Zuzenbidearen webgunea, euskaraz
Adrian Celaya lehiaketaren oinarriak «Adrián Celaya Ibarra» 9. sariaren oinarriak deskargatu

Finantza zuzenbidea  >>  Legeria

20/2012 Errege Lege Dekretua, uztailaren 13koa, aurrekontu-egonkortasuna bermatzeko eta lehiakortasuna bultzatzeko neurriei buruzkoa

2012-07-13

Erakundea: Estatuko Buruzagitza

Argitalpena: EAO, 2012/7/14, 168. zk

I.  XEDAPEN OROKORRAK

ESTATUKO BURUZAGITZA

9364

20/2012 Errege Lege Dekretua, uztailaren 13koa, aurrekontu-egonkortasuna bermatzeko eta lehiakortasuna bultzatzeko neurriei buruzkoa.

I

Espainiako ekonomia atzeraldian sartu zen 2008an, eta horrek eta hari aurre egiteko jarraituriko politika ekonomikoak eutsi ezineko zenbait desoreka makroekonomiko sorrarazi zituzten. Desoreka horiek partzialki baino konpontzen ez badira, hazkunde-bide egonkorrari berriro heltzea ezinezkoa izango da gure herrialdean. Hori agerian gelditu zen 2011. urtean zehar, susperraldi arineko hainbat hiruhilekoren ostean, Espainiako ekonomiak Eurogunearen narriadurarekiko izugarri sentibera zela erakutsi eta berriz ere atzeraldian sartu zenean.

Espainiako ekonomiak berriki izandako atzeraldi hori enplegu-suntsiketako ondorio larriak izaten ari da, 2009koa bezain larria ez bada ere. Aurtengo lehen bi hiruhilekoetan zehar jarduera ekonomikoa are gehiago narriatu zen, eta urteko bigarren erdialderako aurreikuspenak ere ez dira hobeak izango premiazko neurriak hartu ezean. Oraingoan, finantza-merkatuen konfiantza-krisia gehitu zaie Espainiako ekonomiak konpontzeko dituen desorekei; krisi horrekin zerikusi handia dute, bestalde, Euroguneko hainbat arazo instituzionalek. Merkatuen ezegonkortasun horren ondorioz, eragile pribatuak finantzatzeko baldintzak nabarmen gogortu dira.

Egoera hori gaindituko bada, funtsezkoa da berari aurre egiteko osagai egokiak barnean hartzen dituen politika ekonomikoko estrategia bat diseinatzea, bai eta epe laburrean modu sinesgarrian egituratzea ere, finantza-merkatuek harengan konfiantza izan dezaten.

Bi baldintza horiek direla-eta, helburu argiko hainbat politika jaso beharko ditu estrategia horrek (abiarazteko datak eta hazkundearen gaineko ondorioak zehatz-mehatz azalduta), betiere urte anitzeko esparru makroekonomiko koherente baten barruan.

Bi ardatzetan oinarritzen da nagusiki estrategia hori: zerga-baterakuntzan eta egiturazko erreforma berriak bultzatzean. Zergak egokitzeko neurriak ezinbestekoak dira une honetan 2012-2015 aldirako Egonkortasun eta Hazkunderako Programaren azken eguneraketan bildu ziren neurrien indargarri gisa, eta Espainiak Europar Batasunak ezarritako gehiegizko defizitaren esparruaren barruko zerga-konpromisoak zorrotz betetzen dituela bermatzeko.

Gainera, beharrezkoak dira herri-administrazioen konfiantza eta kreditua berreskuratzeko.

Egiturazko erreforma berri horiek funtsezkoak dira; batetik, gure herrialdeak ekoizpenegitura malgutzen duela eta zikloaren hurrengo aldi hedakorrerako behar bezala prestatzen ari dela bermatzeko, eta bestetik, hazkunde gehigarria sortzeko eta, era horretan, zergapolitikak epe laburrean duen eragin murriztailea neurri batean orekatzeko. Bi erreforma motek norabide bereko ondorioak uztartuko dituzte epe laburrean, eta guztiz positiboak izango dira ekonomia, ekoizpena eta enplegua berriro haz daitezen.

2012-2015 aldirako Egonkortasun eta Hazkunderako Programan Espainiak aurreikusitako zerga-bidea aldatu beharra izan da, Ekonomia eta Finantza Kontseiluak (Ecofin) uztailaren 10ean egindako bileraren ondorioz. EBko Ekonomiako ministroek urtebeteko luzapena eman zioten Espainiari bilera horretan, gehiegizko defizita zuzentzeko eta BPGren % 3

baino txikiagoa izatea lortzeko. Erabaki horren ondorioz, 2009ko azaroaren 30eko Europar Kontseiluak gehiegizko defizitari buruz egindako gomendioa aldatu da; horren arabera, 2013

baitzen azken data herri-administrazioek BPGren % 3ko defizita lor zezaten.

Espainiak gomendio hori betetzeko hainbat neurri hartu baditu ere, Estatuko eta nazioarteko egoerak proziklizitate maila handitu du defizit publikoaren zati handi bat denbora gutxian murriztearen ondorioz. Horiek horrela, gehiegizko defizit hori ezabatzeko bidea malgutzea aholkatu du EEk; hala, hauek izango dira bete beharreko helburuak: BPGren % 6,3 2012an, % 4,5 2013an eta % 2,8 2014an.

Hala ere, Espainiak egiturazko ahalegin fiskal handia egin behar du. Horrenbestez, bide fiskal berri horrek ez dakar inola ere zerga-politika erlaxatzea, baizik eta hura abiapuntuko errealitate berri bati egokitzea; izan ere, abiapuntuko defizita 2011n baino askoz handiagoa da (BPGren % 8,9 aurreikusitako % 6ren ordez), eta inguru ekonomikoa konplexuagoa.

Egoera horren barruan kokatu behar dira, hain zuzen, errege lege-dekretu honen neurri fiskalak. Alde batetik, kontsumoaren gaineko zeharkako zergak handitzeak zergaegituraren osaera berrorekatzen du; izan ere, EBko gure bazkideen aldean gutxiegi garatuta dago figura hori; era horretan, epe luzeko hazkundearen aurrean neutralagoa ere izango da, are gehiago Gizarte Segurantzarako kotizazioak 2013tik aurrera pixkanaka murrizten badira, gobernuak nahi duen moduan.

Gastuaren aldetik ere horixe izan da irizpide nagusia neurriak diseinatzeko garaian.

Neurriok gehienbat beharrezkoak ez diren gastuetan edo eragile ekonomikoen pizgarrien gainean ondorio txikienak dituztenetan eragin dute. Ildo horretakoak dira kontratatzeagatiko hobariak Gizarte Segurantzarako kotizazioetan (garrantzia galdu dute lan-merkatuaren azken erreformaren neurri berriekin) edo langabeziagatiko prestazioen eredua. Halaber, PFEZen etxebizitzagatik egindako desgrabatzeak ere kendu egingo dira 2013an, etxebizitzen eskaria bereziki txikia izan den urtean baliagarriak izan ostean; halere, era horretako gastuaren funtsezko aldagaiak pixkanaka berreskuratzea aurreikusten dugu.

Oro har, neurri horiek Europar Kontseiluak Espainiari egindako gomendio espezifiko gehienak (ekainean eta Europako Seihilekoari amaiera emateko emandakoak) betetzen dituzte: zerga-oinarri nagusiak handitzea; desgrabatzeak eta salbuespenak ezabatzea, eta lanaren gaineko zergak zeharkako zergez partzialki ordezkatzea. Bestetik, Espainiak Europako Batzordearen aurrean 2012ko udan aurkeztuko duen bi urteko aurrekontuaren barruan sartuko dira neurri horiek guztiak, epe laburrean hartuko diren beste batzuekin batera; hori ere bada, hain zuzen, Espainiari zerga arloan egindako beste gomendio espezifiko bat. Aurrekontu hori, gainera, lehen mailako dokumentu estrategikoa ere izango da, eta bertan geldituko da agerian neurriok denboran bat datozela Espainiarako gehiegizko defizitaren gainean egin berri den gomendioarekin, bai eta hazkunde-proiekzio berriei lotutako koadro makroekonomikoarekin ere.

Zerga multzo horrekin batera doazen egiturazko neurriak ere garrantzitsuak dira.

Guztiek dute helburutzat sektore pribatuari merkatu berriak irekitzea zein berrikuntza eta zerbitzu berriak gara daitezen sustatzea, produktibitatea handitzeko eta enpresa-kostuak murrizteko kritikoak diren sektoreetan. Azkenik, merkatu-txokoetan lehiakide berriak sartu ahal izango dira eta, aldi berean, zerbitzuen kalitatea ere bermatuko da zerbitzu profesionalen arloan egindako urrats berriei esker; ondorioz, marjinak murriztuko dira tradizioz lehia handirik izan ez den baina enpresa-jardueraren barruan kostuak egituratzeko funtsezkoak diren esparruetan.

II Gaur egungo egoera ekonomikoan defizit publikoa murriztu behar denez, baina funtsezko zerbitzu publikoen prestazioa kaltetu gabe, herri-administrazioek baliabide publikoak modu eraginkorragoan erabili behar dituzte, esparru konstituzionalari eta Europar Batasunari jarraiki ezin saihestuzkoa den helburua, aurrekontu-egonkortasuna alegia, lortzen lagun dezaten.

Langile-gastuei eusteko neurriak hartu ditu dagoeneko gobernuak. Hala, defizit publikoa zuzentzeko aurrekontu-, zerga- eta finantzaketa-gaietako neurriei buruzko abenduaren 30eko 20/2011 Errege Lege Dekretuak xedatzen du sektore publikoaren zerbitzupeko langileen lansariek 2012an ez dutela igoerarik izango 2011ko abenduaren 31n indarrean zeudenen aldean. Era berean, erretiroaren estaldura barnean hartzen duten aseguru kolektiboko kontratuetarako edo enpleguko pentsio-planetarako ekarpenik ere ezin izango da egin 2012ko ekitaldian. Halaber, ez da langile berririk sartuko 2012ko ekitaldian zehar, aurreko ekitaldietako lan-eskaintza publikoen hautaketa-prozesuen ondoriozkoak izan ezik; muga hori ere izango dute langile publikoaren oinarrizko estatutuaren laugarren xedapen iragankorrean aurreikusitako enplegua finkatzeko prozesuetako plazek ere. Hala ere, laneskaintza publikoaren izoztea ez da indarrean egongo ehuneko 10eko berritze-tasa duten sektore eta administrazio jakin batzuetan. Horretaz gain, Estatuko sektore publikoaren lanaldia asteko hogeita hamazazpi ordu eta erditan ezartzen du, urte osokoaren batez besteko gisa. Ekainaren 29ko 2/2012 Legeak, 2012rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzkoak, neurri horiek ere nabarmentzen ditu.

Gaur egun, zerga-baterakuntzaren eta kontu publikoen iraunkortasunaren prozesua delaeta, ezohiko hainbat neurri premiaz hartu behar dituzte herri-administrazioek, horien langileen gastua arrazionalizatzeko eta murrizteko, baita eraginkortasun handiagoz kudeatzeko ere.

2012ko Erreformen Espainiako Programaren esparruan sartu behar da herriadministrazioak berritzeko eta arrazionalizatzeko prozesua, doikuntza fiskalen eta administrazio-egituren murrizketaren osagarri modura. Hainbat neurri hartu behar dira langileen gastuak aurrezteko eta, enplegu publikoaren kalitatea eta produktibitatea areagotzeko.

Horregatik, hainbat neurri hartuko ditugu honako hauetan sakontzeko: baliabideen optimizazioa; administrazioaren kudeaketa eta gardentasuna hobetzea, eta langile publikoen produktibitatea handitzea.

Horrenbestez, asmoa da hainbat erreforma egitea; horiek behar-beharrezkoak dira, krisiaren ezaugarriengatik eta Espainiako ekonomian, lan-merkatuan eta finantzetan izandako eraginagatik. Horretaz gain, premiazkoak ere badira, gure enplegu publikoaren sisteman egiturazko erreformak azkar egin behar baitira, Espainiak gastu publikoaren eta defizitaren arloan hartutako konpromisoak beteko dituela are gehiago bermatzeko, eta gure ekonomiaren eraginkortasuna, produktibitatea eta lehiakortasuna hobetzeko.

Neurri horiek batera hartu behar dira egiturazko aldaketa koherentea eskaintzeko, zeinak, oro har hartuta, herri-administrazioetan austeritatearen eta eraginkortasunaren helburu horiek betetzea ahalbidetuko baitu.

Neurri horietako asko autonomia-erkidegoetako 2012-2014ko Berrorekatzeko Plan Ekonomiko Finantzarioetan daude jasota; Zerga eta Finantza Politikako Kontseiluan onartu ziren plan horiek.

Errege lege-dekretu honek hainbat neurri hartzen ditu adierazitako ondorio horiek lortzeko.

Neurri horietako batzuk, gainera, aldi baterakoak dira, edo salbuespenezko egoeretan bakarrik aplikatzea aurreikusita dago; hortaz, kontu publikoen iraunkortasunean eragiten duen oraingo egoera ekonomiko zailean baino ez dira indarrean egongo, edo interes publikoko arrazoiengatik etorkizunean aplikatu behar direnean.

Lehenik eta behin, oinarrizko goi-kargu ohi jakin batzuek jasotzen dituzten kalteordainen pentsioak, konpentsazio-prestazioak eta antzekoak bateraezinak izango dira; hala bada, ordainpeko beste jarduera publiko edo pribaturik egiten ez duenean baino ez du jasoko goi-kargu ohiak prestazio hori.

Neurri hori herri-administrazio guztietako goi-kargu guztiei aplikatuko zaie, baita sektore publikoan zerbitzuak eskaintzen dituztenei ere; horrelakotzat Gorte Nagusietako, autonomietako eta toki-korporazioetako legebiltzarretako, konstituzio-organoetako hautetsiak joko dira, baita Botere Judizial eta Ministerio Fiskalekoak ere.

Abenduko aparteko ordainsaria eta hil bereko berariazko osagarriaren ordainsari gehigarriak edo ordainsari gehigarri baliokideak kenduko dira 2012an. Ordainsaria kentzearen ondoriozko zenbatekoak pentsio-planetan edo erretiroa barnean hartzen duten aseguru kolektiboko kontratuetan ekarpenak egiteko erabili ahal izango dira etorkizuneko ekitaldietan, betiere Aurrekontu Egonkortasunari eta Finantza Iraunkortasunari buruzko 2/2012 Lege Organikoan ezarritako aurrekontu-egonkortasuneko helburuak betetzea aurreikusten bada, eta aurrekontu-lege egokietan zehaztutakoari jarraiki.

Orobat, lan-kontratudun langileei eragiten dieten hitzarmen kolektiboak eta akordioak etetea edo aldatzea ere ahalbidetzen da, salbuespen gisa oraingoan, baldin eta egoera ekonomikoaren funtsezko aldaketa baten ondoriozko interes publikoko kausa larria badago.

Langile Publikoaren Oinarrizko Estatutuan bazegoen jasota mekanismo hori; horrenbestez, oraingo aldaketak aplikazio-eremua argitu eta haren tratamendua homogeneizatu baino ez du egiten, alde batera utzita akordioak negoziazioko mahai orokorren arloan hartu diren eta lan-kontratudun langileen negoziazio kolektiboaren bidez hartu diren. Nolanahi ere, honelakoetan joko da egoera ekonomikoaren funtsezko aldaketaren ondoriozko interes publikoko kausa larria dagoela, besteak beste: herri-administrazioek doikuntzako, kontu publikoak berrorekatzeko neurriak edo planak edo ekonomia-finantza arlokoak hartu behar dituztenean aurrekontu-egonkortasuna edo defizit publikoa zuzena dela bermatzeko.

Norberak hartzeko egunak murriztuko dira. Horretaz gain, antzinatasunagatiko egun gehigarriak ere kenduko dira, hala oporretan nola norberaren gai partikularretarako egunetan; orobat, xedapen horien aurkako itunak eta erabakiak ere eteten dira.

Halaber, herri-administrazio guztietarako baimen-araubidea ere homogeneizatuko da.

Herri-administrazioek ezarritako gai partikularretarako egunen kopurua eta norberak hartzeko egun gehigarriena mugatuko dira, langileen gastua arrazionalizatzeko helburu beraz; halaber, beste neurri batzuk ere hartzen dira helburu beraz lan-kontratudun langileei zein oporrei buruz.

Era berean, sindikatuko eta ordezkaritzako eginkizunak egiteko ordaindutako denborari, ordezkari sindikalak izendatzekoari, lanera ez joateko salbuespenei eta gainerako eskubide sindikalei dagokienez, gaur egun daudenak lan-araudian aurreikusitakoetara mugatuko dira, zerbitzu publikora zuzenean bideratutako lan-denbora handitzeko.

Aldi baterako ezintasuneko egoeran Gizarte Segurantzako Araubide Orokorrean jasotako langileen lansari-araubidea aldi baterako aldatuko da; halere, herri-administrazioei langileen absentismoa murrizteko neurriak hartzeko ere agindu ahal izango zaie. Hala, herri-administrazio bakoitzak Gizarte Segurantza babesteko jarduera borondatez hobetzeko kontzeptuan aldi baterako ezintasuneko egoeretan egokiak diren osagarrizko sariak erabakiko ditu bere zerbitzupeko langileei dagokienez. Nolanahi ere, gertakari arruntengatiko aldi baterako ezintasunetan, lehen hiru egunetan borondatezko hobekuntza gisa ezartzen den osagarrizko saria ez da lansarien ehuneko berrogeita hamar baino gehiago izango, hala Gizarte Segurantzako Araubide Orokorreko langile funtzionarioentzat nola lan-kontratudun langileentzat. Era berean, borondatezko hobekuntza gisa ezartzen den osagarrizko saria ez da lansarien ehuneko hirurogeita hamabost baino gehiago izango, gertakari arruntengatiko aldi baterako ezintasun-egoeraren laugarren egunetik hogeigarrenera bitartean, biak barne.

Berdin ere aldatuko da Estatuko Funtzionario Zibilen Araubideko langileen eta indar armatuen gizarte-segurantzako araubide bereziko langileen prestazio ekonomikoaren ordainsarizko osotasuna, aldi baterako ezintasuneko kasuetan.

Horretaz gain, Estatuko Administrazio Orokorreko langileen gastuak arrazionalizatzeko hainbat neurri ere hartuko dira. Horrela bada, Estatuko Administrazio Orokorraren zerbitzupeko langileak ordezkatzeko organoen erregistroa sortuko da, eta, Ogasun eta Administrazio Publikoen Ministerioa gaituko da giza baliabideak modu eraginkorrean esleitzea bermatzeko neurriak har ditzan. Halaber, Espainiako Erreforma Plana betez, funtzionarioak aldi baterako ezintasun-egoeran sartzeko eta egoteko baldintzak aldatuko dira, horren ondoriozko kostuak eta produktibitate-galera murriztearren.

Gizarte Segurantzako Araubide Orokorreko funtzionarioen nahitaezko erretiro-adina hauxe izango da: araubide horretako arau erregutzaileek erretiroko pentsio arrunta eskuratzeko uneoro aurreikusten dutena, ordaindutakoaren araberako modalitatean; hau da, adinagatiko koefiziente murriztailerik gabe.

Batera gauzatu beharreko neurri sorta honek herri-administrazioetan sartutako egiturazko aldaketa politika ekonomikoaren funtsezko tresna da; hala, haien funtzionamendua hobetzea, egungo egoerara eraginkortasun handiagoz egokitzea eta herritarrei eskainitako zerbitzuaren kalitateari eustea ahalbidetuko dute neurriok.

Titulu honetan bildutako neurriek sakrifizio handia eskatzen diete baliabide publikoetatik ordainsariak jasotzen dituzten guztiei. Bidezkoa da neurri horiek zerbitzu publiko guztietara zabaltzea, mende dauden erakundearen izaera eta estatutua edozein izanik ere. Erreforma hau unibertsaltasunean oinarritzen denez, taldeen eta sektoreen artean bereiztea saihesten du.

Horregatik, legegileak eskura dauden lege-tresna guztiak erabili nahi ditu neurri horiek diputatuei eta senatariei ere zabaltzeko, bai eta beste konstituzio-organo batzuetako langileei ere, hala badagokio, eta beharrezkoa denean, ordainsarien arloan horiek arautzeko araudia aplikatuta; betiere esparru sozial eta politiko guztietan nagusi izan beharreko elkartasunaren printzipioan oinarri hartuta, eta errege lege-dekretu honetako neurriek administrazio guztietako langile publikoen kolektiboari eskatzen dioten ahalegina partekatzeko.

Administrazio Publikoko Langileen Oinarrizko Estatutuaren 37.1 artikuluan aurreikusitakoa betez, errege lege-dekretu honen I. tituluan jasotako neurriak herriadministrazioen negoziazio-mahai orokorrera eta Estatuko administrazio orokorraren negoziazio-mahai orokorrera eraman dira.

III Gizarte Segurantzari dagokionez, errege lege-dekretuak bi neurri jasotzen ditu kudeaketa-araubidea sinplifikatzeko eta hobetzeko, bai eta zerga-araubidearekin homogeneizatzeko ere.

Jasotako errekargu-erregimena aldatuz kuoten ordainketa geroratzeko prozeduraren aplikazioari lagundu nahi zaio, orain arte indarrean zegoen errekarguen sistema mailakatuaren ordez. Izan ere, geroratzeak diruzaintzako zailtasun iragankorrak daudenean onartzen dira, eta horrek irtenbiderako bide malguagoa eta bermatuagoa eskaintzen die administrazioari zein kotizatu beharra duenari. Horri esker, kotizazioa ordaintzeko diruzaintzako zailtasun iragankorrak dituenak araudian ezarritako erregularizazio-bideetara jo ahal izango du Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak bete gabe gelditu beharrean.

Neurri horrek, bestalde, sistema sinplifikatzea ekarriko du, administrazio-kudeaketan eragin positiboa izango duena.

Halaber, besteren konturako langileen kotizazio-oinarrien erregulazioa eta pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren kargaren ondorioetarako jasotako kontzeptuena honako hauetan daude sartuta, hurrenez hurren: Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginaren 109. artikuluan, Gizarte Segurantzaren beste eskubide batzuen kotizaziori eta likidazioari buruzko Erregelamendu Orokorraren 23. artikuluak garatutakoan, eta Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren 35/2006 Legean.

Dena den, justifikaziorik gabeko hainbat ezberdintasun daude oraindik bi erregimenen artean, zergaren eta gizarte-segurantzaren arloko araudia homogeneizatzeko zuzendu beharrekoak; hala, zerga-araudian errentatzat hartzen diren eta PFEZ gisa ordaintzen diren kontzeptuak ere jaso beharko lirateke kotizazio-oinarrian. Ez du zentzurik kontzeptu berak juridikoki ezberdin tratatzea indarreko araudiaren esparrua gorabehera.

Neurri horren bidez sistema sinplifikatzen eta homogeneizatzen laguntzen da, enpresei administrazio-kargak kenduta.

Halaber, oraingo erregulazioan ezarritako mugak ere aldatuko dira kotizazio-oinarritik kanpoan utzitako kontzeptuei dagokienez. Oraingo mugen bidez salbuespenaren zentzuaren aurkako erabilera egin daiteke, Gizarte Segurantzaren kalterako. Horregatik, kotizazio-oinarritik kanpo utz daitezkeen kontzeptuen gehieneko muga jartzen da, banaka hartuta guztiz edo zati batez salbuetsita dauden ordainsariei dagokienez. Gobernuak erregelamenduan zehaztu beharko du gehieneko muga hori.

Enplegu arloko neurriek bost helburu nagusi dituzte. Lehenik, babesa arreta berezia behar duten langabeziako egoeretan eta egoera pertsonaletan ipintzea bereziki. Bigarrenik, langabetuen aktibazioa bultzatzea laster lanera itzul daitezen. Hirugarrenik, beharrezko pizgarriak sortzea prestazioen sistema publikoaren iraunkortasuna bermatzeko, zahartze aktiboa laguntzeko eta langile zaharrenen aktibazioa errazteko. Laugarrenik, politika aktiboen sistema indartzea eraginkortasunaren printzipioan oinarrituta, eskura dauden baliabide mugatuak langileen enplegagarritasuna garatzeko ekimenik baliagarrienetara bidera daitezen. Eta azkenik, prestazioen sistema osoa arrazionalizatzea, ekitatea bermatzen duen barneko koherentzia handiagoa emanez.

Azken batean, neurriok babes-sistemaren etorkizuneko bideragarritasuna indartzen dute, eta aurrekontu-egonkortasuneko helburuak betetzen laguntzen dute.

Hartarako, lehenik, langabeziako prestazioen arloan, oinarri erregulatzailearen %50eko ehunekoa ezarriko da (% 60tik aurrera) zazpigarren hiletik aurrera; hori, halere, hartzaile berrientzat bakarrik aplikatuko da, eta ez du eraginik izango langabetu askorengan, gutxieneko mugari eutsita errenta nahikoa bermaturik edukiko baitute.

Eta, bigarrenik, langabetuari dagokion kotizazioaren zati baten gainean erakunde kudeatzaileak gizarte-segurantzari egin beharreko ekarpena ezabatuko da. Neurri horren bidez ekitate handiagoa lortu nahi da; era berean, progresiboa da, neurri txikiagoan eragiten baitie kotizazio-oinarri txikiagoak dituzten onuradunei.

Langabeziagatiko subsidioei dagokienez, berriz, sistemak izandako aldaketek koherentzia kendu diote, eta batzuetan, bizitza aktiboa sustatu beharrean, kontrakoa lortzen da, ekitate-printzipioaren aurkako egoerak sortuta. Horrek guztiak sistema osoaren helburua indargabetzen du, premia handiena dutenen babesa arriskuan jarrita; oraingo diseinuak babes sozialeko sistemaren iraunkortasunean duen eraginak kalte egiten baitie.

Hori dela-eta, sistemaren arrazionaltasuna berreskuratzen saiatu gara neurri berrien bitartez, bizitza aktiboarekin bateragarriagoa izan dadin. Langabeziagatiko babeserako sistemaren eta erretiroaren arteko interakzioa ere laguntzen dute adin handiena duten langileentzako neurriek, zahartze aktiboa bultzatuta.

Subsidioetara jotzeko eskubidearen eta onuradunen ondare pertsonalaren arteko lotura ere indartzen da. Gaur egun, zeharka baino ez da kontuan hartzen subsidioa eskatzen duenaren ondarea, ondarerako errentak diruaren legezko interesaren % 50eko tasa batera egotziz.

Horretaz gain, ordaindutakoaren araberako prestazioa agortu duten 45 urtetik gorakoentzako subsidio berezia ere kenduko da; halere, neurriak ez die eragingo aurretik egoera horretan daudenei, etorkizunean egoera horretan egongo direnei baizik. Subsidio hori kentzeak, dena den, ez ditu langabetuak babesik gabe uzten, subsidio arruntera jotzeko aukera baitute.

Orobat, 52 urtetik gorakoentzako subsidioa arautzen duen erregimena arrazionalizatuko da, epe luzean iraunkorra izatea bermatzeko eta bizitza aktiboa luzatzea sustatzeko.

Era berean, gizarteratzeko errenta aktiboa eskuratzeko araubidea aldatuko da, enpleguarekiko lotura indartzeko eta baliabide publikoak eraginkortasunez erabiltzen direla bermatzeko. Gizarteratzeko errenta aktiboa eskuratu ahal izateko ordaindutakoaren araberako prestazioa agortu izana eskatuko da, edo langabeziagatiko subsidioa, 45

urtetik gorako iraupen luzeko langabetuentzat; halaber, enplegu-eskatzaile gisa jarraian inskribatuta egon beharreko aldian (urtebete gutxienez) ezin izango dute lan-eskaintza egokirik baztertu, edo sustapen, trebakuntza edo birmoldaketa profesionaleko ekintzetan parte hartzeari uko egin.

Horretaz gain, denbora partzialeko kontratuetatik langabeziagatiko prestazioak edo subsidioak eskuratzeko aplikatu beharreko araubide juridikoa ere arrazionalizatuko da; izan ere, inkoherentzia asko daude indarreko araudia ez delako oso homogeneoa eta ekitate-printzipioa errespetatzen ez duelako. Halaber, enpleguko politika aktiboen eta pasiboen arteko lotura indartuko da.

Ondoren, soldatak bermatzeko funtsaren finantza-bideragarritasuna zaintzeko neurriak ere hartuko dira, betiere sortzean ezarritako eginkizunei jarraiki.

Azkenik, Politika Publikoen eta Zerbitzuen Kalitatea Ebaluatzeko Estatuko Agentziak egindako gomendioa beteko da; alegia, kontratatzeko hobariak lan-merkatuan sartzeko zailtasun objektiboak eta bereziak dituzten kolektiboei zuzentzea, eraginkorrago eginda eta segurtasun juridiko handiagoa eskainita.

Hala, hobari guztiak kenduko dira, honako hauek kontratatzekoak izan ezik: ezgaituak, gazteak, ekintzaileak (haiei laguntzeko kontratu berri baten bitartez), 45 urtetik gorako iraupen luzeko langabeak eta emakumeak.

Halaber, autonomo jarritako gazteak kontratatzeko hobariei eutsiko zaie, baita generoko indarkeriaren biktimak eta amatasunagatiko bajan dauden langileak ordezkatzeko pertsonak kontratatzekoei ere.

IV Abenduaren 14ko 39/2006 Legeak, Autonomia Pertsonala Sustatzeari eta Mendekotasun Egoeran dauden Pertsonak zaintzeari buruzkoak, aurrerapen handia ekarri zuen pertsonen ongizatean, eta herri-administrazio guztiek parte hartu dute haren garapenean.

Autonomiaren Aldeko eta Mendetasunari Arreta Eskaintzeko Sistemaren Lurralde Kontseiluak 2012ko apirilaren 12an egindako bilkuran, legearen ebaluazioaren aurrerapena onartu zuen bere aplikazioaren lehen bost urteak igaro ostean; halaber, beharrezko neurriak hartzea erabaki zuen Autonomiaren Aldeko eta Mendetasunari Arreta Eskaintzeko Sistema hobetzeko, bere iraunkortasuna bermatzearren. Halaber, legearen azken xedapenetan lehenengoan aurreikusitako emaitzen ebaluazioa onartu zuen 2012ko uztailaren 10eko bilkuran, baita sistemaren oraingo eta etorkizuneko iraunkortasuna bermatzeko beharrezko hobekuntza-proposamenak ere; era berean, lege horren garapenean gutxieneko irizpide komunak hartu zituen Estatu osorako.

Sistemaren iraunkortasuna arriskuan jartzen duen egoera zuzendu behar da, emaitzen ebaluazioan aztertutako mendetasun arloko gastuaren egiturazko datuek eta zifra esanguratsuenek erakusten dutenez; gainera, ondorio kaltegarriak izan ditu enpleguarentzat, bai eta mendetasunarekin lotutako zerbitzuen ekoizpen-sektoreen bideragarritasunarentzat ere.

Gobernuak eta autonomia-erkidegoek sistemaren iraunkortasuna bermatzeko hobekuntzak behar direla adierazi dute Autonomiaren Aldeko eta Mendetasunari Arreta Eskaintzeko Sistemaren Lurralde Kontseiluaren barruan; ez soilik tresna arautzaile egokien bidez, baita jardunbide egokiak bultzatuz eta esperientziak partekatuz ere; betiere elkarrizketan oinarrituta, eta herri-administrazioen, talde politikoen eta mendetasunegoeran dauden pertsonen autonomia eta arreta sustatzeko arloan jarduten duten elkarte eta erakunde guztiak kontuan hartuta.

Izan ere, antzemandako arazoen intentsitateak eta neurri zuzentzaileek behar duten egiturazko irismenak haiek berehala aplikatzea eskatzen dute, sistemak behar bezalako bilakaera izan dezan. Neurrion onarpena atzeratuz gero, kohesioko, ekitateko eta finantzaketako arazoak larriagotuko lirateke, sistemaren inertziazko bilakaeragatik; ondorioz, zailago izango litzateke proposatutako neurriak aplikatzea.

Gainera, mendetasun-egoeran dauden pertsonen zaintzaile ez profesionalen gizartesegurantzaren sistemari beste tratamendu bat ere eman behar zaio. Orobat, etxez etxeko laguntza-zerbitzuari dagokionez, etxeko premiekin lotutako zerbitzuak arreta pertsonalekoekin batera baino ezin direla aitortu xedatu behar da.

Mendetasun-egoerari buruz egun dagoen sailkapenak (graduak eta mailak) ez du bereizketarik ekarri onuradunei gradu beraren barruan aitortutako prestazio eta zerbitzuetan, ezta gradu ezberdinetako gertuko mailen artean ere. Horren ondorioz, etengabeak izan dira balorazioa berrikusteko prozesuak, eta horretan gastatu dira mendetasun maila handiena duten pertsonak baloratzera bidera zitezkeen baliabideak eta denbora. Arazo horiek konpontzeko beste egitura bat ezarriko dugu, hala, mendetasun-egoera sailkatzeko hiru graduei eutsiko zaie, baina mailarik gabe, eta horrek kudeaketa sinplifikatuko du, arreta jaso zain dauden mendetasun gradu handieneko pertsonei lehentasuna ematea ahalbidetuko du, eta mendetasuna baloratzeko prozesua zein prestazioak eskuratzeko prozedura ere hobetuko ditu.

Mendetasun egoeran dauden pertsonentzako prestazioek autonomia-erkidego bakoitzean garapen maila eta eduki desberdina dutenez, eta horrek legea betearazterakoan desorekak bultzatu dituenez, ezinbestekoa da prestazioen intentsitate eta bateragarritasun maila bera izango duen gutxieneko edukia arautzea administrazio jardule guztientzat.

Premiazko neurri ekonomikoak hartu behar ditu gobernuak herri-administrazioen gastuan berehala aurrezteko, Autonomiaren Aldeko eta Mendetasunari Arreta Eskaintzeko Sistemaren iraunkortasun ekonomikoagatik, Espainiako ekonomiaren egoera ekonomikoagatik eta defizit publikoaren helburuak bete beharragatik. Horrela bada, aurreztea dakarten neurriak jasotzen ditu errege lege-dekretuak; batetik, autonomia-erkidegoen gastuan, familiainguruan zaintzeko prestazio ekonomikoen gehieneko zenbatekoak murriztuz, eta bestetik, Estatuko administrazio orokorraren gastuan, Autonomiaren Aldeko eta Mendetasunari Arreta Eskaintzeko Sistema finantzatzeko gutxieneko mailaren zenbatekoak murriztuz.

Sistemaren berrorekatze iraunkorra bilatzen dute neurri ekonomiko horiek, betiere autonomia pertsonala sustatzeko eta mendetasun-egoerari arreta eskaintzeko eskubidea bermatuta.

Azkenik, Autonomiaren Aldeko eta Mendetasunari Arreta Eskaintzeko Sistemaren Lurralde Kontseilua eta Gizarte Gaietako Konferentzia Sektoriala organo bakarrean batuko dira, Estatuko Administrazio Orokorraren eta autonomia-erkidegoen arteko koordinazioharremanak sinplifikatzearren; organo berria Gizarte Zerbitzuen eta Autonomiaren Aldeko eta Mendetasunari Arreta Eskaintzeko Lurralde Kontseilua deituko da.

V Duela zenbait hilabete, Espainiako ekonomiaren egoeraren ondorioz, hainbat neurri hartu dira zerga-arloan horien bitartez finantza publikoak sendotzeko eta ahalik eta azkarren harengan eragiten duten desoreka nagusiak zuzentzeko; batez ere, defizit publikoa murriztea da xedea, bide batez gure ekonomia suspertzen laguntzeko.

Asmo horrekin, bere tituluek ongi adierazten duten moduan, defizit publikoa zuzentzeko aurrekontu-, zerga- eta finantzaketa-gaietako neurriei buruzko abenduaren 30eko 20/2011 Errege Lege Dekretuak eta, hilabete batzuk geroago, defizit publikoa murrizteko zenbait tributu- eta administrazio-neurri txertatzen dituen martxoaren 30eko 12/2012 Errege Lege Dekretuak, gure zerga-sistemaren zerga nagusietan eragin zuten neurri garrantzitsuak sartu zituzten ordenamenduan: Hala eta guztiz ere, sarrera publikoen bilakaeragatik, neurri gehigarriak behar dira, horiek indartuta, susperraldi ekonomiko egonkor eta iraunkorrerako oinarriak jartzea ahalbidetuko dutenak; neurri horiek, nagusiki, Balio Erantsiaren gaineko Zergan eta Sozietateen gaineko Zergan eragiten dute, eta, neurri txikiagoan, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Errentan eta Zerga Berezietan.

Zaila da helburu horiek lortzea, asko eskatzen baitute, eta, horregatik, ezinbestekoa da neurri hauek lehenbailehen txertatzea ordenamenduan. Horregatik, Espainiako Konstituzioaren 86. artikuluak errege lege-dekretu bat onartu ahal izateko eskatzen dituen premiazko eta aparteko baldintzak betetzen dira.

Balio Erantsiaren gaineko Zergari dagokionez, Europako Batzordeak hainbat txostenetan adierazi du Espainiak zerga-tasak igo behar dituela eta zerga-oinarria zabaldu, gure herrialdea gainerako bazkide europarrekin bat etor dadin; izan ere, horietan, zergaren batez besteko tasa ehuneko 15 eta 25 bitartean dago, eta Espainian, aldiz, ehuneko 12,2an.

Zerga-tasak Europar Batasunean aplikatutakoetara hurbiltzeko, beraz, Balio Erantsiaren gaineko Zergaren zerga-tasa orokorra eta murriztua igoko dira; horrenbestez, ehuneko 18 eta 8tik ehuneko 21 eta 10era igaroko dira, hurrenez hurren. Aldaketa horren ondorioz, baliokidetasun-errekarguaren erregimen bereziaren tasak ere aldatuko dira; hala, ehuneko 4tik eta 1etik ehuneko 5,2ra eta 1,4ra igaroko dira, hurrenez hurren; gauza bera nekazaritza, abeltzaintza eta arrantzako erregimen bereziaren konpentsazioei dagokienez, hauetan ehuneko 10etik eta 8,5etik ehuneko 12ra eta 10,5era igarota.

Tasen igoera horiekin batera bestelako neurri gehigarri batzuk hartuko dira, zeinen bidez produktu eta zerbitzu jakin batzuek beste zerga-tasa bat ordaindu beharko duten; horrelakoxea izango da ehuneko 8ko tasa murriztua ordaintzen zuten produktu eta zerbitzu jakin batzuen kasua, orokorra ordainduko baitute hemendik aurrera: hala nola, lore eta landare apaingarriek, ostalaritzako zerbitzu mistoek, antzoki, zirku eta gainerako ikuskizunetako sarrerek eta pertsona fisikoak diren artistek, hileta-zerbitzuek, ileapainketako zerbitzuek, telebista digitaleko zerbitzuek eta artelanen erosketak.

Neurri horiek ez dira irailaren 1a arte aplikatuko, eragiten dieten eragile ekonomikoek egokitzeko gutxieneko denbora izan dezaten; neurri horrekin batera, gainera, kotizazio sozialak murriztuko dira 2013an eta 2014an.

Tabako-laboreen gaineko zergan ere sartuko dira aldaketak; zerga-sarrerak hobetzeko balio behar dute horiek, funtsean dirua biltzeko helburua baitute, eta, era berean, osasunpolitikaren aldeko tresna gisa duten eginkizuna agerian gelditu behar da.

Hala, lehenik, gutxieneko tasa bat jarriko da zigarro eta zigarrotxoentzat; izan ere, prezio txikiko zigarrotxoak daudela merkatuan ikusi da, beste tabako-labore batzuen antzeko ezaugarriak dituztenak. Gutxieneko zerga hori ezarri beharra dago (32 eurokoa izango da 1000 unitateko), betiere Espainiako merkatuaren bilakaera eta produktu horiek duten fiskalitate txikiagoagatik kontsumo-ohituretan sor daitezkeen distortsioak aintzat hartuta.

Halaber, zigarretetan gutxieneko fiskalitatea handitzea komenigarritzat jo da; horrenbestez, tasa bakarra 119,1 eurokoa izango da 1000 zigarretako. Prezio jakin baten azpitik merkaturatzen diren zigarretei aplikatu beharreko tasa bakarra igo beharra dago tabako merkea ugaritzea saihesteko, betiere osasun-politikaren helburuei jarraiki; izan ere, zigarreten prezioek goranzko bilakaera izan dute 12/2012 errege lege-dekretua indarrean jarri ondoren, eta orain arte indarrean zegoen gutxieneko tasa ez da oso eraginkorra izan.

Gainera, zigarretei dagokienez, aplikatu beharreko zerga-tasa murriztu behar dela uste dugu, Balio Erantsiaren gaineko Zergaren karga-tasan izan beharreko igoeraren neurri berean betiere. Tabako-laboreen gaineko fiskalitatea harmonizatzen duen Erkidegoko zuzentarauan aurreikusitako neurri honek Balio Erantsiaren gaineko Zergaren zergatasei buruz hartutako erabakiek zigarreten zerga maila globalean distortsiorik ez eragitea bermatzen du.

Azkenik, biltzeko tabako xeheari dagokionez, labore horren gutxieneko zerga handituko da; hala, 80 eurokoa izango da kilogramoko; batetik, biltzeko tabako xeheari aplikatutako gutxieneko mailei eusteko, eta bestetik, osasun-gastuak finantzatzeko funtsak emateko helburua laguntzearren; bai eta osasun-ikuspegitik oraindik muga gomendagarrien azpitiko prezioak dituzten tabako-laboreetan nahi diren zerga mailak bermatzeko ere.

Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren arloan ohiko etxebizitza eskuratzeko dedukzioagatiko zerga-konpentsazioa kenduko da, 2012ko zerga-aldian, etxebizitza 2006ko urtarrilaren 20a baino lehen eskuratu zuten zergadunentzat, betiere aurretik azaldutako zerga-baterakuntzaren helburua dugula.

Horretaz gain, ikastaroak, hitzaldiak, solasaldiak, mintegiak eta antzekoak ematearen ondoriozko lan-etekinei aplikatu beharreko atxikipen- edo konturako sarrera-ehunekoa handituko da, baita literatura-, arte- edo zientzia-lanak egitearen ondoriozkoei dagokiena ere, baldin eta horiek ustiatzeko eskubidea lagatzen bada; gauza bera gertatuko da 2012ko irailaren 1etik aurrera ordaintzen diren jarduera profesionalen etekinei dagokienez; horrela bada, ehuneko 21ekoa izango da 2013ko abenduaren 31 arte.

Sozietateen gaineko zergei dagokienez, enpresa handiei zuzenduta daude errege lege-dekretu honen neurriak; horiek gai baitira Erkidegotik ezarritako defizit publikoaren helburuak lortzeko zerga-ahalegin honi aurre egiteko.

Lehenik, salbuespenezko neurriak hartuko dira 2012ko eta 2013ko zerga-aldietarako.

Besteak beste, aurreko ekitaldietan sortutako zerga-oinarri negatiboak konpentsatzeko denborazko aplikazio-muga berria ezarriko da; muga hori are garrantzitsuagoa da urtean hirurogei milioi euro baino gehiagoko negozio-zifra duten erakundeentzat.

Gainera, balio-bizitza mugagabeko aktibo ukaezinen dedukzioa mugatuko da 12/2012

errege lege-dekretuarekin bat etorriz, baina Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren zergadunak murrizketa horretatik salbuetsita egongo dira; salbuespen hori ere egongo da errege lege-dekretu horretan sartutako merkataritza-fondoaren kengarritasunaren mugari dagokionez.

Enpresa handiei dagokienez, hainbat aldaketa sartuko dira ordainketa zatikatuaren modalitatean, zeina igarotako zerga-aldiaren zerga-oinarriaren gainean erabakitzen den.

Ildo horretatik, salbuespen-erregimenerako eskubidea duten partaidetzak eskualdatzetik etorritako dibidenduen eta errenten ehuneko 25 jasoko dira bere oinarrian, eta zergaoinarriaren gaineko aplikazio-ehunekoak handituko dira. Azkenik, 12/2012 errege legedekretuan ezarritako ekitaldiaren emaitzan oinarritutako ordainketa zatikatu horren gutxieneko zenbatekoari dagokionez, bere ehunekoa handituko da, eta gutxieneko ordainketa hori ez da gutxituko aldiko hobari eta atxikipenengatik.

Bigarrenik, finantza-gastuen kengarritasunaren muga aldatuko da, enpresa guztiei oro har zabalduta, merkataritza-talde jakin batekoa izan beharrik gabe; mugagabea izango da neurri hori. Orobat, muga hori ez da aplikatuko erakunde bat desagertzen denean, eta ezingo da beste erakunde batean subrogatu deduzitu gabeko finantza-gastuak etorkizunean aplikatzeko.

Azkenik, atzerrian sortutako errenten gaineko zerga berezia jarriko da, 2012ko azaroaren 30a arte soilik; 12/2012 errege lege-dekretuan aurreikusitakoaren antzekoa izango da, baina zerga honek bertan araututakoak baino are dibidendu-bolumen handiagoan edo partaidetzen bolumen handiagoaren transmisioan eragiten du; gainera, baldintza gutxiago ditu eta, ondorioz, zerga-tasa handiagoa eskatzen da.

VI Premiazkotzat jo du gobernuak txikizkako banaketaren sektorean lehia indartzeko beste neurri batzuk hartzea, Espainiako kanpo-sektorearen lehiakortasuna handitzeko eta Espainiako enpresek finantzaketa errazago eskura dezaten.

Premiazko hainbat neurri biltzen ditu errege lege-dekretu honek, V. tituluan, merkataritzako banaketaren arloa liberalizatzeko eta kanpoko sektorean jarduera sustatzeko.

Merkataritzako banaketaren arloari dagokionez, indarreko erregimena aldatuko da; hala, ordutegiak are gehiago liberalizatzeaz gain, igande eta jaiegunetan saltokiak irekitzea baimenduko da. Nazioarteko hainbat erakundek behin eta berriz aholkatu dute arlo horretan murrizketak gutxitzea, hala nola Nazioarteko Diru Funtsak eta Ekonomia Lankidetza eta Garapenerako Antolakundeak. Ordutegi-askatasuna handitzeak eragin positiboak izango ditu produktibitatean, txikizkako merkataritza-banaketaren eraginkortasunean eta prezioetan; halaber, enpresei beste aldagai bat emango die, saltokien arteko benetako lehia areagotzea ahalbidetuta. Era berean, kontsumitzaileak erosteko aukera gehiago ere izango ditu eta, ondorioz, bai eta familia- eta lan-bizitza adiskidetzeko ere.

Horretaz gain, premiazko neurriak ere sartuko dira salmenta-sustapenei dagokienez, merkataritza txikizkaria antolatzeari buruzko urtarrilaren 15eko 7/1996 Legearen II. titulua aldatuta. Orokorrak dira proposatutako neurriak, salmentak sustatzeko era guztietako jarduerentzat; hau da, merkealdi, saldo, likidazio edo salmentak handitzeko beste edozein sustapen-eskaintzarentzat. Era horretan merkataritza-jarduera liberalizatu nahi dugu, aldi berean eta saltoki berean salmentak sustatzeko era guztietako jarduerak egiteko aukera emanez, merkealdiak eta saldoak edo beste merkataritza-eskaintza batzuk batera egon ahal izan daitezen.

Kanpoko sektoreari buruzko hainbat neurri ere sartuko dira, Espainiako enpresaren esportazioa eta nazioartekotzea sustatzearekin lotuta. Azkeneko urteotan kanpo-eskariak hazkundeari egindako ekarpena positiboa izan da esportazioen hazkundeagatik; horregatik, eragin hori sendotzearren, ezinbestekoa da era horretako eragiketen finantzaketa laguntzeko tresnak berrorientatzea; era berean, Estatuko Administrazio Orokorrak jarduera horiek sustatzeko dituen tresnak ere indartu behar dira, betiere eraginkorrak eta efikazak izateko moduan, austeritateko eta zerga-baterakuntzako egoera honetan.

Lehenik, Esportaziorako Kreditu Aseguruaren erregimena aldatzen duen uztailaren 4ko 10/1970 Legearen aldaketa jasotzen da titulu honetan; horren bidez Estatuko partaidetza murriztea ahalbidetzen da, baina Estatuko Administrazio Orokorrak Estatuaren konturako jardueraren gaineko kontrolari eusten diola bermaturik.

Esportaziorako Kreditu Agentzien eginkizuna eraldatu eta garatu berri da; horrela bada, eginkizun tradizionalak handitu zaizkio, eta laguntza ofizialeko tresnak hobetu dira kanpo-merkataritzaren, kanpo-inbertsioen eta kanpoko transakzio ekonomikoen arloetan.

Era berean, apirilaren 9ko 6/2010 Errege Lege Dekretuak, susperraldi ekonomikoa eta enplegua sustatzeko neurriei buruzkoak, esportaziorako krediturako laguntza ofizialeko tresnak hedatu zituen, eta ondorioz, Esportaziorako Kreditu Aseguruen Espainiako Konpainia SA (aurrerantzean CESCE), Aseguru eta Berraseguruen Konpainiak egin ditzakeen eragiketen katalogoa osatu zuen. Dena den, tresna horiek egoera ekonomikora eta banku-erregulazioaren exijentzietara egokitzea oso garrantzitsua da oraindik, finantzamerkatuen bilakaerak agerian utzi duen modura, enpresen nazioarteko lehiakortasuna nazioartekotzeko eta sustatzeko eragiketen finantzaketa bultzatzeko tresna eraginkorra izan dadin. Horregatik, errege lege-dekretu honek uztailaren 4ko 10/1970 legea aldatzen du; halaber, CESCE gaitzen du kanpoko merkataritzaren ondoriozko edo horrekin lotutako arriskuei buruzko baldintzarik gabeko bermeak emateko (izaera finantzarioa bakarrik dutenei buruzkoak barne). Horretaz gain, Estatuaren konturako erakundeak egindako eragiketetan izan daitekeen estaldura ere handitzen du.

Era berean, enpresak nazioartekotzeko finantzaketa-eragiketak ere are gehiago lagunduko dira; horrenbestez, likidezia handiagoa emango zaio esportaziorako emandako finantzaketari. Hartarako, uztailaren 28ko 24/1988 Legea, balore-merkatuari buruzkoa, eta, 44/2002 Legea, finantza-sistema erreformatzeko neurriei buruzkoa, aldatzen ditu errege lege-dekretu honek, ordenamendu juridikoan finantza-tresna berri bat eransteko:

«nazioartekotzeko zedula». Tresna berri horrek Espainiako enpresa nazioartekotzen laguntzeko kredituak izango ditu azpiko aktibo gisa; horregatik, erakargarriagoa izango da finantza-erakundeentzat enpresa espainiarren jarduera esportatzaile eta inbertitzailea finantzatzea.

Espainiako ekonomia balio-kate globalean integratuko bada, enpresa espainiarra nazioartekotzea sustatzetik Espainiako ekonomia nazioartekotzea sustatzera pasatu beharra dago. Hau da, Estatuko enpresen kanpoko esportazioak eta inbertsioa sustatzeaz gain, gure herrialdeko atzerriko inbertsioa ere lagundu beharra dago. Gure herrialdean enplegua eta aberastasuna sortzea ekarriko du Espainiako ekonomia nazioartekotzeak, zentzu zabalean hartuta. Horregatik, Kanpo Merkataritzarako Espainiako Institutuaren (ICEX) oraingo xedeak aldatzea egokia dela uste dugu, Espainian kanpoko inbertsioen erakarpena eta sustapena eransteko. Horregatik aldatuko da erakunde horren izena; horrenbestez, ICEX Espainia Esportazioa eta Inbertsioak Enpresa Erakunde Publikoa (ICEX) izena izango du hemendik aurrera; halaber, Ekonomia eta Lehiakortasun Ministerioari atxikita egongo da, Merkataritzako Estatu Idazkaritzaren bitartez.

VII Errege lege-dekretuaren VI. tituluan azpiegitura, garraio eta etxebizitza arloko hainbat neurri ageri dira; Gobernuak hartutako hainbat ekimenen ondorio dira eta azkar gauzatu beharrekoak.

Aireportuen arloan, hauxe aldatuko da:

– AENA Aeropuertos SAk jasotako ondarezko prestazio publikoak eguneratzea, eguneratzeko formula aldatzeko; hala, terminalak komertzialki ustiatzetik etorritako diru-sarrerak kenduko dira. Hartarako, Aireko Segurtasunari buruzko uztailaren 7ko 21/2003 Legearen 92. artikulua aldatuko da.

–  Bigarrenik, Aireportuen Koordinazio Komiteen arautzeari helduko zaio.

Aldaketa horren bidez autonomia-erkidegoek aireportuen kudeaketan parte hartzea erraztu nahi dugu. Hartarako, idazketa berria emango zaio 13/2011 Errege Lege Dekretuari, Aireportuen Koordinazio Komiteei araudi berria emateko.

Lehia Liberalizatzeko eta Handitzeko Premiazko Neurriei buruzko apirilaren 16ko 6/1999 Errege Lege Dekretuaren 8. artikulua espresuki indargabetuko da; horren bidez Estatuko Administrazio Orokorrak ordainpeko autobideen sozietate emakidadunei likidatu beharreko konpentsazio bat ezartzen zen, tarifak % 7 murrizteak ekarritako diru-sarreren galeraren ordainez. Duela hamar urte baino gehiago aurreikusitako konpentsazio hori egungoa ez bezalako zerga-egoeran oinarrituta zegoen, horrenbestez ez dago justifikatuta horri eustea.

Estatuko Etxebizitzako Planek maileguen subsidiazioa jasotzen dute, beste laguntza batzuen artean. Estatuko finantza-laguntza horren bidez maileguaren kapitalaren amortizazioa zein bere interesak ordaintzea erraztu nahi zaio mailegu-hartzaileari; hala, Sustapen Ministerioak zenbateko finko bat ordaintzen dio finantza-erakundeari azken honek mailegu-hartzaileari fakturatu ondoren. Estatuak 1.298 milioi euro baino gehiago ordaindu ditu kontzeptu horrengatik azkeneko 5 urteotan.

Laguntza hori kentzea erabaki dugu, aurrekontu-arazoak dauden gaur egungo egoera ekonomikoagatik eta etxebizitza-prezioen bilakaeragatik. Kendu ere egingo da izapidetzen ari diren eta oraindik autonomia-erkidegoek aitortu gabe dituzten eskabideentzat.

Halaber, Estatuko Etxebizitza Planek babestutako etxebizitzen sustatzaileentzako, alokairuko etxebizitzen eskatzaileentzako eta etxebizitzak zaharberritzen dituzten partikularrentzako laguntzak arautzen dituzte.

Gazteen Emantzipaziorako Oinarrizko Errentaren kontzeptuagatik ordaindutako laguntzaren zenbatekoa % 30 murriztu behar dugu lehen azaldutako egoera ekonomikoagatik; horrenbestez, laguntza 147 eurokoa izango da hileko. Bestalde, hileko laguntza jasotzeko eskubidea ezin izango da berraktibatu garaiz kanpokotzat jo ondoren ebazpen berri bat beharrezkoa bada.

Emantzipaziorako eta alokairua ordaintzen laguntzeko laguntza hau, halaber, ez da bateragarria izango autonomia-araudian ezarritako beste laguntza edo diru-laguntza batzuekin.

VIII Sistema elektrikoaren kostuen eta Estatuko Administrazio Orokorrak finkatutako prezio arautuengatik lortutako diru-sarreren arteko desdoikuntzek eragindako tarifadefizita egiturazko arazo bat da, premiaz konpondu beharrekoa, sistemaren iraunkortasun ekonomikoa mehatxatzen baitu.

Desdoikuntza horiek zuzentzeko hainbat neurri onartu dira 2009tik. Horrela bada, apirilaren 30eko 6/2009 Errege Lege Dekretuak, energiaren sektorean zenbait neurri hartzeko eta bonu soziala onartzekoak, tarifa elektrikoaren defizitaren urteko hazkundeari muga jartzeko beheranzko mugak ezarri zituen, harik eta 2013an ezabatu arte. Halaber, sarbide-ordainsariak araututako jardueren kostu guztiak ordaintzeko nahikoak izango zirela ere xedatu zuen. Errege lege-dekretuak, halaber, pilatutako defizita finantzatzeko mekanismo bat sortu zuen: kobrantza-eskubideak Elektrizitate Sistemaren Defizitaren Titulizazio Funtsa izenekoari lagatzea, eta hirugarrenei ematea, mekanismo lehiakor baten bidez.

Ondoren, apirilaren 9ko 6/2010 Errege Lege Dekretuaren, susperraldi ekonomikoa eta enplegua suspertzeko neurriei buruzkoaren, bidez sektore elektrikoaren defizita titulizatzeko prozesua abiarazten amaitu zen; era horretan, finantza-irtenbidea eman zitzaien sistema elektrikoaren jarduera arautuen likidazioetako desdoikuntzak finantzatzeko enpresek aurreratutako zenbatekoei.

Jarraian, abenduaren 23ko 14/2010 Errege Lege Dekretua, elektrizitatearen sektorearen tarifa-defizita zuzentzeko presazko neurriei buruzkoa, urte horretan bertan onartu zen; izan ere, ex ante ezarritako defiziteko gehieneko urteko mugak ez ziren aski, eta sarbide-ordainsariak nabarmen igota estaltzeak ondorio handiak izango zituen etxeko eta enpresetako ekonomietan; gauzak horrela, defiziteko gehieneko mugak handitu zituen 2010, 2011 eta 2012rako, eta sistema elektrikoan defizit berria agertzea ekiditeko helburuari eutsi zion 2013rako. Orobat, kostu-partida jakin batzuk murrizteko beste neurri batzuk ere hartu zituen errege lege-dekretu horrek.

Ordura arte hartutako xedapenak ez dira nahikoak izan 2013tik aurrera tarifa-defizita ezabatzeko helburua betetzeko; horregatik, Gobernuak neurriak areagotu ditu 2012ko hasieratik sistemak diru-sarrera nahikoak edukitzea lortzeko.

Hala, batetik, urtarrilaren 27ko 1/2012 Errege Lege Dekretua aldarrikatu zen, energia elektrikoa kogeneraziotik, energia berriztagarriko iturrietatik eta hondakinetatik sortzeko instalazio berrietarako ordainsariak aurrez esleitzeko prozedurak eten eta pizgarriak kentzen dituena; lege-dekretu horrek araubide bereziko teknologien instalazioak eraikitzeko pizgarriak kendu zituen aldi baterako, harik eta sistema elektrikoaren dirusarreren defizitaren arazoa konpondu arte.

Ondoren, martxoaren 30eko 13/2012 Errege Lege Dekretua; honen bidez, elektrizitatearen eta gasaren barne-merkatuen arloko eta komunikazio elektronikoen arloko zenbait zuzentarauren transposizioa egiten da, eta gasaren eta elektrizitatearen sektoreetako kostuen eta diru-sarreren arteko bat ez etortzeek eragindako desbideratzeak zuzentzeko neurriak onartzen dira. Lege-dekretu horrek hainbat neurri hartu zituen sistema elektrikoaren kostuak estaltzeko diru-sarreren nahikotasuna lortzeko. Neurri horiekin batera hornidurei 2012ko apirilaren 1etik aurrera aplikatu beharreko garraio- eta banaketasarbideetarako ordainsariak berrikusi ziren. Berrikuspen hori apirilaren 25eko IET/843/2012 Aginduaren, 2012ko apirilaren 1etik aurrerako sarrera-bidesariak eta erregimen bereziko instalazioen tarifak eta primak ezartzen dituenaren, bidez egin zen.

Nolanahi ere, ekainaren 29ko 2/2012 Legea, 2012rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzkoa, onartu berri dela kontuan hartu behar du; hala, aurrekontu-murrizketek baldintzaturik, Estatuko Aurrekontu Orokorren konturako konpentsazio-mekanismoaren aplikazioa etenda uzten du. Delako mekanismo hori apirilaren 30eko 6/2009 Errege Lege Dekretuaren lehenengo xedapen gehigarrian ezarrita dago, eta beraren bidez erabakitzen dira uharteetako eta penintsulatik kanpoko sistema elektrikoak sortzeko gainkostuengatiko konpentsazioak. Hortaz, sistema elektrikoaren kostu berri gisa sartuko da 2011n uharteetako eta penintsulatik kanpoko sistema elektrikoak sortzeko gainkostuaren ehuneko 17ari dagokion partida.

Egoera horrek eta 2013ko urtarrilaren 1etik aurrera sistema elektrikoaren kostuak estaltzeko eskuratutako sarreren nahikotasun-printzipioa bete beharrak (epaileek horrela adierazi dute berriki), neurri osagarriak urgentziaz hartu beharra eragin dute, horien bitartez sistema elektrikoa orekatzeko eta nahitaezko doikuntza sistemaren eragile guztiek beren gain har dezaten, gaur egungo egoera gogor honetan.

Uharteetako eta penintsulatik kanpoko sistema elektrikoen araubide arruntean sortzekostuei dagokienez, errege lege-dekretu honek xedatzen du martxoaren 30eko 13/2012 Errege Lege Dekretuan xedatutakoa garatzen duten sistema horietako sortze-zentralen ordainsari-ereduaren arau-berrikuspenak 2012ko urtarrilaren 1etik aurrera aplikatuko direla. Horretarako, ordainsari-ereduaren aldaketa horietako batzuk aurreratuko dira; horrenbestez, Energiaren Batzorde Nazionalak Espainiako Energia Sektoreari buruz 2012ko martxoaren 7an egindako txostenean gastu errepikakorren ordainsaria kentzeari eta ordaintzeko finantza-tasa berrikusteari buruz bildutako proposamenak jasoko dira.

Azaroaren 27ko 54/1997 Legearen 17.4 artikuluan, bestalde, hauxe xedatzen da: jarduera elektrikoek autonomia edo tokiko zergak ordaindu beharko balituzte, eta horien kuota Estatuko lurralde osorako arau ez-uniformeen bidez lortuko balitz, sarbideordainsariari lurraldeko gehigarri bat gehitu ahal izango litzaiokeela, autonomia-erkidego edo toki-erakunde bakoitzean ezberdina izateko aukerarekin. Hornidura elektrikoaren jardueren gaineko zergen ugaritzeak instalazioak kokaturik dauden lurraldearen arabera sektoreko enpresek kostu ezberdinak edukitzea eragin du, eta horrek, merkatubatasunerako hainbat distortsio sortzea ekarri du.

Jarduera elektrikoak autonomian zergapetzeak, jarduera horiek egiten dituztenek zerga horiengatik hartutako kostu gehigarria kontsumitzaile guztiei helaraztea ekar lezake, dela sarbide-ordainsarietan aitortutako jarduera arautuen kostuetan, dela merkatu librearen prezioaren bidez. Horrenbestez, autonomia arloan hartutako era horretako erabaki batek Estatuko kontsumitzaile guztiengan eragingo luke, inolako justifikaziorik gabe. Egoera hori saihestearren, hornidura elektrikora zuzendutako jarduerak edo instalazioa beren zergekin edo Estatuko zergen gaineko errekarguekin zuzenean edo zeharka zergapetzen duten autonomia-erkidegoek lurralde-gehigarria ezarri beharko dute sarbide-ordainsarietan eta azken aukerako tarifetan; hala, dagokion autonomia-erkidegoko kontsumitzaileek ordaindu beharko dute gehigarri hori. Hartarako, azaroaren 27ko 54/1997 Legearen 17. artikuluaren 4. paragrafoa eta 18. artikuluaren 5. paragrafoa aldatuko dira.

Martxoaren 30eko 13/2012 Errege Lege Dekretuak energia elektrikoaren banaketajardueraren ordainsaria gutxitu zuen 2012ko urtarrilaren 1etik aurrera, aktiboen zati bat dagoeneko amortizatuta edo zati batez amortizatuta egotearen ondorioz. Irizpide hori garraio-jarduerarako ere hartzea jotzen du egokitzat Errege Lege Dekretu honek, Energiaren Batzorde Nazionalak 2012ko martxoaren 7an egindako txostenaren gomendioei jarraiki; halaber, inbertsio-kontzeptuagatiko ordainsaria amortizatu gabe dauden jarduneko aktiboentzat, finantza-ordainsarirako oinarri gisa horien balio garbia hartuta. Irizpide horri jarraiki, martxoaren 30eko 13/2012 Errege Lege Dekretuan ageri diren enpresek jaso beharreko garraio-jarduerarako 2012ko ordainsaria aldatuko da.

Horretaz gain, hartutako neurriak erabat eraginkor egin aurretik kontsumitzaileek ondoren premiazkoak ez izatea gerta daitekeen sarbide-sarien berrikuspen berriak jasan behar izatea saihesteko, sarbide-sarien hiru hilean behingo berrikuspen-aurreikuspena ezabatu da, irailaren 24ko 1202/2010 Errege Dekretuaren, energia elektrikoaren garraioeta banaketa-sareetarako sarbide-ordainsariak berrikusteko epeak ezartzen dituenaren, 2.2 artikulua indargabetuta.

Orobat, Auzitegi Gorenaren Hirugarren Salaren 2011ko martxoaren 16ko, 17ko eta 18ko epaiak betearaziko dira. Epai horiek apirilaren 3ko 485/2009 Errege Dekretuaren, energia elektrikoaren sektorean azken aukerako hornidura abian jartzea arautzen duenaren, zortzigarren xedapen gehigarriaren 1. paragrafoaren 3. lerrokadaren aurka jarritako 73/2009, 74/2009 eta 77/2009 zenbakidun administrazioarekiko auzietako errekurtsoetan eman dituzte; hain zuzen, 2006an sortutako sektore elektrikoko jarduera arautuen likidazioetako sarrera-defizitetik ordaindu gabe zeuden zenbatekoei aplikatu beharreko interes-tasari buruzkoak dira epai horiek.

Epai horiek betearazteko orduan, ez da eraginik izan behar dagoeneko egindako lagapenetan, ezta sektore elektrikoaren defizitaren titulizazio-prozesuan ere; hartarako mekanismoa, bestalde, Sektore Elektrikoari buruzko azaroaren 27ko 54/1997 Legearen hogeita batgarren xedapen gehigarrian jasota dago, eta apirilaren 9ko 437/2010 Errege Dekretuan, sistema elektrikoaren defizitaren titulizazio-prozesuaren erregulazioa garatzekoan, garatuta.

Horrela bada, aurreko urteko azaroaren 3 hilabeteko Euriborra ezartzen da arau honetan behin betiko interes-tasa gisa funtsari lagatzeko prezioa kalkulatzeko; era berean, funtsari lagatzeko prezioaren eta errege lege-dekretu honetan aitortzen den interes-tasarekin aterako zenaren arteko aldea sistemaren kostu likidagarritzat hartzea aurreikusten da, Auzitegi Gorenaren Epaia betez.

Arau honetan merkatuko interes-tasa ezartzeko erreferentziatzat harturiko interes-tasa 2007an jarduera arautuen sarrera-desdoikuntzari zegokion ex ante defizitari ezarritakoa izan da, eta 2008ko ekainaren 12an egindako enkantearen ondoriozko diferentzial bat jasotzen da bertan. Tasa hori aurreko urteko azaroaren hiru hilabeteko Euriborraren eguneko kotizazioen batez bestekoarekin dator bat, enkanteko diferentziala gehituta (oinarrizko 65 puntu).

Arau honen bidez, gainera, Industria, Energia eta Turismoko ministroari baimena ematen zaio Sektore Elektrikoari buruzko azaroaren 27ko 54/1997 Legearen 17. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz onartu beharreko sarbide-ordainsariei progresibitate-irizpideak aplikatzeko. Irizpide horiek erabakitzeko orduan hornidura-puntuen batez besteko kontsumoa hartuko da kontuan, kontsumitzailerik ahulenengan eragin gabe. Neurri horren bidez energia-prezioaren berri eman nahi zaie kontsumitzaileei, energia gehiago aurrezteko eta kontsumoaren eraginkortasuna hobetzeko asmoz, Europako Batzordea arlo horretan egun garatzen ari den ekimenekin bat etorrita; izan ere, energia-eraginkortasunari buruzko zuzentarau-proposamen baten azken izapideak egiten ari dira.

Azkenik, Energia Dibertsifikatzeko eta Energia Aurrezteko Erakundearen (IDAE) erregulazioan hainbat aldaketa egingo dira. Zuzenbide publikoko erakunde gisa sortu zen 1985ean, eta ondoren, Estatuko Administrazio Orokorraren Antolakuntzari eta Funtzionamenduari buruzko apirilaren 14ko 6/1997 Legearen 43.1.b) artikuluan aurreikusitakoen artetik Enpresa Erakunde Publiko gisa eratu zen IDAE, Neurri Fiskal, Administratibo eta Lan Arlokoei buruzko abenduaren 30eko 50/1998 Legearen 72. artikuluarekin bat etorriz.

Egungo agertoki ekonomikoak erantzun egoki eta koordinatua eskatzen du Estatuko, Europako eta munduko agertoki ekonomikoetan etengabe gertatzen ari diren aldaketei dagokienez, haiek eragin eztabaidaezin eta zuzena baitute energia sektorean. Egoera honetan hartu beharreko berehalako ekintzak ezin dira askotan nahi bezain azkar eta eraginkortasunez hartu sail-egitura baten bitartez, sarritan berau ez delako behar bezain malgua; horrenbestez, kudeaketa-eredu arina behar da, inguru ekonomiko eta energetiko berri honetara egokitzen dena, Industria, Energia eta Turismo Ministerioaren jardunarekin koordinatua.

Horregatik, administrazioaren bitarteko instrumental eta zerbitzu tekniko bihurtu behar da IDAE Estatuko Administrazio Orokorrak agindutako lan guztiak egiteko, betiere 3/2011 Legegintzako Errege Dekretuak, azaroaren 14koak, onartutako Sektore Publikoko Kontratuen Legearen testu bateginaren 24.6 artikuluan aurreikusitako ondorioekin. Gainera, bere xedeak eta eginkizunak argituko dira sektore publikoaren arrazionalizazioa lortze aldera; hala bada, energiaren zaintza, dibertsifikazioa, aurrezpena eta eraginkortasuna sustatzeko erakunde bat izan beharko da IDAE, arlo honetako konpromiso europarrek agintzen duten momentu honetan.

IX Xedapen gehigarriek araubide juridiko bereziak jasotzen dituzte arautu beharreko gaiei dagokienez, bai eta araudi komunetik aldentzen diren salbuespenezko egoerak ere (esaterako, Madrilgo hautagaitza olinpiarrari zerga-onurak ematea). Halaber, Energia Dibertsifikatzeko eta Aurrezteko Erakundearen (IDAE) erreformari heltzen zaio arlo energetikoan errege lege-dekretuaren xedapen gehigarrietan.

Errege lege-dekretuan honako hauek daude guztira: hamabost xedapen iragankor, errege lege-dekretu honetan jasotako erregulazio berriarentzat aurreikusitako araubide juridikoa aldi baterako aplikatzea errazten dutenak; xedapen indargabetzaile bakar bat, indargabetutako lege- eta arau-xedapenak jasotzen dituena; hamabost azken xedapen, aurretiko artikuluen edukia osatzeaz gain nahitaezkoak ez diren irakaskuntza mailetarako hezkuntza-hitzarmenen ordainsari-araubidea aldatzen dutenak, bai eta izapide-aldiko soldaten berme publikoa aplikatzeko gehieneko aldia ere, betiere aurretik azaldutako helburuekin bat etorrita.

Errege lege-dekretu honen bidez hartutako neurriak apartekoak eta presazkoak dira; hots, Espainiako Konstituzioaren 86. artikuluak errege lege-dekretura jo ahal izateko eskatzen duen moduan. Azaldutako neurri horiek ahalik eta lasterren onartu behar dira egoera ekonomikoagatik eta aurrekontu-egonkortasuna lortzeko defizit publikoa murrizteko ezin saihestuzko beharragatik, betiere konstituzio-esparrua eta Europar Batasunak ezarritakoa guztiz errespetaturik.

Horren arabera, Espainiako Konstituzioaren 86. artikuluko baimena baliatuta, Gobernuko presidenteorde eta Presidentetzako ministroaren eta Justiziako, Defentsako, Ogasun eta Administrazio Publikoetako, Sustapeneko, Hezkuntza, Kultura eta Kiroleko, Enplegu eta Gizarte Segurantzako, Industria, Energia eta Turismoko, Ekonomia eta Lehiakortasuneko, Osasun, Gizarte Zerbitzu eta Berdintasuneko ministroek proposatuta, eta 2012ko uztailaren 13ko Ministroen Kontseiluak eztabaidatu ondoren, honako hau XEDATU DUT: I. TITULUA Herri Administrazioak berrantolatzeko eta arrazionalizatzeko neurriak 1. artikulua.  Kalte-ordainen pentsioen, konpentsazio-prestazioen pertzepzioen bateraezintasunen araubidea.

eta antzeko 1.  Sektore publikoko edozer kargu, postu edo jarduera uzteagatik aurreikusitako kalte-ordainen pentsioak, konpentsazio-prestazioak eta beste edozer pertzepzio ekonomiko bateraezinak dira honako hauekin: herri-administrazioen, horien mendeko erakundeen, organismoen eta enpresen aurrekontuen kontura edo konstituzio-organoen kontura egindako edozein ordainsarirekin edo zerga aplikatzearen ondoriozkoa denarekin, bai eta jarduera pribatu baten ondoriozko edozein ordainsarirekin, apirilaren 10eko 5/2006 Legearen, Gobernuko Kideen eta Estatuko Administrazio Orokorreko Goi-kargudunen Interes-gatazkak arautzekoaren, 10. artikuluan aurreikusitakoak izan ezik.

Hartarako, sektore publikoko jardueratzat ere joko da honako hau: Gorte Nagusietako, autonomia-erkidegoetako legebiltzarretako eta toki-korporazioetako hautetsiek, konstituzioorganoetako eta herri-administrazio guztietako (justizia-administrazioa barne) goi-karguek eta gainerako langileek egindakoa.

2.  Kargua uzteagatiko kalte-ordainen pentsioak, konpentsazio-prestazioak eta beste edozein pertzepzio ekonomiko, era berean, bateraezinak izango dira eskubide pasiboengatik edo Gizarte Segurantzako edozer erregimen publiko eta nahitaezkoagatik erretiro-pentsioa jasotzearekin.

3.  1. eta 2. paragrafoetan aipatutako kalte-ordainen pentsioak, konpentsazioprestazioak eta beste edozer hartzeko ekonomiko aurreikusita dituzten postuak uzten dituztenek hamabost egun balioduneko epea izango dute, bateraezintasuna sortzen denetik, Ogasun eta Administrazio Publikoen Ministerioren Interes Gatazken Bulegoari, Estatuko sektore publikoari dagokionez, edo autonomia- edo toki-administrazioaren organo eskudunari zer aukera hartzen duten jakinarazteko: horiek jasotzea edo egiten ari diren jarduera publiko edo pribatuaren ordainsaria jasotzea edo, hala badagokio, erretiropentsioa jasotzea. Kalte-ordainen pentsioei, konpentsazio-prestazioei eta kargu-uzteagatik aurreikusitako beste edozer hartzeko ekonomikori uko egitea dakar ordainsari publiko edo pribatua edo erretiro-pentsioa aukeratzeak (idatziz egingo da behar bezala jasota gera dadin).

4.  Xedapen hau oinarrizkoa da Espainiako Konstituzioaren 149.1.13 eta 156.1

artikuluetan ezarritakoari jarraiki.» 2. artikulua.  Sektore publikoko langileen 2012ko abenduaren aparteko ordainsaria.

1.  Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko ekainaren 29ko 2/2012 Legearen 22.Bat artikuluan zehaztutako sektore publikoko langileei abenduan jaso beharreko zenbatekoen kopuru berean murriztuko zaizkie ordainsariak 2012an; izan ere, hil horretako aparteko ordainsaria zein berariazko osagarriaren ordainsari gehigarria edo ordainsari gehigarri baliokideak kenduko dira.

2.  Aurreko paragrafoan xedatutakoa betetzeko, neurri hauek hartuko dira:

2.1  Funtzionarioek ez dituzte abenduan jasoko 2012rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko ekainaren 29ko 2/2012 Legearen 22.Bost.2 artikuluan azaldutako zenbatekoak soldata eta hirurtekoen kontzeptuan.

Halaber, aparteko ordainsariaren zein berariazko osagarriaren ordainsari gehigarriaren edo ordainsari gehigarri baliokideen ordainsarizko gainerako kontzeptuei dagozkien zenbatekoak ere jaso gabe geldituko dira; nolanahi ere, murrizketa hori ekitaldi honetan jaso gabe gelditzen diren nominen artean hainbanaturik egitea erabaki dezake administrazio eskudun bakoitzak, errege lege-dekretu hau indarrean jartzen denetik aurrera.

2.2  Gabonetako jaiengatik jasotzen duten aparteko gehigarri, aparteko ordainsari edo baliokiderik ez dute jasoko langileek 2012ko abenduan. Ordainsari hori osatzen duten ordainsarizko kontzeptu guztiei dagokie murrizketa, aplikatu beharreko hitzarmen kolektiboekin bat etorriz.

Neurria 2012ko abenduko nominan bertan aplikatuko da; halere, negoziazio kolektiboaren bidez aldatu ahal izango da murrizketaren behin betiko banaketa dagokion esparruan; horrela eginez gero, errege lege-dekretu hau indarrean jartzen denetik ekitaldi honetan jaso gabe geratzen diren nominen artean hainbanatu ahal izango da murrizketa.

Goi-zuzendaritzako langileei, merkataritza-kontratudun langileei eta goi-karguak ez diren hitzarmen kolektiboko langileei ere aplikatuko zaie 1. paragrafoan ezarritako ordainsari-murrizketa.

3.  Horretaz gain, sektore publikoko fundazioetako eta sektore publikoko administrazioek partaidetza nagusia duten partzuergoetako langileei ere aplikatuko zaie aurreko paragrafoetan azaldutako ordainsari-murrizketa, bai eta Espainiako Bankuko langileei zein Gizarte Segurantzako eta bere erakunde eta zentro mankomunatuetako lan-istripu eta gaixotasun profesionalen mutualitateetako zuzendaritzako eta gainerako langileei ere.

4.  Aparteko ordainsaria eta berariazko osagarriaren ordainsari gehigarriak edo ordainsari gehigarri baliokideak kentzearen ondoriozko diru kopuruak pentsio-planetara edo erretiroaren estaldura barne hartzen duten aseguru kolektiboko kontratuetara ekarpenak egiteko erabiliko dira geroko ekitaldietan; betiere 2/2012 Lege Organikoan, Aurrekontu Egonkortasunari eta Finantza Iraunkortasunari buruzkoan, ezarritakoa eta aurrekontuei buruzko legeetan erabakitakoa beteta.

5.  Ordainsari-araubidean aparteko ordainsariak jasotzea espresuki jasotzen ez denean edo urtean bi baino gehiago jasotzen direnean, berriz, urteko ordainsari guztien hamalauren bat murriztuko da, mozkinentzako pizgarriak salbuetsita. Errege lege-dekretu hau indarrean jartzen denetik jaso gabe gelditzen diren nominen artean hainbanatuko da murrizketa hori.

6.  Aurreko paragrafoetan ezarritakoa ez da aplikatuko langile publikoen lanaldi osoko ordainsariak, mozkinentzako pizgarriak kanpo, urtean abenduaren 30eko 1888/2011 Errege Dekretuan ezarritako lanbide arteko gutxieneko soldata bider 1,5 izatera iristen ez direnean.

7.  Artikulu hau oinarrizkoa da, eta Konstituzioaren 149.1.13 eta 156.1 artikuluetan xedatutakoaren babesean dago emana.

3.  artikulua.  Estatuko sektore publikoko langileen 2012ko abenduaren aparteko ordainsaria eta gehigarria edo baliokidea.

1.  2012. urterako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko ekainaren 29ko 2/2012 Legearen 26., 28., 29., 30. artikuluetan, 31. artikuluaren Bat eta Bi paragrafoetan zein 32. eta 35. artikuluetan jasotako funtzionarioek, estatutupeko langileek eta karrera judizial eta fiskaleko kideek ez dute zenbatekorik jasoko aparteko ordainsariaren kontzeptuan edo, hala badagokio, berariazko osagarriaren ordainsari gehigarriaren edo baliokidearen kontzeptuan 2012ko abenduan, betiere errege lege-dekretu honen 2. artikuluan xedatutakoari jarraiki.

2.  2/2012 Legearen 27. artikuluan jasotako Estatuko sektore publikoko langileei errege lege-dekretu honen 2. artikuluaren 2.2 paragrafoan xedatutakoa aplikatuko zaie.

3.  2/2012 Legearen 31. artikuluaren hirugarren paragrafoaren barruko langileentzat, soldataren eta hirurtekoen kontzeptuei dagokienez aplikatuko da errege lege-dekretu honen 2. artikuluan aurreikusitakoa, betiere Botere Judizialaren Lege Organikoan aurreikusitakoarekin bat etorriz; horrela bada, kontzeptu horiengatiko urteko zenbatekoaren hamalauren bat murriztuko da, eta murrizketa hori hainbanatu egingo da errege legedekretu hau indarrean jartzen denetik jaso gabe gelditzen diren hileko arrunten eta apartekoen artean.

2011. urterako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 22ko 39/2010 Legearen XI. eranskinean jasotako zenbatekoak ere ez dituzte eskuratuko abenduan, ezta 2009ko maiatzaren 8ko Ministroen Kontseiluaren Erabakiaren bigarren paragrafoan abendu horri buruz ageri direnak ere (Presidentetza Ministerioaren maiatzaren 18ko 1230/2009 Aginduaren bidez argitaratu zen erabaki hori).

31. artikuluaren laugarren paragrafoko langileei aplikatu beharreko araudiaren arabera aplikatuko zaizkie artikulu honetan aurreikusitako murrizketak.

4.  2/2012 Legearen 31. artikuluaren bosgarren paragrafoan aipatutako Botere Judizialeko eta Ministerio Fiskaleko kideei artikulu horretan ageri diren urteko ordainsari guztien hamalauren bat murriztuko zaie (2011. urterako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 22ko 39/2010 Legearen X. eranskinean jasotako abenduko ordainsaria barne), errege lege-dekretu honen 2. artikuluan xedatutakoari jarraiki.

5.  Errege lege-dekretu hau indarrean jartzen denetik jaso gabe gelditzen diren nominen artean hainbanatuko da murrizketa hori.

6.  Aurreko paragrafoetan ezarritakoa ez da aplikatuko langile publikoen lanaldi osoko ordainsariak, mozkinentzako pizgarriak kanpo, urtean abenduaren 30eko 1888/2011 Errege Dekretuan ezarritako lanbide arteko gutxieneko soldata bider 1,5 izatera iristen ez direnean.

4.  artikulua.  Goi-karguen 2012ko abenduko aparteko ordainsaria.

