Zuzenbidearen webgunea, euskaraz
Adrian Celaya lehiaketaren oinarriak «Adrián Celaya Ibarra» 9. sariaren oinarriak deskargatu

Finantza zuzenbidea  >>  Legeria

27/2014 Legea, azaroaren 27koa, Sozietateen gaineko Zergarena

2014-11-27

Erakundea: Estatuko Buruzagitza

Argitalpena: EAO, 2014/11/28, 288. zk.

bcl_1499458866.htm

I. XEDAPEN OROKORRAK

ESTATUKO BURUZAGITZA

12328

27/2014 Legea, azaroaren 27koa, Sozietateen gaineko Zergarena.

FELIPE VI.a

ESPAINIAKO ERREGEA

Honako hau irakurtzen duten guztiek jakin dezaten.

Jakizue: Gorte Nagusiek ondoko lege hau onetsi dutela, eta Nik, hemen, berretsi egiten dudala.

AURKIBIDEA

I. titulua.

Zergaren izaera eta aplikazio-eremua.

1. artikulua. Izaera.

2. artikulua. Aplikazio-eremu espaziala.

3. artikulua. Tratatu eta hitzarmenak.

II. titulua.

Zerga-egitatea.

4. artikulua. Zerga-egitatea.

5. artikulua. Jarduera ekonomikoaren kontzeptua eta ondare-entitatea.

6. artikulua. Errenten eratxikipena.

III. titulua.

Zergadunak.

7. artikulua. Zergadunak.

8. artikulua. Bizilekua eta helbide fiskala.

9. artikulua. Salbuespenak.

IV. titulua.

Zerga-oinarria.

I. kapitulua. Zerga-oinarriaren kontzeptua eta zehaztapena. Denbora-egozpenaren arauak.

10. artikulua. Zerga-oinarriaren kontzeptua eta zehaztapena.

11. artikulua. Denbora-egozpena. Sarrera eta gastuak kontabilitatean inskribatzea.

II. kapitulua. Gastuen kengarritasuna mugatzea.

12. artikulua. Balio-zuzenketak: amortizazioak.

13. artikulua. Balio-zuzenketak: ondare-elementuak narriatzeagatik balioa galtzea.

14. artikulua. Aurreikuspenak eta beste gastu batzuk.

15. artikulua. Gastu ez-kengarriak.

16. artikulua. Finantza-gastuen kengarritasuna mugatzea.

III. kapitulua. Baloratzeko arauak.

17. artikulua. Kostu gabeko eskualdatze eta sozietate-eskualdatzeetan balorazioak egiteko arau nagusia eta arau bereziak.

18. artikulua. Lotutako eragiketak.

19. artikulua. Egoitza aldaketak, egoitza paradisu fiskaletan duten pertsona edo entitateekin egindako eragiketak edo pertsona eta entitate horiek egindakoak, eta atxiki beharreko kopuruak. Arau bereziak.

20. artikulua. Balorazio fiskalarengandik desberdina den kontabilitate-balorazioaren ondorioak.

IV. kapitulua. Zergapetze bikoitza ezabatzeko salbuespena. Establezimendu iraunkorren eta entitateen funts propioak ordezkatzen dituzten balioak.

21. artikulua. Egoitza Espainiako lurraldean duten nahiz ez duten entitateen funts propioak ordezkatzen dituzten balioak eskualdatu izanaren ondorioz sortutako dibidenduen eta errenten gaineko zergapetze bikoitza saihesteko salbuespena.

22. artikulua. Establezimendu iraunkor baten bidez atzerrian lortutako errenten salbuespena.

V. kapitulua. Zerga-oinarriaren murrizketak.

23. artikulua. Aktibo ukiezin jakin batzuetatik datozen errentak murriztea.

24. artikulua. Aurrezki-kutxen eta banku-fundazioen ongintzako gizarte-ekintza.

25. artikulua. Kapitalizazio-erreserba.

26. artikulua. Zerga-oinarri negatiboen konpentsazioa.

V. titulua.

Zergaldia eta zergaren sortzapena.

27. artikulua. Zergaldia.

28. artikulua. Zergaren sortzapena.

VI. titulua.

Zerga-zorra.

I. kapitulua.

Karga-tasa eta kuota osoa.

29. artikulua. Karga-tasa.

30. artikulua. Kuota osoa.

II. kapitulua. Nazioarteko zergapetze bikoitza saihesteko kenkariak.

31. artikulua. Zergapetze bikoitz juridikoa saihesteko kenkaria: zergadunak jasandako zerga.

32. artikulua. Nazioarteko zergapetze bikoitz ekonomikoa saihesteko kenkaria: mozkinetako dibidenduak eta partaidetzak.

III. kapitulua. Hobariak.

33. artikulua. Hobariak Ceutan edo Melillan lortutako errentengatik.

34. artikulua. Hobariak tokiko zerbitzu publikoak eskaintzeagatik.

IV. kapitulua. Jarduera jakin batzuk gauzatzea sustatzeko kenkariak.

35. artikulua. Kenkaria ikerkuntzara eta garapenera nahiz berrikuntza teknologikora xedaturiko jarduerak egiteagatik.

36. artikulua. Kenkaria ekoizpen zinematografikoetan, ikus-entzunezko serieetan, eta arte eszenikoen eta musikalen zuzeneko ikuskizunetan inbertsioak egiteagatik.

37. artikulua. Kenkariak enplegua sortzeagatik.

38. artikulua. Kenkaria desgaitasuna duten langileentzat enplegua sortzeagatik.

39. artikulua. Kapitulu honetan aurreikusitako kenkarien arau komunak.

V. kapitulua. Ordainketa zatikatua.

40. artikulua. Ordainketa zatikatua.

VI. kapitulua. Konturako ordainketen kenkaria.

41. artikulua. Atxikipen, konturako sarrera eta ordainketa zatikatuen kenkaria.

VII. titulua.

Zerga-araubide bereziak.

I. kapitulua. Zerga-araubide berezien definizioa eta aplikazio-arauak.

42. artikulua. Definizioa eta aplikazio-arauak.

II.kapitulua. Espainiako eta Europako interes ekonomikoko taldeak eta aldi baterako enpresa-elkarteak.

43. artikulua. Espainiako interes ekonomikoko taldeak.

44. artikulua. Europako interes ekonomikoko taldeak.

45. artikulua. Aldi baterako enpresa-elkarteak.

46. artikulua. Egozteko irizpideak.

47. artikulua. Bazkide edo enpresa kideen identifikazioa.

III. kapitulua. Etxebizitzen errentamendura xedaturiko entitateak.

48. artikulua. Aplikazio-eremua.

49. artikulua. Hobariak.

IV. kapitulua. Arrisku-kapitaleko fondoak eta sozietateak eta eskualdeko industriagarapenerako sozietateak.

50. artikulua. Arrisku-kapitaleko entitateak eta horien bazkideak.

51. artikulua. Eskualdeko industria-garapenerako sozietateetako bazkideak.

V. kapitulua. Inbertsio kolektiboko erakundeak.

52. artikulua. Inbertsio kolektiboko erakundeen zerga-ordainketa.

53. artikulua. Inbertsio kolektiboko erakundeetako kideen edo partaideen zergaordainketa.

54. artikulua. Paradisu fiskaltzat jotzen diren herrialde edo lurraldeetan eratutako inbertsio kolektiboko erakundeetako bazkide edo partaideen zerga-ordainketa.

VI. kapitulua. Zerga-baterakuntzaren araubidea.

55. artikulua. Definizioa.

56. artikulua. Zergaduna.

57. artikulua. Zerga-baterakuntzako araudia aplikatzetik eratorritako zergaordainketarako erantzukizunak.

58. artikulua. Talde fiskalaren definizioa. Entitate nagusia. Menpeko entitateak.

59. artikulua. Entitateak talde fiskalean sartzea edo ateratzea.

60. artikulua. Zeharkako partaidetzetan boto-eskubideak eta domeinua zehaztea.

61. artikulua. Zerga-baterakuntzako araudia aplikatzea.

62. artikulua. Talde fiskalaren zerga-oinarria zehaztea.

63. artikulua. Talde fiskala osatzen duten entitateen banakako zerga-oinarriak zehaztean aplikatu behar diren arau bereziak.

64. artikulua. Ezabaketak.

65. artikulua. Eransketak.

66. artikulua. Zerga-oinarri negatiboen konpentsazioa.

67. artikulua. Entitateak talde fiskalean sartzeko arau bereziak.

68. artikulua. Zergaldia.

69. artikulua. Talde fiskalaren karga-tasa.

70. artikulua. Talde fiskalaren kuota osoa.

71. artikulua. Talde fiskalaren kuota osoan aplika daitezkeen kenkariak eta hobariak.

72. artikulua. Informazio-betebeharrak.

73. artikulua. Zerga-baterakuntzako araubidearen aukera galtzeko arrazoiak.

74. artikulua. Zerga-baterakuntzako araubidearen galeraren eta talde fiskalaren iraungipenaren ondorioak.

75. artikulua. Talde fiskalaren aitorpena eta autolikidazioa.

VII. kapitulua. Honako hauen araubide berezia: bat-egiteak, zatiketak, aktiboekarpenak, balore-trukeak, eta Europako Sozietate edo Sozietate Kooperatibo baten egoitza Europar Batasuneko Estatu Kide batetik beste batera aldatzea.

76. artikulua. Definizioak.

77. artikulua. Eskualdaketan sortutako errenten araubidea.

78. artikulua. Eskuratutako ondasunen zerga-balorazioa.

79. artikulua. Ekarpenaren kontraprestazio gisa jasotako akzio edo partaidetzen zerga-balorazioa.

80. artikulua. Balore-trukearen zerga-araubidea.

81. artikulua. Bazkideen zerga-ordainketa bategiteeta banaketa-eragiketetan.

82. artikulua. Entitate eskualdatzailearen eta entitate eskuratzailearen kapitaleko partaidetzak.

83. artikulua. Erakundeen funts propioetan eta kapitalean partaidetzak bereganatzera xedaturiko finantza-gastuen kenkaria mugatzea.

84. artikulua. Zerga arloko eskubideetan eta betebeharretan subrogatzea.

85. artikulua. Establezimendu iraunkorren galerak.

86. artikulua. Kontabilitateko betebeharrak.

87. artikulua. Diruzkoak ez diren ekarpenak.

88. artikulua. Zergapetze bikoitza saihesteko arauak.

89. artikulua. Zerga-araubidea aplikatzea.

VIII. kapitulua. Meatzaritzaren zerga-araubidea.

90. artikulua. Meatzaritza-entitateak: amortizazio-askatasuna.

91. artikulua. Agortze-faktorea: aplikazio-eremua eta modalitateak.

92. artikulua. Agortze-faktorea: inbertsioa.

93. artikulua. Agortze-faktorea: betekizunak.

94. artikulua. Agortze-faktorea: betekizunak ez betetzea.

IX. kapitulua. Hidrokarburoak ikertze eta ustiatzearen zerga-araubidea.

95. artikulua. Hidrokarburo-guneak arakatu, ikertu eta ustiatzea: agortze-faktorea.

96. artikulua. Agortze-faktorea: betekizunak.

97. artikulua. Agortze-faktorea: betekizunak ez betetzea.

98. artikulua. Titulartasun partekatua.

99. artikulua. Inbertsio ukiezinak eta ikerkuntza-gastuak amortizatzea. Zergaoinarri negatiboen konpentsazioa.

X. kapitulua.

Nazioarteko gardentasun fiskala.

100. artikulua. Entitate ez-egoiliarrek lortutako zenbait errenta positiboren egozpena.

XI. kapitulua. Dimentsio murriztuko entitateentzako pizgarri fiskalak.

101. artikulua. Aplikazio-eremua. Negozioen zifra.

102. artikulua. Amortizazio-askatasuna.

103. artikulua. Ibilgetu materialari eta higiezinetako eta ibilgetu ez-materialaren inbertsioei dagozkien elementu berrien amortizazioa.

104. artikulua. Zordunen balizko kaudimengabeziengatiko kredituen narriaduragatiko

galerak.

105. artikulua. Zerga-oinarriak berdintzeko erreserba.

XII. kapitulua. Finantza-errentamenduko zenbait kontraturen zerga-araubidea.

106. artikulua. Finantza-errentamenduko kontratuak.

XIII. kapitulua. Atzerriko baloreak edukitzeko entitateentzako araubidea.

107. artikulua. Atzerriko baloreak edukitzeko entitateak.

108. artikulua. Mozkin-banaketa. Partaidetza eskualdatzea.

XIV. kapitulua. Partzialki salbuetsitako entitateen araubidea.

109. artikulua. Aplikazio-eremua.

110. artikulua. Salbuetsitako errentak.

111. artikulua. Zerga-oinarriaren zehaztapena.

XV. kapitulua. Herritarren esku dauden auzo-mendien komunitate titularren araubidea.

112. artikulua. Herritarren esku dauden auzo-mendien komunitate titularren araubidea.

XVI. kapitulua. Tona-kopuruaren araberako ontzi-enpresen araubidea.

113. artikulua. Aplikazio-eremua.

114. artikulua. Zenbatespen objektiboaren metodoaren araberako zerga-oinarria zehaztea.

115. artikulua. Karga-tasa eta kuota.

116. artikulua. Ordainketa zatikatuak.

117. artikulua. Araubidearen aplikazioa.

VIII. titulua.

Zergaren kudeaketa.

I. kapitulua.

Entitateen aurkibidea

118. artikulua. Entitateen aurkibidea.

119. artikulua. Entitateen aurkibidetik ateratzea.

II.kapitulua. Kontabilitateko betebeharrak. Kontabilizatu gabeko ondasunak eta eskubideak. Borondatezko errebalorizazioak. Errentak zeharkako balioespen bidezko metodoaren bitartez zenbatestea.

120. artikulua. Kontabilitateko betebeharrak. Zerga-administrazioaren ahalmenak.

121. artikulua. Kontabilizatu edo aitortu gabeko ondasunak eta eskubideak: errentak lortutzat hartzea.

122. artikulua. Borondatezko kontabilitate-errebalorizazioak.

123. artikulua. Errentak zeharkako balioespen bidezko metodoaren bitartez zenbatestea.

III. kapitulua.

Aitorpena, autolikidazioa eta behin-behineko likidazioa.

124. artikulua. Aitorpenak.

125. artikulua. Autolikidazioa eta zerga-zorraren sarrera.

126. artikulua. Behin-behineko likidazioa.

IV. kapitulua. Itzulketa.

127. artikulua. Itzulketa.

V. kapitulua.

Atxikitzeko eta kontura sartzeko betebeharra.

128. artikulua. Atxikipenak eta konturako sarrerak.

129. artikulua. Finantza-aktiboei eta beste balore higikor batzuei dagozkien atxikipen, eskualdaketa eta betebehar formalei buruzko arauak.

VI. kapitulua. Zerga geroratuen aktiboak kreditu galdagarri bihurtzea zergaadministrazioaren aurrean.

130. artikulua. Zerga geroratuen aktiboak kreditu galdagarri bihurtzea zergaadministrazioaren aurrean.

VII. kapitulua.

Administrazioak zerga-oinarria zehazteko dituen ahalmenak.

131. artikulua.

Administrazioak zerga-oinarria zehazteko dituen ahalmenak.

IX. titulua.

Jurisdikzio-ordena.

132. artikulua.

Jurisdikzio eskuduna.

Lehenengo xedapen gehigarria. Dibidenduen zergapetze bikoitzagatiko salbuespenaren mugak.

Bigarren xedapen gehigarria. Hiri-lurren balio-gehikuntzaren gaineko zergaren araubidea enpresak berregituratzeko eragiketetan.

Hirugarren xedapen gehigarria. Erkidegoko nekazaritzaeta arrantza-politikako dirulaguntzak eta laguntza publikoak.

Laugarren xedapen gehigarria. Merkataritzako flota berritzeko pizgarri fiskalak. Bosgarren xedapen gehigarria. Ordainketa zatikatuak kalkulatzeko orduan

Kanarietan inbertsioak egiteko erreserbak duen intzidentzia.

Seigarren xedapen gehigarria. Zenbait higiezin eskualdatzearen ondoriozko errentak salbuestea.

Zazpigarren xedapen gehigarria. Kirol-entitateak.

Zortzigarren xedapen gehigarria. Kreditu-erakundeak berregituratzeko eta indargabetzeko eragiketei aplika dakiekeen zerga-araubidea.

Bederatzigarren xedapen gehigarria. Lehentasunezko partaidetzak.

Hamargarren xedapen gehigarria. Zerga-administrazioaren egiaztatze-ahalmenak. Hamaikagarren xedapen gehigarria. Arauetara igortzeak.

Hamabigarren xedapen gehigarria. Euskal Autonomia Erkidegoko foru-araudia bete behar duen entitate nagusia duten talde fiskalak.

Lehenengo xedapen iragankorra. Kontabilitatez kanpoko doiketak erregularizatzea. Bigarren xedapen iragankorra. Hidrokarburoak ikertu eta ustiatzeko eta meatzaritza

sustatzeko zerga-araubidea.

Hirugarren xedapen iragankorra. Birmoldaketa eta berrindustrializazioaren onura fiskalak.

Laugarren xedapen iragankorra. Sozietateen gaineko Zergari buruzko abenduaren 27ko 43/1995 Legea indarrean sartu aurretik egindako finantza-errentamenduko kontratuak.

Bosgarren xedapen iragankorra. Urriaren 15eko 2631/1982 Errege Dekretuak onartutako Sozietateen gaineko zergari buruzko Erregelamenduaren 82. artikuluan jasotzen diren hornidura-saldoak.

Seigarren xedapen iragankorra. Finantza-eragiketen gaineko mozkinen araubide iragankorra.

Zazpigarren xedapen iragankorra. Inbertsio kolektiboko erakundeen partaidetzen balio fiskala.

Zortzigarren xedapen iragankorra. Lege mailako xedapen diren lehia defendatzeko arauak betetzeko egiten diren aktibo-eskualdaketen zerga-araubidea.

Bederatzigarren xedapen iragankorra. Sozietateen gaineko Zergari buruzko abenduaren 27ko 43/1995 Legean zehaztutako gardentasun fiskaleko araubide fiskal berezia aplikatu duten entitateetako partaidetzen araubide fiskala.

Hamargarren xedapen iragankorra. Martxoaren 5eko 4/2004 Legegintzako Errege Dekretu bidez onartutako Sozietateen gaineko Zergari buruzko Legearen testu bateginean zehaztutako ondare-sozietateen araubide berezia aplikatu duten erakundeetako partaidetzen araubide fiskala.

Hamaikagarren xedapen iragankorra. Sozietate gardenak eta ondare-sozietateak disolbatzean, bazkideei esleitutako ondare-elementuen balio fiskala.

Hamabigarren xedapen iragankorra. Azaroaren 16ko 1514/2007 Errege Dekretuak onartutako Kontabilitate Plan Orokorrak, Enpresa Txiki eta Ertainen Kontabilitate Plan Orokorrak, eta azaroaren 16ko 1515/2007 Errege Dekretuak onartutako mikroenpresentzako kontabilitate-irizpide espezifikoek edo uztailaren 24ko 1317/2008 Errege Dekretuak onartutako aseguru-etxeen Kontabilitate Planak lehen aldiz aplikatzeko kontabilitate-egokitzapenen araubide fiskala.

Hamahirugarren xedapen iragankorra. Lege honetan aurreikusitako amortizaziotaula aurretiaz eskuratutako ondare-elementuetan aplikatzea. Aplikatzeko dagoen amortizazio-askatasuna.

Hamalaugarren xedapen iragankorra. Finantza-merkataritzako funtsa. Hamabosgarren xedapen iragankorra. Ibilgetu materiala narriatzeagatik sortutako

galerak, higiezinetako inbertsioak, ibilgetu ez-materiala eta zorra ordezkatzen duten balioak.

Hamaseigarren xedapen iragankorra. Entitateen funts propioetako edo kapitaleko partaidetzaren balore adierazgarrien narriaduragatiko galerei eta establezimendu iraunkorren bitartez atzerrian lortutako errenta negatiboei aplikatu beharreko araubide iragankorra, betiere 2013ko urtarrilaren 1a baino lehen abiarazitako zergaldietan sortu badira.

Hamazazpigarren xedapen iragankorra. 2014ko ekainaren 20a baino lehen igorritako edo emandako finantza-tresna batzuei aplika dakiekeen araubidea.

Hemezortzigarren xedapen iragankorra. Entitateen kapitalean edo funts propioetan partaidetzak erosteko eragiketetan zorpetzea.

Hemeretzigarren xedapen iragankorra. Partaidetzak eskualdatuta lortzen diren errentak.

Hogeigarren xedapen iragankorra. Aktibo ukiezin jakin batzuetatik datozen sarreren murrizketaren araubide iragankorra.

Hogeita batgarren xedapen iragankorra. Sozietateen gaineko zergan konpentsatu beharreko zerga-oinarri negatiboak.

Hogeita bigarren xedapen iragankorra. Erakunde sortu berriak. Karga-tasa murriztua, enplegua mantendu edo sortzeagatik.

Hogeita hirugarren xedapen iragankorra. Kenkarien sozietateen gaineko zergaren araubide iragankorra, zergapetze bikoitza saihesteko.

Hogeita laugarren xedapen iragankorra. Sozietateen gaineko zergan aplikatzeko dauden jarduera jakin batzuk sustatzeko kenkariak.

Hogeita bosgarren xedapen iragankorra. Talde fiskalak.

Hogeita seigarren xedapen iragankorra. Aurrezki-kutxen babes-sistema instituzional bateko kreditu-entitateek eratutako taldeen zerga-baterakuntzako araubidea.

Hogeita zazpigarren xedapen iragankorra. Entitate eskualdatzailearen eta entitate eskuratzailearen kapitaleko partaidetzak.

Hogeita zortzigarren xedapen iragankorra. Dimentsio murriztuko enpresen berrinbertsiorako ondare-elementuen amortizazioa.

Hogeita bederatzigarren xedapen iragankorra. Finantza-errentamenduko zenbait kontraturen zerga-araubidea.

Hogeita hamargarren xedapen iragankorra. Zenbait finantza-errentamenduri aplikatzekoa den araubide fiskalari buruzko 2013ko uztailaren 17ko Europako Batzordearen Erabakia aplikatzea.

Hogeita hamaikagarren xedapen iragankorra. Atzerriko baloreak edukitzeko entitateak.

Hogeita hamabigarren xedapen iragankorra. Zerga honi atxikitako sozietate zibilak. Hogeita hamahirugarren xedapen iragankorra. 2015eko urtarrilaren 1a baino lehen abiarazitako zergaldietan sortu diren geroratutako zergen ondoriozko aktiboak zergaadministrazioari eskatu ahal zaion kreditu galdagarri bihurtzea.

Hogeita hamalaugarren xedapen iragankorra. 2015eko zergaldian aplikatzekoak diren aldi baterako neurriak.

Hogeita hamabosgarren xedapen iragankorra. 2015eko urtarrilaren 1a baino lehen eskuratutako aktibo ukiezinei aplikatu beharreko araudi fiskala.

Hogeita hamaseigarren xedapen iragankorra. 2016. urtera geroratutako zergei dagozkien aktiboen eta zerga-oinarri negatiboen konpentsaziorako muga.

Hogeita hamazazpigarren xedapen iragankorra. Aldi baterako neurriak bihurtzeagatik sortutako kenkaria.

Xedapen indargabetzailea.

Azken xedapenetako lehenengoa. Kooperatiben Araubide Fiskalari buruzko abenduaren 19ko 20/1990 Legea bete behar duten entitateak.

Azken xedapenetako bigarrena. Irabazi-asmorik gabeko entitateen zergaaraubideari eta mezenasgorako pizgarri fiskalei buruzko abenduaren 23ko 49/2002 Legeak barne hartzen dituen entitateak.

Azken xedapenetako hirugarrena. Higiezinen merkatuetan inbertitzeko sozietate anonimo kotizatuak arautzen dituen urriaren 26ko 11/2009 Legeak barne hartzen dituen entitateak.

Azken xedapenetako laugarrena. Kooperatiben Araubide Fiskalari buruzko abenduaren 19ko 20/1990 Legearen aldaketak.

Azken xedapenetako bosgarrena. Irabazi-asmorik gabeko entitateen zergaaraubideari eta mezenasgorako pizgarri fiskalei buruzko abenduaren 23ko 49/2002 Legearen aldaketak.

Azken xedapenetako seigarrena. Martxoaren 5eko 4/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onartutako Sozietateen gaineko Zergari buruzko Legearen testu bategineko aldaketak.

Azken xedapenetako zazpigarrena. Higiezinen merkatuetan inbertitzeko sozietate anonimo kotizatuak arautzen dituen urriaren 26ko 11/2009 Legeak barne hartzen dituen aldaketak.

Azken xedapenetako zortzigarrena. Ingurumen-fiskalitatearen arloan zenbait neurri ezarri eta beste tributueta finantza-neurri batzuk onartzen dituen urriaren 29ko 16/2013 Legean egindako aldaketak.

Azken xedapenetako bederatzigarrena. Estatuaren Aurrekontu Orokorrei buruzko Legerako gaikuntzak.

Azken xedapenetako hamargarrena. Arauak onartzeko gaikuntza. Azken xedapenetako hamaikagarrena. Eskumen-titulua.

Azken xedapenetako hamabigarrena. Indarrean sartzea.

HITZAURREA

I

Pertsona juridikoek garatutako jarduera ekonomikoaren esparruko zerga-sistema zuzena sozietateen gaineko zergan oinarritzen da. Zerga-irudi horrek zuzeneko zergasistema zuzenaren oinarrizko pilarea osatzen du Espainian, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergarekin batera. Bi irudi horiek Konstituzioaren 31. artikuluan dute izateko arrazoia, gastu publikoei aurre egiten lagunduko zaiela jasotzen baita bertan, zergadun bakoitzaren gaitasun ekonomikoa aintzat hartuta.

Sozietateen gaineko Zergari buruzko abenduaren 27ko 43/1995 Legeak sozietateen gaineko zergaren gaur egungo egituraren funtsezko arauak zehaztu zituen, neutraltasun-, gardentasun-, sistematizazio-, nazioarteko koordinazioeta lehiakortasun-printzipioetan oinarrituta. Horrela, abenduaren 27ko 43/1995 Legeak zerga-oinarria modu sintetikoan zehaztu zuen berritasun nagusien artean, betiere legez tipifikatutako salbuespenak kontuan hartuta zuzendu den kontabilitate-emaitza abiapuntutzat hartuta.

Gero, eta zerga-sistemaren argitasuna handitu eta segurtasun juridikoa hobetzeko helburuarekin, Sozietateen gaineko Zergari buruzko Legearen testu bategina onartu zen martxoaren 5eko 4/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren bitartez; izan ere, zerga honi

eragiten zioten xedapen guztiak arau-multzo bakar batean txertatzea zen haren xede nagusia, salbuespenezko kasuak salbu.

Dena den, hura onetsi zenetik hainbat aldaketa partzial egin dira testu bategin horretan; aldaketa horiek guztiak sendoak dira, eta ez dute zerga-irudi osoaren berrikuspen global bat izan, berrikuspen hori Lege hau onesteko momentuan ezinbestekoa izan arren, Espainiako enpresa-sektoreak indar modernizatzaile eta lehiakor berri bat izan dezan.

Lege honek 1996. urtetik dagoen sozietateen gaineko zergaren egitura bera mantentzen du, eta beraz, kontabilitate-emaitzak zerga-oinarriaren elementu nuklearra izaten jarraitzen du, eta funtsezko abiapuntua da hura zehazteko orduan. Nolanahi ere, Lege honek ezinbesteko berrikuspen global hori eskaintzen du, eta nortasun handiagoa eskaintzen dio sozietateen gaineko zergari, hark aspaldi utzi baitzion pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren osagarri izateari, betiere Konstituzioan bertan inspiratutako funtsezko neutraltasuneta justizia-printzipioak alde batera utzi gabe.

Era berean, Europar Batasunaren ingurunean oso modu nabarmenean kokatuta dagoen mundu globalizatu gero eta elkarreragileago baten parte izatea, nazioarteko merkatuetan lehian jardun beharra, araua Europako Erkidegoko zuzenbidera egokitu beharra, edo zerga-iruzurraren aurkako borroka handitu beharra arrazoi sendoak dira sozietateen gaineko zergaren berrikuspen orokor hau egiteko.

Bestalde, ezin ditugu enpresa txiki eta ertainak ahaztu, horiek berezko elementuak baitira gure enpresa-ehunaren konfigurazioan; gainera, horiek arau sinpleagoak eta neutralagoak behar dituzte hazkundea sustatu ahal izateko, gure ekonomiaren lehiakortasuna sendotuz.

Gainera, zerga honen bilketak jasan duen ohiz kanpoko krisia aipatu behar da, azken urteetako krisi ekonomikoaz gain, bilketari dagokion krisi horri aurre egiteko beharbeharrezkoa baita legegileak erantzutea, horrela, zerga hau karga publikoen sostengurako funtsezko elementu gisa birkokatzeko.

Azkenik, arau zehatz batzuk Lege honetatik kanpo mantentzen jarraitzen dira, horiek txertatzeak haren barneko arauen sakabanatzea eragingo bailuke, sozietateen gaineko zergari dagokion esparrua baino esparru zabalago bati eragiten baitie. Hori da, esaterako, honako lege hauen kasua: Kooperatiben Araubide Fiskalari buruzko abenduaren 19ko 20/1990 Legea; Kanarietako Ekonomiaeta Zerga-araubidea aldatzen duen uztailaren 6ko 19/1994 Legea; Irabazi-asmorik gabeko entitateen zerga-araubideari eta mezenasgorako zerga-pizgarriei buruzko abenduaren 23ko 49/2002 Legea; edo Higiezinen merkatuetan inbertitzeko sozietate anonimo kotizatuak arautzen dituen urriaren 26ko 11/2009 Legea.

II

Sozietateen gaineko zergari aplikatu beharreko arauaren berrikuspen global horrez gain, aldaketa hau inspiratu duten beste helburu argi batzuk gehitu behar dira, eta batez ere honako hauek azpimarratu behar dira:

a) Neutraltasuna, berdintasuna eta justizia. Hiru printzipio konstituzional horiek aldaketa honen funtsezko helburu bihurtu dira, tributuen aplikazioak enpresen jardunean funtsezko aldaketak eragin ez ditzan, zerga-merkatuak berak eragindako eraginkortasunik ezak estaltzeko beharrezkoa den kasuetan salbu. Egoera horietatik kanpo, sozietateen gaineko zergak bere izaera neutrala eta berdintasunezkoa mantentzen eta zorrozten jarraitzen du. Printzipio horien aplikazioaren adibide gisa, besteren finantzaketaren eta norbere finantzaketaren arteko hurbilketa, karga-tasa nominalaren eta eraginkorraren arteko hurbilketa, eta pizgarri fiskalen ezabapena azpimarratu behar dira.

b) Lehiakortasun ekonomikoa handitzea. Momentu honetan ezinbestekoa da enpresen lehiakortasuna erraztea eta jarduera ekonomikoaren hazkunde iraunkorra bermatzea. Zentzu horretan, karga-tasa orokorra ehuneko 30etik 25era murrizteak funtsezko elementua dirudi helburu hori lortu ahal izateko. Era berean, nazioarteko errenten trataerak zerga-kosturik gabeko dibidenduen aberriratzea errazten du eta

funtsezko erreminta bihurtzen da Espainiako enpresak nazioartera zabaltzeko. Azkenik, salbuespen-erregimena Espainiako entitateen partaidetzetatik lortutako errenten trataerara hedatu dela azpimarratu behar da.

c) Zerga sinplifikatzea. Behar-beharrezkoa da zerga sinplifikatzea, araua hobeto bete dadin. Puntu honetan, honako neurri hauek aipatu beharko genituzke: amortizaziotaulen sinplifikazioa; lotutako eragiketei aplikatu beharreko arauen arrazionalizazioa; hainbat karga-tasen ezabapena, nazioarteko erakundeen gomendioei jarraiki; edo partaidetza esanguratsuetatik eratorritako errentetan salbuespen orokortuko araubidea aplikatzea.

d) Araua Erkidegoko zuzenbidera egokitzea. Gaur egun, Erkidegoa ezinbestean kontuan izan beharreko elementu bat da Espainiako zerga-sistemaren erreforma guztietan. Zentzu horretan, egokitzapen hori xede duten neurrien barnean, Sozietateen gaineko Zergari buruzko Legearen testu bateginean zehazten den zergapetze bikoitza ezabatzeko sistemaren trataera aipatu behar da, Europako Batzordeak berak zalantzan jartzen zuena; horrela, Lege honen bidez erkidegoko antolamendua bete nahi da, barneko eta nazioarteko errenten trataera berdinduz. Era berean, zerga-baterakuntzako araubide berezietan egindako aldaketek eta berregituraketek Erkidegoko ordenamenduarekin bateragarritasuna bete dadila erraztea dute helburu, besteak beste. Azken finean, Lege hau bereziki zorrotza izango da Erkidegoko antolamenduaren bateragarritasunari dagokionez.

e) Zerga-baterakuntza eta baliabideen egonkortasuna. Ez dugu ahaztu behar sozietateen gaineko zergak azken urteetan izan duen zerga-bilketarekin lotutako beherakada; horren eraginez, baliabideen defizita arintzen lagunduko duten neurriak hartu behar dira, sektore publikoak behar duen egonkortasuna lortu ahal izateko. Zentzu horretan, zergaren zerga-oinarria areagotzen saiatzen diren neurriak hartu dira, hala nola, enpresa arloko ibilgetuko ondare-elementu guztien balioa narriatzegatik sortutako kengarritasunik eza hedatzea, finantza-gastuen kengarritasuna mugatzeko txertatu diren aldaketak, edo kenkari jakin batzuen ezabapena.

f) Zorpetzea-kapitalizazioa. 2012. urtean muga bat txertatu zen finantza-gastuen kengarritasunean, eta irizpide zehatz bat zehaztu zen kontablea ez den beste denboraegozpen baterako, betiere enpresen kapitalizazioa zeharka sustatzeko helburuarekin. Zentzu berean, enpresen finantziazio-bilketaren neutraltasuna azpimarratu behar da, urte askotan besteren finantzaketaren alde egin duen balantza egonkortuz. Kapitalizazioerreserba berriak bereziki eragiten du helburu horretan, baita finantza-gastuen trataeran txertatzen diren aldaketek ere.

g) Segurtasun juridikoa. Era berean, erreformaren bitartez mota honetako arauan beharrezko segurtasun juridikoa areagotu nahi da. Errealitate ekonomiko aldakor honetan esparru juridikoa eskaini nahi duen Zerga honen ezaugarri bereziak direla-eta, arazokopurua murriztu behar da. Lege honek doktrinaeta jurisprudentzia-irizpideak hartzen ditu barne, eta nahi ez diren gatazkak sortzen dituzten edo sor ditzaketen alderdiak argitzen ditu, horrela, edozein inbertsio-erabaki gauzatzeko beharrezko gardentasuna bermatu ahal izateko. Esparru honetan, epeka egin behar diren eragiketei aplikatu beharreko arauak aipatu behar dira, baita gastu ez-kengarriak itzultzetik eratorritako dirusarrerak zerga-oinarrian ez txertatzeari edo berregituraketa-eragiketen araubidea partzialki aplikatzeko aukerari dagozkionak ere.

h) Iruzurraren aurkako borroka. Azkenik, eta ez horregatik garrantzia gutxien duena, iruzur fiskalaren aurka modu eraginkorrean borrokatzea erraztuko duten neurriak areagotu behar dira, eta ez Espainian bakarrik, nazioarteko zerga-sistemaren esparruan baizik. Esparru horretan, hain zuzen, Ekonomia Lankidetza eta Garapenerako Antolakundeak gauzatu dituen eta onuren eskualdaketak eta zerga-oinarriak behera ez egiteko planean gauzatu diren azken lanak funtsezko erreminta dira nazioarteko iruzur fiskala aztertzeko. Hala, aldaketa honen bidez helburu hori lortzera xedaturiko neurriak aurreratzen dira, eta hala da, esaterako, hibridoen trataeraren kasua, edo nazioarteko gardentasun fiskalaren esparruan edo harekin lotutako eragiketen esparruan egindako aldaketen kasua.

III

Lege honek 9 titulu, 132 artikulu, 12 xedapen gehigarri, 37 xedapen iragankor, xedapen indargabetzaile bat eta 12 azken xedapen ditu.

Jarraian, Lege honek aurrekoarekin alderatuta txertatzen dituen berritasun garrantzitsuenak aipatzen dira.

Zerga-egitatea arautzean, jarduera ekonomikoaren kontzeptua txertatzen da; hark ez du desberdintasun garrantzitsurik pertsona fisikoen errentaren gaineko zergan erabili ohi den kontzeptuarekin alderatuta. Bestalde, jarduera ekonomikoetatik lortutako errentak kargatzeko helburua duen zerga batek definizio bat izan behar du ezinbestean, are gehiago zerga honek jarduera-mota horretako errentak bikaintasunez kargatzen dituela kontuan hartuta; gainera, definizio horrek pertsona juridikoen izaerari egokituta egon behar du. Era berean, ondare-entitatearen kontzeptua txertatu da; hark ondare higigarriaren edo higiezinaren kudeaketaz arduratzen diren sozietateak hartzen ditu abiapuntu gisa, zerga horren premia zehatzetara egokitu arren.

Zergadunei dagokienez, sozietateen gaineko zergara txertatuko dira merkataritzaxedea duten eta Lege hau onartu bitartean pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren zergadun gisa (errentak eratxikitzeko araubidearen bitartez) ordaintzen zuten sozietate zibilak. Neurri hori gauzatu ahal izateko araubide iragankor bat txertatu behar da pertsona fisikoen errentaren gaineko zergan, horrela, pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga ordaintzen duten mota horretako entitateak zerga honen zergadun bihur daitezen.

Zerga berregituratzeko orduan, zenbait berritasun txertatu dira zerga-araubide orokorrean; horiek zerga-oinarriaren zehaztapenean, zergapetze bikoitzaren trataeran, karga-tasetan, pizgarri fiskaletan eta araubide berezietan eragiten dute.

1.Zerga-oinarria honako alderdi garrantzitsu hauei dagokienez aldatu da, besteak

beste:

a) Denbora-egozpenari dagokionez, sortzapen-printzipioa eguneratu da, azaroaren 16ko 1514/2007 Errege Dekretuak onartutako kontabilitate-plan orokorreko nahiz azaroaren 16ko 1515/2007 Errege Dekretuak onartutako ETEetarako kontabilitate-plan orokorreko kontabilitate-esparruan jasotakoarekin bat etorriz. Era berean, Legeak berariaz jasotzen du agerikoa dirudien baina orain arte arautu gabe zegoen alderdi bat, zergaoinarrian ez baitzen txertatzen fiskalki kengarriak ziren gastuen bihurketa.

Entitateen nahiz establezimendu iraunkorren kapitala edo funts propioak ordezkatzen dituzten balioak eskualdatzeko aurretiaz adierazitakoaren antzera, ibilgetu materialeko elementuak, higiezinetako inbertsioak, inbertsio ukiezinak eta zorra ordezkatzen duten balioak eskualdatzean sor daitezkeen errenta negatiboen zerga-oinarriko txertaketa atzeratu egin da denboran, eskualdatze hori sozietate-multzoen esparruan egiten denean. Gainera, neutraltasuna bermatu eta zergapetze bikoitzak saihesten dira errenta negatiboak merkataritza-taldearen barnean benetan lortu diren errentetara mugatzen duen mekanismo bat erabiliz.

b) Amortizazio-tauletan egiten den sinplifikazioa azpimarratu behar da, horien konplexutasuna murriztu baita taula eguneratuagoak eta aplikazio praktiko hobekoak zehaztuz. Dena den, amortizazioen trataerak malgua izaten jarraitzen du amortizaziometodo desberdinak aplikatzeko aukerari dagokionez. Era berean, amortizazioaskatasunaren ohiko egoerak mantentzen dira, baina guztien artean I+G+b jarduerari loturik dagoena gailendu behar da.

c) Ondare-elementuen balio-narriadurari dagokionez, eta 2013. urtean txertatutako entitateen kapitala edo funts propioak ordezkatzen dituzten balioekin lotutako kengarritasunik eza kontuan hartuta, beste berritasun bat txertatu da beste aktibo-mota batzuen narriadura orok kengarritasunik izan ez dezan, existentzien eta kobratu beharreko kreditu eta partiden kasuan salbu.

Batetik, errenta finkoko balioek beste araubide fiskal bat aplikatzen zuten horien balorazioari dagokionez —horiek entitateen kapitala edo funts propioetan duten partaidetza ordezkatzen duten balioen antzeko finantza-izaera dute—, eta horrela,

elementu horien narriaduragatiko kengarritasunik eza zehazten da, arauari trinkotasun handiagoa eskainiz.

Bestalde, aktibo jakin batzuei dagokien narriaduragatiko kengarritasunik eza zehazten da, aktibo horiek zerga-oinarrian gastu gisa egozten direnean modu sistematikoan. Kasu horietan, ondare-elementuen amortizazioari edo gastua zerga-oinarrian egozteko arau berezi bat mantentzeari esker —amortizaziorik ez dagoenean, mugarik gabeko baliobizitza duten aktibo ukiezinetan gertatzen den moduan, merkataritza-fondoa barne—, inbertsioak zerga-oinarrian denboran zehar modu proportzionalean txertatu daitezke, zerga-oinarriaren nibelazioa erraztuz, betiere jarduera ekonomikoaren etorkizuna dena dela; gainera, ondare-elementu horiei egotz dakizkiekeen ezohiko aldeek zergadunen gaitasun fiskalean eragin beharrik izan gabe.

Horrela, inbertsioekin lotutako gastuak modu orekatuagoan banatzen dira, aktiboko elementuen ondare-balioaren aldaketak zerga-oinarrian eragin gabe. Dena den, salbuespen bat egin behar da lursailekin, ezohiko kasuetan salbu, horiek ez baitute amortizaziorik, eta beraz, adierazitako arau bera aplikatu beharko zaie.

d) Berritasunak sartu dira, halaber, gastu zehatz batzuen kengarritasun arloan. Lehenik eta behin, arau fiskala eta kontabilitatea behar bezala bereizten dira entitateen

kapitaleko edo funts propioetako partaidetzak ordezkatzen dituzten merkataritzako finantza-erremintetan; bestalde, horiek finantza pasibo gisa hartuko dira kontabilitateari dagokionez. Kasu horietan, araudi fiskalak entitateen kapitaleko edo funts propioaren edozein partaidetzari dagokion trataera fiskala egozten die erreminta horiei, kontabilitateak izaera hori aldatu badezake ere, botorik gabeko akzioen edo erreskatatu daitezkeen akzioen kasuan gerta daitekeen moduan, esaterako. Era berean, norbere finantziazioaren trataera fiskalera erakarriko dira elkarte-talde berari dagozkion elkarteek emandako mailegu parte-hartzaileak; horrela, finantzaketari dagokion tratamendu fiskala parekatuko da, funts propioetara ekarpenak eginez edo merkataritza-talde beraren barnean partaidetza-maileguak eginez.

Bigarrenik, bezeroen arretei dagokien kengarritasun fiskala mugatzen da, eta hura entitatearen negozio-zifra osoaren zenbateko garbiaren ehuneko 1ekoa izango da gehienez ere; zenbateko txikiagoen kengarritasunak erregistroari, justifikazioari eta denbora-egozpenari dagozkion arau orokorrak bete beharko ditu. Gainera, eragiketa hibridoei buruzko arau bat txertatu dela esan behar da; alderdi esku-hartzaileetan beste kalifikazio fiskal bat dutenak hartuko dira eragiketa hibrido gisa. Arau horren helburua da ehuneko 10etik beherako tributazio nominal baten pean dauden edo sarrera salbuetsi bat zehazten duten gastuen kengarritasuna saihestea, hura kalifikazio fiskal horren ondorioz sortzen denean eta eragiketa hori lotutako alderdien artean egiten denean.

Nazioarteko erakundeek egindako gomendioak ere aipatzen ditu arauak, eta finantzagastuen kengarritasun fiskalari dagokion muga azpimarratzen du. Finantza-gastuen trataera fiskalak sekulako aldaketa izan zuen defizit publikoa murrizteko zenbait tributueta administrazio-neurri sartzen dituen martxoaren 30eko 12/2012 Errege Lege Dekretuaren bitartez, hark bi muga-mota txertatu baitzituen. Lehenengoak merkataritzatalde baten barnean sortutako finantza-gastuen kengarritasunik ezari egiten dio erreferentzia, hau da, talde berari dagozkion entitateen arteko eragiketak egitera xedaturik dauden gastuen kengarritasunik ezari, ikuspegi ekonomikotik arrazoizkoak diruditen eragiketen kasuan salbu, hala nola, taldearen barneko berregituratze-kasuak, horiek hirugarrenei egindako erosketen ondorio zuzena baitira, edo Espainiako lurraldetik eskuratutako entitate partaidetuen kudeaketa gertatzen den kasuak. Bigarren mugak irismen orokorra izan zuen, eta praktikan, denbora-egozpenaren arau bat bihurtu da. Bigarren neurri horri dagokionez are gehiago nabarmendu da, aipatutako gomendioei jarraiki. Zentzu horretan, muga gehigarri bat aurreikusten da entitateetan partaidetzak erostearekin lotutako finantza-gastuei dagokienez, geroago, eskuratu den entitatea eskuratzaileari dagokion zerga-baterakuntzako talde berera txertatzen denean, edo hura berregituratze-eragiketa baten xede denean; horrela, eskuratutako entitatearen jarduerak edo talde fiskalera edo berregituratzera xedaturiko beste edozein entitateren jarduerak hurrengo 4 urteetan eskurapenak eragindako finantza-gasturik izan ez dezan. Dena den,

muga hori ez da aplikatuko partaidetzak erostearekin lotutako zorra gehienez ere ehuneko 70ekoa denean eta, 8 urteko epean, modu proportzionalean eskurapen-prezioaren ehuneko 30era murrizten bada.

e) Lotutako eragiketen araubideak aldaketa sakona jasan zuen Iruzur Fiskala Prebenitzeko Neurriei buruzko azaroaren 29ko 36/2006 Legearen eraginez; izan ere, lotutako eragiketei eskatu dakizkiekeen dokumentazio-betebehar espezifikoak txertatu ziren haren bitartez. Bestalde, lotutako eragiketen trataera fiskala oso elementu garrantzitsua da nazioartean, eta horretan lan egiten dute Europar Batasunak nahiz ELGEk. Zentzu horretan, eragiketa horiek arautzen dituen araua interpretatzeko orduan, horiek bat etorri beharko dute ELGEren Gardentasun Prezioen Zuzentarauekin eta Europar Batasuneko Gardentasunerako Prezioen Foro Bateratuaren gomendioekin, horiek ez baitute arau horretan edo hura garatzeko araudian berariaz adierazitakoaren aurkakorik adierazi behar.

Lotutako eragiketen esparruan, Lege honek hainbat berritasun ditu eragindako entitateek landu beharreko dokumentazio espezifikoari dagokionez; dokumentazio horrek eduki sinplifikatua izango du entitateen edo entitate-taldeen negozio-zifraren zenbateko garbia 45 milioi euro baino txikiagoa denean, eta ez da beharrezkoa izango eragiketa jakin batzuei dagokienez.

