Zuzenbidearen webgunea, euskaraz
Adrian Celaya lehiaketaren oinarriak «Adrián Celaya Ibarra» 9. sariaren oinarriak deskargatu

Finantza zuzenbidea  >>  Legeria

22/2013 Legea, abenduaren 23koa, 2014rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzkoa

2013-12-23

Erakundea: Estatuko Buruzagitza

Argitalpena: EAO, 2013/12/26, 309. zk.

I. XEDAPEN OROKORRAK

ESTATUKO BURUZAGITZA

13616

22/2013 Legea, abenduaren 23koa, 2014rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzkoa.

JUAN CARLOS I.a ESPAINIAKO ERREGEA

Honako hau ikusi eta aditzen duten guztiei.

Jakizue: Gorte Nagusiek ondoko lege hau onetsi dutela, eta Nik, hemen, berretsi egiten dudala.

HITZAURREA I

Estatuaren Aurrekontu Orokorren oinarrizko arau-esparrua 1978ko abenduaren 27ko Espainiako Konstituzioak, Aurrekontuen Lege Orokorrak eta Aurrekontu Egonkortasunari eta Finantza Iraunkortasunari buruzko Lege Organikoak osatzen dute.

Konstituzio Auzitegia Estatuaren Aurrekontu Orokorren urteroko legeak izan beharreko edukia zehazten joan da, eta derrigorrean ondoko alderdi hauek xedatu behar dituela adierazi du: dagokion urtean, Estatuak eta hari lotutako edo haren mendeko erakundeek izango dituzten diru-sarreren aurreikuspena eta gastuetarako baimena. Derrigorrezko eduki horrekin batera, beste alderdi batzuk ere xeda daitezke, baldin eta diru-sarreren aurreikuspenarekin, gastuetarako baimenarekin edo politika ekonomiko orokorraren irizpideekin lotura zuzena badute, eta Estatuko Aurrekontu Orokorrak nahiz Gobernuaren politika ekonomikoa errazago interpretatzeko eta eraginkortasun handiagoz gauzatzeko ezinbesteko osagarri badira.

Bestalde, Konstituzio Auzitegiak adierazi du denborazkotasun-irizpideak ez duela zerikusirik arau jakin bat konstituzionala izatearekin edo ez izatearekin, arau hori aurrekontuen lege batean sartzeari begira. Horregatik, Aurrekontuen Legea funtsean aldi baterako araua den arren, ez dago inolako eragozpenik inoiz edo behin bertan zenbait urtetarako edo epemugarik gabeko manuak sartzeko.

Bestalde, zergen alorrean, Konstituzioaren 134. artikuluko 7. paragrafoaren arabera, Aurrekontuen Legeak ezin du zergarik sortu, baina aldatu bai, ordea; hain zuzen ere, zerga-lege substantibo batek aukera hori jasotzen duen kasuetan.

Estatuaren Aurrekontu Orokorren Legetik kanpoko arloak dira aurreikuspen horietatik kanpo gelditzen direnak. Hortaz, Legearen edukia Konstituzioak berak mugatzen du – gainerako legeekin ez da halakorik gertatzen, haien edukia, printzipioz, mugagabea baita–: Estatuaren eskumenen eremukoa izango da, eta ez ditu lege organikoari erreserbatutako gaiak xedatuko.

Horrenbestez, 2014rako Estatuaren Aurrekontu Orokorren Legeak derrigorrezko edukia eta Konstituzio Auzitegiaren doktrina errespetatzen duten xedapenak soilik jasotzen ditu.

2014rako Estatuaren Aurrekontu Orokor hauek, Aurrekontuen Lege Orokorraren esparruan eginak (47/2003 Legea, azaroaren 26koa), alde batetik, eutsi egin diote aurrekontuen prozesuan arrazionalizazio handiagoa lortzeko helburuari, sistematizazioaren arloan egindako hobekuntzen bidez, eta, bestetik, Estatuko sektore publikoaren antolamendu ekonomiko eta finantzarioa egin dute, haren kontabilitate- eta kontrol-arauak ezarriz, eta eraginkortasuna eta efizientzia sustatuz.

Aurrekontu Egonkortasunari eta Finantza Iraunkortasunari buruzko apirilaren 27ko 2/2012 Lege Organikoak Espainiako Konstituzioaren 135. artikuluan jasotako agindua garatzeaz gain, berau 2011ko irailaren 27an erreformatuta, Ekonomia eta Diru Batasunaren Egonkortasunari, Koordinazioari eta Gobernantzari buruzko Ituna, 2012ko martxoaren 2koa, bete ere egiten du, Europako araudira etengabe eta automatikoki egokitzea bermatuz. Aipatutako lege hori bete ondoren, eta arau-esparru horren barruan, Estatuaren Aurrekontu Orokor hauetan aurreko ekitaldietan zegoen helburu bera dago; hau da, herri-administrazio guztien finantza-iraunkortasuna bermatzea, Espainiako ekonomiaren egonkortasunarekiko konfiantza sendotzea, eta aurrekontuegonkortasunaren arloan Espainiak Europar Batasunarekin hartutako konpromisoa indartzea. Xede horiek betetzea lagungarria izango da hazkunde ekonomikora eta enplegu-sorrerara zuzendutako politika ekonomikoa sendotzeko.

Ildo horretan, 2014rako Estatuaren Aurrekontu Orokorrek, kontsolidazio fiskalaren testuinguruan, murriztu egin dute gastu publikoa, Europar Batasunaren orientabide eta gomendioei jarraiki.

Ministroen Kontseiluak 2013ko ekainaren 28ko Akordioan zehaztu zituen aurrekontuegonkortasunaren eta zor publikoaren arloko 2014-2016 aldirako helburuak; Kongresuko Osoko Bilkurak 2013ko uztailaren 2an onartu zituen, eta Senatukoak uztailaren 10ean.

Akordio horrek 100eko 5,8ko defizit-helburua ezartzen du herri-administrazio guztientzat, honela banakatuta: Estatuak 100eko 3,7ko defizita izango du; Gizarte Segurantzak 100eko 1,1ekoa; autonomia-erkidegoek 100eko 1ekoa, eta toki-korporazioek zero defizita izango dute hurrengo urtearen amaierarako. Zor publikoaren helburua BPGaren 100eko 72,8koa izango da administrazio zentralarentzat 2014an. Gastu ez-finantzarioaren muga 133.259 milioi euro izango da; horrenbestez, ehuneko 2,7ko gehikuntza dago 2013koarekin alderatuta. Gehieneko gastu hori ehuneko 1,3 murrizten da, 104.847 milioi eurora arte, Lan Sistema Publikorako ekarpenak eta Gizarte Segurantzarako ekarpenak alde batera utziz gero.

II Aurrekontuen Legearen funtsezko zatia I. tituluan dago («Aurrekontuen onarpena eta aldaketak»). Bertako I. kapituluan, «Hasierako kredituak eta haien finantzaketa» izenburupean, Estatuko sektore publikoaren diru-sarrera eta gastu guztiak onesten dira, eta Estatuko zergetan eragina duten zerga-onuren zenbatekoa kontsignatzen da.

I. kapitulu horretan, Estatuaren Aurrekontu Orokorren eremua zehaztean, kontuan hartu da erakunde publikoei dagokienez 6/1997 Legeak eta azaroaren 26ko 47/2003 Legeak egiten duten sailkapena; hots, Estatuko Administrazio Orokorraren Antolaketa eta Funtzionamenduari buruzko Legeak eta Aurrekontuen Lege Orokorrak, hurrenez hurren.

Sailkapen horri legearen osotasunean jarraitu zaio. Aipatu beharra dago erakunde autonomoen merkataritza-kontua Estatuaren Aurrekontu Orokorretatik desagertu dela ekitaldi honetan; oraingoan gastuen eta diru-sarreren egoeran txertatuta egongo da, 2013rako Estatuaren Aurrekontu Orokorren abenduaren 27ko 17/2012 Legearen azken xedapenetako hamalaugarrenean xedatutakoarekin bat etorriz. Halaber, aintzat hartzen da uztailaren 18ko 28/2006 Legea, Zerbitzu Publikoak hobetzeko estatu-agentziei buruzkoa. Funtsen banaketa, berriz, gastua egitean lortu nahi den helburuaren araberakoa da, eta funtzioen arabera banatzen dira.

Estatuaren Aurrekontu Orokorren eremua Espainiako Bankuaren funtzionamendurako eta inbertsioetarako aurrekontuarekin osatu beharra dago. Banku horren berariazko legediaren arabera (Espainiako Bankuaren Autonomiari buruzko ekainaren 1eko 13/1994 Legearen 4.2 artikulua), bere aurrekontua ez da Estatuko sektore publikoko gainerako aurrekontuekin kontsolidatzen.

II. kapituluan jasota daude aurrekontu-kredituak aldatzeko eta betearazteko arauak, aurrekontu-mugak, eta 2014ko ekitaldian gauzatu beharreko kreditu lotesleak. III. kapituluak, Gizarte Segurantzari buruzkoak, osasun-laguntzaren finantzaketa arautzen du, Osasun Kudeaketarako Institutu Nazionalaren Aurrekontuaren bidez, eta Estatuak Adinduen eta Gizarte Segurantzaren Institutuari eta Itsasoko Gizarte Institutuari egiten dizkien ekarpenen bidez, bai eta gutxieneko pentsioen osagarriak finantzatzeko Gizarte Segurantzara bideratzen diren ekarpenena ere.

Amaitzeko, IV. kapituluan, Gorte Nagusiek inbertsioei eta gastu publikoari dagokienez jaso beharreko informazioa xedatzen da. Puntu horretan berritasun handiak daude, Estatuaren Aurrekontu Orokorren Legean aurrekontu arloei buruzko dokumentazioa bidaltzeko konpromisoei eginiko erreferentziak homogeneizatu egin baitira. Hala, horrelakoak, azaroaren 15eko 37/2010 Legea onartu ondoren, Gorte Nagusien Aurrekontu Bulegora zuzendu behar dira, haren 3.b) eta 4.2 artikuluei jarraikiz.

III Aurrekontuen Legearen II. titulua, «Aurrekontuen kudeaketa» helburu duena, hiru kapitulutan egituratuta dago.

I. kapituluak irakaskuntzako aurrekontuen kudeaketa arautzen du. Ikastetxe itunduei eusteko funts publikoak banatzeko modulu ekonomikoa finkatzen du, bai eta Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionaleko (UNED) langileen kostuei dagokienez baimendutako zenbatekoa ere.

II. kapituluak «Osasunaren eta Gizarte Zerbitzuen aurrekontu-kudeaketa» du helburu; bertan, bai Osasun Kudeaketarako Institutu Nazionalaren, bai Adinduen eta Gizarte Zerbitzuen Institutuaren eremuan aurrekontu-aldaketak egiteko berariazko eskumenak daude jasota.

III. kapituluak aurrekontu-kudeaketarako beste arau batzuk jasotzen ditu, eta Zerga Administrazioko Estatu Agentziaren partaidetza-portzentajea zehazten du, bere jardueragatik bildutako diru-kopuru gordinari dagokionez. Portzentaje hori ehuneko 5ekoa izango da 2014rako.

IV Estatuko Aurrekontu Orokorren Legearen III. tituluak «Langile-gastuak» ditu helburu, eta hiru kapitulutan egituratuta dago.

Aurreko ekitaldietan gertatu den moduan, I. kapituluan, «Sektore publikoaren zerbitzurako langileen gastuak» izenekoan, aurrekontu-egonkortasunerako konstituzioagindua zein gure ekonomiaren oraingo egoera daude islaturik; hala, ondorio horietarako «sektore publikoa» zer den zehaztu ondoren, langile horien ordainsarietan 2014an ez dela igoerarik egongo xedatzen du oro har, 2013ko abenduaren 31n indarrean zeuden ordainsariak erreferentziatzat hartuta. Beraz, langile publikoek aparteko bi ordainsari izango dituzte 2014an: ekainean eta abenduan. Ezin izango da enplegu-planetarako ekarpenik egin, ez eta aseguru kolektiboen kontraturik ere, erretiroaren kontingentzia estaltzen badute.

Kapitulu horrek, orobat, Lan Eskaintza Publikoa arautzen du. Estatuaren Aurrekontu Orokorren Lege honek, aurrekoak bezala, artikulu bakarraren bidez arautzen du gai hori, eta 2014an sektore publikoan ez dela langile berririk hartuko xedatzen du. Salbuespen gisa, lehentasunezkotzat jotzen diren sektore eta administrazio jakin batzuei ehuneko 10eko birjarpen-tasa baimenduko zaie, eta soldadutzako zein marineltzako militar profesionalen plazak estaltzea bermatuko da; haien gehieneko plazen kopurua legean xedatuta dator xedapen gehigarri baten bitartez. Horretaz gain, birjarpen-tasa hori aplikatzearen ondoriozko plazak herri-administrazioen dagokien gobernu-organoek onartu beharreko eskaintza batean jaso beharko direla xedatzen da. Eskaintza horri publizitate egokia emango zaio dagokien aldizkari ofizialetan.

Eutsi egingo zaie aldi baterako langileak kontratatzeko eta bitarteko funtzionarioak izendatzeko murrizketei. Kontratazio eta izendapen horiek ohiz kanpokoak izango dira, eta urgentziazko premia geroraezinak daudenean soilik egingo dira.

II. kapituluak, «Ordainsarien araubideak» izenburupean, xedatzen du 2014an Estatuko Gobernuko eta kontsulta-organoetako goi-kargudunen ordainsariak ez direla igoko, 2013ko abenduaren 31n indarrean zeudenak erreferentziatzat hartuta. Muga horrek hauei eragingo die: Estatuko Gobernuko eta Estatuko Administrazio Orokorreko goi-kargudunei, Estatu Kontseiluko goi kargudunei, Ekonomia eta Gizarte Kontseilukoei, bai eta Kontuen Auzitegiko, Konstituzio Auzitegiko eta Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiko kideei ere, eta Indar Armatuetako, Poliziako eta Guardia Zibileko goi-kargudunei, eta Botere Judizialeko eta Fiskaltzako kargudun jakin batzuei. Organo horien aurrekontuak eta, ondorioz, aipatutako ordainsarienak, Gorte Nagusiek onetsi behar dituztelako sartu dira halako aurreikuspenak Estatuaren Aurrekontu Orokorren Legean. Aurrekontuaren batasun- eta unibertsaltasun-printzipioek diotenez, Estatuaren gastu guztiak bilduko dituen dokumentu bakar bati eman behar zaio onespena; eta horixe da, hain zuzen ere, Estatuaren Aurrekontu Orokorren Legea.

Kapitulu hori osatzeko, ondoko hauen ordainsariei buruzko arauak hartu behar dira kontuan: Estatuko funtzionarioak; Indar Armatuetako, Guardia Zibileko eta Polizia Nazionaleko langileak; Gizarte Segurantzako estatutupeko langileak eta estatutupean ez daudenak; eta sektore publikoko kontratupeko langileak.

Aipamen berezia egin behar zaie Justizia Administrazioko langileei buruzko arauei eta Karrera Judizial eta Fiskaleko kideen ordainsariari buruzko arauei, maiatzaren 26ko 15/2003 Legean xedatutakoaren arabera.

Titulu horren III. kapituluak itxierako arau bat dauka, II. kapituluan jasotako arauetara egokitzen ez den ordainsari-sistema duten langileei aplikatzeko. Harekin batera, aurreko aurrekontu-legeetan bezala, badira xedapen komun batzuk ere: aktibo dauden langileen araubideari buruzkoak, ohiz kanpoko diru-sarrerak galarazteari buruzkoak, eta sari, gurutze, domina eta elbarri-pentsioak direla-eta jaso beharreko zenbatekoak izozteari buruzkoak. Halaber, kontratupeko langileen eta funtzionarioak ez direnen ordainsariak finkatzeko edo aldatzeko baldintzak ezartzen dira; hartarako Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioak aldeko txosten bat eman beharko du.

V Estatuaren Aurrekontu Orokorren Legearen IV. titulua, «Pentsio publikoak» izenburupean, sei kapitulutan banatuta dago.

Arau orokor gisa, Gizarte Segurantzaren sistemak ordaintzen dituen pentsioak eta Klase Pasiboenak ehuneko 0,25ean errebalorizatuko direla 2014an xedatzen du I. kapituluak.

II. kapituluak Estatuko Klase Pasiboen Araubideko pentsioen eta gerrako pentsio berezien hasierako zehaztapena arautzen du.

III. kapituluan pentsio publikoen hasierako zehaztapenaren mugak daude jasota; hala, muga bikoitzeko sistema bat ezartzen da, hileko zenbateko osoaren gehieneko kopuru bat eta urteko zenbateko osoaren kopuru bat finkatuta.

IV. kapituluak «Pentsio publikoen balioak handitzea eta aldatzea» arautzen du. Bertan xedatutakoaren arabera, Gizarte Segurantzako sistemak ordaindu beharreko kotizaziopeko pentsioek eta Klase Pasiboenek ehuneko 0,25eko igoera izango dute 2014an. Halaber, handituko ez diren pentsioak zehazten ditu, bai eta pentsio publikoak handitzeko zenbatekoaren muga ere.

V. kapituluak gutxieneko pentsioetarako osagarrien sistema jasotzen du, bi artikulutan:

bata Klase Pasiboen pentsioei buruzkoa da, eta bestea Gizarte Segurantzako sistemako pentsioei buruzkoa.

VI. kapituluak jasotzen du, alde batetik, Gizarte Segurantzako kotizaziopekoak ez diren pentsioen hasierako zehaztapena eta balioa handitzea, eta, bestetik, iraungitako Zahartzaro eta Baliaezintasuneko Nahitaezko Aseguruari dagozkion pentsioen zenbatekoa finkatzea.

VI V. titulua, «Finantza-eragiketak» izenekoa, hiru kapitulutan egituratuta dago, ondok gai hauek ardatz hartuta: zor publikoa, abal publikoak eta beste berme batzuk, eta Estatuaren eta Kreditu Ofizialeko Institutuaren arteko harremanak.

Titulu horren xede nagusia Estatuak eta erakunde publikoek zorduntze-eragiketak egiteko gehienezko zenbateko bat baimentzea da. Zorduntzeak I. kapituluan daude araututa, «Zor Publikoa» izenburupean. Baimen orokor horiek osatzeko, aintzat hartu behar dira erakunde publikoek eta Gobernuak berak eman beharreko informazioaren zehaztapenarekin, zor publikoaren eta Altxorrak Espainiako Bankuan eta beste finantzaerakunde batzuetan zabaldutako kontuen bilakaerari buruz.

Estatuaren zorrari dagokionez, baimenak Estatuaren zorraren saldo biziaren gehikuntzak abenduaren 31n zuen zenbatekoa du oinarri. Horrenbestez, Ekonomiako eta Lehiakortasuneko ministroari baimena ematen zaio 2014ko ekitaldian zorra handitzeko, baldin eta 2014ko abenduaren 31ko Zorraren saldo biziak ez badu 2014ko urtarrilaren 1ekoa 72.958.280,98 mila eurotik gorako kopuruan gainditzen. Muga hori, hala ere, gainditu ahal izango da ekitaldian, Ekonomia eta Lehiakortasun Ministerioak aldez aurretik baimena emanez gero, eta automatikoki berrikusteko egoerak zehazten badira.

Herri-erakundeen zorrari dagokionez, Legearen III. eranskinean zehaztuta dago haietako bakoitzarentzat baimendutako zenbatekoa. Gainera, hornitzaileei egin beharreko ordainketak finantzatzeko funtsari baimena ematen zaio 2014an zorpetu ahal izateko, Legean bertan adierazitako mugarekin. Bankuen Berregituraketa Ordenaturako Funtsaren kanpoko baliabideen zenbatekoaren muga ekitaldi honetan 63.500.000 mila eurokoa dela ere nabarmendu beharra dago.

II. kapituluan, «Abal publikoak eta beste berme batzuk», Estatuak eta herri-erakundeek ematen dituzten abal guztien gehieneko muga finkatuta da; ez da 3.725.000 mila eurotik gorakoa izango. Aipamen berezia egin behar zaio, halaber, enpresen produkziojardueraren finantzaketa hobetzeko helburuarekin, Aktiboen Titulizazio Funtsen bidez jaulkitako errenta finkoko baloreak bermatzeko abal publikoetarako baimenari.

Horretarako, 3.000.000 mila euroko gehieneko zenbatekoa jarri da 2014ko ekitaldian; zenbateko bizi metatuaren gehieneko zenbatekoa adierazi da, gainera, 2014ko abenduaren 31rako.

Enpresa-entitate publikoek eta Estatuko merkataritza-sozietateek eman beharreko abalei dagokienez, baimena Estatuko Industria Partaidetzarako Sozietateari mugatzen zaio; sozietate horrek kapitalean gehienez ere 1.210.000 mila euroko partaidetza duten merkataritza-sozietateei eman ahal izango die abala.

Estatuaren eta Kreditu Ofizialeko Institutuaren arteko harremanak III. kapituluan daude jasota. Bertan xedatutakoaren arabera, Garapena Sustatzeko Funtsari (FONPRODE) 235.230 mila euroko ekarpena egingo zaio 2014an. Urteko diru-horniduraz gain, Ministroen Kontseiluak ekitaldian zehar funts horren kontura baimen ditzakeen eragiketen bolumena finkatzen du; ekitaldi honetan, bolumen hori 375.000 mila eurokoa izango da. Halaber, eragiketa itzulgarriak baino ezin izango dira baimendu FONPRODEren kontura, Legean bertan ezarritako salbuespenak salbuespen.

Beste zuzkidura hauek ere xedatzen ditu, 2014rako: Uraren eta Saneamenduaren Lankidetza Funtserako, 15.000 mila euro; Enpresa Nazioartekotzeko Funtserako (FIEM), 238.087,60 mila euro.

Azkenik, Estatuak Kreditu Ofizialeko Institutuari egin beharreko diru-itzulketak arautzen ditu. Horri dagokionez, debekatu egin du 2014an finantza-erakunde multilateralen akzioak eta partaidetzak eskuratzeko eragiketak egitea, eta horietan sortutako funtsetara ekarpenak egitea, zor publikoan eragina izanez gero.

VII Zergen alorrean, Aurrekontuen Legeak zenbait neurri jaso ditu; horietako gehientsuenak ohikoak dira arau honetan, eta eragina dute zerga-sistemaren figura garrantzitsuenetan.

Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergan 2012 eta 2013rako ezarritako Estatuko kuota osorako zerga osagarriaren luzapena jaso da, finantza publikoak sendotzeko.

Enplegua mantendu edo sortzeagatik jarduera ekonomikoen etekin garbiari ezarritako murrizketa ere luzatuko da, Sozietateen gaineko Zergan mikroenpresek, enplegua mantentzen edo sortzen dutenean, zerga-tasa murriztu bat aplikatzeari dagokionez sartzen denaren antzera, bai eta, halaber, langileak komunikazioaren eta informazioaren teknologia berrietan trebatzeko gastuei eta inbertsioei zergan ematen zaien tratamenduaren antzera ere; bi kasuotan horrek jarduera ekonomikoan izan ditzakeen ondorio onuragarriengatik.

Horretaz gain, jarduera ekonomikoei lotu gabeko ondasun higiezinen transmisioetarako, eskuratze-balioaren koefiziente zuzentzaileen eguneratzea ehuneko 1ekoa izatea xedatzen du; era berean, zergadun jakin batzuek pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren legearen ondorioz galduko dituzten onura fiskalak konpentsatu egingo direla arautzen du: zehazki, kapital higigarriaren errendimendu jakin batzuen hartzaileak, bi urtetik gorako sorraldia dutenak 2013an, erreferentzia gisa 2006ko abenduaren 31ra arte indarrean zegoen pertsona fisikoen gaineko zergaren araudian xedatutakoak hartuta.

Sozietateen gaineko zergari dagokionez, mikroenpresei enplegua mantentzen edo sortzen dutenean aplikatzen zaien zerga-tasa murriztua luzatzeaz eta langileak komunikazioaren eta informazioaren teknologia berrietan trebatzeko gastuei eta inbertsioei emandako tratamenduaz gain, hauek ere jasotzen dira: transmisio-kasuetan higiezinen aktiboei aplikatu beharreko koefizienteak finkatzen dira, 2014ko ekitaldian zergaren ordainketa zatikatuak zehazteko modua arautzen da, bai eta zergaren legearen testu bategina Europar Batasuneko Justizia Auzitegiaren jurisprudentziara egokitzen ere sozietate baten egoitza aldatzearekin, establezimendu iraunkor batek jarduera uztearekin edo establezimendu horren aktiboak eskualdatzearekin lotuta.

Zerga-kontsolidazioaren bideari eustearren, 2012 eta 2013rako finkatu ziren ez-egoiliarren errentaren gaineko zergaren karga-tasak luzatuko dira 2014an.

Ondarearen gaineko Zergaren kargaren eskakizuna ere luzatuko da 2014an, defizit publikoa murrizten laguntzeko.

Katastroko balioak, gorantz edo beherantz, eguneratzea higiezinen merkatuarekin egokitzeko zuzenean lotuta dago, udal mailan, dagokien balio-ponentziaren onarpendatarekin. Helburu horrekin eta horretarako egindako azterketak ikusita, hainbat koefiziente ezarri dira balorazio kolektiboko prozedura baten ondoriozko katastro-balioak indarrean jarri ziren urtearen arabera; horrelakoak aplikatuko zaizkie Higiezinen Katastroaren Legearen testu bateginaren 32. artikuluaren 2 paragrafoan ezarritako baldintzak –manu horretan aurreikusitako ministerio-aginduan jasota– betetzen dituztela egiaztatu duten udalerriei.

Balio erantsiaren gaineko zergan egindako aldaketek helburu bikoitza dute; batetik, Zergaren legea Erkidegoko zuzentaraura egokitzea, Europako Batzordeak ohartarazi dituen kasu jakin batzuetan edo Europar Batasuneko Justizia Auzitegiaren jurisprudentziatik datozenetan; bestetik, Lege horren seigarren xedapen gehigarriaren aldaketaren kasuan, zuzenketa tekniko bat egitea arautzen duen zergaren prozedura- eta kudeaketa-alderdiei dagokienez.

Ondare-transmisioen eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zergan, eguneratu egin da handitasunen eta noble-tituluen transmisioa eta birgaitzea zergapetzen dituen eskala, ehuneko 1ean.

Garraiobide jakin batzuen gaineko zerga berezian egindako aldaketek barneko araudia Erkidegoko antolamendura neurri handiagoan egokitzea dute xedetzat.

Tasei dagokienez, oro har eguneratzen dira, ehuneko 1ean, Estatuko Ogasuneko zenbateko finkoko tasak, 2013an emandako arauen bidez berariaz sortutako edo eguneratutako tasak izan ezik.

Trafikoko Buruzagitza Zentralak eska ditzakeen tasak, arestian adierazitako koefizientea aplikatu ostean, euroaren 10 zentimoren goiko multiplo hurbilenaren arabera doituko dira, doitu beharreko kopurua euroaren 10 zentimoren multiploa denean salbu.

Gidabaimenei buruzkoa ere aldatzen da, orobat.

Oro har, 2014ko ekitaldirako, zorte-, enbido- edo zori-jokoak zergapetzen dituzten tasetarako ezarritako tasa eta zenbateko finkoak 2013ko zenbatekoetan mantenduko dira.

Kontabilitate eta Kontu Ikuskaritza Institutuari kontu-ikuskaritzen txostenak egiteagatik ordaindu beharreko tasa handitu egin da, zerbitzu horien benetako kostuei egokitzearren.

Jabari publiko irrati-elektrikoa erreserbatzeagatiko tasan oro har mantendu da horren zenbatekoa zehaztekoa behar diren parametroen kuantifikazioa.

Bestalde, 2014ko hurbiltze-tasaren zenbatekoa 2013ko berbera izango da.

Interes orokorreko portuetan ontzien, bidaiarien eta salgaien okupazio-tasei aplikatu beharreko hobariak ezarri ditu, bai eta aipaturiko ontzien, bidaiarien eta salgaien tasei aplikatu beharreko koefiziente zuzentzaileak ere; hori guztia, irailaren 5eko 2/2011 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitako Estatuko Portuei eta Nabigazio Zibilari buruzko Legearen Testu Bateginean ezarritakoarekin bat.

Aipaturiko testu bateginean zehaztutako portu-tasa batzuen oinarrizko zenbatekoak murriztu dira, arau horretan bertan okupazio-tasarako eta jarduera-tasarako ezarritako eguneratze-araubideari kalterik egin gabe.

Aireportuko ondare-prestazio publikoak ehuneko 2,5 handiagoak izango dira 2013an eskatutako zenbatekoekin alderatuta.

Isurpenen kontrolerako kanonaren oinarrizko prezioak eguneratu dira.

Patenteen eta baliagarritasun-modeloen urteko tasak ere eguneratu dira, bai eta babesteko ziurtagiri osagarriak eskatzeko eta mantentzekoak ere.

Azkenik, trenbide-kanonak aldatu dira (tasen izaera bera dute) zenbatekoei dagokienez; horrenbestez, diru-sarrerek trenbide-kostuak estaltzen dituzten ehunekoa handituko da.

VIII VII. titulua bi kapitulutan egituratuta dago; bata toki-erakundeei buruzkoa da, eta bestea autonomia-erkidegoei buruzkoa.

I. kapituluaren barruan, toki-erakundeen finantzaketari buruzko arauak daude; hots, udalerriak, probintziak, kabildoak nahiz uharte-kontseiluak eta probintzia bakarreko autonomia-erkidegoak finantzatzeari buruzkoak.

Oinarri-oinarrian, toki-erakundeek Estatuko zergen zenbatekoa zehaztean eta zerga horiek ordainaraztean duten partaidetza arautzen du. Tresna gisa, parte-hartze hauek nabarmendu behar dira: lagapen bidez zerga jakin batzuen bilketan parte hartzea (esaterako, PFEZ, BEZ eta alkoholen fabrikazioaren, hidrokarburoen eta tabako-lanen gaineko zerga bereziak); Finantzaketarako Funts Osagarriaren bitartez parte hartzea, arreta berezia jarriz tokiko erakundeei Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren bilketagaleragatik eman beharreko konpentsazioetan (azken horien barruan abenduaren 27ko 51/2002 Legeak hasieran ezarritakoa zein azaroaren 18ko 22/2005 Legearen bidez bideratutako konpentsazio gehigarria sartzen dira), bai eta Osasun Laguntzarako Ekarpen Funtsean parte hartzea ere diputazioen, probintzia ez diren uharteetako autonomiaerkidegoen eta uharteetako diputazio eta kabildoen osasun-zentro ez-psikiatrikoak mantentzeko.

Bestalde, 2012ko likidazioari dagokionez –2014an egin beharrekoa– 2007ko likidaziora arte aplikatutako itzultze-irizpideak aplikatuko dira berriz ere.

Amaitzeko, Ceutako eta Melillako, eta Kanariar Uharteetako toki-erakundeen partaidetza-erregimen berezien araudia jasotzen da, bai eta Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde historikoetako eta Nafarroako toki-erakundeei dagokiena ere.

Dena den, arauketa hori beste transferentzia batzuekin osatzen da: hiri-garraio kolektiboen zerbitzuetarako diru-laguntzak, eta tokiko zergetan pertsona fisiko edo juridikoei emandako zerga-onuren konpentsazioa udalentzat, martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuak, Toki Ogasunak arautzen dituen Legearen Testu Bategina onesten duenak, 9. artikuluan xedatutakoari jarraiki.

Halaber, beste alderdi batzuk arautzen dira: toki-erakundeek informazioa emateko duten betebeharra; aurrekontuak kudeatzeko arauak; udalei aurrerakinak ematea, tokiko zergen bilketa kudeatzean gerta daitezkeen desfaseak estaltzeko; eta toki-erakundeek Estatuarekiko dituzten zor irmoak konpentsatzeko prozedurak.

II. kapituluak araubide erkideko autonomia-erkidegoen eta autonomia-estatutua duten hirien finantzaketari buruzko alderdi jakin batzuk arautzen ditu.

2014an indarrean egongo den finantzaketa-sistema 2009ko uztailaren 15eko bileran onetsi zuen Zerga eta Finantza Politikako Kontseiluak, eta bi modutara sartu zen ordenamendu juridikoan: Autonomia Erkidegoak Finantzatzeko Lege Organikoa aldatuz, eta abenduaren 18ko 22/2009 Legea onartuz, araubide erkideko autonomia-erkidegoen eta autonomia-estatutua duten hirien finantzaketa-sistema arautzen duena eta zerga-arau batzuk aldatzen dituena.

Sistemak autonomia-erkidego bakoitzaren finantzaketa-premia globalak estaltzeko esleitzen dituen finantza-baliabideak hauek dira: Nahikotasun Globalaren Funtsa, Oinarrizko Zerbitzu Publikoen Berme Funtsaren Transferentzia, eta Zerga Gaitasuna.

Estatuaren gastuen aurrekontuak Nahikotasun Globalaren Funtsa eta Estatuak Berme Funtsera egindako ekarpena jasotzen ditu. Hala ere, Estatuak guztiz edo partzialki lagatako zergen bilketa ez da Estatuaren Aurrekontu Orokorretan ageri, haien izaera delaeta.

Gainera, autonomia-erkidegoen arteko konbergentzia eta per capita errenta txikiagoa dutenen garapena sustatzeko, 22/2009 Legeak konbergentzia autonomikorako bi funts arautzen ditu, Estatuaren baliabide gehigarriez hornituak daudenak: Lehiakortasun Funtsa eta Lankidetza Funtsa.

Bestalde, 2014an gauzatuko da 2012ko finantziazio-sistemari dagokion likidazioa, eta aipatutako kapituluan arautzen dira kuantifikaziorako beharrezkoak diren alderdiak.

Kapitulu horretan bertan arautzen dira, halaber, 2014an autonomia-erkidegoek beren gain hartutako zerbitzuen benetako kostuari dagokion transferentzia-erregimena, eta transferentzia berriak onesteko errege-dekretuen gutxieneko edukia.

Amaitzeko, Lurralde Arteko Konpentsazio Funtsen araudia jasotzen da, Konpentsazio Funtsa eta Funts Osagarria bereizita. Bi funtsen helburua autonomia-erkidegoek egindako inbertsio-gastuak finantzatzea da. Hala ere, Funts Osagarria Estatuaren Aurrekontu Orokorren 33. atalaren kontura egindako inbertsioak abian jartzeko gastuak finantzatzeko erabil daiteke.

IX Estatuaren Aurrekontu Orokorren Legeak, VIII. tituluan, «Gizarte-kotizazioak» izenburupean, Gizarte Segurantzako erregimen desberdinetan kotizatzeko oinarriak eta tasak jasotzen ditu, eta eguneratu ere egiten ditu, eta ehuneko 5 handitzen kotizaziooinarriaren gehieneko muga, sistemaren diru-sarrerak hobetzearren.

Tituluak bi artikulu ditu, bata «Gizarte Segurantzari, langabeziari, jarduera uzteagatiko babesari, Soldatak Bermatzeko Funtsari eta Lanbide Heziketari egindako kotizaziooinarriak eta -tasak 2014an» eta «Funtzionarioen eskubide pasiboetarako eta mutualitate orokorretarako kotizazioa 2014rako».

X Aurrekontuen Legeak zenbait xedapen ere baditu (gehigarriak, iragankorrak, indargabetzaileak eta amaierakoak), eta xedapen horietan askotariko manuak daude jasota. Nolanahi ere, arloen eta dagozkien Legearen tituluei egindako erreferentzien arabera taldekatu dira, sistematizazio hobea lortzeko.

Hala, aurrekontuen kudeaketarekin lotutako arau osagarri modura, Estatuko sektore publikoak 2012, 2013 edo 2014 ekitaldietarako aurrekontu-egonkortasunaren, zor publikoaren edo gastuaren araua bete ez duten autonomia-erkidegoekin hitzarmenak sina ditzan, Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioaren txostena beharko da oraindik – aldekoa, nahitaezkoa eta loteslea– hitzarmen horien bidez Estatuaren baliabideen transferentzia egiten denean edota gastua egiteko konpromisoa sortzen denean.

Aurrekontuen kudeaketaren arloan xedapenak sartu dira Estatuaren Aurrekontu Orokorren kontura finantzatutako maileguei eta aurrerakinei dagokienez, aurrekontuegonkortasuneko eta zorpetzeko helburuak bete daitezen.

Nabarmendu beharra dago, halaber, 1207/2006 Errege Dekretuaren 5. eta 8. artikuluei jarraiki sortutako diru-sarreren arabera autonomia-erkidegoek konpentsazioa jasoko dutela beste estatu batzuetan aseguratuta dauden eta Espainiara aldi baterako etorri diren herritarrei osasun-laguntza itundua emateagatik.

Herri Administrazioaren Institutu Nazionala organismo autonomoaren diruzaintzako geldikinak sartzea ere baimendu da. Eta urtebetez luzatu da 1985eko ekainaren 25eko 16/1985 Legean Elizaren ondasun higigarrien inbentarioari dagokionez finkatutako epea.

Autonomia-erkidegoek eta Osasun Kudeaketako Institutu Nazionalak aldi baterako ezgaitasunaren kontrol eta jarraipenerako lankidetza-hitzarmen egokiaren bitartez garatu beharreko jarduerak finantzatzea ere arautu da. Eta handitu egin da Gizarte Segurantzari emandako maileguak ezerezteko epea.

Ohikoa denez, alderdi politikoen funtzionamendu- eta segurtasun-gastuetarako Estatuaren urteko diru-laguntza ere ezarri da 2014rako, Alderdi politikoen finantzaketari buruzko uztailaren 4ko 8/2007 Lege Organikoan xedatutakoa betez. Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado SAk gizarte, kultura eta kirol arloko jarduerak egiten dituzten erakundeak babesteko baldintzak ere ezarri dira, eta hainbat arau jaso dira Garapen Teknologiko eta Industrialerako Zentroaren aurrekontua gauzatzeko.

14/2011 Legearen 33.1b) artikuluan ezarritako laguntza publikoak ere arautu dira; hala, guztiz edo zati batez itzuli beharreko laguntzak izan ahalko dira, bai eta ikerketa, garapen eta berrikuntzako politikaren kredituen konturako mailegu eta aurrerakinak ere.

Langile-gastuei dagokienez, Legearen gehigarrietan gehieneko mugak zehaztu dira soldadutzako eta marineltzako militar profesionaletarako, 2014ko abenduaren 31n ezin izango baitira 79.000 baino gehiago izan, eta mugak ezarri dira Gizarte Segurantzako lanistripuen eta lanbide-gaixotasunen mutualitateetako zuzendari-karguen eta gainerako langileen ordainsarietarako, bai eta haren erakunde eta zentro mankomunatuetakoetan ari direnentzat ere. Horrez gain, karrera judizialera eta fiskalera jotzeko Enplegu Publikoaren Eskaintza gehienez 100 plazakoa izango da, eta bake-epaileen eta bakeepaitegietako idazkarien jarduera ekonomikoki konpentsatzeko moduluak finkatu dira.

Zerga-kontsolidazioko prozesuan sakontzeko, eta aurreko urteetan ezarritako irizpideari jarraikiz, 2014an, merkataritza-sozietate publikoek, sektore publikoko fundazioek, eta nagusiki administrazioek eta Aurrekontuen Legearen 22. artikuluko Bat paragrafoan definitutako sektore publikoa osatzen duten erakundeek osatutako partzuergoek ezingo dituzte langile berriak kontratatu, salbuespenezko kasuetan izan ezik, urgentziazko premia atzeraezinak betetzeko. Kasu horietan, aldi baterako kontratazioak egin ahal izango dituzte.

Dena den, iragan ekitaldian egindako moduan, debeku hori ez zaie aplikatuko merkataritza-sozietate publikoei, sektore publikoko fundazioei eta nagusiki sektore publikoaren partaidetza gehiengoduna duten partzuergoei, baldin eta dagokion sozietatea, fundazioa edo partzuergoa bilduta dagoen Estatuko, autonomia-erkidegoko edo tokiko sektore publikoan aldez aurretik harreman finkoa edo mugagabea duten langile funtzionario edo lan-kontratudunen kontratazioak badira. Defentsako Unibertsitate Zentroetako irakasleen beharrak lan-eskaintza publikoaren bidez estaltzea aurreikusi da, bestalde; horrelako zentroetan graduko titulua pixkanaka ezartzeak eragin ditu irakaslebehar horiek.

Pentsio publikoei eta laguntza-prestazioei dagokienez, honako prestazio hauen zenbatekoak ezarri dira: Gizarte Segurantzako familia-prestazioenak, azaroaren 29ko 1/2013 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako desgaitasunik duten pertsonen eskubideei eta haien gizarteratzeari buruzko Lege Orokorraren Testu Bateginean jasotako sorospen ekonomikoenak eta laguntza-pentsioenak. Horrez gain, eguneratu egin ditu Gerra Zibilean atzerrira joandako espainiarrei martxoaren 18ko 3/2005 Legearen babesean aintzatetsitako prestazio ekonomikoak. Atzeratu egin da Gizarte Segurantzako sistema eguneratzeari, egokitzeari eta modernizatzeari buruzko abuztuaren 1eko 27/2011 Legearen hogeita hamargarren xedapen gehigarriaren aplikazioa, eta bertan behera gelditu dira Autonomia pertsonala sustatzeari eta mendetasun-egoeran dauden pertsonak zaintzeari buruzko abenduaren 14ko 39/2006 Legearen manu jakin batzuk. Indar Armatuen erregimen berezian baliaezintasun handiari dagozkion pentsioak handitzeko arauak ere badira legean, eta 2014rako zenbatekoa finkatu da Giza immunoeskasiaren birusak (GIB) kutsatuta daudenentzako gizarte-laguntzei dagokienez.

Xedatu egin da, bestalde, urtebeteko epean arautuko dela Jabetzaren, merkataritzaren eta ondasun higigarrien arloko erregistratzaileen kidegokoak dagokien Gizarte Segurantzako Araubidean sartzea, eta gauza bera kidego horietan 2015eko urtarrilaren 1etik aurrera sartzen diren izangaiei dagokienez.

Izaera ekonomikoa duten arauak diruaren legezko interesari eta berandutze-interesari buruzkoak dira; 2014an, ehuneko 4 eta ehuneko 5 izango dira interes horiek, hurrenez hurren.

Esportaziorako kreditu-aseguruari dagokionez, CESCEk 2014ko ekitaldian aseguratu eta banatu ahal izango duen kontratazio berriaren estaldura gehienez ere 9.000.000 mila eurokoa izango dela xedatzen du, Epe Laburreko Poliza Irekiak (dokumentu-kredituak izan ezik) alde batera utzita. 2005erako Estatuaren Aurrekontu Orokorren abenduaren 27ko 2/2004 Legearen hogeita bosgarren xedapen gehigarrian aurreikusitako finantzaketa-lerroari 57.425,48 mila euroko zuzkidura bat eginez arautu da enpresa txiki eta ertainentzako finantza-laguntza.

Zientzia-ikerketa eta garapen teknologikorako laguntza ere islatuta dago Legearen xedapen gehigarrietan; batetik, eduki teknologiko handiko enpresen kapitalizazioa laguntzeko lerroaren gehieneko zenbatekoa, 20.446,76 mila euro, ezarri da (abenduaren 13ko 6/2000 Legearen, familien aurrezpena eta enpresa txiki eta ertainak sustatzeko neurriak onartzekoaren, bigarren.2 xedapen gehigarriak sortuta), eta bestetik, oinarri teknologikoko enpresen enpresa-proiektuak laguntzeko finantza-lerroaren gehieneko zenbatekoa, 18.579,76 mila euro (bigarren xedapen gehigarri beraren lehen paragrafoak sortu zuen). Ekintzaile gazteentzako laguntza ere arautu da; hala, 2011rako Estatuaren Aurrekontu Orokorren abenduaren 22ko 39/2010 Legearen hirugarren xedapen gehigarrian sortutako finantzaketa-lerroari 20.446,76 mila euroko ekarpena egitea aurreikusi da. Aurten, halaber, 20.000 mila euroko hornidura egingo zaio IKTen sektoreko ETEek eta ekintzaileek sustatutako enpresa-proiektuak abiarazten laguntzeko finantzalerroari, 2013rako Estatuaren Aurrekontu Orokorren abenduaren 27ko 17/2012 Legeak sortutakoari.

5.000  mila euroko hornidura onetsi da Autonomia Sistemarako eta Mendekotasuna Artatzeko Azpiegitura eta Zerbitzuak Sustatzeko eta Garatzeko Laguntza Funtserako; funts horrek jarduera horretan ari diren enpresei finantza-laguntza ematea du helburu.

Kanpo-inbertsioa sustatzeari dagokionez, 25.000 mila euroko hornidura ezarri da Kanpo Inbertsioetarako Funtsarentzat, eta 10.000 mila euroko bat Enpresa Txiki eta Ertainen Kanpo Inbertsioetarako Funtsarentzat. Dagozkien batzorde betearazleek onar ditzaketen eragiketek ezin izango dute, orotara, 300.000 mila euroko zenbatekoa gainditu lehenengo funtsaren kasuan, ez eta 35.000 mila eurokoa ere, bigarrenaren kasuan.

Espainiako enpresek Kyotoko Protokoloko malgutasun-mekanismoetan izango duten partaidetza arautu da, eta, horrez gain, Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioaren eskumen esklusiboko erakundeetan erakustearren aldi baterako lagatako interes kulturaleko obrei dagokienez Estatuaren Bermeari buruzko manuak ere badira legean.

Ekitaldi honetan, orobat, «El Greco 2014» fundazioak Estatuaren titulartasuneko erakundeetan antolatutako erakusketetara zabalduko da hori.

Zergei dagokienez, lehentasuna duten mezenasgo-jarduerak eta -programak zehaztu ditu, eta salbuespenezko interes publikokotzat jotzen diren hainbat gertakariri aplikatu beharreko zerga-onurak arautu dira.

Gainera, RTVE Korporazioak jabari publiko irrati-elektrikoaren erreserba-tasaren errendimenduaren gainean jaso beharreko ehunekoa finkatu da, eta gizarte-intereseko xedeentzat eta Eliza Katolikoa finantzatzeko diru-kopuruei buruzko xedapenak ere jaso dira. Lehentasuna duten mezenasgoko jarduerak ezarri dira, halaber.

Lurralde-erakundeei dagokienez, bertan behera gelditu da Enpleguari buruzko abenduaren 16ko 56/2003 Legearen bosgarren xedapen gehigarriaren aplikazioa (Kanarietako Autonomia Erkidegoko IV. Enplegu Plan Integralari buruzkoa). Bestalde, oraingoan ere aurreikusten du Espainiako egoiliar diren pazienteei osasun-laguntza emateak autonomia-erkidegoetan eragindako gastuen zenbatekoa, eta Laguntza Bermearen Funtsak estalitako osasun-laguntzako gastuena, autonomia-erkidego bakoitzaren likidazioaren osteko saldo positiboak edo negatiboak konpentsatuta ordainduko dela, 2013rako Estatuaren Aurrekontu Orokorren abenduaren 27ko 17/2012 Legean egin zen moduan, baina hobekuntza teknikoren bat egingo da saldo horiek kalkulatzeko orduan.

Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoari dagokionez, enpleguari buruzko abenduaren 16ko 56/2003 Legearen 13. artikuluaren h) idatz-zatian zehaztutako akzio, neurri eta programak nola kudeatu behar dituen xedatu du Aurrekontuen Legeak.

Madrilgo, Bartzelonako eta Kanarietako bidaiarien garraio publiko erregularra finantzatzeko diru-laguntzak zuzenean ematea ere baimendu da; era horretan orain arte jarraitutako araubidea, programa-kontratuetan oinarritua, aldatuko da, oraingoa hobeto moldatzen baita Estatuak beste herri-administrazio batzuen alde egindako era horretako transferentzien izaera juridikoarekin eta oraingo helburuarekin; halaber, RenfeOperadorearen konturako ordainketak ere baimendu dira Kataluniako Gobernuari eskualdatutako aldirietako eta eskualdeko zerbitzuengatik.

Lurralde-erakundeen finantzaketari dagokionez, Estatuak zergen bidez jasotzen dituen diru-sarreren bilakaera-indizea kalkulatzeko irizpideak finkatu ditu; Estatuaren Aurrekontu Orokorren Legearen VII. tituluaren I. kapituluan adierazitakoenak, alegia.

Kreditu-eragiketen birfinantzatzea eta toki-erakundeen mendeko edo haiei lotutako erakundeei aplikatu beharreko zorpetze-erregimena arautu dira, bestalde, betiere haien xedea epemugaratzeko zain dauden obligazioekiko finantza-karga, amortizazio-aldia edo eragiketa horien arriskua murriztea bada; horrela bada, erakundeak betetzen duela jo ahal izateko baldintzak arautu dira, eta 2014ko ekitaldirako berretsi egin da ekainaren 28ko 7/2013 Errege Lege Dekretuaren, zergen, aurrekontuaren eta ikerketa, garapena eta berrikuntza sustatzearen arloko premiazko neurriei buruzkoaren, lehen xedapen gehigarrian xedatutakoa.

Aurreikusten da Toki Ogasunak arautzen dituen Legearen 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren 135. artikuluak aipatzen dituen probintzia bakarreko autonomiaerkidegoek epea handitzeko aukera ere izatea, baldin eta toki-erakundeen 2008ko eta 2009ko Estatuaren tributuetako parte-hartzearen behin betiko likidazioen ondorioz saldo zordunak beren gain hartu behar badituzte; aukera hori baitute gainerako toki-erakundeek 2012rako Estatuaren Aurrekontu Orokorren ekainaren 29ko 2/2012 Legearen hamargarren xedapen gehigarrian ezarritakoaren arabera.

Bestalde, 2013ko Estatuaren Aurrekontu Orokorren abenduaren 27ko 17/2012 Legean jasotako modu berean mantendu du enpresa-kotizazioan 100eko 50eko murrizketa izateko aukera, haurdunaldian edo edoskialdi naturalean arriskua izateagatik lanpostua aldatzen den kasuetan, edota lanbide-gaixotasuna izaten denean.

Askotariko ondorioak dituen errentaren adierazle publikoa (IPREM) zehaztu da 2014rako; 2013ko ekitaldiko berbera izango da.

Halaber, lanbide-heziketako kuotatik datozen funtsak langabeziarako lanbide-heziketa finantzatzera bideratzea ere aurreikusi da, enpresen eta langileen artean haien beharren araberako prestakuntza bultzatzeko eta zabaltzeko, eta era berean, jakintzan oinarritutako ekonomia bat garatzen lagun dezan –2013ko ekitaldian xedatutako moduan–, eta Atzerritarrek Espainian dituzten eskubide nahiz askatasunei eta horiek gizarteratzeari buruzko urtarrilaren 11ko 4/2000 Lege Organikoaren 2.ter.4 artikuluan xedatutakoa bertan behera gelditu da 2014ko ekitaldirako.

2014an ez dela Estatuko Agentziarik sortuko ezarri da, Ikerketarako Estatu Agentzia izan ezik; dena den, azken agentzia horren sorrerak ezin izango duela gastu publikoa handitzea ekarri xedatu da. Salbuespen moduan, orobat, aldatu egin da Lana eta Enplegurako Prestakuntza erakunde autonomoaren erregimen ekonomiko finantzarioa, ematen dituen zerbitzuen berezitasunetara eta haren zerbitzupeko langile batzuen lanharremanera egokitzeko, erakunde autonomoen merkataritza-eragiketen kontua ezabatutakoan, 2013rako Estatuaren Aurrekontu Orokorren abenduaren 27ko 17/2012 Legearen hamalaugarren xedapen gehigarrian ezarritakoaren arabera.

Azkenik, atzeratu egin dira Gizarte Segurantzaren sistema eguneratzeari, egokitzeari eta modernizatzeari buruzko abuztuaren 1eko 27/2011 Legearen hogeita zortzigarren xedapen gehigarriaren ondorioak, bai eta aipatutako abuztuaren 1eko 27/2011 Legearen 7. artikuluak erantsitako Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren berrogeita hemezortzigarren xedapen gehigarriarenak ere –ekainaren 20ko 1/1994 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako testu bategina–.

Honako gai hauei buruzko xedapen iragankor batzuk daude ondoren: Estatuko sektore publikoaren zerbitzupeko langileen egoitzagatiko kalte-ordainari buruzkoa; osagarri pertsonal eta iragankorrei buruzkoa; Gizarte Segurantzako lan-istripuen eta lanbide-gaixotasunen mutualitateetara elkartzeari eta atxikitzeari buruzko beste xedapen bat, bai eta 2013an etekinen sortze-aldia bi urtetik gorakoa denean kapital higigarriaren zenbait etekin jasotzeagatiko konpentsazio fiskalari buruzko beste bat ere.

Horretaz gain, bi xedapen indargabetzaile ere jaso dira; batak 2011rako Estatuaren Aurrekontu Orokorren abenduaren 22ko 39/2010 Legearen bederatzigarren xedapen gehigarria indargabetzeko, eta besteak 2013rako Estatuaren Aurrekontu Orokorren abenduaren 27ko 17/2012 Legearen hogeita hamabigarren xedapen gehigarria.

Legeak, bukaera aldean, azken xedapen batzuk ditu, lege jakin batzuetan egindako aldaketen berri emateko. Horien artean honako hauek aldatuko dira: apirilaren 30eko 670/1987 Legegintzako Errege Dekretuak onetsitako Estatuaren Klase Pasiboei buruzko Legearen testu bategina; 1988rako Estatuaren Aurrekontu Orokorren abenduaren 23ko 33/1987 Legea; Cervantes Institutua sortzen duen martxoaren 21eko 7/1991 Legea; ekainaren 20ko 1/1994 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bategina; Indarkeriazko eta sexu-askatasunaren aurkako delituen biktimei laguntzeko abenduaren 11ko 35/1995 Legea; Estatuko Administrazio Orokorraren Antolaketa eta Funtzionamenduari buruzko apirilaren 14ko 6/1997 Legea; Estatuko Funtzionario Zibilen Gizarte Segurantzari buruzko Legearen testu bateginaren –ekainaren 23ko 4/2000 Legegintzako Errege Dekretuak onartua–; Aire Segurtasunari buruzko uztailaren 7ko 21/2003 Legea; Herri Administrazioen Ondareari buruzko azaroaren 3ko 33/2003 Legea; Aurrekontuei buruzko azaroaren 26ko 47/2003 Lege Orokorra; 2007rako Estatuaren Aurrekontu Orokorren abenduaren 28ko 42/2006 Legea; Jaiotza-, adopzioedo harrera-kasuetan aitatasun-baimenaren iraupena luzatzeari buruzko urriaren 6ko 9/2009 Legea; Uztailaren 1eko 8/2011 Errege Lege Dekretua, hipoteka-zordunak laguntzeko, gastu publikoa kontrolatzeko eta toki-erakundeek enpresekin eta autonomoekin dituzten zorrak bertan behera uzteko, enpresa-jarduera sustatzeko eta administrazioa eraberritzea indartu eta soiltzeko neurriei buruzkoa; Gizarte Segurantzaren sistema eguneratzeko, egokitzeko eta modernizatzeko abuztuaren 1eko 27/2011 Legea, eta 2013rako Estatuaren Aurrekontu Orokorren abenduaren 27ko 17/2012 Legea.

Legearen amaieran klase pasiboen arloko aurrekontu-kredituen kudeaketari buruzko xedapen tradizionala, indarrean jartzea eta Gobernuari behar duen arau-garapena gauzatzeko gaikuntza ematea daude.

I. TITULUA Aurrekontuen onarpena eta aldaketak I. KAPITULUA Hasierako kredituak eta haien finantzaketa 1. artikulua.  Estatuaren Aurrekontu Orokorren eremua.

2014ko ekitaldirako Estatuaren Aurrekontu Orokorretan biltzen dira aurrekontu hauek:

a)  Estatuaren aurrekontua.

b)  Estatuko Administrazio Orokorraren erakunde autonomoen aurrekontuak.

c)  Gizarte Segurantzaren aurrekontua.

d)  Estatu-agentzien aurrekontuak.

e)  Erakunde publikoen aurrekontuak, haien berariazko araudiak izaera murriztailea emanez gero gastuen aurrekontu-kredituei.

f)  Estatuko Administrazioaren sektore publikoko gainerako erakundeen aurrekontuak.

g)  Nortasun juridikorik gabeko funtsen aurrekontuak, Aurrekontuei buruzko azaroaren 26ko 47/2003 Lege Orokorraren 2.2 artikuluan adierazitakoenak.

h)  Estatuko merkataritza-sozietateen aurrekontuak.

i)  Estatuko sektore publikoko fundazioen aurrekontuak.

j)  Enpresa-entitate publikoen eta izaera bereko gainerako erakunde publikoen aurrekontuak.

2. artikulua.  Lege honen 1. artikuluko a) idatz-zatitik e) idatz-zatira bitartean adierazitako erakundeen gastuen eta diru-sarreren egoera onestea.

Bat.  Aurreko artikuluko a), b), c), d) eta e) paragrafoetan adierazitako erakundeen aurrekontuetako gastuen egoeran integratutako programak gauzatzeko, 354.626.077,18

mila euroko kredituak onesten dira I.etik VIII.era bitarteko kapitulu ekonomikoetan, lege honen I. eranskinean zehaztutako programen araberako banaketari jarraiki. Programa horiei dagozkien kredituak honako hauek dira, politiken arabera multzokatuta: Milioika euroak Justizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Defentsa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Herritarren segurtasuna eta espetxeak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kanpo-politika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pentsioak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Beste prestazio ekonomiko batzuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gizarte-zerbitzuak eta gizarte-sustapena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Enpleguaren sustapena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Langabezia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Etxebizitza eskuratzea eta eraikuntzaren sustapena . . . . . . . . . . . . . . . .

Gizarte Segurantzaren kudeaketa eta administrazioa . . . . . . . . . . . . . . .

Osasuna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hezkuntza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kultura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nekazaritza, arrantza eta elikadura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Industria eta energia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Merkataritza, turismoa eta ETEak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Garraiorako diru-laguntzak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Azpiegiturak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ikerketa, garapena eta berrikuntza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Izaera ekonomikoko beste jarduera batzuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Goi-zuzendaritza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Izaera orokorreko zerbitzuak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Finantza- eta zerga-administrazioa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Transferentziak beste Herri-administrazio batzuetara . . . . . . . . . . . . . . . .

Zor publikoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.500.754,04

5.654.454,39

7.880.953,26

1.395.169,09

127.483.833,35

11.603.830,60

1.809.906,96

4.073.521,10

29.727.534,27

799.724,08

4.377.403,58

3.839.755,95

2.174.996,11

717.971,02

7.720.528,09

5.777.761,95

936.195,07

1.615.155,35

5.453.552,69

6.139.848,64

1.160.066,30

593.785,43

29.905.722,63

9.704.863,80

45.988.789,43

36.590.000,00

Bi.  Aurreko paragrafoan adierazitako erakundeen diru-sarreren egoeran, aurrekontuekitaldian likidatzekoak diren eskubide ekonomikoen zenbatespenak daude jasota.

Finkatutako zenbatekoen banaketa, milaka eurotan adierazita, honako hau da:

Kapitulu ekonomikoak I-VII. kapituluak Diru-sarrera ez-finantzarioak VIII. kapitulua Aktibo finantzarioak DIRU SARRERAK GUZTIRA

Estatua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Erakunde autonomoak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gizarte Segurantza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Estatu-agentziak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lege honen 1.e) artikuluan adierazitako erakundeak . . 127.745.138,26

31.236.838,12

106.701.556,56

285.140,38

181.447,45

1.866.601,87

1.351.038,13

12.127.115,70

139.011,87

44.522,11

129.611.740,13

32.587.876,25

118.828.672,26

424.152,25

225.969,56

  OROTARA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266.150.120,77

15.528.289,68

281.678.410,45

ERAKUNDEAK

Hiru.  Artikulu honen Bat paragrafoan adierazitako erakundeen arteko barnetransferentzietarako 35.945.590,61 mila euroko zenbatekoa osatzen duten kredituak onetsi dira, erakundeen arabera honela banatuta: Milaka euro Transferentziak, helburuaren arabera Estatua Erakunde autonomoak Gizarte Segurantza Estatuagentziak Lege honen 1.e) artikuluan adierazitako erakundeak Guztira Estatua . . . . . . . . . . . . . . Erakunde autonomoak . . Estatu-agentziak . . . . . . . Gizarte Segurantza . . . . . Lege honen 1.e) artikuluan adierazitako erakundeak . . – 229.120,50

30.366,00

154.806,90

16.797.669,73

60.426,00

990,00

1.502,40

13.000.476,50

– – 3.752.705,60

680.943,86

1.672,99

– – 1.234.910,13

– – – 31.714.000,22

291.219,49

31.356,00

3.909.014,90

– – – –   OROTARA . . . . . . . . 414.293,40

16.860.588,13

16.753.182,10

682.616,85

Transferentziak, jatorriaren arabera – – 1.234.910,13

35.945.590,61

Lau.  Artikulu honetan onetsitako gastu-egoerei dagokienez azpisektoreen arteko programetan eta transferentzietan jasotako kredituak honela banatzen dira organikoki eta ekonomikoki, milaka eurotan adierazita: Kapitulu ekonomikoak I-VII. kapituluak Gastu ez-finantzarioak VIII. kapitulua Aktibo finantzarioak OROTARA GASTUAK

Estatua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Erakunde autonomoak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gizarte Segurantza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Estatu-agentziak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lege honen 1.e) artikuluan adierazitako erakundeak . . . . 164.848.690,23

49.426.491,46

133.199.644,38

1.102.206,19

1.459.531,53

38.135.624,28

13.106,92

2.384.461,73

562,91

1.348,16

202.984.314,51

49.439.598,38

135.584.106,11

1.102.769,10

1.460.879,69

  OROTARA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350.036.563,79

40.535.104,00

390.571.667,79

Erakundeak Bost.  Finantza-pasiboak amortizatzeko, Bat paragrafoan adierazitako erakundeen gastuen egoerari buruzko IX. kapituluan 68.605.254,55 mila euroko zenbatekoa osatzen duten kredituak onetsi dira. Haien banaketa, programen arabera, lege honen I. eranskinean zehaztuta dago.

3. artikulua.  Zerga-onurak.

Estatuko zergetan eragina duten zerga-onurak 38.360.150,00 mila eurokoak direla kalkulatzen da. Haien antolaketa sistematikoa eranskin gisa jasota dago, Estatuaren dirusarreren egoeran.

4. artikulua.  Lege honen 2. artikuluan onetsitako kredituen finantzaketa.

Lege honen 2. artikuluko Bat paragrafoan onetsitako kredituak, guztira 354.626.077,18

mila eurokoak, honela finantzatuko dira:

a)  Ekitaldian likidatu beharreko eskubide ekonomikoekin (dagozkien diru-sarreren egoeretan zehaztuta daude, eta 281.678.410,45 mila eurokoak izango direla zenbatesten da); eta b)  Lege honen V. tituluaren I. kapituluan araututako eragiketetatik sortutako zorduntze garbiarekin.

5. artikulua.  Lege honen 1. artikuluko f), g), h), i) eta j) idatz-zatietan adierazitako erakundeen aurrekontuak.

Bat.  Onetsi egin dira XII. eranskinean zerrendatuta ageri diren Estatu-administrazioko sektore publikoko gainerako erakundeen aurrekontuak, aplikatzekoak diren xedapenetan jasotako kontrol-mekanismoei kalterik egin gabe. Aurrekontu horietan, aipaturiko erakundeen gastuen zenbatespenak eta diru-sarreren aurreikuspenak daude jasota, bai eta finantza-egoerak ere.

Bi.  Onetsi egin dira XIII. eranskinean zerrendatuta ageri diren nortasun juridikorik gabeko funtsen aurrekontuak, Aurrekontuei buruzko azaroaren 26ko 47/2003 Lege Orokorraren 2.2 artikuluan aipatutakoenak, aplikatzekoak diren xedapenetan jasotako kontrol-mekanismoei kalterik egin gabe. Aurrekontu horietan, aipaturiko funtsen gastuen zenbatespenak eta diru-sarreren aurreikuspenak daude jasota, bai eta finantza-egoerak ere.

Hiru.  Onetsi egin dira gehienbat kapital publikoa duten Estatuko merkataritzasozietateen aurrekontuak, gastuen zenbatespenak eta diru-sarreren aurreikuspenak jasotzen dituztenak, banaka aurkeztuak edo bakoitzari dagokion enpresa-taldearekin finkatuak; azken kasu horretan, aurkezpen finkatuari dagokion sozietate-zerrenda adierazi da. Aurrekoari kalterik egin gabe, Estatuaren Aurrekontu Orokorren kontura diru-laguntzak jasotzen dituzten Estatuko merkataritza-sozietateen aurrekontuak bereizita ageri dira.

Lau.  Onetsi egin dira XIV. eranskinean ageri diren Estatuko sektore publikoko fundazioen aurrekontuak, gastuen zenbatespenak eta diru-sarreren aurreikuspenak jasota.

Bost.  Onetsi egin dira XI. eranskinean adierazitako enpresa-entitate publikoen eta erakunde publikoen aurrekontuak, gastuen zenbatespenak eta diru-sarreren aurreikuspenak zehaztuta, bai eta finantza-egoerak ere, aplikatzekoak diren xedapenetan jasotako kontrol-mekanismoei kalterik egin gabe.

6. artikulua.  Espainiako Bankuaren aurrekontua.

Espainiako Bankuaren Autonomiari buruzko 13/1994 Legeak, ekainaren 1ekoak, 4.2

artikuluan xedatutakoari jarraiki, onetsi egin da Espainiako Bankuaren funtzionamendugastuen eta inbertsioen aurrekontua, eta lege honekin bat egin du.

7. artikulua.  Aurrekontuei buruzko azaroaren 26ko 47/2003 Lege Orokorraren bederatzigarren xedapen gehigarrian adierazitako partzuergoen aurrekontua.

Aurrekontuei buruzko 47/2003 Lege Orokorrak, azaroaren 26koak, bederatzigarren xedapen gehigarrian adierazitakoari jarraiki, lege honekin bat egin dute partzuergoen ustiapen- eta kapital-aurrekontuek, baldin eta partzuergo horietan Estatuko sektore publikoak duen partaidetzaren ehunekoa gainerako herri-administrazioetako bakoitzak duenaren berdina edo handiagoa bada.

II. KAPITULUA Aurrekontu-kredituak aldatzeko eta gauzatzeko arauak 8. artikulua.  Printzipio orokorrak.

Lege honen bidez baimendutako aurrekontu-kredituen aldaketak arau hauen arabera egin beharko dira 2014an: Lehenengoa.  Aurrekontu-kredituen aldaketek lege honetan xedatutakoa bete beharko dute, bai eta azaroaren 26ko 47/2003 Legeak, Aurrekontuen Lege Orokorrak, helburu horretarako xedatutakoa, baldin eta lege honek ez baditu xedapen horiek aldatu.

Bigarrena.  Aurrekontuen Lege Orokorraren 43. eta 44. artikuluetan xedatutako lotura-mailak edonolakoak izanda ere, aurrekontuak aldatzeko akordio orok berariaz adierazi beharko du zer atal, zerbitzu edo organo publikori eragiten dion, eta, hala egokituz gero, zer programa, artikulu, kontzeptu eta azpikontzeptutan duen eragina.

9. artikulua.  Kreditu lotesleak.

Bat.  2014an, ondorengo kreditu hauek lotesleak izango dira Estatuaren, erakunde autonomoen, Estatu-agentzien eta beste erakunde publiko batzuen aurrekontuetan:

1.  Aurreko ekitaldietako betebeharrei erantzuteko esleitutako kredituak, gastuen egoeran duten desagregazio ekonomikoaren mailarekin.

2.  162.00 «Langileen prestakuntza eta hobekuntza» eta 162.04 «Gizarte-ekintza» kredituak.

Bi.  2014an, 221.09 «Diruaren eta Zerga-zigiluaren Fabrika Nazionalaren Jarduerak» kreditua loteslea izango da Estatuaren, erakunde autonomoen eta beste erakunde publiko batzuen aurrekontuan.

Hiru.  Ondorengo kreditu hauek lotesleak izango dira 2014an:

1.  16.03.132A.221.10 kreditua «Diruaren eta Zerga-zigiluaren Fabrika Nazionalari, NAN- eta pasaporte-tasen eraginez».

2.  20. ataleko aurrekontuan «Industria, Energia eta Turismo Ministerioa», kapitulumailan lotesleak izango dira, diru-laguntza izendunak salbu, eta gastuen egoeretan kontzeptu gisa duten espezifikazioari kalterik egin gabe, 7. kapituluan «Kapitaltransferentziak» ondorengo zerbitzu eta programa hauetarako kontsignatutako aurrekontu-kredituak: 12. zerbitzurako «Telekomunikazioen eta Informazioaren Gizartearen Estatu Idazkaritza», 467G programarako «Informazioaren Gizartearen Ikerketa eta Garapena» eta 467I programarako «Telekomunikazioen berrikuntza teknologikoa».

Paragrafo honetan ezarritako lotura-mailen babesean egindako deialdi publikoen barruan egin beharreko ordain-aginduak, baldin eta xedetzat erakunde autonomoak, estatu-agentziak eta Lege honen 1.e) artikuluaren erakunde publikoak badituzte, «Barneko transferentziak» 000X programatik egin beharko dira, eta beharrezkoa balitz, dagozkien kreditu-transferentziak izapidetuko dira Lege honen 10.Hiru artikuluan xedatutakoaren babesean.

3.  26 atalaren aurrekontuan «Osasun, Gizarte Zerbitzu eta Berdintasun Ministerioa», 26.18.231A.227.11 kreditua «Droga-trafikoarekin lotutako delituak prebenitzeko, ikertzeko, jazartzeko eta zigortzeko jardueretarako, eta maiatzaren 29ko 17/2003 Legeak adierazitako gainerako xedeetarako».

4.  27. atalaren aurrekontuan «Ekonomia eta Lehiakortasun Ministerioa», kapitulumailan lotesleak izango dira, diru-laguntza izendunak salbu, eta gastuen egoeretan kontzeptu gisa duten espezifikazioari kalterik egin gabe, 7. kapituluan «Kapitaltransferentziak» ondorengo zerbitzu eta programa hauetarako kontsignatutako aurrekontu-kredituak: 13. Zerbitzurako («Ikerketa Zientifiko eta Teknikoko Zuzendaritza Nagusia»), 463B Programarako («Ikerketa zientifikoa eta teknikoa sustatzea eta koordinatzea»), 14. Zerbitzurako («Berrikuntzarako eta Lehiakortasunerako Zuzendaritza Nagusia»), 463B Programarako «Ikerketa zientifikoa eta teknikoa sustatzea eta koordinatzea» eta 467C Programarako «Ikerketa eta garapen teknologiko-industriala».

Paragrafo honetan ezarritako lotura-mailen babesean egindako deialdi publikoen barruan egin beharreko ordain-aginduak, baldin eta xedetzat erakunde autonomoak, estatu-agentziak eta Lege honen 1.e) artikuluaren erakunde publikoak badituzte, 000X

programatik («Barneko transferentziak») egin beharko dira, eta beharrezkoa balitz, dagozkien kreditu-transferentziak izapidetuko dira Lege honen 10.Bost.2 artikuluan xedatutakoaren babesean.

10. artikulua.  Aurrekontu-aldaketen alorreko berariazko eskumenak.

Bat.  2014rako soilik, Ogasun eta Administrazio Publikoetako ministroari dagozkio aurrekontuak aldatzeko berariazko eskumen hauek:

1.  Lege honen 9.Bi artikuluan jasotako kredituetan eragiten duten transferentziak baimentzea.

Gizarte Segurantzaren aurrekontuan, Enpleguko eta Gizarte Segurantzako ministroari dagokio baimena ematea; nolanahi ere, INGESAren eta IMSERSOren aurrekontuetan, Osasuneko, Gizarte Zerbitzuetako eta Berdintasuneko ministroak eman beharko du baimena.

2.  26.18.231A.227.11 kredituaren kontura «Droga-trafikoarekin lotutako delituak prebenitzeko, ikertzeko, jazartzeko eta zigortzeko jardueretarako, eta maiatzaren 29ko 17/2003 Legeak adierazitako gainerako xedeetarako» egin beharreko transferentziak baimentzea, Ministerioko beste sail batzuetara bideratzen direnean.

3.  4. kapituluan («Transferentzia arruntak») eta 7. kapituluan («Kapitaltransferentziak») kontzeptu berriak sortzen dituzten kredituak baimentzea, bai eta gainerako kapituluetan ere, sailkapen ekonomikoa zehazten duten kodeetan aldez aurretik ageri ez badira.

4.  Ministerioko sail desberdinetako zerbitzu eta erakunde autonomoen artean kreditu-transferentziak baimentzea, baldin eta beharrezkoa bada Ikerketa Zientifiko eta Teknikorako Funts Nazionaleko, Azpiegitura Zientifiko eta Teknologikoen Funts Estrategikoko, eta Ikerketa Zientifikorako eta Teknikorako Nazioarteko Funtseko kredituak banatzeko.

5.  Ministerioko sail desberdinetako zerbitzu eta erakunde autonomoen artean kreditu-transferentziak baimentzea, baldin eta beharrezkoa bada langileak edo lanpostuak modu eraginkorrean berriro banatzeko, esleitzeko edo haien mugikortasunerako, martxoaren 10eko 364/1995 Errege Dekretuak onartutako Estatuko Administrazio Orokorrean diharduten langileen sarbiderako, lanpostuen hornikuntzarako eta administrazio bereko funtzionario zibilen lanbide sustapenerako arautegi orokorraren III. tituluaren IV. kapituluan xedatutako kasuetan, bai eta Estatuko Administrazio Orokorraren kontratupeko langileen nahitaezko mugikortasuna eraginkorra izan dadin ere, haiei aplikagarri zaien araudiaren arabera.

6.  Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoaren aurrekontuan kreditu-aldaketak baimentzea, aldaketa horrek II. eranskineko b), c), d), e), f), g), h) eta i) paragrafoetan zehaztutako kredituei eragiten badie. Bigarrena. Zortzi.

7.  Erakunde autonomoen aurrekontuan kreditu-sortzeak baimentzea dena delako erakunde autonomoaren jarduerak finantzatzeari legez atxikitako Estatuko dirusarrerengatik.

Bi.  2014an soilik, Defentsako ministroak izango du Aurrekontuei buruzko azaroaren 26ko 47/2003 Lege Orokorraren 53.2.b) artikuluan jasotako kreditu-sortzeak baimentzeko eskumena, farmaziako produktuen salmentek edo ospitale-zerbitzuak emateak eragindako diru-sarreren ondorio direnean, eta behar bezala baimendutako elikagaiak zein erregaiak hornitu edo janari-prestazioak edota NATOko herrialdeetako armadei eginiko zerbitzuprestazioak egiteak eragindako diru-sarreren ondorio, NBBEF-Bermea funtsaren dirulaguntzek ekarritako diru-sarreren ondorio eta Indar Armatuetako Zaldi Hazkuntza atalak egindako zerbitzuen eta salmenten prestazioek eragindakoen ondorio direnean.

Hiru.  2014an, Industriako, Energiako eta Turismoko ministroak izango du bere saileko aurrekontuan azpisektoreen arteko kapital-transferentziei eragiten dieten kreditutransferentziak baimentzeko eskumena, transferentzia horiek erakunde publikoei deialdi publikoen bidez laguntzak ematearen ondorio direnean, eta 467G Programaren bidez («Informazioaren gizartearen ikerketa eta garapena») eta 467I Programaren bidez («Komunikazioen berrikuntza teknologikoa») finantzatzen direnean.

Lau.  2014an, Osasuneko, Gizarte Zerbitzuetako eta Berdintasuneko ministroak izango du Aurrekontuei buruzko 47/2003 Lege Orokorrak, azaroaren 26koak, 53.2.b) artikuluan xedatutako kreditu-sortzeak baimentzeko eskumena, kreditu horiek Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren Testu Bateginak, ekainaren 20ko 1/1994 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoak, hogeita bigarren xedapen gehigarrian adierazitako diru-sarreren ondorio direnean.

Aurreko lerrokadan adierazitakoaren ondorioz kreditua sortuz gero Estatuak Gizarte Segurantzari egindako transferentziek Osasun Kudeaketarako Institutu Nazionalaren gastu-aurrekontuan izan ditzaketen ondorioak adieraztearren, Osasuneko, Gizarte Zerbitzuetako eta Berdintasuneko ministroak baimena eman ahal izango du erakunde horren gastu-aurrekontuan beharrezko diren kreditu-handitzeak egiteko.

Betiere, aurreko lerrokadan adierazitako aurrekontu-aldaketak, baimendu ondoren, Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioko Aurrekontuen Zuzendaritza Nagusiari adierazi beharko zaizkio, jakinaren gainean egon dadin.

Bost.  2014an soilik, Ekonomia eta Lehiakortasun ministroak izango ditu berariazko eskumen hauek, aurrekontu-aldaketen alorrean:

1.  Kreditu-sortzeak baimentzea 27.13.463B.740, 27.13.463B.750, 27.13.463B.760, 27.13.463B.770 eta 27.13.463B.780 aplikazioetan, Lege honen hamaikagarren xedapen gehigarrian jasotako laguntza itzulgarriak itzultzearen ondoriozko diru-sarrerengatik (ikerketa zientifiko eta garapen teknologikoko xedeak dituzten laguntza itzulgarriei buruzkoa da xedapen hori).

2.  Bere saileko aurrekontuan, azpisektoreen arteko transferentzia arruntei eta kapital-transferentziei eragiten dieten kreditu-transferentziak baimentzea, transferentzia horiek erakunde publikoei deialdi publikoen bidez laguntzak ematearen ondorio direnean, eta 463B Programaren bidez («Ikerketa zientifikoa eta teknikoa sustatzea eta koordinatzea») nahiz 467C Programaren bidez («Ikerketa eta garapen teknologikoindustriala») finantzatzen direnean.

Sei.  2014an, lege honen 1. artikuluaren e) paragrafoan zehaztutako erakunde publikoen aurrekontuetan kreditu-aldaketak egiteko, Estatuko aurrekontuetan aplikatu beharreko prozedura bera jarraitu beharko da, baldin eta erakunde horiek Estatuko gastuaurrekontuaren kontura finantzatzen badira.

Zazpi.  Gobernuak, hiru hilean behin, artikulu honetan aipatutako transferentzia guztiei buruzko informazioa igorriko die Gorte Nagusiei, eragindako partidak zein haien zenbatekoa eta xedea zehaztuta. Bulegoak diputatuen, senatarien eta parlamentubatzordeen esku jarriko du dokumentazio hori.

11. artikulua.  Aurrekontuen mugak.

Bat.  Aurrekontuei buruzko 47/2003 Lege Orokorrak, azaroaren 26koak, 52.1.a), kapital-eragiketetatik eragiketa arruntetara kreditu-transferentziak egiteko adierazitako mugak ez dira aplikatuko honako transferentzia hauetan:

a)  Ezbeharrek, hondamendiek eta beste gertaera batzuek eragindako premiei erantzuteko, lege-lerruneko arauen bidez ezarritako edonolako betekizunei erantzuteko beharrezko diren transferentziak.

b)  Ikerketa Zientifikoa eta Teknikoa Garatzeko Funts Nazionaleko, Azpiegitura Zientifiko eta Teknologikoen Funts Estrategikoko, eta Ikerketa Zientifikorako eta Teknikorako Nazioarteko Funtseko kredituak banatzeko beharrezko diren transferentziak.

c)  Defentsako Etxebizitza, Azpiegitura eta Ekipamendu Institutuaren aurrekontuan bidezko diren transferentziak, Estatuan Indar Armatuen eragiketa- eta inbertsio-beharrei erantzuteko funtsak sartzeko.

Bi.  Aurrekontuei buruzko 47/2003 Lege Orokorrak, azaroaren 26koak, 52.1.b) artikuluan adierazitako mugak ez dira aplikatuko transferentzia horiek lege honen 10.Bat artikuluaren 2, 4 eta 5 paragrafoetan adierazitako baimenaz baliatuz egiten direnean.

Hiru.  2014an, errendimendua sustatzeko kredituen gehikuntza dakarten kreditusortzeak baimentzeko eskumena ez baldin badagokio Ogasuneko eta Herri Administrazioetako ministroari, sail horren aldeko txostena beharko da aldez aurretik.

Lau.  2014an, Aurrekontuei buruzko azaroaren 26ko 47/2003 Lege Orokorraren 50. artikuluan jasotako mugak ez dira aplikatuko honako aurrekontu-aplikazio hauetan egiten diren kreditu-gehikuntzak finantzatzeari dagokionez: 27.04.923O.351 aurrekontuaplikazioan (Arriskuak estaltzea altxorrak emandako abaletan, aurreko ekitaldien arriskuak barne), eta 27.04.923O.355 aurrekontu-aplikazioan (Altxorraren aurreko abalak gauzatzearen ondoriozko konpentsazioak), baldin eta ondorengo lege hauetan jasotako finantza-neurrien ondorio badira: urriaren 13ko 7/2008 Errege Lege Dekretuan, Euroguneko Herrialdeen Itunpeko Ekintza Planari lotutako Ekonomia eta Finantza Arloko Neurri Urgenteei buruzkoan; Sektore Elektrikoari buruzko azaroaren 27ko 54/1997 Legearen hogeita batgarren xedapen gehigarrian; Bankuak berregituratzeko eta kredituerakundeen bitarteko propioak indartzeko ekainaren 26ko 9/2009 Errege Lege Dekretuaren bigarren xedapen gehigarrian; maiatzaren 28ko 9/2010 Errege Lege Dekretuaren artikulu bakarrean, non Estatuko Administrazio Orokorrari baimena ematen zaion finantzaketa-eragiketa jakin batzuetarako abalak eman ditzan, finantzak egonkortzeko Europako mekanismoaren esparruan; 2011rako Estatuaren Aurrekontu Orokorren abenduaren 22ko 39/2010 Legearen 49. artikuluaren Bi.b) paragrafoan; 2012rako Estatuaren Aurrekontu Orokorren ekainaren 29ko 2/2012 Legearen 52. artikuluaren Bi.b) eta Bi.e) paragrafoetan, eta 2013rako Aurrekontu Orokorren abenduaren 27ko 17/2012 Legearen 54. artikuluaren Bi.b) paragrafoan.

Bost.  Gobernuak, hiru hilean behin, aldi horretako Estatuaren aurrekontua gauzatzeko eragiketen berri emango die Gorte Nagusiei Aurrekontu Bulegoaren bitartez, artikulu honetan xedatutakoa betetzen dela jakinaraztearren. Bulegoak diputatuen, senatarien eta parlamentu-batzordeen esku jarriko du dokumentazio hori.

12. artikulua.  Kredituak zabaltzea eta eranstea.

Bat.  Aurrekontuei buruzko azaroaren 26ko 47/2003 Lege Orokorraren 54. artikuluan xedatutako helburuetarako, II. eranskinean jasota dauden kredituak joko dira zabalgarritzat.

Bi.  Aurrekontuei buruzko azaroaren 26ko 47/2003 Lege Orokorraren 58.a) artikuluan xedatutako helburuetarako, 2014ko ekitaldiko kredituetan sar daitezke lege honen VII. eranskinean jasota dauden soberakinak.

III. KAPITULUA Gizarte Segurantza 13. artikulua.  Gizarte Segurantza.

Bat.  Osasun-laguntzaren finantziazioa, Osasun Kudeaketarako Institutu Nazionalaren aurrekontuaren bidez, Estatuaren bi xede-ekarpenen bidez egingo da: bata, eragiketa arruntak egiteko, 211.084,65 mila eurokoa, eta bestea, kapital-eragiketak egiteko, 11.191,18 mila eurokoa, eta erakunde horri lotutako beste edozein diru-sarrera, 1.072,46 mila eurokoa izatea kalkulatu dena.

Bi.  Estatuak 7.633.020,00 mila euro ematen dizkio Gizarte Segurantzako sistemari, sistema horretako pentsioak gutxienekora iristeko osagarriak finantzatzeko.

Pentsioak gutxienekora iristeko osagarriak finantzatzeko kreditu hori gauzatzeko erritmoa Gizarte Segurantzako Diruzaintza Nagusiaren finantza-beharretara egokituko da, bai eta Estatuaren aurrekontua gauzatzearen beharretara ere; hartarako, Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioak aldeko txosten bat egin beharko du ordain-agindu bakoitzeko.

Hiru.  Adinduen eta Gizarte Zerbitzuen Institutuaren aurrekontua 2014ko ekitaldian finantzatuko da Estatuaren ekarpenen bidez: eragiketa arruntak egiteko 3.646.779,09

mila euro, eta kapital-eragiketak egiteko 6.125,00 mila euro, eta erakunde horri lotutako beste edozein diru-sarrera, 56.860,19 mila eurokoa izatea kalkulatu dena.

Lau.  Itsasoko Gizarte Institutuaren kotizaziopekoa ez den osasun-laguntza finantzatzeko, Estatuak bi ekarpen egingo ditu; bata eragiketa arruntetarako, 2.855,00

mila eurokoa, eta bestea kapitaleko eragiketetarako, 20,00 mila eurokoa. Halaber, Estatuaren ekarpenaren bidez finantzatuko dira Institutu horren gizarte-zerbitzuak, 13.452,83 mila euroko transferentzia arrunt baten bidez, eta kapital-eragiketetarako 1.200,00 mila euroko transferentzia baten bidez.

IV. KAPITULUA Gorte Nagusiei informazioa ematea 14. artikulua.  Gorte Nagusiei inbertsioei eta gastu publikoari buruzko informazioa ematea.

Gobernuak, sei hilean behin, inbertsioaren egikaritze-mailari buruzko informazioa emango die Gorte Nagusiei Aurrekontu Bulegoaren bitartez, eta, egoki izanez gero, Estatuari eta erakunde autonomoei dagokien lurralde-banaketaren arabera zehaztuko du informazio hori. Bulegoak diputatuen, senatarien eta parlamentu-batzordeen esku jarriko du dokumentazio hori.

II. TITULUA Aurrekontu-kudeaketa I. KAPITULUA Irakaskuntzako aurrekontuen kudeaketa 15. artikulua.  Itunpeko ikastetxeei laguntzeko funts publikoak banatzeko modulu ekonomikoa.

Bat.  Eskola-unitateko modulu ekonomikoaren zenbatekoa, itunpeko ikastetxeak sostengatzeko 2014ko funts publikoen zenbateko globala banatzeko, Lege honen IV. eranskinean finkatutakoa da, Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoaren 117. artikuluaren bigarren eta hirugarren paragrafoetan eta hogeita zazpigarren xedapen gehigarrian ezarritakoaren arabera.

116.1  artikuluan xedatutakoa betetzeko, Hezkuntzari buruzko 2/2006 Lege Organikoak, maiatzaren 3koak, 15.2 artikuluan adierazitakoarekin lotuta, Haur Hezkuntzako irakaskuntzetan itundutako unitateak lege honen IV. eranskinean zehaztutako modulu ekonomikoen arabera finantzatuko dira.

Erdi-mailako eta goi-mailako heziketa-zikloak lege honen IV. eranskinean zehaztutako modulu ekonomikoen arabera finantzatuko dira. Eskola-unitate bakoitzeko 30 ikasletik beherako ratioa izateko baimena duten lanbide-heziketako unitate itunduen beste gastu batzuetarako partidan, 0,015eko koefiziente murriztailea aplikatuko da dagokion baimenean gehienezko ikasle-kopurutik kentzen den ikasle bakoitzeko.

Erdi-mailako eta goi-mailako heziketa-zikloetan, Lantokiko Prestakuntzaren finantzaketa, ikasleen praktiken garapenean enpresek parte hartzeari dagokionez, ikastetxe publikoetarako ezarrita dagoen bezala egingo da.

Hasierako Lanbide Prestakuntzako Programetarako itundutako unitateak lege honen IV. eranskinean zehaztutako modulu ekonomikoaren arabera finantzatuko dira; hala ere, Hasierako Lanbide Prestakuntzako Programetarako itunek izaera berezia izango dute.

Halaber, Batxilergoko irakaskuntza ematen duten unitate itunduak lege honen IV. eranskinean zehaztutako modulu ekonomikoaren arabera finantzatuko dira.

Autonomia-erkidegoek egokitu ditzakete aipatu eranskinean xedatutako moduluak, ikasketa bakoitzarentzat ezarritako curriculumaren eskakizunak aintzat hartuta, baldin eta horrek ez badakar modulu horien zenbatekoak murriztea lege honetan finkatutako kopuru bereizietan.

Irakasleen ordainsariek 2014ko urtarrilaren 1etik aurrera izango dituzte ondorioak, funts publikoekin guztiz edo zati batez sostengatuko Irakaskuntza Pribatuko Enpresen dagozkien Hitzarmen Kolektiboak, itunpeko ikastetxeetan hezkuntza-maila bakoitzari aplikatu beharrekoak, sinatzen diren egunari kalterik egin gabe. Administrazioak konturako ordainketak onartu ahal izango ditu dagokion hitzarmena sinatzen den arte, betiere enpresaburuen elkarte guztiek berariaz eta batera eskatuta eta aipatutako hitzarmen kolektiboak negoziatzen dituzten sindikatuei kontsulta eginda; konturako ordainketa horiek 2014ko urtarrilaren 1etik aurrera izango dituzte ondorioak. «Beste gastu batzuk» moduluaren osagaiak 2014ko urtarrilaren 1etik aurrera izango ditu ondorioak.

Irakasleen ordainsarietarako zehaztutako zenbatekoak, gizarte-kargak barne hartuta, zuzenean ordainduko ditu Administrazioak, irakasleen eta dagokion ikastetxearen titularraren arteko lan-harremanari kalterik egin gabe. «Gastu aldakorrak» osatzen dituzten zenbatekoen banaketa itunen erregimena arautzeko xedapenetan ezarritakoaren arabera egingo da.

«Beste gastu batzuk» helburu dituen zenbatekoa hilero ordainduko da, eta ikastetxeek, dagokion ekitaldi ekonomikoa amaitzean, ikastetxeko irakaskuntza itundu guztientzat batera justifikatu ahal izango dute haren aplikazioa. Erdi-mailako eta goi-mailako heziketazikloek 1.300 edo 1.400 orduko iraupena baldin badute, hezkuntza-administrazioek erabaki ahal izango dute bigarren ikasturteko beste gastu batzuen partida, IV. eranskineko moduluan zehaztutakoa, lehenengo ikasturtekoarekin batera ordaintzea, baina zenbateko globala handitu gabe.

Bi.  Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ikasturte guztietan unitate itunduak dituzten ikastetxeei finantzaketa emango zaie Hezkuntzari buruzko 2/2006 Lege Organikoak, maiatzaren 23koak, 22.3 artikuluan adierazitako hezkuntza-orientazioko zerbitzuetarako.

Hornidura hori kalkulatzeko, eginkizun horiek betetzeko profesional egoki baten lanaldi osoa hartuko da oinarritzat, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 25 unitate itunduko.

Horrenbestez, ikastetxe itunduek profesional horri dagokion lanaldia jasotzeko eskubidea izango dute, itunduta duten Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako unitate kopuruaren arabera. Hezkuntza-administrazioek, beren eskumenen eremuan, eta xedagarri duten aurrekontuaren arabera, hezkuntza-orientazioko zerbitzuaren finantzaketa handitu ahal izango dute.

Hiru.  Hezkuntza-administrazioek, beren eskumen-esparruan, itunaren xede den maila bakoitzean indarrean dagoen ikasketa-plana emateko irakasle/unitate itundu harreman egokiak finka ditzakete; horiek kalkulatzeko astean hogeita bost irakastordu dituen irakaslearen lanaldia hartuko da oinarritzat.

Administrazioak ez du onartuko ez ordainsarien gorakadarik, ez orduen murrizketarik, ez beste inolako egoerarik, halakoen ondorioz IV. eranskineko modulu ekonomikoetan aurreikusitakoa gainditzen bada.

Halaber, Administrazioak ez du onartuko hitzarmen kolektiboan finkatutako ordainsarigorakadarik, irakaskuntza-maila desberdinetako irakaskuntza publikoko irakasleentzat xedatutako portzentajea baino handiagoa izanez gero, non eta Administrazioak ez duen berariaz baiesten eta horretarako aurrekontu-izendapena egiten, Hezkuntzari buruzko 2/2006 Lege Organikoak, maiatzaren 3koak, 117.4 artikuluan adierazitako pixkanakako parekatzearen mesedetan.

Lau.  Hezkuntza-administrazioek, bere eskumenen barruan, ikastetxe itunduen irakaslea/unitatea harremanak handitu ditzakete Lege hau indarrean jarri arte hartu diren birkokatzeko neurriek eragindako eta une honetan ordainketa eskuordetuaren nominan dauden irakasleen kopuru osoaren arabera, bai eta irakaskuntzako taldeen pixkanakako sendotzearen arabera; hori guztia hezkuntza-itunen arloan indarrean dagoen araudiaren ondorioz ikastetxe itunduetan gertatzen diren unitate-aldaketei kalterik egin gabe.

Bost.  Ikastetxe itunduei konpentsazio ekonomiko eta profesionalak emango zaizkie, Hezkuntzari buruzko 2/2006 Lege Organikoak, maiatzaren 3koak, 117.3 artikuluan adierazitako zuzendaritza-funtzioa gauzatzeko.

Sei.  Irakaskuntza arautuetan, derrigorrezkoak ez diren irakaskuntza-mailetarako sinatutako itun berezien araubiderako esleitutako funts publikoen bidezko finantzaketaren osagarri, ikastetxeek ikasleengandik jaso ditzaketen gehienezko zenbatekoak hauek dira:

a)  Goi-mailako heziketa-zikloak: 18 eta 36 euro bitartean ikasleko/hileko hamar hilabetez, 2014ko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra bitartean.

b)  Batxilergoa: 18 eta 36 euro bitartean ikasleko/hileko hamar hilabetez, 2014ko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra bitartean.

Ikastetxeek ikasleei zenbateko horiek kobratzearen ondorioz lortutako finantzaketa Administrazioak «Beste gastu batzuk» finantzatzeko zuzenean emandako zenbatekoaren osagarri izango da.

2013an kuota horiek baino handiagoak kobratzeko baimena zuten ikastetxeek 2014an ere kuota berdinak kobratzen jarrai dezakete.

Administrazioak emandako zenbatekoa ezin izango da lege honen IV. eranskinean zehaztutako modulu ekonomikoetako «Beste gastu batzuk» osagaiari 3.606,08 euro kenduta geratzen den kopurua baino txikiagoa izan. Hezkuntza-administrazio eskudunek beharrezkoa den araudia ezarri ahal izango dute, horri dagokionez.

Zazpi.  Irakaskuntza itunduaren finantzaketa Ceutan eta Melillan: Hezkuntzari buruzko 2/2006 Lege Organikoak, maiatzaren 3koak, 117.3 artikuluan adierazitakoari jarraiki, ikastetxeek zuzendaritza-taldeak izan ditzaten, eta, lege horren beraren 22.3

artikuluan adierazitako hezkuntza-orientazioko zerbitzuen finantzaketa handitzearren, funtzio horietarako profesional egoki baten lanaldi osoaren baliokidea oinarri hartuta, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 16 unitate itunduko, Ceutako eta Melillako lurraldeeremuko eskola-unitate bakoitzeko modulu ekonomikoaren zenbatekoa lege honen V. eranskinean zehaztutakoa izango da.

Zortzi.  Artikulu honetan xedatutakoa ikastetxe itundu guztien finantzaketan izango da aplikagarri –sexu bakarreko ikasleak eskolatzen dituzten hezkuntza bereizikoetan ere bai–, edozein dela ere ikastetxeek, beren eskumenen eremuan, ikasleak taldekatzeko erabiltzen duten eredua.

16. artikulua.  Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionaleko (UNED) langileen kostuak baimentzea.

Abenduaren 21eko 6/2001 Lege Organikoak, Unibertsitateei buruzkoak, lehen xedapen gehigarrian adierazitakoari jarraiki, eta lege honen III. tituluan ezarritakoari lotuta, Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionaleko (UNED) irakasleak (funtzionarioak eta kontratudunak) eta administrazioko eta zerbitzuetako langileak (funtzionarioak eta kontratu finkoa dutenak) ordaintzeko kostuak baimentzen dira 2014rako, lege honen IV. eranskinean esleitutako zenbatekoak kontuan hartuta.

II. KAPITULUA Osasunaren eta Gizarte Zerbitzuen aurrekontuen kudeaketa 17. artikulua.  Osasun Kudeaketarako Institutu Nazionalaren eta Adinduen eta Gizarte Zerbitzuen Institutuaren aurrekontuak aldatzeko berariazko eskumenak.

Ogasuneko eta Herri Administrazioetako ministroak izango du Osasun Kudeaketarako Institutu Nazionalaren eta Adinduen eta Gizarte Zerbitzuen Institutuaren aurrekontuetan honako aldaketa hauek egiteko baimena emateko eskumena:

1.  Langileen gastuetan edota Aurrekontuen Lege Orokorraren 44. artikuluko Bi paragrafoan adierazitako gainerako aurrekontu-kredituetan eragina duten kreditutransferentziak.

2.  Aurrekontuen Lege Orokorraren 58. artikuluan araututako soberakin-eransketak.

18. artikulua.  Diruzaintzako soberakinak Adinduen eta Gizarte Zerbitzuen Institutuaren aurrekontuan aplikatzea.

Urte bakoitzeko abenduaren 31n Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorrean Adinduen eta Gizarte Zerbitzuen Institutuaren alde dauden soberakinak Adinduen eta Gizarte Zerbitzuen Institutuaren gastu-aurrekontua finantzatzera bideratu ahal izango dira. Hurrengo ekitaldian egin daitezkeen aldaketak finantzatzeko ere erabili ahal izango dira.

Nolanahi ere, Estatuak 2013ko kotizazio gabeko erretiro- eta baliaezintasun-pentsioak finantzatzean dauden soberakinen ondorioz sor litezkeen diruzaintzako geldikinak, Gizarte Segurantzaren Kontu Hartzailetza Nagusiak ziurtatuak, kotizazio gabeko erretiro- eta baliaezintasun-pentsioei erantzuteko kredituetan gerta litezkeen gabeziak finantzatzeko baino ezin izango dira aplikatu 2014an.

III. KAPITULUA Aurrekontuak kudeatzeko beste arau batzuk 19. artikulua.  Zerga Administrazioko Estatu Agentzia.

Bat.  Zerga-bilketaren likidazio- eta kudeaketa-ekintzetatik edota Zerga Administrazioko Estatu Agentziak erabakitako beste administrazio-ekintza batzuetatik 2014an lortutako bilketa gordinaren 100eko 5eko partaidetza-portzentajea izango du.

Bi.  Abenduaren 27ko 31/1990 Legearen 103. artikuluaren Bost.b) puntuaren laugarren lerrokadan xedatutako ondorioetarako, aipatutako partaidetzaren ondorioz Zerga Administrazioko Estatu Agentziaren baliabide-aldaketa Ogasuneko eta Herri Administrazioetako ministroak baimendu beharreko kreditu-sortzearen bidez bideratuko da. Haren zenbatekoa kalkulatzeko, aurreko puntuan adierazitako portzentajea aplikatuko da.

Hiru.  Zerga-bilketaren likidazio- eta kudeaketa-ekintzetatik edota Zerga Administrazioko Estatu Agentziak erabakitako beste administrazio-ekintza batzuetatik sortutako bilketa, 2013ko abenduko Estatuko Diru-sarreren Aurrekontuari aplikatuta, kreditua sortu ahal izango du 2014rako Estatuko Aurrekontuko kontzeptu berean edo baliokide batean, artikulu honen Bat atalean xedatutako portzentajean, 1993ko martxoaren 4ko Aginduan xedatutako prozedurari jarraiki. Agindu horrek 39/1992 Legearen (1993rako Estatuaren Aurrekontu Orokorren Legea) 97. artikulua garatzen du.

III. TITULUA Langile-gastuak I. KAPITULUA Sektore publikoaren zerbitzurako langileen gastuak 20. artikulua.  Jarduera ekonomikoaren plangintza orokorraren oinarriak eta koordinazioa, sektore publikoaren zerbitzurako langileen gastuen alorrean.

Bat.  Kapitulu honetan xedatutako ondorioetarako, honako hauek osatzen dute sektore publikoa:

a)  Estatuko Administrazio Orokorrak, bere erakunde autonomoek, estatu-agentziek eta haren eskumeneko unibertsitateek.

b)  Autonomia-erkidegoetako administrazioek, beren mendeko erakundeek eta haien eskumeneko unibertsitateek.

c)Toki-korporazioek eta beren mendeko erakundeek.

d)  Gizarte Segurantzako erakunde kudeatzaileek eta zerbitzu erkideek.

e)  Estatuko organo konstituzionalek, Konstituzioaren 72.1 artikuluan xedatutakoari kalterik egin gabe.

f)  Merkataritza-sozietate publikoek; hots, artikulu honetan adierazitako administrazioen eta erakundeen aldetik ehuneko 50 baino gehiagoko partaidetza dutenak haien kapital sozialean, zuzenean edo zeharka.

g)  Enpresa-entitate publikoek eta Estatuko, autonomia-erkidegoetako eta tokiko sektore publikoko gainerako erakunde publiko eta entitateek.

h)  Sektore publikoko fundazioek eta sektore publikoa osatzen duten administrazio nahiz erakundeen gehiengo partaidetza duten partzuergoek.

i)  Espainiako Bankuak, bere autonomiari buruzko 13/1994 Legeak, ekainaren 1ekoak, xedatutako baldintzetan.

Bi.  2014an, sektore publikoko langileen ordainsariek ezin izango dute inolako igoerarik izan, 2013ko abenduaren 31n indarrean zeudenak erreferentziatzat hartuta, alderatutako bi aldiak homogeneoak izanik, bai langile-kopuruari, bai antzinakotasunari erreparatuta.

Hiru.  2014ko ekitaldian, artikulu honen Bat paragrafoan adierazitako administrazio, erakunde eta sozietateek ezingo dute enplegu-planetarako ekarpenik egin, ez eta erretiroa estaltzen duten aseguru kolektiboen kontraturik ere.

Aurreko lerrokadan xedatutakoa gorabehera, betiere erreferentziako administrazioaren soldata-masaren gehikuntzarik ez badago, Lege honetan xedatutako moduan, aipatutako administrazioek, erakundeek eta sozietateek aseguru kolektiboko kontratuak egin ahal izango dituzte, erretiroarenak ez diren gertakarien estaldura jasota. Halaber, eta administrazio horren soldata-masaren gehikuntzarik ezean, Lege honetan xedatutako moduan, pentsio-planetara edo erretiroko gertakaria barnean hartzen duten aseguru kolektiboko kontratuetarako ekarpenak egin ditzakete, betiere aipatutako plan edo aseguru-kontratu horiek 2011ko abenduaren 31 baino lehen izenpetu badira.

Lau.  2014an, ezin izango da kontratupeko langileen soldata-masa handitu. Soldatamasan, soldatako eta soldataz kanpoko ordainsariak sartzen dira, eta langile horiek 2013an eragindako gizarte-ekintzako gastuak, alderatutako bi aldiak homogeneoak izanik, eta artikulu honen Bi paragrafoan xedatutakoa aintzat hartuta.

Nolanahi ere, honako hauek salbuespen izango dira:

a)  b)  c)  d)  Gizarte Segurantzaren prestazioak eta kalte-ordainak.

Enplegatzaileak Gizarte Segurantzako sistemara egindako kotizazioak.

Lekualdatzeei, etendurei edo kaleratzeei dagozkien kalte-ordainak.

Langileak egindako gastuengatiko kalte-ordainak edo ordezteak.

Bost. 1.  Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren 76. artikulua aplikagarri zaien funtzionarioek, abuztuaren 2ko 30/1984 Legearen aplikazio-eremuan jasota badaude aipatutako Oinarrizko Estatutu horren azken xedapenetako laugarrenean edo berau garatzeko emandako Funtzio Publikoari buruzko Legeetan xedatutako moduan, soldata eta hirurtekoen kontzeptuan, 2014ko urtarriletik abendura arteko nomina arruntetan, ondoren adierazitako zenbatekoak jasoko dituzte hamabi hilerokotan: Taldea/Azpitaldea, 7/2007 Legea Soldata, eurotan Hirurtekoak, eurotan A1

13.308,60

511,80

A2

11.507,76

417,24

B

10.059,24

366,24

C1

8.640,24

315,72

C2

7.191,00

214,80

E (30/1984 Legea) eta profesionalen multzoak (7/2007 Legea) 6.581,64

161,64

2.  Aurreko puntuan adierazitako funtzionarioek ondorengo zenbateko hauek jasoko dituzte 2014ko ekaineko eta abenduko aparteko ordainsari bakoitzean, soldata eta hirurteko gisa: Taldea/Azpitaldea, 7/2007 Legea Soldata, eurotan Hirurtekoak, eurotan A1

684,36

26,31

A2

699,38

25,35

B

724,50

26,38

C1

622,30

22,73

C2

593,79

17,73

E (30/1984 Legea) eta profesionalen multzoak (7/2007 Legea) 548,47

13,47

Sei.  Aurreko paragrafoan xedatutako helburuetarako, funtzionario publikoek jaso beharreko ordainsariak, 2007rako Estatuko Aurrekontu Orokorren Legea onetsi arte, Funtzio Publikoaren Erreformarako Neurriei buruzko 30/1984 Legeak, abuztuaren 2koak, 25. artikuluan xedatutako titulazio-taldeen arabera erabakitzen ziren. Harrezkero, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren 7/2007 Legeak, apirilaren 12koak, 76. artikuluan eta hirugarren xedapen iragankorrean ezarritako lanbide-sailkapeneko talde eta azpitaldeak hartzen ditu oinarri, lege honen bidez egindako aldaketekin. Bi sailkapensistema horien arteko baliokidetasunak hauek dira: A taldea (30/1984 Legea): A1 azpitaldea (7/2007 Legea).

B taldea (30/1984 Legea): A2 azpitaldea (7/2007 Legea).

C taldea (30/1984 Legea): C1 azpitaldea (7/2007 Legea).

D taldea (30/1984 Legea): C2 azpitaldea (7/2007 Legea).

E taldea (30/1984 Legea): Profesionalen multzoak (7/2007 Legea).

Zazpi.  Aurreko paragrafoetan xedatutakoak ez dio kalterik egingo ohiz kanpoko kasuetan ordainsarietan egokitzapenak egiteari, beharrezko direnean lanpostuen edukiagatik, programa bakoitzari esleitutako langile kopuruen aldaketagatik, edo programarako finkatutako helburuen lortze-mailagatik.

Zortzi.  Ordainsarien gorakada dakarten akordio, hitzarmen edo itunak egokitu egin beharko dira; edonolako gorakada ezartzen duten klausulak ezin izango dira aplikatu.

Bederatzi.  Lege honetan ordainsariei aipamena egiten zaien guztietan, ordainsari osoei egiten zaie.

Hamar.  Artikulu honetan ezarritako mugak sektore publikoko langileen merkataritzakontratuen ordainsariei aplikatuko zaizkie.

Hamaika.  Artikulu honek oinarrizko izaera du, eta Konstituzioaren 149.1.13 eta 156.1

artikuluen babesean emana dago. Gainera, Hiru paragrafoa Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren apirilaren 12ko 7/2007 Legearen 29. artikuluan xedatutakoa aplikatuz eman da.

21. artikulua.  Enplegu publikorako eskaintza edo langile-beharrari erantzuteko antzeko kudeaketa-tresna.

Bat.  1.  2014ko ekitaldian ez da langile berririk sartuko aurreko artikuluan mugatutako sektore publikoan, merkataritza-sozietate publikoetan izan ezik (Lege honen hogeigarren xedapen gehigarrian eta Estatuko Konstituzio Organoek xedatutakoaren arabera zuzenduko dira horiek), betiere aurreko ekitaldietako lan-eskaintza publikoei dagozkien hautatze-prozesuaren ondorioz gertatutako sarrerak ez badira edo hamahirugarren xedapen gehigarrian finkatutako kopurura iristeko behar diren soldadutzako eta marineltzako militar profesionalen plazak ez badira.

Aurreko lerrokadan jasotako mugak eragina du Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren laugarren xedapen iragankorrean aurreikusitako finkatze-prozesuetan dauden lanpostuetan.

2.  Betiere I. kapituluan gastu-aurrekontuetarako xedatutako aurrekontu erabilgarriak errespetatuz, aurreko paragrafoan adierazitako muga ez da aplikatuko honako sektore eta administrazio hauetan, horietan birjarpen-tasa gehienez ere ehuneko 10 izango baita: A)  Herri-administrazioetan, Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoa garatzeko hezkuntza-eskumenak badituzte, hezkuntzako funtzionarioen kidegoetan sartzeko plaza kopurua ezartzeari dagokionean.

B)  Osasun alorreko eskumenak dituzten herri-administrazioetan, Osasun Sistema Nazionaleko ospitaleetako eta osasun-zentroetako lanpostuei dagokienez.

C)  Estatuko Segurtasun Indar eta Kidegoetan, lurraldean polizia-kidego autonomoak dituzten autonomia-erkidegoetan, eta, Toki Administrazioaren esparruan, udaltzaingoetako langileetan, lanpostu horiek betetzeari dagokionez.

Udaltzaingoen lanpostuei dagokienez, toki-erakundeak birjartze-tasaren ehuneko 100era iritsi ahal izango dira, ez badituzte gainditzen toki-ogasunen araudiak edo, bere kasuan, Estatuaren Aurrekontu Orokorren Legeak zorpetze-eragiketak baimentzeko ezarritako mugak. Gainera, egonkortasun-printzipioa bete beharko dute aurreko ekitaldiko aurrekontua eta indarrean dagoen aurrekontua likidatzean. Printzipio hori Aurrekontu Egonkortasunari eta Finantza Iraunkortasunari buruzko apirilaren 27ko 2/2012 Lege Organikoaren 11.4 artikuluan dago jasota. Indarrean dagoen aurrekontuari dagokionez, toki-erakundeetako osoko bilkurek plan ekonomiko-finantzario bat onartu beharko dute; bertan, xedapen honetan aipatutako neurria jaso beharko dute, eta, era berean, adierazi beharko dute aurrekontu-egonkortasunaren printzipioa betetzen dutela. Dagokion tokierakundeak, lanpostuen deialdia egin baino lehen, Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioaren aurrean egiaztatu beharko du lerrokada honetan adierazitakoa.

D)  Indar Armatuetan, karrerako militarren eta militar osagarrien lanpostuei dagokienez, Karrera Militarrari buruzko azaroaren 19ko 39/2007 Legean xedatutakoaren arabera.

E)  Herri Administrazioetan, zergen, lanaren, diru-laguntza publikoen nahiz Gizarte Segurantzaren arloetako iruzurra kontrolatzeko eta horren aurka borrokatzeko, bai eta baliabide publikoen esleipen eraginkorra kontrolatzeko ere.

F)  Herri Administrazioetan, baliabide publikoen aholkularitza juridikoari eta kudeaketari dagokionez.

G)  Justizia Administrazioan eta Estatuaren Kanpo Harremanetan.

H)  Herri Administrazioetan, suteak prebenitzeko eta itzaltzeko zerbitzuetako lanpostuak betetzeari dagokionez.

Prebentzio, Su Itzalketa, eta Salbamendu Zerbitzuko lanpostuei dagokienez, tokierakundeak birjartze-tasaren ehuneko ehunera iritsi ahal izango dira, ez badituzte gainditzen toki-ogasunen araudiak edo, bere kasuan, Estatuaren Aurrekontu Orokorren Legeak zorpetze-eragiketak baimentzeko ezarritako mugak. Gainera, egonkortasunprintzipioa bete beharko dute aurreko ekitaldiko aurrekontua eta indarrean dagoen aurrekontua likidatzean. Printzipio hori Aurrekontu Egonkortasunari eta Finantza Iraunkortasunari buruzko apirilaren 27ko 2/2012 Lege Organikoaren 11.4 artikuluan dago jasota. Indarrean dagoen aurrekontuari dagokionez, toki-erakundeetako osoko bilkurek plan ekonomiko-finantzario bat onartu beharko dute; bertan, xedapen honetan aipatutako neurria jaso beharko dute, eta, era berean, adierazi beharko dute aurrekontuegonkortasunaren printzipioa betetzen dutela. Dagokion toki-erakundeak, lanpostuen deialdia egin baino lehen, Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioaren aurrean egiaztatu beharko du lerrokada honetan adierazitakoa.

I)  Herri Administrazioetan, Zientziari, Teknologiari eta Berrikuntzari buruzko ekainaren 1eko 14/2011 Legean zehaztutako ikerketa-erakunde publikoetako ikertzaile doktoreen lanpostuei dagokienez.

Aurreikuspen hori unibertsitateetako ikertzaileen kidegoetako lanpostuei ere aplikatuko zaie, baldin eta haien ardura duten herri-administrazioek deialdiak baimentzen badituzte, eta aldez aurretik egiaztatzen badute lanpostu horiek betetzeko antolatutako enplegu publikoaren eskaintzak ez diela kalterik egiten dagokion unibertsitaterako ezarritako aurrekontu-egonkortasunerako helburuak betetzeari, ez eta Aurrekontu Egonkortasunari eta Finantza Iraunkortasunari buruzko 2/2012 Lege Organikoan, apirilaren 27an, ezarritako mugei ere.

Salbuespenez, eta aurreko lerrokadan ezarritako eskakizunak bete ondoren, Unibertsitateetako ikertzaileen kidegoei, hau da, Unibertsitateko Katedradunen Kidegoari eta Unibertsitateko Irakasle Titularren Kidegoari dagokien ehuneko 10eko birjarpentasaren muga aplikatzearen ondoriozko plaza batzuk, Unibertsitateei buruzko abenduaren 21eko 6/2001 Lege Organikoaren 21eko 6/2001 Lege Organikoaren 56. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, irakasle kontratatu doktore gisa sartzeko eskaini ahal izango dira aipatutako Lege Organikoaren 52. artikuluan xedatutako moduan.

J)  Herri Administrazioetan, balore-merkatuak eta horietan parte hartzen dutenak ikuskatzeari eta ikertzeari dagokionez.

K)  Aire-segurtasunari dagozkion plazetan, aire-segurtasuna eta hegaldiak ikuskatzen eta ikertzen dituzten langileei dagokienez; itsas segurtasunarekin lotutako langileen plazetan, itsas salbamendu eta prebentzioko lana eta itsas kutsaduraren aurkako borroka egiten dutenean.

L)  Espetxe Administrazioan.

M)  Segurtasun Nuklearrerako Kontseiluan, instalazio erradiaktibo eta nuklearrak zuzendu, aztertu eta ebaluatu, ikuskatu eta kontrolatzeko eginkizunak egiten dituzten Segurtasun Nuklear eta Babes Erradiologikorako Kidegoko goi-eskalako funtzionarioen plazei dagokienez.

3.  Birjartze-tasa kalkulatzeko, aurreko paragrafoan aipatutako gehieneko ehunekoa aplikatuko da bi hauen arteko aldeari: 2013ko aurrekontu-ekitaldian aurreko paragrafoan aurreikusitako sektore, eremu, kidego edo kategoria bakoitzean zerbitzuak emateari utzi dioten langile finkoen kopurua, batetik, eta horrelakoetan aipatutako ekitaldian sartu diren langile finkoen kopurua, bestetik; lan-eskaintza publikotik datozenak edo lanpostuak erreserbatzea ez dakarten egoeretatik itzuli direnak kontuan hartu gabe, betiere. Ondorio horietarako, zerbitzu-prestazioa honako arrazoi hauek direla-eta uztea hartuko da kontuan: erretiroa, heriotza, uko egitea, lanpostua erreserbatu gabeko eszedentziaegoeran deklaratzea, karrerako funtzionarioko izaera galtzea edo lan-kontratua amaitzea, edota lanpostua erreserbatzea edo lanpostua uzten den administrazioaren aldetik ordainsariak jasotzea ez dakarren beste edozer administrazio-egoera.

Barne-sustapeneko prozesuen bidez betetzeko deitzen diren plazak ez dira kontuan hartuko birjartze-tasak ekarritako plazen gehieneko mugaren barruan.

Bi.  2014an ez da aldi baterako langilerik kontratatuko, eta ez da izendatuko aldi baterako estatutu-langilerik, ez eta bitarteko funtzionariorik, salbuespenezko kasuetan izan ezik, urgentziazko premia atzeraezinak betetzeko, lehentasunezkotzat jotzen diren edota funtsezko zerbitzu publikoen funtzionamenduan eragiten duten sektore, funtzio eta kategoria profesionaletan soilik.

Salbuespen gisa eta 2014rako, 25 plaza baimendu dira Ikerketako erakunde publikoentzat, langile ikertzaile doktoreak, I3 ziurtagiria dutenak, ikertzaile bikaineko modalitatean erakunde horietan kontratupeko langile finko gisa kontratatzeko, betiere plaza horien lan-eskaintza publikoak Aurrekontu Egonkortasunari eta Finantza Iraunkortasunari buruzko 2/2012 Lege Organikoan, apirilaren 27an jarritako mugei eragiten ez badie, eta edozelan ere, aipatutako erakunde eta unibertsitate horiei dagozkien gastu-aurrekontuen I. kapituluko aurrekontu-baliabideak errespetatuta.

Hiru.  Artikulu honen Bat.2 paragrafoan adierazitako enplegu publikoaren eskaintza, Estatuko Administrazio Orokorraren, bere organismo publikoen edota Estatuko gainerako erakunde publikoen esku dagoenean, Gobernuak onartu beharko du, eskumena duten sailek edo erakundeek hala eskatzen diotenean, eta Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioaren proposamenari jarraiki. Horrelakoetan, sektore bakoitzari dagokion birjartze-tasa aplikatzearen ondoriozko lanpostuak pila daitezela proposatu ahal izango da lehentasunezkoak diren kidego edo eskalatan, edota funtsezko zerbitzu publikoen funtzionamenduari eragiten diotenetan. Indar Armatuen kasuan, onetsi aurretik, Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioaren txostena beharko da, eta Defentsako ministroak egin beharko du proposamena. Kasu guztietan, langileen kostuetan izango duen eraginari buruzko aldez aurreko balioespena eta txostena beharko dira.

2014an, ez da baimenik emango enpresa-entitate publikoetan eta Estatuko sektore publikoko erakundeetan kontratupeko langileentzako deialdiak egiteko edo hutsik dauden lanpostuak betetzeko, salbuespenezko kasuetan izan ezik, urgentziazko premia atzeraezinak estaltzeko; halako kasuetan, Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioaren berariazko eta aurretiazko baimena jaso beharko da, Aurrekontu eta Gastuetako eta Herri Administrazioetarako Estatu Idazkaritzen bitartez. Bestalde, sektore publikoan diren giza baliabideak optimizatzeko asmoz, bi Estatu Idazkaritzek Estatuko sektore publikoko sail edo erakunde publikoetan xedea duten funtzionarioak edota kontratupeko langile finkoak kontratatzeko baimena eman ahal izango diete enpresa-entitate publikoei eta erakunde publikoei. Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioak zehaztuko du halako kontratazioetan zein prozedura jarraituko den, publizitatea eta lehia askea bermatzeko.

Lau.  Aldi baterako kontratupeko langileak kontratatzeko eta bitarteko funtzionarioak nahiz aldi baterako estatutu-langileak izendatzeko, artikulu honen Bi paragrafoan xedatutako baldintzetan, Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioaren aldez aurreko baimena beharko da.

Halaber, aldi baterako laneko enpresekin eskura jartzeko kontratuak artikulu honen Bi paragrafoan adierazitako baldintzetan soilik egin ahal izango dira, eta Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioaren aldez aurreko baimena beharko da.

Atzerrian langile finkoak edo aldi baterakoak kontratatzeko, tokiko legediaren arabera edota, hala badagokio, Espainiako legediaren arabera, Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioaren aldez aurreko baimena beharko da.

Bost.  Artikulu honen Bat.2 paragrafoan jasotako baimena baliozkoa izan dadin, Bat.3

paragrafoan zehaztutako birjarpen-tasa aplikatzearen ondoriozko plazak lan-eskaintza publiko batean jasota egon beharko dira, eta berau, apirilaren 12ko 7/2007 Legearen 70. artikuluaren 2 paragrafoan ezarritakoaren arabera, herri-administrazioen dagokien gobernu-organoek onartu beharko dute; horretaz gain, autonomia-erkidegoko edo, hala dagokionean, Estatuko aldizkari ofizialean ere argitaratu beharko da 2014 amaitu aurretik.

Artikulu honen Bat.2 paragrafoan jasotako baimena baliozkoa izan dadin, halaber, plazen deialdia, autonomia-erkidegoko edo, hala badagokio, Estatuko aldizkari ofizialean argitaratuta, hiru urteko epe luzaezinean egin beharko da, aipatutako plaza horiek jasotzen dituen lan-eskaintza publikoa argitaratzen den egunetik aurrera zenbatuta, aurreko lerrokadan ezarritako baldintzekin, apirilaren 12ko 7/2007 Legearen 70. artikuluaren 1 paragrafoan xedatutakoaren arabera.

Sei.  Artikulu honetako Bat, Bi eta Bost paragrafoek oinarrizko izaera dute, eta Konstituzioaren 149.1.13 eta 156.1 artikuluen babesean eman dira.

II. KAPITULUA Ordainsarien araubideak 22. artikulua.  Estatuko Gobernuko, haren organo aholku-emaileetako eta Estatuko Administrazio Orokorreko goi-kargudunen nahiz zuzendaritzako beste langile batzuen ordainsariak.

Bat.  2014an, Estatuko Gobernuko eta haren organo aholku-emaileetako goikargudunen ordainsariek ez dute gorakadarik izango 2013ko abenduaren 31n indarrean zeudenekiko; horrenbestez, hamabi hilabeteri dagozkien ondorengo zenbateko hauek jasoko dituzte –ez dute aparteko ordainsariak jasotzeko eskubiderik izango, baina bai indarrean dagoen araudiaren arabera dagokien antzinatasun-ordainsaria–: Eurotan Gobernuko presidentea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gobernuko presidenteordea . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gobernuko ministroa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Estatu Kontseiluko presidentea . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ekonomia eta Gizarte Kontseiluko presidentea . . . .

78.185,04

73.486,32

68.981,88

77.808,96

85.004,28

Bi.  2014an, estatu-idazkarien, idazkariordeen, zuzendari nagusien eta parekoen ordainsariek ez dute gorakadarik izango 2013ko abenduaren 31n indarrean zeudenekiko; horrenbestez, hamabi hilabeteri dagozkien honako soldata eta lanpostu-osagarri hauek jasoko dituzte, eta urteko berariazko osagarria emango zaie, 2008rako Estatuaren Aurrekontu Orokorren abenduaren 26ko 51/2007 Legearen 26.Bi artikuluan xedatutakoari jarraiki.

Soldata Lanpostu-osagarria Berariazko osagarria Estatu-idazkaria eta parekoak (eurotan) Idazkariordeak eta parekoak (eurotan) Zuzendari nagusia eta parekoak (eurotan) 12.990,72

21.115,92

32.948,67

13.054,68

17.080,44

29.316,27

13.117,44

13.814,76

23.900,13

Ekaineko eta abenduko aparteko ordainsarietako bakoitzean, aurreko lerrokadaren eta koadroaren arabera jasoko dituzten hileko lanpostu-osagarriaren zenbatekoez gain, ondorengo koadroan soldata gisa zehaztutako zenbatekoa ere jasoko dute:

Soldata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Estatu-idazkaria eta parekoak (eurotan) Idazkariordeak eta parekoak (eurotan) Zuzendari nagusia eta parekoak (eurotan) 655,84

703,38

751,45

Goi-kargudun horietako bakoitzak saileko titularrak esleitutako produktibitateosagarria jasoko du, hala badagokio, lege honek 24.Bat.E artikuluan xedatutakoaren arabera, horretarako aurreikusitako kredituen barruan. Goi-kargudunei esleitutako zenbatekoak ez du gorakadarik izango, karguen kopuruari eta motari begira, 2013ko abenduaren 31n zeukatenarekiko; nolanahi ere, ordainduko diren banakako zenbatekoak desberdinak izan ahalko dira, osagarri hori arautzen duen araudiari jarraiki.

Hiru.  2014an, honako kargu hauek ez dute ordainsarian gorakadarik izango 2013ko abenduaren 31n zutenarekiko: estatu-agentzietako presidenteek; enpresa-entitate publikoetako eta gainerako erakunde publikoetako presidente eta presidenteordeek; eta, hala badagokio, aipatutako erakundeetako zuzendari nagusiek eta zuzendariek, maila goreneko funtzio betearazleak gauzatzea baldin badagokie. Ogasuneko eta Herri Administrazioetako ministroari dagokio ordainsari horiek finkatzea. Ordainsari horiek ezin izango dituzte gainditu martxoaren 5eko 451/2012 Errege Dekretuak, enpresa-sektore publikoko eta beste entitate batzuetako arduradun eta zuzendari nagusien ordainsariaraubidea jasotzen duenak, eta hura aplikatzeko emandako aginduek, xedatutako gehienezko mugak.

Estatuko sektore publikoko fundazioen eta gehienbat Estatuko Administrazio Orokorraren eta haren erakundeen partaidetza duten partzuergoen arduradun gorenen ordainsariak finkatuko dira martxoaren 5eko 451/2012 Errege Dekretuak, enpresa-sektore publikoko eta beste entitate batzuetako arduradun eta zuzendari nagusien ordainsarisistema arautzen duenak, eta hura aplikatzeko emandako aginduek xedatutakoaren arabera, eta ezingo dute inolako gehikuntzarik izan, 2013ko abenduaren 31n indarrean zeudenak erreferentziatzat hartuta.

Lau.  Artikulu honen Bi eta Hiru paragrafoetan xedatutakoak ez dio eragingo indarrean dagoen araudiaren arabera legokiekeen antzinatasun-ordainsaria hamalau hilabete-saritan jasotzeari.

Bost.  1. 2014an, Estatu Kontseiluko aholkulari iraunkorren eta idazkari nagusiaren ordainsariek ez dute gora egingo, 2013ko abenduaren 31an indarrean zeudenak erreferentziatzat hartuta; horrenbestez, honako soldata eta lanpostu-osagarri hauek ezartzen dira, hamabi hilabete-sari kontuan hartuta, eta urteko berariazko osagarria emango da, abenduaren 26ko 51/2007 Legeak, Estatuko Aurrekontu Orokorren Legeak, 26.Lau.1 artikuluan xedatutakoari jarraiki: Eurotan Soldata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lanpostu-mailako osagarria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Osagarri espezifikoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.054,68

22.817,28

35.521,60

Ekaineko eta abenduko aparteko ordainsarietako bakoitzean, aurreko taularen arabera jasoko dituzten hileko lanpostu-osagarriaren zenbatekoez gain, ondorengo taulan soldata gisa zehaztutako zenbatekoa ere jasoko dute: Eurotan Soldata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

703,38

2.  Estatuko Kontseiluko presidenteak produktibitate-osagarria esleitu ahal izango die bertako kide iraunkorrei eta idazkari nagusiari, lege honen 24.Bat.E) artikuluan xedatutakoari jarraiki. Kargu horietarako xedatutako zenbatekoak ez du gorakadarik izango, karguen kopuruari eta motari dagokionez, 2013ko abenduaren 31n esleituta zegoenarekiko.

3.  Goi-kargudun horiek, gainera, organoak berak antzinatasuna egokitzeko onartutako akordioetan finkatutako ordainsariak jasoko dituzte, hala badagokie. Aldez aurretik funtzionario publiko izan badira –funtzionario gisa aktiboan edota erretiratuta egoteari erreparatu gabe–, egoera hartan aitortu zitzaizkien hirurtekoak jasotzen jarraitzeko eskubidea izango dute, kasu bakoitzean aplikatu beharreko araudiari jarraiki; eta araudi horren araberako zenbatekoa handiagoa izanez gero aipatutako akordioetan onetsitakoa baino, diferentzia hori jasotzeko eskubidea izango dute, hamalau hilabetesaritan.

23. artikulua.  Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiko, Konstituzio Auzitegiko eta Kontuen Auzitegiko kideen ordainsariak.

Bat.  2014an, indarrean jarraituko dute Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiko, Konstituzio Auzitegiko eta Kontuen Auzitegiko kideentzat 2013ko abenduaren 31n indarrean zeuden ordainsariek. Ondorengo koadroan, aipatutako zenbatekoak ageri dira, urteko kopuruetan adierazita:

1.  Botere Judizialaren Kontseilu Nagusia.

1.1  Auzitegi Goreneko eta Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiko presidentea: Soldata (14 hilabete-saritan jasotzekoa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Beste ordainsari batzuk (12 hilabete-saritan jasotzekoak) . . . . . . . . . . . . . . . .

26.448,38 €; 103.704,24 €;   OROTARA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

130.152,62 €; 1.2  Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiko kidea: Soldata (14 hilabete-saritan jasotzekoa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Beste ordainsari batzuk (12 hilabete-saritan jasotzekoak) . . . . . . . . . . . . . . . .

28.004,20 €; 84.245,40 €;   OROTARA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112.249,60 €; 1.3  Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiko idazkari nagusia: Soldata (14 hilabete-saritan jasotzekoa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Beste ordainsari batzuk (12 hilabete-saritan jasotzekoak) . . . . . . . . . . . . . . . .

26.825,40 €; 82.836,60 €;   OROTARA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

109.662,00 €; 2.  Konstituzio Auzitegia.

2.1  Konstituzio Auzitegiko presidentea: Soldata (14 hilabete-saritan jasotzekoa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Beste ordainsari batzuk (12 hilabete-saritan jasotzekoak) . . . . . . . . . . . . . . . .

41.428,10 €; 87.843,36 €;   OROTARA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

129.271,46 €; 2.2  Konstituzio Auzitegiko presidenteordea: Soldata (14 hilabete-saritan jasotzekoa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Beste ordainsari batzuk (12 hilabete-saritan jasotzekoak) . . . . . . . . . . . . . . . .

41.428,10 €; 80.437,68 €;   OROTARA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

121.865,78 €; 2.3  Konstituzio Auzitegiko ataleko presidentea: Soldata (14 hilabete-saritan jasotzekoa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Beste ordainsari batzuk (12 hilabete-saritan jasotzekoak) . . . . . . . . . . . . . . . .

41.428,10 €; 74.764,80 €;   OROTARA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116.192,90 €; 2.4  Konstituzio Auzitegiko magistratua: Soldata (14 hilabete-saritan jasotzekoa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Beste ordainsari batzuk (12 hilabete-saritan jasotzekoak) . . . . . . . . . . . . . . . .

41.428,10 €; 69.091,92 €;   OROTARA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

110.520,02 €; 2.5  Konstituzio Auzitegiko idazkari nagusia: Soldata (14 hilabete-saritan jasotzekoa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Beste ordainsari batzuk (12 hilabete-saritan jasotzekoak) . . . . . . . . . . . . . . . .

34.620,04 €; 62.023,56 €;   OROTARA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96.643,60 €; 3.  Kontuen Auzitegia.

3.1  Kontuen Auzitegiko presidentea: Urteko ordainsariak (14 hilabete-saritan jasotzekoak) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112.578,34 €; 3.2  Kontuen Auzitegiko ataleko presidentea: Urteko ordainsariak (14 hilabete-saritan jasotzekoak) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112.578,34 €; 3.3  Kontuen Auzitegiko kontu-aholkularia: Urteko ordainsariak (14 hilabete-saritan jasotzekoak) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112.578,34 €; 3.4  Kontuen Auzitegiko idazkari nagusia: Urteko ordainsariak (14 hilabete-saritan jasotzekoak) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96.921,72 €; Bi.  Kargudun horiek, gainera, organoak berak antzinatasuna egokitzeko onartutako akordioetan finkatutako ordainsariak jasoko dituzte, hala badagokie. Aldez aurretik funtzionario publiko izan badira –funtzionario gisa aktiboan edota erretiratuta egoteari erreparatu gabe–, egoera hartan aitortu zitzaizkien hirurtekoak jasotzen jarraitzeko eskubidea izango dute, kasu bakoitzean aplikatu beharreko araudiari jarraiki; eta araudi horren araberako zenbatekoa handiagoa izanez gero aipatutako akordioetan onetsitakoa baino, diferentzia hori jasotzeko eskubidea izango dute, hamalau hilabete-saritan.

24. artikulua.  Funtzio Publikoa Erreformatzeko Neurriei buruzko abuztuaren 2ko 30/1984 Legearen aplikazio-eremuan dauden Estatuko funtzionarioen ordainsariak, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuari buruzko apirilaren 12ko 7/2007 Legearen azken xedapenetako laugarrenean adierazitakoaren arabera.

Bat.  2014an, funtzionarioen ordainsariak honako hauek izango dira: A)  Funtzionarioari dagokion kidego edo eskala sailkatuta dagoen taldeari edo azpitaldeari dagozkion soldata eta hirurtekoak, lege honen 20.Bost.1 artikuluan adierazitako zenbatekoetan.

B)  Aparteko ordainsariak –urtean bi izango dira: bata ekainean eta bestea abenduan–, 1988rako Estatuaren Aurrekontu Orokorren 33/1987 Legeak, abenduaren 23koak, 33. artikuluan xedatutakoaren arabera emango direnak. Aparteko ordainsari horietako bakoitzak barne hartuko ditu lege honen 20.Bost.2 artikuluan finkatutako soldataren eta hirurtekoen zenbatekoak, bai eta lanpostu-osagarriarena ere.

Funtzionarioek lanaldi murriztua izan badute ekainaren edo abenduaren aurreko sei hilabeteetan, aparteko ordainsariaren zenbatekoa ere proportzio berean murriztuko da.

C)  Betetzen den lanpostuari dagokion lanpostu-osagarria, honako zenbateko hauen arabera, hamabi hilabete-saritan: Maila Zenbatekoa – Eurotan 30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

11.625,00

10.427,16

9.988,80

9.550,20

8.378,40

7.433,64

6.995,04

6.556,92

6.118,08

5.680,20

5.276,40

5.007,00

4.737,48

4.467,96

4.199,16

3.929,28

3.660,12

3.390,36

3.120,84

2.851,44

2.582,28

2.447,64

2.312,52

2.178,00

2.043,24

1.908,48

1.706,52

1.505,04

1.302,84

1.101,00

Unibertsitateko irakaskuntzaren eremuan, aurreko eskalan finkatutako lanpostuosagarria aldatu egin ahal izango da, egoki izanez gero, indarrean dagoen araudiaren arabera; nolanahi ere, horrek ez du aldaketarik eragingo lanpostuari esleitutako lanpostuosagarriaren mailan.

D)  Betetzen den lanpostuari esleitutako berariazko osagarria, halakorik balego.

Osagarri horren urteko zenbatekoak ez du gehikuntzarik izango, 2013ko abenduaren 31n indarrean zegoena erreferentziatzat hartuta, lege honen 20.Zazpi artikuluan xedatutakoaren kalterik gabe.

Urteko berariazko osagarria hamalau ordainsari berdinetan jasoko da; horietako hamabi hilero jasoko dira, eta bi gehigarri, hilekoaren zenbateko berdinekoak, ekainean eta abenduan.

Funtzionario publikoek lanpostu-osagarriaren eta berariazko osagarriaren kontzeptuan jasotzen dituzten ordainsariak, edozelan ere, indarreko araudian aurreikusitako prozeduren arabera betetzen duten lanpostuari dagozkionak izango dira, eta egiten dituzten zeregin zehatzek ezin dute aurrekoa ez betetzea ekarri, aipatutako araudiak bestelako zenbatekoak onartzen dizkien kasuetan izan ezik; eta, nolanahi ere, 30/1984

Legearen 21.2 artikuluan araututako lanpostu-mailaren bermeari zein dagozkion zenbatekoak jasotzeko eskubideari kalterik egin gabe, 1991erako Estatuaren Aurrekontu Orokorren abenduaren 27ko 31/1990 Legearen 33.Bi artikulua aplikatuta.

E)  Produktibitate-osagarria, lanpostuetan jardutean errendimendu berezia, aparteko jarduera eta arduraldia, eta interesa edo ekimena saritzeko.

Ministerio-sail bakoitzak erabakiko du, erabil dezakeen guztirako kredituaren barruan –urteko guztirako horrek ez du gorakadarik izango 2013ko abenduaren 31koarekiko–, eremu organikoen, lurraldeen, funtzioen edo lanpostu-motaren arabera esleituko dituen zenbateko partzialak.  Halaber, produktibitate-osagarriaren banakako zenbatekoak banatzeko eta finkatzeko irizpideak ezarriko ditu, arau hauek aintzat hartuta:

1.  Produktibitatea balioestean, lanpostu-motari eta jardunari lotutako baldintza objektiboak hartu beharko dira aintzat, eta, egoki izanez gero, dagokion programari esleitutako emaitzak edo helburuak lortzean izandako parte-hartze maila.

2.  Produktibitate-osagarri gisa aldi baterako esleitutako zenbatekoek ez dute inola ere banako eskubiderik sortuko ondorengo aldietarako balioespenetan edo balioigoeretan.

F)  Ohiz kanpoko zerbitzuengatiko haborokinak, ministerio-sailek edo erakunde publikoek emango dituztenak, esleitutako kredituen barruan, 2013ko abenduaren 31n esleituta zeudenak ez gainditzea helburu hartuta.

Haborokin horiek ohiz kanpokoak izango dira, ohiko lanalditik kanpo emandako aparteko zerbitzuengatik soilik eman ahal izango dira, eta inola ere ezingo dira finkoak izan, zenbatekoari eta aldizkakotasunari dagokienez, eta ezingo dute ondorengo aldietarako banakako eskubiderik eragin.

G)  Mantendu egingo dira 7/2007 Legean adierazitako E taldea/profesionalen multzoa taldeari dagozkion ordainsariak, maila pertsonalean, 26/2009 Legearen 24.

Bat.B).b) artikuluan xedatutakoari jarraiki; ordainsari horien zenbatekoak 2013ko abenduaren 31n indarrean zeudenak izango dira.

Bi.  Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioak aldatu egin ahal izango du produktibitate-osagarriari, ohiz kanpoko zerbitzuengatiko haborokinei eta errendimendua sustatzeari dagokien kreditu globalen zenbatekoa, programa bakoitzari esleitutako langile kopuruari eta helburuen lorpen-mailari egokitzeko. Ministerio-sailek sustagarri horiek esleitzeko irizpideen eta banakako zenbatekoen berri emango diote Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioari, aplikatutako irizpideak zehaztuta.

Hiru.  Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuari buruzko apirilaren 12ko 7/2007 Legearen aplikazio-eremuan dauden bitarteko funtzionarioek bitarteko gisa izendatuta dauden kidegoa edo eskala sailkatuta dagoen taldeari edo azpitaldeari dagozkion oinarrizko ordainsariak jasoko dituzte, hirurtekoak barne hartuta, bai eta betetzen duten lanpostuari dagozkion ordainsari osagarriak ere, karrerako funtzionario izateari lotutakoak izan ezik, edota Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioak onetsitakoak, lanposturik betetzen ez duten bitarteko funtzionarioen kasuan. Kolektibo horri artikulu honen Bat paragrafoko B) lerrokadan xedatutakoa aplikatuko zaio.

Lau.  Aldi baterako langileek Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioak haien funtzioak sailkatzean berdintzat jotako talde edo azpitaldeari dagozkion soldatak eta aparteko ordainsariak jasoko dituzte, eta aldi baterako langileentzat gordetako lanpostuari dagozkion ordainsari osagarriak. Kolektibo horri artikulu honen Bat paragrafoko B) lerrokadan xedatutakoa aplikatuko zaio.

Aktiboan edo zerbitzu berezietan dauden karrerako funtzionarioek betetzen badituzte aldi baterako langileentzat gordetako lanpostuak, haien sailkapeneko taldeari edo azpitaldeari dagozkion oinarrizko ordainsariak jasoko dituzte, hirurtekoak barne hartuta, bai eta betetzen duten lanpostuari dagozkion ordainsari osagarriak ere.

Bost.  Produktibitate-osagarria esleitu ahal izango zaie, egoki izanez gero, bitarteko funtzionarioei, denboraldi baterako estatutu-langileei eta aldi baterako langileei, bai eta praktikak egiten ari diren funtzionarioei ere, praktika horiek egitean lanpostu bat betetzen badute, baldin eta baimenduta badago lanpostu berdinak betetzen dituzten karrerako funtzionarioei aplikatzea, osagarri hori karrerako funtzionario izateari lotuta dagoen kasuetan izan ezik.

Sei.  Baldin eta praktiketako funtzionarioen izendapena sartu nahi dena baino titulazio txikiagoa duen beste kidego bateko edo talde edo azpitaldeen eskala bateko karrerako funtzionarioei egiten bazaie, praktikaldiari edo hautatzeko ikastaroari dagokion denboran, betetzen dituzten hirurtekoak jasoko dituzte horiek oraindik, eta aldi hori, hirurtekoak betetzeko eta eskubide pasiboetarako, kidego edo eskala berrian betetakotzat hartuko da, betiere amaieran azken horietan karrerako funtzionario benetan bilakatuz gero.

Zazpi.  Lege honetan xedatutakoa atzerrian diharduten funtzionarioen ordainsariei ere aplikatuko zaie –Estatuko lurraldean eurotan jasoko luketenari–, indarrean dagoen araudiaren arabera moduluak aplikatzeari kalterik egin gabe.

25. artikulua.  Estatuko sektore publikoko kontratupeko langileak.

Bat.  Lege honen ondorioetarako, Estatuko sektore publikoan diharduten kontratupeko langileen soldata-masa legearen 20.Lau artikuluan zehaztutakoa izango da.

Soldata-masa horrek Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioak aurrekontu-ekitaldi bakoitzerako ezarritako muga errespetatu beharko du.

Bi.  2014ko urtarrilaren 1eko ondorioekin, Estatuko sektore publikoan diharduten kontratupeko langileen soldata-masak ez du igoerarik izango, Lege honen 20.Bi artikuluan xedatutakoaren arabera; betiere ministerio-sailei, erakunde publikoei, gainerako entitate publikoei, Estatuko merkataritza-sozietateei, Estatuko sektore publikoko fundazioei eta Estatuko sektore publikoa osatzen duten administrazioen eta erakundeen gehiengo partaidetza duten partzuergoei esleitutako helburuak betetzeagatik etor litekeenari kalte egin gabe, produktibitatea handituz edo lana antolatzeko sistemak edo lanbide-sailkapena aldatuz, aurreko paragrafoan adierazitako txostena egin ostean.

Kontratu bidezko lotura duten eta hitzarmen bati lotuta ez dauden gainerako langileen ordainsariek ere ez dute inolako gorakadarik izango, edozein dela ere haien tipologia, modalitatea edo izaera, eta sektore publikoko zuzendaritza-taldeetako langileen ordainsariek ere ez.

Hiru.  2014an, Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioak ministerio-sailen, Estatuagentzien, enpresa-entitate publikoen eta gainerako erakunde publikoen, eta Estatuko merkataritza-sozietateen soldata-masa baimenduko du, baita Estatuko sektore publikoko fundazioena eta Estatuko sektore publikoa osatzen duten Administrazioen eta erakundeen gehiengo partaidetza duten partzuergoena ere.

Baimendutako soldata-masa kontuan hartuko da eragindako kontratupeko langileen ordainsariei dagozkien kredituak homogeneotasunez zehazteko. Soldata-masa baimentzea ezinbestekoa da 2014an egingo diren hitzarmen edo akordio kolektiboak negoziatzen hasteko.

Estatuko merkataritza-sozietateen kasuan, baimendutako soldata-masa Enpresa Publikoen Negoziazio Kolektiboaren Jarraipen Batzordeari bidaliko zaio. Batzorde horren presidentea Ekonomia Gaietarako Ordezko Batzordeak izendatuko du.

Soldata-masa gordinaren aldaketak urtebeterako eta homogeneotasunez kalkulatuko dira alderatutako bi aldietan, bai langileei eta haien antzinatasunari dagokienez, bai lanaren, lanaldiaren, aparteko orduen eta beste lan-baldintza batzuen erregimen pribatiboari dagokionez; kontzeptu horiek eragindako aldaketen zenbatekoak bereizita konputatuko dira.

Aurreko lerrokadetan xedatutakoa soldata-masaren muga maximoa izango da; soldata-masaren banaketa eta banakako aplikazioa negoziazio kolektiboaren bidez zehaztuko dira, hala badagokio.

Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioak zehaztuko ditu, Estatuko merkataritzasozietateei, Estatuko sektore publikoko fundazioei, eta Estatuko sektore publikoa osatzen duten Administrazioen eta erakundeen gehiengo partaidetza duten partzuergoei dagokienez, paragrafo honetan araututako baimena emateko prozeduraren forma, irismena eta ondorioak.

Lau.  Hitzarmen kolektiboaren mende ez dauden langileak badira, eta haien ordainsariak banakako kontratuen bidez zehaztuta badaude, oso-osorik edo neurri batean, Ogasun eta Administrazio Publikoetako ministerioari jakinarazi behar zaizkio 2013an ordaindutako eta sortutako ordainsariak, Aurrekontu eta Gastuetako Estatu Idazkaritzaren bidez.

Bost.  Kontratupeko langileen indemnizazio edo ordainak, berariazko araudiaren bidez antolatuko direnak, ez dute inolako gehikuntzarik izango, 2013 erreferentziatzat hartuta.

Sei.  Ministerio-sailek, Estatu-agentziek, enpresa-entitate publikoek eta gainerako erakunde publikoek, eta Estatuko merkataritza-sozietateek, baita Estatuko sektore publikoko fundazioek eta Estatuko sektore publikoa osatzen duten Administrazioen eta erakundeen partaidetza gehiengoduna duten partzuergoek ere, uztailaren 13ko 20/2012 Errege Lege Dekretuaren 10. artikuluan xedatutakoaren arabera ezar daitezkeen ordukredituak eta bestelako sindikatu-eskubideak igorriko dizkiote Funtzio Publikoetako Zuzendaritza Nagusiari, aurretik baimen ditzan. Aurrez onartutako akordioek aipaturiko baimena jaso beharko dute 2014an aplikatu ahal izateko.

Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioak paragrafo honetan araututako baimenprozeduraren forma, irismena eta ondorioak zehaztuko ditu.

26. artikulua.  Indar Armatuetako langileen ordainsariak.

Bat.  2014an, Indar Armatuetako langileen ordainsariek eta beste ordainketa batzuek, haien oinarrizko ordainsariak Estatuko eta bere erakunde publikoen Aurrekontu Orokorretako gastuen egitura ekonomikoari buruzko 10. artikuluan jasota baldin badaude, ez dute gorakadarik izango 2013ko abenduaren 31n indarrean zeudenekiko, dagozkien antzinatasun-ordainsariei kalterik egin gabe. Halaber, Sailaren titularrak esleitutako osagarriak jasoko dituzte, arduraldi bereziagatik edo produktibitateagatik, horretarako xedatutako kredituen artean. Langile horientzat xedatutako kredituen zenbatekoak ez du gorakadarik izango, karguen kopuruari eta motari dagokionez, 2013ko abenduaren 31n esleituta zegoenarekiko.