1. Nazioaren Gobernuko, bere aholkularitza-organoetako, Botere Judizialeko Kontseilu Orokorreko, Konstituzio Auzitegiko eta Kontuen Auzitegiko goi-karguei, baldin eta ordainsarietan, ordainsarizko kontzeptuen artean, aparteko ordainsaririk edo baliokiderik jasota ez badute, urteko ordainsari guztien hamalauren bat murriztuko zaie (2012rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko apirilaren 29ko 2/2012 Legearen 24. Bat eta 25. artikuluetan ageri dira ordainsariok). Errege lege-dekretu hau indarrean jartzen denetik jaso gabe gelditzen diren nominen artean hainbanatuko da murrizketa hori.

2.  Errege lege-dekretu honen 2. artikuluan aurreikusitako murrizketa Estatuko Administrazio Orokorraren zerbitzupeko langileei egindako modu berean aplikatuko zaie Estatuko idazkariei, idazkariordeei, zuzendari nagusi eta asimilatuei, bai eta Estatuko Kontseiluko kontseilari iraunkorrei eta idazkari nagusiari ere.

2012rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko 2/2012 Legearen 24. Hiru artikuluan jasotako langileei ere aplikatuko zaie errege lege-dekretu honen 2. artikuluan aurreikusitakoa; hala, abenduko aparteko ordainsaria kenduko zaie edo, aparteko ordainsari hori ez badute, urteko ordainsari guztien hamalauren bat gutxituko zaie, delako murrizketa hori errege lege-dekretu hau indarrean jartzen denetik ekitaldi honetan jaso gabe gelditzen diren nominen artean hainbanatuta.

3.  Herriaren Defendatzaileari ere aplikatuko zaio artikulu honetan xedatutakoa.

5. artikulua.  Gizarte Segurantzako araubide orokorrerako kotizazioa.

Errege lege-dekretu honetan doitu beharreko ordainsariak dituzten Gizarte Segurantzako Araubide Orokorreko langile publikoen gertakari guztiengatiko kotizazio- oinarria kalkulatzeko, 2012rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko ekainaren 29ko 2/2012 Legearen 120. Hamasei artikuluan xedatutakoa aplikatuko da oraindik, lan- edo zerbitzu-harremanak iraun bitartean.

6.  artikulua.  Martxoaren 24ko 1/1995 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako Langileen Estatutuaren 31. artikulua sektore publikoko langileei aplikatzea.

Gabonetako jaiak direla-eta ematen den aparteko saria ez dute jasoko sektore publikoko langileek 2012an (martxoaren 24ko 1/1995 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako Langileen Estatutuaren 31. artikuluan dago jasota sari hori); betiere errege lege-dekretu honen 2. artikuluaren 2.2 paragrafoan xedatutakoari kalte egin gabe.

7.  artikulua.  Langile Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren apirilaren 12ko 7/2007 Legearen 32. artikulua aldatzea.

Bigarren lerrokada gaineratu zaio Langile Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren apirilaren 12ko 7/2007 Legearen 32. artikuluari, honela dioena:

«32  artikulua.  Lan-kontratudun langileen negoziazio kolektiboa, ordezkaritza eta parte-hartzea.

(….) 2.  Lan-kontratudun langileei eragiten dieten hitzarmen kolektiboak eta akordioak beteko direla bermatzen da, salbu eta, aparteko kasuetan, egoera ekonomikoa errotik aldatu izanaren ondorioz interes publikoko arrazoi larriren bat dagoelako, administrazio publikoetako gobernu-organoek dagoeneko sinatuta dauden itunak eta akordioak betetzeko eginbeharra etenda utzi edo aldatu behar dutenean, betiere, interes publikoa babesteko beharrezko den hein horretan zehatzmehatz.

Horrelakoetan, administrazio publikoek sindikatuei eman beharko diete etendura edo aldaketa horren arrazoien berri.» 8. artikulua.  Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren eta egun gehigarriei buruzko neurrien apirilaren 12ko 7/2007 Legearen 48. eta 50. artikuluak aldatzea.

Bat. Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren apirilaren 12ko 7/2007 Legearen 48. artikulua aldatu da, era honetan:

«48  artikulua.  Funtzionario publikoen baimenak.

Baimen hauek izango dituzte funtzionario publikoek:

a)  Lehen mailako odolkidetasunera arteko senide baten heriotzagatik, istripuagatik edo gaixotasun larriagatik, hiru egun baliodun, gertaera herri berean gertatzen bada, eta bost egun baliodun beste herri batean gertatuz gero.

Bigarren mailako odolkidetasunera arteko senide baten heriotza, istripua edo gaixotasun larria gertatzen denean, bi egun baliodunekoa izango da baimena, gertaera herri berean gertatzen bada, eta lau egun baliodunekoa beste herri batean gertatuz gero.

b)  Bizilekua aldatzeagatik egoitza aldatu gabe, egun bat.

c)  Eginkizun sindikalak edo langileak ordezkatzekoak egiteagatik, erabaki moduan.

d)  Azken azterketetara eta gaitasunaren gainerako behin betiko probetara joateko, horiek egiten diren egunetan.

e) Haurdun dauden funtzionarioek jaio aurreko azterketak eta erditzea prestatzeko teknikak egiteko.

f)  Hamabi hilabete baino gutxiagoko seme-alaba edoskitzeko, ordubeteko baimena izango dute lanetik irteteko; hori zati bitan banatu ahal izango dute. Eskubide hori beste era batera ere balia daiteke, ohiko lanaldia ordu erdiz murriztuta lanaldi hasieran eta bukaeran, edo ordubete kenduta lanaldi hasieran nahiz bukaeran, betiere, helburu bera betetzeko. Bi gurasoek lan egiten dutenean, eskubide hori gurasoetako batek nahiz besteak baliatu ahal izango du, nahierara.

Era berean, funtzionarioak eska dezake, bularra emateko denboraren ordez, ordaindutako baimena eman diezaioten, dagokion denbora lanaldi osoetan metatuta.

Baimen hau proportzionalki luzatuko da erditze multipleko kasuetan.

g)  Umea garaia baino lehen jaio edo zernahi arrazoirengatik ospitalean geratu behar den kasuetan, funtzionarioak gehienez bi orduz lanetik kanpo egoteko eskubidea izango du, lansari osoa jasoz.

Halaber, lanaldia gehienez ere bi ordu laburtzeko eskubidea izango dute, lansaria ere neurri berean murriztuta.

h)  Legezko zaintza dela-eta hamar urtetik beherako adingaberen bat, arreta berezia behar duen adindunen bat edo ordainpeko jarduerarik egiten ez duen ezgaituren bat bere zuzeneko zaintzapean daukan funtzionarioak lanaldia murrizteko eskubidea izango du, ordainsariak neurri berean murriztuta.

Funtzionarioak eskubide bera izango du familiartekoren bat, odol- nahiz ezkontza-ahaidetasunezko bigarren gradura artekoa, ordaindutako lanik egiten ez duena, zuzenean bere ardurapean hartu behar badu, adina, istripua edo gaixotasuna dela-eta, bere kabuz moldatzeko gai ez delako.

i)  Funtzionarioak, lehen graduko familiartekoren bat zaindu behar duenean, oso gaixotasun larria duelako, lanaldia gehienez ehuneko berrogeita hamarrean murrizteko eskaera egiteko eskubidea izango du, ordainsaria jasota, hilabeterako gehienez ere.

Gertaera eragile bera dela-eta eskubide hori erabiltzeko titular bat baino gehiago egonez gero, titular guztien artean hainbanatu ahal izango dute murrizketa hori baliatzeko denbora, betiere, hilabeteko gehieneko epea errespetatuta.

j)  Ezin saihestuzko betebehar publiko edo pertsonal bat betetzeko ezinbesteko denboraz eta, familia- eta lan-bizitza adiskidetzearekin lotutako betebeharrengatik.

k)  Gai partikularrengatik, hiru egun.

l)  Ezkontzagatik, hamabost egun.» Bi.  Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren apirilaren 12ko 7/2007 Legearen 50. artikulua aldatu da, eta honela geratu da idatzita:

«50 artikulua.  Funtzionario publikoen oporrak.

Funtzionario publikoek eskubidea izango dute egutegiko urte bakoitzean, ordaindutako hogeita bi egun balioduneko oporraldia izateko, edo, zerbitzuan emandako denbora urtebetera iristen ez bada, proportzioan dagozkien egunetako oporraldia izateko.

Artikulu honetan ezarritakoak dakartzan ondorioetarako, larunbata ez da egun balioduntzat joko, ordutegi berezietarako ezarritako egokitzapenei kalterik egin gabe.» Hiru.  Errege lege-dekretu hau indarrean jartzen denetik, etenda eta ondoriorik gabe geldituko dira herri-administrazioek eta beren organismoek eta erakundeek, horiei atxikiek edo horien mendekoek, funtzionario eta langileentzat sinatutako akordioak, itunak eta hitzarmenak, baldin eta artikulu honetan aurreikusitakora egokitzen ez badira, zehazki gai partikularrengatiko, oporrengatiko baimenei eta norberak hartzeko egun gehigarriei edo antzekoei dagokienez.

9. artikulua.  Herri-administrazioen, mendeko organismo eta erakundeen eta konstituzioorganoen zerbitzupeko langileen aldi baterako ezintasun-egoerako prestazio ekonomikoa.

1.  Artikulu honetan xedatutakoaren arabera zuzenduko da herri-administrazioen eta konstituzio-organoen zerbitzupeko langileen aldi baterako ezintasun-egoerako prestazio ekonomikoa.

2.  Herri-administrazio bakoitzak, dagozkion eskumenen barruan, aukera izango du Gizarte Segurantzako Araubide Orokorraren barruko funtzionarioek eta haren zerbitzupeko langileek aldi baterako ezintasun-egoeretan jaso beharreko prestazioak osatzeko, betiere muga hauek errespetatuta:

1.  Aldi baterako ezintasun-egoera gertakari arrunten ondoriozkoa bada, ezintasuna sortu aurreko hilean jasotzen ziren ordainsarien ehuneko berrogeita hamarrera arteko ordainsari-osagarri bat aitortu ahal izango da gehienez lehenengo hiru egunetan. Laugarren egunetik hogeigarrenera arte, biak barne, Gizarte Segurantzak aitortutako prestazio ekonomikoari batu ahal izango zaion osagarriak ez du ezintasuna sortu aurreko hilean langile horri zegozkion ordainsarien ehuneko hirurogeita hamabosta gaindituko, inola ere, bi zenbatekoak batu ondoren. Hogeita batgarren egunetik laurogeita hamargarrenera arte, biak barne, oinarrizko ordainsari guztiak, ardurapeko seme-alabagatiko prestazioa, hala badagokio, eta ordainsari osagarriak aitortu ahal izango dira.

2.  Aldi baterako ezintasun-egoera gertakari profesionalen ondoriozkoa denean, Gizarte Segurantzak aitortutako prestazioa osatu ahal izango da, lehen egunetik, harik eta ezintasuna sortu aurreko hilean langile horrek jasotzen zituen ordainsarien ehuneko ehun egin arte gehienez.

3.  Mutualismo administratiboaren gizarte-segurantzaren araubide bereziei atxikita daudenek, gertakari arruntengatiko aldi baterako ezintasun-egoeran daudenean, oinarrizko zein osagarrizko ordainsarien ehuneko berrogeita hamar jasoko dute, bai eta beren ardurapeko seme-alabaren prestazioa ere, hala badagokio, aldi baterako ezintasun-egoeraren lehen egunetik hirugarrenera bitartean; horretarako, aldi baterako ezintasun-egoera sortu aurreko hilean jasotakoak hartuko dira oinarritzat. Laugarren egunetik hogeigarren egunera, biak barne, oinarrizko zein osagarrizko ordainsarien ehuneko hirurogeita hamabosta jasoko dute, eta, hala badagokio, baita beren ardurapeko seme-alabengatiko prestazioari dagokionez ere. Hogeita batgarren egunetik laurogeita hamargarrenera arte, biak barne, oinarrizko ordainsari guztiak, ardurapeko seme-alaba bakoitzagatiko prestazioa, hala badagokio, eta ordainsari osagarriak jasoko dituzte. Aldi baterako ezintasun-egoera gertakari profesionalen ondoriozkoa denean, jaso beharreko prestazioa osatu ahal izango da, lehen egunetik, harik eta ezintasuna sortu aurreko hilean langile horrek jasotzen zituen ordainsarien ehuneko ehun egin arte gehienez.

Laurogeita hamaikagarren egunetik aurrera, araubide berezi bakoitzean ezarritako subsidioa aplikatuko da, araudiari jarraiki.

4.  Gertakari arruntengatiko aldi baterako ezintasun-egoeran dauden Karrera Judizial eta Fiskaleko kideek, Idazkari Judizialen Kidegokoek eta Botere Judizialaren Lege Organikoan jasotako Justizia Administrazioaren zerbitzuko kidegoetako funtzionarioek oinarrizko zein osagarrizko ordainsarien ehuneko berrogeita hamarra jasoko dute, bai eta, hala badagokio, beren ardurapeko seme-alabengatiko prestazioa ere, aldi baterako ezintasun-egoeraren lehen egunetik hirugarrenera, egoera hori sortu aurreko hilean zituztenak oinarri hartuta. Laugarren egunetik hogeigarren egunera, biak barne, oinarrizko zein osagarrizko ordainsarien ehuneko hirurogeita hamabost jasoko dute, eta, hala badagokio, baita beren ardurapeko seme-alabengatiko prestazioa ere. Hogeita batgarren egunetik laurogeita hamargarrenera arte, biak barne, oinarrizko ordainsari guztiak, ardurapeko seme-alabengatiko prestazioa, hala badagokio, eta ordainsari osagarriak jasoko dituzte.

Aldi baterako ezintasun-egoera gertakari profesionalen ondoriozkoa denean, jaso beharreko prestazioa osatu ahal izango da, lehen egunetik, harik eta ezintasuna sortu aurreko hilean langile horrek jasotzen zituen ordainsarien ehuneko ehun egin arte gehienez.

Laurogeita hamaikagarren egunetik ekainaren 23ko 3/2000 Legegintzako Errege Dekretuaren 20. artikuluaren 1.B paragrafoan ezarritako subsidioa aplikatuko da.

5.  Herri-administrazio bakoitzak zehaztu ahalko du, bere langileei dagokienez, zer kasutan ezarri ahalko den osagarri bat, betiere aparteko izaerarekin eta behar bezala justifikatuta. Osagarri hori, gehienez, aurretik jasotzen zituzten ordainsarien ehuneko ehuna osatu artekoa izango da. Ondorio horietarako, ospitaleratze eta interbentzio kirurgikoko kasuak behar bezala justifikatuta daudela joko da.

Mutualismo administratiboak kudeatutako gizarte-segurantzako araubide bereziei atxikitako funtzionarioek ezin izango dute gizarte-segurantzako araubide orokorrera atxikitakoek baino gutxiago kobratu gertakari arruntengatiko aldi baterako ezintasunegoeran, azken horiei aplikatu beharreko osagarriak barne, hala badagokio.

6.  Egun naturaltzat hartuko dira artikulu honetan aipatzen diren egunak.

7.  Halaber, artikulu honetan xedatutakoaren aurkako indarreko akordioak, itunak eta hitzarmenak bertan behera geldituko dira.

10. artikulua.  Kreditu eta baimen sindikalak murriztea.

1.  Ordezkari edo erakunde sindikalekin sinatutako funtzionario eta estatutudun langileentzako akordioetan, hitzarmen kolektiboetan eta langileentzako kontratuetan jasotako eskubide sindikal guztiek edo titulu espezifiko horrekin edo beste izen batekin jasotzen direnek Langileen Estatutuaren Legearen Testu Bategina onartzen duen martxoaren 24ko 1/1995 Legegintzako Errege Dekretuan, Askatasun Sindikalari buruzko abuztuaren 2ko 11/1985 Lege Organikoan eta Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren apirilaren 12ko 7/2007 Legean ezarritakora zehatz-mehatz egokitu beharko dute errege lege-dekretu hau indarrean jartzen denetik, baldin eta arau horietan xedatutakoa (eginkizun sindikalak eta ordezkaritzakoak egiteko zein ordezkari sindikalak izendatzeko ordainpeko denborari zein lanera joateko erabateko dispentsei eta gainerako eskubide sindikalei buruz) gainditzen badute; hori guztia herri-administrazioen eta horien mendeko organismoen, erakundeen, unibertsitateen, fundazioen eta sozietateen esparruan.

Horrenbestez, arlo horretan sinatu diren eta eduki hori gainditzen duten itun, akordio eta hitzarmen kolektibo guztiak baliorik gabe geldituko dira, eta ez dute ondoriorik sortuko, errege lege-dekretu hau indarrean jartzen denetik.

Hori guztia, negoziazio-mahai orokorren arloan ordezkari sindikalak lanera joateko betebeharra edo araubidea aldatzeari dagokionez eta ordezkaritzako eta negoziazioko eginkizunak behar bezala egin ditzaten edo gainerako eskubide sindikalak egoki garatzeko aurrerantzean sina daitezkeen akordioei inolako kalterik egin gabe.

2.  Artikulu honetan xedatutakoa 2012ko urriaren 1ean aplikatuko da.

11. artikulua.  Gizarte Segurantzako araubide orokorrean jasotako funtzionarioen nahitaezko erretiroa.

1.  Gizarte-segurantzako araubide orokorrean jasotako funtzionarioen nahitaezko erretiro-adina, nolanahi ere, hauxe izango da: erretiro-pentsioa ordaindutakoaren araberako modalitatean eskuratzeko araubide horren arau erregulatzaileek aurreikusitakoa, adinagatiko koefiziente murriztailerik gabe; hori guztia Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren apirilaren 12ko 7/2007 Legearen 67. artikuluaren 3. paragrafoan ezarritako nahitaezko erretiroaren legezko adina edozein dela ere.

12. artikulua.  Estatuko Administrazio Orokorreko hauteskunde-unitateak zehaztea.

1.  Estatuko Administrazio Orokorraren esparruan Langileen Batzorde hauek eratuko dira jarraian adierazitako hauteskunde-unitateen arabera, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren apirilaren 12ko 7/2007 Legearen 39.4 artikuluan xedatutakoa betez:

a)  Bat horietan jasotako ministerio-sail bakoitzeko, bai eta horien erakunde autonomoko, erakunde kudeatzaileko eta Gizarte Segurantzako administrazioaren zerbitzu komun eta Madrilgo probintzia-zerbitzu guztietako ere.

b)  Bat aurreko paragrafoan jaso gabeko agentzia, erakunde publiko edo organismo bakoitzeko, Madrilgo probintzian dituen zerbitzu guztientzat.

c)  Bat probintzia bakoitzean eta Ceuta eta Melillako hirietan, Gobernuko ordezkaritzan edo ordezkariordetzan; bertan hauek ere jasoko dira: erakunde autonomoak, uztailaren 18ko 28/2006 Legearen aplikazio-eremuan jasotako agentziak; Gizarte Segurantzako administrazioaren erakunde kudeatzaileak eta, zerbitzu komunak eta probintzia bereko ministerio-sail guztien administrazio-unitateak eta zerbitzu probintzialak, baita administrazio militarrean zerbitzuak eskaintzen dituzten funtzionario zibilak ere.

d)  Bat aurreko paragrafoan jaso gabeko erakunde edo organismo publiko bakoitzeko, probintzia berean edo Ceuta eta Melillako hirietan dituen zerbitzu guztientzat.

e)  Bat herrialde bakoitzeko misio diplomatikoetan, ordezkaritza iraunkorretan, kontsuletxeko bulegoetan eta Estatuko administrazioak atzerrian dituen erakunde eta zerbitzuetan dauden funtzionarioentzat. Gutxieneko 50 kidera iristen ez badira, dagozkien ministerio-sailen zerbitzu zentraletan bozkatuko dute funtzionarioek.

f)  Bat probintzia bakoitzean Justizia Administrazioaren zerbitzupeko langileentzat.

2.  Langileen ordezkarien hauteskundeetan hauek lantoki bakartzat hartuko dira:

a)  Ministerio-sail bakoitzeko unitate edo establezimendu guztiak, horien erakunde autonomoei, erakunde kudeatzaileei eta Gizarte Segurantzako administrazioaren zerbitzu komun eta Madrilgo probintzia-zerbitzu guztiei dagozkienak ere bai.

b)  28/2006 Legearen aplikazio-eremuan jasotako agentzia bakoitzak Madrilgo probintzian dituen unitate edo establezimendu guztiak, aurreko idatz-zatian jaso gabe dauden organismoak edo erakunde publikoak.

c)  Estatuko Administrazio Orokorraren, haren erakunde autonomoen, erakunde kudeatzaileen, Gizarte Segurantzako administrazioaren zerbitzu komunen eta 28/2006 Legearen aplikazio-eremuko agentzien zerbitzupeko unitate edo establezimendu guztiak, baldin eta probintzia berean edo Ceuta eta Melillako hirietan badaude.

d)  Halaber, lantoki bakarra ere osatuko dute aurreko paragrafoetan jaso gabeko erakunde edo organismo bakoitzeko establezimendu guztiek, baldin eta probintzia berean edo Ceuta eta Melillako hirietan badaude.

3.  Artikulu honetan xedatutakoak ondorioak izango ditu egun indarrean dauden hauteskunde-mandatuak amaitutakoan.

4.  Hauteskunde-unitate berriak, edonola ere, 2015eko martxoaren 1etik aurrera jarriko dira indarrean; izan ere, orduan amaituko dira indarreko edo luzaturiko mandatu guztiak ordezkaritza-organo berrien hauteskundearen ondorioz; 10 hilabeteko epearen buruan egin behar da hauteskunde hori, adierazitako datatik zenbatuta.

13.  artikulua.  Herri Administrazioen zerbitzupeko langileen ordezkaritza-organoen erregistroa sortzea.

1.  Herri Administrazioek beren eta beren mendeko organismo, agentzia, unibertsitate eta erakundeen zerbitzupeko langileen ordezkaritza-organoen erregistro bat edukiko dute.

Erregistro horretan jasoko dira (inskripzio edo oharpen bidez), gutxienez, funtzionario, estatutudun edo lan-kontratudun langileen ordezkaritza-organoak sortzeari, aldatzeari edo ezabatzeari eragiten dioten egintzak, sindikatu-atalak sortzeko, aldatzeko edo kentzeko egintzak, baita organo horietako kideak eta sindikatu-ordezkariak ere. Orobat, lanera joateko betebeharrean edo araubidean eragiten duten arauak edo itunak aplikatzearen ondoriozko ordu-kredituak, horien lagapenak eta sindikatu-liberazioak ere jasoko dira.

Erregistro horiek sortzeko garaian datu pertsonalak babesteko arloan indarrean dagoen araudia bete beharko da.

2.  Estatuko Administrazio Orokorraren eta bere mendeko organismoen, agentzien, unibertsitateen eta erakundeen zerbitzupeko langileen ordezkaritza-organoen erregistro bat sortuko da Ogasun eta Administrazio Publikoen Ministerioan.

3.  Delako erregistro horretan Estatuko Administrazio Orokorraren esparruan hartutako egintza guztiak inskribatu edo idatziko dira, baldin eta honako hauetan eragiten badute:

a)  Funtzionarioen, estatudun edo lan-kontratudun langileen ordezkaritza-organoak sortzea, aldatzea eta kentzea: Langile-batzordeak, langile-ordezkariak, enpresabatzordeak eta segurtasun- eta osasun-batzordeak.

b)  Organo horietako kideen kopurua eta nortasuna, baita horien gainean gertatzen diren aldaketak ere.

c)  Sindikatu-atalak sortzea, aldatzea edo kentzea, bai eta dagozkien ordezkarien kopurua eta nortasuna ere.

d)  Lanera guztiz edo partzialki joatetik salbuesten duten legez edo konbentzionalki ezarritako ordu-kredituen lagapenak.

e)  Arau, itun edo hitzarmenetan ezarritakotik eratorritako liberazio instituzionalak, eta aplikatu beharreko lege edo konbentzioko xedapenetan ezarritakoaren ondorioz lanera joateko araubidean edo betebeharrean gerta daitekeen beste edozein aldaketa.

4.  Kasuak kasu eskumena duten administrazio-organoek aurreko paragrafoan adierazitako gaiei buruz nork bere esparruan hartutako ebazpenak jakinaraziko dizkiote erregistroari; hartarako, hiru egun balioduneko epea izango dute gehienez, horiek hartu ondoko egunetik zenbatuta.

Askatasun Sindikalari buruzko abuztuaren 2ko 11/1985 Lege Organikoan xedatutakoa eta Langileen Estatutuan, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuan eta aplikatu beharreko gainerako arauetan xedatutakoa beteko da, hurrenez hurren, ordezkari sindikalei eta funtzionarioen edo langileen ordezkariei dagokienez. Hartutako ebazpenek ez dute ondoriorik izango erregistroan inskribatu arte, gainerako kasuetan.

5.  Erregistroaz arduratzen den organoak ebazpen bat inskribatzea edo jasotzea baztertu ahal izango du, horren arrazoiak emanez betiere, baldin eta bertan lege arloko akatsak daudela uste badu; hala, ebazpena eman duen organoari emango zaio horren berri, beharrezko neurriak har ditzan.

6.  Erregistro horren kudeaketak datu pertsonalak babesteko arloan indarrean dagoen araudia bete beharko du.

7.  Ogasun eta Administrazio Publikoen Ministerioak beharrezko agindu, jarraibide edo xedapen guztiak hartu ahal izango ditu, bere eskumenen barruan, agindu honetan ezarritakoa garatzeko eta aplikatzeko.

14.  artikulua.  Hauteskunde-unitateak, ordu-kredituak eta eskubide sindikalak Estatuko Administrazio Orokorrarentzat eta bere Erakunde Autonomoentzat kanpoan zerbitzuak eskaintzen dituzten langileei dagokienez.

1.  Estatuak arautuko du kanpoan dauden langileei dagozkien hauteskunde-unitateak ezartzea, betiere bere legegintza-eskumenen barruan.

Hautatutako ordezkaritza-organoetako kideek ordainpeko hileko ordu-kreditu bat edukiko dute; dena dela, berau ez da Estatuko lurraldean zerbitzuak eskaintzen dituzten langileen ordezkariei aplikatzen zaien eskala baino handiagoa izango.

Estatuak ere ezarriko du egon litezkeen beste eskubide sindikal, baimen edo ordukredituen erregulazioa, oraingoan ere legegintzaldi-eskumenen barruan.

2.  Hauteskunde-barruti bakarra ezarriko da errege lege-dekretu hau indarrean jartzen denetik aurrera Estatuko Administrazio Orokorrarentzat eta bere Erakunde Autonomoentzat zerbitzuak eskaintzen dituzten langileentzat.

3.  Artikulu honetan araututakoez bestelako baldintzak ezarri dituzten itun, akordio edo hitzarmen guztiak ondoriorik gabe utziko dira eta, zehazki, horren aurka doan guztian, Estatuko Administrazio Orokorrarentzat eta bere Erakunde Autonomoentzat kanpoan zerbitzuak eskaintzen dituzten langileentzako lan-baldintzei buruz Estatuko Administrazio Orokorraren Negoziazio Mahai Orokorrak hartutako 2007ko abenduaren 3ko erabakia; halaber, osotasunean indargabetuko da mahai horrek Estatuko Administrazio Orokorrak kanpoan dituen langileen ordezkaritza-organoak hautatzeko prozedurari buruz hartutako 2011ko ekainaren 9ko erabakia, bai eta berau betearazteko hasita edo bidean dauden prozedura guztiak ere.

4.  2012ko urriaren 1etik aurrera izango ditu ondorioak artikulu honetan xedatutakoak.

15. artikulua.  Estatuko ebaluatzea.

Administrazioko kideak eraginkortasunez esleitzea eta Ogasun eta Administrazio Publikoen Ministerioak beharrezko neurriak eta jarduerak onartuko ditu Estatuko Administrazioari eta bere mendeko edo berari atxikitako organismoei eta zuzenbide publikoko erakundeei dagokienez, bere giza baliabideak eraginkortasunez esleitzeko eta optimizatzeko Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren 69.2

artikuluaren esparruan. Era berean, langileen jarduera ebaluatzeko sistema objektiboak ezarriko dira.

Hartarako, Estatuko Administrazioaren esparruetako langileen banaketa aztertuko du ministerio horrek; gainera, postuak lekuz aldatzeko eta esleitzeko irizpide lotesleak ere hartuko ditu esparru horretan, eta eskumena izango du, hala badagokio, behar besteko postu-atxikipenaren aldaketak edo kideen birbanaketa egiteko, betiere giza baliabideak eraginkortasun handiagoz eta egokiago esleitu ahal izateko.

16.  artikulua.  Itunak, akordioak eta hitzarmenak bertan behera uztea.

Estatuko aurrekontu orokorrei buruzko ekainaren 29ko 2/2012 Legearen 22. artikuluan zehaztutako sektore publikoaren langileentzat herri-administrazioek eta beren organismo eta erakundeek sinatutako akordioak, itunak eta hitzarmenak bertan behera utziko eta ondoriorik gabe geldituko dira, baldin eta titulu honetan xedatutakoaren aurkako klausulak badituzte.

II. TITULUA Gizarte Segurantza eta Enplegu arloko neurriak 17.  artikulua.  Ekainaren 20ko 1/1994 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onartutako Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bategina aldatzea.

Ekainaren 20ko 1/1994 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onartutako Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bategina honela aldatu da:

Bat.  Hemendik aurrera, idazketa hau izango du 27. artikuluaren 1.1. paragrafoak:

«1.  Gizarte Segurantzako kuotak ordaintzeko ezarritako arauzko epea igaro eta haiek ez badira ordaindu, eta geroratzeko aurreikusitako berezitasunei kalte egin gabe, errekargu hauek sortuko dira:

1.1  Ordaindu behar dutenek kotizazio-dokumentuak arauzko epearen barruan aurkeztu badituzte, zorraren 100eko 20aren errekargua, zor diren kuotak epe hori amaitu ostean ordainduz gero».

Bi.  109. artikuluaren 2. eta 3. paragrafoak aldatu dira, eta 4. paragrafoa gehitu zaio:

«2.  Kotizazio-oinarrian ez dira kontzeptu hauek zenbatuko:

a)  Bidaia-gastuetarako dietak eta diru kopuruak, lokomozio-gastuak, baldin eta langileak ohiko lantokitik kanpora lana egiteko egindako bidaiei badagozkie; bai eta langilea etxetik ohiko lantokira joateko hiri-garraioaren eta distantziaren plusak, erregelamenduan ezarritako zenbateko eta norainokoarekin.

b)  Heriotzagatiko kalte-ordainak eta, lekualdaketei, kentzeei eta kaleratzeei dagozkienak.

Heriotzagatiko kalte-ordainak eta, lekualdaketei eta gabetzeei dagozkienak kotizaziotik salbuetsita egongo dira aplikatu beharreko sektore-arauan edo hitzarmen kolektiboan aurreikusitako gehieneko zenbatekora arte.

Langilea kaleratzeagatiko edo kargugabetzeagatiko kalte-ordainak salbuetsita egongo dira, Langileen Estatutuaren Legean, berau garatzeko araudian edo, hala badagokio, epaiak betearaztea arautzen duen araudian nahitaez ezarritako zenbatekoan; horrela bada, ezin da horrelakotzat hartu hitzarmen, itun edo kontratuaren bidez ezarritakoa.

Lan-kontratua adiskidetze-ekitaldiaren aurretik iraungitzen bada, salbuetsita egongo dira kaleratzeagatiko kalte-ordainak; betiere berau bidegabetzat joz gero eman beharrekoak baino handiagoak ez badira, eta elkarrekin adostutako iraungitze bat ez bada sustatutako bajen plan edo sistema kolektiboen barruan.

Aurreko lerrokadetan xedatutakoari kalterik egin gabe, kaleratze kolektiboen ondoriozko kaleratze edo kargugabetzeetan, baldin eta Langileen Estatutuaren Legearen 51. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz izapidetuta badaude edo lege horren 52. artikuluaren c) idatz-zatian aurreikusitako kausengatik gertatu badira, salbuetsita geldituko da Estatutu horretan bidegabeko kaleratzearen kasuan nahitaez ezarritako mugak gainditzen ez dituen kalte-ordainaren zatia; betiere adierazitako bi kasu horiek kausa ekonomiko, tekniko eta antolamendukoengatik edo ezinbesteko kausengatik gertatzen badira.

c)  Gizarte Segurantzako prestazioak, bai eta bere hobekuntzak eta enpresek emandako laguntzazko zenbatekoak ere; azken horiek erregelamenduan ezarritakoari jarraiki.

d) Aparteko orduak, Gizarte Segurantzako lan-istripuengatik eta langaixotasunengatiko kotizaziorako izan ezik.

a) eta c) paragrafoen erregelamendua garatzeko orduan, zerga-ordenamenduak lan pertsonalaren errendimenduen arloan horretarako ezarritakoarekin ahalik eta homogeneotasun handiena lortzen saiatuko da.

3.  2. paragrafoan ezarritakoa alde batera utzi gabe, bertan adierazitako kontzeptu guztiengatiko kotizaziotik salbuetsita egon daitekeen gehieneko zenbatekoa ez da erregelamenduan zehaztutako muga baino handiagoa izango.

4.  Enplegu eta Gizarte Segurantza Ministerioak aparteko orduen kopurua ezarri ahal izango du, dela modu orokorrean, dela lanaldia luzatzea ezaugarritzat duten lan-sektoreen arabera; hori guztia, 2.d) paragrafoan xedatutakoa gorabehera.» Hiru.  207. artikuluaren b) idatz-zatia honela geratu da idatzita:

«b.  Lege honen 210. artikuluaren 1. paragrafoan adierazitako kotizazioko gutxieneko aldia estalita edukitzea langabeziako lege-egoeraren aurreko edo kotizatzeko beharra utzi aurreko sei urteen barruan.

Langabeziako lege-egoera gertatzen denean denbora partzialeko kontratu bat edo hainbat edukiz gero, prestazioa eskuratzeko baldintza betetzeko helburu soilarekin, aintzat hartuko dira lanaldi arrunta murriztu den edo enplegua galdu den lanetako kotizazio-aldiak, enplegua betirako edo aldi baterako galdu den gorabehera.» Lau.   11. artikuluaren 2. eta 3. paragrafoak honela geratu dira idatzita:

«2.  Prestazioaren zenbatekoa erabakitzeko orduan, ehuneko hauek aplikatuko zaizkio oinarri erregulatzaileari: 100eko 70 lehenengo ehun eta laurogei egunetan eta 100eko 50 ehun eta laurogeita batgarren egunetik aurrera.

3.  Langabeziagatiko prestazioaren gehieneko zenbatekoa eragin anitzeko errenten adierazle publikoaren 100eko 175 izango da; nolanahi ere, langileak ardurapeko seme-alaba bat edo gehiago baditu, zenbatekoa adierazle horren 100eko 200 edo 100eko 225ekoa izango da, hurrenez hurren.

Langabeziagatiko prestazioaren gutxieneko zenbatekoa eragin anitzeko errenten adierazle publikoaren 100eko 107 edo 100eko 80 izango da, langileak ardurapeko seme-alabarik duen edo ez duen.

Denbora partzialeko edo denbora osoko enplegua galtzeagatiko langabeziari dagokionez, eragin anitzeko errenten adierazle publikoa hartuko da kontuan aurreko lerrokadetan jasotako prestazioaren gehieneko eta gutxieneko zenbatekoak zehazteko orduan; azken hori kalkulatzeko, bestalde, artikulu honen 1. paragrafoan aipatutako azken 180 egunen aldian lan egindako orduen batez bestekoa erabiliko da; horrela bada, aldi horretan denbora partzial edo osoko enplegu bakoitzean emandako egunekiko haztatuko da batez besteko hori.

Paragrafo honetan ezarritako xedeetarako eskubidea sortzen denean indarrean dagoen hileko eragin anitzeko errenten adierazle publikoa, seiren bat gehituta, hartuko da kontuan.» Bost.  212. artikuluaren 1. paragrafoko a) idatz-zatia honela geratu da idatzita:

«a)  Zigor eta arau-hausteei buruzko legean ezarritakoaren arabera arauhauste arin eta larriengatik zigorra ezartzean dagokion aldian zehar.

Aurreko lerrokadak aipatutako aldia amaiturik prestazioen onuradunak ez badu izena eman enplegu-eskatzaile gisa, prestazioari berrekiteko, erakunde kudeatzailera joan beharko du izen-ematea egiaztatzera.» Sei.  212. artikuluan beste 3. paragrafo bat jaso da; halaber, oraingo 3.a 4.era igaro da, eta honela geratu da idatzita.

«3.  Prestazioen onuradunek ez badute betetzen eskatutako dokumentuak ezarritako epeetan aurkezteko betebeharra, betiere dokumentuok prestazioetarako eskubideari eusteko ezinbestekoak badira, beharrezko prebentzio-neurriak hartu ahal izango ditu erakunde kudeatzaileak; horrela bada, prestazio horiek ordaintzea eten ahal izango du, harik eta onuradunek eskubideari eusteko ezarritako legezko baldintzak betetzen dituztela egiaztatu arte; hori egin ondoren berrekingo zaio prestazioari.» Zazpi.  215. artikuluaren 1. paragrafoaren 3. zenbakia eta 3. paragrafoaren 2. zenbakia honela geratu dira idatzita:

«1.  Hauexek izango dira subsidioaren onuradun:

3.  Berrogeita hamabost urtetik gorako langileak, familiako erantzukizunak ez badituzte ere, baldin eta aurreko paragrafoetan jasotako kasuetan badaude, langabeziagatik sei urtez gutxienez kotizatu badute lan-bizitzan zehar, eta egiaztatzen badute eskabidea egiteko unean, adina izan ezik, gainerako baldintza guztiak ere betetzen dituztela Gizarte Segurantzako sisteman erretiroko kotizaziopeko edozein pentsio mota eskuratzeko.

Subsidioa eskuratzeko, langileak berrogeita hamabost urte beteta eduki beharko ditu langabeziagatiko prestazioa edo subsidioa bukatzen den egunean; edo adin hori beteta eduki beharko du aurreko paragrafoetan jasotako kasuetako subsidio bat eskuratzeko edo, bestela, berau jasotzen duen bitartean bete behar du».

«3.  Artikulu honen 1. paragrafoan aipatutako eskakizuna (alegia, errentarik ez edukitzea, eta, hala badagokio, familia-ardurarik ere ez) zehazteko xedeetarako:

2.  Honako hauek hartuko dira errenta edo sarrera konputagarritzat: lanaren, kapital higigarriaren edo higiezinaren, jarduera ekonomikoen eta prestazio erakoen ondoriozko edozer ondasun, eskubide edo errendimendu, ardurapeko seme-alabengatiko Gizarte Segurantzaren prestazioak eta Gizarte Segurantzako administrazioarekiko hitzarmen berezia finantzatzera zuzendutako kuoten zenbatekoa izan ezik. Halaber, errentatzat ere hartuko dira ondarezko irabaziak edo gainbalioak, bai eta ondarearen zenbateko ekonomikotik ondoriozta daitezkeen errendimenduak ere; horien balioari diruaren gainean indarrean dagoen legezko interes-tasaren 100eko 100 aplikatuko zaio; salbuetsita egongo dira langilea bizi den etxebizitza eta errentak konputatu diren ondasunak, betiere, araudian ezarritakoaren arabera.

Aurreko lerrokadan xedatutakoa gorabehera, lan-kontratua amaitzeagatik kasu bakoitzean egokia den legezko kalte-ordainaren zenbatekoa ez da errentatzat hartuko. Hori guztia kalte-ordain hori ordainketa bakarrean edo aldizka jasotzen den alde batera utzita.

Errentak errendimendu oso edo gordinagatik konputatuko dira. Enpresa-, nekazaritza-, abeltzaintza- eta arte-jarduerengatik edo jarduera profesionalengatik sortutako errendimendua, berriz, diru-sarreren eta horiek lortzeko beharrezko gastuen arteko aldeagatik konputatuko da.

Erakunde Kudeatzaileak errenten aitorpena eskatu ahal izango dio langileari horiek egiaztatzeko, bai eta, hala badagokio, aurkeztutako zerga-aitorpenen kopia emateko ere.

Zortzi.  216. artikuluaren 3. paragrafoa honela geratu da idatzita:

«3.  215. artikuluaren 1.3 paragrafoan aurreikusitako kasuan, subsidioak langilea erretiroko kotizaziopeko pentsioa eskuratzeko adinera iristen den arte iraungo du, gehienez, eta horren edozein modalitatetan».

Bederatzi.  217. artikuluaren 1. paragrafoa honela geratu da idatzita:

«1.  Langabeziagatiko subsidioaren zenbatekoa une oro indarrean dagoen hileko eragin anitzeko errenten adierazle publikoaren 100eko 80 izango da. Denbora partzialeko lana galtzeagatiko langabeziari dagokionez, zenbateko hori aldez aurretik lan egindako orduen arabera jasoko da 215. artikuluaren 1.1 paragrafoaren a) eta b) lerrokadetan, eta 1.2 eta, 1.3 paragrafoetan aurreikusitako kasuetan».

Hamar.  218. artikulua honela geratu da idatzita:

«1.  Erakunde kudeatzaileak erretiroko gertakariagatik kotizatu beharko du berrogeita hamabost urtetik gorako langileentzako langabeziagatiko subsidioa jaso bitartean.

