Zuzenbidearen webgunea, euskaraz
Adrian Celaya lehiaketaren oinarriak «Adrián Celaya Ibarra» 9. sariaren oinarriak deskargatu

Finantza zuzenbidea  >>  Legeria

2/2012 Legea, ekainaren 29koa, 2012rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzkoa

2012-06-29

Erakundea: Estatuko Buruzagitza

Argitalpena: EAO, 2012/6/30, 156. zk.

I.  XEDAPEN OROKORRAK

ESTATUKO BURUZAGITZA

8745

2/2012 Legea, ekainaren 29koa, 2012rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzkoa.

JUAN CARLOS I.a ESPAINIAKO ERREGEA

Honako hau ikusi eta aditzen duten guztiei.

Jakizue Gorte Nagusiek honako lege hau onartu dutela, eta nik, hemen, sendetsi egiten dudala.

ATARIKOA I

Estatuko Aurrekontu Orokorren oinarrizko arau-esparrua osatzen dute gure Karta Magnak –1978ko abenduaren 27ko Espainiako Konstituzioak–, Aurrekontuen Lege Orokorrak, eta Aurrekontuen Egonkortasunerako Lege Orokorrak.

Konstituzio Auzitegiak mugatu du, apurka, Estatuko Aurrekontu Orokorren urteroko legeak izan dezakeen edukia, eta aditzera eman du badagoela ezinbesteko eduki bat, hain zuzen, dagokion urtean Estatuak eta hari lotutako edo haren mendeko erakundeek izan ditzaketen diru-sarreren aurreikuspena zein gastuetarako baimena zehaztea helburu duena. Ezinbesteko eduki horrekin batera, beste eduki batzuk ere sar daitezke, baldin eta diru-sarreren aurreikuspenarekin, gastuak gaitzearekin edo politika ekonomiko orokorraren irizpideekin lotura zuzena badute, eta Estatuko Aurrekontu Orokorrak eta Gobernuaren politika ekonomikoa hobeto ulertzeko eta eraginkortasun handiagoz gauzatzeko ezinbesteko osagarri badira.

Bestalde, Konstituzio Auzitegiak adierazi du iragankortasun-irizpideak ez duela mugatzen arau bat konstituzionala izatea edo ez, aurrekontuen lege batean sartzearen ikuspegitik. Horregatik, Aurrekontuen Legea funtsean aldi baterakoa den arautzat jo badaiteke ere, ezerk ez du eragozten noizean behin Legean sartzea zenbait urtetarako edo mugagabeko aginduak.

Bestalde, zergen alorrean, Konstituzioaren 134. artikuluko 7. atalak xedatzen du Aurrekontuen Legeak ezin dituela zergak sortu, baina alda ditzakeela, zerga-lege substantiboan hala aurreikusita badago.

Aurreikuspen horiei ez dagozkienak Estatuko Aurrekontuen Legetik kanpo geratzen diren gaiak dira. Hortaz, Legearen edukia Konstituzio bidez mugatuta dago –gainerako legeetan ez bezala, haien edukia, printzipioz, mugagabea baita–, Estatuaren eskumenen eremuan, eta lege organikoz xedatu beharreko gaiak kanpoan utzita.

Horrenbestez, 2012rako Aurrekontu Orokorren Legeak arautzen ditu, ezinbesteko edukiarekin batera, Konstituzio Auzitegiaren bestelako edukiei buruzko doktrina errespetatzen duten balizko xedapenak.

Estatuko Aurrekontu Orokor hauek, azaroaren 26ko 47/2003 Legearen esparruan eginak, aurrekontuen prozesuaren arrazionalizazio handiagoa lortzeko helburuari eusten diote, sistematizazioari begira sartutako hobekuntzen bat egitearen bidez, Estatuko sektore publikoaren antolamendu ekonomiko eta finantzarioari eta haren kontabilitate- eta kontrol-sistemak antolatzeari ekiten zaion aldetik, eraginkortasunari eta efizientziari dagokionez.

Irailaren 26ko 1329/2011 Errege Dekretuak, Diputatuen Kongresua eta Senatua desegiten eta hauteskundeak deitzen dituenak, 2011ko irailaren 27ko Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratuak, xedatu zuen bi ganberak desegitea eta 2011ko azaroaren 20rako hauteskunde orokorrak deitzea; horrenbestez, ezinezkoa zen 2012rako Estatuko Aurrekontu Orokorren Legea ohiko epeetan izapidetu eta onestea. Horren ondorioz, betebetean aplikatu zen Konstituzioaren 134.4 artikulua, honako hau dioena: «Aurrekontuen Legea kasuan kasuko ekitaldi ekonomikoaren lehen egunerako onesten ez bada, ulertuko da aurreko ekitaldiko aurrekontuak zuzenean luzatu direla, berriak onetsi arte».

Hala eta guztiz, abenduaren 30eko 20/2011 Errege Lege Dekretua, defizit publikoa zuzentzeko aurrekontu-, zerga- eta finantza-arloko premiazko neurriei buruzkoa, onetsi behar izan zen. Izan ere, une hartan, 2011 ekitaldirako administrazio publiko guztietan, oro har, aurrekontu-saldoen desbideratze handiak kalkulatzen ziren hitzartutako egonkortasun-helburuekiko, eta, horrenbestez, arau bat onartu behar zen. Arau horrek, halaber, besterik gabe luza ezin daitezkeen aurrekontuzko aurreikuspenak aintzat hartu behar zituen.

Horrenbestez, zergak egonkortzeko bide bati ekin zitzaion, eta prozesu hori 2012rako Estatuko Aurrekontu Orokorren Lege honen bidez zehaztu behar da behin betiko, aurrekontu-saldoaren desbideratzeari buruzko aurreikuspenak berretsi ondoren.

2012rako Estatuko Aurrekontu Orokorrak bereizten dira, orobat, finantza publikoen iraunkortasuna epe ertainera bermatuko duen prozesuari jarraipena emateagatik.

Aurrekontu hauek dira, hain zuzen, Espainiako Konstituzioaren 135. artikulua 2011ko irailaren 27an erreformatu ostean egin diren lehenak. Manu horrek aurrekontuegonkortasunaren printzipioa ezartzen du, administrazio publiko guztientzat, eta bigarren atalean hau xedatzen du: «Estatuaren eta autonomia-erkidegoen defizit estrukturalak ezin izango ditu gainditu Europar Batasunak, hala badagokio, estatu kideentzat ezarritako mugak». Etorkizunean egingo den Aurrekontuen Egonkortasunerako eta Finantzen Iraunkortasunerako Lege Organikoak garatuko du Konstituzioaren 135. artikulu hori.

Horrenbestez, Konstituzioak agindutakoaren ondorioz, diru-sarrerak eta gastuak bide orekatu batera eraman behar dira berriro, finantza publikoak lagungarri izan daitezen gure hazteko ahalmena berreskuratzeko.

Lehen adierazitakoaren ildotik, 2012rako aurrekontuen egonkortasun-helburua, 2012ko martxoaren 2ko Ministro Kontseiluaren erabakiz finkatua, aurtengo martxoaren 13an onetsi zuen Kongresuaren Osoko Bilkurak, eta martxoaren 14an Senatuaren Osoko Bilkurak. Erabaki horrek barne-produktu gordinaren ehuneko 5,8ko defizit-helburua ezartzen du administrazio publikoentzat, oro har, honela banatuta: Estatuak ehuneko 4ko defizita izango du, autonomia-erkidegoek ehuneko 1,5ekoa, toki-erakundeek ehuneko 0,3koa eta Gizarte Segurantza orekatuta egongo da.

Europako Batzordeak baietsi du Espainia egiten ari ahalegina, erreformak eta zergak egonkortzeko bidean, eta, aldi berean, bat dator administrazio publiko guztien 2012rako egonkortasun-helburuari ehuneko 4,4ean eustea ezinezkotzat jotzean; izan ere, 2012ko ekitaldian eragin handia izango dute, bai aurreko ekitaldiko defizit-helburuak, bai ekonomiaren uzkurtzeak.

Horregatik, barne-produktu gordinaren ehuneko 5,3ko defizit publikoa gomendatzen du. Espainiako Gobernuak, Parlamentuak onartutako maximoaren barruan eta Europako erakundeekiko konpromisoa berreste aldera, bere egin du Europako Batzordearen gomendioa.

Barne-produktu gordinaren ehuneko 5,3ko defizit-helburu hori betetzeko, Administrazio Zentralak bere gain hartu du 2012rako ahalegin gehigarri hori, eta hala adierazten da Estatuko Aurrekontu Orokorretan, ehuneko 3,5eko defizita aintzat hartuta egin baitira.

Horrenbestez, gainerako lurralde-administrazioen helburua ez da aldatzen.

Halaber, Estatuaren gastu ez-finantzarioen muga 118.565 milioitan finkatzen da; hortaz, ehuneko 4,7 murriztu da, eta gastuarekin bat dator, Kontabilitate Nazionalari dagokionez, Estatuarentzat ezarritako defizit-helburuen eta diru-sarrera ez-finantzarioen emaitza den Kontabilitate Nazionalari dagokionez. Estatuaren diru-sarrera ez-finantzarioen aurreikuspena 119.233 milioi eurokoa da 2012rako. Bestalde, Kontabilitate Nazionaleko doitzeak –6.360 milioi eurokoak dira, eta, horren ondorioz, kopuru horren araberako gastu-ahalmena murriztea dakarte Estatuko aurrekontuetan. Amaitzeko, aurreko ekitaldietako 2.270 milioiko obligazioen ondorioz, 116.295 milioi eurotan finkatu da gastu homogeneorako muga.

II Aurrekontuen Legearen funtsezko zatia I. tituluan jasota dago: «Aurrekontuen onarpena eta aldaketak»; izan ere, haren I. kapituluan «Hasierako kredituak eta haien finantziazioa» izenburupean, Estatuko sektore publikoaren diru-sarrera eta gastu guztiak onesten dira, eta Estatuko zergetan eragina duten zerga-onuren zenbatekoa kontsignatzen da.

I. kapitulu horretan, Estatuko Aurrekontu Orokorren eremua mugatzean, kontuan hartzen da 6/1997 Legeak, Estatuko Administrazio Orokorraren antolaketa eta funtzionamenduari buruzkoak, eta azaroaren 26ko 47/2003 Legeak, Aurrekontuen Lege Orokorrak, egiten duten Erakunde Publikoen sailkapena, eta Legearen gainerakoan ere sailkapen hori ageri da. Halaber, aintzat hartzen da uztailaren 18ko 28/2006 Legea, Zerbitzu Publikoak hobetzeko estatu-agentziei buruzkoa. Funtsen banaketa, berriz, gastua egitean lortu nahi den helburuaren araberakoa da, eta funtzioen arabera banatzen dira.

Estatuko Aurrekontu Orokorren eremua osatzen da Espainiako Bankuaren funtzionamendu eta inbertsioetarako aurrekontuarekin; izan ere, Estatuko sektore publikoko gainerako aurrekontuekin ez da finkatzen, dagokion berariazko legeriari jarraiki (ekainaren 1eko 13/1994 Legea, Espainiako Bankuaren autonomiari buruzkoa, 4.2

artikulua).

II. kapituluan jasota daude aurrekontu-kredituak aldatzeko eta betearazteko arauak, aurrekontu-mugak, eta 2012ko ekitaldian gauzatu beharreko kreditu lotesleak.

III. kapituluak, Gizarte Segurantzari buruzkoak, Adinduen eta Gizarte Zerbitzuen Institutuari eta Itsasoko Gizarte Institutuari ematen zaien osasun-laguntzaren eta estatuaren ekarpenen finantziazioa arautzen du, Osasun Kudeaketarako Institutu Nazionalaren aurrekontuaren bidez, bai eta gutxieneko pentsioen osagarrien finantziazioari erantzuteko Gizarte Segurantzara bideratzen diren ekarpenena ere.

Amaitzeko, IV. kapituluan eransten da Gorte Nagusiei eman beharreko inbertsio eta gastu publikoei buruzko informazioa.

III Aurrekontuen Legearen II. titulua «Aurrekontuen kudeaketa» helburu duena, hiru kapitulutan egituratuta dago.

I. kapituluak irakaskuntzako aurrekontuen kudeaketa arautzen du. Ikastetxe itunduei eusteko funts publikoak banatzeko modulu ekonomikoa finkatzen du, bai eta Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionaleko (UNED) langileen kosturako baimendutako zenbatekoa ere.

II. kapituluak «Osasunaren eta Gizarte Segurantzaren aurrekontu-kudeaketa» du helburu, eta, aurrekontu-aldaketen alorreko berariazko eskumenak jasotzen ditu, bai Osasun Kudeaketarako Institutu Nazionalaren, bai Adinduen eta Gizarte Zerbitzuen Institutuaren eremuan.

III. kapituluak aurrekontuen kudeaketarako beste arau batzuk jasotzen ditu, eta Zerga Administrazioko Estatu Agentziaren partaidetza-portzentajea zehazten du, bere jardueragatik bildutako diru-kopuru gordinari dagokionez. Horrenbestez, portzentaje hori ehuneko 5ekoa izango da 2012rako.

IV Estatuko Aurrekontu Orokorren III. tituluak «Langile-gastuak» ditu helburu, eta hiru kapitulutan egituratuta dago.

Konstituzioak agindutako aurrekontu-egonkortasunak eta gure ekonomiaren egungo egoerak sektore publikoko langileen gain duten eragina I. kapituluan jasota dago: «Sektore publikoaren zerbitzurako langile-gastuak». Kapitulu horrek, «sektore publikoa» ondorio horietarako zer den definitu ostean, ezartzen du 2012an, oro har, langile horien lansariak ez direla igoko, 2011ko abenduaren 31n indarrean zeuden lansariak erreferentziatzat hartuta. Halaber, ezingo da enplegu-planetarako ekarpenik egin, ezta erretiroa estaltzen duten aseguru kolektiboen kontraturik ere.

Kapitulu horrek, orobat, Lan Eskaintza Publikoa arautzen du. Estatuko Aurrekontu Orokorren Lege honek, aurrekoak bezala, artikulu bakarraren bidez arautzen du gai hori, eta 2012an sektore publikoan ez dela langile berririk hartuko xedatzen du. Salbuespen gisa, sektore eta administrazio jakin batzuei ehuneko 10eko birjarpen-tasa aplikatuko zaie, legean bertan soldadutzako eta marineltzako militar profesionalentzako gehienezko plazei buruz xedatutakoaren kalterik gabe.

Aldi baterako langileak kontratatzeko murrizketei eutsiko zaie, bai eta bitarteko funtzionarioen izendapenei dagokienez ere. Izendapen horiek ohiz kanpokoak izango dira hertsiki, eta urgentziazko premia geroraezinak daudenean soilik egingo dira.

II. kapituluak, «Ordainsarien araubideak» izenburupean, xedatzen du 2012an Estatuko Gobernuko eta kontsulta-organoetako goi-kargudunen ordainsariak ez direla igoko, 2011ko abenduaren 31n indarrean zeudenak erreferentziatzat hartuta. Horrek eragingo die Estatuko Gobernuko eta Estatuko Administrazio Orokorreko goikargudunei, Estatu Kontseiluko goi kargudunei, Ekonomia eta Gizarte Kontseilukoei, bai eta Kontuen Auzitegiko, Konstituzio Auzitegiko eta Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiko kideei ere, eta Indar Armatuetako, Poliziako eta Guardia Zibileko goi-kargudunei, eta Botere Judizialeko eta Fiskaltzako kargudun jakin batzuei. Aurreikuspen horiek Estatuko Aurrekontu Orokorren Legean sartu behar dira, Gorte Nagusiek onetsi behar baitituzte organo horien aurrekontuak, eta, horrenbestez, aipatutako ordainsariak. Aurrekontuen batasun eta unibertsaltasun printzipioei jarraituz, onespen hori dokumentu bakar batean egin behar da, Estatuko Aurrekontu Orokorren Legean, hain zuzen, Estatuko gastu guztiak barne hartuta.

Kapitulu hori osatzen da honako langile hauen ordainsariei buruzko arauekin: Estatuko funtzionarioak; Indar Armatuetako, Guardia Zibileko eta Polizia Nazionaleko langileak; Gizarte Segurantzako estatutupeko langileak eta estatutupean ez daudenak; eta sektore publikoko kontratupeko langileak.

Justizia Administrazioko langileei buruzko arauekin batera, berariaz aipatzekoak dira Karrera Judizial eta Fiskaleko kideen ordainsariak arautzekoak, maiatzaren 26ko 15/2003 Legean xedatutakoaren arabera.

Titulu horren III. kapituluak itxierako arau bat dauka, II.kapituluan jasotako arauak egoki ahokatzeko moduko ordainsari-sistemarik ez duten langileei aplikatzeko. Harekin batera, aurreko aurrekontu-legeetan bezala, langile aktiboen araubideari dagozkion beste xedapen komun batzuk, bai eta ohiz kanpoko diru-sarrerak galarazteari buruzkoak eta sari, gurutze, domina eta elbarri-pentsioak direla-eta jaso beharreko zenbatekoak izozteari buruzkoak ere.

V Estatuko Aurrekontu Orokorren Legearen IV. titulua, «Pentsio publikoak» izenburupean, bost ataletan banatuta dago. I. kapituluak Estatuko Klase Pasiboen Araubideko pentsioak eta gerrako pentsio bereziak arautzen ditu.

II. kapituluak pentsio publikoen hasierako zehaztapenaren mugak jasotzen ditu, gehienezko mugak ezartzeko sistema antolatuz.

III. kapituluak «Pentsio publikoen balioak handitzea eta aldatzea» arautzen du; hain zuzen, Gizarte Segurantzako sistemak ordaindu beharreko kotizaziopeko pentsioak eta Klase Pasiboenak 2012an ehuneko 1eko igoera izango dutela ezartzen du, abenduaren 30eko 20/2011 Errege Lege Dekretuaren 5. artikuluan xedatutakoari jarraiki. Halaber, handituko ez diren pentsioak zehazten ditu, bai eta pentsioak handitzeko zenbatekoaren muga ere.

IV. kapituluak gutxieneko pentsioentzako osagarrien sistema jasotzen du, bi artikulutan banatuta, bata Klase Pasiboen pentsioei buruzkoa da eta bestea Gizarte Segurantzako sistemari dagozkion pentsioei buruzkoa.

V. kapituluak jasotzen du, alde batetik, Gizarte Segurantzako kotizaziopekoak ez diren pentsioen hasierako zehaztapena eta balioa handitzea, eta, bestetik, iraungitako Zahartzaro eta Baliaezintasuneko Nahitaezko Aseguruari dagozkion pentsioen zenbatekoa finkatzea.

VI V. tituluak «Finantza-eragiketak» aintzat hartzen ditu eta hiru kapitulutan egituratuta dago, honako gai hauek ardatz hartuta, hurrenez hurren: Zor Publikoa, abal publikoak eta beste berme batzuk, eta Estatuaren eta Kreditu Ofizialeko Institutuaren arteko harremanak.

Titulu horren xede nagusia da Estatuak eta erakunde publikoek zorduntze-eragiketak egiteko gehienezko zenbateko bat baimentzea. Zorduntzeak I. kapituluan araututa daude, «Zor Publikoa» izenburupean. Baimen orokor horiek osatzen dira erakunde publikoek eta Gobernuak berak eman beharreko informazioaren zehaztapenarekin, Zor Publikoaren eta Altxorrak Espainiako Bankuan eta beste finantza-erakunde batzuetan zabaldutako kontuen bilakaerari buruz.

Estatuaren Zorrari dagokionez, baimena da abenduaren 31ko Estatuaren Zorraren saldo biziaren gehitzearen zenbatekoari buruzkoa. Horrenbestez, Ekonomia eta Lehiakortasun ministroari baimena ematen zaio 2012ko ekitaldian Zorra handitzeko, baldin eta 2012ko abenduaren 31ko Zorraren saldo biziak ez badu gainditzen 2012ko urtarrilaren 1ekoa 35.325.404,19 mila eurotik gorako kopuruan; hala ere, muga hori gaindi daiteke ekitaldian, Ekonomia eta Lehiakortasun Ministerioak aldez aurretik baimena emanez gero, eta automatikoki berrikustea dakarten egoerak zehaztuta daude.

Erakunde publikoen Zorrari dagokionez, Legearen III. eranskinean zehazten da erakunde bakoitzarentzat ekitaldirako baimendutako zenbatekoa.

II. kapituluak «Abal publikoak eta beste berme batzuk» ditu helburu, eta Estatuak eta erakunde publikoek emango dituzten abalen gehienezko muga finkatzen du: 217.043.560

mila euro, guztira. Estatuaren abalen artean bereziki aipagarria da, enpresen produkziojardueraren finantzazioa hobetzea helburu hartuta, aktiboen titulazio-funtsen bidez jaulkitako errenta finkoko baloreak bermatzeko abal publikoei baimena ematea. Horretarako, 3.000.000 mila euroko zenbatekoa jarri da.

Erakunde publikoek emango dituzten abalei dagokienez, baimena Estatuko Industria Partaidetzarako Sozietateari dagokiona da, eta, baimenarekin batera, emandako abalen bilakaerari buruz Gobernuak Gorte Nagusiei helarazi beharreko informazioaren zehaztapena behar da.

Estatuaren eta Kreditu Ofizialeko Institutuaren arteko harremanak III. kapituluan jasota daude, eta honako alderdi hauek arautzea du helburu: Estatuak erakunde horri emango dizkion diruak, Gorte Nagusiei helarazi beharreko informazioa, eta Garapenaren Sustapenerako Funtsari (FONPRODE) dagokion diru-hornidura, 2012an 285.230 mila eurokoa izango dena.

Garapenaren Sustapenerako Funtsari dagokion urteko diru-horniduraz gain, finkatzen du Ministroen Kontseiluak ekitaldi guztian Funts horren kontura baimendu ditzakeen eragiketen bolumena, ekitaldi honetan 420.000 mila eurokoa izango dena.

Halaber, ezartzen ditu Enpresa Nazioartekotzeko Funtserako (FIEM) diru-hornidura, 2012an 261.000 mila eurokoa izango dena, eta Uraren eta Saneamenduaren Lankidetza Funtserako diru-hornidura, 15.000 mila eurokoa.

VII Zergen alorrean, Aurrekontuen Legeak zenbait neurri hartzen ditu, haietako gehientsuenak arau honetan jaso ohi direnak, eta zerga-sistemaren figura garrantzitsuenetan eragiten dute.

Horrenbestez, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren alorrean, jarduera ekonomikoei lotu gabeko ondasun higiezinen transmisioentzat, eskuratze-balioaren koefiziente zuzentzaileen eguneratzea ehuneko 1ekoa izatea xedatzen du. Gainera, indarrean dagoen Pertsona Fisikoen gaineko Errentari buruzko Zergaren Legearen ondorioz zergadun jakin batzuei eragindako zerga-onuren galera orekatzeko konpentsazioak arautzen ditu. Zergadun horiek dira, hain zuzen, ohiko etxebizitza erosi dutenak eta bi urtetik gorako sorraldia duten ondasun higigarrien errendimenduak jaso dituztenak 2011n, 2006ko abenduaren 31ra arte indarrean zegoen Pertsona Fisikoen gaineko Zergaren araudian xedatutakoak erreferentziatzat hartuta.

Sozietateen gaineko Zergari dagokionez, sartutako neurriak dira transmisioetan aktibo higiezinei aplikatu beharreko koefizienteak ehuneko 1ean eguneratzea, eta 2012

ekitaldian Zergaren ordainketa zatikatuak zehazteko modua arautzea.

Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergan, barne-araudia Europar Erkidegoaren antolamendura egokitzea helburu hartuta, Espainian egoitza duten sozietate filialek Europar Batasuneko beste Estatu kide batean egoitza duten sozietate matrizeei banatutako irabaziei aplika daitekeen zerga-salbuespena hedatzea Europako Esparru Ekonomikoa osatzen duten Estatuetara.

Halaber, aldaketa teknikoak egin dira Balio Erantsiaren gaineko Zergan eta Hidrokarburoen gaineko Zergan, bi kasuetan ere barne-antolamendua Europako Erkidegoko araudiaren arabera ezinbestean egokitzearen ondorioz.

Gainera, hidrokarburo batzuen txikizkako salmenten gaineko zerga Hidrokarburoen gaineko Zergan integratzea helburu hartuta, Zerga Berezien Legearen zenbait manu aldatu eta hura indargabetu da.

Ondare Transmisioen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergan eguneratu da handitasunen eta noble-tituluen transmisioa eta birgaitzea zergapetzen duen eskala, ehuneko 1ean.

Tasei dagokienez, oro har eguneratzen dira, ehuneko 1ean, Estatuko Ogasuneko zenbateko finkoko tasak, 2011n emandako arauen bidez berariaz sortutako edo eguneratutako tasak izan ezik.

Oro har, 2012 ekitaldirako, zorte-, enbido- edo zori-jokoak zergapetzen dituzten tasentzat ezarritako tasa eta zenbateko finkoei eutsiko zaie 2011an aplikatutako zenbatekoetan.

Trafikoko Buruzagitza Zentralak eska ditzakeen tasak egokituko dira, lehen adierazitako koefizientea aplikatu ostean, euroaren 20 zentimoren multiplo hurbilenaren arabera, edota hurbilen dauden bi multiploetatik handienaren arabera, egokitu beharreko zenbakia euroaren 10 zentimoren multiploa izanez gero.

Estatuko Portuei eta Merkataritza Ontzidiari buruzko Legearen testu bateginean ezarritako portu-tasen oinarrizko zenbatekoei, irailaren 5eko 2/2011 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsiei, eutsiko zaie, arau horretan okupazio-tasarentzat eta jardueratasarentzat ezarritako eguneratze-araubidearen kalterik gabe.

Interes orokorreko portuetan ontzien, bidaiarien eta salgaien okupazio-tasei aplikatu beharreko hobariak ezartzen dira, bai eta aipatu ontzien, bidaiarien eta salgaien tasei aplikatu beharreko koefiziente zuzentzaileak ere, aipatutako testu bateginean adierazitakoari jarraituz.

Kontabilitate eta Kontu Ikuskaritza Institutuari kontu-ikuskaritzen txostenak egiteagatik ordaindu beharreko tasa handitu da, bai eta aseguru- eta berraseguru-artekariak inskribatzeagatik ordaindu beharreko tasa ere, zerbitzu horien benetako kostuei egokitzeko.

Operadoreen tasa orokorra ez da aldatzen, eta operadorearen ustiapen-sarrera gordinen milako 1ean finkatzen da zenbatekoa. Halaber, jabari publiko irrati-elektrikoa erreserbatzeagatik ordaindu beharreko tasaren zenbatekoa zehazteko behar diren parametroen kuantifikazioari ere eusten zaio, oro har.

Amaitzeko, 2012rako eusten zaie 2011n eskatutako hurbiltze-tasei.

VIII VII. titulua bi kapitulutan egituratuta dago; bata toki-erakundeei buruzkoa da, eta bestea, berriz, autonomia-erkidegoei buruzkoa.

I. kapituluaren barruan toki-erakundeen finantziazioari buruzko arauak daude, udalak, probintziak, eta irlako kabildo eta kontseiluak barne hartuta, bai eta probintzia bakarreko autonomia-erkidegoak ere.

Oinarrizko gunearen bidez antolatuta dago toki-erakundeen partaidetza Estatuko zergetan, bai zenbatekoaren zehaztapenari bai ordaintzeko moduari dagokionez.

Azpimarratzekoa da lagapen bidez parte hartzen dutela zerga jakin batzuen bilketan (PFEZa, BEZa, eta alkoholen fabrikazioaren, hidrokarburoen eta tabako-lanen gaineko zerga bereziak), eta, Finantziaziorako Funts Osagarriaren bidez, parte hartzen dutela Ekonomia Jardueren gaineko Zergen bilketako galerak toki-erakundeei berariaz konpentsatzeko sisteman, bai hasiera batean abenduaren 27ko 51/2002 Legearen bidez ezarritakoa, bai gero azaroaren 18ko 22/2005 Legearen bidez antolatutako konpentsazio osagarria barne hartuta. Halaber, Osasun Laguntzarako Ekarpen Funtsean parte hartzen dute diputazioen, probintzialak ez diren autonomia-erkidego uhartetarren, eta irlako kontseilu eta kabildoen osasun-zentro ez-psikiatrikoak mantentzeko.

Adierazi behar da 2012an ekin behar zaiola udalei aplika daitezkeen Estatuaren zergetan parte hartzeko ereduak aplikatzeko eremu subjektiboaren lau urtetik behingo berrikuspenari. Berrikuspen hori arautzea da I. kapituluko lehen artikuluen xedea.

Bestalde, 2010eko likidazioari dagokionez –2012an egin beharrekoa– 2007ko likidaziora arte aplikatutako itzultze-irizpideak aplikatuko dira berriz ere.

Amaitzeko, Ceutako eta Melillako, eta Kanariar Uharteetako toki-erakundeen partaidetza-erregimen berezien araudia jasotzen da, bai eta Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde historikoetako eta Nafarroako toki-erakundeei dagokiena ere.

Hala eta guztiz, arauketa hori beste transferentzia batzuekin osatzen da: hiri-garraio kolektiboen zerbitzuetarako diru-laguntzak, eta tokiko zergetan pertsona fisiko edo juridikoei emandako zerga-onuren konpentsazioa udalentzat, martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuak, Toki Ogasunak arautzen dituen Legearen testu bategina onesten duenak, 9. artikuluan xedatutakoari jarraiki.

Halaber, beste alderdi batzuk arautzen dira: toki-erakundeek eman beharreko informazioak, aurrekontuak kudeatzeko arauak, udalei aurrerakinak ematea tokiko zergen bilketa kudeatzean gerta daitezkeen desfaseak estaltzeko, eta toki-erakundeek Estatuarekin dituzten zor irmoen konpentsazioak gauzatzeko prozedurak antolatzea.

II. kapituluak araubide arrunteko autonomia-erkidegoen eta autonomia-estatutua duten hirien finantziazioari buruzko alderdi jakin batzuk arautzen ditu.

2012an indarrean egongo den finantziazio-sistema Zerga eta Finantza Politikako Kontseiluak onetsi zuen 2009ko uztailaren 15eko bileran, eta antolamendu juridikoan sartu zen Autonomia-erkidegoen Finantziaziorako Lege Organikoa aldatu eta abenduaren 18ko 22/2009 Legea, araubide erkideko autonomia-erkidegoen eta autonomia-estatutua duten hirien finantzaketa-sistema arautzen duena eta zerga-arau batzuk aldatzen dituena, onestearen bidez.

Sistemak autonomia-erkidego bakoitzaren finantziazio-premia globalak estaltzeko esleitzen dituen finantza-baliabideak hauek dira: Nahikotasun Globalaren Funtsa, Oinarrizko Zerbitzu Publikoen Berme Funtsa, eta Zerga-gaitasuna. Estatuaren gastuen aurrekontuak kontuan hartzen ditu Nahikotasun Globalaren Funtsa eta Estatuak Berme Funtserako egindako ekarpena. Hala ere, Estatuak guztiz edo partzialki lagatako zergen bilketa ez da Estatuko Aurrekontu Orokorretan ageri, haien izaera dela-eta.

Gainera, autonomia-erkidegoen arteko konbergentzia eta per capita errenta txikiagoa dutenen garapena sustatzeko, 22/2009 Legeak konbergentzia autonomikorako bi funts arautzen ditu, Estatuaren baliabide gehigarriez hornituak: Lehiakortasun Funtsa eta Lankidetza Funtsa.

Bestalde, 2012an gauzatuko da 2010eko finantziazio-sistemari dagokion likidazioa, eta aipatutako kapituluan arautzen dira kuantifikaziorako beharrezkoak diren alderdiak.

Kapitulu horretan arautzen da 2012ko transferentzia-erregimena, autonomiaerkidegoek beren gain hartutako zerbitzuen benetako kostuari dagokiona, bai eta transferentzia berriak onesteko errege-dekretuen gutxieneko edukia ere.

2011ko aurrekontuak lege hau indarrean jarri arte luzatu direnez, xedapen bat erantsi behar zaio, kontura emandako zenbatekoak eta gauzatu gabe daudenak erregularizatzeko.

Amaitzeko, Lurralde arteko Konpentsazio Funtsen araudia jasotzen du, Konpentsazio Funtsa eta Funts Osagarria bereizita. Bi funtsen helburua da autonomia-erkidegoek egindako inbertsio-gastuak finantzatzea. Hala ere, Funts Osagarria erabil daiteke Estatuko Aurrekontu Orokorren 33. atalaren kontura egindako inbertsioak abian jartzeko gastuak finantzatzeko.

Aurreko urteetan bezala, aurreikusi da aurreko ekitaldietako Lurralde arteko Konpentsazio Funtsen kreditu-soberakinak eransteko aukera izatea. Hala ere, 2012

ekitaldian ez dira berariazko kredituak ezartzen eranste horiek finantzatzeko, 2011n hala egin bazen ere.

IX Estatuko Aurrekontu Orokorren Legeak VIII. tituluan, «Gizarte-kotizazioak» izenburupean, Gizarte Segurantzako araubide desberdinetan kotizatzeko oinarriak eta tasak jasotzen ditu eta azken horiek eguneratzen dira.

Tituluak bi artikulu ditu, bata «Gizarte Segurantzari, langabeziari, jarduera uzteagatiko babesari, Soldatak Bermatzeko Funtsari eta Lanbide Heziketari egindako kotizaziooinarriak eta -tasak 2012an» eta «Funtzionarioen eskubide pasiboetarako eta mutualitate orokorretarako kotizazioa 2012rako».

X Aurrekontuen Legea zenbait xedapen gehigarri, iragankor, indargabetzaile eta amaierakoekin osatzen da, eta xedapen horietan askotariko manuak jasota daude.

Pentsio publikoen eta laguntzako prestazioen alorrean, beste neurri batzuen artean, ardurapeko seme-alaba bakoitzeko Gizarte Segurantzaren prestazio ekonomikoen zenbatekoak ezarri dira, apirilaren 7ko 13/1982 Legeak, minusbaliatuak gizarteratzekoak eta laguntzako pentsioak ezartzekoak, xedatutako laguntzako pentsio eta subsidio ekonomikoak, bai eta giza immunoeskasiaren birusak (GIB) kaltetuentzako gizartelaguntzen zenbatekoa ere, 2012rako. Halaber, Indar Armatuen araubide bereziaren baliaezintasun handiko pentsioen balioa handitzeko arauak sartzen dira, bai eta Gerra Zibilaren ondorioz atzerrira joandako jatorri espainiarreko pertsonei ematen zaizkien prestazio ekonomikoak eguneratzeko arauak ere.

Aurreikusten da 1207/2006 Errege Dekretuaren 5. eta 8. artikuluei jarraiki sortutako diru-sarreren arabera autonomia-erkidegoek konpentsazioa jasoko dutela beste estatu batzuetan aseguratuta dauden eta Espainiara aldi baterako etorri diren herritarrei osasunlaguntza emateagatik.

Halaber, administrazio publikoen titulartasuneko osasun-erakundeek Gizarte Segurantzarekin dituzten zorrak ordaintzeko arauak jasota daude, bai eta Gizarte Segurantzako eta haren erakunde eta zentro mankomunatuetako lan-istripu eta gaixotasun profesionalen mutualitateetako zuzendaritza-karguen eta gainerako langileen ordainsarien mugak ere.

Gizarte Segurantzako kotizazioei dagokienez, enpleguari eusteko neurriak sartu dira.

Horrenbestez, kontingentzia komunak direla-eta Gizarte Segurantzaren kotizazioan enpresak egin beharreko ekarpena murriztu egin da, baldin eta kontratu mugagabea duten berrogeita hemeretzi urtetik gorako langileak badira eta enpresan lau urteko antzinatasuna badute. Gizarte Segurantzako kotizazioen murriztea arautu da haurdunaldian edo edoskitze naturalean, arriskuaren ondorioz, lanpostua aldatu behar izanez gero, bai eta gaixotasun profesionaletan ere.

Asturiasko Justizia Auzitegi Nagusiaren epaiak 2003ko ekainaren 10eko ebazpena baliogabetzean sortutako arau-hutsunea betetzeko, ikatz-meatzaritzako erregimen berezian kontingentzia komunak direla-eta Gizarte Segurantzako 1990ko oinarriak eta kotizazio-tasak finkatu dira.

Abenduaren 16ko 56/2003 Legeak, enpleguari buruzkoak, 13. artikuluko h atalean ezarritako ekintza, neurri eta programen kudeaketari buruzko arauak sartu dira.

Langileei dagokienez, soldadutzako eta marineltzako militar profesionalen gehienezko kopuruak finkatu dira 2012ko abenduaren 31rako. Halaber, konpentsazio ekonomikorako moduluak ezarri dira bake-epaileen eta bake-epaitegietako idazkarien jardueragatik.

2012an, merkataritza-sozietate publikoek, sektore publikoko fundazioek, eta nagusiki administrazioek eta lege honen 22. artikuluko Bat atalean definitutako sektore publikoa osatzen duten erakundeek osatutako partzuergoek ezingo dituzte langile berriak kontratatu, salbuespenezko kasuetan izan ezik, urgentziazko premia atzeraezinak betetzeko. Kasu horietan, aldi baterako kontratazioak egin ahal izango dituzte.

Autonomia-erkidegoekiko harremanen alorrean, aurrekontu-egonkortasunaren araberako helburua betetzen ez duten autonomia-erkidegoekin hitzarmenak sinatzea arautu da.

Autonomia-erkidegoak eta autonomia-estatutua duten hiriak finantzatzeko sistemari dagozkion 2008ko eta 2009ko likidazio negatiboak itzultzeko epearen luzatzea antolatu da.

Kanarietako Autonomia Erkidegoko IV. Enplegu Plan Integralaren finantziazioan Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoaren ekarpena arautu da. Ekarpen hori Estatuko Administrazio Orokorrak eta Kanarietako Autonomia Erkidegoak 2011ko abuztuaren 1ean sinatutako lankidetza-hitzarmenean adierazitako enplegu-sustapenerako ekintza eta neurriak finantzatzeko erabili behar da.

Halaber, jaso dira Estatuaren Bermeari buruzko manuak, Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioaren eskumen esklusiboko erakundetan erakustearren aldi baterako lagatako interes kulturaleko obrei dagokienez.

Izaera ekonomikoa duten arauak dira diruaren legezko interesari eta berandutzeinteresari buruzkoak, eta ehuneko 4ean eta 5ean finkatu dira interes horiek, hurrenez hurren. Ondorio askotarikoak dituen errenta-adierazle publikoa (IPREM) zehaztu da 2012rako, 2011 ekitaldirako erabakitakoa finkatuz.

Estatuko Aurrekontu Orokorren kontura emandako mailegu eta aurrerakinei dagokien aurrekontu-kudeaketaren alorreko xedapenak sartu dira, aurrekontu-egonkortasunari eta zorduntzeari buruzko helburuak betetzeari begira; Administrazio Publikoko Institutu Nazionala erakunde autonomoaren altxortegi-soberakinak sartzea baimentzen da; Natura Ondarerako eta Bioaniztasunerako Funtsean jasotako jardueren finantzazioari dagozkion ordainketei buruzko arauak aintzat hartu dira; Garapen Teknologiko eta Industrialeko Zentroari dagozkion aurrekontuak gauzatzeko arauak sartu dira; eta enpresa-entitate publikoek eta merkataritza-sozietate estatalek inbertsioak kontratatzeko baldintzak ezarri dira. 2012an ez da estatu-agentziarik sortuko.

Nortasun Agiri Nazionala eta pasaporteak jaulkitzeko ordaindu beharreko tasen bilketak Moneta eta Tinbre Fabrika Nazionalaren jardueren finantziazioan izango dituen eraginei buruzko xedapenak sartu dira, eta jabari publiko irrati-elektrikoa erreserbatzeagatik ordainduko den tasaren errendimenduaren ehuneko bat RTVE korporazioak jasoko du.

Kanpo-merkataritzaren sustapena gauzatzen da kontratazio berrientzako estalduraren gehienezko muga finkatzen duen xedapen gehigarrian; horrenbestez, CESCEk 2012

ekitaldian 9.000.000 mila euro asegura eta bana ditzakeela finkatzen da, Esportazioak Kudeatzeko Poliza Irekia (PAGEX) modalitatea, Poliza 100 eta Poliza Master alde batera utzita.

Kanpo Inbertsioetarako Funtsa 25.000 mila euroz hornitu da. Dagozkien Batzorde Betearazleek onets ditzaketen eragiketen guztirako gehienezko zenbatekoa 300.000 mila eurotan finkatu da Kanpo Inbertsioetarako Funtsean, eta 35.000 mila eurotan Enpresa Txiki eta Ertainen Kanpo Inbertsioetarako Eragiketetarako Funtsean.

Xedapen gehigarrietan ageri da ikerkuntza zientifikoari eta garapen teknologikoari emandako laguntza, bi ildotan gauzatzen dena; alde batetik, jarduera itunduak finantzatzeko laguntza itzulgarriak, eta bestetik, oinarri teknologikoko enpresentzako finantza-laguntza antolatzea, horretarako 38.579,76 mila euro xedatu direlarik.

Halaber, enpresa txiki eta ertainentzako eta ekintzaile gazteentzako finantza-laguntza arautzen da –horretarako jarri dira 56.105,49 mila euro eta 20.000 mila euro hurrenez hurren– bai eta parke zientifiko eta teknologikoetako jardueretarako ere.

Aireko eta itsasoko garraiorako diru-laguntzak arautzen dira Kanarietan, Balearretan, Ceutan eta Melillan bizi direnentzat.

5.000  mila euroko hornidura onetsi da Autonomia Sistemarako eta Mendekotasunari Arreta emateko Azpiegitura eta Zerbitzuen Sustapenerako eta Garapenerako Laguntza Funtserako.

2012an ez da aplikatuko 6/2009 Errege Lege Dekretuak, energia-sektoreko zenbait neurri hartu eta gizarte-bonua ezartzekoak, lehen xedapen gehigarrian ezarritako konpentsazio-mekanismoa, Estatuko Aurrekontu Orokorren kontura. Mekanismo horren bidez zehazten dira, hain zuzen, Uharteetako eta Penintsulatik kanpoko Sistema Elektrikoak sortzeko gainkostuengatiko konpentsazioak.

Langabetuentzako lanbide-heziketaren finantziazioa arautzen da, enpresen eta langileen artean hedatzeko haien premiei erantzuteko moduko prestakuntza, ezagutzan oinarritutako ekonomia baten garapenerako lagungarria izan dadin.

2011rako aurrekontua luzatzearen ondorioz, zenbait arau jarri dira luzatutako aurrekontuko gastu-eragiketak 2012rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei egozteko.

Amaitzeko, gizarte-interesa duten helburuetarako eta Eliza katolikoaren finantziaziorako zenbatekoak esleitzeari buruzko xedapenak sartu dira.

Ondoren, zenbait xedapen iragankor jaso dira, honako hauek aipagarriak izanik: Estatuko sektore publikoko langileen bizitokiaren araberako kalte-ordainei buruzkoak, osagarri pertsonal eta iragankorrak, itsasoko eta aireko garraioetako hobarien alorreko arau iragankorrak, eta enpresa-entitate publikoek eta merkataritza-sozietate estatalek inbertsioak kontratatzeari buruzkoak.

Sartu dira, halaber, hiru xedapen indargabetzaile, abenduaren 29ko 55/1999 Legeak, zerga-, administrazio- eta gizarte-neurriei buruzkoak, 62. artikuluan ezarritakoa, abenduaren 30eko 20/2011 Errege Lege Dekretuak, defizit publikoa zuzentzeko aurrekontu-, zerga- eta finantza-arloko premiazko neurriei buruzkoak, bosgarren xedapen gehigarrian («Uharteetako eta penintsulatik kanpoko sistema elektrikoak sortzeko gainkostuengatiko konpentsazioak») ezarritakoa, eta legean bertan ezarritakoaren aurka dagoen edozein xedapen baliogabetzeko.

Legearen testua amaitzen da azken xedapen batzuekin, zenbait legezko arautan egindako aldaketen berri emanez. Haien artean aipatzekoak dira: abenduaren 30eko 116/1969 eta ekainaren 21eko 24/1972 legeen testu bategina, Itsasoko Langileen Gizarte Segurantzako Araubide Berezia arautzekoa, abuztuaren 30eko 2864/1974 Dekretuaren bidez onetsia; Estatuko Klase Pasiboen Legearen testu bategina, apirilaren 30eko 670/1987 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsia; Indar Armatuen Gizarte Segurantzari buruzko Legearen testu bategina, ekainaren 9ko 1/2000 Legegintzako errege Dekretuaren bidez onetsia; azaroaren 3ko 33/2003 Legea, Administrazio Publikoen Ondareari buruzkoa; azaroaren 26ko 47/2003 Legea, Aurrekontuen Lege Orokorra; Toki Ogasunak arautzeko Legearen testu bategina, martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsia; urriaren 6ko 9/2009 Legea, umeak jaiotzean, adoptatzean edo familian hartzean aitatasunbaimenaren iraupena luzatzeari buruzkoa; irailaren 22ko 29/2011 Legea, Terrorismoaren Biktimak Aitortu eta Osorik Babestekoa; maiatzaren 27ko 13/2011 Legea, jokoa arautzen duena; abenduaren 28ko 38/1992 Legea, Zerga Bereziei buruzkoa; uztailaren 7ko 21/2003 Legea, Aire Segurtasunari buruzkoa; Estatuko zergen bilketen errendimenduak Toki Erakundeei lagatzeko ehunekoak ezarri dira; eta, amaitzeko, Klase Pasiboen alorreko aurrekontu-kredituen kudeaketari buruzko ohiko xedapena, indarrean jartzea, eta Gobernua gaitzea, beharrezko araudia gara dezan.

I. TITULUA

Aurrekontuen onarpena eta aldaketak I. KAPITULUA Hasierako kredituak eta haien finantziazioa 1. artikulua.  Estatuko Aurrekontu Orokorren eremua.

2012ko ekitaldirako Estatuko Aurrekontu Orokorretan biltzen dira aurrekontu hauek:

a)  Estatuko aurrekontua.

b)  Estatuko Administrazio Orokorreko erakunde autonomoen aurrekontuak.

c)  Gizarte Segurantzaren aurrekontua.

d)  Estatu-agentzien aurrekontuak.

e)  Erakunde publikoen aurrekontuak, haien berariazko araudiak izaera murriztailea eraginez gero gastuen aurrekontuko kredituei.

f)  Estatuko administrazioko sektore publikoko gainerako erakundeen aurrekontuak.

g)  Azaroaren 26ko 47/2003 Legeak, Aurrekontuen Lege Orokorrak, 2.2. artikuluan adierazitako nortasun juridikorik gabeko funtsen aurrekontuak.

h)  Merkataritza-sozietate estatalen aurrekontuak.

i)  Estatuko sektore publikoko fundazioen aurrekontuak.

j)  Enpresa-entitate publikoen eta izaera bereko gainerako erakunde publikoen aurrekontuak.

2. artikulua.  Lege honen 1. artikuluko a ataletik d atalera bitartean adierazitako erakundeen gastuen eta diru-sarreren egoera onestea.

Bat.  Aurreko artikuluko a, b, c, d eta e ataletan adierazitako erakundeen aurrekontuetako gastuen egoeran integratutako programak gauzatzeko, guztira 311.776.637,58 mila euroko kredituak onesten dira I.etik VIII.era bitarteko kapitulu ekonomikoetan, lege honen I. eranskinean zehaztutako programen araberako banaketari jarraiki. Programa horiei dagozkien kredituak honako hauek dira, politiken arabera multzokatuta: Milaka euroak Justizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.612.633,09 Defentsa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.269.315,18 Herritarren segurtasuna eta espetxeak . . . . .

8.354.908,59 Kanpo-politika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.680.616,02 Pentsioak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115.825.933,59 Beste prestazio ekonomiko batzuk . . . . . . . .

12.013.279,33 Gizarte-zerbitzuak eta gizarte-sustapena . . .

2.119.017,07 Enpleguaren sustapena . . . . . . . . . . . . . . . .

5.764.743,28 Langabezia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28.805.052,82 Etxebizitza eskuratzea eta eraikuntzaren sustapena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

819.912,29 Gizarte Segurantzaren kudeaketa eta administrazioa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.901.115,02 Osasuna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.975.624,53 Hezkuntza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.219.464,77 Kultura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

942.462,90 Nekazaritza, arrantza eta elikadura . . . . . . . .

8.454.632,36 Industria eta energia . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.897.060,30 Merkataritza, turismoa eta ETEak . . . . . . . . .

1.109.967,16

Milaka euroak Garraiorako diru-laguntzak . . . . . . . . . . . . . .

Azpiegiturak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ikerkuntza, garapena eta berrikuntza . . . . . .

Izaera ekonomikoko beste jarduera batzuk . .

Goi-zuzendaritza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Izaera orokorreko zerbitzuak . . . . . . . . . . . . .

Finantza- eta zerga-administrazioa . . . . . . . .

Transferentziak beste administrazio publiko batzuetara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zor Publikoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.616.801,03

7.020.033,47

6.386.881,36

590.363,01

633.350,09

6.991.682,62

5.237.718,35

49.686.069,35

28.848.000,00

Bi.  Aurreko atalean adierazitako erakundeen diru-sarreren egoeran jasota daude aurrekontu-ekitaldian likidatuko direla aurreikusitako eskubide ekonomikoen kalkuluak.

Finkatutako zenbatekoen banaketa, milaka eurotan adierazita, honako hau da: Kapitulu ekonomikoak Erakundeak I. kapitulutik VII.era Diru-sarrera ez-finantzarioak VIII. kapitulua Finantza-aktiboak 118.833.305,52

33.606.452,11

110.992.455,91

253.453,05

130.629,88

263.816.296,47

10.092.937,11

1.396.479,45

814.187,26

243.946,21

26.598,44

12.574.148,47

Estatua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Erakunde autonomoak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gizarte Segurantza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Estatu-agentziak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lege honen 1.e artikuluan adierazitako erakundeak . . . . . . Guztira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Diru-sarrerak, guztira 128.926.242,63

35.002.931,56

111.806.643,17

497.399,26

157.228,32

276.390.444,94

Hiru.  Artikulu honen Bat atalean adierazitako erakundeen arteko barnetransferentzietarako 31.541.237,47 mila euroko zenbatekoa osatzen duten kredituak onetsi dira, erakundeen arabera honela banatuta: Milaka euroak Transferentziak, helburuaren arabera Transferentziak, jatorriaren arabera Estatua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Erakunde autonomoak . . . . . . . Estatu-agentziak . . . . . . . . . . . . Gizarte Segurantza . . . . . . . . . . Lege honen 1.e artikuluan adierazitako erakundeak . . . . Guztira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Estatua Erakunde autonomoak Gizarte Segurantza Estatuagentziak Lege honen 1.e artikuluan adierazitako erakundeak Guztira – 226.747,09

30.366,00

142.576,82

– 15.766.720,06

72.772,10

1.254,14

1.208,70

– 8.891.654,78

– – 4.240.695,99

– 800.156,83

8.994,54

– – – 1.358.090,42

– – – – 26.816.622,09

308.513,73

31.620,14

4.384.481,51

– 399.689,91

15.841.955,00

13.132.350,77

809.151,37

1.358.090,42

31.541.237,47

Lau.  Artikulu honetan onetsitako gastu-egoeren azpisektoreen arteko transferentziei eta programei dagozkien kredituak honela banatzen dira organikoki eta ekonomikoki, milaka eurotan adierazita:

Kapitulu ekonomikoak Erakundeak Estatua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Erakunde autonomoak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gizarte Segurantza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Estatu-agentziak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lege honen 1.e artikuluan adierazitako erakundeak . . . . . .

Guztira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I. kapitulutik VII.era Gastu ez-finantzarioak VIII. kapitulua Finantza-aktiboak Gastuak, guztira 152.629.759,18

50.898.401,41

124.104.806,68

1.301.837,72

1.513.824,20

330.448.629,19

12.021.577,55

11.303,80

834.157,06

712,91

1.494,54

12.869.245,86

164.651.336,73

50.909.705,21

124.938.963,74

1.302.550,63

1.515.318,74

343.317.875,05

Bost.  Finantza-pasiboak amortizatzeko, Bat atalean adierazitako erakundeen gastuen egoerari buruzko IX. kapituluan 50.289.173,11 mila euroko zenbatekoa osatzen duten kredituak onetsi dira. Haien banaketa, programen arabera, lege honen I. eranskinean zehaztuta dago.

3. artikulua.  Zerga-onurak.

Estatuko zergetan eragina duten zerga-onurak 38.102.700,00 mila eurokoak direla kalkulatzen da. Haien antolaketa sistematikoa eranskin gisa jasota dago Estatuaren dirusarreren egoeran.

4. artikulua.  Lege honen 2. artikuluan onetsitako kredituen finantziazioa.

Lege honen 2. artikuluko Bat atalean onetsitako kredituak, guztira 311.776.637,58

mila eurokoak, honela finantzatuko dira:

a)  Ekitaldian likidatu beharreko eskubide ekonomikoekin (dagozkien diru-sarreren egoeretan zehaztuta daude, eta 276.390.444,94 mila eurokoak izango direla kalkulatzen da); eta b)  Lege honen V. tituluaren I. kapituluan araututako eragiketetatik sortutako zorduntze garbiarekin.

5. artikulua.  Merkataritzako eragiketen kontua.

Apirilaren 14ko 6/1997 Legea, Estatuko Administrazio Orokorraren Antolamendu eta Funtzionamenduari buruzkoa, indarrean jartzean Aurrekontuen Lege Orokorraren testu bateginaren 4.1 artikuluko b atalean sartuta zeuden erakunde autonomoen merkataritzako eragiketei buruz kalkulatutako gastuen eta diru-sarreren aurreikuspenak onesten dira, bai eta Cervantes Institutua erakunde publikoari dagozkionak ere.

6. artikulua.  Lege honen 1. artikuluko f, g, h, i eta j ataletan adierazitako erakundeen aurrekontuak.

Bat.  Onesten dira estatu-administrazioko sektore publikoko gainerako erakundeei (XIII. eranskineko zerrendan ageri dira) dagozkien aurrekontuak, haien gastuen eta dirusarreren kalkuluak eta finantza-egoerak barne hartuta, aplika daitezkeen xedapenetako balizko kontrol-mekanismoen kalterik gabe.

Bi.  Onesten dira nortasun juridikorik gabeko funtsei dagozkien aurrekontuak, haien gastuen eta diru-sarreren kalkuluak eta finantza-egoerak barne hartuta, aplika daitezkeen xedapenetako balizko kontrol-mekanismoen kalterik gabe. Nortasun juridikorik gabeko funts horiek azaroaren 26ko 47/2003 Legeak, Aurrekontuen Lege Orokorrak, 2.2. artikuluan aipatzen ditu, eta XIV. eranskinean ageri da haien zerrenda.

Hiru.  Onesten dira gehienbat kapital publikoa duten merkataritza-sozietate estatalen aurrekontuak, gastuen kalkuluak eta diru-sarreren aurreikuspenak jasotzen dituztenak, banaka aurkeztuak edo bakoitzari dagokion enpresa-taldearekin finkatuak, azken kasu horretan aurkezpen finkatuari dagokion sozietate-zerrenda adieraziz. Aurrekoaren kalterik gabe, nolanahi ere bereizita sartzen dira Estatuko Aurrekontu Orokorren kontura dirulaguntzak jasotzen dituzten merkataritza-sozietate estatalak.

Lau.  Onesten dira Estatuko sektore publikoko fundazioen aurrekontuak, gastuen kalkuluak eta diru-sarreren aurreikuspenak jasotzen dituztenak. Fundazio horien zerrenda XV. eranskinean ageri da.

Bost. Onesten dira X. eranskinean adierazitako enpresa-entitate publikoen eta erakunde publikoen aurrekontuak, haien gastuen eta diru-sarreren kalkuluak eta finantzaegoerak barne hartuta, aplika daitezkeen xedapenetako balizko kontrol-mekanismoen kalterik gabe.

7. artikulua.  Espainiako Bankuko aurrekontua.

Ekainaren 1eko 13/1994 Legeak, Espainiako Bankuaren autonomiari buruzkoak, 4.2

artikuluan xedatutakoari jarraiki, Espainiako Bankuaren funtzionamendu-gastuen eta inbertsioen aurrekontua onesten da, lege honekin bat eginez.

8. artikulua.  Azaroaren 26ko 47/2003 Legeak, Aurrekontuen Lege Orokorrak, bederatzigarren xedapen gehigarrian adierazitako partzuergoen aurrekontua.

Azaroaren 26ko 47/2003 Legeak, Aurrekontuen Lege Orokorrak, bederatzigarren xedapen gehigarrian adierazitakoari jarraiki, lege honekin bat egiten dute Estatuko sektore publikoaren partaidetzaren portzentajea izanez gero partzuergoko gainerako administrazio publiko bakoitzaren partaidetzaren berdina edo handiagoa.

II. KAPITULUA Aurrekontu-kredituak aldatzeko eta gauzatzeko arauak 9. artikulua.  Printzipio orokorrak.

2012rako soilik, lege honen bidez baimendutako aurrekontu-kredituen aldaketak arau hauen arabera egin beharko dira: Lehena.– Aurrekontu-kredituen aldaketek lege honetan xedatutakoa bete beharko dute, bai eta azaroaren 26ko 47/2003 Legeak, Aurrekontuen Lege Orokorrak, helburu horretarako xedatutakoa, baldin eta lege honek ez baditu xedapen horiek aldatu.

Bigarrena.– Aurrekontuen Lege Orokorraren 43. eta 44. artikuluetan xedatutako lotura-mailak edonolakoak izanda ere, aurrekontuak aldatzeko akordio orok berariaz adierazi beharko du zer atal, zerbitzu edo organo publikori dagokion, eta zer programa, artikulu, kontzeptu eta azpikontzeptuetan eragiten duen, hala gerta baledi.

10. artikulua.  Kreditu lotesleak.

Bat.  2012rako soilik, lotesletzat hartuko dira aurreko ekitaldietako betebeharrei erantzuteko esleitutako kredituak, gastuen egoeran ageri diren bereizketa ekonomikoaren maila aintzat hartuta.

Bi.  2012rako soilik, lotesletzat hartuko dira honako kreditu hauek: 162.00 «Langileen prestakuntza eta hobekuntza», 162.04 «Gizarte-ekintza» eta 221.09 «Moneta eta Tinbre Fabrika Nazionalaren jarduerak».

Hiru.  2012rako soilik, lotesletzat hartuko da honako kreditu hau: 16.03.132A.221.10

«Moneta eta Tinbre Fabrika Nazionalera, NAN eta pasaporteen tasen eraginez».

Lau.  2012rako soilik, lotesleak izango dira kapitulu-mailan, diru-laguntza izendunak salbuetsirik, eta gastu-egoeretan kontzeptu-mailan bereiztearen kalterik gabe, 20. ataleko («Industria, Energia eta Turismo Ministerioa») aurrekontuaren 7. kapituluan («Kapitaltransferentziak») zerbitzu eta programa hauetarako esleitutako aurrekontu-kredituak: 12. zerbitzua («Telekomunikazioetako eta Informazioaren Gizarterako Estatu Idazkaritza»), 467G programa («Informazioaren Gizartearen Ikerketa eta Garapena») eta 467I programa («Telekomunikazioen berrikuntza teknologikoa».

Bost.  2012rako soilik, loteslea izango da 26.18.231A.227.11 kreditua: «Drogatrafikoarekin lotutako delituak prebenitzeko, ikertzeko, esesteko eta erreprimitzeko jardueretarako eta 17/2003 Legean, maiatzaren 29koan, adierazitako gainerako helburuetarako».

Sei. 2012rako soilik, lotesleak izango dira kapitulu-mailan, diru-laguntza izendunak salbuetsirik, eta gastu-egoeretan kontzeptu-mailan bereiztearen kalterik gabe, 27. ataleko («Ekonomia eta Lehiakortasun Ministerioa») gastu-aurrekontuaren 7. kapituluan («Kapitaltransferentziak») zerbitzu eta programa hauetarako esleitutako aurrekontu-kredituak: 13. zerbitzua («Ikerkuntza Zientifiko eta Teknikoko Zuzendaritza Nagusia»), 463B programa («Ikerkuntza zientifiko eta teknikoaren sustapena eta koordinazioa»), 14. zerbitzua («Ikerkuntza eta Lehiakortasuneko Zuzendaritza Nagusia»), 463B programa «Ikerkuntza zientifiko eta teknikoaren sustapena eta koordinazioa» eta 467C programa «Ikerkuntza eta garapen teknologiko eta industriala».

11. artikulua.  Berariazko eskumenak aurrekontu-aldaketen alorrean.

Bat. 2012rako soilik, Ogasun eta Administrazio Publikoetako ministroari dagozkio aurrekontuak aldatzeko berariazko eskumen hauek:

1.  Lege honen 10.Bat artikuluan adierazitako kredituetan eragina duten transferentziak baimentzea, haien lotura-maila ez baldin badator bat esleituta dauden kapituluetarako oro har ezarritako lotura-mailarekin.

Gizarte Segurantzako aurrekontuan, Enplegu eta Gizarte Segurantzako ministroari dagokio baimena ematea, INGESAko eta IMSERSOko aurrekontuetan izan ezik, eta kasu horietan Osasun, Gizarte Zerbitzu eta Berdintasun ministroari dagokio baimena ematea.

2.  «Droga-trafikoarekin lotutako delituak prebenitzeko, ikertzeko, esesteko eta erreprimitzeko jardueretarako eta 17/2003 Legean, maiatzaren 29koan, adierazitako gainerako helburuetarako» 26.18.231A.227.11 kredituaren kontura egingo diren transferentziak baimentzea, ministerioko beste sail batzuetarako direnean.

3.  221.09 azpikontzeptuan («Moneta eta Tinbre Fabrika Nazionalaren jarduerak») eragina duten kreditu-transferentziak baimentzea.

4.  Kreditu-transferentziak baimentzea ministerioko sail desberdinetako zerbitzu eta erakunde autonomoen artean, baldin eta beharrezkoa bada Ikerkuntza Zientifiko eta Teknikorako Funts Nazionaleko, Azpiegitura Zientifiko eta Teknologikoetarako Funts Estrategikoko, eta Ikerkuntza Zientifiko eta Teknikorako Nazioarteko Funtseko kredituak banatzeko.

5.  Kreditu-transferentziak baimentzea ministerioko sail desberdinetako zerbitzu eta erakunde autonomoen artean, baldin eta beharrezkoa bada langileak edo lanpostuak birbanatzeko, birresleitzeko edo mugitzeko, Estatuko Administrazio Orokorraren zerbitzura langileak sartzeko eta Estatuko Administrazio Orokorreko funtzionario zibilen lanpostuhornikuntza eta sustapen profesionala arautzen duen Araudi Orokorrak, martxoaren 10eko 364/1995 Errege Dekretuaren bidez onetsiak, III. tituluko IV. kapituluan xedatutako kasuetan, edota Estatuko Administrazio Orokorreko kontratupeko langileen mugikortasun behartua gauzatzeko, aplikatu beharreko araudiari jarraiki.

6.  4. kapituluan («Transferentzia arruntak») eta 7. kapituluan («Kapitaltransferentziak») kontzeptu berriak sortzea dakarten kredituak baimentzea, bai eta gainerako kapituluetan ere, baldin eta ez badaude aldez aurretik aintzat hartuta sailkapen ekonomikoa mugatzen duten kodeetan.

7.  Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoaren aurrekontuan II.Bigarrena.Zortzi eranskinaren a, b, c, d eta e ataletan zehaztutako kredituetan eragina duten kreditualdaketak baimentzea.

Bi.  2012rako soilik, Defentsa ministroari dagokio azaroaren 26ko 47/2003 Legeak, Aurrekontuen Lege Orokorrak, 53.2.b artikuluan xedatutako kreditu-sortzeak baimentzea, produktu farmazeutikoak saltzeagatik edo ospitale-zerbitzuak emateagatik diru-sarrerak eskuratu badira, edota bizigaiak, erregaiak nahiz behar bezala baimendutako elikagaiprestazioak emateagatik eta NATOko herrialdeetako armadei zerbitzuak emateagatik diru-sarrerak lortu badira.

Hiru.  2012rako soilik, Industria, Energia eta Turismo ministroari dagokio saileko aurrekontuan baimentzea azpisektoreen arteko kapital-transferentzietan eragina duten kreditu-transferentziak, deialdi publikoen bidez erakunde publikoei laguntzak ematearen ondorio direnean, eta 67G programaren bidez («Informazioaren Gizartearen Ikerketa eta Garapena») eta 467I programaren bidez («Telekomunikazioen berrikuntza teknologikoa») finantzatzen direnean.

Lau.  2012rako soilik, Osasun, Gizarte Zerbitzu eta Berdintasun ministroari dagokio azaroaren 26ko 47/2003 Legeak, Aurrekontuen Lege Orokorrak, 53.2.b artikuluan xedatutako kreditu-sortzeak baimentzea, Gizarte Segurantzari buruzko Lege Orokorraren testu bateginak, ekainaren 20ko 1/1994 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsiak, hogeita bigarren xedapen gehigarrian adierazitako diru-sarreren ondorio direnean.

Gizarte Segurantzari buruzko Lege Orokorraren testu bateginaren hogeita bigarren xedapen gehigarrian adierazitako diru-sarrerak biltzearen ondorioz kreditua sortuz gero Estatuak Gizarte Segurantzari egindako transferentziek Osasun Kudeaketarako Institutu Nazionalaren gastu-aurrekontuan izan ditzaketen ondorioak adierazteko, Osasun, Gizarte Zerbitzu eta Berdintasun ministroak beharrezko kreditu-handitzeak baimendu ditzake erakunde horren gastu-aurrekontuan.

Dena dela, aurreko paragrafoan adierazitako aurrekontu-aldaketak Ogasun eta Administrazio Publikoetako Ministeriora bidaliko dira, Aurrekontuen Zuzendaritza Nagusira, aldaketen jakitun izan daitezen.

Bost.  2012rako soilik, Ekonomia eta Lehiakortasun ministroari dagozkio berariazko eskumen hauek, aurrekontu-aldaketen alorrean:

1.  27.13.463B.740, 27.13.463B.750, 27.13.463B.760, 27.13.463B.770 eta 27.13.463B.780 aplikazioetan kreditu-sortzeak baimentzea, lege honen hamaseigarren xedapen gehigarriak, ikerkuntza zientifikorako eta garapen teknologikorako laguntza itzulgarriei buruzkoak, xedatutako laguntza itzulgarrien ondorioz sortutako diru-sarrerak direla-eta.

2.  Saileko aurrekontuan baimentzea azpisektoreen arteko kapital-transferentzietan eragina duten kreditu-transferentziak, deialdi publikoen bidez erakunde publikoei laguntzak ematearen ondorio direnean, eta 463B programaren bidez («Ikerkuntza zientifiko eta teknikoaren sustapena eta koordinazioa») eta 467C programaren bidez («Ikerkuntza eta garapen teknologiko eta industriala») finantzatzen direnean.

Sei.  2012rako soilik, lege honen 1. artikuluko e ataleko erakunde publikoen aurrekontuetan kreditu-aldaketak egiteko, haien finantziazioa Estatuko gastuaurrekontuaren kontura egiten bada, bi aldaketa horiek egiteko prozedura izango da Estatuko aurrekontuetan aplikatu behar dena.

Zazpi.  Artikulu honetan adierazitako transferentzia guztien berri emango zaie Diputatuen Kongresuko eta Senatuko aurrekontu-batzordeei, eragindako kontu-sailak, zenbatekoak eta helburuak zehaztuta.

12. artikulua.  Aurrekontuen mugak.

Bat.  Azaroaren 26ko 47/2003 Legeak, Aurrekontuen Lege Orokorrak, 52.1.a artikuluan adierazitako mugak –kapital-eragiketetatik eragiketa arruntetara transferentziak egiteko– ez dira aplikatuko honako transferentzia hauetan:

a)  Ezbeharrek, hondamendiek eta beste gertaera batzuek eragindako premiei erantzuteko lege-mailako arauen bidez ezarritako edonolako betekizunei erantzuteko behar diren transferentziak.

b)  Ikerkuntza Zientifiko eta Teknikorako Funts Nazionaleko, Azpiegitura Zientifiko eta Teknologikoetarako Funts Estrategikoko, eta Ikerkuntza Zientifiko eta Teknikorako Nazioarteko Funtseko kredituak banatzeko behar diren transferentziak.

c)  Defentsako Etxebizitza, Azpiegitura eta Ekipamendu Institutuaren aurrekontuan bidezko direnak, Estatuak eskura ditzan Indar Armatuen premia operatiboei eta inbertsiopremiei erantzuteko funtsak.

Bi.  Azaroaren 26ko 47/2003 Legeak, Aurrekontuen Lege Orokorrak, 52.1.b artikuluan adierazitako mugak ez dira aplikatuko transferentzia horiek egiten badira lege honen 11.Bat artikuluko 2., 4. eta 5. ataletan adierazitako baimentzearen bidez.

Hiru.  2012rako soilik, errendimendua sustatzeko kredituen gehikuntza dakarten kreditu-sortzeak baimentzeko eskumena ez baldin badagokio Ogasun eta Administrazio Publikoetako ministroari, sail horrek egindako aldeko txostena beharko da aldez aurretik.

Lau.  2012rako soilik, ez dira aplikatuko azaroaren 26ko 47/2003 Legeak, Aurrekontuen Lege Orokorrak, 50. artikuluan xedatutako mugak, 27.04.923O.351

aurrekontu-aplikazioan («Altxorrak emandako abaletan arriskuak estaltzea, aurreko ekitaldietako arriskuak barne hartuta») eta 27.04.923O.355 aurrekontu-aplikazioan («Altxorraren aurrean abalak egikaritzetik eratorritako konpentsazioak») egindako kredituhanditzeen finantziazioari dagokionez, honako xedapen hauen bidez ezarritako finantzaneurrien ondorio badira: urriaren 13ko 7/2008 Errege Lege Dekretua, Euroguneko Herrialdeen Itunpeko Ekintza Planari lotutako Ekonomia eta Finantza Arloko Neurri Urgenteena; azaroaren 27ko 54/1997 Legea, Sektore Elektrikoari buruzkoa (hogeita batgarren xedapen gehigarria); ekainaren 26ko 9/2009 Errege Lege Dekretua, bankuak berregituratzeari eta kreditu-entitateen berezko baliabideak sendotzeari buruzkoa (bigarren xedapen gehigarria); maiatzaren 28ko 2/2010 Errege Lege Dekretua, Estatuko Administrazio Orokorrari baimena ematen diona, finantziazio-eragiketa jakin batzuetarako abalak eman ditzan, finantzak egonkortzeko Europako mekanismoaren esparruan (artikulu bakarra); abenduaren 22ko 39/2010 Legea, 2011rako Estatuko Aurrekontu Orokorrena (49. artikuluko Bi.b atala); eta lege honen 52. artikulua.

Bost.  Gobernuak, hiru hilean behin, epe horretan Estatuko Aurrekontuak egikaritzeko egindako eragiketen berri ematen die Diputatuen Kongresuko eta Senatuko aurrekontubatzordeei, artikulu honetan xedatutakoa betetzeari buruzko informazioa emateko.

13. artikulua.  Kredituak handitzea eta eranstea.

Bat.  Azaroaren 26ko 47/2003 Legeak, Aurrekontuen Lege orokorrak, 54. artikuluan xedatutako helburuetarako, handi daitezke lege honen II. eranskineko zerrendan ageri diren kredituak.

Bi. Azaroaren 26ko 47/2003 Legeak, Aurrekontuen Lege orokorrak, 58.a artikuluan xedatutako helburuetarako, 2012 ekitaldiko kredituetan sar daitezke lege honen VII. eranskinean jasota dauden soberakinak.

14. artikulua.  Kreditu-egozteak.

2012rako soilik, aurreko ekitaldietan hartutako eginbeharrak aurtengo ekitaldiko kredituei aplika daitezke, antolamendu juridikoaren arabera, jatorrizko ekitaldian kreditua baliogabetuz gero, azaroaren 26ko 47/2003 Legeak, Aurrekontuen Lege Orokorrak, 34.3

artikuluan xedatutako egozte-prozedura aplikagarria ez denean.

Halaber, aurreko ekitaldietan betetzeko geratu diren eginbideak aurrekontu hauen kontura bete daitezke, eginbide horiei aurre egiteko berariazko kreditu bat hornitu bada, jatorrizko ekitaldian kreditu-saldoa izan edo ez izan.

III. KAPITULUA Gizarte Segurantza 15. artikulua.  Gizarte Segurantza.

Bat.  Osasun-laguntzaren finantziazioa, Osasun Kudeaketarako Institutu Nazionalaren aurrekontuaren bidez, Estatuaren bi xede-ekarpenen bidez egingo da: bata, eragiketa arruntak egiteko, 207.813,78 mila eurokoa, eta bestea, kapital-eragiketak egiteko, 11.854,18 mila eurokoa, eta erakunde horri lotutako beste edozein diru-sarrera, 1.072,46 mila eurokoa izatea kalkulatu dena.

Bi.  Estatuak 3.806.350,00 mila euro ematen dizkio Gizarte Segurantzako sistemari, sistema horretako pentsioak gutxienekora iristeko osagarriak finantzatzeko.

Hiru. Adinduen eta Gizarte Zerbitzuen Institutuaren aurrekontua 2012ko ekitaldian finantzatuko da Estatuaren ekarpenen bidez: eragiketa arruntak egiteko 3.714.371,00

mila euro, eta kapital-eragiketak egiteko 10.167,00 mila euro, eta erakunde horri lotutako beste edozein diru-sarrera, 56.860,19 mila eurokoa izatea kalkulatu dena.

Lau. Itsasoko Gizarte Institutuaren kotizaziopekoa ez den osasun-laguntza finantzatzen da 3.341,19 mila euroko Estatuaren xede-ekarpen baten bidez. Halaber, Institutu horren gizarte-zerbitzuak Estatuaren ekarpenen bidez finantzatuko dira, 13.118,68 mila euroko transferentzia arrunt baten bidez, eta kapital-eragiketetarako 1.500,00 mila euroko transferentzia baten bidez.

16. artikulua.  Gorte Nagusiei inbertsio eta gastu publikoei buruzko informazioa ematea.

Gobernuak, sei hilean behin, inbertsioaren egikaritze-mailari buruzko informazioa bidaliko die Diputatuen Kongresuko eta Senatuko aurrekontu-batzordeei, eta, egoki izanez gero, Estatuari eta erakunde autonomoei dagokien lurralde-banaketaren arabera zehaztuko da informazio hori.

II. TITULUA Aurrekontuen kudeaketa I. KAPITULUA Irakaskuntzako aurrekontuen kudeaketa 17. artikulua.  Funts publikoen banaketarako modulu ekonomikoa, ikastetxe itunduei eusteko.

Bat.  Maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoak, Hezkuntzari buruzkoak, 117. artikuluko bigarren eta hirugarren ataletan, eta hogeita zazpigarren xedapen gehigarrian ezarritakoaren arabera, eskola-unitate bakoitzeko modulu ekonomikoaren zenbatekoa da lege honen IV. eranskinean jasota dagoena, 2012 urtean ikastetxe itunduei eusteko bideratutako funts publikoen zenbateko globala banatzeko helbururako.

116.1  artikuluan xedatutakoa betetzeko, maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoak, Hezkuntzari buruzkoak, 15.2 artikuluan adierazitakoari dagokionez, Haur Hezkuntzako irakaskuntzetan itundutako unitateak finantzatuko dira lege honen IV. eranskinean xedatutako modulu ekonomikoen arabera.

Erdi-mailako eta goi-mailako heziketa-zikloak finantzatuko dira lege honen IV. eranskinean xedatutako modulu ekonomikoen arabera. Eskola-unitate bakoitzeko 30

ikasletik beherako ratiorako baimena duten lanbide-heziketako unitate itunduen beste gastu batzuetarako kontu-sailean 0,015eko koefiziente murriztailea aplikatuko da dagokion baimenean gehienezko ikasle-kopurutik kentzen den ikasle bakoitzeko.

Erdi-mailako eta goi-mailako heziketa-zikloetan, Lantokiko Prestakuntzaren finantziazioa, ikasleen praktiken garapenean enpresek parte hartzeari dagokionez, ikastetxe publikoetarako ezarrita dagoen bezala egingo da.

Hasierako Lanbide Prestakuntzako Programetarako itundutako unitateak finantzatuko dira lege honen IV. eranskinean xedatutako modulu ekonomikoaren arabera; hala ere, Hasierako Lanbide Prestakuntzako Programetarako itunek izaera berezia izango dute.

Halaber, Batxilergoko irakaskuntza emango duten unitate itunduak finantzatuko dira lege honen IV. eranskinean xedatutako modulu ekonomikoaren arabera.

Hezkuntza-eskumen osoak dituzten autonomia-erkidegoek egokitu ditzakete aipatu eranskinean xedatutako moduluak, ikasketa bakoitzarentzat ezarritako curriculumaren eskakizunak aintzat hartuta, baldin eta horrek ez badakar modulu horien zenbatekoak murriztea lege honetan finkatutako kopuru bereizietan.

Irakasleen ordainsariak eraginkorrak izango dira 2012ko urtarrilaren 1etik aurrera, funts publikoekin guztiz nahiz zati batean sostengatutako irakaskuntza pribatuko enpresek dagozkien hitzarmen kolektiboak sinatutako egunaren kalterik gabe, ikastetxe itunduetako hezkuntza-maila bakoitzean aplikatu beharrekoak kontuan hartuta.

Administrazioak erresak ematea onar dezake, erakunde patronal guztiek berariaz eta aho batez eskatuz gero, eta aipatutako hitzarmen kolektiboak negoziatzen dituzten sindikatuei kontsulta egin ondoren, dagokion hitzarmena sinatu bitartean, eta erres horiek 2012ko urtarrilaren 1etik aurrera izango dute eragina. «Beste gastu batzuk» helburu dituen modulu-osagaiak 2012ko urtarrilaren 1etik aurrera izango du eragina.

Irakasleen ordainsarietarako zehaztutako zenbatekoak, gizarte-kargak barne hartuta, zuzenean ordainduko ditu Administrazioak, irakasleen eta dagokion ikastetxeko titularraren arteko lan-harremanaren kalterik gabe. «Gastu aldakorrak» osatzen dituzten zenbatekoen banaketa egingo da, itunen erregimena arautzeko xedapenetan ezarritakoaren arabera.

«Beste gastu batzuk» helburu dituen zenbatekoa hilero ordainduko da, eta ikastetxe bakoitzak aplikatu direla justifika dezake, dagokion ekitaldi ekonomikoa amaitzean, ikastetxeko irakaskuntza itundu guztientzat batera. Erdi-mailako eta goi-mailako heziketazikloek 1.300 edo 1.400 orduko iraupena baldin badute, hezkuntza-administrazioek erabaki dezakete bigarren ikasturteko beste gastu batzuen kontu-saila, IV. eranskinean jasotako moduluan zehaztua, lehenengo ikasturtekoarekin batera ordaintzea, zenbateko globalean aldaketarik eragin gabe.

Bi.  Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ikasturte guztietan unitate itunduak dituzten ikastetxeei finantziazioa emango zaie maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoak, Hezkuntzari buruzkoak, 22.3 artikuluan adierazitako hezkuntza-orientazioko zerbitzuetarako. Hornidura horretarako, kalkulatuko da eginkizun horiek betetzeko profesional egoki baten lanaldi osoa, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 25 unitate itunduko. Horrenbestez, ikastetxe itunduek profesional horri dagokion lanaldia jasotzeko eskubidea izango dute, itunduta dituzten Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako unitate-kopuruaren arabera. Hezkuntzaadministrazioek, beren eskumenen eremuan eta aurrekontu erabilgarrien arabera, hezkuntza-orientazioko zerbitzuaren finantziazioa gehitu dezakete.

Hiru.  Hezkuntza-administrazioek, beren eskumenen eremuan, irakasle/unitate itundu erlazio egokiak finkatu ahal izango dituzte, itundutako maila bakoitzean indarrean dagoen ikasketa-plana gauzatzeko. Kalkulu hori egiteko, irakasle bakoitzak astean hogeita bost eskola-ordu ematen dituela joko da.

Administrazioak ez du bere gain hartuko, ez ordainsarien gehitzerik, ez orduen murrizketarik, ez IV. eranskineko modulu ekonomikoetan aurreikusitakoa gainditzea dakarren inolako egoerarik.

Halaber, Administrazioak ez du bere gain hartuko hitzarmen kolektiboan finkatutako ordainsari-gehitzerik, irakaskuntza-maila desberdinetako irakaskuntza publikoko irakasleentzat xedatutako portzentajea baino handiagoa izanez gero, non eta Administrazioak ez duen berariaz baiesten eta horretarako aurrekontu-izendapena egiten, maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoak, Hezkuntzari buruzkoak, 117.4

artikuluan adierazitako pixkanakako parekatzearen mesedetan.

Lau.  Hezkuntza-administrazioek, beren eskumenen eremuan, irakasle/unitate erlazioak handi ditzakete ikastetxe itunduetan, lege hau indarrean jarri bitartean hartutako birkokatze-neurriek eragindako irakasleen guztirako kopuruaren arabera, ordainketa eskuordeturako nominan baldin badaude, eta irakasle-taldeen mailaz mailako indartzea helburu hartuta.

Hori guztia, betiere, hezkuntza-itunen alorrean indarrean dagoen araudiaren ondorioz ikastetxe itunduetan egin ditzaketen unitateen aldaketen kalterik gabe.

Bost.  Ikastetxe itunduei konpentsazio ekonomiko eta profesionalak emango zaizkie, maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoak, Hezkuntzari buruzkoak, 117.3 artikuluan adierazitako zuzendaritza-funtzioa gauzatzeko.

Sei.  Irakaskuntza arautuetan soilik, derrigorrezkoak ez diren irakaskuntzamailetarako sinatutako itun berezien araubiderako esleitutako funts publikoen bidezko finantziazioaren osagarri, ikastetxeek ikasleengandik jaso ditzaketen gehienezko zenbatekoak hauek dira:

a)  Goi-mailako heziketa-zikloak: 18,03 euro hilean ikasle bakoitzak, hamar hilabetez, 2012ko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra bitarteko aldian.

b)  Batxilergoa: 18,03 euro hilean ikasle bakoitzak, hamar hilabetez, 2012ko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra bitarteko aldian.

Ikasleei zenbateko horiek kobratzearen ondorioz lortutako finantziazioak osatuko ditu Administrazioak «beste gastu batzuk» finantzatzeko zuzenean ordaindutako zenbatekoak.

2011n kuota horiek baino handiagoak kobratzeko baimena zuten ikastetxeek 2012an ere kuota berdinak kobratzen jarrai dezakete.

Administrazioak ordaindutako zenbatekoa ezingo da izan txikiagoa, lege honen IV. eranskinean xedatutako modulu ekonomikoetako «beste gastu batzuk» osagaiari 3.606,08

euro kenduta ematen duen kopurua baino, eta horri buruzko araudia ezar dezakete hezkuntza-administrazioek.

Zazpi.  Irakaskuntza itunduaren finantziazioa Ceutan eta Melillan: maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoak, Hezkuntzari buruzkoak, 117.3 artikuluan adierazitakoari jarraiki, ikastetxeek zuzendaritza-taldeak izan ditzaten, eta lege horren 22.3 artikuluan adierazitako hezkuntza-orientazioko zerbitzuen finantziazioa gehitzea helburu hartuta, funtzio horietarako profesional egoki baten lanaldi osoa kalkulatuta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 16 unitate itunduko, Ceutako eta Melillako lurralde-eremuko eskola-unitate bakoitzeko modulu ekonomikoaren zenbatekoa izango da lege honen V. eranskinean xedatutakoa.

18. artikulua.  Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionaleko (UNED) langileen kostuak baimentzea.

Abenduaren 21eko 6/2001 Lege Organikoak, Unibertsitateei buruzkoak, lehen xedapen gehigarrian adierazitakoari jarraiki, Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionaleko (UNED) irakasleak (funtzionarioak eta kontratudunak) eta administrazioko eta zerbitzuetako langileak (funtzionarioak eta kontratu finkoa dutenak) ordaintzeko kostuak baimentzen dira 2012rako, lege honen IV. eranskinean esleitutako zenbatekoak kontuan hartuta.

II. KAPITULUA Osasunaren eta Gizarte Segurantzaren aurrekontu-kudeaketa 19. artikulua.  Berariazko eskumenak Osasun Kudeaketarako Institutu Nazionalaren eta Adinduen eta Gizarte Zerbitzuen Institutuaren aurrekontuak aldatzeari dagokionez.

Ogasun eta Administrazio Publikoetako ministroari dagokio baimena ematea Osasun Kudeaketarako Institutu Nazionalaren eta Adinduen eta Gizarte Zerbitzuen Institutuaren aurrekontuetan honako aldaketa hauek egiteko:

1.  Langileen gastuetan edota Aurrekontuen Lege Orokorreko 44. artikuluko Bi ataleko zerrendan ageri diren gainerako aurrekontu-kredituetan eragina duten kreditutransferentziak.

2.  Aurrekontuen Lege Orokorreko 58. artikuluan araututako soberakin-eransketak.

20. artikulua.  Adinduen eta Gizarte Zerbitzuen Institutuaren aurrekontuetan altxortegisoberakinak aplikatzea.

Urtero, abenduaren 31n, Gizarte Segurantzaren Altxortegi Orokorrean dauden Adinduen eta Gizarte Zerbitzuen Institutuaren aldeko altxortegi-soberakinak bidera daitezke Adinduen eta Gizarte Zerbitzuen Institutuaren gastu-aurrekontua finantzatzeko.

Hurrengo ekitaldian egin daitezkeen aldaketak finantzatzeko ere erabili ahal izango dira.

III. KAPITULUA Aurrekontu-kudeaketarako beste arau batzuk 21. artikulua.  Zerga Administrazioko Estatu Agentzia.

Bat.  Zerga-bilketaren likidazio- eta kudeaketa-ekintzetatik edota Zerga Administrazioko Estatu Agentziak erabakitako beste administrazio-ekintza batzuetatik 2012an lortutako bilketa gordinaren ehuneko 5eko partaidetza-portzentajea izango du.

Bi.  Abenduaren 27ko 31/1990 Legearen 103. artikuluko bost.b puntuaren laugarren paragrafoan xedatutako helburuetarako, aipatutako partaidetzaren ondorioz eragindako Zerga Administrazioko Estatu Agentziaren baliabide-aldaketa antolatuko da Ogasun eta Administrazio Publikoetako ministroak baimenduko duen kreditu-sortzearen bidez. Haren zenbatekoa kalkulatzeko, aurreko puntuan adierazitako portzentajea aplikatuko da.

Hiru.  Zerga-bilketaren likidazio- eta kudeaketa-ekintzetatik edota Zerga Administrazioko Estatu Agentziak erabakitako beste administrazio-ekintza batzuetatik sortutako bilketa, 2011ko abenduko Estatuko Diru-sarreren Aurrekontuari aplikatuta, kreditua sortu ahal izango du 2012rako Estatuko Aurrekontuko kontzeptu berean edo baliokide batean, artikulu honen Bat atalean xedatutako portzentajean, 1993ko martxoaren 4ko Aginduan xedatutako prozedurari jarraiki. Agindu horrek 39/1992 Legearen (1993rako Estatuko Aurrekontu Orokorren Legea) 97. artikulua garatzen du.

III. TITULUA Langile-gastuak I. KAPITULUA Sektore publikoaren zerbitzurako langileen gastuak 22. artikulua.  Jarduera ekonomikoaren plangintza orokorraren oinarriak eta koordinazioa, sektore publikoaren zerbitzuan diharduten langileen gastuen alorrean.

Bat.  Artikulu honetan xedatutako helburuetarako, honako erakunde hauek osatzen dute sektore publikoa:

a)  Estatuko Administrazio Orokorrak, haren erakunde autonomo eta estatuagentziek, eta haren eskumeneko unibertsitateek.

b)  Autonomia-erkidegoetako administrazioek, haien mendeko erakundeek, eta haien eskumeneko unibertsitateek.

c)  Toki-korporazioek eta haien mendeko erakundeek.

d)  Gizarte Segurantzako erakunde kudeatzaileak eta zerbitzu erkideak.

e)  Estatuaren konstituzio-organoek, Konstituzioaren 72.1 artikuluan xedatutakoaren kalterik gabe.

f)  Merkataritza-sozietate publikoek.

g)  Enpresa-entitate publikoek, eta estatuko, autonomia-erkidegoetako eta tokiko sektore publikoko gainerako erakunde publiko eta entitateek.

Bi.  2012an, sektore publikoko langileen ordainsariek ezin izango dute inolako igoerarik izan, 2011ko abenduaren 31n indarrean zeudenak erreferentziatzat hartuta, alderatutako bi aldiak homogeneoak izanik, bai langile-kopuruari, bai antzinakotasunari erreparatuta.

Hiru.  2012 ekitaldian, artikulu honen Bat atalean adierazitako administrazio, erakunde eta sozietateek ezingo dute enplegu-planetarako ekarpenik egin, ez eta erretiroa estaltzen duten aseguru kolektiboen kontraturik ere.

Lau.  Kontratupeko langileen ordainsariak ezingo dira gehitu 2012n. Soldata-masan aintzat hartzen dira soldatak eta soldataz kanpoko ordainsariak, eta langile horiek 2011n eragindako gizarte-ekintzako gastuak, alderatutako bi aldiak homogeneoak izanik.

Nolanahi ere, honako salbuespen hauek kontuan hartzen dira:

a)  b)  c)  d)  Gizarte Segurantzako prestazioak eta indemnizazioak.

Enplegatzailearen kontura diren Gizarte Segurantzako kotizazioak.

Lekualdatzeei, gabetzeei edo kaleratzeei dagozkien indemnizazioak.

Langileak egindako gastuengatiko indemnizazioak edo ordezteak.

Bost.  1.  Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren 76. artikulua aplikatu behar zaien funtzionarioak, abuztuaren 2ko 30/1984 Legearen aplikazio-eremuan daudenak, aipatutako Oinarrizko Estatutuaren azken xedapenetako laugarrenean adierazitakoari jarraiki, edota hura garatzeko Funtzio Publikoaren Legeen arabera, 2012ko urtarriletik abendura bitarteko ohiko nominetan jasoko dituzte, soldata eta hirurteko gisa, 2011ko zenbateko berdinak, hamabi hilabeteri dagozkienak eta ondorengo zerrendan jasota daudenak: Taldea/Azpitaldea, 7/2007 Legea A1 A2 B

C1 C2 E (30/1984 Legea) eta profesionalen multzoak (7/2007 Legea) Soldata –  Euroak Hirurtekoak –  Euroak 13.308,60

11.507,76

10.059,24

8.640,24

7.191,00

6.581,64

511,80

417,24

366,24

315,72

214,80

161,64

2.  Aurreko puntuan adierazitako funtzionarioek jasoko dituzte, 2012ko ekaineko eta abenduko aparteko ordainsari bakoitzean, soldata eta hirurteko gisa, 2011ko zenbateko berdinak, ondorengo zerrendan jasota daudenak: Taldea/Azpitaldea, 7/2007 Legea A1 A2 B

C1 C2 E (30/1984 Legea) eta profesionalen multzoak (7/2007 Legea) Soldata –  Euroak Hirurtekoak –  Euroak 684,36

699,38

724,50

622,30

593,79

548,47

26,31

25,35

26,38

22,73

17,73

13,47

Sei.  Aurreko atalean xedatutako helburuetarako, funtzionario publikoek jaso beharreko ordainsariak erabakitzen ziren abuztuaren 2ko 30/1984 Legeak, Funtzio Publikoaren Erreformarako Neurriei buruzkoak, 25. artikuluan xedatutako titulazio-taldeen arabera, 2007rako Estatuko Aurrekontu Orokorren Legea onetsi arte. Harrezkero, apirilaren 12ko 7/2007 Legeak, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutua onesten duenak, 76. artikuluan eta hirugarren xedapen iragankorrean ezarritako sailkapen profesionaleko talde eta azpitaldeak hartzen ditu oinarri, lege horretatik datozen aldaketak soilik eginda. Bi sailkapen-sistema horien arteko baliokidetasunak hauek dira: A taldea (30/1984 Legea): A1 azpitaldea (7/2007 Legea).

B taldea (30/1984 Legea): A2 azpitaldea (7/2007 Legea).

C taldea (30/1984 Legea): C1 azpitaldea (7/2007 Legea).

D taldea (30/1984 Legea): C2 azpitaldea (7/2007 Legea).

E taldea (30/1984 Legea): Profesionalen multzoak (7/2007 Legea).

Zazpi.  Aurreko ataletan xedatutakoa ulertu behar da ohiz kanpoko eta ezinbesteko ordainsari-egokitzeen kalterik gabe (esate baterako, lanpostuen edukiagatik, programa bakoitzari esleitutako langile-kopuruen aldaketagatik edo programarentzat xedatutako helburuen lortze-mailagatik egin beharreko ordainsari-egokitzeak).

Zortzi.  Ordainsariak gehitzea dakarten akordio, hitzarmen edo itunak egokitu egin beharko dira, eta edonolako gehikuntza ezartzen duten klausulak ezingo dira aplikatu.

Bederatzi.  Lege honetan ordainsariak aipatzen direnean, ordainsari osoei buruz ari dela ulertu behar da.

Hamar.  Artikulu honen Bi, Hiru, Lau, Bost, Sei, Zazpi, Zortzi eta Bederatzi ataletan xedatutakoa aplikatuko zaie, orobat, sektore publikoko fundazioetako langileei, sektore publikoa osatzen duten administrazio eta erakundeen partaidetza nagusia duten partzuergoetako langileei, bai eta Espainiako Bankukoei ere.

Hamaika.  Artikulu honek oinarrizko izaera du, eta Konstituzioaren 149.1.13 eta 156.1

artikuluen babesean ematen da. Gainera, Hiru atala ematen da apirilaren 12ko 7/2007 Legeak, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutua onesten duenak, 29 artikuluan xedatutakoa aplikatuz.

23. artikulua.  Enplegu publikorako eskaintza edo antzeko baliabideren bat langilepremiak betetzeko.

Bat.  1.  2012 ekitaldian ez da langile berririk hartuko aurreko artikuluan mugatutako sektore publikoan (merkataritza-sozietate publikoetan izan ezik, eta erakunde horiek lege honen hogeita hirugarren xedapen gehigarrian adierazitakoaren arabera arautuko dira); salbuespen izango dira aurreko ekitaldietako Lan Eskaintza Publikoei dagozkien hautaketa-prozesuak gauzatzearen ondorio direnak, eta hogeita bigarren xedapen gehigarrian ezarritako kopuruak lortzeko beharrezkoak izan daitezkeen soldadutzako eta marineltzako militarrentzako plazak. Mugatze horrek eragina du Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren laugarren xedapen iragankorrean aurreikusitako finkatzeprozesuetan dauden plazetan.

2.  Nolanahi ere, I. kapituluko aurrekontu erabilgarriak errespetatuz, aurreko atalean adierazitako muga ez da aplikatuko honako sektore eta administrazio hauetan, eta ehuneko 10eko birjarpen-tasa izango dute: A)  Maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoa, Hezkuntzari buruzkoa, garatzeko hezkuntza-eskumenak dituzten administrazio publikoak, irakasle funtzionarioen kidegoan sartzeko plaza-kopurua zehazteari dagokionez.

B)  Osasun-alorreko eskumenak dituzten administrazio publikoak, Osasun Sistema Nazionaleko ospitaletako eta osasun-zentroetako plazei dagokienez.

C)  Estatuko Segurtasun Indar eta Kidegoak, lurraldean polizia-kidego autonomoak dituzten autonomia-erkidegoetan, eta, Toki Administrazioaren esparruan, udaltzaingoetako langileak, plaza horiek betetzeari dagokionez.

D)  Indar Armatuak, karrerako militarren eta militar osagarrien plazei dagokienez, azaroaren 19ko 39/2007 Legean xedatutakoaren arabera.

E)  Administrazio publikoak, zerga- eta lan-iruzurra kontrolatzeaz eta haren aurka egiteaz arduratzen diren kidegoei dagokienez.

F)  Administrazio publikoak, suteak prebenitzeko eta itzaltzeko zerbitzuetako langileen plazak betetzeari dagokionez.

G)  Administrazio publikoak, ekainaren 1eko 14/2011 Legean, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzari buruzkoan, definitutako ikerkuntza-erakunde publikoetako ikertzaile doktoreen plazei dagokienez.

Salbuespen hori aplikatuko zaie, halaber, unibertsitateetako ikertzaileen kidegoetako plazei, baldin eta haien ardura duten administrazio publikoek baimentzen badituzte deialdiak, aldez aurretik egiaztatuz gero plaza horiek betetzeko Lan Eskaintza Publikoak ez duela eragiten dagokion unibertsitaterako ezarritako aurrekontu-egonkortasunerako helburuak betetzean, ez eta apirilaren 27ko 2/2012 Lege Organikoan, Aurrekontu Egonkortasunari eta Finantza Iraunkortasunari buruzkoan, ezarritako gainerako mugetan ere.

Bi.  2012 urtean ez da aldi baterako langilerik kontratatuko, eta ez da izendatuko aldi baterako estatutu-langilerik, ez eta bitarteko funtzionariorik, salbuezpenezko kasuetan izan ezik, urgentziazko premia atzeraezinak betetzeko, lehentasunezkotzat jotzen diren edota funtsezko zerbitzu publikoen funtzionamenduan eragiten duten sektore, funtzio eta kategoria profesionaletan soilik.

Hiru.  Artikulu honen bat.2 atalean adierazitako sektoretako Lan Eskaintza Publikoetan, Estatuko Administrazio Orokorrari, haren erakunde publikoei eta gainerako estatu-erakunde publikoei dagozkienak Gobernuak onetsiko ditu, eskumena duten sail edo erakundeen ekimenez, eta Ogasun eta Administrazio Publikoetako Ministerioak proposatuta. Indar Armatuen kasuan, onetsi aurretik Ogasun eta Administrazio Publikoetako Ministerioaren txostena beharko da, eta Defentsa ministroak egin beharko du proposamena. Kasu guztietan aldez aurreko balioespena eta langileen kostuetan izango duen eraginari buruzko txostena beharko dira.

2012an ez da baimenik emango enpresa-entitate publikoetan eta Estatuko sektore publikoko erakundeetan kontratupeko langileentzako deialdiak egiteko edo plaza hutsak betetzeko, salbuespenezko kasuetan izan ezik, urgentziazko premia atzeraezinak estaltzeko, eta kasu horietan Ogasun eta Administrazio Publikoetako Ministerioaren berariazko baimena beharko dute, Aurrekontu eta Gastuetako eta Administrazio Publikoetako Estatu Idazkaritzen bitartez.

Lau.  Aldi baterako langileen kontratazioak eta bitarteko funtzionarioen eta aldi baterako estatutu-langileen izendapenak egingo dira artikulu honen Bi atalean xedatutako baldintzetan, eta Ogasun eta Administrazio Publikoetako Ministerioaren aldez aurreko baimena beharko dute.

Halaber, aldi baterako laneko enpresekin eskura jartzeko kontratuak egin ahal izango dira soilik artikulu honen Bi atalean adierazitako baldintzetan, eta Ogasun eta Administrazio Publikoetako Ministerioaren aldez aurreko baimena beharko dute.

Atzerrian langile finkoak edo aldi baterakoak kontratatzeko, tokiko legediaren arabera, edo, hala badagokio, Espainiako legediaren arabera, Ogasun eta Administrazio Publikoetako Ministerioaren aldez aurreko baimena beharko da.

Bost.  2012 urtean sailetan, erakunde autonomoetan, estatu-agentzietan, enpresaentitate publikoetan eta Estatuko sektore publikoko gainerako erakunde publiko eta entitateetan amortizatuko dira, bederen, erretiro-kopuruen pareko plaza-kopuruak, lehentasunezkotzat jotzen diren edota funtsezko zerbitzu publikoen funtzionamenduan eragiten duten sektore, funtzio eta kategoria profesionaletan izan ezik. Funtzionarioen kasuan, amortizatutako plazak izango dira erretiroa gauzatutako talde eta azpitalde profesional berean, apirilaren 12ko 7/2007 Legeak, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuari buruzkoak, 76. artikuluan eta hirugarren xedapen gehigarrian xedatutako sailkapenaren arabera; eta, kontratupeko langileen kasuan, ordainsari-maila eta funtzioeremu berekoak edo pareko kategoriakoak izango dira. Ogasun eta Administrazio Publikoetako Ministerioa gaitzen da amortizazio horren xehetasunak eta irismena ezartzeko.

Sei. Artikulu honen Bat eta Bi atalak oinarrizko izaera dute, eta Konstituzioaren 149.1.13 eta 156.1 artikuluen babesean ematen dira.

II. KAPITULUA Ordainsarien araubideak 24. artikulua.  Estatuko Gobernuko, haren kontsulta-organoetako eta Estatuko Administrazio Orokorreko goi-kargudunen eta zuzendaritzako beste langile batzuen ordainsariak.

Bat.  2012an Estatuko Gobernuko eta haren kontsulta-organoetako goi-kargudunen ordainsariek ez dute gorakadarik izango; horrenbestez, honako zenbateko hauek xedatzen dira, hamabi hilabete-sari kontuan hartuta, aparteko ordainsariak jasotzeko eskubiderik gabe, eta indarrean dagoen araudiaren araberako antzinakotasunordainsariaren kalterik gabe: Euroak Gobernuburua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gobernuburu ordea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gobernu ministroa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Estatu Kontseiluaren presidentea . . . . . . . . . . . . . . . . Ekonomia eta Gizarte Batzordearen presidentea . . . . 78.185,04

73.486,32

68.981,88

77.808,96

85.004,28

Bi.  2012an estatu-idazkarien, idazkariordeen, zuzendari nagusien eta parekoen ordainsariek ez dute gora egingo, 2011ko abenduaren 31an indarrean zeudenak erreferentziatzat hartuta; horrenbestez, honako soldata eta lanpostu-osagarri hauek ezartzen dira, hamabi hilabete-sari kontuan hartuta, eta urteko berariazko osagarria emango da, abenduaren 26ko 51/2007 Legeak, Estatuko Aurrekontu Orokorren Legeak, 26.Bi artikuluan xedatutakoari jarraiki.

Soldata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lanpostu-osagarria . . . . . . . . . . . . . Berariazko osagarria . . . . . . . . . . . . Estatu-idazkaria eta parekoak –  Euroak Idazkariordea eta parekoak –  Euroak Zuzendari nagusia eta parekoak –  Euroak 12.990,72

21.115,92

32.948,67

13.054,68

17.080,44

29.316,27

13.117,44

13.814,76

23.900,13

Ekaineko eta abenduko aparteko ordainsarietako bakoitzean, aurreko paragrafoaren eta taularen arabera jasoko dituzten hileko lanpostu-osagarriaren zenbatekoez gain, ondorengo taulan soldata gisa zehaztutako zenbatekoak ere jasoko dituzte:

Soldata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Estatu-idazkaria eta parekoak –  Euroak Idazkariordea eta parekoak –  Euroak Zuzendari nagusia eta parekoak –  Euroak 655,84

703,38

751,45

Goi-kargudun horietako bakoitzak jasoko du saileko titularrak esleitutako produktibitate-osagarria, hala badagokio, lege honek 26.Bat.E artikuluan xedatutakoaren arabera, horretarako aurreikusitako kredituen barruan. Goi-kargudunei esleitutako zenbatekoa ehuneko 10 murriztuko da homogeneoki, karguen kopuruari eta motari begira, horretarako 2011 ekitaldian erabilitakoa erreferentziatzat hartuta, ordainduko diren banakako zenbatekoak desberdinak izateko aukeraren kalterik gabe, osagarri hori arautzen duen araudiari jarraiki.

Hiru.  2012an kargudun hauek ez dute inolako gehikuntzarik izango ordainsarietan, 2011ko abenduaren 31n indarrean zeudenak erreferentziatzat hartuta: estatuagentzietako presidenteek; enpresa-entitate publikoetako eta gainerako erakunde publikoetako presidente eta presidenteordeek, edo, hala badagokio, aipatutako erakundeetako zuzendari nagusiek eta zuzendariek, maila goreneko funtzio betearazleak gauzatzea baldin badagokie. Ogasun eta Administrazio Publikoetako ministroari dagokio ordainsari horiek finkatzea, eta ezingo dira gainditu martxoaren 5eko 451/2012 Errege Dekretuak, enpresa-sektore publikoko eta beste entitate batzuetako arduradun eta zuzendari nagusien ordainsari-sistema arautzen duenak, eta hura aplikatzeko emandako aginduek xedatutako gehienezko mugak.

Estatuko sektore publikoko fundazioen eta gehienbat Estatuko Administrazio Orokorraren eta haren erakundeen partaidetza duten partzuergoen arduradun gorenen ordainsariak finkatuko dira martxoaren 5eko 451/2012 Errege Dekretuak, enpresasektore publikoko eta beste entitate batzuetako arduradun eta zuzendari nagusien ordainsari-sistema arautzen duenak, eta hura aplikatzeko emandako aginduek xedatutakoaren arabera, eta ezingo dute inolako gehikuntzarik izan, 2011ko abenduaren 31n indarrean zeudenak erreferentziatzat hartuta.

Lau.  Artikulu honen Bi eta Hiru ataletan xedatutakoaren kalterik gabe, indarrean dagoen araudiaren arabera dagokien antzinakotasuna, halakorik balego, hamalau hilabete-saritan jasoko dute.

Bost. 1. 2012 urtean Estatu Kontseiluko aholkulari iraunkorren eta idazkari nagusiaren ordainsariek ez dute gora egingo, 2011ko abenduaren 31an indarrean zeudenak erreferentziatzat hartuta; horrenbestez, honako soldata eta lanpostu-osagarri hauek ezartzen dira, hamabi hilabete-sari kontuan hartuta, eta urteko berariazko osagarria emango da, abenduaren 26ko 51/2007 Legeak, Estatuko Aurrekontu Orokorren Legeak, 26.Lau.1 artikuluan xedatutakoari jarraiki: Euroak Soldata (12 hilabete-saritan jasotzekoa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lanpostu-osagarria (12 hilabete-saritan jasotzekoa) . . . . . . . . . . .

Berariazko osagarria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.054,68

22.817,28

35.521,60

Ekaineko eta abenduko aparteko ordainsarietako bakoitzean, aurreko taularen arabera jasoko dituzten hileko lanpostu-osagarriaren zenbatekoez gain, ondorengo taulan soldata gisa zehaztutako zenbatekoa ere jasoko dute: Euroak Soldata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

703,38

2.  Estatu Kontseiluaren presidenteak produktibitate-ordainsaria eslei diezaieke Estatu Kontseiluko aholkulari iraunkorrei eta idazkari nagusiari, lege honen 26.Bat.E

artikuluan xedatutakoari jarraiki, horretarako aurreikusitako kredituen barruan. Dagokion zenbatekoa ehuneko 10 murriztuko da homogeneoki, karguen kopuruari eta motari begira, 2011 ekitaldian helburu horretarako bideratutakoa erreferentziatzat hartuta.

3.  Gainera, goi-kargudun horiek, atal honen 1. zenbakian aurreikusitako muga kontuan hartuta, jasoko dituzte, hala badagokie, organo horrek berak onetsitako akordioetan antzinakotasuna egokitzeko finkatutako ordainsariak; eta, aldez aurretik funtzionario publikoak baziren –funtzionario gisa aktiboan, jubilatuta edo erretiratuta egoteari erreparatu gabe–, kasu bakoitzean aplikatu beharreko araudiari jarraiki, eta araudi horren araberako zenbatekoa handiagoa izanez gero aipatutako akordioetan onetsitakoa baino, egoera horretan aitortutako hirurtekoak osatzen jarraitzeko eskubidea izango dute, bai eta diferentzia hori jasotzeko eskubidea ere, hamalau hilabete-saritan.

25. artikulua.  Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiko, Konstituzio Auzitegiko eta Kontuen Auzitegiko kideen ordainsariak.

Bat.  2012 urtean indarrean daude oraindik ere 2011ko abenduaren 31ko Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiko, Konstituzio Auzitegiko eta Kontuen Auzitegiko kideen ordainsariak, maiatzaren 20ko 8/2010 Errege Dekretuaren lehenengo xedapen gehigarrian ezarritakoaren arabera finkatuak. Horrenbestez, aipatutako zenbatekoak ageri dira ondorengo taulan, urteko kopuruetan adierazita:

1.  Botere Judizialaren Kontseilu Nagusia.

1.1  Auzitegi Gorenaren eta Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiaren presidentea: Soldata (14 hilabete-saritan jasotzekoa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Beste ordainsari batzuk (12 hilabete-saritan jasotzekoak) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Guztira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26.448,38 € 103.704,24 € 130.152,62 € 1.2  Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiko kidea: Soldata (14 hilabete-saritan jasotzekoa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Beste ordainsari batzuk (12 hilabete-saritan jasotzekoak) . . . . . . . . . . . . . . . . . Guztira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.004,20 € 84.245,40 € 112.249,60 € 1.3  Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiko idazkari nagusia: Soldata (14 hilabete-saritan jasotzekoa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Beste ordainsari batzuk (12 hilabete-saritan jasotzekoak) . . . . . . . . . . . . . . . . . Guztira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.825,40 € 82.836,60 € 109.662,00 € 2.  Konstituzio Auzitegia.

2.1  Konstituzio Auzitegiaren presidentea: Soldata (14 hilabete-saritan jasotzekoa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Beste ordainsari batzuk (12 hilabete-saritan jasotzekoak) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Guztira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41.428,10 € 87.843,36 € 129.271,46 € 2.2  Konstituzio Auzitegiaren presidenteordea: Soldata (14 hilabete-saritan jasotzekoa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Beste ordainsari batzuk (12 hilabete-saritan jasotzekoak) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Guztira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41.428,10 € 80.437,68 € 121.865,78 € 2.3  Konstituzio Auzitegiko atal baten presidenteordea: Soldata (14 hilabete-saritan jasotzekoa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Beste ordainsari batzuk (12 hilabete-saritan jasotzekoak) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Guztira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41.428,10 € 74.764,80 € 116.192,90 € 2.4  Konstituzio Auzitegiko magistratua: Soldata (14 hilabete-saritan jasotzekoa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Beste ordainsari batzuk (12 hilabete-saritan jasotzekoak) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Guztira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41.428,10 € 69.091,92 € 110.520,02 € 2.5  Konstituzio Auzitegiko idazkari nagusia.

Soldata (14 hilabete-saritan jasotzekoa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Beste ordainsari batzuk (12 hilabete-saritan jasotzekoak) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Guztira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34.620,04 € 62.023,56 € 96.643,60 € 3.  Kontuen Auzitegia.

3.1  Kontuen Auzitegiaren presidentea: Urteko ordainsariak (14 hilabete-saritan jasotzekoak) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112.578,34 € 3.2  Kontuen Auzitegiko atal baten presidenteordea: Urteko ordainsariak (14 hilabete-saritan jasotzekoak) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112.578,34 € 3.3  Kontuen Auzitegiko kontu-aholkularia: Urteko ordainsariak (14 hilabete-saritan jasotzekoak) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112.578,34 € 3.4  Kontuen Auzitegiko idazkari nagusia: Urteko ordainsariak (14 hilabete-saritan jasotzekoak) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96.921,72 € Bi. Gainera, aurreko atalean xedatutako zenbatekoez gain, kargudun horiek jasoko dituzte, hala badagokie, aurreko atalean aurreikusitako muga kontuan hartuta, organo horrek berak onetsitako akordioetan antzinakotasuna egokitzeko finkatutako ordainsariak; eta, aldez aurretik funtzionario publikoak baziren –funtzionario gisa aktiboan, jubilatuta edo erretiratuta egoteari erreparatu gabe–, kasu bakoitzean aplikatu beharreko araudiari jarraiki, eta araudi horren araberako zenbatekoa handiagoa izanez gero aipatutako akordioetan onetsitakoa baino, egoera horretan aitortutako hirurtekoak osatzen jarraitzeko eskubidea izango dute, bai eta diferentzia hori jasotzeko eskubidea ere, hamalau hilabetesaritan.

26. artikulua.  Abuztuaren 2ko 30/1984 Legea, Funtzio Publikoa erreformatzeko neurriei buruzkoa, aplikatzeko eremuaren barruan dauden estatu-funtzionarioen ordainsariak, apirilaren 12ko 7/2007 Legeak, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuari buruzkoak, azken xedapenetako laugarrengoan adierazitakoaren arabera.

Bat.  2012 urtean funtzionarioen ordainsariak hauek izango dira: A)  Funtzionarioari dagokion kidego edo eskala sailkatuta dagoen talde edo azpitaldeari dagozkion soldata eta hirurtekoak, lege honen 22.Bost.1 artikuluan adierazitako zenbatekoetan.

B)  Aparteko ordainsariak (urtean bi, bata ekainean eta bestea abenduan), abenduaren 23ko 33/1987 Legeak, 1988rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzkoak, 33. artikuluan xedatutakoaren arabera emango direnak. Aparteko ordainsari horietako bakoitzak barne hartuko ditu lege honen 22.Bost.2 artikuluan finkatutako soldata eta hirurtekoen zenbatekoak, bai eta jaso ohi duten lanpostu-osagarriarena ere.

Funtzionarioek lanaldi murriztua egin badute ekainaren edo abenduaren aurreko sei hilabeteetan, aparteko ordainsariaren zenbatekoa ere proportzio berean murriztuko da.

C)  Betetzen den lanpostuari dagokion lanpostu-osagarria, honako zenbateko hauen arabera, hamabi hilabete-saritan:

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

2012ko ekainaren 30a, larunbata Zenbatekoa, eurotan 11.625,00

10.427,16

9.988,80

9.550,20

8.378,40

7.433,64

6.995,04

6.556,92

6.118,08

5.680,20

5.276,40

5.007,00

4.737,48

4.467,96

4.199,16

3.929,28

3.660,12

3.390,36

3.120,84

2.851,44

2.582,28

2.447,64

2.312,52

2.178,00

2.043,24

1.908,48

1.706,52

1.505,04

1.302,84

1.101,00

Unibertsitateko irakaskuntzaren eremuan, aurreko eskalan finkatutako lanpostuosagarria alda daiteke, egoki izanez gero, indarrean dagoen araudiaren arabera, eta horrek ez du aldaketarik eragingo lanpostuari esleitutako lanpostu-osagarriaren mailan.

D)  Betetzen den lanpostuari esleitutako berariazko osagarria, halakorik balego.

Osagarri horren zenbatekoak ez du gehikuntzarik izango, 2011ko abenduaren 31n indarrean zegoena erreferentziatzat hartuta, lege honen 22.Zazpi artikuluan xedatutakoaren kalterik gabe.

Urteko berariazko osagarria jasoko da hamalau ordainsari berdinetan: hamabi hileko eta bi ordainsari gehigarri, hilekoen zenbateko berdinekoak, ekainean eta abenduan jasotzekoak, hurrenez hurren.

E)  Produktibitate-ordainsaria, lanpostuetan jardutean errendimendu berezia, aparteko jarduera eta arduraldia, eta interesa edo ekimena saritzeko.

Ministerio-sail bakoitzak erabakiko du, erabil dezakeen guztirako kredituaren barruan (urteko guztirako horrek ez du inolako gehikuntzarik izango, 2011ko abenduaren 31koa erreferentziatzat hartuta) eremu organikoen, lurraldeen, funtzioen edo lanpostu-motaren arabera esleituko dituen zenbateko partzialak. Halaber, produktibitate-osagarriaren banakako zenbatekoak banatzeko eta finkatzeko irizpideak erabakiko ditu, arau hauek aintzat hartuta:

1.  Produktibitatearen balioespena egin beharko da lanpostu-motari eta jardunari lotutako egoera objektiboen arabera, eta, egoki izanez gero, dagokion programari esleitutako emaitzak edo helburuak lortzean izandako parte-hartzearen mailaren arabera.

2.  Produktibitate-osagarri gisa aldi batean esleitutako zenbatekoek ez dute inolaz ere banako eskubiderik eragingo ondorengo aldietarako balioespenetan edo balioigoeretan.

F)  Ohiz kanpoko zerbitzuengatiko haborokinak, ministerio-sailek edo erakunde publikoek emango dituztenak, esleitutako kredituen barruan, 2011ko abenduaren 31n esleituta zeudenak ez gainditzea helburu hartuta.

Haborokin horiek ohiz kanpokoak izango dira, ohiko lanalditik kanpo emandako zerbitzuengatik soilik eman ahal izango dira, eta inolaz ere ezingo dira finkoak izan, zenbatekoari eta aldizkakotasunari erreparatuta, eta ezingo dute banakako eskubiderik eragin ondorengo aldietarako.

G)  Aurreko ataletan xedatutakoa gorabehera, eutsiko zaie 2011ko abenduaren 31n indarrean zeuden 7/2007 Legean adierazitako E taldea / profesionalen multzoa taldeari dagozkion ordainsariei, maila pertsonalean, 26/2009 Legearen 24.Bat.B.b artikuluan xedatutakoari jarraiki.

Bi.  Produktibitate-osagarriak, ohiz kanpoko zerbitzuengatiko haborokinak eta errendimendurako beste sustagarri batzuk emateko bideratutako guztirako kredituen zenbatekoa aldatu ahal izango du Ogasun eta Administrazio Publikoetako Ministerioak, programa bakoitzari esleitutako langileei eta programa horri lotutako helburuen lorpenmailari egokitzeko. Ministerio-sailek, berriz, sustagarri horiek esleitzeko irizpideen eta banakako zenbatekoen berri emango diote Ogasun eta Administrazio Publikoetako Ministerioari, aplikatutako irizpideak zehaztuta.

Hiru.  Apirilaren 12ko 7/2007 Legeak, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuari buruzkoak, xedatutako eremuaren barne dauden bitarteko funtzionarioek, bitarteko gisa izendatutako kidegoa edo eskala sailkatuta dagoen taldeari edo azpitaldeari dagozkion oinarrizko ordainsariak jasoko dituzte, hirurtekoak barne hartuta, bai eta betetzen duten lanpostuari dagozkion ordainsari osagarriak ere, karrerako funtzionario izateari lotutakoak izan ezik, edota Ogasun eta Administrazio Publikoetako Ministerioak onetsitakoak, lanposturik betetzen ez duten bitarteko funtzionarioen kasuan. Kolektibo horri artikulu honen Bat ataleko B paragrafoan xedatutakoa aplikatuko zaio.

Lau.  Aldi baterako langileek jasoko dituzte Ogasun eta Administrazio Publikoetako Ministerioak haien funtzioak sailkatzean berdintzat jotako talde edo azpitaldeari dagozkion soldatak eta aparteko ordainsariak, eta aldi baterako langileentzat gordetako lanpostuari dagozkion ordainsari osagarriak. Kolektibo horri artikulu honen Bat ataleko B paragrafoan xedatutakoa aplikatuko zaio.

Aktiboan edo zerbitzu berezietan dauden karrerako funtzionarioek betetzen badituzte aldi baterako langileentzat gordetako lanpostuak, haien sailkapeneko taldeari edo azpitaldeari dagozkion oinarrizko ordainsariak jasoko dituzte, hirurtekoak barne hartuta, halakorik balego, eta betetzen duten lanpostuari dagozkion ordainsari osagarriak.

Bost.  Produktibitate-osagarria esleitu ahal izango zaie, egoki izanez gero, bitarteko funtzionarioei, denboraldirako estatutu-langileei eta aldi baterako langileei, bai eta praktikak egiten ari diren funtzionarioei ere, praktika horiek egitean lanpostu bat betetzen badute, baldin eta baimenduta badago lanpostu berdinak betetzen dituzten karrerako funtzionarioei aplikatzea, osagarri hori karrerako funtzionario izateari lotuta dagoen kasuetan izan ezik.

Sei.  Praktikak egiten ari diren funtzionarioen izendapena egokituz gero sartu nahi duen talde eta/edo azpitaldeari dagokion titulazioa baino txikiagoko kidego edo eskala bateko karrerako funtzionario bati, praktikak edo hautaketa-ikastaroa egiteko aldian, hirurtekoak jasoko dituzte epe horretan, eta denborarekin osatuko dira, aldi hori kontuan hartuta, hirurtekoak eta eskubide pasiboak finkatzeari dagokionez, kidego edo eskala berrian emandako denbora bezala, kidego edo eskala berri horretako karrerako funtzionario bihurtuz gero.

Zazpi.  Lege honetan xedatutakoa aplikatuko zaie, orobat, atzerrian diharduten funtzionarioen ordainsariei (eurotan eta Estatuko lurraldean jasoko luketena oinarri hartuta), indarrean dagoen araudiaren araberako moduluak aplikatzearen kalterik gabe.

27. artikulua.  Estatuko sektore publikoko kontratupeko langileak.

Bat.  Lege honen xedeetarako, Estatuko sektore publikoko kontratupeko langileen soldata-masak izango dira 22.Lau artikuluan adierazitakoak, aurrekontu-ekitaldi bakoitzerako Ogasun eta Administrazio Publikoetako Ministerioaren aldeko txostena duten zenbatekoen muga aintzat hartuta.

Bi.  2012ko urtarrilaren 1etik hasita, Estatuko sektore publikoan diharduten kontratupeko langileen soldata-masak ezingo dira gehitu, lege honen 22.Bi artikuluan xedatutakoari jarraiki, Estatuko sektore publikoa osatzen duten ministerio-sail, erakunde publiko, gainerako ente publiko, merkataritza-sozietate estatal, Estatuko sektore publikoko fundazio, eta Estatuko sektore publikoa osatzen duten administrazio eta erakundeen partaidetza nagusia duten partzuergoei esleitutako helburuak lortzeak eragin ditzakeen ondorioen kalterik gabe, produktibitatea handitzearen bidez, edo lana antolatzeko nahiz profesionalak sailkatzeko sistemak aldatzearen bitzartez, aurreko atalean adierazitako txostena aldez aurretik eginda.

Halaber, ez dute gehikuntzarik izango, ez goi-zuzendaritzako kontratupeko langileen ordainsariek, ez hitzarmen kolektiboaren babesean ez dauden eta goi-karguduntzat jotzen ez diren langileen eta zuzendaritzako gainerako langileen ordainsariek.

Hiru.  2012an Ogasun eta Administrazio Publikoetako Ministerioak baimenduko ditu ministerio-sailetako, erakundeetako, estatu-agentzietako, enpresa-entitate publikoeetako eta gainerako ente publikoetako eta merkataritza-sozietate estataletako soldata-masak, bai eta Estatuko sektore publikoa osatzen duten administrazio eta erakundeen partaidetza nagusia duten partzuergoetakoak ere.

Baimendutako soldata-masa kontuan hartuko da, eragindako kontratupeko langileen ordainsariei dagozkien kredituak homogeneotasunez zehazteko. Soldata-masa baimentzea ezinbestekoa da 2012an egingo diren hitzarmen edo akordio kolektiboak negoziatzen hasteko.

Atal honek helburu dituen merkataritza-sozietateen kasuan, soldata-masa baimendu ostean, enpresa publikoen hitzarmen kolektiboaren jarraipen-batzordeari bidaliko zaio.

Jarraipen-batzorde horren presidentea nor izango den erabakitzea Gai Ekonomikoetarako Gobernu Batzorde Eskuordetuari dagokio.

Soldata-masa gordinaren aldaketak homogeneotasunez kalkulatuko dira alderatutako bi aldietan, bai langileei eta haien antzinakotasunari dagokionez, bai berariazko lanaraubideari, lanaldiari, aparteko orduei eta beste lan-baldintza batzuei dagokienez, eta bereizita zenbatuko dira kontzeptu horiek eragindako aldaketen zenbatekoak.

Aurreko paragrafoetan xedatutakoak soldata-masaren goiko muga adierazten du, eta haren banaketa eta banakako aplikazioa negoziazio kolektiboaren bidez egingo da.

Ogasun eta Administrazio Publikoetako Ministerioak erabakiko du merkataritzasozietate estatalei, Estatuko sektore publikoko fundazioei, eta Estatuko sektore publikoa osatzen duten administrazio eta erakundeen partaidetza nagusia duten partzuergoei atal honetan arututako baimenak emateko prozeduraren ezaugarriak eta irismena.

Lau.  Hitzarmen kolektiboaren mende ez dauden langileak badira, eta haien ordainsariak banakako kontratuen bidez zehaztuta badaude, oso-osorik edo neurri batean, Ogasun eta Administrazio Publikoetako ministerioari jakinarazi behar zaizkio 2011n ordaindutako eta sortutako ordainsariak, Aurrekontu eta Gastuetako Estatu Idazkaritzaren bidez.

Bost.  Kontratupeko langileen indemnizazio edo ordainak, berariazko araudiaren bidez antolatuko direnak, ez dute inolako gehikuntzarik izango, 2011 erreferentziatzat hartuta.

28. artikulua.  Indar Armatuetako langileen ordainsariak.

Bat.  2012 urtean, Indar Armatuetako langileen ordainsariak eta beste ordainketa batzuk, haien oinarrizko ordainsariak Estatuko Aurrekontu Orokorretako gastuen egitura ekonomikoko 10. artikuluan jasota baldin badaude, ez dute gehikuntzarik izango, 2011ko abenduaren 31n indarrean zeudenak erreferentziatzat hartuta, dagozkien antzinakotasun- ordainsarien kalterik gabe. Halaber, Sailaren titularrak esleitutako osagarriak jasoko dituzte, arduraldi bereziagatik edo produktibitateagatik, horretarako xedatutako kredituen bidez. Dagokien zenbatekoa ehuneko 10 murriztuko da homogeneoki, karguen kopuruari eta motari begira, 2011 ekitaldian helburu horretarako erabilitakoa erreferentziatzat hartuta.

Bi.  2012an militar profesionalek jasoko dituzten ordainsariak eta aurreko atalean sartu ez direnak, honako hauek dira, azaroaren 19ko 39/2007 Legean, karrera militarrari buruzkoan, xedatutakoari jarraiki: A)  Enplegua sailkatuta dagoen talde edo azpitaldeari dagokion soldata eta hirurtekoak (hirurtekoak alde batera utzita, araudiak hala xedatutako kasuetan), 22.Bost.1

artikuluan ezarritako zenbatekoen arabera.

B)  Aparteko ordainsariak, urtean bitan emango direnak, haietako bakoitzak barne hartuko ditu lege honen 22.Bost.2 artikuluan finkatutako soldatak eta hirurtekoak, enpleguari dagokion talde edo azpitaldearen arabera, eta hilero jasoko den lanpostuosagarria.

Hirurtekoen eta aparteko ordainsarien balioespena eta sortzapena, halakorik balego, langile horiei aplikatu beharreko berariazko araudiaren arabera gauzatuko da, eta, horrez gain, abuztuaren 2ko 30/1984 Legea, Funtzio Publikoaren Erreformarako Neurriei buruzkoa, aplikatzeko eremuan dauden funtzionarioen araudiaren arabera, apirilaren 12ko 7/2007 Legeak, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutua onesten duenak, adierazitakoari jarraiki.

C)  Ordainsari osagarri orokorrek, berariazko osagarriaren osagai bereziak, eta hasiera-osagarriak, halakorik balego, ez dute gora egingo, 2011ko abenduaren 31n indarrean zeudenak erreferentziatzat hartuta, lege honen 22.Zazpi artikuluan xedatutakoaren kalterik gabe.

D)  Arduraldi bereziari dagokion ordainsaria, arreta etengabearen kontzeptua barne hartuta, eta ohiz kanpoko zerbitzuengatiko haborokina. Zenbateko horiek Defentsa ministroak erabakiko ditu, xede horietarako esleituko diren kredituen barruan. Kreditu horiek ez dute gehikuntzarik izango, urteko zenbatekoari dagokionez, 2011ko abenduaren 31n ezarrita zeudenak erreferentziatzat hartuta.

Arduraldi berezia eta ohiz kanpoko zerbitzuengatiko haborokinak emateko bideratutako kredituen zenbatekoa aldatu ahal izango du Ogasun eta Administrazio Publikoetako Ministerioak, programa bakoitzari esleitutako langileei eta programa horri lotutako helburuen lorpen-mailari egokitzeko.

Arduraldi bereziari dagozkion osagarriak edota ohiz kanpoko zerbitzuengatiko haborokinak emateko esleitutako zenbatekoek ez dute inolaz ere banako eskubiderik eragingo ondorengo aldietarako balioespenetan edo balio-igoeretan.

E)  Zerbitzuan egindako urteen araberako sustagarria. Ogasun eta Administrazio Publikoetako Ministerioak, Aurrekontu eta Gastuetako Estatu Idazkaritzaren bidez, aldeko txostena egin ostean, Defentsa ministroak finkatuko ditu sustagarri horri dagozkion zenbatekoak eta bete beharreko baldintzak.

Hiru.  Defentsa Ministerioak unibertsitateekin itunak sinatu baditu Saileko osasunerakundeak erabiltzeko, urriaren 11ko 1652/1991 Errege Dekretuan haien araubiderako ezarritako oinarrien arabera, lanpostu horiek lotutako plaza gisa betetzen dituzten militarrek –medikuek eta osasun-alorreko langileek– 2012an jasoko dituzte dagozkien oinarrizko ordainsariak, eta, ordainsari osagarri gisa, lanpostu-osagarriak, berariazko osagarriak eta produktibitate-osagarriak jasoko dituzte, aipatutako Errege Dekretuko Hamairugarren.Zortzi, 4, 5 eta 6.a eta b oinarria aplikatuz ezarritako zenbatekoen arabera.

Halaber, langile horiek laguntza jaso ahal izango dute jantzietarako, bai eta arduraldi bereziari dagokion osagarria ere, etengabeko arretagatik, aurreko zenbakiko D atalean ezarritakoari jarraiki. Gainera, sariengatiko pentsioak eta dagozkien prestazio familiarrak jaso ahal izango dituzte.

Lau.  Ministerioko edo haren erakunde autonomoetako lanpostu-zerrendetan ageri diren lanpostuak betetzen dituzten Indar Armatuetako kideek 2012an jasoko dituzte enplegu militarrari dagozkion oinarrizko ordainsariak eta betetzen duten lanpostuari esleitutako ordainsari osagarriak, lege honen bidez abuztuaren 2ko 30/1984 Legearen aplikazio-eremuan dauden estatu-funtzionarioentzat ezarritako zenbatekoen arabera, apirilaren 12ko 7/2007 Legearen azken xedapenetako laugarrengoan adierazitakoari jarraiki, bai sari militarren ondorio diren pentsio eta haborokinak, bai jantzietarako laguntza Indar Armatuetako gainerako langileen zenbateko eta baldintza berdinetan jasotzearen kalterik gabe.

Artikulu honetan xedatutakoa ulertu behar da indarrean dagoen araudian Indar Armatuetako kontzeptu zehatz batzuei eta langileei buruzko berariazko araudiaren kalterik gabe.

29. artikulua.  Guardia Zibilaren Kidegoko langileen ordainsariak.

Bat. 2012 urtean, Guardia Zibilaren Kidegoko langileen ordainsariak eta beste ordainketa batzuk, haien oinarrizko ordainsariak Estatuko Aurrekontu Orokorretako gastuen egitura ekonomikoko 10. artikuluan jasota baldin badaude, ez dute gehikuntzarik izango, 2011ko abenduaren 31n indarrean zeudenak erreferentziatzat hartuta, dagozkien antzinakotasun-ordainsarien kalterik gabe. Halaber, Sailaren titularrak esleitutako produktibitate-osagarria jasoko dute, hala badagokie, horretarako xedatutako kredituen bidez. Dagokion zenbatekoa ehuneko 10 murriztuko da homogeneoki, karguen kopuruari eta motari begira, 2011 ekitaldian helburu horretarako erabilitakoa erreferentziatzat hartuta.

Bi.  2012an Guardia Zibilaren Kidegoko langileek jasoko dituzten ordainsariak hauek izango dira: A)  Enplegua sailkatuta dagoen talde edo azpitaldeari dagokion soldata eta hirurtekoak, lege honen 22.Bost.1 artikuluan ezarritako zenbatekoen arabera.