Bi.  Karrera militarrari buruzko azaroaren 19ko 39/2007 Legean jasotako militar profesionalek, aurreko paragrafoan sartuta ez daudenek, ordainsari hauek jasoko dituzte 2014an: A)  Enplegua sailkatuta dagoen taldeari edo azpitaldeari dagozkion soldata eta hirurtekoak –hirurtekoak alde batera utzita, araudiak hala xedatutako kasuetan–, 20.

Bost.1 artikuluan ezarritako zenbatekoan.

B)  Aparteko ordainsariak, urtean bitan emango direnak; haietako bakoitzak barne hartuko ditu lege honen 20.Bost.2 artikuluan finkatutako soldatak eta hirurtekoak, enpleguari dagokion taldearen edo azpitaldearen arabera, eta hilero jasoko den lanpostuosagarria.

Hirurtekoen eta aparteko ordainsarien balioespena eta sortzapena langile horiei aplikatu beharreko berariazko araudiaren arabera gauzatuko da, eta, ordezko moduan, Funtzio Publikoa Erreformatzeko Neurriei buruzko 30/1984 Legea, abuztuaren 2koa, aplikatzeko eremuan dauden funtzionarioen araudiaren arabera, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutua onesten duen apirilaren 12ko 7/2007 Legeak adierazitakoari jarraiki.

C)  Enplegu-osagarriak, berariazko osagarriak eta dagozkien gainerako ordainsariek ez dute gorakadarik izango, 2013ko abenduaren 31n zeudenekiko, lege honen 20.Zazpi artikuluan xedatutakoaren kalterik gabe.

D)  Arduraldi bereziari dagokion ordainsaria, arreta etengabearen kontzeptua barne hartuta, eta ohiz kanpoko zerbitzuengatiko haborokina. Zenbateko horiek Defentsa ministroak erabakiko ditu, xede horietarako esleituko diren kredituen barruan. Kreditu horiek ez dute gehikuntzarik izango, urteko zenbatekoari dagokionez, 2013ko abenduaren 31n ezarrita zeudenak erreferentziatzat hartuta.

Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioak aldatu egin ahal izango du arduraldi bereziari eta ohiz kanpoko zerbitzuengatiko haborokinei dagokien kredituen zenbatekoa, programa bakoitzari esleitutako langile kopuruari eta helburuen lorpen-mailari egokitzeko.

Arduraldi bereziari dagokion osagarriak edota ohiz kanpoko zerbitzuengatiko haborokinak emateko esleitutako zenbatekoek ez dute inolaz ere banako eskubiderik sortuko ondorengo aldietarako balioespenetan edo balio-igoeretan.

E)  Zerbitzuan emandako urteengatiko pizgarria. Defentsako ministroak finkatuko ditu pizgarri horren zenbatekoak eta baldintzak, Aurrekontuen eta Gastuen Estatu Idazkaritzaren bidez, Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioak aldeko txostena egin ostean.

Hiru.  Defentsa Ministerioak itunak sinatu baditu unibertsitateekin, Saileko osasunerakundeak erabiltzeko, urriaren 11ko 1652/1991 Errege Dekretuan haien araubiderako ezarritako oinarrien arabera, zentro horietan lanpostuak betetzen dituzten mediku militarrek eta osasun-alorreko militarrek dagozkien oinarrizko ordainsariak jasoko dituzte 2014an, eta, ordainsari osagarri gisa, lanpostu-osagarriak, berariazko osagarriak eta produktibitate-osagarriak jasoko dituzte, aipatutako Errege Dekretuko Hamahirugarren.

Zortzi, 4, 5 eta 6.a) eta b) oinarria aplikatuz ezarritako zenbatekoetan.

Langile horiek jantzietarako laguntza jaso ahal izango dute, bai eta arduraldi bereziari dagokion osagarria ere, etengabeko arretagatik, aurreko zenbakiko D) paragrafoan ezarritakoari jarraiki. Gainera, sariengatiko pentsioak eta dagozkien prestazio familiarrak jaso ahal izango dituzte.

Lau.  Ministerioaren edo erakunde autonomoen lanpostu-zerrendetan jasotako lanpostuak betetzen dituzten indar armatuetako kideek beren enplegu militarrari dagozkion oinarrizko ordainsariak eta betetzen duten postuari esleitutako osagarriak jasoko dituzte 2014an, Lege honetan abuztuaren 2ko 30/1984 Legearen aplikazio-eremuan jasotako Estatuko funtzionarioentzat ezarritako zenbatekoen arabera, eta apirilaren 12ko 7/2007 Legearen azken xedapenetako laugarrenean adierazitakoari jarraiki; halere, ordainsari militarren ondoriozko pentsioak eta haborokinak jasoko dituzte oraindik, bai eta jantzietarako laguntza ere, indar armatuetako gainerako langileen baldintza beretan.

Artikulu honetan xedatutakoak ez dio kalterik egingo indarrean dagoen araudian Indar Armatuetako kontzeptu eta langile zehatz batzuetarako xedatutakoari.

27. artikulua.  Guardia Zibilaren Kidegoko langileen ordainsariak.

Bat.  2014an, Guardia Zibileko Kidegoko langileen ordainsariek eta beste ordainketa batzuek, haien oinarrizko ordainsariak Estatuaren Aurrekontu Orokorretako gastuen egitura ekonomikoari buruzko 10. artikuluan jasota baldin badaude, ez dute gorakadarik izango 2013ko abenduaren 31n indarrean zeudenekiko, dagozkien antzinatasunordainsariei kalterik egin gabe. Halaber, Sailaren titularrak esleitutako produktibitateosagarria jasoko dute, hala badagokie, horretarako xedatutako kredituen bidez. Langile horientzat xedatutako kredituen zenbatekoak ez du gorakadarik izango, karguen kopuruari eta motari dagokionez, 2013ko abenduaren 31n esleituta zegoenarekiko.

Bi.  Aurreko paragrafoan aurreikusita ez dauden Guardia Zibilaren Kidegoko langileek ordainsari hauek jasoko dituzte 2014an: A)  Enplegua sailkatuta dagoen taldeari edo azpitaldeari dagozkion soldata eta hirurtekoak, lege honen 20.Bost.1 artikuluan ezarritako zenbatekoetan.

B)  Aparteko ordainsariak, urtean bitan emango direnak, haietako bakoitzak barne hartuta lege honen 20.Bost.2 artikuluan finkatutako soldatak eta hirurtekoak, enpleguari dagokion taldearen edo azpitaldearen arabera, eta hilero jasoko den lanpostu-osagarria.

Hirurtekoen eta aparteko ordainsarien balioespena eta sortzapena langile horiei aplikatu beharreko berariazko araudiaren arabera gauzatuko da, eta, ordezko moduan, Funtzio Publikoa Erreformatzeko Neurriei buruzko 30/1984 Legea, abuztuaren 2koa, aplikatzeko eremuan dauden funtzionarioen araudiaren arabera, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren 7/2007 Legeak, apirilaren 12koak, adierazitakoari jarraiki.

C)  Ordainsari osagarri finko eta aldizkakoak, inolako gehikuntzarik izango ez dutenak, 2013ko abenduaren 31n indarrean zeudenak erreferentziatzat hartuta, lege honen 20.Zazpi artikuluan xedatutakoaren kalterik gabe.

D)  Produktibitate-osagarria eta ohiz kanpoko zerbitzuengatiko haborokinak.

Ordainsari horiek lege honen 24. artikuluaren aplikazio-eremuko Estatuko funtzionarioentzat ezarritako arauen bidez xedatuko dira, eta Barne Ministerioak finkatuko ditu zenbatekoak, xede horietarako esleituko diren kredituen barruan. Kreditu horiek ez dute gehikuntzarik izango, urteko zenbatekoari dagokionez, 2013ko abenduaren 31n esleituta zeudenak erreferentziatzat hartuta.

28. artikulua.  Polizia Nazionalaren Kidegoko langileen ordainsariak.

Bat.  2014an, Polizia Nazionalaren Kidegoko langileen ordainsariek eta beste ordainketa batzuek, haien oinarrizko ordainsariak Estatuko eta bere erakunde publikoen Aurrekontu Orokorretako gastuen egitura ekonomikoari buruzko 10. artikuluan jasota baldin badaude, ez dute gorakadarik izango 2013ko abenduaren 31n indarrean zeudenekiko, dagozkien antzinatasun-ordainsariei kalterik egin gabe. Halaber, Sailaren titularrak esleitutako produktibitate-osagarria jasoko dute, hala badagokie, horretarako xedatutako kredituen bidez. Langile horientzat xedatutako kredituen zenbatekoak ez du gorakadarik izango, karguen kopuruari eta motari dagokionez, 2013ko abenduaren 31n esleituta zegoenarekiko.

Bi.  Aurreko paragrafoan aurreikusita ez dauden Polizia Nazionalaren Kidegoko funtzionarioek ordainsari hauek jasoko dituzte 2014an: A)  Enplegua sailkatuta dagoen taldeari edo azpitaldeari dagozkion soldata eta hirurtekoak, xede ekonomikoak aintzat hartuta, lege honen 20.Bost.1 artikuluan ezarritako zenbatekoan.

B)  Aparteko ordainsariak, urtean bitan emango direnak, haietako bakoitzak barne hartuta lege honen 20.Bost.2 artikuluan finkatutako soldaten eta hirurtekoen zenbatekoak, kategoriari dagokion talde edo azpitaldearen arabera, eta hilero jasoko den lanpostuosagarria.

Hirurtekoen eta aparteko ordainsarien balioespena eta sortzapena langile horiei aplikatu beharreko berariazko araudiaren arabera gauzatuko da, eta, ordezko moduan, Funtzio Publikoa Erreformatzeko Neurriei buruzko 30/1984 Legea, abuztuaren 2koa, aplikatzeko eremuan dauden funtzionarioen araudiaren arabera, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren 7/2007 Legeak, apirilaren 12koak, adierazitakoari jarraiki.

C)  Ordainsari osagarri finko eta aldizkakoak, inolako gehikuntzarik izango ez dutenak, 2013ko abenduaren 31n indarrean zeudenak erreferentziatzat hartuta, lege honen 20.Zazpi artikuluan xedatutakoaren kalterik gabe.

D)  Produktibitate-osagarria eta ohiz kanpoko zerbitzuengatiko haborokinak.

Ordainsari horiek lege honen 24. artikuluaren aplikazio-eremuko Estatuko funtzionarioentzat ezarritako arauen bidez xedatuko dira, eta Barne Ministerioak finkatuko ditu zenbatekoak, xede horietarako esleituko diren kredituen barruan. Kreditu horiek ez dute gehikuntzarik izango, urteko zenbatekoari dagokionez, 2013ko abenduaren 31n esleituta zeudenak erreferentziatzat hartuta.

29. artikulua.  Karrera Judizialeko eta Fiskaleko, Idazkari Judizialen Kidegoko eta Justizia Administrazioaren zerbitzuko langileen ordainsariak.

Bat.  2014 urtean, lege honen 20.Bi artikuluan xedatutakoari jarraiki, karrera judizial eta fiskaleko kideen ordainsariak, gehikuntzarik izango ez dutenak 2013ko abenduaren 31n indarrean zeudenekiko, honako hauek izango dira:

1.  Soldata, maiatzaren 26ko 15/2003 Legeak, karrera judizial eta fiskaleko ordainsarien araubideari buruzkoak, I. eta IV. eranskinetan aipatutakoa, honako zenbateko hauen araberakoa izango da 2014an, hamabi hilabete-saritan:

Eurotan Karrera judiziala Auzitegi Nazionaleko presidentea (ez Auzitegi Goreneko magistratua) . . . . . . . . . . .

Auzitegi Nazionaleko Salako presidentea (ez Auzitegi Goreneko magistratua) . . . . .

Justizia Auzitegi Nagusiko presidentea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Magistratua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Epailea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23.937,24

22.676,88

23.108,76

20.541,84

17.973,60

Karrera fiskala Autonomia Erkidegoko fiskal nagusia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fiskala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Abokatu fiskala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23.108,76

20.541,84

17.973,60

2.  Antzinakotasunagatiko ordainsaria edo dagozkion hirurtekoak, halakorik balego.

3.  Aparteko ordainsariak abuztuaren 2ko 30/1984 Legearen aplikazio-eremuan jasotako funtzionarioei aplikatu beharreko araudiaren arabera sortuko dira, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren apirilaren 12ko 7/2007 Legearen azken xedapenetako laugarrenean adierazitakoari jarraiki; urtean bi egongo dira eta, kasuak kasu, soldata, antzinatasun edo hirurtekoen hilabete-sari baten zenbatekoa izango du bakoitzak, bai eta 2011rako Estatuaren Aurrekontu Orokorren abenduaren 22ko 39/2010 Legearen X. eranskinean adierazitako zenbatekoa ere.

4.  Ordainsari osagarriak eta karrera judizial eta fiskaleko kideen ordainsari aldakor eta bereziak; halakoek ez dute gorakadarik izango 2013ko abenduaren 31n indarrean zeudenekiko.

Karrera judizial eta fiskaleko kideentzat 15/2003 Legearen I. tituluko III. kapituluan eta II. tituluan adierazitako helburuen araberako ordainsari aldakorretarako guztirako kreditua ezin izango da karrera judizialeko eta fiskaleko kideen ordainsari finkoen zenbateko osoaren ehuneko 5etik gorakoa izan, hurrenez hurren.

5.  Paragrafo honetan xedatutakoak ez dio kalterik egingo 15/2003 Legearen 9.2

artikuluan xedatutakoari.

Bi.  Ministerio Fiskalaren Estatutu Organikoa arautzen duen abenduaren 30eko 50/1981 Legea aldatzen duen urriaren 9ko 24/2007 Legea garatuta, fiskalak eremufiskaltza bateko fiskalburu izendatzen badituzte, eta fiskaltza hori badago probintziako hiriburua ez den beste egoitza batean probintziako auzitegiko atal bat dagoen tokian, probintziako fiskaltzako egoitzako fiskalei dagokien populazio-taldearen irizpidearen araberako lanpostu-osagarria jasoko dute fiskal horiek, bai eta ordezkaritzaren kontzeptuko lanpostu-osagarria, berariazko osagarria eta probintziako fiskaltzako fiskalburuordeari dagozkion aparteko ordainsarietan jaso beharreko zenbatekoa ere.

Eremu-fiskaltza bateko gainerako fiskalburuek Probintzia Fiskaltzako fiskalburuordeari dagokion berariazko osagarria jasoko dute.

Probintzia Fiskaltzako fiskalburuek eta fiskalburuordeek Probintzia Auzitegiko fiskalburuei eta fiskalburuordeei hurrenez hurren dagozkien ordainsari osagarriak eta aparteko ordainsarietan sartu beharreko zenbatekoak jasoko dituzte.

Estatuko Fiskaltza Nagusiko Idazkaritza Teknikoko fiskalburuordeak Estatuko Fiskaltza Nagusiko fiskalburuorde ikuskariari dagozkion ordainsari osagarriak eta aparteko ordainsarietan sartu beharreko zenbatekoak jasoko ditu.

Estatuko Fiskaltza Nagusiko saletako fiskalei atxikitako fiskalek eta Estatuko Fiskaltza Nagusiko Laguntza Unitateko fiskalek Estatuko Fiskaltza Nagusiko Idazkaritza Teknikoko fiskalei dagokien zenbatekoa jasoko dute berariazko osagarri gisa.

Probintzia-fiskaltzetako lurralde-ataletako fiskal dekanoek fiskal koordinatzaileei dagokien zenbatekoa jasoko dute berariazko osagarri gisa.

Espezializatutako ataletako fiskal dekanoek lurralde-ataletako fiskal dekanoei dagozkien ordainsari osagarriak eta aparteko ordainsariak jasoko dituzte.

Autonomia-erkidegoko fiskaltzetako bigarren kategoriako fiskalek, koordinatzaileak ez direnek, baita fiskaltza horietako lurralde-ataletakoek ere, autonomia-erkidegoko fiskaltzako fiskalburuordeei dagozkien aparteko ordainsarietan jaso beharreko lanpostuosagarria eta zenbatekoa jasoko dituzte, fiskaltza organikoki bitan banatuta ez duten autonomia-erkidegoetan izan ezik (autonomia-erkidegoko fiskaltza eta egoitza duen probintziako probintzia-fiskaltza).

Hiru.  2014an, lege honen 20.Bi artikuluan xedatutakoari jarraiki, Idazkari Judizialen Kidegoko eta Justizia Administrazioko zerbitzuko kideen ordainsariak –ez dute gehikuntzarik izango 2013ko abenduaren 31n indarrean zeudenekiko– honako hauek izango dira:

1.  Soldata, ondorengo xehetasunen arabera, eta antzinatasunagatik eta hirurtekoengatik legozkiekeen ordainsariak.

a)  Idazkari Judizialen Kidegoko kideen soldatak honako zenbateko hauek izango ditu 2014an, hamabi hilabete-saritan: Eurotan Lehenengo kategoriako idazkari judizialak......................................................................

Bigarren kategoriako idazkari judizialak..........................................................................

Hirugarren kategoriako idazkari judizialak.......................................................................

17.973,60

17.083,44

15.872,16

b)  Justizia Administrazioaren zerbitzuko kidegoetako funtzionarioen 2014rako soldata honako zenbateko hauen araberakoa izango da, hamabi hilabete-saritan: Eurotan Toxikologiako eta Auzitegi Zientzietako Institutu Nazionaleko auzitegi-mediku eta profesionalak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prozesu- eta administrazio-kudeaketa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prozesu- eta administrazio-izapidetzea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Laguntza judiziala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Toxikologiako eta Auzitegi Zientzietako Institutu Nazionaleko teknikari espezialistak . Toxikologiako eta Auzitegi Zientzietako Institutu Nazionaleko laborategiko laguntzaileak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.406,20

13.303,32

10.934,16

9.917,88

13.303,32

10.934,16

c)  Abenduaren 23ko 19/2003 Lege Organikoak, Botere Judizialaren uztailaren 1eko 6/1985 Lege Organikoa aldatu zuenak, iraungitako Justizia Administrazioaren zerbitzura ari diren Kidegoetan 2004ko urtarrilaren 1a baino lehen osatutako hirurtekoen zenbatekoak honako hauek izango dira 2014an, hamabi hilabete-saritan: Eurotan Ofizialen kidegoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laguntzaileen kidegoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Agente judizialen kidegoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teknikari espezialisten kidegoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laborategiko laguntzaileen kidegoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laborategiko agenteen kidegoa (iraungitzear) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.000  biztanletik gorako udalerrietako bake-epaitegietako idazkarien kidegoa (iraungitzear) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

532,56

410,52

354,48

532,56

410,52

354,48

599,16

Auzitegiko medikuen eta medikuntza-teknikarien kidegoetako langileek 1995ko urtarrilaren 1a baino lehen osatutako hirurtekoak 642,12 eurokoak izango dira urtean, 2014rako, hamabi hilabete-saritan.

2.  Aparteko ordainsariak abuztuaren 2ko 30/1984 Legearen aplikazio-eremuan jasotako funtzionarioei aplikatu beharreko araudiaren arabera sortuko dira, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren apirilaren 12ko 7/2007 Legearen azken xedapenetako laugarrenean adierazitakoari jarraiki; urtean bi egongo dira eta, kasuak kasu, soldata, antzinatasun edo hirurtekoen hilabete-sari baten zenbatekoa izango du bakoitzak, bai eta 2011rako Estatuaren Aurrekontu Orokorren abenduaren 22ko 39/2010 Legearen XI. eranskinean adierazitako zenbateko osagarria ere.

3.a) Idazkari Judizialen Kidegoko funtzionarioei esleitutako postuen osagarri orokorra, abenduaren 30eko 2033/2009 Errege Dekretua aplikatu beharreko kasuetan, honako zenbateko hauen araberakoa izango da 2014an, hamabi hilabete-saritan: Eurotan I. motako lanpostuak . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. motako lanpostuak . . . . . . . . . . . . . . . . . III. motako lanpostuak . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. motako lanpostuak . . . . . . . . . . . . . . . . . V. motako lanpostuak . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.107,48

13.758,36

13.136,16

13.036,92

9.427,20

Aurreko paragrafoan adierazitako funtzionarioen gainerako ordainsari osagarri orokor, aldakor eta bereziek ez dute gora egingo, 2013ko abenduaren 31n indarrean zeudenak erreferentziatzat hartuta, lege honen 20.Zazpi artikuluan xedatutakoaren kalterik gabe.

3.a) zenbaki honetako lehenengo paragrafoan adierazi gabeko postuak betetzen dituzten Idazkari Judizialen Kidegoko kideek jasoko dituzte irailaren 5eko 1130/2003 Errege Dekretuan ezarritako ordainsari orokor, aldakor eta bereziak, gehikuntzarik izango ez dutenak, 2013ko abenduaren 31n indarrean zeudenak erreferentziatzat hartuta.

3.b) Justizia Administrazioaren zerbitzura ari diren kidegoetako funtzionarioei atxikitako lanpostuetarako osagarri orokorra, artikulu honetako Hiru.1.b) paragrafoan adierazitakoa, uztailaren 20ko 1033/2007 Errege Dekretuan xedatutakoarekin bat, honako hau izango da 2014an, hamabi hilabete-saritan: Mota Azpimota Eurotan Toxikologiako eta Auzitegiko Zientzia Institutu Nazionaleko teknikari espezialistak eta prozesu- eta administraziokudeaketa.

I I

II II III III IV IV

A B

A B

A B

C D

3.982,92

4.757,76

3.667,20

4.442,04

3.509,40

4.284,24

3.351,60

3.509,76

Toxikologiako eta Auzitegiko Zientzia Institutu Nazionaleko auzitegiko laborategi-laguntzaileak eta prozesu- eta administrazio-izapidetzea.

I I

II II III III IV

A B

A B

A B

C

3.456,96

4.231,92

3.141,48

3.916,32

2.983,56

3.758,40

2.825,88

Laguntza judiziala.

Toxikologiako eta Auzitegi Zientzietako Institutu Nazionaleko auzitegi-mediku eta profesionalak.

Mota Azpimota I I

II II III III IV

A B

A B

A B

C

Eurotan 2.715,48

3.490,44

2.399,76

3.174,72

2.241,96

3.016,92

2.084,16

I II III

18.808,32

18.565,68

18.322,92

Prozesu- eta administrazio-kudeaketako eskala, 7.000 biztanletik gorako udalerrietako bake-epaitegietako idazkarien kidegotik datozenak (iraungitzear) 5.085,96

Aurreko paragrafoan adierazitako funtzionarioen gainerako ordainsari osagarri orokor, aldakor eta bereziek ez dute inolako gehikuntzarik izango, 2013ko abenduaren 31n indarrean zeudenak erreferentziatzat hartuta, lege honen 20.Zazpi artikuluan xedatutakoaren kalterik gabe.

4.  Presidentzia Ministerioaren maiatzaren 18ko 1230/2009 Aginduaren bidez argitaratutako 2009ko maiatzaren 8ko Ministro Kontseiluaren akordioaren bigarren paragrafoan ordainsari gehigarri osagarriaren kontzeptuan aitortutako kopuruak jasota daude aurreko 3.a) eta 3.b) zenbakietan aipatutako ordainsari osagarrietan.

Lau.  Botere Judizialaren uztailaren 1eko 6/1985 Lege Organikoak 145.1 artikuluan adierazitako funtzionarioei dagozkien oinarrizko ordainsariek eta ordainsari osagarriek, abenduaren 23ko 19/2003 Lege Organikoan jasotako idazkeran, ez dute 2014an inolako gorakadarik izango, 2013ko abenduaren 31n indarrean zeudenekiko, lege honen 22.Zazpi artikuluan xedatutakoari kalterik egin gabe.

Bost.  Botere Judizialeko eta Fiskaltzako kideen ordainsariek, ondorengo zenbakietan adierazitakoek, ez dute 2014an inolako gorakadarik izango, 2013ko abenduaren 31n indarrean zeudenekiko. Haietako bakoitzerako finkatutako ondorengo zenbateko hauek jasoko dituzte:

1.  Auzitegi Goreneko presidenteordeak zenbateko hauek jasoko ditu: Soldata (14 hilabete-saritan jasotzekoa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Beste ordainsari batzuk (12 hilabete-saritan jasotzekoak) . . . . . . . . . . . . . . . .

29.801,36 €; 86.659,86 €;   OROTARA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116.461,22 €; Auzitegi Goreneko salako presidenteek eta Auzitegi Nazionaleko presidenteak (Auzitegi Goreneko magistratuak) zenbateko hauek jasoko dituzte: Soldata (14 hilabete-saritan jasotzekoa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Beste ordainsari batzuk (12 hilabete-saritan jasotzekoak) . . . . . . . . . . . . . . . .

27.518,12 €; 82.261,44 €;   OROTARA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

109.779,56 €; Auzitegi Goreneko magistratuek eta Auzitegi Nazionaleko salako presidenteek (Auzitegi Goreneko magistratuak) zenbateko hauek jasoko dituzte: Soldata (14 hilabete-saritan jasotzekoa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Beste ordainsari batzuk (12 hilabete-saritan jasotzekoak) . . . . . . . . . . . . . . . .

26.069,96 €; 80.853,00 €;   OROTARA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

106.922,96 €; 2.  Estatuko fiskal nagusiak 113.838,96 euro jasoko ditu, hamabi hilabete-saritan; ez du aparteko ordainsariak jasotzeko eskubiderik izango.

Auzitegi Goreneko fiskalburuordeak zenbateko hauek jasoko ditu: Soldata (14 hilabete-saritan jasotzekoa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Beste ordainsari batzuk (12 hilabete-saritan jasotzekoak) . . . . . . . . . . . . . . . .

27.518,12 €; 82.261,44 €;   OROTARA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

109.779,56 €; Fiskalburu ikuskariak, Konstituzio Auzitegiaren aurreko Fiskaltzako fiskalburuak eta Auzitegi Nazionaleko Fiskaltzako fiskalburuak zenbateko hauek jasoko dituzte: Soldata (14 hilabete-saritan jasotzekoa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Beste ordainsari batzuk (12 hilabete-saritan jasotzekoak) . . . . . . . . . . . . . . . .

26.069,96 €; 82.261,44 €;   OROTARA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

108.331,40 €; Kontuen Auzitegiko Fiskaltzako fiskalburuek, Estatuko fiskal nagusiaren Idazkaritza Teknikoko eta Laguntza Unitateko fiskalburuek, Fiskaltza berezietako fiskalburuek (drogaren, ustelkeriaren eta kriminalitate antolatuen aurkakoak) eta Auzitegi Goreneko salako fiskalek zenbateko hauek jasoko dituzte: Soldata (14 hilabete-saritan jasotzekoa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Beste ordainsari batzuk (12 hilabete-saritan jasotzekoak) . . . . . . . . . . . . . . . .

26.069,96 €; 80.853,00 €;   OROTARA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

106.922,96 €; 3.  Paragrafo honetako aurreko zenbakietan aipatutako Botere Judizialeko eta Fiskaltzako kideek antzinatasunagatik edo hirurtekoengatik legokiekeen ordainsariaren hamalau hilabete-sari jasoko dituzte, hurrengo lerrokadan arautzen den Estatuko fiskal nagusiak izan ezik. Halaber, urtean bi ordainsari jasoko dituzte 2011rako Estatuaren Aurrekontu Orokorren abenduaren 22ko 39/2010 Legearen X. eranskinean kargu bakoitzarentzat zehaztutako zenbatekoarekin. Abuztuaren 2ko 30/1984 Legearen aplikazio-eremuan jasotako funtzionarioei aplikatu beharreko aparteko ordainsariei buruzko araudiaren araberakoak izango dira zenbateko horiek.

Estatuko fiskal nagusiak, paragrafo honen 2 zenbakian adierazitako zenbatekoaz gain, antzinatasunagatik edo hirurtekoengatik legozkiokeen ordainsariak jasoko ditu, bai eta abenduaren 26ko 51/2007 Legeak, 2008rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzkoak, 32.Lau artikuluko 3 zenbakiko bigarren lerrokadaren aplikazioak dakartzanak, 2010erako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko 26/2009 Legeak 32.Bost.B) artikuluko 3 zenbakiko bigarren lerrokadan zehaztutako zenbatekoen arabera.

4.  Paragrafo honetako 1. eta 2. puntuetan adierazitako Botere Judizialeko eta Fiskaltzako kideen soldata eta ordainsari osagarriak puntu horietan bertan eta paragrafo bereko 3. puntuan finkatutakoak izango dira; helburu horietarako, ez zaie aplikatuko maiatzaren 26ko 15/2003 Legea, karrera judizialeko eta fiskaleko ordainsariak arautzen dituena, lehen aipatutako 26/2009 Legearen 32.Bost.B) artikuluko 4 zenbakian xedatutako zenbatekoen araberako ordainsari bereziak jasotzeko eskubideari kalterik egin gabe.

30. artikulua.  Estatutupeko langileen eta Gizarte Segurantzako estatutupekoak ez diren langileen ordainsariak.

Bat.  2014an, Gizarte Segurantzaren Administrazioko funtzionarioek, Estatuko Administrazio Orokorreko gainerako langileekin jada homologatuta, lege honen 24. artikuluan xedatutako ordainsariak jasoko dituzte.

Bi.  2014an, Osasunaren Institutu Nazionaleko estatutupeko langileen ordainsariei buruzko irailaren 11ko 3/1987 Errege Lege Dekretuaren aplikazio-eremuan dauden langileek lege honen 24.Bat.A), B) eta C) artikuluan kontzeptu horietarako zehaztutako zenbatekoetan jasoko dituzte oinarrizko ordainsariak eta lanpostu-osagarria, aipaturiko Errege Lege Dekretuaren bigarren, Bi, xedapen iragankorraean ezarritakoari kalterik egin gabe, eta aipaturiko 24.Bat artikuluaren C) idatz-zatian finkatutako lanpostu-osagarria hamalau hilabete-saritan jasotzeari kalterik egin gabe.

Aipatutako estatutupeko langile horiei lege honen 24.Bat.B) artikuluan ezarritakoa aplikatzeko, aparteko ordainsari bakoitzari dagokion lanpostu-osagarriaren zenbatekoa ere hamalau hilabete-saritan jasoko dute. Zenbateko hori 24.Bat.C) artikuluan adierazitako kopuruen hamabirena izango da.

Langile horiei dagozkien berariazko nahiz etengabeko arretagatiko osagarrien zenbatekoek ez dute gehikuntzarik izango, 2013ko abenduaren 31n indarrean zeudenak erreferentziatzat hartuta, lege honen 20.Zazpi artikuluan xedatutakoaren kalterik gabe.

3/1987 Errege Dekretu Legearen 2.Hiru.c) artikuluan eta hirugarren xedapen iragankorrean, bai eta berau garatzeko emandako gainerako arauetan ere, adierazitako irizpideen arabera zehaztuko da produktibitate-osagarriaren zenbateko indibiduala.

Hiru.  2014an, artikulu honen aplikazio-eremuko gainerako funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariek ez dute gehikuntzarik izango, 2013ko abenduaren 31n indarrean zeudenekiko.

III. KAPITULUA Langile aktiboen araubidearen alorreko beste xedapen batzuk 31. artikulua.  Ohiz kanpoko diru-sarrerak jasotzeko debekua.

Lege honen aplikazio-eremuaren barruko langile publikoek, zerga-erregimenaren menpekoak kenduta, ezin dute administrazioari edo edozer botere publikori dagozkion tributuen, komisioen edo diru-sarreren partaidetzarik jaso edozer zerbitzu edo jurisdikzioren ordainetan, ez eta edozer partaidetza edo saririk ere ezarritako isunetan, araudian haiei egotzita egonik ere; hala, ordainsarien araubide egokia bakarrik jasoko dute, eta bateraezintasunen sistema aplikatzeak dakarrenari kalte egin gabe, ezta betetako kargu edo lanagatik etxebizitza edukitzeari buruzko berariazko araudian xedatutakoari ere.

32. artikulua.  Sariak, gurutzeak, dominak eta mutilazio-pentsioak.

Bat.  2014an, sari, gurutze, domina eta elbarri-pentsioengatik jasoko diren zenbatekoek ez dute gehikuntzarik izango, 2013ko abenduaren 31n baietsita zeudenak erreferentziatzat hartuta.

Bi.  San Fernandoren Gurutze Ohoratua eta banakako Domina Militarra euren araubide bereziaren bidez eraenduko dira.

Hiru.  San Hermenegildoren Errege Orden Militarraren erregelamendua onartzen duen ekainaren 23ko 1189/2000 Errege Dekretuan xedatutakoaren bidez eraenduko dira Konstantziarako Gurutzea eta San Hermenegildoren Errege Orden Militarraren kategoriak.

33. artikulua.  Beste arau komun batzuk.

Bat.  Administrazioko kontratupeko langileek, Tokiko Osasun Kidegoetako funtzionarioek, eta 2013ko ordainsariak 17/2012 Legearen (2013rako Estatuko Aurrekontu Orokorren Legea, abenduaren 27koa) III. tituluan orokorrean ezarritakoekin bat etorri ez eta lege honen titulu berean berariaz ezarritakoak aplikatu behar ez zaizkien langileek 2014an ere jasoko dituzte 2013ko abenduaren 31n indarrean zeuden ordainsariak.

Bi.  Estatuko Administrazio Orokorrean, bere erakunde autonomoetan eta estatuagentzietan, funtzionarioren bat 2014an betetzen ari den lanpostuari dagokion ordainsariaraubideaz beste batera atxikita egonez gero, funtzionario horrek betetzen ari den lanpostuari dagozkion ordainsariak jasoko ditu; aurrez, oinarrizko ordainsariak esleituko zaizkio, Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioak baimenduta, interesa duten ministerio-sailen proposamenari jarraiki.

Aurreko lerrokadan adierazitako esleipenaren ondorioetarako, antzinatasunordainsariaren zenbatekoa funtzionarioaren jatorrizko ordainsari-araubidearen araberakoa izateko baimena eman ahal izango da.

Hiru.  Zerbitzuagatiko kalte-ordainen zenbatekoa 2013an indarrean zegoen berbera izango da.

34. artikulua.  Kontratupeko langileen eta funtzionarioak ez direnen ordainsariak finkatzeko edo aldatzeko baldintzak.

Bat.  Honako erakunde hauetako kontratupeko langileen eta funtzionarioak ez direnen ordainsariak finkatzeko edo aldatzeko, Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioaren aldeko txostena beharko da 2014an:

a)  Estatuko Administrazio Orokorra eta bere erakunde autonomoak.

b)  Gizarte Segurantzako erakunde kudeatzaileak eta zerbitzu erkideak.

c)  Estatu-agentziak, beren berariazko araudiaren arabera.

d)  Gainerako enpresa-entitate publikoak eta gainerako erakunde eta entitate publikoak, Ordainsarien Ministerioarteko Batzordeak horretarako ezarritako baldintza eta prozeduren arabera, haien berariazko ezaugarriak aintzat hartuta.

Bi.  Funtzionarioak ez diren langileen ordainsari-baldintzak finkatzen edo aldatzen dituzten eragiketak ondorengo hauek dira:

a)  Lanpostu berrien ordainsariak erabakitzea.

b)  Aurreko Bat paragrafoan adierazitako erakundeek hitzarmen kolektiboak, akordioak edo gisa horretako agiriak sinatzea, bai eta horien berrikuspenak, eranskinak edo luzapenak ere.

c)  Estatuko Administrazioko kontratupeko langileei Hitzarmen bakarra eta sektoreko hitzarmen kolektiboak aplikatzea, bai eta horien berrikuspenak, eranskinak edo luzapenak ere.

d)  Ordainsariak banako kontratu bidez finkatzea, langile finkoak edo epe jakin baterako kontratatutakoak izan, betiere hitzarmen kolektibo bidez guztiz edo zati batez araututa ez badaude; horretatik kanpo geratzen dira izaera bereziko lan-harremanari lotutako aldi baterako langileak, berau Langileen Estatutuari buruzko Legearen testu bategina onartzen duen martxoaren 24ko 1/1995 Legegintzako Errege Dekretuaren 2. artikuluaren 1 paragrafoaren e) idatz-zatian araututa. Nolanahi ere, Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioari azken langile horien ordainsariei buruzko informazioa helarazi beharko zaio. Salbuespena izango da, halaber, martxoaren 5eko 451/2012 Errege Dekretuak, enpresa-sektore publikoko eta beste entitate batzuetako arduradun eta zuzendari nagusien ordainsari-erregimena arautzen duenak, adierazitako ordainsariak finkatzea, horretarako aipaturiko arauan xedatutakoa beteko baita.

e)  Alde bakarreko edonolako soldata-hobekuntzak ematea, banaka edo kolektiboki, nahiz eta funtzionario publikoen ordainsari-erregimenaren aplikazioa hedatzearen ondorio izan.

f)  Kanpoan kontratatutako langileei dagozkien ordainsariak erabakitzea.

Hiru.  Artikulu honen Bat paragrafoan aipatutako txostenak eragina izango du a), b) eta c) idatz-zatietan adierazitako erakunde, entitate eta agentzia guztietan izango du eragina, bai eta d) paragrafoan adierazitakoetan ere, Ordainsarien Ministerioarteko Batzordeak erabakiko duen moduan. Txostena ondorengo puntuetan zehaztutako prozedurari jarraiki emango da, eta adierazitako irismena izango du:

1.  Eraginpeko erakundeek, hitzarmen kolektiboa edo banakako kontratuak onartu edo sinatu baino lehen, Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioari bidali beharko diote dagokion proiektua, alderdi ekonomiko guztien balioespenarekin batera.

2.  2.Txostenak (hitzarmen kolektiboen kasuan hamabost eguneko epean bideratu behar da, proiektua eta balioespena aurkeztutako egunetik kontatzen hasita) gastu publikoan ondorioak zuzenean edo zeharka dakartzaten arlo guztiak jakinarazi behar ditu, bai 2014rako bai geroko ekitaldietarako ere, eta bereziki, dagokion soldata-masa erabakitzeari eta haren hazkundea kontrolatzeari dagokionez; betiere Lege honen 25. artikuluan xedatutakoari kalterik egin gabe.

Lau.  Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioak finkatuko eta, hala badagokio, eguneratuko ditu atzerrian diharduten kontratupeko langileen ordainsariak, herrialde bakoitzaren berariazko egoera aintzat hartuta.

Bost.  Erabat deusezak izango dira gai honetan hartutako erabakiak, txostena izapidetu gabe edota ezezko txosten baten kontra egiten badira, bai eta ondorengo ekitaldietarako soldata-gehikuntzak eragiten dituzten itunak ere, etorkizuneko aurrekontulegeen xedapenen aurkakoak izanez gero.

Artikulu honetan ezarritako baldintzak bete gabe ezingo da baimendu 2014rako ordainsariak aplikatzearen ondorioz eragindako gasturik.

35. artikulua.  Kontratupeko langileak inbertsio-kredituen kontura kontratatzea.

Bat.  Ministerio-sailek, erakunde autonomoek estatu-agentziek zein Gizarte Segurantzaren erakunde kudeatzaileek eta Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiak aldi baterako langileak kontratatu ahal izango dituzte 2014an obrak egiteko edo zerbitzuak emateko, erakunde bakoitzari dagozkion inbertsio-kredituen kontura, honako baldintza hauek betez gero:

a)  Kontratuaren xedea obrak zuzenean gauzatzea, Estatuaren kontratuen legedia aplikatuz, edota inbertsio-izaera duten zerbitzuak ematea izatea.

b)  Obra edo zerbitzu horiek Estatuko Aurrekontu Orokorretan aurreikusita eta onetsita dauden inbertsioekin lotuta egotea.

c)  Obra edo zerbitzu horiek plantillako langile finkoen bidez egitea ezinezkoa izatea, eta aurrekontu-kredituan langileak kontratatzeko erabilgarritasun nahikoa ez egotea.

Bi.  Kontratazioak aurrekontu-ekitaldia gainditu ahal izango du ekitaldi hori gainditu beharreko obrak edo zerbitzuak direnean, betiere urte anitzeko inbertsio-proiektuen barruan badaude; horretaz gain, Aurrekontuei buruzko azaroaren 26ko 47/2003 Lege Orokorraren 47. artikuluan edota 2014rako Estatuaren Aurrekontu Orokorren Legean bertan haientzat xedatutako baldintzak ere bete beharko dituzte.

Hiru.  Kontratu horiek formalizatu baino lehen, Estatuko Abokatutzak aztertu egingo ditu dagokion sailean, erakundean edo entitatean edota, hala dagokionean, Gizarte Segurantzaren Administrazioko abokatuak aztertuko ditu; bereziki, erabilitako kontratazio mota egokia den adieraziko dute, eta kontratuaren klausulak lanaren arloko legediak zehaztutako baldintzekin eta formaltasunekin bat ote datozen.

Lau.  Beharrezkoa den kasuetan, artikulu honetan araututako kontratuak aldez aurretik fiskalizatuko dira, Aurrekontuei buruzko azaroaren 26ko 47/2003 Lege Orokorrak 152. artikulutik 156. artikulura bitartean xedatutakoaren arabera. Ondorio horietarako, inbertsio-kredituak egokiak izango dira aldi baterako langileak kontratatzeko, aurrekontukontzeptuan xede horretarako berariaz esleitutako nahikoa kreditu ez baldin badago.

Kontu-hartzeko eginkizunik ez duten Estatuko erakunde autonomoetan, kontratu horiek egiteko, dagokion ikuskatzaile eskuordetuak aldeko txostena prestatu beharko du.

Txosten horretan, adierazi beharko du aurrekontu-kontzeptuan ez dagoela nahikoa kreditu aldi baterako langileak dagokion kapituluan kontratatzeko. Erakunde autonomoa edo enpresa-entitate publikoa ez badago txostenarekin ados, Ogasun eta Herri Administrazio Ministeriora bidali ahal izango du espedientea, ebatz dezan.

36. artikulua.  Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioak sektore publikoaren zerbitzura diharduten langileen kostuen alorrean duen eskumena.

Ministerio-sailen, erakundeen, estatu-agentzien, enpresa-erakunde publikoen eta Estatuko sektore publikoaren gainerako entitate publikoen esparruan eginiko akordio, hitzarmen, itun edo antzeko tresna guztiak, bai eta horiek betetzeko edo garatzeko hartzen diren neurriak ere, guztiz eraginkorrak izan daitezen, aurretik haien gaineko aldeko txosten bat egin beharko du Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioak, Aurrekontuen eta Gastuen Estatuko Idazkaritzaren bitartez; hala, erabat deusezak izango dira txosten hori gabe egiten direnak, eta horrelakoek ezin izango dute ekarri, zuzenean edo zeharka, langile-kostuen arloko gastu publikoa handitzea eta/edo lansariak handitzea.

IV. TITULUA Pentsio publikoak I. KAPITULUA Pentsioen errebalorizazioa 37. artikulua.  Pentsioen errebalorizazioa.

Gizarte Segurantzako sistemak ordaindutako pentsioak eta Klase Pasiboenak oro har ehuneko 0,25 igoko dira 2014an, lege honetan adierazitako moduan.

II. KAPITULUA Estatuko Klase Pasiboen Araubideko pentsioen eta gerrako pentsio berezien hasierako zehaztapena 38. artikulua.  Estatuko Klase Pasiboen Araubideko pentsioen hasierako zehaztapena.

Bat.  Estatuko Klase Pasiboen Araubidearen estaldura-esparruan jasotako honako langile hauek, beren edo senideen alde, eragindako pentsio arruntei eta apartekoei aplikatuko zaie artikulu honetan xedatutakoa, arautzen duen legediaren arabera betiere:

1.  Honako langile hauei aplikatzen zaie Estatuko Klase Pasiboen Legearen Testu Bateginak, apirilaren 30eko 670/1987 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsiak, I. tituluan ezarritakoa:

a)  Estatuko, justiziako, gorte nagusietako eta legedi arautzaileak horrela xedatzen duen Estatuko edo konstituzioko beste organo batzuen administrazioko karrerako funtzionario zibilei, autonomia erkidegoetara eskualdatutakoei, bai eta karrerako langile militarren, langile militar osagarriei eta erretiro-adinera arte indar armatuetan egoteko eskubidea duten soldadutza eta marineltza profesionaleko eskaletakoei, betiere 1984ko abenduaren 31ren ostean administrazio-egoeran badaude edo egun hori baino lehen erretiroa hartu ez badute.

b)  1986ko urtarrilaren 1etik aurrera praktikak egiten aritu diren funtzionarioei, eta 1985eko urtarrilaren 1etik aurrera eskola edo akademia militarren bateko ikasle izan, eta zaldun alferez kadete, alferez ikasle, sarjentu ikasle edo itsaszain mailetara igo direnei.

c)  1965eko urtarrilaren 1a baino lehen izendatutako bitarteko funtzionarioei, Estatuko Aurrekontu Orokorretan zehaztutako soldata jaso badute langileentzako partidatik, eta eskubide pasiboak eragin dituen gertakaria 1985eko abenduaren 31tik aurrera gertatu bada.

2.  Honako langile hauei aplikatzen zaie 1984ko abenduaren 31n indarrean zegoen legedia, Estatuko Klase Pasiboen Legearen Testu Bateginaren II. tituluan adierazitako aldaketekin:

a)  Estatuko, justiziako, gorte nagusietako eta legedi arautzaileak horrela xedatzen duen Estatuko edo konstituzioko beste organo batzuen administrazioko karrerako funtzionario zibilei, autonomia erkidegoetara eskualdatutakoei, bai eta karrerako langile militarren, langile militar osagarriei eta erretiro-adinera arte indar armatuetan egoteko eskubidea duten soldadutza eta marineltza profesionaleko eskaletakoei, baldin eta 1985eko urtarrilaren 31 baino lehen hil badira edo erretiroa hartu badute.

b)  1965eko urtarrilaren 1a baino lehen izendatutako bitarteko funtzionarioei, Estatuko Aurrekontu Orokorretan zehaztutako soldata jaso badute langileentzako partidatik, eta eskubide pasiboak eragin dituen gertakaria 1986ko urtarrilaren 1a baino lehen gertatu bada.

Bi.  Artikulu honen Bat.1 paragrafoan adierazitako langileek eragindako pentsioen hasierako zehaztapenerako, honako hartzeko arautzaile hauek hartuko dira kontuan 2014rako:

a)  1985eko urtarrilaren 1etik aurrera, kidego, eskala, lanpostu, enplegu edo administrazio-kategoriaren batean sartutako langileen hartzeko arautzaileak: Taldea/Azpitaldea 7/2007 Legea Hartzeko arautzailea Euro urtean A1

40.158,22

A2

31.605,54

B

27.675,77

C1

24.273,59

C2

19.204,44

E (30/1984 Legea) eta profesionalen multzoak (7/2007 Legea) 16.373,31

b)  1985ko urtarrilaren 1a baino lehen sartutako langileen hartzeko arautzaileak: ESTATUKO ADMINISTRAZIO ZIBIL ETA MILITARRA Proportzionaltasun-indizea Hartzeko arautzailea Euro urtean 10

8

6

4

3

40.158,22

31.605,54

24.273,59

19.204,44

16.373,31

JUSTIZIA ADMINISTRAZIOA Indize biderkatzailea Hartzeko arautzailea Euro urtean 4,75

4,50

4,00

3,50

3,25

3,00

2,50

2,25

2,00

1,50

1,25

40.158,22

40.158,22

40.158,22

40.158,22

40.158,22

40.158,22

40.158,22

31.605,54

27.675,78

19.204,44

16.373,31

KONSTITUZIO AUZITEGIA Hartzeko arautzailea Euro urtean Kidegoa Idazkari nagusia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Letraduak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gerentea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.158,22

40.158,22

40.158,22

GORTE NAGUSIAK Hartzeko arautzailea Euro urtean Kidegoa Letraduak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artxibozain-liburuzainak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Goi-mailako aholkulariak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Erredaktoreak, takigrafoak eta estenotipistak . . . . . . . . Teknikari-administrariak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Administraria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Atezainak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.158,22

40.158,22

40.158,22

40.158,22

40.158,22

24.273,59

19.204,44

Hiru.  Artikulu honen Bat.2 paragrafoan adierazitako langileek eragindako pentsioen hasierako zehaztapena egiteko, 2014ko urtarrilaren 1etik aurrera ondorio ekonomikoak izan ditzaten, honako arau hauek aplikatzearren ondorioz ateratzen diren oinarri arautzaileak aintzat hartuko dira:

a)  Eragileari soldataren eta, hala badagokio, graduaren kontzeptuengatik dagokion zenbatekoa hartuko da, kidegoaren arabera edota hura sartuta dagoen kidego, karrera, eskala, plaza, enplegu edo kategoriak 1984ko abenduaren 31n esleituta duen indize biderkatzaile edo proportzionaltasun-indizearen eta administrazio-karrera mailaren arabera; horiek honakoak dira: ESTATUKO ADMINISTRAZIO ZIBIL ETA MILITARRA ProportzionaltasunZenbatetik indizea Maila 10 (5,5) 10 (5,5) 10 (5,5) 10 (5,5) 10

10

10

10

10

8

8

8

8

8

8

8

7

6

3

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

Maila berezia Soldata eta graduko kontzeptuagatiko zenbatekoa urtean – Eurotan 26.921,08

26.181,19

25.441,35

23.221,71

22.843,92

22.104,08

21.364,23

20.624,30

19.884,43

19.209,96

18.618,18

18.026,37

17.434,56

16.842,78

16.250,96

ProportzionaltasunZenbatetik indizea Maila 6

6

6

6

6

6

4

4

4

4

4

3

3

3

5

4

3

2

1

1

3

2

2

1

1

3

2

1

Soldata eta graduko kontzeptuagatiko zenbatekoa urtean – Eurotan Maila berezia 14.634,46

14.190,75

13.747,10

13.303,35

14.349,56

12.859,62

10.828,79

12.921,43

10.532,92

11.432,36

10.237,01

9.349,93

9.128,03

8.906,18

(100eko 12) (100eko 24) (100eko 12) JUSTIZIA ADMINISTRAZIOA

Indize biderkatzailea Soldatagatiko zenbatekoa urtean – Eurotan 4,75

4,50

4,00

3,50

3,25

3,00

2,50

2,25

2,00

1,50

1,25

43.962,88

41.649,04

37.021,35

32.393,68

30.079,86

27.766,01

23.138,34

20.824,51

18.510,69

13.883,01

11.569,18

KONSTITUZIO AUZITEGIA

Kidegoa Idazkari nagusia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Letraduak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gerentea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Soldatagatiko zenbatekoa urtean – Eurotan 41.649,04

37.021,35

37.021,35

GORTE NAGUSIAK Soldatako kontzeptuagatiko zenbatekoa urtean – Eurotan Kidegoa Letraduak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artxibozain-liburuzainak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Goi-mailako aholkulariak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Erredaktoreak, takigrafoak eta estenotipistak . . . . . . . Teknikari-administrariak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Administraria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Atezainak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.228,21

24.228,21

24.228,21

22.249,09

22.249,09

13.399,19

10.598,91

b)  Aurreko idatz-zatian xedatutako ariketatik ateratzen den kopuruari honako biderketa honen emaitza gehitu behar zaio: egiaztatutako hirurtekoen kopurua bider eragileari zerbitzu emandako kidegoaren, karreraren, eskalaren, lanpostuaren, enpleguaren edo kategoriaren arabera hirurteko bakoitzeko dagokion balioa. Hala badagokio, ondorengo koadroetan esleitutako proportzionaltasun-indizeak edo indize biderkatzaileak hartuko dira kontuan: ESTATUKO ADMINISTRAZIO ZIBIL ETA MILITARRA Proportzionaltasun-indizea Hirurtekoaren unitate-balioa urtean – Eurotan 10

8

6

4

3

869,68

695,76

521,78

347,90

260,91

JUSTIZIA ADMINISTRAZIOA Indize biderkatzailea Hirurtekoaren unitate-balioa urtean – Eurotan 3,50

3,25

3,00

2,50

2,25

2,00

1,50

1,25

1.619,67

1.504,00

1.388,30

1.156,90

1.042,65

925,55

694,15

578,47

KONSTITUZIO AUZITEGIA Kidegoa Hirurtekoaren unitate-balioa urtean – Eurotan Idazkari nagusia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Letraduak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gerentea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.619,67

1.619,67

1.619,67

GORTE NAGUSIAK Kidegoa Hirurtekoaren unitate-balioa urtean – Eurotan Letraduak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artxibozain-liburuzainak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Goi-mailako aholkulariak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Erredaktoreak, takigrafoak eta estenotipistak . . . . . . . . Teknikari-administrariak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Administraria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Atezainak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 990,64

990,64

990,64

990,64

990,64

594,40

396,24

Lau.  Artikulu honetan araututako pentsioen hileroko zenbatekoa zehazteko, aurreko paragrafoetan xedatutako arauetan eta aplikagarri den legedian oinarrituz kalkulatuko den urteko zenbatekoa 14 zatitan banatuko da.

39. artikulua.  Gerrako pentsio berezien hasierako zehaztapena.

Bat.  Irailaren 18ko 5/1979 Legearen babesean gerra zibilaren ondorioz hildakoen senideen alde baietsitako pentsioak 2014an ezingo dira izan txikiagoak, Gizarte Segurantzako 65 urtetik gorakoentzako alargun-pentsioen gutxieneko zenbatekoa baino, langile ez-funtzionarioek ezinduak ez dauden umezurtzen alde eragindako pentsioak izan ezik. Kasu horretan zenbatekoa izango da 1.824,37 eurokoa urtean.

Bi.  1.  Ekainaren 26ko 35/1980 Legearen babesean Errepublikaren eremuko gudari ohi gerra-elbarriei aitortutako pentsioak, eragileak Indar eta Institutu Armatuetako militar profesionalak ez baziren, honako zenbateko hauetakoak izango dira 2014rako:

a)  Elbarri-pentsioa kalkulatuko da 4.962,30 euroko urteko zenbatekoari ezintasunmaila bakoitzarentzat ezarritako ehunekoak aplikatuta.

b)  Oinarrizko ordainsaria, hirurtekoen ordezko ordainsaria, eta jaso ez diren ordainsariak konpentsatzeko ordainsari gehigarriak, guztira, 13.383,22 eurokoak izango dira urtean.

c)  Gizarte Segurantzako 65 urtetik gorakoentzako alargun-pentsioen gutxieneko zenbatekoaren berdina izango da senideen aldeko pentsioen zenbatekoa, ezinduak ez dauden umezurtzen aldeko pentsioen kasuan izan ezik, haien zenbatekoa 1.824,37

eurokoa izango baita urtean.

2.  Militar profesionaltzat hartutako gudari ohien senideen aldeko pentsioen zenbatekoa –35/1980 Legearen babesean daude onartuta horiek– ezingo da txikiagoa izan Gizarte Segurantzaren sistemako 65 urtetik gorakoen alargun-pentsioen gutxieneko zenbatekoa baino.

Hiru.  Martxoaren 29ko 6/1982 Legeak, gerrako elbarri zibilen oinarrizko ordainsariei buruzkoak, emandako babesean baietsitako pentsioek honako zenbateko hauek dituzte 2014rako:

a)  Bigarren, hirugarren edo laugarren mailako ezintasuna aitortuta daukatenen oinarrizko ordainsaria urtean 9.368,25 eurokoa izango da.

b)  Senideen aldeko pentsioen zenbatekoa Gizarte Segurantzako sisteman 65 urtetik gorakoentzat ezarritako alargun-pentsioen gutxieneko zenbatekoaren berdina izango da.

Lau.  Martxoaren 5eko 670/1976 Dekretuaren babesean aitortutako 2014ko pentsioak kalkulatzeko, Aberriaren aldeko gerra-mutilatu zaldunen kidegoan sartu ezin izan ziren gerra-mutilatuen aldekoak, urtean 5.945,47 euroko zenbatekoari ezintasunmaila bakoitzerako finkatutako ehunekoak aplikatuko zaizkio.

Bost.  Gerra zibilean Indar Armatuetako, Ordena Publikoko Indarren eta Errepublikako Karabineroen Kidegoko kide izan zirenen eskubideak eta emandako zerbitzuak aintzatesten dituen urriaren 22ko 37/1984 Legeak II. tituluan ezarritakoaren babesean aitortutako pentsioek 2014an izango duten zenbatekoa kalkulatzeko, soldatari eta mailari dagokien zenbatekoa aplikatuko zaio aurreko 38.Hiru.a) artikuluan jasotako edukiari.

Pentsio horien gutxieneko zenbatekoak ondoko hauek izango dira:

a)  Eragileen aldeko pentsioetan, Gizarte Segurantzako sisteman ezkontidea ardurapean daukaten 65 urtetik gorakoentzat ezarritako erretiro-pentsioen gutxieneko zenbatekoa.

b)  Alargun-pentsioetan, Gizarte Segurantzako sisteman 65 urtetik gorakoentzat ezarritako alargun-pentsioen gutxieneko zenbatekoa.

Sei.  Artikulu honetan araututako pentsioen hileroko zenbatekoa zehazteko, aurreko paragrafoetan xedatutako arauetan eta aplikagarri den legedian oinarrituz kalkulatuko den urteko zenbatekoa 12 zatitan banatuko da.

Ohiko hamabi hilabete-sariekin batera, aparteko bi hilabete-sari ordainduko dira, zenbateko berdinekoak, ekainaren 26ko 35/1980 Legearen babesean aitortutako mutilazio-pentsioetan izan ezik.

Aurreko paragrafoaren azken tartekian xedatutakoa gorabehera, mutilatuak, aipaturiko legean xedatutakoaren arabera gai gisa sailkatuta dagoenean, adierazitako aparteko ordainsariak jasotzeko eskubidea izango du.

III. KAPITULUA Pentsio publikoen hasierako zehaztapenerako mugak 40. artikulua.  Pentsio publikoen hasierako zehaztapenerako mugak.

Bat.  1989rako Estatuko Aurrekontu Orokorren 37/1988 Legeak, abenduaren 28koak, 42. artikuluan adierazitako pentsio publikoen hasierako zehaztapenaren ondorioz 2014an jaso beharreko zenbatekoak ezin izango du hilean 2.554,49 euro baino handiagoa izan, titularrari legozkiokeen aparteko ordainsariei kalterik egin gabe. Aparteko ordainsari horien zenbatekoak ere muga berdina izango du.

Aurreko paragrafoan xedatutakoa gorabehera, pentsiodunak 14 ordainsari baino gutxiago edo gehiago jasotzeko eskubidea izanez gero –aparteko ordainsariak barne hartuta– hilabete-sarien muga hori egokitu beharko da, urtean 35.762,86 euroko zenbateko osoa ez gainditzeko.

Bi.  Titular batek bi pentsio publiko edo gehiagorako eskubidea aldi berean duenean, horien guztien hasierako zehaztapenaren ondorioz batera jaso beharreko zenbatekoak aurreko paragrafoan ezarritako mugak izango ditu.

Horretarako, zehaztuko da, lehenik eta behin, pentsio publiko bakoitzaren zenbateko osoa, eta guztien batura 2.554,49 eurotik gorakoa izanez gero, proportzionalki murriztuko dira, zenbateko horretara egokitzeko.

Hala eta guztiz ere, pentsioren bat abenduaren 28ko 37/1988 Legearen 42.1.c) artikuluan adierazitako funtzionarioen mutualitateetako baten funts bereziaren konturakoa izanez gero, murrizketa edo ezabapena pentsio horren zenbateko osoari aplikatuko zaio lehentasunez, eta, ahal izanez gero, aitortzeko garaian. Beharrezkoa izanez gero, ondoren gainerako pentsioak proportzionalki murriztuko dira, guztien baturak gehienezko muga gainditu ez dezan.

Hiru.  Pentsio publiko bat aurretik beste bat edo batzuk jasotzen ari den norbaiten alde hasieran zehazten denean, horien guztien zenbateko osoaren baturak artikulu honen Bat paragrafoan ezarritako mugak gainditzen baditu, aipatutako muga gainditzen duen zatia kenduko da pentsio berriaren zenbateko osotik.

Hala eta guztiz ere, pentsio berriak aurtengo edo aurreko ekitaldi ekonomikoetan errenta salbuetsiaren izaera badu, pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga arautzen duen legedian xedatutakoaren arabera, interesdunak lehen eragindako pentsio publikoak murriztuko edo ezabatuko dira, titularrak hala eskatuz gero. Kasu horietan, erregularizazioaren ondorioek eskaera egindako urteko urtarrilaren 1era arte egingo dute atzera, edota pentsio berriaren lehenengo ordainketaren datara arte, data hori gerokoagoa izanez gero.

Lau.  Aurreko paragrafoetan adierazitako hasierako zehaztapena egitean, erakunde edo entitate eskudunek ezin badute jakin onuradunari dagozkion beste pentsio batzuen zenbatekoa eta izaera zein diren, hasierako zehaztapena behin-behinekoa izango da, dagozkion egiaztapenak egin bitartean.

Behin-behineko zehaztapenak behin betiko erregularizatzean, pentsioaren titularrari, hala badagokio, bidegabeki jasotakoa itzul dezala eskatu beharko zaio. Itzultze hori pentsioaren hurrengo hilabete-sarien kontura egin ahal izango da.

Bost.  Artikulu honen Bi eta Hiru paragrafoetan adierazitako hasierako zehaztapenaren zenbatekoa murriztu edo ezabatu ondoren, titularrak jasotzen dituen gainerako pentsio publikoen zenbatekoa edo osaera aldatzen bada, edozein arrazoi dela medio, egindako mugaketak berraztertu egingo dira, ofizioz edota interesdunak hala eskatuta. Berrikuspen horrek aldaketa egin den hilabetearen hurrengoaren lehenengo egunetik hasita izango ditu eraginak.

Dena dela, pentsio publikoak aldi berean jasotzean egindako hasierako zehaztapenak aldian behin berraztertuko dira.

Sei.  Arau mugatzaileak aplikatzearen ondorioz pentsio publikoen hasierako zehaztapenen zenbatekoa murrizteak edo ezabatzeak ez ditu kaltetuko pentsioa aitortzearekin batera baiesten diren beste eskubideak.

Zazpi.  Artikulu honetan xedatutako gehienezko muga ez zaie aplikatuko 2014an eragindako pentsio hauei:

a)  Ekintza terroristen ondorioz sortutako Gizarte Segurantzako sistemako eta Estatuko Klase Pasiboen Araubideko ohiz kanpoko pentsioei.

b)  Zerga, Administrazio eta Gizarte Alorreko Neurriei buruzko 62/2003 Legeak, abenduaren 30ekoak, berrogeita hirugarren xedapen gehigarrian ezarritakoaren babesean aitortutako ohiz kanpoko pentsioei.

c)  Atentatu terroristen ondorioz eragindako ohiz kanpoko pentsioei, ekainaren 23ko 6/2006 Errege Lege Dekretuaren babesean aitortutakoei.

Zortzi.  Pentsio publikoen hasierako zehaztapena egitean titular batek aurreko paragrafoan adierazitako pentsio bat edo batzuk jasotzen dituenean, edota ekintza terroristen ondorioz aitortutakoak, uztailaren 10eko 851/1992 Errege Dekretuak, ekintza terroristen ondorioz sortutako ohiz kanpoko pentsio batzuk arautzen dituenak, II. tituluan xedatutakoaren arabera Gizarte Segurantzako edozein araubide publikotan pentsioa jasotzeko eskubiderik ez dutenen alde, artikulu honetan adierazitako arau mugatzaileak ekintza terroristen ondorio ez direnei soilik aplikatuko zaizkie.

IV. KAPITULUA Pentsio publikoen balioak handitzea eta aldatzea 41. artikulua.  Pentsio publikoen balioak handitzea eta aldatzea.

Bat.  Gizarte Segurantzaren kotizaziopeko sistemaren bidez ordaindutako pentsioek, bai eta Estatuaren Klase Pasiboen pentsioek ere, ehuneko 0,25eko igoera izango dute 2014an, Lege honen 37. artikuluan xedatutakoari jarraiki, kapitulu honetako hurrengo salbuespenei kalterik egin gabe, eta aurreko 39. artikuluan gerra zibilaren legedi bereziaren babesean aitortutako pentsioei dagokienez ageri diren berme-zenbatekoei kalterik egin gabe.

1984ko abenduaren 31n indarrean zegoen legediaren babesean 2014an sortutako Estatuko Klase Pasiboen erretiro- eta alargun-pentsioen hasierako zenbatekoa, ekitaldi ekonomiko honetan era horretako pentsioentzat ezarritako oinarri arautzaileen arabera kalkulaturik, 2004, 2006, 2007 eta 2008rako ezarritako ehuneko 1eko eta 2ko portzentajea aplikatuz zuzenduko da, dagokionaren arabera; 2004, 2006, 2007 eta 2008rako Estatuaren Aurrekontu Orokorren abenduaren 30eko 61/2003, abenduaren 29ko 30/2005, abenduaren 28ko 42/2006 eta abenduaren 26ko 51/2007 Legeen bosgarren eta seigarren xedapen gehigarrien Lau paragrafoan, bai eta hamargarren xedapen gehigarrian ere, dago ezarrita portzentaje hori.

Bi.  Estatuko Funtzionario Zibilen Gizarte Segurantzari buruzko Legearen testu bateginaren –ekainaren 23ko 4/2000 Legegintzako Errege Dekretuak onartua– seigarren xedapen gehigarriaren Bat puntuan xedatutakoarekin bat, Estatuko Funtzionario Zibilen Mutualitate Orokorraren Funts Berezian jasotako pentsioek, baldin eta 2008ko abenduaren 31ren ostean eragin badira, 2014ko urtarrilaren 1ean murrizketa izango dute 2013ko abenduaren 31n jasotako zenbatekoekiko; aipatutako murrizketa 1978ko abenduaren 31ko zenbatekoaren –edo Erakunde Sindikaleko Funtzionarioen Montepioaren kasuan, 1977ko abenduaren 31koaren– eta 1973ko abenduaren 31koaren arteko aldearen ehuneko 20koa izango da.

Hiru.  Abenduaren 28ko 37/1988 Legearen 42. artikuluan adierazitako aurreikuspenerregimen edo sistemen kontura ordaintzen diren pentsioek, artikulu honetako aurreko paragrafoetan adierazita ez badaude, dagokien gorakada izango dute 2014an, 2013ko abenduaren 31n jasotako zenbatekoekiko, araudiari jarraituz betiere, eta kapitulu honetako ondorengo artikuluetan jasotako salbuespenak aintzat hartuta.

42. artikulua.  Balioa handitu ezin duten pentsioak.

Bat.  Ondorengo pentsio publiko hauek ez dira igoko 2014an:

a)  Abenduaren 28ko 37/1988 Legearen 42. artikuluan adierazitako edozein aurreikuspen-erregimen edo sistemen kontura ordaintzen diren pentsioak, baldin eta haien hileko zenbateko osoa, titularrak jasotzen dituen beste pentsio publiko batzuen hileko zenbateko osoari gehituta, 2.554,49 eurotik gorakoa bada hilean, zenbateko hori aurreko 40. artikuluan azaldutako moduan ulertuta.

Aurreko paragrafoan xedatutakoa ez zaie aplikatuko ekintza terroristen ondorioz sortutako Estatuko Klase Pasiboen Araubideko eta Gizarte Segurantzako sistemako ohiz kanpoko pentsioei, ez eta atentatu terroristen ondorioz sortutako eta ekainaren 23ko 6/2006 Errege Lege Dekretuaren babesean aitortutako ezohizko pentsioei, ez eta Zerga, Administrazio eta Gizarte Alorreko Neurriei buruzko abenduaren 30eko 62/2003 Legeak berrogeita hirugarren xedapen gehigarrian adierazitakoari jarraiki aitortutako pentsioei ere.

b)  Estatuko Bidezainen alde 1985eko urtarrilaren 1a baino lehen aitortutako Klase Pasiboen pentsioak, salbu eta titularrak bidezain gisako pentsio hau bakarrik jasotzen badu.

c)  2013ko abenduaren 31n jada 1973ko abenduaren 31n zegozkion zenbatekoetara iritsitako Estatuko Funtzionario Zibilen Mutualitate Orokorraren Funts Berezian sartuta dauden Mutualitateen pentsioak.

Bi.  Estatuaren, autonomia-erkidegoen, toki-korporazioen edo erakunde autonomoen partaidetza nagusia duten enpresa edo sozietateetako langileak babesten dituzten mutualitate, montepio edo gizarte-aurreikuspeneko entitateen kasuan, erakunde edo entitate publiko horien funtsen bidez finantzatzen badira, edota erakunde edo entitate horiek pentsio osagarriak ordaintzen badizkiete zuzenean babes-ekintzan hartutako langileei, edozein kontzeptugatik, aplikatu beharreko araubide orokorrei ordaintzekoez gain, 41. artikuluan adierazitako balio-handitzeak gehienezko mugatzat hartuko dira, eta zilegi izango da pentsio osagarri horiei koefiziente txikiagoak aplikatzea, bai eta unitatea baino txikiagoak ere, bakoitzaren araudiaren edo adostutako itunen arabera.

43. artikulua.  Pentsio publikoen balioa handitzeko muga.

Bat.  2014 urtean, pentsio publikoen balioa handitzeak ez du urteko 35.762,86 eurotik gorako balio oso bat eragingo.

Bi.  Titular batek bi pentsio publiko edo gehiago jasotzen baditu, dagozkien baliohanditzeak egin ondoren haien guztien urteko zenbateko osoen baturak ezingo du gainditu adierazitako gehieneko muga. Gainditzen badu, balio-handitzearen zenbatekoa murriztuko da proportzionalki, muga horretara egokitu arte.

Horretarako, pentsioen balioa handitzeko entitate edo erakunde eskudun bakoitzak erabakiko du bere kontura diren pentsioen gehieneko muga urtean. Muga hori zifra bat izango da, eta zifra horrek 35.762,86 euroko urteko zenbateko osoarekiko duen proportzioak izan behar du, ezinbestean, pentsioaren edo pentsioen zenbateko horrek titularrak jasotako pentsio publiko guztien baturarekiko duen proportzioaren berdina.

Aipatutako muga (L) honako formula hau aplikatuz kalkulatuko da: L= P T

× 35.762,86 euro urtean «P» izanik 2013ko abenduaren 31n erakunde eskudunaren konturako pentsioak edo pentsioek lortutako urteko balio teoriko osoa, eta «T» izanik zifra horri titular berak egun horretan dituen gainerako pentsio guztien urteko balio osoa eranstearen emaitza.

Hala eta guztiz ere, interesdunak jasotzen duen pentsio publikoetako bat abenduaren 28ko 37/1988 Legearen 42.1.c) artikuluan zehaztutako Funtzionarioen Mutualitateetako baten Funts Bereziaren kontura izanez gero, edota lege honen 42.Bi artikuluan adierazitako entitateren baten konturako pentsioa balitz, balioa handituko ez duena, aurreko lerrokadetan jasotako arauak erregelamendu bidez egokituko dira, jaso daitekeen gehienezko mugara iristeko.

Hiru.  Aurreko 40. artikuluko Lautik Zortzira bitarteko paragrafoetan xedatutakoa, biak barne hartuta, batera jasotzeko pentsioen balioa handitzen den kasuetan aplikatuko da, hala badagokio.

V. KAPITULUA Gutxieneko pentsioen osagarriak 44. artikulua.  Klase Pasiboen pentsioetan gutxienekoetarako osagarriak aitortzea.

Bat.  Estatuko Klase Pasiboen Legearen testu bateginaren 27.2 artikuluan xedatutakoaren arabera, gutxieneko zenbatekora iristeko osagarriak jasotzeko eskubidea izango dute Estatuko Klase Pasiboetako pentsiodunek, 2014an, baldin eta lanak edo kapitalak eragindako diru-sarrerarik ez badute, edota, haiek jasota ere urtean 7.080,73

euroko zenbatekoa gainditzen ez badute. Xede horietarako, gainbalioak edo ondareirabaziak ere diru-sarrera horien artean zenbatuko dira.

Lanak edo kapitalak eragindako diru-sarrerak egiaztatzeko, haien aitorpena eta, egoki izanez gero, egindako zerga-aitorpenak aurkez ditzala eskatu ahal izango zaio pentsiodunari.

Hala eta guztiz ere, adierazitako kontzeptuengatik paragrafo honen lehenengo lerrokadan zehaztutako zenbatekoa baino gehiago jasotzen duten Estatuko Klase Pasiboen pentsiodunek gutxienekoetarako osagarri bat jasotzeko eskubidea izango dute, diru-sarrera horien urteko zenbatekoaren eta balioa handitutako pentsioaren batura txikiagoa izanez gero 7.080,73 euroko zenbatekoari pentsio mota horri xedatutako urteko gutxieneko zenbatekoa erantsita ematen duena baino. Kasu horretan, gutxienekoetarako osagarria bi batura horien arteko aldea izango da; betiere, diferentzia horren ondorioz interesdunak hilean guztira jasotzen dituen pentsioa eta osagarria ez badira hilean dagokion gutxieneko pentsioa baino handiagoak.

Aurreko paragrafoetan ezarritako baldintzak betetzen direla joko da interesdunak 2013an jasotako diru-sarrerak 7.063,07 eurokoak edo gutxiagokoak izanez gero.

Administrazioak eskuratutako frogen ondorioz, presuntzio hori bertan behera utzi ahal izango da.

Gutxienekoetarako osagarriak bermatzeko soilik, gizarte-aurreikuspeneko oinarrizko edozein araubide publikoren kontura ez diren pentsio publikoak lanak eragindako dirusarrerekin parekatuko dira.

Lege-aurreikuspenei jarraiki, alargun-pentsioaren zati proportzional bat aitortuta dagoen kasuetan, gutxieneko pentsioen osagarria, hala badagokio, pentsioa aitortzeko aintzat hartu zen proportzio berean aplikatuko da.

Osagarriak aitortzearen ondorio ekonomikoak eskaera egindako urteko urtarrilaren 1era arte atzeraeragingo dira, edota pentsioa jasotzen hasitako egunera arte, urtarrilaren 1az gerokoa izanez gero.

Nolanahi ere, hori aitortzeko eskaera aurreko ekitaldiko gertaera eragilea duen pentsio bat kobratzeko eskubidea erabiltzeko unean egiten bada, ondorio ekonomikoak hura hasteko egunekoak izan ahalko dira, eta gehienez urtebeteko atzeraeragina egongo da eskaeratik.

Bi.  Interesdunaren adierazpenengatik 2014an egiten diren osagarri ekonomikoen aitortzeak behin-behinekoak izango dira, harik eta adierazitakoaren errealitatea edo eraginkortasuna egiaztatzen den arte.

Administrazioak, aldian behin, osagarri ekonomikoak aitortzeko ebazpenak berrikusi ahal izango ditu, ofizioz edota interesdunak hala eskatuta. Berrikuspen horien ondorioz, pentsioaren titularrari bidegabeki jasotakoa itzul dezala eskatu ahal izango dio, hala badagokio. Itzultze hori pentsioaren hurrengo hilabete-sarien kontura egin ahal izango da.

Hiru.  2014ko urtarrilaren 1etik aurrera eragindako pentsioei dagokienez, pentsioen gutxienekora iristeko osagarrirako eskubidea edukitzeko beharrezkoa izango da Espainiako lurraldean bizitzea. Adierazitako datatik aurrera eragindako pentsioen kasuan, osagarrien zenbatekoa ezin izango da urtean 5.122,60 eurotik gorakoa izan; kopuru hori lege honen 46.Bat artikuluan dago zehaztuta, erretiro- eta baliaezintasun-pentsioetarako, kotizaziopekoak ez diren kasuetan.

Lau.  Klase Pasiboen urteko pentsioen gutxieneko zenbatekoak honako hauek izango dira 2014an: Zenbatekoa Pentsio mota Erretiro-pentsioa.

Ardurapeko ezkontiderekin Euro urtean Ezkontiderik gabe:

pertsona bakarreko unitate ekonomikoa Euro urtean Ezkontidearen ardurarik ez Ezkontidearen ardurarik ez Euro urtean 10.932,60

8.860,60

8.404,20

Alargun-pentsioa.

8.860,60

Alargun-pentsioa ez den pentsio familiarra, N pentsioaren edo pentsioen onuradunen kopurua izanik.

8.635,20 N

Bost.  Artikulu honen aurreko paragrafoetan araututako osagarri ekonomikoak ez zaizkie aplikatuko gerra zibilaren ondorioz sortutako legedi bereziaren babesean aitortutako pentsioei –horien zenbatekoak lege honen 39. artikuluan finkatu dira–; hala ere, salbuespen gisa, ondoko pentsio hauei aplikatu egingo zaizkie: urriaren 22ko 37/1984 Legearen II. tituluaren babesean aitortutako umezurtz-pentsioei, eta irailaren 18ko 5/1979 Legearen eta ekainaren 26ko 35/1980 Legearen babesean ezinduta ez dauden 21 urtetik gorako umezurtzen alde funtzionarioak ez diren langileek eragindako pentsioei.

45. artikulua.  Gizarte Segurantzako pentsioetan gutxienetarako osagarriak aitortzea.

Bat.  Erregelamendu bidez xedatutakoaren arabera, Gizarte Segurantzako sistemako kotizaziopeko pentsiodunek pentsioen gutxieneko zenbatekora iristeko osagarri ekonomikoak jasotzeko eskubidea izango dute, baldin eta 2014an ez badute lanak, kapitalak, jarduera ekonomikoak edo ondare-irabaziak eragindako diru-sarrerarik jasotzen, errenta horiei dagokienez pertsona fisikoen errentaren gaineko zergak ezarritako kontzeptuaren arabera, eta ekainaren 20ko 1/1994 Legegintzako Errege Dekretuak onetsitako Gizarte Segurantzaren lege Orokorraren testu bateginaren 50. artikuluari jarraiki zenbatuta, edota, haiek jasota ere, urtean 7.080,73 euroko zenbatekoa gainditzen ez badute.

Errentak eta diru-sarrerak egiaztatzeko, haien aitorpena eta, egoki izanez gero, egindako zerga-aitorpenak aurkez ditzala eskatu ahal izango dio erakunde kudeatzaileak pentsiodunari.

Hala eta guztiz ere, adierazitako kontzeptuengatik paragrafo honen lehenengo lerrokadan zehaztutako zenbatekoa baino gehiago jasotzen duten Gizarte Segurantzako kotizaziopeko modalitateko pentsiodunek gutxienekoetarako osagarri bat jasotzeko eskubidea izango dute, diru-sarrera horien urteko zenbatekoaren eta balioa handitutako pentsioaren batura txikiagoa izanez gero 7.080,73 euroko zenbatekoari pentsio mota horri xedatutako urteko gutxieneko zenbatekoa erantsita ematen duena baino. Kasu horretan, gutxienekoetarako osagarria bi batura horien arteko aldea izango da; betiere, diferentzia horren ondorioz interesdunak hilean guztira jasotzen dituen pentsioa eta osagarria ez badira hilean dagokion gutxieneko pentsioa baino handiagoak. Gutxienekoetarako osagarriak bermatzeko soilik, gizarte-aurreikuspeneko oinarrizko edozein araubide publikoren kontura ez diren pentsio publikoak lanak eragindako diru-sarrerekin parekatuko dira.

Espainiak eta Erresuma Batuak 2006ko irailaren 18an egindako hitzarmenaren babesean Espainiar pentsiodunei konpentsazio gisa emandako oroharreko zenbatekoak eta aldian behingo ordainketak ez dira kontuan hartuko pentsioen gutxieneko zenbatekora iristeko osagarriak aitortzeko ondorioetarako.

Bi.  Aurreko paragrafoan adierazitako baldintzak betetzen direla joko da, baldin eta interesdunak adierazten badu 2014an Bat paragrafoan esandako moduan zenbatutako etekinak eskuratu behar dituela, eta horiek, gehienez, 7.080,73 eurokoak direla.

Gizarte Segurantzako kotizaziopeko pentsiodunek, 2014ko ekitaldian, aurreko lerrokadak adierazitako zenbatekoa baino errenta metatu handiagoak eskuratzen badituzte, horren berri eman beharko diete erakunde kudeatzaileei, hori gertatu eta hilabeteko epean.

Gizarte Segurantzaren erakunde kudeatzaileek, errentak eta diru-sarrerak egiaztatzeko, haien aitorpena eskatu ahal izango diete uneoro osagarrien jasotzaileei, bai eta haien ondare-ondasunen gaineko aitorpen bat ere, eta, hala badagokio, aurkeztutako zerga-aitorpenak aurkezteko.

Hiru.  Artikulu honetan xedatutako ondorioetarako, hauxe izango da pentsioaren titularraren ardurapeko ezkontidea: pentsiodunarekin bizi dena eta ekonomikoki haren mendean dagoena.

Honako baldintza hauek betetzen direnean egongo da mendekotasun ekonomikoa:

a)  Pentsiodunaren ezkontidea ez izatea gizarte-aurreikuspeneko oinarrizko araubide publiko baten konturako pentsio baten titularra. Kontzeptu horren barruan, ondoko hauek egongo dira: beste Estatu batek aitortutako pentsioak, gutxieneko diru-sarrerak bermatzeko subsidioak, hirugarren pertsona baten laguntzagatiko subsidioak –azken biak azaroaren 29ko 1/2013 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako desgaitasunik duten pertsonen eskubideei eta haiek gizarteratzeari buruzko Lege Orokorraren testu bateginean xedatuta daude– eta uztailaren 21eko 45/1960 Legean araututako laguntza-pentsioak.

b)  Pentsiodunak edo ezkontideak jasotako edozein motatako errendimenduak, artikulu honen Bat paragrafoan adierazitako moduan zenbatuak, urtean 8.259,75 eurotik beherakoak izatea.

Aurreko lerrokadan adierazitako urteko errendimenduen eta osatuko den pentsioaren urteko zenbatekoaren arteko batura txikiagoa izanez gero 8.259,75 euroko zenbatekoaren eta ezkontidea ardurapean izanda dagokion gutxieneko pentsioaren urteko zenbatekoaren arteko batura baino, diferentzia horren kopuru bereko osagarria aitortuko zaio, dagozkion hilabete-saritan banatuta.

Lau.  2013ko urtarrilaren 1etik aurrera eragindako pentsioei dagokienez, pentsioen gutxienekora iristeko osagarrirako eskubidea edukitzeko beharrezkoa izango da Espainiako lurraldean bizitzea. Adierazitako datatik aurrera eragindako pentsioetan, aipatutako osagarrien zenbatekoa ezin izango da Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren Testu Bateginaren, ekainaren 20ko 1/1994 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoaren, 50. artikuluko 2 paragrafoan zehaztutakoa baino handiagoa izan.

Bost.  Gizarte Segurantzako sistemako kotizaziopeko modalitateko pentsioen urteko gutxieneko zenbatekoak honako hauek izango dira 2014an, pentsio mota eta titularrak bete beharreko baldintzak kontuan hartuta: Titularrak Ezkontiderik Ardurapeko gabe: pertsona ezkontiderekin bakarreko unitate Euro urtean ekonomikoa Euro urtean Pentsio mota Ezkontidearen ardurarik ez Ezkontidearen ardurarik ez Euro urtean Erretiroa 65 urteko titularra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65 urtetik beherako titularra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Baliaezintasun handiko 65 urteko titularra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.932,60

10.246,60

16.399,60

8.860,60

8.288,00

13.291,60

8.404,20

7.831,60

12.607,00

Baliaezintasun handia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Absolutua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Guztira: 65 urteko titularra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Guztira: 60 urtetik 64 urtera bitarteko titularra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Guztira: Gaixotasun arrunta duen 60 urtetik beherako titularra . . . . . . . . . . .

16.399,60

10.932,60

10.932,60

10.246,60

5.510,40

13.291,60

8.860,60

8.860,60

8.288,00

5.510,40

Partziala, lan-istripuen araubidekoa: 65 urteko titularra . . . . . . . . . . . . . . . . 10.932,60

8.860,60

12.607,00

8.404,20

8.404,20

7.831,60

% 55 araubide orokorraren kotizazioaren gutxieneko oinarria 8.404,20

Ezintasun iraunkorra Alarguntasuna Familia-zamak dituen titularra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 urteko titularra edo ehuneko 65eko edo gehiagoko desgaitasuna duena . 60 urtetik 64 urtera bitarteko titularra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60 urtetik beherako titularra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.246,60

8.860,60

8.288,00

6.707,40

Pentsio mota Euro urtean Zurztasuna Onuradun bakoitzeko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zurztasun absolutuan, gutxienekoa urtean 6.707,40 eurokoa izango da, eta onuradunen artean banatuko da, hala badagokio.

Ehuneko 65eko edo gehiagoko desgaitasuna duen 18 urtetik beherako onuradun bakoitzeko . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.706,20

5.325,60

Senideen alde Onuradun bakoitzeko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.706,20

Pentsio mota Euro urtean –  Hirurogeita bost urteko onuradun bakarra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –  Hirurogeita bost urtetik beherako onuradun bakarra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.542,20

6.161,40

Alargun edo umezurtz pentsiodunik ez badago:

Hainbat onuradun: Bakoitzari esleitutako gutxienekoa urtean 4.001,20 euroko zenbatekoa onuradunen kopuruaren artean hainbanatuta ateratzen den zenbatekoan handituko da.

VI. KAPITULUA Pentsio publikoen alorreko beste xedapen batzuk 46. artikulua.  Gizarte Segurantzako kotizaziopekoak ez diren pentsioen hasierako zehaztapena eta balioa handitzea.

Bat.  2014an, Gizarte Segurantzako sistemako erretiro- eta baliaezintasun-pentsioen zenbateko osoa, kotizaziopekoa ez den modalitatean, urtean 5.122,60 eurokoa izango da.

Bi.  2014rako, pentsioaren osagarri bat ezartzen da, 525 eurokoa urtean, pentsiodunak egiaztatuz gero etxebizitzaren jabe ez dela, eta etxebizitza bat alokatu duela bere ohiko bizileku izan dadin. Etxebizitza horren jabea ezin da izan pentsiodunaren ahaide (hirugarren maila arte), ez eta ezkontide ere, ez eta pentsiodunarekin harreman egonkorra eta ezkontideen arteko erlazio afektiboaren antzeko bizikidetza partekatzen duen pertsona ere.

Kotizaziopekoak ez diren pentsioak jasotzen dituzten hainbat pentsioduneko familiaunitateen kasuan, alokatze-kontratuaren titularrak soilik jaso ahal izango du osagarria; titularrak bat baino gehiago izanez gero, berriz, haietatik lehenengoak soilik.

Osagarri hori aitortzeko arauak abuztuaren 3ko 1191/2012 Errege Dekretuan xedatutakoak izango dira; errege-dekretu horrek Gizarte Segurantzako kotizaziopekoak ez diren pentsiodunentzat etxebizitza alokatzeko pentsio-osagarriak aitortzen ditu. Bertan 2012. urteari egiten zaizkion erreferentziak 2014.ari egiten zaizkiola ulertu beharko da.

47. artikulua.  Jada iraungita dagoen Zahartzaroko eta Baliaezintasuneko Nahitaezko Aseguruko pentsioak.

Bat.  2014ko urtarrilaren 1etik aurrera, jada iraungita dagoen Zahartzaroko eta Baliaezintasuneko Nahitaezko Aseguruko pentsioen zenbatekoa urtean 5.667,20 eurokoa izango da; betiere, titularrak beste pentsio publiko batzuk jasotzen ez baditu.

Xede horietarako, honako hauek ez dira aldi bereko pentsiotzat hartuko: martxoaren 18ko 3/2005 Legearen babesean adingabeak zirela gerra zibilaren ondorioz atzerriratutako herritar espainiarrei aitortutako prestazio ekonomikoa, Espainiako gerra zibilaren ondoriozko mutilatu baliagarriek edo lehen graduko desgaituek jasotako pentsioa –araudi arautzailea edozein dela ere–, azaroaren 29ko 1/2013 Legegintzako Errege Dekretuak onetsitako desgaitasunik duten pertsonen eskubideei eta haiek gizarteratzeari buruzko Lege Orokorraren testu bateginean aurreikusitako hirugarren pertsonaren laguntzagatiko subsidioak, eta terrorismo-ekintzen ondoriozko aparteko pentsioak.

Bi.  Jada iraungita dagoen Zahartzaroko eta Baliaezintasuneko Nahitaezko Aseguruko pentsioen zenbatekoa 5.504,80 eurokoa izango da urtean, Gizarte Segurantzaren sistemaren araubideren bateko alargun-pentsioekin batera edo horietako pentsio batekin batera jasotzen denean, bai eta, gainera, alarguntsako beste pentsio publiko batekin batera jasotzen denean, horien guztien zenbatekoen baturari Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginaren zazpigarren xedapen iragankorrean ezarritako muga aplikatzeari kalterik egin gabe, betiere interesdunek ez badute zenbateko handiagorik aitortuta 2005eko irailaren 1a baino lehenago; azken kasu horretan balio-handitzeari buruzko arau orokorrak aplikatuko dira, baldin eta, arau horien ondorioz, batera jaso beharreko pentsioen zenbatekoen batura oraindik muga horretatik gorakoa bada.

Hiru.  Iraungitako Zahartzaro eta Baliaezintasuneko Nahitaezko Aseguruari dagozkion pentsioen balioa handituko da 2014an, aurreko paragrafoan adierazi gabeko beste pentsio publiko batzuekin batera jasotzen direnean.

Aurreko paragrafoan xedatutakoa gorabehera, batera jasotzen diren pentsioen urteko zenbatekoen (balioa handitu ostean) eta aipatutako Zahartzaro eta Baliaezintasuneko Nahitaezko Aseguruari dagozkion zenbatekoen batura txikiagoa izanez gero, aseguru horri dagokion pentsioarentzat artikulu honen Bi paragrafoan ezarritako zenbatekoa baino, Zahartzaro eta Baliaezintasuneko Nahitaezko Aseguruari dagokion pentsioaren balioa handituko da, bi kopuruen arteko aldearen berdina izango den zenbatekoan. Diferentzia hori ez da finkagarria, eta interesdunak jasotzen dituen zenbatekoen edozein igoeraren bidez (balioak handitzeagatik edo aldian behingo prestazio berriak baiesteagatik) berdin daiteke.

Lau.  Jada iraungita dagoen Zahartzaroko eta Baliaezintasuneko Nahitaezko Aseguruko pentsio bat aitortzeko, Gizarte Segurantzako nazioarteko arau bidez aurreikusitakoaren arabera Espainiari lotutako beste herrialde batzuetan betetako aseguru-aldiak edo egoitzaaldiak hartu badira kontuan, hainbanatutako pentsiotik Espainiari dagokion zenbatekoa ezin izango da txikiagoa izan une bakoitzean dagokion Zahartzaroko eta Baliaezintasuneko Nahitaezko Aseguruko pentsioaren zenbatekoaren ehuneko 50 baino.

Berme hori bera jada iraungita dagoen Zahartzaroko eta Baliaezintasuneko Nahitaezko Aseguruaz bestelako pentsioen titularrei ere aplikatuko zaie, baldin eta pentsio horietako bat jasotzeko eskaera egin badute, eta pentsioa eragin zuen gertaeraren egunean aseguru horrek eskatutako baldintza guztiak betetzen bazituzten.

V. TITULUA Finantza-eragiketak I. KAPITULUA Zor publikoa 48. artikulua.  Zor publikoa.

Bat.  Ekonomiako eta Lehiakortasuneko ministroari Estatuaren Zorra handitzeko baimena ematen zaio, honako muga honekin: zor horren saldo biziak, 2014ko abenduaren 31n, ez dezala gainditu 2014ko urtarrilaren 1ekoa 72.958.280,98 mila eurotik gorako kopuruan.

Bi.  Muga horrek ekitaldiaren amaieran izango du eraginkortasuna; hortaz, ekitaldiak irauten duen bitartean, muga hori gainditu ahal izango da. Honako gorabehera hauen bitartez, automatikoki berrikusita geratuko da:

a)  I. kapitulutik VIII. kapitulura bitarteko aurrekontu-kredituen aldaketa garbien zenbatekoa.

b)  Lege honetan jasotako diru-sarreren aurreikuspenen eta diru-sarrera horien benetako bilakaeraren arteko aldea.

c)  I. kapitulutik VIII. kapitulura bitarteko guztirako aurrekontu-kredituen eta ekitaldian aipatutako kapituluetan baietsitako obligazioen zenbateko osoaren arteko aldea.

d)  Legez xedatutako aurrekontukoak ez diren eragiketek sortutako aldaketa garbiak eta diruzaintzako aurrerakinak.

e)  Estatuaren eskubide eta betebehar baietsietan –diru-sarrerak edo ordainketak egiteke– aldaketa garbia.

Berrikuspen horien ondorioz, aurreko paragrafoan adierazitako muga handitu edota txikitu egingo da, Estatuaren finantzaketa-premia areagotzen edota murrizten duten, hurrenez hurren.

49. artikulua.  Organismo publikoei baimendutako kreditu-eragiketak.

Bat.  Lege honen III. eranskinean adierazitako erakunde publikoei baimena ematen zaie 2014an kreditu-eragiketak hitzartzeko, aipatutako eranskinean erakunde bakoitzarentzat adierazitako zenbatekoaren arabera.

Halaber, III. eranskin horretan adierazitako enpresa-entitate publikoei 2014an kreditueragiketak hitzartzeko baimena ematen zaie, aipatutako eranskinean entitate bakoitzarentzat adierazitako zenbatekoetan. Kasu horretan, baimena urtearen barruan hitzartzen eta kitatzen ez diren kreditu-eragiketetarako izango da, Aurrekontuen Lege Orokorraren 111.4 artikuluan xedatutakoari jarraiki.

Bi.  Ekonomia eta Lehiakortasun Ministerioaren mende dauden Ikerketako erakunde publikoek (Nekazaritzaren eta Elikaduraren arloko Ikerketa eta Teknologiako Institutu Nazionala; Ikerketa Zientifikoen Goi Kontseiluaren Estatu Agentzia; Espainiako Geologia eta Meatzaritza Institutua; Karlos III.a Osasun Institutua; Kanarietako Astrofisika Institutua; Espainiako Ozeanografia Institutua eta, Energia, Ingurumen eta Teknologia Ikerketa Zentroa), Defentsa Ministerioaren mende dagoen Esteban Terradas Teknika Aeroespazialeko Institutu Nazionalak eta Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionalak kreditu-eragiketak hitzartu ahal izango dituzte Ekonomia eta Lehiakortasun Ministerioaren edo Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioaren aurrekontuko 8 kapituluaren kontura ematen zaizkien aurrerakin itzulgarrien ondorioz.

Europako Eskualde Garapenerako Funtsaren kontura finantzatzen diren gastuak, justifikatutakoan, zati batez ordaintzeko funts erabilgarriak egon daitezen ematen diren aurrerakinei bakarrik aplikatu ahal izango zaie baimen hori.

Hiru.  Aipatutako III. eranskinean ageri diren Nekazaritza, Elikadura eta Ingurumen Ministerioaren mendeko erakundeek, dagozkien eragiketan hitzartu aurretik eta zorpetzearen xedea egiaztatzeko, baimena eskatu beharko diote Aurrekontuen eta Gastuen estatuko Idazkaritzari; horretaz gain, eragiketa justifikatzen duen ekonomia- eta finantza-plan bat ere aurkeztu beharko dute, bai eta zorpetzea erakundeak Europako funtsekin batera finantzatutako eragiketen ordainketen eta ordainketa horiei dagozkien Erkidegoaren itzulkinen arteko desoreken ondorioz gertatzen diren diruzaintza-defizitak estaltzeko eskatzen denean ere.

50. artikulua.  Hornitzaileei Egin Beharreko Ordainketak Finantzatzeko Funtsaren zorpetze-eragiketak baimentzea.

Hornitzaileei Egin Beharreko Ordainketak Finantzatzeko Funtsari baimena ematen zaio 2014an zorpetu ahal izateko, honako baldintza honekin: zor biziaren bolumenak, 2014ko abenduaren 31n, diruzaintzako eta epe laburreko aktiboetako saldoa kenduta, ez du gainditu beharko 47.500.000 mila euroko gehieneko muga.

51. artikulua.  Estatuaren zorraren bilakaerari buruzko informazioa Ekonomia eta Lehiakortasun Ministerioari, Diputatuen Kongresuari eta Senatuari ematea; eta Altxorrak Espainiako Bankuan edo beste finantza-erakunde batzuetan zabaldutako kontuei buruzko informazioa Diputatuen Kongresuari eta Senatuari ematea.

Estatuko edo honek bere gain hartutako zorra, hartutakoa finantza-karga bakarrik bada ere, kudeatzeaz arduratzen diren organismo publikoek honako informazio hau helaraziko diote Ekonomia eta Lehiakortasun Ministerioaren Altxor eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiari: hiru hilean behin, egindako ordainketei buruzkoa eta hiru hilekoko azken egunean zorrak duen egoerari buruzkoa, eta urtearen hasieran, ekitaldirako finantza-gastuen eta amortizazioen aurreikuspenari buruzkoa.

Estatuak eta erakunde autonomoek hitzartutako finantza-eragiketen saldo zehatza jakinaraziko die gobernuak Gorte Nagusiei Aurrekontu Bulegoaren bitartez, bai eta Altxorrak Espainiako Bankuan edo beste finantza-erakunde batzuetan irekitako kontu kopurua zein saldoen zenbatekoak eta bilakaera ere. Bulegoak diputatuen, senatarien eta parlamentu-batzordeen esku jarriko du dokumentazio hori.

52. artikulua.  Banku Berregituraketa Ordenaturako Funtsekoak ez diren baliabideak.

Kreditu-erakundeak berregituratzeari eta suntsiarazteari buruzko azaroaren 14ko 9/2012 Legearen 53.2 artikuluan xedatutakoaren arabera, 2014ko ekitaldian, Banku Berregituraketa Ordenaturako Funtsekoak ez diren baliabideak ez dira 63.500.000 mila eurotik gorakoak izango.

II. KAPITULUA

Abal publikoak eta beste berme batzuk 53. artikulua.  Estatuaren abalen zenbatekoa.

Bat.  Estatuko Administrazio Orokorrak 2014ko ekitaldian emango dituen abalen gehieneko zenbatekoa ez da 3.725.000 mila eurotik gorakoa izango.

Bi.  Aurreko paragrafoan adierazitako guztirakoan, honako zenbateko hauek erreserbatuko dira:

a)  3.000.000 mila euro ondorengo artikuluan xedatutako aktiboen titulizazio-funtsen bidez jaulkitako errenta finkoko baloreak bermatzeko abaletarako.

b)  225.000 mila euro; Afrika, Karibe eta Ozeano Bareko herrialdeei (AKOB) eta itsasoz haraindiko herrialde eta lurraldeei (IHHL) bere baliabideen kontura eta Cotonou IIIko akordioen ondorioz eman ahal dizkien kredituek ekarritako betebeharrak bermatzeko, Europako Inbertsio Bankuarekin izapidetzen den berme-kontratuak finkatzen duen moduan.

c)  Aurreko paragrafoetan erreserbatuta ez dauden 500.000 mila euroko zenbatekoan, 40.000 mila euroko gehieneko muga ezartzen da Espainian egoitza duten ontzi-enpresek hitzartutako kreditu-eragiketen ondoriozko betebeharrak bermatzeko, betiere horrelakoak Espainiako merkataritza-ontzidia berritzera eta modernizatzera bideratuta badaude, merkataritzako itsasontzi berriak, eraikitzen ari direnak edo gehienez bost urteko antzinatasuna duten itsasontzi erabiliak erosteko aukerarekin alokatuz edo erosteko aukerarekin finantza-errentamendua gauzatuz.

Itsasontziaren erosketa formalizatu eta sei hilabete igaro ondoren aurkeztutako abaleskaerak ezin izango dira aintzat hartu.

Itsasontziaren erosketa formalizatu baino lehen emandako abala eraginkorra izan dadin, formalizazio hori sei hilabeteko epea agortu baino lehen egin beharko da, abala eman izana jakinarazitako egunetik kontatzen hasita.

Abalatutako zenbatekoa ez da izango finantzatutako itsasontziaren prezio osoaren ehuneko 35 baino handiagoa.

Sistema honen bidez asegura daitezkeen maileguen baldintzak martxoaren 11ko 442/1994 Errege Dekretuan, ontzigintzarako primei eta finantzaketari buruzkoan, edo hura aldatzen duten ondorengo xedapenetan ezarritakoak izango dira, gehienez ere.

Edonola ere, eragiketaren bideragarritasun ekonomiko-finantzarioaren eta arriskuaren ebaluazioa oinarri hartuta baimenduko dira abalak.

Abal horien eskaerak, emateak eta baldintzak lege honetan, urriaren 14ko PRE/2986/2008 Aginduan, edo agindu hori aldatzen duten ondorengo xedapenetan ezarritakoaren arabera eraenduko dira. Aipaturiko aginduaren bidez, akordio hau argitaratu zen: Espainiako merkataritza-ontzidia berritzeko eta modernizatzeko kreditueragiketak finantzatzeko, Estatuak eman ditzakeen abalak bideratzeko prozedura ezartzen duen Gai Ekonomikoetarako Gobernu Batzorde Eskuordetuaren akordioa.

Hiru.  Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiari baimena ematen zaio Estatuak bermatutako obligazioei dagozkien ordainketak altxortegi-eragiketen bidez egiteko, xede horretarako ezarritako kontzeptuaren kontura, ondoko abal hauek gauzatzean: 2011rako Estatuaren Aurrekontu Orokorren abenduaren 22ko 39/2010 Legearen Bi.b) paragrafoko abalak, 2012rako Estatuaren Aurrekontu Orokorren ekainaren 29ko 2/2012 Legearen Bi.b) eta Bi.e) paragrafoko abalak, 2013rako Estatuaren Aurrekontu Orokorren abenduaren 27ko 17/2012 Legearen 54. artikuluaren Bi.b) paragrafoko abalak, eta urriaren 13ko 7/2008 Errege Lege Dekretuaren, Euroguneko Herrialdeen Itunpeko Ekintza Planari lotutako Ekonomia eta Finantza Arloko Neurri Urgenteei buruzkoaren, 1. artikuluan adierazitakoak.

Hala egin ondoren, Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiak ekitaldian egindako ordainketak behin betiko sartuko ditu gastuen aurrekontuan, urtero abenduan egindako ordainketak izan ezik, horiek hurrengo urteko aurrekontuan sartuko baititu.

54. artikulua.  Aktiboen titulizazio-funtsen bidez jaulkitako errenta finkoko baloreak bermatzeko abalak.

Bat.  Estatuak, 2014ko ekitaldian, abalak eman ahal izango ditu, 3.000.000 mila euroko gehienezko zenbatekora arte, Estatuko Administrazio Orokorrak eta Balore Merkatuko Batzorde Nazionalean inskribatutako aktiboen titulizazio-funtsak kudeatzen dituzten sozietateek sinatutako hitzarmenen babesean eratutako aktiboen titulizaziofuntsen bidez jaulkitako errenta finkoko baloreak bermatzeko, enpresen ekoizpen-jarduera finantzatzearren. Kreditu-kalifikazioa duten aktiboen titulizazio-funtsen bidez jaulkitako errenta finkoko baloreen serie edo mota bakoitzeko bonoen balio nominalaren ehuneko 80 arte abalatu ahal izango da, gutxienez A1, A+ edo parekoa den abala eman izana aintzat hartu gabe.

Titulizazio-funtsari lagatako aktiboak egoitza Espainian duten mota guztietako enpresa ez-finantzarioei emandako maileguak edo kredituak izango dira. Hala ere, sektore jakin bati lagatako aktiboak, 2009ko Jarduera Ekonomikoen Sailkapen Nazionalaren banaketamailaren arabera, ezin izango du titulizazio-funtsari lagatako aktiboaren guztizkoaren ehuneko 25 gainditu. Ondorio horietarako mailegutzat edo kreditutzat ere hartuko dira leasing-eragiketen ondoriozko aktiboak.

Aktiboen titulizazio-funtsak modu irekian eratu ahal izango dira, maiatzaren 14ko 926/1998 Errege Dekretuaren 4. artikuluan adierazitakoari jarraiki. Xedapen horrek aktiboen titulizazio-funtsak eta titulizazio-funtsen kudeatzaile diren sozietateak arautzen ditu, eratzen direnetik gehienez ere bi urteko epean, baldin eta titulizazio-funtsari lagatako aktiboak 2008ko urtarrilaren 1etik aurrera emandako maileguak edo kredituak badira.

Titulizazio-funts bat eratzeko, kreditu-entitate interesdunek egoitza Espainian duten mota guztietako enpresa ez-finantzarioei emandako mailegu eta kredituak laga beharko dituzte. Lagatako maileguen eta kredituen gutxienez ehuneko 50 enpresa txiki eta ertainei emana egon behar da, eta maileguen eta kredituen saldo biziaren gutxienez ehuneko 25en hasierako amortizazio-epea gutxienez urtebetekoa izan behar da.

Maileguak eta kredituak lagatzen dituen entitateak egoitza Espainian duten mota guztietako enpresa ez-finantzarioei lagatako mailegu edo kredituetan berrinbertitu beharko du titulizazio-prozesuaren ondorioz lortutako likidezia; eta enpresa horien ehuneko 80, gutxienez, enpresa txiki eta ertainak izan beharko dira. Berrinbertsioaren ehuneko 50, gutxienez, urtebeteko epean egin beharko da, likidezia eskuratu den egunetik kontatzen hasita; gainerakoa, bi urteko epean berrinbertitu beharko da. Xede horietarako, entitateak eraketaren unean titulizazio-funtsari lagatako aktiboei dagokien zenbatekoa izango da eskuratutako likidezia, bai eta, funtsaren izaera irekiaren ondorioz, lehen aipatutako bi urteko epean egindako geroko lagapenetakoa ere.

Bi.  Aurreko paragrafoan adierazitako aktiboen titulizazio-funtsen bidez jaulkitako errenta finkoko baloreak bermatzeko Estatuak emandako abal guztien zenbateko bizi metatua ezin izango da 9.100.000 mila eurotik gorakoa izan 2014ko abenduaren 31n.

Hiru.  Artikulu honetako 1 paragrafoan adierazitako abalak ematea Ekonomia eta Lehiakortasun Ministerioak hitzartu beharko du funtsa eratzean eta nahitaezko espedientea izapidetu aurretik.

Lau.  Aktiboen titulizazio-funtsak kudeatzen dituzten sozietateek abalen ondorioz Estatuak bere gain hartutako arriskua kontrolatzeko beharrezkoa den informazioa eman beharko diote Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiari; batez ere, aktiboen titulizazio-funtsen bidez jaulkitako errenta finkoko baloreetan amortizatu gabe dagoen muinaren guztirako bolumenari buruzkoa, eta titulizatutako zorroko aktibo ordaingabeen edo kobraezinen tasari buruzkoa.

Bost.  Aurreko paragrafoetan adierazitako aktiboen titulizazio-funtsak eratzean, ez da notario-zergarik ordaindu beharko, ez eta erregistro-zergarik ere.

Sei.  Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiari baimena ematen zaio, artikulu honetan azaldutako Estatuaren abalak eta aurreko ekitaldietan emandakoak gauzatzean, bermatutako obligazioei dagozkien ordainketak egin ditzan, aurrekontukoak ez diren eragiketen bidez, horretarako berariaz sortutako kontzeptu baten kontura.

Hala egin ondoren, Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiak ekitaldian egindako ordainketak behin betiko sartuko ditu gastuen aurrekontuan, ekitaldiaren amaieran egindako ordainketak izan ezik, horiek hurrengo urteko aurrekontuan sartuko baititu.

Zazpi.  Ekonomia eta Lehiakortasun Ministerioari ahalmena ematen zaio artikulu honetako Bat paragrafoan adierazitako hitzarmenek bete beharreko arau eta baldintzak ezar ditzan.

Zortzi.  Industriaren eta Enpresa Txiki eta Ertainen Zuzendaritza Nagusiaren titularrari baimena ematen zaio eskabideak aurkezteko epea berrireki dezan, Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiarekin aurrez adostuta, aurreko prozesuetan ez denean artikulu honetako Bat paragrafoan adierazitako aurrekontu-zuzkidura agortu.

55. artikulua.  Enpresa-entitate publikoen eta Estatuko merkataritza-sozietateen abalak.

Partaidetza Industrialen Estatu Sozietateari baimena ematen zaio 2014ko ekitaldian abalak eman ditzan, gehienez ere 1.210.000 mila euroko mugara arte, hitzartutako kreditu-eragiketei dagokienez, eta aipaturiko ekitaldian kapitalean zuzeneko edo zeharkako partaidetza duten merkataritza-sozietateek esleitze-lehiaketetatik eratorritako obligazioei dagokienez.

56. artikulua.  Emandako abal publikoei buruzko informazioa.

Gobernuak, hiru hilean behin, emandako abal publikoen zenbatekoa eta ezaugarri nagusiak jakinaraziko dizkie Gorte Nagusiei bere Aurrekontu Bulegoaren bitartez.

Bulegoak diputatuen, senatarien eta parlamentu-batzordeen esku jarriko du dokumentazio hori.

III. KAPITULUA Estatuaren eta Kreditu Ofizialeko Institutuaren arteko harremanak 57. artikulua.  Garapena Sustatzeko Kooperazio Funtsa (FONPRODE).

Bat.  Garapena Sustatzeko Funtserako zuzkidura 235.230 mila eurokoa izango da 2014an, 12.03.143.874 «Garapena Sustatzeko Funtsa (FONPRODE)» aurrekontuaplikazioaren kontura, eta urriaren 22ko 36/2010 Legeak, Garapena Sustatzeko Funtsari buruzkoak, 2. artikuluan xedatutako helburuetara bideratuko da.

Bi.  Ministroen Kontseiluak FONPRODE funtsaren konturako eragiketak egiteko baimena eman ahal izango du 2014an, 375.000 mila euroko zenbatekora arte.

Hiru.  2014an, eragiketa itzulgarriak soilik baimendu ahal izango dira FONPRODE

funtsaren kontura, bai eta funtsaren kudeaketatik eratorritako gastuei aurre egiteko beharrezko diren eragiketak ere, edota funtsak formalizatutako eragiketei lotutako bestelako gastuei aurre egiteko beharrezko direnak.

Baimena eman ahal izango da, halaber, aurrez Funtsaren kontura emandako kredituak birfinantzatzea xede duten eragiketak egiteko, herrialde mailegu-hartzaileen kanpo-zorra birnegoziatzearren Espainia parte-hartzaile dela adostutako aldebiko edo alde anitzeko akordioak betetzeko egiten badira.

Lau.  FONPRODE funtsaren aktiboetatik datozen itzulkin guztiak funts horretarako aurreikusitako zuzkiduraren baliabide gehigarri izango dira, itzulkin horiek Kanpo Arazoetako eta Lankidetzarako Ministerioaren ekimenez onetsitako eragiketen ondorio badira. FONPRODE funtsaren kontu korronteetan dauden zenbatekoak ere funtsaren baliabide izango dira, bai eta Altxorraren Zuzendaritza Nagusian aurreko ekitaldietako aurrekontu-zuzkiduren kontura FONPRODE funtsaren izenean fiskalizatutako eta gordailatutako zenbatekoak ere, jatorria edonolakoa izanda ere. Baliabide horiek edozein konpromisori erantzuteko erabili ahal izango dira, funtsari aplikagarri zaion araudian aurreikusitako prozeduren arabera konpromiso hori FONPRODE funtsaren kontura egitea erabaki bada.

Bost.  Kreditu Ofizialeko Institutuari esleitu zaion funtzioa betetzean sortutako gastuak estal ditzan urtero eman beharreko konpentsazioa, Garapena Sustatzeko Funtsari buruzko urriaren 22ko 13/2010 Legeak 14. artikuluan xedatutakoa, FONPRODE

funtsaren baliabideen kontura gauzatuko da, Ministroen Kontseiluaren akordioaren bidez baimena jaso ostean.

58. artikulua.  Uraren eta Saneamenduaren Lankidetza Funtsa.

Abenduaren 26ko 51/2007 Legeak, 2008rako Estatuaren Aurrekontu Orokorren Legeak, hirurogeita batgarren xedapen gehigarrian aipatutako Uraren eta Saneamenduaren Lankidetza Funtsa 15.000 mila eurokoa izango da 2014an, eta xedapen gehigarri horren hirugarren atalean aurreikusitako xedeetarako bideratuko da.

Ministroen Kontseiluak Funtsaren konturako eragiketak egiteko baimena eman ahal izango du 2014an, 28.296,00 mila euroko zenbatekora arte. Itzulketetatik datozen funtsekin itzulgarriak ez diren eragiketak baino ezin izango dira baimendu, eta funtsaren kontrako aldeek zenbateko horiek itzultzen dituzten neurrian. Gainerako kasuetan eragiketa itzulgarriak soilik baimendu ahal izango dira, bai eta funtsaren kudeaketatik eratorritako gastuei aurre egiteko beharrezko diren eragiketak ere, edota funtsak formalizatutako eragiketei lotutako bestelako gastuei aurre egiteko beharrezko direnak.

Uraren eta Saneamenduaren Lankidetza Funtsaren aktiboetatik datozen itzulkin guztiak funts horretarako aurreikusitako zuzkiduraren baliabide gehigarri izango dira, itzulkin horiek Kanpo Arazoetako eta Lankidetzarako Ministerioaren ekimenez onetsitako eragiketen ondorio badira. Uraren eta Saneamenduaren Lankidetza Funtsaren baliabideak ere izango dira funtsaren kontu korronteetan lagatako zenbatekoak. Baliabide horiek edozein konpromisori erantzuteko erabili ahal izango dira, funtsari aplikagarri zaion araudian aurreikusitako prozeduren arabera konpromiso hori Uraren eta Saneamenduaren Lankidetza Funtsaren kontura egitea erabaki bada.

Gobernuak, urtearen lehen seihilekoan, aurreko urtean Ministroen Kontseiluak funts horren kontura baimendutako eragiketak jakinaraziko dizkie Gorte Nagusiei bere Aurrekontu Bulegoaren bitartez. Bulegoak diputatuen, senatarien eta parlamentubatzordeen esku jarriko du dokumentazio hori.

59. artikulua.  Enpresa Nazioartekotzeko Funtsa (FIEM).

Bat.  Enpresa Nazioartekotzeko Funtserako hornidura 238.087,60 mila eurokoa izango da 2014an, 27.09.431A.871 aurrekontu-aplikazioaren kontura: «Enpresa Nazioartekotzeko Funtsa (FIEM)», eta ekainaren 28ko 11/2010 Legeak, Espainiako enpresak nazioartekotzeko finantza-laguntzen sistema erreformatzen duenak, 4. artikuluan xedatutako helburuetara bideratuko da.

Bi.  FIEMen konturako eragiketak baimen daitezke 2014an, 500.000 mila euro arte.

Muga horretatik kanpo geratzen dira funtsaren kontura lehendik emandako kredituak birfinantzatzea xede duten eragiketak, herrialde mailegu-hartzaileen kanpo-zorra birnegoziatzearren Espainia parte-hartzaile dela adostutako aldebiko edo alde anitzeko akordioak betetzeko egiten badira.

Ministroen Kontseiluak nazioartekotzearen arloko banakako proiektuak gauzatzeko baimena eman ahal izango du, haien zenbatekoari erreparatuta garrantzi handikoak direnean, eta, egoki izanez gero, proiektuaren zati bat lehen lerrokadan aurreikusitako mugaren barruan egoztea erabaki ahal izango du, eta proiektuaren ondorengo zenbatekoak hurrengo ekitaldietan egoztea, urteko aurrekontuei buruzko legeetan xedatutako mugak aintzat hartuta.

2014an, itzulgarriak ez diren eragiketak ezingo dira baimendu FIEMen kontura. Muga horretatik kanpo geldituko dira funtsaren kudeaketak eragindako gastuei aurre egiteko beharrezko eragiketak; edozelan ere, jarduera doituko du finantzaketa-beharrik ez izateko, Nazio Kontuen Sistema Europarraren arabera neurtuta.

Hiru.  FIEMerako aurreikusitako horniduraz gain, baliabide gehigarriak izango dira 2014 ekitaldi ekonomikoan gauzatuko diren itzulkinak, FIEMen eragiketen edota Garapenerako Laguntza Funtsaren kontura Ekonomia eta Lehiakortasun Ministerioak onetsitako eragiketen ondorio direnak.

Lau.  Kreditu Ofizialeko Institutuari esleitu zaion funtzioa betetzean sortutako gastuak estal ditzan urtero eman beharreko konpentsazioa, ekainaren 28ko 11/2010 Legeak, Espainiako enpresak nazioartekotzeko finantza-laguntzen sistema erreformatzen duenak, 11.4. artikuluan xedatutakoa, FIEM funtsaren baliabideen kontura gauzatuko da, Ministroen Kontseiluaren akordioaren bidez baimena jaso ostean.

Bost.  Gobernuak, urtero, FIEM funtsaren kontura baimendutako eragiketa, proiektu eta jardueren berri emango die Gorte Nagusiei eta Ekonomia eta Gizarte Kontseiluari bere Aurrekontu Bulegoaren bidez. Halaber, finantzaketaren helburuen nahiz onuradunen, finantza-baldintzen eta ebaluazioen berri emango die, eta epe horretan abian dauden eragiketen bilakaerari buruzko xehetasunak emango dizkie. Gorte Nagusietako Aurrekontu Bulegoak diputatuen, senatarien eta parlamentu-batzordeen esku jarriko du dokumentazio hori.

60. artikulua.  Estatuak Kreditu Ofizialeko Institutuari egindako diru-itzulketak.

Bat.  Estatuak Kreditu Ofizialeko Institutuari CARI sistemaren kudeaketaren ondorioz egindako diru-itzulketak. Estatuak honako zenbateko hauek itzuliko dizkio Kreditu Ofizialeko Institutuari 2014an: institutuak finantza-erakundeei emandako zenbatekoak – Ekintzaileei eta beraien nazioartekotzea laguntzeko irailaren 27ko 14/2013 Legearen 58. artikuluan aurreikusitako interesak doitzeko eragiketak ordaintzeko–, bai eragiketa horien kudeaketak Kreditu Ofizialeko Institutuari eragindako kostuak.

Helburu horretarako, CARI (Interesen Elkarrekiko Doikuntzarako Hitzarmena) sistemarako zuzkidura 27.09.431A.444 aurrekontu-partidan adierazitakoa izango da 2014an.

2014ko abenduaren 31n sisteman Kreditu Ofizialeko Institutuaren aldeko saldo positiboak egonez gero, institutuak izan dituen kudeaketa-gastuak kendu ondoren, saldo horiek Altxorrean sartuko dira.

2014ko ekitaldian baietsitako interesak doitzeko eragiketen barruan, maiatzaren 7ko 677/1993 Errege Dekretuaren bidez onetsitako araudiaren 4.2 artikuluan adierazitako esportazio-kredituen zenbatekoari dagokionez, 480.000 mila euro onetsi ahal izango dira 2014an.

Kreditu Ofizialeko Institutuak, interesen elkarrekiko doikuntzarako eragiketen finantzakudeaketa optimizatzearren, interes-tasen bilakaerak Altxorrari sor diezaiokeen arriskua estaltzea helburu duten finantza-trukerako eragiketak hitzartu ahal izango ditu, bere kabuz edo bitartekaritzako finantza-agenteen bidez, aurreko lerrokadan adierazitako diru-sarrera eta zuzkiduren kontura, eta institutuaren beraren Estatutuetan eta jarduteko arauetan xedatutakoari jarraiki; aldez aurretik, nolanahi ere, Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiak aldeko txostena egin beharko du, eta Ekonomia eta Lehiakortasun Ministerioko Merkataritza eta Inbertsio Zuzendaritza Nagusiak baimena eman.

Bi.  Estatuak Kreditu Ofizialeko Institutuari beste jarduera batzuen ondorioz egindako diru-itzulketak: Estatuak diruz lagundutako interesen kasuan, Kreditu Ofizialeko Institutuaren bidez gauzatutako finantza-eragiketetan, Ministroen Kontseiluaren edo Ekonomia Gaietarako Gobernuaren Ordezko Batzordearen akordioek Estatuko Aurrekontu Orokorretan kredituak erreserbatzeari edo haien ondoriozko gastua finantzatzeko moduari buruzko informazioa ere jasoko dute.

61. artikulua.  Finantza Erakunde Multilateralen akzioak eta partaidetzak erostea.

Bat.  2014an, ezin izango da Finantza Erakunde Multilateralen akzioak eta partaidetzak erosteko eragiketarik egin, ez eta haietan eratutako funtsetarako ekarpenik ere, defizit publikoan eragina badute eta 27.04.923O.895 eta 27.06.923P.895 «Finantza Erakunde Multilateralak» aurrekontu-aplikazioen kontura finantzatzen badira.

Bi.  Aurreko paragrafoan aurreikusitakoa betetze aldera, bai Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiak, bai Analisi Makroekonomikoaren eta Nazioarteko Ekonomiaren Zuzendaritza Nagusiak, aurrekontu-aplikazio horien konturako finantzaketaproposamenekin batera, txosten bat aurkeztu beharko dute, defizit publikoan duten eraginari buruzkoa; txosten hori Estatuko Administrazioaren Esku-hartze Orokorrak dagokion eskaera egin ostean gauzatuko da.

VI. TITULUA Tributu-arauak I. KAPITULUA Zuzeneko zergak 1. atala.  Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga 62. artikulua.  Eskuratze-balioa eguneratzeko koefizienteak.

Bat.  Azaroaren 28ko 35/2006 Legeak, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzkoak eta Sozietateen gaineko Zerga, Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zerga eta Ondarearen gaineko Zerga partzialki aldatzen dituenak, 35. artikuluko 2. paragrafoan aurreikusitako xedeetarako, jarduera ekonomikoei lotu gabeko ondasun higiezinen transmisioentzat, eskuratze-balioa eguneratzeko koefizienteak hauek izango dira 2014an: Eskuratze-urtea Koefizientea 1994 eta aurrekoak 1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

1,3299

1,4050

1,3569

1,3299

1,3041

1,2807

1,2560

1,2314

1,2072

1,1836

1,1604

1,1376

1,1152

1,0934

1,0720

1,0510

1,0406

1,0303

1,0201

1,0100

Hala ere, inbertsioak 1994ko abenduaren 31n egindakoak izanez gero, 1,4050eko koefizientea aplikatuko zaie.

Unitateaz bestelako koefizientea aplikatzeko, ezinbestekoa izango da urtebete baino gehiago igarotzea inbertsioa egin zenetik ondasun higiezinaren transmisioa egin bitartean.

Bi.  Aurreko paragrafoan aurreikusitako eskuratze-balioa eguneratzeko helburuetarako, jarduera ekonomikoei lotutako ondasun higiezinei aplikatu beharreko koefizienteak izango dira Sozietateen gaineko Zergarako ezarrita daudenak, lege horren 66. artikuluan.

Hiru.  Eguneratutako ondare-elementuak izanik (presazko zerga-neurriak eman eta jarduera ekonomikoa sustatu eta liberalizatzeari buruzko ekainaren 7ko 7/1996 Errege Lege Dekretuko 5. artikuluan aurreikusitakoari, edo finantza publikoak kontsolidatzeko eta ekonomia-jarduera bultzatzeko tributuen arloko hainbat neurri onartzeko abenduaren 27ko 16/2012 Legearen 9. artikuluari jarraiki), honako arau hauek aplikatuko dira:

1.  Aurreko paragrafoan adierazten diren eguneratze-koefizienteak erosi den prezioaren eta hari dagozkion amortizazio kontabilizatuen gainean aplikatuko dira, eguneratze-jardueretatik eragindako balioaren gehikuntza garbia kontuan hartu gabe.

2.  Aurreko zenbakian xedatutakoa aplikatzean zehaztutako kantitateen arteko diferentzia kendu egingo zaio ondare-elementuaren aurreko balioaren zenbatekoari Eguneratutako ondasunaren aurreko balioa zehazteko, eguneratze-koefizienteak aplikatzeko erabilitako balioak hartuko dira.

3.  Aurreko zenbakian deskribatutako eragiketetatik eragindako zenbatekoa kendu egingo zaio 7/1996 Errege Lege Dekretuan edo 16/2012 Legean aurreikusitako eguneratze-jardueretatik eragindako balioaren gehikuntza garbiari, eta, beraz, ateratako diferentzia positiboa izango da monetaren balio-galeraren zenbatekoa.

4.  Ondare-irabazia edo -galera honako hau izango da: aurreko zenbakian aipatzen den monetaren balio-galtzearen zenbatekoari kontabilitate-balioaren eta eskualdatzebalioaren arteko diferentzia kentzean lortzen den zenbatekoa.

63. artikulua.  Enplegua mantendu edo sortzeagatik jarduera ekonomikoen etekin garbia murriztea.

2014ko urtarrilaren 1etik aurrerako ondorioekin, aldatu egin da pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga arautzen duen eta sozietateen gaineko zerga, ez-egoiliarren errentaren gaineko zerga eta ondarearen gaineko zerga partzialki aldatzen dituen azaroaren 28ko 35/2006 Legearen hogeita zazpigarren xedapen gehigarria, eta honela idatzita geldituko da:

«Hogeita zazpigarren xedapen gehigarria.  Enplegua mantendu edo sortzeagatik jarduera ekonomikoen etekin garbia murriztea.

1.  2009, 2010, 2011, 2012, 2013 eta 2014ko zergaldi bakoitzean, jarduera ekonomikoetan aritzen diren zergadunek, baldin eta haien guztien negozio-zifraren zenbateko garbia 5 milioi eurotik beherakoa bada eta batez beste 25 langile baino gutxiago badituzte, 100eko 20 bat murriztu ahal izango dute aitortutako etekin garbi positiboa, hala dagokionean Lege honen 32. artikuluan xedatutako murrizketak eginda, enplegua mantentzen edo sortzen dutenean.

Horretarako, zergadunak enplegua sortu edo mantentzen duela ulertuko da zergaldi horietako bakoitzean jarduera ekonomiko guztietan batez beste erabilitako langile kopurua 2008ko zergaldiko batez besteko unitatea eta langile kopurua baino txikiagoa ez denean.

Horrela kalkulatutako murrizketaren zenbatekoa ez da ekitaldian langile guztiei ordaindutako lansarien ehuneko 50 baino handiagoa izango.

Murrizketa bereiz aplikatuko da baldintza hauek betetzen diren zergaldi bakoitzean.

2.  Erabilitako batez besteko langile kopurua, aurreko 1 paragrafoan aipatutakoa, kalkulatzeko, enplegatutako pertsonak hartuko dira oinarritzat, lan arloko legediak xedatutako moduan, kontratatutako lanaldia, lanaldi osoarekiko, eta lan-harreman horren iraupena, zergaldiko egun kopuru osoarekiko, kontuan harturik.

Hala ere, zergadunak ez badu jarduera ekonomikorik egin 2008ko urtarrilaren 1a baino lehen, eta 2008ko zergaldian ekin badio, bertako batez besteko langile kopurua kalkulatzeko, jarduera hasi denetik igarotako denbora hartuko da kontuan.

Zergadunak ez badu jarduera ekonomikorik egin 2009ko urtarrilaren 1a baino lehen, eta data horren ostean ekin badio, 2008ko zergaldiko batez besteko langile kopurua zero izango da.

3.  Negozio-zifraren zenbateko garbia zehazteko orduan, Sozietateen gaineko Zergaren Legearen testu bateginaren 108. artikuluaren 3 paragrafoan ezarritakoa hartuko da aintzat.

Zergaldiren batean jarduera ekonomikoaren iraupena urtebete baino txikiagoa izan bada, negozio-zifraren zenbateko garbia urtebetera luzatuko da.

4.  Zergadunak ez badu jarduera ekonomikorik egin 2009ko urtarrilaren 1a baino lehen eta 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 edo 2014an horri ekiten badio, jarduera hasten den zergaldiko batez besteko langileak zero baino gehiago eta unitatea baino gutxiago badira, xedapen gehigarri honetako 1 paragrafoan ezarritako murrizketa jarduera hasteko zergaldian aplikatuko da, betiere hurrengo zergaldian batez besteko langileak unitatea baino gutxiago ez badira.

Aurreko lerrokadan azaldutako baldintza betetzen ez bada, ez da murrizketarik aplikatuko jarduera ekonomikoa hasteko zergaldian, eta autolikidazio osagarri bat aurkeztu beharko da, berandutzako interesak barne, baldintza betetzen ez den egunetik hori gertatzen den zergaldian aitorpena egiteko dagoen arauzko epea bukatu arteko denboran.» 64. artikulua.  Estatuko kuota osoaren zerga osagarria.

2014ko urtarrilaren 1etik aurrera, honako aldaketa hauek txertatuko dira Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga arautzen duen eta Sozietateen gaineko Zerga, Ez Egoiliarren Errentaren gaineko Zerga eta Ondarearen gaineko Zerga partzialki aldatzen dituen azaroaren 28ko 35/2006 Legean: Bat.  Aldatu egin da hogeita hamabosgarren xedapen gehigarria, eta honela idatzita geratu da:

«Hogeita hamabosgarren xedapen gehigarria.  Estatu-kuota osoaren zerga osagarria 2012, 2013 eta 2014ko ekitaldietan defizit publikoa murrizteko.

1.  2012, 2013 eta 2014ko zergaldietan, Lege honen 62. artikuluan aipatutako estatu-kuota osoari zenbateko hauek gehituko zaizkio:

a)  Oinarri likidagarri orokorrari eskala honetako tasak aplikatzean ateratzen dena: Oinarri likidagarri orokorra – Euro arte Gehikuntza estatuko kuota osoan – Eurotan Oinarri likidagarri orokorraren gainerakoa – Euro arte Aplikatu beharreko tasa – Ehunekoa 0

17.707,20

33.007,20

53.407,20

120.000,20

175.000,20

300.000,20

0

132,80

438,80

1.050,80

3.714,52

6.464,52

13.964,52

17.707,20

15.300,00

20.400,00

66.593,00

55.000,00

125.000,00 Hortik aurrera 0,75

2

3

4

5

6

7

Ateratzen den zenbatekoari honako hau kenduko zaio: lege honek 56. artikuluan aipatutako gutxieneko pertsonal eta familiarrari dagokion oinarri likidagarri orokorrari a) idatz-zati honetan aurreikusitako eskala aplikatzean ateratzen den zenbatekoa.

Zergapekoak seme-alabak elikatzeko zenbateko bat ordaintzen badu urtero epaile-erabakiz, eta zenbateko horiek txikiagoak badira, oinarri likidagarri orokorra baino, a letra honetan aurreikusitako eskala aplikatuko zaie, bereizita, elikagaiei urtean dagokien zenbatekoari eta oinarri likidagarri orokorraren gainerakoari.

Ateratzen den zenbatekoari honako hau kenduko zaio: gutxieneko pertsonal eta familiarrari dagokion oinarri likidagarri orokorrari, urtean 1.600 euroko kopuruan gehituta, a) idatz-zati honetan aurreikusitako eskala aplikatzean ateratzen den zenbatekoa; eta kenketa horren emaitza ezingo da negatiboa izan.

b)  Aurrezkiaren oinarri likidagarriari, lege honek 56. artikuluan aipatutako gutxieneko pertsonal eta familiarrarekin bat ez datorren zatian, halakorik balego, ondorengo eskalako tasak aplikatzearen ondorioa: Aurrezkiaren oinarri likidagarria – Euro arte Gehikuntza estatuko kuota osoan – Eurotan Aurrezkiaren oinarri likidagarriaren gainerakoa – Euro arte Aplikatu beharreko tasa – Ehunekoa 0

6.000,00

24.000,00

0

120

840

6.000

18.000 Hortik aurrera 2

4

6

2.  2012, 2013 eta 2014ko zergaldietan, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren araudiaren 85. artikuluko 1 eta 2 paragrafoetan aipatzen den atxikipenkuota gehituko da atxikipen-tasa kalkulatzeko oinarriari ondorengo eskalan aurreikusitako atxikipen-tasak aplikatzearen ondorioz ateratzen den zenbatekoan: Atxikipen-tasa kalkulatzeko oinarria – Euro arte Atxikipen-kuota – Eurotan 0

17.707,20

33.007,20

53.407,20

120.000,20

175.000,20

300.000,20

0

132,80

438,80

1.050,80

3.714,52

6.464,52

13.964,52

Atxikipen-tasa kalkulatzeko oinarriaren Aplikatu beharreko tasa gainerakoa – – Ehunekoa Euro arte 17.707,20

15.300,00

20.400,00

66.593,00

55.000,00

125.000,00 Hortik aurrera 0,75

2

3

4

5

6

7

Ateratzen den zenbatekoari honako hau kenduko zaio: zergaren araudiaren 84. artikuluan aipatutako atxikipen-tasa kalkulatzeko gutxieneko pertsonal eta familiarrari dagokion zenbatekoari paragrafo honetan aurreikusitako eskala aplikatzean ateratzen den zenbatekoa; eta kenketa horren emaitza ezingo da negatiboa izan.

Lan-etekinen hartzaileak seme-alabak elikatzeko zenbateko bat ordaintzen badu urtero epaile-erabakiz, eta zenbateko hori txikiagoa bada, atxikipen-tasa kalkulatzeko oinarri likidagarria baino, paragrafo honetan aurreikusitako eskala aplikatuko zaie, bereizita, urteko zenbateko horri eta atxikipen-tasa kalkulatzeko oinarriaren gainerakoari. Ateratzen den zenbatekoari honako hau kenduko zaio:

atxikipen-tasa kalkulatzeko gutxieneko pertsonal eta familiarrari dagokion zenbatekoari, urtean 1.600 eurotan gehituta, paragrafo honetan aurreikusitako eskala aplikatzean ateratzen den zenbatekoa; eta kenketa horren emaitza ezingo da negatiboa izan.

Aipatutako zergaldietan erregularizazioak egitean, aplikatu beharreko atxikipentasa berria ez da inoiz izango ehuneko 52 baino handiagoa. Portzentaje hori ehuneko 26koa izango da lan-etekin guztiak Ceutan eta Melillan eskuratutakoak izanez gero, lege honen 68.4 artikuluan aurreikusitako kenketaren onuradun baldin badira.

Erregelamenduz aldatu ahal izango dira paragrafo honetan aurreikusitako zenbateko eta ehunekoak.

3.  2012ko urtarrilean ordaindutako lan-etekinei dagozkien atxikipenak eta konturako diru-sarrerak, hilabete horri dagozkionak badira eta Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren araudiaren 80.1.1 eta 82 artikuluetan jasotako atxikipenetarako prozedura orokorra aplikatu behar bazaie, aurreko 2 paragrafoan adierazitakoa aintzat hartu gabe egin beharko dira.

2012ko otsailaren 1etik aurrera ordaindutako etekinetan, urtarrilari dagozkion etekinak ez baldin badira, ordaintzaileak atxikipen-mota kalkulatu behar du, aurreko 2 paragrafoan xedatutakoa aintzat hartuta, eta erregularizatuko da, egoki izanez gero, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren araudian adierazitakoaren arabera, ordaindu beharreko lehen lan-etekinetan.

4.  2012, 2013 eta 2014ko zergaldietan, Lege honen 101. artikuluan xedatutako ehuneko 19eko konturako ordainketen portzentajea eta Lege honen 92.8 artikuluan aipatutako konturako diru-sarreraren portzentajea ehuneko 21era igoko dira.

Halaber, aurreko lerrokadan adierazitako zergaldietan, lege honen 101. artikuluko 2 paragrafoan aurreikusitako ehuneko 35eko atxikipen-portzentajea ehuneko 42ra igoko da.» Bi.  Aldatu egin da hogeita hirugarren xedapen iragankorraren titulua, eta honela idatzita geratuko da:

«Hogeita hirugarren xedapen iragankorra.  Jarduera profesionalen etekinei eta lanaren etekin jakin batzuei aplikatu beharreko atxikipen-tasa.» 65. artikulua.  Langileak komunikazioaren eta informazioaren teknologia berriak erabiltzen ohitzeko gastuak eta inbertsioak.

2014ko urtarrilaren 1etik aurrera, honako aldaketa hauek txertatuko dira Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga arautzen duen eta Sozietateen gaineko Zerga, Ez Egoiliarren Errentaren gaineko Zerga eta Ondarearen gaineko Zerga partzialki aldatzen dituen azaroaren 28ko 35/2006 Legean: Bat.  Honela gelditu da idatzita hogeita bosgarren xedapen gehigarriaren 1

paragrafoa:

«1.  Langileak komunikazioaren eta informazioaren teknologia berriak erabiltzen ohitzeko 2007an, 2008an, 2009an, 2010ean, 2011n, 2012an, 2013an eta 2014an egindako gastu eta inbertsioek, baldin eta lantokitik eta lan-ordutegitik kanpo baino ezin badira egin, honako zerga-tratamendua izango dute: Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga: aipatutako gastu eta inbertsioak prestakuntza-gastutzat hartuko dira, Lege honen 42.2.b) artikuluan aurreikusitakoaren arabera.

Sozietateen gaineko zerga: aipatutako gastu eta inbertsioek eskubidea emango dute kenkaria aplikatzeko; kenkari hori Sozietateen gaineko Zergaren Legearen testu bateginaren –4/2004 Legegintzako Errege Dekretuak onartua– 40. artikuluan dago aurreikusita.» Bi.  Hogeigarren xedapen iragankorra honela egongo da idatzita:

«Hogeigarren xedapen iragankorra.  Langileak komunikazioaren eta informazioaren teknologia berriak erabiltzen ohitzeko gastuak eta inbertsioak.

Lege honen bigarren xedapen indargabetzailean xedatutakoari eragin gabe, luzatu egingo da martxoaren 5eko 4/2004 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako sozietateen gaineko zergaren Legearen testu bateginaren 40. artikuluaren indarraldia 2011n, 2012an, 2013an eta 2014an, langileak komunikazioaren eta informazioaren teknologia berriak erabiltzen ohitzeko gastuei eta inbertsioei dagokienez.» 2. atala.  Sozietateen gaineko zerga 66. artikulua.  Moneta-zuzenketarako koefizienteak.

Bat.  2014an hasitako zergaldien ondorioetarako, Sozietateen gaineko Zergaren Legearen testu bateginaren, martxoaren 5eko 4/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoaren, 15.9.a) artikuluan aurreikusitako koefizienteak ondoko hauek izango dira, transmititutako ondasuna eskuratzeko unea aintzat hartuta: Koefizientea 1984ko urtarrilaren 1a baino lehenago . . . . . . . . 1984ko ekitaldian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1985eko ekitaldian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1986ko ekitaldian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1987ko ekitaldian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1988ko ekitaldian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1989ko ekitaldian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1990eko ekitaldian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1991ko ekitaldian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1992ko ekitaldian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1993ko ekitaldian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1994ko ekitaldian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1995eko ekitaldian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1996ko ekitaldian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1997ko ekitaldian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1998ko ekitaldian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1999ko ekitaldian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2000ko ekitaldian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2001eko ekitaldian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2002ko ekitaldian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2003ko ekitaldian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2004ko ekitaldian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2005eko ekitaldian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2006ko ekitaldian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2007ko ekitaldian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2008ko ekitaldian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2009ko ekitaldian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2010eko ekitaldian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2011ko ekitaldian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2012ko ekitaldian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2013ko ekitaldian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1992ko ekitaldian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,3130

2,1003

1,9397

1,8261

1,7396

1,6619

1,5894

1,5272

1,4750

1,4423

1,4235

1,3978

1,3418

1,2780

1,2495

1,2333

1,2247

1,2186

1,1934

1,1790

1,1591

1,1480

1,1328

1,1105

1,0867

1,0530

1,0303

1,0181

1,0181

1,0080

1,0000

1,0000

Bi.  Koefizienteak honela aplikatuko dira:

a)  Eskuratze-prezioaren edo ekoizpen-kostuaren gainean, ondasuna eskuratu edo ekoitzi zen urtea aintzat hartuta. Hobekuntzei aplikatu beharreko koefizientea hobekuntza horiek egindako urteari dagokiona izango da.

b)  Amortizazio kontabilizatuen gainean, egindako urtea aintzat hartuta.

Hiru.  Ekainaren 7ko 7/1996 Errege Lege Dekretuko 5. artikuluan edo abenduaren 27ko 16/2012 Legearen 9. artikuluan aurreikusitakoari jarraiki eguneratutako ondareelementuak izanik, koefizienteak erosi den prezioari eta hari dagozkion amortizazio kontabilizatuei aplikatuko zaizkie, eguneratze-eragiketek eragindako balioaren gehikuntza garbiaren zenbatekoa kontuan hartu gabe.

Aurreko paragrafoan zehaztutakoa aplikatzean zehaztutako kantitateen arteko diferentzia kendu egingo zaio ondare-elementuaren aurreko balioaren zenbatekoari; hala dagokionean, sozietateen gaineko zergari buruzko Legearen testu bateginaren 15. artikuluko 9 paragrafoko c) idatz-zatian aipatzen den koefizientea aplikatuko zaio emaitzari.

Aurreko lerrokadan deskribatutako eragiketen emaitza den zenbatekoa kendu egingo zaio 7/1996 Errege Lege Dekretuan edo 16/2012 Legean aurreikusitako eguneratzejardueretatik eragindako balioaren gehikuntza garbiari, eta, beraz, ateratako diferentzia positiboa izango da monetaren balio-galeraren zenbatekoa, sozietateen gaineko zergari buruzko legearen testu bategineko 15. artikuluko 9 paragrafoan adierazten dena.

Eguneratutako ondare-elementuaren aurreko balioa zehazteko, Bat paragrafoan zehaztutako koefizienteak aplikatzeko kontuan hartu diren balioak hartuko dira.

67. artikulua.  Balorazio-arauak: egoitza aldaketak, establezimendu iraunkorren jarduerari uztea, paradisu fiskaletan egoitza duten pertsona edo entitateek nahiz beraiekin batera burututako eragiketak, eta atxiki beharreko kopuruak. Arau bereziak.

2013ko urtarrilaren 1etik aurrera hasten diren zergaldietarako ondorioekin eta indarraldi mugagabearekin, lerrokada bat gehituko da Sozietateen gaineko Zergari buruzko Legearen, martxoaren 5eko 4/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onartutakoaren, testu bateginaren 17. artikuluko 1 paragrafoan; honela idatzita egongo da:

«1.  Tributu-oinarrian sartuko da ondorengo ondare-elementuen merkatuko ohiko balioaren eta kontabilitate-balioaren arteko diferentzia:

a)  Egoitza Espainiako lurraldetik kanpora eramaten duen Espainiako erakunde egoiliar baten jabetza direnak, betiere ondare-elementu horiek aipatutako erakundearen Espainiako lurraldean kokaturiko establezimendu iraunkor bati atxikita gelditzen ez badira. Kasu horretan, ondarezko elementu horiei 85. artikuluan jasotakoa aplikatuko zaie.

b)  Jarduera uzten duen Espainiako lurraldean kokaturiko establezimendu iraunkor bati atxikita daudenak.

c)  Aurretik Espainiako lurraldean kokaturiko establezimendu iraunkor bati atxikita egonik, atzerrira eramandakoak.

Aurreko a) edo c) idatz-zatiak aplikatzearen ondoriozko zerga-zorraren ordainketa, Europar Batasuneko estatu kide batera eramandako ondare-elementuei dagokienez, tributuen administrazioak geroratuko du, subjektu pasiboak eskatuz gero, dagozkion ondare-elementuak hirugarrenei eskualdatzeko eguna arte; eta Zergei buruzko abenduaren 17ko 58/2003 Lege Orokorrean eta berau garatzeko araudian xedatutakoa aplikatuko da berandutzako interesen sortzapenari eta geroratze horretarako bermeak eratzeari dagokionez.» 68. artikulua.  Sozietateen gaineko zergaren ordainketa zatikatua.

2014an hasiko diren zergaldiei dagokienez, Sozietateen gaineko Zergaren Legearen testu bateginak, martxoaren 5eko 4/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsiak, 45. artikuluko 4 paragrafoan adierazitako portzentajea ehuneko 18 izango da artikulu horretako 2 paragrafoan aurreikusitako ordainketa zatikatuentzat. Paragrafo horretan adierazitako kenkari eta hobariek subjektu pasiboari aplikatu beharreko guztiak bilduko dituzte.

Sozietateen gaineko Zergaren Legearen testu bateginaren 45. artikuluko 3

paragrafoan aurreikusitako modalitaterako, ehunekoa hauxe izango da: biribildutako zerga-tasa bider bost zazpiren eragiketaren emaitza.

Aurreko lerrokadan adierazitako modalitatea subjektu pasiboek aplikatu beharko dute, haien eragiketa-bolumena, Balio Erantsiaren Zergaren abenduaren 28ko 37/1992 Legearen 121. artikuluan xedatutakoaren arabera kalkulaturik, 6.010.121,04 euro baino handiagoa izan bada zergaldiak hasi aurreko hamabi hilabeteetan, 2014ren barruan.

Sozietateen gaineko Zergaren Legearen testu bateginaren 45. artikuluaren 3

paragrafoan xedatutako ordainketa zatikatuaren modalitatea aplikatzean, kontuan hartu beharko da honako artikulu hauetan xedatutakoa: osasun-sistema nazionalaren kalitatea eta kohesioa hobetzeko, zergen arloa sendotzeko, eta 2011n Estatuaren abalen gehieneko zenbatekoa igotzeko neurriei buruzko abuztuaren 19ko 9/2011 Errege Lege Dekretuaren 9.Lehena.Bat artikuluan xedatutakoa, eta ingurumen-fiskalitateari buruzko zenbait neurri ezartzeko eta beste zerga- eta finantza-neurri batzuk ezartzeko urriaren 29ko 16/2013 Legearen 2.Hirugarren artikuluan xedatutakoa.

69. artikulua.  Eskualdaketan sortutako errenten araubidea.

2013ko urtarrilaren 1etik aurrera hasten diren zergaldietarako ondorioekin eta indarraldi mugagabearekin, lerrokada bat gehituko da Sozietateen gaineko Zergari buruzko Legearen, martxoaren 5eko 4/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onartutakoaren, testu bateginaren 84. artikuluko 1 paragrafoaren a) eta c) idatz-zatietan; honela idatzita egongo da:

«1.  Aurreko artikuluan aipatutako eragiketa horietatik eratorritako errenta hauek ez dira tributu-oinarrian sartuko:

a)  Espainiako erakunde egoiliarrek bertan kokatutako ondasunen eta eskubideen gainean egindako eskualdaketen ondorioz agerian geratutakoak.

Entitate eskuratzaileak egoitza atzerrian duenean, Espainian dagoen establezimendu iraunkor bati atxikitako elementuak eskualdatzean sortu diren errentak bakarrik kenduko dira tributu-oinarritik.

Elementu horiek lurralde espainiarretik kanpora aldatzeak berarekin ekarriko du establezimendu iraunkorraren tributu-oinarrian sartzea, aldaketa egin den zergaldian, merkatuko ohiko balioaren eta ondorengo artikuluan aipatutako balio gutxituaren arteko diferentzia. Gutxipena, hala behar denean, fiskalki kenkaridunak izan diren eta kontabilitatean jaso diren amortizazioen eta beste balio zuzenketa batzuen zenbatekoarena izango da.