2.  Langabeziagatiko subsidioa jasotzen den kasuetan, baldin eta aldizkako langile finkoak badira:

a)  Berrogeita hamabost urtetik beherakoak badira eta onuradunak, subsidioa aitortzeari begira, ehun eta laurogei egun edo gehiagoz kotizatu duela egiaztatu badu, erakunde kudeatzaileak erretiroko gertakariari dagozkion gizarte segurantzako kotizazioak sartuko ditu hirurogei egunez, subsidioa jasotzeko eskubidea sortzen den egunetik aurrera.

b)  Berrogeita hamabost urtetik gorakoak badira, subsidioa jaso bitartean erretiroko gertakariari dagozkion Gizarte Segurantzako kotizazioak sartuko ditu erakunde kudeatzaileak adierazitako adina betetakoan.

3.  Aurreko 1. eta 2. paragrafoetan adierazitako kasuetan kotizazioa zehazteko orduan unean-unean indarrean dagoen kotizazioko gutxieneko muga hartuko da kotizazio-oinarritzat».

Hamaika.  221. artikuluaren 1. paragrafoa honela geratu da idatzita:

«1.  Langabeziagatiko prestazioa edo subsidioa bateraezinak izango dira norbere konturako lanarekin, nahiz eta lan horrek gizarte-segurantzako erregimenen batean nahitaez jasota egotea ez ekarri, baita besteren konturako lanarekin ere, denbora partzialean egiten denean izan ezik; horrelakoetan, prestazioaren edo subsidioaren zenbatekotik lan egindako denboraren zati proportzionala kenduko da.

Aurreko lerrokadan aipatutako prestazio edo subsidioaren zenbatekoaren kenketa hori berdin egingo da langilea denbora osoko edo partzialeko lana galtzearen ondorioz langabeziagatiko prestazioa edo subsidioa jasotzen ari bada, eta denbora partzialeko beste lan bat lortzen badu, baita denbora partzialeko bi lan egiten baditu eta horietako bat galtzen badu ere; dena dela, kasu horretan, langabeziagatiko prestazioaren oinarri erregulatzailea 210. artikuluaren 1. paragrafoan adierazitako denbora-tarteko 180 egunetan bi lanetan gertakari horrengatik kotizatutako oinarrien batez bestekoa izango da; era berean, 211. artikuluak adierazitako gehieneko eta gutxieneko zenbatekoak zehazteko orduan, eragin anitzeko errenten adierazle publikoa hartuko da kontuan bi lanetan lan egindako orduen arabera.» Hamabi.  229. artikulua honela geratu da idatzita:

«Langabeziagatiko prestazioak jasotzeko orduan egin daitezkeen arauhausteak zehatzeko zerbitzu eskudunek dituzten ikuskapen- eta kontrol-eskumenak alde batera utzi gabe, erakunde kudeatzaileari dagokio titulu honetan xedatutakoa betetzen den kontrolatzea eta izan daitezkeen iruzurrak egiaztatzea.

Hartarako, langabeziagatiko prestazioen ordainketa bertan behera utzi ahal izango du erakunde kudeatzaileak, baldin eta iruzurraren aurkako borrokan eskudun diren organoek egindako ikerketen bidez iruzur-zantzu nahikoak daudela ikusten bada.» Hamahiru.  231. artikuluaren 1. paragrafoaren b) eta i) idatz-zatiak eta 2. paragrafoa honela geratu dira idatzita:

«b) Prestazioetarako eskubidea aitortzeko, eteteko, iraungitzeko edo berrekiteko erregelamenduan erabakitzen diren agiriak eta informazioa ematea, bai eta autonomietako zein Estatuko lan-zerbitzu publikoei jakinarazpenak egiteko helbidea eta, hala badagokio, helbide-aldaketa ematea ere, hori gertatzen denean.

Aurrekoari kalterik eragin gabe, prestazioen eskatzaileak edo onuradunak emandako helbidean jakinarazpenak jasotzea bermatuta ez badago, beharrezko datuak eman beharko dizkie autonomietako eta estatuko lan-zerbitzu publikoei, jakinarazpena bide elektronikoz egin ahal izateko.» «i)  Enplegua aktiboki bilatzea, eskumena duten enplegu-zerbitzu publikoek zehaztutako enplegagarritasuna hobetzeko ekintzetan parte hartzea, hala badagokio, laneratzeko ibilbide baten barruan.

Prestazioen onuradunek enplegua aktiboki bilatzeko, laneratzeko edo enplegagarritasuna hobetzeko egin dituzten jarduerak egiaztatuko beharko dituzte Estatuko eta autonomietako lan-zerbitzu publikoen aurrean, horrelakorik eskatzen zaienean. Erakunde horiek erabaki moduan egin beharko dute egiaztapen hori elkarlanaren esparruan. Egiaztatu ezean, jarduera-konpromisoa bete ez dela ulertuko da.

Enplegua aktiboki bilatzea baztertu gabe, prestazioaren lehen hogeita hamar egunetan borondatezkoa izango da kotizaziopeko prestazioen onuradunentzat ohiko lanbidearekin edo prestakuntzako gaitasunekin bat datozen enplegagarritasuna hobetzeko ekintzetan parte hartzea, betiere laneratzeko ibilbidean zehaztutakoaren arabera; horrenbestez, ez da zigortuko horietan parte ez hartzea».

«2. Titulu honetan aurreikusitako xedeetarako, jarduera-konpromisotzat hartuko da prestazioen eskatzaileak edo onuradunak enplegua aktiboki bilatzeko zein lan egokia onartzeko hartzen duena, bai eta enplegagarritasuna handitzeko asmoz motibazioko, informazioko, orientazioko, trebakuntzako, birmoldatzeko edo lanbideratzeko ekintza zehatzetan parte hartzekoa ere; horren barruan ere sartuko da artikulu honetan zehaztutako gainerako betebeharrak betetzea.

Estatuko eta autonomietako lan-zerbitzu publikoek laneratzeko edo enplegagarritasuna hobetzeko jarduerak egin izana egiaztatzeko eskatuko diete langabeziagatiko prestazioen onuradunei, betiere elkarlan-esparruaren barruan zehaztutako moduan. Egiaztatu ezean, jarduera-konpromisoa bete ez dela ulertuko da.

Aurreko lerrokadetan ezarritakoa aplikatzeko orduan, eskumena duen lanzerbitzu publikoak genero-indarkeriaren biktima izatea hartuko du kontuan, hartutako konpromiso horrek dakartzan betebeharrak, beharrezkoa bada, arintzearren».

18. artikulua.  Enpleguari buruzko abenduaren 16ko 56/2003 Legea aldatzea.

Enpleguari buruzko abenduaren 16ko 56/2003 Legearen 27. artikuluaren 4. paragrafoa honela aldatu da:

«4.  Lan-zerbitzu publikoetan izena emandako langabeziagatiko prestazioen eta subsidioen onuradunek laneratzeko ibilbidean erabakitako lan-politika aktiboetan parte hartu beharko dute jarduera-konpromisoa hartu ondoren, betiere Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginaren 231.1 artikuluaren azken lerrokadan xedatutakoari kalte egin gabe. Herri-administrazio eskudunek egiaztatuko dute langabeziagatiko prestazioen eta subsidioen onuradunek betetzen dituztela enplegu-eskatzaile gisa izena emateak eta jarduera-konpromisoa hartzeak dakarzkien obligazioak; horretaz gain, ez-betetzeak jakinarazi beharko dizkiote Estatuko lan-zerbitzu publikoari gertatu edo ezagutu bezain laster. Jakinarazpen hori bide elektronikoz egin dezakete, eta dokumentu nahikoa izango da Estatuko lan-zerbitzu publikoak dagokion zehapen-prozedura hasteko.» 19. artikulua.  Martxoaren 24ko 1/1995 Legegintzako Errege Dekretuak onartu zuen Langileen Estatutuaren Legeari buruzko testu bategina aldatzea.

Martxoaren 24ko 1/1995 Legegintzako Errege Dekretuak onartu zuen Langileen Estatutuaren Legeari buruzko testu bateginaren 33. artikulua honela aldatu da: Bat.  1. paragrafoa honela geratu da idatzita:

«1.  Soldatak Bermatzeko Funtsa Lan eta Gizarte Segurantza Ministerioaren menpeko erakunde autonomoa da, eta bere helburuak betetzeko nortasun juridikoa eta jarduteko gaitasuna du. Berak ordainduko die langileei ordaintzeke dauden soldaten zenbatekoa, enpresaburuaren kaudimen-gabezia edo konkurtsoa dagoenean.

Adiskidetze-ekitaldian edo epai-ebazpenean onartutako kopurua hartuko da soldatatzat aurreko ondorioetarako, bai 26.1. artikuluan aipatutako kontzeptu guztiak, bai izapidetze-soldata moduan, eskumenak dituen jurisdikzioak kasu horretarako onartutako kalte-ordain osagarriak barnean hartuta. Funtsak, ordea, kontzeptu bata edo besteagatik, batera edo banan hartuta, ezin izango du zenbateko honetatik gora ordaindu: lanbide arteko gutxieneko eguneko soldataren bikoitza (aparteko ordainketen zati proportzionala barne) eta ordaintzeke dauden soldata-egunen kopurua biderkatuz ateratzen dena baino gehiago; nolanahi ere, ehun eta hogei egun da gehienekoa.» Bi.  2. paragrafoa honela geratu da idatzita:

«2.  Soldata Bermatzeko Funtsak, aurreko paragrafoan adierazitako kasuetan, kalte-ordainak emango dizkie langileei, baldin eta langileen alde emandako epai, auto, auzitegian adiskidetzeko ekitaldi edo administrazio-ebazpenen ondorioz onartu badira kalte-ordain horiek, eta Lege honetako 50, 51 eta 52. artikuluen araberako kaleratzeak eta kontratu-amaitzeak, eta uztailaren 9ko 22/2003 Konkurtso Legearen 64. artikuluaren araberako kontratu-amaitzeak badira kausa; bestalde, aldi baterako edo iraupen mugatuko kontratuak amaitzeagatiko kalte-ordainak ere emango dizkie, legez hala dagokion kasuetan. Kasu guztietan, gehieneko muga urtebeteko kopurua izango da, eta kalkulurako oinarriak, hau da, eguneko soldatak, ezingo du lanbide arteko soldata baino bi bider handiagoa izan, aparteko lansariei dagokien zatia ere barnean harturik.

Lege honetako 50. artikuluaren araberako kaleratzeen kasuan edo kontratuamaitzeen kasuan, Soldatak Bermatzeko Funtsak egin behar dituen ordainketen ondorioetarako, zerbitzuan egindako urte bakoitzeko hogeita hamar eguneko oinarria hartuta kalkulatuko da kalte-ordainaren zenbatekoa, baina aurreko lerroaldean finkatutako mugaren barruan.» Hiru.  3. paragrafoaren bigarren araua honela geratu da idatzita:

«Bigarrena. FOGASAren kontura ordaindu beharreko kalte-ordainak zerbitzuko urte bakoitzeko hogei eguneko oinarria hartuta kalkulatuko dira, konkurtso- prozesuan hitzar daitekeena alde batera utzita; gehieneko muga urtebeteko kopurua izango da, eta eguneko soldatak, kalkulurako oinarriak alegia, ezin du lanbide arteko soldata baino bi bider handiagoa izan, aparteko lansariei dagokien zatia ere barnean harturik.» 20. artikulua.  Abuztuaren 4ko 5/2000 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako Lanarloko Arau-hauste eta Zehapenei buruzko Legearen Testu Bategina aldatzea.

Abuztuaren 4ko 5/2000 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako Lan-arloko Arauhausteei eta Zehapenei buruzko Legearen testu bategina honela geratu da idatzita: Bat.  17. artikuluaren 1. paragrafoaren a) idatz-zatia honela geratu da idatzita:

«1. Arinak.

a)  Errekerimendua jaso ondoren, lan-zerbitzu publikoetara ez joatea, edo kolokazio-agentzietara ez joatea, baldin eta lehenengoekin elkarlanean jarduerak egiten badituzte eta horrela jasota badago elkarlanerako hitzarmenean, edo enplegueskaera ez berritzea eskaera berritzeko dokumentuan zehaztutako moduan eta egunean, arrazoi garbi bat badago izan ezik.

Estatuko eta autonomietako lan-zerbitzu publikoek jarduera-konpromisoa betetzeko bide elektronikoz egindako deiak edo jakinarazpenak baliozkoak izango dira jakinarazpenak egiteko, betiere langabeziagatiko eskatzaileek edo onuradunek aldez aurretik adostasuna agertu badute» Bi.  24. artikuluaren 3. paragrafoaren a) idatz-zatiari beste lerrokada bat erantsi zaio, hauxe dioena:

«Estatuko eta autonomietako lan-zerbitzu publikoek jarduera-konpromisoa betetzeko bide elektronikoz egindako deiak edo jakinarazpenak baliozkoak izango dira jakinarazpenak egiteko, betiere langabeziagatiko eskatzaileek edo onuradunek aldez aurretik adostasuna agertu badute».

Hiru.  24. artikuluaren 3. paragrafoari d) idatz-zati bat gehitu zaio, hau dioena:

«d)  Estatuko eta autonomietako lan-zerbitzu publikoei beharrezko informaziorik ez ematea jakinarazpenak eta komunikazioak behar bezala jasotzea bermatzeko.» Lau.  47. artikuluaren 1. paragrafoari e) idatz-zatia gehitu zaio, hau dioena:

«e)  Ondorio horietarako, honako hauek hartuko dira langabeziagatiko prestazioen onuraduntzat: Gizarte Segurantzari buruzko Lege Orokorraren 219.4

artikuluan ezarritako langabeziagatiko subsidioaren luzapenak eskatzeko epean lanik gabe dauden langileak, bai eta zehatzeko prozedura baten edo Lege horren 212.3 artikuluan ezarritakoaren ondorioz langabeziagatiko prestazioa edo subsidioa kautelazko edo behin betiko etetean egoera horretan daudenak ere.» 21. artikulua.  Behar ekonomiko bereziak eta lana aurkitzeko zailtasunak dituzten langabetuentzako laneratzeko errenta aktiboko programa arautzen duen azaroaren 24ko 1369/2009 Errege Dekretua aldatu da.

Azaroaren 24ko 1369/2009 Errege Dekretua, behar ekonomiko bereziak eta lana aurkitzeko zailtasunak dituzten langabetuentzako laneratzeko errenta aktiboko programa arautzen duena, honela aldatu da: Bat.  2. artikuluaren 1. paragrafoaren b) idatz-zatiari bi lerrokada erantsi zaizkio, honela geratu da idatzita:

«Aurreko lerrokadan aipatutako enplegu-eskatzaile gisa izena emandakoan enplegua aktiboki bilatu beharko dute; halaber, ez dute lan-eskaintza egokirik baztertu beharko, ezta sustapen, trebakuntza edo birmoldaketa profesionaleko ekintzetan edo enplegagarritasuna handitzeko beste batzuetan parte hartzeari uko egingo ere, justifikatutako kausarik ezean. Edozein arrazoigatik eta edozein denbora-tartez atzerrira joateak enplegu-eskatzaile gisako inskripzioa eteten du ondorio horietarako.

Enplegu-eskaria eteten denean, 12 hilabete jarraituko aldia eskatuko da, izenemate berritik zenbatzen hasita».

Bi.  2. artikuluaren 1. paragrafoaren c) idatz-zatia honela geratu da idatzita:

«c)  Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginaren Hirugarren Tituluan ezarritako ordaindutakoaren araberako langabeziagatiko prestazioa eta/edo laguntza mailaren langabeziagatiko subsidioa bukatu izana, zehapenagatik bukatu bada izan ezik, eta gertakari horrengatiko babeserako eskubiderik ez edukitzea.

Baldintza hori ez da eskatuko artikulu honen 2. paragrafoaren b) eta c) idatzzatietan aurreikusitako kasuetan».

III. TITULUA Mendetasun-sistema arrazionalizatzeko neurriak 22. artikulua.  Autonomia pertsonala sustatzeari eta mendekotasun egoeran dauden pertsonak artatzeari buruzko abenduaren 14ko 39/2006 Legea aldatu da.

Autonomia pertsonala sustatzeari eta mendekotasun egoeran dauden pertsonak artatzeari buruzko abenduaren 14ko 39/2006 Legea honela aldatu da: Bat.  4. artikuluaren 4. paragrafoa aldatu da, eta honela geratu da idatzita:

«4.  Mendetasunen bat duten pertsonek eta, hala behar duenean, horien senitartekoek edo ordezkatzen dituztenek, baita laguntza emateko zentroek ere, eskumena duten administrazioek eskatutako informazio eta datu guztiak emateko betebeharra izango dute, mendetasuna zenbatekoa den zehazteko modua izateko.

Horrekin batera, ondorengo betebeharrak ere izango dituzte: jasotzen dituzten laguntza pertsonalizatu guztien berri ematekoa, eskuratutako laguntza ekonomikoak emandako helbururako erabiltzekoa, eta indarrean den legerian aurreikusitako beste betebehar oro betetzea».

Bi.  8. artikuluan izenburua eta 1. paragrafoa aldatu dira, 2. paragrafoaren azken tartekia ezabatu da, eta 3. paragrafoa erantsi da, hauxe dioena:

«8 artikulua.  Gizarte Zerbitzuen eta Autonomiaren Aldeko eta Mendetasunari Arreta Eskaintzeko Sistemaren Lurralde Kontseilua.

1.  Gizarte Zerbitzuen eta Autonomiaren Aldeko eta Mendetasunari Arreta Eskaintzeko Sistemaren Lurralde Kontseilua sortuko da, lankidetza-tresna gisa gizarte-zerbitzuak antolatzeko eta mendetasun-egoeran dauden pertsonentzako autonomia eta arreta sustatzeko.

Kontseilu hori Osasun, Gizarte Zerbitzu eta Berdintasun Ministeriora atxikita egongo da, Gizarte Zerbitzuen eta Berdintasuneko Idazkaritzaren bitartez; halaber, honakoek osatuta egongo da: ministerio horretako titularrak, presidentea izango denak, eta autonomia-erkidego bakoitzeko gizarte zerbitzuen eta mendetasunaren arloko kontseilari eskudunek; azken horietako bat izango da presidenteordea.

Gainera, aztertu beharreko gaiak horrela eskatuz gero, Estatuko edo autonomiaerkidegoetako Administrazio Orokorraren beste ordezkari batzuek ere hartuko dute parte kontseiluan, aholkulari espezialista gisa, hitzarekin baina botorik gabe.

Lurralde Kontseilua osatzean, autonomia-erkidegoetako ordezkariek gehiengoa izan beharko dute.

3.  Halaber, Lurralde Kontseiluari dagokio ahalik eta koherentzia handiena lortzea Estatuko Administrazio Orokorrak eta autonomia-erkidegoek gauzatu beharreko gizarte-politikak zehazteko eta aplikatzeko orduan; hartarako, ikuspegiak trukatuko dituzte eta sor litezkeen arazoak zein horiei aurre egiteko taxututako ekintzak elkarrekin aztertuko dituzte.» Hiru.  9. artikuluaren 1. paragrafoa aldatu da, eta honela geratu da idatzita:

«1.  Gizarte Zerbitzuen eta Autonomiaren Aldeko eta Mendetasunari Arreta Eskaintzeko Sistemaren Lurralde Kontseiluaren iritzia entzun ostean, gobernuak sistemaren onuradun guztiek jaso beharreko gutxieneko babes-sistema zein izango den erabakiko du, betiere mendetasuna zein gradutakoa den kontuan izanda; eta gutxieneko hori oinarrizko baldintza izango da mendetasun-egoeran dauden pertsonei laguntzeko eta pertsona horien autonomia sustatzeko. Autonomia-erkidegoen arteko gutxieneko maila esleitzeko orduan, onuradun kopurua, mendetasun gradua eta onartutako prestazioa hartuko dira kontuan.» Lau.  14. artikuluaren 6. paragrafoa aldatu da, eta honela geratu idatzita:

«6.  Zerbitzua eskuratzeko lehentasuna nortzuk izango duten, mendetasunaren graduaren arabera erabakiko da, eta gradu bera bada, eskarigilearen gaitasun ekonomikoa hartuko da kontuan. Zerbitzuen sarea erabat osatzen ez den artean, zerbitzua eskuratzerik ez duten pertsonek (goian aipatutako lehentasun-erregimena dela-eta) lege honen 17. artikuluan aipatzen den zerbitzuari lotutako prestazio ekonomikoa eskuratzeko eskubidea izango dute.» Bost.  17. artikuluko 1. paragrafoa aldatu da, eta honela geratu idatzita:

«1.  Prestazio ekonomikoa aldian-aldikoa izango da, eta ezarriko diren baldintzetan, arreta edo zaintza zerbitzu publiko edo hitzartu baten bidez eskaintzerik ez dagoen kasuetan bakarrik emango da, betiere onuradunaren mendetasuna eta gaitasun ekonomikoa zenbatekoak diren kontuan izanda, eta Estatuko Administrazio Orokorraren eta kasuan kasuko autonomia-erkidegoaren hitzarmenean aurreikusitakoaz bat.» Sei.  18. artikuluaren 2. paragrafoa aldatu da, eta honela geratu da idatzita:

«2.  Gizarte Zerbitzuen eta Autonomiaren Aldeko eta Mendetasunari Arreta Eskaintzeko Sistemaren Lurralde Kontseiluan aldez aurretik akordioa lortu ostean, prestazio hori eskuratu ahal izateko baldintzak ezarriko dira, betiere onuradunaren mendetasun gradua eta gaitasun ekonomikoa zenbatekoak diren kontuan izanda.» Zazpi.  19. artikulua aldatu da, eta honela geratu da idatzita:

«19. artikulua.  Laguntza pertsonalerako prestazio ekonomikoa.

Laguntza pertsonalerako prestazio ekonomikoaren helburua mendetasunegoeran dauden pertsonen autonomia sustatzea izango da, mendetasun gradua edozein dela ere. Helburua laguntza pertsonala kontratatzen laguntzea izango da, bi orduko denbora-tarterako, eta horren bidez, onuradunari hezkuntzan eta lan arloan sartzen lagunduko litzaioke, eta, era berean, bizitza autonomoagoa izaten ere bai, eguneroko bizitzan aurrera eraman beharreko ekintzetan. Gizarte Zerbitzuen eta Autonomiaren Aldeko eta Mendetasunari Arreta Eskaintzeko Sistemaren Lurralde Kontseiluan aldez aurretik akordioa lortu ostean, prestazio hori eskuratzeko baldintza bereziak zehaztuko dira.» Zortzi.  23. artikulua aldatu da, eta honela geratu da idatzita:

«23.  artikulua.  Etxez etxeko laguntza-zerbitzua.

Etxez etxeko laguntza-zerbitzua mendetasuna duen pertsonaren etxean aurrera eramandako jarduerek osatzen dute, eta jarduerok dena delako pertsona horren eguneroko bizitzako premietan laguntzeko izango dira, erakunde edo enpresa batzuek eskainita, horretarako behar bezala egiaztaturik badaude. Hauek izango dira zerbitzuok:

a)  Eguneroko bizitzako jardueretan pertsonari arreta eskaintzearekin zerikusia duten zerbitzuak.

b)  Etxean sortzen diren premiei erantzuteko zerbitzuak: era guztietako garbitasuna, sukaldeko lanak eta beste. Zerbitzu horiek aurreko paragrafoan adierazitakoekin batera eskaini ahal izango dira.» Bederatzi.  I. tituluaren II. kapituluan 4. atal bat erantsi da, hauxe dioena:

«4. ATALA. Prestazioen bateraezintasuna 25 bis artikulua.  Prestazioen bateraezintasun-araubidea.

1. Prestazio ekonomikoak bateraezinak izango dira elkarren artean eta 15. artikuluan ezarritako katalogoko zerbitzuekin, mendetasun-egoerak prebenitzeko, eta autonomia pertsonala eta telelaguntza sustatzeko zerbitzuekin izan ezik.

2. Zerbitzuak bateraezinak izango dira elkarren artean; salbuetsita egongo da telelaguntzako zerbitzua, bateragarria izango baita honako hauekin: mendekotasunegoerak prebenitzeko, autonomia pertsonala sustatzeko, etxez etxeko laguntzako eta eguneko zein gaueko zentroko zerbitzuekin.

Hala eta guztiz ere, eskumena duten herri-administrazioek bateragarritasuna ezarri ahal izango dute laguntzerako, zainketetarako eta arretarako prestazioen artean, mendetasun-egoera duen pertsona etxean gelditzea errazteko; betiere prestazio horien guztien batura mendetasun graduari onartutako gehieneko intentsitatea baino handiagoa ez bada. Prestazio horiek prestazio bakartzat hartuko dira, 9. artikuluan ezarritako gutxieneko maila esleitzeko.» Hamar.  26. artikuluaren 2. paragrafoa ezabatu da eta, ondorioz, 3. paragrafoa 2.a izango da hemendik aurrera, honela idatzita:

«2.  Graduak zehazteko tarteak hurrengo artikuluan jasotzen den baremoaren arabera ezarriko dira».

Hamaika.  27. artikuluko 1., 2. eta 3. paragrafoak aldatu dira, eta honela geratu dira idatzita:

«1. Autonomia-erkidegoek mendetasun-egoerak baloratzeko organoak zeintzuk diren zehaztuko dute, eta horien ardura izango da mendetasunaren graduari buruzko irizpena ematea, eta pertsonak beharko lituzkeen zainketak zein diren ere adieraztea. Gizarte Zerbitzuen eta Autonomiaren Aldeko eta Mendetasunari Arreta Eskaintzeko Lurralde Kontseiluak irizpide komunak adostu beharko ditu autonomiaerkidegoetako balioespen-organoen osaerari eta jarduerari dagokienez; edozelan ere, publikoak izango dira organo horiek.

2.  Mendetasun-graduak zein diren balioesteko, Gizarte Zerbitzuen eta Autonomiaren Aldeko eta Mendetasunari Arreta Eskaintzeko Sistemaren Lurralde Kontseiluak erabakitako baremoa erabili beharko da: baremo hori gero gobernuak onartu beharko du, errege-dekretu bidez. Baremo horrek, bestelako erreferentzia batzuekin batera, kontuan izan beharko du Funtzionamendu, Ezintasun eta Osasunaren Nazioarteko Sailkapena (CIF), hau da, Osasunaren Munduko Erakundeak onartutako sailkapena. Ezingo dago mendetasun-gradua zehaztu baremo horrek ezarritakoak ez diren bestelako prozeduren bitartez.

3.  Baremoak ondorengoak zehaztuko ditu: pertsonen autonomia zenbatekoa den erabaki ahal izateko irizpide objektiboak, eguneroko bizitzako jarduerak aurrera eramateko zenbateko gaitasuna duten, mendetasun gradu bakoitzari dagozkion puntuen arteko aldeak, eta beharrezkoa bada, aztertutako jarrerak balioetsi ahal izateko jarraitu beharreko prozeduren eta tekniken protokoloa.» Hamabi.  28. artikuluko 3. paragrafoa aldatu da, eta honela geratu idatzita:

«3.  Aurreko paragrafoan aipatzen den ebazpenaren bidez, eskarigileari zernolako zerbitzu edo prestazioak dagozkion jakingo da, betiere mendetasunaren gradua kontuan izanda.» Hamahiru.  29. artikuluko 1. paragrafoa aldatu da, eta honela geratu da idatzita:

«1. Mendetasun-egoerak eta horiei dagozkien prestazioak aitortzeko prozeduraren esparruan, sistema publikoko zerbitzu sozialek arreta eskaintzeko banan-banako programa bat zehaztuko dute, eta horren barruan, premia duenarentzat egokienak diren aukerak zehaztuko dira, dauden zerbitzu eta prestazio ekonomikoen artetik, betiere mendetasunaren gradua erabaki duen ebazpena oinarri hartuta; dena den, aldez aurretik onuradunari kontsultatu beharko zaio, edo bere familiari edo ordezkatzen duten erakundeei, eta onuradunak aukeratu beharko du, hala behar duen kasuetan.

Aurreko paragrafoan ezarritakoa gorabehera, familiako zainketengatiko prestazio ekonomikoa administrazio eskudunak erabaki beharko du, gizartezerbitzuek proposatu ondoren».

Hamalau.  30. artikuluaren izenburua eta 1. paragrafoa aldatu dira, eta honela geratu dira idatzita:

«30.  artikulua.  Mendetasun gradua eta aitortutako prestazioa berrikustea.

1.  Mendetasun gradua berrikusteko modukoa izango da, interesatuak edo interesatuaren ordezkariren batek hala eskatzen badu, edo eskumena duten administrazioek ofizioz hala egitea erabakitzen badute; hauek izango dira berrikusteko arrazoiak:

a)  Mendetasun-egoerak onera edo txarrera egitea.

b)  Diagnostikoan edo horri dagokion baremoa ezartzerakoan akatsa egitea.» Hamabost.  38. artikuluaren 3. paragrafoa aldatu da, eta honela geratu da idatzita:

«3.  Komunikazioen sare horren bidez, ondorengoei buruzko informazioa elkartrukatuko da: sistemak dituen azpiegiturak, onartutako prestazioen onuradunen egoera, duten mendetasun gradua, edo beste edozein informazio mota, Autonomiaren Aldeko eta Mendetasunari Arreta Eskaintzeko Sistemaren beharrizanek hala eskatzen badute.» Hamasei.  Bederatzigarren xedapen gehigarria aldatu da, eta honela geratu da idatzita:

«Bederatzigarren xedapen gehigarria. Baliaezintasun handia duten eta beste pertsona batek lagundu beharrean dauden pertsonek egun duten egoeren aitormena eragingarri bihurtzea.

Baliaezintasun gradua aitortu, deklaratu eta sailkatzeko prozedura finkatzeko abenduaren 23ko 1971/1999 Errege Dekretuaren arabera baliaezintasun handiko egoeragatiko pentsioa edo beste pertsona batek lagundu beharrean daudela aitortuta dutenek mendetasun-egoeran egotea eskatzen duen betekizuna aitortuta izango dute, lege honen erregelamendu bidezko garapenean ezartzen den mendetasunaren graduan.» Hamazazpi.  Azken xedapenetan lehenengoaren 1. eta 3. paragrafoak aldatu dira, eta honela geratu dira idatzita:

«1. Lege honetan jasotako mendetasunengatiko prestazioak jasotzeko eskubidea mailaz maila gauzatuko da, gradualki, 2007ko urtarrilaren 1etik aurrera, ondorengo egutegi honi jarraiki: Lehenengo urtean, mendetasun handiaren III. gradua, 1. eta 2. maila, aitortuta dutenei.

Bigarren eta hirugarren urtean, mendetasun larriaren II. gradua, 2. maila, aitortuta dutenei.

Hirugarren eta laugarren urtean, mendetasun larriaren II. gradua, 1. maila, aitortuta dutenei.

Bosgarren urtean, 2011ko abenduaren 31n amaitzen denean, mendetasun arinaren I. gradua, 2. maila eta prestazio zehatza aitortuta dutenei.

2015eko uztailaren 1etik aurrera, mendetasun arinaren I. gradua, 2. maila, aitortuta duten gainerakoei.

2015eko uztailaren 1etik aurrera, mendetasun ertainaren I. gradua, 2. maila aitortuta dutenei, edo I. gradua aitortzen zaienei.

«3.  Mendetasun-egoera aitortzetik eratorritako prestazioak eskuratzeko eskubidea horiek aitortzeko ebazpen-egunetik sortuko da edo, hala badagokio, eskabidea aurkezten denetik prestazioa onartzeko esanbidezko ebazpena eman eta jakinarazi gabe sei hilabete betetzen diren egunetik, 18. artikuluan aurreikusitako prestazio ekonomikoei dagokienez izan ezik, azken hauek bi urteko gehieneko eteteko aldiari lotuko baitzaizkio, aurretik adierazitako egunetik zenbatuta, kasuak kasu; epea etengo da interesdunak prestazio hori jasotzen hasi eta berehala.» IV. TITULUA Neurri fiskalak 23.  artikulua.  Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko abenduaren 28ko 37/1992 Legea aldatzea.

Ondorioak 2012ko irailaren 1etik aurrera edukita, aldaketa hauek egin dira abenduaren 28ko 37/1992 Legean, Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzkoan: Bat.  8. artikuluaren bigarren paragrafoaren 1. zenbakia aldatu da, eta honela geratu da idatzita:

«1.  Helburu gisa eraikin bat altxatzea edo zaharberritzea duten obrak, lege honen 6. artikuluak ezarritako zentzuan, baldin eta obra gauzatzen duen enpresariak erabilitako materialen zati bat ematen badu, betiere horien kostua zerga-oinarriaren 100eko 40 baino handiagoa bada».

Bi.  90. artikuluaren bat paragrafoa aldatu da, eta honela geratu da idatzita:

«90 artikulua.  Zerga-tasa orokorra.

Bat.  Zerga ehuneko 21eko tasan eskatuko da, hurrengo artikuluan xedatutakoa izan ezik.» Hiru.  91. artikulua aldatu da, eta honela geratu da idatzita:

«91 artikulua.  Zerga-tasa murriztuak.

Bat.  Honako eragiketa hauei ehuneko 10eko tasa aplikatuko zaie:

1.  Ondoren adierazitako ondasunen emateei, erkidego barruko eskuratzeei edo inportazioei:

1.  Beren ezaugarriak, aplikazioak, osagaiak, prestaketa eta kontserbazioegoera direla kausa giza eta animalien elikadurarako erabiltzeko egokiak edo ohikoak diren gaiak edo produktuak, beren jatorria edozein dela ere, betiere Elikadura Kodeak eta hura garatzeko emandako xedapenetan ezarritakoari jarraiki, edari alkoholdunak alde batera utzita.

Hauxe jotzen da edari alkoholduntzat: gizakiek edateko modukoa den eta alkohol etilikoa duen likido oro.

Zenbaki honen ondorioetarako, tabakoa ez da elikagaitzat hartuko, ezta ematen diren, erkidego artean eskuratzen diren edo inportatzen diren egoeran gizakiek edo animaliek kontsumitzeko modukoak ez diren gaiak ere.

2. Animaliak, begetalak eta aurreko zenbakian aipatutako produktuak eskuratzeko erabil daitezkeen gainerako produktuak, zuzenean edo bestelako jatorriko beste batzuekin nahasita.

Zenbaki honen barruan sartzen dira gizakiek edo animaliek kontsumitu aurretik gizentzera bideratutako animaliak eta horien edo aurreko lerrokadan aipatutako beste batzuen ugalketarako animaliak.

3.  Honako ondasun hauek, baldin eta, beren ezaugarri objektiboengatik, ontziratzeagatik, aurkezpenagatik eta kontserbazio-egoeragatik nekazaritzako, basogintzako edo abeltzaintzako jarduerak egiteko zuzenean, normalean edo egoki erabiltzeko modukoak badira: haziak eta animalia edo begetal jatorriko materialak, animalien edo begetalen ugalketa eragin dezaketenak; ongarriak, hondakin organikoak, zuzentzaileak eta medeatzeak, herbizidak, erabilera fitosanitarioko plagizidak edo abere-erabilerakoak; lur-estalkian, tunelean edo berotegian ereiteko plastikoak eta frutak bildu aurretik babesteko paperezko poltsak.

4.  Giza edo animalien elikadurarako edo ureztatzeko –baita egoera solidoan ere– moduko urak.

5.  Animalientzako sendagaiak, bai eta horiek eskuratzeko erabil daitezkeen gai sendagarriak ere.

6.  Ezaugarri objektiboak direla-eta gizakien edo animalien gabezia fisikoak –mugikortasuna eta komunikazioa murrizten dituztenak barne– osatzeko funtsean edo nagusiki erabil daitezkeen tresnak eta osagarriak, baita graduatutako betaurrekoak eta ukipen-lenteak ere.

Objetiboki gizakien edo animalien eritasunak edo oinazeak prebenitu, diagnostikatu, artatu, arindu edo sendatzeko bakarrik erabil daitezkeen osasunproduktuak, materialak, ekipoak edo lanabesak.

Horien artean ez dira kosmetikoak sartzen, ezta higiene pertsonaleko kosmetikoak ere, konpresak, tanpoiak eta slip-babesak izan ezik.

7.  Etxebizitza gisa erabil daitezkeen eraikinak edo haien zatiak, baita garajetokiak, gehienez bi unitatera arte, eta batera eskualdatzen diren horien eranskinak ere.

Lege honi dagokionez, negozio-lokalak ez dira etxebizitza-eranskintzat hartuko, nahiz eta eraikinekin edo etxebizitzara zuzendutako haien zati batekin batera eskualdatu.

Lege honen 20. artikuluaren bat paragrafoaren 22. zenbakiaren A) zatiaren c) idatz-zatian aipatutako eraitsi beharreko eraikuntzak ere ez dira etxebizitza gisa erabiltzeko moduko eraikintzat hartuko.

8.  Haziak, erraboilak, aldaxkak eta loreak eta landare biziak eskuratzeko erabil daitezkeen jatorri begetal hutseko beste produktu batzuk.

2.  Honako zerbitzu hauen prestazioak:

1.  Bidaiarien eta haien ekipajeen garraioak.

2.  Ostalaritzako, kanpamenduko eta bainuetxeko zerbitzuak, jatetxeetakoak eta, oro har, momentuan hartzeko janarien eta edarien hornidura, hartzaileak eskatu aurretik prestatzen badira ere bai.

Aurreko lerrokadan xedatutakotik salbuetsita daude ostalaritzako, ikuskizunen, diskoteken, dantza-aretoen, barbakoen edo antzeko beste batzuen zerbitzu mistoak.

3.  Ondoren adierazitako nekazaritako, basogintzako edo abeltzaintzako ustiapenen titularren alde egindakoak, baldin eta beharrezkoak badira horiek garatzeko: landatzea, ereitea, txertatzea, ongarritzea, lantzea eta biltzea; produktuak enbalatzea eta egokitzea, baita produktuak lehortzea, garbitzea, azala kentzea, zatikatzea, siloratzea, biltegiratzea eta desinfektatzea ere; animaliak haztea, zaintzea eta gizentzea; labore-lurrak berdintzea, lautzea edo mailakatzea; laguntza teknikoa; landare eta animalia kaltegarriak suntsitzea eta sailak eta lursailak fumigatzea; drainatzea; zuhaitzak moztea, bakantzea, ezpaltzea eta azalgabetzea eta basoak garbitzea; eta albaitaritzako zerbitzuak.

Aurreko lerrokadan ezarritakoa ez zaie inola ere aplikatuko ondasunen erabileraren edo gozamenaren edo errentamenduaren lagapenei.

Halaber, zerga-tasa hau ere aplikatuko zaie nekazaritzako kooperatibek, kooperatiba-jardueragatik eta xede soziala betez, bazkideei egindako zerbitzuprestazioei, baita bazkideek makineria komuna erabiltzeari ere.

4.  Bide publikoak, parkeak eta lorategi publikoak garbitzeko zerbitzuak.

5. Hondakinak biltzeko, biltegiratzeko, garraiatzeko, balioztatzeko edo ezabatzeko zerbitzuak, herri-estolderia garbitzeko eta bertan arratoiak hiltzekoak eta hondakin-urak biltzeko edo tratatzekoak.

Aurreko lerrokadaren barruan ere sartzen dira hondakinak biltzeko erabiltzen diren edukiontzi normalizatuak lagatzeko, ipintzeko eta mantentzeko zerbitzuak.

Zenbaki honetan sartzen dira, halaber, barneko edo itsas uretan isuriak biltzeko edo tratatzeko zerbitzuak.

6.  Liburutegietan, artxibategi eta dokumentazio-zentroetan eta museo, artegaleria eta pinakoteketan sartzea.

7.  Lege honen 20. artikuluaren lehenengo paragrafoaren 8. zenbakian aipatutako zerbitzuen prestazioak, baldin eta agindu horren arabera salbuetsita ez badaude edo artikulu honen bigaren 2 paragrafoaren 3. zenbakian ezarritako zergatasa aplikatu behar ez bazaie.

8.  Afizionatuen kirol-ikuskizunak.

9.  Erakusketa eta azoka komertzialak.

10.  Etxebizitzara zuzendutako eraikinetan edo horien zatietan egindako berritzeko eta konpontzeko obren gauzatzeak, baldin eta eskakizun hauek betetzen badituzte:

a)  Hartzailea pertsona fisikoa izatea, enpresari edo profesional gisa ez aritzea, eta obrak dagozkion etxebizitza erabilera partikularrerako izatea.

Aurreko lerrokadan xedatutakoa gorabehera, zenbaki honetan ere sartuko dira obren gauzatze horiek hartzailea jabe-erkidegoa denean.

b) Obrek erreferentzia egiten dioten etxebizitzaren eraikuntza edo zaharberritzea obrak hasi baino, gutxienez, bi urte lehenago amaituta egotea.

c)  Obren egileak horiek gauzatzeko materialak ez ematea edo, horrelakorik ematekotan, horien kostua eragiketaren zerga-oinarriaren ehuneko 40 baino handiagoa ez izatea.

11.  Erosteko aukerarekin eginiko etxebizitza gisa bakarrik erabiltzeko eraikinen edo horien zatien alokairuak, garaje-tokienak barne, gehienez bi unitate dituztenak, eta batera alokatutako bertako eranskinak.

12.  Eraikinen, ondasun higiezinen multzoen edo haiengandik arkitektonikoki bereizita dauden sektoreen txandakako aprobetxamendu-eskubideak lagatzea, ondasun higiezinak gutxienez hamar ostatu dituenean, zerbitzu horiek arautzen dituen araudian zehaztutakoari jarraiki.

3.  Honako eragiketa hauek:

1. Obren gauzatzeak, materialak eman edo ez, sustatzailearen eta kontratistaren artean zuzenean gauzatutako kontratuen ondorio direnean, baldin eta nagusiko etxebizitza gisa erabiltzeko eraikinak edo horien zatiak –horietan dauden lokalak, eranskinak, garajeak, instalazio eta zerbitzu osagarriak barne– eraikitzeko edo zaharberritzeko xedea badute.