B)  Aparteko ordainsariak, urtean bitan emango direnak, haietako bakoitzak barne hartuta lege honen 22.Bost.2 artikuluan finkatutako soldatak eta hirurtekoak, enpleguari dagokion talde edo azpitaldearen arabera, eta hilero jasoko den lanpostu-osagarria.

Hirurtekoen eta aparteko ordainsarien balioespena eta sortzapena gauzatuko da langile horiei aplikatu beharreko berariazko araudiaren arabera, eta, horrez gain, abuztuaren 2ko 30/1984 Legea, Funtzio Publikoaren Erreformarako Neurriei buruzkoa, aplikatzeko eremuan dauden funtzionarioen araudiaren arabera, apirilaren 12ko 7/2007 Legeak, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutua onesten duenak, adierazitakoari jarraiki.

C)  Ordainsari osagarri finko eta aldizkakoak, inolako gehikuntzarik izango ez dutenak, 2011ko abenduaren 31n indarrean zeudenak erreferentziatzat hartuta, lege honen 22.Zazpi artikuluan xedatutakoaren kalterik gabe.

D)  Produktibitate-osagarria eta ohiz kanpoko zerbitzuengatiko haborokina arautuko dira lege honen 26. artikuluko aplikazio-eremuko estatu-funtzionarioentzat ezarritako arauen bidez, eta Barne Ministerioak erabakiko ditu zenbatekoak, xede horietarako esleituko diren kredituen barruan. Kreditu horiek ez dute gehikuntzarik izango, urteko zenbatekoari dagokionez, 2011ko abenduaren 31n esleituta zeudenak erreferentziatzat hartuta.

30. artikulua.  Polizia Nazionalaren Kidegoko langileen ordainsariak.

Bat. 2012 urtean, Polizia Nazionalaren Kidegoko langileen ordainsariak eta beste ordainketa batzuk, haien oinarrizko ordainsariak Estatuko Aurrekontu Orokorretako gastuen egitura ekonomikoko 10. artikuluan jasota baldin badaude, ez dute gehikuntzarik izango, 2011ko abenduaren 31n indarrean zeudenak erreferentziatzat hartuta, dagozkien antzinakotasun-ordainsarien kalterik gabe. Halaber, Sailaren titularrak esleitutako produktibitate-osagarria jasoko dute, hala badagokie, horretarako xedatutako kredituen bidez. Dagokion zenbatekoa ehuneko 10 murriztuko da homogeneoki, karguen kopuruari eta motari begira, 2011 ekitaldian helburu horretarako bideratutakoa erreferentziatzat hartuta.

Bi.  2012an Polizia Nazionalaren Kidegoko langileek jasoko dituzten ordainsariak, aurreko atalean adierazitakoen gain, hauek izango dira: A)  Enplegua sailkatuta dagoen talde edo azpitaldeari dagokion soldata eta hirurtekoak, xede ekonomikoak aintzat hartuta, lege honen 22.Bost.1 artikuluan ezarritako zenbatekoaren arabera.

B)  Aparteko ordainsariak, urtean bitan emango direnak, haietako bakoitzak barne hartuta lege honen 22.Bost.2 artikuluan finkatutako soldaten eta hirurtekoen zenbatekoak, kategoriari dagokion talde edo azpitaldearen arabera, eta hilero jasoko den lanpostuosagarria.

Hirurtekoen eta aparteko ordainsarien balioespena eta sortzapena gauzatuko da langile horiei aplikatu beharreko berariazko araudiaren arabera, eta, horrez gain, abuztuaren 2ko 30/1984 Legea, Funtzio Publikoaren Erreformarako Neurriei buruzkoa, aplikatzeko eremuan dauden funtzionarioen araudiaren arabera, apirilaren 12ko 7/2007 Legeak, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutua onesten duenak, adierazitakoari jarraiki.

C)  Ordainsari osagarri finko eta aldizkakoak, inolako gehikuntzarik izango ez dutenak, 2011ko abenduaren 31n indarrean zeudenak erreferentziatzat hartuta, lege honen 22.Zazpi artikuluan xedatutakoaren kalterik gabe.

D)  Produktibitate-osagarria eta ohiz kanpoko zerbitzuengatiko haborokina arautuko dira lege honen 26. artikuluko aplikazio-eremuko estatu-funtzionarioentzat ezarritako arauen bidez, eta Barne Ministerioak erabakiko ditu zenbatekoak, xede horietarako esleituko diren kredituen barruan. Kreditu horiek ez dute gehikuntzarik izango, urteko zenbatekoari dagokionez, 2011ko abenduaren 31n esleituta zeudenak erreferentziatzat hartuta.

31.artikulua.  Karrera Judizial eta Fiskaleko, Idazkari Judizialen Kidegoko eta Justizia Administrazioaren zerbitzuko langileen ordainsariak.

Bat.  2012 urtean, lege honen 22.Bi artikuluan xedatutakoari jarraiki, karrera judizial eta fiskaleko kideen ordainsariak, gehikuntzarik izango ez dutenak 2011ko abenduaren 31n indarrean zeudenak erreferentziatzat hartuta, honako hauek izango dira:

1.  Soldata, maiatzaren 26ko 15/2003 Legeak, karrera judizial eta fiskaleko ordainsarien araubideari buruzkoak, honako zenbateko hauen araberakoa izango da 2012an, hamabi hilabete-saritan: Euroak Karrera Judiziala Entzutegi Nazionalaren presidentea (ez Auzitegi Goreneko magistratua) . . . . . . . . . Entzutegi Nazionaleko epaimahaiaren presidentea (ez Auzitegi Goreneko magistratua) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Justizia Auzitegi Nagusiaren presidentea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Magistratua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Epailea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23.937,24

22.676,88

23.108,76

20.541,84

17.973,60

Karrera Fiskala Autonomia Erkidegoko fiskal nagusia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fiskala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Abokatu fiskala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.108,76

20.541,84

17.973,60

2.  Antzinakotasunagatiko ordainsaria edo dagozkion hirurtekoak, halakorik balego.

3.  Aparteko ordainsariak, abuztuaren 2ko 30/1984 Legea, Funtzio Publikoa erreformatzeko neurriei buruzkoa, aplikatzeko eremuaren barruan dauden estatu- funtzionarioentzako araubidearen arabera sortuko direnak, apirilaren 12ko 7/2007 Legeak, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuari buruzkoak, azken xedapenetako laugarrengoan adierazitakoaren arabera, urtean bi izango dira, eta haietako bakoitzak barne hartzen ditu hilabeteko soldata, antzinakotasuna edo hirurtekoak (kasu bakoitzari dagokiona) eta abenduaren 22ko 39/2010 Legeak, 2011rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzkoak, X. eranskinean adierazitako zenbatekoa.

4.  Ordainsari osagarriak eta karrera judizial eta fiskaleko kideen ordainsariak, gehikuntzarik izango ez dutenak 2011ko abenduaren 31n indarrean zeudenak erreferentziatzat hartuta.

Karrera judizial eta fiskaleko kideentzako helburuen araberako ordainsari aldakorretarako guztirako kreditua, 15/2003 Legearen I. tituluko III. kapituluan eta II. tituluan adierazitakoa, ezingo da izan karrera judizialeko eta fiskaleko kideen ordainsari finkoen ehuneko 5etik gorakoa, hurrenez hurren.

5.  Atal honetan xedatutakoa ulertuko da aipatutako 15/2003 Legearen 9.2 artikuluan ezarritakoaren kalterik gabe.

Bi.  Urriaren 9ko 24/2007 Legea (abenduaren 30eko 50/1981 Legea, Fiskaltzaren Estatutu Organikoa arautzekoa, aldatzen duena) garatzearen ondorioz, probintziako hiriburuan ez dagoen egoitzan Probintzia Auzitegiaren atal bat dagoen tokian sortutako eremu-fiskaltza bateko fiskal nagusi izendatuz gero, lanpostu-osagarria jasoko dute, Probintzia Fiskaltzaren egoitzan lanpostua duten fiskalei dagokien populazio-taldearen irizpidearen araberako lanpostu osagarria jasoko dute, bai eta ordezkaritzagatiko lanpostu-osagarria, berariazko osagarria, eta Probintzia Fiskaltzako teniente fiskalari dagozkion aparteko ordainsarietan sartu beharreko zenbatekoa ere.

Eremu-fiskaltza bateko gainerako fiskal nagusiek jasoko dute Probintzia Fiskaltzako teniente fiskalari dagokion berariazko osagarria.

Probintzia Fiskaltzako fiskal nagusiek eta teniente fiskalek jasoko dituzte ordainsari osagarriak eta Probintzia Auzitegiaren fiskal nagusiei eta teniente fiskalei hurrenez hurren dagozkien aparteko ordainsarietan sartu beharreko zenbatekoa.

Estatuko Fiskaltza Nagusiko Idazkaritza Teknikoko teniente fiskalak jasoko ditu Estatuko Fiskaltza Nagusiko teniente fiskal ikuskariari dagozkion ordainsari osagarriak eta aparteko ordainsarietan sartu beharreko zenbatekoa.

Estatuko Fiskaltza Nagusiko epaimahaietako fiskalei atxikitako fiskalek eta Estatuko Fiskaltza Nagusiko laguntza-unitateko fiskalek jasoko dute, berariazko osagarri gisa, Estatuko Fiskaltza Nagusiko Idazkaritza Teknikoko fiskalei dagokien zenbatekoa.

Probintzia-fiskaltzetako lurralde-ataletako fiskal dekanoek jasoko dute, berariazko osagarri gisa, fiskal koordinatzaileei dagokien zenbatekoa.

Espezializatutako ataletako fiskal dekanoek jasoko dituzte lurralde-ataletako fiskal dekanoei dagozkien ordainsari osagarri eta aparteko ordainsariak.

Autonomia-erkidegoetako bigarren kategoriako fiskalek, koordinatzaile ez direnek, fiskaltza horietako lurralde-ataletakoak barne hartuta, jasoko dute lanpostu-osagarria eta Autonomia Erkidegoko Fiskaltzako teniente fiskalei dagozkien aparteko ordainsarietan sartu beharreko zenbatekoa, Fiskaltza organikoki bereizi gabe daukaten autonomia-erkidegoetan izan ezik (Autonomia Erkidegoko Fiskaltza eta haren egoitza den probintziari dagokion Probintzia Fiskaltza bereizi gabe, alegia).

Hiru. 2012 urtean, lege honen 22.Bi artikuluan xedatutakoari jarraiki, Idazkari Judizialen Kidegoko eta Justizia Administrazioko zerbitzuko kideen ordainsariak, gehikuntzarik izango ez dutenak 2011ko abenduaren 31n indarrean zeudenak erreferentziatzat hartuta, honako hauek izango dira:

1.  Soldata, ondorengo xehetasunen arabera, eta dagokien antzinakotasuna edo hirurtekoak, halakorik balego.

a)  Idazkari Judizialen Kidegoko kideen 2012rako soldata honako zenbateko hauen araberakoa izango da, hamabi hilabete-saritan:

Euroak Lehenengo kategoriako idazkari judizialak . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bigarren kategoriako idazkari judizialak . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hirugarren kategoriako idazkari judizialak . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.973,60

17.083,44

15.872,16

b)  Justizia Administrazioaren zerbitzuko kidegoetako funtzionarioen 2012rako soldata honako zenbateko hauen araberakoa izango da, hamabi hilabete-saritan: Euroak Toxikologiako eta Auzitegiko Zientzia Institutu Nazionaleko auzitegiko mediku eta profesionalak . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prozesu- eta administrazio-kudeaketa . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prozesu- eta administrazio-izapidetzea . . . . . . . . . . . . . . . . .

Laguntza judiziala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Toxikologiako eta Auzitegiko Zientzia Institutu Nazionaleko teknikari espezialistak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Toxikologiako eta Auzitegiko Zientzia Institutu Nazionaleko auzitegiko laborategi-laguntzaileak . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.406,20

13.303,32

10.934,16

9.917,88

13.303,32

10.934,16

c)  2004ko urtarrilaren 1a baino lehenago osatutako hirurtekoak, abenduaren 23ko 19/2003 Lege Organikoak –uztailaren 1eko 6/1985 Lege Organikoa, Botere Judizialari buruzkoa, aldatzen duenak– iraungitzekotzat jotako Justizia Administrazioko zerbitzuetako Kidegoetan honako zenbateko hauek ezarrita daude 2012rako, hamabi hilabete-saritan: Euroak Ofizialen kidegoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Laguntzaileen kidegoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Agente judizialen kidegoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Teknikari espezialisten kidegoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Laborategi-laguntzaileen kidegoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Laborategi-agenteen kidegoa (iraungitzear) . . . . . . . . . . . . . . .

7.000  biztanletik gorako udalerrietako Bake Epaitegietako idazkarien kidegoa (iraungitzear) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

532,56

410,52

354,48

532,56

410,52

354,48

599,16

Auzitegiko medikuen eta medikuntza-teknikarien kidegoetako langileek 1995ko urtarrilaren 1a baino lehen osatutako hirurtekoak 642,12 eurokoak izango dira urtean, 2012rako, hamabi hilabete-saritan.

2.  Aparteko ordainsariak, abuztuaren 2ko 30/1984 Legea, Funtzio Publikoa erreformatzeko neurriei buruzkoa, aplikatzeko eremuan dauden funtzionarioentzako araubidearen arabera sortuko direnak, apirilaren 12ko 7/2007 Legeak, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuari buruzkoak, azken xedapenetako laugarrengoan adierazitakoaren arabera, urtean bi izango dira, eta haietako bakoitzak barne hartzen ditu hilabeteko soldata, antzinakotasuna edo hirurtekoak (kasu bakoitzari dagokiona) eta abenduaren 22ko 39/2010 Legeak, 2011rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzkoak, XI. eranskinean adierazitako zenbateko osagarria.

3.a)  Idazkari Judiazialen Kidegoko funtzionarioei esleitutako postuen osagarri orokorra, abenduaren 30eko 2033/2009 Errege Dekretua aplikatu beharreko kasuetan, honako zenbateko hauen araberakoa izango da, hamabi hilabete-saritan: Euroak I. motako postuak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. motako postuak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.107,48

13.758,36

Euroak III. motako postuak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV. motako postuak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

V. motako postuak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.136,16

13.036,92

9.427,20

Aurreko paragrafoan adierazitako funtzionarioen gainerako ordainsari osagarri orokor, aldakor eta bereziek ez dute gora egingo, 2011ko abenduaren 31n indarrean zeudenak erreferentziatzat hartuta, lege honen 22.Zazpi artikuluan xedatutakoaren kalterik gabe.

3.a zenbaki honetako lehenengo paragrafoan adierazi gabeko postuak betetzen dituzten Idazkari Judiazialen Kidegoko kideek jasoko dituzte irailaren 5eko 1130/2003 Errege Dekretuan ezarritako ordainsari orokor, aldakor eta bereziak, gehikuntzarik izango ez dutenak, 2011ko abenduaren 31n indarrean zeudenak erreferentziatzat hartuta.

3.b) Justizia Administrazioaren zerbitzuko kidegoetako funtzionarioei esleitutako postuen osagarri orokorra, artikulu honen hiru.1.b atalean adierazitakoa, uztailaren 20ko 1033/2007 Errege Dekretuak xedatutakoari jarraiki, honako zenbateko hauen araberakoa izango da, hamabi hilabete-saritan:

Toxikologiako eta Auzitegiko Zientzia Institutu Nazionaleko teknikari espezialistak eta prozesu- eta administraziokudeaketa.

Toxikologiako eta Auzitegiko Zientzia Institutu Nazionaleko auzitegiko laborategi-laguntzaileak eta prozesu- eta administrazio-izapidetzea.

Laguntza judiziala.

Mota Azpimota Euroak I I

II II III III IV IV I

I II II III III IV I

I II II III III IV

A B

A B

A B

C D

A B

A B

A B

C A

B A

B A

B C

3.982,92

4.757,76

3.667,20

4.442,04

3.509,40

4.284,24

3.351,60

3.509,76

3.456,96

4.231,92

3.141,48

3.916,32

2.983,56

3.758,40

2.825,88

2.715,48

3.490,44

2.399,76

3.174,72

2.241,96

3.016,92

2.084,16

18.808,32

18.565,68

18.322,92

I II III Prozesu- eta administrazio-kudeaketako eskala, 7.000 biztanletik gorako udalerrietako Bake Epaitegietako idazkarien kidegotik datozenak (iraungitzear).

Toxikologiako eta Auzitegiko Zientza Institutu Nazionaleko auzitegiko mediku eta profesionalak 5.085,96

Aurreko paragrafoan adierazitako funtzionarioen gainerako ordainsari osagarri orokor, aldakor eta bereziek ez dute inolako gehikuntzarik izango, 2011ko abenduaren 31n indarrean zeudenak erreferentziatzat hartuta, lege honen 22.Zazpi artikuluan xedatutakoaren kalterik gabe.

4.  Aurreko 3.a eta 3.b zenbakietan aipatutako ordainsari osagarriei dagokienez, ulertuko da barne hartuta daudela 2009ko maiatzaren 8ko Ministro Kontseiluaren erabakiak, Presidentziako Ministerioaren maiatzaren 18ko 1230/2009 Aginduan argitaratuak, bigarren atalean ordainsari osagarri gisa adierazitako zenbatekoak, kasu bakoitzari dagokionaren arabera.

Lau.  Uztailaren 1eko 6/1985 Lege Organikoak, Botere Judizialari buruzkoak, 145. artikuluan aipatzen dituen funtzionarioei dagozkien ordainsari oinarrizko eta osagarriak, abenduaren 23ko 19/2003 Lege Organikoan adierazitakoari jarraiki, es dute inolako gehikuntzarik izango 2012 urtean, 2011ko abenduaren 31n indarrean zeudenak erreferentziatzat hartuta, lege honen 22.Zazpi artikuluan xedatutakoaren kalterik gabe.

Bost.  2012 urtean, Botere Judizialeko eta Fiskaltzako kideen ordainsariek, ondorengo zenbakietan ageri direnek, ez dute gehikuntzarik izango, 2011ko abenduaren 31n indarrean zeudenak erreferentziatzat hartuta. Honako zenbateko hauek jasoko dituzte, kasu bakoitzean:

1.  Auzitegi Goreneko epaimahaietako presidenteek eta Entzutegi Nazionalaren presidenteak (Auzitegi Goreneko magistratuak) zenbateko hauek jasoko dituzte: Soldata (14 hilabete-saritan jasotzekoa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Beste ordainsari batzuk (12 hilabete-saritan jasotzekoak) . . . . . . . . . . . . . . . . Guztira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.518,12 € 82.261,44 € 109.779,56 € Auzitegi Goreneko magistratuek eta Entzutegi Nazionaleko epaimahaietako presidenteek (Auzitegi Goreneko magistratuak) zenbateko hauek jasoko dituzte: Soldata (14 hilabete-saritan jasotzekoa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Beste ordainsari batzuk (12 hilabete-saritan jasotzekoak) . . . . . . . . . . . . . . . . .

Guztira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26.069,96 € 80.853,00 € 106.922,96€ 2.  Estatuko fiskal nagusiak 113.838,96 euro jasoko ditu, hamabi hilabete-saritan, eta ez du aparteko ordainsariak kobratzeko eskubiderik izango.

Auzitegi Goreneko teniente fiskalak zenbateko hauek jasoko ditu: Soldata (14 hilabete-saritan jasotzekoa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Beste ordainsari batzuk (12 hilabete-saritan jasotzekoak) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Guztira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27.518,12 € 82.261,44 € 109.779,56 € Fiskal buru ikuskariak, Konstituzio Auzitegiaren aurreko Fiskaltzako fiskal buruak, eta Entzutegi Nazionaleko Fiskaltzako fiskal buruak zenbateko hauek jasoko dituzte: Soldata (14 hilabete-saritan jasotzekoa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Beste ordainsari batzuk (12 hilabete-saritan jasotzekoak) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Guztira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.069,96 € 82.261,44 € 108.331,40 € Kontuen Auzitegiko Fiskaltzako, Estatuko fiskal nagusiaren idazkaritza teknikoko eta laguntza-unitateko, Fiskaltza berezietako (drogaren, ustelkeriaren eta krimen antolatuen aurka) eta Auzitegi Goreneko epaimahaietako fiskalek zenbateko hauek jasoko dituzte: Soldata (14 hilabete-saritan jasotzekoa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Beste ordainsari batzuk (12 hilabete-saritan jasotzekoak) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Guztira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26.069,96 € 80.853,00 € 106.922,96 € 3.  Atal honetako aurreko zenbakietan aipatutako Botere Judizialeko eta Fiskaltzako kideek, Estatuko fiskal nagusiak izan ezik (ondorengo paragrafoan arautuko dira Estatuko fiskal nagusiaren ordainsariak), 14 hilabete-sari jasoko dituzte antzinakotasunagatik edo hirurtekoengatik, dagokienaren arabera. Halaber, urtean bi ordainsari jasoko dituzte, abenduaren 22ko 39/2010 Legeak, 2011rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzkoak, X. eranskinean kargudun bakoitzarentzat adierazitako zenbatekoen arabera. Kopuru horiek abuztuaren 2ko 30/1984 Legearen aplikazio-eremuan dauden funtzionarioentzako araubidearen arabera sortuko dira.

Estatuko fiskal nagusiak, atal honen 2. zenbakian adierazitako zenbatekoaz gain, antzinakotasunagatik edo hirurtekoengatik dagozkion ordainsariak jasoko ditu, bai eta abenduaren 26ko 51/2007 Legeak, 2008rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzkoak, 32.Lau artikuluko 3. zenbakiko bigarren paragrafoaren aplikazioak dakartzanak, 26/2009 Legeak, 2010erako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzkoak, 32.Bost.B artikuluko 3. zenbakiko bigarren paragrafoan zehaztutako zenbatekoen arabera.

4.  Botere Judizialeko eta Fiskaltzako kideek jaso beharreko soldata eta ordainsari osagarriak, atal honen 1. eta 2. puntuetan jasota daudenak, izango dira, hain zuzen, puntu horietan eta atal bereko 3. puntuan adierazitakoak, eta xede horretarako ez zaie aplikatuko maiatzaren 26ko 15/2003 Legea, karrera judizial eta fiskaleko ordainsariak arautzen dituena, lehen aipatutako 26/2009 Legearen 32.Bost.B artikuluko 4. zenbakian xedatutako zenbatekoen araberako ordainsari bereziak jasotzeko eskubidearen kalterik gabe.

32. artikulua.  Estatutupeko langileen eta Gizarte Segurantzako estatutupekoak ez diren langileen ordainsariak.

Bat.  2012 urtean, Gizarte Segurantzaren Administrazioko funtzionarioek, Estatuko Administrazio Orokorreko gainerako langileekin jada homologatuta, lege honen 26. artikuluan xedatutako ordainsariak jasoko dituzte.

Bi.  2012 urtean, irailaren 11ko 3/1987 Errege Lege Dekretua, Osasunaren Institutu Nazionaleko estatutupeko langileen ordainsariei buruzkoa, aplikatzeko eremuan dauden langileek oinarrizko ordainsariak eta lanpostu-osagarria jasoko dituzte, lege honen 26.

Bat.A, B eta C artikuluan kontzeptu horietarako zehaztutako zenbatekoen arabera, Errege Lege Dekretu horren bigarren xedapen iragankorraren Bi atalean ezarritakoaren kalterik gabe, eta, halaber, hamalau hilabete-saritan jasotzearen kalterik gabe.

Aipatutako estatutupeko langile horiei lege honen 26.Bat.B artikuluan ezarritakoa aplikatzeko xederako, aparteko ordainsari bakoitzari dagokion lanpostu-osagarria ere hamalau hilabete-saritan emango zaie, eta zenbateko hori izango da 26.Bat.C artikuluan adierazitako kopuruen hamabirena.

Langile horiei dagozkien berariazko nahiz etengabeko arretagatiko osagarrien zenbatekoek ez dute gehikuntzarik izango, 2011ko abenduaren 31n indarrean zeudenak erreferentziatzat hartuta, lege honen 22.Zazpi artikuluan xedatutakoaren kalterik gabe.

Produktibitate-osagarriaren banakako zenbatekoa zehaztuko da 3/1987 Errege Lege Dekretuaren 2.Hiru.c artikuluan eta hirugarren xedapen gehigarrian eta haren garapenerako emandako arauetan adierazitako irizpideen arabera.

Hiru.  2012an, artikulu honen aplikazio-eremuko gainerako funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariek ez dute gehikuntzarik izango, 2011ko abenduaren 31n indarrean zeudenak erreferentziatzat hartuta.

III. KAPITULUA Langile aktiboen araubidearen alorreko beste xedapen batzuk 33. artikulua.  Ohiz kanpoko diru-sarrerak galaraztea.

Lege honen aplikazio-eremuko enplegatu publikoek, muga-zergen araubidearen mende daudenak izan ezik, ezin izango dute Administrazioari edota edozein botere publikori edonolako zerbitzu edo eskumenen ondorioz zerga, komisio edo bestelako dirusarreren zatirik jaso, eta ezingo dute jarritako isunen zatirik edo saririk jaso, arauz horrela esleituta egonda ere. Dagokien ordainsari-araubidean xedatutako lansariak soilik jaso ahal izango dituzte, bateraezintasun-sistema aplikatzearen ondorioz sor daitekeenaren kalterik gabe, eta, halaber, betetako lanagatik edo karguagatik etxebizitzaz gozatzeari buruzko berariazko araudian xedatutakoaren kalterik gabe.

34. artikulua.  Sariak, gurutzeak, dominak eta elbarri-pentsioak.

Bat.  2012 urtean, sari, gurutze, domina eta elbarri-pentsioengatik jasoko diren zenbatekoek ez dute gehikuntzarik izango, 2011ko abenduaren 31n baietsita zeudenak erreferentziatzat hartuta.

Bi.  San Fernandoren Gurutze Ohoratua eta banakako Domina Militarra araubide bereziaren bidez arautuko dira.

Hiru.  Jarraikitasunaren Gurutzea eta San Hermenegildoren Errege eta Militar Ordenaren kategoriak arautuko dira ekainaren 23ko 1189/2000 Errege Dekretuak, San Hermenegildoren Errege eta Militar Ordenaren araubidea onesten duenak, xedatutakoaren arabera.

35. artikulua.  Beste arau komun batzuk.

Bat.  Administrazioko kontratupeko langileek, Tokiko Osasun Kidegoetako funtzionarioek, eta 2011ko ordainsariak 39/2010 Legearen (2011rako Estatuko Aurrekontu Orokorren Legea, abenduaren 22koa) III. tituluan orokorrean ezarritakoekin bat etorri ez eta lege honen titulu berean berariaz ezarritakoak aplikatu behar ez zaizkien langileek 2012an ere jasoko dituzte 2011ko abenduaren 31n indarrean zeuden ordainsariak.

Bi.  Estatuko Administrazio Orokorrean, haren erakunde autonomoetan eta estatuagentzietan, 2012an funtzionarioren bat atxikiz gero, atxikitako lanpostuari ez dagokion ordainsari-araubide baten mendean dagoena, funtzionario horrek jasoko ditu betetzen duen lanpostuari dagozkion ordainsariak, Ogasun eta Administrazio Publikoetako Ministerioak oinarrizko ordainsarien beharrezko asimilazioa baimendu ostean, ministeriosail interesdunek proposatuta.

Aurreko paragrafoan azaldutako asimilazioari dagokion xederako soilik, baimendu ahal izango da antzinakotasunagatiko ordainsaria izatea funtzionarioaren jatorrizko ordainsari-araubidearen araberakoa (lehengo egoerari zegokiona, alegia).

Hiru.  Zerbitzuagatiko indemnizazioetan jasoko dira 2011n indarrean zeuden zenbateko berberak.

36. artikulua.  Kontratupeko langileen eta funtzionarioak ez direnen ordainsariak erabakitzeko edo aldatzeko baldintzak.

Bat.  2012an Ogasun eta Administrazio Publikoetako Ministerioaren aldeko txostena beharko da honako erakunde hauetako kontratupeko langileen eta funtzionarioak ez direnen ordainsariak erabakitzeko edo aldatzeko:

a)  Estatuko Administrazio Orokorra eta haren erakunde autonomoak.

b)  Gizarte Segurantzako erakunde kudeatzaileak eta zerbitzu erkideak.

c)  Estatu-agentziak, haien berariazko araudiaren arabera.

d)  Gainerako enpresa-erakunde publikoak eta erakunde eta entitate publikoak, Ordainsarien Ministerioarteko Batzordeak horretarako ezarritako baldintza eta prozeduren arabera, haien berariazko ezaugarriak aintzat hartuta.

Bi.  Ulertuko da honako jarduera hauek funtzionarioak ez diren langileen ordainsaribaldintzak erabakitzen edo aldatzen dituztela:

a)  Postu berrien ordainsariak erabakitzea.

b)  Aurreko Bat atalean adierazitako erakundeek hitzarmen kolektiboak sinatzea, bai eta hitzarmen horiek berraztertzea eta haietara atxikitzea edo hedatzea.

c)  Estatuko Administrazioko kontratupeko langile guztiei Hitzarmen bakarra eta sektoreen araberako hitzarmen kolektiboak, bai eta hitzarmen horiek berraztertzea eta haietara atxikitzea edo hedatzea.

d)  Ordainsariak banakako kontratu bidez finkatzea, langile finkoak nahiz aldi baterako kontratatuak izanda ere, hitzarmen kolektiboaren bidez osorik edo zati batean arautu gabe baldin badaude, salbuespen honekin: martxoaren 24ko 1/1995 Legegintzako Errege Dekretuak, Langileen Estatutuaren Legearen testu bategina onesten duenak, 2. artikuluko 1. ataleko e letran araututako lan-harreman bereziaren mende dauden aldi baterako langileak. Hala eta guztiz, azken langile horien ordainsariei buruzko informazioa helarazi behar zaio Ogasun eta Administrazio Publikoetako Ministerioari. Halaber, salbuesten da martxoaren 5eko 451/2012 Errege Dekretuak, enpresa-sektore publikoko eta beste entitate batzuetako arduradun eta zuzendari nagusien ordainsari-sistema arautzen duenak, adierazitako ordainsariak finkatzea, eta arau horrek xedatutakoa beteko da.

e)  Alde bakarreko edonolako soldata-hobekuntzak ematea, banaka edo kolektiboki, funtzionario publikoen ordainsari-araubidearen aplikazioa hedatzearen ondorio badira ere.

f)  Kanpoan kontratatutako langileei dagozkien ordainsariak erabakitzea.

Hiru.  Artikulu honen Bat atalean aipatutako txostenak eragina izango du a, b eta c letretan adierazitako erakunde, entitate eta agentzietan, bai eta d atalean adierazitakoetan ere, Ordainsarien Ministerioarteko Batzordeak erabakiko duen moduan. Ondorengo puntuetan zehaztutako prozeduraren bidez emango da erabakia, eta adierazitako irismena izango du.

1.  Eragindako erakundeek Ogasun eta Administrazio Publikoetako Ministerioari bidali behar diote dagokion proiektua, akordioa edo sinadura gauzatu aurretik, hitzarmen kolektiboen nahiz banakako kontratuen kasuan, eta alderdi ekonomiko guztien balioespenarekin batera aurkeztu behar da.

2.  Txostenak (hitzarmen kolektiboen kasuan hamabost eguneko epean bideratu behar da, proiektua eta balioespena aurkeztutako egunetik kontatzen hasita) adierazi behar ditu gastu publikoan ondorio zuzenak edo zeharkakoak eragin ditzaketen alderdi guztiei buruzko xehetasunak, bai 2012rako, bai ondorengo urteetarako, eta, batez ere, dagokion soldata-masa eta haren hazkundearen kontrola azaldu behar ditu, lege honen 27. artikuluan xedatutakoaren kalterik gabe.

Lau.  Ogasun eta Administrazio Publikoetako Ministerioak mugatuko ditu –eta, egoki izanez gero, eguneratuko ditu– kanpoan diharduten kontratupeko langileen ordainsariak, herrialde bakoitzaren berariazko egoeraren arabera.

Bost.  Erabat deusezak izango dira gai horretan hartutako erabakiak, txostena izapidetu gabe edo aurkako txosten baten kontra egiten badira, bai eta ondorengo ekitaldietarako soldata-gehikuntzak adosten badira ere, hitzarmen horiek etorkizuneko aurrekontu-legeen xedapenen aurkakoak izanez gero.

Artikulu honetan ezarritako baldintzak bete gabe ezingo da baimendu 2012 urterako ordainsariak aplikatzearen ondorioz eragindako gasturik.

37. artikulua.  Kontratupeko langileak hartzea inbertsio-kredituen kontura.

Bat.  Ministerio-sailek, erakunde autonomoek estatu-agentziek eta Gizarte Segurantzako erakunde kudeatzaileek 2012 urtean obrak egiteko edo zerbitzuak emateko aldi baterako langileak kontratatu ahal izango dituzte, erakunde bakoitzari dagozkion inbertsio-kredituen kontura, honako baldintza hauek betez gero:

a)  Kontratuaren xedea izatea obrak zuzenean gauzatzea, Estatuko kontratuen legedia aplikatuz, edota inbertsio diren zerbitzuak ematea.

b)  Obra edo zerbitzu horiek izatea Estatuko Aurrekontu Orokorretan aurreikusita eta onetsita daudenak.

c)  Obra edo zerbitzu horiek langile finkoen bidez egitea ezinezkoa izatea, eta langileak kontratatzeko aurrekontu-kredituan erabilgarritasun nahikoa ez egotea.

Bi.  Kontratua izan daiteke aurrekontu-ekitaldia baino luzeagoa, ekitaldi horrek baino gehiago iraungo duten obrak edo zerbitzuak eta zenbait urtetako inbertsio-proiektuei dagozkienak izanez gero, baldin eta betetzen badituzte azaroaren 26ko 47/2003 Legeak, Aurrekontuen Lege Orokorrak, 47. artikuluan horretarako ezarritako baldintzak, edota 2012rako Estatuko Aurrekontu Orokorren Lege honetan bertan jasotakoak.

Hiru.  Kontratuak egin aurretik, sailean, erakundean edo entitatean txostena egin beharko du Estatuaren Abokatutzak. Txosten horretan, batez ere, baliatutako kontratumodalitateari buruzko irizpena emango du, eta kontratuaren klausuletan lan-legediak eskatutako betekizun eta formalitateak betetzen diren jakinaraziko du.

Lau.  Artikulu honetan araututako kontratuak aldez aurretik fiskalizatuko dira, beharrezkoa izanez gero, azaroaren 26ko 47/2003 Legeak, Aurrekontuen Lege Orokorrak, 152. artikulutik 156. artikulura bitartean xedatutakoaren arabera. Xede horretarako, ulertuko da inbertsio-kredituak egokiak direla aldi baterako langileak kontratatzeko, horretarako berariaz esleitutako aurrekontu-kontzeptuan kreditu nahikoa ez baldin badago.

Industriaren, merkataritzaren, finantzen edo antzeko jardueren alorrean diharduten Estatuko erakunde autonomoetan eta enpresa-erakunde publikoetan kontratu horiek egiteko ezinbestekoa izango da dagokion ikuskatzaile eskuordetuak aldeko txostena egitea. Txosten horretan adierazi beharko du dagokion kapituluan aldi baterako langileak kontratatzeko aurrekontu-kontzeptuan ez dagoela kreditu nahikoa. Erakunde autonomoa edo enpresa-erakunde publikoa ez badago ados egindako txostenarekin, espedientea Ogasun eta Administrazio Publikoetako Ministeriora bidal dezake, erabakitzeko.

38. artikulua.  Ogasun eta Administrazio Publikoetako Ministerioaren eskumena sektore publikoaren zerbitzuan diharduten langileen gastuen alorrean.

Akordio, hitzarmen, itun edo antzeko baliabide guztiak, bai eta haiek betetzeko edo garatzeko ministerio-sailek, erakundeek, estatu-agentziek, enpresa-erakunde publikoek eta Estatuko sektore publikoko gainerako entitate publikoek hartutako neurriak erabat eraginkorrak izateko, Ogasun eta Administrazio Publikoetako Ministerioak aldeko txostena egin beharko du, Aurrekontu eta Gastuetako Estatu Idazkaritzaren bidez; txosten hori gabe lortzen diren akordioak erabat deusezak izango dira, eta ezingo dute eragin, ez zuzenean, ez zeharka, gastu publikoaren gehikuntzarik langileen kostuetan, ez eta ordainsarien gehikuntzarik ere.

IV. TITULUA Pentsio publikoak I. KAPITULUA Estatuko Klase Pasiboen Araubideko pentsioen eta gerrako pentsio berezien hasierako zehaztapena 39. artikulua.  Estatuko Klase Pasiboen Araubideko pentsioen hasierako zehaztapena.

Bat.  Artikulu honetan xedatutakoa aplikatuko zaie Estatuko Klase Pasiboen Araubidean estalita dauden langileen ondorioz sortutako pentsio ohizkoei eta ohiz kanpokoei, norberaren edota familiakoen aldekoak barne hartuta. Estalita dauden langileak ondorengo zerrendan ageri dira, dagokien legedi arautzailearen arabera multzokatuta:

1.  Estatuko Klase Pasiboen Legearen testu bateginak, apirilaren 30eko 670/1987 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsiak, I. tituluan ezarritakoa aplikatzen zaie honako langile hauei:

a)  Estatuko Administrazioko, Justizia Administrazioko, Gorte Nagusietako, beste konstituzio-organo edo estatu-organo batzuetako (legedi arautzailean hala xedatuta badago) eta autonomia-erkidegoetatik transferitutako karrerako funtzionario zibilei, bai eta karrerako militar diren langileei, langile militar osagarriei, eta Indar Armatuetan erretiroadina arte geratzeko eskubidea lortu duten soldadutzako eta marineltzako eskala profesionaletako langileei ere, 1984ko abenduaren 31z gero edonolako egoera administratiboan badaude, eta egun hori baino lehenago erretiroa hartu ez badute.

b)  1986ko urtarrilaren 1etik aurrera praktikak egiten ari diren funtzionarioei, eta 1985ko urtarrilaren 1etik aurrera eskola edo akademia militarren bateko ikasle izan eta zaldun alferez kadete, alferez ikasle, sarjentu ikasle edo itsaszain mailetara igo direnei.

c)  1965ko urtarrilaren 1a baino lehenago izendatutako bitarteko funtzionarioei, Estatuko Aurrekontu Orokorren bidez soldata xehatua jaso badute langileentzako kontu-sailetik, eta eskubide pasiboak eragin dituen gertakaria 1985ko abenduaren 31z geroztik gertatu bada.

2.  1984ko abenduaren 31n indarrean zegoen legedia aplikatzen zaie langile hauei, Estatuko Klase Pasiboen Legearen testu bateginaren II. tituluan adierazitako aldaketekin:

a)  Estatuko Administrazioko, Justizia Administrazioko, Gorte Nagusietako, beste konstituzio-organo edo estatu-organo batzuetako (legedi arautzailean hala xedatuta badago) eta autonomia-erkidegoetatik transferitutako karrerako funtzionario zibilei, bai eta karrerako militar diren langileei, langile militar osagarriei, eta Indar Armatuetan erretiroadina arte geratzeko eskubidea lortu duten soldadutzako eta marineltzako eskala profesionaletako langileei ere, 1985eko urtarrilaren 1a baino lehenago hil edo erretiroa hartu badute.

c)  1965ko urtarrilaren 1a baino lehenago izendatutako bitarteko funtzionarioei, Estatuko Aurrekontu Orokorren bidez soldata xehatua jaso badute langileentzako kontusailetik, eta eskubide pasiboak eragin dituen gertakaria 1986ko urtarrilaren 1a baino lehenago gertatu bada.

Bi.  Artikulu honen Bat.1 atalean adierazitako langileek eragindako pentsioen hasierako zehaztapenerako, 2012rako kontuan hartuko dira honako hartzeko arautzaile hauek:

a)  Kidego, eskala, plaza, enplegu edo administrazio-kategoriaren batean 1985eko urtarrilaren 1az geroztik sartutako langileen hartzeko arautzaileak: Taldea/Azpitaldea 7/2007 Legea A1 A2 B

C1 C2 E (30/1984 Legea) eta profesionalen multzoak (7/2007 Legea) Hartzeko arautzailea –  Euroak urtean 39.661,46

31.214,57

27.333,42

23.973,33

18.966,88

16.170,77

b)  1985ko urtarrilaren 1a baino lehen sartutako langileen hartzeko arautzaileak: Estatuko Administrazio Zibil eta Militarra Proportzionaltasun-indizea Hartzeko arautzailea –  Euroak urtean 10

8

39.661,46

31.214,57

Proportzionaltasun-indizea Hartzeko arautzailea –  Euroak urtean 6

4

3

23.973,33

18.966,88

16.170,77

Justizia Administrazioa Indize biderkatzailea Hartzeko arautzailea –  Euroak urtean 4,75

4,50

4,00

3,50

3,25

3,00

2,50

2,25

2,00

1,50

1,25

39.661,46

39.661,46

39.661,46

39.661,46

39.661,46

39.661,46

39.661,46

31.214,57

27.333,43

18.966,88

16,170,77

Konstituzio Auzitegia Kidegoa Hartzeko arautzailea –  Euroak urtean Idazkari nagusia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Abokatuena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gerentea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39.661,46

39.661,46

39.661,46

Gorte Nagusiak Kidegoa Hartzeko arautzailea –  Euroak urtean Abokatuena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artxibozain-liburuzainena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Aholkulari profesionalena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Erredaktore, takigrafo eta estenotipistena . . . . . . . . .

Administrazio-teknikariena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Administrariena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Atezainena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39.661,46

39.661,46

39.661,46

39.661,46

39.661,46

23.973,33

18.966,88

Hiru.  Artikulu honen Bat.2 atalean adierazitako langileek eragindako pentsioen hasierako zehaztapena egiteko, 2012ko urtarrilaren 1etik aurrera ondorio ekonomikoak izan ditzan, honako arau hauek aplikatzearren ondorioz ateratzen diren oinarri arautzaileak aintzat hartuko dira:

a)  Eragileari dagokion soldataren zenbatekoa hartuko da, bai eta beste kontzeptu batzuk ere (maila, kidegoaren funtzioa, indize biderkatzailea edo proportzionaltasunindizea, eta eragileari zegokion kidego, karrera, eskala, plaza, enplegu edo kategoriak 1984ko abenduaren 31n esleituta zuen administrazio-karreraren maila), egoki izanez gero, honako zerrendan jasota daudenak: Estatuko Administrazio Zibil eta Militarra Proportzionaltasun-indizea Maila 10 (5,5) 10 (5,5) 10 (5,5) 10 (5,5) 10

10

10

10

10

8

8

8

8

8

8

6

6

6

6

6

6

4

4

4

4

4

3

3

3

8

7

6

3

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

1

3

2

2

1

1

3

2

1

Maila berezia (ehuneko 12) (ehuneko 24) (ehuneko 12) Soldatagatiko eta mailagatiko zenbatekoa, urtean –  Euroak 26.588,07

25.857,33

25.126,64

22.934,46

22.561,34

21.830,65

21.099,95

20.369,18

19.638,46

18.972,33

18.387,87

17.803,39

17.218,89

16.634,44

16.049,93

14.453,44

14.015,21

13.577,05

13.138,78

14.172,06

12.700,54

10.694,84

12.761,59

10.402,62

11.290,94

10.110,38

9.234,27

9.015,12

8.796,01

Justizia Administrazioa Indize biderkatzailea Soldatagatiko zenbatekoa, urtean –  Euroak 4,75

4,50

4,00

3,50

3,25

3,00

2,50

2,25

2,00

43.419,06

41.133,84

36.563,40

31.992,97

29.707,77

27.422,54

22.852,12

20.566,91

18.281,71

Indize biderkatzailea Soldatagatiko zenbatekoa, urtean –  Euroak 1,50

1,25

13.711,28

11.426,07

Konstituzio Auzitegia Kidegoa Soldatagatiko zenbatekoa, urtean –  Euroak Idazkari nagusia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Abokatuena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gerentea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41.133,84

36.563,40

36.563,40

Gorte Nagusiak Kidegoa Soldatagatiko zenbatekoa, urtean –  Euroak Abokatuena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Artxibozain-liburuzainena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aholkulari profesionalena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Erredaktore, takigrafo eta estenotipistena . . . . . . . . Administrazio-teknikariena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Administrariena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Atezainena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23.928,50

23.928,50

23.928,50

21.973,87

21.973,87

13.233,45

10.467,80

b)  Aurreko atalean xedatutakotik ateratzen den kopuruari honako zenbateko hau gehitu behar zaio: egiaztatutako hirurtekoen kopurua, eragileak zerbitzu emandako kidegoaren, karreraren, eskalaren, plazaren, enpleguaren edo kategoriaren arabera biderkatuta, ondorengo tauletan esleitutako proportzionaltasun-indizeak edo indize biderkatzaileak oinarri hartuta, egoki izanez gero: Estatuko Administrazio Zibil eta Militarra Proportzionaltasun-indizea Hirurteko bakoitzaren balioa, urtean –  Euroak 10

8

6

4

3

858,92

687,15

515,33

343,59

257,68

Justizia Administrazioa Indize biderkatzailea Hirurteko bakoitzaren balioa, urtean –  Euroak 3,50

3,25

3,00

2,50

2,25

2,00

1,50

1,25

1.599,63

1.485,40

1.371,13

1.142,58

1.029,75

914,10

685,56

571,32

Konstituzio Auzitegia Kidegoa Hirurteko bakoitzaren balioa, urtean –  Euroak Idazkari nagusia . . . . . . . . . . . . . . . . . . Abokatuena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gerentea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.599,63

1.599,63

1.599,63

Gorte Nagusiak Kidegoa Hirurteko bakoitzaren balioa, urtean –  Euroak Abokatuena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artxibozain-liburuzainena . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Aholkulari profesionalena . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Erredaktore, takigrafo eta estenotipistena . . . . . . .

Administrazio-teknikariena . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Administrariena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Atezainena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

978,39

978,39

978,39

978,39

978,39

587,05

391,34

Lau.  Artikulu honetan araututako pentsioen hileroko zenbatekoa aterako da aurreko ataletan xedatutakoa oinarri hartuta eta aplikatu beharreko legediaren arabera kalkulatuko den urteko zenbatekoa 14 zatitan banatuta.

40. artikulua.  Gerrako pentsio berezien hasierako zehaztapena.

Bat.  Irailaren 18ko 5/1979 Legearen babesean gerra zibilaren ondorioz hildakoen senideen alde baietsitako pentsioak 2012an ezingo dira izan txikiagoak, Gizarte Segurantzako 65 urtetik gorakoentzako alargun-pentsioen gutxieneko zenbatekoa baino, langile ez-funtzionarioek ezinduak ez dauden umezurtzen alde eragindako pentsioak izan ezik. Kasu horretan zenbatekoa izango da 1.801,80 eurokoa urtean.

Bi.  1.  Ekainaren 26ko 35/1980 Legearen babesean Errepublikako eremuko gudari ohi gerra-elbarriei aitortutako pentsioak, eragileak Indar eta Institutu Armatuetako militar profesionalak ez baziren, honako zenbateko hauetakoak izango dira 2012rako:

a)  Elbarri-pentsioa kalkulatuko da 4.900,92 euroko urteko zenbatekoari aplikatuta ezintasun-maila bakoitzarentzat ezarritako ehunekoak.

b)  Oinarrizko ordainsaria, hirurtekoen ordezko ordainsaria, eta jaso ez diren ordainsariak konpentsatzeko ordainsari gehigarriak izango dira, guztira, 13.217,67

eurokoak urtean.

c)  Senideen aldeko pentsioen zenbatekoa izango da Gizarte Segurantzako 65

urtetik gorakoentzako alargun-pentsioen gutxieneko zenbatekoaren berdina, ezinduak ez dauden umezurtzen aldeko pentsioen kasuan izan ezik, haien zenbatekoa 1.801,80

eurokoa izango baita urtean.

2.  35/1980 Legearen babesean, militar profesionalak ziren gudari ohien senideen aldeko pentsioak 2012an ezingo dira izan txikiagoak, Gizarte Segurantzako 65 urtetik gorakoentzako alargun-pentsioen gutxieneko zenbatekoa baino.

Hiru.  Martxoaren 29ko 6/1982 Legeak, gerrako elbarri zibilen oinarrizko ordainsariei buruzkoak, emandako babesean baietsitako pentsioentzat honako zenbateko hauek finkatzen dira 2012rako:

a)  Bigarren, hirugarren edo laugarren mailako ezintasuna aitortu zaienentzako oinarrizko ordainsaria izango da 9.252,37 eurokoa urtean.

b)  Senideen aldeko pentsioen zenbatekoa izango da Gizarte Segurantzako 65

urtetik gorakoentzako alargun-pentsioen gutxieneko zenbatekoaren berdina.

Lau.  Martxoaren 5eko 670/1976 Dekretuaren babesean baietsitako pentsioak, Aberriaren aldeko Gerra-elbarrien Zaldunen Kidegoan sartu ezin izan ziren gerra-elbarrien aldekoak, 2012rako izango duten zenbatekoa kalkulatzeko, ezgaitasun-maila bakoitzarentzat ezarritako ehunekoak aplikatu behar zaizkio urteko 5.871,92 euroko zenbatekoari.

Bost.  Urriaren 22ko 37/1984 Legeak, gerra zibilean Indar Armatuen, Ordena Publikoko Indarren eta Errepublikako Karabineroen Kidegoko kide izan zirenen eskubideak eta emandako zerbitzuak aintzatesteari buruzkoak, II. tituluan ezarritakoaren babesean eragindako pentsioen 2012rako zenbatekoa finkatuko da soldatari eta mailari dagokion zenbatekoa aplikatuz, aurreko 39.Hiru.a artikuluan jasotakoaren arabera.

Pentsio horien gutxieneko zenbatekoak hauek izango dira:

a)  Eragileen aldeko pentsioetan, Gizarte Segurantzako 65 urtetik gorakoentzako erretiro-pentsioen gutxieneko zenbatekoaren berdina, ezkontidea ardurapean izanez gero.

b)  Alargun-pentsioetan, Gizarte Segurantzako 65 urtetik gorakoentzako alargunpentsioen gutxieneko zenbatekoaren berdina.

Sei. Artikulu honetan araututako pentsioen hileroko zenbatekoa aterako da aurreko ataletan xedatutakoa oinarri hartuta eta aplikatu beharreko legediaren arabera kalkulatuko den urteko zenbatekoa12 zatitan banatuta.

Hamabi hilabete-sari ohikoekin batera ordainduko dira aparteko bi hilabete-sari, zenbateko berdinekoak, ekainaren 26ko 35/1980 Legearen babesean baietsitako elbarripentsioetan izan ezik.

Aurreko paragrafoaren azken tartekian xedatutakoa gorabehera, aparteko hilabetesari horiek jasotzeko eskubidea izango du elbarriak, gai gisa sailkatzen badute, aipatutako legean xedatutakoaren arabera.

II. KAPITULUA

Pentsio publikoen hasierako zehaztapenerako mugak 41. artikulua.  Pentsio publikoen hasierako zehaztapenerako mugak.

Bat.  Abenduaren 28ko 37/1988 Legeak, 1989rako Aurrekontu orokoren Legeak, 42. artikuluan adierazitako pentsio publikoen hasierako zehaztapenaren ondorioz, 2012an jaso beharreko zenbatekoak ez du gaindituko hilean 2.522,89 euroko zenbateko osoa, titularrari dagozkion aparteko ordainsarien kalterik gabe. Aparteko ordainsari horien zenbatekoak ere muga berdina izango du.

Aurreko paragrafoan xedatutakoa gorabehera, pentsiodunak 14 ordainsari baino gutxiago edo gehiago jasotzeko eskubidea izanez gero –aparteko ordainsariak barne hartuta– hilabete-sarien muga hori egokitu beharko da, urtean 35.320,46 euroko zenbateko osoa ez gainditzeko.

Bi.  Titular batek aldi berean eragiten baditu bi pentsio publiko edo gehiago jasotzeko eskubideak, guztien hasierako zehaztapenen ondorioz jasoko duen guztirako zenbatekoak izango ditu aurreko atalean adierazitako muga berdinak.

Horretarako, zehaztuko da, lehenik eta behin, pentsio publiko bakoitzaren zenbateko osoa, eta guztien batura 2.522,89 eurotik gorakoa izanez gero, proportzionalki murriztuko dira, zenbateko horretara egokitzeko.

Hala eta guztiz, eragindako pentsioren bat izanez gero abenduaren 28ko 37/1988 Legearen 42.1.c artikuluan adierazitako funtzionarioen mutualitateetako baten Funts Bereziaren kontura, murrizketa edo ezabapena aplikatuko zaio lehentasunez pentsio horren zenbateko osoari, eta, ahal izanez gero, baiesteko garaian. Gero, behar izanez gero, gainerako pentsioak murriztuko dira, proportzionalki, guztien baturak gehienezko muga ez gainditzeko.

Hiru.  Pentsio publiko baten hasierako zehaztapena egiten denean beste pentsio publiko bat/batzuk jasotzen ari den pertsona baten alde, zenbateko oso guztien baturak gainditzen baldin badu artikulu honen Bat atalean ezarritako mugak, pentsio berriaren zenbateko osotik murriztuko edo kenduko da aipatutako muga gainditzen duen zenbatekoa.

Hala eta guztiz, pentsio berriak aurtengo edo aurreko ekitaldi ekonomikoetan errenta salbuetsitzat jotzen bada, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga arautzen duen legedian xedatutakoaren arabera, interesatuak lehen eragindako pentsio publikoa(k) murriztuko edo ezabatuko da/dira, titularrak eskatuz gero. Kasu horietan, erregularizazioaren ondorioek atzera egingo dute, eskatutako urtearen urtarrilaren 1a arte, edota pentsio berriaren lehenengo ordainketaren data arte, beranduago izanez gero.

Lau.  Aurreko ataletan adierazitako hasierako zehaztapenaren unean, erakunde edo entitate eskudunek ezin badute jakin onuradunari dagozkion beste pentsio batzuen zenbatekoa eta izaera, hasierako zehaztapen hori behin-behinekoa izango da, dagozkion egiaztapenak egin bitartean.

Behin-behineko zehaztapenen behin betiko erregularizazioak dakar pentsioaren titularrak bidegabe jasotakoa itzultzeko eskakizuna, halakorik gertatuz gero. Itzultze hori egin ahal izango da pentsioaren hilabete-sarien kontura.

Bost.  Artikulu honen Bi eta Hiru ataletan adierazitako hasierako zehaztapena murriztu edo ezabatu ondoren aldatzen baldin bada, edozein arrazoigatik, titularrak jasotzen dituen gainerako pentsioen zenbatekoa edo osaera, egindako murrizketak berraztertuko dira, ofizioz edota interesdunak eskatuta, eta berrikuspen horrek ondorioak izango ditu aldaketa egindako unearen hurrengo hilaren lehenengo egunetik hasita.

Dena dela, pentsio publikoak aldi berean jasotzearen ondorioz egindako hasierako zehaztapenak aldian behin berraztertuko dira.

Sei.  Murrizketa xedatzen duten arau horiek aplikatzearen ondorioz hasierako zehaztapenetan zenbatekoa murrizteak edo ezabatzeak ez du eragingo pentsioa baiestearekin batera doazen beste eskubide batzuk urritzea edo kentzea.

Zazpi.  Artikulu honetan xedatutako gehienezko muga ez zaie aplikatuko 2012an eragindako pentsio hauei:

a)  Ekintza terroristen ondorioz sortutako Gizarte Segurantzako sistemako eta Estatuko Klase Pasiboen Araubideko ohiz kanpoko pentsioei.

b)  Abenduaren 30eko 62/2003 Legeak, Zerga-, Administrazio- eta Gizarte-alorreko neurriei buruzkoak, berrogeita hirugarren xedapen gehigarrian ezarritakoaren babesean baietsitako ohiz kanpoko pentsioei.

c)  Atentatu terroristen ondorioz eragindako eta ekainaren 23ko 6/2006 Errege Lege Dekretuaren babesean baietsitako ohiz kanpoko pentsioei.

Zortzi.  Pentsio publikoen hasierako zehaztapenaren unean aurreko atalean adierazitako pentsio batzuk, edota ekintza terroristen ondorioz baietsitakoak Gizarte Segurantzako edozein araubide publikotako pentsioren bat jasotzeko eskubiderik ez dutenen alde, uztailaren 10eko 851/1992 Errege Dekretuak, ekintza terroristen ondorioz sortutako ohiz kanpoko pentsio batzuk arautzen dituenak, II. tituluan xedatutakoaren babesean, titular bakar batek beste pentsio publiko batekin edo batzuekin jasotzen baditu, artikulu honetan adierazitako arau murriztaileak aplikatuko zaizkie soilik ekintza terroristen ondorio ez direnei.

III. KAPITULUA Pentsio publikoen balioak handitzea eta aldatzea 42. artikulua.  Pentsio publikoen balioak handitzea eta aldatzea.

Bat.  Gizarte Segurantzako sistemak kotizaziopeko modalitatean ordaindutako pentsioek eta Estatuko Klase Pasiboen pentsioek ehuneko 1eko gehikuntza izango dute 2012an, abenduaren 30eko 20/2011 Errege Lege Dekretuak, defizit publikoa zuzentzeko aurrekontu-, zerga- eta finantza-arloko premiazko neurriei buruzkoak, 5. artikuluan xedatutakoaren arabera, Gizarte Segurantzari buruzko Lege Orokorraren testu bateginaren 48. artikuluan ezarritakoari jarraiki, kapitulu honetako ondorengo artikuluetan adierazitako salbuespenen kalterik gabe, eta, halaber, gerra zibilari lotutako legedi bereziaren babesean baietsitako pentsioei dagokienez, lege honen 40. artikuluan ageri diren berme-zenbatekoen kalterik gabe.

1984ko abenduaren 31n indarrean zegoen legediaren babesean 2012an sortutako Estatuko Klase Pasiboen erretiro- eta alargun-pentsioen hasierako zenbatekoa, oinarri arautzaileen arabera horrelako pentsioentzat aurtengo ekitaldi ekonomikorako kalkulatua, zuzenduko da ehuneko 1 eta ehuneko 2 aplikatuz, dagokionaren arabera, 2004, 2006, 2007 eta 2008 urteetarako, abenduaren 30eko 61/2003, abenduaren 29ko 30/2005, abenduaren 28ko 42/2006, eta abenduaren 26ko 51/2007 legeetan, 2004, 2006, 2007 eta 2008 urteetarako, hurrenez hurren, Estatuko Aurrekontu Orokorren bosgarren eta seigarren xedapen gehigarrien laugarren atalean eta hamargarren xedapen gehigarrian xedatutakoari jarraiki.

Bi.  Estatuko Funtzionario Zibilen Gizarte Segurantzari buruzko Legearen testu bateginak, ekainaren 23ko 2/2000 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsiak, seigarren xedapen gehigarriaren Bat puntuan xedatutakoaren arabera, Estatuko Funtzionario Zibilen Mutualitate Orokorraren Funts Berezian sartuta dauden Mutualitateen pentsioek 2012ko urtarrilaren 1ean murrizketa bat izango dute, 2011ko abenduaren 31n jasotako zenbatekoak erreferentziatzat hartuta. Murrizketa hori izango da 1978ko (edo 1977ko, Erakunde Sindikaleko Funtzionarioen Montepioa izanez gero) abenduaren 31ko zenbatekoaren eta 1973ko abenduaren 31ko zenbatekoaren arteko aldearen ehuneko 20koa.

Hiru.  Abenduaren 28ko 37/1988 Legearen 42. artikuluan adierazitako aurreikuspenerregimen edo sistemen kontura ordaintzen diren pentsioek 2012an balioa handituko edo aldatuko dute, 2011ko abenduaren 31n jasotako zenbatekoak erreferentziatzat hartuta, dagokienaren arabera eta araudiari jarraituz, kapitulu honetako ondorengo artikuluetan jasotako salbuespenak aintzat hartuta.

43. artikulua.  Balio handiagoa izango ez duten pentsioak.

Bat.  2012 urtean ez da handituko honako pentsio publiko hauen balioa:

a)  Abenduaren 28ko 37/1988 Legearen 42. artikuluan adierazitako edozein aurreikuspen-erregimen edo sistemen kontura ordaintzen diren pentsioak, baldin eta haien hileko zenbateko osoa, titularrak jasotzen dituen beste pentsio publiko batzuen hileko zenbateko osoari gehituta, 2.522,89 eurotik gorako emaitza badu hilean, zenbateko hori ulertuta aurreko 41. artikuluan azaldu bezala.

Aurreko paragrafoan xedatutakoa ez zaie aplikatuko ekintza terroristen ondorioz sortutako Estatuko Klase Pasiboen Araubideko eta Gizarte Segurantzako sistemako ohiz kanpoko pentsioei, ez eta atentatu terroristen ondorioz sortutako eta ekainaren 23ko 6/2006 Errege Lege Dekretuaren babesean baietsitako ezohizko pentsioei, ez eta abenduaren 30eko 62/2003 Legeak, Zerga-, Administrazio- eta Gizarte-alorreko neurriei buruzkoak, berrogeita hirugarren xedapen gehigarriari jarraiki baietsitako pentsioei ere.

b)  1985ko urtarrilaren 1a baino lehenago eragindako eta Estatuko Bidezainen alde baietsitako Klase Pasiboen pentsioak, titularrak bidezain gisa jasotzen duen pentsio bakarra den kasuetan izan ezik.

c)  2011ko abenduaren 31n jada 1973ko abenduaren 31n zegozkion zenbatekoetara iritsitako Estatuko Funtzionario Zibilen Mutualitate Orokorraren Funts Berezian sartuta dauden Mutualitateen pentsioak.

Bi.  Estatuaren, autonomia-erkidegoen, toki-korporazioen edo erakunde autonomoen partaidetza nagusia duten enpresa edo sozietateetako langileak hartzen dituzten mutualitate, montepio edo gizarte-aurreikuspeneko entitateen kasuan, erakunde edo entitate publiko horien funtsen bidez finantzatzen badira, edota erakunde edo entitate horiek pentsio osagarriak ordaintzen badizkie zuzenean babes-ekintzan hartutako langileei, edozein kontzeptugatik, aplikatu beharreko araubide orokorrei ordaintzekoez gain, 42. artikuluan adierazitako balio-handitzeak gehienezko mugatzat hartuko dira, eta zilegi da pentsio osagarri horiei koefiziente txikiagoak aplikatzea, bai eta unitatea baino txikiagoak ere, bakoitzaren araudiaren edo adostutako itunen arabera.

44. artikulua.  Pentsio publikoen balioa handitzeko muga.

Bat.  2012 urtean, pentsio publikoen balioa handitzeak ez du eragingo 35.320,46

eurotik gorako balio osoa urtean.

Bi.  Titular batek bi pentsio publiko edo gehiago jasotzen baditu, dagozkien baliohanditzeak egin ondoren haien guztien urteko zenbateko osoen baturak ezingo du gainditu adierazitako gehienezko muga. Gainditzen badu, balio-handitzearen zenbatekoa murriztuko da proportzionalki, muga horretara egokitu arte.

Horretarako, balioa handitzeko entitate edo erakunde eskudun bakoitzak erabakiko du bere kontura diren pentsioak jasotzeko gehienezko muga urtean. Muga hori zifra bat izango da, eta zifra horrek 35.320,46 euroko urteko zenbateko osoarekiko duen proportzioak izan behar du, ezinbestean, pentsioaren edo pentsioen zenbateko horrek titularrak jasotako pentsio publiko guztien baturarekiko duen proportzioaren berdina.

Aipatutako Muga (L) kalkulatuko da honako formula hau aplikatzearen bidez: L= P T

× 35.320,46 euro urtean «P» izanik 2011ko abenduaren 31n erakunde eskudunaren konturako pentsioak edo pentsioek lortutako urteko balio teoriko osoa, eta «T» izanik zifra horri titular berak egun horretan dituen gainerako pentsio guztien urteko balio osoa eranstearen emaitza.

Hala eta guztiz, eragindako pentsioren bat izanez gero abenduaren 28ko 37/1988 Legearen 42.1.c artikuluan adierazitako funtzionarioen mutualitateetako baten Funts Bereziaren kontura, edo lege honen 43.Bi artikuluan adierazitako entitateren baten konturako pentsioa, balioa handituko ez duena, aurreko paragrafoetan jasotako arauak egokituko dira, araudiaren arabera, jaso daitekeen gehienezko mugara iristeko.

Hiru.  Aurreko 41. artikuluko Lautik Zortzira bitarteko ataletan xedatutakoa, biak barne hartuta, batera jasotzeko pentsioen balioa handitzen den kasuetan aplikatuko da, hala badagokio.

IV. KAPITULUA Gutxieneko pentsioen osagarriak 45. artikulua.  Klase Pasiboen gutxieneko pentsioen osagarriak baiestea.

Bat.  Estatuko Klase Pasiboen Legearen testu bateginaren 27.2 artikuluan xedatutakoaren arabera, gutxieneko zenbatekora iristeko osagarriak jasotzeko eskubidea izango dute Estatuko Klase Pasiboetako pentsiodunek, baldin eta lanak edo kapitalak eragindako diru-sarrerarik ez badute, edota, haiek jasota ere urtean 6.993,14 euroko zenbatekoa gainditzen ez badute. Horretarako, diru-sarrera horien artean zenbatuko dira gainbalioak edo ondare-irabaziak ere.

Lanak edo kapitalak eragindako diru-sarrerak egiaztatzeko, pentsiodunari eskatu ahal izango zaio haien aitorpena, eta, egoki izanez gero, egindako zerga-aitorpenak aurkeztea.

Aurreko paragrafoetan ezarritako baldintzak betetzen direla joko da interesdunak 2011n jasotako diru-sarrerak 6.923,90 eurokoak edo gutxiagokoak izanez gero. Presuntzio hori desegin daiteke, hala badagokio, Administrazioak eskuratutako frogen ondorioz.

Gutxieneko pentsioen osagarriak bermatzeko soilik, lanak eragindako diru-sarrerekin parekatuko dira gizarte-aurreikuspeneko oinarrizko edozein araubide publikoren kontura ez diren pentsio publikoak.

Lege-aurreikuspenei jarraiki, alargun-pentsioaren zati proportzional bat baietsita badago, gutxieneko pentsioen osagarria aplikatuko da, hala badagokio, pentsioa baiesteko aintzat hartutako proportzio berean.

Osagarriak baiestearen ondorio ekonomikoak atzera joko dute, eskatutako urteko urtarrilaren 1a arte, edota pentsioa jasotzen hasitako egunera arte, urtarrilaren 1a baino beranduago izanez gero.

Hala ere, baiestea eskatu bada aurreko ekitaldian eragindako pentsio bat jasotzeko eskubidea gauzatzeko, ondorio ekonomikoak izan daitezke haren hasierako datari dagozkionak, eta atzera jotzeko epea urtebetekoa izan daiteke, gehienez ere, eskaera egindako egunetik kontatzen hasita.

Bi.  2012an interesdunaren aitorpenen ondorioz baietsitako osagarri ekonomikoak behin-behinekoak izango dira, aitortutakoaren errealitatea edo egiazkotasuna frogatu arte.

Administrazioak aldian behin berrikusi ahal izango ditu, ofizioz edo interesdunak eskatuta, osagarri ekonomikoak baiesteko erabakiak, eta berrikuspen horiek eragin dezakete pentsioaren titularrak bidegabe jasotakoa itzultzea, hala badagokio. Itzultze hori egin ahal izango da pentsioaren hilabete-sarien kontura.

Hiru.  2012an Klase Pasiboen pentsioen gutxieneko zenbatekoak honako hauek izango dira, urte osoan: Zenbatekoa Pentsio-mota Erretiro-pentsioa.

Ezkontidearen ardura –  Euroak urtean Ezkontiderik gabe: pertsona bakarreko unitatea –  Euroak urtean Ezkontidearen ardurarik ez –  Euroak urtean 10.690,40

8.664,60

8.218,00

Alargun-pentsioa.

8.664,60

Alargun-pentsioa ez den pentsio familiarra, N pentsioaren edo pentsioen onuradunen kopurua izanik.

8.443,40 N

Lau. Artikulu honetako aurreko ataletan araututako osagarri ekonomikoak ez zaizkie aplikatuko gerra zibilaren ondorioz sortutako legedi bereziaren babesean baietsitako pentsioei (haien zenbatekoak lege honen 40. artikuluan finkatu dira), urriaren 22ko 37/19984 Legearen II. tituluaren babesean baietsitako umezurtz-pentsioei eta irailaren 18ko 5/1979 eta ekainaren 26ko 35/1980 Legeen babesean ezinduak ez dauden 21

urtetik gorako umezurtzen alde funtzionarioak ez diren langileek eragindako pentsioei izan ezik.

46. artikulua.  Gizarte Segurantzako gutxieneko pentsioen osagarriak baiestea.

Bat. Arauz xedatutako denari jarraiki, gutxieneko zenbatekora iristeko osagarriak jasotzeko eskubidea izango dute Gizarte Segurantzako sistemaren pentsiodunek, kotizaziopeko modalitatean, baldin eta 2012an lanak edo kapitalak eragindako dirusarrerarik jaso ez badute, edota, haiek jasota ere urtean 6.993,14 euroko zenbatekoa gainditu ez badute. Horretarako, diru-sarrera horien artean zenbatuko dira gainbalioak edo ondare-irabaziak ere.

Lanak edo kapitalak eragindako diru-sarrerak egiaztatzeko, erakunde kudeatzaileak pentsiodunari eskatu ahal izango dio haien aitorpena, eta, egoki izanez gero, egindako zerga-aitorpenak aurkeztea.

Hala eta guztiz, adierazitako kontzeptuengatik atal honen lehenengo paragrafoan zehaztutako zenbatekoa baino gehiago jasotzen duten Gizarte Segurantzako kotizaziopeko modalitateko pentsiodunek gutxieneko pentsioen osagarri bat jasotzeko eskubidea izango dute, diru-sarrera horien urteko zenbatekoaren eta balioa handitutako pentsioaren batura txikiagoa izanez gero, 6.993,14 euroko zenbatekoari pentsio-mota horrentzat xedatutako urteko gutxieneko zenbatekoa erantsita ematen duena baino. Kasu horretan, gutxieneko pentsioen osagarria izango da bi batura horien arteko aldea, baldin eta diferentzia horrek ez badu eragiten interesdunak hilean guztira jasotzen duen pentsioa eta osagarria handiagoa izatea, hilean dagokion gutxieneko pentsioa baino. Gutxieneko pentsioen osagarriak bermatzeko soilik, lanak eragindako diru-sarrerekin parekatuko dira gizarte-aurreikuspeneko oinarrizko edozein araubide publikoren kontura ez diren pentsio publikoak.

Konpentsazio gisa Espainiar pentsiodunei emandako honenbesteko finkoak eta aldian behingo ordainketak, 2006ko irailaren 18an Espainiaren eta Erresuma Batuaren artean adostutako hitzarmenaren babesean, ez dira zenbatuko pentsioen gutxieneko zenbatekora iristeko osagarriak baiesteko ondorioetarako.

Bi.  Aurreko zenbakian ezarritako baldintzak betetzen direla joko da interesdunak 2011n jasotako diru-sarrerak 6.923,90 eurokoak edo gutxiagokoak izanez gero. Presuntzio hori desegin daiteke, hala badagokio, Administrazioak eskuratutako frogen ondorioz.

Hiru.  Artikulu honetan xedatutako ondorioetarako, pentsio baten titularraren ardurapeko ezkontidea dagoela ulertuko da hura pentsiodunarekin bizi bada eta ekonomikoki pentsiodunaren mendean badago.

Mendekotasun ekonomikoa dagoela ulertuko da honako baldintza hauek betetzen badira:

a)  Pentsiodunaren ezkontidea ez izatea, aldi berean, gizarte-aurreikuspeneko oinarrizko araubide publiko baten konturako pentsio baten titularra. Ulertuko da kontzeptu horren barruan daudela gutxieneko diru-sarrerak bermatzeko subsidioak eta hirugarren pertsona baten laguntzagatikoak, biak ere apirilaren 7ko 13/1982 Legean, ezinduak gizarteratzeari buruzkoan, xedatutakoak, eta uztailaren 21eko 45/1960 Legean araututako laguntza-pentsioak.

b)  Pentsiodunak edo ezkontideak jasotako edozein motatako errendimenduak, artikulu honen Bat atalean adierazi bezala zenbatuak, urtean 8.157,57 eurotik beherakoak izatea.

Aurreko paragrafoan adierazitako urteko errendimenduen eta osatuko den pentsioaren urteko zenbatekoaren batura txikiagoa izanez gero, 8.157,57 euroko zenbatekoaren eta ezkontidearen ardura izanda dagokion gutxieneko zenbatekoaren batura baino, diferentzia horren berdina izango den osagarria baietsiko da, dagozkion hilabete-saritan banatuta.

Lau.  Artikulu honen Bat atalean aurreikusitako xedeetarako, gutxieneko pentsioen osagarria baietsita duten eta 2011n kapitalagatik edo norberaren lanagatik 6.923,90

eurotik gora jaso dituzten kotizaziopeko modalitateko Gizarte Segurantzako sistemako pentsiodunek aurkeztu beharko dute diru-sarrera horien zenbatekoak adierazten dituen aitorpena. Eginbide hori ez betetzeak eragingo du pentsionistak bidegabe jasotako zenbatekoak itzultzea, arauz zehaztuko diren ondorioak eta modua aintzat hartuta.

Bost.  2012 urtean, Gizarte Segurantzako sistemako kotizaziopeko modalitateko pentsioen gutxieneko zenbatekoak honako hauek izango dira, urteko zenbaketa, pentsiomota eta titularrari dagozkion baldintzak kontuan hartuta: Titularrak Ezkontiderik gabe:

pertsona bakarreko unitatea –  Euroak urtean Ezkontidearen ardurarik ez –  Euroak urtean 10.690,40

10.018,40

16.035,60

8.664,60

8.104,60

12.997,60

8.218,00

7.658,00

12.327,00

16.035,60

10.690,40

10.690,40

10.018,40

5.388,60

10.690,40

12.997,60

8.664,60

8.664,60

8.104,60

5.388,60

8.664,60

12.327,00

8.218,00

8.218,00

7.658,00

4.938,08

8.218,00

Ezkontidearen ardura –  Euroak urtean Pentsio-mota Erretiroa:

65 urteko titularra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65 urtetik beherako titularra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65 urteko titularra, baliaezintasun handitik datorrena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ezintasun iraunkorra: Baliaezintasun handia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Erabatekoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Osoa: 65 urteko titularra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Osoa: 60 urtetik 64 urtera bitarteko titularra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Osoa: 60 urtetik beherakoa, gaixotasun arruntaren ondorio . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Partziala, lan-istripuen araubidekoa: 65 urteko titularra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Alarguntza: Familia-zamak dituen titularra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65 urteko titularra, edo ehuneko 65eko edo gehiagoko ezgaitasuna duena . . . . . .

60 urtetik 64 urtera bitarteko titularra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60 urtetik beherako titularra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.018,40

8.664,60

8.104,60

6.559,00

Pentsio-mota Euroak urtean Onuradun bakoitzeko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.646,00

Erabateko zurztasuna izanez gero, gutxienekoa 6.559,00 eurokoa izango da urtean, onuradunen artean banatuta, hala badagokio.

Ehuneko 65eko edo gehiagoko ezgaitasuna duen 18 urtetik beherako onuradun bakoitzeko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.206,60

Zurztasuna:

Familiakoen alde: Onuradun bakoitzeko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.646,00

Ez alargun, ez umezurtz pentsiodunik ez badago:

–  Onuradun bakarra, 65 urtekoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

–  Onuradun bakarra, 65 urtetik beherakoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zenbait onuradun: bakoitzari esleitutako gutxienekoa gehituko da 2.913,00 euroko urteko zenbatekoa onuradunen kopuruaren artean proportzionalki banatuta ateratzen den zenbatekoaren bidez.

6.396,60

6.024,20

V. KAPITULUA

Pentsio publikoen alorreko beste xedapen batzuk 47. artikulua.  Gizarte Segurantzako kotizaziopekoak ez diren pentsioen hasierako zehaztapena eta balioa handitzea.

Bat.  2012rako, Gizarte Segurantzako sistemako erretiro- eta baliaezintasunpentsioen zenbateko osoa, kotizaziopekoa ez den modalitatean, 5.007,80 eurokoa izango da urtean.

Bi.  2012rako, pentsioaren osagarri bat ezartzen da, 525 eurokoa urtean, pentsiodunak egiaztatuz gero etxebizitzaren jabe ez dela, eta etxebizitza bat alokatu duela bere ohiko bizileku izan dadin. Etxebizitza horren jabea ezin da izan pentsiodunaren ahaide (hirugarren maila arte), ez eta ezkontide ere, ez eta pentsiodunarekin harreman egonkorra eta ezkontideen arteko erlazio afektiboaren antzeko bizikidetza partekatzen duen pertsona ere. Kotizaziopekoak ez diren pentsioak dituzten zenbait pentsiodun elkarrekin bizi badira, alokatze-kontratuaren titularrak soilik jaso ahal izango du osagarri hori, eta titular bat baina gehiago izanez gero, haietatik lehenengoak soilik.

Gobernuari baimena ematen zaio osagarri hori eskatzeko, baiesteko eta ordaintzeko prozedura arautzeko beharrezkoak diren garapen-arauak eman ditzan, ondorio ekonomikoak 2012ko urtarrilaren 1etik aurrera edota pentsioa baietsitako egunetik aurrera (prestazioa 2012an baietsi zaien pentsiodunen kasuan) izatearen kalterik gabe.

48. artikulua.  Iraungitako Zahartzaro eta Baliaezintasuneko Nahitaezko Aseguruari dagozkion pentsioak.

Bat. 2012ko urtarrilaren 1etik aurrera, iraungitako Zahartzaro eta Baliaezintasuneko Nahitaezko Aseguruari dagozkion pentsioen zenbatekoa izango da 5.539,80 eurokoa, beste pentsio publiko batzuk jasotzen ez badira.

Ondorio horietarako, honako prestazio ekonomiko hauek ez dira batera jasotzen diren pentsiotzat hartuko: gerra zibilaren ondorioz, adingabeak zirela atzerrira joandako espainiar jatorriko pertsonei emandako prestazio ekonomikoak, martxoaren 18ko 3/2005 Legearen babesean; Espainiako gerra zibilaren ondorioz, gai diren elbarriek edo lehen mailako ezinduek jasotzen duten pentsioa, legedi arautzailea edozein izanda ere; apirilaren 7ko 13/1982 Legeak, ezinduak gizarteratzeari buruzkoak, xedatutako hirugarren pertsona baten laguntzagatik jasotzen den subsidioa; eta ekintza terroristen ondorioz eragindako ohiz kanpoko pentsioak.

Bi. Iraungitako Zahartzaro eta Baliaezintasuneko Nahitaezko Aseguruari dagozkion pentsioen urteko zenbatekoa izango da 5.383,00 eurokoa, Gizarte Segurantzako sistemako araubideren bateko alargun-pentsioekin batera jasotzen badira, edo pentsio horietako batekin, eta, gainera, beste edozein alargun-pentsio publikorekin, zenbateko horien guztien baturari Gizarte Segurantzari buruzko Lege Orokorraren testu bateginaren zazpigarren xedapen gehigarrian ezarritako muga aplikatzearen kalterik gabe, interesdunek 2005eko irailaren 1a baino lehenago zenbateko handiagoak baietsita dituzten kasuetan izan ezik. Kasu horietan, balioak handitzeko arau orokorrak aplikatuko dira, baldin eta, arau horien eraginez, batera jasotzen diren pentsioen zenbatekoen baturak gainditzen badu oraindik ere aipatutako muga.

Hiru. Iraungitako Zahartzaro eta Baliaezintasuneko Nahitaezko Aseguruari dagozkion pentsioen balioa handituko da 2012an, aurreko atalean adierazi gabeko beste pentsio publiko batzuekin batera jasotzen direnean.

Aurreko paragrafoan xedatutakoa gorabehera, batera jasotzen diren pentsioen urteko zenbatekoen (balioa handitu ostean) eta aipatutako Zahartzaro eta Baliaezintasuneko Nahitaezko Aseguruari dagozkion zenbatekoen batura txikiagoa izanez gero, aseguru horri dagokion pentsioarentzat artikulu honen Bi atalean ezarritako zenbatekoa baino, Zahartzaro eta Baliaezintasuneko Nahitaezko Aseguruari dagokion pentsioaren balioa handituko da, bi kopuruen arteko aldearen berdina izango den zenbatekoan. Diferentzia hori ez da finkagarria, eta interesdunak jasotzen dituen zenbatekoen edozein igoeren bidez (balioak handitzeagatik edo aldian behingo prestazio berriak baiesteagatik) berdin daiteke.

Lau.  Iraungitako Zahartzaro eta Baliaezintasuneko Nahitaezko Aseguruari dagokion pentsio bat baiesteko aintzat hartu badira, Gizarte Segurantzako nazioarteko arau bidez aurreikusitakoaren arabera, Espainiari lotutako beste herrialde batzuetan betetako aseguru-aldiak edo herrialde horietan bizi izandako aldiak, proportzionalki banatutako pentsiotik Espainiari dagokion zenbatekoa ezingo da izan txikiagoa, une bakoitzean dagokion Zahartzaro eta Baliaezintasuneko Nahitaezko Aseguruaren pentsioaren zenbatekoaren ehuneko 50 baino.

Berme hori aplikatu zaie, halaber, Iraungitako Zahartzaro eta Baliaezintasuneko Nahitaezko Aseguruari ez dagozkion pentsioen titularrei, pentsio horietako baten alde eginez gero, baldin eta pentsioa eragindako gertaeraren egunean betetzen baziren aseguru horrek eskatutako baldintza guztiak.

V. TITULUA Finantza-eragiketak I. KAPITULUA Zor Publikoa 49. artikulua.  Zor Publikoa.

Bat.  Ekonomia eta Lehiakortasun ministroari baimena ematen zaio Estatuaren Zorra handitzeko, honako muga honekin: 2012ko abenduaren 31ko Zor Publikoaren saldo biziak ez du gainditu behar 2012ko urtarrilaren 1ekoa 35.325.404,19 mila eurotik gorako kopuruan.

Bi. Muga horrek ekitaldiaren amaieran izango du balioa, baina bitartean gaindi daiteke, eta automatikoki berrikusita geratuko da honako gorabehera hauen bitartez:

a)  I. kapitulutik VIII. kapitulura bitarteko aurrekontu-kredituen aldaketa garbien zenbatekoa.

b)  Lege honetan jasotako diru-sarreren aurreikuspenaren eta diru-sarrera horien benetako bilakaeraren arteko aldea.

c)  Ekitaldian I. kapitulutik VIII. kapitulura bitarteko guztirako aurrekontu-kredituen eta aipatutako kapituluetan baietsitako obligazioen zenbateko osoaren arteko aldea.

d)  Legez xedatutako aurrekontukoak ez diren eragiketek sortutako aldaketa garbiak eta altxortegiko aurrerakinak.

e)  Estatuaren eskubide eta betebehar baietsietan (diru-sarrerak edo ordainketak egiteke) aldaketa garbia.

Berrikuspen horiek eragingo dute aurreko atalean adierazitako muga handiagotzea edo txikiagotzea, Estatuaren finantzazio-premia areagotzea edo murriztea dakarten heinean, hurrenez hurren.

50. artikulua.  Erakunde publikoei baimendutako kreditu-eragiketak.

Bat.  Lege honen III. eranskinean adierazitako erakunde publikoei baimena ematen zaie 2012an kreditu-eragiketak hitzartzeko, aipatutako eranskinean erakunde bakoitzarentzat adierazitako zenbatekoaren arabera.

Halaber, III. eranskin horretan adierazitako enpresa-entitate publikoei baimena ematen zaie 2012an kreditu-eragiketak hitzartzeko, aipatutako eranskinean entitate bakoitzarentzat adierazitako zenbatekoaren arabera. Baimena da, kasu horretan, Aurrekontuen Lege Orokorraren 111.4 artikuluan xedatutakoari jarraiki, urtean bertan hitzartzen eta kitatzen ez diren kreditu-eragiketetarako.

Bi.  Ekonomia eta Lehiakortasun Ministerioaren mendeko ikerkuntzarako erakunde publikoek (Nekazaritza eta Elikadura Ikerketa eta Teknologia Institutu Nazionala; Ikerketa Zientifikoen Batzorde Nagusia Estatu Agentzia; Espainiako Geologia eta Meatzaritza Institutua; Carlos III.a Osasun Institutua; Kanarietako Astrofisika Institutua; Espainiako Ozeanografia Institutua; eta Energia, Ingurumen eta Teknologia Ikerketen Zentroa), Esteban Terradas Teknika Aeroespazialeko Institutu Nazionalak –Defentsa Ministerioaren mendekoak– eta Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionalak kreditu-eragiketak hitzartu ahal izango dituzte, Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioaren edo Ekonomia eta Lehiakortasun Ministerioaren aurrekontuko VIII. kapituluaren kontura eman zaizkien aurrerakin itzulgarrien ondorioz.

Baimen hori aurrerakin jakin batzuei soilik aplika daiteke: gastuak justifikatu ondoren, Eskualde Garapenerako Europar Funtsaren kontura finantzatuko diren gastuen zatia ordaintzeko funtsak bideratzeko emandako aurrerakinei, hain zuzen.

Hiru.  Aipatutako III. eranskinean ageri diren Nekazaritza, Elikadura eta Ingurumen Ministerioaren mendeko erakundeek, dagozkien eragiketak hitzartu aurretik, zorduntzearen helburua egiaztatzeko, Aurrekontu eta Gastuetako Estatu Idazkaritzari baimena eskatu eta eragiketa justifikatzen duen plan ekonomiko eta finantzarioa aurkeztu beharko dute, bai eta zorduntze hori Europako Funtsen bidez kofinantzatutako jardueretan erakundeak egindako ordainketen eta ordainketa horiei dagozkien Europar Erkidegoko itzultzeen artean dagoen desfaseak eragindako altxortegi-defizitak estaltzeko eskatzen den kasuetan ere.

51. artikulua.  Estatuaren Zorraren bilakaerari buruzko informazioa ematea Ekonomia eta Lehiakortasun Ministerioari eta Diputatuen Kongresuari eta Senatuari, eta Altxorrak Espainiako Bankuan edo beste finantza-erakunde batzuetan zabaldutako kontuei buruzko informazioa ematea Diputatuen Kongresuari eta Senatuari.

Estatuaren Zorra edo Estatuak bere gain hartutako zorraren kudeaketaren ardura duten erakunde publikoek, finantza-karga soilik izanda ere, honako informazio hau bidaliko diote Ekonomia eta Lehiakortasun Ministerioko Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiari:

hiru hilean behin, egindako ordainketei buruzko informazioa eta hiruhilekoaren azken egunean Zorrak duen egoerari buruzkoa; eta, urte bakoitzaren hasieran, ekitaldirako finantza-gastuen eta amortizazioen aurreikuspenari buruzko informazioa.

Gobernuak, hiru hilean behin, Estatuak eta erakunde autonomoek hitzartutako finantza-eragiketen saldo xehatua helarazi behar diete Diputatuen Kongresuko eta Senatuko aurrekontu-batzordeei.

Halaber, Altxorrak Espainiako Bankuan edo beste finantza-erakunde batzuetan zabaldutako kontu-kopuruaren, zenbatekoen eta saldoen bilakaeraren berri emango du Gobernuak hiru hilean behin.

II. KAPITULUA Abal publikoak eta beste berme batzuk 52. artikulua.  Estatuaren abalen zenbatekoa.

Bat.  Estatuak 2012ko ekitaldian emango dituen abalen zenbatekoa ezingo da izan 217.043.560 mila eurotik gorakoa.

Bi.  Aurreko atalean adierazitako guztirakoan honako zenbateko hauek gordeta daude:

a)  92.543.560 mila euro «Finantza Egonkortasunerako Europako Funtsa» izeneko sozietateari eska daitezkeen betekizun ekonomikoak bermatzeko. Betekizun horiek dira finantza-tresnak jaulkitzearen, mailegu- eta kreditu-eragiketak hitzartzearen ondorio, bai eta maiatzaren 28ko 9/2010 Errege Lege Dekretuak, Estatuko Administrazio Orokorrari Euroguneko Estatu kideen Finantza Egonkortasunerako Europako Mekanismoaren esparruan finantzazio-eragiketa jakin batzuei abalak ematea baimentzen duenak, xedatutakoari jarraiki, sozietate horrek egindako beste edozein finantzazio-eragiketaren ondorio.

b)  55.000.000 mila euro Espainian egoitza duten eta bertako kreditu-merkatuan jarduera nabarmena duten kreditu-entitateen bonu- eta obligazio-jaulkipen berriek eragindako obligazio ekonomikoak bermatzeko.

Abalak jaulkipenaren tronkoa eta interes arruntak bermatuko ditu. Abala gauzatzen bada, bermatutako obligazioaren mugaegunaren ondorengo egutegiko 5 eguneko epean eskatuz gero, bermatutako balioen titular legitimoei konpentsazio bat emango die Estatuak, abalaren ondorioz ordaindu beharreko zenbatekoen kalterik gabe. Konpentsazio horren zenbatekoa kalkulatzeko, abala gauzatzeak dakarren ordainketari aplikatu behar zaio bermatutako obligazioaren mugaegunean Espainiako Bankuak argitaratutako Euro OverNight Index Average interes-tasa, edo Ekonomia eta Lehiakortasun ministroak erabakitzen duena, hala badagokio, bermatutako obligazioaren mugaegunetik hasi eta abal-emaileak ordainketa gauzatu arteko egun-kopuruaren arabera, 360 eguneko urtea oinarri hartuta.

Ekonomia eta Lehiakortasun ministroak zehaztuko ditu konpentsazio horiek emateko bete beharreko baldintzak, eta baldintza horien artean sar ditzake Espainiako Bankuak proposaturiko kaudimen-baldintza bereziak, bai eta abalak emateko izapideak, eta abalak ematean eta baliatzean eragindako komisioak ere.

c)  3.000.000 mila euro aktiboen titulazio-funtsen bidez jaulkitako errenta finkoko baloreak bermatzeko abaletarako (ondorengo artikuluan arautuak).

d)  66.000.000 mila euro, Bankuak Era Antolatuan Berregituratzeko Funtsari galdatzekoak diren obligazio ekonomikoak bermatzeko, ekainaren 26ko 9/2009 Errege Lege Dekretuak, bankuen berregituratzeari eta kreditu-entitateen baliabide propioak indartzeari buruzkoak, 2.5 artikuluan aurreikusitako eragiketen ildotik.

Hiru.  Aurreko atalean gorde gabeko 500.000 mila euroko zenbatekoaren barruan, 40.000 mila euroko gehienezko muga ezartzen da, Espainian egoitza duten ontzienpresek hitzartutako kreditu-eragiketek eragindako obligazioak bermatzeko. Eragiketa horien xedea da Espainiako merkataritza-ontzidia berritzea, merkantzia-ontzi berriak, egiteko prozesuan daudenak edo erabiliak (bost urte dituztenak, gehienez ere) erostearen bidez, erosteko aukerarekin alokatzearen bidez, edota alokatze finantzarioaren bidez, erosteko aukerarekin.

Ontzia erosi eta sei hilabete igaro ondoren aurkeztutako abal-eskaerak ezingo dira aintzat hartu.

Ontzia erosi aurretik emandako abala eraginkorra izateko, erosketa hori sei hilabeteko epea agortu baino lehen egin beharko da, abala eman izana jakinarazitako egunetik kontatzen hasita.

Bermatutako zenbatekoa ezingo da izan finantzatutako ontziaren prezio osoaren %35etik gorakoa.

Sistema honen bidez berma daitezkeen maileguen baldintzak izango dira, gehienez ere, martxoaren 11ko 442/1994 Errege Dekretuan, ontzigintzarako primei eta finantzaketari buruzkoan, edo hura aldatzeko ondorengo xedapenetan ezarritakoak.

Dena dela, abalak baimenduko dira, arriskua eta eragiketaren bideragarritasun ekonomiko eta finantzarioa oinarri hartuta.

Abal horien eskaerak, emateak eta baldintzak izango dira lege honetan, urriaren 14ko PRE/2986/2008 Aginduan, edo agindu hori aldatzeko ondorengo xedapenetan ezarritakoaren araberakoak. Agindu horren bidez argitaratu zen, hain zuen, Espainiako merkataritza-ontzidia berritzeko eta modernizatzeko kreditu-eragiketak finantzatzeko Estatuak eman ditzaken abalak bideratzeko prozedura ezartzen duen Gai Ekonomikoetarako Gobernu Batzorde Eskuordetuaren erabakia.

Lau. Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiari baimena ematen zaio, artikulu honen Bi.b atalean, abenduaren 22ko 39/2010 Legean (2011rako Estatuko Aurrekontu Orokorren Legea), eta urriaren 13ko 7/2008 Errege Lege Dekretuaren (Euroguneko Herrialdeen Itunpeko Ekintza Planari lotutako Ekonomia eta Finantza Arloko Neurri Urgenteen Legea) 1. artikuluan adierazitako abalak gauzatzean Estatuak bermatutako obligazioei dagozkien ordainketak altxortegi-eragiketen bidez egiteko, xede horretarako ezarritako kontzeptuaren kontura.

Hala egin ondoren, Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiak ekitaldian egindako ordainketak behin betiko sartuko ditu gastuen aurrekontuan, urtero abenduan egindako ordainketak izan ezik, eta abenduko ordainketa horiek hurrengo urteko aurrekontuan sartuko ditu.

53. artikulua.  Aktiboen titulazio-funtsen bidez jaulkitako errenta finkoko baloreak bermatzeko abalak.

Bat.  Estatuak, 2012ko ekitaldian, abalak eman ahal izango ditu, 3.000.000 mila euroko gehienezko zenbatekora arte, Estatuko Administrazio Orokorrak eta Balore Merkatuko Batzorde Nazionalean inskribatutako aktiboen titulazio-funtsak kudeatzeko sozietateen artean sinatutako hitzarmenen babesean eratutako aktiboen titulazio-funtsen bidez jaulkitako errenta finkoko baloreak bermatzeko, enpresen produkzio-jardueraren finantzaketa hobetzea helburu hartuta.

Titulazio-funtsari lagatako aktiboak Espainian egoitza duten mota guztietako enpresa ez-finantzarioei emandako maileguak edo kredituak izango dira. Hala ere, sektore jakin bati dagokion lagatako aktiboak, 2009ko Jarduera Ekonomikoen Sailkapen Nazionalaren banaketa-mailaren arabera, ezingo du gainditu titulazio-funtsari lagatako aktibo guztiaren ehuneko 25.

Aktiboen titulazio-funtsak modu irekian eratu ahal izango dira, maiatzaren 14ko 926/1998 Errege Dekretuaren 4. artikuluan adierazitakoari jarraiki. Xedapen horrek aktiboen titulazio-funtsak eta titulazio-funtsen kudeaketarako sozietateak arautzen ditu, bi urteko gehienezko epean, eratutako egunetik kontatzen hasita, baldin eta titulazio-funtsari lagatako aktiboak 2008ko urtarrilaren 1etik aurrera emandako maileguak edo kredituak badira.

Titulazio-funts bat eratzeko, kreditu-entitate interesdunek Espainian egoitza duten mota guztietako enpresa ez-finantzarioei emandako mailegu eta kredituak laga beharko dituzte. Lagatako maileguen eta kredituen saldo biziaren ehuneko 50, gutxienez, izan behar du hasierako amortizazio-epea urtebetekoa edo gehiagokoa duena, eta enpresa txiki eta ertainei emandakoa.

Maileguak eta kredituak lagatzen dituen entitateak titulazio-prozesuaren ondorioz lortutako likidezia berrinbertitu behar du Espainian egoitza duten mota guztietako enpresa ez-finantzarioei maileguak edo kredituak emateko, eta enpresa horien ehuneko 80, gutxienez, enpresa txiki eta ertainak izan behar dute. Berrinbertsioaren ehuneko 50, gutxienez, urtebeteko epean egin beharko da, likidezia eskuratutako egunetik kontatzen hasita, eta gainerakoa bi urteko epean berrinbertitu beharko da. Xede horietarako, ulertukoa da eskuratutako likidezia dela eraketaren unean entitateak titulazio-funtsari lagatako aktiboei dagokien zenbatekoa, bai eta geroagoko lagapenetako zenbatekoak ere, funtsa bi urteko epean zabalik egotearen ondorioz, lehen adierazi bezala.

Bi.  Aurreko atalean adierazitako aktiboen titulazio-funtsen bidez jaulkitako errenta finkoko baloreak bermatzeko Estatuak emandako abal guztien zenbateko bizi metatua ezingo da izan 11.000.000 mila eurotik gorakoa 2012ko abenduaren 31n.

Hiru.  Artikulu honen 1. atalean adierazitako abalak ematea Ekonomia eta Lehiakortasun Ministerioak erabaki behar du, funtsa eratzeko garaian, eta ezinbesteko espedientea izapidetu ostean.

Lau.  Aktiboen titulazio-funtsen kudeaketarako sozietateek Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiari bidali beharko diote abalen ondorioz Estatuak bere gain hartutako arriskua kontrolatzeko beharko duen informazioa, batez ere aktiboen titulaziofuntsen bidez jaulkitako errenta finkoko baloreen amortizatu gabe dagoen tronkoaren guztirako bolumenari buruzkoa, eta titulatutako zorroko aktibo ordaingabeen edo kobraezinen tasa.

Bost.  Aurreko ataletan adierazitako aktiboen titulazio-funtsen eraketak ez du notariozergarik ordaindu behar, ez eta erregistro-zergarik ere.

Sei.  Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiari baimena ematen zaio, artikulu honetan azaldutako eta aurreko ekitaldietan emandako Estatuaren abalak gauzatzean, bermatutako eragiketei dagozkien ordainketak egin ditzan aurrekontukoak ez diren eragiketen bidez, horretarako berariaz sortutako kontzeptu baten kontura.

Hala egin ondoren, Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiak ekitaldian egindako ordainketak behin betiko sartuko ditu gastuen aurrekontuan, urtero abenduan egindako ordainketak izan ezik, eta abenduko ordainketa horiek hurrengo urteko aurrekontuan sartuko ditu.

Zazpi.  Ekonomia eta Lehiakortasun Ministerioari ahalmena ematen zaio, artikulu honetako 1. atalean aipatutako hitzarmenak arautzeko baldintzak eta arauak ezar ditzan.

54. artikulua.  Enpresa-entitate publikoen eta merkataritza-sozietate estatalen abalak.

Partaidetza Industrialen Estatu Sozietateari baimena ematen zaio, 2012ko ekitaldian abalak eman ditzan, hitzartzen dituzten kreditu-eragiketei dagokienez, eta, kapitalari begira zuzenean edo zeharka merkataritza-sozietateetako partaide diren aldetik, sozietate horiek esleitze-lehiaketetan parte hartzearen ondorioz eragindako obligazioei dagokienez, 1.210.000 mila euroko gehienezko mugara arte.

III. KAPITULUA Estatuaren eta Kreditu Ofizialeko Institutuaren arteko harremanak 55. artikulua.  Garapenaren Sustapenerako Funtsa (FONPRODE).

Bat.  Garapenaren Sustapenerako Funtserako hornidura 285.230 mila eurokoa izango da 2012an, 12.03.143A.874 aurrekontu-aplikazioaren kontura: «Garapenaren Sustapenerako Funtsa (FONPRODE)», eta urriaren 22ko 36/2010 Legeak, Garapenaren Sustapenerako Funtsari buruzkoak, 2. artikuluan xedatutako helburuetarako bideratuko da.

Bi.  Ministro Batzordeak FONDPRODEren konturako eragiketak egiteko baimena eman dezake 420.000 mila euro arte 2012an; eta 420.000 mila euroko muga horren barruan, itzulgarriak ez izatearen ondorioz defizit publikoa doitzea dakarten eragiketetan 135.000 mila euro baimen ditzake.

Hiru.  Urriaren 22ko 36/2010 Legeak, Garapenaren Sustapenerako Funtsari buruzkoak, 13.2 artikuluan xedatutakoaren arabera, honako muga hauek ezartzen dira, urteko zenbatekoei dagokienez:

2.1.a, b, c eta d artikuluan adierazitako eragiketetarako: 135.000 mila euro.

2.1.e artikuluan adierazitako eragiketetarako: 285.000 mila euro.

Muga horietatik kanpo geratzen dira, berariaz, Funtsaren kontura lehendik baietsitako kredituak berriro finantzatzeko eragiketak, herrialde mailegu-hartzaileen kanpo-zorra berriro negoziatzearren Espainia parte-hartzaile dela adostutako aldebiko edo alde anitzeko akordioak betetzeko egiten badira.

Lau.  FONPRODErako aurreikusitako horniduraz gain, baliabide gehigarriak izango dira haren aktiboetatik datozen itzulkin guztiak, Kanpo Arazoetako eta Lankidetzarako Ministerioaren ekimenez onetsitako eragiketen ondorio badira. Halaber, funtsaren baliabide izango dira FONPRODEren kontu korronteetan dauden zenbatekoak, bai eta Altxorraren Zuzendaritza Nagusian aurreko ekitaldietako aurrekontuko diru-horniduraren kontura FONPRODEren izenean fiskalizatutako eta gordailatutako zenbatekoak ere, jatorria edonolakoa izanda ere. Baliabide horiek edozein konpromisori erantzuteko erabil daitezke, FONPRODEren kontura egitea onetsi bada, Funtsari aplikatu beharreko araudian xedatutako prozeduren arabera.

Bost.  Kreditu Ofizialeko Institutuari urtero eman beharreko konpentsazioa, urriaren 22ko 13/2010 Legeak, Garapenaren Sustapenerako Funtsari buruzkoak, 14. artikuluan xedatutakoa, FONPRODEren baliabideen kontura gauzatuko da, Ministro Batzordearen erabakiaren bidez baimena eman ostean, esleitutako funtzioa garatzeko eta gauzatzeko eragingo diren gastuak direla eta.

56. artikulua.  Uraren eta Saneamenduaren Lankidetza Funtsa.

Abenduaren 26ko 51/2007 Legeak, 2008rako Estatuko Aurrekontu Orokorren Legeak, hirurogeita batgarren xedapen gehigarrian aipatutako Uraren eta Saneamenduaren Lankidetza Funtsa 15.000 mila eurokoa izango da 2012n, eta xedapen gehigarri horren hirugarren atalean aurreikusitako xedeetarako bideratuko da.

Ministro Batzordeak Funtsaren konturako eragiketak egiteko baimena eman dezake 2012an, 15.000 mila euroko zenbatekora arte.

Gobernuak, urtearen lehen seihilekoan, Kongresuari eta Senatuari jakinaraziko dizkie aurreko urtean Funts horren kontura Ministro Batzordeak baimendutako eragiketak.

57. artikulua.  Enpresa Nazioartekotzeko Funtsa (FIEM).

Bat.  Enpresa Nazioartekotzeko Funtserako hornidura 261.000 mila eurokoa izango da 2012an, 27.09.431A.871 aurrekontu-aplikazioaren kontura: «Enpresa Nazioartekotzeko Funtsa (FIEM)», eta ekainaren 28ko 11/2010 Legeak, Espainiako enpresak nazioartekotzeko finantza-laguntzen sistema erreformatzen duenak, 4. artikuluan xedatutako helburuetarako bideratuko da.

Bi.  FIEMen konturako eragiketak baimen daitezke 2012an, 500.000 mila euro arte.

Muga horietatik kanpo geratzen dira, berariaz, Funtsaren kontura lehendik baietsitako kredituak berriro finantzatzeko eragiketak, herrialde mailegu-hartzaileen kanpo-zorra berriro negoziatzearren Espainia parte-hartzaile dela adostutako aldebiko edo alde anitzeko akordioak betetzeko egiten badira.

Ministro Batzordeak baimendu ahal izango ditu nazioartekotzean garrantzi handia duten banakako proiektuak, haien zenbatekoari erreparatuta, eta, egoki izanez gero, erabaki dezake proiektuaren zati bat egoztea aurreko paragrafoan aurreikusitako mugen barruan, eta proiektuaren ondorengo zenbatekoak hurrengo ekitaldietan egozteko uztea, urteko aurrekontuei buruzko legeetan xedatutako mugak aintzat hartuta.

Itzulgarriak ez diren eragiketak ezingo dira baimendu 2012an FIEMen kontura.

Hiru.  FIEMerako aurreikusitako horniduraz gain, baliabide gehigarriak izango dira 2012 ekitaldi ekonomikoan gauzatuko diren itzultzeak, FIEMen eragiketen edota Garapenerako Laguntza Funtsaren kontura Ekonomia eta Lehiakortasun Ministerioak onetsitako eragiketen ondorio direnak.

Lau. Kreditu Ofizialeko Institutuari urtero eman beharreko konpentsazioa, ekainaren 28ko 11/2010 Legeak, Espainiako enpresak nazioartekotzeko finantza-laguntzen sistema erreformatzen duenak, 11.4 artikuluan xedatutakoa, FIEMen baliabideen kontura gauzatuko da, Ministro Batzordearen erabakiaren bidez baimena eman ostean, esleitutako funtzioa garatzeko eta gauzatzeko eragingo diren gastuak direla eta.

Bost.  Gobernuak, urtean behin, FIEMen kontura baimendutako eragiketa, proiektu eta jardueren berri emango die Gorte Nagusiei eta Ekonomia eta Gizarte Kontseiluari.

Halaber, helburuen, finantzazioaren onuradunen, finantza-baldintzen eta ebaluazioen berri emango die, bai eta epe horretan abian dauden eragiketen bilakaeraren berri ere.

58. artikulua.  Estatuaren diru-itzultzeak Kreditu Ofizialeko Institutuari.

Bat. Estatuaren diru-itzultzeak Kreditu Ofizialeko Institutuari, CARI sistemaren kudeaketaren ondorioz. Estatuak, 2012 urtean, Kreditu Ofizialeko Institutuari itzuliko dizkio, bai hark finantza-erakundeei emandako zenbatekoak (abuztuaren 16ko 11/1983 Legean, esportazioa sustatzeko finantza-neurriei buruzkoan, aurreikusitako interesak doitzeko eragiketak ordaintzeko), bai eragiketa horiek Kreditu Ofizialeko Institutuari eragindako kudeaketa-kostuak.

Helburu horretarako, CARI (Interesen Elkarrekiko Doikuntzarako Hitzarmena) sistemarako 2012rako hornidura izango da 27.09.431A.444 aurrekontu-sailean adierazitakoa.

2012ko abenduaren 31n sistemaren saldo positiboak badaude, Kreditu Ofizialeko Institutuaren alde, erakunde horrek izan dituen kudeaketa-gastuak kendu eta gainerako zenbatekoak Altxorrean sartuko dira.

2012 ekitaldian baietsitako interesak doitzeko eragiketen barruan, maiatzaren 7ko 677/1993 Errege Dekretuaren bidez onetsitako araudiaren 4.2 artikuluan adierazitako esportazio-kredituen zenbatekoari dagokionez, 480.000 mila euro onetsi ahal izango dira.

Interesen elkarrekiko doikuntzarako eragiketen finantza-kudeaketa optimizatzea helburu hartuta, Kreditu Ofizialeko Institutuak, aurreko paragrafoan adierazitako diru-sarrera eta horniduren kontura, eta erakundearen Estatutuen eta jarduteko arauen arabera, interes-tasen bilakaerak Altxorrari sor dakiokeen arriskua estaltzea helburu duten finantza-trukerako eragiketak hitzar ditzake, bere kabuz edo bitarteko finantza-agenteen bidez, Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiak aldeko txostena egin eta Ekonomia eta Lehiakortasun Ministerioko Merkataritza eta Inbertsio Zuzendaritza Nagusiak baimena eman ostean.

Bi. Estatuaren diru-itzultzeak Kreditu Ofizialeko Institutuari, beste jarduera batzuen ondorioz.

Estatuak diruz lagundutako interesen kasuan, Kreditu Ofizialeko Institutuaren bidez antolatutako finantza-eragiketetan, Ministro Batzordearen edo Gai Ekonomikoetarako Gobernu Batzorde Eskuordetuaren akordioek Estatuko Aurrekontu Orokorretan kredituak gordetzeari buruzko informazioa emango dute.

59. artikulua.  Alde anitzeko Finantza Erakundeen akzioak eta partaidetzak erostea.

Bat.  2012 urtean 125.000 mila euroko gehienezko muga izango dute Alde anitzeko Finantza Erakundeen akzioak eta partaidetzak erosteko eragiketek edota haietan eratutako funtsetarako ekarpenek. Defizit publikoan eragina dute ekarpen horiek, eta 27.04.923O.869 eta 27.06.923P.869 aurrekontu-aplikazioen kontura finantzatuta daude:

«Alde anitzeko Finantza Erakundeak».

Bi.  Aurreko atalean aurreikusitako muga betetze aldera, bai Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiak, bai Analisi Makroekonomikoaren eta Nazioarteko Ekonomiaren Zuzendaritza Nagusiak, aurrekontu-aplikazio horien konturako finantzazioproposamenekin batera, defizit publikoan izango duten eraginari buruzko txostena aurkeztu beharko dute, Estatu Administrazioaren Esku-hartze Orokorrak dagokion eskaera egin ostean gauzatuko dena.

Hiru.  Hiru hilean behin, Ekonomia eta Lehiakortasun Ministerioak gauzatutako eragiketei buruzko informazioa helaraziko dio Ogasun eta Administrazio Publikoetako Ministerioari, Bat atalean araututako muga betetzen dela egiaztatzeko.

VI. TITULUA Zerga-arauak I. KAPITULUA Zerga Zuzenak 1. atala.  Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga 60. artikulua.  Erosketa-balioa eguneratzeko koefizienteak.

Bat.  Azaroaren 28ko 35/2006 Legeak, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzkoak eta Sozietateen gaineko Zerga, Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zerga eta Ondarearen gaineko Zerga partzialki aldatzen dituenak, 35. artikuluko 2. atalean aurreikusitako xedeetarako, jarduera ekonomikoei lotu gabeko ondasun higiezinen transmisioentzat, eskuratze-balioa eguneratzeko koefizienteak hauek izango dira 2012an:

Eskuratze-urtea Koefizientea 1994 eta aurrekoak 1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

1,3037

1,3773

1,3302

1,3037

1,2784

1,2554

1,2313

1,2071

1,1834

1,1603

1,1375

1,1151

1,0933

1,0719

1,0509

1,0303

1,0201

1,0100

1,0000

Hala ere, inbertsioak 1994ko abenduaren 31n egindakoak izanez gero, 1,3773ko koefizientea aplikatuko zaie.

Unitate batekoa ez den koefizientea aplikatzeko, ezinbestekoa da urtebete baino gehiago igarotzea inbertsioa egindako egunetik ondasun higiezinaren transmisioa egindako egunera bitartean.

Bi.  Aurreko atalean aurreikusitako eskuratze-balioa eguneratzeko helburuetarako, jarduera ekonomikoei lotutako ondasun higiezinei aplikatu beharreko koefizienteak izango dira Sozietateen gaineko Zergarako ezarrita daudenak, lege horren 62. artikuluan.

Hiru.  Ekainaren 7ko 7/1996 Errege Lege Dekretuak, zerga-alorreko eta jarduera ekonomikoa sustatzeko eta liberalizatzeko urgentziazko neurriak hartzeari buruzkoak, 5. artikuluan aurreikusitakoaren arabera eguneratu beharreko ondasunak izanez gero, arau hauek aplikatuko zaizkie:

1.  Aurreko atalean adierazitako eguneratze-koefizienteak aplikatuko zaizkio erosketa-prezioari, bai eta hari dagozkion amortizazio kontabilizatuei ere, eguneratzeeragiketen ondorioz ateratzen den balioaren gehikuntza garbia kontuan hartu gabe.

2.  Aurreko zenbakian ezarritakoa aplikatzearen ondorioz ateratzen diren zenbatekoen arteko aldeari kenduko zaio ondasunaren aurreko balioaren zenbatekoa.

Eguneratutako ondasunaren aurreko balioa jakiteko, eguneratze-koefizienteak aplikatzeko erabilitako balioak hartuko dira.

3.  Aurreko zenbakian adierazitako eragiketak eginez gero ateratzen den zenbakiari kenduko zaio 7/1996 Errege Lege Dekretuan aurreikusitako eguneratze-eragiketen ondorioz ateratzen den balio-gehikuntza garbia, eta horrenbestez ateratako diferentzia izango da monetaren balio-galeraren zenbatekoa.

4.  Ondasuna gehitzea edo galtzea honako eragiketa honen ondorio izango da:

transmisio-balioaren eta kontabilitate-balioaren arteko aldea kendu behar zaio aurreko zenbakian aipatutako monetaren balio-galeraren zenbatekoari.

61. artikulua.  Estatu-kuota osoaren zerga osagarria 2012 eta 2013 ekitaldietan defizit publikoa murrizteko.

2012ko urtarrilaren 1etik hasita ondorioak izango dituen hogeita hamabosgarren xedapen gehigarria eransten zaio azaroaren 28ko 35/2006 Legeari (Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzkoa eta Sozietateen gaineko Zerga, Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zerga eta Ondarearen gaineko Zerga partzialki aldatzen dituena) eta honela idatzita geratzen da:

«Hogeita hamabosgarren xedapen gehigarria.  Estatuko kuota osoaren zerga osagarria 2012 eta 2013 ekitaldietan defizit publikoa murrizteko.

1.  2012 eta 2013 zergaldietan, lege honen 62. artikuluan aipatutako estatuko kuota osoak gehikuntza hauek izango ditu:

a)  Oinarri likidagarri orokorrari eskala honetako tasak aplikatzean ateratako ondorioa: Oinarri likidagarri orokorra –  Euro arte 0

17.707,20

33.007,20

53.407,20

120.000,20

175.000,20

300.000,20

Gehikuntza estatuko kuota osoan –  Euroak 0

132,80

438,80

1.050,80

3.714,52

6.464,52

13.964,52

Oinarri likidagarri orokorraren gainerakoa –  Euro arte Aplikatu beharreko tasa –  Ehunekoa 17.707,20

15.300,00

20.400,00

66.593,00

55.000,00

125.000,00 Hortik aurrera 0,75

2

3

4

5

6

7

Ateratzen den zenbatekoari kenduko zaio lege honek 56. artikuluan aipatutako gutxieneko pertsonal eta familiarrari dagokion oinarri likidagarri orokorrari a letra honetan aurreikusitako eskala aplikatzean ateratzen den zenbatekoa.

Zergapekoak seme-alabak elikatzeko zenbateko bat ordaintzen badu urtero epaile-erabakiz, eta zenbateko horiek txikiagoak badira, oinarri likidagarri orokorra baino, a letra honetan aurreikusitako eskala aplikatuko zaie, bereizita, elikagaiei urtean dagokien zenbatekoari eta oinarri likidagarri orokorraren gainerakoari.

Ateratzen den zenbatekoari kenduko zaio gutxieneko pertsonal eta familiarrari dagokion oinarri likidagarri orokorrari, urtean 1.600 euroko kopuruan gehituta, a letra honetan aurreikusitako eskala aplikatzean ateratzen den zenbatekoa; eta kenketa horren emaitza ezingo da negatiboa izan.

b)  Aurrezkiaren oinarri likidagarriari, lege honek 56. artikuluan aipatutako gutxieneko pertsonal eta familiarrarekin bat ez datorren zatian, halakorik balego, ondorengo eskalako tasak aplikatzearen ondorioa: Aurrezkiaren oinarri likidagarria –  Euro arte 0

6.000,00

24.000,00

Gehikuntza estatuko kuota osoan –  Euroak 0

120

840

Aurrezkiaren oinarri likidagarriaren gainerakoa –  Euro arte Aplikatu beharreko tasa –  Ehunekoa 6.000

18.000 Hortik aurrera 2

4

6

2.  2012 eta 2013 zergaldietan, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren araudiaren 85. artikuluko 1. eta 2. ataletan aipatzen den atxikipen-kuota gehituko da atxikipen-mota kalkulatzeko oinarriari ondorengo eskalan aurreikusitako atxikipen-tasak aplikatzearen ondorioz ateratzen den zenbatekoan:

kalkulatzeko oinarria –  Euro arte 0

17.707,20

33.007,20

53.407,20

120.000,20

175.000,20

300.000,20

2012ko ekainaren 30a, larunbata Atxikipen-kuota –  Euroak Atxikipen-tasa kalkulatzeko oinarriaren gainerakoa –  Euro arte Aplikatu beharreko tasa –  Ehunekoa 17.707,20

15.300,00

20.400,00

66.593,00

55.000,00

125.000,00 Hortik aurrera 0,75

2

3

4

5

6

7

0

132,80

438,80

1.050,80

3.714,52

6.464,52

13.964,52

Ateratzen den zenbatekoari kenduko zaio zergaren araudiaren 84. artikuluan aipatutako atxikipen-tasa kalkulatzeko gutxieneko pertsonal eta familiarrari dagokion zenbatekoari atal honetan aurreikusitako eskala aplikatzean ateratzen den zenbatekoa; eta kenketa horren emaitza ezingo da negatiboa izan.

Lan-etekinen hartzaileak seme-alabak elikatzeko zenbateko bat ordaintzen badu urtero epaile-erabakiz, eta zenbateko hori txikiagoak bada, atxikipen-tasa kalkulatzeko oinarri likidagarria baino, atal honetan aurreikusitako eskala aplikatuko zaio, bereizita, urteko zenbateko horri eta atxikipen-tasa kalkulatzeko oinarriaren gainerakoari. Ateratzen den zenbatekoari kenduko zaio atxikipen-tasa kalkulatzeko gutxieneko pertsonal eta familiarrari dagokion zenbatekoari, urtean 1.600 eurotan gehituta, atal honetan aurreikusitako eskala aplikatzean ateratzen den zenbatekoa; eta kenketa horren emaitza ezingo da negatiboa izan.

Aipatutako zergaldietan erregularizazioak egitean, aplikatu beharreko atxikipentasa berria ez da inoiz izango ehuneko 52 baino handiagoa. Portzentaje hori ehuneko 26koa izango da lan-etekin guztiak Ceutan eta Melillan eskuratutakoak izanez gero, lege honen 68.4 artikuluan aurreikusitako kenketaren onuradun baldin badira.

Arauz aldatu ahal izango dira atal honetan aurreikusitako zenbateko eta ehunekoak.

3.  2012ko urtarrilean ordaindutako lan-etekinei dagozkien atxikipenak eta konturako diru-sarrerak, hilabete horri dagozkionak badira eta Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren araudiaren 80.1.1 eta 82 artikuluetan jasotako atxikipenetarako prozedura orokorra aplikatu behar bazaie, aurreko 2 atalean adierazitakoa aintza hartu gabe egin beharko dira.

2012ko otsailaren 1etik aurrera ordaindutako etekinetan, urtarrilari dagozkion errendimenduak ez baldin badira, ordaintzaileak atxikipen-mota kalkulatu behar du, aurreko 2 atalean xedatutakoa aintzat hartuta, eta erregularizatuko da, egoki izanez gero, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren araudian adierazitakoaren arabera, ordaindu beharreko lehen lan-etekinetan.

4.  2012 eta 2013 zergaldietan, lege honen 101. artikuluan aurreikusitako ehuneko 19ko ordainketa-portzentajeak eta lege honen 92.8 artikuluan adierazitako konturako diru-sarreren portzentajea ehuneko 21era igotzen dira.

Halaber, aurreko paragrafoan adierazitako zergaldietan, lege honen 101. artikuluko 2. atalean aurreikusitako ehuneko 35eko atxikipen-portzentajea ehuneko 42ra igotzen da.» 2. atala.  Sozietateen gaineko Zerga 62. artikulua.  Moneta-zuzenketarako koefizienteak.

Bat. Sozietateen gaineko Zergaren Legearen testu bateginak, martxoaren 5eko 4/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsiak, 15.9.a artikuluan aurreikusitako koefizienteak hauek dira, transmititutako ondasuna eskuratzeko unearen arabera, eta ondorioak izango dituzte 2012an hasiko diren zergaldietan.

Koefizientea 1984ko urtarrilaren 1a baino lehen . . . . . . . . . . . . 1984 ekitaldian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1985 ekitaldian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1986 ekitaldian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1987 ekitaldian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1988 ekitaldian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1989 ekitaldian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1990 ekitaldian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1991 ekitaldian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1992 ekitaldian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1993 ekitaldian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1994 ekitaldian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1995 ekitaldian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1996 ekitaldian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1997 ekitaldian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1998 ekitaldian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1999 ekitaldian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000 ekitaldian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2001 ekitaldian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2002 ekitaldian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2003 ekitaldian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2004 ekitaldian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2005 ekitaldian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2006 ekitaldian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2007 ekitaldian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2008 ekitaldian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2009 ekitaldian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2010 ekitaldian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2011 ekitaldian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2012 ekitaldian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,2946

2,0836

1,9243

1,8116

1,7258

1,6487

1,5768

1,5151

1,4633

1,4309

1,4122

1,3867

1,3312

1,2679

1,2396

1,2235

1,2150

1,2089

1,1839

1,1696

1,1499

1,1389

1,1238

1,1017

1,0781

1,0446

1,0221

1,0100

1,0100

1,0000

Bi.  Koefizienteak honela aplikatuko dira:

a)  Ondasunaren erosketa-prezioaren gainean edo produkzio-kostuaren gainean, ondasunaren erosketa- edo produkzio-urtea aintzat hartuta. Hobekuntzei aplikatzeko koefizientea izango da hobekuntza horiek egindako urteari dagokiona.

b)  Amortizazio kontabilizatuen gainean, egindako urtea aintzat hartuta.

Hiru.  Ekainaren 7ko 7/1996 Errege Lege Dekretuaren 5. artikuluan xedatutakoaren arabera eguneratutako ondasunak direnez, koefizienteak erosketa-prezioaren gainean aplikatuko dira, eta dagozkion amortizazio kontabilizatuen gainean, eguneratzeeragiketetatik ateratako balio-gehikuntza garbiaren zenbatekoa aintzat hartu gabe.

Aurreko atalean xedatutakoa aplikatzearen ondorioz aterako diren zenbatekoen arteko diferentziari kendu behar zaio ondasunaren aurreko balioaren zenbatekoa, eta emaitzari aplikatuko zaio, hala badagokio, Sozietateen gaineko Zergaren Legearen testu bateginaren 15. artikuluko 9. ataleko c letran adierazitako koefizientea.

3.  Aurreko zenbakian adierazitako eragiketak eginez gero ateratzen den zenbakiari kenduko zaio 7/1996 Errege Lege Dekretuan aurreikusitako eguneratze-eragiketen ondorioz ateratzen den balio-gehikuntza garbia, eta horrela zehaztutako diferentzia izango da monetaren balio-galeraren zenbatekoa, Sozietateen gaineko Zergaren Legearen testu bateginaren 15. artikuluko 9. atalean ageri dena.

Eguneratutako ondasunaren aurreko balioa jakiteko, Bat atalean ezarritako koefizienteak aplikatzeko erabilitako balioak hartuko dira.

63. artikulua.  Sozietateen gaineko Zergaren ordainketa zatikatua.

2012an hasiko diren zergaldiei dagokienez, Sozietateen gaineko Zergaren Legearen testu bateginak, martxoaren 5eko 4/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsiak, 45. artikuluko 4. atalean adierazitako portzentajea izango da 18koa, artikulu horretako 2. atalean aurreikusitako ordainketa zatikatuentzat. Atal horretan adierazitako kenkari eta hobariek barne hartuko dituzte subjektu pasiboari aplikatu beharreko guztiguztiak.

Sozietateen gaineko Zergaren Legearen testu bateginaren 45. artikuluko 3. atalean aurreikusitako modalitaterako, portzentajea aterako da zerga-tasa bider bost zazpiren kalkulatu eta zifra txikiagora biribilduta.

Aurreko paragrafoan adierazitako modalitatea aplikatu beharko dute, abenduaren 28ko 37/1992 Legeak, Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzkoak, 121. artikuluan xedatutakoaren arabera kalkulatuta, 2012 urtearen barruan zergaldia hasitako egunaren aurreko hamabi hilabeteetan 6.010.121,04 euroko eragiketa-bolumena gainditu duten subjektu pasiboek.

Sozietateen gaineko Zergaren Legearen testu bateginaren 45. artikuluko 3. atalean aurreikusitako ordainketa zatikatuaren modalitatea aplikatzeko helburuetarako, kontuan izan behar da abuztuaren 19ko 9/2011 Errege Lege Dekretuak, osasun-sistema nazionalaren kalitatea eta kohesioa hobetzeko, zergak finkatzen laguntzeko eta 2011rako Estatuaren abalen gehienezko zenbatekoa igotzeko neurriak hartzen dituenak, 9.Lehena.Bat artikuluan xedatutakoa.

64. artikulua.  Atxikipenen edo konturako diru-sarreren portzentajeak 2012 eta 2013

ekitaldietarako.

Sozietateen gaineko Zergaren Legearen testu bateginean, martxoaren 5eko 4/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsian, hamalaugarren xedapen gehigarria eransten da, 2012ko urtarrilaren 1etik hasita ondorioak dituena eta indarraldi mugagabea duena, eta honela idatzita geratu da:

«Hamalaugarren xedapen gehigarria. Atxikipenen edo konturako diru-sarreren portzentajeak 2012 eta 2013 ekitaldietarako.

2012ko urtarrilaren 1etik 2013ko abenduaren 31ra arte, biak barne hartuta, atxikipenen edo konturako diru-sarreren portzentajea, lege honen 140. artikuluko 6. ataleko a letran jasotakoaren arabera ehuneko 19koa zena, ehuneko 21era igotzen da.» 3. atala. Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zerga 65. artikulua.  Errenta salbuetsiak.

Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergaren Legearen testu bateginak, martxoaren 5eko 5/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsiak, 14. artikuluko 1. ataleko h letran adierazitakoa aldatzen da. Aldaketa horrek ondorioak izango ditu lege hau indarrean jarritako egunetik hasita, indarraldi mugagabea du, eta honela idatzita geratu da:

«h)  Espainiako lurraldean egoitza duten sozietate filialek Europar Batasuneko beste estatu kide batzuetako sozietate matrizeei edo haiek beste estatu kide batzuetan dituzten establezimendu iraunkorrei banatutako irabaziak, baldintza hauek betetzen badira:

1.  Bi sozietateak egotea Europar Batasuneko estatu kideetako entitate juridikoen irabaziak zergapetzen dituen araubideren baten mendean, salbuetsita egon gabe, 1990ko uztailaren 23ko Kontseiluaren 90/435/EEE Zuzentarauak 2.c artikuluan adierazitakoaren arabera. Zuzentarau hori da estatu kide desberdinetako sozietate matrizeen eta filialen eta dagozkien estatuetan establezimendu iraunkorrak dituzten eta zergapean dauden sozietateei aplikatzeko araubideari buruzkoa.

2.  Irabazien banaketa ez izatea sozietate filialaren likidazioaren ondorio.

3.  Bi sozietateek antzeratzea 1990ko uztailaren 23ko Kontseiluaren 90/435/ EEE Zuzentarauan, estatu kide desberdinetako sozietate matrizeei eta filialei aplikatzeko araubideari buruzkoan (2003ko abenduaren 22ko 2003/123/EE Zuzentarauaren bidez aldatua), aurreikusitako formaren bat.

Sozietate matrize dela joko da beste sozietatearen kapitalean gutxienez ehuneko 5eko parte-hartze zuzena edo zeharkakoa baldin badu, eta beste sozietate hori filialtzat joko da. Parte-hartze horrek etengabea izan behar du, banatutako irabazia eska daitekeen egunaren aurreko urtebeteko aldian, edo bestela, ondoren izan behar du jarraipena, urtebete osatu arte. Azken kasu horretan, zergari dagokion diru-sarrera itzuliko da epe hori bete ostean.

Halaber, sozietate matrize gisa hartuko da aipatutako parte-hartzearen proportzioa izan duena, baina, parte-hartzearen transmisiorik gauzatu gabe, portzentaje hori murriztu denean ehuneko 3ko gutxienekora arte, sozietate filialak egin badu Sozietateen gaineko Zergaren Legearen testu bateginak, martxoaren 5eko 4/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsiak, VII. tituluko VIII. kapituluan xedatutako zerga-araubide bereziari heltzeko eragiketa bat, edota balioak erosteko eskaintza publikoen alorreko eragiketa bat. Kontsiderazio horri eutsiko zaio hiru urteko epean, eragiketa egindako egunetik kontatzen hasita, dibidenduen banaketari dagokion ekitaldian parte-hartzea ez bada guztiz transmititzen, edo eskatutako ehuneko 3ko gutxienekoaren azpitik ez bada geratzen.

Egoitza zehaztuko da dagokion estatu kideko legediaren arabera, zerga bikoitza saihesteko hitzarmenetan ezarritakoaren kalterik gabe.

Lehen aurreikusitakoa gorabehera, Ogasun eta Administrazio Publikoetako ministroak adierazi ahal izango du, elkarrekikotasuna baldintzatzat jarrita, h letra honetan xedatutakoa aplikagarria izatea zuzentarauaren eranskinean aurreikusita ez dauden forma juridikoak dituzten sozietate filialei ere, eta Espainian egoitza duen sozietate filial baten kapitalean gutxienez ehuneko 5eko parte-hartze zuzena edo zeharkakoa duen sozietate matrize bati banatutako dibidenduei. Hala ere, gutxieneko ehuneko hori 3koa izan daiteke, Sozietateen gaineko Zergaren Legearen testu bateginak, martxoaren 5eko 4/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsiak, VII. tituluko VIII. kapituluan xedatutako zergaaraubidearen babesean egindako eragiketa izanez gero, edota balioak erosteko eskaintza publikoen alorreko eragiketa izanez gero, h letra honetan ezarritako gainerako baldintzak betetzen baldin badira.

Dena dela, h letra honetan ezarritakoa ez da aplikatuko sozietate matrizeko boto-eskubide gehienak baldin badaude, zuzenean edo zeharka, egoitza Europar Batasunetik kanpo daukaten pertsona fisiko edo juridikoen eskuetan, non eta sozietate matrizeak ez duen sozietate filialaren enpresa-jarduerarekin lotura zuzena duen enpresa-jarduera, edota haren xedea ez den sozietate filiala zuzentzea eta kudeatzea, baliabide materialen eta giza baliabideen antolaketa egokiaren bidez, edota egiaztatzen ez duen helburu ekonomiko baliozkoengatik eratu dela, eta ez h letra honetan xedatutako araubidea bidegabe gozatzeko.

Halaber, h letra honetan xedatutakoa aplikatuko zaie Espainiako lurraldean egoitza duten sozietate filialek Europako Gune Ekonomikoa osatzen duten estatuetako sozietate matrizeei edo haiek beste estatu kide batzuetan dituzten establezimendu iraunkorrei banatutako irabaziei, baldintza hauek betetzen badira:

1.  Sozietate filialen egoitza diren eta Europar Gune Ekonomikoa osatzen duten estatu kideek Espainiarekin hitzarmenen bat sinatuta izatea, nazioartean zerga bikoitza saihesteko, informazioa trukatzeko klausula eta guzti, edota zergaalorreko informazioa trukatzeko akordioaren bat.

2.  Europar Batasuneko estatu kideetako entitate juridikoen irabaziak zergapetzen dituen araubideren baten mende dauden sozietateak izatea, salbuetsita egon gabe, 1990ko uztailaren 23ko Kontseiluaren 90/435/EEE Zuzentarauak 2.c artikuluan adierazitakoaren arabera. Zuzentarau hori da estatu kide desberdinetako jatorrizko sozietateen eta filialen eta dagozkien estatuetan establezimendu iraunkorrak dituzten eta zergapean dauden sozietateei aplikatzeko araubideari buruzkoa.