Aurreko lerrokadan xedatutakoa aplikatzearen ondoriozko zerga-zorraren ordainketa, Europar Batasuneko estatu kide batera eramandako ondare-elementuei dagokienez, tributuen administrazioak geroratuko du, subjektu pasiboak eskatuz gero, dagozkion ondare-elementuak hirugarrenei eskualdatzeko eguna arte; eta Zergei buruzko abenduaren 17ko 58/2003 Lege Orokorrean eta berau garatzeko araudian xedatutakoa aplikatuko da berandutzako interesen sortzapenari eta geroratze horretarako bermeak eratzeari dagokionez.

b)  Espainiako entitate egoiliarrek Europako Batasunekoak ez diren estatuen lurraldean kokatuta dauden establezimendu iraunkorrak Espainian egoitza duten entitateen alde eskualdatzean sortutako errentak.

c)  Espainian kokatutako establezimendu iraunkorren gainean lurralde espainiarreko entitate ez-egoiliarrek egindako eskualdaketen ondorioz sortutako errentak.

Entitate eskuratzaileak egoitza atzerrian duenean, Espainian dagoen establezimendu iraunkor bati atxikitako elementuak eskualdatzean sortu diren errentak bakarrik kenduko dira tributu-oinarritik.

Elementu horiek lurralde espainiarretik kanpora aldatzeak berarekin ekarriko du establezimendu iraunkorraren tributu-oinarrian sartzea, aldaketa egin den ekitaldian, merkatuko ohiko balioaren eta ondorengo artikuluan aipatutako balio gutxituaren arteko diferentzia. Gutxipena, hala behar denean, fiskalki kenkaridunak izan diren eta kontabilitatean jaso diren amortizazioen eta beste balio zuzenketa batzuen zenbatekoarena izango da.

Aurreko lerrokadan xedatutakoa aplikatzearen ondoriozko zerga-zorraren ordainketa, Europar Batasuneko estatu kide batera eramandako ondare-elementuei dagokienez, tributuen administrazioak geroratuko du, subjektu pasiboak eskatuz gero, dagozkion ondare-elementuak hirugarrenei eskualdatzeko eguna arte; eta Zergei buruzko abenduaren 17ko 58/2003 Lege Orokorrean eta berau garatzeko araudian xedatutakoa aplikatuko da berandutzako interesen sortzapenari eta geroratze horretarako bermeak eratzeari dagokionez.» 1 paragrafoaren gainerakoan ez da ezertxo ere aldatu.

70. artikulua.  Sozietateen gaineko Zergako karga-tasa murriztua, enplegua mantendu edo sortzeagatik.

Aldatu egingo da Sozietateen gaineko Zergaren Legearen testu bateginaren – martxoaren 5eko 4/2004 Legegintzako Errege Dekretuak onartua– hamabigarren xedapen gehigarria, eta aldaketak 2014ko urtarrilaren 1etik aurrera hasitako zergaldietan izango ditu ondorioak. Honela egongo da idatzita:

«Hamabigarren xedapen gehigarria.  Sozietateen gaineko Zergako karga-tasa murriztua, enplegua mantendu edo sortzeagatik.

1.  2009an, 2010ean, 2011n, 2012an, 2103an eta 2014an hasitako zergaldietan, negozio-zifraren zenbateko garbia 5 milioi euro baino gutxiagokoa duten erakundeek, batez beste 25 langile baino gutxiago badituzte, zergak ondoko eskalaren arabera ordainduko dituzte, salbu eta, Lege honen 28. artikuluan aurreikusitakoaren arabera, orokorra ez den beste tasa batekin ordaindu behar badituzte:

a)  0 eta 120.202,41 euro bitarteko tributu-oinarriagatik, ehuneko 20ko tasan.

2011n, 2012an, 2013an eta 2014an hasitako zergaldietan, tasa hori 0 eta 300.000 euro bitarteko tributu-oinarriagatik aplikatuko da.

b)  Gainerako tributu-oinarriaren zatiagatik, ehuneko 25eko tasan.

Zergaldiak urtebete baino gutxiago irauten duenean, Lege honen 114. artikuluaren azken lerrokadan ezarritakoa aplikatuko da.

2.  Aurreko paragrafoan aipatutako eskala aplikatzeko, dena den, zergaldi horietako bakoitza hasi ondoko hamabi hilabeteetan erakundearen batez besteko plantilla ez da unitatea baino txikiagoa izango, ezta 2009ko urtarrilaren 1etik aurrera hasten den lehen zergaldia hasi aurreko hamabi hilabeteetako plantillaren batez bestekoa baino txikiagoa ere.

Erakundea hamabi hilabeteko aurreko epe horren barruan eratu baldin bada, aldi horretako batez besteko plantilla hartuko da.

Eskala aplikatzeko eskakizunak bereiz hartuko dira aintzat zergaldi horietako bakoitzean.

Paragrafo honetan ezarritako baldintza bete ezean, erregularizazioa xedapen gehigarri honen 5 paragrafoan ezarritako moduan egingo da.

3.  Batez besteko plantilla kalkulatzeko, lanari buruzko legeriak xedatu bezala enplegatutako pertsonak hartuko dira aintzat; betiere, lanaldi osoaren aldean kontratatutako lanaldia kontuan harturik.

2009ko urtarrilaren 1etik aurrera hasten den lehen zergaldia hasi aurreko hamabi hilabeteetako batez besteko plantilla zero dela joko da erakundea egun horren ostean eratu denean.

4.  Negozio-zifraren zenbateko garbia zehazteko orduan, Lege honen 108. artikuluaren 3 paragrafoan ezarritakoa hartuko da aintzat.

Erakundea sortu berria denean, edo xedapen gehigarri honetako 1 paragrafoan aipatutako zergaldietako bat urtebete baino laburragoa denean, edo jarduera epe laburrago batez egin denean, negozio-zifraren zenbateko garbia urtebetera luzatuko da.

5.  Erakundea 2009an, 2010ean, 2011n, 2012an, 2013an edo 2014an eratu bada eta lehen zergaldia hasi ondorengo hamabi hilabeteetako batez besteko langileak zero baino gehiago eta unitatea baino gutxiago badira, xedapen gehigarri honen 1 paragrafoan zehaztutako eskala erakundea eratu zeneko zergaldian aplikatuko da, baldintza honekin: zergaldi hori amaitu ondorengo hamabi hilabeteetan batez besteko langile kopurua bat baino gehiago izatea.

Baldintza hori betetzen ez bada, ez-betetzea gertatzen den zergaldiko kuotarekin batera, aipatutako lehen zergaldi horren tributu-oinarriaren ehuneko 5

aplikatzearen emaitza ere ordaindu beharko du subjektu pasiboak, baita berandutzako interesak ere.

6.  Subjektu pasiboari lege honen 45. artikuluaren 3 paragrafoan ezarritako ordainketa zatikatuaren modalitatea aplikagarria zaionean, aurreko 1 paragrafoan aipatutako eskala ez da aplikatuko zatikatutako ordainketak zenbatzeko orduan.» 3. atala.  Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zerga 71. artikulua.  Zergaren karga-tasa.

Aldatu egin da hirugarren xedapen gehigarria Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergaren Legearen testu bateginean, martxoaren 5eko 5/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsian, eta honela idatzita geratu da:

«Hirugarren xedapen gehigarria.  Zergaren 2012ko, 2013ko eta 2014ko ekitaldietarako karga-tasa.

2012ko urtarrilaren 1etik 2014ko abenduaren 31ra arte, biak barne hartuta, lege honen 19.2 eta 25.1.f) artikuluetan aipatutako ehuneko 19ko karga-tasak ehuneko 21era igoko dira.

Halaber, aurreko paragrafoan adierazitako aldian, lege honen 25.1.a) artikuluan aurreikusitako ehuneko 24ko karga-tasa ehuneko 24,75era igoko da.» 4. sekzioa.  Ondarearen gaineko zerga 72. artikulua.  Ondarearen gaineko Zerga 2014an zehar.

2014ko urtarrilaren 1etik aurrerako ondorioekin, ondarearen gaineko zerga aldi baterako ezartzen duen irailaren 16ko 13/2011 Errege Lege Dekretuaren artikulu bakarraren bigarren paragrafoa aldatu egin da, eta honela gelditu da idatzita:

«Bigarrena.  2015eko urtarrilaren 1etik aurrerako ondorioekin, honako aldaketa hauek izango ditu ondarearen gaineko zergaren ekainaren 6ko 19/1991 Legeak:

Bat.  Aldatu egin da 33. artikulua, eta honela geratu da idatzita:

«33. artikulua.  Kuota osoaren hobari orokorra.

Zergak ordaintzeko betebehar pertsonalagatiko edo errealagatiko subjektu pasiboei % 100eko hobaria aplikatuko zaie zergaren kuota osoaren gainean.» Bi.  6., 36., 37. eta 38. artikuluak indargabetu egin dira.» 5. atala.  Zerga bereziak 73. artikulua.  Higiezinen Katastroari buruzko Legearen testu bateginaren 32.2

artikuluaren katastro-balioak eguneratzeko koefizienteak.

Bat.  Higiezinen Katastroari buruzko Legearen testu bateginaren, martxoaren 5eko 1/2004 Legegintzako Errege Dekretuak onetsiaren, 32. artikuluaren 2 paragrafoan aipatutako katastro-balioak eguneratzeko koefizienteak honako koadro honen arabera finkatu dira 2014rako: Balio-ponentzia indarrean jartzeko urtea Eguneratze-koefizientea 1984, 1985, 1986 eta 1987

1988

1989

1990, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 eta 2002

2003

2006

2007

2008

1,13

1,12

1,11

1,10

1,06

0,85

0,80

0,73

Bi.  Aurreko paragrafoan xedatutako koefizienteak kasu hauei aplikatuko zaizkie:

a)  Higiezinen katastroan jasotako datuen arabera baloratutako ondasun higiezinak direnean, ondasun horiei 2013rako esleitutako balioaren gainean aplikatuko da.

b)  2013ko ekitaldian jakinarazitako katastro-balioak direnean, aipatutako ekitaldian onartutako balio-ponentzia partzialak aplikatuz lortu badira, balio horien gainean aplikatuko da.

c)  Higiezinen katastroan jasota dauden ezaugarriak aldatu dituzten ondasun higiezinak direnean, baldin eta aldaketa horiek ez badute eraginkortasunik izan, udalerriko ondasun higiezinen gainerako katastro-balioak finkatzeko oinarritzat hartutako moduluak aplikatuta katastroaren zuzendaritza nagusiak egoera berriaren arabera higiezin horiei esleitutako balorearen gainean aplikatuko da koefizientea.

II. KAPITULUA Zeharkako zergak 1. atala.  Balio erantsiaren gaineko zerga 74. artikulua.  Salbuespenak barne-eragiketetan.

Aldatu egin da Balio Erantsiaren gaineko Zergaren abenduaren 28ko 37/1992 Legearen 20. artikuluaren Bat paragrafoko 8. zenbakia. Aldaketa horrek 2014ko urtarrilaren 1etik aurrera izango du eragina, eta epe mugagabean egongo da indarrean.

Aurrerantzean, honela izango da:

«8.  Jarraian adierazten diren gizarte-laguntzako zerbitzuak, gizarte-izaerako zuzenbide publikoko erakundeek edo entitate edo establezimendu pribatuek eginak:

a)  Haurrak eta gazteak babestea. Honako jarduera hauek hartuko dira haur eta gazteen babeserako jardueratzat: haur eta gazteen birgaikuntza eta heziketarako jarduerak; bularreko haurrei laguntzeko jarduerak; haur eta gazteentzako ikastaroak, ibilaldiak, kanpamenduak edo bidaiak egitea hogeita bost urtetik beherako pertsonen alde.

b)  Hirugarren adinekoei laguntzea.

c)  Minusbaliotasuna duten pertsonentzako heziketa berezia eta laguntza.

d)  Gutxiengo etnikoei laguntzea.

e)  Errefuxiatu eta iheslariei laguntzea.

f)  Oinezkoei laguntzea.

g)  Familia-zamak bakarrik jasaten dituzten pertsonei laguntzea.

h)  Gizarte-ekintza komunitario eta familiarra.

I)  Preso-ohiei laguntzea.

j)  Gizarteratzea eta delinkuentziaren prebentzioa.

k)  Alkoholikoei eta toxikomanoei laguntzea.

l)  Garapenerako lankidetza.

Salbuespenak aurrekoen osagarri diren elikadura-, ostatu- edo garraiozerbitzuak barne hartzen ditu, aipatutako establezimendu edo entitateek norbere edo besteren baliabideekin eginak.» 75. artikulua.  Zerbitzu-prestazioak egiteko lekua.

Aldatu egin da Balio Erantsiaren gaineko Zergaren abenduaren 28ko 37/1992 Legearen 70. artikuluaren Bi paragrafoa. Aldaketa horrek 2014ko urtarrilaren 1etik aurrera izango du eragina, eta epe mugagabean egongo da indarrean. Aurrerantzean, honela izango da:

«Bi.  Halaber, zergaren aplikazio-lurraldean emandakotzat joko dira jarraian adierazitako zerbitzuak, baldin eta, zerbitzu horiei aplikatu beharreko lokalizazioarauen arabera, erkidegoan egindakotzat jotzen ez badira ere haien egiazko erabilera edo ustiapena lurralde horretan egiten bada:

1.  Lege honen 69. artikuluaren Bi paragrafoaren a) eta m) idatz-zatien artekoetan adierazitakoak, haien hartzailea horrelakotzat jotzen duen enpresaburu edo profesional bat bada, eta 69. artikuluaren Bi paragrafo horretako n) idatz-zatian adierazitakoak, hartzailea edonor dela ere.

2.  Besteren izenen eta konturako bitartekotzakoak, hartzailea horrelakotzat jokatzen duen enpresaburu edo profesional bat bada.

3.  Garraiobideak alokatzekoak.» 76. artikulua.  Sortzapena erkidego barneko eragiketetan.

2014ko urtarrilaren 1etik aurrerako ondorioekin eta indarraldi mugagabearekin, ezabatu egin dira Balio Erantsiaren gaineko Zergaren abenduaren 28ko 37/1992 Legearen 75. artikuluaren Bat paragrafoko 6. zenbakia eta 76. artikuluaren hirugarren lerrokada.

77. artikulua.  Jasanarazitako zerga-kuotak zuzentzea.

Aldatu egin da Balio Erantsiaren gaineko Zergaren abenduaren 28ko 37/1992 Legearen 89. artikuluaren Hiru paragrafoa. Aldaketa horrek 2014ko urtarrilaren 1etik aurrera izango du eragina, eta epe mugagabean egongo da indarrean. Aurrerantzean, honela izango da:

«Hiru.  Aurreko paragrafoetan xedatutakoa gorabehera, jasanarazitako zergakuotak ez dira zuzenduko honako kasu hauetan:

1.  Zuzenketa lege honek 80. artikuluan jasotako arrazoiengatik egiten ez denean; zuzenketak berarekin jasanarazitako kuoten gehikuntza dakarrenean, eta eragiketen hartzaileak zergaren enpresari edo profesional moduan jarduten ez direnean, zerga-tasen legezko igoeraren kasuetan izan ezik. Azken kasu horietan, zerga-tasa berriak indarrean jartzen diren hilabetean eta hurrengoan egin ahal izango da zuzenketa.

2.  Baldin eta tributuen administrazioak, dagokien likidazioen bitartez, nabarmentzen dituen sortutako eta jasanarazi gabeko zerga-kuotak subjektu pasiboak aitortutakoak baino handiagoak badira, eta datu objektuen bidez egiaztatzen bada aipatutako subjektu pasibo horrek iruzur batean parte hartu duela, edota iruzur baten parte zen eragiketa bat egiten ari zela zekiela edo jakin behar zuela, hartarako arrazoizko eginbide bat erabiliz.» 78. artikulua.  Hainbanaketa orokorra.

Aldatu egin da Balio Erantsiaren gaineko Zergaren abenduaren 28ko 37/1992 Legearen 104. artikuluaren Hiru paragrafoko 1. zenbakia. Aldaketa horrek 2014ko urtarrilaren 1etik aurrera izango du eragina, eta epe mugagabean egongo da indarrean.

Aurrerantzean, honela izango da:

«1.  Zergaren aplikazio-lurraldetik kanpo kokaturiko establezimendu iraunkorretatik egindako eragiketak.» 79. artikulua.  Nahitaez betearazteko administrazio- eta epaile-prozedurak.

Aldatu egin da Balio Erantsiaren gaineko Zergaren abenduaren 28ko 37/1992 Legearen seigarren xedapen gehigarria. Aldaketa horrek 2012ko urriaren 31tik aurrera izango du eragina, eta epe mugagabean egongo da indarrean. Aurrerantzean, honela izango da:

«Seigarren xedapen gehigarria.  Nahitaez betearazteko administrazio- eta epaileprozedurak.

Nahitaez betearazteko prozedura administratibo eta judizialetan, zerga honen ondorioetarako enpresari- edo profesional-izaera bereganatua duten esleipendunek honako hau egiteko ahalmena izango dute subjektu pasiboaren izenean eta kontura, prozedura horietan egiten diren ondasun-entrega eta zerbitzu-prestazioei dagokienez:

1.  Eragiketa dokumentatzen duen faktura egitea.

2.  Lege honen 20. artikuluko bi paragrafoan aipatzen diren salbuespenei uko egitea, hala badagokio.

3.  Zergaren kuota egindako fakturan jasanaraztea; dagokion aitorpenlikidazioa aurkeztea, eta ondoriozko zerga-zenbatekoa sartzea, salbu eta, ondasunentregetan eta zerbitzu-prestazioetan, horien subjektu pasiboa haien hartzailea bada Lege honen 84.Bat.2. artikuluan xedatutakoaren arabera.

Ahalmen horiez baliatzeko baldintzak eta betekizunak erregelamenduz finkatuko dira.» 2. atala.  Ondare-eskualdaketen eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga 80. artikulua.  Handitasunen eta noble-tituluen eskualdaketen eta birgaitzeen eskala.

Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergaren Legearen testu bateginak, irailaren 24ko 1/1993 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsiak, 43. artikuluaren lehenengo lerrokadan aipatzen duen eskala honako hau izango da, eta 2014ko urtarrilaren 1etik aurrera izango ditu ondorioak:

Eskala Zuzeneko transmisioak – Eurotan Zeharkako transmisioak – Eurotan Birgaitzeak eta atzerriko tituluak aitortzea – Eurotan 1.  Handitasun-titulu bakoitzeko . . . . . . . . . . 2.  Titulu gabeko handitasun bakoitzeko . . . 3.  Handitasunik gabeko titulu bakoitzeko . . 2.672

1.911

761

6.699

4.789

1.911

16.061

11.466

4.597

3. atala.  Zerga bereziak 81. artikulua.  Zenbait Garraiobideren gaineko Zerga Berezia.

2014ko urtarrilaren 1etik eta eperik gabeko indarraldiarekin, Zerga Bereziei buruzko abenduaren 28ko 38/1992 Legean aldaketa hauek egin dira: Bat.  ñ) idatz-zatia erantsi da 66. artikuluaren 1 paragrafoan, eta aldatu egin da 2

paragrafoa; honela geratu dira idatzita:

«ñ)  Beste estatu kide batean matrikulaturiko garraiobideak, Espainian gehienez hiru hilabetez egoitza izan duten pertsonek edo erakundeek beste estatu kide bateko hornitzaile bati alokatu dizkiotenean, betiere paragrafo honetako c) idatz-zatian aurreikusitako salbuespena ez bada aplikatu behar.

2.  Aurreko paragrafoko a), b), c), d), f), g), h), k), m) eta ñ) idatz-zatietan jasotzen diren salbuespenak aplikatzeko, tributuen administrazioak hura onartu beharko du aurretiaz, erregelamendu bidez zehazten den moduan. d) idatz-zatian aipatzen den salbuespenaren kasuan bereziki, Gizarte Zerbitzuetako Institutu Nazionalak edo eskumena duten entitate kudeatzaileek minusbaliotasunagatik edo baliaezintasunagatik ziurtagiria eman beharko dute aurretiaz.» Bi.  Beste artikulu bat, 70 bis, erantsi da; hauxe dio:

«70 bis artikulua.  Zergaren kuota.

1.  Tributu-oinarriari 70. artikuluan araututako karga-tasak aplikatzearen emaitza izango da tributu-kuota.

2.  Nolanahi ere, garraiabideak zerga aplikatu beharreko lurraldean erabiltzen diren hilabete edo hilaren zatiki bakoitzeko finkatuko da tributu-kuota honako kasu hauetan:

a)  Beste Estatu kide batean matrikulatutako ibilgailuak beste estatu kide batean finkatutako pertsonek edo erakundeek egoitza Espainian duen pertsona fisiko baten eskura jarritakoak direnean; betiere, ondoko baldintza hauek betetzen badira:

1)  Pertsona fisiko egoiliarrarekin duen soldatazko edo soldatarik gabeko lanharremanaren ondorioz jartzea ibilgailua haren esku.

2)  Ibilgailuari erabilera nagusia zerga ezarriko den lurraldean ematea.

b)  Beste estatu kide batean matrikulatutako garraiobideak direnean, eta horiek Espainian gutxienez hiru hilabetez egoitza izan duten pertsonek edo entitateek beste estatu kide bateko hornitzaile bati alokatuak direnean.

1 paragrafoaren arabera zehaztutako zenbatekoa honako portzentaje hauetaz biderkatzearen emaitza izango da zehazki tributu-kuota: Lehen 12 hilabeteetan: 100eko 3.

13 eta 24 hilabete bitartean: 100eko 2.

25 hilabete edo gehiago: 100eko 1.

Paragrafo honetan ezarritakoaren arabera zehaztutako tributu-kuotaren zenbatekoa ezingo da handiagoa izan 1 paragrafoaren arabera kalkulatutako zenbatekoa baino.» Hiru.  Hemendik aurrera, idazketa hau izango du 71. artikuluaren 1 paragrafoak:

«1.  Subjektu pasiboak zerga autolikidatu eta ordaindu beharko du Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioak agindutako toki, modu, epe eta inprimakietan.

Baldin eta tributu-kuota 70 bis artikuluaren 2 paragrafoan ezarritakoaren arabera zehaztu bada, betiere tributuen administrazioaren organoek beharrezkotzat jotzen badute, dagokion autolikidazioarekin batera tributu-kuota 70 bis artikuluaren 1 paragrafoan ezarritakoaren arabera xedatu izan balitz ordaindu beharko zen gainerako zenbatekoa ere bermatuko da, kreditu-erakunde edo elkarren bermerako sozietate baten abal solidario bidez edota kauzio-ziurtagiri bidez.

Bermearen zenbatekoa itzuliko da garraiobidea zerga ezarri behar den lurraldetik kanpora bidali dela egiaztatu ondoren.

Zerga ezarri behar den lurraldearen barruan garraiobidea aitortutakoan baino denbora handiagoan erabiltzen bada subjektu pasiboak erregularizatu gabe, zergaren tributu-kuota likidatuko da 70 bis artikuluaren 1 paragrafoan ezarritakoaren arabera kalkulaturik, ateratzen den zenbatekoari aurretik ordaindutako zenbatekoa kenduta betiere.» III. KAPITULUA Beste tributu batzuk 82. artikulua.  Tasak.

Bat.  2014ko urtarrilaren 1etik aurrera, Estatuko Ogasunaren zenbateko finkoko tasak handitu egingo dira, 2013an galdagarri zen zenbatekoari 1,01 koefizientea aplikatuz, 2013rako Estatuaren Aurrekontu Orokorren abenduaren 27ko 17/2012 Legeak 73.Bat artikuluan xedatutakoa aintzat hartuta.

Aurreko paragrafoan aurreikusitakoa ez zaie aplikatuko 2013an sortutako tasei, ez eta urte horretan emandako agindu bidez berariaz eguneratutakoei ere.

Trafikoko Buruzagitza Zentralak eska ditzakeen tasak, arestian adierazitako koefizientea aplikatu ostean, euroaren 10 zentimoren goiko multiplo hurbilenaren arabera doituko dira, doitu beharreko kopurua euroaren 10 zentimoren multiploa denean salbu.

Bi.  Berariazko eguneratze-araubidea aplikatuko zaie irailaren 5eko 2/2011 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitako Estatuko Portuei eta Nabigazio Zibilari buruzko Legearen Testu Bateginean ezarritako okupazio- eta jarduera-tasen zenbatekoei.

Hiru.  Zenbateko finkoko tasatzat joko dira oinarriaren portzentaje baten bidez zehazten ez direnak, edota moneta-unitatetan zenbatesten ez den oinarria dutenak.

Lau.  2014an, 2013ko zenbatekoetan mantenduko dira zorte-, enbido- edo zorijokoen alderdi zigortzaile, administratibo eta fiskalak arautzen dituen otsailaren 25eko 16/1977 Errege Lege Dekretuaren 3. artikuluaren 4 paragrafoan adierazitako tasa eta zenbateko finkoak, 2013rako Estatuaren Aurrekontu Orokorren abenduaren 27ko 17/2012 Legearen 73.Hiru artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz.

83. artikulua.  Telekomunikazioen alorreko tasak.

Bat.  Telekomunikazioei buruzko azaroaren 3ko 32/2003 Lege Orokorraren I. eranskinaren 3 paragrafoan jabari publiko irrati-elektrikoa erreserbatzeagatik ezarritako tasa ondoko formula honen arabera kalkulatu behar da: T = [N x V] / 166,386= [S (km2) x B (kHz) x F (C1, C2, C3, C4, C5)] / 166,386

non: T = urteko tasaren zenbatekoa, eurotan.

N = irrati-elektrikoko erreserba unitate kopurua (URR) S x B-ren emaitza gisa kalkulaturik; hau da, zerbitzu-eremuaren kilometro koadroko azalera bider kHz-tan adierazitako banda-zabalera erreserbatuaz.

V = URR-ren balioa, C bost koefizienteen arabera zehaztuta; koefiziente horiek Telekomunikazioei buruzko Lege Orokorrean ezarrita daude, eta kuantifikazioa, aipatutako Lege horren arabera, Estatuaren Aurrekontu Orokorren Legean zehaztuko da.

F (C1, C2, C3, C4, C5) = funtzio hau aurretik adierazitako bost koefizienteen emaitza da.

Estatuko lurralde osoan eragiten duten jabari publiko irrati-elektrikoaren erreserbetan, tasa kalkulatzeko kontuan hartu beharreko S azaleraren balioa 505.990 kilometro koadrokoa izango da.

Irrati-komunikazioetako zerbitzuetan, hala badagokio, kontuan hartu beharreko S

azaleraren barruan Espainiako jurisdikziopeko urak edo aire-esparrua ere jaso ahal izango dira.

Irrati-komunikazioetako zerbitzu bakoitzean C1 eta C5 arteko koefizienteen balioa zehazteko, aintzat hartu da Telekomunikazioen Lege Orokorrak eta berau garatzen duten erregelamenduek ematen dieten esanahia; hots:

1. C1 koefizientea: Banden erabilera- eta pilaketa-maila, eremu geografiko guztietan.

Kontzeptu hauek baloratzen dira: Emakida edo baimen bakoitzeko maiztasun kopurua.

Hiriko edo landako gunea.

Zerbitzu-eremua.

2. C2 koefizientea: Zerbitzuari emango zaion erabilera mota, eta, bereziki, zerbitzua ematen duena Telekomunikazioen Lege Orokorraren III. tituluan zerbitzu publikoetarako ezarritako betebeharrak betetzera derrigortuta dagoen. Kontzeptu hauek baloratzen dira: Beste sare batzuetarako euskarria (azpiegitura).

Hirugarrenentzako prestazioa.

Autoprestazioa.

Eskubide esklusiboak dituzten telefonia-zerbitzuak.

Irrati-difusioko zerbitzuak.

3. C3 koefizientea: Espektroaren banda edo azpibanda. Kontzeptu hauek baloratzen dira: Bandaren ezaugarri irrati-elektrikoak (eskatutako zerbitzurako banda egokia den).

Bandari emango zaion erabilera.

Azpibandaren erabilera esklusiboa edota partekatua.

4. C 4 koefizientea: Erabiliko diren tresneria eta teknologia. Kontzeptu hauek baloratzen dira: Sare konbentzionalak.

Ausaz esleitutako sareak.

Irrati-loturako modulazioa.

Erradiazio-diagrama.

5. C 5 koefizientea: Erreserbatutako jabari publikoaren erabilerak edo aprobetxamenduak eragindako balio ekonomikoa. Kontzeptu hauek baloratzen dira: Esperientzia ez-komertzialak.

Zerbitzuaren errentagarritasun ekonomikoa.

Bandaren interes soziala.

Merkatuko eskariaren ondorio diren erabilerak.

Biztanleriaren dentsitatea.

Tasa zehazteko orduan aintzat hartu beharreko faktore guztiak kontuan harturik, zerbitzu bakoitzerako hainbat modalitate ezarri dira, eta horietako bakoitzari identifikaziokode bat esleitu zaio.

Ondoren, koefizienteak haztatzeko faktoreak datoz adierazita, bai eta erreferentziabalioarekiko izan dezaketen balorazio-marjina ere. Erreferentzia-balioa lehenetsita hartzen da, eta, zerbitzuaren edo egindako erreserbaren izaeragatik, dagokion koefizientea aplikatzerik ez dagoen kasuetan ezartzen da.

C1 koefizientea: Koefiziente honen bidez, zerbitzu jakin baterako maiztasun-banden okupazio-maila hartzen da kontuan. Horretarako, maiztasun-marjinetako tabulazio bat egin da; beheko eta goiko muturretan, dagozkien zerbitzuetan erabili ohi diren bandak daude jasota. Koefiziente honek erabilera-eremu geografikoa ere hartzen du kontuan; oro har bi hauek bereizten ditu: interes eta erabilera handiko eremuak (hirigune handiak), eta interes eta erabilera txikiko eremuak (landaguneak esaterako). Hasteko, pilaketa txikieneko eta erabilera eskaseko eremu geografikoetarako erreferentzia- edo unitatebalio bat finkatzen da, eta kontzeptu hauengatik kostu erlatiboa gehienez bira igotzen da, gehien eskatutako maiztasun-bandetan eta interes edo erabilera handiko eremuetan.

Kontzeptua Erreferentzia-balioa.

Balio-eskala Oharrak 1

Zerbitzu bakoitzean, modalitate batean edo hainbatetan aplikatu beharrekoa.

Balio-marjina.

1 eta 2 artean — Erabilera handiko/txikiko eremua.

+ % 25 Eragindako modalitate eta kontzeptuetan, zerbitzu eta maiztasun-bandengatik irizpide Bandaren eskaria.

Gehienez + % 20

espezifikoen arabera aplikatu beharrekoak.

Emakidak eta erabiltzaileak.

Gehienez + % 30

C2 koefizientea: Koefiziente honen bidez, autoprestazioko sareak eta hirugarrenei, kontraprestazio ekonomiko baten truke, irrati-komunikazioen zerbitzu bat eskaintzeko xedea dutenak bereizten dira. Azken horien barruan, zerbitzu publiko izaera hartu da kontuan; hala, koefiziente honen balioan, aintzat hartu da Telekomunikazioen Lege Orokorraren I. eranskinean zerbitzu publikoetarako ezarritako hobaria, eta parametro honetarako ezarritako balioan jasota gelditu da.

Kontzeptua Balio-eskala Oharrak 1

Zerbitzu bakoitzean, modalitate batean edo hainbatetan aplikatu beharrekoa.

— Eragindako modalitate eta kontzeptuetan, zerbitzu eta maiztasun-bandengatik irizpide espezifikoen arabera aplikatu beharrekoak.

Erreferentzia-balioa.

Balio-marjina.

Hirugarrenentzako prestazioa/ autoprestazioa.

1 eta 2 artean Gehienez + % 10

C3 koefizientea: C3 koefizientearen bidez, maiztasun jakin baten edo maiztasunen azpibanda jakin baten jabari publiko irrati-elektrikoaren erreserba emateko modalitateak hartzen dira kontuan, bakarrik edo eremu geografiko zehatz batean beste erabiltzaile batzuekin partekatuta. Aukera horiek zerbitzu mugikorrari ere aplikatzen zaizkio. Beste zerbitzu batzuetan, jabari publiko irrati-elektrikoaren erreserbak esklusiboa izan behar du, bere izaera dela-eta. Frekuentziak Esleitzeko Koadro Nazionaleko (CNAF) erabilerajoeren eta aurreikuspenen arabera zerbitzurako egokiak ez diren bandetan eskatutako erreserbek tasa handiagoa izango dute, erabilera irrati-elektrikoak harmonizatzeko joera laguntzearren; hori koefiziente honen balorazioan islatzen da.

Kontzeptua Balio-eskala Erreferentzia-balioa.

Oharrak 1

Balio-marjina.

Maiztasun esklusiboa/partekatua.

Maiztasun-bandaren egokitasuna.

Zerbitzu bakoitzean, modalitate batean edo hainbatetan aplikatu beharrekoa.

1 eta 2 artean — Gehienez + % 75 Eragindako modalitate eta kontzeptuetan, zerbitzu eta maiztasun-bandengatik Gehienez + % 60

irizpide espezifikoen arabera aplikatu beharrekoak.

C 4 koefizientea: Koefiziente honen bidez, beste modu batean hazta daitezke erabilitako teknologiak edo sistemak, eta espektro irrati-elektrikoa eraginkortasun handienez erabiltzen dutenak lagundu. Esate baterako, sare mugikorretan, kanala ausaz esleitzeko sistemak erabiltzea hobesten da, esleipen finkoko tradizionalak erabili beharrean. Irrati-loturei dagokienez, erabilitako modulazio mota faktore erabakigarria da banda-zabalerako unitate bakoitzak informazioa igortzeko duen gaitasuna baloratzeko orduan, eta hori kontuan hartu da, oro har, maiztasun-bandaren arabera erabilgarri dauden teknologiei so eginez. Irrati-difusioan, kontuan hartu dira irrati-difusio soinuduneko sistema berriak, analogiko klasikoez gain.

Kontzeptua Erreferentzia-balioa Balio-marjina Erabilitako teknologia / erreferentziako teknologia Balio-eskala Oharrak 2

Zerbitzu bakoitzean, modalitate batean edo hainbatetan aplikatu beharrekoa.

— Eragindako modalitate eta kontzeptuetan, zerbitzu eta maiztasun-bandengatik irizpide espezifikoen arabera aplikatu beharrekoak.

1 eta 2 artean Gehienez + % 50

C5 koefizientea: Koefiziente honen bidez, zerbitzu jakin batek ikuspegi irrati-elektrikotik antzekoak diren beste zerbitzu batzuen aurrean duen gizarte-garrantzia aztertzen da.

Eskainitako zerbitzuaren interes ekonomiko edo errentagarritasun erlatiboa ere baloratzen du; hala, banda-zabalerako unitate bakoitzeko, gehiago kargatzen ditu interes eta errentagarritasun handiko zerbitzuak, ikuspegi irrati-elektrikotik antzekoak izanik, oso bestelako errentagarritasuna duten eta hainbesteko gizarte-garrantzirik ez duten beste batzuk baino.

Irrati-difusioan, zerbitzuaren berezitasunak direla kausa, jabari publiko irratielektrikoaren erreserba jakin baten tasa finkatzeko orduan, faktore erabakigarria izan da aipatutako irratiaren zerbitzu-eremuan dagoen biztanle-dentsitatea.

Maiztasunak emisio esperimentalak egiteko erreserbatu direnean, titularrarentzat kontraprestazio ekonomikorik gabe, eta xedea denbora mugatu eta zehatz batez teknologia berriak ikertu eta garatzea denean, C5 koefizientearen balioa balio orokorraren 100eko 15 izango da.

Kontzeptua Erreferentzia-balioa.

Balio-marjina.

Errentagarritasun ekonomikoa.

Zerbitzuaren interes soziala.

Udalerria.

Esperientzia ez-komertzialak.

Balio-eskala Oharrak 1

Zerbitzu bakoitzean, modalitate batean edo hainbatetan aplikatu beharrekoa.

— Eragindako modalitate eta kontzeptuetan, zerbitzu eta maiztasun-bandengatik irizpide espezifikoen arabera aplikatu beharrekoak.

>0 Gehienez + % 30 Gehienez – % 20 Gehienez + % 100

–  % 85

Jabari publiko irrati-elektrikoa erreserbatzeagatiko tasaren kalkulua.

Zerbitzu irrati-elektrikoak eta kontuan hartutako modalitateak.

Ondoko talde edo sailkapen hauek jaso dira:

1.  Zerbitzu mugikorrak.

1.1  1.2  1.3  1.4  1.5  1.6  1.7  1.8  Lurreko zerbitzu mugikorra eta lotutako zerbitzuak.

Estaldura nazionaleko lurreko zerbitzu mugikorra.

Komunikazio elektronikoen zerbitzuak (hirugarrenentzako prestazioa).

Itsasoko zerbitzu mugikorra.

Zerbitzu mugikor aeronautikoa.

Satelite bidezko zerbitzu mugikorra.

Banda zabaleko lurreko komunikazio mugikorren sistemak.

Trenbide bidezko komunikazioen Europako sistema (GSM-R).

2.  Zerbitzu finkoa.

2.1  Puntutik punturako zerbitzu finkoa.

2.2  Puntutik puntu anitzerako zerbitzu finkoa.

2.3  Satelite bidezko zerbitzu finkoa.

3.  Irrati-difusioko zerbitzuak.

3.1  Soinudun irrati-difusioa.

3.2 Telebista.

3.3  Irrati-difusioaren zerbitzu osagarriak.

4.  Bestelako zerbitzu batzuk.

4.1 Irrati-nabigazioa.

4.2 Irrati-determinazioa.

4.3 Irrati-lokalizazioa.

4.4  Satelite bidezko zerbitzuak: ikerketa espaziala, eragiketa espazialak, eta abar.

4.5  Aurreko paragrafoetan jaso gabeko zerbitzuak.

Kontuan hartuz gero zerbitzu irrati-elektrikoen talde horiek, zerbitzua eskaintzeko maiztasun-bandak eta bost koefizienteak –zerbitzu jakin bateko jabari publiko irratielektrikoaren erreserben tasa kalkulatzeko aintzat hartu beharreko kontzeptuak edo faktoreak barne–, jarraian adierazitako modalitateak lortzen dira.

1.  ZERBITZU MUGIKORRAK.

1.1  Lurreko zerbitzu mugikorra eta lotutako zerbitzuak.

Sailkapen honen barruan, lurreko zerbitzu mugikorraren sareetarako jabari publiko irrati-elektrikoaren erreserbak eta bestelako modalitate batzuk daude jasota; hala nola portuetako eta itsasontziak mugitzeko eragiketak, eta kanal bakarreko banda estuko loturak.

Telekomunikazioen Lege Orokorraren I. eranskinaren 3.1 paragrafoan ezarritako bost koefizienteetan oinarrituta, hainbat modalitate bereizi behar dira lurreko zerbitzu mugikorraren sareetan, eta bereiz ebaluatu behar dira erreserba jakin baten tasa finkatzeko irizpideak.

Modalitate bakoitzean, tasa kalkulatu ahal izateko nahitaez bereizi behar diren maiztasun-marjinak tabulatu dira, maiztasun-banden okupazio erlatiboa aintzat hartzeko, bai eta Telekomunikazioen Lege Orokorrean jasotako beste alderdi batzuk ere; adibidez, maiztasun-banda jakin bat aurreikusitako zerbitzurako egokia den edo ez.

Maiztasun-marjina horien barruan, Frekuentziak Esleitzeko Koadro Nazionalak (CNAF) zerbitzuari erreserbatutako maiztasun-bandetan soilik erreserbatu ahalko da jabari publiko irrati-elektrikoa.

Zerbitzu mugikorraren sareei dagokienez, tasa kalkulatzeko orduan, erabilera handiko eremu geografikoaren modalitatea erabiltzen da oro har; betiere, sare-estaldurak 50.000

biztanle baino gehiagoko udalerriak barne hartzen baditu, osotasunean edo partzialki.

Maiztasunak hainbat bandatan dauzkaten sareen kasuan, bakoitzari modu independentean aplikatuko zaio eremu geografikoaren kontzeptua.

1.1.9  paragrafoan epigrafe honetan jasotako modalitateentzat xedatutakoari kalterik egin gabe, kanalizazioaren balioa (12,5 kHz edo 25 kHz) eta erabilitako maiztasun kopurua biderkatzearen emaitza da kontuan hartu beharreko B bandaren zabalera.

1.1.1  Zerbitzu mugikorra, esleipen finkoa/maiztasun partekatua/erabilera txikiko eremua/autoprestazioa.

Kontuan hartu beharreko S azalera dagokion jabari publiko irrati-elektrikoaren erreserban ageri dena da. Kalkulua egiteko, 1.000 kilometro koadroko gutxieneko azalera ezarri da.

Maiztasunak f < 100 MHz . . . . . . . . . . . . . . . .

100-200 MHz . . . . . . . . . . . . . . .

200-400 MHz . . . . . . . . . . . . . . .

400-1.000 MHz . . . . . . . . . . . . .

1.000-3.000 MHz . . . . . . . . . . . .

> 3.000 MHz . . . . . . . . . . . . . . .

Indizeak C1

C2

C3

C4

C5

1,2

1,7

1,6

1,5

1,1

1

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1

1

1,1

1,2

1,1

1,2

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

0,4707

0,5395

0,4937

0,5049

0,4590

0,4590

Modalitate-kodea 1111

1112

1113

1114

1115

1116

1.1.2  Zerbitzu mugikorra, esleipen finkoa/maiztasun partekatua/erabilera handiko eremua/autoprestazioa.

Kontuan hartu beharreko S azalera dagokion jabari publiko irrati-elektrikoaren erreserban ageri dena da. Kalkulua egiteko, 1.000 kilometro koadroko gutxieneko azalera ezarri da.

f < 100 MHz . . . . . . . . . . . . . . . .

100-200 MHz . . . . . . . . . . . . . . .

200-400 MHz . . . . . . . . . . . . . . .

400-1.000 MHz . . . . . . . . . . . . .

1.000-3.000 MHz . . . . . . . . . . . .

> 3.000 MHz . . . . . . . . . . . . . . .

2013ko abenduaren 26a, osteguna Indizeak C1

C2

C3

C4

C5

1,4

2

1,8

1,7

1,25

1,15

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1

1

1,1

1,2

1,1

1,2

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

0,4707

0,5395

0,4937

0,5049

0,4590

0,4590

Modalitate-kodea 1121

1122

1123

1124

1125

1126

1.1.3  Zerbitzu mugikorra, esleipen finkoa/maiztasun esklusiboa/erabilera txikiko eremua/autoprestazioa.

Kontuan hartu beharreko S azalera dagokion jabari publiko irrati-elektrikoaren erreserban ageri dena da. Kalkulua egiteko, 1.000 kilometro koadroko gutxieneko azalera ezarri da.

Maiztasunak f < 100 MHz . . . . . . . . . . . . . . . .

100-200 MHz . . . . . . . . . . . . . . .

200-400 MHz . . . . . . . . . . . . . . .

400-1.000 MHz . . . . . . . . . . . . .

1.000-3.000 MHz . . . . . . . . . . . .

> 3.000 MHz . . . . . . . . . . . . . . .

Indizeak C1

C2

C3

C4

C5

1,2

1,7

1,6

1,5

1,1

1

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,5

1,5

1,65

1,8

1,65

1,8

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

0,4707

0,5395

0,4937

0,5049

0,4590

0,4590

Modalitate-kodea 1131

1132

1133

1134

1135

1136

1.1.4  Zerbitzu mugikorra, esleipen finkoa/maiztasun esklusiboa/erabilera handiko eremua/autoprestazioa.

Kontuan hartu beharreko S azalera dagokion jabari publiko irrati-elektrikoaren erreserban ageri dena da. Kalkulua egiteko, 1.000 kilometro koadroko gutxieneko azalera ezarri da.

Maiztasunak f < 100 MHz . . . . . . . . . . . . . . . .

100-200 MHz . . . . . . . . . . . . . . .

200-400 MHz . . . . . . . . . . . . . . .

400-1.000 MHz . . . . . . . . . . . . .

1.000-3.000 MHz . . . . . . . . . . . .

> 3.000 MHz . . . . . . . . . . . . . . .

Indizeak C1

C2

C3

C4

C5

1,4

2

1,8

1,7

1,25

1,15

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,5

1,5

1,65

1,8

1,65

1,8

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

0,4707

0,5395

0,4937

0,5049

0,4590

0,4590

Modalitatekodea 1141

1142

1143

1144

1145

1146

1.1.5  Zerbitzu mugikorra, esleipen finkoa/maiztasun esklusiboa/edozein eremu/ hirugarrenentzako prestazioa.

Kontuan hartu beharreko S azalera dagokion jabari publiko irrati-elektrikoaren erreserban ageri dena da. Kalkulua egiteko, 1.000 kilometro koadroko gutxieneko azalera ezarri da.

f < 100 MHz . . . . . . . . . . . . . . . .

100-200 MHz . . . . . . . . . . . . . . .

200-400 MHz . . . . . . . . . . . . . . .

400-1.000 MHz . . . . . . . . . . . . .

1.000-3.000 MHz . . . . . . . . . . . .

> 3.000 MHz . . . . . . . . . . . . . . .

2013ko abenduaren 26a, osteguna Indizeak C1

C2

C3

C4

C5

1,4

2

1,8

1,7

1,25

1,15

1,375

1,375

1,375

1,375

1,375

1,375

1,5

1,5

1,65

1,8

1,65

1,8

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

0,4707

0,5395

0,4937

0,5049

0,4590

0,4590

Modalitate-kodea 1151

1152

1153

1154

1155

1156

1.1.6  Zerbitzu mugikorra, ausazko esleipena/maiztasun esklusiboa/edozein eremu/ autoprestazioa.

Kontuan hartu beharreko S azalera dagokion jabari publiko irrati-elektrikoaren erreserban ageri dena da. Kalkulua egiteko, 1.000 kilometro koadroko gutxieneko azalera ezarri da.

Maiztasunak f < 100 MHz . . . . . . . . . . . . . . . .

100-200 MHz . . . . . . . . . . . . . . .

200-400 MHz . . . . . . . . . . . . . . .

400-1.000 MHz . . . . . . . . . . . . .

1.000-3.000 MHz . . . . . . . . . . . .

> 3.000 MHz . . . . . . . . . . . . . . .

Indizeak C1

C2

C3

C4

C5

1,1

1,6

1,7

1,4

1,1

1

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

0,1491

0,21468

0,1491

0,1640

0,1491

0,1491

Modalitate-kodea 1161

1162

1163

1164

1165

1166

1.1.7  Zerbitzu mugikorra, ausazko esleipena/maiztasun esklusiboa/edozein eremu/ hirugarrenentzako prestazioa.

Kontuan hartu beharreko S azalera dagokion jabari publiko irrati-elektrikoaren erreserban ageri dena da. Kalkulua egiteko, 1.000 kilometro koadroko gutxieneko azalera ezarri da.

Maiztasunak f < 100 MHz . . . . . . . . . . . . . . . .

100-200 MHz . . . . . . . . . . . . . . .

200-400 MHz . . . . . . . . . . . . . . .

400-1.000 MHz . . . . . . . . . . . . .

1.000-3.000 MHz . . . . . . . . . . . .

> 3.000 MHz . . . . . . . . . . . . . . .

Indizeak C1

C2

C3

C4

C5

1,1

1,6

1,7

1,4

1,1

1

1,375

1,375

1,375

1,375

1,375

1,375

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

0,1491

0,1491

0,1097

0,1491

0,1491

0,1491

Modalitate-kodea 1171

1172

1173

1174

1175

1176

1.1.8  Irrati-bilaketa (maiztasun esklusiboa/edozein eremu/hirugarrenentzako prestazioa).

Kontuan hartu beharreko S azalera dagokion jabari publiko irrati-elektrikoaren erreserban ageri dena da.

Indizeak Maiztasunak f < 50 MHz . . . . . . . . . . . . . . . . .

50 - 174 MHz . . . . . . . . . . . . . . .

> 174 MHz . . . . . . . . . . . . . . . . .

C1

C2

C3

C4

C5

1

1

1

2

2

2

1

1

1,3

2

1,5

1

Modalitate-kodea 19,5147

0,3444

0,3444

1181

1182

1183

1.1.9  Irismen laburreko gailuak: Teleaginteak, alarmak, datuak, etab./edozein eremu.

Multzo honetan, irismen laburreko sistemak sartzen dira; betiere, sarearen zerbitzuerradioa 3 kilometro baino handiagoa ez bada. Kontuan hartu beharreko S azalera zerbitzu-eremuari dagokiona izango da.

Estaldura handiagoko sareetarako, gainerako zerbitzu mugikorren edo zerbitzu finkoen artetik egokia den modalitatea aplikatuko da, zerbitzuaren izaera eta sarearen berezko ezaugarriak aintzat hartuta.

Kontuan hartu beharreko B banda-zabalera hauxe izango da: kanalizazio-balioa (10, 12,5, 25, 200 kHz, etab.) erabilitako maiztasun kopuruaz biderkatzearen emaitza.

Emisioaren ezaugarri teknikoen ondorioz, adierazitako kanalizazioetako bat ere aplikatzerik ez badago, emisioaren izendapenaren banda-zabalera hartuko da, eta, halakorik ez badago, CNAF koadroan aplikazio horietara zuzendutako maiztasun-banda osoa aplikatuko da.

Indizeak Maiztasunak f < 50 MHz . . . . . . . . . . . . . . . . .

50-174 MHz . . . . . . . . . . . . . . . .

406-470 MHz . . . . . . . . . . . . . . .

862-870 MHz . . . . . . . . . . . . . . .

> 1.000 MHz . . . . . . . . . . . . . . .

C1

C2

C3

C4

C5

1,7

2

2

1,7

1,7

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1

1

1

1

1

19,5147

19,5147

19,5147

19,5147

19,5147

Modalitate-kodea 1191

1192

1193

1194

1195

1.2  Estaldura nazionaleko lurreko zerbitzu mugikorra.

Kontuan hartu beharreko B banda-zabalera, kanalizazio-balioa (12,5 kHz, 25 kHz, etab.) erabilitako maiztasun kopuruaz biderkatzearen emaitza da.

1.2.1  Zerbitzu mugikorra, esleipen finkoa/estaldura nazionaleko sareak.

Kontuan hartu beharreko S azalera lurralde nazional osoari dagokiona da.

Maiztasunak f < 100 MHz . . . . . . . . . . . . 100-200 MHz . . . . . . . . . . . 200-400 MHz . . . . . . . . . . . 400-1.000 MHz . . . . . . . . . 1.000-3.000 MHz . . . . . . . . > 3.000 MHz . . . . . . . . . . . Indizeak C1

C2

C3

C4

C5

1,4

1,6

1,44

1,36

1,25

1,15

1,375

1,375

1,375

1,375

1,375

1,375

2

2

2

2

2

2

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

12,809 10 -3

12,809 10 -3

12,809 10 -3

12,809 10 -3

12,809 10 -3

12,809 10 -3

Modalitate-kodea 1211

1212

1213

1214

1215

1216

1.2.2  Zerbitzu mugikorra, ausazko esleipena/estaldura nazionaleko sareak.

Kontuan hartu beharreko S azalera lurralde nazional osoari dagokiona da.

Maiztasunak f < 100 MHz . . . . . . . . . . . . 100-200 MHz . . . . . . . . . . . 200-400 MHz . . . . . . . . . . . 400-1.000 MHz . . . . . . . . . 1.000-3.000 MHz . . . . . . . . > 3.000 MHz . . . . . . . . . . . Indizeak Modalitatekodea C1

C2

C3

C4

C5

1,1

1,6

1,7

1,4

1,1

1

1,375

1,375

1,375

1,375

1,375

1,375

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

0,164010

0,236148

0,164010

0,164010

0,164010

0,164010

1221

1222

1223

1224

1225

1226

1.3  Komunikazio elektronikoen zerbitzuak (hirugarrenentzako prestazioa).

1.3.1  Komunikazio elektronikoen lurreko sistemak (hirugarrenentzako prestazioa).

Kontuan hartu beharreko S azalera eta B banda-zabalera jabari publiko irratielektrikoaren erreserban ageri direnak izango dira.

Indizeak Maiztasunak 790-821 MHz, 832-862 MHz, 880-915 MHz, eta 925-960 MHz bandak.

1710-1785 MHz eta 1805-1880 MHz bandak.

1900-1980, 2010-2025 eta 2110-2170 MHz bandak.

2500-2690 MHz banda.

Modalitatekodea C1

C2

C3

C4

C5

2

2

1

1,8

3,543 10 -2

1321

2

2

2

2

1

1

1,6

1,5

3,190 10 -2

4,251 10 -2

1331

1351

2

2

1

1,5

9,182 10 -3 K

1381

Biztanle gutxiko autonomia-erkidegoetan lizitazio-prozedura baten bidez esleitutako emakidetan, 2500-2690 MHz bandan, C5 koefizientea biztanleriaren funtzioko K faktore baten bidez haztatzen da. K koefizientearen puntuzko balioak eta eragindako autonomiaerkidegoak hauek dira: Gaztela-Mantxa, K=0,284; Extremadura, K=0,286; Gaztela eta Leon, K=0,293; Aragoi, K=0,304; Nafarroa, K=0,66; eta Errioxa, K=0,688.

1.3.2  Aireontzien barruko komunikazio-zerbitzu mugikorrak (hirugarrenentzako prestazioa).

Kontuan hartu beharreko S azalera 1 kilometro koadrokoa izango da 200 aireontziko edo zatiki bakoitzeko.

Kontuan hartu beharreko B banda-zabalera erabilitako teknologiaren arabera erreserbatutako guztia izango da.

Maiztasunak CNAFen aurreikusitako bandetan . . . . . . . . . Indizeak C1

C2

C3

C4

C5

1,4

2

1

1

1,20

Modalitate-kodea 1371

1.3.3  Itsasontzien barruko komunikazio-zerbitzu mugikorrak (hirugarrenentzako prestazioa).

Kontuan hartu beharreko S azalera 1 kilometro koadrokoa izango da 200 itsasontziko edo zatiki bakoitzeko.

Kontuan hartu beharreko B banda-zabalera erabilitako teknologiaren arabera erreserbatutako guztia izango da.

Indizeak Maiztasunak CNAFen aurreikusitako bandetan . . . . . . . . . C1

C2

C3

C4

C5

1,4

2

1

1

1,40

Modalitate-kodea 1391

1.4  Itsasoko zerbitzu mugikorra.

Kontuan hartu beharreko S azalera dagokion jabari publiko irrati-elektrikoaren erreserban ageri dena da.

Kontuan hartu beharreko B banda-zabalera, kanalizazio-balioa (12,5 kHz, 25 kHz, etab.) erabilitako maiztasun kopuruaz biderkatzearen emaitza da.

Maiztasunak f < 30 MHz . . . . . . . . . . . . . . . . . f ≥ 30 MHz . . . . . . . . . . . . . . . . .

Indizeak C1

C2

C3

C4

C5

1

1,3

1,25

1,25

1,25

1,25

1

1

0,1146

0,9730

Modalitate-kodea 1411

1412

1.5  Zerbitzu mugikor aeronautikoa.

Kontuan hartu beharreko S azalera dagokion jabari publiko irrati-elektrikoaren erreserban ageri dena da.

Kontuan hartu beharreko B banda-zabalera, kanalizazio-balioa (12,5 kHz, 25 kHz, etab.) erabilitako maiztasun kopuruaz biderkatzearen emaitza da.

Maiztasunak f < 30 MHz . . . . . . . . . . . . . . . . . f ≥ 30 MHz . . . . . . . . . . . . . . . . .

Indizeak C1

C2

C3

C4

C5

1

1,3

1,25

1,25

1,25

1,25

1

1

0,1146

0,1146

Modalitate-kodea 1511

1512

1.6  Satelite bidezko zerbitzu mugikorra.

Kontuan hartu beharreko S azalera sistema edo estazio horretan baimendutako zerbitzu-eremuaren areari dagokiona izango da. Kalkulua egiteko, 100.000 kilometro koadroko gutxieneko azalera ezarri da.

Kontuan hartu beharreko B banda-zabalera, maiztasun bakoitzean sistemari erreserbatutako banda-zabaleraren batura izango da, goranzko zein beheranzko lotura zenbatuta.

1.6.1  Satelite bidezko lurreko zerbitzu mugikorra.

Maiztasunak CNAFen aurreikusitako bandetan . . . . . . . . Indizeak C1

C2

C3

C4

C5

1

1,25

1

1

1,950 10 -3

Modalitatekodea 1611

1.6.2  Satelite bidezko zerbitzu mugikor aeronautikoa.

Indizeak Maiztasunak 10-15 GHz banda . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1500-1700 MHz banda . . . . . . . . . . . . . .

Modalitatekodea C1

C2

C3

C4

C5

1

1

1

1

1

1

1

1

0,865 10 -5

7,852 10 -5

1621

1622

1.6.3  Satelite bidezko itsasoko zerbitzu mugikorra.

Indizeak Maiztasunak 1500-1700 MHz banda . . . . . . . . . . . . . . Modalitatekodea C1

C2

C3

C4

C5

1

1

1

1

2,453 10 -4

1631

1.6.4  Satelite bidezko komunikazio elektronikoen sistemak, lurreko mendeko osagaia barne, hala badagokio (hirugarrenentzako prestazioa).

Paragrafo hau satelite bidezko mugikorraren sistema integratuetarako espektroerreserbei ere aplikatuko zaie, 2008/626/EE Erabakiarekin bat etorriz maiztasun berak erabiltzen dituen lurreko mendeko sarea barne hartuta, hala badagokio.

Kontuan hartu beharreko S azalera lurralde nazional osoari dagokiona da.

Kontuan hartu beharreko B banda-zabalera dagokion jabari publiko irrati-elektrikoaren erreserban ageri dena izango da.

Indizeak Maiztasunak 1980-2010 MHz eta 2170-2200 MHz bandak . . . . . . . Modalitatekodea C1

C2

C3

C4

C5

1

1,25

1

1

0,65 10 -3

1641

1.7  Banda zabaleko lurreko komunikazio mugikorren sistemak.

Paragrafo hau komunikazio mugikorren lurreko sistemetarako espektro-erreserbei aplikatu behar zaie, baldin eta 1.3.1 epigrafean zehaztutakoez bestelako maiztasunbandetan funtzionatzen badute, eta 1 MHz baino gehiagoko transmisioko bandazabalerako eta 3 kilometro baino gehiagoko zerbitzu-eremuko erradioak dituzten kanal irrati-elektrikoak erabiltzen badituzte.

Kontuan hartu beharreko S azalera dagokion jabari publiko irrati-elektrikoaren erreserban ageri dena da. Kalkulua egiteko, 100 kilometro koadroko gutxieneko azalera ezarri da.

Kontuan hartu beharreko B banda-zabalera, kanalizazio-balioa erabilitako maiztasun kopuruaz biderkatzearen emaitza da.

Maiztasunak f < 100 MHz . . . . . . . . . . . . . . . .

100-200 MHz . . . . . . . . . . . . . . .

200-400 MHz . . . . . . . . . . . . . . .

400-1.000 MHz . . . . . . . . . . . . .

1.000-3.000 MHz . . . . . . . . . . . .

> 3.000 MHz . . . . . . . . . . . . . . .

Indizeak C1

C2

C3

C4

C5

1,4

2

1,8

1,7

1,25

1,15

1,375

1,375

1,375

1,375

1,375

1,375

1,5

1,5

1,6

1,8

1,6

1,6

1

1

1

1

1

1

9,6

11

11

9,2

9

9

Modalitate-kodea 1711

1712

1713

1714

1715

1716

1.8  Trenbide bidezko komunikazioen Europako sistema (GSM-R).

Kontuan hartu beharreko S azalera, maiztasunen erreserba egiten den ibilbide guztien luzeraren batura (kilometrotan) hamar kilometroko zabaleraz biderkatzearen emaitza da.

Kontuan hartu beharreko B banda-zabalera, dagokion jabari publiko irrati-elektrikoaren erreserban ageri den banda-zabalera osoa izango da.

Indizeak Maiztasunak CNAF UN 40 . . . . . . . . . . . . . . .

C1

C2

C3

C4

C5

2

2

1

1,8

0,02812

Modalitate-kodea 1361

2.  ZERBITZU FINKOA.

Paragrafo honetan, zerbitzuaren modalitateetako maiztasunen erreserba zehatzez gain, banda-erreserba deitutakoak ere jasotzen dira; horrelakoetan, erreserbak hartutako espektro-zatiari esker, hainbat kanal irrati-elektriko batera erabil ditzake operadoreak, eremu geografiko berean.

Operadore batek azpiegitura irrati-elektrikoak era masiboan hedatzen dituenean, banda-erreserbak justifikatuta daude hirugarrentzako zerbitzuak emateko komunikaziosare elektronikoentzat soilik edota ikus-entzunezko zerbitzuen seinale-garraioentzat, zirkulazio-pilaketaren beharrak direla-eta irrati-elektrikoki elkarrekin bateragarriak diren kanal taldeak eduki behar diren eremu geografikoetan.

2.1  Puntutik punturako zerbitzu finkoa.

Oro har, erabilera handiko eremu geografikoaren modalitatea banako baoetan edo sare irrati-elektriko zabalaren parte direnetan aplikatuko da, baldin eta baoko muturreko estazioetakoren bat 250.000 biztanle baino gehiagoko herriren batean kokaturik badago, edo inguruan, edota baoaren irrati-loturaren sorta nagusiak aipatutako eremuaren bertikala zeharkatzen badu.

Erabilitako maiztasun bakoitzean, haren balio nominala hartuko da kontuan, kanalaren muturrek tabulatutako maiztasun-marjinetako bi barne hartu ala ez; eta balio nominala mutur horietako batekin bat badator, tasaren zenbateko txikiena duen marjina hartuko da.

2.1.1  Zerbitzu finkoa, puntutik puntura/maiztasun esklusiboa/erabilera txikiko eremua/autoprestazioa.

Tasaren zenbateko osoa, sareko bao irrati-elektriko bakoitzaren banako tasen baturaren emaitza izango da, aipatutako baoaren ezaugarrien arabera kalkulaturik.

Bao bakoitzean kontuan hartu beharreko S azalera, kilometrotan duen luzera kilometro bateko zabaleraz biderkatzearen emaitza izango da.

Bao bakoitzean kontuan hartu beharreko B banda-zabalera, erabilitako kanalizazioaren balioa edo, horren ezean, emisioaren izendapenaren araberako banda-zabalera, transmisioaren bi noranzkoetan erabilitako maiztasun kopuruaz biderkatzearen emaitza izango da. Polarizazio bikoitzeko maiztasunak erreserbatuta dituzten bao irratielektrikoetan, tasa kalkulatzeko orduan, maiztasun kopuru bikoitza erreserbatu dela hartuko da; dena den, banako tasaren balioari ehuneko 25eko murrizketa aplikatuko zaio.

Maiztasunak f < 1.000 MHz . . . . . . . . . . .

1.000-3.000 MHz . . . . . . . . .

3.000-10.000 MHz . . . . . . . .

10-24 GHz . . . . . . . . . . . . . .

24-39,5 GHz . . . . . . . . . . . .

> 39,5 GHz . . . . . . . . . . . . .

Indizeak C1

C2

C3

C4

C5

1,3

1,25

1,25

1,2

1,1

1

1

1

1

1

1

1

1,3

1,45

1,15

1,1

1,05

1

1,25

1,2

1,15

1,15

1,1

1

0,26033

0,26033

0,24413

0,21967

0,21967

0,04981

Modalitate-kodea 2111

2112

2113

2114

2115

2116

2.1.2  Zerbitzu finkoa, puntutik puntura/maiztasun esklusiboa/erabilera handiko eremua/autoprestazioa.

Tasaren zenbateko osoa, sareko bao irrati-elektriko bakoitzaren banako tasen baturaren emaitza izango da, aipatutako baoaren ezaugarrien arabera kalkulaturik.

Bao bakoitzean kontuan hartu beharreko S azalera, kilometrotan duen luzera kilometro bateko zabaleraz biderkatzearen emaitza izango da.

Bao bakoitzean kontuan hartu beharreko B banda-zabalera, erabilitako kanalizazioaren balioa edo, horren ezean, emisioaren izendapenaren araberako banda-zabalera, transmisioaren bi noranzkoetan erabilitako maiztasun kopuruaz biderkatzearen emaitza izango da. Polarizazio bikoitzeko maiztasunak erreserbatuta dituzten bao irratielektrikoetan, tasa kalkulatzeko orduan, maiztasun kopuru bikoitza erreserbatu dela hartuko da; dena den, banako tasaren balioari ehuneko 25eko murrizketa aplikatuko zaio.

Maiztasunak f < 1.000 MHz . . . . . . . . . . .

1.000-3.000 MHz . . . . . . . . .

3.000-10.000 MHz . . . . . . . .

10-24 GHz . . . . . . . . . . . . . .

24-39,5 GHz . . . . . . . . . . . .

> 39,5 GHz . . . . . . . . . . . . .

Indizeak C1

C2

C3

C4

C5

1,6

1,55

1,55

1,5

1,3

1,2

1

1

1

1

1

1

1,3

1,45

1,15

1,1

1,05

1

1,25

1,2

1,15

1,15

1,1

1

0,26033

0,26033

0,24413

0,21967

0,21967

0,04981

Modalitate-kodea 2121

2122

2123

2124

2125

2126

2.1.3  Zerbitzu finkoa, puntutik puntura/maiztasun esklusiboa/hirugarrenentzako prestazioa.

Tasaren zenbateko osoa, sareko bao irrati-elektriko bakoitzaren banako tasen baturaren emaitza izango da, aipatutako baoaren ezaugarrien arabera kalkulaturik.

Bao bakoitzean kontuan hartu beharreko S azalera, kilometrotan duen luzera kilometro bateko zabaleraz biderkatzearen emaitza izango da.

Bao bakoitzean kontuan hartu beharreko B banda-zabalera, erabilitako kanalizazioaren balioa edo, horren ezean, emisioaren izendapenaren araberako banda-zabalera, transmisioaren bi noranzkoetan erabilitako maiztasun kopuruaz biderkatzearen emaitza izango da. Polarizazio bikoitzeko maiztasunak erreserbatuta dituzten bao irratielektrikoetan, tasa kalkulatzeko orduan, maiztasun kopuru bikoitza erreserbatu dela hartuko da; dena den, banako tasaren balioari 100eko 25eko murrizketa aplikatuko zaio.

Maiztasunak f < 1.000 MHz . . . . . . . . . . .

1.000-3.000 MHz . . . . . . . . .

3.000-10.000 MHz . . . . . . . .

10-24 GHz . . . . . . . . . . . . . .

24-39,5 GHz . . . . . . . . . . . .

> 39,5 GHz . . . . . . . . . . . . .

Indizeak C1

C2

C3

C4

C5

1,3

1,25

1,25

1,2

1,1

1

1,03

1,03

1,03

1,03

1,03

1,03

1,3

1,7

1,15

1,1

1,05

1

1,25

1,2

1,15

1,15

1,1

1

0,20806

0,20806

0,195185

0,175615

0,175615

0,039964

Modalitatekodea 2151

2152

2153

2154

2155

2156

2.1.4  Zerbitzu finkoa, puntutik puntura/banda-erreserbak Espainia osoan.

Tasa kalkulatzeko orduan, erreserbatutako banda-zabalera hartuko da kontuan, Espainia osoko azaleraren gainean, esleitutako banda osoa edo zati bat berrerabili den edo ez alde batera utzita.

f < 1.000 MHz . . . . . . . . . . .

1.000-3.000 MHz . . . . . . . . .

3.000-10.000 MHz . . . . . . . .

10-24 GHz . . . . . . . . . . . . . .

24-39,5 GHz . . . . . . . . . . . .

> 39,5 GHz . . . . . . . . . . . . .

2013ko abenduaren 26a, osteguna Indizeak C1

C2

C3

C4

C5

1,3

1,25

1,25

1,2

1,1

1

1

1

1

1

1

1

1,3

1,2

1,15

1,1

1,05

1

1,25

1,2

1,15

1,15

1,05

1

2,430 10 -3

2,430 10 -3

2,430 10 -3

2,430 10 -3

2,430 10 -3

0,595 10 -3

Modalitate-kodea 2161

2162

2163

2164

2165

2166

2.1.5  Zerbitzu finkoa, puntutik puntura, dentsitate handikoa, edozein eremutan Dentsitate handiko puntutik punturako zerbitzu finkoari dagokionez, eremu bereko beste erabilera-baimen batzuekin koordinatu gabeko maiztasunetan, baimendutako bao bakoitzeko kontuan hartu beharreko S azalera 1,5 kilometroko luzera nominala kilometro bateko zabaleraz biderkatzearen emaitza izango da.

Baimendutako kanal bakoitzerako kontuan hartu beharreko B banda-zabalera, loturan erabilitako kanalizazioari dagokiona izango da (50 MHz, 100 MHz, etab.), eta, halakorik ezean, emisioaren izendapenaren araberako banda-zabalera.

Maiztasunak < 64 GHz . . . . . . . . . . . . . . .

64-66 GHz . . . . . . . . . . . . . .

> 66 GHz . . . . . . . . . . . . . . .

Indizeak C1

C2

C3

C4

C5

1,12

1,12

1,12

1

1

1

1,10

1,05

1

2

2

2

0,1103

0,1103

0,1103

Modalitate-kodea 2171

2172

2173

2.1.6  Zerbitzu finkoa, puntutik puntura/probintziako edo probintzia anitzeko bandaerreserbak.

Paragrafo hau probintzia baterako edo gehiagorako banda-erreserbei aplikatu behar zaie, haien estaldura-eremua gehienez ere 250.000 kilometro koadrokoa den kasuetan.

Tasa kalkulatzeko orduan, erreserbatutako banda-zabalera hartuko da kontuan, zerbitzu-eremuaren azaleraren gainean, esleitutako maiztasun guztiak edo batzuk berrerabili diren edo ez alde batera utzita.

Maiztasunak F < 1.000 MHz . . . . . . . . . . .

1.000-3.000 MHz . . . . . . . . .

3-10 GHz . . . . . . . . . . . . . . .

10-24 GHz . . . . . . . . . . . . . .

24-39,5 GHz . . . . . . . . . . . .

> 39,5 GHz . . . . . . . . . . . . .

Indizeak C1

C2

C3

C4

C5

1,3

1,25

1,25

1,2

1,1

1

1

1

1

1

1

1

1,3

1,2

1,15

1,1

1,05

1

1,25

1,2

1,15

1,15

1,05

1

4,627 10 -3

4,627 10 -3

4,627 10 -3

4,627 10 -3

4,627 10 -3

1,157 10 -3

Modalitate-kodea 2181

2182

2183

2184

2185

2186

2.2  Puntutik puntu anitzerako zerbitzu finkoa.

Erabilitako maiztasun bakoitzean, haren balio nominala hartuko da kontuan, kanalaren muturrek tabulatutako maiztasun-marjinetako bi barne hartu ala ez; eta balio nominala mutur horietako batekin bat badator, tasaren zenbateko txikiena duen marjina hartuko da.

2.2.1  Zerbitzu finkoa, puntutik puntu anitzera/maiztasun esklusiboa/edozein eremu/ autoprestazioa.

Kontuan hartu beharreko S azalera dagokion jabari publiko irrati-elektrikoaren erreserban adierazitako zerbitzu-eremua izango da.

Kontuan hartu beharreko B banda-zabalera emisioaren ezaugarri teknikoetatik aterako da.

Maiztasunak f < 1.000 MHz . . . . . . . . . . .

1.000-3.000 MHz . . . . . . . . .

3.000-10.000 MHz . . . . . . . .

10-24 GHz . . . . . . . . . . . . . .

24-39,5 GHz . . . . . . . . . . . .

> 39,5 GHz . . . . . . . . . . . . .

Indizeak C1

C2

C3

C4

C5

1,5

1,35

1,25

1,2

1,1

1

1

1

1

1

1

1

1,3

1,25

1,15

1,1

1,05

1

1,25

1,2

1,15

1,15

1,1

1

0,072467

0,061557

0,036270

0,054403

0,054403

0,008887

Modalitate-kodea 2211

2212

2213

2214

2215

2216

2.2.2  Zerbitzu finkoa, puntutik puntu anitzera/maiztasun esklusiboa/edozein eremu/ hirugarrenentzako prestazioa.

Kontuan hartu beharreko S azalera dagokion jabari publiko irrati-elektrikoaren erreserban adierazitako zerbitzu-eremua izango da; salbuespen gisa, hala ere, 2235

modalitateko kode-erreserben kasuan, kalkulua egiteko, 80 kilometro koadroko gutxieneko azalera ezarri da.

Kontuan hartu beharreko B banda-zabalera emisioaren ezaugarri teknikoetatik aterako da.

Maiztasunak f < 1.000 MHz . . . . . . . . . . .

1.000-3.000 MHz . . . . . . . . .

3.000-10.000 MHz . . . . . . . .

10-24 GHz . . . . . . . . . . . . . .

24-39,5 GHz . . . . . . . . . . . .

> 39,5-105 GHz . . . . . . . . . .

Indizeak C1

C2

C3

C4

C5

1,5

1,35

1,25

1,2

1,38

1

1

1

1

1

1

1

1,3

1,25

1,15

1,1

1,05

1

1,25

1,2

1,15

1,15

1,1

1

0,0505

0,0428

0,0253

0,0377

0,0377

0,0062

Modalitate-kodea 2231

2232

2233

2234

2235

2236

2.2.3  Zerbitzu finkoa, puntutik puntu anitzera/banda-erreserbak Espainia osoan.

Kontuan hartu beharreko B banda-zabalera dagokion jabari publiko irrati-elektrikoaren erreserban adierazitakoa izango da, Espainia osoari dagokion S azaleraren gainean, esleitutako banda osoa edo zati bat berrerabili den edo ez alde batera utzita.

Maiztasunak f < 1.000 MHz . . . . . . . . . . .

1.000-3.000 MHz . . . . . . . . .

3.000-10.000 MHz . . . . . . . .

10-24 GHz . . . . . . . . . . . . . .

24-39,5 GHz . . . . . . . . . . . .

> 39,5 GHz . . . . . . . . . . . . .

Indizeak C1

C2

C3

C4

C5

1,3

1,35

1,25

1,2

1,1

1

1

1

1

1

1

1

1,3

1,25

1,15

1,1

1,05

1

1,25

1,2

1,15

1,15

1,05

1

2,649 10 -3

2,649 10 -3

2,649 10 -3

2,649 10 -3

2,649 10 -3

0,649 10 -3

Modalitate-kodea 2241

2242

2243

2244

2245

2246

2.2.4  Zerbitzu finkoa, puntutik puntu anitzera/probintziako edo probintzia anitzeko banda-erreserbak.

Paragrafo hau probintzia baterako edo gehiagorako espektro-erreserbei aplikatu behar zaie, haien zerbitzu-eremua gehienez ere 250.000 kilometro koadrokoa den kasuetan.

Kontuan hartu beharreko B banda-zabalera dagokion jabari publiko irrati-elektrikoaren erreserban adierazitakoa izango da, estalitako azaleraren gainean, esleitutako banda osoa edo zati bat berrerabili den edo ez alde batera utzita.

Maiztasunak f < 1.000 MHz . . . . . . . . . . .

1.000-3.000 MHz . . . . . . . . .

3.000-10.000 MHz . . . . . . . .

10-24 GHz . . . . . . . . . . . . . .

24-39,5 GHz . . . . . . . . . . . .

> 39,5 GHz . . . . . . . . . . . . .

Indizeak C1

C2

C3

C4

C5

1,3

1,35

1,25

1,2

1,1

1

1

1

1

1

1

1

1,3

1,25

1,15

1,1

1,05

1

1,25

1,2

1,15

1,15

1,05

1

0,27243

0,27243

0,27243

0,27243

0,27243

0,06809

Modalitate-kodea 2251

2252

2253

2254

2255

2256

2.3  Satelite bidezko zerbitzu finkoa.

Kontuan hartu beharreko S azalera zerbitzu-eremuari dagokiona izango da; oro har, eta bestelakorik zehaztu ezean, eremu hori Espainia osoko azalerari dagokiona izango da. Nolanahi ere, kalkulua egiteko, epigrafeetarako ondoren zehaztutako gutxieneko azalerak aplikatuko dira.

Maiztasun bakoitzerako kontuan hartu beharreko banda-zabalera emisioaren izendapenean zehaztutakoa izango da, eta goranzko zein beheranzko loturen bandazabalerak hartuko dira kontuan, dagokien azalerak barne. Horretatik kanpo gelditzen dira irrati-difusioko konexio-loturak; horrelakoetan banda-zabalera bakarrik hartuko da kontuan, goranzko lotura bakarrik baita.

2.3.1  Satelite bidezko puntutik punturako zerbitzu finkoa, satelite bidezko zerbitzu mugikorraren konexio-loturak barne hartuta, bai eta satelite bidezko irrati-difusioko kontribuzio-loturak ere (puntutik puntu anitzera).

Puntutik punturako loturetan, goranzko loturan zein beheranzkoan, 31.416 kilometro koadroko S azalera hartuko da kontuan. Kategoria honetan, puntutik punturako irratidifusioko kontribuzio-loturak ere jasoko dira. Puntutik puntu anitzerako kontribuzioloturetan, 31.416 kilometro koadroko S azalera hartuko da kontuan goranzko loturarako; beheranzkoan, berriz, zerbitzu-eremuaren azalera, zeina, oro har, Espainia osoaren azalera izango den; dena den, kalkulua egiteko, 100.000 kilometro koadroko gutxieneko azalera ezarri da.

Maiztasunak f < 3.000 MHz . . . . . . . . . . .

3-17 GHz . . . . . . . . . . . . . . .

> 17 GHz . . . . . . . . . . . . . . .

Indizeak C1

C2

C3

C4

C5

1,50

1,25

1,0

1,25

1,25

1,25

1,50

1,15

1,0

1,20

1,15

1,20

1,950 10 -4

1,950 10 -4

0,360 10 -4

Modalitate-kodea 2311

2312

2315

2.3.2  Satelite bidezko irrati-difusio (soinuduna eta telebista) zerbitzuaren konexioloturak.

Satelite bidezko irrati-difusio (soinuduna eta telebista) zerbitzuaren konexio-loturei dagokienez (goranzko lotura), kalkulua egiteko, 31.416 kilometro koadroko S azalera hartuko da kontuan.

Maiztasunak f < 3.000 MHz . . . . . . . . . . .

3-30 GHz . . . . . . . . . . . . . . .

> 30 GHz . . . . . . . . . . . . . . .

Indizeak C1

C2

C3

C4

C5

1,50

1,25

1,0

1,25

1,25

1,25

1,50

1,50

1,0

1,20

1,20

1,20

1,7207 10 -4

1,7207 10 -4

1,7207 10 -4

Modalitate-kodea 2321

2322

2324

2.3.3  VSAT (satelite bidezko datu-sareak) eta SNG (satelite bidezko erreportajeen lotura garraiagarriak) erako zerbitzuak.

Zerbitzu-eremuaren azalera hartuko da kontuan; kalkulua egiteko 10.000 kilometro koadroko gutxieneko azalera ezarri da. SNG loturei dagokienez, 20.000 kilometro koadroko azalera hartuko da kontuan. Aurreko kasu guztietan, azalera igorpenean zein harreran hartuko da, igortzeko eta hartzeko estazioen kopurua edozein dela ere.

Maiztasunak f < 3.000 MHz . . . . . . . . . . .

3-17 GHz . . . . . . . . . . . . . . .

> 17 GHz . . . . . . . . . . . . . . .

Indizeak C1

C2

C3

C4

C5

1,50

1,25

1,0

1,25

1,25

1,25

1,50

1,50

1,0

1,20

1,20

1,20

1,7207 10-4

1,7207 10-4

4,21 10-5

Modalitate-kodea 2331

2332

2334

3.  IRRATI DIFUSIOKO ZERBITZUA Ondoko alderdi hauek irrati-difusio zerbitzuari aplikatu beharrekoak dira, soinuaren zein telebistaren modalitateetan.

Kontuan hartu beharreko S azalera zerbitzu-eremuari dagokiona izango da. Espainia osoa estaltzen duten irrati-difusio zerbitzuetan, zerbitzu-eremuaren azalera Espainia osoaren azalera izango da, eta tasa ez da estaldura hori lortzeko beharrezko den estazio bakoitzeko banan-banan ebaluatuko. Autonomia-erkidegoa estaltzen duten irrati-difusio zerbitzuetan (soinuduna eta telebista), zerbitzu-eremuaren azalera dagokion autonomiaerkidegoarena izango da, eta tasa ez da estaldura hori lortzeko beharrezko den estazio bakoitzeko banan-banan ebaluatuko.

Espainia osoa edota edozein autonomia-erkidego estaltzen duten irrati-difusio zerbitzuetan, aplikatu beharreko B banda-zabalera zerbitzu motari dagokiona izango da, eta banaka hartutako zerbitzu-estazio bati aplikatuko litzaiokeen berbera.

Eremu geografikoa kalifikatzen den zerbitzu-modalitateetan, eremua interes eta errentagarritasun handikoa izango da zerbitzu-eremuaren barruan probintziaren edo autonomia-erkidegoaren hiriburua dagoenean, edota 50.000 biztanle baino gehiagoko udalerriren bat.

Irrati-difusio zerbitzuan, C5 koefizientea k faktore batekin haztatzen da; faktore hori biztanle-dentsitatearen funtzioa da, eta zerbitzu-eremuan indarrean dagoen biztanleerroldaren bidez lortzen da, ondoko taula honi jarraiki:

Biztanle-dentsitatea k faktorea Gehienez 100 biztanle/km . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 bizt/km2 baino gehiago eta gehienez 250 bizt/km2 . . . . . . . . . . . . . . . 250 bizt/km2 baino gehiago eta gehienez 500 bizt/km2 . . . . . . . . . . . . . . . 500 bizt/km2 baino gehiago eta gehienez 1.000 bizt/km2 . . . . . . . . . . . . . 1.000 bizt/km2 baino gehiago eta gehienez 2.000 bizt/km2 . . . . . . . . . . . 2.000 bizt/km2 baino gehiago eta gehienez 4.000 bizt/km2 . . . . . . . . . . . 4.000 bizt/km2 baino gehiago eta gehienez 6.000 bizt/km2 . . . . . . . . . . . 6.000 bizt/km2 baino gehiago eta gehienez 8.000 bizt/km2 . . . . . . . . . . . 8.000 bizt/km2 baino gehiago eta gehienez 10.000 bizt/km2 . . . . . . . . . . 10.000 bizt/km2 baino gehiago eta gehienez 12.000 bizt/km2 . . . . . . . . . 12.000 bizt/km2 baino gehiago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,015

0,05

0,085

0,12

0,155

0,19

0,225

0,45

0,675

0,9

1,125

2

Edonola ere, CNAFen zehaztutakoak izango dira irrati-difusioko zerbitzuak eskaintzeko maiztasun-bandak; dena den, Telekomunikazioetako eta Informazioaren Gizarterako Estatuko Idazkariak koadro horietan jaso gabeko aldi baterako edo esperimentuzko erabilerak baimendu ahalko ditu, betiere legez baimendutako estazio irrati-elektrikoei eragozten ez badiete. Aldi baterako edota esperimentalak diren erabilera horiek ere tasa bat ordaindu beharko dute jabari publiko irrati-elektrikoa erreserbatzeagatik; tasaren zenbatekoa zehazteko orduan, antz handiena duen zerbitzuaren irizpide orokorrak aplikatuko dira, edota, hala badagokio, erreserbatutako maiztasun-bandari dagozkion irizpideak.

Satelite bidezko irrati-difusio zerbitzuan, lurralde nazionaleko goranzko loturak baino ez dira kontuan hartuko; lotura horiek konexio-lotura gisa tipifikatuta daude, satelite bidezko zerbitzu finkoaren 2.3.2 paragrafoan.

Satelite bidezko irrati-difusioko kontribuzio-loturak ere hala tipifikatuta daude, satelite bidezko zerbitzu finkoaren 2.3.1 paragrafoaren barruan.

3.1  Soinudun irrati-difusioa.

3.1.1  Uhin luzeko eta uhin ertaineko soinudun irrati-difusioa.

S azalera zerbitzu-eremuari dagokiona izango da.

Kontuan hartu beharreko B banda-zabalera 9 kHz-koa izango da alboko banda bikoitzeko modulazio-sistemetan, eta 4,5 kHz-koa alboko banda bakarreko modulaziosistemetan.

Maiztasunak 148,5 eta 283,5 kHz bitartean 526,5 eta 1.606,5 kHz bitartean Indizeak C1

C2

C3

1

1

1

1

Modalitate-kodea C4

C5

1

1,25

650,912 k 3111

1,5

1,25

650,912 k 3112

3.1.2  Uhin laburreko soinudun irrati-difusioa.

Espainiaren azalerari dagokion S azalera eta Espainiako biztanle-dentsitateari dagokion biztanle-dentsitatea hartuko dira kontuan.

Kontuan hartu beharreko B banda-zabalera 9 kHz-koa izango da alboko banda bikoitzeko modulazio-sistemetan, eta 4,5 kHz-koa alboko banda bakarreko modulaziosistemetan.

Indizeak Maiztasunak C1

C2

C3

C4

C5

1

1

1

1,25

325,453 k 3 eta 30 MHz bitartean CNAFen arabera . Modalitate-kodea 3121

3.1.3  Maiztasun-modulazioa duen soinudun irrati-difusioa, interes eta errentagarritasun handiko eremuetan.

S azalera zerbitzu-eremuari dagokiona izango da.

Kontuan hartu beharreko B banda-zabalera 180 kHz-koa izango da sistema monofonikoetan, 256 kHz-koa sistema estereofonikoetan, eta 300 kHz-koa azpigarraiatzaile osagarriak dituzten sistemetan.

Maiztasunak 87,5 eta 108 MHz bitartean . . . . . . . . . Indizeak C1

C2

C3

C4

C5

1,25

1

1,5

1,25

13,066 k Modalitate-kodea 3131

3.1.4  Soinudun irrati-difusioa, beste eremu batzuetan maiztasun-modulazioa duena.

S azalera zerbitzu-eremuari dagokiona izango da.

Kontuan hartu beharreko B banda-zabalera 180 kHz-koa izango da sistema monofonikoetan, 256 kHz-koa sistema estereofonikoetan, eta 300 kHz-koa azpigarraiatzaile osagarriak dituzten sistemetan.

Maiztasunak 87,5 eta 108 MHz bitartean . . . . . . . . . Indizeak C1

C2

C3

C4

C5

1

1

1,5

1,25

13,066 k Modalitate-kodea 3141

3.1.5  Lurreko soinudun irrati-difusio digitala, interes eta errentagarritasun handiko eremuetan.

S azalera zerbitzu-eremuari dagokiona izango da.

Kontuan hartu beharreko B banda-zabalera 1.536 kHz-koa izango da UNE ETS 300

401 araua duten sistemetan.

Maiztasunak 195 eta 223 MHz bitartean . . . . . . . . . 1.452  eta 1.492 MHz bitartean . . . . . Indizeak C1

C2

C3

C4

C5

1,25

1,25

1

1

1,5

1

1

1

0,3756 k 0,3756 k Modalitate-kodea 3151

3152

3.1.6  Lurreko soinudun irrati-difusio digitala, beste eremu batzuetan.

S azalera zerbitzu-eremuari dagokiona izango da.

Kontuan hartu beharreko B banda-zabalera 1.536 kHz-koa izango da UNE ETS 300

401 araua duten sistemetan.

Maiztasunak 195 eta 223 MHz bitartean . . . . . . . . . 1.452  eta 1.492 MHz bitartean . . . . . Indizeak C1

C2

C3

C4

C5

1

1

1

1

1,5

1

1

1

0,3756 k 0,3756 k Modalitate-kodea 3161

3162

3.2 Telebista.

S azalera zerbitzu-eremuari dagokiona izango da beti.

3.2.1  Lurreko telebista digitala, interes eta errentagarritasun handiko eremuetan.

Paragrafo hau Espainia osoaren eta autonomia-erkidegoaren eremura zabaltzen diren espektro-erreserbei aplikatu beharrekoa da.

Kontuan hartu beharreko B banda-zabalera 8.000 kHz-koa izango da UNE ETS 300

744 araua duten sistemetan.

Maiztasunak 470 eta 862 MHz bitartean . . . . . . . . . Indizeak C1

C2

C3

C4

C5

1,25

1

1,3

1

0,7023 k Modalitate-kodea 3231

3.2.2  Lurreko telebista digitala, beste eremu batzuetan.

Paragrafo hau Espainia osoaren eta autonomia-erkidegoaren eremura zabaltzen diren espektro-erreserbei aplikatu beharrekoa da.

Kontuan hartu beharreko B banda-zabalera 8.000 kHz-koa izango da UNE ETS 300

744 araua duten sistemetan.

Maiztasunak 470 eta 862 MHz bitartean . . . . . . . . . Indizeak C1

C2

C3

C4

C5

1

1

1,3

1

0,7023 k Modalitate-kodea 3241

3.2.3  Tokiko eremuko lurreko telebista digitala, interes eta errentagarritasun handiko eremuetan.

Paragrafo hau tokiko eremuko espektro-erreserbei aplikatu beharrekoa da.

Kontuan hartu beharreko B banda-zabalera 8.000 kHz-koa izango da UNE ETS 300

744 araua duten sistemetan.

Maiztasunak 470 eta 862 MHz bitartean . . . . . . . . . Indizeak C1

C2

C3

C4

C5

1,25

1

1,3

1

0,3512 k Modalitate-kodea 3251

3.2.4  Tokiko eremuko lurreko telebista digitala, beste eremu batzuetan.

Paragrafo hau tokiko eremuko espektro-erreserbei aplikatu beharrekoa da.

Kontuan hartu beharreko B banda-zabalera 8.000 kHz-koa izango da UNE ETS 300

744 araua duten sistemetan.

Maiztasunak 470 eta 862 MHz bitartean . . . . . . . . . Indizeak C1

C2

C3

C4

C5

1

1

1,3

1

0,3512 k Modalitate-kodea 3261

3.3  Irrati-difusioaren zerbitzu osagarriak.

3.3.1  Foniako lotura mugikorrak, irrati bidezko erreportaje eta saioetarako.

Kontuan hartu beharreko S azalera dagokion jabari publiko irrati-elektrikoaren erreserban ageri dena izango da; 100 kilometro koadroko gutxieneko azalera ezarri da.

Zenbatu beharreko B banda-zabalera, erabilitako kanalari dagokiona izango da (300 kHz, 400 kHz, etab.).

Indizeak Maiztasunak C1

C2

C3

C4

C5

1

1

1

2

0,8017

CNAFen aurreikusitako bandetan . . . . . . . Modalitate-kodea 3311

3.3.2  Estudioen eta irratien arteko soinudun irrati-difusioko saioak garraiatzeko loturak.

Kontuan hartu beharreko S azalera, bao guztien luzeren batura kilometro bateko zabaleraz biderkatzearen emaitza izango da; 10 kilometro koadroko gutxieneko azalera ezarri da.

B banda-zabalera erabilitako kanalari dagokiona izango da (300 kHz, 400 kHz, etab.).

Maiztasunak CNAF UN 111 . . . . . . . . . . .

CNAF UN 47 . . . . . . . . . . . .

CNAF UN 88 . . . . . . . . . . . .

CNAF UN 105 eta 106 . . . .

Indizeak C1

C2

C3

C4

C5

1,25

1,15

1,05

1,5

1

1

1

1

1,25

1,10

0,75

1,3

2

1,90

1,60

2

5,72

5,72

5,72

5,72

Modalitate-kodea 3321

3322

3323

3324

3.3.3  Telebistako lotura mugikorrak (ENG).

Kalkulua egiteko, maiztasun-erreserba bakoitzeko 10 kilometro koadroko azalera ezarri da, Espainiako edozein tokitan maiztasun eta erabilera berean funtzionatzen duten ekipoen kopurua edozein dela ere.

Kontuan hartu beharreko banda-zabalera erabilitako kanalari dagokiona izango da.

Maiztasunak Indizeak C1

CNAFen aurreikusitako bandetan . . . . . . . 1,25

C2

C3

C4

C5

1

1,25

2

0,7177

Modalitate-kodea 3331

4.  BESTELAKO ZERBITZU BATZUK.

4.1  Irrati-nabigazio zerbitzua.

Kontuan hartu beharreko S azalera, baimendutako zerbitzuak erradiotzat duen zirkuluarena izango da.

B banda-zabalera emisioaren izendapenetik lortuko da zuzenean.

Maiztasunak CNAFen aurreikusitako bandetan . . . . . . . Indizeak C1

C2

C3

C4

C5

1

1

1

1

0,0100

Modalitate-kodea 4111

4.2  Irrati-determinazio zerbitzua.

Kontuan hartu beharreko S azalera, baimendutako zerbitzuak erradiotzat duen zirkuluarena izango da.

B banda-zabalera emisioaren izendapenetik lortuko da zuzenean.

Maiztasunak CNAFen aurreikusitako bandetan . . . . . . . . . .

Indizeak Modalitate-kodea C1

C2

C3

C4

C5

1

1

1

1

0,0602

4211

4.3  Irrati-lokalizazio zerbitzua.

Kontuan hartu beharreko S azalera, baimendutako zerbitzuak erradiotzat duen zirkuluarena izango da.

B banda-zabalera emisioaren izendapenetik lortuko da zuzenean.

Maiztasunak CNAFen aurreikusitako bandetan . . . . . . . . . .

Indizeak Modalitate-kodea C1

C2

C3

C4

C5

1

1

1

1

0,03090

4311

4.4  Satelite bidezko zerbitzuak, hala nola eragiketa espazialak, lurraren satelite bidezko esplorazioa, eta beste batzuk.

Kontuan hartu beharreko S azalera zerbitzu-eremuari dagokiona izango da; kalkulua egiteko, 31.416 kilometro koadroko gutxieneko azalera ezarri da, hala igorpenean, nola harreran.

Kontuan hartu beharreko B banda-zabalera, igorpenean zein harreran, sistemak kasuan kasu eskatzen duena izango da.

Maiztasunak Eragiketa espazialak (teleagintea, teleneurria eta jarraipena) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lurraren satelite bidezko esplorazioa . . . . . . .

Beste zerbitzu espazialak . . . . . . . . . . . . . . . .

Indizeak C1

C2

C3

C4

C5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1,977 10 -4

0,7973 10 -4

3,904 10 -3

Modalitatekodea 4412

4413

4411

5.  AURREKO PARAGRAFOETAN JASO GABEKO ZERBITZUAK.

Aurreko paragrafoetan jaso gabeko zerbitzu eta sistemetan, edo aurreko arauak aplikatzerik ez dagoenetan, irizpide hauen arabera finkatuko da tasa:

–  Aipatutako zerbitzuren baten antzeko ezaugarri teknikoak izatea.

–  Teknikoki beharrezkoa den jabari irrati-elektrikoaren kopurua.

–  Egindako erreserbak estalitako azalera.

–  Bestelako teknologien bidez, antzeko zerbitzuak eskaintzen dituzten sistemek sorrarazitako tasaren zenbatekoa.

Bi.  Jabari publiko irrati-elektrikoa erreserbatzeagatiko tasa arautzen duten erregelamendu-xedapenek indarrean jarraituko dute artikulu honetan adierazitakoaren kontra ez doan guztian.

84.  artikulua.  Trafikoko Buruzagitza Zentralaren tasak: Gidabaimenak.

Herri-administrazioen ondareari buruzko azaroaren 3ko 16/1979 Legearen 6. artikuluaren II taldeko 3 puntua aldatu egiten da; aldaketak 2014ko urtarrilaren 1etik aurrera izango ditu ondorioak, eta epe mugagabean egongo da indarrean. Hona nola geratzen den idatzita:

«3.  Gidabaimenak edo gidatzeko lizentzia lortzea puntuen kreditua galtzeagatik edo trukatzeagatik, hartarako gidatzeko azterketa praktikorik egin behar ez denean, bai eta A gidabaimena ematea ere eskatutako prestakuntza azterketarik gabe gainditu ostean.» 85. artikulua.  Hurbiltze-tasa.

Lege honen 82. artikuluan xedatutakoa gorabehera, 2014an 2013ko zenbatekotan mantenduko dira hurbiltze-tasak, 2013rako Estatuaren Aurrekontu Orokorren abenduaren 27ko 17/2012 Legearen 76. artikuluan adierazitakoarekin bat.

86. artikulua.  Aena Aeropuertos, SAren ondare-prestazio publikoak.

Bat.  Aena Aeropuertos, SAren ondare-prestazio publikoak 100eko 0,9 handituko dira 2013an eskatutako zenbatekoekiko –Aire Segurtasunari buruzko uztailaren 7ko 21/2003 Legearen VI tituluaren I eta II kapituluetan ezarrita daude–. Prestazio horiek 2014ko martxoaren 1etik aurrera izango dituzte ondorioak eta epe mugagabean egongo dira indarrean.

Aurreko lerrokadan adierazitako gehikuntza ez zaio aplikatuko PMR prestazio publikoaren zenbatekoari –Aire Segurtasunari buruzko uztailaren 7ko 21/2003 Legearen 78. artikuluaren 1 paragrafoan ezarrita–. Prestazio horren zenbatekoa izozturik geldituko da; bidaiari bakoitzeko 0,61 eurokoa izango da, hortaz, aireportu guztietan.

Bi.  Lurreratzeko eta aerodromoko zirkulazio-zerbitzuen kontzeptuan eragiketa bakoitzeko ordaindu beharreko gutxieneko zenbatekoa –Aire Segurtasunari buruzko uztailaren 7ko 21/2003 Legearen 75. artikuluaren 4 paragrafoan jasota– Bat paragrafoan xedatutakoaren arabera eguneratuko da aireportu hauetan: Madril Barajas, Bartzelona El Prat, Alacant, Kanaria Handia, Málaga Costa del Sol, Palma eta Tenerife Hegoaldea.

Gainerako aireportuetan lurreratzeko eta aerodromoko zirkulazio-zerbitzuaren kontzeptuan eragiketa bakoitzeko ordaindu beharreko gutxienekoa –Aire Segurtasunari buruzko uztailaren 7ko 21/2003 Legearen 75. artikuluaren 4 paragrafoan araututa–, zenbateko hauetan finkatuko da 2014ko martxoaren 1etik aurrera eta indarraldi mugagabearekin:

Aireportua Bilbo, Fuerteventura, Girona, Eivissa, Lanzarote, Menorca, Santiago, Sevilla, Tenerife iparraldea eta Valentzia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coruña, Almería, Asturias, FGL Granada-Jaén, Jerez, La Palma, Murtzia-San Javier, Reus, Santander, Vigo eta Zaragoza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Albacete, Algeciras, Badajoz, Burgos, Ceuta, Córdoba, Cuatro Vientos, Hierro, HuescaPirinioak, Gomera, León, Logroño, Melilla, Iruñea, Sabadell, Salamanca, Donostia, Son Bonet, Valladolid, Gasteiz eta Aena Aeropuertos SAk kudeatutako gainerako aireportuak . . .

Lurreratzeeragiketaren gutxieneko zenbatekoa – Eurotan Aerodromoko zirkulazio-zerbitzuen gutxieneko zenbatekoa – Eurotan 14,66

7,84

10,82

6,18

5,86

4,31

87. artikulua.  Interes orokorreko portuetan ontzien, bidaiarien eta salgaien tasei aplikatzeko hobariak.

Estatuko Portuei eta Merkataritzako Ontzidiari buruzko Legearen testu bateginak, irailaren 5eko 2/2011 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsiak, 182. eta 245. artikuluetan aurreikusitako hobariak, portu-agintaritzek okupazio-tasei eta ontzien, salgaien eta bidaiarien tasei 2014an aplikatzekoak, eta, hala badagokio, aplikaziobaldintzak, lege honen X. eranskinean zehaztutakoak izango dira.

88. artikulua.  Interes orokorreko portuetan ontzien, bidaiarien eta salgaien tasei aplikatzeko koefiziente zuzentzaileak.

Estatuko Portuei eta Merkataritzako Ontzidiari buruzko Legearen testu bateginak, irailaren 5eko 2/2011 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsiak, 166. artikuluan aurreikusitako koefiziente zuzentzaileak, portu-agintaritzek ontzien, salgaien eta bidaiarien tasei aplikatu beharrekoak, taula honetan ageri direnak izango dira: Portuko Agintaritza Ontzien tasa Salgaien tasa Bidaiarien tasa Coruña . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alacant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Almería . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Avilés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Algecirasko badia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cádizko badia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Balearrak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bartzelona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bilbo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cartagena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Castelló . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ceuta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ferrol-San Cibrao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gijón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Huelva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Las Palmas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Málaga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marín eta Pontevedrako itsasadarra . . . . . . . . Melilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Motril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pasaia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Santa Cruz Tenerifekoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . Santander . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sevilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tarragona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Valentzia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vigo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vilagarcía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,30

1,20

1,26

1,19

0,95

1,18

1,00

1,00

1,05

0,95

1,05

1,30

1,10

1,25

1,00

1,20

1,20

1,06

1,30

1,30

1,25

1,20

1,05

1,18

1,00

1,20

1,10

1,25

1,30

1,25

1,24

1,05

0,95

1,18

0,90

1,00

1,05

0,96

1,15

1,30

0,95

1,20

0,95

1,30

1,30

1,08

1,30

1,30

1,15

1,30

1,05

1,18

1,00

1,20

1,20

1,15

1,05

1,10

1,26

1,00

0,95

1,10

0,70

1,00

1,05

0,80

1,05

1,30

0,92

1,10

0,70

1,30

1,30

1,00

1,30

1,15

0,95

1,30

1,05

1,10

0,70

1,00

1,00

1,00

89. artikulua.  Okupazio-tasaren karga-tasa.

Aldatu egin da Estatuko Portuei eta Nabigazio Zibilari buruzko Legearen testu bateginaren, irailaren 5eko 2/2011 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoaren, 176. artikulua; aldaketak 2014ko urtarrilaren 1etik aurrera izango ditu ondorioak, eta epe mugagabean egongo da indarrean. Hona nola geratu den idatzita:

«176. artikulua.  Karga-tasa. da:

1.  Tributu-oinarriari aplikatu beharreko urteko karga-tasa honako hau izango a)  Emateko tituluan xedatutakoaren arabera, portuko lurrak eta urak honako jarduera hauetarako okupatzeari dagokionez:

1.  Garraio-moduen arteko trukearekin zerikusia duten portu-jardueretarako, portu-zerbitzuak garatzeari buruzkoetarako, bai eta merkataritzako, arrantzako eta ur-kiroletako bestelako jardueretarako: ehuneko 5,5.

2.  Portu-jardueren jarduera lagungarri edo osagarrietarako, bai eta logistikako, biltegiratzeko eta industria- edo merkataritza-enpresei dagozkien jardueretarako ere: ehuneko 6,5.

3.  Portu-hiria interakzioarekin lotutako erabilerei buruzko jardueretarako:

ehuneko 7,5.

b)  Urpeko lurren edo eremuen hegalaren edo lurpearen okupazioari dagokionez: lurrei edo urei dagokien tributu-oinarriaren balioaren ehuneko 2,75, betiere horien erabilerak gainazala erabiltzea eragozten ez badu; horrelakoetan karga-tasa aurreko a) idatz-zatian xedatutakoaren arabera dagokiona izango da.

c)  Emateko tituluan xedatutakoaren arabera, obrak eta instalazioak honako jarduera hauetarako okupatzeari dagokionez:

1.  Garraio-moduen arteko trukearekin lotutako portu-jardueretarako, portuzerbitzuak garatzeari buruzko jardueretarako eta merkataritzako, arrantzako eta ur-kiroletako bestelako portu-jardueretarako: lurren eta ur-espazioaren balioaren ehuneko 5,5; obren eta instalazioen balioaren ehuneko 3,5, eta esleitutako urteko balio-galeraren ehuneko 100. Arrantzako lonjei eta arrantza-jarduerarekin lotutako bestelako obrei eta instalazioei dagokienez, obraren edo instalazioaren balioari aplikatu beharreko karga-tasa ehuneko 0,5 izango da.

2.  Portu-jardueren jarduera lagungarri edo osagarrietarako, bai eta logistikako, biltegiratzeko eta industria- edo merkataritza-enpresei dagozkien jardueretarako ere: lurren, ur-eremuaren eta obren eta instalazioen balioaren ehuneko 6,5, eta esleitutako urteko balio-galeraren ehuneko 100.

3.  Portu-hiria interakzioarekin lotutako erabilerei buruzko jardueretarako:

lurren, ur-eremuaren eta obren eta instalazioen balioaren ehuneko 7,5, eta esleitutako urteko balio-galeraren ehuneko 100.

d)  Ahitzeko erabilerari dagokionez: kontsumitutako materialen balioaren ehuneko 100.

2.  Itsasontziak edo ontziak eraikitzea konpontzea edo desegitea emakidaxedetzat duten lurrei eta instalazioei aplikatu beharreko kargak portzentajezko 1,5

puntu txikiagoak izango dira portuko jarduerei dagozkienak baino.» 90. artikulua.  Jarduera-tasaren karga-tasa.

Aldatu egin da Estatuko Portuei eta Nabigazio Zibilari buruzko Legearen testu bateginaren, irailaren 5eko 2/2011 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoaren, 188. artikulua; aldaketak 2014ko urtarrilaren 1etik aurrera izango ditu ondorioak, eta epe mugagabean egongo da indarrean. Hona nola geratu den idatzita:

«188. artikulua. Karga-tasa finkatzeko irizpideak eta mugak.

Portu Agintaritzak jabari publikoa egoki ustiatzen dela bermatu beharko duen karga-tasa finkatzeko orduan:

a)  Honako irizpide hauek hartuko ditu kontuan, besteak beste:

1.  Jarduera bakoitzaren ezaugarri eta baldintza bereziak eta lehiarako egoera.

2.  Jardueraren portu-interesa, eta dagoen zirkulazioa finkatzeko eta zirkulazio berriak erakartzeko duen eragina.

3.  Inbertsio pribatuaren maila.

4.  Jardueraren ekonomia- eta finantza-informazioaren arrazoizko aurreikuspenak.

b)  Honako muga hauek beteko ditu, edozelan ere:

1.  Goiko muga: Aurreko artikuluko a), b), c), d) eta e) idatz-zatietan xedatutako kasuetan, tasaren urteko kuota osoak ez du gaindituko aplikagarri zaizkion balio hauetan handiena:

1.  1.  Jabari publikoa okupatzeko tasaren urteko kuota likidoaren ehuneko 100.

1.  2.  Manipulatutako portu-zirkulazioaren bolumenari honako karga-tasa hauek aplikatuta ateratzen den zenbatekoa:

0,60 € solteko karga likidoko tona bakoitzeko.

0,90 € solteko karga solidoko tona bakoitzeko.

1,20 € solteko salgai orokorreko tona bakoitzeko.

10,00 € 20’ edo gutxiagoko edukiontzi normalizatuko unitate bakoitzeko, 6,10 m arteko plataforma bat eta 6,10 m arteko kutxa duen ibilgailu zurruna barne, hala badagokio.

20,00 € gutxienez 20’ dituen edukiontzi normalizatuko unitate bakoitzeko, hauek ere barne, hala badagokio: 6,10 m-tik gorako garraio-plataforma bat, erdiatoi edo atoi bat eta 6,10 m-tik gorako kutxa edo plataforma duen ibilgailu zurrun bat, eta 16,50 m luze arteko kutxa duen ibilgailu artikulatu bat.

25,00 € atoia duen ibilgailu zurruneko unitate bakoitzeko (errepide-trena).

1,50 € salgaitzat hartzen ez den garraio- edo karga-elementuko unitate huts bakoitzeko.

4,00 € 2.500 kg-tik gorako salgai-erregimeneko ibilgailu bakoitzeko.

2,00 € gehienez 2.500 kg-ko salgai-araubideko ibilgailu bakoitzeko.

1,80 € bidaiari bakoitzeko.

2,00 € motozikleta, bi gurpileko ibilgailu, automobil eta antzeko ibilgailu bakoitzeko, atoian eramandako elementuak barne, bidaia-araubidean.

10,00 € autokar eta garraio kolektiboko ibilgailu bakoitzeko.

Gehieneko tasa horiek urtero eguneratuko dira urrian Estatu osoko kontsumorako prezioen indize orokorrak urrian izandako urtetik urterako aldaketaren ehuneko 75aren proportzio berean. Eguneratze horrek hurrengo urteko urtarrilaren 1etik aurrera izango ditu ondorioak.

1.  3.  Negozio-zifraren urteko zenbateko garbiaren edo, bestela, portuan baimenaren babesean garatutako negozio-bolumenaren ehuneko 6.

Aurreko artikuluko f) idatz-zatian xedatutako kasuan, urteko kuota osoa ez da handiagoa izango negozio-zifraren urteko zenbateko garbiaren edo, bestela, baimen edo lizentziaren babesean portuan garatutako negozio-bolumenaren ehuneko 8 baino.

2.  Beheko muga: Aurreko artikuluko a), b), c), d) eta e) idatz-zatietan xedatutako kasuetan, tasaren urteko kuota osoa ez da txikiagoa izango aplikagarri zaizkion balio hauetan handiena baino, dagokionaren arabera:

2.  1.  Jarduera portuko jabari publikoaren okupazio pribatiboa eginda garatzen denean, okupatutako lurren eta uren balioei dagokien okupazio-tasaren urteko kuota likidoaren ehuneko 20. Nolanahi ere, horrelakoetan, jarduera-tasaren tributu-oinarritzat zirkulazio-bolumena hartzen denean, ezingo da txikiago izan balio hau baino: finkatutako karga-tasa jabari publikoaren okupazioa gaitzen duen tituluan, hala dagokionean, konprometitutako urteko gutxieneko zirkulazio edo jarduerari aplikatuta ateratzen den balioa.

2.  2.  Jarduera jabari publikoaren okupazio pribatiborik gabe egiten denean, negozio-zifraren urteko zenbateko garbiaren edo, bestela, portuan baimenaren edo lizentziaren babesean garatutako negozio-bolumenaren ehuneko bat.

Aurreko artikuluko f) idatz-zatian xedatutako kasuan, emakidaren indarraldian egiten diren berrikuspenen ondoriozko urteko kuota osoa ez da txikiagoa izango negozio-zifraren urteko zenbateko garbiaren edo, hala badagokio, portuan baimenaren babesean garatutako negozio-bolumenaren ehuneko 2 baino.» 91. artikulua.  Salgaien tasa: trenbide-garraioa.

Aldatu egin da Estatuko Portuei eta Nabigazio Zibilari buruzko Legearen testu bateginaren, irailaren 5eko 2/2011 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoaren, 216. artikuluaren d) idatzi-zatia; aldaketak 2014ko urtarrilaren 1etik aurrera izango ditu ondorioak, eta epe mugagabean egongo da indarrean. Hona nola geratu den idatzita:

«d) Portuko zerbitzu-eremutik trenbidez ateratzen edo sartzen diren itsas sarrerako edo irteerako salgaiei eta haien garraio-elementuei: 0,50.» 92. artikulua.  Interes orokorreko portu-sistemari aplikatu beharreko tasen oinarrizko zenbatekoak.

Aldatu egin dira Estatuko Portuei eta Nabigazio Zibilari buruzko Legearen testu bateginaren, irailaren 5eko 2/2011 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoaren, 202., 210., 217., 229. eta 235. artikuluak; aldaketak 2014ko urtarrilaren 1etik aurrera izango ditu ondorioak, eta epe mugagabean egongo da indarrean. Hona nola geratu den idatzita: Bat.  Hona hemen nola geratzen den idatzita 202. artikulua:

«202. artikulua.  Oinarrizko zenbatekoak.

Itsasontzien tasaren oinarrizko zenbatekoen balioa (B eta S) 1,43 € eta 1,20 € izango da, hurrenez hurren, portu-agintaritza guztientzat. Balio horiek berrikusi ahal izango dira Estatuaren Aurrekontu Orokorren Legean edo, hala badagokio, ondorio horietarako onartzen den beste batean portuko, logistikako eta garraioko, baita garraiatutako produktuetako ere, kostuen bilakaeraren arabera, portu-nodoaren eta ekonomiaren lehiakortasunari lotutako beharrak aintzat hartuta.» Bi.  210. artikulua honela geratu da idatzita:

«210. artikulua.  Oinarrizko zenbatekoa.

Bidaiarien tasaren oinarrizko zenbatekoaren balioa (P) 3,23 € izango da portuagintaritza guztientzat. Balio hori berrikusi ahal izango da Estatuaren Aurrekontu Orokorren Legean edo, hala badagokio, ondorio horietarako onartzen den beste batean portuko, logistikako eta garraioko, baita garraiatutako produktuetako ere, kostuen bilakaeraren arabera, portu-nodoaren eta ekonomiaren lehiakortasunari lotutako beharrak aintzat hartuta.» Hiru.  217. artikulua honela geratu da idatzita:

«217. artikulua.  Oinarrizko zenbatekoa.

Salgaiaren tasaren oinarrizko zenbatekoaren balioa (M) 2,95 € izango da portuagintaritza guztientzat. Balio hori berrikusi ahal izango da Estatuaren Aurrekontu Orokorren Legean edo, hala badagokio, ondorio horietarako onartzen den beste batean portuko, logistikako eta garraioko, baita garraiatutako produktuetako ere, kostuen bilakaeraren arabera, portu-nodoaren eta ekonomiaren lehiakortasunari lotutako beharrak aintzat hartuta.» Lau.  229. artikulua honela geratu da idatzita:

«229. artikulua.  Oinarrizko zenbatekoa.

Kirol- eta jolas-itsasontzien tasaren oinarrizko zenbatekoaren balioa (E) 0,124 € izango da portu-agintaritza guztientzat. Balio hori berrikusi ahal izango da Estatuaren Aurrekontu Orokorren Legean edo, hala badagokio, ondorio horietarako onartzen den beste batean portuko eta sektoreko kostuen bilakaeraren arabera, turismo-sektorearen eta, zehazki, itsas eta jolas-sektorearen lehiakortasunari lotutako beharrak aintzat hartuta.» Bost.  Hona nola geratzen den idatzita 235. artikulua:

«235. artikulua.  Oinarrizko zenbatekoa.

Zirkulazio-eremua erabiltzeagatiko tasaren oinarrizko zenbatekoaren balioa (T) 0,105 € izango da portu-agintaritza guztientzat. Balio hori berrikusi ahal izango da Estatuaren Aurrekontu Orokorren Legean edo, hala badagokio, ondorio horietarako onartzen den beste batean portuko, logistikako eta garraioko, baita garraiatutako produktuetako ere, kostuen bilakaeraren arabera, portu-nodoaren eta ekonomiaren lehiakortasunari lotutako beharrak aintzat hartuta.» 93. artikulua.  Trenbide-kanonen zenbatekoa.

Bat.  Aldatu egin dira apirilaren 8ko FOM/898/2005 aginduaren, Trenbide Sektoreari buruzko azaroaren 17ko 39/2003 Legearen 74. eta 75. artikuluetan ezarritako trenbidekanonen zenbatekoak finkatzekoaren, 1. artikuluan jasotako koadroak. Aldaketak 2014ko urtarrilaren 1etik aurrera izango ditu ondorioak, eta epe mugagabean egongo da indarrean. Hona nola geratu diren idatzita:

«a) «Sarbide-kanonaren (A modalitatea)» zenbatekoak, apirilaren 8ko FOM/898/2005 Aginduaren 1. artikuluaren 1 zenbakiaren a) idatz-zatiko koadroan ezarriak, honako hauek izango dira:

–  A motako lineak: Maila A lineak N1.A N1.B N1.C N2.A N2.B N2.C N3.A N3.B N3.C N3.D N3.A N3.F

60.000,00

150.000,00

300.000,00

750.000,00

1.500.000,00

3.000.000,00

4.500.000,00

6.000.000,00

7.500.000,00

9.000.000,00

12.000.000,00

15.000.000,00

–  Gainerako linea motak: Maila Gainerako lineak N1.A N1.B N1.C N2.A N2.B N2.C N3.A N3.B N3.C N3.D N3.A N3.F

13.120,36

32.800,91

65.601,81

115.028,32

164.004,55

360.810,01

754.420,93

1.541.642,76

1.541.642,76

1.541.642,76

1.541.642,76

1.541.642,76

b)«Gaitasun-erreserbako kanona (B modalitatea)» zehazteko zenbatekoak, apirilaren 8ko FOM/898/2005 Aginduaren 1. artikuluaren 1 zenbakiaren b) idatzzatiko koadroan ezarrita, honako hauek izango dira: Zerbitzu/tren mota Ordu-aldia Linea mota VL1

VL2

VL3

VCM

VOT

M

1,4940

1,4100

0,4000

0,4000

0,4000

1,4940

1,4100

0,4000

0,4000

0,4000

1,4940

1,4100

0,4000

0,2000

0,2000

0,5700

0,5700

0,5700

0,3300

0,3300

0,5700

0,5700

0,5700

0,0500

0,0500

0,5700

0,5700

0,5700

0,0500

0,0500

Euro/erreserbatutako tren-km Puntakoa.

Arrunta.

Zirkulazio txikikoa.

A1 A2 B1 C1 C2 A1 A2 B1 C1 C2 A1 A2 B1 C1 C2

2,8090

2,6900

1,4100

0,4000

0,4000

2,8090

2,6900

1,4100

0,4000

0,4000

2,8090

2,6900

1,4100

0,2000

0,2000

1,4940

1,4100

1,4100

0,4000

0,4000

1,4940

1,4100

1,4100

0,4000

0,4000

1,4940

1,4100

1,4100

0,2000

0,2000

2,8090

2,6900

1,4100

0,4000

0,4000

2,8090

2,6900

1,4100

0,4000

0,4000

2,8090

2,6900

1,4100

0,2000

0,2000

1,4940

1,4100

1,4100

0,4000

0,4000

1,4940

1,4100

1,4100

0,4000

0,4000

1,4940

1,4100

1,4100

0,2000

0,2000

c)  «Zirkulazio-kanona (C modalitatea)» zehazteko zenbatekoak, apirilaren 8ko FOM/898/2005 Aginduaren 1. artikuluaren 1 zenbakiaren c) idatz-zatiko koadroan ezarriak, honako hauek izango dira: Zerbitzu/tren mota Linea mota VL1

VL2

VL3

VCM

VOT

M

0,8400

0,7600

0,1300

0,1195

0,1195

0,5000

0,5000

0,5000

0,0600

0,0600

Euro/Zirkulatutako tren-km A1 A2 B1 C1 C2

2,1800

2,0800

0,7600

0,1200

0,1200

0,8400

0,7600

0,7600

0,1200

0,1200

2,1800

2,0800

0,7600

0,1200

0,1200

0,8400

0,7600

0,7600

0,1200

0,1200

d)  «Trafiko-kanona (D modalitatea)» zehazteko zenbatekoak, apirilaren 8ko FOM/898/2005 Aginduaren 1. artikuluaren 1 zenbakiaren d) idatz-zatiko koadroan ezarriak, honako hauek izango dira: Zerbitzu/tren mota Ordu-aldia Linea mota VL1

VL2

VL3

VCM

VOT

1,1246

0,8965

0,4785

0,0000

0,0000

0,7786

0,5977

0,4785

0,0000

0,0000

0,6632

0,4856

0,4785

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000» Euro/100 plaza-km Puntakoa.

Arrunta.

Zirkulazio txikikoa.

A1 A2 B1 C1 C2 A1 A2 B1 C1 C2 A1 A2 B1 C1 C2

2,3781

1,8433

0,4785

0,0000

0,0000

1,6207

1,2289

0,4785

0,0000

0,0000

1,3784

0,9985

0,4785

0,0000

0,0000

0,7800

0,7200

0,4785

0,0000

0,0000

0,5400

0,4800

0,4785

0,0000

0,0000

0,4600

0,3900

0,3900

0,0000

0,0000

1,0103

0,9742

0,4785

0,0000

0,0000

0,6886

0,6495

0,4785

0,0000

0,0000

0,5856

0,5277

0,4785

0,0000

0,0000

Bi.  Aldatu egin dira apirilaren 8ko FOM/898/2005 aginduaren, Trenbide Sektoreari buruzko azaroaren 17ko 39/2003 Legearen 74. eta 75. artikuluetan ezarritako trenbidekanonen zenbatekoak finkatzekoaren, 2. artikuluaren 1 zenbakiko a), b) eta d) idatzzatietan jasotako koadroak, trenbide-kanon horiek zehazteko zenbatekoak biltzen dituztenak, bai eta aipatutako 2. artikuluaren 1 zenbakiko c) eta e) idatz-zatietan ezarritako zenbatekoak ere. Aldaketak 2014ko urtarrilaren 1etik aurrera izango ditu ondorioak, eta epe mugagabean egongo da indarrean. Hona nola geratu diren idatzita:

«a)«Bidaiariek estazioak erabiltzeko kanona (A modalitatea)» zehazteko zenbatekoak, apirilaren 8ko FOM/898/2005 Aginduaren 2. artikuluaren 1

zenbakiaren a) idatz-zatiko koadroan ezarriak, honako hauek izango dira: Ibilaldiaren iraupena/Ibilbidea Kategoria A

B

C

D

0,2346

0,1760

0,0469

0,0816

0,0612

0,0204

Euro/Bidaiaria 1.a 2.a 3.a 1,3385

0,6207

0,0469

0,5396

0,3871

0,0469

b)  «Aparkatzeko eta geltokietan nasak erabiltzeko kanona (B modalitatea)» zehazteko zenbatekoak, apirilaren 8ko FOM/898/2005 Aginduaren 2. artikuluaren 1

zenbakiaren b) idatz-zatiko koadroan ezarriak, honako hauek izango dira: Aparkatzea Kategoria A

B

C

Euro/Trena 1.a 2.a 3.a 2,2236

1,1118

– 3,3354

1,6830

– 4,4472

2,2236

– c)  «Zabalera-aldagailuetatik igarotzeko kanona (C modalitatea)» zehazteko zenbatekoa, apirilaren 8ko FOM/898/2005 Aginduaren 2. artikuluaren 1 zenbakiaren c) idatz-zatiko koadroan ezarrita, 111,52 euro izango da hemendik aurrera.

d)  «Bazterbideak erabiltzeko kanona (D modalitatea)» zehazteko zenbatekoak, apirilaren 8ko FOM/898/2005 Aginduaren 2. artikuluaren 1

zenbakiaren d) idatz-zatiko koadroan ezarriak, honako hauek izango dira: Aparkatzea Linea mota Zerbitzu/tren mota a b c d 3,1314

– 40,1472

– Euro/Trena A B-C

VL1-VL2-VL3-VCM

– 16,1058

– 2,1216

– e)  «Trenbide-jabari publikoa erabiltzeko baimena behar duten zerbitzuak eskaintzeko kanona (E modalitatea)» zehazteko zenbatekoa, apirilaren 8ko FOM/898/2005 Aginduaren 2. artikuluaren 1 zenbakiaren e) idatz-zatiko koadroan ezarrita, 0,6732 euro izango da hemendik aurrera.» 94. artikulua.  Jabetza industrialeko tasak: Patenteak.

Aldatu egin dira Patenteei buruzko martxoaren 20ko 11/1986 Legearen eranskinaren honako paragrafo hauek patenteen eta baliagarritasun-modeloen tasei dagokienez, bai eta babes-ziurtagiri osagarriak eskatzeko eta mantentzeko tasei dagokienez ere.

Aldaketek 2014ko urtarrilaren 1etik aurrera izango dute eragina, eta epe mugagabean egongo dira indarrean.

«LEHENENGO TARIFA.  Eskubideak hartzea eta defendatzea 1.8  Sendagaiak-Produktu Fitosatinarioak Babesteko Ziurtagiri Osagarrien (BZO) Espedienteak Izapidetzeko eskaeraren tasa: 491,01 euro.

BIGARREN TARIFA.  Eskubideak mantentzea eta eskualdatzea.

2.1 Urtekoak:

3.  urtekoa: 18,48 euro.

4.  urtekoa: 23,06 euro.

5.  urtekoa: 44,11 euro.

6.  urtekoa: 65,10 euro.

7.  urtekoa: 107,47 euro.

8.  urtekoa: 133,78 euro.

9.  urtekoa: 167,88 euro.

10.  urtekoa: 216,06 euro.

11.  urtekoa: 270,82 euro.

12.  urtekoa: 317,98 euro.

13.  urtekoa: 365,05 euro.

14.  urtekoa: 412,56 euro.

15.  urtekoa: 440,59 euro.

16.  urtekoa: 458,85 euro.

17.  urtekoa: 490,00 euro.

18.  urtekoa: 490,00 euro.

19.  urtekoa: 490,00 euro.

20.  urtekoa: 490,00 euro.

2.1.1  Hauek mantentzeko tasak: Urtebete edo urtebetetik beherako iraupeneko BZO: 803,93 euro.

Bi urte edo gutxiagoko iraupeneko BZO: 1.688,24 euro.

Hiru urte edo gutxiagoko iraupeneko BZO: 2.661,05 euro.

Lau urte edo gutxiagoko iraupeneko BZO: 3.731,05 euro.

Bost urte edo gutxiagoko iraupeneko BZO: 4.908,12 euro.» 95. artikulua.  Isurpenen kontrolerako kanonaren oinarrizko prezioen eguneratzea.

2014ko urtarrilaren 1etik aurrerako ondorioak eta indarraldi mugagabea edukita, metro kubikoko oinarrizko prezioa 0,01683 euro da hiriko hondakin-urarentzat eta 0,04207 euro industriako hondakin-urarentzat, Uraren Legearen testu bateginaren, uztailaren 20ko 1/2001 Legegintzako Errege Dekretuak onetsiaren, 113. artikuluaren 3 paragrafoko bigarren lerrokadan xedatutakoaren arabera.

96. artikulua.  Kontabilitate eta Kontu Ikuskaritza Institutuaren tasa, kontu-ikuskaritza txostenak egiteagatik.

Aldatu egin da Kontu Ikuskaritza Legearen testu bateginak, uztailaren 1eko 1/2011 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsiak, 44. artikuluaren 4 paragrafoan adierazitakoa. Aldaketa horrek 2014ko urtarrilaren 1etik aurrera izango ditu ondorioak, eta epe mugagabean egongo da indarrean; honela geratuko da aurrerantzean:

«4.  Tasa horren zerga-kuota 105,84 euroko zenbateko finkoa izango da kontuikuskaritza txosten bakoitzeko, eta 211,69 euro interes publikoko erakunde bati buruzko kontu-ikuskaritza txosten bakoitzeko, txosten horren ondorioz fakturatutako ordainsariak 30.000 eurokoak edo gutxiagokoak izanez gero.

Zenbateko finko hori 211,69 euro izango da kontu-ikuskaritza txosten bakoitzeko, eta 423,37 euro interes publikoko erakunde bati buruzko kontuikuskaritza txosten bakoitzeko, txosten horren ondorioz fakturatutako ordainsariak 30.000 eurotik gorakoak izanez gero.

Ondorio horietarako, interes publikoko erakunde izango da Kontu Ikuskaritza Legearen testu bateginak, uztailaren 1eko 1/2011 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsiak, 2.5 artikuluan xedatutakoa.» VII. TITULUA Lurralde-erakundeak I. KAPITULUA Tokiko erakundeak 1. atala.  Estatuaren tributuetan parte hartzeari dagokion 2012ko behin betiko likidazioa 97. artikulua.  Araubide juridikoa eta saldo zordunak.

Bat.  Behin Estatuko zerga bidezko diru-sarrerek 2004tik 2012ra izandako bariazioa ezagututa, baita beharrezko bestelako datuak ere, Estatuaren tributuetan parte hartzeari dagokion behin betiko likidazioa kalkulatu egingo da, 2012ko ekitaldiari dagokionez.

Horretarako, Toki Ogasunak arautzeko Legearen testu bategineko 111-124 eta 135-146

artikuluetako baldintzak beteko dira (martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuz onartuta), bai eta 86-89, 91 eta 92. eta 94-97 artikuluetan xedatutako arauak ere.

Bi.  Aurreko paragrafoan aipatutako likidaziotik sor daitezkeen saldo zordunak, Estatuaren tributuen bidez lortutako diru-sarreren etekinen lagapenari dagozkion finantzaketarenak, konpentsazio bidez itzuliko dituzte ukitutako toki-erakundeek likidazio horren ostean Estatuaren tributuetan parte hartzeari dagokionez jasotzen dituzten konturako ekarpenen kontura, gehienez hiru urteko epean, hileko entrega baten ehuneko 25eko hiruhilekoko atxikipenen bidez, salbu eta, irizpide hori aplikatuta, adierazitako epea gainditzen bada; horrelakoetan, dagozkien atxikipenen maiztasuna eta zenbatekoa egokituko dira egoera hori saihesteko. Parte-hartze hori kapitulu honetako 3. atalean eta 5. ataleko 1. azpiatalean dago araututa.

Hiru.  Aurreko Bat paragrafoan aipatutako likidaziotik sor daitezkeen saldo zordunak, Estatuaren tributuen bidez lortutako diru-sarreren etekinen lagapenari dagozkion finantzaketarenak, konpentsazio bidez itzuliko dituzte ukitutako toki-erakundeek, Estatuaren tributuetan parte hartzeari dagokion likidazioa egin ondoren sor daitezkeen saldo hartzekodunen kontura. Parte-hartze hori kapitulu honetako 3. atalean eta 5. ataleko 1. azpiatalean dago araututa. Aipatutako konpentsazioa egin ondoren egon litezkeen gainerako saldo zordunak konpentsazio bidez itzuliko dituzte toki-erakundeek, lagapen hartan jasota zegoen Estatuaren zerga bakoitzeko jasotzen dituzten ekarpenetan; hala ere, ez zaizkie aurreko paragrafoan ehunekoei eta epeei dagokienez adierazitako mugak aplikatuko.

Lau.  Artikulu honen bigarren paragrafoan aipatzen den behin betiko likidazioa Estatuaren aldekoa bada, eskubide gisa adieraziko da Estatuko Diru Sarreren Aurrekontuan, IV. kapituluan.

Bost.  Ekonomia-jardueren gaineko zergaren erreformaren ondorioz probintzia bakarreko autonomia-erkidegoen alde (Kantabria, Madril eta Errioxa) egin beharreko konpentsazioen behin betiko likidazioaren zenbatekoa aurrekontu-kredituetan sartu ahalko da, bidezkoak diren aldaketak eta doikuntzak eginez, eta araubide erkideko autonomia-erkidegoen eta autonomia-estatutua duten hirien finantzaketa-sistema aplikatuz dagokien kopuruaren arabera. Halaber, aldez aurretik Toki Administrazioaren Batzorde Nazionaleko Ekonomia, Finantza eta Zerga Araubidearen Azpibatzordeak txosten bat igorri beharko du, eta ondoren Batzorde Mistoak onartu.

Sei.  Artikulu honetan aipatutako atxikipenak eta 123. artikuluan araututakoak batera gertatzen direnean, lehenengoek izango dute lehentasuna eta ez dira aintzat hartuko aipatu artikuluaren Bi paragrafoan zehaztutako ehunekoak kalkulatzerakoan.

2. atala.  2014an Estatuaren zergen bidez bildutakoa udalerriei lagatzea 98. artikulua.  Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren bidez bildutakoaren etekinak lagatzea: konturako ekarpenak eta behin betiko likidazioa.

Bat.  Toki Ogasunak arautzen dituen Legearen testu bateginaren 111. artikuluan araututako eremu subjektiboko udalerriek (martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuz onartuta) 2014an lortuko den diru-bilketa likidoan parte hartuko dute, eta horretarako, behin betiko likidazioaren konturako ekarpen bat egingo dute hilero, hamabi guztira. Ekarpen horien zenbatekoa honako eragiketa honen bidez kalkulatuko da: ECIRPFm = 0,021336 x CL2011m x IA2014/2011 x 0,95

non:

– ECIRPFm: Konturako ekarpenen urteko zenbatekoa, m udalerriko pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren bidez bildutakoaren etekinen lagapena dela-eta.

– CL2011m: Estatuaren kuota likidoa, m udalerriko pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren bidez lortutakoa 2011n (ezagutzen den azkena).

– IA2014/2011: Estatuaren kuota likidoa eguneratzeko indizea, 2011tik –ezagutzen den azkena– 2014ra. Honela kalkulatzen da: atxikipenen, konturako ekarpenen eta zatikako ordainketen bidez 2014rako aurreikusitako aurrekontuaren zenbatekoa zati kontzeptu horien bidez 2011n likidatutako eskubideen zenbatekoa –urte horretakoak dira udalerrien kuota likidoari dagokionez ezagutzen diren azken datuak–.

Udalerri bakoitzari eman beharreko zenbatekoa, formula horren arabera zehaztutakoa, diru-sarreren itzulketa moduan izapidetuko da, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren kontzeptuan.

Bi.  Behin betiko likidazioa honela kalkulatuko da: jasotako konturako ekarpenen eta udalerri bakoitzari dagokion kuota likidoaren lagapenaren behin betiko balioaren arteko aldea zehaztuz. Kuota likidoaren lagapena Toki Ogasunak Arautzen dituen Legearen testu bateginaren, martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoaren, 115. artikuluan dago xedatuta. Ondorio horietarako, aurreko paragrafoan adierazitako lagapen-ehunekoa aplikatuko da, 2012rako Estatuaren Aurrekontu Orokorren ekainaren 29ko 2/2012 Legearen azken xedapenetako seigarrenean zehaztutakoarekin bat.

99. artikulua.  Balio erantsiaren gaineko zergaren bidez bildutako zenbateko likidoa lagatzea: konturako ekarpenak eta behin betiko likidazioa.

Bat.  Aurreko artikuluan aipatzen diren udalerriek Balio Erantsiaren gaineko Zergaren bidez lortzen den diru-bilketa likidoan parte hartuko dute, eta horretarako, behin betiko likidazioaren konturako ekarpen bat egingo dute hilero, hamabi guztira.

Udalerri bakoitzari dagokion konturako ekarpenaren zenbatekoa honako eragiketa honen bidez kalkulatuko da: ECIVAm = PCIVA* x RPIVA x ICPi x (Pm / Pi) x 0,95

non:

– PCIVA*: Balio erantsiaren gaineko zergaren bidez bildutakoaren etekinen lagapenaren ehunekoa, udalerrien aldekoa. Konturako ekarpen hauen kasuan, ehuneko 2,3266 izango da.

– ECIVAm: m udalerriaren konturako ekarpenen urteko zenbatekoa, balio erantsiaren gaineko zergari dagokionez 2014rako aurreikusitako bilketaren lagapena dela-eta.

–  RPIVA: Estatuari balio erantsiaren gaineko zergaren bidez 2014rako dagokion dirubilketa likidoaren aurrekontu-aurreikuspenaren zenbatekoa.

– ICP i: i autonomia-erkidegoaren kontsumoaren behin-behineko indizea 2014. urterako. Horretarako, eskuragarri dagoen azken datua kontuan hartuko da, 2011ko behin betiko likidazioa kalkulatzeko erabilitakoa, hain zuzen ere.

– Pm eta Pi: m udalerriko biztanleria eta dagokion i autonomia-erkidegoko biztanleria.

Horretarako, 2014ko urtarrilaren 1ean indarrean zegoen biztanleen udal-errolda hartuko da kontuan zuzenbideko biztanleak zehazteko, Gobernuak ofizialki onartutakoa.

Udalerri bakoitzari eman beharreko zenbatekoa, formula horren arabera zehaztutakoa, diru-sarreren itzulketa moduan izapidetuko da, balio erantsiaren gaineko zergaren kontzeptuan.

Bi.  Behin betiko likidazioa honela kalkulatuko da: jasotako konturako ekarpenen eta BEZaren bidezko diru-bilketa likidoaren lagapenaren behin betiko balioaren arteko aldea zehaztuz. Diru-bilketa likidoaren lagapena Toki Ogasunak Arautzen dituen Legearen testu bateginaren, martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoaren, 116. artikuluan dago xedatuta. Ondorio horietarako, aurreko paragrafoan adierazitako lagapen-ehunekoa aplikatuko da, 2012rako Estatuaren Aurrekontu Orokorren ekainaren 29ko 2/2012 Legearen azken xedapenetako seigarrenean zehaztutakoarekin bat.

100. artikulua.  Alkoholaren eta edari alkoholdunen gaineko zerga berezien bidez bildutako zenbateko likidoa lagatzea: konturako ekarpenak eta behin betiko likidazioa.

Bat.  98. artikuluan aipatzen diren udalerriek honako zerga hauen bidez lortutako diru-bilketa likidoan parte hartuko dute: Garagardoaren, Ardoaren eta Hartzitutako Edarien gaineko zergak, Tarteko Produktuen gainekoak eta Alkoholaren eta Edari Eratorrien gaineko Zergak. Horretarako, behin betiko likidazioaren konturako ekarpen bat egingo dute hilero, hamabi guztira.

Udalerri bakoitzari dagokion konturako ekarpenaren zenbatekoa honako eragiketa honen bidez kalkulatuko da: ECIIEE(h)m = PCIIEE* x RPIIEE(h) x ICPi(h) x (Pm / Pi) x 0,95

non:

– PCIIEE*: Alkoholaren eta edari eratorrien gaineko zerga berezien bidez bildutakoaren etekinen lagapenaren ehunekoa. Konturako ekarpen hauen kasuan, ehuneko 2,9220 izango da.

– ECIIEE(h)m: m udalerriaren konturako ekarpenen urteko zenbatekoa, paragrafo honen lehenengo lerrokadan zehaztutako produktuen gaineko h zerga bereziaren bidez 2014rako aurreikusitako bilketaren lagapena dela-eta.

– RPIIEE(h): Estatuari paragrafo honen lehenengo lerrokadan zehaztutako produktuen gaineko h zerga bereziaren bidez 2014rako dagokion diru-bilketa likidoaren aurrekontu-aurreikuspenaren zenbatekoa.

– ICP i(h): m udalerria dagoen i autonomia-erkidegoko kontsumoari dagokion 2014rako behin-behineko indizea, paragrafo honen lehenengo lerrokadan zehaztutako produktuen gaineko h zerga berezia dela-eta. Horretarako, eskuragarri dauden azkeneko datuak kontuan hartuko dira, hain zuzen ere 2011ko behin betiko likidazioa kalkulatzeko erabili zirenak.

– Pm eta Pi: m udalerriko biztanleria eta dagokion i autonomia-erkidegoko biztanleria.

Horretarako, 2014ko urtarrilaren 1ean indarrean zegoen biztanleen udal-errolda hartuko da kontuan zuzenbideko biztanleak zehazteko, Gobernuak ofizialki onartutakoa.

Udalerri bakoitzari eman beharreko zenbatekoa, formula horren arabera zehaztutakoa, diru-sarreren itzulketa moduan izapidetuko da, paragrafo honen lehenengo lerrokadan zehaztutako zerga berezi bakoitzaren kontzeptuan.

Bi.  Behin betiko likidazioa honela kalkulatuko da: jasotako konturako ekarpenen eta paragrafo honen lehenengo lerrokadan zehaztutako zerga berezien bidez bildutako zenbateko likidoaren lagapenaren behin betiko balioaren arteko aldea zehaztuz.

Zenbateko likidoaren lagapena Toki Ogasunak Arautzen dituen Legearen testu bateginaren, martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoaren, 117. artikuluaren 1 eta 2 paragrafoetan dago xedatuta. Ondorio horietarako, aurreko paragrafoan adierazitako lagapen-ehunekoa aplikatuko da, 2012rako Estatuaren Aurrekontu Orokorren ekainaren 29ko 2/2012 Legearen azken xedapenetako seigarrenean zehaztutakoarekin bat.

101. artikulua.  Hidrokarburoen eta tabako-lanen gaineko zerga berezien bidez bildutako zenbateko likidoaren lagapena: konturako ekarpenak eta behin betiko likidazioa.

Bat.  98. artikuluan aipatutako udalerriek parte hartuko dute hidrokarburoen eta tabako-lanen gaineko zergen bidez bildutako zenbateko likidoan. Horretarako, hamabi hilabetez jaso beharreko ekarpenak zehaztuko dira, behin betiko likidazioaren kontura.

Udalerri bakoitzari dagokion konturako ekarpenaren zenbatekoa honako eragiketa honen bidez kalkulatuko da: ECIIEE(k)m = PCIIEE* x RPIIEE(k) x IPm(k) x 0,95

non:

–  PCIIEE*: Hidrokarburoen eta tabako-lanen zerga berezien bidez bildutakoaren etekinen lagapenaren ehunekoa. Konturako ekarpen hauen kasuan, ehuneko 2,9220

izango da.

– ECIIEE(k)m: m udalerriaren konturako ekarpenen urteko zenbatekoa, paragrafo honen lehenengo lerrokadan zehaztutako produktuen gaineko k zerga bereziaren bidez 2014rako aurreikusitako bilketaren lagapena dela-eta.

– RPIIEE(k): Estatuari paragrafo honen lehenengo lerrokadan zehaztutako produktuen gaineko k zerga bereziaren bidez 2014rako dagokion diru-bilketa likidoaren aurrekontu-aurreikuspenaren zenbatekoa.

– IPm(k): m udalerriaren 2014rako behin-behineko indizea, gasolina, gasolio eta fuelolio entregei dagokiena, bai eta tabako-saltokiei saldutakoari ere. Entrega eta salmenta horiek dagozkien zerga-tasen arabera haztatuko dira. Ondorio horietarako, eskuragarri dauden indizeen artean, azken urteari dagokiona izango da behin-behineko indizea.

Udalerri bakoitzari eman beharreko zenbatekoa, formula horren arabera zehaztutakoa, diru-sarreren itzulketa moduan izapidetuko da, paragrafo honen lehenengo lerrokadan zehaztutako zerga berezi bakoitzaren kontzeptuan.

Bi.  Behin betiko likidazioa honela kalkulatuko da: jasotako konturako ekarpenen eta paragrafo honen lehenengo lerrokadan zehaztutako zerga berezien bidez bildutako zenbateko likidoaren lagapenaren behin betiko balioaren arteko aldea zehaztuz.

Zenbateko likidoaren lagapena Toki Ogasunak Arautzen dituen Legearen testu bateginaren, martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoaren, 117. artikuluan dago xedatuta. Ondorio horietarako, aurreko paragrafoan adierazitako lagapen-ehunekoa aplikatuko da, 2012rako Estatuaren Aurrekontu Orokorren ekainaren 29ko 2/2012 Legearen azken xedapenetako seigarrenean zehaztutakoarekin bat.

3. atala.  Udalerriek Estatuaren tributuetan duten partaidetza.

1. azpiatala.  Udalerriek Finantzaketarako Funts Osagarrian duten partaidetza.

102. artikulua.  Konturako ekarpenak zehaztea.

Bat.  Toki Ogasunak Arautzen dituen Legearen testu bateginaren, martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoaren, 111. artikuluan adierazitako eremu subjektiboan bildutako udalerri bakoitzak 2014ko Finantzaketarako Funts Osagarrian duen partaidetza dela-eta konturako ekarpenen zenbateko osoa ondoko kontzeptu honetan kontsignatutako berariazko kredituaren kontura egingo da: 36. Sekzioa, 21. Zerbitzua, Maila Autonomikoa eta Tokikoa Koordinatzeko Idazkaritza Nagusia, Tokiko Erakundeak, 942M Programa, Tokiko Erakundeei egiteko transferentziak, Estatuaren dirusarreretan duten partaidetzagatik.

Bi.  Zenbateko hori honela kalkulatuko da: 2004. oinarri-urteko Finantzaketarako Funts Osagarriaren ehuneko 95 bider Toki Ogasunak Arautzen dituen Legearen testu bateginaren, martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoaren, 121. artikuluan zehaztutakoaren arabera dagokion bilakaera-indizea.

Hiru.  Aurreko paragrafoko kalkuluen arabera udalerri bakoitzari dagokion kopuruari ehuneko 95 gehituko zaio, Ekonomia Jardueren gaineko Zergaren erreformaren ondorioz izandako diru-sarreren murrizketak direla-eta. a. Behin betiko erreforma, Toki Ogasunak Arautzen dituen Legea Erreformatzen duen abenduaren 27ko 51/2002 Legearen hamargarren xedapen gehigarrian zehaztutakoa, Estatuak 2014an 2004arekin alderatuta tributuen bidez lortutako diru-sarreren arabera eguneratua. b. Erreforma gehigarria, azaroaren 18ko 22/2005 Legearen bigarren xedapen gehigarrian araututakoa, Estatuak 2014an 2006arekin alderatuta tributuen bidez lortutako diru-sarreren arabera eguneratua.

Lau.  Finantzaketarako Funts Osagarrian parte hartzea dela-eta egin beharreko konturako ekarpenak, 2014ko ekitaldian, hilero ordainduko dira; aurreko paragrafoetan jasotako arauen arabera kalkulatutako zenbateko osoaren hamabirena hil bakoitzean, hain zuzen ere.

103. artikulua.  Behin betiko likidazioa.

Bat.  Finantzaketaren Funts Osagarriari dagokionez 2014an udalerrien alde egin beharreko behin betiko likidazioa ondoko kontzeptu honetako kredituaren kontura egingo da: 36. Atala, 21. Zerbitzua, Maila Autonomikoa eta Tokikoa Koordinatzeko Idazkaritza Nagusia, Tokiko Erakundeak, 942M Programa, Tokiko Erakundeei egiteko transferentziak, Estatuaren diru-sarreretan duten partaidetzagatik, 468 Kontzeptua, aurreko urteetako behin betiko likidazioari eta finantzaketa-sistema berritik eratorritako konpentsazioei buruzkoa; guztia ere, Toki Ogasunak Arautzen dituen Legearen testu bateginaren, martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoaren, 119. eta 121. artikuluetan xedatutakoarekin bat.

Bi.  Aurreko paragrafoko kalkuluen arabera udalerri bakoitzari dagokion kopuruari konpentsazioa gehituko zaio, Ekonomia Jardueren gaineko Zergaren erreformaren ondorio diren diru-sarreren murrizketak direla eta. Jarraian adierazita daude erreforma horiek:

a. Behin betiko erreforma, Toki Ogasunak Arautzen dituen Legea Erreformatzen duen abenduaren 27ko 51/2002 Legearen hamargarren xedapen gehigarrian zehaztutakoa, Estatuak 2014an 2004arekin alderatuta tributuen bidez lortutako diru-sarreren arabera eguneratua. b. Erreforma gehigarria, azaroaren 18ko 22/2005 Legearen bigarren xedapen gehigarrian araututakoa, Estatuak 2014an 2006arekin alderatuta tributuen bidez lortutako diru-sarreren arabera eguneratua.

Hiru.  Behin betiko likidazioa honela kalkulatuko da: aurreko artikuluan xedatutakoaren arabera finkatutako konturako ekarpenen zenbatekoen eta behin betiko partaidetzaren arteko aldea zehaztuz.

2. azpiatala.  Gainerako udalerrien partaidetza 104. artikulua.  Udalerriek 2014ko ekitaldian Estatuaren tributuetan izango duten partaidetza.

Bat.  Toki Ogasunak Arautzen dituen Legearen testu bateginaren, martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoaren, 122. artikuluan adierazitako eremu subjektiboan bildutako udalerri bakoitzari konturako ekarpenak ordaintzeko zenbateko osoa hauxe izango da: 2004. oinarri-urtean Estatuaren tributuetan duten partaidetza osoaren ehuneko 95 bider bilakaera-indizea, Toki Ogasunak Arautzen dituen Legearen testu bateginaren, martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoaren, 123. artikuluaren araberakoa; betiere, arau honen hirurogeita hamahirugarren xedapen gehigarria aintzat hartuta. Ondoko kontzeptu honetan kontsignatutako berariazko kredituaren kontura egingo da ordainketa: 36. Atala, 21. Zerbitzua, Maila Autonomikoa eta Tokikoa Koordinatzeko Idazkaritza Nagusia, Tokiko Erakundeak, 942M Programa, Tokiko Erakundeei egiteko transferentziak, Estatuaren dirusarreretan duten partaidetzagatik.