Honako hauek hartuko dira nagusiki etxebizitza gisa erabiltzeko eraikintzat:

gutxienez eraikitako azaleraren ehuneko 50 erabilera horretara zuzentzen duten eraikinak.

2. Aurreko 1. zenbakiak aipatutako eraikinen salmentak, sukalde eta bainugelako armairuak eta armairu landatuak instalatuta, baldin eta eraikuntzaren sustatzailearekin zuzenean gauzatutako kontratuen ondorio badira, edo eraikin horiek zaharberritzea.

3.  Obren gauzatzeak, materialak eman edo ez, aurreko 1. zenbakian aipatutako eraikinen edo horien zatien jabe-erkidegoen eta kontratistaren ondorio direnean, baldin eta eraikin horien garaje osagarriak eraikitzeko xedea badute, betiere obren gauzatze horiek erkidego horien elementu komunak diren lurretan edo lokaletan egiten badira eta jabe bakoitzari bi garaje-toki baino gehiago esleitzen ez bazaizkio.

Bi.  Honako eragiketa hauei ehuneko 4ko tasa aplikatuko zaie:

1.  Ondoren adierazitako ondasunen emateei, erkidego barruko eskuratzeei edo inportazioei:

1.  Ondoko produktu hauek:

a)  Ogi arrunta, baita ogi arrunta egiteko ogi ore izoztua eta ogi arrunt izoztua, betiere ogi arrunta egiteko bakarrik zuzendurikoa.

b)  Irin ogigarriak.

c)  Edozein animalia-espeziek sortutako esne mota hauek: naturala, ziurtatua, pasteurizatua, kontzentratua, gaingabetua, esterilizatua, UHT, lurrundua eta hautsa.

d) Gaztak.

e) Arrautzak.

f)  Frutak, barazkiak, lekaleak, tuberkuluak eta zerealak, baldin eta produktu naturalak badira Elikadura Kodearen eta hori garatzeko emandako xedapenen arabera.

2.  Publizitatea bakarrik edo batez ere ez duten liburuak, egunkariak eta aldizkariak, bai eta prezio bakar bidez ondasun horiekin batera ematen diren elementu osagarriak ere.

Zenbaki honetan jasota geratuko dira berehalako emaitza gisa liburu, egunkari edo aldizkari bat (pleguan edo jarraituan) eskuratzea zein ondasun horien fotolito bat eskuratzea edo horien azaleztatzea dakarten lanak.

Xede horietarako elementu osagarritzat hartuko dira magnetofono-zintak, bideokaseteak eta antzeko beste euskarri soinudunak edo bideomagnetikoak, baldin eta liburu, egunkari edo aldizkariarekin unitate funtzionala osatzen badute, eta horiekin batera saltzen badira, salbuespen hauekin:

a)  Musika-obrak besterik ez dituzten diskoak eta magnetofono-zintak, haien merkatuko balioa harekin batera doan liburuarena, egunkariarena edo aldizkariarena baino handiagoa denean.

b)  Filmak, telebistako saioak edo sailak dituzten bideokaseteak eta antzeko beste euskarri soinudun edo bideomagnetikoak, haien merkatuko balioa haiekin batera doan liburuarena, egunkariarena edo aldizkariarena baino handiagoa denean.

c) Aurreko idatz-zatietan adierazitako euskarritan edozein bitartekoz grabatutako informatika-produktuak, batik bat modu independentean merkaturatzen diren programak edo aplikazioak dituztenean.

Liburuek, egunkariek eta aldizkariek batez ere publizitatea biltzen dutela ulertuko da argitaratzaileari ematen dizkioten diru-sarreren ehuneko 75 baino gehiago kontzeptu horrengatik eskuratzen badira.

Albumak, partiturak, mapak eta marrazki-koadernoak zenbaki honen barruan sartzen direla joko da, artikulu eta aparatu elektronikoak izan ezik.

3.  Gizakiek erabiltzeko sendagaiak, bai eta horiek eskuratzeko erabil daitezkeen gai sendagarriak, forma galenikoak eta bitarteko produktuak ere.

4.  Trafikoari, ibilgailu motordunen zirkulazioari eta bide-segurtasunari buruzko legearen testu artikulatua onartzean duen martxoaren 2ko 339/1990 Legegintzako Errege Dekretuaren I. eranskineko 20. zenbakiak aipatutako mugikortasun mugatuko pertsonentzako ibilgailuak, Ibilgailuen Araudi Orokorra onartzeko duen abenduaren 23ko 2822/1998 Errege Dekretuaren II. A eranskinak emandako idazketan, eta minusbaliatuek bakarrik erabiltzeko gurpildun aulkiak.

Zuzenean edo egokitu ondoren gurpildun aulkian doazen minusbaliatuak eramateko autotaxi edo autoturismo berezi gisa erabiltzeko ibilgailuak, bai eta, aldez aurretik egokituta edo ez, gurpildun aulkian doazen minusbaliatuak eraman behar izaten dituzten motordun ibilgailuak, horien gidaria zein den alde batera utzita.

Aurreko lerrokadan jasotako ibilgailuei zerga-tasa murriztua aplikatzeko eskuratzailearen eskubidea aitortu behar da aldez aurretik; hala, ibilgailua zertara zuzenduko den justifikatu beharko du.

Lege honen xedeetarako, minusbaliatutzat hartuko dira gutxienez ehuneko 33ko minusbaliotasun maila dutenak. Migrazio eta Gizarte Zerbitzuetako Institutuak edo autonomia-erkidegoko eskudun organoak emandako ziurtagiri edo ebazpenaren bidez egiaztatu beharko da minusbaliotasun maila.

5.  Minusbaliatuentzako protesiak, ortesiak eta barneko inplanteak.

6.  Administratiboki araubide bereziko edo sustapen publikoko babes ofizialeko kalifikazioa duten etxebizitzak, baldin eta sustatzaileek ematen badituzte, baita batera eskualdatutako garajeak eta eraikin bereko eranskinak ere. Xede horietarako, gehienez bi garaje-toki hartuko dira kontuan.

Martxoaren 5eko 4/2004 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako Sozietateen gaineko Zergaren Legearen Testu Bateginaren VII. tituluaren III. kapituluan aurreikusitako erregimen berezia aplikatzen duten erakundeek eskuratutako etxebizitzak, betiere ondoren alokatzearen ondoriozko errentei lege horren 54. artikuluaren 1. paragrafoan ezarritako hobaria aplikatzen bazaie. Xede horietarako, erakunde eskuratzaileak horren berri emango dio subjektu pasiboari eragiketaren sortzapenaren aurretik, betiere erregelamenduan zehaztutako moduan.

2.  Honako zerbitzu hauen prestazioak:

1.  Artikulu honen bi.1 paragrafoaren 4. zenbakiaren lehen lerrokadan jasotako ibilgailuak eta gurpildun aulkiak konpontzeko zerbitzuak, eta minusbaliatuentzako autotaxiak eta autoturismoak eta agindu beraren bigarren lerrokadan aipatutako motordun ibilgailuak egokitzeko zerbitzuak, horien gidaria edozein dela ere.

2.  Administratiboki babes ofizialeko, araubide bereziko edo sustapen publikoko kalifikazioa duten eraikinen edo horien zatien (etxebizitza gisa bakarrik erabiltzeko direnak) alokairuak, haiek erosteko aukerarekin eginak, garaje-tokien alokairuak barne, gehienez bi unitate dituztenak, eta batera alokatutako bertako eranskinak.

3.  Autonomia pertsonala sustatzeari eta mendekotasun-egoeran dauden pertsonak artatzeari buruzko abenduaren 14ko 39/2006 Legearen 15. artikuluaren 1. paragrafoaren b), c), d) eta e) idatz-zatiek aipatutako telelaguntzako, etxez etxeko laguntzako, eguneko eta gaueko zentroetako zerbitzuak eta egoitzako arreta- zerbitzuak, betiere zentro edo egoitzetako itundutako plazetan eskaintzen badira edo enpresa eskaintzaileei esleitutako administrazio-lehiaketa batetik eratorritako prezioen bidez, edo prezioaren ehuneko 75 baino gehiago estaltzen duen zerbitzu horiei loturiko prestazio ekonomiko baten ondorioz, bi kasuotan lege horretan xedatutakoa betez.

3. zenbaki honetan xedatutakoa ez zaie aplikatuko Lege honen 20. artikuluaren bat paragrafoaren 8. zenbakia aplikatuta salbuetsita gertatzen diren zerbitzuei.

Hiru.  Artikulu honen bat.1 eta bi.1 paragrafoetan xedatutakoa aplikagarri izango zaie, halaber, lege honetako 11. artikuluan xedatutakoari jarraiki zerbitzuprestazioak diren lanei, baldin eta agindu horietan xedatutako tasa murriztuetako bat aplikatu behar zaien ondasunen bat berehala eskuratzea badakarte.

Aurreko lerrokadaren edukia ez zaie aplikatuko artikulu honetako bat.3

paragrafoan aipatutako araubide bereziko edo sustapen publikoko babes ofizialeko etxebizitzak eraikitzea edo zaharberritzea xede duten obren gauzapenei.» Lau.  Aldatu egin da 130. artikuluaren 5. paragrafoa, eta honela geratu da idatzita:

«Bost. Artikulu honen hirugarren paragrafoan aipatutako oroharreko konpentsazioa paragrafo horretan adierazitako produktuak edo zerbitzuak saltzeko prezioari ondoren adierazitakoen artetik egokia den ehunekoa aplikatzearen ondorio izango da:

1.  100eko 12, nekazaritzako edo basogintzako ustiapenetan eta ustiapen horien zerbitzu osagarrietan eskuratutako produktu naturalen entregetan.

2.  100eko 10,5, abeltzaintzako edo arrantzako ustiapenetan eta ustiapen horien zerbitzu osagarrietan eskuratutako produktu naturalen entregetan.

Prezio horiek zehazteko, ez dira kontuan hartuko eragiketa horiek zergapetzen dituzten zeharkako zergak, ezta eskuratzaileari bereiz zergapetutako horien gastu osagarriak edo gehigarriak ere (hala nola komisioak, bilgarriak, garraio-kostuak, garraioak, aseguruak, finantzarioak edo beste batzuk).

Ehuneko horiek emandako produktuen edo eskainitako zerbitzuen merkatubalioaren gainean aplikatuko dira diruzko kontraprestaziorik gabe egindako eragiketetan.

Eragiketa bakoitzean konpentsazioa jasotzeko eskubidea sortzen den momentuan indarrean dagoen ehunekoa aplikatuko da.» Bost.  135. artikuluaren lehenengo paragrafoa aldatu da, eta honela geratu da idatzita:

«Bat.  Ondasun erabiliak edo artelan, zaharkin edo bildumako objektu izaera duten ondasun higigarriak birsaltzen dituzten subjektu pasiboek kapitulu honetan araututako araubide berezia aplikatuko diete ondasunen emate hauei:

1.  Birsaltzaileak honako hauei eskuratutako ondasun erabilien zein artelanen, zaharkinen eta bildumako objektuen emateak:

a)  Enpresaria edo profesionala ez den pertsona bat.

b)  Ondasunaren bidalketa edo garraioa hasi den estatu kidean frankiziaaraubideari onura ateratzen dion enpresaria edo profesionala, betiere ondasun horrek adierazitako enpresariarentzat edo profesionalarentzat inbertsio-ondasun izaera duenean.

c)  Enpresari edo profesional bat, zerga ordaintzetik salbuetsitako entrega bat betez, lege honen 20. artikuluaren lehenengo paragrafoaren 24. edo 25. zenbakietan xedatutakoari jarraiki.

d)  Ondasun erabilien, artelanen, zaharkinen eta bildumako objektuen araubide berezia horien entregatzeari aplikatu dion beste subjektu pasibo birsaltzaile bat.

2.  Subjektu pasibo birsaltzaileak berak inportatutako artelanen, zaharkinen edo bildumako objektuen entregak.

3.  Artelanen entregak, baldin eta haien egile edo eskubidedun diren enpresariei edo profesionalei eskuratu bazaizkie.».

Sei.  161. artikulua aldatu da, eta honela geratu da idatzita:

«161.  artikulua.  Motak.

Hauek izango dira baliokidetasun-errekarguaren motak:

1.  Oro har, ehuneko 5,2.

2.  Lege honen 91. artikuluaren bat paragrafoan ezarritako zerga-tasa aplikagarri zaien ondasunen emateentzat, ehuneko 1,4.

3.  Lege honen 91. artikuluaren bigarren paragrafoan ezarritako zerga-tasa aplikagarri zaien ondasunen emateentzat, ehuneko 0,50.

4.  Tabako Laboreen gaineko Zerga Berezia duten ondasunen emateentzat, ehuneko 1,75.» Zazpi.  Hamaikagarren xedapen iragankor bat erantsi da, eta honela geratu da idatzita:

«Hamaikagarren xedapen iragankorra. Ondasun erabilien, artelanen, zaharkinen eta bildumako objektuen araubide berezia.

Lege honen 136.Bat.5. artikuluak aipatutako ondasun erabilien edo ondasun higigarrien subjektu pasibo birsaltzaileek ondasun erabilien, artelanen, zaharkinen eta bildumako objektuen araubide berezia aplikatu ahal izango diete artealenen entregatzeei, baldin eta Legearen 136. artikuluan aipatutako birsaltzaileak ez diren enpresariei edo profesionalei eskuratutakoak badira, betiere eskuratze horri zergaren tasa murriztua aplikatu bazaio.» 24.  artikulua.  Zerga Bereziei buruzko abenduaren 28ko 38/1992 Legea aldatzea.

Errege lege-dekretu hau indarrean jartzen denetik aurrerako ondorioekin, Zerga Bereziei buruzko abenduaren 28ko 38/1992 Legearen 60. artikulua aldatu da; halere, 2. epigrafean xedatutakoa 2012ko irailaren 1etik aurrera izango da aplikagarri; honela geratu da idatzita:

«60.  artikulua.  Zerga-tasak.

Zerga tarifa honen arabera eskatuko da:

1. epigrafea. Zigarroak eta zigarrotxoak: honako lerrokada hau aplikagarria den kasuetan izan ezik, 100eko 15,8ko zerga ordaindu beharko dute zigarroek eta zigarrotxoek.

Zigarroek eta zigarrotxoek 32 euroko tasa bakarra ordainduko dute 1.000

unitateko, baldin eta aurreko ehuneko tasa aplikatzearen ondoriozko kuota tasa bakarraren zenbatekoa baino txikiagoa bada.

2. epigrafea. Zigarretak: honako lerrokada hau aplikatu behar denean izan ezik, zigarretei zerga-tasa hauek aplikatuko zaizkie, aldi berean:

a)  Tasa proportzionala: 100eko 53,1.

b)  Tasa espezifikoa: 19,1 euro, 1.000 zigarretako.

Zigarretek 119,1 euroko tasa bakarra ordainduko dute 1.000 zigarretako, baldin eta aurreko a) eta b) idatz-zatien tasak aplikatu ondorengo kuoten batura tasa bakarraren zenbatekoa baino txikiagoa bada.

3. epigrafea. Biltzeko tabako xehea: honako lerrokada hau aplikatu behar denean izan ezik, biltzeko tabako xeheari zerga-tasa hauek aplikatuko zaizkio aldi berean:

a)  Tasa proportzionala: 100eko 41,5.

b)  Tasa espezifikoa: 8 euro, kilogramoko.

Biltzeko tabako xeheak 80 euroko tasa bakarra ordainduko du kilogramoko, baldin eta aurreko a) eta b) idatz-zatien tasak aplikatu ondorengo kuoten batura tasa bakarraren zenbatekoa baino txikiagoa bada.

4. epigrafea. Gainerako tabako-laboreak: 100eko 28,4.» 25. artikulua.  Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga arautzen duen eta sozietateen gaineko, ez-egoiliarren errentaren gaineko eta ondarearen gaineko zergen legeak partzialki aldatzen dituen azaroaren 28ko 35/2006 Legea aldatzea.

Lehenengoa. Azaroaren 28ko 35/2006 Legearen hamahirugarren xedapen iragankorraren c) idatz-zatia kendu da. Lege horrek pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga arautzen du, eta partzialki aldatzen ditu sozietateen gaineko, ez-egoiliarren errentaren gaineko eta ondarearen gaineko zergen legeak. Aldaketak errege lege-dekretu hau indarrean hasten denetik izango ditu ondorioak.

Bigarrena. Honako aldaketa hauek egin dira azaroaren 28ko 35/2006  Legean (lege horrek pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga arautzen du, eta aldaketa partzialak egiten ditu sozietateen gaineko, ez egoiliarren errentaren gaineko eta ondarearen gaineko zergen legeetan), eta aldaketa horiek 2012ko irailaren 1etik aurrera izango dituzte ondorioak: Bat.  101. artikuluaren 3. paragrafoa aldatu da, eta honela geratu da idatzita:

«3  Ikastaroak, hitzaldiak, solasaldiak, mintegiak eta antzekoak ematearen ondoriozko lan-etekinei aplikatu beharreko atxikipen- edo konturako sarreraehunekoa % 19koa izango da, baita literatura-, arte- edo zientzia-lanak egitearen ondoriozkoei dagokiena ere, betiere ustiatzeko eskubidea lagatzen bada. Ehuneko hori erdira murriztuko da Ceuta eta Melillan lortutako lan-errendimenduak direnean, baldin eta Lege honen 68.4 artikuluan aurreikusitako kuotan ageri den kenketarako eskubidea badute.

Bi.  101. artikuluaren 5. paragrafoaren a) idatz-zatia aldatu da, eta honela geratu da idatzita:

«a)  Ehuneko 19, erregelamendu bidez ezarritako jarduera profesionalen etekinei dagokienez.

Nolanahi ere, ehuneko 9a aplikatuko zaie erregelamendu bidez ezarritako jarduera profesionalen etekinei.

Ehuneko horiek erdira murriztuko dira errendimenduek lege honen 68.4

artikuluan aurreikusitako kuotan kenketarako eskubidea badute.» Hiru.  Hogeita hirugarren xedapen iragankor bat gaineratu da, eta honela geratu da idatzita:

«Hogeita hirugarren xedapen iragankorra.  2012an eta 2013an jarduera profesionalen etekinei eta lanaren etekin jakin batzuei aplikatu beharreko atxikipen mota.

Lege honen 101. artikuluaren 3. paragrafoan eta 5. paragrafoaren a) idatzzatian aurreikusitako etekinei, 2012ko abuztuaren 31 arte ordaindutakoei, aplikatu beharreko atxikipen- edo konturako sarrera-ehunekoa artikulu horretan xedatutakoa izango da, 2012ko urtarrilaren 1ean indarrean zegoen idazketan.

2012ko irailaren 1etik aurrera ordaintzen diren etekin horiei aplikatu beharreko atxikipen- edo konturako sarrera-ehunekoa Lege honen hogeita hamabosgarren xedapen gehigarriaren 4. paragrafoaren lehen lerrokadan aurreikusitakoa izango da; halere, ez da ehuneko hori aplikatuko lege honen 101. artikuluaren 5. paragrafoaren a) idatz-zatiaren bigarren lerrokadan aurreikusitako ehuneko 9a aplikatu behar denean.» 26.  artikulua.  Sozietateen gaineko zergaren inguruko aldaketak.

Lehenengoa. Honako aldaketa hauek egin ditugu sozietateen gaineko zergaren legeerregimenean, 2012ko eta 2013ko ekitaldietan hasiko diren zerga-aldietan eragina izango dutenak: Bat.  Abuztuaren 19ko 9/2011  Errege Lege Dekretuaren laugarren xedapen iragankorra aldatu da –aipatutako legea osasun-sistema nazionalaren kalitatea eta kohesioa hobetzeko, zerga-baterakuntza laguntzeko eta 2011rako Estatuko abalen gehieneko zenbatekoa handitzeko neurriei buruzkoa da–. Honela geratu da idatzita:

«Bi.  2012. edo 2013. urteen barruan zerga-aldiak hasi aurretiko hamabi hilabeteetan 6.010.121,04 euro baino gehiagoko eragiketa-bolumena duten subjektu pasiboentzat –betiere 37/1992 Legearen 121. artikuluan xedatutakoaren arabera kalkulaturik–, honako berezitasun hauek hartuko dira kontuan Sozietateen gaineko Zergaren Legearen testu bateginaren 25. artikuluak aipatutako zerga-oinarri negatiboen konpentsazioan:

– Zerga-oinarri negatiboen konpentsazioa, horren aurretiko zerga-oinarriaren ehuneko 50era mugaturik dago, baldin eta hamabi hilabete horietan negozio-zifra gutxienez hogei milioi eurokoa eta gehienez hirurogei milioi eurokoa bada.

– Zerga-oinarri negatiboen konpentsazioa, horren aurretiko zerga-oinarriaren ehuneko 25era mugaturik dago, baldin eta hamabi hilabete horietan negozio-zifraren zenbateko garbia gutxienez hirurogei milioi eurokoa bada.

Paragrafo honetan xedatutakoa ez zaie aplikatuko zatikatutako ordainketei, baldin eta errege lege-dekretu hau indarrean jartzean aitortzeko epea amaiturik badute.» Bi.  2012ko martxoaren 30eko 12/2012 Errege Lege Dekretuaren, defizit publikoa murriztera bideratutako hainbat zerga- eta administrazio-neurri dakartzanaren 1. artikuluaren lehen paragrafoko bat zenbakia aldatu da. Honela idatzita geratu da:

«Bat.  Martxoaren 5eko 4/2004 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako Sozietateen gaineko Zergaren Legearen testu bateginaren 12. artikuluaren 6. paragrafoak aipatzen duen merkataritza-funtsari dagokion kenkariak, 2012an edo 2013an hasitako zerga-aldietako zerga-oinarriari dagokionak, muga bat izango du urtean: haren zenbatekoaren ehunena.

Aurreko lerrokadan xedatutakoa ez zaie aplikatuko Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren zergapekoei, baldin eta Sozietateen gaineko Zergaren Legearen testu bateginaren 108. artikuluaren 1. paragrafoan ezarritako baldintzak betetzen badituzte.».

Hiru.  Sozietateen gaineko Zergaren Legearen testu bateginaren 12. artikuluaren 7. paragrafoak aipatzen duen balio-bizitza zehaztugabea duen ibilgetu ukiezinari dagokion kenkariak, 2012an edo 2013an hasitako zerga aldietako zerga-oinarriari dagokionak, muga bat izango du urtean: haren zenbatekoaren berrogeita hamarrena.

Aurreko lerrokadan xedatutakoa ez zaie aplikatuko Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren zergapekoei, baldin eta Sozietateen gaineko Zergaren Legearen testu bateginaren 108. artikuluaren 1. paragrafoan ezarritako baldintzak betetzen badituzte.

Paragrafo honetan xedatutakoa ez zaie aplikatuko zatikatutako ordainketei, baldin eta errege lege-dekretu hau indarrean jartzean aitortzeko epea amaiturik badute.

Bigarrena. Sozietateen gaineko Zergaren lege-erregimenean aldaketa hauek sartu ditugu 2012an eta 2013an hasitako zerga-aldiei dagokienez; aldaketok errege legedekretu hau indarrean jartzen denetik aurrera aitortzeko epeak hasten dituzten ordainketa zatikatuetan izango dute eragina: Bat.  Sozietateen gaineko Zergaren Legearen testu bateginaren 45. artikuluaren 3. paragrafoan aurreikusitako modalitatean egiten diren ordainketa zatikatuak zehazteko orduan, berau kalkulatzen den aldiaren zerga-oinarrian aldi horretan sortutako dibidenduen eta errenten zenbatekoaren ehuneko 25 ere jasoko da lege horren 21. artikulua aplikagarri zaienetan.

Bi.  Legea osasun-sistema nazionalaren kalitatea eta kohesioa hobetzeko, zergabaterakuntza laguntzeko eta 2011rako Estatuko abalen gehieneko zenbatekoa handitzeko neurriei buruzko abuztuaren 19ko 9/2011 Errege Lege Dekretuaren 9. artikuluaren lehen paragrafoa aldatu da. Honela geratu da idatzita:

«Bat.  Sozietateen gaineko Zergaren Legearen testu bateginaren 45. artikuluaren 4. paragrafoak aipatutako ehunekoa hauxe izango da artikulu horren 3. paragrafoan aurreikusitako modalitatearentzat:

a)  Subjektu pasiboak izanda, zerga-aldiak hasi aurreko hamabi hilabeteetan, eta 2012 edo 2013 urteen barruan (dagokionaren arabera), haien eragiketabolumena 6.010.121,04 euro baino handiagoa ez bada –Balio Erantsiaren gaineko Zergaren abenduaren 28ko 37/1992  Legearen 121.  artikuluan xedatutakoaren arabera kalkulaturik–, behera biribildutako karga-tasa bost zazpirenaz biderkatzean ateratzen dena.

b)  Subjektu pasiboak izanda, zerga-aldiak hasi aurreko hamabi hilabeteetan, eta 2012 edo 2013 urteen barruan (dagokionaren arabera), haien eragiketabolumena 6.010.121,04 euro baino handiagoa ez bada –Balio Erantsiaren gaineko Zergaren 37/1992 Legearen 121. artikuluan xedatutakoaren arabera kalkulaturik–:

–  Behera biribildutako karga-tasa bost zazpirenaz biderkatzean ateratzen dena, hamabi hilabete horietan negozio-zifraren zenbateko garbia hamar milioi euro baino txikiagoa bada.

– Gora biribildutako karga-tasa hamabost hogeirenaz biderkatzean ateratzen dena, hamabi hilabete horietan negozio-zifraren zenbateko garbia gutxienez hamar milioi eurokoa eta gehienez hogei milioi eurokoa bada.

–  Gora biribildutako karga-tasa hamazazpi hogeirenaz biderkatzean ateratzen dena, hamabi hilabete horietan negozio-zifraren zenbateko garbia gutxienez hogei milioi eurokoa eta gehienez hirurogei milioi eurokoa bada.

– Gora biribildutako karga-tasa hemeretzi hogeirenaz biderkatzean ateratzen dena, hamabi hilabete horietan negozio-zifraren zenbateko garbia gutxienez hirurogei milioi eurokoa bada.

Subjektu pasiboek Sozietateen gaineko Zergaren Legearen testu bateginaren 45. artikuluaren 3. paragrafoak aipatutako modalitatea aplikatu beharko dute, baldin eta beren eragiketa-bolumena, 37/1992  Legearen 121.  artikuluan xedatutakoaren arabera kalkulaturik, 6.010.121,04  euro baino handiagoa izan bada zerga-aldiak hasi aurreko hamabi hilabeteetan, eta, betiere, 2012aren edo 2013aren barruan.» Hiru.  Defizit publikoa murriztera bideratutako hainbat zerga- eta administrazioneurri txertatzen dituen 2012ko martxoaren 30eko 12/2012 Errege Lege Dekretuaren 1. artikuluaren lehen paragrafoaren lau zenbakia aldatu da. Honela idatzita geratu da:

«Lau.  Subjektu pasiboek, beren negozio-bolumenaren zenbateko garbia 2012

edo 2013 urteen barruko zerga-aldiak hasi aurreko hamabi hilabeteetan gutxienez hogei milioi eurokoa denean, Sozietateen gaineko Zergaren Legearen testu bateginaren 45. artikuluaren 3. paragrafoan ezarritako ordainketa zatikatuekin lotuta ordaindu beharreko zenbatekoak ez dira, inola ere, urte natural bakoitzeko lehen hiru, bederatzi edo hamaika hilabeteen ekitaldiko galera eta irabazien kontuaren emaitza positiboaren ehuneko 12 baino txikiagoak izango, edo, zerga-aldia urte naturalarekin bat ez datorren subjektu pasiboen kasuan, zerga-aldia hasten denetik ordainketa zatikatua ordaintzeko aldi bakoitza hasi aurreko egunera arte igarotzen den ekitaldikoa, betiere Merkataritza Kodearekin eta hura garatzeko gainerako kontabilitate-araudiarekin bat etorriz, eta zerga-aldi berari dagokionez aldez aurretik egindako ordainketa zatikatuetan bakarrik gutxituta.

Hala ere, aurreko paragrafoan aipatutako erakundeei ehuneko 6koa aplikatuko zaie, baldin eta urte natural bakoitzeko lehen hiru, bederatzi edo hamaika hilabeteetako diru-sarreren gutxienez ehuneko 85, edota, zerga-aldia urte naturalarekin bat ez datorkien subjektu pasiboei dagokionez, zerga-aldia hasi zenetik zatikako ordainketari ekin baino egun bat lehenagora arteko diru-sarreren % 85, Sozietateen gaineko Zergaren Legearen testu bateginaren 21. eta 22. artikuluetan aurreikusitako salbuespenak edo 30.2 artikuluan aurreikusitako kenkaria aplikagarri zaizkien errenten ondorio badira.».

Hirugarrena.  2012ko urtarrilaren 1etik aurrera hasitako zerga-aldientzako ondorioekin, aldatu egin da martxoaren 5eko 4/2004 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako Sozietateen gaineko Zergaren Legearen testu bateginaren 20. artikuluaren 5. paragrafoa, eta 6. paragrafo bat erantsi da. Honela geratu dira idatzita:

«5.  Erakundearen zerga-aldia urtebete baino txikiagoa bada, hauxe izango litzateke artikulu honen 1. paragrafoaren laugarren lerrokadan aurreikusitako zenbatekoa: milioi 1 euro zerga-aldiaren iraupenak urtearekiko duen proportzioaz biderkatzean ateratzen dena.

6.  Artikulu honetan ezarritako muga ez zaie honako hauei:

a)  Kreditu-erakundeei eta aseguru-etxeei. Hala eta guztiz ere, zergabaterakuntzaren araubidean baldintza hori betetzen ez duten beste erakunde batzuekin batera zergak ordaintzen dituzten kreditu-erakundeen edo aseguruetxeen kasuan, azken erakunde horien mozkin operatiboa eta gastu finantzarioa aintzat hartuta kalkulatuko da artikulu honetan ezarritako muga.

Xede horietarako, kreditu-erakundetzat hartuko dira boto-eskubideen jabe diren erakundeak, zuzenean edo zeharka, betiere horien jarduera bakarra instrumentu finantzarioak jaulkitzea eta merkatuan jartzea bada, erakunde horien erregulaziokapitala eta finantzaketa indartzeko.

b)  Erakundea desagertzen den zerga-aldian, betiere Lege honen VII. tituluaren VIII. kapituluan ezarritako araubide bereziari loturiko berregituraketa-eragiketa baten ondorio ez bada, edota zerga-talde baten barruan egiten bada, eta desagertutako erakundeak deduzitzeke dauden gastu finantzarioak baditu bertan sartzeko momentuan.» Laugarrena.  Errege lege-dekretu hau indarrean jartzen denetik eragina duela, beste hamazazpigarren xedapen gehigarri bat erantsi zaio Sozietateen gaineko Zergaren Legearen testu bateginari, martxoaren 5eko 4/2004 Legegintzako Errege Dekretuak onartuari, eta honela geratu da idatzita:

«Hamazazpigarren xedapen gehigarria.  Atzerriko dibidenduen eta errenten gaineko zerga berezia, lege honetako hamabosgarren xedapen gehigarrian jaso gabeko Espainian egoitzarik ez duten erakundeen funts propioen balio adierazgarrien eskualdatzearen ondoriozkoa.

1.  Egoitza Espainian ez duten entitateen dibidenduak nahiz partizipazioak, Lege honetako 21. artikuluaren 1. paragrafoaren a) idatz-zatian ezarritako baldintza betetzen badute eta Lege honen hamabosgarren xedapen gehigarria aplikagarri ez bazaie, eta 2012ko azaroaren 30a baino lehen sortzen badira, zerga honen oinarrian sartu gabe utz daitezke, subjektu pasiboak hautatzen badu zerga berezi baten bitartez jartzea haren pean.

Zerga bereziaren zerga-oinarria izango da dibidenduen edo sortutako etekinetako partaidetzen zenbateko osoa, eta ez da kenkari fiskalik izango partizipazioak balioa galtzen badu zerga bereziaren peko irabazien banaketa dela-eta.

2.  Egoitza Espainian ez duten entitateen funts propioen ordezko balioak eskualdatzeagatiko errentak, baldin eta eskualdatzearen egunean Lege honetako 21. artikuluaren 1. paragrafoaren a) idatz-zatian zehaztutako baldintza betetzen badute eta Lege honen hamabosgarren xedapen gehigarria aplikagarri ez bazaie, baldin eta 2012ko azaroaren 30a baino lehen eskualdatzen badira, zerga honetako zerga-oinarrian sartu gabe utz daitezke, subjektu pasiboak hautatzen badu aurreko paragrafoan aurreikusitako zerga bereziaren bitartez jartzea haren pean.

Kasu horretan, hauxe izango da zerga-oinarria: eskualdatzean lortutako errenta eta, era berean, eskualdatutako partaidetzaren balioa zuzentzea dela-eta egindako itzulketak, baldin eta partaidetza eduki den denboran fiskalki kengarritzat hartu bada.

Nolanahi ere, zerga berezi hori ez da aplikatuko Lege honen 21. artikuluaren 2. paragrafoaren a) idatz-zatiak aipatutako Espainian egoitza ez duten erakundeen funts propioen balio adierazgarrien eskualdaketari dagokionez.

3.  Karga-tasa berezia ehuneko 10ekoa izango da.

Hala eta guztiz ere, Espainian egoitza ez duten erakundeen funts propioen balio adierazgarriak eskualdatzen direnean, partaidetzaren edukitza-aldian fiskalki kengarritzat hartu den edozein balio-zuzenketarekin bat datorren zerga-oinarriaren zatiak subjektu pasiboari dagokion karga-tasan ordainduko ditu zergak.

Mozkinen dibidenduak edo partaidetzak eta, halaber, Espainian egoitza ez duten erakundeen funts propioen balio adierazgarrien eskualdatzearen ondoriozko errentek ez dute eskubiderik sortuko Lege honetako 31. eta 32. artikuluetan aurreikusitako nazioarteko zorpetze bikoitzagatiko kenkariaz gozatzeko.

4.  Zerga berezi horri dagokion kontabilitateko gastua ez da fiskalki kengarria izango sozietateen gaineko zergaren zerga-oinarritik.

5.  Espainian egoitza ez duten erakundeen mozkinen dibidenduen edo partaidetzen kasuan, akziodunen batzar nagusiak edo beste organo baliokide batek mozkinak banatzea erabakitzen duen egunean sortuko da zerga berezia.

Espainian egoitza ez duten erakundeen funts propioen balio adierazgarrien eskualdatzearen kasuan, eskualdatzearen egunean bertan sortuko da zerga berezia.

6.  Norberak egin beharko du zerga bereziaren kitapena, eta sortzapenaren hurrengo 25 eguneko epean sartu beharko da dirua. Zerga berezi honen aitorpeneredua maiatzaren 31ko HAP/1181/2012 aginduak onartutakoa izango da; horren bitartez, 250 eredua onartu zen, Espainian egoitza ez duten erakundeen funts propioen balio adierazgarriak eskualdatzearen ondoriozko atzerriko dibidenduen eta errenten gaineko zerga berezia, xedapen honetan aurreikusitako xedeetarako egokituko dena.» V. TITULUA Merkataritza liberalizatzeko eta enpresen nazioartekotzea sustatzeko neurriak 27.  artikulua.  Merkataritza ordutegiei buruzko abenduaren 21eko 1/2004 Legea aldatzea.

Merkataritza Ordutegiei buruzko 1/2004 Legea, abenduaren 21ekoa, honela geratu da idatzita: Bat.  3. artikuluaren 1. paragrafoa honela geratu da idatzita:

«1.  Autonomia-erkidegoek ezin izango dute 90 ordu baino gutxiagora murriztu saltokiek beren jarduera garatzeko asteko lanegunetako ordutegi globala.» Bi.  4. artikulua honela geratu da idatzita:

«4  artikulua.  Igandeak eta jaiegunak.

1.  Saltokiak gehienez hamasei igande eta jaiegun egon ahal izango dira publikoari irekita.

2.  Autonomia-erkidegoek kopuru hori handitu edo murriztu ahal izango dute behar komertzialen arabera; hala ere, gutxienez hamar igande eta jaiegunetan baimenduko da irekitzea.

3.  Dendariek askatasuna izango dute lan egiten duten igande edo jaiegun bakoitzeko ordutegia erabakitzeko.

4.  Autonomia-erkidego bakoitzak erabakiko du, bere lurralde-eremuan, saltokiak jendearentzat irekita egon ahal izango diren igande edo jaiegun kopurua, betiere aurretik adierazitako urteko gutxieneko kopurua errespetaturik.

5.  Autonomia-erkidegoek merkataritza aldetik kontsumitzaileentzat erakargarriak diren egunei eman behar diete lehentasuna 1. eta 2. paragrafoetan aipatutako igandeak eta jaiegunak erabakitzeko orduan, betiere irizpide hauei jarraiki:

a)  Bi jaiegun edo gehiago jarraian egokitzen direnean jaiegun bat gutxienez irekitzea.

b)  Merkealdiko igandeetan eta jaiegunetan irekitzea.

c)  Autonomia-erkidegora turista gehien bertaratzen diren igandeetan eta jaiegunetan irekitzea.

d)  Gabonetako igandeetan edo jaiegunetan irekitzea.» Hiru.  5. artikulua honela geratu da idatzita:

«5 artikulua.  Ordutegi-araubide berezia duten saltokiak.

1.  Pastelak eta gozokiak, ogia, prestaturiko jakiak, prentsa, erregaiak, loreak eta landareak batez ere saltzen dituzten saltokiak eta komenientziako dendak, bai eta muga-postuetan, geltokietan eta lurreko, itsasoko eta aireko garraiobideetan eta turista asko biltzen diren eremuetan ipinitakoek askatasun osoa izango dute publikoarentzat irekita egongo diren egunak eta orduak erabakitzeko Estatu osoan.

2.  Halaber, publikoarentzat irekita egongo diren egunak eta orduak erabakitzeko askatasun osoa izango dute Estatu osoan aurrekoez bestelako neurri txikiko saltokiek, baldin eta erakusketara eta publikoarentzako salmentara bideratutako azalera erabilgarria 300 metro koadro baino gutxiagokoa badute; multzo horretatik kanpo gelditzen dira indarreko legeriaren arabera enpresa txiki eta ertaintzat hartzen ez direnak.

3.  Komenientziako dendatzat erakusketara eta publikoarentzako salmentara bideratutako azalera erabilgarria 500 metro koadro baino txikiagoa dutenak eta egunean gutxienez hemezortzi orduz irekita egoten direnak hartuko dira, betiere askotariko eskaintza badute (liburuak, egunkariak eta aldizkariak, elikagaiak, diskoak, bideoak, jostailuak, opariak eta bestelakoak, besteak beste).

4.  1. paragrafoan ezarritakoaren xedeetarako, autonomia-erkidegoek, bakoitzaren lurralde-eremuan turista gehien biltzen diren eremuak zehaztuko dituzte, betiere dagokien Udalek proposatuta. Turista asko biltzen diren eremutzat egoera hauetakoren bat gertatzen diren udalerri osoko edo zati bateko guneak hartuko dira:

a)  Turismoko establezimenduen eta ostatuen plaza kopuru nahikoa egotea, kuantitatiboki zein kualitatiboki, edota ohiko egoitzen aldean dauden bigarren egoitzen kopuruari dagokionez.

b)  Gizadiaren Ondare izendapena izatea edo bertan artearen eta historiaren ondareko kultur intereseko ondasun higiezin bat egotea.

c)  Muga-eremuekin mugakide izatea edo haien eragin-eremu izatea.

d)  Nazioko edo nazioarteko kirol edo kultur ekitaldi handiak egitea.

e)  Turismoko gurutze-ontziak iristen diren portuetatik gertu egotea eta bisitari ugari hartzea.

f)  Erakargarri nagusitzat erosketa-turismoa duten eremuak izatea.

g)  Justifikatzeko adinako egoera bereziak daudenean.

5.  Nolanahi ere, aurreko urtean 1.000.000 ostatu-gau baino gehiago izan dituzten 200.000 biztanletik gorako udalerrietan edo gurutze-ontzi turistikoak iristen diren eta aurreko urtean 400.000 bidaiari baino gehiago hartu dituzten portuak dituztenetan, turista asko biltzen dituen eremu bat gutxienez izendatuko da, gutxienez, betiere aurreko paragrafoan aurreikusitako irizpideak aplikatuta.

6.  Farmaziako bulegoek, baita tabako-dendek ere, araudi espezifikoa jarraituko dute, eta horrelakorik ezean lege honen xedapenak aplikatuko dira.

7.  Autonomia-erkidegoek kultura arloko produktuak bakarrik saltzen dituzten saltokien merkataritza-ordutegiak espezifikoki arautu ahal izango dituzte, baita era horretako zerbitzuak eskaintzen dituztenenak ere, betiere lege honek jarritako mugen barruan.

Lau.  Lehen xedapen gehigarria honela geratu da idatzita:

«Lehen xedapen gehigarria. Ordutegi-askatasunaren araubidea.

Autonomia-erkidegoek 3. artikuluaren 1. paragrafoak emandako aukera ez erabiltzea erabakiz gero, dendariek saltokiak irekitzeko orduak erabakitzeko erabateko askatasuna dutela joko da.» Bost.  Bigarren xedapen gehigarria honela geratu da idatzita:

«Bigarren xedapen gehigarria. Igandeak eta jaiegunak aukeratzeko askatasuna.

28.  artikulua.  Txikizkako Merkataritza antolatzeko urtarrilaren 15eko 7/1996 Legea aldatzea.