3.  Europako Gune Ekonomikoa osatzen duten estatuetan egoitza duten sozietate matrizeek antzeratzea 1990ko uztailaren 23ko Kontseiluaren 90/435/EEE Zuzentarauan, estatu kide desberdinetako sozietate matrizeei eta filialei aplikatzeko araubideari buruzkoan (2003ko abenduaren 22ko 2003/123/EE Zuzentarauaren bidez aldatua), aurreikusitako formaren bat.

4.  Letra honetan (h) ezarritako gainerako baldintzak betetzea.» 66. artikulua.  2012 eta 2013 ekitaldietarako zerga-tasa.

Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergaren Legearen testu bateginean, martxoaren 5eko 5/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsian, hirugarren xedapen gehigarria eransten da, eta honela idatzita geratu da:

«Hirugarren xedapen gehigarria.  2012 eta 2013 ekitaldietarako zerga-tasa.

2012ko urtarrilaren 1etik 2013ko abenduaren 31ra arte, biak barne hartuta, lege honen 19.2 eta 25.1.f artikuluetan adierazitakoaren arabera ehuneko 19koa zena, ehuneko 21era igotzen da.

Halaber, aurreko paragrafoan adierazitako aldian, lege honen 25.1.a artikuluaren aurreikusitako ehuneko 24ko zerga-tasa ehuneko 24,75era igotzen da.» II. KAPITULUA Zeharkako Zergak 1. atala.  Balio Erantsiaren gaineko Zerga 67. artikulua.  Europar Erkidego barruan gasa, elektrizitatea, beroa eta hotza erostea.

Abenduaren 28ko 37/1992 Legearen (Balio Erantsiaren gaineko Zergaren Legea) 13. artikuluko 1. zenbakiko g letran adierazitakoa aldatzen da. Aldaketa horrek ondorioak izango ditu lege hau indarrean jarritako egunetik hasita, indarraldi mugagabea du, eta honela idatzita geratu da:

«g)  Europar Erkidegoko lurraldean dagoen gas naturalaren sare baten bidez edo sare horri lotutako edozein sareren bidez gasa entregatzeari, elektrizitatea entregatzeari, edota berokuntza- zein hozte-sareen bidez beroa edo hotza entregatzeari dagozkion ondasun-erosketak, zerga aplikatu beharreko lurraldean eginak, 68. artikuluko Zazpi atalaren arabera.» 68. artikulua.  Sukaldaritza- eta catering-zerbitzuak.

Abenduaren 28ko 37/1992 Legearen (Balio Erantsiaren gaineko Zergaren Legea) 70. artikuluko Bat ataleko 5. zenbakian adierazitakoa aldatzen da. Aldaketa horrek ondorioak izango ditu lege hau indarrean jarritako egunetik hasita, indarraldi mugagabea du, eta honela idatzita geratu da:

«5.A)  Sukaldaritza- eta catering-zerbitzuak, honako kasu hauetan:

a)  Ontzi batean, hegazkin batean edo tren batean emandako zerbitzuak, bidaiariak Europar Erkidegoan garraiatzen diren bitartean, bidaia hasten bada zerga aplikatu beharreko lurraldean.

Joan eta etorri egiteko garraioa baldin bada, etortzea beste garraiatze bat dela joko da.

b)  Gainerako sukaldaritza- eta catering-zerbitzuak, zerga aplikatu beharreko lurraldean ematen badira.» 69. artikulua.  Subjektu pasiboa Europar Erkidego barruan gasa, elektrizitatea, beroa eta hotza erosteko eragiketetan.

Abenduaren 28ko 37/1992 Legearen (Balio Erantsiaren gaineko Zergaren Legea) 84. artikuluko Bat ataleko 4. zenbakian adierazitakoa aldatzen da. Aldaketa horrek ondorioak izango ditu lege hau indarrean jarritako egunetik hasita, indarraldi mugagabea du, eta honela idatzita geratu da:

«4.  Aurreko zenbakietan xedatutakoaren kalterik gabe, enpresaburuek edo profesionalek, bai eta enpresaburu edo profesional gisa ez diharduten pertsona juridikoek ere, gas- eta elektrizitate-entregak jasotzen badituzte, edota berokuntzaeta hozte-sareen bidez egindako bero- edo hotz-entregak, zerga aplikatu beharreko lurraldean egiten badira, 68. artikuluko Zazpi atalean xedatutakoaren arabera, baldin eta entrega hori egiten badu aipatutako lurraldean ezarri gabeko enpresaburu edo profesional batek, eta jakinarazi badiote Balio Erantsiaren gaineko Zergari lotutako gorabeheretarako Espainiako Administrazioak esleitu dion identifikaziozenbakia.» 2. atala.  Ondare Transmisioen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zerga 70. artikulua.  Handitasunen eta noble-tituluen transmisio eta birgaitzeetarako eskala.

Ondare Transmisioen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergaren Legearen testu bateginak, irailaren 24ko 1/1993 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsiak, 43. artikuluko lehenengo paragrafoan aipatzen duen eskala honako hau izango da, ondorioak izango dituelarik lege hau indarrean jarritako egunetik hasita:

Eskala Zuzeneko transmisioak –  Euroak Zeharkako transmisioak –  Euroak Birgaitzeak eta atzerriko tituluak baiestea –  Euroak 1.  Handitasun-titulu bakoitzeko . . . . . . . . .

2.  Titulu gabeko handitasun bakoitzeko . .

3.  Handitasun gabeko titulu bakoitzeko . .

2.620

1.873

746

6.567

4.695

1.873

15.745

11.240

4.506

3. atala.  Zerga Bereziak 71. artikulua.  Berunik gabeko gasolinaren definizioen aldaketa.

Abenduaren 28ko 38/1992 Legearen (Zerga Berezien Legea) 50.1 artikuluko Hidrokarburoen gaineko Zergaren 1. tarifari dagokion 1.2.1 epigrafea aldatzen da.

Aldaketa horrek ondorioak izango ditu lege hau indarrean jarritako egunetik hasita, eta honela idatzita geratu da:

«1.2.1. epigrafea.  98 I.O. edo oktanaje gehiagoko berunik gabeko gasolinak:

431,92 euro 1.000 litroko.» 72. artikulua.  Europar Erkidegoko araudiaren arabera egokitzea.

Abenduaren 28ko 38/1992 Legearen (Zerga Berezien Legea) 50.1 artikuluko Hidrokarburoen gaineko Zergaren 1. tarifari dagokion 1.11 epigrafea aldatzen da. Aldaketa horrek ondorioak izango ditu lege hau indarrean jarritako egunetik hasita, eta honela idatzita geratu da:

«1.11. epigrafea.  Erabilera orokorrerako kerosenoa: 306 euro 1.000 litroko.» III. KAPITULUA Beste zerga batzuk 73. artikulua.  Tasak.

Bat.  Lege hau indarrean jartzean igoko dira Estatuko Ogasunaren zenbateko finkoko tasak, 2011 urtean ordaintzen zen zenbatekoari 1,01 koefizientea aplikatuz, abenduaren 22ko 39/2010 Legeak, 2011rako Estatuko Aurrekontu Orokorren Legeak, 83.Bat artikuluan xedatutakoa aintzat hartuta.

Aurreko paragrafoan aurreikusitakoa ez zaie aplikatuko 2011 sortutako tasei, ez eta urte horretan emandako agindu bidez berariaz eguneratutakoei ere.

Trafikoko Buruzagitza Zentralak eska ditzakeen tasak egokituko dira, lehen adierazitako koefizientea aplikatu ostean, euroaren 20 zentimoren multiplo hurbilenaren arabera, edota hurbilen dauden bi multiploetatik handienaren arabera, egokitu beharreko zenbakia euroaren 10 zentimoren multiploa izanez gero.

Bi.  Zenbateko finkoko tasatzat joko dira oinarriaren portzentaje baten bidez zehazten ez direnak, edota moneta-unitatetan zenbatesten ez den oinarria dutenak.

Hiru.  Otsailaren 25eko 16/1977 Errege Lege Dekretuak, zorte, enbido edo zorizko jokoei buruzko zigor-, administrazio- eta zerga-alorreko alderdiak arautzen dituenak, 3. artikuluko 4. atalean xedatutako tasa eta zenbateko finkoei eusten zaie 2012rako, 2011n ordaintzen ziren zenbateko berdinetan, abenduaren 22ko 9/2010 Legeak, 2011rako Estatuko Aurrekontu Orokorren Legeak, 83.Lau artikuluan xedatutakoaren arabera.

74. artikulua.  Telekomunikazioen alorreko tasak.

2012rako, Estatuko Aurrekontu Orokorren Legean urtero zehaztu beharreko telekomunikazioen alorreko tasetan finkatutako parametro eta portzentajeak dira abenduaren 30eko 20/2011 Errege Lege Dekretuan, defizit publikoa zuzentzeko aurrekontu-, zerga- eta finantza-arloko premiazko neurriei buruzkoan, 9. artikuluan ezarrita daudenak.

75. artikulua.  Kontabilitate eta Kontu Ikuskaritza Institutuari dagozkion tasak, kontuikuskaritza txostenak egiteagatik.

Kontu Ikuskaritza Legearen testu bateginak, uztailaren 1eko 1/2011 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsiak, 44. artikuluaren 4. atalean adierazitako aldatzen da..

Aldaketa horrek ondorioak izango ditu lege hau indarrean jarritako egunetik hasita, indarraldi mugagabea du, eta honela idatzita geratu da:

«4.  Tasa horren zerga-kuota izango da 94,20 euroko zenbateko finkoa kontuikuskaritza txosten bakoitzeko, eta 188,40 euro interes publikoko erakunde bati buruzko kontu-ikuskaritza txosten bakoitzeko, txosten horren ondorioz fakturatutako ordainsariak 30.000 eurokoak edo gutxiagokoak izanez gero.

Zenbateko hori izango da 188,40 euro kontu-ikuskaritza txosten bakoitzeko, eta 376,80 euro interes publikoko erakunde bati buruzko kontu-ikuskaritza txosten bakoitzeko, txosten horren ondorioz fakturatutako ordainsariak 30.000 eurotik gorakoak izanez gero.

Xede horietarako, interes publikoko erakundetzat hartzen da Kontu Ikuskaritza Legearen testu bateginak, uztailaren 1eko 1/2011 Legegintzako Errege Dekretu bidez onetsiak, 2.5 artikuluan ezarritakoa.» 76. artikulua.  Hurbiltze-tasa.

73.  artikuluan xedatutakoa gorabehera, 2012rako eutsiko zaie hurbiltze-tasen zenbatekoei, 2011n ordaintzen ziren zenbateko berdinetan, abenduaren 22ko 9/2010 Legeak, 2011rako Estatuko Aurrekontu Orokorren Legeak, 86. artikuluan adierazitakoaren arabera. Xedapen hori aldatu egin zen martxoaren 4ko 1/2011 Legearen bidez (hogeita bosgarren eta hogeita seigarren atalak) eta aldaketa horrek 2011ko ekainaren 8tik aurrera eragin ditu ondorioak.

77. artikulua.  Interes orokorreko portu-sistemari aplikatzeko tasen oinarrizko zenbatekoak.

Estatuko Portuei eta Merkataritza Nabigazioari buruzko Legearen testu bateginak, irailaren 5eko 2/2011 Legegintzako Errege Dekretu bidez onetsiak, hogeita bigarren xedapen gehigarrian aurreikusitakoari jarraiki, arau horretan xedatutako oinarrizko tasa guztiek (ontziena, bidaiariena, salgaiena, kirol-ontzi eta laketontziena, igarotzeko eremua erabiltzeko tasa, nabigaziorako laguntzen tasa, eta ontziek sortutako hondakinak hartzeko zerbitzuari dagokion tasa) lehengo zenbatekoei eutsiko diete, eguneratzerik egin gabe, aipatutako arau horrek okupazio-tasa eta aktibitate-tasa eguneratzeko xedatutako araubide propioaren kalterik gabe.

78. artikulua.  Interes orokorreko portuetan ontzien, bidaiarien eta salgaien tasei aplikatzeko koefiziente zuzentzaileak.

Estatuko Portuei eta Merkataritza Nabigazioari buruzko Legearen testu bateginak, irailaren 5eko 2/2011 Legegintzako Errege Dekretu bidez onetsiak, 166. artikuluan aurreikusitako koefiziente zuzentzaileak, portu-agintaritzek ontzien, salgaien eta bidaiarien tasei aplikatu beharrekoak, taula honetan ageri dira: Portu-agintaritza Ontzien tasa Salgaien tasa Bidaiarien tasa Coruña . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Alacant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Almería . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Avilés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Algecirasko badia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Algecirasko badia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Balearrak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bartzelona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bilbo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cartagena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Castelló . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ceuta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ferrol San Cibrao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Xixón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Huelva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Las Palmas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Málaga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Marín eta Pontevedrako itsasadarra . . . . . .

Melilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Motril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pasaia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,30

1,30

1,20

1,20

1,00

1,18

1,00

1,00

1,00

0,95

1,00

1,30

1,10

1,30

1,00

1,20

1,20

1,10

1,30

1,30

1,20

1,30

1,30

1,20

1,10

1,00

1,18

0,95

1,00

1,00

1,00

1,10

1,30

1,03

1,30

0,98

1,23

1,30

1,10

1,30

1,30

1,10

1,05

1,30

1,20

1,00

0,98

1,10

1,00

1,00

1,00

0,80

1,00

1,30

0,92

1,10

0,87

1,30

1,30

1,00

1,30

1,10

1,00

Portu-agintaritza Ontzien tasa Salgaien tasa Bidaiarien tasa Santa Cruz Tenerifekoa . . . . . . . . . . . . . . . .

Santander . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sevilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tarragona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Valentzia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vigo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Villagarcía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,20

1,00

1,18

0,95

1,17

1,10

1,20

1,30

1,00

1,18

1,00

1,15

1,20

1,20

1,30

1,00

1,10

0,80

1,00

1,00

1,00

79. artikulua.  Interes orokorreko portuetan ontzien, bidaiarien eta salgaien tasei aplikatzeko hobariak.

Estatuko Portuei eta Merkataritza Nabigazioari buruzko Legearen testu bateginak, irailaren 5eko 2/2011 Legegintzako Errege Dekretu bidez onetsiak, 182. eta 245. artikuluetan aurreikusitako hobariak, portu-agintaritzek okupazio-tasei eta ontzien, salgaien eta bidaiarien tasei aplikatzekoak, eta aplikazio-baldintzak, egoki izanez gero, lege honen IX. eranskinean zehaztuta daude.

Eranskin horretan ageri diren portu-trafikoaren bolumenak erabiliz gero hobari bat aplikatzen hastea erabakitzeko, edota bilakaerari erreparatuta aplika daitekeen portzentaje-tasa ezartzeko, aurtengo urtarrilaren 1etik aurrera zenbatu beharko dira, kasu bakoitzean dagokion hobaria lege hau indarrean jarritako egunetik aurrerako portuko eragiketen ondorioz eragindako tasei aplikatzearen kalterik gabe, eranskin horretan bestelakorik berariaz xedatzen ez bada.

80. artikulua.  Isurpenen kontrolerako kanonaren oinarrizko prezioen eguneratzea.

Uren Legearen testu bateginak, uztailaren 20ko 1/2001 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsiak, 113. artikuluaren 3. atalean aurreikusitakoaren arabera, hiriko hondakin-uren metro kubiko bakoitzeko oinarrizko prezioa da 0,01653 eurokoa, eta industriako hondakin-urena, berriz, 0,04132 eurokoa. Horrek ondorioak izango ditu lege hau indarrean jarritako egunetik hasita eta indarraldi mugagabea du.

81. artikulua.  Aseguru-bitartekoen, berraseguru-artekarien eta haien goi-kargudunen administrazio-erregistro berezian zenbait ekintza inskribatzea eskatzeko ordaindu beharreko tasa.

Uztailaren 17ko 26/2006 Legeak, aseguru eta berraseguru pribatuen bitartekaritzari buruzkoak, laugarren xedapen gehigarriaren 4. atalean adierazitakoa aldatzen da.

Aldaketa horrek ondorioak izango ditu lege hau indarrean jarritako egunetik hasita, indarraldi mugagabea du, eta honela idatzita geratu da:

«4.  Tasaren zenbatekoa izango da:

a)  Aseguru-agente esklusibo bat edo laguntzaile aholkulari bat –pertsona fisikoa– inskribatzeko, 13 euroko kuota finkoa.

b)  Aseguru-agente elkartu bat, edota aseguru- edo berraseguru-artekari bat – pertsona fisikoa– inskribatzeko, 69 euroko kuota finkoa.

c)  Aseguru-agentzia sozietate bat edota banka eta aseguruen operadore bat, esklusiboa nahiz elkartua, aseguru- edo berraseguru-artekarien sozietate bat, edota laguntzaile aholkulari bat –pertsona juridikoa– inskribatzeko, 162 euroko kuota finkoa.

d)  Goi-kargudun bakoitza inskribatzeko (administrazio- eta zuzendaritzaardurak dituztenak zenbait eremutan: aseguru-eta berraseguru-bitartekaritza, aseguru-agentzia sozietateak, banka eta aseguruen operadore esklusibo nahiz elkartuak, aseguru- edo berraseguru-artekaritza) eta laguntzaile aholkularien administrazio- eta zuzendaritza-kargudunak inskribatzeko, 13 euroko kuota finkoa bakoitzeko.

e)  Inskriba daitekeen beste edozein ekintza inskribatzeko, edo inskribatuta daudenen datuak aldatzeko, 13 euroko kuota finkoa bakoitzeko.

f)  Erregistro horretan jasotako informazioaren ziurtagiriak egiteko, 13 euroko kuota finkoa.» VII. TITULUA Lurralde Erakundeez I. KAPITULUA Toki Erakundeak 1. atala.  Aplikazio-eremu subjektibokoak diren finantzaketa-ereduen lau urtez behin berrikustea 82. artikulua.  Arau orokorra.

Bat.Toki Ogasunak arautzeko Legean jasotako testu bateginak 126. artikuluan xedatutakoa betez (martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuz onartua), aipatutako arauaren 111. eta 122. artikuluetako aplikazio-eremu subjektiboen baitan jasoko den udalerri-multzoa berrikusi beharra dago, kontuan harturik Gobernuak ofizialki onartuta 2012ko urtarrilaren 1ean indarrean zegoen biztanleen udal-erroldaren araberako zuzenbidezko biztanleria.

Bi.Toki Ogasunak arautzeko Legearen testu bateginak 122., 125. eta 126. artikuluetan xedatutakoa betez (martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuz onartua), udalerri turistikotzat joko diren udalerri-multzoa berrikusi beharra dago, kontuan harturik aurreko paragrafoan aipatutako baldintzen araberako zuzenbidezko biztanleria.

Aipatu arauaren 1. ataleko baldintzak lehen aldiz 2012ko urtarrilaren 1ean betetzen dituzten udalerriei aipatutako testu bateginaren 125.4 artikulua aplikatzeko, 2012. urtea hartuko da hasiera ekitaldiaren erreferentzia gisa.

83. artikulua.  Estatuaren zerga-bilketaren lagapen-ereduaren baitan lehen aldiz sartuko diren udalerrien 2004. oinarri-urterako Finantzaketarako Funts Osagarria zehaztea.

Bat.Arau honetan aipatzen den udalerrietako bakoitzari 2012. urtean Finantzaketarako Funts Osagarrian dagokion partaidetza honela kalkulatuko da: partaidetza osoari estatuko zerga-bilketaren errendimenduaren kitapenari dagokion zenbatekoa kenduz, 86., 87., 88. eta 89. artikuluetan xedatutakoaren arabera. Partaidetza osoa honela lortzen da: Toki Ogasunak arautzeko Legearen testu bateginaren 121. artikuluak (martxoaren 5eko 2/2004ko Legegintzako Errege Dekretuz onartua) xedatutako garapen indizeari 2011. urtean Estatuko zergetako partaidetza gehituz: PIE2012m = PIE2011m × IE2012/2011 PFC2012m = PIE2012m – PIRPF2012m – PIVA2012m – ∑PIIEE(h)2012m Non: PIE2011m eta PIE2012m: m udalerriak 2011. eta 2012. urteetan Estatuko dirusarreretan izandako partaidetza osoa, Ekonomia Jardueren gaineko Zergaren erreformak eragindako konpentsazioak barne hartu gabe; 2011. urtea izanik aipatu testu bateginaren 122-124 artikuluetan zehazten den eredua aplikatu zaion azken urtea, eta 2012. urtea, berriz, estatuko zerga-bilketaren lagapen-eredua aplikatuko zaion lehena.

IE2012/2011 Estatuko zergetatik eratorritako diru-sarreren indizearen bilakaera 2003. eta 2012. urteen artean.

PFC2012m: m udalerriak 2012. urtean Finantzaketarako Funts Osagarrian izandako partaidetza, kontuan hartu gabe Ekonomia Jardueren gaineko Zergaren erreformak eragindako konpentsazioak.

PIRPF2012m, PIVA2012m eta PIIEE(h)2012m: m udalerriari lagatutako zergabilketaren etekinen zenbatekoa, 2012rako zerga hauei dagokienez: Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga, Balio Erantsiaren gaineko Zerga eta Alkoholaren eta Edari Alkoholdunen, Tabako Lanen eta Hidrokarburoen gaineko Zerga Berezi guztiei. Etekin horren zenbatekoa zehazteko kontuan hartuko da Toki Ogasunak arautzeko Legearen testu bateginaren 115., 116. eta 117. artikuluetan xedatutakoa, martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuz onartua.

Bi.2004. oinarri-urtean Finantzaketarako Funts Osagarrian izandako partaidetza kalkulatzeko formula hau aplikatuko da, 2012an funts horretan izandako partaidetza oinarri gisa hartuta: PFC2004m = PFC2012m / IE2012/2004 Non: PFC2004m eta PFC2012m: m udalerriak Finantzaketarako Funts Osagarrian izandako partaidetza, 2004 eta 2012 urteei dagokiona hurrenez hurren, eta kontuan hartu gabe Ekonomia Jardueren gaineko Zergaren erreformaren ondorioz izandako konpentsazioak.

IE2012/2004: Estatuaren zerga bidezko diru-sarreren bilakaeraren indizea 2004. oinarriurtearen eta 2012. urtearen artean.

84. artikulua.  2012ko urtarrilaren 1ean Estatuaren zerga-bilketaren lagapen-ereduaren baitan sartuta ez dauden udalerriek 2004. oinarri-urteko Estatuko zergetan izango duten partaidetza osoaren zenbatekoa zehaztea.

Bat. 2012ko urtarrilaren 1ean Estatuko zerga-bilketaren lagapen-ereduaren baitan ez dauden udalerriei Estatuko zergetan izango duten partaidetza-eredua aplikatze aldera, udalerri horiei dagokien 2004. oinarri-urteko partaidetza osoa jarraian adierazten diren ataletan xedatutakoaren arabera zehaztuko da.

Bi. Toki Ogasunak arautzeko Legearen 82. artikuluan zehaztutako berrikuspena delaeta 2012ko urtarrilaren 1etik aurrera Estatuko zerga-bilketaren etekinen lagapen-ereduan jasoko diren udalerrien kasuan, 2004. oinarri-urterako Estatuko zergetan izango duten partaidetza osoaren zenbatekoa gutxitu egingo da, dagokien neurrian eta abenduaren 26ko 51/2007 Legeak, 2008. urterako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzkoak, 85. artikuluan xedatutakoa betez. Udalerri horiek martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako Toki Ogasunen Legearen testu bateratuko 122. artikuluan jasotako eremu subjektibokoak izango dira.

Hori dela eta, 2011. urteko behin betiko likidazioaren ondorioz dagokien partaidetza osoa aintzat hartuko da, Toki Ogasunak arautzeko Legearen 122-124 artikuluetako testu bateginean zehaztutako finantzaketa-ereduaren arabera (martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuz onartua) eta kontuan hartu gabe Ekonomia Jardueren gaineko Zergaren erreformak eragindako konpentsazioak. Partaidetza oso hori 2004. oinarri-urteko balioetara aldatuko da dagokion bilakaera-indizea aplikatuz, betiere Toki Ogasunak arautzeko Legearen testu bateginaren 123. artikuluan xedatutakoaren arabera (martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuz onartua).

Hiru. Era berean, Toki Ogasunak arautzeko Legearen 82. artikuluan zehaztutako berrikuspena dela-eta Estatuko zerga-bilketaren etekinen lagapen-ereduan egoteari utzi eta aurrerantzean aipatu legearen testu bateginaren 122-124 artikuluetan araututako ereduan jasoko diren udalerrien kasuan, 2004. oinarri-urterako Estatuko zergetan izango duten partaidetza osoaren zenbatekoa handitu egingo da, dagokien neurrian eta abenduaren 26ko 51/2007 Legeak, 2008. urterako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzkoak, 85. artikuluan xedatutakoa betez. Udalerri horiek martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako Toki Ogasunen Legearen testu bateratuko 122. artikuluan jasotako eremu subjektibokoak izango dira.

Horretarako, udalerriok 2011n izandako finantzaketa osoa kalkulatuko da udalerri bakoitzari dagokion finantzaketa gehituz, honako formularen arabera: PIE2011m = PFC2011m + PIRPF2011m + PIVA2011m + ∑PIIEE(h)2011m Non:

PIE2011m: aipatutako eredua aplikatzeko azkeneko urtean (2011n) m udalerriari Estatuko zergetan zegokion partaidetza osoa, Ekonomia Jardueren gaineko Zergaren erreformak eragindako konpentsazioak kontuan hartu gabe.

PFC2011m: m udalerriaren partaidetza 2011. urteko Finantzaketarako Funts Osagarrian, Ekonomia Jardueren gaineko Zergaren erreformak eragindako konpentsazioak kontuan hartu gabe.

PIRPF2011m, PIVA2011m eta PIIEE(h)2011m: m udalerriari lagatutako etekinen zenbatekoa, 2011rako zerga hauei dagokienez: Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga, Balio Erantsiaren gaineko Zerga eta Alkoholaren eta Edari Alkoholdunen, Tabako Lanen eta Hidrokarburoen gaineko Zerga Berezi guztiei oro har. Etekin horren zenbatekoa zehazteko kontuan hartuko da: batetik, Toki Ogasunak arautzeko Legearen testu bateginak 115., 116. eta 117. artikuluetan xedatutakoa (martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuz onartua); eta bestetik, abenduaren 22ko 39/2010 Legeak, 2011ko Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzkoak, 100-103 artikuluetan eta hogeita hemeretzigarren xedapen gehigarrietan xedatutakoa.

Formula hori aplikatu ondoren, Toki Ogasunak arautzeko Legearen testu bateginaren 122-124 artikuluetan xedatutako eredukoak izango diren udalerrien partaidetza osoa kalkulatuko da, 2004. urteari dagokionez eta honako formula hau erabilita: PIE2004m = PIE2011m / IE2011/2004 Non: PIE2004m eta PIE2011m: m udalerriak Estatuko diru-sarreretan izandako partaidetza osoa, ereduaren aplikazioaren 2004. oinarri-urteari eta 2011. urteari dagokionez, hurrenez hurren, eta Ekonomia Jardueren gaineko Zergaren erreformak eragindako konpentsazioak kontuan hartu gabe.

IE2011/2004 Estatuko zergetatik eratorritako diru-sarreren indizearen bilakaera 2003. eta 2011. urteen artean.

2. atala.  Estatuko zergen partaidetzaren 2010. urteko behin betiko likidazioa.

85. artikulua.  Araubide juridikoa eta saldo zordunak.

Bat. Behin Estatuko zerga bidezko diru-sarrerek 2004. urtetik 2010era izandako bariazioa ezagututa, baita beharrezko bestelako datuak ere, Estatuko zergen partaidetzaren behin betiko likidazioa kalkulatu egingo da, 2010eko ekitaldiari dagokiona.

Horretarako, Toki Ogasunak arautzeko Legearen testu bategineko 111-124 eta 135-146

artikuluetako baldintzak beteko dira (martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuz onartuak), eta kontuan hartuko dira abenduaren 23ko 26/2009 Legeak, 2010. urterako Estatuaren Aurrekontu Orokorrei buruzkoak, artikulu hauetan jasotako arauak:

92-95, 97 eta 98, 100-103 eta 105-107.

Bi.Aurreko atalean aipatzen den likidazioak, hain zuzen ere estatuko zergen bidez lortutako diru-sarreren etekinen lagapenari ez dagokion finantzaketarako elementuan aipatutakoak, ekar litzakeen saldo zorduna dagokien Toki Erakundeek ordainduko dute konpentsazio bidez, eta zordunketa ezarriko zaie konturako ordainketa aipatu likidazioaren ondoren eginez gero. Ordainketa hori Estatuaren zergen partaidetza gisa egingo da, kapitulu honetako 4. atalean eta 6. ataleko 1. azpiatalean zehaztutakoa betez. Erakunde horiek gehienez ere hiru urteko epea izango dute ordaintzeko, hileroko entrega baten %25aren pareko atxikipenak eginez hiru hilabetean behin; salbu, irizpide hau aplikatu arren hiru urteko epe hori gainditzen bada. Kasu horretan, atxikipenen maiztasuna eta kopurua egokitu egingo dira, aurrerantzean egoera hori errepika ez dadin.

Hiru.  Artikulu honetan aipatutako atxikipenak eta 111. artikuluan araututakoak batera gertatzen direnean, lehenengoek izango dute lehentasuna eta ez dira aintzat hartuko aipatu artikuluaren bigarren atalean zehaztutako ehunekoak kalkulatzerakoan.

Lau. Artikulu honen bigarren atalean aipatzen den behin betiko likidazioa Estatuaren aldekoa bada, eskubide gisa adieraziko da Estatuko Diru Sarreren Aurrekontuan, IV. kapituluan.

Bost. Ekonomia Jardueren gaineko Zergaren erreformaren ondorioz probintzia bakarreko zenbait autonomia-erkidegoen alde (Kantabria, Madril eta Errioxa) egin beharreko konpentsazioen behin betiko likidazioaren zenbatekoa aurrekontu-kredituetan sartu ahalko da, bidezkoak diren aldaketa eta doikuntzak eginez eta araubide komuneko Autonomia Erkidegoen eta Autonomia Estatutua duten Hirien finantzaketa-sistema aplikatuz, dagokien kopuruaren arabera. Halaber, aldez aurretik Toki Administrazioaren Batzorde Nazionaleko Ekonomia, Finantza eta Zerga Araubidearen Azpibatzordeak txosten bat igorri beharko du, eta ondoren Batzorde Mistoak onartu.

3. atala. 2012. urteko estatuko zerga-bilketaren udalerrien aldeko lagapena.

86. artikulua.  Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren bidez lortutako etekinen lagapena: konturako ordainketak eta behin betiko likidazioa zehaztu.

Bat.artikuluan araututako eremu subjektibokoak diren udalerriek (martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuz onartua) 2012an lortuko den diru-bilketa likidoan parte hartuko dute, hilero konturako ordainketak eginez 12 hilabetez eta behin betiko likidazioaren arabera. Konturako ordainketa horien zenbatekoa, guztira, honako eragiketa honen bidez kalkulatuko da: ECIRPFm = 0,016875 × CL2009m × IA2012/2009 × 0,95 Non: ECIRPFm: m udalerriaren konturako ekarpenen urteko zenbatekoa, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren bilketaren lagapena dela eta.

CL2009m: CL2009m: m udalerrian Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren bidez estatuak lortutako kuota likidoa 2009. urteari dagokiona (ezagutzen den azkena).

IA2012/2009: indize hori honela kalkulatzen da: atxikipenen, konturako ordainketen eta zatikako ordainketen bidez 2012rako aurreikusitako aurrekontuaren zenbatekoa zati kontzeptu horien bidez 2009. urtean likidatutako eskubideen zenbatekoa (urte horretako udalerrien kuota likidoak direlako ezagutzen diren azken datuak).

Formula horren arabera lortzen den konturako ordainketaren kopurua udalerri bakoitzari ordainduko zaio, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren kontzeptuan eta diru-sarreren itzulketa moduan bideratuz.

Bi.Behin betiko likidazioa honela zehaztuko da: jasotako konturako ordainketen eta udalerri bakoitzari dagokion kuota likidoaren lagapenaren behin betiko balioaren arteko aldea kontuan hartuz. Kuota likidoaren lagapen hori Toki Ogasunak arautzen dituen Legearen testu bateginaren 115. artikuluan zehaztutakoaren araberakoa izango da (martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuz onartua). Halaber, aplikatuko den lagapenaren ehunekoa erabakitzeko, ezartzen den lege-mailako arauan edo 2014. urterako Estatuaren Aurrekontu Orokorren Legean zehaztutakoa beteko da, hala dagokionean, eta kontuan hartuz abenduaren 18ko 22/2009 Legeak xedatzen duen Autonomia Erkidegoen aldeko etekinen lagapena; izan ere, lege horrek araubide komuneko Autonomia Erkidegoen eta Autonomia Estatutua duten Hirien finantzaketasistema arautzen du eta zerga-bidezko zenbait arau aldatu.

87. artikulua.  Balio Erantsiaren gaineko Zergaren bidez eskuratutako etekin likidoen lagapena: konturako ordainketak eta behin betiko likidazioa zehaztea.

Bat.Aurreko artikuluan aipatzen diren udalerriek Balio Erantsiaren gaineko Zergaren bidez lortzen den diru-bilketa likidoan parte hartuko dute, eta horretarako, 12 hilabetez egin beharreko konturako ordainketak zehaztuko dira behin betiko likidazioaren arabera.

Udalerri bakoitzak egin beharreko konturako ordainketa horien kopurua honako eragiketa honen bidez kalkulatuko da: ECIVAm = PCIVA* × RPIVA × ICPi × (Pm / Pi) × 0,95 Non: PCIVA*: Balio Erantsiaren gaineko Zergaren bidez bildutako etekinen lagapenaren ehunekoa, udalerrien aldekoa. Konturako ordainketen kasuan, ehuneko 2,3266 izango da.

ECIVAm: m udalerriaren konturako ordainketen urteko zenbatekoa, Balio Erantsiaren gaineko Zergaren bidez 2012. urterako aurreikusitako bilketaren lagapen gisa.

RPIVA: Estatuari 2012. urterako Balio Erantsiaren gaineko Zergaren bidez dagokion diru-bilketa likidoaren aurrekontu-aurreikuspenaren zenbatekoa.

ICPi: i Autonomia Erkidegoaren kontsumoaren behin-behineko indizea 2012. urterako.

Horretarako, eskuragarri dagoen azken datua kontuan hartuko da, 2009. urteko behin betiko likidazioa kalkulatzeko erabilitakoa, hain zuzen ere.

Pm eta Pi: m udalerriko eta dagokion i Autonomia Erkidegoko udalerriak. Horretarako, kontuan hartuko da Gobernuak ofizialki onartuta, 2012ko urtarrilaren 1ean indarrean zegoen biztanleen udal erroldaren araberako zuzenbidezko biztanleria.

Aipatutako formularen arabera lortzen den konturako ordainketen kopurua udalerri bakoitzari ordainduko zaio, Balio Erantsiaren gaineko Zergaren kontzeptuan eta dirusarreren itzulketa moduan bideratuz.

Bi.Behin betiko likidazioa honela zehaztuko da: jasotako konturako ordainketen eta BEZaren bidezko diru-bilketa likidoaren lagapenaren behin betiko balioaren arteko aldea kontuan hartuz. Diru-bilketa likidoaren lagapen hori Toki Ogasunak arautzen dituen Legearen testu bateginaren 116. artikuluan xedatutakoaren araberakoa izango da (martxoaren 5ko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuz onartua). Halaber, aplikatuko den lagapenaren ehunekoa erabakitzeko, ezartzen den lege-mailako arauan edo 2014. urterako Estatuaren Aurrekontu Orokorren Legean zehaztutakoa beteko da, hala dagokionean, eta kontuan hartuz abenduaren 18ko 22/2009 Legeak xedatzen duen Autonomia Erkidegoen aldeko etekinen lagapenaren ehunekoa; izan ere, lege horrek araubide komuneko Autonomia Erkidegoen eta Autonomia Estatutua duten Hirien finantzaketarako sistema arautzen du eta zerga-bidezko zenbait arau aldatzen.

88. artikulua.  Alkoholaren eta edari alkoholdunen gaineko Zerga Berezien bidez sortutako diru-bilketa likidoaren lagapena: Konturako ordainketak eta behin betiko likidazioa zehaztea.

Bat.86. artikuluan aipatzen diren udalerriek honako zerga hauen bidez lortutako dirubilketa likidoan parte hartuko dute: Garagardoaren, Ardoaren eta Hartzitutako Edarien gaineko zergak, Tarteko Produktuen gainekoak eta Alkoholaren eta Edari Eratorrien gaineko Zergak. Horretarako, 12 hilabetez egin beharreko konturako ordainketak zehaztuko dira, behin betiko likidazioaren arabera.

Udalerri bakoitzak egin beharreko konturako ordainketa horien kopurua honako eragiketa honen bidez kalkulatuko da: ECIIEE(h)m = PCIIEE* × RPIIEE(h) × ICPi(h) × (Pm / Pi) × 0,95 Non: PCIIEE*: Alkoholaren eta Edari Eratorrien gaineko Zerga Berezien bidezko etekinen lagapenaren ehunekoa. Konturako ordainketa hauen kasuan ehuneko 2,9220 izango da.

ECIIEE(h)m: m udalerriaren konturako ordainketen urteko zenbatekoa, lehenengo paragrafoan zehaztutako produktuen gaineko h Zerga Bereziaren bidez 2012rako aurreikusitako bilketaren lagapen gisa.

RPIIEE(h): Atal honen lehenengo paragrafoan zehaztutako produktuen gaineko h Zerga Bereziaren bidez 2012. urterako Estatuari dagokion diru-bilketa likidoaren aurrekontu-aurreikuspenaren zenbatekoa.

ICPi(h): m udalerriaren i Autonomia Erkidegoak duen kontsumoaren behin-behineko indizea 2012. urterako, atal honen lehenengo paragrafoan aipatutako produktuen gaineko h Zerga Berezia ezartzearen ondorioz. Horretarako, eskuragarri dauden azkeneko datuak kontuan hartuko dira, hain zuzen ere 2009. urteko behin betiko likidazioa kalkulatzeko erabili zirenak.

Pm eta Pi: m udalerriko eta dagokion i Autonomia Erkidegoko udalerriak. Horretarako, kontuan hartuko da Gobernuak ofizialki onartuta, 2012ko urtarrilaren 1ean indarrean zegoen biztanleen udal erroldaren araberako zuzenbidezko biztanleria.

Aipatutako formularen arabera lortzen den konturako ordainketen zenbatekoa udalerri bakoitzari ordainduko zaio, diru-sarreren itzulketa moduan bideratuta, atal honen lehenengo paragrafoan aipatutako Zerga Berezietako bakoitzari dagokion kontzeptuan.

Bi.Behin betiko likidazioa honela zehaztuko da: jasotako konturako ordainketen eta aurreko paragrafoan aipatutako Zerga Berezien bidez lortutako diru-bilketa likidoaren lagapenaren behin betiko balioaren arteko aldea kontuan hartuz. Diru-bilketa likidoaren lagapen hori Toki Ogasunak arautzen dituen Legearen testu bateginaren 117. artikuluko 1. eta 2. ataletan xedatutakoaren araberakoa izango da (martxoaren 5ko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuz onartua). Halaber, aplikatuko den lagapenaren ehunekoa erabakitzeko, ezartzen den lege-mailako arauan edo 2014. urterako Estatuaren Aurrekontu Orokorren Legean zehaztutakoa beteko da, hala dagokionean, eta kontuan hartuz abenduaren 18ko 22/2009 Legeak xedatzen duen Autonomia Erkidegoen aldeko etekinen lagapenaren ehunekoa; izan ere, lege horrek araubide komuneko Autonomia Erkidegoen eta Autonomia Estatutua duten Hirien finantzaketarako sistema arautzen du eta zerga-bidezko zenbait arau aldatzen.

89. artikulua.  Hidrokarburoen eta Tabako Lanen gaineko Zerga Berezien bidez eskuratutako etekin likidoen lagapena: konturako ordainketak eta behin betiko likidazioa zehaztea.

Bat.86. artikuluan aipatzen diren udalerriek Hidrokarburoen eta Tabako Lanen gaineko Zergaren bidezko diru-bilketa likidoan parte hartuko dute. Horretarako, urtebetean 12

hilabeteko konturako ordainketak zehaztuko dira, behin betiko likidazioaren arabera.

Udalerri bakoitzak egin beharreko konturako ordainketa horien zenbateko osoa honako eragiketa honen bidez kalkulatuko da: ECIIEE(k)m = PCIIEE* × RPIIEE(k) × IPm(k) × 0,95 Non: PCIIEE*: Hidrokarburoen eta Tabako Lanen gaineko Zerga Berezien bidez lortutako etekinen lagapenaren ehunekoa. Konturako ordainketa hauen kasuan, ehuneko 2,9220

izango da.

ECIIEE(k)m: m udalerriaren konturako ordainketen urteko zenbatekoa, lehenengo paragrafoan zehaztutako produktuen gaineko k Zerga Berezien bidez 2012rako aurreikusitako bilketaren lagapen gisa.

RPIIEE(k): Atal honen lehenengo paragrafoan zehaztutako produktuen gaineko h Zerga Bereziaren bidez Estatuari 2012. urterako dagokion diru-bilketa likidoaren aurrekontu-aurreikuspenaren zenbatekoa.

IPm(k): m udalerriak 2012. urtean egindako gasolina, gasolio eta fuel-oil ordainketen eta tabako-saltokiei saldutakoaren behin-behineko indizea. Ordainketa eta salmenta horiek zerga-tasaren arabera neurtuko dira, eta, horretarako, eskuragarri dagoen azken urteko datua hartuko da behin-behineko indize gisa.

Aipatutako formularen arabera lortzen den konturako ordainketen zenbatekoa udalerri bakoitzari ordainduko zaio, diru-sarreren itzulketa moduan bideratuta, atal honen lehenengo paragrafoan aipatutako Zerga Berezietako bakoitzari dagokion kontzeptuan.

Bi.Behin betiko likidazioa honela zehaztuko da: jasotako konturako ordainketen eta aurreko paragrafoaren lehenengo atalean aipatutako Zerga Berezien bidez lortutako dirubilketa likidoaren lagapenaren behin betiko balioaren arteko aldea kontuan hartuz. Dirubilketa likidoaren lagapen hori Toki Ogasunak arautzen dituen Legearen testu bateginaren 117. artikuluan xedatutakoaren araberakoa izango da (martxoaren 5ko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuz onartua). Halaber, aplikatuko den lagapenaren ehunekoa erabakitzeko, ezartzen den lege-mailako arauan edo 2014. urterako Estatuaren Aurrekontu Orokorren Legean zehaztutakoa beteko da, hala dagokionean, eta kontuan hartuz abenduaren 18ko 22/2009 Legeak xedatzen duen Autonomia Erkidegoen aldeko etekinen lagapenaren ehunekoa; izan ere, lege horrek araubide komuneko Autonomia Erkidegoen eta Autonomia Estatutua duten Hirien finantzaketarako sistema arautzen du eta zerga-bidezko zenbait arau aldatzen.

4. atala. Udalerrien partaidetza Estatuko zergetan 1. azpiatala.  Udalerrien partaidetza Finantzaketarako Funts Osagarrian 90. artikulua.    Konturako ekarpenak zehaztea.

Bat.Udalerri bakoitzaren partaidetza dela eta, 2012ko Finantzaketarako Funts Osagarrian egin beharreko konturako ekarpenen kopuru osoa berariaz kontsignatutako kredituan jasoko da, hain zuzen ere Autonomietako eta Tokiko Koordinaziorako Zuzendaritza Nagusiko 942 M Programaren 36. Ataleko 21. zerbitzuan: Estatuko dirusarreretan izandako partaidetza dela-eta Toki Erakundeei bideratutako transferentziak.

Udalerri horiek Toki Ogasunak arautzeko Legearen testu bateginaren 111. artikulua araututako eremu subjektibokoak izango dira, martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuz onartua.

Bi.Kopuru hori honela kalkulatuko da: 2004. oinarri-urteko Finantzaketarako Funts Osagarriaren ehuneko 95 bider bilakaera-indizea, Toki Ogasunak arautzen dituen Legearen testu bateginaren 121. artikuluan zehaztutakoaren araberakoa (martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuz onartua).

Hiru.Aurreko paragrafoko kalkuluen arabera udalerri bakoitzari dagokion kopuruari ehuneko 95 gehituko zaio, Ekonomia Jardueren gaineko Zergaren erreformaren ondorioz izandako diru-sarreren murrizketak direla-eta.

a)  Toki Ogasunak arautzeko abenduaren 27ko 51/2002 Legearen hamargarren xedapen gehigarriaren behin betiko erreforma, 2004. urtearekin alderatuta Estatuak 2012an zerga bidez izandako sarreren arabera eguneratua.

b)  Azaroaren 18ko 22/2005 Legearen bigarren xedapen gehigarrian araututako erreforma gehigarria, 2006. urtearekin alderatuta Estatuak 2012an zerga bidez izandako sarreren arabera eguneratua.

Lau.Partaidetza dela eta, Finantzaketarako Funts Osagarrian 2012. ekitaldian egin beharreko konturako ekarpena hilero ordainduko dira; aurreko paragrafoetan jasotako arauen arabera kalkulatutakoaren zenbateko osoaren hamabirena hil bakoitzean, hain zuzen ere.

91. artikulua.  Behin betiko likidazioa.

Bat.2012. urteko Finantzaketarako Funts Osagarriaren behin betiko likidazioa, udalerrien aldekoa, kreditu honetan jasoko da: 36. ataleko 21. zerbitzuan, Autonomietako eta Tokiko Koordinaziorako Idazkaritza Orokorra. Toki Erakundeak, 942M Programa, Estatuko diru-sarreretan izandako partaidetza dela-eta Toki Erakundeei bideratutako transferentziak, 468. kontzeptuan, aurreko urteetako behin betiko likidazioari eta finantzaketa-sistema berriaren ondoriozko konpentsazioei dagokiena; kontuan hartuz martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuz onartutako Toki Ogasunak arautzeko Legearen testu bateginaren 119. eta 121. artikuluetan xedatutakoa.

Bi.Aurreko paragrafoko kalkuluen arabera udalerri bakoitzari dagokion kopuruari konpentsazioa gehituko zaio, Ekonomia Jardueren gaineko Zergaren erreformaren ondorio diren diru-sarreren murrizketak direla eta. Jarraian adierazita daude erreforma horiek:

a)  Toki Ogasunak arautzeko abenduaren 27ko 51/2002 Legearen hamargarren xedapen gehigarriaren behin betiko erreforma, 2004. urtearekin alderatuta Estatuak 2012an zerga bidez izandako sarreren arabera eguneratua.

b)  Azaroaren 18ko 22/2005 Legearen bigarren xedapen gehigarrian araututako erreforma gehigarria, 2006. urtearekin alderatuta Estatuak 2012an zerga bidez izandako sarreren arabera eguneratua.

Hiru.Behin betiko likidazioa honela kalkulatuko da: aurreko artikuluan xedatutakoaren araberako konturako ordainketen zenbatekoaren eta behin betiko partaidetzaren arteko aldea kalkulatuz.

2. azpiatala.  Gainerako udalerrien partaidetza 92. artikulua.  Udalerrien partaidetza 2012ko ekitaldiko Estatuko zergetan Bat.Konturako ekarpenak direla-eta udalerriei ordaindu beharreko kopuru osoa honela kalkulatuko da: udalerriek 2004. oinarri-urterako Estatuko zergetan izandako partaidetza osoaren % 95 bider Toki Ogasunak arautzen dituen Legearen testu bategineko 123. artikuluan zehaztutakoaren araberako bilakaera-indizea (martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuz onartua). Bestalde, kopuru hori berariaz kontsignatutako kredituan jasoko da Autonomietako eta Tokiko Koordinaziorako Zuzendaritza Nagusiko 942 M Programaren 36. ataleko 21. zerbitzuko 468. Kontzeptuan hain zuzen, Estatuko diru-sarreretan izandako partaidetza dela-eta Toki Erakundeei bideratutako transferentziak izenekoan. Aipatutako udalerri horiek Toki Ogasunak arautzen dituen martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako Legearen testu bategineko 122. artikuluak araututako eremu subjektibokoak izango dira.

Bi.2012. urteari dagokion behin betiko likidazioa, aipatu udalerrien aldekoa, Toki Ogasunak arautzen dituen Legearen 123. eta 124. artikuluetan xedatutako arauak betez kalkulatuko da (martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuz onartua), eta aurreko paragrafoan aipatutako atal, zerbitzu eta programa beraren baitan jasotako 468. kontzeptuari dagokion kredituan jasoko dira; izan ere kontzeptu hori aurreko urteetako behin betiko likidazioari eta finantzaketarako sistema berriaren ondoriozko konpentsazioei dagokie.

Hiru.Aurreko arauetan xedatutako arauak aplikatuz lortzen den zenbateko osoa, honako irizpide hauei jarraituz banatuko da:

a)  Udal bakoitzak, eskuarki, 2003ko Estatuko zergetan izandako partaidetzaren behin betiko likidazioaren ondorioz lortutako kopuru bera jasoko du. Zenbateko hori 2003. urterako Estatuaren Aurrekontu Orokorrei buruzkoa den abenduaren 30eko 52/2002 Legearen 65. artikuluko bigarren, hirugarren, laugarren eta bosgarren ataletan zehaztutakoaren arabera kalkulatuko da.

b)  Gainerakoa proportzioan banatuko da, jarraian adieraziko diren aldagaien eta ehunekoen arabera udal bakoitzak lortuko lukeen kopuruaren eta aurreko paragrafoan finkatutako zenbatekoen emaitza positiboari erreparatuta. Hala, honako aldagai eta ehunekoak aplikatuko dira.

1.  Ehuneko 75 udalerri bakoitzean dauden zuzenbidezko biztanleen arabera eta behean adierazten diren biztanleria-geruzen indizeen arabera neurtuta; biztanle-kopurua zehazteko orduan, Gobernuak ofizialki onartuta, udalerri bakoitzean 2012ko abenduaren 31n indarrean zegoen udal-errolda hartuko da oinarri gisa.

Geruzak Biztanle-kopurua Indizeak 1

2

3

4

50.000tik gorakoak . . . . . . . . . . . 20.001etik 50.000ra . . . . . . . . . . . 5.001etik 20.000ra . . . . . . . . . . . . 5.000 bitartean . . . . . . . . . . . . . 1,40

1,30

1,17

1,00

2.  Ehuneko 12,5 udalerri bakoitzak 2010eko ekitaldian izandako batez besteko ahalegin fiskalari erreparatuz, zuzenbidezko biztanleak haztatuta, betiere, Gobernuak ofizialki onartuta 2012ko abenduaren 31n indarrean dagoen biztanle-erroldaren arabera.

Hala, udalerrien 2010ko ahalegin fiskaltzat jotzen da honako formula hau aplikatuz lortzen dena: Efm = [∑ a(RcO/RPm)] × Pi Formula horretan honako irizpide hauek hartuko dira kontuan: A)  a faktoreak zerga bakoitzari dagokion batez besteko pisua adierazten du, 2010eko ekitaldi ekonomikoan lortutako diru-bilketa likido osoari dagokionez, borondatezko epean egina eta honako zerga hauetatik lortua: Ondasun Higiezinen, Ekonomia Jardueren eta Trakzio Mekanikoko jardueren gaineko zergetatik. Finantzaketa- forma horretan biltzen diren udalerri guztiei aplikatuko zaie, eta zerga-bilketa horretatik kanpo geratuko dira Ekonomia Jardueren gaineko Zergaren kuota nazional eta probintzialen banaketaren ondorioz lortutako etekinak eta Probintziako Diputazioei egotz dakizkiokeen kuotak.

B)  Aurreko paragrafoan aipatutako zerga eta udalerri bakoitzari dagokion RcO/RPm erlazioa honela kalkulatuko da:

i. Landa eta Hiri Ondasun Higiezinen gaineko Zergari dagokionez, a faktorea Udal Korporazioak erreferentziazko eperako zehaztutako zerga-tasa errealarekin biderkatuz; gero, kasu bakoitzean gutxieneko tasa galdagarria adierazten duten balioekin zatituz, 0,4

edo 0,3rekin hurrenez hurren, eta aldi berean udalerri bakoitzeko gehieneko tasa galdagarriarekin zatituz. Horretarako, zergapetze-tasa erreala eta maximoa aplikatuko da, martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuan onartutako Toki Ogasunak arautzen dituen Legearen testu bateratuko 72. artikuluaren 1 eta 3 ataletan zehaztutakoa betez.

Kalkulu horien arabera Ondasun Higiezinen gaineko Zergan lortutako emaitza haztatzeko, kontuan hartuko da Udal bakoitzeko biztanle bakoitzaren eta dagokion geruzaren batez besteko zerga-oinarria, ezaugarri bereziko ondasun higiezinei dagokiena barne, hala dagokionean. Horretarako, kontuan hartu beharko da Toki Ogasunak arautzen dituen Legearen testu bateginaren bederatzigarren xedapen gehigarrian xedatutakoa (martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuz onartua). Halaber, populazioaren aldagaiari dagokion populazio-tartea zehazteko populazio aldagaiari egokitutako ehuneko 75 banatzeko tarteekin lotuta egongo direla hartu beharko da kontuan. ii. Ekonomia Jardueren gaineko Zergari dagokionez, a faktorea 2010eko udalerroldaren zergaren zenbatekoarekin biderkatuz, martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuan onartutako Toki Ogasunak arautzen dituen Legearen testu bateratuko 87. artikuluan aipatzen den egoera koefizientea aplikatzearen intzidentzia barne, 2010eko zergaldian indarrean zegoena; eta, gero, zergaren tarifetan zehaztutako gutxieneko kuoten baturarekin zatituz, berez dagokion zergarekin alderatuta, eta aipatutako legearen 86. artikuluan jasotako koefizienteekin haztatuta. iii. Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zergaren kasuan, a faktorea 1ekin biderkatuz. iv. ∑a(RcO/RPm) batura Pi faktorearekin biderkatuko da, Pi faktorea izanik zuzenbidezko biztanleria, betiere Gobernuak ofizialki onartuta 2012ko abenduaren 31n indarrean dagoen udal Erroldaren arabera.

C)  Biztanle bakoitzaren batez besteko ahalegin fiskalaren koefizientea, udalerri bakoitzari dagokionez, ezin izango da inolaz ere 50.000 biztanletik gora dituen populaziogeruzan bildutako udaletako biztanle bakoitzaren batez besteko ahalegin fiskalaren koefizientearen balioaren boskoitza baino gutxiagokoa izan.

3.  Ehuneko 12,5 zerga-gaitasunaren alderantzizkoaren arabera. Zerga-gaitasuntzat joko da Udal bakoitzeko biztanle bakoitzak Hiriko Ondasun Higiezinen gaineko Zerga dela-eta ordaindu beharreko zerga-oinarriaren eta dagokion geruzaren artean lortzen den kopurua. Kopuru hori udalerri bakoitzeko zuzenbidezko biztanleekin eta partaidetza-mota honetan parte hartzen duen biztanleria osoarekin haztatuta, eta kontuan hartuta Gobernuak ofizialki onartuta 2012ko abenduaren 31n indarrean zegoen udal-errolda.

Hala, populazio-tarteak bat etorriko dira populazio aldagaiari egokitutako ehuneko 75

banatzeko erabilitakoekin.

Aldagai hori kalkulatzeko, kontuan hartuko dira toki erakundeen Hiri eta Ezaugarri Bereziko Ondasun Higiezinen gaineko zerga-oinarrien datu erlatiboak, 2010eko ekitaldikoak.

Lau.Aurreko paragrafoko arauak aplikatuz lortzen den kopuruari gehitu egingo zaio Ekonomia Jardueren gaineko Zergaren erreformaren ondorioz izandako diru-sarreren murrizketengatiko konpentsazioak. Jarraian adierazita daude erreforma horiek:

a)  Toki Ogasunak arautzeko abenduaren 27ko 51/2002 Legearen hamargarren xedapen gehigarriaren behin betiko erreforma, 2004. urtearekin alderatuta Estatuak 2012an zerga bidez izandako sarreren arabera eguneratua.

b)  Azaroaren 18ko 22/2005 Legearen bigarren xedapen gehigarrian araututako erreforma gehigarria, 2006. urtearekin alderatuta Estatuak 2012an zerga bidez izandako sarreren arabera eguneratua.

Bost.Udalerri turistikoen partaidetza Toki Ogasunak arautzen dituen Legearen testu bateginaren 125. artikuluko 4. atalaren arabera erabakiko da (martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuz onartua), eta aurreko ataleko bigarren eta hirugarren paragrafoetan xedatutako betez. Horren arabera kalkulatutako zenbatekoaren lagapenak ez du ekarriko, inolaz ere, artikulu honen hirugarren eta laugarren ataletan xedatutakoa betez lortzen den partaidetza gutxitzea. Udalerri turistikotzat joko dira 2012ko urtarrilaren 1ean 125. artikuluko lehenengo atalean jasotako baldintzak betetzen dituztenak.

Sei.2008ko urtarrilaren 1ean egindako berrikuspenaren ondorioz gaur egun udalerri turistiko gisa aitortuta dauden udalerrien kasuan, Hidrokarburoen eta Tabako Lanen gaineko Zergetatik lortutako diruaren lagapena, 2004. oinarri-urteari dagokionez, honela kalkulatuko da: 2008an Hidrokarburoen eta Tabako Lanen gaineko Zerga dela-eta udalerri bakoitzak bildutako diru-kopuru likidoaren lagapena zati Estatuak 2004an zerga horien bidez bildutako diru-sarrerak. Zerga horietatik lortutako diruaren lagapena aipatzen da martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuz onartutako Toki Ogasunak arautzeko Legegintzako testu bateginaren 125.4. artikuluan.

93. artikulua.  Konturako ordainketak.

Bat.Aurreko artikuluaren arabera 2012ko ekitaldian egin beharreko konturako ekarpenak hilero ordainduko zaizkie udalei, dagokien kredituaren hamabirena hil bakoitzean, hain zuzen ere.

Bi.Udalerri bakoitzaren partaidetza behin betiko likidazioa banatzeko irizpideen arabera kalkulatuko da, aldaketa hauek kontuan hartuz:

a)  Udalak ofizialki onartuta, 2012ko urtarrilaren 1ean indarrean dagoen udalerroldaren araberako populazioa hartuko da kontuan. Ahalegin fiskalaren aldagaia eta zerga-gaitasunaren alderantzizkoarena azkeneko behin betiko likidazioari dagozkionak izango dira. Betiere, Estatuko zergetako partaidetza dela eta, gutxieneko ordainketa gisa joko da 2003. urteari dagokion behin betiko partaidetza osoaren %95aren pareko kopurua, eta 2003rako Estatuaren Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 30eko 52/2002 Legearen arabera kalkulatuko da, zehazki lege horren 65. artikuluko bigarren, hirugarren, laugarren eta bosgarren artikuluetan xedatutakoaren arabera.

b)  Aurreko paragrafoko kalkuluen arabera udalerri bakoitzari dagokion kopuruari ehuneko 95 gehituko zaio, Ekonomia Jardueren gaineko Zergaren erreformaren ondorioz diru-sarreretan izandako murrizketengatik. Jarraian adierazita daude erreforma horiek:

1.  Toki Ogasunak arautzeko abenduaren 27ko 51/2002 Legearen hamargarren xedapen gehigarriaren behin betiko erreforma, 2004. urtearekin alderatuta Estatuak 2012an zerga bidez izandako sarreren arabera eguneratua.

2.  Azaroaren 18ko 22/2005 Legearen bigarren xedapen gehigarrian araututako erreforma gehigarria, 2006. urtearekin alderatuta, Estatuak 2012an zerga bidez izandako sarreren arabera eguneratua.

Hiru.  Udalerri turistiko bakoitzaren partaidetza aurreko paragrafoan zehaztutakoaren arabera erabakiko da. Kalkulatutako partaidetza horren zenbatekoa murriztu egingo da Hidrokarburoen eta Tabako Lanen gaineko Zergaren bidez 2004an lortutako dirubilketaren kalkuluen araberako lagapenaren kopuru berean (2012rako Estatuaren zergen bidezko diru-sarreren hazkunde-aurreikuspenaren kopuru berean, 2004arekin alderatuta); gero, emaitza horri aipatu zergengatik udalerriei dagokien lagapena gehituko zaio, 2012ko konturako ordainketen bidez, eta lege honen 89. artikuluaren lehenengo atalean araututakoa betez. Dena dela, transferitu beharreko kopuru hori ez da inolaz ere izango aurreko paragrafoan xedatutakoaren arabera kalkulatutakoa baino txikiagoa.

5. atala. Estatuko zergen diru-bilketaren lagapena, probintzien, probintzia bakarreko autonomia erkidegoen, uharteetako kabildo eta kontseiluen aldekoa 94. artikulua.    Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren bidez lortutako etekinen lagapena: konturako ordainketak eta behin betiko likidazioa zehaztu.

Bat.Toki Ogasunak arautzen dituen Legearen testu bateginaren 135. artikuluaren eremu subjektibokoak diren probintziek eta erakunde asimilatuek (martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Erre Dekretuz onartua) 2012an lortzen den zerga-bilketa likidoan parte hartuko dute, hamabi hilabetez behin betiko likidaziorako konturako ekarpenak eginez.

Konturako ordainketa horien zenbateko osoaren kalkulua honako eragiketa honen bidez erabakiko da: ECIRPFp = 0,009936 × CL2009p × IA2012/2009 × 0,95 Non: ECIRPF p: p probintziako erakundeak edo erakunde asimilatuaren konturako ekarpenen urteko zenbatekoa, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren bilketaren lagapena dela eta.

CL2009p: p probintziako erakundeak edo erakunde asimilatuak Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari dagokion estatuko zerga-bilketa likidoa, 2009. urtekoa (ezagutzen den azkena).

IA2012/2009: Estatuko kuota likidoaren eguneratze-indizea, 2009. urtetik (ezagutzen den azkena) 2012. urtera bitartean. Indize hori honela kalkulatzen da: atxikipenen, konturako ordainketen eta zatikako ordainketen bidez 2012rako aurreikusitako aurrekontuaren kopurua zati 2009. urtean kontzeptu horiengatik likidatutako eskubideen zenbatekoa (urte horretako probintziako erakundeak edo erakunde asimilatuetako kuota likidoak direlako ezagutzen diren azkenak).

Formula horren arabera lortzen den konturako ordainketaren kopurua probintziako erakunde edo erakunde asimilatu guztiei ordainduko zaie, hilero hamabirena ordainduz, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren kontzeptuan eta diru-sarreren itzulketa moduan bideratuta.

Bi.  Behin betiko likidazioa honela zehaztuko da: jasotako konturako ordainketen eta udalerri bakoitzari dagokion kuota likidoaren lagapenaren behin betiko balioaren arteko aldea kontuan hartuz, eta martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuan onartutako Toki Ogasunak arautzen dituen Legearen testu bateginaren 137. artikuluan xedatutakoa betez. Halaber, aplikatuko den lagapenaren ehunekoa erabakitzeko, ezartzen den lege-mailako arauan edo 2014. urterako Estatuaren Aurrekontu Orokorren Legean zehaztutakoa beteko da, hala dagokionean, eta kontuan hartuz abenduaren 18ko 22/2009 Legeak xedatzen duen Autonomia Erkidegoen aldeko etekinen lagapena; izan ere, lege horrek araubide komuneko Autonomia Erkidegoen eta Autonomia Estatutua duten Hirien finantzaketa-sistema arautzen du eta zerga-bidezko zenbait arau aldatzen.

95. artikulua.  Balio Erantsiaren gaineko Zergaren bidez eskuratutako etekin likidoen lagapena: konturako ordainketak eta behin betiko likidazioa zehaztea.

Bat.Aurreko artikuluan aipatzen diren probintzia eta erakunde asimilatuek Balio Erantsiaren gaineko Zergaren bidez lortzen den diru-bilketa likidoan parte hartuko dute, eta horretarako, hamabi hilabetez egin beharreko konturako ordainketak zehaztuko dira behin betiko likidazioaren arabera.

Erakunde horietako bakoitzak egin beharko dituen konturako ordainketen kopurua honako eragiketa honen bidez kalkulatuko da: ECIVAp = PCIVA** × RPIVA × ICPi × (Pp/Pi) × 0,95

Non: PCIVA**: Balio Erantsiaren gaineko Zergaren bilketaren etekinen lagapenaren ehunekoa, Probintzien eta erakunde asimilatuen aldekoa. Konturako ordainketen kasuan ehuneko 1,3699 izango da.

ECIVAp: p probintzia edo erakunde asimilatuaren konturako ordainketen urteko zenbatekoa, Balio Erantsiaren gaineko Zergaren bidez 2012. urterako aurreikusitako bilketaren lagapen gisa.

RPIVA: Estatuari 2012. urterako Balio Erantsiaren gaineko Zergaren bidez dagokion diru-bilketa likidoaren aurrekontu-aurreikuspenaren zenbatekoa.

ICPi: i Autonomia Erkidegoaren kontsumoaren behin-behineko indizea 2012. urterako.

Horretarako, eskuragarri dauden azkeneko datuak kontuan hartuko dira, hain zuzen ere 2009. urteko behin betiko likidazioa kalkulatzeko erabili zirenak.

Pp y Pi: p probintziako edo erakunde asimilatuko herriak eta dagokien i Autonomia Erkidegokoak. Horretarako, kontuan hartuko da Gobernuak ofizialki onartuta, 2012ko urtarrilaren 1ean indarrean zegoen biztanleen udal erroldaren araberako zuzenbidezko biztanleria.

Aipatutako formularen arabera lortzen den konturako ordainketen kopurua probintzia edo erakunde asimilatu bakoitzari ordainduko zaio, Balio Erantsiaren gaineko Zergaren kontzeptuan, diru-sarreren itzulketa moduan bideratuta.

Bi.Behin betiko likidazioa honela zehaztuko da: jasotako konturako ordainketen eta BEZaren bidez lortutako diru-bilketa likidoaren lagapenaren behin betiko balioaren arteko aldea kontuan hartuz, eta martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuan onartutako Toki Ogasunak arautzen dituen Legearen testu bateratuaren 138. artikuluan xedatutakoa betez. Horretarako, ezartzen den lege-mailako arauan edo 2014. urterako Estatuaren Aurrekontu Orokorren Legean zehaztutakoa beteko da, hala dagokionean eta kontuan hartuz abenduaren 18ko 22/2009 Legeak Autonomia Erkidegoen alde xedatzen duen etekinen lagapenaren ehunekoa; izan ere lege horrek araubide komuneko Autonomia Erkidegoen eta Autonomia Estatutua duten Hirien finantzaketa-sistema arautzen du eta zerga-bidezko zenbait arau aldatu.

96. artikulua.  Alkoholaren eta edari alkoholdunen gaineko Zerga Berezien bidez sortutako diru-bilketa likidoaren lagapena: Konturako ordainketak eta behin betiko likidazioa zehaztea.

Bat.Martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuan onartutako Toki Ogasunak arautzeko Legearen testu bateratuko 135. artikuluaren eremu subjektibokoak diren erakundeek honako zerga hauen bidez lortzen den diru-bilketa likidoan parte hartuko dute: Garagardoaren, Ardoaren eta Hartzitutako Edarien gaineko Zergak, Tarteko Produktuen gainekoak eta Alkoholaren eta Edari Eratorrien gainekoak. Horretarako, hamabi hilabetez egin beharreko konturako ordainketak zehaztutako dira, behin betiko likidazioaren arabera.

Probintzia edo erakunde asimilatu bakoitzari dagokion konturako ordainketa horien zenbateko osoa honako eragiketa honen bidez kalkulatuko da: ECIIEE(h)p = PCIIEE** × RPIIEE(h) × ICPi (h) × (Pp / Pi) × 0,95 Non: PCIIEE**: Alkoholaren eta Edari Eratorrien gaineko Zerga Berezien bidez bildutako etekinen lagapenaren ehunekoa, probintzien eta erakunde asimilatuen aldekoa. Konturako ordainketen kasuan ehuneko 1,7206 izango da.

ECIIEE(h)p: p probintzia edo erakunde asimilatuaren konturako ordainketen urteko zenbatekoa, lehenengo paragrafoan aipatutako produktuen h Zerga Bereziaren bidez 2012. urterako aurreikusitako bilketaren lagapen gisa.

RPIIEE(h): Lehenengo paragrafoan aipatutako produktuen h Zerga Bereziaren bidez Estatuari 2012. urtean dagokion diru-bilketa likidoaren aurrekontu-aurreikuspenaren zenbatekoa.

ICPi(h): p probintzia edo erakunde asimilatuaren i Autonomia Erkidegoak duen kontsumoaren behin-behineko indizea 2012. urterako, atal honen lehenengo paragrafoan aipatutakoei h Zerga Berezia ezartzearen ondorioz. Horretarako, eskuragarri dauden azkeneko datuak kontuan hartuko dira, hain zuzen ere 2009. urteko behin betiko likidazioa kalkulatzeko erabili zirenak.

Pp y Pi: p probintzia edo erakunde asimilatuko herriak eta dagokien i Autonomia Erkidegokoak. Horretarako, kontuan hartuko da Gobernuak ofizialki onartuta, 2012ko urtarrilaren 1ean indarrean zegoen biztanleen udal erroldaren araberako zuzenbidezko biztanleria.

Aipatutako formularen arabera lortzen den konturako ordainketen kopurua probintzia edo erakunde asimilatu bakoitzari ordainduko zaio, atal honen lehenengo paragrafoan aipatutako Zerga Berezi bakoitzari dagokion kontzeptuan eta diru-sarreren itzulketa moduan bideratuta.

Bi.Behin betiko likidazioa honela zehaztuko da: jasotako konturako ordainketen eta aurreko paragrafoan aipatutako Zerga Berezien bidez lortutako diru-bilketa likidoaren lagapenaren behin betiko balioaren arteko aldea kontuan hartuz, eta martxoaren 5ko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuan onartutako Toki Ogasunak arautzen dituen Legearen testu bateginaren 139. artikuluan xedatutakoa betez. Halaber, aplikatuko den lagapenaren ehunekoa erabakitzeko, ezartzen den lege-mailako arauan edo 2014. urterako Estatuaren Aurrekontu Orokorren Legean zehaztutakoa beteko da, hala dagokionean, eta kontuan hartuz abenduaren 18ko 22/2009 Legeak xedatzen duen Autonomia Erkidegoen aldeko etekinen lagapenaren ehunekoa; izan ere, lege horrek araubide komuneko Autonomia Erkidegoen eta Autonomia Estatutua duten Hirien finantzaketarako sistema arautzen du eta zerga-bidezko zenbait arau aldatzen.

97. artikulua.  Hidrokarburoen eta Tabako Lanen gaineko Zerga Berezien bidez eskuratutako etekin likidoen lagapena: konturako ordainketak eta behin betiko likidazioa zehaztea.

Bat. Martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuan onartutako Toki Ogasunak arautzeko Legearen testu bategineko 135. artikuluaren eremu subjektiboan jasota dauden probintzia eta erakunde asimilatuek Hidrokarburoen eta Tabako-lanen gaineko Zergaren bidez lortutako diru-bilketa likidoan parte hartuko dute. Horretarako, hamabi hilabetez egin beharreko konturako ordainketak zehaztuko dira, behin betiko likidazioaren arabera.

Probintzia edo erakunde asimilatu bakoitzari dagokion konturako ordainketa horien zenbateko oso honako eragiketa honen bidez kalkulatuko da: ECIIEE(k)p = PCIIEE** × RPIIEE(k) × IPp(k) × 0,95 Non: PCIIEE**: Hidrokarburoen eta Tabako Lanen gaineko Zerga Berezien bidez bildutako etekinen lagapenaren ehunekoa, probintzia eta erakunde asimilatuen aldekoa. Konturako ordainketen kasuan ehuneko 1,7206 izango da.

ECIIEE(k)p: p probintzia edo erakunde asimilatuaren konturako ordainketen urteko zenbatekoa, lehenengo paragrafoan aipatutako produktuen gaineko k Zerga Bereziaren bidez 2012. urterako aurreikusitako bilketaren lagapen gisa.

RPIIEE(k): Atal honen lehenengo paragrafoan zehaztutako produktuen gaineko h Zerga Bereziaren bidez Estatuari 2012. urtean dagokion zerga-bilketa likidoaren aurrekontu-aurreikuspenaren zenbatekoa.

IPp(k): p probintzia edo erakunde asimilatuak gasolina, gasolio eta fuel-oil ordainketen eta tabako-saltokiei saldutakoaren behin behineko indizea 2012. urterako. Ordainketa eta salmenta dagokien zerga-tasaren arabera neurtuko da, eta horretarako, eskuragarri dagoen azken urteko datuak hartuko dira kontuan.

Aipatutako formularen arabera lortzen den konturako ordainketen zenbatekoa erakunde bakoitzari ordainduko zaio, atal honen lehenengo paragrafoan aipatutako Zerga Berezietako bakoitzari dagokion kontzeptuan eta diru-sarreren itzulketa moduan bideratuta.

Bi.Behin betiko likidazioa honela zehaztuko da: jasotako konturako ordainketen eta aurreko paragrafoan aipatutako Zerga Berezien bidez lortutako diru-bilketa likidoaren lagapenaren behin betiko balioaren arteko aldea kontuan hartuz, eta martxoaren 5ko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuz onartua, Toki Ogasunak arautzen dituen Legearen testu bateratuaren 139. artikuluan xedatutakoa betez. Halaber, aplikatuko den lagapenaren ehunekoa erabakitzeko, ezartzen den lege-mailako arauan edo 2014. urterako Estatuaren Aurrekontu Orokorren Legean zehaztutakoa beteko da, hala dagokionean, eta kontuan hartuz abenduaren 18ko 22/2009 Legeak xedatzen duen Autonomia Erkidegoen aldeko etekinen lagapenaren ehunekoa; izan ere, lege horrek araubide komuneko Autonomia Erkidegoen eta Autonomia Estatutua duten Hirien finantzaketarako sistema arautzen du eta zerga-bidezko zenbait arau aldatzen.

6. atala. Probintzien, probintzia bakarreko Autonomia Erkidegoen, irlako kabildo eta kontseiluen partaidetza Estatuko zergetan.

1. azpiatala.  Partaidetza Finantzaketarako Funts Osagarrian 98. artikulua.  Konturako ekarpenak zehaztea.

Bat.Probintzia eta erakunde asimilatu bakoitzaren partaidetza dela-eta 2012ko Finantzaketarako Funts Osagarrian egin beharreko konturako ekarpenen kopuru osoa kreditu honetan jasoko da: Estatuaren Aurrekontuaren 1. eta 2. kapituluetan aipatutako diru-sarreretan izandako partaidetza dela eta Autonomia Erkidegoen lagapenekoak ez diren baliabideengatik Aldundien eta Uharteetako kabildoen konturako ordainketak.

Kreditu hori berariaz kontsignatua dago Autonomien eta Toki koordinaziorako Idazkaritza Orokorreko 942M Programaren 36. ataleko 21. zerbitzuan: Toki Erakundeei egindako Transferentziak, Estatuko diru-sarreretan izandako partaidetza dela-eta. Probintzia eta erakunde asimilatu horiek Toki Ogasunak arautzekoa den martxoaren 5eko Legegintzako Errege Dekretuak onartutako Legearen testu bateratuko 135. artikuluak araututako eremu subjektibokoak izango dira.

Bi.Kopuru hori honela kalkulatuko da: 2004. oinarri-urteko Finantzaketarako Funts Osagarriaren %95 bider Toki Ogasunak arautzen dituen Legearen testu bateginaren 121. artikuluan zehaztutakoaren araberako bilakaera indizea (martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuz onartua).

Hiru.Aurreko paragrafoko kalkuluen arabera lortutako kopuruari %95 gehituko zaio, Ekonomia Jardueren gaineko Zergaren erreformaren ondorioz izandako diru-sarreren murrizketengatik konpentsatzeko. Jarraian adierazita daude erreforma horiek:

a)  Behin betiko erreforma, Toki Ogasunak arautzeko abenduaren 27ko 51/2002 Legearen hamargarren xedapen gehigarrian zehaztua, eta 2004. urtearekin alderatuta Estatuak 2012an zerga bidez izandako diru-sarreren neurri berean handitua.

b)  Erreforma gehigarria, azaroaren 18ko 22/2005 Legearen bigarren xedapen gehigarrian araututakoa, eta 2006. urtearekin alderatuta Estatuak 2012an zerga bidez izandako sarreren neurri berean handitua.

Lau.Partaidetza dela eta, Finantzaketarako Funts Osagarrian 2012. ekitaldian egin beharreko konturako ekarpenak artikulu honetan jasotzen diren toki erakundeei ordainduko zaizkie, aurreko paragrafoetan jasotako arauen arabera kalkulatutakoaren zenbateko osoaren hamabirena hilero, hain zuzen ere.

99. artikulua.  Behin betiko likidazioa.

Bat.2012. urteko Finantzaketarako Funts Osagarriaren behin betiko likidazioa, udalerrien aldekoa, berariaz egokitutako kredituan jasoko da, betiere Toki Ogasunak arautzeko Legearen testu bateginaren 119. eta 121. artikuluetan jasotako arauak betez.

Kreditu hori Autonomietako eta Tokiko Koordinaziorako Zuzendaritza Orokorreko 942 M Programaren 36. ataleko 21. zerbitzuko 468. Kontzeptuan jasoko da hain zuzen ere, Estatuko diru-sarreretan izandako partaidetza dela-eta Toki Erakundeei bideratutako transferentziak izenekoan, izan ere kontzeptu hori aurreko urteetako behin betiko likidazioari eta finantzaketa sistema berriaren ondoriozko konpentsazioei dagokie.

Bi.Kopuru hori handitu egingo da, hala dagokionean, Ekonomia Jardueren gaineko Zergaren erreformaren ondorioz izandako diru-sarreren murrizketek eragindako konpentsazioak gehituz. Jarraian adierazita daude erreforma horiek:

a)  Toki Ogasunak arautzeko abenduaren 27ko 51/2002 Legearen hamargarren xedapen gehigarriaren behin betiko erreforma, 2004. urtearekin alderatuta Estatuak 2012an zerga bidez izandako sarreren arabera eguneratua.

b)  Azaroaren 18ko 22/2005 Legearen bigarren xedapen gehigarrian araututako erreforma gehigarria, 2006. urtearekin alderatuta Estatuak 2012an zerga bidez izandako sarreren arabera eguneratua.

Aipatutako konpentsazio horien behin betiko likidazioaren zenbatekoa, probintzia bakarreko Autonomia Erkidegoen aldekoa (Kantabria, Madrid eta Errioxa), aurrekontukredituetan sartu ahal izango da, bidezkoak diren aldaketak eta doikuntzak eginez, eta araubide komuneko Autonomi Erkidegoen eta Autonomia Estatutua duten Hirien finantzaketa sistema aplikatuz dagokien kopuruaren arabera. Horretarako, aurrez, Toki Administrazioko Batzorde Nazionalaren Ekonomia, Finantza eta Zerga Araubidearen Azpibatzordeak txosten bat igorri beharko du, eta ondoren Batzorde Mistoak onartu.

Hiru.Behin betiko likidazioa honela kalkulatuko da: aurreko artikuluan xedatutakoaren araberako konturako ordainketen zenbatekoaren eta behin betiko partaidetzaren arteko aldea neurtuz.

2. azpiatala.  Osasun-laguntzarako ekarpen funtsean parte hartzea 100. artikulua.  Konturako ekarpenak zehaztea.

Bat.Aldundi, uharteetakoak ez diren probintzia bakarreko Autonomia Erkidego eta uharteetako kontseilu eta kabildoetako zentro psikiatrikoak ez diren osasun-etxeak mantentzeko 566,39 milioi euro esleitu dira. Diru hori konturako ordainketen bidez jasoko da, ondoren adierazten den kredituan: Aldundia eta Uharteetako Kabildoentzako transferentziak. Aldundiei eta Uharteetako Kabildoei Estatuaren Aurrekontuaren 1. eta 2. kapituluetako diru-sarreretan parte hartzeagatik egindako konturako ordainketak, baliabide horiek ez direlako Autonomia Erkidegoen lagapen eskumenekoak. Zehazki kontzeptu horri dagokion Autonomietako eta Tokiko Koordinaziorako Zuzendaritza Orokorreko 36. ataleko 21. zerbitzuan: estatuaren diru-sarreretan izandako partaidetza dela-eta, 942 Programaren barruko Toki Erakundeentzako transferentziak izeneko kreditu kontsignatuan.

Funts horretan 2012an izandako partaidetzaren ondorioz egin beharreko konturako ordainketak Probintzietako Aldundiei, uharteetakoak ez diren probintzia bakarreko Autonomia Erkidegoei eta uharteetako kontseilu eta kabildoei egingo zaizkie, hilero, kreditu osoaren hamabirena ordainduz. Osasun-etxeak mantentzeko kopurua proportzionalki banatuko da, kontuan hartuz 2004an Estatuko zergetan izandako partaidetzaren behin betiko likidazioan kontzeptu hori dela eta jasotako zenbatekoa.

Bestalde, Finantzaketarako Funts Osagarrian izandako partaidetza dela-eta konturako ordaindutako kopuruarekin batera emango da (funts hori aurreko azpiatalean arauta dago).

Bi.Ospitale-zentroen kudeaketa ekonomikoa eta finantzarioa (apirilaren 25eko 14/1986 Osasun Lege Orokorrean xedatutakoaren arabera) dagozkien Autonomia Erkidegoen esku utziz gero, erakunde horiei esleituko zaizkie zerbitzua transferitu duen erakundearen partaidetzari dagozkion konturako ordainketak. Ordainketa horien zenbatekoa aurrekontu-kredituetan sartu ahalko da, bidezkoak diren aldaketak eta doikuntzak eginez, eta araubide komuneko Autonomia Erkidegoen eta Autonomia Estatutua duten Hirien finantzaketa-sistema aplikatuz dagokien kopuruaren arabera.

Horretarako, aurrez, Toki Administrazioko Batzorde Nazionalaren Ekonomia, Finantza eta Zerga Araubidearen Azpibatzordeak txosten bat igorri beharko du, eta ondoren Batzorde Mistoak onartu.

101. artikulua.  Behin betiko likidazioa.

Bat.2012. urtean osasun-laguntzarako ekarpen funtsean zehaztutako kopuruaren behin betiko likidazioa, Aldundiei, uharteetakoak ez diren probintzia bakarreko Autonomia Erkidegoei eta uharteetako kontseilu eta kabildoetako zentro psikiatrikoak ez diren osasunetxeei dagokienez, Estatuaren diru-sarreretan izandako partaidetza dela-eta egokitutako kredituan jasoko da, betiere Toki Ogasunak arautzeko Legearen testu bateginaren 143. eta 144. artikuluetan jasotako arauak betez. Kreditu hori Autonomietako eta Tokiko Koordinaziorako Zuzendaritza Orokorreko 942 M Programaren 36. ataleko 21. zerbitzuaren baitan sartzen den 468. Kontzeptuan jasoko da hain zuzen ere, Estatuaren diru-sarreretan izandako partaidetza dela-eta Toki Erakundeei bideratutako transferentziak izenekoan. Izan ere, kontzeptu hori aurreko urteetako behin betiko likidazioari eta finantzaketa-sistema berriaren ondoriozko konpentsazioei dagokie. Jasoko duten kopuru hori kalkulatzeko kontuan hartuko da kontzeptu hori dela-eta 2004an Estatuaren zergetan izandako partaidetzaren behin betiko likidazioa.

Bi.Ospitale-zentroen kudeaketa ekonomikoa eta finantzarioa (apirilaren 25eko 14/1986 Osasun Lege Orokorrean xedatutakoa betez) dagozkien Autonomia Erkidegoen esku utziz gero, erakunde horiei esleituko zaizkie zerbitzua transferitu duen erakundearen partaidetzari dagozkion konturako ordainketak, aurretik aipatutako funts berean.

7. atala. Araubide bereziak 102. artikulua.  Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Historikoen eta Nafarroaren partaidetza Estatuaren zergetan Bat.Euskal Autonomia Erkidegoko eta Nafarroako udalerriek Estatuaren zergetan izango duten partaidetza kapitulu honen 4. ataleko 2. azpiatalean jasotako arauen arabera zehaztuko da, Kontzertu eta Hitzarmen Ekonomikoaren esparruan, hurrenez hurren.

Bi.Euskal Autonomia Erkidegoko Foru Aldundiek eta Nafarroako Foru Erkidegoak Estatuaren zergetan izango duten partaidetza zehazteko, kontuan hartuko da Toki Ogasunak arautzeko Legearen testu bategineko 146. artikuluan jasotakoa (martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Erre Dekretuz onartua), Kontzertu eta Hitzarmen Ekonomikoaren esparruetan hurrenez hurren.

103. artikulua.  Kanariar Uharteetako toki-erakundeen partaidetza Estatuaren zergetan.

Bat.Kanariar Uharteetako udalerrien aldeko Estatuko zergen diru-bilketaren lagapena, baita Uharteetako Kabildoen aldekoa ere, azken arau horren 158. artikuluan xedatutakoaren araberakoa izango da. Udalerri eta kabildo horiek, betiere, Toki Ogasunak arautzeko Legearen testu bateginaren 111. artikuluaren aplikazio eremu subjektibokoak izango dira, martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuak hala onartua.

Bi.Aurreko paragrafoan aipatutako toki erakundeek Finantziaziorako Funts Osagarrian izango duten partaidetza zehaztuko da kapitulu honen 4. ataleko 1. azpiatalaren eta 6. ataleko 1. azpiatalean xedatutakoaren arabera ere, eta kontuan hartuz arau horren 158. artikuluan xedatutakoa.

Hiru.Kanariar Uharteetako gainontzeko udalerrien kasuan Estatuko zergetan izango duten partaidetza zehazteko, kontuan hartuko dira kapitulu honen 4. ataleko 2. azpiatalean jasotako arauak, eta araubide komuneko udalerrien proportzio berean.

104. artikulua.  Ceuta eta Melilla Hirien partaidetza Estatuko zergetan Bat.Ceuta eta Melilla hiriak, udalerriei asimilatutako erakunde gisa, kapitulu honetan bildutako arau orokorren arabera parte hartuko dute Estatuko zergetan.

Bi.Ceuta eta Melilla hiriak, probintziei asimilatutako erakunde gisa, Toki Ogasunak arautzen dituen Legearen testu bategineko 146. artikuluan xedatutakoaren arabera parte hartuko dute Estatuko zergetan (aipatu legea, martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuan onartu zen).

8. atala. Konpentsazioak, diru-laguntzak eta laguntzak 105. artikulua.  Hiriko garraio kolektiboa emateko zerbitzua dela-eta Toki Erakundeei emandako diru-laguntzak.

Bat.Toki Ogasunak arautzen dituen Legearen testu bateginaren bosgarren xedapen gehigarrian xedatutakoa bete dadin (martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuz onartu zena), 51,05 milioi euroko kreditu bat zehaztu da Toki Erakundeek ematen duten hiri-garraio kolektiborako zerbitzua emateko diru-laguntzetara bideratua.

Diru-laguntza hori kontzeptu honetan jasoko da: Autonomia eta Toki koordinazioaren Idazkaritza Nagusia. Toki Erakundeen 32. ataleko 2. zerbitzua. 942 N Programa, Toki Erakundeak, Toki Erakundeei egindako bestelako ekarpenak. Dena dela, diru-laguntza hori jaso ahal izateko aipatutako erakundeek honako paragrafo honetan jasotako baldintzak bete beharko dituzte.

Bi.Kredituaren banaketan parte hartuko dute hiriko garraio kolektibo publikoa ematen duten Toki Erakundeek, kudeaketa mota edozein izanik ere, baldin eta honako baldintza hauek betetzen badituzte:

a)  Zuzenbidezko 50.000 biztanletik gora izatea, Gobernuak ofizialki onartuta 2011ko urtarrilaren 1ean indarrean dagoen udal-erroldaren arabera.

b)  Zuzenbidezko 20.000 biztanletik gora izatea, Gobernuak ofizialki onartuta 2011ko urtarrilaren 1ean indarrean dagoen udal-erroldaren arabera, eta aldi berean aipatutako data horretan udalerriaren hiri-katastroan erroldatutako hiri-unitateak 36.000 baino gehiago izatea.

c)  Aurreko baldintzetakoren bat bete ez arren probintziako hiriburu diren udalerriak.

d)  Salbuetsita daude, aurreko baldintzak bete arren, hiri barruko garraio publikoaren zerbitzua finantzatzeko beste sistema batean parte hartzen duten udalerriak, baldin eta Estatuaren Administrazio Orokorrak finantzatzen badu. Nolanahi ere, salbuespen hori aplikatuko zaio Kanariar Uharteetako lurralde-eremuan hartutako Lankidetza Hitzarmenari eta Madrilgo Eskualdeko Garraio Partzuergoarekin eta Bartzelonako metropoli-garraioaren Agintearekin itundutako programa-kontratuei.

Hiru.Behin kontzeptu horren epai judizial irmoei dagozkien ordainketen betebeharrak ordainduta, aurrekontu-zuzkidura banatuko da, artikulu honen seigarren atalean aipatzen den eredutik ondorioztatzen diren kudeaketa ekonomiko eta finantzarioaren honako irizpide hauen arabera: A. Kredituaren ehuneko 5 norabide biko udal errepide-sarearen luzeraren arabera, norabide bateko luzera soilik neurtuta eta kilometrotan adierazia. Norabide bakarreko linea zirkularren kasuan, luzera osoaren erdia hartuko da kontuan.

B. Kredituaren ehuneko 5 udalerri bakoitzeko bidaiarien eta zuzenbidezko biztanle kopuruaren arabera, kopuru hori zati 50.000. eginez lortutakoaren arabera haztatuta.

Zuzenbidezko biztanle horien kopurua kalkulatzeko kontuan hartuko da Gobernuak ofizialki onartuta, 2011ko urtarrilaren 1ean indarrean dagoen biztanleen udal-errolda.

C. Kredituaren ehuneko 90 emandako garraio-tituluaren batez besteko defizitaren arabera, honako prozedura hau betez:

a)  Udalerri bakoitzari eman beharreko diru-laguntzaren zenbatekoa kalkulatuko da garraio-tituluen kopurua titulu horietako bakoitzari dagokion diru-laguntzarekin biderkatuz.

b)  Titulu bakoitzari dagokion diru-laguntza kalkulatuko da batez besteko defizitari honako eskala honetan zehaztutako zenbatekoak eta ehunekoak aplikatuz:

1.  tartea: garraio-titulu bakoitzeko batez besteko defizita, udal erri bakoitzari dagokiona, batez besteko defizit osoaren ehuneko 12,5etik gorakoa ez bada, oso-osorik jasoko da.

2.  tartea: garraio-titulu bakoitzeko batez besteko defizita, udalerri bakoitzari dagokiona, batez besteko defizit osoaren ehuneko 25etik gorakoa ez bada, ehuneko 55ari dagokion diru-laguntza jasoko da.

3.  tartea: garraio-titulu bakoitzeko batez besteko defizita, udal erri bakoitzari dagokiona, batez besteko defizit osoaren ehuneko 50etik gorakoa ez bada, ehuneko 27ari dagokion diru-laguntza jasoko da.

4.  tartea: garraio-titulu bakoitzeko batez besteko defizita, udalerri bakoitzari dagokiona, aurreko tartean adierazitakoa baino handiagoa bada eta ez bada batez besteko defizit osoaren ehuneko 100 baino handiagoa. Kasu horretan jasoko den finantzaketarako ehunekoa honela kalkulatuko da: aurreko tarteei egokitu ez zaien kredituaren kopurua zati tarte honetako defizit osoarekin zatituz, eta betiere kontuan hartuz diru-laguntzak jasotzeko eskubidea duten udalerri guztiak.

5.  tartea: garraio-titulu bakoitzeko batez besteko defizita, udalerri bakoitzari dagokiona, batez besteko defizit osoa gainditzen badu, udalerri horrek ez du dirulaguntzarik jasoko.

Eskala horretako 4. tarteko finantzaketarako ehunekoa ez da izango ehuneko 27

baino gehiagokoa. Murrizketa horren ondorioz neurriz gaineko kreditua sortuz gero, proportzionalki banatuko da, 2. eta 3. tarteetan jasotako udalerriek jasotako finantzaketaren arabera.

Arau horietan zehaztutakoa betez, ezin izango da, inolaz ere, diru-laguntzarik eman oro har eskuragarri dagoen kredituaren ehuneko 90etik gorakoa bada. Hala gertatuko balitz, 3. eta 2. tarteetako ehunekoa moldatu egingo da, eta hala dagokionean baita 1. tartekoa ere, beharrezkoa den neurrian eta kreditu osoa agortu arte, betiere 4. tartean xedatutakoa betez.

c)  Ustiaketaren defizita garraio-tituluen kopuruarekin zatituz kalkulatuko da udalerri bakoitzaren batez besteko defizita. Batez besteko defizit osoa, berriz, honela kalkulatuko da: diru-laguntzak jasotzeko eskubidea duten udalerri guztien defizitaren batura zati udalerrietan guztira dauden garraio-tituluak.

d)  Tituluengatik jasoko den diru-laguntzaren zenbatekoa tarte bakoitzari dagokion diru-laguntzaren kopurua gehituz kalkulatuko da. Tarte bakoitzari dagokion kopurua, ordea, honela kalkulatuko da: tarte bakoitzaren batez besteko defizita bider tarte horri dagokion finantzaketaren ehunekoa.

Ustiaketaren defizita garraio publikoko zerbitzua ematen dute enpresa edo erakundeen galera eta irabazien kontuetatik sortzen diren ustiaketa-galeren zenbatekoaren araberakoa izango da. Kontu horiek Kontabilitaterako Planaren arabera eta kasu bakoitzean aplikatu beharreko kontabilitateko arau eta printzipioen arabera kalkulatuko dira, honako doikuntza hauek eginez:

a’)  Ustiapen-gastuen kasuan, alde batera utziko dira zergei dagozkien gastuak, kontuan hartu gabe erlazio juridikoa eta zergazkoaren subjektu aktiboa. b’)  Ustiapeneko gastu eta diru-sarrerei dagokionez, alde batera utziko dira garraio publikoa emateko zerbitzuetarako ez baizik eta bestelako zerbitzuak emanez edo jardueren bidez izandakoak, diru-laguntza garraio publikoko zerbitzuak diruz laguntzeko baita. Halaber, ez dira kontuan hartuko garraio publikoko zerbitzua ematen duen enpresa edo erakundearen alde bertako udalak emandako diru-laguntzak eta ekarpenak. c’)  Dena dela atal honi dagokion finantzaketa kalkulatzeko, errepide-sarearen luzeraren eta bidaiari/zuzenbidezko biztanleen kopurua dela-eta diru-laguntza gisa lortutako diru-sarrerak kenduko zaizkio defizitari.

Lau.Diru-laguntzak zerbitzu hau finantzatzeko erabili beharko dira.

Bost.Euskal Autonomia Erkidegoko eta Nafarroako Udalei egokituko zaien dirulaguntzaren zenbatekoa moldatu egingo da, eta Estatuko zergetan izandako partaidetzaren proportzio bera egokituko zaie.

Sei.Hiriko garraio kolektibo publikoa emateko zerbitzuei diruz laguntzeko kreditua banatu ahal izateko, dagokien tokiko erakundeek honako dokumentazio hau aurkeztu beharko dute, 2012ko uztailaren 1a baino lehen eta Ogasun eta Administrazio Publikoen Ministerioak xedatzen duenaren arabera:

1.  Honako datu hauek adieraziko dira kasu guztietan, betiere Autonomietako eta Tokiko Koordinaziorako Idazkaritza Orokorrak xedatutako ereduaren arabera: norabide biko errepide-sarearen kilometro-kopurua (norabide bateko luzera soilik neurtuta), urteko bidaiarien kopurua, urtebetean eskainitako plaza-kopurua eta 2011ko ekitaldian lortutako diru-bilketa eta batez besteko prezioak.

2.  Zerbitzua erakundeak berak edo kudeaketa zuzeneko araubidearen menpeko erakunde autonomoren batek ematen duen kasuetan, garraio-zerbitzuari egotz dakizkiokeen diru-sarrera eta gastuen partidak eta 2011ko ekitaldian izandako defizita edo emaitza erreala zehatz-mehatz jasotzen dituen dokumentua; betiere, Autonomietako eta Tokiko Koordinaziorako Idazkaritza Orokorrak xedatutako ereduaren arabera.

3.  Zerbitzua udaleko merkataritza-erakunde batek ematen badu kudeaketa zuzeneko araubidearen bidez edo enpresa edo banako batek ematen badu kontzesio bidez edo zeharkako kudeaketarako bestelako sistemen bidez, urteko kontuak eta kontuikuskapenari buruzko txostena atxikiko dira.

Halaber, administratzaileek dokumentu bat prestatu beharko dute, eta bertan garraiozerbitzuak 2011ko ekitaldian sortutako diru-sarreren eta gastuen partidak zehaztu beharko dituzte, baita defizitaren edo emaitza errealarenari buruzkoak ere. Horretarako, oinarri gisa hartuko dute Autonomietako eta Tokiko Koordinaziorako Idazkaritza Orokorrak xedatutako eredua.

Kontu-ikuskari batek berrikusi beharko du zerbitzuari egotz dakizkiokeen 2011ko dirusarreren eta gastuen partidak eta defizitaren edo emaitza errealari dagozkionak jasotzen dituen dokumentu hori. Dokumentua ikuskatuta dagoela ulertuko da bertan jasotako informazioa Urteko Kontuen Memorian bilduta badago eta kontu horiek ikuskatu badira.

4.  Kasu guztietan, jarduera zein finantza-baldintzetan egin behar den zehazten duten akordio eguneratuak biltzen dituen dokumentu ofiziala.

5.  Kasu guztietan, zerga betebeharren eta Gizarte Segurantzarekin dituenen ordainketak egunean dituela frogatu beharko dute bai diru-laguntza eskatzen duen udalak, bai zerbitzua ematen duen enpresak, erakundeak nahiz entitateak.

6.  Kontu-hartzailearen egiaztapena, hiri garraio kolektiborako diru-laguntza gisa emandako kopurua jaso izanari buruzkoa. Diru-laguntza emateko kontuan hartuko da abenduaren 22ko 39/2010 Legeak, 2011rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzkoak, 119. artikuluaren laugarren atalean xedatutako ekitaldiaren aurrekoa.

Dokumentazioa artikulu honetan xedatzen den moduan igortzen ez duten udalei ez zaie aitortuko bidaiarien garraio kolektibo publikoa finantzatzera bideratutako diru-laguntza jasotzeko eskubidea, interes orokorrengatik eta gainontzeko hartzaileei finantza arloko kalterik ez eragitearren.

7.  2013ko ekitalditik aurrera emango diren diru-laguntzetarako (2012. urtean hiriko garraio kolektiborako emandako zerbitzuen araberakoak) ingurumen arloko irizpideak hartuko dira kontuan. Izan ere, Klima Aldaketaren eta Energia Garbiaren Espainiako Estrategia aplikatzeko Presazko Neurrien Planak efizientzia energetikoa bermatzeko irizpideen ezarpena jasotzen du hiri-garraio publikoei diru-laguntzak eman ahal izateko.

Neurri hori, Industria, Energia eta Turismo Ministerioak IDAEren laguntzaz egindako Energia Aurrezteko eta Efizientea izateko Planaren barruan zehazten dena, garraio publikoaren sistemei aplikatutako energiaren efizientzia baloratzeko mekanismo bat ezartzean datza, lortzen diren aurrerapausoak modu homogeneo batez ebaluatzeko bidea emango duena.

Horri dagokionez, diru-laguntzaren zati bat ingurumen arloko irizpideak betez lortutako puntuazioaren arabera banatuko da. Irizpide horiek, adierazgarri gisa, jarraian zehazten den koadroan jaso direnak izango dira. Bestalde, kontuan hartu beharko da kontzeptu horrengatik banatzen den ehunekoaren ondorioz ustiapen defizita dela-eta eman beharrekoa murriztuko dela.

Populazio handiko udalerriak Gainontzeko udalerriak Puntuazioa Irizpideak Betetze-maila Irizpideak Betetze-maila GNC/GLP/BIOERREGAIA duten Hiriautobusen ehunekoa.

Guztira izandako bidaiari-kopuruaren hazkundea aurreko urtearekin alderatuta.

Garraio-publikoan eskainitako lekuak-km:

areagotu egin dira aurreko hiru urteetako batez bestekoarekin alderatuta.

Autobus-flotan ibilgailu elektrikoak edo hibridoak daude.

Mugikortasun urriko pertsonentzako prestatuko autobusen ehunekoa.

Hiriko autobus-lineen dentsitatea (1000

bizt./km).

GPan egindako bidaien kopuruaren hazkundea aurreko hiru urteetako batez bestekoarekin alderatuta.

Bidegorri-sarea: bidegorri km bakoitzeko biztanleen kopurua.

Autobus-bideen luzera (% sarearen luzera osoarekiko).

> % 20

GNC/GLP/BIOERREGAIA duten Hiriautobusen ehunekoa.

Guztira izandako bidaiari-kopuruaren hazkundea aurreko urtearekin alderatuta.

Garraio-publikoan eskainitako lekuak-km:

areagotu egin dira, aurreko urteko batez bestekoarekin alderatuta. Autobus-flotan ibilgailu elektrikoak edo hibridoak daude.

Mugikortasun urriko pertsonentzako prestatuko autobusen ehunekoa.

Hiriko autobus-lineen dentsitatea (1000

bizt./km).

GPan egindako bidaien kopuruaren hazkundea aurreko urtearekin alderatuta.

Bidegorri-sarea: bidegorri km bakoitzeko biztanleen kopurua.

Autobus-bideak daude.

>%5

20

BAI/EZ

15

BAI/EZ

15

BAI/EZ

10

> % 20

10

>1

10

BAI/EZ

5

< 6000

3

BAI/EZ

3

>%1

>%1 BAI/EZ

>% 50

>2

>%1

< 8000

>%2

Populazio handiko udalerriak Irizpideak Gainontzeko udalerriak Betetze-maila Irizpideak Betetze-maila Hiri-autobusak gidatzeko prestatutako > % 20 Hiri-autobusak gidatzeko prestatutako > % 15 gidarien ehunekoa (%). gidarien ehunekoa (%).

Autobusen etorrera denbora errealean >%3 Autobusen etorrera denbora errealean >%3

adierazten duten geltokiak (% zati adierazten duten geltokiak (% zati geltoki guztiak). geltoki guztiak).

Trebakuntza efizientzia energetikorako >1 Trebakuntza efizientzia energetikorako >o=1

irizpideak dituzten flotak kudeatzen irizpideak dituzten flotak kudeatzen (trebatutako pertsonak/100 ibilgailu).

(trebatutako pertsonak/100 ibilgailu).

Guztira .......................................................................................................................................................................

106. artikulua.  Pertsona fisiko edo juridikoei tokiko zergetan emandako onurengatik Udalei konpentsazioa ematea.

Toki Ogasunak arautzeko Legearen testu bateginak, martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuz onartua, 9. artikuluko bigarren atalean xedatzen duena betez, kreditu bat emango zaie Toki Erakundeei, derrigorrez ordainarazi beharreko tokiko zergetan emandako onurengatik konpentsatzeko; betiere Estatuak lege bidez onartzen baditu eta aipatutako 9. artikuluan araututakoaren arabera. Kreditu hori kontzeptu honetan jasoko da: Autonomietako eta Tokiko Koordinaziorako Idazkaritza Orokorreko 32. atala, 2. zerbitzua, Toki Erakundeak, 942N Programa, Toki Erakundeei emandako bestelako ekarpenak; indarrean dagoen Estatuko Gastuetako Aurrekontuen 461.00 azpikontzeptuan.

Konpentsaziorako eskaerak ordainketa egin aurretik egiaztatu beharko dira: Ekonomia Jardueren gaineko Zergaren kasuan, zerga horretako matrikulari dagokionez datubaseetan dagoen informazioa ikusita, eta Ondasun Higiezinen kasuan, berriz, Higiezinen katastroan daudenekin.

Horretarako, Ogasun eta Administrazio Publikoen Ministerioaren baitan dauden Zerga Administrazioko Estatu Agentziak eta Katastroko Zuzendaritza Nagusiak baliabideak jarriko dituzte informatika bidez Autonomietako eta Tokiko Koordinaziorako Idazkaritza Orokorrarekin komunikatzeko.

Legez barkatutako zerga-zorren eta legez emandako salbuespenengatik udalerriei konpentsazioak ordaintzeko, Ogasun eta Administrazio Publikoen Ministerioari eskumena ematen zaio kasu bakoitzean jarraitu beharreko jardunbidea zehazteko beharrezkoak diren arauak ezartzeko.

107. artikulua.  Tokiko Erakundeei emandako bestelako konpentsazio eta diru-laguntzak.

Bat.2012. urtean Trakzio mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zergaren kuoten zorra barkatzeagatik sortutako konpentsazioa ordainduko da, hala zehaztuta baitago 1988ko abenduaren 1ean Estatu Batuekin sinatu eta indarrean dagoen Defentsarako Lankidetza Hitzarmenean, zerga-onurei dagokienez. Konpentsazioa kontsignatutako kreditu honetan ordainduko da: 32. saila, 02 zerbitzua, Autonomietako eta Tokiko Koordinaziorako Idazkaritza Orokorra. Toki Erakundeak, 942N Programa,Toki Erakundeei egindako bestelako ekarpenak, 461.01 azpikontzeptuan.

Konpentsazioarengatik ordaindu beharreko kopurua kalkulatzeko kontuan hartuko dira konpentsazioa jasoko duten udalekin sinatutako Hitzarmenak.

Bi.Ceuta eta Melilla Hiriei 8 milioi euroko laguntza emango zaie, ur-hornikuntzarako instalatutako gatzgagabetze-planten gastuak ordaintzeko. Diru hori kreditu honetan ordainduko da: 32. saila, 02 zerbitzua, Autonomietako eta Tokiko Koordinaziorako Idazkaritza Orokorra. Toki Erakundeak, 942N Programa, Tokiko Erakundeei egindako bestelako ekarpenak, 463. kontzeptuan.

Aurreko paragrafoan aipatzen diren diru-laguntzak ordaintzeko, kontuan hartuko dira dagokion instrumentu arautzaileak zehaztutakoa. Diru-laguntza izendunen kasuan, kontuan hartuko da, batetik, azaroaren 17ko 38/2003 Diru-laguntzen Lege Orokorrak 28. artikuluan xedatutakoa, eta bestetik, uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretua, aipatu legearen Araudia onartzen duena.

Kopuru hori Ceuta eta Melilla hirien artean banatuko da udalerri bakoitzeko biztanlekopuruaren arabera, betiere aurreko ekitaldiko urtarrilaren 1ean indarrean zegoen udal- Puntuazioa 3

3

3

100

errolda kontuan hartuta. Ceutako hiriari 4,12 milioi euro dagozkio eta Melillari 3,88 milioi euro.

108. artikulua.  Udalen aldeko aurrerakina, tokiko zergak biltzeko kudeaketan izandako desorekak direla-eta.

Bat.Erroldak egiterakoan sortutako arazoak direla-eta ezin bada likidatu Ondasun Higiezinen gaineko Zerga 2012ko abuztuaren 1a baino lehen, udal horiek Altxor Publikotik jaso ahal izango dituzte aipatutako zergarako aurrerakinak, altxortegiaren oinarrizko beharrak asetzeko. Nolanahi ere, aurrerakin horiek jaso aurretik dagokion udalerriko Udalbatzak baimena eman beharko du.

Aurrerakin horiek udalerriek eskatuta emango dira, aurrez Katastroaren Zuzendaritza Nagusiak txosten bat igorrita. Eskaera horiek bideratu eta erabakitzeko ardura Autonomietako eta Tokiko Koordinaziorako Idazkaritza Nagusiak izango du.

Espedienteak bideratzean jarraian adierazitako baldintzak hartuko dira kontuan:

a)  Aurrerakinak ezin izango dira errolda bakoitzari egotz dakiokeen zerga-bilketaren kopuruaren ehuneko 75etik gorakoak izan.

b)  Formula horren bidez urtero udal bakoitzari aurreratuko zaion zenbatekoa ez da izango Estatuko zergetan izandako partaidetza dela-eta udal horrek azken urtean jasotakoaren bikoitza baino gehiagokoa.

c)  Inola ere ezingo dira eskatu zerga berari dagozkion segidako bi zergaldiren baino gehiagoren aurrerakinik.d)  Martxoaren 5eko 2/2004 Errege Dekretu Legegileak onartutako Toki Ogasunak arautzeko Legearen testu bategineko 149.2. artikuluan ezarritakoaren arabera, diputazio probintzialak, kabildoak eta irletako kontseiluek eta probintzia bakarreko autonomia-erkidegoak eta zerga-biltzaileak diren bestelako erakunde publikoek erreferentziazko udalei aurrerakinak ematen dizkietenean, aurrerakinetik dagokien zenbatekoa jaso dezakete, aurreratutako diru-zenbatekoraino eta diruzaintzaeragiketak osorik edo partzialki kitatze aldera, behar bezala justifikatu ostean.

e)  Behin betiko ebazpena eman ostean, aurreko d) letrak aipatutako udalek edo erakundeek aurrerakinaren zenbateko garbia jasoko dute. Hilero, zenbatekoaren laurdena jaso dute, urte bakoitzeko irailaren 1etik aurrera, eta atal honen lehen paragrafoan adierazitako hutsegiteak ordaintzen amaitu eta hurrengo hilabetean, dirua ordaintzeari utziko zaio.

Atal honetan ezarritakoaren arabera, emandako aurrerakinek martxoaren 5eko 2/2004 Errege Dekretu Legegileak onartutako Toki Ogasunak arautzeko Legearen testu bateginaren laugarren xedapen osagarrian ezarritako atxikipen berak izango dituzte.

Dagokien toki-erakundeek ordainduko dituzte atxikipen horiek, aipatutako erroldazuzenketak jakinarazten dituen Katastroaren Zuzendaritza Nagusiaren txostena ostean.

Bi. Autonomia eta Toki Koordinaziorako Idazkaritza Nagusiaren ebazpen bidez, premiazko eta ezohizko diruzaintza-beharra duten udalei aurrerakinak eman dakizkieke, eta ekitaldian horretan itzuli beharko dituzte, Estatu-zergetan duten partaidetzaren kargura. Aurrerakin horien emakidarako, baldintza hauek bete beharko dira:

a)  Udalbatzaren akordioa, lehendakariari aurrerakina eskatzeko baimena eman eta eskaeraren baldintzak zehazteko.

b)  Udal Kontu-hartzailetzaren txostena, toki-erakundearen egoera ekonomikoa eta finantzarioa zehazteko, eta aurrerakina eskatzeko beharraren ezohiko zergatia zehaztasunez arrazoitzeko.

c)  Udalaren Diruzaintzaren txostena, dagokion ekitaldiko diru-sarreren eta gastuen aurreikuspenaren gainean.

9. atala. Tresna-arauak, kapitulu honetan jasotako xedapenei dagokienez.

109. artikulua.  Toki-erakundeentzako kreditu zehatzen aurrekontua kudeatzeko arauak Bat. Ogasun eta Administrazio Publikoetako Ministerioari baimena ematen zaio gastuak 2013ko ekitaldiaren kargura egiteko. Gastu horiek ezingo dute 2012rako Aurrekontuan jasotako kredituen hamabirena gainditu, eta Udalei eta Probintzietako Aldundiei edo pareko erakundeei estatu-zergetan duten partaidetzaren 2013ko urtarrileko konturako emateak ordaintzeko erabiliko dira. Aipatutako ekitaldiari egotz dakizkiokeen behin betiko konturako emateak zehaztean alderik balego, ekitaldi horretako otsaileko konturako emateetan doituko da.

Bi. Kapitulu honen aurreko artikuluetan ezarritako konpromisoak betetzeko igortzen diren gastu-espedienteak eta baterako ordainketa-aginduak aldi berean izapidetuko dira, dagokion udalbatzaren alde, eta funtsen eskuragarritasunari dagokionez, Diruzaintzaren eta Politika Finantzarioaren Idazkaritza Nagusian gaituta dauden aurrekontuz kanpoko hartzekodunen kargura betearaz daitezke. Horrela, hartzaile guztien obligazioak batera eta aldi berean ordainduko dira, dagokion ebazpenaren egunean eta baldintza beretan.

Honako hauek premiaz izapidetu beharko dira: Kredituak aldatzeko espedienteak, aipatutako konpromisoei dagokienez.

1995eko abenduaren 27ko aginduak jasotako erreferentziazko konpromisoei lotutako gastu-espedienteak.

Horretarako, aurrekontua kudeatzeko prozeduraren faseak batuko dira, eta, era berean, dagokien eragiketen kontabilitate-erregistroaren prozedura bereziak gauzatuko dira.

Hiru. Aurrekontuei buruzko azaroaren 26ko 47/2003 Lege Orokorraren 54. artikuluan ezarritakoari jarraiki, aurreko atalean aurreikusitako kasuetan kreditua areagotzeko espedienteak izapidetu behar direnean, kreditua igotzeko eskaerak dagokion tokierakundeak egindako eskaera osagarrien arabera arrazoituko dira.

Lau. Lehenengo atalean adierazitakoari dagokionez, Gastu-aurrekontuan jasotako kredituak beharrezko periodikotasunarekin transferituko dira, Diruzaintzaren eta Politika Finantzarioaren Idazkaritza Nagusian horretarako gaitu den aurrekontuz kanpoko kontura. Prozedura horren bidez, toki-erakundeek estatu-zergetan duten partaidetzetatik eratorritako obligazioak aldi berean ordain daitezke, kontura emanda nahiz behin betiko kitatuta, eta, horrez gain, tokiko udalbatzen eskaeretatik eratorritako obligazioak aldi berean ordain daitezke, dagokion ebazpena eman ostean Estatuak obligazio horiek aitor ditzan.

110. artikulua.  Tokiko udalek eman beharreko informazioa.

Bat. Udalek 2012ko Estatu-zergetan duten partaidetza behin betiko kitatzeko helburuz, tokiko udalek 2012ko ekainaren 30a baino lehen dokumentazio hau aurkeztu beharko dute, Ogasun eta Administrazio Publikoetako Ministerioaren organo eskudunek zehaztutako moduan:

1.  2010eko zerga-bilketa likidoa osoaren ziurtagiria, zerga hauei dagokienez: Ondasun Higiezinen gaineko Zerga, Jarduera Ekonomikoen gaineko Zerga eta Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zerga. Ondasun Higiezinen gaineko zergan ezaugarri bereziak dituzten ondasun higiezinei dagokien bilketa zehaztuko da.

2.  2010eko erroldetatik eratorritako zerga-oinarriak jasotzen dituen ziurtagiria eta errolda horietan izandako alten gainekoa, Hiri-ondasun higiezinen gaineko zergei eta aurreko paragrafoan aipatutako udalerriko tasa galdagarriei dagokienez. Ondasun Higiezinen gaineko zergari dagokionez, ezaugarri berezietako ondasun higiezinen zergainformazioa zehaztuko da. Gainera, 2010ean aplikatutako murrizketak zehaztuko dira, martxoaren 5eko 2/2004 Errege Dekretu Legegileak onartutako Tokiko Ogasunak Arautzeko legearen testu bateginaren bederatzigarren xedapen osagarrian jasota datozenak.

3.  2010eko Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan galda daitezkeen eta zergaaldi hartan indarrean zeuden kuoten ziurtagiria, martxoaren 5eko 2/2004 Errege Dekretu Legegileak onartutako Tokiko Ogasuna Arautzeko Legearen testu bateginaren 86. artikuluak jasotako koefizientearen aplikazioaren intzidentzia barne.

Bi. Dokumentuak paper-formatuan bidali beharrean modu elektronikoan igor daiteke informazioa, horretarako egokitutako ereduen bidez, bidalketarako erabilitako euskarriak kontu-hartzailearen, edo, hala badagokio, kontabilitate-funtzioa esleituta duen tokiko udalaren organo-titularraren sinadura elektronikoa badu, betiere.

Sinadura elektronikoari buruzko abenduaren 19ko 59/2003 Legeak ezarritakoaren arabera, erakundeak bidalitako datuetan doan aitortutako sinadura elektronikoak paperean jasotako sinadura idatziaren balio bera izango du, eta, beraz, informazioa elektronikoki bidaltzean sinadura hori erabiltzen bada, ez da dokumentazioa paperean eman beharko.

Hiru. Autonomia eta Toki Koordinaziorako Idazkaritza Nagusiak dagokion ebazpena emango du, beharrezko informazioaren xehetasunez biltzen duten ereduak ezartzeko eta dokumentazioa telematikoki aurkezteko eta elektronikoki sinatzeko prozedura arautzeko.

Lau. Kapitulu honetako 4. ataleko 2. azpiatalaren aplikazio-eremuan dauden udalerriek ez badute lehen adierazitako baldintzetan ezarritako dokumentazioa aurkezten, haztapenmodulu bat aplikatuko zaie 2012ko estatu-zergetan duten partaidetza behin betiko kitatzeko. Haztapen-modulua izango da dagokion biztanleria-tartearen barruan kontzeptu horrengatik koefizienterik txikiena duen udalerriari aplika dakiokeen batez besteko zergaahaleginaren % 60.

111. artikulua.  Toki-erakundeei egin beharreko atxikipenak, martxoaren 5eko 2/2004 Errege Dekretu Legegileak onartutako Tokiko Ogasunak Arautzeko Legearen testu bateginaren laugarren xedapen osagarriaren arabera.

Bat. Legez zerga-bilketaren kudeaketa egin behar duen organo eskudunak hala eskatuta, aplikaziozko araudi zehatzaren arabera, Autonomia eta Toki Koordinaziorako Idazkaritza Nagusiak dagozkion atxikipenak aplikatuko ditu udalerriek eta probintziek estatu-zergetan duten partaidetzan.

Atxikipenean estatu-zergetatik eta Gizarte Segurantzaren kuotetatik eta horien baterako zerga-bilketatik eratorritako zorrak baleude eta horien guztien baturak atxikitako zenbatekoa gainditzen badu, atxikitako zenbateko hori zor bakoitzaren arabera hainbanatuko da.

Bi. Atxikitako zenbatekoa toki-erakundeari esleitutako zenbatekoaren % 50 izango da, konturako emate bakoitzean zein estatu-zergetan duten partaidetzari dagokion urteko behin betiko kitapenean, zorra atxikitako zenbatekoa baino txikiagoa denean izan ezik.

Zorrak legez egotzitako estatu-zergen, gauzaz ordaindu diren konturako diru-sartzeen, edozein zergarengatik atxikitako edo atxiki beharreko zenbatekoen edo Gizarte Segurantzan atxikitako edo atxiki beharreko kotizazioen ondorio direnean, tokierakundeari esleitutako zenbatekoaren % 100 atxikiko da, konturako emate bakoitzean zein estatu-zergetan duten partaidetzari dagokion urteko behin betiko kitapenean, zorra atxikitako zenbatekoa baino txikiagoa denean izan ezik.

Hiru. Ekitaldi osoan atxiki beharreko zenbatekoa murritz daiteke, justifikatzen denean diruzaintzan desfase handiak daudela, obligazio hauek betetzearen ondorioz:

a)  Langileekin lotutako obligazioak erregulartasunez betetzea; b)  Udalerriko biztanle-kopuruaren arabera derrigorrezkoak diren zerbitzu publikoak ematea; c)  Gizarte-zerbitzuak ematea, babes zibila eta suteak itzaltzea, baldin eta horiek gauzatzean zerbitzua ordaintzea eskatzen ez bada, prezio publiko baten edo horren kostuaren baliokide den tasa baten bidez.

Atxikipen-ehunekoa ezingo da inolaz ere konturako emateen % 25 baino txikiagoa izan.

Toki-erakundeak finantzak saneatzeko patzuergoetan sartu direnean ez zaie atxikipenmurrizketarik egingo, patzuergo horietan beste administrazio publiko batzuk ere badaude.

Atxikipen-ehunekoa murrizteko prozeduretan, Autonomia eta Toki Koordinaziorako Idazkaritza Nagusiak dagokion ebazpena emango du, aintzat hartuta erakundeak zer egoera finantzario duen eta derrigorrezko zerbitzu publikoak bermatu behar direla.

Horretarako, toki-erakundeak dokumentu hauek eman beharko ditu, besteak beste:

− Erakunde hartzekodunen bilketa-organoek igorritako ziurtagiria, ziurtagiria eskatu aurreko hilabetearen aurreko hamabi hilabeteetako zergen ordainketak egunean daudela egiaztatzeko; –  Uneko finantza-egoeraren txostena, tokiko kontu-hartzaileak sinatuta. Bertan jasoko dira atxikipen-ehunekoa murrizteko eskatu zen egunean zeuden diruzaintza-soberakinaren kalkulua, eta adierazi da egoera horrek zer nolako eragina duen atal honen lehenengo paragrafoan jasotako obligazioen betetzerakoan.

–  Udalbatzak onartutako Saneamendu Plana, indarreko ekitaldiari dagokionez.

Ebazpenean, atxikipen-ehunekoa zenbat denboraz murriztu beharko den zehaztuko da, eta ezingo da ekitaldiaren amaieran luzatu. Edonola ere, murrizketa hori aplikatzeko, toki-erakundeak saneamendu-plan bat onartu beharko du edo indarrean dagoen beste bat beteko dela egiaztatu.Lau. Zorra Altxor Publikoaren kargura egindako finantzaaurrerakina itzultzearen ondoriozkoa denean, atxikipenak aurrerakinaren emakidaebazpenean zehaztutako baldintzak bete beharko ditu, zor osoa ordainketa bakarrean edo ondoz ondoko atxikipenetan kitatuta, behin betiko ordaindu arte.Bost. Aplikaziozko araudi zehatzari jarraiki, legez zerga-bilketa kudeatu behar duen organo eskudunari dagokio ebazpena ematea, atxikitako zenbatekoekin ordaindutako zorrak kitatu direla aitortzeko, eta ebazpena atxikipena egin zenetik zorrari dagokion partean betearaziko da.

Sei. Artikulu honetan jasotako arauak aplikaziozkoak izango dira toki-erakundeek Kreditu Ofizialaren Institutuarekin dituzten zorretan, azken horrek bideratutako kredituarengatik. Zor horiek uztailaren 1eko 8/2011 Errege Dekretu-legearen II.

Kapituluaren Bigarren Atalean jasota daude. Era berean, agindu horren arauak aplikaziozkoak izango dira funtsarekin egin dituzten zorretan, hornitzaileen ordainketak finantzatzeko. Zor horiek hornitzaileen ordainketak finantzatzeko funtsa sortzeko martxoaren 9ko 7/2012 Errege Dekretua-legearen 8. artikuluan ezarrita datoz.

112. artikulua.  Bartzelonako udalerriko erakundeak finantzatzea.

Bartzelonako Udalerriaren Araubide Berezia arautzen duen martxoaren 13ko 1/2006 Lege-markoan, 2012ko Estatuko Aurrekontu Orokorretatik 3.600 mila euroko obligazioak aitor daitezke, Bartzelonako udalerrian irismen eta garrantzi handia duten erakundeak finantzatzeko. Administrazio arteko Lankidetzarako Batzordearen eremuan sinatutako hitzarmena betez, Bartzelonako Udalaren kargura finantzatuko da, 461. kontzeptuaren barruan (udalerriko kultur erakundeen finantzaketa). Hitzarmen hori Kultur sustapenerako eta lankidetzarako 334A Programaren barruan dago, 18. atala Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioaren 13. zerbitzua Politika Orokorren eta Kultur eta Liburu Industrien Zuzendaritzak bultzatutakoa.

Aurreko atalean aipatutako erakundeak finantzatzeko transferentziak gauzatzeko, aurrena dagokion hitzarmena sinatu beharko da, Bartzelonako Udalerriaren Araubide Berezia arautzen duen martxoaren 13ko 1/2006 Legearen 5. artikuluan ezarritakoari jarraiki eratuko den Administrazio arteko Lankidetzarako Batzordearen eremuan.

113. artikulua.  Toki-erakundeen aurrekontuen, kontabilitate-aurreikuspenen eta kitapenen gaineko informazioa emateko prozedurak.

Aurrekontu-egonkortasuneko araudiaren eremu subjektiboan dauden toki-erakundeek Ogasun eta Administrazio Publikoen Ministerioari euren aurrekontuen, kitapenen, edo, hala badagokio, kontabilitate-egoeren informazioa bidaliko diete. Informazioa telematikoki bidaliko dute, horretarako gaitu diren baliabideak erabilita: Ministerioaren web orriko ereduak, Toki-erakundeekin Finantzarioki Koordinatzeko Bulego Birtuala, XBRL ereduak edo eskuz betetzeko inprimaki elektronikoa. Halaber, toki-erakundeko organoaren barruan, jakinarazi beharreko informazioa idazteko edo aurkezteko eskumena duen arduradunak edo titularrak bere sinadura elektronikoa erantsi beharko du.

II. KAPITULUA Autonomia-erkidegoak 114. artikulua.  Nahikotasun Orokorreko Funtsaren konturako emateak.

Abenduaren 18ko 22/2009 Legeak autonomia-estatutua duten araubide komuneko autonomia-erkidegoen eta hirien finantzaketa-sistema arautu eta zerga-arau jakinak aldatzen ditu. Hemen jasotakoak dira lege horren 20. artikuluak ezartzen dituen Nahikotasun Orokorreko Funtsaren konturako emateak gauzatzeko aurrekontu-kredituak autonomia-erkidego eta autonomia-estatutua duen hiri bakoitzerako, aipatutako legearen 10. artikuluan aurreikusitako baldintzen arabera oinarri-urtean egindako erregularizazioak Nahikotasun Orokorreko Funtsean eta aplika dakizkiekeen berrikusketak, zuzenketak eta gainontzeko aginduak kontuan izan ostean: «Lurralde-erakundeak finantzatzeko sistemak» 36. ataleko zerbitzua, 941M Programa «Autonomia-erkidegoei egindako transferentziak, Estatuko diru-sarreretan parte hartzeagatik», 451 kontzeptua «Nahikotasun Orokorreko Funtsa».

115. artikulua.  Autonomia-estatutua eta Konbergentzia Funtsetan partaidetza dituzten autonomia-erkidegoen eta hirien finantzaketa-sistema behin betiko kitatzea.

Bat. Abenduaren 18ko 22/2009 Legearen 11. artikuluaren 2. atalean ezarritakoa betez, aipatutako Legearen I. Tituluan araututako 2010eko baliabide guztiek 2012an zuten behin betiko balioak ezagutzen direnean, ekitaldia itxiko da. Aipatutako 11. artikuluaren 3. atalean aurreikusitakoa betez, une horretan aipatutako Legearen II. Tituluan araututako Konbergentzia Autonomikoko Funtsak ere itxiko dira, 2010. urteari dagokionez.

Sistemaren baliabide bakoitzaren eta Konbergentzia Autonomikoko Funtsen 2010eko behin betiko kitapena kalkulatzeko, abenduaren 18ko 22/2009 Legearen lehenengo xedapen iragankorra aplikatuko da, arau hauei jarraiki:

a)  Autonomia-estatutua duen autonomia-erkidego edo hiri bakoitzak lortutako zenbateko osoa kalkulatuko da, 2010ean egindako ordainketengatik. Abenduaren 18ko 22/2009 Legearen lehenengo xedapen iragankorraren 5. atalean xedatutakoaren arabera, zenbateko horretan sartzen dira: abenduaren 27ko 21/2001 Legean araututako sistemabaliabideen konturako emateak; araubide komuneko autonomia-estatutua duten autonomia-erkidegoek eta hiriek Estatuaren 2010eko aurrekontu orokorretatik jasotako aurrerakinak, abenduaren 18ko 22/2009 Legearen I. tituluan aurreikusitako funtsen eta baliabide osagarrien kontura; abenduaren 18ko 22/2009 Legearen 5. artikuluko 2. ataleko g) letran adierazten diren zerbitzu transferituen ordainketak; aipatutako lege horren 5. artikuluko 2. ataleko h) letran aurreikusitako ordainketak, osasun-arreta finantzatzeko eta irla-izaera orekatzeko zuzkidura osagarrian; eta, kasuan kasu, Itsasoko Gizarte Institutuak eskualdatutako zerbitzuengatik jasotako ordainketak, aipatutako legearen 5. artikuluko 2. atalaren i) letran aurreikusten direnak.

b)  Abenduaren 18ko 22/2009 Legearen lehenengo eta laugarren xedapen iragankorretan eta 20. artikuluan, in fine, xedatutakoari jarraiki, kitapenari lotutako zergabaliabideen behin betiko kitapenak zehazteko, horietako bakoitzaren behin betiko etekina abenduaren 18ko 22/2009 Legearen arabera kalkulatuko da, eta etekin horri kenduko zaizkio aurreko a) letran zerrendatutako ordainketen zenbatekoa, abenduaren 27ko 21/2001 Legearen arabera zehaztu ziren zerga-baliabide bakoitzerako 2010ean kontura egindako emateen zenbateko berean.

c)  Autonomia-erkidego bakoitzaren Oinarrizko Zerbitzu Publikoen Berme Funtsaren transferentziaren behin betiko kitapena kalkulatzeko, haren behin betiko balioa kalkulatuko da abenduaren 18ko 22/2009 Legearen arabera, eta balio horri kenduko zaizkio aurreko a) letran zerrendatutako ordainketen zenbatekoa, kitapen hori baliokide izan dadin abenduaren 18ko 22/2009 Legearen 6. artikuluan jasotako baliabide osagarrien banaketatik emandako zifrarekin. Banaketa hori autonomia-erkidegoaren 2010eko biztanleria doituaren arabera gauzatuko da, eta biztanleria abenduaren 18ko 22/2009 Legearen 19. artikuluaren arabera ezarriko da.

d)  Autonomia-estatutua duten autonomia-erkidego edo hiri bakoitzeko Nahikotasun Orokorreko Funtsaren behin betiko kitapena kalkulatzeko, haren behin betiko balioa kalkulatuko da abenduaren 18ko 22/2009 Legearen arabera, eta balio horri kenduko zaizkio aurreko a) letran zerrendatutako ordainketen zenbatekoa. Kasu honetan, abenduaren 18ko 22/2009 Legearen I. tituluko gainontzeko baliabideen kitapenen kalkuluan kendu ez diren ordainketak kontuan hartuko dira soilik; ordainketa horiek atal honetako b) eta c) letretan zerrendatuta datoz.

e)  Lankidetza Funtsaren eta Lehiakortasun Funtsaren partaidetzen zenbatekoak autonomia-estatutua duten autonomia-erkidego edo hiri bakoitzerako zehaztuko dira, abenduaren 18ko 22/2009 Legearen lehenengo xedapen osagarrian eta 23. eta 24. artikuluetan ezarritakoa betez.

Bi. Autonomia-estatutua duen autonomia-erkidego eta hiri bakoitzaren 2010eko Konbergentzia Autonomikoko Funtsen partaidetzen eta finantzaketa-sistemaren baliabideen baterako behin betiko kitapenaren (abenduaren 18ko 22/2009 Legearen 11.3

artikuluan aipatzen dena) barruan sartzen dira sistemaren baliabide guztien behin betiko kitapena eta artikulu honetako lehenengo atalean zerrendatutako konbergentzia autonomikoko funtsen partaidetza. Hala badagokio, autonomia-erkidego bakoitzak artikulu honetako zazpigarren atalean aurreikusitako bermearen zenbatekoan duen partaidetzaren zenbatekoa ere kitapenean sartuko da, zenbateko hauek kendu ostean: 2010eko aurrerakinak, abenduaren 18ko 22/2009 Legearen 64. artikuluaren eta Lege beraren bigarren xedapen iragankorraren babesean emandakoak eta aurreko bat atalaren a) letran jaso gabekoak, eta autonomia-erkidego bakoitzari 2010ean egindako ordainketak, ondarearen gaineko zerga biltzetik eratorritako diru-sarrerengatik, abenduaren 18ko 22/2009 Legearen lehenengo xedapen iragankorraren 6. atalean jasotzen direnak.