Bi.  Arestian aipatutako udalerrien alde 2014ari dagokion behin betiko likidazioa egiteko, Toki Ogasunak Arautzen dituen Legearen testu bateginaren, martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoaren, 123. eta 124. artikuluetan jasotako arauak beteko dira, eta likidazioa 468 Kontzeptuan zehaztutako kredituaren kontura egingo da; kontzeptu hori aurreko urteetako behin betiko likidazioari eta finantzaketa-sistema berritik eratorritako konpentsazioei buruzkoa da, eta aurreko paragrafoan adierazitako atal, zerbitzu eta programan sartuta dago.

Hiru.  Aurreko paragrafoetan xedatutako arauak aplikatuz lortzen den zenbateko osoa honako irizpide hauei jarraituz banatuko da:

a.  Arau orokor gisa, udal bakoitzak 2003an Estatuaren tributuetan izandako partaidetzaren behin betiko likidazioaren ondorioz lortutako kopuru bera jasoko du.

Zenbateko hori 2003rako Estatuaren Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 30eko 52/2002 Legearen 65. artikuluko bigarren, hirugarren, laugarren eta bosgarren paragrafoetan xedatutakoaren arabera kalkulatuko da. b.  Gainerakoa proportzionalki banatuko da, jarraian adieraziko diren aldagaien eta ehunekoen arabera udal bakoitzak lortuko lukeen kopuruaren eta aurreko lerrokadan aurreikusitako zenbatekoen arteko diferentzia positiboei erreparatuta. Ondorio horietarako, aldagai eta ehuneko hauek aplikatuko dira:

1.  Ehuneko 75 udalerri bakoitzean dauden zuzenbidezko biztanleen arabera (horretarako, 2014ko abenduaren 31n indarrean zegoen biztanleen udal-errolda hartuko da kontuan, Gobernuak ofizialki onartuta), eta honako koefiziente hauen arabera neurtuta, biztanle-geruzen arabera: Geruzak Biztanle kopurua Indizeak 1

2

3

4

50.000tik gora 20.001 eta 50.000 artean 5.001 eta 20.000 artean 5.000 arte.

1,40

1,30

1,17

1,00

2.  Ehuneko 12,5 udalerri bakoitzak 2012ko ekitaldian izandako batez besteko ahalegin fiskalari erreparatuz, zuzenbidezko biztanleen arabera haztatuta, betiere 2014ko abenduaren 31n indarrean dagoen biztanleen udal-erroldaren arabera, Gobernuak ofizialki onartuta.

Ondorio horietarako, udalerrien 2012ko ahalegin fiskaltzat jotzen da honako formula hau aplikatuz lortzen dena: Efm = [∑ a(RcO/RPm)] x Pi Formula horretan, irizpide hauek hartuko dira kontuan: A. a faktoreak tributu bakoitzari dagokion batez besteko pisua adierazten du, 2012ko ekitaldi ekonomikoan lortutako diru-bilketa likido osoari dagokionez, borondatezko epean egina eta honako zerga hauetatik lortua: Ondasun Higiezinen, Ekonomia Jardueren eta Trakzio Mekanikoko jardueren gaineko zergetatik. Finantzaketa-forma horretan biltzen diren udalerri guztiei aplikatuko zaie, eta zerga-bilketa horretatik kanpo geratuko dira Ekonomia Jardueren gaineko Zergaren kuota nazional eta probintzialen banaketaren ondorioz lortutako etekinak eta Probintziako Diputazioei egotz dakizkiokeen kuotak.

B. Aurreko lerrokadan aipatutako tributu bakoitzerako, udalerri bakoitzari dagokion RcO/RPm erlazioa honela kalkulatuko da:

i.  Landako eta hiriko ondasun higiezinen gaineko zergaren kasuan, a faktorea udaleko osoko bilkurak erreferentziazko eperako finkatutako zerga-tasa errealarekin biderkatuz; gero, kasu bakoitzean gutxieneko tasa galdagarria adierazten duten balioekin zatituz, 0,4 edo 0,3rekin hurrenez hurren, eta, era berean, udalerri bakoitzeko gehieneko tasa galdagarriarekin zatituz. Ondorio horietarako, zergapetze-tasa erreala eta maximoa aplikatuko dira, Toki Ogasunak Arautzen dituen Legearen testu bateginaren, martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoaren, 72. artikuluaren 1

eta 3 paragrafoetan xedatutakoa betez.

Hiriko ondasun higiezinen gaineko zergan zehaztutako emaitza haztatzeko, kontuan hartuko dira udalerri bakoitzeko biztanle bakoitzeko tributu-oinarria eta dagokion geruzaren biztanle bakoitzeko batez besteko tributu-oinarria; hala dagokionean, ezaugarri bereziak dituzten ondasun higiezinei dagokiena ere barne hartuko da. Ondorio horietarako, kontuan hartu beharko da Toki Ogasunak Arautzen dituen Legearen testu bateginaren, martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoaren, bederatzigarren xedapen gehigarrian adierazitakoa. Halaber, populazio-tarteak populazioaren aldagaiari esleitutako ehuneko 75 banatzeko erabili diren berberak izango dira. ii.  Ekonomia Jardueren gaineko Zergari dagokionez, a faktorea 2012ko udalerroldaren zergaren zenbatekoarekin biderkatuz, martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuan onartutako Toki Ogasunak arautzen dituen Legearen testu bateratuko 87. artikuluan aipatzen den egoera koefizientea aplikatzearen intzidentzia barne, 2012ko zergaldian indarrean zegoena; eta, gero, zergaren tarifetan zehaztutako gutxieneko kuoten baturarekin zatituz, berez dagokion zergarekin alderatuta, eta aipatutako legearen 86. artikuluan jasotako koefizienteekin haztatuta. iii.  Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zergaren kasuan, a faktorea 1ekin biderkatuz. iv.  ∑a(RcO/RPm) batura Pi faktorearekin biderkatuko da, Pi faktorea izanik zuzenbidezko biztanleria, betiere 2014ko abenduaren 31n indarrean dagoen udalerroldaren arabera, eta Gobernuak ofizialki onartuta.

C. Biztanle bakoitzaren batez besteko ahalegin fiskalaren koefizientea, udalerri bakoitzari dagokiona, ezin izango da 50.000 biztanletik gorako populazio-geruzan bildutako udaletako biztanle bakoitzaren batez besteko ahalegin fiskalaren koefizientearen balio txikienaren boskoitza baino handiagoa izan.

3.  Ehuneko 12,5 tributu-gaitasunaren alderantzizkoaren arabera. Tributugaitasuntzat joko da udal bakoitzeko biztanle bakoitzak Hiriko Ondasun Higiezinen gaineko Zerga dela-eta ordaindu beharreko tributu-oinarriaren eta dagokion geruzaren artean lortzen den kopurua. Kopuru hori udalerri bakoitzeko zuzenbidezko biztanleekin eta partaidetza-mota honetan parte hartzen duen biztanleria osoarekin haztatuta; hartarako, 2014ko abenduaren 31n indarrean zegoen udal-errolda kontuan hartuta, Gobernuak ofizialki onartuta. Ondorio horietarako, populazio-tarteak bat etorriko dira populazio-aldagaiari egokitutako ehuneko 75 banatzeko erabilitakoekin.

Aldagai hori kalkulatzeko toki-erakundeetako hiriko eta ezaugarri berezietako ondasun higiezinen gaineko zergaren tributu-oinarriei dagozkien datuak hartuko dira kontuan, 2012ko ekitaldiari dagokionez.

Lau.  Aurreko paragrafoko arauak aplikatuta lortzen den zenbatekoari diru-sarreretan izandako murrizketen konpentsazioak gehituko zaizkio, ekonomia-jardueren gaineko zergaren ondoko erreforma hauen ondorioz:

a. Behin betiko erreforma, Toki Ogasunak Arautzen dituen Legea Erreformatzen duen abenduaren 27ko 51/2002 Legearen hamargarren xedapen gehigarrian zehaztutakoa, Estatuak 2014an 2004arekin alderatuta tributuen bidez lortutako diru-sarreren arabera eguneratua. b. Erreforma gehigarria, azaroaren 18ko 22/2005 Legearen bigarren xedapen gehigarrian araututakoa, Estatuak 2014an 2006arekin alderatuta tributuen bidez lortutako diru-sarreren arabera eguneratua.

Bost.  Udalerri turistikoen partaidetza Toki Ogasunak arautzen dituen Legearen testu bateginaren, martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuz onartuaren, 125. artikuluko 4 paragrafoaren arabera erabakiko da, eta aurreko Hiru eta Lau paragrafoetan xedatutakoa betez. Ondorio horietarako arau honen 101. artikuluan jasotako lagapen- ehunekoak hartuko dira kontuan. Horren arabera kalkulatutako lagapenaren zenbatekoak ezin izango du, inolaz ere, artikulu honen hirugarren eta laugarren paragrafoetan xedatutakoa betez lortzen den partaidetza murriztu. Udalerri turistikotzat joko dira 2014ko urtarrilaren 1ean aipatutako 125. artikuluko 1 paragrafoan jasotako baldintzak betetzen dituztenak.

Sei.  2014ko urtarrilaren 1ean egindako berrikuspenaren ondorioz gaur egun udalerri turistiko gisa aitortuta dauden udalerrien kasuan, hidrokarburoen eta tabakolanen gaineko zergen bidez bildutako zenbatekoaren lagapena, 2004. oinarri-urteari dagokionez, honela kalkulatuko da: udalerri bakoitzak 2012ko ekitaldian hidrokarburoen eta tabako-lanen gaineko zergaren bidez bildutako zenbateko likidoaren lagapena zati udalerri horretan 2004arekiko Estatuaren tributuen bidez bildutako zenbatekoaren bilakaera. Zerga horien bidez bildutako zenbatekoaren lagapena xedapen honetan aipatzen da: Toki Ogasunak Arautzen dituen Legearen testu bateginaren, martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoaren, 125.4 artikuluan.

105. artikulua.  Konturako ekarpenak.

Bat.  Aurreko artikuluaren arabera Estatuaren tributuetako parte-hartzea dela-eta 2014ko ekitaldian egin beharreko konturako ekarpenak hilero ordainduko zaizkie udalei, dagokien kredituaren hamabirena hil bakoitzean, hain zuzen ere.

Bi.  Udalerri bakoitzaren partaidetza behin betiko likidazioa banatzeko irizpideen arabera kalkulatuko da, aldaketa hauek kontuan hartuz:

a. 2014ko urtarrilaren 1ean indarrean dagoen udal-erroldaren araberako populazioa hartuko da kontuan, berau Gobernuak ofizialki onartuta. Ahalegin fiskalaren aldagaia eta zerga-gaitasunaren alderantzizkoarena azkeneko behin betiko likidazioari dagozkionak izango dira. Udal bakoitzari Estatuaren tributuetan duen partaidetza dela-eta eman beharreko gutxieneko zenbatekoa 2003ari dagokion behin betiko partaidetza osoaren ehuneko 95 izango da. Kopuru hori 2003rako Estatuaren Aurrekontu Orokorren abenduaren 30eko 52/2002 Legearen 65. artikuluaren Bi, Hiru, Lau eta bost paragrafoetan xedatutakoaren arabera zehaztuko da. b. Aurreko lerrokadako kalkuluen arabera udalerri bakoitzari dagokion kopuruari ehuneko 95 gehituko zaio, Ekonomia Jardueren gaineko Zergaren erreformaren ondorioz izandako diru-sarreren murrizketak direla-eta:

1.  Behin betiko erreforma, Toki Ogasunak Arautzen dituen Legea Erreformatzen duen abenduaren 27ko 51/2002 Legearen hamargarren xedapen gehigarrian zehaztutakoa, Estatuak 2014an 2004arekin alderatuta tributuen bidez lortutako dirusarreren arabera eguneratua.

2.  Erreforma gehigarria, azaroaren 18ko 22/2005 Legearen bigarren xedapen gehigarrian araututakoa, Estatuak 2014an 2006arekin alderatuta tributuen bidez lortutako diru-sarreren arabera eguneratua.

Hiru.  Udalerri turistiko bakoitzaren partaidetza aurreko paragrafoan zehaztutakoaren arabera erabakiko da. Ateratzen den zenbatekoari dagokionez eragiketa hauek egingo dira: hidrokarburoen eta tabako-lanen gaineko zergaren bidez bildutakoaren lagapenaren neurriko zenbatekoa kenduko zaio, 2014an 2004arekin alderatuta Estatuaren tributuen bidezko diru-sarreren igoera-aurreikuspenaren neurri berean handituta, eta aurreko emaitza horri 2014an konturako ekarpenengatik zerga horietan legokiokeen zenbatekoa gehituko zaio –betiere Lege honen 101. artikuluaren Bat paragrafoko arauak aplikatuta–; nolanahi ere, transferitu beharreko zenbatekoa ez da txikiagoa izango aurreko paragrafoan xedatutakoaren arabera kalkulatutakoa baino.

4. atala.  Estatuaren zergen bidez bildutakoa probintziei, probintzia bakarreko autonomia-erkidegoei, eta uharteetako kabildo nahiz kontseiluei lagatzea 106. artikulua.  Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren bidez bildutakoaren etekinak lagatzea: konturako ekarpenak eta behin betiko likidazioa.

Bat.  Toki Ogasunak arautzen dituen Legearen testu bateginaren, martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuz onartuaren, 135. artikuluaren eremu subjektiboko probintziek eta antzeko erakundeek 2014an lortzen den zerga-bilketa likidoan parte hartuko dute, hilero ekarpen bat, 12 guztira, eginez behin betiko likidazioaren kontura.

Konturako ekarpen horien zenbateko osoa honako eragiketa honen bidez kalkulatuko da: ECIRPFp = 0,012561 x CL2011p x IA2014/2011 x 0,95

non:

– ECIRPFp: Konturako ekarpenen urteko zenbatekoa, p probintziako edo antzeko erakundeko pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren bidez bildutakoaren etekinen lagapena dela-eta.

– CL 2011p: Estatuaren kuota likidoa, p probintziako edo antzeko erakundearen esparruko pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren bidez lortutakoa 2011n (ezagutzen den azkena).

IA2014/2010: Estatuaren kuota likidoa eguneratzeko indizea, 2011tik –ezagutzen den azkena– 2014ra. Honela kalkulatzen da: atxikipenen, konturako ekarpenen eta zatikako ordainketen bidez 2014rako aurreikusitako aurrekontuaren zenbatekoa zati kontzeptu horien bidez 2011n likidatutako eskubideen zenbatekoa –urte horretakoak dira probintziako edo antzeko erakundearen esparruko kuota likidoari dagokionez ezagutzen diren azken datuak–.

Probintzia edo antzeko erakunde bakoitzari konturako ekarpen gisa eman beharreko zenbatekoa, aurreko formularen arabera zehaztutakoa, transferentzia bidez ordainduko da, hilero hamabirena emanez, eta diru-sarreren itzulketa moduan izapidetuko da, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren kontzeptuan.

Bi.  Behin betiko likidazioa honela kalkulatuko da: jasotako konturako ekarpenen eta probintzia edo antzeko erakunde bakoitzari dagokion kuota likidoaren lagapenaren behin betiko balioaren arteko aldea zehaztuz. Kuota likidoaren lagapena Toki Ogasunak Arautzen dituen Legearen testu bateginaren, martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoaren, 137. artikuluan dago xedatuta. Ondorio horietarako, aurreko paragrafoan adierazitako lagapen-ehunekoa aplikatuko da, 2012rako Estatuaren Aurrekontu Orokorren ekainaren 29ko 2/2012 Legearen azken xedapenetako seigarrenean zehaztutakoarekin bat.

107. artikulua.  Balio erantsiaren gaineko zergaren bidez bildutako zenbateko likidoa lagatzea: konturako ekarpenak eta behin betiko likidazioa.

Bat.  Aurreko artikuluan aipatzen diren probintziek eta antzeko erakundeek Balio Erantsiaren gaineko Zergaren bidez lortzen den diru-bilketa likidoan parte hartuko dute, eta horretarako, hilero ekarpen bat egingo dute behin betiko likidazioaren kontura.

Probintzia eta antzeko erakunde bakoitzari eman beharreko konturako ekarpenen zenbatekoa honako eragiketa honen bidez kalkulatuko da: ECIVAp = PCIVA** x RPIVA x ICPi x (Pp/Pi) x 0,95

non:

– PCIVA**: Balio erantsiaren gaineko zergaren bidez bildutakoaren etekinen lagapenaren ehunekoa, probintzien eta antzeko erakundeen aldekoa. Konturako ekarpen hauen kasuan, ehuneko 1,3699 izango da.

– ECIVAp: p probintziaren edo antzeko erakundearen konturako ekarpenen urteko zenbatekoa, balio erantsiaren gaineko zergari dagokionez 2014rako aurreikusitako bilketaren lagapena dela-eta.

–  RPIVA: Estatuari 2014rako balio erantsiaren gaineko zergaren bidez dagokion dirubilketa likidoaren aurrekontu-aurreikuspenaren zenbatekoa.

– ICP i: i autonomia-erkidegoaren kontsumoaren behin-behineko indizea 2014. urterako. Horretarako, eskuragarri dauden azkeneko datuak kontuan hartuko dira, hain zuzen ere 2011ko behin betiko likidazioa kalkulatzeko erabili zirenak.

– Pp eta Pi: p probintziako edo antzeko erakundeko biztanleria eta dagokion i autonomia-erkidegoko biztanleria. Horretarako, 2014ko urtarrilaren 1ean indarrean zegoen biztanleen udal-errolda hartuko da kontuan zuzenbideko biztanleak zehazteko, Gobernuak ofizialki onartutakoa.

Probintzia edo antzeko erakunde bakoitzari konturako ekarpen gisa eman beharreko zenbatekoa, aurreko formularen arabera zehaztutakoa, diru-sarreren itzulketa moduan izapidetuko da, balio erantsiaren gaineko zergaren kontzeptuan.

Bi.  Behin betiko likidazioa honela kalkulatuko da: jasotako konturako ekarpenen eta balio erantsiaren gaineko zergaren bidezko diru-bilketa likidoaren lagapenaren behin betiko balioaren arteko aldea zehaztuz. Diru-bilketa likidoaren lagapena Toki Ogasunak Arautzen dituen Legearen testu bateginaren, martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoaren, 138. artikuluan dago xedatuta. Ondorio horietarako, aurreko paragrafoan adierazitako lagapen-ehunekoa aplikatuko da, 2012rako Estatuaren Aurrekontu Orokorren ekainaren 29ko 2/2012 Legearen azken xedapenetako seigarrenean zehaztutakoarekin bat.

108. artikulua.  Alkoholaren eta edari alkoholdunen gaineko zerga berezien bidez bildutako zenbateko likidoa lagatzea: konturako ekarpenak eta behin betiko likidazioa.

Bat.  Toki Ogasunak Arautzen dituen Legearen testu bateginaren, martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoaren, 135. artikuluaren eremu subjektiboan bildutako probintziek eta antzeko erakundeek hartuko dute honako zerga hauen bidez bildutako zenbateko likidoan: garagardoaren, ardoaren eta hartzitutako edarien gaineko zergak, tarteko produktuen gaineko zergak, eta alkoholaren eta edari eratorrien gaineko zergak. Horretarako, hamabi hilabetez jaso beharreko ekarpenak zehaztuko dira, behin betiko likidazioaren kontura.

Probintzia edo antzeko erakunde bakoitzari eman beharreko konturako ekarpenen zenbateko osoa honako eragiketa honen bidez kalkulatuko da: ECIIEE(h)p = PCIIEE** x RPIIEE(h) x ICPi (h) x (Pp / Pi) x 0,95

non:

– PCIIEE**: Alkoholaren eta edari eratorrien gaineko zerga berezien bidez bildutakoaren etekinen lagapenaren ehunekoa, probintzien eta antzeko erakundeen aldekoa. Konturako ekarpen hauen kasuan, ehuneko 1,7206 izango da.

– ECIIEE(h)p: p probintziaren edo antzeko erakundearen konturako ekarpenen urteko zenbatekoa, paragrafo honen lehenengo lerrokadan zehaztutako produktuen gaineko h zerga bereziaren bidez 2014rako aurreikusitako bilketaren lagapena dela-eta.

– RPIIEE(h): Estatuari paragrafo honen lehenengo lerrokadan zehaztutako produktuen gaineko h zerga bereziaren bidez 2014rako dagokion diru-bilketa likidoaren aurrekontu-aurreikuspenaren zenbatekoa.

– ICPi(h): p probintzia edo antzeko erakundea dagoen i autonomia-erkidegoko kontsumoari dagokion 2014rako behin-behineko indizea, paragrafo honen lehenengo lerrokadan zehaztutako produktuen gaineko h zerga berezia dela-eta. Horretarako, eskuragarri dauden azkeneko datuak kontuan hartuko dira, hain zuzen ere 2011ko behin betiko likidazioa kalkulatzeko erabili zirenak.

– Pp eta Pi: p probintziako edo antzeko erakundeko biztanleria eta dagokion i autonomia-erkidegoko biztanleria. Horretarako, 2014ko urtarrilaren 1ean indarrean zegoen biztanleen udal-errolda hartuko da kontuan zuzenbideko biztanleak zehazteko, Gobernuak ofizialki onartutakoa.

Probintzia edo antzeko erakunde bakoitzari konturako ekarpen gisa eman beharreko zenbatekoa, aurreko formularen arabera zehaztutakoa, diru-sarreren itzulketa moduan izapidetuko da, paragrafo honen lehenengo lerrokadan zehaztutako zerga berezi bakoitzaren kontzeptuan.

Bi.  Behin betiko likidazioa honela kalkulatuko da: jasotako konturako ekarpenen eta paragrafo honen lehenengo lerrokadan zehaztutako zerga berezien bidez bildutako zenbateko likidoaren lagapenaren behin betiko balioaren arteko aldea zehaztuz.

Zenbateko likidoaren lagapena Toki Ogasunak Arautzen dituen Legearen testu bateginaren, martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoaren, 139. artikuluan dago xedatuta. Ondorio horietarako, aurreko paragrafoan adierazitako lagapen-ehunekoa aplikatuko da, 2012rako Estatuaren Aurrekontu Orokorren ekainaren 29ko 2/2012 Legearen azken xedapenetako seigarrenean zehaztutakoarekin bat.

109. artikulua.  Hidrokarburoen eta tabako-lanen gaineko zerga berezien bidez bildutako zenbateko likidoaren lagapena: konturako ekarpenak eta behin betiko likidazioa.

Bat.  Toki Ogasunak Arautzen dituen Legearen testu bateginaren, martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoaren, 135. artikuluan adierazitako eremu subjektiboan bildutako probintziek eta antzeko erakundeek parte hartuko dute hidrokarburoen eta tabako-lanen zergen bidez bilduko den zenbateko likidoan, behin betiko likidazioaren kontura hamabi hilabetez ekarpenak jasoz.

Probintzia edo antzeko erakunde bakoitzari eman beharreko konturako ekarpenen zenbateko osoa honako eragiketa honen bidez kalkulatuko da: ECIIEE(k)p = PCIIEE** x RPIIEE(k) x IPp(k) x 0,95

non:

–  PCIIEE**: Hidrokarburoen eta tabako-lanen zerga berezien bidez bildutakoaren etekinen lagapenaren ehunekoa, probintzien eta antzeko erakundeen aldekoa. Konturako entrega hauen kasuan, ehuneko 1,7206 izango da.

– ECIIEE(k)p: p probintziaren edo antzeko erakundearen konturako ekarpenen urteko zenbatekoa, paragrafo honen lehenengo lerrokadan zehaztutako produktuen gaineko k zerga bereziaren bidez 2014rako aurreikusitako bilketaren lagapena dela-eta.

– RPIIEE(k): Estatuari paragrafo honen lehenengo lerrokadan zehaztutako produktuen gaineko k zerga bereziaren bidez 2014rako dagokion diru-bilketa likidoaren aurrekontu-aurreikuspenaren zenbatekoa.

–  IPp(k): p probintziaren edo antzeko erakundeen 2014rako behin-behineko indizea, gasolina, gasolio eta fuel-olio entregei dagokiena, bai eta tabako-saltokiei saldutakoari ere. Entrega eta salmenta horiek dagozkien zerga-tasen arabera haztatuko dira. Ondorio horietarako, eskuragarri dagoen azken urteko datuak hartuko dira kontuan.

Probintzia edo antzeko erakunde bakoitzari konturako ekarpen gisa eman beharreko zenbatekoa, aurreko formularen arabera zehaztutakoa, diru-sarreren itzulketa moduan izapidetuko da, paragrafo honen lehenengo lerrokadan zehaztutako zerga berezi bakoitzaren kontzeptuan.

Bi.  Behin betiko likidazioa honela kalkulatuko da: jasotako konturako ekarpenen eta aurreko artikuluan zehaztutako zerga berezien bidez bildutako zenbateko likidoaren lagapenaren behin betiko balioaren arteko aldea zehaztuz. Zenbateko likidoaren lagapena Toki Ogasunak Arautzen dituen Legearen testu bateginaren, martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoaren, 139. artikuluan dago xedatuta. Ondorio horietarako, aurreko paragrafoan adierazitako lagapen-ehunekoa aplikatuko da, 2012rako Estatuaren Aurrekontu Orokorren ekainaren 29ko 2/2012 Legearen azken xedapenetako seigarrenean zehaztutakoarekin bat.

5. atala.  Probintziek, probintzia bakarreko autonomia-erkidegoek eta uharteetako kabildo nahiz kontseiluek Estatuaren tributuetan duten partaidetza 1. azpiatala.  Finantzaketarako Funts Osagarrian parte hartzea.

110. artikulua.  Konturako ekarpenak zehaztea.

Bat.  Bat.  Toki Ogasunak Arautzen dituen Legearen testu bateginaren, martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoaren, 135. artikuluan adierazitako eremu subjektiboan bildutako probintzia edo antzeko erakunde bakoitzari 2013ko Finantzaketarako Funts Osagarrian duen partaidetza dela-eta eman beharreko konturako ekarpenen zenbateko osoa, arau honen hirurogeita hamargarren xedapena kontuan izanda, ondoko kontzeptu honetan kontsignatutako berariazko kredituaren kontura egingo da: 36. atala, 21. zerbitzua, Maila Autonomikoa eta Tokikoa Koordinatzeko Idazkaritza Nagusia, Diputazioen eta Uharteko Kabildoen transferentzia kredituaren kontura, Probintziako diputazioen eta Uharteko Kabildoen konturako ekarpenak, Estatuaren Aurrekontuko I eta II kapituluetako diru-sarreretan duten partaidetzagatik, autonomia-erkidegoei laga ezin zaizkien baliabideengatik; honako kontzeptu honetan kontsignatuta: 36. Atala, 21. Zerbitzua, Maila Autonomikoa eta Tokikoa Koordinatzeko Idazkaritza Nagusia, Tokiko Erakundeak, 942M Programa, Tokiko Erakundeei egiteko transferentziak, Estatuaren diru-sarreretan duten partaidetzagatik.

Bi.  Zenbateko hori honela kalkulatuko da: 2004ko Finantzaketarako Funts Osagarriaren ehuneko 95, Toki Ogasunak arautzen dituen Legearen testu bateginaren, martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuz onetsitakoaren, 121. artikuluan zehaztutakoaren araberako bilakaera-indizea aplikatuta.

Hiru.  Aurreko paragrafoko kalkuluen arabera lortutako kopuruari ehuneko 95

gehituko zaio, Ekonomia Jardueren gaineko Zergaren honako erreforma hauen ondorioz izandako diru-sarreren murrizketak direla-eta:

a)  Behin betiko erreforma, Toki Ogasunak Arautzen dituen Legea Erreformatzen duen abenduaren 27ko 51/2002 Legearen hamargarren xedapen gehigarrian zehaztutakoa, Estatuak 2014an 2004arekin alderatuta tributuen bidez lortutako dirusarreren arabera handitua.

b)  Erreforma gehigarria, azaroaren 18ko 22/2005 Legearen bigarren xedapen gehigarrian araututakoa, eta 2006arekin alderatuta Estatuak 2014an tributu bidez izandako sarreren neurri berean handitua.

Lau.  Finantzaketarako Funts Osagarrian parte hartzea dela-eta egin beharreko konturako ekarpenak, 2014ko ekitaldian, hilero ordainduko zaizkie artikulu honetan aipatutako toki-erakundeei; aurreko paragrafoetan jasotako arauen arabera kalkulatutako zenbateko osoaren hamabirena hil bakoitzean, hain zuzen ere.

111. artikulua.  Behin betiko likidazioa.

Bat.  Finantzaketaren Funts Osagarriari dagokionez 2014an probintzien eta antzeko erakundeen alde egin beharreko behin betiko likidazioa ondoko kontzeptu honetako kredituaren kontura egingo da: 36. Atala, 21. Zerbitzua, Maila Autonomikoa eta Tokikoa Koordinatzeko Idazkaritza Nagusia, Tokiko Erakundeak, 942M Programa, Tokiko Erakundeei egiteko transferentziak, Estatuaren diru-sarreretan duten partaidetzagatik, 468 Kontzeptua, aurreko urteetako behin betiko likidazioari eta finantzaketa-sistema berritik eratorritako konpentsazioei buruzkoa; guztia ere, Toki Ogasunak Arautzen dituen Legearen testu bateginaren, martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoaren, 141. eta 143. artikuluetan xedatutakoarekin bat.

Bi.  Aurreko zenbatekoari, hala badagokio, diru-sarreretan izandako murrizketen konpentsazioen zenbatekoa gehituko zaio, ekonomia-jardueren gaineko zergaren ondoko erreforma hauen ondorioz:

a)  Behin betiko erreforma, Toki Ogasunak Arautzen dituen Legea Erreformatzen duen abenduaren 27ko 51/2002 Legearen hamargarren xedapen gehigarrian zehaztutakoa, Estatuak 2014an 2004arekin alderatuta tributuen bidez lortutako dirusarreren arabera eguneratua.

b)  Erreforma gehigarria, azaroaren 18ko 22/2005 Legearen bigarren xedapen gehigarrian araututakoa, Estatuak 2014an 2006arekin alderatuta tributuen bidez lortutako diru-sarreren arabera eguneratua.

Probintzia bakarreko autonomia-erkidegoen alde (Kantabria, Madril eta Errioxa) egin beharreko konpentsazioen behin betiko likidazioaren zenbatekoa aurrekontu-kredituetan sartu ahalko da, bidezkoak diren aldaketak eta doikuntzak eginez, eta araubide erkideko autonomia-erkidegoen eta autonomia-estatutua duten hirien finantzaketa-sistema aplikatuz dagokien kopuruaren arabera. Halaber, aldez aurretik Toki Administrazioaren Batzorde Nazionaleko Ekonomia, Finantza eta Zerga Araubidearen Azpibatzordeak txosten bat igorri beharko du, eta ondoren Batzorde Mistoak onartu.

Hiru.  Behin betiko likidazioa honela kalkulatuko da: aurreko artikuluan xedatutakoaren arabera kalkulatutako konturako ekarpenen zenbatekoaren eta aurreko paragrafoei jarraikiz kalkulatutako behin betiko partaidetzaren arteko aldea neurtuz.

2.  azpiatala. Osasun Laguntzarako Ekarpen Funtsean parte hartzea 112. artikulua.  Konturako ekarpenak zehaztea.

Bat.  Diputazioen, uharte ez diren probintzia bakarreko autonomia-erkidegoen, eta uharteetako kontseilu eta kabildoen osasun-zentro ez-psikiatrikoak mantentzeko, 653.340

mila euro esleitu dira, honako kreditu honen kontura: Uharteetako diputazio eta kabildoen transferentziak. Probintziako diputazioen eta Uharteko Kabildoen konturako ekarpenak, Estatuaren Aurrekontuko I eta II kapituluetako diru-sarreretan duten partaidetzagatik, autonomia-erkidegoei laga ezin zaizkien baliabideengatik; honako kontzeptu honetan kontsignatuta: 36. Atala, 21. Zerbitzua, Maila Autonomikoa eta Tokikoa Koordinatzeko Idazkaritza Nagusia, Tokiko Erakundeak, 942M Programa, Tokiko Erakundeei egiteko transferentziak, Estatuaren diru-sarreretan duten partaidetzagatik. Probintziako diputazioek, uharte ez diren probintzia bakarreko autonomia-erkidegoek, eta uharteetako kabildo nahiz kontseiluek hilero jasoko dituzte funts horretan duten partaidetza dela-eta 2014ko ekitaldian dagozkien konturako ekarpenak; zehazki, kredituaren hamabirena jasoko dute hilabete bakoitzean. Osasun-zentroak mantentzera xedatutako kopurua proportzionalki banatuko da, kontuan hartuz 2004an Estatuaren tributuetan izandako partaidetzaren behin betiko likidazioan kontzeptu horrengatik jasotako zenbatekoa.

Kopuru hori Finantzaketarako Funts Osagarrian duten partaidetzagatik dagozkien konturako ekarpenekin batera jasoko dute –ekarpen hori aurreko azpiatalean dago araututa–.

Bi.  Ospitaleen kudeaketa ekonomikoa eta finantzarioa, apirilaren 25eko Osasunari buruzko 14/1986 Lege Orokorrean xedatutako moduan, dagozkien autonomia-erkidegoei eskualdatzen zaienean, erakunde horiei esleituko zaizkie zerbitzua eskualdatzen duen erakundearen partaidetzaren konturako ekarpenak, eta Estatuaren tributuetan duten partaidetzan sartu ahal izango dira dagokion batzorde mistoaren erabakiz, aurrekontukredituetan beharrezko aldaketak eta doikuntzak eginda. Hala ere, Toki Administrazioaren Batzorde Nazionaleko Ekonomia, Finantza eta Zerga Araubidearen Azpibatzordeak txostena egin beharko du aurretik.

113. artikulua.  Behin betiko likidazioa.

Bat.  Osasun Laguntzarako Ekarpen Funtsaren 2014ko zuzkiduraren behin betiko likidazioa, probintziei, uharte ez diren probintzia bakarreko autonomia-erkidegoei eta uharteei dagokiena, honako kontzeptu honetako kredituaren kontura egingo da: 36. Atala, 21. Zerbitzua, Maila Autonomikoa eta Tokikoa Koordinatzeko Idazkaritza Nagusia, Tokiko Erakundeak, 942M Programa, Tokiko Erakundeei egiteko transferentziak, Estatuaren dirusarreretan duten partaidetzagatik, 468 Kontzeptua, aurreko urteetako behin betiko likidazioari eta finantzaketa-sistema berritik eratorritako konpentsazioei buruzkoa; guztia ere, Toki Ogasunak Arautzen dituen Legearen testu bateginaren, martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoaren, 143. eta 144. artikuluetan xedatutakoarekin bat. Kalkulua egiteko oinarri gisa, 2004an Estatuaren tributuetan parte hartzeagatik egindako behin betiko likidazioaren zenbatekoak hartu dira.

Bi.  Ospitale-zentroen kudeaketa ekonomikoa eta finantzarioa (apirilaren 25eko 14/1986 Osasun Lege Orokorrean xedatutakoa betez) dagozkien Autonomia Erkidegoen esku utziz gero, erakunde horiei esleituko zaizkie zerbitzua transferitu duen erakundearen partaidetzari dagozkion konturako ordainketak, aurretik aipatutako funts berean.

6. atala.  Araubide bereziak.

114. artikulua.  Euskadiko lurralde historikoek eta Nafarroak Estatuaren tributuetan duten partaidetza.

Bat.  Euskadiko eta Nafarroako udalerriek Estatuaren tributuetan izango duten partaidetza kapitulu honen 3. ataleko 2. azpiatalean jasotako arauen arabera zehaztuko da; Kontzertu Ekonomikoaren eta Hitzarmen Ekonomikoaren esparruan, hurrenez hurren.

Bi.  Euskal Autonomia Erkidegoko Foru Aldundiek eta Nafarroako Foru Erkidegoak Estatuaren zergetan izango duten partaidetza martxoaren 5eko 2/2004 legegintzako Errege Dekretuz onetsitako Toki Ogasunak arautzeko Legearen testu bateginaren 146. artikuluan xedatutakoaren arabera zehaztuko da; Kontzertu Ekonomikoaren eta Hitzarmen Ekonomikoaren esparruan, hurrenez hurren.

115. artikulua.  Kanariar Uharteetako toki-erakundeen partaidetza Estatuaren zergetan.

Bat.  Estatuaren zergen bidez bildutakoaren etekinak Kanarietako udalerriei lagatzeko –zehazki, Toki Ogasunak Arautzen dituen Legearen testu bateginaren, martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoaren, 111. artikuluan xedatutako eremu subjektiboan bildutakoei–, bai eta uharteetako kabildoei ere, aipatutako arauaren 158. artikuluan xedatutakoa beteko da.

Bi.  Aurreko paragrafoan aipatutako toki-erakundeek Finantzaketarako Funts Osagarrian izango duten partaidetza zehazteko, kapitulu honen 3. ataleko 1. azpiatalean eta 5. ataleko 1. azpiatalean xedatutakoa beteko da, arestian aipatutako arauaren 158. artikuluan adierazitakoa aintzat hartuta.

Hiru.  Kanariar Uharteetako gainerako udalerriek Estatuaren tributuetan izango duten partaidetza zehazteko, kapitulu honen 3. ataleko 2. azpiatalean jasotako arauak beteko dira, eta araubide erkideko udalerrien proportzio berari helduko zaio.

116. artikulua.  Ceuta eta Melilla hiriek Estatuaren tributuetan duten partaidetza.

Bat.  Ceuta eta Melilla hiriak, udalerriei parekatutako erakunde gisa, kapitulu honetan bildutako arau orokorren arabera hartuko dute parte Estatuaren tributuetan.

Bi. Ceuta eta Melilla hiriek, probintziei parekatutako erakunde diren aldetik, Toki Ogasunak Arautzen dituen Legearen testu bateginaren, martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoaren, 146. artikuluan adierazitakoaren arabera hartuko dute parte Estatuaren tributuetan.

7. atala.  Konpentsazioak, diru-laguntzak eta laguntzak.

117. artikulua.  Hiriko garraio kolektiboa emateko zerbitzua dela-eta Toki Erakundeei emandako diru-laguntzak.

Bat.  Toki Ogasunak Arautzen dituen Legearen testu bateginaren, martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoaren, bosgarren xedapen gehigarrian adierazitakoa betetzeko, 51,05 milioi euroko kreditu bat ageri da, honako kredituen kontura: 32. Atala, 02. Zerbitzua, Maila Autonomikoa eta Tokikoa Koordinatzeko Idazkaritza Nagusia, 942N Programa, 462 Kontzeptua. Kreditu horren xedea tokierakundeek emaniko hiriko garraio kolektiboaren zerbitzua diruz laguntzea da; betiere, hurrengo paragrafoan zehaztutako baldintzak betetzen badituzte.

Bi.  Kredituaren banaketan hiriko garraio kolektibo publikoa ematen duten tokierakundeek hartuko dute parte, horren kudeaketa edozein izanik ere, baldin eta honako baldintza hauek betetzen badituzte:

a)  Mugikortasun Iraunkorreko Plan bat edukitzea, Mugikortasun Iraunkorrerako Espainiako estrategiarekin koherentea dena, Ekonomia Iraunkorraren martxoaren 4ko 2/2011 Legearen 102. artikuluan –«Mugikortasun Iraunkorreko Planen Sustapena»– xedatutakoaren arabera, 2012rako Estatuaren Aurrekontu Orokorren ekainaren 29ko 2/2012 Legearen azken xedapenetako hogeita hamaikagarren xedapenak emandako idazketan; honela dio, zehazki:

«2014ko urtarrilaren 1etik aurrera, autonomia-erkidegoetako administrazioei edo toki erakundeei hiri- edo metropoli-garraio publikoa xede duen laguntza edo diru-laguntzaren bat emateko (Estatuaren Aurrekontu Orokorrei buruzko Legeak hartzen du bere baitan), ezinbesteko baldintza da erakunde onuradunak kasuan kasuko Mugikortasun Iraunkorreko Plana edukitzea eta hura koherentea izatea Mugikortasun Iraunkorrerako Espainiako Estrategiarekin».

b)  Zuzenbidezko 50.000 biztanletik gora izatea; horretarako, 2013ko urtarrilaren 1ean indarrean zegoen udal-errolda hartuko da kontuan, Gobernuak ofizialki onartutakoa.

c)  Zuzenbidezko 20.000 biztanletik gora izatea, horretarako, 2013ko urtarrilaren 1ean indarrean zegoen udal-errolda hartuko da kontuan, Gobernuak ofizialki onartutakoa, eta aldi berean aipatutako data horretan hiri-ondasun higiezinen katastroan erroldatutako hiri-unitateak 36.000 baino gehiago izatea.

d)  Aurreko b) eta c) idatz-zatietan jasotako baldintzetakoren bat bete ez arren, probintziako hiriburu izatea.

e)  Salbuespen izango dira, aurreko baldintzak bete arren, hiri barruko garraio publikoaren zerbitzua finantzatzeko beste sistema batean parte hartzen duten udalerriak, baldin eta, sistema horretan, Estatuko Administrazio Orokorrak finantzaketa ematen badu.

Salbuespen hori, edozelan ere, aplikagarri izango zaie Kanarietako Uharteetako, Madrilgo Garraioen Eskualde mailako Partzuergoko eta Bartzelonako Garraio Metropolitarraren Agintaritzaren lurralde-esparruei.

Hiru.  Behin kontzeptu horren epai judizial irmoei dagozkien ordainketen betebeharrak ordainduta, aurrekontu-zuzkidura banatuko da, artikulu honen sei paragrafoan aipatzen den eredutik ondorioztatzen diren kudeaketa ekonomiko eta finantzarioaren honako irizpide hauen arabera: A.Kredituaren ehuneko 5, udal-sareko joaneko bidearen luzeraren arabera, eta kilometrotan adierazita. Joan-etorriko biderik ez duten linea zirkularren kasuan, erdia hartuko da kontuan.

B. Kredituaren ehuneko 5, udalerri bakoitzeko bidaiarien eta zuzenbidezko biztanle kopuruaren arabera, kopuru hori zati 50.000 eginez lortutakoaren arabera haztatuta.

Zuzenbidezko biztanle horien kopurua 2013ko urtarrilaren 1ean indarrean dagoen biztanleen udal-erroldan jasotako biztanleena izango da, Gobernuak ofizialki onartutakoa.

C. Kredituaren ehuneko 5 ingurumen-irizpideen arabera, Klima Aldaketaren eta Energia Garbiaren Espainiako Estrategia aplikatzeko Presazko Neurrien Planak aurreikusten duena betetzeko; planaren arabera, hiri-garraio publikoei diru-laguntzak emateko, efizientzia energetikoaren irizpideak hartuko dira kontuan. Neurri hori Industria, Energia eta Turismo Ministerioak IDAE institutuaren bidez gauzatutako Energiaren Aurrezpena eta Efizientzia Aktibatzeko Planean zehaztuta dago, eta garraio publikoaren sistemei aplikatutako efizientzia energetikoa balioesteko mekanismo bat ezartzean datza, aurrerapausoak homogeneotasunez ebaluatzeko, eta diru-laguntzak banatzeko orduan aintzat hartzeko.

Aurretik aipatutako ehunekoa ingurumen-irizpideak betetzeko orduan lortutako puntuazioaren arabera banatuko da –2013ko ekitaldiari dagokionez–; honako koadro honetan jasotakoak izango dira horiek: Populazio handiko udalerriak Gainerako udalerriak Irizpideak Betetze-maila GNC/GLP/BIOERREGAIA duten
hiriautobusen ehunekoa.

>% 20

GN C /GLP /B IOE R R E GA IA

autobusen ehunekoa.

Guztira izandako bidaiari-kopuruaren hazkundea aurreko urtearekin alderatuta.

>% 1

Garraio publikoak eskainitako lekuak-km:

hazi egin dira, aurreko hiru urteetako batez bestekoarekin alderatuta.

Autobus-flotan ibilgailu elektrikoak edo hibridoak daude.

>% 1 BAI/EZ

Irizpideak duten
H i ri - Gehieneko puntuazioa Betetze-maila >% 5

20

Guztira izandako bidaiari kopuruaren hazkundea aurreko urtearekin alderatuta. BAI/EZ

15

Garraio publikoak eskainitako lekuak-km:

hazi egin dira, aurreko urtekoarekin alderatuta.

Autobus-flotan ibilgailu elektrikoak edo hibridoak daude.

BAI/EZ

15

BAI/EZ

10

Mugikortasun urriko pertsonentzako prestatuko autobusen ehunekoa. . . . . . . >% 50

Mugikortasun urriko pertsonentzako prestatuko autobusen ehunekoa.

>% 20

10

Hiriko autobus-lineen dentsitatea (1000

bizt./km).

>2

Hiriko autobus-lineen dentsitatea (1000 bizt./ km).

>1

10

GPan egindako bidaien kopuruaren hazkundea aurreko hiru urteetako batez bestekoarekin alderatuta.

Bidegorri-sarea: bidegorri km bakoitzeko biztanleen kopurua.

Autobus-erreien luzera (sarearen luzera osoarekiko ehunekoa).

>%1

GPan egindako bidaien kopuruaren hazkundea aurreko urtearekin alderatuta. BAI/EZ

5

> 8.000

Bidegorri-sarea: bidegorri km bakoitzeko biztanleen kopurua.

Autobus-bideak daude.

> 6.000

3

BAI/EZ

3

Modu efizientean gidatzeko prestakuntza jaso duten hiri-autobusetako gidarien ehunekoa (%).

Autobusen etorrera denbora errealean adierazten duten geltokiak (geltoki guztien ehunekoa).

Flotak efizientzia energetikoko irizpideekin kudeatzeko gaikuntza duten pertsonak (trebatutako pertsonen kopurua/100 ibilgailu).

>% 15

3

>% 3

3

BAI/EZ

3

Modu efizientean gidatzeko prestakuntza jaso duten hiri-autobusetako gidarien ehunekoa (%).

Autobusen etorrera denbora errealean adierazten duten geltokiak (geltoki guztien ehunekoa).

Flotak efizientzia energetikoko irizpideekin kudeatzeko gaikuntza duten pertsonak (trebatutako pertsonen kopurua/100 ibilgailu).

>% 2

>% 20

>% 3

>1

  Guztira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

D. Kredituaren ehuneko 85, emandako garraio-tituluaren batez besteko defizitaren arabera, honako prozedura hau betez:

a)  Udalerri bakoitzari eman beharreko diru-laguntzaren zenbatekoa kalkulatzeko, garraio-tituluen kopurua titulu horietako bakoitzari dagokion diru-laguntzarekin biderkatuko da.

b)  Titulu bakoitzari dagokion diru-laguntza kalkulatzeko, batez besteko defizitari honako eskala honetan zehaztutako zenbatekoak eta ehunekoak aplikatuko zaizkio:

1.  tartea: garraio-titulu bakoitzeko batez besteko defizitaren zenbatekoa, udalerri bakoitzari dagokiona, batez besteko defizit osoaren ehuneko 12,5 baino handiagoa ez bada, ehuneko 100ean ordainduko da.

2.  tartea: garraio-titulu bakoitzeko batez besteko defizitaren zenbatekoa, udalerri bakoitzari dagokiona, aurreko tartea baino handiagoa bada eta batez besteko defizit osoaren ehuneko 25 gainditzen ez badu, ehuneko 55ean ordainduko da.

3.  tartea: garraio-titulu bakoitzeko batez besteko defizitaren zenbatekoa, udalerri bakoitzari dagokiona, aurreko tartea baino handiagoa bada eta batez besteko defizit osoaren ehuneko 50 gainditzen ez badu, ehuneko 27an ordainduko da.

4.  tartea: garraio-titulu bakoitzeko batez besteko defizitaren zenbatekoa, udalerri bakoitzari dagokiona, aurreko tartea baino handiagoa bada eta batez besteko defizit osoaren ehuneko 100 gainditzen ez badu, ondorengo eragiketa eginez zehaztuko den ehunekoan ordainduko da: aurreko tarteei esleitu ez zaien kredituaren gainerakoa zati tarte honetako defizitaren zenbatekoa, diru-laguntza jasotzeko eskubidea duten udalerri guztiak aintzat hartuz.

5.  tartea: garraio-titulu bakoitzeko batez besteko defizitaren zenbatekoa, udalerri bakoitzari dagokiona, batez besteko defizit osoa baino handiagoa bada, ez da diruz lagunduko.

Eskalako 4. tarteko finantzaketaren ehunekoa ez da 27 baino handiagoa izango.

Murrizketa horren ondorioz kreditu-soberakinik egonez gero, aplikatzeak soberakin hori udalerri bakoitzak 2. eta 3. tarteen arabera eskuratutako finantzaketaren proportzio berean banatuko da.

Arau horietan zehaztutakoa betez, ezin izango da xedagarri dagoen kredituaren ehuneko 90etik gorakoa den diru-laguntzarik eman. Egoera hori sortuko balitz, 3. eta 2. tarteen ehunekoa beharrezkoa den proportzioan doitu beharko da, eta, hala dagokionean, baita 1. tartekoa ere, 4. tartean xedatutakoa betez; hori guztia, kreditua agortu arte.

c)  Udalerri bakoitzeko batez besteko defizita kalkulatzeko, ustiaketaren defizita garraio-tituluen kopuruarekin zatituko da. Batez besteko defizit osoa, berriz, honela kalkulatuko da: diru-laguntza jasotzeko eskubidea duten udalerri guztien defizitaren batura zati udalerri horietan guztira dauden garraio-tituluak.

d)  Titulu bakoitzeko jaso beharreko diru-laguntzaren zenbatekoa tarte bakoitzean diruz lagundu beharreko zenbatekoaren batura izango da. Tarte bakoitzari dagokion zenbatekoa honela kalkulatuko da: batez besteko defizitari dagokionez tarte bakoitzean dagoen zatia bider tarte horri dagokion finantzaketaren ehunekoa.

Ustiaketaren defizita garraio publikoaren zerbitzua ematen duten enpresa edo erakundeen galera eta irabazien kontuetan oinarritzen diren ustiaketa-galeren zenbatekoaren araberakoa izango da. Kontu horiek Kontabilitaterako Planaren arabera egingo dira, kasu bakoitzean aplikatu beharreko kontabilitate-arau eta -printzipioen arabera, honako doikuntza hauek eginez:

a’) Ustiapen-gastuen kasuan, tributuei dagozkienak baztertu egingo dira, tributuerlazio juridikoaren subjektu aktiboa edozein dela ere. b’) Ustiapeneko gastuei eta diru-sarrerei dagokienez, baztertu egingo dira jatorria dirulaguntzaren xede den hiriko garraio publikoaz bestelako zerbitzuetan edo jardueretan dutenak. Baztertu egingo dira, halaber, hiriko garraio publikoaren zerbitzua ematen duen enpresa edo erakundeari bertako udalak emandako diru-laguntzak eta ekarpenak.

c’) Paragrafo honi dagokion finantzaketa kalkulatzeko, defizitari kendu egingo zaizkio errepide-sarearen luzera eta bidaiariak/zuzenbidezko biztanleria erlazioa aintzat hartuta diru-laguntza gisa emandako zenbatekoak.

Lau.  Diru-laguntzak hiriko garraio kolektiboaren zerbitzu publikoa finantzatzera bideratuko dira.

Bost.  Euskal Autonomia Erkidegoko eta Nafarroako udalei eman beharreko dirulaguntzaren zenbatekoa moldatu egingo da, Estatuaren tributuetan duten partaidetzaren proportzio berekoa izan dadin.

Sei.  Hiriko garraio kolektibo publikoaren zerbitzuak diruz laguntzeko kreditua banatu ahal izateko, dagokien toki-erakundeek honako dokumentazio hau aurkeztu beharko dute 2014ko uztailaren 1a baino lehen, Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioko organo eskudunek xedatutako moduan:

1.  Kasu guztietan, joaneko errepide-sarearen kilometro kopurua, urteko bidaiari kopurua, urtean eskainitako leku kopurua, eta 2013ko ekitaldian bildutako dirua eta batez besteko prezioak. Hori guztia Maila Autonomikoa eta Tokikoa Koordinatzeko Idazkaritza Nagusiak prestatutako ereduaren arabera aurkeztu beharko da.

2.  Zerbitzua erakundeak berak edo mendeko organismo autonomoak zuzeneko kudeaketaren bidez ematen badu, garraio-zerbitzuaren 2013ko ekitaldiko diru-sarreren eta gastuen partiden dokumentu xehatua, bai eta defizitarena edo emaitza errealarena ere. Hori guztia Maila Autonomikoa eta Tokikoa Koordinatzeko Idazkaritza Nagusiak prestatutako ereduaren arabera aurkeztu beharko da.

3.  Zerbitzua udaleko merkataritza-sozietate batek ematen badu, zuzeneko kudeaketaren bidez, edota enpresa edo partikular batek, emakida bidez edo zeharkako kudeaketako beste edozein aldaeraren bidez, urteko kontuak eta kontu-ikuskaritzaren txostena.

Halaber, administratzaileek dokumentu bat prestatu beharko dute, alderdi hauek zehazten dituena: garraio-zerbitzuak 2013ko ekitaldian izandako diru-sarreren eta gastuen partidak, defizitaren edo emaitza errealaren partidak eta aipatutako diru-sarrerak eta gastuak egozteko irizpideak. Hori guztia Maila Autonomikoa eta Tokikoa Koordinatzeko Idazkaritza Nagusiak prestatutako ereduaren arabera aurkeztu beharko da.

Kontu-ikuskari batek aztertu beharko du aipatutako dokumentua (garraio-zerbitzuak 2013ko ekitaldian izandako diru-sarreren eta gastuen partidak, defizitaren edo emaitza errealaren partidak, eta aipatutako diru-sarrerak eta gastuak egozteko irizpideak jasotzen dituena). Dokumentua ikuskatuta dagoela ulertuko da bertan jasotako informazioa Urteko Kontuen Memorian bilduta badago, eta kontu horiek jada ikuskatu badira.

4.  Kasu guztietan, jardueraren finantza-baldintzak arautzen dituzten akordio eguneratuak biltzen dituen dokumentu ofiziala.

5.  Kasu guztietan, bai diru-laguntza eskatu duen udalak, bai zerbitzua ematen duen enpresak, organismoak edo entitateak tributu-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean dituztela frogatzen duen egiaztagiria.

6.  Kontu-hartzailearen ziurtagiria, aurreko ekitaldian hiri-garraio kolektiborako dirulaguntza gisa jasotako zenbatekoa 2013rako Estatuaren Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 27ko 17/2012 Legeak 102. artikuluaren Lau paragrafoan xedatutako helburuari egokitzen zaiola adierazten duena.

Dokumentazioa artikulu honetan xedatutako moduan igortzen ez duten udalei ez zaie aitortuko bidaiarien garraio kolektibo publikoaren zerbitzua finantzatzeko diru-laguntza jasotzeko eskubidea; batetik, interes orokorragatik, eta, bestetik, gainerako hartzaileei finantza-kalterik ez eragitearren.

118. artikulua.  Pertsona fisiko edo juridikoei tokiko tributuetan aitortutako onurengatik udalei eman beharreko konpentsazioa.

Toki Ogasunak Arautzen dituen Legearen testu bateginaren, martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoaren, 9. artikuluan xedatutakoa betetzeko, kreditu bat ezarri da indarrean dagoen Estatuaren Gastuen Aurrekontuan; zehazki, kontzeptu honetan: 32. Atala, 02. Zerbitzua, Maila Autonomikoa eta Tokikoa Koordinatzeko Idazkaritza Nagusia, 942N Programa, 461.00 kontzeptua. Kreditu horren helburua nahitaez ordaindu beharreko tokiko tributuetako onura fiskalak konpentsatzea da; Estatuak lege bidez aitor ditzake halako onurak, aipatutako 9. artikuluaren bigarren paragrafoan xedatutako moduan.

Ordainketa egin baino lehen, konpentsazio-eskaerak egiaztatu egin beharko dira:

ekonomia-jardueren gaineko zergaren kasuan, zerga horren matrikularen datu-baseetan dagoen informazioan oinarrituz; ondasun higiezinen gaineko zergaren kasuan, berriz, higiezinen katastroko datu-baseetan dagoenean oinarrituz.

Horretarako, Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioko Tributu Administrazioaren Estatu Agentziak eta Katastroaren Zuzendaritza Nagusiak erraztasunak emango dituzte, Maila Autonomikoa eta Tokikoa Koordinatzeko Idazkaritza Nagusiarekin informatikaren bidez komunikatzeko.

Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioari baimena ematen zaio barkatutako tributuzorrak eta legez aitortutako salbuespenak direla-eta udalerriak konpentsatzearren kasu bakoitzean jarraitu beharreko prozedura ezartzeko beharrezko diren arauak onets ditzan.

119. artikulua.  Toki-erakundeentzako beste konpentsazio eta diru-laguntza batzuk.

Bat.  Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zergari dagokionez 2014an barkatutako kuotak honako kontzeptu honetako kredituen kontura konpentsatuko dira: 32. Atala, 02.

Zerbitzua, Maila Autonomikoa eta Tokikoa Koordinatzeko Idazkaritza Nagusia, 942N Programa, 461.01 Kontzeptua. Aipatutako zergaren kuotak onura fiskalak aplikatzearen ondorioz barka daitezke; onura fiskal horiek indarrean dagoen Espainiaren eta Ameriketako Estatu Batuen arteko Defentsa Lankidetzarako Hitzarmenean daude jasota, 1988ko abenduaren 1ekoan.

Konpentsazio gisa eman beharreko zenbatekoa kalkulatzeko, ukitutako udalekin sinatutako hitzarmenetan xedatutakoari jarraituko zaio.

Bi.  Bi.  Ceuta eta Melilla hiriei 8 milioi euroko laguntza emango zaie, itsasoko ura gezatzeko instalazioen funtzionamendu-kostuei aurre egiteko. Laguntza hori honako kontzeptu honetako kredituen kontura emango da: 32. atala, 02. zerbitzua, Maila Autonomikoa eta Tokikoa Koordinatzeko Idazkaritza Nagusia, Toki Erakundeak, 942N

programa, Toki Erakundeentzako Beste Ekarpen Batzuk, 463 kontzeptua.

Aurreko lerrokadan adierazitako diru-laguntzak ordaintzeko, dagokion tresna arautzaileak xedatutakoari jarraituko zaio. Diru-laguntza izendunen kasuan, kontuan hartuko dira, batetik, Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrak 28. artikuluan zehaztutakoa, eta, bestetik, uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretua, aipaturiko legea garatzen duen Erregelamendua onartzen duena.

Aipatutako zenbatekoa Ceuta eta Melilla hirien artean banatzeko, udalerri bakoitzeko zuzenbidezko biztanleria hartuko da kontuan; zehazki, aurreko ekitaldiko urtarrilaren 1ean indarrean zegoen udal-erroldan jasotakoa. Ceuta hiriari 4,08 milioi euro dagozkio, eta Melilla hiriari 3,92 milioi euro.

Hiru.  Ondoko kontzeptu honetan kontsignatutako berariazko kredituaren kontura egingo da ordainketa: 32. Atala, 02. Zerbitzua, Maila Autonomikoa eta Tokikoa Koordinatzeko Idazkaritza Nagusia, Entidades Locales, Programa 942N, concepto 461.01, también se hará efectiva la compensación a las Ciudades de Ceuta y Melilla, por pérdidas de recaudación del Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación (IPSI), correspondiente a las importaciones y al gravamen complementario sobre las labores del tabaco, regulada en el artículo 11 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

Hilero ordainketa bat egingo zaio hiri horietako bakoitzari, aurreko ekitaldian aitortutako behin betiko konpentsazioaren hamabirenaren zenbatekoa aintzat hartuta, 2014ko ekitaldian ordaindu beharreko zenbatekoaren konturako aurrerakinaren kontzeptuan.

Aurretik aipatutako 53/2002 Legearen 11. artikuluan ezarritako kalkuluak egiteko beharrezko dokumentazioa aurkeztutakoan, dagokion likidazioa egingo da, eta ordaindu egingo da dagokion behin betiko konpentsazioaren zenbatekoaren eta egindako konturako ekarpenen zenbatekoaren artean dagoen aldea.

120. artikulua.  Udalen aldeko aurrerakinak, tokiko tributuen bilketaren kudeaketan izandako desorekak direla-eta.

Bat.  Errolden jaulkipenarekin lotutako inguruabarrak direla-eta, ondasun higiezinen gaineko zerga 2014ko abuztuaren 1a baino lehen likidatzerik ez dagoenean, ukitutako udalerriek aipatutako zergaren konturako aurrerakinak jaso ahal izango dituzte Altxor Publikoaren eskutik, diruzaintzaren arloko gutxieneko beharrak babesteko. Horretarako, dagokion udaleko osoko bilkurak baimena eman beharko du aldez aurretik.

Aurrerakin horiek jaso ahal izateko, udalerriek eskaera egin beharko dute, eta Katastroaren Zuzendaritza Nagusiak txostena prestatuko du horren inguruan. Eskaera horiek Maila Autonomikoa eta Tokikoa Koordinatzeko Zuzendaritza Nagusiak izapidetuko eta ebatziko ditu.

Espedienteak izapidetzean, jarraian adierazitako baldintzak hartuko dira kontuan:

a)  Aurrerakinak ezin izango dira errolda bakoitzari aurreikuspenaren arabera egotz dakiokeen zerga-bilketaren zenbatekoaren ehuneko 75etik gorakoak izan.

b)  Formula horren bidez korporazio bakoitzari aurreratuko zaion urteko zenbatekoa ez da izango Estatuaren tributuetan izandako partaidetza dela-eta udal horrek azken urtean jasotakoaren bikoitza baino handiagoa.

c)  Ezin izango da eskatu tributu berari dagozkion segidako bi zergaldi baino gehiagoren aurrerakinik.

d)  Diputazio probintzialek, uharteetako kabildo eta kontseiluek, probintzia bakarreko autonomia-erkidegoek eta zergak biltzen dituzten beste organismo publikoek, erreferentzia-udalei aurrerakinak eman dizkietenean, Toki Ogasunak Arautzen dituen Legearen testu bateginak, martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuz onetsitakoak, 149.2 artikuluan aurreikusitako moduan, aurrerakinari dagokion kopurua jaso ahal izango dute –gehienez ere, aurreratu duten zenbateko bera–, diruzaintzako dagozkion eragiketak osotasunean edota partzialki kitatu ahal izateko, eta, betiere, aldez aurretik justifikatuz.

e)  Behin betiko ebazpena eman ostean, aurreko d idatz-zatian aipatutako udalek edo erakundeek aurrerakinaren zenbateko garbia jasoko dute. Urte bakoitzeko irailaren 1etik aurrera, zenbatekoaren laurdena jasoko dute hilero, eta paragrafo honen lehenengo lerrokadan adierazitako hutsuneak konpondu eta hurrengo hilabetean utziko zaio ordainketak egiteari.

Paragrafo honetan xedatutakoaren arabera emandako aurrerakinei Toki Ogasunak Arautzen dituen Legearen testu bateginaren, martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoaren, laugarren xedapen gehigarrian aurreikusitako atxikipen berberak egingo zaizkie, hala badagokie. Dagozkien toki-erakundeek aipatutako errolden zuzenketa jakinarazten duen Katastroaren Zuzendaritza Nagusiaren txostena jasotakoan itzuliko dituzte aurrerakinak.

Bi.  Diruzaintzan premiazko eta ezohiko beharrak dauden kasuetan, ekitaldian bertan itzuli beharreko aurrerakinak eman ahal izango zaizkie udalei, Estatuaren tributuetan duten partaidetzaren kontura. Halako aurrerakinak emateko, Maila Autonomikoa eta Tokikoa Koordinatzeko Idazkaritza Nagusiaren ebazpena beharko da. Aurrerakin horiek emateko, baldintza hauek bete beharko dira:

a)  Udaleko osoko bilkuraren akordioa, bertako presidenteari aurrerakina eskatzeko baimena ematen diona eta eskaeraren baldintzak zehazten dituena.

b)  Udal kontu-hartzailetzaren txostena, toki-erakundearen egoera ekonomikofinantzarioa zehazten duena eta aurrerakinaren beharraren ezohiko zergatia zehaztasunez arrazoitzen duena.

c)  Udal Diruzaintzaren txostena, dagokion ekitaldiko diru-sarreren eta gastuen aurreikuspenari buruzkoa.

8. atala.  Kapitulu honetan jasotako xedapenekin lotuta dauden arau instrumentalak 121. artikulua.  Toki-erakundeen aldeko kreditu zehatz batzuen aurrekontukudeaketarako arauak.

Bat.  Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioari baimena ematen zaio gastuak 2015eko ekitaldiaren kargura egiteko. Gastu horiek ezin izango dute 2014rako Aurrekontuan jasotako kredituen hamabirena gainditu, eta udalei eta probintzietako diputazioei edo antzeko erakundeei Estatuaren tributuetan duten partaidetzaren 2015eko urtarrileko konturako ekarpenak ordaintzeko erabiliko dira. Aipatutako ekitaldiari egotz dakizkiokeen behin betiko konturako ekarpenak zehaztean alderik sortuko balitz, ekitaldi horretako otsaileko konturako ekarpenetan doituko da.

Bi.  Kapitulu honetako aurreko artikuluetan zehaztutako konpromisoak betetzeko xedea duten gastu-espedienteak eta ordainketa-aginduak aldi berean izapidetuko dira ukitutako toki-korporazioen alde, eta, funtsen xedagarritasuna aintzat hartuta, aurrekontutik kanpoko hartzekodunen kontuen kargura bete ahal izango dira, kontu horiek Diruzaintzaren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusian xede horietarako gaituta badaude; hala, jasotzaile guztiei batera eta aldi berean egingo zaie dagozkien obligazioen ordainketa, ebazpenen data aintzat hartuta, eta baldintza berdinetan.

Honako hauek urgentziaz izapidetu beharko dira: Kreditua aldatzeko espedienteak, aipatutako konpromisoei dagokienez.

1995eko abenduaren 27ko Aginduak adierazitako erreferentziazko konpromisoei lotutako gastu-espedienteak.

Horretarako, aurrekontua kudeatzeko prozeduraren faseak metatu egin beharko dira, eta, era berean, dagozkien eragiketen kontabilitate-erregistroaren prozedura bereziak gauzatu.

Hiru.  Aurreko paragrafoan aurreikusitako kasuetan, kreditua areagotzeko espedienteak izapidetu behar direnean, kreditua areagotzeko eskaerak ukitutako tokierakundeek egindako eskaera osagarrien arabera arrazoituko dira, Aurrekontuei buruzko azaroaren 26ko 47/2003 Lege Orokorraren 54. artikuluan xedatutakoari jarraiki.

Lau.  Gastuen Aurrekontuan aurreko Bat paragrafoan adierazitako helburuetarako xedatutako kredituak beharrezko periodikotasunarekin transferitu ahal izango dira Diruzaintzaren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusian horretarako gaitutako aurrekontuz kanpoko kontura. Prozedura hori toki-erakundeek Estatuaren tributuetan duten partaidetzatik eratorritako obligazioak aldi berean ordaintzeko aplikatu ahal izango da, konturako ekarpen gisa nahiz behin betiko likidazio modura, bai eta toki-korporazioek egindako eskaeretatik eratorritako obligazioak aldi berean ordaintzeko ere, Estatuak obligazio horiek aintzatesteko dagozkion ebazpenak eman ostean.

122. artikulua.  Tokiko korporazioek eman beharreko informazioa.

Bat.  Udalek Estatuaren tributuetan 2014an izango duten partaidetzaren behin betiko likidazioa egiteko, toki-korporazioek dokumentazio hau aurkeztu beharko dute, 2014ko ekainaren 30a baino lehen, Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioko organo eskudunek zehaztutako moduan:

1.  2012an ondoko zerga hauen bidez eskuratutako zenbateko likidoaren ziurtagiria:

ondasun higiezinen gaineko zerga, ekonomia-jardueren gaineko zerga eta trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga. Ondasun higiezinen gaineko zergaren kasuan, ezaugarri bereziak dauzkaten ondasun higiezinei dagokienez bildutakoa zehaztu beharko da.

2.  2012ko erroldetatik ondorioztatutako zerga-oinarriak jasotzen dituen ziurtagiria, eta errolda horietan izandako alten gainekoa, hiri-ondasun higiezinen gaineko zergari dagokionez; horrez gain, aurreko lerrokadan aipatutako zergetan udalerrian galdagarri diren tasen ziurtagiria. Ondasun higiezinen gaineko zergari dagokionez, ezaugarri bereziak dauzkaten ondasun higiezinei dagokien tributu-informazioa zehaztu beharko da.

Gainera, 2012an aplikatutako murrizketak zehaztu beharko dira, aplikatu badira; zehazki, Toki Ogasunak arautzen dituen Legearen testu bateginak, martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuz onetsitakoak, bederatzigarren xedapen gehigarrian adierazten dituenak.

3.  Ekonomia-jardueren gaineko zergan 2012an galdagarri ziren kuoten ziurtagiria, zergaldi hartan indarrean zeudenena; barne hartu beharko da Toki Ogasunak arautzen dituen Legearen testu bateginak, martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuz onetsitakoak, 86. artikuluan aipatutako koefizientearen aplikazioaren intzidentzia.

Bi.  Dokumentuak, paperean beharrean, modu elektronikoan bidali ahal izango dira, horretarako egokitutako ereduak erabiliz; nolanahi ere, informazioa bidaltzeko erabilitako euskarriak kontu-hartzailearen edota, hala badagokio, kontabilitate-funtzioa esleituta duen toki-korporazioko organo-titularraren sinadura elektronikoa izan beharko du.

Toki-erakundeak igorritako datuei dagokienez, sinadura elektronikoak, abenduaren 19ko 59/2003 Legeak xedatutako moduan ulertuta, paperean jasotako informazioari dagokionez eskuz egindako sinaduraren balio berbera izango du; hortaz, informazioa modu elektronikoan igorriz gero, ez du aipatutako dokumentazioa paperean bidaltzeko obligaziorik izango.

Hiru.  Maila Autonomikoa eta Tokikoa Koordinatzeko Idazkaritza Nagusiak dagokion ebazpena emango du, beharrezkoa den informazioaren xehetasunak biltzen dituzten ereduak ezartzeko, dokumentazioa telematikoki aurkezteko prozedura arautzeko, eta sinadura elektronikoa xedatzeko.

Lau.  Kapitulu honetako 3. atalaren 2. azpiatalaren aplikazio-esparruan egon arren, aurrez adierazitako dokumentazioa aurkezten ez duten udalerriei haztapen-modulu bat aplikatuko zaie, hala badagokie; zehazki, dagokion biztanleria-gunearen barruan koefiziente txikiena duen udalerriari aplikagarri zaion batez besteko esfortzu fiskalaren ehuneko 60ari dagokiona. Hori guztia, Estatuaren tributuetan duten partaidetzagatik 2014rako behin betiko likidazioa egiteko.

123. artikulua.  Toki-erakundeei egin beharreko atxikipenak, Toki Ogasunak arautzen dituen Legearen testu bateginak, martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuz onetsitakoak, laugarren xedapen gehigarrian zehaztutakoaren arabera.

Bat.  Zerga-bilketa kudeatzeko eginkizuna legez esleituta duen organo eskudunak hala eskatuz gero, Maila Autonomikoa eta Tokikoa Koordinatzeko Idazkaritza Nagusiak dagozkion atxikipenak aplikatuko ditu udalerriek eta probintziek Estatuaren tributuetan duten partaidetzan, aplikagarria den araudi zehatzaren arabera.

Atxikipenean Estatuaren tributuetatik eratorritako zorrak, Gizarte Segurantzaren kuotetatik eratorritako zorrak, eta horien baterako zerga-bilketatik eratorritako zorrak badaude, eta horien guztien baturak atxikitako zenbatekoa gainditzen badu, atxikitako zenbatekoa zor bakoitzaren zenbatekoaren arabera hainbanatuko da.

Bi.  Atxikipenaren zenbatekoa dagokion toki-erakundeari esleitutako zenbatekoaren ehuneko 50 izango da, bai konturako ekarpen bakoitzean, bai Estatuaren tributuetan duen partaidetzari dagokion urteko behin betiko likidazioan, zorra atxikitako zenbatekoa baino txikiagoa denean izan ezik.

Zorrak legez egotzitako Estatuaren tributuen ondorio direnean, gauzaz ordaindu diren konturako diru-sartzeen ondorio, edozein zergarengatik atxikitako edo atxiki beharreko zenbatekoen ondorio, edota Gizarte Segurantzan atxikitako edo atxiki beharreko kotizazioen ondorio, atxikipena toki-erakundeari esleitutako zenbatekoaren ehuneko 100ekoa izango da, bai konturako ekarpen bakoitzean, bai Estatuaren tributuetan duen partaidetzari dagokion urteko behin betiko likidazioan, zorra atxikitako zenbatekoa baino txikiagoa denean izan ezik.

Hiru.  Ekitaldi osoan atxiki beharreko zenbatekoa murriztu egin ahal izango da, ondoko obligazio hauek betetzearen ondorioz diruzaintzan desoreka larriak daudela justifikatzen denean:

a)  Langileekin lotutako obligazioak erregulartasunez betetzea; b)  Udalerriko biztanle kopuruaren arabera derrigorrezkoak diren zerbitzu publikoak ematea; c)  Gizarte-zerbitzuak eta babes zibila ematea, eta suteak itzaltzea, baldin eta zerbitzu horien truke kontraprestaziorik eskatzen ez bada prezio publiko bidez edo emandako zerbitzuaren kostuari dagokion antzeko tasa baten bidez.

Atxikipenaren ehunekoa ezin izango da konturako ekarpenaren ehuneko 25 baino txikiagoa izan.

Finantzak saneatzeko partzuergoetan sartu diren toki-erakundeei ez zaizkie atxikipenak murriztuko, partzuergo horietan beste herri-administrazio batzuetako erakundeak ere egonez gero.

Atxikipenaren ehunekoa murrizteko prozeduretan, Maila Autonomikoa eta Tokikoa Koordinatzeko Idazkaritza Nagusiak dagokion ebazpena emango du, erakundearen finantza-egoera eta derrigorrezko zerbitzu publikoak bermatzeko beharra aintzat hartuz.

Horretarako, toki-erakundeak besteak beste ondoko dokumentu hauek aurkeztu beharko ditu nahitaez:

–  Erakunde hartzekodunetako organo biltzaileek igorritako ziurtagiria, ziurtagiria eskatu aurreko hilabetearen aurreko hamabi hilabeteetako zergen ordainketak egunean daudela egiaztatzen duena; –  Uneko finantza-egoerari buruzko txostena, tokiko kontu-hartzaileak sinatua. Bertan, alderdi hauek jaso beharko dira: atxikipenaren ehunekoa murrizteko eskaera egindako egunean diruzaintzan zeuden geldikinen kalkulua, eta egoera horrek zer-nolako eragina duen paragrafo honen lehenengo lerrokadan zehaztutako obligazioak betetzerakoan; –  Udalbatzak onartutako Saneamendu Plana, indarreko ekitaldia barnean duena.

Ebazpenean, atxikipenaren ehunekoa murriztuta izango den epealdia zehaztu beharko da; epealdi hori ezin izango da ekitaldi ekonomikoaren amaieratik aurrera luzatu.

Nolanahi ere, murrizketa hori aplikatu ahal izateko, behar-beharrezkoa izango da tokierakundeak saneamendu-plan bat onartzea edota indarrean den beste bat betetzen duela egiaztatzea.

Lau.  Zorra Altxor Publikoaren kargura egindako finantza-aurrerakinak itzultzearen ondorioz sortu denean, atxikipena dagokion aurrerakina emateko ebazpenean zehaztutako baldintzetara egokitu beharko da, zor osoa ordainketa bakarrean kitatuz, edota ondoz ondoko atxikipenen bidez kitatuz, behin betiko iraungi arte.

Bost.  Legez zerga-bilketa kudeatzeko eskumena duen organoari dagokio zorrak atxikitako zenbatekoen kargura iraungi direla xedatzen duten ebazpenak ematea, aplikagarri den araudi espezifikoaren arabera; atxikipena egin zen unetik aurrera sortuko dituzte ondorioak, zorrari dagokion zatian.

Sei.  Artikulu honetan jasotako arauak aplikatu egingo zaizkie toki-erakundeek Kreditu Ofizialeko Institutuarekiko dauzkaten zor irmoei ere, institututuak bideratutako kreditu-lerroagatik. Zor horiek uztailaren 1eko 8/2011 Errege Lege Dekretuaren II. kapituluaren bigarren atalean daude jasota. Manu honen arauak aplikatzekoak izango dira, halaber, Hornitzaileei Ordaintzeko Finantzaketa Funtsarekiko zor irmoen kasuetan, zor horiek aipatutako funtsa sortzen duen martxoaren 9ko 7/2012 Errege Lege Dekretuaren 8. artikuluan ezarrita datorrenaren ondorio direnean.

II. KAPITULUA Autonomia-erkidegoak 124. artikulua.  Nahikotasun Globalaren Funtsaren konturako ekarpenak.

Nahikotasun Globalaren Funtsaren konturako ekarpenak gauzatzeko aurrekontukredituak honako kontzeptu honetan jasotakoak izango dira autonomia-erkidego eta autonomia-estatutua duen hiri bakoitzerako, aplikagarri zaizkien atxikipenak, zuzenketak eta gainerako manuak kontuan hartuta: 36. atala «Lurralde-erakundeak finantzatzeko sistemak», 941M programa «Autonomia-erkidegoei egin beharreko transferentziak, Estatuaren diru-sarreretan duten partaidetzagatik», 451 kontzeptua «Nahikotasun Globalaren Funtsa». Aurrekontu-kreditu horiek abenduaren 18ko 22/2009 Legearen 20. artikuluan daude xedatuta; hots, araubide erkideko autonomia-erkidegoen eta autonomiaestatutua duten hirien finantzaketa-sistema arautzen duen eta tributu-arau batzuk aldatzen dituen legean.

125. artikulua.  Autonomia-estatutua duten autonomia-erkidegoen eta hirien finantzaketasistemako baliabideen behin betiko likidazioa eta Konbergentzia Funtsetako partaidetza.

Bat.  Abenduaren 18ko 22/2009 Legearen 11. artikuluaren 2. paragrafoak xedatutakoaren arabera, 2014an lege horretako I. tituluan araututako baliabide guztien 2012ko behin betiko balioak ezagutzen direnean, ekitaldi horretako likidazioa egingo da.

Aipaturiko 11. artikuluaren 3 paragrafoan xedatutakoari jarraiki, une horretan zehaztuko da autonomia-estatutua duen autonomia-erkidego edo hiri bakoitzak 2012ko Konbergentzia Autonomikorako Funtsetan izango duen partaidetza, abenduaren 18ko 22/2009 Legearen 23. eta 24. artikuluetan, lehen xedapen iragankorraren Zazpi paragrafoaren hirugarren lerrokadan eta lehenengo xedapen gehigarrian adierazitakoan oinarrituz. Konbergentzia Autonomikorako Funtsak lege horren beraren II. tituluan daude araututa.

Bi.  2012ko likidazioaren saldo globala autonomia-estatutua duen autonomiaerkidegoaren edo hiriaren aldekoa bada, likidazio positiboen ordainketak egitean,saldoen zenbatekoa Estatutuaren alde deskontatuko dira, konpentsazio bidez.

Hiru.  Likidazioaren saldo globala Estatuaren aldekoa bada, abenduaren 18ko 22/2009 Legearen 11.3 artikuluan ezarritakoaren arabera, erkidegoaren aldeko likidazioen ordainketak egitean hauek deskontatuko dira, ordena honetan: Berme Funtsaren Transferentziako Estatuaren aldeko saldoa, lagatako tributuen saldoa eta Nahikotasun Globalaren Funtsaren saldoa.

Konpentsatu gabe geratu diren gainerako likidazio-saldoak abenduaren 18ko 22/2009 Legearen 11.3 artikuluan xedatutakoaren arabera konpentsatuko dira.

Lau.  Abenduaren 18ko 22/2009 Legearen hirugarren xedapen gehigarrian ezarritakoari jarraiki, Estatuak, legez aurreikusitako kasuan, konpentsatu egingo ditu Oinarrizko Zerbitzu Publikoen Berme Funtsaren eta Nahikotasun Globalaren Funtsaren transferentziei dagokienez 2012an zenbateko negatiboak dauzkaten autonomiaerkidegoak; Estatuak Bost paragrafoan adierazitako aurrekontu-kredituaren bidez egingo du konpentsazio hori. Konpentsazio horrek ikur positiboa izango du, eta zenbateko hauxe, autonomia-erkidego jasotzaile bakoitzerako: Lehiakortasun Funtseko baliabide guztiak banatu ostean, abenduaren 18ko 22/2009 Legearen 23. artikuluaren 5 paragrafoan deskribatutako finantzaketa-indizea unitatea izan dadin aukera ematen duena; muga, betiere, Nahikotasun Globalaren Funts negatiboaren behin betiko balioaren zenbatekoa izango da.

Artikulu honen aurreko paragrafoetan ezarritakoaren ondorioetarako, konpentsazioaren zenbatekoa autonomia-erkidegoak Lehiakortasun Funtsean duen partaidetzaren behin betiko likidazioan sartuko da.

Bost.  Ondoko arau hauek erantsiko zaizkie 36. Ataleko 20. Zerbitzuko «Maila Autonomikoa eta Tokikoa Koordinatzeko Idazkaritza Nagusia. Hainbat autonomiaerkidego» 941M Programako «Autonomia-erkidegoei egin beharreko transferentziak, Estatuaren diru-sarreretan duten partaidetzagatik» 452 Kontzeptuko «Autonomiaestatutua daukaten autonomia-erkidegoen eta hirien finantzaketaren aurreko ekitaldietako behin betiko likidazioa» kredituei:

1) Abenduaren 18ko 22/2009 Legearen 20. artikuluan araututako Nahikotasun Globalaren Funtsaren 2012ko behin betiko likidazioen zenbatekoa, bai eta Estatuak Oinarrizko Zerbitzu Publikoen Berme Funtsari egindako ekarpenarena ere, autonomiaestatutua duten autonomia-erkidegoen eta hirien aldekoak badira.

Aurreko paragrafoan aipatzen den behin betiko likidazioen zenbatekoa Estatuaren aldekoa bada, eskubide gisa adieraziko da Estatuko Diru Sarreren Aurrekontuan, IV. kapituluan.

2) Autonomia-estatutua duten autonomia-erkidegoek eta hiriek abenduaren 18ko 22/2009 Legearen 23. eta 24. artikuluetan, lehen xedapen iragankorraren Zazpi paragrafoaren hirugarren lerrokadan eta lehenengo xedapen gehigarrian araututako Konbergentzia Autonomikorako Funtsetan 2012an izandako partaidetzen behin betiko likidazioen zenbatekoa, artikulu honen Bat paragrafoan adierazitakoaren arabera zehaztuta.

3) Abenduaren 18ko 22/2009 Legearen hirugarren xedapen gehigarrian xedatutako konpentsazioa, aplikaziozkoa izanez gero, artikulu honetako Lau paragrafoaren adierazitakoaren arabera zehaztuta.

126. artikulua.  Autonomia-erkidegoei egindako transferentziak, eskualdatutako zerbitzu berrien kostua dela kausa.

2014ko urtarrilaren 1etik aurrera autonomia-erkidegoei zerbitzuen transferentzia berriak egiten bazaizkie, Aurrekontuen Zuzendaritza Nagusiak zehazten dituen 36. ataleko kontzeptu espezifikoetan beharrezko diren kredituak hornituko dira, autonomia-erkidegoei beren gain hartutako zerbitzuen benetako kostua transferitzeko.

Ondorio horietarako, zerbitzu-transferentzia berriak onartzen dituzten erregedekretuek alderdi hauek zehaztuko dituzte, gutxienez:

a)  Autonomia-erkidegoak zein egunetan hartu behar duen bere gain transferitu zaion zerbitzuaren kudeaketa.

b)  2014ko ekitaldiaren urteko finantziazioa eurotan, horren barruko gastukapituluetan xehatuta.

c)  2007 oinarri-urteari dagokion balioespena, urte horretako benetako kostuari dagokionez, dagokion autonomia-erkidegoaren Nahikotasun Globalaren Funtseko balioa berrikusteko, 22/2009 Legearen 21.1 artikuluan aurreikusitakoaren arabera.

127. artikulua.  Lurralde arteko konpentsazio-funtsak.

Bat.  Estatuaren Aurrekontu Orokorren 33 Atalean, lurralde arteko bi konpentsaziofunts ezarri dira, lurralde arteko konpentsazio-funtsak arautzen dituen abenduaren 27ko 22/2001 Legeak xedatutakoari jarraiki, zeina abenduaren 18ko 23/2009 Legeak aldatu zuen. Aipatutako bi funtsen batura 432.430,00 mila eurokoa da.

Bi.  Konpentsazio Funtsa, 324.330,60 mila eurokoa, 22/2001 Legearen 2. artikuluan aurreikusitako inbertsio-gastuak finantzatzeko erabiliko da.

Hiru.  Funts Osagarria, 108.099,40 mila eurokoa, Estatuaren Aurrekontu Orokorren 33 Atalaren kargura egindako inbertsioak abiarazteko edo horien funtzionamendurako gastuak finantzatzeko erabili ahal izango dute autonomia-estatutua daukaten autonomiaerkidegoek eta hiriek, 22/2001 Legearen 6.2 artikuluak aurreikusitako baldintzetan.

Lau.  Autonomia-erkidegoei bideratutako Konpentsazio Funtsaren ehunekoa, inbertsio publikoaren kalkulu-oinarriarekiko, 100eko 30,26 izango da, aipatutako legearen 2.1.a) artikuluaren arabera. Gainera, 22/2001 Legearen xedapen gehigarri bakarra betez, autonomia-erkidegoei bideratutako Konpentsazio Funtsaren eta Funts Osagarriaren batura den ehunekoa 100eko 40,35 izango da; autonomia-estatutua duten Ceuta eta Melilla hiriak barne hartuz gero, 100eko 40,98; eta 22/2001 Legea aldatzen duen 23/2009 Legean zehaztutako «eskualde ultraperiferikoa» aldagaia aintzat hartuta, 100eko 41,39.

Bost.  Aipatutako funtsen kargura finantza daitezkeen inbertsio-proiektuak 33 Atalaren eranskinean zehaztutakoak dira.

Sei.  2014ko ekitaldian, ondoko autonomia-erkidego hauek izango dira funtsen onuradun: Galizia, Andaluzia, Asturias, Kantabria, Murtziako Eskualdea, Valentziako Erkidegoa, Gaztela-Mantxa, Kanariak, Extremadura, Gaztela eta Leon, eta Ceuta eta Melilla hiriak, abenduaren 27ko 22/2001 Legearen xedapen gehigarri bakarra betez.

Zazpi.  Aurreko ekitaldietako lurralde arteko konpentsazio-funtsetako kreditugeldikinak 2014ko Aurrekontuan sartuko dira automatikoki, eta 2013ko abenduaren 31n proiektuak gauzatzeko ardura zeukan Administrazio beraren esku egongo dira.

Aurreko lerrokadan adierazitako sarrerak finantzatzeko, kreditu bat sortu da honako kontzeptu honetan: 33. Atala «Lurralde arteko konpentsazio-funtsak», 20. Zerbitzua «Maila Autonomikoa eta Tokikoa Koordinatzeko Idazkaritza Nagusia. Hainbat autonomiaerkidego», 941N Programa «Autonomia-erkidegoei egin beharreko transferentziak, lurralde arteko konpentsazio-funtsengatik», 759 Kontzeptua «Lurralde arteko konpentsazio-funtsetako kreditu-geldikinen sarrera finantzatzeko».

Geldikinak, 2013ko abenduaren 31n, adierazitako kredituaren zuzkidura baino handiagoak izanez gero, aldea finantzatzeko baja egingo da Kontingentzia Funtsean, Aurrekontuei buruzko azaroaren 26ko 47/2003 Lege Orokorraren 50. artikuluan xedatutakoa betez.

Zortzi.  Aurreko ekitaldietako aurrekontu-kredituetako geldikinak indarreko ekitaldian sartzean, Altxor Publikoak diruzaintza-aurrerakinak eman ahal izango dizkie autonomiaerkidegoei, haiek eskatutako funtsen zenbateko berekoak, sarrera hori egitean jaso beharreko baliabideen «kontura».

VIII. TITULUA Gizarte-kotizazioak 128. artikulua.  Gizarte Segurantzari, langabeziari, jarduera amaitzeagatiko babesari, Soldatak Bermatzeko Funtsari eta Lanbide Heziketari 2014an dagozkien kotizaziooinarriak eta -tasak.

2014ko urtarrilaren 1etik aurrera, honako hauek izango dira Gizarte Segurantzari, langabeziari, jarduera amaitzeagatiko babesari, Soldata Bermatzeko Funtsari eta Lanbide Heziketari dagozkien kotizazio-oinarriak eta -tasak: Bat.  Gizarte Segurantzari kotizatzeko oinarrien gehieneko eta gutxieneko mugak.

1.  2014ko urtarrilaren 1etik aurrera, Gizarte Segurantzako kotizazio-oinarriaren gehieneko muga hilean 3.597,00 eurokoa izango da, gehieneko muga ezarrita duten erregimenetan.

2.  Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginak, ekainaren 20ko 1/1994 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoak, 16. artikuluaren 2 zenbakian ezarritakoari jarraiki, eta artikulu honetan zehaztutako gertakariei dagokienez, Gizarte Segurantzako Erregimenetako kotizazio-oinarrien gutxieneko muga, 2014an, une bakoitzean indarrean dagoen lanbide arteko gutxieneko soldataren zenbatekoa seiren batean areagotuta izango da, kontrakoa adierazten duen xedapen espresik denean salbu.

Bi.  Gizarte Segurantzako Erregimen Orokorreko kotizazio-oinarriak eta -tasak.

1.  Gizarte Segurantzako Erregimen Orokorrak babestutako gertakari eta egoera guztietarako –laneko arriskuak eta lanbide-gaixotasunak izan ezik– hileko kotizazio- oinarriek gutxieneko eta gehieneko oinarri hauek izango dituzte, lanbide-kategoria bakoitzean:

a)  Gutxieneko kotizazio-oinarriak, lanbide-kategorien eta kotizazio taldeen arabera, lanbide arteko gutxieneko soldata handitzen den ehuneko berean handituko dira 2014ko urtarrilaren 1etik aurrera, 2013ko abenduaren 31n indarren zeudenekiko.

Lanaldi partzialeko kontratua duten langileei aplikatzekoak diren gutxieneko kotizaziooinarriak doitu egingo dira, kontratazio-aldaera horretako kotizazioa denbora-unitate bera eta antzeko ordainsaria duen arduraldi osoko kotizazioarekin parekatzeko.

b)  2014an, gehieneko oinarriak hilean 3.597,00 eurokoak edo egunean 119,90

eurokoak izango dira, lanbide-kategoria eta kotizazio taldea edozein direla ere.

2.  2014an, hauek izango dira Gizarte Segurantzaren Erregimen Orokorreko kotizazio-tasak:

a)  Gertakari arrunten kasuan, 100eko 28,30. Ehuneko horretatik, 100eko 23,60

enpresaren kontura izango da, eta 100eko 4,70 langilearen kontura.

b)  Lan-istripuen eta lanbide-gaixotasunen kasuan, 2007rako Estatuaren Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 28ko 42/2006 Legearen laugarren xedapen gehigarrian jasotako primen tarifaren ehunekoak aplikatuko dira. Prima horiek enpresak ordaindu beharko ditu, oso-osorik.

3.  Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginaren 111. artikuluan ezarritako aparteko orduen kotizazio osagarrirako, kotizazio-tasa hauek aplikatuko dira 2014an:

a)  Ezinbesteak eragindako aparteko orduen kasuan, 100eko 14,00. Ehuneko horretatik, 100eko 12,00 enpresaren kontura izango da, eta 100eko 2,00 langilearen kontura.

b)  Aurreko lerrokadan jasota ez dauden aparteko orduen kasuan, 100eko 28,30.

Ehuneko horretatik, 100eko 23,60 enpresaren kontura izango da, eta 100eko 4,70

langilearen kontura.

4.  2014ko urtarrilaren 1etik aurrera, merkataritza-ordezkariei aplikatzeko gertakari arruntengatiko gehieneko kotizazio-oinarria Bi.1.b) paragrafoan kasu orokorretarako xedatutakoa izango da.

5.  Artisten gertakari arruntengatiko 2014ko gehieneko kotizazio-oinarria zehazteko, ondoko arau hauek aplikatuko dira:

a)  Lanbide-kategoria ezberdinetako talde guztientzako gehieneko kotizazio-oinarria hilean 3.597,00 eurokoa izango da.

Nolanahi ere, artista batek enpresa batentzat edo gehiagorentzat egindako jarduerengatik izango dituen kotizazio-oinarrien gehieneko muga urtekoa izango da, eta adierazitako hileko gehieneko oinarriaren urteko kopuruaz zehaztuko da.

b)  Enplegu eta Gizarte Segurantza Ministerioak, aurreko paragrafoan ezarritako gehieneko oinarria eta mugak aintzat hartuta, artisten behin-behineko likidazioak zehazteko kotizazio-oinarriak ezarriko ditu. Likidazio horiek abenduaren 22ko 2064/1995 Errege Dekretuak onartutako Gizarte Segurantzaren beste eskubide batzuen kotizazioari eta likidazioari buruzko Erregelamendu Orokorraren 32.5.b) artikuluan daude jasota.

6.  Zezenketako profesionalen gertakari arruntengatiko 2014ko gehieneko kotizaziooinarria zehazteko, ondoko arau hauek aplikatuko dira:

a)  Lanbide-kategoria ezberdinetako talde guztientzako gehieneko kotizazio-oinarria hilean 3.597,00 eurokoa izango da. Nolanahi ere, zezenketako profesionalen kotizaziooinarrien gehieneko muga urtekoa izango da, eta adierazitako hileko gehieneko oinarriaren urteko kopuruaz zehaztuko da.

b)  Enplegu eta Gizarte Segurantza Ministerioak, aurreko paragrafoan ezarritako gehieneko oinarria eta mugak aintzat hartuta, zezenketako profesionalen behin-behineko likidazioak zehazteko kotizazio-oinarriak ezarriko ditu. Likidazio horiek abenduaren 22ko 2064/1995 Errege Dekretuak onartutako Gizarte Segurantzaren beste eskubide batzuen kotizazioari eta likidazioari buruzko Erregelamendu Orokorraren 33.5.b) artikuluan daude jasota.

Hiru.  Gizarte Segurantzako Erregimen Orokorrean zehaztutako Besteren Konturako Nekazaritzako Langileentzako Sistema Bereziko kotizazioa.

1.  2014an, sistema berezi honen barruan dauden eta zerbitzua hilabete osoan ematen duten langileen gertakari arrunt zein profesionalengatiko hileko kotizazio-oinarrien zenbatekoak Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginaren 109. artikuluak xedatutakoaren arabera zehaztuko dira, eta gutxieneko eta gehieneko oinarri hauek aplikatuko zaizkie:

a)  Gutxieneko kotizazio-oinarriak, lanbide-kategorien eta kotizazio taldeen arabera, lanbide arteko gutxieneko soldata handitzen den ehuneko berean handituko dira 2014ko urtarrilaren 1etik aurrera, 2013ko abenduaren 31n indarren zeudenekiko.

b)  2014an, gehieneko oinarriak hilean 2.595,60 eurokoak izango dira, lanbidekategoria eta kotizazio taldea edozein direla ere.

Langileek hilabete naturalaren hasierarekin edo amaierarekin bat ez datorren egun batean hasten edo amaitzen badute jarduera, eta jarduera horren iraupena elkarren segidako gutxienez 30 egun naturalekoa bada, kotizazio-modalitate hori Sistema Berezi honetan hilabetean zehar altan egondako egunekiko proportzionala izango da.

2.  2014an, lanegun errealen gertakari arrunten zein profesionalengatiko eguneko kotizazio-oinarrien zenbatekoak, nekazaritza-lanak besteren kontura egiten dituzten langileen talde bakoitzari dagozkionak, Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginaren 109. artikuluak xedatutakoaren arabera zehaztuko dira, aurreko paragrafoan adierazitako kotizazio-modalitatea hautatu ez badute. Horretarako, Hiru.1 paragrafoan ezarritako gehieneko eta gutxieneko oinarrien zenbatekoak 23rekin zatituko dira.

Lanegun bakoitzean lanean emandako orduen kopurua edozein dela ere, kotizaziooinarriaren zenbatekoa ezin izango da 10. kotizazio taldearen eguneko gutxieneko oinarria baino txikiagoa izan.

Hilabete naturalean 23 lanegun erreal edo gehiago egiten badira, horien kotizaziooinarria Hiru.1 paragrafoan ezarritakoa izango da.

3.  2014an, Sistema Berezi honen barruan dauden besteren konturako nekazaritzako langileen hileko kotizazio-oinarriaren zenbatekoa hauxe izango da hilabete naturalaren barruan jarduerarik gabe izandako aldietan: Gizarte Segurantzako Erregimen Orokorreko kotizazio taldeen eskalako 7. taldearentzat gertakari arruntengatiko gutxieneko oinarrirako ezarritakoa.

Ondorio horietarako, hilabete naturalaren barruan jarduerarik gabeko aldiak izan direla suposatuko da, epealdi horretan benetako lanean izandako aldien kopurua txikiagoa denean hilabete horretan langilea Sistema Berezian altan egon den egun naturalen 100eko 76,67 baino.

Jarduerarik gabeko aldi horiei dagokien kotizazioa zehazteko, ondoko formula hau aplikatuko da: C = [(n/N) – (jr x 1,304/N)] bc x tc Non: C= Kotizazioaren zenbatekoa. n= Sistema Berezian kotizatu gabe emandako egunen kopurua bider hileko kotizaziooinarriak.

N= Hilabete naturalean Sistema Berezian altan egondako egunen kopurua. jr= Hilabete naturalean benetan lanean izandako egunen kopurua. bc= Hileko kotizazio-oinarria. tc = Kotizazio-tasa aplikagarria, Hiru.4.b) paragrafoan jasotakoaren arabera.

Aurreko formula aplikatzean lortutako C-ren balioa ezin izango da zerotik beherakoa izan.

Formula hori aplikatzeari dagokionez, langileak ez badira Sistema Berezian hilabete natural osoan altan egon, jarduerarik gabeko aldien kotizazioa hilabete horretan altan egondako egunekiko proportzionala izango da.

4.  Sistema Berezi honetan dauden eta besteren kontura lan egiten duten langileen kotizazioari tasa hauek aplikatuko zaizkio:

a)  Jardunean egondako aldietan: Gertakari arruntei dagokienez, 1. kotizazio taldeko langileek 100eko 28,30 kotizatuko dute. Ehuneko horretatik, 100eko 23,60 enpresaren kontura izango da, eta 100eko 4,70

langilearen kontura.

2.  kotizazio taldetik 11.era artean dauden langileek 100eko 21,55 kotizatuko dute.

Ehuneko horretatik, 100eko 16,85 enpresaren kontura izango da, eta 100eko 4,70

langilearen kontura.

Lan-istripuengatiko eta lanbide-gaixotasunengatiko gertakariak kotizatzeari dagokionez, 2007rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 28ko 42/2006 Legearen laugarren xedapen gehigarrian ezarritako primen tarifa-tasak aplikatuko dira.

Prima horiek enpresak ordaindu beharko ditu, oso-osorik.

b)  Jarduerarik gabeko aldietan, kotizazio-tasa 100eko 11,50 izango da, eta langileak ordaindu beharko du, oso-osorik.

5.  2014an, ondoko murrizketa hauek aplikatuko zaizkie enpresek Sistema Berezi honen kotizaziora egindako ekarpenei, jardunean egondako aldietan zerbitzuak eman direnean:

a)  1. kotizazio taldeko langileen kotizazioari dagokionez, kotizazio-oinarriari ehuneko 8,10 puntuko murrizketa aplikatuko zaio; hortaz, gertakari arruntengatiko kotizazio-tasa 100eko 15,50 izango da. Nolanahi ere, enpresak ordaindu beharreko kuota ezin izango da hilean 279,00 eurokoa edo lanean emandako egun bakoitzeko 12,13 eurokoa baino handiagoa izan.

b)  2. kotizazio taldetik 11.era bitartean dauden langileen kotizazioari dagokionez, murrizketak arau hauek bete beharko ditu:

1.) Hileko kotizazio-oinarria 986,70 eurokoa edo txikiagoa denean, edota lanean emandako egun bakoitzeko 42,90 eurokoa edo txikiagoa, kotizazio-oinarriari ehuneko 6,50 puntuko murrizketa aplikatuko zaio; hortaz, gertakari arruntengatiko kotizazio-tasa 100eko 10,35 izango da.

2.) Kotizazio-oinarriak aurreko paragrafoan adierazitako zenbatekoak baino handiagoak direnean, eta gehienez ere hilean 2.595,60 eurokoak edota lanean emandako egun bakoitzeko 112,85 eurokoak, ondoko formula hauek aplikatzean lortutako ehunekoa aplikatuko zaie kotizazio-oinarri horiei: Hileko kotizazio-oinarrietarako, formula hau aplikatuko da:

% hileko murrizketaren= 6,50% x (1+ Hileko oinarria – 986,70 Hileko oinarria x 2,52 x 6,15% 6,50% ) Lanean emandako egunen kotizazio-oinarrietarako, formula hau aplikatuko da:

% eguneko murrizketaren= 6,50% x (1+ Eguneko oinarria – 42,90 Eguneko oinarria x 2,52 x 6,15% 6,50% ) Nolanahi ere, enpresak ordaindu beharreko kuota ezin izango da hilean 60,25 eurokoa edo lanean emandako egun bakoitzeko 2,62 eurokoa baino txikiagoa izan.

6.  Jarduneko aldiko aldi baterako ezintasun, amatasun, aitatasun, haurdunaldiko arrisku nahiz edoskialdi naturaleko arrisku-egoeretan, kotizazioa langileen kontrataziomodalitatearen araberakoa izango da:

a)  Kontratu mugagabea duten nekazaritzako langileen kasuan, aipatutako egoeretako kotizazioa Gizarte Segurantzako Erregimen Orokorreko arau orokorrek zehazten dutena izango da. Ondoko tasa hauek aplikatu beharko dira:

1.) 1. kotizazio taldeko langileen kasuan, gertakari arruntengatiko kotizazio-oinarriari 100eko 15,50eko tasa aplikatuko zaio.

2.) 2. kotizazio taldetik 11.era bitartean dauden langileen kasuan, gertakari arruntengatiko kotizazio-oinarriari 100eko 2,75eko tasa aplikatuko zaio.

Langile guztien kasuan, haien kotizazio taldea edozein dela ere, langabeziakotizazioari dagokion kuotari kotizazio-oinarriaren ehuneko 2,75 puntuko murrizketa aplikatuko zaio.

b)  Aldi baterako kontratua eta kontratu finko etena duten nekazaritzako langileen kasuan, a) paragrafoan ezarritakoa aplikatuko da kontratatutako egunetan zerbitzua ematerik izan ez dutenean, lehen adierazitako egoeretako batean egotearen ondorioz.

Zerbitzua ematea aurreikusi ez den egunei dagokienez, langileek jarduerarik gabeko aldiei dagokien kotizazioa ordaindu beharko dute, amatasun- eta aitatasun-laguntzak jasotzean izan ezik, horiek kotizazio-epeak izango baitira honako prestazio hauei dagokienez: erretiroa, ezintasun iraunkorra, heriotza eta bizirik irautea.

7.  Kontribuzio-mailako langabezia-prestazioa jaso bitartean, Sistema Berezi honetan kotizatu behar izanez gero, kotizazio-tasa 100eko 11,50 izango da.

8.  Sistema berezi honetako langileei ez zaie aplikatuko Bi.3 paragrafoan adierazitako aparteko orduengatiko kotizazio gehigarria.

9.  Enplegu eta Gizarte Segurantza Ministerioari baimena ematen zaio jarduneko aldien eta jarduerarik gabekoen kotizazioa harmonizatzeko beharrezkoak diren prozedurak arautzeko eta egokitzapenak egiteko, aurreikusitako murrizketak aplikatzeko baldintzak betetzen direla egiaztatzeko, eta horietatik eratorritako kotizazioak erregularizatzeko.

Lau.  Gizarte Segurantzako Erregimen Orokorrean zehaztutako Etxeko Langileentzako Sistema Bereziko kotizazioa.

2014ko urtarrilaren 1etik aurrera, ondorengo kotizazio-oinarri eta -tasa hauek aplikatuko dira sistema berezi honetan:

1.  2014an gertakari arruntengatiko eta profesionalengatiko kotizazio-oinarriak zehazteko, lanbideen arteko gutxieneko soldataren igoeraren proportzio berean eguneratuko dira 2013an indarrean zegoen eskalako hileko ordainsariak eta kotizaziooinarriak.

2.  2014an, gertakari arruntengatiko kotizazio-tasa 100eko 23,80 izango da, aurreko paragrafoan adierazitakoaren arabera dagokion kotizazio-oinarriaren gainean kalkulatuta.

Ehuneko horretatik, 100eko 19,85 enplegu-emaileak ordaindu beharko du, eta 100eko 3,95 enplegatuak.

3.  Lan-istripuengatiko eta lanbide-gaixotasunengatiko gertakariak kotizatzeari dagokionez, Lau.1 paragrafoan adierazitakoaren arabera dagokion kotizazio-oinarriaren gainean, 2007rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 28ko 42/2006 Legearen laugarren xedapen gehigarrian ezarritako primen tarifa-tasak aplikatuko dira.

Prima horiek enplegu-emaileak ordaindu beharko ditu, oso-osorik.

4.  2014an, 100eko 20ko murrizketa aplikatuko zaio enpresak sistema berezi honetan Gizarte Segurantzari gertakari arruntengatik egin beharreko ekarpenari. Murrizketa horren onuradunak 2012ko urtarrilaren 1etik aurrera etxeko langile bat edozein modalitatetan kontratatu duten eta Erregimen Orokorrean altan jarri duten enplegu-emaileak izango dira; betiere, enplegatua ez bada 2011ko abuztuaren 2tik abenduaren 31ra arteko aldian enplegu-emaile berdinarentzat Etxeko Langileen Erregimen Berezian lanaldi osorako altan egon. Familia ugarien kasuan, kuoten murrizketa 100eko 45era iritsi arte zabalduko da, hobari baten bidez, Familia Ugariak Babesteari buruzko azaroaren 18ko 40/2003 Legearen 9. artikuluan aurreikusitako moduan.

Kotizazioko hobari horiek ez zaizkie aplikatuko etxeko langileei, baldin eta enpleguemaile bakoitzari hilean ematen dizkioten zerbitzuak 60 ordutik beherakoak badira, eta sistema horretako enkoadratze, kotizazio eta bilketa betebeharrak onartzen badituzte.

Bost.  Norberaren Konturako Langileen edo Autonomoen Erregimen Bereziko kotizazioa.

2014ko urtarrilaren 1etik aurrera, ondoko hauek izango dira Norberaren Konturako Langileen edo Autonomoen Erregimen Bereziko gehieneko eta gutxieneko oinarriak eta kotizazio-tasak:

1.  Gehieneko kotizazio-oinarria hilean 3.597,00 eurokoa izango da. Gutxieneko kotizazio-oinarria hilean 875,70 eurokoa izango da.

2.  2014ko urtarrilaren 1ean 47 urte baino gutxiago dauzkaten langile autonomoen kasuan, haiek hautatuko dute kotizazio-oinarria, aurreko paragrafoan zehaztutako gehieneko eta gutxieneko oinarrien barruan. Aukera hori bera izango dute data horretan 47 urte dituzten autonomoek, baldin eta haien kotizazio-oinarria, 2013ko abenduan, hilean 1.888,80 eurokoa edo gehiagokoa izan bada, edota Erregimen Berezian aipatutako datatik aurrera egin badute alta.

2014ko urtarrilaren 1ean 47 urte dauzkaten langile autonomoek ezin izango dute hilean 1.926,60 euro baino gehiagoko oinarria aukeratu, haien kotizazio-oinarria hilean 1.888,80 eurokoa baino txikiagoa bada. Nolanahi ere, muga horretatik salbuetsita egongo dira, batetik, halako aukera 2014ko ekainaren 30a baino lehen egiten dutenak –aukera horrek urte horretako uztailaren 1etik aurrera sortuko ditu ondorioak–, eta, bestetik, negozioaren titularraren ezkontide alarguna, titularraren heriotzaren ondorioz negozioaren buru jarri behar izan denean, eta Erregimen Berezian alta 47 urterekin egin behar izan duenean.

3.  2014ko urtarrilaren 1ean 48 urte edo gehiago dauzkaten langile autonomoen kotizazio-oinarria hilean 944,40 eta 1.926,60 euro artekoa izango da. Salbuespen gisa, negozioaren titularraren ezkontide alargunaren kasuan, titularraren heriotzaren ondorioz negozioaren buru jarri behar izan denean, eta Erregimen Berezian alta 45 urterekin edo gehiagorekin egin behar izan duenean, kotizazio-oinarria hilean 875,70 eta 1.926,60 euro artekoa izango da.

Hala ere, 50 urte bete aurretik Gizarte Segurantzako sistemaren erregimenetako batean bost urtez edo gehiagoz kotizatu duten autonomoek arau hauek bete beharko dituzte:

a)  Egiaztatutako azken kotizazio-oinarria hilean 1.888,80 eurokoa edo gutxiagokoa izan bada, haien kotizazio-oinarria hilean 875,70 eta 1.926,60 euro artekoa izango da.

b)  Egiaztatutako azken kotizazio-oinarria hilean 1.888,80 eurotik gorakoa izan bada, haien kotizazio-oinarria hilean 875,70 euroren eta egiaztatuko azkenaren zenbatekoaren artekoa izango da, ehuneko 5 areagotuta. Kotizazio-oinarria hilean 1.888,80 eurotik beherakoa bada, hilean 1.926,60 euro arteko oinarria hautatzeko aukera izango dute.

Bost.3.b) paragrafoan aurreikusitakoa berdin aplikatuko zaie 48 edo 49 urterekin abenduaren 22ko 39/2010 Legearen 132. artikuluaren Lau.2 paragrafoaren bigarren lerrokadan xedatutako aukera hartu duten autonomoei.

4.  Salgaiak kalean edo etxez etxe saltzen dituzten langile autonomoek (EJSN 4781 Elikagaien, edarien eta tabako-produktuen txikizkako merkataritza salmenta-postuetan eta azoka txikietan; 4782 Ehun-produktuen, janzkien eta oinetakoen txikizkako merkataritza salmenta-postuetan eta azoka txikietan; 4789 Beste produktu batzuen txikizkako merkataritza salmenta-postuetan eta azoka txikietan eta 4799 Establezimenduetan, salmenta-postuetan edota azoka txikietan egiten ez diren txikizkako beste salerosketa batzuk), 2014an, Bost paragrafoko 1 puntuan izaera orokorrarekin ezarrita dagoen oinarria aukeratu ahal izango dute gutxieneko kotizazio-oinarri gisa, edota Erregimen Orokorrerako indarrean dagoena.

Salgaiak etxez etxe saltzen dituzten langile autonomoek (EJSN 4799), 2014an, Bost paragrafoko 1 puntuan izaera orokorrarekin ezarrita dagoen oinarria aukeratu ahal izango dute gutxieneko kotizazio-oinarri gisa, edota horren 100eko 55en baliokidea den kotizaziooinarria.

5.  Gizarte Segurantzako Erregimen Berezi honetako kotizazio-tasa 100eko 29,80

izango da; interesduna jarduera uzteagatiko babes-sistemari atxikita egonez gero, berriz, 100eko 29,30 izango da. Interesdunak aldi baterako ezintasunagatiko babesik ez duenean, kotizazio-tasa 100eko 26,50 izango da.

Erregimen Berezi honen barruan dauden langileek, lan-istripuek eta lanbidegaixotasunek eragindako gertakarietarako estaldurarik ez dutenean, aukeratutako kotizazio-oinarriari 100eko 0,10 erantsi beharko diote kotizazio gehigarri gisa, Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren II. tituluko IV quater eta IV quinquies kapituluetan jasotzen diren prestazioak finantzatze aldera.

6.  Lan-istripuengatiko eta lanbide-gaixotasunengatiko gertakariei dagokienez, 2007rako Estatuaren Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 28ko 42/2006 Legearen laugarren xedapen gehigarrian ezarritako primen tarifa-ehunekoak aplikatuko dira.

7.  Aldi berean egiten duten besteren konturako lanagatik jarduera-aniztasun erregimenean 2014an gertakari arruntengatik 12.215,41 euro edo gehiago kotizatzen duten langile autonomoek, kontuan hartuta bai enpresaren eta langilearen Erregimen Orokorreko ekarpenak, bai Erregimen Berezian egindakoak ere, aipatutako zenbatekoa gainditzen duen gehiegizko kotizazioaren 100eko 50 berreskuratzeko eskubidea izango dute; betiere, aipatutako Erregimen Berezian sartutako kuoten 100eko 50 izango da muga, nahitaez estali beharreko gertakariengatiko kotizazioa dela-eta.

Zenbateko hori berreskuratzeko, eskaera egin beharko du interesdunak; zehazki, hurrengo ekitaldiko lehen lauhilekoan.

8.  Salgaiak kalean saltzen dituzten eta diru-sarrerak zuzenean erosleengandik jasotzen dituzten lan elkartuko kooperatibetako bazkide langileak Norberaren Konturako Langileen edo Autonomoen Erregimen Berezian sartuko dira Gizarte Segurantzaren ondorioetarako; kotizazioari dagokionez, Bost paragrafoko 4 puntuaren lehenengo lerrokadan xedatutakoa aplikatuko zaie.

Salgaiak merkatu tradizionaletan edo azoka txikietan saltzen dituztela egiaztatzen dutenek, egunean zortzi ordu baino gutxiagoan, Bost paragrafoko 1 puntuan ezarritako gutxieneko kotizazio-oinarria aukeratu ahal izango dute, edota oinarri horren 100eko 55en baliokidea dena. Nolanahi ere, nahitaez kotizatu beharko dute lan-istripuen eta lanbidegaixotasunen gertakariengatik. Xede horretarako, 2007rako Estatuaren Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 28ko 42/2006 Legearen laugarren xedapen gehigarrian ezarritako primen tarifa aplikatuko zaio aukeratutako kotizazio-oinarriari.

9.  Salgaiak kalean saltzen dituzten lan elkartuko kooperatibetako bazkide langileek, Norberaren Konturako Langileen edo Autonomoen Erregimen Berezian sartuta gelditu direnean, ordaindu beharreko kuotan 100eko 50eko murrizketa izateko eskubidea izango dute 2014an, 2009rako Estatuaren Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 23ko 2/2008 Legearen 120.Lau.8 artikuluan xedatutakoaren arabera.

Murrizketa horretarako eskubidea izango dute, halaber, salgaiak kalean saltzen dituzten lan elkartuko kooperatibetako bazkide langileek, baldin eta 2009ko urtarrilaren 1etik aurrera hasi badira jardueran eta aipatutako Erregimen Berezian sartu badira.

Murrizketa honela zehaztuko da: Bost paragrafoko 8 puntuan xedatutakoaren arabera aukeratutako gutxieneko oinarriari Norberaren Konturako Langileen edo Autonomoen Erregimen Berezian indarrean dagoen kotizazio-tasa ezarrita.

10.  Lo dispuesto en el segundo párrafo del apartado Cinco. Bost.8 paragrafoaren bigarren lerrokadan xedatutakoa honako hauei aplikatuko zaie: salgaiak merkatu tradizionaletan edo azoka txikietan indibidualki saltzen aritzen direnei, egunean zortzi ordu baino gutxiagoan, establezimendu finko propioa ez badute, eta saltzen dituzten artikuluak edo produktuak ekoizten ez badituzte.

11.  2013ko uneren batean euren zerbitzura besteren konturako 50 langile edo gehiago aldi berean kontratatuta izan dituzten langile autonomoen kasuan, gutxieneko kotizazio-oinarria Erregimen Orokorreko 1. kotizazio taldeko langileentzat aurreikusitakoa izango da.

Sei.  Nekazaritza-arloan norberaren gain diharduten langileentzako kotizazioa sistema berezian, norberaren gain edo autonomo gisa diharduten Langileen Araubide Berezian ezarria.

1.  2014ko urtarrilaren 1etik aurrera, ondoko hauek izango dira Norberaren Konturako Langileen edo Autonomoen Erregimen Berezian zehaztutako Nekazaritzako Norberaren Konturako Langileentzako Sistema Bereziko langileen kotizazio-tasak:

a)  Nahitaez estali beharreko gertakariei dagokienez, langileak aukeratutako kotizazio-oinarria hilean 875,70 eta 1.050,90 euro artekoa denean, aplikatu beharreko kotizazio-tasa 100eko 18,75 izango da.

Langileak aukeratutako kotizazio-oinarria hilean 1.050,90 eurotik gorakoa bada, zenbateko horretatik gorako kopuruari 100eko 26,50eko kotizazio-tasa aplikatuko zaio.

b)  Gertakari arruntengatiko aldi baterako ezintasunaren borondatezko hobekuntzari dagokionez, interesdunaren kotizazio-oinarriaren zenbateko osoari aplikatu beharreko kotizazio-tasa 100eko 3,30ekoa izango da; interesduna jarduera uzteagatiko babessistemari atxikita egonez gero, berriz, 100eko 2,80koa izango da.

2.  Lan-istripuen eta lanbide-gaixotasunen gertakariei dagokienez, Bost.6

paragrafoan xedatutakoa beteko da. Interesdunek ez badute gertakari profesional guztiak estaltzea hautatu, Sei.1.a) paragrafoan adierazitako kotizazio-oinarriari 100eko 1,00eko tasa aplikatuta lortzen den kuota ordaintzen jarraituko dute, ezintasun iraunkorraren eta heriotzaren nahiz bizirik irautearen gertakarien estaldura gisa.

3.  Sistema Berezi honen barruan dauden langileek, lan-istripuen eta lanbidegaixotasunen gertakari guztiei estaldura ez ematea erabaki badute, aukeratutako kotizazio-oinarriari 100eko 0,10eko kotizazio gehigarria erantsitako zenbatekoa kotizatuko dute, Gizarte Segurantzaren Lege Orokorreko II. tituluko IV quater eta IV quinquies kapituluetan jasotzen diren prestazioak finantzatze aldera.

Zazpi.  Itsasoko Langileen Erregimen Bereziko kotizazioa.

1.  Bat eta Bi paragrafoetan xedatutakoa Itsasoko Langileen Erregimen Berezian aplikatuko da, bai eta, hala badagokio, gertakari arruntengatiko kotizaziorako, abenduaren 30eko 116/1969 eta ekainaren 21eko 24/1972 legeen testu bateginaren, abuztuaren 30eko 2864/1974 Dekretuaren bidez onetsitakoaren, 19.6 artikuluan xedatutakoa eta hurrengo 2 paragrafoan ezarritakoa ere. Salbuespen izango da norberaren konturako langileen gertakari arruntengatiko kotizazio-tasa, 100eko 29,30ekoa izango baita; interesduna jarduera uzteagatiko babes-sistemari atxikita ez badago, berriz, 100eko 29,80koa izango da.

2.  Abuztuaren 30eko 2864/1974 Dekretuaren bidez onetsitako testu bateginaren 19.5 artikuluak aipatzen dituen bigarren eta hirugarren taldeetako langileei dagozkien honako Erregimen Berezi honetan babestutako gertakari eta egoera guztien kotizazioak Enplegu eta Gizarte Segurantza Ministerioaren agindu bidez urtero zehaztutako ordainsarien gainean gauzatuko dira. Itsasoko Gizarte Institutuak egingo du aginduaren proposamena, sektoreko erakunde adierazgarriak entzun ostean. Zehaztapen hori probintzia, arrantza-modalitate eta lanbide-kategoria bakoitzeko egingo da, aurreko urtean jasotako ordainsariaren batez besteko balioetan oinarrituta.

Zehazturiko oinarriak bakarrak izango dira, eta ezin izango dira Bi paragrafoaren 1

lerrokadan xedatutakoaren arabera kategoria profesional bakoitzerako ezarritakoa baino txikiagoak edo handiagoak izan.

Zortzi.  Ikatz Meatzaritzako Erregimen Bereziko kotizazioa.

1.  2014ko urtarrilaren 1etik aurrera, Ikatz Meatzaritzako Erregimen Bereziari dagokion kotizazioa zehazteko, Bi paragrafoan aurreikusitakoa aplikatuko da; gertakari arrunten kasuan, hala ere, kotizazio-oinarriak honako arau hauen arabera normalizatuko dira: Lehenengoa.  Langileek 2013ko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra artean, biak barne, jaso dituzten edota eskubidez jaso zitzaketen ordainsarien zenbatekoa hartuko da kontuan. Zenbateko horiek konputagarriak izango dira lan-istripuengatiko eta lanbidegaixotasunengatiko kotizazioari dagokionez.

Bigarrena.  Ordainsari horiek kategoria, talde profesional, espezialitate profesional nahiz meatzaritzako eremuen arabera taldekatuko dira; betiere, Gizarte Segurantzaren Beste Eskubide Batzuen Kotizazioari eta Likidazioari buruzko Erregelamendu Orokorraren 57. artikuluan xedatutakoa aintzat hartuta. Modu horretara lorturiko zenbatekoak dagozkien egunen baturaz zatituko dira.

Hirugarrena.  Emaitza hori gertakari aurruntengatiko eguneko kotizazio-oinarri normalizatua izango da. Oinarri horren zenbatekoa ezin izango da aurreko ekitaldian lanbide-kategoria horretarako finkatutakoa baino txikiagoa izan, indarreko ekitaldian izandako ehuneko berean handituta, Bat.1 paragrafoan aipatzen den gehieneko kotizazioa gehitu ostean. Era berean, ezin izango da aipaturiko gehienekoa urteko zenbateko bihurtu, eta 2013ko egun naturalen artean zatitu ostean lortzen den kopurua baino handiagoa izan.

2.  Enplegu eta Gizarte Segurantza Ministerioak finkatuko du oinarri normalizatuen zenbatekoa, aurreko zenbakian xedatutako arauak aplikatuz.

Bederatzi.  Gizarte Segurantzako kotizazio-oinarria, langile autonomoek kontribuziomailako langabezia-prestazioa jaso bitartean eta jarduera uzteagatiko prestazioa jaso bitartean.

1.  1.Lan-harremana iraungitzearen ondorioz langabezia-prestazioa jaso bitartean, Gizarte Segurantzari kotizatzeko betebeharra daukaten langileen kotizazio-oinarria langabezia-prestazioaren oinarri arautzailea izango da, Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginaren 211. artikuluaren 1 paragrafoan xedatutakoa, lanbidekategoria bakoitzerako aurreikusitako gertakari arruntengatiko gutxieneko oinarriaren zenbatekoa aintzat hartuta. Gizarte Segurantzaren prestazioei dagokienez, gertakari arruntengatiko kotizazio-oinarritzat joko da oinarri hori.

Lan-harremana aldi baterako etetearen edota lanaldia aldi baterako murriztearen ondorioz langabezia-prestazioa jaso bitartean, dela enpresaburuak hala erabaki duelako, Langileen Estatutuaren Legearen testu bateginaren 47. artikuluan ezarritakoaren arabera, dela konkurtso-prozedura batean emandako ebazpen judizial batek hala agindu duelako, kotizatzeko legezko betebeharra duten langileek Gizarte Segurantzari kotizatu beharrekoaren oinarria lanean egon bitartean hala gertakari arruntengatik nola lanistripuengatiko zein lanbide-gaixotasunengatiko gertakariengatik kotizaturiko azken sei hilabeteetako oinarrien batez bestekoa izango da; zehazki, langabezia-egoera baino lehenagoko edota kotizatzeko legezko betebeharra bukatu baino lehenagoko oinarriena.

Langabezia-prestazioa jasotzeko eskubidea etenda izan ostean berreskuratzen duenak kotizatzeari ekin beharko dio berriz ere, eskubidea berreskuratzeko uneari dagokion kotizazio-oinarriaren arabera, aurreko lerrokadetan adierazitakoa aintzat hartuta.

Langabezia-prestazioa jasotzeko eskubidea iraungita badago, eta, Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginaren 210. artikuluko 3 paragrafoan xedatutakoan oinarrituz, langileak hasierako eskubidea berreskuratzea erabakitzen badu, Gizarte Segurantzari egin beharreko kotizazioaren oinarria eskubidea jaio den uneari dagokion langabezia-prestazioaren oinarri arautzailea izango da.

Prestazioa jaso bitartean, ondoko kasuan soilik eguneratuko da aurreko lerrokadetan adierazitako kotizazio-oinarria: oinarri hori txikiagoa denean langilea langabezian gelditzean haren kotizazio-taldeari dagokion gutxieneko kotizazio-oinarria baino, aipatutako mugarekin.

2.  Kontribuzio-mailako langabezia-prestazioa jaso bitartean, Gizarte Segurantzako Erregimen Orokorrean zehaztutako Besteren Konturako Langileentzako Nekazaritzako Erregimen Berezian kotizatu behar dutenen kotizazio-oinarria Bederatzi.1 paragrafoan izaera orokorrarekin adierazitakoa izango da. 1.

3.  Langabezia-prestazioa jaso bitartean, Ikatz Meatzaritzako Erregimen Berezian kotizatu behar dutenen kotizazio-oinarria hauxe izango da: langilea legez langabezian gelditzean, haren kategoriari edo espezialitate profesionalari dagokion indarreko kotizazio normalizatua.

Kotizazio-oinarria une bakoitzean indarrean dagoen oinarriaren arabera eguneratuko da, langilea legez langabezian gelditzean haren kotizazio taldeari edota kategoria edo espezialitate profesionalari dagokiona aintzat hartuta.

4.  Langile autonomoek jarduera uzteagatiko prestazio ekonomikoa jaso bitartean, dagokion erregimeneko gertakari arruntengatiko kotizazio-oinarria prestazio horren oinarri arautzailea izango da, langile autonomoek jarduera uzteagatik berariazko babes-sistema ezartzen duen abuztuaren 5eko 32/2010 Legearen 9.1 artikuluan xedatutako moduan zehaztuta; betiere, aintzat hartuko da dagokion erregimenean aurreikusitako gutxieneko kotizazio-oinarriaren edo kotizazio-oinarri bakarraren zenbatekoa.

Gizarte Segurantzako kotizazioak arautzen dituen araubidearekin bat etorriz, jarduerak dirauen bitartean norberaren konturako langileentzako edo autonomoentzako gutxieneko kotizazio-oinarri arrunta baino gutxiago kotizatzen duten kolektiboek kotizaziooinarri murriztuan kotizatuko dute jarduera uzteagatiko prestazioak jaso bitartean.

Hamar.  Langile autonomoen langabeziagatiko, Soldatak Bermatzeko Funtsagatiko, lanbide-heziketagatiko eta jarduera uzteagatiko kotizazioa.

2014ko urtarrilaren 1etik aurrera, ondoren adierazitakoarekin bat etorriz gauzatuko da langabeziagatiko, Soldatak Bermatzeko Funtsagatiko, lanbide-heziketagatiko eta jarduera uzteagatiko gertakarien kotizazioa:

1.  Langabeziagatiko, Soldatak Bermatzeko Funtsagatiko eta lanbide-heziketagatiko kotizazio-oinarria, horiek estaltzen dituzten Gizarte Segurantzako erregimen guztietan, lan-istripuengatiko eta lanbide-gaixotasunengatiko gertakariei dagokiena izango da.

Itsasoko Langileen Erregimen Bereziko langabeziagatiko kotizazio-oinarriei abuztuaren 30eko 2864/1974 Dekretuaren bidez onetsitako testu bateginaren 19.6

artikuluan xedatutakoa ere aplikatuko zaie, bai eta manu hori garatzen duten arauek zehaztutakoa ere, Zazpi paragrafoan adierazitakoari kalterik egin gabe.

Gizarte Segurantzako Erregimen Orokorrean zehaztutako Besteren Konturako Nekazaritzako Langileentzako Sistema Berezian dauden langileen langabeziagatiko, Soldatak Bermatzeko Funtsagatiko eta lanbide-heziketagatiko kotizazio-oinarriak Hiru.1

eta Hiru.2 paragrafoetan finkatukoak izango dira, langile bakoitzari gertakari profesionalengatik dagokion kotizazio-aldaeraren arabera.

Prestakuntzarako eta ikaskuntzarako kontratuen langabeziagatiko kotizazio-oinarria lan-istripuen eta lanbide-gaixotasunen gertakariei dagokien gutxieneko oinarria izango da.

Norberaren Konturako Langileen edo Autonomoen Erregimen Bereziko langileen jarduera uzateagatiko babesari dagokion kotizazio-oinarria erregimen horretan dauden langileek hautatu dutena izango da, bai eta adierazitako Erregimen Berezian zehaztutako Norberaren Konturako Nekazaritzako Langileentzako Sistema Bereziko langileena ere.

Itsasoko Langileen Erregimen Berezian, jarduera uzteagatiko kotizazio-oinarria erregimen horretan norberaren konturako langileari dagokiona izango da, eta bi arau hauetako koefiziente zuzentzaileak aplikatuko zaizkio: batetik, Itsasoko Langileen Gizarte Segurantzako Erregimen Berezia arautzen duen abenduaren 30eko 16/1969 Legearen eta ekainaren 21eko 24/1972 Legearen testu bateginak, abuztuaren 30eko 2864/1974 Dekretuaren bidez onetsitakoak, zehaztutakoa, eta, bestetik, 1974ko azaroaren 22ko Aginduak zehaztutakoa.

Aurreko lerrokadan adierazitakoa langile autonomoentzat jarduera uzteagatiko berariazko babes-sistema ezartzen duen urriaren 31ko 1541/2011 Errege Dekretuaren, abuztuaren 5eko 32/2010 Legea garatzen duenaren, seigarren xedapen gehigarrian zehaztutako ontzien armadoreei ere aplikatuko zaie; ez, ordea, aipatutako Erregimen Bereziko lehen taldekoei, haien kotizazio-oinarria lan-istripuen eta lanbide-gaixotasunen gertakariei dagokiena izango baita.

2.  2014ko urtarrilaren 1etik aurrera, kotizazio-tasak honako hauek izango dira: A)  Langabezia-gertakariari dagokionez:

a)  Kontratazio mugagabea, lanaldi partzialeko kontratu mugagabeak eta aldizkako lan-kontratu finkoak barne; era berean, iraupen mugatuko kontratazioa, honako modalitate hauetan: praktikaldikoak, prestakuntzakoak eta ikaskuntzakoak, txandakakoak eta bitarteko kontratuak. Azkenik, kontratu-modalitatea edozein izanda ere, desgaitasunen bat duten langileekin egindako kontratuak: 100eko 7,05. Ehuneko horretatik, 100eko 5,50

enpresaburuaren kontura izango da, eta 100eko 1,55 langilearen kontura.

b)  Iraupen mugatuko kontratazioa:

1.  Lanaldi osoko iraupen mugatuko kontratazioa: 100eko 8,30; hortik 100eko 6,70

enpresaburuaren kontura izango da, eta 100eko 1,60 langilearen kontura.

2.  Lanaldi partzialeko iraupen mugatuko kontratazioa: 100eko 9,30; hortik 100eko 7,70 enpresaburuaren kontura izango da, eta 100eko 1,60 langilearen kontura.

Gizarte Segurantzako Erregimen Orokorrean zehaztutako Besteren Konturako Nekazaritzako Langileentzako Sistema Berezian barne hartuta dauden aldi baterako besteren konturako langileen kotizazio-tasa aurreko b) paragrafoaren 1. tartekian finkatutakoa izango da lanaldi osoko iraupen mugatuko kontratazioen kasuan. Iraupen mugatuko kontratu zehatzei edota desgaitasunen bat duten langileei, berriz, aurreko a) lerrokadan aurreikusitakoa aplikatuko zaie.

B)  Soldatak Bermatzeko Funtsari kotizatzeari dagokionez, 100eko 0,20 enpresaren kontura.

Gizarte Segurantzako Erregimen Orokorrean zehaztutako Besteren Konturako Nekazaritzako Langileentzako Sistema Berezian, Soldatak Bermatzeko Funtserako kotizazio-tasa 100eko 0,10 izango da, enpresaren kontura oso-osorik.

C)  Lanbide Heziketagatiko kotizazioari dagokionez, 100eko 0,70. Ehuneko horretatik, 100eko 0,60 enpresaren kontura izango da, eta 100eko 0,10 langilearen kontura.

Gizarte Segurantzako Erregimen Orokorrean zehaztutako Besteren Konturako Nekazaritzako Langileentzako Sistema Berezian, Lanbide Heziketarako kotizazio-tasa 100eko 0,18 izango da. Ehuneko horretatik, 100eko 0,15 enpresaren kontura izango da, eta 100eko 0,03 langilearen kontura.

D)  Jarduera uzteagatiko babesari dagokionez, tasa 100eko 2,20 izango da.

Hamaika.  Prestakuntza- eta ikaskuntza-kontratuetako kotizazioa.

2014ko urtarrilaren 1etik aurrera, prestakuntza- eta ikaskuntza-kontratuetan enpresaburuak eta langileak ordaindu beharreko kuotak (gertakari arruntengatik, gertakari profesionalengatik, langabeziagatik, Soldatak Bermatzeko Funtsera eta Lanbide Heziketagatik) Erregimen Orokorreko gutxieneko oinarria handitzen den ehuneko berean handituko dira, 2013ko abenduaren 31n indarrean zeudenen aldean.

Hamabi.  Prestakuntza jasotzen ari diren ikertzaileen kotizazioa.

Urtarrilaren 27ko 63/2006 Errege Dekretuaren aplikazio-eremuan dauden eta prestakuntza jasotzen ari diren ikertzaileen kotizazioari dagokionez, lehenengo bi urteetan aurreko paragrafoan jasotako arauak aplikatuko dira prestakuntza- eta ikaskuntzakontratuetan gertakari arruntengatiko eta profesionalengatiko kotizazioan.

Paragrafo honetan aurreikusitako kotizazio-sistemak ez du eraginik izango jaso beharreko prestazio ekonomikoen zenbatekoa zehazteko unean; horri dagokionez, Erregimen Orokorreko 1. kotizazio taldeari dagokion gutxieneko oinarriaren zenbatekoa aplikatzen jarraituko da.

Hamahiru.  Kotizazioak suhiltzaileen erretiro-adina aurreratzearekin lotuta dituen berezitasunak.

Martxoaren 14ko 383/2008 Errege Dekretuak herri-administrazio eta -erakundeen zerbitzura lan egiten duten suhiltzaileen erretiro-adina murrizteko koefizientea ezartzen du; suhiltzaile horien gertakari arruntengatiko kotizazio-oinarriari kotizazio-tasa gehigarria aplikatuko zaio, hala enpresaren, nola langilearen kasuan.

2014an, aurreko lerrokadan aipaturiko kotizazio-tasa gehigarria 100eko 8,00 izango da. Ehuneko horretatik, 100eko 6,67 enpresaren kontura izango da, eta 100eko 1,33

langilearen kontura.

Hamalau.  Kotizazioak ertzainen erretiro-adina aurreratzearekin lotuta dituen berezitasunak.

Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginak berrogeita zazpigarren xedapen gehigarrian adierazten dituen ertzainei dagokienez, gertakari arruntengatiko kotizazio-oinarriari kotizazio-tasa gehigarria aplikatuko zaio, hala enpresaren, nola langilearen kasuan.

2014an, aurreko lerrokadan aipaturiko kotizazio-tasa gehigarria 100eko 7,10 izango da. Ehuneko horretatik, 100eko 5,92 enpresaren kontura izango da, eta 100eko 1,18

langilearen kontura.

Hamabost.  Aurreko paragrafoetan xedatutakoa salbu, Gizarte Segurantzaren sistema osatzen duten erregimenetako gutxieneko oinarriak edo bakarrak ezin izango dira Erregimen Orokorreko gutxieneko oinarria baino txikiagoak izan, Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginaren 16. artikulua aplikatzearen ondorioz.

Hamasei.  2014an, Gizarte Segurantzako Erregimen Orokorraren esparruan dauden enplegatu publikoen gertakari guztiengatiko kotizazio-oinarria 2010eko abenduan zena izango da; betiere, enplegatu publiko horiei maiatzaren 20ko 8/2010 Errege Lege Dekretuaren zazpigarren xedapen gehigarrian ezarritakoa aplikatu bazaie, eta haien lanedota zerbitzu-harremanak indarrean badirau. Nolanahi ere, jasotako ordainsariak direlaeta, zenbateko horrek handiagoa beharko lukeenean, azken hori hartuko da hileko kotizazioa egiteko oinarri gisa.

Aurreko lerrokadan adierazitakoaren ondorioetarako, 2010eko abenduko kotizaziooinarriari hilabetetik gorako sortzapen-aldia duten ordainsarien zenbatekoak kenduko zaizkio, hala badagokio, edota, aldian behingoak ez izanik, oinarri hori hainbanaketara jo gabe aplikatu duten zenbatekoak.

Hamazazpi.  Enpleguko eta Gizarte Segurantzako ministroari ahalmena ematen zaio artikulu honetan aurreikusitakoa aplikatu eta garatzeko beharrezko diren arauak emateko.

129. artikulua.  Funtzionarioen eskubide pasibo eta mutualitate orokorretarako 2014rako kotizazioak.

Bat.  2014ko urtarrilaren 1etik aurrera, honako hauek izango dira Estatuak Estatuko Funtzionario Zibilen Gizarte Segurantzako Erregimen Berezira egin beharreko kotizazioen eta ekarpenen tasak –Erregimen Berezi hori Estatuko Administrazio Zibileko Funtzionarioen Mutualitateak (MUFACE) kudeatzen du, ekainaren 23ko 4/2000 Legegintzako Errege Dekretuan adierazitakoak–, aipaturiko xedapeneko 12. artikuluak zehazten dituen prestazioak finantzatzeko, h) lerrokadan adierazitakoa izan ezik:

1.  MUFACEn sartuta dauden funtzionario aktiboen eta antzekoen kotizazioehunekoa eskubide pasiboak kotizatzeko 2013rako ezarritako hartzeko arautzaileen gaineko ehuneko 1,69 izango da, ehuneko 0,25 handituta.

2.  Estatuak egin beharreko ekarpena, 4/2000 Legegintzako Errege Dekretuaren 35. artikuluan araututa dagoena, eskubide pasiboak kotizatzeko 2013rako ezarritako hartzeko arautzaileen gaineko ehuneko 5,17 izango da, ehuneko 0,25 handituta. 5,17ko tasa horretatik, 4,10 Estatuak aktiboagatik egindako ekarpenari dagokio, eta 1,07 kotizatzeko betebeharretik salbuetsita dagoen pentsiodunak egindako ekarpenari.

Bi.  2014ko urtarrilaren 1etik aurrera, honako hauek izango dira Estatuak, aipaturiko xedapeneko 9. artikuluak zehazten dituen prestazioak finantzatzeko –f) lerrokadan adierazitakoa izan ezik–, Indar Armatuen Gizarte Segurantzako Erregimen Berezira egin beharreko kotizazioen eta ekarpenen tasak –Erregimen Berezi hori Indar Armatuen Gizarte Institutuak (ISFAS) kudeatzen du, ekainaren 9ko 1/2000 Legegintzako Errege Dekretuan adierazitakoak–:

1.  ISFASen sartuta dauden militar aktiboen eta antzekoen kotizazioaren eta ekarpenaren ehunekoa eskubide pasiboak kotizatzeko 2013rako ezarritako hartzeko arautzaileen gaineko ehuneko 1,69 izango da, ehuneko 0,25 handituta.

2.  Estatuak egin beharreko ekarpena, 1/2000 Legegintzako Errege Dekretuaren 30. artikuluan araututa dagoena, eskubide pasiboak kotizatzeko 2013rako ezarritako hartzeko arautzaileen gaineko ehuneko 9,36 izango da, ehuneko 0,25 handituta. 9,36ko tasa horretatik, 4,10 Estatuak aktiboagatik egindako ekarpenari dagokio, eta 5,26 kotizatzeko betebeharretik salbuetsita dagoen pentsiodunak egindako ekarpenari.

Hiru.  2014ko urtarrilaren 1etik aurrera, honako hauek izango dira Estatuak Justizia Administrazioko Funtzionarioen Gizarte Segurantzako Erregimen Berezira egin beharreko kotizazioen eta ekarpenen tasak –Erregimen Berezi hori Mutualitate Judizialak (MUGEJU) kudeatzen du, ekainaren 23ko 3/2000 Legegintzako Errege Dekretuan adierazitakoak–, aipaturiko xedapeneko 12. artikuluak zehazten dituen prestazioak finantzatzeko, f) lerrokadan adierazitakoa izan ezik:

1.  MUGEJUn sartuta dauden Justizia Administrazioko langile aktiboen eta antzekoen kotizazio-ehunekoa eskubide pasiboak kotizatzeko 2013rako ezarritako hartzeko arautzaileen gaineko ehuneko 1,69 izango da, ehuneko 0,25 handituta.

2.  Estatuak egin beharreko ekarpena, 3/2000 Legegintzako Errege Dekretuaren 23. artikuluan araututa dagoena, eskubide pasiboak kotizatzeko 2013rako ezarritako hartzeko arautzaileen gaineko ehuneko 5,12 izango da, ehuneko 0,25 handituta. 5,12ko tasa horretatik, 4,10 Estatuak aktiboagatik egindako ekarpenari dagokio, eta 1,02 kotizatzeko betebeharretik salbuetsita dagoen pentsiodunak egindako ekarpenari.

Lau.  2014an, aurreko paragrafoetan xedatutakoari jarraiki, Estatuko Klase Pasiboen Erregimenaren eta Funtzionarioen Erregimen Berezien eremuan dauden langileen eskubide pasiboen kuotaren zenbatekoa eta funtzionarioen mutualitateei dagokiena zehazteko, ehuneko 3,86ko eta ehuneko 1,69ko tasa aplikatuko da, hurrenez hurren, eskubide pasiboak kotizatzeko 2013rako ezarritako hartzeko arautzaileen gainean, ehuneko 0,25 handituta. Hona hemen xehetasunak:

Estatuko funtzionario zibilen, Indar Armatuetako kideen, Karrera Judizialeko eta Fiskaleko kideen, Idazkari Judizialen Kidegoko kideen eta Justizia Administrazioaren Zerbitzura dauden Kidegoetako kideen eskubide pasiboen hileko kuotak Taldea/Azpitaldea, 7/2007 Legea Hileko kuota, eurotan A1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E (30/1984 Legea) eta Elk. Profesionalak (7/2007 Legea) . . .

109,31

86,03

75,34

66,08

52,28

44,57

Estatuko Funtzionario Zibilen Mutualitate Orokorrari, Indar Armatuen Gizarte Institutuari eta Mutualitate Judizial Orokorrari kotizatzeko hileko kuotak Taldea/Azpitaldea, 7/2007 Legea Hileko kuota, eurotan A1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E (30/1984 Legea) eta Elk. Profesionalak (7/2007 Legea) . . 47,86

37,67

32,98

28,93

22,89

19,51

Adierazitako hileko zenbateko horiek bikoiztuta ordainduko dira ekainean eta abenduan.

Estatuko Klase Pasiboei buruzko Legearen testu bateginaren 23.1 artikuluaren lehenengo lerrokadaren azken tartekian aipatutako salbuespena kontuan hartuta, eta bertan xedatutakorekin bat etorriz, karrerakoak ez diren militar profesionalek eta Osagarrien nahiz Itsas Erreserba eskaletako militarrek ehuneko berrogeita hamarrean murriztuta ordainduko dituzte eskubide pasiboei dagozkien hileko kuotak.

XEDAPEN GEHIGARRIAK Lehenengoa.  Aurrekontu-egonkortasunaren, zor publikoaren edo gastu-arauaren helburua betetzen ez duten autonomia-erkidegoei diru-laguntzak ematea edo hitzarmenak sinatzea.

Bat.  Aurrekontu-egonkortasunari eta finantza-iraunkortasunari buruzko apirilaren 27ko 2/2012 Lege Organikoaren 20.3 artikuluan xedatutakoarekin bat, Lege hau indarrean sartzen denetik 2014ko abenduaren 31ra arte, Aurrekontu Egonkortasunari eta Finantza Iraunkortasunari buruzko apirilaren 27ko 2/2012 Lege Organikoaren 2.1. artikuluan adierazitako Administrazio zentraleko azpisektorea edo Gizarte Segurantzako Administrazioen azpisektorea osatzen duten subjektuek Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioaren nahitaezko txosten loteslea beharko dute, aldekoa, diru-laguntzak ematea edo hitzarmenak sinatzea baimendu aurretik, baldin eta diru-laguntza edo hitzarmen horiek 2012, 2013 edo 2014ko ekitaldietarako aurrekontu-egonkortasunaren, zor publikoaren edota gastu-arauaren helburua bete ez duten autonomia-erkidego bateko Administrazioarekin, artikulu horretan xedatutakoaren arabera definitutakoarekin, egitekoak badira; betiere, horrelakoen bidez, Administrazio zentraleko edo Gizarte Segurantzako Administrazioen azpisektoreek autonomia-erkidego ez-betetzaileari baliabideak transferitzen badizkiote, azken horri gastuak egiteko konpromisoa sortzen badiote, edota bi egoerak aldi berean gertatzen badira.

2012ko aurrekontuak betearazteari dagokionez, aurrekontu-egonkortasunaren helburua bete ez dela joko da, baldin eta hala ondorioztatzen bada Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioak autonomia-erkidegoetako Zerga eta Finantza Politikako Kontseiluari aurkeztutako txostenetik, Aurrekontu-egonkortasunari eta finantzairaunkortasunari buruzko apirilaren 27ko 2/2012 Lege Organikoaren 17.3 artikuluan xedatutakoa betez.

2013ko aurrekontuak betearazteari dagokionez, aurreko lerrokadan aipaturiko txostena ematen ez den bitartean, eta xedapen gehigarri honetan adierazitakoaren ondorioetarako, aurrekontu-egonkortasunaren, zor publikoaren edota gastu-arauaren helburua bete ez dela iritziko zaio autonomia-erkidego bakoitzaren 2013ko ekitaldiko itxiera-aurreikuspenek hala islatzen dutenean. Aurreikuspen horiek Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioak argitaratzen ditu.

2014ko aurrekontuei dagokienez, aurrekontu-egonkortasunaren, zor publikoaren edota gastu-arauaren helburua bete ez dela joko da, baldin eta hala ondorioztatzen bada Aurrekontu-egonkortasunari eta finantza-iraunkortasunari buruzko apirilaren 27ko 2/2012 Lege Organikoaren 17. artikuluan aipatutako txostenetatik. Txosten horren arabera, autonomia-erkidego batek 2014ko aurrekontuetan helburuak bete dituela egiaztatu arren, artikulu honetan xedatutako baimena beharko du, aurreko lerrokadetan xedatutakoaren arabera 2012an edo 2013an bete ez baditu.