Txikizkako Merkataritza antolatzeko urtarrilaren 15eko 7/1996 Legea honela geratu da idatzita: Bat.  18. artikuluari 4. paragrafoa erantsi zaio, hauxe dioena:

«4.  Salmentak sustatzeko jarduerak merkataritzako establezimendu berean batera egin ahal izango dira, likidazioko salmenten kasuetan izan ezik, betiere horien arteko behar beste tartea badago eta informazio-betebeharrak betez gero.» Bi.  3. paragrafoa erantsi zaio 20. artikuluari eta honako hau dio:

«20. artikulua.  Prezio-murrizketaren iraunkortasuna.

«3.  Salmenak sustatzeko jarduerak ez dira, inola ere, gutxieneko edo gehieneko ehuneko-murrizketa batek baldintzaturik egongo.» Hiru.  25. artikulua honela geratu da idatzita:

«25. artikulua.  Merkealdia.

1.  Merkealdiko salmentak interes komertzial handieneko garaietan egin ahal izango dira, betiere dendari bakoitzaren irizpidearen arabera.

2.  Dendari bakoitzak askatasunez erabakiko du merkealdi bakoitzaren iraupena.» Lau.  26. artikuluaren 1. paragrafoa honela geratu da idatzita:

«1.  Merkealdian saldu beharreko artikuluak salmenten ohiko eskaintzan jasota egon behar ziren lehendik.» Bost.  27. artikulua honela geratu da idatzita:

«27.  artikulua.  Kontzeptua.

1.  Sustapeneko edo eskaintzako salmentatzat jotzen dira titulu honen beste kapitulu batean zehazki jaso gabe daudenak, betiere, ohikoa baino salneurri txikiagoan edo egoera hobean egiten badira, produktu jakin batzuen salmenta bultzatzearren, edo saltoki edo denda bat edo batzuen garapena bultzatzearren.

2.  Sustapeneko produktu gisa merkaturatu beharreko artikuluak xede horrekin bakarrik eskuratu ahal izango dira; ezin izango dira hondaturik egon, eta prezio arruntean etorkizunean eskaini beharreko produktuen kalitate berekoak izan beharko dira.

3.  Sustapeneko salmentei lege honen 33. eta 34. artikuluetan xedatutakoa aplikatuko zaie.» Sei.  28. artikulua honela geratu da idatzita:

«28. artikulua.  Kontzeptua.

1.  Saldoen salmentatzat jotzen da hondatuta, kaltetuta, erabili gabe edo zaharkituta daudelako merkatu-balioa nabarmen murriztuta duten produktuen salmenta; baina produktu bat ez da horrelakotzat hartuko ekoizpeneko edo sasoiko soberakina izate hutsagatik.

2.  Ez da saldoen salmentatzat hartuko erregimen horren pean saltzeak eroslearentzat arriskua edo engainua dakarren produktuena, ezta ohikoa baino salneurri txikiagoan benetan saltzen ez diren produktuena ere.

Zazpi.  31. artikulua honela geratu da idatzita:

«31.  artikulua.  Iraupena eta errepikatzea.

1.  Likidazioko salmentaren gehieneko iraupena urtebetekoa izango da.

2.  Hurrengo hiru urteetan ezin da aurrekoaren antzeko produktuen beste likidazio bat egin saltoki berean, azken hori erabaki judiziala edo administratiboa betetzeko, jarduera guztiz amaitzeagatik edo ezinbesteko kausagatik gertatzen denean izan ezik.» 29. artikulua.  Esportaziorako Kreditu Aseguruaren araubidea aldatzen duen uztailaren 4ko 10/1970 Legea aldatzea.

Uztailaren 4ko 10/1970 Legea, Esportaziorako Kreditu Aseguruaren araubidea aldatzen duena, honela geratu da idatzita: Bat.  Bigarren artikulua honela geratu da idatzita:

«Bigarren artikulua.

Sozietateak bizitzarena ez den zuzeneko aseguruaren edozer arlotan jarduteko aukera izango du, bere izenean eta bere kontura, betiere urriaren 29ko 6/2004 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako aseguru pribatuak antolatzeko eta ikuskatzeko Legearen testu bateginean eskatutako baldintzak betetzen baditu.

Estatuko Administrazio Orokorraren titulartasuneko sozietatearen kapitala besterentzeko eragiketak egiteko orduan, azaroaren 3ko 33/2003 Legea, Herri Administrazioen Ondareari buruzkoa, eta aplikatu beharreko gainerako arauak beteko dira.

Estatuko Administrazio Orokorrari dagokio konpainiak kudeatzen duen Estatuko Kontuaren jardueraren kontrol publikoa bermatzea; hartarako, jarduera hori kontrolatzeko mekanismoak ezarriko ditu Gobernuak, Ekonomia eta Lehiakortasun Ministerioaren proposamenaz hartutako Errege Dekretuaren bidez.» Bi.  Lehen xedapen gehigarria honela geratu da idatzita:

«Lehen xedapen gehigarria. Estatuaren konturako bermeak ematea.

1.  Kanpoko merkataritzako eragiketak eta Espainiako enpresak nazioartekotzea finantzatzen laguntzeko asmoz hirugarrenek emandako bermeetatik eratorritako obligazio ekonomikoak, maileguak, esportaziorako kredituak edo finantza-tresnen jaulkipenak bermatu ahal izango ditu CESCEk Estatuaren kontura, harik eta urte bakoitzeko Estatuko aurrekontu orokorren legeak ezarritako gehieneko mugara iritsi arte. Horretaz gain, finantza-instrumentuetatik eratorritako obligazio ekonomikoak ere bermatu ahal izango ditu, muga berekin, horien barruan titulizazio-eragiketen ondoriozkoak sartuta, baldin eta horien jaulkipena CESCEk bermatutako Espainiako ondasunen eta zerbitzuen esportaziorako kredituek edo maileguek babestuta badago.

Aurreko lerrokadan xedatutakoaren ondorioetarako, CESCEk fidantzak, lehen eskaerako bermeak eta eska daitekeen beste edozer ordainketa- edo ordainkonpromiso eman ahal izango du bermatu beharreko obligazioak bete ezean, betiere CESCEko Administrazio Kontseiluaren Estatuaren konturako Arrisku Politikoen Batzorde Exekutiboak onartzen baditu.

2.  CESCEko Estatuaren konturako Arrisku Politikoen Batzordeak aldez aurretik onartu beharko ditu aurreko paragrafoan ezarritakoari jarraiki bermatu nahi diren eragiketa guzti-guztiak.

3.  CESCEK Estatuaren kontura onartutako obligazio guztiengatik erantzungo du bigarrenak; horretarako, beharrezko kredituak jasoko dira Estatuko aurrekontu orokorren legeetan Estatuaren kontura hartutako arriskuei eta gastuei erantzun ahal izateko, betiere kobratutako eskubideak eta, hala badagokio, eratutako erreserbak nahikoak ez badira.» 30.  artikulua.  Balore Merkatuari buruzko uztailaren 28ko 24/1988 Legea aldatzea.

2.1 artikuluari l) letra berria erantsi zaio:

«l)  Nazioartekotzeko zedulak.» 31.  artikulua.  Finantza Sistema Erreformatzeko Neurriei buruzko azaroaren 22ko 44/2002 Legea aldatzea.

Azaroaren 22ko 44/2002 Legea honela geratu da idatzita: Bat.  13. artikuluaren lehen paragrafoaren amaieran beste lerrokada bat erantsi da, hauxe dioena:

«Lurralde-zedulak jaulkitzeko orduan, 13 bis artikuluaren, lehen paragrafoaren a) idatz-zatia betez nazioartekotzeko zedulen jaulkipenak ere berma ditzaketen maileguak eta kredituak jaulkitzerakoan, jaulkipen hori zeintzuek bermatuko duten aukeratu beharko da.

Mailegu eta kreditu horiek ezin izango dituzte bi zedula motak aldi berean bermatu. Halaber, lurraldeko zedulak jaulkitzearen berme gisa esleitutakoan, ezin izango diote zedula horiek bermatzeari utzi nazioartekotzeko zedulen berme bihurtzeko.» Bi.  Zortzigarren paragrafoa erantsi zaio 13. artikuluari, hauxe dioena:

«Zortzigarrena. Lurraldeko zedulak jaulkitzen dituen erakundeak jaulkipen horien bermetzat balio duten maileguen eta kredituen kontabilitateko erregistro berezi bat edukiko du. Erakunde jaulkitzailearen urteko kontuetan erregistro horren funtsezko datuak jasoko dira, erregelamenduan erabaki moduan.» Hiru.  13 bis artikulua gehitu da, eta honako hau dio:

«13 bis artikulua. Nazioartekotzeko zedulak.

Lehenengoa. Kreditu-erakundeek «Nazioartekotzeko zedulak» izena bakarrik duten errenta finkoko baloreak jaulki ahal izango dituzte; horien kapitala eta interesak honako hauek bereziki bermatuta egongo dira:

a)  Espainiako ondasunak eta zerbitzuak esportatzeko kontratuak finantzatzeari edo Espainian egoitza duten enpresak nazioartekotzeari loturiko maileguek eta kredituek, honako hauei emanda edo honako hauek bermatuta: administrazio zentralak, banku zentralak, eskualdeko administrazioak, tokiko agintariak, sektore publikoko erakundeak edo alde askotako garapeneko bankuak, eta nazioarteko erakundeak, betiere kreditu-kalitate handikoak badira.

Nazioartekotzeko zedulak jaulkitzeko orduan, 13. artikuluaren lehen paragrafoan xedatutakoa betez lurraldeko zedulak ere berma ditzaketen maileguak eta kredituak jaulkitzekoan, jaulkipen hori zeintzuek bermatuko duten aukeratu beharko da.

Mailegu eta kreditu horiek ezin izango dituzte bi zedula motak aldi berean bermatu. Halaber, nazioartekotzeko zedulak jaulkitzearen berme gisa esleitutakoan, ezin izango diote zedula horiek bermatzeari utzi lurraldeko zedulen berme bihurtzeko.

b)  Espainiako ondasunak eta zerbitzuak esportatzeko edo Espainian egoitza duten enpresak nazioartekotzeko kontratuak finantzatzeari loturiko maileguek eta kredituek, enpresa ez-finantzarioak edo finantza-erakundeak diren zordunei emandakoek, betiere kreditu-kalitate handikoak badira.

c)  Espainiako ondasunak eta zerbitzuak esportatzeko edo Espainian egoitza duten enpresak nazioartekotzeko kontratuak finantzatzeari lotutako maileguek eta kredituek, baldin eta CESCEk emandako Estaturen konturako aseguru edo berme bidezko kredituaren arrisku-estaldura badute, betiere Esportaziorako Kreditu Aseguruaren araubidea aldatzen duen uztailaren 4ko 10/1970 Legearen 1. artikuluan eta lehen xedapen gehigarrian ezarritakoari jarraiki, hurrenez hurren. Era berean, era horretako maileguak eta kredituak ere onartuko dira, baldin eta estaldura edo berme horiek erregimen mankomunatuan ematen badira beste Estatu batekin edo batzuekin –eta kreditu-kalitate handikoak badira– esportaziorako kreditu-agentzia egokiaren edo antzeko erakunde baten bitartez; horrelakoetan, hainbat jurisdikziotan egoitza duten hornitzaile askok parte hartzen duten kontratuetara bideratutako finantzaketa izan beharko litzateke.

d)  Bigarren paragrafoan jasotako ordezkapen-aktiboek eta jaulkipen bakoitzari loturiko ondoriozko finantza-tresnek sortutako fluxu ekonomikoek, eta bereziki, aldaketa-tasaren arriskua estaltzeko balio dutenek, erregelamenduan zehaztutako baldintzetan.

e)  Edozein naziotasuneko ondasunak eta zerbitzuak esportatzeko kontratuak finantzatzeari loturiko maileguek eta kredituek, baldin eta kreditu-kalitate handiko Estatuen konturako aseguru edo bermearen bidezko kreditu-arriskuaren estaldura badute, dagozkien esportaziorako kreditu-agentziek edo horien antzeko erakundeek emanda.

Ekonomia eta Lehiakortasuneko ministroak zehaztuko du paragrafo honetako a) eta e) bitarteko idatz-zatietan aipatutako aktiboek zer ezaugarri eduki beharko dituzten kreditu-kalitate handikotzat har daitezen. Nolanahi ere, horien arriskuagatiko haztapena gehienez ehuneko 50ekoa izango da kaudimenari buruzko araudian ezarritako kreditu-arriskuagatiko baliabide propioen eskakizunak betetzeko.

Bigarrena. Nazioartekotzeko zedulak honako ordezkapen-aktibo hauek jaulkitako printzipalaren ehuneko 5eko mugara arte egon ahalko dira bermatuta:

a)  Kontuko ohartarazpenen bidez adierazitako errenta finkoko baloreak, Estatuak, Europar Batasuneko beste estatu kide batzuek edo Kreditu Ofizialeko Institutuak jaulkitakoak.

b)  Bigarren mailako merkatu ofizial batean edo araututako merkatu batean kotizatzeko onartutako hipoteka-zedulak, betiere nazioartekotzeko zedulen jaulkitzaileak berak edo bere taldeko beste erakunde batzuek emandako hipotekabermedun mailegu edo kreditu batek bermatuta ez badaude.

c)  Bigarren mailako merkatu ofizial batean edo araututako merkatu batean kotizatzeko onartutako hipoteka-bonuak, lehenengo paragrafoan xedatutakoaren arabera kreditu-kalitate handia dutenak, betiere balore horiek nazioartekotzeko zedulen jaulkitzaileak berak edo bere taldeko beste erakunde batzuek emandako hipoteka-bermedun mailegu edo kreditu batek bermatuta ez badaude.

d)  Bigarren mailako merkatu ofizial batean edo araututako merkatu batean kotizatzeko onartutako hipoteka-titulizazioko funtsek edo aktibo-titulizazioko funtsek jaulkitako baloreak, lehenengo paragrafoan xedatutakoaren arabera kreditu-kalitate handia dutenak, betiere balore horiek nazioartekotzeko zedulen jaulkitzaileak berak edo bere taldeko beste erakunde batzuek emandako mailegu edo kreditu batek bermatuta ez badaude.

e)  Bigarren mailako merkatu ofizial batean edo araututako merkatu batean kotizatzeko onartutako lurralde-zedulak, betiere zedula horiek nazioartekotzeko zedulen jaulkitzaileak berak edo bere taldeko beste erakunde batzuek emandako mailegu edo kreditu batek bermatuta ez badaude.

f)  Bigarren mailako merkatu ofizial batean edo araututako merkatu batean kotizatzeko onartutako nazioartekotzeko zedulak, betiere zedula horiek nazioartekotzeko zedulen jaulkitzaileak berak edo bere taldeko beste erakunde batzuek emandako mailegu edo kreditu batek bermatuta ez badaude.

g)  Bigarren mailako merkatu ofizial batean edo araututako merkatu batean kotizatzeko onartutako errenta finkoko beste balore batzuk, lehenengo paragrafoan xedatutakoaren arabera kreditu-kalitate handia dutenak, betiere balore horiek nazioartekotzeko zedulen jaulkitzaileak berak edo bere taldeko beste erakunde batzuek jaulki ez badituzte.

h)  Erregelamenduan zehaztutako arrisku txikiko eta likidezia handiko beste aktibo batzuk.

Hirugarrena.  Nazioartekotzeko zedulak ez dira Merkataritza Erregistroan inskribatu beharko; halaber, ez zaizkie aplikatuko uztailaren 2ko 1/2010 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako Kapital Sozietateen Legearen testu bateginaren XI. tituluan jasotako arauak, ezta abenduaren 24ko 211/1964 Legean aurreikusitakoak ere (sozietate anonimoaren izaera juridikoa hartu ez duten sozietateen, elkarteen eta bestelako pertsona juridikoen obligazio-jaulkipenak eta obligaziodunen sindikatuaren eraketa arautzeari buruzkoa da 211/1964 Legea).

Laugarrena.  Kreditu-erakunde batek jaulkitako zedulen zenbateko osoa, gehienez ere, lehen paragrafoan aipatutako amortizatu gabeko maileguen eta kredituen zenbatekoaren ehuneko 70 izango da, betiere bertan xedatutakoari jarraiki.

Nolanahi ere, muga hori gaindituz gero, hiru hilabeteko epea izango du berreskuratzeko, horretarako aurretik adierazitako maileguen edo kredituen zorroa handituz, merkatuan bere zedulak eskuratuz edo oreka berrezartzeko behar besteko zenbatekoan zedulak amortizatuz; bitartean, Espainiako Bankuan eskudirua edo funts publikoak gordailutuz estali beharko du aldea, edota zedulen ordainketari bigarren paragrafoan jasotako ordezkapen-aktibo batzuk lotuz, betiere paragrafo horretan ezarritako muga betez gero.

Bosgarrena.  Zedulen edukitzaileek lehentasunezko eskubidea izango dute artikulu honen lehen paragrafoan aipatutako aktiboen gainean dituzten tituluaren ondoriozko eskubideak kobratzeko, betiere Kode Zibilaren 1.922 artikuluari jarraiki.

Titulu hori betearazlea izango da Prozedura Zibileko Legean aurreikusitakoaren arabera.

Seigarrena. Kreditu-erakunde batek jaulkitako zedulak, amortizatzeke baldin badaude, hipoteka-zedulen antzera hartuko dira, betiere azaroaren 4ko 1309/2005 Errege Dekretuaren 38. artikuluaren 2. paragrafoaren c) idatz-zatiaren ondorioetarako (Talde Inbestimendurako Erakundeen azaroaren 4ko 35/2003

Legearen araudia onartzen eta inbertsio kolektiboko zerga-araubidea egokitzen du Errege Dekretu horrek).

Zazpigarrena. Jaulkitako nazioartekotzeko zedulak balore-merkatuetan negoziatzeko onartu ahal izango dira, betiere uztailaren 28ko 24/1988 Legean, Balore Merkatuari buruzkoan, xedatutakoari jarraiki; halaber, erakundeek eskuratu ere egin ahal izango dituzte, eta horrelakoetan kontuetan eginiko ohartarazpenen bidez jasoko dira.

Zortzigarrena. Konkurtsoa egonez gero, nazioartekotzeko zedulen edukitzaileek Konkurtso Legearen 90. artikuluaren 1. paragrafoaren 1. zenbakian ezarritako pribilegio berezia izango dute.

Aurrekoa gorabehera, Konkurtso Legearen 84. artikuluaren 2. paragrafoaren 7. zenbakian aurreikusitakoarekin bat etorriz, konkurtsoan zehar, hura eskatzeko egunean jaulkita eta amortizatu gabe dauden nazioartekotzeko zedulen kapitala eta interesak amortizatzeagatik egokiak diren ordainketak masaren aurkako kreditu gisa hartuko dira, harik eta zedulak bermatzen dituzten maileguetatik konkurtsopekoak jasotako sarreren zenbatekora iritsi arte.

Bederatzigarrena. Nazioartekotzeko zedulak jaulki dituen erakundeak zedulen jaulkipenen berme gisa erabilitako maileguen eta kredituen kontabilitate-erregistro berezia egingo du eta, halakorik badago, baita horiek estaltzeko ibilgetutako ordezkapen-aktiboen eta jaulkipen bakoitzari loturiko ondoriozko tresnena ere.

Erakunde jaulkitzailearen urteko kontuetan erregistro horren funtsezko datuak jasoko dira, erregelamenduan erabaki moduan.» 32.  artikulua.  Kanpo Merkataritzarako Espainiako Institutua (ICEX) enpresa-erakunde publikoa sortuz nazioartekotzea bultzatzeko premiazko neurriei buruzko apirilaren 8ko 4/2011 Errege Lege Dekretua aldatzea.

Apirilaren 8ko 4/2011 Errege Lege Dekretua, Kanpo Merkataritzarako Espainiako Institutua (ICEX) enpresa-erakunde publikoa sortuz nazioartekotzea bultzatzeko premiazko neurriei buruzkoa, honela geratu da idatzita: Bat.  Titulua honela idatzita geratu da:

«Apirilaren 8ko 4/2011 Errege Lege Dekretua, ICEX Espainia Esportazioa eta Inbertsioak enpresa-erakunde publikoa sortuz nazioartekotzea bultzatzeko premiazko neurriei buruzkoa.» Bi.  1. artikuluaren 1. paragrafoa honela idatzita gelditu da:

«1.  Estatuko Administrazio Orokorraren Antolakuntzari eta Funtzionamenduari buruzko apirilaren 14ko 6/1997 Legearen 43.1.b eta 61.1 artikuluetan xedatutakoari jarraiki, ICEX Espainia Esportazioa eta Inbertsioak enpresa-erakunde publikoa (aurrerantzean, ICEX) sortu da, egungo Kanpo Merkataritzarako Espainiako Institutua zuzenbide publikoko erakundearen eraldaketa gisa; azken hori apirilaren 2ko 6/1982 Errege Lege Dekretuaren bidez eratu zen eta Ekonomia eta Lehiakortasun Ministeriora atxikita geldituko da Merkataritzako Estatu Idazkaritzaren bitartez.» Hiru.  Honela geratu da idatzita 3. artikuluko 1. paragrafoa:

«1.  ICEX erakundeak xede hauek ditu: esportazioak sustatzea, Espainiako enpresak nazioartekotzen eta lehiakortasuna hobetzen laguntzea eta Espainian kanpo inbertsioak sustatzea eta erakartzea helburutzat dituzten ekintzak gauzatzea, betiere gobernuaren politika ekonomikoaren barruan. ICEX erakundeak garatutako jarduerak interes orokorreko jardueratzat jotzen dira.» VI. TITULUA Azpiegituren, garraioaren eta etxebizitzaren arloko neurriak 33.  artikulua.  Abenduaren 3ko 13/2010 Errege Lege Dekretua, inbertsioa sustatu eta enplegua sortzeko zerga, lan eta liberazio arloko jarduketei buruzkoa, aldatzea.

33  artikulua.  Abenduaren 3ko 13/2010 Errege Lege Dekretua, inbertsioa sustatu eta enplegua sortzeko zerga, lan eta liberazio arloko jarduketei buruzkoa, aldatu da, eta honela geratu da idatzita:

«1.  Aena Aeropuertos, SAk kudeatzen eta ustiatzen dituen aireportuetan autonomia-erkidegoek eta hiri autonomoek zein toki-korporazioek parte hartzea bermatuko da, bai eta ordezkaritza handieneko enpresa- eta gizarte-erakundeek ere.

2.  Aurreko paragrafoan aurreikusitako ondorioetarako, Aireportuko Koordinazio Batzorde bat eratuko du Aena Aeropuertos, SAk autonomia-erkidego eta hiri autonomo bakoitzean.

3.  Gobernuak Aireportuen Koordinaziorako Komiteen osaera eta funtzionamendu-araubidea finkatuko ditu; horien kideak herri-administrazioen, Ganberen Kontseiluen eta dagokion autonomia-erkidego edo hiri autonomoko ordezkaritza handieneko ekonomia- eta gizarte-erakundeen ordezkari izango dira.

Nolanahi ere, hauek ere parte hartuko dute komite horietan:

a) Sustapen Ministerioko ordezkari batek, Aireportuen Koordinaziorako Komiteko buru izango denak.

b)  Dagokion autonomia-erkidegoko edo hiri autonomoko bi ordezkarik.

c)  Aena Aeropuertos, SAko hiru ordezkarik.

d)  Toki-korporazioetako hiru ordezkarik, autonomia-esparruko udalerrien eta probintzien elkarteak proposatuta.

e)  Autonomia-erkidegoko edo hiri autonomoko Ganberen Kontseiluko ordezkari batek.

f)  Dagokion autonomia-erkidegoko edo hiri autonomoko ekonomia- eta gizarteerakunde nagusietako ordezkari batek, aurrenekoak izendatuta».

Autonomia-erkidegoko edo hiri autonomoko Aireportuen Koordinaziorako Komitea urtean bi aldiz bilduko da, gutxienez, bai eta kideen gehiengo osoak eskatzen duen guztietan ere. Aireportu bakoitzak koordinaziorako komite bat eratu ahal izango du urteko bidaiari kopuruaren arabera, betiere erregelamenduan ezarritakoari jarraiki.

Aireportuko zuzendaria dagokion Aireportuen Koordinaziorako Komitearen eskubide osoko kidea izango da.

4.  Dagokion autonomia-erkidegoko edo Koordinaziorako Komiteak eginkizun hauek ditu:

hiri autonomoko Aireportuen a)  Aireportuko zerbitzuen eta jardueren kalitate egokia zaintzea, aireportujardueraren garapena bultzatzeko beharrezkotzat jotzen diren ekintzak proposatuz.

b)  Dagokion autonomia-erkidegoko edo hiri autonomoko aireportuen gainean garatu beharreko estrategia zehazteko elkarlanean aritzea Aena Aeropuertos, SArekin eta, hala badagokio, eskudun diren herri-administrazioekin, bereziki merkataritza arloan, betiere bakoitzaren esparrua eta lehiakideak aintzat hartuta.

c)  Aena Aeropuertos, SAk zortasun aeronautikoen eta akustikoen arloan egindako proposamenak aztertzea.

d) Aireportuen lerro estrategikoak zehazteko elkarlanean aritzea Aena Aeropuertos, SArekin, bereziki aireportuen Plan Zuzentzaileen gaineko txostena eginez Sustapen Ministerioak onartzeko aurkeztu aurretik.

e)  Aena Aeropuertos, SAk aireportuko tarifen arloan garatutako kontsultaprozedura aztertzea, 21/2003 Legean xedatutakoaren arabera, berau aldatzeko, betiere dagokion autonomia-erkidegoko edo hiri autonomoko aireportuei dagokienez.

f)  Aireko garraioa sustatzearekin loturiko jarduketak bideratzea, betiere bere eskumenen esparruan.

g)  Beharrezko ekintzak sustatzea aireko lotura sustatzeko; hartarako aireko ibilbide berriak, nazioartekoak eta Estatu barrukoak, sustatuz.

h)  Aireportu-kudeaketaren edozein alderdiri buruzko beharrezko datuak eta informazioa biltzea paragrafo honetan egozten zaizkion gainerako eginkizunak bete ahal izateko.

i)  Bidaiarien garraioa eta aireko karga handitzeko komeni diren eginkizun guztiak garatzea, bai eta interes orokorreko aireportuen arloan hartutako xedapenek emandako beste edozein ere.» 34.  artikulua.  Aire Segurtasunari buruzko uztailaren 7ko 21/2003 Legea aldatzea.

Uztailaren 7ko 21/2003 Legearen, Aire Segurtasunari buruzkoaren, 92. artikulua aldatu da, eta honela geratu da idatzita:

«92 artikulua.  Zenbatekoak eguneratzeko proposamena.

1. Kapitulu honetan zehaztutako izaera publikoko ondare-prestazioei dagozkien unitateko tarifen zenbatekoak eguneratzeko proposamena urtean behin egingo da, urte naturalaren hasieran, hain zuzen honako formula hau aplikatuta ateratzen den ehunekoan: Gehieneko gehikuntza= ( n urtean bidaiariko beharrezko diren diru-sarrera arautuak ) – × 100

n – 1 urtean bidaiariko aurreikusitako diru-sarrera arautuak 1

Ondorio horietarako, honako hauek honela ulertzen dira:

•  Bidaiariko beharrezko edo aurreikusitako diru-sarrera arautuak = Beharrezko edo aurreikusitako diru-sarrera arautuak/bidaiari kopurua.

•  Beharrezko diru-sarrera arautuak: 68.2 artikuluak aipatutako n urterako aurreikusitako kostuak berreskuratzeko beharrezko prestazioen ondoriozko dirusarrerak.

•  Aurreikusitako diru-sarrera arautuak: 68.2 artikuluak aipatutako prestazioen ondoriozko diru-sarrerak, n–1 urteko PAPean (Hainbat urtetarako urteko programazioa) ezarritakoak •  Beharrezko diru-sarrera arautuak, n urterako formula hau aplikatuta kalkulatuko dira: Beharrezko diru-sarrera arautuak = Ustiatzeko gastuak + Kapital Kostua + Defizitagatiko doikuntza 2.  Formula osatzen duten epigrafe bakoitzaren definizioa hauxe da:

a)  Ustiatzeko gastuak: PAP ustiatzeko aurrekontuan ageri diren epigrafe hauen baturari dagokio:

1. Hornitzeak.

2.  Langileen gastuak.

3.  Ustiatzeko beste gastu batzuk.

4.  Ibilgetua amortizatzea.

5.  Ibilgetuaren balio-galera eta besterentzearen emaitza.

6.  Emandako diru-laguntzak eta erakundeak egindako transferentziak.

7.  Kontsolidazioko Merkataritza Fondoaren balio-galera.

b)  Kapital Kostua: Zergen aurretiko kapitalaren batez besteko kostu haztatua (aurrerantzean, ZAKBKH) n urtean zehar Aktibo Garbiek duten batez besteko balioari aplikatzean ateratzen den kopuruari dagokio; balio hori PAPean ageri diren n–1 eta n urteen amaieran dauden aktibo garbien balioen baturaerdi gisa kalkulatuta.

ZAKBKH eta Aktibo Garbiak funtsezko bi osagaiak jarraian deskribaturik daude:

1.  ZAKBKH (%): Formula hau erabiltzearen ondorioz:

CMPCAI = da:

CMPCDI

(1 – T) donde CMPCDI es el coste medio ponderado del capital impuestos:

non: ZOKBKH zergen osteko kapital nominalaren batez besteko kostu haztatua EKe  DKd (1  T ) ED

tivos y del nivel de endeudamiento, mediante la fórmula: CMPCDI  L  u  D(1  T ) ( u ) Formula horretan: D = n urteko batez besteko zorraren zenbatekoa (bankukoa zein bankukoa ez dena).

E = Baliabide Propioen kontabilitate-balioa hartuko da (PAPeko n urteko aurreikuspen-balantzean ageri den Ondare Garbia).

Kd = Zergen aurretiko Zorraren Kostua, honela kalkulaturik: Gastu Finantzarioak aurreko D zenbatekoaz zatituta.

T = Tarifen berrikuspena kalkulatzen ari den n urteari aplikatu beharreko mozkinen gaineko zergaren karga-tasa (%).

Ke = Baliabide Propioen kostua, formula honen arabera kalkulaturik: Ke = RF+ßL PM Non:

i) RF: Arriskurik Gabeko Tasa. Proposamena egiteko momentuan eskuragarri dauden azken 12 hiletako 10 urterako Espainiar Estatuko Bonoaren errendimenduaren barneko tasaren batez bestekoa hartuko da. ii) PM: Merkatuaren arrisku-saria (%-tan). Inbertsiogile batek akzioei arriskurik gabeko errenta finkoaren gainetik eskatzen dien gehikuntzazko errentagarritasuna da. % 4,21eko balio finkoa hartuko da. iii) ßL: Baliabide Propioen Beta. Aktiboen Beta eta zorpetze maila oinarri hartuta kalkulatzen da, formula honen bidez:

L  u  D(1  T ) ( u ) E

Non:

ßu: Aktiboen Beta. Negozioaren arriskua islatzen du, zorpetze handiago batek ekar dezakeen arrisku finantzarioa kontuan hartu gabe. Aireportuetako negoziorako 0,7 balioa hartu da parametro honetarako; hau da, aholkulari talde batek, Inbertsio Bankuek eta Azpiegituretako Inbertsio Fondoek aireportuko negoziorako egindako estimazioen batez bestekoa.

2.  Aktibo garbiak. Zorraren eta Baliabide Propioen batura da, hau da: Aktibo garbiak = D + E Formula horretan D eta E aurretik zehaztutako balioak izango dira.

Formularen aurreko osagaiak zehazteko orduan honako hauek baino ez dira kontuan hartuko: ustiatzeko gastuak, aktibo garbiak, zorrak eta baliabide propioak, 1/2011 Legearen 68. artikuluak aipatzen dituen izaera publikoko ondare-prestazioak eragiten dituzten hegaldatze-zelaiekin eta terminalekin lotutakoak.

Nolanahi ere, 2014tik aurrera eta bost urtez, Beharrezko Sarrera Arautuak eskuratzeko orduan, formula horren emaitzari terminalen prezio pribatuekin lotutako jarduerek sortutako ustiapen-gastuak gehituko zaizkio tarifen igoera nolabait arintzearren; halaber, terminal horien ondoriozko prezio pribatuei dagozkien dirusarrerak ere kenduko dira. Biak K koefiziente zuzentzailearen eraginpean daude; jarraian zehaztu dugu koefiziente hori, aplikazio-urtearen arabera.

K koefiziente zuzentzailea 2014

2015

2016

2017

2018

% 80

% 60

% 40

% 20

%0

Ehuneko hori aurretik aipatutako ustiapen-gastuei aplikatu zaie eta, gainera, kontuan ere hartuko da kapital-kostua kalkulatzeko; hartarako, terminalak ustiatzearen ondoriozko prezio pribatuengatiko diru-sarrerekin lotutako aktibo garbiei, zorrei eta baliabide propioei aplikatuko zaie. Aplikatzeari dagokionez, nazioartean hedatzeko eta garatzeko jarduerek sortutako diru-sarrerak, gastuak, inbertsioak eta gainerako partidak terminaletik kanpoko merkataritza-jardueren ondoriozkoen antzera hartu eta tratatuko dira.

c)  Defizitagatiko doikuntza. Baldin eta 2013ko, 2014ko eta 2015eko ekitaldietan formula hori aplikatzeak urtetik urterako KPIren ehunekoa, 5 puntu handituta, baino igoera handiagoa badakar, horixe izango da gehienez aplikatu beharreko gehikuntza; halaber, sor litekeen defizita berreskuratzeko aukera izango da hurrengo hiru ekitaldietan.

3.  Aena Aeropuertos, SAk, zuzenean edo sozietate filialen bidez, hauxe proposatu ahal izango du aireportu bakoitzarentzat horien kudeaketan eraginkortasun ekonomikoa bermatzearren:

a)  Koefiziente zuzentzaileak.

b) II. kapituluan araututako ondare-prestazio publikoetan bidaiariak, maiztasunak edo ibilbideak handitzeagatiko hobariak. Hobari horiek aplikatzeko orduan, edozelan ere, gardentasuneko irizpide objektiboak jarraituko dira; orobat, eta bateragarriak izango dira lehiari buruzko arauekin.

4.  Sustapeneko ministroak aurreko paragrafoan xedatutako koefiziente zuzentzaileen eta hobarien proposamenek jarraitu beharreko irizpide orokorrak garatuko ditu agindu bidez, Ekonomia Gaietarako Gobernuaren Ordezko Batzordeak erabakia hartu ondoren, betiere printzipio hauek aintzat hartuta:

a)  Aireportuen kudeaketan eraginkortasun ekonomikoa bermatzea.

b)  Aireportu bakoitzak bere eragin ekonomikoko eremuaren lehiakortasunari ahalik eta ekarpen handiena egitea, zirkulazio jakin batzuei, bereziki aireportuarekiko mendekotasun handia dutenei, kalte handia egin diezaieketen zenbatekoen igoerak mugatuta.

c)  Aireportu bakoitzaren autosufizientzia ekonomikoa, iragandako bilakaera zein epe ertaineko eta luzeko aurreikuspen ekonomiko-finantzarioak kontuan hartuta.

d)  Aireportuen arteko benetako lehia bermatzea, ahalik eta kostu txikienean eskainitako zerbitzuen eraginkortasunean eta kalitatean oinarriturik, prestazioen zenbatekoetan aireportu bakoitzaren kostu-egitura ere barne hartuta.

Hala koefiziente zuzentzaileak nola proposatutako hobariak aurreko paragrafoetan aurreikusitako formulan txertatuko dira, eta ez dira onartuko horren ondoriozko ehunekoa maila globalean bermatzen ez duten koefiziente zuzentzaileen edo hobarien proposamenak.

Koefiziente zuzentzaileak 1.30 eta 0.70 bitartean izango dira, eta hobariak ez dira ehuneko 10 baino handiagoak izango; biak ala biak aurreko artikuluetan zehaztutako izaera publikoko ondare-prestazioen unitate-zenbatekoei aplikatuko zaizkie. Aireportu bakoitzerako behin betiko koefiziente zuzentzaileak eta egokiak izan litezkeen hobariak urtero ezarriko dira Estatuko Aurrekontu Orokorren Legean.» 35.  artikulua.  2009-2012ko Estatuko Etxebizitza eta Birgaitze Plana.

Errege lege-dekretu hau indarrean jartzen denetik kendu egingo dira abenduaren 12ko 2066/2008 Errege Dekretuan jasotako maileguetarako laguntzak (Errege Dekretu horren bidez 2009-2012ko Estatuko Etxebizitza eta Birgaitze Plana arautzen da). Era berean, izapidetzen ari diren eta autonomia-erkidegoak oraindik eman ez dituen laguntzak ere ez dira onartuko.

36.  artikulua.  Burujabetza lortzeko oinarrizko errenta.

1.  Ohiko etxebizitzaren alokairuarekin lotutako gastuak ordaintzeko laguntzaren hileko zenbatekoa 147 eurokoa izango da errege lege-dekretu hau indarrean jartzen denetik aurrera, betiere defizit publikoa zuzentzeko aurrekontu-, zerga- eta finantzaketagaietako neurriei buruzko abenduaren 30eko 20/2011 Errege Lege Dekretuari jarraiki.

Laguntza hori 1472/2007 Errege Dekretuaren, burujabetza lortzeko oinarrizko errenta arautzen duenaren, 3.1.a) artikuluan dago aurreikusita.

Halaber, legez ezarritako kausaren batengatik eskubiderik gabe gelditu diren onuradunek ezin izango dute berau berreskuratu aitortzeko eskatutako eskakizun guztiak egun betetzen dituztela egiaztatuz, nahiz eta aurreikusitako gehieneko aldia aurretik ez agortu. Era berean, ez dute laguntza kobratzeko eskubiderik izango 2011ko abenduaren 31 baino lehen aurkeztutako eskabideek, baldin eta aldeko ebazpenik jaso ez badute edo Sustapen Ministerioari ez badizkiote jakinarazi errege lege-dekretu hau indarrean jarri aurretik.

2.  Ohiko etxebizitzaren alokairuarekin lotutako gastuak ordaintzeko laguntza bateraezina izango da autonomia-araudian maizterrentzat ezarritako beste laguntza edo diru-laguntza batzuekin.

VII. TITULUA Sektore elektrikoko kostuen eta sarreren arteko bat ez etortzeak ezabatzeko neurriak 37.  artikulua.  Uharteetako eta penintsulaz kanpoko elektrizitate-sistemetan neurriak ezartzea.

1.  2012ko urtarrilaren 1etik aurrera, uharteetako eta penintsulaz kanpoko elektrizitatesistemetako araubide arrunteko sortze-zentralen kostu finkoak eta aldakorrak aplikatuko dira sistema horietako erregimen arrunteko sorgailuei onartutako sortze-kostuak ordaintzeko. Kostu horiek martxoaren 30eko 13/2012 Errege Lege Dekretua garatzen duten xedapenetan ezarritako berrikuspenak aplikatzearen ondorio dira (honen bidez, elektrizitatearen eta gasaren barne-merkatuen arloko eta komunikazio elektronikoen arloko zenbait zuzentarauren transposizioa egiten da, eta gasaren eta elektrizitatearen sektoreetako kostuen eta diru-sarreren arteko bat ez etortzeek eragindako desbideratzeak zuzentzeko neurriak onartzen dira).

2.  Uharteetako eta penintsulaz kanpoko sistema elektrikoetako erregimen arrunteko sortze-zentralen kostu finkoen eta aldakorren kalkulua aldatzen duten xedapen horietan onartzen diren ordainsari-ereduaren berrikuspenez gain, 2012ko urtarrilaren 1etik aurrera aplikatu beharreko neurri hauek ere ezarri dira:

a)  Martxoaren 30eko ITC/914/2006 Aginduaren 5. artikuluaren 3. paragrafoak aipatzen dituen gastu errepikakorren ordainsaria kendu da. Agindu horren bidez potentziabermearen ordainsaria kalkulatzeko metodoa ezartzen da uharteetako eta penintsulaz kanpoko sistema elektrikoetako erregimen arrunteko sortze-instalazioentzat.

b)  Ordaintzeko finantza-tasa berrikusi da martxoaren 30eko ITC/914/2006 aginduaren 5. artikuluaren 2. paragrafoak aipatutako talde bakoitzaren inbertsioaren finantzaordainsaria kalkulatzeko; hala, hamar urterako Estatuko Bonuen balioa gehi oinarrizko 200

puntukoa izango da.

c)  Ehuneko 10 murriztu dira eragiketa eta mantentze finkoen urtekoaren unitatebalioak (martxoaren 30eko ITC/914/2006 aginduaren 5. artikuluaren 3. paragrafoan aipatuta daude). Balio horiek eguneratu ditu Energia Politikako eta Meatzeetako Zuzendaritza Nagusiaren 2011ko martxoaren 7ko ebazpenak; horren bidez, 2011. urterako uharteetako eta penintsulaz kanpoko sistema elektrikoen erregimen arrunteko sortze-instalazioei dagokien GPOTn(i) urteko potentziaren bermearen unitate-balioa argitaratzen da.

Industria, Energia eta Turismo Ministeriori ahalmena ematen zaio ordaintzeko finantzatasa zein eragiketa eta mantentze finkoen kontzeptuko urtekoaren unitate-balioak, artikulu honetan aipatutakoak, berrikusteko.

38.  artikulua.  Elektrizitatearen sektoreari buruzko azaroaren 27ko 54/1997 Legea aldatzea.

