez + % 50

C5 koefizientea: Koefiziente honen bidez, zerbitzu jakin batek ikuspegi irrati-elektrikotik antzekoak diren beste zerbitzu batzuen aurrean duen gizarte-garrantzia aztertzen da.

Eskainitako zerbitzuaren interes ekonomiko edo errentagarritasun erlatiboa ere baloratzen du; hala, banda-zabalerako unitate bakoitzeko, gehiago kargatzen ditu interes eta errentagarritasun handiko zerbitzuak, ikuspegi irrati-elektrikotik antzekoak izanik, oso bestelako errentagarritasuna duten eta hainbesteko gizarte-garrantzirik ez duten beste batzuk baino.

Irrati-difusioan, zerbitzuaren berezitasunak direla kausa, jabari publiko irratielektrikoaren erreserba jakin baten tasa finkatzeko orduan, faktore erabakigarria izan da aipatutako irratiaren zerbitzu-eremuan dagoen biztanle-dentsitatea.

Maiztasunak emisio esperimentalak egiteko erreserbatu direnean, titularrarentzat kontraprestazio ekonomikorik gabe, eta xedea denbora mugatu eta zehatz batez teknologia berriak ikertu eta garatzea denean, C5 koefizientearen balioa balio orokorraren ehuneko 15 izango da.

Kontzeptua Erreferentzia-balioa Balio-marjina Errentagarritasun ekonomikoa Zerbitzuaren gizarte-interesa Biztanleria Esperientzia ez-komertzialak Balio-eskala Oharrak 1

Zerbitzu bakoitzean, modalitate batean edo hainbatetan aplikatu beharrekoa.

>0

— Gehienez + % 30 E r a g i n d a k o m o d a l i t a t e e t a kontzeptuetan, zerbitzu eta –  % 20 arte maiztasun-bandengatik irizpide Gehienez + % 100

espezifikoen arabera aplikatu –  85 % beharrekoak.

Jabari publiko irrati-elektrikoa erreserbatzeagatiko tasaren kalkulua.

Zerbitzu irrati-elektrikoak eta kontuan hartutako modalitateak.

Ondoko talde edo sailkapen hauek jaso dira:

1.  Zerbitzu mugikorrak.

1.1.  1.2.  1.3.  1.4.  1.5.  1.6.  1.7.  1.8.  Lurreko zerbitzu mugikorra eta lotutako zerbitzuak.

Estaldura nazionaleko lurreko zerbitzu mugikorra.

Komunikazio elektronikoen zerbitzuak (hirugarrenentzako prestazioa).

Itsasoko zerbitzu mugikorra.

Zerbitzu mugikor aeronautikoa.

Satelite bidezko zerbitzu mugikorra.

Banda zabaleko lurreko komunikazio mugikorren sistemak.

Trenbide bidezko komunikazioen Europako sistema (GSM-R).

2.  Zerbitzu finkoa.

2.1.  Puntutik punturako zerbitzu finkoa.

2.2.  Puntutik puntu anitzerako zerbitzu finkoa.

2.3.  Satelite bidezko zerbitzu finkoa.

3.  Irrati-difusio zerbitzua.

3.1.  Soinudun irrati-difusioa.

3.2.  Telebista.

3.3.  Irrati-difusioaren zerbitzu osagarriak.

4.  Beste zerbitzu batzuk.

4.1.  Irrati-nabigazioa.

4.2.  Irrati-determinazioa.

4.3.  Irrati-lokalizazioa.

4.4.  Satelite bidezko zerbitzuak: ikerketa espaziala, eragiketa espazialak, eta abar.

5.  Aurreko paragrafoetan jaso gabeko zerbitzuak.

Kontuan hartuz gero zerbitzu irrati-elektrikoen talde horiek, zerbitzua eskaintzeko maiztasun-bandak eta bost koefizienteak –zerbitzu jakin bateko jabari publiko irratielektrikoaren erreserben tasa kalkulatzeko aintzat hartu beharreko kontzeptuak edo faktoreak barne–, jarraian adierazitako modalitateak lortzen dira.

1.  ZERBITZU MUGIKORRAK.

1.1.  Lurreko zerbitzu mugikorra eta lotutako zerbitzuak.

Sailkapen honen barruan, lurreko zerbitzu mugikorraren sareetarako jabari publiko irrati-elektrikoaren erreserbak eta bestelako modalitate batzuk daude jasota; hala nola portuetako eta itsasontziak mugitzeko eragiketak, eta kanal bakarreko banda estuko loturak.

Telekomunikazioen Lege Orokorraren I. eranskinaren 3.1 paragrafoan ezarritako bost koefizienteetan oinarrituta, hainbat modalitate bereizi behar dira lurreko zerbitzu mugikorraren sareetan, eta bereiz ebaluatu behar dira erreserba jakin baten tasa finkatzeko irizpideak.

Modalitate bakoitzean, tasa kalkulatu ahal izateko nahitaez bereizi behar diren maiztasun-marjinak tabulatu dira, maiztasun-banden okupazio erlatiboa aintzat hartzeko, bai eta Telekomunikazioen Lege Orokorrean jasotako beste alderdi batzuk ere; adibidez, maiztasun-banda jakin bat aurreikusitako zerbitzurako egokia den edo ez.

Maiztasun-marjina horien barruan, Frekuentziak Esleitzeko Koadro Nazionalak (CNAF) zerbitzuari erreserbatutako maiztasun-bandetan soilik erreserbatu ahalko da jabari publiko irrati-elektrikoa.

Zerbitzu mugikorraren sareei dagokienez, tasa kalkulatzeko orduan, erabilera handiko eremu geografikoaren modalitatea erabiltzen da oro har; betiere, sare-estaldurak 50.000

biztanle baino gehiagoko udalerriak barne hartzen baditu, osotasunean edo partzialki.

Maiztasunak hainbat bandatan dauzkaten sareen kasuan, bakoitzari modu independentean aplikatuko zaio eremu geografikoaren kontzeptua.

1.1.9 paragrafoan ezarritakoari kalterik egin gabe, epigrafe honen barruan jasotako modalitateetarako kontuan hartu beharreko B banda-zabalera hauxe izango da:

kanalizazioaren balioa (12,5 kHz edo 25 kHz) erabilitako maiztasun kopuruaz biderkatzean lortzen dena.

1.1.1.  Zerbitzu mugikorra, esleipen finkoa/maiztasun partekatua/erabilera txikiko eremua/autoprestazioa.

Kontuan hartu beharreko S azalera dagokion jabari publiko irrati-elektrikoaren erreserban ageri dena da. Kalkulua egiteko, 1.000 kilometro koadroko gutxieneko azalera ezarri da.

Maiztasunak f < 100 MHz 100-200 MHz 200-400 MHz 400-1.000 MHz 1.000-3.000 MHz > 3.000 MHz Koefizienteak C1

C2

C3

C4

C5

Modalitatekodea 1,2

1,7

1,6

1,5

1,1

1

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1

1

1,1

1,2

1,1

1,2

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

0,4707

0,5395

0,4937

0,4590

0,4590

0,4590

1111

1112

1113

1114

1115

1116

1.1.2  Zerbitzu mugikorra, esleipen finkoa/maiztasun partekatua/erabilera handiko eremua/autoprestazioa.

Kontuan hartu beharreko S azalera dagokion jabari publiko irrati-elektrikoaren erreserban ageri dena da. Kalkulua egiteko, 1.000 kilometro koadroko gutxieneko azalera ezarri da.

f < 100 MHz 100-200 MHz 200-400 MHz 400-1.000 MHz 1.000-3.000 MHz > 3.000 MHz 2012ko abenduaren 28a, ostirala Koefizienteak C1

1,4

2

1,8

1,7

1,25

1,15

C2

C3

C4

C5

Modalitatekodea 1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1

1

1,1

1,2

1,1

1,2

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

0,4707

0,5395

0,4937

0,4590

0,4590

0,4590

1121

1122

1123

1124

1125

1126

1.1.3.  Zerbitzu mugikorra, esleipen finkoa/maiztasun esklusiboa/erabilera txikiko eremua/autoprestazioa.

Kontuan hartu beharreko S azalera dagokion jabari publiko irrati-elektrikoaren erreserban ageri dena da. Kalkulua egiteko, 1.000 kilometro koadroko gutxieneko azalera ezarri da.

Maiztasunak f < 100 MHz 100-200 MHz 200-400 MHz 400-1.000 MHz 1.000-3.000 MHz > 3.000 MHz Koefizienteak C1

C2

1,2

1,7

1,6

1,5

1,1

1

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

C3

C4

C5

Modalitatekodea 1,5

1,5

1,65

1,8

1,65

1,8

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

0,4707

0,5395

0,4937

0,4590

0,4590

0,4590

1131

1132

1133

1134

1135

1136

1.1.4.  Zerbitzu mugikorra, esleipen finkoa/maiztasun esklusiboa/erabilera handiko eremua/autoprestazioa.

Kontuan hartu beharreko S azalera dagokion jabari publiko irrati-elektrikoaren erreserban ageri dena da. Kalkulua egiteko, 1.000 kilometro koadroko gutxieneko azalera ezarri da.

Maiztasunak f < 100 MHz 100-200 MHz 200-400 MHz 400-1.000 MHz 1.000-3.000 MHz > 3.000 MHz Koefizienteak C1

1,4

2

1,8

1,7

1,25

1,15

C2

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

C3

C4

C5

Modalitatekodea 1,5

1,5

1,65

1,8

1,65

1,8

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

0,4707

0,5395

0,4937

0,4590

0,4590

0,4590

1141

1142

1143

1144

1145

1146

1.1.5.  Zerbitzu mugikorra, esleipen finkoa/maiztasun esklusiboa/edozein eremu/ hirugarrenentzako prestazioa.

Kontuan hartu beharreko S azalera dagokion jabari publiko irrati-elektrikoaren erreserban ageri dena da. Kalkulua egiteko, 1.000 kilometro koadroko gutxieneko azalera ezarri da.

Maiztasunak f < 100 MHz 100-200 MHz Koefizienteak C1

1,4

2

C2

1,375

1,375

C3

1,5

1,5

C4

C5

Modalitatekodea 1,3

1,3

0,4707

0,5395

1151

1152

200-400 MHz 400-1.000 MHz 1.000-3.000 MHz > 3.000 MHz 2012ko abenduaren 28a, ostirala Koefizienteak C1

1,8

1,7

1,25

1,15

C2

1,375

1,375

1,375

1,375

C3

C4

C5

Modalitatekodea 1,65

1,8

1,65

1,8

1,3

1,3

1,3

1,3

0,4937

0,4590

0,4590

0,4590

1153

1154

1155

1156

1.1.6.  Zerbitzu mugikorra, ausazko esleipena/maiztasun esklusiboa/edozein eremu/ autoprestazioa.

Kontuan hartu beharreko S azalera dagokion jabari publiko irrati-elektrikoaren erreserban ageri dena da. Kalkulua egiteko, 1.000 kilometro koadroko gutxieneko azalera ezarri da.

Maiztasunak f < 100 MHz 100-200 MHz 200-400 MHz 400-1.000 MHz 1.000-3.000 MHz > 3.000 MHz Koefizienteak C1

C2

C3

1,1

1,6

1,7

1,4

1,1

1

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

2

2

2

2

2

2

C4

1

1

1

1

1

1

C5

Modalitatekodea 0,1491

0,21498

0,1491

0,1491

0,1491

0,1491

1161

1162

1163

1164

1165

1166

1.1.7.  Zerbitzu mugikorra, ausazko esleipena/maiztasun esklusiboa/edozein eremu/ hirugarrenentzako prestazioa.

Kontuan hartu beharreko S azalera dagokion jabari publiko irrati-elektrikoaren erreserban ageri dena da. Kalkulua egiteko, 1.000 kilometro koadroko gutxieneko azalera ezarri da.

Maiztasunak f < 100 MHz 100-200 MHz 200-400 MHz 400-1.000 MHz 1.000-3.000 MHz > 3.000 MHz Koefizienteak C1

1,1

1,6

1,7

1,4

1,1

1

C2

C3

C4

C5

Modalitatekodea 1,375

1,375

1,375

1,375

1,375

1,375

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

0,1491

0,1491

0,1097

0,1491

0,1491

0,1491

1171

1172

1173

1174

1175

1176

1.1.8.  Irrati-bilaketa (maiztasun esklusiboa/edozein eremu/hirugarrenentzako prestazioa).

Kontuan hartu beharreko S azalera dagokion jabari publiko irrati-elektrikoaren erreserban ageri dena da.

Maiztasunak f < 50 MHz 50 - 174 MHz > 174 MHz Koefizienteak C1

C2

C3

C4

C5

1

1

1

2

2

2

1

1

1,3

2

19,5147

1,5 0,3444

1

0,3444

Modalitatekodea 1181

1182

1183

1.1.9.  Irismen laburreko gailuak: teleaginteak, alarmak, datuak, etab./edozein eremu.

Multzo honetan, irismen laburreko sistemak sartzen dira; betiere, sarearen zerbitzuerradioa 3 kilometro baino handiagoa ez bada. Kontuan hartu beharreko S azalera zerbitzu-eremuari dagokiona izango da.

Estaldura handiagoko sareetarako, gainerako zerbitzu mugikorren edo zerbitzu finkoen artetik egokia den modalitatea aplikatuko da, zerbitzuaren izaera eta sarearen berezko ezaugarriak aintzat hartuta.

Kontuan hartu beharreko B banda-zabalera hauxe izango da: kanalizazio-balioa (10, 12,5, 25, 200 kHz, etab.) erabilitako maiztasun kopuruaz biderkatzearen emaitza.

Emisioaren ezaugarri teknikoen ondorioz, adierazitako kanalizazioetako bat ere aplikatzerik ez badago, emisioaren izendapenaren banda-zabalera hartuko da, eta, halakorik ez badago, CNAF koadroan aplikazio horietara zuzendutako maiztasun-banda osoa aplikatuko da.

Koefizienteak C1

C2

C3

C4

C5

Modalitatekodea 1,7

2

2

1,7

1,7

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1

1

1

1

1

19,5147

19,5147

19,5147

19,5147

19,5147

1191

1192

1193

1194

1195

Maiztasunak f < 50 MHz 50-174 MHz 406-470 MHz 862-870 MHz > 1.000 MHz 1.2.  Estaldura nazionaleko lurreko zerbitzu mugikorra.

Kontuan hartu beharreko B banda-zabalera, kanalizazio-balioa (12,5 kHz, 25 kHz, etab.) erabilitako maiztasun kopuruaz biderkatzearen emaitza da.

1.2.1.  Zerbitzu mugikorra, esleipen finkoa/estaldura nazionaleko sareak.

Kontuan hartu beharreko S azalera lurralde nazional osoari dagokiona da.

Maiztasunak f < 100 MHz 100-200 MHz 200-400 MHz 400-1.000 MHz 1.000-3.000 MHz > 3.000 MHz Koefizienteak C1

C2

C3

C4

C5

Modalitatekodea 1,4

1,6

1,44

1,36

1,25

1,15

1,375

1,375

1,375

1,375

1,375

1,375

2

2

2

2

2

2

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

11,64510 -3

11,64510 -3

11,64510 -3

11,64510 -3

11,64510 -3

11,64510 -3

1211

1212

1213

1214

1215

1216

1.2.2.  Zerbitzu mugikorra, ausazko esleipena/estaldura nazionaleko sareak.

Kontuan hartu beharreko S azalera lurralde nazional osoari dagokiona da.

Maiztasunak f < 100 MHz 100-200 MHz 200-400 MHz 400-1.000 MHz 1.000-3.000 MHz > 3.000 MHz Koefizienteak C1

C2

C3

C4

1,1

1,6

1,7

1,4

1,1

1

1,375

1,375

1,375

1,375

1,375

1,375

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

C5

0,1491

0,21468

0,1491

0,1491

0,1491

0,1491

Modalitatekodea 1221

1222

1223

1224

1225

1226

1.3.  Komunikazio elektronikoen zerbitzuak (hirugarrenentzako prestazioa).

1.3.1.  Komunikazio elektronikoen lurreko sistemak (hirugarrenentzako prestazioa).

Kontuan hartu beharreko S azalera eta B banda-zabalera jabari publiko irratielektrikoaren erreserban ageri direnak izango dira.

790-821, 832-862, 880-915 eta 925960 MHz bandak 1710-1785 eta 1805-1880 MHz bandak 1900-1980, 2010-2025 eta 21102170 MHz bandak 2500-2690 MHz banda Modalitatekodea Koefizienteak Maiztasunak C1

C2

C3

C4

C5

2

2

1

1,8

3,543 10 -2

1321

2

2

1

1,6

3,190 10 -2

1331

2

2

1

1,5

4,251 10 -2

1351

2

2

1

1,5

9,182 10 -3 K

1381

Biztanle gutxiko autonomia-erkidegoetan lizitazio-prozedura baten bidez esleitutako emakidetan, 2500-2690 MHz bandan, C5 koefizientea biztanleriaren funtzioko K faktore baten bidez haztatzen da. K koefizientearen puntuzko balioak eta eragindako autonomiaerkidegoak hauek dira: Gaztela-Mantxa, K=0,284; Extremadura, K=0,286; Gaztela eta Leon, K=0,293; Aragoi, K=0,304; Nafarroa, K=0,66; eta Errioxa, K=0,688.

1.3.2.  Aireontzien barruko komunikazio-zerbitzu mugikorrak (hirugarrenentzako prestazioa).

Kontuan hartu beharreko S azalera 1 kilometro koadrokoa izango da 200 aireontziko edo zatiki bakoitzeko.

Kontuan hartu beharreko B banda-zabalera erabilitako teknologiaren arabera erreserbatutako guztia izango da.

Maiztasunak CNAFen aurreikusitako bandetan Koefizienteak C1

C2

C3

C4

C5

Modalitatekodea 1,4

2

1

1

1,20

1371

1.3.3.  Itsasontzien barruko komunikazio-zerbitzu mugikorrak (hirugarrenentzako prestazioa).

Kontuan hartu beharreko S azalera 1 kilometro koadrokoa izango da 200 itsasontziko edo zatiki bakoitzeko.

Kontuan hartu beharreko B banda-zabalera erabilitako teknologiaren arabera erreserbatutako guztia izango da.

Maiztasunak CNAFen aurreikusitako bandetan Koefizienteak C1

C2

C3

C4

C5

1,4

2

1

1

1,40

Modalitate-kodea 1391

1.4.  Itsasoko zerbitzu mugikorra.

Kontuan hartu beharreko S azalera dagokion jabari publiko irrati-elektrikoaren erreserban ageri dena da.

Kontuan hartu beharreko B banda-zabalera, kanalizazio-balioa (12,5 kHz, 25 kHz, etab.) erabilitako maiztasun kopuruaz biderkatzearen emaitza da.

f < 30 MHz f ≥ 30 MHz 2012ko abenduaren 28a, ostirala Koefizienteak C1

C2

C3

C4

C5

1

1,3

1,25

1,25

1,25

1,25

1

1

0,1146

0,9730

Modalitate-kodea 1411

1412

1.5.  Zerbitzu mugikor aeronautikoa.

Kontuan hartu beharreko S azalera dagokion jabari publiko irrati-elektrikoaren erreserban ageri dena da.

Kontuan hartu beharreko banda-zabalera, kanalizazio-balioa (12,5 kHz, 25 kHz, etab.) erabilitako maiztasun kopuruaz biderkatzearen emaitza da.

Maiztasunak f < 30 MHz f ≥ 30 MHz Koefizienteak C1

C2

C3

C4

C5

Modalitatekodea 1

1,3

1,25

1,25

1,25

1,25

1

1

0,1146

0,1146

1511

1512

1.6.  Satelite bidezko zerbitzu mugikorra.

Kontuan hartu beharreko S azalera sistema edo estazio horretan baimendutako zerbitzu-eremuaren areari dagokiona izango da. Kalkulua egiteko, 100.000 kilometro koadroko gutxieneko azalera ezarri da.

Kontuan hartu beharreko B banda-zabalera, maiztasun bakoitzean sistemari erreserbatutako banda-zabaleraren batura izango da, goranzko zein beheranzko lotura zenbatuta.

1.6.1.  Satelite bidezko lurreko zerbitzu mugikorra.

Maiztasunak CNAFen aurreikusitako bandetan Koefizienteak C1

C2

C3

C4

C5

Modalitatekodea 1

1,25

1

1

1,950 10 -3

1611

1.6.2.  Satelite bidezko zerbitzu mugikor aeronautikoa.

Maiztasunak 10-15 GHz banda 1500-1700 MHz banda Koefizienteak C1

C2

C3

C4

C5

Modalitatekodea 1

1

1

1

1

1

1

1

0,865 10 -5

7,852 10 -5

1621

1622

1.6.3.  Satelite bidezko itsasoko zerbitzu mugikorra.

Maiztasunak 1500-1700 MHz banda Koefizienteak C1

C2

C3

C4

C5

Modalitatekodea 1

1

1

1

2,453 10 -4

1631

1.6.4.  Satelite bidezko komunikazio elektronikoen sistemak, hala badagokio, lurreko mendeko osagaia (hirugarrenentzako prestazioa) barne.

Paragrafo hau satelite bidezko mugikorraren sistema integratuetarako espektroerreserbei ere aplikatuko zaie, 2008/626/EE Erabakiarekin bat etorriz maiztasun berak erabiltzen dituen lurreko mendeko sarea barne hartuta, hala badagokio.

Kontuan hartu beharreko S azalera lurralde nazional osoari dagokiona da.

Kontuan hartu beharreko B banda-zabalera dagokion jabari publiko irrati-elektrikoaren erreserban ageri dena izango da.

Koefizienteak Maiztasunak 1980-2010 MHz eta 2170-2200 MHz bandak C1

C2

C3

C4

C5

Modalitatekodea 1

1,25

1

1

0,65 10-3

1641

1.7.  Banda zabaleko lurreko komunikazio mugikorren sistemak.

Paragrafo hau komunikazio mugikorren lurreko sistemetarako espektro-erreserbei aplikatu behar zaie, baldin eta 1.3.1 epigrafean zehaztutakoez bestelako maiztasunbandetan funtzionatzen badute, eta 1 MHz baino gehiagoko transmisioko bandazabalerako eta 3 kilometro baino gehiagoko zerbitzu-eremuko erradioak dituzten kanal irrati-elektrikoak erabiltzen badituzte.

Kontuan hartu beharreko S azalera dagokion jabari publiko irrati-elektrikoaren erreserban ageri dena da. Kalkulua egiteko, 500 kilometro koadroko gutxieneko azalera ezarri da.

Kontuan hartu beharreko B banda-zabalera, kanalizazio-balioa erabilitako maiztasunkopuruaz biderkatzearen emaitza da.

Koefizienteak Maiztasunak f < 100 MHz 100-200 MHz 200-400 MHz 400-1.000 MHz 1.000-3.000 MHz > 3.000 MHz C1

C2

C3

C4

C5

Modalitatekodea 1,4

2

1,8

1,7

1,25

1,15

1,375

1,375

1,375

1,375

1,375

1,375

1,5

1,5

1,6

1,8

1,6

1,6

1

1

1

1

1

1

9,6

11

11

9,2

9

9

1711

1712

1713

1714

1715

1716

1.8.  Trenbide bidezko komunikazioen Europako sistema (GSM-R).

Kontuan hartu beharreko S azalera, maiztasunen erreserba egiten den ibilbide guztien luzeraren batura (kilometrotan) hamar kilometroko zabaleraz biderkatzearen emaitza da.

Kontuan hartu beharreko B banda-zabalera, dagokion jabari publiko irrati-elektrikoaren erreserban ageri den banda-zabalera osoa izango da.

Maiztasunak CNAF UN 40

Koefizienteak C1

C2

C3

C4

C5

2

2

1

1,8

0,02812

Modalitate-kodea 1361

2.  ZERBITZU FINKOA.

Paragrafo honetan, zerbitzuaren modalitateetako maiztasunen erreserba zehatzez gain, banda-erreserba deitutakoak ere jasotzen dira; horrelakoetan, erreserbak hartutako espektro-zatiari esker, hainbat kanal irrati-elektriko batera erabil ditzake operadoreak, eremu geografiko berean.

Banda-erreserbak kasu zehatz batzuetan baino ez daude justifikatuta; hala nola operadore batek azpiegitura irrati-elektrikoen hedapen masiboa egiten duenean, hirugarrenei zerbitzuak eskaintzeko komunikazio elektrikoen sareetarako edo ikusentzunezko zerbitzuen seinalea garraiatzeko, eta, trafiko-pilaketa handia dagoelako, elkarren artean bateragarri diren kanal irrati-elektrikoen taldeak beharrezko diren eremu geografikoetan.

2.1.  Puntutik punturako zerbitzu finkoa.

Oro har, erabilera handiko eremu geografikoaren modalitatea banako baoetan edo sare irrati-elektriko zabalaren parte direnetan aplikatuko da, baldin eta baoko muturreko estazioetakoren bat 250.000 biztanle baino gehiagoko herriren batean kokaturik badago, edo inguruan, edota baoaren irrati-loturaren sorta nagusiak aipatutako eremuaren bertikala zeharkatzen badu.

Erabilitako maiztasun bakoitzean, haren balio nominala hartuko da kontuan, kanalaren muturrek tabulatutako maiztasun-marjinetako bi barne hartu ala ez; eta balio nominala mutur horietako batekin bat badator, tasaren zenbateko txikiena duen marjina hartuko da.

2.1.1.  Zerbitzu finkoa, puntutik puntura/maiztasun esklusiboa/erabilera txikiko eremua/autoprestazioa.

Tasaren zenbateko osoa, sareko bao irrati-elektriko bakoitzaren banako tasen baturaren emaitza izango da, aipatutako baoaren ezaugarrien arabera kalkulaturik.

Bao bakoitzean kontuan hartu beharreko S azalera, kilometrotan duen luzera kilometro bateko zabaleraz biderkatzearen emaitza izango da.

Bao bakoitzean kontuan hartu beharreko B banda-zabalera, erabilitako kanalizazioaren balioa edo, horren ezean, emisioaren izendapenaren araberako banda-zabalera, transmisioaren bi noranzkoetan erabilitako maiztasun-kopuruaz biderkatzearen emaitza izango da. Polarizazio bikoitzeko maiztasunak erreserbatuta dituzten bao irratielektrikoetan, tasa kalkulatzeko orduan, maiztasun kopuru bikoitza erreserbatu dela hartuko da; dena den, banako tasaren balioari ehuneko 25eko murrizketa aplikatuko zaio.

Maiztasunak f < 1.000 MHz 1.000-3.000 MHz 3.000-10.000 MHz 10-24 GHz 24-39,5 GHz > 39,5 GHz Koefizienteak C1

C2

C3

C4

C5

Modalitatekodea 1,3

1,25

1,25

1,2

1,1

1

1

1

1

1

1

1

1,3

1,45

1,15

1,1

1,05

1

1,25

1,2

1,15

1,15

1,1

1

0,28926

0,28926

0,27126

0,24408

0,24408

0,05535

2111

2112

2113

2114

2115

2116

2.1.2.  Zerbitzu finkoa, puntutik puntura/maiztasun esklusiboa/erabilera handiko eremua/autoprestazioa.

Tasaren zenbateko osoa, sareko bao irrati-elektriko bakoitzaren banako tasen baturaren emaitza izango da, aipatutako baoaren ezaugarrien arabera kalkulaturik.

Bao bakoitzean kontuan hartu beharreko S azalera, kilometrotan duen luzera kilometro bateko zabaleraz biderkatzearen emaitza izango da.

Bao bakoitzean kontuan hartu beharreko B banda-zabalera, erabilitako kanalizazioaren balioa edo, horren ezean, emisioaren izendapenaren araberako banda-zabalera, transmisioaren bi noranzkoetan erabilitako maiztasun kopuruaz biderkatzearen emaitza izango da. Polarizazio bikoitzeko maiztasunak erreserbatuta dituzten bao irratielektrikoetan, tasa kalkulatzeko orduan, maiztasun kopuru bikoitza erreserbatu dela hartuko da; dena den, banako tasaren balioari ehuneko 25eko murrizketa aplikatuko zaio.

Maiztasunak f < 1.000 MHz 1.000-3.000 MHz 3.000-10.000 MHz 10-24 GHz Koefizienteak C1

C2

C3

C4

C5

Modalitatekodea 1,6

1,55

1,55

1,5

1

1

1

1

1,3

1,45

1,15

1,1

1,25

1,2

1,15

1,15

0,28926

0,28926

0,27126

0,24408

2121

2122

2123

2124

Koefizienteak C1

C2

C3

C4

C5

Modalitatekodea 1,3

1,2

1

1

1,05

1

1,1

1

0,24408

0,05535

2125

2126

Maiztasunak 24-39,5 GHz > 39,5 GHz 2.1.3.  Zerbitzu finkoa, puntutik puntura/maiztasun esklusiboa/hirugarrenentzako prestazioa.

Tasaren zenbateko osoa, sareko bao irrati-elektriko bakoitzaren banako tasen baturaren emaitza izango da, aipatutako baoaren ezaugarrien arabera kalkulaturik.

Bao bakoitzean kontuan hartu beharreko S azalera, kilometrotan duen luzera kilometro bateko zabaleraz biderkatzearen emaitza izango da.

Bao bakoitzean kontuan hartu beharreko B banda-zabalera, erabilitako kanalizazioaren balioa edo, horren ezean, emisioaren izendapenaren araberako banda-zabalera, transmisioaren bi noranzkoetan erabilitako maiztasun kopuruaz biderkatzearen emaitza izango da. Polarizazio bikoitzeko maiztasunak erreserbatuta dituzten bao irratielektrikoetan, tasa kalkulatzeko orduan, maiztasun kopuru bikoitza erreserbatu dela hartuko da; dena den, banako tasaren balioari ehuneko 25eko murrizketa aplikatuko zaio.

Koefizienteak Maiztasunak f < 1.000 MHz 1.000-3.000 MHz 3.000-10.000 MHz 10-24 GHz 24-39,5 GHz > 39,5 GHz C1

C2

1,3

1,25

1,25

1,2

1,1

1

1

1

1

1

1

1

C3

C4

C5

Modalitatekodea 1,3

1,7

1,15

1,1

1,05

1

1,25

1,2

1,15

1,15

1,1

1

0,20806

0,20806

0,195185

0,175615

0,175615

0,039964

2151

2152

2153

2154

2155

2156

2.1.4.  Zerbitzu finkoa, puntutik puntura/banda-erreserbak Espainia osoan.

Tasa kalkulatzeko orduan, erreserbatutako banda-zabalera hartuko da kontuan, Espainia osoko azaleraren gainean, esleitutako banda osoa edo zati bat berrerabili den edo ez alde batera utzita.

Maiztasunak f < 1.000 MHz 1.000-3.000 MHz 3.000-10.000 MHz 10-24 GHz 24-39,5 GHz > 39,5 GHz Koefizienteak C1

C2

C3

C4

C5

Modalitatekodea 1,3

1,25

1,25

1,2

1,1

1

1

1

1

1

1

1

1,3

1,2

1,15

1,1

1,05

1

1,25

1,2

1,15

1,15

1,05

1

2,430 10-3

2,430 10-3

2,430 10-3

2,430 10-3

2,430 10-3

0,595 10-3

2161

2162

2163

2164

2165

2166

2.1.5.  Zerbitzu finkoa, puntutik puntura, dentsitate handikoa, edozein eremutan.

Dentsitate handiko puntutik punturako zerbitzu finkoari dagokionez, eremu bereko beste erabilera-baimen batzuekin koordinatu gabeko maiztasunetan, baimendutako bao bakoitzeko kontuan hartu beharreko S azalera 1,5 kilometroko luzera nominala kilometro bateko zabaleraz biderkatzearen emaitza izango da.

Baimendutako kanal bakoitzerako kontuan hartu beharreko B banda-zabalera, loturan erabilitako kanalizazioari dagokiona izango da (50 MHz, 100 MHz, etab.), eta, halakorik ezean, emisioaren izendapenaren araberako banda-zabalera.

CNAF UN 126

64-66 GHz > 66 GHz 2012ko abenduaren 28a, ostirala Koefizienteak C1

C2

C3

C4

C5

Modalitatekodea 1,12

1,12

1,12

1

1

1

1,10

1,05

1

2

2

2

0,1103

0,1103

0,1103

2171

2172

2173

2.1.6.  Zerbitzu finkoa, puntutik puntura/probintziako edo probintzia anitzeko bandaerreserbak.

Paragrafo hau probintzia baterako edo gehiagorako banda-erreserbei aplikatu behar zaie, haien estaldura-eremua gehienez ere 250.000 kilometro koadrokoa den kasuetan.

Tasa kalkulatzeko orduan, erreserbatutako banda-zabalera hartuko da kontuan, zerbitzu-eremuaren azaleraren gainean, esleitutako maiztasun guztiak edo batzuk berrerabili diren edo ez alde batera utzita.

Maiztasunak f < 1.000 MHz 1.000-3.000 MHz 3-10 GHz 10-24 GHz 24-39,5 GHz > 39,5 GHz Koefizienteak C1

C2

C3

C4

C5

Modalitatekodea 1,3

1,25

1,25

1,2

1,1

1

1

1

1

1

1

1

1,3

1,2

1,15

1,1

1,05

1

1,25

1,2

1,15

1,15

1,05

1

4,627 10-3

4,627 10-3

4,627 10-3

4,627 10-3

4,627 10-3

1,157 10-3

2181

2182

2183

2184

2185

2186

2.2.  Puntutik puntu anitzerako zerbitzu finkoa.

Erabilitako maiztasun bakoitzean, haren balio nominala hartuko da kontuan, kanalaren muturrek tabulatutako maiztasun-marjinetako bi barne hartu ala ez; eta balio nominala mutur horietako batekin bat badator, tasaren zenbateko txikiena duen marjina hartuko da.

2.2.1.  Zerbitzu finkoa, puntutik puntu anitzera/maiztasun esklusiboa/edozein eremu/ autoprestazioa.

Kontuan hartu beharreko S azalera dagokion jabari publiko irrati-elektrikoaren erreserban adierazitako zerbitzu-eremua izango da.

Kontuan hartu beharreko B banda-zabalera emisioaren ezaugarri teknikoetatik aterako da.

Maiztasunak f < 1.000 MHz 1.000-3.000 MHz 3.000-10.000 MHz 10-24 GHz 24-39,5 GHz > 39,5 GHz Koefizienteak C1

C2

C3

C4

C5

Modalitatekodea 1,5

1,35

1,25

1,2

1,1

1

1

1

1

1

1

1

1,3

1,25

1,15

1,1

1,05

1

1,25

1,2

1,15

1,15

1,1

1

0,085255

0,072420

0,04267

0,064005

0,064005

0,010455

2211

2212

2213

2214

2215

2216

2.2.2.  Zerbitzu finkoa, puntutik puntu anitzera/maiztasun esklusiboa/edozein eremu/ hirugarrenentzako prestazioa.

Kontuan hartu beharreko S azalera dagokion jabari publiko irrati-elektrikoaren erreserban adierazitako zerbitzu-eremua izango da; salbuespen gisa, hala ere, 2235

modalitateko kode-erreserben kasuan, kalkulua egiteko, 80 kilometro koadroko gutxieneko azalera ezarri da.

Kontuan hartu beharreko B banda-zabalera emisioaren ezaugarri teknikoetatik aterako da.

Koefizienteak C1

C2

C3

C4

C5

Modalitatekodea 1,5

1,35

1,25

1,2

1,38

1

1

1

1

1

1

1

1,3

1,25

1,15

1,1

1,05

1

1,25

1,2

1,15

1,15

1,1

1

0,0505

0,0428

0,0253

0,0377

0,0377

0,0062

2231

2232

2233

2234

2235

2236

Maiztasunak f < 1.000 MHz 1.000-3.000 MHz 3.000-10.000 MHz 10-24 GHz 24-39,5 GHz > 39,5-105 GHz 2.2.3.  Zerbitzu finkoa, puntutik puntu anitzera/banda-erreserbak Espainia osoan.

Kontuan hartu beharreko B banda-zabalera dagokion jabari publiko irrati-elektrikoaren erreserban adierazitakoa izango da, Espainia osoari dagokion S azaleraren gainean, esleitutako banda osoa edo zati bat berrerabili den edo ez alde batera utzita.

Maiztasunak f < 1.000 MHz 1.000-3.000 MHz 3.000-10.000 MHz 10-24 GHz 24-39,5 GHz > 39,5 GHz Koefizienteak C1

C2

C3

C4

C5

Modalitatekodea 1,3

1,35

1,25

1,2

1,1

1

1

1

1

1

1

1

1,3

1,25

1,15

1,1

1,05

1

1,25

1,2

1,15

1,15

1,05

1

2,649 10-3

2,649 10-3

2,649 10-3

2,649 10-3

2,649 10-3

0,649 10-3

2241

2242

2243

2244

2245

2246

2.2.4.  Zerbitzu finkoa, puntutik puntu anitzera/probintziako edo probintzia anitzeko banda-erreserbak.

Paragrafo hau probintzia baterako edo gehiagorako espektro-erreserbei aplikatu behar zaie, haien zerbitzu-eremua gehienez ere 250.000 kilometro koadrokoa den kasuetan.

Kontuan hartu beharreko B banda-zabalera dagokion jabari publiko irrati-elektrikoaren erreserban adierazitakoa izango da, estalitako azaleraren gainean, esleitutako banda osoa edo zati bat berrerabili den edo ez alde batera utzita.

Maiztasunak f < 1.000 MHz 1.000-3.000 MHz 3.000-10.000 MHz 10-24 GHz 24-39,5 GHz > 39,5 GHz Koefizienteak C1

C2

C3

C4

C5

Modalitatekodea 1,3

1,35

1,25

1,2

1,1

1

1

1

1

1

1

1

1,3

1,25

1,15

1,1

1,05

1

1,25

1,2

1,15

1,15

1,05

1

90,81 10-3

90,81 10-3

90,81 10-3

90,81 10-3

90,81 10-3

22,698 10-3

2251

2252

2253

2254

2255

2256

2.3.  Satelite bidezko zerbitzu finkoa.

Kontuan hartu beharreko S azalera zerbitzu-eremuari dagokiona izango da; oro har, eta bestelakorik zehaztu ezean, eremu hori Espainia osoko azalerari dagokiona izango da. Nolanahi ere, kalkulua egiteko, epigrafeetarako ondoren zehaztutako gutxieneko azalerak aplikatuko dira.

Maiztasun bakoitzerako kontuan hartu beharreko banda-zabalera emisioaren izendapenean zehaztutakoa izango da, eta goranzko zein beheranzko loturen bandazabalerak hartuko dira kontuan, dagokien azalerarekin. Irrati-difusioko konexio-loturak salbuespen izango dira; izan ere, halakoek goranzko lotura soilik dutenez, lotura horren banda-zabalera soilik hartuko da kontuan.

2.3.1.  Satelite bidezko puntutik punturako zerbitzu finkoa, satelite bidezko zerbitzu mugikorraren konexio-loturak barne hartuta, bai eta satelite bidezko irrati-difusioko kontribuzio-loturak ere (puntutik puntu anitzera).

Puntutik punturako loturetan, goranzko loturan zein beheranzkoan, 31.416 kilometro koadroko S azalera hartuko da kontuan. Kategoria honetan, puntutik punturako irratidifusioko kontribuzio-loturak ere jasoko dira. Puntutik puntu anitzerako kontribuzioloturetan, 31.416 kilometro koadroko S azalera hartuko da kontuan goranzko loturarako; beheranzkoan, berriz, zerbitzu-eremuaren azalera, zeina, oro har, Espainia osoaren azalera izango den; dena den, kalkulua egiteko, 100.000 kilometro koadroko gutxieneko azalera ezarri da.

Maiztasunak f < 3.000 MHz 3-17 GHz > 17 GHz Koefizienteak C1

C2

1,50

1,25

1,0

1,25

1,25

1,25

C3

1,50

1,15

1,0

C4

C5

Modalitatekodea 1,20

1,15

1,20

1,950 10-4

1,950 10-4

0,360 10-4

2311

2312

2315

2.3.2.  Satelite bidezko irrati-difusioko (soinuduna eta telebista) zerbitzuaren konexioloturak.

Satelite bidezko irrati-difusioko (soinuduna eta telebista) zerbitzuaren konexio-loturei dagokienez (goranzko lotura), kalkulua egiteko, 31.416 kilometro koadroko S azalera hartuko da kontuan.

Maiztasunak f < 3.000 MHz 3-30 GHz > 30 GHz Koefizienteak C1

C2

C3

C4

C5

Modalitatekodea 1,50

1,25

1,0

1,25

1,25

1,25

1,50

1,50

1,0

1,20

1,20

1,20

1,7207 10-4

1,7207 10-4

1,7207 10-4

2321

2322

2324

2.3.3.  VSAT (satelite bidezko datu-sareak) eta SNG (satelite bidezko erreportajeen lotura garraiagarriak) erako zerbitzuak.

Zerbitzu-eremuaren azalera hartuko da kontuan, eta, kalkulua egiteko, 10.000

kilometro koadroko gutxieneko azalera ezarri da. SNG loturei dagokienez, 20.000

kilometro koadroko azalera hartuko da kontuan. Aurreko kasu guztietan, azalera igorpenean zein harreran hartuko da, igortzeko eta hartzeko estazioen kopurua edozein dela ere.

Maiztasunak f < 3.000 MHz 3-17 GHz > 17 GHz Koefizienteak C1

C2

C3

C4

C5

Modalitatekodea 1,50

1,25

1,0

1,25

1,25

1,25

1,50

1,50

1,0

1,20

1,20

1,20

1,7207 10-4

1,7207 10-4

4,21 10-5

2331

2332

2334

3.  IRRATI-DIFUSIOKO ZERBITZUA.

Ondoko alderdi hauek irrati-difusioko zerbitzuari aplikatu beharrekoak dira, soinuaren zein telebistaren modalitateetan.

Kontuan hartu beharreko S azalera zerbitzu-eremuari dagokiona izango da. Espainia osoa estaltzen duten irrati-difusioko zerbitzuetan, zerbitzu-eremuaren azalera Espainia osoaren azalera izango da, eta tasa ez da estaldura hori lortzeko beharrezko den estazio bakoitzeko banan-banan ebaluatuko. Autonomia-erkidegoa estaltzen duten irrati-difusioko zerbitzuetan (soinuduna eta telebista), zerbitzu-eremuaren azalera dagokion autonomiaerkidegoarena izango da, eta tasa ez da estaldura hori lortzeko beharrezko den estazio bakoitzeko banan-banan ebaluatuko.

Espainia osoa edota edozein autonomia-erkidego estaltzen duten irrati-difusioko zerbitzuetan, aplikatu beharreko B banda-zabalera zerbitzu motari dagokiona izango da, eta banaka hartutako zerbitzu-estazio bati aplikatuko litzaiokeen berbera.

Eremu geografikoa kalifikatzen den zerbitzu-modalitateetan, eremua interes eta errentagarritasun handikoa izango da zerbitzu-eremuaren barruan probintziaren edo autonomia-erkidegoaren hiriburua dagoenean, edota 50.000 biztanle baino gehiagoko udalerriren Bat.

Irrati-difusioko zerbitzuan, C5 koefizientea k faktore batekin haztatzen da; faktore hori biztanle-dentsitatearen funtzioa da, eta zerbitzu-eremuan indarrean dagoen biztanleerroldaren bidez lortzen da, ondoko taula honi jarraiki: Biztanle-dentsitatea Gehienez 100 biztanle/km2

100 bizt/km2 baino gehiago eta gehienez 250 bizt/km2

250 bizt/km2 baino gehiago eta gehienez 500 bizt/km2

500 bizt/km2 baino gehiago eta gehienez 1.000 bizt/km2

1.000 bizt/km2 baino gehiago eta gehienez 2.000 bizt/km2

2.000 bizt/km2 baino gehiago eta gehienez 4.000 bizt/km2

4.000 bizt/km2 baino gehiago eta gehienez 6.000 bizt/km2

6.000 bizt/km2 baino gehiago eta gehienez 8.000 bizt/km2

8.000 bizt/km2 baino gehiago eta gehienez 10.000 bizt/km2

10.000 bizt/km2 baino gehiago eta gehienez 12.000 bizt/km2

12.000 bizt/km2 baino gehiago k faktorea 0,015

0,050

0,085

0,120

0,155

0,190

0,225

0,450

0,675

0,900

1,125

Irrati-difusioko zerbitzuak emateko maiztasun-bandak CNAF koadroan zehaztutakoak izango dira; hala ere, Telekomunikazioetarako eta Informazioaren Gizarterako Estatuidazkariak baimena eman ahal izango du aipatutako koadroan adierazitakoez besteko erabileretarako, aldi baterako edota esperimentalak direnean, eta, betiere legez baimendutako estazio irrati-elektrikoei eragozpenik sortzen ez badiete. Aldi baterako edota esperimentalak diren erabilera horiek ere tasa bat ordaindu beharko dute jabari publiko irrati-elektrikoa erreserbatzeagatik; tasaren zenbatekoa zehazteko orduan, antz handiena duen zerbitzuaren irizpide orokorrak aplikatuko dira, edota, hala badagokio, erreserbatutako maiztasun-bandari dagozkion irizpideak.

Satelite bidezko irrati-difusioko zerbitzuan, lurralde nazionaleko goranzko loturak baino ez dira kontuan hartuko; lotura horiek konexio-lotura gisa tipifikatuta daude, satelite bidezko zerbitzu finkoaren 2.3.2 paragrafoan.

Satelite bidezko irrati-difusioko kontribuzio-loturak ere hala tipifikatuta daude, satelite bidezko zerbitzu finkoaren 2.3.1 paragrafoaren barruan.

3.1.  Soinudun irrati-difusioa.

3.1.1.  Uhin luzeko eta uhin ertaineko soinudun irrati-difusioa: S azalera zerbitzu-eremuari dagokiona izango da.

Kontuan hartu beharreko B banda-zabalera 9 kHz-koa izango da alboko banda bikoitzeko modulazio-sistemetan, eta 4,5 kHz-koa alboko banda bakarreko modulaziosistemetan.

148,5-283,5 kHz 526,5-1.606,5 kHz 2012ko abenduaren 28a, ostirala Koefizienteak C1

C2

C3

C4

C5

Modalitatekodea 1

1

1

1

1

1,5

1,25

1,25

650,912 k 650,912 k 3111

3112

3.1.2.  Uhin laburreko soinudun irrati-difusioa.

Espainiaren azalerari dagokion S azalera eta Espainiako biztanle-dentsitateari dagokion biztanle-dentsitatea hartuko dira kontuan.

Kontuan hartu beharreko B banda-zabalera 9 kHz-koa izango da alboko banda bikoitzeko modulazio-sistemetan, eta 4,5 kHz-koa alboko banda bakarreko modulaziosistemetan.

Maiztasunak 3-30 MHz, CNAFen arabera Koefizienteak C1

C2

C3

C4

C5

Modalitatekodea 1

1

1

1,25

325,453 k 3121

3.1.3.  Maiztasun-modulazioa duen soinudun irrati-difusioa, interes eta errentagarritasun handiko eremuetan.

S azalera zerbitzu-eremuari dagokiona izango da.

Kontuan hartu beharreko B banda-zabalera 180 kHz-koa izango da sistema monofonikoetan, 256 kHz-koa sistema estereofonikoetan, eta 300 kHz-koa azpigarraiatzaile osagarriak dituzten sistemetan.

Maiztasunak 87,5-108 MHz Koefizienteak C1

C2

C3

C4

C5

1,25

1

1,5

1,25

13,066 k Modalitate-kodea 3131

3.1.4.  Soinudun irrati-difusioa, beste eremu batzuetan maiztasun-modulazioa duena.

S azalera zerbitzu-eremuari dagokiona izango da.

Kontuan hartu beharreko B banda-zabalera 180 kHz-koa izango da sistema monofonikoetan, 256 kHz-koa sistema estereofonikoetan, eta 300 kHz-koa azpigarraiatzaile osagarriak dituzten sistemetan.

Maiztasunak 87,5-108 MHz Koefizienteak C1

C2

C3

C4

C5

Modalitatekodea 1

1

1,5

1,25

13,066 k 3141

3.1.5.  Lurreko soinudun irrati-difusio digitala, interes eta errentagarritasun handiko eremuetan.

S azalera zerbitzu-eremuari dagokiona izango da.

Kontuan hartu beharreko B banda-zabalera 1.536 kHz-koa izango da UNE ETS 300

401 araua duten sistemetan.

Maiztasunak 195-223 MHz 1.452-1.492 MHz Koefizienteak C1

C2

C3

C4

C5

1,25

1,25

1

1

1,5

1

1

1

0,3756 k 0,3756 k Modalitate-kodea 3151

3152

3.1.6.  Lurreko soinudun irrati-difusio digitala, beste eremu batzuetan.

S azalera zerbitzu-eremuari dagokiona izango da.

Kontuan hartu beharreko B banda-zabalera 1.536 kHz-koa izango da UNE ETS 300

401 araua duten sistemetan.

Maiztasunak 195-223 MHz 1.452-1.492 MHz Koefizienteak C1

C2

C3

C4

C5

Modalitatekodea 1

1

1

1

1,5

1

1

1

0,3756 k 0,3756 k 3161

3162

3.2.  Telebista.

S azalera zerbitzu-eremuari dagokiona izango da beti.

3.2.1.  Lurreko telebista digitala, interes eta errentagarritasun handiko eremuetan.

Paragrafo hau Espainia osoaren eta autonomia-erkidegoaren eremura zabaltzen diren espektro-erreserbei aplikatu beharrekoa da.

Kontuan hartu beharreko B banda-zabalera 8.000 kHz-koa izango da UNE ETS 300

744 araua duten sistemetan.

Maiztasunak 470-862 MHz Koefizienteak Modalitate-kodea C1

C2

C3

C4

C5

1,25

1

1,3

1

0,7023 k 3231

3.2.2.  Lurreko telebista digitala, beste eremu batzuetan.

Paragrafo hau Espainia osoaren eta autonomia-erkidegoaren eremura zabaltzen diren espektro-erreserbei aplikatu beharrekoa da.

Kontuan hartu beharreko B banda-zabalera 8.000 kHz-koa izango da UNE ETS 300

744 araua duten sistemetan.

Maiztasunak 470-862 MHz Koefizienteak C1

1

C2

1

Modalitate-kodea C3

C4

C5

1,3

1

0,7023 k 3241

3.2.3.  Tokiko eremuko lurreko telebista digitala, interes eta errentagarritasun handiko eremuetan.

Paragrafo hau tokiko eremuko espektro-erreserbei aplikatu beharrekoa da.

Kontuan hartu beharreko B banda-zabalera 8.000 kHz-koa izango da UNE ETS 300

744 araua duten sistemetan.

Maiztasunak 470-862 MHz Koefizienteak C1

C2

C3

C4

C5

Modalitatekodea 1,25

1

1,3

1

0,3512 k 3251

3.2.4.  Tokiko eremuko lurreko telebista digitala, beste eremu batzuetan.

Paragrafo hau tokiko eremuko espektro-erreserbei aplikatu beharrekoa da.

Kontuan hartu beharreko B banda-zabalera 8.000 kHz-koa izango da UNE ETS 300

744 araua duten sistemetan.

470-862 MHz 2012ko abenduaren 28a, ostirala Koefizienteak Modalitate-kodea C1

C2

C3

C4

C5

1

1

1,3

1

0,3512 k 3261

3.3.  Irrati-difusioaren zerbitzu osagarriak.

3.3.1.  Foniako lotura mugikorrak, irrati bidezko erreportaje eta saioetarako.

Kontuan hartu beharreko S azalera dagokion jabari publiko irrati-elektrikoaren erreserban ageri dena izango da; 100 kilometro koadroko gutxieneko azalera ezarri da.

Zenbatu beharreko B banda-zabalera, erabilitako kanalari dagokiona izango da (300 kHz, 400 kHz, etab.).

Maiztasunak CNAFen aurreikusitako bandetan Koefizienteak Modalitate-kodea C1

C2

C3

C4

C5

1

1

1

2

0,8017

3311

3.3.2.  Estudioen eta irratien arteko soinudun irrati-difusioko saioak garraiatzeko loturak.

Kontuan hartu beharreko S azalera, bao guztien luzeren batura kilometro bateko zabaleraz biderkatzearen emaitza izango da; 10 kilometro koadroko gutxieneko azalera ezarri da.

B banda-zabalera erabilitako kanalari dagokiona izango da (300 kHz, 400 kHz, etab.).

Maiztasunak CNAF UN 111 CNAF UN 47 CNAF UN 88 CNAF UNs 105 eta 106

Koefizienteak C1

C2

C3

C4

C5

Modalitatekodea 1,25

1,15

1,05

1,5

1

1

1

1

1,25

1,10

0,75

1,3

2

1,90

1,60

2

5,72

5,72

5,72

5,72

3321

3322

3323

3324

3.3.3.  Telebistako lotura mugikorrak (ENG).

Kalkulua egiteko, maiztasun-erreserba bakoitzeko 10 kilometro koadroko azalera ezarri da, Espainiako edozein tokitan maiztasun eta erabilera berean funtzionatzen duten ekipoen kopurua edozein dela ere.

Kontuan hartu beharreko banda-zabalera erabilitako kanalari dagokiona izango da.

Maiztasunak CNAFen aurreikusitako bandetan Koefizienteak C1

C2

C3

C4

C5

Modalitatekodea 1,25

1

1,25

2

0,7177

3331

4.  BESTE ZERBITZU BATZUK.

4.1.  Irrati-nabigazioko zerbitzua.

Kontuan hartu beharreko S azalera, baimendutako zerbitzuak erradiotzat duen zirkuluarena izango da.

B banda-zabalera emisioaren izendapenetik lortuko da zuzenean.

Koefizienteak Maiztasunak CNAFen aurreikusitako bandetan C1

C2

C3

C4

C5

Modalitatekodea 1

1

1

1

0,0100

4111

4.2.  Irrati-determinazioko zerbitzua.

Kontuan hartu beharreko S azalera, baimendutako zerbitzuak erradiotzat duen zirkuluarena izango da.

B banda-zabalera emisioaren izendapenetik lortuko da zuzenean.

Koefizienteak Maiztasunak C1

C2

C3

C4

C5

Modalitatekodea 1

1

1

1

0,0602

4211

CNAFen aurreikusitako bandetan 4.3.  Irrati-lokalizazioko zerbitzua.

Kontuan hartu beharreko S azalera, baimendutako zerbitzuak erradiotzat duen zirkuluarena izango da.

B banda-zabalera emisioaren izendapenetik lortuko da zuzenean.

Maiztasunak CNAFen aurreikusitako bandetan Koefizienteak C1

C2

C3

C4

C5

Modalitatekodea 1

1

1

1

0,03090

4311

4.4.  Satelite bidezko zerbitzuak, hala nola eragiketa espazialak, lurraren satelite bidezko esplorazioa, eta beste batzuk.

Kontuan hartu beharreko S azalera zerbitzu-eremuari dagokiona izango da; kalkulua egiteko, 31.416 kilometro koadroko gutxieneko azalera ezarri da, hala igorpenean, nola harreran.

Kontuan hartu beharreko B banda-zabalera, igorpenean zein harreran, sistemak kasuan kasu eskatzen duena izango da.

Maiztasunak Eragiketa espazialak (teleagintea, teleneurria eta jarraipena) Lurraren satelite bidezko esplorazioa Beste zerbitzu espazialak Koefizienteak C5

Modalitatekodea C1

C2

C3

C4

1

1

1

1

1,977 10 -4

4412

1

1

1

1

1

1

1

1

0,7973 10 -4

3,904 10 -3

4413

4411

5.  AURREKO PARAGRAFOETAN JASO GABEKO ZERBITZUAK.

Aurreko paragrafoetan jaso gabeko zerbitzu eta sistemetan, edo aurreko arauak aplikatzerik ez dagoenetan, irizpide hauen arabera finkatuko da tasa:

•  Aipatutako zerbitzuren baten antzeko ezaugarri teknikoak izatea.

•  Teknikoki beharrezkoa den jabari irrati-elektrikoaren kopurua.

•  Egindako erreserbak estalitako azalera.

•  Bestelako teknologien bidez antzeko zerbitzuak eskaintzen dituzten sistemek sorrarazitako tasaren zenbatekoa.

Bi.  Jabari publiko irrati-elektrikoa erreserbatzeagatiko tasa arautzen duten erregelamendu-xedapenek indarrean jarraituko dute artikulu honetan adierazitakoaren kontra ez doan guztian.

Hiru.  Telekomunikazioen Lege Orokorraren I. eranskinaren 1. paragrafoan ezarritako operadoreen tasa orokorraren zenbatekoa zehazteko, lortzen dituzten ustiapen-sarrera gordinen zenbatekoari milako 1en tasa aplikatuko zaio.

75. artikulua.  Kontabilitate eta Kontu Ikuskaritza Institutuaren tasa, kontu-ikuskaritza txostenak egiteagatik.

Aldatu egin da Kontu Ikuskaritzaren Legearen testu bateginak, uztailaren 1eko 1/2011 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsiak, 44. artikuluaren 4. paragrafoan adierazitakoa. Aldaketa horrek 2013ko urtarrilaren 1etik aurrera izango ditu ondorioak, eta epe mugagabean egongo da indarrean; honela geratuko da aurrerantzean:

«4.  Tasa honen tributu-kuota 99,85 eurokoa izango da kontu-ikuskaritzaren txosten bakoitzeko, eta 199,70 eurokoa interes publikoko erakunde bati buruzko kontu-ikuskaritzaren txosten bakoitzeko, txostenaren ondorioz fakturatutako ordainsarien zenbatekoa 30.000 eurokoa edo gutxiagokoa izanez gero.

Zenbateko hori 199,70 eurokoa izango da kontu-ikuskaritzaren txosten bakoitzeko, eta 399,40 eurokoa interes publikoko erakunde bati buruzko kontuikuskaritzaren txosten bakoitzeko, txostenaren ondorioz fakturatutako ordainsarien zenbatekoa 30.000 eurotik gorakoa izanez gero.

Ondorio horietarako, interes publikoko erakunde izango da Kontu Ikuskaritzaren Legearen testu bateginak, uztailaren 1eko 1/2011 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsiak, 2.5 artikuluan xedatutakoa.» 76. artikulua.  Hurbiltze-tasa.

Lege honen 73. artikuluan xedatutakoa gorabehera, 2013an 2012ko zenbatekoetan mantenduko dira hurbiltze-tasak, 2012rako Estatuko Aurrekontu Orokorren ekainaren 29ko 2/2012 Legearen 76. artikuluan adierazitakoarekin bat.

77. artikulua.  Interes orokorreko portuetan ontzien, bidaiarien eta salgaien tasei aplikatu beharreko koefiziente zuzentzaileak.

Estatuko Portuei eta Merkataritzako Ontzidiari buruzko Legearen testu bateginak, irailaren 5eko 2/2011 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsiak, 166. artikuluan aurreikusitako koefiziente zuzentzaileak, portu-agintaritzek ontzien, salgaien eta bidaiarien tasei aplikatu beharrekoak, taula honetan ageri direnak izango dira: PORTU-AGINTZARITZA

Coruña Alacant Almería Avilés Algecirasko badia Cádizko badia Balearrak Bartzelona Bilbo Cartagena Castelló Ceuta Ferrol-San Cibrao Gijón Huelva Las Palmas Ontzien tasa Salgaien tasa Bidaiarien tasa 1,30

1,20

1,20

1,13

1,00

1,18

1,00

1,00

1,00

0,95

1,00

1,30

1,10

1,25

1,00

1,20

1,30

1,25

1,20

1,10

1,00

1,18

0,95

1,00

1,00

0,98

1,10

1,30

0,95

1,20

0,98

1,30

1,05

1,20

1,20

1,00

0,98

1,10

1,00

1,00

1,00

0,80

1,00

1,30

0,92

1,10

0,87

1,30

PORTU-AGINTZARITZA

Málaga Marín eta Pontevedrako itsasadarra Melilla Motril Pasaia Santa Cruz Tenerifekoa Santander Sevilla Tarragona Valentzia Vigo Villagarcía Ontzien tasa Salgaien tasa Bidaiarien tasa 1,20

1,10

1,30

1,30

1,15

1,20

1,00

1,18

0,95

1,17

1,10

1,25

1,30

1,15

1,30

1,30

1,10

1,30

1,00

1,18

1,00

1,15

1,20

1,10

1,30

1,00

1,30

1,10

1,00

1,30

1,00

1,10

0,70

1,00

1,00

1,00

78. artikulua.  Interes orokorreko portuetan ontzien, bidaiarien eta salgaien tasei aplikatu beharreko hobariak.

Estatuko Portuei eta Merkataritzako Ontzidiari buruzko Legearen testu bateginak, irailaren 5eko 2/2011 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsiak, 182. eta 245. artikuluetan aurreikusitako hobariak, portu-agintaritzek okupazio-tasei eta ontzien, salgaien eta bidaiarien tasei aplikatzekoak, eta, hala badagokio, aplikazio-baldintzak, lege honen IX. eranskinean zehaztutakoak izango dira.

79. artikulua.  Interes orokorreko portu-sistemari aplikatu beharreko tasen oinarrizko zenbatekoak.

Estatuko Portuei eta Merkataritzako Ontzidiari buruzko Legearen testu bateginak, irailaren 5eko 2/2011 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsiak, hogeita bigarren xedapen gehigarrian aurreikusitakoari jarraiki, arau horretan xedatutako oinarrizko tasa guztiek (ontziena, bidaiariena, salgaiena, kirol-ontzi eta laketontziena, igarotzeko eremua erabiltzeko tasa, nabigaziorako laguntzen tasa, eta ontziek sortutako hondakinak hartzeko zerbitzuari dagokion tasa) lehengo zenbatekoei eutsiko diete, eta, beraz, ez dira eguneratuko; hala ere, aipatutako arauan okupazio-tasa eta aktibitate-tasa eguneratzeko xedatutako araubidea aplikatu egingo da.

80. artikulua.  Otsailaren 4ko 140/1960 Dekretuan aurreikusitako txostenen eta beste jarduera batzuen tasak.

Txostenen eta beste jarduera batzuen tasa baliozkotzeko otsailaren 4ko 140/1960 Dekretuaren 4. artikuluan xedatutako ondorengo kontzeptuen zenbatekoa aldatu egin da; aldaketak 2013ko urtarrilaren 1etik aurrera izango ditu ondorioak, eta epe mugagabean egongo da indarrean: KONTZEPTUA

EUROAK

A1. Interesdunak eskatutako egiaztagiria B. Landa-daturik gabeko borondatezko txostenak C1. Landa-datuak dauzkaten borondatezko txostenak. Lehen egunean C2. Landa-datuak dauzkaten borondatezko txostenak. Ondoko egun bakoitzean F. Administrazio-baimen eta -emakidak erregistratzeagatik 17,61

64,00

191,45

127,39

86,52

81. artikulua.  Aena Aeropuertos, SAren ondarezko prestazio publikoak eguneratzea.

Aire-segurtasunari buruzko uztailaren 7ko 21/2003 Legearen VI. tituluko I eta II

kapituluetan ezarritako ondarezko prestazio publikoen zenbatekoa handitu egin da, proportzio honetan: Estatistikako Institutu Nazionalak argitaratutako urriko kontsumoko prezioen indizearen urtetik urterako aldaketari bost puntu igota. Igoera horrek 2013ko urtarrilaren 1etik aurrera izango ditu ondorioak, eta epe mugagabean egongo da indarrean.

Aurreko lerrokadan adierazitako igoera ez zaio aplikatuko lurra hartzeko eta aerodromoko joan-etorrietako zerbitzuei dagokien gutxieneko zenbatekoari; zenbateko hori uztailaren 7ko 21/2003 Legearen 75.4 artikuluan xedatutakoa izango da, lege honen azken xedapenetako hamargarrenean emandako idazkeran.

VII. TITULUA Lurralde-erakundeak I. KAPITULUA Toki-erakundeak 1. atala.  Estatuaren tributuetan parte hartzeari dagokion 2011ko behin betiko likidazioa 82. artikulua.  Araubide juridikoa eta saldo zordunak.

Bat.  Estatuak 2011n tributuen bidez eskuratutako diru-sarrerek 2004koekiko izandako aldakuntza zehaztutakoan, eta beharrezko diren gainerako datuak ezagututakoan, Estatuaren tributuetan izandako partaidetzaren behin betiko likidazioa kalkulatuko da, 2011ko ekitaldiari dagokiona. Horretarako, Toki Ogasunak arautzen dituen Legearen testu bateginak, martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuz onetsitakoak, 111-124 eta 135-146. artikuluetan xedatutakoa beteko da, eta kontuan hartuko dira 2011rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 22ko 39/2010 Legeak artikulu hauetan zehaztutakoa: 100-103, 105, 106, 108-111, 113 eta 115.

Bi.  Aurreko paragrafoan aipatutako likidazioaren ondorioz sor daitezkeen saldo zordunak, Estatuaren tributuen bidez lortutako diru-sarreren etekinen lagapenari ez dagokion finantzaketarenak, konpentsazio bidez itzuliko dituzte ukitutako toki-erakundeek, Estatuaren tributuetan parte hartzeagatik ordainketak eginez. Parte-hartze hori kapitulu honetako 3. atalean eta 5. ataleko 1. azpiatalean dago araututa. Toki-erakundeek gehienez ere hiru urteko epea izango dute ordainketa egiteko, eta hiru hilabetean behin hileroko ekarpen baten ehuneko 25en atxikipena egingo zaie, salbu eta irizpide hori aplikatzearen ondorioz hiru urteko epea gainditzen bada; kasu horretan, atxikipenen maiztasuna eta kopurua egokitu egingo dira, aurrerantzean egoera hori errepika ez dadin.

Hiru.  Aurreko Bat paragrafoan aipatutako likidaziotik sor daitezkeen saldo zordunak, Estatuaren tributuen bidez lortutako diru-sarreren etekinen lagapenari dagozkion finantzaketarenak, konpentsazio bidez itzuliko dituzte ukitutako toki-erakundeek, Estatuaren tributuetan parte hartzeari dagokion likidazioa egin ondoren sor daitezkeen saldo hartzekodunen kontura. Parte-hartze hori kapitulu honetako 3. atalean eta 5. ataleko 1. azpiatalean dago araututa. Aipatutako konpentsazioa egin ondoren egon litezkeen gainerako saldo zordunak konpentsazio bidez itzuliko dituzte toki-erakundeek, lagapen hartan jasota zegoen Estatuaren zerga bakoitzeko jasotzen dituzten ekarpenetan; hala ere, ez zaizkie aurreko paragrafoan ehunekoei eta epeei dagokienez adierazitako mugak aplikatuko.

Lau.  Artikulu honen Bi paragrafoan aipatutako behin betiko likidazioen zenbatekoa Estatuaren aldekoa bada, eskubide gisa adieraziko da Estatuaren Diru Sarreren Aurrekontuaren IV. kapituluan.

Bost.  Ekonomia-jardueren gaineko zergaren erreformaren ondorioz probintzia bakarreko autonomia-erkidegoen alde (Kantabria, Madril eta Errioxa) egin beharreko konpentsazioen behin betiko likidazioaren zenbatekoa aurrekontu-kredituetan sartu ahalko da, bidezkoak diren aldaketak eta doikuntzak eginez, eta araubide erkideko autonomia-erkidegoen eta autonomia-estatutua duten hirien finantzaketa-sistema aplikatuz dagokien kopuruaren arabera. Halaber, aldez aurretik Toki Administrazioaren Batzorde Nazionaleko Ekonomia, Finantza eta Zerga Araubidearen Azpibatzordeak txosten bat igorri beharko du, eta ondoren Batzorde Mistoak onartu.

Sei.  Artikulu honetan aipatutako atxikipenak eta 108. artikuluan araututakoak batera gertatzen direnean, lehenengoek izango dute lehentasuna, eta ez dira aintzat hartuko aipaturiko artikuluaren Bi paragrafoan zehaztutako ehunekoak kalkulatzeko.

2. atala.  2013an Estatuaren zergen bidez bildutakoa udalerriei lagatzea 83. artikulua.  Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren bidez bildutakoaren etekinak lagatzea: konturako ekarpenak eta behin betiko likidazioa.

Bat.  Toki Ogasunak Arautzen dituen Legearen testu bateginaren, martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoaren, 111. artikuluan adierazitako eremu subjektiboan bildutako udalerriek parte hartuko dute 2013an bilduko den zenbateko likidoan, behin betiko likidazioaren kontura hamabi hilabetez ekarpenak jasoz. Ekarpen horien zenbatekoa honako eragiketa honen bidez kalkulatuko da: ECIRPFm = 0,021336 x CL2010m x IA2013/2010 x 0,95 Non: ECIRPFm: Konturako ekarpenen urteko zenbatekoa, m udalerriko pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren bidez bildutakoaren etekinen lagapena dela-eta.

CL2010m: m udalerriko pertsona fisikoen errentaren gaineko zergari dagokion Estatuaren kuota likidoa, 2010ekoa –ezagutzen den azkena–.

IA2013/2010: Estatuaren kuota likidoa eguneratzeko indizea, 2010etik –ezagutzen den azkena– 2013ra. Honela kalkulatzen da: atxikipenen, konturako ekarpenen eta zatikako ordainketen bidez 2013rako aurreikusitako aurrekontuaren zenbatekoa zati kontzeptu horien bidez 2010ean likidatutako eskubideen zenbatekoa –urte horretakoak dira udalerrien kuota likidoari dagokionez ezagutzen diren azken datuak–.

Udalerri bakoitzari eman beharreko zenbatekoa, formula horren arabera zehaztuta, diru-sarreren itzulketa moduan izapidetuko da, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren kontzeptuan.

Behin betiko likidazioa honela kalkulatuko da: jasotako konturako ekarpenen eta udalerri bakoitzari dagokion kuota likidoaren lagapenaren behin betiko balioaren arteko aldea zehaztuz. Kuota likidoaren lagapena Toki Ogasunak Arautzen dituen Legearen testu bateginaren, martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoaren, 115. artikuluan dago xedatuta. Ondorio horietarako, aurreko paragrafoan adierazitako lagapen-ehunekoa aplikatuko da, 2012rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko ekainaren 29ko 2/2012 Legearen azken xedapenetako seigarrenean zehaztutakoarekin bat.

84. artikulua.  Balio erantsiaren gaineko zergaren bidez bildutako zenbateko likidoa lagatzea: konturako ekarpenak eta behin betiko likidazioa.

Bat.  Aurreko artikuluan aipatutako udalerriek parte hartuko dute balio erantsiaren gaineko zergaren bidez bildutako zenbateko likidoan; horretarako, hamabi hilabetez jaso beharreko ekarpenak zehaztuko dira, behin betiko likidazioaren kontura.

Udalerri bakoitzari dagokion konturako ekarpenaren zenbatekoa honako eragiketa honen bidez kalkulatuko da: ECIVAm = PCIVA* x RPIVA x ICPi x (Pm / Pi) x 0,95 Non: PCIVA*: Balio erantsiaren gaineko zergaren bidez bildutakoaren etekinen lagapenaren ehunekoa, udalerrien aldekoa. Konturako ekarpen hauen kasuan, ehuneko 2,3266

izango da.

ECIVAm: m udalerriaren konturako ekarpenen urteko zenbatekoa, balio erantsiaren gaineko zergari dagokionez 2013rako aurreikusitako bilketaren lagapena delaeta.

RPIVA: Estatuari balio erantsiaren gaineko zergaren bidez 2013rako dagokion dirubilketa likidoaren aurrekontu-aurreikuspenaren zenbatekoa.

ICPi: i autonomia-erkidegoaren kontsumoari dagokion 2013ko behin-behineko indizea.

Horretarako, eskuragarri dagoen azken datua hartuko da kontuan; zehazki, 2010eko behin betiko likidazioa kalkulatzeko erabilitakoa.

Pm eta Pi: m udalerriko biztanleria eta dagokion i autonomia-erkidegoko biztanleria.

Horretarako, 2013ko urtarrilaren 1ean indarrean zegoen udal-erroldan, Gobernuak ofizialki onartutakoan, zehaztutako zuzenbidezko biztanleria hartuko da kontuan.

Udalerri bakoitzari eman beharreko zenbatekoa, formula horren arabera zehaztutakoa, diru-sarreren itzulketa moduan izapidetuko da, balio erantsiaren gaineko zergaren kontzeptuan.

Bi.  Behin betiko likidazioa honela kalkulatuko da: jasotako konturako ekarpenen eta BEZaren bidez bildutako zenbateko likidoaren lagapenaren behin betiko balioaren arteko aldea zehaztuz. Zenbateko likidoaren lagapena Toki Ogasunak Arautzen dituen Legearen testu bateginaren, martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoaren, 116. artikuluan dago xedatuta. Ondorio horietarako, aurreko paragrafoan adierazitako lagapen-ehunekoa aplikatuko da, 2012rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko ekainaren 29ko 2/2012 Legearen azken xedapenetako seigarrenean zehaztutakoarekin bat.

85. artikulua.  Alkoholaren eta edari alkoholdunen gaineko zerga berezien bidez bildutako zenbateko likidoa lagatzea: konturako ekarpenak eta behin betiko likidazioa.

Bat.  83. artikuluan aipatutako udalerriek parte hartuko dute honako zerga hauen bidez bildutako zenbateko likidoan: garagardoaren, ardoaren eta hartzitutako edarien gaineko zergak, tarteko produktuen gaineko zergak, eta alkoholaren eta edari eratorrien gaineko zergak. Horretarako, hamabi hilabetez jaso beharreko ekarpenak zehaztuko dira, behin betiko likidazioaren kontura.

Udalerri bakoitzari dagokion konturako ekarpenaren zenbatekoa honako eragiketa honen bidez kalkulatuko da: ECIIEE(h)m = PCIIEE* x RPIIEE(h) x ICPi(h) x (Pm / Pi) x 0,95 Non: PCIIEE*: Alkoholaren eta edari eratorrien gaineko zerga berezien bidez bildutakoaren etekinen lagapenaren ehunekoa. Konturako ekarpen hauen kasuan, ehuneko 2,9220 izango da.

ECIIEE(h)m: m udalerriaren konturako ekarpenen urteko zenbatekoa, paragrafo honen lehenengo lerrokadan zehaztutako produktuen gaineko h zerga bereziaren bidez 2013rako aurreikusitako bilketaren lagapena dela-eta.

RPIIEE(h): Estatuari paragrafo honen lehenengo lerrokadan zehaztutako produktuen gaineko h zerga bereziaren bidez 2013rako dagokion diru-bilketa likidoaren aurrekontu-aurreikuspenaren zenbatekoa.

ICPi(h): m udalerria dagoen i autonomia-erkidegoko kontsumoari dagokion 2013rako behin-behineko indizea, paragrafo honen lehenengo lerrokadan zehaztutako produktuen gaineko h zerga berezia dela-eta. Horretarako, eskuragarri dauden azken datuak hartuko dira kontuan; hain zuzen ere, 2010eko behin betiko likidazioa kalkulatzeko erabili zirenak.

Pm eta Pi: m udalerriko biztanleria eta dagokion i autonomia-erkidegoko biztanleria.

Horretarako, 2013ko urtarrilaren 1ean indarrean zegoen udal-erroldan, Gobernuak ofizialki onartutakoan, zehaztutako zuzenbidezko biztanleria hartuko da kontuan.

Udalerri bakoitzari eman beharreko zenbatekoa, formula horren arabera zehaztutakoa, diru-sarreren itzulketa moduan izapidetuko da, paragrafo honen lehenengo lerrokadan zehaztutako zerga berezi bakoitzaren kontzeptuan.

Bi.  Behin betiko likidazioa honela kalkulatuko da: jasotako konturako ekarpenen eta paragrafo honen lehenengo lerrokadan zehaztutako zerga berezien bidez bildutako zenbateko likidoaren lagapenaren behin betiko balioaren arteko aldea zehaztuz.

Zenbateko likidoaren lagapena Toki Ogasunak Arautzen dituen Legearen testu bateginaren, martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoaren, 117. artikuluaren 1. eta 2. paragrafoetan dago xedatuta. Ondorio horietarako, aurreko paragrafoan adierazitako lagapen-ehunekoa aplikatuko da, 2012rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko ekainaren 29ko 2/2012 Legearen azken xedapenetako seigarrenean zehaztutakoarekin bat.

86. artikulua.  Hidrokarburoen eta tabako-lanen gaineko zerga berezien bidez bildutako zenbateko likidoa lagatzea: konturako ekarpenak eta behin betiko likidazioa.

Bat.  83. artikuluan aipatutako udalerriek parte hartuko dute hidrokarburoen eta tabako-lanen gaineko zergen bidez bildutako zenbateko likidoan. Horretarako, behin betiko likidazioaren kontura hamabi hilabetez jaso beharreko ekarpenak zehaztuko dira.

Udalerri bakoitzari dagokion konturako ekarpenaren zenbatekoa honako eragiketa honen bidez kalkulatuko da: ECIIEE(k)m = PCIIEE* x RPIIEE(k) x IPm(k) x 0,95 Non: PCIIEE*: Hidrokarburoen eta tabako-lanen zerga berezien bidez bildutakoaren etekinen lagapenaren ehunekoa. Konturako ekarpen hauen kasuan, ehuneko 2,9220 izango da.

ECIIEE(k)m: m udalerriaren konturako ekarpenen urteko zenbatekoa, paragrafo honen lehenengo lerrokadan zehaztutako produktuen gaineko k zerga bereziaren bidez 2013rako aurreikusitako bilketaren lagapena dela-eta.

RPIIEE(k): Paragrafo honen lehenengo lerrokadan 2013rako zehaztutako produktuen gaineko k zerga berezitik Estatuari dagokion diru-bilketa likidoaren aurrekontuaurreikuspenaren zenbatekoa.

IPm(k): m udalerriaren 2013rako behin-behineko indizea, gasolina, gasolio eta fuel-olio entregei dagokiena, bai eta tabako-saltokiei saldutakoari ere. Entrega eta salmenta horiek dagozkien zerga-tasen arabera haztatuko dira. Ondorio horietarako, eskuragarri dauden indizeen artean, azken urteari dagokiona izango da behin-behineko indizea.

Udalerri bakoitzari eman beharreko zenbatekoa, formula horren arabera zehaztutakoa, diru-sarreren itzulketa moduan izapidetuko da, paragrafo honen lehenengo lerrokadan zehaztutako zerga berezi bakoitzaren kontzeptuan.

Bi.  Behin betiko likidazioa honela kalkulatuko da: jasotako konturako ekarpenen eta aurreko paragrafoaren lehenengo lerrokadan zehaztutako zerga berezien bidez bildutako zenbateko likidoaren lagapenaren behin betiko balioaren arteko aldea zehaztuz.

Zenbateko likidoaren lagapena Toki Ogasunak Arautzen dituen Legearen testu bateginaren, martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoaren, 117. artikuluan dago xedatuta. Ondorio horietarako, aurreko paragrafoan adierazitako lagapen-ehunekoa aplikatuko da, 2012rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko ekainaren 29ko 2/2012 Legearen azken xedapenetako seigarrenean zehaztutakoarekin bat.

3. atala.  Udalerriek Estatuaren tributuetan duten partaidetza.

1. azpiatala.  Udalerriek Finantzaketarako Funts Osagarrian duten partaidetza.

87. artikulua.  Konturako ekarpenak.

Bat.  Toki Ogasunak Arautzen dituen Legearen testu bateginaren, martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoaren, 111. artikuluan adierazitako eremu subjektiboan bildutako udalerri bakoitzak 2013ko Finantzaketarako Funts Osagarrian duen partaidetza dela-eta konturako ekarpenen zenbateko osoa ondoko kontzeptu honetan kontsignatutako berariazko kredituaren kontura egingo da: 36. Sekzioa, 21. zerbitzua, Maila Autonomikoa eta Tokikoa Koordinatzeko Idazkaritza Nagusia, Tokiko Erakundeak, 942M programa, Tokiko Erakundeei egiteko transferentziak, Estatuaren dirusarreretan duten partaidetzagatik.

Bi.  Zenbateko hori honela kalkulatuko da: 2004 oinarri-urteko Finantzaketarako Funts Osagarriaren ehuneko 95 bider Toki Ogasunak Arautzen dituen Legearen testu bateginaren, martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoaren, 121. artikuluan zehaztutakoaren arabera dagokion bilakaera-indizea.

Hiru.  Udalerri bakoitzerako aurreko paragrafoaren arabera kalkulatutako zenbatekoari diru-sarreretan izandako murrizketen konpentsazioen ehuneko 95 gehituko zaio, ekonomia-jardueren gaineko zergaren ondoko erreforma hauen ondorioz:

a.  Behin betiko erreforma, Toki Ogasunak Arautzen dituen Legea Erreformatzen duen abenduaren 27ko 51/2002 Legearen hamargarren xedapen gehigarrian zehaztutakoa, Estatuak 2013an 2004arekin alderatuta tributuen bidez lortutako dirusarreren arabera eguneratua. b.  Erreforma gehigarria, azaroaren 18ko 22/2005 Legearen bigarren xedapen gehigarrian araututakoa, Estatuak 2013an 2006arekin alderatuta tributuen bidez lortutako diru-sarreren arabera eguneratua.

Lau.  Hilero jasoko dituzte Finantzaketarako Funts Osagarrian duten partaidetza dela-eta 2013ko ekitaldian dagozkien konturako ekarpenak; zehazki, aurreko paragrafoetan jasotako arauen arabera kalkulatutako zenbateko osoaren hamabirena jasoko dute hilabete bakoitzean.

88. artikulua.  Behin betiko likidazioa.

Bat.  Finantzaketaren Funts Osagarriari dagokionez 2013an udalerrien alde egin beharreko behin betiko likidazioa ondoko kontzeptu honetako kredituaren kontura egingo da: 36. Sekzioa, 21. zerbitzua, Maila Autonomikoa eta Tokikoa Koordinatzeko Idazkaritza Nagusia, Tokiko Erakundeak, 942M programa, Tokiko Erakundeei egiteko transferentziak, Estatuaren diru-sarreretan duten partaidetzagatik, 468 kontzeptua, aurreko urteetako behin betiko likidazioari eta finantzaketa-sistema berritik eratorritako konpentsazioei buruzkoa; guztia ere, Toki Ogasunak Arautzen dituen Legearen testu bateginaren, martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoaren, 119. eta 121. artikuluetan xedatutakoarekin bat.

Bi.  Udalerri bakoitzerako aurreko paragrafoaren arabera kalkulatutako zenbatekoari diru-sarreretan izandako murrizketen konpentsazioak gehituko zaizkio, ekonomiajardueren gaineko zergaren ondoko erreforma hauen ondorioz:

a.  Behin betiko erreforma, Toki Ogasunak Arautzen dituen Legea Erreformatzen duen abenduaren 27ko 51/2002 Legearen hamargarren xedapen gehigarrian zehaztutakoa, Estatuak 2013an 2004arekin alderatuta tributuen bidez lortutako dirusarreren arabera eguneratua. b.  Erreforma gehigarria, azaroaren 18ko 22/2005 Legearen bigarren xedapen gehigarrian araututakoa, Estatuak 2013an 2006arekin alderatuta tributuen bidez lortutako diru-sarreren arabera eguneratua.

Hiru.  Behin betiko likidazioa honela kalkulatuko da: aurreko artikuluan xedatutakoaren arabera finkatutako konturako ekarpenen zenbatekoen eta behin betiko partaidetzaren arteko aldea zehaztuz.

2. azpiatala.  Gainerako udalerrien partaidetza 89. artikulua.  Udalerriek 2013ko ekitaldian Estatuaren tributuetan izango duten partaidetza.

Bat.  Toki Ogasunak Arautzen dituen Legearen testu bateginaren, martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoaren, 122. artikuluan adierazitako eremu subjektiboan bildutako udalerri bakoitzari konturako ekarpenak ordaintzeko zenbateko osoa hauxe izango da: 2004 oinarri-urtean Estatuaren tributuetan duten partaidetza osoaren ehuneko 95 bider bilakaera-indizea, Toki Ogasunak Arautzen dituen Legearen testu bateginaren, martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoaren, 123. artikuluaren araberakoa; betiere, arau honen hirurogeita hamargarren xedapen gehigarria aintzat hartuta. Ondoko kontzeptu honetan kontsignatutako berariazko kredituaren kontura egingo da ordainketa: 36. atala, 21. zerbitzua, Maila Autonomikoa eta Tokikoa Koordinatzeko Idazkaritza Nagusia, Tokiko Erakundeak, 942M programa, Tokiko Erakundeei egiteko transferentziak, Estatuaren dirusarreretan duten partaidetzagatik.

Bi.  Arestian aipatutako udalerrien alde 2013ari dagokion behin betiko likidazioa egiteko, Toki Ogasunak Arautzen dituen Legearen testu bateginaren, martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoaren, 123. eta 124. artikuluetan jasotako arauak beteko dira, eta likidazioa 468 kontzeptuan zehaztutako kredituaren kontura egingo da; kontzeptu hori aurreko urteetako behin betiko likidazioari eta finantzaketa-sistema berritik eratorritako konpentsazioei buruzkoa da, eta aurreko paragrafoan adierazitako atal, zerbitzu eta programan sartuta dago.

Hiru.  Aurreko paragrafoetan xedatutako arauak aplikatuz lortzen den zenbateko osoa honako irizpide hauei jarraituz banatuko da:

a.  Arau orokor gisa, udal bakoitzak 2003an Estatuaren tributuetan izandako partaidetzaren behin betiko likidazioaren ondorioz lortutako kopuru bera jasoko du.

Zenbateko hori 2003rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 30eko 52/2002 Legearen 65. artikuluko bigarren, hirugarren, laugarren eta bosgarren paragrafoetan xedatutakoaren arabera kalkulatuko da. b.  Gainerakoa proportzionalki banatuko da, jarraian adieraziko diren aldagaien eta ehunekoen arabera udal bakoitzak lortuko lukeen kopuruaren eta aurreko lerrokadan aurreikusitako zenbatekoen arteko diferentzia positiboei erreparatuta. Ondorio horietarako, aldagai eta ehuneko hauek aplikatuko dira:

1.  Ehuneko 75, udalerri bakoitzeko zuzenbidezko biztanle kopuruaren arabera – horretarako, 2013ko abenduaren 31n indarrean egongo den udal-errolda hartuko da kontuan, Gobernuak ofizialki onartutakoa–, ondorengo koefiziente hauetan haztatuta, biztanleria-geruzak aintzat hartuta: Geruza 1

2

3

4

Biztanle-kopurua Koefizienteak 50.000tik gora 20.001etik 50.000ra 5.001etik 20.000ra 5.000  edo gutxiago 1,40

1,30

1,17

1,00

2.  Ehuneko 12,5, udalerri bakoitzaren 2011ko batez besteko ahalegin fiskalari erreparatuz, zuzenbidezko biztanleen kopuruaz haztatuta; horretarako, 2013ko abenduaren 31n indarrean egongo den udal-errolda hartuko da kontuan, Gobernuak ofizialki onartutakoa.

Ondorio horietarako, udalerriaren 2011ko ahalegin fiskala honako formula hau aplikatuz zehaztuko da: Efm = [∑ a(RcO/RPm)] x Pi Formula horretan, irizpide hauek hartuko dira kontuan: A.  a faktoreak tributu bakoitzaren batez besteko pisu erlatiboa adierazten du, 2011ko ekitaldi ekonomikoan, borondatezko epean, honako zerga hauen bidez bildutako zenbateko likido osoari dagokionez: ondasun higiezinen gaineko zerga, ekonomiajardueren gaineko zerga –ekonomia-jardueren gaineko zergaren kuota nazionalak eta probintzialak banatzearen ondorioz jasotako kopuruak kenduta, bai eta diputazio probintzialei egozten zaien errekargu probintziala ere–, eta trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga –finantzaketa-modu horretan sartutako udalerri guztietarako–.

B.  Aurreko lerrokadan aipatutako tributu bakoitzerako, udalerri bakoitzari dagokion RcO/RPm erlazioa honela kalkulatuko da:

i.  Landako eta hiriko ondasun higiezinen gaineko zergaren kasuan, a faktorea udaleko osoko bilkurak erreferentziazko eperako finkatutako zerga-tasa errealarekin biderkatuz; gero, kasu bakoitzean gutxieneko tasa galdagarria adierazten duten balioekin zatituz, 0,4 edo 0,3rekin hurrenez hurren, eta, era berean, udalerri bakoitzeko gehieneko tasa galdagarriarekin zatituz. Ondorio horietarako, zergapetze-tasa erreala eta maximoa aplikatuko dira, Toki Ogasunak Arautzen dituen Legearen testu bateginaren, martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoaren, 72. artikuluaren 1. eta 3. paragrafoetan xedatutakoa betez.

Hiriko ondasun higiezinen gaineko zergan zehaztutako emaitza haztatzeko, kontuan hartuko dira udalerri bakoitzeko biztanle bakoitzeko zerga-oinarria eta dagokion geruzaren biztanle bakoitzeko batez besteko zerga-oinarria; hala dagokionean, ezaugarri bereziak dituzten ondasun higiezinei dagokiena ere barne hartuko da. Ondorio horietarako, kontuan hartu beharko da Toki Ogasunak Arautzen dituen Legearen testu bateginaren, martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoaren, bederatzigarren xedapen gehigarrian adierazitakoa. Halaber, populazio-tarteak populazioaren aldagaiari esleitutako ehuneko 75 banatzeko erabili diren berberak izango dira. ii.  Ekonomia-jardueren gaineko zergaren kasuan, a faktorea udal-erroldaren zenbatekoarekin biderkatuz, egoera-koefizientea aplikatzearen ondorioa barne hartuta –Toki Ogasunak Arautzen dituen Legearen testu bateginaren, martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoaren, 87. artikuluan adierazitakoa–, 2011ko zergaldian indarrean zegoena; eta, gero, zergaren tarifetan finkatutako gutxieneko kuoten baturarekin zatituz, berez dagokion zergarekin alderatuta, eta aipatutako arauaren 86. artikuluan jasotako koefizienteekin haztatuta. iii.  Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zergaren kasuan, a faktorea 1ekin biderkatuz. iv. ∑a(RcO/RPm) batura Pi faktorearekin biderkatuko da. Pi faktorea udalerriko zuzenbidezko biztanleria izango da, 2013ko abenduaren 31n indarrean egongo den udal-erroldan zehaztutakoa, eta Gobernuak ofizialki onartutakoa.

C.  Biztanle bakoitzaren batez besteko ahalegin fiskalaren koefizientea, udalerri bakoitzari dagokiona, ezin izango da 50.000 biztanletik gorako populazio-geruzan bildutako udaletako biztanle bakoitzaren batez besteko ahalegin fiskalaren koefizientearen balio txikienaren boskoitza baino handiagoa izan.

3.  Ehuneko 12,5 tributu-gaitasunaren alderantzizkoaren arabera. Tributu-gaitasuna hauxe izango da: udalerri bakoitzeko biztanle bakoitzak hiriko ondasun higiezinen gaineko zergaren batez besteko zerga-oinarrien eta dagokion geruzaren artean dagoen loturaren bidez zehaztutakoa. Kopuru hori udalerri bakoitzeko zuzenbidezko biztanleriarekin eta partaidetza mota honetan bildutako biztanleria osoarekin haztatuko da, kontuan hartuta 2013ko abenduaren 31n indarrean egongo den udal-errolda, Gobernuak ofizialki onartutakoa. Ondorio horietarako, populazio-tarteak populazio aldagaiari esleitutako ehuneko 75 banatzeko erabili diren berberak izango dira.

Aldagai hori kalkulatzeko, toki-erakundeetako hiriko ondasun higiezin berezien gaineko zergako zerga-oinarriei buruzko datuak hartuko dira kontuan, 2011ko ekitaldikoak.

Lau.  Aurreko paragrafoaren arabera kalkulatutako zenbatekoari diru-sarreretan izandako murrizketen konpentsazioak gehituko zaizkio, ekonomia-jardueren gaineko zergaren ondoko erreforma hauen ondorioz:

a.  Behin betiko erreforma, Toki Ogasunak Arautzen dituen Legea Erreformatzen duen abenduaren 27ko 51/2002 Legearen hamargarren xedapen gehigarrian zehaztutakoa, Estatuak 2013an 2004arekin alderatuta tributuen bidez lortutako dirusarreren arabera eguneratua. b.  Erreforma gehigarria, azaroaren 18ko 22/2005 Legearen bigarren xedapen gehigarrian araututakoa, Estatuak 2013an 2006arekin alderatuta tributuen bidez lortutako diru-sarreren arabera eguneratua.

Bost.  Udalerri turistikoen partaidetza zehazteko, ondoko hauetan xedatutakoari jarraituko zaio: Toki Ogasunak Arautzen dituen Legearen testu bateginaren, martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoaren, 125. artikuluaren 4. paragrafoa, eta aurreko hiru eta lau paragrafoak. Horren arabera kalkulatutako lagapenaren zenbatekoak ezin izango du, inolaz ere, artikulu honen hirugarren eta laugarren paragrafoetan xedatutakoa betez lortzen den partaidetza murriztu. Udalerri turistiko izango dira 2013ko urtarrilaren 1ean aipatutako 125. artikuluaren lehenengo paragrafoan jasotako baldintzak betetzen dituztenak.

Sei.  2012ko urtarrilaren 1ean egindako berrikuspenaren ondorioz gaur egun udalerri turistiko gisa aitortuta dauden udalerrien kasuan, hidrokarburoen eta tabako-lanen gaineko zergen bidez bildutako zenbatekoaren lagapena, 2004 oinarri-urteari dagokionez, honela kalkulatuko da: udalerri bakoitzak 2012ko ekitaldian hidrokarburoen eta tabakolanen gaineko zergaren bidez bildutako zenbateko likidoaren lagapena zati udalerri horretan Estatuaren tributuen bidez 2004an bildutakoaren aldean bildutako zenbatekoaren bilakaera. Zerga horien bidez bildutako zenbatekoaren lagapena xedapen honetan aipatzen da: Toki Ogasunak Arautzen dituen Legearen testu bateginaren, martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoaren, 125.4 artikuluan.

90. artikulua.  Konturako ekarpenak.

Bat.  Udalek hilero jasoko dituzte aurreko artikuluan aipatutako konturako ekarpenak, 2013ko ekitaldian Estatuaren tributuetan duten partaidetzari dagozkionak; zehazki, dagokien kredituaren hamabirena jasoko dute hilabete bakoitzean.

Bi.  Udalerri bakoitzaren partaidetza zehazteko, behin betiko likidazioa banatzeko irizpideei jarraituko zaie, aldaera hauek kontuan hartuz:

a.  2013ko urtarrilaren 1ean indarrean zegoen udal-errolda erabiliko da, Gobernuak ofizialki onartutakoa. Ahalegin fiskalaren eta tributu-gaitasunaren alderantzizkoaren aldagaietarako, behin betiko likidazioetan azkenaren datuak hartuko dira. Udal bakoitzari Estatuaren tributuetan duen partaidetza dela-eta eman beharreko gutxieneko zenbatekoa 2003ari dagokion behin betiko partaidetza osoaren ehuneko 95 izango da. Kopuru hori 2003rako Estatuko Aurrekontu Orokorren abenduaren 30eko 52/2002 Legearen 65. artikuluaren bigarren, hirugarren, laugarren eta bosgarren paragrafoetan xedatutakoaren arabera zehaztuko da. b.  Udalerri bakoitzerako aurreko lerrokadaren arabera kalkulatutako zenbatekoari diru-sarreretan izandako murrizketen konpentsazioen ehuneko 95 gehituko zaio, ekonomia-jardueren gaineko zergaren ondoko erreforma hauen ondorioz:

1.  Behin betiko erreforma, Toki Ogasunak Arautzen dituen Legea Erreformatzen duen abenduaren 27ko 51/2002 Legearen hamargarren xedapen gehigarrian zehaztutakoa, Estatuak 2013an 2004arekin alderatuta tributuen bidez lortutako dirusarreren arabera eguneratua.

2.  Erreforma gehigarria, azaroaren 18ko 22/2005 Legearen bigarren xedapen gehigarrian araututakoa, Estatuak 2013an 2006arekin alderatuta tributuen bidez lortutako diru-sarreren arabera eguneratua.

Hiru.  Udalerri turistiko bakoitzaren partaidetza aurreko paragrafoan xedatutakoaren arabera zehaztuko da. Kalkulatutako zenbatekoari hidrokarburoen eta tabako-lanen gaineko zergen bidez 2004 oinarri-urtean bildutakoaren lagapenaren zenbatekoa kenduko zaio –Estatuak 2013an tributuen bidez bilduko duen zenbatekoak 2004koaren aldean izango duen hazkundearen aurreikuspenaren kopurua erantsita–; gero, emaitza horri aipaturiko zergengatik udalerriei 2013an egin beharreko konturako ekarpenen lagapena gehituko zaio, lege honen 82. artikuluaren Bat paragrafoan araututakoa betez. Dena dela, transferitu beharreko zenbatekoa ez da, inolaz ere, aurreko paragrafoan xedatutakoaren arabera kalkulatutakoa baino txikiagoa izango.

4. atala.  Estatuaren zergen bidez bildutakoa probintziei, probintzia bakarreko autonomia-erkidegoei eta uharteetako kabildo nahiz kontseiluei lagatzea 91. artikulua.  Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren bidez bildutakoaren etekinak lagatzea: konturako ekarpenak eta behin betiko likidazioa.

Bat.  Toki Ogasunak Arautzen dituen Legearen testu bateginaren, martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoaren, 135. artikuluan adierazitako eremu subjektiboan bildutako probintziek eta antzeko erakundeek parte hartuko dute 2013an bilduko den zenbateko likidoan, behin betiko likidazioaren kontura hamabi hilabetez ekarpenak jasoz.