Hiru. Aurreko kitapenaren saldo orokorra autonomia-estatutua duen autonomiaerkidegoaren edo hiriaren aldekoa denean, kitapen positiboen ordainketak egingo dira, horietatik konpentsazio bidez zenbateko hauek kenduta: Estatuaren aldeko kitapenak; 2010eko aurrerakinak, abenduaren 18ko 22/2009 Legearen 64. artikuluaren eta Lege beraren bigarren xedapen iragankorraren babesean emandakoak eta aurreko bat atalaren a) letran jaso gabekoak; eta autonomia-erkidego bakoitzari 2010ean egindako ordainketak, ondarearen gaineko zerga biltzetik eratorritako diru-sarrerengatik, abenduaren 18ko 22/2009 Legearen lehenengo xedapen iragankorraren 6. atalean jasotzen direnak.

Lau. Bigarren ataleko kitapenaren saldo orokorra Estatuaren aldekoa denean, autonomiaren aldeko kitapenak ordainduko dira, abenduaren 18ko 22/2009 Legearen 11.3

artikuluan xedatutakoari jarraiki, eta kitapen horietatik honako hauek kenduko dira, lehentasun-ordena honetan: Berme Funtsaren Transferentziak Estatuaren alde duen saldoa; lagatako zergen saldoa; 2010eko aurrerakinen zenbatekoa,abenduaren 18ko 22/2009 Legearen 64. artikuluaren eta Lege beraren bigarren xedapen iragankorraren babesean emandakoak eta aurreko bat atalaren a) letran jaso gabekoak; autonomiaerkidego bakoitzari 2010ean egindako ordainketak, ondarearen gaineko zerga biltzetik eratorritako diru-sarrerengatik, abenduaren 18ko 22/2009 Legearen lehenengo xedapen iragankorraren 6. atalean jasotzen direnak; eta Nahikotasun Orokorreko Funtsaren saldoa.

Konpentsatu gabe geratu diren gainontzeko kitapen-saldoak abenduaren 18ko 22/2009 Legearen 11.3 artikuluan xedatutakoaren arabera konpentsatuko dira.

Bost. Ondarearen gaineko zerga biltzetik eratorritako diru-sarrerengatik (abenduaren 18ko 22/2009 Legearen lehenengo xedapen iragankorraren 6. atalean jasotakoakv) autonomia-erkidego bakoitzari 2010ean egindako ordainketetatik eratorritako dirusarrerak eta 2010eko aurrerakinen ordainketetatik (abenduaren 18ko 22/2009 Legearen 64. artikuluaren eta Lege beraren bigarren xedapen iragankorraren babesean emandakoak eta aurreko atalaren a) letran jaso gabekoak) eratorritako diru-sarrerak eskubidetzat aitortuko dira Estatuko Diru Sarreren Aurrekontuari buruzko IV. Kapituluan, aurreko ataletan jasotakoaren arabera.

Sei. Abenduaren 18ko 22/2009 Legearen hirugarren xedapen iragankorrean ezarritakoari jarraiki, Estatuak autonomia-erkidegoei 2010eko Oinarrizko Zerbitzu Publikoen Berme Funtsaren eta Nahikotasun Orokorreko Funtsaren transferentziatik eratorriako zenbateko negatiboak ordainduko dizkie, zortzigarren atalean jasotakoa aurrekontu-kredituaren bitartez. Konpentsazio hori jasotzen duen autonomia-erkidego bakoitzari emandako konpentsazioaren zenbatekoa positiboa izango da. Zenbateko hori abenduaren 18ko 22/2009 Legearen 23. artikuluaren 5. atalean xedatutako finantzaketaindizeak unitatea lortzeko nahikoa izan behar da, Lehiakortasun Funtsaren baliabide guztiak banatu ostean, eta haren Nahikotasun Orokorreko Funts negatiboaren behin betiko balioa izan dezake gehienez.

Artikulu honen aurreko ataletan ezarritakoari dagokionez, konpentsazioaren zenbatekoa erkidegoak Lehiakortasunaren Funtsean duen partaidetzaren behin betiko kitapenean sartuko da.

Zazpi. Abenduaren 18ko 22/2009 Legearen 6. artikuluan xedatutakoari jarraiki, bermatzen da baliabide osagarrien zenbatekoa (Konbergentzia Funtsetan jasotakoak barne) 2009an sartutako emaitzen batura baino % 30 handiagoa izango dela. 2009n sartutako emaitzak 2011n kitatuko dira.

Horretarako, prozedura hau jarraituko da:

1.  2009ko eta 2010eko Konbergentzia Funtsen eta baliabide osagarrien zifra osoa zehaztuko da, oinarri hartuta autonomia erkidegoen baterako finantzaketa-sistemaren baliabide finantzarioak eta 2011n eta 2012an kitatuko diren autonomia-erkidegoek Konbergentzia Funtsetan dituzten partaidetzak, arau hauen arabera:

a)  2012an kitatzen diren finantzaketa-sistemaren baliabide finantzarioetan jasotako baliabide osagarrien zenbateko osoa, autonomia-erkidego guztientzat, honela osatzen da:

abenduaren 18ko 22/2009 Legearen 5. artikuluan autonomia-erkidego guztientzat aurreikusitako baliabide osagarrien baturak 2010ean izandako balioa, gehi aipatutako lege-testuaren 6. artikuluan aurreikusitako baliabide osagarrien zenbatekoa erkidego guztientzat.

b)  Abenduaren 18ko 22/2009 Legearen 5. artikuluan autonomia-erkidego guztientzat aurreikusitako baliabide osagarriek 2010ean zuten balioa zehazteko, aipatutako artikuluan autonomia-erkidego guztientzat aurreikusitako baliabide osagarrien baturari Estatuaren 2010eko behin betiko zerga-sarreren eta 2009koen arteko zatidura aplikatuko zaio.

c)  Autonomia-erkidego guztientzako Konbergentzia Funtsek 2010ean izandako balioa zehazteko, autonomia-erkidego guztiek Lehiakortasun Funtsean eta Lankidetza Funtsean duten partaidetzak batuko dira. Artikulu honetako lehen ataleko e) letran partaidetza horren kitapena xedatzen da.

d)  2011n kitatuko diren finantzaketa-sistemaren baliabide finantzarioetan jasotako baliabide osagarrien zenbatekoaren barruan daude abenduaren 18ko 22/2009 Legearen 5. artikuluan autonomia-erkidego guztientzat aurreikusitako baliabide osagarri guztiak.

e)  Autonomia-erkidego guztientzako Konbergentzia Funtsek 2009an izandako balioa zehazteko, autonomia-erkidego guztiek Lehiakortasun Funtsean eta Lankidetza Funtsean duten partaidetzak batuko dira. 2011rako Estatuko Aurrekontu Orokorren abenduaren 22ko 39/2010 Legearen 129. artikuluaren lehenengo ataleko e) letran partaidetza horren kitapena xedatzen da.

2.  Zatiduraren emaitza zehaztuko da. Zenbakitzailea aurreko puntuko a) eta c) letretan jasotako zenbatekoen batura da, eta izendatzailea, berriz, d) eta e) letretan adierazitako zenbatekoen batura.

3.  Aurreko zatiduraren emaitza 1,3 baino txikiagoa bada, abenduaren 18ko 22/2009 Legearen 6. artikuluak ezarritako bermea betez, Estatuak aipatutako indizea lortu arte beharrezko den zenbatekoa gehituko die 2012an autonomia-erkidego guztietan kitatutako Konbergentzia Autonomikoko Funtsei eta baliabide finantzarioei, berme-ordainketa gisa.

4.  Aurreko puntuan zehaztutako bermearen zenbatekoa autonomia-erkidego guztien artean banatuko da, finantzaketa-sistemaren bitartez. Horretarako, Estatuak 2010ean Berme Funtsari egiten dion behin betiko ekarpenari behar besteko zenbatekoa gehituko zaio, Estatuak Berme Funtsari egindako behin betiko ekarpen berria kontuan izanik kitatu diren baliabide finantzarioek eta Konbergentzia Autonomikoko Funtsen partaidetzek kita daitekeena aurreko puntuan aipatutako berme-zenbatekoan gaindi dezaten, hemen ezarritakoa aplikatu aurretik.

5.  Autonomia-erkidego bakoitzak bermearen zenbateko banatzean lortzen duen partaidetza 2010eko gainontzeko baliabide finantzarioekin eta partaidetzekin batera kitatuko da, artikulu honen bigarren atalean xedatutakoa betez.

Zortzi. 36. ataleko 20 zerbitzua – «Autonomia eta Toki Koordinaziorako Idazkaritza Nagusia. Hainbat autonomia-erkidego», 941M Programa «Autonomia-erkidegoei egindako transferentziak, Estatuko diru-sarreretan parte hartzeagatik», 452 kontzeptua «Autonomiaestatutua duten autonomia-erkidegoen eta hirien aurreko ekitaldietako finantzaketa behin betiko kitatzea» atalean ezarritakoetatik dagokien azpikontzeptuen kredituei honako hauek aplikatuko zaizkie, azpikontzeptuaren izaeraren arabera:

1)  Abenduaren 18ko 22/2009 Legearen 20. artikuluan araututako Nahikotasun Orokorreko Funtsaren 2010eko behin betiko kitapenak, autonomia-estatutua duten autonomia-erkidegoen eta hirien aldekoak badira; kitapenen zenbatekoa artikulu honen lehenengo atalaren arabera zehaztuko da.

Aurreko paragrafoan jasotako behin betiko kitapenen zenbatekoa Estatuaren aldekoa denean, zenbatekoa konpentsatu edo ordaindu ostean, eskubidetzat aitortuko da Estatuko Diru-sarreren Aurrekontuaren IV. kapituluan.

2)  Autonomia-estatutua duten autonomia-erkidegoen eta hiriek konbergentzia autonomikoko funtsetan dituzten partaidetzen 2010eko behin betiko kitapenak; kitapen horiek araututa daude abenduaren 18ko 22/2009 Legearen 23. eta 24. artikuluetan eta lehenengo xedapen osagarrian, eta artikulu honetako lehenengo atalaren arabera zehaztuko dira.

3)  Abenduaren 18ko 22/2009 Legearen hirugarren xedapen osagarrian xedatutako konpentsazioa, baldin eta aplikaziozkoa izango balitz; konpentsazioa artikulu honetako seigarren atalaren arabera zehaztuko da.

4)  Estatuak Oinarrizko Zerbitzu Publikoen Berme Funtsari 2010eko ekitaldian egindako ekarpena, Funts horren transferentziaren behin betiko kitapenetik eratorritako aurrekontuz kanpoko eragiketen saldoa kitatzeko; kitapena artikulu honetako lehenengo atalaren arabera zehaztuko da.

5)  Autonomia-erkidego bakoitzak bermearen zenbatekoaren banaketan duen partaidetza; bermea artikulu honen zazpigarren atalean aurreikusita dago.

Bederatzi. 2009ko Finantzaketa Sistema kitatzean Estatuaren alde dauden saldoak eta kitatzeke dauden ekitaldiko aurrerakinak (2011ko Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 22ko 39/2010 Legearen 129. artikuluaren laugarren eta zazpigarren ataletan jasotakoak) autonomia-estatutua duen autonomia-erkidego eta hiri bakoitzak ordainduko ditu, hurrenez hurren. Hileroko 60 kuota berdinetan ordainduko dituzte, 2012ko urtarriletik hasita, eta Estatuak egindako ordainketetan beherapenak aplikatuko dira, Finantziazio Sistemaren baliabideen konturako emateengatik.

116. artikulua.  Autonomia-erkidegoei egindako transferentziak, eskualdatutako zerbitzu berrien kostuengatik.

2012ko urtarrilaren 1etik aurrera autonomia-erkidegoei zerbitzu berriak eskualdatzen bazaizkie, Aurrekontuen Zuzendaritza Nagusiak zehazten dituen 36. ataleko kontzeptuetan behar besteko kreditua emango da, autonomia-erkidegoek beren gain hartutako zerbitzuen benetako kostua transferitzeko.

Horretarako, zerbitzu-transferentzia berriak onartzen dituzten Errege Dekretuek alderdi hauek jasoko dituzte, gutxienez:

a)  Autonomia-erkidegoak transferitutako zerbitzua zer egunetan hartu behar duen bere gain.

b)  2012ko ekitaldiaren urteko finantziazioa eurotan, horren barruko gastukapituluetan xehatuta.

c)  2007ko oinarri-urtearen balorazioa urte horretako benetako kostuari dagokionez, autonomia-erkidegoaren Nahikotasun Orokorreko Funtsaren balioa berrikusteko, 22/2009 Legearen 21.1. artikuluaren arabera.

117. artikulua.  Finantzaketa-sistemaren baliabideen konturako emateak ordaintzea.

Autonomia-estatutua autonomia-erkidegoek eta duten hiriek hilero zenbateko bat jasoko dute, 22/2009 Legean araututako sistema-baliabideen behin betiko etekinen konturako emateengatik. Zenbateko horiek Legea argitaratu eta hurrengo hilabetean jasoko dituzte, eta honela kalkulatuko dira: Lege honek xedatutakoaren arabera 2012

urtean aplikaziozkoak diren konturako emateen urteko zenbatekoari Legea argitaratzen den hilabete amaieraraino ordaindutako zenbatekoa kenduko zaio, eta kenketa horren emaitza 2012. urtea amaitzeko geratzen diren hilabete-kopuruarekin zatituko da, Legea argitaratu eta hurrengo hilabetetik zenbatzen hasita.

118. artikulua.  Andaluziako Autonomia-erkidegoari emandako diruzaintza-aurrerakina kitatzea.

2008rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 26ko 51/2007 Legearen berrogeita hamargarren xedapen osagarrian xedatutakoaren arabera, Andaluziako autonomia-erkidegoari 2008an emandako diruzaintza-aurrerakina kitatzeko helburuz, 300.000 mila eurotako kreditua jaso da Estatuko Aurrekontu Orokorren 32. atalean, 01

zerbitzua «Autonomia eta Toki Koordinaziorako Idazkaritza Nagusia. Autonomiaerkidegoak», 941O Programa «Autonomia-erkidegoentzako beste transferentzia batzuk», 456 kontzeptua «2008an Andaluziako Autonomia-erkidegoari ordaindutako diruzaintzaaurrerakina gauzatzeko». Horretarako, aurrena Estatuak eta Andaluziako Autonomiaerkidegoak osatutako Ekonomia eta Zerga Gaietarako Batzorde Mistoak diru-kopuru osagarrien behin betiko zenbatekoa ezarri du, eta diru-kopuru osagarriak behin betiko kitatu ditu. Diru-kopuru osagarri horiek Andaluziako autonomia-estatutua berritzeko martxoaren 19ko 2/2007 Legearen bigarren xedapen osagarrian ezartzen dira.

119. artikulua.  Lurraldeen arteko Konpentsazio Funtsak.

Bat. Abenduaren 18ko 23/2009 Legearen bidez aldatutako Lurralde-arteko Konpentsazio Funtsak arautzen dituen abenduaren 27ko 22/2001 Legeak xedatutakoari jarraiki, Estatuko Aurrekontu Orokorren 33. atalean bi Lurralde Arteko Konpentsaziorako Funts ezarri dira, eta biek batera 671.580,00 mila euro hartzen dituzte.

Bi. Konpentsazio Funtsak 503.697,59 mila ditu, eta 22/2001 Legearen 2. artikuluan aurreikusitako inbertsio-gastuak finantzatzeko erabiliko dira.

Hiru. Funts Osagarriak 167.882,41 mila euro ditu eta autonomia-estatutua autonomiaerkidegoek eta duten hiriek aplika dezakete, Estatuaren Aurrekontu Orokorren 33. atalaren kargura egindako inbertsioak abiarazteko edo horien funtzionamendurako gastuak finantzatzeko, 22/2001 Legearen 6.2. artikuluak aurreikusitako baldintzetan.

Lau. Autonomia-erkidegoetarako Konpentsazio Funtsa inbertsio-publikoak osatutako kalkulu-oinarriaren % 29,58 da, Lege horren 2.1.a) artikuluaren arabera. Gainera, 22/2001 Legearen xedapen osagarri bakarra betez, autonomia-erkidegoetarako Lurralde Arteko Konpentsazio Funtsek % 39,44 hartzen dute, eta Ceuta eta Melilla autonomia-estatutua duten hiriak barne hartuta, aldiz, % 40,06. 22/2001 Legea aldatzen duen 23/2009 Legean zehaztutako «lurralde ultraperiferikoa» aldagaia aintzat hartzen badugu, % 40,45 hartzen dute.

Bost. Aurreko Funtsen kargura finantza daitezkeen inbertsio-proiektuak 33. ataleko eranskinean xehatuta datoz.

Sei. 2012ko ekitaldian, Funtsen onuradunak izango dira autonomia-erkidego hauek: Galizia, Andaluzia, Asturietako Printzerria, Kantabria, Murtzia, Valentzia, Gaztela-Mantxa, Kanariar Uharteak, Extremadura, Gaztela eta Leon, eta Ceuta eta Melilla, abenduaren 27ko 22/2001 Legearen xedapen osagarri bakarra betez.

Zazpi. Aurreko ekitaldietako Lurralde Arteko Konpentsazio Funtsen kreditusoberakinak automatikoki sartuko dira 2012ko aurrekontuan, eta 2011ko abenduaren 31n proiektuak egikaritzea zegokion administrazio beraren eskura egongo dira.

Zortzi. Aurreko ekitaldietako aurrekontu-kredituen soberakinak indarrean dagoen ekitaldian sartzen badira, Altxor Publikoak diruzaintza-aurrerakinak egin diezazkiekete autonomia-erkidegoei, haiek eskatutako funtsen zenbateko berean, sartze hori gauzatzean jaso beharreko baliabideen «kontura».

Aurrerakinak ekitaldi ekonomikoa amaitu aurretik ordaindu beharko dira.

VIII. TITULUA Gizarte-kotizazioak 120. artikulua.  Gizarte Segurantzari, Langabeziari, Jarduera amaitzeagatiko babesari, Soldata Bermerako Funtsari eta 2012ko Lanbide Prestakuntzari dagozkien kotizaziooinarriak eta -tasak.

2012ko urtarrilaren 1etik aurrera, hauek izango dira Gizarte Segurantzari, Langabeziari, Jarduera amaitzeagatiko babesari, Soldata Bermerako Funtsari eta Lanbide Prestakuntzari dagozkien kotizazio-oinarriak eta -tasak: Bat. Gizarte Segurantzaren kotizazio-oinarrien gehienezkoak eta gutxienekoak.

1.  2012ko urtarriletik 1etik aurrera, gehienez ere Gizarte Segurantzako hileko kotizazio-oinarria 3.262,50 eurokoa izango da, gehienezko oinarria ezarrita duten erregimenetan.

2.  Ekainaren 20ko 1/1994 Errege Dekretu Legegileak onartutako Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginaren 16. artikuluko 2. zenbakian ezarritakoari jarraiki eta artikulu honetan zehaztutako jazoerei dagokienez, 2012an Gizarte Segurantzako Erregimenen kotizazio-oinarrien gutxienekoa izango da unean indarrean dagoen lanbide arteko gutxieneko soldata seiren batean areagotuta, horren kontrako xedapen espresik izan ezean.

Bi. Gizarte Segurantzaren Erregimen Orokorreko kotizazio-oinarriak eta -tasak.

1.  Gizarte Segurantzako Erregimen Orokorrak babestutako jazoera eta egoera guztietarako (laneko arriskuak eta gaixotasunak izan ezik) hileko kotizazio-oinarriek gutxieneko eta gehienezko muga hauek beteko dituzte, lanbide-kategoria bakoitzean:

a)  2012ko urtarrilaren 1etik aurrera ez dira igoko lanbide-kategorien eta kotizaziomultzoen gutxieneko kotizazio-oinarriak, eta 2011ko abenduaren 31n indarrean zeudenak mantenduko dira.

Lanaldi partzialeko kontratua duten langileei aplika dakizkiekeen gutxieneko kotizaziooinarriak doitu egingo dira, kontratazio-modalitate horretako kotizazioa denbora-unitate bera eta antzeko ordainsaria duen arduraldi osoko kotizazioarekin parekatzeko.

b)  2012an zehar, gehienezko oinarriak 3.262,50 euro hileko edo 108,75 euro eguneko izango dira, lanbide-kategoria eta kotizazio-multzoa edozein dela ere.

2.  2012an, hauek izango dira Gizarte Segurantzaren Erregimen Orokorreko kotizazio-tasak:

a)  Jazoera arrunten kasuan, % 28,30. Ehuneko horretatik, % 23,60 enpresak ordainduko du, eta % 4,70, berriz, langileak.

b)  Lan-istripuen eta lanbide-gaixotasunen kasuan, 2007rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 28ko 42/2006 Legearen laugarren xedapen osagarrian jasotako primen tarifaren ehunekoak aplikatuko dira, eta enpresak osorik ordainduko ditu sortutako primak.

3.  2012an zehar, Gizarte Segurantzako Lege Orokorraren testu bategineko 111. artikuluan ezarritako ezohiko orduen kotizazio osagarriaren kasuan, kotizazio-tasa hauek aplikatuko dira:

a)  Ezinbesteko arrazoiengatik egindako ordu estren kasuan, % 14. Ehuneko horretatik % 12 enpresak ordainduko du, eta % 2, berriz, langileak.

b)  Aurreko paragrafoan jasota gabeko ordu estren kasuan, % 30. Ehuneko horretatik, % 23,60 enpresak ordainduko du, eta % 4,70, berriz, langileak.

4.  2012ko urtarrilaren 1etik aurrera, jazoera arrunten kasuan, merkataritzaordezkariei artikulu honen bigarren ataleko 1.b) artikuluan kasu orokorretarako xedatutako kotizazio-oinarria aplika dakieke gehienez ere.

5.  2012an zehar, jazoera arrunten kasuan, artistei gehienezko kotizazio-oinarri hau aplikatuko zaie:

a)  Lanbide-kategorietako talde guztientzako kotizazio-oinarria 3.262,50 euro hileko izango da, gehienez ere.

Hala ere, artista batek enpresa batentzako edo hainbatentzako egiten dituen jarduerengatik izan dezakeen gehienezko kotizazio-oinarria urtekoa izango da. Urteroko hori zehazteko, adierazi den gehienezko hileko oinarriak batuko dira.

b)  Aurreko atalean ezarritako oinarria eta gehienezko mugak aintzat hartuta, Enplegu eta Gizarte Segurantzako Ministerioak kotizazio-oinarriak ezarriko ditu, artisten behinbehineko kitapenak zehazteko. Kitapen horiek abenduaren 22ko 2064/1995 Errege Dekretuak onartutako Gizarte Segurantzako beste Eskubideen Kotizazioari eta Kitapenari buruzko Araudi Orokorraren 32.5.b) artikuluan jasotzen dira.

6.  2012an zehar, jazoera arrunten kasuan, zezenketako profesionalei gehienezko kotizazio-oinarri hau aplikatuko zaie:

a)  Lanbide-kategorietako talde guztientzako kotizazio-oinarria 3.262,50 euro hileko izango da, gehienez ere. Hala ere, zezenketetako profesionalek izan dezaketen gehienezko kotizazio-oinarria urtekoa izango da. Urteroko hori zehazteko, adierazi den gehienezko hileko oinarriak batuko dira.

b)  Aurreko atalean ezarritako oinarria eta gehienezko mugak aintzat hartuta, Enplegu eta Gizarte Segurantzako Ministerioak kotizazio-oinarriak ezarriko ditu, zezenketetako profesionalen behin-behineko kitapenak zehazteko. Kitapen horiek Gizarte Segurantzako beste Eskubideen Kotizazioari eta Kitapenari buruzko Araudi Orokorraren 32.5.b) artikuluan jasotzen dira.

Hiru. Besteren kontura lan egiten duten nekazarientzako Sistema Bereziaren kotizazioa, Gizarte Segurantzako Erregimen Orokorrean ezarritakoa.

1.  2012an zehar, Sistema Berezi honen barruan dauden langileek izandako jazoera arrunten zein profesionalen kasuan, langileak zerbitzua hilabete osoan eman badu, hileko kotizazio-oinarriak Gizarte Segurantzako Lege Orokorraren testu bategineko 109. artikuluak xedatutakoaren arabera zehaztuko dira eta gutxieneko eta gehienezko muga hauek beteko dituzte: Kotizaziotaldea 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Lanbide-kategoriak Ingeniariak eta lizentziatuak. Langileen Estatutuaren 1.3.c) artikuluan jaso gabeko goi-mailako zuzendariak.

Ingeniari teknikoak, perituak eta laguntzaile tituludunak . .

Administrazioko eta tailerreko buruak . . . . . . . . . . . . . . . .

Titulurik gabeko laguntzaileak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ofizial administrariak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mendekoak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Administrari laguntzaileak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lehen eta bigarren mailako ofizialak . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hirugarren mailako ofizialak eta espezialistak . . . . . . . . .

Peoiak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18 urtetik beherako langileak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gutxieneko oinarriak –  Euro/hilabete Gehienezko oinarriak –  Euro/hilabete 1.045,20

867,00

754,20

748,20

748,20

748,20

748,20

748,20

748,20

748,20

748,20

1.800,00

1.800,00

1.800,00

1.800,00

1.800,00

1.800,00

1.800,00

1.800,00

1.800,00

1.800,00

1.800,00

Langileek jarduera hasi edo amaitze badute hilabete naturalaren hasieraz edo amaieraz bestelako egun batean, kotizazio-modalitate hori Sistema Berezi honetan hilabetean zehar alta emanda egon diren egunen araberako izango da. Horretarako, jarduerak gutxienez 30 egun iraun beharko ditu, modu jarraituan.

2.  2012an zehar, jazoera arrunten zein profesionalen kasuan, besteren konturako nekazaritza-langileek egin dituzten benetako lanaldien eguneko oinarriak Gizarte Segurantzako Lege Orokorraren testu bategineko 109. artikuluak xedatutakoaren arabera zehaztuko dira, aurreko atalean xedatutako kotizazio-modalitatea ez badu hautatu.

Oinarriek gutxieneko eta gehienezko muga hauek beteko dituzte:

Kotizaziotaldea 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Lanbide-kategoriak Ingeniariak eta lizentziatuak. Langileen Estatutuaren 1.3.c) artikuluan jaso gabeko goi-mailako zuzendariak.

Ingeniari teknikoak, perituak eta laguntzaile tituludunak . .

Administrazioko eta tailerreko buruak . . . . . . . . . . . . . . . .

Titulurik gabeko laguntzaileak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ofizial administrariak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mendekoak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Administrari laguntzaileak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lehen eta bigarren mailako ofizialak . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hirugarren mailako ofizialak eta espezialistak . . . . . . . . .

Peoiak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18 urtetik beherako langileak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gutxieneko kotizaziooinarriak eguneko (eurotan) Gehienezko kotizaziooinarriak eguneko (eurotan) 45,44

37,70

32,79

32,53

32,53

32,53

32,53

32,53

32,53

32,53

32,53

78,26

78,26

78,26

78,26

78,26

78,26

78,26

78,26

78,26

78,26

78,26

Lanegun bakoitzean egindako ordu-kopurua edozein dela ere, kotizazio-oinarria ezingo da 10. kotizazio-taldearen eguneko gutxieneko oinarria baino txikiagoa izan.

Hilabete naturalean benetako 23 lanaldi edo gehiago egiten badira, horien kotizaziooinarria atal honen 1. puntuan ezarritakoa izango da.

3.  2012an zehar, hilabete naturalean jardunean izan ez diren egunetan, Sistema Berezi honen barruan dauden besteren konturako nekazaritza-langileen hileko kotizaziooinarria izango da Gizarte Segurantzaren Erregimen Orokorreko kotizazio-eskalaren 7. taldeari dagokion gutxieneko oinarria jazoera arrunten kasuan.

Horretarako, hilabete naturalean jardunik ez duela izan iritziko zaio, hilabete horretan benetako lanaldi-kopurua Sistema Berezian langilea alta emanda egon den egun naturalen % 76,67 baino gutxiago denean.

Jarduerarik gabeko epe horietako kotizazioa zehazteko, formula hau aplikatuko da: C = [(n/N) – (jr x 1,304/N)] bc x tc Hau da: C = kotizazioaren zenbatekoa. n = Sistema Berezian kotizatu gabe egondako egun-kopurua bider hileko kotizaziooinarriak.

N = Sistema Berezian alta emandako egun-kopurua hilabete naturalean. jr = hilabete naturalean gauzatu diren benetako lanaldien kopurua. bc = hileko kotizazio-oinarria. tc = kotizazio-tasa aplikagarria, 4.b) atalean jasotakoaren arabera.

Aurreko formula aplikatuta, Ck ezingo du zerotik beherako baliorik lortu inolaz ere.

Formula hori aplikatzerakoan, langileak hilabete natural osoan Sistema Berezian alta emanda ez badaude, jardunean izan ez diren epeen kotizazioa hilabete horretan alta emanda egon diren egunen araberakoa izango da.

4.  Sistema Berezian dauden eta besteren kontura lan egiten duten langileen kotizazioari tasa hauek aplikatu ahalko zaizkio:

a)  Jardunean egondako epeetan: Jazoera arrunten kasuan, 1. kotizazio-taldeko langileek % 28,30 kotizatuko dute.

Ehuneko horretatik, % 23,60 enpresak ordainduko du, eta % 4,70, berriz, langileak.

Gainerako taldeetan (2.etik 11.era) dauden langileek % 20,65 kotizatuko dute: % 15,95 enpresak ordainduta, eta % 4,70, berriz, langileak.

Lan-istripuen eta lanbide-gaixotasunen kotizazioaren kasuan, 2007rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 28ko 42/2006 Legearen laugarren xedapen osagarrian onartutako primen tarifaren kotizazio-tasak aplikatuko dira, eta enpresak osorik ordainduko ditu sortutako primak.

b)  Jardunean egon ez diren epeetan, kotizazio-tasa % 11,50 izango da, eta langileak osorik ordainduko du.

5.  2012an zehar, murrizketa hauek aplikatuko dira enpresek Sistema Berezi honen kotizaziora egin dituzten ekarpenetan, jardunean egondako epeetan zerbitzuak eman direnean:

a)  1. kotizazio-taldeko langileen kotizazioari dagokionez, kotizazio-oinarria % 8,10

murriztuko da, eta, hortaz, jazoera arrunten kasuan, benetako kotizazio-tasa % 15,50

izango da.

b)  Gainerako taldeetan (2.etik 11.era) dauden langileen kotizazioari dagokionez, murrizketak arau hauek beteko ditu:

1)  Hileko kotizazio-oinarria 986,70 euro edo gutxiago denean edo lanegun bakoitzean 42,90 euro kotizatzen direnean, kotizazio-oinarria % 6,15 murriztuko da, eta, hortaz, jazoera arrunten kasuan, benetako kotizazio-tasa % 9,80 izango da.

2)  Kotizazio-oinarriak aurreko atalean adierazitako zenbatekoak gainditzen dituenean eta hileko 1.800 euro edo lanegun bakoitzeko 78,26 euro kotizatzen direnean, formula hauen aplikatzean ateratzen den ehunekoa aplikatuko zaie:

Hileko kotizazio-oinarrietan, formula hau aplikatuko da:

% hileko murrizketa = % 6,15 x ( 1+ Hileko oinarria - 986,70 Hileko oinarria x 2,52

Benetako lanaldien kotizazio-oinarrietan, formula hau aplikatuko da:

% lanaldi-murrizketa = % 6,15 x ( 1+ Lanaldi-oinarria – 42,90

x 2,52 Lanaldi-oinarria ) ) 6.  Aldi baterako ezintasunetan, haurdunaldian eta edoskitze naturalean zehar arriskua dagoenean eta jardunean egon bitartean ama edo aita izaterakoan, kotizazioa langileen kontratazio-modalitatearen araberakoa izango da:

a)  Kontratu mugagabea duten nekazarien kasuan, egoera horietako kotizazioa Gizarte Segurantzako Erregimen Orokorreko arau aplikagarriek zehaztuko dute. Tasa hau aplikatuko da:

1.  Lehenengo kotizazio-taldeko langileen kasuan, jazoera arruntei dagokion kotizazio-oinarriari % 15,50 tasa aplikatuko zaio.

2.  Gainerako taldeetako (2.etik 11.era) langileen kasuan, jazoera arruntei dagokion kotizazio-oinarriari % 2,75 tasa aplikatuko zaio.

Langile guztien kasuan, haien kotizazio-taldea edozein dela ere, langabeziakotizazioari dagokion kuota kotizazio-oinarriaren % 2,75 murriztuko da.

b)  Aldi baterako kontratua eta kontratu finko etena duten nekazarien kasuan, a) atalak ezarritakoa aplikatuko da, lehen adierazitako egoera batengatik kontratatutako egunetan zerbitzurik eman ezin dutenean.

Zerbitzurik ematea aurreikusi ez den egunetan, langileek jardunik gabeko epeei dagokion kotizazioa ordaindu behar dute, amatasun- eta aitatasun-laguntzen kasuan izan ezik, horiek benetako kotizazio-epeak izango baitira honako laguntza hauei dagokienez:

erretiroa, ezintasun iraunkorra, heriotza eta biziraupena.

7.  Kontribuzio-mailako langabezia-laguntza jasotzen den bitartean, langileak Sistema Berezi honetan kotizatu behar badu, kotizazio-tasa % 11,50 izango da.

8.  Sistema berezi honen barruko langileen kasuan, ez da aplikatuko artikulu honen Bi.3 atalean ordu estren gainean ezarritako kotizazio osagarria.

9.  Enplegu eta Gizarte Segurantzako Ministerioari baimena ematen zaio jardunean egondako edo jardunik gabeko epeen kotizazioa harmonizatzeko beharrezkoak diren prozedurak eta egokitzapen arauemaileak arautzeko eta aurreikusitako murrizketak eta horietatik eratorritako kotizazioak erregularizatzeko baldintzak betetzen direla egiaztatzeko.

Lau. Etxeko Langileentzako Sistema Bereziko kotizazioa, Gizarte Segurantzako Erregimen Orokorrak ezarritakoa.

2012ko urtarrilaren 1etik aurrera, Sistema Berezi honetan kotizazio-oinarri eta kotizazio-tasa hauek aplikatuko dira:

1.  Jazoera arrunten eta profesionalen kotizazio-oinarriak eskala honen arabera zehaztuko dira, etxeko langileek jasotzen duten ordainsariaren arabera: Tartea 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Hileko ordainsaria –  euro/hilabetea 74,83 euroraino 74,84 eta 122,93 euro artean 122,94 eta 171,02 euro artean 171,03 eta 219,11 artean 219,12 eta 267,20 euro artean 267,21 eta 315,30 artean 315,31 eta 363,40 euro artean Kotizazio-oinarria –  euro/hilabetea 90,20

98,89

146,98

195,07

243,16

291,26

339,36

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

2012ko ekainaren 30a, larunbata Hileko ordainsaria –  euro/hilabetea 363,41 eta 411,50 euro artean 411,51 eta 459,60 euro artean 459,61 eta 507,70 euro artean 507,71 eta 555,80 artean 555,81 eta 603,90 euro artean 603,91 eta 652,00 euro artean 652,01 eta 700,10 euro artean 700,11 eurotik Kotizazio-oinarria –  euro/hilabetea 387,46

435,56

483,66

531,76

579,86

627,96

676,06

748,20

2.  2012an zehar, jazoera arrunten kasuan, kotizazio-tasa % 22 izango da, aurreko atalean adierazitakoaren arabera dagokion kotizazio-oinarriaren gainean kalkulatuta.

Ehuneko horretatik, % 18,30 enplegatzaileak ordainduko du, eta %3,70, berriz, langileak.

3.  Lan-istripuen eta lan-gaixotasunen kotizazioaren kasuan, 1. atalean adierazitakoaren arabera dagokion kotizazio-oinarriari 2007rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 28ko 42/2006 Legearen laugarren xedapen osagarrian jasotako primen tarifan jasotako kotizazio-tasa aplikatuko zaio, eta enplegatzaileak osorik ordainduko du.

4.  2012an zehar, jazoera arrunten kasuan, enpresek Sistema Berezi honetako kotizazioari egindako ekarpena % 20 murriztu ahalko da. Murrizketa hori aplika dezakete 2012ko urtarrilaren 1etik aurrera etxeko langileak edozein kontratu-modalitaterekin kontratatu eta Erregimen Orokorrean alta eman dituzten enplegatzaileek, baldin eta langile horiek Etxeko Langileen Erregimen Berezian lanaldi osoan eta enplegatzaile berarentzat alta emanda ez badira egon 2011ko abuztuaren 2tik abenduaren 31ra bitartean.

5.  Gizarte Segurantzaren sistema eguneratzeko, egokitzeko eta modernizatzeko abuztuaren 1eko 27/2011 Legearen hogeita hemeretzigarren xedapen osagarriak aurreikusitako moduan Gizarte Segurantzako Diruzaintza Orokorrari jakinarazpenik egiten ez bazaio, 2012ko lehenengo seihilekoan jazoera arruntetan kotizazio-tasa eta -oinarri hauek aplika daitezke Etxeko Langileen Gizarte Segurantzako Erregimen Berezian, jazoerak gertatzen diren hilabetean barne: Kotizazio-oinarria: 748,20 euro hilero.

Kotizazio-tasa: % 22.

Etxeko Langileen Gizarte Segurantzako Erregimen Berezia arautzen duen araudiaren arabera lehen adierazitako kotizazio-tasa banatu behar denean, honela egingo da: % 18,30 enplegatzailek ordainduko du, eta % 3,70, berriz, etxeko langileak. Etxeko langileak zerbitzu partzialak edo etenak ematen badizkie enplegatzaile bati edo gehiagori, langileak osorik ordainduko du lehen adierazitako kotizazio-tasa.

Lan-istripuen eta lan-gaixotasunen kotizazioaren kasuan, indarrean dagoen kotizaziooinarriari 2007rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 28ko 42/2006 Legearen laugarren xedapen osagarrian jasotako primen tarifan jasotako kotizazio-tasa aplikatuko zaio.

Enplegatzaileak osorik ordainduko du jazoera profesionalen kotizazioa; baina etxeko langileak zerbitzu partzialak edo etenak ematen badizkie enplegatzaile bati edo gehiagori, langileak osorik ordainduko du lehen adierazitako kotizazio-tasa.

Bost. Norberaren kontura lan egiten duten langileen edo autonomoen Erregimen Berezian kotizatzea.

2012ko urtarrilaren 1etik aurrera, norberaren kontura lan egiten duten langileen edo autonomoen Erregimen Berezian gehienezko eta gutxieneko oinarriak eta kotizazio-tasak hauek egongo dira:

1.  Gehienezko kotizazio-oinarria 3.262,50 euro hileko izango da. Gutxieneko kotizazio-oinarria 850,20 euro hileko izango da.

2.  2012ko urtarrilaren 1ean 47 urte baino gutxiago duten autonomoen kasuan, haiek hautatu dute kotizazio-oinarria, aurreko atalean zehaztutako gehienezko eta gutxieneko oinarrien barruan. Horrela egin dezakete ere egun horretan 47 urte duten langile autonomoek, baldin eta 2011ko abenduan haien kotizazio-oinarria 1.682,70 euro hileko edo handiagoa izan bada edo Erregimen Berezian egun horren ostean alta eman badute.

2012ko urtarrilaren 1ean 47 urte duten langileen kasuan, euren kotizazio-oinarria 1.682,70 euro hileko baino txikiagoa bada, ezingo dute 1.870,50 euro hileko oinarria baino oinarri handiagorik hautatu, ez badute aukera hori 2012ko ekainaren 30a baino lehen gauzatzen (kasu horretan, urte horretako uztailaren 1ean sartuko da indarrean) edo negozioaren titularraren alarguna izanik titularra hil izanagatik negozioaren kargu egin eta 47 urterekin Erregimen Berezian alta eman behar izan ez badu; azken kasu horretan, ez da muga hori aplikatuko.

3.  2012ko urtarrilaren 1ean 48 urte edo gehiago dituzten langile autonomoen kotizazio-oinarria 916,50 euro/hilabete eta 1.870,50 euro/hilabete artean egongo da, negozioaren titularraren alarguna izanik titularra hil izanagatik negozioaren kargu egin eta 45 urte edo gehiagorekin Erregimen Berezian alta eman behar izan ez badu; kasu horretan, oinarria 850,20 euro/hilabete eta 1.870,50 euro/hilabete artean egongo da.

Hala ere, 50 urte bete aurretik Gizarte Segurantzako sistemaren erregimenetako batean bost urtez edo gehiagoz kotizatu duten langile autonomoek arau hauek bete beharko dituzte:

a)  Egiaztatutako azken kotizazio-oinarria 1.682,70 euro/hilabete edo txikiagoa izan bada, 850,20 euro/hilabete eta 1.870,50 euro/hilabete artean kotizatu beharko dute.

b)  Egiaztatutako azken kotizazio-oinarria 1.682,70 euro/hilabete baino handiagoa izan bada, 850,20 euro/hilabete eta egiaztatuko azken kotizazio horren arteko oinarri bat hautatu beharko dute, % 1 areagotuta. Hori lortu ezean, 1.870,50 euro/hilabete arteko oinarria hauta dezakete.

Era berean, aurreko b) atalean xedatutakoa aplika dakieke abenduaren 22ko 39/2010 Legearen 132. artikuluko Lau.2 atalaren bigarren paragrafoan jasotako aukera gauzatu duten 48 edo 49 urteko langile autonomoei.

4.  Salgaiak kalean edo etxez etxe saltzen dituzten langile autonomoek (EJSN 4781 Elikagaien, edarien eta tabako-produktuen txikizkako merkataritza salmenta-postuetan eta azoka txikietan; 4782 Ehun-produktuen, janzkien eta oinetakoen txikizkako merkataritza salmenta-postuetan eta azoka txikietan; 4789 Beste produktu batzuen txikizkako merkataritza salmenta-postuetan eta azoka txikietan eta 4799 Establezimenduetan, salmenta-postuetan edota azoka txikietan egiten ez diren txikizkako beste salerosketa batzuk), 2012. urterako, 1. puntuan izaera orokorrarekin ezarrita dagoen kotizazio-oinarria aukeratu ahal izango dute gutxieneko kotizazio-oinarri gisa, edo Araubide Orokorrerako indarrean dagoena.

Salgaiak etxez etxe saltzen dituzten langile autonomoek (EJSN 4799), 2012.urterako, 1. puntuan izaera orokorrarekin ezarrita dagoen kotizazio-oinarria aukeratu ahal izango dute gutxieneko kotizazio-oinarri gisa, edo kotizazio-oinarri orokor horren % 55i dagokiona.

5.  Gizarte Segurantzaren Araubide Berezi horretako kotizazio-tasa % 29,80koa izango da, edo % 29,30ekoa interesduna jarduera uzteagatiko babes-sistemaren barruan badago. Interesdunak aldi baterako ezintasunagatiko babesik ez duenean, Araubide horretako kotizazio-tasa % 26,50ekoa izango da.

Araubide Berezi horren barruan dauden eta lan-istripu eta gaixotasun profesionalen kontingentziak estalita ez dauzkaten langileek % 0,10eko kotizazio gehigarria aplikatu beharko diote aukeratutako kotizazio-oinarriari, Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren II.

Tituluko IV quater eta IV quinquies kapituluetan xedatutako prestazioak finantzatzeko.

6.  Lan-istripu eta gaixotasun profesionalen kontingentzien kotizaziorako, 2007. urterako Estatuko Aurrekontu Orokorren abenduaren 28ko 42/2006 Legearen laugarren xedapen gehigarrian zehaztutako tarifaren ehunekoak aplikatuko dira.

7.  Aldi berean besteentzat lan egin duten langile autonomoek, 2012an eta jarduera anitzeko erregimenean kontingentzia arruntengatik kotizatu dutenean, eta kontuan izanik enpresaren ekarpenak, Araubide Orokorrean langileari dagozkionak, eta Araubide Bereziari dagozkionak (11.079,45 euro edo gehiagokoak), eskubidea izango dute % 50

itzul diezaieten, baldin eta beren kotizazioek kopuru hori gainditzen badute. Araubide Berezian ordaindutako kuoten % 50 itzuliko zaie gehienez, nahitaez estali beharreko kontingentzia arruntengatiko kotizazioaren arabera.

Aipatu den zenbatekoa interesdunak eskatuta itzuliko da, eta horretarako, eskaera hurrengo ekitaldiko lehen lauhilekoan egin beharko du.

8.  Salmenta ibiltarian aritzen diren eta beren diru-sarrerak zuzenean erosleengandik jasotzen dituzten Lan Elkartuko Kooperatibetako bazkide langileak Beren Konturako Langile edo Langile Autonomoen Araubide Berezian sartuko dira Gizarte Segurantzaren ondorioetarako, eta kotizazioei dagokienez, idatz-zati honetako 4. puntuko lehen paragrafoan xedatutakoa aplikatuko zaie.

Salmenta ibiltaria merkatu tradizionaletan edo merkatu txikietan egiten dela eta salmenta-ordutegia egunean 8 ordutik beherakoa dela egiaztatzen badute, 1. puntuan ezarritako gutxieneko kotizazio-oinarria aukeratu ahal izango dute, edo oinarri horren % 55i dagokiona. Nolanahi ere, nahitaezkoa izango da lan-istripu eta gaixotasun profesionalen kontingentziengatik kotizatzea. Xede horretarako, 2007. urterako Estatuko Aurrekontu Orokorren abenduaren 28ko 42/2006 Legearen laugarren xedapen gehigarrian zehaztutako tarifa aplikatuko zaio aukeratutako kotizazio-oinarriari.

9.  Salmenta ibiltarian diharduten lan elkartuko kooperatibetako bazkide langileek, 2001ko abenduaren 31a aurretik 2009ko Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 23ko 2/2008 Legeko 120. Lau 8 artikuluan xedatutako ezartzearen ondorioz norberaren gain edo autonomo gisa diharduten Langileen Araubide Bereziaren barruan geratu direnek, 2012an ingresatu beharreko kuotaren gaineko 100eko 50eko murrizketarako eskubidea edukiko dute.

Murrizketa horretarako eskubidea edukiko dute, halaber, salmenta ibiltarian diharduten eta 2009ko urtarrilaren 1az geroztik beren jarduera hasi eta Aipatu Araubide Bereziaren barruan geratu diren lan elkartuko kooperatibetako bazkide langileek ere.

Murrizketa honela ezarriko da: atal honetako 8. puntuan xedatutakoaren arabera aukeratutako gutxieneko oinarriari norberaren gain edo autonomo gisa Langileen Araubide Berezian indarrean dagoen kotizazio-mota ezartzetik sortutakoa.

10.  8 puntuko bigarren paragrafoan xedatutakoa aplikagarria izango zaie indibidualki azoka tradizionaletan edo «azoka txikietan» salmenta ibiltarian dihardutenei, salmentarako ordutegia eguneko zortzi ordutik beherakoa izanik. Betiere, establezimendu finko propioa ez badute, eta saltzen dituzten gauzak edo produktuak ekoizten ez badituzte.

11.  2011 urteko uneren batean eta aldi berean besteren konturako berrogeita hamar langile edo gehiago kontrataturik eduki dituzten langile autonomoen kotizazio-oinarri minimoa Araubide Orokorrean 1. kotizazio-multzoan dauden langileentzat ezarritako oinarri minimoaren berdina izango da.

Sei.Nekazaritza-arloan norberaren gain diharduten langileentzako kotizazioa sistema berezian, norberaren gain edo autonomo gisa diharduten Langileen Araubide Berezian ezarria.

1.  2012ko urtarrilaren 1az geroztik, nekazaritza-arloan norberaren gain diharduten langileentzako sistema berezian (norberaren gain edo autonomo gisa diharduten Langileen Araubide Berezian ezarritakoa) sartuta dauden langileen kotizazioak honako hauek izango dira:

a)  Derrigorrezko estaldura behar duten kontingentziei dagokienez, langileak aukeratutako kotizazio-oinarria hileko 850,20 euro eta 1.020,30 euro bitartekoa denean, ezarriko den kotizazio-tasa 100eko 18,75 izango da.

Langileak aukeratutako kotizazio-oinarria hileko 1.020,30 eurotik gorakoa bada, zenbateko horretatik gorako zenbatekoari 100eko 26,50eko kotizazio-tasa ezarriko zaio.

b)  Kontingentzia arruntengatiko aldi baterako ezintasuna nork bere borondatez hobetzeari dagokionez, interesdunaren kotizazio-oinarriaren zenbatekoari ezarri beharreko kotizazio-tasa 100eko 3,30 izango da, edo 100eko 2,80 baldin eta interesduna jardunari uzteagatiko babes-sistemara atxikita badago.

2.  Laneko istripuek eta lanbide-gaixotasunek eragindako kontingentzietarako, Bosgarren atalean xedatutakoa beteko da.Artikulu honetako 6a. Interesdunek kontingentzia profesionalak bere osotasunean estaltzearen aldeko hautua egin ez badute, 1.a) atalean adierazitako kotizazio-oinarriari 100eko 1,00eko tasa ezartzearen ondorioz aterako den kuota ordaintzen jarraituko dute ezintasun iraunkorreko eta heriotza- eta biziraupen-kontingentzien estaldura-kontzeptupean.

3.  Sistema Berezi horren barruan dauden eta emandako babesaren arloan laneko istripuen eta lanbide-gaixotasunen inguruko kontingentzia guztiei estaldura ez ematea erabaki duten langileek aukeratutako kotizazio-oinarriaren gaineko 100eko 0,10eko kotizazio gehigarria egingo dute, Gizarte Segurantzaren Lege Orokorreko II tituluko IV

quater eta IV quinquies kapituluetan jasotzen diren prestazioak finantzatze aldera.

Zazpi.Itsasoko langileen kotizazioa Araubide Berezian.

1.  Artikulu honetako Bat eta Bi ataletan xedatutakoa itsasoko langileen araubide berezian aplikatuko da, eta, hala badagokio, kontingentzia arruntengatiko kotizaziorako, abenduaren 30eko 116/1969 eta ekainaren 21eko 24/1972 Legeen testu bategineko (abuztuaren 30eko 2864/1974 Dekretuz onartua) 19.6 artikuluan xedatutakoari eta hurrengo 2. atalean ezarritakoari kalterik sortu gabe, eta besteren konturako langileen kontingentzia arruntengatiko kotizazio-tasaren salbuespenarekin; tasa hori, 100eko 29,30ekoa edo 100eko 29,80koa izango da, baldin eta interesduna jarduera uzteagatiko babes-sisteman ez badago.

2.  Abuztuaren 30eko 2864/1974 Dekretu bidez onartutako testu bateginaren 19.5. artikuluak aipatzen dituen bigarren eta hirugarren taldeetan barne harturiko langileei dagozkien honako Erregimen Bereziko kontingentzia eta babespeko egoera guztien kotizazioak Enplegu eta Gizarte Segurantzako Ministerioaren Agindu bidez urtero zehaztutako ordainsarien gainean gauzatuko dira, Itsasoko Gizarte Institutuak proposamena egin eta sektorea ordezkatzen duten erakundeak entzun ostean betiere.

Zehaztapen hori probintzia, arrantza-modalitate eta kategoria profesionalen arabera egingo da, aurreko urtean jasotako batez besteko ordainsarien balioetan oinarrituta.

Zehazturiko oinarri horiek bakarrak izango dira, eta honako artikulu honen Bigarren ataleko 1. paragrafoan xedatutakoarekin bat etorriz, ezingo dira izan kategoria profesional bakoitzarentzat ezarritakoa baino txikiagoak, ez eta handiagoak ere.

Zortzi.Ikatz-meatzaritzako Erregimen Bereziko kotizazioa.

2012ko urtarrilaren 1etik aurrera, Ikatz-meatzaritzako Gizarte Segurantzaren Erregimen Bereziari dagokion kotizazioa zehazteko Bigarren atalean aurreikusitakoa aplikatuko da; kontingentzia arrunten kasuan, hala ere, kotizazio-oinarriak honako arauen arabera normalizatuko dira: Lehenengoa.Kontuan hartuko dira langileek jaso dituzten edota jaso beharko lituzketen ordainsariei dagozkien zenbatekoak. Zenbateko horiek izango dira, laneko istripu eta gaixotasun profesionalengatiko kotizazioei egozteko modukoak, eta 2011ko urtarrilaren 1etik abenduaren 31 bitartekoak, data biak barne.

Bigarrena.Ordainsari horiek kategoria, talde profesional eta espezialitate profesional nahiz meatzaritzako eremuen arabera taldekatuko dira, kontuan hartuta, betiere, Gizarte Segurantzako bestelako Eskubideen Kotizazio eta Likidatzeari buruzko Araudi Orokorraren 57. artikuluan xedatutakoa. Modu horretara kalkulatuta lorturiko zenbatekoak dagozkion egunen batuketaren artean zatituko dira.

Hirugarrena.Emaitza hori izango da kontingentzia aurruntengatiko eguneko oinarri normalizatua. Horren zenbatekoak ezingo du izan kategoria profesional horretarako aurreko ekitaldian finkatutakoa baino txikiagoa, indarreko ekitaldian izandako portzentajeari honako artikuluko Bat. 1 atalean aipatzen den gehieneko kotizazioa gehitu ostean. Era berean, ezingo du gainditu aipatu gehienekoa urteko zenbateko bihurtu eta 2011. urteko egun naturalen artean zatitu ostean lortzen den kopurua.

2.  Enplegu eta Gizarte Segurantzako Ministerioak finkatuko du oinarri normalizatuei dagokien zenbatekoa; horretarako, aurreko zenbakian aurreikusitako arauak aplikatuko dira.

Bederatzi.Gizarte Segurantzako kotizazio-oinarria, kontribuzio mailako langabeziaprestazioak dirauen bitartean, eta langile autonomoen jarduera-uzteagatiko prestazioa jaso bitartea.

1.  Lan-harremana amaitu dela-eta langabezia-prestazioa jasotzen dugun bitartean, kotizatzeko legezko betebeharra duten langileei dagokien Gizarte Segurantzako kotizaziooinarria izango da, langabezia-prestazioari dagokion oinarri arautzailea. Hori kalkulatzeko, Gizarte Segurantzari buruzko Lege Orokorraren testu bateginak 211. artikuluko 1. atalean ezarritakoa hartuko da kontuan; betiere, kategoria profesional bakoitzarentzat aurreikusita dagoen kontingentzia arruntengatiko gutxieneko oinarriren zenbatekoaren gainean. Hori horrela, eta Gizarte Segurantzako prestazioei dagokienez, oinarri hori kontingentzia arrunten oinarrien parekoa izango da.

Prestazioa jasotzen bada lan-harremana aldi baterako eten delako edota lanaldia aldi baterako murriztu delako, bai enpresariak hala erabaki duelako Langileen Estatutuari buruzko Legearen testu bategineko 47. artikuluan ezarritakoaren arabera, bai lehiaketaprozeduraren baitan emandako epai batek hala agintzen duelako, kotizatzeko legezko betebeharra duten langileek Gizarte Segurantzari kotizatu beharrekoaren oinarria izango da, kotizaturiko azken sei hilabeteetako oinarriaren batez bestekoa, hala kontingentzia arruntengatikoa, nola laneko istripu zein gaixotasun profesionalen kontingentziengatikoa; betiere, langabezia-egoera aurrekoak edota kotizatzeko legezko betebeharra bukatzen den unekoak baldin badira.

Etenda egon ostean langabeziagatiko prestazioa jasotzeko eskubidea berreskuratzeak esan nahi du, berriz ere ekin beharko zaiola kotizatzeari aurreko paragrafoetan adierazitako kotizazio-oinarrien arabera, hau da, eskubidea berreskuratu den uneari dagokion oinarriaren arabera.

Langabeziagatiko prestazioa jasotzeko eskubidea iraungita egongo balitz eta Gizarte Segurantzari buruzko Lege Orokorraren testu bategineko 210. Artikuluko 3. Zenbakiaren arabera langileak hasiera bateko eskubidea berreskuratzea erabakiko balu, Gizarte Segurantzaren kotizazio-oinarria izango da, eskubide hori jaio zeneko uneari dagokion langabeziagatiko prestazioaren oinarri arautzailea.

Prestazioa jasotzen den bitartean, aurreko paragrafoetan jasotako kotizazio-oinarria eguneratuko da baldin eta legezko langabezia-egoera gertatu unean langilearen kotizaziotaldeari unean-unean dagokion indarreko Gizarte Segurantzaren gutxieneko kotizaziooinarria baino txikiagoa denean, eta une jakin horretako gehieneko mugarekin betiere.

2.  Kontribuzio mailako langabeziagatiko prestazioa jasotzen den bitartean Gizarte Segurantzako Erregimen Orokorrean ezarritako Nekazaritzako Inoren Konturako Langileentzako Sistema Berezian kotizatu beharra egongo balitz, atal honetako 1. zenbakian finkatutako kotizazio-oinarria aplikatuko da orokorrean.

3.  Langabeziagatiko prestazioa jaso bitartean Ikatz-meatzaritzako Erregimen Berezian kotizatu behar izanez gero, kotizazio-oinarria izango da, legezko langabeziaegoera sortzeko unean langilearen kategoria edo espezialitate profesionalari dagokion indarreko kotizazio normalizatua.

Kotizazio-oinarria eguneratu egingo da, legezko langabezia-egoera sortzeko unean langilearen kategoria edo espezialitate profesionalari dagokion indarreko kotizaziooinarriaren arabera.

4.  Prestazio ekonomikoa jasotzen denean langile autonomoek beraien jarduera utzi dutelako, erregimena dagokiona izanik, prestazio horren oinarri arautzailea abuztuaren 5eko 32/2012 Legearen 9. artikuluko 1. atalean jasotakoaren arabera zehaztuko da. Lege horren bidez zehaztu da langile autonomoek beraien jarduera uzteagatik izan beharreko babes-sistema espezifikoa, dagokion erregimenean aurreikusitako gutxieneko oinarri edota oinarri bakarrari dagokion zenbatekoa errespetatuta.

Gizarte Segurantzako kotizazioak arautzen dituen araubidearekin bat etorriz jarduerak dirauen artean norbere konturako langile edota autonomoentzako gutxieneko kotizazaziooinarritik behera kotizatzen duten kolektiboen kasuan, kotizazio-oinarri murriztuan kotizatuko dute jarduera uzteagatiko prestazioak jasotzen dituzten bitartean.

Hamar.Langile Autonomoen Langabezia, Soldatak Bermatzeko Funtsa, Lanbide Heziketa eta Jarduera Uzteagatiko kotizazioa.

Langile Autonomoen Langabezia, Soldatak Bermatzeko Funtsa, Lanbide Heziketa eta Jarduera Uzteagatiko kotizazioa 2012ko urtarrilaren 1etik aurrera gauzatuko da, ondoren jasotakoarekin bat etorriz:

1.  Langile Autonomoen Langabezia, Soldatak Bermatzeko Funtsa, Lanbide Heziketa eta Jarduera Uzteagatiko kotizazioaren oinarria laneko istripu eta gaixotasun profesionalen kontingentziei dagozkien berberak izango dira, horiek estaltzen dituzten Gizarte Segurantzako Erregimen guzti-guztietan.

Itsasoko Langileen Erregimen Bereziko Langabeziagatiko kotizazio-oinarriei ere abuztuaren 30eko 2864/1974 Dekretu bidez onartutako testu bateginaren 19.6. artikuluan xedatutakoa aplikatuko da, aipatu manu hori garatzen duten arauekin bat etorriz, eta honako artikuluaren Zazpigarren atalean adierazitakoari kalterik egin gabe.

Gizarte Segurantzako Erregimen Orokorrak Nekazaritzako Inoren Konturako Langileentzako Sistema Berezian barne harturiko langileen Langabezia, Soldatak Bermatzeko Funtsa, Lanbide Heziketa eta Jarduera Uzteagatiko kotizazio-oinarriak honako artikuluaren Hiru 1. eta 2. Ataletan finkatuko dira, langile bakoitzari dagozkion kontingentzia profesionalengatiko kotizazio-motaren arabera.

Prestakuntza eta heziketarako kontratuen ondoriozko langabeziagatiko kotizaziooinarria izango da, laneko istripu eta gaixotasun profesionalen kontingentziei dagokien gutxieneko oinarria.

Norbere Kontura edota Autonomo gisa diharduten Langileen Erregimen Berezian barne harturiko langileek beraien jarduera uzteagatiko babesari dagokion kotizaziooinarria, eta Nekazaritzan Norbere Kontura diharduten Langileentzako Sistema Berezian barne harturiko langileei dagokiena izango da, aipatu Erregimen eta Sistema Berezietan barne harturiko langileek berariaz hautatu dutena.

Itsasoko Langileen Erregimen Berezian, jarduera uzteagatiko kotizazio-oinarria izango da, erregimen horretan barne harturiko norbere kontuko langileari dagokiona; hori horrela, abenduaren 30eko 16/1969 Legearen, ekainaren 21eko 24/1972 Legearen (Itsasoko Langileen Gizarte Segurantzako Erregimen Berezia arautzen duen abuztuaren 30eko 2864/1974 Dekretu bidez onartutakoa) eta 1974ko azaroaren 22ko Aginduaren testu bateginek aipatzen dituzten koefiziente zuzentzaileak aplikatuko zaizkio.

2.  Hauek dira 2012ko urtarrilaren 1etik aurrera aplikatuko diren kotizazio-tasak: Langabezia-kontingentziarako: Kontratazio mugagabea, aldi baterako kontratu mugagabeak eta aldizkako lankontratu finkoak barne; era berean, iraupen jakineko kontratuak honako modalitateetan:

praktikaldikoak, prestakuntzakoak eta heziketakoak, txandakakoak, bitarteko kontratuak.

Azkenik, kontratu-mota edozein izanda ere, urritasunen bat duten langileekin burututakoak:

100etik 7,05; hortik 100etik 5,50 enpresariaren kontura izango da, eta 100etik 1,55

langilearen kontura.

b)  Iraupen jakineko kontratua:

1.  Lanaldi osoko iraupen jakineko kontratua: 100etik 8,30; hortik 100etik 6,70

enpresariaren kontura izango da, eta 100etik 1,60 langilearen kontura.

2.  Lanaldi mugatuko iraupen jakineko kontratua: 100etik 9,30; hortik 100etik 7,70

enpresariaren kontura izango da, eta 100etik 1,60 langilearen kontura.

Gizarte Segurantzako Erregimen Orokorrean ezarri bezala Nekazaritzako Inoren Konturako Langileen Sistema Berezian barne hartuta dauden aldi baterako inoren konturako langileentzako, aurreko b) paragrafoaren 1. atalean finkatutakoa izango da, lanaldi osoko iraupen jakineko kontratazioen kasuan (aurreko a) paragrafoan aurreikusitako kotizaziotasa aplikatzen denean salbu), iraupen jakineko kontratu zehatzen kasuan, edo urritasunen bat duten langileen kasuan.

B)  Soldatak Bermatzeko Funtsean kotizatzeko, 100eko 0,20 enpresaren kontura esklusiboki.

Gizarte Segurantzako Erregimen Orokorrean ezarri bezala Nekazaritzako Inoren Konturako Langileen Sistema Berezian barne hartuta daudenen Soldatak Bermatzeko Funtsean kotizatzeko tasa 100eko 0,10 izango da, enpresaren kontura oso-osorik.

C)  Lanbide Heziketako kotizaziorako 100eko 0,70; hortik 100eko 0,60 enpresaren kontura eta 100eko 0,10 langilearen kontura.

Gizarte Segurantzako Erregimen Orokorrean ezarri bezala Nekazaritzako Inoren Konturako Langileen Sistema Berezian barne hartuta daudenen Lanbide Heziketarako kotizazio-tasa 100eko 0,18 izango da; hortik 100eko 0,15 enpresaren kontura eta 100eko 0,03 langilearen kontura.

D)  Jarduera uzteagatiko babesari dagokion tasa 100eko 2,20koa izango da.

Hamaika.Heziketa eta prestakuntza kontratuetako kotizazioa.

2012ko urtarrilaren 1etik aurrera kontingentzia profesionalen eta langabeziaren ondorioz enpresariek eta langileek Soldatak Bermatzeko Funtsera ordaindu beharreko kuotak, eta heziketa nahiz prestakuntzarako kontratuen Lanbide Heziketara bideratutako kuotak 2011ko abenduaren 31n indarren zeuden kuoten parean mantenduko dira.

Hamabi.Trebakuntza jasotzen duten ikertzaileen kotizazioa.

Urtarrilaren 27ko 63/2006 Errege Dekretuarekin bat etorriz, trebakuntza jasotzen duten ikertzaileen kotizazioari dagokionez, lehenengo bi urteetan aurreko atalean jasotako arauak aplikatuko dira heziketa eta prestakuntzako kontratuen kontingentzia arrunt eta profesionalengatiko kotizazioetan.

Atal honetan aurreikusitako kotizazio-sistemak ez du eraginik izango jaso beharreko prestazio ekonomikoen zenbatekoa zehazteko unean; hori horrela, Erregimen Orokorreko Lehenengo Kotizazio-taldeari dagokion gutxieneko oinarria aplikatuko da aurrerantzean ere.

Hamahiru.Suhiltzaileen erretiroko adina aurreratzearekin lotutako kotizazioaren berezitasunak.

Martzoaren 14ko 383/2008 Errege Dekretuak administrazio eta erakunde publikoen zerbitzura lan egiten duten suhiltzaileen erretiroko adina murrizteko koefizientea ezartzen du; horri dagokionez, suhiltzaileei kontingentzia arruntengatiko kotizazio-tasaren gainean kotizazio-tasa gehigarria aplikatuko zaie, hala enpresari nola langileei.

2012. urteari dagokionez, aurreko paragrafoan aipatu kotizazio-tasa gehigarria 100eko 7,10 izango da; hortik 100etik 5,92 enpresak ordainduko du eta 100eko 1,18 langileak.

Hamalau.Ertzainen erretiroko adina aurreratzearekin lotutako kotizazioaren berezitasunak.

Gizarte Segurantzako Lege Orokorraren testu bateginak berrogeita zazpigarren xedapen gehigarrian Ertzaintzaren kasuan aipatzen duenaren inguruan, kontingentzia arruntengatiko kotizazio-oinarriari kotizazio-tasa gehigarria aplikatu ahalko zaio, bai enpresari bai langileei.

2012. urteari dagokionez, aurreko paragrafoan aipatu kotizazio-tasa gehigarria 100eko 6,50 izango da; hortik 100etik 5,42 enpresak ordainduko du eta 100eko 1,08 langileak.

Hamabost.Honako artikuluaren aurreko ataletan ezarritakoa salbu, eta Gizarte Segurantzako Lege Orokorraren testu bateginak 16. artikuluan jasotzen duenarekin bat etorriz, Gizarte Segurantzako sistema osatzen duten Erregimenetako gutxieneko oinarriak edota oinarri bakarrak inolaz ere ezingo dira izan Erregimen Orokorraren gutxieneko oinarria baino txikiagoak.

Hamasei.2012. urtean zehar, maiatzaren 20ko 8/2010 Errege Dekretuaren zazpigarren xedapen gehigarrian ezarritakoa aplikatuko litzaiekeen Gizarte Segurantzako Erregimen Orokorrean barne harturiko langile publikoen kontingentzia guztiengatiko kotizaziooinarriak, eta lan edota zerbitzu harremanak indarrean dirauen bitartean betiere, 2010eko abenduari dagokiona izango da, jasotako ordainsarial direla-eta zenbateko horrek handiagoa beharko lukeenean izan ezik; kasu horretan, azken hori hartuko da hileko kotizazioa egiteko oinarri gisa.

Aurreko paragrafoan adierazitakoarekin bat etorriz, 2010eko abenduko kotizazio-oinarritik kenduko dira, hala badagokio, hilabetetik gorako sortzapen-tartea duten ordainsariei dagozkien zenbatekoak, edota aldian-aldikoak izanik oinarri hori banaketa proportzional gabe aplikatu zaizkien zenbatekoak.

Hamazazpi.Enplegu eta Gizarte Segurantzako Ministroari dagokion gaitasuna emango zaio, honako artikuluan aurreikusitakoa aplikatu eta garatzeko beharrezkoak diren arauak eman ditzan.

121. artikulua.  2012ko eskubide pasiboen eta Funtzionarioen Mutualitate Orokorren kotizazioak.

Bat.2012ko urtarrilaren 1etik aurrera, ekainaren 23ko 4/2000 Legegintzako Errege Dekretuan jasotako Estatuko Administrazio Zibileko Funtzionarioen Mutualitateak (MUFACE) kudeatzen duen Estatuko Funtzionario Zibilen Gizarte Segurantzako Erregimen Berezira Estatuak egiten dituen kotzazio eta ekarpenak (aipatu xedapeneko 12. Artikuluak aipatzen dituen prestazioak finantzatzeko, h) paragrafoan adierazitakoa izan ezik) honakoak izango dira:

1.  MUFACEk barne hartzen dituen funtzionarioen kotizazio-portzentajea Eskubide Pasiboak kotizatzeko 2010. urterako ezarri diren baliabide arautzaileen %1,69an finkatu da. Hori kalkulatzeko, ez da kontuan hartu 2011ko Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 22ko 39/2010 Legeak zortzigarren xedapen gehigarriko Bigarren atalean aurreikusitako eguneraketa, eta ehuneko 1,00ean gehitu da.

2.  Estatuak egindako ekarpenaren zenbatekoa, 4/2000 Legegintzako Errege Dekretuaren 35. Artikuluan arautzen dena, Eskubide Pasiboak kotizatzeko 2010. urterako ezarri diren baliabide arautzaileen %4,63an finkatu da. Hori kalkulatzeko, ez da kontuan hartu 2011ko Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 22ko 39/2010 Legeak zortzigarren xedapen gehigarriko Bigarren atalean aurreikusitako eguneraketa, eta ehuneko 1,00ean gehitu da. 4,63ko tasa horretatik, 4,50 estatuak egindako aktiboen ekarpenei dagokie eta 0,13 kotizatzetik salbuetsita dagoen pentsiodun bakoitzak egindako ekarpenei.

Bi.2012ko urtarrilaren 1etik aurrera, ekainaren 9ko 1/2000 Legegintzako Errege Dekretuan jasotako Indar Armatuen Institutu Sozialak (ISFAS) kudeatzen duen Indar Armatuen Gizarte Segurantzako Erregimen Berezira Estatuak egiten dituen kotizazio eta ekarpenak (aipatu xedapeneko 9. artikuluak aipatzen dituen prestazioak finantzatzeko, f) paragrafoan adierazitakoa izan ezik) honakoak izango dira:

1.  ISFASek barne hartzen dituen militarren kotizazio-portzentajea Eskubide Pasiboak kotizatzeko 2010. urterako ezarri diren baliabide arautzaileen %1,69an finkatu da. Hori kalkulatzeko, ez da kontuan hartu 2011ko Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 22ko 39/2010 Legeak zortzigarren xedapen gehigarriko Bigarren atalean aurreikusitako eguneraketa, eta ehuneko 1,00ean gehitu da.

2.  Estatuak egindako ekarpenaren zenbatekoa, 1/2000 Legegintzako Errege Dekretuaren 35. Artikuluan arautzen dena, Eskubide Pasiboak kotizatzeko 2010. urterako ezarri diren baliabide arautzaileen %9,41ean finkatu da. Hori kalkulatzeko, ez da kontuan hartu 2011ko Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 22ko 39/2010 Legeak zortzigarren xedapen gehigarriko Bigarren atalean aurreikusitako eguneraketa, eta ehuneko 1,00ean gehitu da. Tasa horretatik, 4,50 estatuak egindako aktiboen ekarpenei dagokie eta 4,91 kotizatzetik salbuetsita dagoen pentsiodun bakoitzak egindako ekarpenei.

Hiru.2012ko urtarrilaren 1etik aurrera, ekainaren 23ko 4/2000 Legegintzako Errege Dekretuan jasotak Mutualitate Orokor Judizialak (MUGEJU) kudeatzen duen Justizia Administrazioko Funtzionarioen Gizarte Segurantzako Erregimen Berezira Estatuak egiten dituen kotzazio eta ekarpenak (aipatu xedapeneko 12. Artikuluak aipatzen dituen prestazioak finantzatzeko, f) paragrafoan adierazitakoa izan ezik) honakoak izango dira:

1.  MUGEJUk barne hartzen dituen Justizia Administrazioko langileen kotizazioportzentajea Eskubide Pasiboak kotizatzeko 2010. urterako ezarri diren baliabide arautzaileen %1,69an finkatu da. Hori kalkulatzeko, ez da kontuan hartu 2011ko Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 22ko 39/2010 Legeak zortzigarren xedapen gehigarriko Bigarren atalean aurreikusitako eguneraketa, eta ehuneko 1,00ean gehitu da.

2.  Estatuak egindako ekarpenaren zenbatekoa, 3/2000 Legegintzako Errege Dekretuaren 23. Artikuluan arautzen dena, Eskubide Pasiboak kotizatzeko 2010. urterako ezarri diren baliabide arautzaileen %4,63an finkatu da. Hori kalkulatzeko, ez da kontuan hartu 2011ko Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 22ko 39/2010 Legeak zortzigarren xedapen gehigarriko Bigarren atalean aurreikusitako eguneraketa, eta ehuneko 1,00ean gehitu da. Tasa horretatik, 4,50 estatuak egindako aktiboen ekarpenei dagokie eta 0,01 kotizatzetik salbuetsita dagoen pentsiodun bakoitzak egindako ekarpenei.

Lau.2012. urtean, eta aurreko ataletan jasotako aurreikuspenen arabera, eskubide pasiboei eta funtzionarioen mutualitate orokorrei dagokien kuotaren zenbatekoa %3,86

eta %1,69ko portzentajea aplikatuta kalkulatuko da hurrenez hurren, Estatuko Klase Pasiboen Erregimenarekin eta Funtzionarioen Erregimen Bereziekin alderaratuta.

Portzentaje horiek, eskubide pasiboen kotizaziorako 2010. Urterako ezarrirako baliabide arautzaileak hartu dira oinarri; horiek kalkulatzerakoan, ez da gauzatu 2011. Urteko Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 22ko 39/2010 Legearen zortzigarren xedapen gehigarriaren Bigarren atalean aurreikusitako eguneraketa, eta ehuneko 1ean gehitu dira. Hona hemen aurrekoen zehaztapena: Estatuko funtzionario zibilen, Indar Armatuetako langileen, Epaile eta Fiskalen, Idazkari Judizialen eta Justizia Administrazioko langileen eskubide pasiboei dagozkien hileko kuotak: Taldea / Azpi-taldea 7/2007 Legea Hileko kuota eurotan A1 A2 B

C1 C2 E (30/1984 Legea) eta Elk.

Profesionalak (7/2007 Legea) 107,96

84,97

74,40

65,26

51,63

44,02

Estatuko Funtzionario Zibilen Mutualitate Orokorrera, Indar Armatuen Institutu Sozialera eta Mutualitate Judizial Orokorrera kotizaturiko hileko kuotak: Taldea / Azpi-taldea 7/2007 Legea Hileko kuota eurotan A1 A2 B

C1 C2 E (30/1984 Legea) eta Elk.

Profesionalak (7/2007 Legea) 47,27

37,20

32,58

28,57

22,60

19,27

Aipatu kuota horiek bikoiztuta ordainduko dira ekainean eta abenduan.

Estatuko Klase Pasiboei buruzko Legearen testu bateginak 23.1. artikuluko lehenengo paragrafoan egiten duen azken aipameneko salbuespena kontuan hartuta, eta bertan xedatutakorekin bat etorriz, karrerakoak ez diren militarrek eta Konplementu nahiz Itsas Erreserba eskaletako militarrek ehuneko berrogeita hamarrean murriztuta ordainduko dituzte eskubide pasiboei dagozkien hileroko kuotak.

XEDAPEN GEHIGARRIAK Lehenengoa.Gizarte Segurantzako familia-prestazioak.

2012ko urtarrilaren 1etik aurrera, eta Gizarte Segurantzako Lege Orokorraren testu bateginak IX. Kapituluko II. Tituluaren Bigarren Atalean araututakoaren arabera, honakoa izango da Gizarte Segurantzako familia-prestazioen zenbatekoa, ordaindutakoaren araberakoa ez dena, eta horiek eskuratzeko eduki beharreko diru-sarreren gehieneko muga: Bat.182 bis artikuluan ezarritako esleipen ekonomikoaren zenbatekoa 291 eurokoa izango da urtean.

Bi.Hona hemen 182 bis 2 artikuluak urritasunen bat duen seme-alaba edota zaintzapeko adin txikikoentzat ezarritako esleipenaren zenbatekoa:

a)  1.000 euro seme-alabaren edota zaintzapeko adin txikikoaren urritasun-maila ehuneko 33tik gorakoa denean.

b)  4.292,40 euro kargupeko seme-alaba 18 urtetik gorakoa denean eta ehuneko 65eko edo gehiagoko urritasun-maila duenean.

c)  6.439,20 euro kargupeko seme-alabak 18 urte baino gehiago dituenean, ehuneko 75eko edo gehiagoko urritasun-maila duenean, eta anatomiako atalak edota funtzionalitatea galdu dituela-eta inoren laguntza behar duenean eguneroko funtsezko zenbait ekintza gauzatzeko, hala nola, jantzi, mugitu, jane dota antzekoak.

Hiru.Seme-alaba jaio edota adoptatzeagatik 186.1. artikuluak ezartzen duen prestazioa 1.000 eurokoa izango da, familia ugarien kasuan, guraso bakarreko familien kasuan eta urritasunen bat duen amen kasuan.

Lau.182.1.c) artikuluaren lehenengo eta bigarren paragrafoek aipatzen duten zaintzapeko seme-alaba bakoitzeko esleipena jaso ahal izateko eduki daitekeen dirusarreren muga 11.376,66 eurokoa da urtean, eta 17.122,59 eurokoa familia ugarien kasuan; zenbateko hori 2.773,39 eurotan gehituko da laugarrenetik aurrerako semealaba bakoitzeko, laugarren hori barne.

Bigarrena.Minusbaliatuak Gizarteratzeari buruzko apirilaren 7ko 13/1982 Legean jasotako sorospen ekonomikoak eta laguntza-pentsioak.

Bat.2012ko urtarrilaren 1etik aurrera, Minusbaliatuak Gizarteratzeko apirilaren 7ko 13/1982 Legean jasotako sorospen ekonomikoak sorospen-motaren arabera finkatuko dira, honako zenbatekoen arabera: Euroak hileko Gutxieneko diru-sarrerak bermatzeko sorospena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hirugarren persona laguntzeagatiko sorospena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mugikortasun eta garraio-gastuetarako sorospena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

149,86

58,45

61,40

Mugikortasun eta garraio-gastuetarako sorospenak 2011. ekitaldiko inflaziodesbideratzea barne hartzen du.

Bi.2012ko urtarrilaren 1etik aurrera, 1960ko uztailaren 21eko Legean eta uztailaren 24ko 2620/1981 Errege Dekretuan xedatutakoaren araberako laguntza pentsioak 149,86

eurokoak izango dira hilean. Zenbateko bereko aparteko 2 ordainsari ere ordainduko dira uztailean eta abenduan.

Hiru.Laguntza-pentsioak berraztertu egingo dira aldian-aldian, laguntza horien jasotzaileek dagozkien baldintzak mantentzen dituztela egiaztatzeko; hala ezean, eskubidea azkendu eta bidegabeko kobrantzak itzultzeko agindua emango da. Enplegu eta Gizarte Segurantza Ministerioak dagozkion berrikuspen-prozedurak abiarazi ahalko ditu, aurrekontuak eta eragindako gastu ekonomikoak doitu ahal izateko. Prozedura horien ondoriozko emaitzak dagokion ministerioko Departamentuari jakinaraziko zaizkio.

Hirugarrena.Giza Immunoeskasiaren Birusak (GIB) kutsatuta daudenentzako laguntza sozialak.

2012. urtean zehar maiatzaren 28ko 9/1993 Errege Dekretuaren 2.1. artikuluko b), c) eta d) hizkietan jasotako Giza Immunoeskasiaren Birusak (GIB) kutsatuta daudenentzako laguntza sozialak zehaztu ahal izateko, aipatu puntuetan araututako proportzioak aplikatuko dira, 601,12 euroko zenbatekoa oinarri hartuta.

Laugarrena.Indar Armatuen Gizarte Segurantzako Erregimen Bereziaren baliaezintasun handiagatiko prestazioak errebaluatzea.

Baliaezintasun handien dutenei laguntza emateko ardura duten pertsonei ordaintzeko bideraturiko baliaezintasun handiagatiko prestazioak, Indar Armatuen Gizarte Segurantzako Erregimen Berezian 2011ko abenduaren 31 arte sortutakoak, 2012.

Urtarrilaren 1etik aurrera ere mantendu egingo dute defizit publikoa zuzentzeko aurrekontu, zerga eta finantza arloko larrialdietako neurriei buruzko abenduaren 30eko 20/2011 Legegintzako Errege Dekretuaren 5. artikuluak ezarritako ehuneko 1eko gehikuntza.

Bosgarrena.Martxoaren 18ko 3/2005 Legeak ezarritako laguntza ekonomikoaren eguneratzea.

2012ko urtarrilaren 1etik aurrera Martxoaren 18ko 3/2005 Legeak ezarritako laguntza ekonomikoa, hau da, Gerra Zibil garaian atzerrira joan eta bizimodu gehientsuena espainiar lurraldetik kanpora egin behar izan zuten espainiarrei zuzendurikoa,i zango da, 7.059,10 euroren eta 3/2005 Legearen 2. artikuluko a), b) eta c) ataletan jasotako pentsioen onuradun bakoitzak urtero jasotzen duen zenbatekoaren arteko aldea, edota 7.059,10 euro eta 3/2005 Legearen 2. artikuluko d) atalean aipaturiko onuradunek urtero jasotako errenta edo diru-sarreren artekoa.

Seigarrena.Enplegua mantentzeko kuoten murrizketa.

Bat.Berrogeita hemeretzi urte edo gehiago izan eta enpresan gutxienez lau urteko antzinatasuna duten langileen lan-kontratuen mugagabeen ondorioz kontingentzia arruntengatiko Gizarte Segurantzaren kotizazioan enpresak egindako ekarpena ehuneko 40an murriztu ahalko da, horiek eragindako ezintasun kasuetan salbu, Gizarte Segurantzaren Aurrekontuen kargura. Horretarako, arestian aipatu baldintzen betetzedatatik aurrera sortutako kuotak hartuko dira oinarri gisa.

Berrogeita hemeretzi urte betetzeko unean langileak ez balu enpresan lau urteko antzinatasuna izango, murrizketa aplikatu ahalko da aipatu antzinatasun hori betetzen den datatik aurrera.

Bi.Murrizketa horren onuradunak izango dira enpresak, langile autonomoak barne, eta lan-kontratupean nahiz bazkide gisa langileak barne hartzen dituzten lan-sozietateak edo kooperatibak; azken horiek, betiere, inoren konturako Gizarte Segurantzako erregimena aukeratu behar izango dute.

Murrizketa hori aplikatzetik salbuetsita geldituko dira Estatuko Administrazio Orokorra eta III. Tituluan nahiz Estatuko Administrazio Orokorraren Antolaketa eta Funtzionamenduari buruzko apirilaren 14ko 6/1997 Legearen hamargarren xedapen gehigarrian araututako Erakundeak, bai eta Administrazio Autonomikoak, Toki Erakundeak eta horien Erakunde publikoak ere.

Hiru.Enpresak egin beharreko ekarpenaren murrizketak urtebeteko iraupena izango du, salbu eta aurreko data batean interesdunek hazkundea eta enplegua hobetzeari buruzko abenduaren 29ko 43/2006 Legearen 4. Artikuluan araututako hobariak jaso ahal izateko baldintzak betetzen dituztenean. Kasu horretan, azken data horretatik aurrera aplikatuko dira.

Lau.Onuradunek bete beharreko baldintza, murrizketak aplikatzeko salbuespen, gehieneko zenbateko, bateraezintasun edota jasotako onurak itzultzeari dagokionez, 43/2006 Legean jasotako aurreikuspenak aplikatuko dira.

Zazpigarrena.Gizarte Segurantzari egindako kotizazioen murrizketa, haurdunaldian arriskua izateagatik edota edoskitzeagatik lanpostuz aldatu behar denean, eta gaixotasun profesional kasuetan.

Laneko Arriskuak Prebenitzeari buruzko azaroaren 8ko 31/1995 Legearen 26. artikuluak aurreikusten duenarekin bat etorriz haurdunaldian edota edoskitzean arriskuren bat duela-eta egoera horrekin bateragarria den lanpostu edota funtzio batera lekualdatuz gero, lanpostu edo funtzio berri horretan dirauen artean sortutako kuoten gainean enpresak kontingentzia arruntengatiko ekarpenen ehuneko 50eko murrizketa aplikatu ahalko du Gizarte Segurantzaren Aurrekontuen kontura.

Murrizketa bera aplikatuko da, araubidez zehaztutako baldintzetan, gaixotasun profesionalen ondorioz enpresa barruan lanpostuz aldatzen denean, edota enpresa desberdin batean ordura arteko zeregina gauzatzen denean.

Zortzigarrena.1990eko kontingentzia arruntengatiko kotizazio-oinarri eta tasak Ikatzmeatzaritzako Erregimen Berezian.

Bat.1990. urtean zehar, Enplegu eta Gizarte Segurantza Ministerioak zehaztuko ditu Ikatz-meatzaritzako Gizarte Segurantzako Erregimen Berezian kontingentzia arruntengatiko kotizazio-oinarri normalizatuak lurralde-eremu bakoitzean aplikatzeko moduko kategoria eta espezialitate profesional bakoitzean. Eremu horiek dira: Lehenengoa (Asturias), Bigarrena (Ipar-ekialdea), Hirugarrena (Hegoaldea) eta Laugarrena (Erdialdea-Levante). Ondorengo ataletan zehaztuko da hori guztia.

Bi.1989ko abenduaren 31 arte igaro diren jarraikako hamabi hilabete aurretiko epetarteari dagozkion laneko istripu eta gaixotasun profesionalengatiko oinarriak totalizatu egingo dira.

Hiru.Kontingentzia arruntengatik 1990ean aplikatzeko moduko kotizazio-tasa 100eko 28,80 izango da; hortik 100etik 24,00 enpresak ordainduko du eta 100eko 4,80 langileak.

Lau.Kotizazio-oinarri normalizatuaren eta langilearen kategoria profesional bakoitzari dagokion kontingentzia arruntengatiko gehieneko oinarriaren artean alderen bat egonez gero, eta horietako lehenengoa bigarrena baino handiagoa denean, 0,747ko koefizientea aplikatuko da.

Bost.Hori horrela, honakoak dira kontingentzia arruntengatik kategoria profesional bakoitzari 1990. urtean aplikatzeko moduko gehieneko kotizazio-oinarriak: Kotizazio taldea Kategoria profesionalak Gehieneko oinarriak Euroak hileko 1

2

3

4

5

6

7

Ingeniariak eta Lizentziatuak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ingeniari Teknikoak, Perituak eta Laguntzaile Tituludunak . . . . . . . . . .

Administrazio eta Tailer Buruak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Titulurik gabeko laguntzaileak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ofizial Administrariak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mendeko langileak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Administrari laguntzaileak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.752,19

1.752,19

1.752,19

1.752,19

1.116,80

988,06

988,06

Kotizazio taldea Kategoria profesionalak Gehieneko oinarriak Euroak eguneko 8

9

10

11

12

Lehenengo eta bigarren mailako ofizialak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hirugarren mailako ofizialak eta espezialistak . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Peoiak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hamazazpi urteko langileak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hamazazpi urtetik beherako langileak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33,75

33,75

32,94

19,26

19,26

Sei.Honako xedapenean jasotakoa aplikatzeko orduan, kontuan hartu beharko dira kolektibo horren inguruan emandako epai eta administrazio egintza irmoak, baldin eta horietan kotizazio-oinarri gisa Gizarte Segurantzaren Antolaketa Ekonomikoko Zuzendaritza Nagusiak 2003ko ekainaren 10eko Ebazpen bidez (2003ko ekainaren 24ko BOE) finkaturiko kotizazio-oinarriak. Aipatu Ebazpen horren bidez onartu ziren Ikatzmeatzaritzako Gizarte Segurantzako Erregimen Bereziaren 1990eko kotizazio-oinarri normalizatuak lurralde-eremu jakin bakoitzarentzat, hau da: Lehenengoa (Asturias), Bigarrena (Ipar-ekialdea), Hirugarrena (Hegoaldea) eta Laugarrena (Erdialdea-Levante), bai eta preskripzioa egikaritzateik eratorri litezkeen ondorioak ere.

Bederatzigarrena. Diru-sarrerak Osasun Kohesiorako Funtsari lotzea.

Urriaren 20ko 1207/2006 Errege Dekretuaren 5. eta 8. artikuluetan ezarritakoaren arabera, Estatuko Aurrekontuan egindako diru-sarrerak autonomia erkidegoekiko konpentsazioari lotuko zaizkio beste estatu batean aseguratutako eta aldi baterako Espainiara etorritako herritarrei eskainitako osasun-arreta itundua dela-eta, errege dekretu horretan xedatutakoari jarraiki.

Hamargarrena.Herri administrazioen edo irabazteko asmorik gabeko erakundeen titulartasunaren mende dauden osasun erakundeek Gizarte Segurantzarekin dituzten zorrak ordaintzea.

Herri administrazioen edo irabazteko asmorik gabeko erakunde publiko zein pribatuen titulartasunaren mende dauden osasun erakundeek, 1995erako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 30eko 41/1994 Legearen hirugarren xedapen gehigarrian ezarritako luzamenduaren babesean egonda, Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorrari hemezortzi urtetarako eskainitako gabetasuna luzatzea eskatu ahalko diote, baita gehienez ere hamar urtetarako eskainitako luzamendua –urteroko amortizazioekin– zabaltzea ere.

Hamaikagarrena.Gizarte Segurantzako lan-istripu eta gaixotasun profesionalen mutuetako eta horien erakunde eta zentro mankomunatuetako zuzendarien eta gainontzeko langileen ordainsariak.

Bat.Lege hau indarrean sartzean Gizarte Segurantzako lan-istripu eta gaixotasun profesionalen mutuetan eta haien erakunde eta zentro mankomunatuetan zuzendaritzakarguak dituzten pertsonek jasotako ordainsariek, aurrekontuen azaroaren 26ko 47/2003 Lege Orokorraren 2. artikuluan ezarritakoaren arabera estatuko sektore publikoko kide badira eta dagokion erakundearen gastuen aurrekontuko 130. kontzeptua «Laboral finkoa», 0 «Goi karguak» eta 1 «Bestelako zuzendariak» azpikontzeptuen kargura ordaintzen badiete, ezingo dituzte gainditu Nazioko Gobernuko, haren organo aholku emaileetako, Estatuko Administrazio Nagusiko, Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiko, Konstituzio Auzitegiko eta Kontuen Auzitegiko goi-karguei dagozkienak. Aurreko muga gorabehera, zuzendaritza-kargu horiek ordainsari osagarriak jaso ahalko dituzte hori aplikatzetik lortutako kopuruaren gainetik; hala denean, oinarrizko ordainsariek ordainsari horiek xurgatu ahalko dituzte eta haien dedikazio esklusiboa xedatuko da eta, beraz, baita ordaindutako beste edozein jarduera burutzeko bateraezintasuna ere.

Aurreko paragrafoak aipatutako pertsonek edozein kontzepturengatik jasotzen dituzten ordainsariek ezingo dute, inolaz ere, hazkunderik jaso 2012 ekitaldian 2011

ekitaldian jasotako kopuruekiko.

Bi.Mutuetako eta haien erakunde eta zentro mankomunatuetako zuzendaritzakarguen zerbitzua 2010eko urtarrilaren 1etik aurrera eskaintzen hasten den kasuetan, dagokion erakundearen gastuen aurrekontuko 130. kontzeptua «Laboral finkoa», 0 «Goikarguak», eta 1 «Bestelako zuzendariak», azpikontzeptuen kargura edozein kontzepturengatik jaso beharreko oinarrizko ordainsariek ezingo dituzte gainditu Gizarte Segurantzako erakunde kudeatzaile eta zerbitzu komunetako zuzendari nagusien ordainsari-erregimenean ezarritako zenbatekoak.

Hiru.Mutuen eta haien erakunde eta zentro mankomunatuen zerbitzura dauden gainontzeko langileen ordainsariak estatuko sektore publikoko langileen inguruan xedatutakoaren mende egongo dira eta, zehazki, lege honen 27. artikuluan xedatutakoaren mende.

Lau.Bat eta Bi ataletan xedatutako mugak aplikatze aldera, mutuetako ondare historikotik edo ondare horri lotutako erakundeetatik datozen ordainsariak ere zenbagarriak izango dira.

Hamabigarrena. Enpleguari buruzko abenduaren 16ko 56/2003 Legearen 13. artikuluko h) letran ezarritako jarduerak, neurriak eta programak kudeatzea.

Enpleguari buruzko abenduaren 16ko 56/2003 Legearen 13.h) artikuluan ezarritakoari jarraiki, Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoak finantzatutako jarduerak, neurriak eta programak kudeatuko ditu, haren gastuen aurrekontuaren kreditu-erreserbaren kargura.

Kreditu-erreserbaren barruan, 19.101.000-X.400, 19.101.000-X.401, 19.101.000-X.402, 19.101.000-X.410, 19.101.000-X.411, 19.101.000-X.412, 19.101.000-X.431 eta 19.101.241-A.482 aplikazioak egongo dira, zenbait azpikontzeptutan banatuta, enpleguko politika aktiboen eremu funtzionalen arabera, eta jarduera hauek finantzatzeko balioko dute:

a)  Autonomia erkidegoa baino eremu geografiko handiago bati eragiten dioten jarduerak eta neurriak, horietan parte hartzen duten langabeei edo langileei beste autonomia-erkidego edo herrialde batera lekualdatzea behartzen badiete eta koordinazio bateratua gauzatzea beharrezkoa badute.

b)  Enplegu-eskatzaileen zein lanean ari diren pertsonen lanbidea hobetzeko jarduerak eta neurriak, Estatuko Enplegu Publikoko Zerbitzuaren eta Estatuko Administrazio Nagusiaren edo haren organismo autonomoen arteko lankidetzaren bitartez; helburua izango da kalitatezko lana sortu eta langileen aukerak hobetzen dituzten prestakuntza-jarduerak burutzea, batik bat estatuko planen, estrategien edo programen markoan, eta interes orokorreko eta sozialeko obrak eta zerbitzuak egikaritzea, Estatuaren eskumen esklusiboekin lotuta.

c)  Etorkinak lan-munduan integratzeko jarduerak eta neurriak eta enplegu-politika aktiboak; haien jatorrizko herrialdeetan gauzatuko dira, eta migrazio-lekualdatzeen antolamendua erraztea izango dute helburu.

d)  Epe jakin batez ezartzen diren ezohiko programak, nazio osoari eragiten diotenean; nahitaezkoa izango da modu zentralizatuan kudeatzea, horien eraginkortasuna bermatzeko eta onuradun guztiek aukera berak izan ditzaten horiek aprobetxatzeko.

Lehen adierazitako kasuetan, aurrekontu-erreserba horrek enplegu-politika aktiboen kudeaketa-erreserba gisa jarduten du, Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoaren alde, autonomia-erkidegoek lana-, enplegua- eta prestakuntza-arloetako eskumenak bere gain hartu badituzte ere.

Abenduaren 16ko 56/2003 Legearen 14.3 artikuluan xedatutakoaren arabera, kredituerreserba barne hartzen duten funtsak ez dira kudeaketa-eskumenak dituzten autonomiaerkidegoen artean banatuko.

Hamahirugarrena. Diruaren interes legala.

Bat. Diruaren interes-tasa legalaren aldaketari buruzko ekainaren 29ko 24/1984 Legearen 1. artikuluak ezarritakoaren arabera, diruaren interes-tasa legala % 4 izango da, 2012ko abenduaren 31ra arte.

Bi. Epe horretan, Zergei buruzko abenduaren 17ko 58/2003 Lege Orokorraren 26.6. artikuluak adierazitako berandutzako interesa % 5 izango da.

Hamalaugarrena. Ondorio Askotariko Errenta Adierazle Publikoa (IPREM) zehaztea, 2012rako.

Ekainaren 25eko 3/2004 Errege Dekretu-legearen 2.2. artikuluan ezarritakoa betez, Ondorio Askotariko Errenta Adierazle Publikoak zenbateko hauek izango ditu 2012an, lanbide arteko gutxieneko soldataren erregularizazioa arrazionalizatzeko eta haren zenbatekoa handitzeko:

a)  Eguneko IPREM, 17,75 euro.

b)  Hileko IPREM, 532,51 euro.

c)  Urteko IPREM, 6.390,13 euro.

d)  Ekainaren 25eko 3/2004 Errege Dekretu-legean ezarritakoari jarraiki lanbide arteko gutxieneko soldataren ordez IPREM ezarri den kasuetan, urteko IPREM

zenbatekoa 7.455,14 euro izango da, arauek urte osoko soldatari erreferentzia egiten badiote eta aparteko ordainsariak espresuki kanpo uzten ez badituzte. Azken kasu horretan, zenbatekoa 6.390,13 eurokoa izango da.

Hamabosgarrena. Esportaziorako kreditu-asegurua.

2012rako kontratazio berrietarako estaldura 9.000.000 mila eurokoa izango da gehienez, behin Esportazioen Kudeaketarako Poliza Irekia (PAGEX), 100 Poliza eta Master Poliza kenduta. Esportaziorako Kreditu Aseguruen Konpainia Espainiarra Sozietate Anonimoak (CESCE) bermatu eta banatu dezake Master Poliza.

Hamaseigarrena. Itzul daitezkeen laguntzak.

Zientziari, Teknologiari eta Berrikuntzari buruzko ekainaren 1eko 14/2011 Legearen 33.1.b) artikuluan ezarritakoaren arabera, enpresei diru-laguntza publikoak ematen zaizkienean artikulu honetan aurreikusitako jarduerak finantzatzeko, laguntza horiek osorik edo partzialki itzuli behar izatea ezar daiteke. Azkeneko kasu horretan, Estatuko Administrazio Orokorrari lagako zaizkio emaitzen gaineko eskubideak, jarduerak gauzatzean lortutakoen arabera eta oinarri arautzaileetan ezarritako baldintzetan. Agindu honek aipatutako zientzia-ikerkuntzarako eta teknologia-garapenerako laguntza publikoak itzultzean lortutako diru-sarrerek kreditua sor dezakete, gastu-egoeraren aplikazio hauetan:

27.13.463B.740, 27.13.463B.750, 27.13.463B.760, 27.13.463B.770 eta 27.13.463B.780

Hamazazpigarrena. Estatu Agentziak sortzea.

1.  2012ko ekitaldian ez da Estatu Agentziarik sortuko, zerbitzu publikoak hobetzea helburu duen Estatuko Agentzien gaineko uztailaren 18ko 28/2006 Legeak aurreikusitakoez salbu.

2.  Aurreko atalean ezarritakotik at dago Ikerkuntzarako Estatu Agentziaren sorrera, Zientziari, Teknologiari eta Berrikuntzari buruzko ekainaren 1eko 14/2011 Legearen hamabigarren xedapen osagarrian xedatukoaren arabera. Estatu Agentzia hori gauzatzean, ez da gastu publikoa areagotuko, ezta Estatuko finantza-aurrekontuaren kredituekin finantzatuko ere, eta aurrekontu-legeak ezarriko du haren atxikipenerregimena.

Agentzia hori sortzean, ez dira inolaz ere egiturak edo langileak areagotuko, eta dagokion dirua birbanatuz hornituko da, bakarrik. Funtzionamenduari dagokionez, Administrazioak gaur egun dituen baliabide materialak erabili beharko dira.

Hamazortzigarrena. Administrazio Publikoko Institutu Nazionaleko Erakunde Autonomoaren diruzaintza-soberakinak sartzea.

Ogasun eta Administrazio Publikoetako Ministerioaren mendeko Administrazio Publikoko Institutu Nazionalaren Erakunde Autonomoari baimena ematen zaio 2011ko ekitaldiaren amaieran erabili gabeko zenbatekoak Erakundearen beraren diruzaintzasoberakinetan sartzeko. 512.000,00 euro sartuko dira gehienez ere, Administrazio Publikoko Institutu Nazionalari sustatzaile gisa Enplegurako Prestakuntza-planak egikaritzeko esleitu zaizkion funtsetatik eta Administrazio Publikoetan enpleguprestakuntzarako programarekin lotutako jarduera osagarrietarako funtsetatik.

Hemeretzigarrena. Autonomia-sistemaren eta Mendekotasun-egoeretarako Arretaren azpiegiturak eta zerbitzuak sustatzeko eta garatzeko laguntza-funtsa.

Bat. 2009rako Estatuko Aurrekontu Orokorren 2/2008 Legearen hirurogeita batgarren xedapen osagarrian eratutako Autonomia-sistemaren eta Mendekotasun-egoeretarako Arretaren azpiegiturak eta zerbitzuak sustatzeko eta garatzeko laguntza-funtsak 2012an 5.000 mila euroko zuzkidura jasoko du, Osasun, Gizarte Zerbitzu eta Berdintasun Ministerioaren eskutik, jarduera hori gauzatuko duten enpresei laguntza finantzarioa emateko. Zuzkidura hori Industria Partaidetzen Estatuko Sozietateari (SEPI) ordaindu eta transferituko zaio, 2012ko Estatuko Aurrekontu Orokorren kargura.

Bi. Ekonomia eta Ogasun Ministerioak, Osasun, Gizarte Zerbitzu eta Berdintasun Ministerioak eta Industria Partaidetzen Estatuko Sozietateak (SEPI) 2009ko ekitaldirako sinatutako hitzarmenean ezarriko dira Funtsaren kudeaketarako prozedura eta baldintzak eta hark eman beharreko finantziazioa aukeratu, eman eta kontrolatzeko irizpideak eta prozedurak ezarrita geratuko dira, erakunde sinatzaileek beharrezkotzat jotzen ez badute aldaketaren bat egitea Funtsak hobeto funtziona dezan.

Hiru. Funtsak bere baliabideen parte bat erabil dezake helburu bera izango duten baina euren autonomia-erkidegoaren barruan soilik jardungo diren beste funtsa batzuk osatzeko. Horretarako, aipatutako hitzarmenean aurreikusitako Inbertsio eta Jarraipen Batzordeak ahobatezko erabakia hartu behar du. Funts berri horiek aldeen arteko hitzarmen bidez eratuko litzateke, eta Osasun, Gizarte Zerbitzu eta Berdintasun Ministerioaren Funtsak, dagokion autonomia-erkidegoak eta interesa izan dezaketen erakunde ekonomikoek eta finantzarioek emandako baliabideak edukiko lituzkete.

Lau. Funtsa lege hau indarrean sartu eta hamar urtera kitatuko da. Orduan, SEPIk Estatuko Aurrekontu Orokorren kargura jasotako zuzkidura ordainduko dio Altxor Publikoari, zenbateko hauek izan ezik: gaizki atera diren finantziazio-eragiketen zenbatekoa, halakorik balego; Funtsaren kudeaketak eragindako gastuak, hura sortu zenetik; eta Funtsari egindako ekarpenek sortutako etekin finantzarioak.

Bost. Funtsak ez du lege-nortasunik. Funtsaren erantzukizunak erakunde kudeatzaileak bere gain hartu dituenak izango dira soilik. Era berean, Funtsaren hartzekodunek ezingo dituzte kredituak diru bihurtu, erakunde kudeatzailearen ondarearen kontura.

Hogeigarrena. Nortasun-agiri nazionala eta pasaporteak igortzetik bildutako tasen atxikipena.

2012ko urtarrilaren 1etik eta indarraldi mugagabeaz, nortasun-agiri nazionala eta pasaporteak igortzetik bildutako tasak Monetaren Errege Etxeak (Monetaren eta Tinbrearen Fabrika Nazionala) burututako jarduerak finantzatzeko erabiliko dira, Barne Ministerioaren zentroek adierazitako agiriak igortzeari dagokionez emandako kudeaketamandatuak betez. Tasen ehuneko hauek atxikiko dira: Agiria Atxikitako ehunekoa NAN dokumentuaren igorpen-tasa . . . . . . . . . . . . . . . . Pasaportearen igorpen-tasa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %94

%65

Hogeita batgarrena. Konpentsazio ekonomikorako moduluak, Bake Epaitegietako bakeepaileen eta idazkarien jardueragatik.

Bat. Botere Judizialaren uztailaren 1eko 6/1985 Lege Organikoaren 101. artikuluaren bidez izendatutako bake-epaileek ordainsari hauek jasoko dituzte urtero, udalerriaren legezko biztanle-kopuruaren arabera (2011ko abenduaren 31n indarrean zeuden berdinak dira): Urtero 1 eta 1.999 biztanle artean . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000  eta 4.999 biztanle artean . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000  eta 6.999 biztanle artean . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.000  eta 14.999 biztanle artean . . . . . . . . . . . . . . . . 15.  000 biztanle edo gehiago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.072,78

1.609,11

2.145,45

3.218,15

4.290,85

Bi. Justizia Administrazioaren zerbitzura dauden taldeetatik Bake-epaitegiko idazkariaren lana betetzeko izendatu diren langileak alde batera utzita, gainontzeko langileek ordainsari hauek jasoko dituzte, udalerriaren legezko biztanle-kopuruaren arabera (2011ko abenduaren 31n indarrean zeuden berdinak dira): Urtero 1 eta 499 biztanle artean . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 eta 999 biztanle artean . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000  eta 1.999 biztanle artean . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000  eta 2.999 biztanle artean . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000  eta 4.999 biztanle artean . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000  eta 6.999 biztanle artean . . . . . . . . . . . . . . . . . 531,28

789,11

945,37

1.101,55

1.414,02

1.726,50

Hiru. Ordainsari horiek dagozkion aurrekontu-aplikazioen kargura finantzatuko dira, eta hiru hilez behin ordainduko dira, hilabete hauetan: martxoa, ekaina, iraila eta abendua.

Hogeita bigarrena. Tropak eta Itsas Armada.

2012ko abenduaren 31n, tropetan eta itsas armadan 81.000 militar egongo dira gehienez.

Defentsa Ministerioak baimena dauka kideak hautatzeko eta errekrutatzeko prozesuak hasteko, behin Lege hau onartzen denean.

Hogeita hirugarrena. Merkataritza-sozietateek langileak kontratatzea 2012n.

Bat. 2012. urtean, Lege honen lehenengo atalaren 22. artikuluak aipatutako merkataritza-sozietate publikoek ezingo dituzte langile berriak kontratatu. Salbuetsita egongo dira aurreko ekitaldietan hasitako deialdiei dagozkien kontratazioak edo Lege hau indarrean sartzen denean egikaritzen ari diren urte anitzeko programen edo planen markoan derrigorrezkoak direnak.

Ezohiko kasuetan bakarrik egin daitezke behin-behineko kontratazioak, premiazkoak eta luzaezinak diren beharrak asetzeko.

Bi. Estatuko merkataritza-sozietateen kasuan eta aurreko atalean adierazitakoa aintzat hartuta, dagokion sozietatean akzio gehien dituenak ezarriko ditu behin-behineko kontratazioa egiteko irizpideak eta jarraibideak, Ogasun eta Administrazio Publikoetako Ministerioak aldeko txostena eman ostean.

Hiru. Xedapen osagarri honetako lehenengo atalean ezarritakoak oinarrizko izaera du, eta Konstituzioaren 149.1.13. eta 156.1. artikuluen babesean ebazten da.

Hogeita laugarrena. Estatu-administrazioko gainerako langile-gastuak 2012an.

1.  Lege honetan xedatutako gizarte-ekintzako gastuak murrizteko, Langile Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren apirilaren 12ko 7/2007 Legearen 38.10. artikuluan ezarritakoaren arabera, horrekin bat ez datozen aurreikuspenak dituzten hitzarmenak eta akordioak deuseztatuko dira.

2.  Lege honen 22. Lehenengoa artikuluaren a), d) eta g) ataletan jasotako erakundeen eta organismoen soldata-kostuak onartzerakoan, Ogasun eta Administrazio Publikoen Ministerioak gizarte-ekintzaren murriztapena kontuan hartuko du.

Hogeita bosgarrena. Sektore publikoko eta partzuergoetako fundazioek langileak kontratatzea 2012an.

Bat. Sektore publikoko fundazioek eta partzuergoek ezingo dituzte langile berriak kontratatu 2012an, baldin eta Lege honen 22. artikuluko lehenengo atalean definitutako sektore publikoa eratzen duten administrazioek eta organismoek partaidetzaren gehiengoa badute.

Ezohiko kasuetan bakarrik egin daitezke behin-behineko kontratazioak, premiazkoak eta luzaezinak diren beharrak asetzeko.

Bi. Sektore publikoko fundazioen eta estatu-sektore publikoaren partaidetza handia duten partzuergoen kasuan eta aurreko atalean adierazitakoa aintzat hartuta, tutoretza edo partaidetza gehiena duten sailek edo organismoek ezarriko dituzte behin-behineko kontratazioa egiteko irizpideak eta jarraibideak, Ogasun eta Administrazio Publikoetako Ministerioak aldeko txostena eman ostean.

Hiru. Xedapen osagarri honetako lehenengo atalean ezarritakoak oinarrizko izaera du, eta Konstituzioaren 149.1.13. eta 156.1. artikuluen babesean ebazten da.

Hogeita seigarrena. Gizarte Segurantza eguneratzeko, egokitzeko eta modernizatzeko abuztuaren 1eko 27/2011 Legearen hogeita hamargarren xedapen osagarriaren aplikazioa atzeratzea.

Gizarte Segurantza eguneratzeko, egokitzeko eta modernizatzeko abuztuaren 1eko 27/2011 Legearen hogeita hamargarren xedapen osagarrian jasotakoaren aplikazioa atzeratu da.

Hogeita zazpigarrena. Ondare Naturalaren eta Bioaniztasunaren Funtsa finantzatzeko diru-laguntzak.

Aurrekontuei buruzko azaroaren 26ko 47/2003 Lege Orokorraren 86. artikuluan araututako diru-laguntzen kasuan, Ondare Naturalaren eta Bioaniztasunaren gaineko 42/2007 Legearen 74. artikuluan arautzen den Ondare Naturalerako eta Bioaniztasunerako Funtsean jasotako jarduerak finantzatzeko ordainketak osorik igor daitezke, banaketarako irizpide objektiboak eta banaketa bera Sektoreko Batzarrean adostu eta Ministrokontseiluaren akordioz berretsi ostean.

Hogeita zortzigarrena. Ekainaren 4ko 752/2010 Errege Dekretuan onartutako Landa Garapen Iraunkorreko Programan jasotako jarduerak.

Jarraian zehazten diren obra publikoak interes orokorrekoak izango dira, eta erabilera publikotzat aitortuta egongo dira, premiazko okupazioarekin eta Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko Legearen 84. artikuluan xedatutako prebentziokontroletik salbuetsita:

1.  Ekainaren 4ko 752/2010 Errege Dekretuak onartutako Landa Garapen Iraunkorreko Programan jasotako jarduerak: Nafarroako Foru Erkidegoa:

–  Pirinioetako Landa Guneetako Planean hitzartutako landa-azpiegiturak.

–  Atlantikoko Mendien Landa Guneetako Planean hitzartutako landa-azpiegiturak.

–  Lizarraldeko Mendietako Landa Guneetako Planean hitzartutako landa-azpiegiturak.

–  Nafarroa Erdialdeko Ekialdea Mendilerroen Landa Guneetako Planean hitzartutako landa-azpiegiturak.

Gaztela eta Leon autonomia-erkidegoa:

–  Landa-bideen sarea, Pedrazan (Segovia ekialdeko landa-gunea).

–  Neila eta Huerta de Arriba arteko pista egokitzea (Burgos hego-ekialdeko landagunea).

Hogeita bederatzigarrena. Bermeak eskudirutan eta Gordailu Kutxa Orokorrean eratutako baloreetan.

Abandonatze-egoeran egongo dira 1985eko urtarrilaren 1a baino lehen Gordailu Kutxa Orokorrean eratutako baloreak eta eskudiru-bermeak, baldin eta horien gaineko eskumena duen autoritateak indarrean daudela baieztatzen ez badu arau hau indarrean sartu eta hiru hileko epean.

Hala ere, bermatutako obligazioa iraungi edo bete zenetik hogei urte baino gutxiago igaro badira, interesdunek edo bermeen eskumena duten erakunde publikoek Gordailu Kutxa Orokorrari eskubideak berrezartzeko eska diezaiokete.

Hogeita hamargarrena. Hitzarmenak sinatzea aurrekontu-egonkortasuneko helburua betetzen ez duten autonomia-erkidegoekin.

Bat. Lege hau indarrean sartu eta 2012ko abenduaren 31ra arte, Aurrekontuei buruzko azaroaren 26ko 47/2003 Lege Orokorraren 3. artikuluan jasotako estatu-sektore publikoa osatzen dutenen eta 2010eko edo 2011ko ekitaldietako aurrekontu-egonkortasuneko helburua bete ez duten autonomia-erkidego baten administrazioaren edo haren mendeko edo hari lotutako erakundeen artean hitzarmenen kasuan, helburua bete ez duen autonomia-erkidegoari estatu-sektore publikoko baliabideak transferitu bazaizkio, hitzarmenen ondorioz helburua bete ez duen autonomia-erkidegoak gastuak egin behar baditu edo bi egoerak aldi berean ematen badira, Ogasun eta Administrazio Publikoetako Ministerioak aldeko txostena eman beharko du hitzarmena sinatu ahal izateko, eta txosten hori derrigorrezkoa eta loteslea izango da.

2010eko aurrekontuak egikaritzeari dagokionez, aurrekontu-egonkortasuneko helburua bete ez dela iritziko zaio, Ogasun eta Administrazio Publikoetako Ministerioak Autonomia-erkidegoetako Zerga eta Finantza Politika Batzordeari 2012ko urtarrilaren 17an aurkeztutako txostenak horrela jasotzen duenean, abenduaren 28ko 2/2007 Errege Dekretu Legegileak onartutako Aurrekontu Egonkortasunerako Lege Orokorraren testu bateginaren 9. artikuluan ezarritakoa betez.

2011ko aurrekontuen egikaritzapenari dagokionez, aurreko paragrafoak aipatzen duen txostena igortzen ez den bitartean eta xedapen osagarri honetan ematen diren ondorioetarako, aurrekontu-egonkortasuneko helburua ez dela betetzen iritziko zaio, autonomia-erkidego bakoitzaren 2011ko ekitaldiko itxiera-aurreikuspenetan horrela islatzen denean. Aurreikuspen horiek Ogasun eta Administrazio Publikoetako Ministerioak argitaratzen ditu.

Bi. Hitzarmenak sinatzeko baldintza hori aplikaziozkoa izango da, baldin eta, Aurrekontuegonkortasunerako Lege Orokorra osatzen duen abenduaren 13ko 5/2001 Lege Organikoaren 7. artikuluan ezarritakoaren arabera, Nazioko Gobernuak autonomia-erkidego bati ohartarazten badio antzeman duela aurrekontu-egonkortasuneko helburua ez betetzeko arriskuan dagoela. Murriztapen hori ohartarazpena egiten den unean bertan aplikatuko da.

Hiru. Ogasun eta Administrazio Publikoetako Ministerioak aurreko ataletan jasotako ez-betetzearen edo ohartarazpenaren berri emango die ministerioko sailei, eta azken horiek atxikitako edo lotutako erakundeei jakinaraziko diete.

Lau. Aurreko ataletan aurreikusitako kasuetan, sinatuta dauden eta egikaritzen ari diren hitzarmenak luzatu edo aldatu ahal izateko, Ogasun eta Administrazio Publikoetako Ministerioaren aldeko txostena eman behar du aurrena.

Bost. Aurrekontuen eta Gastuen Estatuko Idazkaritzak igorriko du aurreko ataletan aipatzen den Ogasun eta Administrazio Publikoetako txostena, Administrazio Publikoetako Estatuaren Idazkaritzan kontsultatu ostean. Txostenak irizpide hauek har ditzake kontuan, besteak beste:

a)  Zer punturaino desbideratu den ezarritako egonkortasun-helburutik. Bigarren atalaren kasuan, desbideratzeak ohartarazpena eragin zuen arrazoiari egingo dio erreferentzia.

b)  Desbideratze horren zergatiak.

c)  Hori zuzentzeko hartu diren neurriak.

d)  Hitzarmenak autonomia-erkidegoaren defizitean edo zor publikoan izandako eragina eta hitzarmenaren helburua.

Hogeita hamaikagarrena. Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoak Kanariar egindako finantza-ekarpena, Uharteetako Autonomia Erkidegoaren IV. Enplegu Plan Osoa finantzatzeko.

Bat. Enpleguari buruzko abenduaren 16ko 56/2003 Legearen bosgarren xedapen osagarriak ezarritakoaren arabera, Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoak 42.000 mila euro emango ditu 2012an, Kanariar Uharteetako Autonomia Erkidegoaren IV. Enplegu Plan Osoa finantzatzeko.

Ekarpen finantzarioa diru-laguntza izenduna da. Izan ere, Estatuko Enplegu Zerbitzu publikoaren aurrekontu-gastuen egoeran jasota dago, dagokion estatu-gastu publikoaren sailkapen ekonomikoaren identifikazioa bereiziarekin eta azpikontzeptu-mailan adierazita.

Bi. Aipatu den diru-kopurua eta Kanariar Uharteetako Autonomia-erkidegoak egindako ekarpen finantzarioa dagokion Lankidetzarako Hitzarmenean deskribatutako jarduerak eta neurriak finantzatzeko erabiliko dira, enplegua sustatzeko helburuz. Lankidetzarako Hitzarmen hori Estatuko Administrazio Orokorrak eta autonomia-erkidego horren administrazioak sinatu zuten, 2011ko abuztuaren 1ean.

Hiru. Ekarpen finantzarioa 2012ko lauhileko natural bakoitzeko bigarren hilabetean egingo da, Kanariar Uharteetako autonomia-erkidegoak Estatuko Enplegu Publikoko Zerbitzuari funtsak aplika ditzan dokumentazio bidez eskatu ostean. Hala eta guztiz ere, Estatuko Enplegu Publikoko Zerbitzuak ez ditu ordainketa-aginduak izapidetuko, aurreko ekitaldian igorritako funtsak egikaritu direla egiaztatzen ez zaion arte. Horretarako, dagokion dokumentazioa aurkeztu beharko da.

Lau. Autonomia-erkidegoak Lankidetzarako Hitzarmenean araututakoa bete beharko du, ekarpen finantzarioa aplikatzean eta horren jarraipena eta ebaluazioa egiterakoan.

Bost. 2012ko ekitaldia amaituta eta 2013ko apirilaren 1a baino lehen, Kanariar Uharteetako autonomia-erkidegoak Estatuko Enplegu Publikoko Zerbitzuaren Zuzendaritza Orokorrari ekarpenak jaso dituzten langabeei eta burututako ekintzen gainean berri eman eta Europako Gizarte Funtsaren baterako finantzaketa jasotzeko dokumentazioa bidaliko dio.

Sei. Bosgarren atalean adierazitakoa gorabehera, autonomia-erkidegoak 2012ko ekitaldian erabili ez duen ekarpen finantzarioaren soberakina Estatuko Enplegu Publikoko Zerbitzuari bueltatuko zaio erakunde haren emakida-ebazpenean zehazten den moduan, hirugarren ataleko ordainketa-aginduak gauzatzeko, diru-laguntzen arloan Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrean eta haren garapeneko araudian (uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretu bidez onartu zena) ezarritako aginduak betez.

Hogeita hamabigarrena. Enpresa teknologikoei laguntza finantzarioa ematea.

Familien aurrezpena eta enpresa txikiak eta ertainak sustatzeko premiazko zergaoinarriak arautzen dituen abenduaren 13ko 6/2000 Legearen bigarren xedapen osagarriaren 2. atalean eratutako finantziazio-ildoaren eragiketetan, 2012an 20.000 mila onartuko dira gehienez, eta 20.16.433M.821.11.aurrekontu-aplikazioaren kargura finantzatuko da.

Familien aurrezkia eta enpresa txikiak eta ertainak sustatzeko premiazko zergaoinarriak arautzen dituen abenduaren 13ko 6/2000 Legearen bigarren xedapen osagarriaren 1. atalean ezarritako finantziazio-ildoaren eragiketetan, 2012an 18.579,76

mila onartuko dira gehienez, eta 27.14.467C.831.15 aurrekontu-aplikazioaren kargura finantzatuko da.

Hogeita hamahirugarrena. Laguntza finantzarioa ekintzaile gazteei eta enpresa txikiei eta ertainei.

Bat. Estatuak 2011rako Estatuko Aurrekontu Orokorren abenduaren 22ko 39/2010 Legearen hogeita hirugarren xedapen osagarriak eratutako finantziazio-ildoari egindako ekarpena, gazte ekintzaileei babes finantzarioa emate aldera, 20.000 mila eurokoa izango da, eta 20.16.433M.821.12. aurrekontu-aplikazioaren kargura finantzatuko da.

Bi. Estatuak 2005erako Estatuko Aurrekontu Orokorren abenduaren 22ko 39/2010 Legearen hogeita bosgarren xedapen osagarriak eratutako finantziazio-ildoari egindako ekarpena, enpresa txikiei eta ertainei babes finantzarioa emate aldera, 56.105,49 mila eurokoa izango da, eta 20.16.433M.821.10. aurrekontu-aplikazioaren kargura finantzatuko da.

Hogeita hamalaugarrena. Atzerrian inbertitzeko interesa duen inbertsio espainiarrari sustapen-funtsak hornitzea.

Bat. Atzerriko Inbertsioetarako Funtsaren hornidura 25.000 mila eurokoa da, 2012an.

Atzerriko Inbertsioetarako Batzorde Exekutiboak 300.000 mila euroko eragiketak onar ditzake gehienez ere, 2012an.

Bi. Enpresa Txikien eta Ertainen Atzerriko Inbertsioetarako Funtsaren hornidura 25.000 mila eurokoa da, 2012an. Atzerriko Inbertsioetarako Batzorde Exekutiboak 35.000

mila euroko eragiketak onar ditzake gehienez ere, 2012an.

Hogeita hamabosgarrena. Laguntza finantzarioa ematea parke zientifikoetan eta teknologikoetan egiten diren jarduerei.

Parke zientifikoetako eta teknologikoetako erakunde sustatzaileek egiaztatzen badute beren egoera finantzarioarengatik ezin dituztela ordainketa-obligazioak bete, 2012an epemuga duten amortizazio-kuotak atzeratzeko eska dezakete, 2000. urtetik egindako deialdien arabera emandako maileguei edo aurrerakinei dagokienez.

Ekonomia eta Lehiakortasun Ministerioak onar dezake atzerapen hori, Ogasun eta Administrazio Publikoetako aldeko txostena jaso ostean eta baldintza hauek betez:

1.  Erkidego-araudiak Estatuko laguntzen markoan onartu dituen laguntzen intentsitate-mugak errespetatuko dira.

2.  Maileguen epemuga ez da aldatuko, eta atzeratutako kuotak zatikatzeko aukera egon daiteke.

3.  Atzeratutako kuotek interes-tasa hau izango dute: Espainiako Bankuak 2012ko urtarrilean argitaratutako Euriborra gehi oinarrizko 25 puntu.

4.  Kasu bakoitzean zehaztutako berme osagarriak eman beharko dira.

5.  Sektore publikoko erakundeen kasuan, eragiketak erakundeari dagokion Administrazioaren baimena izan beharko du, eta, horrez gain, Administrazioak atzeratzea eskatu den zor hori ordaindu beharko du, subsidiarioki. Era berean, atzeratutako kuotak Estatuak Administrazioari egin beharreko ordainketekin konpentsa daitezke.

Ekonomia eta Lehiakortasun Ministerioaren Lehiakortasun eta Berrikuntza zuzendari nagusiaren ebazpen bidez xedapen hau betetzeko beharrezkoak diren jarraibideak eman daitezke.

Hogeita hamaseigarrena. Autonomia-estatutua duten autonomia-erkidegoen eta hirien finantzaketa-sistemako 2008ko eta 2009ko kitapen negatiboak itzultzeko epea zabaltzeko tresneria.

Bat. 2012an, Ogasun eta Administrazio Publikoetan Ministerioak, autonomiaerkidegoek eta autonomia-estatutua duten Ceuta eta Melilla hiriek Lege hau argitaratu eta hilabeteko epean eskaera eginda, aurrekontuz kanpoko mekanismo finantzarioa ezar eta aplika dezake, aipatutako kitapen-datan itzultzeko dauden 2008ko eta 2009ko finantzaziosistemaren saldoak atzeratzeko eta 120 hileko berdinetan luzatzeko, 2012ko urtarrilaren 1etik aurrera. Saldo horiek abenduaren 18ko 22/2009 Legearen laugarren xedapena betez atzeratu ziren, eta Lege horren bidez, araubide komuneko autonomia-erkidegoen eta autonomia-estatutua duten hirien finantzaketa-sistema arautzen da eta zerga-arau jakinak aldatu.

Bi. Autonomia-erkidego edo autonomia-estatutua duen hiri bati aipatutako finantzaketa-mekanismoa aplikatzeko, aldez aurretik egokitzapen-plana adostu beharko da. Plan hori jasota dago aurrekontu-egonkortasunaren eta iraunkortasun finantzarioaren araudian eta ezohiko finantzaketa-mekanismoak arautzen dituzten Ekonomia Gaietarako Gobernuko Ordezko Batzordearen akordioetan.

Hiru. Aipatu finantza-mekanismoa Autonomia Erkidego edo Autonomia Estatutua duen Hiri eskatzaileari aplikatzea erabakitzen duen egintzan, besteak beste, emandako gerorapenen ordainketa- eta itzulketa-egutegia eta adostutako egokitzapen-planaren xehetasunak azalduko dira.

Lau. Finantza-mekanismoan jasotako aurrerakinak itzultzeko edo ezeztatzeko, deskontua ezarriko da Estatuko Administrazio Orokorrak finantzaketa-sistema aplikatzearren egiten dituen ordainketetan.

Bost. Nolanahi ere, finantza-mekanismo horren aplikazioak ez du eraginik izango finantzaketa-sistemaren aplikazioan; bereziki, aipatu den 22/2009 Legearen lehen xedapen iragankorreko 20., 23. eta 24. artikuluei eta 7. paragrafoari dagokienez.

Sei. Aipatu mekanismoaren aplikazioak 2012ko urtarrilaren 1etik aurrera izango du eragina. Mekanismo hori 2012an aplikatzeari dagozkion zenbatekoak zati alikuotatan ordainduko dira hilero, mekanismoa ematen den egunetik aurrera urtearen amaierara arte.

Aldiaren gainerakoan, aurrerakinak eta haien ezeztapenak zati alikuotatan egingo dira hilero, hurrengo paragrafoetan azaltzen diren salbuespenekin.

Zazpi. Autonomia Erkidegoak edo Autonomia Estatutua duen Hiriak ez baldin badu betetzen finantza-mekanismoak eragina duen urteetako edozeini dagokion egonkortasunhelburua, betiere, helburu hori bete ez dela 2013 eta 2016 artean erabakitzen bada, mekanismo horretan jasotako aurrerakinak itzuli edo ezeztatu egingo dira, 2016. urtea amaitu arte geratzen diren hilabeteetan zehar eta hileroko zenbateko berdinetan.

Zortzi. Autonomia Erkidegoak edo Autonomia Estatutua duen Hiriak ez baldin badu betetzen finantza-mekanismoak eragina duen urteetako edozeini dagokion egonkortasunhelburua, betiere, helburu hori bete ez dela 2017. urtetik aurrera erabakitzen bada, helburua bete gabetzat jotzen den egunera arte egindako aurrerakinak eta ezeztatzeke daudenak itzuli edo ezeztatu egingo dira berehala.

Bederatzi. Egonkortasun-helburua bete gabetzat joko da, xedapen honen ondorioetarako, Ogasun eta Herri Administrazioetako Ministroak aurrekontuegonkortasunaren eta finantza-iraunkortasunaren arloko araudiak aipatzen duenaren aurreko ekitaldian aurrekontu-egonkortasunaren eta zor publikoaren helburua nahiz gastu-arauarena zenbateraino bete diren azaltzen duen txostena Gobernuari aurkezten dion unean.

Hogeita hamazazpigarrena. RTVE Korporazioak jabari publiko irrati-elektrikoa erreserbatzeagatiko tasagatik jaso behar duen errendimenduaren gaineko ehunekoa.

2012ko urtarrilaren 1etik aurrerako ondorioekin, RTVE Korporazioak jabari publiko irratielektrikoa erreserbatzeagatiko tasagatik jaso behar duen errendimenduaren gaineko ehunekoa % 100ekoa izango da, 330 milioi euroko mugarekin, Espainiako Irrati eta Telebistaren Korporazioa finantzatzeari buruzko abuztuaren 28ko 8/2009 Legearen 4.2 artikuluaren arabera.

Hogeita hemezortzigarrena. Uharteetan eta penintsulatik kanpo energia elektrikoa sortzearen kostu gehigarria.

2012ko ekitaldian etenda geratzen da, 2011. urtean leku horietan energia sortzearen kostu gehigarriei dagokienez, Estatuko Aurrekontu Orokorren kontura egiten den konpentsazio-mekanismoaren aplikazioa (energia-sektorerako zenbait neurri hartu eta bono soziala onartzen duen apirilaren 30eko 6/2009 Errege Lege Dekretuaren lehen xedapen gehigarrian jasotzen da mekanismo hori). Beraz, ez da inolako eskubiderik sortuko eta ez da bidezkoa izango inolako konpentsaziorik egitea 2012ko ekitaldiko Aurrekontuen kontura.

Hogeita hemeretzigarrena.  Garapen Teknologiko Industrialerako Zentroaren aurrekontuak gauzatzeko arauak.

Bat. 2012ko ekitaldian zehar, Garapen Teknologiko Industrialerako Zentroaren maileguak eta aurrerakinak ematerakoan, Estatuko Aurrekontu Orokorren 8. kapituluaren kontura ematen diren mailegu eta aurrerakinentzat Lege honen berrogeita seigarren xedapen gehigarrian ezarrita dauden arauak bete beharko dira.

Bi. 2012an, Garapen Teknologiko Industrialerako Zentroaren aurrekontuaren kontura emandako diru-laguntzen eragiketek ezingo dituzte gainditu Ekonomia eta Lehiakortasun Ministerioaren aurrekontuko 7. kapituluan erakunde horrentzat esleitzen diren hasierako kredituak.

Hiru. Hiru hilean behin, Ekonomia eta Lehiakortasun Ministerioak egin diren eragiketak jakinaraziko dizkio Ogasun eta Herri Administrazioetako Ministerioari, aurreko paragrafoetan arautzen diren mugak betetzen direla egiaztatzeko.

Berrogeigarrena. Autonomia Pertsonala Sustatzeari eta Mendetasun-egoeran dauden Pertsonei Laguntzeko abenduaren 14ko 39/2006 Legearen manu jakin batzuen aplikazioa etetea.

2012. urtean, etenda geratzen da Autonomia Pertsonala Sustatzeari eta Mendetasunegoeran dauden Pertsonei Laguntzeko abenduaren 14ko 39/2006 Legearen honako manuen aplikazioa: 7.2 artikuluarena, 8.2.a) artikuluarena, 10. artikuluarena, 32.3

artikuluko lehen paragrafoarena, eta Lehen Xedapen Iragankorrarena.

Berrogeita batgarrena. Enpresa-erakunde publikoek eta estatuko merkataritza-sozietateek inbertsioak kontratatzea.

XI. eranskinean azaltzen diren enpresa-erakunde publikoek eta estatuko merkataritzasozietateek Ogasun eta Herri Administrazioetako Ministerioaren aurretiko eta aldeko txostena beharko dute uneko ekitaldiaren osteko ekitaldietan kontabilitatean aitortzekoak diren inbertsioak kontratatu ahal izateko, baldin eta inbertsio horien zenbateko metatuak Lege honi erantsitako lurraldekako inbertsioen eranskinean azaltzen den zenbatekoaren % 180 gainditzen badu.