Berria da, halaber, lotura-perimetroaren muga; perimetro hori oso gutxi aldatu zen 36/2006 Legean. Hari dagokionez, ustezko loturak mugatzeko gero eta premia handiagoa nabaritzen da bazkidearen eta sozietatearen artean; horregatik, ehuneko 25eko partaidetza finkatu da.

Bestalde, eta eragiketak baloratzeko metodologiari berari dagokionez, aurreko araudian lotutako eragiketen merkatuko balioa zehazteko jasotzen zen metodoen hierarkia ezabatu da; gainera, beste balorazio-metodo eta -teknika batzuk onartu dira izaera subsidiario gisa, betiere horiek lehia askeko printzipioa errespetatzen badute. Era berean, Lege honetan bazkideek sozietate profesionalekin dituzten eragiketak baloratzeko arau espezifikoak zehaztu dira, horiek errealitate ekonomikora egokituz.

Azkenik, zehapen-araubidearen aldaketa aipatu behar da, orain ez baita horren garestia, baita beste esparru batzuetan egin daitekeen balorazioarekin lotutako eragiketen araudi espezifiko honekin bat etorriz egindako balorazioaren estankotasuna ere, aduanako balioaren kasuan, adibidez.

f) Zerga-oinarri negatiboen konpentsazioari dagokion trataera aldatu da, eta zergaoinarri horiek etorkizunean denbora-mugarik gabe aplikatu ahal izango direla azpimarratu behar da. Dena den, muga kuantitatibo bat txertatu da konpentsazioaren aurretiko zergaoinarriaren ehuneko 70ean, eta edonola ere, gutxienez 1 milioi euroko zenbatekoa onartuko da. Horrez gain, eta zerga-oinarri negatiboak dituzten sozietate ez aktiboak edo ia ez aktiboak saihesteko helburuarekin, horien aprobetxamendua galarazteko neurriak zehaztu dira iruzur fiskalaren aurka borroka egiteko.

Era berean, kreditu fiskal batzuk ordaindu edo kentzeko epea preskripzio-epea baino gehiago luzatuko da zergadunen mesedetan; epe hori 10 urtekoa izango da, eta Administrazioak sortutako konpentsazioaren edo kenkariaren jatorria egiaztatu ahal izango du.

Aldaketa horren bitartez, zergadunak kreditu horiez gozatu ahal izango du, eta gainera, eskubide horiek modu egokian gauzatzen direla ziurtatuko da, bere autolikidazioak zuzentzeko orduan, adibidez, zuzenketaren jatorria egiaztatzean, Administrazioak likidatu beharreko agindua gertatu den ekitaldiekin lotutako alderdiak egiaztatu behar dituenean.

2.Lege honetako alderdi berritzaileenetako bat zergapetze bikoitzari dagokio. Europako Batzordeak dibidenduen trataera fiskalari buruz egin zuen 2010/4111 zenbakiko irizpen arrazoituaren ostean, sozietateen gaineko zergan jasotzen den zergapetze bikoitza ezabatzeko mekanismoa goitik behera berrikusi behar da, funtsezko bi helburu hauekin:

(i) entitate egoiliarren eta ez-egoiliarren partaidetzetatik eratorritako errenten trataera parekatzea, dibidenduen esparruan nahiz horiek eskualdatzean; eta (ii) entitate

egoiliarretako partaidetza esanguratsuen esparruan salbuespen-araubide orokor bat zehaztea.

Lege honek salbuespen-araubide orokor bat txertatzen du partaidetza garrantzitsuentzat, eta hura barnean nahiz nazioartean aplikatu ahal izango da. Gainera, bigarren esparru horretan ezabatu egin da jarduera ekonomikoa gauzatzeari buruzko baldintza; dena den, gutxieneko tributazio-betekizun bat txertatu da, eta hura tasa nominalaren ehuneko 10ekoa izango da. Betekizun hori bete dela ulertuko da nazioarteko zergapetze bikoitza saihesteko hitzarmen bat sinatu den herrialdeen kasuan.

Salbuespen-mekanismo berri hori oso mekanismo garrantzitsua da Espainiako enpresen lehiakortasuna eta nazioartekotzea errazteko. Era berean, barneko gainbalioen trataeran aplikatutako salbuespen-araubideak nabarmen sinplifikatzen du aldez aurretiko egoera, hark mekanismo konplexua gaineratzen baitzuen zergapetze bikoitzaren ezabapena bermatzeko. Partaidetzak izatetik eratorritako errenten trataera hori osatzeko aldaketa garrantzitsua egin da nazioarteko gardentasun fiskalaren araubideari dagokionez. Hala, zergapetze bikoitzaren trataera osoa berregituratu da arau-multzo baten bitartez, eta horien helburu nagusia errenta pasiboen tributazioa Espainiako lurraldera erakartzea da, gehienak Espainiako lurraldetik kanpo baitaude helburu fiskalak direla eta.

Azkenik, zergapetze bikoitzaren trataera aldatu da balioak mailegatzeko eragiketetan, eta ondorio ekonomiko bereko beste kontratu-mota batzuekin homogeneizatu da; hori izan liteke, esaterako, akzioak edo equity swap delakoak berrerosteko ituna eragin dezaketen salmenta-eragiketa batzuen kasua, horien guztien izendatzaile komuna mozkinetako dibidendu edo partaidetzen jasotzaile juridikoak horiek bere titular ekonomikoari berrordezkatzeko betebeharra duenean. Kasu horretan, eta hala badagokio, salbuespena balioen kontabilitate-erregistroa mantentzen duen entitateak aplikatuko du, betiere horretarako beharrezko betekizunak betetzen baditu.

3.Zergaren karga-tasari dagokionez, bi elementu berritzaile aipatu behar dira. Lehenik eta behin, karga-tasa orokorra ehuneko 30etik 25era murriztu da; horrela,

Espainia zerga-maila baxuagoan kokatzen da gure inguruko herrialdeekin alderatuta. Dena den, sortu berri diren entitateen kasuan, karga-tasa ehuneko 15ean mantenduko da zerga-oinarri positibo bat lortzen duten lehen zergaldian eta hurrengoan. Horrek guztiak zuzenean eragiten du Espainiako ekonomiaren lehiakortasunean eta enpresen nazioartekotze-prozesuan.

Murriztapen horrez gain, bigarren elementu bat txertatu da karga-tasa orokorra enpresa txiki eta ertainen karga-tasarekin parekatzeko. Horrela, karga-tasen arteko aldea ezabatuko da, nazioarteko hainbat erakundek, Nazioarteko Diru Funtsak, adibidez, hori oztopo gisa hartzen baitute enpresen hazkunderako eta ekoizpena areagotzeko, eta beraz, zergaren aplikazioa sinplifikatzea ahalbidetuko du. Nolanahi ere, kredituerakundeen kasuan ehuneko 30eko karga-tasa mantentzen da, eta horiek hidrokarburoguneak arakatu, ikertu eta ustiatzeko jardueretara xedaturiko beste entitate batzuen tasa bera aplikatuko dute.

4.Pizgarri fiskalei dagokienez, (i) zerga sinplifikatu egin da, beharrezkotzat jotzen ez diren zenbait pizgarri ezabatu baitira; gainera, (ii) ondare garbia handitzeko beste bi pizgarri fiskal txertatu dira, bata araubide orokorrean aplikagarria eta bestea dimentsio murriztuko enpresei xedaturikoa; azkenik, (iii) lehendik zeuden beste pizgarri batzuk sendotu dira, sektore zinematografikora xedaturik dagoena, adibidez.

a) Lehenik eta behin, ingurumen arloko inbertsioak egiteagatik aplikatutako kenkaria desagertu da, ingurumen arloko eskakizunak gero eta handiagoak direla, eta batzuetan, nahitaezkoak direla kontuan hartuta; horrela, bada, guztiz paradoxikoa da ezaugarri horietako pizgarri bat mantentzea. Oraingo honetan ere zergaren neutraltasuna nagusitu da, eta beraz, izaera horretako inbertsioak egiteko hobe da beste parametro batzuk kontuan hartzea.

b) Bigarrenik, ezohiko mozkinen berrinbertsioagatiko kenkaria ezabatu da, baita onuren inbertsioari dagokion kenkaria ere, eta bi pizgarri horiek ordezkatzeko, kapitalizazio-erreserba deituriko beste bat finkatu da. Haren arabera, ez da ordaindu beharrik izango erreserba erabilgarri bat sortzera xedaturiko onuraren zatia, eta erreserba

hori ez da aktibo zehatzetan inbertitu beharrik izango. Neurri horren bitartez, enpresen kapitalizazioa sustatu nahi da ondare garbia handituz, eta horrela, enpresen eta horien lehiakortasunaren saneamendua sustatu nahi da. Era berean, eta finantza-gastuak mugatzearekin batera, neurri horrek are gehiago neutralizatzen du sozietateen gaineko zergan besteren finantzaketak norbere finantzaketaren alboan duen tratamendua, eta hori ezinbesteko helburu bihurtu da krisialdi ekonomikoaren ostean, betiere nazioarteko erakundeen gomendioak kontuan hartuta.

c) Enpresa txiki eta ertainei dagokienez, zerga-oinarrien parekatze-erreserba bat sortu dela nabarmendu behar da (aurrerago egiten zaio erreferentzia) .

d) Teknologia arloko berrikuntzari, garapenari eta ikerketari, eta enplegua sortzeari dagozkion kenkariak mantendu eta hobetu dira, desgaitasuna duten langileei dagokiena barne; pizgarri horiek guztiak ezinbestekotzat jotzen dira sozietateen gaineko gaur egungo zerga osatzeko. Dena den, eta oro har, kenkarien ehunekoak aldatu ez direnez aurreko araudiarekin alderatuta, karga-tasaren murriztapenak aipatutako pizgarri horien hazkunde eraginkorra adierazten du. Kenkariaren ordainketa eta mugarik gabe aplikatutako zenbatekoaren gehikuntza nabarmendu behar dira ikerketaren eta garapenaren kasuan, mota horretako jardueretan ahalegin handia egiten duten erakundeei dagokienez.

e) Zinematografia-sektoreari eta arte eszenikoen sektoreari dagokionez, beste paragrafo berezi bat egin behar da; izan ere, Lege honetan funtsezko gehikuntza jasotzen da sektore horrekin lotutako pizgarri fiskalei dagokienez.

Batetik, eta Espainiako industria zinematografikoaren garapenean laguntzeko helburuarekin, kenkarien ehunekoa ehuneko 20ra handitu da (lehen milioi euroentzat) ekoizpen zinematografikoetan eta ikus-entzunezko serieetan inbertsioak egiteagatik; arestian aipatutako zerga-tasaren murriztapenarekin batera, horrek nabarmen sustatzen du zinera eta ikus-entzunezko serieetara xedaturiko kenkaria. Produkzioak zenbateko hori gainditzen badu, hark ehuneko 18ko kenkaria izango du. Era berean, eta Europako Batzordeko Komunikazioak 2013ko azaroaren 15ean finkatutako obra zinematografikoei eta ikus-entzunezkoen sektoreko beste ekoizpen batzuei xedaturiko estatu-mailako laguntzarekin bat etorriz, lurraldearen araberako sailkapenaren betekizuna txertatu da, eta haren bitartez, pizgarri horiek Espainian egindako ekoizpenetan aplikatzen direla bermatuko da. Gainera, beste pizgarri fiskal bat txertatu da arte eszenikoen eta musikalen zuzeneko ikuskizunen kasuan.

Bestalde, Espainiako lurraldean gauzatutako gastuen ehuneko 15eko kenkaria finkatu da nazioarteko ekoizpen handien kasuan, betiere eragin ekonomiko, eta batez ere, turistiko handia duten mota horretako ekoizpenak Espainiara erakartzeko helburuarekin. Nazioarteko izaera duen kenkari horren aplikazio praktikoa bermatzearren, I+G+b arloan kenkariak aplikatzeko dagoenaren antzeko monetizazio-mekanismo bat ezarri da.

5.Zergaren araubide bereziak ere berrikusi dira, honako hauen ondorioz: (i) sistema berri bat txertatu da salbuespen-metodoan oinarritutako zergapetze bikoitza ezabatzeko;

(ii) araubide bereziak antolamendu komunitariora egokitu beharra; eta (iii) sozietateen gaineko zergari dagokion araudi osoa eguneratu, modernizatu eta hari koherentzia eman beharra.

Horien artean, aipamen berezia merezi dute, horiek duten garrantziagatik, zergabaterakuntzako araubideak, berregituratze-eragiketen araubideak eta dimentsio murriztuko enpresen araubideak.

a) Zerga-baterakuntzako araubidean hainbat berritasun txertatu dira. Lehenik eta behin, eta talde fiskalaren konfigurazioari dagokionez, baterakuntza-perimetroan gaineratzen diren entitateen boto-eskubide gehienak eskatuko dira, eta bestetik, zeharka partaidetutako entitateak talde fiskalean txertatu ahal izango dira, horiek talde fiskala osatzen ez duten beste batzuen bitartez partaidetuta daudenean; hori da, esaterako, egoitza Espainiako lurraldean ez duten entitateen edo egoitza lurralde horretan ez duten beste batek partaidetutako entitateen kasua.

Bestalde, taldearen konfigurazioa gailendu behar da, baita zerga-oinarria zehazteko orduan ere; horrela, baldintza edo kalifikazio guztietarako talde fiskala entitate bakar bat

balitz bezala hartu beharko da. Konfigurazio horren bitartez hainbat arau espezifiko egin dira talde fiskalaren zerga-oinarria zehazteko, eta horrela, doikuntza jakin batzuk taldemailan gauzatuko dira, kapitalizazio-erreserbaren edo parekatze-erreserbaren kasuan, adibidez.

Azkenik, eta Lege honetan jasotakoari jarraiki, talde fiskal bat beste batean txertatzean hura ez da nahitaez iraungiko, eta beraz, mota horretako eragiketen izaera ekonomikoari emango zaio lehentasuna; horrela, zerga-sistema neutral mantenduko da zergabaterakuntzako taldeei eragiten dieten berregituratze-eragiketetan.

b) Berregituratze-eragiketei aplikatu beharreko araubide berezian funtsezko lau berritasun txertatu dira.

Lehenik eta behin, araubide hau berregituratze-eragiketei aplikatu beharreko araubide orokor gisa osatu da, eta beraz, hura aplikatzeko aukera desagertu da; gainera, zergaadministrazioari hura aplikatzea eragiten duten eragiketen berri eman beharko zaio betebehar orokor gisa.

Azpimarratu beharreko bigarren berritasun gisa, bat egiteko merkataritza-fondoaren tratamendu fiskala desagertu da, barneko partaidetzak eskualdatzean salbuespenaraubidearen berehalako aplikazioa dela-eta; horrenbestez, mekanismo konplexu hori mantentzea ez da beharrezkoa zergapetze bikoitza ezabatzeko erreminta gisa. Berritasun horrek nabarmen sinplifikatzen du zergaren aplikazioa, beste zergadun baten tributazioa frogatu beharra ezabatu baita; izan ere, hori betetzea oso zaila zen batzuetan, partaidetzak merkatu antolatu baten bidez eskuratzen ziren kasuetan, adibidez.

Hirugarren berritasun gisa, entitate eskuratzailearen subrogazioa zehaztu da jardueraadar batek sortutako zerga-oinarri negatiboetan, hura beste entitate baten transmisioxede denean; horrela, zerga-oinarriak horiek sortu dituen jarduerarekin lotuta egongo dira, haren titular juridikoa dena dela.

Azkenik, araubidearen ez aplikatze partziala eta mota horretako eragiketetan lortutako onura fiskalaren esparruan egin litezkeen erregularizazioen zirkunskripzioa arautu dira.

c) Azkenik, dimentsio murriztuko entitateen araubidea negozio-zifraren zenbateko garbia oinarritzat hartuta konfiguratzen da oraindik ere; dena den, araubide fiskal horrekin lotuta zegoen tributazio-eskala ezabatu da, eta horrela, entitate horien karga-tasa murriztu da.

Karga-tasaren murriztapen hori are gehiago nabarmentzen da zerga-oinarri negatiboak parekatzeko erreserba berriaren bitartez, haren bitartez zenbatekoaren ehuneko 10era arte murriztu baitaiteke. Neurri hori «carry back» deiturikoa baino pizgarriagoa da zerga-oinarri negatiboen tratamenduari dagokionez, zergaldi jakin bateko tributazioa murriztea ahalbidetzen baitu hurrengo 5 urteetan sortutako zerga-oinarri negatiboei dagokionez; horrela, etorkizuneko zerga-oinarri negatiboen aplikazioa aurreratu ahal izango da. Denboraldi horretan zerga-oinarri negatiborik sortzen ez bada, erreserba jarraituaren tributazioan 5 urteko gerorapena sortzen da.

Neurri horren bidez Espainiako enpresen lehiakortasuna eta egonkortasuna erraztu nahi da, praktikan, horien karga-tasa gehienez ere ehuneko 22,5era murriztu dadila ahalbidetuz; aurretiaz adierazitako kapitalizazio-erreserbari gehituta, horrek kanpoko eta bertako finantzaketaren trataera fiskalak parekatzea ahalbidetuko du, berriz ere.

IV

Xedapen gehigarriek Sozietateen gaineko Zergari buruzko Legearen testu bateginean jasotzen zirenak jasotzen ditu funtsean, gaur egun ere indarrean daudenak.

Gauza bera gertatzen da xedapen iragankor gehienekin, horiek aurreko araudian izaera hori zutenak jasotzen baitituzte; izan ere, beharrezkotzat jotzen da horietan zehazten zen status quo hori mantentzea.

Dena den, xedapen iragankor berriak txertatu dira. Horien artean ditugu, esaterako, amortizazio-taula berrien lehen aplikazio sinplifikatuaren eragina jasotzen dutenak, ondare-elementu batzuen balioaren narriadura bihurtzeko araubide iragankorra, oraindik ordaintzeko dauden eta aplikatzeko dauden zergapetze bikoitzagatiko murriztapenen eta pizgarri fiskalen tratamendua, Lege honi jarraiki sortuko diren talde fiskalentzako arau

espezifikoak, edo transmisio-egileei tributazioa eragin dieten eskuratutako partaidetzei aplikatu beharreko araubide iragankorrak, azken horietarako zergapetze bikoitza ezabatu aurretiko sistema mantendu behar baita. Azkenik, 2015ean aplikatu beharreko aldi baterako neurriak jasotzen dituzten xedapen iragankorrak gaineratzen dira. Zentzu horretan, ingurumen-fiskalitateari buruzko neurriei eta beste tributueta finantza-neurriei buruzko urriaren 29ko 16/2013 Legean zehaztutako sozietateen gaineko zergaren inguruko aldi baterako neurri guztiak errepikatu dira. Gainera, 2015. urterako, karga-tasa orokorra ehuneko 28koa izango da eta ez da Lege honetan jasotako zerga-oinarri negatiboen mugarik aplikatuko; horrenbestez, enpresa handiei bakarrik eragiten zieten aldi baterako neurriak aplikatuko dira.

Azken xedapenetan behar bezala aitortzen da kooperatiba-entitateei aplikatu beharreko arau zehatzak mantentzen zaizkiela irabazi-asmorik gabeko entitateei eta Higiezinen Merkatuan Inbertitzeko Sozietate Kotizatuei.

Bestalde, Kooperatiben Araubide Fiskalari buruzko abenduaren 19ko 20/1990 Legea aldatu da zerga-kuota negatiboen tratamendua Lege honetan zerga-oinarri negatiboei dagokienez jasotzen den araubidearekin parekatzeko. Era berean, eta Espainiako zuzenbidea finantza-erakundeen gainbegiratze eta kaudimenari buruz Europar Batasunak emandako araudiaren arabera egokitzeko premiazko neurrien gaineko azaroaren 29ko 14/2013 Errege Lege Dekretuarekin bat etorriz, tratamendu fiskal zehatza ezarri da aurrez grabatutako zerga batzuetarako, kooperatibei dagokienez.

Irabazteko asmorik gabeko entitateen zerga-araubideari eta mezenasgorako pizgarri fiskalei buruzko abenduaren 23ko 49/2002 Legearen esparruan, pertsona fisikoei aplikatu dakiekeen kenkari-ehunekoa handitu da (ehuneko 25etik 30era) , 2015. urtean, ehuneko hori ehuneko 27,5ean zehaztu bada ere. Era berean, pertsona fisikoek nahiz juridikoek egindako dohaintzen fidelizazioa sustatu da. Izan ere, pertsona fisikoek ehuneko 75eko kenkaria aplikatu ahal izango dute dohaintzen xede diren lehen 150 euroetarako, eta ehuneko 35eko kenkaria zenbateko horretatik gora, betiere azken hiru urteetan entitate berari dohaintzak egin bazaizkio; dena den, ehuneko horiek ehuneko 50 eta 32,5ekoak izango dira, hurrenez hurren, 2015. urtean. Pertsona juridikoek gutxienez 3 urtez egindako dohaintzek ehuneko 40ko kenkaria izango dute, 2015. urtean ehuneko hori ehuneko 37,5ekoa izan arren.

Horrez gain, higiezinen merkatuko inbertsioko sozietate anonimo kotizatuak arautzen dituen urriaren 26ko 11/2009 Legea aldatu da, bertan araututako araubide fiskalari atxikitako bi entitateren arteko dibidenduetan banaketa-atxikipena salbu, biek egoitza fiskala Espainiako lurraldean dutenean. Era berean, Espainiako lurraldean bizi ez diren bazkideek mota horretako entitateetan partaidetzak eskualdatzean tributazioak salbuetsi egingo dira, horiek entitate horietan partaidetza esanguratsurik ez dutenean.

Azkenik, Estatuaren Aurrekontu Orokorrei buruzko Legearen gaikuntza jasotzen da Lege honetako zenbait alderdi aldatzeko.

Azken finean, eta hasieran adierazi denera bueltatuz, sozietateen gaineko zergari buruzko lege berri bat konfiguratzeko moduko berritasunak txertatu dira, honen bidez onartuko direnak.

I. TITULUA

Zergaren izaera eta aplikazio-eremua

1. artikulua. Izaera.

Sozietateen gaineko Zerga zuzeneko tributu bat da eta izaera pertsonala du, eta sozietateen eta bestelako entitate juridikoen errenta kargatzen du, Lege honetako arauen arabera.

2. artikulua. Aplikazio-eremu espaziala.

1.Sozietateen gaineko zerga lurralde espainiar osoan aplikatuko da.

Aurreko lerrokadan xedatutakoaren ondorioetarako, lurralde espainiarraren barnean sartuko dira, halaber, Espainiak dagozkion eskubideak gauzatu ahal izango dituen lurralde-uren ondoko guneak, itsas lurrei eta zorupeari, eta baliabide naturalei dagokienez, betiere Espainiako legediari eta nazioarteko zuzenbideari jarraiki.

2.Aurreko paragrafoan adierazitakoak ez du eraginik izango indarrean dauden foruitunen zerga-araubideetan, hain zuzen ere, Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde historikoetakoetan eta Nafarroako Foru Komunitatekoan.

3. artikulua. Tratatu eta hitzarmenak.

Lege honen bitartez ezarritakoak ez du eraginik izango barne-ordenamenduaren parte diren nazioarteko itun eta hitzarmenetan, Espainiako Konstituzioaren 96. artikuluari jarraikiz.

II. TITULUA

Zerga-egitatea

4. artikulua. Zerga-egitatea.

1.Zerga-egitatea izango da zergadunak errenta eskuratzea, bere jatorria zeinahi izanda ere.

2.Espainiako eta Europako interes ekonomikoko taldeen eta enpresen aldi baterako batasunen araubide berezian, araubide horren pean dauden entitateen zerga-oinarriak, gastuak edo gainerako partidak zergadunari egozten zaizkionean errenta jaso dela ulertuko da.

Nazioarteko zerga-gardentasunaren araubidean, berriz, entitate ez-egoiliarrak lortutako errenta positiboak oinarri ezargarrian egozpena hartuko da errentaren lorpentzat.

5. artikulua. Jarduera ekonomikoaren kontzeptua eta ondare-entitatea.

1.Jarduera batean, ondasun edo zerbitzuen ekoizpen edo banaketan parte hartzeko xedez, norbere kabuz ekoizpen eta giza baliabideak antolatzen badira, jarduera hori jarduera ekonomiko gisa hartuko da.

Higiezinen errentamenduari dagokionez, jarduera ekonomikoren bat dagoela ulertuko da haren antolamendurako, gutxienez, lan-kontratua izango duen lanaldi osorako pertsona bat erabiltzen denean.

Merkataritza Kodearen 42. artikuluan zehazten denari jarraiki, sozietate-talde bera osatzen duten erakundeen kasuan, jarduera ekonomikoaren kontzeptua zehazteko hura osatzen duten guztiak hartuko dira kontuan, egoitza non duten eta urteko kontuak batera egin behar dituzten alde batera utzita.

2.Lege honetan aurreikusitakoaren ondorioetarako, jarduera ekonomikorik gauzatzen ez duen ondare-izaera duen entitate gisa hartuko da, bere aktiboaren erdia baino gehiago baloreen bitartez osatua badago, edo aurreko paragrafoan zehaztutako terminoetan, jarduera ekonomikoren batera lotuta ez badago.

Jarduera ekonomiko bati atxikita ez dauden ondare-elementuen, baloreen eta aktiboaren balioa honako hau izango da: entitatearen jarduerari dagozkion hiruhileko balantzeen batez bestekotik ondorioztatzen dena, edo talde bateko entitate nagusia bada, Merkataritza Kodearen 42. artikuluan zehaztutako irizpideen arabera, balantze kontsolidatuen batez bestekoa kontuan hartuta, egoitza non duten eta urteko kontuak batera egin behar dituzten alde batera utzita. Ondorio horietarako ez dira zenbatuko, hala badagokio, jarduera ekonomiei atxikitako ondare-elementuak eskualdatzean lortutako dirua edo kreditu-eskubideak, edo hurrengo lerrokadan zehazten diren balioak, horiek aurreko zergaldian edo aurreko bi zergaldietan egin badira.

Ondorio horietarako, honako hauek ez dira balio gisa hartuko:

a) Legezko edo erregelamendu bidezko betebeharrak betetzeko bereganatu

direnak.

b) Jarduera ekonomikoak garatzearen ondorioz zehaztutako kontratu-harremanetatik jaiotako kreditu-eskubideak gaineratzen dituztenak.

c) Balio-sozietateek bere xede den jardueraren ondorioz dituztenak.

d) Entitate baten kapitalaren ehuneko 5, gutxienez, ematen duten eta gutxienez urtebetez mantentzen diren eta partaidetza zuzentzeko eta kudeatzeko helburuarekin eskuratu diren baloreak, baldin eta materialen eta pertsonen behar bezalako antolaketa badago horretarako eta partaidetutako entitatea ez bada paragrafo honetan gehitzen. Baldintza hori zehazteko, Merkataritza Kodeko 42. artikuluan zehaztutako irizpideen arabera sozietate-talderen bateko partaide diren sozietate guztiak hartuko dira kontuan, egoitza non duten edo urteko kontu bateratuak egiteko betebeharra ote duten kontuan hartu gabe.

6. artikulua. Errenten eratxikipena.

1.Zerga hau ordaindu behar ez duten sozietate zibilek, jaraunspen jasogabeek, ondasun-erkidegoek eta Zergei buruzko abenduaren 17ko 58/2003 Lege Orokorraren 35.4 artikuluan aipatutako gainerako entitateek lortutako errentak, bai eta jasandako atxikipenak eta konturako sarrerak ere, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko azaroaren 28ko 35/2006 Legearen X. tituluko 2. atalean ezarritakoaren arabera esleituko zaizkie bazkideei, jaraunsleei, erkideei edo partaideei, hurrenez hurren; Lege horrek sozietateen gaineko zergei, ez-egoiliarren errentaren gaineko zergei eta ondarearen gaineko zergei buruzko legeak partzialki aldatzen ditu.

2.Errentak eratxikitzeko araubidean dauden entitateek ez dute sozietateen gaineko zerga ordainduko.

III. TITULUA

Zergadunak

7. artikulua. Zergadunak.

1.Honako hauek izango dira zerga honen zergadunak, beren egoitza Espainiako lurraldean dutenean:

a) Pertsona juridikoak, merkataritza-xederik ez duten sozietate zibilak salbu.

b) Eraldaketako nekazaritza-sozietateak arautzen dituen estatutua onartzen duen abuztuaren 3ko 1776/1981 Errege Dekretuan arautzen diren eraldaketako nekazaritzasozietateak.

c) Inbertsio Kolektiboko Erakundeen azaroaren 4ko 35/2003 Legearen bidez arautzen diren inbertsio-fondoak.

d) Enpresen aldi baterako elkartze eta bateratzearen nahiz eskualdeko industriagarapeneko sozietateen zerga-araudiari buruzko maiatzaren 26ko 18/1982 Legeak arautzen dituen enpresen aldi baterako bateratzeak.

e) Azaroaren 12ko 22/2014 Legean arautzen diren arrisku-kapitaleko funtsak eta inbertsio kolektiboko erakunde itxiak; Lege horren bidez, arrisku-kapitaleko entitateak, inbertsio kolektiboko bestelako entitate itxiak eta inbertsio kolektiboko entitate itxien entitate kudeatzaileak arautzen dira, eta Inbertsio Kolektiboko Erakundeen azaroaren 4ko 35/2003 Legea aldatzen du.

f) Pentsio Planak eta Funtsak Arautzeko Legearen testu bateginean arautzen diren pentsio-funtsak, azaroaren 29ko 1/2002 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsia.

g) Merkatu hipotekarioa arautzeko fondoak, Merkatu Hipotekarioa Arautzeko martxoaren 25eko 2/1981 Legearen bidez arautzen direnean.

h) Titulazio hipotekarioko fondoak, Inbertsio higiezineko sozietate eta fondoen araudiari eta titulazio hipotekarioko fondoei buruzko uztailaren 7ko 19/1992 Legearen bidez erregulatuak direnean.

i) Apirilaren 14ko 3/1994 Legeak, Espainiako legeria kredituaren alorrean Diruetxeen Koordinazioko Bigarren Arteztarauari eta finantza-sistemaren beste aldaketa batzuei egokitzekoak, 5.2 xedapen gehigarrian jasotako aktiboen titulazioko fondoak.

j) Inbertsioen bermerako fondoak, Balore Merkatuari buruzko uztailaren 28ko 24/1988 Legean araututa daudenak.

k) Manu Komuneko Auzo-mendiak arautzen dituen azaroaren 11ko 55/1980 Legean edo kasuan kasuko legedia autonomikoan araututako manu komuneko auzo-mendien erkidego titularrak.

l) Banku-aktiboen funtsak, Kreditu-erakundeak Berregituratzeari eta Desegiteari buruzko azaroaren 14ko 9/2012 Legearen hamargarren xedapen gehigarrian aipatutakoak.

2.Zergadunak horiek jasotzen duten errenta osoaren arabera zergapetuko dira, errenta hori sortu den lekua eta ordaintzailearen bizilekua denak direla.

3.Lege honetan, zerga honen zergadunei sozietate nahiz entitate esango zaie, modu laburrean.

8. artikulua. Bizilekua eta helbide fiskala.

1.Beharkizun hauetako bat betetzen duten entitateak Espainiako lurraldeko egoiliartzat hartuko dira:

a) Espainiako legeen arabera eratu izana.

b) Helbide soziala Espainian izatea.

c) Zuzendaritzaren benetako egoitza Espainian izatea.

Ondorio horietarako, entitate batek zuzendaritzaren egoitza Espainiako lurraldean duela ulertuko da baldin eta bere jarduera guztien zuzendaritza eta kontrola lurralde horretan badago.

Zerga-administrazioak ulertu ahal izango du tributazio eza dagoen herrialde edo lurralde batean (Iruzur Fiskala Prebenitzeko Neurriei buruzko azaroaren 29ko 36/2006 Legearen lehen xedapen gehigarriko 2. paragrafoan aurreikusten da zer den tributazio eza) kokatutako entitate batek edo paradisu fiskaltzat jotzen den (xedapen horretako 1. paragrafoaren arabera) herrialde edo lurralde batean kokatutako entitate batek Espainiako lurraldean duela bere egoitza, baldin eta entitatearen aktibo nagusiak, zuzenean zein zeharka, Espainiako lurraldean kokatutako ondasunak edo lurralde horretan bete edo erabiltzen diren eskubideak badira, edo entitatearen jarduera nagusia Espainiako lurraldean egiten bada, non eta entitate horrek ez duen frogatzen bere zuzendaritza eta benetako kudeaketa beste herrialde edo lurralde hartan egiten direla, edo frogatzen badu arrazoi ekonomiko baliodunak eta funtsezko arrazoi enpresarialak daudela entitatea eratzeko eta haren jardunerako eta frogatzen badu, orobat, entitatearen eraketa eta jardunerako arrazoia ez dela baloreen eta bestelako aktiboen kudeaketa soila.

2.Espainiako lurraldean bizi diren zergadunen helbide fiskala horien egoitza soziala izango da, betiere administrazio-kudeaketa eta negozioen zuzendaritza benetan zentralizatuta badaude. Bestela gertatuz gero, kudeaketa edo zuzendaritza horien tokiari kasu egingo zaio.

Helbide fiskala zehaztu ezin denean, aurreko irizpideei jarraituta, ibilgetuaren balio handienaren kokalekua nagusituko da.

9. artikulua. Salbuespenak.

1.Ondorengo hauek ez dute zerga ordaindu beharrik izango:

a) Estatuak, autonomia-erkidegoek eta tokiko entitateek.

b) Estatuko erakunde autonomoek eta Autonomia Erkidegoetako nahiz tokiko erakundeetako antzeko izaera duten zuzenbide publikoko entitateek.

c) Espainiako Bankuak, Kreditu Erakundeen Gordailuak Bermatzeko Funtsak eta inbertsioen bermerako funtsek.

d) Gizarte Segurantzako erakunde kudeatzaileek eta zerbitzu erkideek.

e) Espainiako Institutuak eta Institutu horretan sartutako Errege Akademia ofizialek, eta Espainiako Errege Akademiaren helburuen antzeko helburuak dituzten eta hizkuntza ofizial propioa duten autonomia-erkidegoetako instituzioek.

f) Estatuko Administrazio Orokorraren Antolakuntza eta Funtzionamenduari buruzko apirilaren 14ko 6/1997 Legearen 1. paragrafoko bederatzigarren eta hamargarren xedapen gehigarrietan aipatzen diren erakunde publikoek, eta Autonomia Erkidego eta tokiko entitateetako antzeko izaera duten zuzenbide publikoko entitateek.

g) Zerbitzu Publikoak Hobetzeko Estatu-agentziei buruzko uztailaren 18ko 28/2006 Legearen lehenengo, bigarren eta hirugarren xedapen gehigarrietan aipatzen diren estatu-agentziek, eta zerga hori ordaintzeko betebeharrik ez duten eta estatu-agentzia bihurtzen diren entitate publikoek.

h) Ikuskapen Publikorako Nazioarteko Kontseiluak, kontu-ikuskaritzaren eta etika profesionalaren arloetan nahiz antzeko gaietan.

2.Zerga ordaintzetik partzialki salbuetsita egongo dira, irabazteko asmorik gabeko entitateen zerga-araubideari eta mezenasgorako pizgarri fiskalei buruzko abenduaren 23ko 49/2002 Legearen II. tituluan aurreikusten diren terminoetan, titulu hori aplikatzen zaien erakundeak eta irabazi-asmorik gabeko erakundeak.

3.Zerga ordaintzetik partzialki salbuetsita egongo dira, Lege honetako VII. tituluko XIV. kapituluan aurreikusitako terminoetan:

a) Aurreko paragrafoan gehitu ez diren irabazi-asmorik gabeko erakundeak.

b) Kooperatiben elkarteak, federazioak eta konfederazioak.

c) Profesionalen elkargoak, enpresa-elkarteak, ganbera ofizialak eta langilesindikatuak.

d) Birmoldaketa eta Berrindustrializazioari buruzko uztailaren 26ko 27/1984 Legeak

22. artikuluaren arabera eratutako enplegua sustatzeko fondoak.

e) Ekainaren 20ko 1/1994 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onartutako Gizarte Segurantzako Lege Orokorraren testu bateginean arautzen diren Gizarte Segurantzarekin batera lan egiten duten mutuak.

f) Estatuko portuen zuzenbide publikoko entitateak eta Autonomia Erkidegoei dagozkienak, baita Portu Agintaritzak ere.

4.Zerga ordaintzetik partzialki salbuetsita egongo dira, halaber, alderdi politikoak, betiere Alderdi Politikoen Finantzaketari buruzko uztailaren 4ko 8/2007 Lege Organikoan zehaztutako terminoetan.

IV. TITULUA

Zerga-oinarria

I. KAPITULUA

Zerga-oinarriaren kontzeptua eta zehaztapena. Denbora-egozpenaren arauak

10. artikulua. Zerga-oinarriaren kontzeptua eta zehaztapena.

1.Zerga-oinarria zergaldia lortutako errentaren zenbatekoaz osatuta dago, aurreko zergaldietako zerga-oinarri negatiboen konpentsazioaren bitartez gutxitu ondoren.

2.Zerga-oinarria zuzeneko zenbatespen-metodoaren bidez zehaztuko da, zenbatespen objektibo bidez Lege honek hura aplikatzea zehazten duenean, eta modu subsidiarioan, zeharkako zenbatespen bidez, Zergei buruzko abenduaren 17ko 58/2003 Lege Orokorrean xedatutakoarekin bat etorriz.

3.Zuzeneko zenbatespenaren araubidean, zerga-oinarria kalkulatzeko zuzendu egin behar da kontabilitateko emaitza, Lege honetan ezarritako manuak aplikatuz. Kontabilitateko emaitza hori zehazteko, Merkataritza Kodean, emaitza hori zehazteari buruzko gainerako legeetan eta arauok garatzeko ematen diren xedapenetan ezarritako arauak aplikatuko dira.

4.Zenbatespen objektiboaren metodoan, berriz, zerga-oinarria osorik edo zati batean zehaztu ahal izango da, zeinu, indize edo moduluak aplikatuz Lege honetan ezarritako jarduera-arloei.

11. artikulua. Denbora-egozpena. Sarrera eta gastuak kontabilitatean inskribatzea.

1.Transakzio edo egintza ekonomikoetatik eratorritako diru-sarrerak eta gastuak hura sortu den zergaldian inputatuko dira, kontabilitate-araudiari jarraiki, hura ordaindu edo kobratu den eguna dena dela, eta batzuen eta besteen korrelazioa errespetatuz.

2.Zerga-administrazioak onartu beharko du nola erabiliko den sarreren eta gastuen denbora-egozpenaren irizpideen efikazia fiskala, Merkataritza Kodeak 34.4 eta 38.i) artikuluetan jasotakoaren arabera irizpide horiek aurreko paragrafoan ez bezalakoak izango dira, eta zergadunak finantza-egoeraren eta emaitzen ondarearen irudi leiala lortzeko salbuespen moduan erabiliko ditu.

3.1.–Zerga-ondorioetarako ez dira kenkaritzat hartuko galera eta irabazien kontuan edo erreserba-kontu batean kontabilizatu ez diren gastuak, baldin eta lege edo erregelamendu bidez hala xedatzen bada, askatasunez edo modu azkartuan amortiza daitezkeen ondare-elementuei dagokienez lege honetan aurreikusten den kasuetan salbu.

Aldi baterako egotzi beharreko zergaldiaz bestelako batean galera eta irabazien kontuan edo erreserba-kontu batean kontabilizatutako sarrera eta gastuak, aurreko paragrafoetan jasotakoari jarraiki, paragrafo horien arabera behar den zergaldian egotziko dira. Hala ere, denbora-egozpenaren araberakoaren ondoko zergaldian kontu horietan kontabilizatutako gastuak edo aurreko zergaldi bateko kontuan egotzitako sarrerak badira, batzuk eta besteak kontabilitateko egozketa egin den zergaldira egotziko dira, baldin eta horren ondoriozko kopurua aurreko idatz-zatietan ezarritako denbora-egozpenerako arauak aplikatutakoa izango zena baino zerga-karga txikiagoa sortzen ez bada.

2.–Kontabilitate-irizpideak aldatzearen ondorioz erregistratu diren erreserba-partiden abonamenduak edo karguak horiek egin diren zergaldiaren zerga-oinarrian txertatuko dira.

Halere, zerga-oinarrian ez dira txertatuko aurreko zergaldietako kontabilitateirizpideekin bat etorriz kontabilizatu eta sortu diren diru-sarrerekin edo gastuekin zerikusia duten erreserben kargu eta abonamendu horiek. Horien sortzapena dela-eta berriz kontabilizatutako gastu eta diru-sarrera horiek ere ez dira zerga-oinarrian txertatuko, kontabilitate-irizpidearen aldaketarekin bat etorriz.

4.Epekako edo prezio geroratuko eragiketak direnean, berriz, errentak proportzionalki lortutzat hartuko dira kobruak egiten diren neurrian, salbu entitateak sortzapen-irizpidea erabiltzea erabaki badu.

Epekako edo prezio geroratuko eragiketatzat hartuko dira jarraiko ordainketetan edo ordainketa bakarrean erabat nahiz zati batean beharrezkoak diren kontraprestazioak, baldin eta sortzapenaren egunaren eta azken epe edo epe bakarraren mugaegunaren artean iragan den denbora urtebetea baino luzeagoa bada.

Geroratutako zenbatekoak endosatu, deskontatu edo aurrez kobratzen direnean, une horretan lortutzat hartuko da egozteko dagoen errenta.

Paragrafo honetan zehaztutako irizpidea aplikatzeagatik zerga-oinarrian txertatu ez den zenbatekoari dagozkion kreditu-balioen narriadura ez da fiskalki kengarria izango hura gauzatu arte.

5.Fiskalki kengarriak izan ez diren gastuen bihurketa ez da zerga-oinarrian txertatuko.

6.Fiskalki kengarria izan den narriadura edo balio-zuzenketa baten bihurketa hori egin den zergaldiaren zerga-oinarrian inputatuko da, zuzenketa egin den entitatean nahiz

harekin lotuta dagoen beste batean. Arau bera aplikatuko da berriz bereganatu diren ondare-elementuak eskualdatzetik eratorritako galeren kasuan ere.

7.Ekitaldiko sarreren kontu batean abonatu gabe hornidurak deuseztatzen direnean, beren xedeari lotu ez zaizkiolako, beren zenbatekoa zuzkidura egin duen entitatearen zerga-oinarrian sartuko da, zuzkidura hori gastu kenkariduntzat hartu den neurrian.

8.Entitatea onuraduna denean edo inbertsio-arriskua bere gain hartu eta biziaseguruen kontratuetan erreskate-eskubidea onartu zaionean, polizari lotutako aktiboen likidazio-balioek zergaldi bakoitzaren amaieran eta hasieran duten balioen arteko diferentzia sartuko du zerga-oinarrian, nolanahi ere.

Paragrafo honetan xedatutakoa ez zaie aplikatuko enpresek bere gain hartutako pentsio-konpromisoak bideratzen dituzten aseguruei, azaroaren 29ko 1/2002 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako Pentsio Plan eta Fondoei buruzko Legearen testu bategineko lehen xedapen gehigarrian eta hura garatzeko araudian jasotakoaren arabera.

Errenta egotziek kontratuen kopuruak jasotzean sortutako etekina gutxituko dute.

9.Material ibilgetuko elementuak eskualdatzean, higiezinetako inbertsioetan, ibilgetu

ez-materialetan eta zorraren balio esanguratsuetan errenta negatiboak sortzen direnean, eta eskuratzailea sozietate-talde bereko entitatea denean −Merkataritza Kodearen

42. artikuluan zehaztutako irizpideei jarraiki−, errenta negatibo horiek honako momentu hauetan inputatuko dira: ondare-elementu horiek entitate eskuratzailearen balantzetik baja hartzen duten zergaldian, horiek sozietate-talde horri ez dagokion hirugarren bati eskualdatzen zaizkionean, edo eskualdatu duen edo bereganatu duen entitateak sozietate-taldearen kide izateari uzten dion momentuan, egoitza non duten eta urteko kontuak batera egin behar dituzten alde batera utzita.

Dena den, amortizagarriak diren ondare-elementuen kasuan, errenta negatiboak eskualdatutako elementuen balio-bizitza kenduko dioten zergaldian txertatuko dira, egoera horiek gertatu aurretik; dena den, elementu horiei dagokienez erabili den amortizazio-metodoa hartu beharko da kontuan.

10.Entitateen funts propioetako edo kapitaleko partaidetzaren balore adierazgarriak

eskualdatzeagatik errenta negatiboak sortzen direnean, eta eskuratu duen entitatea sozietate-talde berekoa denean −Merkataritza Kodearen 42. artikuluan zehaztutako irizpideei jarraiki−, errenta negatibo horiek ondare-elementuak sozietate-taldeari ez

dagokion hirugarren bati eskualdatzen zaizkion zergaldian inputatuko dira, edo, bestela, eskualdatu duen edo bereganatu duen entitateak sozietate-taldearen kide izateari uzten dion momentuan, egoitza non duten eta urteko kontuak batera egin behar dituzten alde batera utzita. Halere, errenta positiboak ez dira gutxituko zergadunak behar bezala frogatzen badu errenta horiek modu egokian tributatu direla, gutxienez, ehuneko 10eko karga-tasa batean.

Aurreko lerrokadan xedatutakoa era berean aplikatuko da aldi baterako enpresaelkarte batean partaidetzak eskualdatzen badira edo egoera horien antzeko atzerriko lankidetza-motak gertatzen badira.

Paragrafo honetan xedatutakoa ez da aplikagarria izango eskualdatutako entitatea iraungitzen bada, iraungitze hori Lege honetako VII. tituluko VII. kapituluan zehaztutako araubide berezian jasotako berregituratze-eragiketaren ondorioz gertatu denean salbu.

11.Establezimendu iraunkor bat eskualdatzean errenta negatiboak sortzen direnean, eta eskuratzailea sozietate-talde bereko entitatea denean −Merkataritza Kodearen

42. artikuluan zehaztutako irizpideei jarraiki−, errenta negatibo horiek establezimendu

iraunkorra sozietate-taldeari ez dagokion hirugarren bati eskualdatzen zaion zergaldian inputatuko dira, edo, bestela, eskualdatu duen edo bereganatu duen entitateak sozietatetaldearen kide izateari uzten dion momentuan, egoitza non duten eta urteko kontuak batera egin behar dituzten alde batera utzita; horiei hirugarrenei eskualdatzean lortutako errenta positiboen zenbatekoa murriztu beharko zaie. Halere, errenta positiboak ez dira

gutxituko zergadunak behar bezala frogatzen badu errenta horiek modu egokian tributatu direla, gutxienez, ehuneko 10eko karga-tasa batean.

Paragrafo honetan xedatutakoa ez da aplikatuko establezimendu iraunkorraren jarduera bertan behera geratzen den kasuetan.