Bi.  Diru-laguntzak emateko edo hitzarmenak sinatzeko baldintza hori bera aplikatu beharko da Estatuko Gobernuak autonomia-erkidego bati ohartarazpena egiten dionean, Aurrekontu-egonkortasunari eta finantza-iraunkortasunari buruzko apirilaren 27ko 2/2012 Lege Organikoaren 19. artikuluan ezarritakoaren arabera, aurrekontu-egonkortasunaren, zor publikoaren edo gastu-arauaren helburua ez betetzeko arriskuan dagoela adieraziz.

Muga hori ohartarazpena egiten den unetik aurrera aplikatuko da.

Hiru.  Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioak aurreko paragrafoetan jasotako ez-betetzearen edo ohartarazpenaren berri emango die Ministerioko sailei, eta azken horiek atxikitako edo lotutako erakundeei jakinaraziko diete.

Lau.  Aurreko paragrafoetan aurreikusitako kasuetan, sinatuta dauden eta betearazten ari diren hitzarmenak luzatu edo aldatu ahal izateko, Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioaren aurretiko eta aldeko txostena beharko da.

Halaber, diru-laguntzak ematea aldatzeko, araudian hala aurreikusita egonez gero, ezinbestekoa izango da Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioaren aurretiko eta aldeko txostena.

Bost.  Aurrekontuen eta Gastuen Estatu Idazkaritzak igorriko du aurreko paragrafoetan aipatzen den Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioaren txostena.

Txostenak irizpide hauek hartu ahal izango ditu kontuan, besteak beste:

a)  Plan ekonomiko-finantzarioetan jasotako neurriak, horrelakorik badago, egoki aplikatzea.

a)  Zenbatean desbideratu den finkatutako egonkortasunaren, zor publikoaren edo gastu-arauaren helburutik. Bigarren paragrafoaren kasuan, desbideratzeak ohartarazpena eragin zuen arrazoiari egingo dio erreferentzia.

c)  Desbideratze horren zergatiak.

d)  Hori zuzentzeko hartu diren neurriak.

e)  Diru-laguntzak edo hitzarmenak defizitean edo zor publikoan izandako eragina eta helburua.

f)  Gastua finantzatzeko proposatutako modua.

g)  Unibertsitateekin edo ikerketa-organismoekin norgehiagokako prozesuen esparruan sinatzen diren diru-laguntzei edo ikerketa arloko hitzarmenei dagokienez, baldin eta Estatuak kostuaren ehuneko 100 finantzatzen badu, funtsen azken hartzailea ikertzailea den baloratuko da; hau da, unibertsitatea edo organismoa funtsak bideratzera mugatzen den.

Artikulu honetan araututako txostena Herri Administrazioen Estatuko Idazkaritzari kontsulta egin ondoren emango da; gutxienez paragrafo honetan ezarritako a), c) eta d) irizpideen gaineko iritzia emango du, egoki deritzon beste edozer gauza jasotzeari kalterik egin gabe.

Bigarrena.  Estatuko Aurrekontu Orokorren kontura finantzatutako maileguak eta aurrerakinak.

Bat.  Aurrekontu-egonkortasunarekin eta finantza-iraunkortasunarekin loturiko helburuak betetze aldera, zuzenean edo zeharka Estatuko Aurrekontu Orokorren 8. kapituluaren kontura finantzaturiko maileguak eta aurrerakinak emateko, honako arau hauek bete beharko dira 2014an:

a)  Ogasuneko eta Herri Administrazioetako ministroak berariazko baimena ematean salbu, maileguak eta aurrerakinak ezin izango dira eman antzeko epemuga duten tresnetan Estatuak igorritako Zorrak duen interes-tasa baino txikiagoan.

Norgehiagoka-prozeduren bidez eman beharreko mailegu eta aurrerakinen kasuan, aipaturiko baldintza deialdia onartu aurretik bete beharko da.

Interes-tasaren zehaztapena espedientean justifikatu beharko du dagokion kudeaketaorganoak. Adierazitako erreferentziarekin zuzeneko loturarik egin ezin bada, Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiaren txostena ere aurkeztu beharko da.

Arau hori ez da aplikatuko ondoko kasu hauetan:

–  Langileei ematen zaizkien aurrerakinak.

–  Erkidegoko funtsez osaturik dauden eta itzuli beharrekoak diren aurrerakinak.

– Interes-tasa lege-lerruneko arauen bidez araututa daukaten mailegu edo aurrerakinak.

– Aseguruen Konpentsazio Partzuergoari Esportaziorako Kreditu Asegururako emandako maileguak.

b)  Maileguen edo aurrerakinen onuradunek egiaztatu beharko dute egunean daukatela aurrez Estatuko Aurrekontu Orokorren kontura eskuratutako beste edozein mailegu edo aurrerakin itzultzeko betebeharraren ordainketa. Gastua kudeatzen duen zentroari dagokio, ordainketa egin aurretik, baldintza horiek betetzen direla egiaztatzea.

Beste modu batera egiaztatu ezin duenean, onuradunaren erantzukizunpeko adierazpena eskatuko du, edota organo eskudunaren ziurtagiria, onuraduna herri-administrazio bat baldin bada.

Bi.  Ogasuneko eta Herri Administrazioetako ministroaren aginduz, xedapen honetan ezarritakoa betetzeko beharrezko diren jarraibideak emango dira.

Hirugarrena.  Kredituen zentralizazioa.

Sortu egin da «Hainbat Ministerioren Gastuak» 31. Atalaren «Kontratazioa Arrazionalizatzeko eta Zentralizatzeko Zuzendaritza Nagusia» 05 Aurrekontu Zerbitzua; 2014ko urtarrilaren 1etik aurrera izango ditu ondorioak, eta epe mugagabean egongo da indarrean.

Kontratuak zentralizatzearen ondorioz Aurrekontu Zerbitzu horrek dituen gastuak 923R Aurrekontu Programara egotziko dira, «Kontratazio Zentralizatua».

2014an, Lege honen 1. artikuluaren a), b), d), e) eta f) paragrafoetan aipatutako erakundeen kreditu-zuzkidurak, zentralizatutzat jotako kontratuei dagokienez, erabili ahal izango dira 31 Atalaren «Hainbat Ministerioren Gastuak» 05 Aurrekontu Zerbitzuan, «Kontratazioa Arrazionalizatzeko eta Zentralizatzeko Zuzendaritza Nagusia», islatuko den gastu-aurrekontua finantzatzeko, dagozkion kreditu-transferentziak eginez horretarako; transferentzia horiek Ogasuneko eta Herri Administrazioetako ministroak onartuko ditu, Kontratazioa Arrazionalizatzeko eta Zentralizatzeko Zuzendaritza Orokorraren ekimenez, eta Ogasuneko eta Herri Administrazioetako idazkariordeak proposatuta.

Aldatzeko espedienteak hasiko dira Gorteek onartutako Estatuaren Aurrekontu Orokorretan onartutako kredituak egozteko aurrekontu-prozesu informatikoa amaitutakoan.

2015etik aurrera, kreditua esleitzeko sistema horrekin batera aurrekontu-zerbitzu horri esleitzen zaion hasierako zuzkidura ere egongo da, izapidetutako kontratu zentralizatuekin bat.

Laugarrena.  Herri Administrazioaren Institutu Nazionala organismo autonomoaren diruzaintzako geldikinak sartzea.

Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioren mende dagoen Herri Administrazioaren Institutu Nazionala organismo autonomoari (INAP) baimena ematen zaio organismoaren berezko diruzaintzako geldikinetan 2013ko ekitaldiaren amaieran erabili gabe zeuden zenbatekoak sartzeko; gehienez ere 185.640,00 euro. Zenbateko horiek INAPi Enplegurako Prestakuntza Planak gauzatzeko sustatzaile gisa emandako funtsetakoak eta herri-administrazioetako enplegurako trebakuntza-programarekin zerikusia duten jarduera osagarrietara zuzendutakoak izango dira.

Bosgarrena.  Espainiako Ondare Historikoari buruzko ekainaren 25eko 16/1985 Legean Elizaren Ondasun Higigarrien Inbentarioari dagokionez finkatutako epea aldatzea.

Lege hau indarrean sartzen denetik, urtebetez luzatuko da 2013rako Estatuaren Aurrekontu Orokorren abenduaren 27ko 17/2012 Legearen zortzigarren xedapen gehigarrian zehaztutako epea, ondoko arau hauekin lotuta: aparteko interes publikoko gertaeren tasak eta zerga-onurak aldatzeko abenduaren 29ko 4/2004 Legearen bigarren xedapen gehigarria; neurri fiskalak, administrazio-neurriak eta gizarte-arlokoak arautzen dituen abenduaren 30eko 42/1994 Legearen lehenengo xedapen iragankorra, eta Espainiako Historia Ondareari buruzko ekainaren 25eko 16/1985 Legearen bosgarren xedapen iragankorra.

Seigarrena.  Gizarte Segurantzako erakunde kudeatzaileen, autonomia-erkidegoen eta Osasun Kudeaketarako Institutu Nazionalaren arteko lankidetza-hitzarmenak, aldi baterako ezintasuna kontrolatzeko eta jarraipena egiteko.

Gizarte Segurantzako erakunde kudeatzaileek autonomia-erkidegoekin eta Osasun Kudeaketarako Institutu Nazionalarekin aldi baterako ezintasuna kontrolatzeko eta jarraipena egiteko egindako lankidetza-hitzarmenetan, autonomia-erkidegoek eta Osasun Kudeaketarako Institutu Nazionalak garatu beharreko jarduerak finantzatzeko aurreikusitako zenbateko osora arteko aurrerakina xedatu ahal izango da.

Ondorio horietarako, aurreko lerrokadan aipatutako hitzarmenak formalizatu baino lehen, Ministroen Kontseiluak baimena eman beharko du. Helburu horrekin, Enplegu eta Gizarte Segurantza Ministerioaren titularrak, Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioaren txostena jaso ostean, dagokion proposamena egingo dio Ministroen Kontseiluari.

Zazpigarrena.  Gizarte Segurantzari emandako maileguak ezerezteko epea handitzea.

Bat.  2014tik aurrera 10 urtera handituko da Estatuak Gizarte Segurantzari emandako mailegua ezeztatzeko epea; aipatutako mailegua azaroaren 13ko 6/1992 Errege Lege Dekretua, 280.558.000.000 pezetako (1.686.187.539,81 euro) aparteko kreditu bat emateari buruzkoa, betez eman zen, Gizarte Segurantzaren osasun-laguntzaren kostuak ekarritako obligazioak ezeztatzeko.

Bi.  2014tik aurrera 10 urtera handituko da Estatuak Gizarte Segurantzari emandako mailegua, 345.000.000.000 pezetakoa (2.073.491.760,12 euro), ezeztatzeko epea; aipatutako mailegua 1994rako Estatuaren Aurrekontu Orokorren abenduaren 29ko 21/1993 Legearen 11. artikuluaren lau paragrafoaren arabera eman zen.

Zortzigarrena.  Alderdi politikoen funtzionamendu-gastuetarako eta segurtasungastuetarako Estatuaren urteko diru-laguntzak, 2014rako.

Alderdi politikoen finantzaketari buruzko uztailaren 4ko 8/2007 Lege Organikoaren seigarren xedapen gehigarrian adierazitakoan oinarrituta, alderdi politikoen funtzionamendu-gastuetarako Estatuaren diru-laguntza (16.01.924M.485.01 aplikazioa) 52.704,14 mila eurokoa izango da 2014an, eta segurtasun-gastuetarako alderdi politikoetarako urteko diru-esleipena (16.01.924M.484 aplikazioa) 2.706,20 mila eurokoa.

Bederatzigarrena.  Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado SAren babesletza gizarte, kultura eta kirol arloko jarduerak egiten dituzten erakundeekin.

2014.  urtean, eta hurrengo hiru urteetan, Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado SAk lankidetza- eta babesletza-akordioak izenpetu eta finantzatu ahal izango ditu Espainiako Gurutze Gorriarekin eta Minbiziaren Kontrako Borrokarako Espainiako Elkartearekin. Akordio horietan ezarritako baldintzetan emango du finantzaketa, aipatutako erakunde bakoitzari honako ekarpen ekonomikoa bermatuz: azken lau ekitaldietan bi erakundeen alde egindako xede-zozketen ondorioz banaka jasotako diru-sarreren batez bestekoaren adinakoa.

Horretaz gain, Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado SAk, 2014an, akordioak sinatu eta finantzatu ahal izango ditu beste erakunde batzuekin; besteak beste, gizarte-, kultura- eta kirol-jarduerak sustatzeko. Horretarako, Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioaren aurretiko eta aldeko txostena beharko da. Halaber, 2013ko abenduaren 31

baino lehen sinatutako era horretako akordioak finantzatu ahal izango ditu.

Aurreko bi lerrokadetan xedatutako ekarpenak ez dira izango, guztira, Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado SAk zergen ostean 2013ko ekitaldian izandako etekinaren ehuneko 2 baino handiagoak.

Hamargarrena.  Garapen Teknologiko Industrialerako Zentroaren (CDTI) aurrekontuak gauzatzeko arauak.

Bat.  2014ko ekitaldian, Garapen Teknologiko Industrialerako Zentroari maileguak eta aurrerakinak ematerakoan, Estatuko Aurrekontu Orokorren 8. kapituluaren kontura finantzatzen diren mailegu eta aurrerakinetarako Lege honen Bigarren xedapen gehigarrian ezarrita dauden arauak bete beharko dira.

Bi.  Lege honen Bigarren xedapen gehigarriko Bat paragrafoaren a) idatz-zatian xedatutako baimena ez da beharrezkoa izango, baldin eta maileguei eta aurrerakinei aplikatu beharreko interes-tasa deialdia onartu aurreko hilabetean edo, hala badagokio, eman aurretiko hilabetean, Espainiako Bankuak argitaratutako urtebeterako Euriborraren interes-tasaren berdina edo handiagoa bada.

Hiru.  CDTIk finantzatzeko beharrik ez izateko doituko du jarduera, betiere Kontu Nazionalen Europako Sistemaren arabera neurtuta.

Lau.  Hiru hilean behin, CDTIk aurreko paragrafoetan araututako mugak betetzen direla egiaztatzearren egindako eragiketen berri emango dio Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioari.

Hamaikagarrena.  Laguntza itzulgarriak.

Zientziari, Teknologiari eta Berrikuntzari buruzko ekainaren 1eko 14/2011 Legearen 33.1.b artikuluan ezarritakoaren arabera enpresei artikulu horretan aurreikusitako jarduerak finantzatzeko diru-laguntza publikoak ematen zaizkienean, laguntza horiek osorik edo partzialki itzultzeko betebeharra ezarri ahal izango da. Azken kasu horretan, Estatuko Administrazio Orokorrari lagako zaizkio emaitzen gaineko eskubideak, jarduerak gauzatzean lortutakoaren arabera, eta oinarri arautzaileetan ezarritako baldintzetan. Manu honek aipatzen dituen ikerketa zientifikorako eta garapen teknologikorako laguntza publikoen itzulketak eragindako diru-sarrerek kreditua sortu ahal izango dute gastuen egoeraren aplikazio hauetan: 27.13.463B.740, 27.13.463B.760, 27.13.463B.760 eta 27.13.463B.780.

Hamabigarrena.  Ikerketa-, garapen- eta berrikuntza-politikaren maileguak eta aurrerakinak.

2014ko ekitaldian, 46. politikako («Ikerketa, garapena eta berrikuntza») kredituen konturako maileguak eta aurrerakinak emateko, ez da beharrezkoa izango Lege honen bigarren xedapen gehigarriaren Bat paragrafoaren a) idatz-zatian xedatutako baimena; betiere, maileguei eta aurrerakinei aplikatu beharreko interes-tasa deialdia onartu aurreko edo, hala badagokio, eman aurreko hilabeteari dagokionez Espainiako Bankuak argitaratutako urtebeterako Euriborraren interes-tasaren berdina edo handiagoa bada.

Hamahirugarrena.  Otsailaren 8ko 162/2002 Errege Dekretua aplikatuz egindako kreditusorrerak.

Sustapen Ministeriora atxikitako enpresa-sektore publikoko erakundeek aurrez sartu ahal izango dute Altxor Publikoan, ekitaldi bakoitzaren hasieran eta dagozkion obren esleipen-aurreikuspenaren arabera, Espainiako Historia Ondareari buruzko ekainaren 25eko 16/1985 Legea partzialki garatzeko urtarrilaren 10eko 111/1986 Errege Dekretuaren 58.6 artikuluan aipatutako ehunekoa –otsailaren 8ko 162/2002 Errege Dekretuak emandako idazketan–. Neurri horrek 2014ko urtarrilaren 1etik aurrera izango ditu ondorioak, eta epe mugagabean egongo da indarrean.

Horrela egindako sarrerek, ekitaldia amaitzean, benetan egindako esleipenengatik egin beharreko zenbatekoa gainditzen badute, ateratzen den saldoa hurrengo ekitaldiari dagozkion ekarpenen bidez konpentsatuko da. Txikiagoak izanez gero, aldearen sarrera egingo da ondorengo ekitaldi horretako lehen bi hilabeteetan.

Hamalaugarrena.  Soldadutzako eta marineltzako militarrak.

2014ko abenduaren 31n, tropetan eta itsas armadan 79.000 militar egongo dira gehienez.

Defentsa Ministerioari baimena ematen zaio Lege hau onesten denetik aurrera kideak hautatzeko eta errekrutatzeko prozesuak has ditzan.

Hamabosgarrena.  Atzerrian destinaturik dauden langileen zerbitzuagatiko kalteordainak.

2014ko aurrekontu-ekitaldian, etenda gelditzen da zerbitzuen ondoriozko kalteordainei buruzko maiatzaren 24ko 462/2002 Errege Dekretuaren 26.3 artikulua.

Hamaseigarrena.  Gizarte Segurantzako lan-istripu eta gaixotasun profesionalen mutualitateetako eta horien zentro mankomunatuetako, bai eta «likidazioan» dauden mankomunatutako erakundeetako ere, zuzendarien eta gainontzeko langileen ordainsariak.

Bat.  Lege hau indarrean sartzean Gizarte Segurantzako lan-istripuen eta lanbidegaixotasunen mutualitateetako eta horien zentro mankomunatuetako zuzendaritzakarguak betetzen dituztenek, Aurrekontuei buruzko azaroaren 26ko 47/2003 Legearen 2. artikuluan xedatutakoaren arabera Estatuko sektore publikoa osatzen dutenek, jasotzen dituzten ordainsariek, baldin eta erakundeko gastu-aurrekontuaren 130. kontzeptuaren «Laboral finkoa», 0 «Goi-kargudunak» eta 1 «Bestelako zuzendariak» azpikontzeptuen kontura ordaintzen badira, ezin izango dute gainditu Estatuko Gobernuko, horren aholkularitza-organoetako, Estatuko Administrazio Orokorreko, Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiko, Konstituzio Auzitegiko eta Kontuen Auzitegiko goi-kargudunei dagokien zenbateko handiena. Aurreko muga gorabehera, aipatutako zuzendaritzakargudunek ordainsari osagarriak jaso ahalko dituzte, berau aplikatzearen ondoriozko kopuruaren gainetik; halakoetan, oinarrizko ordainsariek beste ordainsari horiek xurgatu ahalko dituzte, eta haien dedikazio esklusiboa xedatuko da, eta, ondorioz, baita ordaindutako beste edozein jardueratan aritzeko bateraezintasuna ere.

Aurreko lerrokadan aipatutako pertsonek edozein kontzepturengatik jasotzen dituzten ordainsariek ezin izango dute, inola ere, hazkunderik izan 2014ko ekitaldian, 2013ko ekitaldian jasotako kopuruekiko.

Bi.  Mutualitateetako eta haien zentro mankomunatuetako zuzendaritza-kargudunak 2010eko urtarrilaren 1etik aurrera hasi badira zerbitzua ematen, erakundearen gastuaurrekontuko 130. kontzeptuaren «Laboral finkoa», 0 «Goi-kargudunak», eta 1«Bestelako zuzendariak», azpikontzeptuen kargura edozein kontzepturengatik jaso beharreko oinarrizko ordainsariak ezin izango dira Gizarte Segurantzako erakunde kudeatzaileetako eta zerbitzu komunetako zuzendari nagusien ordainsari-erregimenean ezarritako zenbatekoak baino handiagoak izan.

Halaber, aurreko lerrokadan aipatutako pertsonek edozein kontzepturengatik jasotzen dituzten ordainsariek ezin izango dute, inola ere, hazkunderik izan 2014ko ekitaldian, 2013ko ekitaldian jasotako kopuruekiko.

Hiru.  Mutualitateen eta haien zentro mankomunatuen zerbitzura dauden gainerako langileen ordainsariak Estatuko sektore publikoko langileez xedatutakoaren mende egongo dira; zehazki, lege honen 25. artikuluan xedatutakoaren mende, Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioak soldata-masa baimentzeko errekerimenduari buruz xedatutakoa izan ezik, hori ez baita aplikagarria izango.

Lau.  Bat eta Bi paragrafoetan xedatutako mugak aplikatze aldera, konputagarriak izango dira mutualitateen ondare historikotik edo ondare horri lotutako erakundeetatik datozen ordainsariak ere.

Bost. Aurreko paragrafoetan xedatutakoa aplikatuko zaie «likidazioan» dauden Gizarte Segurantzako lan-istripuen eta lanbide-gaixotasunen mutualitateen erakunde mankomunatuetako langileei, zerbitzuak haiei likidazio-aldian ematen dizkieten bitartean.

Hamazazpigarrena.  Karrera judizialera eta fiskalera jotzeko Enplegu Publikoaren Eskaintza.

Botere Judizialaren uztailaren 1eko 6/1985 Lege Organikoan ezarritako aurreikuspenak betetzeko, Lege honen 21.Hiru artikuluan aurreikusitako plazak pilatzearen ondorioz karrera judizialera eta fiskalera jotzeko egon daitekeen Enplegu Publikoaren Eskaintza gehienez 100 plazakoa izango da 2014an. Plaza horiek aldi baterako enplegua pixkanaka ordezteko izango dira.

Hemezortzigarrena.  Birjartze-tasa pilatzea.

Salbuespen gisa, eta Lege honen 21.Hiru artikuluan xedatutakoaren ondorioetarako, Ogasuneko eta Herri Administrazioetako ministroak 21.Bat artikuluan zehaztutako lehentasunezko sektore bati edo batzuei dagokien birjartze-tasaren ondoriozko plaza batzuk kidego edo eskala batzuetan pila daitezen proposatu ahal izango du, aipatutako manuan jasotako beste sektore batean edo batzuetan lehentasunez bete beharrekoak direla joz gero.

Hemeretzigarrena.  Bake-epaitegietako bake-epaileen eta idazkarien jardueragatiko konpentsazio ekonomikorako moduluak.

Bat.  Botere Judizialaren uztailaren 1eko 6/1985 Lege Organikoaren 101. artikuluan xedatutakoari jarraiki izendatutako bake-epaileek ondoko ordainsari hauek jasoko dituzte urtean –2013ko abenduaren 31n indarrean zeuden berberak–, udalerriko zuzenbidezko biztanle-kopuruaren arabera: Urtean 1 eta 1.999 biztanle artean . . . . . . . . . . 2.000 eta 4.999 biztanle artean . . . . . . . 5.000 eta 6.999 biztanle artean . . . . . . . 7.000 eta 14.999 biztanle artean . . . . . . 15.000 biztanle edo gehiago . . . . . . . . . 1.072,78

1.609,11

2.145,45

3.218,15

4.290,85

Bi.  Bake-epaitegi batean idazkari-lanak egiten dituzten langileek, Justizia Administrazioaren zerbitzura ari diren kidegoetakoek izan ezik, ordainsari hauek jasoko dituzte urtean –2013ko abenduaren 31n indarrean zeuden berberak–, udalerriko zuzenbidezko biztanle kopuruaren arabera: Urtean 1 eta 499 biztanle artean . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 eta 999 biztanle artean . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 eta 1.999 biztanle artean . . . . . . . . . . . . 2.000 eta 2.999 biztanle artean . . . . . . . . . . . . 3.000 eta 4.999 biztanle artean . . . . . . . . . . . . 5.000 eta 6.999 biztanle artean . . . . . . . . . . . . 531,28

789,11

945,37

1.101,55

1.414,02

1.726,50

Hiru.  Ordainsari horiek dagozkien aurrekontu-aplikazioen kontura finantzatuko dira, eta hiru hilean behin ordainduko dira; zehazki, martxoan, ekainean, irailean eta abenduan.

Hogeigarrena.  Merkataritza-sozietate publikoek 2014an langileak kontratatzea.

Bat.  2014an, Lege honen 20. artikuluaren Bat paragrafoan aipatutako merkataritzasozietate publikoek ezin izango dituzte langile berriak kontratatu. Salbuetsita egongo dira aurreko ekitaldietan hasitako deialdiei dagozkien kontratazioak edo Lege hau indarrean sartzean betearazten ari diren urte anitzeko programen edo planen esparruan nahitaezkoak direnak, betiere plan horiek ezarri badira legezko edo ohiturazko arauak betez.

Muga hori ez da aplikatuko dagokion merkataritza-sozietatea bilduta dagoen Estatuko, autonomia-erkidegoko edo tokiko sektore publikoan aldez aurretik harreman finkoa edo mugagabea duten langile funtzionario edo lan-kontratudunen kontratazioetan.

Ezohiko kasuetan bakarrik egin ahal izango dira aldi baterako kontratazioak, premiazkoak eta geroraezinak diren beharrak asetzeko.

Bi.  Estatuko merkataritza-sozietateei dagokienez, langile berriak kontratatzeko, edozelan ere, Bat paragrafoan xedatutakoaz gain, Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioren aldeko txostena ere beharko da.

Halaber, aipatutako sozietateetan aurreko paragrafoan adierazitakoa aintzat hartuta aldi baterako kontratazioak egitean, dagokion sozietatean akzio gehien dituenak ezarritako irizpide eta jarraibideak bete beharko dira, Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioak aurretiko eta aldeko txostena eman ostean.

Hiru.  Xedapen gehigarri honen Bat paragrafoan ezarritakoak oinarrizko izaera du, eta Konstituzioaren 149.1.13 eta 156.1 artikuluen babesean emana dago.

Hogeita batgarrena.  Sektore publikoko fundazioetako eta partzuergoetako langileak kontratatzea 2014an.

Bat.  2014an, sektore publikoko fundazioek eta partzuergoek ezin izango dute langile berririk kontratatu, Lege honen 20. artikuluaren Bat paragrafoan zehaztutako sektore publikoa osatzen duten administrazio eta organismoen gehiengo partaidetza badute.

Muga hori ez da aplikatuko sektore publikoko fundazioa edo partzuergoa bilduta dagoen Estatuko, autonomia-erkidegoko edo tokiko sektore publikoan aldez aurretik harreman finkoa edo mugagabea duten langile funtzionario edo lan-kontratudunen kontratazioetan.

Ezohiko kasuetan bakarrik egin ahal izango dira aldi baterako kontratazioak, premiazkoak eta geroraezinak diren beharrak asetzeko.

Bi.  Sektore publikoko fundazioen eta Estatuko sektore publikoaren partaidetza nagusia duten partzuergoen kasuan, aurreko paragrafoan adierazitakoa aintzat hartuta aldi baterako kontratazioak egitean, tutoretzako sail edo organismoek edo partaidetza nagusia dutenek ezarritako irizpide eta jarraibideak bete beharko dira, Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioak aurretiko eta aldeko txostena eman ostean.

Hiru.  Xedapen gehigarri honen Bat paragrafoan ezarritakoak oinarrizko izaera du, eta Konstituzioaren 149.1.13 eta 156.1 artikuluen babesean emana dago.

Hogeita bigarrena.  Estatuko Administrazio Orokorraren gastua mugatzea.

2014an, ministerio-sailek proposatzen duten edozer jarduera berrik ezin du handitu administrazioaren zerbitzura dauden langileen gastu garbia.

Hogeita hirugarrena.  Defentsako unibertsitate-zentroetako irakasleen beharrak estaltzea.

Dagokion gastu-aurrekontuaren I. kapituluaren aurrekontu-baliabideak errespetatuz betiere, Lege honen 21. artikuluan ezarritako mugak ez zaizkie Defentsako unibertsitatezentroei aplikatuko irakasleei dagokienez, harik eta horrelako zentroetan ematen dituzten unibertsitate-titulazioak ezartzeko prozesua amaitzen den arte.

Xede horretarako, 2014an, Gobernuak, Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioak proposatuta, baimena emango du aipatutako zentroetan gradu-tituluko lehen bi mailetako irakasleak sartzeko lan-eskaintza publikoa egiteko. Halaber, Defentsako unibertsitatezentroek irakasleak aldi baterako kontratatu ahal izango dituzte, Unibertsitateei buruzko abenduaren 21eko 6/2001 Lege Organikoaren 49., 50. 53. eta 54. artikuluetan aurreikusitako modalitateen arabera, Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioak baimena eman ostean, eta Lege honen 21. artikuluan xedatutakoa betez.

Aldez aurretik, baina, Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioak zentro horietako plantillak onartuko ditu gradu-tituluko aipatutako lehen bi mailetako irakasleei dagokienez, Defentsa Ministerioak proposatuta.

Hogeita laugarrena.  Gizarte Segurantzako familia-prestazioak.

2014ko urtarrilaren 1etik aurrera, eta Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginak II. tituluaren IX. kapituluaren bigarren atalean araututakoaren arabera, ondoko hauek izango dira Gizarte Segurantzako familia-prestazioen zenbatekoa, ordaindutakoaren araberakoa ez denean, eta horiek eskuratzeko diru-sarreren mugaren zenbatekoa: Bat.  182 bis.1 artikuluan ezarritako esleipen ekonomikoaren zenbatekoa urtean 291

eurokoa izango da.

Bi.  Hona hemen 182 bis.2 artikuluak desgaitasuna duen seme-alaba edota zaintzapeko adingabea izatearen kasurako ezarritako esleipenen zenbatekoa:

a)  1.000 euro, seme-alabaren edota zaintzapeko adingabearen desgaitasun-maila ehuneko 33koa edo gehiagokoa denean.

b)  4.390,80 euro, kargupeko seme-alaba 18 urtetik gorakoa denean eta ehuneko 65eko edo gehiagoko desgaitasun-maila duenean.

c)  6.586,80 euro, kargupeko seme-alabak 18 urte baino gehiago dituenean, ehuneko 75eko edo gehiagoko desgaitasun-maila duenean, eta, anatomiako atalak edota funtzionalitatea galdu dituela-eta, inoren laguntza behar duenean eguneroko ekintzarik funtsezkoenak gauzatzeko, hala nola janzteko, lekualdatzeko, jateko edo antzekoetarako.

Hiru.  Seme-alaba jaio edota adoptatzeagatik 186.1 artikuluak ezartzen duen prestazioaren zenbatekoa 1.000 eurokoa izango da familia ugarien kasuan, guraso bakarreko familien kasuan eta desgaitasuna duten amen kasuan.

Lau.  182.1.c) artikuluaren lehenengo eta bigarren lerrokadek aipatzen duten zaintzapeko seme-alaba edo adingabe bakoitzeko esleipena jasotzeko eskubidea izateko diru-sarreren muga urtean 11.519,16 eurokoa da, eta 17.337,05 eurokoa familia ugarien kasuan; zenbateko hori 2.808,12 eurotan gehituko da laugarrenetik aurrerako seme-alaba bakoitzeko, laugarren hori barne.

Hogeita bosgarrena.  Azaroaren 29ko 1/2013 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako desgaitasunik duten pertsonen eskubideei eta haiek gizarteratzeari buruzko Lege Orokorraren testu bateginean jasotako sorospen ekonomikoak eta laguntza-pentsioak.

Bat.  2014ko urtarrilaren 1etik aurrera, Azaroaren 29ko 1/2013 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako desgaitasunik duten pertsonen eskubideei eta haiek gizarteratzeari buruzko Lege Orokorraren testu bateginean jasotako sorospen ekonomikoek honako zenbateko hauek izango dituzte sorospen-klasearen arabera; Euro hileko Gutxieneko diru-sarrerak bermatzeko sorospena . . . . . . . . . . . . . . . . . Hirugarren pertsona laguntzeagatiko sorospena . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mugikortasun- eta garraio-gastuetarako sorospena . . . . . . . . . . . . . . . 149,86

58,45

62,90

Bi.  2014ko urtarrilaren 1etik aurrera, 1960ko uztailaren 21eko Legean eta uztailaren 24ko 2620/1981 Errege Dekretuan xedatutakoaren araberako laguntza-pentsioak hilean 149,86 eurokoak izango dira. Ekainean eta abenduan, zenbateko bereko aparteko bi ordainsari ere ordainduko dira.

Hiru.  Laguntza-pentsioak berraztertu egingo dira aldian-aldian, onuradunek laguntzak jaso ahal izateko baldintzak betetzen jarraitzen dutela egiaztatzeko; hala egin ezean, eskubidea iraungitzat joko da, eta bidegabeki jasotako kobrantzak itzultzeko agindua emango. Enplegu eta Gizarte Segurantza Ministerioak berrikuspen-prozedurak abiarazi ahalko ditu, eragindako gastuaren aurrekontu-doikuntza eta doikuntza ekonomikoa egiteko. Prozedura horien emaitzak aipatutako ministerio-sailari jakinaraziko zaizkio.

Hogeita seigarrena.  Martxoaren 18ko 3/2005 Legeak ezarritako laguntza ekonomikoa eguneratzea.

2014ko urtarrilaren 1etik aurrera, martxoaren 18ko 3/2005 Legearen babesean Gerra Zibila dela-eta adingabeak zirenean atzerrira joan ziren espainiar jatorriko herritarrei, bizitzako urte gehienak Espainiatik kanpo garatu zutenei, aitortutako prestazio ekonomikoen zenbatekoa, urtean, hauxe izango da: 7.147,51 euroren eta onuradun bakoitzak 3/2005 Legearen 2. artikuluaren a), b) eta c) paragrafoek aipatutako pentsioengatik jasotzen duen urteko zenbatekoaren arteko aldea, edota 7.147,51 euroren eta 3/2005 Legearen 2. artikuluaren d) paragrafoak aipatutako onuradunek urtean jasotzen dituzten diru-sarreren arteko aldea.

Hogeita zazpigarrena.  Gizarte Segurantzako sistema eguneratzeari, egokitzeari eta modernizatzeari buruzko abuztuaren 1eko 27/2011 Legearen hogeita hamargarren xedapen gehigarrian jasotakoaren aplikazioa geroratzea.

Geroratu egiten da Gizarte Segurantzari buruzko sistema eguneratzeari, egokitzeari eta modernizatzeari buruzko abuztuaren 1eko 27/2011 Legearen hogeita hamargarren xedapen gehigarrian jasotakoaren aplikazioa.

Hogeita zortzigarrena.  Autonomia pertsonala sustatzeari eta mendetasun-egoeran dauden pertsonak zaintzeari buruzko abenduaren 14ko 39/2006 Legearen manu jakin batzuen aplikazioa etetea.

2014.  urtean, etenda geratzen da Autonomia pertsonala sustatzeari eta mendetasunegoeran dauden pertsonak zaintzeari buruzko abenduaren 14ko 39/2006 Legearen honako manu hauen aplikazioa: 7.2 artikulua, 8.2.a) artikulua, 10. artikulua, 32.3

artikuluaren lehen lerrokada eta lehenengo xedapen iragankorra.

Hogeita bederatzigarrena.  Indar Armatuetako Gizarte Segurantzako Erregimen Bereziko baliaezintasun handiagatiko prestazioak 2014rako handitzea.

Indar Armatuetako Gizarte Segurantzako Erregimen Bereziko baliaezintasun handiagatiko prestazioak, 2013ko abenduaren 31ra arte sortutakoak, ehuneko 0,25

handituko dira 2014an.

Hogeita hamargarrena.  Jabetzaren, merkataritzaren eta ondasun higigarrien arloko erregistratzaileen gizarte-babeseko erregimena.

Urtebeteko epean, jabetzaren, merkataritzaren eta ondasun higigarrien arloko erregistratzaileen kidegokoak, xedatutako moduan eta baldintzetan, dagokien Gizarte Segurantzako Araubidean sartu beharko dira, eta gauza bera kidego horietan 2015eko urtarrilaren 1etik aurrera sartzen diren izangaiei dagokienez.

Hori gertatzen den arte, aurreko lerrokadan aipatutako langileek beren edo senideen alde sortutako eskubide pasiboak Estatuko klase pasiboen erregimena arautzen duen araudiaren arabera eraenduko dira, Hipotekari buruzko Legearen 291. artikuluan –1946ko otsailaren 8ko Dekretuaren araberako testu bateginean– xedatutakoaren arabera.

Justizia, Enplegu eta Gizarte Segurantza eta Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioek beharrezko tresnak egokituko dituzte xedapen honetako aurreikuspenak gauzatzeko.

Hogeita hamaikagarrena.  Giza immunoeskasiaren birusak (GIB) kutsatuta daudenentzako gizarte-laguntzak.

2014an, giza immunoeskasiaren birusak (GIB) kutsatuta daudenei aitortutako hileko zenbatekoa zehaztu ahal izateko, hain zuzen maiatzaren 28ko 9/1993 Errege Lege Dekretuaren 2.1 artikuluaren b), c) eta d) idatz-zatietan ezarrita, aipaturiko idatz-zatietan araututako proportzioak aplikatuko dira, 608,65 euroko zenbatekoa oinarri hartuta.

Hogeita hamabigarrena.  Diruaren legezko interesa.

Bat.  Diruaren legezko interes-tasaren aldaketari buruzko ekainaren 29ko 24/1984 Legearen 1. artikuluak ezarritakoaren arabera, diruaren legezko interes-tasa ehuneko 4

izango da 2014ko abenduaren 31ra arte.

Bi.  Epe horretan, Tributuei buruzko abenduaren 17ko 58/2003 Lege Orokorraren 26.6 artikuluak adierazitako berandutze-interesa ehuneko 5 izango da.

Hiru.  Epe horretan, Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 38.2 artikuluak adierazitako berandutze-interesa ehuneko 5 izango da.

Hogeita hamahirugarrena.  Esportaziorako kreditu-asegurua.

2014ko ekitaldian, kontratazio berrietarako estaldura gehienez ere 9.000.000 mila eurokoa izango da, Epe Laburreko Poliza Irekiak kenduta, Dokumentu Kredituenak izan ezik. Esportaziorako Kreditu Aseguruen Konpainia Espainiarra Sozietate Anonimoak (CESCE) bermatu eta banatu ahal izango du estaldura.

Hogeita hamalaugarrena.  ADIFen zorpetzea.

Trenbide Azpiegituren Administratzaileak Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioaren baimena beharko du zorpetzeko eragiketak egiteko, horiek gauzatzeko modua edozein izanda ere, Lege honetan xedatutako erakundearen gehieneko zorpetzemugaren barruan; hori guztia Kontu Nazionalen Europako Sistema arautzen duen araudi berrira egokitzeko, bai eta aurrekontu-egonkortasunaren eta finantza-iraunkortasunaren arloan hartutako konpromisoak eta helburuak betetzeko ere.

Baimenak honako arau hauen arabera emango dira, eragiketa mota aintzat hartuta:

1.  Nolanahi ere, erakundearen jardun- eta/edo inbertsio-programetan aurreikusita egon beharko dira.

2.  Epe laburreko zorraren saldo bizia ezin izango da aldatu lege hau indarrean hasten denetik 2014ko abenduaren 31ra arte Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioak xedatzen duen ehunekoan baino handiagoan.

3.  Urtebete baino gehiagoko epemuga duten zorpetze-eragiketa guztiek Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioaren baimena beharko dute.

4.  ADIFek baimen-espedientea Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioari igorriko dio egin beharreko eragiketak azaltzen dituzten beharrezko agiri guztiekin, eta horiek erakundearen jardun- eta/edo inbertsio-plan eta -programetan izan ditzaketen ondorioak zehaztuta.

Hogeita hamabosgarrena.  Parke zientifiko eta teknologikoetako jarduerei finantzalaguntza ematea.

Bat.  Parke zientifikoetako eta teknologikoetako erakunde sustatzaileek, beren egoera finantzarioa dela-eta ordainketa-obligazioak bete ezin dituztela egiaztatzen badute, geroratzea eskatu ahal izango dute 2014, 2015 eta 2016rako, 2000. urtetik egindako deialdien arabera emandako maileguei dagokienez.

Bi.  2014, 2015 eta 2016ko ekitaldietako amortizazio-kuotak kreditu bakar batean sartuko dira, epemuga 2014ko urtarrilaren 1ean, eta dagokion maileguari geratzen zaion balio-bizitzaren epean amortizatuko da. Kreditu horren indarraldia bi urtez handituko da, eta 3 urteko gabealdia izango du. Euribor gehi oinarrizko 25 puntuko tasan sortuko dira interesak handitze eta gabealdi horietan.

Hiru.  Ekonomia eta Lehiakortasun Ministerioak onartu ahal izango du geroratzea; aldez aurretik, halere, erakunde eskatzailearen egoeraren eta bideragarritasun ekonomikoaren azterketa zorrotza egin beharko du.

Lau.  Hartarako, halaber, bermeak eratu beharko dira.

Sektore publikoko erakundeei dagokienez, geroratzea eskatzen duen erakundeak dagokion lurralde-administrazioaren baimena beharko du aurretik, eta berau geroratzea eskatzen den zorra ordaintzeko erantzule subsidiarioa ere izango da.

Unibertsitate publikoen mendeko erakundeei dagokienez, horiek mendeko diren autonomia-erkidegoak baimendu beharko du eskaera, eta erantzule subsidiarioa izango da.

Bost.  Geroratzea eskatu den ekitaldietan ez zaie beste mailegurik emango Estatuarekin zor-gerorapenak indarrean dituzten erakundeei, horiek onartu badira xedapen gehigarri hau edo aurreko ekitaldietarako Estatuaren Aurrekontu Orokorren legeen antzeko xedapenak aplikatuta.

Justifikatutakoan Europako Eskualde Garapenerako Funtsaren kontura finantzatzen diren gastuen zatia ordaintzeko funts erabilgarriak egon daitezen ematen diren aurrerakinei ez zaie aplikatuko muga hori.

Sei.  Ekonomia eta Lehiakortasun Ministerioaren aginduz bermeen baldintzak, zenbatekoak eta modalitateak arautuko dira, eta xede hau betetzeko prozedura garatuko da.

Hogeita hamaseigarrena.  Enpresa txiki eta ertainei finantza-laguntza ematea, proiektuak.

Estatuak 2005erako Estatuko Aurrekontu Orokorren abenduaren 27ko 2/2004 Legearen hogeita bosgarren xedapen osagarriak eratutako finantziazio-ildoari egindako ekarpena 57.425,48 mila eurokoa izango da, eta 20.16.433M.821.10. aurrekontuaplikazioaren kargura finantzatuko da.

Aurreko lerrokadan aurreikusitako kredituaz xedatzeko egin beharreko edozein egintza edo negozio juridiko onartzeko, Aurrekontuen eta Gastuen Estatu Idazkaritzaren aldeko txostena beharko da, Europako Egitura Funtsen bidez finantzatu ahal izateko beharrezko eskakizunak betetzen dituela egiaztatzeko.

Hogeita hamazazpigarrena.  Oinarri teknologikoa duten enpresei finantza-laguntza ematea, kapitalizazioa.

Familien aurrezpena eta enpresa txiki eta ertaina suspertzeko presazko zerganeurriak onartzen dituen abenduaren 13ko 6/2000 Legearen bigarren xedapen gehigarriaren 2 paragrafoan ezarritako finantzaketa-lerroko eragiketetan, 2014an 20.446,76 mila euro onartuko dira gehienez, eta 20.16.433M.821.11 aurrekontuaplikazioaren kargura finantzatuko dira.

Aurreko lerrokadan aurreikusitako kredituaz xedatzeko egin beharreko edozein egintza edo negozio juridiko onartzeko, Aurrekontuen eta Gastuen Estatu Idazkaritzaren aldeko txostena beharko da, Europako Egitura Funtsen bidez finantzatu ahal izateko beharrezko eskakizunak betetzen dituela egiaztatzeko.

Hogeita hemezortzigarrena.  Oinarri teknologikoa duten enpresei finantza-laguntza ematea.

Familien aurrezpena eta enpresa txiki eta ertaina suspertzeko presazko zerganeurriak onartzen dituen abenduaren 13ko 6/2000 Legearen bigarren xedapen gehigarriaren 1 paragrafoan aipatutako eragiketetan, 2014an 18.579,76 mila euro onartuko dira gehienez, eta 27.14.467C.831.15 aurrekontu-aplikazioaren kargura finantzatuko dira.

Aurreko lerrokadan aurreikusitako kredituaz xedatzeko egin beharreko edozein hitzarmen edo laguntza- zein mailegu-deialdi onartzeko –oinarrien aginduak eta gainerako araudia barne–, Aurrekontuen eta Gastuen Estatu Idazkaritzaren aldeko txostena beharko da, Europako Egitura Funtsen bidez finantzatu ahal izateko beharrezko eskakizunak betetzen dituela egiaztatzeko.

Hogeita hemeretzigarrena.  Gazte ekintzaileei finantza-laguntza ematea.

Estatuak 2011rako Estatuko Aurrekontu Orokorren abenduaren 22ko 39/2010 Legearen hogeita hirugarren xedapen osagarriak eratutako finantziazio-ildoari egindako ekarpena 20.4446,76 mila eurokoa izango da, eta 20.16.433M.821.12. aurrekontuaplikazioaren kargura finantzatuko da.

Aurreko lerrokadan aurreikusitako kredituaz xedatzeko egin beharreko edozein egintza edo negozio juridiko onartzeko, Aurrekontuen eta Gastuen Estatu Idazkaritzaren aldeko txostena beharko da, Europako Egitura Funtsen bidez finantzatu ahal izateko beharrezko eskakizunak betetzen dituela egiaztatzeko.

Berrogeigarrena.  IKT-Agenda Digitaleko ekintzaileei eta enpresei finantza-laguntza ematea.

2013rako Estatuko Aurrekontu Orokorren abenduaren 27ko 17/2012 Legearen berrogeita hamargarren xedapen osagarrian ezarritako finantziazio-ildoaren zuzkidura 20.000,00 mila eurokoa izango da gehienez 2014ko ekitaldian, eta 20.12.467l.821.11. aurrekontu-aplikazioaren kargura finantzatuko da.

Aurreko lerrokadan aurreikusitako kredituaz xedatzeko egin beharreko edozein egintza edo negozio juridiko onartzeko, Aurrekontuen eta Gastuen Estatu Idazkaritzaren aldeko txostena beharko da, Europako Egitura Funtsen bidez finantzatu ahal izateko beharrezko eskakizunak betetzen dituela egiaztatzeko.

Berrogeita batgarrena.  Abenduaren 17ko EDU/3248/2010 aginduaren arabera sinatutako eta Hezkuntza Ministerioak eta Kreditu Ofizialeko Institutuak 2010eko abenduaren 27an sinatutako lankidetza-hitzarmenaren barruko unibertsitate-maileguei finantza-laguntza ematea. Aipatutako hitzarmen horrek «KOI- Unibertsitate Maileguak 2010/2011» lerroaren esparruan harpidetutako maileguen gabealdia eta amortizazioaldia handitzea zuen helburu.

Bat.  Aurrekontuei buruzko 47/2003 Lege Orokorraren 7.2 artikuluan xedatutakoaren arabera, master- eta doktorego-ikasketak egiteko abenduaren 17ko EDU/3248/2010 Aginduan argitaratutako mailegu-lerrora atxikitako finantza-erakunde batekin mailegu bat harpidetuta duten unibertsitate-ikasleek gabealdia eta amortizazio-aldia handitzeko eskatu ahal izango dute, baldin eta egiaztatzen badute ordainketa-obligazioak betetzea eragozten dien egoeran daudela edo itzulketa-epea iraungi zaiela.

Gabealdia eta amortizazio-aldia handitzea automatikoki onartuko da eskatutako eragiketa guztientzat finantzaketa-erakundeari egindako eskaeraren bidez; hartarako beste mailegu bat edo hasierako eragiketaren berritzea sinatuko da «KOI-Unibertsitate Maileguak 2010/2011» lerroaren esparruan.

Bi.  Mailegu-hartzaileek honako baldintza hauek bete beharko dituzte:

a)  Diru Laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2002 Lege Orokorreko 13.2 artikuluan aurreikusitako kasuren bat ez egotea.

b)  Mailegua baimendu zen xedea bete dadin bermatzea, berau eman zen master edo doktoregoko titulua egiaztatuz. Abenduaren 17ko EDU/3248/2010 Aginduaren 10.2.C) artikuluak gehienez bost urteko epea finkatzen zuen doktoreko-ikasketei dagokienez, matrikula formalizatu dela egiaztatu beharko da, bai eta tesiaren proiektua unibertsitatean erregistratu dela ere.

c)  Hasierako kontratuan finkatutako amortizazioa hasi aurreko ekitaldiko dirusarrerek oinarri orokorraren edo aurrezpen/PFEZaren 22.000 euro/urteko gutxieneko muga ez gainditzea, edo, data horretan, diru-sarrerak txikiagoak zirela indarreko araudiaren arabera PFEZaren aitorpena aurkeztu behar izatea dakarten zenbatekoak baino.

Hiru.  Gabealdiaren eta amortizazio-aldiaren handitzea eta berau eskatzeko epea mailegua jaso duten ikasketen iraupenaren araberakoak izango dira:

a)  60 kredituko edo ikasturte baten baliokideak diren master edo doktoregoko ikasketetarako maileguek bi urtetik lau urtera handitu ahal izango dute gabealdia, eta amortizazio-aldia lau urtetik sei urtera igaroko da. 2 hilabete egongo dira gehienez epea handitzea eskatzeko, neurria abiarazten denetik aurrera zenbatzen hasita.

a)  90 kredituko edo ikasturte bat baino gehiagoren baliokideak diren master edo doktoregoko ikasketetarako maileguek hiru urtetik bost urtera handitu ahal izango dute gabealdia, eta amortizazio-aldia bost urtetik zortzi urtera igaroko da. Epea handitzea eskatzeko epea eragiketen gabealdia amaitu baino 2 hilabete lehenagotik 2014ko urriaren 15era arte joango da (barne).

c)  120 kredituko edo bi ikasturteren baliokideak diren master edo doktoregoko ikasketetarako maileguek lau urtetik sei urtera handitu ahal izango dute gabealdia, eta amortizazio-aldia sei urtetik hamar urtera igaroko da. Epea handitzea eskatzeko epea eragiketen gabealdia amaitu baino 2 hilabete lehenagotik 2014ko urriaren 15era arte joango da (barne).

Lau.  Proposatutako neurriak eta aldaketak aplikatzeak Ministerioaren eta KOIren arteko hitzarmenaren eranskin bat sinatzea ekarriko du; halaber, KOIk kredituerakundeekin egindako finantza-kontratuen gehigarri bat ere sinatu beharko da; bertan neurriei heltzeko baldintzak eta epeak arautuko dira.

Bost.  Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioak beharrezko ebazpenak emango ditu xedapen honetan ezarritakoa betetzeko.

Berrogeita bigarrena.  Autonomia Sistemarako eta Mendekotasuna Artatzeko azpiegitura eta zerbitzuak sustatzeko eta garatzeko laguntza-funtsa.

Bat.  Autonomia Sistemarako eta Mendekotasuna Artatzeko azpiegitura eta zerbitzuak sustatzeko eta garatzeko laguntza-funtsak, 2009rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko 2/2008 Legearen hirurogeita batgarren xedapen gehigarrian sortutakoak, eta jarduera horretan aritzen diren enpresei finantza-laguntza emateko xedea duenak, 5.000 mila euroko zuzkidura izango du 2014ko ekitaldian, Osasun, Gizarte Zerbitzu eta Berdintasun Ministerioak emanda. Zuzkidura hori Estatuko Industria Partaidetzarako Sozietateari (SEPI) ordaindu eta transferituko zaio, 2014rako Estatuaren Aurrekontu Orokorren kontura.

Bi.  Ekonomia eta Ogasun Ministerioak, Osasun eta Gizarte Politika Ministerioak eta Estatuko Industria Partaidetzarako Sozietateak (SEPI) 2009ko ekitaldirako sinatutako hitzarmenean ezarriko dira funtsa kudeatzeko prozedura eta baldintzak, bai eta hark eman beharreko finantzaketa aukeratu, eman eta kontrolatzeko irizpideak eta prozedurak ere; nolanahi ere, erakunde sinatzaileek hobeto funtzionatzeko beharrezkotzat jotzen dituzten aldaketak egin ahal izango dituzte.

Hiru.  Funtsak aurreko deialdietako geldikinak erabili ahal izango ditu enpresei ondorengo deialdietan eman beharreko finantzaketan. Funtsak emandako finantzaketaren amortizazioek eta finantza-mozkinek sortutako baliabideak erabili ahal izango ditu deialdi berrietan enpresei eman beharreko finantzaketan.

Lau.  Funtsak helburu bera izango duten autonomia-erkidego baten esparrura mugatuko diren beste funts batzuk sortzera bideratu ahal izango du bere baliabideen zati bat. Horretarako, aipatutako hitzarmenean aurreikusitako Inbertsio eta Jarraipen Batzordeak, aurrez, aho batez hartu beharko du erabakia. Funts berri horiek aldeen arteko hitzarmen bidez eratuko litzateke, eta Osasun, Gizarte Zerbitzu eta Berdintasun Ministerioaren Funtsak, dagokion autonomia-erkidegoak eta interesa izan dezaketen erakunde ekonomikoek eta finantzarioek emandako baliabideak edukiko lituzkete.

Bost.  Funtsa hamar urteren buruan likidatuko da, Hezkuntza, Gizarte Politika eta Kirol Ministerioak lehen ekarpena egiten duenetik zenbatuta; orduan, Estatuko Aurrekontu Orokorren kontura jasotako zuzkidura Altxor Publikoan sartuko du SEPIk, huts egindako finantza-eragiketei dagokiena kenduta, horrelakorik balego, baita funtsak sorreratik izandako kudeaketa-gastuak ere, gehi bertan sartutako zenbatekoek sor ditzaketen finantza-mozkinak.

Sei.  Funtsak ez du nortasun juridikorik. Funtsaren erantzukizunak erakunde kudeatzaileak bere gain hartu dituenak izango dira soilik. Era berean, funtsaren balizko hartzekodunek ezin izango dituzte euren kredituak diru bihurtu, erakunde kudeatzailearen ondarearen kontura.

Berrogeita hirugarrena.  Kanpoan inbertitzeko interesa duen inbertsio espainiarrerako sustapen-funtsen zuzkidura.

Bat.  Kanpo Inbertsioetarako Funtsaren zuzkidura 25.000 mila eurokoa izango da 2014an. Kanpo Inbertsioetarako Funtsaren Batzorde Betearazleak gehienez ere 300.000

mila euroko eragiketak onartu ahal izango ditu 2014an.

Bi.  Enpresa Txiki eta Ertainaren Kanpo Inbertsioetarako Eragiketen Funtsaren zuzkidura 10.000 mila eurokoa izango da 2014an. Enpresa Txiki eta Ertainaren Kanpo Inbertsioetarako Eragiketen Funtsaren Batzorde Betearazleak gehienez ere 35.000 mila euroko eragiketak onartu ahal izango ditu 2014an.

Berrogeita laugarrena.  Zona Frankoak kudeatzeaz arduratzen diren zuzenbide publikoko erakundeen jarduerei finantza-laguntza ematea.

Gobernuaren industria-politikak zona frankoak kudeatzeaz arduratzen diren zuzenbide publikoko erakundeen jarduerak lagunduko ditu 2014an, baldin eta beren lur edo esparru fiskaletan berrindustrializatzeko edo enpresen instalazioa sustatzeko programak badituzte xedetzat.

Ondorio horietarako, Industria, Energia eta Turismo Ministerioak finantza-laguntza emateko lerro bat ezarriko du Birmoldaketa eta Berrindustrializazio Programaren barruan; berariazko erregulazioa izango du lerro horrek.

Berrogeita bosgarrena.  Espainiako enpresek Kyotoko Protokoloko malgutasunmekanismoetan izango duten partaidetza.

Ekonomia Iraunkorrari buruzko martxoaren 4ko 2/2011 Legearen 91. artikuluak sortutako Karbono Funtsak, Kyotoko Protokoloko malgutasun-mekanismoen esparruan arauz ezarritako terminoetan, enpresek egin edo sustatutako proiektuen ondoriozko karbono-kredituak eskuratzen dituenean Espainiako enpresek mekanismo horietan parte har dezaten bultzatzeko asmoz, xede horretarako egin beharreko edozer hitzarmen edo laguntza- edo mailegu-deialdi onartzeko (oinarri-aginduak eta arautzen dituzten gainerako araudiak barne), beharrezkoa izango da Aurrekontuen eta Gastuen Estatu Idazkaritzak aldeko txostena egitea, Europako Egitura Funtsen bidez finantzatu ahal izateko beharrezko eskakizunak betetzen dituela egiaztatzeko.

Berrogeita seigarrena.  Estatuaren bermea, interes kulturaleko artelanetarako.

Bat.  Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioaren eta atxikitako erakunde publikoen eskumen esklusiboko erakundeetan erakusteko aldi baterako lagatako artelanei edo artelan-multzoei dagokienez Estatuak emandako konpromisoen zenbateko oso metatua, uneoro, 2.250.000 mila eurokoa izango da gehienez 2014ko ekitaldian, Espainiako Ondare Historikoari buruzko ekainaren 25eko 16/1985 Legearen bederatzigarren xedapen gehigarriaren 3 paragrafoan ezarritakoaren arabera. Gehieneko zenbateko horretan ez da sartuko xedapen gehigarri honen Bi puntuan jasotako zenbatekoa.

Erakusketa berean jarriko diren artelanetarako edo artelan‑multzoetarako 2014an lehen aldiz emandako konpromiso espezifikoen gehieneko muga 231.000 mila eurokoa izango da. Artelanak lagatzaileei itzuli ondoren, eta erakusketa-arduradunek emandako bermea gorabeherarik gabe bukatu dela egiaztatutakoan, konprometitutako zenbatekoak beste erakusketa bati eman ahal izango zaizkio.

Salbuespen gisa, Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioaren ekimenez, eta Ekonomia eta Lehiakortasun Ministerioaren proposamenari jarraiki Ministroen Kontseiluak hala erabakita, gehieneko muga hori 231.000 mila eurotik gorakoa izan ahalko da.

Artelan batean gehienez konprometitutako zenbatekoa 100.000 mila eurokoa izango da Estatuaren Bermeak estaltzearen ondorioetarako.

Bi.  Thyssen-Bornemisza Bilduma Fundazioak Espainian dituen egoitzetan erakutsi beharreko artelanei dagokienez fundazio horri emandako konpromiso espezifikoen gehieneko muga 400.000 mila eurokoa izango da 2014an. Konpromiso horiek kontratu honen barruan emango dira: «Artelanak mailegatzeko kontratua; alde batetik, Thyssen‑Bornemisza Bilduma Fundazioaren, eta, bestetik, Omicron Collections Limited, Nautilus Trustees Limited, Coraldale Navigation Incorporated, Imiberia Anstalt-en, eta Carmen Thyssen-Bornemisza baroisaren artekoa».

Hiru.  2014an, Estatuaren Bermea Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioak, Ondare Nazionaleko Administrazio Kontseiluak eta «Sociedad Estatal de Acción Cultural SA

(AC/E)» sozietateak antolatutako erakusketei ere aplikatuko zaie, Estatuko Administrazio Orokorra titularra den erakundeetan egiten badira. Halaber, Lázaro Galdiano Fundazioak bere museoaren egoitzan eta Carlos de Amberes Fundazioak Madrilgo egoitzan antolatutako erakusketei ere aplikatuko zaie.

Lau.  Salbuespen gisa, El Greco 2014 Fundazioak Estatuaren titulartasuneko erakundeetan antolatutako erakusketak Estatuaren Bermeari atxiki ahal izango zaizkio 2014an. El Greco 2014 Fundazioak antolatutako erakusketei lagatako artelanak aseguratzeko Estatuak emandako konpromisoak 1.500.000 mila eurokoak izango dira gehienez. Zenbateko hori aurreko paragrafoetan xedatutako mugetatik kanpo zenbatuko da.

Berrogeita zazpigarrena.  Zerga-politikaren ikuskapen, azterketa, aholkularitza eta jarraipeneko tasa.

Bat.  Zerga Ardurarako Agintaritza Independentea sortzen duen azaroaren 14ko 6/2013 Lege Organikoaren bigarren xedapen gehigarriaren d) paragrafoan xedatutakoaren arabera, 200 milioi eurotik beherako tributu-oinarria duten toki-erakundeek ez dute ordaindu beharko zerga-politikaren ikuskapen, azterketa, aholkularitza eta jarraipeneko tasa.

Bi.  Zerga-politikaren ikuskapen, azterketa, aholkularitza eta jarraipeneko tasaren karga-tasa, bigarren xedapen gehigarri horren g) paragrafoan aipatua, ehuneko 0,00085

izango da.

Berrogeita zortzigarrena.  RTVE Korporazioak jabari publiko irrati-elektrikoaren erreserba-tasaren errendimenduaren gainean jaso beharreko ehunekoa.

2014ko urtarrilaren 1etik aurrera, RTVE Korporazioak jabari publiko irrati-elektrikoaren erreserba-tasaren errendimenduaren gainean jaso beharreko portzentajea, Espainiako Irrati eta Telebistaren Korporazioa Finantzatzeari buruzko abuztuaren 28ko 8/2009 Legearen 4.2 artikuluaren arabera, ehuneko 100 izango da, 330 milioi euroko mugarekin.

Berrogeita bederatzigarrena.  Diru kopuruak gizarte-interesekotzat jotako interes orokorreko jarduerei bideratzea.

Estatuak, erregelamenduz zehaztutako moduan, gizarte-interesekotzat jotako interes orokorreko jarduerak diruz laguntzera bideratuko du 2014ko ekitaldiko pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren kuota osoaren ehuneko 0,7; betiere, horretarako asmoa berariaz azaldu duten zergadunei dagokienez.

Ondorio horietarako, zergaren kuota osotzat hartuko da Estatuko kuota osoaren eta kuota autonomiko osoaren arteko batura, pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga arautzen duen Legean xedatutakoari jarraiki.

2014ko ekitaldiari dagokion diru kopuruaren behin betiko likidazioa 2016ko apirilaren 30a baino lehen egingo da; 2015eko azaroaren 30ean, berriz, behin-behineko likidazioa egingo da, diru-laguntzak emateko prozedurari aldez aurretik ekin ahal izateko.

2014ko aurrekontuetan gizarte-interesekotzat jotako interes orokorreko jarduerei esleitutako zenbateko osoa honako ehuneko hauek aplikatuta banatuko da: 100eko 79,14 Osasun, Gizarte Zerbitzu eta Berdintasun Ministerioari; 100eko 19,43 Kanpo Arazo eta Lankidetza Ministerioari, eta 100eko 1,43 Nekazaritza, Elikadura eta Ingurumen Ministerioari. Ehuneko horiek 2014ko ekitaldian bertan egindako behin betiko likidazioaren gainean aplikatuko dira.

Berrogeita hamargarrena.  Eliza Katolikoa finantzatzea.

2014an, Estatuak, hilero, 13.266.216,12 euro emango dizkio Eliza Katolikoari, 2007rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 28ko 42/2006 Legearen hemezortzigarren xedapen gehigarriaren Bat eta Bi paragrafoetan xedatutakoaren arabera Elizari eman beharreko zenbatekoaren kontura.

2015eko azaroaren 30a baino lehen, 2014ari dagokion zenbatekoaren behin-behineko likidazioa egingo da; behin betiko likidazioa, berriz, 2016ko apirilaren 30a baino lehenago. Bi likidazioetan, egindakoan, bi aldeek saldoa erregularizatuko dute, alde batera zein bestera.

Berrogeita hamaikagarrena.  Mezenasgoko lehentasunezko jarduerak.

Bat.  Irabazi-asmorik gabeko erakundeen zerga-araubideari eta mezenasgoaren zerga-pizgarriei buruzko abenduaren 23ko 49/2002 Legearen 22. artikuluan ezarritakoarekin bat, 2014an ondoko mezenasgo-jarduera hauek izango dute lehentasuna:

1. Cervantes Institutuak sare telematikoen, teknologia berrien eta bestelako bitartekoen bidez espainiar hizkuntza eta kultura sustatu eta zabaltzeko egindakoak.

2. Berezko hizkuntza ofiziala duten autonomia-erkidegoetako erakundeek Espainiako Estatuko lurraldeetako hizkuntza ofizialak sustatu eta zabaltzea.

3.  Garapenerako Nazioarteko Lankidetzako Espainiako Agentziak pobreziaren aurka borrokatzeko eta garatzeko bidean dauden herrialdeetan giza garapen iraunkorra lortzeko egindako jarduerak.

4.  Garapenerako Nazioarteko Lankidetzako Espainiako Agentziak beste herrialdeekin kultura- eta zientzia-harremanak sustatzeko eta garatzeko, baita Espainiako kultura sustatzeko ere, egindako jarduerak.

5.  Lege honen VIII. eranskinean zehaztutako Espainiako Ondare Historikoko ondasunak zaintzea, zaharberritzea edo birgaitzea, baita, Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioaren eta Industria, Energia eta Turismo Ministerioaren arteko aurretiko akordioa eginda, Zerga-, administrazio- eta gizarte-arloko neurriei buruzko abenduaren 30eko 53/2002 Legearen 75. artikuluak aipatutako Espainiako Ondare Historikoko elementuak digitalizatzeko, zaintzeko, katalogatzeko, zabaltzeko eta ustiatzeko «patrimonio.es» programan jasotako jarduerak eta ondasunak ere.

6.  Herri-administrazioek boluntarioei prestakuntza emateko diruz lagundutako programak.

7. Herri-administrazioek Informazioaren Gizartea sustatzeko egindako proiektuak eta jarduerak; bereziki, zerbitzu publikoak Interneteko zerbitzu informatiko eta telematikoen bidez eskaintzeko xedea dutenak.

8. Lege honen XI. eranskinean horretarako zerrendatutako instalazio zientifikoetako ikerketa, garapena eta berrikuntza.

9. Ekonomia eta Lehiakortasun Ministerioaren proposamenari jarraiki, Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioak aitortutako erakundeek 2013-2020 aldirako Zientzia eta Teknologia eta berrikuntzaren Espainiako Estrategian gizartearen erronkak konpontzeko egindako ikerketa, garapena eta berrikuntza.

10. Zientzia eta Teknologiarako Espainiako Fundazioak zientziaren eta berrikuntzaren kultura zabaldu, komunikatu eta sustatzeko egindakoak.

11.  Genero-indarkeria errotik kentzeko, herri-administrazioek diruz lagundutako edo haiekin elkarlanean egindako programak.

12.  Arte eszenikoak eta musikalak sustatzeko, bultzatzeko eta zabaltzeko, herriadministrazioek edo haiekin elkarlanean egindako jarduerak.

13.  Espainiako Liburutegi Nazionalak kultura eta zientzia-ikerketaren arloko xedeak eta eginkizunak betez egindakoak; horiek Espainiako Liburutegi Nazionalaren Estatutua onartzen duen urriaren 30eko 1638/2009 Errege Dekretuan daude ezarrita.

14.  CEOE Fundazioak, Kirolaren Goi Kontseiluarekin elkarlanean, «Espainiak lehiatzen du: enpresan zein kirolean» proiektuaren barruan egindakoak, Espainiako ETEen bultzada eta proiekzioa laguntzeko Estatuan zein nazioartean, kiroleko talentu gazteak bultzatzeko eta enpresaburua sustatzeko kirolaren balioei lotutako hazkundemotor gisa.

Xedapen gehigarri honen Bi paragrafoari jarraiki aipatutako 49/2002 Legearen 19., 20. eta 21. artikuluetan ezarritako kenkarien ehunekoak eta mugak ehuneko bost puntu igoko zaizkien aurreko paragrafoan zehaztutako jarduerentzako dohaintzek, emaitzek eta ekarpenek 50.000 euroko muga izango dute urtean emaile bakoitzeko.

Bi.  Aipatutako 49/2002 Legearen 19., 20. eta 21. artikuluetan ezarritako kenkarien ehunekoak eta mugak ehuneko bost igoko dira aurreko paragrafoan jasotako jarduerei dagokienez.

Berrogeita hamabigarrena.  Donostia, 2016ko Europako Kultura Hiriburuko ekitaldiei aplikatuko zaizkien zerga-onurak.

Bat.  Donostia, 2016ko Europako Kultura Hiriburuaren ospakizuna aparteko interes publikoa duen gertakaritzat hartuko da, irabazi-asmorik gabeko erakundeen zergaaraubideari eta mezenasgoaren zerga-pizgarriei buruzko abenduaren 23ko 49/2002 Legearen 27. artikuluan xedatutakoaren ondorioetarako.

Bi.  Gertaera horri laguntzeko programak 2014ko urtarrilaren 1etik 2016ko abenduaren 31ra arte iraungo du.

Hiru.  Egindako gastuak programaren helburuekin eta egitasmoekin bat datozelako ziurtagiriak aipatutako 49/2002 Legean ezarritakoari jarraiki egingo dira.

Lau.  Gertakaria behar bezala garatuko dela ziurtatzen duten jarduerak dira gauzatu beharrekoak. Organo eskuduna arduratuko da berariazko jarduerak plan eta programetan garatu eta zehazteaz, aipatutako 49/2002 Legean xedatutakoari jarraiki.

Bost.  Programa honen zerga-onurak 49/2002 Legearen 27.3 artikuluan xedatutako gehienekoak izango dira.

Berrogeita hamahirugarrena.  2015eko Milango Erakusketari aplikatuko zaizkion zergaonurak.

Bat.  Milanen 2015en izango den erakusketa interes publiko handiko ekitalditzat hartuko da abenduaren 23ko 49/2002 Legearen, irabazi asmorik gabeko erakundeen zerga-araubideari eta mezenasgoaren zerga-pizgarriei buruzkoaren, 27. artikuluan xedatutakoaren ondorioetarako.

Bi.  Gertakari horri laguntzeko programak 2014ko urtarrilaren 1etik 2016ko ekainaren 30era arte iraungo du.

Hiru.  Egindako gastuak programaren helburuekin eta egitasmoekin bat datozelako ziurtagiriak aipatutako 49/2002 Legean ezarritakoari jarraiki egingo dira.

Lau.  Gertakaria behar bezala garatuko dela ziurtatzen duten jarduerak dira gauzatu beharrekoak. Organo eskuduna arduratuko da berariazko jarduerak plan eta programetan garatu eta zehazteaz, aipatutako 49/2002 Legean xedatutakoari jarraiki.

Bost.  Programa honen zerga-onurak 49/2002 Legearen 27.3 artikuluan xedatutako gehienekoak izango dira.

Berrogeita hamalaugarrena.  2014an Gijónen egingo den Munduko Eskalada Txapelketari aplikatu beharreko zerga-onurak.

Bat.  Gijónen 2014en izango den Munduko Eskalada Txapelketa interes publiko handiko ekitalditzat hartuko da abenduaren 23ko 49/2002 Legearen, irabazi asmorik gabeko erakundeen zerga-araubideari eta mezenasgoaren zerga-pizgarriei buruzkoaren, 27. artikuluan xedatutakoaren ondorioetarako.

Bi.  Programa honek 2014ko urtarrilaren 1etik 2014ko abenduaren 31ra arteko iraupena izango du.

Hiru.  Egindako gastuak programaren helburuekin eta egitasmoekin bat datozelako ziurtagiriak aipatutako 49/2002 Legean ezarritakoari jarraiki egingo dira.

Lau.  Gertakaria behar bezala garatuko dela ziurtatzen duten jarduerak dira gauzatu beharrekoak. Organo eskuduna arduratuko da berariazko jarduerak plan eta programetan garatu eta zehazteaz, aipatutako 49/2002 Legean xedatutakoari jarraiki.

Bost.  Programa honen zerga-onurak 49/2002 Legearen 27.3 artikuluan xedatutako gehienekoak izango dira.

Berrogeita hamabosgarrena.  Munduko Patinaje Artistiko Txapelketari (Reus 2014) aplika dakizkiokeen onura fiskalak.

Bat.  Reusen 2014en izango den Munduko Patinaje Artistiko Txapelketa interes publiko handiko ekitalditzat hartuko da abenduaren 23ko 49/2002 Legearen, irabazi asmorik gabeko erakundeen zerga-araubideari eta mezenasgoaren zerga-pizgarriei buruzkoaren, 27. artikuluan xedatutakoaren ondorioetarako.

Bi.  Programa honek 2014ko urtarrilaren 1etik 2014ko abenduaren 31ra arteko iraupena izango du.

Hiru.  Egindako gastuak programaren helburuekin eta egitasmoekin bat datozelako ziurtagiriak aipatutako 49/2002 Legean ezarritakoari jarraiki egingo dira.

Lau.  Gertakaria behar bezala garatuko dela ziurtatzen duten jarduerak dira gauzatu beharrekoak. Organo eskuduna arduratuko da berariazko jarduerak plan eta programetan garatu eta zehazteaz, aipatutako 49/2002 Legean xedatutakoari jarraiki.

Bost.  Programa honen zerga-onurak aipatutako 49/2002 Legearen 27.3 artikuluan xedatutako gehienekoak izango dira.

Berrogeita hamaseigarrena.  Madril Horse Week izenekoari aplikatu beharreko zergaonurak.

Bat.  Madril Horse Week izenekoa interes publiko handiko ekitalditzat hartuko da abenduaren 23ko 49/2002 Legearen, irabazi asmorik gabeko erakundeen zergaaraubideari eta mezenasgoaren zerga-pizgarriei buruzkoaren, 27. artikuluan xedatutakoaren ondorioetarako.

Bi.  Gertakari horri laguntzeko programak 2014ko urtarrilaren 1etik 2016ko abenduaren 31ra arte iraungo du.

Hiru.  Egindako gastuak programaren helburuekin eta egitasmoekin bat datozelako ziurtagiriak aipatutako 49/2002 Legean ezarritakoari jarraiki egingo dira.

Lau.  Gertakaria behar bezala garatuko dela ziurtatzen duten jarduerak dira gauzatu beharrekoak. Organo eskuduna arduratuko da berariazko jarduerak plan eta programetan garatu eta zehazteaz, aipatutako 49/2002 Legean xedatutakoari jarraiki.

Bost.  Programa honen zerga-onurak 49/2002 Legearen 27.3 artikuluan xedatutako gehienekoak izango dira.

Berrogeita hamazazpigarrena.  Espainiako Errege Akademiaren III. mendeurrenari aplikatu beharreko zerga-onurak.

Bat.  Espainiako Errege Akademiaren III. mendeurrena interes publiko handiko ekitalditzat hartuko da abenduaren 23ko 49/2002 Legearen, irabazi asmorik gabeko erakundeen zerga-araubideari eta mezenasgoaren zerga-pizgarriei buruzkoaren, 27. artikuluan xedatutakoaren ondorioetarako.

Bi.  Gertakari horri laguntzeko programak 2014ko urtarrilaren 1etik 2015eko abenduaren 31ra arte iraungo du.

Hiru.  Egindako gastuak programaren helburuekin eta egitasmoekin bat datozelako ziurtagiriak aipatutako 49/2002 Legean ezarritakoari jarraiki egingo dira.

Lau.  Gertakaria behar bezala garatuko dela ziurtatzen duten jarduerak dira gauzatu beharrekoak. Organo eskuduna arduratuko da berariazko jarduerak plan eta programetan garatu eta zehazteaz, aipatutako 49/2002 Legean xedatutakoari jarraiki.

Bost.  Programa honen zerga-onurak 49/2002 Legearen 27.3 artikuluan xedatutako gehienekoak izango dira.

Berrogeita hamazortzigarrena.  Beneficios fiscales aplicables al «120 años de la Primera Exposición de Picasso. A Coruña, febrero-mayo de 2015».

Bat.  Los «120 años de la Primera Exposición de Picasso. Madril Horse Week izenekoa interes publiko handiko ekitalditzat hartuko da abenduaren 23ko 49/2002 Legearen, irabazi asmorik gabeko erakundeen zerga-araubideari eta mezenasgoaren zerga-pizgarriei buruzkoaren, 27. artikuluan xedatutakoaren ondorioetarako.

Bi.  Gertakari horri laguntzeko programak 2014ko urtarrilaren 1etik 2015eko abenduaren 31ra arte iraungo du.

Hiru.  Egindako gastuak programaren helburuekin eta egitasmoekin bat datozelako ziurtagiriak aipatutako 49/2002 Legean ezarritakoari jarraiki egingo dira.

Lau.  Gertakaria behar bezala garatuko dela ziurtatzen duten jarduerak dira gauzatu beharrekoak. Organo eskuduna arduratuko da berariazko jarduerak plan eta programetan garatu eta zehazteaz, aipatutako 49/2002 Legean xedatutakoari jarraiki.

Bost.  Programa honen zerga-onurak 49/2002 Legearen 27.3 artikuluan xedatutako gehienekoak izango dira.

Berrogeita hemeretzigarrena.  Kixotearen bigarren atalaren IV. mendeurrenari aplikatu beharreko zerga-onurak.

Bat.  Kixotearen bigarren atalaren IV. mendeurrena interes publiko handiko ekitalditzat hartuko da abenduaren 23ko 49/2002 Legearen, irabazi asmorik gabeko erakundeen zerga-araubideari eta mezenasgoaren zerga-pizgarriei buruzkoaren, 27. artikuluan xedatutakoaren ondorioetarako.

Bi.  Gertakari horri laguntzeko programak 2014ko urtarrilaren 1etik 2016ko abenduaren 31ra arte iraungo du.

Hiru.  Egindako gastuak programaren helburuekin eta egitasmoekin bat datozelako ziurtagiriak aipatutako 49/2002 Legean ezarritakoari jarraiki egingo dira.

Lau.  Gertakaria behar bezala garatuko dela ziurtatzen duten jarduerak dira gauzatu beharrekoak. Organo eskuduna arduratuko da berariazko jarduerak plan eta programetan garatu eta zehazteaz, aipatutako 49/2002 Legean xedatutakoari jarraiki.

Bost.  Programa honen zerga-onurak 49/2002 Legearen 27.3 artikuluan xedatutako gehienekoak izango dira.

Hirurogeigarrena.  World Challenge LFP/Ligaren 85. urteurrena izeneko gertakariari aplikatu beharreko zerga-onurak.

Bat.  World Challenge LFP/Ligaren 85. urteurrena gertakaria interes publiko handiko ekitalditzat hartuko da abenduaren 23ko 49/2002 Legearen, irabazi asmorik gabeko erakundeen zerga-araubideari eta mezenasgoaren zerga-pizgarriei buruzkoaren, 27. artikuluan xedatutakoaren ondorioetarako.

Bi.  Programa honek 2014ko urtarrilaren 1etik 2016ko abenduaren 31ra arteko iraupena izango du.

Hiru.  Egindako gastuak programaren helburuekin eta egitasmoekin bat datozelako ziurtagiriak aipatutako 49/2002 Legean ezarritakoari jarraiki egingo dira.

Lau.  Gertakaria behar bezala garatuko dela ziurtatzen duten jarduerak dira gauzatu beharrekoak. Organo eskuduna arduratuko da berariazko jarduerak plan eta programetan garatu eta zehazteaz, aipatutako 49/2002 Legean xedatutakoari jarraiki.

Bost.  Programa honen zerga-onurak aipatutako 49/2002 Legearen 27.3 artikuluan xedatutako gehienekoak izango dira.

Hirurogeita batgarrena.  2017ko Mediterraneoko Jokoei aplikatu beharreko zerga-onurak.

Bat.  2017ko Mediterraneoko Jokoak interes publiko handiko ekitalditzat hartuko dira abenduaren 23ko 49/2002 Legearen, irabazi asmorik gabeko erakundeen zergaaraubideari eta mezenasgoaren zerga-pizgarriei buruzkoaren, 27. artikuluan xedatutakoaren ondorioetarako.

Bi.  Gertakari horri laguntzeko programak 2014ko urtarrilaren 1etik 2017ko abenduaren 31ra arte iraungo du.

Hiru.  Egindako gastuak programaren helburuekin eta planekin bat datozela egiaztatzeko, aipatutako 49/2002 Legean xedatutakoari jarraituko zaio.

Lau.  Gertakaria behar bezala garatuko dela ziurtatzen duten jarduerak dira gauzatu beharrekoak. Organo eskuduna arduratuko da planak eta jarduera zehatzen programak garatzeaz eta gauzatzeaz, aipatu 49/2002 Legean ezarritakoaren arabera.

Bost.  Programa honen zerga-onurak 49/2002 Legearen 27.3 artikuluan xedatutako gehienekoak izango dira.

Hirurogeita bigarrena.  Domenikos Teotokopulos «Greco» pintorearen heriotzaren IV. mendeurrenaren ospakizun-ekitaldiei aplikatu beharreko zerga-onurak.

Bat.  Domenikos Teotokopulos «Greco» pintorearen heriotzaren IV. mendeurrena ospatzeko 2014an izango diren ekitaldiak aparteko interes publikoa duten gertakaritzat hartuko dira, irabazi-asmorik gabeko erakundeen zerga-araubideari eta mezenasgoaren zerga-pizgarriei buruzko abenduaren 23ko 49/2002 Legearen 27. artikuluan xedatutakoaren ondorioetarako. Horrela hartzea 2011rako Estatuaren Aurrekontu Orokorren Legearen berrogeita hamalaugarren xedapen gehigarriaren osagarria da eta harekin bat dator.

Bi.  Gertakari horri laguntzeko programak 2014ko abenduaren 31ra arte iraungo du.

Hiru.  Egindako gastuak programaren helburuekin eta egitasmoekin bat datozelako ziurtagiriak ematea Greco 2014 partzuergoaren eskumena izango da; abenduaren 23ko aipatutako 49/2002 Legearen 27.2.b) artikuluan ezarritakoari jarraiki sortu zen aipatutako partzuergoa.

Lau.  Gertakaria behar bezala garatuko dela ziurtatzen duten jarduerak dira gauzatu beharrekoak. Berariazko jarduerak Hiru paragrafoan aipatutako partzuergoak garatuko eta zehaztuko ditu egitasmoetan eta programetan.

Bost. Programa honen zerga-onurak 49/2002 Legearen 27.3 artikuluan xedatutako gehienekoak izango dira».

Hirurogeita hirugarrena.  Méridako Antzerki Klasikoko Nazioarteko Jaialdiaren Hirurogeigarren Edizioaren ospakizunari aplikatu beharreko zerga-onurak.

Bat.  Méridako Antzerki Klasikoko Nazioarteko Jaialdiaren Hirurogeigarren Edizioa interes publiko handiko ekitalditzat hartuko da abenduaren 23ko 49/2002 Legearen, irabazi asmorik gabeko erakundeen zerga-araubideari eta mezenasgoaren zergapizgarriei buruzkoaren, 27. artikuluan xedatutakoaren ondorioetarako.

Bi.  Gertakari horri laguntzeko programak 2014ko urtarrilaren 1etik 2014ko abenduaren 31ra arte iraungo du.

Hiru.  Egindako gastuak programaren helburuekin eta planekin bat datozela egiaztatzeko, aipatutako 49/2002 Legean xedatutakoari jarraituko zaio.

Lau.  Gertakaria behar bezala garatuko dela ziurtatzen duten jarduerak dira gauzatu beharrekoak. Organo eskuduna arduratuko da planak eta jarduera zehatzen programak garatzeaz eta gauzatzeaz, aipatu 49/2002 Legean ezarritakoaren arabera.

Bost.  Programa honen zerga-onurak 49/2002 Legearen 27.3 artikuluan xedatutako gehienekoak izango dira.

Hirurogeita laugarrena.  Espainiako bioteknologiaren urtearen ospakizunari aplikatu beharreko zerga-onurak.

Bat.  Espainiako bioteknologiaren urtearen ospakizuna interes publiko handiko ekitalditzat hartuko da abenduaren 23ko 49/2002 Legearen, irabazi asmorik gabeko erakundeen zerga-araubideari eta mezenasgoaren zerga-pizgarriei buruzkoaren, 27. artikuluan xedatutakoaren ondorioetarako.

Bi.  Gertakari horri laguntzeko programak 2014ko urtarrilaren 1etik 2014ko abenduaren 31ra arte iraungo du.

Hiru.  Egindako gastuak programaren helburuekin eta planekin bat datozela egiaztatzeko, aipatutako 49/2002 Legean xedatutakoari jarraituko zaio.

Lau.  Gertakaria behar bezala garatuko dela ziurtatzen duten jarduerak dira gauzatu beharrekoak. Organo eskuduna arduratuko da planak eta jarduera zehatzen programak garatzeaz eta gauzatzeaz, aipatu 49/2002 Legean ezarritakoaren arabera.

Bost.  Programa honen zerga-onurak aipatutako 49/2002 Legearen 27.3 artikuluan xedatutako gehienekoak izango dira.

Hirurogeita bosgarrena.  Hobaria ondasun higiezinen gaineko zergan Lorcarako (Murtzia).

Bat.  2011ko maiatzaren 11n Lorcan (Murtzia) izandako mugimendu sismikoek eragindako kalteak konpontzeko premiazko neurriak onartzeko maiatzaren 13ko 6/2011 Errege Lege Dekretuaren 12. artikuluak ondasun higiezinen gaineko zergan araututako salbuespenerako ezarritako baldintza berekin ehuneko 50eko hobaria emango da 2014ko ekitaldiko zerga horren kuotetan.

Bi.  Legez ezarritako gainerako hobariak, hala dagokionean, aplikatu ondoren dagoen kuotari aplikatu zaio hobaria.

Hiru.  Xedapen honetan ezarritakoak Lorcako Udalaren zergei eragiten dien murrizketa Estatuaren Aurrekontu Orokorren kontura konpentsatuko da, toki-ogasunak arautzen dituen Legearen testu bateginaren 9. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz (martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuak onartu zuen testu hori).

Hirurogeita seigarrena.  Aena Aeropuertos SAren sareko ibilbideetan bidaiari kopurua handitzeagatiko pizgarria.

Bat.  Aena Aeropuertos SAk kudeatutako aireportuetan aritzen diren aire-konpainiek pizgarri baterako eskubidea izango dute 2014an sareko aireportuetatik egindako ibilbideetako bidaiari kopuruaren hazkundeari egindako ekarpenagatik, 2013koa aintzat hartuta.

Bi.  Garraiatutako bidaiari kopurua handitzen duen konpainia bakoitzeko, hala ibilbidearen jatorriko aireportuan nola Aena Aeropuertos sarean, ibilbidearen bidaiariirteerako tributu publikoaren babez besteko zenbatekoaren ehuneko 50eko pizgarria izango da, eta 2014an izandako irteera-bidaiari kopuru gehigarriari, 2013koarekin alderatuta, baino ez zaio aplikatuko. Dena delako ibilbidean aritzen den aire-konpainia bakoitzak eskubidea izango duen pizgarria ibilbide horretan aire-konpainia guztiek eragindako hazkundeari egindako ekarpenaren neurrikoa izango da.

Konpainia horrek 2014an izandako irteera-bidaiarien kopuruari eusten badio 2015ean, gainera, dena delako ibilbide horretan 2014an pizgarria jaso duen bidaiari kopuru berari zegokion bidaiari-irteeragatiko tributu publikoaren zenbatekoaren ehuneko 25 gehigarri bat ordainduko zaio.

Sareko aireportu batetik 2013an egin gabeko xedeetarako ibilbideei dagokienez, ibilbidearen irteera-bidaiariagatiko tributu publikoaren batez besteko zenbatekoaren ehuneko 75ekoa izango da pizgarria 2014an, eta ehuneko 25 gehiago ordainduko da 2015ean, baldin eta konpainiak gutxienez 2014an ibilbide horretan garraiatutako irteerabidaiarien ehuneko 90ei eusten badie.

Hiru.  Konpainia bakoitzean, pizgarrirako eskubidea ematen duten aireportu bateko ibilbideen bidaiari-batura handiagoa bada konpainiak aireportuan irabazitako bidaiari kopurua baino, pizgarrirako aintzat hartu beharreko bidaiari kopurua azken hori izango da.

Horrelakoetan, pizgarrirako eskubidea duen bidaiari kopuruaren ibilbideko banaketa konpainiak ibilbide bakoitzaren hazkundeari egindako ekarpenaren modu proportzionalean egingo da.

Lau.  Konpainia bakoitzarentzat, aurreko paragrafoko ibilbide bakoitzeko egotzitako bidaiarien batura handiagoa bada konpainiak Aena Aeropuertos sarean irabazitako bidaiari kopurua baino, pizgarrirako aintzat hartu beharreko bidaiari kopurua azken hori izango da. Horrelakoetan, pizgarrirako eskubidea emango duen bidaiari kopuruaren aurreko paragrafoan ateratzen den ibilbide bakoitzeko bidaiarien araberako proportzioan egingo da.

Bost.  Kanarietako aireportuei dagokienez, hango aireportuetan izaera publikoko ondare-prestazioei dagozkien hobariei aplikatuta ateratzen den bidaiari-irteerako tributu publikoaren zenbatekoaren gainean aplikatuko da. 2012rako Estatuaren Aurrekontu Orokorren ekainaren 29ko 2/2012 Legearen laurogeita hirugarren xedapen gehigarrian daude ezarrita hobari horiek.

Sei.  Konpainia bakoitzaren hazkundea ezingo da izan talde bereko konpainien arteko bidaiari-transferentzia hutsaren ondorio, ezta pizgarria eskuratzeko programa partekatzen duten edo estrategiak batera ditzaketen konpainien arteko akordioen ondorio ere. Ondorio horietarako, Aena Aeropuertos SAk konpainia baten bidaiari-hazkundea aurreko egoeretako baten ondorio den aztertuko du, eta pizgarria indargabetu ahal izango du, horrela izanez gero.

Zazpi.  Pizgarri honen ondorioetarako, hauxe hartzen da ibilbidetzat: Aena Aeropuertos SAren aireportu batean jatorria duen eta xedetzat beste aireportu bat duen bidaiarien aire-garraioko merkataritza-eragiketen multzoa. Xede bereko ibilbide bera dela joko da baldin eta, aireportu ezberdinetara bideratu arren, horiek xedearen hartze-eremu berekoak badira (dagokion xedeko hartze-eremu bera osatzen duten aireportuak eranskinean daude adierazita).

Zortzi.  Pizgarri honen ondorioetarako, xede baterako ibilbide bat 2013an ez dela landu joko da urte horretan gehienez irteerako 2.500 merkataritza-bidaiari izan baditu. Era berean, 2014an landutako ibilbidetzat hartzeko, xede jakin baterako ibilbideak irteerako 2.500 merkataritza-bidaiari baino gehiago eduki behar ditu urte horretan.

Bederatzi.  2015eko urtarrilean eskatu beharko dira pizgarriak, eta Aena Aeropuertos SAk konpentsazioa eginez ordainduko ditu onuradunak berekin zorretan duen edozer zenbatekoarekin; halere, hori guztiz edo zati batez ezinezkoa denean, diruz ordainduko du 2015eko maiatza amaitu aurretik eta, hala badagokio, 2015eko bidaiarien zatia, 2016ko maiatza amaitu aurretik.

Hamar.  Pizgarria jasotzeko, aire-konpainiak egunean eduki behar ditu Aena Aeropuertos SArekiko ordainketak.

Hirurogeita zazpigarrena.  Kanarietako Enplegu Plan Integrala.

2014an etenda geldituko da Enpleguari buruzko abenduaren 16ko 56/2003 Legearen bosgarren xedapen gehigarriaren aplikazioa.

Hirurogeita zortzigarrena.  2007-2015 aldirako Ur Kalitate, Saneamendu eta Arazketako Plan Nazionalaren esparruko jarduerak.

2007-2015 aldirako Ur Kalitate, Saneamendu eta Arazketako Plan Nazionalaren esparruan beharrezko jarduerak egiteko baimena ematen zaio Gobernuari Balear Uharteetako Autonomia Erkidegoan araztegiak eraberritzeko edo berriak eraikitzeko proiektuak finantzatzeko, dagozkion hitzarmenak sinatuz.

Hirurogeita bederatzigarrena.  Osasun Kohesiorako Funtsa.

Bat.  Osasun Kohesiorako Funtsa arautzen duen urriaren 20ko 1207/2006 Errege Dekretuaren 2.1 artikuluaren a, b, c eta d paragrafoen aplikazioa etenda geratzen da.

Bi.  1.  2014ko urtarrilaren 1etik aurrera, Espainiako egoiliar diren pazienteei eta Espainiara alde baterako joandako aseguratuei, beste Estatu baten konturako laguntzarako eskubidea dutenei, osasun-laguntza emateak, arlo horretako nazioarteko araudiaren babesean emanak, autonomia-erkidegoetan eta Osasun Kudeaketarako Institutu Nazionalean eragindako gastuen zenbatekoa –urriaren 20ko 1207/2006 Errege Dekretuaren 2.1 artikuluaren a), b), c) eta d) paragrafoetan dago jasota– eta Laguntza Bermatzeko Funtsak estalitako osasun-laguntzako gastuena –Estatuko Osasun Sistemaren iraunkortasuna bermatzeko eta prestazioen kalitatea eta segurtasuna hobetzeko premiazko neurriei buruzko apirilaren 20ko 16/2012 Errege Lege Dekretuaren 3. artikuluak sortu zuen funts hori– Osasun, Gizarte Zerbitzu eta Berdintasun Ministerioak eta Enplegu eta Gizarte Segurantza Ministerioak, Gizarte Segurantzaren Institutu Nazionalaren bitartez, autonomia-erkidego bakoitzari eta Osasun Kudeaketarako Institutu Nazionalari dagokienez egindako likidazioen osteko saldo positiboak edo negatiboak konpentsatuz ordainduko da.

Osasun, Gizarte Zerbitzu eta Berdintasun Ministerioak ekitaldiko bigarren hiruhilekoan jakinaraziko dizkio Gizarte Segurantzaren Institutu Nazionalari autonomia-erkidegoen artean eta Laguntza bermerako Funtsetik bideratutako Espainiako paziente egoiliarrei emandako osasun-laguntzak eragindako saldo negatiboak.

Ondorio horretarako, Laguntza Bermatzeko Funtsaren aurrekontuz kanpoko izaera bera izango du Osasun Kohesiorako Funtsak.

2.  Autonomia-erkidegoei eta Osasun Kudeaketarako Institutu Nazionalari likidazio horien ondoriozko saldo positiboak ordaintzeko, lehenik eta behin, Gizarte Segurantzaren Institutu Nazionalak autonomia-erkidegoei edo Osasun Kudeaketarako Institutu Nazionalari osasun-laguntza estaltzeko kuota globalagatiko saldo garbi positiboaren kontzeptuan –2006rako Estatuaren Aurrekontu Orokorren abenduaren 29ko 30/2005 Legearen berrogeita hemezortzigarren xedapen gehigarrian dago aipatuta– egin behar dizkien ordainketen benetako gastuaren fakturazioak ekarritako saldo negatiboak kenduko ditu.

Jarraian, kuota global edo gastu errealagatik dauden saldo garbi positiboak ordainduko dizkie Gizarte Segurantzaren Institutu Nazionalak autonomo-erkidegoei edo INGESAri, betiere autonomia-erkidegoen artean eta Laguntza Bermerako Funtsetik bideratutako Espainiako paziente egoiliarrei emandako osasun-laguntzaren ondoriozko saldo negatiboak kendu ondoren.

Kenketa horiek egindakoan, Gizarte Segurantzaren Institutu Nazionalak Osasun, Gizarte Zerbitzu eta Berdintasun Ministerioari jakinaraziko dio ekitaldi bakoitzeko hirugarren hiruhilekoan. Kuota globalagatiko saldo garbi positiboetatik kendu ezin izan diren gastu errealagatiko saldo garbi negatiboak ere jakinaraziko dizkio Osasun, Gizarte Zerbitzu eta Berdintasun Ministerioari.

Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiak egingo dizkie autonomia-erkidegoei edo Osasun Kudeaketarako Institutu Nazionalari saldo garbi positibo horien zenbatekoaren transferentzia, bai gastu errealaren bai kuota globalaren kontzeptuan, Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiak proposatuta eta ekitaldi bakoitzeko hirugarren hiruhilekoan.

Autonomia-erkidegoen artean eta Laguntza Bermerako Funtsetik bideratutako Espainiako paziente egoiliarrei emandako osasun-laguntzaren gastu errealaren kontzeptuan autonomia-erkidegoei edo Osasun Kudeaketarako Institutu Nazionalari kendutako zenbatekoa Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusian sartuko da aurrekontuz kanpoko kontu bati aplikatuta; aipatutako kontua Osasun, Gizarte Zerbitzu eta Berdintasun Ministerioak kudeatuko du, autonomia-erkidegoen artean eta Osasun Kudeaketarako Institutu Nazionalean konpentsazioa egiteko Osasun Sistema Nazionalaren osasun-laguntzerako eskubidea duten pertsonei emandako arretagatik.

Osasun, Gizarte Zerbitzu eta Berdintasun Ministerioak banatuko du zenbateko hori autonomia-erkidegoen artean eta Osasun Kudeaketarako Institutu Nazionalean, baldin eta saldo garbi positiboak badituzte autonomia-erkidegoen artean eta Laguntza Bermerako Funtsetik bideratutako Espainiako paziente egoiliarrei emandako osasunlaguntzatik, betiere kuota globalagatiko saldo garbi positiboetatik kendu ezin izan zaizkien saldo garbi negatiboak kendu ondoren, eta saldo garbi positibo horien araberako proportzioan.

Azkenik, autonomia-erkidegoen artean eta Laguntza Bermerako Funtsetik bideratutako Espainiako paziente egoiliarrei emandako osasun-laguntzaren ondorioz eta gastu errealagatik geratzen diren saldo negatiboak, konpentsatu, kendu edo atxiki egingo dira, dagokionaren arabera, Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioak finantzasistemaren baliabideetatik egin beharreko ordainketetatik, hartarako aurreikusitako baldintzak betetzen direnean.

Hiru.  En 2014, en la medida en que no se produzcan ingresos en la aplicación presupuestaria 32701 «Otros ingresos procedentes de la prestación de servicios. De asistencia sanitaria. Por Convenios Internacionales. Fondo de Cohesión Sanitaria» del Presupuesto de Ingresos del Estado, no se podrá disponer del crédito consignado en la aplicación presupuestaria 26.09.313A.45301 «Compensación por asistencia sanitaria concertada prestada a ciudadanos asegurados en otro Estado desplazados temporalmente a España».

Hirurogeita hamargarrena.  Enpleguari buruzko abenduaren 16ko 56/2003 Legearen 13. artikuluaren h) idatz-zatian ezarritako ekintzak, neurriak eta programak kudeatzea.

Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoak, Enpleguari buruzko abenduaren 16ko 56/2003 Legearen 13.h) artikuluan xedatutakoarekin bat, bere gastu-aurrekontuaren kredituerreserbaren kontura finantzaturiko ekintzen, neurrien eta programen kudeaketa egingo du, barnean 19.101-000X.400, 19.101-000X.401, 19.101-000X.402, 19.101-000X.410, 19.101000X.411, 19.101-000X.431, 19.101-241A.441, 19.101.241A.442 eta 19.101.241A.482

aplikazioak hartuta, eta hainbat azpikontzepturen bitartez bereizita, enplegu-politika aktiboen esparru funtzionalen arabera, ondorengo jarduera hauek finantzatzeko:

a)  Autonomia-erkidego baten eremu geografikoari baino esparru handiagoari eragiten dioten ekintzak eta neurriak, horietan parte hartzen duten langabeak edo langileak beste autonomia-erkidego edo herrialde batera lekualdatzera behartzen badituzte, eta koordinazio bateratua beharrezkoa badute.

b)  Enplegu-eskatzaileen zein lanean ari diren pertsonen lanbidea hobetzeko ekintzak eta neurriak, Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoaren eta Estatuko Administrazio Orokorraren edo haren organismo autonomoen arteko lankidetzaren bitartez; kalitateko lana sortzen eta langileen aukerak hobetzen dituzten prestakuntza-jarduerak burutzea izango dute helburutzat, batik bat Estatuko planen, estrategien edo programen esparruan, eta interes orokorreko eta gizarte-intereseko obrak eta zerbitzuak egikaritzea, Estatuaren eskumen esklusiboekin lotuta.

c)  Langile etorkinak laneratzeko xedea duten bitartekotzako ekintzak eta neurriak, eta enplegu-politika aktiboak, etorkinen jatorrizko herrialdeetan gauzatzen direnean, eta migrazio-fluxuen antolamendua errazten laguntzen dutenean.

d)  Epe jakin baterako ezartzen diren ezohiko programak, Estatuko lurralde osoari eragiten diotenean; halakoetan, nahitaezkoa izango da modu zentralizatuan kudeatzea, bai programen eraginkortasuna bermatzeko, bai onuradun guztiek horiek eskuratzeko nahiz aprobetxatzeko aukera berdinak izan ditzaten.

Adierazitako kasuetan, aurrekontu-erreserba horrek enplegu-politika aktiboen kudeaketaerreserba gisa jarduten du, Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoaren alde, nahiz eta autonomiaerkidegoek lanaren, enpleguaren eta prestakuntzaren arloetan eskumenak bereganatuta izan.

Aipatutako abenduaren 16ko 56/2003 Legearen 14.3 artikuluan xedatutakoarekin bat, kreditu-erreserba osatzen duten funtsak ez dira banatuko kudeaketa-eskumenak esleituta dituzten autonomia-erkidegoen artean.

Hirurogeita hamaikagarrena.  Madrilgo, Bartzelonako eta Kanarietako bidaiarien garraio publiko erregularra finantzatzeko zuzeneko diru-laguntzak emateko baimena.

Bat.  2014ko ekitaldian, Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 22.2.b) artikuluan xedatutakoaren babesean, baimena emango da Estatuko Administrazio Orokorrak (EAO) zuzeneko diru-laguntzak eman diezazkien Madrilgo Garraioen Eskualde mailako Partzuergoari, Bartzelonako Garraio Metropolitarraren Agintaritzari eta Kanarietako Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioari.

Bi.  EAOk bidaiarien lurreko garraio publiko erregularra finantza dezan izango dira diru-laguntza horiek honako jardun-eremu hauetan:

–  Madril: Maiatzaren 16ko 5/1985 Legean, Madrilgo Garraioen Eskualde mailako Partzuergoa sortzekoan, zehaztutako esparrua.

– Bartzelona: Kataluniako Gobernuaren maiatzaren 28ko 151/2002 Dekretuak onetsitako Bartzelonako Garraio Metropolitarraren Agintaritzaren (ATM) estatutuen 1. artikuluan zehaztutako esparrua.

–  Kanariar Uharteak: Kanarietako Autonomia Erkidegoaren esparrua.

Hiru.  Ordain-aginduak honako aurrekontu-aplikazioen kontura eta zenbatekoekin egingo dira:

–  Madril: 32.01.441M.454 «Madrilgo Garraioen Eskualde mailako Partzuergoari, bidaiarien garraio erregularra finantzatzeko», 126.989,00 mila euro. Zenbateko horretatik Estatuko Administrazio Orokorraren aldeko saldoa kendu da, 433 mila ere, EAOren eta Madrilgo Garraioen Eskualde mailako Partzuergoaren arteko Programa-Kontratuaren 2013ko urtarrilaren 28ko finantza-kontrolaren behin betiko txostena, Estatuko Administrazioko Esku Hartzailetza Nagusiak egina 2009-2010eko ekitaldiei dagokienez, kontuan hartu ondoren.

–  Bartzelona: 32.01.441M.451 «Bartzelonako Garraio Metropolitarraren Agintaritzari, bidaiarien garraio erregularra finantzatzeko», 94.918,74 mila euro.

–  Kanariar Uharteak: 32.01.441M.453 «Kanarietako Autonomia Erkidegoari, Kanariar Uharteetako bidaiarien garraio erregularrari dagozkion beharrak finantzatzeko», 25.000,00

mila euro.

Lau.  Diru-laguntza, 2014ko urtarriletik ekainera arte, hileroko ordainketa aurreraturen bitartez egingo da; aurrekontu-kontsignazioaren hamabirenaren baliokideko zenbatekoa izango dute horiek.

2014ko uztailetik aurrera, diru-laguntzaren ordainketa egin aurretik honakoak hartuko dira kontuan: bost paragrafoan adierazitako likidazioa eta 2014ko lehen seihilekoari dagozkion ordainketa aurreratuen moduan emandako zenbatekoak, seirenetako hileko ordain-aginduen bidez.

Bost.  2014ko uztailaren 15a baino lehen, hiru paragrafoan adierazitako hartzaileek honako ziurtagiri hauek igorriko dizkiote Maila Autonomikoa eta Tokikoa Koordinatzeko Idazkaritza Nagusiari:

– Madril: A)  Madrilgo Autonomia Erkidegoaren ziurtagiria 2014ko ekainaren 30a arte 2013ko ekitaldiko aurrekontuen kontura Madrilgo Garraioen Eskualde mailako Partzuergoari aitortutako obligazioen eta egindako ordainketa materialen gainekoa.

A)  Madrilgo Udalaren ziurtagiria 2014ko ekainaren 30a arte 2013ko ekitaldiko aurrekontuen kontura Madrilgo Garraioen Eskualde mailako Partzuergoari aitortutako obligazioen eta egindako ordainketa materialen gainekoa.

Bi administrazio horiek egindako ordainketen batura aitortutako obligazioenaren berdina izango balitz, 2014ko ekitaldiko Estatuaren Aurrekontu Orokorretan kontsignatutako ekarpena behin betiko bihurtuko da, eta ordain-agindua emango da lau paragrafoaren bigarren lerrokadan adierazitakoaren arabera.

Bi administrazioek egindako ordainketen batura aitortutako obligazioena baino txikiagoa bada, Estatuko Administrazio Orokorraren behin betiko ekarpena eragiketa honen bidez kalkulatuko da: 2014ko ekitaldiko Estatuaren aurrekontu orokorretan kontsignatua biderkatuko da egindako ordainketak zati aitortutako obligazioak egitean ateratako emaitzaz (biak 2013ko aurrekontuen kontura), eta horren ordain-agindua egingo da lau paragrafoaren bigarren lerrokadan adierazitakoaren arabera, betiere ateratzen den zenbatekoa egindako ordainketa aurreratuena baino handiagoa bada. Horrela izan ezean, zenbatekoa zehaztuko da, eta itzultzeko eskatuko da.

– Bartzelona: A)  Kataluniako Gobernuaren ziurtagiria 2014ko ekainaren 30a arte 2013ko ekitaldiko aurrekontuen kontura ATMri aitortutako obligazioen eta egindako ordainketa materialen gainekoa.

B)  Bartzelonako Udalaren ziurtagiria 2014ko ekainaren 30a arte 2013ko ekitaldiko aurrekontuen kontura ATMri aitortutako obligazioen eta egindako ordainketa materialen gainekoa.

Bi administrazio horiek egindako ordainketen batura aitortutako obligazioenaren berdina izango balitz, 2014ko ekitaldiko Estatuaren Aurrekontu Orokorretan kontsignatutako ekarpena behin betiko bihurtuko da, eta ordain-agindua emango da lau paragrafoaren bigarren lerrokadan adierazitakoaren arabera.

Bi administrazioek egindako ordainketen batura aitortutako obligazioena baino txikiagoa bada, Estatuko Administrazio Orokorraren behin betiko ekarpena eragiketa honen bidez kalkulatuko da: 2014ko ekitaldiko Estatuaren aurrekontu orokorretan kontsignatua biderkatuko da egindako ordainketak zati aitortutako obligazioak egitean ateratako emaitzaz (biak 2013ko aurrekontuen kontura), eta horren ordain-agindua egingo da lau paragrafoaren bigarren lerrokadan adierazitakoaren arabera, betiere ateratzen den zenbatekoa egindako ordainketa aurreratuena baino handiagoa bada.

Horrela izan ezean, zenbatekoa zehaztuko da, eta itzultzeko eskatuko da.

–  Kanariar Uharteak: Kanarietako Autonomia Erkidegoko kontu-hartzailetza nagusiaren ziurtagiria 2014ko ekainaren 30a arte 2013ko ekitaldiko aurrekontuen kontura uharteko kabildoei lehen oinarrian aurreikusitako xedeari erantzuteko aitortutako obligazioen eta egindako ordainketa materialen gainekoa.

Egindako ordainketen zenbatekoa aitortutako obligazioena adina izango balitz, 2014ko ekitaldiko Estatuaren Aurrekontu Orokorretan kontsignatutako ekarpena behin betiko bihurtuko da, eta ordain-agindua emango da lau paragrafoaren bigarren lerrokadan adierazitakoaren arabera.

Egindako ordainketen batura aitortutako obligazioena baino txikiagoa bada, Estatuko Administrazio Orokorraren behin betiko ekarpena eragiketa honen bidez kalkulatuko da:

2014ko ekitaldiko Estatuaren aurrekontu orokorretan kontsignatua biderkatuko da egindako ordainketak zati aitortutako obligazioak egitean ateratako emaitzaz (biak 2013ko aurrekontuen kontura), eta horren ordain-agindua egingo da lau paragrafoaren bigarren lerrokadan adierazitakoaren arabera, betiere ateratzen den zenbatekoa egindako ordainketa aurreratuena baino handiagoa bada. Horrela izan ezean, zenbatekoa zehaztuko da, eta itzultzeko eskatuko da.

Sei.  Estatuko Administrazio Orokorrak emandako diru-laguntza hauek bateragarriak dira helburu berarako beste diru-laguntza, laguntza, diru-sarrera edo baliabide batzuekin, horrelakoak edozein administraziok, edo erakundek emanda ere, alde batera pribatu zein publiko, Estatuko zein Europar Batasuneko edo nazioarteko diren ere.

Zazpi.  Estatuko Administrazio Orokorrak agindu beharreko ordainketak aseguratzeko ez da berme, abal edo kauziorik aurkeztu behar.

Zortzi.  Aurreko paragrafoetan aurreikusten ez denerako, Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrean eta garatzeko araudian xedatutakoa aplikatuko da.

Bederatzi.  Maila Autonomikoa eta Tokikoa Koordinatzeko Idazkaritza Nagusiak neurri egokiak hartuko ditu xedapen honetan diru-laguntza hauei dagozkien kredituen kudeaketarekin lotuta adierazitakoa betetzeko.

Hirurogeita hamabigarrena.  Renfe-Operadoreari konturako ordainketak baimentzea Kataluniako Gobernuari eskualdatutako aldirietako eta eskualdeko zerbitzuengatik.

Bat.  Harik eta Estatuko Administrazio Orokorrak Kataluniako Gobernuari interes orokorreko trenbide-sareko zabalera iberiarreko sarearen gaineko aldirietako eta eskualdeko trenbidezko bidaiarien garraio-zerbitzuei dagozkien baliabideen transferentziak gauzatzeko prozedura Estatua-Kataluniako Gobernua Ekonomia eta Zerga Gaietarako Batzorde Mistoak erabakitzen duen arte –haien eginkizunak Kataluniako Gobernuari eskualdatu zitzaizkion abenduaren 30eko 2034/2009 Errege Dekretua eta azaroaren 26ko 1598/2010 Errege Dekretua betez, hurrenez hurren–, Estatuak RENFEOperadorea Enpresa Erakunde Publikoari aipatutako zerbitzu horien kostua transferituko dio. Prozedura hori, edozelan ere, 2011n, 2012an eta 2013an emandako zerbitzuei dagokienez egingo da.

Bi.  Ordain-aginduak emango dira Renfe-Operadoreak urte bakoitzerako egindako likidazio-proposamenen gainean Estatuko Administrazioko Esku Hartzailetza Nagusiak dagozkion finantza-kontroleko txostenak eman ostean; horrelakoetan bereziki egiaztatuko du diru-sarrerak eta gastuak egozteko irizpideak hitzarmen honetan ezarritakoen antzekoak direla: «Estatuko Administrazio Orokorraren eta Renfe-Operadorea Enpresa Erakunde Publikoaren arteko hitzarmena, 2012ko abenduaren 17koa, Sustapen Ministerioak Renfe-Operadoreari ordaintzeko Estatuko Administrazio Orokorraren eskumena diren aldirietako eta distantzia erdiko bidaiarien trenbide bidezko garraio- zerbitzu publikoak, 2011n eta 2012an, emateagatik»; hori guztia Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 1370/2007 Erregelamendua (EE), bidaiarien trenbide eta errepide bidezko garraio-zerbitzu publikoen buruzkoa, eta Kontseiluaren 1191/69 eta 1107/70

(EEE) Erregelamenduak indargabetzen dituena, betez.

Renfe-Operadoreari Kataluniako Gobernuak bere eskumenak erabiliz hartutako erabakien ondorioz sortzen zaion ustiapen-defizit handiagoa ez da konpentsatuko; aurreko lerrokadan aipatutako hitzarmenaren ondorioetarako kontuan hartutakoak ez diren tarifa-politika edo kalitate-estandar, konpromiso eta baldintzei dagozkie aipatutako eskumen horiek.

2011ko eta 2012ko txostenak 2014ko ekainaren 30a baino lehen igorri beharko dira, eta 2013ko ekitaldikoa 2014ko irailaren 30a baino lehen.

Hiru.  2011ko, 2012ko eta 2013ko ekitaldietan emandako zerbitzuengatik dagozkion ordain-aginduak eman aurretik, bi paragrafoan aipatutako finantza-kontroleko txostenak hartuko dira kontuan, betiere 2014rako Estatuaren Aurrekontu Orokorren aurrekontuaplikazio eta zenbateko hauen kontura:

–  17.39.441M.443 «Renfe-Operadoreari eskualdeko garraio-zerbitzuak, likidatu gabe konpentsatzeko», 130.222,00 mila euro.

–  17.39.441M.444 «Renfe-Operadoreari eskualdeko garraio-zerbitzuak, likidatu gabe konpentsatzeko», 106.239,00 mila euro.

–  17.39.441M.445 «Renfe-Operadoreari eskualdeko garraio-zerbitzuak, likidatu gabe konpentsatzeko», 116.447,00 mila euro.

Kataluniari eskualdatutako aldirietako eta daudenak, 2011ko ekitaldiari dagokionez, Kataluniari eskualdatutako aldirietako eta daudenak, 2012ko ekitaldiari dagokionez, Kataluniari eskualdatutako aldirietako eta daudenak, 2013ko ekitaldiari dagokionez, Lau.  Aurreko paragrafoetan aipatutako transferentziak honako akordio hauen bidez onartutako metodologiaren esparruan erabakitzen diren behin betiko likidazioen konturako zenbatekotzat hartuko dira: Estatua-Kataluniako Gobernua Ekonomia eta Zerga Gaietarako Batzorde Mistoaren 2009ko abenduaren 22ko akordioa, RenfeOperadoreak Bartzelonan emandako bidaiarien trenbidezko aldirietako garraiozerbitzuak baloratzekoa, eta Estatua-Kataluniako Gobernua Ekonomia eta Zerga Gaietarako Batzorde Mistoaren 2010eko azaroaren 17ko akordioa, interes orokorreko trenbide-sareko zabalera iberiarreko sarearen gaineko bidaiarien trenbidezko eskualdeko garraio-zerbitzuak baloratzekoa.

Bost.  Behin betiko likidazioak eginda, bat eta hiru arteko paragrafoetan xedatutakoa betez ordaindutako konturako zenbatekoari dagokionez horietatik ateratzen diren alde positiboak edo negatiboak 2014ko eta hurrengo ekitaldietan emandako zerbitzuengatik egin beharreko transferentziak handitzera edo txikiagotzera bideratu ahal izango ditu Estatuaren Administrazio Orokorrak.

Hirurogeita hamahirugarrena.  Lege honen VII. tituluko I. kapituluan aipatzen den Estatuaren tributu-sarreren bilakaera-indizea kalkulatzeko irizpideak Tokiko Ogasunak Arautzen dituen Legearen testu bateginaren, martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoaren, 121. artikuluan ezarritakoarekin bat.

Toki-erakundeek Estatuaren tributuetan –zehazki, martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako Tokiko Ogasunak Arautzen dituen Legearen testu bateginaren 121. artikuluan xedatutakoetan– duten partaidetzaren konturako ordainketak kalkulatzeko, 2004tik 2014ra arteko Estatuko tributu-sarreren bilakaeraren behin-behineko indizea abenduaren 18ko 22/2009 Legearen 20. artikuluan ezarritako irizpideen arabera zehaztuko da. Irizpide horiek honako hauek dira:

1.  Estatuaren 2014ko tributu-sarrerak Estatuak ekitaldi horretan bildutako dirukopuruaz osaturik daude, pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga, balio erantsiaren gaineko zerga eta zerga bereziengatik autonomia-erkidegoei lagatako tributu-baliabideak salbuetsita, 22/2009 Legearen 20. artikuluan ezarritako moduan.

2.  Estatuaren 2004ko tributu-sarrerak kalkulatzeari dagokionez, 22/2009 Legearen 20. artikuluan ezarritako homogeneizazio-irizpideak erabiliko dira. Hau da, autonomiaerkidegoen 2004ko konturako ekarpena 2014ko lagapen-terminoetan simulatuko da.

2002ko likidazioari dagokionez, kalkulatzeko, autonomia-erkidegoen behin betiko errendimenduaren –2014ko lagapen-baldintzetan– eta lagapen-baldintza horien arabera egindako ekarpenen arteko aldea hartuko da kontuan.

Lege honen VII. tituluko I. kapituluan arautzen diren eta aurrekoarekiko desberdinak diren gainerako bilakaera-indizeak zehazteko, abenduaren 18ko 22/2009 Legearen 20. artikuluan xedatutakoa aplikatuko da, eta, hala badagokio, 2007. oinarri-urtea dagokion urtearekin ordezkatuko da.

Hirurogeita hamalaugarrena.  Kreditu-eragiketak birfinantzatzea eta tokiko erakundeei lotutako edo haien mendeko erakundeei aplikagarri zaien zorpetze-erregimena.

1.  2013rako Estatuaren Aurrekontu Orokorren abenduaren 27ko 17/2012 Legearen azken xedapenetako hogeita hamaikagarrenean xedatutakoaren salbuespen gisa, epe luzerako kreditu-eragiketak birfinantzatzeko eragiketak formalizatu ahal izango dira, baldin eta toki-erakundeen hornitzaileei ordaintzeko finantzaketa-mekanismo bat ezartzeko informazio-betebeharrak eta beharrezko prozedurak ezartzen dituen otsailaren 24ko 4/2012 Errege Lege Dekretua indarrean sartu aurretik hitzartu badira, eta, betiere, haien xedea epemugaratzeko zain dauden obligazioekiko finantza-karga, amortizazio-aldia edo eragiketa horien arriskua murriztea bada.

Aurreko eragiketetan, toki-erakundeei enpresekin eta autonomoekin ordaindu gabe dituzten zorrak saneatzen laguntzeko ezohiko eta premiazko neurriei buruzko apirilaren 24ko 5/2009 Errege Lege Dekretua aplikatuz formalizatu direnak jaso ahal izango dira.

Birfinantzaketa horren barruan, ezin izango da jaso Toki Ogasunak arautzen dituen Legearen testu bateginaren, martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoaren, 177. eta 193. artikuluak aplikatuz formalizatutako eragiketarik.

Aipatutako birfinantzaketa-eragiketa horiek formalizatzeko, toki-korporazioko organoak eskudunak erabaki bat hartu beharko du, Toki-araubidearen oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legean xedatutako quorum- eta bozketa-baldintzak betez.

Gainera, toki-erakundeek aurreko ekitaldian likidatutako sarrera arrunten ehuneko 75etik gorako aurrezki garbi negatiboa edo zorpetzea badute, 2013rako Estatuaren Aurrekontu Orokorren abenduaren 27ko 17/2012 Legearen azken xedapenetako hogeita hamaikagarrenean zehaztutakoaren arabera, toki-korporazioek, osoko bilkuren erabaki baten bidez, finantza-saneamendurako edo zorra murrizteko plan bat onartu beharko dute, gehienez bost urteko epean aurrezki garbiaren joera edo zorpetze-bolumena zuzentzeko, hurrenez hurren. Azken horri dagokionez aurretik aipatutako mugaraino zuzendu beharko da, baldin eta bolumen hori ehuneko haren eta Toki Ogasunak arautzen dituen Legearen testu bateginaren, martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoaren, 53. artikuluan finkatuaren artean badago. Gehiegizko zorpetzeko gainerako kasuetan, zorra murrizteko planak zor maila zuzendu beharko du, gehienez aipatutako azken manuan finkatutako ehunekoraino.

Toki-erakundeek Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioko organo eskudunari jakinarazi beharko dizkiote plan horiek, onespena jaso dezaten; nolanahi ere, dagokion autonomia-erkidegoak erakunde horien finantza-babesa Autonomia Estatutuan esleituta badu, hari jakinaraziko dizkio.

Toki-ogasunak arautzen dituen legediak zorpetzeko eragiketak baimentzeko arloan finkatzen dituen mugak betetzen ari dela toki-erakundea esan nahiko du aurreko onespenak ondorio guztietarako. Ondorio hori bera ekarriko dute toki-erakundeen finantza-babesa esleituta duen eskudun organoak onartzen dituen finantzasaneamendurako edo zorra murrizteko planek, zeinek 2013rako Estatuaren Aurrekontu Orokorren abenduaren 27ko 17/2012 Legearen hirurogeita hamahirugarren xedapen gehigarria aplikatuz betetzen diren.

Toki-erakundeko kontu-hartzaileak plan horien betetze-mailari buruzko urteko txosten bat egin beharko du, eta toki-korporazioko osoko bilkuraren aurrean aurkeztu, haren berri izan dezan. Plan horietako azken urteari dagokion txostena, gainera, toki-erakundeen finantza-babesa esleituta duen Herri-administrazioko organo eskudunari ere igorri beharko dio.

Aipatutako planei dagokienez ez-betetzeren bat gertatuz gero, toki-erakundeak ezin izango du edozein inbertsio-modalitate finantzatzeko epe luzeko zorpetze-eragiketarik hitzartu. Halaber, toki-erakundeen finantza-babesa esleituta duen Herri-administrazioko organo eskudunak aparteko neurriak proposatu ahal izango ditu, eta ukitutako tokierakundeek hartu egin beharko dituzte. Toki-erakundeek neurriok hartu ezean, Aurrekontuegonkortasunari eta finantza-iraunkortasunari buruzko apirilaren 27ko 2/2012 Lege Organikoaren 25. eta 26. artikuluetan ezarritako neurri hertsigarriak eta nahitaez bete beharrekoak aplikatu ahal izango dira.

2.  Toki-erakundeen mendeko edo haiei lotutako zorpetze-erregimenari dagokionez, 7/2013 Errege Lege Dekretuaren, ekainaren 28koaren, tributuei, aurrekontuei eta ikerketa, garapena eta berrikuntza sustatzeari buruzko premiazko neurriei buruzkoaren, lehen xedapen gehigarria aplikatuko da 2014an.

Hirurogeita hamabosgarrena. Etxebizitza sustatzeko eta birgaitzeko maileguak itzultzetik etorritako baliabideak desafektatzea.

Toki-erakundeen babes ofizialeko, sustapen publikoko etxebizitzen eraikuntza finantzatzeko Etxebizitzaren Sustapen Publikorako Institutuak bere garaian emandako kredituak itzultzetik etorritako baliabideak autonomia-erkidegoen edo, bestela, tokikorporazioen defizita murriztera bideratu beharko dira nahitaez; horrelakoak autonomiaerkidegoei laga zaizkie 1995erako Estatuaren Aurrekontu Orokorren abenduaren 39eko 41/1994 Legearen hemeretzigarren xedapen gehigarrian ezarritakoa betez. Horrelakoek ez badute defizitik, eraikinak birgaitzeko eta/edo hiri-berroneratzeko eta/edo -berritzeko ekimenetara bideratu beharko dira ezinbestean.

Hirurogeita hamaseigarrena.  2008an eta 2009an Estatuaren zergetan toki-erakundeek izandako parte-hartzearen behin betiko likidazioengatik probintzia bakarreko autonomia-erkidegoen konturako saldo zordunen itzulketak.

Martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuak onetsitako toki-ogasunak arautzen dituen legearen testu bateginaren 135. artikuluaren aplikazio-eremu subjektiboaren barruan sartutako probintzia bakarreko autonomia-erkidegoek 96

hilekoetara handitzeko eskatu ahal izango dute 2014ko lehen hiruhilekoan Estatuaren tributuetan toki-erakundeen parte-hartzearen kontzeptuan ekitaldi horietako likidazio negatiboak itzultzeko aldia, ondorioak aurtengo urtarrilaren 1etik aurrera edukita (2012rako Estatuaren Aurrekontu Orokorren ekainaren 29ko 2/2012 Legearen azken xedapenetako hamargarrenak aipatzen du hori), baldin eta horrelakoei autonomiaestatutu daukaten autonomia-erkidegoak eta hiriak finantzatzeko sistemaren 2008ko eta 2009ko likidazio negatiboak itzultzeko epea handitu bazaie 2012rako Estatuaren Aurrekontu Orokorren ekainaren 29ko 2/2012 Legearen hogeita hamaseigarren xedapen gehigarriaren arabera.

Hirurogeita hamazazpigarrena.  Estatuaren zerga-sarreren bilakaera-indizea kalkulatzeko irizpideak 2012an tokiko erakundeek Estatuko tributuetan izandako partaidetzaren likidazioa egiteko.

Toki-erakundeek Estatuaren tributuetan duten partaidetzaren 2012. urteari dagokion behin betiko likidazioa egiteko eta martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako Tokiko Ogasunak Arautzen dituen Legearen testu bateginaren 121.

artikuluaren aplikazioarena egiteko, 2004tik 2012ra arteko Estatuko tributu-sarreren bilakaera-indizea abenduaren 18ko 22/2009 Legearen 20. artikuluan ezarritako irizpideen arabera zehaztuko da –araubide erkideko autonomia-erkidegoen eta autonomia-estatutua duten hirien finantzaketa-sistema arautzen du eta zerga-arau batzuk aldatzen ditu Lege horrek–. Irizpide horiek honako hauek dira:

1.  Estatuaren 2012ko tributu-sarrerak Estatuak ekitaldi horretan bildutako dirukopuruaz osaturik daude, pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga, balio erantsiaren gaineko zerga eta zerga bereziengatik autonomia-erkidegoei lagatako tributu-baliabideak salbuetsita, 22/2009 Legearen 20. artikuluan ezarritako moduan.

2.  2004 edo 2006ko Estatuaren zerga-sarreren kalkuluari dagokionez, 22/2009 Legearen laugarren xedapen iragankorreko d) idatz-zatian ezarritako irizpideak erabiliko dira, eta 2004 edo 2006 urtea –zein dagokion– hartuko da oinarri-urte gisa.

Hirurogeita hemezortzigarrena.  Gizarte Segurantzako kotizazioa murriztea, haurdunaldian edo edoskialdi naturalean arriskua izateagatik lanpostua aldatzean eta lanbide-gaixotasuna izatean.

Lan-arriskuen prebentzioari buruzko azaroaren 8ko 31/1995 Legearen 26. artikuluak aurreikusitakoaren arabera, haurdunaldian edota edoskialdi naturalean arriskuren bat dagoela-eta, langilea bere egoerarekin bateragarria den lanpostu edota funtzio batera lekualdatuz gero, lanpostu edo funtzio berri horretan dirauen bitartean sortutako kuotei dagokienez, enpresaren gertakari arruntengatiko ekarpenen ehuneko 50eko murrizketa aplikatuko da Gizarte Segurantzaren sarrera-aurrekontuaren kontura.

Murrizketa hori bera aplikatu ahal izango da, erregelamendu bidez zehaztutako moduan eta baldintzetan, lanbide-gaixotasunaren ondorioz enpresaren barruan lanpostua aldatzean, edota beste enpresa batean hastean, langilearen egoerarekin bateragarria den jarduera gauzatzeko.

Hirurogeita hemeretzigarrena.  Aldizkako kontratu finkoak dauzkaten langileen jardueraaldia luzatzen laguntzeko neurriak, turismoaren, horri lotutako merkataritzaren eta ostalaritzaren sektoreetan.

1.  Turismoaren, horri lotutako merkataritzaren eta ostalaritzaren sektoreetako jardueretan aritzen diren enpresek, sektore publikokoek izan ezik, urteroko martxoan eta azaroan ekoizpen-jarduerarik sortzen badute eta hilabete horietan altan hasi eta/edo mantentzen badute aldizkako kontratu finkoak dituzten langileen okupazioa, ehuneko 50eko hobaria aplikatu ahal izango dute hilabete horietan langile horien gertakari arrunten, bai eta langabezia, FOGASA eta lanbide-heziketaren baterako bilketaren kontzeptuen ere, Gizarte Segurantzarako enpresa-kuotetan.

2.  Xedapen gehigarri honetan adierazitakoa lege hau indarrean sartzen denetik 2014ko abenduaren 31ra arte aplikatuko da.

Laurogeigarrena.  Askotariko ondorioak dituen adierazle publikoa (IPREM) 2014rako zehaztea.

Lanbide arteko gutxieneko soldataren erregulazioa arrazionalizatzeko eta haren zenbatekoa areagotzeko ekainaren 25eko 3/2004 Errege Lege Dekretuaren 2.2 artikuluan xedatutakoaren arabera, askotariko ondorioak dituen errentaren adierazle publikoak (IPREM) zenbateko hauek izango ditu 2014an:

a)  Eguneko IPREMak, 17,75 eurokoa.

b)  Hileko IPREMak, 532,51 eurokoa.

c)  Urteko IPREMak, 6.390,13 eurokoa.

d)  Ekainaren 25eko 3/2004 Errege Lege Dekretuan ezarritakoari jarraiki, lanbide arteko gutxieneko soldataren ordez IPREM erreferentzia ezarri den kasuetan, urteko IPREMaren zenbatekoa 7.455,14 eurokoa izango da arauek urte osoko lanbide arteko gutxieneko soldatari egiten diotenean erreferentzia, eta aparteko ordainsariak berariaz kanpo uzten ez badituzte; azken horiek berariaz kanpo utziz gero, zenbatekoa 6.390,13

eurokoa izango da.

Laurogeita batgarrena.  Enplegurako lanbide-heziketa finantzatzea.

Bat.  Beste finantzaketa-iturri batzuei kalterik egin gabe, lanbide-heziketako kuotatik eratorritako funtsak martxoaren 23ko 395/2007 Errege Dekretuak araututako enplegurako lanbide-heziketaren azpisistema finantzatzera bideratuko dira, baita 28. artikuluan xedatutako enplegu eta prestakuntzarako programa publikoak ere, enpresek eta langileek beren premiei erantzungo dien prestakuntza jaso dezaten, eta ezagutzan oinarritutako ekonomia gara dadin.

Aurrekontua ixten den ekitaldiaren aurrekoan, likidazio bat egingo da benetan jasotako lanbide-heziketako kuotengatik. Zenbateko hori hurrengo ekitaldiko aurrekontuan sartuko da, zeinua positibo suertatuz gero ekitaldi horretarako hasieran aurreikusten ziren kuotekiko.

Bi.  Aurreko paragrafoan aurreikusitako funtsen ehuneko 50, gutxienez, ondorengo ekimen eta kontzeptuak finantzatzera bideratuko da:

– Eskaripeko prestakuntza, enpresen prestakuntza-ekintzak eta banakako prestakuntza-baimenak barne hartzen dituena.

–  Lehentasunez langile landunei zuzendutako prestakuntza-eskaintza.

–  Prestakuntzaren arloko babes- eta laguntza-ekintzak.

–  Herri-administrazioetako prestakuntza.

– Enplegurako Prestakuntzarako Tripartita Fundazioaren funtzionamendu- eta inbertsio-gastuak.

Herri-administrazioetako prestakuntza finantzatzeko, paragrafo honen lehen lerrokadan adierazitako zenbatekoaren 100eko 6,165 bideratuko da.

Zenbateko horri, aldez aurretik, maiatzaren 23ko 12/2002 Legearen arabera kupoa kalkulatzeko erabilitako egozpen-indizeari dagokion ehunekoa kenduko zaio, eta zuzkidura bereizi gisa sartuko da Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoaren gastuaurrekontuan, Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioari atxikita dagoen Herri Administrazioaren Institutu Nazionalari diruzko ekarpena egiteko hiru ordainketaren bidez; hurrenez hurren, otsailean, apirilean eta ekainean. Herri Administrazioaren Institutu Nazionalaren aurrekontuan, lurraldekatuta azalduko dira autonomia-erkidegoei eta Ceuta eta Melilla hiriei euren langile publikoen etengabeko prestakuntza finantzatzeko dagozkien funtsak. Funts horiek Herri Administrazioaren Institutu Nazionalak ordainduko ditu, autonomia-erkidego eta hiri autonomo bakoitzari transferentzia izenduna eginez, Euskal Autonomia Erkidegoari izan ezik.

Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoak funtzionamendu- eta inbertsio-gastuak finantzatzeko funtsak ordainduko dizkio Enplegurako Prestakuntzarako Tripartita Fundazioari. Ordainketa hori laurdenka egingo da, hiruhileko bakoitzeko bigarren hamabostaldi naturalean. Fundazioak, urtero, eta hurrengo ekitaldiko apirilaren 30a baino lehen, bere funtzionamendurako esleitu zaizkion funtsen kontura egindako gastuen kontabilitate-justifikazioa aurkeztu beharko dio Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoari.

Gainerako ehuneko 50, hasiera batean, lehentasunez langabeei zuzendutako prestakuntza-ekintzak finantzatzeko erabiliko da, baita enplegurako eta prestakuntzarako programa publikoak finantzatzeko ere. Hala ere, Enplegu Zerbitzu Publiko eskudunak txostena egin ondoren, eta salbuespen gisa, 2014an funts horien % 20 gorde ahal izango da, gehienez, enplegua sustatzeko ekintzak egiteko, baldin eta ekintza horiek Enplegu Politikako Urteko Planean sartuta badaude, eta ekintzotan enplegu-bilatzailetzat izena emanda dauden langabeek parte hartzen badute.

Prestakuntza- eta ikaskuntza-kontratuaren alderdi teorikoa finantzatzeko orduan, langileek jasotzen duten prestakuntza eta haren ezaugarriak arautzen dituen erregelamenduzko araudian ezarritakoa beteko da.

Hiru.  Estatutuaren bidez enplegu-politika aktiboen arloan eskumenak bereganatuta dauzkaten autonomia-erkidegoek funtsen transferentziak jasoko dituzte Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoarengandik, erkidego horiek enplegurako lanbide-heziketaren arloan kudeatzen dituzten diru-laguntzak finantzatzeko, aplikagarri den araudian ezarrita dagoenaren arabera dagokion zenbatekoan.

Lau.  Lanbide-heziketaren gertakariagatik kotizatzen duten enpresek kreditu bat izango dute beren langileen prestakuntzarako, Enplegurako lanbide-heziketaren azpisistema arautzen duen martxoaren 23ko 395/2007 Errege Dekretuaren II. kapituluan xedatutakoaren arabera. Kreditu horren zenbatekoa enpresak lanbide-heziketaren kontzeptuan 2013an ordaindutako diru kopuruari hobari-ehuneko bat aplikatzearen ondorioz lortzen den kopurua izango da. Enpresaren tamainaren arabera, hauek izango dira aipatutako hobari-ehunekoak:

a)  b)  c)  d)  6 eta 9 langile artean dituzten enpresak: ehuneko 100.

10 eta 49 langile artean dituztenak: ehuneko 75.

50 eta 249 langile artean dituztenak: ehuneko 60.

250 langile edo gehiago dituztenak: ehuneko 50.

1 eta 5 langile artean dituzten enpresek 420 euroko hobari-kreditua izango dute enpresako, ehuneko baten ordez. Era berean, aipatu arauak ezarritakoaren arabera, 2014. urtean lantoki berriak irekitzen dituzten enpresek eta enpresa sortu berriek prestakuntza-kreditua jaso ahal izango dute, baldin eta beren plantillan langile berriak hartzen badituzte. Aurreko kasu horietan, enpresek izango duten hobari-kreditua langile berri bakoitzeko 65 eurokoa izango da.

2014an beren langileei prestakuntzarako banakako baimenak ematen dizkieten enpresek prestakuntzarako hobari-kreditu gehigarri bat izango dute, paragrafo honen lehen lerrokadan ezarrita dagoenaren arabera legokiekeen urteko kredituaz gain. Kreditu gehigarriaren zenbatekoa Enplegu eta Gizarte Segurantza Ministerioaren agindu bidez ezarritako irizpideak aplikatuz ateratzen den kopurua izango da. Aipatutako baimenak ematen dituzten enpresen multzoari emandako kreditu gehigarriak ezin izango du enplegurako lanbide-heziketagatik Gizarte Segurantzako kotizazioetan egindako hobariak finantzatzeko Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoak daukan aurrekontuan ezarrita dagoen kredituaren ehuneko 5 baino handiagoa izan.

Laurogeita bigarrena.  Arauak etetea.

2014ko ekitaldian, ondoriorik gabe gelditzen da Atzerritarrek Espainian dituzten Eskubide eta Askatasunei buruzko eta Atzerritar horiek Gizarteratzeari buruzko urtarrilaren 11ko 4/2000 Lege Organikoaren 2 ter 4 artikuluan xedatutakoa.

Laurogeita hirugarrena.  Herri-administrazioen edo irabazi-asmorik gabeko erakundeen titulartasunaren mende dauden osasun-erakundeek Gizarte Segurantzarekin dituzten zorrak ordaintzea.

Herri-administrazioen edo irabazi-asmorik gabeko erakunde publiko nahiz pribatuen titulartasunaren mende dauden osasun-erakundeek, 1995erako Estatuko Aurrekontu Orokorren abenduaren 30eko 41/1994 Legearen hogeita hamargarren xedapen gehigarrian aurreikusitako moratoriaren babesean daudenek, hogei urterako eskainitako gabetasuna luzatzea eskatu ahalko diote Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorrari, baita gehienez hamar urterako eskainitako luzamendua –urteroko amortizazioekin– zabaltzea ere.

Laurogeita laugarrena.  Gizarte Segurantzako sistema eguneratzeari, egokitzeari eta modernizatzeari buruzko abuztuaren 1eko 27/2011 Legearen hogeita zortzigarren xedapen gehigarrian jasotakoaren aplikazioa geroratzea.

Geroratu egiten da Gizarte Segurantzari buruzko sistema eguneratzeari, egokitzeari eta modernizatzeari buruzko abuztuaren 1eko 27/2011 Legearen hogeita zortzigarren xedapen gehigarrian jasotakoaren aplikazioa.

Laurogeita bosgarrena.  Indarrean sartzea geroratzea.

Urtebetez atzeratuko dira Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginaren, ekainaren 20ko 1/1994 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoaren, berrogeita hemezortzigarren xedapen gehigarriaren ondorioak; Gizarte Segurantzako sistema eguneratzeari, egokitzeari eta modernizatzeari buruzko abuztuaren 1eko 27/2011 Legearen 7. artikuluak sartu zuen xedapen hori, zeinaren bidez lan-istripuengatiko eta lanbide-gaixotasunengatiko estaldura Gizarte Segurantzako erregimen guztiei zabaldu zaien, alta 2013ko urtarrilaren 1etik aurrera egiten duten langileei dagokienez. Ordura arte, 2012ko abenduaren 31n zegoen araubide juridikoa egongo da indarrean.

Laurogeita seigarrena.  Estatu-agentziak sortzea.

Bat.  2014ko ekitaldian, ez da sortuko Zerbitzu publikoak hobetzeko Estatu-agentziei buruzko uztailaren 18ko 28/2006 Legean aurreikusitako Estatu-agentziarik.

Bi.  Aurreko paragrafoan xedatutakoaren salbuespen izango da Ikerketarako Estatu Agentzia sortzea, Zientziari, teknologiari eta berrikuntzari buruzko ekainaren 1eko 14/2011 Legearen hamabigarren xedapen gehigarrian zehaztutakoaren arabera. Agentzia hori gastu publikoa handitu gabe sortuko da, ez da Estatuko finantza-aurrekontuko kredituekin finantzatuko, eta bere lotura- eta aldaketa-erregimena Aurrekontuen Legean xedatuko da.

Agentzia hori sortzean ez da, inola ere, egituren edo langileen kopurua areagotuko, eta dagokion dirua birbanatuz soilik hornituko da. Funtzionamenduari dagokionez, Administrazioak gaur egun dituen baliabide materialak erabili beharko dira.

Hiru.  Halaber, Bat paragrafoan xedatutakoaren salbuespen izango da Trenbide Segurtasunerako Estatu Agentzia sortzea.

Agentzia hori sortzean ez da gastu publikoa handituko, eta ez da finantzatuko Estatuaren finantza-aurrekontuaren kredituekin. Agentzia hori sortzean ez da, inola ere, Estatuko sektore publikoaren zerbitzura dauden egituren edo langileen kopurua areagotuko, eta haren eginkizunekin zerikusia duten Sustapen Ministerioko, haren erakunde eta entitate publikoetako langileekin baino ez da hornituko; halaber, administrazioak egun dituen giza baliabideekin eta bitarteko materialekin jardun beharko du.

Laurogeita zazpigarrena.  Espetxe Lana eta Enplegurako Prestakuntza erakunde autonomoaren ekonomia- eta finantza-araubidea.

Espetxe Lana eta Enplegurako Prestakuntza erakunde autonomoa Aurrekontuei buruzko azaroaren 26ko 47/2003 Lege Orokorraren 2. artikuluaren 1 paragrafoko g) idatzzatian aurreikusitako zuzenbide publikoko Estatu-erakunde bihurtuko da; ondorioak 2014ko urtarrilaren 1etik aurrera izango ditu horrek, eta epe mugagabean egongo da indarrean.

Ondoko paragrafoetan zehaztutako ekonomia- eta finantza-araubidea izango du: Bat.  Aurrekontuen araubidea.

Espetxe Lana eta Enplegurako Prestakuntza zuzenbide publikoko Estatu-erakundeak aurrekontuen aurreproiektua egingo du urtero, eta Barne Arazoetako Ministeriora igorriko du, ondoren Aurrekontuen 47/2003 Lege Orokorrean xedatutakoaren arabera izapidetu dadin.

Administrazioko sektore publikoko erakundeen ustiapen- eta kapital-aurrekontuena izango da haren aurrekontu-egitura.

Bi. Kontabilitatea.

Espetxe Lana eta Enplegurako Prestakuntza zuzenbide publikoko Estatu-erakundeak Kontabilitate Publikoko Plan Orokorra bete beharko du, Estatuko Administrazioko Esku Hartzailetza Nagusiak gutxi gorabeherako gastu-aurrekontua duten entitate publikoentzat xedatutako egokitzapena eginda.

Hiru.  Ekonomia- eta finantza-kontrola.

Kontuen Auzitegiari esleitutako fiskalizazio-eskumenei kalterik egin gabe, Aurrekontuen Lege Orokorrean xedatutako finantza-kontrol iraunkorraren eta ikuskaritza publikoaren mende egongo da Espetxe Lana eta Enplegurako Prestakuntza zuzenbide publikoko Estatu-erakundea.

Lau.  Estatutua egokitzea.

Gobernuak, hiru hilabeteko epean, aldatu egingo du Espetxe Lana eta Enplegurako Prestakuntza erakunde autonomoaren estatutua onartzen duen uztailaren 15eko 868/2005 Errege Dekretua, xedapen honetan aurreikusitakora egokitzeko.

Laurogeita zortzigarrena.  Desindexazioa sektore publikoko kontratuen indize orokorrei dagokienez.

Bat.  Lege hau indarrean jarri ostean espedientea hasi zaien sektore publikoko kontratuak berrikusteko araubideak ezin izango du erreferentziatzat hartu prezioen ezein indize orokor edo horrelakorik jasotzen duen ezein formula, bere prezioei edo berrikus daitekeen beste edozer moneta-baliori dagokienez, eta berrikuspen hori bidezkoa bada, kostuen bilakaera islatu beharko du. Kontratazio-espedientea hasita dagoela ulertuko da, baldin eta kontratua esleitzeko prozeduraren deialdia ordurako argitaratuta badago.

Publizitaterik gabeko prozedura negoziatuen kasuan, kontratuaren hasiera-unea zehazteko, baldintza-agiriak onartutako data hartuko da kontuan.

Aurreko lerrokadan azaldutako araubidea, Lege hau indarrean hasten denez geroztik, zerbitzu publikoen kudeaketari aplikatu beharreko tarifak edo moneta-balioak berrikusteko sistemen onarpenari aplikatu beharko zaio, aukeratutako prestazio mota, zuzenekoa edo zeharkakoa, edozer dela ere.

Bi.  Aurreko lerrokadetan xedatutakoaren ondorioetarako, prezioen indize orokortzat herritarren eskuragarri dagoen prezioen edozer indize hartuko da, herritarren esku dauden beste indize batzuetan oinarrituta badago. Ez dira horrelakotzat hartuko ondasun edo zerbitzu taldeei dagozkien prezioen indizeak, horiek ekoizpen-jardueretan erabiltzeko orduan elkarrekin parekagarriak direnean, baldin eta publikoki erabiltzeko moduan ez badago prezio espezifiko edo azpiindize zehatzagorik.

Hiru.  Halaber, sektore publikotzat joko da Sektore Publikoko Kontratuen Legearen testu bategina onartzen duen 3/2011 Legegintzako Errege Dekretuaren, azaroaren 14koaren, 3. artikuluaren lehen paragrafoan azaldutako erakunde eta entitateen multzoa.

Lau.  Xedapen gehigarri hau ez da aplikatuko urriaren 7ko 1359/2011 Errege Dekretuan ezarritako formuletan oinarritutako prezioen berrikuspenean; aipatutako dekretuak herri-administrazioen armamentua eta ekipamendua fabrikatzeko hornidurakontratuen eta obra-kontratuen prezioak berrikusteko oinarrizko materialen eta formulaeredu orokorren zerrenda onetsi zuen.

Laurogeita bederatzigarrena.  Mediterraneoko korridoreko proiektuak, Algeciras Boadillan, abian jartzeko beharrezko jarduerak.

Baimena ematen zaio gobernuari Mediterraneoko korridoreko proiektuak, Algeciras Boadillan, abian jartzeko beharrezko jarduerak egin ditzan, garraio-politikako plangintzaren esparruan.

XEDAPEN IRAGANKORRAK Lehenengoa.  Estatuko sektore publikoaren zerbitzurako langileen bizilekuagatiko kalteordainak.

2014an, Estatuko sektore publikoko langile aktiboen bizilekuagatiko kalte-ordaina orain arte bezala ordainduko da hala onartuta duten Estatuko lurraldeetan, eta 2013ko abenduaren 31n indarrean zeuden zenbateko berdinetan.