Nolanahi ere, kontratatutako bolumenak ezingo ditu honako ehunekoak gainditu:

% 70, % 60 eta % 50 uneko ekitaldiaren osteko lehen, bigarren eta hirugarren ekitaldian, hurrenez hurren, ehuneko horiek sorrarazi dituzten tresna juridikoak edozein izanda ere, lege-mailako arauak salbuetsiz.

Gutxienez hiru hilean behin, eta dagokion hilabetearen osteko hilabetearen barruan, erakunde horiek kontratatutako bolumen eta ehuneko metatuen berri eman beharko diote Ogasun eta Herri Administrazioetako Ministerioari, proiektu nagusiak adieraziz.

Berrogeita bigarrena. Estatuaren bermea interes kulturaleko lanetarako.

Bat. Espainiako Ondare Historikoari buruzko ekainaren 25eko 16/1985 Legearen bederatzigarren xedapen gehigarriaren 3. paragrafoan ezarritakoarekin bat etorriz, 2012ko ekitaldian, Estatuak Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioaren eta hari atxikitako Erakunde publikoen nahiz Ondare Nazionalaren Administrazio Kontseiluaren eskumen esklusiboko erakundeetan erakusteko asmoz aldi baterako lagatako lanei edo lan‑multzoei dagokienez emandako konpromisoen guztizko zenbateko metatua ez da 1.848.000 mila euro baino gehiagokoa izango.

2012an, erakusketa berean jarriko diren lanetarako edo lan‑multzoetarako lehen aldiz emandako konpromiso espezifikoen gehieneko muga 231.000 mila eurokoa izango da.

Artelanak lagatzaileei itzuli ondoren, eta erakusketa‑arduradunek emandako Bermea gorabeherarik gabe bukatu dela egiaztatutakoan, konprometitutako zenbatekoak beste erakusketa bati eman ahal izango zaizkio.

Salbuespen gisa, Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioaren ekimenez, eta Ekonomia eta Lehiakortasun Ministerioak proposatuta eta Ministro Kontseiluaren erabakiz, gehieneko muga hori 231.000 mila eurotik gorakoa izan ahalko da; hala gertatuz gero, erakusketa horrek dirauen artean, guztizko zenbateko metatua ez da 2.750.000 mila euro baino gehiagokoa izango.

2012an Thyssen‑Bornemisza Bilduma Fundazioari, Espainian Fundazioak dituen egoitzetan erakutsi beharreko artelanei dagokienez, emandako konpromiso espezifikoen gehieneko muga 540.910 mila eurokoa izango da. Konpromiso horiek kontratu honen barruan emango dira: «Batetik, Thyssen‑Bornemisza Bilduma Fundazioaren eta bestetik Omicron Collections Limited, Nautilus Trustees Limited, Coraldale Navigation Incorporated, Imiberia Anstalt‑en, eta Carmen Thyssen‑Bornemisza Baroisaren arteko kontratua artelanak mailegatzeko».

Bi. 2012an Estatuko Administrazio Orokorraren mendeko erakundeetan «Sociedad Estatal de Acción Cultural, SA»k antolatuta egindako erakusketei aplikagarri izango zaie aurreko paragrafoan xedatutakoa; baita Lázaro Galdiano Fundazioak bere Museoko egoitzan antolatzen dituen erakusketei ere.

Berrogeita hirugarrena. Enplegurako lanbide-heziketaren finantzaketa.

Bat. Beste finantzaketa-iturri batzuei kalterik egin gabe, lanbide-heziketako kuotatik datozen funtsak 395/2007 Errege Dekretuak, martxoaren 23koak, arautzen duen enplegurako lanbide-heziketako azpisistema finantzatzeko erabiliko dira, Dekretu horren 28. artikuluan adierazten diren enplegu eta prestakuntzarako programa publikoak barne hartuta, xedapen gehigarri honetan ezarritako moduan.

Aurrekontua ixten den ekitaldiaren aurreko ekitaldian, kitapen bat egingo da benetan jaso diren lanbide-heziketako kuotengatik. Zenbateko hori hurrengo ekitaldiko aurrekontuan sartuko da, zeinua positibo suertatuz gero ekitaldi horretarako hasieran aurreikusten ziren kuotekiko.

Bi. Aurreko paragrafoan aurreikusten diren funtsen % 50, gutxienez, ondorengo ekimenak eta kontzeptuak finantzatzera zuzenduko da hasiera batean:

– Eskaripeko prestakuntza, enpresen prestakuntza-ekintzak eta banakako prestakuntza-baimenak barne hartzen dituena.– Lehentasunez langile landunei zuzendutako prestakuntza-eskaintza.– Prestakuntzaren arloko babes- eta laguntzaekintzak.–  Herri Administrazioetako prestakuntza.

– Enplegurako Prestakuntzarako Tripartita Fundazioaren funtzionamendu- eta inbertsio-gastuak.

Herri Administrazioetako prestakuntza finantzatzeko, atal honetako lehen paragrafoan adierazten den zenbatekoaren % 6,85 gordeko da. Zenbateko hori, aldez aurretik, maiatzaren 23ko 12/2002 Legearen arabera kupoa kalkulatzeko erabilitako egozpenindizeari dagokion ehunekotik kenduko da, eta zuzkidura bereizi gisa sartuko da Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoaren gastu-aurrekontuan, Ogasun eta Herri Administrazioetako Ministerioari atxikita dagoen Herri Administrazioaren Institutu Nazionalari diruzko ekarpena egiteko hiru ordainketaren bidez, hurrenez hurren otsaila, apirila eta ekainean. Herri Administrazioaren Institutu Nazionalaren aurrekontuan, beren langile publikoen etengabeko prestakuntza finantzatzeko Autonomia Erkidegoei eta Ceuta eta Melilla Hiri Autonomoei dagokien funtsak azalduko dira lurraldekatuta. Funts horiek ordaintzeko, Herri Administrazioaren Institutu Nazionalak transferentzia izenduna egingo dio Autonomia Erkidego eta Hiri Autonomo bakoitzari, Euskal Autonomia Erkidegoa salbuetsiz.

Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoak bere funtzionamendu- eta inbertsio-gastuak finantzatzeko funtsak ordainduko dizkio Enplegurako Sustapenerako Tripartita Fundazioari.

Ordainketa hori laurdenka egingo da, hiruhileko bakoitzeko bigarren hamabostaldi naturalean. Fundazioak, urtero eta hurrengo ekitaldiko apirilaren 30a baino lehen, bere funtzionamendurako esleitutako funtsen kontura egindako gastuen kontabilitatejustifikazioa aurkeztu beharko dio Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoari.

Gainerako % 50a, hasiera batean, lehentasunez langabetuei zuzendutako prestakuntza-ekintzak finantzatzeko erabiliko da, eta baita enplegu eta prestakuntzarako programa publikoak finantzatzeko ere. Hala ere, Enplegu Zerbitzu Publiko eskudunak txostena egin ondoren, eta salbuespen gisa, 2012an funts horien % 20 gorde ahal izango da, gehienez, enplegua sustatzeko ekintzak burutzeko, baldin eta ekintza horiek Enplegu Politikako Urteko Planean sartuta badaude eta ekintzotan enplegu-bilatzailetzat izena emanda dauden langabeek parte hartzen badute.

Prestakuntza- eta ikaskuntza-kontratuaren alderdi teorikoa finantzatzeko orduan, langileek jasotzen duten prestakuntza eta haren ezaugarriak arautzen dituen araudian ezarritakoa bete beharko da.

Hiru. Estatutuen arabera enplegu-politika aktiboen arloan eskumenak dauzkaten Autonomia Erkidegoek, funtsen transferentziak jasoko dituzte Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoarengandik Erkidego horiek kudeatzen dituzten enplegurako lanbide-heziketaren arloko diru-laguntzak finantzatzeko, aplikagarri den araudian ezarrita dagoenaren arabera dagokion zenbatekoan.

Lau. Lanbide-heziketaren kontingentziagatik kotizatzen duten enpresek kreditu bat izango dute beren langileei prestakuntza eman ahal izateko, enplegurako lanbideheziketaren azpisistema arautzen duen martxoaren 23ko 395/2007 Errege Dekretuko II.

Kapituluan xedatutakoaren arabera. Enpresak 2011. urtean lanbide-heziketagatik ordaindutako diru-kopuruari hobari-ehuneko bat aplikatzearen ondorioz lortzen den kopurua izango da kreditu horren zenbatekoa. Aipatu ehunekoa enpresaren tamainaren araberakoa da:

a)  b)  b)  d)  6 eta 9 langile artean dituzten enpresak: ehuneko 100.

10 eta 49 langile artean dituztenak: ehuneko 75.

50 eta 249 langile artean dituztenak: ehuneko 60.

250 langile edo gehiago dituztenak: ehuneko 50.

1 eta 5 langile artean dituzten enpresek 420 euroko hobari-kreditua izango dute enpresako, ehuneko baten ordez. Era berean, aipatu arauak ezarritakoaren arabera, 2012. urtean zehar lantoki berriak irekitzen dituzten enpresek eta enpresa sortu berriek prestakuntza-kreditua jaso ahal izango dute, baldin eta beren plantillan langile berriak sartzen badituzte. Aurreko kasu horietan, enpresek hobari-kreditu bat izango dute; 65

euro jasoko dituzte langile berri bakoitzeko.2012an zehar beren langileei banakako prestakuntza-baimenak ematen dizkieten enpresek prestakuntzarako hobari-kreditu gehigarri bat izango dute, atal honetako lehen paragrafoan ezarrita dagoenaren arabera legokiekeen urteko kredituaz gain. Enplegu eta Gizarte Segurantzako Ministerioaren Aginduz ezarritako irizpideak aplikatuz ateratzen den kopurua izango da kreditu horren zenbatekoa. Baimen horiek ematen dituzten enpresei emandako kreditu gehigarriak ezingo du izan enplegurako lanbide-heziketagatik Gizarte Segurantzako kotizazioetan egiten diren hobariak finantzatzeko Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoak daukan aurrekontuan ezarrita dagoen kredituaren % 5 baino handiagoa.

Berrogeita laugarrena.  Arau-etetea.

2012. urtean, urtarrilaren 11ko 4/2000 Lege Organikoaren 2 ter 4 artikuluan ezarrita dagoenak ez du ondoriorik izango.

Berrogeita bosgarrena. Estatuko Aurrekontu Orokorren kontura emandako maileguak eta aurrerakinak.

Bat. Aurrekontu-egonkortasuna eta zorpetzearekin loturiko helburuak betetze aldera, Estatuko Aurrekontu Orokorren 8. kapituluko 82. eta 83. artikuluen kontura gastuak egiterakoan, honako arauak bete beharko dira indarraldi mugagabez:

a)  Ogasun eta Herri Administrazioetako Ministroak berariazko baimena eman ezean, ezingo da mailegurik eta aurrerakinik eman antzeko epemuga duten tresnetan Estatuak igorritako Zorrarena baino interes-tasa txikiagoan.

Norgehiagoka-prozeduren bidez eman beharreko mailegu eta aurrerakinen kasuan, aipatu den baldintza deialdia onartu aurretik bete beharko da.

Interes-tasaren zehaztapena espedientean justifikatu beharko du dagokion kudeaketaorganoak. Aipatu den erreferentziarekin zuzeneko loturarik egin ezin bada, Diruzaintza eta Finantza Politikako Idazkaritza Nagusiaren txostena aurkeztu beharko da.

Arau hori ez da aplikagarria izango honako kasuetan:

–  Langileei ematen zaizkien aurrerakinak.

–  Erkidegoko funtsez osaturik dauden eta itzuli beharrekoak diren aurrerakinak.

–  Interes-tasa lege-mailako arauen bidez araututa daukaten mailegu edo aurrerakinak.

–  Esportaziorako Kreditu Aseguruarentzat Aseguruen Konpentsazio Partzuergoari emandako maileguak.

b)  Mailegu edo aurrerakinen onuradunek, Estatuko Aurrekontu Orokorren kontura lehenago emandako beste edozein mailegu edo aurrerakinen itzulketaren ordainketa egunean daukatela egiaztatu beharko dute. Gastua kudeatzen duen zentroari dagokio ordainketa egin aurretik baldintza horiek betetzen direla egiaztatzea. Beste modu batera ziurtatu ezin bada, onuradunaren ardurapeko aitorpena aurkeztu beharko da, edo organo eskudunaren ziurtagiria, berau herri-administrazio bat baldin bada.

Bi. Ogasun eta Herri Administrazioetako Ministroaren Aginduz, xedapen honetan ezarritakoa betetzeko beharrezkoak diren jarraibideak emango dira.

Hiru. Xedapen honetan jasotako arauek 2010. urterako Estatuko Aurrekontu Orokorren abenduaren 23ko 26/2009 Legearen 63. artikuluan eta 2011. urterako Estatuko Aurrekontu Orokorren abenduaren 22ko 39/2010 Legearen 58. artikuluan ezarritakoak ordezkatzen dituzte.

Berrogeita seigarrena. Luzatutako aurrekontuarekin loturiko jarduerak.

Bat.  2012. urterako luzatutako Estatuko Aurrekontu Orokorren gastu-eragiketen egozpena.

1.  Luzatutako Aurrekontuaren kontura egindako gastu-eragiketak Lege honek baimentzen dituen kredituei egotziko zaizkie. 2012. urterako Estatuko Aurrekontu Orokorretako kreditua ez baldin bada luzatutako Aurrekontuan dagoenaren berdina, edo, hala izanda ere, kreditu horren zuzkidura ez baldin bada nahikoa dagozkien gastueragiketak ministerioko Sailaren edo Estatuko administrazio-sektore publikoko Erakundearen kredituei egozteko, xedapen honen hurrengo paragrafoetan adierazten den prozedura jarraituko da.

Prozedura hori, halaber, indarreko araudiaren arabera luzatutako Aurrekontuan erregistratu beharrekoak izanda ere 2011ko Aurrekontuari egotzi zaizkion gastukonpromisoei eta bestelako eragiketei aplikatu ahal izango zaie.

2.  Kontabilitate-bulegoak 2012ko Aurrekontuko aurrekontu-kredituei egotzi ezin izan zaizkien eragiketen zerrenda jasoko du, eragindako espediente guztiak zehazten dituena.

Bulegoak dagokion Zerbitzu kudeatzaileari helaraziko dio zerrenda hori, eta hogeita hamar eguneko epean, Zerbitzu horrek zerrendan azaltzen diren eta kontabilitatean erregistratu gabe dauden eragiketei dagokienez egin beharreko jarduerak jakinarazi beharko dizkio bulegoari.

3.  Jarduera horien ondorioz eragiketak ezeztatzen edo urtekoak egokitzen badira, Zerbitzu kudeatzaileak ezeztatze edo egokitzapen horien egiaztagiriak eta kontabilitateko agiriak helarazi beharko ditu.

4.  Aipatu diren jardueren ondorioz aurrekontuak aldatzeko espedienteak izapidetzen badira, eta espedienteok ez badira onartzen lehen aipatu den hogeita hamar eguneko epearen barruan, Zerbitzu kudeatzaileak kreditu-atxikipenen berri eman beharko dio kontabilitate-bulegoari, kreditu-transferentziak direnean izan ezik. Kreditu-atxikipen horiek bere Aurrekontuko beste kreditu batzuetan erregistratu beharko dira, erregistratu gabe dauden eragiketen pareko zenbatekoan. Zerbitzu kudeatzaileak, murriztuta zerbitzu publikoari eragozpen gutxien eragingo dizkioten zuzkiduren kredituei aplikatuko dizkie kreditu-atxikipen horiek. Aurrekontuen aldaketak onartu eta erregistratu gabe dauden eragiketak egotzi ondoren, aurreko kreditu-atxikipenak ezeztatu egingo dira.

5.  Aipatu den hogeita hamar eguneko epea amaitu eta Zerbitzu kudeatzaileak kontabilitate-bulegoari ez baldin badizkio jakinarazi kontabilitatean erregistratu gabe dauden eragiketei dagokienez egin beharreko jarduerak, bulego horrek ofizioz erregistratuko ditu kreditu-atxikipenak, eragiketa horien pareko zenbatekoan. Aipatu kreditu-atxikipenak kontabilitate-bulegoak aukeratzen dituen kredituei aplikatuko zaizkie, atxikipenei dagokien aurrekontuko kapitulu beraren barruan, eta lehentasunez, programa beraren barruan. Kontabilitate-bulegoak Zerbitzu kudeatzaileari jakinaraziko dizkio ofizioz egindako kreditu-atxikipenak.

6.  Erregistratu gabe dauden eragiketei dagokienez hartu beharreko behin betiko neurriak erabakitzen diren arte, Zerbitzu kudeatzaileak aurreko paragrafoetan azaldutako kreditu-atxikipenak ezeztatzeko eskatu ahal izango dio kontabilitate-bulegoari, baldin eta bulego horrek aldi berean kreditu-atxikipen berriak erregistratzen baditu, Zerbitzu kudeatzaileak egindako jakinarazpenaren arabera, ezeztatu beharreko kreditu-atxikipenen pareko zenbatekoan, murriztuta zerbitzu publikoari eragozpen gutxien eragingo dizkioten zuzkiduren kredituak atxikitzearren.

7.  Aurreko 4., 5. eta 6. paragrafoetan aipatzen diren kreditu-atxikipenak nahiz kreditu-atxikipenen ezeztatzeak kontabilitate-informazioko sisteman erregistratzeaz kontabilitate-bulegoak arduratuko dira, erregistratu gabe dauden eragiketa guztien behin betiko egozpena eraginkortasunez kontrolatu ahal izateko.

Bi. Aurrekontu-aldaketak.

Kreditu-eransketek eta Ogasun eta Herri Administrazioetako Ministerioak erabakitzen dituen bestelako aurrekontu-aldaketek, Lege hau indarrean sartu aurretik egindakoak, eragina izango dute 2012. urterako Estatuko Aurrekontu Orokorretan. Lege honen sarrera eta gastuen egoerei erantsitako aurrekontu-egituraren arabera aplikatuko dira aldaketa horiek.

2011ko abenduaren 30eko Ministro Kontseiluaren Erabakiko laugarren atala aplikatzearren egindako kreditu-atxikipenak ez zaizkie aplikatuko 2012. urterako Estatuko Aurrekontu Orokorrei.

Berrogeita zazpigarrena. Lege honen VII. Tituluko I. Kapituluan aipatzen den Estatuaren zerga-sarreren bilakaera-indizea kalkulatzeko irizpideak, martxoaren 5eko Legegintzako 2/2004 Errege Dekretuz onartutako Toki Ogasunak Arautzen dituen Legearen Testu Bateginaren 121. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz.

Toki Erakundeek Estatuko zergetan duten partaidetzaren konturako ordainketak kalkulatzearren (martxoaren 5eko Legegintzako 2/2004 Errege Dekretuz onartutako Toki Ogasunak Arautzen dituen Legearen Testu Bateginaren 121. artikuluan azaltzen da betebehar hori), 2004. eta 2012. urteen artean Estatuaren zerga-sarrerek izandako bilakaeraren behin-behineko indizea zehazteko abenduaren 18ko 22/2009 Legearen 20. artikuluan ezarritako irizpideak jarraituko dira. Hona hemen irizpideok:.

1.  2012ko Estatuaren zerga-sarrerak Estatuak ekitaldi horretan biltzen duen dirukopuruaz osaturik daude, PFEZ, BEZ eta Zerga Bereziengatik Autonomia Erkidegoei emandako zerga-baliabideak salbuetsita, 22/2009 Legearen 20. artikuluan ezarritako eran.

2.  2004an Estatuak izandako zerga-sarreren kalkuluari dagokionez, 22/2009 Legearen 20. artikuluan ezarritako homogeneizazio-irizpideak erabiliko dira. Hau da, Autonomia Erkidegoen 2004. urtearen konturako ordainketa simulatuko da, 2012. urteari dagozkion lagapen-baldintzetan. 2002ko kitapenari dagokionez, Autonomia Erkidegoek 2012ko lagapen-baldintzetan lortutako behin betiko errendimenduaren eta 2002an benetan egindako ordainketen arteko kenketa eginez kalkulatuko da.

Lege honen VII. Tituluko I. Kapituluan arautzen diren eta aurrekotik desberdinak diren gainerako bilakaera-indizeak kalkulatzeko, abenduaren 18ko 22/2009 Legearen 20. artikuluan ezarritakoa aplikatuko da, eta hala badagokio, 2007 oinarri-urtea dagokion urtearekin ordezkatuko da.

Berrogeita zortzigarrena. Toki Erakundeek 2010etik aurrerako ekitaldiei dagozkien Estatuko zergetan izandako partaidetzaren behin betiko kitapenaren aurrerakinak.

1.  2012. urtean, 36. Sailean hornitzen den kredituaren kontura (21. Zerbitzua, Autonomi- eta Toki-mailako Koordinazioko Idazkaritza Nagusia. Toki Erakundeak, 942M Programa, Estatuko sarreretan parte hartzeagatik Toki Erakundeei egin beharreko Transferentziak, 468 Kontzeptua, aurreko urteetako behin betiko kitapenari eta finantzaketa-sistema berritik eratorritako konpentsazioei buruzkoa), Ogasun eta Herri Administrazioetako Ministerioak Toki Erakundeek 2010eko Estatuko zergetan izandako partaidetzaren behin betiko kitapenaren zenbateko balioetsiaren % 50 aurreratuko du, baldin eta kitapena erakunde horien aldekoa bada, eta Lege hau argitaratzen den unean, Ekonomia Iraunkorraren martxoaren 4ko 2/2011 Legearen 36. artikuluan aipatzen den atxikipena aplikatzen ari ez bazaie.. Aurrerakin hori hilabeteko epean gauzatuko da, aipatu datatik zenbatzen hasita.

2.  Geroagoko ekitaldietan, horietan kalkulatzen diren behin betiko kitapenak aurreratu ahal izango zaizkie Toki Erakundeei, baldin eta erakunde horiek aurreko ekitaldiko aurrekontu orokorren kitapena aurkeztu badute, dagozkion egokitzapenak eta Nazio eta Eskualde Kontuen Europako Sistemaren araberako finantzaketa-gaitasunaren kalkulua jasotzen dituen kontu-hartzaile edo idazkari kontu-hartzailearen txostenaz lagunduta, eta kalkulu horretatik oreka- edo superabit-egoera dagoela ondorioztatzen bada.

Toki Ogasunak Arautzen dituen Legearen Testu Bateginaren 111. eta 135. artikuluetan (martxoaren 5eko Legegintzako 2/2004 Errege Dekretuz onartu zen testu hori) aipatutako Toki Erakundeek, aldez aurretik, dagozkien Udalbatzek onartutako konpromisoa aurkeztu beharko dute, zeinaren arabera egokitzapen-plan bat adostuko baituten Ogasun eta Herri Administrazioetako Ministerioarekin aurrekontu-egonkortasunaren eta zor publikoaren helburuak beteko direla bermatzeko. Horretarako, hurrengo paragrafoan ezarrita dagoena hartuko da kontuan.

Toki Erakundeek ez baldin badituzte betetzen aurrekontu-egonkortasunaren helburuak, aplikagarri zaizkien zorpetze-mugak, edo merkataritza-eragiketetako berankortasunaren aurkako neurriak ezartzen dituen abenduaren 29ko 3/2004 Legean ezarrita dauden epeak, egokitzapen-plan bat onartu beharko dute ez-betetze horiek zuzenduko direla bermatzeko, dagozkien Udalbatzen erabakiz. Udalbatza horiek, gainera, onartu egin beharko dituzte Ogasun eta Herri Administrazioetako Ministerioak informazioaren jarraipena eta bidalketari dagokionez ezar ditzakeen baldintza partikularrak, eta baita ere, hala badagokio, aipatu zuzenketa egiteko har ditzakeen ezohiko egokitzapen-neurriak. Era berean, erakunde horiek, aurreko edukiari eta aipatu den egokitzapen-plana onartzen duen Udalbatzaren erabakiari buruzko egiaztagiria aurkeztu beharko dute, idazkariak edo idazkari kontu-hartzaileak luzatua. Horrez gain, plan horren neurriak jasotzen dituen kontu-hartzaile edo idazkari kontu-hartzailearen txostena aurkeztu beharko dute.

Atal honetan aipatzen diren agiriak bitarteko telematikoen bidez helarazi beharko zaizkio Ogasun eta Herri Administrazioetako Ministerioaren organo eskudunari, eta sinadura elektronikoa eraman beharko dute.

Ekitaldi horietako Estatuko Aurrekontu Orokorren Legeetan neurri hori aplikatzeko epea eta prozedura zehaztu ahal izango dira.

Berrogeita bederatzigarrena. Lege honen argitalpen-data baino lehen transferitutako 2012. urtearen konturako ordainketen erregularizazioa.

1.  2012an toki-erakunde bakoitzari dagozkion konturako ordainketen zenbatekotik, Lege honen VII. Tituluko I. Kapituluaren 1. ataletik 7. atalera bitartean ezarritako irizpideen arabera, eta hala badagokio, Estatuko Aurrekontu Orokor hauen gastu-egoeran jasotako kredituen zenbatekotik, 2011. urterako Estatuko Aurrekontu Orokorren abenduaren 22ko 39/2010 Legea aplikatu zaien eta 2012. urtearen kontura diren ordainketei dagozkien zenbatekoak kenduko dira (aipatu 39/2010 Legea luzatu egin zen, defizit publikoa zuzentze aldera aurrekontu-, zerga- eta finantza-arloan presako neurriak hartzen dituen abenduaren 30eko 20/2011 Errege Lege Dekretuaren 10. artikuluan ezarritako espezialitateekin).Aurreko eragiketaren emaitza Lege hau aplikatzen zaien konturako ordainketen artean banatuko da, zati berdinetan.

2.  2012an lehenengo aldiz Estatuko zergak emateko ereduan sartuko diren udalerriei aurreko ataleko araua ezarriko zaie. Hala ere, 2011. urterako Estatuko Aurrekontu Orokorren abenduaren 22ko 39/2010 Legearen arabera zehaztutako konturako ordainketei legozkiekeen zenbatekoak Finantzaketa Funts Osagarriari egotziko zaizkio (aipatu 39/2010 Legea luzatu egin zen, defizit publikoa zuzentze aldera aurrekontu-, zerga- eta finantza-arloan presako neurriak hartzen dituen abenduaren 30eko 20/2011 Errege Lege Dekretuaren 10. artikuluan ezarritako espezialitateekin).

Berrogeita hamargarrena. Mezenasgoko lehentasunezko jarduerak.

Bat. Irabazi‑asmorik gabeko erakundeen zerga‑araubideari eta mezenasgorako pizgarri fiskalei buruzko abenduaren 23ko 49/2002 Legearen 22. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, 2012an ondoko hauek hartuko dira mezenasgoko lehentasunezko jardueratzat:

1.  Cervantes Erakundeak espainiera eta kultura sustatu eta zabaltzeko sare telematikoen, teknologia berrien eta ikus‑entzunezko bestelako bitartekoen bidez egindakoak.

2.  Berezko hizkuntza ofiziala duten Autonomia Erkidegoetako erakundeek espainiar Estatuko hizkuntza ofizialak sustatu eta zabaltzea.

3.  Espainiako Ondare Historikoko ondasunak, Lege honen VIII. Eranskinean zerrendatutakoak, zaindu, zaharberritu edo berritzea, bai eta Espainiako Ondare Historikoko elementuak digitalizatu, kontserbatu, katalogatu, zabaldu eta ustiatzeko «patrimonio.es» programan jasotako jarduera eta ondasunak, Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioaren eta Industria, Energia eta Turismo Ministerioaren arteko akordioaren ostean. Programa hori Zerga, Administrazio eta Lan Arloko Neurriei buruzko abenduaren 30eko 53/2002 Legearen 75. artikuluak aipatzen du.

4.  Herri-administrazioek boluntarioei prestakuntza emateko diruz lagundutako programak.

5.  Herri-administrazioek Informazioaren Gizartea sustatzeko egindako proiektuak eta jarduerak, bereziki Internet bidezko zerbitzu informatiko eta telematikoen bitartez zerbitzu publikoak eskaintzeko xedea dutenak.

6.  Lege honen XII. Eranskinean zerrendatutako Instalazio Zientifikoetako ikerketa, garapena eta berrikuntza.

7.  Ekonomia eta Lehia Ministerioak proposatuta, Ogasun eta Herri Administrazioetako Ministerioak aitortutako erakundeek nanoteknologiako, osasuneko, genomikako, proteomikako eta energiako arloetan, eta nazioarteko bikaintasun‑inguruneetan egindako ikerketa, garapena eta berrikuntza.

8.  Zientzia eta Teknologiarako Espainiako Fundazioak zientzia eta berrikuntzaren kultura zabaldu, komunikatu eta sustatzeko egindakoak.

9.  Genero-indarkeriaren aurka borrokatzeko, herri-administrazioek diruz lagundutako edo haiekin elkarlanean egindako programak.

Bi. Irabazi‑asmorik gabeko erakundeen zerga‑araubideari eta mezenasgorako pizgarri fiskalei buruzko abenduaren 23ko 49/2002 Legearen 22. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, 2011n eta 2012an mezenasgoko lehentasunezko jardueratzat hartuko dira Lorcako Ondare Kulturala Lehengoratzeko Plan Zuzentzailean jasotako proiektuekin lotutako dohaintzak eta ekarpenak.

Hiru. Aipatutako 49/2002 Legearen 19., 20. eta 21. artikuluetan ezarritako kenkarien ehunekoak eta mugak ehuneko bost igoko dira aurreko paragrafoetan jasotako jarduerei dagokienez.

Berrogeita hamaikagarrena. «Gasteiz, Europako Hiriburu Berdea 2012» ekimenari aplika dakizkiokeen onura fiskalak.

Bat. «Gasteiz, Europako Hiriburu Berdea 2012» aparteko interes publikoko gertaeratzat joko da, irabazi-asmorik gabeko erakundeen zerga-araubideari eta mezenasgorako pizgarri fiskalei buruzko abenduaren 23ko 49/2002 Legearen 27. artikuluan ezarritakoaren ondorioetarako.

Bi. Gertaera horri laguntzeko programak 2012ko urtarrilaren 1etik 2014ko abenduaren 31ra arte iraungo du.

Hiru. Programaren helburu eta planak lortzeko egindako gastuen egokitasuna aipatu 49/2002 Legean ezarritakoaren arabera egiaztatuko da.

Lau. Egin beharreko jarduerak gertaera behar bezala garatzeko behar direnak izango dira. Organo eskuduna arduratuko da planak eta jarduera zehatzen programak garatzeaz eta gauzatzeaz, aipatu 49/2002 Legean ezarritakoaren arabera.

Bost. Programa honen onura fiskalek ez dituzte gaindituko aipatu 49/2002 Legearen 27.3 artikuluan ezarrita dauden mugak.

Berrogeita hamabigarrena. Munduko Bela Txapelketa (ISAF) Santander 2014 ekimenari aplika dakizkiokeen onura fiskalak.

Bat. Munduko Bela Txapelketa (ISAF) Santander 2014 aparteko interes publikoko gertaeratzat joko da, irabazi-asmorik gabeko erakundeen zerga-araubideari eta mezenasgorako pizgarri fiskalei buruzko abenduaren 23ko 49/2002 Legearen 27. artikuluan ezarritakoaren ondorioetarako.

Bi. Gertaera horri laguntzeko programak 2012ko uztailaren 1etik 2014ko abenduaren 31ra arte iraungo du.

Hiru. Programaren helburu eta planak lortzeko egindako gastuen egokitasuna aipatu 49/2002 Legean ezarritakoaren arabera egiaztatuko da.

Lau. Egin beharreko jarduerak gertaera behar bezala garatzeko behar direnak izango dira. Organo eskuduna arduratuko da planak eta jarduera zehatzen programak garatzeaz eta gauzatzeaz, aipatu 49/2002 Legean ezarritakoaren arabera.

Bost. Programa honen onura fiskalek ez dituzte gaindituko aipatu 49/2002 Legearen 27.3 artikuluan ezarrita dauden mugak.

Berrogeita hamairugarrena. «Zuhaitza Bizitza da» Programari aplika dakizkiokeen onura fiskalak.

Bat. «Zuhaitza Bizitza da» Programa aparteko interes publikoko gertaeratzat joko da, irabazi-asmorik gabeko erakundeen zerga-araubideari eta mezenasgorako pizgarri fiskalei buruzko abenduaren 23ko 49/2002 Legearen 27. artikuluan ezarritakoaren ondorioetarako.

Bi. Gertaera horri laguntzeko programak 2012ko uztailaren 1etik 2015eko ekainaren 30era arte iraungo du.

Hiru. Programaren helburu eta planak lortzeko egindako gastuen egokitasuna aipatu 49/2002 Legean ezarritakoaren arabera egiaztatuko da.

Lau. Egin beharreko jarduerak gertaera behar bezala garatzeko behar direnak izango dira. Organo eskuduna arduratuko da planak eta jarduera zehatzen programak garatzeaz eta gauzatzeaz, aipatu 49/2002 Legean ezarritakoaren arabera.

Bost. Programa honen onura fiskalek ez dituzte gaindituko aipatu 49/2002 Legearen 27.3 artikuluan ezarrita dauden mugak.

Berrogeita hamalaugarrena. «Espainiaren Urtea Japonian» jarduera-programaren bidez ospatuko den Espainia eta Japoniaren arteko harremanen IV. Mendeurrenari aplika dakizkiokeen onura fiskalak.

Bat. «Espainiaren Urtea Japonian» jarduera-programaren bidez ospatuko den Espainia eta Japoniaren arteko harremanen IV. Mendeurrena aparteko interes publikoko gertaeratzat joko da, irabazi-asmorik gabeko erakundeen zerga-araubideari eta mezenasgorako pizgarri fiskalei buruzko abenduaren 23ko 49/2002 Legearen 27. artikuluan ezarritakoaren ondorioetarako.

Bi. Gertaera horri laguntzeko programak 2012ko uztailaren 1etik 2014ko irailaren 1era arte iraungo du.

Hiru. Programaren helburu eta planak lortzeko egindako gastuen egokitasuna aipatu 49/2002 Legean ezarritakoaren arabera egiaztatuko da.

Lau. Egin beharreko jarduerak gertaera behar bezala garatzeko behar direnak izango dira. Organo eskuduna arduratuko da planak eta jarduera zehatzen programak garatzeaz eta gauzatzeaz, aipatu 49/2002 Legean ezarritakoaren arabera.

Bost. Programa honen onura fiskalek ez dituzte gaindituko aipatu 49/2002 Legearen 27.3 artikuluan ezarrita dauden mugak.

Berrogeita hamabosgarrena. «Lorcako Ondare Kulturala Lehengoratzeko Plan Zuzentzailea»ri aplika dakizkiokeen onura fiskalak.

Bat. «Lorcako Ondare Kulturala Lehengoratzeko Plan Zuzentzailea» aparteko interes publikoko gertaeratzat joko da, irabazi-asmorik gabeko erakundeen zerga-araubideari eta mezenasgorako pizgarri fiskalei buruzko abenduaren 23ko 49/2002 Legearen 27. artikuluan ezarritakoaren ondorioetarako.

Bi. Gertaera horri laguntzeko programak 2012ko urtarrilaren 1etik 2014ko abenduaren 31ra arte iraungo du.

Hiru. Programaren helburu eta planak lortzeko egindako gastuen egokitasuna aipatu 49/2002 Legean ezarritakoaren arabera egiaztatuko da.

Lau. Egin beharreko jarduerak gertaera behar bezala garatzeko behar direnak izango dira. Organo eskuduna arduratuko da planak eta jarduera zehatzen programak garatzeaz eta gauzatzeaz, aipatu 49/2002 Legean ezarritakoaren arabera.

Bost. Programa honen onura fiskalek ez dituzte gaindituko aipatu 49/2002 Legearen 27.3 artikuluan ezarrita dauden mugak.

Berrogeita hamaseigarrena. Gazte Ondarea eta Munduko Ondarearen Gazteen 4. Foro Iberoamerikarra Programari aplika dakizkiokeen onura fiskalak.

Bat. Gazte Ondarea eta Munduko Ondarearen Gazteen 4. Foro Iberoamerikarra Programa aparteko interes publikoko gertaeratzat joko da, irabazi-asmorik gabeko erakundeen zerga-araubideari eta mezenasgorako pizgarri fiskalei buruzko abenduaren 23ko 49/2002 Legearen 27. artikuluan ezarritakoaren ondorioetarako.

Bi. Gertaera horri laguntzeko programak 2012ko urtarrilaren 1etik 2012ko abenduaren 31ra arte iraungo du.

Hiru. Programaren helburu eta planak lortzeko egindako gastuen egokitasuna aipatu 49/2002 Legean ezarritakoaren arabera egiaztatuko da.

Lau. Egin beharreko jarduerak gertaera behar bezala garatzeko behar direnak izango dira. Organo eskuduna arduratuko da planak eta jarduera zehatzen programak garatzeaz eta gauzatzeaz, aipatu 49/2002 Legean ezarritakoaren arabera.

Bost. Programa honen onura fiskalek ez dituzte gaindituko aipatu 49/2002 Legearen 27.3 artikuluan ezarrita dauden mugak.

Berrogeita hamazazpigarrena. «Universiada de Invierno de Granada 2015» programari aplika dakizkiokeen onura fiskalak.

Bat. «Universiada de Invierno de Granada 2015» programa aparteko interes publikoko gertaeratzat joko da, irabazi-asmorik gabeko erakundeen zerga-araubideari eta mezenasgorako pizgarri fiskalei buruzko abenduaren 23ko 49/2002 Legearen 27. artikuluan ezarritakoaren ondorioetarako.

Bi. Gertaera horri laguntzeko programak 2012ko uztailaren 1etik 2015eko ekainaren 30era arte iraungo du.

Hiru.  Egindako gastuak programaren helburuekiko eta egitasmoekiko bat datozelako ziurtagiriak aipatutako 49/2002 Legean ezarritakoari jarraiki egingo dira.

Lau.  Gauzatuko diren jarduerek ziurtatu egin behar dute gertaera behar bezala garatuko dela. Berariazko jarduerak eskudun organoak garatuko eta zehaztuko ditu egitasmoetan eta programetan, aipatutako 49/2002 Legean ezarritakoari jarraiki.

Bost.  Programa honen zerga-onurak aipatutako 49/2002 Legearen 27.3 artikuluan xedatutako gehieneko zenbatekoak izango dira.

Berrogeita hamazortzigarrena.Munduko Errepide Txirrindularitzako Txapelketari (Ponferrada 2014) aplika dakizkiokeen onura fiskalak.

Bat. Munduko Errepide Txirrindularitzako Txapelketari (Ponferrada 2014) aparteko interes publikoko gertaeratzat joko da, irabazi-asmorik gabeko erakundeen zergaaraubideari eta mezenasgorako pizgarri fiskalei buruzko abenduaren 23ko 49/2002 Legearen 27. artikuluan ezarritakoaren ondorioetarako.

Bi. Gertaera horri laguntzeko programak 2012ko urriaren 1etik 2014ko irailaren 30era arte iraungo du.

Hiru.  Egindako gastuak programaren helburuekiko eta egitasmoekiko bat datozelako ziurtagiriak aipatutako 49/2002 Legean ezarritakoari jarraiki egingo dira.

Lau.  Gauzatuko diren jarduerek ziurtatu egin behar dute gertaera behar bezala garatuko dela. Berariazko jarduerak eskudun organoak garatuko eta zehaztuko ditu egitasmoetan eta programetan, aipatutako 49/2002 Legean ezarritakoari jarraiki.

Bost.  Programa honen onura fiskalak 49/2002 Legearen 27.3 artikuluan xedatutako gehieneko zenbatekoak izango dira.

Berrogeita hemeretzigarrena.«UNESCO 2. Kategoriako Zentroa sortzea Espainian, Labar Arteari eta Munduko Ondareari eskainia» egiteari aplika dakizkiokeen onura fiskalak.

Bat.  Irabazi-asmorik gabeko entitateen zerga-erregimenari eta mezenasgoagatiko zerga-pizgarriei buruzko abenduaren 23ko 49/2002 Legearen 27. artikuluan ezarritakoari jarraiki, Labar Arteari eta Munduko Ondareari eskainitako UNESCO 2. Kategoriako Zentroa Espainian sortzea aparteko interes publikoko gertaeratzat hartuko da.

Bi. Gertaera horri laguntzeko programak 2012ko urtarrilaren 1etik 2014ko abenduaren 31ra arte iraungo du.

Hiru.  Egindako gastuak programaren helburuekiko eta egitasmoekiko bat datozelako ziurtagiriak aipatutako 49/2002 Legean ezarritakoari jarraiki egingo dira.

Lau.  Gauzatuko diren jarduerek ziurtatu egin behar dute gertaera behar bezala garatuko dela. Berariazko jarduerak eskudun organoak garatuko eta zehaztuko ditu egitasmoetan eta programetan, aipatutako 49/2002 Legean ezarritakoari jarraiki.

Bost.  Programa honen zerga-onurak aipatutako 49/2002 Legearen 27.3 artikuluan xedatutako gehieneko zenbatekoak izango dira.

Hirurogeigarrena.  «Barcelona World Jumping Challenge» lehiaketaren ospakizunari aplikatzekoak diren zerga-onurak.

Bat. Irabazi-asmorik gabeko entitateen zerga-erregimenari eta mezenasgoagatiko zerga-pizgarriei buruzko abenduaren 23ko 49/2002 Legearen 27. artikuluan ezarritakoari jarraiki, «Barcelona World Jumping Challenge» lehiaketa aparteko interes publikoko gertaeratzat hartuko da, Bi.  Gertaera horrentzako laguntza-programak 2012ko azaroaren 1etik 2015eko urriaren 31 arte iraungo du.

Hiru.  Egindako gastuak programaren helburuekiko eta egitasmoekiko bat datozelako ziurtagiriak aipatutako 49/2002 Legean ezarritakoari jarraiki egingo dira.

Lau.  Gauzatuko diren jarduerek ziurtatu egin behar dute gertaera behar bezala garatuko dela. Berariazko jarduerak eskudun organoak garatuko eta zehaztuko ditu egitasmoetan eta programetan, aipatutako 49/2002 Legean ezarritakoari jarraiki.

Bost.  Programa honen zerga-onurak aipatutako 49/2002 Legearen 27.3 artikuluan xedatutako gehieneko zenbatekoak izango dira.

Hirurogeita batgarrena. Bartzelonako 2013ko Munduko Igeriketa Txapelketari aplikatzekoak diren zerga-onurak.

Bat.  Irabazi-asmorik gabeko entitateen zerga-erregimenari eta mezenasgoagatiko zerga-pizgarriei buruzko abenduaren 23ko 49/2002 Legearen 27. artikuluan ezarritakoari jarraiki, Bartzelonako 2013ko Munduko Igeriketa Txapelketa aparteko interes publikoko gertaeratzat hartuko da, Bi.  Gertaera horrentzako laguntza-programak 2012ko uztailaren 1etik 2013ko abenduaren 31 arte iraungo du.

Hiru.  Egindako gastuak programaren helburuekiko eta egitasmoekiko bat datozelako ziurtagiriak aipatutako 49/2002 Legean ezarritakoari jarraiki egingo dira.

Lau.  Gauzatuko diren jarduerek ziurtatu egin behar dute gertaera behar bezala garatuko dela. Berariazko jarduerak eskudun organoak garatuko eta zehaztuko ditu egitasmoetan eta programetan, aipatutako 49/2002 Legean ezarritakoari jarraiki.

Bost.  Programa honen zerga-onurak aipatutako 49/2002 Legearen 27.3 artikuluan xedatutako gehieneko zenbatekoak izango dira.

Hirurogeita bigarrena.  «Barcelona Mobile World Capital» ospakizunari aplikatzekoak diren zerga-onurak.

Bat.  Irabazi-asmorik gabeko entitateen zerga-erregimenari eta mezenasgoagatiko zerga-pizgarriei buruzko abenduaren 23ko 49/2002 Legearen 27. artikuluan ezarritakoari jarraiki, «Barcelona Mobile World Capital» ospakizuna aparteko interes publikoko gertaeratzat hartu behar da, Bi. Gertaera horrentzako laguntza-programak 2012ko urtarrilaren 1etik 2014ko abenduaren 31 arte iraungo du.

Hiru. Egindako gastuak programaren helburuekiko eta egitasmoekiko bat datozelako ziurtagiriak aipatutako 49/2002 Legean ezarritakoari jarraiki egingo dira.

Lau.  Gauzatuko diren jarduerek ziurtatu egin behar dute gertaera behar bezala garatuko dela. Berariazko jarduerak eskudun organoak garatuko eta zehaztuko ditu egitasmoetan eta programetan, aipatutako 49/2002 Legean ezarritakoari jarraiki.

Bost.  Programa honen zerga-onurak aipatutako 49/2002 Legearen 27.3 artikuluan xedatutako gehieneko zenbatekoak izango dira.

Hirurogeita hirugarrena.  «Barcelona World Race lehiaketaren 3. edizioa» ospakizunari aplikatzekoak diren zerga-onurak.

Bat.  Irabazi-asmorik gabeko entitateen zerga-erregimenari eta mezenasgoagatiko zerga-pizgarriei buruzko abenduaren 23ko 49/2002 Legearen 27. artikuluan ezarritakoari jarraiki, «Barcelona World Race lehiaketaren 3. edizioa» lehiaketa aparteko interes publikoko gertaeratzat hartu behar da, Bi.  Gertaera horrentzako laguntza-programak 2012ko urtarrilaren 1etik 2012ko abenduaren 31 arte iraungo du.

Hiru.  Egindako gastuak programaren helburuekiko eta egitasmoekiko bat datozelako ziurtagiriak aipatutako 49/2002 Legean ezarritakoari jarraiki egingo dira.

Lau.  Gauzatuko diren jarduerek ziurtatu egin behar dute gertaera behar bezala garatuko dela. Berariazko jarduerak eskudun organoak garatuko eta zehaztuko ditu egitasmoetan eta programetan, aipatutako 49/2002 Legean ezarritakoari jarraiki.

Bost.  Programa honen zerga-onurak aipatutako 49/2002 Legearen 27.3 artikuluan xedatutako gehieneko zenbatekoak izango dira.

Hirurogeita laugarrena.  Munduko Ondarearen Konbentzioaren 40. urteurrenaren (Paris, 1972) ospakizunari aplikatzekoak diren zerga-onurak.

Bat.  Irabazi-asmorik gabeko entitateen zerga-erregimenari eta mezenasgoagatiko zerga-pizgarriei buruzko abenduaren 23ko 49/2002 Legearen 27. artikuluan ezarritakoari jarraiki, Munduko Ondarearen Konbentzioaren 40. urteurrenaren (Paris, 1972) ospakizuna aparteko interes publikoko gertaeratzat hartuko da, Bi.  Gertaera horrentzako laguntza-programak 2012ko urtarrilaren 1etik 2012ko abenduaren 31 arte iraungo du.

Hiru.  Egindako gastuak programaren helburuekiko eta egitasmoekiko bat datozelako ziurtagiriak aipatutako 49/2002 Legean ezarritakoari jarraiki egingo dira.

Lau.  Gauzatuko diren jarduerek ziurtatu egin behar dute gertaera behar bezala garatuko dela. Berariazko jarduerak eskudun organoak garatuko eta zehaztuko ditu egitasmoetan eta programetan, aipatutako 49/2002 Legean ezarritakoari jarraiki.

Bost.  Programa honen zerga-onurak aipatutako 49/2002 Legearen 27.3 artikuluan xedatutako gehieneko zenbatekoak izango dira.

Hirurogeita bosgarrena.  2014. urtean Las Gabias udalerrian izango den Tiro Olinpikoko Munduko Txapelketari aplikatzekoak diren zerga-onurak.

Bat.  Irabazi-asmorik gabeko entitateen zerga-erregimenari eta mezenasgoagatiko zerga-pizgarriei buruzko abenduaren 23ko 49/2002 Legearen 27. artikuluan ezarritakoari jarraiki, 2014. urtean Las Gabias udalerrian izango den Tiro Olinpikoko Munduko Txapelketa aparteko interes publikoko gertaeratzat hartuko da, Bi.  Gertaera horrentzako laguntza-programak 2012ko uztailaren 1etik 2014ko abenduaren 31 arte iraungo du.

Hiru.  Egindako gastuak programaren helburuekiko eta egitasmoekiko bat datozelako ziurtagiriak aipatutako 49/2002 Legean ezarritakoari jarraiki egingo dira.

Lau.  Gauzatuko diren jarduerek ziurtatu egin behar dute gertaera behar bezala garatuko dela. Berariazko jarduerak eskudun organoak garatuko eta zehaztuko ditu egitasmoetan eta programetan, aipatutako 49/2002 Legean ezarritakoari jarraiki.

Bost.  Programa honen zerga-onurak aipatutako 49/2002 Legearen 27.3 artikuluan xedatutako gehieneko zenbatekoak izango dira.

Hirurogeita seigarrena.  «Santiago Konpostelakoako katedralaren VIII. mendeurrena» dela-eta egingo den ospakizunari aplikatzekoak diren zerga-onurak.

Bat.  Irabazi-asmorik gabeko entitateen zerga-erregimenari eta mezenasgoagatiko zerga-pizgarriei buruzko abenduaren 23ko 49/2002 Legearen 27. artikuluan ezarritakoari jarraiki, «Santiago Konpostelakoako katedralaren VIII. mendeurrena» dela-eta egingo den ospakizuna aparteko interes publikoko gertaeratzat hartuko da, Bi.  Gertaera horrentzako laguntza-programak 2011ko urtarrilaren 1etik 2012ko ekainaren 30a arte iraungo du.

Hiru.  Egindako gastuak programaren helburuekiko eta egitasmoekiko bat datozelako ziurtagiriak aipatutako 49/2002 Legean ezarritakoari jarraiki egingo dira.

Lau.  Gauzatuko diren jarduerek ziurtatu egin behar dute gertaera behar bezala garatuko dela. Berariazko jarduerak eskudun organoak garatuko eta zehaztuko ditu egitasmoetan eta programetan, aipatutako 49/2002 Legean ezarritakoari jarraiki.

Bost.  Programa honen zerga-onurak aipatutako 49/2002 Legearen 27.3 artikuluan xedatutako gehieneko zenbatekoak izango dira.

Hirurogeita zazpigarrena.  «Aita Santuaren Buldaren 500. urteurrena» ospatzeko ekitaldiei aplikatzekoak diren zerga-onurak.

Bat.  Irabazi-asmorik gabeko entitateen zerga-erregimenari eta mezenasgoagatiko zerga-pizgarriei buruzko abenduaren 23ko 49/2002 Legearen 27. artikuluan ezarritakoari jarraiki, «Aita Santuaren Buldaren 500. urteurrena» aparteko interes publikoko gertaeratzat hartuko da, Bi.  Gertaera horrentzako laguntza-programak 2012ko uztailaren 1etik 2012ko abenduaren 31 arte iraungo du.

Hiru.  Egindako gastuak programaren helburuekiko eta egitasmoekiko bat datozelako ziurtagiriak aipatutako 49/2002 Legean ezarritakoari jarraiki egingo dira.

Lau.  Gauzatuko diren jarduerek ziurtatu egin behar dute gertaera behar bezala garatuko dela. Berariazko jarduerak eskudun organoak garatuko eta zehaztuko ditu egitasmoetan eta programetan, aipatutako 49/2002 Legean ezarritakoari jarraiki.

Bost.  Programa honen zerga-onurak aipatutako 49/2002 Legearen 27.3 artikuluan xedatutako gehieneko zenbatekoak izango dira.

Hirurogeita zortzigarrena.  «2012, Bakearen eta Askatasunaren aldeko kulturen urtea» programari aplikatzekoak diren zerga-onurak Bat.  Irabazi-asmorik gabeko entitateen zerga-erregimenari eta mezenasgoagatiko zerga-pizgarriei buruzko abenduaren 23ko 49/2002 Legearen 27. artikuluan ezarritakoari jarraiki, «2012, Bakearen eta Askatasunaren aldeko kulturen urtea» aparteko interes publikoko gertaeratzat hartuko da, Bi.  Gertaera horrentzako laguntza-programak 2012ko urtarrilaren 1etik 2012ko abenduaren 31 arte iraungo du.

Hiru.  Egindako gastuak programaren helburuekiko eta egitasmoekiko bat datozelako ziurtagiriak aipatutako 49/2002 Legean ezarritakoari jarraiki egingo dira.

Lau.  Gauzatuko diren jarduerek ziurtatu egin behar dute gertaera behar bezala garatuko dela. Berariazko jarduerak eskudun organoak garatuko eta zehaztuko ditu egitasmoetan eta programetan, aipatutako 49/2002 Legean ezarritakoari jarraiki.

Bost.  Programa honen zerga-onurak aipatutako 49/2002 Legearen 27.3 artikuluan xedatutako gehieneko zenbatekoak izango dira.

Hirurogeita bederatzigarrena.  «Neurozientziaren urtea» izendatutakoaren ospakizunari aplikatzekoak diren zerga-onurak.

Bat.  Irabazi-asmorik gabeko entitateen zerga-erregimenari eta mezenasgoagatiko zerga-pizgarriei buruzko abenduaren 23ko 49/2002 Legearen 27. artikuluan ezarritakoari jarraiki, «Neurozientziaren urtea» izendatutakoaren ospakizuna aparteko interes publikoko gertaeratzat hartuko da, Bi.  Gertaera horrentzako laguntza-programak 2012ko urtarrilaren 1etik 2012ko abenduaren 31 arte iraungo du.

Hiru.  Egindako gastuak programaren helburuekiko eta egitasmoekiko bat datozelako ziurtagiriak aipatutako 49/2002 Legean ezarritakoari jarraiki egingo dira.

Lau.  Gauzatuko diren jarduerek ziurtatu egin behar dute gertaera behar bezala garatuko dela. Berariazko jarduerak eskudun organoak garatuko eta zehaztuko ditu egitasmoetan eta programetan, aipatutako 49/2002 Legean ezarritakoari jarraiki.

Bost.  Programa honen zerga-onurak aipatutako 49/2002 Legearen 27.3 artikuluan xedatutako gehieneko zenbatekoak izango dira.

Hirurogeita hamargarrena.  Marbellako Udalak Gizarte Segurantzarekin eta Espainiako Ogasun Publikoarekin dituen zorrak.

Bat.  Marbellako Udalak eta haren mendeko eskubide publikoko entitateek Gizarte Segurantzarekin eta Espainiako Ogasun Publikoarekin duen zorra, aipatutako udal hori desegiteko apirilaren 7ko 421/2006 Errege Dekretua eman aurretik sortutakoa, 40 urte baino gutxiagoko epe batean zatikatuko da, Estatuaren diru-sarreren transferentzietatik deskontatuta. Eragiketa horri %1eko interesa aplikatuko zaio.

Bi.  Zatikiak kitatu aurretik aplikatuko da, zatikatze-epealdia murriztuta, Marbellako Udalak, haren mendeko eskubide publikoko erakundeek eta titularpeko merkataritzasozietateek kobratu beharreko kalte-ordaina. Jurisdikzio-ordena zibil zein penalek epai irmo bidez aitortu behar dute kalte-ordaina dagokiela.

Kalte-ordain horiek Udalari ondasunak edo eskubideak emanez gauzatuz gero, Lege honetan ezarritakoari jarraiki, daukan zor zatikatuaren ordainketari atxikiko zaizkio, eta zuzenean gauzatuko dira Zergei buruzko Lege Orokorraren 172. artikuluan eta Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren 34. artikuluan xedatutakoei jarraiki.

Xedapen gehigarri honen bidez xedatu ez den gainerakoetarako, Zergei buruzko Lege Orokorra edo Gizarte Segurantzaren Lege Orokorra edo Aurrekontuei buruzko Lege Orokorra izango dira aplikatzekoak, kasuan kasu dagokiona.

Hirurogeita hamaikagarrena.  Ohiko lanaldia sektore publikoan.

Bat.  Lege hau indarrean sartzen den unetik beretik, sektore publikoan, lanaldia ez da, batez beste, astean hogeita hamazazpi ordu eta 30 minutu baino gutxiagokoa izango, urteko lanorduen kopuruari dagokionez.

Adierazitako xedeetarako, hauek osatzen dute sektore publikoa:

a)  Estatuko Administrazio Orokorrak, autonomia-erkidegoetako administrazioek eta Toki Administrazioa osatzen duten erakundeek.

b)  Gizarte Segurantzaren erakunde kudeatzaileek eta baterako zerbitzuek.

c)  Erakunde autonomoek, enpresa-erakunde publikoek, unibertsitate publikoek, Estatuko agentziek eta sektore publikoko subjektu edo haren mendeko subjekturen batekin zerikusia duen berezko izaera juridikoko erakunde orok, bai eta Lege bidez baimendutako independentzia funtzionala edo autonomia berezia dutenek ere, baldin eta sektore edo jarduera jakin baten gaineko erregulazio-funtzioak edo kontrol-funtzioak aitortuta dituen kanpoko erakundea bada.

d)  Berezko izaera juridikoa duten partzuergoek, Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 6.5 artikuluan adierazitakoek.

e)  Fundazioek, baldin eta sektore publikoko erakunde baten edo batzuen ekarpen maioritarioaren bidez, zuzena zein zeharkakoa, eratu badira, edo fundazioaren ondareak, iraunkorra izango denak, aipatutako erakunde horrek emandako edo utzitako ondasunen zein eskubideen %50 baino gehiago egiten badu.

f)  Merkataritza-sozietateek, baldin eta haien kapital sozialean atal honetako a) idatzzatitik e) idatz-zatira bitartean aipatutako erakundeek %50 baino gehiagoko partaidetza badute, zuzenean zein zeharka.

Halaber, ezarrita dauden lanaldi bereziak edo gerora ezar daitezkeenak behar beste aldatuko dira, hala egitea egokia bada, ohiko lanaldiaren aldaketa orokorrera moldatzeko.

Nolanahi ere, neurri hori ezarri ostean, lanaldia aldatuz gero, ez du inola ere lansaria gehitzea eragingo.

Bi.  Gaurtik aurrera, bertan behera geratuko dira aurreko atalean adierazitako sektore publikoko enteetan, organismoetan eta erakundeetan lanaldiari eta ordu-kopuruari buruz indarrean dituzten akordioetan, itunetan edo hitzarmenetan bildutako xedapenak, baldin eta artikulu honetan xedatutakoarekin bat ez badatoz.

Hiru.  Oinarrizko xedapena da, eta Espainiako Konstituzioaren 149.1.7, 149.1.13 eta 149.1.18 artikuluen babesean eman da.

Hirurogeita hamabigarrena.  Diru-laguntzak itsaso eta aire bidezko garraiorako, Kanariar Uharteetan, Balear Uharteetan, Ceutan eta Melillan bizilekua dutenentzat.

Bat.  Estatuko Gobernuak baimena du 2012. urtearen joanean, Kanariar Uharteetan, Balear Uharteetan, Ceutan eta Melillan bizilekua dutenentzako egungo itsaso eta aire bidezko garraioetarako diru-laguntzen erregimena aldatzeko, edo egokia irudituz gero, beste konpentsazio-sistema batekin ordezteko. Aldaketa horrek ezin izango du emandako laguntza murriztea eragin, edo zerbitzuaren kalitatea kaskartzea eragin, ez eta xede horretarako esleitutako kredituak gehitzea ere.

Denbora-mugarik gabe, eta Estatu Gobernuak erabakitzen duen arte bidaiarien itsas garraio erregularrerako diru-laguntzen egungo erregimena aldatu edo ordeztu egingo duen, aurreko paragrafoan ezarritakoari jarraiki, txartelen tarifen zenbatekoei hobariak emango zaizkie, lehen mailako eserlekuko zenbatekoari edo pertsona bakar batek hartutako kabinako zenbatekoari izan ezik; nolanahi ere, Merkataritza Nabigazioko Zuzendaritza Orokorrari aurretik jakinarazi beharko dio beti.

Bi.  Irailaren 1az geroztik eta muga-eperik gabe, itsaso eta aire bidezko bidaiarien garraio erregularretarako hobariak lortu ahal izateko, indarrean dagoen erroldaziurtagiriaren bidez egiaztatu behar da Kanariar Uharteak, Balear Uharteak, Ceuta edo Melilla dela bizilekua.

Erregelamendu bidez, beste bitarteko batzuk ezar daitezke bizilekua egiaztatzeko, atal honetan xedatutakoa ordezteko edo xedatutakoa osatzeko.

Sustapen Ministerioaren hobaria kudeatzeaz arduratuko diren erakundeek bizilekuari buruzko datuak egiaztatzeko eta kontsultatzeko zerbitzuetara jo ahal izango dute, dirulaguntzaren onuradun izateko baldintzak betetzen diren egiaztatzeko. Zerbitzu horiek Ogasun eta Administrazio Publikoen Ministerioko Bitartekotza Plataformakoak dira.

Egiaztatze eta kontsulta horiek lege hauetan xedatutakoari jarraiki egingo dira: Herritarrak zerbitzu publikoak bide elektronikoz eskuratzeari buruzko ekainaren 22ko 11/2007 Legea, eta apirilaren 28ko 532/2006 Errege Dekretua, egoitza eta bizilekua egiaztatze aldera errolda-ziurtagiria erakusteko baldintza kentzen duena, baldin eta Estatuko Administrazio Orokorraren eta haren mendeko edo harekin zerikusia duen erakunde publikoen administrazio-prozeduretarako bada, eta abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan (Izaera pertsonaleko datuak babesteari buruzkoan) eta abenduaren 17ko 58/2003 Legean (Zergei buruzko Lege Orokorrean) xedatutako bermeak izanik.

Onura duten garraio-txartelak merkaturatzen dituzten itsasoko edo aireko agentziei, konpainiei eta haien ordezkaritzei telematika bidez helarazi diezaiekete erakunde kudeatzaileek diru-laguntzaren onuradun izateko baldintzak betetzen direlako berrespena.

Hiru. Nolanahi ere, Kanariar Uharteen eta Balear Uharteen erkidegoei dagokienez, Kanariar Uharteetako araubide ekonomikoa eta fiskala aldatu zuen ekainaren 6ko 19/1994 Legearen 6. artikuluan eta Balear Uharteetako araubide bereziari buruzko uztailaren 29ko 30/1998 Legearen 5. artikuluan erregulatutakoa, hurrenez hurren, hartuko da kontuan.

Hirurogeita hamahirugarrena.  Diru-kopuruak xede sozialetara bideratzea.

Estatuak, erregelamenduz zehaztutako moduan, 2012ko Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren kuota osoaren %0,7 bideratuko du interes sozialeko jarduerak diruz laguntzera, zergadunek horrela nahi dutela espresuki adierazten dutenean.

Xede horretarako, zergaren kuota osotzat hartuko da Estatuko kuota osoaren eta kuota autonomiko edo osagarri osoaren arteko batura, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga arautzen duen Legean xedatutakoari jarraiki, betiere.

2012ko diru-kopuruaren behin betiko likidazioa 2014ko apirilaren 30a baino lehenago egingo da eta behin-behineko likidazioa, berriz, 2013ko azaroaren 30ean, diru-laguntzak emateko prozedurari aldez aurretik ekin ahal izateko.

Hirurogeita hamalaugarrena.  Eliza Katolikoaren finantzaketa.

2012an, Estatuak, hilero, 13.266.216,12 euro emango dizkio Eliza Katolikoari, Estatuko 2007ko Aurrekontu Orokorren abenduaren 28ko 42/2006 Legearen hemezortzigarren xedapen gehigarriaren Bat eta Bi paragrafoetan xedatutakoa aplikatuz, Elizari eman beharreko zenbatekoaren kontura.

2013ko azaroaren 30a baino lehenago, 2012ko zenbatekoaren behin-behineko likidazioa egingo da, eta behin betikoa 2014ko apirilaren 30a baino lehenago. Bi likidazioetan, egindakoan, bi aldeek saldoa erregularizatzeari ekingo diote.

Hirurogeita hamabosgarrena. Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoaren finantza-ekarpena Extremadurako Autonomia Erkidegoaren Enpleguaren Plan Integrala finantzatzeko.

Bat.  2012. urtean, Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoak 4.000.000 euroko dirukopurua emango du Extremadurako Autonomia Erkidegoaren Enpleguaren Plan Integrala finantzatzeko.

Aipatutako finantza-ekarpen hori izenduna da; izan ere, Estatuko Enpleguaren Zerbitzu Publikoaren aurrekontuetan, gastuen atalean sartuko da, dagokion identifikazioa bereizita, Estatuko gastu publikoaren sailkapen ekonomikoan azpikontzeptu gisa adierazita.

Bi.  Aipatutako diru-kopurua autonomia-erkidego horrek enplegua sustatzeko gauzatzen dituen jarduerak eta neurriak, hala egitea erabakitzen badu, finantzatzeko bideratzen dituen diru-kopuruarekin batera emango zaio. Enplegua sustatzeko jarduera eta neurri horiek Estatuko Administrazio Orokorrak eta Extremadurako Autonomia Erkidegoaren Administrazioak sinatutako lankidetza-hitzarmenean deskribatuko dira.

Hiru.  Diru-kopuru horren ekarpena bi ordainketa-aginduren bidez gauzatuko da, biak kantitate berekoak, 2012ko urrian eta abenduan, lehen adierazitako lankidetza-hitzarmena sinatu ondoren. Bi ordainketa-agindu horietako bakoitza gauzatzeko, Extremadurako Autonomia Erkidegoak hala egitea eskatu behar dio dokumentu batenz bidez Estatuko Enpleguaren Zerbitzu Publikoari, bi administrazioek lankidetza-hitzarmenean adierazitako baldintzei jarraiki.

Lau.  Extremadurako Autonomia Erkidegoak finantza-ekarpena aplikatzerakoan, bai eta haren jarraipena eta ebaluazioa egiterakoan ere, aipatutako lankidetza-hitzarmenean horretarako propio xedatutakoa errespetatuko du.

Bost.  2012. urtea amaitu eta 2013ko apirilaren 1a baino lehen, Extremadurako Autonomia Erkidegoak honako hau bidaliko dio Estatuko Enpleguaren Zerbitzu Publikoari:

diru-kopuruen bidez lagundutako langabeen kolektiboei buruzko informazioa, gauzatutako jarduerei buruzko informazioa, eta horrezaz gain, Europako Gizarte Funtsaren baterako finantzazioarekin ordaindu ahal izateko beharrezko dokumentazioa, halakorik behar bada.

Sei.  Nolanahi ere, bosgarren paragrafoan adierazitakoaz gain, autonomia-erkidego horrek 2012. urtean erabili ez duen diru-kopuruaren soberakina itzuli egingo dio Estatuko Enpleguaren Zerbitzu Publikoari, erakunde horrek Hiru paragrafoan adierazitako ordainketa-aginduak eraginkorrak izateko emandako emakida-ebazpenean erabakitakoari jarraiki, eta diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko Lege Orokorrak eta hura garatzeko uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretu bidez onartu zen Erregelamenduan dirulaguntzei buruz xedatutakoei jarraiki.

Halaber, Extremadurako Autonomia Erkidegoak itzuli egin behar dizkio Estatuko Enpleguaren Zerbitzu Publikoari 2012. urtean hitzartu eta banatu ez dituen diru-kopuruak; hau da, xedapen honetan erregulatutako Enpleguaren Plan Integralean garatutako jardueren eta neurrien onuradunei eman ez dizkienak. Diru-kopuru horiek ekintzak eta neurriak behar bezala justifikatu diren urtean bertan itzuliko dizkio, edo justifikatu eta urtebeteren buruan, baldin eta urte naturalaren azken hiruhilekoan egin bada justifikazioa.

Extremadurako Autonomia Erkidegorako Enpleguaren Plan Integralaren kargura finantzatutako proiektuen eta ekintzen finantziazioaren justifikazioa egokia izango da, hori hala dela adierazten badu funts horiek kudeatzen dituen autonomia-erkidegoak; horretarako, gauzatutako proiektuarekin ados dagoela adieraziko du edo dagokion espedientearen likidazoa egingo du.

Hirurogeita hamaseigarrena.  Navas de Tolosako batailaren (1212) VIII. mendeurrenaren eta konkistaren V. mendeurrenaren, Nafarroak eta Gaztelako erresumak bat egin zutenekoaren (1512) oroitzapen-programari aplikatzekoak diren zerga-onurak.

Bat.  Irabazi-asmorik gabeko entitateen zerga-erregimenari eta mezenasgoagatiko zerga-pizgarriei buruzko abenduaren 23ko 49/2002 Legearen 27. artikuluan ezarritakoari jarraiki, Navas de Tolosako batailaren VIII. mendeurrenaren eta konkistaren V. mendeurrenaren ospakizuna aparteko interes publikoko gertaeratzat hartuko da, Bi.  Gertaera horrentzako laguntza-programak 2012ko urtarrilaren 1etik 2012ko abenduaren 31 arte iraungo du.

Hiru.  Egindako gastuak programaren helburuekiko eta egitasmoekiko bat datozelako ziurtagiriak aipatutako 49/2002 Legean ezarritakoari jarraiki egingo dira.

Lau.  Gauzatuko diren jarduerek ziurtatu egin behar dute gertaera behar bezala garatuko dela. Berariazko jarduerak eskudun organoak garatuko eta zehaztuko ditu egitasmoetan eta programetan, aipatutako 49/2002 Legean ezarritakoari jarraiki.

Bost.  Programa honen zerga-onurak aipatutako 49/2002 Legearen 27.3 artikuluan xedatutako gehieneko zenbatekoak izango dira.

Hirurogeita hamazazpigarrena.  Estatuko Loteria eta Apustuen Estatuko Sozietatearen Merkataritza Sarearen saltokiak.

Bat. Estatuko Loteria eta Apustuen Estatuko Sozietatearen kanpoko merkataritzasareko saltokien titularrak 2012ko urtarrilaren 1ean ez baziren zuzenbide pribatuko erregimenean ari ‑2010. urterako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko 26/2009 Legearen hogeita hamalaugarren xedapen gehigarriaren 1. paragrafoan xedatutakoa‑, eta haiek hiltzen badira, ondorengoek erregimen hori hautatu ahal izango dute, Lege hau indarrean jarri eta bi hileko epean, edo Estatuko Sozietate horrekiko loturari eutsi, izaerari eta egungo erregimen juridiko administratiboari, inolako aldaketarik egin gabe titularra hil, erretiroa hartu edo jarduerari uko egin edo jarduera uzten duen arte.

Bi.  Jokoa arautzeko maiatzaren 27ko 13/2011 Legearen laugarren xedapen iragankorrak xedatutakoa 2010. urterako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 26ko 26/2009 Legearen hogeita hamalaugarren xedapen gehigarriari buruz, Lege honen hirurogeita hamazazpigarren xedapen gehigarrirako ere izango da.

Hirurogeita hamazortzigarrena.  Andre Mariaren jubileu-urte santua Almonten (Huelva) izango den ospakizunari aplikatzekoak diren zerga-onurak.

1.  Irabazi-asmorik gabeko entitateen zerga-erregimenari eta mezenasgoagatiko zerga-pizgarriei buruzko abenduaren 23ko 49/2002 Legearen 27. artikuluan ezarritakoari jarraiki, Andre Mariaren jubileu-urte santua Almonten (Huelva) izango den ospakizuna aparteko interes publikoko gertaeratzat hartuko da, 2.  Gertaera horrentzako laguntza-programak 2012ko urtarrilaren 1etik 2013ko abenduaren 31 arte iraungo du.

Egindako gastuak programaren helburuekiko eta egitasmoekiko bat datozelako ziurtagiriak aipatutako 49/2002 Legean ezarritakoari jarraiki egingo dira.

3.  Gauzatuko diren jarduerek ziurtatu egin behar dute gertaera behar bezala garatuko dela. Berariazko jarduerak eskudun organoak garatuko eta zehaztuko ditu egitasmoetan eta programetan, aipatutako 49/2002 Legean ezarritakoari jarraiki.

Programa honen zerga-onurak aipatutako 49/2002 Legearen 27.3 artikuluan xedatutako gehieneko zenbatekoak izango dira.

Hirurogeita hemeretzigarrena.  Estatuko Ikerketa Agentzia sortzea.

Gobernuak, aurrekontu-eskuragarritasuna kontuan hartuta, Estatuko Ikerketa Agentzia sortzea bideragarria den aztertuko du.

Laurogeigarrena.  Dieta Mediterraneoaren Nazioarteko urtearen (2014) ospakizunari aplikatzekoak diren zerga-onurak.

Bat.  Irabazi-asmorik gabeko entitateen zerga-erregimenari eta mezenasgoagatiko zerga-pizgarriei buruzko abenduaren 23ko 49/2002 Legearen 27. artikuluan ezarritakoari jarraiki, Dieta Mediterraneoaren Nazioarteko urtearen (2014) ospakizuna aparteko interes publikoko gertaeratzat hartu behar da.

Bi. Gertaera horrentzako laguntza-programak 2012ko urtarrilaren 1etik 2014ko abenduaren 31 arte iraungo du.

Hiru.  Egindako gastuak programaren helburuekiko eta egitasmoekiko bat datozelako ziurtagiriak aipatutako 49/2002 Legean ezarritakoari jarraiki egingo dira.

Lau.  Gauzatuko diren jarduerek ziurtatu egin behar dute gertaera behar bezala garatuko dela. Berariazko jarduerak eskudun organoak garatuko eta zehaztuko ditu egitasmoetan eta programetan, aipatutako 49/2002 Legean ezarritakoari jarraiki.

Bost.  Programa honen zerga-onurak aipatutako 49/2002 Legearen 27.3 artikuluan xedatutako gehieneko zenbatekoak izango dira.

Laurogeita batgarrena.  Balear Uharteetako aireportuetan, izaera publikoa duten ondareprestazioei aplikatzekoak diren zerga-onurak.

Lege hau indarrean jartzen den unetik eta eperik gabeko indarraldia duela, Mallorcako, Menorcako, Eivissako eta Son Boneteko aireportuetan lur hartzeagatiko prestazio publikoaren banakako zenbatekoek, eta bidaiaren irteeragatiko, mugikortasun mugatua duten pertsonengatiko eta segurtasunagatiko prestazio publikoen banakako zenbatekoek %10eko hobaria izango dute azarotik martxora bitartean, aipatutako prestazioetarako aireportu horietan ezarrita dauden zenbateko orokorrekiko.

Laurogeita bigarrena.

Autonomia-estatutua duten Ceuta eta Melilla hirien finantzaketa autonomikoari buruzko egoeraren analisia egin dezan sustatuko du Gobernuak Ebaluaziorako Batzorde Tekniko Iraunkorraren aurrean.

Laurogeita hirugarrena.  Kanariar Uharteetako aireportuetan, izaera publikoa duten ondare-prestazioei aplikatzekoak diren zerga-onurak.

Lege hau indarrean jartzen den unetik eta indarraldi mugagabea duela, 21/2003 Legearen 68.2 artikuluaren a) eta e) idatz-zatietan zehaztutako kasuengatik ordaintzeko betebeharra duten pertsonek eskubidea izango dute ondare-prestazio horiek eragindako zenbatekoaren %50eko diru-laguntza jasotzeko Kanariar Uharteetako aireportuetan egindako hegaldiengatik –irlarteko hegaldiengatik izan ezik– taula honetan adierazitako asteko egunetan, baldin eta diru-laguntzaren onuradunak asteko gainerako egunetarako jada programatuta dituen hegaldi-kopuruari eusten badio; horretarako, halaber, neguko denboraldiko hegaldi-baimenak itzultzeko (abuztuaren 31) edo udakoak itzultzeko (urtarrilaren 31) sektoreak zehaztu dituen epe-mugak hartu behar ditu kontuan onuradunak.

Aireportua Kanaria Handia.

Tenerifeko hegoaldea.

Lanzarote.

Fuerteventura.

Tenerifeko iparraldea.

La Palma.

Asteko eguna Asteartea.

Osteguna.

Asteazkena.

Asteartea eta ostirala.

Larunbata.

Egunero.

Diru-laguntza honetaz baliatuz gero, ezin izango dira 21/2003 Legearen 75.7 eta 78.3

artikuluetan lur hartzeagatiko eta bidaiariak irteteagatiko ondare-prestazioentzako hobariak aplikatu.

Aurreko urtean egindako hegaldiengatiko laguntzak urtarrilean eskatu behar dira, eta Aena Aeropuertos SA sozietateak emango ditu, zenbatekoa konpentsatuta, edozein dela onuradunei zor dien zenbatekoa, eta hori ez da posible izango, osorik edo zati bat, maiatzaren 31 baino lehenago dirutan ordainduta.

Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko Legea urtero egiten denez, laguntza hori urtez urte eguneratu ahal izango du.

XEDAPEN IRAGANKORRAK Lehena.  Estatuko sektore publikoaren zerbitzurako langileen bizilekuagatiko kalteordainak.

2012.  urtean, Estatuko sektore publikoko langile aktiboen bizilekuagatiko kalteordaina orain arte bezala sortuko da, hala onartuta duten Estatuko lurraldeetan, eta 2011ko abenduaren 31n indarrean zeuden diru-kopuru berberak izango dira.

Nolanahi ere, bizilekuagatiko kalte-ordainak jasotzen dituztenak eta zenbateko hori Estatuko sektore publikoko langileentzat ezarritakoa baino handiagoa bada, sortzen jarraituko dute baina zenbatekoa ez da inola ere handiagoa izango 2012an.

Bigarrena.  Osagarri pertsonalak eta iragankorrak.

Bat.  Osagarri pertsonalak eta iragankorrak eta antzeko izaera duten gainerako ordainketak berariazko araudiari jarraiki eta Lege honetan xedatutakoari jarraiki arautuko dira.

Bi.  Osagarri pertsonalei eta iragankorrei dagozkien zenbatekoei dagokienez, 2011ko abenduaren 31n ezarrita zeuden kopuru berberak izango dira; nolanahi ere, lanpostualdaketak eragindako hobekuntzak gehituko zaizkio. Osagarri pertsonalak eta iragankorrak abuztuaren 2ko 30/1984 Legearen aplikazio-eremuko langileentzat onartu ziren, hain zuzen, 1985. urterako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 30eko 50/1984 Legearen 13. artikuluan ezarritakoari jarraiki.

Gainera, lanpostu-aldaketak ordainketa txikiagoa egitea eragiten badu ere, sistema berria aplikatzearen ondorioz ezarritako osagarri pertsonal iragankorrari eutsiko zaio; izan ere, lanpostu-aldaketak eragin ditzakeen hobekuntzak gehituko zaizkio.

Ez dira kontuan hartuko, inola ere, hirurtekoak, ekoizgarritasun-osagarria, ez eta aparteko zerbitzuagatiko haborokinak ere.

Hiru.  Indar Armatuetako langileei, guardia zibilaren eta polizia nazionalaren kidegoetakoei aitortutako osagarri pertsonalak eta iragankorrak, bai eta Gizarte Segurantzako Administrazioko, Osasun Kudeaketako Institutu Nazionaleko estatutupeko langileei eta osagarri horiek jasotzeko eskubidea duten gainerako langileei aitortutakoak ere, aurreko Bi paragrafoan ezarritako arau berberen bidez arautuko dira.

Lau.  Atzerrian lan egiten duten langileei aitortutako osagarri pertsonalak eta iragankorrak beretu egingo dira Estatuan lan egiten duten langileentzako ezarritako arau berberak aplikatuta; horrez gain, ez da bertan behera geratuko funtzionarioak herrialdez aldatzen badu ere.

Hirugarrena.  Enpresa-erakunde publikoek eta Estatuko merkataritza-sozietateek egindako inbertsioen kontratazioa.

Berrogeita batgarren xedapen gehigarrian adierazitako enpresa-erakunde publikoek eta Estatuko merkataritza-sozietateek aipatutako xedapen horretan bertan ezarritako mugak gainditu badituzte 2012ko ekainaren 30erako, Ogasun eta Administrazio Publikoen Ministerioak berregituraketa-proposamen baten onespena eman behar die 2012ko irailaren 30a baino lehen, muga horiek atzeratu ahal izateko.

Laugarrena.  2011n ohiko etxebizitza erosteagatik egiten den kenkariaren zergakonpentsazioa.

Bat.  Xedapen honetan araututako kenkarirako eskubidea izango dute 2006ko urtarrilaren 20a baino lehen kanpoko finantziazio bidez ohiko etxebizitza erosi duten zergadunek eta ohiko etxebizitzan inbertitzeagatik 2011n kenkaria aplika dezaketenek, ohiko etxebizitza izategatik. Kenkari hori azaroaren 28ko 35/2006 Legearen 68.1 artikuluak xedatzen du –Lege horrek pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga arautzen du, eta sozietateen gaineko, ez-egoiliarren errentaren gaineko eta ondarearen gaineko zergen legeak partzialki aldatzen ditu–.

Bi.  Kenkari horren zenbatekoa kalkulatzeko, ohiko etxebizitzan inbertitzeagatiko kenkariaren Estutuko zatiari dagozkion kenkariak eta autonomia-erkidegoari dagozkionak gehitu behar dira, eta atal hauetan ezarritakoaren arabera kalkulatuko dira bi kenkari horiek.

Hiru.  Ohiko etxebizitzan inbertitzeagatiko kenkari osotik, Estatuaren zatiari dagokion kenkaria hau izango da: 2006ko abenduaren 31n araudia indarrean egongo balitz zergadunari legokiokeen pizgarri teorikoaren kopuruaren eta 2011. urteko Zergaren Legearen 68.1 artikuluan ohiko etxebizitzan inbertitzeagatiko ezarriko den kenkariaren arteko diferentzia positiboa.

Pizgarri teorikoaren zenbatekoa kalkulatzeko, ohiko etxebizitza erosteko 2011n inbertitutako lehendabiziko 4.507,59 eurori %10 aplikatuko zaio, eta gainerakoari, gehienez ere 9.015 eurori, %7,5.

Lau.  Ohiko etxebizitzan inbertitzeagatiko kenkari osotik, autonomia-erkidegoaren zatiari dagokion kenkaria hau izango da: 2006ko abenduaren 31n araudia indarrean egongo balitz zergadunari legokiokeen pizgarri teorikoaren kopuruaren eta 2011.

etxebizitzan inbertitzeagatik autonomia-erkidegoan ezarriko den kenkariaren arteko diferentzia positiboa.

Pizgarri teorikoaren zenbatekoari dagokionez, etxebizitza erosteko 2011n inbertitutako lehendabiziko 4.507,59 eurori zer ehuneko aplikatu behar zaion kalkulatzeko, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko legearen testu bateratuaren 79. artikuluan ezarritakoari jarraiki –martxoaren 5eko Legegintzako Errege Dekretu bidez onartutakoa–, 2006ko abenduaren 31n indarrean zegoen testuaren arabera, kasuan kasuko autonomiaerkidegoan kanpoko finantziazio bidez ohiko etxebizitza erosi eta bi urteren buruan zegokionari %3,4 gehitu behar zaio; eta gainerakoari, gehienez ere 9.015 euro bitartean, aipatutako testu bateratuaren 79. artikuluan ezarritakoari jarraiki, 2006ko abenduaren 31n indarrean zegoen testuaren arabera, autonomia-erkidego horretan kanpoko finantziazio gabe erositako etxebizitzari zegokionari %2,55 gehitu behar zaio.

Horrezaz gain, etxebizitzan inbertitzeagatiko autonomia-erkideagoren kenkaria ez da izango aipatutako testu bateratuaren 79. artikuluan ezarritakoari jarraiki, 2006ko abenduaren 31n indarrean zegoen testuaren arabera, autonomia-erkidego horretan kanpoko finantziazio gabe erositako etxebizitzagatiko zegokion kenkariari %2,55 gehituta lortzen den kopurua baino txikiagoa.

Bost.  Zergadunak ohiko etxebizitza kanpoko finantziaziorik gabe erosi duela ulertuko da, baldin eta Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko Erregelamenduaren 55. artikuluan ezarritako baldintzak betetzen baditu, uztailaren 30eko 1775/2004 Errege Dekretu bidez onartu zen Erregelamendua, eta 2006ko abenduaren 31ko indarrean zegoen idazketa hartu behar da kontuan.

Sei.  Modu horretan kalkulatutako kenkariaren zenbatekoa guztizko kuota likidotik kenduko da, 35/2006 Legearen 80 bis artikuluan adierazitako lanen etekinen edo ekonomia-jardueren etekinen kenkariaren ondoren.

Bosgarrena.  Kapital higigarriaren zenbait etekin jasotzeagatiko konpentsazio fiskala, etekinen sortze-aldia bi urtetik gorakoa bada 2011n.

Bat.  Zergadunek xedapen honetan araututako kenkarirako eskubidea izango dute, baldin eta 2011ko zergaldian, aurrezkiaren oinarri ezargarrian kapital higigarriaren etekin hauetakoren bat baldin badute:

a)  Kapital propioak hirugarrenei lagatzeagatik lortutako etekinak, azaroaren 28ko 35/2006 Legearen 25.2 artikuluan adierazitakoak ‑Lege horrek Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga arautzen du, eta sozietateen gaineko, ez-egoiliarren errentaren gaineko eta ondarearen gaineko zergen legeak partzialki aldatzen ditu‑, 2006ko urtarrilaren 20a baino lehen kontratatutako finantza-bitartekoek eragindakoak eta %40ko kenkaria aplikatuko litzaizkiokeenak, bi urte baino gehiagoko sortze-aldia izateagatik ‑kenkari hori, martxoaren 5eko Legegintzako Errege Dekretu bidez onartutako Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko Legearen testu bateratuaren 24.2.a) artikuluak xedatutakoa da‑.

b)  Kapital geroratu modura jasotakoek eragindako etekinak, 2006ko urtarrilaren 20a baino kontratatutako bizi- edo baliaezintasun-aseguruek eragin eta 35/2006 Legearen 25.3.a).1. artikuluan adierazitakoak badira eta %40ko edo %75eko kenkaria aplikatu bazaizkie, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Legearen testu bateratuaren 24.2.b) eta 94. artikuluei jarraiki.

Bi.  Kenkariaren zenbatekoa ondoko eragiketaren diferentzia positiboa izango da:

aurreko paragrafoan adierazitako etekin garbiak elkarren artean integratu eta konpentsatu ondoren ateratzen den saldo positiboari 35/2006 Legearen 66. artikuluaren 2. paragrafoan adierazitako aurrezkiaren karga-tasa aplikatuta lortzen den kopurua ken etekin horiek aurreko paragrafoko ehunekoak aplikatuta oinarri likidagarri orokorrean sartu izan balira aterako zen kuota osoaren zenbateko teorikoa.

Hiru.  Honako hau izango da kuota osoaren zenbateko teorikoa, aurreko paragrafoan adierazitakoa.

a)  Aurreko Bat paragrafoan aipatutako etekinak elkarren artean integratu eta konpentsatzen badira Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko Legearen 24.2., 94. artikuluetan eta seigarren xedapen iragankorrean adierazitako kenkariehunekoak aplikatuta (2006ko abenduaren 31n indarrean zegoen testuaren arabera), eta horrek saldo negatiboa edo zero saldoa ematen badu, kuota osoaren zenbateko teorikoa zero izango da.

b)  Aurreko Bat paragrafoan aipatutako etekinak elkarren artean integratu eta konpentsatzen badira Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko Legearen 24.2., 94. artikuluetan eta seigarren xedapen iragankorrean adierazitako kenkariehunekoak aplikatuta (2006ko abenduaren 31n indarrean zegoen testuaren arabera), eta horrek saldo positiboa ematen badu, kuota osoaren zenbateko teorikoa eragiketa honen diferentzia positiboa izango da: oinarri likidagarri orokorraren eta lehen adierazitako saldo positiboaren baturari 35/2006Legearen 63.1.1. eta 74.1.1. artikuluetan xedatutakoa aplikatu ondoren ateratzen den kuota ken oinarri likidagarri orokorrari artikulu horietan esandakoa aplikatuta ateratzen dena.

Lau.  Aurreko hirugarren paragrafoan adierazitako saldoa kalkulatzeko, 2006ko urtarrilaren 19ra arte ordaindutako primei dagokien etekin garbiaren zatiari bakarrik aplikatuko zaizkio Zergari buruzko Legearen testu bateratuaren 24.2.b) eta 94. artikuluetan xedatutako kenkariak. Hala ere, data horren ondoren ordaindutako primei ere aplikatuko zaizkie aseguru-kontratuaren jatorrizko polizan aurreikusitako prima arruntak direnean.

Kapital geroratuko aseguru-polizaren prima bakoitzari lortutako etekin osoan zenbateko etekina dagokion kalkulatzeko, etekin osoa ondoko zatiketatik ateratzen den ponderazio koefizientearekin biderkatuko da: Zatikizunean, prima ordaindu zenetik diru-kopurua kobratu arte igarotako urte-kopurua primarekin biderkatuz ateratzen den emaitza jarriko da.

Zatitzailean, prima ordaindu zenetik diru-kopurua kobratu arte igarotako urte-kopurua prima bakoitzarekin biderkatzetik ateratzen diren biderkaduren batura jarriko da.

Bost.  Aseguru-entitateak zergadunari jakinarazi behar dio zenbateko etekin garbiak izan dituen, prima bakoitzeko, bizi- edo baliaezintasun-aseguruetatik eratorrita kapital geroratu moduan jasotako diru-kopuruengatik. Etekin horiek aurreko paragrafoan xedatutakoari jarraikiz kalkulatuko dira, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko Legearen testu bateratuaren 24.2., 94. artikuluetan eta seigarren xedapen iragankorrean arautzen diren murrizketa-ehunekoak aplikatuta.

Sei.  Modu horretan kalkulatutako kenkariaren zenbatekoa guztizko kuota likidotik kenduko da, 35/2006 Legearen 80 bis artikuluan adierazitako lan-etekinen edo ekonomiajardueren etekinen kenkariaren ondoren.

Seigarrena.  ONCE erakundeari ordaindu gabeko 2011ko ekitaldiko finantza-esleipenei buruzko betebeharrak.

Estatuko Loteria eta Apustuen Estatuko Sozietateak bere gain hartuko ditu 2011. urtean Espainiako Itsuen Erakundeari (ONCE) ordaindu gabeko finantza-esleipenaren betebeharra, 2010. urtearen emaitza negatiboari dagokiona. Finantza-esleipen horiek Aurrekontuen Lege Orokorrei buruzko azaroaren 26ko 7/2003 Legearen hamazortzigarren xedapen gehigarrian arautu ziren eta azaroaren 18ko 18/2011 Errege Dekretu Legearen amaierako xedapenetako lehenaren bidez aldatu.

Zazpigarrena.  Erregelamenduzko xedapenen indarraldia.

2012.  urtean indarrean daude 2011. urterako Estatuko Aurrekontu Orokorren Legeak, abenduaren 22koak, pentsioen eta prestazio publikoen alorrean xedatutako arauak, garapen-xedapenetan adierazitakoak, baldin eta Lege honen IV. tituluan eta Legearekin bat datozen xedapenen aurkakoak ez badira.

Zortzigarrena.  Itsasoko eta aireko garraiorako hobariei buruzko arau iragankorrak.

1.  Ontzi-konpainiek Lege hau indarrean jarri eta hilabeteko epea izango dute beren gain jarduketa egokiak hartzeko eta, hala, hobari-sistemaren aldaketetara egokitzeko.

Aldaketa horiek hirurogeita hamabigarren xedapen gehigarriaren lehen ataleko bigarren paragrafoan xedatu dira.

2.  Itsaso zein aire bidezko bidaiarien garraio erregularretarako hobarien onuradunek dokumentu bidez egiaztatu behar dute dagokion araudian ezarritako baldintzak betetzen dituztela. Hori hala izango da, baldin eta ez badira abian jartzen datuak egiaztatzeko eta kontsultatzeko zerbitzuetara ‑Ogasun eta Administrazio Publikoen Ministerioarenak‑ jotzeko mekanismoak, erakunde kudeatzaileak bertara joan ahal izateko, eta zerbitzu horiek ezin badiete garraio-txartel hobaridunak merkaturatzen dituzten agentziei eta konpainiei ikusten utzi baldintzak betetzen dituzten ala ez.

XEDAPEN INDARGABETZAILEAK Lehenengoa.  Indargabetzea abenduaren 29ko 55/1999 Legearen 62. artikulua, zerga-, administrazio- eta lan-arloetako neurriei buruzkoak.

Indargabetuta geratzen da abenduaren 29ko 55/1999 Legearen 62. artikulua, zerga-, administrazio- eta lan-arloetako neurriei buruzkoak Bigarrena.  Indargabetzea uharteetako eta penintsulatik kanpoko energia elektrikoa sortzeak eragindako gainkostuagatiko konpentsazioa.

Indargabetuta geratzen da defizit publikoa zuzentzeko aurrekontu, zerga eta finantza arloko premiazko neurriei buruzko abenduaren 30eko 20/2011 Errege Lege Dekretuaren bosgarren xedapen gehigarria: «Uharteetako eta penintsulatik kanpoko sistema elektrikoak sortzeko gainkostuagatiko konpentsazioak».

Hirugarrena.  Indargabetzea abenduaren 27ko 24/2001 Legearen 9. artikulua.

2013ko urtarrilaren 1etik aurrera, indargabetuta geratzen da Zerga-, administrazio- eta lan-arloetako neurriei buruzko abenduaren 27ko 24/2001 Legearen 9. artikulua.

Laugarrena.  Arauak indargabetzea.

Indargabetuta geratzen da Lege honetan xedatutakoaren aurkako xedapen oro.

AMAIERAKO XEDAPENAK Lehenengoa.  Abenduaren 30eko 116/1969 eta ekainaren 21eko 24/1972 Legeen testu bateratuaren aldaketa, Itsasoko Langileen Gizarte Segurantzaren Araubide Berezia arautzen duena, abuztuaren 30eko 2864/1974 Dekretuaren bidez onetsia.

Lege hau indarrean jartzen denetik eta eperik gabeko indarraldia duela, aldatu egin da abenduaren 30eko 116/1969 eta ekainaren 21eko 24/1972 Legeen testu bateratuaren 9. artikulua, Itsasoko Langileen Gizarte Segurantzaren Araubide Berezia arautzen duena, abuztuaren 30eko 2864/1974 Dekretuaren bidez onetsia. Horrenbestez, honela egongo da idatzita:

«9. artikulua.  Ontzia erregistroan inskribatzea ezinbesteko baldintza izango da itsas agintariek itsasora irteteko baimena eman dezaten.» Bigarrena.  Estatuko Klase Pasiboen Legearen testu bateratuaren aldaketa, apirilaren 30eko 670/1987 Legegintzako Errege Dekretu bidez onartua.

Lege hau indarrean jartzen denetik eta eperik gabeko indarraldia duela, aldatu egin da Estatuko Klase Pasiboen Legearen testu bateratua, apirilaren 30eko 670/1987 Legegintzako Errege Dekretu bidez onartua. Horrenbestez, hau da testua: Beste xedapen gehigarri bat gehituko zaio, hamahirugarrena, Estatuko Klase Pasiboen Legearen testu bateratuari; hona hemen testua:

«Hamahirugarren xedapen gehigarria.

Estatuko Klase Pasiboen erregimeneko senideen aldeko pentsioak iraungitzeko, 1984ko abenduaren 31n indarrean zegoen araudiaren babesean onartutakoak, bai eta gerrako araudi berezia aplikatzean onartutako pentsioak iraungitzeko ere, ezkontzea eta izatezko bikotea eratzea parekatu egiten dira, testu bateratu honen 38.4 artikuluan ezarritako terminoetan.» Hirugarrena.  Indar Armatuen Gizarte Segurantzari buruzko Legearen testu bateratuaren aldaketa, ekainaren 9ko 1/2000 Legegintzako Errege Dekretu bidez onartutakoa.

Lege hau indarrean jartzen denetik eta eperik gabeko indarraldia duela, aldatu egin da Indar Armatuen Gizarte Segurantzari buruzko Legearen 3. artikuluko 2. paragrafoa.

Horrenbestez, honela egongo da idatzita:

«3. artikulua.  Aplikazio-eremua.

… 2.  Halaber, gizarte-segurantzari buruzko araudi berezi honen aplikazioeremukoak dira ezinbestez:

a)  Aurreko zenbakiko paragrafoetakoren batean adierazitako langileak, erretiroa hartzen dutenean.

b)  Apirilaren 30eko 670/1987 Legegintzako Errege Dekretu bidez onartu zen Estatuko Klase Pasiboen Legearen testu bateratuaren 52 bis.2 artikulua garatzen duen araudian xedatutako zerbitzu-ezintasuneko pentsioren bat onartuta duten langileak, baldin eta ez badaude ezinbestez Gizarte Segurantzari buruzko beste erregimen baten aplikazio-eremuan, norberaren konturako edo besteren konturako jardueraren bat gauzatzegatik.» Artikuluaren gainerako zatia bere horretan idatzita geratuko da.

Laugarrena.  Administrazio Publikoen Ondareari buruzko azaroaren 3ko 33/2003 Legearen aldaketa.

Lege hau indarrean jartzen denetik eta eperik gabeko indarraldia duela, Administrazio Publikoen Ondareari buruzko azaroaren 3ko 33/2003 Legean aldaketa hauek egingo dira: Bat.  Hona hemen 48. artikuluaren testua:

«48. artikulua.  Salatzeagatiko saria.

1.  Ustez titulartasun publikokoak diren ondasunak eta eskubideak daudela salatzera behartu gabe ‑duten karguagatik edo funtzioengatik‑ etortzen diren eta ikerketa-prozedura sustatzen duten pertsonei, salatutako ondasunen edo eskubideen balioaren %10 emango zaie sari modura, baldin eta prozedura horren ondorioz Estatuaren Ondarean batzen bada eta batzeko erabaki hori ez bada gerora ezeztatzen.

2.  Ikerketa-prozedurari amaiera emateko ebazpenean adieraziko da ea salaketak betetzen dituen baldintza subjektibo eta objektibo guztiak saria jaso ahal izateko.

3.  Ikertutako ondasunak saldu ondoren erabakiko da saria, eta saldu ondoren lortutako zenbateko likidoarekiko kalkulatuko.

4.  Ondasunak ez badira saltzen, salatzaileak saria ordain diezaioten erreklamatu ahal izango du, ondasunak ondarean batu eta bost urteko epea igaro ondoren, baldin eta ez badu higiezinaren gaineko titulartasuna ezeztatzea eragin dezakeen administrazio- prozedura edo prozedura judizialik zabalik. Halakorik gertatuz gero, sariaren zenbatekoa kalkulatzeko, ondasunen edo eskubideen katastro-balioa hartuko da oinarri. » Bi.  112. artikuluari 6. paragrafoa gehituko zaio; hona hemen edukia:

«6.  Estatuko Ondarearen ondasunak doan besterentzeko, trukatzeko edo lagatzeko espedienteak tramitatu ahal izango dira, nahiz eta ondasun horiek oraindik ere erabilera eduki edo zerbitzu publikokoak izan tramitatze-aldian, baldin eta dena delako izaera edo funtzioa bertan behar uzten bada ondare-eragiketa horren ebazpena edo onartze-egintza eman aurretik. » Hiru.  Hona hemen 116. artikuluaren 4. paragrafoaren testua:

«4.  Eskuratzea lehiaketa publiko bidez edo lizitazio itxiko prozedura bidez gauzatu ahal izango da, hamabosgarren xedapen gehigarriaren 4. paragrafoan ezarritakoari jarraiki, baldin eta ez bada eskuratze zuzena adosten beharra nabarmena delako, higiezinen merkatuak hala egitea eskatzen duelako, ustekabeko gertaerengatik eskuratzea premiazkoa delako eta ondasunak aparteko egokitasunezaugarriak dituelako.

Halaber, kasu hauetan ere eskuratze zuzena adostu ahal izango da:

a)  Saltzailea beste administrazio publikoren bat bada, edo oro har, sektore publikokoa den eskubide publiko zein pribatuko pertsona juridikoa bada.

Horren haritik, sektore publikokoa den eskubide pribatuko pertsona juridikotzat merkataritza-sozietateak hartzen dira, haien kapital-zatian administrazio publiko baten edo batzuen edo zuzenbide publikoko pertsona juridikoen partaidetza zuzen zein zeharkakoa gehiengoa bada.

b)  Eskuraketarako abian jarritako lehiaketa hutsik geratzen bada.

c)  Jabekide bati dagokion ondasunaren kuota bat eskuratzen bada, jabekidetasun kasuan.

d)  Eskuratzea lehentasunez eskuratzeko eskubidea erabiliz egiten bada.» Lau.  Hona hemen 124. artikuluaren 1. paragrafoaren testua:

«1. Errentamenduak lehiaketa publiko bidez edo lizitazio itxiko prozedura bidez gauzatu ahal izango dira, hamabosgarren xedapen gehigarriaren 4. paragrafoan ezarritakoari jarraiki, baldin eta ongi justifikatu ondoren ez bada beharrezkotzat edo komenigarritzat hartzen zuzenean gauzatzea, beharra nabarmena delako, higiezinen merkatuak hala egitea eskatzen duelako, ustekabeko gertaerengatik kontratatzea premiazkoa delako eta ondasunak aparteko egokitasun-ezaugarriak dituelako.» Bost.  137. artikulua aldatu da eta hau da testu berria:

«137. artikulua.  Besterentzeko moduak.

1.  Higiezinen besterentzea enkante, lehiaketa edo zuzeneko esleipen bidez gauzatu ahal izango da.

2.  Enkantea goraka zein beheraka egin daiteke, eta eskaintzak gutun-azal itxietan aurkeztu behar dira; sistema elektronikoak ere erabil daitezke. Enkantemodua besterentzeak dituen ezaugarrien arabera erabakiko da, eta eskaintzarik handiena egiten duenari esleituko zaio.

Esleipena ezin bada gauzatu esleipendunari egotzi dakiokeen arrazoiren batengatik kontratua ezin delako formalizatu, bi aukera hauek daude: hurrengo eskaintza handiena aurkeztu duen lizitatzailearen alde gauzatu besterentzea edo ondasuna zuzenean besterendu.

3.  Lehiaketa-prozedura erabiltzeko, ondasuna besterentzeko gai dela berariaz adierazi behar da. Ondasuna besterentzeko gai dela erabakitzeko kontuan hartuko diren irizpideek, berariazko politika publikoetako jarraibideekin zerikusia dutelako, agerian utzi behar dute saltzeko oso ezaugarri onak dituela ondasunak.

Horrenbestez, Ministroen Kontseiluak erabakiko du, kasuan kasuko politika publikoaren ardura duen Sailak proposatuta, zer ondasun besterendu behar diren prozedura hori erabiliz, eta horrez gain, lehiaketan eta lehiaketaren ponderazioan kontuan hartu beharreko irizpideak ere ezarriko ditu.

4.  Kasu hauetan esleipen zuzena adostu ahal izango da:

a)  Eskuratzailea beste administrazio publikoren bat bada, edo oro har, sektore publikokoa den eskubide publiko zein pribatuko pertsona juridikoa bada.

Horren haritik, sektore publikokoa den eskubide pribatuko pertsona juridikotzat merkataritza-sozietateak hartzen dira, haien kapital-zatian administrazio publiko baten edo batzuen edo zuzenbide publikoko pertsona juridikoen partaidetza zuzen zein zeharkakoa gehiengoa bada.

b)  Eskuratzailea irabazi-asmorik gabeko erakunde bat bada (onura publikokotzat jo dena), edo legez onartutako eliza, beste erlijio edo erlijiokomunitatea bat bada.

c)  Higiezina beharrezkoa bada, zerbitzu publikoko funtzio bat betetzeko edo a) eta b) paragrafoetan adierazi ez den pertsona batek interes orokorreko helburuetarako erabiltzeko.

d)  Besterentzeko gauzatutako enkantea edo lehiaketa esleitu gabe utzi bada edo esleipendunak betebeharrak ez betetzeagatik ezerezean geratu badira, baldin eta lehiaketa edo enkantea egin zenetik urte bat baino gehiago igaro ez bada.

Halakorik gertatuz gero, besterentzako baldintzak ez dira aurretik adierazitakoak edo esleitu balitz kontuan hartuko liratekeenak baino kaskarragoak izango.

e)  Orubeak txikiak direlako edo forma berezia dutelako ezin bada eraikinik egin eta ondoko jabe bati saltzen bazaio.

f)  Nekazaritza-finkek ez badute ekonomikoki ustiatzeko adinako azalerarik edo bere izaerarekin bat datorren erabilerarako adinako azalerarik, eta ondoko jabe bati saltzen bazaio.

g)  Ondasunaren edo eskubidearen titulartasuna bi jabek edo gehiagok badute, eta jabekide bati edo gehiagori saltzen bazaio.

h)  Lege-xedapen bidez lehentasunezko eskuratze-eskubidea aitortuta duenaren alde egiten bada salmenta.

i)  Aparteko arrazoiak direla-eta, salmenta higiezina okupatzen duenaren alde egitea komeni bada.

5.  Interesdun bat baino gehiago baldin badago esleipen zuzena gauza daitekeen kasu horietakoren batean, kasu jakin horretan interes orokorrekoa zer den kontuan hartuta ebatziko da.

6.  Esleipen-prozeduretan parte hartu ahal izateko, ezinbestez ingresatu behar da salmenta-prezioaren %25, fidantza modura.» Sei.  Hamargarren xedapen gehigarriari 11. paragrafoa gehituko zaio; hona hemen edukia:

«11.  Aurreko 4. paragrafoan adierazitako tarifak onartzeko ematen diren ebazpenak Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratu behar dira, baldin eta onartutako tarifak aplikatzekoak badira Estatuko sektore publikoko organoek, elkarteek edo erakundeek ematen dituzten aginduei, edo tarifak onartzen dituen agintaritzak beharrezkotzat hartzen badu garrantzi berezia dutelako.» Zazpi.  Hamabosgarren xedapen gehigarriari 4. paragrafoa gehitu zaio; hona hemen edukia:

«4.  Higiezinak eskuratzea eta errentamendu-kontratatzea aurrez hautatutako operadoreen arteko lehia-enkante bidez gauzatu ahalko da; horretarako, eskaintzapoltsa iraunkorra eratuko da eta sisteman parte hartzen dutenen artean hautaketaprozesu mugatuak egingo dira. Sistema bera eta sistema horren baitako eskaintzahautaketa antolatzeko, arau hauek bete behar dira:

a)  Ogasun eta Administrazio Publikoen ministroaren Agindu bidez ezarriko sistema, eta honako hauek zehaztuko dira bertan: ondasun-eragiketa motak; haien baldintza partikularrak, halakorik bada; sistemaren iraupena, epe-mugarik gabea izan daitekeena; eta sistemaren baitan sar daitezkeen higiezinen ezaugarri eta baldintza teknikoak, hirigintzakoak eta juridikoak, bai eta higiezinak non dauden ere.

b)  Agindua Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratuko da, eta Ogasun eta Administrazio Publikoen Ministerioaren egoitza elektronikoan; horrezaz gain, ezagutarazteko beste bitarteko batzuk ere erabili ahal izango da, eta sisteman parte hartzeko beharrezko informazio guztia eman behar da iragarkian. Sistema bitarteko elektronikoen bidez antolatuko da, eta Ogasun eta Administrazio Publikoen Ministerioaren egoitza elektronikoaren bidez izango du sarbidea. Ministroaren Aginduan, erabili beharreko ekipo elektronikoari eta ezaugarri teknikoei buruzko datuak emango dira, bai eta sistema erabiltzeko beharrezkoak diren aplikazioei buruzkoak ere; aplikazio horiek behera kargatzea doakoa izango da.

c)  Sistema indarrean dagoen bitartean, eta bertan parte hartzeko, interesa duen orok aurkeztuko ditu eskaintza orientagarriak. Higiezin bakoitzeko edo bera bakarrik ustia daitekeen higiezinaren zati bakoitzeko eskaintza bat onartuko da bakarrik. Higiezina eskuragarri duenak eta kasuan kasuko negozioa gauzatzeko ahalmen juridikoa duenak aurkeztuko du eskaintza. Sistemak ziurtatu egin behar du aurkeztutako eskaintzen konfidentzialtasuna.

Lizitazio itxiko sisteman parte hartzea doakoa izango da interesa duen ororentzat.

d)  Eskaintza orientagarriak aztertu egingo dira, aurkeztu eta hamabost eguneko epean, sistemaren oinarriak betetzen dituzten egiaztatzeko; gero, interesdunari jakinaraziko zaio eskaintza onartu den ala ez.

e)  Eskaintza orientagarriak aldatu ahal izango dira, baldin eta eskatutako baldintzei jarraiki egiten badira aldaketak, edo eta bertan behera utzi ere bai edozein unetan, inolako zigorrik gabe.

Esleitu nahi den eskuratze edo errentamendu bakoitzeko egingo da berariazko lizitazio bat sistemaren barruan. Horretarako, eskuratu nahi den higiezinaren ezaugarri bereziak eta kontratuaren baldintza bereziak definitu behar dira, eta beharrezkoa bada, onargarritzat hartutako gehieneko prezioa eta eskaintzak baloratzeko aplikatuko diren irizpideak ere bai.

f)  Sisteman onartzen diren interesdun guztiak gonbidatuko dira eskuratzeko edo errentamendurako berariazko kontraturako eskaintza bat aurkeztera, baldin eta eskaintza orientagarriek betetzen badituzte lizitaziorako zehaztutako baldintzak.

Horretarako, bost eguneko epea izango dute, eta esleitzeko eta eskaintzaren ponderazioa egiteko kontuan hartuko diren irizpideak ere adieraziko zaizkie.

g)  Berariaz xedatu ez den guztirako, higiezinak eskuratzeko eta errentamenduan hartzeko lehiaketak erregulatzen dituzten arauak izango dira aplikatzekoak, eskaintzen irekiera publikoari buruz ezarritakorako izan ezik.» Bosgarrena.  Aurrekontuei buruzko azaroaren 26ko 47/2003 Lege Orokorraren aldaketa.

Lege hau indarrean jartzen denetik eta eperik gabeko indarraldia duela, Aurrekontuei buruzko azaroaren 26ko 47/2003 Lege Orokorra aldatu da. Hona hemen aldaketak: Bat.  Aurrekontuei buruzko azaroaren 26ko 47/2003 Lege Orokorraren 26. artikuluaren 1. paragrafoa aldatu da; hau da testu berria:

«26. artikulua  Aurrekontuak prestatzeko printzipioak eta arauak.

1.  Aurrekontuen prestaketa, Aurrekontu Egonkortasuneko eta Finantza Iraunkortasuneko apirilaren 27ko 2/2012 Lege Organikoan ezarritakoari jarraiki, printzipio hauen bidez arautuko da: aurrekontu-egonkortasuna, finantzairaunkortasuna, hainbat urtetarako izatea, gardentasuna, efizientzia baliabide publikoak esleitzean eta erabiltzean, eta erakundeen erantzukizuna eta leialtasuna.» Bi.  Aurrekontuei buruzko Lege Orokorraren 28. artikuluaren 2. paragrafoa aldatu da; hau da testu berria:

«28. artikulua.  Hainbat urtetarako aurrekontuen esparruak eta egonkortasunhelburua.

2.  Hainbat urtetarako aurrekontu-esparruak Estatuari eta Gizarte Segurantzari dagokion aurrekontu-egonkortasunaren helburura egokituko dira, Aurrekontu Egonkortasuneko eta Finantza Iraunkortasuneko apirilaren 27ko 2/2012 Lege Organikoaren 15. artikuluan ezarritakoari jarraiki.» Hiru.  Aurrekontuei buruzko Lege Orokorraren 36. artikuluaren 1. paragrafoa aldatu da; hau da testu berria:

«36. artikulua.  Egiteko prozedura.

1.  Estatuko aurrekontuak errespetatu behar duen gastu ez-finantzarioaren urteko muga ezartzeko, Aurrekontu Egonkortasuneko eta Finantza Iraunkortasuneko apirilaren 27ko 2/2012 Lege Organikoaren 30. artikuluan xedatutako moduari eta eremuari jarraituko zaio.» Lau.  Lege hau indarrean jartzen denetik eta eperik gabeko indarraldia duela, aldatu egin da Aurrekontuei buruzko Lege Orokorraren 40. artikuluaren 1. puntuko c) paragrafoa.

Horrenbestez, hau da testu berria:

«40. artikulua.  Estatuko Aurrekontu Orokorretako gastuen egoera-egitura.

c)  Sailkapen ekonomikoa, kredituak kapituluka multzokatuko dituena, eta bereiziko dituena eragiketa arruntak, kapitalari buruzkoak, finantza-arlokoak eta aurrekontua betetzeko Kontingentzia Funtsa.

Eragiketa arruntetarako kredituetan bereizi egingo dira pertsonal-gastuak, ondasunetan eta zerbitzuetan egindako gastu arruntak, finantza-gastuak eta transferentzia arruntak.

Kapital-eragitetarako kredituetan, bereizi egingo dira benetako inbertsioak eta kapital-transferentziak.

Kontingentzia Funtsak aurreikusi gabe dauden beharrei erantzuteko zuzkidura hartuko du bere baitan, Lege honen 50. artikuluan ezarritako moduari jarraiki.

Kapital-eragitetarako kredituetan, bereizi egingo dira finantza-aktiboak eta finantza-pasiboak.

Kapituluak artikulutan banakatuko dira, eta kapituluak, halaber, azpikontzeptutan banatu ahal izango diren kontzeptutan.» Bost.  Aurrekontuei buruzko Lege Orokorraren 53. artikuluaren 3. paragrafoa aldatu da; hau da testu berria:

«3.  Kreditua soilik sortuko da hura justifikatzen duten kasuan kasuko dirusarrerak egin ondoren.

Nolanahi ere, erakunde autonomoei era Gizarte Segurantzari dagokienez, aurreko ataleko a) paragrafoan xedatutako kasuaren ondorioz kreditua sortzeko, ezinbestekoa da dagokion erakundeak horretarako eskubidea ematea, edo ekarpen-konpromiso irmoa egotea, baldin eta diru-sarrera urte berean egitea aurreikusten bada.» Artikuluaren gainerako paragrafoak bere horretan idatzita geratu dira.

Sei.  Aurrekontuei buruzko Lege Orokorraren 54. artikuluaren 2. paragrafoko a) idatzzatia aldatu da; hau da testu berria:

«a)  Ordainketa hauek egitera bideratutakoak: pentsio-mota oro; aldi baterako ezintasunagatiko prestazioak; familiaren babesa; amatasuna, aitatasuna eta haurdunaldiko eta edoskitze naturaleko arriskuak; minbizia edo beste gaixotasun larriren bat duten adingabeen zainketa; bai eta entrega bakarretarako ere, baldin eta legezkoak edo erregelamenduen bidez ezarri badira, eta Gizarte Segurantzarentzat hala egitea derrigorrekoa bada eta ez bestela, eta zenbatekoa objektiboki zehaztu bada.» Zazpi.  Aldatu egin dira Aurrekontuei buruzko Lege Orokorraren 54. artikuluaren 3. atalaren azken paragrafoa eta 4. atala; hauek dira testu berriak:

«Gizarte Segurantzaren aurrekontuan kreditu-gehikuntzak finantzatu ahal izango dira, baldin eta aurreko urteko amaieran diruzaintzan gerakinak badaude, ez bada aurrekontuan aplikatu eta haren kargura egiten bada, baldin eta hasiera batean aurreikusita baino diru-sarrera handiagoak egin badira, edo baldin eta aurrekontuaren beste kreditu batzuetan baja eman bada. Diru-sarrerak Estatuak egindako ekarpenetakoak badira eta aurrekontuan hasieran aurreikusitakoak baino handiagoak badira, kreditu-gehikuntza baimenduko da, baldin eta dagokion erakundeak eskubidea aitortu badu.

4.  Ezin izango dira kredituak gehitu, aurretik murriztuta bazeuden, salbu Gizarte Segurantzaren sistemaren baitan dauden erakundeen alorrean eta «Zor Publikoa» 06 atalaren eremuan, baldin eta kredituak gehitzeak ez badu Estatuaren finantzaketa-ahalmena murriztea eragiten urte horretan ‑Aurrekontu Egonkortasuneko eta Finantza Iraunkortasuneko apirilaren 27ko 2/2012 Lege Organikoaren 27. artikuluan ezarritako moduan neurtuko da‑, eta murrizketa hori autonomia-erkidegoei eskumen-eskualdaketa egitearen ondorioa bada.» Artikuluaren gainerako paragrafoak bere horretan idatzita geratu dira.

Zortzi.  Aurrekontuei buruzko Lege Orokorraren 57. artikuluaren 2. ataleko lehendabiziko paragrafoa aldatu da; hau da testu berria:

«2.  Aparteko kredituak edo kreditu osagarriak finantzatu ahal izango dira, baldin eta aurreko urteko amaieran diruzaintzan gerakinak badaude, ez bada erakundearen aurrekontuan aplikatu eta haren kargura egiten bada, edo baldin eta hasiera batean aurreikusita baino diru-sarrera handiagoak egin badira. Diru- sarrerak Estatuak egindako ekarpenetakoak badira eta aurrekontuan hasieran aurreikusitakoak baino handiagoak badira, kreditu-osagarria edo aparteko kreditua baimenduko da, baldin eta dagokion erakundeak eskubidea aitortu badu.» Artikuluaren gainerako paragrafoak bere horretan idatzita geratu dira.

Bederatzi.  Aurrekontuei buruzko Lege Orokorraren 59. artikulua aldatu da; hau da testu berria:

«59. artikulua.  Kontingentzia Funtsari aplikatzen zaizkion zenbait aldaketa kentzea.

Zor publikoa ordaintzeari buruzko aldaketei, autonomia-erkidegoak eta tokierakundeak finantzatzera bideratutako kredituei (bakoitzari dagokion finantzaketasistema aplikatuz) eragiten dieten aldaketei, bai eta urte horretan Estatuaren finantza-ahalmena murriztea eragiten ez duten aldaketei ere ‑Aurrekontu Egonkortasuneko eta Finantza Iraunkortasuneko apirilaren 27ko 2/2012 Lege Organikoaren 27. artikuluan ezarritako moduan neurtuko da‑ ez zaie Lege honen 50. artikuluan xedatutakoa aplikatuko, salbu aurreko 58.c) artikuluan adierazitako aparteko kredituei eta kreditu osagarriei.» Hamar.  Aurrekontuei buruzko Lege Orokorraren 67. artikuluaren 2. paragrafoa aldatu da eta beste 3. paragrafo bat gehitu; hauek dira testu berriak:

«2.  Aurreko paragrafoan adierazitako erakunderen batek Estatuko Aurrekontu Orokorren kargura jasotzen baditu ustiapeneko eta kapitaleko diru-laguntzak zein beste mota bateko diru-laguntzak, edo zerga-izaerako diru-laguntzen bidez finantzatzen diren erakundeak badira ‑herri-jabariko ustiapena oinarri duten dirulaguntzen bidez‑, edo Estatuko sektore publikoko beste erakunde batzuekin eragiketak egitearen ondorioz negozioetan zenbateko garbia %75 lortu duten erakundeak badira, ustiapen- eta kapital-aurrekontuetan aldaketak egin ahal izateko, honako hauek bete behar dituzte:

a)  Aldaketak Estatuko Aurrekontu Orokorretan jasotako Estatuaren ekarpenei eragiten badie, dagokion aurrekontu-kredituekiko agintaritza esleituta duenak du aldaketa baimentzeko eskumena.

b)  Aldaketek epe laburreko eta luzeko zorpetze-bolumenari eragiten badiote, salbu Estatuaren merkataritza-sozietateen, enpresa-sektore publikoko erakundeen eta Estatuaren sektore-publikoko fundazioen kreditu-eragiketak aurrekontu-ekitaldi berean adostu eta ezeztatu badira, aldaketa horiek egiteko Estatu Ondarearen Zuzendaritza Nagusiak aldeko txostena eman behar du lehendabizi, baldin Administrazio Publikoen Ondareari buruzko azaroaren 3ko 33/2003 Legearen 177. artikuluan ezarritakoa aplikatzekoa bada, eta aldaketa egiteko baimena emateko eskumena izango du:

–  Funtzio hori dagokion Ministerioak, baldin eta zenbatekoa 300.000 euro baino gehiago, baina kapital-aurrekontuan onartutako kopuruarekiko 600.000

euroko zenbatekoa gainditzen ez badu, – Ogasun eta Administrazio Publikoen ministroak, baldin eta zenbatekoa 600.000 euro baino gehiago, baina kapital-aurrekontuan onartutako kopuruarekiko 12.000.000 euroko zenbatekoa gainditzen ez badu, – Ministroen Kontseiluak, baldin eta zenbatekoak kapital-aurrekontuan onartutako 12.000.000 euroko zenbatekoa gainditzen badu.» «3.  Ustiapen- eta kapital-aurrekontuetan adierazitakoa oinarri hartuta, epe laburreko eta luzeko zorpetze-bolumenean izandako aldaketa ebaluatzeko, urtearen amaierarekiko zenbateko garbiak hartuko dira kontuan, eta ez dira haren kargura zenbatuko pasibo galdagarriaren aldaketak, hain zuzen, erakunde filialekin eta Estatuaren partaidetzako erakundeekin ‑zuzenean zein zeharka gehiengoa badu‑ adostutako diruzaintza-eragiketatik sortutakoak.» Hamaika.  Aurrekontuei buruzko Lege Orokorraren 86. artikuluan beste puntu bat gehitu da; hona hemen testua:

«3. Landa Garapenerako Europako Nekazaritza Funtsarekin (LGENF) batera finantzatutako jarduerei dagokienez, baldin eta Europar Batasunak onartutako egitasmoak baditu eta haiek gauzatzea autonomia-erkidegoen eskumenekoa bada, Estatuko Aurrekontu Orokorren Legean Estatuko Administrazio Orokorraren funtsen ekarpen gisa adierazten diren kredituak emateko, 82.1.a) artikuluan adierazitako diruzaintza-aurrerakinekin finantzatutako kopuruak igortzen diren maiztasuna hartuko da kontuan.» Hamabi. Aurrekontuei buruzko Lege Orokorraren 108. artikulua aldatu da; hau da testu berria:

«108. artikulua.  eragiketak.

Altxor Publikoaren kontuak eta diruzaintza-kudeaketako 1.  Oro har, Estatuko Administrazio Orokorraren, haren erakunde autonomoen eta Estatuko agentzien diru-sarrerak eta ordainketak Espainiako Bankuan dagoen/ dauden kontuaren/kontuen bidez bideratuko dira, harekin adostutako moduan, Espainiako Bankuaren Autonomiari buruzko ekainaren 1eko 13/1994 Legearen 13. artikuluan ezarritakoari jarraiki. Nolanahi ere, Ekonomia eta Lehiakortasun Ministroak zenbait egoera berezi ezar ditzake, Altxor eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiak baimena eman dezan beste kreditu-erakunde batzuetan kontuak irekitzeko, artikulu honetan xedatutako moduan.

2.  Diruzaintza-kudeaketa errazagoa izan dadin, Ekonomia eta Lehiakortasun ministroak baimena eman diezaioke Altxor eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiari eragiketak egiteko epe laburrean, aktiboak aldi baterako eskuratze aldera edo maileguak eskuratze aldera. Baimena ematearekin batera zehaztuko dira eragiketa horiek zer baldintzatan egin behar diren.

Egoera berezietan, eta helburua berbera izanik, Ekonomia eta Lehiakortasun ministroak baimena eman diezaioke Altxor eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiari hiru hilabete baino gutxiagoko eperako mailegu-eragiketa pasiboak egiteko.

Aurreko paragrafoetan adierazitako eragiketak ez dira aurrekontu-izaerakoak, eragiketa horien ondorioz sortzen diren etekinak edo gastuak izan ezik, Estatuaren aurrekontuan aplikatuko baitira.

Aktiboak aldi baterako eskuratzeko eragiketen xede izango diren baloreak eta Espainiako Bankuak diru-politikako eragiketetan onartzen dituen baloreak berberak izan daitezke.

Altxor eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiari baimena emango zaio bigarren mailako balore-merkatuekiko atxikipena tramitatzeko, baldin eta merkatu horietan negoziatutako baloreak erabiltzea beharrezkoa bada aktiboak aldi baterako eskuratzeko eragiketetan.

3.  Aurreko paragrafoan adierazitako aktiboak, Espainiako Bankuaren aldeko berme-xedekoak badira, Espainiako Bankuaren Autonomiari buruzko ekainaren 1eko 13/1994 Legearen seigarren xedapen gehigarrian ezarritakoari jarraiki, aktibo horien titularrek aldi baterako aplikatu ahal izango dituzte, Altxor eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiaren diruzaintza-kudeaketako eragiketei aurre egiteko, Ekonomia eta Lehiakortasun ministroak ezarritako moduan, eta betiere, baldintza hauek betetzen badira:

a)  Aktiboen titularrak baimena ematea; Espainiako Bankuarekin sinatutako berme-kontratuan edo -agirian adierazi ahalko da baimena.

b)  Berme-aktiboak eskuragarri egotea, Espainiako Bankuarekiko betebeharrak ongi ziurtatu ondoren, Bankuak berak ezarritako moduan.

Aktibo horiek Altxor Publikoarekiko sortutako betebeharrak bete behar dituzte, eta berme horrek erabateko ondorioak eragingo ditu hirugarrenen aurrean. Egoera hori formalizatzeko, nahikoa da Espainiako Bankuak ziurtatzea berme-aktiboak eskuragarri daudela, betebehar horietako bakoitzari aurre egiteko. Betebehar horiei aurre egin ondoren, aktiboak berriro ere berme modura atxikiko dira Espainiako Bankuan.

Altxor Publikoarekiko sortutako betebeharrak betetzen ez badira, aldi baterako aplikatutako bermeak Espainiako Bankuak gauzatuko ditu lehendabizikoaren izenean arituta; horretarako, Espainiako Bankuaren Autonomiari buruzko ekainaren 1eko 13/1994 Legearen seigarren xedapen gehigarrian xedatutako prozedurak erabiliko ditu. Horrezaz gain, Altxor eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiak eman behar du aurreikusitako ziurtagiria, eta harekin batera, Espainiako Bankuak ere ziurtagiri bat eman behar du, gauzatu beharreko aldi baterako bermeaktiboekiko atxikipena egiaztatzeko.» Hamahiru.  Aurrekontuei buruzko Lege Orokorraren 124. artikulua aldatu da; hau da testu berria:

«124. artikulua.  Ogasun eta Administrazio Publikoen ministroaren eskumenak.

Ogasun eta Administrazio Publikoen ministroari, Estatuko Administrazioaren Kontuhartzailetza Nagusiak hala eskatuta, honako hauek dagozkio:

a)  Onartzea Kontabilitate Publikoko Plan Orokorra eta sektore publikoaren alorrean finkatutako urteko kontuak formulatzeko arauak, kontabilitate publikoko printzipioak biltzen eta garatzen dituztenak.

b)  Irizpide orokorrak zehaztea datuak erregistratzeko, kontabilitateari buruzko informazioa aurkezteko, Kontuen Auzitegiari eman beharreko urteko kontuen edukia zehazteko, eta, baliabide elektronikoak, informatikoak edo telematikoak erabiliz, kontu horiek igortzeko prozedurak arautzeko.

c)  Zehaztea Estatuaren Kontu Orokorrak bere baitan hartu beharreko edukia, antolaketa, eta hura osatzeko arauak eta hura sendotzeko irizpideak.

d)  Zehaztea Estatuko sektore publikoko erakundeek nola eman behar dituzten finkatutako urteko kontuak.

e)  Erabakitzea zer eduki jaso behar dituen Lege honen 129. artikuluaren 3. paragrafoan xedatutako txostenak.» Hamalau.  Aurrekontuei buruzko Lege Orokorraren 130. artikulua aldatu da; hau da testu berria:

«130. artikulua.  Estatuaren Kontu Orokorraren edukia.

1.  Estatuaren Kontu Orokorraren edukia Estatuko sektore publikoko erakundeen urteko kontuak sartuta osatuko da, eta honako hauek hartuko ditu bere baitan: finkatutako balantzea, finkatutako ondarearen ekonomia-emaitzaren kontua, finkatutako ondare garbian izandako aldaketen egoera, finkatutako eskudiruaren fluxuen egoera, finkatutako aurrekontuaren likidazio-egoera eta finkatutako memoria.

Estatuaren Kontu Orokorrak ondare- eta finantza-egoerari buruzko informazioa, ondarearen ekonomia-emaitzari buruzko informazioa eta Estatuko sektore publikoko aurrekontua gauzatzeko moduari buruzko informazioa eman behar du.

Estatuaren Kontu Orokorrarekin batera autonomia-erkidegoen esku utzitako zergen kudeaketaren kontua ere aurkeztu behar da, abenduaren 18ko 22/2009 Legearen 60. artikuluan ezarritakoari jarraiki (Lege horrek autonomia-erkidegoen eta autonomia-estatutua duten hirien finantzaketa-sistema arautzen du eta zenbait zerga-arau aldatzen).

2.  Finkatutako kontuak lortze aldera, Ogasun eta Administrazio Publikoen ministroak erabaki dezake nola osatu behar diren urteko kontuak, hain zuzen, erakunde hauena: Estatuko sektore publikokoak ez diren eta Estatuko Administrazio Nagusiak zuzenean zein zeharka kontrolpean dituen erakundeenak, erakunde taldeaniztunenak eta erakunde elkartuenak.

Halakoetan, erakunde horiek onartutako urteko kontuak igorri behar dizkiote Estatuko Administrazioaren Kontuhartzailetza Nagusiari, eta horrezaz gain, beharrezkoa izanez gero, ikuskaritza-txostena, ekitaldi ekonomikoa amaitu eta zazpi hil baino lehen.

3.  Aurreko atalean ezarritakorako, kontrolpean edukitzeak esan nahi du beste erakunde baten finantza-politikak eta jarduerak bideratzeko ahalmena duela, xede izanik ekonomia-etekinak lortzea edo zerbitzua hobetzea.

Erakunde taldeaniztunak Estatuko Administrazio Nagusiaren kontrolpean ez dauden erakundeak dira, Administrazio Orokorrak edo haren kontrolpeko beste erakunde batek kudeatzen ditu, eta beste erakunde batekin edo batzuekin batera kapital sozialean edo ondarean dute partaidetza.

Erakunde elkartuak Estatuko Administrazio Nagusiaren kontrolpean ez dauden erakundeak dira, Administrazio Orokorrak edo haren kontrolpeko beste erakunde batek oso eragin handia dute haiengan kapital sozialean edo ondarean partaidetza dutelako, eta lotura iraunkorra ezartzen denez, haren jardueran laguntzea dute xede.» Hamabost.  Aurrekontuei buruzko Lege Orokorraren 131. artikulua aldatu da; hau da testu berria:

«131. artikulua.  Estatuaren Kontu Orokorra egitea eta Kontuen Auzitegiari igortzea.

1.  Urteroko Estatuaren Kontu Orokorra Estatuko Administrazioaren Kontuhartzailetza Nagusiarekin osatuko da eta Gobernuari igorriko zaio, hark Kontuen Auzitegiari bidal diezaion, kasuan kasuko hurrengo urtearen urriaren 31

baino lehen.

2.  Estatuko Administrazioaren Kontuhartzailetza Nagusiak erakundeen behar beste informazio bildu ahal izango du, kontabilitatearen finkatze-prozesua gauza dadin.

3.  Kontuak ez bidaltzea ez da eragozpen izango Estatuko Administrazioaren Kontuhartzailetza Nagusiak Estatuaren Kontu Orokorra osa dezan, jasotako kontuekin.