12.Zergadunarekin lotuta ez dauden, zuzenbide publikoko erakundeen bidez zordunduta ez dauden eta Lege honetako 13.1.a) artikuluan xedatutakoaren aplikaziotik sortzen ez den kengarritasuna duten zordunen ustezko kaudimengabeziek sortutako kredituak edo beste aktibo batzuk hondatzeagatik eragindako zuzkidurak, eta gizarteaurreikuspeneko sistemetarako –eta, hala dagokionean, aurre-erretirorako– zuzkidura edo ekarpenei dagozkien lege honetako 14. artikuluko 1. eta 2. paragrafoen aplikaziotik eratorriak, zerga geroratuagatik aktiboak sortu dituztenak, zerga-oinarrian integratuko dira, lege honetan ezarritakoaren arabera, Lege honetako 25. artikuluan zehaztutako kapitalizazio-erreserba aplikatzean eta zerga-oinarri negatiboak konpentsatzean integrazioaren aldez aurretiko zerga-oinarri positiboaren ehuneko 70eko mugarekin.

Zergaldi batean integratu ez diren kopuruak hurrengo zergaldietan integratuko dira, aurrez aipatutako muga berberarekin. Ondorio horietarako, lehenik, zergaldi antzinakoenei dagozkien zuzkidurak integratuko dira.

13.Konkurtsoari buruzko uztailaren 9ko 22/2003 Legea aplikatzearen ondoriozko kiten eta itxaronaldien kontabilitate-erregistroari dagokion diru-sarrera zordunaren zergaoinarrian inputatuko da, ondoren zor beretik eratorritako finantza-gastuak erregistratzea dagokion heinean eta aipaturiko diru-sarreraren mugaraino.

Dena den, aurreko lerrokadan aipatzen den diru-sarreraren zenbatekoa erregistratzeke dauden eta zor beretik eratortzen diren finantza-gastuen guztizkoa baino handiagoa bada, hori zergaldi bakoitzean erregistratutako finantza-gastuekiko proportzioan egotziko da zerga-oinarrian, zor beretik eratorritako eta erregistratzeke dauden guztizko finantzagastuekiko.

II. KAPITULUA

Gastuen kengarritasuna mugatzea.

12. artikulua. Balio-zuzenketak: amortizazioak.

1.Kengarriak izango dira ibilgetu materialaren, ibilgetu ez-materialaren zein higiezinetako inbertsioen amortizazioren barruan elementuok jardunbide, erabilera, luperketa edo zaharkitzapenagatik jasaten duten benetako balio-galerari dagozkion kopuruak.

Honako kasuetan benetakotzat hartuko da depreziazioa:

a) Hurrengo taulan jasotako amortizazio linealeko koefizienteak aplikatzearen ondorio denean:

 

Gehieneko

Gehieneko

Elementu-mota

koefiziente

urte-epea

 

lineala

 

 

 

 

 

Obra zibila

 

 

Obra zibil orokorra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

% 2

100

Zoladurak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

% 6

34

Azpiegiturak eta meatzaritza-lanak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

% 7

30

Zentralak

 

 

Zentral hidraulikoak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

% 2

100

Zentral nuklearrak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

% 3

60

Karbono-zentralak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

% 4

50

Zentral berriztagarriak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

% 7

30

Beste zentral batzuk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

% 5

40

 

Gehieneko

Gehieneko

Elementu-mota

koefiziente

urte-epea

 

lineala

 

 

 

 

 

Eraikinak

 

 

Industriako eraikinak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

% 3

68

Zabortegietara xedaturiko lurrak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

% 4

50

Biltegiak eta gordailuak (gaseosoak, likidoak eta solidoak) . . . . . . . . . . . . .

% 7

30

Merkataritza-, administrazio-, zerbitzueta etxebizitza-eraikinak. . . . . . . . .

% 2

100

Instalazioak

 

 

Azpiestazioak. Energia garraiatzeko eta banatzeko sareak. . . . . . . . . . . . .

% 5

40

Kableak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

% 7

30

Beste instalazioak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

% 10

20

Makineria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

% 12

18

Talde medikoak eta antzekoak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

% 15

14

Garraio-elementuak

 

 

Lokomotorak, bagoiak eta trakzioko tresneria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

% 8

25

Itsasontzi eta aireontziak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

% 10

20

Barne-garraioko elementuak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

% 10

20

Kanpo-garraioko elementuak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

% 16

14

Autokamioiak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

% 20

10

Altzariak eta tresnak

 

 

Altzariak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

% 10

20

Mihiseria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

% 25

8

Kristaleria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

% 50

4

Erremintak eta tresnak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

% 25

8

Moldeak, matrizeak eta ereduak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

% 33

6

Beste tresna batzuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

% 15

14

Tresna elektrikoak eta informatikoak. Sistemak eta programak

 

 

Ekipo elektronikoak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

% 20

10

Informazio-prozesuetarako ekipoak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

% 25

8

Sistemak eta programa informatikoak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

% 33

6

Ekoizpen zinematografikoak, fonografikoak, bideoak eta ikus-entzunezko

% 33

6

serieak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Beste elementu batzuk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

% 10

20

 

 

 

Erregelamendu bidez, idatz-zati honetan aurreikusitako koefizienteak eta aldiak aldatu edo koefiziente eta aldi gehigarriak ezarri ahal izango dira.

b) Amortizatzeko dagoen balioaren gainean ehuneko konstante bat aplikatzeak halakoa dakarrenean.

Ehuneko konstantea kalkulatzeko, ofizialki onartutako amortizazio-taulen araberako amortizazio-alditik aurrera lortzen den amortizazio lineala ponderatu behar da ondoko koefiziente hauekin:

1.–1,5, elementuaren amortizazio-aldia bost urtetik beherakoa bada.

2.–2, elementuaren amortizazio-aldia bost urtekoa edo handiagoa eta zortzitik beherakoa bada.

3.–2,5, elementuaren amortizazio-aldia zortzi urtekoa edo handiagoa bada.

Portzentaje konstantea ez da, inola ere, ehuneko 11 baino txikiagoa izango. Eraikinen, altzarien eta tresnerien kasuan ezingo da ehuneko konstante bidezko

amortizaziorik erabili.

c) Zenbaki digituen metodoa erabiltzeak depreziazioa dakarrenean.

Digituen batura ofizialki onartutako amortizazio-tauletako amortizazio-aldiaren arabera zehaztuko da.

Eraikinen, altzarien eta tresnerien kasuan ezingo da zenbaki digitu bidezko amortizazioa erabili.

d) Depreziazioa zergadunak aurkeztu ondoren Administrazioak onartu duen plan bati egokitzen zaionean.

e) Zergadunak zenbatekoa justifikatzen duenean.

Erregelamendu bidez, d) idatz-zatian adierazten den planaren ebazpenerako prozedura onartuko da.

2.Balio-bizitza zehaztua duen ibilgetu ez-materiala haren balio-bizitza kontuan hartuta amortizatuko da.

3.Dena den, modu librean amortizatu ahal izango dira:

a) Sozietate anonimo laboralen edo sozietate mugatu laboralen ibilgetu material, material ez-material eta higiezinetako inbertsioetako elementuak, horien jarduerei lotuta daudenean eta hala kalifikatu ondorengo lehen bost urteetan erosi direnean.

b) Ibilgetu material eta ez-materialen elementuak, eraikinak izan ezik, ikerkuntza eta garapenari lotuta daudenean.

Eraikinak linealki amortizatu ahal izango dira hamar urtetan, ikerkuntza eta garapenari lotuta dauden zatian.

c) Ibilgetu ez-material moduan aktibatutako ikerkuntzaeta garapen-gastuak, amortizazio-askatasuna duten elementuen amortizazioak izan ezik.

d) Uztailaren 4ko 19/1995 Legeak, Nekazaritzako Ustialekuak Modernizatzekoak, xedatutakoari jarraiki lehentasunezko ustialeku elkartuen kalifikazioa duten entitateen ibilgetu material edo ez-materialen elementuak, baldin eta lehentasunezko ustialekuaren aitorpen egunetik lehen bost urteetan erosi badira.

e) Ibilgetu materialaren elementu berriak, unitate bakoitzaren balioa 300 eurotik gorakoa ez denean, 25.000 eurora arte aipatutako zergaldiari dagokionez. Zergaldia urtebete baino txikiagoa bada, adierazitako muga honako hau izango da: 25.000 euro zergaldiaren iraupenak urtearekiko duen proportzioaz biderkatzean ateratzen dena.

Amortizazio-askatasunari aplikatutako kantitateek txikiagotu egingo dute, zergaondorioetarako, amortizatutako elementuen balioa.

13. artikulua. Balio-zuzenketak: ondare-elementuak narriatzeagatik balioa galtzea.

1.Zordunek izan ditzaketen kaudimengabezien ondorioz kredituak narriatu direlaeta kredituok izan ditzaketen galerak ere kengarriak izango dira, baldin eta, zergaren sortzapenaren unean honako hauetakoren bat suertatuz gero:

a) Obligazioa iraungi denetik 6 hilabeteko epea pasatu izana.

b) Zorduna lehiaketa-egoeran badago.

c) Zorduna ondasunak ostentzeari dagokion delituagatik auzipetuta dagoenean.

d) Obligazioak epaile bidez eskatu izana; edo auzi judizial edo arbitraiazko jardunbidean egotea, eta kobratzeko horien ebazpena behar izatea.

Kredituen narriaduragatiko galera hauek ez dira kengarriak izango:

1.–Zuzenbide publikoko entitateek zordundutako kredituei dagozkienak, haren existentzian edo zenbatekoan eragiten duen prozedura arbitral edo judizial baten xede direnean salbu.

2.–Lotetsitako pertsonek edo entitateek zordundutako kredituei dagozkienak, horiek lehiaketa-egoeran badaude eta epaileak likidazio-fasea ireki badu salbu, Konkurtsoari buruzko uztailaren 9ko 22/2003 Legean ezarritako terminoetan.

3.–Bezero eta zordunen kaudimenei dagozkien arrisku-estimazio globalei dagozkienak.

Erregelamendu bidez, kredituen narriaduragatiko zuzkiduren kengarritasuna zehazten duten egoerei buruzko arauak eta finantza-entitateetako zordunen ustezko kaudimengabezietatik eratorritako beste aktibo batzuk zehaztuko dira, baita arrisku hori estaltzeko galeren zenbatekoari dagozkionak ere. Arau horiek ere aplikagarriak izango dira Lege honetako 7. artikuluko 1. paragrafoko h) eta i) idatz-zatietan aipatzen diren aktiboen titulazio-fondoak eta hipotekaren titulazio-fondoak dituzten amortizazio-kostuaren arabera baloratutako zor-instrumentuen balioa narriatzeagatik baloratutako zuzenketen kengarritasunarekin lotuta.

2.Ez dira kengarriak izango:

a) Ibilgetu ez-materialaren, higiezinetako inbertsioen eta ibilgetu materialaren narriadurak eragindako galerak, merkataritza-funtsa barne.

b) Entitateen funts propioak edo kapitala ordezkatzen duten balioak narriatzegatik sortutako galerak.

c) Zorra adierazten duten balioen narriadura-galerak.

Paragrafo honetan adierazitako narriaduragatiko galerak kengarriak izango dira, Lege honetako 20. artikuluan zehaztutako terminoetan.

3.Balio-bizitza zehaztugabea duen aktibo ukiezina eskuratzeko prezioa kengarria izango da, baita merkataritza-funtsei dagokiena ere; dena den, urtean zenbateko osoaren hogeirena kendu ahal izango da gehienez ere.

Kenkari hau ez da baldintzatuko galera eta irabazien kontuan kontabilitate-egozpena egitera. Kantitate kengarriak txikiagotu egingo dute, zerga-ondorioetarako, ibilgetu ez-materialari dagokion balioa.

14. artikulua. Aurreikuspenak eta beste gastu batzuk.

1.Ez dira kendu ahal izango Pentsio Plan eta Fondoei buruzko Legearen testu bateginaren xede diren kontingentzien berdinak edo antzekoak estaltzeko barne-fondoen eta horniduragatiko gastuak, azaroaren 29ko 1/2002 Errege Lege Dekretuak onartua.

Gastu horiek fiskalki kengarriak izango dira prestazioak ordaintzen diren zergaldian.

2.Ez dira kendu ahal izango langileentzako epe luzerako ordainsariekin lotutako gastuak, zehaztutako ekarpen-sistemen edo prestazio zehatzeko sistemen bitartez. Kengarriak izango dira Pentsio Plan eta Funtsei buruzko Legearen testu bateginean araututa dauden pentsio-planen sustatzaileek egindako ekarpenak eta enpresen gizarteaurreikuspeneko planetara egindakoak. Ekarpen horiek partaide edo aseguratu bakoitzari berari dagokion heinean egotziko zaizkio, aparteko kasuetan Pentsio Plan eta Funtsei buruzko Legearen testu bategineko 5.3.c) artikuluan ezarritakoa aplikatuz pentsioplanetara egiten direnak izan ezik.

Pentsio-planen antzeko kontingentziak estaltzeko zergak ere kengarri gisa hartuko dira, honako baldintza hauek betetzen badira:

1.–Prestazioekin lotutako pertsonei egoztea zergetan.

2.–Geroko prestazioak jasotzeko eskubidea eskualdatzea modu atzeraezinean. 3.–Kontribuzio horiek berekin dakartzaten baliabideen titularitatea eta kudeaketa

eskualdatzea.

Halaber, kengarriak izango dira Laneko pentsio-funtsen jarduerak eta ikuskapena arautzen dituen Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2003ko ekainaren 3ko 2003/41/EE Zuzentarauan ezarritako enpresa sustatzaileek egindako ekarpenak, baldin eta aurreko betekizunak betetzen badira eta Pentsio Plan eta Funtsei buruzko Legearen testu bategineko 8.6. artikuluan azaltzen diren gertakizunak estaltzen badira.

3.Hornidurei atxikitako gastu hauek ez dira kengarriak izango:

a) Betebehar inplizitu edo isilekoetatik eratorriak.

b) Kontratuak betetzeko kostuei dagozkienak, kontratuotatik jasoko diren onura ekonomikoak baino handiagoak badira.

c) Berregituraketen ondoriozkoak, legezko edo kontratuzko betebeharrei, eta ez soilik isilekoei, lotutakoak direnean izan ezik.

d) Erosketen itzulketa-arriskuari dagozkionak.

e) Pertsonal-gastuak, langileei ordaintzeko formula gisa erabili diren ondaretresnetan oinarritutako ordainketak badira eta dirutan ordaintzen badira.

4.Ingurumen alorreko jarduketei dagozkien gastuak kengarriak izango dira zergadunak egindako plan bati egokitu eta zerga-administrazioak plan hori onartzen duenean. Aurkeztu beharreko planak ebazteko jardunbidea erregelamendu bidez finkatuko da.

5.Aurreko hiru paragrafoen arabera, zergan kengarriak izan ez diren gastuak hornidura hori bere helbururako erabiltzen den zergaldiko zerga-oinarrian sartuko dira.

6.Pertsonal-gastuak, langileei ordaintzeko formula gisa erabili diren ondaretresnetan oinarritutako ordainketak badira eta horiek langileei ordaintzeko formula gisa erabili badira, zergatik kendu ahal izango dira horiek ematen direnean.

7.Aseguru-entitateek egindako hornikuntza teknikoen gastuak kengarriak izango dira, baina honako muga hau izango dute: arau aplikagarrietan ezarritako gutxieneko zenbatekoa. Aurreko mugarekin, zerga-oinarriaren kalkuluan kengarria izango da ekitaldian egonkortze-erreserbarako egindako zuzkiduraren zenbatekoa, nahiz eta galeren eta irabazien kontuan sartu ez. Erreserbako diru-kopururen bat erabili bada, erabili den zergaldiko zerga-oinarrian integratu behar da.

Primen narriaduraren ziozko zuzenketak eta kobratzeko dauden kuotak ezin dira bateratu, saldo beretarako, zordunek izan ditzaketen kaudimengabeziei aurre egiteko hornikuntzarekin.

8.Elkarren bermerako sozietateek hornidura teknikoak direla-eta galera-irabazien kontuaren kargura egindako gastuak kengarriak izango dira, fondo horrek Elkarren Bermerako Sozietateen Araubide Juridikoari buruzko martxoaren 11ko 1/1994 Legeko 9. artikuluan zehazten den nahitaezko gutxieneko zenbatekoa erdietsi arte. Derrigorrezko zenbatekoak gainditzen dituzten zuzkidurek ehuneko 75eko kenkaria izango dute.

Ez dira zerga-oinarrian sartuko herri-administrazioek elkarren bermerako sozietateei emandako diru-laguntzak, ez eta diru-laguntza horietatik eratorritako errentak ere, baldin eta bai batzuk bai besteak hornikuntza teknikoen fondora zuzentzen badira. Birfidantzamendu-sozietateei ere paragrafo honetan jasotakoa aplikatuko zaie, Elkarren Bermerako Sozietateen Araubide Juridikoari buruzko Legeak 11. artikuluan ezarritakoaren arabera haien helburu soziala derrigorrez bete behar duten jarduerei dagokienean.

9.Konponketaeta berrikusketa-bermeen ondoriozko arriskuei dagozkien gastuak kengarriak izango dira, horniduraren saldoa zehazteko beharrezkoa den zenbateraino. Baina saldo hori ez da izan behar eragiketa baten emaitza baino handiagoa; eragiketa honako hau da: zergaldiaren amaieran berme biziduna duten salmentei portzentaje bat aplikatuko zaie, zergaldian eta aurreko zergaldi bietan dauden bermeei aurre egiteko egindako gastuen eta zergaldiotan egindako bermedun salmenten arteko proportzioa, hain zuzen ere.

Salmentak itzultzeagatik sortzen diren gastu osagarriak estaltzeko zuzkidurei ere aurreko lerrokadan xedatutakoa aplikatuko zaie.

Sortu berri diren entitateek ere lehenengo lerrokadan aipatutako zuzkidurak kendu ahal izango dituzte, igarotako zergaldietan egindako gastuei eta salmentei dagokienez zentzu horretan aipatutako ehunekoa aplikatuz.

15. artikulua. Gastu ez-kengarriak.

Ondoko gastu hauek ez dira kenkaritzat hartuko zergetan:

a) Funts propioen ordainketa ordezkatzen dutenak.

Lege honetan aurreikusitakoaren ondorioetarako, funts propioen ordainketa gisa hartuko da entitateen kapitala edo funts propioak ordezkatzen dituzten balioei dagokiena, hark kontabilitate-izaera badu ere.

Era berean, funts propioen ordainsari gisa hartuko dira, Merkataritza Kodeko 42. artikuluan zehaztutako irizpideen arabera, sozietate-talde bateko partaide diren sozietateek emandako partaidetza-maileguei dagokiena, egoitza non duten edo urteko kontu bateratuak egiteko betebeharra ote duten kontuan hartu gabe.

b) Sozietateen gaineko zerga kontabilizatzetik eratorritakoak. Kontabilizazio horretatik eratorritakoak ez dira sarreratzat hartuko.

c) Isunak, zigoreta administrazio-zehapenak, betearazpen aldiko errekarguak eta aurretiazko errekerimendurik gabe epez kanpo aurkeztutako aitorpenengatiko errekarguak.

d) Jokoan izandako galerak.

e) Dohaintzak eta liberalitateak.

Ondoko hauek ez dira e) idatz-zati honetan sartuko: bezero edo hornitzaileekiko harremanak direla-eta izandako gastuak; ohiturei jarraiki enpresako langileekin izandako gastuak; ondasunen salmenta eta zerbitzugintza zuzenean edo zeharka sustatzeko izandako gastuak; eta diru-sarrerei lotutako gastuak.

Dena den, bezeroei edo hornitzaileei eskainitako arretei dagozkien gastuak kengarriak izango dira; halere, horiek zergaldiko negozio-zifraren zenbateko garbiaren ehuneko 1eko muga izango dute.

Era berean, ez dira e) idatz-zati honetan sartuko administratzaileek goi-zuzendaritzako funtzioak egiteagatik edo entitatearekin gauzatutako lan-kontratutik eratorritako beste funtzio batzuk egiteagatik jasotako ordainsariak.

f) Antolamendu juridikoaren aurkako jarduketei dagozkien gastuak.

g) Arau bidez paradisu fiskaltzat jotako herrialde edo lurraldeetan egoitza duten pertsona edo entitateekin zuzenean edo zeharka burututako eragiketei dagozkien zerbitzuen gastuak, edo haietan egoitza duten pertsona edo entitateen bitartez ordaintzen diren gastuak, salbu zergadunak frogatzen badu gastua benetan burututako eragiketa edo transakzio bati dagokiola.

Nazioarteko gardentasun fiskalari buruzko arauak ez dira aplikatuko modu fiskalean gastu ez-kengarri gisa kalifikatu diren gastuei dagozkien errentetan.

h) Zergaldian sortutako gastu finantzarioak, talde bereko entitateekin egindako zorren ondoriozkoak −Merkataritza Kodearen 42. artikuluan ezarritako irizpideen arabera−, enpresa nongoa den eta urteko kontu bateratuak aurkeztu behar dituela kontuan hartu gabe, zor horiek ondorengo helburuetarako egin direnean: taldeko beste entitate batzuei edozein entitateko kapitalaren edo funts propioen partizipazioak erosteko, edo taldeko beste entitate batzuen kapitalean edo funts propioetan ekarpenak egiteko, non eta zergadunak ez duen egiaztatzen arrazoi ekonomiko baliodunak daudela eragiketa horiek egiteko.

i) Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergari buruzko eta sozietateen gaineko zergaren, ez-egoiliarren errentaren gaineko zergaren eta ondarearen gaineko zergaren gaineko legeen partezko aldaketari buruzko azaroaren 28ko 35/2006 Legearen 17.2 e) artikuluan adierazten den merkataritza-harremanetik edo lan-harreman arrunt edo berezitik eratorritako gastuak, edo biak, baita horiek hainbat zergalditan ordaintzen badira ere, horiek honako zenbateko hauen artean handiena gainditzen dutenean:

1.–Milioi bat euro.

2.–Langileen Estatutuan, hura garatzeko araudian edo, hala badagokio, epaiak betearazteko araudian zehaztutako nahitaezko zenbatekoa. Ezin izango da halakotzat jo hitzarmen, itun edo kontratu bidez zehaztutakoa. Dena den, Langileen Estatutuaren 51. artikuluan xedatutakoaren arabera egin diren kaleratze kolektiboen kasuan, edota aipaturiko Estatutuaren 52. artikuluaren c) idatz-zatian aurreikusitako arrazoiak direla medio gertatutakoetan, eta, betiere, kaleratze kolektiboa ekonomia, teknika, antolaketa edo ekoizpeneko arrazoiak edo ezinbestea direla kausa egin bada, Langileen Estatutuan kaleratze bidegabeetarako zehaztutako nahitaezko zenbatekoa izango da.

Horretarako, sozietate-talde bereko beste entitate batzuek ordaintzen dituzten zenbatekoak zenbatuko dira, baldin eta Merkataritza Kodearen 42. artikuluan aurreikusitako baldintzak betetzen badira, horien bizilekua eta urteko kontu bateratuak egin beharra dena dela.

j) Hauengandik desberdinak diren kalifikazioa dutelako, ehuneko 10etik beherako karga-tasa ordaindu behar ez duten edo salbuetsitako diru-sarrera osatzen duten edo diru-sarrerarik sortzen ez duten pertsona edo entitate lotetsiekin gauzatutako eragiketei dagozkien gastuak.

16. artikulua. Finantza-gastuen kengarritasuna mugatzea.

1.Finantza-gastu garbiak kengarriak izango dira, baina muga bat izango dute: ekitaldiaren mozkin operatiboaren ehuneko 30.

Horretarako, honako hauek hartuko dira finantza-gastu garbitzat: gehiegizko finantzagastuek zergaldian sortutako kapital propioak hirugarrenei lagatzearen ondoriozko dirusarreren gainetik duten aldea, betiere lege honen 15. artikuluaren g) , h) eta j) idatz-zatiak aipatzen dituen gastuak alde batera utzita.

Dagokion ekitaldiko galera-irabazien kontuaren ustiapen-emaitzatik abiatuta zehaztuko da mozkin operatiboa, Merkataritza Kodearen eta hura garatzen duen gainerako kontabilitate-araudiaren arabera. Nolanahi ere, ondorengoak ezabatuko dira: ibilgetuaren amortizazioa, ibilgetu ez-finantzarioen diru-laguntzen eta beste batzuen egozpena, ibilgetuaren inorenganatzeen ondoriozko narriadura eta emaitzak; horrezaz gainera, zerrenda horri ondare-tresnetako partizipazioen sarrera finantzarioak gehitu behar zaizkio, betiere sarrera horiek entitateen dibidenduak edo mozkinetako partizipazioak badira, eta entitate horietako partizipazio-ehunekoa, zuzena nahiz zeharkakoa, gutxienez ehuneko 5ekoa bada edo partizipazioa eskuratzeko balioa 20 milioi euro baino handiagoa bada, salbu eta partizipazio horiek erosteko egindako zorren finantza-gastuak kengarriak ez direnean, Lege honetako 15. artikuluaren 1. paragrafoko

h) idatz-zatia aplikatuta.

Nolanahi ere, kengarriak izango dira zergaldiko 1 milioi euroko finantza-gastu garbiak. Kenkari gisa baliatu ez diren finantza-gastuak hurrengo zergaldietan izango dira kengarriak, dagokion zergaldikoekin batera, eta betiere paragrafo honetan aurreikusitako

muga kontuan hartuta.

2.Zergaldiko finantza-gastu garbiak artikulu honetako 1. paragrafoan ezarritako mugara iristen ez badira, muga horren eta zergaldiko finantza-gastu garbien arteko diferentzia artikulu honetako 1. paragrafoan ondorengo 5 urteetako eta hurrengoetako zergaldietako finantza-gastu garbien kenkariei dagokienez aurreikusitako mugari erantsiko zaio, harik eta diferentzia hori kendu arte.

3.Zergak lege honetako 43. artikuluan ezarritakoaren arabera ordaintzen dituzten entitateetako bazkideei egotzitako finantza-gastu garbiak kontuan hartuko dituzte bazkide horiek, artikulu honetan aurreikusitako muga aplikatzeko orduan.

4.Entitatearen zergaldia urtebete baino txikiagoa bada, hauxe izango litzateke artikulu honen 1. paragrafoaren laugarren lerrokadan aurreikusitako zenbatekoa: 1 milioi euro zergaldiaren iraupenak urtearekiko duen proportzioaz biderkatzean ateratzen dena.

5.Artikulu honetan aurreikusitakoaren ondorioetarako, edozein motatako entitateren funts propioetan edo kapitalean partaidetzak erostera xedaturiko zorretatik eratorritako finantza-gastuak kengarriak izango dira, baina honako muga gehigarri hau izango dute: eskurapena egin zuen entitatearen onura operatiboaren ehuneko 30. Dena den, onura operatibo horretan ez dira txertatuko erosketa hori egin eta hurrengo 4 urteetan harekin bat egingo duten entitateak, fusio horretarako Lege honetako VII. tituluko VII. kapituluan aurreikusitako zerga-araubide berezia aplikatzen ez bada. Finantza-gastu horiek hartu beharko dira kontuan, halaber, artikulu honetako 1. paragrafoan adierazitako mugan.

Paragrafo honetan xedatutakoa aplikatuz eragindako finantza-gastu ez kengarriak kendu egin ahal izango dira hurrengo zergaldietan, betiere artikulu honetako paragrafo honetan eta 1. paragrafoan aurreikusitako muga kontuan hartuta.

Paragrafo honetan aurreikusitako muga ez da aplikagarria izango entitateen funts propioetako edo kapitaleko partaidetzak erosi diren zergaldian, baldin eta eskurapen hori zor bidez finantzatu bada, gehienez ere, eskurapen-prezioaren ehuneko 70eko mugarekin. Era berean, muga hori ez da aplikatuko hurrengo zergaldietan, betiere zor horren zenbatekoari, eskuratu den momentutik, honako zenbateko hau kentzen bazaio, gutxienez: hurrengo 8 urteetako urte bakoitzeko zati proportzionalean dagokion zatia, zorra eskurapen-prezioaren ehuneko 30era iritsi arte.

6. Artikulu honetan ezarritako muga ez zaie aplikatuko honako hauei:

a) Kreditu-erakundeei eta aseguru-etxeei.

Xede horietarako, kreditu-erakundetzat hartuko dira boto-eskubideen jabe diren entitateek, zuzenean edo zeharka, betiere horien jarduera bakarra instrumentu finantzarioak jaulkitzea eta merkatuan jartzea bada, entitate horien erregulazio-kapitala eta finantzaketa indartzeko.

Tratamendu bera jasoko dute hipoteka-titulazioa duten eta Funtsen eta Titulazio Hipotekarioko Funtsen Araudiari buruzko uztailaren 7ko 19/1992 Legeak arautzen dituen funtsek, eta aktiboen titulaziorako funtsek (Kreditu-erakundeen Espainiako legeria Bankukoordinaziorako Bigarren Zuzentarauari egokitzeko eta finantza-sistemari buruzko beste aldaketa batzuk egiteko apirilaren 14ko 3/1994 Legearen bosgarren xedapen gehigarriaren

2.paragrafoaren bidez arautuak) .

b) Entitatea iraungi den zergaldian, entitatea berregituratze-eragiketa baten ondorioz iraungi den kasuetan salbu.

III. KAPITULUA

Baloratzeko arauak

17. artikulua. Kostu gabeko eskualdatze eta sozietate-eskualdatzeetan balorazioak egiteko arau nagusia eta arau bereziak.

1.Ondare-elementuak baloratzeko, Merkataritza Kodean aurreikusitako irizpideak hartuko dira kontuan, Lege honetan zehaztutako arauak aplikatu ostean.

Nolanahi ere, arrazoizko balioaren irizpidea aplikatuz sortzen diren balio-aldaketek ez dute zerga-ondoriorik izango aldaketok galera-irabazien kontuari egotzi behar ez zaizkion bitartean. Kontabilitateko errebalorizazioen zenbatekoa ez da zerga-oinarrian sartuko, errebalorizazio horiek beren zenbatekoa galera-irabazien kontuan sartzera behartzen duten legezko edo arauzko arauak direla-eta burutzen direnean izan ezik. Zerga-oinarrian sartu gabeko errebalorizazioaren zenbatekoak ez du ekarriko elementu errebalorizatuen balio handiagoa, zerga ondorioetarako.

2.Funts propioak edo kapitala kreditu-konpentsazio bidez gehitzeko eragiketak gehitze horrek merkataritzaren ikuspegitik duen zenbatekoan baloratuko dira fiskalki, kontabilitate-balorazioa edozein izanik ere.

3.Fusioaren eta zatiketa totalaren edo partzialaren arabera eskualdatutako ondareelementuak baloratzeko orduan, entitateak eta horien bazkideak hartuko dira kontuan, Lege honetako VII. tituluko VII. kapituluan zehazten den moduan.

Entitateei helarazitako ondare-elementuak eta horien kontraprestazio gisa jasotako baloreak eta trukean bereganatutako baloreak baloratu ahal izateko, Lege honetako VII. tituluko VII. kapituluan zehaztutakoa hartuko da kontuan.

Nolanahi ere, eta paragrafo honetan aipatutako eragiketetan Lege honetako VII. tituluko VII. kapituluan zehaztutako araubidea aplikatu behar ez bada, aipatutako ondareelementuak baloratzeko hurrengo paragrafoan zehaztutakoa hartuko da kontuan.

4.Ondare-elementu hauek merkatuan duten balioagatik baloratuko dira:

a) Kostu bidez eskualdatu edo eskuratutakoak. Diru-laguntzak ez dira hala hartuko.

b) Entitateei ekarrikoak eta horien ordain gisa hartutako balioak, Lege honetako VII. tituluko VII. kapituluan aurreikusitako araubidea aplikatu behar denean edo aurreko 2. paragrafoa aplikatu behar denean salbu.

c) Bazkideei, sozietatea desegitean, bazkideen banaketan, ekarpenen itzulketarekin egiten diren kapital-txikipenetan, jaulkipen-sariaren banaketan, eta mozkinen banaketan eskualdatutakoak.

d) Desegite oso edo partziala eta lagapen osoa direla eta eskualdatutakoak, Lege honetako VII. tituluko VII. kapituluan aurreikusitako araubidea aplikatu behar denean salbu.

e) Trukaketan eskuratutakoak.

f) Truke edo bihurketa bidez bereganatutakoak, Lege honetako VII. tituluko VII. kapituluan aurreikusitako araubidea aplikatu behar denean salbu.

Merkatuko baliotzat hartuko da alderdi independenteen artean adostutakoa, eta Lege honetako 18.4 artikuluan aurreikusitako edozein metodo erabili ahal izango da.

5.Aurreko paragrafoko a) , b) , c) eta d) idatz-zatietan aipatzen diren kasuetan, entitate eskualdatzaileak eskualdatutako elementuen merkatuko balioaren eta horien zerga-balioaren arteko diferentzia sartuko da bere zerga-oinarrian. Dena den, kapitala edo funts propioak kreditu-konpentsazioz gehitzen badira, entitate eskualdatzaileak kapital edo funts propioen gehikuntzaren zenbatekoaren eta kapitalizatutako kredituaren zerga-balioaren arteko diferentzia sartuko du bere zerga-oinarrian, dagokion proportzioan.

Aurreko paragrafoko e) eta f) idatz-zatietan aipatu diren kasuetan, entitateek honako diferentzia hau sartuko dute zerga-oinarrian: eskualdatutako elementuen merkatuko balioaren eta emandakoen zerga-balioaren artekoa.

Doako eskurapenetan, entitate eskuratzaileak eskuratutako ondare-elementuaren merkatuko balioa sartuko du bere zerga-oinarrian.

Artikulu honetan aipatzen diren errentak, berauen sortarazle diren eragiketak egiten diren zergaldian sartuko dira zerga-oinarrian.

6.Ekarpenak itzuliz kapitala murriztean, bazkideek jasotako elementuen merkatuko balioaren eta partaidetzaren zerga-balioaren arteko diferentzia sartu beharko da horien zerga-oinarrian.

Arau bera erabiliko da akzioen edo partaidetzen jaulkipen-prima banatzean ere. Dena den, eta Inbertsio Kolektiboko Erakundeen azaroaren 4ko 35/2003 Legean

araututako kapital aldakorreko inbertsio-sozietateek egindako eragiketak direnean, eta horiei karga-tasa orokorra aplikatu behar ez zaienean, kapitalaren murriztapenean jasotako zenbateko osoa, ekintzen likidazio-balioaren hazkuntzaren mugarekin, eskuratu edo sinatzen direnetik harik eta kapital soziala gutxitu arte, kidearen zerga-oinarrian sartuko da, kuota osoan kenkarirako eskubiderik gabe.

Kapital aldakorreko inbertsio-sozietate horiek egindako jaulkipen-prima banatzean jasotako zenbatekoak bazkidearen zerga-oinarrian txertatuko dira, baina horiek ez dute kuota osoan kenkaririk izateko eskubiderik izango.

Aurretiaz xedatutakoa Batasuneko beste estatu batzuetan erregistratutako taldeinbertsioko entitateei (kapital aldakorreko inbertsio-sozietateen baliokide direnei) aplikatuko zaie, inbertsiogile-talde murritzak direla eta dituzten mugak gorabehera, beraien akzioak eskuratzen, lagatzen edo erreskatatzen direnean. Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2009ko uztailaren 13ko 2009/65/EE Zuzentarauak (higigarrien baloreetako talde-inbertsioko entitate batzuei buruzko lege, arau eta administrazio-xedapenak koordinatu dituenak) araututako sozietateei kasu guztietan aplikatuko zaie.

7.Mozkinak banatzean, bazkideek jasotako elementuen merkatuko balioa sartu beharko da beren zerga-oinarrian.

8.Sozietateak desegitean eta bazkideak bereiztean, horiek jasotako elementuen merkatuko balioaren eta partaidetza deuseztatuaren zerga-balioaren arteko diferentzia sartuko da beren zerga-oinarrian.

9.Bategitean eta zatiketa osoan edo partzialean, bazkideen zerga-oinarrian sartuko da hartutako partaidetzaren merkatuko balioaren eta partaidetza deuseztatuaren balio

fiskalaren arteko diferentzia, Lege honetako VII. tituluko VII. kapituluan aurreikusitako zerga-araubide berezia aplikatu behar den kasuetan salbu.

10.Ekarpenak itzultzeaz bestelako helburua duen kapital-murriztapenak ez die bazkideei ekarriko zerga-oinarrian sartzeko errenta positibo edo negatiborik.

11.Kontabilitate-estalduren eta galera eta irabazien kontuan aitortutako balioaldaketekin estalitako partiden kasuan, horiek horien balioa murriztuko dute jasotako errentari dagokion zerga-trataera zehaztu ahal izateko.

18. artikulua. Lotutako eragiketak.

1.Lotutako pertsonen edo entitateen artean egindako eragiketak beren merkatuko balioaren arabera baloratuko dira. Pertsona edo entitate independenteek lehia librean adostutakoa hartuko da merkatuko balio gisa.

2.Ondoko hauek hartuko dira elkarri lotutako pertsona edo entitatetzat:

a) Entitate bat eta bertako bazkide edo partaideak.

b) Entitate bat eta bertako kontseilari edo administratzaileak, horiei dagozkien funtzioak gauzatzeko ordainsariari dagozkienean salbu.

c) Entitate bat eta bertako bazkide, partaide, kontseilari edo administratzaileen ezkontideak edo ahaidetasun-harreman batek lotutako pertsonak. Harreman hori zuzenekoa zein zeharkakoa izan daiteke, odolkidetasunezkoa edo izatezko bikoteak ekar lezakeena, hirugarren mailaraino.

d) Talde bereko bi entitate.

e) Entitate bat eta beste entitate bateko kontseilari edo administratzaileak, baldin eta bi entitateak talde berekoak badira.

f) Entitate bat eta beste entitate bateko bazkide edo partaideen ezkontideak, edo ahaidetasun-harreman batek lotutako pertsonak, entitate biak talde berekoak direnean. Harreman hori zuzenekoa zein zeharkakoa izan daiteke, odolkidetasunezkoa edo izatezko bikoteak ekar lezakeena, hirugarren mailaraino.

g) Bi entitate, baldin eta lehenengoak gutxienez ehuneko 25eko zeharkako partaidetza baldin badu bigarrenaren kapital sozialean edo haren funts propioetan.

h) Bi entitate, baldin eta bertako bazkideek edo partaideek edo haien ezkontideek edo ahaidetasun-harreman batek lotutako pertsonek, zuzenean edo zeharka, gutxienez ehuneko 25eko partaidetza baldin badute kapital sozialean edo funts propioetan. Ahaidetasun-harremana zuzenekoa zein zeharkakoa izan daiteke, odolkidetasunezkoa edo hirugarren mailara arteko loturakoa.

i) Espainiako lurraldean egoitza duen entitate bat eta atzerrian dituen establezimendu iraunkorrak.

Lotura hori bazkide edo partaideen eta entitatearen arteko harremanaren arabera definitzen bada, partaidetzak ehuneko 25ekoa edo handiagoa izan beharko du. Administratzaileei egindako aipamenak zuzenbidezkoak eta izatezkoak hartuko ditu.

Taldea existitzen da zenbait sozietatek unitate erabakitzaile bat eratzen dutenean Merkataritza Kodeak 42. artikuluan ezarritako irizpideei jarraiki, egoitza nonahi dutela ere eta urtero kontu bateratuak aurkezteko obligazioa eragotzi gabe.

3.Lotutako pertsonek edo entitateek, egindako eragiketak merkatuko balioaren arabera baloratu direla egiaztatzeko, erregelamendu bidez ezarritako dokumentazio zehatza mantendu beharko dute zerga-administrazioaren eskura, betiere proportzionaltasuneta nahikotasun-printzipioei jarraiki.

Dokumentazio horrek eduki sinplifikatua izango du lotutako pertsonei edo entitateei dagokienez, Lege honetako 101. artikuluan zehaztutako terminoetan zehaztutakoaren arabera, negozio-zifren zenbateko garbia 45 milioi eurotik beherakoa denean.

Dokumentazioaren eduki sinplifikatua ez da inola ere aplikagarria izango honako eragiketa hauetan:

1.–Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren zergadunek, zenbatespen objektiboko araubidea aplikagarria zaion jarduera ekonomiko bat egiterakoan, entitateekin

egiten dituzten eragiketak, baldin eta zergadunek beraiek edo haien ezkontideek, aurreko ahaideek edo ondorengo ahaideek, banaka edo horiek guztiek batera, entitate horien kapital sozialaren edo funts propioen ehuneko 25 edo gehiago badute.

2.–Negozioak eskualdatzeko eragiketak.

3.–Balioen merkatu arauturen batean negoziaziora onartuta ez dauden edo paradisu fiskaltzat kalifikatutako herrialdeetan edo lurraldeetan kokatuta dauden merkatu arautuetan negoziaziora onartuta dauden entitateen funts propio edo partaidetzen eskualdatze-eragiketak.

4.–Higiezinen gaineko eragiketak. 5.–Aktibo ukiezinen gaineko eragiketak.

Dokumentazio espezifikoa ez da beharrezkoa izango honako kasu hauetan:

a) Zerga-baterakuntzaren araubideko talde berean dauden entitateen arteko eragiketetan, betiere Lege honetako 65.2 artikuluan aurreikusitakoari kalterik egin gabe.

b) Ekonomia-intereseko taldeek, Ekonomia Intereseko Taldeei buruzko apirilaren 29ko 12/1991 Legean ezarritakoari jarraiki, eta aldi baterako enpresa-elkarteek, enpresataldeen eta aldi baterako elkarteen eta eskualdeko industria-garapenerako sozietateen zerga-araubideari buruzko maiatzaren 26ko 18/1982 Legean araututa eta Ogasun eta Herri Administrazioen Ogasunaren erregistro berezian inskribatuta daudenek, euren kideekin edo zerga-baterakuntzako araudiaren talde bereko beste entitate batzuekin egiten dituzten eragiketetan. Dena den, dokumentazio espezifikoa beharrezkoa izango da aldi baterako enpresa-elkarteen kasuan edo enpresa-elkarteen antzeko lankidetzaformulen kasuan, horiek Lege honetako 22. artikuluan zehaztutako araubidea bete behar dutenean.

c) Baloreak saltzeko eskaintza publikoen edo baloreak eskuratzeko eskaintza publikoen barruan egindako eragiketetan.

d) Lotutako pertsona edo entitate berarekin egindako eragiketetan, eragiketamultzoaren kontrapartidaren zenbatekoa 250.000 euro baino handiagoa ez bada, merkatuko balioa kontuan hartuta.

4.Merkatuko balioa kalkulatzeko, honako metodo hauetakoren bat aplikatuko da:

a) Prezio libre alderagarriaren metodoa. Pertsona edo entitate lotuen arteko eragiketa batean ondasun edo zerbitzu batek duen prezioa eta pertsona edo entitate independenteen arteko eragiketa batean ondasun edo zerbitzu berdinak edo antzeko batek pareko zirkunstantzietan duena alderatzen dira. Beharrezkoa izanez gero, bidezko zuzenketak egiten dira baliokidetasuna lortzeko eta eragiketaren berezitasunak aintzat hartzeko.

b) Kostu gehituaren metodoa. Ondasunaren edo zerbitzuaren eskurapen-balioari edo produkzio-kostuari gehitu egiten zaio pertsona edo entitate independenteekin egindako eragiketa berdinetan edo antzekoetan ohikoa den marjina, edo halakorik ezean, pertsona edo entitate independenteek pareko eragiketei aplikatzen dietena. Beharrezkoa izanez gero, bidezko zuzenketak egiten dira baliokidetasuna lortzeko eta eragiketaren berezitasunak aintzat hartzeko.

c) Birsalmenta-prezioaren metodoa. Ondasun edo zerbitzuaren salmenta-preziotik kendu egiten da birsaltzaileak pertsona edo entitate independenteekin egindako eragiketa berdinetan edo antzekoetan aplikatzen duen marjina, edo halakorik ezean, pertsona edo entitate independenteek pareko eragiketei aplikatzen dietena. Beharrezkoa izanez gero, bidezko zuzenketak egiten dira baliokidetasuna lortzeko eta eragiketaren berezitasunak aintzat hartzeko.

d) Emaitza banatzeko metodoa. Eragiketa bat edo gehiago batera egiten dituen pertsona edo entitate bakoitzari egozten zaio eragiketa horretan edo horietan lortutako emaitza osoaren zatia, pertsona edo entitate independenteek antzeko egoeretan adostuko lituzketen baldintzak egoki biltzen dituzten irizpideak erabiliz.

e) Eragiketen marjina garbiaren metodoa. Pertsona edo entitate lotu batekin egindako eragiketei egozten zaie pertsona independenteen arteko eragiketa berdinetan

edo antzekoetan lortuko zuten emaitza garbia, kostuen gainean, salmenten gainean edo eragiketen ezaugarrien arabera egokien den magnitudearen gainean kalkulatuta. Beharrezkoa izanez gero, bidezko zuzenketak egiten dira baliokidetasuna lortzeko eta eragiketaren berezitasunak aintzat hartzeko.

Balorazio-metodoa aukeratzeko, lotutako eragiketaren izaera, informazio fidagarriaren eskuragarritasuna eta lotutako eragiketen eta lotu gabeko eragiketan arteko konparagarritasun-maila hartuko dira kontuan, besteak beste.

Aurreko metodoak aplikatzea ezinezkoa denean, lehia askearen printzipioa errespetatzen duten eta oro har onartuta dauden beste balorazio-metodo eta -teknika batzuk erabili ahal izango dira.

5.Lotutako pertsonen edo entitateen arteko zerbitzu-prestazioen kasuan –horiek 4. paragrafoan zehaztutakoaren arabera baloratuko dira–, eskainitako zerbitzuek haren hartzaileari onura edo erabilgarritasunen bat sor diezaietela eskatuko da.

Zerbitzuak hainbat pertsona edo entitate loturen alde egindakoak direnean, eta betiere jasotako zerbitzua ezin bada indibidualizatu edo ordainsariaren elementuak kuantifikatzerik ez badago, zilegi izango da kontraprestazio osoa pertsona edo entitate onuradunen artean banatzea arrazionaltasun-irizpideak beteko dituzten banaketa erregelei jarraiki. Irizpide hori betetzen dela joko da baldin eta aplikatutako metodoak, zerbitzuaren izaerari eta zirkunstantziei begiratzeaz gainera, pertsona edo entitate hartzaileek lortutako edo lor ditzaketen onurak ere kontuan hartzen baditu.