Konturako ekarpen horien zenbateko osoa honako eragiketa honen bidez kalkulatuko da: ECIRPFp = 0,012561 x CL2010p x IA2013/2010 x 0,95 Non: ECIRPFp: Konturako ekarpenen urteko zenbatekoa, p probintziako edo antzeko erakundeko pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren bidez bildutakoaren etekinen lagapena dela-eta.

CL2010p: p probintziako edo antzeko erakundeko pertsona fisikoen errentaren gaineko zergari dagokion Estatuaren kuota likidoa, 2010. urtekoa –ezagutzen den azkena–.

IA2013/2010: Estatuaren kuota likidoa eguneratzeko indizea, 2010etik –ezagutzen den azkena– 2013ra. Honela kalkulatzen da: atxikipenen, konturako ekarpenen eta zatikako ordainketen bidez 2013rako aurreikusitako aurrekontuaren zenbatekoa zati kontzeptu horien bidez 2010ean likidatutako eskubideen zenbatekoa –urte horretakoak dira probintzien edo antzeko erakundeen kuota likidoari dagokionez ezagutzen diren azken datuak–.

Probintzia edo antzeko erakunde bakoitzari konturako ekarpen gisa eman beharreko zenbatekoa, aurreko formularen arabera zehaztutakoa, transferentzia bidez ordainduko da, hilero hamabirena emanez, eta diru-sarreren itzulketa moduan izapidetuko da, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren kontzeptuan.

Bi.  Behin betiko likidazioa honela kalkulatuko da: jasotako konturako ekarpenen eta probintzia edo antzeko erakunde bakoitzari dagokion kuota likidoaren lagapenaren behin betiko balioaren arteko aldea zehaztuz. Kuota likidoaren lagapena Toki Ogasunak Arautzen dituen Legearen testu bateginaren, martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoaren, 137. artikuluan dago xedatuta. Ondorio horietarako, aurreko paragrafoan adierazitako lagapen-ehunekoa aplikatuko da, 2012rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko ekainaren 29ko 2/2012 Legearen azken xedapenetako seigarrenean zehaztutakoarekin bat.

92. artikulua.  Balio erantsiaren gaineko zergaren bidez bildutako zenbateko likidoa lagatzea: konturako ekarpenak eta behin betiko likidazioa.

Bat.  Aurreko artikuluan aipatutako probintziek eta antzeko erakundeek parte hartuko dute balio erantsiaren gaineko zergaren bidez bildutako zenbateko likidoan; horretarako, hamabi hilabetez egin beharreko ekarpenak zehaztuko dira, behin betiko likidazioaren kontura.

Probintzia eta antzeko erakunde bakoitzari eman beharreko konturako ekarpenen zenbatekoa honako eragiketa honen bidez kalkulatuko da: ECIVAp = PCIVA** x RPIVA x ICPi x (Pp/Pi) x 0,95 Non: PCIVA**: Balio erantsiaren gaineko zergaren bidez bildutakoaren etekinen lagapenaren ehunekoa, probintzien eta antzeko erakundeen aldekoa. Konturako ekarpen hauen kasuan, ehuneko 1,3699 izango da.

ECIVAp: p probintziaren edo antzeko erakundearen konturako ekarpenen urteko zenbatekoa, balio erantsiaren gaineko zergari dagokionez 2013rako aurreikusitako bilketaren lagapena dela-eta.

RPIVA: Estatuari balio erantsiaren gaineko zergaren bidez 2013rako dagokion dirubilketa likidoaren aurrekontu-aurreikuspenaren zenbatekoa.

ICPi: i autonomia-erkidegoaren kontsumoari dagokion 2013ko behin-behineko indizea.

Horretarako, eskuragarri dauden azken datuak hartuko dira kontuan; zehazki, 2010eko behin betiko likidazioa kalkulatzeko erabilitakoak.

Pp eta Pi: p probintziako edo antzeko erakundeko biztanleria eta dagokion i autonomiaerkidegoko biztanleria. Ondorio horietarako, 2013ko urtarrilaren 1ean indarrean zegoen udal-erroldan, Gobernuak ofizialki onartutakoan, zehaztutako zuzenbidezko biztanleria hartuko da kontuan.

Probintzia edo antzeko erakunde bakoitzari konturako ekarpen gisa eman beharreko zenbatekoa, aurreko formularen arabera zehaztutakoa, diru-sarreren itzulketa moduan izapidetuko da, balio erantsiaren gaineko zergaren kontzeptuan.

Bi.  Behin betiko likidazioa honela kalkulatuko da: jasotako konturako ekarpenen eta balio erantsiaren gaineko zergaren bidez bildutako zenbateko likidoaren lagapenaren behin betiko balioaren arteko aldea zehaztuz. Zenbateko likidoaren lagapena Toki Ogasunak Arautzen dituen Legearen testu bateginaren, martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoaren, 138. artikuluan dago xedatuta.

Ondorio horietarako, aurreko paragrafoan adierazitako lagapen-ehunekoa aplikatuko da, 2012rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko ekainaren 29ko 2/2012 Legearen azken xedapenetako seigarrenean zehaztutakoarekin bat.

93. artikulua.  Alkoholaren eta edari alkoholdunen gaineko zerga berezien bidez bildutako zenbateko likidoa lagatzea: konturako ekarpenak eta behin betiko likidazioa.

Bat. Toki Ogasunak Arautzen dituen Legearen testu bateginaren, martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoaren, 135. artikuluaren eremu subjektiboan bildutako probintziek eta antzeko erakundeek parte hartuko dute honako zerga hauen bidez bildutako zenbateko likidoan: garagardoaren, ardoaren eta hartzitutako edarien gaineko zergak, tarteko produktuen gaineko zergak, eta alkoholaren eta edari eratorrien gaineko zergak. Horretarako, hamabi hilabetez jaso beharreko ekarpenak zehaztuko dira, behin betiko likidazioaren kontura.

Probintzia edo antzeko erakunde bakoitzari eman beharreko konturako ekarpenen zenbateko osoa honako eragiketa honen bidez kalkulatuko da: ECIIEE(h)p = PCIIEE** x RPIIEE(h) x ICPi (h) x (Pp / Pi) x 0,95 Non: PCIIEE**: Alkoholaren eta edari eratorrien gaineko zerga berezien bidez bildutakoaren etekinen lagapenaren ehunekoa, probintzien eta antzeko erakundeen aldekoa.

Konturako ekarpen hauen kasuan, ehuneko 1,7206 izango da.

ECIIEE(h)p: p probintziaren edo antzeko erakundearen konturako ekarpenen urteko zenbatekoa, paragrafo honen lehenengo lerrokadan zehaztutako produktuen gaineko h zerga bereziaren bidez 2013rako aurreikusitako bilketaren lagapena dela-eta.

RPIIEE(h): Estatuari paragrafo honen lehenengo lerrokadan zehaztutako produktuen gaineko h zerga bereziaren bidez 2013rako dagokion diru-bilketa likidoaren aurrekontu-aurreikuspenaren zenbatekoa.

ICP i(h): p probintzia edo antzeko erakundea dagoen i autonomia-erkidegoko kontsumoari dagokion 2013rako behin-behineko indizea, paragrafo honen lehenengo lerrokadan zehaztutako produktuen gaineko h zerga berezia dela-eta.

Ondorio horietarako, eskuragarri dauden azken datuak hartuko dira kontuan; hain zuzen ere, 2010eko behin betiko likidazioa kalkulatzeko erabili zirenak.

Pp eta Pi: p probintziako edo antzeko erakundeko biztanleria eta dagokion i autonomiaerkidegoko biztanleria. Ondorio horietarako, 2013ko urtarrilaren 1ean indarrean zegoen udal-erroldan, Gobernuak ofizialki onartutakoan, zehaztutako zuzenbidezko biztanleria hartuko da kontuan.

Probintzia edo antzeko erakunde bakoitzari konturako ekarpen gisa eman beharreko zenbatekoa, aurreko formularen arabera zehaztutakoa, diru-sarreren itzulketa moduan izapidetuko da, paragrafo honen lehenengo lerrokadan zehaztutako zerga berezi bakoitzaren kontzeptuan.

Bi.  Behin betiko likidazioa honela kalkulatuko da: jasotako konturako ekarpenen eta aurreko paragrafoaren lehenengo lerrokadan zehaztutako zerga berezien bidez bildutako zenbateko likidoaren lagapenaren behin betiko balioaren arteko aldea zehaztuz.

Zenbateko likidoaren lagapena Toki Ogasunak Arautzen dituen Legearen testu bateginaren, martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoaren, 139. artikuluan dago xedatuta. Ondorio horietarako, aurreko paragrafoan adierazitako lagapen-ehunekoa aplikatuko da, 2012rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko ekainaren 29ko 2/2012 Legearen azken xedapenetako seigarrenean zehaztutakoarekin bat.

94. artikulua.  Hidrokarburoen eta tabako-lanen gaineko zerga berezien bidez bildutako zenbateko likidoa lagatzea: konturako ekarpenak eta behin betiko likidazioa.

Bat.  Toki Ogasunak Arautzen dituen Legearen testu bateginaren, martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoaren, 135. artikuluan adierazitako eremu subjektiboan bildutako probintziek eta antzeko erakundeek parte hartuko dute hidrokarburoen eta tabako-lanen zergen bidez bilduko den zenbateko likidoan, behin betiko likidazioaren kontura hamabi hilabetez ekarpenak jasoz.

Probintzia edo antzeko erakunde bakoitzari eman beharreko konturako ekarpenen zenbateko osoa honako eragiketa honen bidez kalkulatuko da: ECIIEE(k)p = PCIIEE** x RPIIEE(k) x IPp(k) x 0,95 Non: PCIIEE**: Hidrokarburoen eta tabako-lanen zerga berezien bidez bildutakoaren etekinen lagapenaren ehunekoa, probintzien eta antzeko erakundeen aldekoa.

Konturako entrega hauen kasuan, ehuneko 1,7206 izango da.

ECIIEE(k)p: p probintziaren edo antzeko erakundearen konturako ekarpenen urteko zenbatekoa, paragrafo honen lehenengo lerrokadan zehaztutako produktuen gaineko k zerga bereziaren bidez 2013rako aurreikusitako bilketaren lagapena dela-eta.

RPIIEE(k): Estatuari paragrafo honen lehenengo lerrokadan zehaztutako produktuen gaineko k zerga bereziaren bidez 2013rako dagokion diru-bilketa likidoaren aurrekontu-aurreikuspenaren zenbatekoa.

IPp(k): p probintziaren edo antzeko erakundeen 2013rako behin-behineko indizea, gasolina, gasolio eta fuel-olio entregei dagokiena, bai eta tabako-saltokiei saldutakoari ere. Entrega eta salmenta horiek dagozkien zerga-tasen arabera haztatuko dira. Ondorio horietarako, eskuragarri dagoen azken urteko datuak hartuko dira kontuan.

Probintzia edo antzeko erakunde bakoitzari konturako ekarpen gisa eman beharreko zenbatekoa, aurreko formularen arabera zehaztutakoa, diru-sarreren itzulketa moduan izapidetuko da, paragrafo honen lehenengo lerrokadan zehaztutako zerga berezi bakoitzaren kontzeptuan.

Bi.  Behin betiko likidazioa honela kalkulatuko da: jasotako konturako ekarpenen eta aurreko artikuluan zehaztutako zerga berezien bidez bildutako zenbateko likidoaren lagapenaren behin betiko balioaren arteko aldea zehaztuz. Zenbateko likidoaren lagapena Toki Ogasunak Arautzen dituen Legearen testu bateginaren, martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoaren, 139. artikuluan dago xedatuta.

Ondorio horietarako, aurreko paragrafoan adierazitako lagapen-ehunekoa aplikatuko da, 2012rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko ekainaren 29ko 2/2012 Legearen azken xedapenetako seigarrenean zehaztutakoarekin bat.

5. atala.  Probintziek, probintzia bakarreko autonomia-erkidegoek eta uharteetako kabildo nahiz kontseiluek Estatuaren tributuetan duten partaidetza 1. azpiatala.  Finantzaketarako Funts Osagarrian duten partaidetza.

95. artikulua.  Konturako ekarpenak.

Bat.  Toki Ogasunak Arautzen dituen Legearen testu bateginaren, martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoaren, 135. artikuluan adierazitako eremu subjektiboan bildutako probintzia edo antzeko erakunde bakoitzari 2013ko Finantzaketarako Funts Osagarrian duen partaidetza dela-eta eman beharreko konturako ekarpenen zenbateko osoa, arau honen hirurogeita hamargarren xedapena kontuan izanda, ondoko kontzeptu honetan kontsignatutako berariazko kredituaren kontura egingo da: 36. atala, 21. zerbitzua, Maila Autonomikoa eta Tokikoa Koordinatzeko Idazkaritza Nagusia, Diputazioen eta Uharteko Kabildoen transferentzia kredituaren kontura, Diputazioen eta Uharteko Kabildoen konturako ekarpenak, Estatuko Aurrekontuko I. eta II. kapituluetako diru-sarreretan duten partaidetzagatik, autonomia-erkidegoei laga ezin zaizkien baliabideengatik, Tokiko Erakundeak, 942M programa, Tokiko Erakundeei egiteko transferentziak, Estatuaren diru-sarreretan duten partaidetzagatik.

Bi.  Zenbateko hori honela kalkulatuko da: 2004 oinarri-urteko Finantzaketarako Funts Osagarriaren ehuneko 95 bider Toki Ogasunak Arautzen dituen Legearen testu bateginaren, martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoaren, 121. artikuluan zehaztutakoaren arabera dagokion bilakaera-indizea.

Hiru.  Aurreko paragrafoaren arabera kalkulatutako zenbatekoari diru-sarreretan izandako murrizketen konpentsazioak gehituko zaizkio, ekonomia-jardueren gaineko zergaren ondoko erreforma hauen ondorioz:

a.  Behin betiko erreforma, Toki Ogasunak Arautzen dituen Legea Erreformatzen duen abenduaren 27ko 51/2002 Legearen hamargarren xedapen gehigarrian zehaztutakoa, Estatuak 2013an 2004arekin alderatuta tributuen bidez lortutako dirusarreren arabera eguneratua. b.  Erreforma gehigarria, azaroaren 18ko 22/2005 Legearen bigarren xedapen gehigarrian araututakoa, Estatuak 2013an 2006arekin alderatuta tributuen bidez lortutako diru-sarreren arabera eguneratua.

Lau.  Artikulu honetan aipatutako toki-erakundeek hilero jasoko dituzte Finantzaketarako Funts Osagarrian duten partaidetza dela-eta 2013ko ekitaldian dagozkien konturako ekarpenak; zehazki, aurreko paragrafoetan jasotako arauen arabera kalkulatutako zenbateko osoaren hamabirena jasoko dute hilabete bakoitzean.

96. artikulua.  Behin betiko likidazioa.

Bat.  Finantzaketaren Funts Osagarriari dagokionez 2013an probintzien eta antzeko erakundeen alde egin beharreko behin betiko likidazioa ondoko kontzeptu honetako kredituaren kontura egingo da: 36. atala, 21. zerbitzua, Maila Autonomikoa eta Tokikoa Koordinatzeko Idazkaritza Nagusia, Tokiko Erakundeak, 942M programa, Tokiko Erakundeei egiteko transferentziak, Estatuaren diru-sarreretan duten partaidetzagatik, 468 kontzeptua, aurreko urteetako behin betiko likidazioari eta finantzaketa-sistema berritik eratorritako konpentsazioei buruzkoa; guztia ere, Toki Ogasunak Arautzen dituen Legearen testu bateginaren, martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoaren, 141. eta 143. artikuluetan xedatutakoarekin bat.

Bi.  Aurreko zenbatekoari, hala badagokio, diru-sarreretan izandako murrizketen konpentsazioen zenbatekoa gehituko zaio, ekonomia-jardueren gaineko zergaren ondoko erreforma hauen ondorioz:

a.  Behin betiko erreforma, Toki Ogasunak Arautzen dituen Legea Erreformatzen duen abenduaren 27ko 51/2002 Legearen hamargarren xedapen gehigarrian zehaztutakoa, Estatuak 2013an 2004arekin alderatuta tributuen bidez lortutako dirusarreren arabera eguneratua. b.  Erreforma gehigarria, azaroaren 18ko 22/2005 Legearen bigarren xedapen gehigarrian araututakoa, Estatuak 2013an 2006arekin alderatuta tributuen bidez lortutako diru-sarreren arabera eguneratua.

Probintzia bakarreko autonomia-erkidegoen alde (Kantabria, Madril eta Errioxa) egin beharreko konpentsazioen behin betiko likidazioaren zenbatekoa aurrekontu-kredituetan sartu ahalko da, bidezkoak diren aldaketak eta doikuntzak eginez, eta araubide erkideko autonomia-erkidegoen eta autonomia-estatutua duten hirien finantzaketa-sistema aplikatuz dagokien kopuruaren arabera. Halaber, aldez aurretik Toki Administrazioaren Batzorde Nazionaleko Ekonomia, Finantza eta Zerga Araubidearen Azpibatzordeak txosten bat igorri beharko du, eta ondoren Batzorde Mistoak onartu.

Hiru.  Behin betiko likidazioa honela kalkulatuko da: aurreko artikuluan xedatutakoaren arabera finkatutako konturako ekarpenen zenbatekoaren baturaren eta aurreko paragrafoetan adierazitako moduan finkatutako behin betiko partaidetzaren arteko aldea zehaztuz.

2. azpiatala.  Osasun Laguntzarako Ekarpen Funtsean parte hartzea 97. artikulua.  Konturako ekarpenak.

Bat.  Diputazioen, uharte ez diren probintzia bakarreko autonomia-erkidegoen eta uharteetako kontseilu eta kabildoen osasun-zentro ez-psikiatrikoak mantentzeko, 677,1

milioi euro esleitu dira, honako kreditu honen kontura: Uharteetako diputazio eta kabildoen transferentziak. Probintziako diputazioen eta uharteko kabildoen konturako ekarpenak, Estatuko Aurrekontuko I eta II. kapituluetako diru-sarreretan duten partaidetzagatik, autonomia-erkidegoei laga ezin zaizkien baliabideengatik; honako kontzeptu honetan kontsignatuta: 36. atala, 21. zerbitzua, Maila Autonomikoa eta Tokikoa Koordinatzeko Idazkaritza Nagusia, Tokiko Erakundeak, 942M programa, Tokiko Erakundeei egiteko transferentziak, Estatuaren diru-sarreretan duten partaidetzagatik. Probintziako diputazioek, uharte ez diren probintzia bakarreko autonomia-erkidegoek eta uharteetako kabildo nahiz kontseiluek hilero jasoko dituzte funts horretan duten partaidetza dela-eta 2013ko ekitaldian dagozkien konturako ekarpenak; zehazki, kredituaren hamabirena jasoko dute hilabete bakoitzean. Osasun-zentroak mantentzera xedatutako kopurua proportzionalki banatuko da, kontuan hartuz 2004an Estatuaren tributuetan izandako partaidetzaren behin betiko likidazioan kontzeptu horrengatik jasotako zenbatekoa.

Kopuru hori Finantzaketarako Funts Osagarrian duten partaidetzagatik dagozkien konturako ekarpenekin batera jasoko dute –ekarpen hori aurreko azpiatalean dago araututa–.

Bi.  Ospitaleen kudeaketa ekonomiko eta finantzarioa autonomia-erkidegoei transferitzen zaienean, Osasunari buruzko apirilaren 25eko 14/1986 Lege Orokorrean xedatutakoarekin bat, erakunde horiei emango zaizkie zerbitzua transferitu duen enteari dagozkion konturako ekarpenak. Dagokion batzorde mistoak hala erabakiz gero, ekarpen horiek Estatuaren tributuetan duten partaidetzan integratu ahal izango dira, aurrekontukredituetan bidezko diren aldaketak eta doikuntzak eginez; horretarako, Toki Administrazioaren Batzorde Nazionaleko Ekonomia, Finantza eta Zerga Araubidearen Azpibatzordeak txosten bat igorri beharko du aurrez.

98. artikulua.  Behin betiko likidazioa.

Bat.  Osasun Laguntzarako Ekarpen Funtsaren 2013ko zuzkiduraren behin betiko likidazioa, probintziei, uharte ez diren probintzia bakarreko autonomia-erkidegoei eta uharteei dagokiena, honako kontzeptu honetako kredituaren kontura egingo da: 36. atala, 21. zerbitzua, Maila Autonomikoa eta Tokikoa Koordinatzeko Idazkaritza Nagusia, Tokiko Erakundeak, 942M programa, Tokiko Erakundeei egiteko transferentziak, Estatuaren dirusarreretan duten partaidetzagatik, 468 kontzeptua, aurreko urteetako behin betiko likidazioari eta finantzaketa-sistema berritik eratorritako konpentsazioei buruzkoa; guztia ere, Toki Ogasunak Arautzen dituen Legearen testu bateginaren, martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoaren, 143. eta 144. artikuluetan xedatutakoarekin Bat. Kalkulua egiteko oinarri gisa, 2004an Estatuaren tributuetan parte hartzeagatik egindako behin betiko likidazioaren zenbatekoak hartu dira.

Bi.  Ospitaleen kudeaketa ekonomiko eta finantzarioa autonomia-erkidegoei transferitzen zaienean, Osasunari buruzko apirilaren 25eko 14/1986 Lege Orokorrean xedatutakoarekin bat, zerbitzua transferitu duen erakundeak aipatutako funtsean duen partaidetza ere esleituko zaie erakunde horiei.

6. atala.  Araubide bereziak.

99. artikulua.  Euskadiko lurralde historikoek eta Nafarroak Estatuaren tributuetan duten partaidetza.

Bat.  Euskadiko eta Nafarroako udalerriek Estatuaren tributuetan izango duten partaidetza kapitulu honen 3. ataleko 2. azpiatalean jasotako arauen arabera zehaztuko da; Kontzertu Ekonomikoaren eta Hitzarmen Ekonomikoaren esparruan, hurrenez hurren.

Bi.  Euskadiko foru-aldundiek eta Nafarroako Foru Erkidegoak Estatuaren tributuetan izango duten partaidetza Toki Ogasunak Arautzen dituen Legearen testu bateginaren, martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoaren, 146. artikuluan xedatutakoaren arabera zehaztuko da; Kontzertu Ekonomikoaren eta Hitzarmen Ekonomikoaren esparruan, hurrenez hurren.

100. artikulua.  Kanarietako toki-erakundeek Estatuaren tributuetan duten partaidetza.

Bat.  Estatuaren zergen bidez bildutakoaren etekinak Kanarietako udalerriei lagatzeko –zehazki, Toki Ogasunak Arautzen dituen Legearen testu bateginaren, martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoaren, 111. artikuluan xedatutako eremu subjektiboan bildutakoei–, bai eta uharteetako kabildoei ere, aipatutako arauaren 158. artikuluan xedatutakoa beteko da.

Bi.  Aurreko paragrafoan aipatutako toki-erakundeek Finantzaketarako Funts Osagarrian izango duten partaidetza zehazteko, kapitulu honen 3. ataleko 1. azpiatalean eta 5. ataleko 1. azpiatalean xedatutakoa beteko da, arestian aipatutako arauaren 158. artikuluan adierazitakoa aintzat hartuta.

Hiru.  Kanariar Uharteetako gainerako udalerriek Estatuaren tributuetan izango duten partaidetza zehazteko, kapitulu honen 3. ataleko 2. azpiatalean jasotako arauak beteko dira, eta araubide erkideko udalerrien proportzio berari helduko zaio.

101. artikulua.  Ceuta eta Melilla hiriek Estatuaren tributuetan duten partaidetza.

Bat.  Ceuta eta Melilla hiriek, udalerrien pareko erakunde diren aldetik, kapitulu honetan bildutako arau orokorren arabera hartuko dute parte Estatuaren tributuetan.

Bi.  Ceuta eta Melilla hiriek, probintzien pareko erakunde diren aldetik, Toki Ogasunak Arautzen dituen Legearen testu bateginaren, martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoaren, 146. artikuluan adierazitakoaren arabera hartuko dute parte Estatuaren tributuetan.

7. atala.  Konpentsazioak, diru-laguntzak eta laguntzak.

102. artikulua.  Hiriko garraio kolektiboaren zerbitzua dela-eta toki-erakundeei emateko diru-laguntzak.

Bat.  Toki Ogasunak Arautzen dituen Legearen testu bateginaren, martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoaren, bosgarren xedapen gehigarrian adierazitakoa betetzeko, 51,05 milioi euroko kreditu bat ageri da, honako kredituen kontura: 32. atala, 02. zerbitzua, Maila Autonomikoa eta Tokikoa Koordinatzeko Idazkaritza Nagusia, 942N programa, 462 kontzeptua. Kreditu horren xedea tokierakundeek emaniko hiriko garraio kolektiboaren zerbitzua diruz laguntzea da; betiere, hurrengo paragrafoan zehaztutako baldintzak betetzen badituzte.

Bi.  Kredituaren banaketan, hiri barruko garraio kolektibo publikoaren zerbitzua ematen duten toki-erakundeek hartu ahalko dute parte, zerbitzua kudeatzeko mota edozein izanik ere, baldin eta honako baldintza hauetakoren bat betetzen badute:

a)  Zuzenbidezko 50.000 biztanletik gora izatea; horretarako, 2012ko urtarrilaren 1ean indarrean zegoen udal-errolda hartuko da kontuan, Gobernuak ofizialki onartutakoa.

b)  Zuzenbidezko 20.000 biztanletik gora izatea; horretarako, 2012ko urtarrilaren 1ean indarrean zegoen udal-errolda hartuko da kontuan, Gobernuak ofizialki onartutakoa, eta, aldi berean, aipatutako data horretan, udalerriaren hiri-ondasun higiezinen katastroan erroldatutako hiri-unitateak 36.000 baino gehiago izatea.

c)  Aurreko baldintzetakoren bat ez bete arren, probintziako hiriburu izatea.

d)  Salbuespen izango dira, aurreko baldintzak bete arren, hiri barruko garraio publikoaren zerbitzua finantzatzeko beste sistema batean parte hartzen duten udalerriak, baldin eta, sistema horretan, Estatuko Administrazio Orokorrak finantzaketa ematen badu.

Salbuespen hori aplikatu egingo zaio Kanariar Uharteetako lurralde-eremuko Lankidetza Hitzarmenari, bai eta Madrilgo Eskualdeko Garraio Partzuergoarekin eta Bartzelonako Metropoli Garraioaren Agintearekin itundutako programa-kontratuei ere.

Hiru.  Epai judizial irmoek agindutako ordainketa-betebeharrak ordaindu ondoren, aurrekontu-zuzkidura ondoko irizpide hauen arabera banatuko da, eta irizpideok artikulu honen seigarren paragrafoan aipaturiko eredutik ondorioztatzen diren kudeaketa ekonomiko eta finantzarioaren datuen arabera aplikatuko dira: A.  Kredituaren ehuneko 5, udal-sareko joaneko bidearen luzeraren arabera, eta kilometrotan adierazita. Joan-etorriko biderik ez duten linea zirkularren kasuan, erdia hartuko da kontuan.

B.  Kredituaren ehuneko 5, bidaiariak/udalerriko zuzenbidezko biztanleria proportzioaren arabera, aipaturiko biztanleen kopurua zati 50.000 ariketaren bidez kalkulatuta. Zuzenbidezko biztanleen kopurua zehazteko, 2012ko urtarrilaren 1ean indarrean zegoen udal-errolda hartuko da kontuan, Gobernuak ofizialki onartutakoa.

C.  Kredituaren ehuneko 90, emandako garraio-tituluaren batez besteko defizitaren arabera, honako prozedura hau betez:

a)  Udalerri bakoitzari eman beharreko diru-laguntzaren zenbatekoa kalkulatzeko, garraio-tituluen kopurua titulu horietako bakoitzari dagokion diru-laguntzarekin biderkatuko da.

b)  Titulu bakoitzari dagokion diru-laguntza kalkulatzeko, batez besteko defizitari honako eskala honetan zehaztutako zenbatekoak eta ehunekoak aplikatuko zaizkio:

1. tartea: garraio-titulu bakoitzeko batez besteko defizitaren zenbatekoa, udalerri bakoitzari dagokiona, batez besteko defizit osoaren ehuneko 12,5 baino handiagoa ez bada, ehuneko 100ean ordainduko da.

2. tartea: garraio-titulu bakoitzeko batez besteko defizitaren zenbatekoa, udalerri bakoitzari dagokiona, aurreko tartea baino handiagoa bada eta batez besteko defizit osoaren ehuneko 25 gainditzen ez badu, ehuneko 55ean ordainduko da.

3. tartea: garraio-titulu bakoitzeko batez besteko defizitaren zenbatekoa, udalerri bakoitzari dagokiona, aurreko tartea baino handiagoa bada eta batez besteko defizit osoaren ehuneko 50 gainditzen ez badu, ehuneko 27an ordainduko da.

4. tartea: garraio-titulu bakoitzeko batez besteko defizitaren zenbatekoa, udalerri bakoitzari dagokiona, aurreko tartea baino handiagoa bada eta batez besteko defizit osoaren ehuneko 100 gainditzen ez badu, ondorengo eragiketa eginez zehaztuko den ehunekoan ordainduko da: aurreko tarteei esleitu ez zaien kredituaren gainerakoa zati tarte honetako defizitaren zenbatekoa, diru-laguntza jasotzeko eskubidea duten udalerri guztiak aintzat hartuz.

5. tartea: garraio-titulu bakoitzeko batez besteko defizitaren zenbatekoa, udalerri bakoitzari dagokiona, batez besteko defizit osoa baino handiagoa bada, ez da diruz lagunduko.

Eskalako 4. tarteko finantzaketaren ehunekoa ez da 27 baino handiagoa izango.

Murrizketa horren ondorioz kreditu-soberakinik egonez gero, soberakin hori udalerri bakoitzak 2. eta 3. tarteen arabera eskuratutako finantzaketaren proportzio berean banatuko da.

Arau horietan zehaztutakoa betez, ezin izango da xedagarri dagoen kredituaren ehuneko 90etik gorakoa den diru-laguntzarik eman. Egoera hori sortuko balitz, 3. eta 2. tarteen ehunekoa beharrezkoa den proportzioan doitu beharko da, eta, hala dagokionean, baita 1. tartekoa ere, 4. tartean xedatutakoa betez; hori guztia, kreditua agortu arte.

c)  Udalerri bakoitzeko batez besteko defizita kalkulatzeko, ustiaketaren defizita garraio-tituluen kopuruarekin zatituko da. Batez besteko defizit osoa, berriz, honela kalkulatuko da: diru-laguntza jasotzeko eskubidea duten udalerri guztien defizitaren batura zati udalerri horietan guztira dauden garraio-tituluak.

d)  Titulu bakoitzeko jaso beharreko diru-laguntzaren zenbatekoa tarte bakoitzean diruz lagundu beharreko zenbatekoaren batura izango da. Tarte bakoitzari dagokion zenbatekoa honela kalkulatuko da: batez besteko defizitari dagokionez tarte bakoitzean dagoen zatia bider tarte horri dagokion finantzaketaren ehunekoa.

Ustiaketaren defizita garraio publikoaren zerbitzua ematen duten enpresa edo erakundeen galera eta irabazien kontuetan oinarritzen diren ustiaketa-galeren zenbatekoaren araberakoa izango da. Kontu horiek Kontabilitaterako Planaren arabera egingo dira, kasu bakoitzean aplikatu beharreko kontabilitate-arau eta -printzipioen arabera, honako doikuntza hauek eginez:

a’)  Ustiapen-gastuen kasuan, tributuei dagozkienak baztertu egingo dira, tributuerlazio juridikoaren subjektu aktiboa edozein dela ere. b’)  Ustiapeneko gastuei eta diru-sarrerei dagokienez, baztertu egingo dira jatorria diru-laguntzaren xede den hiriko garraio publikoaz bestelako zerbitzuetan edo jardueretan dutenak. Baztertu egingo dira, halaber, hiriko garraio publikoaren zerbitzua ematen duen enpresa edo erakundeari bertako udalak emandako diru-laguntzak eta ekarpenak. c’)  Paragrafo honi dagokion finantzaketa kalkulatzeko, defizitari kendu egingo zaizkio errepide-sarearen luzera eta bidaiariak/zuzenbidezko biztanleria erlazioa aintzat hartuta diru-laguntza gisa emandako zenbatekoak.

Lau.  Diru-laguntzak hiriko garraio kolektiboaren zerbitzu publikoa finantzatzera bideratuko dira.

Bost.  Euskal Autonomia Erkidegoko eta Nafarroako udalei eman beharreko dirulaguntzaren zenbatekoa moldatu egingo da, Estatuaren tributuetan duten partaidetzaren proportzio berekoa izan dadin.

Sei.  Hiriko garraio kolektibo publikoaren zerbitzuak diruz laguntzeko kreditua banatu ahal izateko, dagokien toki-erakundeek honako dokumentazio hau aurkeztu beharko dute 2013ko uztailaren 1a baino lehen, Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioko organo eskudunek xedatutako moduan:

1.  Kasu guztietan, errepide-sarearen joaneko kilometro-kopurua, urteko bidaiarikopurua, urtean eskainitako leku-kopurua eta 2012ko ekitaldian bildutako dirua eta batez besteko prezioak. Hori guztia Maila Autonomikoa eta Tokikoa Koordinatzeko Idazkaritza Nagusiak prestatutako ereduaren arabera aurkeztu beharko da.

2.  Zerbitzua erakundeak berak edo mendeko organismo autonomoak zuzeneko kudeaketaren bidez ematen badu, garraio-zerbitzuaren 2012ko ekitaldiko diru-sarreren eta gastuen partiden dokumentu xehatua, bai eta defizitarena edo emaitza errealarena ere. Hori guztia Maila Autonomikoa eta Tokikoa Koordinatzeko Idazkaritza Nagusiak prestatutako ereduaren arabera aurkeztu beharko da.

3.  Zerbitzua udaleko merkataritza-sozietate batek ematen badu, zuzeneko kudeaketaren bidez, edota enpresa edo partikular batek, emakida bidez edo zeharkako kudeaketako beste edozein aldaeraren bidez, urteko kontuak eta kontu-ikuskaritzaren txostena.

Halaber, administratzaileek dokumentu bat prestatu beharko dute, alderdi hauek zehazten dituena: garraio-zerbitzuak 2012ko ekitaldian izandako diru-sarreren eta gastuen partidak, defizitaren edo emaitza errealaren partidak eta aipatutako diru-sarrerak eta gastuak egozteko irizpideak. Hori guztia Maila Autonomikoa eta Tokikoa Koordinatzeko Idazkaritza Nagusiak prestatutako ereduaren arabera aurkeztu beharko da.

Kontu-ikuskari batek aztertu beharko du aipatutako dokumentua (garraio-zerbitzuak 2012ko ekitaldian izandako diru-sarreren eta gastuen partidak, defizitaren edo emaitza errealaren partidak, eta aipatutako diru-sarrerak eta gastuak egozteko irizpideak jasotzen dituena). Dokumentua ikuskatuta dagoela ulertuko da bertan jasotako informazioa Urteko Kontuen Memorian bilduta badago, eta kontu horiek jada ikuskatu badira.

4.  Kasu guztietan, jardueraren finantza-baldintzak arautzen dituzten akordio eguneratuak biltzen dituen dokumentu ofiziala.

5.  Kasu guztietan, bai diru-laguntza eskatu duen udalak, bai zerbitzua ematen duen enpresak, organismoak edo entitateak tributu-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean dituztela frogatzen duen egiaztagiria.

6.  Kontu-hartzailearen ziurtagiria, aurreko ekitaldian hiri-garraio kolektiborako dirulaguntza gisa jasotako zenbatekoa 2012rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko ekainaren 29ko 2/2012 Legeak 105. artikuluaren Lau paragrafoan xedatutako helburuari egokitzen zaiola adierazten duena.

Dokumentazioa artikulu honetan xedatutako moduan igortzen ez duten udalei ez zaie aitortuko bidaiarien garraio kolektibo publikoaren zerbitzua finantzatzeko diru-laguntza jasotzeko eskubidea; batetik, interes orokorragatik, eta, bestetik, gainerako hartzaileei finantza-kalterik ez eragitearren.

7.  2014tik aurrera banatuko diren diru-laguntzetan –2013an eta ondorengo urteetan emandako hiriko garraio kolektiborako zerbitzuei dagozkienak–, ingurumen-irizpideak hartuko dira kontuan. Klima Aldaketaren eta Energia Garbiaren Espainiako Estrategia aplikatzeko Presazko Neurrien Planak aurreikusten duenaren arabera, hiri-garraio publikoei diru-laguntzak emateko, efizientzia energetikoaren irizpideak hartuko dira kontuan. Neurri hori Industria, Energia eta Turismo Ministerioak IDAE institutuaren bidez gauzatutako Energiaren Aurrezpena eta Efizientzia Aktibatzeko Planean zehaztuta dago, eta garraio publikoaren sistemei aplikatutako efizientzia energetikoa balioesteko mekanismo bat ezartzean datza, aurrerapausoak homogeneotasunez ebaluatzeko, eta diru-laguntzak banatzeko orduan aintzat hartzeko.

Horri dagokionez, diru-laguntzaren ehuneko bosta ingurumen-irizpideak betetzeagatik lortutako puntuazioaren arabera banatuko da; ehuneko hori handitu egin ahal izango da datozen ekitaldietan, udalak eta enpresak irizpide horietara egokitzen doazen heinean.

Aipatutako irizpideak ondorengo koadroan daude adierazita. Kontuan izan behar da kontzeptu honen bidez emango den zenbatekoak murriztu egingo duela ustiapendefizitaren kontzeptuan banatu beharreko zenbatekoa.

Populazio handiko udalerriak Gainerako udalerriak Irizpideak Betetze-maila Irizpideak Betetze-maila Puntuazio maximoa GNC/GLP/BIOERREGAIA duten hiri-autobusen ehunekoa Bidaiarien kopuruaren hazkundea, aurreko urtearekin alderatuta Garraio publikoan eskainitako lekuak-km: hazi egin dira, aurreko hiru urteetako batez bestekoarekin alderatuta Autobus-flotan ibilgailu elektrikoak edo hibridoak daude Mugikortasun urriko pertsonentzat prestatutako autobusen ehunekoa Hiriko autobus-lineen dentsitatea (km/1.000 bizt) Garraio publikoan egindako bidaien kopuruaren hazkundea, aurreko hiru urteetako batez bestekoarekin alderatuta Bidegorri-sarea: biztanleen kopurua, bidegorri-km bakoitzeko Autobus-erreien luzera (sarearen luzera osoarekiko ehunekoa) Modu efizientean gidatzeko prestakuntza jaso duten hiriautobusetako gidarien ehunekoa Autobusen etorrera denbora errealean adierazten duten geltokiak (geltoki guztien ehunekoa) > % 20

GNC/GLP/BIOERREGAIA duten hiri-autobusen ehunekoa Bidaiarien kopuruaren hazkundea, aurreko urtearekin alderatuta Garraio publikoan eskainitako lekuak-km: hazi egin dira, aurreko urteko batez bestekoarekin alderatuta Autobus-flotan ibilgailu elektrikoak edo hibridoak daude Mugikortasun urriko pertsonentzat prestatutako autobusen ehunekoa Hiriko autobus-lineen dentsitatea (km/1.000 bizt) Garraio publikoan egindako bidaien kopuruaren hazkundea, aurreko urtearekin alderatuta >%5

20

BAI/EZ

15

BAI/EZ

15

BAI/EZ

10

> % 20

10

>1

10

BAI/EZ

5

Bidegorri-sarea: biztanleen kopurua, bidegorri-km bakoitzeko Autobus-erreiak daude < 6.000

3

BAI/EZ

3

Modu efizientean gidatzeko prestakuntza jaso duten hiriautobusetako gidarien ehunekoa Autobusen etorrera denbora errealean adierazten duten geltokiak (geltoki guztien ehunekoa) > % 15

3

>%3

3

>%1

>%1

BAI/EZ

> % 50

>2

>%1

< 8.000

>% 2

> % 20

>%3

Populazio handiko udalerriak Gainerako udalerriak Irizpideak Betetze-maila Irizpideak Betetze-maila Flotak efizientzia energetikoko irizpideekin kudeatzeko gaikuntza duten pertsonak (trebatutako pertsonen kopurua/100 ibilgailu) >1

Flotak efizientzia energetikoko irizpideekin kudeatzeko gaikuntza duten pertsonak (trebatutako pertsonen kopurua/100 ibilgailu) BAI/EZ

Puntuazio maximoa GUZTIRA

103. artikulua.  Pertsona fisiko edo juridikoei tokiko tributuetan aitortutako onurengatik udalei eman beharreko konpentsazioa.

Toki Ogasunak Arautzen dituen Legearen testu bateginaren, martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoaren, 9. artikuluan xedatutakoa betetzeko, kreditu bat ezarri da indarrean dagoen Estatuaren Gastuen Aurrekontuan; zehazki, kontzeptu honetan: 32. atala, 02. zerbitzua, Maila Autonomikoa eta Tokikoa Koordinatzeko Idazkaritza Nagusia, 942N programa, 461.00 kontzeptua. Kreditu horren helburua nahitaez ordaindu beharreko tokiko tributuetako onura fiskalak konpentsatzea da; Estatuak lege bidez aitor ditzake halako onurak, aipatutako 9. artikuluaren bigarren paragrafoan xedatutako moduan.

Ordainketa egin baino lehen, konpentsazio-eskaerak egiaztatu egin beharko dira:

ekonomia-jardueren gaineko zergaren kasuan, zerga horren matrikularen datu-baseetan dagoen informazioan oinarrituz; ondasun higiezinen gaineko zergaren kasuan, berriz, higiezinen katastroko datu-baseetan dagoenean oinarrituz.

Horretarako, Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioko Tributu Administrazioko Estatu Agentziak eta Katastroaren Zuzendaritza Nagusiak erraztasunak emango dituzte, Maila Autonomikoa eta Tokikoa Koordinatzeko Idazkaritza Nagusiarekin informatikaren bidez komunikatzeko.

Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioari baimena ematen zaio barkatutako tributuzorrak eta legez aitortutako salbuespenak direla-eta udalerriak konpentsatzearren kasu bakoitzean jarraitu beharreko prozedura ezartzeko beharrezko diren arauak onets ditzan.

104. artikulua.  Toki-erakundeentzako beste konpentsazio eta diru-laguntza batzuk.

Bat.  Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zergari dagokionez 2013an barkatutako kuotak honako kontzeptu honetako kredituen kontura konpentsatuko dira: 32. atala, 02. zerbitzua, Maila Autonomikoa eta Tokikoa Koordinatzeko Idazkaritza Nagusia, 942N

programa, 461.01 kontzeptua. Aipatutako zergaren kuotak onura fiskalak aplikatzearen ondorioz barka daitezke; onura fiskal horiek indarrean dagoen Espainiaren eta Ameriketako Estatu Batuen arteko Defentsa Lankidetzarako Hitzarmenean daude jasota, 1988ko abenduaren 1ekoan.

Konpentsazio gisa eman beharreko zenbatekoa kalkulatzeko, ukitutako udalekin sinatutako hitzarmenetan xedatutakoari jarraituko zaio.

Bi.  Ceuta eta Melilla hiriei 8 milioi euroko laguntza emango zaie, itsasoko ura gezatzeko instalazioen funtzionamendu-kostuei aurre egiteko. Laguntza hori honako kontzeptu honetako kredituen kontura emango da: 32. atala, 02. zerbitzua, Maila Autonomikoa eta Tokikoa Koordinatzeko Idazkaritza Nagusia, Toki Erakundeak, 942N

programa, Toki Erakundeentzako Beste Ekarpen Batzuk, 463 kontzeptua.

Aurreko lerrokadan adierazitako diru-laguntzak ordaintzeko, dagokion tresna arautzaileak xedatutakoari jarraituko zaio. Diru-laguntza izendunen kasuan, kontuan hartuko dira, batetik, Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrak 28. artikuluan zehaztutakoa, eta, bestetik, uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretua, aipaturiko legea garatzen duen Erregelamendua onartzen duena.

Aipatutako zenbatekoa Ceuta eta Melilla hirien artean banatzeko, udalerri bakoitzeko zuzenbidezko biztanleria hartuko da kontuan; zehazki, aurreko ekitaldiko urtarrilaren 1ean indarrean zegoen udal-erroldan jasotakoa. Ceuta hiriari 4,10 milioi euro dagozkio, eta Melilla hiriari 3,90 milioi euro.

3

100

Hiru.  Ceuta eta Melilla hiriei 2012. urteari dagokionez eman beharreko konpentsazioa, tabako-lanen inportazioen eta zerga osagarriaren gaineko ekoizpenaren, zerbitzuen eta inportazioaren gaineko zergaren bidez diru-bilketaren garapena bermatzeko xedea duena, Zerga, Administrazio eta Gizarte Arloko Neurriei buruzko abenduaren 30eko 53/2002 Legearen 11.Bi artikuluan xedatutakoaren arabera kalkulatuko da, eta kalkulua egiteko beharrezkoa den dokumentazioa eskuratu ondoren likidatuko eta transferituko da 2013an. 2013ko aurreneko hiru hilabeteen barruan, likidazio haren konturako aurrerakin bat transferituko zaie aipatutako hiriei, 2011ri dagokion behin betiko konpentsazioaren ehuneko 50 izango dena. Behin betiko konpentsazio hori 2012rako Estatuko Aurrekontu Orokorren kontura transferituta egongo da.

105. artikulua.  Udalen aldeko aurrerakinak, tokiko tributuen bilketaren kudeaketan izandako desorekak direla-eta.

Bat.  Errolden jaulkipenarekin lotutako inguruabarrak direla-eta, ondasun higiezinen gaineko zerga 2013ko abuztuaren 1a baino lehen likidatzerik ez dagoenean, ukitutako udalerriek aipatutako zergaren konturako aurrerakinak jaso ahal izango dituzte Altxor Publikoaren eskutik, diruzaintzaren arloko gutxieneko beharrak babesteko. Horretarako, dagokion udaleko osoko bilkurak baimena eman beharko du aldez aurretik.

Aurrerakin horiek jaso ahal izateko, udalerriek eskaera egin beharko dute, eta Katastroaren Zuzendaritza Nagusiak txostena prestatuko du horren inguruan. Eskaera horiek Maila Autonomikoa eta Tokikoa Koordinatzeko Idazkaritza Nagusiak izapidetuko eta ebatziko ditu.

Espedienteak izapidetzean, jarraian adierazitako baldintzak hartuko dira kontuan:

a.  Aurrerakinak ezin izango dira errolda bakoitzari aurreikuspenaren arabera egotz dakiokeen zerga-bilketaren zenbatekoaren ehuneko 75etik gorakoak izan. b.  Formula horren bidez korporazio bakoitzari aurreratuko zaion urteko zenbatekoa ez da izango Estatuaren tributuetan izandako partaidetza dela-eta udal horrek azken urtean jasotakoaren bikoitza baino handiagoa. c.  Ezin izango da eskatu tributu berari dagozkion segidako bi zergaldi baino gehiagoren aurrerakinik. d.  Diputazio probintzialek, uharteetako kabildo eta kontseiluek, probintzia bakarreko autonomia-erkidegoek eta zergak biltzen dituzten beste organismo publikoek, erreferentzia-udalei aurrerakinak eman dizkietenean, Toki Ogasunak Arautzen dituen Legearen testu bateginak, martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuz onetsitakoak, 149.2 artikuluan aurreikusitako moduan, aurrerakinari dagokion kopurua jaso ahal izango dute –gehienez ere, aurreratu duten zenbateko bera–, diruzaintzako eragiketak osotasunean edota partzialki kitatu ahal izateko, eta, betiere, aldez aurretik justifikatuz. e.  Behin betiko ebazpena eman ostean, aurreko d hizkian aipatutako udalek edo erakundeek aurrerakinaren zenbateko garbia jasoko dute. Urte bakoitzeko irailaren 1etik aurrera, zenbatekoaren laurdena jasoko dute hilero, eta paragrafo honen lehenengo lerrokadan adierazitako hutsuneak konpondu eta hurrengo hilabetean utziko zaio ordainketak egiteari.

Paragrafo honetan xedatutakoaren arabera emandako aurrerakinei, egoki bada, Toki Ogasunak Arautzen dituen Legearen testu bateginaren, martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoaren, laugarren xedapen gehigarrian aurreikusitako atxikipen berberak egingo zaizkie. Aipatutako errolden zuzenketa jakinarazten duen Katastroaren Zuzendaritza Nagusiaren txostena jasotakoan itzuliko dituzte aurrerakinak toki-erakundeek.

Bi.  Diruzaintzan premiazko eta ezohiko beharrak dauden kasuetan, ekitaldian bertan itzuli beharreko aurrerakinak eman ahal izango zaizkie udalei, Estatuaren tributuetan duten partaidetzaren kontura. Halako aurrerakinak emateko, Maila Autonomikoa eta Tokikoa Koordinatzeko Idazkaritza Nagusiaren ebazpena beharko da. Aurrerakin horiek emateko, baldintza hauek bete beharko dira:

a.  Udaleko osoko bilkuraren akordioa, bertako presidenteari aurrerakina eskatzeko baimena ematen diona eta eskaeraren baldintzak zehazten dituena.

b.  Udal kontu-hartzailetzaren txostena, toki-erakundearen egoera ekonomikofinantzarioa zehazten duena eta aurrerakinaren beharraren ezohiko zergatia zehaztasunez arrazoitzen duena. c.  Udal Diruzaintzaren txostena, dena delako ekitaldiko diru-sarreren eta gastuen aurreikuspenari buruzkoa.

8. atala.  Kapitulu honetan jasotako xedapenekin lotuta dauden arau instrumentalak 106. artikulua.  Toki-erakundeen aldeko kreditu zehatz batzuen aurrekontukudeaketarako arauak.

Bat.  Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioari baimena ematen zaio gastuak 2014ko ekitaldiaren kargura egiteko. Gastu horiek ezin izango dute 2013rako Aurrekontuan jasotako kredituen hamabirena gainditu, eta udalei eta probintzietako diputazioei edo antzeko erakundeei Estatuaren tributuetan duten partaidetzaren 2014ko urtarrileko konturako ekarpenak ordaintzeko erabiliko dira. Aipatutako ekitaldiari egotz dakizkiokeen behin betiko konturako ekarpenak zehaztean alderik sortuko balitz, ekitaldi horretako otsaileko konturako ekarpenetan doituko da.

Bi.  Kapitulu honetako aurreko artikuluetan zehaztutako konpromisoak betetzeko xedea duten gastu-espedienteak eta ordainketa-aginduak aldi berean izapidetuko dira ukitutako toki-korporazioen alde, eta, funtsen xedagarritasuna aintzat hartuta, aurrekontutik kanpoko hartzekodunen kontuen kargura bete ahal izango dira, kontu horiek Diruzaintzaren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusian xede horietarako gaituta badaude; hala, jasotzaile guztiei batera eta aldi berean ordainduko zaizkie obligazioak, ebazpenen data aintzat hartuta, eta baldintza berdinetan.

Honako hauek urgentziaz izapidetu beharko dira: Kreditua aldatzeko espedienteak, aipatutako konpromisoei dagokienez.

1995eko abenduaren 27ko Aginduak adierazitako erreferentziazko konpromisoei lotutako gastu-espedienteak.

Horretarako, aurrekontua kudeatzeko prozeduraren faseak metatu egin beharko dira, eta, era berean, horien eragiketen kontabilitate-erregistroaren prozedura bereziak gauzatu.

Hiru.  Aurreko paragrafoan aurreikusitako kasuetan, kreditua areagotzeko espedienteak izapidetu behar direnean, kreditua areagotzeko eskaerak ukitutako tokierakundeek egindako eskaera osagarrien arabera arrazoituko dira, Aurrekontuei buruzko azaroaren 26ko 47/2003 Lege Orokorraren 54. artikuluan xedatutakoari jarraiki.

Lau.  Gastuen Aurrekontuan aurreko Bat paragrafoan adierazitako helburuetarako xedatutako kredituak beharrezko periodikotasunarekin transferitu ahal izango dira Diruzaintzaren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusian horretarako gaitutako aurrekontuz kanpoko kontura. Prozedura hori toki-erakundeek Estatuaren tributuetan duten partaidetzatik eratorritako obligazioak aldi berean ordaintzeko aplikatu ahal izango da, konturako ekarpen gisa nahiz behin betiko likidazio modura, bai eta toki-korporazioek egindako eskaeretatik eratorritako obligazioak aldi berean ordaintzeko ere, Estatuak obligazio horiek aintzatesteko dagozkion ebazpenak eman ostean.

107. artikulua.  Toki-korporazioek eman beharreko informazioa.

Bat.  Udalek Estatuaren tributuetan 2013an izango duten partaidetzaren behin betiko likidazioa egiteko, toki-korporazioek dokumentazio hau aurkeztu beharko dute, 2013ko ekainaren 30a baino lehen, Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioko organo eskudunek zehaztutako moduan:

1.  2011n ondoko zerga hauen bidez eskuratutako zenbateko likidoaren ziurtagiria:

ondasun higiezinen gaineko zerga, ekonomia-jardueren gaineko zerga eta trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga. Ondasun higiezinen gaineko zergaren kasuan, ezaugarri bereziak dauzkaten ondasun higiezinei dagokienez bildutakoa zehaztu beharko da.

2.  2011ko erroldetatik ondorioztatutako zerga-oinarriak jasotzen dituen ziurtagiria, eta errolda horietan izandako alten gainekoa, hiri-ondasun higiezinen gaineko zergari dagokionez; horrez gain, aurreko lerrokadan aipatutako zergetan udalerrian galdagarri diren tasen ziurtagiria. Ondasun higiezinen gaineko zergari dagokionez, ezaugarri bereziak dauzkaten ondasun higiezinei dagokien tributu-informazioa zehaztu beharko da.

Gainera, 2011n aplikatutako murrizketak zehaztu beharko dira, aplikatu badira; zehazki, Toki Ogasunak arautzen dituen Legearen testu bateginak, martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuz onetsitakoak, bederatzigarren xedapen gehigarrian adierazten dituenak.

3.  Ekonomia-jardueren gaineko zergan 2011n galdagarri ziren kuoten ziurtagiria, zergaldi hartan indarrean zeudenena; barne hartu beharko da Toki Ogasunak arautzen dituen Legearen testu bateginak, martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuz onetsitakoak, 86. artikuluan aipatutako koefizientearen aplikazioaren intzidentzia.

Bi.  Dokumentuak, paperean beharrean, modu elektronikoan bidali ahal izango dira, horretarako egokitutako ereduak erabiliz; nolanahi ere, informazioa bidaltzeko erabilitako euskarriak kontu-hartzailearen edota, hala badagokio, kontabilitate-funtzioa esleituta duen toki-korporazioko organo-titularraren sinadura elektronikoa izan beharko du.

Toki-erakundeak igorritako datuei dagokienez, sinadura elektronikoak, abenduaren 19ko 59/2003 Legeak xedatutako moduan ulertuta, paperean jasotako informazioari dagokionez eskuz egindako sinaduraren balio berbera izango du; hortaz, informazioa modu elektronikoan igorriz gero, ez du aipatutako dokumentazioa paperean bidaltzeko obligaziorik izango.

Hiru.  Maila Autonomikoa eta Tokikoa Koordinatzeko Idazkaritza Nagusiak ebazpena emango du, beharrezkoa den informazioaren xehetasunak biltzen dituzten ereduak ezartzeko, dokumentazioa telematikoki aurkezteko prozedura arautzeko, eta sinadura elektronikoa xedatzeko.

Lau.  Kapitulu honetako 3. atalaren 2. azpiatalaren aplikazio-esparruan egon arren, aurrez adierazitako dokumentazioa aurkezten ez duten udalerriei, egoki bada, haztapenmodulu bat aplikatuko zaie; zehazki, biztanleria-gunearen barruan koefiziente txikiena duen udalerriari aplikagarri zaion batez besteko esfortzu fiskalaren ehuneko 60ari dagokiona. Hori guztia, Estatuaren tributuetan duten partaidetzagatik 2013rako behin betiko likidazioa egiteko.

108. artikulua.  Toki-erakundeei egin beharreko atxikipenak, Toki Ogasunak arautzen dituen Legearen testu bateginak, martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuz onetsitakoak, laugarren xedapen gehigarrian zehaztutakoaren arabera.

Bat.  Zerga-bilketa kudeatzeko eginkizuna legez esleituta duen organo eskudunak hala eskatuz gero, Maila Autonomikoa eta Tokikoa Koordinatzeko Idazkaritza Nagusiak dagozkion atxikipenak aplikatuko ditu udalerriek eta probintziek Estatuaren tributuetan duten partaidetzan, aplikagarria den araudi zehatzaren arabera.

Atxikipenean Estatuaren tributuetatik eratorritako zorrak, Gizarte Segurantzaren kuotetatik eratorritako zorrak, eta horien baterako zerga-bilketatik eratorritako zorrak badaude, eta horien guztien baturak atxikitako zenbatekoa gainditzen badu, atxikitako zenbatekoa zor bakoitzaren zenbatekoaren arabera hainbanatuko da.

Bi.  Atxikipenaren zenbatekoa dagokion toki-erakundeari esleitutako zenbatekoaren ehuneko 50 izango da, bai konturako ekarpen bakoitzean, bai Estatuaren tributuetan duen partaidetzari dagokion urteko behin betiko likidazioan, zorra atxikitako zenbatekoa baino txikiagoa denean izan ezik.

Zorrak legez egotzitako Estatuaren tributuen ondorio direnean, gauzaz ordaindu diren konturako diru-sartzeen ondorio, edozein zergarengatik atxikitako edo atxiki beharreko zenbatekoen ondorio, edota Gizarte Segurantzan atxikitako edo atxiki beharreko kotizazioen ondorio, atxikipena toki-erakundeari esleitutako zenbatekoaren ehuneko 100ekoa izango da, bai konturako ekarpen bakoitzean, bai Estatuaren tributuetan duen partaidetzari dagokion urteko behin betiko likidazioan, zorra atxikitako zenbatekoa baino txikiagoa denean izan ezik.

Hiru.  Ekitaldi osoan atxiki beharreko zenbatekoa murriztu ahal izango da, ondoko obligazio hauek betetzearen ondorioz diruzaintzan desoreka larriak daudela justifikatzen denean:

a.  Langileekin lotutako obligazioak erregulartasunez betetzea; b.  Udalerriko biztanle-kopuruaren arabera derrigorrezkoak diren zerbitzu publikoak ematea; c.  Gizarte-zerbitzuak eta babes zibila ematea, eta suteak itzaltzea, baldin eta zerbitzu horien truke kontraprestaziorik eskatzen ez bada prezio publiko bidez edo emandako zerbitzuaren kostuari dagokion antzeko tasa baten bidez.

Atxikipenaren ehunekoa ezin izango da konturako ekarpenaren ehuneko 25 baino txikiagoa izan.

Finantzak saneatzeko partzuergoetan sartu diren toki-erakundeei ez zaizkie atxikipenak murriztuko, partzuergo horietan beste herri-administrazio batzuetako erakundeak ere egonez gero.

Atxikipenaren ehunekoa murrizteko prozeduretan, Maila Autonomikoa eta Tokikoa Koordinatzeko Idazkaritza Nagusiak dagokion ebazpena emango du, erakundearen finantza-egoera eta derrigorrezko zerbitzu publikoak bermatzeko beharra aintzat hartuz.

Horretarako, toki-erakundeak ondoko dokumentu hauek aurkeztu beharko ditu nahitaez eta gutxienez:

– Erakunde hartzekodunetako organo biltzaileek igorritako ziurtagiria, ziurtagiria eskatu aurreko hilabetearen aurreko hamabi hilabeteetako zergen ordainketak egunean daudela egiaztatzen duena; – Uneko finantza-egoerari buruzko txostena, tokiko kontu-hartzaileak sinatua. Bertan, alderdi hauek jaso beharko dira: atxikipenaren ehunekoa murrizteko eskaera egindako egunean diruzaintzan zeuden geldikinen kalkulua, eta egoera horrek zer-nolako eragina duen paragrafo honen lehenengo lerrokadan zehaztutako obligazioak betetzerakoan; – Udalbatzak onartutako Saneamendu Plana, indarreko ekitaldia barnean duena.

Ebazpenean, atxikipenaren ehunekoa murriztuta izango den epealdia zehaztu beharko da; epealdi hori ezin izango da ekitaldi ekonomikoaren amaieratik aurrera luzatu.

Nolanahi ere, murrizketa hori aplikatu ahal izateko, behar-beharrezkoa izango da tokierakundeak saneamendu-plan bat onartzea edota indarrean den beste bat betetzen duela egiaztatzea.

Lau.  Zorra Altxor Publikoaren kargura egindako finantza-aurrerakinak itzultzearen ondorioz sortu denean, atxikipena dagokion aurrerakina emateko ebazpenean zehaztutako baldintzetara egokitu beharko da, zor osoa ordainketa bakarrean kitatuz, edota ondoz ondoko atxikipenen bidez kitatuz, behin betiko iraungi arte.

Bost.  Legez zerga-bilketa kudeatzeko eskumena duen organoari dagokio zorrak atxikitako zenbatekoen kargura iraungi direla xedatzen duten ebazpenak ematea, aplikagarri den araudi espezifikoaren arabera; atxikipena egin zen unetik aurrera sortuko dituzte ondorioak, zorrari dagokion zatian.

Sei.  Artikulu honetan jasotako arauak aplikatu egingo zaizkie toki-erakundeek, institutuak bideratutako kreditu-lerroagatik, Kreditu Ofizialeko Institutuarekiko dauzkaten zor irmoei ere. Zor horiek uztailaren 1eko 8/2011 Errege Lege Dekretuaren II. kapituluaren bigarren atalean daude jasota. Manu honen arauak aplikatzekoak izango dira, halaber, Hornitzaileei Ordaintzeko Finantzaketa Funtsarekiko zor irmoen kasuetan, zor horiek aipatutako funtsa sortzen duen martxoaren 9ko 7/2012 Errege Lege Dekretuaren 8. artikuluan ezarrita datorrenaren ondorio direnean.

II. KAPITULUA Autonomia-erkidegoak 109. artikulua.  Nahikotasun Globalaren Funtsaren konturako ekarpenak.

Nahikotasun Globalaren Funtsaren konturako ekarpenak gauzatzeko aurrekontukredituak honako kontzeptu honetan jasotakoak izango dira: 36. atala «Lurraldeerakundeak finantzatzeko sistemak», 941M programa «Autonomia-erkidegoei egin beharreko transferentziak, Estatuaren diru-sarreretan duten partaidetzagatik», 451

kontzeptua «Nahikotasun Globalaren Funtsa». Aurrekontu-kreditu horiek abenduaren 18ko 22/2009 Legearen 20. artikuluan daude xedatuta; hots, araubide erkideko autonomia- erkidegoen eta autonomia-estatutua duten hirien finantzaketa-sistema arautzen duen eta tributu-arau batzuk aldatzen dituen legean.

110. artikulua.  Autonomia-estatutua duten autonomia-erkidegoen eta hirien finantzaketasistemako baliabideen behin betiko likidazioa eta Konbergentzia Funtsetako partaidetza.

Bat.  Abenduaren 18ko 22/2009 Legearen 11. artikuluaren 2. paragrafoak xedatutakoaren arabera, 2013an lege horretako I. tituluan araututako baliabide guztien 2011ko behin betiko balioak ezagutzen direnean, ekitaldi horretako likidazioa egingo da.

Aipaturiko 11. artikuluaren 3. paragrafoan xedatutakoari jarraiki, une horretan zehaztuko da autonomia-estatutua duen autonomia-erkidego edo hiri bakoitzak 2011ko Konbergentzia Autonomikorako Funtsetan izango duen partaidetza, abenduaren 18ko 22/2009 Legearen 23. eta 24. artikuluetan eta lehenengo xedapen gehigarrian adierazitakoan oinarrituz. Konbergentzia Autonomikorako Funtsak lege horren beraren II. tituluan daude araututa.

Bi.  Honako hauek osatuko dute autonomia-estatutua duen autonomia-erkidego eta hiri bakoitzaren finantzaketa-sistemako baliabideen eta Konbergentzia Autonomikorako Funtsetako partaidetzaren 2011ko behin betiko likidazio bateratua, abenduaren 18ko 22/2009 Legearen 11.3 artikuluan xedatuta dagoena: artikulu honetako Bat paragrafoan adierazitako sistemako baliabide guztien eta Konbergentzia Autonomikorako Funtsetako partaidetzen behin betiko likidazioen zenbatekoek, 2011n autonomia-erkidego bakoitzari ondarearen gaineko zergatik eratorritako diru-sarrerak biltzeagatik egindako ordainketen zenbatekoa kenduta; ordainketa horiek abenduaren 18ko 22/2009 Legearen lehenengo xedapen iragankorraren 6. paragrafoan daude jasota. Dagokion autonomia-erkidegoari ondarearen gaineko zergarekin lotuta 2011n egotzitako itzulketak autonomia-erkidego horrek urte hartan bildutakoaren zenbatekoa baino handiagoak izanez gero, aipatutako eragiketen saldoa likidazioaren saldoari erantsiko zaio.

Hiru.  Aurreko likidazioaren saldo globala autonomia-estatutua duen autonomiaerkidegoaren edo hiriaren aldekoa bada, likidazio positiboen ordainketak egitean, ondoko zenbateko hauek deskontatuko dira, konpentsazio bidez: Estatuaren aldeko likidazioen zenbatekoa, eta 2011n autonomia-erkidego bakoitzari ondarearen gaineko zergatik eratorritako diru-sarrerak biltzeagatik egindako ordainketen zenbatekoa –ordainketa horiek abenduaren 18ko 22/2009 Legearen lehenengo xedapen iragankorraren 6. paragrafoan daude jasota–.

Lau.  Bi paragrafoko likidazioaren saldo globala Estatuaren aldekoa bada, abenduaren 18ko 22/2009 Legearen 11.3 artikuluan xedatutakoa beteko da; hots, autonomiaerkidegoaren aldeko likidazioen ordainketak egitean, ondoko zenbateko hauek deskontatuko dira, ordena honetan: Berme Funtsaren Transferentziako Estatuaren aldeko saldoa, 2011n autonomia-erkidego bakoitzari ondarearen gaineko zergatik eratorritako diru-sarrerak biltzeagatik egindako ordainketen zenbatekoa –ordainketa horiek abenduaren 18ko 22/2009 Legearen lehenengo xedapen iragankorraren 6. paragrafoan daude jasota–, Nahikotasun Globalaren Funtsaren saldoa eta lagatako zergen saldoa.

Konpentsatu gabe geratu diren gainerako likidazio-saldoak abenduaren 18ko 22/2009 Legearen 11.3 artikuluan xedatutakoaren arabera konpentsatuko dira.

Bost.  2011n autonomia-erkidego bakoitzari ondarearen gaineko zergatik eratorritako diru-sarrerak biltzeagatik egindako ordainketak –abenduaren 18ko 22/2009 Legearen lehenengo xedapen iragankorraren 6. paragrafoan jasotakoak– konpentsatzearen ondorio diren diru-sarrerak, aurreko paragrafoetan adierazitakoaren arabera, eskubide gisa jasoko dira Estatuaren Diru Sarreren Aurrekontuko IV. kapituluan. Saldo hori autonomiaerkidegoaren aldeko bada, ondoko azpikontzeptu honetako zuzkiduraren kargura egingo da ordainketa: 36. atala, 20. zerbitzua «Maila Autonomikoa eta Tokikoa Koordinatzeko Idazkaritza Nagusia. Hainbat autonomia-erkidego», 941M programa «Autonomia-erkidegoei egin beharreko transferentziak, Estatuaren diru-sarreretan duten partaidetzagatik», 452 kontzeptua «Autonomia-estatutua duten autonomia-erkidegoen eta hirien finantzaketaren aurreko ekitaldietako behin betiko likidazioa», 02 Azpikontzeptua «Finantzaketa-sistemako beste likidazio-kontzeptu batzuk».

Sei.  Abenduaren 18ko 22/2009 Legearen hirugarren xedapen gehigarrian ezarritakoari jarraiki, Estatuak, legez aurreikusitako kasuan, konpentsatu egingo ditu Oinarrizko Zerbitzu Publikoen Berme Funtsaren eta Nahikotasun Globalaren Funtsaren transferentziei dagokienez 2011n zenbateko negatiboak dauzkaten autonomiaerkidegoak; Estatuak Zazpi paragrafoan adierazitako aurrekontu-kredituaren bidez egingo du konpentsazio hori. Konpentsazio horrek ikur positiboa izango du, eta zenbateko hauxe, autonomia-erkidego jasotzaile bakoitzerako: Lehiakortasun Funtseko baliabide guztiak banatu ostean, abenduaren 18ko 22/2009 Legearen 23. artikuluaren 5. paragrafoan deskribatutako finantzaketa-indizea unitatea izan dadin aukera ematen duena; muga, betiere, Nahikotasun Globalaren Funts negatiboaren behin betiko balioaren zenbatekoa izango da.

Artikulu honen aurreko paragrafoetan ezarritakoaren ondorioetarako, konpentsazioaren zenbatekoa autonomia-erkidegoak Lehiakortasun Funtsean duen partaidetzaren behin betiko likidazioan sartuko da.

Zazpi.  Ondoko arau hauek erantsiko zaizkie 36. ataleko 20. zerbitzuko «Maila Autonomikoa eta Tokikoa Koordinatzeko Idazkaritza Nagusia. Hainbat autonomiaerkidego» 941M programako «Autonomia-erkidegoei egin beharreko transferentziak, Estatuaren diru-sarreretan duten partaidetzagatik» 452 kontzeptuko «Autonomiaestatutua daukaten autonomia-erkidegoen eta hirien finantzaketaren aurreko ekitaldietako behin betiko likidazioa» kredituei:

1)  Abenduaren 18ko 22/2009 Legearen 20. artikuluan araututako Nahikotasun Globalaren Funtsaren 2011ko behin betiko likidazioen zenbatekoa, autonomia-estatutua duten autonomia-erkidegoen eta hirien aldekoak badira.

Aurreko lerrokadan adierazitako behin betiko likidazioen zenbatekoa Estatuaren aldekoa bada, eskubide gisa jasoko da Estatuaren Diru Sarreren Aurrekontuaren IV. kapituluan, konpentsatu edo ordaindu ondoren.

2)  Autonomia-estatutua duten autonomia-erkidegoek eta hiriek abenduaren 18ko 22/2009 Legearen 23. eta 24. artikuluetan eta lehenengo xedapen gehigarrian araututako Konbergentzia Autonomikorako Funtsetan 2011n izandako partaidetzen behin betiko likidazioen zenbatekoa, artikulu honen Bat paragrafoan adierazitakoaren arabera zehaztuta.

3)  Abenduaren 18ko 22/2009 Legearen hirugarren xedapen gehigarrian xedatutako konpentsazioa, aplikatzekoa izanez gero, artikulu honetako Sei paragrafoan adierazitakoaren arabera zehaztuta.

4)  Estatuak Oinarrizko Zerbitzu Publikoen Berme Funtsari 2011ko ekitaldian egindako ekarpenaren likidazioa, funts horren transferentziaren behin betiko likidaziotik eratorritako aurrekontuz kanpoko eragiketen saldoa kitatzeko.

5)  Autonomia-erkidegoen aldeko saldoa, ondarearen gaineko zergatik eratorritako diru-sarrerak biltzeagatik 2011n egindako ordainketengatik.

111. artikulua.  Autonomia-erkidegoei egindako transferentziak, eskualdatutako zerbitzu berrien kostua dela kausa.

2013ko urtarrilaren 1etik aurrera autonomia-erkidegoei zerbitzuen transferentzia berriak egiten bazaizkie, Aurrekontuen Zuzendaritza Nagusiak zehazten dituen 36. ataleko kontzeptu espezifikoetan beharrezko diren kredituak hornituko dira, autonomia-erkidegoei beren gain hartutako zerbitzuen benetako kostua transferitzeko.

Ondorio horietarako, zerbitzu-transferentzia berriak onartzen dituzten erregedekretuek alderdi hauek zehaztuko dituzte, gutxienez:

a)  Autonomia-erkidegoak zein egunetan hartu behar duen bere gain transferitu zaion zerbitzuaren kudeaketa.

b)  2013ko ekitaldiari dagokion urteko finantzaketa, eurotan, gastu-kapitulutan banakatuta.

c)  2007 oinarri-urteari dagokion balioespena, urte horretako benetako kostuari dagokionez, dena delako autonomia-erkidegoaren Nahikotasun Globalaren Funtseko balioa berrikusteko, 22/2009 Legearen 21.1 artikuluan aurreikusitakoaren arabera.

112. artikulua.  Lurralde arteko konpentsazio-funtsak.

Bat.  Estatuko Aurrekontu Orokorren 33. atalean, lurralde arteko bi konpentsaziofunts ezarri dira, lurralde arteko konpentsazio-funtsak arautzen dituen abenduaren 27ko 22/2001 Legeak –abenduaren 18ko 23/2009 Legeak aldatu zuen– xedatutakoari jarraiki.

Aipatutako bi funtsen batura 571.580,00 mila eurokoa da.

Bi.  Konpentsazio Funtsa, 428.695,71 mila eurokoa, 22/2001 Legearen 2. artikuluan aurreikusitako inbertsio-gastuak finantzatzeko erabiliko da.

Hiru.  Funts Osagarria, 142.884,29 mila eurokoa, Estatuko Aurrekontu Orokorren 33. atalaren kargura egindako inbertsioak abiarazteko edo horien funtzionamendurako gastuak finantzatzeko erabili ahal izango dute autonomia-estatutua duten autonomiaerkidegoek eta hiriek, 22/2001 Legearen 6.2 artikuluak aurreikusitako baldintzetan.

Lau.  Autonomia-erkidegoei bideratutako Konpentsazio Funtsaren ehunekoa, inbertsio publikoaren kalkulu-oinarriarekiko, 100eko 29,34 izango da, aipatutako legearen 2.1.a) artikuluaren arabera. Gainera, 22/2001 Legearen xedapen gehigarri bakarra betez, autonomia-erkidegoei bideratutako Lurralde Arteko Konpentsazio Funtsen ehunekoa 100eko 39,12 izango da; autonomia-estatutua duten Ceuta eta Melilla hiriak barne hartuz gero, 100eko 39,73; eta 22/2001 Legea aldatzen duen 23/2009 Legean zehaztutako «eskualde ultraperiferikoa» aldagaia aintzat hartuta, 100eko 40,12.

Bost.  Aipatutako funtsen kargura finantza daitezkeen inbertsio-proiektuak 33. atalaren eranskinean zehaztutakoak dira.

Sei.  2013ko ekitaldian, ondoko autonomia-erkidego hauek izango dira funtsen onuradun: Galizia, Andaluzia, Asturias, Kantabria, Murtziako Eskualdea, Valentziako Erkidegoa, Gaztela-Mantxa, Kanariak, Extremadura, Gaztela eta Leon, eta Ceuta eta Melilla hiriak, abenduaren 27ko 22/2001 Legearen xedapen gehigarri bakarra betez.

Zazpi.  Aurreko ekitaldietako lurralde arteko konpentsazio-funtsetako kreditugeldikinak 2013ko Aurrekontuan sartuko dira automatikoki, eta 2012ko abenduaren 31n proiektuak gauzatzeko ardura zeukan Administrazio beraren esku egongo dira.

Aurreko lerrokadan adierazitako sarrerak finantzatzeko, kreditu bat sortu da honako kontzeptu honetan: 33. atala «Lurralde arteko konpentsazio-funtsak», 20. zerbitzua «Maila Autonomikoa eta Tokikoa Koordinatzeko Idazkaritza Nagusia. Hainbat autonomiaerkidego», 941N programa «Autonomia-erkidegoei egin beharreko transferentziak, lurralde arteko konpentsazio-funtsengatik», 759 kontzeptua «Lurralde arteko konpentsazio-funtsetako kreditu-geldikinen sarrera finantzatzeko».

Geldikinak, 2012ko abenduaren 31n, adierazitako kredituaren zuzkidura baino handiagoak izanez gero, aldea finantzatzeko baja egingo da Kontingentzia Funtsean, Aurrekontuei buruzko azaroaren 26ko 47/2003 Lege Orokorraren 50. artikuluan xedatutakoa betez.

Zortzi.  Aurreko ekitaldietako aurrekontu-kredituetako geldikinak indarreko ekitaldian sartzean, Altxor Publikoak diruzaintza-aurrerakinak eman ahal izango dizkie autonomiaerkidegoei, haiek eskatutako funtsen zenbateko berekoak, sarrera hori egitean jaso beharreko baliabideen «kontura».

Aurrerakinak ekitaldi ekonomikoa amaitu aurretik ordaindu beharko dira.

VIII. TITULUA Gizarte-kotizazioak 113. artikulua.  Gizarte Segurantzari, langabeziari, jarduera amaitzeagatiko babesari, Soldatak Bermatzeko Funtsari eta Lanbide Heziketari 2013an dagozkien kotizaziooinarriak eta -tasak.

2013ko urtarrilaren 1etik aurrera, honako hauek izango dira Gizarte Segurantzari, langabeziari, jarduera amaitzeagatiko babesari, Soldata Bermatzeko Funtsari eta Lanbide Heziketari dagozkien kotizazio-oinarriak eta -tasak: Bat.  Gizarte Segurantzari kotizatzeko oinarrien gehieneko eta gutxieneko mugak.

1.  2013ko urtarrilaren 1etik aurrera, Gizarte Segurantzako kotizazio-oinarriaren gehieneko muga hilean 3.425,70 eurokoa izango da, gehieneko muga ezarrita duten erregimenetan.

2.  Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginak, ekainaren 20ko 1/1994 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoak, 16. artikuluaren 2 zenbakian ezarritakoari jarraiki, eta artikulu honetan zehaztutako gertakariei dagokienez, Gizarte Segurantzako Erregimenetako kotizazio-oinarrien gutxieneko muga, 2013an, une bakoitzean indarrean dagoen lanbide arteko gutxieneko soldataren zenbatekoa seiren batean areagotuta izango da, kontrakoa adierazten duen xedapen espresurik denean salbu.

Bi.  Gizarte Segurantzako Erregimen Orokorreko kotizazio-oinarriak eta -tasak.

1.  Gizarte Segurantzako Erregimen Orokorrak babestutako gertakari eta egoera guztietarako –laneko arriskuak eta lanbide-gaixotasunak izan ezik– hileko kotizaziooinarriek gutxieneko eta gehieneko oinarri hauek izango dituzte, lanbide-kategoria bakoitzean:

a)  Gutxieneko kotizazio-oinarriak, lanbide-kategorien eta kotizazio taldeen arabera, lanbide arteko gutxieneko soldata handitzen den ehuneko berean handituko dira 2013ko urtarrilaren 1etik aurrera, 2012ko abenduaren 31n indarren zeudenen aldean.

Lanaldi partzialeko kontratua duten langileei aplikatzekoak diren gutxieneko kotizaziooinarriak doitu egingo dira, kontratazio-aldaera horretako kotizazioa denbora-unitate bera eta antzeko ordainsaria duen arduraldi osoko kotizazioarekin parekatzeko.

b)  2013an, gehieneko oinarriak hilean 3.425,70 eurokoak edo egunean 114,19

eurokoak izango dira, lanbide-kategoria eta kotizazio taldea edozein direla ere.

2.  2013an, hauek izango dira Gizarte Segurantzaren Erregimen Orokorreko kotizazio-tasak:

a)  Gertakari arrunten kasuan, 100eko 28,30. Ehuneko horretatik, 100eko 23,60

enpresaren kontura izango da, eta 100eko 4,70 langilearen kontura.

b)  Lan-istripuen eta lanbide-gaixotasunen kasuan, 2007rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 28ko 42/2006 Legearen laugarren xedapen gehigarrian jasotako primen tarifaren ehunekoak aplikatuko dira. Prima horiek enpresak ordaindu beharko ditu, oso-osorik.

3.  Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginaren 111. artikuluan ezarritako aparteko orduen kotizazio osagarrirako, kotizazio-tasa hauek aplikatuko dira 2013an:

a)  Ezinbesteak eragindako aparteko orduen kasuan, 100eko 14,00. Ehuneko horretatik, 100eko 12,00 enpresaren kontura izango da, eta 100eko 2,00 langilearen kontura.

b)  Aurreko lerrokadan jasota ez dauden aparteko orduen kasuan, 100eko 28,30.

Ehuneko horretatik, 100eko 23,60 enpresaren kontura izango da, eta 100eko 4,70

langilearen kontura.

4.  2013ko urtarrilaren 1etik aurrera, merkataritza-ordezkariei aplikatzeko gertakari arruntengatiko gehieneko kotizazio-oinarria Bi paragrafoko 1.b) artikuluan kasu orokorretarako xedatutakoa izango da.

5.  Artisten gertakari arruntengatiko 2013ko gehieneko kotizazio-oinarria zehazteko, ondoko arau hauek aplikatuko dira:

a)  Lanbide-kategoria ezberdinetako talde guztientzako gehieneko kotizazio-oinarria hilean 3.425,70 eurokoa izango da.

Nolanahi ere, artista batek enpresa batentzat edo gehiagorentzat egindako jarduerengatik izango dituen kotizazio-oinarrien gehieneko muga urtekoa izango da, eta adierazitako hileko gehieneko oinarriaren urteko kopuruarekin zehaztuko da.

b)  Enplegu eta Gizarte Segurantza Ministerioak, aurreko paragrafoan ezarritako gehieneko oinarria eta mugak aintzat hartuta, artisten behin-behineko likidazioak zehazteko kotizazio-oinarriak ezarriko ditu. Likidazio horiek abenduaren 22ko 2064/1995 Errege Dekretuak onartutako Gizarte Segurantzaren beste eskubide batzuen kotizazioari eta likidazioari buruzko Erregelamendu Orokorraren 32.5.b) artikuluan daude jasota.

6.  Zezenketako profesionalen gertakari arruntengatiko 2013ko gehieneko kotizaziooinarria zehazteko, ondoko arau hauek aplikatuko dira:

a)  Lanbide-kategoria ezberdinetako talde guztientzako gehieneko kotizazio-oinarria hilean 3.425,70 eurokoa izango da. Nolanahi ere, zezenketako profesionalen kotizazio- oinarrien gehieneko muga urtekoa izango da, eta adierazitako hileko gehieneko oinarriaren urteko kopuruarekin zehaztuko da.

b)  Enplegu eta Gizarte Segurantza Ministerioak, aurreko paragrafoan ezarritako gehieneko oinarria eta mugak aintzat hartuta, zezenketako profesionalen behin-behineko likidazioak zehazteko kotizazio-oinarriak ezarriko ditu. Likidazio horiek Gizarte Segurantzaren beste eskubide batzuen kotizazioari eta likidazioari buruzko Erregelamendu Orokorraren 33.5.b) artikuluan daude jasota.

Hiru.  Gizarte Segurantzako Erregimen Orokorrean zehaztutako Besteren Konturako Nekazaritzako Langileentzako Sistema Bereziko kotizazioa.

1.  2013an, sistema berezi honen barruan dauden eta zerbitzua hilabete osoan ematen duten langileen gertakari arrunt zein profesionalengatiko hileko kotizazio-oinarrien zenbatekoak Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginaren 109. artikuluak xedatutakoaren arabera zehaztuko dira, eta gutxieneko eta gehieneko oinarri hauek aplikatuko zaizkie:

a)  Gutxieneko kotizazio-oinarriak, lanbide-kategorien eta kotizazio taldeen arabera, lanbide arteko gutxieneko soldata handitzen den ehuneko berean handituko dira 2013ko urtarrilaren 1etik aurrera, 2012ko abenduaren 31n indarren zeudenekiko.

b)  2013an, gehieneko oinarriak hilean 2.161,50 eurokoak izango dira, lanbidekategoria eta kotizazio taldea edozein direla ere.

Langileek hilabete naturalaren hasierarekin edo amaierarekin bat ez datorren egun batean hasten edo amaitzen badute jarduera, eta jarduera horren iraupena elkarren segidako gutxienez 30 egun naturalekoa bada, kotizazio-modalitate hori sistema berezi honetan hilabetean zehar altan egondako egunekiko proportzionala izango da.

2.  2013an, lanegun errealen gertakari arrunt zein profesionalengatiko eguneko kotizazio-oinarrien zenbatekoak, nekazaritza-lanak besteren kontura egiten dituzten langileen talde bakoitzari dagozkionak, Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginaren 109. artikuluak xedatutakoaren arabera zehaztuko dira, aurreko paragrafoan adierazitako kotizazio-modalitatea hautatu ez badute. Horretarako, Hiru.1 paragrafoan ezarritako gehieneko eta gutxieneko oinarrien zenbatekoak 23rekin zatituko dira.

Lanegun bakoitzean lanean emandako orduen kopurua edozein dela ere, kotizaziooinarriaren zenbatekoa ezin izango da 10. kotizazio taldearen eguneko gutxieneko oinarria baino txikiagoa izan.

Hilabete naturalean 23 lanegun erreal edo gehiago egiten badira, horien kotizaziooinarria Hiru.1 paragrafoan ezarritakoa izango da.

3.  2013an, Sistema berezi honen barruan dauden besteren konturako nekazaritzako langileen hileko kotizazio-oinarriaren zenbatekoa hauxe izango da hilabete naturalaren barruan jarduerarik gabe izandako aldietan: Gizarte Segurantzako Erregimen Orokorreko kotizazio taldeen eskalako 7. taldearentzat gertakari arruntengatiko gutxieneko oinarrirako ezarritakoa.

Ondorio horietarako, hilabete naturalaren barruan jarduerarik gabeko aldiak izan direla suposatuko da, epealdi horretan benetako lanean izandako aldien kopurua txikiagoa denean hilabete horretan langilea Sistema Berezian altan egon den egun naturalen ehuneko 76,67 baino.

Jarduerarik gabeko aldi horiei dagokien kotizazioa zehazteko, ondoko formula hau aplikatuko da: C = [(n/N) – (jr x 1,304/N)] bc x tc Non: C= Kotizazioaren zenbatekoa. n= Sistema Berezian kotizatu gabe emandako egunen kopurua bider hileko kotizaziooinarriak.

N= Hilabete naturalean Sistema Berezian altan egondako egunen kopurua. jr= Hilabete naturalean benetan lanean izandako egunen kopurua. bc= Hileko kotizazio-oinarria. tc= Kotizazio-tasa aplikagarria, Hiru.4.b) paragrafoan jasotakoaren arabera.

Aurreko formula aplikatzean lortutako C-ren balioa ezin izango da zerotik beherakoa izan.

Formula hori aplikatzeari dagokionez, langileak ez badira Sistema Berezian hilabete natural osoan altan egon, jarduerarik gabeko aldien kotizazioa hilabete horretan altan egondako egunekiko proportzionala izango da.

4.  Sistema berezi honetan dauden eta besteren kontura lan egiten duten langileen kotizazioari tasa hauek aplikatuko zaizkio:

a)  Jardunean egondako aldietan: Gertakari arruntei dagokienez, 1. kotizazio taldeko langileek 100eko 28,30 kotizatuko dute. Ehuneko horretatik, 100eko 23,60 enpresaren kontura izango da, eta 100eko 4,70

langilearen kontura.

2.  kotizazio taldetik 11.era artean dauden langileek 100eko 21,10 kotizatuko dute.

Ehuneko horretatik, 100eko 16,40 enpresaren kontura izango da, eta 100eko 4,70

langilearen kontura.

Lan-istripuengatiko eta lanbide-gaixotasunengatiko gertakariak kotizatzeari dagokionez, 2007rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 28ko 42/2006 Legearen laugarren xedapen gehigarrian ezarritako primen tarifa-tasak aplikatuko dira.

Prima horiek enpresak ordaindu beharko ditu, oso-osorik.

b)  Jarduerarik gabeko aldietan, kotizazio-tasa 100eko 11,50 izango da, eta langileak ordaindu beharko du, oso-osorik.

5.  2013an, ondoko murrizketa hauek aplikatuko zaizkie enpresek Sistema berezi honen kotizaziora egindako ekarpenei, jardunean egondako aldietan zerbitzuak eman direnean:

a)  1. kotizazio taldeko langileen kotizazioari dagokionez, kotizazio-oinarriari ehuneko 8,10 puntuko murrizketa aplikatuko zaio; hortaz, gertakari arruntengatiko kotizazio-tasa 100eko 15,50 izango da. Nolanahi ere, enpresak murrizketa horren ondorioz ordaindu beharreko kuota ezin izango da hilean 279,00 eurokoa edo lanean emandako egun bakoitzeko 12,13 eurokoa baino handiagoa izan.

b)  2. kotizazio taldetik 11.era artean dauden langileen kotizazioari dagokionez, murrizketak arau hauek bete beharko ditu:

1)  Hileko kotizazio-oinarria 986,70 eurokoa edo txikiagoa denean, edota lanean emandako egun bakoitzeko 42,90 eurokoa edo txikiagoa, kotizazio-oinarriari ehuneko 6,33 puntuko murrizketa aplikatuko zaio; hortaz, gertakari arruntengatiko kotizazio-tasa 100eko 10,07 izango da.

2)  Kotizazio-oinarriak aurreko paragrafoan adierazitako zenbatekoak baino handiagoak direnean, eta gehienez ere hilean 2.161,50 eurokoak edota lanean emandako egun bakoitzeko 93,98 eurokoak, ondoko formula hauek aplikatzean lortutako ehunekoa aplikatuko zaie kotizazio-oinarri horiei: Hileko kotizazio-oinarrietarako, formula hau aplikatuko da: Hileko murrizketaren %= % 6,33 x (1+ Hileko oinarria – 986,70 Hileko oinarria x 2,52 x % 6,15

% 6,33

) Lanean emandako egunen kotizazio-oinarrietarako, formula hau aplikatuko da: Eguneko murrizketaren %= % 6,33 x (1+ Eguneko oinarria – 42,90 Eguneko oinarria x 2,52 x % 6,15

% 6,33

) Nolanahi ere, enpresak ordaindu beharreko kuota ezin izango da hilean 55,21 eurokoa edo lanean emandako egun bakoitzeko 2,40 eurokoa baino txikiagoa izan.

6.  Jarduneko aldiko aldi baterako ezintasun, amatasun, aitatasun, haurdunaldiko arrisku nahiz edoskialdi naturaleko arrisku-egoeretan, kotizazioa langileen kontrataziomodalitatearen araberakoa izango da:

a)  Kontratu mugagabea duten nekazaritzako langileen kasuan, aipatutako egoeretako kotizazioa Gizarte Segurantzako Erregimen Orokorreko arau orokorrek zehazten dutena izango da. Ondoko tasa hauek aplikatu beharko dira:

1)  1. kotizazio taldeko langileen kasuan, gertakari arruntengatiko kotizazio-oinarriari 100eko 15,50eko tasa aplikatuko zaio.

2)  2. kotizazio taldetik 11.era artean dauden langileen kasuan, gertakari arruntengatiko kotizazio-oinarriari 100eko 2,75eko tasa aplikatuko zaio.

Langile guztien kasuan, haien kotizazio taldea edozein dela ere, langabeziakotizazioari dagokion kuotari kotizazio-oinarriaren ehuneko 2,75 puntuko murrizketa aplikatuko zaio.

b)  Aldi baterako kontratua eta kontratu finko etena duten nekazaritzako langileen kasuan, a) paragrafoan ezarritakoa aplikatuko da kontratatutako egunetan zerbitzua ematerik izan ez dutenean, lehen adierazitako egoeretako batean egotearen ondorioz.

Zerbitzua ematea aurreikusi ez den egunei dagokienez, langileek jarduerarik gabeko aldiei dagokien kotizazioa ordaindu beharko dute, amatasun- eta aitatasun-laguntzak jasotzean izan ezik, horiek kotizazio-epeak izango baitira honako prestazio hauei dagokienez: erretiroa, ezintasun iraunkorra, heriotza eta bizirik irautea.

7.  Kontribuzio-mailako langabezia-prestazioa jaso bitartean, Sistema berezi honetan kotizatu behar izanez gero, kotizazio-tasa 100eko 11,50 izango da.

8.  Sistema berezi honetako langileei ez zaie aplikatuko Bi.3 paragrafoan adierazitako aparteko orduengatiko kotizazio gehigarria.

9.  Enplegu eta Gizarte Segurantza Ministerioari baimena ematen zaio jarduneko aldien eta jarduerarik gabekoen kotizazioa harmonizatzeko beharrezkoak diren prozedurak arautzeko eta egokitzapenak egiteko, aurreikusitako murrizketak aplikatzeko baldintzak betetzen direla egiaztatzeko, eta horietatik eratorritako kotizazioak erregularizatzeko.

Lau.  Gizarte Segurantzako Erregimen Orokorrean zehaztutako Etxeko Langileentzako Sistema Bereziko kotizazioa.

2013ko urtarrilaren 1etik aurrera, ondorengo kotizazio-oinarri eta -tasa hauek aplikatuko dira sistema berezi honetan:

1.  Gertakari arruntengatiko eta profesionalengatiko kotizazio-oinarriak zehazteko, 2012rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko ekainaren 29ko 2/2012 Legearen 120. artikuluaren Lau.1 paragrafoan ezarritako eskala hartuko da kontuan.

Eskala horretan, 2013ko urtarrilaren 1etik aurrera, lanbide arteko gutxieneko soldata handitzen den ehuneko berean handituko dira bai hileko ordainsariak, bai kotizaziooinarriak. Hala, tarte berri bat ezarri da eskalan, Erregimen Orokorreko ekitaldi horretako gutxieneko oinarria baino handiagoak diren ordainsarietarako; 16. tarte horren kotizaziooinarria 15. tarteari dagokiona izango da, 100eko 5ean areagotuta.

2.  2013an, gertakari arruntengatiko kotizazio-tasa 100eko 22,90 izango da, aurreko paragrafoan adierazitakoaren arabera dagokion kotizazio-oinarriaren gainean kalkulatuta.

Ehuneko horretatik, 100eko 19,05 enplegu-emaileak ordaindu beharko du, eta 100eko 3,85 enplegatuak.

3.  Lan-istripuengatiko eta lanbide-gaixotasunengatiko gertakariak kotizatzeari dagokionez, Lau.1 paragrafoan adierazitakoaren arabera dagokion kotizazio-oinarriaren gainean, 2007rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 28ko 42/2006 Legearen laugarren xedapen gehigarrian ezarritako primen tarifa-tasak aplikatuko dira.

Prima horiek enplegu-emaileak ordaindu beharko ditu, oso-osorik.

4.  2013an, 100eko 20ko murrizketa aplikatuko zaio enpresak sistema berezi honetan Gizarte Segurantzari gertakari arruntengatik egin beharreko ekarpenari. Murrizketa horren onuradunak 2012ko urtarrilaren 1etik aurrera etxeko langile bat edozein modalitatetan kontratatu duten eta Erregimen Orokorrean altan jarri duten enplegu-emaileak izango dira; betiere, enplegatua ez bada 2011ko abuztuaren 2tik abenduaren 31ra arteko aldian enplegu-emaile berdinarentzat Etxeko Langileen Erregimen Berezian lanaldi osorako altan egon. Familia ugarien kasuan, kuoten murrizketa 100eko 45era iritsi arte zabalduko da, hobari baten bidez, Familia Ugariak Babesteari buruzko azaroaren 18ko 40/2003 Legearen 9. artikuluan aurreikusitako moduan.

Bost.  Norberaren Konturako Langileen edo Autonomoen Erregimen Bereziko kotizazioa.

2013ko urtarrilaren 1etik aurrera, ondoko hauek izango dira Norberaren Konturako Langileen edo Autonomoen Erregimen Bereziko gehieneko eta gutxieneko oinarriak eta kotizazio-tasak:

1.  Gehieneko kotizazio-oinarria hilean 3.425,70 eurokoa izango da. Gutxieneko kotizazio-oinarria hilean 858,60 eurokoa izango da.

2.  2013ko urtarrilaren 1ean 47 urte baino gutxiago dauzkaten langile autonomoen kasuan, haiek hautatuko dute kotizazio-oinarria, aurreko paragrafoan zehaztutako gehieneko eta gutxieneko oinarrien barruan. Aukera hori bera izango dute data horretan 47

urte dituzten autonomoek, baldin eta haien kotizazio-oinarria, 2012ko abenduan, hilean 1.870,50 eurokoa edo gehiagokoa izan bada, edota Erregimen Berezian aipatutako datatik aurrera egin badute alta.

2013ko urtarrilaren 1ean 47 urte dauzkaten langile autonomoek ezin izango dute hilean 1.888,80 euro baino gehiagoko oinarria aukeratu, haien kotizazio-oinarria hilean 1.870,50

eurokoa baino txikiagoa bada. Nolanahi ere, muga horretatik salbuetsita egongo dira, batetik, halako aukera 2013ko ekainaren 30a baino lehen egiten dutenak –aukera horrek urte horretako uztailaren 1etik aurrera sortuko ditu ondorioak–, eta, bestetik, negozioaren titularraren ezkontide alarguna, titularraren heriotzaren ondorioz negozioaren buru jarri behar izan denean, eta Erregimen Berezian alta 47 urterekin egin behar izan duenean.

3.  2013ko urtarrilaren 1ean 48 urte edo gehiago dauzkaten langile autonomoen kotizazio-oinarria hilean 925,80 eta 1.888,80 euro artekoa izango da. Salbuespen gisa, negozioaren titularraren ezkontide alargunaren kasuan, titularraren heriotzaren ondorioz negozioaren buru jarri behar izan denean, eta Erregimen Berezian alta 45 urterekin edo gehiagorekin egin behar izan duenean, kotizazio-oinarria hilean 858,60 eta 1.888,80 euro artekoa izango da.