4.  Erakunde baten kontuak finkatu ahal izango dira, nahiz eta kontuei buruzko derrigorreko ikuskaritza-txostenean iritzirik ez eman, kontrako txostena eman edo salbuespenekiko txostena eman; nolanahi ere, halakoak gertatuz gero, Kontu Orokorraren azalpenezko memorian bildu behar dira.» Hamasei.  47/2003 Legearen 144. artikulua aldatu da, beste 6. atal bat gehituta; hona hemen testua, hitzez hitz:

«6.  Estatuko Administrazioaren Kontuhartzailetza Nagusiak bere gain har dezake, propio hitzarmen egoki bat formalizatuta eta Lege honetan ezarri zaizkion eginkizunak behar bezala gauzatzeko bitartekoak eskuragarri dituen baloratuta betiere, ekonomia- eta finantza-alorreko kudeaketa-prozesuak eta kontabilitatekoak hobetzea helburu duten jarduerak gauzatzea, edo Estatuko sektore publikoko elkarteen, sozietateen eta gainerako erakundeen ikuskaritza gogortzeko neurriak ezartzea, baldin eta egiteko horiek ez badira zuzenean Titulu honetan erregulatutako kontrol-funtzioak eragindakoak. Hitzarmen horretan kontraprestazio ekonomiko bat xedatu behar da, ente publikoak Estatuari eman diezaion. Kontraprestazio hori Altxor Publikoan sartuko da eta Estatuko Administrazioaren Kontuhartzailetza Nagusiari dagozkion zerbitzuetan kreditua sortu ahal izango du, aurrekontuari buruzko araudian ezarritakoari jarraiki.

Horrenbestez, konpentsazio ekonomiko horren zenbatekoa Altxor Publikoan sartu dela ziurtatu ondoren, Ogasun Ministerioak kontzeptu horrek eragindako aurrekontu-aldaketari buruzko espedientea tramitatutako du.» Hamazazpi.  159. artikuluaren 1. atalari g) idatz-zatia gehitu zaio; hau da testua:

«g)  Ministerio-sailetan eta Gizarte Segurantzaren erakunde kudeatzaileetan eta baterako zerbitzuetan, ziurtatzea, ikuskaritza-teknikak erabiliz, erakunde kudeatzaileek jakinarazitako ekonomia-alorreko datuak eta informazioa, kontabilitaterako informazioa den aldetik, behar bezala adierazten dutela jarduerak zer eragiketa sorrarazi dituen.

Estatuko Administrazioaren Kontuhartzailetza Nagusiak ezarriko du zer prozedura erabiliko den, zer eremu hartuko duten eta zer maiztasunarekin gauzatu behar diren jarduerak.» Hamazortzi.  167. artikulua aldatu da; hau da testu berria:

«167. artikulua.  Definizioa.

1.  Urteko kontuen ikuskaritza, hain zuzen ere, kontabilitatearen zuzentasunari buruzko ikuskaritza-mota bat da, eta urteko kontuek honako hauen erabateko irudi fidagarria ematen dutela egiaztatzea du xede: ondarearena, finantza-egoerarena, erakundearen emaitzena, eta hala badagokio, kontabilitateko eta aurrekontuko arauei eta printzipioei jarraiki gauzatzen ari dela ere egiaztatu behar du, aplikatu beharrekoak baitira eta beharrezko informazioa ematen baitute aurrekontua behar bezala interpretatzeko eta ulertzeko.

2.  Estatuko Administrazioaren Kontuhartzailetza Nagusiak Estatuko sektore publikoko erakundeen urteko kontuei buruz egindako ikuskaritza horiek ‑Espainiako enpresen Kontabilitate Publikoko Plan Orokorra eta hura garatzeko aldaketak aplikatu behar dituzte urteko kontuek‑ 1. atalean adierazitako helburua betetzeaz gain, honako hau ere egiaztatu behar dute: ekonomia- eta finantza-izaerako betebeharren betetze-mailari buruzko txostenean adierazitako kontabilitateinformazioa, Lege honen 129. artikuluaren 3. atalean ezarritakoa (sektore publikokoak izateagatik dituzte erakunde horiek ekonomia- eta finantza-izarako betebeharrak) ea bat datorren urteko kontuetan adierazitako informazioarekin.

3.  Estatuko sektore publikoko fundazioen urteko kontuen ikuskaritzaren bidez, 1. eta 2. ataletan xedatutakoez gain, egiaztatu egin behar dute, Lege honen 165. artikuluan adierazitako ikuskaritzen urteko planean hala ezarrita badago, ea betetzen dituzten fundazioaren helburuak eta ea betetzen dituzten jarduera erregulatzen duten printzipioak, hain zuzen, langileak hautatzeko, kontratatzeko eta onuradunen aldeko diru-funtsak edukitzeko, baliabide horiek Estatuko sektore publikokoak badira. Halaber, ustiapen- eta kapital-aurrekontuak gauzatzen diren ala ez egiaztatu da ikuskaritza horien bidez.

4.Estatuko Administrazioaren Kontuhartzailetza Nagusiak urteko kontuen ikuskaritza egiteaz gaiz, ente publikoen kudeaketako beste alderdi batzuk ere ikuska ditzake, batez ere ente publiko horri ez badiote finantza-ikuskaritza edo -kontrola egiten etengabe.» Artikuluaren gainerako zatia bere horretan idatzita geratuko da.

Hemeretzi.  Aurrekontuei buruzko Lege Orokorraren 175. artikulua aldatu da; hau da testu berria:

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

156. zenbakiaren euskarazko gehigarria «175. artikulua.  2012ko ekainaren 30a, larunbata Pribatizazioen ikuskaritza.

Estatuko Administrazioaren Kontuhartzailetza Nagusiak ikuskatu egingo ditu Estatuko merkataritza-sozietateen jabetzaren eskualdatze-eragiketak, negoziopartaidetzak, -akzioak eta -unitateak edo -adarrak, baldin eta gizartearen ondarean partaidetza handia badute, eta batez ere, harekiko kontrol politikoaren galera badakarte. Ekonomia-emaitzaren eta kontabilitate-emaitzaren kontua ikuskatuko dute, bai eta eragiketaren alderdiei buruzko azalpenezko memoria ere; izan ere, lehen adierazi dugun besterentze-eragiketa bakoitzeko memoria bat igorri behar da.» Hogei.  Beste paragrafo bat erantsi zaio 47/2003 Legearen bederatzigarren xedapen gehigarriari; hau da testua:

«Bederatzigarren xedapen gehigarria.  Merkataritza-sozietateak eta sektore publikoaren kontrolpeko beste ente batzuk.

Autonomia-erkidegoekin edo toki-erakundeekin hitzarmenak sina daitezen sustatuko du Estatuak, helburua izanik koordinatzea aurrekontu-araubidea, finantza-arloko araubidea, kontabilitate-araubidea eta merkataritza-sozietateen kontrolerako araubidea, baldin eta sozietate horietan partaidetza badute, gutxiengoa, Estatuko sektore publikoko erakundeek, autonomia-erkidegoetako administrazioek edo toki-erakundeek, edo haiekin zerikusia duen edo haien mendekoak diren enteek, haietan duten partaidetza gehiengoa bada batera zenbatuta edo haiekiko kontrol politikoa egin behar bada.

Aurreko lerrokadan xedatutakoa partzuergoei ere aplikatzekoa da, ezaugarri hauek betetzen badituzte: ente horietan parte partzen duten administrazioei buruz Lege honen 2. artikuluko 1. ataleko h) paragrafoan ezarritako baldintzak ez betetzea; Estatuaren, autonomia-erkidegoen edo toki-erakundeen baliabideen bidez gehiengoa finantzatzea; aipatutako administrazioen bidez jasotzea diru gehiena, ondasunak edo industria; administrazioek, haiek eratu zirenean, gehiengoa finantzatzeko konpromisoa bere gain hartzea eta haien ekintzak administrazio horien baterako erabaki-ahalmenaren mendekoak izatea.

Partzuergo horien aurrekontuak, informazioa emate aldera, Estatuko Aurrekontu Orokorrekin batera aurkeztuko dira, Ogasun eta Administrazio Publikoen Ministerioak ezarritako moduan, baldin eta Estatuko Sektore Publikoaren partaidetzaren ehunekoa berdina edo handiagoa bada parte hartzen duten gainerako administrazio publiko bakoitzarena baino.

Merkataritza-sozietate eta partzuergo horiek urteko kontuak derrigorrean aurkeztu behar dizkiote Kontuen Auzitegiari, Estatuko Administrazioaren Kontuhartzailetza Nagusiaren bidez, baldin eta Estatuko sektore publikoaren partaidetzaren ehunekoa berdina edo handiagoa bada gainerako administrazio publiko bakoitzarena baino; horrez gain, autonomia-erkidego bakoitzak duen araudian ezarritakoa ere bete behar dute. Kontuak aurkezteko prozedurari dagokionez, Lege honetan xedatutakoa aplikatuko da.» Hogeita bat.  Bosgarren xedapen iragankorra gehitu zaio Aurrekontuei buruzko Lege Orokorrari; hona hemen testua:

«Bosgarren xedapen iragankorra.

Dagokion arauzko garapena indarrean sartzen den arte, Estatuko Kontu Orokorra 2000ko abenduaren 12an Ogasun Ministerioak emandako Aginduan ezarritakoari jarraiki osatuko da; Agindu horren bidez arautu da Estatuko Kontu Orokorra egiteko modua.» Seigarrena.  Estatuko zergen diru-bilketen etekinen lagapen-ehunekoak, toki-erakundeen alde emateko.

Eperik gabeko indarraldia duela, eta 2010. urteari dagokion behin betiko likidazioan kontuan hartzeko, eta haren arabera, Estatuko zergetatik jasotakotik toki-erakundeen alde zenbat eman behar den erabakitzeko, Toki Ogasunak arautzen dituen Legearen testu bateratuan arau hauek aldatu dira (martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuak onartu zuen Legea): Bat.  Toki Ogasunak arautzen dituen Legearen testu bateratuaren 112. artikuluaren 1. atala aldatu da (martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuak onartu zuen Legea); hona hemen testua:

«1.  Lehen adierazitako eremu subjektiboan sartzen diren udalerrietako bakoitzari autonomia-erkidegoei eman ez zaizkien etekinen ehuneko hauek emango zaizkie; hauek dira Estatuko zergak eta ehunekoak:

a)  Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren Estatuko kuota likidoaren %2,1336.

b)  Udalerri bakoitzari egotzitako Balio Erantsiaren gaineko Zergagatik bildutako kopuru likidoaren %2,3266.

c)  Udalerri bakoitzari egotzitako garagardoaren gaineko, ardo eta edari hartzituen gaineko, bitarteko produktuen gaineko, alkohol eta edari eratorrien gaineko, hidrokarburoen gaineko eta tabako-lanen gaineko zerga bereziengatik bildutako kopuru likidoaren %2,9220.» Bi.  Aurreko atalean zehaztutako ehuneko horiek Toki Ogasunak arautzen dituen Legearen testu bateratuaren (martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuak onartu zuen Legea) 115.1, 116. eta 117. artikuluetan ezarritakoak ordeztuko dituzte, adierazitako zerga bakoitzeko.

Hiru.  Toki Ogasunak arautzen dituen Legearen testu bateratuaren 136. artikuluaren 1. atala aldatu da (martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuak onartu zuen Legea); hona hemen testua:

«1.  Lehen adierazitako eremu subjektiboan sartzen diren probintzia eta pareko ente bakoitzari autonomia-erkidegoei eman ez zaizkien etekinen ehuneko hauek emango zaizkie; hauek dira Estatuko zergak eta ehunekoak:

a)  Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren Estatuko kuota likidoaren %1,2561.

b)  Probintzia edo pareko ente bakoitzari egotzitako Balio Erantsiaren gaineko Zergagatik bildutako kopuru likidoaren %1,3699.

c)  Probintzia edo pareko ente bakoitzari egotzitako garagardoaren gaineko, ardo eta edari hartzituen gaineko, bitarteko produktuen gaineko, alkohol eta edari eratorrien gaineko, hidrokarburoen gaineko eta tabako-lanen gaineko zerga bereziengatik bildutako kopuru likidoaren %1,7206.» Lau. Aurreko atalean zehaztutako ehuneko horiek Toki Ogasunak arautzen dituen Legearen testu bateratuaren (martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuak onartu zuen Legea) 137.1, 138. eta 139. artikuluetan ezarritakoak ordeztuko dituzte, adierazitako zerga bakoitzeko.

Zazpigarrena.  Toki Ogasunak arautzen dituen Legearen testu bateratuaren aldaketa, martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretu bidez onartutakoa.

Eperik gabeko indarraldia duela, eta 2010. urteari dagokion behin betiko likidazioan kontuan hartzeko, eta haren arabera, Pertsona Fisikoen Erretaren gaineko zergagatik jasotakotik toki-erakundeen alde zenbat eman behar den erabakitzeko, Toki Ogasunak arautzen dituen Legearen testu bateratuan arau hauek aldatu dira (martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuak onartu zuen Legea): Bat.  Toki Ogasunak arautzen dituen Legearen testu bateratuaren 113. artikuluaren 1. atala aldatu da (martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuak onartu zuen Legea); hona hemen testua:

«1.  Aurreko artikuluaren 1. atalean ezarritakoa argitze aldera, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari dagokionez, honako hauek osatzen dute kuota likidoa:

1.  Udalerrian bizi direnek Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren aitorpenean esleitutako kuota likidoak, zerga erregulatzen duen araudiak ezarritako epean aurkeztutakoan eta ordaindutakoan. Esleitutako kopuruari abenduaren 18ko 22/2009 Legearen 26.2.a).1 artikuluan aipatutako ezarpen bikoitzagatiko eta konpentsazio fiskalengatiko kenkariei dagokien zatia murriztu behar zaio. Lege horrek autonomia-erkidegoen eta autonomia-estatutua duten hirien finantzaketa-sistema arautzen du eta zenbait zerga-arau aldatu.

2.  Ez-egoiliarren errentaren gaineko zerga ordaintzea hautatu duten zergadunen kuota likidoei %50 aplikatzetik lortutako emaitza, Espainiara etorritako langileei aplikatzen zaien zerga-araudi bereziari jarraiki, azaroaren 28ko 35/2006 Legearen 93 artikuluak xedatutakoari –Lege horrek pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga arautzen du, eta sozietateen gaineko, ez-egoiliarren errentaren gaineko eta ondarearen gaineko zergen legeak partez aldatzen ditu–.

3.  Udalerrian bizi diren eta aitorpena egiteko betebeharra ez duten eta aitorpena egin ez duten zergadunek egindako edo jasandako konturako ordainketen gaineko %50 aplikatzetik lortutako emaitza.

4.  Udalerrian bizi diren eta aurreko paragrafoan adierazitako egoerakoak izan gabe, zerga erregulatzen duen araudiak ezarritako epean aitorpena aurkeztu ez duten zergadunek egindako edo jasandako konturako ordainketen gaineko %50

aplikatzetik lortutako emaitza.

5.  Zerga-zorraren zatia, Estatuari dagokiona, kuantifikatua dena, edo kasuaren arabera, ikuskaritza-akten bidez, Administrazioak egindako likidazioen bidez eta zerga erregulatzen duen araudiak ezarritako epea baino beranduago aurkeztutako aitorpenek esleitutakoa.

Aurrekoa argitze aldera, zerga-zorra honako hauek osatzen dute: kuota likidoek eta Zergei buruzko abenduaren 17ko 58/2003 Lege Orokorraren 58. artikuluaren 2. paragrafoan adierazten diren kontzeptuek, salbu c) eta d) paragrafoetan xedatutako errekarguek, eta, kasuaren arabera, zergaren konturako ordainketek. Sail hori murriztu egingo da; hain zuzen, okerreko diru-sarrerak itzultzeak, Estatuari dagozkionak, eragindako zenbatekoa kenduko baitzaio, legezko interesa eta guzti.

Ez dira Estatuaren zerga-zorraren zatikotzat hartuko aurreko paragrafoan adierazitako zenbatekoak, baldin eta aurreko 1. paragrafotik 4. paragrafora bitartean xedatutako kontzepturen batengatik Estatuari dagokion zerga-zorraren zatikoa bada.» Bi.  Toki Ogasunak arautzen dituen Legearen testu bateratuaren 115. artikuluaren 5. atala aldatu da (martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuak onartu zuen Legea); hona hemen testua:

«5.  Ezin bada zehaztu aurreko paragrafoan adierazitako denbora zenbatekoa den, interesen gune nagusia duen udalerrian bizi dela ulertuko da; hau da, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren zerga-oinarri handiena lortzen duen tokikoa, errenta-osagai hauen bidez zehaztuta:

a)  Lanaren etekinak, lantokia duen tokian lortutakotzat hartuko dira, lantokirik baldin badu.

b)  Kapital higiezinaren etekinak eta ondasun higiezinek eragindako ondareirabaziak, ondasun horiek dauden tokian lortutakotzat hartuko dira.

c)  Ekonomia-jarduerek eragindako etekinak, enpresa-jarduerakoak zein lanbide-jarduerakoak izan, horietako bakoitzaren kudeaketa-zentroa dagoen tokian lortutakotzat hartuko dira.» Bizitoki-aldaketek eragindako ondorioei dagokienez, abenduaren 18ko 22/2009 Legearen 28.4. artikuluan ezarritakoari jarraitu behar zaio (Lege horrek autonomiaerkidegoen eta autonomia-estatutua duten hirien finantzaketa-sistema arautzen du eta zenbait zerga-arau aldatzen).

Zortzigarrena.  Autonomia pertsonala sustatzeari eta mendetasun-egoeran dauden pertsonak zaintzeari buruzko abenduaren 14ko 39/2006 Legearen aldaketa.

Lege hau indarrean jartzen denetik eta eperik gabeko indarraldia duela, Autonomia pertsonala sustatzeari eta mendetasun-egoeran dauden pertsonak zaintzeari buruzko abenduaren 14ko 39/2006 Legearen amaierako xedapenetako lehenaren lehen paragrafoaren testua aldatu da; hau da testu berria; «1.  Lege honetan adierazitako dependentziagatiko prestazioak jasotzeko eskubidea progresiboki egikarituko da, graduaren arabera, eta egutegi honi jarraiki egingo da, 2007ko urtarrilaren 1etik aurrera: Lehendabiziko urtean, Dependentzia Handiko III. gradua, 1. eta 2. mailak kalifikatuta dutenei.

Bigarren eta hirugarren urtean, Dependentzia Larriko II. gradua eta 2. maila kalifikatuta dutenei.

Hirugarren eta laugarren urtean, Dependentzia Larriko II. gradua eta 1. maila kalifikatuta dutenei.

Bosgarren urtean, 2011ko abenduaren 31n amaituko dena, Dependentzia arineko I. gradua eta 2. maila kalifikatuta duten eta prestazio jakin bat aitortuta dutenei.

2014ko urtarrilaren 1etik aurrera, Dependentzia arineko I. gradua eta 2. maila kalifikatuta duten gainerakoei.

2014ko urtarrilaren 1etik aurrera, Dependentzia arineko I. gradua eta 1. maila kalifikatuta dutenei.» Bederatzigarrena.  Zineari buruzko abenduaren 28ko 55/2007 Legearen aldaketa.

Lege hau indarrean jartzen denetik eta eperik gabeko indarraldia duela, Zineari buruzko abenduaren 28ko 55/2007 Legea aldatu da. Hona hemen aldaketak: Bat.  Zineari buruzko abenduaren 28ko 55/2007 Legearen 36. artikuluaren testua aldatu da; hona hemen testu berria:

«36. artikulua.  Gaztelania ez den hizkuntza koofizialetan egindako Zinematografiaren eta ikus-entzunezkoaren sustapena.

19.3 artikuluan ezarritakoaz gain, eta zinematografian eta ikus-entzunezkoetan gaztelania ez den beste hizkuntza koofizialen erabilera sustatzeko eta babesteko, Espainiako kultura-aniztasuna sustatzeko eta adierazpenaren alorrean eta ikusentzunezkoen alorrean lurralde bakoitzaren berezko hizkuntzaren aukeraberdintasuna sustatzeko, laguntzen edo berariazko kredituen funtsa ezarriko da, eta haiek osorik transferituko zaizkie autonomia-erkidegoetako eskudun erakundeei, eskumenen arabera kudea ditzaten.

Estuaren ekarpen horrek erantzukidetasun-printzipioa du oinarri, urtez urte onartutako aurrekontu-mugen barruan emango da, eta ekarpen horrek zinematografiaren eta ikus-entzunezkoen industria aipatutako hizkuntzetan ekoitzi, banatu, erakutsi eta ezagutarazi dadin sustatzea du xede.» Gainerako artikuluak bere horretan idatzita geratu dira.

Bi.  Zinemari buruzko Legearen seigarren xedapen gehigarriaren testua aldatu da; hau dat estu berria:

«Seigarren xedapen gehigarria.  Gaztelania ez den hizkuntza koofizialetan egindako Zinematografia eta ikus-entzunezkoaren alorra sustatzeko hitzarmenak.

Kultura Ministerioak, hitzarmen bidez, Lege honen 36. artikuluan xedatutako kredituak zehaztuko ditu, urteko aurrekontuen baliabideak kontuan hartuta,. Hortaz, hizkuntza koofiziala duen autonomia-erkidego bakoitzak urtero jasoko duen diruzuzkidura hau izango da: aurreko urtean kasuan kasuko autonomia-erkidegoak gaztelania ez den beste hizkuntza koofizilean zinematografiaren eta ikusentzunezkoen industria ekoitzi, banatu, erakutsi eta ezagutarazi dadin laguntzeko eta sustatzeko erabili duen diru-kopuru bera.

Autonomia-erkidego bakoitzak jasoko duen diru-zuzkidura ez da izango autonomia-erkidego horretan dauden ikus-entzunezkoen alorreko enpresek Zinematografiaren eta Ikus-entzunezko Arteen Institututik jasotako laguntza guztien %50 baino gehiago.» Hamargarrena.  2008. eta 2009. urteetan Estatuaren zergetan parte-hartzeagatiko behin betiko likidazioetan toki-erakundeen konturako saldo zordunen itzulketak.

2012. urteaz geroztik eta eperik gabeko indarraldia duela, 2008. eta 2099. urteetan Estatuaren zergetan parte-hartzeagatiko behin betiko likidazioetan toki-erakundeen konturako saldo zordunen itzulketetan arau hauek aplikatuko dira.

1.  2008. eta 2009. urteetan Estatuaren zergetan parte-hartzeagatiko behin betiko likidazioen ondorioz, 2012ko urtarrilaren 1ean toki-erakundeek Estatuko Ogasunari oraindik itzuli ez dion kopurua zatikatuko egingo da. Hain zuzen, 120 hilerokotan zatikatuko du Ogasun eta Administrazio Publikoen Ministerioak, data horretatik hasita 2011ko aurrekontu orokorren likidazioa lege hau argitaratzen denean aurkeztuta duten toki-erakundeentzat.

Toki Ogasunak arautzen dituen Legearen testu bateratuaren (martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuak onartuak) 111. eta 135. artikuluetan adierazten diren tokierakundeek, aldez aurretik, nork bere osoko bilkurarekin onartutako konpromiso bat aurkeztu behar du. Konpromiso horren bidez, Ogasun eta Administrazio Publikoen Ministerioarekin doikuntza-plan bat adostu behar du, egonkortasuneko eta zor publikoko helburuak beteko dituela ziurtatzeko; horretarako, paragrafo honetan ezarritakoa hartu behar da kontuan.

Toki-erakundeek ez badituzte betetzen aurrekontu-egonkortasuneko helburuak, aplikatzen zaizkien zorpetze-mugak edo merkataritza-eragiketetan berankortasunaren aurka borroka egiteko neurriak ezartzen dituen abenduaren 29ko 3/2004 Legeak ezarritako epeak, doikuntza-plan bat onartu behar dute, ez-betetzeak zuzenduko dituztela bermatzeko. Plan horiek nork bere osoko bilkuran adostu beharrekoak dira, eta horrezaz gain, Ogasun eta Administrazio Publikoen Ministerioak, beharrezkotzat hartuz gero, ezar diezaieketen baldintza berezi batzuk bete behar dituzte derrigorrean; hain zuzen, planaren jarraipenari eta informazioa jakinarazteari buruzkoak, eta Ministerioari premiazkoa iruditzen bazaio, ez-betetzeak zuzentze aldera doikuntza-neurri bereziak ezar ditzaten agindu diezaiekete. Halaber, osoko bilkuran adostutakoaren ziurtagiria aurkeztu behar dute erakunde horiek, idazkariak edo idazkari/kontu-hartzaileak sinatuta. Ziurtagiri horretan, doikuntza-planaren edukia eta onespena adierazi behar da; horrezaz gain, plan horretan ezarritako neurriei buruzko txosten bat ere egin behar du kontu-hartzaileak edo idazkari/kontu-hartzaileak, hura ere aurkezteko.

Doikuntza-plana onartzea baldintzatako bat da eta baldintza hori betetakotzat hartuko da, baldin eta otsailaren 24ko 4/2012 Errege Lege Dekretuaren 7.artikuluan araututakoa onartu bada (Errege Lege Dekretu horrek toki-administrazioko entitateen hornitzaileei ordaintzeko finantzaketa-mekanismo bat ezartzeko informazio-betebeharrak eta beharrezko prozedurak ezartzen ditu).

2.  Aurreko atalean adierazitako agiria aurkeztu ez duten eta Lege hau argitaratu ostean baina 2012ko irailaren 30a baino lehen aurkezten duten toki-erakundeei 2013ko urtarrilaren 1etik aurrera aplikatu die Ogasun eta Administrazio Publikoen Ministerioak ordainketaren zatikapena; hain zuzen ere, 108 hilerokotan, aurreko atalean aipatutako likidazioen ondorioz egun horretan itzuli beharrekoari dagokion zenbatekoarena.

3.  Arau hau argitaratu eta hurrengo hilean Estatuaren zergetako partaidetzari dagokiona konturako sarreran aplikatu da aurreko 1 atalean adierazitako ordainketaren zatikapena, arau hauek kontuan hartzen direla: A)  2008. eta 2009. urteei dagokien likidazioetatik 2012ko urtarrilaren 1ean oraindik itzuli gabe dagoen zenbatekoa oinarri hartuta erabakiko da hilero zenbat itzuliko den, itzultzeko epea 120 hileroko direla kontuan hartuta.

B)  Aurreko zenbatekoa urtebetera gehituko da eta 2012ko konturako sarreretan itzulitako kopuruen arabera murriztuko da, xedapen honetan araututako zatikatze-modua aplikatzen hasi aurreko itzulketei dagokiena, betiere.

C)  Aurreko emaitza positiboa bada, zati berdinetan zatituko da, konturako sarreretan itzulketak eginez, xedapen honetan araututako zatikatze-modua aplikatzen denetan.

D)  Aurreko B) idatz-zatian deskribatutako eragiketaren emaitza negatiboa bada, ez da konturako sarreretan itzulketarik egingo, xedapen honetan araututako zatikatze-modua aplika baldin badaiteke; eta gehiegi itzulitako kopurua, bestalde, 2013. urtean itzuli beharrekotik kenduko da.

4.  2014. urtetik aurrera, aurreko 1. eta 2. ataletan ezarritako zatikatze-modua ezarriko da, baldin eta xedapenak eragiten dien toki-erakundeek aurreko urteko eta aurtengoaren aurreko urteko aurrekontu orokorren likidazioak egiten badituzte; aurtengoaren aurreko ekitaldiari dagokionez, txosten bat ere egin behar du kontuhartzaileak edo idazkari/kontu-hartzaileak, doikuntzak zehazteko eta finantzaketaahalmena kalkulatzeko, Nazioetako eta Eskualdeetako Kontuen Europako Sistemak ezarritakoari jarraiki. Txosten hori Ogasun eta Administrazio Publikoen Ministerioak aztertu ahal izango du, eta egoki irudituz gero, kalkulua zuzenduko du, behar bezala arrazoitu eta gero.

Agiri hori bidaltzeko epeak eta bidaltzeko prozeduraren garapena 2014. urterako Estatuko Aurrekontu Orokorren Legean eta hurrengo legeetan arautuko dira.

5.  Aurreko 1. eta 2. ataletan adierazitako egoeretan ez dauden toki-erakundeei, edo kontu-hartzaileak zein idazkari/kontu-hartzaileak igorritako txostenaren arabera edo egindako zuzenketen arabera –aurreko 4. atalean adierazitakoak– finantzaketa-premia duten toki-erakundeei itzulketa-prozedura hauek aplikatuko zaizkie: 2008. urteko behin betiko likidazioari dagokionez, 2010. urterako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 29ko 26/2009 Legearen 91. artikuluaren Bi eta Bost ataletan ezarritako itzulketa-prozedurak; eta 2009. urteko behin betiko likidazioari dagokionez, 2011. urterako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 22ko 39/2010 Legearen 99. artikuluaren Bi eta Bost ataletan ezarritakoak.

6.  Xedapen honetan adierazitako dokumentazioa Ogasun eta Administrazio Publikoen Ministerioko eskudun organoari igorriko zaio, bitarteko telematikoen bidez eta elektronikoki sinatuta.

7.  Lege hau argitaratzen den egunean itzuli beharreko zenbatekoa 120 euro edo gutxiago bada, argitaratu eta hurrengo hileko Estatuaren zergetako partaidetzaren konturako sarreran itzuliko da kopurua oso-osorik.

Hamaikagarrena.  Jaiotza-, adopzio- edota harrera-kasuetan aitatasun-baimenaren iraupena luzatzeari buruzko urriaren 6ko 9/2009 Legearen aldaketa.

Jaiotza-, adopzio- edota harrera-kasuetan aitatasun-baimenaren iraupena luzatzeari buruzko urriaren 6ko 9/2009 Legearen amaierako xedapenetako bigarrenaren testua aldatu da. Honela geratu da:

«Amaierako xedapenetako bigarrena.

Lege hau 2013ko urtarrilaren 1ean sartuko da indarrean.» Hamabigarrena.  Abenduaren 18ko 22/2009 Legearen aldaketa, autonomia-erkidegoen eta autonomia-estatutua duten hirien finantzaketa-sistema arautzen duena eta zenbait zerga-arau aldatzen dituena.

2013. urteko urtarrilaren 1etik aurrera izango dute eragina abenduaren 18ko 22/2009 Legean, autonomia-erkidegoen eta autonomia-estatutua duten hirien finantzaketa-sistema arautzen duen eta zenbait zerga-arau aldatzen duen Legean egindako aldaketa hauek: Bat.  16. artikulua aldatu da, eta hau da testu berria:

«16. artikulua.  Hidrokarburoen gaineko Zergaren Estatuko zergei dagokien dirubilketa likidoaren lagapen partziala: konturako sarrerak eta behin betiko likidazioa zehaztea.

Autonomia-erkidegoek urte bakoitzean lortutako diru-bilketa likidoan partaidetza izango dute, behin betiko etekinaren konturako sarrera zenbatekoa izango den zehaztuta.

Konturako sarrera horren zenbatekoa zehazteko, eragiketa hau egingo da: ACIEHi (x) = [%58 * RPIEH1(x) + %100 * RPIEH2 (x)]* ICHPi(x) *0,98 Hau da: ACIEHi (x) i autonomia-erkidegoarentzako aurrerakinaren urteko zenbatekoa, (x). urtean Hidrokarburoen gaineko Zergaren Estatuko zergen diru-bilketaren konturako sarrera RPIEH1(x) (x). urtean Hidrokarburoen gaineko Zergaren Estatuko zergen dirubilketa likidoaren aurreikuspena, Estatuko tasa orokorra aplikatuta lortutakoa.

RPIEH2 (x) (x). urtean Hidrokarburoen gaineko Zergagatik aurreikusitako dirubilketa likidoa, Estatuko tasa berezia aplikatuta lortutakoa.

ICHPi (x) (x) urterako i autonomia-erkidegoak gasolinen, gasolioen eta fuelolioengatik egindako sarreren behin-behineko tasa, Estatuaren kasuan kasuko zerga-tasekin neurtuta.

Aurreko paragrafoan ezarritako formulari jarraiki, konturako sarreraren kontzeptuan lortutako zenbatekoa hamabi zatitan banatuta emango zaio autonomiaerkidego bakoitzari, hilean behin, eta diru-sarreren itzulketa gisa izapidetuko dira Hidrokarburoei buruzko Zergaren kontzeptuan.

(x). urtean Hidrokarburoen gaineko Zergaren Estatuko zergen diru-bilketa likidoaren lagapenaren behin betiko balioa lortzeko, formula hau aplikatuko da: IEHi (x) = [IEH1 (x) * %58 + IEH2 (x) * %100] * ICHi (x) Hau da: IEHi (x). (x) urtean Hidrokarburoen gaineko Zergaren diru-bilketa likidoaren lagapenaren behin betiko balioa, i autonomia-erkidegoari dagokiona.

IEH1 (x) Hidrokarburoen gaineko Zergagatik Estatuak (x) urtean lortutako dirubilketa likidoa, Estatuko tasa orokorra aplikatuta lortutakoa.

IEH2 (x) Hidrokarburoen gaineko Zergagatik Estatuak (x) urtean lortutako dirubilketa likidoa, Estatuko tasa berezia aplikatuta lortutakoa.

ICHi (x) (x) urterako autonomia-erkidegoak gasolinen, gasolioen eta fuelolioengatik egindako sarreren tasa ‑Industria, Energia eta Turismo Ministerioaren datuak oinarri hartuta‑, Estatuaren kasuan kasuko zerga-tasekin neurtuta.

Behin betiko likidazioa honela erabakiko da: Hidrokarburoen gaineko Zergaren Estatuko zergen diru-bilketa likidoaren lagapenaren behin betiko balioari (aurreko formula aplikatu ondoren lortutakoa), urte horretan zerga horrengatik jasotako konturako sarrerak kenduta.» Bi.  19. artikuluaren 4. atala aldatu da; hau da testu berria:

«4.  Zerga-baliabide hauen balio arau-egileak ez ditu likidatuko Estatuak: I.  Ondare-eskualdaketen eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga.

Hauek dira balio arau-egileak:

a)  2009. urterako, zerga horrengatik bildutako zenbatekoaren %85 da zerga horrek autonomia-erkidegoentzako izango duen balio arau-egilea, termino homogeneotan.

b)  Gainerako urteetarako, (x) urtean autonomia-erkidego bakoitzarentzat izango duen balio arau-egilea kalkulatzeko, 2009. urteko balio arau-egileari honako hau aplikatuko zaio: (x) urtean autonomia-erkidego bakoitzak PFEZa, BEZa eta fabrikazioko zerga bereziak direla-eta jasotako behin betiko etekinen batuketaren eta 2009an kontzeptu horiengatik berengatik lortutako etekinen arteko aldea, termino homogeneotan eta ahalmen arau-egilerik gabe.

II.  Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zerga, Jokoaren gaineko Zergak eta zerbitzu transferituekin zerikusia duten tasak.

Balio arau-egileak (x) urtean kalkulatzeko, oinarri-urteko zenbatekoak eguneratu egin behar dira, (x) urteko behin betiko Estatu Kutxaren eta oinarri-urteko Estatu Kutxaren arteko zatidura eginda, 20. artikuluan zehaztutakoari jarraiki.

III.  Zenbait Garraiobideren gaineko Zerga Berezia. Balio arau-egilea (x) urtean kalkulatzeari dagokionez, autonomia-erkidego bakoitzari dagokio zerga horren dirubilketa egitea, eta beraz, (x) urtean egindako benetako diru-bilketa da, ahalmen arau-egilerik gabe.» Hiru.  40. artikulua aldatu da, eta hau da testu berria:

«40. artikulua.  Lagapenaren norainokoa eta lotura-puntua, Hidrokarburoen gaineko Zergari dagokionez.

1.  Autonomia-erkidegoaren esku uzten da Estatuaren tasa orokorrak eragindako etekinaren %58, eta Hidrokarburoen gaineko Zergaren Estatuaren tasa bereziak bere lurraldean eragindako etekinaren %100. Halaber, zerga horren tasa autonomikoak eragindako etekinaren lagapena ere egiten da, Lege honen 44. artikuluan xedatutako terminotan.

2.  Autonomia-erkidego batean lortutako etekina hau da: Hidrokarburoen gaineko Zergari Estatuaren tasa orokorrak eta bereziak aplikatzetik lortutako etekina. Autonomia-erkidego horrek gasolina, gasolioa eta fuel-olioa dela-eta egindako sarreren indizea hartuko da kontuan Estatuaren tasa orokorra eta berezia kalkulatzeko, Industria, Energia eta Turismo Ministerioaren datuak oinarri hartuta, eta dagokien Estatuaren zerga-tasak aplikatuta.» Lau.  44. artikulua aldatu da, eta hau da testu berria:

«44. artikulua.  Lagapenaren norainokoa eta lotura-puntua, Hidrokarburoen gaineko Zergaren tasa autonomikoak eragindako etekinari dagokionez.

Autonomia-erkidegoaren esku uzten da bere lurraldean Hidrokarburoen gaineko Zergaren tasa autonomikoak eragindako etekina. Autonomia-erkidegoak Hidrokarburoen gaineko Zergaren tasa autonomikoak eragindako etekina autonomia-erkidego horretan lortutakoak izango dira, baldin eta zerga ezarri zaien produktuen amaierako kontsumoa erkidego horretan bertan gauzatu bada, Zerga Bereziei buruzko abenduaren 28ko 38/1992 Legearen 50 ter artikuluan ezarritakoari jarraiki.» Bost.  52. artikulua aldatu da, eta hau da testu berria:

«52. artikulua.  norainokoa.

Hidrokarburoen gaineko Zergari buruzko arau-eskumenen 1.  Hidrokarburoen gaineko Zergari dagokionez, zerga-tasa autonomikoari buruzko arau-eskumenak beren gain har ditzakete autonomia-erkidegoek; nolanahi ere, zenbait produkturi soilik aplika diezaieke tasa, eta kasuan kasu adierazitako zenbateko-mugen barruan. Hona hemen produktuak eta zenbateko-mugak:

a)  Zerga Bereziei buruzko abenduaren 28ko 38/1992 Legearen 50. artikuluko 1.1, 1.2.1, 1.2.2, 1.3, 1.13 eta 1.14 epigrafeetan adierazitako produktuak: 0 eurotik 48 eurora bitartean, 1.000 litroko.

b)  Zerga Bereziei buruzko abenduaren 28ko 38/1992 Legearen 50. artikuluko 1.4 eta 1.15 epigrafeetan adierazitako produktuak: 0 eurotik 12 eurora bitartean, 1.000 litroko.

c)  Zerga Bereziei buruzko abenduaren 28ko 38/1992 Legearen 50. artikuluko 1.5 epigrafean adierazitako produktuak: 0 eurotik 2 eurora bitartean, tonako.

d)  Zerga Bereziei buruzko abenduaren 28ko 38/1992 Legearen 50. artikuluko 1.11 epigrafean adierazitako produktuak: 0 eurotik 48 eurora bitartean, 1.000 litroko.

Zenbatekoaren gehieneko muga Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko Lege bidez eguneratu ahal izango da.

2.  Erabilera orokorreko gasolioaren kasuan, 1.3 epigrafean adierazitakoa, autonomia-erkidegoek aukera dute arau-eskumena ez erabiltzeko, osorik edo partzialki, Hidrokarburoen gaineko Zergaren itzulketa aplikatzen zaion gasolioari dagokionez. Itzulketa hori Zerga Bereziei buruzko abenduaren 28ko 38/1992 Legearen 52 bis artikuluan ezarrita dago. Halakoetan, zerga-tasa autonomikoa osorik edo partzialki ez aplikatzeak eragina izango du zergaren itzulketa partziala egiteko moduan, gasolio horri dagokiona aurretik itzuli bada, Hidrokarburoen gaineko Zerga erregulatzen duen araudiak ezarritako terminotan. Halakorik gertatuz gero, autonomia-erkidegoak ezarriko du itzulketa-tasa, baina zenbatekoa ez da zerga-tasa autonomikoak gasolio horri ezarritako zerga-tasaren zenbatekoa baino handiagoa izango.

3.  Autonomia-erkidego bakoitzak onartzen duen zerga-tasa autonomikoa zergapeko produktuei aplikatuko zaie, baldin eta amaierako kontsumoa lurraldean bertan gauzatzen bada, Lege honen 44. artikuluan adierazitako lotura-puntuari jarraiki.» Sei.  Zazpigarren xedapen iragankorra gehitu da, eta hau da testua:

«Zazpigarren xedapen iragankorra.  Zenbait Hidrokarburoren Txikizkako Salmentaren gaineko Zerga gehitzea Hidrokarburoen gaineko Zergan.

1.  Zenbait Hidrokarburoren Txikizkako Salmentaren gaineko Zerga gehitu denez Hidrokarburoen gaineko Zergan, Hidrokarburoen gaineko Zergaren zerga- tasak aldatu eta onartu ditu Estatuak; nolanahi ere, aldaketa horiek egiteak ez du eragingo Lege honen 21. artikuluan xedatutako Nahikotasun Globalaren Funtsa berrikustea.

2.  Zenbait Hidrokarburoren Txikizkako Salmentaren gaineko Zergaren likidazioen dirua biltzea eta zerga hori indargabetu ondoren hari zegozkion sarreren dirua itzultzea autonomia-erkidegoari dagokio, zerga indargabetu aurretik ezarritako moduan. Aurreko paragrafoan adierazitakoa gauzatzeko, Estatuak beharrezko deskontuak egingo ditu finantzaketa-sistemaren aplikazioak eragindako ordainketa guztietan.

3.  2013. urtean, Zenbait Hidrokarburoren Txikizkako Salmentaren gaineko Zergaren autonomia-erkidegoetako karga-tasa autonomikoak, autonomiaerkidegoek berek onartutakoak, Hidrokarburoen tasa autonomikoak izango dira, zerga horren karga-tasa autonomiko berriak berariaz onartzen ez diren bitartean.

4.  20. artikuluaren 3. atalean adierazitakoaren ondorioetarako, Estatuaren tasa berezia ezartzearen ondorioz, 16. artikuluan ezarritakoa, Hidrokarburoen gaineko Zergagatik lagatako etekina aldatzeak ez du eragingo beste lagapen-mota bat ezartzea, 16. artikulua aldatu aurretik lagatako etekinarekiko. Izan ere, 16. artikuluan, Zenbait Hidrokarburoren Txikizkako Salmentaren gaineko Zerga gehitu zen Hidrokarburoen gaineko Zergan.

5.  Zerga-, administrazio- eta lan-arloetako neurriei buruzko abenduaren 27ko 24/2001 Legearen 9. artikulua indargabetu denez, eta aldaketa horren ondorioz Zenbait Hidrokarburoren Txikizkako Salmentaren gaineko Zerga kendu denez, zerga horren Estatuaren zatiaren ordez Hidrokarburoen gaineko Zergaren Estatuaren tasa berezia ezarriko da, eta Zenbait Hidrokarburoren Txikizkako Salmentaren gaineko Zergaren zati autonomikoaren ordez Hidrokarburoen gaineko Zergaren tasa autonomikoa ezarriko da.

6.  Indarrean dagoen araudian Zenbait Hidrokarburoren Txikizkako Salmentaren gaineko Zerga aipatzen denean, Hidrokarburoen gaineko Zergaren Estatuaren tasa berezia eta tasa autonomikoa direla esan nahi da.» Hamahirugarrena.  Maiatzaren 28ko 9/2010 Errege Lege Dekretuaren aldaketa, Estatuko Administrazio Orokorrari baimena ematen diona zenbait finantzaketa-eragiketari abala emateko, euroguneko estatukideen Finantza Egonkortasunerako Europako Mekanismoaren esparruan.

Lege hau indarrean jartzen denetik eta eperik gabeko indarraldia duela, aldatu egin da maiatzaren 28ko 9/2010 Errege Lege Dekretuaren artikulu bakarraren 1. atala ‑Errege Dekretu Lege horrek Estatuko Administrazio Orokorrari baimena ematen dio zenbait finantzaketa-eragiketari abala emateko, euroguneko estatukideen Finantza Egonkortasunerako Europako Mekanismoaren esparruan‑, eta hau da testu berria:

«Aurrekontu Orokorrei buruzko azaroaren 26ko 47/2003 Legearen 114. artikuluan ezarritakoaren babesean, Estatuko Administrazio Orokorrak abalak emateko baimena du, «Finantza Egonkortasunerako Europako Erraztasuna» esaten zaionaren erregulazio-akordioetan Espainiarentzat ezarritako konpromisoaren gehieneko zenbatekorainokoak, eta akordio horietan zehaztutako baldintzei jarraiki. Ekonomia-betebeharrak bermatzea du xede, hain zuzen, finantzaketa-bitartekoak eman ondoren sortzen direnak, mailegu- eta kreditueragiketak adostu ondoren sortzen direnak, bai eta «Finantza Egonkortasunerako Europako Erraztasuna» sozietateak egiten dituen finantzaketa-eragiketa ororen ondoren sortzen direnak ere.» Hamalaugarrena.  Abenduaren 3ko 13/2010 Errege Dekretu Legearen aldaketa, inbertsioa bultzatzeko eta enplegua sortzeko zerga- eta lan-arloko jarduerei eta jarduera liberalizatzaileei buruzkoa.

2012ko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra bitarteko indarraldia duela, aldatu egin da abenduaren 3ko 13/2010 Errege Dekretu Legearen 15. artikuluan ezarritakoa ‑inbertsioa bultzatzeko eta enplegua sortzeko zerga- eta lan-arloko jarduerei eta jarduera liberalizatzaileei buruzkoa da Errege Dekretu Lege hori‑; hona hemen testu berria:

«Enplegu bila dabiltzan pertsonentzako eta enplegua eskaintzen duten enpresentzako laguntza hobea izan dadin, enplegu-sustatzaile lanetarako 1.500

lagun sartzean datzan neurria onartu da; pertsona horiek Enplegurako Zerbitzu Publikoen enplegu-bulegoetan arituko dira lanean, 2011ko otsailaren 1etik 2012ko ekainaren 30a arte.

Neurri hori Estatuaren lurralde osoan aplikatuko da, eta lan-, enplegu- eta prestakuntza-alorrean estatutu bidezko eskumena duten autonomia-erkidegoek eta Estatuko Enplegurako Zerbitzu Publikoek kudeatuko dute, nork bere eskumenen eremuan.

Adierazi bezala, autonomia-erkidegoek kudeatuko dute neurri hori, eta horretarako kredituak lurraldez lurralde banatuko dira administrazioen artean, Estatuko araudian ezarritakoari jarraiki.» Hamabosgarrena.  Ordainpeko autobideen sozietate kontzesiodunak, Estatuko Administrazio Orokorraren mendekoak.

Gobernuak baimena du hiru hileko epean, sozietate kontzesiodunen ekonomiaegoerak hala egitea eskatzen badu, eta Errege Dekretu bidez, neurri hauek ezartzeko ordainpeko autobideen sozietate kontzesiodunentzat, Estatuko Administrazio Orokorraren mendekoentzat:

a)  Konpentsazio-kontuaren aplikazio-eremua handitzea, posta zerbitzu unibertsalari, erabiltzaileen eskubideei eta posta merkatuari buruzko abenduaren 30eko 43/2010 Legearen zortzigarren xedapen gehigarrian ezarritakoa.

b)  Konpentsazio-kontuaren indarraldia luzatzea, 2021. urtearen amaierara arte.

c)  Ordainpeko autobideen kontzesio-epeak, Estatuko Administrazio Orokorraren mendeko sozietateenak, aldatzea legeak ezarritako terminotan.

Hamaseigarrena.  Jokoa arautzeko maiatzaren 27ko Legearen aldaketa.

Bat.  Jokoa arautzeko maiatzaren 27ko 13/2011 Legearen hirugarren xedapen gehigarriaren testua hau da:

«Hirugarren xedapen gehigarria.  Estatuaren kirol-apustuak.

Bat.  Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioak bere gain hartuko ditu, Kirol Kontseilu Gorenaren bidez, Estatuko Kirol Apustuen diru-bilketa eta sariak banatzea arautzen dituen martxoaren 27ko 419/1991 Errege Dekretuak xedatutako betebeharrak. Kirol Kontseilu Goreneko presidentearen ebazpen bidez zehaztuko da, legeak ezarritako moduari jarraiki, zer erakunde izango diren esleipen horien onuradun, esleituko zaizkion finantza-ehunekoak eta finantza horien xedea.

Bi.  Bien bitartean, eta arau bidez erabakitzen den arte zer erakunde izango diren esleipenen onuradun eta zenbateko finantza-ehunekoak izango diren erakunde horietako bakoitzarentzat, 2012. urterako Estuaren Aurrekontu Orokorretan onuradun horietako bakoitzarentzat esleituko den zenbatekoa, eragiketa arruntak zein inbertsio-jarduerak finantzatzeko erabili ahal izango dena, honela erabakiko da: futboleko elkarren arteko apustuak direla-eta Joko Jardueren gaineko Zergagatik biltzea aurreikusten den kopuruari ehuneko hauek aplikatuta:

– %49,95 foru-aldundientzat, bakoitzari dagokion autonomia-erkidegoaren bidez.

–  %45,50 Futbol Profesionaleko Liga Nazionalarentzat.

–  %4,55 Espainiako Futbol Errege Federazioarentzat, futbol ez-profesionala xede duela.

Hiru.  Onuradunei emango zaizkien kopuruak Joko Jardueren gaineko Zerga dela-eta aurrekontu-ekitaldi bakoitzean lortutako diru-bilketaren konturako sarreratzat hartuko dira.

Aurrekontu-ekitaldiaren amaieran, egin diren konturako sarrera guztien behin betiko likidazioa egingo da, hemen adierazten den moduan: Konturako sarreren zenbatekoa txikiagoa bada Joko Jardueren gaineko Zerga dela-eta ekitaldi bakoitzean lortutako diru-bilketa baino, bi kopuruen arteko aldeari dagokien kreditua sortzeko tramiteak jarriko dira abian.

Konturako sarreren zenbatekoa handiagoa bada Joko Jardueren gaineko Zerga dela-eta ekitaldi bakoitzean lortutako diru-bilketa baino, bi kopuruen arteko aldea deskontatuko da aurrekontu-ekitaldian egin beharreko konturako sarreretan.

Lau.  Kirol Kontseilu Gorenaren aurrekontuan 2012. urterako esleitutako kopuruen kargura ordainduko zaio Estatuko Loteria eta Apustuen Estatu Sozietateari onuradunei egindako konturako aurrerakinen zenbatekoa. Horretarako, aipatutako erakundeak haien alde egindako ordainketetan deskontuak egingo dira, defizit publikoa zuzentzeko aurrekontu, zerga eta finantza arloko premiazko neurriei buruzko abenduaren 30eko 20/2011 Errege Lege Dekretuaren amaierako xedapenetako hamargarrenean ezarritakoari jarraiki.» Bi.  Jokoa arautzeko maiatzaren 27ko 13/2011 Legearen seigarren xedapen gehigarriaren testua hau da:

«Seigarren xedapen gehigarria.  Kirol eta Hipika Apustuetako diru-bilketen partaidetza-erregimena.

Erregelamendu bidez ezarriko da apustuetan lortutako diru-bilketari aplikatuko zaion ehunekoa edo haren baliokidea, Kirolari eta Espainian antolatzen diren kirollehiaketei itzuli beharreko kopurua zehazteko, Kirol Apustuei dagokienez, eta Espainian zaldi-lasterketak antolatzen dituzten sozietateei itzuli beharrekoa, Hipika Apustuei dagokienez. Nolanahi ere, hirugarren xedapen gehigarrian ezarritakoa ere bete beharko da. Lege hau garatuko duen Errege Dekretuak ezarriko du, halaber, partaidetza- eta banaketa-erregimena, kirol-lehiaketetako eta lehiaketa horien garapenean osotasuna bermatzeko, eta datu eta emaitza ofizialak emateko betebeharrei dagozkienak, bai eta, zaldi-lasterketen kasuan, lasterketa-antolaketei eta produkzio-industriari eusteko egiten duten ekarpenari dagozkienak ere».

Hiru.  Beste xedapen gehigarri bat gehitu da Jokoa arautzeko maiatzaren 27ko 13/2011 Legean. Hau da testua:

«Zazpigarren Xedapen Gehigarria.  Hipikako apustuetarako operadoreei aukera ematea Espainian zaldi-lasterketak antolatzen dituzten sozietateen baterako funtsetan parte hartzeko.

Erregelamendu bidez arautuko dira Hipikako apustuak egiteko lizentzia berezia duten titularrek zer baldintza bete behar dituzten Espainian zaldi-lasterketak antolatzen dituzten sozietateekin ‑kasuan kasuko autonomia-erkidegoak horretarako ahalmena eman dietenekin‑ akordioak sinatzeko. Horren helburua da nork bere hipodromoan eta apustu-modalitate bakoitzean baterako masako jokoan parte hartzeko aukera ematea parte-hartzaileei.» Lau.  Jokoa arautzeko maiatzaren 27ko 13/2011 Legearen lehen xedapen iragankorraren testua hau da:

«Lehen xedapen iragankorra.  Administrazio-eskumenen egikaritzea, Jokoaren Batzorde Nazionalaren jarduerak hasi aurretik.

Jokoaren Batzorde Nazionalarentzat ezarritako eskumenak Ogasun eta Administrazio Publikoen Ministerioaren Joko Antolamenduko Zuzendaritza Nagusiaren bidez egikarituko dira, Lege honen 49. artikuluan aipatutako tasak kudeatzearekin eta biltzearekin zerikusia dutenak barne.

Aurreko paragrafoan adierazitako tasen etekina Altxor Publikoan sartuko da, Estatuko Sarreren Aurrekontuan aplikatuta.

Debekatuta dutenen Erregistroa, orain arte Barne Ministerioaren mende zegoena 1979ko urtarrilaren 9ko Ministerio Aginduan ezarritakoari jarraiki, Joko Antolamenduko Zuzendaritza Nagusiak kudeatuko du, Jokoan Aritzea Galarazita Dutenen Erregistro Orokorrean eta Joko-operadoreekin zerikusia duten pertsonen erregistroan sartu bitartean.» Hamazazpigarrena.  Terrorismoaren Biktimak Aintzatetsi eta haiei Osoko Babesa emateko irailaren 22ko 29/2011 Legearen aldaketa.

Lege hau indarrean jartzen denetik eta eperik gabeko indarraldia duela, aldatu egin dira Terrorismoaren Biktimak Aintzatetsi eta haiei Osoko Babesa emateko irailaren 22ko 29/2011 Legearen 5., 20., 22., 38. eta 65. artikuluak eta gehitu egin dira 3 bis, 22 bis 22

ter artikuluak eta xedapen iragankor bat.

Bat.  3 bis artikulua gehitu zaio 29/2011 Legeari; hau da testua:

«3 bis artikulua.  Legean ezarritako laguntzak eta prestazioak jasotzeko baldintzak.

Lege honetan araututako laguntzak eta prestazioak jasoko dituzte egoera hauetakoren bat suertatuz gero:

a)  Lege honetan adierazitako egintzengatik eta kalteengatik erantzukizun zibilaren kontzeptuan kalte-ordaina jasotzeko eskubidea epai irmo bidez onartu zaien pertsonak.

b)  Halako epairik izan ez eta delituak epaitzeko dagozkion eginbide judizialak eginda edo prozedura penalak abian badaude. Halako kasuetan, biktima edo eskubidedun delako baldintza, jasandako kalteen izaera, egoera eragin duten egintzen edo gertaeren izaera eta legeak eskatzen dituen bestelako baldintzak Estatuko Administrazio Nagusiaren eskudun erakundearen aurrean egiaztatu ahal izan dira, zuzenbidean onargarri den proba ororen bidez.» Bi.  Aldatu egin da 29/2011 Legearen 5. artikuluaren testua; hau da testu berria:

«Legearen 3 bis artikuluan ezarritako moduan egiaztatzen duten pertsonek erakunde terroristen mehatxu- edo hertsapen-egoera zuzenak eta halakoak behin eta berriz bizi dituztela, Administrazio Publikoen laguntza berezia jasoko dute, haien eskumenen esparruan dagoen laguntza, hain zuzen.» Hiru.  Aldatu egin da 29/2011 Legearen 20. artikuluaren 4. atala; hau da testu berria:

«Estatuak ordainduko duen guztizko kopurua, erantzukizun zibilaren kontzeptuan epai bidez ezarritakoa, ez da zenbateko hauek baino handiagoa izango:

–  Heriotza: 500.000 €.

–  Baliaezintasun handia: 750.000 €.

–  Erabateko ezintasun iraunkorra: 300.000 €.

–  Ezintasun iraunkor osoa: 200.000 €.

–  Ezintasun iraunkor partziala: 125.000 €.

–  Baliaezintasun gabeko lesioak: 100.000 €.

–  Bahiketa: 125.000 €.» Lau.  Aldatu egin da 29/2011 Legearen 22. artikuluaren 1. atala; hau da testu berria:

«Espainiako lurraldetik kanpo izandako atentatu terroristen biktima espainiarrek ‑6.3 artikuluan adierazten dira atentatu terrorista horiek‑, bakar-bakarrik laguntza ekonomikoa jasotzeko eskubidea izango dute, hemen adierazitako moduan: Espainiarrak ohiko etxebizitza ekintza terrorista gertatu den herrialdean baldin badu, eranskinaren I., II. eta III. tauletan ezarritako kopuruen %50 jasoko du.

Espainiarrak ez baldin badu ohiko etxebizitza ekintza terrorista gertatu den herrialdean, eranskinaren I., II. eta III. tauletan ezarritako kopuruen %40 jasoko du.» Bost.  22 bis artikulua gehitu zaio 29/2011 Legeari; hau da testua:

«22 bis artikulua.  Bahiketagatiko ordaina ematea.

Legearen aplikazio-eremuaren barruan gertatutako ekintzen ondorioz bahitua izan den pertsonak, hura askatzeko baldintzaren bat eskatu badute, 12.000 €-ko kalte-ordaina jasoko du. Halakoetan, bahiketak eragindako kalte pertsonalengatik jasoko du kalte-ordaina, gehienez ere ezintasun iraunkor partzialagatiko kalte-ordaina eta bahituta egondako egun-kopuruen arabera, eranskinaren III. taula aplikatzetik lortutako kopuruei jarraiki».

Sei.  22 ter artikulua gehitu zaio 29/2011 Legeari; hau da testua:

«22 ter artikulua.  Konturako aurrerakinak eta ordainketak.

Barne Ministerioak gehienez ere 18.030,36 € aurreratu ahal izango du, behin betiko laguntzaren kontura, baldin eta ekintza terroristaren ondorioz izandako lesioak direla-eta biktimak gero lanerako ezintasun osoaren, absoluturen edo baliaezintasun handiaren kalifikazioa izango duelako ustetan zentzuzkoa bada.

Halaber, baliaezintasun-lesioen edo aldi baterako ezintasunen kasuan, laneko bajak hiru hilez behin ordaindu ahal izango dira. Kopuru horiek honela kalkulatuko dira: lesioa gertatzen den egunean indarrean dagoen Ondorio Askotarako Errenta Adierazle Publikoaren (IPREM) bikoitzari ezintasun-egun kopurua biderkatuta.» Zazpi.  Aldatu egin da 29/2011 Legearen 38. artikuluaren testua; hau da testu berria:

«Administrazio publiko eskudunek, eta hala badagokie, hezkuntza-alorreko agintariek beharrezko neurriak ezarriko dituzte Lege honen 4. artikuluaren 1. atalean zehaztutako ekintza terroristen biktimei ikasketa-tasa oro salbuesteko ikasketa-zentro ofizialetan eta irakasmaila guztietan, bai eta ekintza terroristetan hildakoen seme-alabei eta jarduera terroristen ondorioz kalte fisikoak eta/edo psikikoak jasan dituzten seme-alabei ere.» Zortzi.  Aldatu egin da Terrorismoaren Biktimak Aintzatetsi eta haiei Osoko Babesa emateko irailaren 22ko 29/2011 Legearen 53. artikuluaren 1. atala. Hau da testu berria:

«1.  Lege honen 4. artikuluko 1. eta 2. ataletan adierazitako terrorismoaren biktimek dagokien kondekorazioa eman diezaieten eskatu ahal izango dute. 5. artikuluan adierazten diren pertsonek eta kalteak, lesioak edo ondorioak eragin ez dituzten atentatu terroristen biktima izan diren gainerako pertsonek ere eskatu ahal izango dute.

Halaber, Barne Ministerioak ere aintzatesteko espedientea ireki ahal izango du, ofizioz eta hartzaileari aldez aurretik galdetuta, aintzatesteko moduko gertaeren berri baldin badu.» Bederatzi.  Aldatu egin da Terrorismoaren Biktimak Aintzatetsi eta haiei Osoko Babesa emateko irailaren 22ko 29/2011 Legearen 54. artikuluaren 1. atala; hau da testu berria:

«1.  Barne Ministerioari dagokio kondekorazioak emateko prozedurak izapidetzea. Espediente horiek bi modutan jar daitezke abian. Batetik, Lege honen 4. artikuluko 1. eta 2. ataletan aipatzen diren pertsonaren batek eskatuta, bai eta atal horietan aipatu ez eta delituaren biktima izan diren pertsonek ere; eta bestetik, ofizioz, Ministerioak berak, hartzaileari aldez aurretik galdetuta eta aintzatesteko moduko gertaeren berri baldin badu.

Kondekorazio-proposamena Gurutze Handia eskuratzekoa bada, ebazpena Errege Dekretu bidez emango da, Ministroen Kontseiluan onartutakoa Barne Ministerioak eskatuta.

Kondekorazio-proposamena Zaldun-gurutzearen gradukoa bada, Barne ministroari dagokio ebazpena ematea, eta Erregearen izenean emango du Hamar.  Aldatu egin da 29/2011 Legearen 65. artikuluaren testua; hau da testu berria:

«Estatuko Administrazio Orokorrak onartu behar ditu, garapen-arauetan ezarritako moduan eta baldintzetan, terrorismoaren biktimen interesak ordezkatzea eta defendatzea xede duten irabazi asmorik gabeko elkarteentzako, fundazioentzako eta erakundeentzako diru-laguntzak. Diru-laguntzei buruzko erregimena ezartzean, lehentasuna izango dute prozedura abian jarriko zaien biktima-kopuru gehien dituzten erakundeek. Izan ere, hala, interesa duten guztien baimena dutela, egoera horren berri eman diezaieten diru-laguntzak emateko eskumena duten organoei, bai eta terrorismoaren biktimen alde laguntza-lanetan diharduten erakundeei berri eman diezaieten ere.» Hamaika.  Xedapen iragankor bat gehitu zaio 29/2011 Legeari; hau da testua:

«Legea indarrean jarri aurretik aurkeztutako eta izapidetzen ari diren eskaerei dagokienez, eskaera aurkeztu zen unean aplikatzekoa zen araudiari jarraiki ebatziko dira.» Hamazortzigarrena.  Defizit publikoa zuzentzeko aurrekontu-, zerga- eta finantza-arloko premiazko neurriei buruzko abenduaren 30eko 20/2011 Errege Lege Dekretua aldatzea.

Lege hau indarrean jartzen denetik eta eperik gabeko indarraldia duela, honako aldaketa hauek egingo dira Defizit publikoa zuzentzeko aurrekontu-, zerga- eta finantzaarloko premiazko neurriei buruzko abenduaren 30eko 20/2011 Errege Lege Dekretuan.

Bat.  Defizit publikoa zuzentzeko aurrekontu-, zerga- eta finantza-arloko premiazko neurriei buruzko abenduaren 30eko 20/2011 Errege Lege Dekretuaren hamahirugarren xedapen gehigarriaren testu berria hau da:

«Hamahirugarren xedapen gehigarria.  Langabeziagatiko prestazioa agortzen zaien pertsonen lanbide-prestakuntza eguneratzeko programaren luzapena.

Gazteen enplegua sustatzeko, enpleguaren egonkortasuna bultzatzeko eta langabeziagatiko prestazioa agortzen zaien pertsonen lanbide-prestakuntza eguneratzeko programari eusteko premiazko neurriei buruzko abuztuaren 26ko 10/2011 Errege Lege Dekretuaren 6. artikuluan ezarritakoaren aplikazioa luzatu da, eta Errege Lege Dekretu horrek, halaber, enplegu egonkorrerako trantsizioa sustatzeko eta langabeen lanbide-prestakuntza eguneratzeko premiazko neurriei buruzko otsailaren 11ko 1/2011 Errege Lege Dekretuaren 2. artikuluan ezarritakoa luzatu zuen. Horrenbestez, aipatutako araudi horretan erregulatutako laguntzen onuradun izango dira lan-kontratua bukatzeagatik enplegu-bulegoan langabeen zerrendan izena emana duten eta 2012ko otsailaren 16tik 2012ko abuztuaren 15a bitartean, biak barne, kontribuzio-mailako langabeziagatiko prestazioa agortu zaien eta Legean langabezia-egoeretarako ezarrita dauden laguntza bakar bat jasotzeko eskubidea ez duten pertsonak, edo laguntza horietakoren bat agortu zaien pertsonak, luzapenak barne.

Ezin izango dira programa horren onuradun izan pertsona hauek:

langabeziagatiko eta laneratzeagatiko aldi baterako babes-programaren aparteko prestazioa jaso duten pertsonak; langabeziagatiko babesa agortzen zaien pertsonen lanbide-prestakuntza eguneratzeko programaren onuradun izan diren edo izan daitezkeen pertsonak ‑otsailaren 11ko 1/2011 Errege Lege Dekretuan ezarri bezala‑, luzapena barne ‑10/2011 Errege Lege Dekretuaren 6. artikuluan ezarritakoa‑; laneratzeko errenta aktiboa agortu duten edo horretarako eskubidea izan dezaketen pertsonak; ezta nekazaritzako errenta edo langabeziagatiko prestazioa agortu duten pertsonak ere ‑biak Gizarte Segurantzako Nekazaritzako Araubide Berezian, gaur, Gizarte Segurantzako Araubide Orokorraren barne dauden Besteren Konturako Langileentzako Nekazaritzako Araubide Bereziko langileen aldekoak‑».

Bi.  Defizit publikoa zuzentzeko aurrekontu-, zerga- eta finantza-arloko premiazko neurriei buruzko abenduaren 30eko 20/2011 Errege Lege Dekretuaren hamalaugarren xedapen gehigarriaren testu berria hau da:

«2012. urtera arte luzatu da Defizit publikoa murrizteko ezohiko neurriak hartzeari buruzko maiatzaren 20ko 8/2010 Errege Lege Dekretuaren 14. artikuluaren Bi atala, 2011. urterako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 22ko 39/2010 Legearen amaierako xedapenetako hamabosgarrenaren idazketakoa, denborari buruzko erreferentziak eguneratu baitira, jarraian zehaztu dugun bezala.

Zorpetze-maila kalkulatze aldera aurrezki garbia eta sarrera arruntak zehazteko, aurreko paragrafoan aipatutako araudian eta Toki Ogasunak arautzen dituen Legearen testu bateratuaren (martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuak onartuak) 53. artikuluan ezarritako moduan, 2011ko aurrekontuaren likidazioa hartuko da kontuan, eta hala badagokio, finkatutako kontabilitateegoeretatik kendutako kopuruak, araudi horri eta aurrekontu-egonkortasunerako araudiari jarraiki, eta deskontatuta beti aurrezki garbiaren eta zorpetze-mailaren kalkulua egitean, bi kasuetan sarreren zenbatekoek izan ditzaketen eraginak.

Kapital bizia kalkulatzeko, 2011ko abenduaren 31n indarrean dauden eragiketa guztiak hartuko dira kontuan, abalek eragindako arriskua barne, eta gehituta, hala badagokio, eragiketa formalizatu eta gauzatu gabekoen saldoetan eta 2012rako aurreikusitako eragiketaren edo eragiketen zenbatekoan.» Hemeretzigarrena.  Guardia Zibilaren Kidegoaren Meritu Ordena sortzeari buruzko maiatzaren 29ko 19/1976 Legearen aldaketa Bat.  Aldatu egin Guardia Zibilaren kidegoaren Meritu Odena izena, eta aurrerantzean Guardia Zibilaren Meritu Ordena izango da.

Bi.  Lege hau indarrean jartzen denetik eta eperik gabeko indarraldia duela, aldatu egin da Guardia Zibilaren kidegoaren Meritu Ordena sortzeari buruzko maiatzaren 29ko 19/1976 Legearen bigarren artikulua. Horrenbestez, honela egongo da idatzita:

«Bigarren artikulua.  Guardia Zibilaren Meritu Ordenak bost kategoria izango ditu:

–  Gurutze Handia.

–  Urrezko Gurutzea.

–  Zilarrezko Gurutzea.

–  Bereizgarri gorridun Gurutzea.

–  Bereizgarri zuridun Gurutzea.

Urrezko Gurutzeak eta bereizgarri gorridun Gurutzeak pentsioa jasoko dute, eta norberaren bizitza arriskuan jarrita edo balore pertsonala erakutsita egindako egintzak edo zerbitzuak saritzeko emango dira. Ez dute pentsiorik jasoko Gurutze Handiak, Zilarrezko Gurutzeak eta bereizgarri zuridun Gurutzeak, eta Lege honen garapenerako arauetan zehaztuko diren beste ezohiko zerbitzuengatik edo egintzengatik emango dira.» Hiru.  Lege hau indarrean jartzen denetik eta eperik gabeko indarraldia duela, Guardia Zibilaren kidegoaren Meritu Ordena sortzeari buruzko maiatzaren 29ko 19/1976 Legearen hirugarren artikuluari hirugarren paragrafo bat gehitu zaio; hona hemen testua:

«Gurutze Handiak du kategoria-maila gorena Guardia Zibilaren Meritu Ordenaren barruan, eta Ministroen Kontseiluen errege dekretu bidez emango da, Barne ministroak proposatuta, eta Defentsa ministroak entzunda Guardia Zibileko kideren bat bada.» Lau.  Barne ministroari ahalmena ematen zaio amaierako xedapen honetan ezarritakoa garatzeko eta betearazteko beharrezko erregelamendu-aldaketak onartzeko.

Hogeigarrena.  Zerga Bereziei buruzko abenduaren 28ko 38/1992 Legearen aldaketa.

2013ko urtarrilaren 1etik eta eperik gabeko indarraldia duela, Zerga Bereziei buruzko abenduaren 28ko 38/1992 Legean aldaketa hauek egingo dira: Bat. 7. artikulua aldatu da, 13. atala erantsi baitzaio; hona hemen testua:

«13.  Lege honen 50 ter artikuluan adierazitako Hidrokarburoen gaineko Zergaren zerga-tasa autonomikoaren aplikazioari dagokionez, zergaren sortzapena erregela hauei jarraiki sortuko da:

a)  Oro har, zerga-tasa autonomikoa aplikatzeko zergaren sortzapena honako bi xedapen hauetan ezarritako erregelei jarraiki sortuko da: artikulu honen aurreko paragrafoetan adierazitakoei eta 50 ter artikulu horren 2. atalean adierazitakoei jarraiki.

b)  Produktuak etendura-araubidetik at badaude autonomia-erkidego baten lurraldean eta beste autonomia-erkidego bateko lurraldera berriro bidaltzen badira, zergaren sortzapena sortuko da, zerga-tasa autonomikoari dagokionez bakarbakarrik eta produktuak dauden establezimendutik beste erkidego bateko lurraldera bidaltzeko irteten direnean. Paragrafo honetan ezarritakoa aplikatzeko, erregela hauek hartuko dira kontuan:

1.  Helmugako autonomia-erkidekoak ezarritako zerga-tasa autonomikoa aplikatuko da.

2.  Helmugako autonomia-erkidegoak ez badu zerga-tasa autonomikoa ezarrita, sortzapena zerga-tasa autonomiko zero aplikatuta sortu dela ulertuko da.

3.  Aurretik sortzapetuta daudenekiko b) idatz-zatian ezarritakoari jarraiki sortzapetuko diren kuotak erregularizatzeko, 50 ter artikuluaren 3. atalean xedatukoari jarraituko zaio.

Ez da zerga-tasa autonomikoaren sortzapena sortuko jatorrizko autonomiaerkidegoak eta helmugako autonomia-erkidegoak ez badute lehendik ezarrita.» Bi.  Aldatu egin da 8. artikuluaren 2. atala, f) idatz-zatia gehitu baita; hona hemen testua:

«f)  7. artikuluaren 13.b) atalean xedatutako kasuetan, produktuak berriro beste autonomia-erkidego bateko lurraldera bidaltzen dituzten establezimenduen titularrak.» Hiru.  Aldatu egin da 50. artikulua, eta hau da testu berria:

«50. artikulua.  Zerga-tasak.

1.  Aplikatu beharreko karga-tasa, hala badagokio, Estatuaren zerga eta zerga autonomikoa batuta osatuko da. Zerga autonomikoak Lege honen 50 ter artikuluan ezarritakoari jarraiki osatutako dira. Estatuaren zergak hemen adierazten diren tarifetan eta epigrafeetan agertzen direnak dira. 1.1, 1.2.1, 1.2.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.11, 1.13, 1.14 eta 1.15 epigrafeetan, tasa orokor baten eta tasa berezi baten batuketa eginda osatuko da Estatuaren zerga.

1. tarifa:

1.1 epigrafea.  Gasolina berundunak: 433,79 euro 1.000 litroko (tasa orokorra) eta 24 euro 1.000 litroko (tasa berezia).

1.2.1 epigrafea.  98 OI (oktanaje indizea) edo oktanaje handiagoa duten berunik gabeko gasolinak: 431,92 euro 1.000 litroko (tasa orokorra) eta 24 euro 1.000 litroko (tasa berezia).

1.2.2 epigrafea.  Berunik gabeko gainerako gasolinak: 400,69 euro 1.000

litroko (tasa orokorra) eta 24 euro 1.000 litroko (tasa berezia).

1.3 epigrafea.  Erabilera orokorreko gasolioak: 307 euro 1.000 litroko (tasa orokorra) eta 24 euro 1.000 litroko (tasa berezia).

1.4 epigrafea. 54. artikuluaren 2. atalean xedatutako erabileretan karburante gisa eta, oro har, erregai gisa erabil daitezkeen gasolioak: 78,71 euro 1.000 litroko (tasa orokorra) eta 6 euro 1.000 litroko (tasa berezia).

1.5 epigrafea.  Fuel-olioak: 14,00 euro tonako (tasa orokorra) eta 1 euro tonako (tasa berezia).

1.6 epigrafea.  Erabilera orokorreko petrolio-gas likidotua (PGL): 57,47 euro tonako.

1.8 epigrafea.  Karburantez bestelako erabilera duten PGLak: 0 euro tonako.

1.9 epigrafea. Erabilera orokorreko gas naturala: 1,15 euro gigajulioko.

1.10 epigrafea.  Karburantez bestelako erabileretarako gas naturala, eta motor estazionarioetan karburante gisa erabiltzeko gas naturala: 0 euro gigajulioko.

1.11 epigrafea.  Erabilera orokorreko kerosenoa: 306 euro 1.000 litroko (tasa orokorra) eta 24 euro 1.000 litroko (tasa berezia).

1.12 epigrafea.  Karburantez bestelako erabileretarako kerosenoa: 78,71 euro 1.000 litroko.

1.13 epigrafea.  Karburante gisa erabiltzeko bioetanola eta biometanola:

400,69 euro 1.000 litroko (tasa orokorra) eta 24 euro 1.000 litroko (tasa berezia).

1.14 epigrafea.  Karburante gisa erabiltzeko biodiesela: 307 euro 1.000 litroko (tasa orokorra) eta 24 euro 1.000 litroko (tasa berezia).

1.15 epigrafea.  Erregai gisa erabiltzeko biodiesela eta biometanola: 78,71

euro 1.000 litroko (tasa orokorra) eta 6 euro 1.000 litroko (tasa berezia).

2. tarifa:

2.1 epigrafea  Arrikatz-mundrunak eta NC 2706 kodean sailkatutako gainerako produktuak: 1.5 epigraferako ezarritako tasa.

2.2 epigrafea.  Bentzolak eta NC 2707.10; 2707.20; 2707.30 eta 2707.50

kodeetan sailkatutako gainerako produktuak: 1.1 epigraferako ezarritako tasa.

2.3 epigrafea.  NC 2707.91.00 kodean sailkatutako kreosota-olioak: 1.5

epigraferako ezarritako tasa.

2.4 epigrafea.  Olio gordinak eta NC 2707 kodean sailkatutako eta 2.2 eta 2.3

epigrafeetan jaso gabeko gainerako produktuak: 1.5 epigraferako ezarritako tasa.

2.5 epigrafea.  Gas naturalaren olio gordin kondentsatuak, erabilera orokorrekoak, NC 2709 kodean sailkatuak: 1.11 epigraferako ezarritako tasa.

2.6 epigrafea.  Gas naturalaren olio gordin kondentsatuak, karburantez bestelako erabilera dutenak, NC 2709 kodean sailkatuak: 1.12 epigraferako ezarritako tasa.

2.7 epigrafea.  NC 2709 kodean sailkatutako gainerako produktuak: 1.5

epigraferako ezarritako tasa.

2.8 epigrafea.  Gasolina bereziak eta erabilerari begiratu gabe, 2710.12.11, 2710.12.15, 2710.12.21, 2710.12.25, 2710.12.70 eta 2710.12.90 NC kodeetan sailkatutako gainerako produktuak: 1.1 epigraferako ezarritako tasa.

2.9 epigrafea.  Kerosenoak ez diren tarteko olioak, erabilerari begiratu gabe NC 2710.19.11, 2710.19.15 eta 2710.19.29 kodeetan sailkatuak eta erabileraorokorrekoak: 1.11 epigraferako ezarritako tasa.

2.10 epigrafea.  Kerosenoak ez diren tarteko olioak, erabilerari begiratu gabe NC 2710.19.11, 2710.19.15 eta 2710.19.29 kodeetan sailkatuak eta karburantez bestelako erabilera dutenak: 1.12 epigraferako ezarritako tasa.

2.11 epigrafea.  Erabilerari begiratu gabe 2710.19.81, 2710.19.83, 2710.19.85, 2710.19.87, 2710.19.91, 2710.19.93, 2710.19.99 eta 2710.20.90 NC kodeetan sailkatutako olio astunak eta prestakinak: 1.5 epigraferako ezarritako tasa.

2.12 epigrafea.  NC 2711.29.00 kodean sailkatutako hidrokarburo gaseosoak, eta NC 2705 kodean sailkatutako produktuak, erabilera orokorrekoak: 1.9

epigraferako ezarritako tasa.

2.13 epigrafea.  NC 2711.29.00 kodean sailkatutako hidrokarburo gaseosoak eta NC 2705 kodean sailkatutako produktuak, karburantez bestelako erabilera dutenak; motor estazionarioetarako karburante gisa erabilitako biogasa: 1.10

epigraferako ezarritako tasa.

Epigrafe hau aplikatzeko, biogasatzat hartzen da biomasatik edota hondakinen zati batetik abiatuta sortutako erregai gaseosoa, harik eta gas naturalaren kalitatearen antzekoa lortu arte araztu daitekeena, biokarburante gisa erabiltzekoa, edo, bestela, egurretik abiatuta sortutako gasa.

2.14 epigrafea.  Baselina eta NC 2712 kodean sailkatutako gainerako produktuak: 1.5 epigraferako ezarritako tasa.

2.15 epigrafea.  NC 2715 kodean sailkatutako nahasketa bituminosoak: 1.5

epigraferako ezarritako tasa.

2.16 epigrafea.  Osaera kimiko jakineko hidrokarburoak, Zergaren esparru objektiboan sartuak eta NC 2901 eta 2902 kodeetan sailkatuak: 1.1 epigraferako ezarritako tasa.

2.17 epigrafea.  NC 3403 kodean sailkatutako prestakinak: 1.5 epigraferako ezarritako tasa.

2.18 epigrafea.  Detonazioaren kontrako prestakinak eta gehigarriak, NC 3811

kodean sailkatuak: 1.1 epigraferako ezarritako tasa.

2.19 epigrafea.  Alkilbentzenoen nahasketak eta alkilnaftalenoen nahasketak, NC 3817 kodean sailkatuak: 1.5 epigraferako ezarritako tasa.

2.  46. artikuluaren 2. eta 3. ataletan jasotako produktuei aplikatuko zaizkie zergaren 1. tarifan sartuta dauden eta erabilera-ahalmena baliokidea duten hidrokarburoei dagozkien zerga-tasak,Lege honen 54. artikuluaren 1. atalean aipatutako erabilera-baimenaren espedientetik ateratzen denaren arabera.

3.  8. artikuluaren 7. atalean ezarritakoa eragotzi gabe, 1.4, 1.12 eta 2.10

epigrafeetarako ezarritako tasa murriztuak aplikatu ahal izateko, erregelamenduz ezarriko diren baldintzak bete beharko dira trazatzaile eta markatzaileak gehitzeari dagokionez eta produktuei benetan emandako erabilerari dagokionez. Baldintza horien artean berariazko ordainketa moduak egon ahal izango dira.» Lau.  50 ter artikulua gehitu da; hona hemen artikulu horren testua:

«50 ter artikulua.  Zerga-tasa autonomikoa.

1.  Autonomia-erkidegoek Hidrokarburoen gaineko Zergaren zerga-tasa autonomikoa ezar dezakete, karga osagarria ezartzeko norberaren lurraldean kontsumitzen diren eta 50. artikuluaren 1. ataleko 1.1, 1.2.1, 1.2.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.11, 1.13, 1.14 eta 1.15 epigrafeetan adierazten diren zerga-tasak aplikagarriak zaizkien produktuentzat. Zerga-tasa autonomikoa Lege honetan ezarritakoari jarraiki, eta autonomia-erkidegoen finantzaketari buruzko araudian ezarritako mugei eta baldintzei jarraiki aplikatuko da.

2.  Kargatutako produktuen amaierako kontsumoa gauzatzen den autonomiaerkidegoari dagokion zerga-tasa autonomikoa aplikatuko da. Artikulu honetan ezarritakoa argitze aldera, produktuak autonomia-erkidego baten lurraldean kontsumitzen direla joko da, toki hauetakoren batean jasotzen badituzte:

a)  Lurralde horretan dauden txikizkako salmentako establezimenduetan. Lege honetan, txikizkako salmentako establezimenduak dira instalazio finkoak dituztenak zuzenean kontsumitzen diren produktuak saltzeko, eta, hala badagokie, beharrezko baimena dutenak, petrolio-produktuen banaketaren alorrean indarrean dagoen araudiari jarraiki.

b)  Lurralde horretan norberaren kontsumorako eta bertan kontsumitzekoak diren produktuak dituzten establezimenduetan, eta, hala badagokie, 7. artikuluaren 13.b) atalean ezarritakoa ezartzen zaienetan. Gehiago argitze aldera, norberaren kontsumorako establezimendutzat hartzen dira produktuak kontsumitzeko dituzten tokiak edo instalazioak, eta beharrezko elementuak dituztenak jasotzeko eta erabiltzeko, eta hala badagokie, behar beste administrazio-baimen dituztenak.

c)  Fabrika bat edo gordailu fiskal bat ez den eta lurraldean dagoen establezimendu orotan, edozein dela xedea. Nolanahi ere, hala badagokie, 7. artikuluaren 13.b) atalean ezarritakoa aplikatuko zaie.

3.  8. artikuluaren 2.f) atalean adierazten diren subjektu pasiboek eskubidea dute kentzeko, 7. artikuluaren 13.b) atalean ezarritakoa aplikatzetik sortzapetutako kuotetatik, tasa autonomikoa aplikatzeari dagozkien kuotak, lehendik beren gain hartuta zituztenak eraginagatik edo prezioaren barruan ezarrita edukitzeagatik.

Kuota kengarrien zenbatekoa handiagoa bada, zergaldi bakoitzean, sortzapetutako kuotena baino, subjektu pasiboak itzulketarako edo diferentziaren konpentsaziorako eskubidea du, horretarako propio araututako baldintzetan.

4.  Irregulartasunen bat eginez gero mugimenduan etendura-araubidean, erkidegoaren lurralde-eremuaren barrukoa ez denaren eta lurralde-eremuaren barrukoa denaren artean, ordainketa bermatu duen pertsonak ez du zerga-tasa autonomikoari dagokion zenbatekoa ordaintzeko erantzukizunik, baldin eta ez badu irregulartasunean edo delituan parte hartu.» Bost.  Aldatu egin dira 52 bis artikuluaren 4. eta 6. atalak; hona hemen testu berriak:

«4.  Itzulketaren oinarria izango da ondorengo 5. atalean aipatutako koefizienteetako bat interesatuak erosi duen eta aurreko 2. atalean ibilgailuetan erregai gisa, bioerregaiekin nahastuta ere, erabili duen gasolio bolumenarekin biderkatuz ateratzen den emaitza. Oinarria mila litrokotan adierazi behar da.

Itzulketaren zerga autonomikoa aplikatzeko, itzulketaren oinarria izango da ondorengo 5. atalean aipatutako koefizienteetako bat interesatuak jada ezarrita duen autonomia-erkidegoaren lurraldean erosi duen eta aurreko 2. atalean ibilgailuetan erregai gisa, bioerregaiekin nahastuta ere, erabili duen gasolio bolumenarekin biderkatuz ateratzen den emaitza. Oinarria mila litrokotan adierazi behar da.» «6.a)  Itzulketaren Estatuko tasa, eurotan adierazia 1.000 litroko, 1.3

epigrafeko tasa orokorrari (itzulketarako eskubidea sortzen den unean indarrean dagoenari) 306 euro kenduta ateratzen den zenbateko positiboa izango da.

Zerga-tasa autonomikoa ezarrita duten autonomia-erkidegoek itzulketaren tasa autonomikoa ezarri ahal izango dute beren lurraldean eskuratutako produktuentzat; nolanahi ere, ezin izango da zerga-tasa autonomiko hori baino handiagoa izan.

b)  Itzulketaren Estatuko tasa aldatu ahal izango da Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko Lege bidez.

c)  Gehienez itzultzeko zenbatekoa ez da handiagoa izango ibilgailu eta urte bakoitzeko 50.000 litro gasoliori egokituko litzaiokeen itzulketa baino. Nolanahi ere, taxiak badira, gehienez itzultzeko kopurua ez da handiagoa izango taxi eta urte bakoitzeko 5.000 litro gasoliori egokituko litzaiokeen zenbatekoa baino. Ogasun eta Administrazio Publikoen ministroak muga horien zatikapena ezarriko du, urtebeteko epea baino laburragoko denbora-tarteei aplikatze aldera.» Hogeita batgarrena.  Aire Segurtasunari buruzko uztailaren 7ko 21/2003 Legearen aldaketa.

1.  Lege hau indarrean jartzen denetik eta eperik gabeko indarraldia duela, aldatu egin da Aire Segurtasunari buruzko uztailaren 7ko 21/2003 Legea. Hauek dira aldaketak: Bat.  Aldatu egin da Aire Segurtasunari buruzko uztailaren 7ko 21/2003 Legearen 72. artikuluaren 4. atala; hau da testu berria:

«4.  Entrenamendu-hegaldiak: pilotuak trebatzeko edo pilotuek lizentziak berresteko eta edukitzen jarraitzeko egiten diren hegaldiak.» Bi.  Aldatu egin dira Aire Segurtasunari buruzko uztailaren 7ko 21/2003 Legearen 75. artikuluaren 3., 4., 5. eta 6. atalak.

«3.  Hauek dira banakako zenbatekoak, aireportu bakoitzeko:

Aireportua Madril-Barajas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bartzelona-El Prat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alacant, Kanaria Handia, Málaga-Costa del Sol, Palma eta Tenerife hegoaldea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bilbo, Fuerteventura, Girona, Eivissa, Lanzarote, Menorca, Santiago, Sevilla, Tenerife iparraldea eta Valentzia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coruña, Almería, Asturias, FGL Granada-Jaén, Jerez, La Palma, Murtzia-San Javier, Reus, Santander, Vigo eta Zaragoza . . . . . . . . Albacete, Algeciras, Badajoz, Burgos, Ceuta, Kordoba, Cuatro Vientos, Hierro, Huesca-Pirinioak, La Gomera, León, Logroño, Melilla, Iruñea, Sabadell, Salamanca, Donostia, Son Bonet, Torrejón, Valladolid, Gasteiz eta Aena Aeropuertos SAk kudeatzen dituen gainerako aireportuak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lurreratzeko banakako tarifa Aerodromoko zirkulaziozerbitzuen banakako tarifa 7,73 € 6,81 € 3,24 € 3,22 € 6,46 € 3,16 € 5,42 € 2,90 € 3,97 € 2,27 € 2,62 € 1,93 € Aerodromoko zirkulazio-zerbitzua baldin bada aerodromoetako hegaldiaren informazioko zerbitzuaren (AFIS) modalitatekoa, aerodromoko zirkulazio-zerbitzuaren banakako tarifen zenbatekoak ehuneko hirurogei murriztuko dira.» «4.  Nolanahi ere, lurreratze eta aerodromoko zirkulazio-zerbitzuen kontzeptuan operazio bakoitzeko ordaindu beharreko gutxieneko zenbatekoa hau da:

Aireportua Lurreratzeeragiketaren gutxieneko zenbatekoa Aerodromoko zirkulaziozerbitzuaren gutxieneko zenbatekoa 154,62 € 136,19 € 71,88 € 71,48 € 96,92 € 51,20 € 19,54 € 10,46 € 10,82 € 6,18 € 5,86 € 4,31 € Madril-Barajas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bartzelona-El Prat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Alacant, Kanaria Handia, Málaga-Costa del Sol, Palma eta Tenerife hegoaldea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bilbo, Fuerteventura, Girona, Eivissa, Lanzarote, Menorca, Santiago, Sevilla, Tenerife iparraldea eta Valentzia . . . . . . . .

Coruña, Almería, Asturias, FGL Granada-Jaén, Jerez, La Palma, Murtzia-San Javier, Reus, Santander, Vigo eta Zaragoza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Albacete, Algeciras, Badajoz, Burgos, Ceuta, Kordoba, Cuatro Vientos, Hierro, Huesca-Pirinioak, La Gomera, León, Logroño, Melilla, Iruñea, Sabadell, Salamanca, Donostia, Son Bonet, Torrejón, Valladolid, Gasteiz eta Aena Aeropuertos SAk kudeatzen dituen gainerako aireportuak . .

Lurreratze eta aerodromoko zirkulazio-zerbitzuen kontzeptuan operazioko gutxieneko zenbatekoak ez dira eskola- eta entrenamendu-hegaldietan aplikatuko.» «5.  Eskola- eta entrenamendu-hegaldiei banakako zenbateko hauek aplikatuko zaizkie:

Aireportua Madril-Barajas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bartzelona-El Prat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alacant, Kanaria Handia, Málaga-Costa del Sol, Palma eta Tenerife hegoaldea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bilbo, Fuerteventura, Girona, Eivissa, Lanzarote, Menorca, Santiago, Sevilla, Tenerife iparraldea eta Valentzia . . . . . . . . . . . Coruña, Almería, Asturias, FGL Granada-Jaén, Jerez, La Palma, Murtzia-San Javier, Reus, Santander, Vigo eta Zaragoza . . . . . . Albacete, Algeciras, Badajoz, Burgos, Ceuta, Kordoba, Cuatro Vientos, Hierro, Huesca-Pirinioak, La Gomera, León, Logroño, Melilla, Iruñea, Sabadell, Salamanca, Donostia, Son Bonet, Torrejón, Valladolid, Gasteiz eta Aena Aeropuertos SAk kudeatzen dituen gainerako aireportuak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lurreratzeko banakako tarifa Aerodromoko zirkulaziozerbitzuen banakako tarifa 5,45 € 5,25 € 3,59 € 3,57 € 4,71 € 3,51 € 4,71 € 3,22 € 4,21 € 2,53 € 3,72 € 2,14 € Lurreratze- eta aireratze-maniobretan edo lurreratze- eta aireratze-simulazioko operazioetan, pista gainean zein hegaldi-eremuan, entrenamendu- eta eskolahegaldietarako, aurreko lurreratze-tarifa dela eta, baliokidetasun-taula hau aplikatuko da: hegazkinak duen pisuaren eta 90 minutuko denbora-tarteetan edo zatikietan zenbatu beharreko lurreratze-kopuruaren artekoa, edozein dela egiten den maniobra- edo igarotze-kopurua: Pisu-tarteak Pisu-neurriak, kilotan Gutxienez 1

5.000

40.001

100.001

250.001

300.001

Gehienez 4.999

40.000

100.000

250.000

300.000

Koefiziente biderkatzailea 90

minutuko denbora-tarte edo zatiki bakoitzeko 2

6

5

4

3

2

Entrenamendu- eta eskola-hegaldiei dagokienez, erregulatutako operazioek baldintza hau bete behar dute derrigorrean: aireportuaren arauzko baimena, operazio-aukerak oinarri hartuta, eta erabateko lehentasuna emanda aireportuko eguneroko jarduerari.» «6.  Aireportuaren ordutegi operatiboetatik kanpoko operazioetan, zerbitzua emateko baimena duten aireportuetan, banakako zenbateko hauek aplikatuko dira, edozein dela instalazio horri dagokion multzoa: Lurreratzeko banakako tarifa: 28,67 €/T.

Aerodromoko zirkulazio-zerbitzuen banakako tarifa: artikulu honen 4. atalean adierazitako zenbatekoak, aerodromoko zirkulazio-zerbitzuetako operazio bakoitzeko gutxieneko zenbatekoari dagozkionak.» Hiru.  Aldatu egin da Aire Segurtasunari buruzko uztailaren 7ko 21/2003 Legearen 76. artikulua; hau da testu berria:

«76. artikulua.  Zaratagatiko errekargua.

Alacant, Bartzelona, Madril-Barajas, Málaga, Palma, Kanaria Handia, Tenerife hegoaldea, Valentzia, Bilbo, Eivissa, Sevilla eta Tenerife iparraldeko aireportuetan, erreakziodun hegazkin azpisoniko zibilen kasuan, aurreko artikuluko 3. eta 4. ataletan xedatutakoari jarraiki aplikatu beharreko banakako zenbatekoak ehuneko hauetan gehituko dira, lurreratzea eta aireratzea egiten den geldialdi-ordutegiaren arabera eta aireontzi bakoitzaren sailkapen akustikoaren arabera:

Sailkapen akustikoa 07:00-22:59 (tokiko ordutegia) –  Ehunekoa 23:00-06:59

(tokiko ordutegia) –  Ehunekoa 1. kategoria . . . . . . . . . . . . 2. kategoria . . . . . . . . . . . . 3. kategoria . . . . . . . . . . . . 4. kategoria . . . . . . . . . . . . 70

20

0

0

140

40

0

0

Aireontzi bakoitzaren kategoria akustikoa irizpide hauei jarraiki ezarriko da:

a)  1 kategoria: metatutako tartea 5 EPNdB baino txikiagoa duten aireontziak.

b)  kategoria: metatutako tartea 5 EPNdB eta 10 EPNdB artekoa duten aireontziak.

c)  3. kategoria: metatutako tartea 10 EPNdB baino handiagoa eta 15 EPNdB

baino txikiagoa duten aireontziak.

d)  4 kategoria: metatutako tartea 15 EPNdB edo handiagoa duten aireontziak.

Horren haritik, hegazkin-konpainiek zaratari buruzko ziurtagiri ofizial baten kopia aurkeztu behar dute, hegaldia irten aurretik, Nazioarteko Abiazio Zibilari buruzko Hitzarmenaren 16. eranskinean (ingurumena babesteari buruzkoa) ezarritakoari egokitutakoa, edo aireontzia matrikulatutako herrialdeak emandako agiri bat, antzeko ezaugarriak eta baliozkotasuna duena.

Operadore batek aireontziari ez badio zaratari buruzko ziurtagiria ematen, fabrikatzaile, modelo, mota eta motor-kopuru berberak dituen eta ziurtagiria eman duen beste aireontzi baten kategoriakotzat hartuko da, sailkapen akustikoa egite aldera; kategoria horretakoa izango da, dagokion ziurtagiria aurkezten ez duen bitartean».

Lau.  Aldatu egin dira Aire Segurtasunari buruzko uztailaren 7ko 21/2003 Legearen 78. artikuluaren 1. eta 2. atalak; hona hemen testuak:

«1.  Hauek dira bidaiari bakoitzeko zenbatekoak: Bidaiariaren zenbatekoa Aireportua EEE

Madril-Barajas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,44 € Bartzelona-El Prat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,44 € Alacant, Kanaria Handia, Málaga-Costa del Sol, Palma eta Tenerife hegoaldea . . . . . 5,99 € Bilbo, Fuerteventura, Girona, Eivissa, Lanzarote, Menorca, Santiago, Sevilla, Tenerife iparraldea eta Valentzia . . . . . . . 5,11 € Coruña, Almería, Asturias, FGL GranadaJaén, Jerez, La Palma, Murtzia-San Javier, Reus, Santander, Vigo eta Zaragoza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,66 € Albacete, Algeciras, Badajoz, Burgos, Ceuta, Kordoba, Cuatro Vientos, Hierro, Huesca-Pirinioak, La Gomera, León, Logroño, Melilla, Iruñea, Sabadell, Salamanca, Donostia, Son Bonet, Torrejón, Valladolid, Gasteiz eta Aena Aeropuertos SAk kudeatzen dituen gainerako aireportuak . . . . . . . . . . . . . . . 2,40 € Aireportusegurtasuneko zenbatekoa Mugikortasun mugatuko bidaiariaren zenbatekoa 20,44 € 16,44 € 3,46 € 3,46 € 0,56 € 0,56 € 9,03 € 3,46 € 0,56 € 7,67 € 3,46 € 0,56 € 5,49 € 3,46 € 0,56 € 3,59 € 3,46 € 0,56 € Nazioartekoa Aireportu-segurtasunagatiko zenbatekoa, uharte barruko hegaldiak badira, 1,73 euro izango da bidaiari bakoitzeko.» «2.  Bagajeak ikuskatzearekin eta kontrolatzearekin zerikusia duten zerbitzuak direla eta, Aire Segurtasuneko Estatuko Agentziak (otsailaren 8ko 184/2008 Errege Dekretu bidez sortuak) ematen dituena aireportu-esparruetan, aireportusegurtasunari dagokion zenbatekoari 0,38 euro gehitu behar zaizkio irteten den bidaiari bakoitzeko.

Zenbatekoari gehitutako horrek, Aire Segurtasuneko Estatu Agentziaren faktorea esaten zaionak (F), eperik gabeko indarraldia du.

«AENA Aeropuertos, SA» Estatutuko merkataritza-sozietateak, bidaiariirteeragatiko, mugikortasun mugatuko bidaiariengatiko eta segurtasunagatiko prestazio publikoa likidatu ondoren, zuzenean transferituko dio Aire Segurtasuneko Estatu Agentziari formula hau aplikatuta lortzen den zenbatekoa: Irtendako bidaiari-kopurua x F F faktorea gorantz eguneratuko da, tasak orokorrean igotzeko urtez urteko Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko Legeek ezarritako koefizienteei jarraiki.» Bost.  Aldatu egin da Aire Segurtasunari buruzko uztailaren 7ko 21/2003 Legearen 80. artikulua; hau da testu berria:

«80. artikulua.  Zenbatekoa.

Aireportu-esparruan kargakatutako edo deskargatatutako salgai-kilogramo bakoitzeko 0,0171471 euro aplikatuta ezarriko da zenbatekoa.» Sei.  Aldatu egin da Aire Segurtasunari buruzko uztailaren 7ko 21/2003 Legearen 83. artikulua; hau da testu berria:

«83. artikulua.  Zenbatekoa.

1.  Madril-Barajas, Bartzelona-El Prat, Alacant, Kanaria Handia, Málaga-Costa del Sol, Palma, Tenerife hegoalde, Bilbo, Fuerteventura, Girona, Eivissa, Lanzarote, Menorca, Santiago, Sevilla, Tenerife iparralde eta Valentziako aireportuetan, aparkatzeagatiko kontraprestazioaren zenbatekoa, aireontziak duen pisuaren eta aparkatuta egondako denboraren arabera, formula hau aplikatuta lortzen den emaitza izango da: E = e*T*Ft Hau da: E: e zerbitzuagatik guztira ordaindu beharreko kontrapestazioa: banakako koefizientea.

T: aireratzean aireontziak duen gehieneko pisua, tonatan adierazia.

Ft: aireontzia aparkatuta egon den denbora, 15 minutuko denbora-tartetan edo zatikitan adierazia.

Hona hemen banakako koefizienteen zenbatekoa: Aireportua Madril-Barajas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bartzelona-El Prat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Alacant, Kanaria Handia, Málaga-Costa del Sol, Palma eta Tenerife hegoaldea . .

Bilbo, Fuerteventura, Girona, Eivissa, Lanzarote, Menorca, Santiago, Sevilla, Tenerife iparraldea eta Valentzia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15 minutuko denbora-tarteka edo zatikika 0,117760 € 0,112333 € 0,111309 € 0,061850 € Nolanahi ere, lehen aipatutako aireportuetan, aparkatzeagatiko kontraprestazioaren gehieneko zenbatekoa ez da 1.488 euro baino gehiagokoa izango lehendabiziko 24 ordutan.

Bigarren egunetik aurrera, lehen aipatutako aireportuetan, aparkatzeagatiko kontraprestazioaren gehieneko zenbatekoa ez da 811 euro baino gehiagokoa izango, 24 ordu ematen den bakoitzeko.

2.  Coruña, Albacete, Algeciras, Almería, Asturias, Badajoz, Burgos, Ceuta, Kordoba, Cuatro Vientos, Hierro, Huesca-Pirinioak, FGL Granada-Jaén, Jerez, La Gomera, La Palma, León, Logroño, Melilla, Murtzia-San Javier, Iruñea, Reus, Sabadell, Salamanca, Donostia, Santander, Son Bonet, Torrejón, Valladolid, Vigo, Gasteiz eta Zaragozako aireportuetan eta Aena Aeropuertos SAk kudeatzen dituen gainerako aireportuetan, aparkatzeagatiko kontraprestazioaren zenbatekoak eguneko, hiru ordu baino gehiago egon bada aparkatuta, aireratzean aireontziak duen gehieneko pisuaren arabera, hauek izango dira:

10 tona baino gutxiagoko aireontziak 10 tona baino gehiagoko aireontziak 2 tona artekoak 2-10 tona artekoak 1,434126

7,169151

Euroak aireontziko/eguneko edo zatikiko.

0,827930 Euroak tonako, eguneko edo zatikiko.

3.  Aurreko zenbateko horiek aplikatzeko, ezinbesteko baldintza da aparkatuta dagoen denboran, aireontziak ez hartzea hegazkineratzeko pasabidea edo hangarra.

Kontraprestazio horren aplikazioari dagokionez, euskarri artean emandako denbora hartuko da aparkatuta emandako denboratzat.

00:00-06:00 artean, tokiko ordua, ez da denbora zenbatuko, kontraprestazioaren aplikaziorako».

Zazpi.  Aldatu egin da Aire Segurtasunari buruzko uztailaren 7ko 21/2003 Legearen 85. artikulua; hau da testu berria:

«85. artikulua.  Zenbatekoa.

Kontraprestazioaren zenbatekoa hornitutako erregaiaren edo lubrifikatzailearen bolumenari honako banakako zenbateko hauek aplikatuta ezarriko da: Kerosenoa: 0,003938 €/ litroko.

Abiaziorako gasolioa: 0,006700 €/ litroko.

Lubrifikatzaileak: 0,006700 €/ litroko.» Zortzi.  Aldatu egin da Aire Segurtasunari buruzko uztailaren 7ko 21/2003 Legearen 87. artikulua; hau da testu berria:

«87. artikulua.  Zenbatekoa.

Kontraprestazio honen zenbatekoa, aireontziak duen pisuaren eta hegazkineratzeko pasabidean emandako denboraren arabera, formula hau aplikatuta lortzen den emaitza izango da: P = (p1 + p2*T)*Ft Hau da: P: zerbitzuagatik guztira ordaindu beharreko kontrapestazioa. p 1: hegazkineratzeko pasabidean emandako denboragatiko banakako zenbatekoa. p2: aireontziak duen pisuagatiko eta hegazkineratzeko pasabidean emandako denboragatiko zenbatekoa.

T: aireratzean aireontziak duen gehieneko pisua, tonatan adierazia, Lege honen 2. artikuluan ezarritakoari jarraiki.

Ft: aireontziak hegazkineratzeko pasabidean emandako denbora, 15 minutuko denbora-tartetan edo zatikitan adierazia.

Hauek dira p1 eta p2 elementuen banakako zenbatekoak:

Madril-Barajas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bartzelona-El Prat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Alacant, Kanaria Handia, Málaga-Costa del Sol, Palma eta Tenerife hegoaldea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bilbo, Fuerteventura, Girona, Eivissa, Lanzarote, Menorca, Santiago, Sevilla, Tenerife iparraldea eta Valentzia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Coruña, Almería, Asturias, FGL Granada-Jaén, Jerez, La Palma, MurtziaSan Javier, Reus, Santander, Vigo eta Zaragoza . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Albacete, Algeciras, Badajoz, Burgos, Ceuta, Kordoba, Cuatro Vientos, Hierro, Huesca-Pirinioak, La Gomera, León, Logroño, Melilla, Iruñea, Sabadell, Salamanca, Donostia, Son Bonet, Torrejón, Valladolid, Gasteiz eta Aena Aeropuertos SAk kudeatzen dituen gainerako aireportuak . . . . .

p1

p2

30,6278 € 27,7683 € 0,00 € 0,00 € 24,4207 € 0,00 € 23,4814 € 0,00 € 23,4814 € 0,00 € 23,4814 € 0,00 € Hegazkineratzeko bi pasabidetara aldi berean konektatuta egon daitezkeen aireontziei dagokienez, horretarako propio diseinatutako hegazkineratzeko pasabidean aparkatzen badute, aurreko zenbatekoei ehuneko hogeita bost gehituko zaie.

00:00-06:00 artean, tokiko ordua, aireontzi bat hegazkineratzeko pasabidean dagoela, konpainia ustiatzaileak eskatuz gero urruneko aparkalekuan jartzeko eta une horretan ez badago bakar bat ere hutsik, edo, arrazoi operatiboengatik, airenabigazioko agintaritzaren ustez aldaketa egokia ez bada, aireportuak igarobidezerbitzuarekiko konexioa kenduko du aireontzitik eta denbora-zenbaketa eten egingo du, tarifa aplikatzerakoan kontuan izan dadin.

Nolanahi ere, konpainiak aireontzia urruneko aparkaleku batera eramateko betebeharra du, hala egitea eskatzen zaion unean, lekua badagoelako edo lehen aipatutako arrazoiak jada gertatzen ez direlako. Ez badu eragiketa hori egiten, eta, horren ondorioz, pasabidea beste erabiltzaile batzuk eskatu eta ezin badute erabili, gauzatu ez diren erabilera horiei legokiekeen zenbatekoa aplikatuko zaie.» Bederatzi.  Aldatu egin da Aire Segurtasunari buruzko uztailaren 7ko 21/2003 Legearen 89. artikulua; hau da testu berria:

«89. artikulua.  Zenbatekoa.

1.  Atal honetan erregulatutako kontraprestazioaren zenbatekoa honako hau izango da, ordaintzeko betebeharra duenak lurrean erabilitako laguntza-zerbitzuen arabera:

a)  Aireontziarentzako laguntza:

1.1. Arrapala-zerbitzuak.

1.1.1  Bagajeetarako laguntza-zerbitzua, 3. zerbitzu-multzoa: 58,05 € aireontzi bakoitzeko, baldin eta aireratzean gehieneko pisua 56 eta 71 tona metriko artekoa edo zatikikoa bada.

1.1.2.  Pistako lanetarako laguntza-zerbitzuak, 5. zerbitzu-multzoa: 18,43 € aireontzi bakoitzeko, baldin eta aireratzean gehieneko pisua 56 eta 71 tona metriko artekoa edo zatikikoa bada.

1.2.  Aireontziaren garbitasuneko eta zerbitzuko laguntza-zerbitzuak, 6. zerbitzu-multzoa, aireontziaren elurra, jela eta izotza kentzeko laguntza izan ezik:

10,12 € aireontzi bakoitzeko, baldin eta aireratzean gehieneko pisua 56 eta 71 tona metriko artekoa edo zatikikoa bada.

1.3.  Aireontziaren elurra, jela eta izotza kentzeko laguntza-zerbitzuak, 6.b) zerbitzu-multzoa: 2,75 € aireontzi bakoitzeko, baldin eta aireratzean gehieneko pisua 56 eta 71 tona metriko artekoa edo zatikikoa bada.

1.4.  Lineako mantentze-lanetarako laguntza-zerbitzuak, 8. zerbitzu-multzoa:

2,75 € aireontzi bakoitzeko, baldin eta aireratzean gehieneko pisua 56 eta 71 tona metriko artekoa edo zatikikoa bada.

Aireratzean aireontzien gehieneko pisua ez bada 56 eta 71 tona metrikoen artekoa, aurreko zenbateko horiei koefiziente hauek aplikatuko zaizkie, aireontziaren pisu-tartearen arabera: Gehieneko pisu-tartea aireratzean (T) Koefizientea 0 eta 16 T arteko aireontziak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16 eta 22 T arteko edo zatikiko aireontziak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22 eta 38 T arteko edo zatikiko aireontziak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38 eta 56 T arteko edo zatikiko aireontziak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56 eta 72 T arteko edo zatikiko aireontziak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72 eta 86 T arteko edo zatikiko aireontziak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86 eta 121 T arteko edo zatikiko aireontziak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

121 eta 164 T arteko edo zatikiko aireontziak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

164 eta 191 T arteko edo zatikiko aireontziak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

191 eta 231 T arteko edo zatikiko aireontziak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

231 eta 300 T arteko edo zatikiko aireontziak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

300 T edo zatikiko baino gehiagoko aireontziak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

%13,16

%17,51

%28,04

%77,88

%100,00

%120,33

%135,30

%150,28

%179,37

%202,50

%264,81

%314,64

b)  Bidaiarientzako laguntza-zerbitzuak, 2. zerbitzu-multzoa: 0,0404 € irtendako bidaiari bakoitzeko.» 2.  Bidaiarien irteeragatiko prestazio publikoa Girona-Costa Brava aireportuan.

Aire Segurtasunari buruzko uztailaren 7ko 21/2003 Legearen 73. artikuluan ezarritakoaz gain, eta 2012. urterako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko Lege hau indarrean jartzen denetik 2012ko abenduaren 31ra arte, Girona-Costa Brava aireportuan bidaiarien irteeragatiko kontraprestazioari dagozkion zenbatekoak hauek izango dira: 3,66 € EBko bidaiaria bada eta 5,49 € nazioarteko bidaiaria bada.

Hogeita bigarrena.  Estatuko Portuei eta Merkataritzako Nabigazioari buruzko testu bateratua onartzen duen irailaren 5eko 2/2011 Legegintzako Errege Dekretuaren 157. artikuluaren aldaketa.

Lege hau indarrean jartzen denetik eta eperik gabeko indarraldia duela, 2/2011 Legegintzako Errege Dekretuaren 157. artikulua aldatzea proposatzen da, eta hau da testu berria:

«157. artikulua.  Urteko errentagarritasunaren kalkulua.

Aurreko artikuluan xedatutakoa argitze aldera, portuko agintaritza bakoitzeko eta portu-sistema osoko urteko errentagarritasuna kalkulatzeko, honako hauen zatidura hartuko da oinarri:

a)  Ekitaldiko zerga ondorengo emaitza, bazter utzita ibilgetuaren narriadura eta besterentzearen emaitza eta izaera bereziko beste emaitza batzuk, bai eta aktiboari finantza-gastuak eransteak eragindako finantza-sarrerak eta Portuen Arteko Konpentsazio Funtsera ekarritako edo bertatik jasotako saldoa ere, eta b)  Ekitaldiko batez besteko aktibo ez-korriente garbia, bazter utzita egitebideko ibilgetua, lurrei eta ondasun naturalei dagokien ibilgetua (baldin eta urtearen joanean bertan inolako jarduerarik garatu ez bada), zerga geroratuen aktiboak eta zordun komertzial ez-korrienteak. Oinarrizko portu-azpiegitura bat gehituz gero (babesteko kai-muturra, esklusa eta sarrera), zazpi urtetan hainbanatuko da, hartze-aktaren egunetik zenbatzen hasita».

Hogeita hirugarrena.  Estatuko Portuei eta Merkataritzako Nabigazioari buruzko testu bateratua onartzen duen irailaren 5eko 2/2011 Legegintzako Errege Dekretuaren aldaketa.

Lege hau indarrean jartzen denetik eta eperik gabeko indarraldia duela, aldatu egin da Estatuko Portuei eta Merkataritzako Nabigazioari buruzko testu bateratua onartzen duen irailaren 5eko 2/2011 Legegintzako Errege Dekretuaren 159. artikuluaren 3. atalaren b) idatz-zatia (Portuen Arteko Konpentsazio Funtsa). Horrenbestez, hau da testua:

«3.  Portu Agintaritza bakoitzak Portuen Arteko Konpentsazio Funtsari urtean egin beharreko ekarpenaren zenbatekoa ezartzeko, aurreko ekitaldiko zenbateko hauek gehituko dira:

a)  Itsasontzi-tasa aplikatzen zaien ontziei (halako ezaugarriak dituelako) dagokien nabigazio-laguntzen tasaren ondorioz sortutako sarreren %80.

b)  Ekitaldiko emaitzaren %4tik %12ra bitartean, bazter utzita ibilgetuaren amortizazioa, besterentzearen eta aktibo ez-korrientearen bajen emaitza, finantzagastuak aktiboari gehitzeak eragindako sarrerak, kapital diru-laguntzen emaitzen lekualdaketa eta izaera bereziko beste emaitza batzuk, Konpentsazio Funtsari egindako ekarpenari eta harengandik jasotakoari dagokion zenbatekoa, eta nabigaziorako laguntzen tasaren ondorioz sortutako sarrerak, baldin eta emaitza positiboa bada.

b)  paragrafoari dagokion ehunekoa urtero ezarriko du Funtsa Banatzeko Komiteak, «Estatuko Portuak» erakundeak hala proposatuta, aintzat hartuta, besteak beste, Agintaritza Portuen eta Estatu Portuen finantza-premia orokorrak; izan ere, Agintaritza Portu guztiek ez dute lehiarako egoera bera, eta hortaz, haien artean desberdintasunik ez egitea hartu da oinarri. Ehuneko hori %50 murriztuko da Kanariar eta Balear uharteetako eta Ceuta eta Melillako Portu Agintaritzen kasuan.» Hogeita laugarrena.  Itsasontzi-tasaren kuota osoa (T-1).

Lege hau indarrean jartzen denetik eta eperik gabeko indarraldia duela, aldatu egin da Estatuko Portuei eta Merkataritzako Nabigazioari buruzko testu bateratua onartzen duen irailaren 5eko 2/2011 Legegintzako Errege Dekretuaren 197. artikuluaren 1. atalaren e) idatz-zatia; hau da testua:

«e)  I. gunean dauden atrakatze- edo ainguratze-instalazioetan denbora luze egon eta erabili behar badituzte ontziek ‑portuko zerbitzu-gunearen barruan egiten ari direlako egin beharrekoak, edo atrakatze-postuan daudelako‑, aurreko a) eta d) idatz-zatietan ezarritako tarifa-erregimenetik salbuetsita daude, baldin eta aipatutako baldintzak betetzen badituzte; hortaz, itsasontzi horiei koefiziente hauek aplikatuko zaizkie, kasuan kasu:

1.  Salgaien eta bidaiarien barruko trafikoko itsasontziak, bakar-bakarrik portuko zerbitzu-eremuan edo barruko itsas uretan (itsasadarrak edo badiak, besteak) aritzen direnak: 4,00.

2.  Dragatzeko edo hornidura egiteko erabilitako itsasontziak: 4,67.

3.  Ur gainean eraikitzen, konpontzen edo eraldatzen ari diren itsasontziak, eta baita ere, ontziolatik kanpo zatikatzen ari direnak: 1,33.

4.  Ur gainean eraikitzen, konpontzen edo eraldatzen ari diren itsasontziak, eta baita ere, ontziolan zatikatzen ari direnak: 0,50.

5.  Geldialdi biologikoagatik, debekualdiagatik, lizentziarik ez izateagatik, denboraldi batez arrantzarako baimenik ez izateagatik edo urteko arrantza-kuota bat izateagatik bai eta urteko kuota hori bete ondoren ere geldi dauden arrantzaontziak: 0,45.

6.  Gordailutze judizialean dauden itsasontziak: 1,00.

7.  Jardunean ez dauden itsasontziak, arrantza-ontziak eta tresna flotatzaileak barne: 4,67.

8.  Atoian eramateko, amarratzeko, pilotajerako eta portuko bestelako zerbitzuak emateko erabiltzen diren itsasontziak: 2,33.

9.  Hilabetetik gorako egonaldia egiten duten bestelako itsasontziak, epe hori amaitzen den unetik: 4,67.

e)  idatz-zatian ezarritakoa argitze aldera, aipatutako egoera horiengatik egonaldi eta erabilera luzea izan dela jotzeko, zazpi egunetik gorakoa izango da, azken egoeran horri buruz berariaz ezarritakoa izan ezik.

Dragatzeko eta hornidura egiteko erabiltzen diren itsasontziei, bai eta atoian eramateko, amarratzeko, pilotajerako eta portuko bestelako zerbitzuak emateko erabiltzen direnei ere, hurrenez hurren 4,67 eta 2,33ko balioak aplikatuko zaizkie I. gunean sartzen diren egunetik.

Tasaren kuota osoa kalkulatzeko, itsasontziaren gutxieneko tonaje gordina (GT) 50 GTkoa izango da. Egonaldia ez da zenbatuko ordubete edo zatiki bateko denboraldietan, orokorrean egiten den bezala, baizik eta 24 ordu edo zatiki bateko denboraldietan.

Horrezaz gain, e) idatz-zatian ezarritako egoeretan tasaren kuota osoa aplikatzeko, honako koefiziente hauek ere gehitu behar zaizkio, baldin eta atrakalekua emakidan edo baimenarekin jaso badute:

1.  Atrakalekua emakidan edo baimenarekin jaso dutenak, emakidan edo baimenarekin jasotako ur-esparrurik izan gabe edo behar adinako ur-esparrurik gabe: 0,70.

2.  Atrakalekua emakidan edo baimenarekin jaso dutenak, eta ur-esparrua ere emakidan edo baimenarekin jasota, baldin eta emakidan jasotako ur-esparruaren azalera, gutxienez, itsasontzia atrakalekuan segurtasun-baldintza egokietan egoteko nahikoa bada: 0,60.

3.  Portua emakidan jaso dutenak: 0,30.» Hogeita bosgarrena.  Tokiko Enplegurako eta Iraunkortasunerako Estatuko Funtsa sortu zuen urriaren 26ko 13/2009 Errege Lege Dekretua aldatzea.

Lege hau indarrean jartzen denetik eta eperik gabeko indarraldia duela, Tokiko Enplegurako eta Iraunkortasunerako Estatuko Funtsa sortu zuen urriaren 26ko 13/2009 Errege Lege Dekretuaren 6. artikulua berridatzi da; hona hemen testu berria:

«6. artikulua.  Itzulketak.

1.  Funtsaren kargura jasotako bitartekoak aplikatu direla ez bada justifikatzen, zati bat zein osorik, justifikatu gabeko kopuruak itzuli egin behar dira derrigorrean.

Ez justifikatzeak esan nahi du ez direla Ogasun eta Administrazio Publikoen Ministeriora bidali 16. eta 21. artikuluetan adierazitako justifikazio-agiriak, edo ez direla guztiak bidali edo bidalikoetan desadostasunak daudela.

Horrezaz gain, justifikatu gabekotzat hartuko da egiaztatzen bada ‑Ogasun eta Administrazio Publikoen Ministerioak horretarako propio egindako frogen bidez edo Estatuko Administrazioaren Kontuhartzailetza Nagusiak egindako kontrolen bidez‑ Funtsaren bitartekoak ez direla erabili eman ziren xederako edo Errege Dekretu Legean ezarritako baldintzak ez direla bete.

Egikaritze-epea betetzen ez den kasuetan, epe barruan egikaritu gabekoaren inbertsio-ehunekoa soilik itzuliko da.

Funtsaren bidez finantzatutako inbertsioren bat ez bada inbertsio horri zegokion gehieneko epe barruan amaitzen, eta epea ez betetzearen arrazoia ez bada toki erakundeen axolagabekeria, ez dira kontuan hartuko epea ez betetzea eragin duten atzerapenak, hau da, proiektua amaitzeko gehieneko epean ez dira kontuan hartuko, baldin eta toki-erakundeak finantzatutako inbertsioa gauzatzean jarrera arduratsua erakusten badu eta laguntza lortzeagatik bere gain hartutako konpromisoak erabat betetzeko joera erakusten badu.

2.  Ez laguntzeagatik eragotzi egiten bada egiaztapenak eta kontrolak egitea Funtsaren bitartekoak eraginkortasunez aplikatzen diren ala ez jakiteko, toki erakunde horrek jasotako laguntza oso-osorik itzuliko du.

3.  Itzulketa-espedienteak autonomia-erkidegoekin izapidetuko ditu eta Tokiko Erakundeekiko Eskumen Koordinaziorako Zuzendaritza Nagusiak, bere ekimenez, baldin eta Ogasun eta Administrazio Publikoen Ministerioak egindako egiaztapenen ondorioz gauzatu bada itzulketa egin beharra, edo Estatuko Administrazioaren Kontuhartzailetza Nagusiaren ekimenez, baldin eta berak egindako kontrolaren ondorioz gauzatu bada itzuli beharra.

Itzuli beharreko kopuruak zuzenbide publikoko diru-sarreratzat hartuko dira, eta azaroaren 26ko Aurrekontuei buruzko 4/2003 Lege Orokorraren I. tituluko II. kapituluan ezarritakoa aplikatuko da kopuru horiek kobratzeko.» Hogeita seigarrena.  Kanarietako Ekonomia eta Zerga Araubidea aldatzeari buruzko uztailaren 6ko 19/1994 Legearen aldaketa.

Lege hau indarrean jartzen denetik eta eperik gabeko indarraldia duela, honako aldaketa hauek egingo dira Kanarietako Ekonomia eta Zerga Araubidea aldatzeari buruzko uztailaren 6ko 19/1994 Legearen 50. artikuluan: Bat.  Aldatu egin da 2. paragrafoko d) idatz-zatia; hau da testu berria:

«d) Izen-ematearen tasaren zenbatekoa 820 eurokoa da.» Bi.  Aldatu egin da 3. paragrafoko d) idatz-zatia; hau da testu berria:

«d) Iraupenaren urteko tasaren zenbatekoa 1.225 eurokoa da.

Aurreko c) idatz-zatiaren bigarren paragrafoan xedatutako kasuan, hiruhileko naturaletan hainbanatuko da tasaren zenbatekoa, erakundea desegiten den edo baimena ezeztatzen den kasuetan izan ezik.» Hogeita zazpigarrena.  Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateratuaren aldaketa, ekainaren 20ko 1/1994 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onartutakoa.

Lege hau indarrean jartzen denetik eta eperik gabeko indarraldia duela, aldatu egin da ekainaren 20ko 1/1994 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onartu zen Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateratuaren 73. artikuluaren 2. atala; hau da testua:

«2.  Kontingentzia profesionalen kudeaketaren bidez lortutako emaitza ekonomiko positiboaren sobera, adierazitako erreserbak zuzkitu ondoren, prebentzioko eta errehabilitazioko xede orokorretara atxikiko dira, eta xede horietako bat enpresek lan-istripuak eta lanbide-gaixotasunak prebenitzeko aparteko jarduerak abian jar ditzan sustatzea da. Atxikipena gauzatzeko, Espainiako Bankuan irekita dagoen kontu berezian sartuko da, hain zuzen, Prebentzio eta Errehabilitazio Funtsaren kontuan. Kontu hori Enplegu eta Gizarte Segurantzako Ministerioak du eskuragarri eta Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorrak, titulartasuna.

Prebentzio eta Errehabilitazio Funtsaren kontuan sartutako funtsak, erabat erabili bitartean, pertsona juridiko publikoek igorritako finantza-aktibo bilaka ditzake Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorrak, eta kopuruak, epeak eta gainerako baldintzak Enplegu eta Gizarte Segurantzako Ministerioak ezarriko ditu.

Funtsa finantza-aktibo bilakatu ondoren, haiek sortzen dituzten etekinak eta gastuak, bai eta kontuko aktiboek berek sortutakoak ere, bertan sartuko eta zordunduko dira, baldin Enplegu eta Gizarte Segurantzako Ministerioak ez badu beste ezer agintzen.

Halaber, Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorrak erabili ahal izango ditu Prebentzio eta Errehabilitazio Funtsaren kontuan sartutako funtsak, erabat erabili bitartean, Gizarte Segurantzak berezkoak dituen helburuei aurre egiteko. Helburu horien artean, hain zuzen, diruzaintzak izan ditzakeen behin behineko premiak dira.

Enplegu eta Gizarte Segurantzako Ministerioak ezarriko du zer baldintzatan erabili ahalko dituen.

Enplegu eta Gizarte Segurantzako Ministerioak urtean behin informatuko ditu Diputatuen Kongresuko eta Senatuko organo eskudunak, atal honetan ezarritakoaren arabera adosten diren eragiketei buruz».

Hogeita zortzigarrena.  Osasun Sistema Nazionalaren kohesio eta kalitateari buruzko maiatzaren 28ko 16/2003 Legearen aldaketa.

Lege hau indarrean jartzen denetik eta eperik gabeko indarraldia duela, aldatu egin da Osasun Sistema Nazionalaren kohesio eta kalitateari buruzko maiatzaren 28ko 16/2003 Legearen 3. artikuluaren 2. ataleko d) idatz-zatiaren testua; hona hemen testu berria:

«d)  Langabezia-prestazioa edo -saria agortuta edukitzea eta langabezian egotea, eta beste edozein tituluz aseguratuta dagoelako egoera ez egiaztatzea.» Hogeita bederatzigarrena.  Uztailaren 1eko 8/2011 Errege Lege Dekretuaren aldaketa.

Errege Lege Dekretu hori hipoteka-zordunei laguntzeari, gastu publikoa kontrolatzeari, toki-entitateek enpresekin eta autonomoekin hartutako zorrak kitatzeari, enpresajarduera sustatzeari eta birgaitzea bultzatzeari eta administrazioa sinplifikatzeari buruzkoa da.

Lege hau indarrean jartzen denetik eta eperik gabeko indarraldia duela, aldatu egin da uztailaren 1eko 8/2011 Errege Lege Dekretuaren 15. artikulua, hipoteka-zordunei laguntzeari, gastu publikoa kontrolatzeari, toki-entitateek enpresekin eta autonomoekin hartutako zorrak kitatzeari, enpresa-jarduera sustatzeari eta birgaitzea bultzatzeari eta administrazioa sinplifikatzeari buruzkoa; hau da testu berria:

«15. artikulua.  Film luzeen ekoizpena sustatzeko neurriak.

1.  Martxoaren 5eko 4/2004 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako Sozietateen gaineko Zergari buruzko Legearen testu bateratuaren 38. artikuluaren 2. atala indarrean egongo da 2014ko urtarrilaren 1a baino lehen hasitako zergaldietarako, eta indargabetu egingo da data horretatik aurrera hasten diren zergaldietarako.

2.  Aipatutako 38. artikuluaren 2. atalean ezarritako kenkariak, 2014ko urtarrilaren 1etik aurrera hasitako zergaldiaren hasieran aplikatu gabekoak, Sozietateen gaineko Zergaren Legearen VI. tituluko IV. kapituluan xedatutako epean eta baldintzetan aplikatu ahal izango dira, 2013ko abenduaren 31n indarrean dagoen idazketari jarraiki. Baldintza horiek berak aplikatuko dira data hori baino lehen hasitako zergaldietan gauzatutako kenkariak finkatzeko.» Hogeita hamargarrena.  Guardia Zibilaren kidegoko langileen araubideari buruzko azaroaren 25eko 42/1999 Legearen aldaketa.

Aldatu egin da Guardia Zibilaren kidegoko langileen araubideari buruzko azaroaren 25eko 42/1999 Legearen seigarren xedapen gehigarriaren 1. atala; hau da testu berria:

«Seigarren xedapen gehigarria.  Teniente Jeneralaren enpleguaren sorrera.

1.  Teniente Jenerala enplegua sortu da Guardia Zibilaren kidegoko Ofizialen Goren Eskalan.

Teniente Jeneral horiek erreserba-egoerara igaroko dira, hamar urte Ofizial Nagusien kategorian eman ondoren. Aurrekoa gorabehera, Guardia Zibilaren Teniente Jeneral Zuzendari Laguntzaile Operatiboak zerbitzu aktiboko egoeran jarraituko du kargu hori duen bitartean, eta uzten duenean, erreserba- edo erretiroegoerara igaroko da, Lege honetan ezarritakoaren arabera dagokion egoerara.» Hogeita hamaikagarrena.  Ekonomia Iraunkorrari buruzko martxoaren 4ko 2/2011 Legearen aldaketa.

Lege hau indarrean jartzen denetik eta eperik gabeko indarraldia duela, aldatu egin da Ekonomia Iraunkorrari buruzko martxoaren 4ko 2/2011 Legearen 102. artikulua; hau da testua:

«2014. urteko urtarrilaren 1etik aurrera, autonomia-erkidegoetako administrazioei edo toki erakundeei hiri- edo metropoli-garraio publikoa xede duen laguntza edo diru-laguntzaren bat emateko (Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko Legeak hartzen du bere baitan), ezinbesteko baldintza da erakunde onuradunak kasuan kasuko Mugikortasun Iraunkorreko Plana edukitzea eta hura koherentea izatea Mugikortasun Iraunkorrerako Espainiako Estrategiarekin».

Hogeita hamabigarrena.  Indarrean jartzea.

Lege hau indarrean jarriko da, Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunaren biharamunean».

Hogeita hamahirugarrena.  Erregelamendu bidezko garapena.

Gobernuari ahalmena ematen zaio lege hau garatu eta betearazteko beharrezkoak diren xedapen guztiak eman ditzan.

Hogeita hamalaugarrena.  Klase pasiboen arloko aurrekontu-kredituen kudeaketa.

2012ra luzatu da Estatuko 1993ko Aurrekontu Orokorren abenduaren 29ko 39/1992 Legearen amaierako xedapenetako hirugarrenean emandako ahalmena.

Horrenbestez, Espainol guztiei, norbanakoei eta agintariei, Legea betetzeko eta betearazteko agindua ematen diet.

Madrilen, 2012ko ekainaren 29an.

JUAN CARLOS E.

Gobernuko jarduneko presidentea, SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN

I. ERANSKINA Kredituen banaketa, programen arabera Programen araberako sailkapena 111M

111N

111O

111P

111Q

111R

112A

113M

121M

121N

121O

122A

122B

122M

122N

131M

131N

131O

131P

132A

132B

132C

133A

133B

134M

135M

141M

142A

142B

143A

144A

211M

211N

211O

212M

212N

219M

219N

221M

222M

223M

224M

231A

231B

Azalpena 1-8 kap.

Botere Judizialaren Gobernua.

35.759,18 Justizia Zuzendaritza eta Zerbitzu Nagusiak.

55.306,43 Epaileen hautaketa eta prestakuntza.

26.452,82 Dokumentazio eta argitalpen judizialak.

9.140,51 Justizia Administrazioko langileen prestakuntza.

11.451,20 Karrera fiskalaren prestakuntza.

6.214,70 Justizia Auzitegiak eta Ministerio Fiskala.

1.442.181,66 Fede publikoarekin zerikusia duten erregistroak.

26.126,59 Defentsa Administrazioa eta Zerbitzu Nagusiak.

1.225.492,95 Indar Armatuko langileen prestakuntza.

418.960,06 Erreserban dauden langileak.

550.956,31 Indar Armatuen modernizazioa.

268.943,47 Modernizazioa xede duten programa bereziak.

4.953,46 Indar Armatuen gastu operatiboak.

2.289.059,21 Laguntza logistikoa.

1.510.949,72 Segurtasun eta Babes Zibileko Zuzendaritza eta 88.256,68 Zerbitzu Nagusiak.

Estatuko Segurtasuneko Indarren eta kidegoen 80.808,38

prestakuntza.

Erreserban dauden Indarrak eta kidegoak.

697.385,60 Asilo-eskubidea eta aberrigabeak.

3.322,53 Hiritarren segurtasuna.