Nolanahi ere, bizilekuagatiko kalte-ordainen onuradunek jasotzen duten zenbatekoa Estatuko sektore publikoko langileentzat ezarritakoa baino handiagoa bada, gehikuntzarik gabe jasotzen jarraituko dute 2014an.

Bigarrena.  Osagarri pertsonalak eta iragankorrak.

Bat.  Osagarri pertsonalek eta iragankorrek, eta antzeko izaera duten gainerako ordainketek berariazko araudian eta Lege honetan xedatutakoa beteko dute.

Bi.  1985erako Estatuaren Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 30eko 50/1984 Legearen 13. artikuluan xedatutakoari jarraiki abuztuaren 2ko 30/1984 Legearen aplikazioeremuko langileei aitortutako osagarri pertsonalek eta iragankorrek 2013ko abenduaren 31n zuten zenbateko bera izango dute, eta lanpostu-aldaketak eragindako hobekuntzek, halakorik egonez gero, xurgatu egingo dituzte.

Lanpostu-aldaketak ordainsariaren murrizketa ekartzen duen kasuetan ere, eutsi egingo zaio sistema berria aplikatzearen ondorioz ezarritako osagarri pertsonal iragankorrari, eta haren xurgaketari egotziko zaizkio lanpostu-aldaketak eragin ditzakeen hobekuntzak.

Hirurtekoak, produktibitate-osagarria, eta aparteko zerbitzuengatiko haborokinak ez dira, inola ere, kontuan hartuko.

Hiru.  Indar Armatuetako, Guardia Zibileko eta Polizia Nazionaleko langileei, Gizarte Segurantzako Administrazioko funtzionarioei eta Osasun Kudeaketarako Institutu Nazionaleko estatutupeko langileei aitortutako osagarri pertsonalek eta iragankorrek, bai eta halakoak jasotzeko eskubidea duten gainerako langileei aitortutakoek ere, aurreko Bi paragrafoan ezarritako arau berberak bete beharko dituzte.

Lau.  Atzerrian destinatutako langileei aitortutako osagarri pertsonalak eta iragankorrak Estatuan lan egiten duten langileentzat ezarritako arau berberak aplikatuz xurgatuko dira; nolanahi ere, ukitutako funtzionarioak destino-herrialdea aldatzean, bertan behera utzi ahal izango da.

Hirugarrena.  Gizarte Segurantzako lan-istripuen eta lanbide-gaixotasunen mutualitateetara kidetzea eta atxikitzea.

Bat.  Enpresen bat-egiteek eta norberaren konturako langileek Gizarte Segurantzako lan-istripuen eta lanbide-gaixotasunen mutualitateetara egindako atxikipenek, Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginaren, ekainaren 20ko 1/1994 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoaren, 68. artikuluak esleitutako prestazioak eta zerbitzuak kudeatzeko xedez egin direnean, haien araubide juridikoa eguneratzeko araua indarrean sartu arte jarraituko dute indarrean. Arau eguneratzaile hori Gizarte Segurantzako sistema eguneratzeari, egokitzeari eta modernizatzeari buruzko abuztuaren 1eko 27/2011 Legearen hamalaugarren xedapen gehigarrian aurreikusita dago, eta, haren bidez, bat-egiteen eta atxikipenen indarraldia, ezaugarriak eta baldintzak arautuko dira.

Aurreko lerrokadan xedatutakoa 2014ko urtarrilaren 1etik aurrera gauzatzen diren kidetze eta atxikipenei ere aplikatuko zaie.

Bi.  Aurreko paragrafoan ezarritako aldi iragankorrean, bat egindako enpresaburuek eta atxikitako langileek, ondoko kasuetan, aldez aurretik indargabetu ahal izango dute mutualitatearekin duten lotura: prestazio eta zerbitzu publikoak jasotzean irregulartasunak izan direnean; erakundeak finantza nahikoa ez duenean, Gizarte Segurantzaren Lege Orokorreko 74.1 artikuluan zehaztutako baldintzetan; edota esandako artikuluan aurreikusitako kautela-neurriak hartzen direnean, Enplegu eta Gizarte Segurantza Ministerioak ezarritako baldintzetan. Erakunde horrek berak arautuko du kautela-neurri horiek hartzeko administrazio-prozedura.

Laugarrena.  Kapital higigarriaren zenbait etekin jasotzeagatiko konpentsazio fiskala, etekinen sortze-aldia bi urtetik gorakoa bada 2013an.

Bat.  2013ko zergaldian aurrezkiaren zerga-oinarrian higiezinen kapitalaren errendimendu hauetatik edozein sartzen duten zergadunek xedapen honetan araututako kenkarirako eskubidea izango dute:

a)  Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergari buruzko azaroaren 28ko 35/2006 Legearen, sozietateen gaineko zerga, ez-egoiliarren errentaren gaineko zerga eta ondarearen gaineko zerga partzialki aldatzen dituenaren, 25.2 artikuluak aipatzen dituen kapital propioak hirugarrenei lagatzearen ondorioz lortutako errendimenduak, 2006ko urtarrilaren 20a baino lehen kontratatutako finantza-tresnen ondorioz sortutakoak eta Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren Legearen testu bateginaren –martxoaren 5eko 3/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoaren– 24.2.a) artikuluan xedatutako ehuneko 40ko murrizketa-ehunekoa izan behar zutenak, bi urtetik gorako sortze-aldia izateagatik.

b)  35/2006 Legearen 25.3.a) 1. artikuluak aipatutako kapital geroratu moduko eskuratzeen ondoriozko errendimenduak, 2006ko urtarrilaren 20a baino lehen kontratatutako bizi- edo baliaezintasun-aseguruetatik datozenak, eta Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergari buruzko Legearen testu bateginaren 24.2.b) eta 94

artikuluetan xedatutako ehuneko 40ko edo 75eko murrizketa-ehunekoa aplikatu beharrekoak.

Bi.  Kenkariaren zenbatekoa eragiketa honen diferentzia positiboa izango da: aurreko paragrafoan adierazitako etekin garbiak elkarren artean integratu eta konpentsatu ondoren ateratzen den saldo positiboari 35/2006 Legearen 66. artikuluaren 2 paragrafoan adierazitako aurrezkiaren karga-tasa aplikatuta lortzen den kopurua ken etekin horiek aurreko paragrafoko ehunekoak aplikatuta oinarri likidagarri orokorrean sartu izan balira aterako zen kuota osoaren zenbateko teorikoa.

Hiru.  Honako hau izango da aurreko paragrafoan adierazitako kuota osoaren zenbateko teorikoa: Aurreko Bat paragrafoan aipatutako etekinak elkarren artean integratu eta konpentsatzearen ondorioz, Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergari buruzko Legearen testu bateginaren 24.2 eta 94. artikuluetan eta seigarren xedapen iragankorrean adierazitako kenkari-ehunekoak aplikatuta (2006ko abenduaren 31n indarrean zegoen testuaren arabera), saldoa negatiboa edo zero bada, kuota osoaren zenbateko teorikoa zero izango da.

b)  Aurreko Bat paragrafoan aipatutako etekinak elkarren artean integratu eta konpentsatzearen ondorioz, Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergari buruzko Legearen testu bateginaren 24.2 eta 94. artikuluetan eta seigarren xedapen iragankorrean adierazitako kenkari-ehunekoak aplikatuta (2006ko abenduaren 31n indarrean zegoen testuaren arabera), saldoa positiboa bada, kuota osoaren zenbateko teorikoa eragiketa honen diferentzia positiboa izango da: oinarri likidagarri orokorraren eta lehen adierazitako saldo positiboaren baturari 35/2006 Legearen 63.1.1 eta 74.1.1

artikuluetan xedatutakoa, baita 35/2006 Legearen hogeita hamabosgarren xedapen gehigarriaren 1 paragrafoaren a) idatz-zatian xedatutako eskala ere, aplikatu ondoren ateratzen den kuota ken oinarri likidagarri orokorrari manu horietan esandakoa aplikatuta ateratzen dena.

Lau.  Aurreko Hiru paragrafoan adierazitako saldoa zehazteko, 2006ko urtarrilaren 19ra arte ordaindutako primei dagokien etekin garbiaren zatiari bakarrik aplikatuko zaizkio Zergari buruzko Legearen testu bateginaren 24.2.b) eta 94. artikuluetan xedatutako kenkariak. Hala ere, data horren ondoren ordaindutako primei ere aplikatuko zaizkie aseguru-kontratuaren jatorrizko polizan aurreikusitako prima arruntak direnean.

Kapital geroratuko aseguru-polizaren prima bakoitzari lortutako etekin osoan zenbateko etekina dagokion zehazteko, etekin osoa ondoko zatiketatik ateratzen den haztapen-koefizientearekin biderkatuko da: Zatitzailean, prima ordaindu zenetik diru-kopurua kobratu arte igarotako urte-kopurua primarekin biderkatuz ateratzen den emaitza jarriko da.

Izendatzailean, prima ordaindu zenetik diru-kopurua kobratu arte igarotako urtekopurua prima bakoitzarekin biderkatzetik ateratzen diren biderkaduren batura jarriko da.

Bost.  Aseguru-entitateak zergadunari jakinarazi behar dio zenbateko etekin garbiak izan dituen, prima bakoitzeko, bizi- edo baliaezintasun-aseguruetatik eratorrita kapital geroratu moduan jasotako diru-kopuruengatik. Etekin horiek aurreko paragrafoan xedatutakoari jarraikiz kalkulatuko dira, Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergari buruzko Legearen testu bateginaren 24.2 eta 94. artikuluetan eta seigarren xedapen iragankorrean arautzen diren murrizketa-ehunekoak aplikatuta.

Sei.  Modu horretan kalkulatutako kenkariaren zenbatekoa guztizko kuota likidotik kenduko da, 35/2006 Legearen 80 bis artikuluan adierazitako lan-etekinen edo ekonomiajardueren etekinen kenkariaren ondoren.

Bosgarrena.  Kreditu-zentralizazioaren araubide iragankorra.

Kredituak zentralizatu arte, Ogasuneko eta Herri Administrazioetako ministroak –azaroaren 14ko 3/2011 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako Sektore Publikoaren Kontratuei buruzko Legearen testu bateginaren 206.1 artikulua aplikatuta– emandako zentralizatzeko ministro-aginduek, hala dagokionean, Lege honen 1. artikuluaren a), b), c), d), e) eta f) paragrafoetan aipatutako erakundeek, horren babesean izapidetzen dituzten kontratuei dagokienez, dagozkion kreditu-atxikipenak eman beharko dituztela xedatuko dute.

Kontratuak hasi aurretik, Kontratazioa Arrazionalizatzeko eta Zentralizatzeko Zuzendaritza Nagusiak egin beharreko kreditu-atxikipenaren zenbatekoa jakinaraziko dio erakunde bakoitzari, kontratu-xedearen banaketaren arabera.

Seigarrena.  Ekainaren 20ko 1/1994 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginaren hirurogeita seigarren xedapen gehigarria aplikatzea.

Lege hau indarrean jartzen denetik aurrera aplikatuko da ekainaren 20ko 1/1994 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginaren hirurogeita seigarren xedapen gehigarrian aurreikusitakoa, eta aipatutako testu bategin horretako 205. artikuluaren 3 paragrafoan azaldutako subsidioeskatzaileei eragingo die, baldin eta ordurako ez badituzte bete 215. artikuluaren 1

paragrafoaren 1 zenbakian ezarritako eskakizunak.

XEDAPEN INDARGABETZAILEAK Lehenengoa.  2011rako Estatuaren Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 22ko 39/2010 Legearen bederatzigarren xedapen gehigarria indargabetzea.

Indargabetu egiten da 2011rako Estatuaren Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 22ko 39/2010 Legearen bederatzigarren xedapen gehigarria.

Bigarrena.  2013rako Estatuaren Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 27ko 17/2012 Legearen hogeita hamabigarren xedapen gehigarria indargabetzea.

Indargabetu egiten da 2013rako Estatuaren Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 27ko 17/2012 Legearen hogeita hamabigarren xedapen gehigarria.

Hirugarrena.  2013rako Estatuaren Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 27ko 17/2012 Legearen hirurogeita bosgarren xedapen gehigarria indargabetzea.

Indargabetu egiten da 2013rako Estatuaren Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 27ko 17/2012 Legearen hirurogeita bosgarren xedapen gehigarria.

AZKEN XEDAPENAK Lehenengoa.  Estatuko Klase Pasiboei buruzko Legearen testu bategina, apirilaren 30eko 670/1987 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoa, aldatzea.

Aldatu egiten da Estatuko Klase Pasiboei buruzko Legearen testu bategina, apirilaren 30eko 670/1987 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoa; aldaketak 2014ko urtarrilaren 1etik aurrera izango ditu ondorioak, eta epe mugagabean egongo da indarrean. Hona hemen aldaketak: Bat.  Aldatu egiten da Estatuko Klase Pasiboei buruzko Legearen testu bateginaren 7. artikulua; hona nola geratzen den idatzita:

«7. artikulua.  Ekitaldia:

1.  1. Eskubide pasiboak aitortzeko eskaera interesdunek edo horien legezko ordezkariek egin beharko dute, zuzenean edo behar bezala izendatutako mandatari bidez; nolanahi ere, administrazio-prozedura ofizioz hastea xedatu ahal izango da erregelamendu bidez.

2.  Prestazioak aitortzeko eskubidea prestazioaren gertaera eragilearen osteko egunetik aurrera gauzatu ahal izango da; hala ere, onespen horren ondorio ekonomikoek gehienez ere hiru hilabeteko atzerako eragina izango dute, eskaera egin eta hurrengo hilabetearen lehen egunetik aurrera.» Bi.  Aldatu egiten da Estatuko Klase Pasiboei buruzko Legearen testu bateginaren 38. artikuluaren 2 zenbakia; hona nola geratzen den idatzita:

«38. artikulua.  Pentsioa jasotzeko eskubidearen baldintzak.

(…) 2.  Banantze- edo dibortzio-kasuetan, banantzea edo dibortzioa eragin duten kausak edozer direla ere, alargun-pentsioa edo, hala dagokionean, aldi baterako prestazioa jasotzeko eskubidea izateko, beharrezkoa izango da aurreko paragrafoan zehaztutako baldintzak betetzea eta ezkontide legitimoa izatea, heriotzaren orduan edo lehenago; betiere, bizirik geratu den ezkontidea berriro ezkondu ez bada edo izatezko bikotea osatu ez badu, 4 paragrafoak adierazitako moduan. Orobat, judizialki dibortziatutako edo banandutako pertsonak Kode Zibilaren 97. artikuluak aipatutako konpentsazio-pentsioaren jasotzaile ere izan beharko dira, eta eragilea hil ondoren iraungiko da hori. Aldi baterako konpentsazio-pentsio bat finkatuz gero, aitor litekeen alargun-pentsioa, edota aldi baterako alargun-prestazioa, konpentsazio-pentsioa iraungitzen den egun berean iraungiko da.

Alargun-pentsioaren edo dagokion aldi baterako prestazioaren zenbatekoa konpentsazio-pentsioarena baino handiagoa bada, azken horren zenbatekora iritsi arte murriztuko da hura; nolanahi ere, ondoriozko pentsioari ezin izango zaio testu bategin honen 27. artikuluaren 2 zenbakian araututako osagarria erantsi. Dena den, alargun-pentsiorako eskubidea izango dute, konpentsazio-pentsioaren jasotzaile izan ez arren, banantze judizialaren edo epai irmo bidezko dibortzioaren unean edota zigor-erantzukizuna heriotzagatik iraungi delako artxibatu denean generoindarkeriaren biktima zirela egiazta dezaketen emakumeek; epairik ezean, haien alde emandako babes-aginduaren bidez edo genero-indarkeriaren zantzuak daudela adierazten duen Fiskaltzaren txostenaren bidez, bai eta Zuzenbidean onartzen den beste edozein frogabideren bidez ere.

Baldin eta, dibortzioa egon denean, pentsiorako eskubidea duten hainbat onuradun aldi berean badaude, pentsioaren zenbatekoa haietako bakoitza eragilearekin bizi izan den denboraren araberako proportzioan aitortuko da; nolanahi ere, ehuneko 40 bermatuko da ezkontidearen alde edo, hala dagokionean, ezkontidea ez bada ere, hiltzeko unean eragilearekin bizi zenaren alde, betiere alargun-pentsioaren onuraduna bada hurrengo 4 paragrafoan aipatutako moduan.» Artikuluaren gainerako zatia bere horretan idatzita geratzen da.

Hiru.  Xedapen gehigarri berria eransten zaio, hamabosgarrena, Estatuko Klase Pasiboen Legearen testu bateginari; honela dio:

«Hamabosgarren xedapen gehigarria.  Epeak.

Bat.  Estatuko Klase Pasiboen Erregimenaren prestazioak aitortzeak eragindako ondorio ekonomikoak, horiek arautzen dituen legedia edozein dela ere, baita gerrako legedi berezikoak ere, gehienez hiru hilabeteko atzeraeragina izango dute, eskaera aurkeztu ondoko hilaren lehen egunetik zenbatuta.

Hiru hilabeteko atzeraeragin hori ere aplikatuko zaie prestazio horien gainean egiten diren errehabilitazioei, suspertzeei, pilaketei, bai eta berrikuspenei ere, baldin eta, espedientea ebatzi ondoren, administrazioari dokumentu edo elementu frogabide berriak aurkezten badizkiete, eta horiek ebazpen horren unean kontuan hartu gabeko edo behar bezala egiaztatu gabeko gertaerak egiaztatzen badituzte.

Bi.  Bidegabeki jasotako Klase Pasiboen Erregimeneko prestazioak itzultzeko eskatzeko Administrazioak duen eskubidea horiek jaso direnetik edo itzultzea eskatzeko akzioa egikaritu ahal izan denetik lau urtera preskribatuko da, prestazioen araudia eta prestazioak jasotzearen zergatiak edozein direla ere. Gauza bera gertatuko da gerrako legedi bereziaren babesean sortutako prestazioekin eta, oro har, Estatuko Gastuen Aurrekontuaren 07 atalaren kredituen kontura ordaindutako beste edozein prestaziorekin.

Estatuko Klase Pasiboen Erregimenean ezarritako betebehar ekonomikoak betetzeko preskripzio-epea ere lau urtekoa izango da.» Lau.  Xedapen gehigarri berria eransten zaio, hamaseigarrena, Estatuko Klase Pasiboen Legearen testu bateginari; honela dio:

«Hamaseigarren xedapen gehigarria.  Borondatezko erretiroa.

Borondatezko erretiroan –Estatuko Klase Pasiboen Legearen testu bateginaren, apirilaren 30eko 670/1987 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoaren, 28.2.b) artikuluan araututa–, dagokion pentsiorako eskubidea sortzeko, zerbitzu konputagarrien azken bost urteak estalita egon beharko dira Estatuko Klase Pasiboen Araubidean, baldin eta, eskatutako hogeita hamar urteko zerbitzuetara iristeko, beste araubide batzuetarako kotizazio-aldiak ere kontuan hartu beharko balira, Gizarte Segurantzako araubideen arteko kuoten elkarrekiko zenbaketari buruzko arauak aplikatuta.

Arau hori ere aplikatuko da, baldin eta, eskatutako zerbitzuetako hogeita hamar urte betetzeko, Espainiatik kanpo estalitako aseguru-, egoitza-aldiak edota horien antzekoak zenbatu beharko balira (gizarte-segurantzako sistemen koordinaziorako erkidegoko erregelamenduak edo aldebiko hitzarmenak aplikatzearen ondorioz), salbu eta aipatutako aldi horiek Espainian egitekotan interesduna nahitaez Klase Pasiboetako Araubidean sartzea ekarriko zuten jarduerei badagozkie.

Lehen lerrokadan xedatutakoa ez zaie aplikatuko Estatuko Administrazioko langileei honako egoera hauetan badaude: zerbitzu aktiboan, zerbitzu berezietan, senideak zaintzeko eszedentzian eta genero-indarkeriagatiko eszedentzian; baldin eta, funtzio publikoaren araudi orokorrean araututako sartzeko eta mailaz igotzeko prozesuak gainditu dituztelako, gizarte-babeserako araubidea aldatzen badute.

Langile hauei 2010eko abenduaren 31n indarrean zegoen araudia aplikatuko zaie Estatuko Klase Pasiboei buruzko Legearen testu bateginaren 28.2.b) artikuluan araututako borondatezko erretiroa eskuratzearen ondorioetarako.» Bigarrena.  1988rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 23ko 33/1987 Legea aldatzea.

Aldatu egiten da 1988rako Estatuaren Aurrekontu Orokorren Legearen 20. artikuluaren Hiru paragrafoa. Aldaketa horrek 2014ko urtarrilaren 1etik aurrera izango du eragina, eta epe mugagabean egongo da indarrean. Aurrerantzean, honela izango da:

«20. artikulua.  Espainiako Historia Ondarearen finantzaketa-arauak.

(…) Hiru.  Espainiako Historia Ondareari buruzko ekainaren 25eko 16/1985 Legea partzialki garatzeko urtarrilaren 10eko 111/1986 Errege Dekretuaren 58.6

artikuluaren 5 paragrafoak –otsailaren 8ko 162/2002 Errege Dekretuak aldatuta– aipatutako kreditu-atxikipenak, aipatutako artikulu horren 3.b) paragrafoan ezarritako aukera hartu ez denean, ezin izango dira ezeztatu, eta Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministeriora igorri beharko dira, aipatutako ministerio-sailak, hala dagokionean, kreditua handitzeko izapide egokiak has ditzan kreditu-atxikipenak Estatuaren aurrekontutik baldin badatoz.» Artikuluaren gainerako zatia bere horretan idatzita geratzen da.

Hirugarrena.  Cervantes Institutua sortzen duen martxoaren 21eko 7/1991 Legea aldatzea.

Aldatu egin da Cervantes Institutua sortzen duen 7/1991 Legearen 11. artikulua.

Aldaketa horrek 2014ko urtarrilaren 1etik aurrera izango du eragina, eta epe mugagabean egongo da indarrean. Aurrerantzean, honela izango da:

«11. artikulua.

1.  Cervantes Institutuak aurrekontu-aurreproiektu bat egingo du urtero Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioak zehaztutako egiturarekin, eta hari igorriko dio Kanpo Arazo eta Lankidetza Ministerioaren bitartez, gobernuaren akordio bidez onar dezaten eta, ondoren, Gorte Nagusietara igortzeko; aurreproiektu hori Estatuaren Aurrekontu Orokorren barruan sartuko da eta administrazio zentralen aurrekontuekin kontsolidatuko da.

Aurrekontu hori mugatzailea izango da zenbateko osoari dagokionez, eta gutxi gorabeherako izaera kredituak kategoria ekonomikoetan banatzeko; langileen gastuei dagozkienek, baina, izaera mugatzailea eta loteslea izango dute zenbateko osoagatik, eta diru-laguntza izandunen eta protokoloko eta ordezkaritzako arretek, berriz, izaera mugatzailea eta loteslea ezartzen diren sailkapen ekonomikoaren maila edozein dela ere.

2.  Ogasuneko eta Herri Administrazioko ministroak baimenduko ditu aurrekontuaren zenbateko osoa aldatu gabe langileen gastuak dakartzaten aldaketak. Zenbateko osoa aldatzen ez duten gainerako aldaketak Institutuko zuzendariak baimenduko ditu.

Institutuko zuzendariak zenbateko osoan eragiten duten aldaketak baimenduko ditu, baldin eta ez badute eragiten langileen gastuan, aurrekontu osoaren 100eko 5etik gorakoak ez badira, eta ekitaldian lortutako diru-sarrera handiagoen bidez finantzatzen badira. Ministroen Kontseiluen eskumena izango da zenbateko osoaren aldaketak baimentzea aurrekontu osoaren 100eko 5etik gorakoak direnean. Zenbateko osoa aldatzen duten gainerako aldaketak Ogasuneko eta Herri Administrazioko ministroak baimenduko ditu.

Aurreko lerrokadan aipatutako aldaketak metatu ondoren zenbatuko dira.

3.  Cervantes Institutuko administrazio-kontseiluak ondokoa egiteko baimena du, Institutuko idazkari nagusiak proposatuta:

a)  Lanpostuen zerrenda eta erakundeko langileen ordainsari-araubidea onartzea, aplika daitezkeen baldintza legalei jarraiki.

Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioak Cervantes Institutuko langile desplazatuentzat baimendutako desplazamendu-osagarriak eta Erosteko Ahalmenaren Indizekoak aplikatzea Espainiatik kanpoko zentroetako zuzendariei, kalte-ordain moduan.

b)  Institutuko jardueren prezioak finkatzea.

4.  Institutuaren kontabilitateak erregelamenduz xedatutako arauak beteko ditu.

5.  Kontuen Auzitegiari bere Lege Organikoak emandako eskumenei kalterik egin gabe, Cervantes Institutuaren ekonomia- eta finantza-kudeaketaren barnekontrola egingo du Estatuko Administrazioko Esku Hartzailetza Nagusiak; berau ikuskaritza publiko gisa egingo du Aurrekontuei buruzko azaroaren 26ko 47/2003 Lege Orokorrak xedatutako moduan.» Laugarrena.  Ekainaren 20ko 1/1994 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitako Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bategina aldatzea.

Aldatu egiten da Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bategina, ekainaren 20ko 1/1994 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoa. Aldaketak 2014ko urtarrilaren 1etik aurrera izango ditu ondorioak, eta epe mugagabean egongo da indarrean. Hona hemen aldaketak: Bat.  Aldatu egiten da Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginaren 71. artikuluaren 4 paragrafoa; hona nola geratzen den idatzita:

«4.  Artikulu honen 1 paragrafoan aipatutako zuzentzeko eta zaintzeko eskumenak aplikatuta, Enplegu eta Gizarte Segurantza Ministerioak ondokoa egin behar du: Gizarte Segurantzako sistemaren kredituak deklaratu 68. artikuluaren 1

zenbakian ezarritako erantzukizun mankomunatua aplikatzearen ondorio direnean; horren xede diren obligazioak deklaratu, bai eta haien zenbateko likidoa zehaztu, erakundeen lankidetzaren gaineko arauen arabera ordaintzeko eskatu, eta iraungi arteko ordainbidea, modalitateak, formak, moduak eta baldintzak zehaztu ere.

Enplegu eta Gizarte Segurantza Ministerioak erantzukizun mankomunatuaren ondoriozko kredituen bilketa exekutiboa eskatu ahal izango dio Gizarte Segurantzako Diruzaintza Nagusiari; hartarako haien likidazio-egintza helaraziko dio, eta ordaintzera behartuta dauden subjektuak zehaztuko dizkio. Lortzen diren zenbatekoak erantzukizun mankomunatua aplikatzea eragin zuten kontuetan sartuko dira, zuzentzeko eta zaintzeko organoak xedatutako moduan.» Artikuluaren gainerakoa berdin idatzita gelditzen da.

Bi.  Aldatu egiten da Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginaren 77. artikuluaren 2 paragrafoa; hona nola geratzen den idatzita:

«2.  Enplegu eta Gizarte Segurantza Ministerioak nahitaez ezarri ahal izango du enpresa guztientzat edo ezaugarri jakin batzuk dituztenentzat aurreko c) paragrafoan aipatutako prestazioak ordaintzeko orduan laguntzea.

Nahitaezko laguntza horren arabera, enpresak prestazio ekonomikoak ordainduko dizkie langileei, erakunde kudeatzaile edo laguntzailearen kontura, eta enpresak ordaindu beharreko gizarte-kotizazioen likidazioan konpentsatuko da haien zenbatekoa. Ezarritako bitarteko elektroniko, informatiko edo telematikoak erabiliz, bajaren parte medikoan nahitaez jaso beharreko datuak jakinarazi beharko dizkio enpresak erakunde kudeatzaileari, erregelamenduz xedatutako moduan.

Enplegu eta Gizarte Segurantza Ministerioak nahitaezko laguntza eten edo ondoriorik gabe utzi ahal izango du enpresak ezarritako obligazioak betetzen ez baditu.» Artikuluaren gainerakoa berdin idatzita gelditzen da.

Hiru.  Aldatu egiten da Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginaren 131 bis artikulua; hona nola geratzen den idatzita:

«131 bis artikulua.  Subsidiorako eskubidea iraungitzea.

1.  Subsidiorako eskubidea egoera hauetan iraungiko da: baja medikotik bostehun eta berrogeita bost egun naturaleko gehieneko epea igaro denean; langileari ohiko lana egitea ahalbidetzen dion sendatze edo hobekuntzagatik alta medikoa jaso duenean; ezintasun iraunkorra deklaratuta edo deklaratu gabe langileari alta eman diotenean; erretiro-pentsioa aitortzean; Gizarte Segurantzako Institutu Nazionaleko edo Gizarte Segurantzako lan-istripuen eta lanbidegaixotasunen mutualitateko sendagileek ezarritako azterketa eta errekonozimenduetarako deialdietara justifikatu gabe ez joatean; edo hiltzean.

Subsidioaren iraupena zehazteko orduan, prozesu berean berriz gaixotutako aldiak hartuko dira kontuan. Prozesu berean berriz gaixotu dela joko da patologia beragatik edo antzeko bategatik beste baja mediko bat izan duenean aurrekoaren ondorioetarako dataren osteko ehun eta laurogei egun naturaleko epearen barruan.

Baldin eta, aldi baterako ezintasuneko subsidioaren iraupeneko bostehun eta berrogeita bost egun naturaleko epea igaro aurretik ezintasun iraunkorreko espediente bat hasita, ezintasun iraunkorreko prestaziorako eskubidea ukatzen bada, Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalak baino ez du eskumenik izango patologia beragatik edo antzeko bategatik beste baja mediko bat emateko, ukatzeko ebazpenaren osteko ehun eta laurogei egun naturaleko epearen barruan, langilearen ezintasun iraunkorreko egoera aztertzeko, kalifikatzeko eta berrikusteko eskudun diren organoen bitartez. Horrelakoetan, aldi baterako ezintasuneko prozesuari berrekingo zaio bostehun eta berrogeita bost eguneko epea bete arte.

2.  Subsidiorako eskubidea aurreko paragrafoan finkatutako bostehun eta berrogeita bost egun naturaleko aldia amaitu delako iraungitzen denean, ezinduaren egoera aztertuko da ezinbestean, gehienez hiru hilabeteko epean, dagokion ezintasun iraunkorreko mailako kalifikazioa jaso dezan.

Nolanahi ere, osatzeko edo langilearen egoera hobetzeko itxaropena dela-eta langileak tratamendua jarraitu beharra duenean, ondoren lanera itzultzeko asmoz, eta horregatik, aipatutako kalifikazioa geroratzea komeni denean, behar den denboran geroratu ahal izango da, baina sekula ez da gaindituko zazpiehun eta hogeita hamar egun naturaleko epea (aldi baterako ezintasuneko egunak gehi haren ondorioak luzatzearenak, alegia).

Paragrafo honetan aurreikusitako aldietan –hiru hilabetekoan eta kalifikazioa geroratzekoan– ez dago kotizatzeko obligaziorik.

3.  Bostehun eta berrogeita bost egun naturaleko epea igaro delako aldi baterako ezintasuneko prestaziorako eskubidea iraungitzen denean, ezintasun iraunkorra deklaratuta edo ez, ehun eta laurogei egun naturaletik gorako aldiaren ostean baino ezin izango da sortu aldi baterako ezintasuneko prestazio ekonomikorik patologia beragatik edo antzeko bategatik; epe hori ezintasun iraunkorraren ebazpenetik aurrera zenbatuta.

Eskubide berri hori sortuko da, baldin eta langileak, eskatutako baldintzak betetzen baditu medikuaren baja berriaren egunean, gaixotasun arruntak edo profesionalak edo istripuak, lanekoa izan edo ez, eragindako subsidioaren onuraduna izateko. Ondorio horietarako, gaixotasun arruntaren ondoriozko subsidioa eskuratzeko beharrezko kotizazio-aldia egiaztatzeko orduan, ezintasun iraunkorraren ebazpenetik aurrera egindako kotizazioak bakarrik hartuko dira kontuan.

Nolanahi ere, patologia bera edo antzekoa denean, eta ezintasun iraunkorretik oraindik ehun eta laurogei egun natural igaro ez direnean, aldi baterako beste prozesu bati ekin ahal izango zaio, behin bakarrik, baldin eta, langilearen ezintasun iraunkorreko egoera ebaluatzeko, kalifikatzeko eta berrikusteko eskudun organoen bitartez, Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalak uste badu langileak langaitasuna berreskura dezakeela. Hartarako, Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalak baja xedatuko du aldi baterako ezintasuneko prestazio ekonomikoaren ondorioetarako soilik.

4.  Prozesuaren hirurehun eta hirurogeita bost egunetara iritsi aurretik aldi baterako ezintasuneko proposamena duen alta medikoa emateak aldi baterako egoera iraungiko du.

Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalak ezintasun iraunkorreko espediente bat hastea erabakitzen badu hirurehun eta hirurogeita bost eguneko epea amaitu ondoren, aipatutako epe hori betetzeko datan iraungiko da aldi baterako ezintasuneko egoera. Baldin eta Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalak, 128.1.a) artikuluan xedatutako eskumenak erabiliz, aldi baterako ezintasuneko egoera espresuki luzatzea erabakitzen badu, eta horren barruan ezintasun iraunkorreko espediente bat hasten badu, berau hastea erabakitzen duen ebazpenaren datan iraungiko da aldi baterako ezintasuneko egoera.

5.  Aurreko zenbakietan xedatutakoari kalterik egin gabe, aldi baterako ezintasunaren ondorio ekonomikoak luzatzeko egoeran egongo da langilea, harik eta ezintasun iraunkorra kalifikatzen den arte, iraungitzea honako arrazoi hauek eragiten badute: ezintasun iraunkorreko proposamena duen alta medikoak, Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalak ezintasun iraunkorreko espedientea hasteko erabakia hartzeak edo bostehun eta berrogeita bost egun naturaleko epea amaitzeak.

Aurreko lerrokadan aipatutako kasuetan, ezintasun iraunkorreko prestazioaren ondorioak berau aitortzen duen erakunde kudeatzailearen ebazpen-datatik aurrera hasiko dira, betiere berau geroagokoa ez bada aldi baterako ezintasunaren ondorioak luzatzeko kontzeptuan langilea jasotzen ari zena baino; horrelakoetan, ondorioak aldi baterako ezintasuna iraungi ondoko egunera eramango dira atzera.

Baldin eta aldi baterako ezintasuna iraungitzen bada bere bostehun eta berrogeita bost egun naturaleko epea amaitu aurretik, horren ostean ezintasun iraunkorreko deklaraziorik egin gabe, langileak kotizatu beharko du oraindik lanharremana amaitu arte, edo bostehun eta berrogeita bost egun naturaleko epe hori bukatu arte, ondoren egiten bada ezintasun iraunkorrik ez dagoelako deklarazioa.» Lau.  Beste paragrafo bat, 3, erantsi zaio Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginaren 132. artikuluari. Honela dio:

«3.  Gizarte Segurantzako Institutu Nazionaleko eta Gizarte Segurantzako lan istripu eta gaixotasun profesionalen mutualitateetako medikuek osasunazterketarako egindako edozer deialditara agertzen ez bada onuraduna, kautelaz etengo da eskubidea, horren zergatia justifikatuta dagoen edo ez dagoen egiaztatzeko. Eskubidea eteteko prozedura eta horren ondorioak erregelamenduz arautuko dira.» Artikuluaren gainerakoa berdin idatzita gelditzen da.

Bost.  Aldatu egiten da Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginaren 136. artikuluaren 1 paragrafoa; hona nola geratzen den idatzita:

«1.  Kotizaziopeko modalitatean, langilearen egoera hau hartuko da ezintasun iraunkortzat: langileak tratamenduren bat jarraitu ondoren, baliaezintasun fisiko edo funtzional larriak erakusten ditu, objektiboki eta ziur aski behin-betikoak izan daitezkeenak eta lan egiteko ahalmena murrizten edo baliogabetzen diotenak.

Kalifikazio horretarako ez da traba izango ezinduak lan-gaitasuna berreskuratzeko aukera izatea, baldin eta aukera hori medikoki ziurra ez bada, edo oso epe luzerakoa bada.

Interesatua Gizarte Segurantzara inskribatu zen egunean egondako urritze anatomiko funtzionalek ez dute ezintasun iraunkorreko kalifikazioa eragotziko ondorengo kasuetan: ezgaitasuna duten pertsonak direnean eta, inskribatu ondoren, urritze horiek larritu egin direnean eta, berez edo lesio edo patologia berriengatik, interesatuak inskribatzeko unean zeukan lan-gaitasuna murriztu edo ezabatu denean.» Artikuluaren gainerakoa berdin idatzita gelditzen da.

Sei.  Aldatu egiten da Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginaren 222. artikuluaren titulua, eta beste paragrafo bat, 4, erantsi zaio; hona nola geratzen den idatzita:

«222. artikulua.  Langabezia, amatasuna, aitatasuna, aldi baterako ezintasuna eta erretiroa.

(…) 4.  Langileak 215. artikuluaren 1.3 paragrafoan aurreikusitako langabeziagatiko subsidioa jasotzen duenean, baldin eta erretiroaren kotizaziopeko pentsioa, edozer modalitatetan, eskuratzeko adinera iristen bada, aipatutako pentsioaren ondorio ekonomikoak adin horretara iristeagatik subsidioa iraungitzen zaion egunera eramango dira. Hartarako, iraungitzeko ebazpen irmoaren osteko hiru hilabeteko epearen barruan egin beharko da erretiro-eskaera. Horrela izan ezean gehienez hiru hilabeteko atzerako eragina izango du eskaera egiten denetik».

Artikuluaren gainerakoa berdin idatzita gelditzen da.

Zazpi.  Xedapen gehigarri berri bat eransten zaio, hirurogeita bosgarrena, Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginari; honela dio:

«Hirurogeita bosgarren xedapen gehigarria.  Egoitza galtzea gizarte-segurantzaren prestazioen ondorioetarako, gutxienekoetarako osagarriak barne.

1.  Espainiako lurraldean bizitzea eskatzen duten Gizarte Segurantzaren prestazio ekonomikoetarako eskubideari eusteko, prestazio horien –baita gutxienekoetarako osagarrien ere– onuradunak Espainian ohiko bizilekua duela joko da, atzerriko egonaldiak izan arren, baldin eta urte naturalean horiek ez badira 90 egunetik gorakoak, edo behar bezala justifikatuta dauden gaixotasun-kausek ekarri badute Espainiako lurraldetik kanpora joatea.

Aurreko lerrokadan xedatutakoa gorabehera, langabeziagatiko prestazioen eta subsidioen ondorioetarako, haien berariazko araudian ezarritakoa aplikatu beharko da.

2.  Espainiako lurraldean bizitzea eskatzen duten osasun-prestazioetarako eskubideari eusteko, prestazio horien onuradunak Espainian ohiko bizilekua duela joko da, atzerriko egonaldiak izan arren, baldin eta urte naturalean horiek ez badira 90 egunetik gorakoak.» Zortzi.  Hirurogeita seigarren xedapen gehigarri bat eransten zaio Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginari, ekainaren 20ko 1/1994 Legegintzako Errege Dekretu bidez onartutakoari; honela dio:

«Hirurogeita seigarren xedapen gehigarria.  Espetxetik ateratzen direnen langabeziagatiko babesa.

Espetxetik ateratzen direnek, Zigor Kodearen 36. artikuluaren 2 paragrafoaren a), b), c) edo d) lerrokadetan ezarritako delituengatik zigortu badituzte, Lege honen 215. artikuluaren 1.1.d) eta 1.2 paragrafoetan aurreikusitako langabeziagatiko subsidioa lortu ahal izateko, azken artikulu horretan ezarritako baldintzak betetzeaz gain, ondoko hauek ere egiaztatu beharko dituzte, espetxe-administrazioak dagokion moduan ziurtatuta:

1.  Zigor Kodearen 36. artikuluaren 2 paragrafoaren a) edo b) idatz-zatietan jasotako delituengatik zigortuta dauden eta espetxetik atera direnen kasuan, Espetxeei buruzko irailaren 26ko 1/1979 Lege Organiko Orokorraren 72. artikuluaren sei paragrafoan eskatutako baldintzak bete dituztela.

2.  Zigor Kodearen 36. artikuluaren 2 paragrafoaren c) edo d) idatz-zatietan jasotako delituengatik zigortuta dauden eta espetxetik atera direnen kasuan, delituaren ondoriozko erantzukizun zibila kitatu dutela, ondorio horietarako kaltea konpontzeko eta kalte materialen eta moralen ordaina emateko egiaz ikusitako portaera aintzat hartuta, eta delituaren biktimei barkatzeko berariazko eskaera egin dietela.» Bosgarrena.  1/1995 Legegintzako Errege Dekretua, martxoaren 24koa, Langileen Estatutuari (LE) buruzko Lege Orokorraren testu bategina onartu zuena, aldatzea.

Ezabatu egiten da martxoaren 24ko 1/1995 Legegintzako Errege Dekretuaren, Langileen Estatutuaren Legearen Testu Bategina onesten duenaren, 33. artikuluaren 8

paragrafoa. Aldaketak 2014ko urtarrilaren 1etik aurrera izango ditu ondorioak, eta epe mugagabean egongo da indarrean. Gainerakoan ez du aldaketarik izan.

Seigarrena.  35/1995 Legea, abenduaren 11koa, Indarkeriazko eta sexu-askatasunaren aurkako delituen biktimei laguntzekoa eta sorostekoa, aldatzea.

Aldatu egin da 35/1995 Legea, abenduaren 11koa, Indarkeriazko eta sexuaskatasunaren aurkako delituen biktimei laguntzekoa eta sorostekoa. Aldaketek 2014ko urtarrilaren 1etik aurrera izango dute eragina, eta epe mugagabean egongo dira indarrean.

Bat.  Idatz-zati bat eransten zaio, e), 35/1995 Legearen 14. artikuluari; hona nola geratzen den idatzita:

«e) Baldin eta ordaindu ondoren laguntzaren beste banaketa bat egin behar bada onuradun berriak daudelako.» Bi.  Idatz-zati bat eransten zaio, f), 35/1995 Legearen 14. artikuluari; hona nola geratzen den idatzita:

«f) Epaian adierazitakotik ondorioztatzen bada Lege honen 3. artikuluan aurreikusitako ukatzeko edo murrizteko kausaren bat dagoela.» Zazpigarrena.  Zuzenbide publikoko erakunde jakin batzuk sortzeari buruzko urtarrilaren 10eko 5/1996 Legea aldatzea.

Aldatu egiten da Zuzenbide publikoko erakunde jakin batzuk sortzeari buruzko urtarrilaren 10eko 5/1996 Legea; aldaketek 2014ko urtarrilaren 1etik aurrera izango du eragina, eta epe mugagabean egongo dira indarrean. Hona nola geratzen den idatzita: Bat.  Aldatu egiten da Zuzenbide publikoko erakunde jakin batzuk sortzeari buruzko urtarrilaren 10eko 5/1996 Legearen 12. artikuluaren 5 zenbakiaren d) paragrafoa, eta hona nola geratzen den idatzita:

«d) Estatuko Industria Partaidetzarako Sozietateak enpresa baten kapitalaren ehuneko 10 edo gehiago eskuratzea edo saltzea dakarten ekintzak Gorte Nagusiei jakinarazi behar zaizkie, haren Aurrekontu Bulegoaren bitartez, eta horrek informazioa diputatuei, senatariei eta parlamentu-batzordeei jakinaraziko die.» Bi.  Aldatu egiten da Zuzenbide publikoko erakunde jakin batzuk sortzeari buruzko urtarrilaren 10eko 5/1996 Legearen 16. artikuluaren 2 paragrafoa, eta hona nola geratzen den idatzita:

«2.  Burtsan kotizatzen duten sozietateek Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalean aurkeztu behar duten informazio bera igorri behar diete Estatuko Industria Partaidetzarako Sozietateak eta berau osatzen duten enpresek Gorte Nagusiei, haren Aurrekontu Bulegoaren bitartez, eta epe beretan. Bulegoak diputatuen, senatarien eta parlamentu-batzordeen esku jarriko du informazio hori.» Zortzigarrena.  Estatuko Administrazio Orokorraren Antolamenduari eta Funtzionamenduari buruzko apirilaren 14ko 6/1997 Legea aldatzea.

Aldatu egiten da Estatuko Administrazio Orokorraren Antolamenduari eta Funtzionamenduari buruzko apirilaren 14ko 6/1997 Legearen hamargarren xedapen gehigarriaren 1 paragrafoa; aldaketek 2014ko urtarrilaren 1etik aurrera izango dute eragina, eta epe mugagabean egongo dira indarrean. Hona nola geratzen den idatzita:

«1.  Balore Merkatuaren Batzorde Nazionala, Segurtasun Nuklearraren Kontseilua, transferitu gabeko unibertsitateak, Datuak Babesteko Espainiako Agentzia, Kanarietako Zona Bereziko Partzuergoa, Merkatuen eta Lehiaren Batzorde Nazionala, Prado Museo Nazionala eta Sofia Erreginaren Museo Nazionala dagokien legedi zehatzaren arabera arautuko dira eta, ordezko gisa, lege honen arabera.

Gobernuak eta Estatuko Administrazio Orokorrak erakunde horien gainean horietako bakoitzaren araudiak esleitutako ahalmenak izango dituzte, dagozkien autonomia-esparruak zorrozki beteta.» Bederatzigarrena.  23/1998 Legea, uztailaren 7koa, Garapenerako Nazioarteko Lankidetzari buruzkoa, aldatzea.

Aldatu egin da 23/1998 Legearen, uztailaren 7koaren, Garapenerako Nazioarteko Lankidetzari buruzkoaren, lehen xedapen gehigarriaren bigarren lerrokada; aldaketek 2014ko urtarrilaren 1etik izango dute eragina, eta epe mugagabean egongo dira indarrean.

Hona nola gelditzen den idatzita:

«Gobernuak, Estatuaren Aurrekontu Orokorrez gain, txosten bat ere igorriko die Gorte Nagusiei bere Aurrekontu Bulegoaren bitartez; garapenerako laguntza ofizialeko programak finantzatzeko ministerio eta erakunde publikoek emandako kredituak modu integratuan zehaztuko ditu txosten horrek. Bulegoak diputatuen, senatarien eta parlamentu-batzordeen esku jarriko du informazio hori.» Hamargarrena.  Estatuko Funtzionario Zibilen Gizarte Segurantzari buruzko Legearen testu bategina, ekainaren 23ko 4/2000 Legegintzako Errege Dekretuak onartua, aldatzea.

Aldatu egiten da Estatuko Funtzionario Zibilen Gizarte Segurantzari buruzko Legearen testu bategina, ekainaren 23ko 4/2000 Legegintzako Errege Dekretuak onartua; aldaketak 2014ko urtarrilaren 1etik aurrera izango ditu ondorioak, eta epe mugagabean egongo da indarrean. Hona hemen aldaketak: Bat.  Aldatu egiten da 2. artikulua, eta honela idatzita geratzen da:

«2. artikulua.  Estaldura-mekanismoak.

1.  Araubide berezi hau honako estaldura-mekanismo hauek osatuta dago:

a)  Estatu Klase Pasiboen Araubidea, berariazko arauen arabera.

b)  Lege honetan arautzen den Administrazio Mutualismoaren Araubidea.

2.  Aurrekoa gorabehera, 2011ko urtarrilaren 1etik aurrera sartu diren Estatuko Administrazio Zibilaren karrerako funtzionarioak Gizarte Segurantzako erregimen orokorrean sartuta geldituko dira pentsioen ondorioetarako soilik, Inbertsioa eta enplegua sortzea sustatzeko zerga- eta lan-jarduerari eta jarduera liberalizatzaileei buruzko abenduaren 3ko 13/2010 Errege Lege Dekretuaren 20. artikuluko 1

paragrafoan xedatutakoaren arabera.» Bi.  15. artikuluaren 2 eta 3 paragrafoak aldatu egin dira, eta honela geratu dira idatzita:

«15. artikulua.  Osasun-laguntzaren onuradunak:

(…) 2.  Araubide honetako mutualista baten konturako onuradun-izaera zehazteko, Administrazio Mutualismoaren Araubide Orokorrean xedatutakoa beteko da; horrek, halaber, mutualista aktibo edo erretirodunen alargunei zein umezurtzei osasunlaguntza emateko kasuak eta baldintzak ere ezarriko ditu.

MUFACEk mutualista baten konturako onuradun aitortzea edo mantentzea ez da bateragarria izango aseguratua edo onuraduna izatearekin Osasun Sistema Nazionalaren bitartez osasun-laguntzari dagokionez, azken hori horretarako eskudunak diren gainerako erakunde publikoetako batek aitortuta.

3.  MUFACEk ez die inola ere osasun-laguntzako prestaziorik bere kontura emango mutualisten senideei edo antzekoei, baldin eta horiek ez badaude onartuta administrazio-mutualismoaren onuradun modura, salbu eta jaioberria ama mutualista edo onuraduna denean eta adopzioko edo harrerako kasuetan, lehen hamabost egunetan erditzeko unetik, harreraren erabaki administrazio edo judizialetik edo adopzioa eratzeko ebazpen judizialetik.» Hiru.  16. artikulua aldatu egin da, eta honela idatzita geratuko da:

«16. artikulua.  Osasun-laguntzaren edukia.

Osasun-laguntzaren prestazioak ondokoa hartzen du barnean:

a)  Lehen mailako zerbitzuak, erregimen anbulatorioko edo etxez etxeko larrialdiko lehen mailako arreta barne, eta arreta espezializatua, erregimen anbulatorioan edo ospitalean, eta ospitaleko larrialdi-zerbitzuak barne, horiek guztiak Osasun Sistema Nazionalaren onuradunentzat ezarritakoaren antzeko edukiarekin.

b)  Farmazia-prestazioa, hauek hartzen ditu barnean: formula magistralak, espezialitateak eta farmaziako efektuak eta osagarriak, Osasun Sistema Nazionalaren onuradunentzat xedatutako hedadurarekin. Onuradunek errezeta edo, hala badagokio, sendagai bakoitzeko portzentajezko zenbateko bat ordainduz parte hartuko dute; berau erregelamenduz zehaztuko da.

Errezeta ofizialaren eredua Mutualitateak ezarritakoa izango da, indarreko araudian xedatutakoa betez, eta paperean eta euskarri elektronikoan eman ahalko da.

c)  Prestazio osagarriak; haien definizioa, hedadura eta edukia erregelamenduz zehaztuko dira.» Hamaikagarrena.  Estatuko Osasun Sistemaren kohesioari eta kalitateari buruzko maiatzaren 28ko 16/2003 Legea aldatzea.

Aldatu egiten da Estatuko Osasun Sistemaren kohesioari eta kalitateari buruzko maiatzaren 28ko 16/2003 Legearen 3. artikuluaren 2 paragrafoaren d) idatz-zatiari 2012rako Estatuaren Aurrekontu Orokorren ekainaren 23ko 2/2012 Legeak emandako idazkera; aldaketak 2014ko urtarrilaren 1etik aurrera izango ditu ondorioak, eta epe mugagabean egongo da indarrean. Hona nola geratzen den idatzita:

«2.  Ondorio horietarako, honako kasu hauetakoren batean diren pertsonek izango dute asegurudun-izaera:

(…) d)  Langabezia-prestazioa edo -saria edo antzeko izaerako bestelako prestazioak agortuta edukitzea eta langabezian egotea, eta beste edozein tituluz aseguratuta dagoelako egoera ez egiaztatzea eta Espainian bizitzea.» Artikuluaren gainerakoa berdin idatzita gelditzen da.

Hamabigarrena.  Aire Segurtasunari buruzko uztailaren 7ko 21/2003 Legea aldatzea.

Aldatu egiten da Aire Segurtasunari buruzko uztailaren 7ko 21/2003 Legea; aldaketek 2014ko martxoaren 1etik aurrera izango dute eragina, eta epe mugagabean egongo dira indarrean. Hona nola geratzen den idatzita: Bat.  Beste paragrafo bat gehitu dugu Aire Segurtasunari buruzko uztailaren 7ko 21/2003 Legearen 75. artikuluko 7. paragrafoaren amaieran. Hauxe dio:

«Zenbatekoen murrizketa hau ez da aplikatuko hegaldi pribatuetan.» Bi.  Aldatu egiten da Aire Segurtasunari buruzko uztailaren 7ko 21/2003 Legearen 78. artikuluaren 1 paragrafoaren azken lerrokada, eta hona nola geratzen den idatzita:

«Bidaiarien irteeragatiko eta konexioa duten bidaiarientzako segurtasunagatiko prestazio publikoen unitateko zenbatekoak 100eko 30 murriztuko dira.» Hiru.  Aire Segurtasunari buruzko uztailaren 7ko 21/2003 Legearen 78. artikuluari beste paragrafo bat gehitu zaio. Honakoa da:

«Kanariar Uharteetako, Balear Uharteetako, Ceutako eta Melillako aireportuetan ez da hegaldi pribatuetan aplikatuko 100eko 15eko murrizketa, penintsulako lurraldearekiko hegaldien kasuan, ezta 100eko 70eko murrizketa ere, uharteen arteko hegaldien kasuan.» Lau.  Aldatu egiten da Aire Segurtasunari buruzko uztailaren 7ko 21/2003 Legearen 83. artikuluaren 2 paragrafoa, eta hona nola gelditzen den idatzita:

«2.  Eguneko edo bi ordutik gorako denbora-tarte bakoitzeko, aparkaldiko prestazioaren honako zenbateko hauek izango dira, aireratzean aireontziak duen gehieneko pisuaren arabera, ondoko aireportu hauetan: Coruña, Albacete, Algeciras, Almería, Asturias, Badajoz, Burgos, Ceuta, Kordoba, Cuatro Vientos, Hierro, Huesca-Pirineoak, FGL Granada-Jaén, Jerez, La Gomera, La Palma, León, Logroño, Melilla, Murtzia-San Javier, Iruñea, Reus, Sabadell, Salamanca, Donostia, Santander, Son Bonet, Valladolid, Vigo, Gasteiz, Zaragoza eta Aena Aeropuertos, SAk kudeatutako gainerako aireportuetan:

–  Zenbateko orokorrak:

10 tona arteko MTOW-ko aireontziak Aireportu guztiak Son Bonet (uztaila eta abuztua) 10 tonatik gorako MTOW-ko aireontziak 0-1,5 tona 1,5-2,7 tona 2,7-10 tona 15 € 20 € 22 € 0,898304 €/tona gutxienekoa: 22 € 37,5 € 50 € 55 € 2,24576 €/tona gutxienekoa: 55 € €/egun edo zatikiko €/tona eguneko edo zatikiko –  Hilabete naturaleko ordainketetarako zenbatekoak: Aparkatzen den aireportuarekin kontraturen bat sinatuta duten ordaintzera behartuta daudenentzat:

10 tona arteko MTOW-ko aireontziak Hileko abonua 0-1,5 tona 1,5-2,7 tona 2,7-10 tona 90 € 150 € 250 € €/hileko 10 tonatik gorako MTOW-ko aireontziak 0,898304 €/tona* MTOW * 30

€/hileko Aparkatzen den aireportuarekin kontraturen bat sinatuta ez duten ordaintzera behartuta daudenentzat:

10 tona arteko MTOW-ko aireontziak Hileko abonua 0-1,5 tona 1,5-2,7 tona 2,7-10 tona 135 € 250 € 400 € €/hileko 10 tonatik gorako MTOW-ko aireontziak 1,34 €/tona * MTOW * 30

€/hileko Abonuen zenbatekoaren ordainketa aurrez egin beharko da hil bakoitzaren 1

eta 5 artean; dena delako aireporturako baino ez dute balio izango.» Bost.  Aldatu egiten da Aire Segurtasunari buruzko uztailaren 7ko 21/2003 Legearen 81. artikulua, eta hona nola gelditzen den idatzita:

«81. artikulua.  Deskontuak eta salbuespenak.

1.  Konexioko salgaiak ordaintzetik salbuetsita daude, aireportuko esparruan konpainia bereko hegaldien artean kargatu eta deskargatutakoak direnean.

2.  Penintsulaz kanpoko aireportuetan ordaintzetik salbuetsita daude uharteen arteko zirkulaziorako xedez kargatu edo deskargatutako salgaiak.

Horrelako aireportuetan, gainerako zirkulazioei dagokienez, zuzeneko zein konexioko kargari aplikatu beharreko zenbatekoak ehuneko hamabost murriztuko dira.

3.  Nazioarteko zirkulaziorako xedez aireportuko esparruan kargatu edo deskargatutako salgaiei aplikatu beharreko zenbatekoak ehuneko berrogeita hamar murriztuko dira.» Sei.  Aldatu egiten da Aire Segurtasunari buruzko uztailaren 7ko 21/2003 Legearen 90. artikulua, eta hona nola gelditzen den idatzita:

«90. artikulua.  Ondare-prestazio publikoa zerbitzu meteorologikoengatik.

1.  Zerbitzu meteorologikoengatik prestazio publikoa ordaindu beharko dute aire-konpainiek eta gainerako pertsona fisikoek, juridikoek edo erakundeek, baldin eta 68.2 c) artikuluan zehaztutako zerbitzuak ematen bazaizkie Aena Aeropuertos SAk kudeatutako aireportu edo heliportu batean lur hartzen duten hegaldietan.

2.  Ordaindu beharreko zenbatekoa honela aterako da: aireratzean aireontziak duen gehieneko pisuari, tonatan, aeronabigarritasun-ziurtagirian edo haren hegaldieskuliburuan ageri den moduan, 0,18 euroko unitateko zenbateko bat aplikatuz.» Zazpi.  Aldatu egiten da Aire Segurtasunari buruzko uztailaren 9ko 21/2003 Legearen hamaseigarren xedapen gehigarriaren 9 paragrafoa aldatzen da, eta hona nola gelditzen den idatzita:

«9.  Kanariar Uharteetako, Balear Uharteetako, Ceutako eta Melillako aireportuetan sortutako aireportu-segurtasuneko ondare-prestazio publikorako 78.3 artikuluan xedatutako murrizketak aplikatuko zaizkio tasa horren zenbatekoari.» Hamahirugarrena.  Gizarte Segurantzaren Erreserba Funtsa arautzen duen irailaren 29ko 28/2003 Legearen hirugarren xedapen gehigarria aldatzea.

Bigarren lerrokada bat erantsi zaio Gizarte Segurantzaren Erreserba Funtsa arautzen duen irailaren 29ko 28/2003 Legearen hirugarren xedapen gehigarriari; aldaketak 2014ko urtarrilaren 1etik aurrera izango du eragina, eta epe mugagabean egongo da indarrean.

Honela geratzen da idatzita:

«Gobernuak Gorte Nagusiei igorriko die txosten hori bere Aurrekontu Bulegoaren bitartez, eta honek diputatuen, senatarien eta parlamentu-batzordeen esku jarriko du.» Hamalaugarrena.  Herri Administrazioen Ondareari buruzko azaroaren 3ko 33/2003 Legea aldatzea.

Bederatzigarren xedapen gehigarri bat erantsiko zaio Herri Administrazioen Ondareari buruzko azaroaren 3ko 33/2003 Legeari; aldaketak 2014ko urtarrilaren 1etik aurrera izango du eragina, eta epe mugagabean egongo da indarrean. Honela dio:

«Bederatzigarren xedapen gehigarria.  Estatuko aktibo higiezinen balioa nabarmentzeko programa gauzatzea.

Herri-administrazioak erreformatzeko batzordeak zehaztutako helburuak bete daitezen –hain zuzen, Estatuko aktibo higiezinen balioa nabarmentzeko programa gauzatzean zehazten dira helburu horiek–, Estatuko Ondarearen Zuzendaritza Nagusiak hirugarren bati ondare-ondasunen salmenta, administrazioa edo ustiapena agintzeko erabilitako negozioetan eta tresna juridikoetan, lortzen den salmentaprezioaren gainean edo legez ezarritako gehieneko mugen eta zenbatekoen barruan hitzartutako errentaren edo kanonaren gainean kalkulatutako ehuneko edo komisio bati erreferentzia eginez finkatu ahal izango da haren ordainsaria. Kasu horretan, Altxor Publikoan sartzeko egin beharreko likidazioa dagokion zenbateko garbiarengatik egin ahal izango da, hitzartutako komisioa kendu ondoren.» Hamabosgarrena.  Aurrekontuei buruzko azaroaren 26ko 47/2003 Lege Orokorra aldatzea.

Aldatu egiten da Aurrekontuei buruzko azaroaren 26ko 47/2003 Lege Orokorra; aldaketek 2014ko urtarrilaren 1etik aurrera izango dute eragina, eta epe mugagabean egongo dira indarrean. Hona nola geratzen den idatzita: Bat.  Aurrekontuei buruzko Lege Orokorraren 34. artikuluaren 3 paragrafoa aldatu egin da eta 5 paragrafo bat gehitu; hona nola gelditzen den idatzita:

«34. artikulua.  Denbora-eremua.

(...) 3.  Aurreko ekitaldietan hartutako obligazioak uneko ekitaldiko kredituei aplikatu ahal izango zaizkie, ordenamendu juridikoaren arabera, baldin eta, jatorrizko ekitaldian, kreditua baliogabetu bazitzaien.

Halaber, aurreko ekitaldietan betetzeko geratu diren obligazioak aurtengo aurrekontuko kredituen kontura bete ahal izango dira, obligazio horiei aurre egiteko berariazko kreditu bat hornitu bada, jatorrizko ekitaldian baliogabetutako kreditusaldoa izan edo ez izan.

(...) 5.  Estatuaren Aurrekontu Orokorretan aurreko ekitaldietako obligazioei erantzuteko zuzkitutako hasierako kredituak Lege honen 55. eta 56. artikuluetan xedatutako prozeduraren bidez baino ezin izango dira aldatu.» Bi.  Aldatu egiten da Gizarte Aurrekontuen Lege Orokorraren 50. artikuluaren 2

paragrafoa; hona nola geratzen den idatzita:

«2 … Gobernuak txosten bat bidaliko die Gorte Nagusiei hiru hilean behin Aurrekontu Bulegoaren bitartez artikulu honetan araututako funtsaren erabilera azaltzeko.

Bulegoak diputatuen, senatarien eta parlamentu-batzordeen esku jarriko du dokumentazio hori.» Hiru.  Aldatu egiten dira Aurrekontuen Lege Orokorraren 55. artikuluaren 2 eta 3

paragrafoak, eta honela geratu dira idatzita:

«2.  Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioak Gorte Nagusietara legeproiektu bat igortzea proposatuko dio Ministroen Kontseiluari, Aurrekontuen Zuzendaritza Nagusiaren txostenaren eta Estatu Kontseiluaren irizpenaren aurretik, honako kasu hauetan:

a)  Baldin eta aurreko ekitaldietako obligazioei erantzuteko aparteko kredituak eta kreditu-gehigarriak badira, jatorrizko ekitaldian kreditua baliogabetu ez zaienean, horrelakoak Kontingentzia Funtsaren bidez edo beste kreditu batzuetan baja eginez finantzatuta.

b)  Baldin eta ekitaldiko bertako obligazioei erantzuteko aparteko kredituak edo osagarriak badira, beste kredituetan baja eginez finantzatzen direnean.

c)  Baldin eta aurrekontuaren finantza-eragiketetan eragiten duten aparteko kredituak edo osagarriak badira.

3.  Ministroen Kontseiluak uneko ekitaldiko edo aurreko ekitaldietako obligazioei erantzuteko aparteko kredituak eta kreditu-gehigarriak baimenduko ditu, baldin eta jatorrizko ekitaldian kreditua baliogabetu bazaie, Kontingentzia Funtsaren kontura finantzatzen direnean.» Artikuluaren gainerako zatia bere horretan idatzita geratzen da.

Lau.  Aldatu egiten da Aurrekontuen Lege Orokorraren 56. artikuluaren 6 paragrafoa; hona nola gelditzen den idatzita:

«6.  Ogasuneko eta Herri Administrazioetako ministroak txosten bat igorriko die Gorte Nagusiei hiru hilean behin Aurrekontu Bulegoaren bitartez, artikulu honen babesean izapidetutako aparteko kredituak eta kreditu-gehigarriak azaltzeko.

Bulegoak diputatuen, senatarien eta parlamentu-batzordeen esku jarriko du dokumentazio hori.» Bost.  Paragrafo berria eransten zaio, 7, Aurrekontuen Lege Orokorraren 56. artikuluari, honela idatzita dagoena:

«7.  Baldin eta aparteko kreditua edo kreditu-gehigarria aurreko ekitaldietako obligazioei erantzutera bideratzen bada, jatorrizko ekitaldian haiei kreditua baliogabetu ez zaienean, lege-proiektu bat igorriko zaie Gorte Nagusiei, aurreko prozeduran xedatutako prozeduraren arabera.» Artikuluaren gainerako zatia bere horretan idatzita geratzen da.

Sei.  Paragrafo berria eransten zaio, 5, Aurrekontuen Lege Orokorraren 57. artikuluari, honela idatzita dagoena:

«5.  Baldin eta aparteko kreditua edo kreditu-gehigarria aurreko ekitaldietako obligazioei erantzutera bideratzen bada, jatorrizko ekitaldian haiei Osasun Kudeaketarako Institutu Nazionalaren aurrekontuan edo Adinekoen eta Gizarte Zerbitzuen Instituarenean eragiten duen kreditua baliogabetu ez zaienean, Osasun, Gizarte Zerbitzu eta Berdintasuneko ministroak Gorte Nagusietara lege-proiektu bat igortzea proposatuko dio Ministroen Kontseiluari, Aurrekontuen Zuzendaritza Nagusiaren txostenaren eta Estatu Kontseiluaren irizpenaren aurretik. Prozedura hori bera aplikatuko da, Enplegu eta Gizarte Segurantzako ministroak proposatuta, Gizarte Segurantzaren gainerako erakundeen asistentzia-mailako gastuei erantzuteko kredituak direnean.» Zazpi.  Aldatu egiten da Aurrekontuen Lege Orokorraren 57. artikuluaren 4

paragrafoa; hona nola gelditzen den idatzita:

«Enplegu eta Gizarte Segurantzako ministroak txosten bat igorriko die Gorte Nagusiei hiru hilean behin Aurrekontu Bulegoaren bitartez, artikulu honen babesean izapidetutako aparteko kredituak eta kreditu-gehigarriak azaltzeko. Bulegoak diputatuen, senatarien eta parlamentu-batzordeen esku jarriko du dokumentazio hori.» Zortzi.  Aldatu egiten da 47/2003 Legearen 74. artikuluaren 5 paragrafoa; hona nola gelditzen den idatzita:

«5.  Beste herri-administrazio batzuekin edo erakunde publiko edo pribatuekin lankidetza-hitzarmenak edo programa-kontratuak sinatzeko, bai eta kudeaketarako gomendioak erabakitzeko ere, eskumena duten ministerio-sailen, haien erakunde autonomoen eta Gizarte Segurantzaren zerbitzu komunen eta erakunde kudeatzaileen organoek Ministroen Kontseiluaren baimena beharko dute, baldin eta horiek ekarritako gastua hamabi milioi eurotik gorakoa bada.

Halaber, Ministroen Kontseiluak aurrekoaren arabera baimendutako lankidetzahitzarmenak, programa-kontratuak edo kudeaketarako gomendioak aldatzeko organo beraren baimena beharko da, baldin eta gastuaren zenbateko osoa edo haren xede zehatza aldatzea badakarte.

Artikulu honetan aipatutako Ministroen Kontseiluaren aurretiko baimena ere beharko dute lankidetza-hitzarmenak, programa-kontratuak edo kudeaketarako gomendioak baliogabetzeko xedea duten erabakiek, baldin eta aipatutako organoak baimendu badu haiek sinatzea edo aldatzea aurreko lerrokadetan xedatutakoaren arabera, negozio juridiko horiek noiz sinatu edo formalizatu dituzten alde batera utzita.

Ministroen Kontseiluaren baimenak hitzarmenaren, programa-kontratuaren edo gomendioaren ondoriozko gastua onartzea ekarriko du.

Edozer hitzarmen, programa-kontratu edo gomendio-akordio sinatu aurretik, dagokion gastu-espedientea izapidetuko da; hartu beharreko obligazioen gehieneko zenbatekoa ageriko da bertan eta, urte askotarako gastuak badira, urtetarako dagokion banaketa. Aurreko lerrokaden arabera Ministroen Kontseiluaren baimena nahitaezkoa denean, gastu-espedientearen izapideak gaia aipatutako organoari aurkeztu aurretik egingo dira.» Artikuluaren gainerako zatia bere horretan idatzita geratzen da.

Bederatzi.  Aldatu egiten da Aurrekontuen Lege Orokorraren 82. artikuluaren 2

paragrafoa; hona nola gelditzen den idatzita:

«2.  Aurreko paragrafoaren a) eta b) lerrokadetan xedatutakoa betez egindako diruzaintzako eragiketei buruzko txosten bat igorriko zaie Gorte Nagusiei, hiru hilean behin, Aurrekontu Bulegoaren bitartez. Bulegoak diputatuen, senatarien eta parlamentu-batzordeen esku jarriko du dokumentazio hori.» Hamar.  Aurrekontuen Lege Orokorraren 86. artikulua aldatu egiten da, eta hona nola geratzen den idatzita:

«86. artikulua.  Autonomia-erkidegoek kudeatutako kredituak.

1.  Estatuaren Aurrekontu Orokorren Legearen kredituak, baldin eta autonomia-erkidegoek betearazteko eskumenak dituzten eta Lege horren arabera zuzenean eskualdatu ez diren gaiak, jarduerak, sektoreak edo zerbitzuak finantzatzeko badira, lurraldean autonomia-erkidego horien alde banatu beharko dira lankidetzako arau edo hitzarmen bidez; azken horiek banatzeko irizpide objektiboak jasoko dituzte eta, hala badagokio, funtsak kudeatzeko baldintzak finkatuko dituzte, artikulu honen 2 paragrafoan ezarritakoaren arabera.

Estatuko Administrazio Orokorraren organo batek edo haren mendeko erakunde batek honako arrazoi hauek direla-eta kudeatu beharreko kredituak ez dira lurraldean banatuko: haien eraginkortasun osoa bermatzeko sektorearen oinarrizko antolamenduaren barruan; balizko hartzaileek Estatu osoan horiek eskuratzeko aukera berak izan ditzaten bermatzeko edo sektorera bideratutako Estatu-funtsen zenbateko osoa gainditu dadin saihesteko.

2.  Autonomia-erkidegoen alde kudeatzeko eta administratzeko lurraldean banatu beharreko kredituak gauzatzeko orduan, honako arau hauek hartuko dira kontuan: Lehenengoa.  Kudeaketa eta administrazioa gastu mota bakoitza arautzen duen Estatuko araudiaren arabera egingo dira, eta hala badagokio, autonomiaerkidegoek egingo dituzte horretarako eskudunak diren neurrian.

Bigarrena.  Dagokion Sektoreko Batzarrak finkatuko ditu, ekitaldi ekonomikoaren hasieran, aurrekontu-kredituak lurraldean banatzeko oinarri diren irizpide objektiboak, bai eta haien banaketa ere.

Hirugarrena.  Sektoreko Batzarraren ondoriozko kreditu-banaketak aurrekontuegonkortasunaren eta finantza-iraunkortasunaren printzipioaren baldintzak zorrozki bete beharko ditu; hori dela-eta, Estatuko Administrazio Orokorrak dagozkion finantza-konpromisoak formalizatu aurretik, justifikatutako kasuetan betiere, jatorrian banatu gabeko kredituen erreserba orokorrak ezarri ahal izango dira aurrekontua betearazteko orduan sor litezkeen aurreikusi gabeko beharrak edo eskaerak estaltzeko.

Laugarrena.  Ondoren, Ministroen Kontseiluaren erabakiz, autonomiaerkidegoen arteko behin betiko banaketa onartuko da, hala badagokio. Jarraian, Estatuko Administrazio Orokorraren eskudun organoen edo haren mendeko erakundeen esku egongo da finantza-konpromisoak formalizatzeko tresna juridikoak, hitzarmenak edo ebazpenak sinatzea edo onartzea.

Bosgarrena.  Autonomia-erkidego bakoitzak kudeatu beharreko kredituak lau zatitan igorri eta ordainduko dira hiruhileko bakoitzaren bigarren hamabostaldi naturalean; arau horren salbuespenik lehen hiruhilekoaren ordainketan baino ez da egongo, berau ezin izango baita gauzatu, harik eta kredituen lurralde-banaketa behin betiko onartzen den arte eta dagozkion finantza-konpromisoak, hitzarmenak edo ebazpenak sinatzen edo formalizatzen diren arte, aurreko arauetan xedatutakoaren arabera.

Banatu beharreko kredituek xedetzat izaera pertsonaleko edo sozialeko prestazioak dituztenean, hamabi zatitan igorriko zaizkie autonomia-erkidegoei, hilaren hasieran.

1 zenbakiko helburuko eskualdeetarako Arrantza Programa Operatiboa eta 1

zenbakiko helburutik Kanpoko Eskualdeetarako Programazio Dokumentu Bakarra (DOCUP) finantzatzeko ordainketa-aginduak osorik eman ahal izango dira Sektoreko Batzarrean banatzeko irizpide objektiboak zein horien ondoriozko banaketa hitzartu, eta Ministro Kontseiluaren erabakiz berretsi ondoren.

Nekazaritzako, landa-garapeneko eta ingurumeneko jarduerak –Landa Garapenerako Europako Nekazaritza Funtsak kofinantzatuta– eta Arrantza Programen arrantza-sektoreko jarduerak –Arrantzaren Europako Funtsak kofinantzatuta– finantzatzeko ordainketa-aginduak osorik eman ahal izango dira dagokien Sektoreko Batzarretan banatzeko irizpide objektiboak zein horien ondoriozko banaketa hitzartu, eta Ministro Kontseiluaren erabakiz berretsi ondoren.

Seigarrena.  Ekitaldi bakoitza amaitzean geratzen diren konprometitu gabeko funtsen geldikinek, autonomia-erkidegoen esku daudenek, transferitzeko orduan zuten xedea atxikiko dute oraindik, eta hurrengo ekitaldian jatorrizko diruzaintzaegoera gisa erabiliko dira, autonomia-erkidego bakoitzari transferitu beharreko zenbatekotik kenduko den geldikin moduan.

Geldikina dagokion gastua edo jarduera hurrengo ekitaldiko aurrekontuan jasota ez badago, hura, lehenik eta behin, aurreko ekitaldiaren amaieran ordaintzeke zeuden obligazioak gauzatzera bideratuko da, eta konprometituta ez dagoen soberakina Estatuari itzuliko zaio.

Zazpigarrena.  Ekitaldi ekonomikoa amaituta, eta, berandu jota, hurrengo ekitaldiko martxoaren 31n, autonomia-erkidegoek ekitaldiaren gauzatze-egoera bat bidaliko diote dagokion ministerio-sailari; horren bidez urtean egindako kreditukonpromisoen, aitortutako konpromisoen eta egindako ordainketen zenbateko osoa adieraziko dute, funts-transferentziak egin ziren Estatuko Gastu Aurrekontuaren aurrekontu-aplikazio bakoitzeko zehaztuta. Sektoreko Batzarrari jakinaraziko zaio informazio hori, eta kontuan hartuko da funtsak banatzeko erabakiak hartzeko orduan.

Zortzigarrena.  Artikulu honetan aipatutako kredituak kudeatzen dituzten autonomia-erkidegoek jasotako funtsen gaineko kontrol egokia eduki beharko dute, azken hartzaileek horiek behar den moduan eskuratu, eduki eta erabiltzen dituztela bermatzearren.

3.  Landa Garapenerako Europako Nekazaritza Funtsarekin (LGENF) batera finantzatutako jarduerei dagokienez, baldin eta Europar Batasunak onartutako egitasmoak baditu eta haiek gauzatzea autonomia-erkidegoen eskumenekoa bada, Estatuko Aurrekontu Orokorren Legean Estatuko Administrazio Orokorraren funtsen ekarpen gisa adierazten diren kredituak emateko, 82.1.a) artikuluan adierazitako diruzaintza-aurrerakinekin finantzatutako kopuruak igortzen diren maiztasuna hartuko da kontuan.» Hamaika.  Aldatu egiten da Aurrekontuen Lege Orokorraren 93. artikulua; hona nola gelditzen den idatzita:

«1.  Gobernuak titulu honetan xedatutakoaren babesean hitzartutako finantzaeragiketen saldo zehatza jakinaraziko die Gorte Nagusiei, hiru hilean behin, Aurrekontu Bulegoaren bitartez. Bulegoak diputatuen, senatarien eta parlamentubatzordeen esku jarriko du dokumentazio hori.

2.  Ekonomia eta Lehiakortasuneko ministroak urteko memoria bat onartuko du Aurrekontu Bulegoaren bitartez gobernuari eta Gorte Nagusiei igortzeko; bertan aurreko urteko Altxor Publikoaren zorpetze-politika azalduko du. Bulegoak diputatuen, senatarien eta parlamentu-batzordeen esku jarriko du dokumentazio hori.

Aipatutako memorian aurreko ekitaldiaren amaieran zegoen Estatuaren zorraren saldo bizia zehaztuko da, bai eta erakunde autonomoei dagokiena ere.

Ondorio horietarako, erakunde autonomo bakoitzak memoria hori egiteko beharrezko datuak, informazioa eta dokumentazioa igorriko dizkio Altxorraren eta Finantza Politikaren Zuzendaritza Nagusiari.» Hamabi.  Aldatu egiten da Aurrekontuen Lege Orokorraren 135. artikulua; hona nola gelditzen den idatzita:

«Gorte Nagusiek gobernuari egoki deritzoten informazioa eskatzeko ahalmenari kalterik egin gabe, Estatuko Administrazioko Esku Hartzailetza Nagusiak, hilero, aurrekontuak betearazteari buruzko informazioa jarriko du Gorte Nagusien esku Aurrekontu Bulegoaren bitartez. Gizarte Segurantzaren Kontu Hartzailetza Nagusiak Gizarte Segurantzako sistema osatzen duten erakundeen aurrekontuak betearazteari buruzko informazioa igorriko du periodikotasun, prozedura eta hartzaile berarekin. Bulegoak diputatuen, senatarien eta parlamentu-batzordeen esku jarriko du dokumentazio hori.» Hamahiru.  Honela geratzen da idatzita Aurrekontuei buruzko 47/2003 Lege Orokorraren 136. artikulua:

«136. artikulua.  Estatuko sektore publikoko erakundeek argitaratu beharreko informazioa.

1.  Estatuko Administrazioko Esku Hartzailetza Nagusiak Estatuaren aurrekontua betearazteko eragiketei eta haien aldaketei buruzko informazioa argitaratuko du hilero Estatuko Aldizkari Ofizialean, bai eta diruzaintzako eragiketei eta interes orokorrekotzat jotzen diren gainerakoei buruzkoa ere.

2.  Estatuko Administrazioko Esku Hartzailetza Nagusiak kontabilitateinformazio hau argitaratuko du urtero aurrekontu-administrazioaren atarian, «sektore publikoaren urteko kontuen erregistroa» kanalaren barruan:

a)  Estatuaren Kontu Orokorra.

b)  Estatuko Administrazio Orokorraren Kontua.

c)  Estatuko sektore publikoko gainerako erakundeen urteko kontuak, eta kontuen ikuskaritza-txostena, aplikatu beharreko arauak betez edo Lege honen 165. artikuluan araututako ikuskaritzen urteko plana gauzatuz eginda.

Aurreko erakundeek urteko kontu finkatuak formulatzen dituztenean, urteko kontu finkatuak eta aurreko lerrokadan adierazitakoaren arabera egindako kontuen ikuskaritza-txostena ere argitaratuko dira.

3.  Horrez gain, Estatuko Aldizkari Ofizialean hauen laburpenak ere argitaratuko dira: Estatuaren Kontu Orokorrarenak, Estatuko Administrazio Orokorraren kontuarenak eta kontabilitateko printzipio publikoak aplikatu behar dituzten Estatuko sektore publikoko erakundeen urteko kontuenak, bai eta kontuak Merkataritza Erregistroan nahitaez argitaratu behar ez dituzten gainerakoenak ere; laburpen horien edukia Estatuko Administrazioko Esku Hartzailetza Nagusiak erabaki du; gainera, hala badagokio, kontuen ikuskaritza-txostena ere argitaratuko da, bai eta kontu osoak eta dagokien kontuen ikuskaritza-txostena argitaratuta dauden egoitza elektronikoei eta webguneei dagokien erreferentzia ere.

Estatuko Administrazioko Esku Hartzailetza Nagusiak argitaratuko ditu horiek Estatuko Aldizkari Ofizialean, aurreko 2 paragrafoaren a) eta b) idatz-zatietan araututako kontuei dagokienez, eta erakundeek beraiek aurreko c) idatz-zatian araututako kontuen kasuan.» Hamalau.  Aurrekontuei buruzko azaroaren 26ko 47/2003 Lege Orokorraren 138. artikulua aldatu egiten da, eta hona nola geratzen den idatzita:

«138. artikulua.  Kontu-emaileak.

1.  Kontuak ematera behartutako erakundeen eta organoen titularrak izango dira kontu-emaileak eta, edozelan ere:

a)  Diru-sarreren kudeaketaz eta gastuak egiteaz arduratzen diren agintariak eta funtzionarioak, bai eta Estatuko Administrazio Orokorraren gainerako eragiketez arduratzen direnak ere.

b)  Gizarte Segurantzaren erakunde kudeatzaileen eta zerbitzu komunen titularrak, bai eta Gizarte Segurantzako lan istripu eta gaixotasun profesionalen mutualitateetako eta haien erakunde eta zentro mankomunatuetako organo baliokideen zuzendaritza-batzordeetako buruak ere.

c)  Organismo autonomoetako eta enpresa-erakunde publiko eta Estatuko sektore publikoko gainerako erakundeetako presidenteak edo zuzendariak.

d)  Estatuko merkataritza-sozietateen administrazio-kontseiluko buruak.

e)  Likidazio-prozesuan dauden Estatuko merkataritza-sozietateen likidatzaileak edota, beste erakunde batzuei dagokienez, likidatzeko eginkizunak esleituta dituzten organo baliokideak.

f)  Patronatuko buruak, edo Estatuaren sektore publikoko fundazioetan eginkizun betearazleak esleituta dituztenak.

2.  Aurreko paragrafoan aipatutako kontu-emaileak kontabilitate-informazioaz arduratzen dira, eta Kontuen Auzitegira bidali beharreko kontuak eman behar dituzte, horretarako finkatutako epeetan eta behar bezala baimenduta.

Kontuak emateko orduan egiazko informazioa jakinarazteko erantzukizuna ez dago lotuta Lege honen VII. tituluan araututako kontabilitate-erantzukizunarekin; azken hori dute ebazpenak hartu zituztenek edo kontu horietan jasotako ekintzak egin zituztenek.

3.  Estatuaren funtsak edo baloreak, salbuespen gisa, administratzen, biltzen edo zaintzen dituzten partikularrek ere eman beharko dituzte kontuak, erregelamenduz xedatutako moduan, betiere dagozkien eragiketak ikuskatzeari kalterik egin gabe.

4.  Erakunde batek Estatuaren sektore publikokoa izateari uzten badio, kontuak eman beharko ditu ekitaldiaren hasieratik une horretara arteko aldiagatik.

Hartarako, aipatutako aldiari dagozkion finantzen berariazko egoera-orriak egin beharko ditu, urteko kontuak egiteko jarraitu beharreko kontabilitate-irizpide berak aplikatuta eta haien eduki berarekin.

Finantzen berariazko egoera-orri horien berri emateko beharra merkataritzasozietateko presidenteak, fundazioaren patronatuko presidenteak edo partzuergo edo erakundeko presidente edo zuzendariak izango du, aipatutako ematea gertatzen den egunean.

Finantzen berariazko egoera-orri horiek formulatzeko eta emateko jarraitu beharreko prozedurari dagokionez, Lege honen 127. eta 139. artikuluetan ezarritakoa aplikatu beharko da.

Merkataritza-sozietateak eta partzuergoak aurreko beharretik salbuetsita egongo dira, baldin eta, Estatuaren sektore publikokoak izateari utzi ondoren, Lege honen bederatzigarren xedapen gehigarriaren azken lerrokadan aurreikusitako merkataritza-sozietate edo partzuergo bihurtzen badira.

5.  Estatuaren sektore publikoko erakunde bat desegiten bada likidatzeko prozesu bat hasita, erakundeak dagozkion urteko kontuak eman beharko ditu desegin den urte naturala amaitu arte edo likidatzeko prozesua bukatzen den arte, une hori lehenagokoa bada. Ondoren, likidatzeko prozesuak dagozkion urteko kontuak eman beharko ditu erakundeak.

Erakunde horiek arautzen dituen araudiak finantzen berariazko egoera-orriak egin beharra xedatzen duenean, egoera-orri horiek eman beharko dira.

6.  Ogasuneko eta Herri Administrazioetako ministroak urteko kontuak emateko prozedura arautuko du, Estatuko Administrazioko Esku Hartzailetza Nagusiak proposatuta, baldin eta sektore publikoko erakundeen arteko egiturazko aldaketak badaude eta horiek erakunde publikoak iraungitzea badakarte likidatzeko prozesurik gabe; hartarako, aipatutako egiturazko aldaketek administrazioko, enpresako edo fundazioko sektore publiko beraren barruko erakundeei eragiten dieten edo ez hartuko da kontuan, baita sektore bakoitzari aplikatu beharreko araudia ere.

Oro har, erakunde xurgatzailearen presidenteak edo zuzendariak eman beharko ditu iraungitako erakundearen urteko kontuak, aipatutako kontuak emateko datan.

Erakunde xurgatzailea Estatuko Administrazio Orokorra bada, iraungitako erakundearen ondasun, eskubide eta betebehar gehienen kudeaketa bere gain hartzen duen organoaren titularra izango da kontu-emailea, aipatutako kontuak emateko datan.

Iraungitako erakundearen ondasunak, eskubideak eta betebeharrak hainbat erakundetan sartzen badira, iraungitako erakundearen ondasun, eskubide eta betebehar gehienak jasotzen dituen erakunde xurgatzailearena izango da kontuemailea, aipatutako kontuak emateko datan. Erakunde xurgatzaile hori Estatuko Administrazio Orokorra bada, iraungitako erakundearen ondasun, eskubide eta betebehar gehienen kudeaketa bere gain hartzen duen organoaren titularra izango da kontu-emailea, aipatutako kontuak emateko datan.

7.  Aurreko 4, 5 eta 6 paragrafoetan ezarritako kasuetan kontuak formulatzeko eta emateko jarraitu beharreko prozedurari dagokionez, Lege honen 127. eta 139. artikuluetan ezarritakoa aplikatu beharko da.» Hamabost.  139 bis artikulua gehitzen zaio Aurrekontuei buruzko 47/2003 Lege Orokorrari, honela dioena:

«139 bis artikulua.  Kontuak ematea nortasun juridikorik ez duten funtsak direla-eta.

Lege honen 2.2 artikuluan aipatzen diren nortasun juridikorik gabeko funtsei dagokienez, IV kapitulu honetan jasotako arauak aplikatuko dira, eta haien administrazioari eta kudeaketari dagokienez erabakitzeko ahalmena duten organoen titularrak izango dira kontu-emaileak.

Funts horien urteko kontuak formulatzeaz eta onartzeaz arduratzen dena izango da kontu-emailea, araudi erregulatzailean bestelako irizpiderik dagoenean izan ezik.» Hamasei.  Aldatu egin da Aurrekontuei buruzko Lege Orokorraren 143. artikulua; hona nola gelditzen den idatzita:

«143. artikulua.  Kontrolaren esparrua eta erabilera.

Titulu honetan ageri den kontrola Estatuko Administrazioko Esku Hartzailetza Nagusiak gauzatuko du Estatuaren sektore publikoko erakunde edo organo guztien gainean, bere zerbitzu zentralen edo Kontu-hartzailetza delegatuen bitartez.

Nolanahi ere, Kontu-hartzaile Nagusiak eginkizun hori gauzatzea bermatuko du dagokien erakunde publikoetan egokia den irismenaren arabera, eta horretarako, berariazko lanposturik ezean, behar diren izendapen funtzionalak egingo ditu.

Defentsa eta Gizarte Segurantza Ministerioen esparruan, Defentsaren Kontuhartzailetza Nagusiaren eta Gizarte Segurantzaren Kontu Hartzailetza Nagusiaren bitartez gauzatuko da kontrola, hurrenez hurren; horrelakoak, ondorio horietarako, Estatuko Administrazioko Esku Hartzailetza Nagusiaren mende daude funtzionalki.» Hamazazpi.  150 bis artikulua gehitzen zaio Aurrekontuei buruzko 47/2003 Lege Orokorrari, honela dioena:

«150 bis artikulua.  Eskumenak.

Erregelamenduz banatuko dira Estatuko Administrazioko Esku Hartzailetza Nagusiaren eta kontu-hartzaile delegatuen arteko eskumenak.

Edozelan ere, Kontu-hartzaile Nagusiak eginkizun kontu-hartzailearen arloan dituen eskumenak kontu-hartzaile delegatuei eskuordetu ahal izango zaizkie.

Halaber, kontu-hartzaile nagusiak egoki deritzon edozer egintza edo espediente berak ebaztea eskatu ahal izango du.» Hemezortzi.  Aldatu egiten da Aurrekontuen Lege Orokorraren bederatzigarren xedapen gehigarria; hona nola gelditzen den idatzita:

«Bederatzigarren xedapen gehigarria.  Merkataritza-sozietateak eta sektore publikoaren kontrolpeko beste erakunde batzuk.

Estatuak autonomo-erkidegoekin edo toki-erakundeekin hitzarmenak egitea sustatuko du, Estatuaren sektore publikoko erakundeek, autonomia-erkidegoen edo toki-erakundeen administrazioak edo haiei lotutako edo haien mendeko erakundeek parte-hartze gutxiengoduna duten merkataritza-sozietateen aurrekontu-, finantza-, kontabilitate- eta kontrol-erregimena koordinatzearren, baldin eta haietan duten parte-hartzea, batera hartuta, gehiengoduna bada edo beren kontrol politikoa badakar.

Aurrekoa partzuergoei ere aplikatuko zaie, baldin eta, Lege honen 2. artikuluaren 1 paragrafoaren h lerrokadan erakunde horietan parte hartzen duten administrazioei dagokienez ezarritako baldintzak betetzen ez badituzte ere, gehienbat Estatuaren, autonomia-erkidegoen edo toki-korporazioen baliabideekin finantzatzen badira, aurreko administrazioek gehienbat haiei dirua, ondasunak edo industria eman badizkiete edo, eratzeko unean, aipatutako erakundea gehienbat finantzatzeko konpromisoa hartu badute, eta betiere haien ekintzak zuzenean edo zeharka administrazio horien baterako erabakimenari lotuta badaude. Partzuergo horien aurrekontuak, Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioak erabakitzen duen moduan, Estatuaren Aurrekontu Orokorrekin batera aurkeztuko dira, informatzeko xedez, baldin eta Estatuaren Sektore Publikoak duen parte-hartze ehunekoa partzuergoan dauden gainerako herri-administrazio bakoitzaren berdina edo handiagoa bada.

Merkataritza-sozietate eta partzuergo horiek urteko kontuak derrigorrean aurkeztu behar dizkiote Kontuen Auzitegiari, Estatuko Administrazioaren Kontuhartzailetza Nagusiaren bidez, baldin eta Estatuko sektore publikoaren partaidetzaren ehunekoa berdina edo handiagoa bada gainerako administrazio publiko bakoitzarena baino; horrez gain, autonomia-erkidego bakoitzak duen araudian ezarritakoa ere bete behar dute. Kontuak emateko prozedurari dagokionez, Lege honetan xedatutakoa aplikatuko da.

Erakunde horien aurrekontuak Estatuaren Aurrekontu Orokorrekin batera badaude, urteko kontuekin batera aipatutako aurrekontuen likidazioa ere aurkeztu beharko dute.

Aurreko lerrokadetan xedatutakoa fundazio publikoei eta beste forma juridikoei ere aplikatuko zaie, baldin eta, haietan, Estatuaren sektore publikoaren parte-hartzea gainerako herri-administrazio bakoitzaren berdina edo handiagoa bada, betiere autonomia-erkidego bakoitzaren berezko araudian xedatutakoari kalterik egin gabe.» Hemeretzi.  Aldatu egiten da azaroaren 9ko 47/2003 Legearen hemeretzigarren xedapen gehigarriaren 7 paragrafoa, eta hona nola gelditzen den idatzita:

«Hemeretzigarren xedapen gehigarria.  Urte anitzeko gastu-konpromisoen urtekoak aurrekontura egoztea....

7.  Kontabilitate-bulegoak arduratuko dira aurreko 4, 5 eta 6 paragrafoetan aipatutako kreditu-atxikipenak nahiz kreditu-atxikipenen ezeztatzeak kontabilitateinformazioko sisteman erregistratzeaz, erregistratzeke dauden konpromiso guztien behin betiko egozpena eraginkortasunez kontrolatu ahal izateko.

Aipatutako paragrafoetan adierazitako kreditu-atxikipenak ezingo dira inola ere egotzi aurrekontuan aurreko ekitaldietako obligazioei erantzuteko kontsignatutako kredituen kontra.» Xedapenaren gainerakoa bere horretan idatzita geratzen da.

Hogei.  Azaroaren 26ko 47/2003 Legeari hogeita batgarren xedapen gehigarria gehitu zaio, eta hona nola gelditzen den idatzita:

«1.  Estatuaren sektore publikoaren nahitaez desjabetzeko eta balio justua zehazteko prozeduren esparruan, desjabetzearen xederako hertsiki ezinbestekoak diren ondasunen edo eskubideen okupazio-beharra erabaki aurretik, eskudun organoak dagokion kreditu-atxikipena egingo du eta, hala badagokio, ondorego ekitaldietara egotz daitezkeen gastuetarako mugak betetzen direla egiaztatuko du, balio justuaren zenbateko estimatuarekin –berau kalkulatzeko Nahitaezko Desjabetzeari buruzko Legean horretarako aurreikusitako arauak beteko dira–, desjabetzeko espedientea amaitzea eta, ondorioz, balio justua ordaintzea aurreikusten den aurrekontu-ekitaldiaren kontura.

Ondorio horietarako, aldez aurretik, aipatutako Legearen 17. artikuluan zehaztutakoaren arabera, desjabetu beharreko ondasunen eta eskubideen zerrenda zehatza eta banakatua egin beharko da. Zerrenda horrekin batera, hala badagokio, lurzatiaren planoak ere aurkeztuko dira, eragindako ondasunak edo eskubideak zehazki identifikatu ahal izateko; berau jendaurrean azalduko da Nahitaezko Desjabetzeari buruzko Legearen 18.1 artikuluan xedatutako moduan.

2.  Desjabetzeak eragindako ondasunen eta eskubideen okupazioa premiazkotzat jotzen den prozeduretan, baldin eta premiazko okupazioaren eta okupazio-beharraren deklarazio horiek Nahitaezko Desjabetzeari buruzko Legearen 52. artikuluan aurreikusitako Ministro Kontseiluaren erabaki bat ez bestelako tresna juridikoetan formalizatzen badira, berariazko sektore-araudia betez, aipatutako tresnak edo proiektuak onartu aurretik, dagokion kreditu-atxikipena egingo du eskudun organoak aurreko paragrafoan xedatutako moduan.

3.  Ogasuneko eta Herri Administrazioetako ministroak, kontabilitate arloan dituen eskumenak erabiliz, aurreko paragrafoetan adierazitako kontabilitateeragiketak erregistratzeko prozedura eta epeak erabakiko ditu, bai eta, hala badagokio, Estatuko Administrazioko Esku Hartzailetza Nagusiak kautelazko atxikipenak egin ditzan ere nahitaezko desjabetzeko prozeduren ondoriozko gastuaren kontzeptuan; azken horiek kalkulatzeko azken hiru ekitaldi itxietan benetan ordaindutakoaren batez besteko zenbateko aritmetikoa hartuko da kontuan. Nolanahi ere, zenbateko hori aldi berean sortutako batez besteko gastua baino txikiagoa bada, kautelazko atxikipena zenbateko horrekin egingo da beti.

Estatuko Administrazioko Esku Hartzailetza Nagusiak erabakiko ditu kautelazko atxikipen horiek, zerbitzu kudeatzailea dagokion ministerioaren idazkariordetzaren entzunaldia egin ondoren.

4.  Aurreko paragrafoan adierazitakoa ere aplikatuko zaie honako eragiketa hauen ondoriozko gastuak finantzatzeko egin beharreko atxikipenei:

a)  Prezioen berrikuspenei dagozkienak, Sektore Publikoaren Kontratuen Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 14ko 3/2011 Legegintzako Errege Dekretuaren 94. artikuluan eta Herri Administrazioen Kontratuei buruzko Legearen Erregelamendu Orokorra onartzen duen urriaren 12ko 1098/2001 Errege Dekretuaren 105. artikuluan xedatutakoa betetzen dela bermatzeko.

b)  Espainiako Historia Ondarea zaintzeko edo aberasteko lanak finantzatzera bideratutako herri-lanen aurrekontuan Estatuak emandako funtsen 100eko 1i dagozkionak, Espainiako Historia Ondareari buruzko ekainaren 25eko 16/1985 Legea partzialki garatzeko urtarrilaren 10eko 111/1986 Errege Dekretuaren 58. artikuluaren arabera.» Hamaseigarrena.  Iruzur Fiskala Prebenitzeko Neurriei buruzko azaroaren 29ko 36/2006 Legea aldatzea.

Aldatu egiten da Iruzur Fiskala Prebenitzeko Neurriei buruzko azaroaren 29ko 36/2006 Legearen bederatzigarren xedapen gehigarria; aldaketak 2014ko urtarrilaren 1etik aurrera izango du eragina, eta epe mugagabean egongo da indarrean. Honela geratzen da idatzita:

«Kudeaketa publikoaren gardentasunaren esparru orokorrean, Zerga Agentziak, Aurrekontu Bulegoaren bitartez, urte horretarako finkatutako helburuen informazio zehatza igorriko die Gorte Nagusiei urte bakoitzaren lehen bi hiletan eta, sei hilean behin, bere jardueraren emaitzei buruzkoa. Bulegoak diputatuen, senatarien eta parlamentu-batzordeen esku jarriko du informazio hori.» Hamazazpigarrena.  Uztailaren 18ko 28/2006 Legea, Zerbitzu Publikoak hobetzeko estatu-agentziei buruzkoa, aldatzea.

Aldatu egiten da uztailaren 18ko 28/2006 Legearen, Zerbitzu Publikoak hobetzeko estatu-agentziei buruzkoaren, zazpigarren xedapen gehigarriaren 2 puntua; aldaketek 2014ko urtarrilaren 1etik izango dute eragina, eta epe mugagabean egongo dira indarrean.

Hona nola gelditzen den idatzita:

«Estatu Agentziek, dagokion ministroaren bitartez, Kontseilu Errektoreak onartutako jardueraren txosten orokorra igorriko die Gorte Nagusiei urtean behin, Aurrekontu Bulegoaren bitartez, agentziaren zereginei eta helburuen betetzemailari dagokienez. Bulegoak diputatuen, senatarien eta parlamentu-batzordeen esku jarriko du informazio hori.» Hemezortzigarrena.  Kanpo-zorraren kudeaketa arautzen duen abenduaren 7ko 38/2006 Legea aldatzea.

Bigarren lerrokada bat erantsi zaio Kanpo-zorraren kudeaketa arautzen duen abenduaren 7ko 38/2006 Legearen lehen xedapen gehigarriari; aldaketak 2014ko urtarrilaren 1etik aurrera izango du eragina, eta epe mugagabean egongo da indarrean.

Honela geratzen da idatzita:

«Gobernuak Gorte Nagusiei igorriko die txosten hori bere Aurrekontu Bulegoaren bitartez, eta honek diputatuen, senatarien eta parlamentu-batzordeen esku jarriko du.» Hemeretzigarrena.  2007rako Estatuaren Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 28ko 42/2006 Legea aldatzea.

Aldatu egiten da 2007rako Estatuaren Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 28ko 42/2006 Legea; aldaketek 2014ko urtarrilaren 1etik aurrera izango dute eragina, eta epe mugagabean egongo dira indarrean. Hona nola geratzen den idatzita: Lehena.  Aldatu egiten da 2007rako Estatuaren Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 28ko 42/2006 Legearen laugarren xedapen gehigarriari 2013rako Estatuaren Aurrekontu Orokorren abenduaren 27ko 17/2012 Legearen azken xedapenetako hamazazpigarrenak emandako idazkera. Hona nola geratzen den idatzita:

«Bat.  2014ko urtarrilaren 1etik aurrera, ekonomia-jardueraren, lanbidearen edo egoeraren arabera dagokion tarifa aplikatuz kotizatuko dute Gizarte Segurantzan enpresaburuek, horien araubidea edozein dela ere, eta, hala dagokionean, Itsasoko Langileen eta Norberaren Konturako Langileen edo Autonomoen Erregimen Berezietan jasotako norberaren konturako langileek, lanistripuen eta lanbide-gaixotasunen gertakariengatik. Hona hemen aipatutako tarifak:

LAN ISTRIPUENGATIK ETA LANBIDE GAIXOTASUNENGATIK KOTIZATZEKO TARIFA I. KOADROA

2009ko EJSN kodeak eta ekonomia-jardueraren izenburua Kotizazio-tasak ABE

BHB

OROTARA

01

Nekazaritza, abeltzaintza, ehiza eta horiekin lotutako zerbitzuak, ondoko hauek izan ezik:

1,50

1,10

2,60

0113

Barazki, zuztar eta tuberkuluen laborantza 1,15

1,10

2,25

0119

Iraunkorrak ez diren beste labore batzuk 1,15

1,10

2,25

0129

Beste labore iraunkor batzuk 2,25

2,90

5,15

0130

Landareen hedapena 1,15

1,10

2,25

014

Abeltzaintzako produkzioa (0147 izan ezik) 1,80

1,50

3,30

0147

Hegazti-hazkuntza 1,25

1,15

2,40

015

Nekazaritza-produkzioa, abeltzaintza-produkzioarekin batera 1,60

1,20

2,80

016

Nekazaritza eta abeltzaintza laguntzeko eta uztaren osteko prestakuntzarako jarduerak (0164 izan ezik) 1,60

1,20

2,80

0164

Hazien tratamendua, ugalketarako 1,15

1,10

2,25

017

Ehiza, animaliak harrapatzea eta horiekin lotutako zerbitzuak 1,80

1,50

3,30

02

Basogintza eta basoen ustiaketa 2,25

2,90

5,15

03

Arrantza eta akuikultura (v, w eta 0322 izan ezik) 3,05

3,35

6,40

v Itsasoko Langileen Erregimen Bereziko kotizazioko bigarren taldea 2,10

2,00

4,10

w Itsasoko Langileen Erregimen Bereziko kotizazioko hirugarren taldea 1,65

1,70

3,35

0322

Ur gezako akuikultura 3,05

3,20

6,25

05

Antrazitaren, harrikatzaren eta lignitoaren erauzketa (y izan ezik) 2,30

2,90

5,20

eta Meategi barruko ohiko lanak 3,45

3,70

7,15

06

Petrolio gordinaren eta gas naturalaren erauzketa 2,30

2,90

5,20

07

Metalezko mineralen erauzketa 2,30

2,90

5,20

08

Beste erauzte-industria batzuk (0811 izan ezik) 2,30

2,90

5,20

0811

Apainketarako eta eraikuntzarako harriaren, kareharriaren, igeltsuaren, kretaren eta arbelaren erauzketa 3,45

3,70

7,15

09

Erauzte-industriak laguntzeko jarduerak 2,30

2,90

5,20

10

Elikadura-industria (101, 102, 106, 107 eta 108 izan ezik) 1,60

1,60

3,20

101

Haragiaren prozesaketa eta kontserbazioa, eta haragizko produktuen prestaketa 2,00

1,90

3,90

102

Arrainen, krustazeoen eta moluskuen prozesaketa eta kontserbazioa 1,80

1,50

3,30

106

Errotaritzako produktuen, almidoien eta almidoidun produktuen fabrikazioa 1,70

1,60

3,30

107

Okintza-produktuen eta janari-pasten fabrikazioa 1,05

0,90

1,95

108

Beste janari batzuen fabrikazioa 1,05

0,90

1,95

11

Edarien fabrikazioa 1,60

1,60

3,20

12

Tabako-industria 1,00

0,80

1,80

I. KOADROA

2009ko EJSN kodeak eta ekonomia-jardueraren izenburua Kotizazio-tasak ABE

BHB

OROTARA

13

Ehungintza (1391 izan ezik) 1,00

0,85

1,85

1391

Puntuzko ehunen fabrikazioa 0,80

0,70

1,50

14

Jantzigintza (1411, 1420 eta 143 izan ezik) 0,50

0,40

0,90

1411

Larruzko jantzigintza 1,50

1,10

2,60

1420

Larruzko artikuluen fabrikazioa 1,50

1,10

2,60

143

Puntuzko jantzigintza 0,80

0,70

1,50

15

Larrugintza eta oinetakogintza 1,50

1,10

2,60

16

Zuraren eta kortxoaren industria (altzariak izan ezik), saskigintza eta espartzugintza (1624 eta 1629 izan ezik) 2,25

2,90

5,15

1624

Zurezko enbalajeen eta ontzien fabrikazioa 2,10

2,00

4,10

1629

Zurezko beste produktu batzuen fabrikazioa; kortxozko artikuluak, saskigintza eta espartzugintza 2,10

2,00

4,10

17

Papergintza (171 izan ezik) 1,00

1,05

2,05

171

Paper-orearen, paperaren eta kartoiaren fabrikazioa 2,00

1,50

3,50

18

Arte grafikoak eta grabatutako euskarrien erreprodukzioa 1,00

1,00

2,00

19

Kokeriak eta petrolioa fintzea 1,45

1,90

3,35

20

Industria kimikoa (204 eta 206 izan ezik) 1,60

1,40

3,00

204

Xaboien, detergenteen eta garbiketako eta distira emateko beste artikulu batzuen fabrikazioa; lurringaien eta kosmetikoen fabrikazioa 1,50

1,20

2,70

206

Zuntz artifizialen eta sintetikoen fabrikazioa 1,50

1,20

2,70

21

Farmazia-produktuen fabrikazioa 1,30

1,10

2,40

22

Kautxuzko eta plastikozko produktuen fabrikazioa 1,75

1,25

3,00

23

Metalezkoak ez diren beste produktu mineral batzuen fabrikazioa (231, 232, 2331, 234 eta 237 izan ezik) 2,10

2,00

4,10

231

Beiraren eta beirazko produktuen fabrikazioa 1,60

1,50

3,10

232

Zeramika erregogorrezko produktuen fabrikazioa 1,60

1,50

3,10

2331

Azulejuzko eta zeramikazko baldosen fabrikazioa 1,60

1,50

3,10

234

Zeramikazko beste produktu batzuen fabrikazioa 1,60

1,50

3,10

237

Harriaren mozketa, zizelkatzea eta akabera 2,75

3,35

6,10

24

Metalurgia: burdinazko eta altzairuzko produktuen eta ferroaleazioen fabrikazioa 2,00

1,85

3,85

25

Produktu metalikoen fabrikazioa, makineriarena eta ekipoena izan ezik 2,00

1,85

3,85

26

Produktu informatikoen, elektronikoen eta optikoen fabrikazioa 1,50

1,10

2,60

27

Material eta tresneria elektrikoen fabrikazioa 1,60

1,20

2,80

28

Makineria eta ekipoen fabrikazioa, b.i.s.g.

2,00

1,85

3,85

29

Motordun ibilgailuen, atoien eta erdi-atoien fabrikazioa 1,60

1,20

2,80

30

Garraiorako beste material batzuen fabrikazioa (3091 eta 3092 izan ezik) 2,00

1,85

3,85

I. KOADROA

2009ko EJSN kodeak eta ekonomia-jardueraren izenburua Kotizazio-tasak ABE

BHB

OROTARA

3091

Motozikleten fabrikazioa 1,60

1,20

2,80

3092

Desgaitasuna duten pertsonentzako bizikleten eta ibilgailuen fabrikazioa 1,60

1,20

2,80

31

Altzarien fabrikazioa 2,00

1,85

3,85

32

Bestelako manufaktura-industriak (321 eta 322 izan ezik) 1,60

1,20

2,80

321

Bitxien eta antzeko artikuluen fabrikazioa 1,00

0,85

1,85

322

Musika-tresnen fabrikazioa 1,00

0,85

1,85

33

Makineriaren eta ekipoen konponketa eta instalazioa (3313 eta 3314

izan ezik) 2,00

1,85

3,85

3313

Ekipo elektronikoen eta optikoen konponketa 1,50

1,10

2,60

3314

Ekipo elektrikoen konponketa 1,60

1,20

2,80

35

Energia elektrikoaren, gasaren, lurrunaren eta aire girotuaren hornikuntza 1,80

1,50

3,30

36

Uraren bilketa, arazketa eta banaketa 2,10

1,60

3,70

37

Hondakin-uren bilketa eta tratamendua 2,10

1,60

3,70

38

Hondakinen bilketa, tratamendua eta deuseztatzea; balioztatzea 2,10

1,60

3,70

39

Deskutsatzeko jarduerak eta hondakinak kudeatzeko beste zerbitzu batzuk 2,10

1,60

3,70

41

Eraikuntza (411 izan ezik) 3,35

3,35

6,70

411

Higiezinen sustapena 0,85

0,80

1,65

42

Ingeniaritza zibila 3,35

3,35

6,70

43

Eraikuntzako jarduera espezializatuak 3,35

3,35

6,70

45

Motordun ibilgailuen eta motozikleten salmenta eta konponketa (452 eta 454 izan ezik) 1,00

1,05

2,05

452

Motordun ibilgailuen mantentzea eta konponketa 2,45

2,00

4,45

454

Motozikleten eta berorien ordezko piezen eta osagarrien salmenta, mantentzea eta konponketa 1,70

1,20

2,90

46

Handizkako merkataritza eta merkataritzako bitartekariak, motordun ibilgailuenak eta motozikletenak izan ezik. Hauek izan ezik:

1,40

1,20

2,60

4623

Animalia bizidunen handizkako merkataritza 1,80

1,50

3,30

4624

Larruen handizkako merkataritza 1,80

1,50

3,30

4632

Haragiaren eta haragizko produktuen handizkako merkataritza 1,80

1,50

3,30

4638

Arrainen, itsaskien eta beste elikagai batzuen handizkako merkataritza 1,60

1,40

3,00

4672

Metalen eta metalezko mineralen handizkako merkataritza 1,80

1,50

3,30

4673

Zuraren, eraikuntzarako materialen eta aparatu sanitarioen handizkako merkataritza 1,80

1,50

3,30

4674

Burdindegiko, iturgintzako eta berokuntzako produktuen handizkako merkataritza 1,80

1,55

3,35

4677

Txatarraren eta hondar-produktuen handizkako merkataritza 1,80

1,55

3,35

4690

Espezializatu gabeko handizkako merkataritza 1,80

1,55

3,35

I. KOADROA

2009ko EJSN kodeak eta ekonomia-jardueraren izenburua Kotizazio-tasak ABE

BHB

OROTARA

47

Txikizkako merkataritza, motordun ibilgailuena eta motozikletena izan ezik (473 izan ezik) 0,95

0,70

1,65

473

Automoziorako erregaiaren txikizkako merkataritza, espezializatutako establezimenduetan 1,00

0,85

1,85

49

Lurreko eta hoditeria bidezko garraioa (494 izan ezik) 1,80

1,50

3,30

494

Errepide bidezko salgaien garraioa eta mudantza-zerbitzuak 2,00

1,70

3,70

50

Itsas garraioa eta barneko bide nabigagarrian egindakoa 2,00

1,85

3,85

51

Aireko garraioa 1,90

1,70

3,60

52

Garraioarekin lotutako biltegiratze-lanak eta jarduerak (x, 5221 izan ezik) 1,80

1,50

3,30

x Zamalanak; estibatzea eta desestibatzea 3,35

3,35

6,70

5221

Lehorreko garraioarekin lotutako jarduerak 1,00

1,10

2,10

53

Postako jarduerak 1,00

0,75

1,75

55

Ostatu-zerbitzuak 0,75

0,50

1,25

56

Janari eta edari zerbitzuak 0,75

0,50

1,25

58

Edizioa 0,65

1,00

1,65

59

Zinematografia, bideo, telebista-saio, soinu-grabaketa eta musika-edizio arloetako jarduerak 0,75

0,50

1,25

60

Irratiko eta telebistako programazioekin eta emanaldiekin lotutako jarduerak 0,75

0,50

1,25

61

Telekomunikazioak 0,70

0,70

1,40

62

Programazioa, aholkularitza eta informatikarekin lotutako beste jarduera batzuk 0,65

0,70

1,35

63

Informazio-zerbitzuak (6391 izan ezik) 0,65

1,00

1,65

6391

Albiste-agentzien jarduerak 0,75

0,50

1,25

64

Finantza-zerbitzuak, aseguruak eta pentsio-funtsak izan ezik 0,65

0,35

1,00

65

Aseguruak, berraseguruak eta pentsio-funtsak, derrigorrezko Gizarte Segurantza izan ezik 0,65

0,35

1,00

66

Finantza-zerbitzuekin eta aseguruekin lotutako jarduerak 0,65

0,35

1,00

68

Higiezinekin lotutako jarduerak 0,65

1,00

1,65

69

Zuzenbidearekin eta kontabilitatearekin lotutako jarduerak 0,65

0,70

1,35

70

Egoitza nagusien jarduerak; enpresa-kudeaketarako aholkularitzajarduerak 0,75

0,60

1,35

71

Arkitekturako eta ingeniaritzako zerbitzu teknikoak; saio eta analisi teknikoak 0,65

1,00

1,65

72

Ikerketa eta garapena 0,65

0,35

1,00

73

Publizitatea eta merkatu-azterketak 0,90

0,80

1,70

74

Beste jarduera profesional, zientifiko eta tekniko batzuk (742 izan ezik) 0,90

0,85

1,75

742

Argazkigintza-jarduerak 0,50

0,40

0,90

75

Albaitaritza-jarduerak 1,50

1,10

2,60

I. KOADROA

2009ko EJSN kodeak eta ekonomia-jardueraren izenburua Kotizazio-tasak ABE

BHB

OROTARA

77

Alokairu-jarduerak 1,00

1,00

2,00

78

Enpleguarekin lotutako jarduerak (781 izan ezik) 1,55

1,20

2,75

781

Enplegatze-agentzien jarduerak 0,95

1,00

1,95

79

Bidaia-agentzien, bidaia-antolatzaileen eta erreserba-zerbitzuen jarduerak eta beroriekin lotutako jarduerak 0,80

0,70

1,50

80

Segurtasun- eta ikerketa-jarduerak 1,40

2,20

3,60

81

Eraikinetarako zerbitzuak eta lorezaintza-jarduerak (811 izan ezik) 2,10

1,50

3,60

811

Eraikin eta instalazioetarako zerbitzu integralak 1,00

0,85

1,85

82

Bulegoetako administrazio-jarduerak eta enpresekin lotutako beste jarduera osagarri batzuk (8220 eta 8292 izan ezik) 1,00

1,05

2,05

8220

Dei-zentroetako jarduerak 0,70

0,70

1,40

8292

Ontziratze- eta paketatze-jarduerak 1,80

1,50

3,30

84

Herri Administrazioa eta defentsa; Derrigorrezko Gizarte Segurantza (842 izan ezik) 0,65

1,00

1,65

842

Komunitateari oro har eskainitako zerbitzuak 1,40

2,20

3,60

85

Hezkuntza 0,65

0,35

1,00

86

Osasun-jarduerak (869 izan ezik) 0,80

0,70

1,50

869

Osasun-arloko beste jarduera batzuk 0,95

0,80

1,75

87

Egoitzetako laguntza-zerbitzua 0,80

0,70

1,50

88

Gizarte-zerbitzuen arloko jarduerak, ostatu ematerik gabekoak 0,80

0,70

1,50

90

Sorkuntzarekin, artearekin eta ikuskizunekin lotutako jarduerak 0,75

0,50

1,25

91

Liburutegietako, artxiboetako eta museoetako jarduerak, eta beste kultura-jarduera batzuk (9104 izan ezik) 0,75

0,50

1,25

9104

Lorategi botanikoetako, parke zoologikoetako eta natura-erreserbetako jarduerak 1,75

1,20

2,95

92

Zorizko jokoen eta apustuen arloko jarduerak 0,75

0,50

1,25

93

Kirol- eta jolas-jarduerak eta denbora-pasakoak (u izan ezik) 1,70

1,30

3,00

u Zezenketak 2,85

3,35

6,20

94

Elkarteen jarduerak 0,65

1,00

1,65

95

Ordenagailuen, norberaren gauzakien eta etxean erabiltzeko artikuluen konponketa (9524 izan ezik) 1,50

1,10

2,60

9524

Altzarien eta tresneriaren konponketa 2,00

1,85

3,85

96

Beste zerbitzu pertsonal batzuk (9602, 9603 eta 9609 izan ezik) 0,85

0,70

1,55

9602

Ile-apainketa eta estetikako beste tratamendu batzuk 0,65

0,45

1,10

9603

Hileta-zerbitzuak eta horiekin lotutako jarduerak 1,80

1,50

3,30

9609

Beste zerbitzu pertsonal batzuk, b.i.s.g.

1,50

1,10

2,60

97

Etxeetako jarduerak, etxeetako langileen enplegatzaile gisa 0,65

0,45

1,10

99

Lurraldetik kanpoko erakundeen eta organismoen jarduerak 1,20

1,15

2,35

II. KOADROA Jarduera guztietako lanbide eta egoerei aplikatzeko tasak Kotizazio-tasak ABE

BHB

OROTARA

a Bulegoetakoak baino ez diren lanetako langileak.

0,65

0,35

1,00

b Merkataritzako ordezkariak.

1,00

1,00

2,00

d Eraikinetako, obretako eta, oro har, eraikuntza-lanetako instalazio- eta konponketa-lanbideetako langileak.

3,35

3,35

6,70

f 3,5 tona baino gehiagoko zama-edukiera erabilgarria duten merkantziagarraiorako ibilgailu automobileko gidariak.

3,35

3,35

6,70

g Garbitzaileak, orokorrean. Eraikinen eta edozein motako establezimenduen garbiketa. Kaleak garbitzea.

2,10

1,50

3,60

h Jagoleak, zaintzaileak, zinpeko zaintzaileak eta segurtasun-langileak.

1,40

2,20

3,60

Bi.  Aurreko Bat paragrafoan xedatutakoa aplikatzeko orduan, arau hauek hartuko dira kontuan: Lehenengoa.  Aldi baterako ezintasunagatiko baja-aldietan eta, lan-harremana etenda, kotizatzeko betebeharra duten beste egoera batzuetan, kasuan kasuko ekonomia-jarduerari edo lanbideari dagokion kotizazio-tasa aplikatzen jarraituko da.

Bigarrena.  Xedapen honetan jasotako tarifan ezarritakoaren arabera aplikatzekoa den kotizazio-tasa zehazteko, I. koadroan aurreikusitakoa hartuko da erreferentziatzat enpresak edota norberaren konturako langileak edo autonomoak egindako ekonomia-jarduera nagusiari esleitutako tasa identifikatzeko; betiere, apirilaren 13ko 475/2007 Errege Dekretuaren bidez onetsitako Ekonomia Jardueren Sailkapen Nazionalaren (EJSN-2009) eta bertan jarduera bakoitzarekin lotuta jasotako kodeen arabera.

Enpresa batean, jarduera nagusiarekin batera, horren osagarri den beste jarduera bat edo batzuk garatzen direnean, kotizazio-tasa jarduera nagusirako ezarritakoa izango da. Enpresan, jarduera nagusiarekin batera, jarduera horren ekoizpen-prozesuan sartzen ez diren ondasun edo zerbitzuak ekoizteko beste jarduera bat garatzen denean, horretarako beste ekoizpen-bitarteko batzuk baliatuz, bigarren jarduera horretan aritzen diren langileei aplikatzeko kotizazio-tasa jarduera biltzen duen ekonomia-jarduerarako xedatutakoa izango da.

Norberaren konturako langileak hainbat jarduera egiten dituenean, eta horiek behin bakarrik sartzen direnean Norberaren Konturako Langileen edo Autonomoen Erregimen Berezian, langileak egiten dituen jardueretarako xedatutako kotizaziotasen artean handiena izango da aplikatzekoa.

Hirugarrena.  Aurreko arauan adierazitakoa gorabehera, besteren konturako langileak duen lanbidea edo egoera II. koadroan adierazitakoren bat baldin bada, aipatutako koadroan lanbide edo egoera horretarako xedatutako kotizazio-tasa izango da aplikatzekoa; betiere, tasa hori enpresaren jardueraren arabera dagokionarekin bat ez badator.

Hiru.  Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorrak zehaztuko du, erregelamendu bidez xedatutakoaren arabera, zer kotizazio-tasa den aplikatzekoa, enpresak edo langile autonomoak aitortutako ekonomia-jarduera aintzat hartuta, edo, hala badagokio, langileen lanbide edo egoera; ondorio horietarako, ez da begiratuko langileak, lanbide-gertakarietarako babesa formalizatzeko, Gizarte Segurantzako erakunde kudeatzaile bat edota horren erakunde laguntzaile bat aukeratu duen.

Lau.  Gobernuak xedapen honetan jasotako tarifan bildutako kotizazio-tasen urteko doikuntza egingo du; halaber, ekonomia-jarduerak onetsitako EJSN

sailkapen berrietara egokituko ditu, eta, pixkanaka, dagokion tarifan jasotako sailkapenean zerrendatutako lanbideak ezabatuko ditu.

Bigarrena.  Aldatu egiten da 2007rako Estatuaren Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 28ko 42/2006 Legearen berrogeita hirugarren xedapen gehigarriaren Bi.1.b) epigrafeari 2008rako Estatuaren Aurrekontu Orokorren abenduaren 26ko 51/2007 Legearen azken xedapenetako hamalaugarrenak emandako idazkera. Hona nola geratzen den idatzita:

«b) Maileguak amortizazio-epe luzeekin ematea, gabealdiak eta interes-tasa txikiak barne hartuta, hala Bat epigrafean zerrendatutako erakundeei nola turismoenpresa pribatuei, jarduera nagusia turismo-helmuga helduetan garatzen duten eta bertan errotatuta daudenei.

Manu honetan xedatutakoaren esparruan gauzatutako edozer egintza edo negozio juridiko onartzeko, Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioko Aurrekontuen eta Gastuen Estatu Idazkaritzaren aurretiko eta aldeko txostena beharko da, Europako Erkidegoko funtsen bidez finantzatu ahal izateko beharrezko eskakizunak betetzen dituela egiaztatzeko.» Hogeigarrena.  Lehia Defendatzeko uztailaren 3ko 15/2007 Legea aldatzea.

Beste lerrokada bat erantsi zaio Lehia defendatzeko uztailaren 3ko 15/2007 Legearen 11. artikuluaren 2 puntuari; aldaketak 2014ko urtarrilaren 1etik aurrera izango du eragina, eta epe mugagabean egongo da indarrean. Honela geratzen da idatzita:

«Merkatuen eta Lehiaren Batzorde Nazionalak Espainian emandako laguntza publikoei buruzko txosten bat bidaliko die Gorte Nagusiei urtero Aurrekontu Bulegoaren bitartez. Bulegoak diputatuen, senatarien eta parlamentu-batzordeen esku jarriko du informazio hori.» Hogeita batgarrena.  Finantza Aktiboak Eskuratzeko Funtsa sortzeko urriaren 10eko 6/2008 Errege Lege Dekretua aldatzea.

Aldatu egiten da Finantza Aktiboak Eskuratzeko Funtsa sortzeko urriaren 10eko 6/2008 Errege Lege Dekretuaren 6. artikulua; aldaketek 2014ko urtarrilaren 1etik aurrera izango dute eragina, eta epe mugagabean egongo dira indarrean. Hona hemen nola gelditzen den idatzita: Gobernuak txosten bat bidaliko die Gorte Nagusiei lau hilean behin Aurrekontu Bulegoaren bitartez Finantza Aktiboak Eskuratzeko Funtsaren kudeaketa azaltzeko.

Bulegoak diputatuen, senatarien eta parlamentu-batzordeen esku jarriko du informazio hori.» Hogeita bigarrena.  Jaiotza-, adopzio- edota harrera-kasuetan aitatasun-baimenaren iraupena luzatzeari buruzko urriaren 6ko 9/2009 Legea aldatzea.

Aldatu egiten da Jaiotza-, adopzio- edo harrera-kasuetan aitatasun-baimenaren iraupena luzatzeari buruzko urriaren 6ko 9/2009 Legearen azken xedapenetako bigarrenaren testua. Honela geratu da:

«Azken xedapenetako bigarrena.

Lege hau 2015eko urtarrilaren 1etik aurrera hasiko da indarrean.» Hogeita hirugarrena.  3/2011 Errege Lege Dekretua, otsailaren 18koa, enplegagarritasuna hobetzeko eta enplegu-politika aktiboak erreformatzeko premiazko neurriei buruzkoa, aldatzea.

Beste lerrokada bat erantsi zaio otsailaren 18ko 3/2011 Errege Lege Dekretuaren, enplegagarritasuna hobetzeko eta enplegu-politika aktiboak erreformatzeko premiazko neurriei buruzkoaren, azken xedapenetako lehenaren 11 paragrafoari; aldaketak 2014ko urtarrilaren 1etik aurrera izango du eragina, eta epe mugagabean egongo da indarrean.

Hona nola gelditzen den idatzita:

«Gobernuak Gorte Nagusiei igorriko die txosten hori bere Aurrekontu Bulegoaren bitartez, eta honek diputatuen, senatarien eta parlamentu-batzordeen esku jarriko du.» Hogeita laugarrena.  Garapena Sustatzeko Funtsari buruzko urriaren 22ko 36/2010 Legea aldatzea.

Aldatu egiten da Garapena Sustatzeko Funtsari buruzko urriaren 22ko 36/2010 Legearen 12. artikuluaren 1 paragrafoaren lehen lerrokada; aldaketak 2014ko urtarrilaren 1etik aurrera izango du eragina, eta epe mugagabean egongo da indarrean. Hona nola gelditzen den idatzita:

«Gobernuak txosten bat igorriko die Gorte Nagusiei urtero Aurrekontu Bulegoaren bitartez. Txosten horretan funts horren kontura egotzitako eragiketak, haien helburuak, xede-herrialdea, esku hartzen duten sektoreak eta erakunde onuradunak azalduko ditu, bai eta kontratatzeko eta esleitzeko baldintzak, konprometitu eta ordaindutako zenbatekoak, tresna ezberdinak aukeratzeko irizpideak, azkenean onartutako esleipenak eta egindako ebaluazioak ere; horretaz gain, ekitaldi horretan emandako emakida-kredituei eta -maileguei dagokien Garapenerako Laguntza Ofizial itzulkorraren ehunekoa ere adieraziko da bertan.

Bulegoak diputatuen, senatarien eta parlamentu-batzordeen esku jarriko du informazio hori.» Hogeita bosgarrena.  2011rako Estatuaren Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 22ko 39/2010 Legea aldatzea.

Aldatu egiten da 39/2010 Legearen X eranskina, eta honela idatzita geratzen da:

«… Lege honen 31.Bost artikuluaren Botere Judizialeko eta Karrera Fiskaleko kide jakin batzuen aparteko ordainsarian jaso beharreko zenbatekoa.

Ekain-abenduko aparteko ordainsarietan jaso beharreko zenbatekoa, eurotan Botere Judizialeko kideak Auzitegi Gorenaren presidenteordea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Auzitegi Gorenaren Salako presidenteak (haren presidentea ez dago barne hartuta) . . . . . .

Auzitegi Nazionaleko presidentea (Auzitegi Goreneko magistratua) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Auzitegi Nazionaleko Salako presidentea (Auzitegi Goreneko magistratuak) . . . . . . . . . . . .

Auzitegi Goreneko magistratuak (aurreko paragrafoetan jaso gabeak) . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.702,28

2.603,36

2.603,36

2.504,44

2.504,44

Ekain-abenduko aparteko ordainsarietan jaso beharreko zenbatekoa, eurotan Ministerio Fiskaleko kideak Auzitegi Goreneko fiskalburuordea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fiskal Ikuskatzailea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Konstituzio Auzitegiaren aurreko Fiskaltzako fiskalburua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Auzitegi Nazionaleko Fiskaltzako fiskalburua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kontuen Auzitegiko Fiskaltzako fiskalburua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Estatuko Fiskaltza Nagusiaren idazkaritza teknikoko fiskalburua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Estatuko Fiskaltza Nagusiaren Laguntza Unitateko fiskalburua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Drogaren Aurkako Fiskaltza Bereziko fiskalburua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ustelkeriaren eta kriminalitate antolatuen aurkako fiskaltza nagusiko fiskalburua . . . . . . . . .

Auzitegi Goreneko Salako fiskalak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.603,36

2.515,48

2.515,48

2.515,48

2.504,44

2.504,44

2.504,44

2.504,44

2.504,44

2.504,44

Hogeita seigarrena.  Hipoteka-zordunak laguntzeko, gastu publikoa kontrolatzeko, tokierakundeek enpresekiko eta autonomoekiko dituzten zorrak bertan behera uzteko, enpresa-jarduera sustatzeko, eta Administrazioa eraberritzeko eta soiltzeko neurriei buruzko uztailaren 1eko 8/2011 Errege Lege Dekretua aldatzea.

Aldatu egiten da uztailaren 1eko 8/2011 Errege Lege Dekretuaren, hipoteka-zordunei laguntzeari, gastu publikoa kontrolatzeari, toki-entitateek enpresekin eta autonomoekin hartutako zorrak kitatzeari, enpresa-jarduera sustatzeari eta birgaitzea bultzatzeari eta administrazioa sinplifikatzeari buruzkoaren, I. eranskina; aldaketek 2014ko urtarriletik aurrera izango dute eragina, eta epe mugagabean egongo dira indarrean. Hona nola gelditu den idatzita:

«Ezabatu egiten da I. eranskinean (positibora igarotzen den isiltasun negatiboa duten administrazio-prozedurak) jasotako erreferentzia, jarduera ikertzailea ebaluatzeko prozedurari dagokionez, berau unibertsitateko irakasleen ordainsariei buruzko abuztuaren 28ko 1086/1989 Errege Dekretuan eta Hezkuntza eta Zientzia Ministerioaren abenduaren 2ko Aginduan onartuta.» Hogeita zazpigarrena.  Gizarte Segurantzako sistema eguneratzeari, egokitzeari eta modernizatzeari buruzko abuztuaren 1eko 27/2011 Legea aldatzea.

Beste idazketa bat eman zaio Gizarte Segurantzako sistema eguneratzeko, egokitzeko eta modernizatzeko abuztuaren 1eko 27/2011 Legearen azken xedapenetako hamabigarrenaren 1 paragrafoari; 2014ko urtarrilaren 1etik aurrera izango du eragina, eta epe mugagabean egongo da indarrean. Hona nola gelditzen den idatzita:

«1.  Lege hau 2013ko urtarrilaren 1etik aurrera hasiko da indarrean, hauek izan ezik:

a)  Lehen, bigarren, hirugarren, zazpigarren, hamalaugarren, hamabosgarren, hamaseigarren, hamazazpigarren, hogeita bigarren, hogeita hirugarren, hogeita bosgarren, hogeita hamargarren, hogeita hamaikagarren, hogeita hamabigarren, hogeita hamahirugarren, hogeita hamabosgarren, hogeita hamaseigarren, hogeita hamazazpigarren, hogeita hemeretzigarren, berrogeita bigarren eta berrogeita bosgarren xedapen gehigarriak, azken xedapenetako bigarrena, hirugarrena, bosgarrena, seigarrena eta azken xedapenetako zazpigarrenaren bat, bi, hiru, lau eta bost paragrafoak; horiek guztiak Legea Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunean hasiko dira indarrean.

b)  Hemezortzigarren eta berrogeigarren xedapen gehigarriak, indarrean 2012ko urtarrilaren 1ean hasiko direnak.

c)  3. artikuluaren Hiru paragrafoa, indarrean 2014ko urtarrilaren 1ean hasiko dena.

d)  Azken xedapenetako hamargarrena, indarrean 2015eko urtarrilaren 1ean hasiko dena.» Hogeita zortzigarrena.  Kreditu-erakundeak berregituratu eta konpontzeari buruzko azaroaren 14ko 9/2012 Legea aldatzea.

Aldatu egiten da kreditu-erakundeak berregituratzeari eta desegiteari buruzko azaroaren 14ko 9/2012 Legearen 56. artikuluaren 2 paragrafoa; aldaketak 2014ko urtarrilaren 1etik aurrera izango du eragina, eta epe mugagabean egongo da indarrean.

Hona nola gelditzen den idatzita:

«Batzorde Zuzendariak BBOFren kudeaketari eta jarduerari buruzko txosten bat igorriko die Ogasun eta Administrazio Publikoetako ministroari eta Ekonomia eta Lehiakortasuneko ministroari hiru hilez behin; bertan, BBOFk aipatu aldian egindako ekonomia- eta aurrekontu-jarduerak, eragin handiena izan dutenak, jasoko dira, beste alderdi batzuen artean. Gobernuak Gorte Nagusiei igorriko die txosten hori bere Aurrekontu Bulegoaren bitartez, eta honek diputatuen, senatarien eta parlamentu-batzordeen esku jarriko du.» Hogeita bederatzigarrena.  2013rako Estatuaren Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 27ko 17/2012 Legea aldatzea.

Aldatu egiten da 2013rako Estatuaren Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 27ko 17/2012 Legea; aldaketek 2014ko urtarrilaren 1etik aurrera izango dute eragina, eta epe mugagabean egongo dira indarrean. Hona nola geratzen den idatzita: Bat.  Aldatu egiten da 2013rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 27ko 17/2012 Legearen bosgarren xedapen gehigarria, eta honela geratu da idatzita:

«Bosgarrena.  Sektore Elektrikoa eta klima-aldaketaren aurka borrokatzeko politika finantzatzeko ekarpenak.

1.  Urte bakoitzeko Estatuko aurrekontu orokorren legean, ondorengo kontzeptu hauen baturaren baliokidea den zenbatekoa bideratuko da Sektore Elektrikoari buruzko azaroaren 27ko 54/1997 Legearen 16. artikuluan aurreikusitako sistema elektrikoaren kostuak, energia berriztagarriak sustatzeari buruzkoak, finantzatzeko:

a)  Estatuak jasangarritasun energetikorako neurri fiskalei buruzko legean adierazitako tributuen bidez urtean bildutakoaren zenbatespena.

b)  Berotegi-efektuko gasak isurtzeko eskubideen enkanteak eragindako dirusarrera zenbatetsien ehuneko 90; gehienez ere 450 milioi euro.

2.  Berotegi-efektuko gasak isurtzeko eskubideen enkanteak eragindako dirusarrera zenbatetsien ehuneko 10 klima-aldaketaren aurka borrokatzeko politikara bideratuko da; gehienez ere 50 milioi euro.

3.  Sistema elektrikoa finantzatzeko ekarpenak hileko libramenduen bidez egingo dira, eta haien gehieneko zenbatekoa Estatuak isurtzeko eskubideen enkantearen bidez tributu, kanon eta diru-sarrera horiengatik aurreko hilean bildutakoa izango da; hori guztia Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioko organo eskudunen ziurtagiriaren arabera, eta, betiere, isurtzeko eskubideei dagokienez adierazitako kopurua gainditzen ez bada. Paragrafo honetan aurreikusitako moduan ziurtatzearren, bildutako zenbateko hori honela kalkulatuko da: abenduaren 18ko 22/2009 Legean, araubide erkideko autonomia-erkidegoen eta autonomia-estatutua duten hirien finantzaketa-sistema arautzen duen eta zerga-arau batzuk aldatzen dituen Legean, ezarritako etekin lagatuaren ehunekoa hilean behin kenduz, eta Toki Ogasunak arautzen dituen Legearen testu bate egina onartzeko martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuan ezarritako etekinari dagokion zenbatekoa urtean behin kenduz, dagozkien tributuen behin betiko likidazioa egin ondoko hilean.

Abenduan bildutakoaren arabera egin beharreko ekarpena hurrengo ekitaldiko aurrekontuaren kontura egingo da.

4.  Klima-aldaketaren aurka borrokatzeko politikara bideratutako funtsak erabili ahal izateko, halaber, isurtzeko eskubideen enkanteek eragindako diru-sarrerak egon beharko dira aurretik, betiere 2 paragrafoan adierazitako mugekin.» Bi.  Aldatu egiten da 2013rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 27ko 17/2012 Legearen hirurogeigarren xedapen gehigarria, eta honela geratu da idatzita: Santa Teresaren jaiotzaren V. mendeurrena ospatzeko 2015ean izango diren ekitaldiei aplikatuko zaizkien zerga-onurak.

Bat.  Santa Teresaren jaiotzaren V. mendeurrena ospatzeko 2015ean izango diren ekitaldiak aparteko interes publikoa duten gertakaritzat hartuko dira, irabaziasmorik gabeko erakundeen zerga-araubideari eta mezenasgoaren zerga-pizgarriei buruzko abenduaren 23ko 49/2002 Legearen 27. artikuluan xedatutakoaren ondorioetarako.

Bi.  Gertakari horri laguntzeko programak 2013ko urtarrilaren 1etik 2015eko abenduaren 31ra arte iraungo du.

Hiru.  Egindako gastuak programaren helburuekin eta egitasmoekin bat datozelako ziurtagiriak aipatutako 49/2002 Legean ezarritakoari jarraiki egingo dira.

Lau.  Gertakaria behar bezala garatuko dela ziurtatzen duten jarduerak dira gauzatu beharrekoak. Organo eskuduna arduratuko da berariazko jarduerak plan eta programetan garatu eta zehazteaz, aipatutako 49/2002 Legean xedatutakoari jarraiki.

Bost.  Programa honen zerga-onurak aipatutako 49/2002 Legearen 27.3

artikuluan xedatutako gehienekoak izango dira.» Hiru.  4 paragrafo bat erantsi zaio 2013rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 27ko 17/2012 Legearen hirurogeita hemeretzigarren xedapen gehigarriari; hona nola geratzen den idatzita:

«4.  Xedapen honetan aurreikusitako hobariak Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoaren dagokion aurrekontu-partidaren kontura finantzatuko dira.» Hogeita hamargarrena.  Klase Pasiboen arloko aurrekontu-kredituak kudeatzea.

2014ra luzatu da Estatuaren 1993rako Aurrekontu Orokorren abenduaren 29ko 39/1992 Legearen azken xedapenetako hirugarrenean emandako ahalmena.

Hogeita hamaikagarrena.  Terrorismoaren biktimak aintzatesteko eta haiei osoko babesa emateko irailaren 22ko 29/2011 Legea aldatzea.

Bat.  Aldatu egiten da Terrorismoaren biktimak aintzatesteko eta haiei osoko babesa emateko irailaren 22ko 29/2011 Legearen 21. artikulua, eta hona nola gelditzen den idatzita:

2014ko urtarrilaren 1etik aurrerako eraginarekin, epe mugagabean indarrean eta Estatuak berreskuratzeko gelditzen diren erantzukizun zibilei aplikatuta, honela idatzita gelditzen da Terrorismoaren biktimak aintzatesteko eta haiei osoko babesa emateko irailaren 22ko 29/2011 Legearen 21. artikulua:

«21. artikulua.  Estatuaren subrogazioa erantzukizun zibila ordaintzeko.

1.  Delituaren ondoriozko erantzukizun zibila deklaratzen duen epaiaren bidez sortutako kreditu-eskubidearen titulartasunean subrogatuko da Estatua, aurreko artikuluan xedatutakoa betez ordaindutako kalte-ordainaren mugaraino. Estatuak ordaindutako zenbatekoa delitu-egitateagatik behar zibila duenari erreklamatzeko, premiamenduzko administrazio-prozedura erabiliko da, zerga-bilketaren erregelamendu orokorra onartzen duen uztailaren 29ko 939/2005 Errege Dekretuan xedatuta.

2.  Baldin eta epai judizialak aitortutako kalte-ordain eskubideen zenbatekoa handiagoa bada Lege hau aplikatuz Estatuak emandako zenbatekoa baino, Terrorismoagatiko kalte-ordainen eta prestazioen hartzaileek eutsi egingo diote kalteak eragin dizkien delituzko ekintzaren erantzuleei aldea erreklamatzeko ekintza zibilari.» Bi.  Aldatu egiten da Terrorismoaren biktimak aintzatesteko eta haiei osoko babesa emateko irailaren 22ko 29/2011 Legearen 52. artikuluaren 2 paragrafoa, eta hona nola gelditzen den idatzita:

«Ohorezko ekintza hau ematen zaie, Gurutze Handiko graduarekin, hil ondoren, terrorismo-ekintzetan hildakoei; gomendioko graduarekin, terrorismo-ekintzetan zauritu eta bahitutakoei, eta Intsigniako graduarekin, mehatxatuei, terrorismoekintzan zauritu gabe suertatu direnei, bai eta zenduaren ezkontideari edo harekin antzeko lotura afektiboa duenari, hildakoen gurasoei eta seme-alabei, aiton-amonei, anai-arrebei, bai eta hildakoen senideei ere odolkidetasuneko bigarren gradura arte».

Hiru.  Aldatu egiten da Terrorismoaren biktimak aintzatesteko eta haiei osoko babesa emateko irailaren 22ko 29/2011 Legearen 53. artikuluaren 1 paragrafoa, eta hona nola gelditzen den idatzita:

«53. artikulua.  Kondekorazioen titularrak.

1.  Lege honen 4. artikuluaren 1 eta 2 paragrafoetan aipatutako terrorismoaren biktimak Gurutze Handiaren eta Gomendioaren graduko kondekorazioen titularrak izan ahalko dira, aurreko artikuluan xedatutako moduan.

4.  artikuluaren 5 eta 6 paragrafoetan eta 5. artikuluan aipatutako pertsonak Intsigniaren graduko kondekorazioaren titularrak izan ahalko dira.» Lau.  Aldatu egiten da Terrorismoaren biktimak aintzatesteko eta haiei osoko babesa emateko irailaren 22ko 29/2011 Legearen 54. artikuluaren 1 paragrafoa, eta hona nola gelditzen den idatzita:

«1.  Barne Ministerioari dagokio kondekorazioak emateko prozedurak izapidetzea. Espediente horiek bi modutan jar daitezke abian. Batetik, aurreko artikuluan aipatzen diren pertsonaren batek eskatuta, bai eta paragrafo horietan aipatu ez eta delituaren biktima izan diren pertsonek ere; eta bestetik, ofizioz, aipatutako Ministerioaren terrorismoaren biktimei laguntzeaz arduratzen den zuzendaritza nagusiak, hartzaileari aldez aurretik galdetuta eta eskubidea aitortzeko moduko gertaeren berri baldin badu.

Kondekorazio-proposamena Gurutze Handia eskuratzekoa bada, ebazpena Errege Dekretu bidez emango da, Ministroen Kontseiluan onartutakoa Barne Ministerioak eskatuta.

Kondekorazio-proposamena Gomendio eta Intsigniako graduan bada, Barne ministroak eman behar du ebazpena, eta Erregearen izenean emango du.» Hogeita hamabigarrena.  Hiri-lurren balio-gehitzearen gaineko zergaren hobaria Lorcarako (Murtzia).

Bat.  Salbuespen gisa 2014an, hiri-lurren balio-gehitzearen gaineko zergaren kuoten ehuneko 50eko hobari bat ematen da, Lorcan (Murtzia) 2011ko maiatzaren 11n izandako mugimendu sismikoek eragindako kalteak konpontzeko premiazko neurriak hartzeko maiatzaren 13ko 6/2011 Errege Lege Dekretuaren 12. artikuluaren 1 paragrafoan aipatutako ondasun higiezinen eskualdaketei dagokienez, betiere lurrikara horiek eragindako eremua berreraikitzeko egiten badira.

Bi.  Legez ezarritako gainerako hobariak, hala dagokionean, aplikatu ondoren dagoen kuotari aplikatu zaio hobaria.

Hiru.  Xedapen honetan ezarritakoak Lorcako Udalaren zergei eragiten dien murrizketa Estatuaren Aurrekontu Orokorren kontura konpentsatuko da, toki-ogasunak arautzen dituen Legearen testu bateginaren 9. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz (martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuak onartu zuen testu hori).

Horrenbestez, Lege hau errespeta dezaten eta errespetaraz dezaten agintzen diet espainiar guztiei, norbanako zein agintari izan.

Madrilen, 2013ko abenduaren 23an JUAN CARLOS E.

Gobernuko presidentea, MARIANO RAJOY BREY

I. ERANSKINA Kredituen banaketa, programen arabera Programen araberako sailkapena Azalpena 1-8 arteko kap.

9. kap.

Guztira 111M

Botere Judizialaren Gobernua 31.909,53

31.909,53

111N

Justiziako Zuzendaritza eta Zerbitzu Orokorrak 50.205,90

50.205,90

111O

Epaileen hautaketa eta prestakuntza 17.694,71

17.694,71

111P

Dokumentazio eta argitalpen judizialak 8.350,95

8.350,95

111Q

Justizia Administrazioko langileen prestakuntza 6.519,53

6.519,53

111R

Karrera fiskaleko prestakuntza 2.240,65

2.240,65

112A

Justizia-auzitegiak eta Fiskaltza 1.359.377,02

1.359.377,02

113M

Fede publikoarekin lotutako erregistroak 24.455,75

24.455,75

121M

Defentsako Administrazioa eta Zerbitzu Orokorrak 1.088.027,56

1.088.027,56

121N

Indar Armatuetako langileen prestakuntza 373.278,61

373.278,61

121O

Erreserban dauden langileak 532.631,91

532.631,91

122A

Indar Armatuen modernizazioa 160.549,83

160.549,83

122B

Modernizaziorako programa bereziak 6.842,50

6.842,50

122M

Indar Armatuen gastu operatiboak 2.160.766,37

2.160.766,37

122N

Laguntza logistikoa 1.332.357,61

131M

Segurtasun eta Babes Zibileko Zuzendaritza eta Zerbitzu Orokorrak 67.307,19

67.307,19

131N

Estatuko Segurtasun Indarren eta Kidegoen prestakuntza 75.642,25

75.642,25

131O

Erreserban dauden Indarrak eta Kidegoak 527.485,27

527.485,27

131P

Asilo-eskubidea eta aberrigabeak 3.068,47

3.068,47

132A

Herri-segurtasuna 5.264.025,93

132B

Bide-segurtasuna 711.349,48

132C

Poliziaren jarduerak droga-gaietan 133A

Espetxeak 134M

1,29

72,6

1.332.358,90

5.264.098,53

711.349,48

82.213,60

82.213,60

1.122.095,74

1.122.095,74

Babes Zibila 14.297,42

14.297,42

135M

Datu pertsonalen babesa 13.467,91

13.467,91

141M

Atzerri Arazoetako Zuzendaritza eta Zerbitzu Orokorrak 75.999,16

75.999,16

142A

Estatuaren jarduna atzerrian 669.851,32

669.851,32

142B

Jarduera diplomatikoa Europar Batasunean 21.251,35

21.251,35

143A

Garapenerako lankidetza 496.988,16

496.988,16

144A

Kultura-lankidetza, -sustapena eta -hedapena atzerrian 131.079,10

131.079,10

211M

Gizarte Segurantzaren ekarpenezko pentsioak 104.627.825,00

104.627.825,00

211N

Klase Pasiboen pentsioak 12.340.613,16

12.340.613,16

211O

Klase Pasiboen beste pentsio eta prestazio batzuk 42.638,73

42.638,73

212M

Ekarpenezkoak ez diren pentsioak eta laguntzaprestazioak 2.182.885,00

2.182.885,00

212N

Gerra-pentsioak 259.744,32

259.744,32

araberako sailkapena 2013ko abenduaren 26a, osteguna Azalpena 1-8 arteko kap.