Hala ere, 50 urte bete aurretik Gizarte Segurantzako sistemaren erregimenetako batean bost urtez edo gehiagoz kotizatu duten autonomoek arau hauek bete beharko dituzte:

a)  Egiaztatutako azken kotizazio-oinarria hilean 1.870,50 eurokoa edo gutxiagokoa izan bada, haien kotizazio-oinarria hilean 858,60 eta 1.888,80 euro artekoa izango da.

b)  Egiaztatutako azken kotizazio-oinarria hilean 1.870,50 eurotik gorakoa izan bada, haien kotizazio-oinarria hilean 858,60 euroren eta egiaztatuko azkenaren zenbatekoaren artekoa izango da, ehuneko 1 areagotuta. Kotizazio-oinarria hilean 1.888,80 eurotik beherakoa bada, oinarri hori hautatzeko aukera izango dute.

Bost.3.b) paragrafoan aurreikusitakoa berdin aplikatuko zaie 48 edo 49 urterekin abenduaren 22ko 39/2010 Legearen 132. artikuluaren Lau.2 paragrafoaren bigarren lerrokadan xedatutako aukera hartu duten autonomoei.

4.  Salgaiak kalean edo etxez etxe saltzen dituzten langile autonomoek (EJSN 4781 Elikagaien, edarien eta tabako-produktuen txikizkako merkataritza salmenta-postuetan eta azoka txikietan; 4782 Ehun-produktuen, janzkien eta oinetakoen txikizkako merkataritza salmenta-postuetan eta azoka txikietan; 4789 Beste produktu batzuen txikizkako merkataritza salmenta-postuetan eta azoka txikietan eta 4799 Establezimenduetan, salmenta-postuetan edota azoka txikietan egiten ez diren txikizkako beste salerosketa batzuk), 2013an, Bost.1 paragrafoan izaera orokorrarekin ezarrita dagoen oinarria aukeratu ahal izango dute gutxieneko kotizazio-oinarri gisa, edota Erregimen Orokorrerako indarrean dagoena.

Salgaiak etxez etxe saltzen dituzten langile autonomoek (EJSN 4799), 2013an, Bost.1

paragrafoan izaera orokorrarekin ezarrita dagoen oinarria aukeratu ahal izango dute gutxieneko kotizazio-oinarri gisa, edota horren 100eko 55en baliokidea den kotizaziooinarria.

5.  Gizarte Segurantzako Erregimen Berezi honetako kotizazio-tasa 100eko 29,80 izango da; interesduna jarduera uzteagatiko babes-sistemari atxikita egonez gero, berriz, 100eko 29,30 izango da. Interesdunak aldi baterako ezintasunagatiko babesik ez duenean, kotizaziotasa 100eko 26,50 izango da.

Erregimen Berezi honen barruan dauden langileek, lan-istripuek eta lanbidegaixotasunek eragindako gertakarietarako estaldurarik ez dutenean, aukeratutako kotizazio-oinarriari ehuneko 0,10 erantsi beharko diote kotizazio gehigarri gisa, Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren II. tituluko IV quater eta IV quinquies kapituluetan jasotzen diren prestazioak finantzatze aldera.

6.  Lan-istripuengatiko eta lanbide-gaixotasunengatiko gertakariei dagokienez, 2007rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 28ko 42/2006 Legearen laugarren xedapen gehigarrian ezarritako primen tarifa-ehunekoak aplikatuko dira.

7.  Aldi berean egiten duten besteren konturako lanagatik jarduera-aniztasun erregimenean 2013an gertakari arruntengatik 11.633,68 euro edo gehiago kotizatzen duten langile autonomoek, kontuan hartuta bai enpresaren eta langilearen Erregimen Orokorreko ekarpenak, bai Erregimen Berezian egindakoak ere, aipatutako zenbatekoa gainditzen duen gehiegizko kotizazioaren 100eko 50 berreskuratzeko eskubidea izango dute; betiere, aipatutako Erregimen Berezian sartutako kuoten 100eko 50 izango da muga, nahitaez estali beharreko gertakariengatiko kotizazioa dela-eta.

Zenbateko hori berreskuratzeko, eskaera egin beharko du interesdunak; zehazki, hurrengo ekitaldiko lehen lauhilekoan.

8.  Salgaiak kalean saltzen dituzten eta diru-sarrerak zuzenean erosleengandik jasotzen dituzten lan elkartuko kooperatibetako bazkide langileak Norberaren Konturako Langileen edo Autonomoen Erregimen Berezian sartuko dira Gizarte Segurantzaren ondorioetarako; kotizazioari dagokionez, Bost.4 paragrafoko lehenengo lerrokadan xedatutakoa aplikatuko zaie.

Salgaiak merkatu tradizionaletan edo azoka txikietan saltzen dituztela egiaztatzen dutenek, egunean zortzi ordu baino gutxiagoan, Bost.1 paragrafoan ezarritako gutxieneko kotizazio-oinarria aukeratu ahal izango dute, edota oinarri horren 100eko 55en baliokidea dena. Nolanahi ere, nahitaez kotizatu beharko dute lan-istripuen eta lanbide-gaixotasunen gertakariengatik. Xede horretarako, 2007rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 28ko 42/2006 Legearen laugarren xedapen gehigarrian ezarritako primen tarifa aplikatuko zaio aukeratutako kotizazio-oinarriari.

9.  Salgaiak kalean saltzen dituzten lan elkartuko kooperatibetako bazkide langileek, Norberaren Konturako Langileen edo Autonomoen Erregimen Berezian sartuta gelditu direnean, ordaindu beharreko kuotan 100eko 50eko murrizketa izateko eskubidea izango dute 2013an, 2009rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 23ko 2/2008 Legearen 120.Lau.8 artikuluan xedatutakoaren arabera.

Murrizketa horretarako eskubidea izango dute, halaber, salgaiak kalean saltzen dituzten lan elkartuko kooperatibetako bazkide langileek, baldin eta 2009ko urtarrilaren 1etik aurrera hasi badira jardueran eta aipatutako Erregimen Berezian sartu badira.

Murrizketa honela zehaztuko da: Bost.8 paragrafoan xedatutakoaren arabera aukeratutako gutxieneko oinarriari Norberaren Konturako Langileen edo Autonomoen Erregimen Berezian indarrean dagoen kotizazio-tasa ezarrita.

10.  Bost.8 paragrafoaren bigarren lerrokadan xedatutakoa honako hauei aplikatuko zaie: salgaiak merkatu tradizionaletan edo azoka txikietan indibidualki saltzen aritzen direnei, egunean zortzi ordu baino gutxiagoan, establezimendu finko propioa ez badute, eta saltzen dituzten artikuluak edo produktuak ekoizten ez badituzte.

11.  2012ko uneren batean euren zerbitzura besteren konturako 50 langile edo gehiago aldi berean kontratatuta izan dituzten langile autonomoen kasuan, gutxieneko kotizazio-oinarria Erregimen Orokorreko 1. kotizazio taldeko langileentzat aurreikusitakoa izango da.

Sei.  Norberaren Konturako Langileen edo Autonomoen Erregimen Berezian zehaztutako Nekazaritzako Norberaren Konturako Langileentzako Sistema Bereziko kotizazioa.

1.  2013ko urtarrilaren 1etik aurrera, ondoko hauek izango dira Norberaren Konturako Langileen edo Autonomoen Erregimen Berezian zehaztutako Nekazaritzako Norberaren Konturako Langileentzako Sistema Bereziko langileen kotizazio-tasak:

a)  Nahitaez estali beharreko gertakariei dagokienez, langileak aukeratutako kotizazio-oinarria hilean 858,60 eta 1.030,20 euro artekoa denean, aplikatu beharreko kotizazio-tasa 100eko 18,75 izango da.

Langileak aukeratutako kotizazio-oinarria hilean 1.030,20 eurotik gorakoa bada, zenbateko horretatik gorako kopuruari 100eko 26,50eko kotizazio-tasa aplikatuko zaio.

b)  Gertakari arruntengatiko aldi baterako ezintasunaren borondatezko hobekuntzari dagokionez, interesdunaren kotizazio-oinarriaren zenbateko osoari aplikatu beharreko kotizazio-tasa 100eko 3,30ekoa izango da; interesduna jarduera uzteagatiko babessistemari atxikita egonez gero, berriz, 100eko 2,80koa izango da.

2.  Lan-istripuen eta lanbide-gaixotasunen gertakariei dagokienez, Bost.6

paragrafoan xedatutakoa beteko da. Interesdunek ez badute gertakari profesional guztiak estaltzea hautatu, Sei.1.a) paragrafoan adierazitako kotizazio-oinarriari 100eko 1,00eko tasa aplikatuta lortzen den kuota ordaintzen jarraituko dute, ezintasun iraunkorraren eta heriotzaren nahiz bizirik irautearen gertakarien estaldura gisa.

3.  Sistema berezi honen barruan dauden langileek, lan-istripuen eta lanbidegaixotasunen gertakari guztiei estaldura ez ematea erabaki badute, aukeratutako kotizazio-oinarriari 100eko 0,10eko kotizazio gehigarria erantsita lortzen den zenbatekoa kotizatuko dute, Gizarte Segurantzaren Lege Orokorreko II. tituluko IV quater eta IV

quinquies kapituluetan jasotzen diren prestazioak finantzatze aldera.

Zazpi.  Itsasoko Langileen Erregimen Bereziko kotizazioa.

1.  Bat eta Bi paragrafoetan xedatutakoa Itsasoko Langileen Erregimen Berezian aplikatuko da, bai eta, hala badagokio, gertakari arruntengatiko kotizaziorako, abenduaren 30eko 116/1969 eta ekainaren 21eko 24/1972 legeen testu bateginaren, abuztuaren 30eko 2864/1974 Dekretuaren bidez onetsitakoaren, 19.6 artikuluan xedatutakoa eta hurrengo 2. paragrafoan ezarritakoa ere. Salbuespen izango da norberaren konturako langileen gertakari arruntengatiko kotizazio-tasa, 100eko 29,30ekoa izango baita; interesduna jarduera uzteagatiko babes-sistemari atxikita ez badago, berriz, 100eko 29,80koa izango da.

2.  Abuztuaren 30eko 2864/1974 Dekretuaren bidez onetsitako testu bateginaren 19.5 artikuluak aipatzen dituen bigarren eta hirugarren taldeetako langileei dagozkien honako Erregimen Berezi honetan babestutako gertakari eta egoera guztien kotizazioak Enplegu eta Gizarte Segurantza Ministerioaren agindu bidez urtero zehaztutako ordainsarien gainean gauzatuko dira. Itsasoko Gizarte Institutuak egingo du aginduaren proposamena, sektorea ordezkatzen duten erakundeak entzun ostean. Zehaztapen hori probintzia, arrantza-modalitate eta lanbide-kategoria bakoitzeko egingo da, aurreko urtean jasotako ordainsariaren batez besteko balioetan oinarrituta.

Zehazturiko oinarriak bakarrak izango dira, eta ezin izango dira Bi paragrafoaren 1. lerrokadan xedatutakoaren arabera kategoria profesional bakoitzerako ezarritakoa baino txikiagoak edo handiagoak izan.

Zortzi.  Ikatz Meatzaritzako Erregimen Bereziko kotizazioa.

1.  2013ko urtarrilaren 1etik aurrera, Ikatz Meatzaritzako Erregimen Bereziari dagokion kotizazioa zehazteko, Bi paragrafoan aurreikusitakoa aplikatuko da; gertakari arrunten kasuan, hala ere, kotizazio-oinarriak honako arau hauen arabera normalizatuko dira: Lehena.  Langileek 2012ko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra artean, biak barne, jaso dituzten edota eskubidez jaso zitzaketen ordainsarien zenbatekoa hartuko da kontuan. Zenbateko horiek konputagarriak izango dira lan-istripuengatiko eta lanbidegaixotasunengatiko kotizazioari dagokionez.

Bigarrena.  Ordainsari horiek kategoria, talde profesional, espezialitate profesional nahiz meatzaritzako eremuen arabera taldekatuko dira; betiere, Gizarte Segurantzaren Beste Eskubide Batzuen Kotizazioari eta Likidazioari buruzko Erregelamendu Orokorraren 57. artikuluan xedatutakoa aintzat hartuta. Modu horretara lorturiko zenbatekoak dagozkien egunen baturaz zatituko dira.

Hirugarrena.  Emaitza hori gertakari arruntengatiko eguneko kotizazio-oinarri normalizatua izango da. Oinarri horren zenbatekoa ezin izango da aurreko ekitaldian lanbide-kategoria horretarako finkatutakoa baino txikiagoa izan, indarreko ekitaldian izandako ehuneko berean handituta, Bat.1 paragrafoan aipatzen den gehieneko kotizazioa gehitu ostean. Era berean, ezin izango da aipaturiko gehienekoa urteko zenbateko bihurtu, eta 2012ko egun naturalen artean zatitu ostean lortzen den kopurua baino handiagoa izan.

2.  Enplegu eta Gizarte Segurantza Ministerioak finkatuko du oinarri normalizatuen zenbatekoa, aurreko zenbakian xedatutako arauak aplikatuz.

Bederatzi.  Gizarte Segurantzako kotizazio-oinarria, langile autonomoek kontribuziomailako langabezia-prestazioa jaso bitartean eta jarduera uzteagatiko prestazioa jaso bitartean.

1.  Lan-harremana iraungitzearen ondorioz langabezia-prestazioa jaso bitartean, Gizarte Segurantzari kotizatzeko betebeharra daukaten langileen kotizazio-oinarria izango da langabezia-prestazioaren oinarri arautzailea, Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginaren 211. artikuluaren 1. paragrafoan xedatutakoa, lanbide-kategoria bakoitzerako aurreikusitako gertakari arruntengatiko gutxieneko oinarriaren zenbatekoa aintzat hartuta. Gizarte Segurantzaren prestazioei dagokienez, gertakari arruntengatiko kotizazio-oinarritzat joko da oinarri hori.

Lan-harremana aldi baterako etetearen edota lanaldia aldi baterako murriztearen ondorioz langabezia-prestazioa jaso bitartean, dela enpresaburuak hala erabaki duelako, Langileen Estatutuaren Legearen testu bateginaren 47. artikuluan ezarritakoaren arabera, dela konkurtso-prozedura batean emandako ebazpen judizial batek hala agindu duelako, kotizatzeko legezko betebeharra duten langileek Gizarte Segurantzari kotizatu beharrekoaren oinarria lanean egon bitartean hala gertakari arruntengatik nola lanistripuengatiko zein lanbide-gaixotasunengatiko gertakariengatik kotizaturiko azken sei hilabeteetako oinarrien batez bestekoa izango da; zehazki, langabezia-egoera baino lehenagoko edota kotizatzeko legezko betebeharra bukatu baino lehenagoko oinarriena.

Langabezia-prestazioa jasotzeko eskubidea etenda izan ostean berreskuratzen duenak kotizatzeari ekin beharko dio berriz ere, eskubidea berreskuratzeko uneari dagokion kotizazio-oinarriaren arabera, aurreko lerrokadetan adierazitakoa aintzat hartuta.

Langabezia-prestazioa jasotzeko eskubidea iraungita badago, eta, Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginaren 210. artikuluko 3. paragrafoan xedatutakoan oinarrituz, langileak hasierako eskubidea berreskuratzea erabakitzen badu, Gizarte Segurantzari egin beharreko kotizazioaren oinarria eskubidea jaio den uneari dagokion langabezia-prestazioaren oinarri arautzailea izango da.

Prestazioa jaso bitartean, ondoko kasuan soilik eguneratuko da aurreko lerrokadetan adierazitako kotizazio-oinarria: oinarri hori txikiagoa denean langilea langabezian gelditzean haren kotizazio-taldeari dagokion gutxieneko kotizazio-oinarria baino, aipatutako mugarekin.

2.  Kontribuzio-mailako langabezia-prestazioa jaso bitartean, Gizarte Segurantzako Erregimen Orokorrean zehaztutako Besteren Konturako Langileentzako Nekazaritzako Erregimen Berezian kotizatu behar dutenen kotizazio-oinarria Bederatzi.1 paragrafoan izaera orokorrarekin adierazitakoa izango da.

3.  Langabezia-prestazioa jaso bitartean, Ikatz Meatzaritzako Erregimen Berezian kotizatu behar dutenen kotizazio-oinarria hauxe izango da: langilea legez langabezian gelditzean, haren kategoriari edo espezialitate profesionalari dagokion indarreko kotizazio normalizatua.

Kotizazio-oinarria une bakoitzean indarrean dagoen oinarriaren arabera eguneratuko da, langilea legez langabezian gelditzean haren kotizazio-taldeari edota kategoria edo espezialitate profesionalari dagokiona aintzat hartuta.

4.  Langile autonomoek jarduera uzteagatiko prestazio ekonomikoa jaso bitartean, dena delako erregimeneko gertakari arruntengatiko kotizazio-oinarria prestazio horren oinarri arautzailea izango da, langile autonomoek jarduera uzteagatik berariazko babessistema ezartzen duen abuztuaren 5eko 32/2010 Legearen 9.1 artikuluan xedatutako moduan zehaztuta; betiere, aintzat hartuko da dagokion erregimenean aurreikusitako gutxieneko kotizazio-oinarriaren edo kotizazio-oinarri bakarraren zenbatekoa.

Gizarte Segurantzako kotizazioak arautzen dituen araubidearekin bat etorriz, jarduerak dirauen bitartean norberaren konturako langileentzako edo autonomoentzako gutxieneko kotizazio-oinarri arrunta baino gutxiago kotizatzen duten kolektiboek kotizaziooinarri murriztuan kotizatuko dute jarduera uzteagatiko prestazioak jaso bitartean.

Hamar.  Langile autonomoen langabeziagatiko, Soldatak Bermatzeko Funtsagatiko, lanbide-heziketagatiko eta jarduera uzteagatiko kotizazioa.

2013ko urtarrilaren 1etik aurrera, ondoren adierazitakoarekin bat etorriz gauzatuko da langabeziagatiko, Soldatak Bermatzeko Funtsagatiko, lanbide-heziketagatiko eta jarduera uzteagatiko gertakarien kotizazioa:

1.  Langabeziagatiko, Soldatak Bermatzeko Funtsagatiko eta lanbide-heziketagatiko kotizazio-oinarria, horiek estaltzen dituzten Gizarte Segurantzako erregimen guztietan, lan-istripuengatiko eta lanbide-gaixotasunengatiko gertakariei dagokiena izango da.

Itsasoko Langileen Erregimen Bereziko langabeziagatiko kotizazio-oinarriei abuztuaren 30eko 2864/1974 Dekretuaren bidez onetsitako testu bateginaren 19.6

artikuluan xedatutakoa ere aplikatuko zaie, bai eta manu hori garatzen duten arauek zehaztutakoa ere, Zazpi paragrafoan adierazitakoari kalterik egin gabe.

Gizarte Segurantzako Erregimen Orokorrean zehaztutako Besteren Konturako Nekazaritzako Langileentzako Sistema Berezian dauden langileen langabeziagatiko, Soldatak Bermatzeko Funtsagatiko eta lanbide-heziketagatiko kotizazio-oinarriak Hiru.1

eta Hiru.2 paragrafoetan finkatukoak izango dira, langile bakoitzari gertakari profesionalengatik dagokion kotizazio-aldaeraren arabera.

Prestakuntzarako eta ikaskuntzarako kontratuen langabeziagatiko kotizazio-oinarria lan-istripuen eta lanbide-gaixotasunen gertakariei dagokien gutxieneko oinarria izango da.

Norberaren Konturako Langileen edo Autonomoen Erregimen Bereziko langileen jarduera uzteagatiko babesari dagokion kotizazio-oinarria erregimen horretan dauden langileek hautatu dutena izango da, bai eta adierazitako Erregimen Berezian zehaztutako Norberaren Konturako Nekazaritzako Langileentzako Sistema Bereziko langileena ere.

Itsasoko Langileen Erregimen Berezian, jarduera uzteagatiko kotizazio-oinarria erregimen horretan norberaren konturako langileari dagokiona izango da, eta bi arau hauetako koefiziente zuzentzaileak aplikatuko zaizkio: batetik, Itsasoko Langileen Gizarte Segurantzako Erregimen Berezia arautzen duen abenduaren 30eko 16/1969 Legearen eta ekainaren 21eko 24/1972 Legearen testu bateginak, abuztuaren 30eko 2864/1974 Dekretuaren bidez onetsitakoak, zehaztutakoa, eta, bestetik, 1974ko azaroaren 22ko Aginduak zehaztutakoa.

Aurreko lerrokadan adierazitakoa langile autonomoentzat jarduera uzteagatiko berariazko babes-sistema ezartzen duen urriaren 31ko 1541/2011 Errege Dekretuaren, abuztuaren 5eko 32/2010 Legea garatzen duenaren, seigarren xedapen gehigarrian zehaztutako ontzien armadoreei ere aplikatuko zaie; ez, ordea, aipatutako Erregimen Bereziko lehen taldekoei, haien kotizazio-oinarria lan-istripuen eta lanbide-gaixotasunen gertakariei dagokiena izango baita.

2.  2013ko urtarrilaren 1etik aurrera, kotizazio-tasak honako hauek izango dira: A)  Langabezia-gertakariari dagokionez:

a)  Kontratazio mugagabea, lanaldi partzialeko kontratu mugagabeak eta aldizkako lan-kontratu finkoak barne; era berean, iraupen mugatuko kontratazioa, honako modalitate hauetan: praktikaldikoak, prestakuntzakoak eta ikaskuntzakoak, txandakakoak eta bitarteko kontratuak. Azkenik, kontratu-modalitatea edozein izanda ere, desgaitasunen bat duten langileekin egindako kontratuak: 100eko 7,05. Ehuneko horretatik, 100eko 5,50

enpresaburuaren kontura izango da, eta 100eko 1,55 langilearen kontura.

b)  Iraupen mugatuko kontratazioa:

1.  Lanaldi osoko iraupen mugatuko kontratazioa: 100eko 8,30; hortik 100eko 6,70

enpresaburuaren kontura izango da, eta 100eko 1,60 langilearen kontura.

2.  Lanaldi partzialeko iraupen mugatuko kontratazioa: 100eko 9,30; hortik 100eko 7,70 enpresaburuaren kontura izango da, eta 100eko 1,60 langilearen kontura.

Gizarte Segurantzako Erregimen Orokorrean zehaztutako Besteren Konturako Nekazaritzako Langileentzako Sistema Berezian barne hartuta dauden aldi baterako besteren konturako langileen kotizazio-tasa aurreko b) lerrokadaren 1. tartekian finkatutakoa izango da lanaldi osoko iraupen mugatuko kontratazioen kasuan. Iraupen mugatuko kontratu zehatzei edota desgaitasunen bat duten langileei, berriz, aurreko a) lerrokadan aurreikusitakoa aplikatuko zaie.

B)  Soldatak Bermatzeko Funtsari kotizatzeari dagokionez, 100eko 0,20 enpresaren kontura.

Gizarte Segurantzako Erregimen Orokorrean zehaztutako Besteren Konturako Nekazaritzako Langileentzako Sistema Berezian, Soldatak Bermatzeko Funtserako kotizazio-tasa 100eko 0,10 izango da, enpresaren kontura oso-osorik.

C)  Lanbide Heziketagatiko kotizazioari dagokionez, 100eko 0,70. Ehuneko horretatik, 100eko 0,60 enpresaren kontura izango da, eta 100eko 0,10 langilearen kontura.

Gizarte Segurantzako Erregimen Orokorrean zehaztutako Besteren Konturako Nekazaritzako Langileentzako Sistema Berezian, Lanbide Heziketarako kotizazio-tasa 100eko 0,18 izango da. Ehuneko horretatik, 100eko 0,15 enpresaren kontura izango da, eta 100eko 0,03 langilearen kontura.

D)  Jarduera uzteagatiko babesari dagokionez, tasa 100eko 2,20 izango da.

Hamaika.  Prestakuntza- eta ikaskuntza-kontratuetako kotizazioa.

2013ko urtarrilaren 1etik aurrera, prestakuntza- eta ikaskuntza-kontratuetan enpresaburuak eta langileak ordaindu beharreko kuotak (gertakari arruntengatik, gertakari profesionalengatik, langabeziagatik, Soldatak Bermatzeko Funtsera eta Lanbide Heziketagatik) Erregimen Orokorreko gutxieneko oinarria handitzen den ehuneko berean handituko dira, 2012ko abenduaren 31n indarrean zeudenen aldean.

Hamabi.  Prestakuntza jasotzen ari diren ikertzaileen kotizazioa.

Urtarrilaren 27ko 63/2006 Errege Dekretuaren aplikazio-eremuan dauden eta prestakuntza jasotzen ari diren ikertzaileen kotizazioari dagokionez, lehenengo bi urteetan aurreko paragrafoan jasotako arauak aplikatuko dira prestakuntza- eta ikaskuntzakontratuetan gertakari arruntengatiko eta profesionalengatiko kotizazioan.

Paragrafo honetan aurreikusitako kotizazio-sistemak ez du eraginik izango jaso beharreko prestazio ekonomikoen zenbatekoa zehazteko unean; horri dagokionez, Erregimen Orokorreko 1. kotizazio taldeari dagokion gutxieneko oinarriaren zenbatekoa aplikatzen jarraituko da.

Hamahiru.  Kotizazioak suhiltzaileen erretiro-adina aurreratzearekin lotuta dituen berezitasunak.

Martxoaren 14ko 383/2008 Errege Dekretuak herri-administrazio eta -erakundeen zerbitzura lan egiten duten suhiltzaileen erretiro-adina murrizteko koefizientea ezartzen du; suhiltzaile horien gertakari arruntengatiko kotizazio-oinarriari kotizazio-tasa gehigarria aplikatuko zaio, hala enpresaren, nola langilearen kasuan.

2013an, aurreko lerrokadan aipaturiko kotizazio-tasa gehigarria 100eko 7,30 izango da.

Ehuneko horretatik, 100eko 6,09 enpresaren kontura izango da, eta 100eko 1,21 langilearen kontura.

Hamalau.  Kotizazioak ertzainen erretiro-adina aurreratzearekin lotuta dituen berezitasunak.

Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginak berrogeita zazpigarren xedapen gehigarrian adierazten dituen ertzainei dagokienez, gertakari arruntengatiko kotizazio-oinarriari kotizazio-tasa gehigarria aplikatuko zaio, hala enpresaren, nola langilearen kasuan.

2013an, aurreko lerrokadan aipaturiko kotizazio-tasa gehigarria 100eko 6,80 izango da.

Ehuneko horretatik, 100eko 5,67 enpresaren kontura izango da, eta 100eko 1,13 langilearen kontura.

Hamabost.  Aurreko paragrafoetan xedatutakoa salbu, Gizarte Segurantzaren sistema osatzen duten erregimenetako gutxieneko oinarriak edo bakarrak ezin izango dira Erregimen Orokorreko gutxieneko oinarria baino txikiagoak izan, Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginaren 16. artikulua aplikatzearen ondorioz.

Hamasei.  2013an, Gizarte Segurantzako Erregimen Orokorraren esparruan dauden enplegatu publikoen gertakari guztiengatiko kotizazio-oinarria 2010eko abenduan zena izango da; betiere, enplegatu publiko horiei maiatzaren 20ko 8/2010 Errege Lege Dekretuaren zazpigarren xedapen gehigarrian ezarritakoa aplikatu bazaie, eta haien lan- edota zerbitzu-harremanak indarrean badirau. Nolanahi ere, jasotako ordainsariak direla-eta, zenbateko horrek handiagoa beharko lukeenean, azken hori hartuko da hileko kotizazioa egiteko oinarri gisa.

Aurreko lerrokadan adierazitakoaren ondorioetarako, 2010eko abenduko kotizaziooinarriari hilabetetik gorako sortzapen-aldia duten ordainsarien zenbatekoak kenduko zaizkio, hala badagokio, edota, aldian behingoak ez izanik, oinarri hori hainbanaketara jo gabe aplikatu duten zenbatekoak.

Hamazazpi.  Enpleguko eta Gizarte Segurantzako ministroari ahalmena ematen zaio artikulu honetan aurreikusitakoa aplikatu eta garatzeko beharrezko diren arauak emateko.

114. artikulua.  Funtzionarioen Mutualitateetarako 2013rako kotizazioak.

Bat.  2013ko urtarrilaren 1etik aurrera, honako hauek izango dira Estatuak, aipaturiko xedapeneko 12. artikuluak zehazten dituen prestazioak finantzatzeko –h) lerrokadan adierazitakoa izan ezik–, Estatuko Funtzionario Zibilen Gizarte Segurantzako Erregimen Berezira egin beharreko kotizazioen eta ekarpenen tasak –erregimen berezi hori Estatuko Administrazio Zibileko Funtzionarioen Mutualitateak (MUFACE) kudeatzen du, ekainaren 23ko 4/2000 Legegintzako Errege Dekretuan adierazitakoak–:

1.  MUFACEn sartuta dauden funtzionario aktiboen eta antzekoen kotizazioehunekoa eskubide pasiboak kotizatzeko 2012rako ezarritako hartzeko arautzaileen gaineko ehuneko 1,69 izango da, ehuneko 1,00 handituta.

2.  Estatuak egin beharreko ekarpena, 4/2000 Legegintzako Errege Dekretuaren 35. artikuluan araututa dagoena, eskubide pasiboak kotizatzeko 2012rako ezarritako hartzeko arautzaileen gaineko ehuneko 4,31 izango da, ehuneko 1,00 handituta. 4,31ko tasa horretatik, 4,10 Estatuak aktiboagatik egindako ekarpenari dagokio, eta 0,21 kotizatzeko betebeharretik salbuetsita dagoen pentsiodunak egindako ekarpenari.

Bi.  2013ko urtarrilaren 1etik aurrera, honako hauek izango dira Estatuak, aipaturiko xedapeneko 9. artikuluak zehazten dituen prestazioak finantzatzeko –f) lerrokadan adierazitakoa izan ezik–, Indar Armatuen Gizarte Segurantzako Erregimen Berezira egin beharreko kotizazioen eta ekarpenen tasak –Erregimen Berezi hori Indar Armatuen Gizarte Institutuak (ISFAS) kudeatzen du, ekainaren 9ko 1/2000 Legegintzako Errege Dekretuan adierazitakoak–:

1.  ISFASen sartuta dauden militar aktiboen eta antzekoen kotizazioaren eta ekarpenaren ehunekoa eskubide pasiboak kotizatzeko 2012rako ezarritako hartzeko arautzaileen gaineko ehuneko 1,69 izango da, ehuneko 1,00 handituta.

Estatuak egin beharreko ekarpena, 1/2000 Legegintzako Errege Dekretuaren 30. artikuluan araututa dagoena, eskubide pasiboak kotizatzeko 2012rako ezarritako hartzeko arautzaileen gaineko ehuneko 8,82 izango da, ehuneko 1,00 handituta. 8,82ko tasa horretatik, 4,10 Estatuak aktiboagatik egindako ekarpenari dagokio, eta 4,72

kotizatzeko betebeharretik salbuetsita dagoen pentsiodunak egindako ekarpenari.

Hiru.  2013ko urtarrilaren 1etik aurrera, honako hauek izango dira Estatuak Justizia Administrazioko Funtzionarioen Gizarte Segurantzako Erregimen Berezira egin beharreko kotizazioen eta ekarpenen tasak –Erregimen Berezi hori Mutualitate Judizialak (MUGEJU) kudeatzen du, ekainaren 23ko 3/2000 Legegintzako Errege Dekretuan adierazitakoak–, aipaturiko xedapeneko 12. artikuluak zehazten dituen prestazioak finantzatzeko, f) lerrokadan adierazitakoa izan ezik:

1.  MUGEJUn sartuta dauden Justizia Administrazioko langile aktiboen eta antzekoen kotizazio-ehunekoa eskubide pasiboak kotizatzeko 2012rako ezarritako hartzeko arautzaileen gaineko ehuneko 1,69 izango da, ehuneko 1,00 handituta.

2.  Estatuak egin beharreko ekarpena, 3/2000 Legegintzako Errege Dekretuaren 23. artikuluan araututa dagoena, eskubide pasiboak kotizatzeko 2012rako ezarritako hartzeko arautzaileen gaineko ehuneko 4,72 izango da, ehuneko 1,00 handituta. 4,72ko tasa horretatik, 4,10 Estatuak aktiboagatik egindako ekarpenari dagokio, eta 0,62 kotizatzeko betebeharretik salbuetsita dagoen pentsiodunak egindako ekarpenari.

Lau.  2013an, aurreko paragrafoetan xedatutakoari jarraiki, Estatuko Klase Pasiboen Erregimenaren eta Funtzionarioen Erregimen Berezien eremuan dauden langileen eskubide pasiboen kuotaren zenbatekoa eta funtzionarioen mutualitateei dagokiena zehazteko, ehuneko 3,86ko eta ehuneko 1,69ko tasa aplikatuko da, hurrenez hurren, eskubide pasiboak kotizatzeko 2012rako ezarritako hartzeko arautzaileen gainean, ehuneko 1 handituta. Hona hemen xehetasunak: ESTATUKO FUNTZIONARIO ZIBILEN, INDAR ARMATUETAKO KIDEEN, KARRERA JUDIZIALEKO ETA FISKALEKO KIDEEN, IDAZKARI JUDIZIALEN KIDEGOKO KIDEEN ETA JUSTIZIA ADMINISTRAZIOAREN ZERBITZURA DAUDEN KIDEGOETAKO KIDEEN ESKUBIDE PASIBOEN HILEKO KUOTAK Taldea/Azpitaldea, 7/2007 Legea Hileko kuota, eurotan A1 A2 B

C1 C2 E (30/1984 Legea) eta Elk. Profesionalak (7/2007 Legea) 109,04

85,82

75,14

65,91

52,15

44,46

ESTATUKO ADMINISTRAZIO ZIBILEKO FUNTZIONARIOEN MUTUALITATEARI, INDAR ARMATUEN GIZARTE INSTITUTUARI ETA MUTUALITATE JUDIZIALARI KOTIZATZEKO HILEKO KUOTAK Taldea/Azpitaldea, 7/2007 Legea Hileko kuota, eurotan A1 A2 B

C1 C2 E (30/1984 Legea) eta Elk. Profesionalak (7/2007 Legea) 47,74

37,57

32,91

28,86

22,83

19,46

Adierazitako hileko zenbateko horiek bikoiztuta ordainduko dira ekainean eta abenduan.

Estatuko Klase Pasiboei buruzko Legearen testu bateginaren 23.1 artikuluaren lehenengo lerrokadaren azken tartekian aipatutako salbuespena kontuan hartuta, eta bertan xedatutakorekin bat etorriz, karrerakoak ez diren militar profesionalek eta Osagarrien nahiz Itsas Erreserben eskaletako militarrek ehuneko berrogeita hamarrean murriztuta ordainduko dituzte eskubide pasiboei dagozkien hileko kuotak.

XEDAPEN GEHIGARRIAK Lehenengoa.  Diru-sarrerak Osasun Kohesiorako Funtsari lotzea.

Estatuko Aurrekontuan izandako diru-sarrerak, urriaren 20ko 1207/2006 Errege Dekretuaren 5. eta 8. artikuluetan ezarritakoari jarraiki jasotakoak, autonomia-erkidegoak konpentsatzeari lotuko zaizkio, beste estatu batean aseguratuta dauden eta aldi baterako Espainiara etorritako herritarrei eskainitako osasun-arreta itunduagatik, aipatutako erregedekretuan xedatutakoari jarraiki.

Bigarrena.  Herri Administrazioaren Institutu Nazionala organismo autonomoaren diruzaintzako geldikinak sartzea.

Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioren mende dagoen Herri Administrazioaren Institutu Nazionala organismo autonomoari (INAP) baimena ematen zaio organismoaren berezko diruzaintzako geldikinetan 2012ko ekitaldiaren amaieran erabili gabe zeuden zenbatekoak sartzeko; gehienez ere 188,75 mila euro. Zenbateko horiek INAPi Enplegurako Prestakuntza Planak gauzatzeko sustatzaile gisa emandako funtsetakoak eta herri-administrazioetako enplegurako trebakuntza-programarekin zerikusia duten jarduera osagarrietara zuzendutakoak izango dira.

Hirugarrena.  Garapen Teknologiko Industrialerako Zentroaren (CDTI) aurrekontuak gauzatzeko arauak.

Bat.1. 2013ko ekitaldian, Garapen Teknologiko Industrialerako Zentroari maileguak eta aurrerakinak ematerakoan, Estatuko Aurrekontu Orokorren 8. kapituluaren kontura finantzatzen diren mailegu eta aurrerakinetarako lege honen hamaikagarren xedapen gehigarrian ezarrita dauden arauak bete beharko dira.

2. Aipatutako xedapen gehigarriko Bat paragrafoaren a) hizkian xedatutako baimena ez da beharrezkoa izango, baldin eta maileguei eta aurrerakinei aplikatu beharreko interes-tasa deialdia onartu aurreko hilabetean edo, hala badagokio, eman aurretiko hilabetean, Espainiako Bankuak argitaratutako urtebeterako Euriborraren interes-tasaren berdina edo handiagoa bada.

Bi. CDTIk finantzatzeko beharrik ez izateko doituko du jarduera, betiere Kontu Nazionalen Europako Sistemaren arabera neurtuta.

Hiru. Hiru hilean behin, CDTIk aurreko paragrafoetan araututako mugak betetzen direla egiaztatzearren egindako eragiketen berri emango dio Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioari.

Laugarrena.  Uharteetan eta penintsulatik kanpo energia elektrikoa sortzearen kostu gehigarria.

2013ko ekitaldian, etenda geldituko da energia-sektoreko zenbait neurri hartzeko eta gizarte-bonua onartzeko apirilaren 30eko 6/2009 Errege Lege Dekretuaren lehenengo xedapen gehigarrian Estatuko Aurrekontu Orokorren kontura ezarritako konpentsaziomekanismoa, eskubiderik sortu gabe eta 2013ko ekitaldiko aurrekontuen kontura konpentsaziorik egin gabe, 2012ko ekitaldian uharteetako eta penintsulatik kanpoko sistemetan energia elektrikoa sortzearen kostu gehigarria dela-eta.

Bosgarrena.  Sektore elektrikoa finantzatzeko ekarpenak.

1.–Urte bakoitzeko Estatuko aurrekontu orokorren legean, ondorengo kontzeptu hauen baturaren baliokidea den zenbatekoa bideratuko da Sektore Elektrikoari buruzko azaroaren 27ko 54/1997 Legearen 16. artikuluan aurreikusitako sistema elektrikoaren kostuak, energia berriztagarriak sustatzeari buruzkoak, finantzatzeko:

a)  Estatuak jasangarritasun energetikorako neurri fiskalei buruzko legean adierazitako tributuen bidez urtean bildutakoaren zenbatespena.

b)  Berotegi-efektuko gasak isurtzeko eskubideen enkanteak eragindako diru-sarrera zenbatetsien ehuneko 90; gehienez ere 450 milioi euro.

2.–Berotegi-efektuko gasak isurtzeko eskubideen enkanteak eragindako diru-sarrera zenbatetsien ehuneko 10 klima-aldaketaren aurka borrokatzeko politikara bideratuko da; gehienez ere 50 milioi euro.

3.–Ekarpen horiek hileko igorpenen bidez egingo dira, eta haien gehieneko zenbatekoa Estatuak isurtzeko eskubideen enkantearen bidez tributu, kanon eta dirusarrera horiengatik aurreko hilean bildutakoa izango da; hori guztia Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioko organo eskudunen ziurtagiriaren arabera, eta, betiere, isurtzeko eskubideei dagokienez adierazitako kopurua gainditzen ez bada.

Abenduan bildutakoaren arabera egin beharreko ekarpena hurrengo ekitaldiko aurrekontuaren kontura egingo da.

Seigarrena.  Diruaren eta Zerga-zigiluaren Fabrika Nazionalak-Monetaren Errege Etxeak Estatuko Administrazio Orokorraren esparruan administrazio elektronikoarekin lotuta emandako zerbitzuak berregituratzen dituen mandatu orokorra.

Bat. Enpresa-erakunde publikoak Estatuko Administrazio Orokorraren esparruan eta horrekin lotuta edo horren mende dauden erakunde eta organismoenean ziurtapen, sinadura eta administrazio elektronikoarekin lotuta ematen dituen zerbitzuak Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioaren mandatu orokor baten bidez bideratuko dira 2013an, aipaturiko erakunde publikoaren gastua arrazionalizatzeko; mandatu horren bidez, erakundeak esparru horretan indarrean eta formalizatuta dituen mandatu guztiak bateratuko dira, jarraipenik gabe. Nolanahi ere, organo eta organismo publiko mandatuemaileek, indarrean dauden mandatuak amaitzean, horiek indargabetzea edo luzatzea erabaki ahal izango dute, edota erakunde mandatu-emaileaz besteko erakunde publikoekin edo pribatuekin kontratatzea. Mandatu horretan, gainera, administrazio elektronikoaren garapenetik eratorritako beste zerbitzu edo funtzionaltasun batzuk ere sartu ahal izango dira, Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioak hala erabakiz gero.

Bi. Aurreko paragrafoan aipatutako mandatuaren zenbateko osoa txikiagoa izan beharko da erakundeak Estatuko Administrazio Orokorrarekin lotutako edo horren mendeko organo, erakunde eta organismo publiko bakoitzarekin mandatu orokorraren esparruan banaka indarrean dituen kudeaketa-mandatu guztien batura baino, zerbitzu berriak edo aurreikusi gabeko funtzionaltasunak jasotzen direnean salbu.

Mandatu orokorraren formalizazioa edo, hala badagokio, aldaketa dela-eta izapidetutako espedientean edo espedienteetan organo mandatu-emaileak eman beharreko ziurtagiri bat erantsi beharko da, aurreko lerrokadan xedatutakoa betetzen dela egiaztatzeko.

Erakundearen jarduera horri aplikatu beharreko tarifak erakundearen Estatutuetan, ekainaren 25eko 1114/1999 Errege Dekretuaren bidez onetsitakoetan, xedatutakoaren arabera onartuko dira.

Hiru. Erakundeak, ezarritako tarifekin bat, egindako jardueraren kontraprestazioa jasoko du, zuzenean jardueraren hartzaile izandako sail eta zentroen eskutik, edota, hala badagokio, organismo publiko egokien eskutik.

Lau. Gobernuak mandatu orokorra luzatzea erabaki ahal izango du; betiere, 2013aren osteko ekitaldietan eusten bazaie mandatu orokorra eragin duten baldintzei.

Zazpigarrena.  Ondasun higiezinak besterentzea.

Ondasun higiezinen salmentak eragindako diru-sarrerak izaera horretako ondasunak besterentzeko kontratu osagarriak finantzatzera bideratu ahal izango dira.

Aurreko lerrokadan aurreikusitako ondorioetarako, kreditu-sortzeak baimendu ahal izango dira 2. kapituluan, ondasunetan eta zerbitzuetan egindako gastu arruntei buruzkoan; halere, xede horretarako sortutako kredituaren eta, hala badagokio, inbertsio errealen kapituluan sortutakoaren baturak ez dute sortzea justifikatzen duten diru-sarreren zenbatekoa gaindituko.

Zortzigarrena.  Espainiako Ondare Historikoari buruzko ekainaren 25eko 16/1985 Legean Elizaren Ondasun Higigarrien Inbentarioari dagokionez finkatutako epea aldatzea.

Lege hau indarrean sartzen denetik, urtebetez luzatuko da defizit publikoa zuzentzeko aurrekontu-, zerga- eta finantza-arloko premiazko neurriei buruzko abenduaren 30eko 20/2011 Errege Lege Dekretuaren zortzigarren xedapen gehigarrian zehaztutako epea, ondoko arau hauekin lotuta: aparteko interes publikoko gertaeren tasak eta zerga-onurak aldatzeko abenduaren 29ko 4/2004 Legearen bigarren xedapen gehigarria; neurri fiskalak, administrazio-neurriak eta gizarte-arlokoak arautzen dituen abenduaren 30eko 42/1994 Legearen lehenengo xedapen iragankorra, eta Espainiako Historia Ondareari buruzko ekainaren 25eko 16/1985 Legearen bosgarren xedapen iragankorra.

Bederatzigarrena.  Aurrekontu-egonkortasunaren, zor publikoaren edo gastu-arauaren helburua betetzen ez duten autonomia-erkidegoei diru-laguntzak ematea edo hitzarmenak sinatzea.

Bat. Aurrekontu-egonkortasunari eta finantza-iraunkortasunari buruzko apirilaren 27ko 2/2012 Lege Organikoaren 20.3 artikuluan xedatutakoarekin bat, lege hau indarrean sartzen denetik 2013ko abenduaren 31ra arte, Aurrekontu Orokorrei buruzko azaroaren 26ko 47/2003 Legearen 3. artikuluan adierazitako Estatuko sektore publikoa osatzen duten subjektuek Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioaren nahitaezko txosten loteslea beharko dute, aldekoa, diru-laguntzak ematea edo hitzarmenak sinatzea baimendu aurretik, baldin eta diru-laguntza edo hitzarmen horiek 2011, 2012 edo 2013ko ekitaldietarako aurrekontu-egonkortasunaren, zor publikoaren edota gastu-arauaren helburua bete ez duten autonomia-erkidego bateko Administrazioarekin edo horri lotutako mendeko erakundeekin egitekoak badira; betiere, horrelakoen bidez, Estatuko sektore publikoko subjektuek autonomia-erkidego ez-betetzaileari baliabideak transferitzen badizkiote, azken horri gastuak egiteko konpromisoa sortzen badiote edota bi egoerak aldi berean gertatzen badira.

2011ko aurrekontuak betearazteari dagokionez, aurrekontu-egonkortasunaren helburua bete ez dela joko da, baldin eta hala ondorioztatzen bada Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioak autonomia-erkidegoetako Zerga eta Finantza Politikako Kontseiluari aurkeztutako txostenetik, Aurrekontu-egonkortasunari eta finantza-iraunkortasunari buruzko apirilaren 27ko 2/2012 Lege Organikoaren 17. artikuluan xedatutakoa betez.

2012ko aurrekontuak betearazteari dagokionez, aurreko lerrokadan aipaturiko txostena ematen ez den bitartean, eta xedapen gehigarri honetan adierazitakoaren ondorioetarako, zor publikoaren helburua bete ez dela iritziko zaio autonomia-erkidego bakoitzaren 2012ko ekitaldiko itxiera-aurreikuspenek hala islatzen dutenean. Aurreikuspen horiek Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioak argitaratzen ditu.

2013ko aurrekontuei dagokienez, aurrekontu-egonkortasunaren, zor publikoaren edota gastu-arauaren helburua bete ez dela joko da, baldin eta hala ondorioztatzen bada Aurrekontu-egonkortasunari eta finantza-iraunkortasunari buruzko apirilaren 27ko 2/2012 Lege Organikoaren 17. artikuluan aipatutako txostenetatik. Txosten horren arabera, autonomia-erkidego batek 2013ko aurrekontuetan helburuak bete dituela egiaztatu arren, artikulu honetan xedatutako Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioaren baimena beharko du, aurreko lerrokadetan xedatutakoaren arabera 2011n edo 2012an bete ez baditu.

Bi. Diru-laguntzak emateko edo hitzarmenak sinatzeko baldintza hori bera aplikatu beharko da Estatuko Gobernuak autonomia-erkidego bati ohartarazpena egiten dionean, Aurrekontu-egonkortasunari eta finantza-iraunkortasunari buruzko apirilaren 27ko 2/2012 Lege Organikoaren 19. artikuluan ezarritakoaren arabera, aurrekontu-egonkortasunaren, zor publikoaren edo gastu-arauaren helburua ez betetzeko arriskuan dagoela adieraziz.

Muga hori ohartarazpena egiten den unetik aurrera aplikatuko da.

Hiru. Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioak aurreko paragrafoetan jasotako ez-betetzearen edo ohartarazpenaren berri emango die Ministerioko sailei, eta azken horiek atxikitako edo lotutako erakundeei jakinaraziko diete.

Lau. Aurreko paragrafoetan aurreikusitako kasuetan, sinatuta dauden eta betearazten ari diren hitzarmenak luzatu edo aldatu ahal izateko, Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioaren aurretiko eta aldeko txostena beharko da.

Halaber, diru-laguntzak emateko baldintzak aldatzeko, araudian hala aurreikusita egonez gero, ezinbestekoa izango da Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioaren aurretiko eta aldeko txostena.

Bost. Aurrekontuen eta Gastuen Estatu Idazkaritzak igorriko du aurreko paragrafoetan aipatzen den Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioaren txostena, Herri Administrazioen Estatu Idazkaritzari kontsulta egin ostean. Txostenak irizpide hauek hartu ahal izango ditu kontuan, besteak beste:

a)  Zenbatean desbideratu den finkatutako egonkortasunaren, zor publikoaren edo gastu-arauaren helburutik. Bigarren paragrafoaren kasuan, desbideratzeak ohartarazpena eragin zuen arrazoiari egingo dio erreferentzia.

b)  Desbideratze horren zergatiak.

c)  Desbideratzea zuzentzeko hartu diren neurriak.

d)  Diru-laguntzak edo hitzarmenak defizitean edo zor publikoan izandako eragina eta helburua.

e)  Gastua finantzatzeko proposatutako modua.

Hamargarrena.  Gizarte Segurantzako erakunde kudeatzaileen eta autonomiaerkidegoen arteko lankidetza-hitzarmenak, aldi baterako ezintasuna kontrolatzeko eta jarraipena egiteko.

Gizarte Segurantzako erakunde kudeatzaileek autonomia-erkidegoekin aldi baterako ezintasuna kontrolatzeko eta jarraipena egiteko egindako lankidetza-hitzarmenetan, autonomia-erkidegoek garatu beharreko jarduerak finantzatzeko aurreikusitako zenbateko osora arteko aurrerakina xedatu ahal izango da.

Ondorio horietarako, aurreko lerrokadan aipatutako hitzarmenak formalizatu baino lehen, Ministroen Kontseiluak onespena eman beharko du. Helburu horrekin, Enplegu eta Gizarte Segurantza Ministerioaren titularrak, Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioaren txostena jaso ostean, dagokion proposamena egingo dio Ministroen Kontseiluari.

Hamaikagarrena.  Estatuko Aurrekontu Orokorren kontura finantzatutako maileguak eta aurrerakinak.

Bat. Aurrekontu-egonkortasunarekin eta zorpetzearekin loturiko helburuak betetze aldera, zuzenean edo zeharka Estatuko Aurrekontu Orokorren 8. kapituluaren kontura finantzaturiko maileguak eta aurrerakinak emateko, honako arau hauek bete beharko dira, indarraldi mugagabez:

a. Ogasuneko eta Herri Administrazioetako ministroak berariazko baimena ematean salbu, maileguak eta aurrerakinak ezin izango dira eman antzeko epemuga duten tresnetan Estatuak igorritako Zorrak duen interes-tasa baino txikiagoan.

Norgehiagoka-prozeduren bidez eman beharreko mailegu eta aurrerakinen kasuan, aipaturiko baldintza deialdia onartu aurretik bete beharko da.

Interes-tasaren zehaztapena espedientean justifikatu beharko du dagokion kudeaketaorganoak. Adierazitako erreferentziarekin zuzeneko loturarik egin ezin bada, Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiaren txostena ere aurkeztu beharko da.

Arau hori ez da aplikatuko ondoko kasu hauetan:

–  Langileei ematen zaizkien aurrerakinak.

–  Erkidegoko funtsez osaturik dauden eta itzuli beharrekoak diren aurrerakinak.

–  Interes-tasa lege-lerruneko arauen bidez araututa daukaten mailegu edo aurrerakinak.

–  Aseguruen Konpentsazio Partzuergoari Esportaziorako Kreditu Asegururako emandako maileguak. b. Maileguen edo aurrerakinen onuradunek egiaztatu beharko dute egunean daukatela aurrez Estatuko Aurrekontu Orokorren kontura eskuratutako beste edozein mailegu edo aurrerakin itzultzeko betebeharraren ordainketa. Gastua kudeatzen duen zentroari dagokio, ordainketa egin aurretik, baldintza horiek betetzen direla egiaztatzea. Beste modu batera egiaztatu ezin duenean, onuradunaren erantzukizunpeko adierazpena eskatuko du, edota organo eskudunaren ziurtagiria, onuraduna herri-administrazio bat baldin bada.

Bi. Ogasuneko eta Herri Administrazioetako ministroaren aginduz, xedapen honetan ezarritakoa betetzeko beharrezko diren jarraibideak emango dira.

Hamabigarrena.  Ikerketa-, garapen- eta berrikuntza-politikaren maileguak eta aurrerakinak.

2013ko ekitaldian, 46. politikako («Ikerketa, garapena eta berrikuntza») kredituen konturako maileguak eta aurrerakinak emateko, ez da beharrezkoa izango lege honen hamaikagarren xedapen gehigarriaren Bat paragrafoaren a) hizkian xedatutako baimena; betiere, maileguei eta aurrerakinei aplikatu beharreko interes-tasa deialdia onartu aurreko edo, hala badagokio, eman aurreko hilabeteari dagokionez Espainiako Bankuak argitaratutako urtebeterako Euriborraren interes-tasaren berdina edo handiagoa bada.

Hamahirugarrena.  Kanarietako, Balearretako, Ceutako eta Melillako egoiliarrentzako diru-laguntzak, aireko eta itsasoko garraiorako.

Bat. Indarraldi mugagabez, honako hauek bidaiarien itsasoko eta aireko garraiorako zerbitzu erregularren tarifetan hobariak eskuratzeko eskubidea izango dute, Kanarietako eta Balear Uharteetako autonomia-erkidegoetako edota Ceutako eta Melillako hirietako egoiliar direla egiaztatzen badute: Espainiako herritarrek, Europar Batasuneko gainerako estatu kideetako herritarrek, Europako Esparru Ekonomikorako Akordioa sinatu duten beste estatuetako herritarrek, Suitzakoek, hirugarren herrialde bateko horien senideek, baldin eta bizileku-eskubidea edo bizileku iraunkorreko eskubidea badute, eta iraupen luzeko egoiliar diren hirugarren herrialdeetako herritarrek.

Europar Batasuneko estatu kideetako edo Europako Esparru Ekonomikorako Akordioan zehaztutako beste estatu batzuetako herritarren senideen bizileku-eskubidea otsailaren 16ko 240/2007 Errege Dekretuaren arabera egiaztatuko da; dekretu hori Europar Batasuneko estatu kideetako herritarrak eta Europako Esparru Ekonomikorako Akordioan zehaztutako beste estatu batzuetako herritarrak Espainian sartu, aske ibili eta bizitzeari buruzkoa da. Aurreko lerrokadan aipatutako hirugarren herrialdeetako nazionalen iraupen luzeko bizileku-eskubidea Atzerritarrek Espainian dituzten eskubide eta askatasunei eta euren gizarteratzeari buruzko urtarrilaren 11ko 4/2000 Lege Organikoan eta berau garatzen duen araudian xedatutakoaren arabera egiaztatuko da.

Bi. Kanarietako eta Balear Uharteetako autonomia-erkidegoen eta Ceuta eta Melilla hirien, hurrenez hurren, eta Espainiako gainerako lurraldearen arteko ibilbide zuzenetan, joanekoak izan edo joan eta etorrikoak izan, itsas garraiorako txartelek ehuneko 50eko hobaria izango dute tarifan, indarraldi mugagabez; uharteen arteko bidaietan, berriz, ehuneko 25ekoa izango da hobaria.

Sustapeneko ministroak, ministro-agindu baten bidez, ibilbide bakoitzeko hobarien gehieneko zenbatekoak finkatu ahal izango ditu. Gehieneko zenbateko horiek gainditzen dituen tarifaren zatiak ez du hobaririk izango. Tarifa hobariaren gehieneko zenbatekoa baino txikiagoa bada, tarifa horri dagokion hobaria aplikatuko zaio, hobaria kalkulatzeko.

Hiru. Kanarietako eta Balear Uharteetako autonomia-erkidegoen eta Ceuta eta Melilla hirien, hurrenez hurren, eta Espainiako gainerako lurraldearen arteko bidaiarien aireko garraioko zerbitzu erregularren zein uharteen artekoen tarifen hobari-ehunekoa, indarraldi mugagabez, hobaria jaso dezakeen tarifaren ehuneko 50ekoa izango da joaneko edo joan eta etorriko zuzeneko ibilbide bakoitzeko.

Ondorio horietarako, joaneko zuzeneko ibilbidetzat jotzen da uharteetako, Ceutako edo Melillako abiapuntuko aireportutik edo heliportutik Espainiako lurraldeko beste batera doana eta alderantzizkoa, tarteko eskalarik gabe edo eskalak eginda, baldin eta horiek gehienez 12 orduko iraupena badute, zerbitzuaren premia teknikoek edo ezinbesteko arrazoiek eraginik izan ezean.

Sustapeneko ministroak, ministro-agindu baten bidez, aireko garraiorako hobarien gehieneko zenbatekoak finkatu ahal izango ditu, eragindako merkatuak bereiziz.

Gehieneko zenbateko horiek gainditzen dituen tarifaren zatiak ez du hobaririk izango.

Tarifa hobariaren gehieneko zenbatekoa baino txikiagoa bada, tarifa horri ehuneko 50eko hobaria aplikatuko zaio, hobaria kalkulatzeko.

Lau. Xedapen honetan araututako hobarien ondorioetarako, indarreko erroldatzeziurtagiriaren bidez egiaztatuko da Kanarietako eta Balear Uharteetako autonomiaerkidegoetako eta Ceutako eta Melillako egoiliar-izaera.

Erregelamendu bidez, beste bide batzuk ezarri ahal izango dira egoiliar-izaera egiaztatzeko, paragrafo honetan xedatutakoa ordeztuz edota osatuz.

Bost. Lege hau indarrean sartzen denetik:

a)  Sustapen Ministerioaren hobariak kudeatzen dituzten organoek Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioaren Bitartekotza Plataformako zerbitzuetara jo ahal izango dute nortasunari, helbideari, bizilekuari, nazionalitateari eta atzerritartasun-erregimenari buruzko datuak egiaztatzeko eta kontsultatzeko, diru-laguntzaren onuradun izateko baldintzak betetzen dituztela egiaztatzeko, eta organo horiei agindutako kontrol-eginkizunak gauzatzeko; betiere, Datu Pertsonalak Babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan eta Tributuei buruzko abenduaren 17ko 58/2003 Lege Orokorrean xedatutako bermeak betez.

b)  Organo kudeatzaileek diru-laguntzaren onuradun izateko baldintzak betetzen dituztela baieztatu ahal izango diete bide telematikoz hobaridun garraio-txartelak merkaturatzen dituzten eta hala eskatzen duten agentziei, aireko edo itsasoko konpainiei edota haien ordezkaritzei.

Aurreko lerrokadetan xedatutako datuak lagatzeko eta horiek tratatzeko, ez da interesdunen baimena jaso beharrik izango, ez eta interesdunei horren berri ematekorik ere; hori guztia, datuak babesteko 15/1999 Lege Organikoaren 11.2 artikuluaren a) hizkian eta 5.5 artikuluan, hurrenez hurren, xedatutakoaren arabera.

Sei. Bost paragrafoan aurreikusitako Bitartekotza Plataformaren bidez ezin bada egiaztatu diru-laguntzen onuradun izateko eskatutako baldintzak betetzen direla, aplikatu beharreko araudian xedatutako edozein bitartekoren bidez egiaztatuko dira baldintza horiek. Ondorio horietarako, erroldatze-ziurtagiria hobari horiek garatzeko araudian erregelamendu bidez xedatutakoari lotuko zaio.

Zazpi. Xedapen honen Bat paragrafoan xedatutakoari kalterik egin gabe, bertan aurreikusitako hobariek 2013ko apirilaren 1etik aurrera izango dituzte ondorioak bizilekueskubidearen edo bizileku iraunkorreko eskubidearen onuradun diren hirugarren herrialdeetako senide nazionalentzat eta iraupen luzeko bizilekua duten hirugarren herrialdeetako herritarrentzat; betiere, Kanarietako eta Balear Uharteetako autonomiaerkidegoetako eta Ceuta eta Melilla hirietako egoiliar direla egiaztatzen badute.

Hamalaugarrena. Alderdi politikoen funtzionamendu-gastuetarako Estatuaren dirulaguntza eta segurtasun-gastuetarako urteko diru-esleipena, 2013rako.

Alderdi politikoen finantzaketari buruzko uztailaren 4ko 8/2007 Lege Organikoaren seigarren xedapen gehigarrian adierazitakoan oinarrituta, alderdi politikoen funtzionamendu-gastuetarako Estatuaren diru-laguntza (16.01.924M.485.01 aurrekontuaplikazioa) 52.704,14 mila eurokoa izango da 2013an, eta alderdi politikoen segurtasungastuetarako urteko diru-esleipena (16.01.924M.484 aurrekontu-aplikazioa) 2.706,20 mila eurokoa.

Hamabosgarrena.  Errepide-arloko hitzarmenak Balear Uharteetako Autonomia Erkidegoarekin.

Gobernuari baimena ematen zaio Balear Uharteetako Autonomia Erkidegoko Gobernu Kontseiluarekin sinatutako indarreko lankidetza-hitzarmenetan xedatutakoaren esparruan beharrezko jarduerak has ditzan, errepide-arloko proiektuak finantzatzeko hartutako konpromisoak betetzen direla bermatzeko; betiere, hitzarmen horietan xedatutakoaren arabera betearazten badira.

Hamaseigarrena.  Gizarte Segurantzako lan-istripuen eta lanbide-gaixotasunen mutualitateetako eta horien erakunde eta zentro mankomunatuetako zuzendaritzakargudunen eta gainerako langileen ordainsariak.

Bat. Lege hau indarrean sartzean Gizarte Segurantzako lan-istripuen eta lanbidegaixotasunen mutualitateetako eta horien erakunde eta zentro mankomunatuetako zuzendaritza-karguak betetzen dituztenek, Aurrekontuei buruzko azaroaren 26ko 47/2003 Legearen 2. artikuluan xedatutakoaren arabera Estatuko sektore publikoa osatzen dutenek, jasotzen dituzten ordainsariek, baldin eta erakundeko gastu-aurrekontuaren 130. kontzeptuaren «Laboral finkoa», 0 «Goi-kargudunak» eta 1 «Bestelako zuzendariak» azpikontzeptuen kontura ordaintzen badira, ezin izango dute gainditu Estatuko Gobernuko, horren aholkularitza-organoetako, Estatuko Administrazio Orokorreko, Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiko, Konstituzio Auzitegiko eta Kontuen Auzitegiko goi-kargudunei dagokien zenbateko handiena. Aurreko muga gorabehera, aipatutako zuzendaritzakargudunek ordainsari osagarriak jaso ahalko dituzte, berau aplikatzearen ondoriozko kopuruaren gainetik; halakoetan, oinarrizko ordainsariek beste ordainsari horiek xurgatu ahalko dituzte, eta haien dedikazio esklusiboa xedatuko da, eta, ondorioz, baita ordaindutako beste edozein jardueratan aritzeko bateraezintasuna ere.

Aurreko lerrokadan aipatutako pertsonek edozein kontzepturengatik jasotzen dituzten ordainsariek ezin izango dute, inola ere, hazkunderik izan 2013ko ekitaldian, 2012ko ekitaldian jasotako kopuruekiko, uztailaren 13ko 20/2012 Errege Lege Dekretuaren bidez onartutako murrizketa kontuan hartu gabe.

Bi. Mutualitateetako eta haien erakunde eta zentro mankomunatuetako zuzendaritzakargudunak 2010eko urtarrilaren 1etik aurrera hasi badira zerbitzua ematen, erakundearen gastu-aurrekontuko 130. kontzeptuaren «Laboral finkoa», 0 «Goi-kargudunak», eta 1

«Bestelako zuzendariak», azpikontzeptuen kargura edozein kontzepturengatik jaso beharreko oinarrizko ordainsariak ezin izango dira Gizarte Segurantzako erakunde kudeatzaileetako eta zerbitzu komunetako zuzendari nagusien ordainsari-erregimenean ezarritako zenbatekoak baino handiagoak izan.

Hiru. Mutualitateen eta haien erakunde eta zentro mankomunatuen zerbitzura dauden gainerako langileen ordainsariak Estatuko sektore publikoko langileez xedatutakoaren mende egongo dira; zehazki, lege honen 27. artikuluan xedatutakoaren mende.

Lau. Bat eta Bi paragrafoetan xedatutako mugak aplikatze aldera, konputagarriak izango dira mutualitateen ondare historikotik edo ondare horri lotutako erakundeetatik datozen ordainsariak ere.

Hamazazpigarrena.  Bake-epaitegietako bake-epaileen eta idazkarien jardueragatiko konpentsazio ekonomikorako moduluak.

Bat. Botere Judizialaren uztailaren 1eko 6/1985 Lege Organikoaren 101. artikuluan xedatutakoari jarraiki izendatutako bake-epaileek ondoko ordainsari hauek jasoko dituzte urtean –2012ko abenduaren 31n indarrean zeuden berberak–, udalerriko zuzenbidezko biztanle-kopuruaren arabera: Urtean 1 eta 1.999 biztanle artean 2.000  eta 4.999 biztanle artean 5.000  eta 6.999 biztanle artean 7.000  eta 14.999 biztanle artean 15.000  biztanle edo gehiago 1.072,78

1.609,11

2.145,45

3.218,15

4.290,85

Bi. Bake-epaitegi batean idazkari-lanak egiten dituzten langileek, Justizia Administrazioaren zerbitzura ari diren kidegoetakoek izan ezik, ordainsari hauek jasoko dituzte urtean –2012ko abenduaren 31n indarrean zeuden berberak–, udalerriko zuzenbidezko biztanle-kopuruaren arabera: Urtean 1 eta 499 biztanle artean 500 eta 999 biztanle artean 1.000  eta 1.999 biztanle artean 2.000  eta 2.999 biztanle artean 3.000  eta 4.999 biztanle artean 5.000  eta 6.999 biztanle artean 531,28

789,11

945,37

1.101,55

1.414,02

1.726,50

Hiru. Ordainsari horiek dagozkien aurrekontu-aplikazioen kontura finantzatuko dira, eta hiru hilean behin ordainduko dira; zehazki, martxoan, ekainean, irailean eta abenduan.

Hemezortzigarrena.  Soldadutzako eta marineltzako militarrak.

2013ko abenduaren 31n, tropetan eta itsas armadan 80.000 militar egongo dira gehienez.

Defentsa Ministerioari baimena ematen zaio lege hau onesten denetik aurrera kideak hautatzeko eta errekrutatzeko prozesuak has ditzan.

Hemeretzigarrena.  Karrera judizialera eta fiskalera jotzeko Enplegu Publikoaren Eskaintza.

Lege honen 23.Hiru artikuluan aurreikusitako plazak pilatzearen ondorioz karrera judizialera eta fiskalera jotzeko egon daitekeen Enplegu Publikoaren Eskaintza gehienez 50 plazakoa izango da 2013an.

Hogeigarrena.  Merkataritza-sozietate publikoek 2013an langileak kontratatzea.

Bat. 2013an, lege honen 22. artikuluaren Bat paragrafoan aipatutako merkataritzasozietate publikoek ezin izango dituzte langile berriak kontratatu. Salbuetsita egongo dira aurreko ekitaldietan hasitako deialdiei dagozkien kontratazioak edo lege hau indarrean sartzean betearazten ari diren urte anitzeko programen edo planen esparruan nahitaezkoak direnak.

Muga hori ez da aplikatuko merkataritza-sozietatea bilduta dagoen Estatuko, autonomia-erkidegoko edo tokiko sektore publikoan aldez aurretik harreman finkoa edo mugagabea duten langile funtzionario edo lan-kontratudunen kontratazioetan.

Ezohiko kasuetan bakarrik egin ahal izango dira aldi baterako kontratazioak, premiazkoak eta geroraezinak diren beharrak asetzeko.

Bi. Estatuko merkataritza-sozietateen kasuan, aurreko paragrafoan adierazitakoa aintzat hartuta aldi baterako kontratazioak egitean, sozietatean akzio gehien dituenak ezarritako irizpide eta jarraibideak bete beharko dira, Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioak aurretiko eta aldeko txostena eman ostean.

Hiru. Xedapen gehigarri honen Bat paragrafoan ezarritakoak oinarrizko izaera du, eta Konstituzioaren 149.1.13 eta 156.1 artikuluen babesean emana dago.

Hogeita batgarrena. Birjartze-tasa pilatzea.

Salbuespen gisa, eta lege honen 23.Hiru artikuluan xedatutakoaren ondorioetarako, Ogasuneko eta Herri Administrazioetako ministroak 23.Bat artikuluan zehaztutako lehentasunezko sektore bati edo batzuei dagokien birjartzetasaren ondoriozko plaza batzuk kidego edo eskala batzuetan pila daitezen proposatu ahal izango du, aipatutako manuan jasotako beste sektore batean edo batzuetan lehentasunez bete beharrekoak direla joz gero.

Hogeita bigarrena.  Sektore publikoko fundazioetako eta partzuergoetako langileak kontratatzea 2013an.

Bat. 2013an, sektore publikoko fundazioek eta partzuergoek ezin izango dute langile berririk kontratatu, lege honen 22. artikuluaren Bat paragrafoan zehaztutako sektore publikoa osatzen duten administrazio eta organismoen gehiengo partaidetza badute.

Muga hori ez da aplikatuko sektore publikoko fundazioa edo partzuergoa bilduta dagoen Estatuko, autonomia-erkidegoko edo tokiko sektore publikoan aldez aurretik harreman finkoa edo mugagabea duten langile funtzionario edo lan-kontratudunen kontratazioetan.

Ezohiko kasuetan bakarrik egin ahal izango dira aldi baterako kontratazioak, premiazkoak eta geroraezinak diren beharrak asetzeko.

Bi. Sektore publikoko fundazioen eta Estatuko sektore publikoaren partaidetza nagusia duten partzuergoen kasuan, aurreko paragrafoan adierazitakoa aintzat hartuta aldi baterako kontratazioak egitean, tutoretzako sail edo organismoek edo partaidetza nagusia dutenek ezarritako irizpide eta jarraibideak bete beharko dira, Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioak aurretiko eta aldeko txostena eman ostean.

Hiru. Xedapen gehigarri honen Bat paragrafoan ezarritakoak oinarrizko izaera du, eta Konstituzioaren 149.1.13 eta 156.1 artikuluen babesean emana dago.

Hogeita hirugarrena.  Atzerrian destinaturik dauden langileen zerbitzuagatiko kalteordainak.

2013ko aurrekontu-ekitaldian, etenda gelditzen da zerbitzuen ondoriozko kalteordainei buruzko maiatzaren 24ko 462/2002 Errege Dekretuaren 26.3 artikulua.

Hogeita laugarrena.  Estatuko Administrazioko langileen beste gastu batzuk 2013an.

Bat.  Lege honetan xedatutako gizarte-ekintzako gastuak murrizteko, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren apirilaren 12ko 7/2007 Legearen 32.2 eta 38.10

artikuluetan ezarritakoaren arabera, eten egiten dira murrizketa horrekin bat ez datozen hitzarmen, itun eta akordioetako aurreikuspenak.

Bi.  Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioak, lege honen 22.Bat artikuluaren a), d) eta g) paragrafoetan jasotako erakundeen eta organismoen soldata-masa baimentzean, kontuan hartuko du gizarte-ekintzaren murriztapena.

Hogeita bosgarrena.  Sektore publikoko langileen merkataritza-kontratuen ordainsariak mugatzea.

Lege honen 22. artikuluan ezarritako mugak sektore publikoko langileen merkataritzakontratuen ordainsariei aplikatuko zaizkie.

Xedapen honek oinarrizko izaera du, eta Espainiako Konstituzioaren 149.1.13 eta 156.1 artikuluen babesean emana dago.

Hogeita seigarrena. Herri-administrazioetako ordainsari-sistemen analisia.

Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioak herri-administrazioen ordainsari-sistemak analizatuko ditu, eta analisiaren emaitza Herri Administrazioen Sektoreko Batzarrari jakinaraziko dio, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuari buruzko apirilaren 12ko 7/2007 Legearen 100.2 artikuluan ezarritako ondorioetarako.

Hogeita zazpigarrena.  Guadalquivirreko Konfederazio Hidrografikoa.

Ministerioarteko Batzordearen Batzorde Betearazleak onartuko du urriaren 21eko 1498/2011 Errege Dekretuak aipatzen duen langile funtzionarioen eta lan-kontratudunen lanpostu-zerrenda, eta 2013ko urtarrilaren 1etik aurrera izango ditu ondorioak; horrenbestez, aurretik jasotako ordainsariak egun horretara arte mantenduko dira.

Aipatutako errege-dekretuaren bidez, epaia betetzeko, Estatuko Administrazioan sartu ziren urriaren 17ko 1666/2008 Errege Dekretuak Andaluziako Autonomia Erkidegoari eskualdatutako baliabide pertsonalak eta materialak.

Hogeita zortzigarrena.  Gizarte Segurantzako familia-prestazioak.

2013ko urtarrilaren 1etik aurrera, eta Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginak II. tituluaren IX. kapituluaren bigarren atalean araututakoaren arabera, ondoko hauek izango dira Gizarte Segurantzako familia-prestazioen zenbatekoa, ordaindutakoaren araberakoa ez denean, eta horiek eskuratzeko diru-sarreren mugaren zenbatekoa: Bat. 182 bis.1 artikuluan ezarritako esleipen ekonomikoaren zenbatekoa urtean 291

eurokoa izango da.

Bi. Hona hemen 182 bis.2 artikuluak desgaitasuna duen seme-alaba edota zaintzapeko adingabea izatearen kasurako ezarritako esleipenen zenbatekoa:

a)  1.000 euro, seme-alabaren edota zaintzapeko adingabearen desgaitasun-maila ehuneko 33koa edo gehiagokoa denean.

b)  4.335,60 euro, kargupeko seme-alaba 18 urtetik gorakoa denean eta ehuneko 65eko edo gehiagoko desgaitasun-maila duenean.

c)  6.504,00 euro, kargupeko seme-alabak 18 urte baino gehiago dituenean, ehuneko 75eko edo gehiagoko desgaitasun-maila duenean, eta, anatomiako atalak edota funtzionalitatea galdu dituela-eta, inoren laguntza behar duenean eguneroko ekintzarik funtsezkoenak gauzatzeko, hala nola janzteko, lekualdatzeko, jateko edo antzekoetarako.

Hiru. Seme-alaba jaio edota adoptatzeagatik 186.1 artikuluak ezartzen duen prestazioaren zenbatekoa 1.000 eurokoa izango da familia ugarien kasuan, guraso bakarreko familien kasuan eta desgaitasuna duten amen kasuan.

Lau. 182.1.c) artikuluaren lehenengo eta bigarren lerrokadek aipatzen duten zaintzapeko seme-alaba edo adingabe bakoitzeko esleipena jasotzeko eskubidea izateko diru-sarreren muga urtean 11.490,43 eurokoa da, eta 17.293,82 eurokoa familia ugarien kasuan; zenbateko hori 2.801,12 eurotan gehituko da laugarrenetik aurrerako seme-alaba bakoitzeko, laugarren hori barne.

Hogeita bederatzigarrena.  Elbarriak gizarteratzeko apirilaren 7ko 13/1982 Legean jasotako sorospen ekonomikoak eta laguntza-pentsioak.

Bat. 2013ko urtarrilaren 1etik aurrera, Elbarriak gizarteratzeko apirilaren 7ko 13/1982 Legean jasotako sorospen ekonomikoak honako hauek izango dira, sorospen motaren arabera: Gutxieneko diru-sarrerak bermatzeko sorospena Hirugarren pertsona laguntzeagatiko sorospena Mugikortasun- eta garraio-gastuetarako sorospena Euroak hileko 149,86

58,45

62,10

Bi. 2013ko urtarrilaren 1etik aurrera, 1960ko uztailaren 21eko Legean eta uztailaren 24ko 2620/1981 Errege Dekretuan xedatutakoaren araberako laguntza-pentsioak hilean 149,86 eurokoak izango dira. Ekainean eta abenduan, zenbateko bereko aparteko bi ordainsari ere ordainduko dira.

Hiru. Laguntza-pentsioak berraztertu egingo dira aldian-aldian, onuradunek laguntzak jaso ahal izateko baldintzak betetzen jarraitzen dutela egiaztatzeko; hala egin ezean, eskubidea iraungitzat joko da, eta bidegabeki jasotako kobrantzak itzultzeko agindua emango. Enplegu eta Gizarte Segurantza Ministerioak berrikuspen-prozedurak abiarazi ahalko ditu, eragindako gastuaren aurrekontu-doikuntza eta doikuntza ekonomikoa egiteko. Prozedura horien emaitzak aipatutako ministerio-sailari jakinaraziko zaizkio.

Hogeita hamargarrena.  Giza immunoeskasiaren birusak (GIB) kutsatuta daudenentzako gizarte-laguntzak.

2013an, giza immunoeskasiaren birusak (GIB) kutsatuta daudenentzako gizartelaguntzen hileko zenbatekoa zehaztu ahal izateko, hain zuzen maiatzaren 28ko 9/1993 Errege Lege Dekretuaren 2.1 artikuluaren b), c) eta d) hizkietan jasotakoena, aipaturiko hizkietan araututako proportzioak aplikatuko dira, 607,13 euroko zenbatekoa oinarri hartuta.

Hogeita hamaikagarrena.  Martxoaren 18ko 3/2005 Legeak ezarritako laguntza ekonomikoa eguneratzea.

2013ko urtarrilaren 1etik aurrera, martxoaren 18ko 3/2005 Legearen babesean Gerra Zibila dela-eta adingabeak zirenean atzerrira joan ziren espainiar jatorriko herritarrei, bizitzako urte gehienak Espainiatik kanpo eman zituztenei, aitortutako prestazio ekonomikoen zenbatekoa, urtean, hauxe izango da: 7.129,69 euroren eta onuradun bakoitzak 3/2005 Legearen 2. artikuluaren a), b) eta c) paragrafoek aipatutako pentsioengatik jasotzen duen urteko zenbatekoaren arteko aldea, edota 7.129,69 euroren eta 3/2005 Legearen 2. artikuluaren d) paragrafoak aipatutako onuradunek urtean jasotzen dituzten diru-sarreren arteko aldea.

Hogeita hamabigarrena.  Klase Pasiboetako epeak.

Bat. 2013ko urtarrilaren 1etik aurrera, eta indarraldi mugagabez, Estatuko Klase Pasiboen Erregimenaren prestazioak aitortzeak eragindako ondorio ekonomikoak, horiek arautzen dituen legedia edozein dela ere, baita gerrako legedi berezikoak ere, gehienez hiru hilabeteko atzeraeragina izango dute, eskaera aurkeztu ondoko hilaren lehen egunetik zenbatuta.

Bi. Bidegabeki jasotako Klase Pasiboen Erregimeneko prestazioak itzultzeko eskatzeko Administrazioak duen eskubidea horiek jaso direnetik edo itzultzea eskatzeko akzioa egikaritu ahal izan denetik lau urtera preskribatuko da, prestazioen araudia eta prestazioak jasotzearen zergatiak edozein direla ere. Gauza bera gertatuko da gerrako legedi bereziaren babesean sortutako prestazioekin eta, oro har, Estatuko Gastuen Aurrekontuaren 07 atalaren kredituen kontura ordaindutako beste edozein prestaziorekin.

Estatuko Klase Pasiboen Erregimenean ezarritako betebehar ekonomikoak betetzeko preskripzio-epea ere lau urtekoa izango da.

Hogeita hamahirugarrena.  Preso emandako denboragatiko eta gizarte-preso ohien aldeko kalte-ordainak.

1990erako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko ekainaren 29ko 4/1990 Legearen hemezortzigarren xedapen gehigarrian eta 2009rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 23ko 2/2008 Legearen hemezortzigarren xedapen gehigarrian ezarritako onuren eskaerak aurkezteko epea 2013ko abenduaren 31n amaituko da behin betiko, eskubidea ondorengo data batean aitortzeari kalterik egin gabe.

Hogeita hamalaugarrena.  Sektore publikoko kokapen okerrak erregularizatzea.

Bat. Langileen arloan eskudun diren organoak arduratuko dira egiaztatzeaz, etorkizunean sor litezkeen pentsioen ondorioetarako, euren eskumenpeko funtzionarioak legez dagokien gizarte-babeseko erregimenean jasota daudela. Kokapenen bat oker dagoela egiaztatuz gero, funtzionarioa oker kokatuta dagoela adieraziko dute administrazio-ebazpen baten bidez, eta haren egoera dagokion erregimenean erregularizatuko dute berehala.

Aipaturiko erregularizazioaren ondorioetarako, Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorrari dagokion alta edo baja eskatuko zaio Gizarte Segurantzako Erregimen Orokorrean, eta horrek ebazpena emango du, Gizarte Segurantzan enpresak inskribatzeari, eta langileei, afiliazioari, altei, bajei eta datu-aldaketei buruzko Erregelamendu Orokorraren, urtarrilaren 26ko 84/1996 Errege Dekretuaren bidez onetsitakoaren, arabera.

Bi. Oker kokatutako erregimeneko arauen arabera emandako zerbitzuak eta egindako kotizazioak pentsioa aitortu behar duen erregimenaren bidez konputatuko dira, Gizarte Segurantzako erregimenen arteko kuoten elkarrekiko konputuari buruzko apirilaren 12ko 691/1991 Errege Dekretuan araututako prozedurari jarraiki.

Hogeita hamabosgarrena.  Indar Armatuen Gizarte Segurantzako Erregimen Bereziko baliaezintasun handiagatiko prestazioak 2013rako handitzea.

Indar Armatuen Gizarte Segurantzako Erregimen Bereziko baliaezintasun handiagatiko prestazioak, 2012ko abenduaren 31ra arte sortutakoak, ehuneko 1 handituko dira 2013an.

Hogeita hamaseigarrena.  Klase Pasiboetako umezurtz-pentsioak.

Bat. 2013ko urtarrilaren 1etik aurrera, eta indarraldi mugagabez, ez da pentsiorik aitortuko hogeita bat urtetik gorako umezurtzen alde, 1984ko abenduaren 31n indarrean zegoen legediaren babesean eta gerrako legedi bereziaren babesean ezinduta ez badaude.

Aurreko lerrokadan xedatutakotik salbuetsita egongo dira terrorismo-ekintzek eragindako aparteko umezurtz-pentsioak eta, aitortuta egon arren, edozein kausa delaeta 2012ko abenduaren 31n jaso gabeko pentsioak; pentsio horiek data horren ostean sartu ahal izango dira nominan.

Bi. Lege hau indarrean sartzean hasita baina ebatzi gabe dauden prozedurak eta geroztik aurkeztutako partaidetzarako edo pilaketarako eskaerak 2012ko abenduaren 31n indarrean zegoen legediaren arabera zuzenduko dira.

Hogeita hamazazpigarrena. Espainiako Inteligentzia Zentroko estatutupeko langileen gizarte-babeseko erregimena.

1.  Espainiako Inteligentzia Zentroko estatutupeko langile-izaera 2011ko urtarrilaren 1a baino lehen eskuratu dutenek Estatuko Klase Pasiboen Erregimenean aurreikusitako gizarte-babeseko erregimenean jasota egoten jarraituko dute zahartzaroko, ezintasuneko eta heriotzako nahiz biziraupeneko arriskuen aurrean, eta Legeak Indar Armatuen Gizarte Institutuari agintzen dion ekintza espezifikoagatik, osasun-laguntzaren beharraren, aldi baterako ezintasunaren, zerbitzurako ezintasunaren eta familia-kargen gertakarien aurrean.

2.  Espainiako Inteligentzia Zentroko estatutupeko langile-izaera 2011ko urtarrilaren 1aren ostean eskuratu dutenak, baldin eta data horren aurretik Estatuko Klase Pasiboen Legearen testu bateginaren, apirilaren 30eko 670/1987 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoaren, aplikazio-eremuan jasota ez bazeuden, Gizarte Segurantzako Erregimen Orokorrean jasota egongo dira nahitaez, lege-testuan eta hori garatzeko xedapenetan ezarritakoaren ondorioetarako bakarrik.

Kasu horretan, errespetatu egin beharko dira Estatuko Klase Pasiboen araudian xedatutako aparteko pentsioen erregimenari buruzko espezifikotasunak, beharrezko diren egokitzapenak eginda.

3.  Espainiako Inteligentzia Zentroko estatutupeko langileek, Estatuko Administrazio Orokorreko funtzionarioentzat legez ezarritako nahitaezko erretiro-adina betetzean, eten egingo dute erakunde publiko horrekiko lotura, bertan sartu ziren data edozein dela ere.

Ordutik aurrera, Gizarte Segurantzaren Erregimen Orokorrean edo Indar Armatuen Gizarte Segurantzako Erregimen Berezian aurreikusitako erretiroagatiko prestazio ekonomikorako eskubidea izango dute, dagokienaren arabera; betiere, hartarako eskatutako baldintzak betetzen badituzte.

Espainiako Inteligentzia Zentroan zerbitzua emateko eskatzen diren gaitasun psikofisikoak eta prestasun-maila direla-eta, Espainiako Inteligentzia Zentroko langileek, bertan sartu ziren data edozein dela ere, berariaz galarazita daukate zerbitzu aktiboa luzatzea Estatuko Administrazio Orokorraren zerbitzupeko funtzionarioen nahitaezko erretiroa hartzeko legez ezarritako adinetik aurrera.

4.  Espainiako Inteligentzia Zerbitzuko estatutupeko langile guztiek jatorrizko erregimenean egindako zerbitzu-denborak eta ekarpenak edo kotizazioak zerrendatzen dituzten ekarpenak egingo dituzte egoki den organismoaren aurrean, eta ekarpen horiek laguntza-prestazioak edo prestazio ekonomikoak sortzeko ordainketa gisa baliagarri izango zaizkie; betiere, erregimenen arteko kuoten elkarrekiko konputuari buruzko indarreko araudian xedatutakoaren arabera.

5.  Espainiako Inteligentzia Zentroko langileak atxikita dauden gizarte-babeseko erregimena edozein dela ere, Defentsa Ministerioaren esparruan eskumena duten mediku-epaimahaiak izango dira eskudun langile horien ezintasuna edo desgaitasuna zehazteko prozeduraren barruan egokiak diren irizpenak emateko.

Hogeita hemezortzigarrena.  Enplegatu publikoen nominan deskontua egitea, aldi baterako ezintasun-egoerarik ez dakarren gaixotasun edo istripua dela-eta lanera ez joateagatik.

Bat. Aurrekontu-egonkortasuna bermatzeko eta lehiakortasuna bultzatzeko uztailaren 13ko 20/2012 Errege Lege Dekretuaren 9. artikuluak aipatutako langileak aldi baterako ezintasuna eragiten ez duen gaixotasun edo istripu bat dela-eta lanera joaten ez badira, nominan aldi baterako ezintasun-egoerarako aurreikusitako deskontua egingo zaie, herriadministrazio bakoitzak bere langileentzat ezarritako baldintzetan.

Bi. Aurreko paragrafoan xedatutakoaren arabera, Estatuko Administrazioan, horren mendeko zuzenbide publikoko organismo eta erakundeetan, eta konstituzio-organoetan ez da aipatutako deskontua aplikatuko, urte naturalean gaixotasun edo istripuagatik huts egindako egunen kopurua txikiagoa bada Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioaren agindu baten bidez finkatutakoa baino, bertan zehaztutako baldintzekin bat.

Hiru. Manu hau indarrean sartzen denetik, etenda eta ondoriorik gabe geratuko dira haren aplikazio-eremuko langileentzako akordioak, itunak eta hitzarmenak, baldin eta manuaren edukiaren aurkako klausulak badituzte.

Lau. Aurrekontu-egonkortasuna bermatzeko eta lehiakortasuna bultzatzeko uztailaren 13ko 20/2012 Errege Lege Dekretuaren 9. artikuluan Gizarte Segurantzaren Erregimen Orokorrean jasotako langileei egindako erreferentziak aplikatzekoak izango dira haren aplikazio-eremuko Itsasoko Langileen Gizarte Segurantzako Erregimen Berezian jasotako langileentzat.

Bost. Gobernuari baimena ematen zaio Ogasun eta Herri Administrazioko ministroaren proposamenari jarraiki beharrezko diren neurriak har ditzan, xedapen honen edukia aplikatzekoa izan dadin Botere Judizialaren uztailaren 1eko 6/1985 Lege Organikoan jasotako Justizia Administrazioaren zerbitzupeko langileentzat.

Sei. Xedapen honen Bat paragrafoak oinarrizko izaera du, eta Konstituzioaren 149.1.13, 149.1.18 eta 156. artikuluetan xedatutakoaren babesean emana dago.

Hogeita hemeretzigarrena.  Diruaren legezko interesa.

1. Diruaren legezko interes-tasaren aldaketari buruzko ekainaren 29ko 24/1984 Legearen 1. artikuluak ezarritakoaren arabera, diruaren legezko interes-tasa ehuneko 4

izango da 2013ko abenduaren 31ra arte.

2. Epe horretan, Tributuei buruzko abenduaren 17ko 58/2003 Lege Orokorraren 26.6

artikuluak adierazitako berandutze-interesa ehuneko 5 izango da.

3.  Epe horretan, Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 38.2 artikuluak adierazitako berandutze-interesa ehuneko 5 izango da.

Berrogeigarrena.  Esportaziorako kreditu-asegurua.

2013ko ekitaldian, kontratazio berrietarako estaldura gehienez ere 9.000.000 mila eurokoa izango da, Esportazioen Kudeaketarako Poliza Irekia (PAGEX), 100 Poliza eta Master Poliza kenduta. Esportaziorako Kreditu Aseguruen Konpainia Espainiarra Sozietate Anonimoak (CESCE) bermatu eta banatu ahal izango du estaldura.

Berrogeita batgarrena.  Laguntza itzulgarriak.

Zientziari, Teknologiari eta Berrikuntzari buruzko ekainaren 1eko 14/2011 Legearen 33.1.b) artikuluan ezarritakoaren arabera enpresei artikulu horretan aurreikusitako jarduerak finantzatzeko diru-laguntza publikoak ematen zaizkienean, laguntza horiek osorik edo partzialki itzultzeko betebeharra ezarri ahal izango da. Azken kasu horretan, Estatuko Administrazio Orokorrari lagako zaizkio emaitzen gaineko eskubideak, jarduerak gauzatzean lortutakoaren arabera, eta oinarri arautzaileetan ezarritako baldintzetan.

Manu honek aipatzen dituen ikerketa zientifikorako eta garapen teknologikorako laguntza publikoen itzulketak eragindako diru-sarrerek kreditua sortu ahal izango dute gastuen egoeraren aplikazio hauetan: 27.13.463B.740, 27.13.463B.760, 27.13.463B.760 eta 27.13.463B.780.

Berrogeita bigarrena.  Ondare Naturalerako eta Biodibertsitaterako Funtsa.

Aurrekontuei buruzko azaroaren 26ko 47/2003 Lege Orokorraren 86. artikuluan araututako laguntzei dagokienez, Ondare Naturalari eta Biodibertsitateari buruzko 42/2007 Legearen 74. artikuluan arautzen den Ondare Naturalerako eta Biodibertsitaterako Funtsean jasotako jarduerak finantzatzeko ordainketak osorik igorri ahal izango dira, Sektoreko Batzarrean banaketarako irizpide objektiboak eta banaketa bera adostu ostean, eta Ministroen Kontseiluaren erabakiz berretsi ondoren.

Berrogeita hirugarrena.  Parke zientifiko eta teknologikoetako jarduerei finantza-laguntza ematea.

Parke zientifikoetako eta teknologikoetako erakunde sustatzaileek, beren egoera finantzarioa dela-eta ordainketa-obligazioak bete ezin dituztela egiaztatzen badute, epemuga 2013an duten amortizazio-kuotak geroratzeko eskatu ahal izango dute, 2000. urtetik egindako deialdien arabera emandako maileguei edo aurrerakinei dagokienez.

Geroratze hori Ekonomia eta Lehiakortasun Ministerioak baimendu ahal izango du, Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioak aurretiko eta aldeko txostena egin ondoren.

Baimen hori erakunde eskatzailearen bideragarritasun ekonomiko edo finantzarioa egiaztatu ondoren eskatuko zaio, edo, hala badagokio, mendeko herri-administrazioak zorra subsidiarioki bere gain hartu duela egiaztatu ondoren, baldintza hauekin:

1. Erkidegoko araudiak Estatuko laguntzei dagokienez ezarritako laguntzen intentsitate-mugak errespetatuko dira.

2. Maileguen epemuga ez da aldatuko, baina geroratutako kuotak zatikatu egin ahal izango dira.

3. Atzeratutako kuotek Estatuak antzeko epemuga duten tresnetan jaulkitako zorraren interes-tasa sortuko dute.

4. Kasu bakoitzean zehaztutako berme osagarriak eman beharko dira.

5. Sektore publikoko erakundeen kasuan, eragiketak erakundeari dagokion Administrazioaren baimena izan beharko du, eta, horrez gain, administrazio horrek geroratzea eskatu den zorra ordaintzeko betebeharra bereganatu beharko du, subsidiarioki. Era berean, atzeratutako kuotak konpentsatu egin ahal izango dira, Estatuak aipatutako administrazioari egin beharreko edozein ordainketaren bidez.

Ekonomia eta Lehiakortasun Ministerioaren agindu baten bidez, xedapen hau betetzeko beharrezkoak diren jarraibideak eman ahal izango dira.

Berrogeita laugarrena.  Espainiako enpresek Kyotoko Protokoloko malgutasunmekanismoetan izango duten partaidetza.

Ekonomia Iraunkorrari buruzko martxoaren 4ko 2/2011 Legearen 91. artikuluak sortutako Karbono Funtsak, enpresek egin edo sustatutako proiektuen ondoriozko karbono-kredituak eskuratzen dituenean –Kyotoko Protokoloko malgutasun-mekanismoen esparruan arauz ezarritako baldintzetan–, Espainiako enpresek mekanismo horietan parte har dezaten bultzatzeko asmoz, xede horretarako egin beharreko edozer hitzarmen edo laguntza- edo mailegu-deialdi onartzeko (oinarri-aginduak eta arautzen dituzten gainerako araudiak barne), beharrezkoa izango da Aurrekontuen eta Gastuen Estatu Idazkaritzak aldeko txostena egitea, Europako Egitura Funtsen bidez finantzatu ahal izateko beharrezko eskakizunak betetzen dituela egiaztatzeko.

Berrogeita bosgarrena.  Heleniar Errepublika Laguntzeko Funtsa desagertzea.

2012ko abenduaren 31tik aurrera, desagertu egingo da Heleniar Errepublika Laguntzeko Funtsa, maiatzaren 7ko 7/2010 Errege Lege Dekretuaren bidez eratutakoa.

Aipaturiko errege lege-dekretuaren bidez, Heleniar Errepublika Laguntzeko Funtsa sortu zen, eta 9.794.387.450 euroko aparteko kreditu bat baimendu zen berau hornitzeko.

Funtsari aurreko lerrokadan zehaztutako datan dagozkion eskubide eta betebehar guztietan, Estatuko Administrazio Orokorra geldituko da subrogatuta.

Berrogeita seigarrena.  Estatuaren Bermea, interes kulturaleko artelanetarako.

Bat. Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioaren eta atxikitako erakunde publikoen eskumen esklusiboko erakundeetan erakusteko aldi baterako lagatako artelanei edo artelanmultzoei dagokienez Estatuak emandako konpromisoen zenbateko oso metatua, uneoro, 2.250.000 mila eurokoa izango da gehienez 2013ko ekitaldian, Espainiako Ondare Historikoari buruzko ekainaren 25eko 16/1985 Legearen bederatzigarren xedapen gehigarriaren 3. paragrafoan ezarritakoaren arabera. Gehieneko zenbateko horretan ez da sartuko xedapen gehigarri honen Bi puntuan jasotako zenbatekoa.

Erakusketa berean jarriko diren artelanetarako edo artelan‑multzoetarako 2013an lehen aldiz emandako konpromiso espezifikoen gehieneko muga 231.000 mila eurokoa izango da. Artelanak lagatzaileei itzuli ondoren, eta erakusketa‑arduradunek emandako bermea gorabeherarik gabe bukatu dela egiaztatutakoan, konprometitutako zenbatekoak beste erakusketa bati eman ahal izango zaizkio.

Salbuespen gisa, Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioaren ekimenez, eta Ekonomia eta Lehiakortasun Ministerioaren proposamenari jarraiki Ministroen Kontseiluak hala erabakita, gehieneko muga hori 231.000 mila eurotik gorakoa izan ahalko da.

Artelan batean gehienez konprometitutako zenbatekoa 100.000 mila eurokoa izango da Estatuaren Bermeak estaltzearen ondorioetarako.

Bi. Thyssen-Bornemisza Bilduma Fundazioak Espainian dituen egoitzetan erakutsi beharreko artelanei dagokienez fundazio horri emandako konpromiso espezifikoen gehieneko muga 400.000 mila eurokoa izango da 2013an. Konpromiso horiek kontratu honen barruan emango dira: «Artelanak mailegatzeko kontratua; alde batetik, Thyssen‑Bornemisza Bilduma Fundazioaren, eta, bestetik, Omicron Collections Limited, Nautilus Trustees Limited, Coraldale Navigation Incorporated, Imiberia Anstalt-en, eta Carmen Thyssen-Bornemisza baroisaren artekoa».