5.468.548,03 Bide-segurtasuna.

723.792,12 Poliziaren jarduerak droga-gaietan.

82.203,20 Espetxeak.

1.154.471,86 Presoentzako lana, prestakuntza eta laguntza.

27.431,23 Babes zibila.

14.759,41 Izaera pertsonaleko datuen babesa.

13.929,55 Atzerri Arazoetako Zuzendaritza eta Zerbitzu Nagusiak.

79.897,98 Estatuaren jarduna atzerrian.

761.314,79 Jarduera diplomatikoa Europar Batasunean.

22.773,54 Garapenerako lankidetza.

683.695,46 Kultur lankidetza, sustapena eta hedapena atzerrian.

132.934,25 Gizarte Segurantzaren zergapeko pentsioak.

102.103.288,97 Klase pasiboen pentsioak.

10.857.648,33 Klase pasiboen beste pentsio eta prestazio batzuk.

107.547,05 Zerga gabeko pentsioak eta laguntza-prestazioak.

2.022.125,85 Gerra-pentsioak.

314.804,62 Gizarte Segurantzaren prestazio ekonomikoen 412.856,35

kudeaketa.

Klase pasiboen pentsioen kudeaketa.

7.662,42 Gizarte Segurantzaren aldi baterako ezintasunagatiko 10.263.083,16

laguntzak eta beste prestazio ekonomiko batzuk.

Mutualismo Administratiboaren prestazio ekonomikoak.

444.080,42 Soldataren bermerako prestazioak.

1.275.090,30 Jardunari uzteagatiko prestazioak.

31.025,45 Drogei buruzko Plan Nazionala.

18.486,08 Etorkinei laguntzeko ekintzak.

89.701,55

9. kap.

1,29

Guztira 35.759,18

55.306,43

26.452,82

9.140,51

11.451,20

6.214,70

1.442.181,66

26.126,59

1.225.492,95

418.960,06

550.956,31

268.943,47

4.953,46

2.289.059,21

1.510.951,01

88.256,68

80.808,38

72,72

697.385,60

3.322,53

5.468.620,75

723.792,12

82.203,20

1.154.471,86

27.431,23

14.759,41

13.929,55

79.897,98

761.314,79

22.773,54

683.695,46

132.934,25

102.103.288,97

10.857.648,33

107.547,05

2.022.125,85

314.804,62

412.856,35

7.662,42

10.263.083,16

2,00

444.082,42

1.275.090,30

31.025,45

18.486,08

89.701,55

araberako sailkapena 231C

231D

231E

231F

231G

231H

231I

232A

232B

232C

239M

241A

241N

251M

261N

261O

261P

291A

291M

311M

311O

312A

312B

312C

312D

312E

312F

312G

313A

313B

313C

313D

321M

321N

322A

2012ko ekainaren 30a, larunbata Azalpena Gizarte Segurantzaren Gizarte Zerbitzuak desgaitasunak dituzten pertsonentzat.

Gizarte Segurantzaren Gizarte Zerbitzuak adineko pertsonentzat.

Gizarte Segurantzaren beste gizarte-zerbitzu batzuk.

Estatuaren beste gizarte-zerbitzu batzuk.

Haurrentzako eta familientzako laguntza.

Immigranteei laguntzeko ekintzak.

Autonomia pertsonala eta dependentzia-arazoetarako laguntza.

Gazteen sustapena eta gazteentzako zerbitzuak.

Emakumeen eta gizonen arteko aukera-berdintasuna.

Genero-indarkeriaren prebentzio osorako jarduerak.

Gizarte Segurantzaren gizarte-zerbitzuen kudeaketa.

Laneratze eta enplegu egonkorraren sustapena.

Gizarte-ekonomiaren eta enpresen gizarteerantzukizunaren garapena.

Langabeentzako prestazioak.

Etxebizitzaren sustapena, administraritza eta birgaitzeko eta eskuratzeko laguntzak.

Eraikuntzaren antolamendua eta sustapena.

Lurzorua eta hiri-politikak.

Segurtasun eta Babes Zibileko Zuzendaritza eta Zerbitzu Nagusiak.

Gizarte Segurtasunerako eta Gizarte Babeserako Zuzendaritza eta Zerbitzu Nagusiak.

Osasuneko, Gizarte Zerbitzuetako eta Berdintasunerako Zuzendaritza eta Zerbitzu Nagusiak.

Osasun-alorreko eta lanbide-antolamenduko politikak.

Ospitaleko asistentzia Indar Armatuetan.

Lehen mailako osasun-harrera. Osasun Kudeaketako Institutu Nazionala.

Osasun-harrera espezializatua. Osasun Kudeaketako Institutu Nazionala.

Itsas medikuntza.

Mutualismo Administratiboaren osasun-alorreko laguntza.

Lan-istripuen eta lanbide-gaixotasunen mutuen eta Itsasoko Gizarte Institutuaren (IGI) lehen mailako osasun-arreta.

Lan-istripuen eta lanbide-gaixotasunen mutuen eta Itsasoko Gizarte Institutuaren (IGI) lehen mailako osasun-arreta.

Prestazioak eta farmazia.

Osasun publikoa, osasun-arloa kanpoan eta kalitatea.

Elikagaien segurtasuna eta nutrizioa.

Organoak, ehunak eta zelulak ematea eta transplanteak egitea.

Hezkuntza Zuzendaritza eta Zerbitzu Nagusiak.

Hezkuntza-alorreko irakasleen etengabeko prestakuntza.

Haur eta Lehen Hezkuntza.

1-8 kap.

9. kap.

Guztira 74.548,98

74.548,98

124.340,75

124.340,75

41.940,47

181.867,98

5.355,32

66.849,63

1.407.150,62

41.940,47

181.867,98

5.355,32

66.849,63

1.407.150,62

28.601,40

24.970,27

23.828,94

31.375,08

5.759.558,48

5.184,80

28.601,40

24.970,27

23.828,94

31.375,08

5.759.558,48

5.184,80

28.805.052,82

780.501,42

300,00

37.968,49

1.442,38

127.029,90

2.774.085,12

28.805.052,82

780.801,42

37.968,49

1.442,38

127.029,90

30,20

2.774.115,32

99.055,53

99.055,53

11.171,37

148.283,49

59.963,99

11.171,37

148.283,49

59.963,99

141.627,99

141.627,99

32.559,81

2.082.900,62

32.559,81

2.082.900,62

831.128,97

831.128,97

365.407,68

365.407,68

145.242,22

38.422,55

15.922,32

3.937,99

145.242,22

38.422,55

15.922,32

3.937,99

74.851,02

4.216,52

74.851,02

4.216,52

167.130,42

167.130,42

araberako sailkapena 322B

322C

322D

322E

322F

322G

322H

322I

322J

322K

323M

324M

324N

331M

332A

332B

333A

333B

334A

334B

334C

335A

335B

335C

336A

337A

337B

337C

412C

412D

412M

413A

414A

414B

414C

415A

415B

416A

421M

421N

421O

422A

422B

422M

2012ko ekainaren 30a, larunbata Azalpena Derrigorreko Bigarren Hezkuntza, lanbide-heziketa eta hizkuntza-eskola ofizialak.

Unibertsitate-mailako irakaskuntzak.

Heziketa berezia.

Arte-irakaskuntzak.

Hezkuntza atzerrian.

Osabidezko hezkuntza.

Unibertsitatekoa ez den etengabeko eta urruneko hezkuntza.

Irakaskuntza bereziak.

Hezkuntzan aplikatutako teknologia berriak.

Kirola eskola-adinean eta unibertsitatean.

Ikasleentzako bekak eta laguntzak.

Irakaskuntzako zerbitzu osagarriak.

Beste eskola-jarduera batzuetarako laguntza.

Kultura Zuzendaritza eta Zerbitzu Nagusiak.

Artxibategiak.

Liburutegiak.

Museoak.

Erakusketak.

Kultur sustapena eta lankidetza.

Liburuaren eta kultura-alorreko argitalpenen sustapena.

Kultur industrien sustapena.

Musika eta dantza.

Antzerkia.

Zinematografia.

Kirol-jardueren sustapena eta kirol-jardueretarako laguntza.

Espainiako Ondare Historikoaren Administrazioa.

Kultura-ondasunen kontserbazioa eta zaharberritzea.

Ondare historikoaren babesa.

Lehiakortasuna eta ekoizpenaren kalitatea eta nekazaritza-merkatuak.

Nekazaritza-alorreko lehiakortasuna eta osasunkalitatea.

Nekazaritza-merkatuen erregulazioa.

Nekazaritzako elikagaien industria-lehiakortasuna eta elikagaien kalitatea.

Ur-baliabideen kudeaketa ureztatze-lanetarako.

Landa-ingurunearen garapena.

Landa Garapen Iraunkorrerako Programa.

Arrantza-baliabideen babesa eta garapen iraunkorra.

Arrantzako egituren eta merkatuen hobekuntza.

Arriskuen prebentzioa nekazaritza- eta arrantzaekoizpenetan.

Industria eta Energia Zuzendaritza eta Zerbitzu Nagusiak.

Industria-jabetzaren erregulazioa eta babesa.

Industria-alorreko kalitatea eta segurtasuna.

Eskualdeen pizgarriak industria bertan geratzeko.

Industria-garapena.

Industria-birmoldaketa eta berrindustrializazioa.

1-8 kap.

9. kap.

Guztira 175.793,97

175.793,97

149.663,75

13.431,45

7.376,11

108.584,54

169.790,97

5.751,47

149.663,75

13.431,45

7.376,11

108.584,54

169.790,97

5.751,47

1.910,69

45.008,17

13.308,55

1.270.048,52

5.637,04

6.961,58

44.947,44

40.543,17

60.839,93

177.474,94

3.892,62

24.573,37

11.095,39

29.481,76

89.773,50

45.110,15

71.113,71

177.458,77

1.910,69

45.008,17

13.308,55

1.270.048,52

5.637,04

6.961,58

44.947,44

40.543,17

60.839,93

177.474,94

3.892,62

24.573,37

11.095,39

29.481,76

89.773,50

45.110,15

71.113,71

177.458,77

117.789,75

40.785,77

7.582,63

62.899,24

100,00

117.889,75

40.785,77

7.582,63

62.899,24

56.045,45

56.045,45

6.371.219,23

30.845,52

6.371.219,23

30.845,52

52.974,67

1.519.976,36

29.329,39

19.672,39

59.010,76

252.659,35

52.974,67

1.519.976,36

29.329,39

19.672,39

59.010,76

252.659,35

70.923,09

70.923,09

53.995,45

3.890,82

128.187,69

423.554,24

575.147,86

53.995,45

3.890,82

128.187,69

423.554,24

575.147,86

araberako sailkapena 423M

423N

424M

425A

431A

431M

431N

431O

432A

433M

441M

441N

441O

441P

451M

451N

451O

452A

452M

453A

453B

453C

453M

454M

455M

456A

456B

456C

456D

456M

457M

462M

462N

463A

463B

464A

464B

464C

465A

466A

467A

467B

467C

2012ko ekainaren 30a, larunbata Azalpena Ikatz-meatzaritzako eskualdeen garapen alternatiboa.

Meatzeen ustiapena.

Segurtasun nuklearra eta erradiologia-babesa.

Energiari buruzko araudia eta energiaren garapena.

Enpresaren merkataritza-sustapena eta nazioartekotzea.

Merkataritza eta Turismo Zuzendaritza eta Zerbitzu Nagusiak.

Kanpo-merkataritzaren antolamendua.

Merkataritza-egituren antolamendua eta modernizazioa.

Turismoaren koordinazioa eta sustapena.

Enpresa txiki eta ertainentzako laguntza.

Diru-laguntzak eta laguntza lehorreko garraiorako.

Diru-laguntzak eta laguntza itsasoko garraiorako.

Diru-laguntzak eta laguntza aireko garraiorako.

Penintsulatik kanpoko salgaien garraiorako dirulaguntzak.

Azterlanak eta laguntza teknikoko zerbitzuak herrilanetan eta hirigintzan.

Sustapen Zuzendaritza eta Zerbitzu Nagusiak.

Nekazaritza, Elikagai eta Ingurumen Zuzendaritza eta Zerbitzu Nagusiak.

Uraren kudeaketa eta azpiegiturak.

Ur-baliabideen araubidea eta lurralde-antolamendua.

Trenbide-garraioaren azpiegitura.

Errepide-azpiegitura.

Errepideen kontserbazioa eta ustiapena.

Lehorreko garraioaren azpiegitura eta ikuskaritza.

Itsas zirkulazioaren segurtasuna eta kostako zaintza.

Abiazio zibilaren erregulazioa eta ikuskaritza.

Uraren kalitatea.

Ingurumenaren babesa eta hobekuntza.

Natura-ingurunearen babesa eta hobekuntza.

Kostaldeko jarduerak.

Kutsadura eta klima-aldaketa prebenitzeko jarduerak.

Azpiegiturak ikatz-meatzaritzako eskualdeetan.

Ikerlan eta azterlan soziologikoak eta konstituzionalak.

Estatistika- eta ekonomia-ikerlanak eta azterketak.

Ikerketa zientifikoa.

Ikerketa zientifikoaren eta teknikoaren sustapena eta koordinazioa.

Indar Armatuen ikerketak eta azterlanak.

Defentsa-sektoreko berrikuntza teknologikorako laguntza.

Segurtasun publikoari buruzko ikerketak eta azterlanak.

Osasun-alorreko ikerketak.

Hezkuntza-alorreko ikerketa eta ebaluazioa.

Astronomia eta astrofisika.

Garraioan eta azpiegituren alorretako ikerketa, garapena eta saiakuntza.

Ikerketa eta garapen teknologiko eta industriala.

1-8 kap.

9. kap.

Guztira 41.000,00

523.058,33

47.287,24

30.015,58

489.923,13

41.000,00

523.058,33

47.287,24

30.015,58

489.923,13

14.008,68

14.008,68

9.665,98

17.454,59

9.665,98

17.454,59

438.197,43

140.717,35

1.247.910,68

57.863,35

288.337,00

22.690,00

438.197,43

140.717,35

1.247.910,68

57.863,35

288.337,00

22.690,00

32.005,44

32.005,44

1.192.148,09

177.524,99

1.192.148,09

177.524,99

940.353,70

55.015,05

986.428,07

1.782.289,49

926.037,98

34.669,07

170.013,86

56.017,08

199.274,96

18.831,86

190.461,07

104.593,80

52.800,23

101.568,73

12.510,93

6.505,70

771.756,93

1.391.554,56

210.501,00

21.295,45

4.000,00

1.150.854,70

55.015,05

986.428,07

1.782.289,49

926.037,98

34.669,07

170.013,86

56.017,08

220.570,41

18.831,86

190.461,07

104.593,80

52.800,23

101.568,73

12.510,93

6.505,70

775.756,93

1.391.554,56

174.056,70

582.777,36

174.056,70

582.777,36

850,00

298.864,39

5.588,84

16.587,19

932,90

850,00

298.864,39

5.588,84

17.037,19

932,90

2.063.698,12

450,00

2.063.698,12

araberako sailkapena 467D

467E

467F

467G

467H

467I

491M

491N

492M

492N

492O

493M

493O

494M

495A

495B

495C

496M

911M

911N

911O

911P

911Q

912M

912N

912O

912P

912Q

921N

921O

921P

921Q

921R

921S

921T

921U

921V

922M

922N

2012ko ekainaren 30a, larunbata Azalpena Nekazaritza-alorreko ikerketa eta saiakuntza.

Ozeanografia- eta arrantza-alorretako ikerketa.

Geologiari eta meatzaritzari eta ingurumenari buruzko ikerketa.

Informazioaren Gizarteari buruzko ikerketa eta garapena.

Energiari, ingurumenari eta teknologiari buruzko ikerketa.

Telekomunikazioen berrikuntza teknologikoa.

Telekomunikazioen eta Informazioaren Gizartearen antolamendua eta sustapena.

Posta-zerbitzu unibertsala.

Lehiaren defentsa.

Tabakoen merkatuen lehiaren erregulazioa eta zaintza.

Kontsumitzaileen eta erabiltzaileen eskubideen babesa eta sustapena.

Aseguruen zuzendaritza, kontrola eta kudeaketa.

Kontabilitatearen eta ikuskaritzen erregulazioa.

Lan-harremanen eta lan-baldintzen administrazioa.

Espainiako informazio geografikoaren garapena eta aplikazioa.

Meteorologia.

Metrologia.

Jokoaren erregulazioa.

Estatuko Buruzagitza.

Legegintzako jarduera.

Sektore Publikoaren kanpo kontrola.

Kontrol konstituzionala.

Estatuko Buruzagitzaren administrazio-kudeaketarako laguntza.

Gobernuko Presidentzia.

Estatuari zuzendutako goi-mailako aholkularitza.

Gorte Nagusiekiko, Gobernu Idazkaritzarekiko eta Goi Zuzendaritzari laguntza ematen dion erakundearekiko harremanak.

Aholkularitza Gobernuari gizarte-, ekonomia- eta langaietan.

Espainiako interesen babeserako aholkularitza.

Administrazio Publikoaren zuzendaritza eta antolaketa.

Administrazio Publikoetako langileen prestakuntza.

Estatuaren administrazio periferikoa.

Informazio-estaldura.

Lege-mailako arauen argitalpena.

Estatuaren interesen aholkularitza eta defentsa.

Ministerioen garraio-zerbitzuak.

Argitalpenak.

Politika eta programen ebaluazioa, zerbitzuen kalitateari buruzko ebaluazioa eta arauen eraginen ondorioari buruzko ebaluazioa.

Estatuko lurralde-antolaketa eta lankidetza-sistemen garapena.

Lurralde Erakundeekiko koordinazioa eta haiekiko finantza-harremanak.

1-8 kap.

75.508,04

58.159,73

25.971,39

9. kap.

2.000,00

261,61

Guztira 77.508,04

58.421,34

25.971,39

145.904,60

145.904,60

83.899,43

83.899,43

671.754,55

70.814,15

671.754,55

70.814,15

502,00

12.761,81

8.905,30

19.368,56

502,00

12.761,81

8.905,30

19.368,56

293.067,58

7.310,14

42.460,59

34.897,30

293.067,58

7.310,14

42.460,59

34.897,30

87.325,58

6.778,17

6.171,83

8.264,28

206.611,89

62.123,22

25.531,83

6.158,56

87.325,58

6.778,17

6.171,83

8.264,28

206.626,89

62.123,22

25.531,83

6.158,56

15,00

41.472,62

10.087,22

43.056,94

41.472,62

10.087,22

43.056,94

8.843,23

8.843,23

221.200,30

48.598,06

76.181,84

301.579,80

17.751,24

33.808,89

32.333,49

42.885,24

193,57

4.446,36

221.200,30

48.598,06

76.181,84

301.579,80

17.751,24

33.808,89

32.333,49

42.885,24

193,57

4.446,36

3.755,71

3.755,71

5.774,90

5.774,90

araberako sailkapena 923A

923C

923M

923N

923O

923P

924M

929M

929N

931M

931N

931O

931P

932A

932M

932N

941M

941N

941O

942A

942M

942N

943M

943N

951M

951N

2012ko ekainaren 30a, larunbata Azalpena 1-8 kap.

Espainiako ondarearen kudeaketa.

207.769,49 Estatistikak egitea eta hedatzea.

215.915,89 Ogasun eta Administrazio Publikoen Zuzendaritza eta 1.191.654,64 Zerbitzu Nagusiak.

Ekonomia- eta Ogasun-arloetako langileen 9.797,25

prestakuntza.

Estatuaren zorraren eta altxortegiaren kudeaketa.

28.557,41 Finantza-erakunde aldeaniztunekiko harremanak.

352.563,40 Hauteskundeak eta alderdi politikoak.

114.993,78 Ustekabeak eta sailkatu gabeko funtzioak.

1.980.312,66 Aurrekontu-esleipenerako kontingentzia-funtsa.

2.322.809,00 Ekonomia-aurreikuspena eta -politika.

3.932.699,55 Aurrekontuei buruzko politika.

59.336,06 Zergei buruzko politika.

6.534,83 Barne kontrola eta kontabilitate publikoa.

79.087,37 Espainiako zerga-sistemaren aplikazioa.

1.027.008,98 Higiezinen katastroaren kudeaketa.

103.491,09 Erreklamazio ekonomikoen eta administratiboen 29.560,47

ebazpena.

E s t a t u a r e n s a r r e r e t a n p a r t e - h a r t z e a g a t i k o 21.806.230,66

transferentziak autonomia-erkidegoei.

Lurralde arteko konpentsazio-funtsengatiko 671.580,00

transferentziak autonomia-erkidegoei.

Autonomia-erkidegoentzako beste transferentzia 497.700,00

batzuk.

Espainiako tokiko ekonomia-lankidetza.

33.387,00 E s t a t u a r e n s a r r e r e t a n p a r t e - h a r t z e a g a t i k o 14.683.078,52

transferentziak Toki Erakundeei.

Toki Erakundeentzako beste ekarpen batzuk.

223.373,17 Transferentziak Europar Batasunaren Aurrekontu 11.471.400,00 Orokorrera.

Garapenerako lankidetza Garapenerako Europako 299.320,00 Funtsaren bidez.

Zor publikoaren amortizazioa eta finantza-gastuak 27.989.628,03

moneta nazionalean.

Zor publikoaren amortizazioa eta finantza-gastuak 858.371,97

atzerriko monetan.

GUZTIRA.

311.776.637,58

9. kap.

Guztira 207.769,49

215.915,89

1.191.654,64

9.797,25

28.557,41

352.563,40

114.993,78

1.980.312,66

2.322.809,00

3.932.699,55

59.336,06

6.534,83

79.087,37

1.027.008,98

103.491,09

29.560,47

21.806.230,66

671.580,00

497.700,00

33.387,00

14.683.078,52

223.373,17

11.471.400,00

299.320,00

47.553.322,07

75.542.950,10

2.496.821,77

3.355.193,74

50.289.173,11

362.065.810,69

II. ERANSKINA Handitu daitezkeen kredituak Ezarritako betebeharrei dagokien hainbateko kopurura arte gehitu daitezkeen kreditutzat joko dira, legez ezarritako eta ezar daitezkeen formalitateak bete ondoren, honako kreditu hauek, Estatuko aurrekontuetan, erakunde autonomoen aurrekontuetan eta Lege honek onartutako gainerako erakunde publikoetako aurrekontuetan adierazita daudenak: Lehendabizikoa.  Atal eta programa guztiei aplikagarriak.

Bat.  Honako hauei aurre egitea xede dutenak:

a)  Gizarte Segurantzaren kuotak ordaintzeko diren kredituak, indarrean dauden arauei jarraiki, bai eta Estatuaren ekarpena ere, funtzionario publikoen, zibilen eta militarren gizarte-aurreikuspeneko erregimenerako dena; ekarpen hori ekainaren 9ko 1/200, eta ekainaren 23ko 3/2000 eta 4/2000 Legegintzako Errege Dekretuetan ezarrita dago.

b)  Erakunde autonomoen gastuen aurrekontuetan Estatuaren alde ageri diren transferentzien kredituak, haiek kudeatzearen ondorioz lortzen den gerakin-kopurura bitartean.

Bigarrena.  Atal eta programa hauetan aplikagarriak.

Bat.  7. atalean, «Klase Pasiboak»: Pentsioen eta kalte-ordainen betebeharrei aurre egitea xede duten kredituak.

Bi.  12. atalean, «Kanpo Arazoetarako eta Lankidetzarako Ministerioa»:

12.000X.03.431 kreditua «Garapenerako Nazioarteko Lankidetzarako Espainiako Agentziari ematekoa, nazioarteko lankidetzaren alorrean gauzatzen diren helburu sozialetarako (uztailaren 15eko 825/1988 Errege Dekretuaren 2. artikulua). PFEZaren ehunekoa».

Hiru.  13. atalean, «Justizia Ministerioa»:

13.112ª.02.830.10 kreditua, «Aldeko epai judiziala duten langileentzako aurrerakin itzulgarria» ordaintzekoa.

Lau.  14. atalean, «Defentsa Ministerioa»:

a)  14.121M.01.489 kreditua, nazioarteko bake- eta segurtasun-operazioetan parte hartzen dutenentzako kalte-ordainei buruzko azaroaren 5eko 8/2004 Errege Lege Dekretua aplikatzearen ondorioz ezarritako kalte-ordainak ordaintzekoa.

b)  14.122M.03.128, 14.122M.03.228 eta 14.122M.03.668 kredituak, Indar Armatuek bakeari eusteko operazioetan parte hartzen dutenean eragiten diren gastuak ordaintzekoa.

Bost.  15. atalean, «Ogasun eta Administrazio Publikoen Ministerioa»:

15.231G.13.875 kreditua, «Elikagaiak ordaintzea bermatzeko funtsa» hornitzekoa.

Sei.  16. atalean, «Barne Ministerioa»:

a)  16.131M.01.487 kreditua, kalte-ordainak ordaintzekoa, honako hauetan ezarritakoari jarraiki: Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 139. artikulutik 144. artikulura bitartean ezarritakoa, eta Espainiako lurraldean nazioarteko garraioa egiten ari diren garraio-bideen babesari buruzko abenduaren 26ko 52/1984 Legean ezarritakoa.

b)  16.131M.01.483 kreditua, Terrorismoaren Biktimak Aintzatetsi eta haiei Osoko Babesa emateko irailaren 22ko 29/2011 Legeak onartutako kalte-ordainak, laguntzak eta diru-laguntzak ordaintzekoa.

c)  16.134M.01.461, 16.134M.01.471, 16.134M.01.472, 16.134M.01.482, 16.134M.01.761, 16.134M.01.771 eta 16.134M.01.782 kredituak, ezbeharrek, hondamendiek eta larrialdiko egoera dela nabarmen erakusten duten antzeko kalteek eragindako premia orori aurre egitekoak.

d)  16.924M.01.484 kreditua, segurtasun-gastuak ordaintzeko urtero alderdi politikoei esleitzen zaiena ordaintzekoa.

e)  16.924M.01.485.01 kreditua, alderdi politikoen finantzaketa arruntari aurre egitekoa (8/2007 Lege Organikoa).

f)  16.924M.01.485.02 kreditua, alderdi politikoen hauteskunde-gastuak ordaintzekoa (Hauteskunde Araubide Orokorrari buruzko ekainaren 19ko 5/1985 Lege Organikoa).

Zazpi.  18. atalean, «Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioa»:

18.337B.11.631 eta 18.337C.11.621 kredituak, bi hauen arteko aldea ordaintzekoa:

«%1 kulturala» dela-eta egindako inbertsioetarako hasierako esleipena (Espainiako Ondare Historikoari buruzko 16/1985 Legearen 68. artikulua eta urtarrilaren 10eko 111/1986 Errege Dekretuaren 58. artikulua, ekainaren 25eko 16/1985 Legearen garapen partziala egitekoa dena, otsailaren 8ko 162/2002 Erre Dekretuaren artikulu bakarrean jasoa) eta ezeztatu gabeko kreditu-erretentzioak, Estatuko 1988. urteko Aurrekontu Orokorrei buruzko 33/1987 Legearen 20. artikuluaren 3. atalean adierazitakoak.

Zortzi.  19. atalean, «Enplegu eta Gizarte Segurantza Ministerioa»:

a)  19.241A.101.487.03 kreditua, Gizarte Segurantzaren kotizazioetan hobariak finantzatzekoa dena, lan-kontratuak eginez, enplegua sustatzeko neurriak aplikatzetik sortutako hobariak, hain zuzen.

b)  19.251M.101.480.00 kreditua, zergapeko prestazioak finantzatzekoa, aurreko ekitaldietako betebeharrak barne.

c)  19.251M.101.480.01 kreditua, langabeziagatiko laguntza finantzatzekoa, aurreko ekitaldietako betebeharrak barne.

d)  19.251M.101.487.00 kreditua, langabeziagatiko zergapeko prestazioen onuradunen kuotak finantzatzekoa, aurreko ekitaldietako betebeharrak barne.

e)  19.251M.101.487.01 kreditua, langabeziagatiko laguntzen onuradunen kuotak finantzatzekoa, aurreko ekitaldietako betebeharrak barne.

f)  19.251M.101.480.02 kreditua, Gizarte Segurantzako Araubide Orokorraren barne dauden Besteren Konturako Langileentzako Nekazaritzako Araubide Berezia dagokien aldi baterako langileentzako langabeziagatiko laguntzak finantzatzekoa, aurreko ekitaldietako betebeharrak barne.

g)  19.251M.101.488 kreditua, laneratzeko errenta aktiboa finantzatzekoa.

h)  19.251M.101.487.05 kreditua, Gizarte Segurantzako Nekazaritzako Araubide Berezia dagokien aldi baterako langileentzako langabeziagatiko laguntzen onuradunen kuotak finantzatzekoa, aurreko ekitaldietako betebeharrak barne.

i)  19.231B.07.483.01 kreditua, jatorriz espainiarrak izan eta berriro itzuli direnentzako zahartzaroagatiko laguntza-pentsioak finantzatzekoa.

Bederatzi.  23. atalean, «Nekazaritza, Elikadura eta Ingurumen Ministerioa»:

a)  23.416A.01.440 kreditua, «Aseguruen Konpentsazio Partzuergoari, Nekazaritzako Aseguru Konbinatuaren galerei aurre egiteko».

b)  23.451O.01.485 kreditua, «Gizarte-intereseko helburuetarako, uztailaren 15eko 825/1988 Errege Dekretuaren 2. artikuluan erregulatutakoak».

Hamar.  26. atalean, «Osasun, Gizarte Zerbitzu eta Berdintasun Ministerioa»:

a)  26.313A.09.453.02 kreditua, «Espainian bizi diren gaixoentzako osasunlaguntzagatiko konpentsazioa, autonomia-erkidegoek eta Osasun Kohesioko Funtsaren kargurako beste jarduera batzuek eragindakoa».

b)  26.231F.16.484 kreditua, «Gizarte-intereseko helburuetarako, uztailaren 15eko 825/1988 Errege Dekretuaren 2. artikuluan erregulatutakoak».

c)  26.232C.22.480 kreditua, «Emakumeentzako gizarte-laguntzak (abenduaren 28ko 1/2004 Lege Organikoaren 27. artikulua).

Hamaika.  27. atalean, «Ekonomia eta Lehiakortasun Ministerioa»:

a)  27.931M.03.873 kreditua, «Bankuen Berregituraketa Ordenatua egiteko Funtsari ekarpena».

b)  27.923O.04.351 kreditua, «Altxortegiak maileguan emandako abalen arriskuei aurre egiteko, aurreko ekitaldietako arriskuak barne».

c)  27.923O.04.355 kreditua, «Altxortegi Publikoaren aurreko abalak gauzatzeak eragindako konpentsazioak».

d)  27.493M.07.821.10 kreditua, «Aseguruen Konpentsazio Partzuergoari.

e)  27.431A.09.444 kreditua, «Kreditu Ofizialeko Institutuaren (KOI) bidez ordaintzen diren esportazio-kredituetarako laguntzei buruzko 11/1983 Legearen babesean baimendutako eragiketek eragindako aldeei aurre egiteko».

Hamabi.  32. atalean, «Lurralde Erakundeekiko beste finantza-harreman batzuk»:

a)  32.942N.02.461.00 eta 32.942N.02.461.01 kredituak, toki-erakundeen alde legez ezarrita dauden edo gerora ezarriko diren beste eskubide batzuek eragindakorako, eta, beharrezkoa bada, kasuan kasuko kontzeptua gaituta.

b)  32.941O.01.450 kreditua, «Euskal Autonomia Erkidegoari finantza-konpentsazioa, tabako-laboreen gaineko Zerga Bereziak eragindakoa, aurreko ekitaldiko behin betiko likidazioa barne».

c)  32.941O.01.455 kreditua, «Euskal Autonomia Erkidegoko poliziaren erretiro aurreratuaren kostuaren finantzaketa, Estatuaren aldetik».

Hamahiru.  34. ataleko kredituak, «Europar Batasunarekiko finantza-harremanak», handitu daitezke, Espainiak Europar Batasunarekin adostu dituen edo adostu ditzakeen konpromisoen arabera, edo konpromiso horien ondorioz ematen diren finantza-xedapenen arabera, bai eta nekazaritzako ordainarazpenek eragindako diru-bilketen arabera, Batasunaz kanpoko muga-zerga ordaindu behar duenak dituen aduana-eskubideen eta azukrearen zein isoglukosaren kotizazioen arabera ere.

Hamalau.  36. atalean, «Lurralde Erakundeen finantzaketa-sistemak»:

a)  36.941M.20.452.00 kreditua, «Lehiakortasun Funtsa», 36.941M.20.452.01, «Lankidetzarako Funtsa» eta 36.941M.20.452.02, «Finantzaketa-sistemaren likidaziorako beste kontzeptu batzuk».

b)  36.942M.21.468 kreditua, Tokiko Erakundeek aurreko ekitaldietan Estatuko dirusarretan izandako partaidetzaren behin betiko likidazioak eskatzen duen neurrian, eta Tokiko Finantzaketa Eredu berriak eragindako konpentsazioek eskatzen duten neurrian.

c)  Autonomia-erkidegoek beren gain hartutako zerbitzuek eragindako kostuagatik haiei egin beharreko transferentziei aurre egiteko gaitzen diren kredituak.

Hirugarrena.

Aurrekontu honetako kreditu guztiak, Europako Erkidegoekin sinatutako finantzaketa edo baterako finantzaketa esklusiboko konpromisoen arabera.

Laugarrena.

Gizarte Segurantzaren aurrekontuan, Osasun Kudeaketako Institutu Nazionalaren gastu-programetan beharrezkoak diren kredituak, agerian uzteko zer ondorio eragiten diren haietan kredituak aldatuz gero, Estatuko Aurrekontu Orokorren azpisektoreen arteko transferentzien egoera-orrian adierazten direnak.

III. ERANSKINA Erakunde publikoei baimendutako kreditu-eragiketak Euroak, milakotan Sustapen Ministerioa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Espainiako Aireportuak eta Aireko Nabigazioa (AENA) (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Estatuko Portuak eta Portu Agintaritzak (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Burdinbide estuko trenbideak (FEVE) (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Trenbide Azpiegituren Administratzailea (ADIF) (3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Itsasoko Salbamendu eta Segurtasun Elkartea (SASEMAR) (4) . . . . . . . . . . . . .

213.075,00

99.747,00

79.318,03

2.440.000,00

23.500,00

Nekazaritza, Elikadura eta Ingurumen Ministerioa Guadalquivirreko Konfederazio Hidrografikoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Guadianako Konfederazio Hidrografikoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Júcarreko Konfederazio Hidrografikoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Miño-Sileko Konfederazio Hidrografikoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kantauriko Konfederazio Hidrografikoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tajoko Konfederazio Hidrografikoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

71.750,00

92.000,00

75.000,00

8.720,00

27.650,00

14.000,00

Euroak, milakotan Taibillaren Kanalen Mankomunitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.140,00

Ekonomia eta Lehiakortasun Ministerioa Kreditu Ofizialeko Institutua (KOI) (5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hornitzaileei ordaintzeko Finantzaketa Funtsa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55.000.000,00

35.000.000,00

(1) Kopuru hori kreditu-erakundeekiko epe laburreko zein luzeko zorren gehieneko gehitze garbitzat hartuko da, 2012ko urtarrilaren 1etik 31ra bitartean.

(2) 2012. urtearen joanean kreditu-erakundeekin hitzartu daitekeen gehieneko zenbatekoa; hala ere, abenduaren 31n, kreditu-erakundeekiko zor biziaren zenbatekoa ezin izango da izan 2.627.619 mila eurokoa baino handiagoa.

(3) Kopuru hori kreditu-erakundeekiko eta hornitzaileekiko eta errenta finkoko balore-igorpeneko epe laburreko zein luzeko zorren gehieneko gehitze garbitzat hartuko da, 2012ko urtarrilaren 1etik 31ra bitartean.

(4) 2012. urtearen joanean kreditu-erakundeekin hitzartu daitekeen gehieneko zenbatekoa; hala ere, abenduaren 31n, kreditu-erakundeekiko zor biziaren zenbatekoa ezin izango da izan 2011ko abenduaren 31koa baino handiagoa.

(5) Muga horrek ez die diruzaintzako eragiketei eragingo, baldin eta urte barruan hitzartzen eta amortizatzen badira, ez eta epe laburrera zein luzera sortutako zorraren birfinantzaketei ere IV. ERANSKINA Itunpeko ikastetxeei laguntzeko funts publikoak banatzeko modulu ekonomikoak Lege honen 17. artikuluan ezarritakoari jarraiki, hezkuntza-maila eta hezkuntzamodalitate guztietako itunpeko ikastetxeetan, ikastetxe bakoitzeko urteko zenbatekoak eta modulu ekonomikoen banaketa modu honetan ezarri dira, eta 2012ko urtarrilaren 1etik abenduaren 31 arte egongo dira indarrean: Euroak HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZA Irakasleen soldatak, karga sozialak barne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gastu aldagarriak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Beste gastu batzuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.480,35

URTEKO ZENBATEKOA GUZTIRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37.077,30

3.740,29

5.856,66

HEZKUNTZA BEREZIA * (derrigorreko eta doako mailak) I.  Derrigorreko Oinarrizko/Lehen Hezkuntza.

Irakasleen soldatak, karga sozialak barne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gastu aldagarriak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Beste gastu batzuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.480,35

3.740,29

6.247,14

URTEKO ZENBATEKOA GUZTIRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37.467,78

Langile osagarriak (logopedak, fisioterapeutak, hezkuntzako laguntzaile teknikariak, psikologo-pedagogoak eta gizarte langileak), urritasunaren arabera: Psikikoak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Autistak edo pertsonalitate-arazo larriak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Entzumen-urritasunak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hainbat urritasun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.914,76

16.153,95

18.529,92

22.998,27

II.  Bizitza heldura igarotzeko prestakuntza-programak.

Irakasleen soldatak, karga sozialak barne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gastu aldagarriak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Beste gastu batzuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54.960,68

4.907,57

8.899,87

URTEKO ZENBATEKOA GUZTIRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68.768,12

Euroak Langile osagarriak (logopedak, fisioterapeutak, hezkuntzako laguntzaile teknikariak, psikologo-pedagogoak eta gizarte langileak), urritasunaren arabera: Psikikoak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Autistak edo pertsonalitate-arazo larriak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Entzumen-urritasunak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hainbat urritasun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.796,69

28.440,12

24.636,12

35.357,53

DERRIGORREKO BIGARREN HEZKUNTZA I.  Lehen eta bigarren maila 1.

Irakasleen soldatak, karga sozialak barne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gastu aldagarriak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Beste gastu batzuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.976,40

4.400,15

7.613,71

URTEKO ZENBATEKOA GUZTIRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44.990,26

I.  Lehen eta bigarren maila .

2

Irakasleen soldatak, karga sozialak barne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gastu aldagarriak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Beste gastu batzuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38.724,47

7.435,56

7.613,71

URTEKO ZENBATEKOA GUZTIRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53.773,74

II.  Hirugarren eta laugarren maila.

Irakasleen soldata, karga sozialak barne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gastu aldagarriak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Beste gastu batzuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43.887,73

8.426,97

8.403,58

URTEKO ZENBATEKOA GUZTIRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60.718,28

BATXILERGOA Irakasleen soldatak, karga sozialak barne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gastu aldagarriak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Beste gastu batzuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52.923,46

10.161,93

9.264,21

URTEKO ZENBATEKOA GUZTIRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72.349,60

PRESTAKUNTZA-ZIKLOAK I.  Irakasleen soldatak, karga sozialak barne 1. multzoa.  Maila ertaineko prestakuntza-zikloak, 1.330-1.700 ordu bitartekoak. . . Lehen maila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bigarren maila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. multzoa. Maila ertaineko prestakuntza-zikloak, 2.000 ordukoak.

49.144,09

0,00

Lehen maila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bigarren maila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49.144,09

49.144,09

3. multzoa. Goi-mailako prestakuntza-zikloak, 1.330-1.700 ordu bitartekoak.

Lehen maila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bigarren maila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.363,78

0,00

4. multzoa. Goi-mailako prestakuntza-zikloak, 2.000 ordukoak.

Lehen maila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bigarren maila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.363,78

45.363,78

II.  Gastu aldagarriak.

1. multzoa. Maila ertaineko prestakuntza-zikloak, 1.330-1.700 ordu bitartekoak.

Lehen maila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bigarren maila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.636,31

0,00

Euroak 2. multzoa. Maila ertaineko prestakuntza-zikloak, 2.000 ordukoak.

Lehen maila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bigarren maila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.636,31

6.636,31

3. multzoa. Goi-mailako prestakuntza-zikloak, 1.330-1.700 ordu bitartekoak.

Lehen maila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bigarren maila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.593,36

0,00

4. multzoa. Goi-mailako prestakuntza-zikloak, 2.000 ordukoak.

Lehen maila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bigarren maila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.593,36

6.593,36

III.  Beste gastu batzuk.

1. multzoa. Prestakuntza-ziklo hauek:

–  Kirol-jarduera fisikoak natura-ingurunean bideratzeko.

–  Animazio turistikoa.

–  Dekoraziozko estetika pertsonala.

– Ingurumen-kimika.

–  Ahoaren eta hortzen higienea.

Lehen maila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bigarren maila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.178,78

2.380,58

2. multzoa.  Prestakuntza-ziklo hauek:

– Idazkaritza.

–  Sakonera ertaineko urpekaritza.

– Irudi-laborategia.

– Merkataritza.

–  Merkataritza-kudeaketa eta marketina.

–  Kontsumitzailearentzako zerbitzuak – Esnekigintza.

–  Hiltegia eta harategi-urdaitegia.

–  Errotaritza eta zereal-industriak.

– Laborategia.

–  Farmaziako eta antzeko produktuen fabrikazioa.

–  Erizaintzako zaintza osagarriak.

– Osasun-dokumentazioa.

– Larru-zurraketa.

–  Ehuna hobetzeko prozesuak.

Lehen maila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bigarren maila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.376,05

2.380,58

3. multzoa.  Prestakuntza-ziklo hauek:

–  Barazkien, haragien eta arrainen kontserbagintza.

–  Zuraren eta kortxoaren transformazioa.

–  Farmazia-produktuen fabrikazio-eragiketak.

–  Plastikoaren eta kautxuaren transformazioa.

–  Oregintza eta papergintzako industriak.

–  Plastikoa eta kautxoa –  Ehuna hobetzeko eragiketak.

Lehen maila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bigarren maila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.729,24

2.380,58

Euroak 4. multzoa.  Prestakuntza-ziklo hauek:

–  Azaleztatzeak eta paperaren eta kartoiaren manipulatzeak.

–  Arte grafikoetako inprimaketa.

– Galdaketa.

–  Azaleko tratamenduak eta tratamendu termikoak.

–  Oinetakogintza eta marrokineria.

–  Harigintza eta zulo-brodatuzko ehungintza.

–  Puntuzko ehungintzako produkzioa.

–  Jantzigintza industrialeko prozesuak.

–  Harigintzako eta zulo-brodatuzko ehungintzako prozesuak.

–  Puntuzko ehungintzako prozesuak.

–  Beiragintza eta transformatuen fabrikazioa.

–  Beirazko produktuen fabrikazioa eta transformazioa.

Lehen maila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bigarren maila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.041,30

2.380,58

5. multzoa. Prestakuntza-ziklo hauek:

–  Obrak eta planak gauzatzea.

–  Irudi pertsonalaren aholkularitza.

– Erradioterapia.

–  Gizarte- eta kultura-animazioa.

– Gizarteratzea.

Lehen maila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bigarren maila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.178,78

3.849,67

6. multzoa. Prestakuntza-ziklo hauek:

– Akuikultura-lanak.

Lehen maila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bigarren maila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. multzoa. Prestakuntza-ziklo hauek:

–  Oliba-olioak eta ardoak.

– Administrazio-kudeaketa.

– Abeltzaintza-ustiategiak.

– Lorezaintza.

–  Baso-lanak eta natura-ingurunearen zaintza.

–  Nekazaritzako eta abeltzaintzako enpresen kudeaketa eta antolamendua.

–  Natura- eta paisaia-baliabideen kudeaketa eta antolamendua.

–  Administrazioa eta finantzak.

–  Itsas arrantza eta garraioa.

–  Itsas nabigazioa, arrantza eta garraioa.

–  Ikus-entzunezkoen, irratiaren eta ikuskizunen produkzioa.

–  Nazioarteko merkataritza.

–  Garraioaren kudeaketa.

– Igeltsero-lanak.

–  Hormigoizko obrak.

–  Eraikuntza-makineria erabiltzea eta mantentzea.

–  Eraikuntza-proiektuen garapena eta aplikazioa.

–  Hirigintza-proiektuen eta topografia-lanen garapena.

– Betaurreko-optika.

–  Turismo-ostatuen kudeaketa.

–  Jatetxe-arloko zerbitzuak.

14.729,24

3.849,67

Euroak – Karakterizazioa.

– Ile-apainketa.

– Estetika.

–  Elikagaien elaborazioa.

–  Okintza, pastelgintza eta gozogintza.

–  Informatika-sistemen administrazioa.

–  Informatika-sistemen administrazioa sarean.

–  Informatika-aplikazioen garapena.

–  Plataforma anitzeko aplikazioen administrazioa.

–  Arotzeriako eta altzarigintzako produktuen garapena.

–  Lanbide-arriskuen prebentzioa.

–  Anatomia patologikoa eta zitologia.

– Ingurumen-osasuna.

–  Analisien eta kalitate-kontrolen laborategia.

– Industria-kimika.

– Kimika-instalazioa.

– Dietetika.

– Diagnosi-irudiak.

–  Diagnosi klinikoen laborategia.

– Ortoprotesika.

–  Audiologia protesikoa.

– Osasun-larrialdiak.

–  Farmazia eta Parafarmazia.

–  Zeinu-mintzairaren interpretazioa.

–  Arreta soziosanitarioa.

–  Haur Hezkuntza.

–  Web aplikazioen garapena.

–  Sukalde zuzendaritza.

–  Turismoko gida, informazioa eta laguntza.

–  Bidaia-agentziak eta ekitaldien kudeaketa.

–  Jatetxe-arloko zerbitzuen zuzendaritza.

–  Oinetakoen eta osagarrien diseinua eta produkzioa.

–  Eraikuntzako proiektuak.

Lehen maila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bigarren maila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. multzoa. Prestakuntza-ziklo hauek:

–  Nekazaritza ekologikoa.

–  Nekazaritza eta abelazkuntza.

–  Nekazaritzako ustiategi estentsiboak.

–  Nekazaritzako ustiategi intentsiboak.

–  Itsasontzietako makinen eta instalazioen operazioa, kontrola eta mantentze-lana.

–  Itsasontzietako makinen eta instalazioen ikuskapena eta kontrola.

–  Kontsumoko tresneria elektronikoak.

–  Produktu elektronikoen garapena.

–  Instalazio elektroteknikoak.

–  Erregulazio- eta kontrol-sistema automatikoak.

–  Telekomunikazioko instalazioak.

–  Instalazio elektrikoak eta automatikoak.

–  Sistema mikroinformatikoak eta sareak.

– Eraikuntza-akaberak.

–  Sukaldaritza eta gastronomia.

9.167,25

11.074,12

Euroak – Abionika-mantentzea.

– Hortz-protesiak.

–  Moda eta jantzigintza.

–  Patroigintza eta moda.

Lehen maila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bigarren maila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.290,71

12.887,91

9. multzoa. Prestakuntza-ziklo hauek:

–  Gorputz- eta kirol-ekintzen animazioa.

–  Argitalpenen diseinua eta produkzioa.

–  Arte grafikoen industrietako produkzioa.

– Irudia.

–  Ikus-entzunezkoen eta ikuskizunen errealizazioa.

– Soinua.

–  Telekomunikazio- eta informatika-sistemak.

–  Proiektu mekanikoen garapena.

–  Galdaketa eta pulbimetalurgia bidezko produkzioa.

–  Fabrikazio mekanikoko produkzioaren programazioa.

–  Fabrikazio mekanikoaren diseinua.

–  Arotz-lanak eta altzariak neurrira egin eta instalatzea.

–  Arotzeria eta altzarigintza.

–  Zurgintza eta altzarigintza.

–  Hozteko, girotzeko eta berotzeko instalazioak muntatu eta mantentzea.

–  Fluido-, bero- eta manutentzio-instalazioen proiektuen garapena.

–  Bero- eta fluido-instalazioen mantentzea.

– Karrozeria.

–  Ibilgailuen elektromekanika.

– Automozioa.

–  Mantentze aeromekanikoa.

–  Efizientzia energetikoa eta eguzki-energia termikoa.

Lehen maila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bigarren maila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.279,90

14.733,80

10. multzoa. Prestakuntza-ziklo hauek:

– Akuikultura-produkzioa.

–  Mahastizaintzaren eta ardogintzaren kultura.

–  Arte grafikoetako aurreinprimaketa.

– Bitxigintza.

– Mekanizazioa.

–  Soldadura eta galdaragintza.

–  Metalezko eraikuntzak.

–  Elikagaien industria.

–  Elikagaien industriako kalitate-prozesuak.

–  Makineria eta linea-eroanbideen instalazio eta mantentze elektromekanikoa.

– Trenbide-mantentzea.

–  Industria-tresneriaren mantentzea.

–  Zeramika-produktuen fabrikazioa.

–  Zeramika-produktuen fabrikazioa eta garapena.

Lehen maila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bigarren maila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.361,16

16.471,77

Euroak HASIERAKO LANBIDE-KUALIFIKAZIOKO POGRAMAK I.  Irakasleen soldatak, karga sozialak barne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II.  Gastu aldagarriak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III.  Beste gastu batzuk.

49.144,09

6.636,31

1. taldea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.297,84

* Lanbide-familia hauen 1. mailako kualifikazioak:

– Administrazioa.

–  Administrazioa eta kudeaketa.

– Artisautza.

–  Merkataritza eta marketina.

–  Ostalaritza eta turismoa.

–  Irudi pertsonala.

– Kimika.

– Osasuna.

–  Segurtasuna eta Ingurumena.

–  Gizarte, kultura eta komunitateko zerbitzuak.

2. taldea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.343,61

* Lanbide-familia hauen 1. mailako kualifikazioak:

– Nekazaritza-jarduerak.

– Nekazaritza.

–  Arte grafikoak.

–  Komunikazioa, irudia eta soinua.

–  Irudia eta soinua.

–  Eraikuntza eta obra zibila.

–  Elektrizitatea eta Elektronika.

–  Energia eta ura.

–  Fabrikazio mekanikoa.

–  Elikagaien industria.

– Erauzketa-industriak.

–  Zurgintza eta altzarigintza.

–  Zurgintza, altzarigintza eta kortxogintza.

–  Ibilgailu autopropultsatuen mantentzea.

–  Ibilgailuen garraioa eta mantenua.

–  Produkzioko mantentze eta zerbitzuak.

–  Itsasoa eta arrantza.

–  Instalazioa eta mantenua.

–  Ehungintza, jantzigintza eta larrugintza.

1.  Derrigorreko Bigarren Hezkuntzako 1. eta 2. mailako irakasleen soldatari dagokionez, hezkuntzaadministrazioek irakaskuntza publikoko irakasleei xede horretarako ordaintzen dien osagarriaren kopuru berbera ordainduko die 2012an.

2.  Derrigorreko Bigarren Hezkuntzako 1. eta 2. mailan irakasten duten lizentziadunei dagokien modulua aplikatuko zaie.

(*) Hezkuntza-alorreko eskumen osoa duten autonomia-erkidegoek nork bere araudiak ezarritako baldintzetara egokituko ditu Hezkuntza Bereziko Langile Osagarrien moduluak.

V. ERANSKINA Funts publikoak banatzeko modulu ekonomikoak, Ceuta eta Melilla autonomiaerkidegoetan dauden itunpeko ikastetxeak mantentzeko Lege honen 17. artikuluan ezarritakoari jarraiki, Ceuta eta Melilla hirietan hezkuntzamaila eta hezkuntza-modalitate guztietako itunpeko ikastetxeetan, ikastetxe bakoitzeko urteko zenbatekoak eta modulu ekonomikoen banaketa modu honetan ezarri dira, eta 2012ko urtarrilaren 1etik abenduaren 31 arte egongo dira indarrean: Euroak HAUR HEZKUNTZA Irakaslea / unitatea erlazioa: 1,17:1.

Irakasleen soldatak, karga sozialak barne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gastu aldagarriak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Beste gastu batzuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38.362,56

3.740,29

6.587,97

URTEKO ZENBATEKOA GUZTIRA

48.690,82

LEHEN HEZKUNTZA.

Irakaslea / unitatea erlazioa: 1,17:1.

Irakasleen soldatak, karga sozialak barne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gastu aldagarriak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Beste gastu batzuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

URTEKO ZENBATEKOA GUZTIRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38.362,56

3.740,29

6.587,97

48.690,82

DERRIGORREKO BIGARREN HEZKUNTZA I.  Lehen eta bigarren maila 1.

Irakaslea / unitatea erlazioa: 1,49:1.

Irakasleen soldatak, karga sozialak barne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gastu aldagarriak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Beste gastu batzuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48.854,89

4.400,15

8.564,39

URTEKO ZENBATEKOA GUZTIRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61.819,43

I.  Lehen eta bigarren maila2: Irakaslea / unitatea erlazioa: 1,49:1.

Irakasleen soldatak, karga sozialak barne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gastu aldagarriak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Beste gastu batzuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

URTEKO ZENBATEKOA GUZTIRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56.438,77

7.609,82

8.564,39

72.612,98

II.  Hirugarren eta laugarren maila.

Irakaslea / unitatea erlazioa: 1,65:1.

Irakasleen soldatak, karga sozialak barne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gastu aldagarriak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Beste gastu batzuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62.499,30

8.426,98

9.452,85

URTEKO ZENBATEKOA GUZTIRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80.379,13

HASIERAKO LANBIDE-KUALIFIKAZIOKO POGRAMAK Saltegiko eta biltegiko laguntzailea.

Irakaslea / unitatea erlazioa: 1,17:1.

Irakasleen soldata, karga sozialak barne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gastu aldagarriak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Beste gastu batzuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

URTEKO ZENBATEKOA GUZTIRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49.144,09

8.426,98

9.452,85

67.023,92

1.  Derrigorreko Bigarren Hezkuntzako 1. eta 2. mailako irakasleen soldatari dagokionez, ikastetxe publikoetan maila horietan aritzen diren irakasleei ordaintzen dien kopuru berbera ordainduko zaie 2012an.

2.  Derrigorreko Bigarren Hezkuntzako 1. eta 2. mailan irakasten duten lizentziadunei modulu hau aplikatuko zaie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Haur Hezkuntzako, Lehen Hezkuntzako eta Derrigorreko Bigarren Hezkuntzako eta Hasierako Lanbide Kualifikazioko Programetako irakaskuntzetan itundutako unitateetarako «Beste gastu batzuk» moduluaren zenbatekoan 1.181,09 euro gehitu dira Ceuta eta Melilla hirietan dauden ikastetxeetan, administrazioko eta zerbitzuetako langileen egoitzaplusak kostu handiagoa eragiten duelako.

Ceuta eta Melilla hirietan dauden itunpeko ikastetxeetako irakasleei kasuan kasuko hitzarmen kolektiboan ezarritako egoitza-plusari dagokion zenbatekoa ordainduko zaie; nolanahi ere, Hezkuntza Administrazioak ez ditu bere gain hartuko Aurrekontu Orokorrei buruzko Lege honetan ezarritako gehikuntza orokorraren ehunekoa baino handiagoko gehikuntzak.

VI. ERANSKINA Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionaleko (UHUN) langileen kostua Lege honen 18. artikuluan ezarritakoari jarraiki, irakasleen kostua (funtzionarioa eta kontratupeko langilea) eta administrazioko eta zerbitzuetako langileena (funtzionarioa eta lan-kontratuko langile finkoa) honako hau da, euroak milakotan, hirurtekoak eta Gizarte Segurantza kontuan hartu gabe: Irakaslea.

(funtzionarioa eta kontratupekoa) Euroak, milakotan Irakaskuntzaz kanpoko langilea (funtzionarioa eta lan-kontratu finkoa) Euroak, milakotan 55.144,70

26.909,36

VII. ERANSKINA

2012ko ekitaldian txerta daitezkeen kreditu-gerakinak Gerakin hauek txertatu ahal izango dira urteko kredituetan:

a)  17.453B.38.755 kredituarena, Kanarietako Autonomia Erkidegoarekiko hitzarmeneko lanak eta desjabetzeak finantzatzekoarena, bai eta «Hitzarmena Kanarietako Autonomia Erkidegoarekin» 1996.17.038.9500 Inbertsioen eranskinaren azpiproiektuari dagozkionak ere, baldin eta 17.38.453B kredituan sortutakoa baino txikiagoa bada. 6. kapitulua.

b)  19.291M.01.620 kredituarena, Sindikatuen Ondare Metatuari atxikitako higiezinak eskuratzeko eta egokitzekoarena.

c)  20.423M.101.771, 20.457M.101.751, 20.457M.101.761 eta 20.457M.101.781

kredituenak, Ikatz-meatzaritzako eskualdeen ekonomia suspertzekoenak.

d)  23.452A.05.611 kredituarena, Nekazaritza, Elikadura eta Ingurumen Ministerioaren eta Kanarietako Autonomia Erkidegoaren artean sinatutako lankidetzahitzarmenean ur-azpiegituretarako eta uren kalitaterako jardueretarako ezarritako urteko zenbatekoari dagokiona, baldin eta 6. kapituluko 23. 452ª. 05 kredituan sortutako gerakina baino txikiagoa bada.

e)  23.456A.05.601 kredituarena, Nekazaritza, Elikadura eta Ingurumen Ministerioaren eta Kanarietako Autonomia Erkidegoaren artean sinatutako lankidetzahitzarmenean ur-azpiegituretarako eta uren kalitaterako jardueretarako ezarritako urteko zenbatekoari dagokiona, baldin eta 6. kapituluko 23. 456ª.05 kredituan sortutako gerakina baino txikiagoa bada.

f)  23.456D.06.601 kredituarena, Nekazaritza, Elikadura eta Ingurumen Ministerioaren eta Kanarietako Autonomia Erkidegoaren artean sinatutako lankidetza-hitzarmenean kostaldeko jardueretarako ezarritako urteko zenbatekoari dagokiona, baldin eta 6. kapituluko 23. 456D. 06 kredituan sortutako gerakina baino txikiagoa bada.

g)  33. atalean, Lurralde arteko konpentsazio-funtsetakoak, abenduaren 27ko 22/2001 Legean ezarritako baldintzei jarraiki.

h)  36. atalekoak, zerbitzuak lekualdatzeko Errege Dekretuen ondorioz egindako transferentzietakoak.

VIII. ERANSKINA Espainiako ondare historikoaren ondasunak Lege honen berrogeita hamargarren xedapen gehigarrian ezarritakoari jarraiki, ondare historikoko ondasun hauei aplikatu behar zaie xedapen gehigarri hori.

I. multzoa: Gizateriaren ondare izendatutako ondasun bereziak.

Kultura-intereseko izendapena duten eta zerrenda honetan ageri diren ondasun guztiak: Andaluzia: Kordobako Meskita (1984ko azaroa).

Alhambra eta Generalifea. Granada (1984ko azaroa) Sevillako katedrala, Alkazar eraikina eta Indietako Agiritegia (1987ko abendua) Doñana parke nazionala (1994).

Iberiar penintsulako mediterraneoko arkuko labar-artean sartzen diren ondasunak (1998ko abendua): Los Molinos I (Vélez Blanco, Almería).

Los Molinos II (Vélez Blanco, Almería).

Gabar (Vélez Blanco, Almería).

Tello harpe zentrala (Vélez Blanco, Almería).

Manuel Vallejo harpea (Quesada, Jaén) Aragoi: Aragoiko arkitektura mudejarra (1986ko azaroa eta 2001eko abendua): San Pedro Dorrea eta Eliza (Teruel).

Dorreak eta kasetoidura, Katedrala (Teruel).

San Salvador elizaren dorrea (Teruel).

San Martin elizaren dorrea (Teruel).

Aljaferia jauregia (Zaragoza).

San Salvador katedrala (Zaragoza).

San Pablo eliza (Zaragoza).

Santa Maria eliza (Tobed).

Santa Tecla eliza (Cervera de la Cañada).

Santa Maria kolegiata (Calatayud) Iberiar penintsulako mediterraneoko arkuko labar-artean sartzen diren ondasunak (1998ko abendua): Fuente del Trucho leizea (Asque, Colunga, Huesca).

Plano del Pulido harpea (Caspe, Zaragoza).

Cueva del Chopo leizea (Obón, Teruel).

Santa Ana I harpea (Castillonroy, Huesca).

Bezaseko labar-moduko multzoaren harpeak (Bezas, Teruel).

Done Jakue Bidean dauden ondasunak (1993ko abendua): Aruej herriko eliza eta dorrea.

San Martin etxaldea.

Pardina de Solano.

Asturias: Asturiasko prerromanikoa (1985eko abendua eta 2000an gehitutakoa) Santa María del Naranco eliza.

San Miguel de Lillo eliza.

Santa Cristina de Lena eliza.

San Salvador de Valdediós eliza.

Oviedoko Katedraleko Ganbera Santua.

San Julián de los Prados eliza.

Kanariak: Garajonay parke nazionala. Gomera (1986ko abendua).

Teide parke nazionala. Tenerife (2007ko ekaina).

Kantabria: Altamirako leizea. Santillana del Mar (1985eko abendua).

Gehitutakoa: Altamirako leizea eta Kantauri itsasoko ertzeko labar-artea (2008ko ekaina).

Gaztela eta Leon: Burgosko katedrala (1984ko azaroa).

Avilako harresiz kanpoko elizak (1985eko abendua): San Pedro.

San Vicente.

San Segundo.

San Andrés.

Las Medulas, Leon (1997ko abendua).

Atapuercako mendilerroko arkeologia-aztarnategia (2000ko abendua).

Done Jakue Bidean dauden ondasunak (1993ko abendua): Ortegako San Joan eliza.

San Zoilo monasterioa, Carrión de los Condes, Palentzia.

San Isidro basilika, Leon Côa ibaiaren arroako eta Siega Verde inguruko historiaurreko labar-artearen aztarnategiak (2010).

Gaztela-Mantxa: Iberiar penintsulako mediterraneoko arkuko labar-artean sartzen diren ondasunak (1998ko abendua): Alperako labar-artearen multzoa, Alpera udalerrian (Albacete).

Minatedako labar-artearen multzoa, Hellín udalerrian (Albacete).

«Torcal de las Bojadillas» labar-artearen multzoa, Nerpio udalerrian (Albacete).

Leize-zuloen eguterako harpea, Nerpio udalerrian (Albacete).

Villar del Humoko labar-artearen multzoa, Villan del Humo udalerrian (Cuenca).

Katalunia: Güell parkea, Güell jauregia, Milá etxea, Bartzelonan (1984ko azaroa).

Pobleteko monasterioa. Vimbodí. Tarragona (1991ko abendua).

Kataluniako Musika Jauregia (1997ko abendua).

Bartzelonako San Pau ospitalea (1997ko abendua).

Tarracoko arkeologia-multzoa (2000ko abendua).

Vall de Boiko eliza erromanikoak (2000ko abendua).

Iberiar penintsulako mediterraneoko arkuko labar-artean sartzen diren ondasunak:

(1998ko abendua):

Roca dels Moros (El Cogul, Les Garrigues).

Conjunt Abrics d’Ermites de la Serra de la Pietat mendiko (Ulldecona, El Montsia).

Cova dels Vilasos edo dels Vilars (Os de Balaguer, La Noguera).

Cabra Feixet (El Perelló, El Baix Ebre).

La Vall de la Coma (L´Albí, Les Garrigues).

Familia Santuaren Jaiotzaren aurrealdea eta kripta, Vicens etxea, Batló etxea eta Güell koloniako kripta (2005eko uztaila).

Extremadura: Guadalupeko monasterioa. Cáceres (1993ko abendua).

Méridako arkeologia-multzoa Badajoz (1993ko abendua).

Galizia: Lugoko Harresi Erromatarra (2000ko abendua).

Done Jakue Bidean dauden ondasunak (1993ko abendua): Pallazen etnografia-multzoa, O’Cebreron (Lugo).

Samoseko monasterioa, Lugo.

Leboreiroko landagunea, eliza eta Erdi Aroko zubia, Melide, Coruña.

Herculesen dorrea (2009).

Madril: El Escorial monasterioa. San Lorenzo de El Escorial. Madril (1984ko azaroa).

Aranjuez herriko Paisaia Kulturala (2001eko abendua).

Murtzia: Cartagenako anfiteatro erromatarra.

San Estebango arkeologia-aztarnategia.

Nafarroa: Done Jakue Bidean dauden ondasunak (1993ko abendua): Ruako San Pedro, Lizarra.

Santa Maria errege-eliza, Zangoza Santa Maria, Viana.

Errioxa: Susoko eta Yusoko monasterioak, Donemiliaga Kukula. Errioxa (1997ko abendua).

Done Jakue Bidean dauden ondasunak (1993ko abendua): Santiago eliza, Logroño.

Santa Maria de Palacio eliza inperiala, Logroño.

Jasokundeko Andre Maria eliza, Navarrete.

Euskadi: Bizkaiko zubia (2006ko uztaila) Valentzia: Valentziako Zetaren Lonja, Valentzia (1996ko abendua).

Elxeko palmondo-basoa (2000ko abendua).

Iberiar penintsulako mediterraneoko arkuko labar-artean sartzen diren ondasunak (1998ko abendua):

Cova Remigia (Ares del Maestra, Castelló).

Masiaren goiko galeria (Morella, Castelló).

Cova de l’aranyan (Bicorp, Valentzia).

La Sarga (Alcoi, Alacant).

II. multzoa.  Katedralen Plan Nazionalean sailkatutako eliza-eraikinak.

Andaluzia:

–  Almería. Jasokundeko Andre Mariaren katedrala.

–  Cádiz. Gurutze Santuaren katedrala.

–  Cádiz. Nuestro Señor San Salvador. Jerez de la Frontera. Katedrala.

–  Kordoba. Jasokundeko Andre Maria katedrala. Meskita.

–  Granada. Deikundearen katedrala.

–  Huelva. Mesedetako Andre Maria. Katedrala.

–  Guadix, Granada. Deikundearen gizakundeko katedrala.

–  Jaén. Andra Mariaren Deikundearen katedrala.

–  Málaga. Gizakundearen katedrala.

–  Sevilla. Andre Mariaren katedrala.

–  Bazako konkatedrala.

–  Cádiz zaharra. Katedral ohia.

–  Baeza, Jaén. Andre Mariaren Jaiotza katedrala. Katedral ohia.

Aragoi:

–  Huesca. Jaunaren Antzaldatzearen katedrala.

–  Teruel. Salbatzailea. Albarracín. Katedrala.

–  Barbastro, Huesca. Andre Mariaren katedrala.

–  Jaca, Huesca. San Pedro Apostoluaren katedrala.

–  Teruel. Mediavillako Andre Mariaren katedrala.

–  Zaragoza. Salbatzailea. Katedrala.

–  Zaragoza. Pilarreko Andre Mariaren katedral basilika.

–  Monzón. Huesca. Erromerodiko Andre Maria. Konkatedrala.

–  Huesca. Roda de Isábenako katedral ohia.

Asturias:

–  Oviedo. Salbatzailearen katedrala.

Balearrak:

–  Mallorca. Palmako Andre Mariaren katedrala.

–  Menorca. Ciutadella katedrala.

–  Eivissa. Eivissako Andre Mariaren katedrala.

Gaztela eta Leon:

–  Ávila. Salbatzailearen katedrala.

–  Burgos. Andre Mariaren katedrala.

–  León. Andre Mariaren katedrala.

–  Astorga, León. Andre Mariaren katedrala.

–  Palentzia. San Antolín Katedrala.

–  Salamanca. Jasokundeko Andre Mariaren katedral berria.

–  Ciudad Rodrigo, Salamanca. Andre Mariaren katedrala.

–  Segovia. Andre Mariaren katedrala.

–  Burgo de Osma, Soria. Deikundearen katedrala.

–  Valladolid. Jasokundeko Andre Mariaren katedrala.

–  Zamora. Antzaldatzearen katedrala.

–  Soria. San Pedro konkatedrala.

–  Salamanca. Andre Mariaren katedral zaharra.

Gaztela-Mantxa:

–  Albacete. San Joan Bataiatzailearen katedrala.

–  Ciudad Real. Andre Mariaren katedrala.

–  Cuenca. Andre Maria eta San Julianen katedrala –  Sigüenza, Guadalajara. Andre Mariaren katedrala.

–  Toledo. Andre Mariaren katedrala.

–  Guadalajara. Konkatedrala.

Kanariak:

–  Las Palmas Kanaria Handikoa. Kanarietako katedral basilika. Santa Ana eliza.

–  La Laguna. La Lagunako katedrala, Erremedioen Andre Mariaren eliza.

Katalunia:

–  Bartzelona. Santa Creu i Santa Eulàlia katedrala.

–  Vic. Sant Pere Apòstol katedrala.

–  Girona. Andre Mariaren katedrala.

–  Lleida. Seu Nova katedrala.

–  Seu d’Urgell. Andre Mariaren katedrala.

–  Solsona. Andre Mariaren katedrala.

–  Tarragona. Andre Mariaren katedrala.

–  Tortosa. Andre Mariaren katedrala.

–  Lleida. Seu Vella katedrala.

–  Familia Santua, Bartzelona.

Kantabria:

–  Santander. Andra Mariaren Deikundearen katedrala.

Extremadura:

–  Badajoz. San Joan Bataiatzailearen katedrala.

–  Coria, Cáceres. Jasokundeko Andre Maria katedrala.

–  Plasencia, Cáceres. Andre Mariaren katedrala.

–  Cáceres. Andre Mariaren konkatedrala.

–  Mérida. Andre Mariaren konkatedrala.

Galizia:

–  Santiago, Coruña. Katedral basilika metropoliarra.

–  Lugo. Andre Mariaren katedrala.

–  Mondoñedo, Lugo. Erremedioen Andre Mariaren katedrala.

–  Ourense. San Martin katedrala –  Tuy, Pontevedra. Deikundearen katedrala.

–  Vigoko konkatedrala.

–  Ferroleko konkatedrala.

–  San Martiño de Foz, Lugo.

Madril:

–  Madril. Almudena. Katedrala.

–  Alcalá de Henares. La Magistral. Katedrala.

–  Getafe. Magdako Andre Maria. Katedrala.

–  San Isidro, Madril. Katedral ohia.

Murtzia:

–  Cartagena. Andre Mariaren katedralaren antzinako elizako.

–  Murtzia. Andre Mariaren konkatedrala.

Nafarroa:

–  Iruñea. Jasokundeko Andre Maria katedrala.

–  Tutera. Andre Maria. Katedrala.

Euskadi:

–  Bilbo. Santiago apostoluaren katedrala.

–  Gasteiz. Andre Mariaren katedral zaharra.

–  Donostia. Artzain Ona. Katedrala.

Errioxa:

–  Kalagorri. Jasokundeko Andre Maria katedrala.

–  Ozkabarte. Salbatzailearen katedrala.

–  Logroño. La Redonda konkatedrala.

Valentzia:

–  Orihuela, Alacant. Salbatzailearen eta Andre Mariaren katedrala.

–  Valentzia. San Pedro eta Andre Mariaren katedrala.

–  Castelló. Segorbe. Katedrala.

–  Alacant. San Nikolas konkatedrala.

–  Castelló. Andra Maria. Konkatedrala.

Ceuta:

–  La Asunción. Katedrala.

III. multzoa. Beste kultura-ondasun batzuk.

Andaluzia: Madinat Al-Zahrako arkeologia-multzoa.

Aragoi: Villahermosa jauregia eta Pedrolako elizak, Zaragoza Asturias: Cornellanako Salbatzailearen monasterioa. Gelak.

Balearrak: Palmako lonja.

Kanariak: Santa Clara komentua, San Cristóbal de La Laguna (Tenerife).

Kantabria: Comillaseko Pontifize Unibertsitatea.

Gaztela-Mantxa: Nohedako hiribildu erromatarraren aztarnategia. Villar de Domingo García (Cuenca).

Gaztela eta Leon: Mirafloreseko kartusia, Burgos.

Katalunia: Tarragonako harresiak.

Extremadura: Guadalupeko monasterioa (Cáceres).

Galizia: Sobrado Dos Monxeseko monasterioa (Coruña).

Madril: Virgen del Puertoko ermita.

Murtzia: Cartagenako anfiteatro erromatarra eta San Estebango arkeologiaaztarnategia Nafarroa: Iruñeko ziudadela eta harresiak.

Euskadi: San Prudentzioko basilika. Armentia auzoa. Gasteiz.

Errioxa: Briones udalerriko harresia Valentzia: Valldignako Andre Mariaren monasterioa. Simat de Valldigna. Valentzia: Ceuta: Erdi Aro aurreko gotorleku txikiak eta XI. mendeko kalifa-atea.

Melilla: Victoria Chica gotorlekua eta Rosario gotorlekua.

8502, 8503, 8412

303A eta 303B 10 geldialdi baino gehiago 15.000 GIU baino gehiago %40

%35

%30

40% 15.000 t baino gehiago 1.000 eta 7.500 t artean %20

7.501 eta 15.000 t artean %30

500 eta 1.000 t artean %40

5.000 t baino gehiago 1.001 eta 5.000 t artean Gehienez ere 25.000 t %5

%25

%20

25.001 eta 50.000 t artean %10

%30

%40

%30

50.000 t baino gehiago %35

30.001 eta 50.000 t artean %30

%40

100.000 t baino gehiago 50.001 eta 100.000 t artean %40

250.000 t baino gehiago %30

50.001 eta 75.000 t artean 150.000 eta 250.000 t artean %35

75.001 eta 100.000 t artean %40

%40

%10

50.001 eta 100.000 t artean 100.001 t baino gehiago %20

40.000 t baino gehiago %30

100.001 eta 200.000 t artean %35

200.001 eta 500.000 t artean %40

Gehienez ere 30.000 t 750.000 t baino gehiago %20

30.000 t baino gehiago 500.001 eta 750.000 t artean %30

5.001 eta 10.000 GIU artean %30

%20

10.001 eta 15.000 GIU artean %40

Balioa Bidaiaren tasa 7.500 pertsona baino g Tartea %40

Balioa BERARIAZKO APLIKAZIO BALDINTZAK

a) berariazko baldintza aplikatuko da a) berariazko baldintza aplikatuko da a) berariazko baldintza aplikatuko da a) berariazko baldintza aplikatuko da a) berariazko baldintza aplikatuko da a) berariazko baldintza aplikatuko da a) berariazko baldintza aplikatuko da a) berariazko baldintza aplikatuko da a) berariazko baldintza aplikatuko da a) berariazko baldintza aplikatuko da b) Tarte bakoitzaren hobari-ehuneko bereizia aplikatuko zaie horren barruko unitateei, lege hau indarrean sartu eta ondoren operatutakoei a) Lortutako urteko zirkulazioari dagokion zatiaren hobariaren ehunekoa aplikatuko zaie lege hau indarrean sartu eta ondoren operatutako unitate guztiei.

Berariazko aplikazio-baldintzak «Itsas-zikulazio», «itsas-irteera edo -sarrera», «itsas-zerbitzu» eta «itsas-zerbitzu erregular» Estatuko Portuen eta Merkataritza Nabigazioaren Legearen testu bateginaren II. eranskinean jasotako definizioen arabera.

GIU (garraio intermodaleko unitate): salgaien errodadurako garraio-elementua (edukiontzi, ibilgailu zurrun edo artikulatu, erdi-atoi eta atoietarako plataforma) TEU («Twenty Equivalent Unit»): 20 oinen baliokide den edukiontzi-unitatea.

2012ko ekainaren 30a, larunbata Aintzat hartzen ez diren tarteak: hobariaren % 0.

Hobari bateragarrien biderkatze-efektuak ezingo du dagokion tasaren kuota-hobariaren % 40 gainditu.

Ez da inolaz ere tasa baten (itsasontzia, salgaia edo bidaiariak) kuota-hobariren % 40 gaindituko, itsas-zirkulazio edo -zerbitzu berezi, lehentasunezko edo estrategiko bakoitzaren barruan.

Portu-agintaritzak hobari hauek aplikatzeari utziko dio automatikoki, ekitaldirako gehieneko zenbatekoaren mugara heltzean.

Portu-agintaritza honetan 2012ko ekitaldian aplikatutako 245.3 artikuluko hobarien zenbatekoak ezingo du 2010eko itsasontziaren tasaren, bidaiarien tasaren eta salgaiaren tasaren baterako urteko bilketaren ehuneko 20 baino handiagoa izan.

Aplikazio-baldintza orokorrak:

PRODUKTU EOLIKOAK. Aerosorgailuak. Makinak eta piezak.

ARRANTZA IZOZTUA.

701etik 714ra eta 801etik 16 eta 35 geldialdi artean 814ra Gehienez ere 15 geldialdi 7005

Beira FRUTA ETA BARAZKIAK. Fruta.

2506

Kuartzoa 4410, 4411

4401etik 4409ra Salgaiaren tasa 4.000 TEU baino gehiago Tartea 156. zenbakiaren euskarazko gehigarria ERAIKUNTZARAKO MATERIALAK

Zuntz- edo partikula-taula.

Egurrak oro har.

EGURRAK.

PRODUKTU SIDERURGIKOAK Edukiontzitan sartu gabe.

Alanbroia, haga, profilak, xaflak, totxoa.

%20

%20

51 eta 100 geldialdi artean TXATARRA

35 geldialdi baino gehiago %30

101 eta 150 geldialdi artean 7207, 7213, 7214 eta 7216

%40

150 geldialdi baino gehiago 7204

%20

11 eta 20 geldialdi artean SALGAI OROKORRA. Errodadura bidezko kargatzea eta deskargatzea («roll on-roll off» o «ro-ro»). Salgaia-araubideko ibilgailuak izan ezik.

%40

20 geldialdi baino gehiago Balioa EDUKIONTZIAK itsas-irteera edo -sarrera itsas-zerbitzu erregularrean. Goratze bidezko kargatzea eta deskargatzea («lift on-lift off» edo «lo-lo») Itsasontziaren tasa %40

Tartea 10 geldialdi baino gehiago Muga-zergen kodeak HOBARIAK (245.3 ART.) Ekonomia eta gizartea garatzen lagunduko duten itsas-zirkulazioak eta -zerbitzuak sustatzekoak GURUTZONTZI TURISTIKOAK

ITSAS ZIRKULAZIO ETA ZERBITZU BEREZIAK, LEHENTASUNEZKOAK EDO ESTRATEGIKOAK

Portu-agintaritza: CORUÑA

IX. ERANSKINA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO I. atala  218. or.

Muga-zergen kodeak %40

%30

%40

%30

15 geldialdi baino gehiago Gehienez ere 15 geldialdi Balioa Gehienez ere 15 geldialdi Itsasontziaren tasa 15 geldialdi baino gehiago Tartea Tartea Salgaiaren tasa Balioa Bidaiaren tasa Gehienez ere 15.000 pertson 15.000 pertsona baino gehia Gehienez ere 7.500 pertsona 7.500 pertsona baino gehiag Tartea 2833

SULFATO SODIKOA

%15

10 eta 40 geldialdi artean %15

1 eta 5.000 TEU artean 70.000 t baino gehiago %40

1 eta 50.000 t artean 50.000 t baino gehiago %20

1 eta 100.000 t artean 100.000 t baino gehiago 50.000 t baino gehiago %10

%15

%35

100.000 t baino gehiago 1 eta 100.000 t artean %15

%40

1 eta 30.000 t artean %25

%25

50.000 t baino gehiago 30.001 eta 50.000 t artean %15

%35

1 eta 35.000 t artean %20

%10

%35

1 eta 500.000 t artean 35.001 eta 70.000 t artean %30

%40

750.000 t baino gehiago 500.001 eta 750.000 t artean %15

1 eta 60.000 t artean %30

%25

5.000 TEU baino gehiago 60.000 t baino gehiago %10

%20

1.000 eta 10.000 geldialdi arte 10.000 TEU baino gehiago Tarte bakoitzaren hobari-ehuneko bereizia aplikatuko zaie horren barruko eskalei, lege hau indarrean sartu eta ondoren operatutakoei. Ez zaie edukiontzietan dauden salgaiei aplikatuko.

Tarte bakoitzaren hobari bereiziaren ehuneko aplikatuko zaie horren barruko eskalei, lege hau indarrean sartu eta ondoren operatutako unitate guztiei, soilik solteko karga likidoari Tarte bakoitzaren hobari bereiziaren ehuneko aplikatuko zaie horren barruko eskalei, lege hau indarrean sartu eta ondoren operatutako unitate guztiei, soilik solteko karga likidoari Tarte bakoitzaren hobari bereiziaren ehuneko aplikatuko zaie horren barruko eskalei, lege hau indarrean sartu eta ondoren operatutako unitate guztiei, soilik ohiko salgai orokorrari.

Tarte bakoitzaren hobari bereiziaren ehuneko aplikatuko zaie horren barruko eskalei, lege hau indarrean sartu eta ondoren operatutako unitate guztiei, soilik ohiko salgai orokorrari.

Tarte bakoitzaren hobari bereiziaren ehuneko aplikatuko zaie horren barruko eskalei, lege hau indarrean sartu eta ondoren operatutako unitate guztiei, soilik ohiko salgai orokorrari.

Tarte bakoitzaren hobari bereiziaren ehuneko aplikatuko zaie horren barruko eskalei, lege hau indarrean sartu eta ondoren operatutako unitate guztiei, itsaszerbitzu berean, urteko itsas-zirkulazioa 100.000 t baino handiagoa bada.

Ohiko salgaiari baino ez zaio aplikatuko Tarte bakoitzaren hobari bereiziaren ehuneko aplikatuko zaie horren barruko eskalei, lege hau indarrean sartu eta ondoren operatutako unitate guztiei, itsaszerbitzu berean, urteko itsas-zirkulazioa 35.000 t baino handiagoa bada.

Tarte bakoitzaren hobari bereiziaren ehuneko aplikatuko zaie horren barruko eskalei, lege hau indarrean sartu eta ondoren operatutako unitate guztiei, itsaszerbitzu berean.

«Itsas-zikulazio», «itsas-irteera edo -sarrera», «itsas-zerbitzu» eta «itsas-zerbitzu erregular» Estatuko Portuen eta Merkataritza Nabigazioaren Legearen testu bateginaren II. eranskinean jasotako definizioen arabera.

TEU («Twenty Equivalent Unit»): 20 oinen baliokide den edukiontzi-unitatea.

Aintzat hartzen ez diren tarteak: hobariaren % 0.

Hobari bateragarrien biderkatze-efektuak ezingo du dagokion tasaren kuota-hobariaren % 40 gainditu.

Ez da inolaz ere tasa baten (itsasontzia, salgaia edo bidaiariak) kuota-hobariren % 40 gaindituko, itsas-zirkulazio edo -zerbitzu berezi, lehentasunezko edo estrategiko bakoitzaren barruan.

2012ko ekainaren 30a, larunbata Portu-agintaritzak hobari hauek aplikatzeari utziko dio automatikoki, ekitaldirako gehieneko zenbatekoaren mugara heltzean.

Portu-agintaritza honetan 2012ko ekitaldian aplikatutako 245.3 artikuluko hobarien zenbatekoak ezingo du 2010eko itsasontziaren tasaren, bidaiarien tasaren eta salgaiaren tasaren baterako urteko bilketaren ehuneko 20 baino handiagoa izan.

Aplikazio-baldintza orokorrak:

2009

MUZTIOA ETA FRUTA ZUKUAK

2204, 2205

ARDOAK ETA DERIBATUAK

PAPERA

8502, 8503, 8412

4801, 4802, 4804 eta 4805

AEROSORGAILUAK

2515 eta 2516

MARMOLA ETA GRANITOA

2523B

7210A, 7210B, 7211B, 7213, 7214, 7216, 7301, 7304, 7305B, 7208B, 7209A, 7209B, 7306A, 7306B, 7318 eta 7326

%25

40 geldialdi baino gehiago Lortutako urteko zirkulazioari dagokion zatiaren hobariaren ehunekoa aplikatuko zaio lege hau indarrean sartu eta ondoren operatutako unitate guztiei, itsaszerbitzu berean.

BERARIAZKO APLIKAZIO BALDINTZAK

156. zenbakiaren euskarazko gehigarria CLINKER soltean.

PRODUKTU SIDERURGIKOAK

GAINERAKO SALGAIAKK

Edukiontzi hutsak Edukiontzi beteak %30

%40

%30

%40

Balioa HOBARIAK (245.3 ART.) Ekonomia eta gizartea garatzen lagunduko duten itsas-zirkulazioak eta -zerbitzuak sustatzekoak EDUKIONTZIAK itsas-sarrera, -irteera edo -zirkulazioa itsas-zerbitzu erregularrean. Goratze bidezko kargatzea eta deskargatzea («lift on-lift off» edo «lo-lo») Zirkulazioa Egoitza-portua GURUTZONTZI TURISTIKOAK

ITSAS ZIRKULAZIO ETA ZERBITZU BEREZIAK, LEHENTASUNEZKOAK EDO ESTRATEGIKOAK

Portu-agintaritza: ALACANT

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO I. atala  219. or.

8502, 8503, 8412

2520

2515 eta 2516

Lehenengo geldialditik %40

%30

Salgaiaren tasa 1. t-tik.

%30

%40

%40

1.000 t baino gehiago %30

%30

%30

%30

Balioa 1. t-tik.

10.000 t baino gehiago Lehenengo GIUtik Lehenengo TEUtik Lehenengo TEUtik Tartea Tartea Bidaiaren tasa Balioa a) berariazko baldintza aplikatuko da a) berariazko baldintza aplikatuko da a) berariazko baldintza aplikatuko da, eta soilik lehenengo 60 eskalei.

a) berariazko baldintza aplikatuko da, eta soilik lehenengo 60 eskalei.

Itsasontziaren tasa: itsas-zirkulazioaren araubidean manipulatutako TEUen ehunekoari aplikatuko zaio proportzionalki, TEU manipulatu guztiekiko.

a) berariazko baldintza aplikatuko da, eta soilik lehenengo 60 eskalei.

Itsasontziaren tasa: itsas-zirkulazioaren araubidean ez manipulatutako TEUen ehunekoari aplikatuko zaio proportzionalki, TEU manipulatu guztiekiko.

BERARIAZKO APLIKAZIO BALDINTZAK

b) Tarte bakoitzaren hobari-ehuneko bereizia aplikatuko zaie horren barruko unitateei, lege hau indarrean sartu eta ondoren operatutakoei a) Lortutako urteko zirkulazioari dagokion zatiaren hobariaren ehunekoa aplikatuko zaie lege hau indarrean sartu eta ondoren operatutako unitate guztiei.

Berariazko aplikazio-baldintzak «Itsas-zikulazio», «itsas-irteera edo -sarrera», «itsas-zerbitzu» eta «itsas-zerbitzu erregular» Estatuko Portuen eta Merkataritza Nabigazioaren Legearen testu bateginaren II. eranskinean jasotako definizioen arabera.

GIU (garraio intermodaleko unitate): salgaien errodadurako garraio-elementua (edukiontzi, ibilgailu zurrun edo artikulatu, erdi-atoi eta atoietarako plataforma) TEU («Twenty Equivalent Unit»): 20 oinen baliokide den edukiontzi-unitatea.

Aintzat hartzen ez diren tarteak: hobariaren % 0.

Hobari bateragarrien biderkatze-efektuak ezingo du dagokion tasaren kuota-hobariaren % 40 gainditu.

Ez da inolaz ere tasa baten (itsasontzia, salgaia edo bidaiariak) kuota-hobariren % 40 gaindituko, itsas-zirkulazio edo -zerbitzu berezi, lehentasunezko edo estrategiko bakoitzaren barruan.

Portu-agintaritzak hobari hauek aplikatzeari utziko dio automatikoki, ekitaldirako gehieneko zenbatekoaren mugara heltzean.

Portu-agintaritza honetan 2012ko ekitaldian aplikatutako 245.3 artikuluko hobarien zenbatekoak ezingo du 2010eko itsasontziaren tasaren, bidaiarien tasaren eta salgaiaren tasaren baterako urteko bilketaren ehuneko 20 baino handiagoa izan.

Aplikazio-baldintza orokorrak:

PRODUKTU EOLIKOAK. Aerosorgailuak.

Marmola eta granitoa Igeltsua ERAIKUNTZARAKO MATERIALAK

4805

Lehenengo geldialditik SALGAI OROKORRA. Errodadura bidezko salgaiak kargatzea eta deskargatzea («roll on-roll off» edo «ro-ro») «con-ro» edo «ro-ro» itsasontzi puruetan (12 pertsona baino gutxiago). Salgaia-araubideko ibilgailuak izan ezik.

%30

%30

Balioa 156. zenbakiaren euskarazko gehigarria PAPERA ETA PAPER OREA. Paper-bobina.

Lehenengo geldialditik Itsasontziaren tasa EDUKIONTZIAK itsas-zirkulazioa itsas-zerbitzu erregularrean. Goratze bidezko kargatzea eta deskargatzea («lift on-lift off» edo «lo-lo») Tartea Lehenengo geldialditik Muga-zergen kodeak HOBARIAK (245.3 ART.) Ekonomia eta gizartea garatzen lagunduko duten itsas-zirkulazioak eta -zerbitzuak sustatzekoak EDUKIONTZIAK itsas-irteera edo -sarrera itsas-zerbitzu erregularrean. Goratze bidezko kargatzea eta deskargatzea («lift on-lift off» edo «lo-lo») ITSAS ZIRKULAZIO ETA ZERBITZU BEREZIAK, LEHENTASUNEZKOAK EDO ESTRATEGIKOAK

Portu-agintaritza: ALMERÍA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

2012ko ekainaren 30a, larunbata 7901

1001etik 1008ra; 1101etik 1106ra; 1109

Salgaiaren tasa %40

%20

20.000 t baino gehiago Gehienez ere 20.000 t %15

%20

200.000 t baino gehiago %30

%40

100.000 t baino gehiago 25.001 t-tik 50.000 t-ra.

%20

50.001 t-tik 100.000 t-ra.

%40

500.000 t-tik 749.000 t-ra.

%20

%20

Balioa 749.000 t baino gehiago 15.000 TEU baino gehiago 15.000 TEU baino gehiago Tartea Bidaiaren tasa 2.000 pertsona baino gehiago Tartea %20

Balioa a) berariazko baldintza aplikatuko da a) berariazko baldintza aplikatuko da a) berariazko baldintza aplikatuko da a) berariazko baldintza aplikatuko da a) berariazko baldintza aplikatuko da Itsasontziaren tasa: itsas-zirkulazioaren araubidean manipulatutako TEUen ehunekoari aplikatuko zaio proportzionalki, TEU manipulatu guztiekiko.

a) berariazko baldintza aplikatuko da Itsasontziaren tasa: itsas-sarrera edo -irteerako araubidean manipulatutako TEUen ehunekoari aplikatuko zaio proportzionalki, TEU manipulatu guztiekiko.

a) berariazko baldintza aplikatuko da BERARIAZKO APLIKAZIO BALDINTZAK

b) Tarte bakoitzaren hobari-ehuneko bereizia aplikatuko zaie horren barruko unitateei, lege hau indarrean sartu eta ondoren operatutakoei a) Lortutako urteko zirkulazioari dagokion zatiaren hobariaren ehunekoa aplikatuko zaie lege hau indarrean sartu eta ondoren operatutako unitate guztiei.

Berariazko aplikazio-baldintzak «Itsas-zikulazio», «itsas-irteera edo -sarrera», «itsas-zerbitzu» eta «itsas-zerbitzu erregular» Estatuko Portuen eta Merkataritza Nabigazioaren Legearen testu bateginaren II. eranskinean jasotako definizioen arabera.

TEU («Twenty Equivalent Unit»): 20 oinen baliokide den edukiontzi-unitatea.

Aintzat hartzen ez diren tarteak: hobariaren % 0.

Hobari bateragarrien biderkatze-efektuak ezingo du dagokion tasaren kuota-hobariaren % 40 gainditu.

Ez da inolaz ere tasa baten (itsasontzia, salgaia edo bidaiariak) kuota-hobariren % 40 gaindituko, itsas-zirkulazio edo -zerbitzu berezi, lehentasunezko edo estrategiko bakoitzaren barruan.

Portu-agintaritzak hobari hauek aplikatzeari utziko dio automatikoki, ekitaldirako gehieneko zenbatekoaren mugara heltzean.

Portu-agintaritza honetan 2012ko ekitaldian aplikatutako 245.3 artikuluko hobarien zenbatekoak ezingo du 2010eko itsasontziaren tasaren, bidaiarien tasaren eta salgaiaren tasaren baterako urteko bilketaren ehuneko 20 baino handiagoa izan.

Aplikazio-baldintza orokorrak:

ZEREALAK.

ZINKA

4401etik 4411ra %20

%20

%20

Balioa 156. zenbakiaren euskarazko gehigarria EGURRAK.

7207tik 7229ra; 7301etik 7309ra 20 geldialdi baino gehiago EDUKIONTZIAK itsas-zirkulazioa. Goratze bidezko kargatzea eta deskargatzea («lift on-lift off» edo «lo-lo») PRODUKTU SIDERURGIKOAK Edukiontzitan sartu gabe.

20 geldialdi baino gehiago Itsasontziaren tasa EDUKIONTZIAK itsas-irteera edo -sarrera itsas-zerbitzu erregularrean. Goratze bidezko kargatzea eta deskargatzea («lift on-lift off» edo «lo-lo») Tartea 1. geldialditik Muga-zergen kodeak HOBARIAK (245.3 ART.) Ekonomia eta gizartea garatzen lagunduko duten itsas-zirkulazioak eta -zerbitzuak sustatzekoak GURUTZONTZI TURISTIKOAK

ITSAS ZIRKULAZIO ETA ZERBITZU BEREZIAK, LEHENTASUNEZKOAK EDO ESTRATEGIKOAK

Portu-agintaritza: AVILÉS

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

2012ko ekainaren 30a, larunbata Itsasontziaren tasa 1. geldialditik aurrera Tartea %40

Balioa Salgaiaren tasa 1. unitatetik aurrera Tartea %10

Balioa Tartea Bidaiaren tasa Balioa Lehenengo geldialditik hasita berdin aplikatuko da, dike lehorrean edo flotatzailean sartu aurreko edo osteko gehienez hiru eguneko egonaldien kasuan, baldin eta konponketak ur gainean egiten ez badira edo dike lehorrean edo flotatzailean egindakoekin lotuta ez badaude.

BERARIAZKO APLIKAZIO BALDINTZAK

«Itsas-zikulazio», «itsas-irteera edo -sarrera», «itsas-zerbitzu» eta «itsas-zerbitzu erregular» Estatuko Portuen eta Merkataritza Nabigazioaren Legearen testu bateginaren II. eranskinean jasotako definizioen arabera.

Aintzat hartzen ez diren tarteak: hobariaren % 0.

Hobari bateragarrien biderkatze-efektuak ezingo du dagokion tasaren kuota-hobariaren % 40 gainditu.

Ez da inolaz ere tasa baten (itsasontzia, salgaia edo bidaiariak) kuota-hobariren % 40 gaindituko, itsas-zirkulazio edo -zerbitzu berezi, lehentasunezko edo estrategiko bakoitzaren barruan.

Portu-agintaritzak hobari hauek aplikatzeari utziko dio automatikoki, ekitaldirako gehieneko zenbatekoaren mugara heltzean.

Portu-agintaritza honetan 2012ko ekitaldian aplikatutako 245.3 artikuluko hobarien zenbatekoak ezingo du 2010eko itsasontziaren tasaren, bidaiarien tasaren eta salgaiaren tasaren baterako urteko bilketaren ehuneko 20 baino handiagoa izan.

8407, 8408, 8707, 8708, 8705, 8706, 8703, 8609B, 8704A, 8704B

Muga-zergen kodeak HOBARIAK (245.3 ART.) Ekonomia eta gizartea garatzen lagunduko duten itsas-zirkulazioak eta -zerbitzuak sustatzekoak 156. zenbakiaren euskarazko gehigarria Aplikazio-baldintza orokorrak:

ONTZIOLAN KONPONDUKO DIREN ITSASONTZIAK

SALGAI-ARAUBIDEKO IBILGAILU BERRIAK, PIEZAK ETA OSAGAIAK JASOTZEA.

ITSAS ZIRKULAZIO ETA ZERBITZU BEREZIAK, LEHENTASUNEZKOAK EDO ESTRATEGIKOAK

Portu-agintaritza: ALGECIRASEKO BADIA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

2012ko ekainaren 30a, larunbata %74,00

Isla Verde Exterior terminala %50

%55

%60

%40

%50

%60

%60

%60

%60

5,01 eta 10,00 artean 10,00 baino handiagoa TEU («Twenty Equivalent Unit»): 20 oinen baliokide den edukiontzi-unitatea.

Subjektu pasibo bakoitzak aitortutako salgai eta bidaiari bakoitzari aplikatuko zaio berdin, aipatutako baldintzetan.

2012ko ekainaren 30a, larunbata Salgaiaren tasa: igarobidean dauden TEUei aplikatuko zaie soilik.

Itsasontziaren tasa: subjektu pasiboak aitortutako geldialdi bakoitzari aplikatuko zaio, itsas-zirkulazioaren araubidean manipulatutako TEUen ehunekoari proportzionalki, TEU manipulatu guztiekiko.

Portu-agintaritzak hobariak aplikatzeari utziko dio automatikoki, ekitaldirako guztizko zenbatekoaren baterako mugara heltzean.

Aplikazio-baldintzak:

Mugitutako TEU 1,00 eta 2,00 artean zirkulazioaren eta emakidatituluan ezarritako 2,01 eta 2,60 artean gutxieneko zirkulazioaren arteko erlazioa 2,60 baino handiagoa 5,00 baino txikiagoa Ikus aplikazio-baldintzak Itsasontziaren Salgaiaren tasa tasa % % 156. zenbakiaren euskarazko gehigarria 2012ko TEU zirkulazioaren hazkundea 2011koarekin alderatuta (%) Aplikazio-baldintzak. Itsasontziaren eta salgaiaren tasak %94,00

Zirkulazioproportzioa (t) Juan Carlos I kaiaren terminala EMAKIDA EDO BAIMEN BIDEZKO PORTU TERMINALAK

HOBARIAK(245.4 ART.) Espainia nazioarteko logistika-plataforma gisa indartzea Portu-agintaritza: ALGECIRASEKO BADIA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO I. atala  223. or.

AZUKREA.

Itsasontziaren tasa %10

Balioa %10

150.000 t baino gehiago %10

1 eta 25.000 TEU artean %15

%25

150.000 t baino gehiago %40

Balioa 25.001 eta 50.000 TEU artean Salgaiaren tasa 50.000 TEU baino gehiago Tartea Bidaiaren tasa Lehenengo bidaiaritik aurrera Tartea %20

Balioa a) berariazko baldintza aplikatuko da Zerealen eta azukrearen solteko zirkulazioari emango zaio hobaria, hartzailea/igorlea bera denean, eta zirkulazioa emakida- edo baimenaraubidean ez dauden salgaien itsas-terminaletan manipulatzen denean.

b) berariazko baldintza aplikatuko da salgaiaren tasan. a) baldintza aplikatuko da itsasontziaren tasan.

Igarobidean dauden eta egun bat baino gehiagoko egonaldia egiten duten bidaiariei aplikatuko zaie soilik.

BERARIAZKO APLIKAZIO BALDINTZAK

b) Tarte bakoitzaren hobari-ehuneko bereizia aplikatuko zaie horren barruko unitateei, lege hau indarrean sartu eta ondoren operatutakoei a) Lortutako urteko zirkulazioari dagokion zatiaren hobariaren ehunekoa aplikatuko zaie lege hau indarrean sartu eta ondoren operatutako unitate guztiei.

Berariazko aplikazio-baldintzak «Itsas-zikulazio», «itsas-irteera edo -sarrera», «itsas-zerbitzu» eta «itsas-zerbitzu erregular» Estatuko Portuen eta Merkataritza Nabigazioaren Legearen testu bateginaren II. eranskinean jasotako definizioen arabera.

TEU («Twenty Equivalent Unit»): 20 oinen baliokide den edukiontzi-unitatea.

Zirkulazio-mota zehatz bati itsas-zerbitzua ematen dioten itsasontzien kasuan, itsasontzien geldialdiak, bidaiariak, edukiontziak (TEU) eta salgai-tonak zenbatzen dira.

Aintzat hartzen ez diren tarteak: hobariaren % 0.

Hobari bateragarrien biderkatze-efektuak ezingo du dagokion tasaren kuota-hobariaren % 40 gainditu.

Ez da inolaz ere tasa baten (itsasontzia, salgaia edo bidaiariak) kuota-hobariren % 40 gaindituko, itsas-zirkulazio edo -zerbitzu berezi, lehentasunezko edo estrategiko bakoitzaren barruan.

Portu-agintaritzak hobari hauek aplikatzeari utziko dio automatikoki, ekitaldirako gehieneko zenbatekoaren mugara heltzean.

Portu-agintaritza honetan 2012ko ekitaldian aplikatutako 245.3 artikuluko hobarien zenbatekoak ezingo du 2010eko itsasontziaren tasaren, bidaiarien tasaren eta salgaiaren tasaren baterako urteko bilketaren ehuneko 20 baino handiagoa izan.

Lehenengo geldialditik aurrera Tartea 156. zenbakiaren euskarazko gehigarria Aplikazio-baldintza orokorrak:

1701 eta 1702

ZEREALAK.

Muga-zergen kodeak HOBARIAK (245.3 ART.) Ekonomia eta gizartea garatzen lagunduko duten itsas-zirkulazioak eta -zerbitzuak sustatzekoak 0714; 1001etik 1008ra; 1101etik 1109ra; 1201etik 1214ra; 2301etik 2309ra EDUKIONTZI BETEAK. Itsas-irteera edo -sarrera itsaszerbitzu erregularra. Goratze bidezko kargatzea eta deskargatzea («lift on-lift off» edo «lo-lo») GURUTZONTZI TURISTIKOAK.

ITSAS ZIRKULAZIO ETA ZERBITZU BEREZIAK, LEHENTASUNEZKOAK EDO ESTRATEGIKOAK

Portu-agintaritza: CÁDIZEKO BADIA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

2012ko ekainaren 30a, larunbata %15

%30

%5

%30

Lehenengo geldialditik aurrera 10 geldialdi baino gehiago negu denboraldian (ND) Lehenengo geldialditik aurrera 10 geldialdi baino gehiago negu denboraldian (ND) Lehenengo geldialditik aurrera 3

4A

4

5A

5

%15

%30

3A

Tartea Balioa Salgaiaren tasa %15

%30

10 geldialdi baino gehiago negu denboraldian (ND) Lehenengo pertsonatik aurrera %5

%30

Lehenengo pertsonatik aurrera %15

10 geldialdi baino gehiago negu denboraldian (ND) %30

Lehenengo pertsonatik aurrera %5

%30

10 geldialdi baino gehiago negu denboraldian (ND) 10 geldialdi baino gehiago negu denboraldian (ND) %5

50 geldialdi eta 10.000

pertsona baino gehiago Lehenengo pertsonatik aurrera %30

Balioa 10 geldialdi baino gehiago negu denboraldian (ND) Tartea Bidaiaren tasa a) berariazko baldintza negu-denboraldian egindako eskalei baino ez zaie aplikatuko a) berariazko baldintza negu-denboraldian egindako eskalei baino ez zaie aplikatuko a) berariazko baldintza negu-denboraldian egindako eskalei baino ez zaie aplikatuko a) berariazko baldintza negu-denboraldian egindako eskalei baino ez zaie aplikatuko a) berariazko baldintza 2012an 50 geldialdi baino gehiago egin dituen konpainiari aplikatuko zaie a) berariazko baldintza negu-denboraldian egindako eskalei baino ez zaie aplikatuko BERARIAZKO APLIKAZIO BALDINTZAK

A hizkiaren barruan sartzen diren hobariak ez dira bateragarriak zenbaki berarekin kodatutakoarekin.

b) Tarte bakoitzaren hobari-ehuneko bereizia aplikatuko zaie horren barruko unitateei, lege hau indarrean sartu eta ondoren operatutakoei Negu-denboraldia (ND): 2012ko hobarien ondorioetarako, 2012ko urriaren 15etik abenduaren 31era bitarteko geldialdiak zenbatuko dira metatze-eran.

a) Lortutako urteko zirkulazioari dagokion zatiaren hobariaren ehunekoa aplikatuko zaie lege hau indarrean sartu eta ondoren operatutako unitate guztiei.

Berariazko aplikazio-baldintzak «Itsas-zikulazio», «itsas-irteera edo -sarrera», «itsas-zerbitzu» eta «itsas-zerbitzu erregular» Estatuko Portuen eta Merkataritza Nabigazioaren Legearen testu bateginaren II. eranskinean jasotako definizioen arabera.

Aintzat hartzen ez diren tarteak: hobariaren % 0.

Hobari bateragarrien biderkatze-efektuak ezingo du dagokion tasaren kuota-hobariaren % 40 gainditu.

Ez da inolaz ere tasa baten (itsasontzia, salgaia edo bidaiariak) kuota-hobariren % 40 gaindituko, itsas-zirkulazio edo -zerbitzu berezi, lehentasunezko edo estrategiko bakoitzaren barruan.

Portu-agintaritzak hobari hauek aplikatzeari utziko dio automatikoki, ekitaldirako gehieneko zenbatekoaren mugara heltzean.

Portu-agintaritza honetan 2012ko ekitaldian aplikatutako 245.3 artikuluko hobarien zenbatekoak ezingo du 2010eko itsasontziaren tasaren, bidaiarien tasaren eta salgaiaren tasaren baterako urteko bilketaren ehuneko 20 baino handiagoa izan.

Aplikazio-baldintza orokorrak:

GURUTZONTZI TURISTIKOAK ALCÚDIAKO PORTUAN

%5

Lehenengo geldialditik aurrera 10 geldialdi baino gehiago negu denboraldian (ND) %30

10 geldialdi baino gehiago negu denboraldian (ND) 2A

2

%5

50 geldialdi baino gehiago 1

%30

10 geldialdi baino gehiago negu denboraldian (ND) Balioa 1A

Tartea Itsasontziaren tasa 156. zenbakiaren euskarazko gehigarria GURUTZONTZI TURISTIKOAK LA SAVINAKO PORTUAN

GURUTZONTZI TURISTIKOAK MAÓKO PORTUAN

GURUTZONTZI TURISTIKOAK EIVISSAKO PORTUAN

GURUTZONTZI TURISTIKOAK PALMAKO PORTUAN

Zenbakia HOBARIAK (245.3 ART.) Ekonomia eta gizartea garatzen lagunduko duten itsas-zirkulazioak eta -zerbitzuak sustatzekoak ITSAS ZIRKULAZIO ETA ZERBITZU BEREZIAK, LEHENTASUNEZKOAK EDO ESTRATEGIKOAK

Portu-agintaritza: BALEARRAK

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

2012ko ekainaren 30a, larunbata %40

Salgaiaren tasa %45

Garraio-araubideko bidaiariak %60

Garraio-araubideko ibilgailuak Subjektu pasibo bakoitzak aitortutako geldialdia, salgai eta bidaiari bakoitzari aplikatuko zaio berdin, aurretik aipatutako baldintzetan.

Bidaiaren tasa: Jatorria edo helmuga Balear artxipielagotik at duen bidaiari bakoitzari aplikatuko zaio. Hobaria ez da bateragarria 208.d) artikuluko murrizketarekin Salgaiaren tasa: Jatorria edo helmuga Balear artxipielagotik at duen salgai bakoitzari aplikatuko zaio. Hobaria ez da bateragarria 216.b) artikuluko murrizketarekin Itsasontziaren tasa: subjektu pasiboak aitortutako eta S oinarrizko zenbatekoa aplikagarri den geldialdi bakoitzean aplikatuko da, eta ez da bateragarria 197.1.h) artikuluko murrizketarekin Portu-agintaritzak hobari hauek aplikatzeari utziko dio automatikoki, ekitaldirako gehieneko zenbatekoaren mugara heltzean.

%40

Itsasontziaren tasa Bidaiaren tasa 156. zenbakiaren euskarazko gehigarria Aplikazio-baldintzak:

HOBARIAK (245.5 ART.) Uhartetasuna, isolamendu berezia edo ultraperifikotasuna Itsas-zerbitzuak artxipielagotik at dauden beste portu batzuekin ITSAS ZERBITZUAK

Portu-agintaritza: BALEARRAK

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

2012ko ekainaren 30a, larunbata %20

0 x (Teduk./Tguztira) + % 20 x (Tauto./Tguztira) + % 10 x (Tgainera./Tguztira) 0 x (Teduk./Tguztira) + % 20 x (Tauto./Tguztira) + % 10 x (Tgainera./Tguztira) AUTOMOBILAK

XEDEANITZAK

KARGA ERRODATUA

Teduk: terminalak 2011ko ekitaldian manipulatutako karga edukiontziratuaren tonen totala da.

Tauto: terminalak 2011ko ekitaldian manipulatutako ibilgailu berrien tonen totala da.

Tgainera.: terminalak 2011ko ekitaldian manipulatutako salgaien tonen totala da (aurrekoak kontuan hartu gabe).

Tguztira: terminalak 2011ko ekitaldian manipulatutako salgaien tonen totala da.

OHARRAK FALTA DIRA: KONGRESUAREN TXOSTENARI EGINDAKO ZUZENKETAN ERANTSITA DAUDE

%30

Okupazio-tasa % 156. zenbakiaren euskarazko gehigarria EDUKIONTZIAK

SALGAIENEN ITSAS TERMINAL -mota Okupazio-tasaren kuotaren % 30 baino txikiagoa HOBARIAK (182. ART.) Espainiako portuen lehiakortasuna eta horiek nazioarteko merkatuetara egokitzea bultzatzeko Portu-agintaritza: BARTZELONA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

2012ko ekainaren 30a, larunbata %20

%40

Azaroa Abendua Lehenengo geldialditik Lehenengo geldialditik %20

%30

%30

%25

%20

%15

%10

12.001 eta 16.000 t artean 9.001 eta 12.000 t artean 7.001 eta 9.000 t artean 6.001 eta 7.000 t artean 5.001 eta 6.000 t artean %40

%35

16.000 t baino gehiago 10.000 unitate baino gehiago %20

%15

Lehenengo tonatik %30

Balioa 300.001 eta 600.000 t artean Salgaiaren tasa 600.000 t baino gehiago Tartea %10

10.001 eta 20.000 bidaiari artean BxC

%15

Adierazitako berariazko baldintzak betetzen dituzten bidaiariei %20

20.001 eta 30.000 bidaiari artean %25

40.000 bidaiari baino gehiago 30.001 eta 40.000 bidaiari artean Balioa Bidaiaren tasa Tartea - Itsasontziaren tasa: geldialdian ibilgailu-zirkulazioan espezializatutako terminaletan operatze duten 20.000 GT baino gehiagoko itsasontziei aplikatuko zaie berdin, urteko lehenengo geldialditik hasita - Salgaiaren tasa: Marka bereko edo zirkulazio-araubidean manipulatzen diren ibilgailuak fabrikatzera bideratutako talde berekoak diren hainbat marken zirkulazio-araubideko ibilgailu berrien zirkulazioari aplikatuko zaio, urteko lehenengo ibilgailutik hasita.

- Itsasontziaren tasa: itsas-zerbitzuen ohiko kargako (kanpo daude solteko zirkulazioa eta edukiontziak eramateko itsasontzi puruak) itsasontziei aplikatuko zaie, berdin, urteko lehenengo kargatik hasita, operatutako salgaien % 50 baino gehiago hobaria duten mugazergen kodetan sartuta daudenean.

- Salgaiaren tasa: Azken bezero baten operatutako salgaiari aplikatuko zaio tarteka, modu marjinalean, berdin, dagokion tartearen lehenengo tonatik hasita.

Berdin aplikatuko da urteko lehenengo geldialditik hasita.

- Itsasontziaren tasa: operatutako salgaien % 80 baino gehiago hobaria duten muga-zergen kodeetan sartuta daudenean aplikatuko da.

Azken bezero baten operatutako urteko zirkulazioari aplikatuko zaio tarteka, modu marjinale berdin, dagokion tartearen lehenengo tonatik.

Ez da aplikatuko produktu siderurgikoa edukiontzitan garraiatzen denean.

Berdin aplikatuko zaie itsasontzi guztiei, geldialdiaren hasiera-dataren arabera, adierazitako aldiaren arabera.

Ez zaie aplikatuko ez geldialdi inaktiboei, ez gurutzontziak geldialdi luzeari dagokion itsasontzitasaren kuota aplikatzen duen aldiei.

Berdin aplikatuko da itsasontziak garraia tzen duen lehenengo bidaiaritik hasita, gurutzontzi turistikoko araubideko bidaiarien zirkulazioa handitzen denean, honako suposizio hauei jarraiki:

- Bartzelonako portuan ezarri berri diren konpainien kasuan, urteko bidaiarien zirkulazioa 10.000 edo gehiago denean - existitzen ziren gurutzontzi-konpainien kasuan, honako bi baldintza hauetako bat betetzen bada:

a) uneko urteko urteko zirkulazioaren eta erreferentzia-urtekoaren arteko aldea 10.000 bidaia baino gehiago izatea.

b) uneko urteko urteko zirkulazioaren eta erreferentzia-urtekoaren arteko aldea % 10 baino handiagoa izatea.

Honako hau da erreferentzia-urtea: uneko urtekoaren aurreko hiru urteko aldian konpainiak operatu duen zirkulazio bolumen handieneko urtea.

Hobaria kalkulatzeko erabilitako aldagaiak: B: bidaiari-zikulazioaren handitzearen baliokide den ehunekoa, erreferentzia-urtearekiko, % 20ko gehienekoarekin C: koefiziente zuzentzailea, zirkulazioan dauden bidaiarien ehunekoaren arabera, hobariaren xede den urteko bidaiari guztien aldean: hori % 30 edo txikiagoa denean, 1en baliokide da, eta % 30 baino handiagoa denean, 0,5en baliokide da.

Tarteka aplikatuko da modu marjinalean, berdin, dagokion tarteko lehenengo bidaiaritik hasita, gurutzontzi turistikoen konpainia batek Bartzelonako portuan artatzen dituen ontziratutako edo lehorreratutako bidaiarien urteko bolumen metatuaren arabera.

BERARIAZKO APLIKAZIO BALDINTZAK

2012ko ekainaren 30a, larunbata Ez da inolaz ere tasa baten (itsasontzia, salgaia edo bidaiariak) hobariren % 40 gaindituko, itsas-zirkulazio edo -zerbitzu berezi, lehentasunezko edo estrategiko bakoitzaren barruan.

Zirkulazioak eta zerbitzuak modu metagarrian zenbatuko dira urte naturalean zehar.

Aintzat hartzen ez diren tarteak: hobariaren % 0 Tasa baten hobariak, itsas-zirkulazio edo -zerbitzu berezi, lehentasunezko edo estrategikoei dagozkienak, ez dira bateragarriak Geldialdi, tona, unitate edo bidaiari bakoitzari aplikatuko zaizkio berdin, itsas-zirkulazio edo -zerbitzu berezi, lehentasunezko edo estrategiko bakoitzaren barruan, aipatutako tarte eta baldintzetan Subjektu pasibo guztiei aplikatuko zaie berdin, itsas-zirkulazio edo -zerbitzu berezi, lehentasunezko edo estrategiko bakoitzaren barruan, aipatutako tarte eta baldintzetan Honako hau da azken bezeroa: salgaiaren azken igorle/hartzailea «Itsas-zirkulazioa», «itsas-sarrera eta -irteera», «itsas-zerbitzua» eta «itsas-zerbitzu erregularra» 2/2011 Legegintzako Errege Dekretuaren II. eranskinean jasotako definizioen arabera Ontziratzen edo lehorreratzen ari den gurutzontziko bidaiariaren definizioa 2/2011 Legegintzako Errege Dekretuaren II. eranskinean jasotako definizioen glosarioan adierazitakoarekin bat dator Gurutzontzi turistikoa, koadroan jasotako modalitateetan, zirkulazio berezi bat da Aplikazio-baldintza orokorrak:

IBILGAILU BERRIAK. Itsas-konektagarritasuna eta itsas-zirkulazioaren araubideko karga-kontzentrazioa.

02., 03., 07. eta 08. kapituluak 1001, 1002, Lehenengo geldialditik 1003 eta 1005

ZEREALAK soltean. Garia, zekalea, garagarra eta artoa. Kargakontzentrazioa. Geldialdiak sustatzea eta solteko zirkulazioa.

PRODUKTU FRESKO ETA IZOZTUAK. Haragi izoztuak, arrain eta itsaski izoztuak, barazkiak eta frutak. Ohiko kargan. Karga-kontzentrazioa. Geldialdi sustatzea hozte-itsasontzietan eta azken bezeroek emandako salgaien bolumena.

72. kapitulua PRODUKTU SIDERURGIKOAK. Ohiko kargan edo soltean.

%10

%0

Ikus aplikazio-baldintzen 2. taula %20

Maiatza-urria SALGAI OROKORRA. Errodadura bidezko kargatzea eta deskargatzea («roll on-roll off» edo «ro-ro») errepide bidezko garraio-kateen zirkulazioa atzematen duten distantzia txikiko itsas-garraio lineetan. Garraio-araubideko ibilgailuak izan ezik.

%30

Apirila Ikus aplikazio-baldintzen 1. taula %40

Balioa Martxoa Itsasontziaren tasa Urtarrila-otsaila Tartea 2012AN APLIKATZEKO HOBARIAK(245.3 ART.) Ekonomia eta gizartea garatzen lagunduko duten itsas-zirkulazioak eta -zerbitzuak sustatzekoak 156. zenbakiaren euskarazko gehigarria EDUKIONTZIAK itsas-sarrera, -irteera edo -zirkulazioa itsas-zerbitzu erregularrean. Goratze bidezko kargatzea eta deskargatzea («lift on-lift off» edo «lo-lo») GURUTZONTZI TURISTIKOAK. Bidaiari-zirkulazioaren kontzentrazioa. Urtesasoiaren araberako geldialdiak.

GURUTZONTZI TURISTIKOAK. Bidaiari-zirkulazioaren kontzentrazioa.

Bidaiari-kopurua handitzea.

GURUTZONTZI TURISTIKOAK. Bidaiari-zirkulazioaren kontzentrazioa.

Bartzelonako portuan ontziratzen edo lehorreratzen ari den gurutzontziko bidaiari-bolumena.

ITSAS ZIRKULAZIO ETA ZERBITZU BEREZIAK, LEHENTASUNEZKOAK Muga-zergen EDO ESTRATEGIKOAK

kodeak Portu-agintaritza: BARTZELONA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO I. atala  228. or.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Itsas-konektagarritasuna. Bigarren geldialdiaozeanoz bestaldeko itsas-zerbitz erregular batean Itsas-konektagarritasuna. Itsas-zerbitzu baten txandatzea.

Itsas-konektagarritasuna. Itsas-zerbitzu erregular berriak areagotzea/sortzea.

Itsas-kargen kontzentrazioa. Geldialdiko kargatutako eta/edo deskargatutako edukiontzi-kopurua.

Itsas-kargen kontzentrazioa. Kargatutako eta/edo deskargatutako edukiontzikopurua.

Itsas-kargen kontzentrazioa. Itsas-zirkulazioaren araubideko edukiontzizirkulazioa.

Itsas-kargen kontzentrazioa. Salgaien itsas-sarrera edo -irteerako araubideko edukiontzi beteen zirkulazioa.

Karga-kontzentrazioa. Azken bezeroek emandako edukiontzi-kopurua handitzea.

Itsas-kargen kontzentrazioa. Azken bezeroek emandako edukiontzi beteen bolumena.

Itsas-kargen kontzentrazioa. Edukiontziekin jardun duten enpresak JLGn ezartzea Lur-konektagarritasuna. Salgaien itsas-sarrera edo -irteerako araubideko edukiontzi hutsen zirkulazioa.

Lur-konektagarritasuna. Edukiontzi beteen itsas- eta tren-intermodalitatea.

%15

%10

50.001 eta 150.000 TEU artean urtean %25

350.001 eta 450.000 TEU artean urtean %20

%30

450.000 TEU baino gehiago urtean 150.001 eta 250.000 TEU artean urtean %10

250.001 eta 350.000 TEU artean urtean %20

Geldialdiko 1.001 eta 3.000 TEU artean %25

Geldialdiko 3.001 eta 4.000 TEU artean Geldialdiko 4.000 TEU baino gehiago %2,5

26 eta 50 geldialdi artean urtean %15

%5,0

Lehenengo geldialditik %7,5

%10,0

151 eta 200 geldialdi artean urtean 51 eta 90 geldialdi artean urtean %15,0

200 geldialdi baino gehiago urtean 91 eta 150 geldialdi artean urtean %20

%40

15.000 eta 35.000 GT artean 35.000 GT baino gehiago Balioa %20

Itsasontziaren tasa Lehenengo geldialditik Tartea Salgaiaren tasa %40

%40

Trena. Lehenengo TEU hutsetik Berariazko baldintzak betetzen dituen lehenengo TEUtik %35

%12

%10

Errepidea. 3.000 TEU huts baino gehiago u Errepidea. 51 eta 3.000 TEU huts artean ur %10

4 urte eta 12.000 TEU bete baino gehiago u %20

Urtebete eta 6.000 TEU bete baino gehiago 3 urte eta 10.000 TEU bete baino gehiago u %20

0 urte eta 6.000 TEU bete baino gehiago ur %20

%10

2.001 eta 5.000 TEU bete artean urtean 2 urte eta 8.000 TEU bete baino gehiago ur %15

%20

10.000 TEU bete baino gehiago urtean 5.001 eta 10.000 TEU bete artean urtean %20

%40

Berariazko baldintzak betetzen dituen lehenengo TEUtik %30

%20

600.000 TEU baino gehiago urtean 300.001 eta 450.000 TEU artean urtean %20

450.001 eta 600.000 TEU artean urtean %30

5.001 eta 10.000 TEU artean urtean %40

Balioa 10.001 eta 20.000 TEU artean urtean 20.000 TEU baino gehiago urtean Tartea Tartea Bidaiaren tasa Balioa 2012ko ekainaren 30a, larunbata Zerbitzu-gunera sartzeko eta zerbitzu-gunetik aterako trenbidez bideratzen diren salgaien itsas-sarrera edo -irteerako edukiontzi beteei bakarrik aplikatuko zaie, berdin, urteko lehen edukiontzitik hasita.

Salgaien itsas-sarrera edo -irteerako araubideko edukiontzi hutsei bakarrik aplikatuko zaie, modu marjinalean, tarteka eta berdin dagokion tarteko lehenengo edukiontzitik hasita, zerbitzugunera sartzeko eta zerbitzu-gunetik ateratzeko errepidetik bideratzen diren itsasontzi baten urteko edukiontzi-bolumenaren (TEUtan neurtuta) arabera Salgaien itsas-sarrera edo -irteerako edukiontzi beterri bakarrik aplikatuko zaie berdin, azken bezeroak Bartzelonako portuko Jarduera Logistikoen Gunera (JLG) urtean ekarritako edukiontzi beteen bolumenaren (TEUtan neurtuta) eta azken bezeroa JLGn ezarrizeneko urtearen arabera.

Salgaien itsas-sarrera edo -irteerako edukiontzi beteei aplikatuko zaie bakarrik modu marjinalean tarteka, berdin dagokion tarteko lehenengo edukiontzitik hasita, azken bezero baten itsas-sarrera edo -irteerako edukiontzi beteen urteko bolumen (TEUtan neurtuta) metatuaren arabera.

Azken bezero baten edukiontzi-zirkulazio osoari aplikatuko zaio berdin, salgaien itsassarrerako eta/edo -irteerako edukiontzien bolumena, azken bezero berak operatutako edukiontzi beteen (TEUtan neurtuta) bolumena handitzen denean, honako baldintza hauetakoren batean:

- Uneko urtean operatzen diren salgaien itsas-sarrera edo -irteerako edukiontzi beteen bolumenaren eta erreferentzia-urtekoaren arteko aldea 1.000 TEU baino handiagoa denean - Uneko urtean operatzen diren salgaien itsas-sarrera edo -irteerako edukiontzi beteen bolumenaren eta erreferentzia-urtekoaren arteko aldea % 10 baino handiagoa denean, aurrez 500 TEU baino gehiago operatuta.

Honako hau da erreferentzia urtea: salgaien itsas-irteerako edo -sarrerako edukiontzi-zirkula Itsasontzi baten salgaien sarrera- edo -irteeraren araubideko edukiontzi beteen zirkulazioari aplikatuko zaio.

Hobariaren batez besteko ehunekoa, lehenengo edukiontzi betetik hasita berdin aplikatuko dena, modu marjinalean kalkulatuko da tarteka, dagokion tarteko lehen edukiontzitik berdin, edukiontzi beteen, hutsen eta zirkulaziokoen urteko bolumen (TEUtan neurtuta) metatuaren arabera.

Modu marjinalean aplikatuko da tarteka, berdin, dagokion tarteko lehenengo edukiontzitik hasita, itsasontzi batek itsas-zirkulazioaren araubidean operatutako urtean metatutako edukiontzien bolumenaren (TEUtan neurtuta) arabera Itsas-zerbitzu erregularreko itsasontzi baten edukiontziak garraiatzeko ibilgailu guztiei aplikatuko zaie berdin, urteko lehenego geldialditik hasita.

Berdin aplikatuko dira itsasontziak geldialdi batean operatzen dituen edukiontzien bolumenaren (TEUtan neurtuta) arabera, baldin eta itsas-zerbitzu erregular bateko 35.000 G

baino gehiagoko itsasontziak badira.

Uneko urtean edo aurreko urtean sortutako edo areagotutako itsas-zerbitzu erregularreko geldialdi guztiei aplikatuko zaie berdin.

Honakoetan sortuko da itsas-zerbitzu erregular bat: ezaugarri horiek dituen zerbitzu berri bat sortzen denean, gutxienez hamabost egunez behin.

Honakoetan areagotuko da itsas-zerbitzu erregular bat: horrek gutxienez urteko 30 geldialdi berri sortzen dituen itsasontzi-kopurua barne hartzen duenean.

Berdin aplikatuko da itsas-zerbitzu erregular baten urteko lehen geldialditik hasita Itsas-zerbitzu erregular batekoa den eta distantzia txikiko itsas-garraioa ez den itsasontzibidaia baten bigarren geldialdi diren geldialdi guztiei aplikatuko zaie berdin Itsas-zerbitzu erregularrean dauden eta aurre-aurreko geldialdia distantzia motzeko itsasgarraioaren eremutik (2/2011 Legegintzako Errege Dekretuan definitzen den bezala) kanpo egin duten geldialdiei aplikatuko zaie berdin, Suezko kanaleko nabigazioaritutako lo baldintza teknikoek ezarritakoak izan ezik BERARIAZKO APLIKAZIO BALDINTZAK

156. zenbakiaren euskarazko gehigarria 1. taularako aplikazio-baldintza orokorrak: Aintzat hartzen ez diren tarteak: hobariaren % 0 Hobari guztiak ondoz ondo eta multiplikazioz aplikatuko dira. Hala ere, 7, 8 eta 12 kontzeptuei dagozkien hobariak bateraezinak dira 9, 10, 11 eta 13 kontzeptuei dagozkienekin; azken horiek dute lehentasuna.

Edonola ere, hobaria ez da % 40 baino handiagoa izango.

1, 2, 3, 4, 5 eta 6 hobariak ezingo dira aplikatu geldialdi inaktibotan, ez itsasontziaren tasari geldialdi luzeei dagokien koefizientea aplikatzen zaion denbora-tarteetan, ez eta kargatu/deskargatutako gehienezko edukiontzi-kopurua 200 TEU baino txikiagoa den eskaletan ere Baldintza horien efektuetarako, amaierako bezeroa salgaiaren amaierako igorlea/hartzailea izango da «Salgaien itsas-sarrera edo -irteera» definizioa bat dator 2/2011 Legegintzako Errege Dekretuaren II. eranskinean txertatutako definizioen glosarioan ezarritakoarekin, alde batera utzita itsasoko eta/edo lurreko zirkulazioko araubidean dauden zir 1

Zenbakia Itsas-konektagarritasuna. Ozeanoz bestaldeko geldialdiaren zirkulazio-denbo hobetzen du KONTZEPTUA

1. TAULA EDUKIONTZIETARAKO BERARIAZKO APLIKAZIO BALDINTZAK itsas-sarrera eta -irteera eta itsas-zirkulazioa. Goratze bidezko kargatzea eta deskargatzea («lift on-lift off» edo «lo-lo») BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO I. atala  229. or.

2

3

Distantzia txikiko itsas-zerbitzuko karga-kontzentrazioa. Itsasontzi baten zirkulazio-trafikoa.

Distantzia txikiko itsas-garraioko zerbitzuen karga-kontzentrazioa. Amaierako bezero baten zirkulazio-bolumena.

%10

%20

101 eta 200 geldialdia artean urtean 200 geldialdi baino gehiago urtean Balioa %15

Itsasontziaren tasa Berariazko baldintzak betetzen dituen lehenengo geldialditik aurrera Tartea Salgaiaren tasa 800 GIU baino gehiago urtean Tartea 2. taularako aplikazio-baldintza orokorrak: Aintzat hartzen ez diren tarteak: hobariaren % 0 Hobari guztiak ondoz ondo eta multiplikazioz gauzatuko dira.

Edonola ere, hobaria ez da % 40 baino handiagoa izango.

Baldintza horien efektuetarako, amaierako bezeroa salgaiaren amaierako igorlea/hartzailea izango da Itsasontziari ezarritako tasaren hobaria bakarrik aplikatuko da itsas-zerbitzu erregularrean egindako salgaien eta bidaiarien zirkulazioaren % 70 baino gehiago uharteetan egin ez bada.

1

Zenbakia Distantzia txikiko itsas-garraioko zerbitzuen itsas-konektagarritasuna. Itsaszerbitzu erregularrak sortzea/zabaltzea.

KONTZEPTUA

%30

Balioa Bidaiaren tasa 40.001 eta 80.000 bidaiari artean urtean 80.000 bidaiari baino gehiago urtean Berariazko baldintzak betetzen dituen lehenengo bidaiaritik aurrera Tartea %10

%20

%15

Balioa Urteko lehenengo geldialditik hasita berdin aplikatuko da, amaierako bezero batek urte batean pilatutako salgai-garraiorako unitateen bolumenaren arabera (GIUtan neurtuta). Ibilgailu berriak hortik kanpo gelditzen dira.

Urteko lehenengo geldialditik hasita berdin aplikatuko da, itsasontzi batek urte horretan pilatutako zirkulazioaren arabera.

Berdin aplikatuko zaie uneko urtean edo aurreko urtean sortutako edo areagotutako distantzia txikiko itsas-garraioko itsas-zerbitzu erregularreko geldialdi guztiei.

Honakoetan sortuko da itsas-zerbitzu erregular bat: ezaugarri horiek dituen zerbitzu berri bat sortzen denean, gutxienez astean behin.

Honakoetan areagotuko da itsas-zerbitzu erregular bat: horrek gutxienez asteko geldialdi osagarri bat sortzen duen itsasontzi-kopurua barne hartzen duenean.

BERARIAZKO APLIKAZIO BALDINTZAK

2. TAULA SALGAI ORROKORRENTZAKO BERARIAZKO APLIKAZIO-BALDINTZAK. Errodadura bidezko kargatzea eta deskargatzea («roll on-roll off» edo «ro-ro») errepide bidezko garraio-kateen zirkulazioa atzematen duten distantzia txikiko itsas-garraio lineetan. Garraio-araubideko ibilgailuak izan ezik.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

156. zenbakiaren euskarazko gehigarria 2012ko ekainaren 30a, larunbata %10

%10

Solteko salgai solidoetako terminal publikoak, siderurgia-produktuen, harrikatzaren, harrikatz-kokearen burdin-txatarren eta burdin-mineralen % 51 edo gehiago manipulatzen dituztenak.