6.Aurreko 4. paragrafoan aurreikusitakoaren ondorioetarako, adostutako balioa merkatuko balioarekin bat datorrela pentsatu ahal izango du zergadunak, bazkide profesionalak, pertsona fisikoa, zerbitzuak lotutako entitate bati eskaintzen dizkionean, betiere honako betekizun hauek betetzen direnean:

a) Entitatearen diru-sarrera guztien ehuneko 75ek, gutxienez, jarduera profesionaletan izan behar du jatorria, eta gainera, jarduera garatu ahal izateko beharrezko baliabide materialak nahiz giza baliabideak izan behar ditu.

b) Entitateari zerbitzuak eskaintzeagatik bazkide-langile guztiei dagozkien ordainsarien zenbatekoa ez da bazkide-langile guztiei beren zerbitzuen prestaziogatik dagozkien ordainsariak kendu aurretiko emaitzaren ehuneko 75 baino txikiagoa izango.

c) Bazkide-langile bakoitzari dagozkion ordainsarien zenbatekoak honako betekizun hauek bete behar ditu:

1.–Horiek entitatearen garapen egokirako egin duten ekarpenaren arabera zehaztuko da, eta horretarako, irizpide kualitatibo eta/edo kuantitatibo aplikagarriak idatziz jaso beharko dira.

2.–Entitateko bazkide profesionalek betetzen dituzten funtzioen antzekoak betetzen dituzten entitateko soldatadunen batez besteko soldataren 1,5 txikiagoa ez izatea. Azken horiek izan ezean, ordainsari horien zenbatekoa ez da, inola ere, Ondorio Askotariko Errenta Adierazle Publikoa baino 5 aldiz txikiagoa izango.

Bigarren zenbaki honetan zehaztutako betekizuna betetzen ez bada bazkidelangileren bati dagokionez, paragrafo honetan aurreikusitakoa aplikatu beharko zaie gainerako bazkide-langileei.

7.Lotutako pertsonen edo entitateen artean sinatutako zerbitzuen edo ondasunen kostuak banatzeko akordioen kasuan, honako betekin hauek bete beharko dira:

a) Nahitaezkoa da akordioa izenpetzen duten pertsona edo entitateek akordioaren ondorioz eskuratu, produzitu edo garatzen diren aktibo edo eskubideen jabe egitea edo antzeko ondorio ekonomikoak dituen beste eskubideren bat eskuratzea.

b) Parte hartzen duen pertsona edo entitate bakoitzaren ekarpenak kontuan izan behar du zein onura edo abantaila espero dituen horietako bakoitzak jasotzea akordiotik arrazionaltasun-irizpideen arabera.

c) Akordioak aurreikusiko du zirkunstantziak edo bertan parte hartzen duten pertsona zein entitateak aldatu daitezkeela, eta hori aintzat hartuta, egokitzat hartutako doikuntzak eta konpentsazio-ordainketak ezarriko ditu.

Lotutako pertsonen edo entitateen artean sinatutako akordioak behar bezala bete beharko ditu erregelamendu bidez finkatutako betekizunak.

8.Atzerrian establezimendu iraunkor bat duten zergadunen kasuan, eta aplikagarria zaien nazioarteko zergapetze bikoitza saihesteko helburuarekin horrela zehazten den kasuetan, horien zerga-oinarrian establezimendu iraunkorrarekin egindako barneeragiketen balioetsitako errentak gehituko dira, horiek merkatuan duten balioa kontuan hartuta.

9.Zergadunek zerga-administrazioari eskatu diezaiokete pertsona edo entitate lotuen arteko eragiketak balora ditzala, horiek burutu aurretik. Eskaera horrekin batera proposamen bat egingo da, lehia askearen printzipioan oinarrituta.

Zerga-administrazioak akordioak izenpetu ahal izango ditu beste administrazio batzuekin, eragiketen merkatuko balioa elkarrekin finkatzeko.

Balorazio-akordioak ondorioak sortuko ditu hura onesten den egunetik aurrera egiten diren eragiketetan, eta akordioan bertan zehazten diren zergaldietan izango du balioa. Dena den, ezin izango da hura onartzen den hurrengo 4 zergaldietatik haratago joan. Era berean, haren ondorioek aurreko zergaldietan eragina izan dezakete hala zehazten bada, betiere administrazioak dagokion likidazioarekin zerga-zorra zehazteko duen eskubidea dagoeneko iraungi ez bada, eta eskaeraren xede diren eragiketek likidazio irmorik ez badute.

Zerga-administrazioak akordioa onartzerakoan zeuden baldintza ekonomikoak nabarmen aldatzen badira, hura aldatu ahal izango da baldintza berrietara egokitzeko.

Paragrafo honetan aipatutako proposamenak ezetsitzat hartu ahal izango dira horiek ebazteko epea amaitu ondoren.

Lotutako eragiketen balorazio-akordioak edo horien ustezko luzapenak ebazteko prozedura erregelamenduz finkatuko da.

10.Zerga-administrazioak egiaztatu egin ahal izango ditu lotutako pertsonen edo entitateen artean egindako eragiketak, eta hala badagokio, dagozkion zuzenketak egingo ditu alderdi independenteen artean adostutako terminoetan eta lehia askearen printzipioa kontuan hartuta, betiere zerga hau, pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga edo ez-egoiliarren gaineko errentaren zerga ordaindu behar dutenen kasuan; horretarako, zergadunak helarazitako dokumentazioa eta eskura dauden datuak eta informazioa aurkeztu beharko ditu. Zerga-administrazioak zuzenketa horri eutsiko dio gainerako pertsona edo entitate lotuei dagokienez.

Egindako zuzenketak ez du berekin ekarriko ez zerga honetan, ezta, hala badagokio, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergan edo Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergan ere, eragiketa burutu duten pertsona edo entitate guztiek eragiketan benetan lortutakotik gorako errentaren gaineko zerga ordaintzea. Zenbatespen objektiboko metodoren bat aplikatzeagatik zerga-oinarritik kanpo geratzen den errentaren zatia hartuko da kontuan konparazioa egiteko.

11.Hitzartutako balioa eta merkatuko balioa berdinak ez direla zehazten den eragiketetan, bi balioen arteko aldeak dagokion trataera fiskala izango du lotutako pertsona edo entitateentzat; hura kasuan kasuko errenten araberakoa izango da, alde horren eraginez.

Lotura hori bazkide edo partaideen eta entitatearen arteko harremanaren arabera zehazten bada, aldeak honako trataera hau izango du, oro har:

a) Aldea bazkide edo partaidearen aldekoa denean, entitateko partaidetzaehunekoari dagokion zatia funts propioen ordainsari gisa hartuko da entitatearentzat, eta onuren partaidetza gisa bazkidearentzat. Ehuneko horri ez dagokion aldearen zatia funts propioen ordainsari gisa hartuko da entitatearentzat, eta bazkide, akziodun edo partaide izateagatik entitate batetik jasotako onura gisa bazkide edo partaidearentzat, betiere pertsona fisikoen errentaren gaineko zergari buruzko eta sozietateen gaineko zergaren,

ez-egoiliarren errentaren gaineko zergaren eta ondarearen gaineko zergaren gaineko legeen partezko aldaketari buruzko azaroaren 28ko 35/2006 Legearen 25.1.d) artikuluan aurreikusten denarekin bat etorriz.

b) Aldea entitatearen aldekoa denean, haren partaidetza-ehunekoari dagokion aldearen zatia bazkideak edo partaideak entitateko funts propioetara egindako ekarpen gisa hartuko da, eta horrela, bazkidearen edo partaidearen partaidetzari dagokion lorpenbalioa handituko da. Entitateko partaidetza-ehunekoari ez dagokion aldearen zatia entitatearentzako errenta gisa hartuko da, eta bazkide edo partaidearen liberalitate gisa. Establezimendu iraunkorrik ez duten ez-egoiliarren errentaren gaineko zergadunen kasuan, errenta ondare-irabazi gisa hartuko da, martxoaren 5eko 5/2004 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergari buruzko Legearen testu bategineko 13.1.i) .4. artikuluan aurreikusitakoari jarraiki.

Paragrafo honetan xedatutakoa ez da aplikatuko lotutako pertsonen edo entitateen artean ondarea itzultzeari ekiten zaionean, erregelamendu bidez zehaztutako terminoetan. Itzulpen horrek ez du eragindako aldeen errenta sortuko.

12.Erregelamendu bidez, lotutako eragiketen egiaztapena arautuko da, honako arau hauei jarraiki:

1.–Lotutako eragiketak zergapekoari dagokionez abiarazitako prozeduraren barnean egiaztatuko dira, haren zerga-egoera egiaztapenaren xede denean. Hurrengo lerrokadan adierazitakoari kalterik egin gabe, jarduketa horiek zergapeko horri dagokionez bakarrik egingo dira.

2.–Egiaztapenaren ondorioz zergapekoari gauzatutako behin-behineko likidazioaren aurka kasuan kasuko errekurtsoa edo erreklamazioa jarriz gero, egoera eragindako gainerako lotutako pertsonei edo entitateei jakinaraziko zaie, horiek ere dagokion prozeduran egon eta egokitzat jotzen diren alegazioak egin ditzaten.

Dagozkion epeak igaro eta zergapekoak errekurtso edo erreklamaziorik jarri ez badu, eragindako gainerako lotutako pertsonei edo entitateei gauzatutako likidazioa jakinaraziko zaie, hala nahi dutenek, dagokion errekurtsoa edo erreklamazioa jarri ahal izan dezaten, modu bateratuan. Errekurtsoa edo erreklamazioa jartzen bada, zerga-administrazioak zergapekoari eta eragindako gainerako pertsonei edo entitateei likidazioak gauzatzeko duen eskubidea preskribatzeko epea etengo da, eta pertsona edo entitate horiei behar bezala jakinarazi beharko zaie hori guztia; epe hori berriz zenbatzen hasiko da administrazioaren likidazioak irmotasuna hartzen duenean.

3.–Likidazioaren irmotasunak haren eraginkortasuna eta irmotasuna zehaztuko du lotutako gainerako pertsonei edo entitateei dagokienez. Zerga-administrazioak dagozkion erregularizazioak egingo ditu, erregularizazio horiek eragindako pertsonaren edo entitatearen beraren bitartez egin direnean salbu, betiere erregelamendu bidez zehaztutako terminoetan.

4.–Paragrafo honetan xedatutakoa behar bezala aplikatu beharko zaie zuzenketak eragindako lotutako pertsonei edo entitateei, horiek sozietateen gaineko zerga, pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga eta ez-egoiliarren errentaren gaineko zerga ordaindu behar dutenean.

5.–Paragrafo honetan xedatutakoa ordenamenduan sartu diren nazioarteko itun eta hitzarmenek aurreikusitakoa eragotzi gabe ulertuko da.

6.–Paragrafo honetan adierazitako egiaztapena egiteko orduan eragiketak duen balioa egiaztatzen bada, ez da aplikatu beharrik izango Zergei buruzko abenduaren 17ko 58/2003 Lege Orokorraren 57. artikuluko 2. paragrafoan eta 135. artikuluan xedatutakoa.

13.1.–Artikulu honetako 3. paragrafoan eta hura garatzen duen araudian aurreikusitakoari jarraiki, lotutako pertsonek edo entitateek zerga-administrazioaren eskura mantendu beharko dituzten dokumentuak ez aurkeztea edo guztiz ez aurkeztea edo datu faltsuak aurkeztea zerga arloko arau-hauste gisa hartuko da, zergaadministrazioak artikulu honetan xedatutakoa aplikatuz zuzenketarik egiten ez duenean.

Arau-hauste hori arau-hauste larri gisa hartuko da, eta honako arau hauen arabera zehatuko da:

a) Isuna 1.000 euroko diruzko zehapen finkoa izango da datu bakoitzeko, eta 10.000 eurokoa datu-multzo bakoitzeko, horiek zehaztu ez direnean edo faltsuak direnean, betiere talde edo pertsona nahiz entitate bakoitzak zergaduna den aldetik arau bidez zehazten zaizkion obligazio bakoitzari dagokionez.

b) Aurreko idatz-zatian aurreikusitako isunaren gehieneko muga honako bi zenbateko hauen artean txikiena izango da:

–Zergaldiko zerga honi, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergari edo ez-egoiliarren errentaren gaineko zergari atxikitako eragiketa guztien zenbatekoaren ehuneko 10.

–Negozio-zifraren zenbateko garbiaren ehuneko 1.

2.–Honako egoera hauek tributu arloko arau-hauste gisa hartuko dira zergaadministrazioak zuzenketak egin behar baditu, artikulu honetan xedatutakoa aplikatuz, zerga honekin, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergarekin edo ez-egoiliarren errentaren gaineko zergari atxikitako eragiketei dagokienez:

(i) artikulu honetako 3. paragrafoan eta hura garatzen duen araudian aurreikusitakoari jarraiki, lotutako pertsonek edo entitateek zerga-administrazioaren eskura mantendu beharko dituzten dokumentuak ez aurkeztea edo guztiz ez aurkeztea edo datu faltsuak aurkeztea.

(ii) artikulu honetan eta hura garatzen duen araudian aurreikusitako dokumentaziotik eratorritako merkatuko balioa sozietateen gaineko zergan, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergan edo ez-egoiliarren errentaren gaineko zergan aitortutakoa ez izatea.

Arau-hauste horiek arau-hauste larri gisa hartuko dira, eta eragiketa bakoitzari dagozkion zuzenketetatik eratorritako kantitateen zenbatekoaren ehuneko 15eko diruzko zehapen proportzionala izango dute. Zigor hori bateraezina da Zergei buruzko Lege Orokorrak 191, 192, 193 edo 195. artikuluetan jasotakoa aplikatuta egokia izan daitekeen zigorrarekin, 2. zenbaki honetan jasotako zigorra jartzea ekarri duten oinarrien zatiari dagokionez.

3.–Zerga-administrazioak artikulu honetan xedatutakoari jarraiki egindako zerga honi, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari edo Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergari lotutako eragiketei dagokienez, horiek ez ordaintzea, zerga-itzulketak bidegabeki lortzea edo geroagoko aitorpenetan konpentsatzeko partidak desegoki zehaztu edo akreditatzea edo errenta garbia oker aitortzen denean, baina ez-ordaintzea edo itzulketak bidegabeki lortzea gertatu gabe, egiaztapenedo ikerketa-prozedura batean konpentsatu, kendu edo aplikatzeko dauden diru-kopuruak konpentsatu direlako, artikulu honen 3. paragrafoan ezarritako dokumentazio zehatzaren betebeharra betez gero, portaera horiek ez dira Zergei buruzko abenduaren 17ko 58/2003 Lege Orokorreko 191, 192, 193 edo

195.artikuluetan ezarritako arau-haustetzat hartuko, zuzenketa ekarri duen oinarrien zatiari dagokionez.

4.–Paragrafo honetan aurreikusitako zehapenak bateragarriak dira errekerimenduei erantzun ez zaiela-eta Zergei buruzko Lege Orokorreko 203. artikuluan zergaadministrazioaren jarduketei jarkitzegatik, horiek oztopatzeagatik, aitzakiak jartzegatik edo ezetza emateagatik aurreikusten den zehapenarekin.

Artikulu honetan xedatutakoari jarraiki ezarritako isunei dagokienez, Zergei buruzko Lege Orokorreko 188. artikuluko 1. b) eta 3. paragrafoetan zehaztutakoa aplikatuko da.

14.Zerga honen, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren edo ez-egoiliarren errentaren gaineko zergaren ondorioetarako, merkatuko balioak ez du inolako ondoriorik izango beste zerga batzuei dagokienez, aurkakoa adierazten den kasuetan salbu. Era berean, beste zerga batzuen ondorioetarako balioak ez du ondoriorik izango zerga honen, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren edo ez-egoiliarren errentaren gaineko

zergaren lotutako pertsonen edo entitateen arteko eragiketen merkatuko balioari dagokionez, aurkakoa xedatzen den kasuetan salbu.

19. artikulua. Egoitza aldaketak, egoitza paradisu fiskaletan duten pertsona edo entitateekin egindako eragiketak edo pertsona eta entitate horiek egindakoak, eta atxiki beharreko kopuruak. Arau bereziak.

1.Egoitza Espainiako lurraldetik kanpora eramaten duen Espainiako entitate egoiliar baten jabetza direnen ondare-elementuen balio fiskalaren eta merkatuko balioaren arteko aldea zerga-oinarrian txertatuko da, betiere ondare-elementu horiek aipatutako entitatearen Espainiako lurraldean kokaturiko establezimendu iraunkor bati atxikita gelditzen ez badira. Establezimendu iraunkor bati eragiten zaionean, ondare-elementu horiei Lege honetako 78. artikuluan jasotakoa aplikatuko zaie.

Aurreko lerrokadan xedatutakoa aplikatzearen ondorioz sortutako zerga-zorraren ordainketa, zerga arloko informazio-trukaketa egiten den Europako Esparru Ekonomikoko edo Europar Batasuneko estatu kide batera eramandako ondare-elementuei dagokienez (Iruzur Fiskala Prebenitzeko Neurriei buruzko azaroaren 29ko 36/2006 Legearen lehen xedapen gehigarriko 4. paragrafoan aurreikusitako terminoetan) , zerga-administrazioak geroratuko du, zergadunak eskatuz gero, dagozkion ondare-elementuak hirugarrenei eskualdatzeko eguna arte; eta Zergei buruzko abenduaren 17ko 58/2003 Lege Orokorrean eta berau garatzeko araudian xedatutakoa aplikatuko da berandutze-interesen sortzapenari eta geroratze horretarako bermeak eratzeari dagokionez.

2.Paradisu fiskaltzat hartutako herrialde edo lurraldeetan egoitza duten pertsona edo entitateekin batera egiten diren eragiketak merkatuko balioaren arabera baloratuko dira.

Aurreko lerrokadan aipatutako eragiketak egiten dituztenek Lege honetako 18.3. artikuluan azaldutako dokumentazio-betebeharrak izango dituzte, erregelamendu bidez zehazten diren berezitasunak barne.

3.Zerga honen kontura atxiki behar diren kopuruen jasotzaileak kontraprestazio osoarengatik konputatuko ditu kopuru horiek.

Atxikitzaileari egotz dakizkiokeen arrazoiak direla eta, atxikipenik egin ez denean edo behar baino gehiago egin denean, atxiki beharreko kopurua kenduko du kuotatik jasotzaileak.

Sektore publikoak ordaindutako legezko ordainsariak direnean, hartzaileak benetan atxikitako kopuruen kenkaria egin dezake bakarrik.

Sortutako kontraprestazio osoa frogatzerik ez dagoenean, zerga-administrazioak zenbateko osotzat, behin beronetik dagokion atxikipena kenduta, benetan jasotakoak agertzen duen kopurua zenbatu ahal izango du. Kasu horretan, benetan jasotakoaren eta kopuru osoaren arteko diferentzia kenduko du kuotatik, konturako atxikipen gisa.

4.Ez da lotuta egongo kasu bakoitzean egokitzen den baliabide ekonomikoen titularraren sozietateen gaineko zergari, ondorengo kasuetan, Pentsio Plan eta Fondoei buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duen azaroaren 29ko 1/2002 Legegintzako Errege Dekretuaren lehen xedapen gehigarrian jasotakoaren arabera hartutako pentsiokonpromisoak bideratzen dituzten aseguru kolektiboko kontratuetan erreskate eskubidea erabiltzearen ondorioz agertzen den errenta:

a) Polizan bideratutako konpromisoak osorik edo zati batean sartzean aipatutako lehen xedapen gehigarrian jasotako betekizunak betetzen dituen beste aseguru kontratu batean.

b) Lan-harremana amaitzen denean jatorrizko aseguru-kontratuaren arabera langileari dagozkion eskubideak aseguru kolektiboko beste kontratu batean sartzean.

Aurreko a) eta b) idatz-zatietan jasotako kasuek ez dute aldatuko primen izaera enpresak zerga arloan egozteari dagokionez, ez eta jatorrizko aseguru-kontratuan ordaindutako primen antzinatasunaren konputua ere. Dena dela, aurreko b) idatz-zatian

jasotako kasuan, primak ez baziren egotzi, enpresak horien kenkaria egin ahal izango du mobilizazio hori dela eta.

Lotu gabe geratuko da Pentsio Plan eta Fondoei buruzko Legearen testu bategineko lehen xedapen gehigarrian jasotakoaren arabera hartutako pentsio-konpromisoak bideratzen dituzten aseguru kolektiboko kontratuen mozkinetan parte hartzearen ondorioz agertzen den errenta ere, mozkinetako partaidetza hori kontratu horietan aseguratutako prestazioak gehitzeko erabiltzen denean.

5.Lege honetako 125. artikuluko 2. paragrafoan adierazten diren zerga-zorrak ordaintzerakoan agertzen diren errenta positiboak edo negatiboak ez dira zerga-oinarrian txertatuko, ezta Espainiako Ondare Historikoaren ekainaren 25eko 16/1985 Legearen 73. artikuluan aipatzen diren zerga-zorrak ere.

6.Diru-laguntzak ez dira zerga-oinarrian txertatuko, diru-laguntza horiek eskumena duen baso-administrazioak onartutako plan teknikoekin, mendien antolakuntzarekin, plan desokratikoekin edo basoen birpopulaketa-planekin bat etorriz kudeatutako baso-finkak ustiatzen dituzten zerga honen zergadunei ematen zaizkienean, betiere batez besteko ekoizpen-aldia 20 urtekoa edo handiagoa denean; iraupen hori espeziearen araberakoa izango da, eta eskumena duen baso-administrazioak zehaztuko du.

20. artikulua. Balorazio fiskalarengandik desberdina den kontabilitate-balorazioaren ondorioak.

Ondare-elementu batek edo zerbitzu batek beste kontabilitate nahiz zerga arloko balio bat duenean, hura eskuratu duen entitateak bien arteko aldea txertatuko du zergaoinarrian, honako modu honetara:

a) Aktibo zirkulatzailearen ondare-elementuak izanez gero, elementu horiek dirusarrera edo gastu baten sortzapena dakarten zergaldian.

b) Ibilgetua osatzen duten ondare-elementu amortizaezinak izanez gero, horiek eskualdatzen diren edo baja ematen duten zergaldian.

c) Ibilgetua osatzen duten ondare-elementu amortizagarriak izanez gero, horiei balio-bizitza kentzen zaien zergaldietan. Kasu horretan geratzen den diferentziari aipatutako elementuetan erabilitako amortizazio-metodoa aplikatuko zaio, horiek eskualdatze edo bajaren xede direnean salbu, kasu horietan bertan sartuko baitira.

d) Zerbitzuak izanez gero, horiek hartzen diren zergaldian, zenbatekoa ondareelementu batean sartu behar denean salbu; kasu horretan, aurreko lerrokadetan jasotakoa bete beharko da.

IV. KAPITULUA

Zergapetze bikoitza ezabatzeko salbuespena. Establezimendu iraunkorren eta

entitateen funts propioak ordezkatzen dituzten balioak

21. artikulua. Egoitza Espainiako lurraldean duten nahiz ez duten entitateen funts propioak ordezkatzen dituzten balioak eskualdatu izanaren ondorioz sortutako dibidenduen eta errenten gaineko zergapetze bikoitza saihesteko salbuespena.

1.Entitateen mozkinetako dibidenduak edo partaidetzak salbuetsita egongo dira, honako baldintza hauek betetzen direnean:

a) Entitateko kapitalean edo funts propioetan duen zuzeneko nahiz zeharkako partaidetzaren ehunekoa gutxienez ehuneko 5ekoa denean edo partaidetzaren eskurapen-balioa 20 milioi eurotik gorakoa denean.

Dagokion partaidetzak etengabea izan behar du banatutako mozkina eska daitekeen egunaren aurreko urtebetean, edo bestela, gero mantendu beharko da, epe hori osatzeko beharrezkoa den denbora-tartean. Epe hori kalkulatzeko, honako epealdi hau hartu beharko da kontuan: Merkataritza Kodearen 42. artikuluan jasotako egoerak betetzen

dituzten beste entitate batzuen etengabeko partaidetza izan duten epealdia, egoitza nonahi dutela eta urtero kontu bateratuak aurkezteko obligazioa eragotzi gabe.

Entitate partaidetuak dibidenduak, mozkin-partaidetzak edo entitateen funts propioak edo kapitala bere diru-sarreren ehuneko 70ean edo hortik gora ordezkatzen dituzten balioak eskualdatzetik sortutako errentak bereganatzen baditu, errenta horiekin lotutako salbuespena aplikatzeko, zergadunak zeharkako partaidetza izan beharko du idatz-zati honetan adierazitako betekizunak betetzen dituzten entitate horietan. Diru-sarreren ehuneko hori ekitaldiko emaitza bateratuaren arabera kalkulatuko da, baldin eta zuzenean partaidetutako entitatea talde bateko nagusia bada, Merkataritza Kodearen 42. artikuluan zehaztutako irizpideekin bat etorriz, eta urteko kontu bateratuak egiten baditu. Dena den, bigarren mailako edo hurrengo mailetako filialetako zeharkako partaidetzak ehuneko 5eko gutxieneko ehunekoa errespetatu beharko du, filial horiek Merkataritza Kodeko 42. artikuluan adierazten diren betekizunak betetzen dituzten kasuetan salbu, hau da, zuzenean partaidetutako entitatearekin sozietate berean parte hartzeko baldintzak betetzen dituztenean eta kontabilitate-egoera kontsolidatuak osatzen dituztenean salbu.

Aurreko lerrokadan eskatutako baldintza ez da aplikagarria izango zergadunak behar bezala egiaztatzen badu jasotako mozkinetako partaidetzak edo dibidenduak zuzenean edo zeharka partaidetutako entitatearen zerga-oinarrian txertatzen direla, dibidendu, mozkinetako partaidetza edo entitateen kapitala edo funts propioak ordezkatzen dituzten balioak eskualdatzetik sortutako mozkin edo errenta gisa, zergapetze bikoitzagatiko salbuespen edo kenkari araubidea aplikatzeko eskubiderik izan gabe.

b) Gainera, egoitza Espainiako lurraldean ez duten entitateen kapitaleko edo funts propioetako partaidetzen kasuan, eta entitate partaidetuak zerga honen antzekoa edo berdina den izaerako atzerriko zerga bat bete behar duenean, haren tasa nominala gutxienez ehuneko 10ekoa izango da banatutako edo partaidetutako mozkinak lortu diren ekitaldian, baita horiei edonolako salbuespen, mozkin, murriztapen edo kenkariak aplikatu behar bazaizkie ere.

Ondorio horietarako, aintzat hartuko dira entitate partaidetuak lortutako errenta kargatzea helburu izan duten atzerriko zergak, zergaren gaia errenta, sarrerak edo errentaren edozein elementu adierazle ote den kontuan hartu gabe.

Baldintza hau bete dela ulertuko da entitate partaidetua Espainiarekin nazioarteko zergapetze bikoitza saihesteko hitzarmen bat sinatu duen herri batean egoiliarra denean, baldin eta hitzarmena aplikaziozkoa bada eta informazioa elkarri trukatzeko klausula badu.

Entitate partaidetu ez-egoiliarrak dibidenduak, mozkin-partaidetzak edo entitateen kapitala edo funts propioak ordezkatzen dituzten balioak eskualdatzetik sortutako errentak eskuratzen dituenean, errenta horiekiko salbuespena aplikatzeko behar bezala bete beharko da idatz-zati honetan aurreikusitako betekizuna, zeharka partaidetutako entitatean.

Egoitza Espainiako lurraldean izan ala ez, entitate partaidetuak bi entitateren edo gehiagoren funts propioak edo kapitala ordezkatzen duten balioak eskualdatzean sortutako errenten edo mozkinen partaidetzak, mozkinetako partaidetzak edo dibidenduak eskuratzen baditu, eta entitate horietako batek edo batzuek bakarrik betetzen badituzte aurreko a) edo a) eta b) idatz-zatietan jasotako betekizunak, salbuespena zergadunak jasotako mozkinetako partaidetzen edo dibidenduen zatiari aplikatuko zaio, betekizun horiek betetzen diren entitateei dagokienez.

Paragrafo honetan aurreikusitako salbuespena ez da aplikatuko mozkinetako partaidetza edo dibidendu horien zenbatekoak entitate ordaintzailean fiskalki kendu daitekeen gasturen bat sortzen duenean.

Artikulu hau aplikatzeko, erreserbak banatzean sozietatearen akordioan jasotako izendapenari kasu egingo zaio eta, horren ezean, erreserba horietara ordaindutako azken kopuruak hartuko dira aplikatutzat.

2.1.–Mozkinetako partaidetza edo dibidendu gisa hartuko dira entitateen funts propioak edo kapitala ordezkatzen duten balioetatik eratorritakoak, horien kontabilitateizaera dena dela.

2.–Salbuetsitako mozkinetako partaidetza edo dibidendu gisa hartuko dira sozietatetalde bereko entitateek emandako mailegu partaidetuei dagozkien ordainsariak, horiek Merkataritza Kodeko 42. artikuluan zehaztutako irizpideen arabera eman direnean, egoitza non duten edo urteko kontu bateratuak egiteko betebeharra ote duten kontuan hartu gabe, eta entitate ordaintzailean kengarria den gastu bat sortzen den kasuetan salbu.

3.–Artikulu honetako 1. paragrafoan aurreikusitako salbuespena ez da aplikagarria izango jasotako mozkinetako partaidetzen edo dibidenduen kasuan, horien zenbatekoa beste entitate bati eman behar zaionean kontratu bat dela eta; halere, horien aurreko balioak aztertu beharko dira, ondorio horietarako gastu bat erregistratuz.

Kontratu horren arabera, zenbateko hori jasoko duen entitateak adierazitako 1. paragrafoan aurreikusitako salbuespena aplikatu ahal izango du, honako betekizun hauek betetzen badira:

a) Balio horien kontabilitate-erregistroa mantentzen bada.

b) Dibidendua beste entitate kontratatzaileak edo bi entitateen sozietate-talde bereko entitate batek jaso duela egiaztatzen bada, betiere Merkataritza Kodeko 42. artikuluan zehaztutako terminoetan.

c) Salbuespena aplikatu ahal izateko aurreko paragrafoan zehazten diren baldintzak betetzen badira.

3.Salbuetsita egongo da entitate bateko partizipazioa eskualdatzean lortutako errenta positiboa, artikulu honetako 1. paragrafoan ezarritako baldintzak betetzen direnean. Erregimen bera aplikatuko da entitatearen likidazio, bazkidearen bereizketa, fusio, zatiketa total edo partzial, kapital-murriztapen, diru gabeko ekarpen, edo aktibo eta pasiboaren lagapen global bidez lortutako errentaren kasuan.

Artikulu honetako 1. paragrafoko a) idatz-zatian aurreikusitako baldintza eskualdatzea betetzen den egunean bertan bete beharko da. Lehen paragrafoko b) idatz-zatiko betekizuna, partizipazioaren edukitzak irauten duen bitartean, ekitaldi guztietan bete beharko da.

Hala eta guztiz ere, partizipazioaren edukitzak irauten duen bitartean, ekitaldiren batean edo batzuetan ez bada betetzen 1. paragrafoko b) idatz-zatian aurreikusitako betekizuna, paragrafo honetan aurreikusitako salbuespena ondorengo arau hauen arabera aplikatuko da:

a) Entitate partaidetuak partaidetzaren edukitzak irauten duen bitartean sortutako mozkin banatu gabeen hazkunde garbiarekin bat datorren errentaren zatiari dagokionez, salbuetsitzat joko da 1. paragrafoko b) idatz-zatian ezarritako betekizuna betetzen den ekitaldietan sortutako mozkinekin bat datorren zati hori.

b) Entitate partaidetuak partaidetzaren edukitzak irauten duen bitartean sortutako mozkin banatu gabeen hazkunde garbiarekin bat ez datorren errentaren zatiari

dagokionez, partaidetzaren edukitzak iraun bitartean modu linealean sortutakotzat joko da

−baldin eta kontrakorik frogatzen ez bada−, eta salbuetsitzat joko da 1. paragrafoko b) idatz-zatian ezarritako baldintza betetzen den ekitaldietan sortutako mozkinekin era proportzionalean bat datorren zati hori.

Egoitza Espainiako lurraldean duen nahiz ez duen entitate baten funts propioetan edo kapitalean partaidetza eskualdatuz gero, eta entitate horrek bi entitatetan edo gehiagotan parte hartzen badu eta 1. paragrafoko a) edo b) idatzi-zatietan aurreikusitako betekizunak horietako batean edo batzuetan bakarrik betetzen badira, paragrafo honetan aurreikusitako salbuespena honako arau hauen arabera aplikatuko da:

1.–Zeharkako entitate partaidetuek partaidetzaren edukitzak irauten duten bitartean sortutako mozkin banatu gabeen hazkunde garbiarekin bat datorren errentaren zatiari dagokionez, salbuetsitzat joko da 1. paragrafoko b) idatz-zatian ezarritako betekizuna betetzen duten entitateek sortutako mozkinei dagokien zati hori.

2.–Zeharka partaidetutako entitateak partaidetzaren edukitzak irauten duen bitartean sortutako mozkin banatu gabeen hazkunde garbiarekin bat ez datorren errentaren zatiari dagokionez, salbuetsitzat joko da 1. paragrafoko b) idatz-zatian ezarritako betekizuna betetzen duten entitateei egotzi dakiekeen ehunekoaren zati hori.

Paragrafo honetan adierazitako terminoetan salbuespenerako eskubiderik ez duen errentaren zatia zerga-oinarrian txertatuko da, eta Lege honen 31. artikuluan ezarritako kenkaria aplikatzeko eskubidea izango du, hura aplikagarria izanez gero, eta betiere horretarako beharrezko baldintzak betetzen badira. Hala eta guztiz ere, aipatutako artikuluaren 1. paragrafoko a) idatz-zatian ezarritakoa betetzeko, zerga honen izaera bereko edo antzeko karga batetik atzerrian ordaindutakoa soil-soilik hartuko da, artikulu honetako 1. paragrafoko b) idatz-zatian ezarritako baldintza bete ez den ekitaldiei edo entitateei dagozkien salbuespenaz gozatzeko eskubiderik ez duen errentari proportzionalki dagokion zatian, eta partizipazioaren eskualdaketan ateratako errenta osoaren aldean.

4.Ondorengo kasuetan, aurreko paragrafoan aurreikusitako salbuespena aplikatzeak honako berezitasun hauek izango ditu:

a) Entitatearen partizipazioa Lege honetako VII. tituluko VII. kapituluko araubide bereziko arauak oinarri hartuta baloratua izan denean, eta arau horiek aplikatuta −aurreko eskualdatze batean izanda ere−, zerga honen, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren edo ez-egoiliarren zergaren zerga-oinarrian errentarik ez txertatzea ebatzi denean, baldin eta errenta horiek honako hauen ondoriozkoak badira:

1.–Ekitaldiren batean entitate horrek ez baditu bete artikulu honetako 1. paragrafoko a) edo, osorik nahiz zati batean, b) idatz-zatian ezarritako betekizuna.

2.–Entitateen funts propioetako edo kapitaleko partaidetzak ez diren beste ondareelementu batzuetako diruzkoa ez den ekarpena.

Kasu horretan, entitatean duen partaidetzaren eskualdatze-balioaren eta entitate eskualdatzaileak erosi zuen momentuan hark merkatuan zuen balioaren arteko diferentzia positiboari dagokion errentaren gainean soilik aplikatuko da salbuespena, 3. paragrafoan ezarritakoaren arabera. Termino beretan, denboraldi horretako zerga-oinarrian txertatuko da Lege honetako VII. tituluko VII. kapituluan jasotako eragiketak sortutako errenta atzeratua, aurreko paragrafoan aurreikusitako salbuespenaren aplikazio partziala egiten bada.

b) Balio homogeneoak behin eta berriz eskualdatzen badira, zerga-oinarrian txertatu diren aldez aurretiko eskualdatzeetatik lortutako errenta negatibo garbien zenbatekoaren soberakinera mugatuko da salbuespena.

5. Artikulu honetako 3. paragrafoan aurreikusitako salbuespena ez zaie aplikatuko:

a) Ondare-entitate gisa hartzen den entitate bateko zuzeneko nahiz zeharkako partaidetza eskualdatzetik eratorritako errenten zatiari, Lege honetako 5. artikuluko 2. paragrafoan zehaztutako terminoetan, betiere entitate partaidetuak partizipazioa izan duen denboran zehar sortu dituen banatu gabeko onuren gehikuntzari ez dagokionez.

b) Espainiako edo Europako interes ekonomikoko elkarte bateko partaidetza eskualdatzetik eratorritako errenten zatiari, betiere entitate partaidetuak partizipazioa izan duen denboran zehar sortu duen banatu gabeko onuren gehikuntzari ez dagokionez.

c) Lege honetako 100. artikuluan zehaztutako betekizunak betetzen dituen entitate batean zuzeneko nahiz zeharkako partaidetza eskualdatzetik eratorritako errentei, errenten ehuneko 15, gutxienez, artikulu horretan araututako nazioarteko gardentasun fiskalari buruzko araubidearen pean dagoenean.

Paragrafo honetako a) edo c) idatz-zatietan adierazitako egoerak partaidetza duten zergaldiren batean edo batzuetan bakarrik betetzen direnean, salbuespena ez da aplikatuko zergaldi horiei dagozkien idatz-zati horietako errenten zatiari dagokionez.

Paragrafo honetan xedatutakoa aplikagarria izango da entitatearen likidazio, bazkidearen bereizketa, bategite, zatiketa total edo partzial, kapital-murriztapen, diru gabeko ekarpen, edo aktibo eta pasiboaren lagapen global kasuetan.

6.Entitate bateko partaidetza eskualdatzean errenta negatiboa lortzen bada, partaidetza hori aurretik beste entitate batek eskualdatu badu eta beste entitate horrek Merkataritza Kodeko 42. artikuluan azaltzen diren inguruabarrak betetzen baditu zergadunarekin batera sozietate-talde bereko kidea izateko, egoitza non duten eta urteko kontuak batera egin behar dituzten alde batera utzita, errenta negatibo horri aurreko eskualdaketan lortu den eta salbuespen-araubidea aplikatu zaion zenbatekoa kenduko zaio.

7.Entitate baten partaidetza eskualdatzetik eragindako errenta negatiboen zenbatekoa murriztu egingo da 2009. urtean abiarazitako zergaldiaren ostean entitate parte-hartzailearengandik jasotako etekinetako partaidetzen edo dibidenduen zenbatekoan, betiere etekinetako partaidetza edo dibidenduek hura erosi zeneko balioa murrizten ez badute, eta artikulu honetako 1. paragrafoan aurreikusitako salbuespena aplikatzeko eskubidea izan badute.

Balio homogeneoen ondoz ondoko eskualdatzeak gertatzen direnean, errenta negatiboen zenbatekoa txikiagotu egingo da artikulu honetan aurreikusitako salbuespena aplikatzeko eskubidea izan duten aurretiazko eskualdatzeetatik lortutako errenta positibo garbien zenbatekoaren arabera.

8.Artikulu honetan aurreikusitako salbuespena ez zaie aplikatuko:

a) Mailegu-merkatua arautzen duen izaera publikoko fondoak banatutako errentei.

b) Espainiako eta Europako interes ekonomikoko elkarteek eta aldi baterako enpresa-elkarteek lortutako errentei, bazkide batek, gutxienez, pertsona fisikoaren baldintza betetzen duenean.

c) Entitateak bere zerga-oinarrian txertatzen dituen eta iturri atzerritarra duten errentei; izan ere, horiei dagokienez Lege honetako 31 edo 32. artikuluetan zehaztutako kenkaria aplikatu ahal izango da.

9.Artikulu honetan xedatutakoa ez zaie aplikatuko egoitza paradisu fiskaltzat jotzen den herrialde edo lurralde batean duten entitateei, kasu honetan izan ezik: egoitza Europar Batasuneko estatu kide batean edukitzea eta zergadunak frogatzea eratzeko eta jarduteko arrazoi ekonomiko baliozkoak izan dituela eta jarduera ekonomikoak egiten dituela.

22. artikulua. Establezimendu iraunkor baten bidez atzerrian lortutako errenten salbuespena.

1.Atzerrian eskuratutako errenta positiboak salbuetsita egongo dira horiek Espainiako lurraldetik kanpo kokatuta dauden establezimendu iraunkorren bitartez eskuratu badira eta hura zerga honen baliokidea edo antzekoa den beste zerga bati lotuta eta salbuetsi gabe egon bada, gutxienez, ehuneko 10eko interes-tasarekin, aurreko artikuluko 1. paragrafoko terminoetan.

Ez dira zerga-oinarrian txertatuko establezimendu iraunkor baten bidez atzerrian lortutako errenta negatiboak, hura eskualdatzen denean edo jarduna uzten duenean salbu.

2.Era berean, salbuetsita egongo dira establezimendu iraunkor bat eskualdatzetik sortutako errenta positiboak, hari dagokionez aurreko artikuluko terminoetan jasotako tributazio-baldintza betetzen denean.

Establezimendu iraunkor bat eskualdatzetik edo jarduera lagatzetik sortutako errenta negatiboen zenbatekoa murriztu egingo da aurretiaz lortutako errenta positibo garbien zenbatekoarekin, horiek artikulu honetan aurreikusitako salbuespena edo Lege honetako

31. artikuluan aurreikusitako zergapetze bikoitzagatiko kenkaria aplikatzeko eskubidea dutenean.

3.Entitate batek atzerrian establezimendu iraunkor bidez jarduten duela esateko: edozein titulu bidez, Espainiako lurraldetik kanpo instalazio edo lantoki batzuk eduki behar ditu etenik gabe edo normalean; eta bere lana instalazio edo lantoki horietan egin behar du oso-osorik edo neurri batean, edo, bestela, instalazio horietan bertan agente bidez lan egin behar du. Agente horrek, gainera, zergadunaren izenean eta haren kontura kontratatzeko baimena izan behar du, eta, normalean, botere horiek berak gauzatu behar ditu. Establezimendu iraunkorrak izango dira, hain zuzen ere, zuzendaritza-egoitzak, sukurtsalak, bulegoak, fabrikak, tailerrak, biltegiak, denda edo antzeko establezimenduak, meatzeak, petrolioedo gas-putzuak, harrobiak, nekazaritza, baso nahiz abeltzaintzako esplotazioak, baliabide naturalak aurkitu edo ateratzeko beste edozein toki eta ezer eraiki, instalatu edo muntatzeko obrak, sei hilabete baino gehiago irauten badute. Establezimendua Espainiarekin nazioarteko zergapetze bikoitza saihesteko hitzarmen bat sinatu duen herri batean kokatuta badago, aplikaziozkoa izanik, bertan jasotakoa bete beharko da.

4.Zergadun batek herrialde jakin batean establezimendu iraunkor desberdinen bitartez jarduten duela ulertuko da honako egoera hauetan:

a) Argi eta garbi bereizten diren jarduerak egiten direnean.

b) Horien kudeaketa modu bereizian gauzatzen denean.

5.Establezimendu iraunkor bateko errenta gisa hartuko dira hark beste entitate independente bat balitz lortu ahal izango zituen errentak, betiere garatutako funtzioak, erabilitako aktiboak eta entitateak establezimendu iraunkorraren bitartez bere gain hartu dituen arriskuak kontuan hartuta.

Ondorio horietarako, entitatean bertan egindako barneko eragiketetatik eratorritako errentak hartuko dira kontuan hitzarmen batean hala zehaztuta dagoen kasuetan, horrela, aplikagarria izan daitekeen nazioarteko zergapetze bikoitza saihesteko.

6.Artikulu honetan aurreikusitako araubidea ez da aplikatuko, atzerrian lortutako errentei dagokienez, aurreko artikuluko 8. paragrafoan aurreikusitako egoerak gertatzen direnean. Paragrafo horretako c) idatz-zatian aipatzen den aukera Espainiako lurraldetik kanpo dagoen establezimendu iraunkor bakoitzeko gauzatuko da, baita herrialde bakar batean bat baino gehiago daudenean ere.

7.Artikulu honetan xedatutakoa ez da inola ere aplikatuko establezimendu iraunkorrak bere egoitza paradisu fiskal gisa kalifikatutako lurralde edo herrialde batean duenean, Europar Batasuneko estatu kide batean dagoenean eta zergadunak haren osaerak eta jarduerak arrazoi ekonomiko baliagarriei erantzuten diela eta jarduera ekonomikoak gauzatzen dituela egiaztatzen duen kasuetan salbu.

V. KAPITULUA

Zerga-oinarriaren murrizketak

23. artikulua. Aktibo ukiezin jakin batzuetatik datozen errentak murriztea.

1.Patenteak, marrazki edo modeloak, planoak, formulak edo prozedura sekretuak erabiltzeko edo ustiatzeko eskubidea lagatzetik datozen errentak, industriako, merkataritzako edo zientziako esperientziei buruzko informazioen gaineko eskubideenak, zenbatekoaren ehuneko 40an baino ez dira sartuko zerga-oinarrian, baldin eta eskakizun hauek betetzen badira:

a) Erakunde lagatzaileak laga beharreko aktiboak sortu baditu gutxienez kostuaren ehuneko 25ean.

b) Lagapen-hartzaileak erabiltzeko edo ustiatzeko eskubideak erabiltzea jarduera ekonomiko baten garapenean, eta erabilera horren emaitzak ez gauzatzea lagapenhartzaileak erakunde lagatzaileak fiskalki kengarriak diren gastuak sortzen dituzten ondasunak ematean edo zerbitzuak eskaintzean, betiere, azken kasu horretan, entitate hori lagapen-hartzailearekin lotuta badago.

c) Lagapen-hartzailea zergarik gabeko herrialde edo lurralde batean edo paradisu fiskaltzat kalifikatutako batean ez bizitzea, betiere Europar Batasuneko estatu kide batean kokatuta ez badago eta zergadunak eragiketa baliozko arrazoi ekonomikoen ondorio dela, eta jarduera ekonomikoak gauzatzen dituela egiaztatzen ez badu.

d) Lagapen-kontratu batek zerbitzuen prestazio osagarriak jasotzen baditu, kontratu horretan horiei dagokien ordaina bereizi beharko da.

e) Entitateak beharrezko kontabilitate-erregistroak edukitzea laga beharreko aktiboei dagozkien sarrera eta gastu zuzenak zehaztu ahal izateko.

Paragrafo honetan xedatutakoa aplikatu beharko da bertan aipatutako aktibo ukiezinak eskualdatuz gero, baldin eta eskualdaketa sozietate-taldeko kide ez diren entitateen artean egiten bada, Merkataritza Kodearen 42. artikuluan ezarritako irizpideen arabera, bizilekua eta urteko kontu kontsolidatuak formulatzeko betebeharra kontuan hartu gabe.

2.Aktibo ukiezinak lagatzeari dagokionez, aurreko paragrafoan xedatutakoaren ondorioetarako, eta aktiboa entitatearen balantzean onartua egon ala ez, horien arteko diferentzia positiboa hartuko da errentatzat: aktiboak erabiltzeko edo ustiatzeko eskubidea lagatzearen ondorioz sortutako ekitaldiko sarreren eta lege honen 12.2 edo 13.3 artikuluak aplikatzeagatik, eta lagatako aktiboarekin lotura zuzena duten ekitaldiko gastuengatik horretan deduzitutako kantitateen artekoa.

3.Murrizketa hori kontuan hartu beharko da lege honen 31.1.b) artikuluak aipatutako kuota osoaren zenbatekoa zehazteko orduan.

4.Horiek erabiltzeko edo ustiatzeko edo eskualdatzeko eskubidea lagatzetik datozen errentek ez dute inola ere murrizketarako eskubiderik emango: markak, literatura-, arteedo zientzia-lanak, film zinematografikoak barne, laga daitezkeen eskubide pertsonalak, hala nola irudi-eskubideak, informatikako programak, industria-, merkataritzaedo zientzia-ekipoak, ezta 1. paragrafoan adierazita ez dagoen beste edozer eskubide edo aktibo ere.