Hiru. 2013an, Estatuaren Bermea Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioak, Ondare Nazionaleko Administrazio Kontseiluak eta «Sociedad Estatal de Acción Cultural SA

(AC/E)» sozietateak antolatutako erakusketei ere aplikatuko zaie, Estatuko Administrazio Orokorra titularra den erakundeetan egiten badira. Halaber, Lázaro Galdiano Fundazioak bere museoaren egoitzan antolatutako erakusketei ere aplikatuko zaie.

Lau. Salbuespen gisa, El Greco 2014 Fundazioak Estatuaren titulartasuneko erakundeetan antolatutako erakusketak Estatuaren Bermeari atxiki ahal izango zaizkio 2013an.

Berrogeita zazpigarrena.  Enpresa txiki eta ertainei finantza-laguntza ematea.

Estatuak 2005erako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 27ko 2/2004 Legearen hogeita bosgarren xedapen gehigarrian sortutako finantzaketa-lerroari egindako ekarpenaren zenbatekoa 56.170,75 mila eurokoa izango da, eta 20.16.433M.821.10 aurrekontu-aplikazioaren kontura finantzatuko da.

Aurreko lerrokadan aurreikusitako kredituaz xedatzeko egin beharreko edozein egintza edo negozio juridiko onartzeko, Aurrekontuen eta Gastuen Estatu Idazkaritzaren aldeko txostena beharko da, Europako Egitura Funtsen bidez finantzatu ahal izateko beharrezko eskakizunak betetzen dituela egiaztatzeko.

Berrogeita zortzigarrena.  Oinarri teknologikoa duten enpresei finantza-laguntza ematea.

Familien aurrezpena eta enpresa txiki eta ertaina suspertzeko presazko zerganeurriak onartzen dituen abenduaren 13ko 6/2000 Legearen bigarren xedapen gehigarriaren 1. paragrafoan ezarritako finantzaketa-lerroko eragiketetan, 2013an 18.579,76 mila onartuko dira gehienez, eta 27.14.467C.831.15 aurrekontu-aplikazioaren kargura finantzatuko dira.

Aurreko lerrokadan aurreikusitako kredituaz xedatzeko egin beharreko edozein hitzarmen edo laguntza- zein mailegu-deialdi onartzeko –oinarrien aginduak eta gainerako araudia barne–, Aurrekontuen eta Gastuen Estatu Idazkaritzaren aldeko txostena beharko da, Europako Egitura Funtsen bidez finantzatu ahal izateko beharrezko eskakizunak betetzen dituela egiaztatzeko.

Berrogeita bederatzigarrena.  Oinarri teknologikoa duten enpresei finantza-laguntza ematea.

Familien aurrezpena eta enpresa txiki eta ertaina suspertzeko presazko zerganeurriak onartzen dituen abenduaren 13ko 6/2000 Legearen bigarren xedapen gehigarriaren 2. paragrafoan sortutako finantzaketa-lerroaren eragiketetarako, 2013an 20.000 mila euro onartuko dira gehienez, eta 20.16.433M.821.11 aurrekontu-aplikazioaren kontura finantzatuko dira.

Aurreko lerrokadan aurreikusitako kredituaz xedatzeko egin beharreko edozein egintza edo negozio juridiko onartzeko, Aurrekontuen eta Gastuen Estatu Idazkaritzaren aldeko txostena beharko da, Europako Egitura Funtsen bidez finantzatu ahal izateko beharrezko eskakizunak betetzen dituela egiaztatzeko.

Berrogeita hamargarrena.  Gazte ekintzaileei finantza-laguntza ematea.

Estatuak 2011rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 22ko 39/2010 Legearen hogeita hirugarren xedapen gehigarrian sortutako finantzaketalerroari egindako ekarpena 20.000 mila eurokoa izango da, eta 20.16.433M.821.12

aurrekontu-aplikazioaren kontura finantzatuko da.

Aurreko lerrokadan aurreikusitako kredituaz xedatzeko egin beharreko edozein egintza edo negozio juridiko onartzeko, Aurrekontuen eta Gastuen Estatu Idazkaritzaren aldeko txostena beharko da, Europako Egitura Funtsen bidez finantzatu ahal izateko beharrezko eskakizunak betetzen dituela egiaztatzeko.

Berrogeita hamaikagarrena.   KT-Agenda Digitaleko ekintzaileei eta enpresei finantzalaguntza ematea.

Bat. IKTen sektoreko ekintzaileek eta ETEek sustatutako enpresa-proiektuak martxan jartzen laguntzeko, finantzaketa-lerro bat sortu da, enpresa berrien sorrera eta produktu nahiz zerbitzu berrien merkaturatzea bultzatzeko, eta, era berean, datozen urteetan potentzial handia eta etorkizun oparoa izango dituen sektore batean enplegua sortzeko.

Enpresa-proiektu horiek partaidetza-maileguen bidez lagunduko dira; finantza-tresna hori ekainaren 7ko 7/1996 Errege Lege Dekretuaren 20. artikuluan dago araututa, eta abenduaren 18ko 10/1996 Legearen bigarren xedapen gehigarriak eta uztailaren 4ko 16/2007 Legearen hirugarren xedapen gehigarriak aldaketak egin zizkioten.

Bi. Lerro hori aplikatzeko, Empresa Nacional de Innovación SAk (ENISA) finantzaketalerro horretarako aurreikusitako maileguak jasoko ditu Industria, Energia eta Turismo Ministerioaren eskutik; mailegu horiek gehienez hamar urteko amortizazio-aldia izango dute, zero interes-tasarekin eta bermearen beharrik gabe.

Industria, Energia eta Turismo Ministerioak ENISArekin egindako hitzarmen baten bidez arautuko ditu mailegu parte-hartzaileak emateko jarri beharreko baldintzak, irizpideak eta kontrol-prozedurak.

Estatuko Aurrekontu Orokorren Legeak urtero finkatuko du, hala badagokio, Estatuak artikulu honen bidez sortutako finantzaketa-lerroari egin beharreko ekarpenaren zenbatekoa.

Hiru. Manu honetan xedatutakoaren esparruan gauzatutako edozer egintza edo negozio juridiko onartzeko, Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioko Aurrekontuen eta Gastuen Estatu Idazkaritzaren aurretiko eta aldeko txostena beharko da, Europako Erkidegoko funtsen bidez finantzatu ahal izateko beharrezko eskakizunak betetzen dituela egiaztatzeko.

Lau. Aurreko artikuluetan ezarritako lerroaren gehieneko zuzkidura 30.000,00 mila eurokoa izango da 2013ko ekitaldian, eta 20.12.467I.821.11 aurrekontu-aplikazioaren kontura finantzatuko da.

Berrogeita hamabigarrena. Telekomunikazioetako azpiegituren arloko jarduerei finantzalaguntza ematea, autonomia-erkidegoekin elkarlanean.

Telekomunikazioetako azpiegiturak hedatzeko planak (Avanza Plana) gauzatzeko ardura duten autonomia-erkidegoek, haien finantza-egoera dela-eta ordainketaobligazioak bete ezin dituztela egiaztatzen badute, epemuga 2013an duten amortizaziokuotak geroratzea eskatu ahal izango dute; betiere, 2008tik aurrera egindako lankidetzahitzarmenak betez emandako maileguen ondoriozkoak badira.

Atzeratze hori Industria, Energia eta Turismo Ministerioak baimendu ahal izango du, Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioko Aurrekontuen eta Gastuen Estatu Idazkaritzak aurretiko eta aldeko txostena egin ondoren, baldintza hauekin:

1.  Erkidegoko araudiak Estatuko laguntzei dagokienez ezarritako laguntzen intentsitate-mugak errespetatuko dira.

2.  Maileguen epemuga ez da aldatuko, baina geroratutako kuotak zatikatu ahal izango dira.

3.  Geroratutako kuotek interes-tasa hau izango dute: Espainiako Bankuak 2013ko urtarrilean argitaratutako Euriborra gehi oinarrizko 25 puntu.

Industria, Energia eta Turismo Ministerioko Telekomunikazioetarako eta Informazioaren Gizarterako Estatu-idazkariaren ebazpen baten bidez, xedapen hau betetzeko beharrezkoak diren jarraibideak eman ahal izango dira.

Berrogeita hamahirugarrena.  Autonomia Sistemarako eta Mendekotasuna Artatzeko azpiegitura eta zerbitzuak sustatzeko eta garatzeko laguntza-funtsa.

Bat. Autonomia Sistemarako eta Mendekotasuna Artatzeko azpiegitura eta zerbitzuak sustatzeko eta garatzeko laguntza-funtsak, 2009rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko 2/2008 Legearen hirurogeita batgarren xedapen gehigarrian sortutakoak, eta jarduera horretan aritzen diren enpresei finantza-laguntza emateko xedea duenak, 5.000 mila euroko zuzkidura izango du 2013ko ekitaldian, Osasun, Gizarte Zerbitzu eta Berdintasun Ministerioak emanda. Zuzkidura hori Estatuko Industria Partaidetzarako Sozietateari (SEPI) ordaindu eta transferituko zaio, 2013rako Estatuko Aurrekontu Orokorren kontura.

Bi. Ekonomia eta Ogasun Ministerioak, Osasun eta Gizarte Politika Ministerioak eta Estatuko Industria Partaidetzarako Sozietateak (SEPI) 2009ko ekitaldirako sinatutako hitzarmenean ezarriko dira funtsa kudeatzeko prozedura eta baldintzak, bai eta hark eman beharreko finantzaketa aukeratu, eman eta kontrolatzeko irizpideak eta prozedurak ere; nolanahi ere, erakunde sinatzaileek hobeto funtzionatzeko beharrezkotzat jotzen dituzten aldaketak egin ahal izango dituzte.

Hiru. Funtsak aurreko deialdietako geldikinak erabili ahal izango ditu enpresei ondorengo deialdietan eman beharreko finantzaketan. Funtsak emandako finantzaketaren amortizazioek eta finantza-mozkinek sortutako baliabideak erabili ahal izango ditu deialdi berrietan enpresei eman beharreko finantzaketan.

Lau. Funtsak helburu bera izango duten autonomia-erkidego baten esparrura mugatuko diren beste funts batzuk sortzera bideratu ahal izango du bere baliabideen zati bat. Horretarako, aipatutako hitzarmenean aurreikusitako Inbertsio eta Jarraipen Batzordeak, aurrez, aho batez hartu beharko du erabakia. Funts berri horiek aldeen arteko hitzarmen bidez eratuko lirateke, eta Osasun, Gizarte Zerbitzu eta Berdintasun Ministerioaren Funtsak, dagokion autonomia-erkidegoak eta interesa izan dezaketen erakunde ekonomikoek eta finantzarioek emandako baliabideak edukiko lituzkete.

Bost. Funtsa hamar urteren buruan likidatuko da, Osasun eta Gizarte Politika Ministerioak lehen ekarpena egiten duenetik zenbatuta; orduan, Estatuko Aurrekontu Orokorren kontura jasotako zuzkidura Altxor Publikoan sartuko du SEPIk, huts egindako finantza-eragiketei dagokiena kenduta, horrelakorik balego, baita funtsak sorreratik izandako kudeaketa-gastuak ere, gehi bertan sartutako zenbatekoek sor ditzaketen finantza-mozkinak.

Sei. Funtsak ez du nortasun juridikorik. Funtsaren erantzukizunak erakunde kudeatzaileak bere gain hartu dituenak izango dira soilik. Era berean, funtsaren balizko hartzekodunek ezin izango dituzte euren kredituak diru bihurtu, erakunde kudeatzailearen ondarearen kontura.

Berrogeita hamalaugarrena.  Kanpoan inbertitzeko interesa duen inbertsio espainiarrerako sustapen-funtsen zuzkidura.

Bat. Kanpo Inbertsioetarako Funtsaren zuzkidura 15.000 mila eurokoa izango da 2013an. Kanpo Inbertsioetarako Funtsaren Batzorde Betearazleak gehienez ere 300.000 mila euroko eragiketak onartu ahal izango ditu 2013an.

Bi. Enpresa Txiki eta Ertainaren Kanpo Inbertsioetarako Eragiketen Funtsaren zuzkidura 5.000 mila eurokoa izango da 2013an. Enpresa Txiki eta Ertainaren Kanpo Inbertsioetarako Eragiketen Funtsaren Batzorde Betearazleak gehienez ere 35.000 mila euroko eragiketak onartu ahal izango ditu 2013an.

Berrogeita hamabosgarrena.  RTVE Korporazioak jabari publiko irrati-elektrikoaren erreserba-tasaren errendimenduaren gainean jaso beharreko ehunekoa.

2013ko urtarrilaren 1etik aurrera, RTVE Korporazioak jabari publiko irrati-elektrikoaren erreserba-tasaren errendimenduaren gainean jaso beharreko portzentajea, Espainiako Irrati eta Telebistaren Korporazioa Finantzatzeari buruzko abuztuaren 28ko 8/2009 Legearen 4.2

artikuluaren arabera, ehuneko 100 izango da, 330 milioi euroko mugarekin.

Berrogeita hamaseigarrena.  Lehentasuna duten mezenasgo-jarduerak.

Bat. Irabazi-asmorik gabeko erakundeen zerga-araubideari eta mezenasgoaren zerga-pizgarriei buruzko abenduaren 23ko 49/2002 Legearen 22. artikuluan ezarritakoarekin bat, 2013an ondoko mezenasgo-jarduera hauek izango dute lehentasuna:

1. Cervantes Institutuak sare telematikoen, teknologia berrien eta bestelako bitartekoen bidez espainiar hizkuntza eta kultura sustatu eta zabaltzeko egindakoak.

2. Berezko hizkuntza ofiziala duten autonomia-erkidegoetako erakundeek Espainiako Estatuko lurraldeetako hizkuntza ofizialak sustatu eta zabaltzea.

3. Lege honen VIII. eranskinean zehaztutako Espainiako Ondare Historikoko ondasunak zaintzea, zaharberritzea edo birgaitzea, baita, Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioaren eta Industria, Energia eta Turismo Ministerioaren arteko aurretiko akordioa eginda, Zerga-, administrazio- eta gizarte-arloko neurriei buruzko abenduaren 30eko 53/2002 Legearen 75. artikuluak aipatutako Espainiako Ondare Historikoko elementuak digitalizatzeko, zaintzeko, katalogatzeko, zabaltzeko eta ustiatzeko «patrimonio.es» programan jasotako jarduerak eta ondasunak ere.

4. Herri-administrazioek boluntarioei prestakuntza emateko diruz lagundutako programak.

5. Herri-administrazioek Informazioaren Gizartea sustatzeko egindako proiektuak eta jarduerak; bereziki, zerbitzu publikoak Interneteko zerbitzu informatiko eta telematikoen bidez eskaintzeko xedea dutenak.

6. Lege honen XI. eranskinean horretarako zerrendatutako instalazio zientifikoetako ikerketa, garapena eta berrikuntza.

7. Ekonomia eta Lehiakortasun Ministerioaren proposamenari jarraiki, Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioak aitortutako erakundeek nanoteknologiaren, osasunaren, genomikaren, proteomikaren eta energiaren arloetan eta nazioarteko bikaintasun‑inguruneetan egindako ikerketa, garapena eta berrikuntza.

8. Zientzia eta Teknologiarako Espainiako Fundazioak zientziaren eta berrikuntzaren kultura zabaldu, komunikatu eta sustatzeko egindakoak.

9. Genero-indarkeriaren aurka borrokatzeko, herri-administrazioek diruz lagundutako edo haiekin elkarlanean egindako programak.

10. Lorcako Ondare Kulturala Lehengoratzeko Plan Zuzentzailean jasotako proiektuak gauzatzearekin loturiko dohaintzak eta ekarpenak.

Bi. Aipatutako 49/2002 Legearen 19, 20 eta 21. artikuluetan ezarritako kenkarien ehunekoak eta mugak ehuneko bost puntu igoko dira aurreko paragrafoan zehaztutako jarduerei dagokienez.

Berrogeita hamazazpigarrena.  Barcelona World Race lasterketaren 3. edizioari aplikatu beharreko zerga-onurak.

Bat.  Barcelona World Race lasterketaren 3. edizioa aparteko interes publikoa duen gertakaritzat hartuko da irabazi-asmorik gabeko erakundeen zerga-araubideari eta mezenasgoaren zerga-pizgarriei buruzko abenduaren 23ko 49/2002 Legearen 27. artikuluan ezarritakoaren ondorioetarako.

Bi. Gertakari horri laguntzeko programak 2013ko urtarrilaren 1etik 2015eko irailaren 30era arte iraungo du.

Hiru.  Egindako gastuak programaren helburuekin eta planekin bat datozela egiaztatzeko, aipatutako 49/2002 Legean xedatutakoari jarraituko zaio.

Lau.  Gertakaria behar bezala garatuko dela ziurtatzen duten jarduerak dira gauzatu beharrekoak. Organo eskuduna arduratuko da berariazko jarduerak plan eta programetan garatu eta zehazteaz, aipatutako 49/2002 Legean xedatutakoari jarraiki.

Bost.  Programa honen zerga-onurak aipatutako 49/2002 Legearen 27.3 artikuluan xedatutako gehienekoak izango dira.

Berrogeita hemezortzigarrena.  2016an Rio de Janeiron izango diren Olinpiar Jokoetan parte hartuko duten kirolari espainiarren prestakuntzarako programari aplikatuko zaizkion zerga-onurak.

Bat. 2016an Rio de Janeiron izango diren Olinpiar Jokoetan parte hartuko duten kirolari espainiarren prestakuntzarako programa aparteko interes publikoa duen gertakaritzat joko da, irabazi-asmorik gabeko erakundeen zerga-araubideari eta mezenasgoaren zergapizgarriei buruzko abenduaren 23ko 49/2002 Legearen 27. artikuluan xedatutakoaren ondorioetarako.

Bi. Programak 2013ko urtarrilaren 1etik 2016ko abenduaren 31ra arte iraungo du.

Hiru.  Egindako gastuak programaren helburuekin eta planekin bat datozela egiaztatzeko, aipatutako 49/2002 Legean xedatutakoari jarraituko zaio.

Lau.  Gertakaria behar bezala garatuko dela ziurtatzen duten jarduerak dira gauzatu beharrekoak. Organo eskuduna arduratuko da berariazko jarduerak plan eta programetan garatu eta zehazteaz, aipatutako 49/2002 Legean xedatutakoari jarraiki.

Bost.  Programa honen zerga-onurak abenduaren 23ko 49/2002 Legearen 27.3

artikuluan xedatutako gehienekoak izango dira.

Nolanahi ere, irabazi-asmorik gabeko erakundeen zerga-araubideari eta mezenasgoaren zerga-pizgarriei buruzko abenduaren 23ko 49/2002 Legearen 27.3

artikuluaren lehenengo zenbakiaren bigarren lerrokadan aurreikusitako muga kalkulatzeko orduan, kontuan hartuko dira babesleek edo laguntzaileek gertakariko programak eta jarduerak gauzatzeaz arduratzen diren partzuergoari, titulartasun publikoko erakundeei edota aipatutako 49/2002 Legearen 2. artikuluak zehaztutako erakundeei babes modura emandako zenbatekoak.

Aurreko lerrokadan aipatutako zenbatekoak, babes modura emandakoak, ez dira gastu kengarritzat hartuko sozietateen gaineko zergaren zerga-oinarrian.

Berrogeita hemeretzigarrena.  San Frantzisko Asiskoak Santiagora egindako erromesaldiaren VIII. mendeurrena (1214-2014) ospatzeko ekitaldiei aplikatuko zaizkien zerga-onurak.

Bat. San Frantzisko Asiskoak Santiagora egindako erromesaldiaren VIII. mendeurrena (1214-2014) ospatzeko ekitaldiak aparteko interes publikoa duten gertakaritzat hartuko dira, irabazi-asmorik gabeko erakundeen zerga-araubideari eta mezenasgoaren zergapizgarriei buruzko abenduaren 23ko 49/2002 Legearen 27. artikuluan xedatutakoaren ondorioetarako.

Bi. Gertakari horri laguntzeko programak 2013ko uztailaren 1etik 2015eko ekainaren 30era arte iraungo du.

Hiru. Egindako gastuak programaren helburuekin eta planekin bat datozela egiaztatzeko, aipatutako 49/2002 Legean xedatutakoari jarraituko zaio.

Lau. Gertakaria behar bezala garatuko dela ziurtatzen duten jarduerak dira gauzatu beharrekoak. Organo eskuduna arduratuko da berariazko jarduerak plan eta programetan garatu eta zehazteaz, aipatutako 49/2002 Legean xedatutakoari jarraiki.

Bost. Programa honen zerga-onurak aipatutako 49/2002 Legearen 27.3 artikuluan xedatutako gehienekoak izango dira.

Hirurogeigarrena.  Santa Teresaren jaiotzaren V. mendeurrena ospatzeko 2015ean Ávilan izango diren ekitaldiei aplikatuko zaizkien zerga-onurak.

Bat. Santa Teresaren jaiotzaren V. mendeurrena ospatzeko 2015ean Ávilan izango diren ekitaldiak aparteko interes publikoa duten gertakaritzat hartuko dira, irabazi-asmorik gabeko erakundeen zerga-araubideari eta mezenasgoaren zerga-pizgarriei buruzko abenduaren 23ko 49/2002 Legearen 27. artikuluan xedatutakoaren ondorioetarako.

Bi. Gertakari horri laguntzeko programak 2013ko urtarrilaren 1etik 2015eko abenduaren 31ra arte iraungo du.

Hiru. Egindako gastuak programaren helburuekin eta planekin bat datozela egiaztatzeko, aipatutako 49/2002 Legean xedatutakoari jarraituko zaio.

Lau. Gertakaria behar bezala garatuko dela ziurtatzen duten jarduerak dira gauzatu beharrekoak. Organo eskuduna arduratuko da berariazko jarduerak plan eta programetan garatu eta zehazteaz, aipatutako 49/2002 Legean xedatutakoari jarraiki.

Bost. Programa honen zerga-onurak aipatutako 49/2002 Legearen 27.3 artikuluan xedatutako gehienekoak izango dira.

Hirurogeita batgarrena.  2013an izango den Junípero Serra Urteari aplikatuko zaizkion zerga-onurak.

Bat. 2013an izango den Junípero Serra Urteko ekitaldien ospakizuna aparteko interes publikoa duen gertakaritzat hartuko da, irabazi-asmorik gabeko erakundeen zergaaraubideari eta mezenasgoaren zerga-pizgarriei buruzko abenduaren 23ko 49/2002 Legearen 27. artikuluan xedatutakoaren ondorioetarako.

Bi. Gertakari horri laguntzeko programak 2013ko urtarrilaren 1etik 2013ko abenduaren 31ra arte iraungo du.

Hiru. Egindako gastuak programaren helburuekin eta planekin bat datozela egiaztatzeko, aipatutako 49/2002 Legean xedatutakoari jarraituko zaio.

Lau. Gertakaria behar bezala garatuko dela ziurtatzen duten jarduerak dira gauzatu beharrekoak. Organo eskuduna arduratuko da berariazko jarduerak plan eta programetan garatu eta zehazteaz, aipatutako 49/2002 Legean xedatutakoari jarraiki.

Bost. Programa honen zerga-onurak aipatutako 49/2002 Legearen 27.3 artikuluan xedatutako gehienekoak izango dira.

Hirurogeita bigarrena.  Munduari belaontzian bira emateko Alicante 2014 izeneko irteeraekitaldiari aplikatuko zaizkion zerga-onurak.

Bat. Munduari belaontzian bira emateko Alacanten izango den irteera-ekitaldia, Alacant 2014 izenekoa, aparteko interes publikoa duen gertakaritzat joko da, irabaziasmorik gabeko erakundeen zerga-araubideari eta mezenasgoaren pizgarri fiskalei buruzko abenduaren 23ko 49/2002 Legearen 27. artikuluan xedatutakoaren ondorioetarako.

Bi. Gertakari horri laguntzeko programak 2013ko urtarrilaren 1etik 2015eko abenduaren 31ra arte iraungo du.

Hiru. Egindako gastuak programaren helburuekin eta planekin bat datozela egiaztatzeko, aipatutako 49/2002 Legean xedatutakoari jarraituko zaio.

Lau. Gertakaria behar bezala garatuko dela ziurtatzen duten jarduerak dira gauzatu beharrekoak. Organo eskuduna arduratuko da berariazko jarduerak plan eta programetan garatu eta zehazteaz, aipatutako 49/2002 Legean xedatutakoari jarraiki.

Bost. Programa honen zerga-onurak aipatutako 49/2002 Legearen 27.3 artikuluan xedatutako gehienekoak izango dira.

Hirurogeita hirugarrena.  Sevillan, Real Ilustre y Fervorosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestra Señora del Rosario, Nuestro Padre Jesús de la Sentencia y María Santísima de la Esperanza Macarena delakoan, 2013-2014. urteetan izango den Andre Mariaren Jubileu Urte Santuaren ospakizunari aplikatuko zaizkion zergaonurak.

Bat. Sevillako Real Ilustre y Fervorosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestra Señora del Rosario, Nuestro Padre Jesús de la Sentencia y María Santísima de la Esperanza Macarena izeneko kofradian izango den Andre Mariaren Jubileu Urte Santuaren ospakizuna aparteko interes publikoa duen gertakaritzat hartuko da, irabaziasmorik gabeko erakundeen zerga-araubideari eta mezenasgoaren pizgarri fiskalei buruzko abenduaren 23ko 49/2002 Legearen 27. artikuluan xedatutakoaren ondorioetarako.

Bi. Gertakari horri laguntzeko programak 2013ko ekainaren 1etik 2014ko maiatzaren 31ra arte iraungo du.

Hiru. Egindako gastuak programaren helburuekin eta planekin bat datozela egiaztatzeko, aipatutako 49/2002 Legean xedatutakoari jarraituko zaio.

Lau. Gertakaria behar bezala gauzatuko dela ziurtatzen duten jarduerak burutu beharko dira. Organo eskuduna arduratuko da berariazko jarduerak plan eta programetan garatu eta zehazteaz, aipatutako 49/2002 Legean xedatutakoari jarraiki.

Bost. Programa honen zerga-onurak aipatutako 49/2002 Legearen 27.3 artikuluan xedatutako gehienekoak izango dira.

Hirurogeita laugarrena.  Ondasun higiezinen gaineko zergan eta ekonomia-jardueren gaineko zergan Lorcarako (Murtzia) ezarritako zerga-onurak luzatzea.

2011ko maiatzaren 11n Lorcan (Murtzia) izandako mugimendu sismikoek eragindako kalteak konpontzeko premiazko neurriak onartzeko maiatzaren 13ko 6/2011 Errege Lege Dekretuaren 12. artikuluak ondasun higiezinen gaineko zergan eta ekonomia-jardueren gaineko zergan ezarritako zerga-onurak 2013ko ekitaldirako luzatuko dira.

Hirurogeita bosgarrena.  Helmuga berrietara bideak zabaltzeagatiko ondarezko prestazio publikoetako hobariak.

Bat. Aena Aeropuertos SAk kudeatutako aireportuetan aritzen diren aire-konpainiek, helmuga berrietara aire-bideak zabaltzean, xedapen honetan aurreikusitako bidaiarien irteeragatiko eta segurtasunagatiko prestazioetan hobariak jasotzeko eskubidea izango dute.

Bi. Xedapen honetan xedatutakoaren ondorioetarako, helmuga berrietarako airebidetzat hauxe hartuko da: jatorria Aena Aeropuertos SAren aireportu batean duten eta helmuga beste aireportu batean duten bidaiarien aire-garraioko merkataritza-eragiketa guztiak; betiere, aurreko denboraldi baliokidean ustiatu ez badira.

Aurreko denboraldian aurreikusitako helmuga berriarekin aire-bide bat ustiatu dela joko da, baldin eta, denboraldi horretan, aireportu bereko jatorriarekin eta helmugaaireportuaren eragin-eremu bereko beste aireportu bateko helmugarekin bideak ustiatu badira; betiere, bide horien eragiketen kopurua, Aena Aeropuertos SAren dena delako aireportuan jarduten duten konpainia guztietarako, 30 irteera-eragiketa baino handiagoa bada udako denboraldian eta 20 irteera-eragiketa baino handiagoa neguko denboraldian.

Helmuga-aireportuak eragin-eremu berean daudela joko da elkarrengandik 150 km baino gutxiagora daudenean.

Hiru. Aire-konpainiak, hobaria eskuratzeko eskubidea izateko, eskakizun hauek egiaztatu beharko ditu hobariari dagozkion elkarren segidako bi urteetan, eta udako eta neguko denboraldi bakoitzerako:

a)  Lehenengo urtean, hauxe egiaztatu beharko du:

1. Udako denboraldian, aurreko udako denboraldian baino gutxienez 15 irteeraeragiketa gehiago izan direla bide bakoitzeko; betiere, denboraldian bide bakoitzeko gutxienez 30 irteera-eragiketa badaude.

2. Neguko denboraldian, aurreko neguko denboraldian baino gutxienez 10 irteeraeragiketa gehiago izan direla bide bakoitzeko; betiere, denboraldian bide bakoitzeko gutxienez 20 irteera-eragiketa badaude.

Bigarren urtean, bide bakoitzeko irteera-eragiketen maila berberei eutsi beharko zaie, gutxienez, denboraldi bakoitzean.

b)  Denboraldi eta eragiketa-eremu bakoitzerako bideen kopuru garbia handitzea Aena Aeropuertos SAren aireportu guztietan. Ondorio horietarako, bi eragiketa-eremu hartuko dira kontuan: Europako Esparru Ekonomikoa (EEE) eta nazioarteko bideak; alegia, EEEtik kanpora egindakoak. Bideen gehikuntza garbiaren kalkulua bereiz egingo da eragiketa-eremu bakoitzerako.

Bideen gehikuntza garbia kalkulatzeko, kendu egingo zaizkie udako denboraldian zabaldutako 30 irteera-eragiketatik gorako bideei denboraldi horretan itxitako 30 irteeraeragiketatik gorako bideak, edo neguko denboraldian zabaldutako 20 irteera-eragiketatik gorako bideei denboraldi horretan itxitako 20 irteera-eragiketatik gorako bideak.

c)  Diru-laguntza eskura dezakeen eragiketa-eremu bakoitzean, konpainiaren aurreko denboraldi baliokideko irteera-eragiketen kopuruari gutxienez eustea, Aena Aeropuertos SAren aireportuetan.

Lau. Hobariaren zenbatekoa, lehen urtean, diru-laguntzako eskubidea duen denboraldi bakoitzeko helmuga berrietara garraiatutako bidaiariengatik Aena Aeropuertos SAk likidatu dituen bidaiarien irteeragatiko eta segurtasunagatiko prestazio publikoen zenbatekoaren ehuneko 50 izango da, eta bigarren urtean ehuneko 25.

Hobariaren zenbatekoa, gehienez ere, konpainiak eragiketa-eremu bakoitzean gehitutako bideen kopuru garbiari aplikatuko zaio.

Konpainia batek denboraldi batean helmuga berrietarako bide gehiago zabaldu baditu hobaria jaso dezaketenak baino, hobari hori konpainiari onura gehien dakarkioten helmuga berrietarako bideei aplikatuko zaie.

Bost. Hobaria eskuratzeko eskubidea denboraldia amaitzean sortuko da, eta neguko edo udako denboraldia amaitu ondoko hilean eskatu beharko da.

Hobariak Aena Aeropuertos SAk ordainduko ditu; hala, horien zenbatekoa airekonpainia onuradunak zor dion edozein diru-kopururekin konpentsatuko du, eta hori osorik edo zati batean egiterik ez badago, eskudirutan ordainduko dio, denboraldia amaitzen denetik sei hilabete igaro baino lehenago.

Sei. Hobaria jasotzeko eskubidea ematen duen bi urteko epean edozein baldintza ez betetzeak edo horri ez eusteak berau galtzea ekarriko du aldi osorako; hortaz, Aena Aeropuertos SAk bide berriengatik aurretik jaso dituen diru-laguntzak itzultzeko eskatuko dio aire-konpainia onuradunari.

Zazpi. Konexioa duten bidaiariei dagokienez, Aire Segurtasunari buruzko uztailaren 7ko 21/2003 Legearen 78. artikuluaren 1. paragrafoan xedatutakoaren arabera, hobariaren halakoa izango da diru-laguntzaren zenbatekoaren murrizketa.

Hirurogeita seigarrena.  Batzordearen 2006ko abenduaren 6ko 1794/2006 Erregelamendua (EE) aplikatzearen salbuespena; erregelamendu horrek aireko nabigazio-zerbitzuen tarifak jartzeko sistema komuna ezartzen du aireko-nabigazioa laguntzeko sarea erabiltzeagatik aplikatu beharreko oinarrizko unitate-tarifaren kalkuluan eta hurbiltze-tasaren kostuen kalkulu eta egozpenean.

1.  2014ko abenduaren 31ra arte, Estatuko eta toki-erakundeetako tasen legearaubidea aldatzeko eta ondarezko prestazio publikoak berrantolatzeko uztailaren 13ko 25/1998 Legearen 3. artikuluan ezarritako aire-nabigazioa laguntzeko sarea erabiltzeagatiko tarifari ez zaio aplikatuko aire-nabigazioko zerbitzuen tarifak jartzeko sistema komuna ezartzen duen Batzordearen 2006ko abenduaren 6ko 1794/2006

zenbakidun Erregelamenduaren (EE) 11bis artikuluaren 3. paragrafoa.

2.  2014ko abenduaren 31ra arte, zerga-, administrazio- eta gizarte-arloetako neurriei buruzko abenduaren 27ko 24/2001 Legearen 22. artikuluaren 5. paragrafoan araututako hurbiltze-tasaren kostuak kalkulatzean eta egoztean, ez dira aplikatuko Batzordearen 2010eko abenduaren 16ko 1191/2010 Erregelamenduak 1794/2006 zenbakidun Erregelamenduan (EE) sartutako aldaketak.

3.  Indarraldi mugagabez, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) enpresa-entitate publikoak behar bezala ikuskatutako kontabilitatea eramango du, eta ikuskaritza horren urteko txostenak argitaratuko ditu. Halaber, aire-nabigazioko zerbitzuen ondoriozko gastu eta diru-sarrerak zehaztu eta ezagutaraziko ditu; horrez gain, horiek bereizi ere egingo ditu, Europako Parlamentuaren eta Batzordearen 2004ko martxoaren 10eko 550/2004 zenbakidun Erregelamenduaren (EE) 14. artikuluan eta bere aldaketetan xedatutako nabigazio-zerbitzuen tarifak jartzeko sistemari jarraiki.

Aire Segurtasunerako Estatu Agentziak Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) enpresa-entitatearen kontabilitatera jo ahal izango du indarreko araudiak esleitzen dizkion ikuskatze-eginkizunak gauzatzeko. Horretarako, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) enpresa-entitate publikoak, Aire Segurtasunerako Estatu Agentziak eskatzen dion guztietan, kontabilitate analitikoko ikuskaritza egin beharko du.

Hirurogeita zazpigarrena.  Estatuko Osasun Sistemaren zorro komun osagarrian erabiltzaileen hileko ekarpenaren zenbatekoaren gehieneko mugak eguneratzea.

Estatuko Osasun Sistemaren zorro komun osagarrian erabiltzaileen hileko ekarpenaren zenbatekoaren gehieneko mugak urtarrilean eguneratuko dira urtero, automatikoki, aurreko hamabi hilabeteetako kontsumoko prezioen indizearen arabera. Eguneratze hori Estatuko Osasun Sistemaren kohesioari eta kalitateari buruzko maiatzaren 28ko 16/2003 Legearen 8

ter artikuluan aipatzen da. Eguneratze hori Osasun, Gizarte Zerbitzu eta Berdintasun Ministerioko unitate eskudunaren ebazpen baten bidez jakinaraziko da.

Hirurogeita zortzigarrena.  Eliza Katolikoa finantzatzea.

2013an, Estatuak, hilero, 13.266.216,12 euro emango dizkio Eliza Katolikoari, 2007rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 28ko 42/2006 Legearen hemezortzigarren xedapen gehigarriaren Bat eta Bi paragrafoetan xedatutakoaren arabera Elizari eman beharreko zenbatekoaren kontura.

2014ko azaroaren 30a baino lehen, 2013ari dagokion zenbatekoaren behin-behineko likidazioa egingo da; behin betiko likidazioa, berriz, 2015eko apirilaren 30a baino lehenago. Bi likidazioetan, egindakoan, bi aldeek saldoa erregularizatuko dute, alde batera zein bestera.

Hirurogeita bederatzigarrena.  Diru-kopuruak gizarte-xedeetara bideratzea.

Estatuak, erregelamenduz zehaztutako moduan, gizarte-intereseko jarduerak diruz laguntzera bideratuko du 2013ko ekitaldiko pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren kuota osoaren ehuneko 0,7; betiere, horretarako asmoa berariaz azaldu duten zergadunei dagokienez.

Ondorio horietarako, zergaren kuota osotzat hartuko da Estatuko kuota osoaren eta kuota autonomiko osoaren arteko batura, pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga arautzen duen Legean xedatutakoari jarraiki.

2013ko ekitaldiari dagokion diru-kopuruaren behin betiko likidazioa 2015eko apirilaren 30a baino lehen egingo da; 2014ko azaroaren 30ean, berriz, behin-behineko likidazioa egingo da, diru-laguntzak emateko prozedurari aldez aurretik ekin ahal izateko.

Hirurogeita hamargarrena.  Lege honen VII. tituluko I. kapituluan aipatzen den Estatuaren tributu-sarreren bilakaera-indizea kalkulatzeko irizpideak, Tokiko Ogasunak Arautzen dituen Legearen testu bateginaren, martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoaren, 121. artikuluan ezarritakoarekin bat.

Toki-erakundeek Estatuaren tributuetan –zehazki, martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako Tokiko Ogasunak Arautzen dituen Legearen testu bateginaren 121. artikuluan xedatutakoetan– duten partaidetzaren konturako ordainketak kalkulatzeko, Estatuko tributu-sarreren bilakaeraren behin-behineko indizea abenduaren 18ko 22/2009 Legearen 20. artikuluan ezarritako irizpide hauen arabera zehaztuko da:

1. Estatuaren 2013ko tributu-sarrerak Estatuak ekitaldi horretan bildutako dirukopuruaz osaturik daude, pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga, balio erantsiaren gaineko zerga eta zerga bereziengatik autonomia-erkidegoei lagatako tributu-baliabideak salbuetsita, 22/2009 Legearen 20. artikuluan ezarritako moduan.

2. Estatuaren 2004ko tributu-sarrerak kalkulatzeari dagokionez, 22/2009 Legearen 20. artikuluan ezarritako homogeneizazio-irizpideak erabiliko dira. Hau da, autonomiaerkidegoen 2004ko konturako ekarpena 2013ko lagapen-terminoetan simulatuko da. 2002ko likidazioari dagokionez, kalkulatzeko, autonomia-erkidegoen behin betiko errendimenduaren –2013ko lagapen-baldintzetan– eta 2002an egiaz egindako ordainketen arteko aldea hartuko da kontuan.

Lege honen VII. tituluko I. kapituluan arautzen diren eta aurrekoarekiko desberdinak diren gainerako bilakaera-indizeak zehazteko, abenduaren 18ko 22/2009 Legearen 20. artikuluan xedatutakoa aplikatuko da, eta, hala badagokio, 2007 oinarri-urtea dagokion urtearekin ordezkatuko da.

Hirurogeita hamaikagarrena.  Osasun Kohesiorako Funtsa.

Bat. Osasun Kohesiorako Funtsa arautzen duen urriaren 20ko 1207/2006 Errege Dekretuaren 2.1 artikuluaren a, c eta d paragrafoen aplikazioa etenda geratzen da.

Bi.1. 2013ko urtarrilaren 1etik aurrera, Espainiako egoiliar diren pazienteei osasunlaguntza emateak autonomia-erkidegoetan eragindako gastuen zenbatekoa –urriaren 20ko 1207/2006 Errege Dekretuaren 2.1 artikuluaren a, c eta d paragrafoetan dago jasota– eta Laguntza Bermatzeko Funtsak estalitako osasun-laguntzako gastuena – Estatuko Osasun Sistemaren iraunkortasuna bermatzeko eta prestazioen kalitatea eta segurtasuna hobetzeko premiazko neurriei buruzko apirilaren 20ko 16/2012 Errege Lege Dekretuaren 3. artikuluak sortu zuen funts hori– Osasun, Gizarte Zerbitzu eta Berdintasun Ministerioak autonomia-erkidego bakoitzari dagokionez egindako likidazioaren osteko saldo positiboak edo negatiboak konpentsatuz ordainduko da.

Ondorio horretarako, Laguntza Bermatzeko Funtsaren aurrekontuz kanpoko izaera bera izango du Osasun Kohesiorako Funtsak.

2. Ateratzen diren saldo positiboak aurrekontuz kanpo ordainduko zaizkie autonomiaerkidegoei; betiere, Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalak 2006rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 29ko 30/2005 Legearen berrogeita hemezortzigarren xedapen gehigarriak aipatutako osasun-laguntza estaltzeagatiko kuota globalagatiko saldo garbi positiboaren kontzeptuan autonomia-erkidegoei egin beharreko ordainketen saldo negatiboak edo, horretarako baldintzak betetzen direnean, Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioak finantzaketa-sistemaren baliabideen gainean egin beharreko ordainketenak konpentsatu, kendu edo atxiki ondoren, egoki denaren arabera.

Hirurogeita hamabigarrena.  Erosketa-zentraletako edo administrazioen arteko lankidetzarako beste tresna batzuetako atxikipenak.

Estatuak, erosketa-zentralen edo kostuak aurrezteko edo administrazio bakoitzaren eskumenak eraginkortasun handiagoz kudeatzeko xedez sortzen diren administrazioen arteko gainerako lankidetza-tresnen funtzionamendurako, beharrezko zenbatekoak atxiki edo kendu ahal izango ditu autonomia-erkidegoak eta autonomia-estatutudun hiriak finantzatzeko sistemaren baliabide guztiek ordaindutako zenbatekoetatik, autonomiaerkidegoek hartutako betebeharrak bete ahal izateko; aurretik, halere, azken horrek berariaz onartu beharko du lankidetza-tresnarekin bat egiteko egintza edo hitzarmenean.

Nolanahi ere, adierazitako tresnetan halako atxikipena edo kenkaria xedatzeko, Herri Administrazioetako Estatu-idazkariaren aurretiko baimena beharko da.

Ordainketa oro kenkari edo atxikipen horien mende egongo da. Estatuak ez du, inola ere, autonomia-erkidegoek eta autonomia-estatutudun hiriek erosketa-zentralaren mekanismoaren bidez beren gain hartutako obligazioen aurrean erantzungo, Aurrekontuegonkortasunari eta finantza-iraunkortasunari buruzko apirilaren 27ko 2/2012 Lege Organikoaren 8. artikuluan xedatutakoaren arabera; hala, hirugarrenek ezin izango dute Estatuaren aurrean akziorik egikaritu.

Aurreko lerrokadetan xedatutakoa Ogasuneko eta Herri Administrazioetako ministroaren agindu baten bidez garatuko da.

Estatuak autonomia-erkidegoen eta autonomia-estatutudun hirien kontura erosketazentraletan eta aurretik aipatutako administrazioen arteko gainerako lankidetza-tresnetan ordaindutako obligazio ekonomikoen finantza-kudeaketa aurrekontutik kanpo egingo da.

Hirurogeita hamahirugarrena.  Kreditu-eragiketak birfinantzatzea.

Bat. Lege honen azken xedapenetako hogeita hamaikagarrenean xedatutakoaren salbuespen gisa, epe luzerako kreditu-eragiketak birfinantzatzeko eragiketak formalizatu ahal izango dira, baldin eta toki-erakundeen hornitzaileei ordaintzeko finantzaketamekanismo bat ezartzeko informazio-betebeharrak eta beharrezko prozedurak ezartzen dituen otsailaren 24ko 4/2012 Errege Lege Dekretua indarrean sartu aurretik hitzartu badira, eta, betiere, haien xedea epemugaratzeko zain dauden obligazioekiko finantzakarga, amortizazio-aldia edo eragiketa horien arriskua murriztea bada.

Aurreko eragiketetan, toki-erakundeei enpresekin eta autonomoekin ordaindu gabe dituzten zorrak saneatzen laguntzeko ezohiko eta premiazko neurriei buruzko apirilaren 24ko 5/2009 Errege Lege Dekretua aplikatuz formalizatu direnak jaso ahal izango dira.

Birfinantzaketa horren barruan, ezin izango da jaso Toki Ogasunak arautzen dituen Legearen testu bateginaren, martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoaren, 177. eta 193. artikuluak aplikatuz formalizatutako eragiketarik.

Aipatutako birfinantzaketa-eragiketa horiek formalizatzeko, toki-korporazioko organo eskudunak erabaki bat hartu beharko du, Toki-araubidearen oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legean xedatutako quorum- eta bozketa-baldintzak betez.

Gainera, toki-erakundeek aurreko ekitaldian likidatutako sarrera arrunten ehuneko 75etik gorako aurrezki garbi negatiboa edo zorpetzea badute, lege honen azken xedapenetako hogeita hamaikagarrenean zehaztutakoaren arabera, toki-korporazioek, osoko bilkuren erabaki baten bidez, finantza-saneamendurako edo zorra murrizteko plan bat onartu beharko dute, gehienez hiru urteko epean aurrezki garbiaren joera edo zorpetze-bolumena zuzentzeko, hurrenez hurren.

Toki-erakundeek Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioko organo eskudunari jakinarazi beharko dizkiote plan horiek, onespena jaso dezaten; nolanahi ere, dagokion autonomia-erkidegoak erakunde horien finantza-babesa Autonomia Estatutuan esleituta badu, hari jakinaraziko dizkio.

Toki-erakundeko kontu-hartzaileak plan horien betetze-mailari buruzko urteko txosten bat egin beharko du, eta toki-korporazioko osoko bilkuraren aurrean aurkeztu, haren berri izan dezan. Plan horietako azken urteari dagokion txostena, gainera, toki-erakundeen finantza-babesa esleituta duen Herri-administrazioko organo eskudunari ere igorri beharko dio.

Aipatutako planei dagokienez ez-betetzeren bat gertatuz gero, toki-erakundeak ezin izango du edozein inbertsio-modalitate finantzatzeko epe luzeko zorpetze-eragiketarik hitzartu. Halaber, toki-erakundeen finantza-babesa esleituta duen Herri-administrazioko organo eskudunak aparteko neurriak proposatu ahal izango ditu, eta ukitutako tokierakundeek hartu egin beharko dituzte. Toki-erakundeek neurriok hartu ezean, Aurrekontuegonkortasunari eta finantza-iraunkortasunari buruzko apirilaren 27ko 2/2012 Lege Organikoaren 25. eta 26. artikuluetan ezarritako neurri hertsigarriak eta nahitaez bete beharrekoak aplikatu ahal izango dira.

Bi. 2013ko urtarrilaren 1etik aurrera, indarrik gabe utziko da, epe mugagabean, Defizit publikoa murrizteko ezohiko neurriak hartzeari buruzko maiatzaren 20ko 8/2010 Errege Lege Dekretuaren 14. artikuluaren Hiru paragrafoa.

Hirurogeita hamalaugarrena.  Toki-erakundeen aurrekontu-superabitaren xedea arautzea.

Gobernuak, ordezkaritza nagusia duten toki-erakundeen elkarteekin akordioa egin ostean, eta Toki Administrazioko Batzorde Nazionalak txostena jaso ondoren, Aurrekontuegonkortasunari eta finantza-iraunkortasunari buruzko apirilaren 27ko 2/2012 Lege Organikoaren 32. artikulua aldatzea sustatuko du 2013an, toki-erakundeen aurrekontusuperabitaren helburu finalista ahalbidetzeko baldintzak zehazteko eta garatzeko xedearekin.

Hirurogeita hamabosgarrena.  Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoaren finantzaekarpena, Kanarietako Autonomia Erkidegoko IV. Enplegu Plan Integrala finantzatzeko.

Bat. Enpleguari buruzko abenduaren 16ko 56/2003 Legearen bosgarren xedapen gehigarriak ezarritakoarekin bat, Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoak 10.000 mila euro emango ditu 2013an, Kanarietako Autonomia Erkidegoko IV. Enplegu Plan Integrala finantzatzeko.

Aipatutako finantza-ekarpenak diru-laguntza izendun izaera du; izan ere, Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoaren aurrekontu-gastuen egoeran jasota dago, dagokion Estatugastu publikoaren sailkapen ekonomikoaren identifikazioa bereizita eta azpikontzeptumailan adierazita.

Bi.  Aipatutako diru-kopurua enplegua sustatzeko jarduerak eta neurriak finantzatzera bideratuko da, Kanarietako Autonomia Erkidegoak egindako finantza-ekarpenarekin batera. Enplegua sustatzeko jarduera eta neurri horiek Estatuko Administrazio Orokorrak eta autonomia-erkidego horretako Administrazioak 2011ko abuztuaren 1ean sinatutako lankidetza-hitzarmenean daude deskribatuta.

Finantza-ekarpena Hiru paragrafoan adierazitako moduan egingo da, eta Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoaren eta Kanarietako Autonomia Erkidegoaren artean gehigarria sinatuta zehaztuko da haren artikulazioa.

Hiru. Finantza-ekarpena 2013ko lauhileko natural bakoitzeko bigarren hilabetean egingo da, Kanarietako Autonomia Erkidegoak Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoari funtsak aplikatzeko eskaera dokumentatua egin ostean. Nolanahi ere, Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoak ez ditu ordainketa-aginduak izapidetuko, dokumentuen bidez egiaztatzen ez zaion bitartean aurreko ekitaldian igorritako funtsak egikaritu direla.

Lau. Autonomia Erkidegoak aipatutako Lankidetza Hitzarmenean xedatutakoari jarraituko dio finantza-ekarpena aplikatzean eta horren jarraipena eta ebaluazioa egitean.

Bost.  2013ko ekitaldia amaitutakoan, eta 2014ko apirilaren 1a baino lehen, Kanarietako Autonomia Erkidegoak jasotako diru-kopuruaren bidez lagundutako langabeen kolektiboei eta gauzatutako jarduerei buruzko informazioa helaraziko dio Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoari; horrez gain, Europako Gizarte Funtsaren baterako finantzaketa jaso ahal izateko beharrezko dokumentazioa ere igorriko dio.

Sei. Bost paragrafoan adierazitakoa gorabehera, Autonomia Erkidegoak 2013ko ekitaldian erabili ez duen diru-kopuruaren geldikina Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoari itzuli beharko dio, azken erakunde horrek Hiru paragrafoan adierazitako ordainketaaginduei dagokienez emandako emakida-ebazpenean zehaztutako moduan, eta, betiere, Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrak eta hori garatzeko uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren bidez onetsitako Erregelamenduak dirulaguntzei buruz xedatutakoari jarraiki.

Hirurogeita hamaseigarrena.  Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoaren finantzaekarpena, Extremadurako Autonomia Erkidegoko Enplegu Plan Integrala finantzatzeko.

Bat.  2013. urtean, Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoak 4.000 mila euroko dirukopurua emango du Extremadurako Autonomia Erkidegoko Enplegu Plan Integrala finantzatzeko.

Aipatutako finantza-ekarpenak diru-laguntza izendun izaera du; izan ere, Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoaren aurrekontu-gastuen egoeran jasota dago, Estatu-gastu publikoaren sailkapeneko azpikontzeptu-mailan adierazita.

Bi.  Aipatutako diru-kopurua enplegua sustatzeko jarduerak eta neurriak finantzatzera bideratuko da, Extremadurako Autonomia Erkidegoak egindako finantza-ekarpenarekin batera. Enplegua sustatzeko jarduera eta neurri horiek Estatuko Administrazio Orokorrak eta autonomia-erkidego horretako Administrazioak sinatuko duten lankidetzahitzarmenean deskribatuko dira.

Hiru. Aipatutako ekarpena 2013ko lauhileko natural bakoitzeko bigarren hilabetean egingo da, Extremadurako Autonomia Erkidegoak Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoari eskaera dokumentatua egin ostean, bi Administrazioek sinatuko duten Lankidetza Hitzarmenean zehaztutako moduan.

Lau. Extremadurako Autonomia Erkidegoak sinatuko duen Lankidetza Hitzarmenean xedatutakoari jarraituko dio finantza-ekarpena aplikatzean eta horren jarraipena eta ebaluazioa egitean Bost. 2013ko ekitaldia amaitutakoan, eta bi Administrazioen artean sinatuko duten Lankidetza Hitzarmenean zehaztutako moduan eta datetan, Extremadurako Autonomia Erkidegoak jasotako diru-kopuruaren bidez lagundutako langabeen kolektiboei eta gauzatutako jarduerei buruzko informazioa helaraziko dio Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoari.

Sei. Extremadurako Autonomia Erkidegoak 2013ko ekitaldian erabili ez duen dirukopuruaren geldikina Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoari itzuli beharko dio, azken erakunde horrek Hiru paragrafoan adierazitako ordainketa-aginduei dagokienez emandako emakida-ebazpenean zehaztutako moduan, eta, betiere, Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrak eta hori garatzeko uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren bidez onetsitako Erregelamenduak diru-laguntzei buruz xedatutakoari jarraiki.

Zazpi. Halaber, Extremadurako Autonomia Erkidegoak itzuli egin beharko dizkio Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoari 2012ko ekitaldian hitzartu eta banatu ez dituen dirukopuruak; hau da, xedapen honetan erregulatutako Enplegu Plan Integralean garatutako jardueren eta neurrien onuradunei eman ez dizkienak. Diru-kopuru horiek ekintzak eta neurriak behar bezala justifikatu dituen urtean bertan itzuliko dizkio, edota justifikatu eta hurrengo ekitaldian, baldin eta ekitaldi naturalaren azken hiruhilekoan egin bada justifikazioa.

Extremadurako Autonomia Erkidegoko Enplegu Plan Integralaren kontura finantzatutako proiektuen eta ekintzen justifikazioa egokitzat joko da, autonomia-erkidego horrek hala adierazten duenean, dela egindako proiektuari adostasuna emanez, dela dagokion espedientearen likidazioa eginez.

Hirurogeita hamazazpigarrena.  Gizarte Segurantzako kotizazioa murriztea, haurdunaldian edo edoskialdi naturalean arriskua izateagatik lanpostua aldatzean eta lanbide-gaixotasuna izatean.

Lan-arriskuen prebentzioari buruzko azaroaren 8ko 31/1995 Legearen 26. artikuluak aurreikusitakoaren arabera, haurdunaldian edota edoskialdi naturalean arriskuren bat dagoela-eta, langilea bere egoerarekin bateragarria den lanpostu edota funtzio batera lekualdatuz gero, lanpostu edo funtzio berri horretan dirauen bitartean sortutako kuotei dagokienez, enpresaren gertakari arruntengatiko ekarpenen ehuneko 50eko murrizketa aplikatuko da Gizarte Segurantzaren Aurrekontuaren kontura.

Murrizketa hori bera aplikatu ahal izango da, erregelamendu bidez zehaztutako moduan eta baldintzetan, lanbide-gaixotasunaren ondorioz enpresaren barruan lanpostua aldatzean, edota beste enpresa batean hastean, langilearen egoerarekin bateragarria den jarduera gauzatzeko.

Hirurogeita hemezortzigarrena.  Salmenta ibiltarian aritzen diren lan elkartuko kooperatibetako bazkide langileen kotizazioa.

Lege honen 113.Bost.9 artikuluan aipatutako salmenta ibiltarian aritzen diren lan elkartuko kooperatibetako bazkide langileek, Gizarte Segurantzako kotizazioak eta baterako bilketaren gainerako kontzeptuak egunean ez badituzte, aipatutako artikuluan xedatutako murrizketa aplikatu ahal izango dute, haien egoera 2013ko martxoaren 31

baino lehen erregularizatuz gero.

Hirurogeita hemeretzigarrena. Ikertzaileen aldeko hobariak, Gizarte Segurantzako kotizazioetan.

1.  Lege hau indarrean sartzen denetik, eta indarraldi mugagabez, eta erregelamendu bidez zehaztutako moduan, Gobernuari baimena ematen zaio ikertzaileei dagozkien kotizazioetan hobariak ezar ditzan, baldin eta, Sozietateen gaineko zergari buruzko Legearen testu bateginaren, martxoaren 5eko 4/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoaren, 35. artikuluan aipatutako ikerketa eta garapeneko eta berrikuntza teknologikoko jarduerak egiten badituzte, modu esklusiboan.

2.  Hobaria enpresaburuaren konturako gertakari arruntengatiko kotizazioen ehuneko 40koa izango da, eta, erregelamendu bidez zehaztutako moduan, bateragarria izango da aipatutako 35. artikuluan ezarritako ikerketa eta garapeneko eta berrikuntza teknologikoko jarduerengatiko kenkari-erregimena aplikatzearekin.

3.  Kontratu mugagabeetan egongo da hobarirako eskubidea, baita aldi baterako kontratazioen kasuetan ere, erregelamenduz xedatutako moduan.

Laurogeigarrena.  Herri-administrazioen edo irabazi-asmorik gabeko erakundeen titulartasunaren mende dauden osasun-erakundeek Gizarte Segurantzarekin dituzten zorrak ordaintzea.

Herri-administrazioen edo irabazi-asmorik gabeko erakunde publiko nahiz pribatuen titulartasunaren mende dauden osasun-erakundeek, 1995erako Estatuko Aurrekontu Orokorren abenduaren 30eko 41/1994 Legearen hogeita hamargarren xedapen gehigarrian aurreikusitako moratoriaren babesean daudenek, hemeretzi urterako eskainitako gabetasuna luzatzea eskatu ahalko diote Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorrari, baita gehienez hamar urterako eskainitako luzamendua –urteroko amortizazioekin– zabaltzea ere.

Laurogeita batgarrena.  Enpleguari buruzko abenduaren 16ko 56/2003 Legearen 13. artikuluaren h) hizkian ezarritako ekintzak, neurriak eta programak kudeatzea.

Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoak, Enpleguari buruzko abenduaren 16ko 56/2003 Legearen 13.h) artikuluan xedatutakoarekin bat, bere gastu-aurrekontuaren kredituerreserbaren kontura finantzaturiko ekintzen, neurrien eta programen kudeaketa egingo du, barnean 19.101.000-X.400, 19.101.000-X.401, 19.101.000-X.402, 19.101.000X.410, 19.101.000-X.411, 19.101.000-X.412, 19.101.000-X.431 eta 19.101.241-A.482

aplikazioak hartuta, eta hainbat azpikontzepturen bitartez bereizita, enplegu-politika aktiboen esparru funtzionalen arabera, ondorengo jarduera hauek finantzatzeko:

a)  Autonomia-erkidego baten eremu geografikoari baino esparru handiagoari eragiten dioten ekintzak eta neurriak, horietan parte hartzen duten langabeak edo langileak beste autonomia-erkidego edo herrialde batera lekualdatzera behartzen badituzte, eta koordinazio bateratua beharrezkoa badute.

b)  Enplegu-eskatzaileen zein lanean ari diren pertsonen lanbidea hobetzeko ekintzak eta neurriak, Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoaren eta Estatuko Administrazio Orokorraren edo haren organismo autonomoen arteko lankidetzaren bitartez; kalitateko lana sortzen eta langileen aukerak hobetzen dituzten prestakuntza-jarduerak burutzea izango dute helburutzat, batik bat Estatuko planen, estrategien edo programen esparruan, eta interes orokorreko eta gizarte-intereseko obrak eta zerbitzuak egikaritzea, Estatuaren eskumen esklusiboekin lotuta.

c)  Langile etorkinak laneratzeko xedea duten bitartekotzako ekintzak eta neurriak, eta enplegu-politika aktiboak, etorkinen jatorrizko herrialdeetan gauzatzen direnean, eta migrazio-fluxuen antolamendua errazten laguntzen dutenean.

d)  Epe jakin baterako ezartzen diren ezohiko programak, Estatuko lurralde osoari eragiten diotenean; halakoetan, nahitaezkoa izango da modu zentralizatuan kudeatzea, bai programen eraginkortasuna bermatzeko, bai onuradun guztiek horiek eskuratzeko nahiz aprobetxatzeko aukera berdinak izan ditzaten.

Adierazitako kasuetan, aurrekontu-erreserba horrek enplegu-politika aktiboen kudeaketa-erreserba gisa jarduten du, Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoaren alde, nahiz eta autonomia-erkidegoek lanaren, enpleguaren eta prestakuntzaren arloetan eskumenak bereganatuta izan.

Aipatutako abenduaren 16ko 56/2003 Legearen 14.3 artikuluan xedatutakoarekin bat, kreditu-erreserba osatzen duten funtsak ez dira banatuko kudeaketa-eskumenak esleituta dituzten autonomia-erkidegoen artean.

Laurogeita bigarrena.  Askotariko ondorioak dituen errentaren adierazle publikoa (IPREM) 2013rako zehaztea.

Lanbide arteko gutxieneko soldataren erregulazioa arrazionalizatzeko eta haren zenbatekoa areagotzeko ekainaren 25eko 3/2004 Errege Lege Dekretuaren 2.2 artikuluan xedatutakoaren arabera, askotariko ondorioak dituen errentaren adierazle publikoak (IPREM) zenbateko hauek izango ditu 2013an:

a)  Eguneko IPREMak, 17,75 eurokoa.

b)  Hileko IPREMak, 532,51 eurokoa.

c)  Urteko IPREMak, 6.390,13 eurokoa.

d)  Ekainaren 25eko 3/2004 Errege Lege Dekretuan ezarritakoari jarraiki, lanbide arteko gutxieneko soldataren ordez IPREM erreferentzia ezarri den kasuetan, urteko IPREMaren zenbatekoa 7.455,14 eurokoa izango da arauek urte osoko lanbide arteko gutxieneko soldatari egiten diotenean erreferentzia, eta aparteko ordainsariak berariaz kanpo uzten ez badituzte; azken horiek berariaz kanpo utziz gero, zenbatekoa 6.390,13

eurokoa izango da.

Laurogeita hirugarrena.  Gizarte Segurantzako sistema eguneratzeari, egokitzeari eta modernizatzeari buruzko abuztuaren 1eko 27/2011 Legearen hogeita hamargarren xedapen gehigarrian jasotakoaren aplikazioa geroratzea.

Geroratu egiten da Gizarte Segurantzari buruzko sistema eguneratzeari, egokitzeari eta modernizatzeari buruzko abuztuaren 1eko 27/2011 Legearen hogeita hamargarren xedapen gehigarrian jasotakoaren aplikazioa.

Laurogeita laugarrena.  Autonomia pertsonala sustatzeari eta mendetasun-egoeran dauden pertsonak zaintzeari buruzko abenduaren 14ko 39/2006 Legearen manu jakin batzuen aplikazioa etetea.

2013. urtean, etenda geratzen da Autonomia pertsonala sustatzeari eta mendetasunegoeran dauden pertsonak zaintzeari buruzko abenduaren 14ko 39/2006 Legearen honako manu hauen aplikazioa: 7.2 artikulua, 8.2.a) artikulua, 10. artikulua, 32.3 artikuluaren lehen lerrokada eta lehenengo xedapen iragankorra.

Laurogeita bosgarrena.  Enplegurako lanbide-heziketa finantzatzea.

Bat. Beste finantzaketa-iturri batzuei kalterik egin gabe, lanbide-heziketako kuotatik eratorritako funtsak martxoaren 23ko 395/2007 Errege Dekretuak araututako enplegurako lanbide-heziketaren azpisistema finantzatzera bideratuko dira, baita 28. artikuluan xedatutako enplegu eta prestakuntzarako programa publikoak ere, enpresek eta langileek beren premiei erantzungo dien prestakuntza jaso dezaten, eta ezagutzan oinarritutako ekonomia gara dadin.

Aurrekontua ixten den ekitaldiaren aurrekoan, likidazio bat egingo da benetan jasotako lanbide-heziketako kuotengatik. Zenbateko hori hurrengo ekitaldiko aurrekontuan sartuko da, zeinua positibo suertatuz gero ekitaldi horretarako hasieran aurreikusten ziren kuotekiko.

Bi. Aurreko paragrafoan aurreikusitako funtsen ehuneko 50, gutxienez, ondorengo ekimen eta kontzeptuak finantzatzera bideratuko da:

–  Eskaripeko prestakuntza, enpresen prestakuntza-ekintzak eta banakako prestakuntza-baimenak barne hartzen dituena.

–  Lehentasunez langile landunei zuzendutako prestakuntza-eskaintza.

–  Prestakuntzaren arloko babes- eta laguntza-ekintzak.

–  Herri-administrazioetako prestakuntza.

–  Enplegurako Prestakuntzarako Tripartita Fundazioaren funtzionamendu- eta inbertsio-gastuak.

Herri-administrazioetako prestakuntza finantzatzeko, paragrafo honen lehen lerrokadan adierazitako zenbatekoaren 100eko 6,165 bideratuko da.

Zenbateko horri, aldez aurretik, maiatzaren 23ko 12/2002 Legearen arabera kupoa kalkulatzeko erabilitako egozpen-indizeari dagokion ehunekoa kenduko zaio, eta zuzkidura bereizi gisa sartuko da Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoaren gastuaurrekontuan, Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioari atxikita dagoen Herri Administrazioaren Institutu Nazionalari diruzko ekarpena egiteko hiru ordainketaren bidez; hurrenez hurren, otsailean, apirilean eta ekainean. Herri Administrazioaren Institutu Nazionalaren aurrekontuan, lurraldeka azalduko dira autonomia-erkidegoei eta Ceuta eta Melilla hiriei euren langile publikoen etengabeko prestakuntza finantzatzeko dagozkien funtsak. Funts horiek Herri Administrazioaren Institutu Nazionalak ordainduko ditu, autonomia-erkidego eta hiri autonomo bakoitzari transferentzia izenduna eginez, Euskal Autonomia Erkidegoari izan ezik.

Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoak funtzionamendu- eta inbertsio-gastuak finantzatzeko funtsak ordainduko dizkio Enplegurako Prestakuntzarako Tripartita Fundazioari. Ordainketa hori laurdenka egingo da, hiruhileko bakoitzeko bigarren hamabostaldi naturalean. Fundazioak, urtero, eta hurrengo ekitaldiko apirilaren 30a baino lehen, bere funtzionamendurako esleitu zaizkion funtsen kontura egindako gastuen kontabilitate-justifikazioa aurkeztu beharko dio Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoari.

Gainerako ehuneko 50, hasiera batean, lehentasunez langabeei zuzendutako prestakuntza-ekintzak finantzatzeko erabiliko da, baita enplegurako eta prestakuntzarako programa publikoak finantzatzeko ere.

Prestakuntza- eta ikaskuntza-kontratuaren alderdi teorikoa finantzatzeko orduan, langileek jasotzen duten prestakuntza eta haren ezaugarriak arautzen dituen erregelamenduzko araudian ezarritakoa beteko da.

Hiru. Estatutuaren bidez enplegu-politika aktiboen arloan eskumenak bereganatuta dauzkaten autonomia-erkidegoek funtsen transferentziak jasoko dituzte Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoarengandik, erkidego horiek enplegurako lanbide-heziketaren arloan kudeatzen dituzten diru-laguntzak finantzatzeko, aplikagarri den araudian ezarritakoaren arabera dagokion zenbatekoan.

Lau. Lanbide-heziketaren gertakariagatik kotizatzen duten enpresek kreditu bat izango dute beren langileen prestakuntzarako, Enplegurako lanbide-heziketaren azpisistema arautzen duen martxoaren 23ko 395/2007 Errege Dekretuaren II. kapituluan xedatutakoaren arabera. Kreditu horren zenbatekoa enpresak lanbide-heziketaren kontzeptuan 2012an ordaindutako diru-kopuruari hobari-ehuneko bat aplikatzearen ondorioz lortzen den kopurua izango da. Enpresaren tamainaren arabera, hauek izango dira aipatutako hobari-ehunekoak:

a)  b)  c)  d)  6 eta 9 langile artean dituzten enpresak: ehuneko 100.

10 eta 49 langile artean dituztenak: ehuneko 75.

50 eta 249 langile artean dituztenak: ehuneko 60.

250 langile edo gehiago dituztenak: ehuneko 50.

1 eta 5 langile artean dituzten enpresek 420 euroko hobari-kreditua izango dute enpresako, ehuneko baten ordez. Era berean, aipaturiko araudiak ezarritakoaren arabera, 2013. urtean lantoki berriak irekitzen dituzten enpresek eta enpresa sortu berriek prestakuntza-kreditua jaso ahal izango dute, baldin eta beren plantillan langile berriak hartzen badituzte. Aurreko kasu horietan, enpresek izango duten hobari-kreditua langile berri bakoitzeko 65 eurokoa izango da.

2013an beren langileei prestakuntzarako banakako baimenak ematen dizkieten enpresek prestakuntzarako hobari-kreditu gehigarri bat izango dute, paragrafo honen lehen lerrokadan ezarrita dagoenaren arabera legokiekeen urteko kredituaz gain. Kreditu gehigarriaren zenbatekoa Enplegu eta Gizarte Segurantza Ministerioaren agindu bidez ezarritako irizpideak aplikatuz ateratzen den kopurua izango da. Aipatutako baimenak ematen dituzten enpresen multzoari emandako kreditu gehigarriak ezin izango du enplegurako lanbide-heziketagatik Gizarte Segurantzako kotizazioetan egindako hobariak finantzatzeko Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoak daukan aurrekontuan ezarrita dagoen kredituaren ehuneko 5 baino handiagoa izan.

Laurogeita seigarrena.  Arauak etetea.

2013ko ekitaldian, ondoriorik gabe gelditzen da urtarrilaren 11ko 4/2000 Lege Organikoaren 2 ter 4 artikuluan xedatutakoa.

Laurogeita zazpigarrena.  Estatu-agentziak sortzea.

Bat. 2013ko ekitaldian, ez da sortuko Zerbitzu publikoak hobetzeko Estatu-agentziei buruzko uztailaren 18ko 28/2006 Legean aurreikusitako Estatu-agentziarik.

Bi. Aurreko paragrafoan xedatutakoaren salbuespen izango da Ikerketarako Estatu Agentzia sortzea, Zientziari, teknologiari eta berrikuntzari buruzko ekainaren 1eko 14/2011 Legearen hamabigarren xedapen gehigarrian zehaztutakoaren arabera. Agentzia hori gastu publikoa handitu gabe sortuko da, ez da Estatuko finantza-aurrekontuko kredituekin finantzatuko, eta bere lotura- eta aldaketa-erregimena Aurrekontuen Legean xedatuko da.

Agentziaren estatutuek bermatu behar dute ikerketa finantzatzeko eta sustatzeko eginkizun guztiak Europako ikerketa-programen ereduarekin bat etorriz garatzen dituela, lehiakorrak direla, eta zientziako eta teknikako ebaluazio-irizpideak bakarrik jarraitzen dituztela, Zientziari, teknologiari eta berrikuntzari buruzko Legearen 5. artikuluan ezarritakoaren arabera.

Agentzia hori sortzean ez da, inola ere, egituren edo langileen kopurua areagotuko, eta dagokion dirua birbanatuz soilik hornituko da. Funtzionamenduari dagokionez, Administrazioak gaur egun dituen baliabide materialak erabili beharko dira.

Laurogeita zortzigarrena.  Interes orokorreko obrak.

1.  Ondoko obra hauek interes orokorrekoak izango dira: Landa-azpiegiturak hobetzeko obrak, ondoko hauetan: Aragoi:

–  Forniche Bajo (Teruel).

–  Berge (Teruel).

–  Lidón-Visiedo (Teruel).

–  Loscos-Santa Cruz Nogueras (Teruel).

–  Guadalaviar (Teruel).

– Valacloche-Cascante zubia (Teruel).

Nafarroako Ubidea handitzea, 1. fasea Onartu egiten dira, eta interes orokorrekotzat jotzen, Nafarroako Ubidearen 1. fasea handitzeko obra hidraulikoak. Obra horietan, 15.275 Ha sartuko dira Ega eta Arga ibaien ibaiarteetan; hala, obrok Itoizko urtegiko eta Nafarroako Ubideko interes orokorrekotzat jotako obra hidraulikoekin batera jasoko dira.

Duero ibaiaren arroko lurrazaleko uren kalitatea hobetzeko obrak:

– Fuentespinatik Aranda de Dueroko hondakin-uren araztegirako isurbidea eta Villalba de Dueroko isuria zuzentzeko neurriak.

– Guijueloko hondakin-uren araztegia eta isurbidea handitzea, hobetzea eta egokitzea.

–  La Bañezan hondakin-uren araztegi bat eta isurbide bat egitea.

–  Canicosa de la Sierran hondakin-uren araztegi bat eta isurbide bat egitea.

–  Palacios de la Sierra-Castrovido-Hacinas eta Castillo de la Reinan hondakin-uren araztegi bat eta isurbide bat egitea.

–  Quintanar de la Sierrako hondakin-uren araztegia eta isurbidea birmoldatzea.

–  Vilvestre del Pinarren hondakin-uren araztegi bat eta isurbide bat egitea.

–  Pelabravo-Azud de Villagonzaloko isurbidea.

–  Arapiles-Las Torres-Carbajosako isurbidea.

–  El Payon hondakin-uren araztegi bat egitea.

–  El Sahugon hondakin-uren araztegi bat egitea.

–  El Bodón herriko kolektorea.

Zamorako hondakin-uren araztegia eta inguruko isurbideak (Morales del Vino, Monfarracinos, Villaralbo eta bestelakoak) hobetzea eta bertan mantenugaiak ezabatzea.

–  Mantenugaiak ezabatzea eta hondakin-uren araztegia eta isurtegia handitzea Venta de Baños udalerrian.

–  Cuéllarren hondakin-uren araztegia eta isurbidea hobetzea.

–  Medina del Campon mantenugaiak ezabatzea eta hondakin-uren araztegia eta isurbideak hobetzea.

–  Íscarren mantenugaiak ezabatzea eta hondakin-uren araztegia eta isurbideak hobetzea.

–  Tordesillasen mantenugaiak ezabatzea eta hondakin-uren araztegia eta isurbideak hobetzea.

– Tudela de Dueron mantenugaiak ezabatzea eta hondakin-uren araztegia eta isurbideak hobetzea.

–  Cantalejon mantenugaiak ezabatzea eta hondakin-uren araztegia eta isurbideak hobetzea.

–  Benaventen mantenugaiak ezabatzea eta hondakin-uren araztegia eta isurbideak hobetzea.

– Toron mantenugaiak ezabatzea eta hondakin-uren araztegia eta isurbideak hobetzea.

– Arévalon mantenugaiak ezabatzea eta hondakin-uren araztegia eta isurbideak hobetzea.

–  Peñaranda de Bracamonten mantenugaiak ezabatzea eta hondakin-uren araztegia eta isurbideak hobetzea.

–  El Barco de Ávilan hondakin-uren araztegi bat eta isurbideak egitea.

–  La Granja de San Ildefonson hondakin-uren araztegi bat, tertziarioa eta isurbidea hobetzea eta birmoldatzea.

2.  Xedapen gehigarri honetan jasotako obrek ondoko adierazpen hauek izango dituzte inplizituki:

a)  Onura publikokoa, Nahitaezko desjabetzeari buruzko 1954ko abenduaren 16ko Legearen 9, 10 eta 11. artikuluetan xedatutako ondorioetarako.

b)  Urgentziakoa, Nahitaezko desjabetzeari buruzko Legearen 52. artikuluak aipatutako ukitutako ondasunen okupazioaren ondorioetarako.

Laurogeita bederatzigarrena.  FEVEk kudeatzen dituen eta zabalera metrikoko interes orokorreko trenbide-saretik doazen trenbide-zerbitzuei erakundea azkentzen den egunetik aurrera aplikatu beharreko araubidea.

FEVE azkentzen den egunetik aurrera, Trenbide-azpiegitura eta -zerbitzuen arloan zenbait neurri ezartzen dituen uztailaren 20ko 22/2012 Errege Lege Dekretuaren 2. artikuluan ezarritakoaren arabera, honako ondorio hauek sortuko dira, egungo egoera ekonomikoak zerbitzu publikoen kudeaketari dagokionez eskatzen duen eraginkortasuna bermatzeko, eta zerbitzu horiek behar bezala eskaintzen jarraitzeko:

a)  Indargabetu egiten da Trenbide-sektoreari buruzko azaroaren 17ko 39/2003 Legearen bosgarren xedapen iragankorra.

b)  RENFE-Operadora enpresa-erakunde publikoak, FEVE enpresa-erakunde publikoak sare horretan emandako zerbitzuak legez subrogatzean, eutsi egingo dio FEVE

data horretan erabiltzen ari den sareko gaitasuna ustiatzeko eskubideari. Gaitasun hori bera izango du ADIFek bere jarduerari dagozkion lanetarako.

c)  Estatuaren titulartasuneko zabalera metrikoko sareari Interes Orokorreko Trenbide Sareari aplikatzekoak zaizkion xedapenak aplikatuko zaizkio, zirkulazioko segurtasunaren, material mugikorrak baimendu eta mantentzearen, eta trenbideko langileen zein trenbideko langileen osasun- eta prestakuntza-zentroen arloan. Nolanahi ere, zabalera metrikoko trenbide-sistemarako araubide tekniko espezifiko berria garatzen ez den bitartean, egun trenbide-sistema horretan aplikatzekoak diren xedapenek zehaztutakoa bete beharko da.

d)  Gainera, ADlF eta RENFE-Operadora enpresek, hurrenez hurren, dituzten segurtasun-baimenek eta segurtasun-ziurtagiriek ondorioak izango dituzte zabalera metrikoko sarean ere. Era berean, trenbideko langileen prestakuntzarako eta osasunazterketarako zentroak eta material mugikorra mantentzeko zentroak, FEVEn eginkizun horiek zituztenak, homologatuta egongo dira, baita FEVEk baimendutako material mugikorra sare haietan ibiltzeko ere.

e)  Aurreko paragrafoan xedatutakoaren ondorioz, FEVEko langile guztiek, baldin eta zabalera metrikoko interes orokorreko trenbide-sarearen gainean emandako zerbitzuekin lotutako jarduera egiten jarraitzen badute, behar besteko baimena izango dute zirkulaziosegurtasunarekin lotuta ordura arte izandako eginkizun eta zereginak egiteko; halaber, FEVE azkendu arte aplikatzen zitzaizkien baldintza psikofisiko eta funtzional berberak aplikatuko zaizkie.

Aurrekoari kalterik egin gabe, FEVEtik datozen langile guztiek Trenbide-azpiegitura eta -zerbitzuen arloan zenbait neurri ezartzen dituen uztailaren 20ko 22/2012 Errege Lege Dekretuaren 2. artikuluaren 4, 5 eta 6. paragrafoetan ezarritakoaren arabera mantenduko dituzte ordainsari-, lan- eta gizarte-baldintzak, eta ezin izango da soldata-masa globalaren gehikuntzarik sortu.

Laurogeita hamargarrena.  Nafarroako Foru Erkidegoak Ekonomia eta Finantza Kontseiluaren (ECOFIN) lantaldeetan parte hartzea.

Estatuko Gobernuak Nafarroako Foru Erkidegoarekin elkarrizketa-bideak hasteko eta akordio egokiak hartzeko konpromisoa hartzen du, erkidego horrek, Estatuko ordezkaritzaren barruan, ECOFINeko lantaldeetan parte har dezan bermatzeko, haietan Nafarroako finantza-zergako berezitasunarekin lotutako gaiak aztertzen dituztenean; berezitasun hori foru-izaeratik datorkio, eta Espainiako Konstituzioan, Nafarroako Foru Araubidea Berrezarri eta Hobetzeko Lege Organikoan, eta Estatuaren eta Nafarroako Foru Erkidegoaren arteko Hitzarmen Ekonomikoa arautzen duen Legean babestuta dago.

Laurogeita hamaikagarrena.  Ceutako eta Melillako hezkuntza-azpiegiturak.

Arlo horretan aplikatzekoa den araudiaren esparruan, Gobernuak beharrezkoak diren jarduerak hasiko ditu, Ceuta eta Melilla hiri autonomoetako hezkuntza-azpiegiturak lehen eta bigarren hezkuntzako herri-ikastetxeekin lotuta dauden premietara egokitzeko.

XEDAPEN IRAGANKORRAK Lehenengoa.  1984ko abenduaren 31n indarrean zegoen legediaren babesean aitortutako Klase Pasiboetako umezurtz-pentsioei aplikatzeko araubide iragankorra.

1984ko abenduaren 31n indarrean zegoen legediaren babesean aitortutako Klase Pasiboetako umezurtz-pentsiodunek, baldin eta, lege hau indarrean sartzen den garaian, pentsio hori soldataren ordezko beste edozein errenta edo diru-sarrerarekin batera jasotzen badute, bata edo bestea aukeratu beharko dute.

Aurreko lerrokadan aipatutako aukeratzeko eskubidea arau hau indarrean sartzen denetik bi hilabeteko epean erabili ahal izango da, eta behin bakarrik.

Aipatutako epean aukerarik egin ez dutenei dagokienez, soldataren ordezko errentak edo diru-sarrerak aukeratu dituztela ulertuko da; ondorioz, utzi egingo diote umezurtzpentsioa jasotzeari, hilabete osotan, bateraezintasuna desagertu arte, baina, finkatutako prozeduraren arabera, gaizki eskuratutako pentsioaren hilekoak itzultzeko izapideak egitea baztertu gabe.

Bigarrena.  Lege hau indarrean sartu aurretik kendu gabeko kotizazio-onurak itzultzea.

Gizarte Segurantzarako kotizazioko onuren zenbatekoa eta baterako zergabilketaren kontzeptuengatikoa itzultzeko eskatzeko hiru hilabeteko epea lege hau indarrean sartzen denetik aurrera zenbatuko da, onura horien kenkaria data horren aurretik egin ez bada, Zerga-, administrazio- eta gizarte-arloko neurriei buruzko abenduaren 30eko 13/1996 Legearen 77.Hiru artikuluak aipatutako kasuan.

Hirugarrena.  Estatuko sektore publikoaren zerbitzurako langileen bizilekuagatiko kalte-ordainak.

2013.  urtean, Estatuko sektore publikoko langile aktiboen bizilekuagatiko kalteordaina orain arte bezala ordainduko da hala onartuta duten Estatuko lurraldeetan, eta 2012ko abenduaren 31n indarrean zeuden zenbateko berdinetan.

Nolanahi ere, bizilekuagatiko kalte-ordainen onuradunek jasotzen duten zenbatekoa Estatuko sektore publikoko langileentzat ezarritakoa baino handiagoa bada, gehikuntzarik gabe jasotzen jarraituko dute 2013an.

Laugarrena.  Osagarri pertsonalak eta iragankorrak.

Bat.  Osagarri pertsonalek eta iragankorrek, eta antzeko izaera duten gainerako ordainketek berariazko araudian eta lege honetan xedatutakoa beteko dute.

Bi.  1985erako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 30eko 50/1984 Legearen 13. artikuluan xedatutakoari jarraiki abuztuaren 2ko 30/1984 Legearen aplikazioeremuko langileei aitortutako osagarri pertsonalek eta iragankorrek 2012ko abenduaren 31n zuten zenbateko bera izango dute, eta lanpostu-aldaketak eragindako hobekuntzek, halakorik egonez gero, xurgatu egingo dituzte.

Lanpostu-aldaketak ordainsariaren murrizketa ekartzen duen kasuetan ere, eutsi egingo zaio sistema berria aplikatzearen ondorioz ezarritako osagarri pertsonal iragankorrari, eta haren xurgaketari egotziko zaizkio lanpostu-aldaketak eragin ditzakeen hobekuntzak.

Hirurtekoak, produktibitate-osagarria eta aparteko zerbitzuengatiko haborokinak ez dira, inola ere, kontuan hartuko.

Hiru. Indar Armatuetako, Guardia Zibileko eta Polizia Nazionaleko langileei, Gizarte Segurantzako Administrazioko funtzionarioei eta Osasun Kudeaketarako Institutu Nazionaleko estatutupeko langileei aitortutako osagarri pertsonalek eta iragankorrek, bai eta halakoak jasotzeko eskubidea duten gainerako langileei aitortutakoek ere, aurreko Bi paragrafoan ezarritako arau berberak bete beharko dituzte.

Lau.  Atzerrian destinatutako langileei aitortutako osagarri pertsonalak eta iragankorrak Estatuan lan egiten duten langileentzat ezarritako arau berberak aplikatuz xurgatuko dira; nolanahi ere, ukitutako funtzionarioak destino-herrialdea aldatzean, bertan behera utzi ahal izango da.

Bosgarrena.  Kapital higigarriaren zenbait etekin jasotzeagatiko konpentsazio fiskala, etekinen sortze-aldia bi urtetik gorakoa bada 2012an.

Bat. 2012ko zergaldian aurrezkiaren zerga-oinarrian higiezinen kapitalaren errendimendu hauetatik edozein sartzen duten zergadunek xedapen honetan araututako kenkarirako eskubidea izango dute:

a)  Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergari buruzko azaroaren 28ko 35/2006 Legearen, sozietateen gaineko zerga, ez-egoiliarren errentaren gaineko zerga eta ondarearen gaineko zerga partzialki aldatzen dituenaren, 25.2 artikuluak aipatzen dituen kapital propioak hirugarrenei lagatzearen ondorioz lortutako errendimenduak, 2006ko urtarrilaren 20a baino lehen kontratatutako finantza-tresnen ondorioz sortutakoak eta Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren Legearen testu bateginaren –martxoaren 5eko 3/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoaren– 24.2.a) artikuluan xedatutako ehuneko 40ko murrizketa-ehunekoa izan behar zutenak, bi urtetik gorako sortze-aldia izateagatik.

b)  35/2006 Legearen 25.3.a) 1. artikuluak aipatutako kapital geroratu moduko eskuratzeen ondoriozko errendimenduak, 2006ko urtarrilaren 20a baino lehen kontratatutako bizi- edo baliaezintasun-aseguruetatik datozenak, eta Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergari buruzko Legearen testu bateginaren 24.2.b) eta 94

artikuluetan xedatutako ehuneko 40ko edo 75eko murrizketa-ehunekoa aplikatu beharrekoak.

Bi.  Kenkariaren zenbatekoa eragiketa honen diferentzia positiboa izango da: aurreko paragrafoan adierazitako etekin garbiak elkarren artean integratu eta konpentsatu ondoren ateratzen den saldo positiboari 35/2006 Legearen 66. artikuluaren 2. paragrafoan adierazitako aurrezkiaren karga-tasa aplikatuta lortzen den kopurua ken etekin horiek aurreko paragrafoko ehunekoak aplikatuta oinarri likidagarri orokorrean sartu izan balira aterako zen kuota osoaren zenbateko teorikoa.

Hiru.  Honako hau izango da aurreko paragrafoan adierazitako kuota osoaren zenbateko teorikoa:

a)  Aurreko Bat paragrafoan aipatutako etekinak elkarren artean integratu eta konpentsatzearen ondorioz, Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergari buruzko Legearen testu bateginaren 24.2 eta 94. artikuluetan eta seigarren xedapen iragankorrean adierazitako kenkari-ehunekoak aplikatuta (2006ko abenduaren 31n indarrean zegoen testuaren arabera), saldoa negatiboa edo zero bada, kuota osoaren zenbateko teorikoa zero izango da.

b)  Aurreko Bat paragrafoan aipatutako etekinak elkarren artean integratu eta konpentsatzearen ondorioz, Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergari buruzko Legearen testu bateginaren 24.2 eta 94. artikuluetan eta seigarren xedapen iragankorrean adierazitako kenkari-ehunekoak aplikatuta (2006ko abenduaren 31n indarrean zegoen testuaren arabera), saldoa positiboa bada, kuota osoaren zenbateko teorikoa eragiketa honen diferentzia positiboa izango da: oinarri likidagarri orokorraren eta lehen adierazitako saldo positiboaren baturari 35/2006 Legearen 63.1.1 eta 74.1.1 artikuluetan xedatutakoa, baita 35/2006 Legearen hogeita hamabosgarren xedapen gehigarriaren 1. paragrafoaren a) hizkian xedatutako eskala ere, aplikatu ondoren ateratzen den kuota ken oinarri likidagarri orokorrari manu horietan esandakoa aplikatuta ateratzen dena.

Lau.  Aurreko Hiru paragrafoan adierazitako saldoa zehazteko, 2006ko urtarrilaren 19ra arte ordaindutako primei dagokien etekin garbiaren zatiari bakarrik aplikatuko zaizkio Zergari buruzko Legearen testu bateginaren 24.2.b) eta 94. artikuluetan xedatutako kenkariak. Hala ere, data horren ondoren ordaindutako primei ere aplikatuko zaizkie aseguru-kontratuaren jatorrizko polizan aurreikusitako prima arruntak direnean.

Kapital geroratuko aseguru-polizaren prima bakoitzari lortutako etekin osoan zenbateko etekina dagokion zehazteko, etekin osoa zatiketa honetatik ateratzen den haztapen-koefizientearekin biderkatuko da: Zatitzailean, prima ordaindu zenetik diru-kopurua kobratu arte igarotako urte-kopurua primarekin biderkatuz ateratzen den emaitza jarriko da.

Izendatzailean, prima ordaindu zenetik diru-kopurua kobratu arte igarotako urtekopurua prima bakoitzarekin biderkatzetik ateratzen diren biderkaduren batura jarriko da.

Bost.  Aseguru-entitateak zergadunari jakinarazi behar dio zenbateko etekin garbiak izan dituen, prima bakoitzeko, bizi- edo baliaezintasun-aseguruetatik eratorrita kapital geroratu moduan jasotako diru-kopuruengatik. Etekin horiek aurreko paragrafoan xedatutakoari jarraikiz kalkulatuko dira, Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergari buruzko Legearen testu bateginaren 24.2 eta 94. artikuluetan eta seigarren xedapen iragankorrean arautzen diren murrizketa-ehunekoak aplikatuta.

Sei.  Modu horretan kalkulatutako kenkariaren zenbatekoa guztizko kuota likidotik kenduko da, 35/2006 Legearen 80 bis artikuluan adierazitako lan-etekinen edo ekonomiajardueren etekinen kenkariaren ondoren.

Seigarrena.  2013ko urtarrilaren 1a baino lehen sortutako Klase Pasiboetako gutxieneko pentsioetarako osagarriak.

Gertaera eragilea 2013ko urtarrilaren 1a baino lehenagokoa duten pentsioei ez zaie eskatuko, ez aplikatuko, hurrenez hurren, Espainiako egoiliar izateko eskakizuna eta gutxieneko pentsioetarako osagarriaren zenbatekoaren muga; eskakizun eta muga horiek Estatuko Klase Pasiboei buruzko Legearen testu bateginaren, apirilaren 30eko 670/1987 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoaren, 27.2 artikuluan daude aipatuta.

Zazpigarrena.  Indarrean sartzea geroratzea.

Urtebetez atzeratuko dira Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginaren, ekainaren 20ko 1/1994 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoaren, berrogeita hemezortzigarren xedapen gehigarriaren ondorioak; Gizarte Segurantzako sistema eguneratzeari, egokitzeari eta modernizatzeari buruzko abuztuaren 1eko 27/2011 Legearen 7. artikuluak sartu zuen xedapen hori, zeinaren bidez lan-istripuengatiko eta lanbide-gaixotasunengatiko estaldura Gizarte Segurantzako erregimen guztiei zabaldu zaien, alta 2013ko urtarrilaren 1etik aurrera egiten duten langileei dagokienez. Ordura arte, 2012ko abenduaren 31n zegoen araubide juridikoa egongo da indarrean.

Zortzigarrena.  Gizarte Segurantzako lan-istripuen eta lanbide-gaixotasunen mutualitateetara kidetzea eta atxikitzea.

1.  Enpresen bat-egiteek eta norberaren konturako langileek Gizarte Segurantzako lan-istripuen eta lanbide-gaixotasunen mutualitateetara egindako atxikipenek, Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginaren, ekainaren 20ko 1/1994 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoaren, 68. artikuluak esleitutako prestazioak eta zerbitzuak kudeatzeko xedez egin direnean, haien araubide juridikoa eguneratzeko araua indarrean sartu arte jarraituko dute indarrean. Arau eguneratzaile hori Gizarte Segurantzako sistema eguneratzeari, egokitzeari eta modernizatzeari buruzko abuztuaren 1eko 27/2011 Legearen hamalaugarren xedapen gehigarrian aurreikusita dago, eta, haren bidez, bat-egiteen eta atxikipenen indarraldia, ezaugarriak eta baldintzak arautuko dira.

Aurreko lerrokadan xedatutakoa 2013ko urtarrilaren 1etik aurrera gauzatzen diren kidetze eta atxikipenei ere aplikatuko zaie.

2.  Aurreko paragrafoan ezarritako aldi iragankorrean, bat egindako enpresaburuek eta atxikitako langileek, ondoko kasuetan, aldez aurretik indargabetu ahal izango dute mutualitatearekin duten lotura: prestazio eta zerbitzu publikoak jasotzean irregulartasunak izan direnean; erakundeak finantza nahikoa ez duenean, Gizarte Segurantzaren Lege Orokorreko 74.1 artikuluan zehaztutako baldintzetan; edota esandako artikuluan aurreikusitako kautela-neurriak hartzen direnean, Enplegu eta Gizarte Segurantza Ministerioak ezarritako baldintzetan. Erakunde horrek berak arautuko du kautela-neurri horiek hartzeko administrazio-prozedura.

Bederatzigarrena.  Terrorismoaren biktimak aintzatesteko eta haiei osoko babesa emateko irailaren 22ko 29/2011 Legea aldatzea.

Terrorismoaren biktimak aintzatesteko eta haiei osoko babesa emateko irailaren 22ko 29/2011 Legearen aldaketak, azken xedapenetako hogeita zazpigarrenak sartutakoak, 2011ko irailaren 23tik aurrera izango ditu ondorioak.

XEDAPEN INDARGABETZAILEAK Lehenengoa.  Heleniar Errepublika Laguntzeko Funtsa sortu zuen eta horren zuzkidurarako 9.794.387.450 euroko aparteko kreditu bat baimendu zuen maiatzaren 7ko 7/2010 Errege Lege Dekretuaren azken xedapenetako bigarrena indargabetzea.

Indargabetu egiten da Heleniar Errepublika Laguntzeko Funtsa sortu zuen eta horren zuzkidurarako 9.794.387.450 euroko aparteko kreditu bat baimendu zuen maiatzaren 7ko 7/2010 Errege Lege Dekretuaren azken xedapenetako bigarrena, «Heleniar Errepublika Laguntzeko Funtsaren Indarraldia» izenburua duena.

Bigarrena.  Gizarte Segurantzako sistema eguneratzeari, egokitzeari eta modernizatzeari buruzko abuztuaren 1eko 27/2011 Legearen hogeita hemezortzigarren xedapen gehigarria indargabetzea.

Indargabetu egiten da Gizarte Segurantzako sistema eguneratzeari, egokitzeari eta modernizatzeari buruzko abuztuaren 1eko 27/2011 Legearen hogeita hemezortzigarren xedapen gehigarria.

Hirugarrena.  2012rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko ekainaren 29ko 2/2012 Legearen laurogeita batgarren xedapen gehigarria indargabetzea.

Indargabetu egiten da 2012rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko ekainaren 29ko 2/2012 Legearen laurogeita batgarren xedapen gehigarria.

Laugarrena.  Kanarietako, Balearretako, Ceutako eta Melillako egoiliarrentzako itsaso eta aire bidezko garraiorako diru-laguntzen arloko indargabetzea.

Ondoko xedapen hauek indargabetuta geratzen dira: 1988rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 23ko 33/1987 Legearen lehenengo xedapen gehigarria, 2008rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 26ko 51/2007 Legearen berrogeita laugarren xedapen gehigarria, eta 2012rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko ekainaren 29ko 2/2012 Legearen hirurogeita hamabigarren xedapen gehigarria eta zortzigarren xedapen iragankorra.

AZKEN XEDAPENAK Lehenengoa.  Estatuko Klase Pasiboei buruzko Legearen testu bategina, apirilaren 30eko 670/1987 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoa, aldatzea.

Aldatu egiten da Estatuko Klase Pasiboei buruzko Legearen testu bategina, apirilaren 30eko 670/1987 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoa; aldaketak 2013ko urtarrilaren 1etik aurrera izango ditu ondorioak, eta epe mugagabean egongo da indarrean. Hona hemen aldaketak: Bat. Aldatu egiten da Estatuko Klase Pasiboei buruzko Legearen testu bateginaren 7. artikulua; hona nola geratzen den idatzita:

«7. artikulua. Gauzatzea.

1. Eskubide pasiboak aitortzeko eskaera interesdunek edo horien legezko ordezkariek egin beharko dute, zuzenean edo behar bezala izendatutako mandatari bidez; nolanahi ere, administrazio-prozedura ofizioz hastea xedatu ahal izango da erregelamendu bidez.

2. Prestazioak aitortzeko eskubidea prestazioaren gertaera eragilearen osteko egunetik aurrera gauzatu ahal izango da; hala ere, onespen horren ondorio ekonomikoek gehienez ere hiru hilabeteko atzerako eragina izango dute, eskaera egin eta hurrengo hilabetearen lehen egunetik aurrera.» Artikuluaren gainerako zatia bere horretan idatzita geratzen da.

Bi. Paragrafo berria eransten zaio, hirugarrena, Estatuko Klase Pasiboei buruzko Legearen testu bateginaren 21. artikuluari; hona nola geratzen den idatzita:

«21. artikulua. Pentsioak bahitzea eta ordainketa etetea.

… 3. Halaber, osagarri ekonomikoak jasotzen dituzten Klase Pasiboetako pentsioen onuradunak Administrazio eskudunaren bulegoetara joanarazi ahalko dira, azken horrek erabakitako maiztasunarekin, osagarri horiek eskuratzeko Espainiako egoiliar izan beharra dagoen kasuetan.