Elektrizitatearen sektoreari buruzko azaroaren 27ko 54/1997 Legea aldatu egin da.

Honela geratu da idatzita: Bat.  17. artikuluaren 4. paragrafoa aldatu da, eta honela geratu da idatzita:

«4.  Hornidura elektrikorako jarduerek edo instalazioek autonomiaerkidegoetako zergak, zuzenean edo zeharka, edo Estatuko zergen gaineko errekarguak jasotzen badituzte, sarbide-ordainsariari lurralde-gehigarri bat erantsiko zaio zerga edo errekargu horrek eragindako gainkostu osoa estaltzeko; gehigarri hori dagokion autonomia-erkidegoko kontsumitzaileek ordaindu beharko dute.

Ezarriko zergak tokikoak badira eta Estatuko araudiaren ondorio ez badira, sarbide-ordainsariari lurralde-gehigarri bat erantsi ahal izango zaio eragindako gainkostu osoa estaltzeko.» Bi.  18. artikuluko 5. paragrafoa aldatu da, eta honela geratu da idatzita:

«5. Hornidura elektrikorako jarduerek edo instalazioek autonomia-erkidegoetako zergak, zuzenean edo zeharka, edo Estatuko zergen gaineko errekarguak jasotzen badituzte, azken aukerako tarifari lurralde-gehigarri bat erantsiko zaio zerga edo errekargu horrek eragindako gainkostu osoa estaltzeko; gehigarri hori dagokion autonomia-erkidegoko kontsumitzaileek ordaindu beharko dute.

Ezarriko zergak tokikoak badira, eta Estatuko araudiaren ondorio ez badira, azken aukerako tarifari lurralde-gehigarri bat erantsi ahal izango zaio eragindako gainkostu osoa estaltzeko.» 39.  artikulua.  Garraio-jardueraren ordainsaria aldatzea.

1. Garraio-jarduerarako irizpide gisa hauxe hartzen da: inbertsio-kontzeptuagatiko ordainsaria amortizatu gabe dauden jarduneko aktiboentzat izango da, finantzaordainsarirako oinarri gisa horien balio garbia hartuta.

2.  1. paragrafoan xedatutakoa aplikatzeko, aldatu egin da enpresek garraiojarduerarako 2012an jaso beharreko ordainsaria, taula honetan jasotakoari jarraiki: Garraioaren ordainsaria Mila eurotan Red Eléctrica de España, SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Unión Fenosa Distribución, SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total peninsular . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Red Eléctrica de España, SA (penintsulaz kanpokoa) . . . . . . . . . . . . . . . . .

Penintsulaz kanpokoa, guztira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   Guztira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.294.173

36.992

1.331.164

146.288

146.288

1.477.452

40.  artikulua.  Energia elektrikoaren sektoreko azken aukerako hornidura abian jartzea arautzen duen apirilaren 3ko 485/2009 Errege Dekretua aldatzea.

Energia elektrikoaren sektoreko azken aukerako hornidura abian jartzea arautzen duen apirilaren 3ko 485/2009 Errege Dekretuaren zortzigarren.1 xedapen gehigarria honela geratu da idatzita:

«1.  2006an sortutako sektore elektrikoko jarduera arautuen likidazioetan sarrera-defizita dagoela onartzen da; hain zuzen, 2.279.940.066,63 eurokoa da defizit hori 2006ko abenduaren 31n. Zenbateko horren barruan energia elektrikoa ekoizteko jardueraren 2006rako ordainsaria gutxitzea dago jasota, zehazki doan esleitutako berotegi efektuko gasak isurtzeko eskabideen balioaren neurriko zenbatekoan.

Zenbateko hori tarifa elektrikoaren bidez berreskuratuko da hamabost urtez, 2007ko urtarrilaren 1etik aurrera. Ordaindu gabeko zenbatekoak urtero eguneratzeko interesak sortuko ditu 2006ko abenduaren 31tik aurrera.

Interesak urtero ordainduko dira; horrela bada, aurreko urteko azaroko kotizazioen batez bestekoaren hiru hilabeterako Euriborra gehi oinarrizko 65 puntuko diferentziala aplikatuko zaio urte bakoitzeko abenduaren 31n berreskuratu beharreko zenbatekoari.» 41.  artikulua.  Sistema elektrikoaren defizitaren titulizazio-prozesuaren erregulazioa garatzen duen apirilaren 9ko 437/2010 Errege Dekretua aldatzea.

Sistema elektrikoaren defizitaren titulizazio-prozesuaren erregulazioa garatzen duen apirilaren 9ko 437/2010 Errege Dekretuaren 2.2 a) artikulua honela geratu da idatzita:

«a)  Penintsulako Kobrantza Eskubideak 2006: Interes-tasa hauxe da:

eguneratzeko egunaren aurreko urteko azaroko kotizazioen batez bestekoaren hiru hilabeterako Euriborra.» 42.  artikulua.  Elektrizitate Sistemaren Defizitaren Titulizazio Funtsari lagatzeko prezioa kalkulatzeko aplikatu beharreko behin betiko interes-tasa.

1.  «2006ko penintsulako kobrantza-eskubideei» dagozkien kobrantza-eskubideak Elektrizitate Sistemaren Defizitaren Titulizazio Funtsari lagatzeko prezioa kalkulatzeko aplikatu beharreko interes-tasa hauxe da: eguneratzeko egunaren aurreko urteko azaroko kotizazioen batez bestekoaren hiru hilabeterako Euriborra, hori guztia apirilaren 9ko 437/2010 Errege Dekretuaren 2.2 a) artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz.

2.  Hala eta guztiz ere, Elektrizitate Sistemaren Defizitaren Titulizazio Funtsari lagatzeko prezio horren eta apirilaren 3ko 485/2009 Errege Dekretuaren zortzigarren xedapen gehigarrian ezarritako interes-tasa aplikatzean aterako zenaren arteko diferentzia sistemaren kostu likidagarritzat hartuko da abenduaren 26ko 2017/1997 Errege Dekretuan xedatutako ondorioetarako (tarifaren araberako garraio-, banaketa- eta merkaturatzekostuak, sistemaren kostu iraunkorrak, eta dibertsifikazio eta hornidura-segurtasuneko kostuak likidatzeko prozedurak antolatzen eta arautzen ditu dekretu horrek).

Lehenengo xedapen gehigarria.  Administrazioak kontratutako zerbitzu-enpresen langileei buruzko neurriak.

Sektore Publikoaren Kontratuei buruzko Legearen, azaroaren 14ko 3/2011 Legegintzako Errege Dekretuak onartutakoaren, testu bateginaren 3.1 artikuluaren arabera sektore publikokoak diren erakundeek, organismoek eta entitateek beharrezko jarraibideak emango dituzte, nork bere esparruan, kontratatu dituzten kanpoko zerbitzuak zuzen egin ditzaten; horrela bada, Administrazioko kudeatzaileen eta kontratutako enpresako langileen arteko harremana argi eta garbi zehaztuta gelditu beharko da, eta, gainera, lan-harremana dagoela onartzea eragin dezaketen ekintzak ere saihestuko dira, betiere, sektore publikoaren kontratu-legeriak kontratatzeko organoari kontratuak gauzatzeko onartzen dizkion ahalmenak baztertu gabe. Xede horrekin, erakunde, organismo eta entitate horiek 2012ko abenduaren 31 baino lehen emango dituzte beharrezko jarraibideak lan-harremana dagoela onartzea eragin dezaketen jarduerak saihesteko.

Epai judizial baten bidez enpresetako langileak administrazioaren lan-kontratadun langile bihurtuz gero, lanbide-sailkapenaren araberako soldata jasoko dute, betiere administrazioaren lan-kontratadun langileei aplikatu beharreko hitzarmen kolektiboaren arabera; halaber, organo eskudunen aldeko txostena beharrezkoa izango da aurrekontulegeen eskakizunak betearazteko.

Bigarren xedapen gehigarria.  Egoera ekonomikoak nabarmen aldatzeagatik lankontratadun langileengan eragiten duten hitzarmen kolektiboak, itunak eta akordioak etetea edo aldatzea.

Nolanahi ere, Langile Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren 32. eta 38.10 artikuluan xedatutako ondorioetarako, honelakoetan joko da egoera ekonomikoaren funtsezko aldaketaren ondoriozko interes publikoko kausa larria dagoela, besteak beste: herriadministrazioek kontu publikoak doitzeko eta berrorekatzeko neurriak edo planak edo ekonomia-finantza arlokoak hartu behar dituztenean aurrekontu-egonkortasuna edo defizit publikoa zuzena dela bermatzeko.

Hirugarren xedapen gehigarria.  Langileen arloko informazioa igortzeko betebeharrak.

Autonomia-erkidegoek eta toki-erakundeek langileen gastuei buruzko informazioa bidaliko diote Ogasun eta Administrazio Publikoen Ministerioari Aurrekontu Egonkortasunari eta Finantza Iraunkortasunari buruzko apirilaren 27ko 2/2002 Lege Organikoan xedatutako gardentasun-printzipioa aplikatzeko; hala, bertan mendeko organoak, ordainsariak, langileklaseak, zuzkidurak edo langile kopurua aipatuko dituzte, besteak beste.

Ogasun eta Administrazio Publikoen Ministerioak erregelamenduan zehaztuko ditu informazio hori igorri beharreko forma, edukia, banakapena eta maiztasuna.

Xedapen gehigarri honetan xedatutakoa oinarrizkoa da, eta Konstituzioaren 149.1.13

eta 156.1 artikuluetan xedatutakoaren babesean dago emana.

Laugarren xedapen gehigarria.  Errege lege-dekretu honen I. titulua Botere Publikoei aplikatzea.

Aurrekontu Egonkortasunari eta Finantza Iraunkortasunari buruzko apirilaren 27ko 2/2012 Lege Organikoaren 1.1 artikuluaren arabera, bertan ezarritako printzipio zuzentzaileek botere publiko guztiak lotzen dituzte; horri eta, bereziki, 6. artikuluan araututako gardentasun-printzipioari jarraiki, beren autonomia dela-eta errege lege-dekretu honetan ezarritako neurriak zuzenean aplikagarri ez zaizkien konstituzio- edo estatutuorganoek errege lege-dekretu honen I. tituluan aurreikusitako arrazionalizazio-neurriak betetzeko hasitako ekimenen gaineko informazioa igorri beharko dute, hala organo horien kideei nola horietan zerbitzuak eskaintzen dituzten langileei dagokienez.

Bosgarren xedapen gehigarria.  A1 eta A2 azpitaldeetako Estatuko Administrazio Orokorreko funtzionarioek beren ekimenez berariazko osagarria murriztea eskatzeko aukera.

1.  Apirilaren 30eko 598/1985 Errege Dekretuaren aplikazio-esparruko A1 eta A2

azpitaldeetako Estatuko Administrazio Orokorreko funtzionarioek beren lanpostuari dagokion berariazko osagarriaren zenbatekoa murrizteko eskatu ahal izango dute Herriadministrazioetako Langileen Bateraezintasunei buruzko abenduaren 26ko 53/1984 Legearen 16.4 artikuluan aipatutako ehunekora egokitzeko; eskaera hori aritzen diren sailetan, erakunde autonomoetan eta gizarte-segurantzako erakunde kudeatzaileetan langile arloan eskumenak dituzten organoen eta unitateen aurrean egin ahal izango dute.

2.  Aukera horretatik kanpo gelditzen dira gobernu-kideen kabineteetan aritzen diren funtzionarioak, Estatuko Administrazio Orokorreko goi mailako karguak eta 30 zein 29

lanpostu-mailako osagarria esleituta duten postuetan aritzen direnak.

Seigarren xedapen gehigarria.  Indar Armatuetako eta Guardia Zibilaren kideentzako egokitzapena.

1.  Indar Armatuetako eta Guardia Zibileko kideentzat I. tituluan jasotako gaiak arautzen dituzten xedapen orokorrak legezko xedapen honetan ezarritako moduan aldatzen direla ulertuko da.

2.  1/2000 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako ekainaren 9ko Indar Armatuen Gizarte Segurantzari buruzko Legearen testu bateginaren 21. artikuluak aipatzen dituen Indar Armatuetako eta Guardia Zibileko kideek oinarrizko zein osagarrizko lansarien eta, hala badagokio, ardurapeko seme-alabagatiko prestazioaren ehuneko berrogeita hamar jasoko dute, baldin eta zerbitzurako egoera psikofisikoaren aldi baterako urritasuna pairatzen badute, urritasuna sortzen den lehen egunetik hirugarrenera, berau sortu aurreko hilean jasotzen zituztenak oinarri hartuta. Laugarren egunetik hogeigarren egunera, biak barne, oinarrizko zein osagarrizko ordainsarien ehuneko hirurogeita hamabost jasoko dute, baita, hala badagokio, beren ardurapeko seme-alabagatiko prestazioari dagokionez ere. Hogeita batgarren egunetik aurrera oinarrizko ordainsari guztiak, ardurapeko semealabagatiko prestazioa, hala badagokio, eta ordainsari osagarriak jasoko dituzte.

Urritasun hori lanorduetan edo ospitaleratze edo interbentzio kirurgiko baten ondorioz gertatu bada, jaso beharreko ordainsaria, osatu ahal izango da, lehen egunetik, gehienez ere urritasuna sortu aurreko hilean langile horri zegozkion ordainsarien % 100 osatu arte.

Zazpigarren xedapen gehigarria.  Familia-inguruko zainketetarako eta profesionalak ez diren zaintzaileei laguntzeko abenduaren 14ko 39/2006 Legearen 18. artikuluan aurreikusitako prestazio ekonomikoak, onartuta eta jaso gabe daudenak.

1.  Errege lege-dekretu hau indarrean jartzen den egunetik, familia-inguruko zainketetarako eta profesionalak ez diren zaintzaileak laguntzeko prestazio ekonomikoek, abenduaren 14ko 39/2006 Legearen 18. artikuluan aurreikusitakoek, ez dute atzeraeraginezko ondoriorik izango egun horretan onartuta dituzten prestazio ekonomikoak eskuratzen hasi ez direnentzat; halere, ordura arte atzeraeraginezko ondorioen kontzeptuan sortu diren zenbatekoak jasotzeko eskubidea izango dute.

2.  Errege lege-dekretu hau indarrean jartzen denetik, aurreko paragrafoan aipatutako pertsonen alde onartutako familia-inguruko zainketetarako eta profesionalak ez diren zaintzaileak laguntzeko prestazio ekonomikoak, abenduaren 14ko 39/2006 Legearen 18. artikuluan xedatutakoak, gehienez bi urtez etenda geldituko dira, prestazioa onartzeko ebazpena ematen den egunetik zenbatzen hasita edo, hala badagokio, eskabidea aurkeztu zenetik prestazioa onartzeko ebazpena espresuki eman eta jakinarazi gabe sei hilabeteko epea betetzen denetik zenbatzen hasita; epe hori eten egingo da interesduna prestazio hori jasotzen hasten denean.

Zortzigarren xedapen gehigarria.  Mendetasun-egoeran dauden pertsonen zaintzaile ezprofesionalen Gizarte Segurantzaren Sistemako hitzarmen berezien araubidea.

1.  Errege lege-dekretu hau indarrean jartzen den egunetik, mendekotasun-egoeran dauden pertsonen zaintzaileen Gizarte Segurantza arautzen duen maiatzaren 11ko 615/2007 Errege Dekretuan araututako hitzarmen berezia borondatezkoa izango da zaintzaile ez-profesionalentzat, eta zaintzaile ez-profesionalaren eta Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorraren artean sinatu ahalko dute.

2.  Aurreko paragrafoan adierazitako hitzarmen bereziagatiko Gizarte Segurantzarako kotizazioak berau sinatzen duenak baino ez ditu ordaindu beharko.

3.  Hitzarmen berezi horiek ondorioak izango dituzte hitzarmen berezia sinatzeko eskaera egiten den egunetik.

Bederatzigarren xedapen gehigarria.  Gizarte Zerbitzuen eta Autonomiaren Aldeko eta Mendetasunari Arreta Eskaintzeko Sistemaren Lurralde Kontseilua eratzea.

1.  Errege lege-dekretu hau indarrean jartzen denetik gehienez sei hilabete igaro aurretik eratu beharko da Gizarte Zerbitzuen eta Autonomiaren Aldeko eta Mendetasunari Arreta Eskaintzeko Sistemaren Lurralde Kontseilua; abenduaren 14ko 39/2006 Legearen 8. artikuluan araututa dago kontseilu hori.

Gizarte Zerbitzuen eta Autonomiaren Aldeko eta Mendetasunari Arreta Eskaintzeko Sistemaren Lurralde Kontseiluak, eratutakoan, bere barne-funtzionamenduko arauak onartuko ditu.

2.  Gizarte Gaietako Sektore Konferentzia bertan behera geratuko da.

Hamargarren xedapen erreferentziak.

gehigarria. Organo jakin batzuen izendapenari buruzko 1.  Abenduaren 14ko 39/2006 Legean Lan eta Gizarte Gaietako Ministerioa eta horren titularra aipatzen direnean, Osasun, Gizarte Zerbitzu eta Berdintasun Ministerioaz eta horren titularraz ari dela ulertuko da. Era berean, Gizarte Zerbitzuen, Familien eta Ezgaitasunaren Estatu Idazkaritzaren titularra aipatzen denean, Gizarte Zerbitzuen eta Berdintasuneko Estatu Idazkaritzaren titularraz ari dela ulertuko da.

2.  Indarreko legerian Autonomiaren Aldeko eta Mendetasunari Arreta Eskaintzeko Sistemaren Lurralde Kontseiluaren eta Gizarte Gaietako Sektore Konferentziaren gainean egindako aipamenak, Gizarte Zerbitzuen eta Autonomiaren Aldeko eta Mendetasunari Arreta Eskaintzeko Sistemari dagozkiola ulertuko da.

Hamaikagarren xedapen gehigarria.  2011n Merkataritzako Ordutegiei buruzko abenduaren 21eko 1/2004 Legearen 5.5 artikuluko eskakizunak (errege lege-dekretu honek emandako idazketan) betetzen zituzten udalerrietan turista asko biltzen diren eremuak izendatzea.

1.  Errege lege-dekretu hau indarrean jartzen denetik sei hilabeteko epearen barruan, autonomia-erkidegoek gutxienez turista asko biltzen diren gune bat izendatuko dute 2011n, hain zuzen 1.000.000 ostatu-gau baino gehiago izan dituzten edo urte berean 400.000

bidaiari baino gehiago jaso dituzten turismoko gurutze-ontziak hartzen dituzten portuak dituzten 200.000 biztanletik gorako udalerrietan. Turista asko biltzen diren eremuak izendatzeko orduan abenduaren 21eko 1/2004 Legearen 5.4 artikuluan ezarritako irizpideak hartuko dira kontuan.

2.  Aurreko paragrafoan xedatutako ondorioetarako, eranskinean daude jasota hotel-okupazio handiko edo turismoko gurutze-ontziko bidaiari kopuru handiko 200.000

biztanletik gorako udalerriak.

Hamabigarren xedapen gehigarria. Energia Erakundearen xedeak eta eginkizunak.

Dibertsifikatzeko eta Aurrezteko IDAE Energia Dibertsifikatzeko eta Aurrezteko Erakundeak honako eginkizun hauek izango ditu 1986rako Estatuko Aurrekontu Orokorren abenduaren 27ko 46/1985 Legearen hogeita batgarren.hiru xedapen gehigarrian xedatutako eginkizunez gain:

a)  Energia sortzeko ikatza erabiltzen ez duten teknologien garapenari laguntzea.

b)  Industria, Energia eta Turismo Ministerioari laguntza teknikoa eta ekonomikoa ematea Estatuko Administrazio Orokorrak parte hartzen duen administrazioko, judizioko edo arbitrajeko prozeduretan, espresuki eskatzen zaionean.

c)  Estatuko Administrazio Orokorraren eta horren mendeko organismoen eta erakundeen bitarteko instrumentalaren eta zerbitzu teknikoaren eginkizunak garatzea agintzen zaizkion lanetan.

d)  Legez edo erregelamenduz ematen zaion beste edozein eginkizun.

Hamahirugarren xedapen gehigarria.  IDAEren kontratazio-araubidea.

1.  IDAEren kontratazio-araubidea Sektore Publikoko Kontratuen Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 14ko 3/2011 Legegintzako Errege Dekretuan egongo da ezarrita.

2.  IDAE administrazioaren bitarteko instrumental eta zerbitzu teknikoa izango da, Estatuko Administrazio Orokorrak eta horren mendeko organismoek eta erakundeek, betiere botere adjudikatzailea badute, agindutako lan guztiak egiteko, bere xedeei eta eginkizunei lotuta; hala, eskatzaileak finkatutako jarraibideen arabera egin behar ditu lan guztiak, bere estatutuetan ezarritakoari jarraiki, eta Sektore Publikoaren Kontratuei buruzko Legearen, azaroaren 14ko 3/2011 Legegintzako Errege Dekretuak onartutakoaren, testu bateginaren 24.6 artikuluan xedatutako ondorioetarako.

Hamalaugarren xedapen gehigarria.  Progresibitatea sareen sarbide-ordainsarietan.

Industria, Energia eta Turismoko ministroari baimena ematen zaio sarbide-ordainsariei progresibitate-irizpideak aplikatzeko; Sektore Elektrikoari buruzko azaroaren 27ko 54/1997 Legearen 17. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz onartu behar ditu ordainsari horiek.

Irizpide horiek erabakitzeko orduan hornidura-puntuen batez besteko kontsumoa hartuko da kontuan, kontsumitzailerik ahulenengan eragin gabe.

Hamabosgarren xedapen gehigarria.  Sarbide-ordainsariei eta azken aukerako tarifari aplikatu beharreko lurralde-gehigarriak.

Industria, Energia eta Turismoko ministroari baimena ematen zaio sarbide-ordainsariei eta azken aukerako tarifei lurralde-gehigarria aplikatzeko ezarri beharreko zerga eta errekargu zehatzak erabakitzeko, Ekonomia Gaietarako Gobernuaren Ordezko Batzordeak aldez aurretik akordioa lortu ondoren, betiere Sektore Elektrikoaren azaroaren 27ko 54/1997 Legearen 17. eta 18. artikuluetan ezarritakoarekin bat etorriz; halaber, horiek kudeatzeko eta likidatzeko behar beste tresna ere emango zaizkio.

Hamaseigarren xedapen gehigarria.  Ekainaren 29ko 2/2012 Legearen, 2012ko Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzkoaren, seigarren xedapen gehigarria aplikatzea.

Ekainaren 29ko 2/2012 Legearen, Estatuko 2012ko Aurrekontu Orokorrei buruzkoaren, seigarren xedapen gehigarria aplikatzearen ondorioetarako, Estatuko zergak lagatzeko ereduan jasotako toki-erakundeen aldeko lagapen-ehunekoak Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren lagapena zehazteko baino ez dira izango; xedapen horren Bat eta Hiru paragrafoetan daude aipatuta ehuneko horiek. Zeharkako zergak lagatzeko likidazio horri dagokionez, abenduaren 23ko 26/2009 Legearen, 2010eko Estatuko Aurrekontu Orokorren, 93., 94., 95., 101., 102. eta 103. artikuluetan ezarritako lagapenehunekoak aplikatuko dira.» Hamazazpigarren xedapen gehigarria.  «Madril 2020 hautagaitzari» aplikatu beharreko zerga-onurak.

Bat.  «Madril 2020 hautagaitza» interes publiko handiko ekitalditzat hartuko da abenduaren 23ko 49/2002 Legearen, irabazi asmorik gabeko erakundeen zerga-araubideari eta mezenasgoaren zerga-pizgarriei buruzkoaren, 27. artikuluan xedatutakoaren ondorioetarako.

Bi.  Ekitaldi hori laguntzeko programak 2012ko eta 2013ko ekitaldiak hartuko ditu barnean.

Hiru.  Egindako gastuak programaren helburuekin eta planekin bat datozela ziurtatzeko 49/2002 Legean xedatutakoa jarraituko da.

Lau. Ekitaldiaren garapen egokia bermatzen duten jarduerak egin beharko dira. Organo eskudunak garatuko eta zehaztuko ditu jarduera espezifikoak planetan eta programetan, betiere 49/2002 Lege horretan xedatutakoari jarraiki.

Bost. Programa horren zerga-onurak 49/2002 Legearen 27.3 artikuluan ezarritako handienak izango dira.

Hemezortzigarren xedapen Administrazioan.

gehigarria. Aldi baterako ezintasuna Estatuko Aldi baterako ezintasun-kasuetan osagarri hauek onartuko zaizkio Gizarte Segurantzako Araubide Orokorrari loturiko Estatuko Administrazio Orokorreko eta horren mendeko erakundeetako funtzionarioei eta langileei:

1.  Aldi baterako ezintasun-egoera gertakari arrunten ondoriozkoa bada, ezintasuna sortu aurreko hilean jasotzen zituen ordainsarien ehuneko berrogeita hamarreko ordainsari-osagarri bat onartuko zaio hirugarren egunera arte. Laugarren egunetik hogeigarrenera arte, biak barne, onartuko zaion osagarria, Gizarte Segurantzak aitortutako prestazio ekonomikoarekin batera, ezintasuna sortu aurreko hilean langile horri zegozkion ordainsarien ehuneko hirurogeita hamabostekoa izango da. Hogeita batgarren egunetik aurrera, hau barne, ezintasuna sortu aurreko hilean jasotzen ziren ordainsarien ehuneko ehuneko prestazioa onartuko zaio.

Estatuko administrazioak, bere langileei dagokienez, osagarri hori unean uneko ordainsarien ehuneko ehunekoa izatea erabaki ahal izango du, betiere salbuespen gisa eta behar bezala justifikatuta. Ondorio horietarako, ospitaleratzeko eta interbentzio kirurgikoko kasuak behar bezala justifikatuta daudela ulertuko da.

2.  Aldi baterako ezintasun-egoera gertakari profesionalen ondoriozkoa bada, Gizarte Segurantzak aitortutako prestazioa osatuko da, irauten duen denboran, harik eta ezintasuna sortu aurreko hilean langile horrek jasotzen zituen ordainsarien ehuneko ehunera iritsi arte.

3.  Xedapen honek ondorioak izango ditu araua indarrean jartzen denetik hiru hilabeteko epearen barruan hasitako aldi baterako ezintasun-prozesuetan.

Lehenengo xedapen iragankorra.

Errege lege-dekretu honetan oporrei eta norberaren gai partikularretarako egunei, norberak hartzeko egunen gehigarriei edo antzekoei buruz xedatutakoak ez du eragotziko funtzionarioek, estatudun langileek eta lan-kontratudun langileek 2012ko egunak izatea, betiere errege lege-dekretu hau indarrean jarri arte indarrean zegoen araudiari jarraiki.

Era berean, errege lege-dekretu honetan xedatutakoa ez zaie aplikatuko indarrean jartzen denean aldi baterako ezintasun-egoeran dauden langile publikoei.

Bigarren xedapen iragankorra.

Lege hau indarrean jartzen denean 1. artikuluan aipatutako kalte-ordainen pentsioren bat, konpentsazio-prestazioren bat edo beste edozein hartzeko ekonomiko jasotzen ari diren edo aukera hori araudian onartuta duten guztiek hamabost egun balioduneko epea izango dute, legea Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunetik zenbatzen hasita, 1. artikuluaren 3. paragrafoan aipatutako organoei jakinarazteko zer aukeratzen duten, berau jasotzea edo egiten ari diren jarduera publiko edo pribatuaren ordainsaria jasotzea edo, hala badagokio, erretiro-pentsioa jasotzea. Jakinarazpen hori jasotakoan, Interes Gatazken Bulegoak edo autonomia- edo toki-administrazioko organo eskudunak ordaindu behar duen zentroari helaraziko dio, interesdunak bete behar duen postu publiko edo pribatuari dagozkion ordainsariak jasotzea edo erretiro-pentsioa jasotzea aukeratzen badu kalte-ordainen pentsioak, konpentsazio-prestazioak eta beste edozein hartzeko ekonomiko ordaintzeari uzteko.

Adierazitako epean ez badu aukerarik zehazten, ondorioztatuko da interesdunak 1. artikuluan aipatutako kalte-ordainen prestazioak, konpentsazio-prestazioak eta beste edozein hartzeko ekonomiko jasotzeari uko egiten diola; hau da, egun betetzen duen karguari edo jarduerari dagokion ordainsaria edo, hala badagokio, erretiro-pentsioa jasotzea aukeratzen duela.

Hirugarren xedapen iragankorra.

Errege lege-dekretu honetan xedatutako Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginaren 214. artikuluaren 4. paragrafoaren indargabetzea langabeziagatiko prestazioei aplikatuko zaie, baldin eta horien eskubidea sortu bada arau hau indarrean jarri ondoren sortutako langabeziako legezko egoeren ondorioz.

Laugarren xedapen iragankorra.

Errege Dekretu honetan aurreikusitako Gizarte Segurantzako Lege Orokorraren testu bateginaren 215. artikuluaren 1.4 paragrafoaren indargabetzea gorabehera, paragrafo horrek indarrean jarraituko du errege-lege dekretu hau indarrean jarri aurretik zazpiehun eta hogei eguneko zerga mailako langabeziagatiko prestazioa agortu duten berrogeita bost urtetik gorako langabetuentzat.

Bosgarren xedapen iragankorra.

Langileek, Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginaren 218. artikulua aplikatzean, kotizazio-oinarri gisa, unean uneko indarreko kotizazioaren gutxieneko mugaren ehuneko 125 finkatuta badute, gutxieneko muga horren ehuneko 100 izango dute kotizazio-oinarri gisa errege lege-dekretu hau indarrean jarri ondorengo hilaren lehen egunetik aurrera.

Seigarren xedapen iragankorra.  Hobariak aplikatzeko eskubidea bertan behera uztea.

1.a)  Errege lege dekretu hau indarrean hastean enpresek kontratatzeagatik, enpleguari eusteagatik edo autoenplegua sustatzeagatik Gizarte Segurantzaren kuotetan jasotzen zituzten hobariak aplikatzeko eskubidea bertan behera geratu da, baita baterako bilketa kuotak ere, edozein dela ere haiek aplikatzeko eskubidea ezarri zuen araua (hura indarrean ala indargabetuta izan).

b)  Aurreko paragrafoan xedatutakoa errege lege-dekretu hau indarrean jarri ondoko hiletik aurrera sortutako kuotetako hobariei aplikatuko zaie.

2.  1. paragrafoan xedatutakoa ez zaie aplikatuko xedapen hauetan jasotako hobariei:

a)  Lan-merkatua erreformatzeko premiazko neurriei buruzko otsailaren 10eko 3/2012 Errege Lege Dekretua.

b)  Lan-merkatua erreformatzeko premiazko neurriei buruzko uztailaren 6ko 3/2012 Legea.

c)  Hazkuntza eta enplegua hobetzeko abenduaren 29ko 43/2006 Legearen 2., 3., 4., 4 bis, 5. eta 6. paragrafoak.

d)  Espainiako Itsuen Erakundeak (ONCE) desgaituekin egindako lan-kontratuengatik Gizarte Segurantzari ordaindu beharreko kuoten hobariak arautzen eta E.coli bakterioaren krisiak eragindako langileentzako Gizarte Segurantzaren neurriak ezartzen dituen azaroaren 18ko 18/2011 Errege Lege Dekretua.

e) Genero-indarkeriaren aurka oso-osoko babesa emateko neurriei buruzko abenduaren 28ko 1/2004 Lege Organikoaren 21.3 artikulua.

f)  Amatasun, adopzio eta harreragatiko atseden-denboran langileak ordezteko langabetuekin egiten diren bitartekotasun-kontratuen Gizarte Segurantzarako kuoten hobariak arautzen dituen irailaren 4ko 11/1998 Errege Lege Dekretua.

g)  langabeziagatiko babes-sistema erreformatzeko eta enplegagarritasuna hobetzeko premiazko neurriei buruzko abenduaren 12ko45/2002 Legearen bederatzigarren xedapen gehigarria.

h)  Ekainaren 20ko 1/1994 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onartutako Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginaren hogeita hamabosgarren xedapen gehigarria.

i)  Langabeziagatiko babes-sistema erreformatzeko eta enplegagarritasuna hobetzeko premiazko neurriei buruzko abenduaren 12ko 45/2002 Legearen hamaikagarren xedapen gehigarria.

j)  Enplegua areagotzeari eta enpleguaren kalitatea hobetzeari begira lan-merkatua eraldatzeko presazko neurriei buruzko uztailaren 9ko 12/2001 Legearen bigarren xedapen gehigarria.

k)  Familia ugariak babesteko azaroaren 18ko 40/2003 Legearen 9. artikulua.

l)  Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bategina onartzen duen ekainaren 20ko 1/1994 Legegintzako Errege Dekretuaren hogeita hamargarren xedapen gehigarria.

Zazpigarren xedapen iragankorra.  Izapide-aldiko soldatak.

Estatuari izapide-aldiko soldatak eskatzeko espedienteei aplikatuko zaie errege legedekretu honetan jasotako izapide-aldiko soldaten araubidearen erreforma, baldin eta ez badute kaleratzeko epai irmorik eman berau indarrean jartzen denean.

Zortzigarren xedapen iragankorra.  Errege lege-dekretu hau indarrean jarri aurretik onartutako onuradunen mendetasun gradua eta maila.

Errege lege-dekretu hau indarrean jarri aurretik mendetasun gradu eta maila bat onartuta dutenei ez zaie mendetasun egoera berriro onartu beharko errege lege-dekretu honetan ezarritako graduen araberako sailkapenerako.

Nolanahi ere, onartuta duten mendetasun gradua eta maila berrikusiz gero, horren ondoriozko balorazioa abenduaren 14ko 39/2006 Legearen 26. artikuluan jasotako graduen egitura berrira egokituko da.

Bederatzigarren xedapen iragankorra.  Errege lege-dekretu hau indarrean jartzen denean ebazpenik jaso ez duten mendetasun-egoera onartzeko eskabideak.

Errege lege-dekretu hau indarrean jarri aurretik mendetasun-egoera onartzeko eskabide bat aurkeztu bada eta horrek ez badu data horretan oraindik ebazpenik jaso, egoera hori onartzearen ondorioz familia-inguruko zainketetarako eta zaintzaile ez-profesionalak laguntzeko prestazio ekonomikoak, abenduaren 14ko 39/2006 Legearen 18. artikuluan xedatutakoak, eskuratzeko eskubidea bi urtez gehienez etenda egongo da prestazioak onartzeko ebazpena ematen denetik edo, bestela, eskabidea aurkeztu ondoren prestazioa onartzeko ebazpena espresuki eman eta jakinarazi gabe sei hilabete betetzen direnetik; epe hori eten egingo da interesduna prestazio hori jasotzen hasten denean.

Hamargarren xedapen iragankorra. Familia-inguruko zainketetarako, laguntza pertsonalerako eta zerbitzuari lotutako prestazio ekonomikoen gehieneko zenbatekoak.

1. Errege lege-dekretu hau indarrean jartzen denean mendetasun gradua eta maila onartuta dituzten onuradunentzat, erregelamendu bidez arautu arte, orduan indarrean zeuden gehieneko zenbatekoei eutsiko diete prestazio ekonomikoek, familia-inguruko zainketetarako prestazio ekonomikoaren kasuan izan ezik, horretan honako hauek izango baitira:

Gradua eta maila Familia-inguruko zainketetarako prestazio ekonomikoa III. gradua, mendetasun oso larria, 2. maila . . . . . . . . . . . . . .

II. gradua, mendetasun oso larria, 1. maila . . . . . . . . . . . . . . .

II. gradua, mendetasun larria, 2. maila . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. gradua, mendetasun larria, 1. maila . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. gradua, mendetasun arina, 2. maila . . . . . . . . . . . . . . . . . .

442,59 € 354,43 € 286,66 € 255,77 € 153,00 € 2.  Errege lege-dekretu hau indarrean jarri aurretik mendetasun-egoera onartzea eskatu dutenei, gradua onartzeko edo/eta prestazioak onartzeko administrazio-ebazpenik jaso ez badute, bai eta eskatzaile berriei ere, gehieneko zenbateko hauek aplikatuko zaizkie erregelamendu bidez arautu bitartean: Gradua Zerbitzuari lotutako laguntza ekonomikoa Laguntza pertsonalerako prestazio ekonomikoa Familia-inguruko zainketetarako prestazio ekonomikoa III. gradua . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. gradua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I. gradua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

715,07 € 426,12 € 300,00 € 715,07 € 426,12 € 300,00 € 387,64€ 268,79 € 153,00 € 3.  Zenbateko horiek ondorioak izango dituzte errege lege-dekretu hau indarrean jarri ondoko hilaren lehen egunetik aurrera.

Hamaikagarren xedapen iragankorra.  Estatuko Administrazio Orokorrak gutxieneko babes maila finantzatzeko egin beharreko ekarpena.

1.  Autonomia-erkidegoei abenduaren 14ko 39/2006 Legearen 9. artikuluan xedatutako gutxieneko babes maila bermatzeko eman beharreko zenbatekoak hauexek izango dira, errege lege-dekretu hau indarrean jartzean mendetasun graduaren eta mailaren ebazpena duten onuradunentzat, erregelamendu bidez arautu bitartean: Gradua eta maila III. gradua, mendetasun oso larria, 2. maila . . . . . . . . . . . . . .

II. gradua, mendetasun oso larria, 1. maila . . . . . . . . . . . . . . .

II. gradua, mendetasun larria, 2. maila . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. gradua, mendetasun larria, 1. maila . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. gradua, mendetasun arina, 2. maila . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gutxieneko babesa 231,28 € 157,26 € 89,38 € 61,34 € 52,06 € 2.  Autonomia-erkidegoei abenduaren 14ko 39/2006 Legearen 9. artikuluan xedatutako gutxieneko babes maila bermatzeko eman beharreko zenbatekoak hauexek izango dira, errege lege-dekretu hau indarrean jartzean mendetasun graduaren eta mailaren ebazpenik ez duten onuradunentzat, erregelamendu bidez arautu bitartean: Gradua Gutxieneko babesa III. gradua, mendetasun oso larria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. gradua, mendetasun larria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I. gradua, mendetasun arina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177,86 € 82,84 € 44,33 € 3.  Zenbateko horiek ondorioak izango dituzte errege lege-dekretu hau indarrean jarri ondoko hilaren lehen egunetik aurrera.

Hamabigarren xedapen gehigarria.  Katalogoko zerbitzuen babes-intentsitatea.

1. Mendetasun gradu bakoitzerako ezarritako zerbitzuen babes-intentsitateak honako hauek izango dira errege lege-dekretu hau indarrean jarri aurretik hasitako prozeduretan, baldin eta prestazioak onartzeko administrazio-ebazpenik jaso ez badute, bai eta data horren ostean hasitako prozeduretan ere, erregelamendu bidez garatu bitartean:

–  III. gradua. Mendetasun oso larria: 46 eta 70 ordu bitartean hilean.

–  II. gradua. Mendetasun larria: 21 eta 45 ordu bitartean hilean.

–  I. gradua. Mendetasun arina: gehienez 20 ordu hilean.

2.  Aurreko lerrokadan ezarritakora egokitzeko behar beste egokitzapen egin ahal izango dituzte administrazio eskudunek errege lege-dekretu hau indarrean jarri aurretik prestazioak onartzeko ebazpena jaso duten prozeduretan.

Hamahirugarren xedapen iragankorra.  Errege lege-dekretu hau indarrean jartzen denean dauden mendetasun-egoeradun pertsonen zaintzaile ez-profesionalen Gizarte Segurantzaren Sistemako hitzarmen bereziak.

Errege lege-dekretu hau indarrean jartzen denean dauden mendetasun-egoeradun pertsonen zaintzaile ez-profesionalen Gizarte Segurantzaren Sistemako hitzarmen bereziak 2012ko abuztuaren 31n amaituko dira, salbu eta izenpetzaileak 2012ko azaroaren 1a baino lehen espresuki eskatzen badu horri eusteko; horrelakoetan, hitzarmen horrek 2012ko irailaren 1etik aurrera ere balio duela joko da. Hitzarmen horiek maiatzaren 11ko 615/2007 Errege Dekretuan, mendetasun-egoeran dauden pertsonen zaintzaile ezprofesionalen Gizarte Segurantza arautzekoan, daude jasota.

Horrela gertatuz gero, Gizarte Segurantzaren kotizazioak % 10eko murrizketa izango du ordaindu beharreko kuota osoan 2012ko irailaren 1etik abenduaren 31 arte; hala, kuota osoaren % 5 Estatuko Administrazio Orokorraren kontura joango da eta gainerako % 85

zaintzaile ez-profesionalaren kontura.

Hitzarmen berezia zaintzaile ez-profesionalaren kontura baino ez da joango 2013ko urtarrilaren 1etik aurrera.

Hamalaugarren xedapen iragankorra.  2012ko egutegien indarraldi iragankorra.

Dagoeneko onartuta dauden saltokiak irekita egongo diren igandeen eta jaiegunen egutegiek indarrean iraungo dute 2012ko abenduaren 31 arte.

Halaber, 2012ko udako merkealdia arautzen duten egutegiak ere indarrean egongo dira haietan ezarritako aldian.

Hamabosgarren xedapen iragankorra.

Herri Administrazio bakoitzak hiru hilabete izango ditu, errege lege-dekretu hau argitaratzen denetik, Gizarte Segurantzako Araubide Orokorrari lotutako Herri Administrazioen zerbitzupeko langileen aldi baterako ezintasun-egoeraren prestazio ekonomikoei buruz 10. artikuluan xedatutakoa garatzeko; epe hori bukatutakoan indarrean jarriko da hori edonola ere.

Xedapen indargabetzaile bakarra.  Arauak indargabetzea.