5.Eragiketak egin aurretik murrizketa hau aplikatu ahal izateko, zergadunak baloratzeko aurretiko akordio bat hartzeko eskatu ahal izango dio Administrazioari aktiboak lagatzetik etorritako sarrerei eta lotutako gastuei dagokienez, bai eta eskualdaketan sortutako errenten gainean ere. Eskaera horrekin batera balorazioproposamen bat egingo da, merkatuko balioan oinarrituta.

Proposamena ezetsitzat joko da ebazteko epea igarotzen denean.

Paragrafo honetan aipatutako baloratzeko aurretiko akordioak ebazteko prozedura erregelamenduz finkatuko da.

6.Halaber, eragiketak egin aurretik, aktiboak kalifikatzeko aurretiko akordio bat eskatu ahal izango dio zergadunak zerga-administrazioari (artikulu honen 1. paragrafoan aipatutako kategorietako baten barruan daudela jotzeko) , eta baloratzeko akordio bat horien lagapenetik datozen sarrerei eta lotutako gastuei dagokionez, bai eta eskualdaketan sortutako errenten gainean ere. Eskaera horrekin batera balorazio-proposamen bat egingo da, merkatuko balioan oinarrituta.

Proposamena ezetsitzat joko da ebazteko epea igarotzen denean.

Akordio horren ebazpenak txosten lotesle bat beharko du, Tributuen Zuzendaritza Nagusiaren aldetik, aktiboen kalifikazioari dagokionez. Bidezkotzat joz gero, Tributuen Zuzendaritza Nagusiak horren gaineko iritzi ez loteslea eskatu ahal izango dio Ekonomia eta Lehiakortasun Ministerioari.

Paragrafo honetan aipatutako kalifikatzeko eta baloratzeko aurretiko akordioak ebazteko prozedura erregelamenduz finkatuko da.

24. artikulua. Aurrezki-kutxen eta banku-fundazioen ongintzako gizarte-ekintza.

1.Zerga-arloan kengarritzat hartuko dira aurrezki-kutxek eta banku-fundazioek beren emaitzetatik ongintzako gizarte-ekintzetara bideratzen dituzten zenbatekoak, betiere horiek arautzen dituzten arauen arabera.

2.Aurrezki-kutxen eta banku-fundazioen ongintzako gizarte-ekintzara esleitutako zenbatekoen gutxienez ehuneko 50 dagokion ekitaldi berean erabili beharko dira edo, bestela, hurrengo lehen zergaldian, inbertsioak egiteko edo ongintzako gizarte-ekintza horretara bildutako instituzioei edo establezimenduei eusteak eragiten dituen gastuak ordaintzeko.

3.Ondorengo hauek ez dira zerga-oinarrian sartuko:

a) Gizarte-ekintzako funtsaren kargura egindako gizarte-ekintzaren mantentzegastuak, nahiz eta horietara zuzendutako dirua baino handiagoak izan, etorkizunean ere ekintza horietara zuzentzea eragotzi gabe. Halere, gastu horiek fiskalki kengarriak izango dira, aplikagarria den kontabilitate-araudiarekin bat etorriz, horiek galera eta irabazien kontura erregistratzen direnean.

b) Onura eta gizarte-ekintzari lotutako inbertsioak eskualdatzetik eratorritako errentak.

4.Banku-fundazioek ongintzako gizarte-ekintzara egindako zuzkidurek, edo hala badagokio, aplikagarria den kontabilitate-araudiarekin bat etorriz, gizarte-ekintzara xedaturiko mantentze-lanen gastuak galera eta irabazien kontura erregistratzen direnean, horiek partaide diren kreditu-erakundeetako zerga-oinarria murriztu dezakete, aipatutako entitateek jasotako dibidenduek banku-fundazioen guztizko diru-sarrerei dagokienez duten ehunekoan, aipatutako dibidenduen gehieneko mugaraino. Horretarako, bankufundazioak kreditu-erakundeari jakinarazi beharko dio dibidenduak eta horrela kalkulatutako murrizketaren zenbatekoa ordaindu dituela; era berean, jakinaraziko dio ez duela zenbateko hori zerga-arloko partida kengarri gisa aplikatu zerga horren aitorpenean.

Aipatutako zenbatekoa bere ongintzako gizarte-ekintzaren helburuetara aplikatu ez badu, banku-fundazioak kreditu-erakundeari jakinaraziko dio ez duela aipatutako helburua bete, kreditu-erakundeak behar ez bezala murriztutako zenbatekoak erregularizatzeko Lege honen 125.3 artikuluan ezarritakoaren arabera.

25. artikulua. Kapitalizazio-erreserba.

1.Lege honetako 29. artikuluaren 1. paragrafoan edo 6. paragrafoan aurreikusitako karga-tasa tributatzen duten zergadunek beren funts propioen gehikuntza-zenbatekoaren ehuneko 10eko murriztapena izango dute zerga-oinarrian, betiere honako betekizun hauek betetzen badituzte:

a) Entitatearen funts propioen gehikuntzaren zenbatekoa 5 urteko epean mantenduko da murriztapenari dagokion zergaldia ixten denetik kontatzen hasita, entitatean kontabilitate arloko galerak daudenean salbu.

b) Murriztapenaren zenbateko bereko gordekina badago; hark balantzean agertu beharko du, behar bezala bereizita eta titulu egokiarekin, eta erabiltezina izango da aurreko idatz-zatian aurreikusitako epean.

Ondorio horietarako, erreserba hori xedatu ez dela ulertuko da, honako kasu hauetan:

a) Bazkideak edo akziodunak entitatetik bereizteko eskubidea baliatzen duenean.

b) Erreserba guztiz edo zati batean ezabatzen denean, Lege honetako VII. tituluko VII. kapituluan zehaztutako zerga-araubide berezia aplikatzetik eragindako eragiketen ondorioz.

c) Entitateak, lege-betebehar bati jarraikiz, erreserba hori aplikatu behar duenean.

Paragrafo honetan aurreikusitako murriztapen-eskubideak ez du, inola ere, murriztapen horren aurretiko zergaldiko zerga-oinarriaren ehuneko 10eko zenbatekoa gaindituko, Lege honetako 11. artikuluko 12. paragrafoan adierazitakoa txertatzean eta zerga-oinarri negatiboak konpentsatzean.

Dena den, murriztapena aplikatzeko beharrezko zerga-oinarria ez dagoen kasuetan, ordaintzeko dauden kantitateak murriztapen-eskubidea sortu den zergaldia itxi denetik

hurrengo 2 urteak amaitu osteko zergaldietan aplikatu ahal izango dira, egokitu dakioken murriztapenarekin batera, hala badagokio, artikulu honetan xedatutakoa dagokion zergaldian aplikatzeagatik, eta aurreko lerrokadan aurreikusitako mugarekin.

2.Funts propioen gehikuntza ekitaldi amaierako funts propioen –haren emaitzak gehitu gabe– eta haren hasierako funts propioen –aurreko ekitaldiko emaitzak gehitu gabe– arteko alde positiboaren arabera zehaztuko da.

Halere, eta gehikuntza hori zehaztu ahal izateko, honako hauek ez dira zergaldiaren hasierako edo amaierako funts propio gisa hartuko:

a) Bazkideen ekarpenak.

b) Kreditu-konpentsazioak eragindako funts propioen edo kapitalaren gehikuntzak.

c) Norbere akzioek edo berregituratze-eragiketek eragindako funts propioen gehikuntzak.

d) Legeedo estatutu-izaerako gordekinak.

e) Kanarietako Ekonomiaeta Zerga-araubidea aldatzen duen uztailaren 6ko 19/1994 Legearen 27. artikuluan eta Lege honetako 105. artikuluan xedatutakoa aplikatzean hornitutako erreserba eskuraezinak.

f) Finantza-erreminta konposatuen igorpenari dagozkion funts propioak.

g) Zerga honen karga-tasa handitu edo txikiagotzean sortutako zerga geroratuen aktiboak aldatzeari dagozkion funts propioak.

Partida horiek ez dira kontuan hartuko kasuan kasuko zergaldi bakoitzeko funts propioen gehikuntza mantendu dadila zehazteko.

3.Artikulu honetan aurreikusitako erreserbari dagokion murriztapena ez da bateragarria izango, zergaldi berean, Lege honetako 91. artikuluan eta 95. artikuluan aurreikusitako agortze-kontzeptuko zerga-oinarriaren murriztapenarekin.

4.Artikulu honetan aurreikusitako betekizunak betetzen ez badira, modu egokian murriztu ez diren kantitateak erregularizatu beharko dira, baita dagozkion berandutzeinteresak ere, Lege honetako 125.3 artikuluan zehazten diren terminoetan.

26. artikulua. Zerga-oinarri negatiboen konpentsazioa.

1.Likidatu edo autolikidatu diren zerga-oinarri negatiboak hurrengo zergaldietako errenta positiboekin konpentsa daitezke; dena den, horiek Lege honetako 25. artikuluan zehaztutako kapitalizazio-erreserba aplikatu aurreko zerga-oinarriaren ehuneko 70eko muga izango dute.

Edonola ere, zergaldian zerga-oinarri negatiboak konpentsatu ahal izango dira, milioi bat euroko zenbatekora arte.

Zerga-oinarri negatiboen konpentsazioari dagokion muga hori ez da aplikagarria izango zergadunaren hartzekodunekin egindako akordioaren ondorioz sortutako kitapen edo itxaronaldiei dagozkien errenten zenbatekoan. Errenta horiekin konpentsa daitezkeen zerga-oinarri negatiboak ez dira kontuan hartuko aurreko paragrafoan adierazten den milioi bat euroko zenbatekoari dagokionez.

Paragrafo honetan aurreikusitako muga ez da aplikatuko entitatea iraungitzen den zergaldian, iraungitze horri Lege honetako VII. tituluko VII. kapituluan zehaztutako araubide berezian jasotako berregituratze-eragiketa bat aplikatu behar zaionean salbu.

2.Zergaldiak urtebete baino gutxiago irauten badu, zergaldian konpentsatu ahal izango diren zerga-oinarri negatiboak kalkulatzeko, aurreko paragrafoko bigarren lerrokadan zehaztutako terminoetan, 1 milioi euroko zenbatekoa biderkatuko zaio urteari dagokion zergaldiaren iraupenaren arteko ehunekoari.

3.Artikulu honetako 1. paragrafoko lehenengo lerrokadan zehaztutako muga ez da aplikagarria izango Lege honetako 29.1 artikuluan adierazitako sormen berriko entitateen kasuan, konpentsazioaren aurretiko zerga-oinarri positiboa sortzen den lehen 3 zergaldietan.

4.Zerga-oinarri negatiboak ez dira konpentsatu ahal izango honako egoera hauetan:

a) Elkarri lotuta dagoen pertsona edo entitate batek nahiz pertsona edo entitate multzo batek entitatearen kapital sozialaren edo emaitzetan parte hartzeko eskubideen zati handiena erosi duenean, zerga-oinarri negatiboa izan den zergaldia amaitu ondoren.

b) Aurreko paragrafoan aipatutako pertsona edo entitateek ehuneko 25eko partaidetza baino txikiagoa izatea zerga-oinarri negatiboaren zergaldia amaitzean.

c) Eskuratutako entitatea honako baldintza hauetakoren batean badago:

1.–Eskurapenaren aurreko 3 hilabeteetan jarduera ekonomikorik gauzatu ez badu; 2.–Eskurapenaren hurrengo 2 urteetan aurretiaz egindako jarduera ez den beste bat

edo jarduera ekonomiko gehigarriren bat gauzatzen badu, eta haren eraginez, hurrengo urte horietan negozio-zifraren zenbateko garbiak entitatearen aurreko 2 urteetako negozio-zifraren batez besteko zenbatekoaren ehuneko 50a gainditzen badu. Jarduera desberdin edo gehigarri gisa hartuko da, Jarduera Ekonomikoen Sailkapen Nazionalean hura beste talde bati dagokionean.

3.–Ondare-izaerako entitate bat denean, Lege honetako 5. artikuluko 2. paragrafoan zehaztutako terminoetan.

4.–Entitateak entitateen indizean baja hartzen duenean, Lege honetako 119. artikuluko

1.paragrafoko b) idatz-zatian xedatutakoa aplikatu ostean.

5.Oraindik konpentsatzeko dauden zerga-oinarri negatiboak egiaztatzeko edo ikertzeko Administrazioaren eskubidea iraungi egingo da 10 urtera, hura konpentsatzeko eskubidea sortu den zergaldiari dagokion aitorpena edo autolikidazioa aurkezteko zehaztu den epea amaitu eta hurrengo egunetik kontatzen hasita.

Epe hori igaro ostean, zergadunak behar bezala egiaztatu beharko du konpentsazioari dagozkion zerga-oinarri negatiboak bidezkoak direla, baita horien zenbatekoa ere; horretarako, likidazioa edo autolikidazioa eta kontabilitatea aurkeztu beharko ditu, eta epe horretan Merkataritza Erregistroan aurkeztu dituela egiaztatu beharko du.

V. TITULUA

Zergaldia eta zergaren sortzapena

27. artikulua. Zergaldia.

1.Zergaldia bat etorriko da entitatearen ekitaldiarekin.

2.Nolanahi ere, kasu hauetan amaitu egingo da zergaldia:

a) Entitatea desegitean.

b) Entitateak Espainiako lurraldeko egoitza atzerrira eramaten duenean.

c) Entitatearen eite juridikoa eraldatzen denean eta horren ondorioz ateratzen den entitatea zerga honi lotu gabe geratzen denean.

Zergaldi horri dagokion zerga-oinarria zehazteko, entitatea Lege honetako 17.5 artikuluan xedatutako ondorioetarako desegin dela ulertuko da.

d) Entitatearen sozietate-eitea eraldatzen denean edo haren estatutua edo araubide juridikoa aldatzen denean, eta horren ondorioz, karga-tasa aldatu edo beste zergaaraubide bat aplikatzen denean.

Eraldaketaren momentuan dauden ondare-elementuen ondorengo eskualdaketatik edo aldaketatik lortutako errenta modu linealean egin dela ulertuko da, kontrako froga aurkezten denean salbu, elementu eskualdatuaren edukitzaldi osoan. Karga-tasa orokorra eta jatorrizko eitea, estatutua edo jatorrizko araubidea gorde izanez gero entitateari zegokion zerga-araubidea aplikatuz kargatuko da eraldaketaren edo aldaketaren momentura arte sortutako errentaren zatia.

3.Zergaldia ez da 12 hilabetekoa baino luzeagoa izango.

28. artikulua. Zergaren sortzapena.

Zergaldiaren azkeneko egunean sortuko da zerga.

VI. TITULUA

Zerga-zorra

I. KAPITULUA

Karga-tasa eta kuota osoa

29. artikulua. Karga-tasa.

1.Zerga honen zergadunek ehuneko 25eko karga-tasa ordaindu beharko dute. Dena den, jarduera ekonomikoak egiten dituzten sormen berriko entitateek ehuneko

15eko tasarekin ordainduko dituzte zergak, zerga-oinarria positiboa den lehen zergaldian eta hurrengoan, artikulu honetan xedatutakoaren arabera, zergak tasa txikiago batean ordaindu behar ez badituzte.

Ondorio horietarako, jarduera ekonomiko bat ez da abiarazitzat joko:

a) Beste pertsona edo entitate batzuek lehenago egin dutenean jarduera ekonomiko hori lege honen 18. artikuluak adierazten duen ildoan eta jarduera entitate berrira eskualdatua izan denean, eskualdatze-titulua edozein izanda ere.

b) Jarduera ekonomikoa entitatea eratu aurreko urtean egin duenean entitate berriaren kapitalean edo funts propioetan ehuneko 50 baino handiagoko partaidetza zuzena edo zeharkakoa duen pertsona fisiko batek.

Ez dira entitate berritzat hartuko talderen bateko partaide direnak Merkataritza Kodeko

42. artikuluaren araudipean, egoitza non duten edo urteko kontu bateratuak egiteko betebeharra ote duten kontuan hartu gabe.

Paragrafo honetan aurreikusitako ehuneko 15eko karga-tasa ez da aplikagarria izango ondare-entitate gisa hartzen diren entitateen kasuan, Lege honetako 5. artikuluko 2. paragrafoan adierazten den terminoetan.

2.Fiskalki babestuta dauden sozietate kooperatiboek ehuneko 20 tributatuko dute, emaitza estrakooperatiboen kasuan salbu, horiek tasa orokorra ordainduko baitute.

Kreditu-kooperatibek eta landa-kutxek tasa orokorra ordainduko dute, emaitza estrakooperatiboen kasuan salbu, horiek ehuneko 30 tributatuko baitute.

3.Irabazi-asmorik gabeko entitateen zerga-araubideari eta mezenasgorako pizgarri fiskalei buruzko abenduaren 23ko 49/2002 Legeak xedatutako araubide fiskala aplikatu behar zaien entitateek ehuneko 10 tributatuko dute.

4.Honako hauek izango dira zergak ehuneko 1eko tasan ordainduko dituztenak:

a) Inbertsio Kolektiboko Erakundeen azaroaren 4ko 35/2003 Legeak araututako kapital aldakorreko inbertsio-sozietateek, eskatutako akziodunen kopurua gutxienez 9.4 artikuluan aurreikusitakoa bada.

b) Lege horren bidez araupetutako finantza-izaerako inbertsio-funtsek, eskatutako partaide-kopurua, gutxienez, 5.4 artikuluan aurreikusitakoa bada.

c) Lege horren bidez araututako higiezinetako inbertsio-sozietateek eta higiezinetako inbertsio-funtsek, hurrengo d) idatz-zatian ageri ez direnek, baldin eta beharrezko akziodunen edo partaideen kopurua lege horren 5.4 eta 9.4 artikuluetan ezarritakoa bada, gutxienez, eta inbertsio kolektiboko erakunde ez-finantzarioak izanik, horien xede bakarra hiri-lurreko era guztietako higiezinetan inbertitzea bada, gero errentan emateko.

Paragrafo honetan jasotako karga-tasak aplikatu ahal izateko, aurreko paragrafoan aipatutako inbertsio kolektiboko erakundeek ez dituzte aktiboko ondasun higiezinak salduko erosi direnetik gutxienez 3 urte iragan arte, aparteko izaeraz Balore Merkatuko Batzorde Nazionalak berariazko baimena ematen duenean salbu.

Horrelako ondasun higiezin bat c) idatz-zati honetan aipatutako gutxieneko epealdia igaro aurretik eskualdatzen bada, eskualdaketaren ondoriozko errenta Zergaren tasa orokorra aplikatuta kargatuko da. Gainera, entitateak, ondasuna eskualdatu den zergaldiko kuotaz gainera, zenbateko hauek sartu behar ditu: c) idatz-zati honetan ezarritako araubidea aplikatu beharko zen aurreko zergaldi bakoitzeko, higiezinak zergaldian sortutako errentari aldi bakoitzean indarrean zegoen karga-tasa orokorraren eta ehuneko 1eko karga-tasaren arteko diferentzia aplikatzearen emaitza den zenbatekoa, eta, hala badagokio, berandutze-interesak, errekarguak eta zehapenak ere ordaindu behar izango ditu.

d) Inbertsio Kolektiboko Erakundeen Legearen bidez araupetutako higiezinetako inbertsioko sozietateek eta higiezinetako inbertsio-fondoek, baldin eta, c) idatz-zatian ezarritako betekizunak betetzeaz gainera, errentatzeko soilik diren etxebizitzak sustatzen badituzte eta ondoko baldintza hauek betetzen badituzte:

1.–Higiezinak sustatzearekin lotutako ondasun higiezinetako inbertsioek ezin dute gainditu higiezinetako inbertsio-sozietatearen edo funtsaren guztizko aktiboaren ehuneko 20.

2.–Higiezinen sustapena eta horien errentamendua bereiz kontabilizatu behar dira eskuratzen edo sustatzen den higiezin bakoitzeko, eta higiezineko etxebizitza, lokal edo erregistro-finka lokabe bakoitzaren errenta behar bezala banakatu behar da; hala ere, inbertsioak guztizko aktiboan konputatu ahal izango dira c) idatz-zatian ezarritako ehunekoaren ondoreetarako.

3.–Higiezinetako inbertsio-sozietateen edo funtsen sustapen-jardueraren ondoriozko higiezinek gutxienez 7 urtez egon behar dute errentan emanda edo errentatzeko eskainita. Epealdi hori eraikuntza-lanak amaitzen direnetik konputatuko da. Honen ondoreetarako, higiezinaren eraikuntza amaitu dela frogatzeko obraren azken ziurtagiria behar da, Etxegintzaren Antolamenduari buruzko azaroaren 5eko 38/1999 Legeko 6. artikuluan aipatutakoa.

Higiezin horiek d) idatz-zati honetan edo aurreko c) idatz-zatian adierazitako gutxieneko epea igaro aurretik eskualdatuz gero, hala badagokio, eskualdatze horren ondoriozko errenta dagokion zergaren karga-tasa orokorrarekin ordaindu behar izango da. Gainera, entitateak, ondasuna eskualdatu den zergaldiko kuotaz gainera, zenbateko hauek sartu behar ditu: d) idatz-zati honetan ezarritako araubidea aplikatu beharko zen aurreko zergaldi bakoitzeko, higiezinak zergaldian sortutako errentari aldi bakoitzean indarrean zegoen karga-tasa orokorraren eta ehuneko 1eko karga-tasaren arteko diferentzia aplikatzearen emaitza den zenbatekoa, eta, hala badagokio, berandutzeinteresak, errekarguak eta zehapenak ere ordaindu behar izango ditu.

Higiezinetako inbertsio-sozietate edo -fondo batek errentatzeko etxebizitzak sustatzen baditu, horren berri eman behar dio zerga-administrazioari jarduerari ekiten dion zergaldian.

e) Hipoteka-merkatua arautzeko fondoa, Hipoteka Merkatua Arautzeko martxoaren 25eko 2/1981 Legeak 25. artikuluan jasoa.

5.Ehuneko zeroko karga-tasa izango dute Pentsio Planak eta Funtsak Arautzeko Legearen testu bateginean arautzen diren pentsio-funtsek, azaroaren 29ko 1/2002 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsia.

6.Kreditu-entitateek ehuneko 30 ordaindu beharko dute, baita hidrokarburoen sorguneak eta lurrazpiko biltokiak miatu, ikertu eta ustiatzen dituzten entitateek ere, Hidrokarburoen Sektoreari buruzko urriaren 7ko 34/1998 Legeak jasotakoaren arabera.

Karga-tasa orokorrari lotuta geratuko da lurpetik ateratako hidrokarburoak birfintzea nahiz miatze, ikertze, ustiatze, garraiatze, biltze, garbitze eta saltzeaz edo hirugarrenen jabetzako hidrokarburoak lur azpian biltzeaz bestelako edozein jarduera.

Hirugarrenen jabetzako hidrokarburoak biltegiratu besterik egiten ez duten entitateei ez zaie aplikatuko Lege honen VII. tituluko IX. kapituluan jasotako araubide berezia, eta ehuneko 25eko tasan ordainduko dute zerga.

7.Kanarietako Ekonomiaeta Zerga-araubidea aldatzen duen uztailaren 6ko 19/1994 Legearen 43. artikuluan zehaztutakoaren arabera, karga-tasa berezia tributatu beharko dute Kanarietako Gune Berezian dauden entitateek, Kanarietako Gune Bereziko eremu geografikoan egin dituzten eragiketa eraginkorrei eta materialei dagokien zergaoinarriaren zatian.

30. artikulua. Kuota osoa.

Zerga-oinarriari karga-tasa aplikatuz ateratzen den kopuruari esango zaio kuota osoa. Lege honetako 105. artikuluan xedatutakoa aplikatzen duten entitateen kasuan, kuota

osoa zehazteko karga-tasa aplikatuko zaio murriztutako edo handitutako zerga-oinarriari, dagokion moduan, betiere 105. artikulu horretatik eratorritako kantitateak kontuan hartuta.

II. KAPITULUA

Nazioarteko zergapetze bikoitza saihesteko kenkariak

31. artikulua. Zergapetze bikoitz juridikoa saihesteko kenkaria: zergadunak jasandako zerga.

1.Zergadunaren zerga-oinarrian atzerrian lortu eta kargatutako errentak sartzen direnean, kuota osotik honako bi kopuru hauetako txikiena kenduko da:

a) Zerga honen izaeraren antzeko karga dela-eta atzerrian ordaindutako benetako zenbatekoa.

Ez dira kenkaritzat hartuko salbuespen, hobari edo beste edozein zerga onura delaeta ordaindu ez diren zergak.

Zergapetze bikoitza saihesteko hitzarmen bat aplikagarria bada ere, kenkaria ez da hitzarmena dela-eta aplikatu beharreko zerga baino handiagoa izango.

b) Errenta horiek Espainian lortu bazituzten, horiengatik ordaindu beharko zuten kuota osoaren zenbatekoa.

2.Atzerrian ordaindutako zergaren zenbatekoa errentan sartuko da aurreko paragrafoaren ondorioetarako eta, halaber, zerga-oinarriari gehituko zaio, erabat kengarria ez bada ere.

Gastu kengarri gisa hartuko da atzerrian ordaindu den eta aurreko paragrafoan adierazitakoa aplikatzeagatik kuota osoaren murriztapenaren xede ez den zatia, betiere atzerriko jarduera ekonomikoak egiten direnean.

3.Zergadunak zergaldian zehar atzerrian errenta bat baino gehiago lortu duenean, kenkaria herri berean eskuratutakoak batuz egingo da, establezimendu iraunkorrekoak salbu, azken horien kasuan bakoitzerako aparte konputatuko baitira.

4.Atzerrian establezimendu iraunkor bidez lortutako errentak zehazteko Lege honetako 22. artikuluko 5. paragrafoan zehaztutakoa hartuko da kontuan.

Ez dira zerga-oinarrian txertatuko establezimendu iraunkor baten bidez atzerrian lortutako errenta negatiboak, establezimendu iraunkorra eskualdatzen denean edo jarduna uzten duenean salbu.

Aurreko zergaldietan entitatearen zerga-oinarrian txertatu ez diren errenta negatiboak lortu dituzten establezimendu iraunkorren kasuan, ez dira gero lortutako errenta positiboak txertatuko, zenbateko horretara iritsi arte.

5.Establezimendu iraunkor bat eskualdatzetik eratorritako errenta negatiboen kasuan, murriztu egingo da aurretiaz lortutako errenta positibo garbien zenbatekoarekin, horiek 22. artikuluan aurreikusitako salbuespena gauzatzeko edo artikulu honetan aurreikusitako zergapetze bikoitzagatiko murriztapena izateko eskubidea badute.

6.Kuota osoa nahikoa ez izateagatik kenkaria izan ez duten kopuruak ondorengo zergaldietan kenkaridunak izan daitezke.

7.Oraindik aplikatzeko dauden zergapetze bikoitzagatiko murriztapenak egiaztatzeko Administrazioaren eskubidea iraungi egingo da 10 urtera, aplikatzeko

eskubidea sortu zen zergaldiari dagokion aitorpena edo autolikidazioa aurkezteko zehaztu den epea amaitu eta hurrengo egunetik kontatzen hasita.

Epe hori igaro ostean, zergadunak behar bezala egiaztatu beharko du lortu nahi duen aplikazioari dagozkion murriztapenak bidezkoak direla, baita horien zenbatekoa ere; horretarako, likidazioa edo autolikidazioa eta kontabilitatea aurkeztu beharko ditu, eta epe horretan Merkataritza Erregistroan aurkeztu dituela egiaztatu beharko du.

32. artikulua. Nazioarteko zergapetze bikoitz ekonomikoa saihesteko kenkaria: mozkinetako dibidenduak eta partaidetzak.

1.Zerga-oinarrian lurralde espainiarrean egoitza ez duen entitate batek ordaindutako dibidenduak edo mozkinetako partaidetzak konputatzen direnean, horrek benetan ordaindutako zergaren kenkaria egingo da dibidenduak ordaintzeko erabilitako mozkinei dagokienez, dibidendu horiei dagokien zenbatekoan, baldin eta zenbateko hori zergadunaren zerga-oinarrian sartzen bada. Murriztapen hori aplikatzeko, eskakizun hauek bete beharko dira:

a) Entitate ez-egoiliarraren kapitalean duen zuzeneko nahiz zeharkako partaidetza gutxienez ehuneko 5 denean edo partaidetzaren eskurapen-balioa 20 milioi euro baino gehiago denean.

b) Parte-hartzeak etengabea izan behar du, banatutako irabazia eska daitekeen egunaren aurreko urtebeteko aldian, edo bestela, ondoren izan behar du jarraipena, urtebete osatu arte. Epe hori kalkulatzeko, honako epealdi hau hartu beharko da kontuan: Merkataritza Kodearen 42. artikuluan jasotako egoerak betetzen dituzten beste entitate batzuen etengabeko partaidetza izan duten epealdia, egoitza nonahi dutela eta urtero kontu bateratuak aurkezteko obligazioa eragotzi gabe.

Erreserbak banatzen direnean, sozietatearen akordioan jasotako izendapenera joko da, eta horrelakorik ezean, erreserba horiei ordaindutako azkeneko kopuruak aplikatutzat joko dira.

2.1.–Mozkinetako partaidetza edo dibidendu gisa hartuko dira entitateen funts propioak edo kapitala ordezkatzen duten balioetatik eratorritakoak, horien kontabilitateizaera dena dela.

2.–Artikulu honetako 1. paragrafoan aurreikusitako murriztapena ez da aplikagarria izango jasotako mozkinetako partaidetzen edo dibidenduen kasuan, horien zenbatekoa beste entitate bati eman behar zaionean kontratu bat dela medio; halere, horien aurreko balioak aztertu beharko dira, ondorio horietarako gastu bat erregistratuz. Zenbateko hori jasoko duen entitateak 1. paragrafoan aurreikusitako murriztapena aplikatu ahal izango du balio horien kontabilitate-erregistroa mantentzen badu eta horiek aurreko paragrafoan adierazitako baldintzak betetzen badituzte.

3.Benetan ordaindutako zergatzat hartuko da dibidendua banatzen duen sozietateak partaidetutako entitateek eta aldi berean azken horiek zuzenean partaidetutako entitateek ordaindutako zerga, dibidenduak ordaintzeko erabili diren mozkinei egotzitako zatian, baldin eta entitate horietako partaidetza zuzena ehuneko 5 baino txikiagoak ez badira eta aurreko paragrafoan aipatutako beharkizuna betetzen badute partaidetzaren edukitzaaldiari dagokionez.

4.Kenkari hori, aurreko artikuluan dibidenduei edo mozkinetako partaidetzei dagokienez ezarritako kenkariarekin batera, ez da handiagoa izango Espainian errenta horiengatik ordaindu beharko zen kuota osoa baino, baldin eta horiek Espainiako lurraldean lortu bazituen.

Muga horren gaineko soberakina ez da fiskalki gastu kengarri gisa hartuko, Lege honetako 31. artikuluko 2. paragrafoan zehaztutakoari kalterik egin gabe.

5.Kuota osoa nahikoa ez izateagatik kenkaria izan ez duten kopuruak ondorengo zergaldietan kenkaridunak izan daitezke.

6.Entitate bateko partaidetza eskualdatzean errenta negatiboa lortzen bada, partaidetza hori aurretik beste entitate batek eskualdatu badu eta beste entitate horrek

Merkataritza Kodeko 42. artikuluan azaltzen diren inguruabarrak betetzen baditu zergadunarekin batera sozietate-talde bereko kidea izateko, egoitza non duten eta urteko kontuak batera egin behar dituzten alde batera utzita, errenta negatibo horri aurreko eskualdaketan lortu den eta salbuespen-araubidea aplikatu zaion zenbatekoa kenduko zaio.

7.Entitate ez-egoiliar baten partaidetza eskualdatzetik eragindako errenta negatiboen zenbatekoa murriztu egingo da 2009. urtean abiarazitako zergaldiaren ostean entitate parte-hartzailearengandik jasotako etekinetako partaidetzen edo dibidenduen zenbatekoan, betiere etekinetako partaidetza edo dibidenduek hura erosi zeneko balioa murrizten ez badute, eta artikulu honetan aurreikusitako murriztapena edo Lege honetako

21. artikuluan aurreikusitako salbuespena aplikatzeko eskubidea izan badute.

Balio homogeneoen ondoz ondoko eskualdatzeak gertatzen direnean, errenta

negatiboen zenbatekoa txikiagotu egingo da Lege honetako 21. artikuluan aurreikusitako salbuespena aplikatzeko eskubidea izan duten aurretiazko eskualdatzeetatik lortutako errenta positibo garbien zenbatekoan.

8.Oraindik aplikatzeko dauden zergapetze bikoitzagatiko murriztapenak egiaztatzeko Administrazioaren eskubidea iraungi egingo da 10 urtera, aplikatzeko eskubidea sortu zen zergaldiari dagokion aitorpena edo autolikidazioa aurkezteko zehaztu den epea amaitu eta hurrengo egunetik kontatzen hasita.

Epe hori igaro ostean, zergadunak behar bezala egiaztatu beharko du lortu nahi duen aplikazioari dagozkion murriztapenak bidezkoak direla, baita horien zenbatekoa ere; horretarako, likidazioa edo autolikidazioa eta kontabilitatea aurkeztu beharko ditu, eta epe horretan Merkataritza Erregistroan aurkeztu dituela egiaztatu beharko du.

III.KAPITULUA

Hobariak

33. artikulua. Hobariak Ceutan edo Melillan lortutako errentengatik.

1.Ehuneko 50eko hobaria izango du Ceutan edo Melillan benetan eta materialki jarduten duten entitateek lortutako errentei kuota osoan dagokien zatiak.

Honako hauek izango dira aurreko lerrokadan aipatzen diren entitateak:

a) Zerga-egoitza lurralde horietan duten entitate espainiarrak.

b) Zerga-egoitza lurralde horietatik kanpo duten eta beren establezimendu edo sukurtsal bidez horietan jarduten duten entitate espainiarrak.

c) Espainiako egoiliarrak ez diren eta beren establezimendu iraunkor bidez lurralde horietan jarduten duten atzerriko entitateak.

2.Ceutan edo Melillan lortutako errentatzat joko dira lurralde horietan merkataritzaziklo bat ixten duten eta emaitza ekonomikoak ematen dituzten jarduerei dagozkien errentak.

Ondorio horietarako, aurreko lerrokadan xedatutakoa behar bezala betetzen dela ulertuko da lurralde horietan kokatutako higiezinak alokatzen direnean.

Ez da ulertuko egoera horiek gertatzen direla merkataritza-gaiak ateratzeko, fabrikatzeko, erosteko, garraiatzeko, sartzeko eta irteteko eragiketa isolatuak direnean, eta, oro har, eragiketa soilek errentarik eragiten ez dutenean.

3.Artikulu honetan aurreikusitako hobaria aplikatzeko, Ceutan edo Melillan lortutako errenta gisa hartuko dira artikulu honetako 1. paragrafoan adierazten diren entitateei dagozkien errentak; betiere, lurralde horietan negozioetarako leku finko bat badute. Zenbateko hori gehienez 50.000 eurokoa izango da Ceutan edo Melillan lanaldi osoko lan-kontratua duen pertsona bakoitzeko, eta 400.000 eurokoa izango da gehienezko muga. Zenbateko horretatik gorako errentak lortuz gero, artikulu honetan aurreikusitako hobaria aplikatzeko, behar bezala egiaztatu beharko da Ceutan edo Melillan emaitza ekonomikoak ematen dituen merkataritza-ziklo bat ixten dela. Paragrafo honetan

adierazten diren kopuruak sozietate-multzoaren arabera zehaztuko dira, hura osatzen duten entitateen kasuan; guztia ere, Merkataritza Kodearen 42. artikuluan zehazten diren irizpideei jarraiki, egoitzaren helbidea dena dela, eta urteko kontu bateratuak formulatu beharra kontuan hartu gabe.

Era berean, handizkako merkataritzatik eratorritako errentak Ceutan edo Melillan lortu direla ulertuko da, jarduera lurralde horietan kokatutako negozio finko baten bidez antolatzen, zuzentzen, kontratatzen eta fakturatzen denean, eta horretarako beharrezko bitarteko materialak eta langileak dituenean bertan.

4.Salbuespen gisa, arrantzako entitateek lortutako eta Ceuta edo Melillari egotzitako errenta kalkulatzeko, honako ehuneko hauek erabiliko dira:

a) Errenta osoaren ehuneko 20, benetako zuzendaritzaren egoitza dagoen lurraldeari.

b) Errenta horren ehuneko 40 Ceutan edo Melillan harrapatutako bolumenaren arabera banatuko da.

Esportazioak, berriz, benetako zuzendaritzaren egoitzaren lurraldeari egotziko zaizkio.

c) Errenta osoaren gainerako ehuneko 40, Ceutan, Melillan edo beste lurralde batean matrikulatuta dauden ontzien kontabilitate-balioaren arabera.

Ehuneko hori, hots, c) idatz-zatian aurreikusitakoa, soilik aplikatuko da entitateak benetako zuzendaritza Ceutan edo Melillan duenean. Beste kasuetan, ehunekoa b) idatzzatian zehaztutakoaren arabera handituko da.

5.Aire eta itsas nabigazioko entitateak direnean, errenta Ceutari edo Melillari egotziko zaio, arrantzako enpresei aplikatzen zaizkien irizpide eta ehuneko berdinei jarraiki. Harrapatutakoaren erreferentziaren ordez han kontratatutako igaroaldi, zama eta errentamenduena erabiliko da.

6.Benetako zuzendaritzaren egoitza Ceutan edo Melillan duten eta artikulu honetako

1.paragrafoko a) idatz-zatian aipatzen diren entitateek nahiz c) idatz-zatian aipatzen diren eta Ceutan edo Melillan gutxienez hiru urte jarduten duten entitateek artikulu honetan aurreikusitako hobaria aplikatu ahal izango dute, aipatutako epe hori igaro ostean zergaldietan hiri horietatik kanpo lortutako errentengatik, beren aktiboen erdiak edo gehiago leku horietan kokatuta daudenean. Dena den, paragrafo honetan aurreikusitakoa ez da aplikatuko lurralde horietatik kanpo kokatutako ondasun higiezinen errentamenduari dagozkion errenten kasuan.

Hobaria aplikatzeko eskubidea izango duten errenten gehienezko zenbatekoa Ceutan edo Melillan lortutako errenten zenbateko bera izango da, artikulu honetan zehaztutako moduan.

34. artikulua. Hobariak tokiko zerbitzu publikoak eskaintzeagatik.

Ehuneko 99ko hobaria izango du Toki-araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legeak 25. artikuluaren 2. paragrafoan eta 36. artikuluko 1. paragrafoaren a) , b) eta c) idatz-zatietan (lurralde, udal edo probintziako entitate lokalen eskumenei buruzkoa) jasotako zerbitzugintzaren errentei kuota osoan dagokien zatiak, salbu enpresa mistoaren edo kapital erabat pribatuko enpresaren sisteman ustiatzen direnean.

Hobaria emango da Estatuaren edo autonomia-erkidegoen erabat menpe dauden entitateek aurreko lerrokadako zerbitzuak ematen dituztenean ere.

IV. KAPITULUA

Jarduera jakin batzuk gauzatzea sustatzeko kenkariak

35. artikulua. Kenkaria ikerkuntzara eta garapenera nahiz berrikuntza teknologikora xedaturiko jarduerak egiteagatik.

1. Ikerketa eta garapeneko jarduerak gauzatzearen ondoriozko kenkaria.

Ikerketaeta garapen-jarduerak egiteak eskubidea emango du kuota osoaren kenkari bat egiteko paragrafo honetan finkatutako baldintzetan.

a) Ikerketa eta garapeneko kontzeptua.

Ikerketatzat hartuko da honako hau: ezagutza berriak aurkitzea eta zientziaren eta teknologiaren esparruan ulermen handiagoa lortzea bilatzen duen jatorrizko ikerketa planifikatua. Garapentzat, berriz, beste hau hartuko da: ikerkuntzaren emaitzak edo beste ezagutza zientifiko mota bat aplikatzea, material edo produktu berriak fabrikatzeko, prozesu edo produkzio-sistema berriak diseinatzeko nahiz lehengo material, produktu, prozesu edo sistemak teknologikoki hobeagotzeko.

Ikerketaeta garapen-jarduera gisa hartuko da, halaber, ikerketaren emaitzak plano, eskema edo diseinu batean gauzatzea, merkaturatu ezin den lehen prototipoa sortzea eta hasierako erakusketarako proiektua edo proiektu aitzindaria egitea, betiere aplikazio industrialetarako edo merkataritzako ustiapenerako bihurtu edo erabili ezin badira.

Era berean, ikerketaeta garapen-jarduera gisa hartuko da produktu berriak jaurtitzeko erakusgaiak diseinatu eta egitea. Ondorio horietarako, produktu berri bat jaurti dela ulertuko da hura merkatuan produktu berri baten gisa txertatzea, haren berritasuna funtsezkoa denean, hau da, formala edo akzidentala ez denean.

Ikerketaeta garapen-jardueratzat hartuko da, halaber, software aurreratua sortu, konbinatu eta konfiguratzea, teorema eta algoritmo berrien edo produktu, prozesu edo zerbitzu berri eta hobeak gauzatzera xedaturiko sistema eragile, hizkuntza, interfaze eta aplikazioen bitartez. Kontzeptu horri behar bezala gehitu beharko zaio desgaitasuna duten pertsonei informazioaren gizarteko zerbitzuak helaraztera xedaturiko softwarearen kontzeptua, hark irabazi-asmorik ez duenean. Softwarearen mantenuarekin edo haren eguneraketa txikiagoekin lotutako ohiko jarduerak hortik kanpo geratzen dira.

b) Kenkariaren oinarria.

Kenkariaren oinarrian honako hauek sartuko dira: ikerketaeta garapen-gastuen zenbatekoak eta, bidezkoa izanez gero, ibilgetu material eta ez-materialeko elementuetan (eraikinak eta lurrak ez besteetan) egindako inbertsioak.

Ikerketa eta garapeneko edo berrikuntza teknologikoko gastutzat hartuko dira zergadunak egindako gastuak, baldin eta jarduera horiei zuzenean lotuta badaude eta benetan jarduera horietan erabili badira. Proiektuen arabera banaka sailkatuta agertuko dira gastuak.

Kenkariaren oinarria jarduera horiek sustatzeko jaso diren eta zergaldiaren barruan sarrera moduan egotzi diren diru-laguntzen zenbatekoan gutxituko da.

Kenkariaren oinarria osatzen duten ikerketaeta garapen-gastuek Espainian edo Europar Batasuneko edo Europako Esparru Ekonomikoko edozein estatu kidetan gauzatutako jarduerei erantzun beharko diete.

Ikerketa eta garapeneko gastutzat hartuko dira, era berean, jarduera horiek Espainian edo Europar Batasuneko edo Europako Esparru Ekonomikoko estatu kide batean egiteko asmoarekin zergadunak, berak bakarrik edo beste entitate batzuekin batera, ordaintzen dituen diru-kopuruak.

Ondare-elementuak funtzionamendu-baldintzetan jartzen direnean, inbertsioak gauzatutzat emango dira.

c) Kenkari-ehunekoak.

1.–Kontzeptu hau dela-eta zergaldiaren barruan egindako gastuen ehuneko 25. Baldin eta zergaldian ikerkuntza eta garapeneko jarduerak egiteagatik izandako

gastuak handiagoak izan badira aurreko 2 urtetakoen batez bestekoa baino, aurreko lerrokadan jasotako ehunekoa erabiliko da batez besteko horretara iritsi arte, eta ehuneko 42 batez besteko horretatik gorako soberakinaren gainean. Aurreko lerrokadetan xedatutakoaren arabera egokia den kenkariaz gain, ehuneko 17ko kenkari gehigarria egingo da entitateko langileria-gastuengatik, ikerketaeta garapen-jarduerei oso-osorik lotutako ikertzaile kualifikatuei dagozkienean.

2.–Ibilgetu material eta ez-materialeko elementuetan egindako inbertsioen ehuneko 8, eraikinak eta lursailak kanpoan utzita, baldin eta bakar-bakarrik ikerketaeta garapenjarduerei atxikita badaude.

Inbertsioa materializatuko den elementuek zergadunaren ondarean mantendu beharko dute, galera justifikatuen kasuan salbu, horiek ikerketaeta garapen-jardueretan zuten xede zehatza bete arte, amortizazio-metodoaren araberako balio-bizitza txikiagoa den kasuetan salbu; hura 12. artikuluko 1. paragrafoko a) idatz zatian jasotzen da.

2. Teknologia-berrikuntzako jardueren ondoriozko kenketa.

Berrikuntza teknologikoko jarduerak egiteak eskubidea emango du kuota osoaren kenkari bat egiteko paragrafo honetan finkatutako baldintzetan.

a) Berrikuntza teknologikoaren kontzeptua.

Berrikuntza teknologikotzat hartuko da produktu edo produkzio-prozesu berriak lortzeko aurrerapen teknologiko bat denean edo jadanik daudenen hobekuntza nabarmena dakarren jarduera. Era berean, berritzat hartuko dira ikuspegi teknologikotik begiratuta lehendik daudenetatik nabarmen bereizten diren ezaugarri edo aplikazioak dituzten produktu edo prozesuak.

Jarduera horren bitartez, produktu edo prozesu berriak materializatuko dira plano, eskema edo diseinu batean, merkaturaezina izango den lehen prototipo bat sortuko da, lehen aldiz erakusteko proiektuak edo proiektu pilotuak egingo dira, animazioarekin eta bideojokoekin lotuta daudenak barne, eta ehunen, zapatagintzaren, larrugintzaren, larrukigintzaren, jolasen, altzarien eta egurraren erakusgaiak egingo dira, horiek industriaaplikazioetarako erabili edo bihur ezin badira edo merkataritzan ustiatzeko erabili ezin badira.

b) Kenkariaren oinarria.

Ondoko kontzeptu hauei dagokien berrikuntza teknologikoko jardueretan zergaldiaren barruan izandako gastuez osatuta egongo da kenkariaren oinarria:

1.–Irtenbide teknologiko aurreratuak identifikatu, definitu eta orientatzeko helburua duten diagnostiko teknologikorako jarduerak, emaitzak zertan amaitzen diren kontuan hartu gabe.

2.–Produkzio-prozesuen diseinu industriala eta ingeniaritza. Horien barruan sartuko da produktu bat fabrikatu, probatu, instalatu eta erabiltzeko behar diren elementu deskriptibo, zehaztapen tekniko eta funtzionamendu-ezaugarriak definitzea helburu duten plano, marrazki eta euskarriak asmatu eta prestatzea, baita ehungintzako, oinetakoen industriako, ontzeko, larrukigintzako, jolasetarako, altzarietarako eta egurrerako erakusgaiak egitea ere.

3.–Teknologia aurreratuaren eskurapena, patente, baimen, «know-how» eta diseinu moduan. Zergadunarekin lotutako pertsonei edo entitateei ordaindutako kantitateek ez dute kenkaririk izango. Kontzeptu honi dagokion oinarria ez da 1 milioi euro baino handiagoa izango.