Eskatutako dokumentazioa zehaztutako epean aurkezten ez bada, edota onuraduna Administrazioaren aurrean agertzen ez bada, zitazioa jaso arren, osagarri ekonomikoa kautelaz eten egingo da. Onuradunak eskaera egin zaionetik 90 egun baino gehiagora aurkezten badu eskatutako informazioa, edota zitazioa egin zaionetik 90 egun baino gehiagora agertzen bada, osagarri ekonomikoa berrezarri ahal izango zaio, bidezkoa izanez gero, gehienez ere 90 eguneko atzerako eraginarekin.» Hiru. Aldatu egiten da Estatuko Klase Pasiboei buruzko Legearen testu bateginaren 27. artikuluaren 2. paragrafoa; hona nola geratzen den idatzita:

«27. artikulua. Pentsioak, osagarri ekonomikoak eta horien hazkundearen mugak errebalorizatzea. ...

2. Testu honetako xedapenen babesean aitortutako klase pasiboetako pentsioak, dagokion ekitaldiko Estatuko Aurrekontu Orokorren Legean haien klasearen arabera ezarritako babesaren gutxieneko zenbatekora iristen ez direnean, zenbateko horretara iritsi arte osatu ahal izango dira, erregelamenduz xedatutako moduan; betiere, onuradunak Espainiako lurraldean bizi badira.

Osagarri ekonomikoaren zenbatekoa ez da, inola ere, ekitaldi bakoitzean erretiro- eta baliaezintasun-pentsioetarako, kotizaziopekoak ez diren kasuetan, ezarritako zenbatekoa baino handiagoa izango; bestalde, pentsiodunak aipatutako Legean horretarako finkatutako urteko diru-sarrerak baino handiagoak izanez gero, ezin izango du delako osagarri ekonomikoa jaso.» Artikuluaren gainerako zatia bere horretan idatzita geratzen da.

Lau. Aldatu egiten da Estatuko Klase Pasiboei buruzko Legearen testu bateginaren 38. artikuluaren 2. paragrafoaren lehen lerrokada; hona nola geratzen den idatzita:

«38. artikulua. Pentsioa jasotzeko eskubidearen baldintzak....

2. Banantze- edo dibortzio-kasuetan, banantzea edo dibortzioa eragin duten kausak edozer direla ere, alargun-pentsioa edo, hala dagokionean, aldi baterako prestazioa jasotzeko eskubidea izateko, beharrezkoa izango da aurreko paragrafoan zehaztutako baldintzak betetzea eta ezkontide legitimoa izatea, heriotzaren orduan edo lehenago; betiere, bizirik geratu den ezkontidea berriro ezkondu ez bada edo izatezko bikotea osatu ez badu, 4. paragrafoak adierazitako moduan. Orobat, judizialki dibortziatutako edo banandutako pertsonak Kode Zibilaren 97. artikuluak aipatutako konpentsazio-pentsioaren jasotzaile ere izan beharko dira, eta eragilea hil ondoren iraungiko da hori. Alargun-pentsioaren edo dagokion aldi baterako prestazioaren zenbatekoa konpentsazio-pentsioarena baino handiagoa bada, azken horren zenbatekora iritsi arte murriztuko da hura; nolanahi ere, ondoriozko pentsioari ezin izango zaio testu bategin honen 27. artikuluaren 2. zenbakian araututako osagarria erantsi. Dena den, alargun-pentsiorako eskubidea izango dute, konpentsazio-pentsioaren jasotzaile izan ez arren, banantze judizialaren edo epai irmo bidezko dibortzioaren unean edota zigor-erantzukizuna heriotzagatik iraungi delako artxibatu denean genero-indarkeriaren biktima zirela egiazta dezaketen emakumeek; epairik ezean, haien alde emandako babesaginduaren bidez edo genero-indarkeriaren zantzuak daudela adierazten duen Fiskaltzaren txostenaren bidez, bai eta Zuzenbidean onartzen den beste edozein frogabideren bidez ere....».

Artikuluaren gainerako zatia bere horretan idatzita geratzen da.

Bost. Aldatu egiten da Estatuko Klase Pasiboei buruzko Legearen testu bateginaren 58. artikulua; hona nola geratzen den idatzita:

«58. artikulua. Bateraezintasuna diru-sarrerekin.

1. Hogeita bat urtetik gorakoen aldeko Klase Pasiboetako umezurtz-pentsioak, 1984ko abenduaren 31n indarrean zegoen legediaren babesean onartutakoak, bateraezinak izango dira titularra Gizarte Segurantzako edozein erregimen publikotan sartzea eragiten duten lan aktiboagatiko diru-sarrerekin edo soldataren ordezko beste edozein errenta edo diru-sarrerekin ere, baldin eta 1984ko abuztuaren 3a baino lehen sortu badira, abuztuaren 2ko 30/1984 Legearen aplikazio-eremuaren barruko langileei dagokienez, edota 1985eko urtarrilaren 1a baino lehen sortu badira, gainerako kasuetan; betiere, pentsio horiek jasotzen dituztenak ez badaude era guztietako lanetarako ezgaituta adin horretara iritsi baino lehenagotik edo eragilea hiltzen den egunean.

2. Aurreko paragrafoan adierazitako bateraezintasunak eragindako pentsioak jasotzeko eskubidea eten egingo da, hilabete osotan, jarduera edo bateraezina eragiten duten errenten edo diru-sarreren ordainketa hasi ondoko hilaren lehen egunetik amaitzen den hilaren azken eguna arte; horrek, halere, ez du ondoriorik izango pentsio horiek izan beharreko igoeretan, testu honen 27. artikuluan xedatutakoari jarraiki.

Aurreko lerrokadan adierazitako etetearen ondorioen salbuespen gisa, jarduera edo ordainketa bateraezina hilaren lehen egunean hasten bada, pentsioaren ordainketa jarduera bateraezina egiten den hilaren lehen egunetik etengo da.» Sei. Xedapen gehigarri berria eransten zaio, hamalaugarrena, Estatuko Klase Pasiboen Legearen testu bateginari; honela dio:

«Hamalaugarren xedapen gehigarria. Gurasoen aldeko pentsioetako mendekotasun ekonomikoa.

Gurasoen aldeko pentsioak aitortzeko, arruntak zein apartekoak izan, mendekotasun ekonomikoaren baldintza betetzen dela joko da familia-unitateak jasotzen dituen era guztietako errenta eta diru-sarreren urteko zenbatekoa indarreko lanbide arteko gutxieneko soldataren bikoitza baino txikiagoa denean.

Guraso bakarreko familiei dagokienez, mendekotasun ekonomikoaren baldintza betetzen dela joko da aurreko lerrokadan adierazitako zenbatekoa indarreko lanbide arteko gutxieneko soldata baino txikiagoa denean.» Bigarrena. Nahitaezko desjabetzeari buruzko 1954ko abenduaren 16ko Legea aldatzea.

Aldatu egiten da Nahitaezko desjabetzeari buruzko 1954ko abenduaren 16ko Legea; aldaketak 2013ko urtarrilaren 1etik aurrera izango ditu ondorioak, eta epe mugagabean egongo da indarrean. Hona hemen aldaketak: Bat. Aldatu egiten da 32.1 artikuluaren b) paragrafoa:

«b) Probintziako Ogasuneko Ordezkaritzak izendatutako bi funtzionario tekniko, desjabetu beharreko ondasunen izaeraren arabera izendatuko direnak.» Bi. Ondoko e) paragrafoa eransten zaio 32.1 artikuluari:

«e) Probintziako lurralde-ikuskatzailea edo legez ordezkatzen duen pertsona.» Hiru. Aldatu egiten da 58. artikulua; aldaketak 2013ko urtarrilaren 1etik aurrera izango ditu ondorioak, eta epe mugagabean egongo da indarrean. Hona nola geratzen den idatzita:

«Balio justutzat finkatutako zenbatekoa ordaindu edo zuzkitu gabe lau urte igarotzen badira, desjabetu beharreko gauzak edo eskubideak berriro ebaluatu beharko dira, titulu honen III. kapituluan jasotako manuei jarraiki.

Ordainketa edo zuzkidura egindakoan, lau urteko epea igaro arren, ez da berriro tasatzeko eskubiderik egongo.» Lau. Xedapen gehigarri hau eransten da; 2013ko urtarrilaren 1etik aurrera izango ditu ondorioak, eta epe mugagabean egongo da indarrean:

«Desjabetze-espedientea deuseza dela joz gero, desjabetuak kalte-ordainerako eskubidea izango du, deuseztasun hori eragin duen kausa edozer dela ere; betiere, egiaztatzen badu kausa horrengatik egiazko kalte ordaingarri bat jasan duela, Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 139. artikuluaren arabera.» Hirugarrena.  Emakida-araubideko autobideak eraiki, artatu eta ustiatzeari buruzko maiatzaren 10eko 8/1972 Legea aldatzea.

Bat. Aldatu egiten da Emakida-araubideko autobideak eraiki, artatu eta ustiatzeari buruzko maiatzaren 10eko 8/1972 Legea; aldaketak 2013ko urtarrilaren 1etik aurrera izango ditu ondorioak, eta epe mugagabean egongo da indarrean. Hona hemen aldaketak:

a)  Hona nola geratzen den idatzita 14. artikulua:

«14. artikulua.

1.  Onartutako tarifen arabera dagokion bidesaria jasotzeko eskubidea izango du autobidearen emakidadunak erabiltzaileek bide-instalazioak erabiltzen dituztenean.

2.  Autobideen erabiltzaileek onartutako tarifaren arabera dagokion bidesaria ordaindu beharko dute. Erabiltzaileak bidesaria ez ordaintzea administrazioko arauhaustea da, eta zehapena jasoko du, zirkulazioa zaintzeaz arduratzen diren poliziako agenteek edo emakidadunaren langileek salaketa egin ondoren. Zehapen hori martxoaren 2ko 339/1990 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako Trafikoari, ibilgailu motordunen zirkulazioari eta bide-segurtasunari buruzko Legearen testu artikulatuaren arabera jarriko da.

3.  Ustezko arau-hausleak bidesaria ordaindu ez duenean, autobidearen sozietate emakidaduneko langileek salaketa jarriko dute; orobat, erabiltzaileak bere burua identifikatzeari uko egiten badio, zirkulazioa zaintzeaz arduratzen den aginte publikoaren laguntza ere eskatu ahal izango dute.

4.  Salaketa horrek beharrezko baldintzak bete beharko ditu ustezko arauhauslearen nortasunari eta arau-haustearen osagai guztiei dagokienez, eta frogabalioa izango du.

5.  Autobidea osatzen duten tarteetako edozein zerbitzutan sartu aurretik, emakidadunak ustiapen-fidantza osatu beharko du, emakidaren baldintza-agirietan ezarritako moduan; fidantza horren zenbatekoa ez da zerbitzuko tarte bakoitzaren inbertsio osoaren ehuneko 2 baino txikiagoa izango.» b)  Hona nola geratzen den idatzita 29. artikulua:

«29. artikulua.

1.  Autobidearen emakidadunak eta bere langileek zorrozki bete beharko dituzte autobidearen erabilera, polizia eta zaintzari buruzko arauak eta erregelamenduak.

2.  Autobidea zaintzeaz arduratzen diren langileek, eskudun agente publikorik ezean, eta salbuespen-egoerak hala eskatzen duen kasuetan, beharrezko neurriak hartu ahal izango dituzte zirkulazioa arautzeko eta antolatzeko; horrelakoetan, egoki diren salaketak aurkeztu ahal izango dituzte trafikoari, ibilgailuen zirkulazioari eta bide-segurtasunari buruzko araudiaren arabera, eta, aldi baterako, agintariizaera izango dute. Enpresa emakidaduneko langileek aurkeztutako salaketek frogabidearen balioa izango dute salatutako gertaerak egiaztatzeko orduan.

3.  Bidesari dinamikoaren edo teleordainketaren sistema ezarrita duten autobideei dagokienez, gertaerak egiaztatzeko, ibilgailuak identifikatzen dituen edozein sistema edo bide tekniko, mekaniko edo irudi-erreprodukzioko erabili ahal izango da, Administrazioak aurrez homologatua bada; berau frogabide aski izango da enpresa emakidaduneko langileek, horretarako behar bezala baimendutakoek, aurkeztutako salaketan, sistema horiek erabiltzeari buruzko betebeharra hausteagatik araututako zehapen-prozeduran (martxoaren 2ko 339/1990 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitako Trafikoari, motordun ibilgailuen zirkulazioari eta bide-segurtasunari buruzko Legearen testu artikulatuaren 53.1

artikuluan jasoa).

Bi. Hirugarren paragrafoa eransten zaio Trafikoari, motordun ibilgailuen zirkulazioari eta bide-segurtasunari buruzko Legearen testu artikulatua onesten duen martxoaren 2ko 339/1990 Legegintzako Errege Dekretuaren 18. artikuluari; 2013ko urtarrilaren 1etik aurrera izango ditu ondorioak, eta epe mugagabean egongo da indarrean. Honela geratzen da idatzita:

«3. Bidesari, tasa edo prezio publikoa duten autobideetan edo autobietan ibili ahal izateko, bidesaria, tasa edo prezio publikoa ordaindu beharra dago.» Hiru. Aldatu egiten da Trafikoari, motordun ibilgailuen zirkulazioari eta bidesegurtasunari buruzko Legearen testu artikulatua onesten duen martxoaren 2ko 339/1990 Legegintzako Errege Dekretuaren 69.1 artikuluaren g) paragrafoa. Aldaketak 2013ko urtarrilaren 1etik aurrera izango ditu ondorioak, eta epe mugagabean egongo da indarrean. Hona nola geratzen den idatzita:

«g) Ibilgailuak ohiko gidaririk ez badu edota gertaeraren ardura duen gidaririk zehazten ez bada, ibilgailua aparkatzearen edo hala araututa duten bideen bidesariak ez ordaintzearen ondoriozko arau-hausteen erantzulea ibilgailuaren titularra izango da, edota errentaria, Ibilgailuen Erregistroan jasota badago.» Laugarrena.  1990erako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko 4/1990 Legea aldatzea.

Aldatu egiten da 1990erako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko 4/1990 Legearen 81. artikuluaren Bi paragrafoa, eta honela geratzen da idatzita:

«Bi. 1. Paradores de Turismo de España SA sozietatea manu honetan xedatutakoaren arabera arautuko da, bai eta Herri-administrazioen ondareari buruzko azaroaren 3ko 33/2003 Legean aplikatzekoak zaizkion gainerako arauen arabera ere.

Turismoaren arloan eskudun den ministerioari dagokio Paradores de Turismo de España SAren babes funtzionala.

2.  Paradores de Turismo de España sozietateak hauxe izango du helburutzat: Estatuko turismo-establezimenduen eta -instalazioen sarea zuzenean edo zeharka kudeatu eta ustiatzea, baita erakundeak edozein forma juridikotan eskuratutakoak ere, haiek kudeatzea, erabiltzea edo ustiatzea posible denean. Paradores de Turismo de España sozietateak aurrekoekin lotutako jarduerak egin ahal izango ditu, haren xede sozialarekin osagarriak edo bateragarriak direnean.

Sozietateak, bere xedeak betetzeko garaian, errentagarritasun, eraginkortasun eta finantza-iraunkortasuneko printzipioak jarraituko ditu.

3.  Xede sozialean eta babes funtzionalean aldaketak egiteko, Herriadministrazioen ondareari buruzko azaroaren 3ko 33/2003 Legean xedatutakoari jarraitu beharko zaio.» Bosgarrena.  Ekainaren 20ko 1/1994 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitako Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bategina aldatzea.

Aldatu egiten da Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bategina, ekainaren 20ko 1/1994 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoa. Aldaketak 2013ko urtarrilaren 1etik aurrera izango ditu ondorioak, eta epe mugagabean egongo da indarrean.

Bat.  Aldatu egiten da Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginaren 20. artikuluaren 5. paragrafoa, Gizarte Segurantzarekiko zorren ordainketa geroratzeari buruzkoa; hona nola geratzen den idatzita:

«20. artikulua. Ordainketa geroratzea.

5. Zorraren printzipalak, horren gaineko errekarguek eta geroratu beharreko prozeduraren kostuek interesa sortuko dute, eta ematen denetik ordaintzeko egunera arte izango da galdagarria, geroratzeak iraun bitartean, uneoro indarrean dagoen berandutze-interesaren arabera. Interes hori 2 puntu handiagoa izango da, zorduna aparteko kausengatik bermeak aurkezteko betebeharretik salbuetsiz gero».

Bi. Aldatu egiten da Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginaren 128.1.a) artikuluaren bigarren lerrokada; hona nola geratzen den idatzita:

«Aurreko lerrokadan xedatutako hirurehun eta hirurogeita bost eguneko epea agortutakoan, Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalak soilik izango du eskumena –langilearen ezintasun iraunkorra ebaluatzeko, kalifikatzeko eta berrikusteko eskudun organoen bitartez– berariazko luzapena aitortzeko, gehienez ere ehun eta laurogei egun gehiagoz, edota ezintasun iraunkorreko espedientea has dadila erabakitzeko, edota alta medikua emateko, interesduna sendatu egin delako edo, justifikaziorik gabe, Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalak deitutako osasunazterketetara joan ez delako. Era berean, Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalak soilik izango du aldi baterako ezintasun-egoeran beste baja mediku bat emateko eskumena, baldin eta baja hori aipatutako alta medikua ematen denetik ehun eta laurogei egun naturaleko epearen barruan gertatzen bada, patologia beragatik edo antzekoagatik, hurrengo lerrokadetan xedatutako ondorioekin.» Seigarrena.  Espainiako Bankuaren autonomiari buruzko ekainaren 1eko 13/1994 Legea aldatzea.

Aldatu egiten da Espainiako Bankuaren autonomiari buruzko ekainaren 1eko 13/1994 Legearen 6 bis artikuluaren lehenengo lerrokada. Aldaketak 2013ko urtarrilaren 1etik aurrera izango ditu ondorioak, eta epe mugagabean egongo da indarrean. Honela geratzen da idatzita aipatutako lerrokada:

«Espainiako Bankuko langileak hautatzeko orduan, berdintasun-, merezimendu-, gaitasun- eta publizitate-printzipioak errespetatuko dira, eta langileak Lan-zuzenbideko harreman baten bidez lotuko zaizkio bankuari.

Espainiako Bankuak langile-politikaren arloan duen autonomiari kalterik egin gabe, langile-gastuei dagokienez sektore publikoaren zerbitzuko langileentzat oro har ezarritakoen antzeko neurriak aplikatu beharko ditu; nagusiki, urte bakoitzerako Estatuko Aurrekontu Orokorren legean ezarritakoen gisakoak. Hala, ordainsaria areagotzea erabakiz gero, ezin izango du kolektibo harentzat finkatutako mugak gainditzen dituen soldata-masaren igoerarik hitzartu.» Artikuluaren gainerakoa berdin idatzita gelditzen da.

Zazpigarrena.  Zerga-, Administrazio- eta gizarte-arloko neurriei buruzko abenduaren 30eko 13/1996 Legearen 77. artikulua aldatzea.

Paragrafo berria eransten zaio, hirugarrena, Zerga-, Administrazio- eta gizartearloko neurriei buruzko abenduaren 30eko 13/1996 Legearen 77. artikuluari; aldaketak 2013ko urtarrilaren 1etik aurrera izango ditu ondorioak, eta epe mugagabean egongo da indarrean. Honela geratzen da idatzita:

«Hiru. Baldin eta, Administrazioari egotz ezin dakizkiokeen kausengatik, kotizazioko etekinak ez badira erregelamenduz ezarritako moduan kendu, hiru hilabeteko epean horien zenbatekoa itzultzeko eskatu ahal izango da, etekina kendu behar zen likidazioa aurkeztu den egunetik aurrera zenbatuta. Eskaera epe horretan egin ezean, eskubidea iraungi egingo da.

Kasu horretan itzulketa egitea bidezkoa bada, eskaera aurkeztu ondoko hiru hilabeteko epean egiten ez bada, Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginaren, ekainaren 20ko 1/1994 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoaren, 28.3 artikuluan xedatutako berandutze-interesa gehituko zaio itzuli beharreko zenbatekoari; hala, interes hori dagokion etekinari aplikatuko zaio, eskabidea aurkezten denetik ordaintzeko proposamena egin arteko denboragatik».

Zortzigarrena.  Tabako-merkatua eta tributu-araudia antolatzeko maiatzaren 4ko 13/1998 Legea aldatzea.

Aldatu egiten da Tabako-merkatua eta tributu-araudia antolatzeko maiatzaren 4ko 13/1998 Legea; aldaketak 2013ko urtarrilaren 1etik aurrera izango ditu ondorioak, eta epe mugagabean egongo da indarrean. Hona hemen aldaketak: Bat. Hona nola geratzen den idatzita zioen azalpeneko bosgarren lerrokada:

«Tabako-saltoki baten titulartasuna eskuratzeko, enkante baten deialdia egin beharko da aurrez, eta, horren bidez, eskainitako preziorik onenari esleituko zaio, merkataritzako, errentagarritasuneko, zerbitzu publikoko eta tabako-saltokien arteko distantzien eta populazioko irizpideen arabera zehaztutako esparru edo poligonoei dagokienez. Enkante horretan parte hartu ahal izateko, beharrezkoa izango da jarduteko gaitasun osoa izatea eta erregelamendu bidez zehaztutako gutxieneko hautaketa-irizpideak egiaztatzea; besteak beste, gaitasun teknikoa eta kaudimen ekonomikoa, lokalaren eta ingurunearen ezaugarriak, eta tabakosaltokien arteko distantziak. Jarduera horretan aritzeko baldintzak Gobernuak onartuko duen emakida-estatutuan zehaztuko dira; bertan, tabako-saltokien izaera komertziala bultzatuko da, zerbitzu publikoari denboran eta espazioan arreta hobea emateko.» Bi. Hona nola geratzen diren idatzita 4. artikuluaren Lau eta Sei paragrafoak:

«Lau. Tabako-saltokiak esleitzeko, enkante baten deialdia egin beharko da aurrez, eta horren bidez eskainitako preziorik onenari esleituko zaio, merkataritza, errentagarritasun, zerbitzu publiko, saltokien arteko tarte eta populazioko irizpideen arabera zehaztutako esparru edo poligonoetan. Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioak egingo du enkantearen deialdia, eta haren ardura izango da, hala badagokio, berau ezeztatzea ere; bi kasuotan, Tabako Merkaturako Ordezkaritzaren txostena beharko da aldez aurretik.

Enkante horretan parte hartu ahal izateko, beharrezkoa izango da jarduteko gaitasun osoa izatea eta erregelamendu bidez zehaztutako gutxieneko hautaketairizpideak egiaztatzea; besteak beste, gaitasun teknikoa eta kaudimen ekonomikoa, lokalaren eta ingurunearen ezaugarriak, eta tabako-saltokien arteko zehaztutako tarteak.

Emakidak hogeita bost urteko iraupena izango du. Indarraldia amaitutakoan, enkante bat deituko da, tabako-saltoki berriak esleitzeko. Esleipen berria egin arte, aurreko esleipendunak zerbitzua eskaintzen jarraitu ahal izango du, Tabako Merkaturako Ordezkaritzak horretarako baimena emanez gero.

Emakida-epearen barruan, emakidaduna izateko eskatutako baldintzak betetzen dituen edozein pertsona fisikori eskualdatu ahal izango zaizkio tabakosaltokiak, Tabako Merkaturako Ordezkaritzak horretarako baimena ematen badu.

Azken bost urteetan arau-hauste oso larri bat edota azken hiru urteetan bi larri egiteagatik epai irmo baten bidez zigortutako tabako-saltokien titularrek ezin izango dute eskualdaketarik eskatu edo enkanteetan parte hartu.» «Sei. Emakida baldintzen agiri baten arabera gauzatuko da; bertan, kontratuaren baldintzak zehaztuko dira, baita tabako- eta tinbre-saltokien emakidadunak ordaindu beharreko kanona edo izaera publikoko ondare-prestazioa ere. Kanonaren zenbatekoa Estatuko Aurrekontu Orokorren urteko legeetan zehaztuko da, populazioaren eta negozio-bolumenaren irizpideak aintzat hartuta.

Erregelamendu bidez garatu beharko dira enkantearen oinarriak, emakidadunaren baldintzen agirien klausula-tipoak, baldintzak eta eskakizunak, emakida eskualdatzeko eskakizunak, hori ezeztatzeko kausak, emakidadunaren betebeharrak eta, oro har, emakida-estatutuari buruzko guztia.» Hiru.  Hona nola geratzen den idatzita laugarren xedapen gehigarria:

«Laugarren xedapen gehigarria.

Lege hau indarrean sartzen denetik aurrera tabako-saltokiak esleitzeko deitzen diren enkanteek 4. artikuluaren Hiru, Lau eta Sei paragrafoetan ezarritako irizpideak bete beharko dituzte.» Lau. Hona nola gelditzen den idatzita bosgarren xedapen iragankorra:

«Bosgarren xedapen iragankorra. 2013ko urtarrilaren 1a baino lehenagoko administrazio-emakidak eskualdatzea eta haien indarraldia.

Produktibitatea sustatzeko erreformei buruzko azaroaren 18ko 24/2005 Legearen 21. artikuluan xedatutakoa aplikatuta eskualdatu izanagatik 2013ko urtarrilaren 1a baino lehen hogeita bost urte baino gutxiagoko indarraldia zuten emakida guztiek bost urte gehiagoko indarraldia izango dute, amaitzen zaienetik hasita.

Halaber, Produktibitatea sustatzeko erreformei buruzko azaroaren 18ko 24/2005 Legearen 21. artikuluan emandako baimenaren babesean eskualdatu ez izanagatik 2013ko urtarrilaren 1a baino lehen indarraldi mugaturik gabeko emakida guztiek 30 urteko indarraldia izango dute, 2013ko urtarrilaren 1etik aurrera egiten den lehen eskualdatzearen datatik hasita.

Hogeita hamar urteko epea igarotakoan, aurreko bi lerrokadetan aipatutako bi kasuetan, tabako-saltokien emakida berriak, hala badagokio, enkante-prozeduraren bitartez deituko dira. Esleipen berria egin arte, aurreko esleipendunak zerbitzua eskaintzen jarraitu ahal izango du, Tabako Merkaturako Ordezkaritzak baimena emanez gero.

Azken bost urteetan arau-hauste oso larri bat edota azken hiru urteetan bi larri egiteagatik epai irmo bidez zigortutako tabako-saltokien titularrek ezin izango dute eskualdaketarik eskatu edo enkanteetan parte hartu.

Administrazio-emakidek, baldin eta titulartzat pertsona juridiko pribatu bat badute, hogeita hamar urteko indarraldia izango dute 2005eko azaroaren 19tik aurrera.» Bost. Hona nola gelditzen diren idatzita Eranskinaren 2. eta 4. paragrafoak:

«2. Ondoko hauek izango dira subjektu pasiboak:

a)  Tabako- eta tinbre-saltokiak esleitzeko enkanteetan parte hartzen duten eskatzaileak.

b)  Errekargudun salmentarako baimenak edo horien berritzeak eskuratzen dituzten pertsona fisiko eta juridikoak.

c)  Kokalekuaren aldaketa, tabako-saltokien eskualdaketa eta obren edo biltegien baimena direla-eta, lokalen eta biltegien beharrezko onespena, homologazioa eta berrikuspena eskatzen dituzten emakidadunak.

4. Sortzapena.

Kasuaren arabera, tasak momentu hauetan sortuko dira: tabako-saltokiak emateko enkanterako eskabideak aurkezteko momentuan, errekargudun salmentajarduera baimentzea edo berritzea erabakitzeko momentuan, edota instalazioak homologatzeko egintza emateko momentuan.» Bederatzigarrena.  Pentsio-planak eta -funtsak arautzen dituen Legearen testu bategina onesten duen azaroaren 29ko 1/2002 Legegintzako Errege Dekretua aldatzea.

Aldatu egiten da Pentsio-planak eta -funtsak arautzen dituen Legearen testu bategina onesten duen azaroaren 29ko 1/2002 Legegintzako Errege Dekretuaren 8. artikuluaren 6.

paragrafoa; aldaketak lege hau indarrean sartzen denetik izango ditu ondorioak, eta epe mugagabean egongo da indarrean. Hona nola gelditzen den idatzita:

«6. Aurreko prestazioak gertakari hauengatik ordainduko dira:

a)  Erretiroa: gertakari hori zehazteko, Gizarte Segurantzaren araubidean xedatutakoa beteko da.

Partaide batek erretiroa hartzea ezinezkoa denean, gertakaria 65 urte betetzen dituenetik aurrera gertatu dela joko da, partaideak lan- edo lanbide-jarduera utzi edo amaitu duenean, eta Gizarte Segurantzako ezein araubidetan erretirogertakarirako kotizatzen ari ez denean. Nolanahi ere, hirurogei urtetik aurrera, prestazioa aurreratu ahal izango da, erregelamenduz xedatutako moduan.

Pentsio-planek erretiroari dagokion prestazioa ordaintzea xedatu ahal izango dute, baldin eta partaideak, bere adina edozein dela ere, lan-harremana amaitzen badu eta langabeziako legezko egoerara igarotzen bada Langileen Estatutuaren Legearen testu bateginaren 49.1.g), 51, 52 eta 57 bis artikuluetan jasotako kasuetan. Erregelamendu bidez, kasu horretan pentsio-planetarako ekarpenak mantentzeko edo berrekiteko baldintzak ezarri ahal izango dira.

Partaideak, erretiroa hartu ondoren ere, pentsio-planera ekarpenak egiten jarraitu ahal izango du. Nolanahi ere, ekarpenak heriotzako eta mendekotasuneko gertakarietara baino ezin izango dira bideratu, erretiro-prestazioa kobratzen edo aldez aurretik eskuratzen hasitakoan. Erregimen hori bera aplikatuko zaie 65 urte bete ondoren egindako ekarpenei, erretiroa hartzerik ez dagoenean. Erregelamendu bidez, erretiro-ekarpenei berrekiteko baldintzak xedatu ahal izango dira, jarduera batean aritzean edo horri berrekitean Gizarte Segurantzako erregimen batean alta emateagatik.

a)  hizkian xedatutakoak ez die kalterik egingo lege honen 5. artikuluaren 3. paragrafoan xedatutakoaren babesean enplegu-sistemaren pentsio-planen sustatzaileek onuradunen alde egindako ekarpenei.

b)  Ohiko lanbiderako lan-ezintasun oso eta iraunkorra edo lan orotarako absolutu eta iraunkorra, eta baliaezintasun handia, Gizarte Segurantzako dagokion erregimenaren arabera zehaztuta.

Erregelamendu bidez, egoera horietan dauden pertsonen gertakarietarako ekarpenen helburua arautu ahal izango da.

c)  Partaidearen edo onuradunaren heriotza, alargun-prestaziorako, umezurtzprestaziorako edo beste oinordeko edo pertsona batzuen aldeko eskubidea sor dezakeena.

d)  Partaidearen mendekotasun larria edo mendekotasun oso larria, Mendekotasun egoeran dauden pertsonen autonomia pertsonala sustatzeko eta artatzeko Legean arautua.

Lege honen lehenengo xedapen gehigarrian aurreikusitakoaren ondorioetarako, bertan ezarritako baldintzetan antolatu beharko diren gertakariak aurreko a), b), c) eta d) hizkietan xedatutako erretiro, ezintasun, heriotza eta mendekotasunekoak izango dira, hurrenez hurren.

Enpresek lan-harremana amaitzen duten eta aurreko a) hizkiaren hirugarren lerrokadan jasotako kasuetan langabeziako legezko egoerara igarotzen diren beren langileekin hartutako konpromisoak (prestazioak erretiroa hartu aurretik ordaintzea, alegia) borondatez bideratu ahal izango dira lege honen lehenengo xedapen gehigarrian aurreikusitako erregimenaren arabera; horrelakoetan, horren ondoriozko finantza- eta zerga-araudiaren mende jarriko dira.» Artikuluaren gainerakoa berdin idatzita gelditzen da.

Hamargarrena.  Aire Segurtasunari buruzko uztailaren 7ko 21/2003 Legea aldatzea.

Aldatu egiten da Aire Segurtasunari buruzko uztailaren 7ko 21/2003 Legea; aldaketak 2013ko urtarrilaren 1etik aurrera izango ditu ondorioak, eta epe mugagabean egongo da indarrean. Hona nola geratzen den idatzita: Bat. 72. artikuluari 14. paragrafotik 17.era bitarteko hauek eransten zaizkio:

«14. Konexioa duen bidaiaria: hegaldi bidez Aena Aeropuertos SAk kudeatutako aireportu batera iritsi eta, gehienez 12 orduko epean, txartel berarekin eta aireportu berean berriro ontziratzen den bidaiaria, beste hegaldi-zenbaki batekin eta jatorriaren bestelako helmuga batekin, beste ibilbide bat egiteko asmoz.

15.  Urte-sasoiko aireportua: aireportu hauetan, udako eta neguko sasoietan, aurre-aurreko eta amaituetan, urte-sasoi bateko bidaiari-zirkulazioaren hileko batez bestekoa, beste sasoiko hileko batez bestekoarekin alderatuta, gutxienez proportzio honetan dago: ehuneko 65 – ehuneko 35.

16.  Urte-sasoia: apiriletik urrira arteko denboraldia, udako sasoia, eta azarotik martxora artekoa, neguko sasoia.

17.  Garraio-hegaldia: salgaiak bakarrik garraiatzeko hegaldia, horiek eta bidaiariak batera garraiatzea onartzen ez duena.» Bi. Aldaketa hauek egiten zaizkio 75. artikuluari:

1.  Hona nola geratzen den idatzita 4. paragrafoa:

«4. Lurreratzearen eta aerodromoko zirkulazio-zerbitzuen eragiketa bakoitzeko ordaindu beharreko gutxieneko zenbatekoa hau izango da: Aireportua Lurreratze-eragiketa bakoitzeko gutxieneko zenbatekoa Madril-Barajas.

Bartzelona-El Prat.

Alacant, Kanaria Handia, Málaga-Costa del Sol, Palma eta Tenerife hegoaldea.

Bilbo, Fuerteventura, Girona, Eivissa, Lanzarote, Menorca, Santiago, Sevilla, Tenerife iparraldea eta Valentzia.

Coruña, Almería, Asturias, FGL Granada-Jaén, Jerez, La Palma, Murtzia-San Javier, Reus, Santander, Vigo eta Zaragoza.

Albacete, Algeciras, Badajoz, Burgos, Ceuta, Córdoba, Cuatro Vientos, Hierro, Huesca-Pirinioak, Gomera, León, Logroño, Melilla, Iruñea, Sabadell, Salamanca, Donostia, Son Bonet, Torrejón, Valladolid, Gasteiz eta Aena Aeropuertos SAk kudeatutako gainerako aireportuak.

Aerodromoko zirkulaziozerbitzuen gutxieneko zenbatekoa 154,62 € 136,19 € 71,88 € 71,48 € 96,92 € 51,20 € 16,29 € 8,71 € 10,82 € 6,18 € 5,86 € 4,31 € Lurreratzearen eta aerodromoko aireko zirkulazio-zerbitzuen eragiketa bakoitzagatiko gutxieneko zenbatekoak ez dira eskola- eta entrenamenduhegaldietan aplikatuko.» 2.  Idazketa honekin erantsi da 8. paragrafoa:

«8. Aurreko 6. paragrafoan xedatutakoa gorabehera, V. taldeko aireportuetako ordutegi operatibotik kanpoko garraio-hegaldiei artikulu honen 3. eta 4. paragrafoetan ezarritako zenbatekoak aplikatuko zaizkie.» Hiru. Aldaketa hauek egiten zaizkio 78. artikuluari:

1. Azken lerrokada bat eransten zaio 1. paragrafoari, eta honela dio:

«Bidaiarien irteeragatiko eta konexioa duten bidaiarientzako segurtasunagatiko prestazio publikoen unitateko zenbatekoak ehuneko 20 murriztuko dira.» 2. Idazketa honekin erantsi da 4. paragrafoa:

«4. Balearretako, Kanarietako, Ceutako eta Melillako urte-sasoiko aireportuetan, bidaiarien irteeragatiko eta segurtasunagatiko prestazio publikoen unitateko zenbatekoek ehuneko 20ko hobaria izango dute zirkulaziorik txikieneko sasoian».

Lau. Zenbaki bat eransten zaio 89. artikuluaren a) hizkiari, eta honela dio:

«5. Maiordomotzako («catering») laguntza-zerbitzuak, 11 zenbakidun zerbitzutaldea: aireratzean 56 eta 71 tona metriko edo frakzio bitarteko pisua duen aireontzi bakoitzeko zenbatekoak (eurotan) hauexek izango dira: Aireportua EEE

Nazioartekoa Madril-Barajas Bartzelona-El Prat Alacant, Kanaria Handia, Málaga-Costa del Sol, Palma eta Tenerife hegoaldea Bilbo, Fuerteventura, Girona, Eivissa, Lanzarote, Menorca, Santiago, Sevilla, Tenerife iparraldea eta Valentzia.

Almería, Asturias, Coruña, Granada-Jaén, Jerez, La Palma, Murtzia, Reus, Santander, Vigo eta Zaragoza.

Albacete, Algeciras, Badajoz, Burgos, Ceuta, Córdoba, Cuatro Vientos, Hierro, Huesca, Gomera, León, Logroño, Melilla, Sabadell, Salamanca, Donostia, Son Bonet, Iruñea, Torrejón, Gasteiz eta Valladolid.

29,88

20,92

49,80

34,86

19,42

32,37

14,94

24,90

10,46

17,43

5,98

9,96

Bost. Aire Segurtasunari buruzko uztailaren 7ko 21/2003 Legearen 73. artikuluan xedatutakoa gorabehera, Girona-Costa Bravako aireportuan bidaiarien irteeragatiko prestazioari dagozkion zenbatekoak hauexek izango dira: 2/2012 Legearen azken xedapenetako hogeita batgarrenaren 2. paragrafoan xedatutakoak, gehi Estatistikako Institutu Nazionalak 2012ko urriari dagokionez argitaratutako kontsumoko prezioen indizearen (KPI) urtetik urterako aldaketaren ondoriozko ehunekoa (bost puntuko gehikuntza). Zenbateko horiek 2013rako Estatuko Aurrekontu Orokorren Legea indarrean sartzen denetik aurrera izango dituzte ondorioak, eta 2013ko abenduaren 31ra arte egongo dira indarrean.

Hamaikagarrena.  Herri-administrazioen ondareari buruzko azaroaren 3ko 33/2003 Legea aldatzea.

Herri-administrazioen ondareari buruzko azaroaren 3ko 33/2003 Legearen 113. artikulua aldatu egiten da; aldaketak 2013ko urtarrilaren 1etik aurrera izango ditu ondorioak, eta epe mugagabean egongo da indarrean. Hona nola geratzen den idatzita:

«113. artikulua. Formalizazioa.

1. Hurrengo paragrafoan zehaztutako salbuespenak salbuespen, ondasun higiezinak eta eskubide errealak eskuratzeko edo besterentzeko negozio juridikoak eskritura publikoan formalizatuko dira. Errentamenduak eta higiezinak ustiatzeko gainerako negozio juridikoak, Jabetza Erregistroan inskribatu ahal direnean, eskritura publikoan formalizatu beharko dira, inskribatu ahal izateko. Horrek sortutako gastuak formalizazioa eskatu duen alderdiaren kontura izango dira.

2. Ondasun higiezinen edo horien gaineko eskubide errealen doako lagapenak administrazio-dokumentuan formalizatuko dira, eta hori titulu nahikoa izango da Jabetza Erregistroan inskribatzeko; betiere, lagapen-hartzailea beste herriadministrazio bat, lotutako edo mendeko organismo edo erakunde bat bada.

150.000 euro baino gutxiagoko salmenta-prezioa duten landa-higiezinen besterentzeak ere horrela formalizatuko dira.

3. Estatuko Ondarearen Zuzendari Nagusiak egin behar ditu titulu honetan aipatutako Estatuko Administrazio Orokorraren ondasunen eta eskubideen gaineko kontratuak eta gainerako negozio juridikoak notarioaren bidez formalizatzeko izapideak.

Eskriturak egilestean, Estatuko Ondarearen zuzendari nagusiak edo eskuordetza jaso duen funtzionarioak jardungo du Estatuko Administrazio Orokorraren ordezkari gisa.

4. Desjabetzeko ahalmena eta lehengoratzeko eskubidea erabiltzetik eratorritako eskuratzeetan, Ministerioak edo eskaera burutu duen erakundeak egingo ditu beharrezko diren formalizazio-egintzak, egin behar badira.

5. Herri-administrazioak ondarezko negozioak formalizatzeko ordaindu beharreko notario-zerga horiei buruzko araudian xedatutako ehunekoan murriztuko da.» Hamabigarrena.  Hona nola geratzen den idatzita Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 22. artikuluaren 2. zenbakiaren a) paragrafoa; aldaketak 2013ko urtarrilaren 1etik aurrera izango ditu ondorioak, eta epe mugagabean egongo da indarrean:

«2. Diru-laguntza hauek zuzenean eman ahal izango dira:

a)  Estatuaren, autonomia-erkidegoen edo toki-erakundeen aurrekontu orokorretan izenaren bidez aurreikusitakoak, diru-laguntza horiek arautzen dituen araudian eta hitzarmenetan jasotako moduan.

Aurreko lerrokadan xedatutakoaren ondorioetarako, Estatuko Aurrekontu Orokorretan izenaren bidez aurreikusitako diru-laguntzatzat hartuko da aurrekontuko gastuen egoeretan gutxienez aurrekontu-zuzkidura eta onuraduna zehaztuta dituena. Diru-laguntza horien xedea berariaz zehaztu beharko da dagokion lankidetza-hitzarmenean edo laguntza emateko ebazpenean, eta bat etorri beharko du dagokion aurrekontu-kredituaren sailkapen funtzional eta ekonomikoarekin.» Hamahirugarrena.  Familia ugariak babesteari buruzko azaroaren 18ko 40/2003 Legea aldatzea.

Aldatu egiten dira Familia ugariak babesteari buruzko azaroaren 18ko 40/2003 Legearen 3.1.c) eta 2. artikuluak. Aldaketak 2013ko urtarrilaren 1etik aurrera izango ditu ondorioak, eta epe mugagabean egongo da indarrean. Hona nola geratzen diren idatzita:

«1. Familia ugariaren izaera izateko eskubidea aitortzeko eta horri atxikitzeko, baldintza hauek bete behar dituzte seme-alabek edo anai-arrebek:

c)  Ekonomikoki aurreko ahaidearen edo ahaideen menpe egotea. Honako kasu hauetan joko da mendekotasun ekonomikoa dagoela:» «2. Seme-alaba lanerako ezinduta dagoenean eta haren pentsioaren urteko zenbatekoa, horrelakorik jasoz gero, askotariko ondorioak dituen errentaren indarreko adierazle publikoa (IPREM) baino handiagoa ez denean, 14 ordainsariak barne, asistentzia-mailako baliaezintasun-pentsiorik jasotzen badu izan ezik, horrelakoetan ez baita horrelako mugarik egongo.» Artikuluaren gainerako zatia bere horretan idatzita geratzen da.

Hamalaugarrena.  Aurrekontuei buruzko azaroaren 26ko 47/2003 Lege Orokorra aldatzea.

Aldatu egiten da Aurrekontuei buruzko azaroaren 26ko 47/2003 Lege Orokorra; aldaketak 2013ko urtarrilaren 1etik aurrera izango ditu ondorioak, eta epe mugagabean egongo da indarrean. Hona nola geratzen den idatzita: Bat.  Honela geratzen da idatzita Aurrekontuei buruzko 47/2003 Lege Orokorraren 21. artikulua:

«1. Estatuko Herri Ogasunaren betebeharrak kasuotan soilik izango dira galdagarri: aurrekontuak betearaztearen ondorio direnean, lege honetan xedatutakoaren arabera; epailearen epai irmoaren ondorio direnean; edota legez baimendutako aurrekontuz kanpoko eragiketen ondorio direnean.

2. Betebehar horiek prestazioetatik edo zerbitzuetatik eratorri badira, ordainketa ezin izango da egin hartzekodunak dagokion betebeharra bete edo bermatu ez badu.

3. Estatuko Herri Ogasunaren esparruan, lankidetza-hitzarmenen eta kudeaketa-gomendioen bidez konprometitutako ekarpenak ezin izango dira aldez aurretik ordaindu, haietan aurreikusitako prestazioak egikaritu eta justifikatu baino lehen, kasuan kasu aplikatzekoak izan daitezkeen lege-lerruneko xedapen berezietan ezarritakoari kalterik egin gabe.

Aurrekoa gorabehera, Administrazioaren hartzekodunak, lankidetzahitzarmenean edo kudeaketa-gomendioan xedatutakoari jarraiki, aurrerakin bat jasotzeko eskubidea eduki ahal izango du, finantzatutako jarduerak egiteko beharrezko diren prestaketa-eragiketengatik; aurrerakin hori guztira eskuratu beharreko zenbatekoaren ehuneko 10 izango da, gehienez ere. Horrelakoetan, ordainketa horiek bermea aurkeztuz ziurtatu beharko dira, Administrazioaren hartzekoduna Estatuko sektore publikoko erakunde bat denean edo gastua arautzen duen araudiak kontrakoa xedatzen duenean salbu.» Bi.  Aurrekontuen Lege Orokorraren 47. artikulua aldatu egiten da, eta honela geratzen da idatzita:

«47. artikulua. Urte anitzeko gastu-konpromisoak.

1. Gastu-konpromisoak baimentzen diren ekitaldiaren ostekora zabaldu ahal izango dira, baldin eta ekitaldian bertan hasten badira betearazten, eta hurrengo zenbakian finkatutako mugak eta urtekoak gainditzen ez badituzte.

2. Gastuak gehienez ere lau ekitalditan aplikatu ahal izango dira. Osteko ekitaldi bakoitzari egotzitako gastua ez da handiagoa izango eragiketari dagokion hasierako kredituari ehuneko hauek aplikatuta ateratzen den zenbatekoa baino: hurrengo lehen ekitaldian, ehuneko 70; bigarren ekitaldian, ehuneko 60; eta hirugarren eta laugarren ekitaldietan, ehuneko 50.

Urte anitzeko obra-kontratuetan, esleipen-zenbatekoaren ehuneko 10eko kredituaren atxikipen gehigarria egingo da esleipena egiteko unean, prezioaren ordainketa osoaren modalitatean egindako kontratuetan izan ezik. Atxikipen hori obra bukatzeko kontratuan finkatutako epea amaitzen den ekitaldian edo hurrengoan aplikatuko da, azken ziurtagiria ordaintzea noiz aurreikusten den.

Atxikipen horiek artikulu honetan ezarritako ehunekoen barruan konputatuko dira.

Muga horiek ez zaizkie aplikatuko zorraren finantza-kargatik eta higiezinen errentamenduetatik eratorritako konpromisoei, ezta errentamendurako eta eskuratzeko kontratu mistoei ere.

3. Gobernuak, bereziki justifikatutako kasuetan, aurreko ehunekoak aldatzea, urteko kopurua handitzea edota, hasierako krediturik ez dagoenean, osteko ekitaldietan betearazi beharreko gastuen konpromisoak hartzea erabaki ahal izango du. Ondorio horietarako, Ogasuneko ministroak, dagokion ministerioaren ekimenez, proposamen bat egingo dio Ministroen Kontseiluari, Aurrekontuen Zuzendaritza Nagusiak lege honen 28. eta 29. artikuluek aipatutako programazioarekin bat datorrela egiaztatzen duen txostena egin ondoren.

4. artikulu honetan aipatutako konpromisoak urte anitzeko aurrekontuagertokietan zehaztuko dira, eta bereiz kontabilizatu beharko dira.» Hiru. Paragrafo berria eransten zaio, bosgarrena, Aurrekontuei buruzko 47/2003 Lege Orokorraren 47. artikuluari; honela idatzita dago:

«5. Diru-laguntzak emateko orduan, ezin izango da etorkizuneko ekitaldien kontura gastu-konpromisorik hartu, baldin eta diru-laguntza horiei Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 22.2.a) artikuluan xedatutakoa aplikatu behar bazaie.» Artikuluaren gainerakoa berdin idatzita gelditzen da.

Lau. 47 bis artikulua gehitzen zaio Aurrekontuei buruzko 47/2003 Lege Orokorrari; honela dio:

«47 bis artikulua. Urte anitzeko konpromisoak aldatzea eta indargabetzea.

Ordenamendu juridikoari jarraiki formalizatutako negozio edo egintza juridikoetatik lege honen 47. artikuluan xedatutakoaren araberako urte anitzeko gastuen konpromisoak eratortzen direnean, eta, salbuespen gisa, konpromisoa hartu osteko ekitaldiren batean Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko dagokion Legeak betebehar horiei erantzuteko behar beste krediturik baimentzen ez duenean, era honetan jardungo da:

1) Gastua onartzeko eta konprometitzeko eskumena duen organoak nahitaez jakinarazi beharko dio hori hirugarrenari, horren berri izan bezain laster.

2) Kredituen xedagarritasunak ahalbidetzen duen guztietan, eta dagozkien arauetan zehaztutako prozedurari jarraiki, alderdi bakoitzak hartutako betebeharrak berriro programatzea erabakiko da; beraz, urtekoak ere doitu egin beharko dira, egoera berrira egokitzeko.

3) Aurreko 2) puntuan adierazitako moduan jarduterik ez dagoenean, eskudun organoak negozioa indargabetzea erabakiko du, dagozkion arauetan ezarritako prozedurari jarraiki; halaber, kasuan kasu egokiak diren ordainak finkatuko ditu.

Herri Ogasunaren betebeharra sortu duen negozio edo egintza juridikoan, baldintza gisa, konprometitutako ekitaldi bakoitzeko Estatuko Aurrekontu Orokorretan behar beste kreditu egotea ezarri den kasuetan, administrazioorganoak, harreman juridikoa indargabetzea erabaki aurretik, baimendutako gastuaurrekontua eta negozioaren xedearen egikaritze-maila baloratuko ditu, ordezko aukerak aztertu ahal izateko; horretarako, erabakia modu frogagarrian jakinarazi beharko dio hirugarrenari.» Bost. Aurrekontuen Lege Orokorraren 59. artikulua aldatu egiten da, eta hona nola geratzen den idatzita:

«Zor publikoa ordaintzeari buruzko aldaketei, autonomia-erkidegoak eta tokierakundeak finantzatzera bideratutako kredituei –bakoitzari dagokion finantzaketasistema aplikatuz– eragiten dieten aldaketei eta urte horretan Estatuaren finantzaahalmena murriztea eragiten ez duten aldaketei –Aurrekontu-egonkortasunari eta finantza-iraunkortasunari buruzko apirilaren 27ko 2/2012 Lege Organikoaren 27. artikuluan ezarritako moduan konputatuta– ez zaie lege honen 50., 54. eta 58. artikuluetan xedatutakoa aplikatuko finantzaketari dagokionez; salbuespen izango dira, hala ere, aurreko 58.c) artikuluan adierazitako aparteko kredituak eta kreditu osagarriak.» Sei. Aurrekontuen Lege Orokorraren 77. artikulua aldatu egiten da, eta hona nola geratzen den idatzita:

«77. artikulua. Bidegabeko ordainketak eta gainerako itzulketak.

1. Lege honen ondorioetarako, bidegabeko ordainketa hauxe izango da: akats materiala, aritmetikoa edo egitatezkoa dela-eta, Administrazioaren aldetik kobratzeko eskubiderik ez duen pertsona bati egindako ordainketa, edota hartzekodunaren eskubidea onartu zuen egintzan edo agirian zehaztutako zenbatekoa gainditzen duen ordainketa.

2. Bidegabeko ordainketa bat osorik edo partzialki jasotzen duenak itzuli egin behar du. Bidegabeko ordainketa eragin duen akatsa egin duen organoak, berehala, bidegabeki ordaindutako zenbatekoak itzultzea xedatuko du ofizioz, erregelamenduz ezarritako prozeduren arabera; prozedura zehatzik ez dagoenean, berriz, Ogasuneko eta Herri Administrazioko ministroak edo, Gizarte Segurantzaren esparruan, Enpleguko eta Gizarte Segurantzakoak xedatutakoaren arabera.

3. Aurreko 1. paragrafoan aipatutako bidegabeko ordainketez bestelako itzulketa batzuk eragiten dituzten egintzak berrikusteko, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legean egintza deusezak edo deuseztagarriak ofizioz berrikusteko prozedurak jarraituko dira, edota sarrerak arautzen dituzten arauetan xedatutako itzultze-prozedura espezifikoak, egintzaren baliogabetasuna eragiten duen kausaren arabera. Itzulketagatiko sarreren eraginkortasuna lege honen I. tituluaren II. kapituluan xedatutakoaren mende egongo da.

4. Itzulketak arautzen dituen araudian xedatutakoari kalterik egin gabe, aurreko paragrafoan xedatutakoaren arabera bidegabeak diren ordainketak edo baliogabetzat jotakoak itzultzeak lege honen 17. artikuluan xedatutako interesa sortuko du, ordainketa egin zen unetik itzuli behar dela erabakitzen den arte edota, hala badagokio, hartzaileak jasotako funtsak, bere borondatez eta Administrazioak aurrez eskatu gabe, itzultzen dituen arte.

Aurreko lerrokadan xedatutakoa aplikatzekoa izango da funtsen hartzaileak ezarritako baldintzak bete ez dituelako edota funtsei emandako erabilera behar bezala justifikatu ez duelako Estatuko Herri Ogasunaren aldetik jasotako zenbatekoak itzuli beharreko kasuetan ere.» Zazpi.  Aurrekontuei buruzko azaroaren 26ko 47/2003 Lege Orokorraren 98. artikuluaren 3. paragrafoa aldatu egiten da, eta hona nola geratzen den idatzita:

«3. Estatuaren zorrari buruzko eragiketak finantza-merkatuetan egitean, merkatu horietako ohiko arau, erregela, teknika, baldintza eta klausulak jarraituko dira, eta arbitrajepean jartzea edo atzerriko legedi edo auzitegien mende jartzea erabaki ahal izango da; betiere, lege honen 23. artikuluan xedatutakoa betetzen bada.

Nolanahi ere, Estatuko zorra sortzea xedatzen duen aginduak ekintza kolektiboko klausulak jasoko ditu, Europako Egonkortasun Mekanismoa Eratzeko Itunaren 12.3 artikuluan xedatutakoari jarraiki, eta horietan ezarritako prozeduren bidez jaulkitako tituluen edukitzaileen ordezkari izendatutakoei legitimazioa onartuko zaie, epaiketan eta horretatik kanpo.» Zortzi. Aurrekontuen Lege Orokorraren 136. artikuluaren 4. paragrafoa aldatu egiten da, eta hona nola geratzen den idatzita:

«4. Kontabilitateko printzipio publikoak aplikatu behar dituzten erakundeek eta haien kontuak Merkataritza Erregistroan argitaratu beharrik ez duten gainerakoek honako hauek argitaratuko dituzte urtero Estatuko Aldizkari Ofizialean: egoerabalantzea eta ondarearen emaitza ekonomikoaren kontua edo galdu-irabazien kontua, urteko kontuak osatzen dituzten gainerako egoeren laburpena eta kontuikuskaritzaren txostena.

Aurreko erakunde horiek urteko kontu kontsolidatuak formulatzen dituztenean, aurreko lerrokadan adierazitako informazioaz gain, honako hauek ere argitaratuko dituzte urtero Estatuko Aldizkari Ofizialean: balantze kontsolidatua eta ondarearen emaitza ekonomikoaren kontua edo galdu-irabazien kontu kontsolidatua, kontsolidatutako urteko kontuak osatzen dituzten gainerako egoeren laburpena eta kontu-ikuskaritzaren txostena.

Ondorio horietarako, Estatuko Administrazioko Kontu-hartzailetza Nagusiak zehaztuko du argitaratu beharreko informazioaren gutxieneko edukia.» Bederatzi. Xedapen gehigarri berria erasten zaio, hemeretzigarrena, Aurrekontuen Lege Orokorrari:

«Hemeretzigarren xedapen gehigarria. Urte anitzeko gastu-konpromisoen urtekoak aurrekontuari egoztea.

1. Aurreko urteetan kontabilizatutako urte anitzeko gastu-konpromisoei dagokienez, hasten den ekitaldiari dagozkion urtekoak ekitaldi horretako aurrekontuan baimendutako kredituei egotziko zaizkie.

Aipatutako aurrekontuan krediturik ez dagoenean edota kreditu hori ez denean nahikoa urteko horiek ministerio-sailaren edo Estatuko administrazio-sektore publikoko erakundearen kredituei egozteko, xedapen honen hurrengo paragrafoetan adierazitako prozedura jarraituko da.

2. Kontabilitate-bulegoak aurrekontu berriari egotzi ezin izan diren konpromisoen zerrenda jasoko du aurreko paragrafoan adierazitako konpromisoei dagokienez, ukitutako espedienteak zehaztuta; zerrenda hori dagokion zerbitzu kudeatzaileari igorriko dio, adieraziz hogeita hamar eguneko epea duela bulego horri kontabilitateerregistrorik ez duten konpromisoei buruz egin beharreko jarduerak jakinarazteko, Aurrekontuei buruzko azaroaren 26ko 47/2003 Lege Orokorraren 47 bis artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz.

3. Jarduera horien ondorioz eragiketak ezeztatu edo urtekoak berriro egokitu behar badira, zerbitzu kudeatzaileak horien egiaztagiriak eta kontabilitateko dokumentuak igorri beharko ditu.

4. Jarduera horien ondorioz aurrekontuak aldatzeko espedienteak izapidetu behar badira, eta espediente horiek ez badira aipatutako hogeita hamar eguneko epea amaitu baino lehen onetsi, zerbitzu kudeatzaileak bere aurrekontuko beste kreditu batzuetan erregistratzeke dauden konpromisoen zenbateko berean erregistratu beharreko kreditu-atxikipenak jakinarazi beharko dizkio kontabilitatebulegoari, kreditu-transferentzien kasuan izan ezik. Murriztuz gero, zerbitzu publikoari nahasmendu gutxien eragingo dioten kredituei aplikatuko dizkie zerbitzu kudeatzaileak kreditu-atxikipen horiek. Aurrekontu-aldaketak onartu eta erregistratzeke dauden konpromisoak egotzi ondoren, aurreko kreditu-atxikipenak ezeztatu egingo dira.

5.  Aipatutako hogeita hamar eguneko epea amaituta, zerbitzu kudeatzaileak ez badizkio kontabilitate-bulegoari kontabilitatean erregistratzeke dauden konpromisoei dagokienez egin beharreko jarduerak jakinarazi, bulego horrek ofizioz erregistratuko ditu kreditu-atxikipenak, eragiketa horien pareko zenbatekoan.

Aipatutako kreditu-atxikipenak kontabilitate-bulegoak zehaztutako kredituei aplikatuko zaizkie; lehentasunez, atxikipenei dagokien aurrekontuko kapitulu eta programa beraren barruan. Kontabilitate-bulegoak ofizioz egindako kredituatxikipenak jakinaraziko dizkio zerbitzu kudeatzaileari.

6. Erregistratzeke dauden konpromisoei dagozkien behin betiko jarduerak zehaztu arte, zerbitzu kudeatzaileak aurreko paragrafoetan adierazitako kredituatxikipenak ezeztatzeko eskatu ahal izango dio kontabilitate-bulegoari; betiere, bulego horrek, aldi berean, beste kreditu-atxikipen batzuk erregistratzen baditu, ezeztatu beharreko kreditu-atxikipenen zenbateko berarekin, zerbitzu kudeatzailearen aldetik jasotako jakinarazpenaren arabera, kredituak gutxituz gero zerbitzu publikoari nahasmendu gutxien eragingo dioten zuzkiduretan atxikita gera daitezen.

7.  Kontabilitate-bulegoak arduratuko dira aurreko 4, 5 eta 6. paragrafoetan aipatutako kreditu-atxikipenak nahiz kreditu-atxikipenen ezeztatzeak kontabilitateinformazioko sisteman erregistratzeaz, erregistratzeke dauden konpromiso guztien behin betiko egozpena eraginkortasunez kontrolatu ahal izateko.

8. Ogasuneko eta Herri Administrazioko ministroak xedapen honetan aipatutako konpromisoak aurrekontu berriari egozteko jarraitu beharreko prozedura eta eragiketa erregulatzeko arauak onartuko ditu, baita aurrekontu horri egotzi beharreko aurreko ekitaldietan kontabilizatutako eragiketei buruzkoak ere.

Ogasuneko eta Herri Administrazioko ministroak zehaztuko du zer informazio jaso behar den urteko kontuetan, xedapen honetan ezarritakoaren arabera aurrekontu berriari egotzi ezin izan diren urte anitzeko gastu-konpromisoei dagokienez.» Hamar. Aldatu egiten da Aurrekontuei buruzko azaroaren 26ko 47/2003 Lege Orokorraren lehenengo xedapen iragankorraren 2. puntuaren bigarren lerrokada, eta honela geratzen da idatzita.

«2014ko urtarrilaren 1etik aurrera, xedapen honek aipatzen duen organismo autonomoen aurrekontuarekin batera ez da merkataritza-eragiketen konturik aurkeztuko. Ondorio horietarako, eragiketa horiek Estatuko Aurrekontu Orokorretan dagozkien gastuen eta sarreren egoeretan txertatuko dira.» Xedapenaren gainerakoa bere horretan idatzita geratzen da.

Hamabosgarrena.  Toki-ogasunak arautzen dituen Legearen testu bategina, martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoa, aldatzea.

Toki-ogasunak arautzen dituen Legearen testu bateginaren, martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoaren, hamabigarren xedapen iragankorra aldatu egiten da; aldaketak 2013ko urtarrilaren 1etik aurrera izango ditu ondorioak, eta epe mugagabean egongo da indarrean. Hona nola geratzen den idatzita:

«Hamabigarren xedapen iragankorra. Ondasun higiezinen gaineko zergaren oinarri likidagarria zehaztea.

2014ko abenduaren 31ra arte, Katastroaren Zuzendaritza Nagusiak zehaztuko du Ondasun higiezinen gaineko zergaren oinarri likidagarria, lege honen 77. artikuluaren 3. paragrafoan udalei esleitutakoa, udalak zentro zuzentzaile horri eskumena berak egikarituko duela jakinarazten dionean salbu. Udalak aipatutako eskumena bere gain hartzen duen urteko otsaila amaitu baino lehen egin beharko du jakinarazpen hori.» Hamaseigarrena.  Autonomia pertsonala sustatzeari eta mendetasun-egoeran dauden pertsonak zaintzeari buruzko abenduaren 14ko 39/2006 Legea aldatzea.

Autonomia pertsonala sustatzeari eta mendetasun-egoeran dauden pertsonak zaintzeari buruzko abenduaren 14ko 39/2006 Legea aldatu egiten da; aldaketak 2013ko urtarrilaren 1etik aurrera izango ditu ondorioak, eta epe mugagabean egongo da indarrean.

Azken lerrokada bat eransten zaio Autonomia pertsonala sustatzeari eta mendetasunegoeran dauden pertsonak zaintzeari buruzko abenduaren 14ko 39/2006 Legearen 23. artikuluari. Hona nola geratzen den idatzita:

«Salbuespen gisa, eta modu justifikatuan, aurreko paragrafoetan adierazitako zerbitzuak bereiz eskaini ahal izango dira, Banakako Arreta Programak hala xedatzen duenean. Administrazio eskudunak salbuespen horren arrazoiak azaldu beharko ditu prestazioa emateko ebazpenean.» Hamazazpigarrena.  2007rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 28ko 42/2006 Legea aldatzea.

Aldatu egiten da 2007rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 28ko 42/2006 Legearen laugarren xedapen gehigarriari 2010erako Estatuko Aurrekontu Orokorren abenduaren 23ko 26/2009 Legearen azken xedapenetako zortzigarrenak emandako idazkera; aldaketak 2013ko urtarrilaren 1etik aurrera izango ditu ondorioak, eta epe mugagabean egongo da indarrean. Hona nola geratzen den idatzita:

Bat. 2013ko urtarrilaren 1etik aurrera, ekonomia-jardueraren, lanbidearen edo egoeraren arabera dagokion tarifa aplikatuz kotizatuko dute Gizarte Segurantzan enpresaburuek, horien araubidea edozein dela ere, eta, hala dagokionean, Itsasoko Langileen eta Norberaren Konturako Langileen edo Autonomoen Erregimen Berezietan jasotako norberaren konturako langileek, lan-istripuen eta lanbide-gaixotasunen gertakariengatik. Hona hemen aipatutako tarifak: LAN ISTRIPUENGATIK ETA LANBIDE GAIXOTASUNENGATIK KOTIZATZEKO TARIFA I. KOADROA

2009ko EJSN kodeak eta ekonomia-jardueraren izenburua 01

0113

0119

0129

0130

014

0147

015

016

0164

017

02

03

v w 0322

05

y 06

07

08

0811

09

10

101

102

106

107

108

11

12

13

1391

14

1411

1420

143

15

16

Nekazaritza, abeltzaintza, ehiza eta horiekin lotutako zerbitzuak, ondoko hauek izan ezik: Barazki, zuztar eta tuberkuluen laborantza Iraunkorrak ez diren beste labore batzuk Beste labore iraunkor batzuk Landareen hedapena Abeltzaintzako produkzioa (0147 izan ezik) Hegazti-hazkuntza Nekazaritza-produkzioa, abeltzaintza-produkzioarekin batera Nekazaritza eta abeltzaintza laguntzeko eta uztaren osteko prestakuntzarako jarduerak (0164 izan ezik) Hazien tratamendua, ugalketarako Ehiza, animaliak harrapatzea eta horiekin lotutako zerbitzuak Basogintza eta basoen ustiaketa Arrantza eta akuikultura (v, w eta 0322 izan ezik) Itsasoko Langileen Erregimen Bereziko kotizazioko bigarren taldea Itsasoko Langileen Erregimen Bereziko kotizazioko hirugarren taldea Ur gezako akuikultura Antrazitaren, harrikatzaren eta lignitoaren erauzketa (y izan ezik) Meategi barruko ohiko lanak Petrolio gordinaren eta gas naturalaren erauzketa Metalezko mineralen erauzketa Beste erauzte-industria batzuk (0811 izan ezik) Apainketarako eta eraikuntzarako harriaren, kareharriaren, igeltsuaren, kretaren eta arbelaren erauzketa Erauzte-industriak laguntzeko jarduerak Elikadura-industria (101, 102, 106, 107 eta 108 izan ezik) Haragiaren prozesaketa eta kontserbazioa, eta haragizko produktuen prestaketa Arrainen, krustazeoen eta moluskuen prozesaketa eta kontserbazioa Errotaritzako produktuen, almidoien eta almidoidun produktuen fabrikazioa Okintza-produktuen eta janari-pasten fabrikazioa Beste janari batzuen fabrikazioa Edarien fabrikazioa Tabako-industria Ehungintza (1391 izan ezik) Puntuzko ehunen fabrikazioa Jantzigintza (1411, 1420 eta 143 izan ezik) Larruzko jantzigintza Larruzko artikuluen fabrikazioa Puntuzko jantzigintza Larrugintza eta zapatagintza Zuraren eta kortxoaren industria (altzariak izan ezik), saskigintza eta espartzugintza (1624 eta 1629 izan ezik) Kotizazio-tasak ABE

BHB

GUZTIRA

1,50

1,10

2,60

1,15

1,15

2,25

1,15

1,80

1,25

1,60

1,60

1,10

1,10

2,90

1,10

1,50

1,15

1,20

1,20

2,25

2,25

5,15

2,25

3,30

2,40

2,80

2,80

1,15

1,80

2,25

3,05

2,10

1,65

3,05

2,30

3,45

2,30

2,30

2,30

3,45

1,10

1,50

2,90

3,35

2,00

1,70

3,20

2,90

3,70

2,90

2,90

2,90

3,70

2,25

3,30

5,15

6,40

4,10

3,35

6,25

5,20

7,15

5,20

5,20

5,20

7,15

2,30

1,60

2,00

1,80

1,70

1,05

1,05

1,60

1,00

1,00

0,80

0,50

1,50

1,50

0,80

1,50

2,25

2,90

1,60

1,90

1,50

1,60

0,90

0,90

1,60

0,80

0,85

0,70

0,40

1,10

1,10

0,70

1,10

2,90

5,20

3,20

3,90

3,30

3,30

1,95

1,95

3,20

1,80

1,85

1,50

0,90

2,60

2,60

1,50

2,60

5,15

I. KOADROA

2009ko EJSN kodeak eta ekonomia-jardueraren izenburua 1624

1629

17

171

18

19

20

204

206

21

22

23

231

232

2331

234

237

24

25

26

27

28

29

30

3091

3092

31

32

321

322

33

3313

3314

35

36

37

38

39

41

411

42

43

45

452

454

46

Zurezko enbalajeen eta ontzien fabrikazioa Zurezko beste produktu batzuen fabrikazioa; kortxozko artikuluak, saskigintza eta espartzugintza Papergintza (171 izan ezik) Paper-orearen, paperaren eta kartoiaren fabrikazioa Arte grafikoak eta grabatutako euskarrien erreprodukzioa Kokeriak eta petrolioa fintzea Industria kimikoa (204 eta 206 izan ezik) Xaboien, detergenteen eta garbiketako eta distira emateko beste artikulu batzuen fabrikazioa; lurringaien eta kosmetikoen fabrikazioa Zuntz artifizialen eta sintetikoen fabrikazioa Farmazia-produktuen fabrikazioa Kautxuzko eta plastikozko produktuen fabrikazioa Metalezkoak ez diren beste produktu mineral batzuen fabrikazioa (231, 232, 2331, 234 eta 237 izan ezik) Beiraren eta beirazko produktuen fabrikazioa Zeramika erregogorrezko produktuen fabrikazioa Azulejuzko eta zeramikazko baldosen fabrikazioa Zeramikazko beste produktu batzuen fabrikazioa Harriaren mozketa, zizelkatzea eta akabera Metalurgia: burdinazko eta altzairuzko produktuen eta ferroaleazioen fabrikazioa Metalezko produktuen fabrikazioa, makineria eta ekipoak izan ezik Produktu informatikoen, elektronikoen eta optikoen fabrikazioa Material eta tresneria elektrikoen fabrikazioa Beste ataletan bildu ez diren makineriaren eta ekipoen fabrikazioa Motordun ibilgailuen, atoien eta erdi-atoien fabrikazioa Garraiorako beste material batzuen fabrikazioa (3091 eta 3092 izan ezik) Motozikleten fabrikazioa Desgaitasuna duten pertsonentzako bizikleten eta ibilgailuen fabrikazioa Altzarien fabrikazioa Bestelako manufaktura-industriak (321 eta 322 izan ezik) Bitxien eta antzeko artikuluen fabrikazioa Musika-tresnen fabrikazioa Makineriaren eta ekipoen konponketa eta instalazioa (3313 eta 3314 izan ezik) Ekipo elektronikoen eta optikoen konponketa Ekipo elektrikoen konponketa Energia elektrikoaren, gasaren, lurrunaren eta aire girotuaren hornikuntza Uraren bilketa, arazketa eta banaketa Hondakin-uren bilketa eta tratamendua Hondakinen bilketa, tratamendua eta deuseztatzea; balioztatzea Deskutsatzeko jarduerak eta hondakinak kudeatzeko beste zerbitzu batzuk Eraikuntza (411 izan ezik) Higiezinen sustapena Ingeniaritza zibila Eraikuntza espezializatuko jarduerak Motordun ibilgailuen eta motozikleten salmenta eta konponketa (452 eta 454 izan ezik) Motordun ibilgailuen mantentzea eta konponketa Motozikleten eta horien ordezko piezen eta osagarrien salmenta, mantentzea eta konponketa Handizkako merkataritza eta merkataritzako bitartekariak, motordun ibilgailuenak eta motozikletenak izan ezik. Hauek izan ezik:

Kotizazio-tasak ABE

BHB

GUZTIRA

2,10

2,10

2,00

2,00

4,10

4,10

1,00

2,00

1,00

1,90

1,60

1,50

1,05

1,50

1,00

2,55

1,40

1,20

2,05

3,50

2,00

4,45

3,00

2,70

1,50

1,30

1,75

2,10

1,20

1,10

1,25

2,00

2,70

2,40

3,00

4,10

1,60

1,60

1,60

1,60

2,75

2,00

2,00

1,50

1,60

2,00

1,60

2,00

1,60

1,60

2,00

1,60

1,00

1,00

2,00

1,50

1,60

1,80

2,10

2,10

2,10

2,10

3,35

0,85

3,35

3,35

1,00

1,50

1,50

1,50

1,50

3,35

1,85

1,85

1,10

1,20

1,85

1,20

1,85

1,20

1,20

1,85

1,20

0,85

0,85

1,85

1,10

1,20

1,50

1,60

1,60

1,60

1,60

3,35

0,80

3,35

3,35

1,05

3,10

3,10

3,10

3,10

6,10

3,85

3,85

2,60

2,80

3,85

2,80

3,85

2,80

2,80

3,85

2,80

1,85

1,85

3,85

2,60

2,80

3,30

3,70

3,70

3,70

3,70

6,70

1,65

6,70

6,70

2,05

2,45

1,70

2,00

1,20

4,45

2,90

1,40

1,20

2,60

I. KOADROA

2009ko EJSN kodeak eta ekonomia-jardueraren izenburua 4623

4624

4632

4638

4672

4673

4674

4677

4690

47

473

49

494

50

51

52

x 5221

53

55

56

58

59

60

61

62

63

6391

64

65

66

68

69

70

71

72

73

74

742

75

77

78

781

79

80

81

811

Animalia bizidunen handizkako merkataritza Larruen handizkako merkataritza Haragiaren eta haragizko produktuen handizkako merkataritza Arrainen, itsaskien eta beste elikagai batzuen handizkako merkataritza Metalen eta metalezko mineralen handizkako merkataritza Zuraren, eraikuntzarako materialen eta aparatu sanitarioen handizkako merkataritza Burdindegiko, iturgintzako eta berokuntzako produktuen handizkako merkataritza Txatarraren eta hondar-produktuen handizkako merkataritza Espezializatu gabeko handizkako merkataritza Txikizkako merkataritza, motordun ibilgailuena eta motozikletena izan ezik (473 izan ezik) Automoziorako erregaiaren txikizkako merkataritza, espezializatutako establezimenduetan Lurreko eta hoditeria bidezko garraioa (494 izan ezik) Errepide bidezko salgaien garraioa eta mudantza-zerbitzuak Itsasoko eta barrualdeko bide nabigagarrien bidezko garraioa Aireko garraioa Garraioarekin lotutako biltegiratze-lanak eta jarduerak (x, 5221 izan ezik) Zamalanak; estibatzea eta desestibatzea Lehorreko garraioarekin lotutako jarduerak Posta-jarduerak Ostatu-zerbitzuak Janari- eta edari-zerbitzuak Edizioa Zinematografia, bideo, telebista-saio, soinu-grabaketa eta musika-edizio arloetako jarduerak Irratiko eta telebistako programazioekin eta emanaldiekin lotutako jarduerak Telekomunikazioak Programazioa, aholkularitza eta informatikarekin lotutako beste jarduera batzuk Informazio-zerbitzuak (6391 izan ezik) Albiste-agentzien jarduerak Finantza-zerbitzuak, aseguruak eta pentsio-funtsak izan ezik Aseguruak, berraseguruak eta pentsio-funtsak, derrigorrezko Gizarte Segurantza izan ezik Finantza-zerbitzuekin eta aseguruekin lotutako jarduerak Higiezinekin lotutako jarduerak Zuzenbidearekin eta kontabilitatearekin lotutako jarduerak Egoitza nagusien jarduerak; enpresa-kudeaketarako aholkularitza-jarduerak Arkitekturako eta ingeniaritzako zerbitzu teknikoak; saio eta analisi teknikoak Ikerketa eta garapena Publizitatea eta merkatu-azterketak Beste jarduera profesional, zientifiko eta tekniko batzuk (742 izan ezik) Argazkigintza-jarduerak Albaitaritza-jarduerak Alokairu-jarduerak Enpleguarekin lotutako jarduerak (781 izan ezik) Enplegatze-agentzien jarduerak Bidaia-agentzien, bidaia-antolatzaileen eta erreserba-zerbitzuen jarduerak eta horiekin lotutako jarduerak Segurtasun- eta ikerketa-jarduerak Eraikinetarako zerbitzuak eta lorezaintza-jarduerak (811 izan ezik) Eraikin eta instalazioetarako zerbitzu integralak Kotizazio-tasak ABE

BHB

GUZTIRA

1,80

1,80

1,80

1,60

1,80

1,80

1,80

1,80

1,80

0,95

1,50

1,50

1,50

1,40

1,50

1,50

1,55

1,55

1,55

0,70

3,30

3,30

3,30

3,00

3,30

3,30

3,35

3,35

3,35

1,65

1,00

0,85

1,85

1,80

2,00

2,00

1,90

1,80

3,35

1,00

1,00

0,75

0,75

0,65

0,75

1,50

1,70

1,85

1,70

1,50

3,35

1,10

0,75

0,50

0,50

1,00

0,50

3,30

3,70

3,85

3,60

3,30

6,70

2,10

1,75

1,25

1,25

1,65

1,25

0,75

0,70

0,65

0,65

0,75

0,65

0,65

0,50

0,70

1,00

1,00

0,50

0,35

0,35

1,25

1,40

1,65

1,65

1,25

1,00

1,00

0,65

0,65

0,65

1,00

0,65

0,65

0,90

0,90

0,50

1,50

1,00

1,55

0,95

0,80

0,35

1,00

1,00

0,80

1,00

0,35

0,80

0,85

0,40

1,10

1,00

1,20

1,00

0,70

1,00

1,65

1,65

1,80

1,65

1,00

1,70

1,75

0,90

2,60

2,00

2,75

1,95

1,50

1,40

2,10

1,00

2,20

1,50

0,85

3,60

3,60

1,85

I. KOADROA

2009ko EJSN kodeak eta ekonomia-jardueraren izenburua 82

8220

8292

84

842

85

86

869

87

88

90

91

9104

92

93

u 94

95

9524

96

9602

9603

9609

97

99

Bulegoetako administrazio-jarduerak eta enpresekin lotutako beste jarduera osagarri batzuk (8220 eta 8292 izan ezik) Dei-zentroetako jarduerak Ontziratze- eta paketatze-jarduerak Herri Administrazioa eta defentsa; Derrigorrezko Gizarte Segurantza (842 izan ezik) Komunitateari oro har eskainitako zerbitzuak Hezkuntza Osasun-jarduerak (869 izan ezik) Osasun-arloko beste jarduera batzuk Egoitzetako laguntza-zerbitzua Ostaturik gabeko gizarte-zerbitzuen arloko jarduerak Sorkuntzarekin, artearekin eta ikuskizunekin lotutako jarduerak Liburutegietako, artxiboetako eta museoetako jarduerak, eta beste kultura-jarduera batzuk (9104 izan ezik) Lorategi botanikoetako, parke zoologikoetako eta natura-erreserbetako jarduerak Zorizko jokoen eta apustuen arloko jarduerak Kirol- eta jolas-jarduerak eta denbora-pasakoak (u izan ezik) Zezenketak Elkarteen jarduerak Ordenagailuen, norberaren gauzakien eta etxean erabiltzeko artikuluen konponketa (9524 izan ezik) Altzarien eta tresneriaren konponketa Beste zerbitzu pertsonal batzuk (9602, 9603 eta 9609 izan ezik) Ile-apainketa eta estetikako beste tratamendu batzuk Hileta-zerbitzuak eta horiekin lotutako jarduerak Bestelako ataletan bildu ez diren beste zerbitzu pertsonal batzuk Etxeetako jarduerak, etxeetako langileen enplegatzaile gisa Lurraldetik kanpoko erakundeen eta organismoen jarduerak Kotizazio-tasak ABE

BHB

GUZTIRA

1,00

1,05

2,05

0,70

1,80

0,65

1,40

0,65

0,80

0,95

0,80

0,80

0,75

0,75

0,70

1,50

1,00

2,20

0,35

0,70

0,80

0,70

0,70

0,50

0,50

1,40

3,30

1,65

3,60

1,00

1,50

1,75

1,50

1,50

1,25

1,25

1,75

0,75

1,70

2,85

0,65

1,50

1,20

0,50

1,30

3,35

1,00

1,10

2,95

1,25

3,00

6,20

1,65

2,60

2,00

0,85

0,65

1,80

1,50

0,65

1,60

1,85

0,70

0,45

1,50

1,10

0,45

1,50

3,85

1,55

1,10

3,30

2,60

1,10

3,10

II. KOADROA Jarduera guztietako lanbide eta egoerei aplikatzeko tasak a b d f g h Bulegoko lan esklusiboak egiten dituzten langileak Merkataritza-ordezkariak Eraikin-, obra- eta, oro har, eraikuntza-lanetako instalazio eta konponketetako hainbat arlotako langileak Salgaiak garraiatzeko gutxienez 3,5 Tm-ko karga balioduna duten ibilgailuetako gidariak Garbitzaileak, oro har. Eraikinen eta era guztietako establezimenduen garbiketa. Kaleen garbiketa Jagoleak, zaintzaileak, zinpeko zaintzaileak eta segurtasun-langileak Kotizazio-tasak ABE

BHB

GUZTIRA

0,65

1,00

0,35

1,00

1,00

2,00

3,35

3,35

3,35

3,35

6,70

6,70

2,10

1,40

1,50

2,20

3,60

3,60

Bi. Aurreko Bat paragrafoan xedatutakoa aplikatzeko orduan, arau hauek hartuko dira kontuan: Lehena. Aldi baterako ezintasunagatiko baja-aldietan eta, lan-harremana etenda, kotizatzeko betebeharra duten beste egoera batzuetan, kasuan kasuko ekonomiajarduerari edo lanbideari dagokion kotizazio-tasa aplikatzen jarraituko da.

Bigarrena. Xedapen honetan jasotako tarifan ezarritakoaren arabera aplikatzekoa den kotizazio-tasa zehazteko, I. koadroan aurreikusitakoa hartuko da erreferentziatzat enpresak edota norberaren konturako langileak edo autonomoak egindako ekonomiajarduera nagusiari esleitutako tasa identifikatzeko; betiere, apirilaren 13ko 475/2007

Errege Dekretuaren bidez onetsitako Ekonomia Jardueren Sailkapen Nazionalaren (EJSN-2009) eta bertan jarduera bakoitzarekin lotuta jasotako kodeen arabera.

Enpresa batean, jarduera nagusiarekin batera, horren osagarri den beste jarduera bat edo batzuk garatzen direnean, kotizazio-tasa jarduera nagusirako ezarritakoa izango da.

Enpresan, jarduera nagusiarekin batera, jarduera horren ekoizpen-prozesuan sartzen ez diren ondasun edo zerbitzuak ekoizteko beste jarduera bat garatzen denean, horretarako beste ekoizpen-bitarteko batzuk baliatuz, bigarren jarduera horretan aritzen diren langileei aplikatzeko kotizazio-tasa jarduera biltzen duen ekonomia-jarduerarako xedatutakoa izango da.

Norberaren konturako langileak hainbat jarduera egiten dituenean, eta horiek behin bakarrik sartzen direnean Norberaren Konturako Langileen edo Autonomoen Erregimen Berezian, langileak egiten dituen jardueretarako xedatutako kotizazio-tasen artean handiena izango da aplikatzekoa.

Hirugarrena. Aurreko arauan adierazitakoa gorabehera, besteren konturako langileak duen lanbidea edo egoera II. koadroan adierazitakoren bat baldin bada, aipatutako koadroan lanbide edo egoera horretarako xedatutako kotizazio-tasa izango da aplikatzekoa; betiere, tasa hori enpresaren jardueraren arabera dagokionarekin bat ez badator.

Hiru. Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorrak zehaztuko du, erregelamendu bidez xedatutakoaren arabera, zer kotizazio-tasa den aplikatzekoa, enpresak edo langile autonomoak aitortutako ekonomia-jarduera aintzat hartuta, edo, hala badagokio, langileen lanbide edo egoera; ondorio horietarako, ez da begiratuko langileak, lanbidegertakarietarako babesa formalizatzeko, Gizarte Segurantzako erakunde kudeatzaile bat edota horren erakunde laguntzaile bat aukeratu duen.

Lau. Gobernuak xedapen honetan jasotako tarifan bildutako kotizazio-tasen urteko doikuntza egingo du; halaber, ekonomia-jarduerak onetsitako EJSN sailkapen berrietara egokituko ditu, eta, pixkanaka, dagokion tarifan jasotako sailkapenean zerrendatutako lanbideak ezabatuko ditu.

Hemezortzigarrena. Jaiotza-, adopzio- edo harrera-kasuetan aitatasun-baimenaren iraupena luzatzeari buruzko urriaren 6ko 9/2009 Legea aldatzea.

Aldatu egiten da Jaiotza-, adopzio- edo harrera-kasuetan aitatasun-baimenaren iraupena luzatzeari buruzko urriaren 6ko 9/2009 Legearen azken xedapenetako bigarrenaren testua. Honela geratu da:

«Azken xedapenetako bigarrena.

Lege hau 2014ko urtarrilaren 1ean sartuko da indarrean.» Hemeretzigarrena.  2010erako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 23ko 26/2009 Legea aldatzea.

Bat. Abenduaren 23ko 26/2009 Legearen hogeita hamahirugarren xedapen gehigarria aldatu egiten da; aldaketak 2013ko urtarrilaren 1etik aurrera izango ditu ondorioak, eta epe mugagabean egongo da indarrean. Hona nola geratzen den idatzita:

«2013. urtean, Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado SAk lankidetzaeta babesletza-akordioak finantzatu ahal izango ditu Espainiako Gurutze Gorriarekin eta Minbiziaren Kontrako Borrokarako Espainiako Elkartearekin, baldin eta akordio horiek 2012ko abenduaren 31 baino lehen sinatu baziren. Akordio horietan ezarritako baldintzetan emango du finantzaketa, aipatutako erakunde bakoitzari honako ekarpen ekonomikoa bermatuz: azken lau ekitaldietan bi erakundeen alde egindako zozketen ondorioz banaka jasotako diru-sarreren batez bestekoaren adinakoa.

Horretaz gain, Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado SAk, 2013an, akordioak sinatu ahal izango ditu beste erakunde batzuekin; besteak beste, gizarte-, kultura- eta kirol-jarduerak sustatzeko. Horretarako, Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioaren aurretiko eta aldeko txostena beharko da. Halaber, 2012ko abenduaren 31 baino lehen sinatutako era horretako akordioak finantzatu ahal izango ditu.

Aurreko bi lerrokadetan xedatutako ekarpenak ez dira izango, guztira, Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado SAk zergen ostean 2012ko ekitaldian izandako etekinaren ehuneko 2 baino handiagoak.» Bi. Aldatu egiten da 2010erako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 23ko 26/2009 Legearen berrogeita bigarren xedapen gehigarriaren Lau paragrafoa; aldaketak 2013ko urtarrilaren 1etik aurrera izango ditu ondorioak, eta hona nola geratzen den idatzita:

«Lau. Zirkulazio-mailak.

Lege hau indarrean sartzen denetik bost urtez, gehieneko maila bakar batean bilduko dira emakidadunek zirkulazio arinerako eta astunerako eskainitako gehieneko mailak; zehazki, hauxe izango da gehieneko maila: 1,4 ibilgailu arin, ibilgailu astun bakoitzeko.» Hogeigarrena. Defizit publikoa murrizteko ezohiko neurriak hartzeari buruzko maiatzaren 20ko 8/2010 Errege Lege Dekretuaren laugarren xedapen gehigarria aldatzea.

Aldatu egiten da 8/2010 Errege Lege Dekretuaren laugarren xedapen gehigarria; aldaketak 2013ko urtarrilaren 1etik aurrera izango ditu ondorioak, eta epe mugagabean egongo da indarrean. Hona nola geratzen den idatzita:

«Laugarrena. Estatuko sektore publikoko zuzendaritza-taldeetako langileen erregistroa.

Estatuko sektore publikoko zuzendaritza-taldeetako langileen erregistroa sortzen da, Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioaren mende dagoena.

Erregistro horretan, enpresa-sektore publikoko eta beste entitate batzuetako arduradun eta zuzendari nagusien ordainsari-sistema arautzen duen martxoaren 5eko 451/2012 Errege Dekretuan xedatutakoaren arabera zuzendaritza-taldeetako langile-izaera duten langileak sartuko dira, baita erakunde publikoetakoak, enpresaerakunde publikoetakoak, Estatuko sektore publikoko fundazioetakoak, gehienbat Estatuko Administrazio Orokorraren eta horren erakundeen partaidetza duten partzuergoetakoak, eta Herri-administrazioen ondareari buruzko Legean zehaztutako Estatuko merkataritza-sozietateetakoak ere.» Hogeita batgarrena.  Posta-zerbitzu unibertsalari, erabiltzaileen eskubideei eta postamerkatuari buruzko abenduaren 30eko 43/2010 Legearen zortzigarren xedapen gehigarria aldatzea.

Aldatu egiten da Posta-zerbitzu unibertsalari, erabiltzaileen eskubideei eta postamerkatuari buruzko abenduaren 30eko 43/2010 Legearen zortzigarren xedapen gehigarria; aldaketak 2013ko urtarrilaren 1etik aurrera izango ditu ondorioak, eta hona nola geratzen den idatzita: Bat. Aldatu egiten da 1.B) «Aplikazio-eremua» paragrafoa, eta bertan sartuta geratzen dira Estatuko Administrazio Orokorraren mende dauden ordainpeko autobide hauen hiru sozietate emakidadunak: Alacant-Cartagenako ordainpeko autobidea. Zatia: A-7 autobidetik (Alacant-Murtzia) Cartagenaraino. Uztailaren 31ko 1808/1998 Errege Dekretuak esleitua.

Santiago-Ourense ordainpeko autobidea. Zatia: Santiago-Santo Domingo gaina.

Urriaren 29ko 1702/1999 Errege Dekretuak esleitua.

León-Astorga ordainpeko autobidea. Otsailaren 25eko 309/2000 Errege Dekretuak esleitua.

Bi. Aldatu egiten da 1.C) paragrafoaren C.1) azpiparagrafoa; hona nola geratzen den idatzita:

«C.1) Sozietate emakidadunaren alde esleitzea eta ordaintzea.

Sozietate emakidadunak, 2018ra arte, hori barne, lizitazio-eskaintzan aurkeztutako plan ekonomiko-finantzarioan aurreikusitako zirkulazioa 100eko 80ra iritsi izan balitz edukiko zituzkeen bidesarien sarreren eta benetako bidesarisarreren arteko aldea sartuko du urtero konpentsazio-kontuan.

Kontuan urtero sartu beharreko zenbatekoa ez da izango emakidadunaren bidesariengatik urtean lortutako diru-sarreren eta sartu beharreko zenbatekoaren arteko baturaren 100eko 49 baino handiagoa, eta aurreko lerrokadan aipatutako 100eko 80ra iritsi arte geratzen denagatik partaidetza-mailegu bat eskatu ahal izango dio zortzigarren xedapen honen 1.B) paragrafoan jasotako sozietate emakidadun bakoitzak Sustapen Ministerioari, ekitaldi bakoitzeko lehen lau hilabeteen barruan. Partaidetza-mailegu horiek 2010erako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko 26/2009 Legearen berrogeita batgarren xedapen gehigarriaren Bi.b) paragrafoan zehaztutakoen ezaugarri berberak izango dituzte; halaber, emakida berrorekatu egingo da, maileguaren zenbatekoa eta interesak paragrafo horretan bertan adierazitako baldintzetan itzuli ahal izateko xede soilarekin.

Sustapen Ministerioak, aurreko lerrokadan adierazitako epearen osteko hiru hilabeteen barruan, partaidetza-maileguak emango dizkie hala eskatu duten emakidadun sozietateei.

Zenbateko horiek Estatuko Aurrekontu Orokorren Legean kontzeptu horietarako urtero finkatutako aurrekontu-xedagarritasunaren mugen mende egongo dira.

Ondorio horietarako, urte bakoitzeko bidesariengatiko diru-sarrera errealak ikuskatutako azken kontuetan jasotakoak izango dira.

Sozietate emakidadunak, urte bakoitzeko urtarrilean, konpentsazio-kontuan sartutako zenbatekoa aurkeztuko dio Ordainpeko Autobide Nazionalen Sozietate Emakidadunen Gobernu-ordezkaritzari, onar dezan eta Administrazioak, ondoren, urte horretan sozietate emakidadunari ordain diezaion.» Hiru. Aldatu egiten da 1.D) paragrafoaren D.1) azpiparagrafoa; hona nola geratzen den idatzita:

«1.D) Araugintzako eta aplikazioko ahalmenak.

D.1) Gobernua baimentzea eta interesen sortzapena.

Gobernuari baimena ematen zaio, sozietate emakidadunen egoera ekonomikoak hala aholkatuz gero, dagokion sozietate emakidaduna 1C

paragrafoaren C1 azpiparagrafoan aurreikusitako laguntzetatik kanpo uzteko; Gobernuak errege-dekretu bidez egingo du hori, Ogasun eta Herri Administrazio eta Sustapen Ministerioek batera proposatutakoari jarraiki. Konpentsazio-kontuaren saldoak 2014ko urtarrilaren 1etik aurrera sortuko ditu interesak, ordainpeko honako autobide hauen sozietate emakidadunetan izan ezik: Alacant-Cartagena, Zatia: A-7

autobidetik, Alacant-Murtzia, Cartagenaraino; Santiago-Ourense, Zatia: SantiagoSanto Domingoko gaina; eta León-Astorga, horietan 2016ko urtarrilaren 1etik aurrera sortuko baititu interesak.» Hogeita bigarrena.  Ekonomia iraunkorrari buruzko martxoaren 4ko 2/2011 Legearen 36. artikuluaren 1. paragrafoa aldatzea.

Bat. Ekonomia iraunkorrari buruzko martxoaren 4ko 2/2011 Legearen 36. artikuluaren 1. paragrafoa aldatu egiten da 2013rako, eta epe mugagabean egongo da indarrean.

Hona nola geratzen den idatzita:

«1. Toki-erakundeek ez badute betetzen Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioari ekitaldi bakoitzeko aurrekontuen likidazioari buruzko informazio guztia igortzeko betebeharra, Maila Autonomikoa eta Tokikoa Koordinatzeko Idazkaritza Nagusiak konturako ekarpenen zenbatekoa atxikiko die, eta, horrelakorik egonez gero, Estatuaren tributuetan duten partaidetzetatik dagozkien aurrerakinak eta behin betiko likidazioak ere bai, likidazio horri dagokion ekitaldiaren osteko ekainetik aurrera, harik eta igorpen hori eta arau hau aplikatuko zaien ekitaldietako likidazioak erregularizatzen diren arte; hori guztia martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitako Toki-ogasunak arautzen dituen Legearen testu bateginaren 193.5 artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz. Ondorio horietarako, Estatuko Aurrekontu Orokorren Legeetan araututako aurrerakinen itzulketak zein aipatutako testu bateginaren laugarren xedapen gehigarriak adierazitako atxikipenak egin ondorengo zenbatekoa izango da atxiki beharrekoa.» Bi. Aipatutako artikuluan Maila Autonomikoaren eta Tokikoaren Finantza Koordinaziorako Zuzendaritza Nagusiari eta Altxor eta Finantza Politikaren Zuzendaritza Nagusiari egindako aipamenak honako hauei eginda daudela jo beharko da: Maila Autonomikoa eta Tokikoa Koordinatzeko Idazkaritza Nagusiari eta Diruzaintzaren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiari.

Hogeita hirugarrena.  Kontrabandoa zigortzeko abenduaren 12ko 12/1995 Lege Organikoa aldatu zuen ekainaren 30eko 6/2011 Lege Organikoa aldatzea.

Ekainaren 30eko 6/2011 Lege Organikoaren lehenengo xedapen gehigarria aldatu egiten da; aldaketak 2013ko urtarrilaren 1etik aurrera izango ditu ondorioak, eta epe mugagabean egongo da indarrean. Hona nola geratzen den idatzita:

«Lehenengo xedapen gehigarria. Balio erantsiaren gaineko zergari buruzko abenduaren 28ko 37/1992 Legearen 35.Hiru artikuluan eta Zerga bereziei buruzko abenduaren 28ko 38/1992 Legearen 61.2.a) artikuluan xedatutako zerga-salbuespenak murriztea Gibraltarrekiko mugaldeko egoiliarrentzat eta Gibraltarrez bestaldeko langileentzat, tabako-lanei dagokienez.

80 zigarretara murriztuko dira Balio erantsiaren gaineko zergari buruzko abenduaren 28ko 37/1992 Legearen 35.Hiru artikuluan eta Zerga bereziei buruzko azaroaren 28ko 38/1992 Legearen 61.2a) artikuluan xedatutako zergasalbuespenak Gibraltarreko mugaldeko egoiliar bidarientzat eta langileentzat Espainian sartzen dituzten tabako-lanei dagokienez, 2007/74/EE Zuzentarauaren 13. artikuluaren 2. paragrafoan xedatutako salbuespenak salbuespen.

Ondorio horietarako, mugaldetzat hartuko da Gibraltarreko mugatik aurrera lerro zuzenean doan 15 kilometroko Espainiako lurraldea, eta horren barruan sartuko da zati batez bakarrik bada ere lurraldea bertan duten udalerri guztien eremua.» Hogeita laugarrena.  Hipoteka-zordunak laguntzeko, gastu publikoa kontrolatzeko, tokierakundeek enpresekiko eta autonomoekiko dituzten zorrak bertan behera uzteko, enpresa-jarduera sustatzeko eta Administrazioa eraberritzeko eta soiltzeko neurriei buruzko uztailaren 1eko 8/2011 Errege Lege Dekretua aldatzea.