1.  Lege- eta arau-xedapen hauek indargabetu dira:

a)  Energia elektrikoaren garraio- eta banaketa-sareetarako sarbide-ordainsariak berrikusteko epeak ezartzen dituen irailaren 24ko 1202/2010 Errege Dekretuaren 2. artikuluaren 2. paragrafoa.

b)  Indargabetu egin da Lehia Liberalizatzeko eta Handitzeko Premiazko Neurriei buruzko apirilaren 16ko, 6/1999 Errege Lege Dekretuaren 8. artikulua, baita hura garatzeko araudia ere.

2.  Lanaren eta gizarte-segurantzaren arloko xedapen hauek indargabetu dira:

a) Langabeziagatiko babes-sistema erreformatzeko eta enplegagarritasuna hobetzeko premiazko neurriei buruzko abenduaren 12ko 45/2002 Legearen bosgarren xedapen iragankorraren 3.3 paragrafoa.

b)  Hazkuntza eta enplegua hobetzeko abenduaren 29ko 43/2006 Legearen 4.1 artikulua.

c)  2006ko Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 29ko 30/2005 Legearen hirurogeita bosgarren xedapen gehigarria.

d)  Prestakuntzan diharduten ikerketa-langileen estatutua onartzen duen urtarrilaren 27ko 63/2006 Errege Dekretuaren bigarren xedapen gehigarria.

e)  Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga arautu eta sozietateen, ez-egoiliarren eta ondarearen gaineko zergen legeak zati batean aldatzen dituen azaroaren 28ko 35/2006 Legearen hogeigarren xedapen gehigarria.

f)  Ikertzaileen Gizarte Segurantzarako kotizazioetako hobariei buruzko otsailaren 23ko 278/2007 Errege Dekretua.

g)  Azaroaren 21eko 1432/2003 Errege Dekretuan jasotako hobarien erreferentziak; dekretu horrek, Zientzia eta Teknologia Ministerioak ikerketa eta garapena eta berrikuntza teknologikoko jardueren ondoriozko kenkari fiskalak aplikatzeko eta interpretatzeko, baldintza zientifiko eta teknologikoak betetzeari buruzko txosten arrazoituak jaulkitzea arautzen du.

3.  Honako xedapen hauek indargabetu dira esanbidez:

a)  Ekainaren 20ko 1/1994 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako Gizarte Segurantzari buruzko Lege Orokorraren testu bateginaren 215. artikuluaren 1.4 paragrafoa, bai eta paragrafo horretan ezarritako subsidio bereziari buruzko lege horren gainerako xedapenak ere.

b)  Ekainaren 20ko 1/1994 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onartutako Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginaren 214. artikuluaren 4. paragrafoa.

4.  Hauek ere indargabetu dira:

a)  Otsailaren 7ko 315/1964 Dekretuak onetsitako 1964ko Estatuko funtzionario zibilen legearen 68. artikuluaren 2. paragrafoa, abenduaren 30eko 53/202 Legearen 51. artikuluak emandako idazketan.

b)  Ekainaren 12ko 9/1987 Legearen, herri-administrazioetako langileen partehartzeari, lan-baldintzei eta ordezkaritza-organoei buruzkoaren, 7. artikuluaren 1. eta 2. paragrafoak.

c)  Apirilaren 12ko 7/2007 Legearen, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuarenaren, 67. artikuluaren 1. paragrafoaren d idatz-zatia, 67. artikuluaren 2. paragrafoaren bigarren lerrokada eta 67. artikuluaren 4. paragrafoa.

d)  2010eko Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 23ko 26/2009 Legearen seigarren xedapen gehigarria.

5.  Honako hauek indargabetu dira: ekainaren 23ko 4/2000 Legegintzako Errege Dekretuaren, Estatuko Funtzionario Zibilen Gizarte Segurantzari buruzko testu bategina onartu zuenaren, 21.1.a) artikulua; abenduaren 26ko 26/2009 Legearen, 2010eko Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzkoaren, seigarren xedapen gehigarria; ekainaren 9ko 1/2000 Legegintzako Errege Dekretuaren, Indar Armatuen Gizarte Segurantzari buruzko Legearen testu bategina onartzen duenaren, 20.1.a) artikulua, eta ekainaren 23ko 3/2000 Legegintzako Errege Dekretuaren, justizia-administrazioaren zerbitzupeko langileen gizarte-segurantzako araubide bereziari buruz indarrean dauden lege-xedapenen testu bategina onetsi duenaren, 20.1.A artikulua.

6.  Halaber, indargabetu dira errege lege-dekretu honetan ezarritakoari aurka egiten dioten maila bereko edo txikiagoko xedapen guztiak.

Azken xedapenetako lehenengoa.  Defizit publikoa murrizteko ezohiko neurriak hartzeari buruzko maiatzaren 20ko 8/2010 Errege Lege Dekretua aldatzea.

Maiatzaren 20ko 8/2010 Errege Lege Dekretuaren, defizit publikoa murrizteko ezohiko neurriak hartzeari buruzkoaren, seigarren xedapen gehigarria aldatu da, eta honela gelditu da idatzita:

«Seigarren xedapen gehigarria.  Abenduaren 14ko 39/2006 Legean xedatutako prestazio ekonomikoen atzeraeraginezko ondorioen ordainketaren geroratzea eta periodifikazioa.

Autonomia pertsonala sustatzeari eta mendetasun-egoeran dauden pertsonak zaintzeari buruzko abenduaren 14ko 39/2006 Legearen 18. artikuluan xedatutako prestazio ekonomikoen atzeraeraginezko ondorioen kontzeptuko zenbatekoak geroratu ahal izango dira, baldin eta horiek eskaera-dataren ostean sortu badira, eta horien ordainketa periodifikatu zenbateko bereko urteko ordainketetan, gehienez zortzi urteko epe batean, prestazioa berariaz onartzeko ebazpen irmoaren datatik aurrera, betiere eskudun administrazioek horrela erabakitzen badute. Gerorapenaren berri eman beharko zaie prestazioaren onuradunari eta Estatuko Administrazio Orokorrari, azken horrek autonomia-erkidegoarentzako ordainketa arautu dezan gutxieneko mailari dagokionez.» Azken xedapenetako bigarrena.  Atalaseak berrikustea turista asko biltzen diren eremuak deklaratzeko.

Abenduaren 21eko 1/2004 Legearen, merkataritza-ordutegiei buruzkoaren, 5.5

artikuluan ezarritako atalaseak, errege lege-dekretu honetan emandako idazketan, berrikusi ahal izango ditu gobernuak politika ekonomikoaren arrazoiengatik, betiere saltokien ordutegiei begira turista asko biltzen diren eremuak adierazi beharreko udalerrien zerrenda egiteko.

Azken xedapenetako hirugarrena. Autonomia-erkidegoen merkataritza-egutegietara egokitzea.

Autonomia-erkidegoek, errege lege-dekretu hau indarrean jartzen denetik aurrera, saltokiak, 2013tik aurrera, jendearentzat irekita egon ahal izango diren igandeen eta jaiegunen egutegiak egokitzeko beharrezko prozedurak abiaraziko dituzte, betiere abenduaren 21eko 1/2004 Legearen, Merkataritza Ordutegiei buruzkoaren, 4. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, errege lege-dekretu honek emandako idazketan.

Azken xedapenetako laugarrena.  Eskumen-tituluak.

Errege lege-dekretu honen I. titulua oinarrizkoa da Espainiako Konstituzioaren 149.1.13, 149.1.18 eta 156.1 artikuluak betez; izan ere, herri-administrazioen araubide juridikoaren oinarriak emateko eskumena ematen diote Estatuari.

Errege lege-dekretu honen II. tituluan xedatutakoa Espainiako Konstituzioaren 149.1.7, 13., 17., 18. eta 156. artikuluen babesean eman da.

III. titulua Konstituzioaren 149.1.1 artikuluaren babesean eman da.

Errege lege-dekretu honen IV. titulua Konstituzioaren 149.1.14 artikuluan ezarritakoaren babesean eman da, artikulu horrek Estatuari esleitzen baitio Ogasun Nagusiaren gaineko eskumen esklusiboa.

V. titulua Konstituzioaren 149.1.13 artikuluaren babesean eman da, artikulu horrek Estatuari esleitzen baitio jarduera ekonomikoaren plangintza orokorraren oinarrien eta koordinazioaren gaineko eskumena.

33. eta 34. artikuluak Konstituzioaren 149.1.13 eta 149.1.20 artikuluetan xedatutakoaren babesean, artikulu horiek Estatuari esleitzen baitiote jarduera ekonomikoaren plangintza orokorraren oinarrien eta koordinazioaren gaineko eskumena, baita interes orokorreko aireportuen, aireko espazioaren, airetiko bidaien eta garraioaren gainekoa ere.

35. eta 36. artikuluak, Konstituzioaren 149.1.13 artikuluan xedatutakoa betez, artikulu horrek estatuari esleitzen baitio jarduera ekonomikoaren plangintza orokorraren oinarrien eta koordinazioaren gaineko eskumena.

Errege lege-dekretu honen VII. titulua oinarrizkoa da, Espainiako Konstituzioaren 149.1.13 eta 25 artikuluen arabera Estatuari dagozkion eskumenen baitan; 149. artikuluaren lerrokada horiek Estatuari esleitzen diote jarduera ekonomikoaren plangintza orokorraren oinarriak eta koordinazioa eta meatzeen eta energiaren erregimenaren oinarriak zehazteko eskumen esklusiboa, hurrenez hurren.

Azken xedapenetako bosgarrena.  Arauak emateko ahalmena eta araudia garatzea.

1.  Gobernuari baimena ematen zaio, bere eskumenen baitan, errege lege-dekretu hau garatu eta aplikatzeko beharrezko diren xedapen guztiak emateko.

2.  Halaber, dagokien ministroei ere baimena ematen zaie, beren eskumenen baitan, errege lege-dekretu honetan ezarritakoa garatu eta gauzatzeko beharrezko diren arauxedapen eta neurri guztiak emateko.

3.  Eskudun herri-administrazioek errege lege-dekretu honetan xedatutakoa betetzeko beharrezko arau-xedapenak sustatuko dituzte.

Azken xedapenetako seigarrena.  Errege lege-dekretu honen 2. eta 3.3 artikuluetan xedatutakoa aplikatzea.

Gobernuari baimena ematen zaio, Ogasun eta Administrazio Publikoen ministroak proposatuta, errege lege-dekretu honen 1. eta 2.2 artikuluetan aparteko ordainketei dagokienez xedatutakoaren aplikazioa egokitzeko Botere Judizialaren uztailaren 1eko 6/1985 Lege Organikoaren aldaketak xedatutakora.

Azken xedapenetako zazpigarrena.  Arau-xedapenak aldatzea.

Errege lege-dekretu honek aldatzen dituen erregelamendu-arauetako zehaztapenak aldatu ahal izango dira etorkizunean ageri diren arauari dagokion erregelamendu mailako arauen bitartez.

Azken xedapenetako zortzigarrena.  Eskubide sindikalak sektore publikoaren esparruan.

Sektore publikoa osatzen duten fundazioek, merkataritza-sozietateek eta gainerako erakundeek kudeaketa egokia egin behar dute, indarreko legeriaren esparruan, ordezkaritzaorganoak zein atal eta ordezkari sindikalak sortzearekin, aldatzearekin edo kentzearekin loturiko gaietan, bereziki lanera joateko betebeharrean edo asistentzia-araubidean eragiten duten arauak edo hitzarmenak aplikatzearen ondoriozko ordu-kredituei, horien lagapenei eta liberazioei dagokienez. Hori guztia indarreko legerian aitortutako eskubide sindikalak eta ordezkaritzakoak errespetaturik.

Aurreko lerrokadan aipatutako erakundeek, gardentasunaren arloan indarrean dauden arauen esparruan, Ogasun eta Administrazio Publikoen Ministerioari edo eskuduna den autonomia-erakundeari eman beharko diote gai horien berri, betiere datu pertsonalak babesteko beharra baztertu gabe.

Azken xedapenetako bederatzigarrena.  Apirilaren 29ko 2/2012 Legea, Estatuko 2012ko Aurrekontu Orokorrena, aldatzea.

Estatuko 2012ko Aurrekontu Orokorren apirilaren 29ko 2/2012 Legearen 18. artikulua aldatu da, eta honela geratu da idatzita:

«Abenduaren 21eko 6/2001 Lege Organikoaren, Unibertsitateei buruzkoaren, lehen xedapen gehigarrian xedatutakoaren babespean, Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitateko (UNED) irakasleen (funtzionarioak eta kontratudunak) eta administrazioko eta zerbitzuetako langileen 2012ko kostuak baimenduko dira, ondoren adierazitako zenbateko hauetan, hirurtekoak edo gizarte-segurantza jaso gabe: Irakasleak (funtzionarioak eta kontratudunak) Milaka eurotan Irakasle ez diren langileak (funtzionarioak eta lankontratudun finkoak) Milaka eurotan 52.106,23

25.426,66

Azken xedapenetako hamargarrena.  Estatuko 2012ko Aurrekontu Orokorrei buruzko ekainaren 29ko 2/2012 Legea aldatzea.

Bat. Estatuko 2012ko Aurrekontu Orokorren apirilaren 29ko 2/2012 Legearen 17. artikuluaren sei paragrafoa aldatu da, eta honela geratu da idatzita:

«Sei.  Nahitaezkoak ez diren mailen irakaskuntzentzat sinatutako hitzarmen berezien erregimenari esleitzen zaizkion fondo publikoetatik etorritako finantzaketa osatzeko, betiere araututako irakaskuntzaren kontzeptu esklusiboan, ikasleengandik jaso beharreko gehieneko zenbatekoak honako hauek dira:

a)  Goi mailako heziketa-zikloak: 18 eta 36 euro bitartean ikasleko/hileko hamar hilabetez, 2012ko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra bitartean.

b)  Batxilergoa: 18 eta 36 euro bitartean ikasleko/hileko hamar hilabetez, 2012ko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra bitartean.

Ikasleei zenbateko horiek kobratzean ikastetxeek lortutako finantzaketa administrazioak «beste gastu batzuk» finantzatzeko zuzenean ordaindutakoaren osagarria izango da.

2011n adierazitakoak baino kuota handiagoak jasotzeko baimena zuten ikastetxeek horiei eutsi ahal izango diete 2012ko ekitaldian.

Administrazioak ordaindutako zenbatekoa lege honen IV. eranskinean ezarritako modulu ekonomikoen «beste gastu batzuk» osagaiari dagokion zenbatekoari 3.606,08 euro kentzean ateratzen dena baino txikiagoa ez da izango; halaber, eskudun hezkuntza-administrazioek horren gaineko beharrezko erregulazioa ezarri ahal izango dute.» Bi.  Ekainaren 29ko 2/2012 Legearen, Estatuko 2012ko Aurrekontu Orokorrei buruzkoaren, IV. eta V. eranskinak honela geratu dira idatzita:

«IV. ERANSKINA Itunpeko ikastetxeak sostengatzeko fondo publikoak banatzeko modulu ekonomikoak Lege honen 17. artikuluan xedatutakoari jarraiki, hezkuntzako maila eta modalitate guztien itunpeko ikastetxeetako eskola-unitateko modulu ekonomikoen banakapena eta urteko zenbatekoak honelakoak izango dira 2012ko urtarrilaren 1etik abenduaren 31 arte: Euro HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZA Irakasleen soldatak, gizarte-kargak barne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gastu aldakorrak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Beste gastu batzuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

URTEKO ZENBATEKO OSOA HEZKUNTZA BEREZIA (*) (nahitaezko eta doako mailak) I.  Oinarrizko/Lehen Hezkuntza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Irakasleen soldatak, gizarte-kargak barne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gastu aldakorrak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Beste gastu batzuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

URTEKO ZENBATEKO OSOA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Langile osagarriak (logopedak, fisioterapeutak, hezkuntzako laguntzaile teknikoak, psikologo-pedagogoa eta gizarte-langilea), urritasunen arabera: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Psikikoak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Autistak edo nortasun-arazo larriak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Entzumen-urrikoak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Urritasun anitzekoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. Helduarora igarotzeko trebakuntza-programak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Irakasleen soldatak, gizarte-kargak barne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gastu aldakorrak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Beste gastu batzuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

URTEKO ZENBATEKO OSOA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Langile osagarriak (logopedak, fisioterapeutak, hezkuntzako laguntzaile teknikoak, psikologo-pedagogoa eta gizarte-langilea), urritasunen arabera: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Psikikoak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Autistak edo nortasun-arazo larriak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Entzumen-urrikoak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Urritasun anitzekoak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I.  Lehen eta bigarren maila (1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Irakasleen soldatak, gizarte-kargak barne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gastu aldakorrak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Beste gastu batzuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

URTEKO ZENBATEKO OSOA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I.  Lehen eta bigarren maila (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Irakasleen soldatak, gizarte-kargak barne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gastu aldakorrak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Beste gastu batzuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

URTEKO ZENBATEKO OSOA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II.  Hirugarren eta laugarren maila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Irakasleen soldatak, gizarte-kargak barne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gastu aldakorrak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Beste gastu batzuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

URTEKO ZENBATEKO OSOA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

BATXILERGOA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Irakasleen soldatak, gizarte-kargak barne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gastu aldakorrak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Beste gastu batzuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26.243,73

3.571,98

5.768,81

35.584,52

26.243,73

3.571,98

6.153,43

35.969,14

19.018,60

15.427,02

17.696,07

21.963,35

52.487,45

4.686,73

8.766,37

65.940,55

30.365,84

27.160,31

23.527,49

33.766,44

31.492,46

4.202,14

7.499,50

43.194,11

36.981,87

7.100,96

7.499,50

51.582,33

41.912,78

8.047,76

8.277,53

58.238,06

50.541,90

9.704,64

9.125,25

Euro URTEKO ZENBATEKO OSOA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

HEZIKETA ZIKLOAK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I.  Irakasleen soldatak, gizarte-kargak barne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. taldea. 1.300 eta 1.700 ordu bitarteko erdi mailako heziketa-zikloak . . . . .

Lehenengo maila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69.371,79

Bigarren maila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. taldea. 2.000 orduko erdi mailako heziketa-zikloak . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lehenengo maila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bigarren maila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. taldea. 1.300 eta 1.700 ordu bitarteko goi mailako heziketa-zikloak . . . . . .

Lehenengo maila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bigarren maila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. taldea. 2.000 orduko goi mailako heziketa-zikloak . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lehenengo maila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bigarren maila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II.  Gastu aldakorrak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. taldea. 1.300 eta 1.700 ordu bitarteko erdi mailako heziketa-zikloak . . . . .

Lehenengo maila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bigarren maila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. taldea. 2.000 orduko erdi mailako heziketa-zikloak . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lehenengo maila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bigarren maila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. taldea. 1.300 eta 1.700 ordu bitarteko goi mailako heziketa-zikloak . . . . . .

Lehenengo maila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bigarren maila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. taldea. 2.000 orduko goi mailako heziketa-zikloak . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lehenengo maila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bigarren maila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III.  Beste gastu batzuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. taldea. Honako heziketa-ziklo hauek: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Natura-inguruneko gorputz- eta kirol-ekintzen gidaritza . . . . . . . . . . . . . . . .

– Animazio turistikoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Dekoraziozko estetika pertsonala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Ingurumen-kimika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Ahoaren eta hortzen higienea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lehenengo maila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bigarren maila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. taldea. Honako heziketa-ziklo hauek: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Idazkaritza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Sakonera ertaineko urpekaritza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Irudi-laborategia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Merkataritza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Merkataritza-kudeaketa eta marketina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Kontsumitzailearentzako zerbitzuak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Esnekigintza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Hiltegia eta harategi-urdaitegia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Errotaritza eta zereal-industriak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Laborategia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Farmaziako eta antzeko produktuen fabrikazioa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Erizaintzako zaintza osagarriak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Osasun-dokumentazioa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Larru-zurraketa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,00

46.932,61

46.932,61

46.932,61

43.322,41

0,00

43.322,41

43.322,41

6.337,68

0,00

6.337,68

6.337,68

6.296,66

0,00

6.296,66

6.296,66

10.026,10

2.344,87

Euro – Ehuna hobetzeko prozesuak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lehenengo maila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bigarren maila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. taldea. Honako heziketa-ziklo hauek: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Barazkien, haragien eta arrainen kontserbagintza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Zuraren eta kortxoaren transformazioa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Farmazia-produktuen fabrikazio-eragiketak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Plastikoaren eta kautxuaren transformazioa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Oregintza eta papergintzako industriak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Plastikoa eta kautxua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Ehuna hobetzeko eragiketak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lehenengo maila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bigarren maila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. taldea. Honako heziketa-ziklo hauek: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Paperaren eta kartoiaren azaleztapenak eta manipulazioa . . . . . . . . . . . . .

– Arte grafikoetako inprimaketa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Galdaketa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Azaleko tratamenduak eta tratamendu termikoak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Oinetakogintza eta marrokineria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Harigintza eta zulo-brodatuzko ehungintza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Puntuzko ehungintzako produkzioa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Jantzigintza industrialeko prozesuak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Harigintzako eta zulo-brodatuzko ehungintzako prozesuak . . . . . . . . . . . . .

– Puntuzko ehungintzako prozesuak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Beiragintza eta transformatuen fabrikazioa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Beirazko produktuen fabrikazioa eta transformazioa . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lehenengo maila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bigarren maila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. taldea. Honako heziketa-ziklo hauek: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Obrak eta planak gauzatzea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Irudi pertsonalaren aholkularitza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Erradioterapia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Gizarte- eta kultura-animazioa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Gizarteratzea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lehenengo maila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bigarren maila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. taldea. Honako heziketa-ziklo hauek: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Akuikultura-lanak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lehenengo maila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bigarren maila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. taldea. Honako heziketa-ziklo hauek: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Oliba-olioak eta ardoak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Administrazio-kudeaketa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Abeltzaintza-ustiategiak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Lorezaintza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Baso-lanak eta natura-ingurunearen zaintza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Nekazaritzako eta abeltzaintzako enpresen kudeaketa eta antolamendua .

– Natura- eta paisaia-baliabideen kudeaketa eta antolamendua . . . . . . . . . .

– Administrazioa eta finantzak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Itsas arrantza eta garraioa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Itsas nabigazioa, arrantza eta garraioa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Ikus-entzunezkoen, irratiaren eta ikuskizunen produkzioa . . . . . . . . . . . . . .

– Nazioarteko merkataritza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.190,41

2.344,87

14.508,30

2.344,87

16.785,68

2.344,87

10.026,10

3.791,92

14.508,30

3.791,92

Euro – Garraioaren kudeaketa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Igeltsero-lanak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Hormigoizko obrak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Eraikuntza-makineria erabiltzea eta mantentzea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Eraikuntza-proiektuen garapena eta aplikazioa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Hirigintza-proiektuen eta topografia-lanen garapena . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Betaurreko-optika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Turismo-ostatuen kudeaketa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Jatetxe-arloko zerbitzuak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Karakterizazioa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Ile-apainketa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Estetika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Janariak egitea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Okintza, gozogintza eta pastelgintza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Informatika-sistemen administrazioa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Sareko informatika-sistemen administrazioa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Informatika-aplikazioen garapena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Multiplataforma-aplikazioen administrazioa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Arotzeriako eta altzarigintzako produktuen garapena . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Laneko arriskuei aurrea hartzea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Anatomia patologikoa eta zitologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Ingurumen-osasuna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Analisien eta kalitate-kontrolaren laborategia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Industria-kimika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Kimika-instalazioa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Dietetika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Diagnosi-irudiak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Diagnosi klinikoen laborategia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Ortoprotesika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Audiologia protesikoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Osasun-larrialdiak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Farmazia eta parafarmazia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Zeinu-mintzairaren interpretazioa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Arreta soziosanitarioa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Haur Hezkuntza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Web-aplikazioen garapena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Sukalde-zuzendaritza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Turismo-gidaritza, -informazioa eta -laguntza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Bidaia-agentziak eta ospakizunen kudeaketa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Jatetxe arloko zerbitzuen zuzendaritza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Oinetakoen eta osagarrien diseinua eta ekoizpena . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Eraikuntza-proiektuak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lehenengo maila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bigarren maila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. taldea. Honako heziketa-ziklo hauek: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Ekoizpen agroekologikoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Nekazaritzako eta abelazkuntzako ekoizpena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Nekazaritza-ustiategi ententsiboak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Nekazaritza-ustiategi intentsiboak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Itsasontziko makinen eta instalazioen operazioa, kontrola eta mantentzea – Itsasontziko makinen eta instalazioen ikuskapena eta kontrola . . . . . . . . . .

– Kontsumoko tresneria elektronikoak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Produktu elektronikoen garapena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.029,74

10.908,01

Euro – Instalazio elektroteknikoak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Erregulazio- eta kontrol-sistema automatikoak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Telekomunikazioko instalazioak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Instalazio elektrikoak eta automatikoak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Mikroinformatika-sistemak eta sareak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Eraikuntza-akaberak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Sukaldaritza eta gastronomia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Abionika-mantentzea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Hortz-protesiak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Jantzigintza eta moda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Patroigintza eta moda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lehenengo maila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bigarren maila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. taldea. Honako heziketa-ziklo hauek: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Gorputz- eta kirol-ekintzen animazioa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Argitalpenen diseinua eta produkzioa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Arte grafikoen industrietako produkzioa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Irudia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Ikus-entzunezkoen eta ikuskizunen errealizazioa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Soinua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Telekomunikazio- eta informatika-sistemak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Proiektu mekanikoen garapena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Galdaketa eta pulbimetalurgia bidezko produkzioa . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Fabrikazio mekanikoko produkzioaren programazioa . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Fabrikazio mekanikoko diseinua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Arotz-lanak eta altzariak neurrira egin eta instalatzea . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Arotzeria eta altzarigintza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Zurgintza eta altzarigintza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Hozteko, girotzeko eta berotzeko instalazioak muntatu eta mantentzea . . .

– Instalazio termiko eta fluidodunen proiektuen garapena . . . . . . . . . . . . . . .

– Instalazio termiko eta fluidodunen mantentzea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Karrozeria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Ibilgailuen elektromekanika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Automozioa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Mantentze aeromekanikoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Eraginkortasun energetikoa eta eguzki-energia termikoa . . . . . . . . . . . . . .

Lehenengo maila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bigarren maila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. taldea. Honako heziketa-ziklo hauek: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Akuikultura-produkzioa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Mahastizaintza eta ardogintza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Arte grafikoetako aurreinprimaketa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Bitxigintza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Mekanizazioa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Soldadura eta galdaragintza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Metal-eraikuntzak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Elikagaien industria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Elikagaien industriako kalitatea eta prozesuak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Makineria eta linea-eroanbideen instalazio eta mantentze elektromekanikoa .

– Trenbide-mantentzea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Industria-tresneriaren mantentzea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Zeramika-produktuen fabrikazioa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Zeramika-produktuen fabrikazioa eta garapena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.121,35

12.694,59

13.080,70

14.512,79

Euro Lehenengo maila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bigarren maila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

HASIERAKO LANBIDE KUALIFIKAZIOKO PROGRAMAK . . . . . . . . . . . . . .

I.  Irakasleen soldatak, gizarte-kargak barne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II.  Gastu aldakorrak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III.  Beste gastu batzuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. taldea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(*) Lanbide arlo hauen 1. mailako kualifikazioei buruz: . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Administrazioa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Administrazioa eta kudeaketa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Artisautza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Merkataritza eta marketina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Ostalaritza eta turismoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Irudi pertsonala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Kimika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Osasungintza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Segurtasuna eta ingurumena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Gizarte- eta kultura-zerbitzuak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. taldea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Lanbide arlo hauen 1. mailako kualifikazioei buruz: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Nekazaritzako jarduerak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Nekazaritza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Arte grafikoak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Komunikazioa, irudia eta soinua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Irudia eta soinua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Eraikuntza eta obra zibila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Elektrizitatea eta elektronika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Energia eta ura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Fabrikazio mekanikoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Elikagaien industriak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Erauzteko industriak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Zurgintza eta altzarigintza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Zurgintza, altzarigintza eta kortxoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Ibilgailu autopropultsatuen mantentzea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Garraioa eta ibilgailuen mantentzea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Produkzioko mantentze eta zerbitzuak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Itsas arrantza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Instalazioa eta mantentzea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Ehungintza, jantzigintza eta larrugintza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.130,74

16.224,69

46.932,61

6.337,68

7.188,37

8.218,46

(1) Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 1. eta 2. mailetan aritzen diren maisuei irakaskuntza publikoko maisuei xede horretarako ordaintzen dieten osagarriaren zenbateko bera ordainduko diete 2012an hezkuntza-administrazioek.

(2) Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 1. eta 2. mailetan aritzen diren lizentziadunei adierazitako modulua aplikatuko zaie.

(*) Autonomia-erkidegoek, hezkuntza-eskumenak erabiliz, Hezkuntza Bereziko Langile Osagarrien moduluak horietako bakoitzean aplikatu beharreko araudiaren baldintzetara egokitu ahal izango dute.

V. ERANSKINA Ceuta eta Melilla hiri autonomoetako itunpeko ikastetxeak sostengatzeko fondo publikoak banatzeko modulu ekonomikoak Lege honen 17. artikuluan xedatutakoari jarraiki, Ceuta eta Melilla hirietako hezkuntza-maila eta -modalitate guztien itunpeko ikastetxeetako eskola-unitateko modulu ekonomikoen banakapena eta urteko zenbatekoak honelakoak izango dira 2012ko urtarrilaren 1etik abenduaren 31 arte:

Euro HAUR HEZKUNTZA Irakaslea/unitatea erlazioa: 1,17:1.

Irakasleen soldatak, gizarte-kargak barne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gastu aldakorrak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Beste gastu batzuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

URTEKO ZENBATEKO OSOA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LEHEN HEZKUNTZA Irakaslea/unitatea erlazioa: 1,17:1.

Irakasleen soldatak, gizarte-kargak barne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gastu aldakorrak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Beste gastu batzuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

URTEKO ZENBATEKO OSOA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZA I. Lehen eta bigarren maila: (1) Irakaslea/unitatea erlazioa: 1,49:1.

Irakasleen soldatak, gizarte-kargak barne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gastu aldakorrak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Beste gastu batzuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

URTEKO ZENBATEKO OSOA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I. Lehen eta bigarren maila: (2) Irakaslea/unitatea erlazioa: 1,49:1.

Irakasleen soldatak, gizarte-kargak barne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gastu aldakorrak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Beste gastu batzuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

URTEKO ZENBATEKO OSOA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. Hirugarren eta laugarren maila Irakaslea/unitatea erlazioa: 1,65:1.

Irakasleen soldatak, gizarte-kargak barne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gastu aldakorrak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Beste gastu batzuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

URTEKO ZENBATEKO OSOA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

HASIERAKO LANBIDE KUALIFIKAZIOKO PROGRAMAK

– Merkataritza eta biltegiko laguntzailea Irakaslea/unitatea erlazioa: 1,20:1.

Irakasleen soldatak, gizarte-kargak barne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gastu aldakorrak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Beste gastu batzuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

URTEKO ZENBATEKO OSOA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36.636,24

3.571,98

6.489,15

46.697,37

36.636,24

3.571,98

6.489,15

46.697,37

46.656,42

4.202,14

8.435,92

59.294,49

53.899,03

7.267,38

8.435,92

69.602,33

59.686,83

8.047,77

9.311,06

77.045,65

46.932,61

8.047,77

9.311,06

64.291,43

Haur Hezkuntza, Lehen Hezkuntza, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta Hasierako Lanbide Kualifikazioko Programetako irakaskuntzetako itunpeko unitateentzat «Beste gastu batzuk» moduluaren osagaiaren zenbatekoa 1.181,09

euroan handituko da Ceuta eta Melilla hirietan kokaturiko ikastetxeetan, administrazio eta zerbitzuetako langileen egoitza-plusak eragindako kostu handiagoa dela-eta.

Ceuta eta Melillako itunpeko ikastetxeetako irakasleei dagokion hitzarmen kolektiboan ezarritako egoitza-plusa ordainduko zaie; halere, hezkuntzaadministrazioak ez du bere gain hartuko Estatuko Aurrekontu Orokorren Lege honetan finkatutako gehikuntza globalaren ehunekoa baino handiagoko gehikuntzarik.

(1) Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 1. eta 2. mailan aritzen diren maisuei herri-ikastetxeetan maila bereko maisuentzat finkatutako zenbateko bera ordainduko zaie 2012an.

(2) Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 1. eta 2. mailetan aritzen diren lizentziadunei modulu hau aplikatuko zaie.

Azken xedapenetako hamaikagarrena.  Ekainaren 29ko 2/2012 Legea, Estatuko 2012ko Aurrekontu Orokorrei buruzkoa, aldatzea.

Estatuko 2012ko Aurrekontu Orokorren apirilaren 29ko 2/2012 Legearen 17. artikuluaren sei paragrafoa aldatu da, eta honela geratu da idatzita:

«Sei.  Nahitaezkoak ez diren mailen irakaskuntzentzat sinatutako hitzarmen berezien erregimenari esleitzen zaizkion fondo publikoetatik etorritako finantzaketa osatzeko, betiere araututako irakaskuntzaren kontzeptu esklusiboan, ikasleengandik jaso beharreko gehieneko zenbatekoak honako hauek dira:

a)  Goi mailako heziketa-zikloak: 18 eta 36 euro bitartean ikasleko/hileko hamar hilabetez, 2012ko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra bitartean.

b)  Batxilergoa: 18 eta 36 euro bitartean ikasleko/hileko hamar hilabetez, 2012ko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra bitartean.

Ikasleei zenbateko horiek kobratzean ikastetxeek lortutako finantzaketa administrazioak «beste gastu batzuk» finantzatzeko zuzenean ordaindutakoaren osagarria izango da.

2011n adierazitakoak baino kuota handiagoak jasotzeko baimena zuten ikastetxeek horiei eutsi ahal izango diete 2012ko ekitaldian.

Administrazioak ordaindutako zenbatekoa lege honen IV. eranskinean ezarritako modulu ekonomikoen «beste gastu batzuk» osagaiari dagokion zenbatekoari 3.606,08 euro kentzean ateratzen dena baino txikiagoa ez da izango; halaber, eskudun hezkuntza-administrazioek horren gaineko beharrezko erregulazioa ezarri ahal izango dute.» Azken xedapenetako hamabigarrena.  Justizia Administrazioaren zerbitzupeko langileen eskubide ekonomikoak.

«1.  Indarrik gabe utzi da ekainaren 23ko 3/2000 Legegintzako Errege Dekretuaren, justizia-administrazioaren zerbitzupeko langileen gizarte-segurantzako araubide bereziari buruz indarrean dauden lege-xedapenen testu bategina onetsi duenaren, 20.1.A) artikulua.

Horrela iraun bitartean artikulu honetan xedatutakoa bete beharko da.

2.  Karrera Judizial eta Fiskaleko kideek, Idazkari Judizialen Kidegokoek eta Botere Judizialaren Lege Organikoan jasotako Justizia Administrazioaren zerbitzuko kidegoetako funtzionarioek, baldin eta gertakari arruntengatiko aldi baterako ezintasun-egoeran badaude, oinarrizko zein osagarrizko ordainsarien ehuneko berrogeita hamar jasoko dituzte, bai eta, hala badagokio, beren ardurapeko seme-alabagatiko prestazioa ere, aldi baterako ezintasun-egoeraren lehen egunetik hirugarrenera, egoera hori sortu aurreko hilean zituztenak oinarri hartuta.

Laugarren egunetik hogeigarren egunera, biak barne, oinarrizko zein osagarrizko ordainsarien ehuneko hirurogeita hamabost jasoko dituzte, baita, hala badagokio, beren ardurapeko seme-alabagatiko prestazioari dagokionez ere. Hogeita batgarren egunetik ehun eta laurogeira arte, biak barne, oinarrizko ordainsari guztiak, ardurapeko seme-alabagatiko prestazioa, hala badagokio, eta ordainsari osagarriak jasoko dituzte. Aldi baterako ezintasun-egoera gertakari profesionalen ondoriozkoa denean, jaso beharreko prestazioa osatu ahal izango da, lehen egunetik, harik eta ezintasuna sortu aurreko hilean langile horrek jasotzen zituen ordainsarien ehuneko ehun egin arte gehienez.

Ehun eta laurogeita bat egunetik aurrera Justizia Administrazioaren zerbitzupeko langileen gizarte-segurantzako araubide berezian ezarritako subsidioa aplikatuko da.

3.  Herri-administrazio bakoitzak, bere langileei dagokienez, aukera izango du osagarri bat noiz ezarri erabakitzeko, betiere salbuespen gisa eta behar bezala justifikatuta, eta, gehienez ere, aurretik jasotzen zituzten ordainsarien ehuneko ehun egin arte. Ondorio horietarako, ospitaleratzeko eta interbentzio kirurgikoko kasuak behar bezala justifikatuta daudela joko da.

Mutualismo administratiboak kudeatutako gizarte-segurantzako araubide bereziei atxikitako funtzionarioek ezin izango dute gizarte-segurantzako araubide orokorrera atxikitakoek baino gutxiago kobratu gertakari arruntengatiko aldi baterako ezintasun-egoeran, azken horiei aplikatu beharreko osagarriak barne, hala badagokio.

4.  Egun naturaltzat hartuko dira artikulu honetan aipatzen diren egunak.

Azken xedapenetako hamahirugarrena.

1.  Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginaren 211.2 artikuluan xedatutakoa langabeziagatiko prestazioei aplikatuko zaie, baldin eta horietarako eskubidea errege lege-dekretu hau indarrean jarri ondoren sorturiko langabeziagatiko lege-egoeren ondoriozkoa bada.

2.  Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginaren 215.1.3, 215.3.2, 216.3

eta 217.1 artikuluetan xedatutakoa aplikatuko zaie errege lege-dekretu hau indarrean jartzen denetik aurrera aurkezten diren langabeziagatiko subsidiorako eskubide-eskaerei.

3.  Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginaren 218. artikuluan xedatutakoa errege lege-dekretu hau indarrean jarri osteko hilaren lehen egunetik aplikatuko da.

Azken xedapenetako hamalaugarrena.  Izapidetzeko soldatak erreformatzea.

Bat. Martxoaren 24ko 1/1995 Legegintzako Errege Dekretuak onartu zuen Langileen Estatutuaren Legearen testu bategina aldatzea.

Martxoaren 1eko 1/1995 Legegintzako Errege Dekretuak onartzen duen Langileen Estatutuaren Legearen testu bateginaren 57. artikuluaren 1. paragrafoa aldatu da, eta honela geratu da idatzita:

«1.  Baldin eta demanda aurkezten denetik kaleratzea bidegabekoa dela aitortu arte laurogeita hamar egun baliodun baino gehiago igarotzen badira, 56. artikuluaren 2. paragrafoan aipatutako hartzeko ekonomikoa Estatuari eskatu ahal izango dio enpresaburuak, laurogeita hamar egun horietatik gorako denborakoa Estatuak berak ordain dezan.» Bi.  36/2010 Legea, urriaren 10ekoa, lan arloko jurisdikzioa arautzen duena, aldatzea.

Urriaren 10eko 36/2011 Legearen, lan arloko jurisdikzioa arautzen duenaren, 116. artikuluaren 1. paragrafoa aldatu da:

«Baldin eta, kaleratzeagatiko demanda aurkeztutzat jo denetik bidegabea dela lehen aldiz adierazten duen epaitegiaren edo auzitegiaren epaira arte, laurogeita hamar egun baliodun baino gehiago igaro badira, enpresariak, epaia irmoa denean, epe horretatik gorako denboran langileari ordaindutako lansariak eskatu ahal izango dizkio Estatuari».

Azken xedapenetako hamabosgarrena.  Indarrean jartzea.

Errege Lege Dekretu hau Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

Madrilen, 2012ko uztailaren 13an.

JUAN CARLOS E.

Gobernuko presidentea, MARIANO RAJOY BREY

ERANSKINA

2011n milioi bat lagunetik gorako hotel-okupazioa izan zuten edo turismoko gurutze-ontzietan gutxienez laurehun mila bidaiari baino gehiago izan zituzten 200.000 biztanletik gorako udalerriak zehaztea, 2012an turista asko biltzen diren eremuak deklaratzeko Madril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bartzelona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Palma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sevilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Valentzia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Granada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Malaga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Alacant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bilbo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zaragoza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kordoba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Las Palmas KH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cartagena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Santa Cruz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Biztanle kopurua(*) Ostatu-gauen kopurua 2011n(**) 3.265.038

1.615.448

405.318

703.021

798.033

240.099

568.030

334.329

352.700

674.317

328.659

383.343

214.918

222.271

16.411.369

16.146.596

8.075.338

3.605.575

3.319.783

2.769.103

1.740.028

1.425.400

1.370.254

1.330.616

1.249.873

1.056.479

1.027.848

356.044

Turismoko gurutze-ontzien bidaiari kopurua 2011n(***) 2.642.493

1.429.502

16.058

378.463

638.845

108.435

77.345

425.881

88.081

607.343

Iturriak:

* 2011ko Udal Errolda, EIN

** 2011ko Hotel Okupazioaren Inkesta, EIN.

*** 2011ko Estatuko Portuak, Sustapen Ministerioa.

Atxekitako dokumentuak:

Sustatzaileak:

  • deustu
  • ivap
  • Bizkaiako foru aldundia - Diputación foral de Bizkaia
  • Eusko jaurlaritza / Gobierno vasco - Justizia eta herri administrazio saila
  • BBK
  • Deusto - Instituto de estudios vascos / Euskal gaien institutua

Laguntzaileak:

© IUSPLAZA  Lege-oharra