9. kap.

Guztira 212O

Gutxieneko pentsioetarako osagarriak kudeatzea eta kontrolatzea 7.633.020,00

7.633.020,00

219M

Gizarte Segurantzako prestazio ekonomikoen kudeaketa 389.548,04

389.548,04

219N

Klase Pasiboen pentsioen kudeaketa 221M

Gizarte Segurantzaren aldi baterako ezintasunagatiko laguntzak eta beste prestazio ekonomiko batzuk 222M

Mutualismo Administratiboaren ekonomikoak 223M

Soldata bermatzeko prestazioak 224M

prestazio 7.559,10

7.559,10

9.838.563,45

9.838.563,45

355.010,83

2

355.012,83

1.375.646,66

1.375.646,66

Jarduera uzteagatiko prestazio ekonomikoak 34.609,66

34.609,66

231A

Drogei buruzko Estatuko Plana 14.886,58

14.886,58

231B

Etorkinen aldeko ekintzak 75.175,70

75.175,70

231C

Gizarte Segurantzak desgaitasuna dutenentzat dituen gizarte-zerbitzuak 62.638,49

62.638,49

231D

Gizarte Segurantzak adinekoentzat dituen gizartezerbitzuak 117.216,37

117.216,37

231E

Gizarte Segurantzaren beste gizarte-zerbitzu batzuk 41.004,16

41.004,16

231F

Estatuaren beste gizarte-zerbitzu batzuk 157.264,64

157.264,64

231G

Haurrentzako eta familientzako laguntza 231H

Etorkinen aldeko ekintzak ekintzak 231I

Autonomia pertsonala eta mendetasun-egoeran daudenak zaintzea 232A

232B

232C

Genero-indarkeria erabat prebenitzeko jarduerak 239M

Gizarte Segurantzako gizarte-zerbitzuen kudeaketa 28.723,46

28.723,46

241A

Laneratzearen eta enplegu egonkorraren sustapena 4.041.564,08

4.041.564,08

241N

Lan autonomoaren, gizarte-ekonomiaren eta enpresen gizarte-erantzukizunaren garapena 31.957,02

31.957,02

251M

Langabeentzako prestazioak 261N

Etxebizitzaren sustapena, administrazioa, eta etxeak birgaitzeko eta eskuratzeko laguntzak 261O

Eraikuntzaren antolamendua eta sustapena 261P

Hirigintza eta lurzoru-politika 1.474,82

1.474,82

291A

Segurtasunaren eta Gizarte Babesaren ikuskapena eta kontrola 124.029,35

124.029,35

291M

Gizarte Segurtasunerako eta Gizarte Babeserako Zuzendaritza eta Zerbitzu Orokorrak 4.253.374,23

311M

Osasuneko, Gizarte Zerbitzuetako eta Berdintasunerako Zuzendaritza eta Zerbitzu Orokorrak 69.420,73

69.420,73

311O

Osasun-alorreko eta lanbide-antolamenduko politikak 8.637,32

8.637,32

5.872,12

5.872,12

61.669,12

61.669,12

1.176.579,24

1.176.579,24

Gazteen sustapena eta gazteentzako zerbitzuak 27.948,75

27.948,75

Emakumeen eta berdintasuna 19.073,91

19.073,91

21.854,42

21.854,42

gizonen arteko aukera- 29.727.534,27

772.539,07

29.727.534,27

300

25.710,19

772.839,07

25.710,19

48,25

4.253.422,48

araberako sailkapena 2013ko abenduaren 26a, osteguna Azalpena 1-8 arteko kap.

312A

Indar Armatuetako ospitaleko asistentzia 312B

Lehen mailako osasun-arreta.

Kudeaketarako Institutu Nazionala 312C

Osasun-arreta espezializatua.

Kudeaketarako Institutu Nazionala 312D

Itsas medikuntza 312E

Mutualismo Administratiboaren osasun-laguntza 312F

9. kap.

Guztira 136.829,78

136.829,78

Osasun 58.094,64

58.094,64

Osasun 145.996,87

145.996,87

32.100,50

32.100,50

2.060.275,41

2.060.275,41

Lan-istripuen eta lanbide-gaixotasunen mutualitateen eta Itsasoko Gizarte Institutuaren (IGI) lehen mailako osasun-arreta 823.422,71

823.422,71

312G

Lan-istripuen eta lanbide-gaixotasunen mutualitateen eta Itsasoko Gizarte Institutuaren (IGI) osasun-arreta espezializatua 378.512,16

378.512,16

313A

Osasun-prestazioak eta farmazia 73.673,87

73.673,87

313B

Osasun publikoa, atzerriko osasuna eta kalitatea 33.884,47

33.884,47

313C

Elikagaien segurtasuna eta nutrizioa 14.936,50

14.936,50

313D

Organoen, ehunen eta zelulen dohaintza eta transplanteak 3.970,99

3.970,99

321M

Hezkuntzako, Kulturako eta Kiroletako Zuzendaritza eta Zerbitzu Orokorrak 98.961,32

98.961,32

321N

Hezkuntza-alorreko irakasleen etengabeko prestakuntza 3.938,18

3.938,18

322A

Haur eta Lehen Hezkuntza 159.360,42

159.360,42

322B

Bigarren Hezkuntza, lanbide-heziketa eta hizkuntzaeskola ofizialak 100.926,04

100.926,04

322C

Unibertsitate-mailako irakaskuntzak 120.560,70

120.560,70

322E

Arte-irakaskuntzak 5.492,72

5.492,72

322F

Hezkuntza atzerrian 99.795,54

99.795,54

322G

Osabidezko hezkuntza 53.657,60

53.657,60

322I

Irakaskuntza bereziak 2.384,80

2.384,80

322K

Kirola eskola-adinean eta unibertsitatean 2.372,70

2.372,70

322L

Beste irakaskuntza eta hezkuntza-jarduera batzuk 53.122,90

53.122,90

323M

Ikasleentzako bekak eta laguntzak 1.467.145,59

1.467.145,59

324M

Irakaskuntzako zerbitzu osagarriak 7.277,60

7.277,60

332A

Artxiboak 26.674,54

26.674,54

332B

Liburutegiak 43.205,84

43.205,84

333A

Museoak 131.718,14

131.718,14

333B

Erakusketak 2.186,31

2.186,31

334A

Kultura-sustapena eta -lankidetza 10.189,99

10.189,99

334B

Liburuaren eta kultura-argitalpenen sustapena 7.350,64

7.350,64

334C

Kultura-industrien sustapena 14.135,22

14.135,22

335A

Musika eta dantza 86.162,82

86.162,82

335B

Antzerkia 58.019,64

58.019,64

335C

Zinematografia 48.212,34

48.212,34

araberako sailkapena 2013ko abenduaren 26a, osteguna Azalpena 1-8 arteko kap.

336A

Kirol-jardueren sustapena eta kirol-jardueretarako laguntza 146.784,19

337A

Espainiako Ondare Historikoaren Administrazioa 110.314,53

337B

Kultura-ondasunen kontserbazioa eta zaharberritzea 337C

Ondare historikoaren babesa 412C

9. kap.

Guztira 146.784,19

100

110.414,53

28.142,35

28.142,35

4.874,47

4.874,47

Ekoizpenaren lehiakortasuna eta kalitatea, eta nekazaritza-merkatuak 30.472,07

30.472,07

412D

Nekazaritza-osasunaren lehiakortasuna eta kalitatea 41.392,53

41.392,53

412M

Nekazaritza-merkatuen erregulazioa 5.815.098,80

5.815.098,80

413A

Nekazaritzako elikagaien industriaren lehiakortasuna eta elikagaien kalitatea 25.877,88

25.877,88

414A

Ureztatze-lanetarako ur-baliabideen kudeaketa 46.581,68

46.581,68

414B

Landa-ingurunearen garapena 1.475.584,97

1.475.584,97

414C

Landa Garapen Jasangarrirako Programa 19.639,00

19.639,00

415A

Arrantza-baliabideen jasangarria 14.904,91

14.904,91

415B

Arrantza-egituren eta -merkatuen hobekuntza 46.294,19

46.294,19

416A

Arriskuen prebentzioa nekazaritza- eta arrantzaekoizpenetan 204.682,06

204.682,06

421M

Industriako eta Energiako Zuzendaritza eta Zerbitzu Orokorrak 68.072,20

68.072,20

421N

Industria-jabetzaren erregulazioa eta babesa 45.969,20

45.969,20

421O

Industria-kalitatea eta -segurtasuna 3.856,65

3.856,65

422A

Eskualdeentzako pizgarriak, industria bertan geratzeko 81.565,76

81.565,76

422B

Industria-garapena 416.929,68

416.929,68

422M

Birmoldaketa eta berrindustrializazioa 475.443,26

475.443,26

423M

Ikatz-meatzaritzako eskualdeen bestelako garapena 61.000,00

61.000,00

423N

Meatzeen ustiapena 411.412,61

411.412,61

424M

Segurtasun nuklearra eta erradiologia-babesa 46.611,64

46.611,64

425A

Energiari buruzko araudia eta garapena 4.166.900,95

4.166.900,95

431A

Enpresaren merkataritza-sustapena nazioartekotzea 442.731,05

442.731,05

431N

Kanpo-merkataritzaren antolamendua 9.020,94

9.020,94

431O

Merkataritza-egituren modernizazioa 14.728,91

14.728,91

432A

Turismoaren koordinazioa eta sustapena 315.956,52

315.956,52

433M

Enpresa txiki eta ertainentzako laguntza 153.757,65

153.757,65

441M

Lehorreko garraiorako diru-laguntzak eta laguntza 1.140.106,74

1.140.106,74

441N

Itsasoko garraiorako diru-laguntzak eta laguntza 97.416,31

97.416,31

441O

Aireko garraiorako diru-laguntzak eta laguntza 357.482,30

357.482,30

441P

Salgaiak penintsulatik kanpo garraiatzeko dirulaguntzak 20.150,00

20.150,00

babesa eta garapen antolamendua eta eta araberako sailkapena 2013ko abenduaren 26a, osteguna Azalpena 1-8 arteko kap.

451M

Herri-lanetako eta hirigintzako azterlanak eta laguntza teknikoko zerbitzuak 451N

9. kap.

Guztira 32.709,74

32.709,74

Sustapeneko Zuzendaritza eta Zerbitzu Orokorrak 702.198,92

702.198,92

451O

Nekazaritzako, Elikadurako eta Ingurumeneko Zuzendaritza eta Zerbitzu Orokorrak 141.843,06

141.843,06

452A

Uraren kudeaketa eta azpiegiturak 452M

Ur-baliabideen araubidea eta lurralde-antolamendua 453A

Trenbide-garraioaren azpiegitura 453B

Errepide-azpiegituren sorrera 453C

Errepideen kontserbazioa eta ustiapena 453M

Lurreko garraioaren antolamendua eta ikuskaritza 454M

1.170.534,53

258.051,46

1.428.585,99

10.659,06

10.659,06

850.029,79

850.029,79

1.059.131,57

1.059.131,57

878.152,29

878.152,29

21.158,92

21.158,92

Itsasoko zirkulazioaren erregulazioa eta segurtasuna 44.286,57

44.286,57

455M

Abiazio zibilaren erregulazioa eta ikuskaritza 69.904,50

69.904,50

456A

Uraren kalitatea 456B

Ingurumenaren babesa eta hobekuntza 456C

Natura-ingurunearen babesa eta hobekuntza 456D

Kostaldeko jarduerak 456M

Kutsadura eta klima-aldaketa prebenitzeko jarduerak 42.411,75

42.411,75

457M

Ikatz-meatzaritzako eskualdeetako azpiegiturak 53.747,95

53.747,95

462M

Ikerketa eta azterlan konstituzionalak 11.737,39

11.737,39

462N

Ikerketa eta azterlan estatistikoak eta ekonomikoak 463A

Ikerketa zientifikoa 463B

Ikerketa zientifikoaren eta teknikoaren sustapena eta koordinazioa 464A

Indar Armatuen ikerketak eta azterlanak 163.239,68

464B

Defentsa-sektoreko berrikuntza teknologikorako laguntza 343.600,00

343.600,00

465A

Osasun-ikerketa 286.762,84

286.762,84

467B

Garraioko eta azpiegituretako ikerketa, garapena eta saiakuntza 340

340

467C

Ikerketa eta garapen teknologiko-industriala 2.235.240,21

2.235.240,21

467D

Nekazaritza-alorreko ikerketa eta saiakuntza 76.887,93

2.000,00

78.887,93

467E

Ozeanografia- eta arrantza-alorretako ikerketa 60.189,71

148

60.337,71

467F

Geologiari eta meatzaritzari eta ingurumenari buruzko ikerketa 24.955,93

24.955,93

467G

Informazioaren Gizarteari buruzko ikerketa eta garapena 110.216,61

110.216,61

467H

Energiari, ingurumenari eta teknologiari buruzko ikerketa 83.424,92

83.424,92

467I

Telekomunikazioen berrikuntza teknologikoa 582.182,95

582.182,95

491M

Telekomunikazioen eta Informazioaren Gizartearen antolamendua eta sustapena 27.884,90

27.884,90

491N

Posta-zerbitzu unibertsala 518.700,00

518.700,00

148.965,17

soziologikoak eta 7.174,33

156.139,50

14.128,19

14.128,19

147.283,03

147.283,03

66.407,65

66.407,65

6.166,49

690.180,52

6.166,49

4.000,00

1.464.723,46

694.180,52

1.464.723,46

57

163.296,68

araberako sailkapena 2013ko abenduaren 26a, osteguna Azalpena 1-8 arteko kap.

9. kap.

Guztira 492M

Lehia defendatzea merkatuetan eta ekoizpensektoreak arautzea 52.767,61

52.767,61

492N

Tabakoen merkatuko lehiaren erregulazioa eta zaintza 8.734,42

8.734,42

492O

Kontsumitzaileen eta erabiltzaileen eskubideen babesa eta sustapena 16.447,47

16.447,47

493M

Aseguruen zuzendaritza, kontrola eta kudeaketa 230.755,40

230.755,40

493O

Kontabilitatearen eta ikuskaritzen erregulazioa 8.731,01

8.731,01

494M

Lan-harremanen eta lan-baldintzen administrazioa 34.718,33

34.718,33

495A

Espainiako informazio geografikoaren garapena eta aplikazioa 31.085,15

31.085,15

495B

Eguraldia 82.692,56

82.692,56

495C

Metrologia 6.096,78

6.096,78

496M

Jokoaren erregulazioa 6.452,67

6.452,67

497M

Salbamendua eta itsasoko kutsaduraren aurkako borroka 135.000,00

135.000,00

911M

Estatuko Buruzagitza 911N

Legegintza 911O

Sektore Publikoaren kanpo-kontrola 61.413,19

61.413,19

911P

Konstituzionaltasun-kontrola 23.620,18

23.620,18

911Q

Estatuko Buruzagitzaren kudeaketarako laguntza 6.028,63

6.028,63

912M

Gobernuko Presidentetza 37.797,41

37.797,41

912N

Estatuari zuzendutako goi-mailako aholkularitza 9.857,44

9.857,44

912O

Gorte Nagusiekiko eta Gobernu Idazkaritzarekiko harremanak eta Goi Zuzendaritzari zuzendutako laguntza 34.419,96

34.419,96

912P

Gobernuaren aholkularitza gizarte-, ekonomia- eta lan-gaietan 7.866,00

7.866,00

912Q

Espainiako interesak babesteko aholkularitza 203.687,18

203.687,18

921N

Herri Administrazioaren zuzendaritza eta antolaketa 45.968,55

45.968,55

921O

Herri-administrazioetako langileen prestakuntza 66.148,59

66.148,59

921P

Estatuaren Administrazio periferikoa 275.026,67

275.026,67

921Q

Informazio-estaldura 54.815,58

54.815,58

921R

Lege-arauen argitalpena 31.657,88

31.657,88

921S

Estatuaren interesen aholkularitza eta defentsa 31.881,79

31.881,79

921T

Ministerioen garraio-zerbitzuak 42.023,88

42.023,88

921U

Argitalpenak 162,64

162,64

921V

Politika eta programa publikoen, zerbitzuen kalitatearen eta arauen eraginen ondorioen gaineko ebaluazioa 3.859,55

3.859,55

922M

Estatuaren lurralde-antolaketa eta lankidetzasistemen garapena 2.498,74

2.498,74

922N

Lurralde-erakundeekiko koordinazioa eta haiekiko finantza-harremanak 23.006.931,90

23.006.931,90

7.775,04

201.320,40

administrazio- 7.775,04

20

201.340,40

araberako sailkapena 2013ko abenduaren 26a, osteguna Azalpena 1-8 arteko kap.

9. kap.

Guztira 923A

Estatuaren ondarearen kudeaketa 201.790,37

201.790,37

923C

Estatistiken prestakuntza eta hedapena 183.766,74

183.766,74

923M

Ogasuneko eta Herri-administrazioetako Zuzendaritza eta Zerbitzu Orokorrak 556.315,67

556.315,67

923N

Ekonomia- eta Ogasun-arloetako langileen prestakuntza 8.991,41

8.991,41

923O

Estatuaren Zorraren eta Diruzaintzaren kudeaketa 270.813,98

270.813,98

923P

Finantza-organismo multilateralekiko harremanak 232.075,43

232.075,43

923Q

Ekonomiako eta Lehiakortasuneko Zuzendaritza eta Zerbitzu Orokorrak 80.778,09

80.778,09

924M

Hauteskundeak eta alderdi politikoak 161.104,23

161.104,23

929M

Ustekabeak eta sailkatu gabeko funtzioak 1.983.930,94

1.983.930,94

929N

Aurrekontu-esleipenerako kontingentzia-funtsa 2.665.180,00

2.665.180,00

931M

Ekonomia-aurreikuspena eta -politika 8.445.990,28

8.445.990,28

931N

Aurrekontu-politika 59.109,07

59.109,07

931O

Tributu-politika 5.790,17

5.790,17

931P

Barne-kontrola eta kontabilitate publikoa 75.005,26

75.005,26

931Q

Zerga Politikaren kontrola eta ikuskapena 4.484,42

4.484,42

932A

Espainiako tributu-sistemaren aplikazioa 949.196,31

949.196,31

932M

Higiezinen katastroaren kudeaketa 136.635,60

136.635,60

932N

Erreklamazio ekonomiko-administratiboen ebazpena 28.652,69

28.652,69

941M

Autonomia-erkidegoei egin beharreko transferentziak, Estatuaren diru-sarreretan duten partaidetzagatik 16.041.187,56

16.041.187,56

941N

Autonomia-erkidegoei egin beharreko transferentziak, Lurralde arteko konpentsaziofuntsengatik 582.430,00

582.430,00

941O

Autonomia-erkidegoei egin beharreko beste transferentzia batzuk 500.000,00

500.000,00

942A

Estatuaren tokiko ekonomia-lankidetza 5.872,09

5.872,09

942M

Toki-erakundeei egin beharreko transferentziak, Estatuaren diru-sarreretan duten partaidetzagatik 15.548.308,21

15.548.308,21

942N

Toki-erakundeei egin beharreko beste ekarpen batzuk 227.701,57

227.701,57

943M

Europar Batasunaren Aurrekontu Orokorrera egin beharreko transferentziak 12.799.890,00

12.799.890,00

943N

Garapenerako lankidetza, Garapenerako Europako Funtsaren bidez 283.400,00

283.400,00

951M

Zor publikoaren amortizazioa eta finantza-gastuak moneta nazionalean 35.835.240,66

68.333.267,62

104.168.508,28

951N

Zor publikoaren amortizazioa eta finantza-gastuak atzerriko monetan 754.759,34

12

754.771,34

354.626.077,18

68.605.254,55

423.231.331,73

  OROTARA

II. ERANSKINA Handi daitezkeen kredituak Ondoren zehaztutako kreditu hauek aitortutako betebeharrei dagokien kopurura arte handi daitezkeen kreditutzat joko dira, legez ezarritako eta ezar daitezkeen formalitateak bete ondoren, hala adierazita daudenean Estatuko aurrekontuetan, organismo autonomoetako aurrekontuetan eta Lege honen bidez onartutako beste organismo publikoetako aurrekontuetan: Lehena.  Atal eta programa guztiei aplikatzekoak.

Honako hauek ordaintzea xede dutenak:

a)  Gizarte Segurantzaren kuotak, indarrean dauden manuekin bat, eta Estatuak funtzionario publikoen, zibilen eta militarren gizarte-aurreikuspeneko erregimenerako egindako ekarpena, ekainaren 9ko 1/2000 eta ekainaren 23ko 3/2000 eta 4/2000

legegintzako errege-dekretuetan ezarritakoa.

b)  Organismo autonomoen gastu-aurrekontuetan Estatuaren alde ageri diren transferentzien kredituak, haiek kudeatzearen ondorio diren geldikinen zenbatekora arte.

Bigarrena.  Ondoren zehaztutako atal eta programetan aplikatzekoak.

Bat.  07. atalean, «Klase Pasiboak»: Pentsioen eta kalte-ordainen betebeharrei erantzuteko kredituak.

Bi.  12. atalean, «Kanpo Arazoetako eta Lankidetzarako Ministerioa»:

12.03.000X.431 kreditua, «Garapenerako Nazioarteko Lankidetzarako Espainiako Agentziari ematekoa, ekainaren 2ko 7/2013 Errege Dekretuaren 2. artikuluan araututako gizarte-intereseko interes orokorreko jardueretarako».

Hiru.  13. atalean, «Justizia Ministerioa»:

a)  13.02.112A.226.18 kreditua, «Lan-arloa arautzen duen urriaren 10eko 36/2011 Legearen 116. artikuluaren ondoriozko erreklamazioei erantzuteko, baita aurreko ekitaldietako betebeharrei ere».

b)  13.02.112A.830.10 kreditua, «Aldeko epai judiziala duten langileentzako aurrerakin itzulgarriak».

Lau.  14. atalean, «Defentsa Ministerioa»:

a)  14.01.121M.489 kreditua, «Nazioarteko bake- eta segurtasun-operazioetan parte hartzen dutenentzako kalte-ordainei buruzko azaroaren 5eko 8/2004 Errege Lege Dekretua aplikatzearen ondorio diren kalte-ordainak».

b)  14.03.122M.128, 14.03.122M.228 eta 14.03.122M.668 kredituak, Indar Armatuek bakeari eusteko operazioetan parte hartzearen ondorio diren gastuak ordaintzeko.

Bost.  15. atalean, «Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioa».

a)  15.13.231G.875 kreditua, «Elikagaien Ordainketa Bermatzeko Funtsa».

b)  15.28.921P.830.10 kreditua, «Aurrerakinak nahitaezko desjabetzeko epaimahaikideei».

Sei.  16. atalean, «Barne Arazoetako Ministerioa»:

a)  16.01.131M.483 kreditua, «Terrorismoaren biktimak aintzatesteko eta haiei osoko babesa emateko irailaren 22ko 29/2011 Legea aplikatzearen ondorio diren kalte-ordainak, laguntzak eta diru-laguntzak».

b)  16.01.131M.487 kreditua, «Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 139-144 bitarteko artikuluak eta Espainiako lurraldean nazioarteko bidaiak egiten ari diren garraiobideak babesteko abenduaren 26ko 52/1984 Legea aplikatzearen ondorio diren kalte-ordainak».

c)  16.01.134M.461, 16.01.134M.471, 16.01.134M.472, 16.01.134M.482, 16.01.134M.761, 16.01.134M.771 eta 16.01.134M.782 kredituak, ezbeharrek, hondamendiek eta larrialdiko egoerek eragindako mota orotako beharrei erantzuteko.

d)  16.01.924M.227.05 kreditua, «Hauteskunde-prozesuak eta herri-kontsultak».

e)  16.01.924M.485.02 kreditua, «Alderdi politikoen hauteskunde-gastuetarako dirulaguntza (Hauteskunde Araubide Orokorrari buruzko ekainaren 19ko 5/1985 Lege Organikoa)».

Zazpi.  18. atalean, «Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioa»:

18.11.337B.631 eta 18.11.337C.621 kredituak, «kulturako 100eko 1en» ondorio diren inbertsioetarako hasierako kontsignazioaren (Espainiako Ondare Historikoari buruzko 16/1985 Legearen 68. artikulua eta ekainaren 25eko 16/1985 Legea zati batez garatzeko urtarrilaren 10eko 111/1986 Errege Dekretuaren 58. artikulua, otsailaren 8ko 162/2002 Errege Dekretuaren artikulu bakarrak emandako idazketan) eta 1988rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko 33/1987 Legearen 20. artikuluaren Hiru paragrafoak aipatutako kreditu-atxikipen indargabetu gabeen arteko kreditu-atxikipenen arteko alderako.

Zortzi.  19. atalean, «Enplegu eta Gizarte Segurantza Ministerioa»:

a)  19.07.231B.483.01 kreditua, «Jatorriz espainiarrak izanik, Espainiara itzuli direnentzako zahartzaroagatiko laguntza-pentsioa».

b)  19.101.241A.487.03 kreditua, «Lan-kontratuak eginez enplegua sustatzeko neurriei heldutako Gizarte Segurantzaren kotizazioetan hobariak finantzatzea (3 ARDATZA)».

c)  19.101.251M.480.00 kreditua, «Kotizaziopekoak, aurreko ekitaldietako betebeharrak barne».

d)  19.101.251M.480.01 kreditua, «Langabezia-sorospena, aurreko ekitaldietako betebeharrak barne».

e)  19.101.251M.480.02 kreditua, «Gizarte Segurantzaren Nekazaritzako Sistema Bereziko behin-behinekoentzako langabezia-sorospena, aurreko ekitaldietako betebeharrak barne».

f)  19.101.251M.487.00 kreditua, «Langabeziagatiko kotizaziopeko prestazioen onuradunen kuotak, aurreko ekitaldietako betebeharrak barne».

g)  19.101.251M.487.01 kreditua, «Langabezia-sorospenaren onuradunen kuotak, aurreko ekitaldietako betebeharrak barne».

h)  19.101.251M.487.05 kreditua, «Gizarte Segurantzaren Nekazaritzako Sistema Bereziko behin-behinekoentzako langabeziagatiko laguntzen onuradunen kuotak, aurreko ekitaldietako betebeharrak barne».

i)  19.101.251M.488 kreditua, «Laneratzeko Errenta Aktiboa, aurreko ekitaldietako betebeharrak barne».

Bederatzi.  23. atalean, «Nekazaritza, Elikadura eta Ingurumen Ministerioa»:

a)  23.01.416A.440 kreditua, «Aseguruen Konpentsazio Partzuergoari, Nekazaritzako Aseguru Konbinatuaren galerei aurre egiteko».

b)  23.01.451O.485 kreditua, «Ekainaren 28ko 7/2013 Errege Lege Dekretuaren 2. artikuluan erregulatutako gizarte-interesekoak jotzen diren interes orokorreko jardueretarako».

Hamar.  26. atalean, «Osasun, Gizarte Zerbitzu eta Berdintasun Ministerioa»:

a)  26.16.231F.484 kreditua, «Ekainaren 28ko 7/2013 Errege Lege Dekretuaren 2. artikuluan erregulatutako gizarte-interesekoak jotzen diren interes orokorreko jardueretarako».

b)  26.22.232C.480 kreditua, «Emakumeentzako gizarte-laguntzak (abenduaren 28ko 1/2004 Lege Organikoaren 27. artikulua).

Hamaika.  27. atalean, «Ekonomia eta Lehiakortasun Ministerioa»:

a)  27.03.931M.892 kreditua, «Egonkortasunerako Europako Mekanismorako ekarpena», bere Gobernadore Kontseiluak, bere Administrazio Kontseiluak edo Zuzendari exekutiboak eskatutako ordainketen arabera, Egonkortasunerako Europako Mekanismoa eratzeko itunean aurreikusitakoari jarraiki.

b)  27.04.923O.351 kreditua, «Altxorrak emandako abalen arriskuen estaldura, aurreko ekitaldietako arriskuak barne».

c)  27.04.923O.355 kreditua, «Altxor Publikoaren aurreko abalak gauzatzeak eragindako konpentsazioak».

d)  27.07.493M.821.10 kreditua, «Aseguruen Konpentsazio Partzuergoari.

Esportaziorako Kredituaren Aseguruak».

e)  27.09.431A.444 kreditua, «Kreditu Ofizialeko Institutuaren bidez ordaintzen diren esportazio-kredituetarako laguntzei buruzko 11/1983 Legearen babesean baimendutako eragiketek eragindako aldeak estaltzeko».

Hamabi.  32. atalean, «Lurralde Erakundeekiko beste finantza-harreman batzuk»:

a)  32.01.941O.450 kreditua, «Euskal Autonomia Erkidegoarentzako finantzakonpentsazioa, tabako-laboreen gaineko zerga bereziak eragindakoa, aurreko ekitaldiko behin betiko likidazioa barne».

b)  32.01.941O.455 kreditua, «Estatuak Euskal Autonomia Erkidegoko poliziaren erretiro aurreratuaren kostuari dagokionez egindako finantzaketa».

c)  32.01.941O.456 kreditua, «Konpentsazioak autonomia-erkidegoei, Autonomia Erkidegoak finantzatzeko Lege Organikoaren 6.2 artikulua».

d)  32.02.942N.461.00 eta 32.02.942N.461.01 kredituak, toki-erakundeen alde legez ezarrita dauden edo gerora ezarriko diren beste eskubide batzuek eragindakorako, eta, beharrezkoa bada, kasuan kasuko kontzeptua gaituta.

Hamahiru.  34. ataleko kredituak («Europar Batasunarekiko finantza-harremanak») handitu egin daitezke, Espainiak Europar Batasunaren aurrean hartu dituen edo har ditzakeen konpromisoen arabera, konpromiso horietako finantza-xedapenen arabera, edota nekazaritzako ordainarazpenek, Batasunaz kanpoko muga-zerga ordaindu beharreko aduana-eskubideek eta azukrearen zein isoglukosaren kotizazioek eragindako diru-bilketaren arabera.

Hamalau.  36. atalean, «Lurralde-erakundeen finantzaketa-sistemak»:

a )  3 6 .2 0 .9 4 1 M.4 52 .0 0 kre d i tu a , « Le h i a ko rta su n Fu n tsa », AEFLO

36.20.941M.452.01, «Lankidetza Funtsa» eta 36.20.941M.452.02, «Finantzaketasistemaren likidaziorako beste kontzeptu batzuk».

b)  36.21.942M.468 kreditua, «Toki Korporazioen Estatuaren diru-sarreretan duten partaidetzaren behin betiko likidazioa, aurreko ekitaldiei dagokienez, eta Toki Finantzaketarako Eredu Berriaren ondorio diren konpentsazioa», aipatutako behin betiko likidazio horrek eskatzen duen neurrian.

c)  Autonomia-erkidegoek beren gain hartutako zerbitzuek eragindako kostuagatik haiei egin beharreko transferentziei aurre egiteko gaitzen diren kredituak.

Hirugarrena.

Aurrekontu honetako kreditu guztiak, Europako Erkidegoen aurrean hartutako finantzaketa esklusiborako konpromisoen edo baterako finantzaketarako konpromisoen arabera.

Laugarrena.

Gizarte Segurantzaren aurrekontuan, Osasun Kudeaketako Institutu Nazionalaren gastu-programetan beharrezkoak diren kredituak, kreditu-aldaketek haien gainean dauzkaten ondorioak islatzeko, Estatuaren Aurrekontu Orokorren azpisektoreen arteko transferentzien egoera-orrian adierazten direnak.

III. ERANSKINA Organismo publikoei baimendutako kreditu-eragiketak Mila euro Sustapen Ministerioa: Estatuko Portuak eta Portu Agintaritzak (1) Trenbide Azpiegituren Administratzailea (ADIF) (2) RENFE-Operadorea (3) 83.084,00

2.875.000,00

60.659,00

Nekazaritza, Elikadura eta Ingurumen Ministerioa Guadalquivirreko Konfederazio Hidrografikoa Júcarreko Konfederazio Hidrografikoa 135.744,00

55.000,00

Miño-Sileko Konfederazio Hidrografikoa 3.764,08

Kantauriko Konfederazio Hidrografikoa 16.000,00

Tajoko Konfederazio Hidrografikoa 9.100,00

Taibillaren Kanalen Mankomunitatea 38.890,00

Ekonomia eta Lehiakortasun Ministerioa: Kreditu Ofizialeko Institutua (ICO) (4) 18.000.000,00

Hornitzaileei Egin Beharreko Ordainketak Finantzatzeko Funtsa (5) 47.500.000,00

(1) 2014ko ekitaldian kreditu-erakundeekin hitzartu daitekeen gehieneko zenbatekoa; hala ere, abenduaren 31n, kreditu-erakundeekiko zor biziaren zenbatekoa ezin izango da 2.335.299 mila eurokoa baino handiagoa izan.

(2) Kopuru hori finantza-erakundeekiko, hornitzaileekiko eta errenta finkoko balore-igorpeneko epe luzeko zorren gehieneko gehitze garbitzat hartuko da, 2014ko urtarrilaren 1etik 31ra bitartean.

(3) Kopuru hori kreditu-erakundeekiko epe laburreko zein luzeko zorren gehieneko gehitze garbitzat hartuko da, 2014ko urtarrilaren 1etik 31ra bitartean.

(4) Muga horrek ez du eraginik izango urtearen barruan hitzartu eta amortizatutako diruzaintzako eragiketetan, ezta epe laburrera eta luzera hartutako zorraren birfinantzaketan ere.

(5) Baimen hori Lege honen 50. artikuluan xedatutakora egokituko da.

IV. ERANSKINA Itunpeko ikastetxeei laguntzeko funts publikoak banatzeko modulu ekonomikoak Lege honen 15. artikuluan xedatutakoari jarraiki, hezkuntza-maila eta hezkuntzamodalitate guztietako itunpeko ikastetxeetarako, honela xedatzen dira ikastetxe bakoitzeko urteko zenbatekoak eta modulu ekonomikoen banaketa; xedapen hauek 2014ko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra arte egongo dira indarrean: Eurotan HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZA Irakasleen soldata, gizarte-kargak barne 27.480,35

Gastu aldakorrak 3.740,29

Beste gastu batzuk 5.856,66

   URTEKO ZENBATEKO OSOA

37.077,30

Eurotan HEZKUNTZA BEREZIA (*) (nahitaezko eta doako mailak) I.  Oinarrizko Hezkuntza/Lehen Hezkuntza.

Irakasleen soldata, gizarte-kargak barne 27.480,35

Gastu aldakorrak 3.740,29

Beste gastu batzuk 6.247,14

   URTEKO ZENBATEKO OSOA

37.467,78

Langile osagarriak (logopedak, fisioterapeutak, hezkuntzako laguntzaile teknikariak, psikologo-pedagogoak eta gizarte langileak), urritasunaren arabera: Urritasun psikikoak 19.914,76

Autismoa edo nortasun-arazo larriak 16.153,95

Entzumen-urritasunak 18.529,92

Hainbat urritasun 22.998,27

II.  Helduarora igarotzeko prestakuntza-programak.

Irakasleen soldata, gizarte-kargak barne 54.960,68

Gastu aldakorrak 4.907,57

Beste gastu batzuk 8.899,87

   URTEKO ZENBATEKO OSOA

68.768,12

Langile osagarriak (logopedak, fisioterapeutak, hezkuntzako laguntzaile teknikariak, psikologo-pedagogoak eta gizarte langileak), urritasunaren arabera: Urritasun psikikoak 31.796,69

Autismoa edo nortasun-arazo larriak 28.440,12

Entzumen-urritasunak 24.636,12

Hainbat urritasun 35.357,53 DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZA

I.  Lehen maila eta bigarren maila 1 Irakasleen soldata, gizarte-kargak barne 32.976,40

Gastu aldakorrak 4.400,15

Beste gastu batzuk 7.613,71

   URTEKO ZENBATEKO OSOA

44.990,26

I.  Lehen maila eta bigarren maila 2 Irakasleen soldata, gizarte-kargak barne 38.724,47

Gastu aldakorrak 7.435,56

Beste gastu batzuk 7.613,71

URTEKO ZENBATEKO OSOA

53.773,74

Eurotan II.  Hirugarren maila eta laugarren maila.

Irakasleen soldata, gizarte-kargak barne 43.887,73

Gastu aldakorrak 8.426,97

Beste gastu batzuk 8.403,58

URTEKO ZENBATEKO OSOA

60.718,28 BATXILERGOA

Irakasleen soldata, gizarte-kargak barne 52.923,46

Gastu aldakorrak 10.161,93

Beste gastu batzuk 9.264,21

URTEKO ZENBATEKO OSOA

72.349,60 PRESTAKUNTZA ZIKLOAK

I.  Irakasleen soldata, gizarte-kargak barne.

1. taldea.  Maila ertaineko prestakuntza-zikloak, 1.300-1.700 ordu bitartekoak.

Lehen maila Bigarren maila 49.144,09

0,00

2. taldea.  Maila ertaineko prestakuntza-zikloak, 2.000 ordukoak.

Lehen maila 49.144,09

Bigarren maila 49.144,09

3. taldea.  Goi-mailako prestakuntza-zikloak, 1.300-1.700 ordu bitartekoak.

Lehen maila Bigarren maila 45.363,78

0,00

4. taldea.  Goi-mailako prestakuntza-zikloak, 2.000 ordukoak.

Lehen maila 45.363,78

Bigarren maila 45.363,78

II.  Gastu aldakorrak.

1. taldea.  Maila ertaineko prestakuntza-zikloak, 1.300-1.700 ordu bitartekoak.

Lehen maila Bigarren maila 6.636,31

0,00

2. taldea.  Maila ertaineko prestakuntza-zikloak, 2.000 ordukoak.

Lehen maila 6.636,31

Bigarren maila 6.636,31

Eurotan 3. taldea.  Goi-mailako prestakuntza-zikloak, 1.300-1.700 ordu bitartekoak.

Lehen maila Bigarren maila 6.593,36

0,00

4. taldea.  Goi-mailako prestakuntza-zikloak, 2.000 ordukoak.

Lehen maila 6.593,36

Bigarren maila 6.593,36

III.  Beste gastu batzuk.

1. taldea.  Prestakuntza Zikloak:

–  Kirol-jarduera fisikoak natura-ingurunean bideratzea.

–  Animazio turistikoa.

–  Estetika pertsonal apaingarria.

– Ingurumen-kimika.

–  Ahoaren eta hortzen higienea.

Lehen maila Bigarren maila 10.178,78

2.380,58

2. taldea.  Prestakuntza Zikloak:

– Idazkaritza.

–  Sakonera ertaineko urpekaritza.

– Irudi-laborategia.

– Merkataritza.

–  Merkataritza-kudeaketa eta marketina.

–  Kontsumitzailearentzako zerbitzuak.

–  Errotaritza eta zereal-industriak.

– Laborategia.

–  Farmazia-produktuen eta antzekoen fabrikazioa.

–  Erizaintzako zaintza osagarriak.

– Osasun-dokumentazioa.

– Larru-zurraketa.

–  Ehuna hobetzeko prozesuak.

Lehen maila Bigarren maila 3. taldea.  Prestakuntza Zikloak:

–  Zuraren eta kortxoaren eraldaketa.

–  Farmazia-produktuak fabrikatzeko eragiketak.

–  Plastikoak eta kautxua eraldatzeko eragiketak.

–  Oregintzako eta papergintzako industriak.

12.376,05

2.380,58

Eurotan –  Plastikoa eta kautxua.

–  Ehuna hobetzeko eragiketak.

Lehen maila Bigarren maila 14.729,24

2.380,58

4. taldea.  Prestakuntza Zikloak:

–  Paperaren eta kartoiaren enkoadernaketa eta manipulazioa.

–  Arte grafikoetako inprimaketa.

– Galdaketa.

–  Azaleko tratamenduak eta tratamendu termikoak.

–  Oinetakogintza eta larrukigintza.

–  Harigintza eta zulo-brodatuzko ehungintza.

–  Puntuzko ehungintzako produkzioa.

–  Harigintzako eta zulo-brodatuzko ehungintza-prozesuak.

–  Puntuzko ehungintzako prozesuak.

–  Beiragintza eta eraldatuen fabrikazioa.

–  Beirazko produktuen fabrikazioa eta eraldaketa.

Lehen maila Bigarren maila 17.041,30

2.380,58

5. taldea.  Prestakuntza Zikloak:

–  Obrak eta planak gauzatzea.

–  Irudi pertsonalerako aholkularitza.

– Erradioterapia.

–  Animazio soziokulturala.

– Gizarteratzea.

Lehen maila Bigarren maila 10.178,78

3.849,67

6. taldea.  Prestakuntza Zikloak:

– Akuikultura-lanak.

Lehen maila Bigarren maila 7. taldea.  Prestakuntza Zikloak:

–  Oliba-olioak eta ardoak.

– Merkataritza-jarduerak.

– Administrazio-kudeaketa.

–  Lorezaintza eta loreak.

14.729,24

3.849,67

Eurotan – Lorezaintza.

–  Abeltzaintza eta abere-osasuneko laguntza.

–  Natura-ingurunea ustiatzea eta kontserbatzea.

–  Baso-lanak eta natura-ingurunearen zaintza.

–  Paisajismoa eta landa-ingurunea.

–  Basoen eta natura-ingurunearen kudeaketa.

–  Animazio soziokulturala eta turistikoa.

–  Marketina eta publizitatea.

–  Nekazaritzako eta abeltzaintzako enpresen kudeaketa eta antolamendua.

–  Natura- eta paisaia-baliabideen kudeaketa eta antolamendua.

–  Administrazioa eta finantzak.

–  Zuzendaritzari laguntzea.

–  Itsas arrantza eta itsas garraioa.

–  Itsasertzeko nabigazioa eta arrantza.

–  Itsas garraioa eta itsas zabaleko arrantza.

–  Itsas nabigazioa, arrantza eta garraioa.

–  Ikus-entzunezkoen eta ikuskizunen produkzioa.

–  Ikus-entzunezkoen, irratsaioen eta ikuskizunen produkzioa.

–  Salmenten eta merkataritza-espazioen kudeaketa.

–  Nazioarteko merkataritza.

–  Garraioaren kudeaketa.

–  Errepideko garraio-ibilgailuen gidaritza.

–  Garraioa eta Logistika.

– Igeltserotza-obrak.

–  Hormigoizko obrak.

– Eraikuntza.

–  Eraikuntzako makineriaren erabilera eta mantentzea.

–  Eraikuntza-proiektuen garapena eta aplikazioa.

–  Obra zibileko proiektuak.

–  Hirigintza-proiektuen eta topografia-eragiketen garapena.

– Betaurreko-optika.

–Turismo-ostatuen kudeaketa.

– Jatetxe-zerbitzuak.

–  Karakterizazio eta makillaje profesionala.

– Karakterizazioa.

–  Ile-apainketa eta -estetika.

– Ile-apainketa.

–  Estetika integrala eta ongizatea.

– Estetika.

–  Estetika eta edertasuna.

–  Estilismoa eta ile-apainketako zuzendaritza.

–  Karakterizazio eta makillaje profesionala.

–  Irudi pertsonalerako eta korporatiborako aholkularitza.

–  Elikagaien elaborazioa.

Eurotan –  Okintza, pastelgintza eta gozogintza.

–  Laborategiko eragiketak.

–  Sareko informatika-sistemen administrazioa.

–  Plataforma anitzeko aplikazioen administrazioa.

–  Arotzeriako eta altzarigintzako produktuen garapena.

–  Lanbide-arriskuen prebentzioa.

–  Anatomia patologikoa eta zitologia.

– Ingurumen-osasuna.

–  Analisien eta kalitate-kontrolaren laborategia.

–  Kimika industriala.

– Kimika-instalazioa.

– Dietetika.

– Diagnosi-irudiak.

–  Diagnosi klinikoen laborategia.

– Ortoprotesika.

–  Audiologia protesikoa.

– Osasun-larrialdiak.

–  Farmazia eta Parafarmazia.

–  Zeinu-mintzairaren interpretazioa.

– Gizarteratzea.

–  Mendekotasun-egoeran dauden pertsonei arreta egitea.

–  Arreta soziosanitarioa.

–  Haur Hezkuntza.

–  Web-aplikazioen garapena.

– Sukalde-zuzendaritza.

–Turismoko gida, informazioa eta laguntza.

–  Bidaia-agentziak eta ekitaldien kudeaketa.

–  Jatetxe-zerbitzuen zuzendaritza.

–  Ehungintzako produktuen fabrikazioa eta hobekuntza.

–  Neurrira egindako jantziak eta ikuskizunetakoak.

–  Oinetakoak eta moda-osagarriak.

–  Ehungintzako eta larrugintzako diseinu teknikoa.

–  Oinetakoen eta osagarrien diseinua eta produkzioa.

– Eraikuntza-proiektuak.

Lehen maila Bigarren maila 8. taldea.  Prestakuntza Zikloak:

–  Nekazaritza ekologikoa.

–  Nekazaritza eta abelazkuntza.

–  Eraikuntzako makineriaren antolamendua eta mantentzea.

–  Itsasontzietako makinen eta instalazioen operazioa, kontrola eta mantentze-lana.

–  Urpeko eragiketak eta eragiketa hiperbarikoak.

–  Eraikuntzako makineriaren mantentzea eta kontrola.

9.167,25

11.074,12

Eurotan –  Itsasontzietako makinen eta instalazioen ikuskapena eta kontrola.

–  Uretako eragiketak eta eragiketa hiperbarikoak.

–  Kontsumoko tresneria elektronikoak.

–  Produktu elektronikoen garapena.

–  Mantentze elektronikoa.

–  Sistema elektroteknikoak eta automatizatuak.

–  Erregulazio- eta kontrol-sistema automatikoak.

–  Automatizazioa eta robotika industriala.

– Telekomunikazio-instalazioak.

–  Instalazio elektrikoak eta automatikoak.

–  Sistema mikroinformatikoak eta sareak.

–  Barnealdeko obrak, apaintzekoak eta zaharberritzekoak.

– Eraikuntza-akaberak.

–  Sukaldaritza eta gastronomia.

– Abionika-mantentzea.

–  Ingurumen-hezkuntza eta -kontrola.

– Hortz-protesiak.

–  Jantzigintza eta moda.

–  Patroigintza eta moda.

–  Energia berriztagarriak.

–  Zentral elektrikoak.

Lehen maila 11.290,71

Bigarren maila 12.887,91

9. taldea.  Prestakuntza Zikloak:

–  Gorputz- eta kirol-jardueren animazioa.

–  Artista falla-egilea eta eszenografien eraikuntza.

–  Argitalpen inprimatu eta multimedien diseinua eta edizioa.

–  Argitalpenen diseinua eta produkzioa.

–  Produkzio grafikoaren diseinua eta kudeaketa.

–  Arte grafikoen industrietako produkzioa.

– Irudia.

–  Irudiaren argiztapena, atzitzea eta tratamendua.

–  Ikus-entzunezko proiektuen eta ikuskizunen errealizazioa.

–  Ikus-entzunezkoen eta ikuskizunen errealizazioa.

–  Disc Jockey bideoa eta soinua.

–  Ikus-entzunezkoetako eta ikuskizunetako soinua.

– Soinua.

–  3D animazioak, jokoak eta inguru interaktiboak.

–  Telekomunikazioetako eta informatikako sistemak.

–  Telekomunikazio- eta informatika-sistemak.

–  Metalen eta polimeroen moldekatzea.

–  Metalak eta polimeroak moldekatzeko ekoizpenaren programazioa.

Eurotan –  Galdaketa eta pulbimetalurgia bidezko ekoizpena.

–  Fabrikazio mekanikoko produkzioaren programazioa.

–  Fabrikazio mekanikoaren diseinua.

–  Instalazioa eta altzari-hornikuntza.

–  Arotz-lanak eta altzariak neurrira egin eta instalatzea.

–  Diseinua eta altzari-hornikuntza.

–  Arotzeria eta altzarigintza.

–  Zurgintza eta altzarigintza.

–  Hozteko eta girotzeko instalazioak.

–  Beroa sortzeko instalazioak.

–  Instalazio termikoen eta fluidodunen proiektuen garapena.

–  Instalazio termikoen eta fluidodunen mantentzea.

– Karrozeria.

–  Makineriaren elektromekanika.

–  Ibilgailu automobilen elektromekanika.

– Automozioa.

–  Harri naturala.

–  Zulaketak eta zundaketak.

–  Mantentze aeromekanikoa.

–  Efizientzia energetikoa eta eguzki-energia termikoa.

Lehen maila 13.279,90

Bigarren maila 14.733,80

10. taldea.  Prestakuntza Zikloak:

– Akuikultura-haztegiak.

– Akuikultura.

– Akuikultura-produkzioa.

–  Mahastizaintzaren eta ardogintzaren kultura.

–  Aurreinprimaketa digitala.

–  Arte grafikoetako aurreinprimaketa.

–  Postinprimaketa eta akabera grafikoak.

–  Inprimaketa grafikoa.

– Bitxigintza.

– Mekanizazioa.

–  Soldadura eta galdaragintza.

–  Metalezko eraikuntzak.

–  Elikagaien industriako kalitate-prozesuak.

–  Makineria eta linea-eroanbideen instalazio eta mantentze elektromekanikoa.

–  Mantentze elektromekanikoa.

–  Burdinbideetako material gurpildunaren mantentzea.

– Trenbide-mantentzea.

Eurotan – Industria-mekatronika.

–  Industria-tresneriaren mantentzea.

–  Zeramika-produktuen fabrikazioa.

–  Zeramika-produktuen fabrikazioa eta garapena.

Lehen maila 15.361,16

Bigarren maila 16.471,77 HASIERAKO LANBIDE KUALIFIKAZIOKO PROGRAMAK

I. Irakasleen soldata, gizarte-kargak barne.

II.  Gastu aldakorrak 49.144,09

6.636,31

III.  Bestelako gastuak:

1. taldea 7.297,84

Lanbide-familia hauen 1. mailako kualifikazioak:

– Administrazioa.

–  Administrazioa eta kudeaketa.

– Artisautza.

–  Merkataritza eta marketina.

–  Ostalaritza eta turismoa.

–  Irudi pertsonala.

– Kimika.

– Osasuna.

–  Segurtasuna eta ingurumena.

–  Zerbitzu soziokulturalak eta komunitateari zuzendutako zerbitzuak.

2. taldea Lanbide-familia hauen 1. mailako kualifikazioak:

– Nekazaritza-jarduerak.

– Nekazaritza.

–  Arte grafikoak.

–  Komunikazioa, irudia eta soinua.

–  Irudia eta Soinua.

–  Eraikuntza eta obra zibila.

–  Elektrizitatea eta elektronika.

–  Energia eta ura.

–  Fabrikazio mekanikoa.

–  Elikagaien industria.

8.343,61

Eurotan – Erauzte-industriak.

–  Zurgintza eta altzarigintza.

–  Zurgintza, altzarigintza eta kortxogintza.

–  Ibilgailu autopropultsatuen mantentzea.

–  Ibilgailuen garraioa eta mantentzea.

–  Produkzioaren mantentzea eta zerbitzuak.

–  Itsasoa eta arrantza.

–  Instalazioa eta mantentzea.

–  Ehungintza, jantzigintza eta larrugintza.

1.  Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 1. eta 2. mailako irakasleei dagokienez, irakaskuntza publikoko irakasleei xede horretarako ordaintzen zaien osagarriaren zenbateko berbera ordainduko diete Hezkuntzaadministrazioek 2013an.

2.  Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 1. eta 2. mailan irakasle diren lizentziadunei adierazitako modulua aplikatuko zaie.

(*)  Autonomia-erkidegoek aplikatzekoa zaien araudiak ezarritako eskakizunetara egokitu ahal izango dituzte Hezkuntza Bereziko Langile Osagarrien moduluak.

V. ERANSKINA Ceuta eta Melilla hiri autonomoetan dauden itunpeko ikastetxeak mantentzeko funts publikoak banatzeko modulu ekonomikoak Lege honen 15. artikuluan xedatutakoari jarraiki, Ceuta eta Melilla hirietan dauden hezkuntza-maila eta hezkuntza-modalitate guztietako itunpeko ikastetxeetarako, honela xedatzen dira ikastetxe bakoitzeko urteko zenbatekoak eta modulu ekonomikoen banaketa; xedapen hauek 2014ko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra arte egongo dira indarrean: Eurotan HAUR HEZKUNTZA Irakaslea/unitatea erlazioa: 1.17:1.

Irakasleen soldata, gizarte-kargak barne 33.669,73

Gastu aldakorrak 3.740,29

Beste gastu batzuk 6.587,97

   URTEKO ZENBATEKO OSOA

43.997,99 LEHEN HEZKUNTZA

Irakaslea/unitatea erlazioa: 1.17:1.

Irakasleen soldata, gizarte-kargak barne 33.669,73

Gastu aldakorrak 3.740,29

Beste gastu batzuk 6.587,97

   URTEKO ZENBATEKO OSOA

43.997,99

Eurotan DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZA I.  Lehen eta bigarren maila: 1 Irakaslea/unitatea erlazioa: 1,49:1 Irakasleen soldata, gizarte-kargak barne 43.027,48

Gastu aldakorrak 4.400,15

Beste gastu batzuk 8.564,39

   URTEKO ZENBATEKO OSOA I.  Lehen eta bigarren maila:

55.992,02

2

Irakaslea/unitatea erlazioa: 1,49:1 Irakasleen soldata, gizarte-kargak barne 48.540,33

Gastu aldakorrak 7.609,82

Beste gastu batzuk 8.564,39

   URTEKO ZENBATEKO OSOA

64.714,54

II.  Hirugarren maila eta laugarren maila: Irakaslea/unitatea erlazioa: 1,65:1 Irakasleen soldata, gizarte-kargak barne 53.752,72

Gastu aldakorrak 8.426,98

Beste gastu batzuk 9.452,85

   URTEKO ZENBATEKO OSOA

71.632,55

HASIERAKO LANBIDE KUALIFIKAZIOKO PROGRAMAK

–  Saltegiko eta biltegiko laguntzailea.

Irakaslea/unitatea erlazioa: 1.20:1.

Irakasleen soldata, gizarte-kargak barne 49.144,09

Gastu aldakorrak 8.426,98

Beste gastu batzuk 9.452,85

   URTEKO ZENBATEKO OSOA

67.023,92

Haur Hezkuntzako, Lehen Hezkuntzako, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta Hasierako Lanbide Kualifikazioko Programetako irakaskuntzetako itunpeko unitateetarako «Beste gastu batzuk» moduluaren osagaiaren zenbatekoa 1.181,09 eurotan handituko da Ceuta eta Melilla hirietan kokaturiko ikastetxeetan, administrazio eta zerbitzuetako langileen egoitza-plusak eragindako kostu handiagoa dela-eta.

Ceuta eta Melilla hirietan dauden itunpeko ikastetxeetako irakasleei kasuan kasuko hitzarmen kolektiboan ezarritako egoitza-plusari dagokion zenbatekoa ordainduko zaie; nolanahi ere, Hezkuntza Administrazioak ez du bere gain hartuko Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko Lege honetan finkatutako gehikuntza orokorraren ehunekoa baino handiagoa den gehikuntzarik.

1.  Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 1. eta 2. mailako irakasleei dagokienez, ikastetxe publikoetan maila horietako irakasleentzat ezarritako zenbateko berbera ordainduko zaie 2014an.

2.  Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 1. eta 2. mailan irakasle diren lizentziadunei modulu hau aplikatuko zaie.

VI. ERANSKINA Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionaleko (UNED) langileen kostuak Lege honen 16. artikuluan ezarritakoari jarraiki, irakasleen kostua (funtzionarioak eta kontratupekoak) eta administrazioko eta zerbitzuetako langileena (funtzionarioa eta lankontratuko langile finkoa) honako hau da, milaka eurotan, hirurtekoak eta Gizarte Segurantza kontuan hartu gabe: Irakasleak (funtzionarioa eta kontratupekoa) Milioika euroak Irakaskuntzaz kanpoko langilea (funtzionarioa eta lan-kontratu finkoa) Milioika euroak 55.574,64

26.909,36

VII. ERANSKINA

2014ko ekitaldian txerta daitezkeen kreditu-geldikinak Ondorengo geldikin hauek ekitaldiko kredituetan txertatu ahal izango dira:

a)  17.09.261N.755 kredituarena, «Murtziako Eskualdeko Autonomia Erkidegoari Lorcako mugimendu sismikoek eragindako kalteak konpontzeko, 6/2011 ELDren 3.1.c) artikulua», Lorcan 2011ko maiatzaren 11n izandako lurrikara horrek kaltetutako etxebizitzak konpondu, zaharberritu eta berreraikitzeak ekarritako gastuak finantzatzeko.

b)  19.01.291M.628 eta 19.01.291M.638 «Sindikatuen Ondare Metatua» kredituenak.

c)  20.101.423M.771 eta 20.101.457M.751 kredituenak, ikatz-meatzaritzako eskualdeen ekonomia suspertzeko.

d)  23.04.456M.770 kredituarena, «PIMA Aire Ingurumena Bultzatzeko Plana, 89/2013 ED».

e)  33. atalean, Lurralde arteko konpentsazio-funtsetakoak, abenduaren 27ko 22/2001 Legean ezarritako baldintzei jarraiki.

f)  36. atalekoak, zerbitzuak eskualdatzeko errege-dekretuen ondorioz egindako transferentzietatik eratorriak.

VIII. ERANSKINA Espainiako Ondare Historikoko ondasunak Lege honen berrogeita hamaikagarren xedapen gehigarrian ezarritakoari jarraiki, Ondare Historikoko ondasun hauei aplikatuko zaie xedapen gehigarri hori.

I. taldea: Munduko Ondare izendatutako ondasun bereziak Kultura-intereseko izendapena duten eta zerrenda honetan ageri diren ondasun guztiak: Andaluzia Kordobako meskita (1984ko azaroa).

Alhambra eta Generalifea. Granada (1984ko azaroa).

Sevillako katedrala, alkazarra eta Indietako agiritegia (1987ko abendua).

Doñanako Parke Nazionala (1994).

Iberiar penintsulako Mediterraneoko arkuko labar-artean sartzen diren ondasunak (1998ko abendua): Los Molinos I (Vélez Blanco, Almería).

Los Molinos II (Vélez Blanco, Almería).

Gabar (Vélez Blanco, Almería).

Tello harpe zentrala (Vélez Blanco, Almería).

Manuel Vallejo harpea (Quesada, Jaén).

Aragoi Aragoiko arkitektura mudejarra (1986ko azaroa eta 2001eko abendua): San Pedro dorrea eta eliza (Teruel).

Dorreak eta kasetoidura, Katedrala (Teruel).

San Salvador elizaren dorrea (Teruel).

San Martin elizaren dorrea (Teruel).

Aljaferia jauregia (Zaragoza).

San Salvador katedrala (Zaragoza).

San Pablo eliza (Zaragoza).

Santa Maria eliza (Tobed).

Santa Tecla eliza (Cervera de la Cañada).

Santa Maria kolegiata (Calatayud).

Iberiar penintsulako Mediterraneoko arkuko labar-artean sartzen diren ondasunak (1998ko abendua): Fuente del Trucho leizea (Asque, Colunga, Huesca).

Plano del Pulido harpea (Caspe, Zaragoza).

Cueva del Chopo leizea (Obón, Teruel).

Santa Ana I harpea (Castillonroy, Huesca).

Bezaseko labar-moduko multzoaren harpeak (Bezas, Teruel).

Donejakue bidean dauden ondasunak (1993ko abendua): Aruej herriko eliza eta dorrea.

San Martin etxaldea.

Pardina de Solano.

Asturias Asturiasko prerromanikoa (1985eko abendua eta 2000n gehitutakoa): Santa María del Naranco eliza.

San Miguel de Lillo eliza.

Santa Cristina de Lena eliza.

San Salvador de Valdediós eliza.

Oviedoko Katedraleko Ganbera Santua.

San Julián de los Prados eliza.

Balearrak Tramuntana mendilerroko kultura-paisaia (2011ko ekaina).

Kanariak Garajonayko Parke Nazionala. Gomera (1986ko abendua).

Teideko Parke Nazionala. Tenerife (2007ko ekaina).

Kantabria Altamirako leizea. Santillana del Mar (1985eko abendua).

Gehitutakoa: Altamirako leizea eta Kantauri itsasoko ertzeko labar-artea (2008ko ekaina).

Gaztela eta Leon Burgosko katedrala (1984ko azaroa).

Avilako harresiz kanpoko elizak (1985eko abendua): San Pedro.

San Vicente.

San Segundo.

San Andrés.

Las Medulas, León (1997ko abendua).

Atapuercako mendilerroko arkeologia-aztarnategia (2000ko abendua).

Done Jakue Bidean dauden ondasunak (1993ko abendua): San Juan de Ortega eliza.

San Zoilo monasterioa, Carrión de los Condes, Palentzia.

San Isidoro kolegiata-eliza, León.

Côa ibaiaren arroako eta Siega Verde inguruko historiaurreko labar-artearen aztarnategiak (2010).

Gaztela-Mantxa Iberiar penintsulako Mediterraneoko arkuko labar-artean sartzen diren ondasunak (1998ko abendua): Alperako labar-artearen multzoa, Alpera udalerrian (Albacete).

Minatedako labar-artearen multzoa, Hellín udalerrian (Albacete).

«Torcal de las Bojadillas» labar-artearen multzoa, Nerpio udalerrian (Albacete).

Solana de las Covachas harpea, Nerpio udalerrian (Albacete).

Villar del Humoko labar-artearen multzoa, Villar del Humo udalerrian (Cuenca).

Merkurioaren ondarea: Almadén e Idrija (2012ko ekaina).

Katalunia Güell Parkea, Güell Jauregia, Milá Etxea, Bartzelonan (1984ko azaroa).

Pobleteko monasterioa. Vimbodí. Tarragona (1991ko abendua).

Kataluniako Musika Jauregia (1997ko abendua).

Bartzelonako San Pau ospitalea (1997ko abendua).

Tarracoko arkeologia-multzoa (2000ko abendua).

Vall de Boiko eliza erromanikoak (2000ko abendua).

Iberiar penintsulako Mediterraneoko arkuko labar-artean sartzen diren ondasunak:

(1998ko abendua): Roca dels Moros (El Cogul, Les Garrigues).

Conjunt Abrics d’Ermites de la Serra de la Pietat mendiko (Ulldecona, El Montsia).

Cova dels Vilasos edo dels Vilars (Os de Balaguer, La Noguera).

Cabra Feixet (El Perelló, El Baix Ebre).

La Vall de la Coma (L´Albí, Les Garrigues).

Familia Santuaren Jaiotzaren katedraleko aurrealdea eta kripta, Vicens Etxea, Batló Etxea eta Güell Koloniako kripta (2005eko uztaila).

Extremadura Guadalupeko monasterioa. Cáceres (1993ko abendua).

Méridako Arkeologia Multzoa. Badajoz (1993ko abendua).

Galizia Lugoko erromatar harresia (2000ko abendua).

Done Jakue Bidean dauden ondasunak (1993ko abendua): Pallozen etnografia-multzoa, O’Cebreron (Lugo).

Samoseko monasterioa, Lugo.

Leboreiroko landagunea, eliza eta Erdi Aroko zubia, Melide, Coruña.

Herkulesen dorrea (2009).

Madril El Escorial monasterioa. San Lorenzo de El Escorial. Madril (1984ko azaroa).

Aranjuez herriko Paisaia Kulturala (2001eko abendua).

Murtzia Cartagenako erromatar anfiteatroa.

San Estebango arkeologia-aztarnategia.

Nafarroa Done Jakue Bidean dauden ondasunak (1993ko abendua): Ruako San Pedro, Lizarra.

Santa Maria la Real, Zangoza.

Santa Maria, Viana.

Errioxa Susoko eta Yusoko monasterioak, Donemiliaga Kukula. Errioxa (1997ko abendua).

Done Jakue Bidean dauden ondasunak (1993ko abendua): Santiago eliza, Logroño.

Santa Maria de Palacio eliza inperiala, Logroño.

Jasokundeko Andre Maria eliza, Navarrete.

Euskal Autonomia Erkidegoa Bizkaia Zubia (2006ko uztaila).

Valentzia Zetaren Lonja, Valentzia (1996ko abendua).

Elxeko palmondo-saila (2000ko abendua).

Iberiar penintsulako Mediterraneoko arkuko labar-artean sartzen diren ondasunak (1998ko abendua): Cova Remigia (Ares del Maestra, Castelló).

Masiaren goiko galeria (Morella, Castelló).

Cova de l’aranyan leize-zuloa (Bicorp, Valentzia).

La Sarga (Alcoi, Alacant).

II. taldea.  Katedralen Plan Nazionalean sailkatutako eliza-eraikinak Andaluzia –  Almería. Jasokundeko Andre Mariaren katedrala.

–  Cádiz. Gurutze Santuaren katedrala.

–  Cádiz. Gure Jaun Salbatzailea. Jerez de la Frontera. Katedrala.

–  Kordoba. Jasokundeko Andre Maria katedrala. Meskita.

–  Granada. Deikundearen katedrala.

–  Huelva. Mesedetako Andre Maria. Katedrala.

–  Guadix, Granada. Deikundearen gizakundeko katedrala.

–  Jaén. Jasokundeko Andre Mariaren katedrala.

–  Málaga. Gizakundearen katedrala.

–  Sevilla. Santa Maria katedrala.

–  Bazako konkatedrala.

–  Cádiz zaharra. Katedral ohia.

–  Baeza, Jaén. Andre Mariaren Jaiotza katedrala. Katedral ohia.

Aragoi –  Huesca. Jaunaren Antzaldatzearen katedrala.

–  Teruel. Salbatzailea. Albarracín. Katedrala.

–  Barbastro, Huesca. Santa Maria katedrala.

–  Jaca, Huesca. San Pedro Apostoluaren katedrala.

–  Teruel. Mediavillako Andre Mariaren katedrala.

–  Zaragoza. Salbatzailea. Katedrala.

–  Tarazona, Zaragoza. Santa Maria katedrala.

–  Zaragoza. Pilarreko Andre Mariaren katedral basilika.

–  Monzón. Huesca. Erromerodiko Andre Maria. Konkatedrala.

–  Huesca. Roda de Isábenako katedral ohia.

Asturias.

–  Oviedo. Salbatzailearen katedrala.

Balearrak –  Mallorca. Santa Maria de Palma katedrala.

–  Menorca. Ciutadella katedrala.

–  Eivissa. Santa Maria de Eivissa katedrala.

Gaztela eta Leon –  Ávila. Salbatzailearen katedrala.

–  Burgos. Santa Maria katedrala.

–  León. Santa Maria katedrala.

–  Astorga, León. Santa Maria katedrala.

–  Palentzia. San Antolín Katedrala.

–  Salamanca. Jasokundeko Andre Mariaren katedral berria.

–  Ciudad Rodrigo, Salamanca. Santa Maria katedrala.

–  Segovia. Santa Maria katedrala.

–  Burgo de Osma, Soria. Deikundearen katedrala.

–  Valladolid. Jasokundeko Andre Mariaren katedrala.

–  Zamora. Antzaldatzearen katedrala.

–  Soria. San Pedro konkatedrala.

–  Salamanca. Santa Maria katedral zaharra.

Gaztela-Mantxa –  Albacete. San Joan Bataiatzailearen katedrala.

–  Ciudad Real. Andre Mariaren katedrala.

–  Cuenca. Santa Maria eta San Julian katedrala.

–  Sigüenza, Guadalajara. Andre Mariaren katedrala.

–  Toledo. Santa Maria katedrala.

–  Guadalajara. Konkatedrala.

Kanariak –  Las Palmas Kanaria Handikoa. Kanarietako katedral basilika. Santa Ana eliza.

–  La Laguna. La Lagunako katedrala, Erremedioen Andre Mariaren eliza.

Katalunia –  Bartzelona. Santa Creu i Santa Eulàlia katedrala.

–  Vic. Sant Pere katedrala.

–  Girona. Santa Maria katedrala.

–  Lleida. Seu Nova katedrala.

–  Seu d’Urgell. Santa Maria katedrala.

–  Solsona. Santa Maria katedrala.

–  Tarragona. Santa Maria katedrala.

–  Tortosa. Santa Maria katedrala.

–  Lleida. Santa Maria de la Seu Vella katedrala.

–  Familia Santua, Bartzelona.

Kantabria –  Santander. Jasokundeko Andre Mariaren katedrala.

Extremadura –  Badajoz. San Joan Bataiatzailearen katedrala.

–  Coria, Cáceres. Jasokundeko Andre Maria katedrala.

–  Plasencia, Cáceres. Santa Maria katedrala.

–  Cáceres. Santa Maria konkatedrala.

–  Mérida. Santa Maria konkatedrala.

Galizia –  Santiago, Coruña. Katedral basilika metropolitarra.

–  Lugo. Santa Maria katedrala.

–  Mondoñedo, Lugo. Erremedioen Andre Mariaren katedrala.

–  Ourense. San Martin katedrala.

–  Tuy, Pontevedra. Deikundearen katedrala.

–  Vigoko konkatedrala.

–  Ferroleko konkatedrala.

–  San Martiño de Foz, Lugo.

Madril –  Madril. Almudena. Katedrala.

–  Alcalá de Henares. La Magistral. Katedrala.

–  Getafe. Magdako Andre Maria. Katedrala.

–  San Isidro, Madril. Katedral ohia.

Murtzia –  Cartagena. Andre Mariaren katedralaren antzinako elizako.

–  Murtzia. Santa Maria konkatedrala.

Nafarroa –  Iruñea. Jasokundeko Andre Maria katedrala.

–  Tutera. Andre Maria. Katedrala.

Euskal Autonomia Erkidegoa –  Bilbo. Santiago Apostoluaren katedrala.

–  Gasteiz. Santa Maria katedral zaharra.

–  Donostia. Artzain Ona. Katedrala.

Errioxa –  Calahorra. Jasokundeko Andre Maria katedrala.

–  Santo Domingo de la Calzada. Salbatzailearen katedrala.

–  Logroño. La Redonda konkatedrala.

Valentzia –  Orihuela, Alacant. Salbatzailea eta Santa Maria katedrala.

–  Valentzia. San Pedro eta Santa Maria katedrala.

–  Castelló. Segorbe. Katedrala.

–  Alacant. San Nikolas konkatedrala.

–  Castelló. Santa Maria. Konkatedrala.

Ceuta –  Jasokundea. Katedrala.

III. taldea.  Beste kultura-ondasun batzuk Andaluzia Madinat Al-Zahrako arkeologia multzoa (Kordoba).

Aragoi Aula Deiko Andre Mariaren Kartusia, Peñaflor auzoan (Zaragoza).

Asturias Cornellanako Salbatzailearen monasterioa. Gelak.

Balearrak Palmako lonja.

Kanariak Las Fortalezas arkeologia-gunea (Santa Lucía de Tirajana, Kanaria Handia).

Kantabria Comillaseko Pontifize Unibertsitatea.

Gaztela-Mantxa Toledoko La Vega Baja arkeologia-aztarnategia.

Gaztela eta Leon Mirafloreseko kartusia, Burgos.

Katalunia Empúriesko aztarnategia.

Extremadura Guadalupeko monasterioa (Cáceres).

Galizia San Salvador de Celanova monasterioa (Ourense).

Madril Puñonrostroko gaztelua (Torrejón de Velasco).

Murtzia Cartagenako erromatar anfiteatroa eta San Esteban aztarnategi arkeologikoa.

Nafarroa Leireko monasterioa, Esa.

Euskal Autonomia Erkidegoa Gesaltza Añana, Añana (Araba).

Errioxa Leivako gaztelua (Errioxa).

Valentzia Valldignako Andre Mariaren monasterioa. Simat de Valldigna (Valentzia), eta Vall de Crist kartusia Alturan (Castelló).

Ceuta Erdi Aro kutsuko gotorleku txikiak eta XI. mendeko kalifa-atea.

Melilla Victoria Chica gotorlekua eta Rosario gotorlekua.

IX. ERANSKINA Instalazio zientifikoak Lege honen berrogeita hamaikagarren xedapen gehigarrian aipatzen diren instalazio zientifikoak:

–  Almeríako eguzki-plataforma.

–  Calar Altoko zentro astronomikoa.

–  Irrati-astronomia milimetrikoaren Institutuko irrati-teleskopioa, Veleta gainean.

–  Doñanako Erreserba Biologikoa.

–  Teideko behatokia.

–  Roque de los Muchachos gailurreko behatokia.

–  Yebesko zentro astronomikoa.

–  Kataluniako konputazio eta komunikazioen zentroa (CESCA).

–  Bartzelonako Parke Zientifikoko Erresonantzia Magnetiko Nuklearreko Laborategia.

–  Mikroelektronika Zentro Nazionaleko Areto Zuria.

–  Barcelona Supercomputing Center-Superkonputazioko Zentro Nazionala (BSC-CNS) eta Espainiako Superkonputazio Sarea (RES).

–  Itsas Ikerketa eta Esperimentazio Kanala (CIEM).

–  CIEMATeko TJ-II Fusio Termonuklearreko Gailua.

–  CISAko segurtasun biologiko handiko instalazioa (INIA).

–  Ingeniaritza zibileko instalazio bereziak CEDEXen.

–  IRIS sarea.

– Madrilgo Unibertsitate Politeknikoko Sistema Optoelektronikoen Institutuko Teknologiako Zentrala.

–  El Pardoko Esperimentu Hidrodinamikoen Kanala (CEHIPAR).

–  Cornide de Saavedra ikerketa ozeanografikoko ontzia.

–  Ikerketa ozeanografikoko Hespérides ontzia.

–  Juan Carlos I.a Antartikako base espainiarra.

–  Gabriel de Castilla Antartikako base espainiarra.

–  Canfranceko lurrazpiko laborategia.

–  Ikerketa ozeanografikoko Sarmiento de Gamboa ontzia.

–  Azeleragailuen Zentro Nazionala.

–  Galiziako Superkonputazio Zentroa (CESGA).

–  CIC-BIOMAGUNE Irudi molekularreko instalazioa.

–  INTAren aire-plataformak.

–  Giza Eboluzioari buruzko Ikerketa Zentro Nazionala (CENIEH).

–  CANARIAS teleskopio handia.

–  Alba argi sinkrotroiko laborategia.

–  Balear Uharteetako Kostaldea Behatzeko Sistema (SOCIB).

–  Kanarietako Plataforma Ozeanikoa (PLOCAN).

–  Hidrogenoaren teknologien eta erregai-pilen arloen Esperimentaziorako Zentro Nazionala (CNETHPC).

–  Ultramotz eta Ultrabortitz Pultsatutako Laserren Zentroa (CLPU).

–  Kantabriako Itsas Ingeniaritzako tanke handia.

–  ESS-Bilbao Partzuergoa.

–  Energia Berriztagarrien Zentro Nazionala (CENER).

1001, 1003 eta 1005

% 10

50.001 eta 100.000 tona artean % 15

% 35

300.000 eta 1.000.000 tona artean % 40

7.501 eta 15.000 tona artean % 30

% 20

15.001 tona baino gehiago % 18

% 28

150.000 eta 250.000 tona artean 1.000.001 tona baino gehiago % 30

250.001 tona baino gehiago 1.000 eta 7.500 tona artean % 40

150.000 eta 250.000 tona artean % 30

50.001 eta 75.000 tona artean 250.001 tona baino gehiago % 35

75.001 eta 100.000 tona artean % 40

% 20

100.001 eta 200.000 tona artean % 40

% 30

200.001 eta 500.000 tona artean 100.001 tona baino gehiago % 35

500.001 eta 750.000 tona artean 40.000 tona baino gehiago % 40

750.001 tona baino gehiago % 40

Balioa Bidaiarien tasa 7.500 pertsona baino gehiago Tartea % 40

Balioa BERARIAZKO APLIKAZIO BALDINTZAK

a) berariazko baldintza aplikatzen da.

a) berariazko baldintza aplikatzen da.

a) berariazko baldintza aplikatzen da.

a) berariazko baldintza aplikatzen da.

a) berariazko baldintza aplikatzen da.

b) Tarte bakoitzean diren unitateei, Lege hau indarrean sartu zenetik aurrerakoak direnean, tartearen hobari-ehuneko bereizia aplikatzen zaie a) Lege hau indarrean sartu zenetik aurrera operatutako unitate guztiei aplikatzen zaie lortutako urteko zirkulazioari dagokion tartearen hobari-ehunekoa Berariazko aplikazio-baldintzak «Itsas zirkulazioa», «itsas sarrera/irteera», «itsas zerbitzua» eta «itsas zerbitzu erregularra», Estatuko Portuei eta Nabigazio Zibilari buruzko Legearen testu bateginaren II. eranskinean jasotako definizioen arabera.

GIU (Garraio intermodaleko unitatea): salgaiak garraiatzeko elementua (edukiontzietarako plataforma, ibilgailu zurrun edo artikulatua, erdiatoia eta atoia) TEU («Twenty Equivalent Unit»): 20 oinen baliokide den edukiontzi-unitatea.

Aintzat hartzen ez diren tarteei dagokienez: % 0ko hobaria.

Hobari bateragarrien biderkatze-efektuak ezin izango du dagokion tasaren kuota-hobariaren % 40 gainditu.

Itsas zirkulazio edo zerbitzu berezi, lehentasunezko edo estrategiko bakoitzaren barruan, ezin izango da, inola ere, tasa baten (itsasontziarena, salgaiarena edo bidaiariena) kuota-hobariaren % 40 gainditu.

Ekitaldirako gehieneko zenbatekoaren mugara heltzean, Portu-agintaritzak, automatikoki, utzi egin beharko dio hobari hauek aplikatzeari.

Aplikazio-baldintza orokorrak: Portu-agintaritza honetan 2014ko ekitaldian 245.3 artikuluaren kariaz aplikatutako hobarien zenbateko osoa ezin izango da 2012ko ekitaldian itsasontziaren tasaren, bidaiarien tasaren eta salgaiaren tasaren bidez bildutako guztizkoaren ehuneko 20 baino handiagoa izan.

NEKAZARITZAKO ETA ABELTZAINTZAKO PRODUKTUAK ETA JANARIAK. Artoa, garia eta garagarra 8502, 8503, 8412,7308B eta 8501B

2523B

Klinkerra PRODUKTU EOLIKOAK. Haize-sorgailuak. Makineria eta piezak.

2506

Kuartzoa ERAIKUNTZA MATERIALAK

4410, 4411

4401etik 4409ra Salgaiaren tasa 1.000 TEU baino gehiago Tartea 309. zenbakiaren euskarazko gehigarria Zuntz- edo partikula-taula.

Zurak oro har.

ZURAK.

PRODUKTU SIDERURGIKOAK edukiontzietan sartu gabe.

Alanbre-burdina, hagaxka, profilak, xaflak, totxoa, txatarra.

% 20

1 eta 5 geldialdi artean 7204, 7207, 7213, 7214 eta 7216

% 40

6 geldialdi baino gehiago Balioa EDUKIONTZIAK itsas sarrera/irteera, itsas zerbitzu erregularrean. Goratzen kargatzea eta deskargatzea («lift onlift off» edo «lo-lo») Itsasontziaren tasa % 40

Tartea 10 geldialdi baino gehiago Muga-zergen kodeak HOBARIAK 2014(245.3 art.) Ekonomia edo gizartea garatzen laguntzen duten itsas zirkulazioak eta zerbitzuak sustatzeko GURUTZONTZI TURISTIKOAK

ITSAS ZIRKULAZIO ETA ZERBITZU BEREZIAK, LEHENTASUNEZKOAK EDO ESTRATEGIKOAK

Portu-agintaritza: CORUÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

2013ko abenduaren 26a, osteguna % 40

% 40

Balioa Tartea Salgaiaren tasa Balioa 8502, 8503, 8412,7308B eta 8501B

HAIZE-SORGAILUAK

2503

4401A

7204

SUFREA

BIOMASA

TXATARRA

% 10

10 eta 40 geldialdi artean 1.000 eta 20.000 TEU artean % 15

% 40

% 30

% 20

% 10

% 20

% 10

% 20

% 10

% 20

% 10

1 eta 30.000 tona artean 100.000 tona baino gehiago 1 eta 100.000 tona artean 100.000 tona baino gehiago 1 eta 100.000 tona artean 50.000 tona baino gehiago 1 eta 50.000 tona artean 100.000 tona baino gehiago 1 eta 100.000 tona artean 100.000 tona baino gehiago 1 eta 100.000 tona artean % 20

% 30

50.000 tona baino gehiago 30.001 eta 50.000 tona artean % 35

1. tonatik aurrera % 15

1 eta 35.000 tona artean 70.000 tona baino gehiago % 25

%5

% 30

1 eta 500.000 tona artean 35.001 eta 70.000 tona artean % 30

% 40

750.000 tona baino gehiago 500.001 eta 750.000 tona artean % 20

% 30

1 eta 60.000 tona artean 60.000 tona baino gehiago % 20

% 20

% 10

20.001 eta 50.000 TEU artean 1. TEUtik aurrera % 30

50.000 TEU baino gehiago 1. pertsonatik aurrera % 40

% 40

Balioa Tarte bakoitzean diren geldialdiei, Lege hau indarrean sartu zenetik aurrera egindakoei, tartearen hobari-ehuneko bereizia aplikatzen zaie, baina solteko karga solidoari dagokionez soilik.

Tarte bakoitzean diren geldialdiei, Lege hau indarrean sartu zenetik aurrera egindakoei, tartearen hobari-ehuneko bereizia aplikatzen zaie, baina solteko karga solidoari dagokionez soilik.

Tarte bakoitzean diren geldialdiei, Lege hau indarrean sartu zenetik aurrera egindakoei, tartearen hobari-ehuneko bereizia aplikatzen zaie, baina solteko karga solidoari dagokionez soilik.

Tarte bakoitzean diren geldialdiei, Lege hau indarrean sartu zenetik aurrerakoak direnean, tartearen hobari-ehuneko bereizia aplikatzen zaie, eta solteko karga likidoei soilik.

Tarte bakoitzean diren geldialdiei, Lege hau indarrean sartu zenetik aurrerakoak direnean, tartearen hobari-ehuneko bereizia aplikatzen zaie, eta solteko karga likidoei soilik.

Tarte bakoitzean diren geldialdiei, Lege hau indarrean sartu zenetik aurrerakoak direnean, tartearen hobari-ehuneko bereizia aplikatzen zaie, baina ohiko salgai orokorrari dagokionez soilik.

Tarte bakoitzean diren geldialdiei, Lege hau indarrean sartu zenetik aurrerakoak direnean, tartearen hobari-ehuneko bereizia aplikatzen zaie, baina ohiko salgai orokorrari dagokionez soilik.

Tarte bakoitzean diren geldialdiei, Lege hau indarrean sartu zenetik aurrerakoak direnean, tartearen hobari-ehuneko bereizia aplikatzen zaie, baina ohiko salgai orokorrari dagokionez soilik.

Tarte bakoitzean diren geldialdiei, Lege hau indarrean sartu zenetik aurrerakoak direnean, tartearen hobari-ehuneko bereizia aplikatzen zaie, urteko itsas zirkulazioa 100.000 tona baino handiagoa denean.

Ohiko salgaiari baino ez zaio aplikatzen.

Tarte bakoitzean diren geldialdiei, Lege hau indarrean sartu zenetik aurrerakoak direnean, tartearen hobari-ehuneko bereizia aplikatzen zaie.

Beteta dauden edukiontzietako salgaiaren tasari dagokion hobari-tartea zehazteko, salgaiaren kontsignatario bakoitzeko TEU guztien (beteak zein hutsak) kopurua hartuko da kontuan.

Tarte bakoitzeko geldialdiei, Lege hau indarrean sartu zenetik aurrerakoak direnean, tarte horri dagokion hobari-ehuneko bereizia aplikatzen zaie, itsas zerbitzu erregular berekoak direnean (itsasontziaren tasaren kasuan) edota salgaiaren kontsignatario bera dutenean (salgaiaren tasaren kasuan).

BERARIAZKO APLIKAZIO BALDINTZAK

"GAINERAKO SALGAIAK" multzoaren kasuan, kontsignatario bakoitzeko zehaztuko dira dagokion tartea eta horri esleitutako hobaria.

«Itsas zirkulazioa», «itsas sarrera/irteera», «itsas zerbitzua» eta «itsas zerbitzu erregularra», Estatuko Portuei eta Nabigazio Zibilari buruzko Legearen testu bateginaren II. eranskinean jasotako definizioen arabera.

GIU: Garraio intermodaleko unitatea.

TEU («Twenty Equivalent Unit»): 20 oinen baliokide den edukiontzi-unitatea.

Aintzat hartzen ez diren tarteei dagokienez: % 0ko hobaria.

Hobari bateragarrien biderkatze-efektuak ezin izango du dagokion tasaren kuota-hobariaren % 40 gainditu.

Itsas zirkulazio edo zerbitzu berezi, lehentasunezko edo estrategiko bakoitzaren barruan, ezin izango da, inola ere, tasa baten (itsasontziarena, salgaiarena edo bidaiariena) kuota-hobariaren % 40 gainditu.

2013ko abenduaren 26a, osteguna Ekitaldirako gehieneko zenbatekoaren mugara heltzean, Portu-agintaritzak, automatikoki, utzi egin beharko dio hobari hauek aplikatzeari.

Portu-agintaritza honetan 2014ko ekitaldian 245.3 artikuluaren kariaz aplikatutako hobarien zenbateko osoa ezin izango da 2012ko ekitaldian itsasontziaren tasaren, bidaiarien tasaren eta salgaiaren tasaren bidez bildutako guztizkoaren ehuneko 20 baino handiagoa izan.

Aplikazio-baldintza orokorrak:

2009

MUZTIOA ETA FRUTA ZUKUAK

2204, 2205

4801, 4802, 4804 eta 4805

PAPERA

ARDOAK ETA ERATORRIAK

2515 eta 2516

2523B

KLINKERRA soltean.

% 20

40 geldialdi baino gehiago Bidaiarien tasa 1. pertsonatik aurrera Tartea 309. zenbakiaren euskarazko gehigarria MARMOLA ETA GRANITOA

7208A, 7208B, 7209A, 7209B, 7210A, 7210B,7211A, 7211B eta 7219

ALTZAIRU BOBINAK

GAINERAKO SALGAIAK

Edukiontzi hutsak Edukiontzi beteak EDUKIONTZIAK itsas sarrera/irteera/zirkulazioa, itsas zerbitzu erregularrean. Goratzen kargatzea eta deskargatzea («lift on-lift off» edo «lo-lo») 1. geldialditik aurrera Itsasontziaren tasa 1. geldialditik aurrera Tartea Zirkulazioa Muga-zergen kodeak HOBARIAK 2014 (245.3 art.) Ekonomia edo gizartea garatzen laguntzen duten itsas zirkulazioak eta zerbitzuak sustatzeko Egoitza-portua GURUTZONTZI TURISTIKOAK

ITSAS ZIRKULAZIO ETA ZERBITZU BEREZIAK, LEHENTASUNEZKOAK EDO ESTRATEGIKOAK

Portu-agintaritza: ALACANT

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO I. atala  260. or.

Igeltsua .

2523A eta 2523B

Zementua eta klinkerra, terminal publikoen bidezko sarrerazirkulazioan 30% 40% Salgaiaren tasa 1. tonatik aurrera 1. tonatik aurrera 1. tonatik aurrera 1. tonatik aurrera 1. tonatik aurrera 1. tonatik aurrera 1. GIUtik aurrera 1. TEUtik aurrera Tartea 30% 30% 30% 40% 40% 30% 30% 30% Balioa Tartea Bidaiarien tasa Balioa Zama paletetan duten hozkailu-ontziei bakarrik aplikagarria.

Ez aplikagarria «ro-ro» edo edukiontzietan sartutako salgaiei.

Ez aplikagarria «ro-ro» edo edukiontzietan sartutako salgaiei.

BERARIAZKO APLIKAZIO BALDINTZAK

«Itsas zirkulazioa», «itsas sarrera/irteera», «itsas zerbitzua» eta «itsas zerbitzu erregularra», Estatuko Portuei eta Nabigazio Zibilari buruzko Legearen testu bateginaren II. eranskinean jasotako definizioen arabera.

GIU (Garraio intermodaleko unitatea): salgaiak garraiatzeko elementua (edukiontzietarako plataforma, ibilgailu zurrun edo artikulatua, erdiatoia eta atoia) TEU («Twenty Equivalent Unit»): 20 oinen baliokide den edukiontzi-unitatea.

Aintzat hartzen ez diren tarteei dagokienez: % 0ko hobaria.

Hobari bateragarrien biderkatze-efektuak ezin izango du dagokion tasaren kuota-hobariaren % 40 gainditu.

Itsas zirkulazio edo zerbitzu berezi, lehentasunezko edo estrategiko bakoitzaren barruan, ezin izango da, inola ere, tasa baten (itsasontziarena, salgaiarena edo bidaiariena) kuota-hobariaren % 40 gainditu.

Ekitaldirako gehieneko zenbatekoaren mugara heltzean, Portu-agintaritzak, automatikoki, utzi egin beharko dio hobari hauek aplikatzeari.

Portu-agintaritza honetan 2014ko ekitaldian 245.3 artikuluaren kariaz aplikatutako hobarien zenbateko osoa ezin izango da 2012ko ekitaldian itsasontziaren tasaren, bidaiarien tasaren eta salgaiaren tasaren bidez bildutako guztizkoaren ehuneko 20 baino handiagoa izan.

Aplikazio-baldintza orokorrak:

2713A eta 2713B

2520

1. geldialditik aurrera 2515 eta 2516

0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 1. geldialditik aurrera 0708, 0709, 0806, 0807.

Petrolioaren kokea terminal publikoen bidezko sarrerazirkulazioan Barazki eta fruituak, edukiontzietan sartu gabeko irteerazirkulazioan.

Marmola eta granitoa 4805

30% 30% Balioa 309. zenbakiaren euskarazko gehigarria ERAIKUNTZA MATERIALAK

PAPERA ETA PAPER OREA. Paper-bobinak.

1. geldialditik aurrera Itsasontziaren tasa SALGAI OROKORRA. Salgaiak errodadura bidez kargatzea eta deskargatzea («roll on-roll off» edo «ro-ro») «con-ro» edo «ro-ro» itsasontzi puruetan. Salgai-araubideko ibilgailuak izan ezik.

Tartea 1. geldialditik aurrera Muga-zergen kodeak HOBARIAK 2014 (245.3 art.) Ekonomia edo gizartea garatzen laguntzen duten itsas zirkulazioak eta zerbitzuak sustatzeko EDUKIONTZIAK: Itsas zirkulazioa eta itsas sarrera/irteera, itsas zerbitzu erregularrean. Goratzen kargatzea eta deskargatzea («lift on-lift off» edo «lo-lo») ITSAS ZIRKULAZIO ETA ZERBITZU BEREZIAK, LEHENTASUNEZKOAK EDO ESTRATEGIKOAK

Portu-agintaritza: ALMERÍA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

2013ko abenduaren 26a, osteguna 7901etik 7907ra 1001etik 1008ra; 1101etik 1106ra; 1109

Salgaiaren tasa 15% 40% 20% 200.000 tona baino gehiago 20.000 tona baino gehiago Gehienez ere 20.000 tona 30% 20% 40% 100.000 tona baino gehiago 25.001 eta 50.000 tona artea 20% 50.001 eta 100.000 tona artea 40% 400.000 tonatik 499.999 tona 20% Balioa 500.000 tona baino gehiago 15.000 TEU baino gehiago Tartea Bidaiarien tasa 2.000 pertsona baino gehiago Tartea 20% Balioa a) berariazko baldintza aplikatzen da.

a) berariazko baldintza aplikatzen da.

a) berariazko baldintza aplikatzen da.

a) berariazko baldintza aplikatzen da.

a) berariazko baldintza aplikatzen da.

a) berariazko baldintza aplikatzen da.

BERARIAZKO APLIKAZIO BALDINTZAK

b) Tarte bakoitzean diren unitateei, Lege hau indarrean sartu zenetik aurrerakoak direnean, tartearen hobari-ehuneko bereizia aplikatzen zai a) Lege hau indarrean sartu zenetik aurrera operatutako unitate guztiei aplikatzen zaie lortutako urteko zirkulazioari dagokion tartearen hobari-ehuneko Berariazko aplikazio-baldintzak «Itsas zirkulazioa», «itsas sarrera/irteera», «itsas zerbitzua» eta «itsas zerbitzu erregularra», Estatuko Portuei eta Nabigazio Zibilari buruzko Legearen testu bateginaren II. eranskinean jasotako definizioen arabera.

TEU («Twenty Equivalent Unit»): 20 oinen baliokide den edukiontzi-unitatea.

Aintzat hartzen ez diren tarteei dagokienez: % 0ko hobaria.

Hobari bateragarrien biderkatze-efektuak ezin izango du dagokion tasaren kuota-hobariaren % 40 gainditu.

Itsas zirkulazio edo zerbitzu berezi, lehentasunezko edo estrategiko bakoitzaren barruan, ezin izango da, inola ere, tasa baten (itsasontziarena, salgaiarena edo bidaiariena) kuota-hobariaren % 40 gainditu.

Ekitaldirako gehieneko zenbatekoaren mugara heltzean, Portu-agintaritzak, automatikoki, utzi egin beharko dio hobari hauek aplikatzeari.

Portu-agintaritza honetan 2014ko ekitaldian 245.3 artikuluaren kariaz aplikatutako hobarien zenbateko osoa ezin izango da 2012ko ekitaldian itsasontziaren tasaren, bidaiarien tasaren eta salgaiaren tasaren bidez bildutako guztizkoaren ehuneko 20 baino handiagoa izan.

Aplikazio-baldintza orokorrak:

ZEREALAK

ZINKA

4401; 4403tik 4411ra 7207tik 7229ra; 7301etik 7309ra 20% 20% Balioa 309. zenbakiaren euskarazko gehigarria ZURAK

PRODUKTU SIDERURGIKOAK Edukiontzietan sartu gabe 20 geldialdi baino gehiago Itsasontziaren tasa EDUKIONTZIAK itsas sarrera/irteera, itsas zerbitzu erregularrean, eta itsas zirkulazioa. Goratzen kargatzea eta deskargatzea («lift on-lift off» edo «lo-lo») Tartea 1. geldialditik aurrera Muga-zergen kodeak HOBARIAK 2014 (245.3 art.) Ekonomia edo gizartea garatzen laguntzen duten itsas zirkulazioak eta zerbitzuak sustatzeko GURUTZONTZI TURISTIKOAK

ITSAS ZIRKULAZIO ETA ZERBITZU BEREZIAK, LEHENTASUNEZKOAK EDO ESTRATEGIKOAK

Portu-agintaritza: AVILÉS

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

2013ko abenduaren 26a, osteguna % 30

Okupazio-tasa % 309. zenbakiaren euskarazko gehigarria Edukiontzi-terminala SALGAIEN ITSAS TERMINAL MOTA

Gehienez ere, okupazio-tasaren kuotaren % 30

Espainiako portuen lehiakortasuna sustatzeko eta nazioarteko merkatuetara egokitzen laguntzeko HOBARIAK 2014 (182. ART.) Portu-agintaritza: ALGECIRASKO BADIA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

2013ko abenduaren 26a, osteguna Operadoreko 1,5 milioi tona salgaitik aurrera.

Itsasontziaren tasa % 40

% 10

Balioa Salgaiaren tasa Operadoreko 1,5 milioi tona salgaitik aurrera.

9.000 TEU baino gehiago 1 eta 9.000 TEU artean 1. unitatetik aurrera (tona edo garraio-elementua) 1. unitatetik aurrera (tona edo garraio-elementua) Tartea % 40

% 10

% 40

% 35

% 30

% 40

Balioa Tartea Bidaiarien tasa Balioa Kargatzeko edo deskargatzeko merkataritza-eragiketarik gabeko lanetan soilik.

Ez da hobaririk egongo operadoreko 1,5 milioi tona salgaitik aurrera.

Itsasontziaren tasak hurrengo eskalatik aurrera izango du hobaria, 1,5

milioi tona salgai gainditutakoan.

9.000 TEU baino gehiago dituzten operadoreak, sarrera- edo irteeraaraubidean garraiatuta, portuko zerbitzu-gunera trenbidez sartzen edo irteten direnak. 9.000 TEU gaindituta, 1.etik aurrera % 40ko hobaria izango dute.

9.000 TEU baino gutxiago dituzten operadoreak, sarrera- edo irteeraaraubidean garraiatuta, portuko zerbitzu-gunera trenbidez sartzen edo irteten direnak.

BERARIAZKO APLIKAZIO BALDINTZAK

2013ko abenduaren 26a, osteguna Hobari horiek ez zaizkie inola ere aplikatuko instalazioak administrazio-emakida araubidean erabiltzen dituzten portuko zirkulazioei, baldin eta, 48/2004 Legea indarrean jartzean, emakidarekin jaso ez diren instalazioentzat aurreikusitako erabilera-tasen kuotak, emakida-tituluan aurreikusitako hobariak barne, aplikatzea aukeratu badute.

«Itsas zirkulazioa», «itsas sarrera/irteera», «itsas zerbitzua» eta «itsas zerbitzu erregularra», Estatuko Portuei eta Nabigazio Zibilari buruzko Legearen testu bateginaren II. eranskinean jasotako definizioen arabera.

Aintzat hartzen ez diren tarteei dagokienez: % 0ko hobaria.

Hobari bateragarrien biderkatze-efektuak ezin izango du dagokion tasaren kuota-hobariaren % 40 gainditu.

Itsas zirkulazio edo zerbitzu berezi, lehentasunezko edo estrategiko bakoitzaren barruan, ezin izango da, inola ere, tasa baten (itsasontziarena, salgaiarena edo bidaiariena) kuota-hobariaren % 40 gainditu.

Ekitaldirako gehieneko zenbatekoaren mugara heltzean, Portu-agintaritzak, automatikoki, utzi egin beharko dio hobari hauek aplikatzeari.

Portu-agintaritza honetan 2014ko ekitaldian 245.3 artikuluaren kariaz aplikatutako hobarien zenbateko osoa ezin izango da 2012ko ekitaldian itsasontziaren tasaren, bidaiarien tasaren eta salgaiaren tasaren bidez bildutako guztizkoaren ehuneko 20 baino handiagoa izan.

Aplikazio-baldintza orokorrak:

BADIAKO ZIRKULAZIOA, ESPORTAZIOA IZAN EZIK.

(KONPONKETAK, HORNIDURA, ZUZKIDURA...) Guztiak Guztiak Tartea 309. zenbakiaren euskarazko gehigarria SOLTEKO KARGA LIKIDOEN ITSAS GARRAIOA

EDUKIONTZIETAN SARTUTAKO SALGAIAK ETA BEREN GARRAIO ELEMENTUAK ITSAS SARRERA ETA IRTEERA ARAUBIDEAN, PORTUKO GUNERA TRENBIDEZ SARTZEN EDO IRTETEN DIRENEAN.

Guztiak EDUKIONTZIETAN SARTUTAKO SALGAIAK ETA BEREN GARRAIO ELEMENTUAK ITSAS SARRERA ETA IRTEERA ARAUBIDEAN, PORTUKO GUNERA TRENBIDEZ SARTZEA EDO IRTETEA IZAN EZIK.

Guztiak Guztiak Muga-zergen kodeak HOBARIAK 2014 (245.3 ART.) Ekonomia edo gizartea garatzen laguntzen duten itsas zirkulazioak eta zerbitzuak sustatzeko SALGAIAK ETA BEREN GARRAIO ELEMENTUAK

«RORO» ZIRKULAZIOAN.

ITSAS ZIRKULAZIO ETA ZERBITZU BEREZIAK, LEHENTASUNEZKOAK EDO ESTRATEGIKOAK

Portu-agintaritza: ALGECIRASKO BADIA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO I. atala  264. or.

% 60

% 55

% 40

Salgaiaren tasa % Ikus aplikazio-baldintzak Itsasontziaren tasa % TEU («Twenty Equivalent Unit»): 20 oinen baliokide den edukiontzi-unitatea.

Subjektu pasibo bakoitzak aitortutako geldialdi eta salgai bakoitzari neurri berean aplikatzen zaio, aipatutako baldintzetan.

Salgaiaren tasa: igarobidean dauden TEUei aplikatzen zaie soilik.

Ekitaldirako gehieneko zenbatekoaren mugara heltzean, Portu-agintaritzak, automatikoki, utzi egin beharko dio hobariak aplikatzeari.

Aplikazio-baldintzak:

Mugitutako TEU- 1,00 eta 2,00 artean zirkulazioaren eta emakidatituluan ezarritako 2,01 eta 2,60 artean gutxieneko zirkulazioaren arteko erlazioa 2,60 baino handiagoa >% 60

Zirkulazioproportzioa (t) 309. zenbakiaren euskarazko gehigarria Hobariaren % Aplikazio-baldintzak. Itsasontziaren eta salgaiaren tasak Edukiontzi-terminalak EMAKIDA EDO BAIMEN BIDEZKO PORTU TERMINALAK

HOBARIAK 2014(245.4 ART.) Espainia nazioarteko logistika-plataforma gisa indartzeko Portu-agintaritza: ALGECIRASKO BADIA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

2013ko abenduaren 26a, osteguna 1701 eta 1702

%5

1 eta 500.000 t artean % 10

%5

% 15

300.000 tona baino gehiago 1 eta 150.000 tona artean % 10

1 eta 150.000 tona artean 150.001 eta 300.000 tona artean % 15

150.001 eta 300.000 tona artean % 20

% 10

500.000 tona baino gehiago 300.000 tona baino gehiago % 10

1 eta 25.000 TEU artean 1. bidaiaritik aurrera Bidaiarien tasa Tartea % 10

Balioa baldintza salgaiaren tasari b) berariazko baldintza aplikatzen da. Zerealen, sojaren, pentsuen, irinen eta azukrearen solteko zirkulazioari soilik ematen zaio hobaria, hartzailea/igorlea bat bera denean eta zirkulazioa emakida- edo baimen-araubidean ez dauden itsas terminaletan manipulatzen denean.

b) berariazko aplikatzen zaio.

Itsasontziaren tasari a) berariazko baldintza aplikatzen zaio, eta salgaiaren tasari b) berariazko baldintza. TEUak bereiz zenbatzen dira armadore bakoitzarentzat, eta itsas sarreran/irteeran betetako edukiontziek baino ez dute hobaria jasotzen.

Atrakatze-postuan dauden lehen hilean baino ez zaie aplikatuko hobaria.

Igarobidean dauden bidaiariei aplikatzen zaie soilik, egun bat baino gehiagoko egonaldia egiten dutenean.

APLIKAZIO BALDINTZAK

2013ko abenduaren 26a, osteguna b) Tarte bakoitzean diren unitateei tartearen hobari-ehuneko bereizia aplikatzen zaie.

a) Hobari-ehunekoa urteko zirkulazioari aplikatzen zaio, baldin eta urteko zirkulazio hori eskatutako gutxienekotik gorakoa bada.

Berariazko aplikazio-baldintzak:

«Itsas zirkulazioa», «itsas irteera/sarrera», «itsas zerbitzua» eta «itsas zerbitzu erregularra», Estatuko Portuei eta Nabigazio Zibilari buruzko Legearen testu bateginaren II. eranskinean jasotako definizioen arabera.

Hobari horiek ez zaizkie inola ere aplikatuko instalazioak administrazio-emakida araubidean erabiltzen dituzten portuko zirkulazioei, baldin eta, 48/2003 Legea indarrean jartzean, emakidarekin jaso ez diren instalazioentzat aurreikusitako erabileratasen kuotak, emakida-tituluan aurreikusitako hobariak barne, aplikatzea aukeratu badute.

TEU («Twenty Equivalent Unit»): 20 oinen baliokide den edukiontzi-unitatea.

Aintzat hartzen ez diren tarteei dagokienez: % 0ko hobaria.

Zirkulazio mota zehatz bati itsas zerbitzua ematen dioten itsasontzien multzorako kontabilizatzen dira itsasontzien geldialdiak, bidaiariak, edukiontziak (TEU) eta salgai-tonak.

Hobari bateragarrien biderkatze-efektuak ezin izango du dagokion tasaren kuota-hobariaren % 40 gainditu.

Itsas zirkulazio edo zerbitzu berezi, lehentasunezko edo estrategiko bakoitzaren barruan, ezin izango da, inola ere, tasa baten (itsasontziarena, salgaiarena edo bidaiariena) kuota-hobariaren % 40 gainditu.

Portu-agintaritza honetan 2014ko ekitaldian 245.3 artikuluaren kariaz aplikatutako hobarien zenbateko osoa ezin izango da 2012ko ekitaldian itsasontziaren tasaren, bidaiarien tasaren eta salgaiaren tasaren bidez bildutako guztizkoaren ehuneko 8

baino handiagoa izan.

Ekitaldirako gehieneko zenbatekoaren mugara heltzean, Portu-agintaritzak, automatikoki, utzi egin beharko dio hobari hauek aplikatzeari.

Aplikazio-baldintza orokorrak:

AZUKREA SOLTEAN

1008ra; 1101etik 1109ra; 1201etik 1214ra; % 25

% 40

Balioa 25.001 eta 50.000 TEU artean 50.000 TEU baino gehiago Salgaiaren tasa Tartea 309. zenbakiaren euskarazko gehigarria LABOREAK, SOJA, PENTSUAK ETA IRINAK, soltean «RO-RO» ZIRKULAZIOA

% 10

EDUKIONTZIAK goratzen kargatuta eta deskargatuta («lift on-lift off» edo «lo-lo») 1. geldialditik aurrera Itsasontziaren tasa Tartea Balioa % 40

1001 e tik Muga-zergen kodeak HOBARIAK 2014 (245.3 ART.) Ekonomia edo gizartea garatzen laguntzen duten itsas zirkulazioak eta zerbitzuak sustatzeko.

ITSASONTZIAK ETA TRESNA FLOTATZAILEAK, konpontzeko edo gaitzeko atrakatze-postuan luze egon behar dutenak, ez inaktiboak GURUTZONTZI TURISTIKOAK

ITSAS ZIRKULAZIO ETA ZERBITZU BEREZIAK, LEHENTASUNEZKOAK EDO ESTRATEGIKOAK

Portu-agintaritza: Cádizko badia BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO I. atala  266. or.

1. geldialditik aurrera 1. geldialditik aurrera 1. geldialditik aurrera 1. geldialditik aurrera 1. geldialditik aurrera 1. geldialditik aurrera 3

3A

4

4A

5

5A

Bidaiarien tasa 1. pertsonatik aurrera 1. geldialditik aurrera % 15

% 30

1. geldialditik aurrera % 30

1. geldialditik aurrera 1. pertsonatik aurrera 1. geldialditik aurrera 1. geldialditik aurrera 1. pertsonatik aurrera 1. geldialditik aurrera 1. geldialditik aurrera 5 geldialdi baino gehiago (14/01/01 eta 14/03/15 artean eta/edo 14/11/15 eta 14/12/31

Tartea 1. pertsonatik aurrera Balioa % 15

%5

% 15

% 30

%5

%5

% 30

Salgaiaren tasa % 30

% 15

% 30

% 15

%5

% 15

% 30

%5

%5

% 30

%5

% 10

Balioa BERARIAZKO APLIKAZIO BALDINTZAK

24 ordutik gorako geldialdia egiten duten itsasontziei aplikatzen zaie.

Itsasontzi guztiei aplikatzen zaie, modu metagarrian, 2014ko lehenengo geldialditik aurrera.

24 ordutik gorako geldialdia egiten duten itsasontziei aplikatzen zaie.

Itsasontzi guztiei aplikatzen zaie, modu metagarrian, 2014ko lehenengo geldialditik aurrera.

Ibilbide berean Balearretako Portu-agintaritzaren BI portutan, Maó horietako bat, geldialdia egiten duen itsasontziari aplikatuko litzaioke Itsasontzi guztiei aplikatzen zaie, modu metagarrian, 2014ko lehenengo geldialditik aurrera.

24 ordutik gorako geldialdia egiten duten itsasontziei aplikatzen zaie.

Itsasontzi guztiei aplikatzen zaie, modu metagarrian, 2014ko lehenengo geldialditik aurrera.

Gehienez 220 metroko luzera duten itsasontzi guztiei aplikatzen zaie.

24 ordutik gorako geldialdia egiten duten itsasontziei aplikatzen zaie.

300 metrotik gorako luzera duten itsasontziei aplikatzen zaie. (*) Baldintza lehenengo geldialditik betetzen duen itsasontziari aplikatzen zaio, dagokion aldiko geldialdi guztietan (neguko denboraldia) 2013ko abenduaren 26a, osteguna Aipatutako tarte eta baldintzetan, subjektu pasibo guztiei neurri berean aplikatzen zaizkie, itsas zirkulazio edo zerbitzu berezi, lehentasunezko edo estrategiko bakoitzaren barruan.

Aintzat hartzen ez diren tarteei dagokienez: % 0ko hobaria.

Aipatutako tarte eta baldintzetan, geldialdi, tona, unitate eta bidaiari guztiei neurri berean aplikatzen zaizkie, itsas zirkulazio edo zerbitzu berezi, lehentasunezko edo estrategiko bakoitzaren barruan.

Itsas zirkulazio edo zerbitzu berezi, lehentasunezko edo estrategiko bakoitzaren barruan, ezin izango da, inola ere, tasa baten (itsasontziarena, salgaiarena edo bidaiariena) kuota-hobariaren % 40 gainditu.

Ekitaldirako gehieneko zenbatekoaren mugara heltzean, Portu-agintaritzak, automatikoki, utzi egin beharko dio hobari hauek aplikatzeari.

Paragrafo honetan 2014rako eta portu-agintaritza honetarako araututako hobarien zenbateko osoa ezin izango da 2012ko ekitaldian itsasontziaren tasaren, bidaiarien tasaren eta salgaiaren tasaren bidez bildutako guztizkoaren ehuneko 20

baino handiagoa izan.

Hobari bateragarrien biderkatze-efektuak ezin izango du dagokion tasaren kuota-hobariaren % 40 gainditu.

Hobari guztiak bateragarriak dira.

300 metrotik gorako luzerak (*): Hobari hau udako denboraldiaren hasieran eta amaieran aplikatzen da: Martxoaren 16tik maiatzaren 31ra, eta irailaren 1etik azaroaren 14ra.

Negu-denboraldia (ND): 2014ko hobarien ondorioetarako, urtarrilaren 1etik martxoaren 15era bitartean eta azaroaren 15etik abenduaren 31ra bitartean egindako geldialdiak kontabilizatuko dira. (5 geldialdi baino gehiago aldi bakoitzean) Aplikazio-baldintza orokorrak:

GURUTZONTZI TURISTIKOAK ALCÚDIAKO PORTUAN

1. geldialditik aurrera 2

2B

1. geldialditik aurrera 1B

1. geldialditik aurrera 1. geldialditik aurrera 1A

2A

1. geldialditik aurrera 1

%5

% 10

5 geldialdi baino gehiago (14/01/01 eta 14/03/15 artean eta/edo 14/11/15 eta 14/12/31

Tartea 309. zenbakiaren euskarazko gehigarria GURUTZONTZI TURISTIKOAK LA SAVINAKO PORTUAN

GURUTZONTZI TURISTIKOAK MAÓKO PORTUAN

GURUTZONTZI TURISTIKOAK EIVISSAKO PORTUAN

GURUTZONTZI TURISTIKOAK PALMAKO PORTUAN

Balioa Itsasontziaren tasa Tartea Kopurua HOBARIAK 2014 (245.3 ART.)Ekonomia edo gizartea garatzen laguntzen duten itsas zirkulazioak eta zerbitzuak sustatzeko ITSAS ZIRKULAZIO ETA ZERBITZU BEREZIAK, LEHENTASUNEZKOAK EDO ESTRATEGIKOAK

Portu-agintaritza: BALEARRAK

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO I. atala  267. or.

% 60

Garraio-araubideko ibilgailuak Subjektu pasibo bakoitzak aitortutako geldialdi, salgai eta bidaiari guztiei neurri berean aplikatzen zaizkie, aurrez aipatutako baldintzetan.

Bidaiariaren tasa: jatorria edo helmuga Balear artxipelagotik at duen bidaiari bakoitzari aplikatzen zaio. Hobaria bateraezina da 208.d) artikuluan xedatutako murrizketarekin.

Salgaiaren tasa: jatorria edo helmuga Balear artxipelagotik at duen salgai bakoitzari aplikatzen zaio. Hobaria bateraezina da 216.b) artikuluan xedatutako murrizketarekin.

Itsasontziaren tasa: subjektu pasiboak aitortutako geldialdi bakoitzari aplikatzen zaio, S oinarrizko zenbatekoa aplikatzekoa den kasuetan. Hobaria bateraezina da 197.1.h) artikuluan xedatutako murriz % 45

Garraio-araubideko bidaiariak Ekitaldirako gehieneko zenbatekoaren mugara heltzean, Portu-agintaritzak, automatikoki, utzi egin beharko dio hobari hauek aplikatzeari.

% 40

Salgaiaren tasa Bidaiarien tasa 309. zenbakiaren euskarazko gehigarria Aplikazio-baldintzak:

% 40

Itsasontziaren tasa Uhartetasuna, isolamendu berezia edo ultraperifikotasuna HOBARIAK(245.5 ART.) Artxipelagotik at dauden beste portu batzuekin eskainitako itsas zerbitzuak ITSAS ZERBITZUAK

Portu-agintaritza: BALEARRAK

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

2013ko abenduaren 26a, osteguna HOBARIAK 2014 (182. ART.) % 15

% 30

% 15

% 10

AUTOMOBILAK BILTEGI BERTIKALEKIN

AUTOMOBILAK BILTEGI BERTIKALIK GABE

BALIO ANITZEKOA

GURPIL BIDEZKO KARGA

«Automobilak biltegi bertikalik gabe» itsas terminalerako hobaria izan ezik, gainontzeko hobari bereziak Bartzelonako portuko lurren balorazio berri bat onartu arte baino ez dira aplikatzekoak izango, betiere Estatuko Portuei eta Merkataritzako Nabigazioari buruzko Legearen testu bateginaren 177. artikuluarekin bat etorriz. Horrenbestez, Bartzelonako portuko lurren balorazio berri bat onartuz gero, azken hobari berezi horiek indargabetuko dira, eta «Automobilak biltegi bertikalik gabe» itsas terminal motarako hobariari baino ez zaio eutsiko.

309. zenbakiaren euskarazko gehigarria Hobari hau emakidetan/baimenetan aplikatuko da horien titularrak okupazio-tituluan jasotako betebeharrak egunean dituenean soilik.

% 20

Okupazio-tasa % EDUKIONTZIAK

SALGAIEN ITSAS TERMINAL MOTA

Gehienez ere, okupazio-tasaren kuotaren % 30

Espainiako portuen lehiakortasuna sustatzeko eta nazioarteko merkatuetara egokitzen laguntzeko Portu-agintaritza: BARTZELONA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

2013ko abenduaren 26a, osteguna % 40

% 30

% 40

% 40

% 20

% 15

Balioa Tartea «Itsas zirkulazioa», «itsas sarrera/irteera», «itsas zerbitzua», «itsas zerbitzu erregularra» eta «distantzia laburreko itsas zerbitzua», 2/2011 Legegintzako Errege Dekretuaren II. eranskinean jasotako definizioen arabera.

Aplikazio-baldintza orokorrak: Itsas zirkulazio edo zerbitzu berezi, lehentasunezko edo estrategiko bakoitzaren barruan, ezin izango da, inola ere, tasa baten (itsasontziarena, salgaiarena edo bidaiariena) hobariaren % 40 gainditu.

Zirkulazioak eta zerbitzuak modu metagarrian kontabilizatuko dira urte naturalean zehar.

Aintzat hartzen ez diren tarteei dagokienez: % 0ko hobaria Aipatutako tarte eta baldintzetan, geldialdi, tona, unitate eta bidaiari guztiei neurri berean aplikatzen zaizkie, itsas zirkulazio edo zerbitzu berezi, lehentasunezko edo estrategiko bakoitzaren barruan.

Aipatutako tarte eta baldintzetan, subjektu pasibo guztiei neurri berean aplikatzen zaizkie, itsas zirkulazio edo zerbitzu berezi, lehentasunezko edo estrategiko bakoitzaren barruan.

% 40

1. tonatik aurrera SOLTEKO KARGA LIKIDOAK. Itsas eta trenbide-intermodalitatea 1. geldialditik aurrera 1. tonatik aurrera HIDROKARBUROAK EZ DIREN SOLTEKO KARGA LIKIDOAK. Kargakontzentrazioa. Zirkulazio-araubideko zirkulazioa GAS NATURAL BIDEZ MUGITZEN DIREN ITSASONTZIAK. Energiaeraginkortasuna.

Salgaiaren tasa 10.000 unitate baino gehiago 1. tonatik aurrera 1. tonatik aurrera 1. tonatik aurrera % 20

% 40

1. geldialditik aurrera. Itsasontzia >= 30.000 GT

1. geldialditik aurrera % 10

PIEZA BEREZIAK. Karga-kontzentrazioa. Zirkulazio-araubideko zirkulazioa IBILGAILU BERRIAK. Itsas konektagarritasuna eta itsas zirkulazioaren araubideko karga-kontzentrazioa.

ZEREALAK soltean. Garia, zekalea, garagarra eta artoa. Karga-kontzentrazioa. 1001, 1002, 1003 eta 1005 Geldialdien sustapena eta solteko zirkulazioa.

Balioa Tartea Bidaiarien tasa Balioa Itsasontziei aplikatzen zaie, baldin eta haien motor nagusiek edo portuan daudenean zerbitzu osagarrietarako dituzten motor osagarriek erregai gisa gas naturala erabiltzen badute (LNG).

Solteko karga likidoen itsas zirkulazioari aplikatzen zaio, zerbitzugunera sartzeko/irteteko trenbidea erabiltzen dutenean.

Itsas zirkulazioaren araubideko solteko karga likidoen zirkulazioari aplikatzen zaio, hidrokarburoak izan ezik.

Itsas zirkulazioaren araubideko karga orokorren zirkulazioari aplikatzen zaio, salbuespen hauekin:

- Edukiontzietan sartutako karga orokorraren zirkulazioa.

- 10.000 kg-tik beherako ibilgailu berrien zirkulazioa.

- Errodadura bidezko kargatze- eta deskargatze-zirkulazioa, errepide bidezko garraio-kateen zirkulazioa atzematen duten distantzia laburreko itsas garraioko lineatan.

- Itsasontziaren tasa: hala dagokionean, ibilgailuen zirkulazioan espezializatutako terminaletan aritzen diren 20.00 GT baino gehiagoko itsasontziei aplikatzen zaie, neurri berean, urteko lehenengo geldialditik aurrera. - Salgaiaren tasa: hala dagokionean, zirkulazio-araubidean manipulatzen diren ibilgailu berrien zirkulazio guztiari aplikatzen zaio, urteko lehenengo ibilgailutik aurrera, ibilgailu horiek marka berekoak direnean edota, hainbat markatakoak izan arren, ibilgailuak fabrikatzen dituen talde berekoak direnean.

Hala dagokionean, solteko gaien itsasontziei neurri berean aplikatzen zaie, urteko lehenengo geldialditik aurrera.

- Itsasontziaren tasa: salgaien % 80 baino gehiago hobaria duten muga-zergen kodeetan sartuta daudenean aplikatzen da.

BERARIAZKO APLIKAZIO BALDINTZAK

309. zenbakiaren euskarazko gehigarria 1. geldialditik aurrera. Itsasontzia < 30.000 GT

Ikus aplikazio-baldintzen 3. taula.

72. kapitulua GURUTZONTZI TURISTIKOEN ZIRKULAZIOA.

PRODUKTU SIDERURGIKOAK. Ohiko kargan edo soltean.

Ikus aplikazio-baldintzen 2. taula.

Itsasontziaren tasa Ikus aplikazio-baldintzen 1. taula.

Tartea SALGAI OROKORRA. Salgaiak errodadura bidez kargatzea eta deskargatzea («roll on-roll off» edo «ro-ro»), errepide bidezko garraio-kateen zirkulazioa atzematen duten distantzia laburreko itsas garraioko lineatan. Garraioaraubideko ibilgailuak izan ezik.

Muga-zergen kodeak HOBARIAK 2014 (245.3 ART.) Ekonomia edo gizartea garatzen laguntzen duten itsas zirkulazioak eta zerbitzuak sustatzeko EDUKIONTZIAK itsas sarrera/irteera eta itsas zirkulazioa, itsas zerbitzuan.

Goratzen kargatzea eta deskargatzea («lift on-lift off» edo «lo-lo») ITSAS ZIRKULAZIO ETA ZERBITZU BEREZIAK, LEHENTASUNEZKOAK EDO ESTRATEGIKOAK

Portu-agintaritza: BARTZELONA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

2013ko abenduaren 26a, osteguna 3

4

Itsas kargen kontzentrazioa. Eragiketak egiteko atrakatze bat baino gehiago Itsas konektagarritasuna. Edukiontzien zirkulazioko itsas zerbitzu erregularrak.

8

9

Itsas kargen kontzentrazioa. Salgaien itsas sarrera- edo irteera-araubideko edukiontzi beteen zirkulazioa.

Itsas kargen kontzentrazioa. Salgaien itsas sarrera- edo irteera-araubideko edukiontzi beteen zirkulazioaren hazkundea.

Ikus aplikazio-baldintzen 1.4. taula.

Ikus aplikazio-baldintzen 1.3. taula.

Ikus aplikazio-baldintzen 1.2 taula.

Ikus aplikazio-baldintzen 1.1 taula.

Baldintza betetzen denean Baldintza betetzen denean 40% 40% 40% 1. TEUtik aurrera 1. TEUtik aurrera Balioa Tartea Salgaiaren tasa 40% 40% Balioa Tartea Bidaiarien tasa Balioa BERARIAZKO APLIKAZIO BALDINTZAK

Zerbitzugunera sartzeko edota zerbitzugunetik irteteko trenbidez bideratzen diren itsas sarrerako/irteerako araubideko edukiontzi beteei bakarrik aplikatuko zaie.

Itsas sarrera/irteera araubidean hutsik dauden edukiontziei bakarrik aplikatuko zaie.

Hala dagokionean, S oinarrizko zenbatekoaren aplikazio-eremutik kanpo dagoen itsas zerbitzu erregular bateko itsasontzi-bidaia baten bigarren geldialdi guztiei neurri berean aplikatzen zaie.

Honako baldintza hauek guztiak betetzen dituzten geldialdiei aplikatzen zaie:

- Kargatzeko/deskargatzeko eragiketak terminal batean baino gehiagotan egin behar izatea, eta, ondorioz, atrakatze-postua aldatu behar izatea.

- Geldialdian kargaren eta deskargaren bidez orotara erabilitako TEUen % 10 baino gehiago zirkulazioaren/ontzialdaketaren araubideko edukiontzien zirkulazioarekin lotuta egotea.

- Geldialdia itsas zerbitzu erregular batekoa izatea.

Itsas zerbitzu erregular bateko geldialdi guztiei aplikatzen zaie, neurri berean, aurre-aurreko geldialdia distantzia laburreko itsas garraioaren eremutik kanpokoa denean, 33/2010 Legeak aldatutako 48/2003 Legean xedatutako moduan; salbuespen izango dira Suezko kanaleko nabigazioari lotutako baldintza teknikoen ondorio direnak.

1. taularako aplikazio-baldintza orokorrak:

1, 2, 3 eta 4 hobariak ez dira aplikatzekoak izango geldialdi inaktiboetan, itsasontziaren tasari egonaldi luzeei dagokien koefizientea aplikatzen zaion denbora-tarteetan, eta kargatutako/deskargatutako gehieneko edukiontzi-bolumena 200 TEU baino txikiagoa den geldialdie Baldintza horien ondorioetarako, azken bezeroa salgaiaren amaierako igorlea/hartzailea izango da.

«Salgaien itsas sarrera/irteera» definizioa bat dator 2/2011 Legegintzako Errege Dekretuaren II. eranskineko glosarioan adierazitakoekin; itsasoko eta/edo lurreko zirkulazioko araubidean dauden zirkulazioak alde batera uzten dira.

7

Lur-konektagarritasuna. Edukiontzi beteen itsas eta tren-intermodalitatea.

6

5

2

Itsas konektagarritasuna. Itsas zerbitzu transozeaniko erregular bereko bigarren geldialdia Baldintza betetzen denean Tartea Itsasontziaren tasa 309. zenbakiaren euskarazko gehigarria Itsas kargen kontzentrazioa. Itsas zirkulazioaren araubideko edukiontzizirkulazioa.

Lur-konektagarritasuna. Salgaien itsas sarrerako/irteerako araubideko edukiontzi hutsen zirkulazioa.

1

Kopurua Itsas konektagarritasuna. Geldialdi transozeanikoaren zirkulazio-denbora hobetzea.

KONTZEPTUA

1. TAULA EDUKIONTZIETARAKO BERARIAZKO APLIKAZIO BALDINTZAK itsas sarrera/irteera eta itsas zirkulazioa. Goratzen kargatzea eta deskargatzea («lift on-lift off» edo «lo-lo») BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

2013ko abenduaren 26a, osteguna 2

3

Distantzia laburreko itsas garraio-zerbitzuen itsas konektagarritasuna.Itsas zerbitzu erregularrak sortzea.

Karga-kontzentrazioa. GIU gehikuntza Berariazko baldintzak betetzen dituen lehenengo geldialditik aurrera Urtean 901 geldialdi baino gehiago Itsasontziaren tasa Tartea Urtean 101 eta 300 geldialdi artean Urtean 301 eta 500 geldialdi artean Urtean 501 eta 700 geldialdi artean Urtean 701 eta 900 geldialdi artean 15% 30% Balioa 10% 15% 20% 25% 15% 10% % 5,00etik % 10,00era arteko gehikuntza 20% % 15,00etik gorako gehikuntza % 10,00etik % 15,00era arteko gehikuntza 15% 30% Berariazko baldintzak betetzen dituen lehenengo bidaiaritik aurrera Urtean 350.001 bidaiari baino gehiago 15% 25% Hala dagokionean, itsasontzi-konpainia baten GIU-zirkulazioa handitzeagatik aplikatzen da, baldintza hauek betetzen direnean:

- Hobari honi dagokion zirkulazio-gehikuntza kalkulatzeko, hobariaren xedeko urteko eta aurreko urteko zirkulazioaren arteko aldakuntza hartuko da kontuan.

- Aurreko urtean manipulatutako zirkulazioa gutxienez 10.000 mila GIU izan behar da.

Hobariaren zenbatekoaren kalkuluak zirkulazioaren gehikuntzari bakarrik eragiten dio; zenbateko hori honako irizpide hauen arabera zehaztuko da:

- GIUko salgaiaren tasaren batez besteko balioa hobariaren xedeko urtean, taula honen bat eta bi hobariak aplikatu ondoren.

- Hobariaren xede den urtearen eta aurrekoaren arteko GIU-aldakuntza.

-Hobari-ehunekoa, erreferentziaurteko zirkulazioarekiko izandako gehikuntzan oinarrituta.

Uneko urtean edo aurrekoan sortutako distantzia laburreko itsas garraioko itsas zerbitzu erregularreko geldiald guztiei aplikatzen zaie, neurri berean.

Itsas zerbitzu erregular bat sortu dela joko da halakoei dagozkien ezaugarriak dituen zerbitzu berri bat sortzen denean, gutxienez astean behingo maiztasuna duena.

Bidaiarien tasa BERARIAZKO APLIKAZIO BALDINTZAK Balioa Tartea Balioa 10% Urtean 100.001 eta 200.000 bidaiari artean 15% 15% Urtean 200.001 eta 350.000 bidaiari artean 20% 20% Urteko lehen geldialdi, GIU edo bidaiaritik aurrera aplikatzen da, neurri berean, itsasontzi-konpainia beraren 25% aurreko urtean metatutako bolumenaren arabera.

Berariazko baldintzak betetzen dituen lehenengo GIUtik aurrera 100.001 GIU baino gehiago Salgaiaren tasa Tartea 5.001 eta 10.000 GIU artean 10.001 eta 30.000 GIU artean 30.001 eta 75.000 GIU artean 75.001 eta 100.000 GIU artean 309. zenbakiaren euskarazko gehigarria 2. taularako aplikazio-baldintza orokorrak: Itsasontziaren tasari dagokion hobaria aplikatu ahal izateko, beharrezkoa da itsas zerbitzu erregularreko salgaien eta bidaiarien zirkulazioaren % 70 baino gehiago uharteetakoa ez izatea.

1

Kopurua Distantzia laburreko itsas zerbitzuetako karga-kontzentrazioa. Itsasontzikonpainia baten zirkulazio-bolumena.

KONTZEPTUA

2. TAULA SALGAI OROKORRETARAKO BERARIAZKO APLIKAZIO BALDINTZAK. Salgaiak errodadura bidez kargatzea eta deskargatzea («roll on-roll off» edo «ro-ro»), errepide bidezko garraio-kateen zirkulazioa atzematen duten distantzia laburreko itsas garraioko lineatan. Garraio-araubideko ibilgailuak izan ezik.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

2013ko abenduaren 26a, osteguna 40% 30% 20% 0% 20% 40% Martxoa Apirila Maiatza-urria Azaroa Abendua Bidaiarien tasa 15% 10% 10.001 eta 20.000 bidaiari artean BERARIAZKO APLIKAZIO BALDINTZAK

Hala dagokionean, tartez tarte aplikatzen da, modu marjinalean, gurutzontzi turistikoen konpainia batek Bartzelonako portuan artatzen dituen ontziratutako edo lehorreratutako bidaiarien urteko bolumen metatuaren arabera.

Hala dagokionean, itsasontzi guztiei neurri berean aplikatzen zaie, geldialdiaren hasiera-data aintzat hartuta, adierazitako aldiaren arabera.

Ez zaie aplikatzen ez geldialdi inaktiboei, ez gurutzontziari geldialdi luzeari dagokion itsasontzi-tasaren kuota aplikatzen zaion aldiei.

Hobari hau gurutzontzia bataiatzeko ekitaldia Bartzelonan egiten denean aplikatuko da soilik.

Hobari-ehunekoa, gehienez % 40, honako formula honen bidez lortuko da: G= (GT itsasontzia - 175.000) / GT itsasontzia Hala dagokionean, itsasontzi-konpainiak garraiatutako lehenengo bidaiaritik aurrera aplikatzen da, neurri berean, gurutzontzi turistikoen araubideko bidaiarien zirkulazioa handitzen denean, ondoko kasuotan:

- Bartzelonako portuan ezarri berriko konpainien kasuan, bidaiarien urteko zirkulazioa gutxienez 10.000 denean.

- Bartzelonako portuan lehendik aritzen diren gurutzontzi-konpainien kasuan, bi baldintza hauetako bat betetzen denean:

a) Uneko urteko eta erreferentzia-urteko zirkulazioaren arteko aldakuntza 10.000 bidaiari baino gehiago izatea.

Adierazitako berariazko baldintzak betetzen B x C b) Uneko urteko eta erreferentzia-urteko bidaiari-zirkulazioaren arteko aldakuntza % 10 baino handiago izatea. dituzten bidaiariei.

Honako hau da erreferentzia-urtea: uneko urtearen aurreko hiru urteak aintzat hartuta, konpainiak zirkulaziobolumen handiena izan duen urtea.

Hobaria kalkulatzeko erabilitako aldagaiak: B: bidaiari-zirkulazioaren gehikuntzaren baliokidea den ehunekoa, erreferentzia-urtearekiko, gehienez % 20 C: koefiziente zuzentzailea, bidaiarien guztizkoarekin alderatuta igarobidean dauden bidaiarien ehunekoaren arabera: hori gehienez % 30 denean, 1 da, eta % 30etik gorakoa denean, 0,5 da.

20% 20.001 eta 30.000 bidaiari artean 25% Balioa 30.001 eta 40.000 bidaiari artean 40.000 bidaiari baino gehiago Balioa Tartea Aplikazio-baldintza orokorrak: Itsasontziaren tasari dagozkion hobari guztiak ez dira elkarrekin bateragarriak; hortaz, balio handiena duena aplikatzen da.

Ontziratzen edo lehorreratzen ari den gurutzontziko bidaiariaren definizioa bat dator 2/2011 Legegintzako Errege Dekretuaren II. eranskinean jasotako definizioen glosarioan adierazitakoarekin, itsas zirkulazioaren araubideko zirkulazioa alde batera utzita.

Gurutzontzi turistikoa, koadroan jasotako modalitateetan, zirkulazio berezi bat bera da.

GURUTZONTZI TURISTIKOAK. Bidaiari-zirkulazioaren kontzentrazioa.

Bidaiarien kopuru osoaren gehikuntza.

Salgaiaren tasa 309. zenbakiaren euskarazko gehigarria GURUTZONTZI TURISTIKOAK. Bidaiari-zirkulazioaren kontzentrazioa.

Bartzelonako portuan ontziratzen edo lehorreratzen diren gurutzontzietako bidaiari-bolumena.

GURUTZONTZI TURISTIKOAK. Bidaiari-zirkulazioaren kontzentrazioa. Urtesasoiaren araberako geldialdiak.

40% Urtarrila-otsaila G

Balioa Tartea Itsasontziaren geldialdiaren egonaldiari.

Itsasontziaren tasa GURUTZONTZI TURISTIKOAK. Itsasontzia bataiatzeko geldialdia Tartea 175.000 GT baino gehiagoko itsasontziaren GTa Kopurua GURUTZONTZI TURISTIKOAK. Bidaiari-zirkulazioaren kontzentrazioa. Tonaje handiko gurutzontziak.

KONTZEPTUA

3. TAULA GURUTZONTZI TURISTIKOEN ZIRKULAZIORAKO APLIKAZIO BALDINTZA ESPEZIFIKOAK

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

2013ko abenduaren 26a, osteguna 1.1. TAULA. ITSASONTZIEN ZIRKULAZIOA. ITSASONTZIAREN TASAREN HOBARIA Aurreko urteko zirkulazioa (1) geldialdiak Entre 1 y 24 Entre 25 y 48 Entre 49 y 90 Entre 91 y 200 Entre 201 y 250 Entre 251 y 300 Entre 301 y 350 Entre 351 y 450 Entre 451 y 550 Más de 550

GT metatua Entre 1 y 600.000 Entre 600.001 y 900.000 Entre 900.001 y 2.900.000 Entre 2.900.001 y 6.600.000 Entre 6.600.001 y 8.250.000 Entre 8.250.001 y 9.900.000 Entre 9.900.001 y 11.550.000 Entre 11.550.001 y 14.850.000 Entre 14.850.001 y 22.000.000 Más de 22.000.000

hobariaren % aurreko urteko zirkulazio berara arte (2) GT(4) < 38.000 GT(4) ≥ 38.000

%0

% 15

%3

%6

% 18

% 25

% 27

% 30

% 33

% 37

% 40

hobariaren % zirkulazioa handitzeagatik (3) GT(4) < 38.000 GT(4) ≥ 38.000

% 20

% 40

% 40

(1) Hobariaren xede den urteko zirkulazioa edozer dela ere, aurreko urtean benetan manipulatutako zirkulazioa aintzat hartuta zehaztuko dira aplikatu beharreko hobari-ehunekoak. Hartarako geldialdibolumen osoa zein itsasontzi-konpainia/enpresa talde baten GT metatua hartuko dira kontuan, hobariaren xede denaren aurreko urtean, itsas zerbitzu erregularreko araubidean diharduten itsasontzietan.

Kontuan zer hartzen dugun, geldialdi kopurua edo GT metatua, hobari-ehunekoa ezberdina izan daitekeenez, ehunekorik handienak erabiliko dira beti.

(2) Balio metatua edo GTa aurreko urteko zirkulazio metatua adina edo txikiago duten geldialdietan aurreko urteko geldialdiaren GTa eta zirkulazioa hartuko dira kontuan hobari-ehunekoa zehazteko.

(3) Aurreko urtearekin alderatuta geldialdien edo GT metatuaren gehikuntza dakarten geldialdiei aplikatu beharreko hobari-ehunekoa.

(4) Balio hau geldialdi bakoitzaren GTari dagokio.

1.2. TAULA. ITSAS ZIRKULAZIOAREN ARAUBIDEKO EDUKIONTZI ZIRKULAZIOA. SALGAIAREN TASAREN ARAUBIDEA

Aurreko urteko zirkulazioa TEU (1) Entre 1 y 5.000 Entre 5.001 y 10.000 Entre 10.001 y 20.000 Más de 20.000

hobariaren % aurreko urteko zirkulazio berara arte (2) %0

% 20

% 30

% 40

hobariaren % zirkulazioa handitzeagatik (3) TEU < 20.000

% 20

TEU >= 20.000

% 40

% 40

(1) Itsasontzi-konpainia/enpresa talde baten itsas zirkulazio-araubideko TEUen bolumen osoa, hobariaren xede denaren aurreko urtean.

(2) Aurreko urteko zirkulazio metatu bera edo txikiagoa duten zirkulazio-araubideko TEUei aplikatu beharreko hobari-ehunekoa.

(3) Aurreko urtearekin alderatuta itsas zirkulazioaren gehikuntza dakarten TEUei aplikatu beharreko hobari ehunekoa.

1.3. TAULA. KAMIOI BIDEZKO ITSAS SARRERA/IRTEERAKO EDUKIONTZI BETEEN ZIRKULAZIOA. SALGAIAREN TASAREN ARAUBIDEA

Aurreko urteko zirkulazioa TEU (1) Entre 1 y 100.000 Entre 100.001 y 350.000 Entre 350.001 y 500.000 Entre 500.001 y 750.000 Entre 750.001 y 1.000.000 Entre 1.000.001 y 1.500.000 Más de 1.500.000

hobariaren % (2) %0

%5

% 13

% 15

% 17

% 19

% 20

(1) Itsasontzi-konpainia/enpresa talde baten TEUen bolumen osoa, hobariaren xede denaren aurreko urtean (itsas sarrera + itsas irteera + zirkulazioa) (2) Hobariaren ehuneko hau kamioia erabiltzen duten itsas sarrera/irteerako edukiontzi beteen salgaiaren tasari baino ez zaio aplikatuko; horrenbestez, ez du horrelakorik izango trenbidea baliatzen duten edukiontzi beteen eta edukiontzi hutsen itsas zirkulazioak.

1.4. TAULA. SARRERA/IRTEERAKO EDUKIONTZI BETEEN ZIRKULAZIOAREN HAZKUNDEA. SALGAIAREN TASAREN ARAUBIDEA

Aldakuntza (%)  Entre 0% y 5% Entre 5% y 10% Entre 10% y 15% Entre 15% y 20% Entre 20% y 25% Entre 25% y 30% Entre 30% y 200% Más de 200% Hobariaren % %0

%3

%6

%9

% 12

% 15

% 20

% 40

(1) Aldakuntzaren %= itsasontzi-konpainia/enpresa talde baten itsas sarrerako edo irteerako edukiontzi beteen zirkulazioaren aldakuntzaren ehunekoa, hobariaren xede den urtearen eta aurreko urtearen artean.

(2) Itsasontzi-konpainia/enpresa talde baten kamioi bidezko itsas sarrerako edo irteerako edukiontzi bete Zirkulazioaren gehikuntza, balio absolututan, gutxienez 2.000 TEU izan behar da hobaria aplikatzeko.

10% 10% Edukiontzi-terminala Solteko salgai solidoen terminal publikoak, produktu siderurgikoen, harrikatzaren, harrikatz-kokearen, burdin txatarren, burdin mearen edo sulfatoen gutxienez % 51

manipulatzen dituztenak.

Okupazio-tasa % 309. zenbakiaren euskarazko gehigarria SALGAIEN ITSAS TERMINAL MOTA

Gehienez ere, okupazio-tasaren kuotaren % 30

HOBARIAK 2014 (182. ART.) Espainiako portuen lehiakortasuna sustatzeko eta nazioarteko merkatuetara egokitzen laguntzeko Portu-agintaritza: BILBO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

2013ko abenduaren 26a, osteguna % 15

Tona 1etik 100.000era 2807

2926. 10

1. tonatik aurrera 1. tonatik aurrera % 20

% 20

b) Tarte bakoitzean diren unitateei, Lege hau indarrean sartu zenetik aurrerakoak direnean, tartearen hobari-ehuneko bereizia aplikatzen zaie.

a) Lege hau indarrean sartu zenetik aurrera operatutako unitate guztiei aplikatzen zaie lortutako urteko zirkulazioari dagokion tartearen hobari-ehunekoa.

Berariazko aplikazio-baldintzak «Itsas zirkulazioa», «itsas irteera/sarrera», «itsas zerbitzua» eta «itsas zerbitzu erregularra», Estatuko Portuei eta Nabigazio Zibilari buruzko Legearen testu bateginaren II. eranskinean jasotako definizioen arabera.

BERARIAZKO APLIKAZIO BALDINTZAK

a) berariazko baldintza aplikatzen da, baldin eta metatutako gutxieneko zirkulazioa 40.000 tonatik gorakoa bada portu-terminal eta produktu bakoitzeko.

b) berariazko baldintza aplikatzen da, urteko gutxieneko zirkulazio metatua 50.000 tonatik gorakoa denean.

a) berariazko baldintza aplikatzen da, igorle/hartzaile bakoitzeko urteko gutxieneko zirkulazio metatua 150.000 tonatik gorakoa denean.

a) berariazko baldintza aplikatzen da, enpresa zamaketari bakoitzeko urteko gutxieneko zirkulazio metatua 40.000 tonatik gorakoa denean.

a) berariazko baldintza aplikatzen da, terminal bakoitzeko urteko gutxieneko zirkulazio metatua 50.000 tonatik gorakoa denean.

a) berariazko baldintza aplikatzen da, terminal bakoitzeko urteko gutxieneko zirkulazio metatua 100.000 tonatik gorakoa denean.

b) berariazko baldintza aplikatzen da, enpresa zamaketari bakoitzeko urteko gutxieneko zirkulazio metatua 40.000 tonatik gorakoa denean.

a) berariazko baldintza aplikatzen da, enpresa zamaketari bakoitzeko urteko gutxieneko zirkulazio metatua 30.000 tonatik gorakoa denean.

b) berariazko baldintza aplikatzen da, urteko gutxieneko zirkulazioa 750.000 tonatik gorakoa denean.

Urteko lehenengo geldialditik aurrera aplikatzen da, neurri berean, gabarretako barne zirkulazioaren kasuan.

Urteko lehenengo geldialditik aurrera aplikatzen da, neurri berean, urtean metatutako zirkulazioa 250.000 tonatik gorakoa denean eta atrakalekua emakida bidezkoa denean.

b) berariazko baldintza aplikatzen da, urteko gutxieneko zirkulazio metatua 20.000 unitatetik gorakoa denean. Itsasontziaren tasaren hobaria Car-Carrier itsasontziei baino ez zaie aplikatzen.

a) berariazko baldintza itsas zerbitzu bereko unitate guztiei aplikatzen zaie.

a) berariazko baldintza aplikatzen da, hartzailea/igorlea berbera denean eta metatutako zirkulazioa 60.000 tonatik gorakoa denean.

Berariazko b) baldintza urteko lehenengo geldialditik aurrera aplikatzen da, neurri berean, enpresa zamaketari bakoitzeko urteko gutxieneko zirkulazioa 150.000 tonatik gorakoa denean.

a) berariazko baldintza aplikatzen da.

Berariazko b) baldintza aplikatzen zaie 11.000tik gorako GTa duten ohiko salgai orokorren itsasontziei edo edukiontzietan sartutako salgai orokorren itsasontziei, baldin eta urtean 5.000tik gorako TEU badute, betiere B oinarrizko zenbatekoa aplikagarria bada Hala dagokionean, urteko lehenengo geldialditik aurrera aplikatzen da, neurri berean; betiere, linea bakoitzeko urteko gutxieneko zirkulazioa 8.000 GIUtik gorakoa denean, eta itsas zerbitzu erregularreko geldialdiei dagokienez soilik.

Linea erregular bateko salgaiaren kontsignatarioak handitutako edukiontzi-zirkulazio osoari aplikatzen zaio, neurri berean, baldin eta linea horrek 8.000 TEUko mugimendu metatua badu eta gutxienez % 5 handitzen badu linea horretan mugitutako TEU kopurua aurreko urtearekin alderatuta.

Geldialdi berri guztiei edo uneko urtean handitutakoei aplikatzen zaie. Itsas zerbitzu erregularra handitu dela jotzen da maiztasuna 24 geldialditan baino gehiagotan handitzen denean, edota itsasontzien GTa gutxienez % 15 handitzen denean.

b) berariazko baldintza salgaien itsas sarrerako/irteerako edukiontzi beteei soilik aplikatzen zaie, azken bezero batek berak urtean emandako itsas sarrerako edo irteerako edukiontzi beteen bolumenaren arabera (TEUtan neurtuta); betiere, gutxieneko zirkulazioa 1.000 TEU baino handiagoa bada azken bezero bakoitzeko.

b) berariazko baldintza dagokion tarteko lehenengo geldialditik aurrera aplikatzen da, neurri berean, eta trenbidez garraiatzen den edukiontziari dagokionez soilik.

a) berariazko baldintza itsas zerbitzu erregularreko Ro-Pax itsasontziei soilik aplikatzen zaie, lehenengo unitatetik aurrera, gutxieneko zirkulazioak gainditzen dituztenean:

- urtean 60 geldialdi baino gehiago, itsasontziaren tasari dagokionez.

- urtean 50.000 bidaiari eta 12.000 ibilgailu baino gehiago, bidaiarien tasari dagokionez.

b) berariazko baldintza aplikatzen zaie itsasontzi-konpainia bereko itsasontzi eta bidaiari guztiei.

2013ko abenduaren 26a, osteguna TEU («Twenty Equivalent Unit»): 20 oinen baliokide den edukiontzi-unitatea.

Aintzat hartzen ez diren tarteei dagokienez: % 0ko hobaria.

Hobari bateragarrien biderkatze-efektuak ezin izango du dagokion tasaren kuota-hobariaren % 40 gainditu.

Itsas zirkulazio edo zerbitzu berezi, lehentasunezko edo estrategiko bakoitzaren barruan, ezin izango da, inola ere, tasa baten (itsasontziarena, salgaiarena edo bidaiariena) kuota-hobariaren % 40 gainditu.

Ekitaldirako gehieneko zenbatekoaren mugara heltzean, Portu-agintaritzak, automatikoki, utzi egin beharko dio hobari hauek aplikatzeari.

% 25

% 40

Bidaia-araubideko 1. ibilgailutik aurrera % 10

% 15

1. geldialditik 4.era 5. geldialditik 8.era % 20

Balioa 1. bidaiaritik aurrera Portu-agintaritza honetan 2014ko ekitaldian 245.3 artikuluaren kariaz aplikatutako hobarien zenbateko osoa ezin izango da 2012ko ekitaldian itsasontziaren tasaren, bidaiarien tasaren eta salgaiaren tasaren bidez bildutako guztizkoaren ehuneko 20 baino handiagoa izan.