Aldatu egiten da hipoteka-zordunak laguntzeko, gastu publikoa kontrolatzeko, tokierakundeek enpresekiko eta autonomoekiko dituzten zorrak bertan behera uzteko, enpresa-jarduera sustatzeko eta Administrazioa eraberritzeko eta soiltzeko neurriei buruzko uztailaren 1eko 8/2011 Errege Lege Dekretuaren 15. artikulua; aldaketak 2013ko urtarrilaren 1etik aurrera izango ditu ondorioak, eta epe mugagabean egongo da indarrean. Hona nola geratzen den idatzita:

«15. artikulua.  Film luzeen ekoizpena sustatzeko neurriak.

1.  Sozietateen gaineko zergari buruzko Legearen testu bateginaren, martxoaren 5eko 4/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoaren, 38. artikuluaren 2. paragrafoak indarrean jarraituko du 2015eko urtarrilaren 1a baino lehen hasitako zergaldietarako, eta indargabetuta geratuko da data horretatik aurrera hasten diren zergaldietarako.

2.  Aipatutako 38. artikuluaren 2. paragrafoan ezarritako kenkariak, 2015eko urtarrilaren 1etik aurrera hasitako lehenengo zergaldiaren hasieran aplikatu gabekoak, Sozietateen gaineko zergaren Legearen VI. tituluaren IV. kapituluan xedatutako epean eta baldintzetan aplikatu ahal izango dira, 2014ko abenduaren 31n indarrean egongo den idazketari jarraiki. Baldintza horiek berak aplikatuko dira data hori baino lehen hasitako zergaldietan gauzatutako kenkariak finkatzeko.» Hogeita bosgarrena.  Gizarte Segurantzako sistema eguneratzeari, egokitzeari eta modernizatzeari buruzko abuztuaren 1eko 27/2011 Legea aldatzea.

Aldatu egiten da Gizarte Segurantzako sistema eguneratzeari, egokitzeari eta modernizatzeari buruzko abuztuaren 1eko 27/2011 Legearen azken xedapenetako hamabigarrenaren 1. paragrafoaren c) hizkia, eta, berebat, Langile Autonomoaren Estatutuari buruzko uztailaren 11ko 20/2007 Legea. Aldaketak 2013ko urtarrilaren 1etik aurrera izango ditu ondorioak, eta epe mugagabean egongo da indarrean. Hona nola geratzen den idatzita:

«c) 3. artikuluaren Hiru paragrafoa eta azken xedapenetako hamargarrena, 2014ko urtarrilaren 1ean sartuko baitira indarrean.» Hogeita seigarrena.  Estatuko Portuei eta Nabigazio Zibilari buruzko Legearen testu bategina, irailaren 5eko 2/2011 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoa, aldatzea.

Aldatu egiten da Estatuko Portuei eta Nabigazio Zibilari buruzko Legearen testu bateginaren, irailaren 5eko 2/2011 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoaren, 240. artikuluaren 2. paragrafoa; aldaketak 2013ko urtarrilaren 1etik aurrera izango ditu ondorioak, eta epe mugagabean egongo da indarrean. Hona nola geratzen den idatzita:

«2. Nabigaziorako (A) laguntzen tasaren oinarrizko zenbatekoaren balioa 0,29 eurokoa izango da. Oinarrizko zenbatekoaren balioa Estatuko Aurrekontu Orokorren Legean berrikusi ahal izango da, edota, hala badagokio, Espainiako itsasbazter osoko nabigaziorako laguntza-zerbitzuaren kostuen bilakaeraren arabera ondorio horietarako onartzen den beste lege batean.» Hogeita zazpigarrena.  Terrorismoaren biktimak aintzatesteko eta haiei osoko babesa emateko irailaren 22ko 29/2011 Legea aldatzea.

Aldatu egiten da Terrorismoaren biktimak aintzatesteko eta haiei osoko babesa emateko irailaren 22ko 29/2011 Legea; aldaketak urtarrilaren 1etik aurrera izango ditu ondorioak, eta epe mugagabean egongo da indarrean. Hona nola geratzen den idatzita: Bat. Aldatu egiten da Terrorismoaren biktimak aintzatesteko eta haiei osoko babesa emateko irailaren 22ko 29/2011 Legearen 3 bis artikulua; hona nola gelditzen den idatzita:

«3 bis artikulua. Legean xedatutako laguntzak eta prestazioak jasotzeko baldintzak.

1.  Ondorengo egoera hauetakoren batean daudenek jasoko dituzte lege honetan araututako laguntzak eta prestazioak:

a)  Lege honetan jasotako egitateengatik eta kalteengatik erantzukizun zibil gisa kalte-ordaina jasotzeko eskubidea epai irmo bidez aitortuta daukaten pertsonek.

b)  Halako epairik izan gabe, delituak epaitzeko egoki diren eginbide judizialak egin direnean edo zigor-prozesuak abian daudenean. Halako kasuetan, Zuzenbidean onargarri den edozein frogabideren bidez egiaztatu ahal izango dira Estatuko Administrazio Orokor eskudunaren aurrean biktimaren edo eskubidedunaren izaera, jasandako kalteen izaera, egoera eragin duten egitateen edo gertaeren izaera, eta legeak eskatzen dituen bestelako baldintzak.

2.  Lege honetan aitortutako laguntzak eta prestazioak emateko garaian, indarkeriazko delituen biktimei kalte-ordainak emateari buruzko Europako Hitzarmenean finkatutako printzipioak beteko dira.» Bi. 28. artikuluaren 1. paragrafoa aldatu egiten da, eta hona nola geratzen den idatzita:

«28. artikulua.  Gorputzean edo materialetan jasandako kalteengatik kalteordainak emateko prozedura.

1.  Barne Arazoetako Ministerioak izapidetu eta ebatziko du titulu honetan aipatutako kalteengatiko kalte-ordaina jasotzeko eskubidea aitortzeko prozedura.

Interesdunen eskabideak kalteak gertatu zirenetik gehienez ere urtebeteko epean bideratu beharko dira. Epeen ondorioetarako, alta ematen deneko edo ondorioak finkatzen direneko datan konputatzen da gorputz-kaltea, Espainiako Osasun Sistemak egiaztatutako moduan. Lesioen ondorioz heriotza gertatzen den kasuetan, iraupen bereko beste epe bat zabalduko da kalte-ordaina eskatzeko edo, hala badagokio, lesio horiengatik ordaindutako zenbatekoaren eta heriotzagatik legokiokeenaren arteko aldea eskatzeko. Modu berean jokatuko da lesioen ondorioz kalte-ordain handiagoa dagokion egoera larriago bat sortzen den kasuetan.

Kalte psikologikoei dagokienez, ondorioen kausaltasuna egiaztatzen duen diagnostikoa egiten den unetik aurrera hasiko da zenbatzen urtebeteko epea.

Ezindutako biktima atentatuak eragindako ondorioez bestelako kausa batengatik hiltzen bada, lege honen 17. artikuluan aipatutako pertsonak izango dira hari legokiokeen kalte-ordainaren onuradun, bertan ezarritako lehentasunhurrenkeraren arabera.» Hogeita zortzigarrena.  Sektore Publikoaren Kontratuen Legearen testu bategina, azaroaren 14ko 3/2011 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoa, aldatzea.

Aipatutako testu bateginaren hogeita zortzigarren xedapen gehigarriari 3. paragrafo bat eransten zaio; aldaketa horrek 2013ko urtarrilaren 1etik aurrera izango ditu ondorioak, eta epe mugagabean egongo da indarrean. Hona nola geratzen den idatzita:

«3. Xedapen gehigarri honetan aurreikusitakoaren ondorioetarako, Osasun, Gizarte Zerbitzu eta Berdintasun Ministerioak, Osasunaren eta Kontsumoaren Idazkaritza Nagusiaren bitartez, sendagai eta osasun-produktu guztiak edo batzuk modu zentralizatuan eskuratzeko prozedurak gauzatzeko eta bukatzeko agindu ahal izango dio Osasun Kudeaketarako Institutu Nazionalari, Estatuko Osasun Sistemari begira.» Xedapenaren gainerakoa bere horretan idatzita geratzen da.

Hogeita bederatzigarrena.  Aurrekontu-egonkortasuna bermatzeko eta lehiakortasuna bultzatzeko neurriei buruzko uztailaren 13ko 20/2012 Errege Lege Dekretua aldatzea.

Aldatu egiten da Aurrekontu-egonkortasuna bermatzeko eta lehiakortasuna bultzatzeko neurriei buruzko uztailaren 13ko 20/2012 Errege Lege Dekretua; aldaketak 2013ko urtarrilaren 1etik aurrera izango ditu ondorioak, eta epe mugagabean egongo da indarrean. Hona nola geratzen den idatzita: Bat. Aldatu egiten dira hamabigarren xedapen iragankorraren 1. paragrafoaren errubrika eta tartekia; hona nola gelditzen diren:

«Hamabigarren xedapen iragankorra.  Etxez etxeko laguntza-zerbitzuaren babesintentsitatea.

1...., xedatutako Etxez etxeko laguntza-zerbitzuaren babes-intentsitateak...».

Xedapenaren gainerakoa bere horretan idatzita geratzen da.

Bi. Hona nola geratzen den idatzita azken xedapenetako laugarrenaren lehen lerrokada:

«Errege lege-dekretu honen I. tituluak oinarrizko izaera du, Espainiako Konstituzioaren 149.1.13, 149.1.17, 149.1.18 eta 156.1 artikuluetan xedatutakoaren arabera, herri-administrazioen araubide juridikoaren oinarriak zehazteko eskumena ematen baitio Estatuari. Aldiz, 3., 4., 6. eta 12. artikuluak, 13. artikuluaren 2-7 arteko paragrafoak eta 14. eta 15. artikuluak Estatuko Administrazio Orokorrari soilik aplikatzekoak dira, eta, beraz, ez dute oinarrizko izaera.» Hiru. Hamaseigarren xedapen iragankorra gehitzen da, eta hona nola dagoen idatzita:

«Azken xedapenetako laugarrenaren lehen lerrokadan xedatutakoak Aurrekontu-egonkortasuna bermatzeko eta lehiakortasuna bultzatzeko neurriei buruzko uztailaren 13ko 20/2012 Errege Lege Dekretua indarrean sartzen denetik aurrera izango ditu ondorioak.» Hogeita hamargarrena.  Klase Pasiboen arloko aurrekontu-kredituak kudeatzea.

2013ra luzatzen da 1993rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 29ko 39/1992 Legearen azken xedapenetako hirugarrenean emandako ahalmena.

Hogeita hamaikagarrena.  Defizit publikoa zuzentzeko aurrekontu-, tributu- eta finantzaketa-gaietako neurriei buruzko abenduaren 30eko 20/2011 Errege Lege Dekretua aldatzea.

Defizit publikoa zuzentzeko aurrekontu-, tributu- eta finantzaketa-gaietako neurriei buruzko abenduaren 30eko 20/2011 Errege Lege Dekretuaren hamalaugarren xedapen gehigarriaren aldaketak lege hau indarrean sartzen denetik aurrera izango ditu ondorioak, eta epe mugagabean egongo da indarrean. Hona nola geratzen den idatzita:

«Toki-erakundeek eta Herri-administrazioen sektoreko mendeko erakunde sailkatuek, Kontuen Europako Sistemaren definizioarekin eta mugapenarekin bat datozenek, baldin eta aurreko ekitaldian aurrezki garbi positiboarekin likidatzen badute –Toki-ogasunak arautzen dituen Legearen testu bateginaren, martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoaren, 53. artikuluan xedatutako moduan kalkulatuta–, epe luzeko beste kreditu-eragiketa batzuk hitzartu ahal izango dituzte inbertsioak finantzatzeko; betiere, kapital biziaren bolumen osoa ez bada likidatutako edo sortutako diru-sarrera arrunten ehuneko 75 baino handiagoa, kontsolidatutako kontabilitate-egoeretatik deduzitutako zifren arabera, eta, hala badagokio, Toki-ogasunak arautzen dituen Legearen testu bateginari eta Aurrekontu-egonkortasunerako araudiari jarraiki.

Toki-erakunde baten zorpetze-maila aurreko lerrokadan aipatutakoa baino handiagoa bada, baina ez badu gainditzen Toki-ogasunak arautzen dituen Legearen testu bateginaren, martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoaren, 53. artikuluan xedatutakoa, toki-erakunde horrek zorpetzeko eragiketak hitzartu ahal izango ditu, haren finantza-zaintzaz arduratzen den organo eskudunak aurrez baimena emanez gero.

Aurrezki garbi negatiboa duten toki-erakundeek ezin izango dute epe luzeko kreditu-eragiketarik hitzartu, ezta Toki-ogasunak arautzen dituen Legearen testu bateginaren, martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoaren, 53. artikuluan jasotakoa baino zorpetze bizia handiagoa dutenek ere.

Aurrezki garbiaren eta zorpetze-mailaren kalkuluan konputatu beharreko dirusarrera arruntak zehazteko, kapital-eragiketei lotutako diru-sarreren zenbatekoa kenduko da, bai eta 1-5. kapituluei aplikatutako beste edozein aparteko diru-sarrera ere, baldin eta, lotutako legeagatik eta/edo errepikariak ez direlako, diru-sarrera arruntaren izaera ez badute.

Kapital bizia kalkulatzeko orduan, aurreko urteko abenduaren 31n indarrean zeuden eragiketa guztiak hartuko dira kontuan, abaletatik deduzitutako arriskua barne, eta, hala badagokio, erabilgarri ez dauden eragiketa formalizatuen saldoak eta proiektatutako eragiketaren zenbatekoa gehituta. Zenbateko horren barruan, ez dira jasoko toki-erakundeek Estatuaren tributuetan duten partaidetzaren behin betiko likidazioen ondorioz itzuli beharreko saldoak.

Toki-erakundeek kreditu-eragiketak hitzartzeko beren prozeduretan parte hartzen duten finantza-erakundeen esku jarriko dute tokiko kontu-hartzailetzaren txostena, Toki-ogasunak arautzen dituen Legearen testu bateginaren 52. artikuluaren 2. paragrafoan araututa dagoena; txosten horretan, aurreko lerrokadetan aipatutako mugak betetzen dituztela egiaztatzeko kalkuluak jasoko dituzte, baita ordaintzeko ahalmenaren neurketan eragiten duen beste edozein doikuntza ere; halaber, aplikatu beharreko kasuetan, aipatutako arauaren 53.5

artikuluan eta Aurrekontu-egonkortasunari eta finantza-iraunkortasunari buruzko apirilaren 27ko 2/2012 Lege Organikoaren 20. artikuluan araututako nahitaezko baimena egiaztatzeko kalkuluak ere sartu beharko dituzte. Hala dagokionean, finantza-erakundeek, txostenaren edukia ezagutu ondoren, eskaintzak aldatu edo kendu ahal izango dituzte.» Beraz, Lege hau betetzeko eta betearazteko agintzen diet espainiar guztiei, norbanakoei eta agintariei.

JUAN CARLOS E.

Gobernuko presidentea MARIANO RAJOY BREY

I. ERANSKINA

Programen araberako sailkapena 111M

111N

111O

111P

111Q

111R

112A

113M

121M

121N

121O

122A

122B

122M

122N

131M

131N

131O

131P

132A

132B

132C

133A

133B

134M

135M

141M

142A

142B

143A

144A

211M

211N

211O

212M

212N

219M

219N

221M

222M

223M

224M

231A

Azalpena 1-8. kap.

Botere Judizialaren Gobernua 32.995,11 Justiziako Zuzendaritza eta Zerbitzu Orokorrak 50.871,79 Epaileen hautaketa eta prestakuntza 21.483,24 Dokumentazio eta argitalpen judizialak 8.300,62 Justizia Administrazioko langileen prestakuntza 8.185,70 Karrera fiskaleko prestakuntza 3.390,17 Justizia-auzitegiak eta Fiskaltza 1.390.682,23 Fede publikoarekin lotutako erregistroak 26.938,43 Defentsako Administrazioa eta Zerbitzu Orokorrak 1.160.309,38 Indar Armatuetako langileen prestakuntza 387.211,59 Erreserban dauden langileak 554.417,11 Indar Armatuen modernizazioa 178.654,79 Modernizaziorako programa bereziak 6.842,50 Indar Armatuen gastu operatiboak 2.165.010,44 Laguntza logistikoa 1.333.566,06 Segurtasun eta Babes Zibileko Zuzendaritza eta 67.118,90 Zerbitzu Orokorrak Estatuko Segurtasun Indarren eta Kidegoen 75.051,37

prestakuntza Erreserban dauden Indarrak eta Kidegoak 615.365,14 Asilo-eskubidea eta aberrigabeak 3.141,54 Herri-segurtasuna 5.192.497,09 Bide-segurtasuna 709.648,05 Poliziaren jarduerak droga-gaietan 83.097,41 Espetxeak 1.102.129,38 Presoentzako lana, prestakuntza eta laguntza 27.614,35 Babes Zibila 14.297,42 Datu pertsonalen babesa 13.524,07 Atzerri Arazoetako Zuzendaritza eta Zerbitzu Orokorrak 77.449,16 Estatuaren jarduna atzerrian 764.171,09 Jarduera diplomatikoa Europar Batasunean 21.043,52 Garapenerako lankidetza 523.370,82 Kultura-lankidetza, -sustapena eta -hedapena atzerrian 109.233,79 Gizarte Segurantzaren ekarpenezko pentsioak 106.504.905,02 Klase Pasiboen pentsioak 11.824.304,53 Klase Pasiboen beste pentsio eta prestazio batzuk 41.314,01 Ekarpenezkoak ez diren pentsioak eta laguntza2.497.810,27

prestazioak Gerra-pentsioak 284.381,46 Gizarte Segurantzako prestazio ekonomikoen 396.272,75

kudeaketa Klase Pasiboen pentsioen kudeaketa 7.523,07 Gizarte Segurantzaren aldi baterako ezintasunagatiko 10.602.112,94

laguntzak eta beste prestazio ekonomiko batzuk Mutualismo Administratiboaren prestazio ekonomikoak 360.447,25 Soldata bermatzeko prestazioak 868.394,96 Jarduera uzteagatiko prestazio ekonomikoak 49.301,10 Drogei buruzko Estatuko Plana 14.844,48

9. kap.

1,29

Guztira 32.995,11

50.871,79

21.483,24

8.300,62

8.185,70

3.390,17

1.390.682,23

26.938,43

1.160.309,38

387.211,59

554.417,11

178.654,79

6.842,50

2.165.010,44

1.333.567,35

67.118,90

75.051,37

72,72

615.365,14

3.141,54

5.192.569,81

709.648,05

83.097,41

1.102.129,38

27.614,35

14.297,42

13.524,07

77.449,16

764.171,09

21.043,52

523.370,82

109.233,79

106.504.905,02

11.824.304,53

41.314,01

2.497.810,27

284.381,46

396.272,75

7.523,07

10.602.112,94

2,00

360.449,25

868.394,96

49.301,10

14.844,48

araberako sailkapena 231B

231C

231D

231E

231F

231G

231H

231I

232A

232B

232C

239M

241A

241N

251M

261N

261O

261P

291A

291M

311M

311O

312A

312B

312C

312D

312E

312F

312G

313A

313B

313C

313D

321M

2012ko abenduaren 28a, ostirala Azalpena Etorkinen aldeko ekintzak Gizarte Segurantzak desgaitasuna dutenentzat dituen gizarte-zerbitzuak Gizarte Segurantzak adinekoentzat dituen gizartezerbitzuak Gizarte Segurantzaren beste gizarte-zerbitzu batzuk Estatuaren beste gizarte-zerbitzu batzuk Haurrentzako eta familientzako laguntza Etorkinen aldeko ekintzak Autonomia pertsonala eta mendetasun-egoeran daudenak zaintzea Gazteen sustapena eta gazteentzako zerbitzuak Emakumeen eta gizonen arteko aukera-berdintasuna Genero-indarkeria erabat prebenitzeko jarduerak Gizarte Segurantzako gizarte-zerbitzuen kudeaketa Laneratzearen eta enplegu egonkorraren sustapena Lan autonomoaren, gizarte-ekonomiaren eta enpresen gizarte-erantzukizunaren garapena Langabeentzako prestazioak Etxebizitzaren sustapena, administrazioa, eta etxeak birgaitzeko eta eskuratzeko laguntzak Eraikuntzaren antolamendua eta sustapena Hirigintza eta lurzoru-politika Segurtasunaren eta Gizarte Babesaren ikuskapena eta kontrola Gizarte Segurtasunerako eta Gizarte Babeserako Zuzendaritza eta Zerbitzu Orokorrak Osasuneko, Gizarte Zerbitzuetako eta Berdintasunerako Zuzendaritza eta Zerbitzu Orokorrak Osasun-alorreko eta lanbide-antolamenduko politikak Indar Armatuetako ospitaleko asistentzia Lehen mailako osasun-arreta. Osasun Kudeaketarako Institutu Nazionala Osasun-arreta espezializatua. Itsas Medikuntzako Institutu Nazionala Osasun Kudeaketa Mutualismo Administratiboaren osasun-laguntza Lan-istripuen eta lanbide-gaixotasunen mutualitateen eta Itsasoko Gizarte Institutuaren (IGI) lehen mailako osasun-arreta Lan-istripuen eta lanbide-gaixotasunen mutualitateen eta Itsasoko Gizarte Institutuaren (IGI) osasun-arreta espezializatua Osasun-prestazioak eta farmazia Osasun publikoa, atzerriko osasuna eta kalitatea Elikagaien segurtasuna eta nutrizioa Organoen, ehunen eta zelulen dohaintza eta transplanteak Hezkuntzako, Kulturako eta Kiroletako Zuzendaritza eta Zerbitzu Orokorrak 1-8. kap.

9. kap.

Guztira 76.702,34

68.779,82

76.702,34

68.779,82

114.775,21

114.775,21

40.556,22

155.636,16

4.427,63

62.412,85

2.205.750,95

40.556,22

155.636,16

4.427,63

62.412,85

2.205.750,95

28.541,86

18.952,81

22.197,34

31.415,90

3.765.341,59

6.169,27

28.541,86

18.952,81

22.197,34

31.415,90

3.765.341,59

6.169,27

26.993.695,96

738.042,53

300,00

26.378,88

1.454,47

122.113,88

4.314.184,91

26.993.695,96

738.342,53

26.378,88

1.454,47

122.113,88

30,50

4.314.215,41

83.897,73

83.897,73

9.426,94

149.654,26

57.634,47

9.426,94

149.654,26

57.634,47

140.732,19

140.732,19

32.146,50

2.056.075,12

817.533,56

32.146,50

2.056.075,12

817.533,56

369.400,24

369.400,24

87.224,42

87.224,42

33.138,19

14.936,50

3.970,99

33.138,19

14.936,50

3.970,99

107.877,05

107.877,05

araberako sailkapena 321N

322A

322B

322C

322E

322F

322G

322I

322K

322L

323M

324M

332A

332B

333A

333B

334A

334B

334C

335A

335B

335C

336A

337A

337B

337C

412C

412D

412M

413A

414A

414B

414C

415A

415B

416A

421M

421N

421O

422A

422B

422M

423M

423N

2012ko abenduaren 28a, ostirala Azalpena Hezkuntza-alorreko irakasleen etengabeko prestakuntza Haur Hezkuntza eta Lehen Hezkuntza Bigarren Hezkuntza, lanbide-heziketa eta hizkuntzaeskola ofizialak Unibertsitate-mailako irakaskuntzak Arte-irakaskuntzak Hezkuntza atzerrian Osabidezko hezkuntza Irakaskuntza bereziak Kirola eskola-adinean eta unibertsitatean Beste irakaskuntza eta hezkuntza-jarduera batzuk Ikasleentzako bekak eta laguntzak Irakaskuntzako zerbitzu osagarriak Artxiboak Liburutegiak Museoak Erakusketak Kultura-sustapena eta -lankidetza Liburuaren eta kultura-argitalpenen sustapena Kultura-industrien sustapena Musika eta dantza Antzerkia Zinematografia Kirol-jardueren sustapena eta kirol-jardueretarako laguntza Espainiako Ondare Historikoaren Administrazioa Kultura-ondasunen kontserbazioa eta zaharberritzea Ondare historikoaren babesa Ekoizpenaren lehiakortasuna eta kalitatea, eta nekazaritza-merkatuak Nekazaritza-osasunaren lehiakortasuna eta kalitatea Nekazaritza-merkatuen erregulazioa Nekazaritzako elikagaien industriaren lehiakortasuna eta elikagaien kalitatea Ureztatze-lanetarako ur-baliabideen kudeaketa Landa-ingurunearen garapena Landa Garapen Jasangarrirako Programa Arrantza-baliabideen babesa eta garapen jasangarria Arrantza-egituren eta -merkatuen hobekuntza Arriskuen prebentzioa nekazaritza- eta arrantzaekoizpenetan Industriako eta Energiako Zuzendaritza eta Zerbitzu Orokorrak Industria-jabetzaren erregulazioa eta babesa Industria-kalitatea eta -segurtasuna Eskualdeentzako pizgarriak, industria bertan geratzeko Industria-garapena Birmoldaketa eta berrindustrializazioa Ikatz-meatzaritzako eskualdeen bestelako garapena Meatzeen ustiapena 1-8. kap.

9. kap.

Guztira 3.451,03

3.451,03

159.836,74

108.494,15

159.836,74

108.494,15

122.468,73

5.369,08

100.098,81

53.257,60

2.198,65

1.850,00

52.338,77

1.222.166,11

5.446,04

31.080,16

47.208,77

136.728,45

2.403,21

9.988,75

7.615,84

14.467,05

70.567,89

36.864,05

55.035,74

160.803,84

122.468,73

5.369,08

100.098,81

53.257,60

2.198,65

1.850,00

52.338,77

1.222.166,11

5.446,04

31.080,16

47.208,77

136.728,45

2.403,21

9.988,75

7.615,84

14.467,05

70.567,89

36.864,05

55.035,74

160.803,84

112.514,53

31.009,86

5.423,51

39.450,21

100,00

112.614,53

31.009,86

5.423,51

39.450,21

47.356,91

6.203.907,69

28.695,25

47.356,91

6.203.907,69

28.695,25

47.237,66

1.007.761,23

20.265,00

13.809,62

48.485,12

47.237,66

1.007.761,23

20.265,00

13.809,62

48.485,12

204.897,29

204.897,29

63.499,36

63.499,36

46.231,50

3.838,35

81.585,03

425.879,08

467.222,60

45.000,00

457.738,67

46.231,50

3.838,35

81.585,03

425.879,08

467.222,60

45.000,00

457.738,67

araberako sailkapena 424M

425A

431A

431N

431O

432A

433M

441M

441N

441O

441P

451M

451N

451O

452A

452M

453A

453B

453C

453M

454M

455M

456A

456B

456C

456D

456M

457M

462M

462N

463A

463B

464A

464B

465A

467A

467B

467C

467D

467E

467F

467G

2012ko abenduaren 28a, ostirala Azalpena 1-8. kap.

9. kap.

Guztira Segurtasun nuklearra eta erradiologia-babesa Energiari buruzko araudia eta garapena Enpresaren merkataritza-sustapena eta nazioartekotzea Kanpo-merkataritzaren antolamendua Merkataritza-egituren antolamendua eta modernizazioa Turismoaren koordinazioa eta sustapena Enpresa txiki eta ertainentzako laguntza Lehorreko garraiorako diru-laguntzak eta laguntza Itsasoko garraiorako diru-laguntzak eta laguntza Aireko garraiorako diru-laguntzak eta laguntza Salgaiak penintsulatik kanpo garraiatzeko dirulaguntzak Herri-lanetako eta hirigintzako azterlanak eta laguntza teknikoko zerbitzuak Sustapeneko Zuzendaritza eta Zerbitzu Orokorrak Nekazaritzako, Elikadurako eta Ingurumeneko Zuzendaritza eta Zerbitzu Orokorrak Uraren kudeaketa eta azpiegiturak Ur-baliabideen araubidea eta lurralde-antolamendua Trenbide-garraioaren azpiegitura Errepide-azpiegituren sorrera Errepideen kontserbazioa eta ustiapena Lurreko garraioaren antolamendua eta ikuskaritza Itsasoko zirkulazioaren erregulazioa eta segurtasuna Abiazio zibilaren erregulazioa eta ikuskaritza Uraren kalitatea Ingurumenaren babesa eta hobekuntza Natura-ingurunearen babesa eta hobekuntza Kostaldeko jarduerak Kutsadura eta klima-aldaketa prebenitzeko jarduerak Ikatz-meatzaritzako eskualdeetako azpiegiturak Ikerketa eta azterlan soziologikoak eta konstituzionalak 47.311,67

2.936.687,64

389.537,59

47.311,67

2.936.687,64

389.537,59

9.337,27

14.690,86

330.618,54

145.372,37

827.340,74

58.326,31

274.523,30

19.840,00

9.337,27

14.690,86

330.618,54

145.372,37

827.340,74

58.326,31

274.523,30

19.840,00

32.545,09

32.545,09

854.790,38

148.284,01

854.790,38

148.284,01

Ikerketa eta azterlan estatistikoak eta ekonomikoak Ikerketa zientifikoa Ikerketa zientifikoaren eta teknikoaren sustapena eta koordinazioa Indar Armatuen ikerketak eta azterlanak Defentsa-sektoreko berrikuntza teknologikorako laguntza Osasun-ikerketa Astronomia eta astrofisika Garraioko eta azpiegituretako ikerketa, garapena eta saiakuntza Ikerketa eta garapen teknologiko-industriala Nekazaritza-alorreko ikerketa eta saiakuntza Ozeanografia- eta arrantza-alorretako ikerketa Geologiari eta meatzaritzari eta ingurumenari buruzko ikerketa Informazioaren Gizarteari buruzko ikerketa eta garapena 6.218,03

689.431,80

1.411.161,29

839.333,80

56.854,14

856.741,68

1.576.579,98

993.341,80

23.307,64

48.417,13

54.423,86

134.507,41

14.541,57

165.877,66

74.935,52

49.058,21

42.279,61

11.520,55

145.231,91

218.152,52

236.897,56

24.569,02

4.000,00

56,00

1.076.231,36

56.854,14

856.741,68

1.576.579,98

993.341,80

23.307,64

48.417,13

54.423,86

159.076,43

14.541,57

165.877,66

74.935,52

49.058,21

42.279,61

11.520,55

6.218,03

693.431,80

1.411.161,29

145.287,91

218.152,52

281.965,92

16.587,19

732,90

150,00

281.965,92

16.737,19

732,90

2.243.579,61

69.391,98

56.754,75

25.111,69

2.000,00

182,96

2.243.579,61

71.391,98

56.937,71

25.111,69

106.040,20

106.040,20

araberako sailkapena 467H

467I

491M

491N

492M

492N

492O

493M

493O

494M

495A

495B

495C

496M

497M

911M

911N

911O

911P

911Q

912M

912N

912O

912P

912Q

921N

921O

921P

921Q

921S

921S

921T

921U

921V

922M

922N

923A

923C

923M

2012ko abenduaren 28a, ostirala Azalpena Energiari, ingurumenari eta teknologiari buruzko ikerketa Telekomunikazioen berrikuntza teknologikoa Telekomunikazioen eta Informazioaren Gizartearen antolamendua eta sustapena Posta-zerbitzu unibertsala Lehiaren defentsa Tabakoen merkatuko lehiaren erregulazioa eta zaintza Kontsumitzaileen eta erabiltzaileen eskubideen babesa eta sustapena Aseguruen zuzendaritza, kontrola eta kudeaketa Kontabilitatearen eta ikuskaritzen erregulazioa Lan-harremanen eta lan-baldintzen administrazioa Espainiako informazio geografikoaren garapena eta aplikazioa Meteorologia Metrologia Jokoaren erregulazioa Salbamendua eta itsasoko kutsaduraren aurkako borroka Estatuko Buruzagitza Legegintza Sektore Publikoaren kanpo-kontrola Konstituzionaltasun-kontrola Estatuko Buruzagitzaren administrazio-kudeaketarako laguntza Gobernuko Presidentetza Estatuari zuzendutako goi-mailako aholkularitza Gorte Nagusiekiko eta Gobernu Idazkaritzarekiko harremanak eta Goi Zuzendaritzari zuzendutako laguntza Gobernuaren aholkularitza gizarte-, ekonomia- eta langaietan Espainiako interesak babesteko aholkularitza Herri Administrazioaren zuzendaritza eta antolaketa Herri-administrazioetako langileen prestakuntza Estatuaren Administrazio periferikoa Informazio-estaldura Lege-arauen argitalpena Estatuaren interesen aholkularitza eta defentsa Ministerioen garraio-zerbitzuak Argitalpenak Politika eta programa publikoen, zerbitzuen kalitatearen eta arauen eraginen ondorioen gaineko ebaluazioa Estatuaren lurralde-antolaketa eta lankidetza-sistemen garapena Lurralde-erakundeekiko koordinazioa eta haiekiko finantza-harremanak Estatuaren ondarearen kudeaketa Estatistiken prestakuntza eta hedapena Ogasuneko eta Herri-administrazioetako Zuzendaritza eta Zerbitzu Orokorrak 1-8. kap.

9. kap.

Guztira 82.664,07

82.664,07

561.293,76

35.062,47

561.293,76

35.062,47

318.930,00

12.679,90

8.756,43

16.598,98

318.930,00

12.679,90

8.756,43

16.598,98

238.068,94

8.310,14

36.074,30

32.103,21

238.068,94

8.310,14

36.074,30

32.103,21

82.692,56

5.694,91

6.332,73

100.000,00

82.692,56

5.694,91

6.332,73

100.000,00

7.933,71

201.393,03

61.334,93

24.284,22

6.148,67

20,00

7.933,71

201.413,03

61.334,93

24.284,22

6.148,67

38.919,64

9.888,16

33.654,39

38.919,64

9.888,16

33.654,39

8.392,56

8.392,56

203.687,18

47.170,88

67.941,87

280.377,44

60.265,83

33.764,04

31.697,99

41.369,57

162,64

4.163,38

203.687,18

47.170,88

67.941,87

280.377,44

60.265,83

33.764,04

31.697,99

41.369,57

162,64

4.163,38

3.305,56

3.305,56

23.005.996,60

23.005.996,60

211.046,90

184.922,71

597.564,59

211.046,90

184.922,71

597.564,59

araberako sailkapena 923N

923O

923P

923Q

924M

929M

929N

931M

931N

931O

931P

932A

932M

932N

941M

941N

941O

942A

942M

942N

943M

943N

951M

951N

2012ko abenduaren 28a, ostirala Azalpena 1-8. kap.

Ekonomia- eta Ogasun-arloetako langileen prestakuntza Estatuaren Zorraren eta Diruzaintzaren kudeaketa Finantza-organismo multilateralekiko harremanak Ekonomiako eta Lehiakortasuneko Zuzendaritza eta Zerbitzu Orokorrak Hauteskundeak eta alderdi politikoak Ustekabeak eta sailkatu gabeko funtzioak Aurrekontu-esleipenerako kontingentzia-funtsa Ekonomia-aurreikuspena eta -politika Aurrekontu-politika Tributu-politika Barne-kontrola eta kontabilitate publikoa Espainiako tributu-sistemaren aplikazioa Higiezinen katastroaren kudeaketa Erreklamazio ekonomiko-administratiboen ebazpena Autonomia-erkidegoei egin beharreko transferentziak, Estatuaren diru-sarreretan duten partaidetzagatik Autonomia-erkidegoei egin beharreko transferentziak, Lurralde arteko konpentsazio-funtsengatik Autonomia-erkidegoei egin beharreko beste transferentzia batzuk Estatuaren tokiko ekonomia-lankidetza Toki-erakundeei egin beharreko transferentziak, Estatuaren diru-sarreretan duten partaidetzagatik Toki-erakundeei egin beharreko beste ekarpen batzuk Europar Batasunaren Aurrekontu Orokorrera egin beharreko transferentziak Garapenerako lankidetza, Garapenerako Europako Funtsaren bidez Zor publikoaren amortizazioa eta finantza-gastuak moneta nazionalean Zor publikoaren amortizazioa eta finantza-gastuak atzerriko monetan GUZTIRA

9. kap.

Guztira 8.952,25

8.952,25

512.194,15

272.257,20

66.781,85

512.194,15

272.257,20

66.781,85

67.439,96

1.750.933,45

2.595.461,79

4.285.662,72

58.490,83

6.170,65

75.294,58

948.189,15

98.348,52

29.431,59

19.771.673,52

67.439,96

1.750.933,45

2.595.461,79

4.285.662,72

58.490,83

6.170,65

75.294,58

948.189,15

98.348,52

29.431,59

19.771.673,52

671.580,00

671.580,00

197.700,00

197.700,00

15.162,81

15.542.559,94

15.162,81

15.542.559,94

217.373,17

11.601.600,00

217.373,17

11.601.600,00

299.000,00

299.000,00

37.519.124,94

61.028.994,19

98.548.119,13

1.070.425,06

1.290.848,06

2.361.273,12

345.445.693,91

62.588.224,30

408.033.918,21

II. ERANSKINA Handi daitezkeen kredituak Ondoren zehaztutako kreditu hauek aitortutako betebeharrei dagokien kopurura arte handi daitezkeen kreditutzat joko dira, legez ezarritako eta ezar daitezkeen formalitateak bete ondoren, hala adierazita daudenean Estatuko aurrekontuetan, organismo autonomoetako aurrekontuetan eta lege honen bidez onartutako beste organismo publikoetako aurrekontuetan: Lehena.  Atal eta programa guztiei aplikatzekoak.

Bat.  Honako hauek ordaintzea xede dutenak:

a)  Gizarte Segurantzaren kuotak, indarrean dauden manuekin bat, eta Estatuak funtzionario publikoen, zibilen eta militarren gizarte-aurreikuspeneko erregimenerako egindako ekarpena, ekainaren 9ko 1/2000 eta ekainaren 23ko 3/2000 eta 4/2000

legegintzako errege-dekretuetan ezarritakoa.

b)  Organismo autonomoen gastu-aurrekontuetan Estatuaren alde ageri diren transferentzien kredituak, haiek kudeatzearen ondorio diren geldikinen zenbatekora arte.

Bigarrena.  Ondoren zehaztutako atal eta programetan aplikatzekoak.

Bat.  7. atalean, «Klase Pasiboak»: Pentsioen eta kalte-ordainen betebeharrei erantzuteko kredituak.

Bi. 12. atalean, «Kanpo Arazoetako eta Lankidetzarako Ministerioa»:

12.000X.03.431 kreditua «Garapenerako Nazioarteko Lankidetzarako Espainiako Agentziari ematekoa, nazioarteko lankidetzaren alorrean gauzatzen diren gizartehelburuetarako (uztailaren 15eko 825/1988 Errege Dekretuaren 2. artikulua). PFEZaren ehunekoa».

Hiru.  13. atalean, «Justizia Ministerioa»:

13.112A.02.830.10 kreditua, «Aldeko epai judiziala duten langileentzako aurrerakin itzulgarriak».

Lau. 14. atalean, «Defentsa Ministerioa»:

a)  14.121M.01.489 kreditua, «Nazioarteko bake- eta segurtasun-operazioetan parte hartzen dutenentzako kalte-ordainei buruzko azaroaren 5eko 8/2004 Errege Lege Dekretua aplikatzearen ondorio diren kalte-ordainak».

b)  14.122M.03.128, 14.122M.03.228 eta 14.122M.03.668 kredituak, Indar Armatuek bakeari eusteko operazioetan parte hartzearen ondorio diren gastuak ordaintzeko.

Bost.  15. atalean, «Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioa»:

a)  15.231G.13.875 kreditua, «Elikagaien Ordainketa Bermatzeko Funtsa».

b)  15.22.922N.879 kreditua. Autonomien Likidezia Funtserako ondare-ekarpena.

Sei.  16. atalean, «Barne Arazoetako Ministerioa»:

a)  16.131M.01.487 kreditua, «Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 139-144. artikuluak eta Espainiako lurraldean nazioarteko bidaiak egiten ari diren garraiobideak babesteko abenduaren 26ko 52/1984 Legea aplikatzearen ondorio diren kalte-ordainak».

b)  16.131M.01.483 kreditua, «Terrorismoaren biktimak aintzatesteko eta haiei osoko babesa emateko irailaren 22ko 29/2011 Legea aplikatzearen ondorio diren kalte-ordainak, laguntzak eta diru-laguntzak».

c)  16.134M.01.461, 16.134M.01.471, 16.134M.01.472, 16.134M.01.482, 16.134M.01.761, 16.134M.01.771 eta 16.134M.01.782 kredituak, ezbeharrek, hondamendiek eta larrialdiko egoerek eragindako mota orotako beharrei erantzuteko.

d)  16.924M.01.227.05 kreditua, «Hauteskunde-prozesuak eta herri-kontsultak».

e)  16.924M.01.485.02 kreditua, «Alderdi politikoen hauteskunde-gastuetarako dirulaguntza (Hauteskunde Araubide Orokorrari buruzko ekainaren 19ko 5/1985 Lege Organikoa)».

Zazpi. 18. atalean, «Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioa»:

18.337B.11.631 eta 18.337C.11.621 kredituak, «kulturako 100eko 1en» ondorio diren inbertsioetarako hasierako kontsignazioaren (Espainiako Ondare Historikoari buruzko 16/1985 Legearen 68. artikulua eta ekainaren 25eko 16/1985 Legea zati batez garatzeko urtarrilaren 10eko 111/1986 Errege Dekretuaren 58. artikulua, otsailaren 8ko 162/2002 Errege Dekretuaren artikulu bakarrak emandako idazketan) eta 1988rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko 33/1987 Legearen 20. artikuluaren Hiru paragrafoak aipatutako kreditu-atxikipen indargabetu gabeen arteko kreditu-atxikipenen arteko alderako.

Zortzi.  19. atalean, «Enplegu eta Gizarte Segurantza Ministerioa»:

a)  19.241A.101.487.03 kreditua, «Lan-kontratuak eginez enplegua sustatzeko neurriei heldutako Gizarte Segurantzaren kotizazioetan hobariak finantzatzea».

b)  19.251M.101.480.00 kreditua, «Kotizaziopekoak, aurreko ekitaldietako betebeharrak barne».

c)  19.251M.101.480.01 kreditua, «Langabezia-sorospena, aurreko ekitaldietako betebeharrak barne».

d)  19.251M.101.480.02 kreditua, «Gizarte Segurantzaren Nekazaritzako Sistema Bereziko behin-behinekoentzako langabezia-sorospena, aurreko ekitaldietako betebeharrak barne».

e)  19.251M.101.487.00 kreditua, «Langabeziagatiko kotizaziopeko prestazioen onuradunen kuotak, aurreko ekitaldietako betebeharrak barne».

f)  19.251M.101.487.01 kreditua, «Langabezia-sorospenaren onuradunen kuotak, aurreko ekitaldietako betebeharrak barne».

g)  19.251M.101.487.05 kreditua, «Gizarte Segurantzaren Nekazaritzako Sistema Bereziko behin-behinekoentzako langabeziagatiko laguntzen onuradunen kuotak, aurreko ekitaldietako betebeharrak barne».

h)  19.251M.101.488 kreditua, «Laneratzeko Errenta Aktiboa, aurreko ekitaldietako betebeharrak barne».

i)  19.231B.07.483.01 kreditua, «Jatorriz espainiarrak izanik, Espainiara itzuli direnentzako zahartzaroagatiko laguntza-pentsioa».

Bederatzi.  23. atalean, «Nekazaritza, Elikadura eta Ingurumen Ministerioa»:

a)  23.416A.01.440 kreditua, «Aseguruen Konpentsazio Partzuergoari, Nekazaritzako Aseguru Konbinatuaren galerei aurre egiteko».

b)  23.451O.01.485 kreditua, «Uztailaren 15eko 825/1988 Errege Dekretuaren 2. artikuluan erregulatutako gizarte-intereseko helburuetarako».

Hamar.  26. atalean, «Osasun, Gizarte Zerbitzu eta Berdintasun Ministerioa»:

a)  26.231F.16.484 kreditua, «Uztailaren 15eko 825/1988 Errege Dekretuaren 2. artikuluan erregulatutako gizarte-intereseko helburuetarako».

b)  26.232C.22.480 kreditua, «Emakumeentzako gizarte-laguntzak (abenduaren 28ko 1/2004 Lege Organikoaren 27. artikulua).

Hamaika.  27. atalean, «Ekonomia eta Lehiakortasun Ministerioa»:

a)  27.931M.03.873 kreditua, «Banku Berregituraketa Ordenaturako Funtserako ekarpena».

b)  27.923O.04.351 kreditua, «Altxorrak emandako abalen arriskuen estaldura, aurreko ekitaldietako arriskuak barne».

c)  27.923O.04.355 kreditua, «Altxor Publikoaren aurreko abalak gauzatzeak eragindako konpentsazioak».

d)  27.493M.07.821.10 kreditua, «Aseguruen Konpentsazio Partzuergoari.

Esportaziorako Kredituaren Aseguruak».

e)  27.431A.09.444 kreditua, «Kreditu Ofizialeko Institutuaren bidez ordaintzen diren esportazio-kredituetarako laguntzei buruzko 11/1983 Legearen babesean baimendutako eragiketek eragindako aldeak estaltzeko».

Hamabi.  32. atalean, «Lurralde-erakundeekiko beste finantza-harreman batzuk»:

a)  32.942N.02.461.00 eta 32.942N.02.461.01 kredituak, toki-erakundeen alde legez ezarrita dauden edo ezarriko diren beste eskubide batzuengatik.

b)  32.941O.01.450 kreditua, «Euskal Autonomia Erkidegoarentzako finantzakonpentsazioa, tabako-laboreen gaineko zerga bereziak eragindakoa, aurreko ekitaldiko behin betiko likidazioa barne».

c)  32.941O.01.455 kreditua, «Estatuak Euskal Autonomia Erkidegoko poliziaren erretiro aurreratuaren kostuari dagokionez egindako finantzaketa».

Hamahiru.  34. ataleko kredituak («Europar Batasunarekiko finantza-harremanak») handitu egin daitezke, Espainiak Europar Batasunaren aurrean hartu dituen edo har ditzakeen konpromisoen arabera, konpromiso horietako finantza-xedapenen arabera, edota nekazaritzako ordainarazpenek, Batasunaz kanpoko muga-zerga ordaindu beharreko aduana-eskubideek eta azukrearen zein isoglukosaren kotizazioek eragindako diru-bilketaren arabera.

Hamalau.  36. atalean, «Lurralde-erakundeen finantzaketa-sistemak»:

a)  36.941M.20.452.00 kreditua, «Lehiakortasun Funtsa», 36.941M.20.452.01, «Lankidetza Funtsa» eta 36.941M.20.452.02, «Finantzaketa-sistemaren likidaziorako beste kontzeptu batzuk».

b)  36.942M.21.468 kreditua, toki-erakundeek aurreko ekitaldietan Estatuaren dirusarreretan izandako partaidetzaren behin betiko likidazioak eta Tokiko finantzaketa-eredu berriak eragindako konpentsazioek eskatzen duten neurrian.

c)  Autonomia-erkidegoek beren gain hartutako zerbitzuek eragindako kostuagatik haiei egin beharreko transferentziei aurre egiteko gaitzen diren kredituak.

Hirugarrena.

Aurrekontu honetako kreditu guztiak, Europako Erkidegoen aurrean hartutako finantzaketa esklusiborako konpromisoen edo baterako finantzaketarako konpromisoen arabera.

Laugarrena.

Gizarte Segurantzaren aurrekontuan, Osasun Kudeaketako Institutu Nazionalaren gastu-programetan beharrezkoak diren kredituak, kreditu-aldaketek haien gainean dauzkaten ondorioak islatzeko, Estatuko Aurrekontu Orokorren azpisektoreen arteko transferentzien egoera-orrian adierazten direnak.

III. ERANSKINA Organismo publikoei baimendutako kreditu-eragiketak Milaka euro Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioa: Estatuko Industria Partaidetzarako Sozietatea (SEPI) 400.000,00

Sustapen Ministerioa: Estatuko Portuak eta Portu Agintaritzak (1) Trenbide Azpiegituren Administratzailea (ADIF) (2) RENFE-Operadorea (3) 84.753,00

1.109.220,00

153.350,00

Nekazaritza, Elikadura eta Ingurumen Ministerioa: Guadalquivirreko Konfederazio Hidrografikoa Júcarreko Konfederazio Hidrografikoa Miño-Sileko Konfederazio Hidrografikoa Kantauriko Konfederazio Hidrografikoa Tajoko Konfederazio Hidrografikoa Taibillaren Kanalen Mankomunitatea 100.000,00

65.000,00

4.940,00

24.000,00

10.200,00

37.064,00

Ekonomia eta Lehiakortasun Ministerioa: Kreditu Ofizialeko Institutua (ICO) (4) 18.000.000,00

(1) 2013ko ekitaldian kreditu-erakundeekin hitzartu daitekeen gehieneko zenbatekoa; hala ere, abenduaren 31n, kreditu-erakundeekiko zor biziaren zenbatekoa ezin izango da 2.543.638 mila eurokoa baino handiagoa izan.

(2) Kopuru hori finantza-erakundeekiko, hornitzaileekiko eta errenta finkoko balore-igorpeneko epe luzeko zorren gehieneko gehitze garbitzat hartuko da, 2013ko urtarrilaren 1etik 31ra artean.

(3) Kopuru hori kreditu-erakundeekiko epe laburreko zein luzeko zorren gehieneko gehitze garbitzat hartuko da, 2013ko urtarrilaren 1etik 31ra artean.

(4) Muga horrek ez du eraginik izango urtearen barruan hitzartu eta amortizatutako diruzaintzako eragiketetan, ezta epe laburrera eta luzera hartutako zorraren birfinantzaketan ere.

IV. ERANSKINA Itunpeko ikastetxeei laguntzeko funts publikoak banatzeko modulu ekonomikoak Lege honen 17. artikuluan xedatutakoari jarraiki, hezkuntza-maila eta hezkuntzamodalitate guztietako itunpeko ikastetxeetarako, honela xedatzen dira ikastetxe bakoitzeko urteko zenbatekoak eta modulu ekonomikoen banaketa; xedapen hauek 2013ko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra arte egongo dira indarrean: Euroak HAUR HEZKUNTZA ETA LEHEN HEZKUNTZA Irakasleen soldata, gizarte-kargak barne Gastu aldakorrak Beste gastu batzuk URTEKO ZENBATEKOA, GUZTIRA

27.480,35

3.740,29

5.856,66

37.077,30

HEZKUNTZA BEREZIA * (nahitaezko eta doako mailak) I.  Oinarrizko Hezkuntza/Lehen Hezkuntza.

Irakasleen soldata, gizarte-kargak barne Gastu aldakorrak Beste gastu batzuk 27.480,35

3.740,29

6.247,14

URTEKO ZENBATEKOA, GUZTIRA

37.467,78

Langile osagarriak (logopedak, fisioterapeutak, hezkuntzako laguntzaile teknikariak, psikologo-pedagogoak eta gizarte-langileak), urritasunaren arabera: Urritasun psikikoak Autismoa edo nortasun-arazo larriak Entzumen-urritasunak Hainbat urritasun 19.914,76

16.153,95

18.529,92

22.998,27

II.  Helduarora igarotzeko prestakuntza-programak.

Irakasleen soldata, gizarte-kargak barne Gastu aldakorrak Beste gastu batzuk URTEKO ZENBATEKOA, GUZTIRA

54.960,68

4.907,57

8.899,87

68.768,12

Langile osagarriak (logopedak, fisioterapeutak, hezkuntzako laguntzaile teknikariak, psikologo-pedagogoak eta gizarte langileak), urritasunaren arabera: Urritasun psikikoak Autismoa edo nortasun-arazo larriak Entzumen-urritasunak Hainbat urritasun 31.796,69

28.440,12

24.636,12

35.357,53

DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZA I.  Lehen maila eta bigarren maila 1 Irakasleen soldata, gizarte-kargak barne Gastu aldakorrak Beste gastu batzuk URTEKO ZENBATEKOA, GUZTIRA I.  Lehen maila eta bigarren maila 32.976,40

4.400,15

7.613,71

44.990,26

2

Irakasleen soldata, gizarte-kargak barne 38.724,47

Euroak Gastu aldakorrak Beste gastu batzuk 7.435,56

7.613,71

URTEKO ZENBATEKOA, GUZTIRA

53.773,74

II.  Hirugarren maila eta laugarren maila.

Irakasleen soldata, gizarte-kargak barne Gastu aldakorrak Beste gastu batzuk URTEKO ZENBATEKOA, GUZTIRA

43.887,73

8.426,97

8.403,58

60.718,28

BATXILERGOA Irakasleen soldata, gizarte-kargak barne Gastu aldakorrak Beste gastu batzuk URTEKO ZENBATEKOA, GUZTIRA

52.923,46

10.161,93

9.264,21

72.349,60

PRESTAKUNTZA ZIKLOAK I.  Irakasleen soldata, gizarte-kargak barne.

1. taldea.  Maila ertaineko prestakuntza-zikloak, 1.300-1.700 ordu artekoak.

Lehen maila Bigarren maila 49.144,09

0,00

2. taldea.  Maila ertaineko prestakuntza-zikloak, 2.000 ordukoak.

Lehen maila Bigarren maila 49.144,09

49.144,09

3. taldea.  Goi-mailako prestakuntza-zikloak, 1.300-1.700 ordu artekoak.

Lehen maila Bigarren maila 45.363,78

0,00

4. taldea.  Goi-mailako prestakuntza-zikloak, 2.000 ordukoak Lehen maila Bigarren maila 45.363,78

45.363,78

II.  Gastu aldakorrak.

1. taldea.  Maila ertaineko prestakuntza-zikloak, 1.300-1.700 ordu artekoak.

Lehen maila Bigarren maila 6.636,31

0,00

2. taldea.  Maila ertaineko prestakuntza-zikloak, 2.000 ordukoak.

Lehen maila Bigarren maila 6.636,31

6.636,31

3. taldea.  Goi-mailako prestakuntza-zikloak, 1.300-1.700 ordu artekoak.

Lehen maila Bigarren maila 6.593,36

0,00

4. taldea.  Goi-mailako prestakuntza-zikloak, 2.000 ordukoak.

Lehen maila Bigarren maila III.  Beste gastu batzuk.

1. taldea.  Prestakuntza-ziklo hauek:

–  Kirol-jarduera fi sikoak natura-ingurunean bideratzea.

–  Animazio turistikoa.

6.593,36

6.593,36

Euroak –  Estetika pertsonal apaingarria.

– Ingurumen-kimika.

–  Ahoaren eta hortzen higienea.

Lehen maila Bigarren maila 10.178,78

2.380,58

2. taldea.  Prestakuntza-ziklo hauek:

– Idazkaritza.

–  Sakonera ertaineko urpekaritza.

– Irudi-laborategia.

– Merkataritza.

–  Merkataritza-kudeaketa eta marketina.

–  Kontsumitzailearentzako zerbitzuak.

– Esnekigintza.

–  Hiltegia eta harategi-urdaitegia.

–  Errotaritza eta zereal-industriak.

– Laborategia.

–  Farmazia-produktuen eta antzekoen fabrikazioa.

–  Erizaintzako zaintza osagarriak.

– Osasun-dokumentazioa.

– Larru-zurraketa.

–  Ehuna hobetzeko prozesuak.

Lehen maila Bigarren maila 12.376,05

2.380,58

3. taldea.  Prestakuntza-ziklo hauek:

–  Barazkien, haragien eta arrainen kontserbagintza.

–  Zuraren eta kortxoaren eraldaketa.

–  Farmazia-produktuak fabrikatzeko eragiketak.

–  Plastikoak eta kautxua eraldatzeko eragiketak.

–  Oregintzako eta papergintzako industriak.

–  Plastikoa eta kautxua.

–  Ehuna hobetzeko eragiketak.

Lehen maila Bigarren maila 14.729,24

2.380,58

4. taldea.  Prestakuntza-ziklo hauek:

–  Paperaren eta kartoiaren koadernaketa eta manipulazioa.

–  Arte grafikoetako inprimaketa.

– Galdaketa.

–  Azaleko tratamenduak eta tratamendu termikoak.

–  Oinetakogintza eta larrukigintza.

–  Harigintza eta zulo-brodatuzko ehungintza.

–  Puntuzko ehungintzako produkzioa.

–  Jantzigintza industrialeko prozesuak.

–  Harigintzako eta zulo-brodatuzko ehungintza-prozesuak.

–  Puntuzko ehungintzako prozesuak.

–  Beiragintza eta eraldatuen fabrikazioa.

–  Beirazko produktuen fabrikazioa eta eraldaketa.

Lehen maila Bigarren maila 5. taldea.  Prestakuntza-ziklo hauek:

–  Obrak eta planak gauzatzea.

17.041,30

2.380,58

Euroak –  Irudi pertsonalerako aholkularitza.

– Erradioterapia.

–  Animazio soziokulturala.

– Gizarteratzea.

Lehen maila Bigarren maila 10.178,78

3.849,67

6. taldea.  Prestakuntza-ziklo hauek:

– Akuikultura-lanak.

Lehen maila Bigarren maila 7. taldea.  Prestakuntza-ziklo hauek:

–  Oliba-olioak eta ardoak.

– Merkataritza-jarduerak.

– Administrazio-kudeaketa.

– Abeltzaintza-ustiategiak.

–  Lorezaintza eta loreak.

– Lorezaintza.

–  Baso-lanak eta natura-ingurunearen zaintza.

–  Paisajismoa eta landa-ingurunea.

–  Basoen eta natura-ingurunearen kudeaketa.

–  Animazio soziokulturala eta turistikoa.

–  Marketina eta publizitatea.

–  Nekazaritzako eta abeltzaintzako enpresen kudeaketa eta antolamendua.

–  Natura- eta paisaia-baliabideen kudeaketa eta antolamendua.

–  Administrazioa eta finantzak.

–  Zuzendaritzari laguntzea.

–  Itsas arrantza eta itsas garraioa.

–  Itsas garraioa eta itsas zabaleko arrantza.

–  Itsas nabigazioa, arrantza eta garraioa.

–  Ikus-entzunezkoen eta ikuskizunen produkzioa.

–  Ikus-entzunezkoen, irratsaioen eta ikuskizunen produkzioa.

–  Salmenten eta merkataritza-espazioen kudeaketa.

–  Nazioarteko merkataritza.

–  Garraioaren kudeaketa.

–  Errepideko garraio-ibilgailuen gidaritza.

–  Garraioa eta logistika.

– Igeltserotza-obrak.

–  Hormigoizko obrak.

– Eraikuntza.

–  Eraikuntzako makineriaren erabilera eta mantentzea.

–  Eraikuntza-proiektuen garapena eta aplikazioa.

–  Obra zibileko proiektuak.

–  Hirigintza-proiektuen eta topografia-eraiketen garapena.

– Betaurreko-optika.

–  Turismo-ostatuen kudeaketa.

– Jatetxe-zerbitzuak.

–  Karakterizazio eta makillaje profesionala.

– Karakterizazioa.

–  Ile-apainketa eta -estetika.

– Ile-apainketa.

–  Estetika integrala eta ongizatea.

14.729,24

3.849,67

Euroak – Estetika.

–  Estetika eta edertasuna.

–  Estilismoa eta ile-apainketako zuzendaritza.

–  Irudi pertsonalerako eta korporatiborako aholkularitza.

–  Elikagaien elaborazioa.

–  Okintza, pastelgintza eta gozogintza.

–  Laborategiko eragiketak.

–  Informatika-sistemen administrazioa.

–  Sareko informatika-sistemen administrazioa.

–  Informatika-aplikazioen garapena.

–  Plataforma anitzeko aplikazioen administrazioa.

–  Arotzeriako eta altzarigintzako produktuen garapena.

–  Lanbide-arriskuen prebentzioa.

–  Anatomia patologikoa eta zitologia.

– Ingurumen-osasuna.

–  Analisien eta kalitate-kontrolaren laborategia.

–  Kimika industriala.

– Kimika-instalazioa.

– Dietetika.

– Diagnosi-irudiak.

–  Diagnosi klinikoen laborategia.

– Ortoprotesika.

–  Audiologia protesikoa.

– Osasun-larrialdiak.

–  Farmazia eta Parafarmazia.

–  Zeinu-mintzairaren interpretazioa.

–  Mendekotasun-egoeran dauden pertsonei arreta eskaintzea.

–  Arreta soziosanitarioa.

–  Haur Hezkuntza.

–  Web-aplikazioen garapena.

– Sukalde-zuzendaritza.

–  Turismoko gida, informazioa eta laguntza.

–  Bidaia-agentziak eta ekitaldien kudeaketa.

–  Jatetxe-zerbitzuen zuzendaritza.

–  Ehungintzako produktuen fabrikazioa eta hobekuntza.

–  Neurrira egindako jantziak eta ikuskizunetakoak.

–  Oinetakoak eta moda-osagarriak.

–  Ehungintzako eta larrugintzako diseinu teknikoa.

–  Oinetakoen eta osagarrien diseinua eta produkzioa.

– Eraikuntza-proiektuak.

Lehen maila Bigarren maila 8. taldea.  Prestakuntza-ziklo hauek:

–  Nekazaritza ekologikoa.

–  Nekazaritza eta abelazkuntza.

–  Nekazaritzako ustiategi estentsiboak.

–  Nekazaritzako ustiategi intentsiboak.

– Itsasontzietako makinen eta instalazioen operazioa, kontrola eta mantentze-lana.

–  Itsasontzietako makinen eta instalazioen ikuskapena eta kontrola.

–  Kontsumoko tresneria elektronikoak.

–  Produktu elektronikoen garapena.

9.167,25

11.074,12

Euroak –  Mantentze elektronikoa.

–  Sistema elektroteknikoak eta automatizatuak.

–  Instalazio elektroteknikoak.

–  Erregulazio- eta kontrol-sistema automatikoak.

–  Automatizazioa eta robotika industriala.

– Telekomunikazio-instalazioak.

–  Instalazio elektrikoak eta automatikoak.

–  Sistema mikroinformatikoak eta sareak.

–  Barnealdeko obrak, apaintzekoak eta zaharberritzekoak.

– Eraikuntza-akaberak.

–  Sukaldaritza eta gastronomia.

– Abionika-mantentzea.

–  Ingurumen-hezkuntza eta -kontrola.

– Hortz-protesiak.

–  Jantzigintza eta moda.

–  Patroigintza eta moda.

–  Energia berriztagarriak.

–  Zentral elektrikoak.

Lehen maila Bigarren maila 9. taldea.  Prestakuntza-ziklo hauek:

–  Gorputz- eta kirol-jardueren animazioa.

–  Artista falla-egilea eta eszenografien eraikuntza.

–  Argitalpenen diseinua eta produkzioa.

–  Arte grafikoen industrietako produkzioa.

– Irudia.

–  Irudiaren argiztapena, atzitzea eta tratamendua.

–  Ikus-entzunezko proiektuen eta ikuskizunen errealizazioa.

–  Ikus-entzunezkoen eta ikuskizunen errealizazioa.

–  Disc Jockey bideoa eta soinua.

–  Ikus-entzunezkoetako eta ikuskizunetako soinua.

– Soinua.

–  3D animazioak, jokoak eta inguru interaktiboak.

–  Telekomunikazioetako eta informatikako sistemak.

–  Telekomunikazio- eta informatika-sistemak.

–  Proiektu mekanikoen garapena.

–  Metalen eta polimeroen moldekatzea.

–  Metalak eta polimeroak moldekatzeko ekoizpenaren programazioa.

–  Galdaketa eta pulbimetalurgia bidezko ekoizpena.

–  Fabrikazio mekanikoko produkzioaren programazioa.

–  Fabrikazio mekanikoaren diseinua.

–  Instalazioa eta altzari-hornikuntza.

–  Arotz-lanak eta altzariak neurrira egin eta instalatzea.

–  Diseinua eta altzari-hornikuntza.

–  Arotzeria eta altzarigintza.

–  Zurgintza eta altzarigintza.

–  Hozteko, girotzeko eta berotzeko instalazioen muntaketa eta mantentzea.

–  Hozteko eta girotzeko instalazioak.

–  Beroa sortzeko instalazioak.

–  Instalazio termikoen eta fluidodunen proiektuen garapena.

–  Instalazio termikoen eta fluidodunen mantentzea.

– Karrozeria.

11.290,71

12.887,91

Euroak –  Makineriaren elektromekanika.

–  Ibilgailu automobilen elektromekanika.

–  Ibilgailuen elektromekanika.

– Automozioa.

–  Harri naturala.

–  Zulaketak eta zundaketak.

–  Mantentze aeromekanikoa.

–  Efizientzia energetikoa eta eguzki-energia termikoa.

Lehen maila Bigarren maila 13.279,90

14.733,80

10. taldea.  Prestakuntza-ziklo hauek:

– Akuikultura-haztegiak.

– Akuikultura.

– Akuikultura-produkzioa.

–  Mahastizaintzaren eta ardogintzaren kultura.

–  Aurreinprimaketa digitala.

–  Arte grafikoetako aurreinprimaketa.

–  Postinprimaketa eta akabera grafikoak.

–  Inprimaketa grafikoa.

– Bitxigintza.

– Mekanizazioa.

–  Soldadura eta galdaragintza.

–  Metalezko eraikuntzak.

–  Elikagaien industria.

–  Elikagaien industriako kalitate-prozesuak.

– Makineria eta linea-eroanbideen instalazio eta mantentze elektromekanikoa.

–  Mantentze elektromekanikoa.

– Trenbide-mantentzea.

– Industria-mekatronika.

–  Industria-tresneriaren mantentzea.

–  Zeramika-produktuen fabrikazioa.

–  Zeramika-produktuen fabrikazioa eta garapena.

Lehen maila Bigarren maila 15.361,16

16.471,77

HASIERAKO LANBIDE KUALIFIKAZIOKO PROGRAMAK I. Irakasleen soldata, gizarte-kargak barne II.  Gastu aldakorrak 49.144,09

6.636,31

III.  Beste gastu batzuk.

1. taldea * Lanbide-familia hauen 1. mailako kualifikazioak:

– Administrazioa.

–  Administrazioa eta kudeaketa.

– Artisautza.

–  Merkataritza eta marketina.

–  Ostalaritza eta turismoa.

–  Irudi pertsonala.

– Kimika.

– Osasuna.

–  Segurtasuna eta ingurumena.

7.297,84

Euroak –  Zerbitzu soziokulturalak eta komunitateari zuzendutako zerbitzuak.

2. taldea 8.343,61

* Lanbide-familia hauen 1. mailako kualifikazioak:

– Nekazaritza-jarduerak.

– Nekazaritza.

–  Arte grafikoak.

–  Komunikazioa, irudia eta soinua.

–  Irudia eta soinua.

–  Eraikuntza eta obra zibila.

–  Elektrizitatea eta elektronika.

–  Energia eta ura.

–  Fabrikazio mekanikoa.

–  Elikagaien industria.

– Erauzte-industriak.

–  Zurgintza eta altzarigintza.

–  Zurgintza, altzarigintza eta kortxogintza.

–  Ibilgailu autopropultsatuen mantentzea.

–  Ibilgailuen garraioa eta mantentzea.

–  Produkzioaren mantentzea eta zerbitzuak.

–  Itsasoa eta arrantza.

–  Instalazioa eta mantentzea.

–  Ehungintza, jantzigintza eta larrugintza.

1

.  Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 1. eta 2. mailako irakasleei dagokienez, irakaskuntza publikoko irakasleei xede horretarako ordaintzen zaien osagarriaren zenbateko berbera ordainduko diete Hezkuntzaadministrazioek 2013an.

2

.  Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 1. eta 2. mailan irakasle diren lizentziadunei adierazitako modulua aplikatuko zaie.

(*) Hezkuntza-alorrean eskumen osoa duten autonomia-erkidegoek aplikatzekoa zaien araudiak ezarritako eskakizunetara egokitu ahal izango dituzte Hezkuntza Bereziko Langile Osagarrien moduluak.

V. ERANSKINA Ceuta eta Melilla hiri autonomoetan dauden itunpeko ikastetxeak mantentzeko funts publikoak banatzeko modulu ekonomikoak Lege honen 17. artikuluan xedatutakoari jarraiki, Ceuta eta Melilla hirietan dauden hezkuntza-maila eta hezkuntza-modalitate guztietako itunpeko ikastetxeetarako, honela xedatzen dira ikastetxe bakoitzeko urteko zenbatekoak eta modulu ekonomikoen banaketa; xedapen hauek 2013ko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra arte egongo dira indarrean: Euroak HAUR HEZKUNTZA Irakaslea / unitatea erlazioa: 1,17:1.

Irakasleen soldata, gizarte-kargak barne Gastu aldakorrak Beste gastu batzuk URTEKO ZENBATEKOA, GUZTIRA

34.014,84

3.740,29

6.587,97

44.343,10

LEHEN HEZKUNTZA Irakaslea / unitatea erlazioa: 1,17:1.

Irakasleen soldata, gizarte-kargak barne Gastu aldakorrak Beste gastu batzuk 34.014,84

3.740,29

6.587,97

Euroak URTEKO ZENBATEKOA, GUZTIRA

44.343,10

DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZA I.  Lehen maila eta bigarren maila 1.

Irakaslea / unitatea erlazioa: 1,49:1.

Irakasleen soldata, gizarte-kargak barne Gastu aldakorrak Beste gastu batzuk URTEKO ZENBATEKOA, GUZTIRA

43.468,51

4.400,15

8.564,39

56.433,05

I.  Lehen maila eta bigarren maila 2.

Irakaslea / unitatea erlazioa: 1,49:1 Irakasleen soldata, gizarte-kargak barne Gastu aldakorrak Beste gastu batzuk URTEKO ZENBATEKOA, GUZTIRA

49.037,86

7.609,82

8.564,39

65.212,07

II.  Hirugarren maila eta laugarren maila.

Irakaslea / unitatea erlazioa: 1,65:1.

Irakasleen soldata, gizarte-kargak barne Gastu aldakorrak Beste gastu batzuk URTEKO ZENBATEKOA, GUZTIRA

54.303,67

8.426,98

9.452,85

72.183,50

HASIERAKO LANBIDE KUALIFIKAZIOKO PROGRAMAK

–  Saltegiko eta biltegiko laguntzailea.

Irakaslea / unitatea erlazioa: 1,20:1.

Irakasleen soldata, gizarte-kargak barne Gastu aldakorrak Beste gastu batzuk URTEKO ZENBATEKOA, GUZTIRA

49.144,09

8.426,98

9.452,85

67.023,92

Haur Hezkuntzako, Lehen Hezkuntzako, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta Hasierako Lanbide Kualifikazioko Programetako irakaskuntzetako itunpeko unitateetarako «Beste gastu batzuk» moduluaren osagaiaren zenbatekoa 1.181,09 eurotan handituko da Ceuta eta Melilla hirietan kokaturiko ikastetxeetan, administrazio eta zerbitzuetako langileen egoitza-plusak eragindako kostu handiagoa dela-eta.

Ceuta eta Melilla hirietan dauden itunpeko ikastetxeetako irakasleei kasuan kasuko hitzarmen kolektiboan ezarritako egoitza-plusari dagokion zenbatekoa ordainduko zaie; nolanahi ere, Hezkuntza Administrazioak ez du bere gain hartuko Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko lege honetan finkatutako gehikuntza orokorraren ehunekoa baino handiagoa den gehikuntzarik.

1.  Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 1. eta 2. mailako irakasleei dagokienez, ikastetxe publikoetan maila horietako irakasleentzat ezarritako zenbateko berbera ordainduko zaie 2013an.

2.  Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 1. eta 2. mailan irakasle diren lizentziadunei modulu hau aplikatuko zaie.

VI. ERANSKINA Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionaleko (UNED) langileen kostuak Lege honen 18. artikuluan ezarritakoari jarraiki, irakasleen kostua (funtzionarioak eta kontratupekoak) eta administrazioko eta zerbitzuetako langileena (funtzionarioa eta lan- kontratuko langile finkoa) honako hau da, milaka eurotan, hirurtekoak eta Gizarte Segurantza kontuan hartu gabe: Irakasleak (funtzionarioak eta kontratupekoak) – Milaka euro Irakasleak ez diren langileak (funtzionarioak eta lan-kontratupeko langile finkoak) – Milaka euro 55.574,64

26.909,36

VII. ERANSKINA

2013ko ekitaldian txerta daitezkeen kreditu-geldikinak Ondorengo geldikin hauek ekitaldiko kredituetan txertatu ahal izango dira:

a)  19.291M.01.628 kredituarena, Sindikatuen Ondare Metatuari atxikitako higiezinak eskuratzeko eta egokitzeko.

b)  19.291M.01.638 «Sindikatuen Ondare Metatua» kredituarena.

c)  20.423M.101.771, 20.457M.101.751, 20.457M.101.761 eta 20.457M.101.781

kredituenak, ikatz-meatzaritzako eskualdeen ekonomia suspertzeko.

d)  23.452A.05.611 kredituarena, Nekazaritza, Elikadura eta Ingurumen Ministerioaren eta Kanarietako Autonomia Erkidegoaren artean sinatutako lankidetzahitzarmenean ur-azpiegituretarako eta uren kalitaterako jardueretarako ezarritako urteko zenbatekoari dagokiona, baldin eta 6. kapituluko 23. 452A. 05 kredituan sortutako geldikina baino txikiagoa bada.

e)  23.456A.05.601 kredituarena, Nekazaritza, Elikadura eta Ingurumen Ministerioaren eta Kanarietako Autonomia Erkidegoaren artean sinatutako lankidetzahitzarmenean ur-azpiegituretarako eta uren kalitaterako jardueretarako ezarritako urteko zenbatekoari dagokiona, baldin eta 6. kapituluko 23. 456A. 05 kredituan sortutako geldikina baino txikiagoa bada.

f)  23.456D.06.601 kredituarena, Nekazaritza, Elikadura eta Ingurumen Ministerioaren eta Kanarietako Autonomia Erkidegoaren artean sinatutako lankidetza-hitzarmenean kostaldeko jardueretarako ezarritako urteko zenbatekoari dagokiona, baldin eta 6. kapituluko 23. 456D. 06 kredituan sortutako geldikina baino txikiagoa bada.

g)  33.atalean, Lurralde Arteko Konpentsazio Funtsetakoak, abenduaren 27ko 22/2001 Legean ezarritako baldintzei jarraiki.

h)  36. atalekoak, zerbitzuak eskualdatzeko errege-dekretuen ondorioz egindako transferentzietatik eratorriak.

i)  26.231F.16.484 kredituarena, «Uztailaren 15eko 825/1988 Errege Dekretuaren 2. artikuluan erregulatutako gizarte-intereseko helburuetarako».

VIII. ERANSKINA Espainiako Ondare Historikoko ondasunak Lege honen berrogeita hamaseigarren xedapen gehigarrian ezarritakoari jarraiki, Ondare Historikoko ondasun hauei aplikatuko zaie xedapen gehigarri hori.

I. taldea. Munduko Ondare izendatutako ondasun bereziak Kultura-intereseko izendapena duten eta zerrenda honetan ageri diren ondasun guztiak: Andaluzia: Kordobako meskita (1984ko azaroa).

Alhambra eta Generalifea. Granada (1984ko azaroa).

Sevillako katedrala, alkazarra eta Indietako agiritegia (1987ko abendua).

Doñanako Parke Nazionala (1994).

Iberiar penintsulako Mediterraneoko arkuko labar-artean sartzen diren ondasunak (1998ko abendua): Los Molinos I (Vélez Blanco, Almería).

Los Molinos II (Vélez Blanco, Almería).

Gabar (Vélez Blanco, Almería).

Tello harpe zentrala (Vélez Blanco, Almería).

Manuel Vallejo harpea (Quesada, Jaén).

Aragoi: Aragoiko arkitektura mudejarra (1986ko azaroa eta 2001eko abendua): San Pedro dorrea eta eliza (Teruel).

Dorreak eta kasetoidura, Katedrala (Teruel).

San Salvador elizaren dorrea (Teruel).

San Martin elizaren dorrea (Teruel).

Aljaferia jauregia (Zaragoza).

San Salvador katedrala (Zaragoza).

San Pablo eliza (Zaragoza).

Santa Maria eliza (Tobed).

Santa Tecla eliza (Cervera de la Cañada).

Santa Maria kolegiata (Calatayud).

Iberiar penintsulako Mediterraneoko arkuko labar-artean sartzen diren ondasunak (1998ko abendua): Fuente del Trucho leizea (Asque, Colunga, Huesca).

Plano del Pulido harpea (Caspe, Zaragoza).

Cueva del Chopo leizea (Obón, Teruel).

Santa Ana I harpea (Castillonroy, Huesca).

Bezaseko labar-moduko multzoaren harpeak (Bezas, Teruel).

Donejakue bidean dauden ondasunak (1993ko abendua): Aruej herriko eliza eta dorrea.

San Martin etxaldea.

Pardina de Solano.

Asturias: Asturiasko prerromanikoa (1985eko abendua eta 2000n gehitutakoa): Santa María del Naranco eliza.

San Miguel de Lillo eliza.

Santa Cristina de Lena eliza.

San Salvador de Valdediós eliza.

Oviedoko Katedraleko Ganbera Santua.

San Julián de los Prados eliza.

Balearrak: Tramuntana mendilerroko kultura-paisaia (2011ko ekaina).

Kanariak: Garajonayko Parke Nazionala. Gomera (1986ko abendua).

Teideko Parke Nazionala. Tenerife (2007ko ekaina).

Kantabria: Altamirako leizea. Santillana del Mar (1985eko abendua).

Gehitutakoa: Altamirako leizea eta Kantauri itsasoko ertzeko labar-artea (2008ko ekaina).

Gaztela eta Leon: Burgosko katedrala (1984ko azaroa).

Avilako harresiz kanpoko elizak (1985eko abendua): San Pedro.

San Vicente.

San Segundo.

San Andrés.

Las Medulas, León (1997ko abendua).

Atapuercako mendilerroko arkeologia-aztarnategia (2000ko abendua).

Donejakue bidean dauden ondasunak (1993ko abendua): San Juan de Ortega eliza.

San Zoilo monasterioa, Carrión de los Condes, Palentzia.

San Isidoro kolegiata-eliza, León.

Côa ibaiaren arroako eta Siega Verde inguruko historiaurreko labar-artearen aztarnategiak (2010).

Gaztela-Mantxa: Iberiar penintsulako Mediterraneoko arkuko labar-artean sartzen diren ondasunak (1998ko abendua): Alperako labar-artearen multzoa, Alpera udalerrian (Albacete).

Minatedako labar-artearen multzoa, Hellín udalerrian (Albacete).

«Torcal de las Bojadillas» labar-artearen multzoa, Nerpio udalerrian (Albacete).

Solana de las Covachas harpea, Nerpio udalerrian (Albacete).

Villar del Humoko labar-artearen multzoa, Villar del Humo udalerrian (Cuenca).

Katalunia: Güell Parkea, Güell Jauregia, Milá Etxea, Bartzelonan (1984ko azaroa).

Pobleteko monasterioa. Vimbodí. Tarragona (1991ko abendua).

Kataluniako Musika Jauregia (1997ko abendua).

Bartzelonako San Pau ospitalea (1997ko abendua).

Tarracoko arkeologia-multzoa (2000ko abendua).

Vall de Boiko eliza erromanikoak (2000ko abendua).

Iberiar penintsulako Mediterraneoko arkuko labar-artean sartzen diren ondasunak:

(1998ko abendua): Roca dels Moros (El Cogul, Les Garrigues).

Conjunt Abrics d’Ermites de la Serra de la Pietat (Ulldecona, El Montsia).

Cova dels Vilasos edo dels Vilars (Os de Balaguer, La Noguera).

Cabra Feixet (El Perelló, El Baix Ebre).

La Vall de la Coma (L´Albí, Les Garrigues).

Familia Santuaren Jaiotzaren katedraleko aurrealdea eta kripta, Vicens Etxea, Batló Etxea eta Güell Koloniako kripta (2005eko uztaila).

Extremadura: Guadalupeko monasterioa. Cáceres (1993ko abendua).

Méridako Arkeologia Multzoa. Badajoz (1993ko abendua).

Galizia: Lugoko erromatar harresia (2000ko abendua).

Donejakue bidean dauden ondasunak (1993ko abendua):

Pallozen etnografia-multzoa, O’Cebreron (Lugo).

Samoseko monasterioa, Lugo.

Leboreiroko landagunea, eliza eta Erdi Aroko zubia, Melide, Coruña.

Herkulesen dorrea (2009).

Madril: El Escorial monasterioa. San Lorenzo de El Escorial, Madril (1984ko azaroa).

Aranjuez herriko Paisaia Kulturala (2001eko abendua).

Murtzia: Cartagenako erromatar anfiteatroa.

San Estebango arkeologia-aztarnategia.

Nafarroa: Donejakue bidean dauden ondasunak (1993ko abendua): Ruako San Pedro, Lizarra.

Santa Maria la Real, Zangoza.

Santa Maria, Viana.

Errioxa: Susoko eta Yusoko monasterioak, Donemiliaga Kukula. Errioxa (1997ko abendua).

Donejakue bidean dauden ondasunak (1993ko abendua): Santiago eliza, Logroño.

Santa Maria de Palacio eliza inperiala, Logroño.

Jasokundeko Andre Maria eliza, Navarrete.

Euskal Autonomia Erkidegoa: Bizkaia Zubia (2006ko uztaila).

Valentzia: Zetaren Lonja, Valentzia (1996ko abendua).

Elxeko palmondo-saila (2000ko abendua).

Iberiar penintsulako Mediterraneoko arkuko labar-artean sartzen diren ondasunak (1998ko abendua): Cova Remigia (Ares del Maestra, Castelló).

Masiaren goiko galeria (Morella, Castelló).

Cova de l’aranyan leize-zuloa (Bicorp, Valentzia).

La Sarga (Alcoi, Alacant).

II. multzoa.  Katedralen Plan Nazionalean sailkatutako eliza-eraikinak.

Andaluzia:

– Almería. Gizakundeko Andre Mariaren katedrala.

– Cádiz. Gurutze Santuaren katedrala.

– Cádiz. Gure Jaun Salbatzailea Jerez de la Frontera. Katedrala.

– Kordoba. Jasokundeko Andre Maria katedrala. Meskita.

– Granada. Deikundearen katedrala.

– Huelva. Mesedetako Andre Maria. Katedrala.

– Guadix, Granada. Jasokundearen gizakundearen katedrala.

– Jaén. Jasokundeko Andre Mariaren katedrala.

– Málaga. Gizakundearen katedrala.

– Sevilla. Santa Maria katedrala.

– Bazako konkatedrala.

– Cádiz zaharra. Katedral ohia.

– Baeza, Jaén. Andre Mariaren Jaiotza katedrala. Katedral ohia.

Aragoi:

– Huesca. Jaunaren Antzaldatzearen katedrala.

– Teruel. Salbatzailea. Albarracín. Katedrala.

– Basbastro, Huesca. Santa Maria katedrala.

– Jaca, Huesca. San Pedro Apostoluaren katedrala.

– Teruel. Santa María de Mediavilla katedrala.

– Zaragoza. Salbatzailea. Katedrala.

– Tarazona, Zaragoza. Santa Maria katedrala.

– Zaragoza. Pilarreko Andre Mariaren katedral basilika.

– Monzón. Huesca. Santa Maria del Romedal. Konkatedrala.

– Huesca. Roda de Isábenako katedral ohia.

Asturias:

– Oviedo. Salbatzailearen katedrala.

Balearrak:

– Mallorca. Santa Maria de Palma katedrala.

– Menorca. Ciutadella katedrala.

– Eivissa. Santa Maria de Eivissa katedrala.

Gaztela eta Leon:

– Ávila. Salbatzailearen katedrala.

– Burgos. Santa Maria katedrala.

– León. Santa Maria katedrala.

– Astorga, León. Santa Maria katedrala.

– Palentzia. San Antolín Katedrala.

– Salamanca. Jasokundeko Andre Mariaren katedral berria.

– Ciudad Rodrigo, Salamanca. Santa Maria katedrala.

– Segovia. Santa Maria katedrala.

– Burgo de Osma, Soria. Jasokundearen katedrala.

– Valladolid. Jasokundeko Andre Mariaren katedrala.

– Zamora. Antzaldatzearen katedrala.

– Soria. San Pedro konkatedrala.

– Salamanca. Santa Maria katedral zaharra.

Gaztela-Mantxa:

– Albacete. San Joan Bataiatzailearen katedrala.

– Ciudad Real. Santa Maria del Prado katedrala.

– Cuenca. Santa Maria eta San Julian katedrala.

– Sigüenza, Guadalajara. Andre Mariaren katedrala.

– Toledo. Santa Maria katedrala.

– Guadalajara. Konkatedrala.

Kanariak:

– Las Palmas Kanaria Handikoa. Kanarietako katedral basilika. Santa Ana eliza.

– La Laguna. La Lagunako katedrala, Erremedioen Andre Mariaren eliza.

Katalunia:

– Bartzelona. Santa Creu i Santa Eulàlia katedrala.

– Vic. Sant Pere katedrala.

– Girona. Santa Maria katedrala.

– Lleida. Seu Nova katedrala.

– Seu d’Urgell. Santa Maria katedrala.

– Solsona. Santa Maria katedrala.

– Tarragona. Santa Maria katedrala.

– Tortosa. Santa Maria katedrala.

– Lleida. Santa Maria de la Seu Vella katedrala.

– Familia Santua, Bartzelona.

Kantabria:

– Santander. Jasokundeko Andre Mariaren katedrala.

Extremadura:

– Badajoz. San Joan Bataiatzailearen katedrala.

– Coria, Cáceres. Jasokundeko Andre Mariaren katedrala.

– Plasencia, Cáceres. Santa Maria katedrala.

– Cáceres. Santa Maria konkatedrala.

– Mérida. Santa Maria konkatedrala.

Galizia:

– Santiago, Coruña. Katedral basilika metropolitarra.

– Lugo. Santa Maria katedrala.

– Mondoñedo, Lugo. Erremedioen Andre Mariaren katedrala.

– Ourense. San Martin katedrala.

– Tuy, Pontevedra. Jasokundearen katedrala.

– Vigoko konkatedrala.

– Ferroleko konkatedrala.

– San Martiño de Foz, Lugo.

Madril:

– Madril. Almudena. Katedrala.

– Alcalá de Henares. La Magistral. Katedrala.

– Getafe. Santa Maria Magdalena. Katedrala.

– San Isidro, Madril. Katedral ohia.

Murtzia:

– Cartagena. Santa Maria katedralaren antzinako eliza.

– Murtzia. Santa Maria konkatedrala.

Nafarroa:

– Iruñea. Andre Maria Erreginaren katedrala.

– Tutera. Andre Maria. Katedrala.

Euskal Autonomia Erkidegoa:

– Bilbo. Santiago Apostoluaren katedrala.

– Gasteiz. Santa Maria katedral zaharra.

– Donostia. Artzain Ona. Katedrala.

Errioxa:

– Calahorra. Jasokundeko Andre Maria katedrala.

– Santo Domingo de la Calzada. Salbatzailearen katedrala.

– Logroño. La Redonda konkatedrala.

Valentzia:

– Orihuela, Alacant. Salbatzailea eta Santa Maria katedrala.

– Valentzia. San Pedro eta Santa Maria katedrala.

– Castelló. Segorbe. Katedrala.

– Alacant. San Nikolas konkatedrala.

– Castelló. Santa Maria. Konkatedrala.

Ceuta:

– Jasokundea. Katedrala.

Andaluzia:

III. multzoa. Beste kultura-ondasun batzuk.

Madinat Al-Zahrako arkeologia-multzoa (Kordoba).

Aragoi: Aula Deiko Andre Mariaren Kartusia, Peñaflor auzoan (Zaragoza).

Asturias: Cornellanako Salbatzailearen monasterioa. Salas.

Balearrak: Palmako lonja.

Kanariak: Santa Clara komentua, San Cristóbal de La Laguna (Tenerife).

Kantabria: Comillaseko Pontifize Unibertsitatea.

Gaztela-Mantxa: Nohedako erromatar hiribilduko aztarnategia. Villar de Domingo García (Cuenca).

Gaztela eta Leon: Mirafloreseko kartusia, Burgos.

Katalunia: Tarragonako harresiak.

Extremadura: Guadalupeko monasterioa (Cáceres).

Galizia: San Salvador de Celanova monasterioa (Ourense).

Madril:

Virgen del Puerto ermita.

Murtzia: Cartagenako erromatar anfiteatroa eta San Esteban aztarnategi arkeologikoa.

Nafarroa: Leireko monasterioa, Esa.

Euskal Autonomia Erkidegoa: Gesaltza Añana, Añana (Araba).

Errioxa: Leivako gaztelua (Errioxa).

Valentzia: Valldignako Andre Mariaren monasterioa. Simat de Valldigna (Valentzia).

Ceuta: Erdi Aro kutsuko gotorleku txikiak eta XI. mendeko kalifa-atea.

Melilla: Victoria Chica gotorlekua eta Rosario gotorlekua.

% 10

50.001 eta 100.000 tona artean % 40

% 30

% 40

% 35

% 30

% 16

% 15

150.000 eta 250.000 tona artean 15.001 tona baino gehiago 7,501 eta 15.000 tona artean 1.000 eta 7.500 tona artean 1.000.001 tona baino gehiago 300.000 eta 1.000.000 tona artean % 30

50.001 eta 75.000 tona artean 250.001 tona baino gehiago % 35

75.001 eta 100.000 tona artean % 40

% 20

% 40

% 30

100.001 eta 200.000 tona artean 100.001 tona baino gehiago % 35

200.001 eta 500.000 tona artean 40.000 tona baino gehiago % 40

750,001 tona baino gehiago 500.001 eta 750.000 tona artean % 40

Balioa Bidaiarien tasa 7.500 pertsona baino gehiago Tartea % 40

Balioa BERARIAZKO APLIKAZIO-BALDINTZAK

a) berariazko baldintza aplikatzen da.

a) berariazko baldintza aplikatzen da.

a) berariazko baldintza aplikatzen da.

a) berariazko baldintza aplikatzen da.

a) berariazko baldintza aplikatzen da.

b) Tarte bakoitzean diren unitateei, lege hau indarrean sartu zenetik aurrerakoak direnean, tartearen hobari-ehuneko bereizia aplikatzen zaie.

a) Lege hau indarrean sartu zenetik aurrera operatutako unitate guztiei aplikatzen zaie lortutako urteko zirkulazioari dagokion tartearen hobari-ehunekoa.

Berariazko aplikazio-baldintzak «Itsas zirkulazioa», «itsas sarrera/irteera», «itsas zerbitzua» eta «itsas zerbitzu erregularra», Estatuko Portuei eta Nabigazio Zibilari buruzko Legearen testu bateginaren II. eranskinean jasotako definizioen arabera.

GIU (Garraio intermodaleko unitatea): salgaiak garraiatzeko elementua (edukiontzietarako plataforma, ibilgailu zurrun edo artikulatua, erdiatoia eta atoia) TEU («Twenty Equivalent Unit»): 20 oinen baliokide den edukiontzi-unitatea.

Aintzat hartzen ez diren tarteei dagokienez: % 0ko hobaria.

Hobari bateragarrien biderkatze-efektuak ezin izango du dagokion tasaren kuota-hobariaren % 40 gainditu.

Itsas zirkulazio edo zerbitzu berezi, lehentasunezko edo estrategiko bakoitzaren barruan, ezin izango da, inola ere, tasa baten (itsasontziarena, salgaiarena edo bidaiariena) kuota-hobariaren % 40 gainditu.

Ekitaldirako gehieneko zenbatekoaren mugara heltzean, Portu-agintaritzak, automatikoki, utzi egin beharko dio hobari hauek aplikatzeari.

Aplikazio-baldintza orokorrak: Portu-agintaritza honetan 2013ko ekitaldian 245.3 artikuluaren kariaz aplikatutako hobarien zenbateko osoa ezin izango da 2011ko ekitaldian itsasontziaren tasaren, bidaiarien tasaren eta salgaiaren tasaren bidez bildutako guztizkoaren ehuneko 20 baino handiagoa izan.

1001, 1003, 1005

8502, 8503, 8412

PRODUKTU EOLIKOAK. Haize-sorgailuak. Makineria eta piezak.

NEKAZARITZAKO ETA ABELTZAINTZAKO PRODUKTUAK ETA JANARIAK. Artoa. Garia eta garagarra.

% 250600

4410, 4411

Kuartzoa ERAIKUNTZA-MATERIALAK

Zuntz- edo partikula-taula.

4401etik 4409ra Salgaiaren tasa 1.000 TEU baino gehiago Tartea 312. zenbakiaren euskarazko gehigarria Zurak oro har.

ZURAK.

PRODUKTU SIDERURGIKOAK Edukiontzietan sartu gabe.

Alanbre-burdina, hagaxka, profilak, xaflak, totxoa, txatarra.

% 20

1 eta 5 geldialdi artean 7204, 7207, 7213, 7214 eta 7216

% 40

6 geldialdi baino gehiago Balioa EDUKIONTZIAK itsas sarrera/irteera, itsas zerbitzu erregularrean. Goratzen kargatzea eta deskargatzea («lift onlift off» edo «lo-lo») Itsasontziaren tasa % 40

Tartea 10 geldialdi baino gehiago Muga-zergen kodeak HOBARIAK (245.3 art.) Ekonomia edo gizartea garatzen laguntzen duten itsas zirkulazioak eta zerbitzuak sustatzeko GURUTZONTZI TURISTIKOAK

ITSAS ZIRKULAZIO ETA ZERBITZU BEREZIAK, LEHENTASUNEZKOAK EDO ESTRATEGIKOAK

Portu-agintaritza: CORUÑA

IX. ERANSKINA Interes orokorreko portuetan ontzien, bidaiarien eta salgaien tasei aplikatzeko hobariak.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

2012ko abenduaren 28a, ostirala Muga-zergen kodeak % 20

% 10

% 20

% 10

15 geldialdi baino gehiago Gehienez ere 15 geldialdi Balioa Gehienez ere 15 geldialdi Itsasontziaren tasa 15 geldialdi baino gehiago Tartea Tartea Salgaiaren tasa Balioa Gehienez ere 15.000 pertson 15.000 pertsona baino gehiag Gehienez ere 7.500 pertsona 2503

SUFREA

% 10

10 eta 40 geldialdi artean 70.000 tona baino gehiago % 30

1 eta 50.000 tona artean 50.000 tona baino gehiago 1 eta 50.000 tona artean %5

% 10

100.000 tona baino gehiago 50.000 tona baino gehiago % 20

1 eta 100.000 tona artean % 10

% 30

100.000 tona baino gehiago 1 eta 100.000 tona artean % 15

% 40

1 eta 30.000 tona artean % 20

% 25

50.000 tona baino gehiago 30.001 eta 50.000 tona artean % 15

% 30

1 eta 35.000 tona artean % 20

%5

% 30

1 eta 500.000 tona artean 35.001 eta 70.000 tona artean % 30

% 40

750.000 tona baino gehiago 500.001 eta 750.000 tona artea % 20

% 30

1 eta 60.000 tona artean 60.000 tona baino gehiago % 20

% 10

1. TEUtik aurrera % 20

1.000 eta 20.000 TEU artean % 30

20.001 eta 50.000 TEU artean 50.000 TEU baino gehiago Tarte bakoitzeko geldialdiei, lege hau indarrean sartu zenetik aurrera egindakoei, tartearen hobari-ehuneko bereizia aplikatzen zaie, baina solteko karga solidoari dagokionez soilik.

Tarte bakoitzeko geldialdiei, lege hau indarrean sartu zenetik aurrerakoak direnean, tartearen hobari-ehuneko bereizia aplikatzen zaie, eta solteko karga likidoei soilik.

Tarte bakoitzean diren geldialdiei, lege hau indarrean sartu zenetik aurrerakoak direnean, tartearen hobari-ehuneko bereizia aplikatzen zaie, eta solteko karga likidoei soilik.

Tarte bakoitzeko geldialdiei, lege hau indarrean sartu zenetik aurrerakoak direnean, tartearen hobari-ehuneko bereizia aplikatzen zaie, baina ohiko salgai orokorrari dagokionez soilik.

Tarte bakoitzeko geldialdiei, lege hau indarrean sartu zenetik aurrerakoak direnean, tartearen hobari-ehuneko bereizia aplikatzen zaie, baina ohiko salgai orokorrari dagokionez soilik.

Tarte bakoitzeko geldialdiei, lege hau indarrean sartu zenetik aurrerakoak direnean, tartearen hobari-ehuneko bereizia aplikatzen zaie, baina ohiko salgai orokorrari dagokionez soilik.

Tarte bakoitzeko geldialdiei, lege hau indarrean sartu zenetik aurrerakoak direnean, tartearen hobari-ehuneko bereizia aplikatzen zaie, urteko itsas zirkulazioa 100.000

tona baino handiagoa denean.

Ohiko salgaiari baino ez zaio aplikatzen.

Tarte bakoitzeko geldialdiei, lege hau indarrean sartu zenetik aurrerakoak direnean, tartearen hobari-ehuneko bereizia aplikatzen zaie.

Beteta dauden edukiontzietako salgaiaren tasari dagokion hobari-tartea zehazteko, salgaiaren kontsignatario bakoitzeko TEU guztien (beteak zein hutsak) kopurua hartuko da kontuan.