4.–ISO 9000, GMP edo horien gisako seriearen kalitatea ziurtatzeko arauak betetzeari buruzko ziurtagiria lortzea, arau horiek ezartzeko behar diren gastuak sartu gabe.

Berrikuntza teknologikoko gastutzat hartzen dira zergadunak egindako gastuak, baldin eta jarduera horiei zuzenean lotuta badaude eta benetan jarduera horietan erabiliak izan badira. Proiektuen arabera banaka sailkatuta agertuko dira gastuak.

Kenkariaren oinarria osatzen duten teknologiaren berrikuntza-gastuek Espainian edo Europar Batasuneko edo Europako Esparru Ekonomikoko edozein estatu kidetan gauzatutako jarduerei erantzun beharko diete.

Era berean, teknologiaren berrikuntza-gastu gisa hartuko dira jarduera horiek Espainian edo Europar Batasuneko edo Europako Esparru Ekonomikoko edozein estatu kidetan gauzatu ahal izateko ordaindutako kantitateak, zergadunak hala eskatuta, norbere kasa edo beste entitate batzuekin elkarlanean.

Kenkariaren oinarria jarduera horiek sustatzeko jaso diren eta zergaldiaren barruan sarrera moduan egotzi diren diru-laguntzen zenbatekoan gutxituko da.

c) Kenkari-ehunekoa.

Zergaldian kontzeptu horrengatik egindako gastuen ehuneko 12.

3.Salbuespenak.

Ondoko hauek ez dira hartuko ikerkuntza eta garapeneko edo berrikuntza teknologikoko jardueratzat:

a) Berrikuntza zientifiko edo teknologiko nabarmena ez dakarten jarduerak. Bereziki, produktuen edo prozesuen kalitatea hobetzeko ohiko ahaleginak, lehendik dagoen produktu edo produkzio-prozesu bat bezero batek ezarritako betebehar zehatzetara egokitzea, aldizkako edo sasoiko aldaketak —ehunen eta oinetakoen industriako, ontzeko, larrukigintzako, jolaserako, altzarietako eta egurraren industrian salbu—, eta lehendik dauden produktuetan antzekoetatik bereizteko egindako aldaketa estetikoak edo garrantzi txikikoak.

b) Produkzio industrialeko eta zerbitzuen hornidurako jardueretan aritzea, edo ondasun eta zerbitzuen banaketan jardutea. Bereziki, produkzio-jardueraren plangintza; produkzioaren prestaera eta hasiera, tresnen doikuntza eta aurreko paragrafoko b) idatzzatian azaldutakoez bestelako jarduerak barne direlarik; ikerkuntzaeta garapen-jarduera edo berrikuntza-jarduera bezala sailkatutako jarduerei atxikita ez dauden produkziorako instalazio, makina, ekipo eta sistemak eranstea edo aldatzea; etendako produkzioprozesuetako arazo teknikoen konponketa; kalitatearen kontrola eta produktu eta prozesuen normalizazioa; gizarte-zientzien alorreko prospekzioa eta merkatu-azterketak; merkaturatzeko sareak edo instalazioak ezartzea; jarduera horiekin loturiko langileen trebakuntza eta prestakuntza.

c) Mineral eta hidrokarburoen azterketa, zundaketa edo prospekzioa.

4.Kenkariaren aplikazioa eta interpretazioa.

a) Artikulu honetan araututako kenkaria aplikatzeko, zergadunek Ekonomia eta Lehiakortasun Ministerioak edo hari atxikitako erakunde batek igorritako txosten arrazoitua aurkeztu ahal izango dute, zergadunaren jarduerak ikerketa eta garapen gisa kalifikatzeko artikulu honetako 1. paragrafoko a) idatz-zatian eskatzen diren baldintza zientifikoak eta teknologikoak betetzen direla egiaztatzeko, edo 2. paragrafoko a) idatz-zatian eskatzen direnak, berrikuntza gisa kalifikatzeko, betiere 3. paragrafoan zehaztutakoa kontuan hartuta. Txosten horrek izaera loteslea izango du zerga-administrazioarentzat.

b) Zergadunak kenkari honen interpretazio eta aplikazioari buruzko kontsultak aurkeztu ahal izango ditu, eta haren erantzunak izaera loteslea izango du zergaadministrazioarentzat, Zergei buruzko abenduaren 17ko 58/2003 Lege Orokorraren 88 eta 89. artikuluetan aurreikusitako terminoetan.

Ondorio horietarako, zergadunek Ekonomia eta Lehiakortasun Ministerioak edo hari atxikitako erakunde batek igorritako txosten arrazoitua aurkeztu ahal izango dute, zergadunaren jarduerak ikerketa eta garapen gisa kalifikatzeko artikulu honetako 1. paragrafoko a) idatz-zatian eskatzen diren baldintza zientifikoak eta teknologikoak betetzen direla egiaztatzeko, edo 2. paragrafoko a) idatz-zatian eskatzen direnak, berrikuntza teknologiko gisa kalifikatzeko, betiere 3. paragrafoan zehaztutakoa kontuan hartuta. Txosten horrek izaera loteslea izango du zerga-administrazioarentzat.

c) Era berean, eta kenkari hau aplikatu ahal izateko, zergadunak ikerketaeta garapen-proiektuei edo teknologiaren berrikuntza-proiektuei dagozkien gastuak eta inbertsioak baloratu aurretiko akordioak har ditzala eskatu ahal izango dio zergaadministrazioari, betiere Zergei buruzko Lege Orokorraren 91. artikuluan aurreikusitakoari jarraiki.

Ondorio horietarako, zergadunek Ekonomia eta Lehiakortasun Ministerioak edo hari atxikitako erakunde batek igorritako txosten arrazoitua aurkeztu ahal izango dute, zergadunaren jarduerak ikerketa eta garapen gisa kalifikatzeko artikulu honetako 1. paragrafoko a) idatz-zatian eskatzen diren baldintza zientifikoak eta teknologikoak betetzen direla egiaztatzeko, edo 2. paragrafoko a) idatz-zatian eskatzen direnak, berrikuntza teknologiko gisa kalifikatzeko, betiere 3. paragrafoan zehaztutakoa kontuan hartuta; gauza bera gertatuko da jarduera horiei egotz dakizkiekeen gastuak eta inbertsioak identifikatzeko orduan. Txosten horrek izaera loteslea izango du zergaadministrazioarentzat, jardueren kalifikazioari dagokionez.

5.Erregelamendu bidez garatzea.

Xedapen honetan jasotako kenkarien aplikazioa dakarten gertatzezko kasuak zehaztu ahal izango dira erregelamendu bidez, bai eta aurreko paragrafoan aipatutako balorazioaren aldez aurreko erabakiak hartzeko prozedura ere.

36. artikulua. Kenkaria ekoizpen zinematografikoetan, ikus-entzunezko serieetan, eta arte eszenikoen eta musikalen zuzeneko ikuskizunetan inbertsioak egiteagatik.

1.Serieko produkzio industrialaren aurretik euskarri fisiko bat egiteko aukera ematen duten zinemako film luzeen eta fikzio, animazio edo dokumentalei buruzko ikusentzunezko serieen produkzio espainiarretan egindako inbertsioek kenkaria egiteko eskubidea izango dute:

a) Ehuneko 20eko kenkaria kenkariaren oinarriaren lehen milioiari dagokionez.

b) Zenbateko horretatik gorako ehuneko 18ko kenkaria.

Kenkariaren oinarria produkzioaren kostu osoa izango da, baita ekoizlearen kargura ordaindu beharreko publizitateeta sustapen-gastuak nahiz kopietarako gastuak ere − ekoizpen-kostuaren ehuneko 40ko muga, bien kasuan−.

Kenkari-oinarriaren ehuneko 50ek, gutxienez, Espainiako lurraldean egindako gastuekin lotuta egon beharko du.

Kenkari horren zenbatekoa ezingo da 3 milioi eurotik gorakoa izan.

Koprodukzio kasuan, paragrafo honetan adierazitako zenbatekoak kasuan kasuko partaidetza-ehunekoaren arabera zehaztuko dira koproduktore bakoitzarentzat.

Paragrafo honetan zehaztutako kenkaria aplikatzeko, eskakizun hauek bete beharko dira:

a’) Produkzioak dagokion nazionalitate-ziurtagiria lortu beharko du, baita edukiarekin lotutako izaera kulturala, Espainiako errealitate kulturalarekin duen lotura edo Espainian agertzen diren obra zinematografikoen aniztasun kulturalaren aberastasunerako ekarpena egiaztatzen duena ere; horiek Zinematografia eta Ikus-entzunezko Arteen Institutuak igorriko ditu.

b’) Espainiako Filmotekan edo kasuan kasuko autonomia-erkidegoak ofizialki aitortutako filmotekan ekoizpen-egoera perfektuan egongo den kopia bat aurkeztu beharko da, CUL/2834/2009 Aginduan zehaztutako terminoetan.

Paragrafo honetan aurreikusitako kenkaria zergaldi bakoitzean sortuko da hari dagokion ekoizpen-kostua kontuan hartuta; dena den, obraren ekoizpena amaitu den zergalditik aurrera aplikatuko da.

Halere, eta animazio-ekoizpenen kasuan, paragrafo honetan aurreikusitako kenkaria aurreko a’) idatz-zatian adierazitako nazionalitate-ziurtagiria lortu den zergalditik aurrera aplikatuko da.

Kenkariaren oinarria murriztu egingo da kenkari-eskubidea sortzen duten inbertsioak finantzatzeko jaso diren diru-laguntzen zenbatekotik.

Kenkari horren zenbatekoak eta zergadunak jasotako gainerako laguntzen zenbatekoak ez dute ekoizpen-kostuaren ehuneko 50 gaindituko.

2.Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioaren Zinematografia Enpresen Erregistroan txertatuta dauden ekoizleek, haren serieko ekoizpen industrialaren aurretik euskarri fisiko bat gauzatzea ahalbidetzen duten ikus-entzunezko obren edo film luze zinematografikoen atzerriko ekoizpenaz arduratzen direnean, Espainiako lurraldean egindako gastuen ehuneko 15eko kenkaria izan dezakete Espainiako lurraldean egindako gastu horiek gutxienez 1 milioi eurokoak badira.

Kenkariaren oinarria Espainiako lurraldean egin diren eta ekoizpenarekin lotura zuzena duten hurrengo gastu hauek osatuko dute:

1.–Langile sortzaileen gastuak, horiek helbide fiskala Espainian edo Europako Esparru Ekonomikoko estatu kideren batean badute; gehienez ere 50.000 euro pertsona bakoitzeko.

2.–Industria teknikoak eta beste hornitzaile batzuk erabiltzetik eratorritako gastuak.

Kenkari horren zenbatekoa ez da 2,5 milioi eurotik gorakoa izango gauzatutako ekoizpen bakoitzeko.

Paragrafo honetan aurreikusitako kenkaria Lege honetako 39. artikuluko 1. paragrafoko azken lerrokadan adierazitako mugatik kanpo geratuko da. Muga hori kalkulatzeko orduan ez da kenkari hori zenbatuko.

Kenkari horren zenbatekoak eta zergadunak jasotako gainerako laguntzen zenbatekoak ez dute ekoizpen-kostuaren ehuneko 50 gaindituko.

3.Arte eszenikoen eta musikalen zuzeneko ikuskizunen ekoizpenean eta emanaldian egindako gastuek ehuneko 20ko kenkaria izango dute.

Kenkariaren oinarria jarduera horiei dagozkien izaera artistiko, tekniko eta promozionaleko zuzeneko gastuek osatuko dute.

Zergaldi bakoitzean sortutako kenkaria ez da, inola ere, 500.000 euro baino handiagoa izango zergadun bakoitzeko.

Kenkari hori aplikatzeko, honako eskakizun hauek bete beharko dira:

a) Zergadunak Arte Eszenikoen eta Musikaren Institutu Nazionalak helarazitako ziurtagiria beharko du horretarako, Ministerio Aginduan ezarritako terminoetan.

b) Kenkariaren eskubidea sortu den ekitaldiko jarduera horien garapenean lortutako onuretatik, zergadunak ehuneko 50 xedatu beharko du, gutxienez, paragrafo honetan aurreikusitako kenkaria aplikatzeko eskubidea ematen duten jardueretara. Betebehar hori betetzeko epea onura horiek lortu diren ekitaldia hasi denetik ekitaldi hori itxi eta hurrengo 4 urteetara bitartekoa izango da.

Kenkari horren oinarria murriztu egingo da kenkari-eskubidea sortzen duten gastuak finantzatzeko jaso diren diru-laguntzen zenbatekoan. Kenkariaren zenbatekoak eta zergadunak jasotako gainerako laguntzen zenbatekoak ez dute gastu horien ehuneko 80 gaindituko.

37. artikulua. Kenkariak enplegua sortzeagatik.

1.Lehenengo langilea ekintzaileei laguntzeko lan-kontratu mugagabe baten bidez kontratatzen duten entitateek, Lan-merkatua Erreformatzeko Premiazko Neurriei buruzko uztailaren 6ko 3/2012 Legearen 4. artikuluan definitutako moduan, 3.000 euro kendu ahal izango dituzte kuota osotik, baldin eta langile hori 30 urtetik beherakoa bada.

2.Aurreko paragrafoan xedatutakoari kalterik egin gabe, 50 langile baino gutxiago dituzten enpresek, ekintzaileei laguntzeko lan-kontratu mugagabeak egitean –Lanmerkatua Erreformatzeko Premiazko Neurriei buruzko Legearen 4. artikuluan definitzen dira– ekarpenezko langabezia-prestazioaren –ekainaren 20ko 1/1994 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginaren III. tituluan arautzen da– onuradun diren langabeekin, ondorengo zenbateko hauetatik txikienaren ehuneko 50 kendu ahal izango dute kuota osotik:

a) Langileak kontratatzeko unean jasotzeke duen langabezia-prestazioaren zenbatekoa.

b) Langileak aitortuta duen langabezia-prestazioaren hamabi hileko ordainketari dagokion zenbatekoa.

Kenkari hori zergaldian egindako kontratuei aplikatuko zaie, harik eta 50 langilera iritsi arte; betiere, lan-harremana hasi eta hurrengo 12 hilabeteetan, entitatearen batez besteko langile-kopurua gutxienez unitate bat igotzen bada, aurreko 12 hilabeteetan zegoenaren aldean.

Kenkari hori aplikatuko da, baldin eta kontratatutako langileak lan-harremana hasi aurretik gutxienez 3 hilabetez jaso badu langabezia-prestazioa. Horretarako, langileak Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoaren ziurtagiri bat emango dio entitateari; ziurtagiri horretan, adierazi beharko da langileak prestazioaren zer kopuru duen jasotzeke lanharremana hasteko finkatutako egunean.

3.Aurreko paragrafoetan aurreikusitako kenkariak kontratuan zehaztutako urtebeteko probaldia amaitzen den zergaldiaren kuota osoan aplikatuko dira; kenkari horiek aplikatzeko, hasiera eman zitzaionetik gutxienez 3 urtez eutsi beharko zaio lanharremanari. Artikulu honetan adierazitako edozein betekizun betetzen ez bada, kenkaria galduko da, lege honen 125.3 artikuluan zehaztutako moduan.

Nolanahi ere, enpresaburuak ez du lanpostua mantentzeko betebeharra urratuko, lankontratua honako arrazoi hauetakoren batean oinarrituta azkendu duenean, probaldia amaitutakoan: arrazoi objektiboak edo diziplinazko kaleratzea, eta bata zein bestea bidezko deklaratu badira; langilearen dimisioa, heriotza, erretiroa, edo ezintasun iraunkor osoa, absolutua edo baliaezintasun handia.

Artikulu honetan aurreikusitako kenkariren baterako eskubidea ematen duen langilea ez da aintzat hartuko lege honen 102. artikuluan zehaztutako langile-kopuruaren gehikuntzaren ondorioetarako.

4.Lanaldi partzialeko kontratuen kasuan, artikulu honetan aurreikusitako kenkariak kontratuan hitzartutako lanaldiaren proportzioan aplikatuko dira.

38. artikulua. Kenkaria desgaitasuna duten langileentzat enplegua sortzeagatik.

1.Kuota osotik 9.000 euro kendu ahal izango dira gutxienez ehuneko 33ko eta gehienez ehuneko 65eko desgaitasuna duten langileen plantillaren batez bestekoa handitzeko pertsona/urte bakoitzeko, zergadunak horiek zergaldian kontratatuta, erreferentziatzat aurreko aldian izaera bereko langileen batez besteko plantilla hartuta betiere.

2.Kuota osotik 12.000 euro kendu ahal izango dira gutxienez ehuneko 65eko desgaitasuna duten langileen plantillaren batez bestekoa handitzeko pertsona/urte bakoitzeko, zergadunak horiek zergaldian kontratatuta, erreferentziatzat aurreko aldian izaera bereko langileen batez besteko plantilla hartuta betiere.

3.Artikulu honetan aurreikusitako kenkarirako eskubidea ematen duten kontratatutako langileak ez dira zenbatuko lege honen 102. artikuluan enplegua sortuta araututako amortizazio-askatasunaren ondorioetarako.

39. artikulua. Kapitulu honetan aurreikusitako kenkarien arau komunak.

1.Kapitulu honetan aurreikusitako kenkariak titulu honetako II. eta III. kapituluetako kenkariak eta hobariak egin ostean aplikatuko dira.

Kenkari gisa aplikatu ez diren zergaldiko zenbatekoak ondorengo 15 urteetan eta hurrengoetan amaitzen diren zergaldietako kitapenetan aplikatu ahal izango dira. Nolanahi ere, Lege honetako 35. artikuluan aurreikusitako kenkariari dagozkien zenbatekoak ondorengo 18 urteetan eta hurrengoetan amaitzen diren zergaldietako kitapenetan aplikatu ahal izango dira.

Kapitulu honetan aurreikusitako kenkariak egiteko epeen konputua geroratu ahal izango da iraungipen-epearen barruan emaitza positiboak dauden lehen ekitaldira arte, honako kasu hauetan:

a) Entitate sortu berrietan.

b) Aurreko ekitaldietako galerak sanotzen dituzten entitateetan; horretarako, baliabide berrien ekarpen eraginkorra egin beharko da, baina erreserben kapitalizazioa edo aplikazioa ez da halakotzat hartuko.

Paragrafo honetan aipatzen diren kapitulu honetan aurreikusten diren eta zergaldian bertan aplikatzen diren kenkarien zenbatekoa ez da, inola ere, kenkarietan murriztutako kuota osoaren ehuneko 25 baino handiagoa izango, horrela, nazioarteko zergapetze

bikoitza eta hobariak saihesteko. Hala eta guztiz ere, muga ehuneko 50era igoko da, Lege honetako 35. artikuluan aurreikusitako kenkariaren zenbatekoa −zergaldian bertan egindako gastuei eta inbertsioei dagokiena− nazioarteko zergapetze bikoitza eta hobariak

saihesteko helburuarekin murriztutako kuota osoaren ehuneko 10 baino handiagoa denean.

2.Nolanahi ere, Lege honetako 29. artikuluko 1. paragrafoan edo 6. paragrafoan aurreikusitako karga-tasa, Lege honetako 35. artikuluaren 1 eta 2. paragrafoetan ikerketa eta garapen eta berrikuntza teknologikoko jarduerengatik aipatutako kenkariak, aukeran, aurreko paragrafoko azken lerrokadan ezarritako mugatik salbuetsita gelditu ahal izango dira, eta horien zenbatekoaren ehuneko 20ko deskontu batekin aplikatu ahal izango dira paragrafo honetan ezarritako moduan. Baldin eta kuota ez bada nahikoa, Zerga Administrazioari berau ordaintzeko eskatu ahal izango zaio zerga horren aitorpenaren bidez, hurrengo a) idatz-zatiak aipatzen duen epea amaitutakoan. Zergei buruzko abenduaren 17ko 58/2003 Lege Orokorraren 31. artikuluan eta hura garatzen duen araudian xedatutakoaren arabera zuzenduko da ordainketa hori, 31. artikulu horretako 2. paragrafoak aipatzen duen berandutze-interesen sortzapenik gertatu gabe.

Aplikatu edo ordaindutako kenkariaren zenbatekoa, paragrafo honetan xedatutakoarekin bat etorriz, ez da batera urteko 1 milioi eurotik gorakoa izango berrikuntza teknologikoko jardueren kasuan. Halaber, ikerketa eta garapen eta berrikuntza teknologikoko jarduerengatik aplikatu edo ordaindutako kenkariaren zenbatekoa, paragrafo honetan xedatutakoaren arabera, ez da elkarrekin, eta kontzeptu guztiengatik, 3 milioi eurotik gorakoa izango urtean. Bi mugak sozietate-talde osoari aplikatuko zaizkio, hura osatzen duten entitateen kasuan; guztia ere, Merkataritza Kodearen 42. artikuluan zehazten diren irizpideei jarraiki, egoitzaren helbidea dena dela, eta urteko kontu bateratuak formulatu beharra kontuan hartu gabe.

Paragrafo honetan xedatutakoa aplikatzeko, eskakizun hauek bete beharko dira:

a) Gutxienez urtebete igarotzea kenkaria sortu zen zergaldia amaitzen denetik, berau aplikatu gabe.

b) Batez besteko plantilla edo, bestela, ikerketa eta garapen eta berrikuntza teknologikoko jardueretara atxikitako batez besteko plantilla, ez murriztea kenkaria sortu zen zergaldiaren amaieratik hurrengo c) idatz-zatiak aipatzen duen epea amaitu arte.

c) Aplikatu edo ordaindutako kenkariaren zenbateko bera bideratzea ikerketa eta garapen eta berrikuntza teknologikoko jardueretara edota jarduera horietara bakarrik atxikitako ibilgetu materialaren edo ibilgetu ez-materialaren elementuetako inbertsioetara (higiezinak salbu) , dagokion aplikazioa edo ordainketa-eskaera egiten den aitorpeneko zergaldia amaitu ondoko 24 hilabeteetan.

d) Entitateak jarduera ikerketa eta garapen edo berrikuntza teknologiko gisa kalifikatzeari buruzko txosten arrazoitu bat lortu izana edota jarduera horiei dagozkien gastuak eta inbertsioak baloratzeko aurretiko akordio bat, lege honen 35. artikuluaren 4. paragrafoan ezarritako moduan.

Gainera, zergaldiko ikerketaeta garapen-gastuek haren negozio-zifraren zenbateko garbiaren ehuneko 10 gainditzen badute, zergaldi horretan sortu den Lege honetako 35. artikuluko 1. paragrafoan aurreikusitako kenkaria aurreko paragrafoko azken lerrokadan zehaztutako mugatik kanpo geratu ahal izango da; horrela, hari zenbatekoaren ehuneko 20ko deskontua aplikatu ahal izango zaio aurreko a) idatz-zatian adierazitako epea igaro ostean aurkeztutako lehen aitorpenean, gehienez ere 2 milioi eurora arteko zenbateko gehigarri gisa.

Eskakizun horietako bat ez betetzeak behar ez den moduan aplikatu edo ordaindutako kantitateak erregularizatzea ekarriko du, lege honen 125.3 artikuluan ezarritako moduan.

3.Lege honetako 36. artikuluko 2. paragrafoan aurreikusitako kenkariaren aplikazioan kuota nahikoa izango ez balitz, zerga-administrazioari hura ordaintzeko eskatu ahal izango zaio zerga honen aitorpena eginez. Zergei buruzko Lege Orokorraren

31. artikuluan xedatutakoaren arabera zuzenduko da ordainketa hori, 31. artikulu horretako 2. paragrafoak aipatzen duen berandutze-interesen sortzapenik gertatu gabe.

4.Inbertsio berak ezin izango du ekarri entitate berean kenkari bat baino gehiago aplikatzea, hori berariaz adierazten bada salbu, eta ez du kenkari bat aplikatzea ekarriko entitate batean baino gehiagotan.

5.Aurreko artikuluetan aurreikusitako kenkariekin lotutako ondare-elementuek funtzionamenduan mantendu beharko dute 5 urtez, edo 3 urtez ondare higigarriak badira, edo haren balio-bizitzan, hura txikiagoa izanez gero.

Betekizun hori betetzen ez den zergaldiari dagokion kuotarekin batera, kendutako kantitatea ordainduko da, berandutze-interesez gain.

6.Kapitulu honetan aurreikusitako kenkariak egiaztatzeko Administrazioaren eskubidea iraungi egingo da 10 urtera, aplikatzeko eskubidea sortu den zergaldiari dagokion aitorpena edo autolikidazioa aurkezteko zehaztu den epea amaitu eta hurrengo egunetik kontatzen hasita.

Epe hori igaro ostean, zergadunak behar bezala egiaztatu beharko du lortu nahi duen aplikazioari dagozkion murriztapenak bidezkoak direla, baita horien zenbatekoa ere; horretarako, likidazioa edo autolikidazioa eta kontabilitatea aurkeztu beharko ditu, eta epe horretan Merkataritza Erregistroan aurkeztu dituela egiaztatu beharko du.

V. KAPITULUA

Ordainketa zatikatua

40. artikulua. Ordainketa zatikatua.

1.Apirileko, urriko eta abenduko lehen 20 egun naturaletan, zergadunek zatikako ordainketa bat egin beharko dute hilabete horietako lehen egunean abian den zergaldi bakoitzari dagokion likidazioaren kontura.

Lege honen 29. artikuluaren 4. eta 5. paragrafoetan adierazitako entitateek ez dute aipatutako ordainketa zatikatua egin beharko, ezta aitorpena aurkeztu ere.

2.Ordainketa zatikatua kalkulatzeko oinarria azken zergaldiko kuota osoa izango da, haren aitorpen-epea aurreko paragrafoan adierazitako 20 egun naturaletako lehenengo egunean iraungita badago, eta horiek zergadunari aplikagarriak zaizkion

kenkarietan eta hobarietan murriztuko dira, baita hari dagozkion konturako atxikipenetan eta diru-sarreretan ere.

Azken zergaldi amaitua urtebetekoa baino laburragoa denean, aurreko zergaldietako kuoten zati proportzionala hartuko da kontuan, 12 hilabete osatu arte.

Paragrafo honetan aurreikusitako ordainketa zatikatuaren zenbatekoa kalkulatzeko, oinarriari ehuneko 18ko portzentajea aplikatuko zaio.

3.Zergadunak hala aukeratuz gero, ordainketa zatikatuak urte natural bakoitzeko lehen 3, 9 edo 11 hilabeteetako zerga-oinarriaren zatian aplikatu ahal izango dira, Lege honetan aurreikusitako arauei jarraiki.

Zergadunen zergaldia urte naturalarekin bat ez datorrenean, horiek zergaldia hasi denetik 1. paragrafoan adierazten den ordainketa zatikatua egiteko epealdi bakoitza hasi baino egun bat lehenagora arte igarotako egunei dagokien zerga-oinarriaren zatiari dagokionez egingo dute ordainketa zatikatua. Kasu horietan, ordainketa zatikatu horietako bakoitza hasi baino egun bat lehenago abian den zergaldiari dagokion likidazioaren kontura egingo da ordainketa zatikatua.

Paragrafo honetan adierazten den aukera baliagarria eta eraginkorra izan dadin, hura dagokion zentsu-aitorpenean gauzatu beharko da, ondorioak eragingo dituen urte naturaleko otsailean zehar, betiere aukera horri dagokion zergaldia urte naturalarekin bat badator. Aurkako kasuan, aukera dagokion zentsu-aitorpenean gauzatu beharko da, zergaldi hori abiarazi eta 2 hilabeteko epean edo zergaldia hasi eta zergaldi horri dagokion lehen ordainketa zatikatua egiteko epea amaitu arteko epearen barnean, azken hori 2 hilabetetik beherakoa denean.

Zergaduna ordainketa zatikatuaren modalitate honi atxikita geratuko da zergaldi bereko eta ondorengoetako ordainketei dagokienez, aurreko lerrokadan zehaztutako epe horietan egin beharreko zentsu-aitorpenaren bitartez hura aplikatzeari uko egiten ez dion kasuan.

Dena den, paragrafo honetan adierazitako modalitatea aplikatu beharko dute ordainketa zatikatuari dagokion zergaldia hasten den dataren aurreko 12 hilabeteetan zehar 6 milioi eurotik gorako negozio-zifraren zenbateko garbia duten zergadunek.

Paragrafo honetan aurreikusitako ordainketa zatikatuaren zenbatekoa kalkulatzeko, oinarriari txikiagora biribildutako zerga-tasaren bost zazpirenak biderkatuta ateratzen den portzentajea aplikatuko zaio. Ateratzen den kuota horretatik, titulu honetako III. kapituluko hobariak, zergadunari aplikatu behar zaizkion beste hobari batzuk, zergadunaren dirusarrerei dagokienez gauzatutako konturako sarrerak eta atxikipenak, eta zergaldiari dagokionez egindako ordainketa zatikatuak kenduko dira.

4.Aurreko bi paragrafoetan aurreikusitako ehunekoak aldatu egin ahal izango dira Estatuaren Aurrekontu Orokorrei buruzko Legearen bitartez.

5.Ordainketa zatikatua zerga-zortzat joko da.

VI. KAPITULUA

Konturako ordainketen kenkaria

41. artikulua. Atxikipen, konturako sarrera eta ordainketa zatikatuen kenkaria. Kuota osoan ondorengo kontzeptuen kenkaria egin daiteke:

a) Konturako atxikipenak.

b) Konturako sarrerak.

c) Ordainketa zatikatuak.

Kontzeptu horiek zerga honen eraginez zergadunari aplikagarriak zaizkion hobariak eta kenkariak zergaren kuota osoan gauzatu ostean ateratzen den kantitatea gainditzen dutenean, zerga-administrazioak gainditutako kopurua itzuli beharko du, ofizioz.

VII. TITULUA

Zerga-araubide bereziak

I. KAPITULUA

Zerga-araubide berezien definizioa eta aplikazio-arauak

42. artikulua. Definizioa eta aplikazio-arauak.

1.Zerga-araubide bereziak titulu honetan araututakoak izango dira, bai zergadunen izaeragatik bai egitate, egintza edo eragiketen izaeragatik ere.

2.Titulu honetako arauak Lege honetako gainerako tituluetan aurreikusitako arauei dagokienez aplikatuko dira, lehentasunez, azken horiek ordezko izaera izango baitute.

II. KAPITULUA

Espainiako eta Europako interes ekonomikoko taldeak eta aldi baterako

enpresa-elkarteak

43. artikulua. Espainiako interes ekonomikoko taldeak.

1.Interes Ekonomikoko Taldeen apirilaren 29ko 12/1991 Legeak araututako interes ekonomikoko taldeei zerga honetako arau bereziak aplikatuko zaizkie, berezitasun hauek izango dituztelarik:

a) Lege hau aplikatzetik eratorritako zerga-betebeharrak bete beharko dituzte, Espainiako lurraldean bizi diren bazkideei dagokien zerga-oinarriaren zatiari dagokion zerga-zorraren ordainketa salbu.

Entitateak Lege honetako 40. artikuluko 3. paragrafoan araututako ordainketa zatikatuen modalitatea aplikatzen badu, kalkulurako oinarrian ez da sartuko zergaoinarriaren egozpena jasan behar duten bazkideei esleitu beharreko zerga-oinarriaren zatia. Lege honetako 41. artikuluan adierazten den itzulketa ez da inola ere gauzatuko zati berari dagokionez.

b) Espainian establezimendu iraunkorra duten eta bertan bizi diren nahiz bizi ez diren bazkideei egotziko zaizkie:

1.–Entitate hauetan zergaldian kenkari gisa aplikatu ez diren gastu finantzario garbiak, Lege honetako 16. artikuluaren arabera betiere. Entitate horietako bazkideei egozten zaizkien gastu finantzario garbiak ezingo ditu kenkari gisa aplikatu entitateak.

2.–Entitate horiek zergaldian aplikatu ez duten kapitalizazio-erreserba, betiere Lege honetako 25. artikuluaren arabera. Bazkideei egotzitako kapitalizazio-erreserba ez da aplikatu ahal izango entitatearen aldetik, bazkideak pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga ordaintzen duen kasuetan salbu.

3.–Entitate horiek lortutako zerga-oinarri positiboak —hala badagokio, Lege honetako

105. artikuluan aipatutako parekatze-erreserban murriztuak edo handituak— edo negatiboak. Bazkideei egozten zaizkien zerga-oinarri negatiboak ezingo ditu konpentsatu zerga-oinarriok eragin zituen entitateak.

4.–Entitateari dagozkion kuotako kenkarien eta hobarien oinarriak. Kenkarien eta hobarien oinarriak bazkideen kitapenean txertatuko dira, eta kuota murriztuko dute, zerga honen edota pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren arauen arabera.

5.–Entitateari dagozkion atxikipenak eta konturako diru-sarrerak.

Lege honetako 105. artikuluan aipatzen den zerga-oinarrien parekatze-erreserba interes ekonomikoko taldearen zerga-oinarriari gehituko zaio, hala badagokio.

2.Espainian bizi ez diren bazkideen dibidenduek edo mozkinetako partaidetzek Zerga ordainduko dute, martxoaren 5eko 5/2004 Legegintzako Errege Dekretuak

onartutako Ez-egoiliarren Errentari buruzko Zergaren Legeko testu bateginean zehaztutako arauetan eta Espainiak zergapetze bikoitza saihesteko izenpetu dituen hitzarmenetan xedatutakoaren arabera.

3.Zerga-oinarriaren egozpena jasan behar duten bazkideei dagozkien eta entitatea araubide honetan egondako zergaldietatik datozen dibidenduak eta mozkinetako partaidetzak direla-eta ez da ordainduko ez zerga hau ez eta Pertsona Fisikoen Errentaren Zerga ere.

Dibidendu edo mozkinetako partaidetza horien zenbatekoa ez da sartuko horiek egotzi zaizkien bazkideen partaidetzen erosketa-balioan. Partaidetzak egozpenaren ostean bereganatu dituzten bazkideen kasuan, zenbateko horretan murriztu egingo da haren eskurapen-balioa.

4.Kapitaleko, funts propioetako, araubide honetan sartutako entitateen emaitzetako partaidetzak eskualdatzean, erosketa-balioari bazkideei, izatezko banaketarik gabe, erostetik saltzerainoko tartean beren partaidetzen errenta gisa egotzi zaizkien mozkin sozialen zenbatekoa gehituko zaio.

Era berean, eskurapen-balioa txikiagotu egingo da bazkideei egotzi zaizkien galera sozialen zenbatekoan. Dena den, eta kontabilitate-irizpideek hala zehazten dutenean, eskurapen-balioa murriztu egingo da finantza-gastuen zenbatekoan, zerga-oinarri negatiboetan, kapitalizazio-erreserban, eta kenkarietan eta hobarietan, horiek bazkideei eskurapena eta eskualdatzea egin den artean egotzi bazaizkie, eta balio hori baliogabetu arte; dagokion finantza-sarrera ere sartuko da zerga-oinarrian.

5.Zerga-araubide hori ez da aplikatuko helburuarekin bat ez datozen jarduerak burutzen diren ekitaldietan, ez eta zuzenean nahiz zeharka beren bazkide diren sozietateetan partaidetzak dituzten edo, zuzenean nahiz zeharka, beren bazkideen edo hirugarrenen jarduerak zuzendu edo kontrolatzen dituzten ekitaldietan ere.

44. artikulua. Europako interes ekonomikoko taldeak.

1.Europar Erkidegoen Kontseiluaren uztailaren 25eko 2137/1985 Erregelamenduak (EEE) araupetzen dituen interes ekonomikoko europar elkarteei eta beren bazkideei arestiko artikuluan esandakoa aplikatuko zaie, ondoko espezialitateekin:

a) Lege hau aplikatzetik eratorritako zerga-betebeharrak bete beharko dituzte, zerga-zorraren ordainketa salbu.

Entitate horiek ez dituzte Lege honetako 40. artikuluan aipatzen diren ordainketa zatikatuak egingo, eta horien kasuan ez da Lege bereko 41. artikuluan jasotzen den itzulketa egingo.

b) Entitatea Espainiako lurraldeko egoiliarra ez bada, Espainiako egoiliar diren bere bazkideek sozietateen gaineko zergaren edo pertsona fisikoen errentaren gaineko zergan, dagokienean, elkartean zehaztutako mozkin edo galeretan dagokien zatia sartuko dute, Lege honetan zehaztutako zerga-oinarria zehazteko arauak aplikatuz zuzenduta.

Taldearen arabera kideek burututako jarduerak berarekin atzerrian establezimendu iraunkorra ekarri duenean, Lege honek edo Espainiak izenpetutako nazioarteko zergapetze bikoitza saihesteko hitzarmenak jasotako arauak erabiliko dira.

c) Espainiako lurraldeko egoiliarrak ez diren bazkideak, entitatearen egoitza Espainian egon ala ez, ez-egoiliarren errentaren gaineko zergaren kargapean egongo dira, baldin eta, martxoaren 5eko 5/2004 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergari buruzko Legearen testu bategineko 13. artikuluan edo nazioarteko zergapetze bikoitza ekiditeko hitzarmenean ezarritakoaren arabera, horiek taldearen bitartez egindako jarduerak establezimendu iraunkorra egotea eragiten badu.

d) Ez-egoiliarren errentaren gaineko zergaren arauen arabera zergak ordainarazi zaizkien eta lurralde espainiarreko egoiliarrak ez diren bazkideei egotzitako mozkinak ez dira beren banaketarengatik zergak ordaintzearen mende egongo.

2.Aurreko idatz-zatietan aurreikusitako araubidea ez da aplikatuko interes ekonomikoko europar elkarteak bere xedeaz bestelako jarduerak edo uztailaren 25eko 2137/1985 Erregelamenduaren (EEE) 3. artikuluko 2. paragrafoak debekatzen dituen jarduerak egiten dituen zergaldian.

45. artikulua. Aldi baterako enpresa-elkarteak.

1.Enpresen elkarte eta aldi baterako batasunen eta eskualdeko industria garapeneko sozietateen zerga araubidearen gaineko maiatzaren 26ko 18/1982 Legean araututako enpresen aldi baterako batasunek, Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioaren erregistro berezian izena emandakoek, baita beren enpresa kideek ere, Lege honetako 43. artikuluan ezarritakoaren araberako zergak ordainduko dituzte, artikulu horretako 4. paragrafoaren bigarren lerrokadan zehaztutako balorazio-arauari dagokionez salbu.

Aldi baterako enpresa-elkarteetan partaidetzak izanez gero, eskurapen-balioa txikiagotu egingo da bazkideei egotzi zaizkien galera sozialen zenbatekoan.

2.Atzerrian jarduten duen aldi baterako enpresa-elkarte bateko kide diren enpresek, eta aldi baterako enpresa-batasunen antzeko lankidetza-formulen bitartez atzerriko obra, zerbitzu edo horniduretan parte hartzen duten entitateek atzerritik bereganatutako errentak direla-eta, Lege honetako 22. artikuluan aurreikusitako salbuespena edo 31. artikuluan aurreikusitako zergapetze bikoitzagatiko kenkaria izan dezakete, bertan zehaztutako baldintzak betetzen badira.

3.Artikulu honetan xedatutakoa ezin izango da aplikatu zergadunak bere xede soziala ez diren jarduerak egiten dituen zergaldietan.

46. artikulua. Egozteko irizpideak.

1.Kapitulu honek hizpide dituen egozketak araubide honen mende jarritako entitatearen zergaldiaren azkeneko egunean bazkide edo enpresa kide izatearekin batera doazen eskubide ekonomikoak dituzten pertsona edo entitateei egotziko zaizkie, entitatearen estatutuetatik ondorioztatzen den proportzioan.

2.Kasu hauetan egingo da egozpena:

a) Bazkideak edo enpresa kideak araubide honen mende jartzen direnean, araubide honen mende jarritako entitatearen zergaldia amaitzean.

b) Gainerako suposamenduetan, hurrengo zergaldian, araubide honen mende jarritako entitatearen zergaldia amaitzen den egunean bertan hori egiten jarraitzea erabaki ezean.

Zein aukera hartuko den adierazi behar da ondorioa izango duen zergaren lehen aitorpenean, eta hiru urte iraungo du.

47. artikulua. Bazkide edo enpresa kideen identifikazioa.

Kapitulu honetan xedatutakoa aplikatzekoa zaien entitateek, sozietateen gaineko zergaren beren aitorpenarekin batera, zergaldiaren amaierako egunean bazkide edo enpresa kide diren edo horrekin batera doazen eskubideak dituzten pertsonen zerrenda ere aurkeztuko dute, baita bakoitzak entitate horien emaitzetan zenbateko partaidetza duen ere.

III. KAPITULUA

Etxebizitzen errentamendura xedaturiko entitateak

48. artikulua. Aplikazio-eremua.

1.Kapitulu honetan xedatutako araubidera atxiki ahal izango dira Espainiako lurraldean eraiki, sustatu edo bereganatu dituzten etxebizitzen errentamendua jarduera ekonomiko nagusia duten sozietateak. Jarduera hori bateragarria izango da beste jarduera osagarri batzuekin eta errentan emandako higiezinak eskualdatzearekin, betiere hurrengo 2. paragrafoko b) idatz-zatian adierazten den gutxieneko mantentze-epea igaro ostean.

Araubide berezi hau aplikatzearen ondoreetarako, etxebizitzaren errentamendutzat Hiri Errentamenduei buruzko azaroaren 24ko 29/1994 Legeko 2.1 artikuluan ezarritakoa soilik hartuko da, eta gainera lege horretan etxebizitzen errentamenduen kontratuetarako ezarritako betekizunak eta baldintzak bete behar dira.

Etxebizitza gisa hartuko dira errentatzaile berak finkaren osagarri gisa lagatako higigarriak, trastelekuak, garaje-plazak (bi gehienez ere) eta gainerako mendekotasunak, errentan emandako guneak edo zerbitzuak, negozio-lokalak salbu, eta betiere horiek etxebizitzarekin batera errentan ematen badira.

2.Kapitulu honetan araututako zerga-araubide berezia aplikatzeak honako betekizun hauek betetzea eskatuko du:

a) Entitateak zergaldi bakoitzean alokatutako edo alokairuan eskainitako etxebizitzakopurua 8 edo gehiago izatea uneoro.

b) Etxebizitzak gutxienez 3 urtez egotea alokatuta edo alokairuan eskainita. Epe hori honako kasu hauetan zenbatuko da:

1.–Araubideari atxiki baino lehen entitatearen ondarean zeuden etxebizitzen kasuan, araubidearen aukera jakinarazten den zergaldia hasten den egunaz geroztik; betiere, data horretan etxebizitza alokatuta bazegoen. Bestela, hurrengo lerrokadan xedatutakoari jarraituko zaio.

2.–Entitateak gerora erosten edo sustatzen dituen etxebizitzen kasuan, lehenengoz alokatu zituen egunaz geroztik.

Betekizun hori bete ezean, etxebizitza bakoitzak dagokion hobaria galduko du. Ez-betetzea gertatu zen zergaldiko kuotaz gain, araubide berezi hau aplikatu den zergaldi guztietan aplikatutako hobarien zenbatekoa sartu beharko da, egokitzat jotzen diren berandutze-interesei, gainkarguei eta zehapenei kalterik egin gabe.

c) Higiezinen sustapeneko eta alokairuko jardueren kontabilitatean, erositako edo sustatutako higiezin bakoitza bereiz agertzea, eta beharrezkoa den banakapena egitea, horiek banatzen diren etxebizitza, lokal edo erregistro-finka bakoitzari zer errenta dagokion jakiteko.

d) Etxebizitzak alokatzeko jarduera ekonomiko nagusiaren osagarri diren jarduerak egiten dituzten entitateen kasuan, zergaldiko errenten –aurreko b) idatz-zatian adierazitako gutxieneko atxikimendu-epea amaitu ondoren alokatutako higiezinak eskualdatzetik eratorritakoak izan ezik– gutxienez ehuneko 55ek edo, entitatearen aktiboaren balioaren gutxienez ehuneko 55ek lege honen 49.1 artikuluan adierazitako hobariak aplikatzeko eskubidea duten errentak sortzeko aukera izatea.

3.Araubide honi atxikitzeko aukera zerga-administrazioari jakinarazi beharko zaio. Araubide berezi hau hautapenaren berri eman ondoren amaitzen den zergaldian, eta hurrengoetan ere bai zerga-administrazioari uko egin nahi zaiola adierazi arte.

4.Entitate bati VII. titulu honetako gainerako araubide berezietako bat aplikatu ahal bazaio (salbuespenak: zerga-baterakuntzaren araubide berezia; nazioarteko gardentasun fiskalaren araubidea; bat-egiteen, zatiketen, aktibo-ekarpenen, balore-trukeen eta

finantza-errentamenduko zenbait kontraturen araubide berezia) , ezin hautatu izango du kapitulu honetako araubidea, hurrengo paragrafoan ezarritakoa eragotzi gabe.

Lege honetako 101. artikuluari jarraiki, VII. titulu honetako XI. kapituluan aurreikusitako dimentsio murriztuko enpresentzako zerga-pizgarriak aplikatzen zaizkien entitateek pizgarri horiek edo kapitulu honetan araututako araubidea aplikatu aukeratu ahal izango dute.

49. artikulua. Hobariak.

1.Aurreko artikuluko betekizunak betetzen dituzten eta etxebizitzen errentamendutik eratorritako errentei dagokien kuota osoaren zatiak ehuneko 85eko hobaria izango du.

Paragrafo honetan aurreikusitako hobaria ez da bateragarria izango, hobaria duten errentei dagokienez, Lege honetako 25. artikuluan aurreikusitako kapitalizazioerreserbarekin.

2.Errentamendutik eratorri den eta hobaria duen errenta etxebizitza bakoitzerako txertatuko da lortutako diru-sarrera osoari dagokionez, baina diru-sarrera horrekin zuzenean lotutako gastu kengarriak murriztuko dira, diru-sarrera horri proportzionalki dagozkion gastu orokorrei dagokien zatian.

Lege honetako VII. tituluko XII. kapituluan adierazitako finantza-errentamenduko kontratuen alorrean bereganatutako etxebizitzak direnean, hobaria izango duen errenta kalkulatzeko orduan ez dira kontuan hartuko dagokion araubide berezia aplikatzetik eratorritako zuzenketak.

3.Aurreko lehen paragrafoan aurreikusitako hobaria aplikatu zaien errenten kargura banatutako onuren partaidetzen edo dibidenduen kasuan, Lege honetako 21. artikuluan aurreikusitako salbuespena zenbatekoaren ehuneko 50i dagokionez aplikatuko da. Mozkinetako partaidetza edo dibidendu horiek ez dira ezabatuko entitateak zergabaterakuntzako araubidean tributatzen duenean. Ondorio horietarako, banatutako lehen mozkina errenta ez hobarituetatik datorrela ulertuko da.