Okupazio-tasa % 156. zenbakiaren euskarazko gehigarria Edukiontzi-terminala SALGAIENEN ITSAS TERMINAL -mota Okupazio-tasaren kuotaren % 30 baino txikiagoa HOBARIAK(182. ART.) Espainiako portuen lehiakortasuna eta horiek nazioarteko merkatuetara egokitzea bultzatzeko Portu-agintaritza: BILBO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

2012ko ekainaren 30a, larunbata Itsasontziaren tasa 7204

TXATARRA.

4802

40.000 t baino gehiago 60.000 t baino gehiago 40.000 t baino gehiago 1 t baino gehiago %20

%20

%20

%20

%20

%24

650.000 eta 825.000 t artean 1 t baino gehiago %32

%18

%10

%15

825.000 t baino gehiago 200.000 t baino gehiago 200.000 t baino gehiago 1 t baino gehiago Bidaiaren tasa Bidaia-araubideko ibilgailuak:

12.000 unitate baino gehiago %25

%40

%10

Bidaiariak: 50.000 pertsona baino gehiago %15

1 eta 4 geldialdi artean %20

Balioa 5 eta 8 geldialdi artean 8 geldialdi baino gehiago Tartea b) berariazko baldintza aplikatuko da hartzaile/igorlea berbera denean.

b) berariazko baldintza aplikatuko da b) berariazko baldintza aplikatuko da, baldin eta urteko gutxieneko zirkulazioa 700.000 t baino handiagoa bada.

b) berariazko baldintza aplikatuko da b) berariazko baldintza aplikatuko da a) berariazko baldintza aplikatuko da, urtean pilatutako gutxieneko zirkulazioa (300.000 t) gainditzen bada, eta atrakalekua emakida bidez eman bada soilik.

b) berariazko baldintza aplikatuko da, baldin eta urtean pilatutako gutxieneko zirkulazioa 20.000 unitate baino gehiago bada. Itsasontziari ezarritako tasaren hobaria Car-Carrier itsasontziei aplikatuko zaie soilik.

a) berariazko baldintza aplikatuko da, eta itsas-zerbitzu erregularreko Ro-Pax itsasontziei soilik.

a) Berariazko baldintza aplikatuko zaie itsas-enpresa berberak operatutako itsas-zerbitzuko itsasontziei, baldin eta euren batez besteko GT 10.000 baino handiagoa da eta oinarrizko zenbatekoa «B» badute.

b) berariazko baldintza aplikatuko da, eta itsas-zerbitzu erregularreko geldialdiei soilik.

b) berariazko baldintza aplikatuko da, baldin eta subjektu bakoitzak urtean pilatutako gutxieneko zirkulazioa 45.000 TEU badira, eta trenbidez garraiatzen den edukiontziari bakarrik.

a) berariazko baldintza ontzi berberak operatutako itsasontzi guztiei aplikatuko zaie, baldin eta portua egoitza bada.

BERARIAZKO APLIKAZIO-BALDINTZAK

b) Tarte bakoitzaren hobari-ehuneko bereizia aplikatuko zaie horren barruko unitateei, lege hau indarrean sartu eta ondoren operatutakoei a) Lortutako urteko zirkulazioari dagokion zatiaren hobariaren ehunekoa aplikatuko zaie lege hau indarrean sartu eta ondoren operatutako unitate guztiei.

Berariazko aplikazio-baldintzak «Itsas-zikulazio», «itsas-irteera edo -sarrera», «itsas-zerbitzu» eta «itsas-zerbitzu erregular» Estatuko Portuen eta Merkataritza Nabigazioaren Legearen testu bateginaren II. eranskinean jasotako definizioen arabera.

GIU (garraio intermodaleko unitate): salgaien errodadurako garraio-elementua (edukiontzi, ibilgailu zurrun edo artikulatu, erdi-atoi eta atoietarako plataforma) TEU («Twenty Equivalent Unit»): 20 oinen baliokide den edukiontzi-unitatea.

2012ko ekainaren 30a, larunbata Aintzat hartzen ez diren tarteak: hobariaren % 0.

Hobari bateragarrien biderkatze-efektuak ezingo du dagokion tasaren kuota-hobariaren % 40 gainditu.

Ez da inolaz ere tasa baten (itsasontzia, salgaia edo bidaiariak) kuota-hobariren % 40 gaindituko, itsas-zirkulazio edo -zerbitzu berezi, lehentasunezko edo estrategiko bakoitzaren barruan.

Portu-agintaritzak hobari hauek aplikatzeari utziko dio automatikoki, ekitaldirako gehieneko zenbatekoaren mugara heltzean.

Portu-agintaritza honetan 2012ko ekitaldian aplikatutako 245.3 artikuluko hobarien zenbatekoak ezingo du 2010eko itsasontziaren tasaren, bidaiarien tasaren eta salgaiaren tasaren baterako urteko bilketaren ehuneko 20 baino handiagoa izan.

Aplikazio-baldintza orokorrak:

KAUTXUA ETA IBILGAILU BERRIAK

%25

%10

1 eta 30.000 unitate artean 300.000 t baino gehiago %30

%40

30.001 eta 50.000 unitate artea 50.000 unitate baino gehiago 2807

%30

%40

%30

1 eta 25.000 TEU artean %25

%35

8.000 GIU baino gehiago %40

25.001 eta 50.000 TEU artean Balioa 50.000 TEU baino gehiago 4001eta 4002; 4011

2926. 10

Akrilonitriloa Azido sulfurikoa 2917 - 36

2930 - 90

Aminoazidoak 1201, 1512 B, 650.000 t baino gehiago 1507 B

Azido polikarboxilikoak PRODUKTU KIMIKOAK

BABAK ETA LANDARE OLIOAK

PAPERA ETA PAPER OREA. Papera.

7203, 1000

7201 eta 7203 120 geldialdi baino gehiago lingoteak eta bloke solido erregaiak Direct Reduced Iron 7201, 7202

7205etik 7306ra 7317, 7318, 7325 eta 7326

Edukiontzitan sartu gabeko esportaziorako salgai orokorreko siderurgia-produktuak %20

Salgaiaren tasa Tartea 156. zenbakiaren euskarazko gehigarria PRODUKTU SIDERURGIKOAK

1. geldialditik 8703

Garraio-araubideko IBILGAILUAK

%5

%20

%10

13 eta 26 geldialdi artean Balioa 1 eta 12 geldialdi artean Tartea 60 geldialdi baino gehiago Muga-zergen kodeak HOBARIAK(245.3 ART.) Ekonomia eta gizartea garatzen lagunduko duten itsas-zirkulazioak eta -zerbitzuak sustatzekoak BIDAIA ARAUBIDEKO BIDAIARIAK ETA IBILGAILUAK

Gainerakoak Errodadura bidez salgaiak kargatzea eta deskargatzea («roll on-roll off» edo «ro-ro»). Salgaia-araubideko ibilgailuak izan ezik SALGAI OROKORRA

EDUKIONTZIAK itsas-irteera edo -sarrera itsas-zerbitzu erregularrean. Goratze bidezko kargatzea eta deskargatzea («lift on-lift off» edo «lo-lo») GURUTZONTZI TURISTIKOAK

ITSAS ZIRKULAZIO ETA ZERBITZU BEREZIAK, LEHENTASUNEZKOAK EDO ESTRATEGIKOAK

Portu-agintaritza: BILBO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO I. atala  232. or.

%30

%25

%20

75 eta 100 geldialdi artean 50 eta 75 geldialdi artean 25 eta 50 geldialdi artean 1 eta 25 geldialdi artean 2711 B

%15

%35

%30

5 <= I < 10

0 <= I < 5

%20

%40

I >= 10

%20

1. tonatik aurrera Bidaiaren tasa 1 eta 5 geldialdi artean 6 eta 10 geldialdi artean 10 geldialdi baino gehiago Tartea %30

%35

%40

Balioa Berdin aplikatuko da, hurrengo tonatik hasita, enpresa banatzaile bakoitzaren gas naturalaren urteko gutxieneko zirkulazioan. Urteko gutxieneko zirkulazioa 2007, 2008 eta 2009 urteetan Cartagenako portuan deskargatutakoaren batez bestekoa izango da, eta «I», gas naturalaren enpresa banatzaile bakoitzak 2012an izandako guztizko zirkulazio-hazkundearen ehunekoa, urteko gutxieneko zirkulazioarekiko.

a) berariazko baldintza aplikatuko da b) berariazko baldintza aplikatuko da, itsas-zerbitzu erregular berean.

b) berariazko baldintza aplikatuko da, itsas-zerbitzu erregular berean.

Tarte bakoitzaren tona (t) bolumenaren neurketan, edukiontzien tarak kanpo gelditzen dira eta itsaszerbitzu erregularrei eragiten die soilik.

Itsasontziaren tasa: Geldialdi -kopurua % 50 baino gehiago handitzeagatiko hobaria 4 HILABETE

aplikatuko da, eta tasa horri aplikatu ahal izango zaizkion bestelako hobariekin bateraezina da.

Hobaria 3 URTEAN behin baino ezingo da aplikatu, eta berdin aplikatuko da, geldialdi -kopurua % 50 baino gehiago handitzeko nahia jakinarazten den lehenengo geldialditik aurrera, portuagintaritzak jakinarazpena egin aurreko 12 hilabeteetan egindako geldialdi -kopurua egiaztatu ondoren.

Tarte bakoitzaren tona (t) bolumenaren neurketan, edukiontzien tarak kanpo gelditzen dira eta itsaszerbitzu erregularrei eragiten die soilik b) berariazko baldintza aplikatuko da, itsas-zerbitzu erregular berean.

Tarte bakoitzaren tona (t) bolumenaren neurketan, edukiontzien tarak kanpo gelditzen dira eta itsaszerbitzu erregularrei eragiten die soilik.

TEU hutsek ez dute salgaiaren tasaren gaineko hobaririk jasotzen.

Itsasontziaren tasa: Geldialdi -kopurua % 50 baino gehiago handitzeagatiko hobaria 4 HILABETEZ

aplikatuko da, eta tasa horri aplikatu ahal izango zaizkion bestelako hobariekin bateraezina da.

Hobaria 3 URTEAN behin baino ezingo da aplikatu, eta berdin aplikatuko da, geldialdi -kopurua % 50 baino gehiago handitzeko nahia jakinarazten den lehenengo geldialditik aurrera, portuagintaritzak jakinarazpena egin aurreko 12 hilabeteetan egindako geldialdi -kopurua egiaztatu ondoren.

b) berariazko baldintza aplikatuko da BERARIAZKO APLIKAZIO BALDINTZAK

b) Tarte bakoitzaren hobari-ehuneko bereizia aplikatuko zaie horren barruko unitateei, lege hau indarrean sartu eta ondoren operatutakoei a) Lortutako urteko zirkulazioari dagokion zatiaren hobariaren ehunekoa aplikatuko zaie lege hau indarrean sartu eta ondoren operatutako unitate guztiei.

Berariazko aplikazio-baldintzak «Itsas-zikulazio», «itsas-irteera edo -sarrera», «itsas-zerbitzu» eta «itsas-zerbitzu erregular» Estatuko Portuen eta Merkataritza Nabigazioaren Legearen testu bateginaren II. eranskinean jasotako definizioen arabera.

TEU («Twenty Equivalent Unit»): 20 oinen baliokide den edukiontzi-unitatea.

Aintzat hartzen ez diren tarteak: hobariaren % 0.

Hobari bateragarrien biderkatze-efektuak ezingo du dagokion tasaren kuota-hobariaren % 40 gainditu.

2012ko ekainaren 30a, larunbata Ez da inolaz ere tasa baten (itsasontzia, salgaia edo bidaiariak) kuota-hobariren % 40 gaindituko, itsas-zirkulazio edo -zerbitzu berezi, lehentasunezko edo estrategiko bakoitzaren barruan.

Portu-agintaritzak hobari hauek aplikatzeari utziko dio automatikoki, ekitaldirako gehieneko zenbatekoaren mugara heltzean.

Aplikazio-baldintza orokorrak: Portu-agintaritza honetan 2012ko ekitaldian aplikatutako 245.3 artikuluko hobarien zenbatekoak ezingo du 2010eko itsasontziaren tasaren, bidaiarien tasaren eta salgaiaren tasaren baterako urteko bilketaren ehuneko 20 baino handiagoa izan.

GAS NATURALA.

1. geldialditik aurrera 1. tonatik aurrera 302B, 303A, 303B, 304

0701etik 0814ra 1. geldialditik aurrera ARRANTZA IZOZTUA ETA HOZTUA.

FRUTA ETA BARAZKIAK. Frutak.

%5

50.001 eta 100.000 t artean %10

%20

%25

100.000 t baino gehiago %20

%20

%20

%20

%25

%30

%35

%40

%20

%25

1. tonatik aurrera 1. tonatik aurrera 1. tonatik aurrera 1. tonatik aurrera 1 eta 5.000 GIU artean 5.001 eta 10.000 GIU artean 10.001 eta 15.000 GIU artean 15.001 eta 20.000 GIU artean 20.000 GIU baino gehiago 0 eta 200.000 t artean 200.001 eta 300.000 t artean %30

%20

0 eta 200.000 t artean 300.000 t baino gehiago %25

%30

Balioa 200.001 eta 300.000 t artean 1. tonatik aurrera %15

%35

100 geldialdi baino gehiago Salgaiaren tasa 300.000 t baino gehiago Tartea ZEREALAK, PENTSUAK, BAZKAK ETA ONGARRIAK.

2523B

CLINKER soltean.

%15

%40

10.001 eta 200.000 t artean %25

200.001 eta 300.000 t artean %40

Geldialdi -kopurua % 50 baino gehiago handitzen bada %30

%15

0 eta 200.000 t artean 300.000 t baino gehiago %25

200.001 eta 300.000 t artean %40

Geldialdi -kopurua % 50 baino gehiago handitzen bada %30

%30

1 eta 5 geldialdi artean 300.000 t baino gehiago %35

%40

10 geldialdi baino gehiago 6 eta 10 geldialdi artean Balioa Itsasontziaren tasa Tartea 1001etik 1005era; 1007; 0713; 2303tik 2308ra; 2834A, 3102C, 3105

7801

7201etik 7205era 7207tik 7229ra; 7301etik 7309ra 0101etik 0106ra BERUNA.

PRODUKTU SIDERURGIKOAK.

TXATARRA.

BIZIRIK DAUDEN ANIMALIAK.

Muga-zergen kodeak HOBARIAK (245.3 ART.) Ekonomia eta gizartea garatzen lagunduko duten itsas-zirkulazioak eta -zerbitzuak sustatzekoak 156. zenbakiaren euskarazko gehigarria SALGAI OROKORRA. Errodadura bidezko salgaiak kargatzea eta deskargatzea («roll on-roll off» edo «ro-ro») itsas-zerbitzu erregularrean, itsasontzi «con-ro» edo «ro-ro» puruekin (12

pertsona baino gutxiago). Salgaia-araubideko ibilgailuak izan ezik.

EDUKIONTZIAK itsas-zirkulazioa itsas-zerbitzu erregularrean.

Goratze bidezko kargatzea eta deskargatzea («lift on-lift off» edo «lo-lo») EDUKIONTZIAK itsas-irteera edo -sarrera itsas-zerbitzu erregularrean. Goratze bidezko kargatzea eta deskargatzea («lift on-lift off» edo «lo-lo») GURUTZONTZI TURISTIKOAK

ITSAS ZIRKULAZIO ETA ZERBITZU BEREZIAK, LEHENTASUNEZKOAK EDO ESTRATEGIKOAK

Portu-agintaritza: CARTAGENA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO I. atala  233. or.

%10

%5

%20

Bidaiaren tasa 1 pertsonatik aurrera Tartea %20

Balioa a) berariazko baldintza aplikatuko da a) berariazko baldintza aplikatuko da b) berariazko baldintza aplikatuko da.

a) berariazko baldintza aplikatuko da BERARIAZKO APLIKAZIO BALDINTZAK

b) Tarte bakoitzaren hobari-ehuneko bereizia aplikatuko zaie horren barruko unitateei, lege hau indarrean sartu eta ondoren operatutakoei a) Lortutako urteko zirkulazioari dagokion zatiaren hobariaren ehunekoa aplikatuko zaie lege hau indarrean sartu eta ondoren operatutako unitate guztiei.

Berariazko aplikazio-baldintzak «Itsas-zikulazio», «itsas-irteera edo -sarrera», «itsas-zerbitzu» eta «itsas-zerbitzu erregular» Estatuko Portuen eta Merkataritza Nabigazioaren Legearen testu bateginaren II. eranskinean jasotako definizioen arabera.

TEU («Twenty Equivalent Unit»): 20 oinen baliokide den edukiontzi-unitatea.

Aintzat hartzen ez diren tarteak: hobariaren % 0.

Hobari bateragarrien biderkatze-efektuak ezingo du dagokion tasaren kuota-hobariaren % 40 gainditu.

Ez da inolaz ere tasa baten (itsasontzia, salgaia edo bidaiariak) kuota-hobariren % 40 gaindituko, itsas-zirkulazio edo -zerbitzu berezi, lehentasunezko edo estrategiko bakoitzaren barruan.

Portu-agintaritzak hobari hauek aplikatzeari utziko dio automatikoki, ekitaldirako gehieneko zenbatekoaren mugara heltzean.

Portu-agintaritza honetan 2012ko ekitaldian aplikatutako 245.3 artikuluko hobarien zenbatekoak ezingo du 2010eko itsasontziaren tasaren, bidaiarien tasaren eta salgaiaren tasaren baterako urteko bilketaren ehuneko 20 baino handiagoa izan.

Aplikazio-baldintza orokorrak:

2615

5.000 t baino gehiago 5.000 t baino gehiago %20

%25

1 eta 5.000 TEU artean 1.000 t baino gehiago %35

5.000 TEU baino gehiago Balioa %40

Salgaiaren tasa 250 TEU baino gehiago Tartea Zirkonioa %25

%20

Balioa 5.000 t baino gehiago 6907eta 6908; 12 geldialdi baino gehiago 3207

1001, 1003, 1005

Itsasontziaren tasa 1. geldialditik aurrera Tartea 156. zenbakiaren euskarazko gehigarria 2508A, 2508B, INPORTAZIOA. Buztina, feldespatoa, kaolina, mineral-hondarra 2508C; 2529A, 2529B; 2507; eta nefelina 2505; 2529C

ESPORTAZIOA. Azulejuak eta plakak, eta esmaleztatu gabeko baldosak Fritakina.

ZERAMIKA SEKTOREA

ZEREALAK. Garia, garagarra eta artoa EDUKIONTZIAK itsas-zirkulazioa. Goratze bidezko kargatzea eta deskargatzea («lift on-lift off» edo «lo-lo») Muga-zergen kodeak HOBARIAK (245.3 ART.) Ekonomia eta gizartea garatzen lagunduko duten itsas-zirkulazioak eta -zerbitzuak sustatzekoak EDUKIONTZIAK itsas-irteera edo -sarrera itsas-zerbitzu erregularrean. Goratze bidezko kargatzea eta deskargatzea («lift on-lift off» edo «lo-lo») GURUTZONTZI TURISTIKOAK

ITSAS ZIRKULAZIO ETA ZERBITZU BEREZIAK, LEHENTASUNEZKOAK EDO ESTRATEGIKOAK

Portu-agintaritza: CASTELLÓ BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

2012ko ekainaren 30a, larunbata Muga-zergen kodeak %40

%40

1. geldialditik aurrera 1. geldialditik aurrera Balioa Tartea Itsasontziaren tasa Tartea Salgaiaren tasa Balioa Bidaiaren tasa 1 pertsonatik aurrera Tartea %40

Balioa BERARIAZKO APLIKAZIO BALDINTZAK

Zerbitzu-itsasontziari, lehenengo horniketa-eragiketatik hasita HOBARIAK (245.3 ART.) Ekonomia eta gizartea garatzen lagunduko duten itsas-zirkulazioak eta -zerbitzuak sustatzekoak «Itsas-zikulazio», «itsas-irteera edo -sarrera», «itsas-zerbitzu» eta «itsas-zerbitzu erregular» Estatuko Portuen eta Merkataritza Nabigazioaren Legearen testu bateginaren II. eranskinean jasotako definizioen arabera.

Aintzat hartzen ez diren tarteak: hobariaren % 0.

Hobari bateragarrien biderkatze-efektuak ezingo du dagokion tasaren kuota-hobariaren % 40 gainditu.

Ez da inolaz ere tasa baten (itsasontzia, salgaia edo bidaiariak) kuota-hobariren % 40 gaindituko, itsas-zirkulazio edo -zerbitzu berezi, lehentasunezko edo estrategiko bakoitzaren barruan.

Portu-agintaritzak hobari hauek aplikatzeari utziko dio automatikoki, ekitaldirako gehieneko zenbatekoaren mugara heltzean.

156. zenbakiaren euskarazko gehigarria Portu-agintaritza honetan 2012ko ekitaldian aplikatutako 245.3 artikuluko hobarien zenbatekoak ezingo du 2010eko itsasontziaren tasaren, bidaiarien tasaren eta salgaiaren tasaren baterako urteko bilketaren ehuneko 20 baino handiagoa izan.

Aplikazio-baldintza orokorrak:

ERREGAI HORNIKETA gabarra bakoitzeko GURUTZONTZI TURISTIKOAK

ITSAS ZIRKULAZIO ETA ZERBITZU BEREZIAK, LEHENTASUNEZKOAK EDO ESTRATEGIKOAK

Portu-agintaritza: CEUTA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

2012ko ekainaren 30a, larunbata %40

Itsasontziaren tasa %40

Salgaiaren tasa %35

Salgaiaren tasa: aurrez aipatutako geldiadi guztietan aplkatuko da. Hobaria ez da bateragarria 216.b) artikuluko murrizketarekin Bidaiaren tasa: aurrez aipatutako geldiadi guztietan aplkatuko da. Hobaria ez da bateragarria 208.d) artikuluko murrizketarekin Subjektu pasibo bakoitzak aitortutako geldialdia, salgai eta bidaiari bakoitzari aplikatuko zaio berdin, aurretik aipatutako baldintzetan.

%60

Garraio-araubideko Garraio-araubideko bidaiariak ibilgailuak Bidaiaren tasa Portu-agintaritzak hobariak emateari utziko dio automatikoki, ekitaldirako guztizko zenbatekoaren baterako mugara heltzean.

Itsasontziaren tasa: subjektu pasiboak aitortutako geldialdi bakoitzean aplikatuko da, S oinarrizko zenbatekoa aplikagarri denean bakarrik. Hobaria 197.1.h) artikuluko murrizketarekin bateraezina da.

Aplikazio-baldintzak:

Muga-zergen kodeak HOBARIAK 2012 (245.5 ART.) Uhartetasuna, isolamendu berezia edo ultraperifikotasuna 156. zenbakiaren euskarazko gehigarria Itsas-zerbitzuak beste portuekin ITSAS ZERBITZUAK

Portu-agintaritza: CEUTA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

2012ko ekainaren 30a, larunbata %30

Okupazio-tasa % 156. zenbakiaren euskarazko gehigarria Kanpoko portuko edukiontzi-terminala SALGAIENEN ITSAS TERMINAL -mota Okupazio-tasaren kuotaren % 30 baino txikiagoa HOBARIAK(182. ART.) Espainiako portuen lehiakortasuna eta horiek nazioarteko merkatuetara egokitzea bultzatzeko Portu-agintaritza: FERROL-SAN CIBRAO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

2012ko ekainaren 30a, larunbata 8502 eta 8503

PRODUKTU EOLIKOAK. Aerosorgailuak.

%10

%25

%35

%40

1.000.000 t baino gutxiago Aurreko urtekoarekin alderatuta, zirkulazioa % 10 edo gehiago igo bada Aurreko urtekoarekin alderatuta, zirkulazioa % 5 eta % 10 artean igo bada 1. tonatik aurrera %5

%0

1.000.001 t-tik 3.000.000 t-ra.

%20

%10

3.000.000 t baino gehiago %15

1. tonatik aurrera %20

%30

300.000 t baino gehiago 50.000 eta 100.000 t artean %30

20.000 eta 30.000 t artean 100.001 eta 300.000 t artean %5

%30

10% 10.000 eta 80.000 t artean 30.000 t baino gehiago 30% 80.000 t baino gehiago 1. tonatik aurrera 5% %30

50.001 eta 200.000 t artean %20

%40

200.000 t baino gehiago 1 eta 100.000 t artean %10

200.000 eta 300.000 t artean 100.000 t baino gehiago %30

%15

300.000 t baino gehiago %40

%40

Balioa 1. tonatik aurrera Lehenengo TEUtik Lehenengo TEUtik Salgaiaren tasa Bidaiaren tasa Balioa 7.500 pertsona baino gehiago %40

Tartea a) berariazko baldintza aplikatuko da, tartean adierazitako gutxieneko zirkulaziora iristen bada.

a) berariazko baldintza aplikatuko da a) berariazko baldintza aplikatuko da a) berariazko baldintza aplikatuko da a) berariazko baldintza aplikatuko da a) berariazko baldintza aplikatuko da a) berariazko baldintza aplikatuko da, tartean adierazitako gutxieneko zirkulaziora iristen bada.

a) berariazko baldintza aplikatuko da, tartean adierazitako gutxieneko zirkulaziora iristen bada.

a) berariazko baldintza aplikatuko da Itsasontziaren tasa: itsas-zirkulazioaren araubidean manipulatutako TEUen ehunekoari aplikatuko zaio proportzionalki, TEU manipulatu guztiekiko.

a) berariazko baldintza aplikatuko da Itsasontziaren tasa: itsas-sarrera edo -irteerako araubidean manipulatutako TEUen ehunekoari aplikatuko zaio proportzionalki, TEU

manipulatu guztiekiko.

a) berariazko baldintza aplikatuko da BERARIAZKO APLIKAZIO BALDINTZAK

b) Tarte bakoitzaren hobari-ehuneko bereizia aplikatuko zaie horren barruko unitateei, lege hau indarrean sartu eta ondoren operatutakoei a) Lortutako urteko zirkulazioari dagokion zatiaren hobariaren ehunekoa aplikatuko zaie lege hau indarrean sartu eta ondoren operatutako unitate guztiei.

Berariazko aplikazio-baldintzak «Itsas-zikulazio», «itsas-irteera edo -sarrera», «itsas-zerbitzu» eta «itsas-zerbitzu erregular» Estatuko Portuen eta Merkataritza Nabigazioaren Legearen testu bateginaren II. eranskinean jasotako definizioen arabera.

TEU («Twenty Equivalent Unit»): 20 oinen baliokide den edukiontzi-unitatea.

Aintzat hartzen ez diren tarteak: hobariaren % 0.

2012ko ekainaren 30a, larunbata Hobari bateragarrien biderkatze-efektuak ezingo du dagokion tasaren kuota-hobariaren % 40 gainditu.

Ez da inolaz ere tasa baten (itsasontzia, salgaia edo bidaiariak) kuota-hobariren % 40 gaindituko, itsas-zirkulazio edo -zerbitzu berezi, lehentasunezko edo estrategiko bakoitzaren barruan.

Portu-agintaritzak hobari hauek aplikatzeari utziko dio automatikoki, ekitaldirako gehieneko zenbatekoaren mugara heltzean.

Portu-agintaritza honetan 2012ko ekitaldian aplikatutako 245.3 artikuluko hobarien zenbatekoak ezingo du 2010eko itsasontziaren tasaren, bidaiarien tasaren eta salgaiaren tasaren baterako urteko bilketaren ehuneko 20 baino handiagoa izan.

Aplikazio-baldintza orokorrak:

2701, 2713A

MINERALAK

2514

PAPERA ETA PAPER OREA. Papera.

ERAIKUNTZARAKO MATERIALAK Arbela.

4801 eta 4802

Taulak 4407

4410 eta 4411

artean Zur zerratua 4403A-4403B4403C

4401B

1. geldialditik aurrera %20

%40

20 geldialdi baino gehiago 11 eta 20 geldialdi artean %20

11 eta 20 geldialdi artean %40

%40

Balioa Tartea 10 geldialdi baino gehiago Itsasontziaren tasa 20 geldialdi baino gehiago Tartea 156. zenbakiaren euskarazko gehigarria Zurezko enborrak Pelletak ZURAK

7213, 7214, 7207, 7314

7204

PRODUKTU SIDERURGIKOAK Edukiontzitan sartu gabe.

7204

Kanpoko portuan Barnealdeko portuan TXATARRA.

Muga-zergen kodeak HOBARIAK (245.3 ART.) Ekonomia eta gizartea garatzen lagunduko duten itsas-zirkulazioak eta -zerbitzuak sustatzekoak EDUKIONTZIAK itsas-zirkulazioa. Goratze bidezko kargatzea eta deskargatzea («lift on-lift off» edo «lo-lo») EDUKIONTZIAK itsas-irteera edo -sarrera itsas-zerbitzu erregularrean. Goratze bidezko kargatzea eta deskargatzea («lift on-lift off» edo «lo-lo») GURUTZONTZI TURISTIKOAK

ITSAS ZIRKULAZIO ETA ZERBITZU BEREZIAK, LEHENTASUNEZKOAK EDO ESTRATEGIKOAK

Portu-agintaritza: FERROL-SAN CIBRAO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO I. atala  238. or.

Muga-zergen kodeak %20

%10

25 geldialdi 12 geldialdi %40

%30

50 geldialdi 1. geldialditik Balioa Tartea Itsasontziaren tasa Salgaiaren tasa 1. GIUtik aurrera Kontsolidatuak (> 3. urtea) Mantentzea (2. eta 3. urteak) Hasiera (1. urtea) Tartea %35

%10

%20

%30

Balioa Tartea Bidaiaren tasa Balioa BERARIAZKO APLIKAZIO BALDINTZAK

a) berariazko baldintza itsasontziaren tasan aplikatuko da.

Salgaiaren tasarentzat ezarritako hobarien aplikazioaren efektuetarako, hasiera-fasean dagoen lineatzat joko da hobari horiek onartu diren urtean hasitako linea.

HOBARIAK (245.3 ART.) Ekonomia eta gizartea garatzen lagunduko duten itsas-zirkulazioak eta -zerbitzuak sustatzekoak a) Lortutako urteko zirkulazioari dagokion zatiaren hobariaren ehunekoa aplikatuko zaie lege hau indarrean sartu eta ondoren operatutako unitate guztiei.

Berariazko aplikazio-baldintzak «Itsas-zikulazio», «itsas-irteera edo -sarrera», «itsas-zerbitzu» eta «itsas-zerbitzu erregular» Estatuko Portuen eta Merkataritza Nabigazioaren Legearen testu bateginaren II. eranskinean jasotako definizioen arabera.

GIU (garraio intermodaleko unitate): salgaien errodadurako garraio-elementua (edukiontzi, ibilgailu zurrun edo artikulatu, erdi-atoi eta atoietarako plataforma) Aintzat hartzen ez diren tarteak: hobariaren % 0.

156. zenbakiaren euskarazko gehigarria Hobari bateragarrien biderkatze-efektuak ezingo du dagokion tasaren kuota-hobariaren % 40 gainditu.

Ez da inolaz ere tasa baten (itsasontzia, salgaia edo bidaiariak) kuota-hobariren % 40 gaindituko, itsas-zirkulazio edo -zerbitzu berezi, lehentasunezko edo estrategiko bakoitzaren barruan.

Portu-agintaritzak hobari hauek aplikatzeari utziko dio automatikoki, ekitaldirako gehieneko zenbatekoaren mugara heltzean.

Portu-agintaritza honetan 2012ko ekitaldian aplikatutako 245.3 artikuluko hobarien zenbatekoak ezingo du 2010eko itsasontziaren tasaren, bidaiarien tasaren eta salgaiaren tasaren baterako urteko bilketaren ehuneko 20 baino handiagoa izan.

Aplikazio-baldintza orokorrak:

RO-RO ZIRKULAZIOA

EDUKIONTZIAK itsas-irteera edo -sarrera itsas-zerbitzu erregularrean. Goratze bidezko kargatzea eta deskargatzea («lift on-lift off» edo «lo-lo») ITSAS ZIRKULAZIO ETA ZERBITZU BEREZIAK, LEHENTASUNEZKOAK EDO ESTRATEGIKOAK

Portu-agintaritza: GIJÓN

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

2012ko ekainaren 30a, larunbata Balioa %10

1 eta 10 geldialdi artean Salgaiaren tasa 10.000 t baino gehiago 10.000 t baino gehiago 0 t-tik aurrera 3101etik 3105era, 8609B

7402 eta 7403, 8609B

ONGARRIAK

KOBRE FINDUA ETA GORDINA

%4

%20

%4

%4

%20

%4

%4

%4

%40

0 eta 1.000 pertsona artean 1.001 eta 2.000 pertsona artean 2.001 eta 3.000 pertsona artean 3.000 pertsona baino gehiago 500 eta 7.500 pertsona artean %10

%20

%30

%40

%10

%20

Balioa a) berariazko baldintza aplikatuko da a) berariazko baldintza aplikatuko da Itsasontziaren tasa hornidura-gabarrei aplikatuko zaie, egoitza-portu bezala egondako egun gisa.

b) berariazko baldintza aplikatuko da a) berariazko baldintza aplikatuko da b) berariazko baldintza aplikatuko da.

a) berariazko baldintza aplikatuko da b) berariazko baldintza aplikatuko da.

a) berariazko baldintza aplikatuko da a) berariazko baldintza aplikatuko da Itsasontziaren tasa: itsas-zirkulazioaren araubidean manipulatutako TEUen ehunekoari aplikatuko zaio proportzionalki, TEU manipulatu guztiekiko.

a) berariazko baldintza aplikatuko da Itsasontziaren tasa: itsas-sarrera edo -irteerako araubidean manipulatutako TEUen ehunekoari aplikatuko zaio proportzionalki, TEU manipulatu guztiekiko.

a) berariazko baldintza aplikatuko da BERARIAZKO APLIKAZIO BALDINTZAK

b) Tarte bakoitzaren hobari-ehuneko bereizia aplikatuko zaie horren barruko unitateei, lege hau indarrean sartu eta ondoren operatutakoei a) Lortutako urteko zirkulazioari dagokion zatiaren hobariaren ehunekoa aplikatuko zaie lege hau indarrean sartu eta ondoren operatutako unitate guztiei.

Berariazko aplikazio-baldintzak «Itsas-zikulazio», «itsas-irteera edo -sarrera», «itsas-zerbitzu» eta «itsas-zerbitzu erregular» Estatuko Portuen eta Merkataritza Nabigazioaren Legearen testu bateginaren II. eranskinean jasotako definizioen arabera.

GIU (garraio intermodaleko unitate): salgaien errodadurako garraio-elementua (edukiontzi, ibilgailu zurrun edo artikulatu, erdi-atoi eta atoietarako plataforma) TEU («Twenty Equivalent Unit»): 20 oinen baliokide den edukiontzi-unitatea.

Aintzat hartzen ez diren tarteak: hobariaren % 0.

Hobari bateragarrien biderkatze-efektuak ezingo du dagokion tasaren kuota-hobariaren % 40 gainditu.

2012ko ekainaren 30a, larunbata Ez da inolaz ere tasa baten (itsasontzia, salgaia edo bidaiariak) kuota-hobariren % 40 gaindituko, itsas-zirkulazio edo -zerbitzu berezi, lehentasunezko edo estrategiko bakoitzaren barruan.

Portu-agintaritzak hobari hauek aplikatzeari utziko dio automatikoki, ekitaldirako gehieneko zenbatekoaren mugara heltzean.

Portu-agintaritza honetan 2012ko ekitaldian aplikatutako 245.3 artikuluko hobarien zenbatekoak ezingo du 2010eko itsasontziaren tasaren, bidaiarien tasaren eta salgaiaren tasaren baterako urteko bilketaren ehuneko 20 baino handiagoa izan.

Aplikazio-baldintza orokorrak:

10.000 t baino gehiago 2901etik 2919ra PRODUKTU PETROKIMIKOAK

0 t-tik aurrera 10.000 t baino gehiago 2807tik 2836ra, 2835 salbu PRODUKTU KIMIKOAK ETA ONGARRIAK

2835; 2510, 8609B

10.000 t baino gehiago 2707tik 2713ra; 3811; 2207

FOSFATOAK ETA POLIFOSFATOAK

10.000 t baino gehiago 2603tik 2621era HIDROKARBUROAK

10.000 t baino gehiago %4

%5

0 eta 20.000 t artean 10.000 t baino gehiago %10

20.001 eta 40.000 t artean %40

%20

%30

40.001 eta 60.000 t artean 60.001 eta 80.000 t artean %30

80.000 t baino gehiago %35

1 eta 15.000 t artean %40

%20

%20

15.001 t-tik 35.000 t-ra 35.000 t baino gehiago 0 t-tik aurrera 0 t-tik aurrera KONTZENTRATUAK ETA ZEPAK

2501

2601

PIRITA ERRAUTSAK

1500etik 1520ra 4703, 8609B

GATZA

BIODIESELARENTZAKO OLIOAK

Gainerakoak ZUZKIDURA ETA HORNIDURA ZIRKULAZIOA

Zirkulazioa Inportazioa/exportazioa 302tik 307ra, 8609B

%30

Bidaiaren tasa 7.500 pertsona baino gehiago Tartea 156. zenbakiaren euskarazko gehigarria ORE KIMIKOA.

ARRANTZA IZOZTUA.

%35

0 eta 5.000 t artean %40

5.001 eta 10.000 t artean 10.000 t baino gehiago 2001etik 2009ra, 8609B

%5

FRUTAK ETA BARAZKIAK. Barazkiak.

%10

ZEREALAK.

%4

%15

10.001 eta 150.000 t artean 300.000 t baino gehiago 150.001 eta 300.000 t artean 10.000 t baino gehiago 4401etik 4403ra %20

Gehienez ere 10.000 t %10

%30

%40

10.001 eta 30.000 t artean 30.000 t baino gehiago %20

%30

%40

%20

%30

%40

%20

%30

%40

Balioa 500 eta 1.000 GIU artean 1.001 eta 2.000 GIU artean 2.001 eta 3.000 GIU artean 3.000 GIU baino gehiago 2.000 eta 4.000 TEU artean 4.001 eta 6.000 TEU artean 6.000 TEU baino gehiago 2.000 eta 4.000 TEU artean 4.001 eta 6.000 TEU artean 6.000 TEU baino gehiago Tartea 1001etik 1008ra; 1101etik 1109ra; 1201etik 1214ra; 2301etik 2309ra; 0713, 8609B

%40

%20

11 eta 20 geldialdi artean 150 egun baino gehiago %30

%40

21 eta 30 geldialdi artean 30 geldialdi baino gehiago 40 geldialdi baino gehiago %20

15 eta 20 geldialdi artean %30

%20

%40

21 eta 40 geldialdi artean 15 eta 20 geldialdi artean %30

40 geldialdi baino gehiago 21 eta 40 geldialdi artean %10

%40

1 eta 15 geldialdi artean %20

Itsasontziaren tasa 15 geldialdi baino gehiago Tartea EGURRAK. Edukiontzitan sartu gabe 7201etik 7229ra Muga-zergen kodeak HOBARIAK (245.3 ART.) Ekonomia eta gizartea garatzen lagunduko duten itsas-zirkulazioak eta -zerbitzuak sustatzekoak PRODUKTU SIDERURGIKOAK. Edukiontzitan sartu gabe.

BIDAIARIAK ETA SALGAI OROKORRA. Errodadura bidezko salgaiak kargatzea eta deskargatzea («roll on-roll off» edo «ro-ro» «con-ro», «ro-ro» edo «ro-pax».

EDUKIONTZIAK. Itsas-zerbitzu erregularreko zirkulazioa. Goratze bidezko kargatzea eta deskargatzea («lift on-lift off» edo «lo-lo») EDUKIONTZIAK itsas-irteera edo -sarrera itsas-zerbitzu erregularrean. Goratze bidezko kargatzea eta deskargatzea («lift on-lift off» edo «lo-lo») GURUTZONTZI TURISTIKOAK

ITSAS ZIRKULAZIO ETA ZERBITZU BEREZIAK, LEHENTASUNEZKOAK EDO ESTRATEGIKOAK

Portu-agintaritza: HUELVA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO I. atala  240. or.

%8

Gainerakoak 1. geldialditik aurrera ZUZKIDURA

%40

%40

%11

Salgaiaren tasa 1. tonatik aurrera Tartea %20

Balioa %35

Balioa Bidaiaren tasa 1 pertsonatik aurre Tartea Urteko lehenengo eskalatik hasita berdin aplikatuko da, manipulatutako salgaien % 50 baino gehiago laguntza humanitariora bideratzen duten itsasontzien kasuan bakarrik.

Urteko lehenengo eskalatik hasita berdin aplikatuko da, zuzkidura-eragiketak soilik egiten dituzten itsasontzietan, eguraldi txarra dela-eta I. eremuan (Entrediques) ainguratuta daudenean.

Urteko lehen geldialditik hasita berdin aplikatuko da, baldintza hauetan:

1.- Hobari horren aplikazioa bateraezina da 2/2011 Legegintzako Errege Dekretuaren 197.1.d) eta 197.1.e) 3 artikuluetan aurreikusitako murrizketen aplikazioarekin.

2.- Aplikagarria izango da itsasontziak kargatzeko, deskargatzeko edo ontzialdaketako merkataritza-eragiketak egiten ez dituen denbora-tartean; horiek egin bitartean, tasa orokorra aplikatuko da.

3.- Bakarrik aplikatuko da koponketak tripulaziotik kanpoko langileek edota portu agintaritzak baimendutako konponketa-enpresek egiten badituzte.

Urteko lehen geldialditik hasita berdin aplikatuko da, esportazio-araubidean bakarrik a) berariazko baldintza aplikatuko da BERARIAZKO APLIKAZIO BALDINTZAK

b) Tarte bakoitzaren hobari-ehuneko bereizia aplikatuko zaie horren barruko unitateei, lege hau indarrean sartu eta ondoren operatutakoei a) Lortutako urteko zirkulazioari dagokion zatiaren hobariaren ehunekoa aplikatuko zaie lege hau indarrean sartu eta ondoren operatutako unitate guztiei.

Berariazko aplikazio-baldintzak «Itsas-zikulazio», «itsas-irteera edo -sarrera», «itsas-zerbitzu» eta «itsas-zerbitzu erregular» Estatuko Portuen eta Merkataritza Nabigazioaren Legearen testu bateginaren II. eranskinean jasotako definizioen arabera.

GIU (garraio intermodaleko unitate): salgaien errodadurako garraio-elementua (edukiontzi, ibilgailu zurrun edo artikulatu, erdi-atoi eta atoietarako plataforma) TEU («Twenty Equivalent Unit»): 20 oinen baliokide den edukiontzi-unitatea.

Aintzat hartzen ez diren tarteak: hobariaren % 0.

Hobari bateragarrien biderkatze-efektuak ezingo du dagokion tasaren kuota-hobariaren % 40 gainditu.

Ez da inolaz ere tasa baten (itsasontzia, salgaia edo bidaiariak) kuota-hobariren % 40 gaindituko, itsas-zirkulazio edo -zerbitzu berezi, lehentasunezko edo estrategiko bakoitzaren barruan.

Portu-agintaritzak hobari hauek aplikatzeari utziko dio automatikoki, ekitaldirako gehieneko zenbatekoaren mugara heltzean.

Aplikazio-baldintza orokorrak: Portu-agintaritza honetan 2012ko ekitaldian aplikatutako 245.3 artikuluko hobarien zenbatekoak ezingo du 2010eko itsasontziaren tasaren, bidaiarien tasaren eta salgaiaren tasaren baterako urteko bilketaren ehuneko 20 baino handiagoa izan.

1. geldialditik aurrera Zazpi egun edo gehiagoko egonaldietarako, portuko I. eremuan %40

%30

Geldialdia Las Palmaseko portu-agintzaritzako bi portutan, ibilbide berberan.

Portuko I. gunean egindako zazpi egun edo gutxiagoko egonaldietarako.

%35

Geldialdia Las Palmaseko portu-agintzaritzako hiru portutan, ibilbide berberan.

%30

Geldialdia Las Palmaseko portu-agintaritzako portu batean, egoitza-portutzat bertako beste portu bat hartuta.

Balioa %35

Itsasontziaren tasa Geldialdia Las Palmaseko portu-agintaritzako egoitza Tartea LAGUNTZA HUMANITARIOA

701etik 714ra; 801etik 814ra Muga-zergen kodeak HOBARIAK (245.3 ART.) Ekonomia eta gizartea garatzen lagunduko duten itsas-zirkulazioak eta -zerbitzuak sustatzekoak 156. zenbakiaren euskarazko gehigarria KONPONKETA ZIRKULAZIOA

FRUTAK ETA BARAZKIAK

GURUTZONTZI TURISTIKOAK

ITSAS ZIRKULAZIO ETA ZERBITZU BEREZIAK, LEHENTASUNEZKOAK EDO ESTRATEGIKOAK

Portu-agintaritza: LAS PALMAS

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

2012ko ekainaren 30a, larunbata (*) Las Palmaseko portuko edukiontzi-terminalak Ikus aplikazio-baldintzak Itsasontziaren tasa Balioa Ikus aplikazio-baldintzak Salgaiaren tasa Balioa %8

8.200.000 eta 16.999.999 GT artean %55

%45

%40

%35

%20

%10

800.000 eta 899.999 TEU artean 700.000 eta 799.999 TEU artean 500.000 eta 699.999 TEU artean 300.000 eta 499.999 TEU artean 100.000 eta 299.999 TEU artean 0 eta 99.999 TEU artean Hobari-ehunekoa ontzi-enpresa bakoitzak egindako zirkulaziotik lortutakoa izango da, operatzen duten terminala gorabehera.

%10

%20

%30

%35

%45

%55

%60

Balio (%) Portu-agintaritzak hobari hauek aplikatzeari utziko dio automatikoki, ekitaldirako gehieneko zenbatekoaren mugara heltzean.

0 eta 50.000 TEU artean 50.000 eta 299.999 TEU artean 300.000 eta 499.999 TEU artean 500.000 eta 699.999 TEU artean 700.000 eta 799.999 TEU artean 800.000 eta 899.999 TEU artean 900.000 TEUtik aurrera Tartea EDUKIONTZI HUTSAK

Itsas-zirkulazioaren araubideko araubide sinplikatuan dauden edukiontzien kasuan aplikatuko da bakarrik. TEU beteak eta TEU

hutsak bereizita zenbatuko dira, eta bakoitzari dagokion hobaria aplikatuko zaio.

BERARIAZKO APLIKAZIO BALDINTZAK

2012ko ekainaren 30a, larunbata Aplikazio-baldintza orokorrak:

%60

900.000 TEUtik aurrera Tartea Balio (%) %15

17.000.000 eta 24.999.999 GT artean EDUKIONTZI BETEAK

%35

25.000.000 eta 64.999.999 GT artean Bakarrik aplikagarria izango da edukiontzien % 50 baino gehiago itsasoko igarobide-araubidean ontziratzen edo lehorreratzen dituzten itsasontzien kasuan.

Tarteak urtean pilatutako GTen arabera neurtzen dira. Itsaszirkulazioaren araubidean dauden TEU manipulatuek % 50 baino gehiago osatzen duten itsasontzien GTak izango dira. Hobaria bakarrik aplikatuko da itsasontziaren tasa kalkulatzerakoan «B» oinarrizko zenbatekoa aplikatzen den kasuetan BERARIAZKO APLIKAZIO BALDINTZAK

156. zenbakiaren euskarazko gehigarria Salgaiaren tasa %40

Balio (%) 65.000.000 GT baino gehiago Tartea Itsasontziaren tasa Aplikazio-baldintzak (*) 2/2011 Legegintzako Errege Dekretuaren hogeita laugarrren xedapen gehigarria aplikatuz, lege horretan aurreikusitako portu-sistemaren araubide ekonomikoaren aplikazioaren ondorioetarako, eta, zehazki, nazioarteko zirkulazioko itsas-zirkulazioaren gaineko portu-tasen ezarpenaren eta eskakizunaren ondorioetarako, Kanarietako portuetako terminalak Europarentzako plataforma logistiko atlantikotzat hartuko dira, Europako eskualde ultraperiferiko batean egoteagatik; hori dela eta, horretarako aurreikusitako hobari maximoa aplikatu ahal izango dute.

Zirkulazioproportzioa (t) HOBARIAK(245.4 ART.) Espainia nazioarteko logistika-plataforma gisa indartzea EMAKIDA EDO BAIMEN BIDEZKO PORTU TERMINALAK

Portu-agintaritza: LAS PALMAS

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO I. atala  242. or.

%45

Garraio-araubideko bidaiariak 45

Bidaia-araubideko ibilgailuak Subjektu pasibo bakoitzak aitortutako geldialdia, salgai eta bidaiari bakoitzari aplikatuko zaio berdin, aurretik aipatutako baldintzetan.

Bidaiaren tasa: garraio-araubideko bidaiariei eta bidaia-araubideko ibilgailuei aplikatuko zaie, jatorria edo helmuga Schengen herrialdeetako portu bat denean. Hobaria ez da bateragarria 208.d) artikuluko murrizketarekin Salgaiaren tasa: itsas-sarrera- edo -irteerako salgai bakoitzari aplikatuko zaio, baldin eta bere jatorria edo helmuga distantzia motzeko itsas-garraioak barne hartzen duen herrialdeetako bat bada, 2/2011 Legegintzako Errege Dekretuaren II.eranskinaren 27. definizioari jarraiki. Hobaria ez da bateragarria 216.b) artikuluko murrizketarekin Itsasontziaren tasa: distantzia motzeko itsas-garraioko itsasontziei (S oinarrizko zenbatekoa) aplikatuko zaie, kargatzeko eta/edo deskargatzeko merkataritza-eragiketak egiten dituztenean. Hobaria ez da bateragarria 197.1.h) artikuluko murrizketarekin Portu-agintaritzak hobari hauek aplikatzeari utziko dio automatikoki, ekitaldirako gehieneko zenbatekoaren mugara heltzean.

%40

Salgaiaren tasa Bidaiaren tasa 156. zenbakiaren euskarazko gehigarria Aplikazio-baldintzak:

%40

Itsasontziaren tasa HOBARIAK(245.5 ART.) Uhartetasuna, isolamendu berezia edo ultraperifikotasuna Itsas-zerbitzuak artxipielagotik at dauden beste portu batzuekin ITSAS ZERBITZUAK

Portu-agintaritza: LAS PALMAS

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

2012ko ekainaren 30a, larunbata Edukiontzi-terminala %30

Okupazio-tasa % 156. zenbakiaren euskarazko gehigarria SALGAIENEN ITSAS TERMINAL -mota Okupazio-tasaren kuotaren % 30 baino txikiagoa HOBARIAK(182. ART.) Espainiako portuen lehiakortasuna eta horiek nazioarteko merkatuetara egokitzea bultzatzeko Portu-agintaritza: MÁLAGA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

2012ko ekainaren 30a, larunbata 1001etik 1008ra; 1101etik 1109ra; 1201etik 1214ra ZEREALAK ETA PENTSUAK. Soltean.

Salgaiaren tasa 1. tonatik aurrera 1. unitatetik aurrera Tartea %20

%40

Balioa Bidaiaren tasa Lehenengo bidaiaritik aurrera Lehenengo bidaiaritik aurrera Tartea %20

%30

Balioa Baimen bidezko itsas-terminaletan aplikatuko da soilik.

BERARIAZKO APLIKAZIO BALDINTZAK

«Itsas-zikulazio», «itsas-irteera edo -sarrera», «itsas-zerbitzu» eta «itsas-zerbitzu erregular» Estatuko Portuen eta Merkataritza Nabigazioaren Legearen testu bateginaren II. eranskinean jasotako definizioen arabera.

Aintzat hartzen ez diren tarteak: hobariaren % 0.

Hobari bateragarrien biderkatze-efektuak ezingo du dagokion tasaren kuota-hobariaren % 40 gainditu.

Ez da inolaz ere tasa baten (itsasontzia, salgaia edo bidaiariak) kuota-hobariren % 40 gaindituko, itsas-zirkulazio edo -zerbitzu berezi, lehentasunezko edo estrategiko bakoitzaren barruan.

Portu-agintaritzak hobari hauek aplikatzeari utziko dio automatikoki, ekitaldirako gehieneko zenbatekoaren mugara heltzean.

Portu-agintaritza honetan 2012ko ekitaldian aplikatutako 245.3 artikuluko hobarien zenbatekoak ezingo du 2010eko itsasontziaren tasaren, bidaiarien tasaren eta salgaiaren tasaren baterako urteko bilketaren ehuneko 20 baino handiagoa izan.

%40

%20

%20

Balioa 156. zenbakiaren euskarazko gehigarria Aplikazio-baldintza orokorrak:

84XX eta 87XX 1. geldialditik aurrera Garraio-araubideko IBILGAILUAK

1. geldialditik aurrera Itsasontziaren tasa 1. geldialditik aurrera Tartea Egoitza-portua Muga-zergen kodeak HOBARIAK (245.3 ART.) Ekonomia eta gizartea garatzen lagunduko duten itsas-zirkulazioak eta -zerbitzuak sustatzekoak Zirkulazioa GURUTZONTZI TURISTIKOAK

ITSAS ZIRKULAZIO ETA ZERBITZU BEREZIAK, LEHENTASUNEZKOAK EDO ESTRATEGIKOAK

Portu-agintaritza: MÁLAGA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

2012ko ekainaren 30a, larunbata %60,00

Subjektu pasibo bakoitzak aitortutako salgai eta bidaiari bakoitzari aplikatuko zaio berdin, aipatutako baldintzetan.

Salgaiaren tasa: edukiontzi guztiei aplikatuko zaie, igarobidean egon ala ez egon.

Itsasontziaren tasa: subjektu pasiboak aitortutako geldialdia.

Portu-agintaritzak hobariak aplikatzeari utziko dio automatikoki, ekitaldirako guztizko zenbatekoaren baterako mugara heltzean.

%93,71

Itsasontziaren tasa % %60,00

Salgaiaren tasa % 156. zenbakiaren euskarazko gehigarria Aplikazio-baldintzak:

EDUKIONTZI TERMINALA

Zirkulazio-proportzioa (t) Espainia nazioarteko logistika-plataforma gisa indartzea HOBARIAK (245.4 ART.) EMAKIDA EDO BAIMEN BIDEZKO PORTU TERMINALAK

Portu-agintaritza: MÁLAGA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

2012ko ekainaren 30a, larunbata %20

%10

%5

70 geldialdi baino gehiago 35 eta 70 geldialdi artean 10 eta 35 geldialdi artean %40

Balioa %10,00

%20,00

%10,00

1 eta 20.000 t artean %30,00

%40,00

%20,00

20.001 eta 40.000 t artean 40.000 eta 95.000 t artean 95.000 t baino gehiago 50.000 t baino gehiago %14,75

1 eta 35.000 t artean 350.000 t baino gehiago %20,00

35.001 eta 70.000 t artean %5,00

75.000 t baino gehiago %30,00

%5,00

%15,00

0 eta 10.000 TEU artean 70.000 t baino gehiago %10,00

10.001 eta 20.000 TEU artean 25.000 eta 50.000 t artean %15,00

20.001 eta 30.000 TEU artean %10,00

%20,00

30.000 TEU baino gehiago 50.001 eta 75.000 t artean Balioa Salgaiaren tasa Tartea Tartea Bidaiaren tasa Balioa b) berariazko baldintza aplikatuko da, urteko zirkulazioa 30.000 t baino handiagoa bada.

a) berariazko baldintza aplikatuko da a) berariazko baldintza aplikatuko da b) berariazko baldintza aplikatuko da.

a) berariazko baldintza aplikatuko da a) berariazko baldintza aplikatuko da BERARIAZKO APLIKAZIO BALDINTZAK

b) Tarte bakoitzaren hobari-ehuneko bereizia aplikatuko zaie horren barruko unitateei, lege hau indarrean sartu eta ondoren operatutakoei a) Lortutako urteko zirkulazioari dagokion zatiaren hobariaren ehunekoa aplikatuko zaie lege hau indarrean sartu eta ondoren operatutako unitate guztiei.

Berariazko aplikazio-baldintzak «Itsas-zikulazio», «itsas-irteera edo -sarrera», «itsas-zerbitzu» eta «itsas-zerbitzu erregular» Estatuko Portuen eta Merkataritza Nabigazioaren Legearen testu bateginaren II. eranskinean jasotako definizioen arabera.

TEU («Twenty Equivalent Unit»): 20 oinen baliokide den edukiontzi-unitatea.

Aintzat hartzen ez diren tarteak: hobariaren % 0.

Hobari bateragarrien biderkatze-efektuak ezingo du dagokion tasaren kuota-hobariaren % 40 gainditu.

Ez da inolaz ere tasa baten (itsasontzia, salgaia edo bidaiariak) kuota-hobariren % 40 gaindituko, itsas-zirkulazio edo -zerbitzu berezi, lehentasunezko edo estrategiko bakoitzaren barruan.

Portu-agintaritzak hobari hauek aplikatzeari utziko dio automatikoki, ekitaldirako gehieneko zenbatekoaren mugara heltzean.

Portu-agintaritza honetan 2012ko ekitaldian aplikatutako 245.3 artikuluko hobarien zenbatekoak ezingo du 2010eko itsasontziaren tasaren, bidaiarien tasaren eta salgaiaren tasaren baterako urteko bilketaren ehuneko 20 baino handiagoa izan.

Aplikazio-baldintza orokorrak:

801etik 810era 2516

ERAIKUNTZARAKO MATERIALAK GRANITOA BLOKETAN

FRUTA ETA BARAZKIAK.

4703

ZURAK ETA ARTELAZKIA. Edukiontzitan sartu gabeko salgaia Itsasontziaren tasa 10 geldialdi baino gehiago Tartea 156. zenbakiaren euskarazko gehigarria PAPER OREA

4401etik 4413ra PRODUKTU SIDERURGIKOAK.

Muga-zergen kodeak 7207tik 7229ra; 7301etik 7309ra EDUKIONTZIAK itsas-sarrera/-irteera eta itsas-zirkulazioa. Goratze bidezko kargatzea eta deskargatzea («lift on-lift off» edo «lo-lo») ITSAS ZIRKULAZIO ETA ZERBITZU BEREZIAK, LEHENTASUNEZKOAK EDO ESTRATEGIKOAK

HOBARIAK (245.3 ART.) Ekonomia eta gizartea garatzen lagunduko duten itsas-zirkulazioak eta -zerbitzuak sustatzekoak Portu-agintaritza: MARÍN ETA PONTEVEDRAKO ITSASADARRA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

2012ko ekainaren 30a, larunbata Muga-zergen kodeak Itsasontziaren tasa 1. geldialditik aurrera Tartea %40

Balioa Tartea Salgaiaren tasa Balioa Bidaiaren tasa 1 pertsonatik aurrera Tartea %40

Balioa HOBARIAK (245.3 ART.) Ekonomia eta gizartea garatzen lagunduko duten itsas-zirkulazioak eta -zerbitzuak sustatzekoak BERARIAZKO APLIKAZIO BALDINTZAK

«Itsas-zikulazio», «itsas-irteera edo -sarrera», «itsas-zerbitzu» eta «itsas-zerbitzu erregular» Estatuko Portuen eta Merkataritza Nabigazioaren Legearen testu bateginaren II. eranskinean jasotako definizioen arabera.

156. zenbakiaren euskarazko gehigarria Aintzat hartzen ez diren tarteak: hobariaren % 0.

Hobari bateragarrien biderkatze-efektuak ezingo du dagokion tasaren kuota-hobariaren % 40 gainditu.

Ez da inolaz ere tasa baten (itsasontzia, salgaia edo bidaiariak) kuota-hobariren % 40 gaindituko, itsas-zirkulazio edo -zerbitzu berezi, lehentasunezko edo estrategiko bakoitzaren barruan.

Portu-agintaritzak hobari hauek aplikatzeari utziko dio automatikoki, ekitaldirako gehieneko zenbatekoaren mugara heltzean.

Portu-agintaritza honetan 2012ko ekitaldian aplikatutako 245.3 artikuluko hobarien zenbatekoak ezingo du 2010eko itsasontziaren tasaren, bidaiarien tasaren eta salgaiaren tasaren baterako urteko bilketaren ehuneko 20 baino handiagoa izan.

Aplikazio-baldintza orokorrak:

GURUTZONTZI TURISTIKOAK

ITSAS ZIRKULAZIO ETA ZERBITZU BEREZIAK, LEHENTASUNEZKOAK EDO ESTRATEGIKOAK

Portu-agintaritza: MELILLA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

2012ko ekainaren 30a, larunbata %40

Itsasontziaren tasa %40

Salgaiaren tasa %35

%50

Garraio-araubideko Garraio-araubideko bidaiariak ibilgailuak Bidaiaren tasa Subjektu pasibo bakoitzak aitortutako geldialdia, salgai eta bidaiari bakoitzari aplikatuko zaio berdin, aurretik aipatutako baldintzetan.

Bidaiaren tasa: aurrez aipatutako geldiadi guztietan aplkatuko da. Hobaria ez da bateragarria 208.d) artikuluko murrizketarekin Salgaiaren tasa: aurrez aipatutako geldiadi guztietan aplkatuko da. Hobaria ez da bateragarria 216.b) artikuluko murrizketarekin Itsasontziaren tasa: subjektu pasiboak aitortutako geldialdi bakoitzean aplikatuko da, S oinarrizko zenbatekoa aplikagarri denean bakarrik. Hobaria 197.1.h) artikuluko murrizketarekin bateraezina da.

Muga-zergen kodeak 2012AN APLIKATUKO DIREN HOBARIAK(245.5 ART.) Uhartetasuna, isolamendu berezia edo ultraperifikotasuna 156. zenbakiaren euskarazko gehigarria Aplikazio-baldintzak:

Itsas-zerbitzuak beste portuekin ITSAS ZERBITZUAK

Portu-agintaritza: MELILLA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

2012ko ekainaren 30a, larunbata Muga-zergen kodeak Tartea Itsasontziaren tasa Balioa Tartea Salgaiaren tasa 10 geldialdi baino gehiago 1. geldialditik %10

%30

Lehenengo TEUtik Lehenengo TEUtik 1.500 TEU baino gehiago 1.500 TEU baino gehiago %5

%10

%10

%30

1507tik 1516ra 8503

LANDARE OLIOA

PRODUKTU EOLIKOAK. Aerosorgailuak %5

%15

%5

30 geldialdi baino gehiago Gehienez ere 30 geldialdi %5

%15

35 geldialdi baino gehiago Gehienez ere 35 geldialdi 1. geldialditik aurrera %5

Gehienez ere 30 geldialdi 1. tonatik aurrera Gehienez ere 60.000 t 60.000 t baino gehiago Gehienez ere 180.000 t 180.000 t baino gehiago Gehienez ere 117.000 t 117.000 t baino gehiago 500 TEU baino gehiago 500 TEU baino gehiago %20

%5

%15

%7

%15

%7

%17

%10

%30

Lehenengo bidaiaritik aurrera Bidaiaren tasa %10

Balioa b) berariazko baldintza aplikatuko da b) berariazko baldintza aplikatuko da b) berariazko baldintza aplikatuko da a) berariazko baldintza aplikatuko da - Itsasontziaren tasa: itsas-zirkulazioaren araubidean manipulatutako TEUen ehunekoari aplikatuko zaio proportzionalki, TEU manipulatu guztiekiko.

a) berariazko baldintza aplikatuko da Itsasontziaren tasa: itsas-sarrera edo -irteerako araubidean manipulatutako TEUen ehunekoari aplikatuko zaio proportzionalki, TEU manipulatu guztiekiko.

BERARIAZKO APLIKAZIO BALDINTZAK

b) Tarte bakoitzaren hobari-ehuneko bereizia aplikatuko zaie horren barruko unitateei, lege hau indarrean sartu eta ondoren operatutakoei a) Lortutako urteko zirkulazioari dagokion zatiaren hobariaren ehunekoa aplikatuko zaie lege hau indarrean sartu eta ondoren operatutako unitate guztiei.

Berariazko aplikazio-baldintzak «Itsas-zikulazio», «itsas-irteera edo -sarrera», «itsas-zerbitzu» eta «itsas-zerbitzu erregular» Estatuko Portuen eta Merkataritza Nabigazioaren Legearen testu bateginaren II. eranskinean jasotako definizioen arabera.

TEU («Twenty Equivalent Unit»): 20 oinen baliokide den edukiontzi-unitatea.

Aintzat hartzen ez diren tarteak: hobariaren % 0.

Hobari bateragarrien biderkatze-efektuak ezingo du dagokion tasaren kuota-hobariaren % 40 gainditu.

Ez da inolaz ere tasa baten (itsasontzia, salgaia edo bidaiariak) kuota-hobariren % 40 gaindituko, itsas-zirkulazio edo -zerbitzu berezi, lehentasunezko edo estrategiko bakoitzaren barruan.

Portu-agintaritzak hobari hauek aplikatzeari utziko dio automatikoki, ekitaldirako gehieneko zenbatekoaren mugara heltzean.

Portu-agintaritza honetan 2012ko ekitaldian aplikatutako 245.3 artikuluko hobarien zenbatekoak ezingo du 2010eko itsasontziaren tasaren, bidaiarien tasaren eta salgaiaren tasaren baterako urteko bilketaren ehuneko 20 baino handiagoa izan.

Aplikazio-baldintza orokorrak:

2306

ZEREALAK ETA PENTSUAK. Biomasa, pentsuak eta bazkak.

4702 eta 4703

%15

%30

30 geldialdi baino gehiago 10 geldialdi baino gehiago Tartea 156. zenbakiaren euskarazko gehigarria PAPERA ETA PAPER OREA. Ore kimikoa Bidaiariak Edukiontzi hutsak Edukiontzi beteak itsas-zerbitzu erregularreko BIDAIARIAK ETA SALGAI OROKORRA, «ro-pax», ferry, «ro-ro» eta «con-ro»itsasontzietan. Salgaia-araubideko ibilgailuak izan ezik.

Edukiontzi hutsak Edukiontzi beteak EDUKIONTZIAK itsas-zirkulazioa. Goratze bidezko kargatzea eta deskargatzea («lift on-lift off» edo «lo-lo») Edukiontzi hutsak Edukiontzi beteak Balioa HOBARIAK (245.3 ART.) Ekonomia eta gizartea garatzen lagunduko duten itsas-zirkulazioak eta -zerbitzuak sustatzekoak EDUKIONTZIAK itsas-irteera edo -sarrera itsas-zerbitzu erregularrean. Goratze bidezko kargatzea eta deskargatzea («lift on-lift off» edo «lo-lo») ITSAS ZIRKULAZIO ETA ZERBITZU BEREZIAK, LEHENTASUNEZKOAK EDO ESTRATEGIKOAK

Portu-agintaritza: MOTRIL

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

2012ko ekainaren 30a, larunbata 7207tik 7229ra; 7301etik 7309ra Muga-zergen kodeak Tartea Itsasontziaren tasa Balioa Salgaiaren tasa Lehenengo tonatik 3.000 maffi baino gehiago Tartea %40

%20

Balioa Tartea Bidaiaren tasa Balioa BERARIAZKO APLIKAZIO BALDINTZAK

a) berariazko baldintza bakarrik aplikatuko da 12.000 GT baino tonaje handiagoa duten itsasontzietan egiten den esportazioan.

b) berariazko baldintza aplikatuko da, 3.000 mafiri dagokion 135.000 t-ko zirkulazioa lortu eta hurrengo eskalatik aurrera HOBARIAK (245.3 ART.) Ekonomia eta gizartea garatzen lagunduko duten itsas-zirkulazioak eta -zerbitzuak sustatzekoak b) Tarte bakoitzaren hobari-ehuneko bereizia aplikatuko zaie horren barruko unitateei, lege hau indarrean sartu eta ondoren operatutakoei a) Lortutako urteko zirkulazioari dagokion zatiaren hobariaren ehunekoa aplikatuko zaie lege hau indarrean sartu eta ondoren operatutako unitate guztiei.

Berariazko aplikazio-baldintzak «Itsas-zikulazio», «itsas-irteera edo -sarrera», «itsas-zerbitzu» eta «itsas-zerbitzu erregular» Estatuko Portuen eta Merkataritza Nabigazioaren Legearen testu bateginaren II. eranskinean jasotako definizioen arabera.

Aintzat hartzen ez diren tarteak: hobariaren % 0.

Hobari bateragarrien biderkatze-efektuak ezingo du dagokion tasaren kuota-hobariaren % 40 gainditu.

Ez da inolaz ere tasa baten (itsasontzia, salgaia edo bidaiariak) kuota-hobariren % 40 gaindituko, itsas-zirkulazio edo -zerbitzu berezi, lehentasunezko edo estrategiko bakoitzaren barruan.

156. zenbakiaren euskarazko gehigarria Portu-agintaritzak hobari hauek aplikatzeari utziko dio automatikoki, ekitaldirako gehieneko zenbatekoaren mugara heltzean.

Portu-agintaritza honetan 2012ko ekitaldian aplikatutako 245.3 artikuluko hobarien zenbatekoak ezingo du 2010eko itsasontziaren tasaren, bidaiarien tasaren eta salgaiaren tasaren baterako urteko bilketaren ehuneko 20 baino handiagoa izan.

Aplikazio-baldintza orokorrak:

PRODUKTU SIDERURGIKOAK. 12.000 GT baino tonaje handiagoa duten itsasontzietan esportatzea.

SALGAI OROKORRA Errodadura bidezko kargatzea eta deskargatzea («roll on», «roll off» edo «ro-ro»). Salgaiaraubideko ibilgailuak izan ezik ITSAS ZIRKULAZIO ETA ZERBITZU BEREZIAK, LEHENTASUNEZKOAK EDO ESTRATEGIKOAK

Portu-agintaritza: PASAIA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

2012ko ekainaren 30a, larunbata 1. geldialditik aurrera KABLE ONTZIAK

%40

%40

100.000 t-tik aurrera 750.000 t baino gutxiago 750.001 t baino gehiago %40

%5

%40

%40

%20

Balioa Bidaiaren tasa 1 pertsonatik aurrera Tartea %35

Balioa b) berariazko baldintza aplikatuko da a) berariazko baldintza aplikatuko da, merkataritzakoa ez den araubidean soilik, eta egonaldiak zazpi egunetik gorakoak direnean.

b) berariazko baldintza zerbitzuko gabarrei aplikatuko zaie. Hobaria jasotzeko baldintzak gabarra bidez hornitutako 750.000 tonako gutxieneko zirkulazioa eta 800 geldialditan hornitu izana dira.

a) berariazko baldintza aplikatuko zaie, esportazio-araubidean bakarrik, zuzenean eragiketa horrekin lotutako itsasontziei eta, hala badagokio, lantegi-itsasontziei.

a) berariazko baldintza aplikatuko da, esportazio-araubidean bakarrik a) berariazko baldintza aplikatuko da BERARIAZKO APLIKAZIO BALDINTZAK

b) Tarte bakoitzaren hobari-ehuneko bereizia aplikatuko zaie horren barruko unitateei, lege hau indarrean sartu eta ondoren operatutakoei a) Lortutako urteko zirkulazioari dagokion zatiaren hobariaren ehunekoa aplikatuko zaie lege hau indarrean sartu eta ondoren operatutako unitate guztiei.

Berariazko aplikazio-baldintzak «Itsas-zikulazio», «itsas-irteera edo -sarrera», «itsas-zerbitzu» eta «itsas-zerbitzu erregular» Estatuko Portuen eta Merkataritza Nabigazioaren Legearen testu bateginaren II. eranskinean jasotako definizioen arabera.

TEU («Twenty Equivalent Unit»): 20 oinen baliokide den edukiontzi-unitatea.

2012ko ekainaren 30a, larunbata Aintzat hartzen ez diren tarteak: hobariaren % 0.

Hobari bateragarrien biderkatze-efektuak ezingo du dagokion tasaren kuota-hobariaren % 40 gainditu.

Ez da inolaz ere tasa baten (itsasontzia, salgaia edo bidaiariak) kuota-hobariren % 40 gaindituko, itsas-zirkulazio edo -zerbitzu berezi, lehentasunezko edo estrategiko bakoitzaren barruan.

Portu-agintaritzak hobari hauek aplikatzeari utziko dio automatikoki, ekitaldirako gehieneko zenbatekoaren mugara heltzean.

Portu-agintaritza honetan 2012ko ekitaldian aplikatutako 245.3 artikuluko hobarien zenbatekoak ezingo du 2010eko itsasontziaren tasaren, bidaiarien tasaren eta salgaiaren tasaren baterako urteko bilketaren ehuneko 20 baino handiagoa izan.

Aplikazio-baldintza orokorrak:

ZEMENTU ESPORTAZIOA

1. geldialditik aurrera %40

Helburu soil gisa erregaiez hornitzea duten itsasontzien geldialdiak 1. tonatik aurrera %40

1. geldialditik aurrera 303A eta 303B

%8

Gainerakoak Salgaiaren tasa 1. tonatik aurrera %30

%35

%30

%35

Balioa Tartea Geldialdia Santa Kruz Tenerifeko portuagintzaritzako bi portutan, ibilbide berberan.

Geldialdia Santa Cruz Tenerifeko portuagintaritzako portu batean, egoitzaportutzat bertako beste portu bat hartuta.

Geldialdia Santa Kruz Tenerifeko portuagintzaritzako hiru portutan, ibilbide berberan.

KOPONTZEN DAUDEN ITSASONTZIAK ETA INAKTIBO DAUDEN ITSASONTZIAK, ARRANTZA-ONTZIAK ETA TRESNA FLOTATZAILEAK BARNE

ERREGAI HORNIKETA gabarra bakoitzeko Itsasontziaren tasa Geldialdia Santa Cruz Tenerifeko portu-agi Tartea 701etik 714ra; 801etik 814ra Muga-zergen kodeak Ekonomia eta gizartea garatzen lagunduko duten itsas-zirkulazioak eta -zerbitzuak sustatzekoak HOBARIAK (245.3 ART.) 156. zenbakiaren euskarazko gehigarria ZUZKIDURA

Igarobide- edo esportazio-araubideko ARRANTZA IZOZTUA

FRUTA ETA BARAZKIAK.

GURUTZONTZI TURISTIKOAK

ITSAS ZIRKULAZIO ETA ZERBITZU BEREZIAK, LEHENTASUNEZKOAK EDO ESTRATEGIKOAK

Portu-agintaritza: SANTA CRUZ TENERIFEKOA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO I. atala  252. or.

(*) Zirkulazioproportzioa (t) %60

%50

1 eta 15.000 TEU artean Balioa 15.000 TEU baino gehiago Itsasontziaren tasa Espainia nazioarteko logistika-plataforma gisa indartzea HOBARIAK (245.4 ART.) 1 eta 15.000 TEU artean 15.000 TEU baino gehiago Salgaiaren tasa %50

%60

Balioa Itsasontziaren tasari eta salgaiari dagokien hobaria urteko lehenengo geldialditik hasita aplikatuko da.

Subjektu pasibo bakoitzak aitortutako salgai eta bidaiari bakoitzari aplikatuko zaio berdin, aipatutako tarteetan.

Salgaiaren tasa: igarobidean dauden TEUei aplikatuko zaie soilik.

Itsasontziaren tasa: subjektu pasiboak aitortutako geldialdi bakoitzari aplikatuko zaio, itsas-zirkulazioaren araubidean manipulatutako TEUen ehunekoari proportzionalki, TEU manipulatu guztiekiko.

Portu-agintaritzak hobari hauek aplikatzeari utziko dio automatikoki, ekitaldirako gehieneko zenbatekoaren mugara heltzean.

Aplikazio-baldintzak:

156. zenbakiaren euskarazko gehigarria (*) 2/2011 Legegintzako Errege Dekretuaren hogeita laugarrren xedapen gehigarria aplikatuz, lege horretan aurreikusitako portu-sistemaren araubide ekonomikoaren aplikazioaren ondorioetarako, eta, zehazki, nazioarteko zirkulazioko itsas-zirkulazioaren gaineko portu-tasen ezarpenaren eta eskakizunaren ondorioetarako, Kanarietako portuetako terminalak Europarentzako plataforma logistiko atlantikotzat hartuko dira, Europako eskualde ultraperiferiko batean egoteagatik; hori dela eta, horretarako aurreikusitako hobari maximoa aplikatu ahal izango dute.

Edukiontzi-terminalak EMAKIDA EDO BAIMEN BIDEZKO PORTU TERMINALAK

Portu-agintaritza: SANTA CRUZ TENERIFEKOA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

2012ko ekainaren 30a, larunbata %20

Salgaiaren tasa %60

Subjektu pasibo bakoitzak aitortutako geldialdia, salgai eta bidaiari bakoitzari aplikatuko zaio berdin, aurretik aipatutako baldintzetan.

Bidaiaren tasa: distantzia motzeko itsas-garraioan jatorria edo helmuga duten (Kanariak salbu) bidaiari bakoitzari aplikatuko zaio. Hobaria ez da bateragarria 208.d) artikuluko murrizketarekin Salgaiaren tasa: distantzia motzeko itsas-garraioan jatorria edo helmuga duten (Kanariak salbu) salgai bakoitzari aplikatuko zaio. Hobaria ez da bateragarria 216.b) artikuluko murrizketarekin Itsasontziaren tasa: subjektu pasiboak aitortutako geldialdi bakoitzean aplikatuko da, S oinarrizko zenbatekoa aplikagarri denean. Hobaria 197.1.h) artikuluko murrizketarekin bateraezina da.

%45

Garraio-araubideko Garraio-araubideko bidaiariak ibilgailuak Portu-agintaritzak hobari hauek aplikatzeari utziko dio automatikoki, ekitaldirako gehieneko zenbatekoaren mugara heltzean.

%40

Itsasontziaren tasa Bidaiaren tasa 156. zenbakiaren euskarazko gehigarria Aplikazio-baldintzak:

Itsas-zerbitzuak artxipielagotik at dauden beste portu batzuekin ITSAS ZERBITZUAK

HOBARIAK(245.5 ART.) Uhartetasuna, isolamendu berezia edo ultraperifikotasuna Portu-agintaritza: SANTA CRUZ TENERIFEKOA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

2012ko ekainaren 30a, larunbata Itsasontziaren tasa 20 geldialdi baino gehiago Tartea 40.000 t baino gehiago 1001etik 1008ra; 1101etik 1108ra; 1201etik 1208ra % 40

% 40

% 10

% 10

% 40

% 10

% 30

% 40

% 20

% 40

Balioa % 30

% 30

Bidaia-araubideko 60.000

ibilgailu baino gehiago % 40

Balioa 160.000 eta 200.000 pertsona artean Bidaiaren tasa 200.000 pertsona baino gehiago Tartea a) berariazko baldintza aplikatuko da, itsas-zerbitzuak tartean adierazitako gutxieneko zirkulazioa gainditzen badu.

a) berariazko baldintza aplikatuko da, itsas-zerbitzuak tartean adierazitako gutxieneko zirkulazioa gainditzen badu.

a) berariazko baldintza aplikatuko da, itsas-zerbitzuak tartean adierazitako gutxieneko zirkulazioa gainditzen badu.

a) berariazko baldintza aplikatuko da, itsas-zerbitzuak tartean adierazitako gutxieneko zirkulazioa gainditzen badu.

a) berariazko baldintza aplikatuko da, salgaia terminal espezializatu batean manipulatu bada eta tartean adierazitako gutxieneko zirkulazioa gainditzen bada.

a) berariazko baldintza aplikatuko da, itsas zerbitzuak tartean adierazitako gutxieneko zirkulazioa gainditzen badu, eta 40.000 GT baino gehiagoko itsasontzien kasuan bakarrik.

a) berariazko baldintza aplikatuko da, itsas-zerbitzuak tartean adierazitako gutxieneko zirkulazioa gainditzen badu.

a) berariazko baldintza aplikatuko da, itsas-zerbitzuak tartean adierazitako gutxieneko zirkulazioa gainditzen badu.

a) berariazko baldintza aplikatuko da, itsas-zerbitzuak tartean adierazitako gutxieneko zirkulazioa gainditzen badu.

a) berariazko baldintza aplikatuko da, itsas-zerbitzuak tartean adierazitako gutxieneko zirkulazioa gainditzen badu.

BERARIAZKO APLIKAZIO BALDINTZAK

b) Tarte bakoitzaren hobari-ehuneko bereizia aplikatuko zaie horren barruko unitateei, lege hau indarrean sartu eta ondoren operatutakoei.

a) Lortutako urteko zirkulazioari dagokion zatiaren hobariaren ehunekoa aplikatuko zaie lege hau indarrean sartu eta ondoren operatutako unitate guztiei.

Berariazko aplikazio-baldintzak 2012ko ekainaren 30a, larunbata Terminal espezializatutzat hartuko da salgai-mota zehatz baten zirkulazioan aritzen den terminal bat, erabilera publikokoa eta portu-agintaritzak berariaz gaitu duena zirkulazio hori manipulatzeko.

«Itsas-zikulazio», «itsas-irteera edo -sarrera», «itsas-zerbitzu» eta «itsas-zerbitzu erregular» Estatuko Portuen eta Merkataritza Nabigazioaren Legearen testu bateginaren II. eranskinean jasotako definizioen arabera.

TEU («Twenty Equivalent Unit»): 20 oinen baliokide den edukiontzi-unitatea.

Aintzat hartzen ez diren tarteak: hobariaren % 0.

Hobari bateragarrien biderkatze-efektuak ezingo du dagokion tasaren kuota-hobariaren % 40 gainditu.

Ez da inolaz ere tasa baten (itsasontzia, salgaia edo bidaiariak) kuota-hobariren % 40 gaindituko, itsas-zirkulazio edo -zerbitzu berezi, lehentasunezko edo estrategiko bakoitzaren barruan.

Portu-agintaritzak hobari hauek aplikatzeari utziko dio automatikoki, ekitaldirako gehieneko zenbatekoaren mugara heltzean.

Portu-agintaritza honetan 2012ko ekitaldian aplikatutako 245.3 artikuluko hobarien zenbatekoak ezingo du 2010eko itsasontziaren tasaren, bidaiarien tasaren eta salgaiaren tasaren baterako urteko bilketaren ehuneko 20 baino handiagoa izan.

Aplikazio-baldintza orokorrak:

Bioerregaia sortzeko LANDARE JATORRIKO LEHENGAIAK

40.000 t baino gehiago 50.000 t baino gehiago 1701

%10

AZUKREA

5 geldialdi baino gehiago 1001

ZEREALAK. Garia inportatzea PAPERA ETA PAPER OREA itsas-zerbitzu erregular batean HAUTS ITXURAKO SOLTEKO MINERAL EZ ENERGETIKOAK

200.000 t baino gehiago %5

12 eta 24 geldialdi artean 4701etik 4707ra; 4801etik 4814ra; 4816, 4822, 4823

% 10

24 geldialdi baino gehiago 100.000 unitate baino gehiago 400.000 eta 500.000 t artean 500.000 t baino gehiago 100.000 t baino gehiago 400.000 t baino gehiago % 10

95 geldialdi baino gehiago Garraio-araubideko IBILGAILUAK

Salgaiaren tasa 5.000 TEU baino gehiago Tartea 156. zenbakiaren euskarazko gehigarria 7203

% 30

150 eta 190 geldialdi artean Ibilbide motzeko itsas-garraioa ez den «ro-ro» itsas-zerbitzuko SALGAI OROKORRA

% 40

190 geldialdi baino gehiago Bidaia-araubideko BIDAIARIAK ETA IBILGAILUAK, eta garraio-elementu batean garraiatzen den SALGAI OROKORRA, ibilbide motzeko itsaszirkulazioko itsas-zerbitzu erregularrean, «ro-pax» edo «ferry» itsasontzietan.

8703

% 30

% 40

Balioa 95 geldialdi baino gehiago Gidaririk gabeko garraio-elementuko SALGAI OROKORRA, ibilbide motzeko itsas-zirkulazioko itsas-zerbitzu erregularrean, «con-ro» edo «roro» itsasontzietan.

BIDAIARIAK ETA SALGAI OROKORRA. Errodadura bidezko kargatzea eta deskargatzea («roll on-roll off» o «ro-ro»).

Muga-zergen kodeak HOBARIAK (245.3 ART.) Ekonomia eta gizartea garatzen lagunduko duten itsas-zirkulazioak eta -zerbitzuak sustatzekoak EDUKIONTZIAK: itsas-irteera edo -sarrera, itsas-zerbitzu erregularrean.

Goratze bidezko kargatzea eta deskargatzea («lift on-lift off» edo «lo-lo») ITSAS ZIRKULAZIO ETA ZERBITZU BEREZIAK, LEHENTASUNEZKOAK EDO ESTRATEGIKOAK

Portu-agintaritza: SANTANDER

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO I. atala  255. or.

1. geldialditik aurrera %10

%20

Balioa Tartea Ikus aplikazio-baldintzak. 2. Taula Ikus aplikazio-baldintzak. 1. Taula %20

Balioa 1 pertsonatik aurre %20

%20

Balioa Bidaiaren tasa 1 pertsonatik aurre Tartea a) berariazko baldintza aplikatuko da a) berariazko baldintza aplikatuko da a) berariazko baldintza aplikatuko da a) berariazko baldintza aplikatuko da Itsasontziaren tasa: itsas-zirkulazioaren araubidean manipulatutako TEUen ehunekoari aplikatuko zaio proportzionalki, TEU manipulatu guztiekiko.

- Itsasontziaren tasa: itsas-sarrera edo -irteerako araubidean manipulatutako TEU hutsen ehunekoari aplikatuko zaio proportzionalki, TEU manipulatu guztiekiko.

a) berariazko baldintza aplikatuko da Itsasontziaren tasa: itsas-sarrera edo -irteerako araubidean manipulatutako TEU beteen ehunekoari aplikatuko zaio proportzionalki, TEU manipulatu guztiekiko.

BERARIAZKO APLIKAZIO BALDINTZAK

%20

%15

%10

240.001 eta 600.000 t artean 120.000 eta 240.000 t artean %15

%15

%20

5,01 eta 10,00

artean %20

%20

%20

10,00 baino handiagoa 240.000 eta 480.000 t artean 480.001 eta 1.200.000 t artean 1.200.000 t baino gehiago Lortutako urteko zirkulazioa %10

%15

%20

5,00 baino txikiagoa %15

%15

%20

%20

%20

%20

5,01 eta 10,00 10,00 baino artean handiagoa 2012ko tona zirkulazioaren hazkundea 2011koarekin alderatuta (%) 2. Taula Txatarra eta siderurgia-produktuak. Aplikazio-baldintzak. Salgaiaren tasa 2012ko ekainaren 30a, larunbata 600.000 t baino gehiago Lortutako urteko zirkulazioa 5,00 baino txikiagoa 2012ko tona zirkulazioaren hazkundea 2011koarekin alderatuta (%) 1. Taula Edukiontziak eta ro-ro zirkulazioa. Aplikazio-baldintzak. Salgaiaren tasa b) Tarte bakoitzaren hobari-ehuneko bereizia aplikatuko zaie horren barruko unitateei, lege hau indarrean sartu eta ondoren operatutakoei a) Lortutako urteko zirkulazioari dagokion zatiaren hobariaren ehunekoa aplikatuko zaie lege hau indarrean sartu eta ondoren operatutako unitate guztiei.

Berariazko aplikazio-baldintzak «Itsas-zikulazio», «itsas-irteera edo -sarrera», «itsas-zerbitzu» eta «itsas-zerbitzu erregular» Estatuko Portuen eta Merkataritza Nabigazioaren Legearen testu bateginaren II. eranskinean jasotako definizioen arabera.

TEU («Twenty Equivalent Unit»): 20 oinen baliokide den edukiontzi-unitatea.

Aintzat hartzen ez diren tarteak: hobariaren % 0.

Hobari bateragarrien biderkatze-efektuak ezingo du dagokion tasaren kuota-hobariaren % 40 gainditu.

Ez da inolaz ere tasa baten (itsasontzia, salgaia edo bidaiariak) kuota-hobariren % 40 gaindituko, itsas-zirkulazio edo -zerbitzu berezi, lehentasunezko edo estrategiko bakoitzaren barruan.

Portu-agintaritzak hobari hauek aplikatzeari utziko dio automatikoki, ekitaldirako gehieneko zenbatekoaren mugara heltzean.

Portu-agintaritza honetan 2012ko ekitaldian aplikatutako 245.3 artikuluko hobarien zenbatekoak ezingo du 2010eko itsasontziaren tasaren, bidaiarien tasaren eta salgaiaren tasaren baterako urteko bilketaren ehuneko 20 baino handiagoa izan.

Aplikazio-baldintza orokorrak:

PRODUKTU SIDERURGIKOAK.

%20

Ikus aplikazio-baldintzak. 1. Taula Ikus aplikazio-baldintzak. 2. Taula 1. geldialditik aurrera SALGAI OROKORRA. Errodadura bidezko salgaiak kargatzea eta deskargatzea («roll on-roll off» edo «ro-ro») «con-ro» edo «ro-ro» itsasontzi puruetan (12 pertsona baino gutxiago).

%20

Lehenengo TEUtik aurrera 7201etik 7205era 1. geldialditik aurrera EDUKIONTZIAK itsas-zirkulazioa. Goratze bidezko kargatzea eta deskargatzea («lift on-lift off» edo «lo-lo») %20

Ikus aplikazio-baldintzak. 1. Taula 7207tik 7229ra; 7301etik 7309ra 1. geldialditik aurrera Edukiontzi hutsak %20

Salgaiaren tasa 156. zenbakiaren euskarazko gehigarria TXATARRA.

1. geldialditik aurrera Edukiontzi beteak EDUKIONTZIAK itsas-irteera edo -sarrera itsas-zerbitzu erregularrean. Goratze bidezko kargatzea eta deskargatzea («lift on-lift off» edo «lo-lo») 1. geldialditik aurrera Itsasontziaren tasa Zirkulazioa Muga-zergen kodeak Tartea HOBARIAK (245.3 ART.) Ekonomia eta gizartea garatzen lagunduko duten itsas-zirkulazioak eta -zerbitzuak sustatzekoak Egoitza-portua GURUTZONTZI TURISTIKOAK

ITSAS ZIRKULAZIO ETA ZERBITZU BEREZIAK, LEHENTASUNEZKOAK EDO ESTRATEGIKOAK

Portu-agintaritza: SEVILLA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO I. atala  256. or.

MINERALAK ETA BESTE PRODUKTU BATZUK.

%10

11 eta 20 geldialdi artean %10

%15

%10

80.000 t baino gehiago 10.000 eta 80.000 t artean %10

%20

5.000 eta 30.000 t artean 300.000 t baino gehiago %25

30.001 eta 150.000 t artean %10

%35

150.000 t baino gehiago 20.001 eta 40.000 t artean 40.000 t baino gehiago %40

%10

15.000 t baino gehiago %30

50.000 t baino gehiago 10.001 eta 50.000 t artean 40% Balioa a) berariazko baldintza aplikatuko da a) berariazko baldintza aplikatuko da, eta itsas-sarrera/-irteera araubidean manipulatutako tonei bakarrik.

a) berariazko baldintza aplikatuko da.

a) berariazko baldintza aplikatuko da muga-zergaren 714. kodearekin lotuta, aurreikusitako bonifikazioak yukaren zirkulazioari besterik ez zaizkio aplikatuko.

a) berariazko baldintza aplikatuko da a) berariazko baldintza aplikatuko da a) berariazko baldintza aplikatuko da a) berariazko baldintza aplikatuko da a) berariazko baldintza aplikatuko da Salgaiaren tasa: itsas-sarrera/-irteera araubidean manipulatutako TEUei aplikatuko zaie soilik.

a) berariazko baldintza aplikatuko da BERARIAZKO APLIKAZIO BALDINTZAK

b) Tarte bakoitzaren hobari-ehuneko bereizia aplikatuko zaie horren barruko unitateei, lege hau indarrean sartu eta ondoren operatutakoei a) Lortutako urteko zirkulazioari dagokion zatiaren hobariaren ehunekoa aplikatuko zaie lege hau indarrean sartu eta ondoren operatutako unitate guztiei.

Berariazko aplikazio-baldintzak «Itsas-zikulazio», «itsas-irteera edo -sarrera», «itsas-zerbitzu» eta «itsas-zerbitzu erregular» Estatuko Portuen eta Merkataritza Nabigazioaren Legearen testu bateginaren II. eranskinean jasotako definizioen arabera.

GIU (garraio intermodaleko unitate): salgaien errodadurako garraio-elementua (edukiontzi, ibilgailu zurrun edo artikulatu, erdi-atoi eta atoietarako plataforma) TEU («Twenty Equivalent Unit»): 20 oinen baliokide den edukiontzi-unitatea.

2012ko ekainaren 30a, larunbata Aintzat hartzen ez diren tarteak: hobariaren % 0.

Hobari bateragarrien biderkatze-efektuak ezingo du dagokion tasaren kuota-hobariaren % 40 gainditu.

Ez da inolaz ere tasa baten (itsasontzia, salgaia edo bidaiariak) kuota-hobariren % 40 gaindituko, itsas-zirkulazio edo -zerbitzu berezi, lehentasunezko edo estrategiko bakoitzaren barruan.

Portu-agintaritzak hobari hauek aplikatzeari utziko dio automatikoki, ekitaldirako gehieneko zenbatekoaren mugara heltzean.

Portu-agintaritza honetan 2012ko ekitaldian aplikatutako 245.3 artikuluko hobarien zenbatekoak ezingo du 2010eko itsasontziaren tasaren, bidaiarien tasaren eta salgaiaren tasaren baterako urteko bilketaren ehuneko 20 baino handiagoa izan.

Aplikazio-baldintza orokorrak:

2711C

4004, 2601C, 2602, 2501, 2713

PRODUKTU KIMIKOAK Bentzenoa, estirenoa, glikolak, metanola, ETBE, binil azetatoa, anilina, MDI eta poliola.

GAS LIKIDOTUAK. Propanoa.

2815, 2902, 2905A, 2909, 2915, 2921, 3824

eta 3907.

%20

%30

%30

21 eta 40 geldialdi artean 40 geldialdi baino gehiago NEKAZARITZA ELIKAGAIAK. Soltean.

714; 801etik 810era 1214 eta 2303

PAPERA ETA PAPER OREA. Papera.

%10

%20

%15

%30

20.001 eta 40.000 t artean 40.000 t baino gehiago 15.000 eta 25.000 unitate artean 25.001 eta 40.000 unitate artean %40

%20

%30

%40

Bidaiaren tasa 150 bidaiari baino gehiago Tartea 156. zenbakiaren euskarazko gehigarria FRUTA ETA BARAZKIAK.

4701etik 4706ra; 5 geldialdi baino gehiago 4801etik 4823ra PRODUKTU SIDERURGIKOAK Edukiontzitan sartu gabe.

%20

%30

70 geldialdi baino gehiago %25

%20

51 eta 100 geldialdi artean 15 eta 30 geldialdi artean 5.000 eta 10.000 GIU artean %30

40.000 unitate baino gehiago 10.001 eta 15.000 GIU artean %40

15.000 GIU baino gehiago %5

% 15

% 20

5.000 eta 15.000 TEU artean beteta hutsik igarobidean 101 eta 150 geldialdi artean %15

30 eta 100 geldialdi artean % 10

% 25

% 30

15.001 eta 30.000 TEU artean beteta hutsik igarobidean Balioa % 30

% 35

% 40

Salgaiaren tasa 30.000 TEU baino gehiago beteta hutsik igarobidean Tartea 150 geldialdi baino gehiago %25

101 eta 200 geldialdi artean %40

200 geldialdi baino gehiago Balioa %40

Itsasontziaren tasa Lehenengo geldialditik Tartea 8702tik 8704Ara 31 eta 70 geldialdi artean Muga-zergen kodeak HOBARIAK (245.3 ART.) Ekonomia eta gizartea garatzen lagunduko duten itsas-zirkulazioak eta -zerbitzuak sustatzekoak 7204, 7207tik 7210Bra, 7213tik 7217ra, 7219, 7225, 7304A, 7306A, 7306B, 7317, 7325

Salgai-araubideko ibililgailuak (itsas-igarobidea salbu) SALGAI OROKORRA. Errodadura bidezko kargatzea eta deskargatzea («roll on-roll off» edo «ro-ro») «con-ro» edo «ro-ro» itsasontzi puruetan (12 pertsona baino gutxiago).

Salgai-araubideko ibilgailuak izan ezik.

EDUKIONTZIAK itsas-sarrera, -irteera edo -zirkulazioa itsaszerbitzu erregularrean. Goratze bidezko kargatzea eta deskargatzea («lift on-lift off» edo «lo-lo») GURUTZONTZI TURISTIKOAK

ITSAS ZIRKULAZIO ETA ZERBITZU BEREZIAK, LEHENTASUNEZKOAK EDO ESTRATEGIKOAK

Portu-agintaritza: TARRAGONA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO I. atala  257. or.

1. geldialditik %40

20.000 t-tik aurrera 2833

2304 eta 1208

%10

50.000 t baino gehiago %10

%15

%20

80.000 t baino gehiago 5.000 eta 10.000 t artean %30

10.001 eta 20.000 t artean 20.000 t baino gehiago %10

%40

%20

%40

%40

Tartea Bidaiaren tasa Balioa Urteko lehenengo geldialditik hasita berdin aplikatuko da.

Dagokion tartearen lehenengo geldialditik hasita berdin aplikatuko da, eta Valentziako portuko zerbitzu-gunetik sartzen edo irteten diren eta edukiontzitan dauden salgaien kasuan bakarrik.

Dagokion tartearen lehenengo geldialditik hasita berdin aplikatuko da, eta Valentziako portuko JLGk sortutako edo erakarritako edukiontzi-zirkulazio kasuan bakarrik.

Dagokion tarteko lehenengo geldialditik hasita berdin aplikatuko da.

Subjketu pasiboak jarritako zirkulazioari hobaria emango zaio 20.000 t-tik aurrera. Lehenengo 20.000 tonek ez dute hobaririk.

Dagokion tarteko lehenengo geldialditik hasita berdin aplikatuko da, eta linea ez erregularren kasuan bakarrik.

Dagokion tartearen lehenengo geldialditik hasita aplikatuko da, eta hodien bidez egiten diren solteko esportazio-fluxuen kasuan bakarrik. Subjketu pasiboak jarritako zirkulazioari hobaria emango zaio 80.000 t-tik aurrera.

Lehenengo 80.000 tonek ez dute hobaririk.

Urteko lehenengo geldialditik hasita berdin aplikatuko da, eta solteko salgaiaren kasuan bakarrik Berdin aplikatuko da urteko lehenengo geldialditik hasita. Edukiontzitan sartutako salgaiari baino ez zaio aplikatuko. Proposatutako muga-zergen kodeak aintzat hartuta, subjektu pasiboak 4805 kodeko 15.000 t jarri behar ditu gutxienez.

Urteko lehenengo geldialditik berdin aplikatuko da, eta edukiontzitan sartutako salgaiaren kasuan bakarrik Urteko lehenengo geldialditik berdin aplikatuko da, eta edukiontzitan sartutako salgaiaren kasuan bakarrik Berdin aplikatuko da dagokion lehenengo geldialditik hasita.

Berdin aplikatuko da urteko lehenengo geldialditik hasita.

Dagokion lehenengo eskalatik hasita berdin aplikatuko da, taula erantsian xehatutako aplikazio-baldintzetan.

Dagokion lehenengo eskalatik hasita berdin aplikatuko da, taula erantsian xehatutako aplikazio-baldintzetan.

BERARIAZKO APLIKAZIO BALDINTZAK

«Itsas-zikulazio», «itsas-irteera edo -sarrera», «itsas-zerbitzu» eta «itsas-zerbitzu erregular» Estatuko Portuen eta Merkataritza Nabigazioaren Legearen testu bateginaren II. eranskinean jasotako definizioen arabera.

GIU (garraio intermodaleko unitate): salgaien errodadurako garraio-elementua (edukiontzi, ibilgailu zurrun edo artikulatu, erdi-atoi eta atoietarako plataforma) TEU («Twenty Equivalent Unit»): 20 oinen baliokide den edukiontzi-unitatea.

Aintzat hartzen ez diren tarteak: hobariaren % 0.

Hobari bateragarrien biderkatze-efektuak ezingo du dagokion tasaren kuota-hobariaren % 40 gainditu.

Ez da inolaz ere tasa baten (itsasontzia, salgaia edo bidaiariak) kuota-hobariren % 40 gaindituko, itsas-zirkulazio edo -zerbitzu berezi, lehentasunezko edo estrategiko bakoitzaren barruan.

2012ko ekainaren 30a, larunbata Portu-agintaritzak hobari hauek aplikatzeari utziko dio automatikoki, ekitaldirako gehieneko zenbatekoaren mugara heltzean.

Portu-agintaritza honetan 2012ko ekitaldian aplikatutako 245.3 artikuluko hobarien zenbatekoak ezingo du 2010eko itsasontziaren tasaren, bidaiarien tasaren eta salgaiaren tasaren baterako urteko bilketaren ehuneko 20 baino handiagoa izan.

Aplikazio-baldintza orokorrak:

Sulfato sodikoa.

Solteko soja-irina.

Ardoak eta deribatuak.

Gainerakoak 2204A, 2204B, 2205A, 2205B

1. tonatik aurrera 6.000 t baino gehiago Lehenengo TEUtik %40

Intermodalitatea garatzea Valentziako portuan.

Trenbide-zirkulazioak 8407, 8408, 8708

AUTOMOZIOA. Osagaiak 5 geldialdi baino gehiago 100 TEUtik aurrera 805

Frutak Gandiako portuan Valentziako portuko JLGn ezartzea.

0801etik 0814ra Fruta Saguntoko portuan %20

%20

50.001 eta 300.000 t artean 80.000 t-tik aurrera %35

300.000 t baino gehiago 2523 B

%20

5.000 t-tik aurrera 4801, 4802, 4810, 4811, 4816, 4817, 4823

ZEMENTUA

%5

%10

100.001 eta 150.000 t artean %20

%15

150.001 eta 200.000 t artean 15.000 t-tik aurrera %20

200.000 t baino gehiago %5

100.001 eta 150.000 t artean %18

%10

60.000 t-tik aurrera %15

%20

300.001 eta 400.000 t artean 150.001 eta 200.000 t artean %25

400.000 t baino gehiago 200.001 eta 300.000 t artean %25

1.000 TEUtik hasita Ikus aplikazio-baldintzen 2. taula Balioa 50.001 eta 100.000 t artean 1001, 1003, 1005, 1007, 1903, 2302

FRUTA. Ohiko kargan eta hotzeko itsasontzian.

%20

Salgaiaren tasa Ikusi aplikazio-baldintzen 3. eta 3 (bis) taulak Tartea 4805

4701etik 4706ra eta 4801etik 4812ra 7208A, 7208B, 7209A, 7209B, 7210A, 7210B

1. geldialditik Balioa 156. zenbakiaren euskarazko gehigarria ZEREALAK

PAPERA ETA PAPER OREA

PRODUKTU SIDERURGIKOAK

GAS NATURALA

EDUKIONTZI hutsak (itsas-zirkulazioa salbu) Ikus aplikazio-baldintzen 1. taula Itsasontziaren tasa EDUKIONTZIAK itsas-zirkulazioa. Goratze bidezko kargatzea eta deskargatzea («lift on-lift off» edo «lo-lo») Tartea Ikus aplikazio-baldintzen 1. taula 2711 B

Muga-zergen kodeak HOBARIAK(245.3 ART.)Ekonomia eta gizartea garatzen lagunduko duten itsas-zirkulazioak eta -zerbitzuak sustatzekoak EDUKIONTZIAK itsas-irteera edo -sarrera itsaszerbitzu erregularrean. Goratze bidezko kargatzea eta deskargatzea («lift on-lift off» edo «lo-lo») EDUKIONTZIAK

ITSAS ZIRKULAZIO ETA ZERBITZU BEREZIAK, LEHENTASUNEZKOAK EDO ESTRATEGIKOAK

Portu-agintaritza: VALENTZIA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO I. atala  258. or.

%3,00

%10,00

%22,00

%30,00

%35,00

Gehienez +% 5

%0,00

Gehienez +% 5

%8,04

eta +% 20

%4,68

Gutxi gora-behera +% 10,01

eta +% 10

100.000 t baino gehiago 75.001 eta 100.000 t artean Edukiontzi beteak (tonatan) Eskatutako gutxieneko zirkulazioa %20

%15

Hobari finkoa eta +% 30

%11,27

Gutxi gora-behera +% 20,01

2012ko aldakuntza ehunekoa, 2011rekiko Gutxi gora-behera +% 5,01

%17,10

+% 30 baino gehiago %11,27

%16,92

%26,62

%33,08

%37,12

eta +% 30

%11,27

%16,92

%26,62

%29,04

%33,08

%37,12

Gutxi gora-behera +% 20,01

eta +% 30

Gutxi gora-behera +% 20,01

%17,10

%22,00

%30,40

%32,50

%36,00

%40,00

+% 30 baino gehiago %17,10

%22,00

%30,40

%36,00

%40,00

+% 30 baino gehiago 2012ko ekainaren 30a, larunbata 3 (bis) taula: BERARIAZKO APLIKAZIO BALDINTZAK EDUKIONTZIENTZAT. Salgaiaren gaineko tasa. Edukiontzi beteak itsas-sarreran/-irteeran.

Goratze bidezko kargatzea eta deskargatzea («lift on-lift off» edo «lo-lo») Gandiako portua a) Dagokion hobari-ehunekoa urteko jarritako zirkulazioaren arabera aplikatuko da.

b) Hobaria ezingo da tasaren kuota baino % 40 handiagoa izan.

Hobari-ehunekoa 2012an eskatutako gutxieneko zirkulazioa: 5.000 TEU beteak ontziratzean/lehorreratzean itsas-zirkulazioa salbu 3. Taula: BERARIAZKO APLIKAZIO BALDINTZAK EDUKIONTZIENTZAT. Salgaiaren gaineko tasa. Edukiontzi beteak itsas-sarreran/-irteeran.

Goratze bidezko kargatzea eta deskargatzea («lift on-lift off» edo «lo-lo») Valentziako eta Saguntoko portuak %8,04

%14,17

%24,67

%27,29

%31,67

%36,04

eta +% 20

eta +% 10

%4,68

%11,36

%22,82

%25,68

%30,45

%35,23

Gutxi gora-behera +% 10,01

Gutxi gora-behera +% 5,01

%8,04

%14,17

%24,67

%31,67

%36,04

eta +% 20

eta +% 10

%4,68

%11,36

%22,82

%30,45

%35,23

Gutxi gora-behera +% 10,01

Gutxi gora-behera +% 5,01

156. zenbakiaren euskarazko gehigarria a) Dagokion hobari-ehunekoa urteko jarritako zirkulazioaren arabera aplikatuko da.

b) Hobaria ezingo da tasaren kuota baino % 40 handiagoa izan.

2. Taula: BERARIAZKO APLIKAZIO BALDINTZAK EDUKIONTZIENTZAT. Salgaiaren gaineko tasa. Itsas-zirkulazioko edukiontziak Goratze bidezko kargatzea eta deskargatzea («lift on-lift off» edo «lo-lo») Valentziako eta Saguntoko portuak Aldakuntza 2012an Gehienez +% 5 Edukiontzi beteen (TEU) kasuan eskatutako gutxieneko zirkulazioa 2011rekin alderatuta 7-000 - 9.999

%3,00

%10,00

10.000 - 14.999

%22,00

15.000 - 24.999 Hobaria 25.000 - 49.999

%25,00

50.000 - 99.999

%30,00

100.000 baino gehiago %35,00

Geldialdi -kopurua Eskatutako gutxieneko zirkulazioa Aldakuntza 2012an 2011rekin alderatuta edo GT milioi 40 - 49

edo 1,00 - 1,49

50 - 99

edo 1,50 - 2,99 Hobaria 100 - 499

edo 3,00 - 7,99

500 - 999

edo 8,00 - 14,99

1.000tik aurrera edo 15etik aurrera a) Dagokion hobari-ehunekoa urteko jarritako zirkulazioaren arabera aplikatuko da.

b) Aplikatuko den hobaria subjektu pasiboak eduki ahal izango duen bolumen handiagotik abiatuta zehaztuko da, geldialdi eta GT -kopuruaren mende dagoena.

c) Hobaria ezingo da tasaren kuota baino % 40 handiagoa izan.

1. TAULA: BERARIAZKO APLIKAZIO BALDINTZAK EDUKIONTZIENTZAT. Lo-Lo itsasontziaren tasa Valentziako, Saguntoko eta Gandiako portuak BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO I. atala  259. or.

%40

%30

Balioa Tartea Salgaiaren tasa 8702B, 8703B, 8703D

%20

%10

%5

70 geldialdi baino gehiago 35 eta 70 geldialdi artean 10 eta 35 geldialdi artean %20

21 eta 30 geldialdi artean %40

%30

15.000 eta 75.000 t artean 150.000 t baino gehiago 30.000 eta 150.000 t artean %30

%5

75.000 t baino gehiago 1 eta 10.000 unitate artean %10

%20

1 eta 20.000 t artean %20

%30

25.001 eta 50.000 t artean 50.000 eta 100.000 t artean %40

%10

100.000 t baino gehiago %20

%30

70.000 t baino gehiago 1 eta 35.000 t artean %15

35.001 eta 70.000 t artean %20

25.000 eta 50.000 t artean %25

75.000 t baino gehiago 50.001 eta 75.000 t artean %20

%30

2.001 eta 3.000 GIU artean 3.001 eta 5.000 GIU artean %40

%30

Bidaiaren tasa 500 bidaiari baino gehiago Lehenengo bidaiaritik aurrera Tartea %40

%30

Balioa a) berariazko baldintza aplikatuko da Urte bakoitzean pilatutako lehenengo 10.000 unitateei aplikatuko zaie soilik.

a) berariazko baldintza aplikatuko da a) berariazko baldintza aplikatuko da a) berariazko baldintza aplikatuko da Itsasontziaren tasaren gaineko hobaria bakarrik aplikatuko da itsasontziak portuan egiten dituen kargatze- edo deskargatze-eragiketen erdia baino gehiago hobariaren xede den salgaiari badagokio.

a) berariazko baldintza aplikatuko da a) berariazko baldintza aplikatuko da Itsasontziaren tasaren gaineko hobaria bakarrik aplikatuko da urtean 2.000 GIU edo gehiago dituzten itsas-zerbitzuetako geldialdietan.

Zenbatespen erraztuko araubidean dauden unitateen kasuan bakarrik.

a) berariazko baldintza aplikatuko da a) berariazko baldintza aplikatuko da Zenbatespen erraztuaren araubidearekin bat etorriz aiortutako unitateentzat bakarrik.

a) berariazko baldintza aplikatuko da BERARIAZKO APLIKAZIO BALDINTZAK

a) Lortutako urteko zirkulazioari dagokion zatiaren hobariaren ehunekoa aplikatuko zaie lege hau indarrean sartu eta ondoren operatutako unitate guztiei.

Berariazko aplikazio-baldintzak «Itsas-zikulazio», «itsas-irteera edo -sarrera», «itsas-zerbitzu» eta «itsas-zerbitzu erregular» Estatuko Portuen eta Merkataritza Nabigazioaren Legearen testu bateginaren II. eranskinean jasotako definizioen arabera.

GIU (garraio intermodaleko unitate): salgaien errodadurako garraio-elementua (edukiontzi, ibilgailu zurrun edo artikulatu, erdi-atoi eta atoietarako plataforma) TEU («Twenty Equivalent Unit»): 20 oinen baliokide den edukiontzi-unitatea.

Aintzat hartzen ez diren tarteak: hobariaren % 0.

2012ko ekainaren 30a, larunbata Hobari bateragarrien biderkatze-efektuak ezingo du dagokion tasaren kuota-hobariaren % 40 gainditu.

Ez da inolaz ere tasa baten (itsasontzia, salgaia edo bidaiariak) kuota-hobariren % 40 gaindituko, itsas-zirkulazio edo -zerbitzu berezi, lehentasunezko edo estrategiko bakoitzaren barruan.

Portu-agintaritzak hobari hauek aplikatzeari utziko dio automatikoki, ekitaldirako gehieneko zenbatekoaren mugara heltzean.

Portu-agintaritza honetan 2012ko ekitaldian aplikatutako 245.3 artikuluko hobarien zenbatekoak ezingo du 2010eko itsasontziaren tasaren, bidaiarien tasaren eta salgaiaren tasaren baterako urteko bilketaren ehuneko 20 baino handiagoa izan.

Aplikazio-baldintza orokorrak:

IBILGAILU ELEKTRIKOAK.

2516

7601etik 7604ra ALUMINIOA

ERAIKUNTZARAKO MATERIALAK GRANITOA BLOKETAN

801etik 814ra FRUTAK ETA BARAZKIAK. Frutak.

ZURAK ETA ARTELAZKIA. Edukiontzitan sartu gabeko salgaia 4401etik 4412ra 7207tik 7229ra; 7301etik 7309ra %30

31 eta 50 geldialdi artean 5.000 GIU baino gehiago 1.000 TEU baino gehiago %10

%30

%7

Balioa 156. zenbakiaren euskarazko gehigarria PRODUKTU SIDERURGIKOAK

SALGAI OROKORRA. Errodadura bidezko kargatzea eta deskargatzea («roll on-roll off» o «ro-ro»). Salgai-araubideko ibilgailuak izan ezik.

%40

8407, 8408, 8708, 8705, 8706

Ibilgailuen piezak 50 geldialdi baino gehiago 0303A, 0303B, 0304, 0306, 0307, 0302B.

Arrantza izoztua.

0 TEU baino gehiago 1.000 TEU baino gehiago %40

4404tik 4421era Zur landua 10 geldialdi baino gehiago 0 TEU baino gehiago Orokorrean, gainerako zirkulazioak salbu EDUKIONTZIAK itsas-sarrera, -irteera edo -zirkulazioa itsas-zerbitzu erregularrean. Goratze bidezko kargatzea eta deskargatzea («lift on-lift off» edo «lo-lo») 1. geldialditik aurrera Itsasontziaren tasa 1. geldialditik aurrera Tartea Egoitza-portuan dauden gurutzontzi turistikoak Muga-zergen kodeak HOBARIAK (245.3 ART.) Ekonomia eta gizartea garatzen lagunduko duten itsas-zirkulazioak eta -zerbitzuak sustatzekoak Igarobidean dauden gurutzontzi turistikoak GURUTZONTZI TURISTIKOAK

ITSAS ZIRKULAZIO ETA ZERBITZU BEREZIAK, LEHENTASUNEZKOAK EDO ESTRATEGIKOAK

Portu-agintaritza: VIGO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO I. atala  260. or.

7601

% 20

% 10

40.000 t baino gehiago 20.000 eta 39.999 t artean %5

10.000 eta 14.999 t artean % 10

% 10

15.000 t baino gehiago 1.000 t baino gehiago % 10

% 20

Tartea Bidaiaren tasa Balioa a) berariazko baldintza aplikatuko da a) berariazko baldintza aplikatuko da a) berariazko baldintza aplikatuko da a) berariazko baldintza aplikatuko da Lortutako urteko zirkulazioari dagokion hobari-ehunekoa aplikatuko da, 2012ko urtarrilaren 1etik aurrera operatutako unitate guztien kasuan; indargabetuta geldituko dira lege hau indarrean sartu aurretik aplikatutako hobari guztiak.

BERARIAZKO APLIKAZIO BALDINTZAK

b) Tarte bakoitzaren hobari-ehuneko bereizia aplikatuko zaie horren barruko unitateei, lege hau indarrean sartu eta ondoren operatutakoei.

a) Lortutako urteko zirkulazioari dagokion zatiaren hobariaren ehunekoa aplikatuko zaie lege hau indarrean sartu eta ondoren operatutako unitate guztiei.

Berariazko aplikazio-baldintzak «Itsas-zikulazio», «itsas-irteera edo -sarrera», «itsas-zerbitzu» eta «itsas-zerbitzu erregular» Estatuko Portuen eta Merkataritza Nabigazioaren Legearen testu bateginaren II. eranskinean jasotako definizioen arabera.

TEU («Twenty Equivalent Unit»): 20 oinen baliokide den edukiontzi-unitatea.

Aintzat hartzen ez diren tarteak: hobariaren % 0.

Hobari bateragarrien biderkatze-efektuak ezingo du dagokion tasaren kuota-hobariaren % 40 gainditu.

Ez da inolaz ere tasa baten (itsasontzia, salgaia edo bidaiariak) kuota-hobariren % 40 gaindituko, itsas-zirkulazio edo -zerbitzu berezi, lehentasunezko edo estrategiko bakoitzaren barruan.

Portu-agintaritzak hobari hauek aplikatzeari utziko dio automatikoki, ekitaldirako gehieneko zenbatekoaren mugara heltzean.

Portu-agintaritza honetan 2012ko ekitaldian aplikatutako 245.3 artikuluko hobarien zenbatekoak ezingo du 2010eko itsasontziaren tasaren, bidaiarien tasaren eta salgaiaren tasaren baterako urteko bilketaren ehuneko 20 baino handiagoa izan.

Aplikazio-baldintza orokorrak:

ALUMINIOA

0303A, 0303B, 0304, 0306, 0307, 0302B.

4703

%0

% 40

25000 eta 39.999 t artean 45.000 t baino gehiago 0 eta 9.999 geldialdi artean % 20

% 10

0 eta 24.999 t artean.

11 geldialditik aurrera 10.000 eta 19.999 TEU artean Balioa %0

%0

% 40

0 eta 9 geldialdi artean Salgaiaren tasa 20.000 TEUtik aurrera Tartea % 20

% 15

% 10

20 geldialditik aurrera 10 eta 19 geldialdi artean Balioa Itsasontziaren tasa Tartea 4410, 4411, 4412 4408, 4804, 6 eta 10 geldialdi artean 4811

0 eta 5 geldialdi artean Muga-zergen kodeak HOBARIAK (245.3 ART.) Ekonomia eta gizartea garatzen lagunduko duten itsas-zirkulazioak eta -zerbitzuak sustatzekoak 156. zenbakiaren euskarazko gehigarria ARRANTZA IZOZTUA.

PAPERA ETA PAPER OREA. Paper-orea.

EGURRAK. Egurrak eta taulak.

EDUKIONTZIAK itsas-irteera edo -sarrera itsas-zerbitzu erregularrean. Goratze bidezko kargatzea eta deskargatzea («lift on-lift off» edo «lo-lo») ITSAS ZIRKULAZIO ETA ZERBITZU BEREZIAK, LEHENTASUNEZKOAK EDO ESTRATEGIKOAK

Portu-agintaritza: VILAGARCÍA DE AROUSA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

2012ko ekainaren 30a, larunbata X. ERANSKINA Enpresa-erakunde publikoak eta beste erakunde publiko batzuk Trenbide Azpiegituren Administratzailea (ADIF).

Espainiako Aireportuak eta Aireko Nabigazioa (AENA).

Teknologia eta Industria Garapenerako Zentroa (CDTI).

Aseguruen Konpentsazio Partzuergoa (AKP).

Málagako Musika Auditorioa Eraikitzeko Partzuergoa.

Valentzia Partzuergoa 2007.

Cádiz Zona Frankoa Partzuergoa.

Kanaria Handia Zona Frankoa Partzuergoa.

Vigo Zona Frankoa Partzuergoa.

Espainiako Irrati Telebista Erakunde Publikoa Likidazioan.

Red.es Enpresa Erakunde Publikoa (RED.ES).

Diruaren eta Zerga-zigiluaren Fabrika Nazionala-Monetaren Errege Etxea.

Burdinbide Estuko Trenbideak (FEVE).

Hornitzaileei Ordaintzeko Finantzaketa Funtsa Bankuen Berregituraketa Ordenatua Egiteko Funtsa.

Ontzigintzaren Sektoreko Gerentzia.

Kreditu Ofizialeko Institutua (KOI).

Kanpo Merkataritzako Espainiako Institutua.

Energia Dibertsifikatu eta Aurrezteko Institutua.

Estatuko Portuak eta Portu Agintaritzak.

RENFE-Operadorea.

Lurzoruaren Enpresa Erakunde Publikoa (SEPES).

Itsasoko Salbamendu eta Segurtasun Elkartea (SASEMAR).

Industria Partaidetzarako Estatuko Sozietatea (SEPI) XI. ERANSKINA Enpresa-erakunde publikoak eta Estatuko merkataritza-sozietateak Lege honen berrogeigarren xedapen gehigarrian aipatzen den eranskina. Enpresaerakunde publikoek eta Estatuko merkataritza-sozietateek egindako inbertsioen kontratazioa.

Trenbide Azpiegituren Administratzailea (ADIF).

Ebro ibaiaren arroko urak, SA (acuaEbro).

Mediterraneoko arroetako urak, SA. (acuaMed).

Coruñako Portu Agintaritza.

Gijóngo Portu Agintaritza.

Burdinbide Estuko Trenbideak (FEVE).

Espetxeetako azpiegituren eta ekipamenduen sozietatea, SA (SIEPSA).

Nekazaritzako azpiegituren Estatuko Sozietatea, SA (SEIASA).

Lurreko garraiorako azpiegituren Estatuko Sozietatea, SA (SEITTSA).

XII. ERANSKINA Instalazio zientifikoak Lege honen berrogeita hamaikagarren xedapen gehigarrian aipatzen diren instalazio zientifikoak.

•  •  •  •  •  Almeríako Eguzki Plataforma.

Calar Altoko zentro astronomikoa.

Irrati-astronomia milimetrikoaren Institutuko irrati-teleskopioa, Veleta gainean.

Doñanako Erreserba Biologikoa.

Teideko behatokia.

•  Roque de los Muchachos gailurreko behatokia.

•  Yebeseko zentro astronomikoa.

•  Kataluniako konputazio eta komunikazioen zentroa (CESCA).

•  Bartzelonako Parke Zientifikoko Erresonantzia Magnetiko Nuklearreko Laborategia.

•  Mikroelektronika Zentro Nazionaleko Areto Zuria.

•  Barcelona Supercomputing Center-Superkonputazioko Zentro Nazionala (BSCCNS).

•  Itsas Ikerketa eta Esperimentazio Kanala (CIEM).

•  CIEMTeko TJ-II Fusio Termonuklearreko Gailua.

•  CISAko segurtasun biologiko handiko instalazioa (INIA).

•  Ingeniaritza zibileko instalazio bitxiak CEDEXen.

•  IRIS sarea.

•  Madrileko Unibertsitate Politeknikoko Sistema Optoelektronikoen Institutuko Teknologiako Zentrala.

•  El Pardoko Esperimentu Hidrodinamikoen Kanala (CEHIPAR).

•  Cornide de Saavedra ikerketa ozeanografikoko ontzia.

•  Hespérides ikerketa ozeanografikoko ontzia.

•  Joan Karlos I.a eta Gaztelako Gabriel Espainiako antartikoko baseak.

•  Canfranceko lurrazpiko laborategia.

•  CANARIAS teleskopio handia.

•  Alba argi sinkrotroiko laborategia.

•  Sarmiento de Gamboa ikerketa ozeanografikoko ontzia.

•  Giza Eboluzioari buruzko Ikerketa Zentro Nazionala (CENIEH).

•  Azeleragailuen Zentro Nazionala.

•  Madrileko Unibertsitate Konplutenseko Mikroskopia Zentroa eta Bioteknologiako Zentro Nazionaleko Mikroskopia Unitatea (CNB-CSIC).

•  Energia Berriztagarrien Zentro Nazionala (CENER).

•  Superkonputazioko Espainiako Sarearen nodoa Valentziako Unibertsitatean.

• Superkonputazioko Espainiako Sarearen nodoa Malagako Unibertsitatean.

• Superkonputazioko Espainiako Sarearen nodoa Kantabriako Unibertsitatean.

•  Superkonputazioko Espainiako Sarearen nodoa Madrileko Unibertsitate Konplutensean.

•  Superkonputazioko Espainiako Sarearen nodoa Kanarietako Astrofisika Institutuan.

•  Superkonputazioko Espainiako Sarearen nodoa Sistema Konplexuen Biokonputazio eta Fisika Institutuan (BIFI), Zaragozako Unibertsitatean.

•  Galiziako Superkonputazio Zentroa (CESGA).

•  Kanarietako Plataforma Ozeanikoa (PLOCAN).

•  Balear Uharteetako kostaldea behatzeko sistema (SOCIB).

•  Hidrogenoaren teknologien eta erregai-pilen arloen Esperimentaziorako Zentro Nazionala (CNETHPC).

•  Ultramotz eta ultrabortitz pultsatutako laserren zentroa (CLPU).

•  ESS-Bilbo Patzuergoa.

•  Kantabriako Itsas Ingeniaritzako tanke handia.

•  Madrileko irudi biomedikoa.

•  Klima-aldaketari buruzko Ikerketa Institutua (Zaragoza) (I2C2).

•  Irudi molekularreko instalazioa – CIC-BIOMAGUNE.

•  INTAren Aire Plataformak.

XIII. ERANSKINA Administrazioko sektore publikoko erakundeak Sefarad-Israel zentroaren partzuergoa.

Arabiar Etxearen partzuergoa eta Arabiarrei eta Musulmanei buruzko Azterlanen Nazioarteko Institutua.

Mediterraneoko Etxearen partzuergoa.

Cadizko Badiako logistika-, enpresa-, teknologia- eta ingurumen-jardueren eta, oro har, zerbitzuen partzuergoa (Aletas partzuergoa).

Cuenca hiriaren partzuergoa.

Santiago hiriaren partzuergoa.

Toledo hiriaren partzuergoa.

Kanarietako eremu bereziaren partzuergoa (CZEC) Posta Sektorearen Batzorde Nazionala.

Energiaren Batzorde Nazionala (CNE).

Telekomunikazioen Merkatuaren Batzordea (CMT).

Klima-aldaketari buruzko Ikerketa Institutuaren partzuergoa.

Canfranceko lurrazpiko laborategiaren ekipamendurako eta ustiapenerako partzuergoa.

Barcelona Supercomputing Center – Superkonputazioko Zentro Nazionala sortzeko, eraikitzeko, ekipatzeko eta ustiatzeko partzuergoa.

Sareko ikerketa biomedikoa bultzatzeko partzuergoa (CAIBER).

Osasun mentalaren espezialitate-arlorako CIBER partzuergoa.

Bioingeniaritzaren, biomaterialen eta nanomedizinaren espezialitate-arlorako CIBER

partzuergoa.

Diabetearen eta gaixotasun metabolikoen espezialitate-arlorako CIBER partzuergoa.

Gaixotasun hepatikoen eta digestio-gaixotasunen espezialitate-arlorako CIBER

partzuergoa.

Neuroendekapenezko gaixotasunen espezialitate-arlorako CIBER partzuergoa.

Arnas gaixotasunen espezialitate-arlorako CIBER partzuergoa.

Gaixotasun arraroen espezialitate-arlorako CIBER partzuergoa.

Epidemiologiaren eta osasun publikoaren espezialitate-arlorako CIBER partzuergoa.

Obesitate-fisiopatologiaren eta nutrizioaren espezialitate-arlorako CIBER partzuergoa.

Balore Merkatuaren Batzorde Nazionala (CNMV).

XIV. ERANSKINA Izaera juridikorik gabeko funtsak Garapena sustatzeko funtsa.

Ura eta saneamendua izateko lankidetza-funtsa.

Elikagaiak bermatzeko funtsa.

Toki inbertsioetarako Estatuko funtsa.

Enplegurako eta Tokiko iraunkortasunerako Estatuko funtsa.

Turismo-azpiegiturak modernizatzeko finantza-funtsa (FOMIT).

Arrantzaren eta akuikulturaren sektorea dibertsifikatzeko laguntza-funtsa.

Ekonomia iraunkorrerako karbono-funtsa.

Autonomia-sistemako eta dependentzia-arazoetan laguntzeko azpiegiturak eta zerbitzuak sustatzeko eta garatzeko laguntza-funtsak (FAAD).

Finantza aktiboak eskuratzeko funtsa.

Heleniar Errepublikari laguntzeko funtsa.

Kanpoan inbertitzeko funtsa (FIEX).

Enpresa txiki eta ertainek kanpoan inbertitzeko funtsa (FONPYME).

Barne Merkataritzari laguntzeko funtsa (FACI).

Enpresa nazioartekotzeko funtsa.

XV. ERANSKINA Estatuko fundazioak AENA Fundazioa.

Kalitatearen ebaluazio eta akreditaziorako Agentzia Nazionala Fundazioa (ANECA).

Almadén-Francisco Javier Villegas Fundazioa.

Biodibertsitatea Fundazioa.

Las Palmaseko Portuen Kanariar Fundazioa.

Ekonomiako eta Merkataritzako Ikasketa Zentroa Fundazioa (CECO).

Gaixotasun Neurologikoen Ikerketa Zentroa Fundazioa (CIEN).

Carlos III.a Ikerketa Kardiobaskularren Zentro Nazionala Fundazioa (CNIC).

Carlos III.a Ikerketa Onkologikoen Zentro Nazionala Fundazioa (CNIC).

Iturri Irekiak Oinarri dituzten Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologien Aplikazio Erreferentziako Zentro Nazionala Fundazioa (CENATIC).

Beiraren Zentro Nazionala Fundazioa.

Lugoko Nekazaritzako Elikagaien Zentro Teknologikoa Fundazioa (CETAL).

Energiaren Hiria Fundazioa (CIUDEN).

Thyssen-Bornemisza Bilduma Fundazioa.

MAEC-AECID Ikastetxe Nagusien Fundazioa.

Espainiako Trenbideen Fundazioa.

Teatro Real Fundazioa.

EFE Fundazioa.

ENRESA Fundazioa.

Industria Antolaketaren Eskola Fundazioa.

Zientziarako eta Teknologiarako Espainiako Fundazioa.

Nazioarteko Lankidetzarako, Osasunerako eta Gizarte Politikarako Espainiako Fundazioa (CSAI).

Eskulangintzaren Berrikuntzarako Espainiako Fundazioa.

UHUN Fundazio Nagusia.

Menéndez Pelayo Nazioarteko Unibertsitatea Fundazio Nagusia.

Itsas Kultura eta Zientziak Sustatzeko Fundazio Iberoamerikarra.

KOI Fundazioa.

Ijitoen Kulturaren Institutua Fundazioa.

Balore Merkatuaren Iberoamerikako Institutua Fundazioa.

Administrazio eta Politika Publikoen Nazioarteko eta Iberoamerikarako Fundazioa.

Santa Bárbara Elbarrien Lan Fundazioa.

SEPI Lan Fundazioa.

Lázaro Galdiano Museoa Fundazioa.

Granadillako Portuko Ingurumen Behatokia Fundazioa.

Akuikulturaren Espainiako Behatokia Fundazioa.

Prospektiba Teknologiko Industrialaren Behatokia Fundazioa (OPTI).

Ikatz-meatzaritzako eremuetan Prestakuntza Garatzeko Fundazioa.

Genomika- eta Proteonika-arloetan Ikerketa Garatzeko Fundazioa.

Lan Arriskuen Prebentziorako Fundazioa.

Espainiako Unibertsitateak Nazioartera Proiektatzeko Fundazioa (UNIVERSIDAD.ES) Aniztasuna eta Bizikidetza Fundazioa.

Ikasleen Egoitza Fundazioa.

SEPI Fundazioa.

Bitartekotza eta Arbitrajeko Konfederazio Arteko Zerbitzua Fundazioa (SIMA).

Garraioa eta Prestakuntza Fundazioa.

Enpleguan Prestatzeko Hiruko Fundazioa.

Terrorismoaren Biktimen Fundazioa.

Atxekitako dokumentuak:

Sustatzaileak:

  • deustu
  • ivap
  • Bizkaiako foru aldundia - Diputación foral de Bizkaia
  • Eusko jaurlaritza / Gobierno vasco - Justizia eta herri administrazio saila
  • BBK
  • Deusto - Instituto de estudios vascos / Euskal gaien institutua

Laguntzaileak:

© IUSPLAZA  Lege-oharra