Tarte bakoitzeko geldialdiei, lege hau indarrean sartu zenetik aurrerakoak direnean, tarte horri dagokion hobari-ehuneko bereizia aplikatzen zaie, itsas zerbitzu erregular berekoak direnean (itsasontziaren tasaren kasuan) edota salgaiaren kontsignatario bera dutenean (salgaiaren tasaren kasuan).

Lege hau indarrean sartu zenetik aurrera itsas zerbitzu berean operatutako unitate guztiei aplikatzen zaie lortutako urteko zirkulazioari dagokion tartearen hobariehunekoa.

BERARIAZKO APLIKAZIO-BALDINTZAK

"GAINERAKO SALGAIAK" multzoaren kasuan, kontsignatario bakoitzeko zehaztuko dira dagokion tartea eta horri esleitutako hobaria.

«Itsas zirkulazioa», «itsas sarrera/irteera», «itsas zerbitzua» eta «itsas zerbitzu erregularra», Estatuko Portuei eta Nabigazio Zibilari buruzko Legearen testu bateginaren II. eranskinean jasotako definizioen arabera.

TEU («Twenty Equivalent Unit»): 20 oinen baliokide den edukiontzi-unitatea.

Aintzat hartzen ez diren tarteei dagokienez: % 0ko hobaria.

2012ko abenduaren 28a, ostirala Hobari bateragarrien biderkatze-efektuak ezin izango du dagokion tasaren kuota-hobariaren % 40 gainditu.

Itsas zirkulazio edo zerbitzu berezi, lehentasunezko edo estrategiko bakoitzaren barruan, ezin izango da, inola ere, tasa baten (itsasontziarena, salgaiarena edo bidaiariena) kuota-hobariaren % 40 gainditu.

Ekitaldirako gehieneko zenbatekoaren mugara heltzean, Portu-agintaritzak, automatikoki, utzi egin beharko dio hobari hauek aplikatzeari.

Portu-agintaritza honetan 2013ko ekitaldian 245.3 artikuluaren kariaz aplikatutako hobarien zenbateko osoa ezin izango da 2011ko ekitaldian itsasontziaren tasaren, bidaiarien tasaren eta salgaiaren tasaren bidez bildutako guztizkoaren ehuneko 20 baino handiagoa izan.

Aplikazio-baldintza orokorrak:

2009

MUZTIOA ETA FRUTA ZUKUAK

2204, 2205

ARDOAK ETA ERATORRIAK

PAPERA

8502, 8503, 8412

4801, 4802, 4804 eta 4805

HAIZE-SORGAILUAK

2515 eta 2516

2523B

KLINKERRA soltean.

% 20

40 geldialdi baino gehiago % 20

% 30

% 20

% 30

Balioa 312. zenbakiaren euskarazko gehigarria MARMOLA ETA GRANITOA

7208A, 7208B, 7209A, 7209B, 7211A, 7211B, 7213 eta 7219

ALTZAIRU-BOBINAK

GAINERAKO SALGAIAK

Edukiontzi hutsak Edukiontzi beteak Bidaiarien tasa 7.500 pertsona baino gehiago Tartea HOBARIAK (245.3 art.) Ekonomia edo gizartea garatzen laguntzen duten itsas zirkulazioak eta zerbitzuak sustatzeko 2013. URTEKO HOBARIETARAKO PROPOSAMENA

EDUKIONTZIAK itsas sarrera/irteera/zirkulazioa, itsas zerbitzu erregularrean. Goratzen kargatzea eta deskargatzea («lift on-lift off» edo «lo-lo») Zirkulazioa Egoitza-portua GURUTZONTZI TURISTIKOAK

ITSAS ZIRKULAZIO ETA ZERBITZU BEREZIAK, LEHENTASUNEZKOAK EDO ESTRATEGIKOAK

Portu-agintaritza: ALACANT

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO I. atala  222. or.

8502, 8503, 8412

2520

2515 eta 2516

4805

1. geldialditik aurrera % 40

Salgaiaren tasa % 30

% 40

1. tonatik aurrera % 40

1.000 tona baino gehiago % 30

% 30

% 30

Balioa 1. tonatik aurrera 10.000 tona baino gehiago 1. GIUtik aurrera 1. TEUtik aurrera Tartea Tartea Bidaiarien tasa Balioa a) berariazko baldintza aplikatzen da.

a) berariazko baldintza aplikatzen da.

a) berariazko baldintza aplikatzen da, eta soilik lehenengo 60 geldialdietan.

a) berariazko baldintza aplikatzen da, eta soilik lehenengo 60 geldialdietan.

BERARIAZKO APLIKAZIO-BALDINTZAK

b) Tarte bakoitzean diren unitateei, lege hau indarrean sartu zenetik aurrerakoak direnean, tartearen hobari-ehuneko bereizia aplikatzen zaie.

a) Lege hau indarrean sartu zenetik aurrera operatutako unitate guztiei aplikatzen zaie lortutako urteko zirkulazioari dagokion tartearen hobari-ehunekoa.

Berariazko aplikazio-baldintzak «Itsas zirkulazioa», «itsas sarrera/irteera», «itsas zerbitzua» eta «itsas zerbitzu erregularra», Estatuko Portuei eta Nabigazio Zibilari buruzko Legearen testu bateginaren II. eranskinean jasotako definizioen arabera.

GIU (Garraio intermodaleko unitatea): salgaiak garraiatzeko elementua (edukiontzietarako plataforma, ibilgailu zurrun edo artikulatua, erdiatoia eta atoia) TEU («Twenty Equivalent Unit»): 20 oinen baliokide den edukiontzi-unitatea.

Aintzat hartzen ez diren tarteei dagokienez: % 0ko hobaria.

Hobari bateragarrien biderkatze-efektuak ezin izango du dagokion tasaren kuota-hobariaren % 40 gainditu.

Itsas zirkulazio edo zerbitzu berezi, lehentasunezko edo estrategiko bakoitzaren barruan, ezin izango da, inola ere, tasa baten (itsasontziarena, salgaiarena edo bidaiariena) kuota-hobariaren % 40 gainditu.

Ekitaldirako gehieneko zenbatekoaren mugara heltzean, Portu-agintaritzak, automatikoki, utzi egin beharko dio hobari hauek aplikatzeari.

Portu-agintaritza honetan 2013ko ekitaldian 245.3 artikuluaren kariaz aplikatutako hobarien zenbateko osoa ezin izango da 2011ko ekitaldian itsasontziaren tasaren, bidaiarien tasaren eta salgaiaren tasaren bidez bildutako guztizkoaren ehuneko 20 baino handiagoa izan.

Aplikazio-baldintza orokorrak:

PRODUKTU EOLIKOAK. Haize-sorgailuak.

Marmola eta granitoa Igeltsua ERAIKUNTZA-MATERIALAK

% 30

% 30

Balioa 312. zenbakiaren euskarazko gehigarria PAPERA ETA PAPER OREA. Paper-bobinak.

1. geldialditik aurrera Itsasontziaren tasa SALGAI OROKORRA. Salgaiak errodadura bidez kargatzea eta deskargatzea («roll on-roll off» edo «ro-ro») «con-ro» edo «ro-ro» itsasontzi puruetan (12 pertsona baino gutxiago). Salgai-araubideko ibilgailuak izan ezik.

Tartea 1. geldialditik aurrera Muga-zergen kodeak HOBARIAK (245.3 art.) Ekonomia edo gizartea garatzen laguntzen duten itsas zirkulazioak eta zerbitzuak sustatzeko EDUKIONTZIAK: Itsas zirkulazioa eta itsas sarrera/irteera, itsas zerbitzu erregularrean. Goratzen kargatzea eta deskargatzea («lift on-lift off» edo «lo-lo») ITSAS ZIRKULAZIO ETA ZERBITZU BEREZIAK, LEHENTASUNEZKOAK EDO ESTRATEGIKOAK

Portu-agintaritza: ALMERÍA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

2012ko abenduaren 28a, ostirala 7901etik 7907ra 1001etik 1008ra; 1101etik 1106ra; 1109

Salgaiaren tasa % 15

% 40

% 20

20.000 tona baino gehiago Gehienez ere 20.000 tona % 20

200.000 tona baino gehiago % 30

% 40

100.000 tona baino gehiago 25.001 eta 50.000 tona artea % 20

50.001 eta 100.000 tona arte % 40

500.000 eta 749.000 tona art % 20

Balioa 749.000 tona baino gehiago 15.000 TEU baino gehiago Tartea Bidaiarien tasa 2.000 pertsona baino gehiago Tartea % 20

Balioa BERARIAZKO APLIKAZIO-BALDINTZAK

a) berariazko baldintza aplikatzen da.

a) berariazko baldintza aplikatzen da.

a) berariazko baldintza aplikatzen da.

a) berariazko baldintza aplikatzen da.

a) berariazko baldintza aplikatzen da.

a) berariazko baldintza aplikatzen da.

b) Tarte bakoitzean diren unitateei, lege hau indarrean sartu zenetik aurrerakoak direnean, tartearen hobari-ehuneko bereizia aplikatzen zaie.

a) Lege hau indarrean sartu zenetik aurrera operatutako unitate guztiei aplikatzen zaie lortutako urteko zirkulazioari dagokion tartearen hobari-ehunekoa.

Berariazko aplikazio-baldintzak «Itsas zirkulazioa», «itsas sarrera/irteera», «itsas zerbitzua» eta «itsas zerbitzu erregularra», Estatuko Portuei eta Nabigazio Zibilari buruzko Legearen testu bateginaren II. eranskinean jasotako definizioen arabera.

TEU («Twenty Equivalent Unit»): 20 oinen baliokide den edukiontzi-unitatea.

Aintzat hartzen ez diren tarteei dagokienez: % 0ko hobaria.

Hobari bateragarrien biderkatze-efektuak ezin izango du dagokion tasaren kuota-hobariaren % 40 gainditu.

Itsas zirkulazio edo zerbitzu berezi, lehentasunezko edo estrategiko bakoitzaren barruan, ezin izango da, inola ere, tasa baten (itsasontziarena, salgaiarena edo bidaiariena) kuota-hobariaren % 40 gainditu.

Ekitaldirako gehieneko zenbatekoaren mugara heltzean, Portu-agintaritzak, automatikoki, utzi egin beharko dio hobari hauek aplikatzeari.

Portu-agintaritza honetan 2013ko ekitaldian 245.3 artikuluaren kariaz aplikatutako hobarien zenbateko osoa ezin izango da 2011ko ekitaldian itsasontziaren tasaren, bidaiarien tasaren eta salgaiaren tasaren bidez bildutako guztizkoaren ehuneko 20 baino handiagoa izan.

Aplikazio-baldintza orokorrak:

ZEREALAK

ZINKA

4401etik 4411ra 7207tik 7229ra; 7301etik 7309ra % 20

% 20

Balioa 312. zenbakiaren euskarazko gehigarria ZURAK

PRODUKTU SIDERURGIKOAK Edukiontzietan sartu gabe 20 geldialdi baino gehiago Itsasontziaren tasa 1. geldialditik aurrera Tartea EDUKIONTZIAK itsas sarrera/irteera, itsas zerbitzu erregularrean, eta itsas zirkulazioa. Goratzen kargatzea eta deskargatzea («lift on-lift off» edo «lo-lo») Muga-zergen kodeak HOBARIAK (245.3 art.) Ekonomia edo gizartea garatzen laguntzen duten itsas zirkulazioak eta zerbitzuak sustatzeko GURUTZONTZI TURISTIKOAK

ITSAS ZIRKULAZIO ETA ZERBITZU BEREZIAK, LEHENTASUNEZKOAK EDO ESTRATEGIKOAK

Portu-agintaritza: AVILÉS

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

2012ko abenduaren 28a, ostirala Edukiontzi-terminala % 30

Okupazio-tasa % 312. zenbakiaren euskarazko gehigarria SALGAIEN ITSAS TERMINAL MOTA

Gehienez ere, okupazio-tasaren kuotaren % 30

Espainiako portuen lehiakortasuna sustatzeko eta nazioarteko merkatuetara egokitzen laguntzeko HOBARIAK (182. art.) Portu-agintaritza: ALGECIRASEKO BADIA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

2012ko abenduaren 28a, ostirala 8407, 8408, 8707, Muga-zergen kodeak 1. geldialditik aurrera % 40

Balioa Salgaiaren tasa 1. unitatetik aurrera 1. unitatetik aurrera Tartea % 20

% 10

Balioa Tartea Bidaiarien tasa Balioa Hala dagokionean, lehenengo geldialditik aurrera aplikatzen da, neurri berean, dike lehorrean edo flotatzailean sartu aurreko edo osteko gehienez hiru eguneko egonaldien kasuan; betiere, konponketak ur gainean egiten ez badira, edota konponketak dike lehorrean edo flotatzailean egindakoekin lotuta badaude.

Baldintzarik gabe.

BERARIAZKO APLIKAZIO-BALDINTZAK

«Itsas zirkulazioa», «itsas sarrera/irteera», «itsas zerbitzua» eta «itsas zerbitzu erregularra», Estatuko Portuei eta Nabigazio Zibilari buruzko Legearen testu bateginaren II. eranskinean jasotako definizioen arabera.

Aintzat hartzen ez diren tarteei dagokienez: % 0ko hobaria.

Hobari bateragarrien biderkatze-efektuak ezin izango du dagokion tasaren kuota-hobariaren % 40 gainditu.

Itsas zirkulazio edo zerbitzu berezi, lehentasunezko edo estrategiko bakoitzaren barruan, ezin izango da, inola ere, tasa baten (itsasontziarena, salgaiarena edo bidaiariena) kuota-hobariaren % 40 gainditu.

Ekitaldirako gehieneko zenbatekoaren mugara heltzean, Portu-agintaritzak, automatikoki, utzi egin beharko dio hobari hauek aplikatzeari.

Portu-agintaritza honetan 2013ko ekitaldian 245.3 artikuluaren kariaz aplikatutako hobarien zenbateko osoa ezin izango da 2011ko ekitaldian itsasontziaren tasaren, bidaiarien tasaren eta salgaiaren tasaren bidez bildutako guztizkoaren ehuneko 20 baino handiagoa izan.

Aplikazio-baldintza orokorrak:

ONTZIOLAN KONPONTZEKO ITSASONTZIAK

guztiak Itsasontziaren tasa 312. zenbakiaren euskarazko gehigarria PORTUKO ZERBITZUGUNERA TRENBIDEZ SARTZEN EDO IRTETEN DIREN INPORTAZIO ETA ESPORTAZIO ARAUBIDEKO SALGAIAK ETA BEREN GARRAIO-ELEMENTUAK ATZEMATEA

8704A, 8704B

Tartea HOBARIAK (245.3 art.) Ekonomia edo gizartea garatzen laguntzen duten itsas zirkulazioak eta zerbitzuak sustatzeko SALGAI ARAUBIDEKO IBILGAILU BERRIAK, PIEZAK 8708, 8705, 8706, 8703, 8609B, ETA OSAGAIAK ATZEMATEA.

ITSAS ZIRKULAZIO ETA ZERBITZU BEREZIAK, LEHENTASUNEZKOAK EDO ESTRATEGIKOAK

Portu-agintaritza: ALGECIRASEKO BADIA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

2012ko abenduaren 28a, ostirala % 50

% 55

% 60

% 40

% 50

% 60

% 60

% 60

% 60

5,01 eta 10,00 artean 10,00 baino handiagoa Ikus aplikazio-baldintzak TEU («Twenty Equivalent Unit»): 20 oinen baliokide den edukiontzi-unitatea.

Subjektu pasibo bakoitzak aitortutako geldialdi eta salgai bakoitzari neurri berean aplikatzen zaio, aipatutako baldintzetan.

Salgaiaren tasa: Igarobidean dauden TEUei aplikatzen zaie soilik.

Itsasontziaren tasa: subjektu pasiboak aitortutako geldialdi bakoitzari aplikatzen zaio, manipulatutako TEU guztiak aintzat hartuta zirkulazio-araubidean manipulatutako TEUen ehunekoarekiko proportzionalki.

Ekitaldirako gehieneko zenbatekoaren mugara heltzean, Portu-agintaritzak, automatikoki, utzi egin beharko dio hobariak aplikatzeari.

Aplikazio-baldintzak:

Mugitutako TEU- 1,00 eta 2,00 artean zirkulazioaren eta emakidatituluan ezarritako 2,01 eta 2,60 artean gutxieneko zirkulazioaren arteko erlazioa 2,60 baino handiagoa 5,00 baino txikiagoa 2013ko TEU-zirkulazioaren hazkundea, 2012koarekin alderatuta (%) > % 60

Itsasontziaren Salgaiaren tasa tasa % % Espainia 312. zenbakiaren euskarazko gehigarria Aplikazio-baldintzak. Itsasontziaren eta salgaiaren tasak Edukiontzi-terminalak Zirkulazioproportzioa (t) nazioarteko logistika-plataforma gisa indartzeko EMAKIDA EDO BAIMEN BIDEZKO PORTU TERMINALAK

HOBARIAK (245.4 art.) Portu-agintaritza: ALGECIRASEKO BADIA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

2012ko abenduaren 28a, ostirala 1701 eta 1702

2301etik 2309ra 1. geldialditik aurrera % 10

Itsasontziaren tasa Tartea Balioa 150.000 tona baino gehiago % 10

% 15

% 10

1 eta 25.000 TEU artean 150.000 tona baino gehiago % 25

% 40

Balioa 25.001 eta 50.000 TEU artean 50.000 TEU baino gehiago Salgaiaren tasa Tartea 1. bidaiaritik aurrera % 20

Bidaiarien tasa Tartea Balioa APLIKAZIO-BALDINTZAK

a) berariazko baldintza aplikatzen da.

Zerealen eta azukrearen solteko zirkulazioari soilik ematen zaio hobaria, hartzailea/igorlea bera denean eta zirkulazioa emakidaedo baimenaraubidean ez dauden itsas terminaletan manipulatzen denean.

Itsasontziaren tasari a) berariazko baldintza aplikatzen zaio, eta salgaiaren tasari b) berariazko baldintza.

Igarobidean dauden bidaiariei aplikatzen zaie soilik, egun bat baino gehiagoko egonaldia egiten dutenean.

a) Hobari-ehunekoa urtean izandako zirkulazioari aplikatzen zaio, urteko zirkulazio horrek gutxieneko kopurua gainditzen duenean.

b) Tarte bakoitzari dagokion hobari-ehuneko bereizia tarte horren barruko unitate bakoitzari aplikatzen zaio.

Berariazko aplikazio-baldintzak:

Portu-agintaritza honetan 2013ko ekitaldian 245.3 artikuluaren kariaz aplikatutako hobarien zenbateko osoa ezin izango da 2011ko ekitaldian itsasontziaren tasaren, bidaiarien tasaren eta salgaiaren tasaren bidez bildutako guztizkoaren ehuneko 20 baino handiagoa izan.

Ekitaldirako gehieneko zenbatekoaren mugara heltzean, Portu-agintaritzak, automatikoki, utzi egin beharko dio hobari hauek aplikatzeari.

Itsas zirkulazio edo zerbitzu berezi, lehentasunezko edo estrategiko bakoitzaren barruan, ezin izango da, inola ere, tasa baten (itsasontziarena, salgaiarena edo bidaiariena) kuota-hobariaren % 40 gainditu.

Hobari bateragarrien biderkatze-efektuak ezin izango du dagokion tasaren kuota-hobariaren % 40 gainditu.

Aintzat hartzen ez diren tarteei dagokienez: % 0ko hobaria.

Zirkulazio mota zehatz bati itsas zerbitzua ematen dioten itsasontzien multzorako kontabilizatzen dira itsasontzien geldialdiak, bidaiariak, edukiontziak (TEU) eta salgai-tonak.

TEU («Twenty Equivalent Unit»): 20 oinen baliokide den edukiontzi-unitatea.

«Itsas zirkulazioa», «itsas irteera/sarrera», «itsas zerbitzua» eta «itsas zerbitzu erregularra», Estatuko Portuei eta Nabigazio Zibilari buruzko Legearen testu bateginaren II. eranskinean jasotako definizioen arabera.

Aplikazio-baldintza orokorrak:

AZUKREA SOLTEAN

1201etik 1214ra; 1101etik 1109ra; 1001etik 1008ra; 0714; Muga-zergen kodeak 312. zenbakiaren euskarazko gehigarria ZEREALAK SOLTEAN

itsas EDUKIONTZI BETEAK, irteerakoak/sarrerakoak, itsas zerbitzu erregularrean.

Goratzen kargatzea eta deskargatzea («lift on-lift off» edo «lo-lo») GURUTZONTZI TURISTIKOAK

ITSAS ZIRKULAZIO ETA ZERBITZU BEREZIAK, LEHENTASUNEZKOAK EDO ESTRATEGIKOAK

HOBARIAK (245.3 art.) Ekonomia edo gizartea garatzen laguntzen duten itsas zirkulazioak eta zerbitzuak sustatzeko Portu-agintaritza: CÁDIZEKO BADIA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

2012ko abenduaren 28a, ostirala 1. geldialditik aurrera 1. geldialditik aurrera 1. geldialditik aurrera 4B

5

5B

% 30

% 15

% 30

%5

% 30

% 15

% 30

%5

Balioa 1. geldialditik aurrera 1. pertsonatik aurrera 1. geldialditik aurrera 1. pertsonatik aurrera 1. geldialditik aurrera 1. pertsonatik aurrera 1. geldialditik aurrera 1. pertsonatik aurrera 1. geldialditik aurrera Geldialdi bakoitza Balearretako Portu-agintaritzaren hiru portutan 10 geldialdi baino gehiago Tartea Bidaiarien tasa % 30

% 15

% 30

%5

% 30

% 15

% 30

%5

% 30

% 10

% 20

Balioa 24 ordutik gorako geldialdia egiten duten itsasontziei aplikatzen zaie.

Itsasontzi guztiei aplikatzen zaie, modu metagarrian, 2013ko lehenengo geldialditik aurrera.

24 ordutik gorako geldialdia egiten duten itsasontziei aplikatzen zaie.

Itsasontzi guztiei aplikatzen zaie, modu metagarrian, 2013ko lehenengo geldialditik aurrera.

24 ordutik gorako geldialdia egiten duten itsasontziei aplikatzen zaie.

Itsasontzi guztiei aplikatzen zaie, modu metagarrian, 2013ko lehenengo geldialditik aurrera.

24 ordutik gorako geldialdia egiten duten itsasontziei aplikatzen zaie.

Itsasontzi guztiei aplikatzen zaie, modu metagarrian, 2013ko lehenengo geldialditik aurrera.

24 ordutik gorako geldialdia egiten duten itsasontziei aplikatzen zaie.

Ibilbide berean Balearretako Portu-agintaritzaren hiru portutan geldialdia egiten duen itsasontziari aplikatuko litzaioke.

Aipatutako tarte eta baldintzetan, subjektu pasibo guztiei neurri berean aplikatzen zaizkie, itsas zirkulazio edo zerbitzu berezi, lehentasunezko edo estrategiko bakoitzaren barruan.

Aintzat hartzen ez diren tarteei dagokienez: % 0ko hobaria.

Aipatutako tarte eta baldintzetan, geldialdi, tona, unitate eta bidaiari guztiei neurri berean aplikatzen zaizkie, itsas zirkulazio edo zerbitzu berezi, lehentasunezko edo estrategiko bakoitzaren barruan.

Itsas zirkulazio edo zerbitzu berezi, lehentasunezko edo estrategiko bakoitzaren barruan, ezin izango da, inola ere, tasa baten (itsasontziarena, salgaiarena edo bidaiariena) kuota-hobariaren % 40 gainditu.

Paragrafo honetan 2013rako eta portu-agintaritza honetarako araututako hobarien zenbateko osoa ezin izango da 2011ko ekitaldian itsasontziaren tasaren, bidaiarien tasaren eta salgaiaren tasaren bidez bildutako guztizkoaren ehuneko 20

baino handiagoa izan.

Ekitaldirako gehieneko zenbatekoaren mugara heltzean, Portu-agintaritzak, automatikoki, utzi egin beharko dio hobari hauek aplikatzeari.

Hobari bateragarrien biderkatze-efektuak ezin izango du dagokion tasaren kuota-hobariaren % 40 gainditu.

Hobari guztiak bateragarriak dira.

BERARIAZKO APLIKAZIO BALDINTZAK Baldintza lehenengo geldialditik betetzen duen itsasontziari aplikatzen zaio, negu-denboraldian (ND) Negu-denboraldia (ND): 2013ko hobarien ondorioetarako, urtarrilaren 1etik martxoaren 15era bitartean eta azaroaren 15etik abenduaren 31ra bitartean egindako geldialdiak kontabilizatuko dira.

Aplikazio-baldintza orokorrak:

GURUTZONTZI TURISTIKOAK ALCÚDIAKO PORTUAN

1. geldialditik aurrera 1. geldialditik aurrera 3

4

1. geldialditik aurrera 2B

1. geldialditik aurrera 1. geldialditik aurrera 2

3B

1. geldialditik aurrera 1B

% 30

% 10

Geldialdi bakoitza Balearretako Portu-agintaritzaren hiru portutan 1A

Tartea Salgaiaren tasa 312. zenbakiaren euskarazko gehigarria GURUTZONTZI TURISTIKOAK LA SAVINAKO PORTUAN

GURUTZONTZI TURISTIKOAK MAÓKO PORTUAN

GURUTZONTZI TURISTIKOAK EIVISSAKO PORTUAN

GURUTZONTZI TURISTIKOAK PALMAKO PORTUAN

Balioa % 20

Tartea Itsasontziaren tasa 10 geldialdi baino gehiago 1

Zenbakia HOBARIAK (245.3 art.) Ekonomia edo gizartea garatzen laguntzen duten itsas zirkulazioak eta zerbitzuak sustatzeko ITSAS ZIRKULAZIO ETA ZERBITZU BEREZIAK, LEHENTASUNEZKOAK EDO ESTRATEGIKOAK

Portu-agintaritza: BALEARRAK

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

2012ko abenduaren 28a, ostirala % 40

Itsasontziaren tasa % 45

Garraio-araubideko bidaiariak % 60

Garraio-araubideko ibilgailuak Bidaiarien tasa Subjektu pasibo bakoitzak aitortutako geldialdi, salgai eta bidaiari guztiei neurri berean aplikatzen zaizkie, aurrez aipatutako baldintzetan.

Bidaiarien tasa: jatorria edo helmuga Balear artxipelagotik at duen bidaiari bakoitzari aplikatzen zaio. Hobaria bateraezina da 208.d) artikuluan xedatutako murrizketarekin.

Salgaiaren tasa: jatorria edo helmuga Balear artxipelagotik at duen salgai bakoitzari aplikatzen zaio. Hobaria bateraezina da 216.b) artikuluan xedatutako murrizketarekin.

312. zenbakiaren euskarazko gehigarria Itsasontziaren tasa: subjektu pasiboak aitortutako geldialdi bakoitzari aplikatzen zaio, S oinarrizko zenbatekoa aplikatzekoa den kasuetan. Hobaria bateraezina da 197.1.h) artikuluan xedatutako murrizketarekin.

% 40

Salgaiaren tasa Ekitaldirako gehieneko zenbatekoaren mugara heltzean, Portu-agintaritzak, automatikoki, utzi egin beharko dio hobari hauek aplikatzeari.

Aplikazio-baldintzak:

HOBARIAK (245.5 art.) Uhartetasuna, isolamendu berezia edo ultraperifikotasuna Artxipelagotik at dauden beste portu batzuekin eskainitako itsas zerbitzuak ITSAS ZERBITZUAK

Portu-agintaritza: BALEARRAK

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

2012ko abenduaren 28a, ostirala % 15

IBILGAILUAK

% 0,0

(Teduk2013/Teduk2012)-1) Aldakorra (% 0tik gorako balioei aplikatuko zaie soilik, eta gehienez ere % 15) Okupazio-tasa % Hobari hau emakida-tituluei aplikatu ahal izateko, emakidadun enpresak egunean izan behar ditu emakida-betebeharrak.

Hobari aldakorra aplikatzen zaien edukiontzi-terminalen kasuan, hazkunde-ehunekoa kalkulatzeko, Bartzelonako portuan manipulatutako edukiontzien zirkulazio guztia hartuko da aintzat.

Teduk: terminalak azpiindizean adierazitako ekitaldian orotara manipulatutako TEU kopurua.

% 15

Finkoa Gehienez ere, okupazio-tasaren kuotaren % 30

Espainiako portuen lehiakortasuna sustatzeko eta nazioarteko merkatuetara egokitzen laguntzeko HOBARIAK (182. art.) 312. zenbakiaren euskarazko gehigarria EDUKIONTZIAK

SALGAIEN ITSAS TERMINAL MOTA

Portu-agintaritza: BARTZELONA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

2012ko abenduaren 28a, ostirala %0

% 20

% 40

Azaroa Abendua 1001, 1002, 1003 eta 1005

1. geldialditik aurrera 1. geldialditik aurrera % 20

1. tonatik aurrera 10.000 unitate baino gehiago % 40

% 40

% 20

% 15

1. tonatik aurrera % 30

300.001 eta 600.000 tona artean Bidaiarien tasa Adierazitako berariazko baldintzak betetzen dituzten bidaiariei.

% 10

10.001 eta 20.000 bidaiari artean Hala dagokionean, tartez tarte aplikatzen da, modu marjinalean, gurutzontzi turistikoen konpainia batek Bartzelonako portuan artatzen dituen ontziratutako edo lehorreratutako bidaiarien urteko bolumen metatuaren arabera.

BERARIAZKO APLIKAZIO-BALDINTZAK

Itsas zirkulazioaren araubideko karga orokorren zirkulazioari aplikatzen zaio, salbuespen hauekin:

- Edukiontzietan sartutako karga orokorraren zirkulazioa.

- 10.000 kilotik beherako ibilgailu berrien zirkulazioa.

- Errodadura bidezko kargatze- eta deskargatze-zirkulazioa, errepide bidezko garraio-kateen zirkulazioa atzematen duten distantzia laburreko itsas garraioko lineatan.

1

- Itsasontziaren tasa: hala dagokionean, ibilgailuen zirkulazioan espezializatutako terminaletan aritzen diren 20.00 GT baino gehiagoko itsasontziei aplikatzen zaie, neurri berean, urteko lehenengo geldialditik aurrera.

- Salgaiaren tasa: hala dagokionean, zirkulazio-araubidean manipulatzen diren ibilgailu berrien zirkulazio guztiari aplikatzen zaio, urteko lehenengo ibilgailutik aurrera, ibilgailu horiek marka berekoak direnean edota, hainbat markatakoak izan arren, ibilgailuak fabrikatzen dituen talde berekoak direnean.

Hala dagokionean, solteko gaien itsasontziei neurri berean aplikatzen zaie, urteko lehenengo geldialditik aurrera.

- Itsasontziaren tasa: salgaien % 80 baino gehiago hobaria duten muga-zergen kodeetan sartuta daudenean aplikatzen da.

Hala dagokionean, tartez tarte aplikatzen zaio, modu marjinalean, azken bezeroak izandako urteko zirkulazioari.

Produktu siderurgikoa edukiontzietan garraiatzen denean, ez da aplikatzen.

Hala dagokionean, itsasontzi guztiei neurri berean aplikatzen zaie, geldialdiaren hasiera-data aintzat hartuta, adierazitako aldiaren arabera.

Ez zaie aplikatzen ez geldialdi inaktiboei, ez gurutzontziari geldialdi luzeari dagokion itsasontzi-tasaren kuota aplikatzen zaion aldiei.

Hala dagokionean, itsasontzi-konpainiak garraiatutako lehenengo bidaiaritik aurrera aplikatzen da, neurri berean, gurutzontzi turistikoen araubideko bidaiarien zirkulazioa handitzen denean, ondoko kasuotan:

- Bartzelonako portuan ezarri berriak diren konpainien kasuan, bidaiarien urteko zirkulazioa 10.000koa edo gehiagokoa denean - Lehendik existitzen ziren gurutzontzi-konpainien kasuan, honako bi baldintza hauetako bat betetzen denean:

a) uneko urteko zirkulazioaren eta erreferentzia-urtekoaren arteko aldea 10.000 bidaiaritik gorakoa izatea.

b) uneko urteko zirkulazioaren eta erreferentzia-urtekoaren arteko aldea % 10etik gorakoa izatea.

BxC Honako hau da erreferentzia-urtea: uneko urtearen aurreko hiru urteak aintzat hartuta, konpainiak zirkulaziobolumen handiena izan duen urtea.

Hobaria kalkulatzeko erabilitako aldagaiak: B: bidaiari-zirkulazioak erreferentzia-urtearekiko izandako gehikuntzaren baliokide den ehunekoa, gehienez ere % 20koa C: koefiziente zuzentzailea, bidaiarien guztizkoarekin alderatuta igarobidean dauden bidaiarien ehunekoaren arabera: hori % 30 edo txikiagoa denean, 1 izango da; % 30 baino handiagoa denean, 0,5 izango da.

% 20

% 15

20.001 eta 30.000 bidaiari artean % 25

Balioa 30.001 eta 40.000 bidaiari artean 40.000 bidaiari baino gehiago Balioa Tartea 600.000 tona baino gehiago Salgaiaren tasa 2012ko abenduaren 28a, ostirala Itsas zirkulazio edo zerbitzu berezi, lehentasunezko edo estrategiko bakoitzaren barruan, ezin izango da, inola ere, tasa baten (itsasontziarena, salgaiarena edo bidaiariena) hobariaren % 40 gainditu.

Zirkulazioak eta zerbitzuak modu metagarrian kontabilizatuko dira urte naturalean zehar.

Aintzat hartzen ez diren tarteei dagokienez: % 0ko hobaria Tasa baten hobari guztiak bateraezinak dira, itsas zirkulazio edo zerbitzu berezi, lehentasunezko edo estrategiko ezberdinei dagozkienean.

Aipatutako tarte eta baldintzetan, geldialdi, tona, unitate eta bidaiari guztiei neurri berean aplikatzen zaizkie, itsas zirkulazio edo zerbitzu berezi, lehentasunezko edo estrategiko bakoitzaren barruan.

Aipatutako tarte eta baldintzetan, subjektu pasibo guztiei neurri berean aplikatzen zaizkie, itsas zirkulazio edo zerbitzu berezi, lehentasunezko edo estrategiko bakoitzaren barruan.

Azken bezeroa salgaiaren azken igorlea/hartzailea da.

«Itsas zirkulazioa», «itsas sarrera/irteera», «itsas zerbitzua», «itsas zerbitzu erregularra» eta «distantzia laburreko itsas zerbitzua», 2/2011 Legegintzako Errege Dekretuaren II. eranskinean jasotako definizioen arabera.

Ontziratzen edo lehorreratzen ari den gurutzontziko bidaiariaren definizioa bat dator 2/2011 Legegintzako Errege Dekretuaren II. eranskinean jasotako definizioen glosarioan adierazitakoarekin, itsas zirkulazioaren araubideko zirkulazioa alde batera utzita.

Gurutzontzi turistikoa, koadroan jasotako modalitateetan, zirkulazio berezi bat bera da.

Aplikazio-baldintza orokorrak:

PIEZA BEREZIAK. Karga-kontzentrazioa. Zirkulazio-araubideko zirkulazioa IBILGAILU BERRIAK. Itsas konektagarritasuna eta itsas zirkulazioaren araubideko karga-kontzentrazioa.

ZEREALAK soltean. Garia, zekalea, garagarra eta artoa. Karga-kontzentrazioa.

Geldialdien sustapena eta solteko zirkulazioa.

PRODUKTU SIDERURGIKOAK. Ohiko kargan edo soltean.

% 10

% 20

Maiatza-urria Ikus aplikazio-baldintzen 2. taula % 30

Apirila SALGAI OROKORRA. Salgaiak errodadura bidez kargatzea eta deskargatzea («roll on-roll off» edo «ro-ro») errepide bidezko garraio-kateen zirkulazioa atzematen duten distantzia laburreko itsas garraio lineatan. Garraio-araubideko ibilgailuak izan ezik.

% 40

Balioa Tartea Martxoa Itsasontziaren tasa Urtarrila-otsaila Tartea Ikus aplikazio-baldintzen 1. taula 72. kapitulua Muga-zergen kodeak 2013an APLIKATZEKO HOBARIAK (245.3 art.) Ekonomia edo gizartea garatzen laguntzen duten itsas zirkulazioak eta zerbitzuak sustatzeko 312. zenbakiaren euskarazko gehigarria EDUKIONTZIAK itsas sarrera/irteera eta itsas zirkulazioa, itsas zerbitzu erregularrean. Goratzen kargatzea eta deskargatzea («lift on-lift off» edo «lo-lo») GURUTZONTZI TURISTIKOAK. Bidaiari-zirkulazioaren kontzentrazioa. Urtesasoiaren araberako geldialdiak.

GURUTZONTZI TURISTIKOAK. Bidaiari-zirkulazioaren kontzentrazioa.

Bidaiarien kopuru osoaren gehikuntza.

GURUTZONTZI TURISTIKOAK. Bidaiari-zirkulazioaren kontzentrazioa.

Bartzelonako portuan ontziratzen edo lehorreratzen diren gurutzontzietako bidaiari-bolumena.

ITSAS ZIRKULAZIO ETA ZERBITZU BEREZIAK, LEHENTASUNEZKOAK EDO ESTRATEGIKOAK

Portu-agintaritza: BARTZELONA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO I. atala  232. or.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Itsas konektagarritasuna. Itsas zerbitzu transozeaniko erregular bereko bigarren geldialdia Itsas konektagarritasuna. Itsas zerbitzu bat txandatzea.

Itsas konektagarritasuna. Itsas zerbitzu erregularrak areagotzea edo berriak sortzea.

Itsas kargen kontzentrazioa. Geldialdi bakoitzean kargatutako eta/edo deskargatutako edukiontzien bolumena.

Itsas kargen kontzentrazioa. Kargatutako eta/edo deskargatutako edukiontzien bolumena.

Itsas kargen kontzentrazioa. Eragiketak egiteko atrakatze bat baino gehiago Itsas kargen kontzentrazioa. Itsas zirkulazioaren araubideko edukiontzizirkulazioa.

Itsas kargen kontzentrazioa. Salgaien itsas sarrera- edo irteera-araubideko edukiontzi beteen zirkulazioa.

Karga-kontzentrazioa. Azken bezeroek emandako edukiontzien kopuruaren gehikuntza.

Itsas kargen kontzentrazioa. Azken bezeroek emandako edukiontzi beteen bolumena.

Itsas kargen kontzentrazioa. Edukiontziak erabiltzen dituzten enpresak JLGn ezartzea Lur-konektagarritasuna. Salgaien itsas sarrerako/irteerako araubideko edukiontzi hutsen zirkulazioa.

Lur-konektagarritasuna. Edukiontzi beteen itsas eta tren-intermodalitatea.

Itsasontziaren tasa % 25,0

% 15,0

% 10,0

Urtean 100.001 eta 250.000 TEU artean Urtean 50.001 eta 100.000 TEU artean % 40,0

% 25,0

Urtean 250.001 eta 350.000 TEU artean 1. geldialditik aurrera % 30,0

Urtean 350.000 TEU baino gehiago Geldialdi bakoitzean, 1.001 eta 3.000 TEU artea % 10,0

Geldialdi bakoitzean, 3.001 eta 4.000 TEU artea % 20,0

Geldialdi bakoitzean, 4.000 TEU baino gehiago % 2,5

Urtean 26 eta 50 geldialdi artean % 15,0

% 5,0

1. geldialditik aurrera % 7,5

Urtean 51 eta 90 geldialdi artean % 10,0

Urtean 151 eta 200 geldialdi artean Urtean 91 eta 150 geldialdi artean % 40,0

% 15,0

1. geldialditik aurrera % 40,0

Salgaiaren tasa % 12

% 40

% 40

Berariazko baldintzak betetzen dituen lehenengo TEUtik aurrera Errepidez. Urtean 3.000 TEU baino gehiago Trenbidez. 1. TEUtik aurrera % 10

% 35

4 urte, eta urtean 12.000 TEU baino gehiago Errepidez. Urtean 51 eta 3.000 TEU artean % 10

3 urte, eta urtean 10.000 TEU baino gehiago % 20

% 20

% 20

0 urte, eta urtean 6.000 TEU baino gehiago 1 urte, eta urtean 6.000 TEU baino gehiago 2 urte, eta urtean 8.000 TEU baino gehiago % 15

% 10

% 20

Urtean 10.000 TEU baino gehiago Urtean 2.001 eta 5.000 TEU artean % 25

Berariazko baldintzak betetzen dituen lehenengo TEUtik aurrera Urtean 5.001 eta 10.000 TEU artean % 40

Urtean 300.001 eta 450.000 TEU artean % 20

Urtean 600.000 TEU baino gehiago % 30

% 20

Urtean 450.001 eta 600.000 TEU artean % 30

Urtean 5.001 eta 10.000 TEU artean % 40

Balioa Tartea Urtean 10.001 eta 20.000 TEU artean Urtean 20.000 TEU baino gehiago Balioa Tartea Urtean 200 geldialdi baino gehiago 1. geldialditik aurrera Tartea Bidaiarien tasa Balioa 2012ko abenduaren 28a, ostirala 2

Hala dagokionean, zerbitzugunera sartzeko edota zerbitzugunetik irteteko trenbidez bideratzen diren salgaien itsas sarrerako/irteerako araubideko edukiontzi beteei bakarrik aplikatzen zaie, neurri berean, urteko lehenengo edukiontzitik aurrera.

Hala dagokionean, salgaien itsas sarrerako/irteerako araubideko edukiontzi hutsei bakarrik aplikatzen zaie, modu marjinalean eta tartez tarte; horretarako, zerbitzugunera sartzeko edo zerbitzugunetik ateratzeko errepidez bideratzen den itsasontzi-konpainia baten urteko edukiontzi-bolumena (TEUtan neurtuta) hartzen da kontuan.

Hala dagokionean, salgaien itsas sarrerako/irteerako edukiontzi beteei bakarrik aplikatzen zaie, neurri berean; horretarako, azken bezeroak Bartzelonako portuko Jarduera Logistikoen Gunera (JLG) urtean ekarritako edukiontzi beteen bolumena (TEUtan neurtuta) eta enpresa hori JLGn ezarri zen urtea hartzen dira kontuan.

Hala dagokionean, salgaien itsas sarrerako/irteerako edukiontzi beteei bakarrik aplikatzen zaie, modu marjinalean eta tartez tarte; horretarako, azken bezero baten beraren itsas sarrerako/irteerako edukiontzi beteen urteko bolumen metatua (TEUtan neurtuta) hartzen da kontuan.

Azken bezero baten edukiontzi-zirkulazio guztiari aplikatzen zaio, neurri berean, salgaien itsas sarrerako/irteerako araubideko edukiontzi beteen bolumena handitzen denean (TEUtan neurtuta), azken bezero batek berak erabilitakoena, ondoko baldintza hauetakoren batean:

- Uneko urtean eta erreferentzia-urtean erabilitako salgaien itsas sarrerako/irteerako edukiontzi beteen bolumenaren arteko aldea 1.000 TEUtik gorakoa izatea.

- Uneko urtean eta erreferentzia-urtean erabilitako salgaien itsas sarrerako/irteerako edukiontzi beteen bolumenaren arteko aldea % 10etik gorakoa izatea, eta gutxienez 500 TEUkoa.

Honako hau da erreferentzia-urtea: salgaien itsas sarrerako/irteerako edukiontzi beteen zirkulazioari dagokionez, bolumen handieneko urtea, hobariaren xede den urtearen aurreko bi urteetako aldian.

Hala dagokionean, itsasontzi-konpainia baten salgaien sarrera- edo irteera-araubideko edukiontzi beteen zirkulazioari aplikatzen zaio.

Hobariaren batez besteko ehunekoa lehenengo edukiontzi betetik aurrera aplikatuko da, modu berean, eta modu marjinalean kalkulatuko da, tartez tarte; horretarako, edukiontzi beteen, hutsen eta zirkulaziokoen urteko bolumen metatua (TEUtan neurtuta) hartuko da kontuan.

Hala dagokionean, modu marjinalean eta tartez tarte aplikatzen da, itsasontzi-konpainia batek itsas zirkulazioaren araubidean urtean metatutako edukiontzi-bolumenaren arabera (TEUtan neurtuta).

Hurrengo baldintza guztiak betetzen dituzten geldialdiei aplikatzen zaie:

- Kargatzeko/deskargatzeko eragiketak terminal batean baino gehiagotan egin behar izatea, eta, ondorioz, atrakatze-postua aldatu behar izatea.

- Geldialdian kargaren eta deskargaren bidez orotara erabilitako TEUen % 10 baino gehiago zirkulazioaren/ontzialdaketaren araubideko edukiontzien zirkulazioarekin lotuta egotea.

- Geldialdia itsas zerbitzu erregular batekoa izatea.

Hala dagokionean, itsas zerbitzu erregularreko itsasontzi-konpainia baten edukiontziak garraiatzeko itsasontzi guztiei aplikatzen zaie, urteko lehenengo geldialditik aurrera.

Hala dagokionean, itsasontzi-konpainiak geldialdi batean erabilitako edukiontzien bolumenaren arabera (TEUtan neurtuta) aplikatzen da, neurri berean; betiere, itsas zerbitzu erregular bateko 35.000 GT baino gehiagoko itsasontzien kasuan.

Uneko urtean edo aurrekoan sortu edo areagotu diren itsas zerbitzu erregularren geldialdi guztiei aplikatzen zaie neurri berean.

Itsas zerbitzu erregular bat sortu dela joko da hari dagozkion ezaugarriak dituen eta urtean gutxienez 24 geldialdi egiten dituen zerbitzu berri bat sortzen denean.

Itsas zerbitzu erregular bat areagotu dela joko da zerbitzu horrek, itsasontzien kopurua areagotzearen ondorioz, urtean gutxienez 24 geldialdi berri egiten dituenean edota erabilitako itsasontzien urteko GTa % 15 baino gehiago handitzen denean.

Hala dagokionean, itsas zerbitzu erregular baten urteko lehen geldialditik aurrera aplikatzen da, neurri berean.

Hala dagokionean, S oinarrizko zenbatekoaren aplikazio-eremutik kanpo dagoen itsas zerbitzu erregular bateko itsasontzi-bidaia baten bigarren geldialdi guztiei neurri berean aplikatzen zaie.

Itsas zerbitzu erregular bateko geldialdi guztiei aplikatzen zaie, neurri berean, aurre-aurreko geldialdia distantzia laburreko itsas garraioaren eremutik kanpokoa denean, 2/2011 Legegintzako Errege Dekretuan definitutakoari jarraiki; salbuespen izango dira Suezko kanaleko nabigazioari lotutako baldintza teknikoen ondorio direnak.

BERARIAZKO APLIKAZIO-BALDINTZAK

312. zenbakiaren euskarazko gehigarria 1. taularako aplikazio-baldintza orokorrak: Aintzat hartzen ez diren tarteei dagokienez: % 0ko hobaria.

Hobari guztiak segidan eta biderkaduraz aplikatu ahal izango dira. Hala ere, 7, 8 eta 12 kontzeptuei dagozkien hobariak bateraezinak dira 9, 10, 11 eta 13 kontzeptuei dagozkienekin; azken horiek dute lehentasuna.

Hobaria ez da, inola ere, % 40 baino handiagoa izango.

1, 2, 3, 4, 5 eta 6 hobariak ez dira aplikatzekoak izango geldialdi inaktiboetan, itsasontziaren tasari egonaldi luzeei dagokien koefizientea aplikatzen zaion denbora-tarteetan, eta kargatutako/deskargatutako edukiontzi-bolumena 200 TEU baino txikiagoa den geldialdietan.

Baldintza horien ondorioetarako, azken bezeroa salgaiaren amaierako igorlea/hartzailea izango da.

«Salgaien itsas sarrera/irteera» definizioa bat dator 2/2011 Legegintzako Errege Dekretuaren II. eranskineko glosarioan adierazitakoekin; itsasoko eta/edo lurreko zirkulazioko araubidean dauden zirkulazioak alde batera uzten d 1

Zenbakia Itsas konektagarritasuna. Geldialdi transozeanikoaren zirkulazio-denbora hobetzea.

KONTZEPTUA

1. TAULA. EDUKIONTZIETARAKO BERARIAZKO APLIKAZIO-BALDINTZAK itsas sarrera/irteera eta itsas zirkulazioa. Goratzen kargatzea eta deskargatzea («lift on-lift off» edo «lo-lo») BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO I. atala  233. or.

2

3

Distantzia laburreko itsas zerbitzuetako karga-kontzentrazioa. Itsasontzikonpainia baten zirkulazio-bolumena.

Karga-kontzentrazioa. Tona kopuruaren gehikuntza % 15

% 30

% 15

Berariazko baldintzak betetzen dituen lehenengo geldialditik aurrera Urtean 300 geldialdi baino gehiago Urtean 101 eta 300 geldialdi artean Salgaiaren tasa % 15

% 10

% 5,00etik % 10,00era arteko gehikuntza % 30

% 15,00etik gorako gehikuntza % 10,00etik % 15,00era arteko gehikuntza % 15

% 30

Bidaiarien tasa Urtean 50.001 eta 100.000 bidaiari artean Urtean 100.000 bidaiari baino gehiago Berariazko baldintzak betetzen dituen lehenengo bidaiaritik aurrera Balioa Tartea Urtean 250.001 eta 500.000 tona artean Urtean 500.000 tona baino gehiago Balioa Tartea Itsasontziaren tasa Tartea 2. taularako aplikazio-baldintza orokorrak: Aintzat hartzen ez diren tarteei dagokienez: % 0ko hobaria.

Hobari guztiak segidan eta biderkaduraz aplikatu ahal izango dira.

Tasa bakoitzaren hobaria ez da, inola ere, % 40 baino handiagoa izango.

Itsasontziaren tasari dagokion hobaria aplikatu ahal izateko, beharrezkoa da itsas zerbitzu erregularreko salgaien eta bidaiarien zirkulazioaren % 70 baino gehiago uharteetakoa ez izatea.

1

Zenbakia Distantzia laburreko itsas garraio-zerbitzuen itsas konektagarritasuna. Itsas zerbitzu erregularrak sortzea/areagotzea.

KONTZEPTUA

15% 30% 15% Balioa 3

Hala dagokionean, itsasontzi-konpainia baten tona-zirkulazioa handitzeagatik aplikatzen da, baldintza hauek betetzen direnean:

- Hobari honi dagokion zirkulazio-gehikuntza kalkulatzeko, uneko urteko eta aurreko urteko zirkulazioaren arteko aldakuntza hartuko da kontuan.

- Aurreko urtean manipulatutako zirkulazioa gutxienez 300 mila tonakoa izan behar da.

Hobariaren zenbatekoaren kalkuluak zirkulazioaren gehikuntzari bakarrik eragiten dio; zenbateko hori honako irizpide hauen arabera zehaztuko da:

- Salgaiaren tasaren batez besteko balioa, tona bakoitzeko.

- Hobariaren xede den urtearen eta aurrekoaren arteko tona-aldakuntza.

- Hobari-ehunekoa, erreferentzia-urteko zirkulazioarekiko izandako gehikuntzan oinarrituta.

Hala dagokionean, tartez tarte aplikatzen da, modu marjinalean, urtean metatutako bolumenaren arabera.

Uneko urtean edo aurrekoan sortutako edo areagotutako distantzia laburreko itsas garraioko itsas zerbitzu erregularreko geldialdi guztiei aplikatzen zaie, neurri berean.

Itsas zerbitzu erregular bat sortu dela joko da halakoei dagozkien ezaugarriak dituen zerbitzu berri bat sortzen denean, gutxienez astean behingo maiztasuna duena.

Itsas zerbitzu erregular bat areagotu egin dela joko da itsasontzien kopurua handitzearen ondorioz astean gutxienez geldialdi gehigarri bat sortzen denean, edota erabilitako itsasontzien urteko GTa % 15 baino gehiago handitzen denean.

BERARIAZKO APLIKAZIO-BALDINTZAK

2. TAULA. SALGAI OROKORRETARAKO BERARIAZKO APLIKAZIO-BALDINTZAK. Salgaiak errodadura bidez kargatzea eta deskargatzea («roll on-roll off» edo «ro-ro»), errepide bidezko garraio-kateen zirkulazioa atzematen duten distantzia laburreko itsas garraioko lineatan. Garraio-araubideko ibilgailuak izan ezik.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

312. zenbakiaren euskarazko gehigarria 2012ko abenduaren 28a, ostirala % 10

% 10

Solteko salgai solidoen terminal publikoak, produktu siderurgikoen, harrikatzaren, harrikatz-kokearen, burdin txatarren, burdin mearen edo sulfatoen gutxienez % 51

manipulatzen dituztenak.

Okupazio-tasa % 312. zenbakiaren euskarazko gehigarria Edukiontzi-terminala SALGAIEN ITSAS TERMINAL MOTA

Gehienez ere, okupazio-tasaren kuotaren % 30

HOBARIAK (182. art.) Espainiako portuen lehiakortasuna sustatzeko eta nazioarteko merkatuetara egokitzen laguntzeko Portu-agintaritza: BILBO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

2012ko abenduaren 28a, ostirala 0001, 0001-C

0005, 0005-L, 0004 eta 0007

7203

% 30

% 40

% 24

650.000 eta 825.000 tona artean 2926. 10

Akrilonitriloa 1. tonatik aurrera 1. tonatik aurrera 1. tonatik aurrera 1. tonatik aurrera % 20

% 20

% 20

% 20

%5

Bidaiarien tasa Tartea % 40

% 25

1. bidaiaritik aurrera Bidaia-araubideko 1. ibilgailutik aurrera % 10

% 15

% 20

Balioa 1. geldialditik 4.era 5. geldialditik 8.era 9. geldialditik aurrera b) Tarte bakoitzean diren unitateei, lege hau indarrean sartu zenetik aurrerakoak direnean, tartearen hobari-ehuneko bereizia aplikatzen zaie.

a) Lege hau indarrean sartu zenetik aurrera operatutako unitate guztiei aplikatzen zaie lortutako urteko zirkulazioari dagokion tartearen hobari-ehunekoa.

Berariazko aplikazio-baldintzak «Itsas zirkulazioa», «itsas sarrera/irteera», «itsas zerbitzua» eta «itsas zerbitzu erregularra», Estatuko Portuei eta Nabigazio Zibilari buruzko Legearen testu bateginaren II. eranskinean jasotako definizioen arabera.

GIU (Garraio intermodaleko unitatea): salgaiak garraiatzeko elementua (edukiontzietarako plataforma, ibilgailu zurrun edo artikulatua, erdiatoia eta atoia) TEU («Twenty Equivalent Unit»): 20 oinen baliokide den edukiontzi-unitatea.

Aintzat hartzen ez diren tarteei dagokienez: % 0ko hobaria.

a) berariazko baldintza aplikatzen da, baldin eta metatutako gutxieneko zirkulazioa 40.000 tonatik gorakoa bada portu-terminal eta produktu bakoitzeko.

a) berariazko baldintza aplikatzen da.

b) berariazko baldintza aplikatzen da, urteko gutxieneko zirkulazio metatua 50.000 tonatik gorakoa denean.

a) berariazko baldintza aplikatzen da, igorle/hartzaile bakoitzeko urteko gutxieneko zirkulazio metatua 150.000 tonatik gorakoa denean.

b) berariazko baldintza aplikatzen da, urteko gutxieneko zirkulazioa 750.000 tonatik gorakoa denean.

a) berariazko baldintza aplikatzen da, hartzailea/igorlea berbera denean eta metatutako zirkulazioa 150.000 tonatik gorakoa denean.

Gabarra bidezko garraioari ez zaio hobari hori aplikatuko.

Urteko lehenengo geldialditik aurrera aplikatzen da, neurri berean, gabarretako barne zirkulazioaren kasuan.

Urteko lehenengo geldialditik aurrera aplikatzen da, neurri berean, urtean metatutako zirkulazioa 250.000 tonatik gorakoa denean eta atrakalekua emakida bidezkoa denean.

b) berariazko baldintza aplikatzen da, urtean metatutako zirkulazioa 20.000 unitatetik gorakoa denean. Itsasontziaren tasari dagokion hobaria Car-Carrier itsasontziei soilik aplikatzen zaie.

b) berariazko baldintza itsas zerbitzu bereko unitate guztiei aplikatzen zaie.

a) berariazko baldintza aplikatzen da, hartzailea/igorlea berbera denean eta metatutako zirkulazioa 60.000 tonatik gorakoa denean.

Urteko lehenengo geldialditik aurrera aplikatzen da, neurri berean, zamaketari bakoitzeko urteko gutxieneko zirkulazioa 150.000

tonatik gorakoa denean.

a) berariazko baldintza aplikatzen da.

b) berariazko baldintza 10.000tik gorako GTa eta «B» oinarrizko zenbatekoa duten itsasontziei aplikatzen zaie.

Hala dagokionean, urteko lehenengo geldialditik aurrera aplikatzen da, neurri berean; betiere, linea bakoitzeko urteko gutxieneko zirkulazioa 8.000 GIUtik gorakoa denean, eta itsas zerbitzu erregularreko geldialdiei dagokienez soilik.

b) berariazko baldintza salgaien itsas sarrerako/irteerako edukiontzi beteei soilik aplikatzen zaie, azken bezero batek berak urtean emandako itsas sarrerako edo irteerako edukiontzi beteen bolumenaren arabera (TEUtan neurtuta); betiere, gutxieneko zirkulazioa 1.000 TEU baino handiagoa bada azken bezero bakoitzeko.

b) berariazko baldintza dagokion tarteko lehenengo geldialditik aurrera aplikatzen da, neurri berean, eta trenbidez garraiatzen den edukiontziari dagokionez soilik.

a) berariazko baldintza itsas zerbitzu erregularreko Ro-Pax itsasontziei soilik aplikatzen zaie, lehenengo unitatetik aurrera, gutxieneko zirkulazioak gainditzen dituztenean:

- urtean 60 geldialdi baino gehiago, itsasontziaren tasari dagokionez.

- urtean 50.000 bidaiari eta 12.000 ibilgailu baino gehiago, bidaiarien tasari dagokionez.

b) berariazko baldintza aplikatzen zaie itsasontzi-konpainia bereko itsasontzi eta bidaiari guztiei.

BERARIAZKO APLIKAZIO-BALDINTZAK

2012ko abenduaren 28a, ostirala Hobari bateragarrien biderkatze-efektuak ezin izango du dagokion tasaren kuota-hobariaren % 40 gainditu.

Itsas zirkulazio edo zerbitzu berezi, lehentasunezko edo estrategiko bakoitzaren barruan, ezin izango da, inola ere, tasa baten (itsasontziarena, salgaiarena edo bidaiariena) kuota-hobariaren % 40 gainditu.

Ekitaldirako gehieneko zenbatekoaren mugara heltzean, Portu-agintaritzak, automatikoki, utzi egin beharko dio hobari hauek aplikatzeari.

Portu-agintaritza honetan 2013ko ekitaldian 245.3 artikuluaren kariaz aplikatutako hobarien zenbateko osoa ezin izango da 2011ko ekitaldian itsasontziaren tasaren, bidaiarien tasaren eta salgaiaren tasaren bidez bildutako guztizkoaren ehuneko 20 baino handiagoa izan.

2807

2917 - 36

1 eta 50.000 tona artean % 10

% 20

% 32

% 10

825.001 tonatik aurrera 1. tonatik aurrera % 10

% 25

1 eta 30.000 unitate artean 1. tonatik aurrera % 30

30.001 eta 50.000 unitate artean 1. tonatik aurrera 650.001 tonatik aurrera 1. geldialditik aurrera % 20

% 40

1. geldialditik aurrera % 10

1. geldialditik 26.era 50.001 unitatetik aurrera %5

1. geldialditik 26.era % 20

27. geldialditik aurrera % 10

% 20

% 18

% 15

27. geldialditik aurrera 50.001 tonatik aurrera 2930 - 90

Aplikazio-baldintza orokorrak:

1. tonatik aurrera 1507-B

1511-B

1514-B eta 1518-B

Aminoazidoak Azido sulfurikoa %5

2523-B

Azido polikarboxilikoak PRODUKTU KIMIKOAK

Biodiesela ekoizteko olioak eta koipeak Zementua eta klinkerra soltean ontziratzea 1201, 1512 B, 1507 B

7201 eta 7203

7204

8703

Direct Reduced Iron BABAK ETA LANDARE-OLIOAK

% 10

1.001 eta 2.500 TEU artean 1. tonatik aurrera Lingoteak eta briketak TXATARRA.

SOLTEKO SALGAIAK

Salgai-araubideko IBILGAILUAK

% 15

3.501 TEUtik aurrera 2.501 eta 3.500 TEU artean 1. tonatik aurrera 1. geldialditik 12.era % 30

% 25

% 35

1 eta 25.000 TEU artean 1. GIUtik aurrera % 40

50.001 TEUtik aurrera Balioa 25.001 eta 50.000 TEU artean 4802

%5

% 10

13. geldialditik 26.era Salgaiaren tasa Tartea 4001eta 4002; 4011

7201, 7202

7205etik 7306ra 7317, 7318, 7325 eta 7326

% 20

%5

1. geldialditik aurrera % 10

1. geldialditik 4.era % 15

5. geldialditik 8.era Balioa Tartea 9. geldialditik aurrera Itsasontziaren tasa 2013an APLIKATZEKO HOBARIAK (245.3 art.) Ekonomia edo gizartea garatzen laguntzen duten itsas zirkulazioak eta zerbitzuak sustatzeko 312. zenbakiaren euskarazko gehigarria 7308-B, 8501PRODUKTU EOLIKOAK. Haize-sorgailuak, makineria eta piezak B eta 8503

KAUTXUA ETA PNEUMATIKO BERRIAK

PAPERA ETA PAPER OREA. Papera.

Edukiontzietan sartu gabeko salgai orokorreko produktu siderurgikoak ontziratzea Itsasontzi-konpainia baten beraren itsas zerbitzuko itsasontziak 0001-X

0001-C

Muga-zergen kodeak Salgaiak errodadura bidez kargatzea eta deskargatzea («roll on-roll off» edo «ro-ro»). Salgai-araubideko ibilgailuak izan ezik.

SALGAI OROKORRA

EDUKIONTZI beteak, itsas irteerakoak/sarrerakoak, itsas zerbitzu erregularrean. Karga-kontzentrazioa. Goratzen kargatzea eta deskargatzea («lift on-lift off» edo «lo-lo») EDUKIONTZIAK itsas sarrera/irteera, itsas zerbitzu erregularrean.

Goratzen kargatzea eta deskargatzea («lift on-lift off» edo «lo-lo») EDUKIONTZIAK

BIDAIA-ARAUBIDEKO BIDAIARIAK ETA IBILGAILUAK

GURUTZONTZI TURISTIKOAK

ITSAS ZIRKULAZIO ETA ZERBITZU BEREZIAK, LEHENTASUNEZKOAK EDO ESTRATEGIKOAK

Portu-agintaritza: BILBO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO I. atala  236. or.

% 30

% 25

% 20

75 eta 100 geldialdi artean 50 eta 75 geldialdi artean 25 eta 50 geldialdi artean 1 eta 25 geldialdi artean %5

50.001 eta 100.000 tona artea 4401A

Biomasa, fruta-arbolak eta basoak % 15

% 30

% 40

0 <= I < 5

1. tonatik aurrera % 35

% 40

5 <= I < 10

% 20

I >= 10

% 20

1. tonatik aurrera Bidaiarien tasa 1 eta 5 geldialdi artean 6 eta 10 geldialdi artean 10 geldialdi baino gehiago Tartea % 30

% 35

% 40

Balioa Bateraezina da salgaiaren tasari dagokionez 245.3 artikuluan xedatutako beste hobariekin Hala dagokionean,enpresa banatzailebakoitzarengas naturalarenurteko gutxienekozirkulazioaren hurrengo tonatik aurrera aplikatzen da, neurri berean. Urteko gutxieneko zirkulazioa 2007an, 2008an eta 2009an Cartagenako portuan deskargatutakoaren batez bestekoa izango da; «I», berriz, gas naturalarenenpresa banatzailebakoitzarenurteko zirkulazioarenguztizko hazkundearen ehunekoa, urteko gutxieneko zirkulazioarekiko.

a) berariazko baldintza aplikatzen da.

Itsas zerbitzu erregular berean, b) berariazko baldintza aplikatzen da.

Itsas zerbitzu erregular berean, b) berariazko baldintza aplikatzen da.

Tarte bakoitzeko tonen (t) bolumena neurtzean, edukiontzien tarak kanpoan uzten dira, eta itsas zerbitzu erregularrei eragiten die soilik.

Itsasontziaren tasa: geldialdien kopurua % 50 baino gehiago handitzeagatiko hobaria 4 HILABETEZ aplikatzen da, eta bateraezina da tasa horri aplikatu ahal zaizkion bestelako hobariekin. Hobari hau 3 URTEAN behin baino ezin izango da aplikatu; hala dagokionean, geldialdien kopurua % 50 baino gehiago handitzeko nahia jakinarazten den lehenengo geldialditik aurrera aplikatuko da, neurri berean, Portu-agintaritzakjakinarazpenaegin aurreko 12 hilabeteetan egindako geldialdien kopurua egiaztatu ondoren.

Tarte bakoitzeko tonen (t) bolumena neurtzean, edukiontzien tarak kanpoan uzten dira, eta itsas Itsas zerbitzu erregular berean, b) berariazko baldintza aplikatzen da.

Tarte bakoitzeko tonen (t) bolumena neurtzean, edukiontzien tarak kanpoan uzten dira, eta itsas zerbitzu erregularrei eragiten die soilik.

TEU hutsek ez dute salgaiaren tasaren gaineko hobaririk jasotzen.

Itsasontziaren tasa: geldialdien kopurua % 50 baino gehiago handitzeagatiko hobaria 4 HILABETEZ aplikatzen da, eta bateraezina da tasa horri aplikatu ahal zaizkion bestelako hobariekin. Hobari hau 3 URTEAN behin baino ezin izango da aplikatu; hala dagokionean, geldialdien kopurua % 50 baino gehiago handitzeko nahia jakinarazten den lehenengo geldialditik aurrera aplikatuko da, neurri berean, Portu-agintaritzakjakinarazpenaegin aurreko 12 hilabeteetan egindako geldialdien kopurua egiaztatu ondoren.

b) berariazko baldintza aplikatzen da.

BERARIAZKO APLIKAZIO-BALDINTZAK

b) Tarte bakoitzean diren unitateei, lege hau indarrean sartu zenetik aurrerakoak direnean, tartearen hobari-ehuneko bereizia aplikatzen zaie.

a) Lege hau indarrean sartu zenetik aurrera operatutako unitate guztiei aplikatzen zaie lortutako urteko zirkulazioari dagokion tartearen hobari-ehunekoa.

Berariazko aplikazio-baldintzak «Itsas zirkulazioa», «itsas sarrera/irteera», «itsas zerbitzua» eta «itsas zerbitzu erregularra», Estatuko Portuei eta Nabigazio Zibilari buruzko Legearen testu bateginaren II. eranskinean jasotako definizioen arabera.

2012ko abenduaren 28a, ostirala TEU («Twenty Equivalent Unit»): 20 oinen baliokide den edukiontzi-unitatea.

Aintzat hartzen ez diren tarteei dagokienez: % 0ko hobaria.

Hobari bateragarrien biderkatze-efektuak ezin izango du dagokion tasaren kuota-hobariaren % 40 gainditu.

Itsas zirkulazio edo zerbitzu berezi, lehentasunezko edo estrategiko bakoitzaren barruan, ezin izango da, inola ere, tasa baten (itsasontziarena, salgaiarena edo bidaiariena) kuota-hobariaren % 40 gainditu.

Ekitaldirako gehieneko zenbatekoaren mugara heltzean, Portu-agintaritzak, automatikoki, utzi egin beharko dio hobari hauek aplikatzeari.

Aplikazio-baldintza orokorrak: Portu-agintaritza honetan 2013ko ekitaldian 245.3 artikuluaren kariaz aplikatutako hobarien zenbateko osoa ezin izango da 2011ko ekitaldian itsasontziaren tasaren, bidaiarien tasaren eta salgaiaren tasaren bidez bildutako guztizkoaren ehuneko 20 baino handiagoa izan.

2711 B

1. geldialditik aurrera % 10

% 20

% 25

% 20

% 20

% 40

% 20

% 25

% 30

% 35

% 40

100.000 tona baino gehiago 1. tonatik aurrera 302B, 303A, 303B, 304

% 25

% 20

1. tonatik aurrera 1. tonatik aurrera 1. tonatik aurrera 1. tonatik aurrera 1 eta 5.000 GIU artean 5.001 eta 10.000 GIU artean 10.001 eta 15.000 GIU artean 15.001 eta 20.000 GIU artean 20.000 GIU baino gehiago 0 eta 200.000 tona artean 200.001 eta 300.000 tona arte % 30

% 20

0 eta 200.000 tona artean 300.000 tona baino gehiago % 25

% 30

Balioa 200.001 eta 300.000 tona arte 0701etik 0814ra 1. geldialditik aurrera % 15

% 35

100 geldialdi baino gehiago Salgaiaren tasa 300.000 tona baino gehiago Tartea 1. tonatik aurrera GAS NATURALA.

ARRAIN IZOZTUAK ETA HOZTUAK.

FRUTAK ETA BARAZKIAK. Frutak.

ZEREALAK, PENTSUAK, BAZKAK ETA ONGARRIAK.

2523B

KLINKERRA soltean.

% 15

% 40

10.001 eta 200.000 tona artean % 25

% 40

Geldialdien kopuruak % 50etik gorako gehikuntza izateagatik 200.001 eta 300.000 tona artean % 15

0 eta 200.000 tona artean % 30

% 25

200.001 eta 300.000 tona artean 300.000 tona baino gehiago % 30

% 40

Geldialdien kopuruak % 50etik gorako gehikuntza izateagatik 300.000 tona baino gehiago % 35

% 30

6 eta 10 geldialdi artean % 40

10 geldialdi baino gehiago 1 eta 5 geldialdi artean Balioa Itsasontziaren tasa Tartea 1001etik 1005era; 1007; 0713; 2303tik 2308ra; 2834A, 3102C, 3105

7801

7201etik 7205era 7207tik 7229ra; 7301etik 7309ra 0101etik 0106ra BERUNA.

PRODUKTU SIDERURGIKOAK.

TXATARRA.

BIZIRIK DAUDEN ANIMALIAK.

Muga-zergen kodeak HOBARIAK (245.3 art.) Ekonomia edo gizartea garatzen laguntzen duten itsas zirkulazioak eta zerbitzuak sustatzeko 312. zenbakiaren euskarazko gehigarria SALGAI OROKORRA. Salgaiak errodadura bidez kargatzea eta deskargatzea («roll on-roll off» edo «ro-ro») «con-ro» edo «roro» itsasontzi puruetan (12 pertsona baino gutxiago). Salgaiaraubideko ibilgailuak izan ezik.

EDUKIONTZIAK itsas zirkulazioa, itsas zerbitzu erregularrean.

Goratzen kargatzea eta deskargatzea («lift on-lift off» edo «lo-lo») EDUKIONTZIAK itsas sarrera/irteera, itsas zerbitzu erregularrean Goratzen kargatzea eta deskargatzea («lift on-lift off» edo «lo-lo») GURUTZONTZI TURISTIKOAK

ITSAS ZIRKULAZIO ETA ZERBITZU BEREZIAK, LEHENTASUNEZKOAK EDO ESTRATEGIKOAK

Portu-agintaritza: CARTAGENA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO I. atala  237. or.

Itsasontziaren tasa % 25

% 20

Balioa 5.000 tona baino gehiago 5.000 tona baino gehiago 5.000 tona baino gehiago % 10

%5

% 20

% 20

% 25

1 eta 5.000 TEU artean 1.000 tona baino gehiago % 35

5.000 TEU baino gehiago Balioa % 40

Salgaiaren tasa 250 TEU baino gehiago Tartea Bidaiarien tasa 1 pertsonatik aurrera Tartea % 20

Balioa a) berariazko baldintza aplikatzen da.

a) berariazko baldintza aplikatzen da.

b) berariazko baldintza aplikatzen da.

a) berariazko baldintza edukiontzi hutsei bakarrik aplikatzen zaie.

BERARIAZKO APLIKAZIO-BALDINTZAK

b) Tarte bakoitzean diren unitateei, lege hau indarrean sartu zenetik aurrerakoak direnean, tartearen hobari-ehuneko bereizia aplikatzen zaie.

a) Lege hau indarrean sartu zenetik aurrera operatutako unitate guztiei aplikatzen zaie lortutako urteko zirkulazioari dagokion tartearen hobari-ehunekoa.

Berariazko aplikazio-baldintzak «Itsas zirkulazioa», «itsas sarrera/irteera», «itsas zerbitzua» eta «itsas zerbitzu erregularra», Estatuko Portuei eta Nabigazio Zibilari buruzko Legearen testu bateginaren II. eranskinean jasotako definizioen arabera.

TEU («Twenty Equivalent Unit»): 20 oinen baliokide den edukiontzi-unitatea.

Aintzat hartzen ez diren tarteei dagokienez: % 0ko hobaria.

Hobari bateragarrien biderkatze-efektuak ezin izango du dagokion tasaren kuota-hobariaren % 40 gainditu.

Itsas zirkulazio edo zerbitzu berezi, lehentasunezko edo estrategiko bakoitzaren barruan, ezin izango da, inola ere, tasa baten (itsasontziarena, salgaiarena edo bidaiariena) kuota-hobariaren % 40 gainditu.

Aplikazio-baldintza orokorrak: Portu-agintaritza honetan 2013ko ekitaldian 245.3 artikuluaren kariaz aplikatutako hobarien zenbateko osoa ezin izango da 2011ko ekitaldian itsasontziaren tasaren, bidaiarien tasaren eta salgaiaren tasaren bidez bildutako guztizkoaren ehuneko 20 baino handiagoa izan.

Ekitaldirako gehieneko zenbatekoaren mugara heltzean, Portu-agintaritzak, automatikoki, utzi egin beharko dio hobari hauek aplikatzeari.

2615

2508A, 2508B, 2508C; 2529A, 2529B; 2507; 2505; 2529C

LEHORRERATZEA. Buztina, feldespatoa, kaolina, mineralhondarra eta nefelina Zirkonioa 6907eta 6908; 12 geldialdi baino gehiago 3207

1. geldialditik aurrera Tartea ONTZIRATZEA. Azulejuak eta plakak, eta esmaltatu gabeko baldosak. Fritakina.

1001, 1003, 1005

8609B

Muga-zergen kodeak HOBARIAK (245.3 art.) Ekonomia edo gizartea garatzen laguntzen duten itsas zirkulazioak eta zerbitzuak sustatzeko 312. zenbakiaren euskarazko gehigarria ZERAMIKA-SEKTOREA.

ZEREALAK. Garia, garagarra eta artoa EDUKIONTZIAK itsas zirkulazioa. Goratzen kargatzea eta deskargatzea («lift on-lift off» edo «lo-lo») EDUKIONTZIAK itsas sarrera/irteera, itsas zerbitzu erregularrean. Goratzen kargatzea eta deskargatzea («lift on-lift off» edo «lo-lo») GURUTZONTZI TURISTIKOAK

ITSAS ZIRKULAZIO ETA ZERBITZU BEREZIAK, LEHENTASUNEZKOAK EDO ESTRATEGIKOAK

Portu-agintaritza: CASTELLÓ BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

2012ko abenduaren 28a, ostirala % 40

% 40

Balioa Tartea Salgaiaren tasa Balioa Bidaiarien tasa 1 pertsonatik aurrera Tartea % 40

Balioa Zerbitzu-gabarrari, lehenengo horniketa-eragiketatik aurrera.

BERARIAZKO APLIKAZIO-BALDINTZAK

«Itsas zirkulazioa», «itsas sarrera/irteera», «itsas zerbitzua» eta «itsas zerbitzu erregularra», Estatuko Portuei eta Nabigazio Zibilari buruzko Legearen testu bateginaren II. eranskinean jasotako definizioen arabera.

Aintzat hartzen ez diren tarteei dagokienez: % 0ko hobaria.

Hobari bateragarrien biderkatze-efektuak ezin izango du dagokion tasaren kuota-hobariaren % 40 gainditu.

Itsas zirkulazio edo zerbitzu berezi, lehentasunezko edo estrategiko bakoitzaren barruan, ezin izango da, inola ere, tasa baten (itsasontziarena, salgaiarena edo bidaiariena) kuota-hobariaren % 40 gainditu.

Ekitaldirako gehieneko zenbatekoaren mugara heltzean, Portu-agintaritzak, automatikoki, utzi egin beharko dio hobari hauek aplikatzeari.

Aplikazio-baldintza orokorrak: Portu-agintaritza honetan 2013ko ekitaldian 245.3 artikuluaren kariaz aplikatutako hobarien zenbateko osoa ezin izango da 2011ko ekitaldian itsasontziaren tasaren, bidaiarien tasaren eta salgaiaren tasaren bidez bildutako guztizkoaren ehuneko 20 baino handiagoa izan.

1. geldialditik aurrera Itsasontziaren tasa ERREGAI HORNIKETA gabarra bakoitzeko Tartea 1. geldialditik aurrera Muga-zergen kodeak HOBARIAK (245.3 art.) Ekonomia edo gizartea garatzen laguntzen duten itsas zirkulazioak eta zerbitzuak sustatzeko 312. zenbakiaren euskarazko gehigarria GURUTZONTZI TURISTIKOAK

ITSAS ZIRKULAZIO ETA ZERBITZU BEREZIAK, LEHENTASUNEZKOAK EDO ESTRATEGIKOAK

Portu-agintaritza: CEUTA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

2012ko abenduaren 28a, ostirala % 40

Itsasontziaren tasa % 40

Salgaiaren tasa % 28

% 58

Garraio-araubideko Garraio-araubideko bidaiariak ibilgailuak Bidaiarien tasa Subjektu pasibo bakoitzak aitortutako geldialdi, salgai eta bidaiari guztiei neurri berean aplikatzen zaizkie, aurrez aipatutako baldintzetan.

Bidaiarien tasa: aurrez aipatutako geldialdi bakoitzari aplikatzen zaio. Hobaria bateraezina da 208.d) artikuluan xedatutako murrizketarekin.

Salgaiaren tasa: aurrez aipatutako geldialdi bakoitzari aplikatzen zaio. Hobaria bateraezina da 216.b) artikuluan xedatutako murrizketarekin.

Ekitaldirako gehieneko zenbatekoaren mugara heltzean, Portu-agintaritzak, automatikoki, utzi egin beharko dio hobariak emateari.

Itsasontziaren tasa: subjektu pasiboak aitortutako geldialdi bakoitzari aplikatzen zaio, S oinarrizko zenbatekoa aplikagarri denean. Hobaria bateraezina da 197.1.h) artikuluan xedatutako murrizketarekin.

Aplikazio-baldintzak:

Beste portu batzuekin eskainitako itsas zerbitzuak Muga-zergen kodeak HOBARIAK 2013 (245.5 art.) Uhartetasuna, isolamendu berezia edo ultraperifikotasuna 312. zenbakiaren euskarazko gehigarria ITSAS ZERBITZUAK

Portu-agintaritza: CEUTA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

2012ko abenduaren 28a, ostirala Kanpoaldeko portuko edukiontzi-terminala SALGAIEN ITSAS TERMINAL MOTA

Gehienez ere, okupazio-tasaren kuotaren % 30

% 30

Okupazio-tasa % HOBARIAK (182. art.) Espainiako portuen lehiakortasuna sustatzeko eta nazioarteko merkatuetara egokitzen laguntzeko Portu-agintaritza: FERROL-SAN CIBRAO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

312. zenbakiaren euskarazko gehigarria 2012ko abenduaren 28a, ostirala 2701, 2713A

8502 eta 8503

MINERALAK

PRODUKTU EOLIKOAK. Haize-sorgailuak.

2301etik 2309 Bra 1201etik 1214ra 1101etik 1109ra 1001etik 1008ra 2711B

1. geldialditik aurrera 11 eta 20 geldialdi artean 1. TEUtik aurrera % 25

% 40

% 40

%5

%5

1 eta 10.000 tona artean % 20

%5

0 eta 10.000 tona artean %5

0 eta 20.000 tona artean %0

2.500.001 eta 3.000.000 tona % 10

artean 2.000.001 eta 2.500.000 tona %5

artean 0 eta 2.000.000 tona artean %0

100.001 eta 200.000 tona % 15

artean 10.001 eta 100.000 tona artean % 7

20.001 eta 50.000 tona artean b) berariazko baldintza aplikatzen da.

b) berariazko baldintza aplikatzen da.

b) berariazko baldintza aplikatzen da.

b) berariazko baldintza aplikatzen da.

%0

a) berariazko baldintza aplikatzen da.

1 eta 50.000 tona artean % 20

100.001 eta 200.000 tona % 10

artean 50.001 eta 100.000 tona artean % 5

0 eta 50.000 tona artean b) berariazko baldintza aplikatzen da.

a) berariazko baldintza aplikatzen da.

a) berariazko baldintza aplikatzen da.

a) berariazko baldintza aplikatzen da.

a) berariazko baldintza aplikatzen da, tarteari dagokionez adierazitako gutxieneko zirkulaziora iristen denean.

a) berariazko baldintza aplikatzen da, tarteari dagokionez adierazitako gutxieneko zirkulaziora iristen denean.

a) berariazko baldintza aplikatzen da.

Itsasontziaren tasa: itsas zirkulazioaren araubidean manipulatutako TEUen ehunekoarekiko proportzionalki aplikatzen da, manipulatutako TEUen guztizkoa aintzat hartuta.

a) berariazko baldintza aplikatzen da.

Itsasontziaren tasa: itsas sarrerako/irteerako araubidean manipulatutako TEUen ehunekoarekiko proportzionalki aplikatzen da, manipulatutako TEUen guztizkoa aintzat hartuta.

%5

% 10

BERARIAZKO APLIKAZIO-BALDINTZAK

% 40 a) berariazko baldintza aplikatzen da.

Balioa 3.000.000 tona baino gutxiago %0

100.001 eta 200.000 tona % 35

artean 50.001 eta 100.000 tona artean % 30

3.000.001 eta 4.000.000 tona a 4.000.001 eta 5.000.000 tona a 100.001 eta 300.000 tona artea % 20

20.000 eta 50.000 tona artean 50.001 eta 100.000 tona artean % 25

%5

% 10

10.000 eta 50.000 tona artean 1. tonatik 100.000ra % 20

50.000 eta 80.000 tona artean 80.001 eta 200.000 tona artean % 30

% 10

10.001 eta 20.000 tona artean 20.001 eta 200.000 tona artean % 20

50.001 eta 200.000 tona artean % 25

200.001 eta 400.000 tona artea % 35

200.000 eta 300.000 tona artea Bidaiarien tasa 1. pertsonatik aurrera Balioa Tartea 300.001 eta 400.000 tona artea % 10

% 10 1. tonatik aurrera % 20

1. TEUtik aurrera Salgaiaren tasa TEU («Twenty Equivalent Unit»): 20 oinen baliokide den edukiontzi-unitatea.

b) Tarte bakoitzean diren unitateei, lege hau indarrean sartu zenetik aurrerakoak direnean, tartearen hobari-ehuneko bereizia aplikatzen zaie.

a) Lege hau indarrean sartu zenetik aurrera operatutako unitate guztiei aplikatzen zaie lortutako urteko zirkulazioari dagokion tartearen hobari-ehunekoa.

Berariazko aplikazio-baldintzak «Itsas zirkulazioa», «itsas sarrera/irteera», «itsas zerbitzua» eta «itsas zerbitzu erregularra», Estatuko Portuei eta Nabigazio Zibilari buruzko Legearen testu bateginaren II. eranskinean jasotako definizioen arabera.

2012ko abenduaren 28a, ostirala Aintzat hartzen ez diren tarteei dagokienez: % 0ko hobaria.

Hobari bateragarrien biderkatze-efektuak ezin izango du dagokion tasaren kuota-hobariaren % 40 gainditu.

Itsas zirkulazio edo zerbitzu berezi, lehentasunezko edo estrategiko bakoitzaren barruan, ezin izango da, inola ere, tasa baten (itsasontziarena, salgaiarena edo bidaiariena) kuota-hobariaren % 40 gainditu.

Ekitaldirako gehieneko zenbatekoaren mugara heltzean, Portu-agintaritzak, automatikoki, utzi egin beharko dio hobari hauek aplikatzeari.

1ko ekitaldian itsasontziaren tasaren, bidaiarien tasaren eta salgaiaren tasaren bidez bildutako guztizkoaren ehuneko 20 baino handiagoa izan.

Portu-agintaritza honetan 2013ko ekitaldian 245.3 artikuluaren kariaz aplikatutako hobarien zenbateko osoa ezin izango da 201

Aplikazio-baldintza orokorrak:

NEKAZARITZAKO ETA ABELTZAINTZAKO PRODUKTUAK ETA JANARIAK SOLTEAN

GAS NATURALA

BUNKERRENTZAKO GASOLIOA

2710A

4801 eta 4802

PAPERA

BUNKERRENTZAKO FUEL OLIOA

4410 eta 4411

Taulak 4407

4403A-4403B4403C

Zurezko enborrak % 20

20 geldialdi baino gehiago % 40

11 eta 20 geldialdi artean 20 geldialdi baino gehiago % 40

% 40

Balioa Tartea Itsasontziaren tasa 1. geldialditik aurrera Tartea HOBARIAK (245.3 art.) Ekonomia edo gizartea garatzen laguntzen duten itsas zirkulazioak eta zerbitzuak sustatzeko 312. zenbakiaren euskarazko gehigarria Zur zerratua 4401B, 4401A

7213, 7214, 7207, 7314

Pelletak/Zurezko ezpalak/Biomasa ZURAK

PRODUKTU SIDERURGIKOAK Edukiontzietan sartu gabe.

7204

7204

Barnealdeko portuan Muga-zergen kodeak Kanpoaldeko portuan TXATARRA.

EDUKIONTZIAK itsas zirkulazioa. Goratzen kargatzea eta deskargatzea («lift on-lift off» edo «lo-lo») EDUKIONTZIAK itsas sarrera/irteera, itsas zerbitzu erregularrean.

Goratzen kargatzea eta deskargatzea («lift on-lift off» edo «lo-lo») GURUTZONTZI TURISTIKOAK

ITSAS ZIRKULAZIO ETA ZERBITZU BEREZIAK, LEHENTASUNEZKOAK EDO ESTRATEGIKOAK

Portu-agintaritza: FERROL-SAN CIBRAO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO I. atala  242. or.

ONGARRI NATURALAK ETA ARTIFIZIALAK

Salgaiaren tasa % 40

% 20

% 40

% 20

Gehienez ere 50.000 tona 50.000 tonatik aurrera Gehienez ere 50.000 tona % 10

50.000 tonatik aurrera Gehienez ere 50.000 tona % 30

% 20

100.000 tonatik aurrera 50.001 eta 100.000 tona artean % 10

Gehienez ere 50.000 tona % 30

100.000 tonatik aurrera % 20

% 10

Gehienez ere 20.000 tona 50.001 eta 100.000 tona artean % 20

% 40

100.000 tonatik aurrera 20.001 eta 50.000 tona artean % 10

Gehienez ere 100.000 tona % 30

% 20

100.001 eta 200.000 tona artean 50.001 eta 100.000 tona artean % 40

% 30

% 10

Gehienez ere 20.000 tona 200.001 eta 300.000 tona artean % 20

20.001 eta 50.000 tona artean 300.000 tonatik aurrera % 40

% 30

50.001 eta 100.000 tona artean %0

100.000 tonatik aurrera % 20

% 30

5.500.000 tonatik aurrera Gehienez ere 200.000 tona % 10

Gehienez ere 5.500.000 tona 200.000 tonatik aurrera % 35

% 10

% 20

% 30

Balioa 1. GIUtik aurrera Kontsolidatuak (> 3. urtea) Mantentzea (2. eta 3. urteak) Hasiera (1. urtea) Tartea Bidaiarien tasa 2.000 pertsona baino Tartea % 40

Balioa a) berariazko baldintza gutxieneko zirkulazioa gainditzen duen subjektu pasibo bakoitzari aplikatzen zaio.

a) berariazko baldintza gutxieneko zirkulazioa gainditzen duen subjektu pasibo bakoitzari aplikatzen zaio.

a) berariazko baldintza gutxieneko zirkulazioa gainditzen duen subjektu pasibo bakoitzari aplikatzen zaio.

a) berariazko baldintza gutxieneko zirkulazioa gainditzen duen subjektu pasibo bakoitzari aplikatzen zaio.

a) berariazko baldintza gutxieneko zirkulazioa gainditzen duen subjektu pasibo bakoitzari aplikatzen zaio.

a) berariazko baldintza gutxieneko zirkulazioa gainditzen duen subjektu pasibo bakoitzari aplikatzen zaio.

a) berariazko baldintza gutxieneko zirkulazioa gainditzen duen subjektu pasibo bakoitzari aplikatzen zaio.

a) berariazko baldintza gutxieneko zirkulazioa gainditzen duen subjektu pasibo bakoitzari aplikatzen zaio.

a) berariazko baldintza gutxieneko zirkulazioa gainditzen duen subjektu pasibo bakoitzari aplikatzen zaio.

a) berariazko baldintza itsasontziaren tasari aplikatzen zaio.

Salgaiaren tasari dagokionez ezarritako hobariak aplikatzearen ondorioetarako, hasiera-fasean dagoen lineatzat joko da hobari hauek onartzen diren urtean hasi den linea.

Aplikazioaren ondorioetarako, subjektu pasibo bakoitzeko ezarriko dira.

BERARIAZKO APLIKAZIO-BALDINTZAK

a) Lege hau indarrean sartu zenetik aurrera operatutako unitate guztiei aplikatzen zaie lortutako urteko zirkulazioari dagokion tartearen hobari-ehunekoa.

Berariazko aplikazio-baldintzak «Itsas zirkulazioa», «itsas sarrera/irteera», «itsas zerbitzua» eta «itsas zerbitzu erregularra», Estatuko Portuei eta Nabigazio Zibilari buruzko Legearen testu bateginaren II. eranskinean jasotako definizioen arabera.

GIU (Garraio intermodaleko unitatea): salgaiak garraiatzeko elementua (edukiontzietarako plataforma, ibilgailu zurrun edo artikulatua, erdiatoia eta atoia) Aintzat hartzen ez diren tarteei dagokienez: % 0ko hobaria.

Hobari bateragarrien biderkatze-efektuak ezin izango du dagokion tasaren kuota-hobariaren % 40 gainditu.

2012ko abenduaren 28a, ostirala Itsas zirkulazio edo zerbitzu berezi, lehentasunezko edo estrategiko bakoitzaren barruan, ezin izango da, inola ere, tasa baten (itsasontziarena, salgaiarena edo bidaiariena) kuota-hobariaren % 40 gainditu.

Ekitaldirako gehieneko zenbatekoaren mugara heltzean, Portu-agintaritzak, automatikoki, utzi egin beharko dio hobari hauek aplikatzeari.

Aplikazio-baldintza orokorrak: Portu-agintaritza honetan 2013ko ekitaldian 245.3 artikuluaren kariaz aplikatutako hobarien zenbateko osoa ezin izango da 2011ko ekitaldian itsasontziaren tasaren, bidaiarien tasaren eta salgaiaren tasaren bidez bildutako guztizkoaren ehuneko 20 baino handiagoa izan.

302tik 304ra 3101, 3102A, 3103, 3104A eta 3105

ZEREALAK

ARRAIN IZOZTUAK ETA HOZTUAK

1001etik 1008ra; 1101etik 1109ra; 1201etik 1214ra PAPERA ETA PAPER OREA

FRUTAK, BARAZKIAK ETA LEKALEAK

4701etik 4707ra; 4801etik 4812ra 701etik 714ra; 803tik 814ra 4401etik 4411ra ZURAK

1214, 2304, 2305, 2306

7207tik 7229ra, eta 7301etik 7309ra PRODUKTU SIDERURGIKOAK edukiontzietan sartu gabe % 40

% 10

12 geldialdi 1. geldialditik aurrera % 20

25 geldialdi % 40

% 30

Balioa 2 geldialdi baino gehiago Itsasontziaren tasa 50 geldialdi Tartea 312. zenbakiaren euskarazko gehigarria PENTSUAK ETA BAZKAK

2601, 2601A eta 2601B

Muga-zergen kodeak HOBARIAK (245.3 art.) Ekonomia edo gizartea garatzen laguntzen duten itsas zirkulazioak eta zerbitzuak sustatzeko BURDIN MEA SOLTEAN

RO-RO ZIRKULAZIOA

EDUKIONTZIAK itsas sarrera/irteera, itsas zerbitzu erregularrean. Goratzen kargatzea eta deskargatzea («lift on-lift off» edo «lo-lo») GURUTZONTZI TURISTIKOAK

ITSAS ZIRKULAZIO ETA ZERBITZU BEREZIAK, LEHENTASUNEZKOAK EDO ESTRATEGIKOAK

Portu-agintaritza: GIJÓN

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO I. atala  243. or.

%5

1 eta 20.000 tona artean PRODUKTU KIMIKOAK ETA ONGARRIAK

1.000 tona baino gehiago 1.000 tona baino gehiago 2901etik 2919ra 3101etik 3105era, 8609B

PRODUKTU PETROKIMIKOAK

ONGARRIAK

1. tonatik aurrera 1.000 tona baino gehiago 2807tik 2836ra, 2835 izan ezik 2835; 2510, 8609B

1.000 tona baino gehiago %4

%4

%4

% 20

%4

%4

%4

% 40

1. bidaiaritik aurrera 1 eta 7.500 pertsona artean % 40

% 10

% 20

Balioa b) berariazko baldintza aplikatzen da.

a) berariazko baldintza aplikatzen da.

Itsasontziaren tasa hornidura-gabarrei aplikatzen zaie, egoitza-portu gisa egondako egunetan.

b) berariazko baldintza aplikatzen da.

b) berariazko baldintza aplikatzen da.

b) berariazko baldintza aplikatzen da.

a) berariazko baldintza aplikatzen da.

BERARIAZKO APLIKAZIO-BALDINTZAK

2012ko abenduaren 28a, ostirala FOSFATOAK ETA POLIFOSFATOAK

1.000 tona baino gehiago 2707tik 2713ra; 3811; 2207

1.000 tona baino gehiago 1.000 tona baino gehiago %4

% 10

1.000 tona baino gehiago % 20

20.001 eta 40.000 tona artean % 30

40.001 eta 60.000 tona artean 60.001 eta 80.000 tona artean % 20

% 40

0 tonatik aurrera % 20

80.000 tona baino gehiago 2603tik 2621era % 40

HIDROKARBUROAK

2601

PIRITA ERRAUTSAK

150 egun baino gehiago 0 tonatik aurrera % 30

KONTZENTRATUAK ETA ZEPAK

2501

GATZA

BIODIESELERAKO OLIOAK

GAINERAKOAK

1500etik 1520ra 4703, 8609B

ORE KIMIKOA

ZUZKIDURA ETA HORNIDURA ZIRKULAZIOA

302tik 307ra, 8609B

% 35

% 40

10.000 tona baino gehiago 1 eta 5.000 tona artean %5

5.001 eta 10.000 tona artean % 10

1 eta 150.000 tona artean % 15

150.001 eta 300.000 tona artean Bidaiarien tasa 7.500 pertsona baino gehiago Tartea 312. zenbakiaren euskarazko gehigarria ARRAIN IZOZTUAK.

% 20

Gehienez ere 10.000 tona %4

% 30

10.001 eta 30.000 tona artean 2001etik 2009ra, 8609B

% 40

30.000 tona baino gehiago FRUTAK ETA BARAZKIAK. Barazkiak.

% 40

% 40

% 40

Balioa 1. GIUtik aurrera 300.000 tona baino gehiago % 40

1. geldialditik aurrera 1. TEUtik aurrera 1001etik 1008ra; 1101etik 1109ra; 1201etik 1214ra; 2301etik 2309ra; 0713, 8609B

% 40

1. geldialditik aurrera 1. TEUtik aurrera ZEREALAK.

% 40

1. geldialditik aurrera 1.000 tona baino gehiago % 10

Salgaiaren tasa 4401etik 4403ra % 20

15 geldialdi baino gehiago 1 eta 15 geldialdi artean Tartea ZURAK. Edukiontzietan sartu gabe Balioa Itsasontziaren tasa Tartea 7201etik 7229ra Muga-zergen kodeak HOBARIAK (245.3 art.) Ekonomia edo gizartea garatzen laguntzen duten itsas zirkulazioak eta zerbitzuak sustatzeko PRODUKTU SIDERURGIKOAK. Edukiontzietan sartu gabe.

BIDAIARIAK ETA SALGAI OROKORRA. Salgaiak errodadura bidez kargatzea eta deskargatzea («roll on-roll off» edo «ro-ro») «con-ro», «ro-ro» edo «ro-pax».

EDUKIONTZIAK itsas zirkulazioa itsas zerbitzu erregularrean.

Goratzen kargatzea eta deskargatzea («lift on-lift off» edo «lolo») EDUKIONTZIAK itsas sarrera/irteera, itsas zerbitzu erregularrean. Goratzen kargatzea eta deskargatzea («lift on-lift off» edo «lo-lo») GURUTZONTZI TURISTIKOAK

ITSAS ZIRKULAZIO ETA ZERBITZU BEREZIAK, LEHENTASUNEZKOAK EDO ESTRATEGIKOAK

Portu-agintaritza: HUELVA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO I. atala  244. or.

7402 eta 7403, 8609B

1. tonatik aurrera % 20

b) Tarte bakoitzean diren unitateei, lege hau indarrean sartu zenetik aurrerakoak direnean, tartearen hobari-ehuneko bereizia aplikatzen zaie.

a) Lege hau indarrean sartu zenetik aurrera operatutako unitate guztiei aplikatzen zaie lortutako urteko zirkulazioari dagokion tartearen hobari-ehunekoa.