Araubide fiskal hori aplikatu duten entitateen kapitalean partaidetzak eskualdatzetik eratorritako errenten kasuan, zerga honi dagozkion arau orokorrak aplikatuko dira. Halere, eta Lege honetako 21. artikulua aplikatu behar bada, hobaria duten banatu gabeko etekinetatik eratorritako erreserbei dagokien errentaren zatiak bertan aurreikusitako salbuespena aplikatzeko eskubidea izango dute erreserba horien ehuneko 50i dagokionez. Errenta horiek ez dira ezabatuko eskualdaketa talde fiskal baten barneko eragiketa bati dagokionean.

IV. KAPITULUA

Arrisku-kapitaleko fondoak eta sozietateak eta eskualdeko industria-garapenerako

sozietateak

50. artikulua. Arrisku-kapitaleko entitateak eta horien bazkideak.

1.Arrisku-kapitaleko entitateek, zeinak araututa dauden azaroaren 12ko 22/2014 Legean (arrisku-kapitaleko entitateak, inbertsio kolektiboko bestelako erakunde itxiak eta inbertsio kolektiboko erakunde itxien erakunde kudeatzaileak arautzen dituena, eta Inbertsio kolektiboko erakundeen azaroaren 4ko 35/2003 Legea aldatzen duena) Lege honetako 2. artikuluan adierazten diren arrisku-kapitaleko entitateen edo enpresen funts propioetan edo kapitalean partaidetza irudikatzen duten balioen eskualdatzetik lortutako errenta positiboen ehuneko 99ko salbuespena izango dute Lege honetako 21. artikuluan zehaztutako betekizunak betetzen ez dituzten errentei dagokienez, betiere eskualdatze hori eskurapen-momentutik edo kotizazioaren baztertzetik kontatzen hasita bigarren urtearen ondoren gertatzen bada, hamabosgarrenera arte, hura barne.

Salbuespenez, azken epe honen zabaltzea onartu ahal izango da hogeigarren urtera bitartean, hori barne. Erregelamendu bidez zabalpen horren kasu, baldintza eta beharkizunak zehaztuko dira.

Aurreko lerrokadan aurreikusitakoa salbuetsita, lehen urtean eta hamabosgarrenetik aurrera ez da aplikatuko salbuespena.

Nolanahi ere, errentak lortzen direnean lehen esandako 2. artikuluaren 1. paragrafoko bigarren lerrokadan aipatzen diren enpresen kapitalean edo funts propioetan parte hartzearen baloreak eskualdatzeagatik, Lege honetako 21. artikuluan ezarritakoak bete ezean, salbuespena aplikatu ahal izateko ezinbestekoa izango da entitate partaidetuak dituen higiezinen kontabilitate-balio osoaren gutxienez ehuneko 85era iristen diren ondasun higiezinak atxikita egotea, etengabe eta baloreak edukitzen diren bitartean, jarduera ekonomiko baten garapenari pertsona fisikoen errentaren gaineko zergan ezarritako eran. Jarduera hori ezingo da finantzarioa izan, Arrisku-kapitaleko Entitateei eta horien Sozietate Kudeatzaileei buruzko Legeak dioen bezala, ezta higiezinena ere.

Entitate partaidetuak araututa dauden balore-merkatuetan kotizatzen badu, aurreko lerrokadetan aurreikusitako salbuespena aplikatzeko, ezinbestekoa izango da arriskukapitaleko entitateak gehienez ere hiru urteko epean eskualdatzea enpresa partaidetuaren kapitalean duen partaidetza. Epe hori enpresa partaidetua merkatuan kotizatzen hasten den egunetik aurrera kontatuko da.

2.Arrisku-kapitaleko Entitateei eta horien Sozietate Kudeatzaileei buruzko azaroaren 24ko 25/2005 Legean araututako arrisku-kapitaleko entitateek Lege honetako 21.1 artikuluan aurreikusitako salbuespena aplikatu ahal izango dute sustatzen dituzten sozietateetatik edo entitateetatik eratorritako etekinetako partaidetzetan eta dibidenduetan, horien partaidetza-ehunekoa eta akzioak edo partaidetzak izan dituzten denbora-tartea denak direla.

3.Arrisku-kapitaleko entitateetako bazkideek jasotako mozkinetako partaidetzek edo dibidenduek honako trataera hau izango dute:

a) Lege honetako 21.1 artikuluan ezarritako kenkaria aplikatzeko eskubidea emango dute, partaidetza-ehunekoa eta akzioak eta partaidetzak eduki diren aldia dena dela, baldin eta hartzailea zerga honen kargapeko zergaduna bada edo establezimendu iraunkorra Espainian duen ez-egoiliarren errentaren gaineko zergaren kargapeko zergaduna bada.

b) Hartzailea Espainian establezimendu iraunkorrik ez duen ez-egoiliarren errentaren gaineko zergaren kargapeko zergaduna den pertsona fisikoa edo entitatea bada, dibidenduak eta mozkin-partaidetzak ez dira joko Espainiako lurraldean lortutzat.

4.Arrisku-kapitaleko entitateen funts propioak edo kapitala adierazten dituzten akzioak edo partaidetzak eskualdatuta edo itzulita sortzen diren errenta positiboak honela tratatuko dira:

a) Lege honetako 21.3 artikuluan ezarritako kenkaria aplikatzeko eskubidea emango dute, partaidetza-ehunekoa eta akzioak eta partaidetzak eduki diren aldia dena dela, baldin eta hartzailea zerga honen kargapeko zergaduna bada edo establezimendu iraunkorra Espainian duen ez-egoiliarren errentaren gaineko zergaren kargapeko zergaduna bada.

b) Hartzailea Espainian establezimendu iraunkorrik ez duen ez-egoiliarren errentaren gaineko zergaren kargapeko zergaduna den pertsona fisikoa edo entitatea bada, dibidenduak eta mozkin-partaidetzak ez dira joko Espainiako lurraldean lortutzat.

5.Artikulu honetan xedatutakoa ez da aplikagarria izango paradisu fiskaltzat kalifikatutako herrialde edo lurralde baten bitartez lortutako errentari dagokionez, edo eskuratzailea herrialde edo lurralde horretan bizi denean.

6.Artikulu honetako 1. paragrafoan aurreikusitako salbuespena ez da aplikagarria izango Lege honetako 21. artikuluan zehaztutako betekizunak betetzen ez badira, honako kasu hauetan:

a) Eskuratzailea paradisu fiskaltzat hartutako lurralde edo herrialde batean bizi

denean.

b) Pertsona edo entitate eskuratzailea arrisku-kapitaleko entitatearekin lotuta dagoenean, hura beste arrisku-kapitaleko entitate bat den kasuan salbu; kasu horretan, azken hori eskuordetzen duen entitatearen eskurapen-datan eta balorean subrogatuko da.

c) Eskuordetutako balioak arrisku-kapitaleko entitate batekin lotutako pertsona edo entitate batek eskuratu dituenean.

51. artikulua. Eskualdeko industria-garapenerako sozietateetako bazkideak.

Enpresa-taldeen, aldi baterako enpresa-batasunen eta eskualdeko industriagarapenerako sozietateen zerga-araubideari buruzko maiatzaren 26ko 18/1982 Legean araututako garapen industrial erregionaleko sozietateek partaidetutako sozietateek eskuratutako mozkin-partaidetzek edo dibidenduek Lege honetako 21.1 artikuluan aurreikusitako salbuespena izango dute, akzioen edo partaidetzen jabetza-aldia eta ehunekoa denak direla.

V. KAPITULUA

Inbertsio kolektiboko erakundeak

52. artikulua. Inbertsio kolektiboko erakundeen zerga-ordainketa.

1.Inbertsio Kolektiboko Erakundeen azaroaren 4ko 35/2003 Legean araututako inbertsio kolektiboko erakundeek, zerga-tasa orokorra ordaindu behar dutenek salbu, ezin izango dute Lege honetako 21. artikuluan aurreikusitako salbuespena eta Lege honetako

31eta 32. artikuluetan aurreikusitako nazioarteko zergapetze bikoitza saihesteko kenkaririk aplikatu ahal izango.

2.Ordainketa zatikatuen, atxikipenen, diru-sarrerei dagokienez egindako konturako sarreren zenbatekoa kuota osoaren zenbatekoa baino handiagoa bada, Zerga Administrazioak ofizioz itzuliko du soberakina.

53. artikulua. Inbertsio kolektiboko erakundeetako kideen edo partaideen zergaordainketa.

1.Zerga honen edo ez-egoiliarren errentaren gaineko zergaren zergadunak diren eta beren errentak Espainiako lurraldeko establezimendu iraunkorren bitartez jasotzen dituzten aurreko artikuluan adierazitako Inbertsio Kolektiboko Erakundeen bazkideek edo partaideek zerga-oinarrian txertatuko dituzte erakunde horiek banatutako mozkinpartaidetzak edo dibidenduak, baita ekintzak edo partaidetzak eskualdatzetik edo horiek itzultzetik eratorritako errentak ere; dena den, ez da lege honetako 21. artikuluan aurreikusitako salbuespena aplikatu ahal izango, ezta Lege honetako 31 eta 32. artikuluetan aurreikusitako nazioarteko zergapetze bikoitza saihesteko kenkaririk ere.

2.Artikulu honetan aurreikusitako araubidea aplikagarria izango zaie Lege honetako

54. artikuluan aurreikusitako balio higigarrien inbertsio kolektiboko erakunde batzuei buruzko lege-, erregelamendueta administrazio-xedapenak koordinatzen dituen Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2009ko uztailaren 13ko 2009/65/EE Zuzentarauak araututako inbertsio kolektiboko erakundeetan bazkideak edo partaideak direnei, horiek Europar Batasuneko estatu kideren batean sortuta daudenean eta helbidea horietan dutenean, eta Balore Merkatuen Batzorde Nazionalaren erregistro berezian inskribatuta daudenean, Espainian dauden entitateen merkataritzarako.

54. artikulua. Paradisu fiskaltzat jotzen diren herrialde edo lurraldeetan eratutako inbertsio kolektiboko erakundeetako bazkide edo partaideen zerga-ordainketa.

1.Zerga honen kargapeko zergadunek edo ez-egoiliarren errentaren gaineko zergaren kargapekoek, beren errentak establezimendu iraunkorraren bidez lortzen dutenek, erregelamendu bidez paradisu fiskaltzat jotzen diren herrialde edo lurraldeetan eratutako inbertsio kolektiboko erakundeetan partaidetza badute, partaidetzak zergaldiaren itxiera-egunean duen likidazio-balioaren eta partaidetzaren eskuraketabalioaren arteko diferentzia positiboa sartuko dute zerga-oinarrian.

Zerga-oinarrian sartutako kopurua erosketa-balio handiagotzat hartuko da.

2.Inbertsio kolektiboko erakundeak banatutako mozkinak ez dira zerga-oinarrian sartuko, eta partaidetzaren erosketa-balioa gutxituko dute.

3.Kontrako probarik ez badago, 1. paragrafoko diferentzia akzio edo partaidetzaren erosketa-balioaren ehuneko 15ekoa izango dela ulertu behar da.

VI. KAPITULUA

Zerga-baterakuntzaren araubidea

55. artikulua. Definizioa.

1.Talde fiskalek kapitulu honetan jasotako zerga-araubidea aukeratu ahal izango dute. Kasu horretan, talde horietako entitateak ez dira banakako araudira bildu beharrik.

2.Tributazioko banakako araubidetzat hartuko da zerga-baterakuntzaren araubidera bildu behar ez denean entitate bakoitzari egokitzen zaiona.

56. artikulua. Zergaduna.

1.Talde fiskala izango da zergaduna.

2.Talde fiskalaren entitate ordezkariak zerga-baterakuntzaren araubideko zergabetebehar materialak eta formalak bete behar ditu. Talde fiskaleko entitate ordezkaria egoitza Espainiako lurraldean duen entitate nagusia izango da, edo hark izendatutako talde fiskaleko entitatea, egoitza Espainiako lurraldean duen eta nagusitzat hartzeko baldintzak betetzen ez dituen entitaterik ez dagoen kasuetan.

3.Talde fiskala osatzen duten entitateek tributazioko banakako araubidetik eratorritako obligazioak modu berean bete beharko dituzte, zerga-zorra ordaintzeari dagokionean izan ezik.

4.Administrazioak talde fiskaleko edozein entitateri buruz burututako egiaztatzeeta ikertze-lanek, entitate ordezkariak horien berri formala duelarik, talde fiskal horren sozietateen gaineko zergaren iraungitze-epea etengo dute.

57. artikulua. Zerga-baterakuntzako araudia aplikatzetik eratorritako zergaordainketarako erantzukizunak.

Talde fiskaleko entitateek erantzukizun solidarioa izango dute zerga-zorra ordaintzean, zigorretan izan ezik.

58. artikulua. Talde fiskalaren definizioa. Entitate nagusia. Menpeko entitateak.

1.Talde fiskaltzat hartuko da artikulu honetan zehaztutako betekizunak betetzen dituzten eta sozietate anonimoaren itxura duten eta erantzukizun mugatua eta komanditarioa duten Espainiako lurraldean dauden entitateen multzoa, baita artikulu honetako 3. paragrafoan adierazten diren banku-fundazioak ere.

Egoitza Espainiako lurraldean edo paradisu fiskaltzat kalifikatutako herrialde edo lurralde batean ez duten eta izaera juridikoa duten lotutako entitateek, Espainiako sozietateen gaineko zerga edo haren antzekoa den zerga ordaindu behar dutenean, eta mendeko bi entitateri edo gehiagori dagokienez entitate nagusia denean, talde fiskala

artikulu honetako 3. paragrafoan adierazitako betekizunak betetzen dituzten menpeko entitate guztiek osatuko dute.

Zerga-baterakuntzaren araubidea aplikatu ahal izateko, entitate ez-egoiliarren establezimendu iraunkorrak entitate ez-egoiliarrek horien kapitalari eta boto-eskubideei dagokienez ehuneko 100ean partaidetutako entitate egoiliar gisa hartuko dira.

2.Honako beharkizun hauek betetzen dituena hartuko da entitate nagusitzat:

a) Berezko nortasun juridikoa duen eta sozietateen gaineko zergari edo Espainiako sozietateen gaineko zergaren berdina edo antzekoa den zerga bati lotuta eta salbuetsi gabe dagoena, betiere paradisu fiskaltzat hartzen den herrialde edo lurralde batean ez badago. Egoitza Espainiako lurraldean duten entitate ez-egoiliarren establezimendu iraunkorrak, paradisu fiskaltzat kalifikatutako herrialde edo lurralde batean ez daudenean, entitate nagusitzat hartu ahal izango dira hari atxikitako partaidetzak dituzten entitateei dagokienez.

b) Menpeko gisa hartzen diren beste entitate baten edo batzuen kapital sozialean gutxienez ehuneko 75eko zuzeneko nahiz zeharkako partaidetza eta boto-eskubide gehienak izatea tributazio-araudi hau aplikagarria den zergaldiaren lehen egunean.

Aurreko ehuneko hori kapital sozialaren ehuneko 70ekoa izango da, gutxienez, entitate horien akzioak merkatu arautu baten negoziaziorako onartuta badaude. Azken ehuneko hori aplikatuko da beste entitate baten kapitalean partaidetza zeharka izanez gero ere, baldin eta partaidetza ehuneko horretara akzioak araututako merkatu batean negoziaziorako onartuta dituzten partaidetutako entitateen bitartez iritsi bada.

c) Partaidetza hori eta aipatutako boto-eskubideak zergaldi osoan zehar mantentzea. Partaidetza eta boto-eskubideak zergaldi osoan zehar mantentzeko derrigortasuna ez

da eskatuko partaidetza eman duen entitatea desegiten bada.

d) Nagusitzat hartzeko betekizunak betetzen dituen beste entitate baten menpekoa ez izatea, zuzenean nahiz zeharka.

e) Espainiako eta Europako interes ekonomikoko elkartzeen araubide berezian ez egotea, ezta aldi baterako enpresa-elkarteen edo antzeko araubideetan ere.

f) Espainiako lurraldeko entitate ez-egoiliarren establezimendu iraunkorrak izanik, entitate horiek zuzenean nahiz zeharka nagusitzat hartzeko betekizunak betetzen dituen beste entitateren baten menpekoa ez izatea eta paradisu fiskaltzat kalifikatutako herrialde edo lurralde batean ez egotea.

3.Entitate bat menpeko entitatetzat hartuko da entitate nagusiak aurreko paragrafoko b) eta c) idatz-zatietan jasotzen diren betekizunak betetzen baditu eta egoitza Espainiako lurraldean badu, baita Espainiako lurraldeko entitate ez-egoiliarren establezimendu iraunkorrak ere, haren entitate batek aurreko paragrafoan adierazitako baldintzak betetzen baditu.

Era berean, halakotzat hartuko dira Inbertsio-koefizienteei, Baliabide Propioei, eta Finantza-bitartekarien Informazio-betekizunei buruzko maiatzaren 25eko 13/1985 Legearen 8. artikuluaren 3. paragrafoaren d) idatz-zatian aipatzen den babeseko erakunde-sisteman bildutako kreditu-erakundeak, betiere sistemaren entitate nagusiak talde fiskala osatzen badu eta sistema osatzen duten entitateen emaitzen batera-jartzea ehuneko 100 bada, eta bi entitateek hartutako kaudimeneta likidezia-konpromisoa entitate horietako bakoitzaren baliabide propio konputagarrien ehuneko 100 bada. Aurrezki-kutxa eta Banku-fundazioei buruzko abenduaren 27ko 26/2013 Legearen 43.1 artikuluan aipatzen diren banku-fundazioak ere menpeko entitatetzat hartuko dira, betiere talde fiskaleko entitate nagusiak ez badira, baita banku-fundazioak partaide diren edozein entitate ere, baldin eta banku-fundazio horien bitartez kreditu-erakundean parte hartzen bada.

4.Baldintza hauetakoren bat betetzen duten entitateek ezin izango dute talde fiskaletan parte hartu:

a) Espainiako lurraldeko egoiliarrak direnak.

b) Zerga honetatik salbuetsiak daudenak.

c) Zergaldia ixtean lehiaketa-egoeran aitortu direnak, baita aitorpen horrek ondorioak dituen zergaldietan ere.

d) Zergaldia ixtean uztailaren 2ko 1/2010 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako Kapital Sozietateei buruzko Legearen testu bategineko 363.1.e) artikuluan aurreikusitako ondare-egoeretako batean daudenak, horien urteko kontuen arabera, baita sozietate anonimoen forma ez dutenean ere, urteko kontuak onetsi diren ekitaldia amaitzean egoera hori gainditu bada izan ezik.

e) Talde fiskaleko entitate ordezkariak ez duen karga-tasa duten sozietateen gaineko zergaren menpeko entitateak, hurrengo paragrafoan aurreikusten den egoeran salbu.

f) Urtaldia, legeak aginduta, entitate ordezkariarena egokitu ezin duten menpeko entitateak.

5.Aurreko paragrafoko e) idatz-zatian xedatutakoari kalterik egin gabe, eta artikulu honetan zehazten diren eta gutxienez kreditu-entitate bat atxikita egongo den talde fiskala konfiguratzeko adierazten diren gainerako betekizunak betetzen badira, entitate nagusi gisa nahiz menpeko entitate gisa, zerga-tasa orokorrari atxikitako beste entitate batzuekin, kreditu-entitate horiek talde fiskalaren barnean txertatu ahal izango dira, eta talde horri kapitulu honetan aurreikusitako araubidea aplikatuko zaio. Txertaketa horretarako, kredituentitateak, eta hala badagokio, talde fiskalaren entitate nagusiak kasuan kasuko akordioa onartu beharko dute; akordio hori zerga-administrazioari jakinarazi beharko zaio, Lege honetako 61. artikuluan aurreikusitako terminoetan.

6.Talde fiskala iraungitzat joko da, entitate nagusiak izaera hori galtzen duenean. Nolanahi ere, talde fiskala ez da iraungiko entitate nagusiak baldintza hori galtzen duenean eta Espainiako lurraldeko ez-egoiliarra denean, betiere menpeko entitate guztiek zerga-baterakuntzarako talde bat osatzen jarraitzeko baldintzak betetzen jarraitzen badira, beste talde fiskal batera atxikitzen diren kasuetan salbu.

7.Banku-fundazio batek talde fiskal bateko entitate nagusi izateari uzten badio zerga-sistema batean, kreditu-erakundea egoera horretan subrogatuko da zergasistemaren hasieratik, eta ez dira Lege honen 74. artikuluan azaltzen den talde fiskalaren desegitearen ondorioak gertatuko, salbu eta artikulu honen 3. paragrafoan aipatutako baldintzen arabera, menpekoak izateari uzten diotelako, talde honetako kide izateari uzten diotenak.

8.Finantza-sektoreko Higiezinen aktiboak saneatu eta saltzeari buruzko urriaren 30eko 8/2012 Legean xedatutakoari jarraiki sortutako aktiboen kudeaketarako sozietateak kreditu-erakundeen talde fiskal berean sartuko dira, artikulu honetako 2. paragrafoko b) eta c) idatz-zatietan zehaztutako betekizunak betetzen badira.

59. artikulua. Entitateak talde fiskalean sartzea edo ateratzea.

1.Zuzenean nahiz zeharka, aurreko artikuluko 2. paragrafoko b) idatz-zatian aipatutako partaidetza eskuratzen bada entitate baten kapitalean, eta paragrafo horretan zehaztutako gainerako betekizunak betetzen badira, hurrengo zergaldian hura talde fiskalean sartu beharko da nahitaez.

Sortu berri diren entitateen kasuan, horiek momentu horretatik aurrera sartuko dira taldean, baldin eta talde fiskala osatzeko gainerako betekizunak betetzen badira.

2.Menpeko entitatearen izaera galtzen dutenak talde fiskaletik kanpo geratuko dira hura gertatzen den zergaldi beraren ondorioekin.

60. artikulua. Zeharkako partaidetzetan boto-eskubideak eta domeinua zehaztea.

1.Entitate batek beste batean parte hartzen badu eta, gainera, bigarrena egoera berean badago hirugarren batekiko, eta horrela elkarren segidan, lehenengo entitateak besteetan zeharka duen partaidetza zenbatekoa den kalkulatzeko, kapitalaren ehunekoak hurrenez hurren biderkatu behar dira eta biderketaren emaitzak ehuneko 75 izan behar du, gutxienez (edo ehuneko 70, entitatearen akzioak negoziaziorako onartuta badaude araututako merkatu batean edo zuzenean zein zeharka partaidetuta badago) .

2.Talde fiskal batean zuzeneko edo zeharkako partaidetzak aldi berean badaude, entitate batek beste batean —lehenengoak zuzenean edo zeharka kontrolatuta dagoena— zenbateko partaidetza osoa duen kalkulatzeko, zuzeneko eta zeharkako partaidetzaehunekoak elkarrekin batuko dira. Partaidetutako entitate bat entitateen talde fiskalean sartu ahal izateko ezinbestekoa da aurreko batura gutxienez kapitalaren ehuneko 75 izatea, edo ehuneko 70, entitatearen akzioak negoziaziorako onartuta badaude araututako merkatu batean edo honelako entitateek badute partaidetza, zuzenean zein zeharka, eta kopuru horretara heltzen bada.

3.Taldeko kideen artean elkarrekiko partaidetzak, partaidetza zirkularrak edo partaidetza konplexuak badaude, taldean izateko frogatu behar da kapitalaren partaidetza ehuneko 75 dela gutxienez, edo ehuneko 70, entitatearen akzioak negoziaziorako onartuta badaude araututako merkatu batean edo honelako entitateek badute partaidetza, zuzenean zein zeharka, eta kopuru horretara heltzen bada.

4.Boto-eskubideak zehazteko, irailaren 17ko 1159/2010 Errege Dekretuak onartutako Urteko Kontu Bateratuak Formulatzeko Arauen 3. artikuluan zehaztutakoa aplikatuko da.

61. artikulua. Zerga-baterakuntzako araudia aplikatzea.

1.Zerga-baterakuntzako araubidea talde fiskaleko entitate guztiek hala egitea erabakitzen dutenean ezarriko da.

2.Aurreko paragrafoan aipatutako erabakiak administrazio-kontseiluak edo antzeko organoak hartu behar ditu zerga-baterakuntzako araubidea ezarri behar den zergaldiaren aurreko zergaldiko edozein egunetan.

3.Aurrerantzean talde fiskalean sartzen diren entitateek aurreko paragrafoek jasotako betebeharrak bete beharko dituzte, zerga-kontsolidazioaren araudian zerga ordaindu behar duten lehen zergaldiaren amaiera-egunean bukatuko den epearen barruan.

4.Artikulu honetako 1 eta 2. paragrafoetan aipatzen diren akordioak hartzen ez badira, zerga-baterakuntzari dagokion araubidea aplikatu ahal izango da.

Aurrerantzean talde fiskalean txertatu beharko duten entitateei dagozkien akordioak hartzen ez badira, hori entitate ordezkariaren zerga arloko arau-hauste larritzat hartuko da. Isuna 20.000 euroko diruzko zehapen bat izango da betekizun hori bete gabe araubidea aplikatu den lehen zergaldian, eta 50.000 eurokoa bigarren zergaldian eta hurrengoetan; halere, kaltetutako entitateen taldean sartu ahal izango da.

Paragrafo honetan aurreikusitakoaren arabera ezarritako zehapena Zergei buruzko abenduaren 17ko 58/2003 Lege Orokorraren 188. artikuluaren 3. paragrafoan xedatutakorekin bat murriztuko da.

5.Aukera egindakoan, talde fiskala araubide horri lotuta egongo da hurrengo hiru zergaldietan, 58. artikuluan ezarriko betekizunak betetzen badira eta zentsu-aitorpenaren bidez uko egiten ez zaion bitartean. Uko egin nahi izanez gero, azken zergaldia amaitu eta hurrengo 2 hilabetetan zehar baliarazi beharko da.

6.Talde fiskaleko entitate ordezkariak araubide hau aplikatzekoa den zergaldia hasi baino lehen jakinarazi behar dizkio artikulu honetako 1. paragrafoan aipatutako erabakiak zerga-administrazioari.

Lege honetako 58. artikuluko 1. paragrafoko bigarren lerrokadan zehaztutako terminoetan eratutako talde fiskalen kasuan, entitate ordezkariak egoitza Espainiako lurraldean ez duen entitate nagusiak hartutako erabakia jakinaraziko du, aurreko lerrokadan aurreikusitako terminoetan; haren bitartez, talde fiskaleko entitate ordezkaria izendatuko da. Erabaki hori jakinarazten ez bada, artikulu honetako 4. paragrafoan zehaztutako ondorioak aplikatuko dira.

Halaber, talde fiskalaren osaera aldatzen bada, entitate ordezkariak zergaadministrazioari jakinarazi behar dizkio aldaketa horiek, eta bertan txertatu diren nahiz kanpoan geratu diren entitateak identifikatu beharko ditu. Jakinarazpen hori osaera berriari dagokion lehen ordainketa zatikatuaren aitorpenean gauzatuko da.

62. artikulua. Talde fiskalaren zerga-oinarria zehaztea.

1. Honako hauek batuz kalkulatuko da talde fiskalaren zerga-oinarria:

a) Talde fiskaleko entitate guztien zerga-oinarriak, betiere Lege honetako 63. artikuluan jasotzen diren berezitasunak kontuan hartuta. Nolanahi ere, kontabilitateemaitza zehazteko kontabilitate-araudian nahiz edozein motatako doikuntzak aplikatzeko Lege honetan zehazten diren betekizunek edo kalifikazioek talde fiskalari egingo diote erreferentzia; horiek Lege honetako 10. artikuluko 3. paragrafoan zehazten dira.

b) Ezabapenak.

c) Aurreko zergaldietan egindako ezabapenen eransketak, Lege honetako 65. artikuluari jarraiki.

d) Lege honetako 25. artikuluan aurreikusitako kapitalizazio-erreserbari dagozkion kantitateak, talde fiskalari dagokionez. Dena den, erreserbaren hornidura taldeko edozein entitatek egin ahal izango du.

e) Lege honetako 11. artikuluko 12. paragrafoan talde fiskalari dagokionez egindako zuzkidurak, aurreko idatz-zatietan zehaztutako kontzeptuen txertaketaren zenbateko positiboaren ehuneko 70eko mugarekin.

f) Talde fiskaleko zerga-oinarri negatiboen konpentsazioa, aurreko lerrokadetan adierazitakoen batura positiboa denean, baita Lege honetako 67. artikuluko e) idatz-zatian adierazitako zerga-oinarri negatiboen konpentsazioa ere.

Lege honetako 105. artikuluan aurreikusitako parekatze-erreserbari dagozkion kantitateek talde fiskalaren zerga-oinarria murriztu edo handituko dute, dagokion moduan. Erreserba horren zuzkidura talde fiskaleko edozein entitatek egin ahal izango du.

2.Talde fiskaleko kide izateari uzten dion entitate baten partaidetza eskualdatzean sortutako errenta negatiboen zenbatekoa murriztu egingo da eskualdatutako entitateak talde fiskalaren barruan sortu dituen zerga-oinarri negatiboei dagokien zatitik, bertan konpentsatuak izan direnak.

63. artikulua. Talde fiskala osatzen duten entitateen banakako zerga-oinarriak zehaztean aplikatu behar diren arau bereziak.

Talde fiskala osatzen duten eta aurreko artikuluko 1. paragrafoko a) idatz-zatian

adierazten diren entitateei dagozkien banakako zerga-oinarriak Lege honetan aurreikusitako arau orokorren arabera zehaztuko dira, honako berezitasun hauekin:

a) Lege honetako 16. artikuluan zehaztutako muga, finantza-gastuen kengarritasunari dagokionez, talde fiskalari dagokio. Muga hori ez da aplikagarria izango entitatea iraungitzen den kasuetan, iraungitze hori talde fiskalaren barnean gertatzen denean eta iraungitako entitateak bertan txertatu den momentuan kendu beharreko finantza-gastuak oraindik kentzeko dituen kasuetan salbu.

Hala eta guztiz ere, zerga-baterakuntzaren araubidean baldintza hori betetzen ez duten beste entitate batzuekin batera zergak ordaintzen dituzten kreditu-erakundeen edo aseguru-etxeen kasuan, azken entitate horien mozkin operatiboa eta gastu finantzarioa aintzat hartuta kalkulatuko da Lege honetako 16. artikuluan ezarritako muga, baita talde osoari dagozkion ezabapenak eta txertaketak ere.

b) Banakako zerga-oinarrietan ez da Lege honetako 25. artikuluan aipatutako kapitalizazio-erreserba txertatuko.

c) Banakako zerga-oinarrietan ez dira Lege honetako 11. artikuluko 12. paragrafoan adierazitako zuzkidurak txertatuko.

d) Banakako zerga-oinarrietan ez da txertatuko banakako araubidean entitateari egokitu dakizkiokeen zerga-oinarri negatiboen konpentsazioa.

e) Banakako zerga-oinarrietan ez da Lege honetako 105. artikuluan aipatutako parekatze-erreserba txertatuko.

64. artikulua. Ezabaketak.

Ezabaketak irailaren 17ko 1159/2010 Errege Dekretuak onartutako Urteko Kontu Bateratuen Formulazio Arauetan zehaztutako irizpideen arabera gauzatuko dira, betiere horiek banakako zerga-oinarriei eragiten badiete, eta Lege honetan aurreikusitako zehaztasunak aintzat hartuta.

65. artikulua. Eransketak.

1.Ezabatutako emaitzak talde fiskalaren zerga-oinarrian txertatuko dira irailaren 17ko 1159/2010 Errege Dekretuak onartutako Urteko Kontu Bateratuen Formulazio Arauetan hala jasotzen denean.

Dena den, ezabatutako emaitzak emaitza horiek sortu dituen eta talde fiskaletik kanpo geratu den entitatearen banakako zerga-oinarrian txertatuko dira kanporaketa hori gertatu den zergaldian.

2.Lege honetako 23. artikuluan aurreikusitako murriztapenari dagozkion dirusarrerak, gastuak edo emaitzak horiek egin diren zergaldian txertatuko dira talde fiskalaren zerga-oinarrian, eta hala badagokio, aktibo horien lagapenak Lege honetako 18. artikuluko

3.paragrafoan adierazitako dokumentazio-betebeharrak bete beharko ditu.

66. artikulua. Zerga-oinarri negatiboen konpentsazioa.

Talde fiskalaren zerga-oinarria kalkulatzeko aplikagarriak diren arauei jarraiki oinarria negatiboa bada, haren zenbatekoa talde fiskalaren oinarri positiboekin konpentsatu ahal izango da Lege honek 26. artikuluetan jasotakoaren arabera.

67. artikulua. Entitateak talde fiskalean sartzeko arau bereziak.

Entitate bat talde fiskal batera txertatzen bada, talde fiskalaren zerga-oinarria zehazterakoan honako arau hauek aplikatu beharko dira:

a) Talde fiskalera txertatzeko orduan kentzeko zeuden eta Lege honetako 16. artikuluan aipatzen diren finantza-gastu garbiek entitateko onura eraginkorraren ehuneko 30eko mugarekin kenduko dira, betiere entitate horri dagozkion ezabapenak eta txertaketak kontuan hartuta, lege honetako 64 eta 65. artikuluetan aurreikusten den moduan. Finantza-gastu horiek hartu beharko dira kontuan, halaber, 16. artikuluko 1. paragrafoan adierazitako mugan.

Era berean, Lege honetako 16. artikuluko 2. paragrafoan zehazten den eta entitate batek talde fiskalean sartu aurretik sortu duen aldea aplikagarria izango da entitateak berak sortutako finantza-gastuei dagokienez.

b) Lege honetako 16. artikuluan aurreikusitakoaren ondorioetarako, zergabaterakuntzako talde batean txertatzen diren edozein motatako entitateren funts propioetan edo kapitalean partaidetzak eskuratzera xedaturiko zorretatik eratorritako finantza-gastuek gehienez ere entitate edo talde fiskal eskuratzailearen onuren ehuneko 30eko kenkaria izango dute, betiere kasuan kasuko ezabapenak eta atxikipenak kontuan hartuta, Lege honetako 64 eta 65. artikuluetan aurreikusitakoari jarraiki; onura operatibo horretan ez da gehituko eskuratutako entitateari dagokiona edo eskurapen horren ondorengo 4 urteetan abiarazten diren zergaldietan talde fiskalera txertatzen direnenak. Finantza-gastu horiek hartu beharko dira kontuan, halaber, 16. artikuluko 1. paragrafoan adierazitako mugan.

Idatz-zati honetan xedatutakoa aplikatuz sortutako finantza-gastu ez kengarriak hurrengo zergaldietan izango dira kengarriak, betiere bertan eta Lege honetako 16. artikuluko 1. paragrafoan aurreikusitako muga kontuan hartuta.

Idatz-zati honetan aurreikusitako muga ez da aplikagarria izango entitateen funts propioetako edo kapitaleko partaidetzak eskuratu diren zergaldian, baldin eta eskurapen hori zor bidez finantzatu bada, gehienez ere, eskurapen-prezioaren ehuneko 70ean. Era berean, muga hori ez da aplikatuko hurrengo zergaldietan, betiere zor horren zenbatekoari,

eskuratu den momentutik, honako zenbateko hau kentzen bazaio, gutxienez: hurrengo 8 urteetako urte bakoitzeko zati proportzionalean dagokion zatia, zorra eskurapenprezioaren ehuneko 30era iritsi arte.

c) Oraindik aplikatzeko dauden lege honetako 25. artikuluan aurreikusten den kapitalizazio-erreserbari dagozkion kantitateak talde fiskalaren zerga-oinarrian aplikatuko dira; hark, hura aplikatu, Lege honetako 11. artikuluko 12. paragrafoan aipatzen diren zuzkidurak txertatu aurretiko eta zerga-oinarri negatiboen konpentsazioa gauzatu aurretiko entitatearen zerga-oinarri positiboaren ehuneko 10eko muga izango du, eta gainera, entitate horri dagozkion ezabapenak eta eransketak hartu beharko dira kontuan, Lege honetako 64 eta 65. artikuluetan aurreikusitakoarekin bat etorriz.

d) Zerga-oinarrian txertatzeko dauden eta lege honetako 11. artikuluaren 12. paragrafoan aipatzen diren zuzkidurak talde fiskalaren zerga-oinarrian integratuko dira, esandako izaerako zuzkiduren integrazioaren eta zerga-oinarri negatiboen konpentsazioaren aurretik entitateak zuen zerga-oinarri positiboaren ehuneko 70 muga gisa ipinita, eta, ondorio horietarako, entitate horri dagozkion ezabapenak eta eransketak hartu beharko dira kontuan, Lege honetako 64 eta 65. artikuluetan aurreikusitakoarekin bat etorriz.

e) Talde fiskalera txertatzerakoan konpentsatzeko zeuden zerga-oinarri negatiboak entitatearen zerga-oinarrian konpentsatu ahal izango dira, entitatearen beraren zergaoinarriaren ehuneko 70eko mugarekin, betiere entitate horri dagozkion ezabapenak eta txertaketak kontuan hartuta, Lege honetako 64 eta 65. artikuluetan aurreikusitakoarekin bat etorriz.

f) Talde fiskalean txertatzeko momentuan gehitzeko dauden Lege honetako 105. artikuluan aurreikusitako zerga-oinarrien parekatze-erreserbari dagozkion kantitateak honen zerga-oinarriari gehituko zaizkio.

68. artikulua. Zergaldia.

1.Talde fiskalaren zergaldia bat etorriko da haren entitate ordezkariarenarekin.

2.Menpeko entitateetako batek banakako araubideko zerga-arauei jarraiki zergaldi bat amaituz gero, amaiera horrek ez du talde fiskalaren zergaldiarena ekarri beharrik.

69. artikulua. Talde fiskalaren karga-tasa.

Talde fiskalaren karga-tasa haren entitate ordezkariari dagokiona izango da.

Dena den, gutxienez kreditu-erakunde bat txertatu den zerga-baterakuntzako talde baten kasuan, Lege honetako 58. artikuluko 5. paragrafoan zehaztutako terminoetan, karga-tasa ehuneko 30 izango da.

70. artikulua. Talde fiskalaren kuota osoa.

Talde fiskalaren kuota osoa, hain zuzen, aurreko artikuluarekin bat etorriz, dagokion karga-tasa talde fiskalaren zerga-oinarriari aplikatzetik ateratzen den kopurua izango da.

Lege honetako 105. artikuluan xedatutakoa aplikatzen duen talde fiskalaren kasuan, kuota osoa zehazteko karga-tasa aplikatuko zaio 105. artikulu horretatik eratorritako kantitateetan murriztutako edo handitutako zerga-oinarriari, dagokion moduan.

71. artikulua. Talde fiskalaren kuota osoan aplika daitezkeen kenkariak eta hobariak.

1.Talde fiskalaren kuota osoari Lege honetako VI. tituluko II, III eta IV. kapituluetan aurreikusitako hobarien eta kenkarien zenbatekoa kenduko zaie, baita aplikagarria izan daitekeen beste edozein kenkari ere.

Kenkari eta hobari horiek aplikatzeko betekizunak zerga-talde osoak bete behar ditu.

2.Talde fiskalean sartzean edozein entitatek aplikatu gabe dituen kenkariak talde fiskalaren kuota osoari kendu ahal izango zaizkio, hark banako zerga-ordainketaren araubidearen arabera izan zezakeen muga berberarekin eta entitate horri dagozkion

ezabapenak eta eransketak kontuan hartuta, betiere Lege honetako 64 eta 65. artikuluetan zehaztutakoari jarraiki.

72. artikulua. Informazio-betebeharrak.

1.Zergari dagokionez, talde fiskaleko entitate ordezkariak galera eta irabazi bateratuen balantzea eta kontua, ekitaldiko ondare garbiaren aldaketak islatzen duen egoera eta eskudiru bateratuen fluxuen egoera egin beharko ditu, zerga-taldea osatzen duten entitate guztiei sartze orokorreko metodoa ezarriz.

2.Egoera bateratuek talde fiskaleko entitate ordezkariaren urteko kontuen ixte-data eta epe berari egingo diote erreferentzia, eta beraz, talde fiskala osatzen duten gainerako entitateek entitate hark egiten duen egun berean itxi beharko dute beren urtaldia.

3.Aurreko 1. paragrafoan aipatutako agiriei informazio hau erantsiko zaie:

a) Eransteko dauden aurreko zergaldietan egindako ezabaketak.

b) Zergaldian egindako ezabaketak, non egin diren eta zenbatekoak diren behar bezala frogatuz.

c) Zergaldian egindako erasteak, non egin diren eta zenbatekoak diren behar bezala frogatuz.

d) Talde fiskalaren zerga-oinarria kalkulatzeko egin diren ezabaketa eta eransteen eta 1. paragrafoan jasotako agiriak prestatzeko egindakoen artean izan daitezkeen diferentziak, behar bezala azalduta.

73. artikulua. Zerga-baterakuntzako araubidearen aukera galtzeko arrazoiak.

1.Arrazoi hauek direla-eta galdu egin daiteke zerga-baterakuntzaren araudiaren

aukera:

a) Talde fiskaleko entitate batek edo batzuk Zergei buruzko abenduaren 17ko 58/2003 Lege Orokorrean jasotakoaren arabera zeharkako zenbatespenaren metodoa dakarten egoeraren batean sartzea.

b) Aurreko artikuluaren 1. paragrafoan jasotzen diren informazio-betebeharrak ez betetzea.

2.Zerga-baterakuntzaren araudiaren aukera aurreko paragrafoan ezarritako arrazoiren bat edo batzuk gertatzen diren zergalditik aurrera galduko da. Hala gertatuz gero, talde fiskaleko entitateek banakako araudiari jarraiki ordaindu beharko dituzte zergak.

74. artikulua. Zerga-baterakuntzako araubidearen galeraren eta talde fiskalaren iraungipenaren ondorioak.

1.Zerga-baterakuntzaren araubidea galdu edo talde fiskala iraungiz gero, honela jokatuko da:

a) Sartu gabeko ezabaketak hura osatzen duten entitateen banakako zergaoinarrian txertatuko dira, ezabapenaren xede den errenta sortu badute.

b) Araubide hori galdu edo iraungitzen den zergaldian talde fiskala osatzen duten entitateek honako hauek hartu beharko dituzte beren gain:

1.–Lege honetako 16. artikuluan adierazten den eta oraindik kentzeko dauden talde fiskalaren finantza-gastu garbiak, horiek osatzen lagundu duten proportzioan.

2.–Lege honetako 16. artikuluko 2. paragrafoan zehaztutako aldea, horiek osatzen lagundu duten proportzioan.

3.–Lege honetako 25. artikuluan zehaztutako kapitalizazio-erreserbari dagozkion kantitateak, horien sorkuntzan lagundu duten heinean.

4.–Oraindik zerga-oinarrian txertatzeko dauden Lege honetako 11. artikuluko 12. paragrafoan adierazten diren zuzkidurak, horiek osatzen lagundu duten proportzioan.

5.–Oraindik konpentsatzeko dauden talde fiskaleko zerga-oinarri negatiboen konpentsatzeko eskubidea, horiek osatzen lagundu duten proportzioan.

Konpentsazioa hurrengo zergaldietako banakako tributazio-araubidean zehazten diren zerga-oinarri positiboetan gauzatuko da.

6.–Lege honetako 105. artikuluan aurreikusten diren eta oraindik zerga-oinarrira atxikitzeko dauden parekatze-erreserbari dagozkion kantitateak, horien eraketan lagundu duten proportzioan.

7.–Oraindik aplikatzeko dauden talde fiskaleko kuotako kenkariak aplikatzeko eskubidea, horiek osatzen lagundu duten proportzioan.

Lege honetan jarritako epea osatu arte geratzen diren zergaldietan zehazten diren kuota osoetan egingo da aplikazioa; epea kendu beharreko zenbatekoak zehaztu eta ondorengo zergaldi(eta) tik aurrera kontatuko da.

8.–Talde fiskalak egin dituen ordainketa zatikatuak kentzeko eskubidea, horiek osatzen lagundu duten proportzioan.

2.Talde fiskaleko entitateren bat edo batzuk taldetik ateratzen d(ir) enean, aurreko paragrafoan xedatutakoa aplikatuko da.

3.Dena den, talde fiskal bateko entitate nagusiak menpeko izaera hartzen duenean, edo entitateren batek bat egiteko eragiketaren bitartez xurgatzen duenean Lege honetako VII. tituluko VII. kapituluko araubide fiskal berezia kontuan hartuta, eta hark bi kasu horietan talde fiskal bati atxikitako entitateak beste talde fiskal batera txertatzen direla zehazten duenean, honako arau hauek aplikatuko dira:

a) Ez dira zerga-oinarrian txertatuko oraindik txertatzeko dauden ezabapenak, beste talde fiskal batean txertatzen diren entitateei dagokienez. Txertaketa horiek talde fiskal horretako zerga-oinarrian gauzatuko dira, Lege honetako 65. artikuluan zehaztutako terminoetan.

b) Artikulu honetako 1. paragrafoan aurreikusitakoari jarraiki, talde fiskal berri batera txertatzen diren entitateek beren gain hartzen dituzten eta oraindik kentzeko zeuden finantza-gastu garbiak horien guztien onura eraginkorraren ehuneko 30eko mugarekin kenduko dira, betiere dagozkion ezabapenak eta txertaketak kontuan hartuta, eta lege honetako 64 eta 65. artikuluetan aurreikusten den moduan.

Era berean, Lege honetako 16. artikuluko 2. paragrafoan zehazten den eta entitate horiek beren gain hartzen duten aldea entitateek elkarren artean sortutako finantzagastuei dagokienez aplikatuko da.

c) Talde fiskal berrira atxikitako entitateek beren gain hartzen dituzten oraindik aplikatzeko dauden eta lege honetako 25. artikuluan aurreikusten den kapitalizazioerreserbari dagozkion kantitateak haren zerga-oinarrian aplikatuko dira; horiek aipatutako entitateen zerga-oinarri negatiboen batura izango dute muga gisa, horiek aplikatu aurretik, Lege honetako 11. artikuluko 12. paragrafoan aipatzen diren zuzkidurak txertatu aurretik eta zerga-oinarri negatiboak konpentsatu aurretik, betiere egin beharreko ezabaketak eta eransketak kontuan hartuta eta Lege honetako 64 eta 65. artikuluetan aurreikusitakoarekin bat etorriz.

d) Talde fiskal berrira txertatzen diren entitateek bereganatutako zerga-oinarrian txertatzeko dauden lege honetako 11. artikuluaren 12. paragrafoan adierazten diren zuzkidura haren zerga-oinarrian txertatuko dira; horiek izaera horretako zuzkidurak eta zerga-oinarri negatiboen konpentsazioa txertatu aurretik entitate horiek dituzten zergaoinarri positiboen batura izango dute muga gisa, betiere egin beharreko ezabaketak eta eransketak kontuan hartuta eta Lege honetako 64 eta 65. artikuluetan aurreikusitakoarekin bat etorriz.

e) Talde fiskal berrira atxikitako entitateek beren gain hartzen dituzten eta oraindik konpentsatzeko dauden zerga-oinarri negatiboak hark konpentsatu ahal izango ditu, talde fiskal berrira txertatu diren entitateen zerga-oinarrien batura muga gisa hartuta, betiere egin beharreko ezabaketak eta eransketak kontuan hartuta eta Lege honetako 64 eta 65. artikuluetan aurreikusitakoarekin bat etorriz.

f) Lege honetako 105. artikuluan aurreikusitako parekatze-erreserbari dagozkion eta oraindik gehitzeko dauden kantitateak artikuluko horretan xedatutakoaren arabera gehituko dira talde fiskalaren zerga-oinarrira.

g) Talde fiskal berrira txertatzen diren entitateek beren gain hartzen dituzten eta aplikatzeko dauden kenkariak kuota osotik kendu ahal izango dira, betiere bertara txertatu diren entitateen kuota osoen batura muga gisa hartuta.