Aplikazio-baldintza orokorrak:

Azido sulfurikoa Akrilonitriloa PRODUKTU KIMIKOAK

%5

% 10

1 eta 50.000 tona artean 50.001 tonatik aurrera 1507-B

1511-B

1514-B eta 1518-B

% 20

1. tonatik aurrera 2523-B

Zementua eta klinkerra soltean ontziratzea Biodiesela ekoizteko olioak eta koipeak % 25

1. tonatik aurrera Zerealak, garia, garagarra, zekalea, artoa % 20

% 20

% 20

100.001 tona baino gehiago 1. tonatik aurrera % 40

% 24

1. tonatik aurrera 700.000 tonatik 850.000 tonara % 36

% 32

1.000.000 tona baino gehiago 850.001 tonatik 1.000.000 tonara 1. tonatik aurrera % 30

700.000 tonatik aurrera % 10

% 25

1 eta 30.000 unitate artean 1. tonatik aurrera % 30

30.001 eta 50.000 unitate artean % 40

50.001 unitatetik aurrera % 20

1. tonatik aurrera % 15

% 40

1. tonatik aurrera % 30

% 18

350.001 tonatik aurrera Tona 1etik 200.000ra 200.001 tonatik 350.000 tonara % 15

1. tonatik aurrera 2905-A

Metanola % 40

% 20

1. geldialditik aurrera 1. geldialditik aurrera %8

1. geldialditik 12.era 1. geldialditik aurrera %5

% 10

13. geldialditik 26.era % 25

1001, 1002, 1003, 1004, 1005

2710-B

1205 eta 1206

1701

1201, 1512 B, 1507 B

7201 eta 7203

7204

8703

7308-B, 8501-B eta 8503

Kerosenoa Koltza-haziak eta ekilore-pipitak Azukrea soltean BABAK ETA LANDARE OLIOAK

Lingoteak eta briketak TXATARRA.

SOLTEKO SALGAIAK

Salgai-araubideko IBILGAILUAK

PRODUKTU EOLIKOAK, Haize-sorgailuak, makineria eta piezak 4802

% 20

1. geldialditik aurrera Bidaiarien tasa Tartea 9. geldialditik aurrera 309. zenbakiaren euskarazko gehigarria PNEUMATIKOAK ETA KAUTXUA

PAPERA ETA PAPER OREA. Papera.

Edukiontzietan sartu gabeko salgai orokorreko produktu siderurgikoak ontziratzea Itsasontzi-konpainia baten beraren itsas zerbitzuko itsasontziak SALGAI OROKORRA

% 20

%5

% 15

% 10

% 30

1.001 eta 2.500 TEU artean % 35

3.501 TEUtik aurrera 2.501 eta 3.500 TEU artean % 40

50.001 TEUtik aurrera 1 eta 25.000 TEU artean Balioa 25.001 eta 50.000 TEU artean 1. GIUtik aurrera % 15

Salgaiaren tasa Tartea Salgaiak errodadura bidez kargatzea eta deskargatzea («roll on-roll off» edo «ro-ro»). Salgai-araubideko ibilgailuak izan ezik.

1. geldialditik aurrera % 20

%5

1. geldialditik aurrera % 10

1. geldialditik 4.era % 15

5. geldialditik 8.era Balioa Tartea HOBARIAK 2014 (245.3 ART.) Ekonomia edo gizartea garatzen laguntzen duten itsas zirkulazioak eta zerbitzuak sustatzeko 9. geldialditik aurrera Itsasontziaren tasa 1. TEUtik aurrera 7201, 7202

7205etik 7306ra 7317, 7318, 7325

eta 7326

0001, 0001-C

0005, 0005-L, 0004

eta 0007

0001-X

0001-C

Muga-zergen kodeak Lineako porturatutako edukiontzien gehikuntza Zerbitzu erregularrak handitzea EDUKIONTZI beteak, itsas irteerakoak/sarrerakoak, itsas zerbitzu erregularrean. Karga-kontzentrazioa.

Goratzen kargatzea eta deskargatzea («lift on-lift off» edo «lo-lo») EDUKIONTZIAK itsas sarrera/irteera, itsas zerbitzu erregularrean. Goratzen kargatzea eta deskargatzea («lift on-lift off» edo «lo-lo») EDUKIONTZIAK

BIDAIA ARAUBIDEKO BIDAIARIAK ETA IBILGAILUAK

GURUTZONTZI TURISTIKOAK

ITSAS ZIRKULAZIO ETA ZERBITZU BEREZIAK, LEHENTASUNEZKOAK EDO ESTRATEGIKOAK

Portu-agintaritza: BILBO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO I. atala  277. or.

Itsas zerbitzu erregular berean, b) berariazko baldintza aplikatzen da.

Tarte bakoitzeko tonen (t) bolumena neurtzean, edukiontzien tarak kanpoan uzten dira, eta itsas zerbitzu erregularrei eragiten die soilik.

% 30

% 25

% 15

% 40

% 35

% 30

% 25

% 20

300.000 tona baino gehiago 200.001 eta 300.000 tona artean 10.001 eta 200.000 tona artean 100 geldialdi baino gehiago 75 eta 100 geldialdi artean 50 eta 75 geldialdi artean 25 eta 50 geldialdi artean 1 eta 25 geldialdi artean % 35

% 30

% 40

5 <= I < 10

0 <= I < 5

1. tonatik aurrera % 40

Bateraezina da salgaiaren tasari dagokionez 245.3 artikuluan xedatutako beste hobariekin Bateraezina da salgaiaren tasari dagokionez 245.3 artikuluan xedatutako beste hobariekin Bateraezina da salgaiaren tasari dagokionez 245.3 artikuluan xedatutako beste hobariekin Hala dagokionean, enpresa banatzaile bakoitzaren gas naturalaren urteko gutxieneko zirkulazioaren hurrengo tonatik aurrera aplikatzen da, neurri berean. Urteko gutxieneko zirkulazioa 2007an, 2008an eta 2009an Cartagenako portuan deskargatutakoaren batez bestekoa izango da; «I», berriz, gas naturalaren enpresa banatzaile bakoitzaren urteko zirkulazioaren guztizko hazkundearen ehunekoa, urteko gutxieneko zirkulazioarekiko.

Edukiontzietan sartu gabeko salgai orokorrei bakarrik aplikatzen zaie Solteko karga solidoei bakarrik ezartzen zaie a) berariazko baldintza aplikatzen da.

Itsas zerbitzu erregular berean, b) berariazko baldintza aplikatzen da.

Itsas zerbitzu erregular berean, b) berariazko baldintza aplikatzen da. Tarte bakoitzeko tonen (t) bolumena neurtzean, edukiontzien tarak kanpoan uzten dira, eta itsas zerbitzu erregularrei eragiten die soilik. TEU hutsek ez dute salgaiaren tasaren gaineko hobaririk jasotzen.

b) Tarte bakoitzean diren unitateei, Lege hau indarrean sartu zenetik aurrerakoak direnean, tartearen hobari-ehuneko bereizia aplikatzen zaie.

a) Lege hau indarrean sartu zenetik aurrera operatutako unitate guztiei aplikatzen zaie lortutako urteko zirkulazioari dagokion tartearen hobari-ehunekoa.

Berariazko aplikazio-baldintzak 2013ko abenduaren 26a, osteguna Hobari horiek ez zaizkie inola ere aplikatuko instalazioak administrazio-emakida araubidean erabiltzen dituzten portuko zirkulazioei, baldin eta, 48/2003 Legea indarrean jartzean, emakidarekin jaso ez diren instalazioentzat aurreikusitako erabilera-tasen kuotak, emakida-tituluan aurreikusitako hobariak barne, aplikatzea aukeratu badute zerbitzua» eta «itsas zerbitzu erregularra» Estatuko Aintzat hartzen ez diren tarteei dagokienez: % 0ko hobaria.

TEU («Twenty Equivalent Unit»): 20 oinen baliokide den edukiontzi-unitatea «Itsas zirkulazioa», «itsas sarrera/irteera», «itsas Hobari bateragarrien biderkatze-efektuak ezin izango du dagokion tasaren kuota-hobariaren % 40 gainditu.

Itsas zirkulazio edo zerbitzu berezi, lehentasunezko edo estrategiko bakoitzaren barruan, ezin izango da, inola ere, tasa baten (itsasontziarena, salgaiarena edo bidaiariena) kuota-hobariaren % 40 gainditu.

Ekitaldirako gehieneko zenbatekoaren mugara heltzean, Portu-agintaritzak, automatikoki, utzi egin beharko dio hobari hauek aplikatzeari.

Aplikazio-baldintza orokorrak: Portu-agintaritza honetan 2014ko ekitaldian 245.3 artikuluaren kariaz aplikatutako hobarien zenbateko osoa ezin izango da 2012ko ekitaldian itsasontziaren tasaren, bidaiarien tasaren eta salgaiaren tasaren bidez bildutako guztizkoaren ehuneko 20 baino handiagoa izan.

1. tonatik aurrera % 40

I >= 10

% 40

% 20

% 20

1. tonatik aurrera 1. tonatik aurrera TRENBIDEKO SALGAIAK Trenbidezko sarrera eta irteera % 15

1. tonatik aurrera 4401A

2711 B

1. geldialditik aurrera 50.001 eta 100.000 tona artea % 10

%5

100.000 tona baino gehiago 1. tonatik aurrera % 20

% 25

1. tonatik aurrera EDUKIONTZIETAN SARTU GABEKO SALGAI OROKORRAK.

Salgai orokorren ontziratzea Biomasa, fruta-arbolak eta basoak GAS NATURALA.

302B, 303A, 303B, 304

0701etik 0814ra 1. geldialditik aurrera FRUTAK ETA BARAZKIAK. Frutak.

ARRAIN IZOZTUAK ETA HOZTUAK.

ZEREALAK, PENTSUAK, BAZKAK ETA ONGARRIAK.

2523B

KLINKERRA soltean.

1001tik 1005era, 1007, 1008, 1207, 1208, 1212, 1214, 2302, 2303, 2304, 2306, 2308, 2309B, 2834A, 3102A, 3102C,3103, 3105

7801

% 20

% 20

% 40

% 20

% 25

% 30

% 35

% 40

1. tonatik aurrera 1. tonatik aurrera 1 eta 5.000 GIU artean 5.001 eta 10.000 GIU artean 10.001 eta 15.000 GIU artean 15.001 eta 20.000 GIU artean 20.000 GIU baino gehiago 7207tik 7229ra; 7301etik 7309ra % 15

Itsasontziaren tasa: Geldialdien kopurua % 50 baino gehiago handitzeagatiko hobaria 4 HILABETEZ aplikatzen da, eta bateraezina da tasa horri aplikatu ahal zaizkion bestelako hobariekin. Hobari hau 3 URTEAN behin baino ezin izango da aplikatu; hala dagokionean, geldialdien kopurua % 50 baino gehiago handitzeko nahia jakinarazten den lehenengo geldialditik aurrera aplikatuko da, neurri berean, Portu-agintaritzak jakinarazpena egin aurreko 12 hilabeteetan egindako geldialdien kopurua egiaztatu ondoren.

Tarte bakoitzeko tonen (t) bolumena neurtzean, edukiontzien tarak kanpoan uzten dira, eta itsas zerbitzu erregularrei eragiten die soilik.

% 40

% 30

% 25

% 20

% 20

0 eta 200.000 tona artean 300.000 tona baino gehiago 200.001 eta 300.000 tona arte 0 eta 200.000 tona artean Itsasontziaren tasa: Geldialdien kopurua % 50 baino gehiago handitzeagatiko hobaria 4 HILABETEZ aplikatzen da, eta bateraezina da tasa horri aplikatu ahal zaizkion bestelako hobariekin. Hobari hau 3 URTEAN behin baino ezin izango da aplikatu; hala dagokionean, geldialdien kopurua % 50 baino gehiago handitzeko nahia jakinarazten den lehenengo geldialditik aurrera aplikatuko da, neurri berean, Portu-agintaritzak jakinarazpena egin aurreko 12 hilabeteetan egindako geldialdien kopurua egiaztatu ondoren.

Geldialdien kopuruak % 50etik gorako gehikuntza izateagatik b) berariazko baldintza aplikatzen da.

% 30

% 25

% 15

% 30

300.000 tona baino gehiago 200.001 eta 300.000 tona artean 0 eta 200.000 tona artean % 25

200.001 eta 300.000 tona arte 1 eta 5 geldialdi artean % 40

% 35

BERARIAZKO APLIKAZIO BALDINTZAK

Geldialdien kopuruak % 50etik gorako gehikuntza izateagatik 6 eta 10 geldialdi artean % 40

Balioa % 35

1. tonatik aurrera BERUNA.

Bidaiarien tasa 10 geldialdi baino gehiago Tartea % 30

% 30

Balioa 7204

0101etik 0106ra Salgaiaren tasa 300.000 tona baino gehiago Tartea 6 eta 10 geldialdi artean % 40

Balioa 1 eta 5 geldialdi artean 10 geldialdi baino gehiago Muga-zergen kodeak Tartea HOBARIAK 2014 (245.3 ART.) Ekonomia edo gizartea garatzen laguntzen duten itsas zirkulazioak eta zerbitzuak sustatzeko Itsasontziaren tasa 309. zenbakiaren euskarazko gehigarria PRODUKTU SIDERURGIKOAK.

TXATARRA.

BIZIRIK DAUDEN ANIMALIAK.

SALGAI OROKORRA. Salgaiak errodadura bidez kargatzea eta deskargatzea («roll on-roll off» edo «ro-ro») «con-ro» edo «roro» itsasontzi puruetan (12 pertsona baino gutxiago). Salgaiaraubideko ibilgailuak izan ezik.

EDUKIONTZIAK itsas zirkulazioa, itsas zerbitzu erregularrean.

Goratzen kargatzea eta deskargatzea («lift on-lift off» edo «lolo») EDUKIONTZIAK itsas sarrera/irteera, itsas zerbitzu erregularrean. Goratzen kargatzea eta deskargatzea («lift on-lift off» edo «lo-lo») GURUTZONTZI TURISTIKOAK

ITSAS ZIRKULAZIO ETA ZERBITZU BEREZIAK, LEHENTASUNEZKOAK EDO ESTRATEGIKOAK

Portu-agintaritza: CARTAGENA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO I. atala  278. or.

Itsasontziaren tasa 5.000 tona baino gehiago 5.000 tona baino gehiago 5.000 tona baino gehiago 10% 5% 20% 20% 25% 1 eta 5.000 TEU artean 1.000 tona baino gehiago 35% 5.000 TEU baino gehiago Balioa 40% Salgaiaren tasa 250 TEU baino gehiago Tartea Bidaiarien tasa 1. pertsonatik aurrera Tartea 20% Balioa a) berariazko baldintza aplikatzen da.

a) berariazko baldintza aplikatzen da.

b) berariazko baldintza aplikatzen da.

a) berariazko baldintza edukiontzi hutsei bakarrik aplikatzen zaie BERARIAZKO APLIKAZIO BALDINTZAK

b) Tarte bakoitzean diren unitateei, Lege hau indarrean sartu zenetik aurrerakoak direnean, tartearen hobari-ehuneko bereizia aplikatzen zai a) Lege hau indarrean sartu zenetik aurrera operatutako unitate guztiei aplikatzen zaie lortutako urteko zirkulazioari dagokion tartearen hobari-ehuneko Berariazko aplikazio-baldintzak «Itsas zirkulazioa», «itsas sarrera/irteera», «itsas zerbitzua» eta «itsas zerbitzu erregularra», Estatuko Portuei eta Nabigazio Zibilari buruzko Legearen testu bateginaren II. eranskinean jasotako definizioen arabera.

TEU («Twenty Equivalent Unit»): 20 oinen baliokide den edukiontzi-unitatea.

Aintzat hartzen ez diren tarteei dagokienez: % 0ko hobaria.

Hobari bateragarrien biderkatze-efektuak ezin izango du dagokion tasaren kuota-hobariaren % 40 gainditu.

Itsas zirkulazio edo zerbitzu berezi, lehentasunezko edo estrategiko bakoitzaren barruan, ezin izango da, inola ere, tasa baten (itsasontziarena, salgaiarena edo bidaiariena) kuota-hobariaren % 40 gainditu.

Aplikazio-baldintza orokorrak: Portu-agintaritza honetan 2014ko ekitaldian 245.3 artikuluaren kariaz aplikatutako hobarien zenbateko osoa ezin izango da 2012ko ekitaldian itsasontziaren tasaren, bidaiarien tasaren eta salgaiaren tasaren bidez bildutako guztizkoaren ehuneko 20 baino handiag izan.

Ekitaldirako gehieneko zenbatekoaren mugara heltzean, Portu-agintaritzak, automatikoki, utzi egin beharko dio hobari hauek aplikatzeari.

2615

25% 20% Balioa 309. zenbakiaren euskarazko gehigarria Zirkonioa 2508A, 2508B, 2508C; 2529A, 2529B; 2507; 2505; 2529C

LEHORRERATZEA. Buztina, feldespatoa, kaolina, mineralhondarra eta nefelina 1. geldialditik aurrera Tartea 6907 eta 6908; 12 geldialdi baino gehiago 3207

1001, 1002, 1003, 1005, 1007, 1208

8609* Muga-zergen kodeak HOBARIAK 2014 (245.3 art.) Ekonomia edo gizartea garatzen laguntzen duten itsas zirkulazioak eta zerbitzuak sustatzeko ONTZIRATZEA. Azulejuak eta plakak, eta esmaltatu gabeko baldosak. Fritakina.

ZERAMIKA SEKTOREA.

ZEREALAK. Garia, zekalea, garagarra, artoa, aletarako basartoa eta hazi-irina EDUKIONTZIAK itsas zirkulazioa. Goratzen kargatzea eta deskargatzea («lift on-lift off» edo «lo-lo») EDUKIONTZI HUTSAK, itsas irteerakoak/sarrerakoak, itsas zerbitzu erregularrean. Goratzen kargatzea eta deskargatzea («lift on-lift off» edo «lo-lo») GURUTZONTZI TURISTIKOAK

ITSAS ZIRKULAZIO ETA ZERBITZU BEREZIAK, LEHENTASUNEZKOAK EDO ESTRATEGIKOAK

Portu-agintaritza: CASTELLÓ BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

2013ko abenduaren 26a, osteguna 1. geldialditik aurrera ELKARREKIKOTASUNIK GABEKO GERRAONTZIAK

Salgaiaren tasa 1. tonatik aurrera Tartea 40% Balioa Bidaiarien tasa 1. pertsonatik aurrera Tartea 40% Balioa Instalazio berezirik gabe deskargatutako solteko karga solidoaren lehen tonatik aurrera Zuzkidura-eragiketak egiten dituzten hirugarren herrialdeetako armaden itsasontzien geldialdiak.

Zerbitzu-gabarrari, lehenengo horniketa-eragiketatik aurrera.

BERARIAZKO APLIKAZIO BALDINTZAK

«Itsas zirkulazioa», «itsas sarrera/irteera», «itsas zerbitzua» eta «itsas zerbitzu erregularra», Estatuko Portuei eta Nabigazio Zibilari buruzko Legearen testu bateginaren II. eranskinean jasotako definizioen arabera.

Aintzat hartzen ez diren tarteei dagokienez: % 0ko hobaria.

Hobari bateragarrien biderkatze-efektuak ezin izango du dagokion tasaren kuota-hobariaren % 40 gainditu.

Itsas zirkulazio edo zerbitzu berezi, lehentasunezko edo estrategiko bakoitzaren barruan, ezin izango da, inola ere, tasa baten (itsasontziarena, salgaiarena edo bidaiariena) kuota-hobariaren % 40 gainditu.

Aplikazio-baldintza orokorrak: Portu-agintaritza honetan 2014ko ekitaldian 245.3 artikuluaren kariaz aplikatutako hobarien zenbateko osoa ezin izango da 2012ko ekitaldian itsasontziaren tasaren, bidaiarien tasaren eta salgaiaren tasaren bidez bildutako guztizkoaren ehuneko 20 baino handiagoa izan.

Ekitaldirako gehieneko zenbatekoaren mugara heltzean, Portu-agintaritzak, automatikoki, utzi egin beharko dio hobari hauek aplikatzeari.

40% 40% 40% Balioa 309. zenbakiaren euskarazko gehigarria INSTALAZIO BEREZIRIK GABEKO SOLTEKO KARGA SOLIDOAK

1. geldialditik aurrera ERREGAI HORNIKETA gabarra bakoitzeko Itsasontziaren tasa 1. geldialditik aurrera Tartea GURUTZONTZI TURISTIKOAK

Muga-zergen kodeak HOBARIAK 2014 (245.3 ART.) Ekonomia edo gizartea garatzen laguntzen duten itsas zirkulazioak eta zerbitzuak sustatzeko ITSAS ZIRKULAZIO ETA ZERBITZU BEREZIAK, LEHENTASUNEZKOAK EDO ESTRATEGIKOAK

Portu-agintaritza: CEUTA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

2013ko abenduaren 26a, osteguna 40% Itsasontziaren tasa 40% Salgaiaren tasa 20% 51% Garraio-araubideko Garraio-araubideko bidaiariak ibilgailuak Bidaiarien tasa Ekitaldirako gehieneko zenbatekoaren mugara heltzean, Portu-agintaritzak, automatikoki, utzi egin beharko dio hobariak emateari.

Itsasontziaren tasa: subjektu pasiboak aitortutako geldialdi bakoitzari aplikatzen zaio, S oinarrizko zenbatekoa aplikatzekoa den kasuetan. Hobaria bateraezina da 197.1.i) artikuluan xedatutako murrizketarekin.

Salgaiaren tasa: aurrez aipatutako geldialdi bakoitzari aplikatzen zaio. Hobaria bateraezina da 216.c) artikuluan xedatutako murrizketarekin.

Bidaiariaren tasa: aurrez aipatutako geldialdi bakoitzari aplikatzen zaio. Hobaria bateraezina da 208.e) artikuluan xedatutako murrizketarekin.

Subjektu pasibo bakoitzak aitortutako geldialdi, salgai eta bidaiari guztiei neurri berean aplikatzen zaizkie, aurrez aipatutako baldintzetan.

Aplikazio-baldintzak:

Beste portu batzuekin eskainitako itsas zerbitzuak Muga-zergen kodeak HOBARIAK 2014 (245.5 ART.) Uhartekotasuna, isolamendu berezia edo ultraperifikotasuna 309. zenbakiaren euskarazko gehigarria ITSAS ZERBITZUAK

Portu-agintaritza: CEUTA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

2013ko abenduaren 26a, osteguna Kanpoaldeko portuko edukiontzi-terminala 30% Okupazio-tasa % 309. zenbakiaren euskarazko gehigarria SALGAIEN ITSAS TERMINAL MOTA

Gehienez ere, okupazio-tasaren kuotaren % 30

HOBARIAK 2014 (182. ART.) Espainiako portuen lehiakortasuna sustatzeko eta nazioarteko merkatuetara egokitzen laguntzeko Portu-agintaritza: FERROL-SAN CIBRAO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

2013ko abenduaren 26a, osteguna 2701 eta 2713A

8502, 8503, 7308B eta 8501B

HARRIKATZA ETA PETROLIO KOKEA KISKALI GABE

PRODUKTU EOLIKOAK. Haize-sorgailuak.

2711B

10% 5% 35% 25% 200.001 eta 400.000 tona artea 50.001 eta 200.000 tona artean 0% 5% 0% 20.001 eta 50.000 tona artean 0 eta 20.000 tona artean 2.500.001 eta 3.000.000 tona artean 2.000.001 eta 2.500.000 tona artean 0 eta 2.000.000 tona artean 0% 5% 10% 5% 10% 20% 30% 35% 5% 0% 3.000.000 tona baino gutxiago 100.001 eta 200.000 tona artean 50.001 eta 100.000 tona artean 1 eta 50.000 tona artean 100.001 eta 200.000 tona artean 50.001 eta 100.000 tona artean 0 eta 50.000 tona artean 10% 3.000.001 eta 4.000.000 tona a 20% 4.000.001 eta 5.000.000 tona a 20% 20.000 eta 50.000 tona artean 100.001 eta 300.000 tona artea 5% 25% 50.001 eta 100.000 tona artean 10% 1. tonatik 100.000ra 20% 30% 80.001 eta 200.000 tona artean 10.000 eta 50.000 tona artean 5% 1 eta 10.000 tona artean 50.000 eta 80.000 tona artean 10% 10.001 eta 20.000 tona artean 20% 10% 200.000 eta 300.000 tona artea 20.001 eta 200.000 tona artean 25% 300.001 eta 400.000 tona artea 40% 40% Bidaiarien tasa 1. pertsonatik aurrera Balioa Tartea 1. tonatik aurrera 1. TEUtik aurrera 1. TEUtik aurrera Salgaiaren tasa 40% Balioa b) berariazko baldintza aplikatzen da.

b) berariazko baldintza aplikatzen da.

b) berariazko baldintza aplikatzen da.

a) berariazko baldintza aplikatzen da.

b) berariazko baldintza aplikatzen da.

a) berariazko baldintza aplikatzen da.

a) berariazko baldintza aplikatzen da.

a) berariazko baldintza aplikatzen da.

a) berariazko baldintza aplikatzen da.

a) berariazko baldintza aplikatzen da, tarteari dagokionez adierazitako gutxieneko zirkulaziora iristen denean.

a) berariazko baldintza aplikatzen da, tarteari dagokionez adierazitako gutxieneko zirkulaziora iristen denean.

a) berariazko baldintza aplikatzen da.

Itsasontziaren tasa: itsas zirkulazioko araubidean manipulatutako TEUen ehunekoarekiko proportzionalki aplikatzen da, manipulatutako TEUen guztizkoa aintzat hartuta.

a) berariazko baldintza aplikatzen da.

Itsasontziaren tasa: itsas sarrerako/irteerako araubidean manipulatutako TEUen ehunekoarekiko proportzionalki aplikatzen da, manipulatutako TEUen guztizkoa aintzat hartuta.

a) berariazko baldintza aplikatzen da.

BERARIAZKO APLIKAZIO BALDINTZAK

b) Tarte bakoitzean diren unitateei, Lege hau indarrean sartu zenetik aurrerakoak direnean, tartearen hobari-ehuneko bereizia aplikatzen zaie.

a) Lege hau indarrean sartu zenetik aurrera operatutako unitate guztiei aplikatzen zaie lortutako urteko zirkulazioari dagokion tartearen hobari-ehunekoa.

Berariazko aplikazio-baldintzak emakida-tituluan aurreikusitako hobariak barne, aplikatzea aukeratu badute.

Hobari horiek ez zaizkie inola ere aplikatuko instalazioak administrazio-emakida araubidean erabiltzen dituzten portuko zirkulazioei, baldin eta, 48/2003 Legea indarrean jartzean, emakidarekin jaso ez diren instalazioentzat aurreikusitako erabilera-tasen kuotak, «Itsas zirkulazioa», «itsas sarrera/irteera», «itsas zerbitzua» eta «itsas zerbitzu erregularra», Estatuko Portuei eta Nabigazio Zibilari buruzko Legearen testu bateginaren II. eranskinean jasotako definizioen arabera.

TEU («Twenty Equivalent Unit»): 20 oinen baliokide den edukiontzi-unitatea.

2013ko abenduaren 26a, osteguna Aintzat hartzen ez diren tarteei dagokienez: % 0ko hobaria.

Hobari bateragarrien biderkatze-efektuak ezin izango du dagokion tasaren kuota-hobariaren % 40 gainditu.

Itsas zirkulazio edo zerbitzu berezi, lehentasunezko edo estrategiko bakoitzaren barruan, ezin izango da, inola ere, tasa baten (itsasontziarena, salgaiarena edo bidaiariena) kuota-hobariaren % 40 gainditu.

Ekitaldirako gehieneko zenbatekoaren mugara heltzean, Portu-agintaritzak, automatikoki, utzi egin beharko dio hobari hauek aplikatzeari.

Portu-agintaritza honetan 2014ko ekitaldian 245.3 artikuluaren kariaz aplikatutako hobarien zenbateko osoa ezin izango da 2012ko ekitaldian itsasontziaren tasaren, bidaiarien tasaren eta salgaiaren tasaren bidez bildutako guztizkoaren ehuneko 20 baino handiagoa izan.

Aplikazio-baldintza orokorrak:

GAS NATURALA

BUNKERRENTZAKO GASOLIOA

2710A

4801 eta 4802

PAPERA

BUNKERRENTZAKO FUEL OLIOA

4410 eta 4411

Taulak 4407

4403A-4403B4403C

Zurezko enborrak 1. geldialditik aurrera 20% 40% 20 geldialdi baino gehiago 11 eta 20 geldialdi artean 20% 11 eta 20 geldialdi artean 40% 40% 1. geldialditik aurrera Balioa Tartea Itsasontziaren tasa 20 geldialdi baino gehiago Tartea HOBARIAK 2014 (245.3 ART.) Ekonomia edo gizartea garatzen laguntzen duten itsas zirkulazioak eta zerbitzuak sustatzeko 309. zenbakiaren euskarazko gehigarria Zur zerratua 4401B, 4401A

7213, 7214, 7207, 7314

Pelletak/Zurezko ezpalak/Biomasa ZURAK

PRODUKTU SIDERURGIKOAK. Edukiontzietan sartu gabe.

7204

7204

Kanpoaldeko portuan Muga-zergen kodeak Barnealdeko portuan TXATARRA.

EDUKIONTZIAK itsas zirkulazioa. Goratzen kargatzea eta deskargatzea («lift on-lift off» edo «lo-lo») EDUKIONTZIAK itsas sarrera/irteera, itsas zerbitzu erregularrean.

Goratzen kargatzea eta deskargatzea («lift on-lift off» edo «lo-lo») GURUTZONTZI TURISTIKOAK

ITSAS ZIRKULAZIO ETA ZERBITZU BEREZIAK, LEHENTASUNEZKOAK EDO ESTRATEGIKOAK

Portu-agintaritza: FERROL-SAN CIBRAO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO I. atala  283. or.

1001etik 1008ra; 1101etik 1109ra; 1201etik 1214ra PAPERA ETA PAPER OREA

ZEREALAK ETA BESTELAKOAK

Salgaiaren tasa 10% Gehienez ere 50.000 tona 30% 20% 50.001 eta 100.000 tona artean 10% 100.000 tonatik aurrera 30% 100.000 tonatik aurrera Gehienez ere 50.000 tona 10% Gehienez ere 20.000 tona 20% 20% 20.001 eta 50.000 tona artean 50.001 eta 100.000 tona artean 40% 30% 50.001 eta 100.000 tona artean 10% 100.000 tonatik aurrera Gehienez ere 100.000 tona 300.000 tonatik aurrera 20% 40% Gehienez ere 20.000 tona 30% 10% 20.001 eta 50.000 tona artean 100.001 eta 200.000 tona artean 20% 50.001 eta 100.000 tona artean 200.001 eta 300.000 tona artean 40% 30% 100.000 tonatik aurrera 0% Gehienez ere 200.000 tona 30% 5.500.001 tonatik aurrera 20% 10% Gehienez ere 5.500.000 tona 200.000 tonatik aurrera 35% 10% 20% 30% Balioa 1. GIUtik aurrera Kontsolidatuak (> 3. urtea) Mantentzea (2. eta 3. urteak) Hasiera (1. urtea) Tartea Bidaiarien tasa 2.000 pertsona baino Tartea 40% Balioa a) berariazko baldintza gutxieneko zirkulazioa gainditzen duen subjektu pasibo bakoitzari aplikatzen zaio.

a) berariazko baldintza gutxieneko zirkulazioa gainditzen duen subjektu pasibo bakoitzari aplikatzen zaio.

a) berariazko baldintza gutxieneko zirkulazioa gainditzen duen subjektu pasibo bakoitzari aplikatzen zaio.

a) berariazko baldintza gutxieneko zirkulazioa gainditzen duen subjektu pasibo bakoitzari aplikatzen zaio.

a) berariazko baldintza gutxieneko zirkulazioa gainditzen duen subjektu pasibo bakoitzari aplikatzen zaio.

a) berariazko baldintza gutxieneko zirkulazioa gainditzen duen subjektu pasibo bakoitzari aplikatzen zaio.

a) berariazko baldintza gutxieneko zirkulazioa gainditzen duen subjektu pasibo bakoitzari aplikatzen zaio.

a) berariazko baldintza itsasontziaren tasari aplikatzen zaio.

Salgaiaren tasari dagokionez ezarritako hobariak aplikatzearen ondorioetarako, hasiera-fasean dagoen lineatzat joko da hobari hauek onartzen diren urtean hasi den linea.

Aplikazioaren ondorioetarako, subjektu pasibo bakoitzeko ezarriko dira.

BERARIAZKO APLIKAZIO BALDINTZAK

a) Lege hau indarrean sartu zenetik aurrera operatutako unitate guztiei aplikatzen zaie lortutako urteko zirkulazioari dagokion tartearen hobari-ehunekoa.

Berariazko aplikazio-baldintzak «Itsas zirkulazioa», «itsas sarrera/irteera», «itsas zerbitzua» eta «itsas zerbitzu erregularra», Estatuko Portuei eta Nabigazio Zibilari buruzko Legearen testu bateginaren II. eranskinean jasotako definizioen arabera.

GIU (Garraio intermodaleko unitatea): salgaiak garraiatzeko elementua (edukiontzietarako plataforma, ibilgailu zurrun edo artikulatua, erdiatoia eta atoia) Aintzat hartzen ez diren tarteei dagokienez: % 0ko hobaria.

Hobari bateragarrien biderkatze-efektuak ezin izango du dagokion tasaren kuota-hobariaren % 40 gainditu.

2013ko abenduaren 26a, osteguna Itsas zirkulazio edo zerbitzu berezi, lehentasunezko edo estrategiko bakoitzaren barruan, ezin izango da, inola ere, tasa baten (itsasontziarena, salgaiarena edo bidaiariena) kuota-hobariaren % 40 gainditu.

Ekitaldirako gehieneko zenbatekoaren mugara heltzean, Portu-agintaritzak, automatikoki, utzi egin beharko dio hobari hauek aplikatzeari.

Aplikazio-baldintza orokorrak: Portu-agintaritza honetan 2014ko ekitaldian 245.3 artikuluaren kariaz aplikatutako hobarien zenbateko osoa ezin izango da 2012ko ekitaldian itsasontziaren tasaren, bidaiarien tasaren eta salgaiaren tasaren bidez bildutako guztizkoaren ehuneko 20

baino handiagoa izan.

1214,2304, 2305,2306

4701etik 4707ra; 4801etik 4812ra PENTSUAK ETA BAZKAK

4401etik 4411ra ZURAK ETA BESTELAKOAK

3101, 3102A, 3103, 3104A

eta 3105

7207tik 7229ra, eta 7301etik 7309ra PRODUKTU SIDERURGIKOAK edukiontzietan sartu gabe 10% 12 geldialdi 40% 20% 25 geldialdi 1. geldialditik aurrera 30% 50 geldialdi Balioa 40% Itsasontziaren tasa 2 geldialdi baino gehiago Tartea 309. zenbakiaren euskarazko gehigarria ONGARRI NATURALAK ETA ARTIFIZIALAK

2601, 2601A

eta 2601B

Muga-zergen kodeak HOBARIAK 2014 (245.3 art.) Ekonomia edo gizartea garatzen laguntzen duten itsas zirkulazioak eta zerbitzuak sustatzeko BURDIN MEA SOLTEAN

RO-RO ZIRKULAZIOA

EDUKIONTZIAK itsas sarrera/irteera, itsas zerbitzu erregularrean. Goratzen kargatzea eta deskargatzea («lift onlift off» edo «lo-lo») GURUTZONTZI TURISTIKOAK

ITSAS ZIRKULAZIO ETA ZERBITZU BEREZIAK, LEHENTASUNEZKOAK EDO ESTRATEGIKOAK

Portu-agintaritza: GIJÓN

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO I. atala  284. or.

Balioa Itsasontziaren tasa 4401etik 4403ra ZURAK.

7402 eta 7403

1. tonatik aurrera 1. tonatik aurrera 1. tonatik aurrera 1. tonatik aurrera 1. tonatik aurrera 10% 10% 10% 10% 10% 20% 20% 20% Bidaiarien tasa Balioa 1. bidaiaritik aurrera 40% 1. bidaiaritik aurrera 40% Tartea Lehen zerbitzutik aurrera aplikatuko zaie Huelvako Portu Agintaritzak erregaia hornitzeko baimendutako gabarrei BERARIAZKO APLIKAZIO BALDINTZAK

bat etorriz.

«Itsas zirkulazioa», «itsas sarrera/irteera», «itsas zerbitzua» eta «itsas zerbitzu erregularra», Estatuko Portuei eta Nabigazio Zibilari buruzko Legearen testu bateginaren II. eranskinean jasotako definizioen arabera.

Hobari horiek ez zaizkie inola ere aplikatuko instalazioak administrazio-emakida araubidean erabiltzen dituzten portuko zirkulazioei, baldin eta, 48/2003 Legea indarrean jartzean, emakidarekin jaso ez diren instalazioentzat aurreikusitako erabilera-tasen kuotak, emaki tituluan aurreikusitako hobariak barne aplikatzea aukeratu badute; hori guztia 48/2003 Legearen Hirugarren Xedapen Iragankorrean, 33/2010 Legearen Lehenengoan eta testu bategin honen hirugarrenean xedatutakoarekin GIU (Garraio intermodaleko unitatea): salgaiak garraiatzeko elementua (edukiontzietarako plataforma, ibilgailu zurrun edo artikulatua, erdiatoia eta atoia) 2013ko abenduaren 26a, osteguna TEU («Twenty Equivalent Unit»): 20 oinen baliokide den edukiontzi-unitatea.

Aintzat hartzen ez diren tarteei dagokienez: % 0ko hobaria.

Hobari bateragarrien biderkatze-efektuak ezin izango du dagokion tasaren kuota-hobariaren % 40 gainditu.

Itsas zirkulazio edo zerbitzu berezi, lehentasunezko edo estrategiko bakoitzaren barruan, ezin izango da, inola ere, tasa baten (itsasontziarena, salgaiarena edo bidaiariena) kuota-hobariaren % 40 gainditu.

Ekitaldirako gehieneko zenbatekoaren mugara heltzean, Portu-agintaritzak, automatikoki, utzi egin beharko dio hobari hauek aplikatzeari.

Portu-agintaritza honetan 2014ko ekitaldian 245.3 artikuluaren kariaz aplikatutako hobarien zenbateko osoa ezin izango da 2012ko ekitaldian itsasontziaren tasaren, bidaiarien tasaren eta salgaiaren tasaren bidez bildutako guztizkoaren ehuneko 20 baino handiagoa izan.

Aplikazio-baldintza orokorrak:

KOBRE FINDUA ETA GORDINA

4703

2601B eta 2601C

PIRITA ERRAUTSAK

ORE KIMIKOA

2701 eta 2713A

1. tonatik aurrera 1001etik 1008ra; 1101etik 1106ra; 1109; 1203tik 1208ra; 1212tik 1214ra; 2301etik 2309ra IKATZA

ZEREALAK, IRINAK, PENTSUAK ETA BAZKAK

1. tonatik aurrera 1. tonatik aurrera 7201etik 7229ra 2523A

40% 40% 40% 40% 40% 40% Balioa 309. zenbakiaren euskarazko gehigarria PRODUKTU SIDEROMETALURGIKOAK

ZEMENTU ONTZIRATUA

1. tonatik aurrera 1. tonatik aurrera 302tik 304ra; 306 eta 307

ARRAIN FRESKOAK ETA IZOZTUAK

1. geldialditik aurre 40% 1. tonatik aurrera 0701etik 0714ra; 0801etik 0814ra FRUTAK, BARAZKIAK ETA LEKALEAK

ZUZKIDURA ETA HORNIDURA ZIRKULAZIOA

1. tonatik aurrera 1. GIUtik aurrera 0101etik 0106ra 1. geldialditik aurre 40% Salgaiaren tasa 1. TEUtik aurrera Tartea BIZIRIK DAUDEN ANIMALIAK

1. geldialditik aurre 40% EDUKIONTZIAK

1. geldialditik aurre 40% Tartea BIDAIARIAK ETA SALGAI OROKORRA. Salgaiak errodadura bidez kargatzea eta deskargatzea («roll on-roll off» edo «ro-ro») «con-ro», «ro-ro» edo «ro-pax».

GURUTZONTZI TURISTIKOAK

Muga-zergen kodeak HOBARIAK 2014 (ART. 245.3) Ekonomia edo gizartea garatzen laguntzen duten itsas zirkulazioak eta zerbitzuak sustatzeko ITSAS ZIRKULAZIO ETA ZERBITZU BEREZIAK, LEHENTASUNEZKOAK EDO ESTRATEGIKOAK

Portu-agintaritza: HUELVA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO I. atala  285. or.

HOBARIAK 2014 (182. ART.) 25% 20% 10% 15% C nazioarteko zirkulazioko salgaiak dituen itsas terminala ≥1,5 (*) C nazioarteko zirkulazioko salgaiak dituen itsas terminala ≥0,8 (*) C nazioarteko zirkulazioko salgaiak dituen itsas terminala ≥0,4 (*) Arrantzako produktuak biltegiratzeko, eraldatzeko edo manipulatzeko itsas terminalak 2014ko lehen seihilekoan, terminalari aplikatu beharreko hobari-ehunekoa zehazteko orduan, 2012ko abendutik 2013ko azarora arte, biak barne, mugitutako nazioarteko zirkulazioko TEU kopurua (beteak+hutsak) hartuko da kontuan, eta 2014ko bigarren seihilekoan, berriz, 2013ko ekainetik 2014ko maiatzera arte, biak barne, izandako mugimenduak hartuko dira kontuan kalkulua egiteko. Hobari hori 2014an bakarrik aplikatuko da, horretarako eskubidea duen subjektu pasibo baten aldi baterako baimen edo emakidan esleitutako okupazio-tasaren gainean, hain zuzen.

(*) C=Urtean mugitutako nazioarteko zirkulazioko TEU kopurua (beteak+hutsak)/emakidan emandako azalerako M 2

30% Okupazio-tasa % 309. zenbakiaren euskarazko gehigarria C nazioarteko zirkulazioko salgaiak dituen itsas terminala ≥2 (*) SALGAIEN ITSAS TERMINAL MOTA

Gehienez ere, okupazio-tasaren kuotaren % 30

Espainiako portuen lehiakortasuna sustatzeko eta nazioarteko merkatuetara egokitzen laguntzeko Portu-agintaritza: LAS PALMAS

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

2013ko abenduaren 26a, osteguna 25% 8% Geldialdia Las Palmaseko Portu-agintaritzaren portu batean, egoitza-portua bertako beste portu batean izanda Gainerakoak 1. geldialditik aurrera ZUZKIDURA

40% 40% 40% 6% Salgaiaren tasa 1. tonatik aurrera 1. tonatik aurrera 1. tonatik aurrera Tartea 40% 40% 20% Balioa 30% Balioa Bidaiarien tasa 1. pertsonatik aurr Tartea Itsasontziaren tasa eta salgaiaren tasarentzako hobaria ez da aplikatuko, baldin eta salgai horren jatorri edo xede gisa 2/2011 LEDren 215. artikuluan xedatutako murrizketaren baterako eskubidea duen baimen- edo emakida-araubideko itsas terminal bat badago.

Zuzkidura-eragiketak, eguraldi txarra dela-eta, II. gunean segurtasunbaldintzetan egiterik ez dagoelako, I. gunean (dike artean) egin behar dituzten itsasontzietan baino ez da aplikatuko; egoera hori, dena den, egiaztatu eta atrakatzeko baimenean jaso beharko da (PIDE Geldialdien Prozedura Integratua) Itsasontziaren tasa: Laguntza humanitarioko erakunde baten itsasontziei edo erakunde horrek kontratutakoei aplikatuko zaie, aipatutako erakunde horrek berau Portu Agintaritzaren aurrean eskatu eta egiaztatu beharko du aurretik betiere. Ondorio horietarako, laguntza humanitarioko erakunde batek itsasontzia ustiatzeko gastuak, portuko kargak bereziki, bere gain hartu behar dituen itsasontzi guztiak hartuko dira kontratatutako itsasontzitzat (adibidez, krosko biluzian pleitatzea (bareboard charter ) edo denboraren araberako pleitatzea (time charter ); erakundeak egoera hori dokumentu bidez egiaztatu beharko du.

Salgaiaren tasa: Salgai humanitario hori krisi- edo larrialdi-egoeran dauden eremu edo eskualdetara bidaltzen denean aplikatuko da, betiere honelako batek egiten badu bidalketa: herri-administrazioek, Estatuko edo atzerriko gobernuagentziek –erakunde publiko batek behar bezala egiaztatuta–, bai eta xedeetan laguntza humanitarioa duten nazioarteko agentziek ere. Egoera hori egiaztatu eta eskatu beharko du aurretik berau sustatzen duen erakundeak.

Hala dagokionean, urteko lehenengo geldialditik aurrera aplikatzen da, neurri berean, ondoko baldintza hauetan:

1.- Hobari hau bateraezina da 2/2011 Legegintzako Errege Dekretuaren 197.1.d) eta 197.1.e) eta f) 3 artikuluetan aurreikusitako murrizketekin.

2.- Itsasontziak, egonaldian, kargatzeko, deskargatzeko edo ontzi-aldaketako merkataritza-eragiketak egiten ez dituen denbora-tartean bakarrik aplikatzen da; bitarte horretan, tasa orokorra aplikatzen da.

3.- Konponketak tripulaziotik kanpoko langileek edota portu-agintaritzak baimendutako konponketa-enpresek egiten dituztenean soilik aplikatzen da.

Hala dagokionean, urteko lehenengo geldialditik aurrera aplikatzen da, neurri berean, ontziratze-araubidean soilik a) berariazko baldintza aplikatzen da.

Itsasontziaren kontsignatarioak edo ordezkariak alderdi hauek jakinarazi behar dizkio Las Palmaseko Portu-agintaritzari: itsasontziaren ibilbidea geldialdi bakoitzean, aurreko eta osteko portuak, eta egoitza-portu bezala ontziratze- eta lehorreratze-eragiketak egingo dituen, Estatuko Portuei eta Nabigazio Zibilari buruzko Legearen testu bategina onesten duen irailaren 5eko 2/2011 Legegintzako Errege Dekretuaren II. eranskinean ezarritakoari jarraiki.

BERARIAZKO APLIKAZIO BALDINTZAK

TEU («Twenty Equivalent Unit»): 20 oinen baliokide den edukiontzi-unitatea.

b) Tarte bakoitzean diren unitateei, Lege hau indarrean sartu zenetik aurrerakoak direnean, tartearen hobari-ehuneko bereizia aplikatzen zaie.

a) Lege hau indarrean sartu zenetik aurrera operatutako unitate guztiei aplikatzen zaie lortutako urteko zirkulazioari dagokion tartearen hobari-ehunekoa.

Berariazko aplikazio-baldintzak «Itsas zirkulazioa», «itsas sarrera/irteera», «itsas zerbitzua» eta «itsas zerbitzu erregularra», Estatuko Portuei eta Nabigazio Zibilari buruzko Legearen testu bateginaren II. eranskinean jasotako definizioen arabera.

GIU (Garraio intermodaleko unitatea): salgaiak garraiatzeko elementua (edukiontzietarako plataforma, ibilgailu zurrun edo artikulatua, erdiatoia eta atoia) 2013ko abenduaren 26a, osteguna Aintzat hartzen ez diren tarteei dagokienez: % 0ko hobaria.

Hobari bateragarrien biderkatze-efektuak ezin izango du dagokion tasaren kuota-hobariaren % 40 gainditu.

Itsas zirkulazio edo zerbitzu berezi, lehentasunezko edo estrategiko bakoitzaren barruan, ezin izango da, inola ere, tasa baten (itsasontziarena, salgaiarena edo bidaiariena) kuota-hobariaren % 40 gainditu.

Ekitaldirako gehieneko zenbatekoaren mugara heltzean, Portu-agintaritzak, automatikoki, utzi egin beharko dio hobari hauek aplikatzeari.

Portu-agintaritza honetan 2014ko ekitaldian 245.3 artikuluaren kariaz aplikatutako hobarien zenbateko osoa ezin izango da 2012ko ekitaldian itsasontziaren tasaren, bidaiarien tasaren eta salgaiaren tasaren bidez bildutako guztizkoaren ehuneko 20 baino handiagoa izan.

Aplikazio-baldintza orokorrak:

1. geldialditik aurrera ARINAGAKO ZIRKULAZIOA

Portuko I. gunean izandako zazpi egunetik gorako egonaldiei dagokienez.

35% 25% Geldialdia Las Palmaseko Portu-agintaritzaren bi portutan, ibilbide berean.

Portuko I. gunean izandako zazpi eguneko edo gutxiagoko egonaldiei dagokienez.

30% Geldialdia Las Palmaseko Portu-agintaritzaren hiru portutan, ibilbide berean.

Balioa 30% Itsasontziaren tasa Geldialdia Las Palmaseko Portu-agintaritzaren egoi Tartea 1. geldialditik aurrera 701etik 714ra; 801etik 814ra Muga-zergen kodeak HOBARIAK (245.3 ART.) Ekonomia edo gizartea garatzen laguntzen duten itsas zirkulazioak eta zerbitzuak sustatzeko 309. zenbakiaren euskarazko gehigarria LAGUNTZA HUMANITARIOA

KONPONTZEN ARI DIREN ITSASONTZIAK ETA NABIGAZIOKO TRESNA FLOTATZAILEAK

FRUTAK ETA BARAZKIAK

GURUTZONTZI TURISTIKOAK

ITSAS ZIRKULAZIO ETA ZERBITZU BEREZIAK, LEHENTASUNEZKOAK EDO ESTRATEGIKOAK

Portu-agintaritza: LAS PALMAS

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO I. atala  287. or.

Portu-agintaritza: LAS PALMAS HOBARIAK 2014 (245.4 ART.) Espainia nazioarteko logistika-plataforma gisa sustatzeko EMAKIDA EDO BAIMEN BIDEZKO PORTU TERMINALAK

Zirkulazio-proportzioa (t) Las Palmaseko portuko edukiontziterminalak (*) Salgaiaren eta itsasontziaren tasa Balioa Ikus aplikazio-baldintzak (*) 2/2011 Legegintzako Errege Dekretuaren hogeita laugarren xedapen gehigarrian zehaztutakoa betez, legean aurreikusitako portu-sistemaren araubide ekonomikoa aplikatzearen ondorioetarako, eta, zehazki, nazioarteko zirkulazioko itsas zirkulazioaren gaineko portu-tasak ezartzeari eta eskatzeari dagokionez, Kanarietako portu-terminalak Europarako plataforma logistiko atlantikotzat joko dira, Europako eskualde ultraperiferiko batean daudelako; hori dela-eta, horretarako aurreikusitako hobari maximoa aplikatu ahal izango dute.

Aplikatzeko baldintzak Itsasontziaren tasa Tartea 25.000.001 GTtik aurrera 10.000.001 eta 25.000.000 GT artean 5.000.000 eta 10.000.000 GT artean Balioa (%) BERARIAZKO APLIKAZIO BALDINTZAK

60% Edukiontzien % 50 baino gehiago itsas zirkulazioko araubidean ontziratzen edo lehorreratzen dituzten itsasontziei baino ez zaie aplikatuko. Dagokien tartea itsasontzi-konpainia bakoitzak urtean izandako zirkulazio-bolumenaren arabera kalkulatzen da. Hala, urteko zirkulazioaren aurreikuspen bat aurkeztu beharko dute horiek urtearen hasieran, eta horren arabera zehaztuko da behin-behineko hobari-ehunekoa; urtearen amaieran erregularizatu egingo da ehuneko hori urteko GT errealak egiaztatuta. Itsasontziaren tasa kalkulatzeko orduan «B» oinarrizko zenbatekoa aplikatzen denean baino ez da hobaria aplikatuko.

10+ % [((guztizko GTak urtean - 10.000.000 GT)/1.000) x 0,0033] 10% (*) Formula hori aplikatuta, 10.000.001 GTtik aurrera % 10eko hobaria % 0,0033, handiagoa izango da 1.000 GT bakoitzeko, edo dagokion zati proportzionala. Hobaria jaso beharreko ehunekoa biribildu egingo da, bi hamartarrekin.

Salgaiaren tasa Tartea 600.000 TEUtik aurrera Balioa (%) 60% 250.001 eta 599.999 TEU artean % 25+ % [(urteko TEUak guztira - 250.000)/ 10.000] (**) 100.001 eta 250.000 TEU artean 25% 0 eta 100.000 TEU artean 20% BERARIAZKO APLIKAZIO BALDINTZAK

Itsas zirkulazio-araubidean dauden edukiontziei soilik aplikatzekoa.

Dagokion tartea kalkulatzeko, urtean manipulatutako salgaien bolumena hartzen da kontuan, eta TEU beteak eta hutsak bereiz kontabilizatzen dira, horietako bakoitzarentzat hobari-ehuneko independente bat zehaztuta.

Itsasontzi-konpainiek urtean manipulatu behar dituzten salgaien aurreikuspena aurkeztu beharko dute urtearen hasieran; horren arabera aplikatuko da behin-behineko hobari-ehuneko bat, eta berau erregularizatu egingo da urtea bukatutakoan benetan mugitutako TEUak egiaztatu ondoren.

(**) Formula hori aplikatuta, 250.001 TEUtik aurrera % 25eko hobaria % 1 handiagoa izango da 10.000 TEU bakoitzeko, edo dagokion zati proportzionala. Hobaria jaso beharreko ehunekoa biribildu egingo da, bi hamartarrekin.

Aplikazio-baldintza orokorrak: Ekitaldirako gehieneko zenbatekoaren mugara heltzean, Portu-agintaritzak, automatikoki, utzi egin beharko dio hobari hauek aplikatzeari.

Hobari-ehunekoa itsasontzi-konpainia bakoitzak egindako zirkulazioaren araberakoa izango da, aritzen den terminala gorabehera.

45% Subjektu pasibo bakoitzak aitortutako geldialdi, salgai eta bidaiari guztiei neurri berean aplikatzen zaizkie, aurrez aipatutako baldintzetan.

Bidaioariaren tasa: garraio-araubideko bidaiariei eta bidaia-araubideko ibilgailuei aplikatzen zaie, haien jatorria edo helmuga Schengen herrialdeetako portu bat denean. Hobaria bateraezina da 208.e) artikuluan xedatutako murrizketarekin.

Salgaiaren tasa: itsas sarrerako/irteerako salgai bakoitzari aplikatzen zaio, haren jatorria edo helmuga distantzia laburreko itsas garraioko herrialdeetako bat bada, 2/2011 Legegintzako Errege Dekretuaren II. eranskineko 27. definizioaren arabera. Hobaria bateraezina da 216.c) artikuluan xedatutako murrizketarekin.

Itsasontziaren tasa: distantzia laburreko itsas garraioko itsasontziei aplikatzen zaie (S oinarrizko zenbatekoa), kargatzeko eta/edo deskargatzeko merkataritzaeragiketak egiten dituztenean. Hobaria bateraezina da 197.1.i) artikuluan xedatutako murrizketarekin.

45% Garraio-araubideko Bidaia-araubideko bidaiariak ibilgailuak Bidaiarien tasa Ekitaldirako gehieneko zenbatekoaren mugara heltzean, Portu-agintaritzak, automatikoki, utzi egin beharko dio hobari hauek aplikatzeari.

20% Salgaiaren tasa 309. zenbakiaren euskarazko gehigarria Aplikazio-baldintzak:

40% Itsasontziaren tasa HOBARIAK 2014 (245.5 ART.) Uhartekotasuna, isolamendu berezia edo ultraperifikotasuna Artxipelagotik at dauden beste portu batzuekin eskainitako itsas zerbitzuak ITSAS ZERBITZUAK

Portu-agintaritza: LAS PALMAS

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

2013ko abenduaren 26a, osteguna Edukiontzi-terminala 25% Okupazio-tasa % 309. zenbakiaren euskarazko gehigarria SALGAIEN ITSAS TERMINAL MOTA

Gehienez ere, okupazio-tasaren kuotaren % 30

HOBARIAK 2014 (182. ART.) Espainiako portuen lehiakortasuna sustatzeko eta nazioarteko merkatuetara egokitzen laguntzeko Portu-agintaritza: MÁLAGA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

2013ko abenduaren 26a, osteguna 1001etik 1008ra; 1101etik 1109ra; 1201, 1206,1207,120

8 eta 1214

ZEREALAK, PENTSUAK eta HAZIAK. Soltean.

40% 40% Salgaiaren tasa 1. tonatik aurrera 1. unitatetik aurrera Tartea 20% 40% Balioa Bidaiarien tasa Aurreko bi urte naturaletan izandako kopururik handiena baino % 20ko gehikuntza adierazten duen bidaiaritik aurrera.

Aurreko bi urte naturaletan izandako kopururik handiena gainditzen duen bidaiaritik aurrera.

1. bidaiaritik aurrera 1. bidaiaritik aurrera Tartea 40% 20% 20% 30% Balioa Emakida bidezko itsas terminaletan aplikatzen da soilik Adierazitako kontrol-kopurua gainditzen duen bidaiariaren hurrengotik aplikatzen da, hala dagokionean, eta honako baldintza hauetan:

1. Kontrol-kopurua itsasontzi-konpainia berarentzat zenbatuko da linea erregular bakoitzean.

2. Adierazitako hobariak kopuru horretatik aurrera baino ez dira aplikatuko, ekitaldia amaitu arte; ez dute atzeraeraginezko izaerarik izango.

Lehenengo geldialditik aurrera aplikatzen da; betiere, egonaldia hiru egunetik gorakoa ez bada, dikean sartu aurretik eta/edo ondoren.

Ontziratu edo lehorreratutako bidaiariei bakarrik aplikatuko zaie bidaiariaren tasa BERARIAZKO APLIKAZIO BALDINTZAK

«Itsas zirkulazioa», «itsas sarrera/irteera», «itsas zerbitzua» eta «itsas zerbitzu erregularra», Estatuko Portuei eta Nabigazio Zibilari buruzko Legearen testu bateginaren II. eranskinean jasotako definizioen arabera.

Aintzat hartzen ez diren tarteei dagokienez: % 0ko hobaria.

Hobari bateragarrien biderkatze-efektuak ezin izango du dagokion tasaren kuota-hobariaren % 40 gainditu.

Itsas zirkulazio edo zerbitzu berezi, lehentasunezko edo estrategiko bakoitzaren barruan, ezin izango da, inola ere, tasa baten (itsasontziarena, salgaiarena edo bidaiariena) kuota-hobariaren % 40 gainditu.

Ekitaldirako gehieneko zenbatekoaren mugara heltzean, Portu-agintaritzak, automatikoki, utzi egin beharko dio hobari hauek aplikatzeari.

Portu-agintaritza honetan 2014ko ekitaldian 245.3 artikuluaren kariaz aplikatutako hobarien zenbateko osoa ezin izango da 2012ko ekitaldian itsasontziaren tasaren, bidaiarien tasaren eta salgaiaren tasaren bidez bildutako guztizkoaren ehuneko 17 baino handiagoa izan.

Aplikazio-baldintza orokorrak:

84XX eta 87XX

Salgai-araubideko IBILGAILUAK eta MAKINERIA

1. geldialditik aurrera 1. geldialditik aurrera DIKE FLOTATZAILEAN KONPONTZEKO ITSASONTZIAK

20% 20% Balioa 309. zenbakiaren euskarazko gehigarria RO-RO ZIRKULAZIOA itsas zerbitzu erregularrean 1. geldialditik aurrera Zirkulazioa Itsasontziaren tasa 1. geldialditik aurrera Tartea Egoitza-portua GURUTZONTZI TURISTIKOAK

Muga-zergen kodeak HOBARIAK 2014 (245.3. ART.) Ekonomia edo gizartea garatzen laguntzen duten itsas zirkulazioak eta zerbitzuak sustatzeko ITSAS ZIRKULAZIO ETA ZERBITZU BEREZIAK, LEHENTASUNEZKOAK EDO ESTRATEGIKOAK

Portu-agintaritza: MÁLAGA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

2013ko abenduaren 26a, osteguna 89,35% 60,00% Itsasontziaren tasa % Subjektu pasibo bakoitzak aitortutako geldialdi eta salgai bakoitzari neurri berean aplikatzen zaio, aipatutako baldintzetan.

Salgaiaren tasa: edukiontzi guztiei aplikatzen zaie, igarobidean egon edo ez.

Itsasontziaren tasa: subjektu pasiboak aitortutako geldialdi bakoitzari aplikatzen zaio.

60,00% Salgaiaren tasa % Ekitaldirako gehieneko zenbatekoaren mugara heltzean, Portu-agintaritzak, automatikoki, utzi egin beharko dio hobariak aplikatzeari.

Aplikazio-baldintzak:

EDUKIONTZI TERMINALA

Zirkulazio-proportzioa (t) Espainia nazioarteko logistika-plataforma gisa indartzeko HOBARIAK 2014(245.4 ART.) 309. zenbakiaren euskarazko gehigarria EMAKIDA EDO BAIMEN BIDEZKO PORTU TERMINALAK

Portu-agintaritza: MÁLAGA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

2013ko abenduaren 26a, osteguna Itsasontziaren tasa 35 eta 70 geldialdi artean 70 geldialdi baino gehiago 1. geldialditik aurrera Tartea 5% 10% 35% Balioa 50.000 tona baino gehiago 22,00% 3,00% 10,00% 350.000 tona baino gehiago 20.000 tona baino gehiago 12,00% 24,00% 5,00% 35.001 eta 70.000 tona artean 70.000 tona baino gehiago 75.001 eta 100.000 tona artean 100.001 eta 150.000 tona artea 12,00% 18,00% 5,00% 10.001 eta 20.000 TEU artean 150.000 tona baino gehiago 10,00% 15,00% 30.000 TEU baino gehiago 20.001 eta 30.000 TEU artean Balioa Salgaiaren tasa Tartea Tartea Bidaiarien tasa Balioa Salgaiaren tasari a) berariazko baldintza aplikatzen zaio, eta itsasontziaren tasari b) berariazko baldintza.

a) berariazko baldintza aplikatzen da.

a) berariazko baldintza aplikatzen da.

b) berariazko baldintza aplikatzen da.

a) berariazko baldintza aplikatzen da.

a) berariazko baldintza aplikatzen da.

BERARIAZKO APLIKAZIO BALDINTZAK

b) Tarte bakoitzean diren unitateei, Lege hau indarrean sartu zenetik aurrerakoak direnean, tartearen hobari-ehuneko bereizia aplikatzen zaie.

a) Lege hau indarrean sartu zenetik aurrera operatutako unitate guztiei aplikatzen zaie lortutako urteko zirkulazioari dagokion tartearen hobari-ehunekoa.

Berariazko aplikazio-baldintzak «Itsas zirkulazioa», «itsas sarrera/irteera», «itsas zerbitzua» eta «itsas zerbitzu erregularra», Estatuko Portuei eta Nabigazio Zibilari buruzko Legearen testu bateginaren II. eranskinean jasotako definizioen arabera.

TEU («Twenty Equivalent Unit»): 20 oinen baliokide den edukiontzi-unitatea.

Aintzat hartzen ez diren tarteei dagokienez: % 0ko hobaria.

Hobari bateragarrien biderkatze-efektuak ezin izango du dagokion tasaren kuota-hobariaren % 40 gainditu.

Itsas zirkulazio edo zerbitzu berezi, lehentasunezko edo estrategiko bakoitzaren barruan, ezin izango da, inola ere, tasa baten (itsasontziarena, salgaiarena edo bidaiariena) kuota-hobariaren % 40 gainditu.

Ekitaldirako gehieneko zenbatekoaren mugara heltzean, Portu-agintaritzak, automatikoki, utzi egin beharko dio hobari hauek aplikatzeari.

Aplikazio-baldintza orokorrak: Portu-agintaritza honetan 2014ko ekitaldian 245.3 artikuluaren kariaz aplikatutako hobarien zenbateko osoa ezin izango da 2012ko ekitaldian itsasontziaren tasaren, bidaiarien tasaren eta salgaiaren tasaren bidez bildutako guztizkoaren ehuneko 20 baino handiagoa izan.

0701etik 0714ra; 0801etik 0814ra 2516

ERAIKUNTZA MATERIALAK. GRANITOA BLOKETAN

FRUTA, BARAZKIAK

4703

PAPER OREA

4401A, 4401B, 4403A, 4403B, 4403C, 4404tik 4413ra, 4501etik 4504ra 7201,7202,7205etik 7207ra, 7208A-B, 7209A-B, 7210A-B, 7211A-B, 7212A-B, 7213tik 7229ra, 7301etik 7303ra, 7304A-B, 7305A-B, 7306A-B, 7317, 7318, 7325, 7326

Muga-zergen kodeak 309. zenbakiaren euskarazko gehigarria ZURAK ETA ARTELAZKIA. Edukiontzietan sartu gabeko salgaiak PRODUKTU SIDERURGIKOAK.

EDUKIONTZIAK itsas sarrera/irteera eta itsas zirkulazioa.

Goratzen kargatzea eta deskargatzea («lift on-lift off» edo «lo-lo») ITSAS ZIRKULAZIO ETA ZERBITZU BEREZIAK, LEHENTASUNEZKOAK EDO ESTRATEGIKOAK

HOBARIAK 2014 (245.3 art.) Ekonomia edo gizartea garatzen laguntzen duten itsas zirkulazioak eta zerbitzuak sustatzeko Portu-agintaritza: MARÍN ETA PONTEVEDRAKO ITSASADARRA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

2013ko abenduaren 26a, osteguna 25% 40% Balioa Tartea Salgaiaren tasa Balioa Bidaiarien tasa 1. pertsonatik aurrera Tartea 40% Balioa BETIERE, ITSASONTZIEN ITSAS ZERBITZU ERREGULARRA EGITEN DUEN LINEAK URTEAN 8 ORDUTIK GORAKO 250 GELDIALDI BAINO GEHIAGO EGITEN BADITU

BERARIAZKO APLIKAZIO BALDINTZAK

Hobaria ez da bateragarria Estatuko, autonomiako edo tokiko herri-administrazioaren edozer diru-laguntza jasotzearekin, baldin eta Melilla hiriaren eta Penintsularen arteko bidaiarien itsas garraio-zerbitzua kontratatzearekin lotuta badago.

«Itsas zirkulazioa», «itsas sarrera/irteera», «itsas zerbitzua» eta «itsas zerbitzu erregularra», Estatuko Portuei eta Nabigazio Zibilari buruzko Legearen testu bateginaren II. eranskinean jasotako definizioen arabera.

Aintzat hartzen ez diren tarteei dagokienez: % 0ko hobaria.

Hobari bateragarrien biderkatze-efektuak ezin izango du dagokion tasaren kuota-hobariaren % 40 gainditu.

Itsas zirkulazio edo zerbitzu berezi, lehentasunezko edo estrategiko bakoitzaren barruan, ezin izango da, inola ere, tasa baten (itsasontziarena, salgaiarena edo bidaiariena) kuota-hobariaren % 40 gainditu.

309. zenbakiaren euskarazko gehigarria Aplikazio-baldintza orokorrak: Itsas zerbitzu erregularra den zehazteko, irailaren 5eko 2/2011 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako EPMOLTBren 201. artikuluan xedatutakoa hartuko da aintzat.

Portu-agintaritza honetan 2014ko ekitaldian 245.3 artikuluaren kariaz aplikatutako hobarien zenbateko osoa ezin izango da 2012ko ekitaldian itsasontziaren tasaren, bidaiarien tasaren eta salgaiaren tasaren bidez bildutako guztizkoaren ehuneko 20

baino handiagoa izan.

Ekitaldirako gehieneko zenbatekoaren mugara heltzean, Portu-agintaritzak, automatikoki, utzi egin beharko dio hobari hauek aplikatzeari.

1. geldialditik aurrera 8 ORDUTIK GORAKO GELDIALDIAK EGITEN DITUZTEN RO-PAX ITSASONTZIAK

Itsasontziaren tasa 1. geldialditik aurrera Tartea GURUTZONTZI TURISTIKOAK

Muga-zergen kodeak HOBARIAK 2014 (245.3 ART.) Ekonomia edo gizartea garatzen laguntzen duten itsas zirkulazioak eta zerbitzuak sustatzeko ITSAS ZIRKULAZIO ETA ZERBITZU BEREZIAK, LEHENTASUNEZKOAK EDO ESTRATEGIKOAK

Portu-agintaritza: MELILLA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

2013ko abenduaren 26a, osteguna 40% Itsasontziaren tasa 40% Salgaiaren tasa Bidaiarien tasa 34% 30% Garraio-araubideko Garraio-araubideko bidaiariak ibilgailuak Subjektu pasibo bakoitzak aitortutako geldialdi, salgai eta bidaiari guztiei neurri berean aplikatzen zaizkie, aurrez aipatutako baldintzetan.

Bidaiariaren tasa: aurrez aipatutako geldialdi bakoitzari aplikatzen zaio. Hobaria bateraezina da 208.e) artikuluan xedatutako murrizketarekin.

Salgaiaren tasa: aurrez aipatutako geldialdi bakoitzari aplikatzen zaio. Hobaria bateraezina da 216.c) artikuluan xedatutako murrizketarekin.

Itsasontziaren tasa: subjektu pasiboak aitortutako geldialdi bakoitzari aplikatzen zaio, S oinarrizko zenbatekoa aplikatzekoa den kasuetan. Hobaria bateraezina da 197.1.i) artikuluan xedatutako murrizketarekin.

Aplikazio-baldintzak:

Beste portu batzuekin eskainitako itsas zerbitzuak Muga-zergen kodeak HOBARIAK 2014 (245.5 ART.) Uhartekotasuna, isolamendu berezia edo ultraperifikotasuna 309. zenbakiaren euskarazko gehigarria ITSAS ZERBITZUAK

Portu-agintaritza: MELILLA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

2013ko abenduaren 26a, osteguna Muga-zergen kodeak Tartea Itsasontziaren tasa Balioa Tartea 10 geldialdi baino gehiago 1. geldialditik aurrera 10% 30% 1. TEUtik aurrera 1. TEUtik aurrera 1.500 TEU baino gehiago 1.500 TEU baino gehiago 5% 10% 10% 30% Balioa Tartea 5% Gehienez ere 30 geldialdi 2523B

0% 20% 0% 150.000 tona baino gehiago Gehienez 150.000 tona 1. tonatik aurrera 17% 15% 20% Gehienez 860.000 tona 1. tonatik aurrera 20% 860.000 tona baino gehiago 5% 15% 7% 15% 1. tonatik aurrera Gehienez ere 60.000 tona 60.000 tona baino gehiago Gehienez ere 180.000 tona 7% 17% 10% 30% 1. bidaiaritik aurrera 10% Balioa b) berariazko baldintza aplikatzen da.

b) berariazko baldintza aplikatzen da.

b) berariazko baldintza aplikatzen da.

b) berariazko baldintza aplikatzen da.

b) berariazko baldintza aplikatzen da.

a) berariazko baldintza aplikatzen da.

Itsasontziaren tasa: itsas zirkulazioko araubidean manipulatutako TEUen ehunekoarekiko proportzionalki aplikatzen da, manipulatutako TEUen guztizkoa aintzat hartuta.

a) berariazko baldintza aplikatzen da Itsasontziaren tasa: itsas sarrerako/irteerako araubidean manipulatutako TEUen ehunekoarekiko proportzionalki aplikatzen da, manipulatutako TEUen guztizkoa aintzat hartuta.

BERARIAZKO APLIKAZIO BALDINTZAK

b) Tarte bakoitzean diren unitateei, Lege hau indarrean sartu zenetik aurrerakoak direnean, tartearen hobari-ehuneko bereizia aplikatzen zaie.

2013ko abenduaren 26a, osteguna Berariazko aplikazio-baldintzak a) Lege hau indarrean sartu zenetik aurrera operatutako unitate guztiei aplikatzen zaie lortutako urteko zirkulazioari dagokion tartearen hobari-ehunekoa.

«Itsas zirkulazioa», «itsas sarrera/irteera», «itsas zerbitzua» eta «itsas zerbitzu erregularra», Estatuko Portuei eta Nabigazio Zibilari buruzko Legearen testu bateginaren II. eranskinean jasotako definizioen arabera.

TEU («Twenty Equivalent Unit»): 20 oinen baliokide den edukiontzi-unitatea.

Aintzat hartzen ez diren tarteei dagokienez: % 0ko hobaria.

Hobari bateragarrien biderkatze-efektuak ezin izango du dagokion tasaren kuota-hobariaren % 40 gainditu.

Itsas zirkulazio edo zerbitzu berezi, lehentasunezko edo estrategiko bakoitzaren barruan, ezin izango da, inola ere, tasa baten (itsasontziarena, salgaiarena edo bidaiariena) kuota-hobariaren % 40 gainditu.

Aplikazio-baldintza orokorrak: Portu-agintaritza honetan 2014ko ekitaldian 245.3 artikuluaren kariaz aplikatutako hobarien zenbateko osoa ezin izango da 2012ko ekitaldian itsasontziaren tasaren, bidaiarien tasaren eta salgaiaren tasaren bidez bildutako guztizkoaren ehuneko 20 baino handiagoa izan.

Ekitaldirako gehieneko zenbatekoaren mugara heltzean, Portu-agintaritzak, automatikoki, utzi egin beharko dio hobari hauek aplikatzeari.

ZEMENTUA ETA KLINKERRA

3824; 2909

eta 2207B

2710B

GASOLINA

BIODIESELAREKIN LOTUTAKO PRODUKTUAK

2710F

8503, 7308B

1. geldialditik aurrera eta 8501B

GASOLIOAK

PRODUKTU EOLIKOAK. Haize-sorgailuak 5% 15% 30 geldialdi baino gehiago 1507tik 1516ra 5% Gehienez ere 35 geldialdi LANDARE OLIOA

15% 35 geldialdi baino gehiago 180.000 tona baino gehiago Gehienez ere 117.000 tona 5% 2306

117.000 tona baino gehiago 500 TEU baino gehiago 500 TEU baino gehiago 15% 30% 4702, 4703 30 geldialdi baino gehiago eta 4705 Gehienez ere 30 geldialdi 10 geldialdi baino gehiago Bidaiarien tasa 309. zenbakiaren euskarazko gehigarria ZEREALAK ETA PENTSUAK. Biomasa, pentsuak eta bazkak.

PAPERA ETA PAPER OREA. Ore kimikoa Bidaiariak Edukiontzi hutsak Edukiontzi beteak Itsas zerbitzu erregularreko BIDAIARIAK ETA SALGAI OROKORRAK, «ro-pax», «ferry», «ro-ro» eta «con-ro» itsasontzietan. Salgai-araubideko ibilgailuak izan ezik.

Edukiontzi hutsak Edukiontzi beteak EDUKIONTZIAK itsas zirkulazioa. Goratzen kargatzea eta deskargatzea («lift on-lift off» edo «lo-lo») Edukiontzi hutsak Edukiontzi beteak Salgaiaren tasa HOBARIAK 2014 (245.3 ART.) Ekonomia edo gizartea garatzen laguntzen duten itsas zirkulazioak eta zerbitzuak sustatzeko EDUKIONTZIAK itsas sarrera/irteera, itsas zerbitzu erregularrean. Goratzen kargatzea eta deskargatzea («lift on-lift off» edo «lo-lo») ITSAS ZIRKULAZIO ETA ZERBITZU BEREZIAK, LEHENTASUNEZKOAK EDO ESTRATEGIKOAK

Portu-agintaritza: MOTRIL

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO I. atala  296. or.

4401

Biomasa (egurra ezpal edo briketetan) 1. tonatik aurrera 1. tonatik aurrera 15% 15% 40% Bidaiarien tasa Balioa Adierazitako hobari-ehunekoa lehen tonatik aurrera aplikatuko da 300.000 tonara iritsiz gero.

Adierazitako hobari-ehunekoa lehen tonatik aurrera aplikatuko da lortzen den urteko zirkulazio-atalasearen arabera BERARIAZKO APLIKAZIO BALDINTZAK

2013ko abenduaren 26a, osteguna «Itsas zirkulazioa», «itsas sarrera/irteera», «itsas zerbitzua» eta «itsas zerbitzu erregularra», Estatuko Portuei eta Nabigazio Zibilari buruzko Legearen testu bateginaren II. eranskinean jasotako definizioen arabera.

Aintzat hartzen ez diren tarteei dagokienez: % 0ko hobaria.

Hobari bateragarrien biderkatze-efektuak ezin izango du dagokion tasaren kuota-hobariaren % 40 gainditu.

Itsas zirkulazio edo zerbitzu berezi, lehentasunezko edo estrategiko bakoitzaren barruan, ezin izango da, inola ere, tasa baten (itsasontziarena, salgaiarena edo bidaiariena) kuota-hobariaren % 40 gainditu.

Aplikazio-baldintza orokorrak: Portu-agintaritza honetan 2014ko ekitaldian 245.3 artikuluaren kariaz aplikatutako hobarien zenbateko osoa ezin izango da 2012ko ekitaldian itsasontziaren tasaren, bidaiarien tasaren eta salgaiaren tasaren bidez bildutako guztizkoaren ehuneko 10 baino handiagoa izan.

Ekitaldirako gehieneko zenbatekoaren mugara heltzean, Portu-agintaritzak, automatikoki, utzi egin beharko dio hobari hauek aplikatzeari.

2618

Geldialdi guztiak GURUTZONTZIAK

Siderurgiako zepa pikortatuak 1. tonatik aurrera Geldialdi guztiak EDUKIONTZIAK

15% 15% Tartea 309. zenbakiaren euskarazko gehigarria 40% 300.000 tonara iritsiz gero «RO-RO» ZIRKULAZIOA. Salgai-araubideko ibilgailuak izan ezik.

40% 1. tonatik aurrera Burdinazko edo altzairuzko hodiak 7304, 7305

eta 7306

20% 25% 30% 35% 550.000 tonara iritsiz gero 620.000 tonara iritsiz gero 700.000 tonara iritsiz gero 800.000 tonara iritsiz gero 15% Balioa Salgaiaren tasa Tartea 1. tonatik aurrera Balioa 7208tik 7212ra Itsasontziaren tasa Siderurgiako produktu lauak ohiko salgai gisa. «Ro-ro» izan ezik Tartea 7207, 7213, 7214 eta 7216

Muga-zergen kodeak HOBARIAK 2014 (245.3 ART.) Ekonomia edo gizartea garatzen laguntzen duten itsas zirkulazioak eta zerbitzuak sustatzeko Siderurgiako produktu luzeak ohiko salgai gisa. «Ro-ro» izan ezik ITSAS ZIRKULAZIO ETA ZERBITZU BEREZIAK, LEHENTASUNEZKOAK EDO ESTRATEGIKOAK

Portu-agintaritza: PASAIA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO I. atala  297. or.

(*) Zirkulazioproportzioa (t) 60% 50% 1 eta 15.000 TEU artean Balioa 15.000 TEU baino gehiago Itsasontziaren tasa Espainia nazioarteko logistika-plataforma gisa indartzeko HOBARIAK 2014 (245.4 ART.) 1 eta 15.000 TEU artean 15.000 TEU baino gehiago Salgaiaren tasa 50% 60% Balioa TEU («Twenty Equivalent Unit»): 20 oinen baliokide den edukiontzi-unitatea.

Itsasontziaren eta salgaiaren tasei dagokien hobaria urteko lehenengo geldialditik aurrera aplikatzen da.

Salgaiaren tasa: nazioarteko zirkulazioan dauden TEUei aplikatzen zaie soilik. (TEU beteak zein hutsak kontabilizatuko dira.) Itsasontziaren tasa: Geldialdi bakoitzari aplikatzen zaio nazioarteko itsas zirkulazioan edukiontziak ontziratzen edo lehorreratzen dituzten itsasontzietan, bai eta B oinarrizko zenbatekoa aplikagarri zaienetan ere. Itsasontzi-konpainia bakoitzak edo itsasontzi-konpainia ezberdinen itsasontzi taldeak egindako zirkulazioari aplikatu beharrekoa izango da itsasontziaren hobari-ehunekoa, horiek aritzen diren terminala dena delakoa izan.

Ekitaldirako gehieneko zenbatekoaren mugara heltzean, Portu-agintaritzak, automatikoki, utzi egin beharko dio hobari hauek aplikatzeari.

Aplikazio-baldintzak:

309. zenbakiaren euskarazko gehigarria (*)EPMOLTBren hogeita laugarren xedapen gehigarrian zehaztutakoa betez, legean aurreikusitako portu-sistemaren araubide ekonomikoa aplikatzearen ondorioetarako, eta, zehazki, nazioarteko zirkulazioko itsas zirkulazioaren gaineko portu-tasak ezartzeari eta eskatzeari dagokionez, Kanarietako portu-terminalak Europarako plataforma logistiko atlantikotzat joko dira, Europako eskualde ultraperiferiko batean daudelako; hori dela-eta, horretarako aurreikusitako hobari maximoa aplikatu ahal izango dute.

Edukiontzi-terminalak EMAKIDA EDO BAIMEN BIDEZKO PORTU TERMINALAK

Portu-agintaritza: SANTA CRUZ TENERIFEKOA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

2013ko abenduaren 26a, osteguna 2204 A

701etik 714ra; 801etik 814ra Mugazergen kodeak Itsasontziaren tasa Gainerakoak Geldialdia Santa Cruz Tenerifekoko Portu-agintaritzaren portu batean, egoitza-portua bertako beste portu Geldialdia Santa Cruz Tenerifekoko Portu-agintaritzaren hiru portutan, ibilbide berean.

Geldialdia Santa Cruz Tenerifekoko Portu-agintaritzaren bi portutan, ibilbide berean.

2523A eta 2523B

1. geldialditik aurrera KABLE ONTZIAK

40% 40% 40% 100.000 tonatik aurrera Gehienez 750.000 tona 750.001 tonatik aurrera 40% 5% 40% 40% 40% 20% Bidaiarien tasa 1. pertsonatik aurrera Balio Tartea a BERARIAZKO APLIKAZIO BALDINTZAK

b) berariazko baldintza aplikatzen da a) berariazko baldintzaaplikatzen da, merkataritzakoa ez den jarduera-araubidean soilik, eta egonaldiak zazpi egunetik gorakoak direnean.

b) berariazko baldintza zerbitzu-gabarrei aplikatzen zaie. Hobaria lortu ahal izateko gutxieneko zirkulazioari dagokionez, gutxienez 750.000 tona hornitu behar dira gabarra bidez, eta 800 geldialdi zuzkitu.

a) berariazko baldintza zuzenean jarduera horrekin lotutako itsasontziei soilik aplikatzen zaie, eta, hala badagokio, lantegiitsasontziei.

35% a) berariazko baldintzaaplikatzen da Balio a a) Lege hau indarrean sartu zenetik aurrera operatutako unitate guztiei aplikatzen zaie lortutako urteko zirkulazioari dagokion tartearen hobari-ehunekoa.

b) Tarte bakoitzean diren unitateei, Lege hau indarrean sartu zenetik aurrerakoak direnean, tartearen hobari-ehuneko bereizia aplikatzen zaie.

Berariazko aplikazio-baldintzak 2013ko abenduaren 26a, osteguna Ekitaldirako gehieneko zenbatekoaren mugara heltzean, Portu-agintaritzak, automatikoki, utzi egin beharko dio hobari hauek aplikatzeari.

Itsas zirkulazio edo zerbitzu berezi, lehentasunezko edo estrategiko bakoitzaren barruan, ezin izango da, inola ere, tasa baten (itsasontziarena, salgaiarena edo bidaiariena) kuota-hobariaren % 40 gainditu.

Hobari bateragarrien biderkatze-efektuak ezin izango du dagokion tasaren kuota-hobariaren % 40 gainditu.

Aintzat hartzen ez diren tarteei dagokienez: % 0ko hobaria.

TEU («Twenty Equivalent Unit»): 20 oinen baliokide den edukiontzi-unitatea.

«Itsas zirkulazioa», «itsas sarrera/irteera», «itsas zerbitzua» eta «itsas zerbitzu erregularra», Estatuko Portuei eta Nabigazio Zibilari buruzko Legearen testu bateginaren II. eranskinean jasotako definizioen arabera.

Aplikazio-baldintza orokorrak: Portu-agintaritza honetan 2014ko ekitaldian 245.3 artikuluaren kariaz aplikatutako hobarien zenbateko osoa ezin izango da 2012ko ekitaldian itsasontziaren tasaren, bidaiarien tasaren eta salgaiaren tasaren bidez bildutako guztizkoaren ehuneko 20 baino handiagoa izan.

ZEMENTUA ONTZIRATZEA

1. geldialditik aurrera KONPONTZEN ARI DIREN ITSASONTZIAK ETA INAKTIBO DAUDEN ITSASONTZIAK, ARRANTZA ONTZIAK ETA TRESNA FLOTATZAILEAK BARNE

ERREGAI HORNIKETA gabarra bakoitzeko Helburu soil gisa erregaiaren hornikuntza duten itsasontzien geldialdiak 1. tonatik aurrera 40% 1. tonatik aurrera 8% 30% 35% 30% Salgaiaren tasa 1. tonatik aurrera Balio Tartea a Geldialdia Santa Cruz Tenerifekoko Po 35% Tartea 309. zenbakiaren euskarazko gehigarria ZUZKIDURA

HOBARIAK 2014 (245.3. ART.) Ekonomia edo gizartea garatzen laguntzen duten itsas zirkulazioak eta zerbitzuak sustatzeko Zirkulazio- edo ontziratze-araubideko ARRAIN IZOZTUAK 03 kapitulua 1. geldialditik aurrera ARDOA ONTZIRATZEA

FRUTAK ETA BARAZKIAKONTZIRATZEA.

GURUTZONTZI TURISTIKOAK

ITSAS ZIRKULAZIO ETA ZERBITZU BEREZIAK, LEHENTASUNEZKOAK EDO ESTRATEGIKOAK

Portu-agintaritza: SANTA CRUZ TENERIFEKOA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO I. atala  299. or.

20% Salgaiaren tasa 45% Subjektu pasibo bakoitzak aitortutako geldialdi, salgai eta bidaiari guztiei neurri berean aplikatzen zaizkie, aurrez aipatutako baldintzetan.

Bidaiariaren tasa: jatorria edota helmuga distantzia laburreko itsas garraioan duen bidaiari bakoitzari aplikatzen zaio (Kanarien kasuan izan ezik). Hobaria bateraezina da 208.e) artikuluan xedatutako murrizketarekin.

Salgaiaren tasa: jatorria edo helmuga distantzia laburreko itsas garraioan duen (Kanarietan izan ezik) salgai bakoitzari aplikatzen zaio. Hobaria bateraezina da 216.c) artikuluan xedatutako murrizketarekin.

Itsasontziaren tasa: subjektu pasiboak aitortutako geldialdi bakoitzari aplikatzen zaio, S oinarrizko zenbatekoa aplikatzekoa den kasuetan. Hobaria bateraezina da 197.1.i) artikuluan xedatutako murrizketarekin.

60% Garraio-araubideko Garraio-araubideko bidaiariak ibilgailuak Ekitaldirako gehieneko zenbatekoaren mugara heltzean, Portu-agintaritzak, automatikoki, utzi egin beharko dio hobari hauek aplikatzeari.

Aplikazio-baldintzak:

40% Itsasontziaren tasa Bidaiarien tasa 309. zenbakiaren euskarazko gehigarria Artxipelagotik at dauden beste portu batzuekin eskainitako itsas zerbitzuak ITSAS ZERBITZUAK

HOBARIAK 2014 (245.5 ART.) Uhartetasuna, isolamendu berezia edo ultraperifikotasuna Portu-agintaritza: SANTA CRUZ TENERIFEKOA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

2013ko abenduaren 26a, osteguna Muga-zergen kodeak 20% 30% 40% 2 eta 4 geldialdi artean 5 eta 8 geldialdi artean 8 geldialdi baino gehiago 10 eta 20 geldialdi artean 21 eta 40 geldialdi artean 40 geldialdi baino gehiago Itsasontziaren tasa Balioa 5% 10% 15% Tartea 8703

40.000 tona baino gehiago 40.000 tona baino gehiago 1701

1001etik 1008ra 1101etik 1108ra 1201etik 1208ra 40% 40% 30% 100.000 tona baino gehiago 2 eta 4 geldialdi artean 5 eta 8 geldialdi artean 8 geldialdi baino gehiago Bidaiarien tasa 200.000 bidaiari baino gehiago 160.000 eta 200.000 bidaiari artean Tartea Berariazko aplikazio-baldintzak 40% 30% Hala dagokionean, urteko lehenengo geldialditik aurrera aplikatzen da, neurri berean, tarteari dagokionez adierazitako gutxieneko zirkulazioa gainditzen bada.

Hala dagokionean, urteko lehenengo geldialditik aurrera aplikatzen da, neurri berean, tarteari dagokionez adierazitako gutxieneko zirkulazioa gainditzen bada.

Hala dagokionean, urteko lehenengo geldialditik aurrera aplikatzen da, neurri berean, tarteari dagokionez adierazitako gutxieneko zirkulazioa gainditzen bada.

Hala dagokionean, urteko lehenengo geldialditik aurrera aplikatzen da, neurri berean, tarteari dagokionez adierazitako gutxieneko zirkulazioa gainditzen bada.

Hala dagokionean, urteko lehenengo geldialditik aurrera aplikatzen da, neurri berean, salgaia terminal espezializatu batean manipulatu bada, eta tarteari dagokionez adierazitako gutxieneko zirkulazioa gainditzen bada Hala dagokionean, urteko lehenengo geldialditik aurrera aplikatzen da, neurri berean, tarteari dagokionez adierazitako gutxieneko zirkulazioa gainditzen bada.

Hala dagokionean, urteko lehenengo geldialditik aurrera aplikatzen da, neurri berean, tarteari dagokionez adierazitako gutxieneko zirkulazioa gainditzen bada.

Hala dagokionean, urteko lehenengo geldialditik aurrera aplikatzen da, neurri berean, tarteari dagokionez adierazitako gutxieneko zirkulazioa gainditzen bada.

aplikatzen da, neurri berean, itsas zerbitzuak tarteari dagokionez adierazitako gutxieneko zirkulazioa gainditzen badu, eta 40.000 GT baino gehiagoko itsasontzien kasuan soilik Hala dagokionean, lehenengo geldialditik aurrera aplikatzen da, neurri berean; betiere, itsas zerbitzuak tarteari dagokionez adierazitako gutxieneko zirkulazioa gainditzen badu Hala dagokionean, urteko lehenengo geldialditik aurrera Hala dagokionean, lehenengo geldialditik aurrera aplikatzen da, neurri berean; betiere, itsas zerbitzuak tarteari dagokionez adierazitako gutxieneko zirkulazioa gainditzen badu. Bidaiariei zein bidaia-araubideko ibilgailuei aplikatuko zaie Hala dagokionean, lehenengo geldialditik aurrera aplikatzen da, neurri berean; betiere, itsas zerbitzuak tarteari dagokionez adierazitako gutxieneko zirkulazioa gainditzen badu.

Balioa 5% Se aplica en su caso por igual desde la primera escala de 10% buques de la misma CIA. Naviera, si supera el tráfico 15% mínimo indicado en el tramo Hala dagokionean, urteko lehenengo geldialditik aurrera aplikatzen da, neurri berean; betiere, itsas zerbitzuak tarteari dagokionez adierazitako gutxieneko zirkulazioa gainditzen badu.

TEU («Twenty Equivalent Unit»): 20 oinen baliokide den 2013ko abenduaren 26a, osteguna Aplikazio-baldintza orokorrak: Itsas zirkulazio edo zerbitzu berezi, lehentasunezko edo estrategiko bakoitzaren barruan, ezin izango da, inola ere, tasa baten (itsasontziarena, salgaiarena edo bidaiariena) hobariaren % 40 gainditu.

Zirkulazioak eta zerbitzuak modu metagarrian kontabilizatuko dira urte naturalean zehar.

Aintzat hartzen ez diren tarteei dagokienez: % 0ko hobaria Bateraezinak dira tasa bati berari itsas zirkulazio edo zerbitzu berezi, lehentasunezko edo estrategiko ezberdinak direla-eta dagozkion hobari guztiak.

Aipatutako tarte eta baldintzetan, geldialdi, tona, unitate eta bidaiari guztiei neurri berean aplikatzen zaizkie, itsas zirkulazio edo zerbitzu berezi, lehentasunezko edo estrategiko bakoitzaren barruan.

Aipatutako tarte eta baldintzetan, subjektu pasibo guztiei neurri berean aplikatzen zaizkie, itsas zirkulazio edo zerbitzu berezi, lehentasunezko edo estrategiko bakoitzaren barruan.

«Itsas zirkulazioa», «itsas sarrera/irteera», «itsas zerbitzua» eta «itsas zerbitzu erregularra», 2/2011 Legegintzako Errege Dekretuaren II. eranskinean jasotako definizioen arabera.

Portu-agintaritza honetan 2014ko ekitaldian 245.3 artikuluaren kariaz aplikatutako hobarien zenbateko osoa ezin izango da 2012ko ekitaldian itsasontziaren tasaren, bidaiarien tasaren eta salgaiaren tasaren bidez bildutako guztizkoaren ehuneko 20 baino handiagoa izan.

Ekitaldirako gehieneko zenbatekoaren mugara heltzean, Portu-agintaritzak, automatikoki, utzi egin beharko dio hobari hauek aplikatzeari.

Bioerregaia eta olioak sortzeko LANDARE JATORRIKO LEHENGAIAK

AZUKREA

20% 10% 50.001 eta 100.000 tona artean 20.000 eta 50.000 tona artean 1001, 1002,1003, 1004

eta 1005

ZEREALAK (artoa, garia, oloa, garagarra, zekalea) 20% 30% 400.000 tona baino gehiago 4701etik 4707ra ; 4801etik 4814ra; 4816 ,4822, 4823+ 4407 eta 4412

BASO PRODUKTUAK, itsas zerbitzu erregularrean 40% 20% 200.000 eta 400.000 tona artean 400.000 tona baino gehiago 7203

HAUTS ITXURAKO SOLTEKO MINERAL EZ ENERGETIKOAK

20.000 tona baino gehiago 7303, 7304A, 7304B, 7305A, 7305B, 7306A eta 7306B

HODIAK

20% 20% 75.000 tona baino gehiago 50.000 tona baino gehiago 10% 10% 30% 20% 20% 10% 40% 30% 20% 25.000 eta 75.000 tona artean 7208tik 7212ra (biak barne) 10% 20 geldialdi baino gehiago 100.000 unitate baino gehiago 500.000 tona baino gehiago 400.000 eta 500.000 tona artean 100.000 tona baino gehiago 50.000 eta 100.000 tona artean PRODUKTU IJEZTU LAUAK edukiontzietan sartu gabeko salgai orokor gisa 5% 10 eta 20 geldialdi artean 40% 190 geldialdi baino gehiago 10% 30% 150 eta 190 geldialdi artean 95 geldialdi baino gehiago 30% 95 geldialdi baino gehiago 5.000 TEU baino gehiago 2.501 eta 5.000 TEU artean Balioa 309. zenbakiaren euskarazko gehigarria 7.305-B, 8.501B PRODUKTU EOLIKOAK: Haize-sorgailuak, makineria eta 8.503 + eta piezak 8502; 7308

SALGAI OROKORRA, «ro-ro» itsas zerbitzuan Salgai-araubideko IBILGAILUAK, «ro-ro» itsas zerbitzuan Bidaia-araubideko BIDAIARIAK ETA IBILGAILUAK, eta SALGAI OROKORRA garraio-elementuetan, distantzia laburreko itsas zirkulazioko itsas zerbitzu erregularrean, «ro-pax» edo «ferry» itsasontzietan.

SALGAI OROKORRA, gidaririk gabeko garraioelementuetan, distantzia laburreko itsas zirkulazioko itsas zerbitzu erregularrean, «con-ro» edo «ro-ro» itsasontzietan.

Salgaiaren tasa 1.000 eta 2.500 TEU artean Tartea HOBARIAK 2014 (245.3 ART.) Ekonomia edo gizartea garatzen laguntzen duten itsas zirkulazioak eta zerbitzuak sustatzeko.

BIDAIARIAK ETA SALGAI OROKORRA. Salgaiak errodadura bidez kargatzea eta deskargatzea («roll on-roll off» edo «ro-ro») EDUKIONTZIAK itsas sarrera/irteera, itsas zerbitzu erregularrean. Goratzen kargatzea eta deskargatzea («lift on-lift off» edo «lo-lo») GURUTZONTZI TURISTIKOAK

ITSAS ZIRKULAZIO ETA ZERBITZU ESTRATEGIKOAK EDO LEHENTASUNEZKOAK

Portu-agintaritza: SANTANDER

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO I. atala  301. or.

1. geldialditik aurrera 10% 20% Balioa Tartea 1. geldialditik aurrera 1. geldialditik aurrera EDUKIONTZIAK itsas zirkulazioa. Goratzen kargatzea eta deskargatzea («lift on-lift off» edo «lo-lo») SALGAI OROKORRA. Salgaiak errodadura bidez kargatzea eta deskargatzea («roll on-roll off» edo «ro-ro») «con-ro» edo «ro-ro» itsasontzi puruetan (12 pertsona Ikus aplikazio-baldintzak. 2. taula Ikus aplikazio-baldintzak. 2. taula Ikus aplikazio-baldintzak. 1. taula Ikus aplikazio-baldintzak. 1. taula 1. TEUtik aurrera Ikus aplikazio-baldintzak. 1. taula 20% Balioa 1. pertsonatik aurr 20% 20% Balioa Bidaiarien tasa 1. pertsonatik aurr Tartea a) berariazko baldintza aplikatzen da.

a) berariazko baldintza aplikatzen da.

a) berariazko baldintza aplikatzen da.

Itsasontziaren tasa: itsas sarrerako/irteerako araubidean manipulatutako TEU hutsen ehunekoarekiko proportzionalki aplikatzen da, manipulatutako TEUen guztizkoa aintzat hartuta.

a) berariazko baldintza aplikatzen da.

Itsasontziaren tasa: itsas zirkulazioko araubidean manipulatutako TEUen ehunekoarekiko proportzionalki aplikatzen da, manipulatutako TEUen guztizkoa aintzat hartuta.

a) berariazko baldintza aplikatzen da.

Itsasontziaren tasa: itsas sarrerako/irteerako araubidean manipulatutako TEU beteen ehunekoarekiko proportzionalki aplikatzen da, manipulatutako TEUen guztizkoa aintzat hartuta.

BERARIAZKO APLIKAZIO BALDINTZAK

5,00 baino txikiagoa 20% 15% 10% Lortutako urteko zirkulazioa 600.000 tona baino gehiago 240.001 eta 600.000 tona artean 120.000 eta 240.000 tona artean 15% 20% 20% 20% 10,00 baino handiagoa 240.000 eta 480.000 tona artean 480.001 eta 1.200.000 tona artean 1.200.000 tona baino gehiago Lortutako urteko zirkulazioa 10% 15% 20% 5,00 baino txikiagoa 15% 15% 20% 20% 20% 20% 5,01 eta 10,00 10,00 baino artean handiagoa 2014ko zirkulazioaren hazkundea, tonatan, 2013koarekiko (%) 2. taula Txatarra eta produktu siderurgikoak. Aplikazio-baldintzak. Salgaiaren tasa 2013ko abenduaren 26a, osteguna 15% 20% 5,01 eta 10,00

artean 2014ko zirkulazioaren hazkundea, tonatan, 2013koarekiko (%) 1. taula Edukiontziak eta ro-ro zirkulazioa. Aplikazio-baldintzak. Salgaiaren tasa b) Tarte bakoitzean diren unitateei, Lege hau indarrean sartu zenetik aurrerakoak direnean, tartearen hobari-ehuneko bereizia aplikatzen zaie.

a) Lege hau indarrean sartu zenetik aurrera operatutako unitate guztiei aplikatzen zaie lortutako urteko zirkulazioari dagokion tartearen hobari-ehunekoa.

Berariazko aplikazio-baldintzak «Itsas zirkulazioa», «itsas sarrera/irteera», «itsas zerbitzua» eta «itsas zerbitzu erregularra», Estatuko Portuei eta Nabigazio Zibilari buruzko Legearen testu bateginaren II. eranskinean jasotako definizioen arabera.

TEU («Twenty Equivalent Unit»): 20 oinen baliokide den edukiontzi-unitatea.

Aintzat hartzen ez diren tarteei dagokienez: % 0ko hobaria.

Hobari bateragarrien biderkatze-efektuak ezin izango du dagokion tasaren kuota-hobariaren % 40 gainditu.

Itsas zirkulazio edo zerbitzu berezi, lehentasunezko edo estrategiko bakoitzaren barruan, ezin izango da, inola ere, tasa baten (itsasontziarena, salgaiarena edo bidaiariena) kuota-hobariaren % 40 gainditu.

Aplikazio-baldintza orokorrak: Portu-agintaritza honetan 2014ko ekitaldian 245.3 artikuluaren kariaz aplikatutako hobarien zenbateko osoa ezin izango da 2012ko ekitaldian itsasontziaren tasaren, bidaiarien tasaren eta salgaiaren tasaren bidez bildutako guztizkoaren ehuneko 20

baino handiagoa izan.

Ekitaldirako gehieneko zenbatekoaren mugara heltzean, Portu-agintaritzak, automatikoki, utzi egin beharko dio hobari hauek aplikatzeari.

PRODUKTU SIDERURGIKOAK.

20% 20% 20% 20% Salgaiaren tasa 309. zenbakiaren euskarazko gehigarria TXATARRA.

1. geldialditik aurrera Edukiontzi hutsak 7201etik 7205era 7207tik 7229ra; 7301etik 7309ra 1. geldialditik aurrera Edukiontzi beteak EDUKIONTZIAK itsas sarrera/irteera, itsas zerbitzu erregularrean. Goratzen kargatzea eta deskargatzea («lift on-lift off» edo «lo-lo») 1. geldialditik aurrera Itsasontziaren tasa Zirkulazioa Muga-zergen kodeak Tartea HOBARIAK 2014 (245.3 ART.) Ekonomia edo gizartea garatzen laguntzen duten itsas zirkulazioak eta zerbitzuak sustatzeko Egoitza-portua GURUTZONTZI TURISTIKOAK

ITSAS ZIRKULAZIO ETA ZERBITZU BEREZIAK, LEHENTASUNEZKOAK EDO ESTRATEGIKOAK

Portu-agintaritza: SEVILLA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO I. atala  302. or.

2711C

4004, 2601C, 2602, 2501, 2713A, 3104B

10% 1 eta 10 geldialdi artean 10% 10.000 eta 80.000 tona artean 10% 15% 80.000 tona baino gehiago 300.000 tona baino gehiago 20% 10% 5.000 eta 30.000 tona artean 25% 30.001 eta 150.000 tona artean 10% 150.000 tona baino gehiago 25% 35% 10.000 eta 20.000 tona artean 20.001 eta 40.000 tona artean 40.000 tona baino gehiago 30% 40% Balioa BERARIAZKO APLIKAZIO BALDINTZAK

a) berariazko baldintza aplikatzen da.

a) berariazko baldintza aplikatzen da, itsas sarrerako/irteerako araubidean manipulatutako tonen kasuan bakarrik.

a) berariazko baldintza aplikatzen da.

a) berariazko baldintza aplikatzen da.

714. kodea duen muga-zergari dagokionez, aurreikusitako hobariak jukaren zirkulazioari bakarrik aplikatzen zaizkio.

a) berariazko baldintza aplikatzen da.

a) berariazko baldintza aplikatzen da.

a) berariazko baldintza aplikatzen da.

a) berariazko baldintza aplikatzen da.

a) berariazko baldintza aplikatzen da.

a) berariazko baldintza aplikatzen da.

Ez da bateragarria 245.3 artikuluaren beste edozer hobarirekin Ez da bateragarria 245.3 artikuluaren beste edozer hobarirekin a) berariazko baldintza aplikatzen da.

c) Itsas zerbitzu edo zirkulazio jakin batek taula hauetan zehaztutako atal baten baino gehiagoren onuradun izateko baldintzak betetzen baditu, elkarren segidan aplikatuko dira horiek, ez biderkatuz, eta tasa baten (itsasontzia edo salgaia) kuotaren hobariaren % 40 gainditu gabe, lehentasun-hurrenkera honen arabera:

1. Edukiontzi beteen itsas eta tren-intermodalitatea. Concentración de cargas 3º. Nuevos servicios marítimos 4º. Itsas sarrera/irteera eta itsas zirkulazioa, itsas zerbitzuan d) Ekitaldia bukatuta aplikatuko da egindako zirkulazioak, Lege hau indarrean jarri aurretikoak betiere, justifikatu ondoren.

2013ko abenduaren 26a, osteguna «Itsas zerbitzu berri»tzat hartuko dira tasa sortzen den ekitaldian bertan edo aurrekoan hasten direnak. Ez dira inola ere itsas zerbitzu berritzat hartuko txandatze-aldaketak edo txandaketan porturen bat kentzea, sartzea edo ordeztea.

Berariazko aplikazio-baldintzak a) Lege hau indarrean sartu zenetik aurrera operatutako unitate guztiei aplikatzen zaie lortutako urteko zirkulazioari dagokion tartearen hobari-ehunekoa.

b) Tarte bakoitzean diren unitateei, Lege hau indarrean sartu zenetik aurrerakoak direnean, tartearen hobari-ehuneko bereizia aplikatzen zaie.

Hobari horiek ez zaizkie inola ere aplikatuko instalazioak administrazio-emakida araubidean erabiltzen dituzten portuko zirkulazioei, baldin eta, 48/2003 Legea indarrean jartzean, emakidarekin jaso ez diren instalazioentzat aurreikusitako erabilera-tasen kuotak, emakida-tituluan aurreikusitako hobariak barne, aplikatzea aukeratu badute.

Aplikazio-baldintza orokorrak: Portu-agintaritza honetan 2014ko ekitaldian 245.3 artikuluaren kariaz aplikatutako hobarien zenbateko osoa ezin izango da 2012ko ekitaldian itsasontziaren tasaren, bidaiarien tasaren eta salgaiaren tasaren bidez bildutako guztizkoaren ehuneko 20 baino handiagoa izan.

Ekitaldirako gehieneko zenbatekoaren mugara heltzean, Portu-agintaritzak, automatikoki, utzi egin beharko dio hobari hauek aplikatzeari.

Itsas zirkulazio edo zerbitzu berezi, lehentasunezko edo estrategiko bakoitzaren barruan, ezin izango da, inola ere, tasa baten (itsasontziarena, salgaiarena edo bidaiariena) kuota-hobariaren % 40 gainditu.

Hobari bateragarrien biderkatze-efektuak ezin izango du dagokion tasaren kuota-hobariaren % 40 gainditu.

Aintzat hartzen ez diren tarteei dagokienez: % 0ko hobaria.

TEU («Twenty Equivalent Unit»): 20 oinen baliokide den edukiontzi-unitatea.

GIU (Garraio intermodaleko unitatea): salgaiak garraiatzeko elementua (edukiontzietarako plataforma, ibilgailu zurrun edo artikulatua, erdiatoia eta atoia).

«Itsas zirkulazioa», «itsas irteera/sarrera», «itsas zerbitzua» eta «itsas zerbitzu erregularra», Estatuko Portuei eta Nabigazio Zibilari buruzko Legearen testu bateginaren II. eranskinean jasotako definizioen arabera.

GAS LIKIDOTUAK. Propanoa.

MINERALAK ETA BESTE PRODUKTU BATZUK.

PRODUKTU KIMIKOAK Bentzenoa, estirenoa, glikolak, metanola, ETBE, binilazetatoa, anilina, MDI, sodio-hidroxidoa, propileno-oxidoa, butadienoa eta poliola.

2815, 2902, 2905A, 2909, 2915,2921, 3907, 3909, 2910 eta 2901

20% 11 eta 40 geldialdi artean 30% 714; 801etik 810era FRUTAK ETA BARAZKIAK.

40 geldialdi baino gehiago 1213, 1214, 2303

NEKAZARITZA ELIKAGAIAK. Lastoa, alpapa, erremolatxa-mamia.

40% 1. bidaiaritik aurrera Bidaiarien tasa Tartea 309. zenbakiaren euskarazko gehigarria 1. tonatik aurrera 1. tonatik aurrera 0101etik 0106ra 10% 10.001 eta 50.000 tona artean 40% 30% 50.000 tona baino gehiago BIZIRIK DAUDEN ANIMALIAK

10% 30% 10% 20% 40.000 tona baino gehiago 20.001 eta 40.000 tona artean 20% 30% 40% 20% 30% 40% Balioa 1.000 eta 2.000 unitate artean 2.001 eta 5.000 unitate artean 5.000 unitate baino gehiago 5.000 eta 10.000 GIU artean 10.001 eta 15.000 GIU artean 15.000 GIU baino gehiago Salgaiaren tasa 1. tonatik aurrera 1. geldialditik aurrera 5 geldialdi baino gehiago 20% 1 eta 10 geldialdi artean 40% 50 geldialdi baino gehiago 30% 20% 1 eta 10 geldialdi artean 11 eta 50 geldialdi artean 30% 40% 11 eta 50 geldialdi artean 50 geldialdi baino gehiago Tartea Papera eta paper-orea zirkulazioan.

4701etik 4706ra; 4801etik 4823ra 72. kapitulu osoa PRODUKTU SIDERURGIKOAK. Edukiontzietan sartu gabe.

PAPERA ETA PAPER OREA. Ontziratzea/ lehorreratzea, zirkulazioa izan ezik.

8702tik 8704Ara Salgai-araubideko IBILGAILUAK

SALGAI OROKORRA. Salgaiak errodadura bidez kargatzea eta deskargatzea («roll on-roll off» edo «ro-ro») «con-ro» edo «ro-ro» itsasontzietan.

Ikus aplikazio-baldintzen 1. taula 40% Balioa EDUKIONTZIAK

Itsasontziaren tasa 1. geldialditik aurrera Tartea GURUTZONTZI TURISTIKOAK

Muga-zergen kodeak HOBARIAK 2014 (EPMOLren testu bateginaren 245.3 art.) Ekonomia eta gizartea garatzen laguntzen duten itsas zerbitzuak eta zirkulazioak erakartzea, leialtzea eta handitzea sustatzeko ITSAS ZIRKULAZIO ETA ZERBITZU BEREZIAK, LEHENTASUNEZKOAK EDO ESTRATEGIKOAK

Portu-agintaritza: TARRAGONA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO I. atala  303. or.

% 5

% 15

% 20

5.000 eta 15.000 TEU artean Beteta Hutsik Igarobidean 2000 TEU baino gehiago Lehen edukiontzitik aurrera 500 eta 1000 TEU artean 1001 eta 2000 TEU artean 40% 10% 20% 30% 40% % 10

% 25

% 30

% 30

% 35

% 40

Balioa 30.000 TEU baino gehiago Beteta Hutsik Igarobidean 15.001 eta 30.000 TEU artean Beteta Hutsik Igarobidean Lehen edukiontzitik aurrera Tartea Salgaiaren tasa a) berariazko baldintza aplikatzen da.  c) berariazko baldintza aplikatzen da.  d) berariazko baldintza aplikatzen da.

a) berariazko baldintza aplikatzen da.  c) berariazko baldintza aplikatzen da.  d) berariazko baldintza aplikatzen da.                   a) berariazko baldintza aplikatzen da.

c) berariazko baldintza aplikatzen da.                                                                                                                                            a) berariazko baldintza aplikatzen da.

c) berariazko baldintza aplikatzen da.

d) berariazko baldintza aplikatzen da.

BERARIAZKO APLIKAZIO BALDINTZAK

2013ko abenduaren 26a, osteguna «Itsas zerbitzu berri»tzat hartuko dira tasa sortzen den ekitaldian bertan edo aurrekoan hasten direnak. Ez dira inola ere itsas zerbitzu berritzat hartuko txandatze-aldaketak edo txandaketan porturen bat kentzea, sartzea edo ordeztea.

Berariazko aplikazio-baldintzak a) Lege hau indarrean sartu zenetik aurrera operatutako unitate guztiei aplikatzen zaie lortutako urteko zirkulazioari dagokion tartearen hobari-ehunekoa.

b) Tarte bakoitzean diren unitateei, Lege hau indarrean sartu zenetik aurrerakoak direnean, tartearen hobari-ehuneko bereizia aplikatzen zaie.

c) Itsas zerbitzu edo zirkulazio jakin batek taula hauetan zehaztutako atal baten baino gehiagoren onuradun izateko baldintzak betetzen baditu, elkarren segidan aplikatuko dira horiek, ez biderkatuz, eta tasa baten (itsasontzia edo salgaia) kuotaren hobariaren % 40 gainditu gabe, lehentasun-hurrenkera honen arabera:

1. Edukiontzi beteen itsas eta tren-intermodalitatea. Concentración de cargas 3º. Nuevos servicios marítimos 4º. Itsas sarrera/irteera eta itsas zirkulazioa, itsas zerbitzuan d) Ekitaldia bukatuta aplikatuko da egindako zirkulazioak, Lege hau indarrean jarri aurretikoak betiere, justifikatu ondoren.

Aplikazio-baldintza orokorrak:

hobarien zenbateko osoa ezin izango da 2012ko ekitaldian itsasontziaren tasaren, Ekitaldirako gehieneko zenbatekoaren mugara heltzean, Portu-agintaritzak, automatikoki, utzi egin beharko dio hobari hauek aplikatzeari.

Itsas zirkulazio edo zerbitzu berezi, lehentasunezko edo estrategiko bakoitzaren barruan, ezin izango da, inola ere, tasa baten (itsasontziarena, salgaiarena edo bidaiariena) kuota-hobariaren % 40 gainditu.

Hobari bateragarrien biderkatze-efektuak ezin izango du dagokion tasaren kuota-hobariaren % 40 gainditu.

Aintzat hartzen ez diren tarteei dagokienez: % 0ko hobaria.

TEU («Twenty Equivalent Unit»): 20 oinen baliokide den edukiontzi-unitatea.

GIU (Garraio intermodaleko unitatea): salgaiak garraiatzeko elementua (edukiontzietarako plataforma, ibilgailu zurrun edo artikulatua, erdiatoia eta atoia).

«Itsas zirkulazioa», «itsas irteera/sarrera», «itsas zerbitzua» eta «itsas zerbitzu erregularra», Estatuko Portuei eta Nabigazio Zibilari buruzko Legearen testu bateginaren II. eranskinean jasotako definizioen arabera.

Hobari horiek ez zaizkie inola ere aplikatuko instalazioak administrazio-emakida araubidean erabiltzen dituzten portuko zirkulazioei, baldin eta, 48/2003 Legea indarrean jartzean, emakidarekin jaso ez diren instalazioentzat aurreikusitako erabilera-tasen kuotak, emakida-tituluan aurreikusitako hobariak barne, aplikatzea aukeratu badute.

EDUKIONTZIAK. Edukiontzien itsas eta tren‐intermodalitatea (sarrera edo irteera  trenbidez) 40% 15% 10 eta 100 geldialdi artean 1. geldialditik aurrera 25% 40% Balioa 101 eta 200 geldialdi artean 200 geldialdi baino gehiago Tartea Itsasontziaren tasa 309. zenbakiaren euskarazko gehigarria EDUKIONTZIAK. Karga‐kontzentrazioa: Azken bezeroek emandako edukiontzi beteen  bolumena, zirkulazioa izan ezik.

EDUKIONTZIAK. Sarrera/irteera eta zirkulazioa, itsas zerbitzu berrietan.

EDUKIONTZIAK. Sarrera/irteera eta zirkulazioa, itsas zerbitzuan.  ITSAS ZIRKULAZIO ETA ZERBITZU BEREZIAK, LEHENTASUNEZKOAK EDO  ESTRATEGIKOAK  1. TAULA EDUKIONTZIETARAKO BERARIAZKO APLIKAZIO BALDINTZAK itsas sarrera/irteera eta itsas zirkulazioa.  Goratzen kargatzea eta deskargatzea («lift on‐lift off» edo «lo‐lo») BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO I. atala  304. or.

BERARIAZKO APLIKAZIO BALDINTZAK

Urteko lehen geldialditik aurrera.

«RO‐RO» zirkulazioa. Itsas zerbitzu erregularra (ROPAX motako itsas zerbitzuak izan ezik) 2520

2833

 Igeltsua soltean ontziratzea eta lehorreratzea (zirkulazioa izan ezik)  Sodio‐sulfatoa soltean ontziratzea.

2204A, 2204B,  2205A, 2205B

08xx/21xx/19xx /02xx/07xx/870

2‐03‐05 Urtean 24 geldialdi 20% 20% 15% 10% 10% 5% 16% 12% 5.000 eta 10.000 tona artean 50.000 tona baino gehiago  20.000 eta 49.999 tona artean 100.001 tonatik aurrera 50.000 eta 100.000 tona artean   20% 20.000 tona baino gehiago 10.001 eta 20.000 tona artean 1. tonatik aurrera 15% 40% 20% 25% 35% 20% Urteko lehenengo tonatik aurrera aplikatzen da, neurri berean, tarte bakoitzarentzat zehaztutako ehunekoan, eta eskatutako  gutxieneko zirkulazioa lortu ostean.  Hala dagokionean, urteko lehenengo geldialditik aurrera aplikatzen da, neurri berean; betiere, eskatutako gutxieneko zirkulaziora iritsi ostean.

Hala dagokionean, urteko lehenengo tonatik aurrera aplikatzen da, neurri berean; betiere gutxienez 30.000 tonako zirkulazioa  lortu ostean.    Dagokion tarteko lehen TEUtik aplikatzen da, neurri berean; hau da, 100 TEUtik aurreragoko lehen TEUtik, eta  Valentziako  portuko JLGa jatorri/ xedetzat duten edukiontzi‐zirkulazioari bakarrik.                 Subjektu pasiboak gutxienez 20.000 tonako zirkulazioa ekartzean aplikatzen da hobaria. Lehenengo 19.999 tonek ez dute  hobaririk.                  Hala dagokionean, urteko lehenengo tonatik aurrera aplikatzen da, neurri berean; betiere, eskatutako gutxieneko zirkulazioa  lortu ostean. Solteko salgaiari soilik aplikatzen zaio.

Hala dagokionean, urteko lehenengo tonatik aurrera aplikatzen da, neurri berean; betiere eskatutako gutxieneko zirkulazioa  lortu ostean. Edukiontzietan sartutako salgaiari soilik aplikatzen zaio.  Hala dagokionean, urteko lehenengo tonatik aurrera aplikatzen da, neurri berean; betiere, eskatutako gutxieneko zirkulazioa  lortu ostean. Edukiontzietan sartu gabeko salgaiari soilik aplikatzen zaio.

Hala dagokionean, urteko lehenengo tonatik aurrera aplikatzen da, neurri berean; betiere, eskatutako gutxieneko zirkulazioa  lortu ostean. Edukiontzietan sartutako salgaiari soilik aplikatzen zaio.  Hala dagokionean, urteko lehenengo tonatik aurrera aplikatzen da, eskatutako gutxieneko zirkulazioa lortu ostean, eta  edukiontzietan sartu gabeko salgaien ontziratzeen kasuan soilik. Zirkulazioak bereiz zenbatuko dira.  2013ko abenduaren 26a, osteguna Ardoak eta eratorriak ontziratzea eta lehorreratzea (zirkulazioa izan ezik).  GAINERAKOAK

Linea erregularreko itsas zerbitzuak. Gandiako portua Gandiako portua. «Ro‐Ro» zirkulazioa. Elikaduraren eta automozioaren sektorea Lehen TEUtik eta lehen ibilgailutik.

Valentziako portuan intermodalitatea garatzea. Edukiontzien eta matrikulatu gabeko ibilgailu  berrien tren‐zirkulazioa 20.000 tonatik aurrera 50.001 eta 300.000 tona artean 300.000 tona baino gehiago 15.000 tonatik aurrera 5% 100 TEUtik aurrera 8407, 8408,  8708

 10(01, 03, 05,  07) 1903, 2302

 48(01, 02, 05,  10, 11, 16, 17,  23) 10% 50.001 eta 100.000 tona artean 20% 100.000 tona baino gehiago Valentziako portuko JLGn ezartzea.  AUTOMOZIOKO osagaiak ontziratzea eta lehorreratzea (zirkulazioa izan ezik)  ZEREALAK, pentsuak eta bazkak eta nekazaritzako solteko bestelako elikagaiak ontziratzea eta  lehorreratzea (zirkulazioa izan ezik) PAPERA ETA PAPER OREA ontziratzea eta lehorreratzea (zirkulazioa izan ezik)  4701etik  4706ra eta  4801etik  4812ra 60.000 tonatik aurrera 7208A, 7208B,  7209A, 7209B,  7210A, 7210B

20% Hala dagokionean, dagokion hobariaren ehunekoa neurri berean aplikatzen da lehen geldialditik eta/edo tonatik tarte  bakoitzarentzat, betiere adierazitako tarte bakoitzari dagokion gutxieneko zirkulazioa lortzen badute, eta tarte bakoitzarentzat  zehaztutako ehunekoan . Itsasontziaren tasaren gaineko hobaria ez da aplikatuko itsas zirkulazioan dagoen salgaia soilik  manipulatzen den geldialdietan.                                                                                                                                                                            Hala dagokionean, dagokion hobariaren ehunekoa neurri berean aplikatzen da lehen geldialditik tarte bakoitzarentzat, betiere  adierazitako tarte bakoitzari dagokion gutxieneko zirkulazioa lortzen badute, eta tarte bakoitzarentzat zehaztutako ehunekoan.     Hala dagokionean, urteko lehenengo geldialditik aurrera aplikatzen da, neurri berean, eskatutako gutxieneko zirkulaziora  iristean.

 Zerbitzu erregularrak, betiere zerbitzura atxikitako itsasontzien erdiek gutxienez honako GT bat badute: GT>45.000 GT

Hala dagokionean, itsasontzi‐konpainiaren urteko lehenengo geldialditik aurrera aplikatzen da, neurri berean, eskatutako  gutxieneko zirkulazioa lortu ostean.

Hala dagokionean, urteko lehenengo geldialditik aurrera aplikatzen da, neurri berean, eskatutako gutxieneko zirkulaziora  iristean.

309. zenbakiaren euskarazko gehigarria PRODUKTU SIDERURGIKOAK ontziratzea eta lehorreratzea (zirkulazioa izan ezik) 80.000 tonatik aurrera 2523 A

5% 100.001 eta 150.000 tona artean ZEMENTUA ontziratzea  18% 1. geldialditik aurrera 2711 B

28% 23% 15% 10% 30% 400.000 tona baino gehiago 300.001 eta 400.000 tona artean 200.001 eta 300.000 tona artean 150.001 eta 200.000 tona artean GAS NATURALA (itsas zirkulazioa barne) 150.000 tona baino gehiago «RO‐RO» zirkulazioa. Itsas zerbitzu erregularra (ROPAX motako itsas zerbitzuak izan ezik) 20% 15% 10% 5% 30% 15.000.001 GTtik aurrera 10.000.001 eta 15.000.000 GT artean 5.000.001 eta 10.000.000 GT artean Gehienez ere 5.000.000 GT

Olioa. «RO‐RO» zirkulazioa. Itsas zerbitzu erregularra (ROPAX motako itsas zerbitzuak izan ezik) Urtean 25 geldialdi Gurutzontziak EDUKIONTZIAK itsas sarrera/irteera, itsas zerbitzu erregularrean. Goratzen kargatzea eta  deskargatzea («lift on‐lift off») 1.000 TEUtik aurrera  Balioa Bidaiarien tasa Tartea EDUKIONTZI hutsak (itsas zirkulaziokoak izan ezik) 15% Balioa Hala dagokionean, dagokion tarteko lehenengo geldialditik aurrera aplikatzen da, neurri berean, erantsitako taulan zehaztutako  aplikazio‐baldintzetan.

Salgaiaren tasa             Ikus aplikazio‐baldintzen 2. taula Tartea EDUKIONTZIAK itsas zirkulazioa. Goratzen kargatzea eta deskargatzea («lift on‐lift off») 10% Balioa HOBARIAK 2014 (245.3 ART.) Ekonomia edo gizartea garatzen laguntzen duten itsas zirkulazioak eta zerbitzuak sustatzeko Itsasontziaren tasa                Ikus aplikazio‐baldintzen 1. taula.  Tartea Hala dagokionean, dagokion tarteko lehenengo geldialditik aurrera aplikatzen da, neurri berean, erantsitako taulan zehaztutako  aplikazio‐baldintzetan.

1509B

Muga‐zergen  kodeak Ikus aplikazio‐baldintzen 3. eta 4. taula.  EDUKIONTZIAK

ITSAS ZIRKULAZIO ETA ZERBITZU BEREZIAK, LEHENTASUNEZKOAK EDO ESTRATEGIKOAK  Portu‐agintaritza: Valentzia  BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO I. atala  305. or.

Gehienez ere +% 5 txi gorabehera +% 5 xi gorabehera +% 10 xi gorabehera +%   20

  +%  30 baino g  ehiago Aldakuntza 2014an Eskatutako gutxieneko zirkulazioa eta +% 10

eta +% 20

eta +% 30 Geldialdien kopurua edo GT milioiak 2013. urtearekin alderatuta 50‐75

edo 1,20 ‐ 1,99

2,85% 4,45% 7,64% 10,71% 16,25% 76 ‐ 175  edo 2,00 ‐ 3,49

9,50% 10,80% 13,46% 16,08% 20,90% Hobaria 176 ‐ 499

edo 3,50 ‐ 7,99

20,90% 21,68% 23,43% 25,28% 28,88% 500 ‐ 999

edo 8,00 ‐ 14,99

28,50% 28,93% 30,08% 31,42% 34,20% 1.000tik aurrera edo 15etik aurrera 33,25% 33,47% 34,24% 35,26% 38,00% a) Dagokion hobari‐ehunekoa urteko zirkulazioaren guztizkoari aplikatzen zaio.

b) Aplikatu beharreko hobaria zehazteko, subjektu pasiboari geldialdien edo GTen kopuruaren arabera dagokion bolumenik handiena hartzen da kontuan.  escalas o GT's.

c) Hobariak ezin izango du tasaren kuotaren % 40 gainditu.

d) Valentziako portu‐agintaritzak irizpidea geldialdiei edo GTei aplikatuko die,   operadorearen interesentzat abantaila gehien dakarrena kontuan hartuta.

309. zenbakiaren euskarazko gehigarria 1. TAULA: EDUKIONTZIETARAKO BERARIAZKO APLIKAZIO BALDINTZAK. Lo‐Lo itsasontziaren tasa Valentziako eta Saguntoko portuak.

Hobari horiek ez zaizkie inola ere aplikatuko instalazioak administrazio-emakida araubidean erabiltzen dituzten portuko zirkulazioei, baldin eta, 48/2003 Legea indarrean jartzean, emakidarekin jaso ez diren instalazioentzat aurreikusitako erabilera-tasen kuotak, emakida-tituluan aurreikusitako hobariak barne, aplikatzea aukeratu badute Aipatutako tarte eta baldintzetan, geldialdi, tona, unitate eta bidaiari guztiei neurri berean aplikatzen zaizkie, itsas zirkulazio edo zerbitzu berezi, lehentasunezko edo estrategiko bakoitzaren barruan.

Aipatutako tarte eta baldintzetan, subjektu pasibo guztiei neurri berean aplikatzen zaizkie, itsas zirkulazio edo zerbitzu berezi, lehentasunezko edo estrategiko bakoitzaren barruan.

«Itsas zirkulazioa», «itsas sarrera/irteera», «itsas zerbitzua» eta «itsas zerbitzu erregularra», 33/2010 Legeak aldatutako 48/2003 Legearen II. eranskinean jasotako definizioen arabera Portu-agintaritza: Valentzia Aplikazio-baldintza orokorrak: Itsas zirkulazio edo zerbitzu berezi, lehentasunezko edo estrategiko bakoitzaren barruan, ezin izango da, inola ere, tasa baten (itsasontziarena, salgaiarena edo bidaiariena) hobariaren % 40 gainditu.

Zirkulazioak eta zerbitzuak modu metagarrian kontabilizatuko dira urte naturalean zehar.

Aintzat hartzen ez diren tarteei dagokienez: % 0ko hobaria BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

2013ko abenduaren 26a, osteguna Aldakuntza 2014an 2013koarekiko 3,00% 10,00% 22,00% 25,00% 30,00% 35,00% 4,68% 11,36% 22,82% 25,68% 30,45% 35,23% eta +% 10

8,04% 14,17% 24,67% 27,29% 31,67% 36,04% eta +% 20

11,27% 16,92% 26,62% 29,04% 33,08% 37,12% eta +% 30

0,00% 4,68% 8,04% 11,27% 14an eskatutako gutxieneko zirkulazioa: 1.200 T

% 20 lehen TEUtik aurrera aplikagarria, eskatutako gutxieneko bolumena lortutakoan 17,10% 2013ko abenduaren 26a, osteguna Hobari‐ehunekoa  4. taula: EDUKIONTZIETARAKO BERARIAZKO APLIKAZIO BALDINTZAK. Salgaiaren tasa. Edukiontzi beteak itsas sarreran/irteeran.  Gandiako portua.

a) Dagokion hobari‐ehunekoa urteko zirkulazioaren guztizkoari aplikatzen zaio.

b) Hobariak ezin izango du tasaren kuotaren % 40 gainditu.

Hobari‐ehunekoa 2014an eskatutako gutxieneko zirkulazioa: 6.00

2014ko aldakuntza‐ehunekoa, 2013koarekiko Gehienez ere +% 5 txi gorabehera  +%  5 xi gorabehera +%   10

  xi gorabehera +%   20

  +%  30 baino  gehiago TEU beteak ontziratzean/lehorreratzean eta +% 10

eta +% 20

eta +% 30

itsas zirkulazioa izan ezik 17,10% 22,00% 30,40% 32,50% 36,00% 40,00% Gehienez ere +% 5 txi gorabehera +  % 5  xi gorabehera +%   10

  xi gorabehera +%   20

  +% 30 baino gehiago   309. zenbakiaren euskarazko gehigarria 3. taula: EDUKIONTZIETARAKO BERARIAZKO APLIKAZIO BALDINTZAK. Salgaiaren tasa. Edukiontzi beteak itsas sarreran/irteeran.  Goratzen kargatzea eta deskargatzea («lift on‐lift off» edo «lo‐lo») Valentziako eta Saguntoko portuak 7.000 ‐ 9.999

10.000 ‐ 14.999

15.000 ‐ 24.999 Hobaria 25.000 ‐ 49.999

50.000 ‐ 99.999

100.000 baino gehiago a) Dagokion hobari‐ehunekoa urteko zirkulazioaren guztizkoari aplikatzen zaio.

b) Hobariak ezin izango du tasaren kuotaren % 40 gainditu.

Edukiontzi beteen kasuan eskatutako gutxieneko zirkulazioa (TEU) 2. taula: EDUKIONTZIETARAKO BERARIAZKO APLIKAZIO BALDINTZAK. Salgaiaren tasa. Itsas zirkulazioan dauden edukiontziak Goratzen kargatzea eta deskargatzea («lift on‐lift off» edo «lo‐lo») Valentziako eta Saguntoko portuak BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO I. atala  307. or.

Muga-zergen kodeak Itsasontziaren tasa 1. geldialditik aurrera Tartea 40% Balioa Tartea Salgaiaren tasa Balioa 8702B, 8703B, 8703D

2516

8502, 8503, 8412, 7308B, 8501B

10% 5% 10 eta 35 geldialdi artean 40% 25% 10% 40% 30% 15.001 tona baino gehiago 10.001 eta 15.000 tona arte 5.000 eta 10.000 tona artea 150.000 tona baino gehiag 50.000 eta 150.000 tona ar 30% 10% 1 eta 10.000 unitate artean 25% 10.000 eta 30.000 tona arte 40% 50.001 tona baino gehiago 30.001 eta 50.000 tona arte 20% 10% 1 eta 25.000 tona artean 30% 25.001 eta 50.000 tona arte 50.000 eta 100.000 tona ar 40% 15% 100.000 tona baino gehiag 20% 25.000 eta 50.000 tona arte 25% 75.000 tona baino gehiago 50.001 eta 75.000 tona arte 20% 30% 40% 2.001 eta 3.000 GIU artean 3.001 eta 5.000 GIU artean 5.000 GIU baino gehiago 30% a) berariazko baldintza aplikatzen da.

Urtean metatutako lehenengo 10.000 unitateei soilik aplikatzen zaie.

a) berariazko baldintza aplikatzen da.

a) berariazko baldintza aplikatzen da.

a) berariazko baldintza aplikatzen da.

Edukiontzietan sartu gabeko salgaiari dagokionez soilik.

a) berariazko baldintza aplikatzen da.

Itsasontziaren tasaren gaineko hobaria aplikatu ahal izateko, itsasontziak portuan egindako mugimenduen erdiak baino gehiago hobariaren xede den salgaiarekin lotuta egon behar dira.

a) berariazko baldintza aplikatzen da.

a) berariazko baldintza aplikatzen da.

Itsasontziaren tasaren gaineko hobaria urtean gutxienez 2.000 GIU

lortu dituzten itsas zerbitzuetako geldialdiei soilik aplikatuko zaie.

Zenbatespen sinplifikatuaren araubidean aitortutako unitateentzat bakarrik.

a) berariazko baldintza aplikatzen da.

Zenbatespen sinplifikatuaren araubidean aitortutako unitateentzat bakarrik.

BERARIAZKO APLIKAZIO BALDINTZAK

GIU (Garraio intermodaleko unitatea): salgaiak garraiatzeko elementua (edukiontzietarako plataforma, ibilgailu zurrun edo artikulatua, erdiatoia eta atoia) a) Lege hau indarrean sartu zenetik aurrera operatutako unitate guztiei aplikatzen zaie lortutako urteko zirkulazioari dagokion tartearen hobari-ehunekoa.

Berariazko aplikazio-baldintzak:

«Itsas zirkulazioa», «itsas sarrera/irteera», «itsas zerbitzua» eta «itsas zerbitzu erregularra», Estatuko Portuei eta Nabigazio Zibilari buruzko Legearen testu bateginaren II. eranskinean jasotako definizioen arabera.

Taula honetan, garraio-elementu bakoitzeko hobariak bateraezinak dira zirkulazio bateko muga-zergen kode bakoitzeko hobariekin, zirkulazioa edukiontzietan sartuta egiten bada.

2013ko abenduaren 26a, osteguna Hobari bateragarrien biderkatze-efektuak ezin izango du dagokion tasaren kuota-hobariaren % 40 gainditu.

Aintzat hartzen ez diren tarteei dagokienez: % 0ko hobaria.

TEU («Twenty Equivalent Unit»): 20 oinen baliokide den edukiontzi-unitatea.

Itsas zirkulazio edo zerbitzu berezi, lehentasunezko edo estrategiko bakoitzaren barruan, ezin izango da, inola ere, tasa baten (itsasontziarena, salgaiarena edo bidaiariena) kuota-hobariaren % 40 gainditu.

Aplikazio-baldintza orokorrak: Portu-agintaritza honetan 2014ko ekitaldian 245.3 artikuluaren kariaz aplikatutako hobarien zenbateko osoa ezin izango da 2012ko ekitaldian itsasontziaren tasaren, bidaiarien tasaren eta salgaiaren tasaren bidez bildutako guztizkoaren ehuneko 20 baino handiagoa izan.

Ekitaldirako gehieneko zenbatekoaren mugara heltzean, Portu-agintaritzak, automatikoki, utzi egin beharko dio hobari hauek aplikatzeari.

IBILGAILU ELEKTRIKOAK.

ERAIKUNTZA MATERIALAK. GRANITOA BLOKETAN

PRODUKTU EOLIKOAK. Haize-sorgailuak, makineria eta piezak.

7601etik 7604ra 801etik 814ra FRUTAK ETA BARAZKIAK. Frutak.

20% 20% 21 eta 30 geldialdi artean 35 eta 70 geldialdi artean 30% 70 geldialdi baino gehiago 40% 50 geldialdi baino gehiago 31 eta 50 geldialdi artean 1.000 TEU baino gehiago 30% 7% 40% Balioa 309. zenbakiaren euskarazko gehigarria ALUMINIOA ohiko kargan.

7208A, 7209A, 7210A, 7211A, 7212A

8407, 8408, 8708, 8705, 8706

AUTOMOZIORAKO XAFLA BOBINAK

SALGAI OROKORRA. Salgaiak errodadura bidez kargatzea eta deskargatzea («roll on-roll off» o «ro-ro»).

Salgai-araubideko ibilgailuak izan ezik.

Ibilgailuen piezak 40% 1.000 TEU baino gehiago 10 geldialdi baino gehiago Zur landua 4404tik 4421era 0 TEU baino gehiago Orokorrean, gainerako zirkulazioak izan ezik Bidaiarien tasa 1. bidaiaritik aurrera Tartea HOBARIAK 2014 (245.3 ART.) Ekonomia edo gizartea garatzen laguntzen duten itsas zirkulazioak eta zerbitzuak sustatzeko EDUKIONTZIAK itsas sarrera/irteera eta itsas zirkulazioa, itsas zerbitzu erregularrean. Goratzen kargatzea eta deskargatzea («lift on-lift off» edo «lo-lo») GURUTZONTZI TURISTIKOAK

ITSAS ZIRKULAZIO ETA ZERBITZU BEREZIAK, LEHENTASUNEZKOAK EDO ESTRATEGIKOAK

Portu-agintaritza: VIGO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO I. atala  308. or.

4701,4702, 4703,4704, 4705,4706

7601

Itsasontziaren tasa 10 eta 19 geldialdi artean 20 geldialditik aurrera 3 geldialditik aurrera Tartea 10% 15% 40% Balioa Salgaiaren tasa 15% 70.000 eta 89.999 tona artean 20% 15% 20.000 eta 39.999 tona artean 5.000 tonatik aurrera 15% 25% 40.000 tonatik aurrera 20% 30.000 eta 45.999 TEU artean 10.000 eta 29.999 TEU artean 30% 46.000 eta 54.999 TEU artean 40% 30% 55.000 TEUtik aurrera 35% 120.000 eta 150.999 tona artea 40% Balioa 90.000 eta 119.999 tona artean 151.000 tonatik aurrera Tartea Bidaiarien tasa 2.000 pertsonatik aurrera Tartea 40% Balioa a) berariazko baldintza aplikatzen da.

a) berariazko baldintza aplikatzen da.

a) berariazko baldintza aplikatzen da.

a) berariazko baldintza aplikatzen da.

a) berariazko baldintza aplikatzen da.

BERARIAZKO APLIKAZIO BALDINTZAK

a) Lege hau indarrean sartu zenetik aurrera operatutako unitate guztiei aplikatzen zaie lortutako urteko zirkulazioari dagokion tartearen hobari-ehunekoa.

Berariazko aplikazio-baldintzak Aintzat hartzen ez diren tarteei dagokienez: % 0ko hobaria.

Hobari bateragarrien biderkatze-efektuak ezin izango du dagokion tasaren kuota-hobariaren % 40 gainditu.

Itsas zirkulazio edo zerbitzu berezi, lehentasunezko edo estrategiko bakoitzaren barruan, ezin izango da, inola ere, tasa baten (itsasontziarena, salgaiarena edo bidaiariena) kuota-hobariaren % 40 gainditu.

Ekitaldirako gehieneko zenbatekoaren mugara heltzean, Portu-agintaritzak, automatikoki, utzi egin beharko dio hobari hauek aplikatzeari.

Aplikazio-baldintza orokorrak: Portu-agintaritza honetan 2014ko ekitaldian 245.3 artikuluaren kariaz aplikatutako hobarien zenbateko osoa ezin izango da 2012ko ekitaldian itsasontziaren tasaren, bidaiarien tasaren eta salgaiaren tasaren bidez bildutako guztizkoaren ehuneko 20 baino handiagoa izan.

PAPER OREA

ALUMINIOA

4410, 4411, 4412, 4408, 4804, 4811

Muga-zergen kodeak HOBARIAK 2014 (245.3 ART.) Ekonomia edo gizartea garatzen laguntzen duten itsas zirkulazioak eta zerbitzuak sustatzeko 309. zenbakiaren euskarazko gehigarria EDUKIONTZIAK itsas sarrera/irteera, itsas zerbitzu erregularrean. Goratzen kargatzea eta deskargatzea («lift on-lift off» edo «lo-lo») ZURAK. Zurak, oholak eta papera.

GURUTZONTZI TURISTIKOAK

ITSAS ZIRKULAZIO ETA ZERBITZU BEREZIAK, LEHENTASUNEZKOAK EDO ESTRATEGIKOAK

Portu-agintaritza: VILAGARCÍA DE AROUSA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

2013ko abenduaren 26a, osteguna XI. ERANSKINA Enpresa-erakunde publikoak eta beste organismo publiko batzuk Trenbide Azpiegituren Administratzailea (ADIF).

Espainiako Aireportuak eta Aireko Nabigazioa (AENA).

Teknologia eta Industria Garapenerako Zentroa (CDTI).

Aseguruen Konpentsazio Partzuergoa (AKP).

Málagako Musika Auditorioa Eraikitzeko Partzuergoa.

Cádiz Zona Frankoa Partzuergoa.

Kanaria Handia Zona Frankoa Partzuergoa.

Santa Cruz Tenerifekoa Zona Frankoa Partzuergoa.

Vigo Zona Frankoa Partzuergoa.

Espainiako Irrati Telebista Erakunde Publikoa Likidazioan.

Red.es Enpresa Entitate Publikoa (RED.ES).

Diruaren eta Zerga-zigiluaren Fabrika Nazionala-Monetaren Errege Etxea.

Hornitzaileei Egin Beharreko Ordainketak Finantzatzeko Funtsa.

Banku Berregituraketa Ordenaturako Funtsa.

Ontzigintzaren Sektoreko Gerentzia.

Kreditu Ofizialeko Institutua (KOI).

ICEX Espainia Esportazioa eta Inbertsioak.

Energia Dibertsifikatu eta Aurrezteko Institutua.

Estatuko Portuak eta Portu Agintaritzak.

RENFE-Operadorea.

Lurzoruaren Enpresa Erakunde Publikoa (SEPES).

Itsasoko Salbamendu eta Segurtasun Elkartea (SASEMAR).

Partaidetza Industrialen Estatu Sozietatea (SEPI).

XII. ERANSKINA Administrazioaren sektore publikoko erakundeak Sefarad-Israel Zentroaren Partzuergoa.

Arabiar Etxearen Partzuergoa eta Arabiarrei eta Musulmanei buruzko Azterlanen Nazioarteko Institutua.

Mediterraneoko Etxearen Partzuergoa.

Afrikako Etxearen Partzuergoa.

Defentsaren Unibertsitate Zentroa San Javier Aireko Akademia Orokorrean.

Defentsaren Unibertsitate Zentroa Zaragozako Akademia Orokor Militarrean.

Defentsaren Unibertsitate Zentroa Maríngo Armadako Itsasketa Eskolan.

Defentsaren Unibertsitate Zentroa Madrilgo Debentsaren Eskola Taldean.

Cadizko Badiako logistika-, enpresa-, teknologia- eta ingurumen-jardueren eta, oro har, zerbitzuen Partzuergoa (Aletas Partzuergoa).

Kanarietako Eremu Bereziaren Partzuergoa (CZEC).

Guardia Zibilaren Unibertsitate Zentroa.

Espetxeetako lana eta lanbide-heziketa.

Klima Aldaketari buruzko Zaragozako Ikerketa Institutua.

Canfranceko Lurrazpiko Laborategiaren Ekipamendu eta Ustiapenerako Partzuergoa.

Consorcio para la Creación, Construcción, Equipamiento y Explotación del Barcelona.

Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación.

Neuroendekapenezko Gaixotasunen Espezialitate Arlorako CIBER Partzuergoa.

CIBER (Sareko Ikerkuntza Biomedikorako Zentroak).

Kanarietako Astrofisika Institutuaren Partzuergoa.

Balore Merkatuaren Batzorde Nazionala (CNMV).

XIII. ERANSKINA Nortasun juridikorik gabeko funtsak Garapena Sustatzeko Funtsa.

Uraren eta Saneamenduaren Lankidetza Funtsa.

Elikagaiak Bermatzeko Funtsa.

Toki Inbertsioetarako Estatuko Funtsa.

Enplegurako eta Tokiko Iraunkortasunerako Estatuko Funtsa.

Autonomien Likidezia Funtsa.

Turismo Azpiegiturak Modernizatzeko Finantza Funtsa (FOMIT).

Arrantzaren eta Akuikulturaren Sektorea Dibertsifikatzen Laguntzeko Funtsa.

Ekonomia Iraunkorrerako Karbono Funtsa.

Autonomia Sistemako eta Mendekotasun Arazoetan Laguntzeko Azpiegiturak eta Zerbitzuak Sustatzeko eta Garatzeko Laguntza Funtsa (FAAD).

Kanpo Inbertsioetarako Funtsa (FIEX).

Enpresa Txiki eta Ertainen Kanpo Inbertsioetarako Funtsa (FONPYME).

Enpresa Nazioartekotzeko Funtsa.

XIV. ERANSKINA Estatuko fundazioak AENA Fundazioa.

Kalitatearen Ebaluazio eta Akreditaziorako Agentzia Nazionala Fundazioa (ANECA).

Biodibertsitatea Fundazioa.

Las Palmasko Portuen Kanariar Fundazioa.

Ekonomiako eta Merkataritzako Ikasketa Zentroa Fundazioa (CECO).

Gaixotasun Neurologikoen Ikerketa Zentroa Fundazioa (CIEN).

Karlos III.a Ikerketa Kardiobaskularren Zentro Nazionala Fundazioa (CNIC).

Carlos III.a Ikerketa Onkologikoen Zentro Nazionala Fundazioa (CNIC).

Iturri Irekiak Oinarri dituzten Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologien Aplikazio Erreferentziako Zentro Nazionala Fundazioa (CENATIC).

Beiraren Zentro Nazionala Fundazioa.

Lugoko Nekazaritzako Elikagaien Zentro Teknologikoa Fundazioa (CETAL).

Energiaren Hiria Fundazioa (CIUDEN).

Thyssen-Bornemisza Bilduma Fundazioa.

Ikastetxe Nagusien MAEC-AECID Fundazioa.

Espainiako Trenbideen Fundazioa.

Teatro Real Fundazioa.

ENRESA Fundazioa.

Industria Antolaketaren Eskola Fundazioa.

Zientziarako eta Teknologiarako Espainiako Fundazioa.

Nazioarteko Lankidetzarako, Osasunerako eta Gizarte Politikarako Espainiako Fundazioa (CSAI).

UNEDeko Fundazio Nagusia.

Itsas Kultura eta Zientziak Sustatzeko Fundazio Iberoamerikarra.

KOI Fundazioa.

Ijitoen Kulturaren Institutua Fundazioa.

Balore Merkatuaren Iberoamerikako Institutua Fundazioa.

Administrazio eta Politika Publikoen Nazioarteko eta Iberoamerikarako Fundazioa.<