Berariazko aplikazio-baldintzak «Itsas zirkulazioa», «itsas sarrera/irteera», «itsas zerbitzua» eta «itsas zerbitzu erregularra», Estatuko Portuei eta Nabigazio Zibilari buruzko Legearen testu bateginaren II. eranskinean jasotako definizioen arabera.

GIU (Garraio intermodaleko unitatea): salgaiak garraiatzeko elementua (edukiontzietarako plataforma, ibilgailu zurrun edo artikulatua, erdiatoia eta atoia) TEU («Twenty Equivalent Unit»): 20 oinen baliokide den edukiontzi-unitatea.

Aintzat hartzen ez diren tarteei dagokienez: % 0ko hobaria.

Hobari bateragarrien biderkatze-efektuak ezin izango du dagokion tasaren kuota-hobariaren % 40 gainditu.

Itsas zirkulazio edo zerbitzu berezi, lehentasunezko edo estrategiko bakoitzaren barruan, ezin izango da, inola ere, tasa baten (itsasontziarena, salgaiarena edo bidaiariena) kuota-hobariaren % 40 gainditu.

Ekitaldirako gehieneko zenbatekoaren mugara heltzean, Portu-agintaritzak, automatikoki, utzi egin beharko dio hobari hauek aplikatzeari.

Aplikazio-baldintza orokorrak: Portu-agintaritza honetan 2013ko ekitaldian 245.3 artikuluaren kariaz aplikatutako hobarien zenbateko osoa ezin izango da 2011ko ekitaldian itsasontziaren tasaren, bidaiarien tasaren eta salgaiaren tasaren bidez bildutako guztizkoaren ehuneko 20 baino handiagoa izan.

KOBRE FINDUA ETA GORDINA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

312. zenbakiaren euskarazko gehigarria 2012ko abenduaren 28a, ostirala 1. geldialditik aurrera ZUZKIDURA

% 40

% 40

% 11

Salgaiaren tasa 1. tonatik aurrera 1. tonatik aurrera Tartea % 40

% 20

Balioa % 35

Balioa Bidaiarien tasa 1. pertsonatik aurr Tartea Urteko lehenengo geldialditik aurrera aplikatzen da, neurri berean, zuzkiduraeragiketak egiten dituzten itsasontzietan bakarrik, eguraldi txarra dela-eta I. gunean (dike artean) ainguratuta daudenean.

Hala dagokionean, urteko lehenengo geldialditik aurrera aplikatzen da, neurri berean, ondoko baldintza hauetan:

1.- Hobari hau bateraezina da 2/2011 Legegintzako Errege Dekretuaren 197.1.d) eta 197.1.e) 3 artikuluetan aurreikusitako murrizketekin.

2.- Itsasontziak, egonaldian, kargatzeko, deskargatzeko edo ontzi-aldaketako merkataritza-eragiketak egiten ez dituen denbora-tartean bakarrik aplikatzen da; bitarte horretan, tasa orokorra aplikatzen da.

3.- Konponketak tripulaziotik kanpoko langileek edota portu-agintaritzak baimendutako konponketa-enpresek egiten dituztenean soilik aplikatzen da.

Hala dagokionean, urteko lehenengo geldialditik aurrera aplikatzen da, neurri berean, esportazio-araubidean soilik.

a) berariazko baldintza aplikatzen da.

Itsasontziaren kontsignatarioak edo ordezkariak alderdi hauek jakinarazi behar dizkio Las Palmaseko Portu-agintaritzari: itsasontziaren ibilbidea geldialdi bakoitzean, aurreko eta osteko portuak, eta egoitza-portu bezala ontziratze- eta lehorreratze-eragiketak egingo dituen, Estatuko Portuei eta Nabigazio Zibilari buruzko Legearen testu bategina onesten duen irailaren 5eko 2/2011 Legegintzako Errege Dekretuaren II. eranskinean ezarritakoari jarraiki.

BERARIAZKO APLIKAZIO-BALDINTZAK

2012ko abenduaren 28a, ostirala b) Tarte bakoitzean diren unitateei, lege hau indarrean sartu zenetik aurrerakoak direnean, tartearen hobari-ehuneko bereizia aplikatzen zaie.

a) Lege hau indarrean sartu zenetik aurrera operatutako unitate guztiei aplikatzen zaie lortutako urteko zirkulazioari dagokion tartearen hobari-ehunekoa.

Berariazko aplikazio-baldintzak «Itsas zirkulazioa», «itsas sarrera/irteera», «itsas zerbitzua» eta «itsas zerbitzu erregularra», Estatuko Portuei eta Nabigazio Zibilari buruzko Legearen testu bateginaren II. eranskinean jasotako definizioen arabera.

GIU (Garraio intermodaleko unitatea): salgaiak garraiatzeko elementua (edukiontzietarako plataforma, ibilgailu zurrun edo artikulatua, erdiatoia eta atoia) TEU («Twenty Equivalent Unit»): 20 oinen baliokide den edukiontzi-unitatea.

Aintzat hartzen ez diren tarteei dagokienez: % 0ko hobaria.

Aplikazio-baldintza orokorrak: Portu-agintaritza honetan 2013ko ekitaldian 245.3 artikuluaren kariaz aplikatutako hobarien zenbateko osoa ezin izango da 2011ko ekitaldian itsasontziaren tasaren, bidaiarien tasaren eta salgaiaren tasaren bidez bildutako guztizkoaren ehuneko 20 baino handiagoa izan.

Ekitaldirako gehieneko zenbatekoaren mugara heltzean, Portu-agintaritzak, automatikoki, utzi egin beharko dio hobari hauek aplikatzeari.

Itsas zirkulazio edo zerbitzu berezi, lehentasunezko edo estrategiko bakoitzaren barruan, ezin izango da, inola ere, tasa baten (itsasontziarena, salgaiarena edo bidaiariena) kuota-hobariaren % 40

gainditu.

Hobari bateragarrien biderkatze-efektuak ezin izango du dagokion tasaren kuota-hobariaren % 40 gainditu.

1. geldialditik aurrera Portuko I. gunean izandako zazpi egunetik gorako egonaldiei dagokienez.

% 40

%8

Gainerakoak Portuko I. gunean izandako zazpi eguneko edo gutxiagoko egonaldiei dagokienez.

% 30

Geldialdia Las Palmaseko Portu-agintaritzaren portu batean, egoitza-portua bertako beste portu batean izanda % 35

Geldialdia Las Palmaseko Portu-agintaritzaren hiru portutan, ibilbide berean.

% 30

% 35

Geldialdia Las Palmaseko Portu-agintaritzaren egoi Geldialdia Las Palmaseko Portu-agintaritzaren bi portutan, ibilbide berean.

Balioa Itsasontziaren tasa Tartea ARINAGAKO ZIRKULAZIOA

701etik 714ra; 801etik 814ra Muga-zergen kodeak HOBARIAK (245.3 art.) Ekonomia edo gizartea garatzen laguntzen duten itsas zirkulazioak eta zerbitzuak sustatzeko 312. zenbakiaren euskarazko gehigarria KONPONKETA ZIRKULAZIOA

FRUTAK ETA BARAZKIAK

GURUTZONTZI TURISTIKOAK

ITSAS ZIRKULAZIO ETA ZERBITZU BEREZIAK, LEHENTASUNEZKOAK EDO ESTRATEGIKOAK

Portu-agintaritza: LAS PALMAS

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO I. atala  246. or.

(*) Las Palmaseko portuko edukiontzi-terminalak Ikus aplikazio-baldintzak Itsasontziaren tasa Balioa Salgaiaren tasa Ikus aplikazio-baldintzak Espainia nazioarteko logistika-plataforma gisa indartzeko HOBARIAK (245.4 art.) Balioa %8

8.200.000 eta 16.999.999 GT artean 0 eta 50.000 TEU artean % 40

% 35

% 20

% 10

500.000 eta 699.999 TEU artean 300.000 eta 499.999 TEU artean 100.000 eta 299.999 TEU artean 0 eta 99.999 TEU artean % 10

% 20

% 30

% 35

% 45

Hobari-ehunekoa itsasontzi-konpainia bakoitzak egindako zirkulazioaren araberakoa izango da, aritzen den terminala gorabehera.

BERARIAZKO APLIKAZIO-BALDINTZAK

Itsas zirkulazio-araubideko araubide sinplifikatuan dauden edukiontziei soilik aplikatzekoa. Dagokion tartea kalkulatzeko, urtean manipulatutako salgaien bolumena hartzen da kontuan, eta TEU beteak eta hutsak bereiz kontabilizatzen dira.

Ekitaldirako gehieneko zenbatekoaren mugara heltzean, Portu-agintaritzak, automatikoki, utzi egin beharko dio hobari hauek aplikatzeari.

300.000 eta 499.999 TEU artean 500.000 eta 699.999 TEU artean 700.000 eta 799.999 TEU artean % 55

% 60

Balioa (%) 2012ko abenduaren 28a, ostirala Aplikazio-baldintza orokorrak:

50.000 eta 299.999 TEU artean % 45

700.000 eta 799.999 TEU artean 900.000 TEUtik aurrera 800.000 eta 899.999 TEU artean % 60

% 55

800.000 eta 899.999 TEU artean Tartea EDUKIONTZI HUTSAK

Edukiontzien % 50 baino gehiago itsas zirkulazio-araubidean ontziratzen edo lehorreratzen dituzten itsasontziei soilik aplikatzekoa.

Dagokion tartea kalkulatzeko, itsasontzi-konpainia bakoitzak urtean lortutako zirkulazio-bolumena hartzen da kontuan. Itsasontziaren tasa kalkulatzean «B» oinarrizko zenbatekoa aplikatzen den kasuetan soilik aplikatzen da hobaria.

900.000 TEUtik aurrera Tartea Balioa (%) % 15

17.000.000 eta 20.000.000 GT artean EDUKIONTZI BETEAK

% 35

BERARIAZKO APLIKAZIO-BALDINTZAK

312. zenbakiaren euskarazko gehigarria Salgaiaren tasa % 40

20.000.000 eta 64.999.999 GT artean Balioa (%) 65.000.000 GT baino gehiago Tartea Itsasontziaren tasa Aplikazio-baldintzak (*) 2/2011 Legegintzako Errege Dekretuaren hogeita laugarren xedapen gehigarrian zehaztutakoa betez, legean aurreikusitako portu-sistemaren araubide ekonomikoa aplikatzearen ondorioetarako, eta, zehazki, nazioarteko zirkulazioko itsas zirkulazioaren gaineko portu-tasak ezartzeari eta eskatzeari dagokionez, Kanarietako portu-terminalak Europarako plataforma logistiko atlantikotzat joko dira, Europako eskualde ultraperiferiko batean daudelako; hori dela-eta, horretarako aurreikusitako hobari maximoa aplikatu ahal izango dute.

Zirkulazioproportzioa (t) EMAKIDA EDO BAIMEN BIDEZKO PORTU TERMINALAK

Portu-agintaritza: LAS PALMAS

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO I. atala  247. or.

% 45

Subjektu pasibo bakoitzak aitortutako geldialdi, salgai eta bidaiari guztiei neurri berean aplikatzen zaizkie, aurrez aipatutako baldintzetan.

Bidaiarien tasa: garraio-araubideko bidaiariei eta bidaia-araubideko ibilgailuei aplikatzen zaie, haien jatorria edo helmuga Schengen herrialdeetako portu bat denean.

Hobaria bateraezina da 208.d) artikuluan xedatutako murrizketarekin.

Salgaiaren tasa: itsas sarrerako/irteerako salgai bakoitzari aplikatzen zaio, haren jatorria edo helmuga distantzia laburreko itsas garraioko herrialdeetako bat bada, 2/2011 Legegintzako Errege Dekretuaren II. eranskineko 27. definizioaren arabera. Hobaria bateraezina da 216.b) artikuluan xedatutako murrizketarekin.

Itsasontziaren tasa: distantzia laburreko itsas garraioko itsasontziei aplikatzen zaie (S oinarrizko zenbatekoa), kargatzeko eta/edo deskargatzeko merkataritzaeragiketak egiten dituztenean. Hobaria bateraezina da 197.1.h) artikuluan xedatutako murrizketarekin.

% 45

Garraio-araubideko Bidaia-araubideko bidaiariak ibilgailuak Ekitaldirako gehieneko zenbatekoaren mugara heltzean, Portu-agintaritzak, automatikoki, utzi egin beharko dio hobari hauek aplikatzeari.

% 20

Salgaiaren tasa Bidaiarien tasa 312. zenbakiaren euskarazko gehigarria Aplikazio-baldintzak:

% 40

Itsasontziaren tasa HOBARIAK (245.5 art.) Uhartetasuna, isolamendu berezia edo ultraperifikotasuna Artxipelagotik at dauden beste portu batzuekin eskainitako itsas zerbitzuak ITSAS ZERBITZUAK

Portu-agintaritza: LAS PALMAS

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

2012ko abenduaren 28a, ostirala Edukiontzi-terminala SALGAIEN ITSAS TERMINAL MOTA

Gehienez ere, okupazio-tasaren kuotaren % 30

% 30

Okupazio-tasa % HOBARIAK (182. art.) Espainiako portuen lehiakortasuna sustatzeko eta nazioarteko merkatuetara egokitzen laguntzeko Portu-agintaritza: MÁLAGA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

312. zenbakiaren euskarazko gehigarria 2012ko abenduaren 28a, ostirala 1. geldialditik aurrera 1. geldialditik aurrera 84XX eta 87XX

1001etik 1008ra; 1101etik 1109ra; 1201

eta 1214

DIKE FLOTATZAILEAN KONPONTZEKO ITSASONTZIAK

Salgai-araubideko IBILGAILUAK

ZEREALAK ETA PENTSUAK. Soltean.

Salgaiaren tasa 1. tonatik aurrera 1. unitatetik aurrera Tartea % 20

% 40

Balioa Bidaiarien tasa 1. bidaiaritik aurrera 1. bidaiaritik aurrera Tartea % 20

% 30

Balioa Emakida bidezko itsas terminaletan aplikatzen da soilik.

Hala dagokionean, lehenengo geldialditik aurrera aplikatzen da, neurri berean; betiere, egonaldia hiru egunetik gorakoa ez bada, dikean sartu aurretik edo ondoren.

BERARIAZKO APLIKAZIO-BALDINTZAK

«Itsas zirkulazioa», «itsas sarrera/irteera», «itsas zerbitzua» eta «itsas zerbitzu erregularra», Estatuko Portuei eta Nabigazio Zibilari buruzko Legearen testu bateginaren II. eranskinean jasotako definizioen arabera.

Aintzat hartzen ez diren tarteei dagokienez: % 0ko hobaria.

Hobari bateragarrien biderkatze-efektuak ezin izango du dagokion tasaren kuota-hobariaren % 40 gainditu.

Itsas zirkulazio edo zerbitzu berezi, lehentasunezko edo estrategiko bakoitzaren barruan, ezin izango da, inola ere, tasa baten (itsasontziarena, salgaiarena edo bidaiariena) kuota-hobariaren % 40 gainditu.

Ekitaldirako gehieneko zenbatekoaren mugara heltzean, Portu-agintaritzak, automatikoki, utzi egin beharko dio hobari hauek aplikatzeari.

Portu-agintaritza honetan 2013ko ekitaldian 245.3 artikuluaren kariaz aplikatutako hobarien zenbateko osoa ezin izango da 2011ko ekitaldian itsasontziaren tasaren, bidaiarien tasaren eta salgaiaren tasaren bidez bildutako guztizkoaren ehuneko 17 baino handiagoa izan.

% 40

% 40

% 20

% 20

Balioa 312. zenbakiaren euskarazko gehigarria Aplikazio-baldintza orokorrak:

1. geldialditik aurrera Itsasontziaren tasa 1. geldialditik aurrera Tartea Egoitza-portua Muga-zergen kodeak HOBARIAK (245.3 art.) Ekonomia edo gizartea garatzen laguntzen duten itsas zirkulazioak eta zerbitzuak sustatzeko Zirkulazioa GURUTZONTZI TURISTIKOAK

ITSAS ZIRKULAZIO ETA ZERBITZU BEREZIAK, LEHENTASUNEZKOAK EDO ESTRATEGIKOAK

Portu-agintaritza: MÁLAGA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

2012ko abenduaren 28a, ostirala % 60,00

% 60,00

Salgaiaren tasa % Subjektu pasibo bakoitzak aitortutako geldialdi eta salgai bakoitzari neurri berean aplikatzen zaio, aipatutako baldintzetan.

Salgaiaren tasa: edukiontzi guztiei aplikatzen zaie, igarobidean egon edo ez.

Itsasontziaren tasa: subjektu pasiboak aitortutako geldialdi bakoitzari aplikatzen zaio.

Ekitaldirako gehieneko zenbatekoaren mugara heltzean, Portu-agintaritzak, automatikoki, utzi egin beharko dio hobariak aplikatzeari.

% 94,48

Itsasontziaren tasa % 312. zenbakiaren euskarazko gehigarria Aplikazio-baldintzak:

EDUKIONTZI TERMINALA

Zirkulazio-proportzioa (t) Espainia nazioarteko logistika-plataforma gisa indartzeko HOBARIAK (245.4 art.) EMAKIDA EDO BAIMEN BIDEZKO PORTU TERMINALAK

Portu-agintaritza: MÁLAGA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

2012ko abenduaren 28a, ostirala % 20

% 10

%5

70 geldialdi baino gehiago 35 eta 70 geldialdi artean 10 eta 35 geldialdi artean % 40

Balioa % 20,00

% 15,00

% 5,00

% 25,00

10.001 eta 20.000 TEU artean 0 eta 10.000 TEU artean 150.000 tona baino gehiago % 20,00

% 10,00

1 eta 20.000 tona artean % 35,00

% 40,00

20.001 eta 40.000 tona artean 40.001 eta 95.000 tona artean 95.000 tona baino gehiago % 20,00

50.000 tona baino gehiago % 10,00

% 16,00

350.000 tona baino gehiago 1 eta 35.000 tona artean 70.000 tona baino gehiago % 20,00

% 5,00

% 30,00

25.000 eta 50.000 tona artean 35.001 eta 70.000 tona artean % 10,00

50.001 eta 75.000 tona artean 75.001 eta 100.000 tona artean % 15,00

100.001 eta 150.000 tona artea % 20,00

% 25,00

Balioa 20.001 eta 30.000 TEU artean Salgaiaren tasa 30.000 TEU baino gehiago Tartea Tartea Bidaiarien tasa Balioa b) berariazko baldintza aplikatzen da; betiere, urteko itsas zirkulazioa gutxienez 30.000 tonakoa denean.

a) berariazko baldintza aplikatzen da.

a) berariazko baldintza aplikatzen da.

b) berariazko baldintza aplikatzen da.

a) berariazko baldintza aplikatzen da.

a) berariazko baldintza aplikatzen da.

BERARIAZKO APLIKAZIO-BALDINTZAK

b) Tarte bakoitzean diren unitateei, lege hau indarrean sartu zenetik aurrerakoak direnean, tartearen hobari-ehuneko bereizia aplikatzen zaie.

a) Lege hau indarrean sartu zenetik aurrera operatutako unitate guztiei aplikatzen zaie lortutako urteko zirkulazioari dagokion tartearen hobari-ehunekoa.

Berariazko aplikazio-baldintzak «Itsas zirkulazioa», «itsas sarrera/irteera», «itsas zerbitzua» eta «itsas zerbitzu erregularra», Estatuko Portuei eta Nabigazio Zibilari buruzko Legearen testu bateginaren II. eranskinean jasotako definizioen arabera.

TEU («Twenty Equivalent Unit»): 20 oinen baliokide den edukiontzi-unitatea.

Aintzat hartzen ez diren tarteei dagokienez: % 0ko hobaria.

Hobari bateragarrien biderkatze-efektuak ezin izango du dagokion tasaren kuota-hobariaren % 40 gainditu.

Itsas zirkulazio edo zerbitzu berezi, lehentasunezko edo estrategiko bakoitzaren barruan, ezin izango da, inola ere, tasa baten (itsasontziarena, salgaiarena edo bidaiariena) kuota-hobariaren % 40 gainditu.

Ekitaldirako gehieneko zenbatekoaren mugara heltzean, Portu-agintaritzak, automatikoki, utzi egin beharko dio hobari hauek aplikatzeari.

Aplikazio-baldintza orokorrak: Portu-agintaritza honetan 2013ko ekitaldian 245.3 artikuluaren kariaz aplikatutako hobarien zenbateko osoa ezin izango da 2011ko ekitaldian itsasontziaren tasaren, bidaiarien tasaren eta salgaiaren tasaren bidez bildutako guztizkoaren ehuneko 20 baino handiagoa izan.

0801etik 0814ra 2516

ERAIKUNTZA-MATERIALAK GRANITOA BLOKETAN

FRUTAK ETA BARAZKIAK.

4703

4401, 4401A-B; 4403tik 4413ra; 4501etik 4504ra ZURAK ETA ARTELAZKIA. Edukiontzietan sartu gabeko salgaiak Itsasontziaren tasa 10 geldialdi baino gehiago Tartea 312. zenbakiaren euskarazko gehigarria PAPER OREA

7201, 7202, 72057229; 7301etik 7306R-ra; 7317, 7318, 7325, 7326

Muga-zergen kodeak PRODUKTU SIDERURGIKOAK.

EDUKIONTZIAK itsas sarrera/irteera eta itsas zirkulazioa.

Goratzen kargatzea eta deskargatzea («lift on-lift off» edo «lo-lo») ITSAS ZIRKULAZIO ETA ZERBITZU BEREZIAK, LEHENTASUNEZKOAK EDO ESTRATEGIKOAK

HOBARIAK (245.3 art.) Ekonomia edo gizartea garatzen laguntzen duten itsas zirkulazioak eta zerbitzuak sustatzeko Portu-agintaritza: MARÍN ETA PONTEVEDRAKO ITSASADARRA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

2012ko abenduaren 28a, ostirala % 25

% 40

Balioa Tartea Salgaiaren tasa Balioa Bidaiarien tasa 1. pertsonatik aurrera Tartea % 40

Balioa BETIERE, ITSASONTZIEN ITSAS ZERBITZU ERREGULARRAK URTEAN 250 GELDIALDI BAINO GEHIAGO EGITEN BADITU

BERARIAZKO APLIKAZIO-BALDINTZAK

«Itsas zirkulazioa», «itsas sarrera/irteera», «itsas zerbitzua» eta «itsas zerbitzu erregularra», Estatuko Portuei eta Nabigazio Zibilari buruzko Legearen testu bateginaren II. eranskinean jasotako definizioen arabera.

312. zenbakiaren euskarazko gehigarria Aintzat hartzen ez diren tarteei dagokienez: % 0ko hobaria.

Hobari bateragarrien biderkatze-efektuak ezin izango du dagokion tasaren kuota-hobariaren % 40 gainditu.

Itsas zirkulazio edo zerbitzu berezi, lehentasunezko edo estrategiko bakoitzaren barruan, ezin izango da, inola ere, tasa baten (itsasontziarena, salgaiarena edo bidaiariena) kuota-hobariaren % 40 gainditu.

Aplikazio-baldintza orokorrak: Itsas zerbitzu erregularra den zehazteko, irailaren 5eko 2/2011 Legegintzako Errege Dekretuaren 201. artikuluan xedatutakoa hartuko da aintzat.

Portu-agintaritza honetan 2013ko ekitaldian 245.3 artikuluaren kariaz aplikatutako hobarien zenbateko osoa ezin izango da 2011ko ekitaldian itsasontziaren tasaren, bidaiarien tasaren eta salgaiaren tasaren bidez bildutako guztizkoaren ehuneko 20 baino handiagoa izan.

Ekitaldirako gehieneko zenbatekoaren mugara heltzean, Portu-agintaritzak, automatikoki, utzi egin beharko dio hobari hauek aplikatzeari.

1. geldialditik aurrera Itsasontziaren tasa 8 ORDUTIK GORAKO GELDIALDIAK EGITEN DITUZTEN RO-PAX ITSASONTZIAK

Tartea 1. geldialditik aurrera Muga-zergen kodeak HOBARIAK (245.3 art.) Ekonomia edo gizartea garatzen laguntzen duten itsas zirkulazioak eta zerbitzuak sustatzeko GURUTZONTZI TURISTIKOAK

ITSAS ZIRKULAZIO ETA ZERBITZU BEREZIAK, LEHENTASUNEZKOAK EDO ESTRATEGIKOAK

Portu-agintaritza: MELILLA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

2012ko abenduaren 28a, ostirala % 40

Salgaiaren tasa Bidaiarien tasa % 35

% 50

Garraio-araubideko Garraio-araubideko bidaiariak ibilgailuak Subjektu pasibo bakoitzak aitortutako geldialdi, salgai eta bidaiari guztiei neurri berean aplikatzen zaizkie, aurrez aipatutako baldintzetan.

Bidaiarien tasa: aurrez aipatutako geldialdi bakoitzari aplikatzen zaio. Hobaria bateraezina da 208.d) artikuluan xedatutako murrizketarekin.

Salgaiaren tasa: aurrez aipatutako geldialdi bakoitzari aplikatzen zaio. Hobaria bateraezina da 216.b) artikuluan xedatutako murrizketarekin.

Itsasontziaren tasa: subjektu pasiboak aitortutako geldialdi bakoitzari aplikatzen zaio, S oinarrizko zenbatekoa aplikagarri denean. Hobaria bateraezina da 197.1.h) artikuluan xedatutako murrizketarekin.

% 40

Itsasontziaren tasa 312. zenbakiaren euskarazko gehigarria Aplikazio-baldintzak:

Muga-zergen kodeak 2013an APLIKATZEKO HOBARIAK (245.5 art.) Uhartetasuna, isolamendu berezia edo ultraperifikotasuna Beste portu batzuekin eskainitako itsas zerbitzuak ITSAS ZERBITZUAK

Portu-agintaritza: MELILLA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

2012ko abenduaren 28a, ostirala Muga-zergen kodeak Tartea Itsasontziaren tasa Balioa Tartea 10 geldialdi baino gehiago 1. geldialditik aurrera % 10

% 30

1. TEUtik aurrera 1. TEUtik aurrera 1.500 TEU baino gehiago 1.500 TEU baino gehiago %5

% 10

% 10

% 30

Balioa 8503

1507tik 1516ra 2306

% 15

%5

% 15

%5

35 geldialdi baino gehiago Gehienez ere 35 geldialdi 30 geldialdi baino gehiago Gehienez ere 30 geldialdi %5

%5

Gehienez ere 30 geldialdi 1. geldialditik aurrera % 15

30 geldialdi baino gehiago % 30

1. tonatik aurrera Gehienez ere 60.000 tona 60.000 tona baino gehiago Gehienez ere 180.000 tona 180.000 tona baino gehiago Gehienez ere 117.000 tona 117.000 tona baino gehiago 500 TEU baino gehiago 500 TEU baino gehiago % 20

%5

% 15

%7

% 15

%7

% 17

% 10

% 30

1. bidaiaritik aurrera Bidaiarien tasa % 10

Balioa BERARIAZKO APLIKAZIO-BALDINTZAK

b) berariazko baldintza aplikatzen da.

b) berariazko baldintza aplikatzen da.

b) berariazko baldintza aplikatzen da.

a) berariazko baldintza aplikatzen da.

Itsasontziaren tasa: itsas zirkulazioaren araubidean manipulatutako TEUen ehunekoarekiko proportzionalki aplikatzen da, manipulatutako TEUen guztizkoa aintzat hartuta.

a) berariazko baldintza aplikatzen da.

Itsasontziaren tasa: itsas sarrerako/irteerako araubidean manipulatutako TEUen ehunekoarekiko proportzionalki aplikatzen da, manipulatutako TEUen guztizkoa aintzat hartuta.

b) Tarte bakoitzean diren unitateei, lege hau indarrean sartu zenetik aurrerakoak direnean, tartearen hobari-ehuneko bereizia aplikatzen zaie.

Berariazko aplikazio-baldintzak a) Lege hau indarrean sartu zenetik aurrera operatutako unitate guztiei aplikatzen zaie lortutako urteko zirkulazioari dagokion tartearen hobari-ehunekoa.

«Itsas zirkulazioa», «itsas sarrera/irteera», «itsas zerbitzua» eta «itsas zerbitzu erregularra», Estatuko Portuei eta Nabigazio Zibilari buruzko Legearen testu bateginaren II. eranskinean jasotako definizioen arabera.

TEU («Twenty Equivalent Unit»): 20 oinen baliokide den edukiontzi-unitatea.

Aintzat hartzen ez diren tarteei dagokienez: % 0ko hobaria.

Hobari bateragarrien biderkatze-efektuak ezin izango du dagokion tasaren kuota-hobariaren % 40 gainditu.

Itsas zirkulazio edo zerbitzu berezi, lehentasunezko edo estrategiko bakoitzaren barruan, ezin izango da, inola ere, tasa baten (itsasontziarena, salgaiarena edo bidaiariena) kuota-hobariaren % 40 gainditu.

Ekitaldirako gehieneko zenbatekoaren mugara heltzean, Portu-agintaritzak, automatikoki, utzi egin beharko dio hobari hauek aplikatzeari.

Aplikazio-baldintza orokorrak: Portu-agintaritza honetan 2013ko ekitaldian 245.3 artikuluaren kariaz aplikatutako hobarien zenbateko osoa ezin izango da 2011ko ekitaldian itsasontziaren tasaren, bidaiarien tasaren eta salgaiaren tasaren bidez bildutako guztizkoaren ehuneko 20 baino handiagoa izan.

PRODUKTU EOLIKOAK. Haize-sorgailuak LANDARE OLIOA

ZEREALAK ETA PENTSUAK. Biomasa, pentsuak eta bazkak.

PAPERA ETA PAPER OREA. Ore kimikoa 4702 eta 4703

10 geldialdi baino gehiago Tartea 312. zenbakiaren euskarazko gehigarria Bidaiariak Edukiontzi hutsak Edukiontzi beteak Itsas zerbitzu erregularreko BIDAIARIAK ETA SALGAI OROKORRAK, «ro-pax», «ferry», «ro-ro» eta «con-ro» itsasontzietan. Salgai-araubideko ibilgailuak izan ezik.

Edukiontzi hutsak Edukiontzi beteak EDUKIONTZIAK itsas zirkulazioa. Goratzen kargatzea eta deskargatzea («lift on-lift off» edo «lo-lo») Edukiontzi hutsak Edukiontzi beteak Salgaiaren tasa HOBARIAK (245.3 art.) Ekonomia edo gizartea garatzen laguntzen duten itsas zirkulazioak eta zerbitzuak sustatzeko EDUKIONTZIAK itsas sarrera/irteera, itsas zerbitzu erregularrean. Goratzen kargatzea eta deskargatzea («lift on-lift off» edo «lo-lo») ITSAS ZIRKULAZIO ETA ZERBITZU BEREZIAK, LEHENTASUNEZKOAK EDO ESTRATEGIKOAK

Portu-agintaritza: MOTRIL

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

2012ko abenduaren 28a, ostirala IBILGAILUAK

% 10

Okupazio-tasa % 312. zenbakiaren euskarazko gehigarria SALGAIEN ITSAS TERMINAL MOTA

Gehienez ere, okupazio-tasaren kuotaren % 30

HOBARIAK (182. art.) Espainiako portuen lehiakortasuna sustatzeko eta nazioarteko merkatuetara egokitzen laguntzeko Portu-agintaritza: PASAIA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

2012ko abenduaren 28a, ostirala 4701etik 4706ra % 20

Berariazko baldintzak betetzen dituen lehenengo geldialditik aurrera % 15

% 40

1. tonatik aurrera 850.000 tonatik aurrera 1. tonatik aurrera % 15

% 40

% 40

500.000 tonatik aurrera 180.000 tonatik aurrera % 15

1. tonatik aurrera Balioa % 20

Salgaiaren tasa 135.000 tonatik aurrera Tartea Tartea Bidaiarien tasa Balioa b) berariazko baldintza aplikatuko da; lehenengo tonatik aurrera, salgaiaren tasaren (T-3) gaineko % 15eko hobaria ezarriko da.

b) berariazko baldintza aplikatuko da; 180.000 tonatik aurrera, salgaiaren tasaren (T-3) gaineko % 40ko hobaria ezarriko da, eta 2306, 2519 eta 1001 muga-zergen kodeetakoak batera konputatuko dira.

b) berariazko baldintza aplikatuko da; lehenengo tonatik aurrera, salgaiaren tasaren (T-3) gaineko % 15eko hobaria ezarriko da, eta 850.000 tonatik aurrera, berriz, % 40koa.

b) berariazko baldintza aplikatuko da; lehenengo tonatik aurrera, salgaiaren tasaren (T-3) gaineko % 15eko hobaria ezarriko da, eta 500.000 tonatik aurrera, berriz, % 40koa.

b) berariazko baldintza 135.000 tonak lortu eta hurrengo geldialditik aurrera aplikatzen da; hobaria salgaiaren tasaren (T-3) gaineko % 20koa izango da.

Uneko urtean areagotutako distantzia laburreko itsas zerbitzu erregularreko geldialdi guztiei neurri berean aplikatzen zaie. Itsas zerbitzu erregular bat areagotu egin dela joko da itsasontzien kopurua edo txandakatzea aldatzearen ondorioz astean gutxienez geldialdi osagarri bat sortzen denean.

BERARIAZKO APLIKAZIO-BALDINTZAK

b) Tarte bakoitzean diren unitateei, lege hau indarrean sartu zenetik aurrerakoak direnean, tartearen hobari-ehuneko bereizia aplikatzen zaie.

Berariazko aplikazio-baldintzak a) Lege hau indarrean sartu zenetik aurrera operatutako unitate guztiei aplikatzen zaie lortutako urteko zirkulazioari dagokion tartearen hobari-ehunekoa.

«Itsas zirkulazioa», «itsas sarrera/irteera», «itsas zerbitzua» eta «itsas zerbitzu erregularra», Estatuko Portuei eta Nabigazio Zibilari buruzko Legearen testu bateginaren II. eranskinean jasotako definizioen arabera.

Aintzat hartzen ez diren tarteei dagokienez: % 0ko hobaria.

Hobari bateragarrien biderkatze-efektuak ezin izango du dagokion tasaren kuota-hobariaren % 40 gainditu.

Itsas zirkulazio edo zerbitzu berezi, lehentasunezko edo estrategiko bakoitzaren barruan, ezin izango da, inola ere, tasa baten (itsasontziarena, salgaiarena edo bidaiariena) kuota-hobariaren % 40 gainditu.

Ekitaldirako gehieneko zenbatekoaren mugara heltzean, Portu-agintaritzak, automatikoki, utzi egin beharko dio hobari hauek aplikatzeari.

Aplikazio-baldintza orokorrak: Portu-agintaritza honetan 2013ko ekitaldian 245.3 artikuluaren kariaz aplikatutako hobarien zenbateko osoa ezin izango da 2011ko ekitaldian itsasontziaren tasaren, bidaiarien tasaren eta salgaiaren tasaren bidez bildutako guztizkoaren ehuneko 10

baino handiagoa izan.

PAPERA ETA OREA. «Ro-ro» izan ezik 2306; 2519; 1001

7216

PRODUKTU SIDERURGIKOAK. «Ro-ro» izan ezik.

Balioa Itsasontziaren tasa Tartea 312. zenbakiaren euskarazko gehigarria NEKAZARITZAKO ELIKAGAIAK

7208tik 7212ra Muga-zergen kodeak HOBARIAK (245.3 art.) Ekonomia edo gizartea garatzen laguntzen duten itsas zirkulazioak eta zerbitzuak sustatzeko PRODUKTU SIDERURGIKOAK. «Ro-ro» izan ezik.

«RO-RO» ZIRKULAZIOA. Salgai-araubideko ibilgailuak izan ezik.

Distantzia laburreko itsas zerbitzuen itsas konektagarritasuna.

Itsas zerbitzu erregularrak hobetzea ITSAS ZIRKULAZIO ETA ZERBITZU BEREZIAK, LEHENTASUNEZKOAK EDO ESTRATEGIKOAK

Portu-agintaritza: PASAIA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

2012ko abenduaren 28a, ostirala % 30

%8

Geldialdia Santa Cruz Tenerifekoko Portuagintaritzaren bi portutan, ibilbide berean.

Gainerakoak 1. geldialditik aurrera KABLE ONTZIAK

% 40

% 40

% 40

100.000 tonatik aurrera 750.000 tona baino gutxiago 750.001 tona baino gehiago 1. tonatik aurrera % 40

%5

% 40

% 40

% 20

Bidaiarien tasa 1. pertsonatik aurrera Balioa Tartea BERARIAZKO APLIKAZIO-BALDINTZAK

b) berariazko baldintza aplikatzen da.

a) berariazko baldintza aplikatzen da, merkataritzakoa ez den jardueraaraubidean soilik, eta egonaldiak zazpi egunetik gorakoak direnean.

b) berariazko baldintza zerbitzu-gabarrei aplikatzen zaie. Hobaria lortu ahal izateko gutxieneko zirkulazioari dagokionez, gutxienez 750.000 tona hornitu behar dira gabarra bidez, eta 800 geldialdi zuzkitu.

a) berariazko baldintza zuzenean jarduera horrekin lotutako itsasontziei soilik aplikatzen zaie, eta, hala badagokio, lantegi-itsasontziei.

a) berariazko baldintza aplikatzen da.

% 35 a) berariazko baldintza aplikatzen da.

Balioa b) Tarte bakoitzean diren unitateei, lege hau indarrean sartu zenetik aurrerakoak direnean, tartearen hobari-ehuneko bereizia aplikatzen zaie.

a) Lege hau indarrean sartu zenetik aurrera operatutako unitate guztiei aplikatzen zaie lortutako urteko zirkulazioari dagokion tartearen hobari-ehunekoa.

2012ko abenduaren 28a, ostirala Berariazko aplikazio-baldintzak «Itsas zirkulazioa», «itsas sarrera/irteera», «itsas zerbitzua» eta «itsas zerbitzu erregularra», Estatuko Portuei eta Nabigazio Zibilari buruzko Legearen testu bateginaren II. eranskinean jasotako definizioen arabera.

TEU («Twenty Equivalent Unit»): 20 oinen baliokide den edukiontzi-unitatea.

Aintzat hartzen ez diren tarteei dagokienez: % 0ko hobaria.

Hobari bateragarrien biderkatze-efektuak ezin izango du dagokion tasaren kuota-hobariaren % 40 gainditu.

Itsas zirkulazio edo zerbitzu berezi, lehentasunezko edo estrategiko bakoitzaren barruan, ezin izango da, inola ere, tasa baten (itsasontziarena, salgaiarena edo bidaiariena) kuota-hobariaren % 40 gainditu.

Ekitaldirako gehieneko zenbatekoaren mugara heltzean, Portu-agintaritzak, automatikoki, utzi egin beharko dio hobari hauek aplikatzeari.

Portu-agintaritza honetan 2013ko ekitaldian 245.3 artikuluaren kariaz aplikatutako hobarien zenbateko osoa ezin izango da 2011ko ekitaldian itsasontziaren tasaren, bidaiarien tasaren eta salgaiaren tasaren bidez bildutako guztizkoaren ehuneko 20 baino handiagoa izan.

Aplikazio-baldintza orokorrak:

ZEMENTUA ONTZIRATZEA

1. geldialditik aurrera Helburu soil gisa erregaiaren hornikuntza duten itsasontzien geldialdiak % 40

% 35

Geldialdia Santa Cruz Tenerifekoko Portuagintaritzaren hiru portutan, ibilbide berean.

1. geldialditik aurrera % 30

Geldialdia Santa Cruz Tenerifekoko Portuagintaritzaren portu batean, egoitzaportua bertako beste portu batean izanda.

KONPONTZEN ARI DIREN ITSASONTZIAK ETA INAKTIBO DAUDEN ITSASONTZIAK, ARRANTZA ONTZIAK ETA TRESNA FLOTATZAILEAK BARNE

ERREGAI HORNIKETA gabarra bakoitzeko 2523A eta 2523B

03. kapitulua Zirkulazio- edo ontziratze-araubideko ARRAIN IZOZTUAK

% 35

Geldialdia Santa Cruz Tenerifekoko Portuagintaritzaren egoitza-portuan Salgaiaren tasa 1. tonatik aurrera Balioa Tartea Tartea Itsasontziaren tasa Ekonomia edo gizartea garatzen laguntzen duten itsas zirkulazioak eta zerbitzuak sustatzeko HOBARIAK (245.3 art.) 312. zenbakiaren euskarazko gehigarria ZUZKIDURA

701etik 714ra; 801etik 814ra Muga-zergen kodeak FRUTAK ETA BARAZKIAK ONTZIRATZEA.

GURUTZONTZI TURISTIKOAK

ITSAS ZIRKULAZIO ETA ZERBITZU BEREZIAK, LEHENTASUNEZKOAK EDO ESTRATEGIKOAK

Portu-agintaritza: SANTA CRUZ TENERIFEKOA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO I. atala  258. or.

(*) Zirkulazioproportzioa (t) % 60

% 50

1 eta 15.000 TEU artean Balioa 15.000 TEU baino gehiago Itsasontziaren tasa Espainia nazioarteko logistika-plataforma gisa indartzeko HOBARIAK (245.4 art.) 1 eta 15.000 TEU artean 15.000 TEU baino gehiago Salgaiaren tasa % 50

% 60

Balioa Aplikazio-baldintzak:

TEU («Twenty Equivalent Unit»): 20 oinen baliokide den edukiontzi-unitatea.

Itsasontziaren eta salgaiaren tasei dagokien hobaria urteko lehenengo geldialditik aurrera aplikatzen da.

Salgaiaren tasa: nazioarteko itsas zirkulazioan dauden TEUei soilik aplikatzen zaie. (TEU beteak zein hutsak kontabilizatuko dira.) Itsasontziaren tasa: geldialdi bakoitzeko aplikatzen zaie nazioarteko itsas zirkulazioko edukiontziak ontziratzen edo lehorreratzen dituzten itsasontziei, eta B oinarrizko zenbatekoa aplikatzekoa zaien itsasontziei. Itsasontziaren hobari-ehunekoa itsasontzi-konpainia bakoitzak edo ustiapena partekatzeko akordioa duten hainbat itsasontzi-konpainiatako itsasontzi multzo bakoitzak egindako zirkulazioari aplikatzekoa izango da, haien eragiketen terminala gorabehera.

Ekitaldirako gehieneko zenbatekoaren mugara heltzean, Portu-agintaritzak, automatikoki, utzi egin beharko dio hobari hauek aplikatzeari.

312. zenbakiaren euskarazko gehigarria (*) 2/2011 Legegintzako Errege Dekretuaren hogeita laugarren xedapen gehigarrian zehaztutakoa betez, legean aurreikusitako portu-sistemaren araubide ekonomikoa aplikatzearen ondorioetarako, eta, zehazki, nazioarteko zirkulazioko itsas zirkulazioaren gaineko portu-tasak ezartzeari eta eskatzeari dagokionez, Kanarietako portu-terminalak Europarako plataforma logistiko atlantikotzat joko dira, Europako eskualde ultraperiferiko batean daudelako; hori dela-eta, horretarako aurreikusitako hobari maximoa aplikatu ahal izango dute.

Edukiontzi-terminalak EMAKIDA EDO BAIMEN BIDEZKO PORTU TERMINALAK

Portu-agintaritza: SANTA CRUZ TENERIFEKOA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

2012ko abenduaren 28a, ostirala % 20

Salgaiaren tasa % 45

Subjektu pasibo bakoitzak aitortutako geldialdi, salgai eta bidaiari guztiei neurri berean aplikatzen zaizkie, aurrez aipatutako baldintzetan.

Bidaiarien tasa: jatorria edota helmuga distantzia laburreko itsas garraioan duen bidaiari bakoitzari aplikatzen zaio (Kanarien kasuan izan ezik). Hobaria bateraezina da 208.d) artikuluan xedatutako murrizketarekin.

Salgaiaren tasa: jatorria edo helmuga distantzia laburreko itsas garraioan duen (Kanarietan izan ezik) salgai bakoitzari aplikatzen zaio. Hobaria bateraezina da 216.b) artikuluan xedatutako murrizketarekin.

Itsasontziaren tasa: subjektu pasiboak aitortutako geldialdi bakoitzari aplikatzen zaio, S oinarrizko zenbatekoa aplikatzekoa den kasuetan. Hobaria bateraezina da 197.1.h) artikuluan xedatutako murrizketarekin.

% 60

Garraio-araubideko Garraio-araubideko bidaiariak ibilgailuak Ekitaldirako gehieneko zenbatekoaren mugara heltzean, Portu-agintaritzak, automatikoki, utzi egin beharko dio hobari hauek aplikatzeari.

Aplikazio-baldintzak:

% 40

Itsasontziaren tasa Bidaiarien tasa 312. zenbakiaren euskarazko gehigarria Artxipelagotik at dauden beste portu batzuekin eskainitako itsas zerbitzuak ITSAS ZERBITZUAK

HOBARIAK (245.5 art.) Uhartetasuna, isolamendu berezia edo ultraperifikotasuna Portu-agintaritza: SANTA CRUZ TENERIFEKOA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

2012ko abenduaren 28a, ostirala 20 geldialdi baino gehiago Salgaiaren tasa % 40 5.000 TEU baino gehiago Balioa Tartea 40.000 tona baino gehiago 1001etik 1008ra 1101etik 1108ra 1201etik 1208ra % 40

% 40

% 10

% 10

% 40

% 10

% 20

160.000 eta 200.000 pertsona artean Bidaia-araubideko ibilgailuak % 30 200.000 pertsona baino gehiago % 20

% 40

Hala dagokionean, urteko lehenengo geldialditik aurrera aplikatzen da, neurri berean; betiere, itsas zerbitzuak tarteari dagokionez adierazitako gutxieneko zirkulazioa gainditzen badu.

TEU («Twenty Equivalent Unit»): 20 oinen baliokide den edukiontziunitatea.

Berariazko aplikazio-baldintzak % 30

Hala dagokionean, urteko lehenengo geldialditik aurrera aplikatzen da, neurri berean, tarteari dagokionez adierazitako gutxieneko zirkulazioa gainditzen bada.

Hala dagokionean, urteko lehenengo geldialditik aurrera aplikatzen da, neurri berean, tarteari dagokionez adierazitako gutxieneko zirkulazioa gainditzen bada.

Hala dagokionean, urteko lehenengo geldialditik aurrera aplikatzen da, neurri berean, tarteari dagokionez adierazitako gutxieneko zirkulazioa gainditzen bada.

Hala dagokionean, urteko lehenengo geldialditik aurrera aplikatzen da, neurri berean, tarteari dagokionez adierazitako gutxieneko zirkulazioa gainditzen bada.

Hala dagokionean, urteko lehenengo geldialditik aurrera aplikatzen da, neurri berean, itsas zerbitzuak tarteari dagokionez adierazitako gutxieneko zirkulazioa gainditzen badu, eta 40.000 GT baino gehiagoko itsasontzien kasuan soilik Hala dagokionean, urteko lehenengo geldialditik aurrera aplikatzen da, neurri berean, salgaia terminal espezializatu batean manipulatu bada, eta tarteari dagokionez adierazitako gutxieneko zirkulazioa gainditzen bada % 30 adierazitako gutxieneko zirkulazioa gainditzen badu.

da, neurri berean; betiere, itsas zerbitzuak tarteari dagokionez % 40 Hala dagokionean, lehenengo geldialditik aurrera aplikatzen Balioa 2012ko abenduaren 28a, ostirala Aplikazio-baldintza orokorrak: Itsas zirkulazio edo zerbitzu berezi, lehentasunezko edo estrategiko bakoitzaren barruan, ezin izango da, inola ere, tasa baten (itsasontziarena, salgaiarena edo bidaiariena) hobariaren % 40 gainditu.

Zirkulazioak eta zerbitzuak modu metagarrian kontabilizatuko dira urte naturalean zehar.

Aintzat hartzen ez diren tarteei dagokienez: % 0ko hobaria Bateraezinak dira tasa bati berari itsas zirkulazio edo zerbitzu berezi, lehentasunezko edo estrategiko ezberdinak direla-eta dagozkion hobari guztiak.

Aipatutako tarte eta baldintzetan, geldialdi, tona, unitate eta bidaiari guztiei neurri berean aplikatzen zaizkie, itsas zirkulazio edo zerbitzu berezi, lehentasunezko edo estrategiko bakoitzaren barruan Aipatutako tarte eta baldintzetan, subjektu pasibo guztiei neurri berean aplikatzen zaizkie, itsas zirkulazio edo zerbitzu berezi, lehentasunezko edo estrategiko bakoitzaren barruan.

«Itsas zirkulazioa», «itsas sarrera/irteera», «itsas zerbitzua» eta «itsas zerbitzu erregularra», 2/2011 Legegintzako Errege Dekretuaren II. eranskinean jasotako definizioen arabera.

Portu-agintaritza honetan 2013ko ekitaldian 245.3 artikuluaren kariaz aplikatutako hobarien zenbateko osoa ezin izango da 2011ko ekitaldian itsasontziaren tasaren, bidaiarien tasaren eta salgaiaren tasaren bidez bildutako guztizkoaren ehuneko 20 baino handiagoa izan Ekitaldirako gehieneko zenbatekoaren mugara heltzean, Portu-agintaritzak, automatikoki, utzi egin beharko dio hobari hauek aplikatzeari Bioerregaia sortzeko LANDARE JATORRIKO LEHENGAIAK

40.000 tona baino gehiago 1701

AZUKREA

% 10 50.000 tona baino gehiago 200.000 tona baino gehiago 4701etik 4707ra, 4801etik 4814ra 4816, 4822, 4823

1001

400.000 tona baino gehiago %5

% 10

7203

5 geldialdi baino gehiago 12 eta 24 geldialdi artean 24 geldialdi baino gehiago % 10 100.000 unitate baino gehiago % 30 400.000 eta 500.000 tona artean 150 eta 190 geldialdi artean 95 geldialdi baino gehiago % 40 500.000 tona baino gehiago 190 geldialdi baino gehiago ZEREALAK. Garia PAPERA ETA PAPER OREA, itsas zerbitzu erregular batean HAUTS ITXURAKO SOLTEKO MINERAL EZ ENERGETIKOAK

8703

% 30 100.000 tona baino gehiago 95 geldialdi baino gehiago Bidaiarien tasa Balioa Tartea 312. zenbakiaren euskarazko gehigarria SALGAI OROKORRA, «ro-ro» itsas zerbitzuan Salgai-araubideko IBILGAILUAK, «ro-ro» itsas zerbitzuan Bidaia-araubideko BIDAIARIAK ETA IBILGAILUAK, eta SALGAI OROKORRA garraio-elementuetan, distantzia laburreko itsas zirkulazioko itsas zerbitzu erregularrean, «ro-pax» edo «ferry» itsasontzietan.

SALGAI OROKORRA, gidaririk gabeko garraioelementuetan, distantzia laburreko itsas zirkulazioko itsas zerbitzu erregularrean, «con-ro» edo «ro-ro» itsasontzietan.

BIDAIARIAK ETA SALGAI OROKORRA. Salgaiak errodadura bidez kargatzea eta deskargatzea («roll on-roll off» edo «ro-ro») EDUKIONTZIAK itsas sarrera/irteera, itsas zerbitzu erregularrean. Goratzen kargatzea eta deskargatzea («lift on-lift off» edo «lo-lo») Muga-zergen Itsasontziaren tasa kodeak Tartea 2013an APLIKATZEKO ALDAKETAK (245.3 art.) Ekonomia edo gizartea garatzen laguntzen duten itsas zirkulazioak eta zerbitzuak sustatzeko.

ITSAS ZIRKULAZIO ETA ZERBITZU ESTRATEGIKOAK EDO LEHENTASUNEZKOAK

Portu-agintaritza: SANTANDER

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO I. atala  261. or.

1. geldialditik aurrera % 10

% 20

Balioa Tartea 1. geldialditik aurrera 1. geldialditik aurrera EDUKIONTZIAK itsas zirkulazioa. Goratzen kargatzea eta deskargatzea («lift on-lift off» edo «lo-lo») SALGAI OROKORRA. Salgaiak errodadura bidez kargatzea eta deskargatzea («roll on-roll off» edo «ro-ro») «con-ro» edo «ro-ro» itsasontzi puruetan (12 pertsona baino gutxiago).

% 20

% 20

% 20

Ikus aplikazio-baldintzak. 2. taula.

Ikus aplikazio-baldintzak. 2. taula.

Ikus aplikazio-baldintzak. 1. taula.

Ikus aplikazio-baldintzak. 1. taula.

1. TEUtik aurrera Ikus aplikazio-baldintzak. 1. taula.

% 20

Balioa Bidaiarien tasa 1. pertsonatik aurrera 1. pertsonatik aurrera Tartea % 20

% 20

Balioa a) berariazko baldintza aplikatzen da.

a) berariazko baldintza aplikatzen da.

a) berariazko baldintza aplikatzen da.

a) berariazko baldintza aplikatzen da.

Itsasontziaren tasa: itsas zirkulazioko araubidean manipulatutako TEUen ehunekoarekiko proportzionalki aplikatzen da, manipulatutako TEUen guztizkoa aintzat hartuta.

Itsasontziaren tasa: itsas sarrerako/irteerako araubidean manipulatutako TEUen ehunekoarekiko proportzionalki aplikatzen da, manipulatutako TEUen guztizkoa aintzat hartuta.

a) berariazko baldintza aplikatzen da.

Itsasontziaren tasa: itsas sarrerako/irteerako araubidean manipulatutako TEUen ehunekoarekiko proportzionalki aplikatzen da, manipulatutako TEUen guztizkoa aintzat hartuta.

BERARIAZKO APLIKAZIO-BALDINTZAK

% 10

120.000 eta 240.000 tona artean % 15

% 20

% 20

% 20

10,00 baino handiagoa 240.000 eta 480.000 tona artean 480.001 eta 1.200.000 tona artean 1.200.000 tona baino gehiago Lortutako urteko zirkulazioa % 10

% 15

% 20

5,00 baino txikiagoa % 15

% 15

% 20

5,01 eta 10,00

artean % 20

% 20

% 20

10,00 baino handiagoa 2013ko zirkulazioaren hazkundea, tonatan, 2012koarekiko (%) 2. taula. Txatarra eta produktu siderurgikoak. Aplikazio-baldintzak. Salgaiaren tasa 2012ko abenduaren 28a, ostirala % 15

% 20

% 20

% 15

600.000 tona baino gehiago 240.001 eta 600.000 tona artean Lortutako urteko zirkulazioa 5,01 eta 10,00

artean 5,00 baino txikiagoa 2013ko zirkulazioaren hazkundea, tonatan, 2012koarekiko (%) 1. taula. Edukiontziak eta ro-ro zirkulazioa. Aplikazio-baldintzak. Salgaiaren tasa b) Tarte bakoitzean diren unitateei, lege hau indarrean sartu zenetik aurrerakoak direnean, tartearen hobari-ehuneko bereizia aplikatzen zaie.

a) Lege hau indarrean sartu zenetik aurrera operatutako unitate guztiei aplikatzen zaie lortutako urteko zirkulazioari dagokion tartearen hobari-ehunekoa.

Berariazko aplikazio-baldintzak «Itsas zirkulazioa», «itsas sarrera/irteera», «itsas zerbitzua» eta «itsas zerbitzu erregularra», Estatuko Portuei eta Nabigazio Zibilari buruzko Legearen testu bateginaren II. eranskinean jasotako definizioen arabera.

TEU («Twenty Equivalent Unit»): 20 oinen baliokide den edukiontzi-unitatea.

Aintzat hartzen ez diren tarteei dagokienez: % 0ko hobaria.

Hobari bateragarrien biderkatze-efektuak ezin izango du dagokion tasaren kuota-hobariaren % 40 gainditu.

Itsas zirkulazio edo zerbitzu berezi, lehentasunezko edo estrategiko bakoitzaren barruan, ezin izango da, inola ere, tasa baten (itsasontziarena, salgaiarena edo bidaiariena) kuota-hobariaren % 40 gainditu.

Ekitaldirako gehieneko zenbatekoaren mugara heltzean, Portu-agintaritzak, automatikoki, utzi egin beharko dio hobari hauek aplikatzeari.

Aplikazio-baldintza orokorrak: Portu-agintaritza honetan 2013ko ekitaldian 245.3 artikuluaren kariaz aplikatutako hobarien zenbateko osoa ezin izango da 2011ko ekitaldian itsasontziaren tasaren, bidaiarien tasaren eta salgaiaren tasaren bidez bildutako guztizkoaren ehuneko 20 baino handiagoa izan.

PRODUKTU SIDERURGIKOAK.

7201etik 7205era 7207tik 7229ra; 7301etik 7309ra 1. geldialditik aurrera Edukiontzi hutsak % 20

Salgaiaren tasa 312. zenbakiaren euskarazko gehigarria TXATARRA.

1. geldialditik aurrera Edukiontzi beteak EDUKIONTZIAK itsas sarrera/irteera, itsas zerbitzu erregularrean. Goratzen kargatzea eta deskargatzea («lift on-lift off» edo «lo-lo») 1. geldialditik aurrera Itsasontziaren tasa Zirkulazioa Muga-zergen kodeak Tartea HOBARIAK (245.3 art.) Ekonomia edo gizartea garatzen laguntzen duten itsas zirkulazioak eta zerbitzuak sustatzeko Egoitza-portua GURUTZONTZI TURISTIKOAK

ITSAS ZIRKULAZIO ETA ZERBITZU BEREZIAK, LEHENTASUNEZKOAK EDO ESTRATEGIKOAK

Portu-agintaritza: SEVILLA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO I. atala  262. or.

% 20

% 10

11 eta 20 geldialdi artean % 30

21 eta 40 geldialdi artean 40 geldialdi baino gehiago % 30

% 10

10.001 eta 50.000 tona artean % 10

% 10

300.000 tona baino gehiago % 15

% 10

10.000 eta 80.000 tona artean % 20

5.000 eta 30.000 tona artean 80.000 tona baino gehiago % 25

30.001 eta 150.000 tona artean % 10

% 35

150.000 tona baino gehiago 20.001 eta 40.000 tona artean 40.000 tona baino gehiago % 40

% 30

50.000 tona baino gehiago 15.000 tona baino gehiago % 10

% 20

% 15

% 30

% 40

% 20

% 30

20.001 eta 40.000 tona artean 40.000 tona baino gehiago 15.000 eta 25.000 unitate artean 25.001 eta 40.000 unitate artean 40.000 unitate baino gehiago 5.000 eta 10.000 GIU artean 10.001 eta 15.000 GIU artean % 40

%5

% 15

% 20

5.000 eta 15.000 TEU artean Beteta Hutsik Igarobidean 15.000 GIU baino gehiago % 10

% 25

% 30

15.001 eta 30.000 TEU artean Beteta Hutsik Igarobidean Balioa % 30

% 35

% 40

Salgaiaren tasa 30.000 TEU baino gehiago Beteta Hutsik Igarobidean Tartea Bidaiarien tasa 150 bidaiari baino gehiago Tartea % 40

Balioa a) berariazko baldintza aplikatzen da.

a) berariazko baldintza aplikatzen da, itsas sarrerako/irteerako araubidean manipulatutako tonen kasuan bakarrik.

a) berariazko baldintza aplikatzen da.

a) berariazko baldintza aplikatzen da.

714. kodea duen muga-zergari dagokionez, aurreikusitako hobariak jukaren zirkulazioari bakarrik aplikatzen zaizkio.

a) berariazko baldintza aplikatzen da.

a) berariazko baldintza aplikatzen da.

a) berariazko baldintza aplikatzen da.

a) berariazko baldintza aplikatzen da.

a) berariazko baldintza aplikatzen da.

Salgaiaren tasa: itsas sarrera/irteera araubidean manipulatutako TEUei bakarrik aplikatzen zaie.

a) berariazko baldintza aplikatzen da.

BERARIAZKO APLIKAZIO-BALDINTZAK

b) Tarte bakoitzean diren unitateei, lege hau indarrean sartu zenetik aurrerakoak direnean, tartearen hobari-ehuneko bereizia aplikatzen zaie.

a) Lege hau indarrean sartu zenetik aurrera operatutako unitate guztiei aplikatzen zaie lortutako urteko zirkulazioari dagokion tartearen hobari-ehunekoa.

Berariazko aplikazio-baldintzak «Itsas zirkulazioa», «itsas sarrera/irteera», «itsas zerbitzua» eta «itsas zerbitzu erregularra», Estatuko Portuei eta Nabigazio Zibilari buruzko Legearen testu bateginaren II. eranskinean jasotako definizioen arabera.

GIU (Garraio intermodaleko unitatea): salgaiak garraiatzeko elementua (edukiontzietarako plataforma, ibilgailu zurrun edo artikulatua, erdiatoia eta atoia) TEU («Twenty Equivalent Unit»): 20 oinen baliokide den edukiontzi-unitatea.

2012ko abenduaren 28a, ostirala Aintzat hartzen ez diren tarteei dagokienez: % 0ko hobaria.

Hobari bateragarrien biderkatze-efektuak ezin izango du dagokion tasaren kuota-hobariaren % 40 gainditu.

Itsas zirkulazio edo zerbitzu berezi, lehentasunezko edo estrategiko bakoitzaren barruan, ezin izango da, inola ere, tasa baten (itsasontziarena, salgaiarena edo bidaiariena) kuota-hobariaren % 40 gainditu.

Aplikazio-baldintza orokorrak: Portu-agintaritza honetan 2013ko ekitaldian 245.3 artikuluaren kariaz aplikatutako hobarien zenbateko osoa ezin izango da 2011ko ekitaldian itsasontziaren tasaren, bidaiarien tasaren eta salgaiaren tasaren bidez bildutako guztizkoaren ehuneko 20 baino handiagoa izan.

Ekitaldirako gehieneko zenbatekoaren mugara heltzean, Portu-agintaritzak, automatikoki, utzi egin beharko dio hobari hauek aplikatzeari.

2711C

MINERALAK ETA BESTE PRODUKTU BATZUK.

GAS LIKIDOTUAK. Propanoa.

4004, 2601C, 2602, 2501, 2713

PRODUKTU KIMIKOAK Bentzenoa, estirenoa, glikolak, metanola, ETBE, binil azetatoa, anilina, poliola eta MDI.

714; 801etik 810era 1214 eta 2303

2815, 2902, 2905A, 2909, 2915, 2921, 3907 eta 3909.

FRUTAK ETA BARAZKIAK.

NEKAZARITZA ELIKAGAIAK. Soltean.

PAPERA ETA PAPER OREA. Papera.

% 20

% 30

70 geldialdi baino gehiago 15 eta 30 geldialdi artean % 20

51 eta 100 geldialdi artean % 25

% 30

31 eta 70 geldialdi artean % 40

101 eta 150 geldialdi artean % 15

30 eta 100 geldialdi artean 150 geldialdi baino gehiago % 25

101 eta 200 geldialdi artean % 40

200 geldialdi baino gehiago Balioa % 40

Itsasontziaren tasa 1. geldialditik aurrera Tartea 7204, 7207tik 7210Bra, 7213tik 7217ra, 7219, 7225, 7304A, 7306A, 7306B, 7317, 7325

4701etik 4706ra; 5 geldialdi baino gehiago 4801etik 4823ra 8702tik 8704Ara Muga-zergen kodeak HOBARIAK (245.3 art.) Ekonomia edo gizartea garatzen laguntzen duten itsas zirkulazioak eta zerbitzuak sustatzeko 312. zenbakiaren euskarazko gehigarria PRODUKTU SIDERURGIKOAK edukiontzietan sartu gabe.

Salgai-araubideko ibilgailuak (itsas zirkulazioa izan ezik) SALGAI OROKORRA. Salgaiak errodadura bidez kargatzea eta deskargatzea («roll on-roll off» edo «ro-ro») «ro-ro» itsasontzietan. Salgai-araubideko ibilgailuak izan ezik.

EDUKIONTZIAK itsas sarrera/irteera eta itsas zirkulazioa, itsas zerbitzu erregularrean. Goratzen kargatzea eta deskargatzea («lift on-lift off» edo «lo-lo») GURUTZONTZI TURISTIKOAK

ITSAS ZIRKULAZIO ETA ZERBITZU BEREZIAK, LEHENTASUNEZKOAK EDO ESTRATEGIKOAK

Portu-agintaritza: TARRAGONA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO I. atala  263. or.

%5

50.001 eta 100.000 tona artean 1. tonatik aurrera 2701

2833

Sodio sulfatoa.

2204A, 2204B, 2205A, 2205B

Kokea Ardoak eta eratorriak.

GAINERAKOAK

% 15

% 10

% 10

100.000 tona baino gehiago 50.000 tona baino gehiago.

% 15

5.000 eta 10.000 tona artean % 20

10.001 eta 20.000 tona artean 20.000 tona baino gehiago 1. TEUtik aurrera Valentziako portuan intermodalitatea garatzea. Trenbide-zirkulazioak % 15

% 40

% 40

% 40

100 TEUtik aurrera 6.000 tona baino gehiago Valentziako portuko JLGn ezartzea.

% 40

% 25

% 20

AUTOMOZIOA. Osagaiak 5 geldialdi baino gehiago % 35

50.001 eta 300.000 tona artean % 20

300.000 tona baino gehiago 15.000 tonatik aurrera 20.000 tonatik aurrera 805

8407, 8408, 8708

0801etik 0814ra 1. geldialditik aurrera 10(01, 03, 05, 07) 1903, 2302

48(01, 02, 05, 10, 11, 16, 17, 23) Frutak Gandíako portuan Frutak Saguntoko portuan FRUTA. Ohiko kargan eta hotzeko itsasontzian.

ZEREALAK

PAPERA ETA PAPER OREA

% 40

% 10

100.000 tona baino gehiago 4701etik 4706ra eta 4801etik 4812ra % 20

60.000 tonatik aurrera PRODUKTU SIDERURGIKOAK

7208A, 7208B, 7209A, 7209B, 7210A, 7210B

%5

100.001 eta 150.000 tona artean Tartea Balioa Bidaiarien tasa Hala dagokionean, urteko lehenengo geldialditik aurrera aplikatzen da, neurri berean, eskatutako gutxieneko zirkulaziora iristean.

Hala dagokionean, dagokion tarteko lehenengo geldialditik aurrera aplikatzen da, neurri berean, eta Valentziako portuko zerbitzugunera trenbidez sartzen edo irteten diren salgaien kasuan soilik, edukiontzietan daudenean.

Hala dagokionean, dagokion tarteko lehenengo geldialditik aurrera aplikatzen da, neurri berean, eta Valentziako portuko JLGk sortutako edo erakarritako edukiontzi-zirkulazioen kasuan soilik.

Subjektu pasiboak gutxienez 20.000 tonako zirkulazioa ekartzean aplikatzen da hobaria. Aurreneko 19.999 tonek ez dute hobaririk.

Hala dagokionean, dagokion tarteko lehenengo geldialditik aurrera aplikatzen da, neurri berean, eta itsas zerbitzuaren kasuan soilik.

Hala dagokionean, urteko lehenengo geldialditik aurrera aplikatzen da, neurri berean; betiere, eskatutako gutxieneko zirkulaziora iritsi ostean. Solteko salgaiari soilik aplikatzen zaio.

Hala dagokionean, urteko lehenengo geldialditik aurrera aplikatzen da, neurri berean, eskatutako gutxieneko zirkulaziora iristean. Edukiontzietan sartutako salgaiari soilik aplikatzen zaio.

Hala dagokionean, urteko lehenengo geldialditik aurrera aplikatzen da, neurri berean, eskatutako gutxieneko zirkulaziora iristean. Edukiontzietan sartu gabeko salgaiari soilik aplikatzen zaio.

Hala dagokionean, urteko lehenengo geldialditik aurrera aplikatzen da, neurri berean, eskatutako gutxieneko zirkulaziora iristean. Edukiontzietan sartu gabeko salgaiari soilik aplikatzen zaio.

Hala dagokionean, urteko lehenengo geldialditik aurrera aplikatzen da, eskatutako gutxieneko zirkulazioa lortu ostean, eta hodien bidez egindako ontziratzeen kasuan soilik.

Hala dagokionean, dagokion tarteko lehenengo geldialditik aurrera aplikatzen da, neurri berean.

Itsasontziaren tasaren gaineko hobaria ez da aplikatuko itsas zirkulazioan dagoen salgaia soilik manipulatzen den geldialdietan.

Hala dagokionean, dagokion tarteko lehenengo geldialditik aurrera aplikatzen da, neurri berean.

Hala dagokionean, urteko lehenengo geldialditik aurrera aplikatzen da, neurri berean, eskatutako gutxieneko zirkulaziora iristean.

Hala dagokionean, urteko lehenengo geldialditik aurrera aplikatzen da, eskatutako gutxieneko zirkulazioa lortu ostean. Geldialdien kopurua 2012an itsas zerbitzu erregular beraren barruan izandakoena baino gutxienez % 30 handiagoa izan beharko da.

Hala dagokionean, itsasontzi-konpainiaren urteko lehenengo geldialditik aurrera aplikatzen da, neurri berean, eskatutako gutxieneko zirkulazioa lortu ostean.

Hala dagokionean, urteko lehenengo geldialditik aurrera aplikatzen da, neurri berean, eskatutako gutxieneko zirkulaziora iristean.

Hala dagokionean, dagokion tarteko lehenengo geldialditik aurrera aplikatzen da, neurri berean erantsitako taulan zehaztutako aplikazio-baldintzetan.

Hala dagokionean, dagokion tarteko lehenengo geldialditik aurrera aplikatzen da, neurri berean erantsitako taulan zehaztutako aplikazio-baldintzetan.

BERARIAZKO APLIKAZIO-BALDINTZAK

312. zenbakiaren euskarazko gehigarria % 20

% 10

150.001 eta 200.000 tona artean 80.000 tonatik aurrera % 15

200.001 eta 300.000 tona artean 2523B

% 20

300.001 eta 400.000 tona artean ZEMENTUA

% 25

400.000 tona baino gehiago % 30

% 20

Balioa 2711 B

% 20

%5

Gehienez ere 5.000.000 GT

1. geldialditik aurrera % 10

5.000.001 eta 10.000.000 GT artean 300.000 tona baino gehiago Salgaiaren tasa GAS NATURALA (itsas zirkulazioa barne) «RO-RO» ZIRKULAZIOA. Itsas zerbitzu erregularra (ibilgailu berrien eta bidaiarien zirkulazioak izan ezik) % 15

% 20

10.000.001 GTtik aurrera Urtean 30 geldialdi.

«RO-RO» zirkulazioa. Itsas zerbitzu erregularra (ibilgailu berrien eta bidaiarien zirkulazioak izan ezik) Olioa. «RO-RO» zirkulazioa. Itsas zerbitzu erregularra (ibilgailu berrien eta bidaiarien zirkulazioak izan ezik) Urtean 25 geldialdi Gurutzontziak 1.000 TEUtik aurrera Ikus aplikazio-baldintzen 3. taula.

Tartea EDUKIONTZI hutsak (itsas zirkulaziokoak izan ezik) % 10

Balioa Ikus aplikazio-baldintzen 2. taula.

1509B

Itsasontziaren tasa 2013an APLIKATZEKO HOBARIAK (245.3 art.) Ekonomia edo gizartea garatzen laguntzen duten itsas zirkulazioak eta zerbitzuak sustatzeko Ikus aplikazio-baldintzen 1. taula.

Muga-zergen kodeak Tartea EDUKIONTZIAK itsas zirkulazioa. Goratzen kargatzea eta deskargatzea («lift on-lift off») EDUKIONTZIAK itsas sarrera/irteera, itsas zerbitzu erregularrean. Goratzen kargatzea eta deskargatzea («lift on-lift off») EDUKIONTZIAK

ITSAS ZIRKULAZIO ETA ZERBITZU BEREZIAK, LEHENTASUNEZKOAK EDO ESTRATEGIKOAK

Portu-agintaritza: VALENTZIA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

2012ko abenduaren 28a, ostirala 2012koarekiko aldakuntza 2013an % 3,00

% 10,00

% 22,00

% 25,00

% 30,00

% 35,00

% 4,68

% 11,36

% 22,82

% 25,68

% 30,45

% 35,23

eta +% 10

% 8,04

% 14,17

% 24,67

% 27,29

% 31,67

% 36,04

eta +% 20

2013ko aldakuntza-ehunekoa, 2012koarekiko % 17,10

% 22,00

% 30,40

% 32,50

% 36,00

% 40,00

% 0,00

% 4,68

eta +% 10

% 8,04

eta +% 20

% 11,27

eta +% 30

% 17,10

Gehienez ere +% 5 xi gorabehera +% 5xi gorabehera +% 10xi gorabehera +% 20

+% 30 baino gehiago a) Dagokion hobari-ehunekoa urteko zirkulazioaren guztizkoari aplikatzen zaio.

b) Hobariak ezin izango du tasaren kuotaren % 40 gainditu.

Hobari-ehunekoa 2013an eskatutako gutxieneko zirkulazioa: 5.000 TEU beteak ontziratzean/lehorreratzean itsas zirkulazioa izan ezik % 11,27

% 16,92

% 26,62

% 29,04

% 33,08

% 37,12

eta +% 30

Gehienez ere +% 5 xi gorabehera +% 5xi gorabehera +% 10xi gorabehera +% 20

+% 30 baino gehiago 3. TAULA: EDUKIONTZIETARAKO BERARIAZKO APLIKAZIO-BALDINTZAK. Salgaiaren tasa. Edukiontzi beteak itsas sarreran/irteeran.

Goratzen kargatzea eta deskargatzea («lift on-lift off» edo «lo-lo») Valentziako eta Saguntoko portuak 7-000 - 9.999

10.000 - 14.999

15.000 - 24.999 Hobaria 25.000 - 49.999

50.000 - 99.999

100.000 baino gehiago a) Dagokion hobari-ehunekoa urteko zirkulazioaren guztizkoari aplikatzen zaio.

b) Hobariak ezin izango du tasaren kuotaren % 40 gainditu.

Edukiontzi beteen kasuan eskatutako gutxieneko zirkulazioa (TEU) 312. zenbakiaren euskarazko gehigarria 2. TAULA: EDUKIONTZIETARAKO BERARIAZKO APLIKAZIO-BALDINTZAK. Salgaiaren tasa. Itsas zirkulazioan dauden edukiontziak Goratzen kargatzea eta deskargatzea («lift on-lift off» edo «lo-lo») Valentziako eta Saguntoko portuak Geldialdien kopurua Eskatutako gutxieneko zirkulazioa 2012koarekiko aldakuntza Gehienez ere +% 5xi gorabehera +% 5xi gorabehera +% 10xi gorabehera +% 20+% 30 baino gehiago edo GT milioiak eta +% 10

eta +% 20

eta +% 30

2013an 40 - 49

edo 1,00 - 1,49

% 2,85

% 4,45

% 7,64

% 10,71

% 16,25

50 - 99

edo 1,50 - 2,99

% 9,50

% 13,46

% 16,08

% 20,90

% 10,80 Hobaria 100 - 499

edo 3,00 - 7,99

% 20,90

% 23,43

% 25,28

% 28,88

% 21,68

500 - 999

edo 8,00 - 14,99

% 28,50

% 30,08

% 31,42

% 34,20

% 28,93

1.000tik aurrera edo 15etik aurrera % 33,25

% 33,47

% 34,24

% 35,26

% 38,00

a) Dagokion hobari-ehunekoa urteko zirkulazioaren guztizkoari aplikatzen zaio.

b) Aplikatu beharreko hobaria zehazteko, subjektu pasiboari geldialdien edo GTen kopuruaren arabera dagokion bolumenik handiena hartzen da kontuan.

c) Hobariak ezin izango du tasaren kuotaren % 40 gainditu.

1. TAULA: EDUKIONTZIETARAKO BERARIAZKO APLIKAZIO-BALDINTZAK Lo-Lo itsasontziaren tasa Valentziako, Saguntoko eta Gandíako portuak Aplikazio-baldintza orokorrak: Itsas zirkulazio edo zerbitzu berezi, lehentasunezko edo estrategiko bakoitzaren barruan, ezin izango da, inola ere, tasa baten (itsasontziarena, salgaiarena edo bidaiariena) hobariaren % 40 gainditu.

Zirkulazioak eta zerbitzuak modu metagarrian kontabilizatuko dira urte naturalean zehar.

Aintzat hartzen ez diren tarteei dagokienez: % 0ko hobaria Aipatutako tarte eta baldintzetan, geldialdi, tona, unitate eta bidaiari guztiei neurri berean aplikatzen zaizkie, itsas zirkulazio edo zerbitzu berezi, lehentasunezko edo estrategiko bakoitzaren barruan.

Aipatutako tarte eta baldintzetan, subjektu pasibo guztiei neurri berean aplikatzen zaizkie, itsas zirkulazio edo zerbitzu berezi, lehentasunezko edo estrategiko bakoitzaren barruan.

«Itsas zirkulazioa», «itsas sarrera/irteera», «itsas zerbitzua» eta «itsas zerbitzu erregularra», 2/2011 Legegintzako Errege Dekretuaren II. eranskinean jasotako definizioen arabera.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

2012ko abenduaren 28a, ostirala % 40

% 30

Balioa Tartea Salgaiaren tasa 8702B, 8703B, 8703D

2516

8502, 8503, 8412, 7308B, 8501B

% 20

% 10

%5

35 eta 70 geldialdi artean 10 eta 35 geldialdi artean % 20

21 eta 30 geldialdi artean 70 geldialdi baino gehiago % 30

31 eta 50 geldialdi artean % 40

% 25

% 10

% 40

% 30

15.001 tona baino gehiago 10.001 eta 15.000 tona artean 5.000 eta 10.000 tona artean 150.000 tona baino gehiago 50.000 eta 150.000 tona artean % 30

% 10

1 eta 10.000 unitate artean % 25

50.001 tona baino gehiago 10.000 eta 30.000 tona artean % 10

% 40

1 eta 25.000 tona artean 30.001 eta 50.000 tona artean % 20

% 30

25.001 eta 50.000 tona artean 50.000 eta 100.000 tona artean % 40

% 15

100.000 tona baino gehiago % 20

25.000 eta 50.000 tona artean % 25

75.000 tona baino gehiago 50.001 eta 75.000 tona artean % 20

% 30

% 40

2.001 eta 3.000 GIU artean 3.001 eta 5.000 GIU artean 5.000 GIU baino gehiago % 30

Bidaiarien tasa 500 bidaiari baino gehiago 1. bidaiaritik aurrera Tartea % 40

% 30

Balioa a) berariazko baldintza aplikatzen da.

Urtean metatutako lehenengo 10.000 unitateei soilik aplikatzen zaie.

a) berariazko baldintza aplikatzen da.

a) berariazko baldintza aplikatzen da.

a) berariazko baldintza aplikatzen da.

Edukiontzietan sartu gabeko salgaiari dagokionez soilik.

a) berariazko baldintza aplikatzen da.

Itsasontziaren tasaren gaineko hobaria aplikatu ahal izateko, itsasontziak portuan egindako mugimenduen erdiak baino gehiago hobariaren xede den salgaiarekin lotuta egon behar dira.

a) berariazko baldintza aplikatzen da.

a) berariazko baldintza aplikatzen da.

Itsasontziaren tasaren gaineko hobaria urtean gutxienez 2.000 GIU

lortu dituzten itsas zerbitzuetako geldialdiei soilik aplikatuko zaie.

Zenbatespen sinplifikatuaren araubidean aitortutako unitateentzat bakarrik.

a) berariazko baldintza aplikatzen da.

Zenbatespen sinplifikatuaren araubidean aitortutako unitateentzat bakarrik.

a) berariazko baldintza aplikatzen da.

BERARIAZKO APLIKAZIO-BALDINTZAK

a) Lege hau indarrean sartu zenetik aurrera operatutako unitate guztiei aplikatzen zaie lortutako urteko zirkulazioari dagokion tartearen hobari-ehunekoa.

Berariazko aplikazio-baldintzak:

«Itsas zirkulazioa», «itsas sarrera/irteera», «itsas zerbitzua» eta «itsas zerbitzu erregularra», Estatuko Portuei eta Nabigazio Zibilari buruzko Legearen testu bateginaren II. eranskinean jasotako definizioen arabera.

Taula honetan, garraio-elementu bakoitzeko hobariak bateraezinak dira zirkulazio bateko muga-zergen kode bakoitzeko hobariekin, zirkulazioa edukiontzietan sartuta egiten bada.

GIU (Garraio intermodaleko unitatea): salgaiak garraiatzeko elementua (edukiontzietarako plataforma, ibilgailu zurrun edo artikulatua, erdiatoia eta atoia) 2012ko abenduaren 28a, ostirala TEU («Twenty Equivalent Unit»): 20 oinen baliokide den edukiontzi-unitatea.

Aintzat hartzen ez diren tarteei dagokienez: % 0ko hobaria.

Hobari bateragarrien biderkatze-efektuak ezin izango du dagokion tasaren kuota-hobariaren % 40 gainditu.

Itsas zirkulazio edo zerbitzu berezi, lehentasunezko edo estrategiko bakoitzaren barruan, ezin izango da, inola ere, tasa baten (itsasontziarena, salgaiarena edo bidaiariena) kuota-hobariaren % 40 gainditu.

Aplikazio-baldintza orokorrak: Portu-agintaritza honetan 2013ko ekitaldian 245.3 artikuluaren kariaz aplikatutako hobarien zenbateko osoa ezin izango da 2011ko ekitaldian itsasontziaren tasaren, bidaiarien tasaren eta salgaiaren tasaren bidez bildutako guztizkoaren ehuneko 20 baino handiagoa izan.

Ekitaldirako gehieneko zenbatekoaren mugara heltzean, Portu-agintaritzak, automatikoki, utzi egin beharko dio hobari hauek aplikatzeari.

IBILGAILU ELEKTRIKOAK.

ERAIKUNTZA-MATERIALAK. GRANITOA BLOKETAN

PRODUKTU EOLIKOAK. Haize-sorgailuak, makineria eta piezak.

7601etik 7604ra 801etik 814ra FRUTAK ETA BARAZKIAK. Frutak.

% 40

50 geldialdi baino gehiago 1.000 TEU baino gehiago % 30

%7

Balioa 312. zenbakiaren euskarazko gehigarria ALUMINIOA ohiko kargan.

7208A, 7209A, 7210A, 7211A, 7212A

8407, 8408, 8708, 8705, 8706

AUTOMOZIORAKO XAFLA BOBINAK

SALGAI OROKORRA. Salgaiak errodadura bidez kargatzea eta deskargatzea («roll on-roll off» o «ro-ro»).

Salgai-araubideko ibilgailuak izan ezik.

Ibilgailuen piezak % 40

1.000 TEU baino gehiago 10 geldialdi baino gehiago Zur landua 4404tik 4421era 0 TEU baino gehiago Orokorrean, gainerako zirkulazioak izan ezik EDUKIONTZIAK itsas sarrera/irteera eta itsas zirkulazioa, itsas zerbitzu erregularrean. Goratzen kargatzea eta deskargatzea («lift on-lift off» edo «lo-lo») 1. geldialditik aurrera Itsasontziaren tasa 1. geldialditik aurrera Tartea Egoitza-portuan dauden gurutzontzi turistikoak Muga-zergen kodeak HOBARIAK (245.3 art.) Ekonomia edo gizartea garatzen laguntzen duten itsas zirkulazioak eta zerbitzuak sustatzeko Igarobidean dauden gurutzontzi turistikoak GURUTZONTZI TURISTIKOAK

ITSAS ZIRKULAZIO ETA ZERBITZU BEREZIAK, LEHENTASUNEZKOAK EDO ESTRATEGIKOAK

Portu-agintaritza: VIGO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO I. atala  266. or.

Itsasontziaren tasa % 15

% 10

10 eta 19 geldialdi artean % 20

Balioa 20 geldialditik aurrera 3 geldialditik aurrera Tartea Salgaiaren tasa % 10

% 20

% 10

10.000 eta 19.999 TEU artean 40.000 tonatik aurrera 20.000 eta 39.999 tona artean % 15

% 10

20.000 TEUtik aurrera % 20

70.000 eta 79.999 tona artean % 30

Balioa 80.000 eta 89.999 tona artean 90.000 tonatik aurrera Tartea Bidaiarien tasa 2.000 pertsonatik aurrera Tartea % 20

Balioa a) berariazko baldintza aplikatzen da.

a) berariazko baldintza aplikatzen da.

a) berariazko baldintza aplikatzen da.

a) berariazko baldintza aplikatzen da.

BERARIAZKO APLIKAZIO-BALDINTZAK

a) Lege hau indarrean sartu zenetik aurrera operatutako unitate guztiei aplikatzen zaie lortutako urteko zirkulazioari dagokion tartearen hobari-ehunekoa.

Berariazko aplikazio-baldintzak Aintzat hartzen ez diren tarteei dagokienez: % 0ko hobaria.

Hobari bateragarrien biderkatze-efektuak ezin izango du dagokion tasaren kuota-hobariaren % 40 gainditu.

Itsas zirkulazio edo zerbitzu berezi, lehentasunezko edo estrategiko bakoitzaren barruan, ezin izango da, inola ere, tasa baten (itsasontziarena, salgaiarena edo bidaiariena) kuota-hobariaren % 40 gainditu.

Ekitaldirako gehieneko zenbatekoaren mugara heltzean, Portu-agintaritzak, automatikoki, utzi egin beharko dio hobari hauek aplikatzeari.

Aplikazio-baldintza orokorrak: Portu-agintaritza honetan 2013ko ekitaldian 245.3 artikuluaren kariaz aplikatutako hobarien zenbateko osoa ezin izango da 2011ko ekitaldian itsasontziaren tasaren, bidaiarien tasaren eta salgaiaren tasaren bidez bildutako guztizkoaren ehuneko 20 baino handiagoa izan.

7601

4410, 4411, 4412; 4408, 4804, 4811

Muga-zergen kodeak HOBARIAK (245.3 art.) Ekonomia edo gizartea garatzen laguntzen duten itsas zirkulazioak eta zerbitzuak sustatzeko 312. zenbakiaren euskarazko gehigarria ALUMINIOA

EDUKIONTZIAK itsas sarrera/irteera, itsas zerbitzu erregularrean. Goratzen kargatzea eta deskargatzea («lift on-lift off» edo «lo-lo») ZURAK. Zurak eta taulak.

GURUTZONTZI TURISTIKOAK

ITSAS ZIRKULAZIO ETA ZERBITZU BEREZIAK, LEHENTASUNEZKOAK EDO ESTRATEGIKOAK

Portu-agintaritza: VILAGARCÍA DE AROUSA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

2012ko abenduaren 28a, ostirala X. ERANSKINA Enpresa-erakunde publikoak eta beste organismo publiko batzuk Trenbide Azpiegituren Administratzailea (ADIF).

Espainiako Aireportuak eta Aireko Nabigazioa (AENA).

Teknologia eta Industria Garapenerako Zentroa (CDTI).

Aseguruen Konpentsazio Partzuergoa (AKP).

Málagako Musika Auditorioa Eraikitzeko Partzuergoa.

Valentzia Partzuergoa 2007.

Cádiz Zona Frankoa Partzuergoa.

Kanaria Handia Zona Frankoa Partzuergoa.

Vigo Zona Frankoa Partzuergoa.

Espainiako Irrati Telebista Erakunde Publikoa Likidazioan.

Red.es Enpresa Erakunde Publikoa (RED.ES).

Diruaren eta Zerga-zigiluaren Fabrika Nazionala-Monetaren Errege Etxea.

Hornitzaileei ordaintzeko Finantzaketa Funtsa.

Banku Berregituraketa Ordenaturako Funtsa.

Ontzigintzaren Sektoreko Gerentzia.

Kreditu Ofizialeko Institutua (KOI).

ICEX Espainia Esportazioa eta Inbertsioak.

Energia Dibertsifikatu eta Aurrezteko Institutua.

Estatuko Portuak eta Portu Agintaritzak.

RENFE-Operadorea.

Lurzoruaren Enpresa Erakunde Publikoa (SEPES).

Itsasoko Salbamendu eta Segurtasun Elkartea (SASEMAR).

Partaidetza Industrialen Estatu Sozietatea (SEPI).

XI. ERANSKINA Instalazio zientifikoak Lege honen berrogeita hamaseigarren xedapen gehigarrian aipatzen diren instalazio zientifikoak: Almeríako eguzki-plataforma.

Calar Altoko zentro astronomikoa.

Irrati-astronomia milimetrikoaren Institutuko irrati-teleskopioa, Veleta gainean.

Doñanako Erreserba Biologikoa.

Teideko behatokia.

Roque de los Muchachos gailurreko behatokia.

Yebesko zentro astronomikoa.

Kataluniako konputazio eta komunikazioen zentroa (CESCA).

Bartzelonako Parke Zientifikoko Erresonantzia Magnetiko Nuklearreko Laborategia.

Mikroelektronika Zentro Nazionaleko Areto Zuria.

Barcelona Supercomputing Center-Superkonputazioko Zentro Nazionala (BSC-CNS) eta Espainiako Superkonputazio Sarea (RES).

Itsas Ikerketa eta Esperimentazio Kanala (CIEM).

CIEMATeko TJ-II Fusio Termonuklearreko Gailua.

CISAko segurtasun biologiko handiko instalazioa (INIA).

Ingeniaritza zibileko instalazio bereziak CEDEXen.

IRIS sarea.

Madrilgo Unibertsitate Politeknikoko Sistema Optoelektronikoen Institutuko Teknologiako Zentrala.

El Pardoko Esperimentu Hidrodinamikoen Kanala (CEHIPAR).

Cornide de Saavedra ikerketa ozeanografikoko ontzia.

Ikerketa ozeanografikoko Hespérides ontzia.

Juan Carlos I.a Antartikako base espainiarra.

Gabriel de Castilla Antartikako base espainiarra.

Canfranceko lurrazpiko laborategia.

Ikerketa ozeanografikoko Sarmiento de Gamboa ontzia.

Azeleragailuen Zentro Nazionala.

Galiziako Superkonputazio Zentroa (CESGA).

CIC-BIOMAGUNE Irudi molekularreko instalazioa.

INTAren aire-plataformak.

Giza Eboluzioari buruzko Ikerketa Zentro Nazionala (CENIEH).

CANARIAS teleskopio handia.

Alba argi sinkrotroiko laborategia.

Balear Uharteetako Kostaldea Behatzeko Sistema (SOCIB).

Kanarietako Plataforma Ozeanikoa (PLOCAN).

Hidrogenoaren teknologien eta erregai-pilen arloen Esperimentaziorako Zentro Nazionala (CNETHPC).

Ultramotz eta Ultrabortitz Pultsatutako Laserren Zentroa (CLPU).

Kantabriako Itsas Ingeniaritzako tanke handia.

ESS-Bilbao Partzuergoa.

Energia Berriztagarrien Zentro Nazionala (CENER).

XII. ERANSKINA Administrazioaren sektore publikoko erakundeak Sefarad-Israel Zentroaren Partzuergoa.

Arabiar Etxearen Partzuergoa eta Arabiarrei eta Musulmanei buruzko Azterlanen Nazioarteko Institutua.

Mediterraneoko Etxearen Partzuergoa.

Cadizko Badiako logistika-, enpresa-, teknologia- eta ingurumen-jardueren eta, oro har, zerbitzuen Partzuergoa (Aletas Partzuergoa).

Cuenca Hiriaren Partzuergoa.

Santiago Hiriaren Partzuergoa.

Toledo Hiriaren Partzuergoa.

Kanarietako Eremu Bereziaren Partzuergoa (CZEC).

Posta Sektorearen Batzorde Nazionala.

Energiaren Batzorde Nazionala (CNE).

Telekomunikazioen Merkatuaren Batzordea (CMT).

Klima Aldaketari buruzko Zaragozako Ikerketa Institutua.

Canfranceko Lurrazpiko Laborategiaren Ekipamendu eta Ustiapenerako Partzuergoa.

Barcelona Supercomputing Center – Superkonputazioko Zentro Nazionala sortzeko, eraikitzeko, ekipatzeko eta ustiatzeko Partzuergoa.

Sareko Ikerketa Biomedikoa Laguntzeko Partzuergoa (CAIBER).

Osasun Mentalaren Espezialitate Arlorako CIBER Partzuergoa.

Bioingeniaritzaren, Biomaterialen eta Nanomedikuntzaren Espezialitate Arlorako CIBER Partzuergoa.

Diabetesaren eta Gaixotasun Metabolikoen Espezialitate Arlorako CIBER Partzuergoa.

Gaixotasun Hepatikoen eta Digestio Gaixotasunen Espezialitate Arlorako CIBER Partzuergoa.

Neuroendekapenezko Gaixotasunen Espezialitate Arlorako CIBER Partzuergoa.

Gaixotasun Arraroen Espezialitate Arlorako CIBER Partzuergoa.

Arnas Gaixotasunen Espezialitate Arlorako CIBER Partzuergoa.

Epidemiologiaren eta Osasun Publikoaren Espezialitate Arlorako CIBER Partzuergoa.

Obesitatearen eta Nutrizioaren Fisiopatologiako Espezialitate Arlorako CIBER Partzuergoa.

Balore Merkatuaren Batzorde Nazionala (CNMV).

XIII. ERANSKINA Nortasun juridikorik gabeko funtsak Garapena Sustatzeko Funtsa.

Uraren eta Saneamenduaren Lankidetza Funtsa.

Elikagaiak Bermatzeko Funtsa.

Toki Inbertsioetarako Estatuko Funtsa.

Enplegurako eta Tokiko Iraunkortasunerako Estatuko Funtsa.

Autonomien Likidezia Funtsa.

Turismo Azpiegiturak Modernizatzeko Finantza Funtsa (FOMIT).

Arrantzaren eta Akuikulturaren Sektorea Dibertsifikatzen Laguntzeko Funtsa.

Ekonomia Iraunkorrerako Karbono Funtsa.

Autonomia Sistemako eta Mendekotasun Arazoetan Laguntzeko Azpiegiturak eta Zerbitzuak Sustatzeko eta Garatzeko Laguntza Funtsa (FAAD).

Kanpo Inbertsioetarako Funtsa (FIEX).

Enpresa Txiki eta Ertainen Kanpo Inbertsioetarako Funtsa (FONPYME).

Barne Merkataritza Laguntzeko funtsa (FACI).

Enpresa Nazioartekotzeko Funtsa.

XIV. ERANSKINA Estatuko fundazioak AENA Fundazioa.

Kalitatearen Ebaluazio eta Akreditaziorako Agentzia Nazionala Fundazioa (ANECA).

Almadén-Francisco Javier Villegas Fundazioa.

Biodibertsitatea Fundazioa.

Las Palmasko Portuen Kanariar Fundazioa.

Ekonomiako eta Merkataritzako Ikasketa Zentroa Fundazioa (CECO).

Gaixotasun Neurologikoen Ikerketa Zentroa Fundazioa (CIEN).

Carlos III.a Ikerketa Kardiobaskularren Zentro Nazionala Fundazioa (CNIC).

Carlos III.a Ikerketa Onkologikoen Zentro Nazionala Fundazioa (CNIC).

Iturri Irekiak Oinarri dituzten Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologien Aplikazio Erreferentziako Zentro Nazionala Fundazioa (CENATIC).

Beiraren Zentro Nazionala Fundazioa.

Lugoko Nekazaritzako Elikagaien Zentro Teknologikoa Fundazioa (CETAL).

Energiaren Hiria Fundazioa (CIUDEN).

Thyssen-Bornemisza Bilduma Fundazioa.

Ikastetxe Nagusien MAEC-AECID Fundazioa.

Espainiako Trenbideen Fundazioa.

Teatro Real Fundazioa.

ENRESA Fundazioa.

Industria Antolaketaren Eskola Fundazioa.

Zientziarako eta Teknologiarako Espainiako Fundazioa.

Nazioarteko Lankidetzarako, Osasunerako eta Gizarte Politikarako Espainiako Fundazioa (CSAI).

Eskulangintzaren Berrikuntzarako Espainiako Fundazioa.

UNEDeko Fundazio Nagusia.

Itsas Kultura eta Zientziak Sustatzeko Fundazio Iberoamerikarra.

KOI Fundazioa.

Ijitoen Kulturaren Institutua Fundazioa.

Balore Merkatuaren Iberoamerikako Institutua Fundazioa.

Administrazio eta Politika Publikoen Nazioarteko eta Iberoamerikarako Fundazioa.

Santa Bárbara Elbarrien Lan Fundazioa.

SEPI Lan Fundazioa.

Lázaro Galdiano Museoa Fundazioa.

Granadillako Portuko Ingurumen Behatokia Fundazioa.

Akuikulturaren Espainiako Behatokia Fundazioa.

Lan Arriskuen Prebentziorako Fundazioa.

Espainiako Unibertsitateen Nazioarteko Proiekziorako Fundazioa (UNIVERSIDAD.

ES).

Aniztasuna eta Bizikidetza Fundazioa.

Ikasleen Egoitza Fundazioa.

SEPI Fundazioa.

Bitartekotza eta Arbitrajeko Konfederazio Arteko Zerbitzua Fundazioa (SIMA).

Enpleguan Prestatzeko Hiruko Fundazioa.

Terrorismoaren Biktimen Fundazioa. http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X

Atxekitako dokumentuak:

Sustatzaileak:

  • deustu
  • ivap
  • Bizkaiako foru aldundia - Diputación foral de Bizkaia
  • Eusko jaurlaritza / Gobierno vasco - Justizia eta herri administrazio saila
  • BBK
  • Deusto - Instituto de estudios vascos / Euskal gaien institutua

Laguntzaileak:

© IUSPLAZA  Lege-oharra