75. artikulua. Talde fiskalaren aitorpena eta autolikidazioa.

1.Talde fiskala ordezkatzen duen entitateak, talde fiskalaren aitorpena aurkezterakoan, taldearen zerga-zorra likidatu eta Ogasun eta Herri Administrazioetako ministroak erabakitako tokian, moduan eta epeetan ordaindu beharko du. Talde fiskaleko entitate ordezkariak betebehar berak bete beharko ditu ordainketa zatikatuei dagokienez.

2.Entitate ordezkariak tributazioaren banakako araubidean aitorpena aurkezteko duen epearen barruan aurkeztuko da talde fiskalaren aitorpena.

VII. KAPITULUA

Honako hauen araubide berezia: bat-egiteak, zatiketak, aktibo-ekarpenak, baloretrukeak, eta Europako Sozietate edo Sozietate Kooperatibo baten egoitza Europar Batasuneko Estatu Kide batetik beste batera aldatzea

76. artikulua. Definizioak.

1. Honako hauek izango dira bategite-eragiketak:

a) Entitate batek edo gehiagok lehendik zegoen beste entitate bati beren ondare sozial guztiak eskualdatzea, likidaziorik egin gabe desegiten direnean. Beren bazkideei beste entitatearen kapital sozialaren balore ordezkagarriak eta, hala egokitzen denean, balio nominalaren ehuneko 10etik gorakoa ez den diruzko konpentsazio bat ematen zaie edo, balio nominalik ez bada, balore horien balio nominalaren baliokide bat, horien kontabilitatetik eratorria, hain zuzen.

b) Bi entitatek edo gehiagok beste entitate berri bati ondare sozial guztiak eskualdatzea, likidaziorik egin gabe desegiten direnean. Beren bazkideei entitate berriaren kapital sozialaren balore ordezkagarriak eta, hala egokitzen denean, balio nominalaren ehuneko 10etik gorakoa ez den diruzko konpentsazio bat ematen zaie edo, balio nominalik ez bada, balore horien balio nominalaren baliokide bat, kontabilitatetik eratorria, hain zuzen.

c) Entitate batek, likidaziorik egin gabe desegiten denean, ondare sozial osoa eskualdatzea bere kapital sozialaren balore ordezkagarri guztien titularra den entitateari.

2.1.–Honako hauek izango dira zatiketa-eragiketak:

a) Entitate batek bi edo zati gehiagotan zatitzea bere ondare soziala eta dagoenekoz existitzen diren edo eratu berriak diren bi entitate edo gehiagori eskualdatzea, likidaziorik gabe desegiten denean. Bere bazkideei, proportzio jakin baten arabera, ekarpena eskuratu duten entitateen kapital sozialaren balore ordezkagarriak eta, hala egokitzen denean, balio nominalaren ehuneko 10etik gorakoa ez den diruzko konpentsazio bat ematen dizkie edo, balio nominalik ez bada, balore horien balio nominalaren baliokide bat, horien kontabilitatetik eratorria, hain zuzen.

b) Entitate batek jarduera-adarrak osatzen dituzten ondare sozialaren zati bat edo batzuk banantzea, eta eratu berriak diren edo dagoeneko badiren entitate bat edo batzuei guztiak batera eskualdatzea, bere ondarean gutxienez entitate eskualdatzailearen jarduera-adar bat mantenduz, edo kapital sozial gehiena ematen dioten beste entitate batzuen kapitalean partaidetzak mantenduz. Horren truke, entitate eskuratzailearen kapital sozialaren balore ordezkagarriak jasoko ditu eta bazkideei emango dizkie beren partaidetzaren arabera. Kapital soziala eta erreserbak murriztu behar izaten dira behar

adina eta, hala egokituz gero, diruzko konpentsazio bat aurreko idatz-zatian ezarritakoaren arabera.

c) Entitate batek beste entitate batzuen kapitalaren partaidetzez osatuta dagoen ondare sozialaren zati bat (horietan kapital sozial gehiena ematen diona) banantzea, eta eratu berria den edo dagoenekoz baden beste entitate bati edo gehiagori eskualdatzea, betiere bere ondarean beste entitate baten edo gehiagoren kapitalean antzeko ezaugarrietako partaidetzak edo jarduera-adar bat mantenduz. Horren truke, azken horien kapital sozialaren baloreak jasoko ditu eta bazkideei emango dizkie beren partaidetzaren arabera. Kapital soziala eta erreserbak murriztu behar izaten dira behar adina eta, hala egokituz gero, diruzko konpentsazio bat aurreko a) idatz-zatian ezarritakoaren arabera.

2.–Entitate eskuratzaile bi edo gehiago badaude, zatitzen den entitateko bazkideei entitate eskuratzaileetako baten kapitalaren balore adierazgarriak eratxikitzeko, horiek zuten proportzioan ez, ezpada bestelakoan, beharrezkoa izango da entitate horiek eskuratutako ondareak jarduera-adarrak izatea.

3.Jarduera-adarren ez-diruzko ekarpentzat hartuko da, aurretik desegin gabe, entitate batek dagoeneko baden edo eratu berria den beste entitate berri baten esku jarduera-adar guztiak nahiz bat edo gehiago uztea, entitate eskuratzailearen kapital sozialaren balore ordezkagarrien truke.

4.Jarduera-adartzat hartuko da antolakuntzaren ikuspegitik berarekin ustiapen ekonomikoa dakarren unitate ekonomiko autonomoa eratu dezaketen ondare-elementuen multzoa, hau da, bere kabuz aurrera atera daitekeen multzoa. Entitate eskuratzaileari eskualdatutako elementuen antolakuntzarako edo funtzionamendurako zorpetutako zorrak egotzi ahal izango zaizkio.

5.Entitate batek egiten duen eragiketa bat sozietatearen kapitala ordezkatzen duten baloreen truketzat joko da entitateak hurrengo eragiketetako bat egiten badu: beste entitate bateko boto-eskubideen gehiengoa lortzeko bidea emango dion beste entitate horren sozietate-kapitalaren partaidetza eskuratzen badu; edo, dagoeneko gehiengoa badu, partaidetza handiagoa eskuratzen badu, bazkideei, beren baloreen truke, lehenengo entitatearen sozietate-kapitala ordezkatzen duten beste balore batzuk esleituz eta, hala badagokio, diru-konpentsazioa emanez; konpentsazio horrek ez du gainditu behar balio nominalaren ehuneko 10, edo, balio nominalik izan ezean, balore horien nominalari baliokidea den balioa, kontabilitatetik ondorioztatuko dena.

6.Kapitulu honetan jasotako zerga-araubidea merkataritza-sozietatearen forma juridikoa ez duten zerga honen zergadunek esku hartutako eragiketei aplikatu ahal izango zaizkie, baldin emaitzak aurreko paragrafoetan aipatutako eragiketetan lortutakoen antzekoak badira.

7.Halaber, kapitulu honetako zerga-araubidea Europako Sozietate batek edo Europako Sozietate Kooperatibo batek egoitza Europar Batasuneko estatu kide batetik beste estatu kide batera aldatzen duenean ere aplikatuko da Espainiako lurraldean dauden ondasun eta eskubideei dagokienez, aldaketaren ondoren lurralde horretan dagoen establezimendu iraunkor bati eratxikita geratzen badira. Ondorio horietarako, araubide berezi honetan ondasun-eskubideen eskualdaketarako ezartzen diren arauak sozietatearen helbidea aldatzeko eragiketei ere aplikatuko zaizkie, baita eragiketa horiek horrelako eskualdaketarik sortzen ez badute ere.

77. artikulua. Eskualdaketan sortutako errenten araubidea.

1.Aurreko artikuluan aipatutako eragiketa horietatik eratorritako errenta hauek ez dira zerga-oinarrian sartuko:

a) Espainiako erakunde egoiliarrek bertan kokatutako ondasunen eta eskubideen gainean egindako eskualdaketen ondorioz agerian geratutakoak.

Entitate eskuratzaileak egoitza atzerrian duenean, Espainian dagoen establezimendu iraunkor bati atxikitako elementuak eskualdatzean sortu diren errentak bakarrik kenduko dira zerga-oinarritik.

Elementu horiek lurralde espainiarretik kanpora aldatzeak berarekin ekarriko du establezimendu iraunkorraren zerga-oinarrian sartzea, aldaketa egin den zergaldian, merkatuko balioaren eta ondorengo artikuluan aipatutako balio gutxituaren arteko diferentzia. Gutxipena, hala behar denean, fiskalki kenkaridunak izan diren eta kontabilitatean jaso diren amortizazioen eta beste balio-zuzenketa batzuen zenbatekoarena izango da.

Aurreko lerrokadan xedatutakoa aplikatzearen ondoriozko zerga-zorraren ordainketa, zerga arloko informazio-trukaketa egiten den Europako Esparru Ekonomikoko edo Europar Batasuneko estatu kide batera eramandako ondare-elementuei dagokienez (Iruzur Fiskala Prebenitzeko Neurriei buruzko azaroaren 29ko 36/2006 Legearen lehen xedapen gehigarriko 3. paragrafoan aurreikusitako terminoetan) , tributuen administrazioak geroratuko du, zergadunak eskatuz gero, dagozkion ondare-elementuak hirugarrenei eskualdatzeko egunera arte; eta Zergei buruzko abenduaren 17ko 58/2003 Lege Orokorrean eta hura garatzeko araudian xedatutakoa aplikatuko da berandutze-interesen sortzapenari eta geroratze horretarako bermeak eratzeari dagokionez.

b) Europako Batasuneko estatu kideen lurraldean dauden eta egoitza Espainiako lurraldean duten establezimendu iraunkorrak ondoko entitate hauei eskualdatzean sortutako errentak: Europar Batasuneko kide diren Estatuetako sozietateen arteko bategiteei, zatiketei, zatiketa partzialei, aktiboen ekarpenei eta akzioen trukeei eta, orobat, europar sozietate edo europar sozietate kooperatibo baten helbidea Europar Batasuneko kide den Estatu batetik beste batera aldatzeari buruz Europako Batzordeak emandako eragiketetan ezarri beharreko zerga-araubide komunari buruzko urriaren 19ko 2009/133/ EE Zuzentarauko I. eranskineko A zatian zerrendatutako formaren bat dutenei, horiek I. eranskineko B zatian aipatutako zergaren bati lotuta daudenean eta salbuetsita ez daudenean.

c) Espainiako entitate egoiliarrek Europako Batasunekoak ez diren estatuen lurraldean kokatuta dauden establezimendu iraunkorrak Espainian egoitza duten entitateen alde eskualdatzean sortutako errentak.

d) Espainian kokatutako establezimendu iraunkorren lurralde espainiarreko entitate ez egoiliarrek egindako eskualdaketen ondorioz sortutako errentak.

Entitate eskuratzaileak egoitza atzerrian duenean, Espainian dagoen establezimendu iraunkor bati atxikitako elementuak eskualdatzean sortu diren errentak bakarrik kenduko dira zerga-oinarritik.

Elementu horiek lurralde espainiarretik kanpora aldatzeak berarekin ekarriko du establezimendu iraunkorraren zerga-oinarrian sartzea, aldaketa egin den ekitaldian, merkatuko balioaren eta ondorengo artikuluan aipatutako balio gutxituaren arteko diferentzia. Gutxipena, hala behar denean, fiskalki kenkaridunak izan diren eta kontabilitatean jaso diren amortizazioen eta beste balio-zuzenketa batzuen zenbatekoarena izango da.

Aurreko lerrokadan xedatutakoa aplikatzearen ondoriozko zerga-zorraren ordainketa, zerga arloko informazio-trukaketa egiten den Europako Esparru Ekonomikoko edo Europar Batasuneko estatu kide batera eramandako ondare-elementuei dagokienez (Iruzur Fiskala Prebenitzeko Neurriei buruzko azaroaren 29ko 36/2006 Legearen lehen xedapen gehigarriko 3. paragrafoan aurreikusitako terminoetan) , zerga-administrazioak geroratuko du, zergadunak eskatuz gero, dagozkion ondare-elementuak hirugarrenei eskualdatzeko egunera arte; eta Zergei buruzko Lege Orokorrean eta hura garatzeko araudian xedatutakoa aplikatuko da berandutze-interesen sortzapenari eta geroratze horretarako bermeak eratzeari dagokionez.

e) Egoitza Espainiako lurraldean ez duten entitateek egindako Espainiako lurraldean dauden entitateetako partaidetzen eskualdatzeen ondorioz agerian jartzen direnak, eskualdatze horiek herrialde edo lurralde bereko beste entitate batzuen alde egiten direnean, edo Europar Batasunean dauden entitateen alde egiten direnean; azken kasu horretan, entitate eskualdatzaileak eta eskuratzaileak 2009/133/EE Zuzentarauko I. eranskineko A zatian zerrendatutako moduren bat bete beharko dute, eta gainera, haren I. eranskineko B zatian aipatutako tributuei atxikita eta salbuetsi gabe egon beharko dute.

Ez dira zerga-oinarritik kanpo geratuko aurreko a) , c) eta d) idatz-zatietan aipatutako eragiketetatik eratorritako errentak, entitate eskuratzailea zerga honetatik salbuetsita dagoenean edo errentak eratxikitzeko araubideari lotuta dagoenean.

Zerga-oinarritik kanpo geratuko dira paragrafo honetan aipatutako eragiketetatik eratorritako errentak, nahiz eta entitate eskuratzailea karga-tasa edo zerga-araubide berezi batera bilduta egon. Entitate eskuratzailea eskualdatzailearenaz bestelako kargatasa edo zerga-araubide berezi batera bilduta dagoenean, eragiketaren momentuan dauden ondare-elementuen eskualdaketatik eratorritako errenta, eragiketaren ondoren egiten denean, modu linealean sortu dela ulertuko da, kontrakoa frogatzen ez bada, elementu eskualdatuaren edukitzaldi osoaren barruan. Entitate eskualdatzaileari zegokion karga-tasa eta zerga-araubidea aplikatuz kargatuko da eragiketaren momentura bitartean sortutako errentaren zatia.

2.Aurreko paragrafoan ezarritako araubideari uko egin ahal izango zaio ondareelementuen osotasuna edo zatiren bat eskualdatzeak eratorritako errenten zerga-oinarriari erantsiz.

3.Nolanahi ere, itsasontzi edo aireontziak nahiz horien ustiapenari atxikitako ondasun higigarriak sortutako errentak zerga-oinarrian sartuko dituzte nazioarteko itsas edo aire-nabigazioko entitateek, entitate eskuratzaileak egoitza Espainian ez duenean.

78. artikulua. Eskuratutako ondasunen zerga-balorazioa.

1.Aurreko artikuluan jasotako araubidea aplikagarriak izan zaizkien eragiketen ondorioz egindako eskualdaketa bitartez eskuratu diren ondasun eta eskubideak, zergaondorioetarako, eragiketa burutu aurretik entitate eskuratzailean zuten balio fiskal berberaz baloratuko dira. Entitate eskuratzailearen erosketa-eguna ere bere horretan geratuko da.

2.Aurreko artikuluko 2. paragrafoan aurreikusitako uko egitea gauzatzen bada, eskuratutako ondasunak eta eskubideak Lege honetako 17. artikuluan zehaztutako arauen arabera baloratuko dira. Kasu horretan, ondasun eta eskubide horien eskurapeneguna eskurapenak merkataritza-eraginkortasuna duen eguna izango da.

3.Aurreko artikuluan jasotako araubidea aplikagarria ez den kasuetan, Lege honetako 17. artikuluaren arabera dagokion balioa hartuko da.

79. artikulua. Ekarpenaren kontraprestazio gisa jasotako akzio edo partaidetzen zergabalorazioa.

Jarduera-adarren edo ondare-elementuen ekarpenaren ondorioz jasotako akzioek

edo partaidetzek eman diren ondare-elementu eta jarduera-adar horiek aurretiaz zuten balio fiskal berarekin baloratuko dira, ondorio fiskaletarako.

Nolanahi ere, Lege honetako 77. artikuluko 2. paragrafoan aurreikusitako uko egiteko aukera gauzatzen bada, jasotako akzioak edo partaidetzak Lege honetako 17. artikuluan zehaztutako arauen arabera baloratuko dira.

80. artikulua. Balore-trukearen zerga-araubidea.

1.Zerga honen, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren edo ez-egoiliarren errentaren gaineko zergaren zerga-oinarrian ez dira sartuko balore-trukean sortu diren errentak, baldin eta beharkizun hauek betetzen badira:

a) Baloreak trukatzen dituzten bazkideak Espainian edo Europako Batasuneko beste estaturen batean egoitza izatea, edo beste edozein estatutan bazkideek jasotako baloreak Espainian egoitza duen entitate baten kapital sozialaren ordezkagarriak direnean.

Bazkidea errentak eratxikitzeko araubidean dagoen entitatea bada, balore-trukearen ondorioz sortzen den errenta ez da sartu behar haren bazkideen, jaraunsleen, erkideen edo partaideen zerga-oinarrian, baldintza hauek betez gero: eragiketari kapitulu honetan ezarritako zerga-araubidea aplikatzea edo urriaren 19ko 2009/133/EE Zuzentarauaren

itzalpean egitea (zuzentarau horretan zerga-araubide bateratua ezarri zen Batasuneko estatu ezberdinetako sozietateen arteko bat-egite, zatiketa, zatiketa partzial, aktiboekarpen eta balio-trukeetarako eta Europako sozietate batek edo Europako sozietate kooperatibo batek sozietatearen egoitza Europar Batasuneko estatu batetik beste batera aldatzen duenerako) ; bazkideak jasotako baloreen zerga-balorazioa trukatutakoen bera izatea.

b) Baloreak eskuratzen dituen entitateak egoitza Espainian izatea edo 2009/133/EE Zuzentarauaren aplikazio-eremuan sartuta egotea.

2.Balioen trukaketa egiten duen entitatearen aldetik jasotako balioak ekarpena egin duten bazkideen ondarean zuten balio fiskala berarekin baloratuko dira zergaondorioetarako, betiere Zerga honetan, pertsona fisikoen gaineko errentari buruzko zergan edo ez-egoiliarren errentaren gaineko zergan jasotzen diren arauei jarraiki; era berean, bazkide ekarpen-egileen eskurapen-data mantenduko da.

Bazkideek sortutako errentak Espainian zergari atxikita ez badaude, merkatuko balioa kontuan hartuko da. Kasu horretan, akzioen eskurapen-data balioak trukatzeko eragiketa egin den eguna izango da.

3.Bazkideek jasotako baloreak, zerga-ondorioetarako, emandako baloreen balioaren arabera baloratuko dira; hura zerga honetan, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergan edo ez-egoiliarren errentaren gaineko zergan jasotako arauei jarraiki zehaztuko da, dagokion moduan. Balorazio hori gehitu edo murriztu egingo da, dirua emanez edo jasoz egiten den konpentsazio osagarriaren zenbatekoan.

Jasotako balioek emandakoen eskurapen-data bera mantenduko dute.

4.Bazkideak Espainiako egoiliar-izaera galtzen badu, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren edota zerga honen inguruabar hori gertatu den zergaldiaren zergaoinarrian sartuko da akzioek edo partaidetzek merkatuan duten balorearen eta aurreko paragrafoak aipatzen duen balorearen arteko aldea, akzio edo partaidetza horiek Espainiako lurraldean kokatutako establezimendu iraunkor bati atxikita dauden kasuetan salbu.

Aurreko lerrokadan xedatutakoa aplikatzearen ondoriozko zerga-zorraren ordainketa, bazkideak zerga arloko informazio-trukaketa egiten den Europako Esparru Ekonomikoko edo Europar Batasuneko estatu kide batean egoitza bereganatzen duenean (Iruzur Fiskala Prebenitzeko Neurriei buruzko azaroaren 29ko 36/2006 Legearen lehen xedapen gehigarriko 3. paragrafoan aurreikusitako terminoetan) , zerga-administrazioak geroratuko du, zergadunak eskatuz gero, dagozkion akzioak edo partaidetzak hirugarrenei eskualdatzeko egunera arte; eta Zergei buruzko abenduaren 17ko 58/2003 Lege Orokorrean eta hura garatzeko araudian xedatutakoa aplikatuko da berandutze-interesen sortzapenari eta geroratze horretarako bermeak eratzeari dagokionez.

Zergapekoak berriz ere zerga honen edo pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren zergadun-izaera hartuko balu akzioen edo partaidetzen titulartasuna eskualdatu gabe, autolikidazioaren zuzenketa eskatu ahal izango du artikulu honetan araututako ondare-irabaziei dagokienez txertatu diren kantitateak itzultzeko helburuarekin. Zuzenketa-eskaera hori zerga honen edo pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren autolikidazioa aurkeztu behar den lehen zergaldiari dagokion aitorpen-epea amaitu ostean aurkeztu beharko da.

Aurreko lerrokadan aipatzen den itzulketa Zergei buruzko abenduaren 17ko 58/2003 Lege Orokorreko 31. artikuluan xedatutakoaren arabera arautuko da, berandutzeinteresen ordainketari dagokionean salbu, kasu horietan, ordainketa egin den egunetik itzulketaren ordainketa agindu den egunera arte sortuko baitira.

5.Artikulu honetan aurreikusitako araubidea ez da aplikagarria izango paradisu fiskaltzat kalifikatutako herrialdeetan edo lurraldeetan helbideratuta edo finkatuta dauden entitateetan esku hartzen duten eragiketen kasuan, edo horien bitartez lortu diren eragiketen kasuan.

81. artikulua. Bazkideen zerga-ordainketa bategiteeta banaketa-eragiketetan.

1.Ez dira zerga-oinarrian sartuko entitate eskuratzailearen baloreak entitate eskualdatzaileko bazkideei ematea dela-eta sortzen diren errentak, baldin eta bazkide horiek egoitza Espainian edo beste edozein estatutan badute, azken kasu honetan baloreak Espainian egoitza duen entitate baten kapital sozialaren ordezkagarriak direnean.

Bazkidea errentak eratxikitzeko araubidean dagoen entitatea bada, baloreeratxikipenaren ondorioz sortzen den errenta ez da sartu behar entitatearen bazkideen, jaraunsleen, erkideen edo partaideen zerga-oinarrian, honako baldintza hauek betez gero: eragiketari kapitulu honetan ezarritako zerga-araubidea aplikatzea edo urriaren 19ko 2009/133/EE Zuzentarauaren itzalpean egitea (zuzentarau horretan zerga-araubide bateratua ezarri zen Batasuneko estatu ezberdinetako sozietateen arteko bat-egite, zatiketa, zatiketa partzial, aktibo-ekarpen eta balore-trukeetarako eta Europako sozietate batek edo Europako sozietate kooperatibo batek sozietatearen egoitza Europar Batasuneko estatu batetik beste batera aldatzen duenerako) ; bazkideak jasotako baloreen zerga-balorazioa trukatutakoena bera izatea.

2.Bategiteeta bereizte-eragiketen bidez jasotako baloreak, zerga-ondorioetarako, emandako baloreen balioaren arabera baloratuko dira, eta hori zerga honekin, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergarekin edo ez-egoiliarren errentaren gaineko zergarekin bat zehaztuko da, kasu bakoitzean dagokion moduan. Balorazio hori gehitu edo murriztu egingo da, dirua emanez edo jasoz egiten den konpentsazio osagarriaren zenbatekoan. Jasotako balioek emandakoen eskurapen-data bera mantenduko dute.

3.Bazkideak Espainiako egoiliar-izaera galtzen badu, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren edota zerga honen inguruabar hori gertatu den zergaldiaren zergaoinarrian sartuko da akzioek edo partaidetzek merkatuan duten balorearen eta aurreko paragrafoak aipatzen duen balorearen arteko aldea, akzio edo partaidetza horiek Espainiako lurraldean kokatutako establezimendu iraunkor bati atxikita dauden kasuetan salbu.

Aurreko lerrokadan xedatutakoa aplikatzearen ondoriozko zerga-zorraren ordainketa, zerga arloko informazio-trukaketa egiten den Europako Esparru Ekonomikoko edo Europar Batasuneko estatu kide batera eramandako ondare-elementuei dagokienez (Iruzur Fiskala Prebenitzeko Neurriei buruzko azaroaren 29ko 36/2006 Legearen lehen xedapen gehigarriko 3. paragrafoan aurreikusitako terminoetan) , zerga-administrazioak geroratuko du, zergadunak eskatuz gero, dagozkion ondare-elementuak hirugarrenei eskualdatzeko egunera arte; eta Zergei buruzko abenduaren 17ko 58/2003 Lege Orokorrean eta hura garatzeko araudian xedatutakoa aplikatuko da berandutze-interesen sortzapenari eta geroratze horretarako bermeak eratzeari dagokionez.

Zergapekoak berriz ere zerga honen edo pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren zergadun-izaera hartuko balu akzioen edo partaidetzen titulartasuna eskualdatu gabe, autolikidazioaren zuzenketa eskatu ahal izango du artikulu honetan araututako ondare-irabaziei dagokienez txertatu diren kantitateak itzultzeko helburuarekin. Zuzenketa-eskaera hori zerga honen edo pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren autolikidazioa aurkeztu behar den lehen zergaldiari dagokion aitorpen-epea amaitu ostean aurkeztu beharko da.

Aurreko lerrokadan aipatzen den itzulketa Zergei buruzko abenduaren 17ko 58/2003 Lege Orokorreko 31. artikuluan xedatutakoaren arabera arautuko da, berandutzeinteresen ordainketari dagokionean salbu, kasu horietan, ordainketa egin den egunetik itzulketaren ordainketa agindu den egunera arte sortuko baitira.

4.Zerga honen, pertsona fisikoen errentaren zergaren edo ez-egoiliarren errentaren gaineko zergaren zerga-oinarrian sartuko dira, paradisu fiskaltzat hartutako herri edo lurraldeetan helbideratuta edo kokatuta dauden entitateek esku hartutako eragiketetan lortu diren errentak.

82. artikulua. Entitate eskualdatzailearen eta entitate eskuratzailearen kapitaleko partaidetzak.

1.Entitate eskuratzaileak entitate eskualdatzailearen kapitalean edo funts propioetan parte hartzen duenean, ehuneko 5ean gutxienez, haren zerga-oinarrian ez da partaidetza baliogabetzetik eratorritako errenta positiboa edo negatiboa txertatuko. Era berean, hura ez da txertatuko entitate eskualdatzaileak eskuratzailearen kapitalean gutxienez kapitalaren edo funts propioen ehuneko 5eko partaidetza duenean.

2.Entitate eskuratzaileak entitate eskurapen-egilearen kapitalean parte hartzen duenean, ehuneko 5ean gutxienez, haren zerga-oinarrian partaidetza baliogabetzetik eratorritako errenta positiboa edo negatiboa txertatuko da. Era berean, hura txertatuko da entitate eskualdatzaileak eskuratzailearen kapitalean duen gutxieneko kapitalaren edo funts propioen ehuneko 5eko partaidetza duenean.

83. artikulua. Erakundeen funts propioetan eta kapitalean partaidetzak bereganatzera xedaturiko finantza-gastuen kenkaria mugatzea.

Lege honetako 16. artikuluan aurreikusitakoaren ondorioetarako, edozein motatako entitateren funts propioetan edo kapitalean partaidetzak erostera xedaturiko zorretatik eratorritako finantza-gastuek erosketa hori egin zuen entitatearen onura operatiboaren ehuneko 30eko muga gehigarria izango dute; dena den, onura operatibo horretan ez dira txertatuko erosketa hori egin eta hurrengo 4 urteetan harekin bat egingo duten entitateei dagokiena, fusio horretarako zerga-araubide berezi hau aplikatzen bada. Finantza-gastu horiek hartu beharko dira kontuan, halaber, 16. artikuluko 1. paragrafoan adierazitako mugan.

Paragrafo honetan xedatutakoa aplikatuz eragindako finantza-gastu ez kengarriak kendu egin ahal izango dira hurrengo zergaldietan, betiere Lege honetako 16. artikuluko 1. paragrafoan eta artikulu honetan aurreikusitako muga kontuan hartuta.

Paragrafo honetan aurreikusitako muga ez da aplikagarria izango entitateen funts propioetako edo kapitaleko partaidetzak erosi diren zergaldian, baldin eta eskurapen hori zor bidez finantzatu bada, gehienez ere, eskurapen-prezioaren ehuneko 70eko mugarekin. Era berean, muga hori ez da aplikatuko hurrengo zergaldietan, betiere zor horren zenbatekoari, eskuratu den momentutik, honako zenbateko hau kentzen bazaio, gutxienez: hurrengo 8 urteetako urte bakoitzeko zati proportzionalean dagokion zatia, zorra eskurapen-prezioaren ehuneko 30era iritsi arte.

84. artikulua. Zerga arloko eskubideetan eta betebeharretan subrogatzea.

1.Lege honek 76 edo 87. artikuluetan jasotako eragiketek titulu unibertsalez ondorengotza bat berekin dakartenean, entitate eskualdatzailearen zerga-eskubide eta -betebeharrak eskualdatuko zaizkio entitate eskuratzaileari.

Ondorengotza titulu unibertsalez egiten ez denean, eskualdatutako ondasun eta eskubideen zerga-eskubide eta -betebeharrak eskualdatuko zaizkio entitate eskuratzaileari.

Entitate eskuratzaileak bere gain hartuko du zerga-onurak aplikatzen jarraitzeko edo entitate eskualdatzaileak zituenak kontsolidatzeko beharkizunak betetzea.

2.Entitate eskuratzaileari entitate eskualdatzaileak konpentsatzeko dituen zergaoinarri negatiboak eskualdatuko zaizkio, honako egoera hauetakoren bat gertatzen denean:

a) Entitate eskualdatzailea iraungitzen denean.

b) Jarduera-adar bat eskualdatzen denean, eta haren emaitzek entitate eskualdatzailean oraindik konpentsatzeko dauden zerga-oinarri negatiboak sortu dituztenean. Kasu horretan, eskualdatutako jarduera-adarrak sortu dituen eta oraindik konpentsatzeko dauden zerga-oinarri negatiboak eskualdatuko dira.

Entitate eskuratzaileak entitate eskualdatzailearen kapitalean parte hartzen duenean, edo biak Merkataritza Kodeko 42. artikuluan aipatzen den sozietate-multzoaren kide direnean —horien egoitza eta urteko kontu bateratuak egin beharra kontuan hartu gabe—, ordaindu beharreko zerga-oinarri negatiboari honako zenbateko hau gutxituko zaio: bazkideek, edozein titulu dela medio, duten partaidetzagatik edo elkarri lotutako entitateek entitate eskualdatzailean dituzten partaidetzengatik egindako ekarpenen balioaren eta balio fiskalaren arteko diferentzia positiboa.

3.Espainiako legeek jasotako eskubide eta betebeharrak subrogatu ahal izango dira bakarrik.

85. artikulua. Establezimendu iraunkorren galerak.

Establezimendu iraunkor bat eskualdatzean sortutako errentek lege honetako 22.

artikuluan zehaztutako araubidea aplikatu beharko dute.

Dena den, eta Lege honetako 22. artikuluan zehaztutako baldintzak betetzen ez badira, establezimendu iraunkorraren bitartez lortutako errenta negatibo garbiak gainditzen dituen errenta positiboaren zenbatekoa entitate eskualdatzailearen zergaoinarrian txertatuko da; dena den, eta Europar Batasuneko kide diren Estatuetako sozietateen arteko bat-egiteei, zatiketei, zatiketa partzialei, aktiboen ekarpenei eta baliotrukeei eta, orobat, europar sozietate edo europar sozietate kooperatibo baten helbidea Europar Batasuneko kide den Estatu batetik beste batera aldatzeari buruz Europako Batzordeak emandako eragiketetan ezarri beharreko zerga-araubideari buruzko Kontseiluaren urriaren 19ko 2009/133/EE Zuzentarauaren xedapenak kontuan hartuta, kuota osoari zerga-oinarrian txertatutako errentari zergapetutako zerga kendu ahal izango zaio establezimendu iraunkor hori kokatuta dagoen estatu kidean, betiere zerga-oinarrian txertatutako errentari dagokion kuota osoaren zenbatekoa muga gisa hartuta.

86. artikulua. Kontabilitateko betebeharrak.

1.Entitate eskuratzaileak jarraian aipatuko den informazioa sartu beharko du Urteko Memorian, entitate eskualdatzaileak Lege honetako 77.2. artikuluko ahalmena erabili badu salbu, kasu horretan d) idatz-zatian adierazitakoa bakarrik beteko baita:

a) Entitate eskualdatzaileak eskualdatutako ondareak bereganatu dituen zergaldi positiboa.

b) Entitate eskualdatzaileak itxitako azken balantzea.

c) Eragiketa burutu aurretik entitate eskualdatzailearen liburuetan agertutako balioa ez den beste balio bat jarrita kontabilitate-liburuetan sartu diren ondasun erosien zerrenda. Bi balio horiek adierazi beharko dira, baita bi entitateen kontabilitate-liburuetan eratutako balorazio-zuzenketak ere.

d) Entitate eskualdatzaileak izan dituen zerga-onuren zerrenda, Lege honetako 84. artikuluaren 1. paragrafoan jasotakoaren arabera onura horiei buruz entitateak zenbait beharkizun betetzea bere gain hartu behar duenez.

Paragrafo honetan jasotako ondorioetarako, datu horiek entitate eskuratzaileari jakinarazi behar dizkio entitate eskualdatzaileak.

2.Pertsona juridikoak diren bazkideek honako datu hauek aipatu beharko dituzte urteko txostenean:

a) Emandako baloreen kontabilitatezko balioa eta balio fiskala.

b) Jasotako baloreei kontabilitatean jarritako balioa.

3.Entitateak erositako balore edo ondarezko elementuak inbentarioan dauden bitartean edo entitate eskualdatzaileak dituen zerga-onuretatik eratorritako beharkizunak bete behar diren bitartean egin beharko dira aurreko paragrafoetako aipamenak.

Entitate eskuratzaileak aukera izango du, bigarren eta ondorengo urteko memoriei dagokienean, eragiketaren ondorengo lehen urteko memorian aipamen horiek badaudela

besterik gabe adierazteko. Era berean, aurreko lerrokadan jasotako egoerak iraun bitartean gorde beharko da lehen urteko memoria.

4.Aurreko paragrafoetan zehaztutako betebeharrak ez betetzea zerga arloko arauhauste larritzat joko da. Hona hemen zehapena: isilean gordetako datu bakoitzeko 1.000 euroko diru-isuna, informazioa eman ez den lehenengo 4 urteetako bakoitzean; eta isilean gordetako datu bakoitzeko 5.000 euro, hurrengo urteetako bakoitzean, entitate eskuratzaileak bere kontabilitatean eskualdatutako ondasunak eta eskubideak islatu dituen balioaren ehuneko 5eko mugarekin.

Paragrafo honetan aurreikusitakoaren arabera ezarritako zehapena Zergei buruzko abenduaren 17ko 58/2003 Lege Orokorraren 188. artikuluaren 3. paragrafoan xedatutakorekin bat murriztuko da.

87. artikulua. Diruzkoak ez diren ekarpenak.

1.Kapitulu honetan ezarritako araubidea hurrengo zerrendako baldintzak betetzen dituzten diruzkoak ez bestelako ekarpenei aplikatuko zaie, zerga honen, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren eta ez-egoiliarren errentaren gaineko zergaren zergadunak hautatuz gero; hona hemen baldintzak:

a) Ekarpena jasotzen duen entitatea espainiar lurraldeko egoiliarra izatea edo jardueran bertan egitea ipinitako ondasunak lotzen zaizkioneko establezimendu iraunkorraren bidez.

b) Ekarpena egin ostean, zerga honen, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren edo ez-egoiliarren errentaren gaineko zergaren zergadun den ekarleak ekarpena jasotzen duten entitatearen funts propioetan gutxienez ehuneko 5eko partaidetza edukitzea.

c) Sozietatearen akzioak edo partaidetzak pertsona fisikoen errentaren gaineko zergadunek edo ez-egoiliarren errentaren gaineko zergadunek ipintzen badituzte, eta horiek Espainiako lurraldean establezimendu iraunkorrik ez badute, a) eta b) idatz-zatietan esandakoez gain honako betekizun hauek bete beharko dituzte:

1.–Ordezkatzen duten kapital sozialaren entitateari Lege honetan aurreikusten diren Espainiako edo Europako interes ekonomikoko taldeen eta aldi baterako enpresabatasunen araubide berezia aplikagarria ez izatea, eta jarduera nagusi gisa ondare higigarri edo higiezinen kudeaketa ez izatea, Ondarearen Zergari buruzko ekainaren 6ko 19/1991 Legearen 4. artikuluko zortzi.bi puntuan aurreikusitako terminoetan.

2.–Partaidetza entitatearen funts propioen ehuneko 5 izan behar da gutxienez. 3.–Ekarpena egin duenak etengabe edukitzea ekarpena gauzatzen deneko

dokumentu publikoaren dataren aurreko urtean.

d) Europar Batasuneko estatu kideren batean bizi diren pertsona fisikoen errentaren gaineko zergadunek edo ez-egoiliarren errentaren gaineko zergadunek c) idatz-zatian aipatutakoez bestelako ondare-elementuen ekarpenik egitekotan, elementu horiek kontularitza Merkataritza Kodean edo legedia baliokidean xedatutakoaren arabera eramaten deneko ekonomia-jarduerei lotuta egotea.

2.Kapitulu honetan ezarritako araubidea Europar Batasuneko estatu kideren batean bizi diren pertsona fisikoen errentaren gaineko zergadunek edo ez-egoiliarren errentaren gaineko zergadunek egiten dituzten jarduera-adarren ekarpenei ere aplikatuko zaie, kontabilitatea Merkataritza Kodearen edo legedia baliokidearen arabera eginez gero.

88. artikulua. Zergapetze bikoitza saihesteko arauak.

1.Lege honetako 79, 80.2 eta 87. artikuluetan ezarritako balorazio-arauak aplikatuta zergapetze bikoitza gerta ez dadin, ekarpeneko ondasunei egotzitako errenten kargura banatutako mozkinek dibidenduen zergapetze bikoitza saihesteko salbuespena aplikatzeko eskubidea emango dute, bazkidearen partaidetza-ehunekoa eta antzinatasuna

denak direla. Irizpide hori bera hartuko da aintzat partaidetzak eskualdatuta lortzen diren errentei buruz xedatutakoa aplikatzeko.

2.Baldin eta entitate eskuratzaileak kontabilizatu duen moduagatik aurreko paragrafoan jasotako arauak aplikatuta ere zergapetze bikoitza saihestea ezinezkoa izan bada, iraungitzera doanean, Lege honetako 79, 80.2 eta 87. artikuluetan jasotako balorazio-arauak aplikatuz burutuko ziren doikuntzen kontrakoak egingo ditu entitate horrek. Entitate eskuratzaileak kontrako zeinua duten doitze horiek egin ahal izango ditu iraungi aurretik, baldin eta frogatzen bada bazkideek euren partaidetza eskualdatu dutela, eskualdaketa hori egiteko euren zerga-oinarrian sartu den zenbatekoaren mugaz.

89. artikulua. Zerga-araubidea aplikatzea.

1.Kapitulu honetan araututako eragiketek bertan zehaztutako araubidea aplikatuko dute, hurrengo lerrokadan adierazten den jakinarazpenaren bitartez aurkakoa adierazten den kasuetan salbu.

Lege honetako 76 eta 87. artikuluetan adierazten diren eragiketak egiteko horiek behar bezala jakinarazi beharko zaizkio zerga-administrazioari eragiketen entitate eskuratzailearen aldetik, hura Espainiako lurraldeko ez-egoiliarra denean salbu, kasu horretan jakinarazpena entitate eskualdatzaileak egingo baitu. Jakinarazpen horretan egindako eragiketa-mota adierazi beharko da, baita kapitulu honetan aurreikusitako zerga-araubide berezia aplikatzea erabaki den ala ez ere.

Eragiketen kasuan, entitate eskuratzailea eta eskualdatzailea Espainiako lurraldeko egoiliarrak ez direnean, aurreko lerrokadan adierazitako jakinarazpena bazkideek aurkeztu beharko dute; horiek kapitulu honetan zehaztutakoaren antzeko araubide fiskal bati atxikitako eragiketa bat dela adierazi beharko dute.

Jakinarazpen hori erregelamendu bidez zehaztutako moduan eta epean aurkeztuko da. Jakinarazpen hori epearen barnean aurkezten ez bada, hura zerga arloko arau-hauste larri gisa hartuko da. Isuna 10.000 euroko diruzko zehapen finko bat izango da informazioa jakinarazi behar den eragiketa bakoitzeko.

2.Kapitulu honetan ezarritako araubidea ez zaie aplikatuko helburu nagusitzat zerga-iruzurra edo zerga-itzurpena duten eragiketei. Bereziki, araubidea ez da aplikatuko eragiketa baliozko arrazoi ekonomikoengatik egin beharrean –hala nola, eragiketan parte hartu duten entitateen jarduerak berregituratzea edo arrazionalizatzea–, zerga-abantailak lortzeko helburu soil-soilarekin egiten bada.

Zerga-araubide bereziaren aplikaziorik eza totala edo partziala zehazten duten zergaadministrazioaren egiaztapen-jarduketek, aurreko lerrokadan xedatutakoari jarraiki, onura fiskalaren ondorioak bakarrik ezabatuko dituzte.

VIII. KAPITULUA

Meatzaritzaren zerga-araubidea

90. artikulua. Meatzaritza-entitateak: amortizazio-askatasuna.

1.Meatzeen uztailaren 21eko 22/1973 Legearen 3. artikuluaren 1. paragrafoko C atalean, Meatzeen Legea aldatzeko azaroaren 5eko 54/1980 Legeak ezarritako D atalean –bereziki baliabide mineral energetikoen kasuan–, eta erregelamenduz izaera orokorrez aipatu artikuluko A eta B atalen artean, erabakitzen diren meaguneak eta gainerako baliabide geologikoak bilatu, ikertu, ustiatu edo horietatik etekina ateratzen dituzten entitateek 10 urteko amortizazio-askatasuna izan dezakete, ustiapenaren emaitza zergaoinarrian lehen aldiz sartzen den zergaldiaren hasieratik aurrera, meatzaritzako aktiboetan egindako inbertsioei eta lur-eremuen kontzeptuan ordaindutako kopuruei dagokienez.

2.Aurreko paragrafoan aipatutako jardueren artean ez da sartuko jarduera horiek burutu edo garatzeko zerbitzugintza soila.

91. artikulua. Agortze-faktorea: aplikazio-eremua eta modalitateak.

1.Meatzeen uztailaren 21eko 22/1973 Legearen arabera, honako baliabide hauen aprobetxamendua egiten duten zergadunek agortze-faktorearen kontzeptuan xedaturiko kantitateen zenbatekoa kendu ahal izango dute beren zerga-oinarritik:

a) Meatzeen uztailaren 21eko 22/1973 Legearen hirugarren artikuluko 1. paragrafoko

C) atalean eta Meatzeen Legea aldatzeko azaroaren 5eko 54/1980 Legeak sortu zuen D) atalean sartutako baliabideak, baliabide mineral energetikoei dagokienez bereziki.

b) Aipatutako artikuluaren 1. paragrafoko B) atalean sailkatutako jatorri ez-naturaleko meatze-guneetatik lortutako baliabideak, baldin eta berreskuratu edo eraldatutako produktuak C) atalean edo Meatzeei buruzko Legea aldatzen duen azaroaren 5eko 54/1980 Legeak sortutako D) atalean sailkatuta badaude.

2.Agortze-faktorea ez da handiagoa izango aurreko paragrafoan aipatutako ustiapenei dagokien zerga-oinarriaren zatiaren ehuneko 30 baino.

3.Sozietateen gaineko Zergari buruzko abenduaren 27ko 43/1995 Legean aurreikusitakoaren ondorioetarako lehentasunezkotzat kalifikatuta dauden lehengai mineralak eta horiei lotutako jarduerak arautzen dituen uztailaren 5eko 647/2002 Errege Dekretuan lehentasunezkotzat jotako lehengai mineral bat edo batzuk ustiatzen dituzten entitateek, ordea, aukera izango dute agortze-faktorea, baliabide horiei dagokien jardueran, saldutako mineralen balioaren ehuneko 15eraino irits dadin. Halakotzat hartuko dira enpresek gero tratatu edo eraldatzeko kontsumitzen dituztenak ere. Kasu horretan, agortze-faktorerako zuzkidura ezin izango da aipatu aprobetxamenduetatik, eta substantzia horiek eta horiek eratorritako beste batzuk barnean dituzten ekoizkinetatik eta jasotako substantzien tratamendu, eraldaketa, merkaturatze eta salketei dagokien zergaoinarriaren zatia baino handiagoa izan.

4.Pertsona fisiko edo juridiko batzuk meatzaritzako jarduerak burutzeko elkartu direnean, aparteko nortasun juridikoa eratu gabe, partaide bakoitzak, jarduera komunean duen partaidetza hainbanatuz, diru-kopuru bat agortze-faktorea zuzendu ahal izango du. Horretarako, ondorengo artikuluetan jasoko diren betebeharrak kontuan hartuko dituzte.

92. artikulua. Agortze-faktorea: inbertsioa.

Agortze-faktorearen kontzeptuan zerga-oinarriari gutxitutako kopuruak bakar-bakarrik

jarraian zerrendatuko diren meatzaritzako jarduerekin zuzenean lotutako gastu, lan eta ibilgetuetan inbertitu ahal izango dira:

a) Meatze-gune berriak eta gainerako baliabide geologikoak bilatzea eta ikertzea.

b) Lortutako produktuen berreskurapena edo kalitatea hobetzeko ikertzea.

c) Bakar-bakarrik jarraian aipatuko diren jardueretan aritzen diren enpresen kapital sozialaren balore adierazgarriak harpidetu edo erostea, baldin eta bi kasu horietan baloreak 10 urteko epean etenik gabe mantentzen badira entitatearen ondarean. Jarduera horiek dira artikulu honetako a) , b) eta d) idatz-zatietan aipatutakoak, Mehatzeei buruzko uztailaren 21eko 22/1973 Legeak 3. artikuluaren 1. paragrafoko C) atalean sailkatzen dituen meatokiak eta gainerako baliabide geologikoen ustiapena eta, azkenik, azaroaren 5eko 54/1980 Legeak, Mehatzeen Legea aldatzekoak, sortu duen D) atalean jasotakoen ustiapena, baliabide mineral energetikoen kasuan batez ere: mineral erradioaktiboak, harri bituminosoak eta Gobernuak atal horretan sartzea erabakitzen duen gainerako meatokiak eta baliabide geologikoak, denak ere interes energetikokoak.

Zergadunari akzio edo partaidetzak saldu zizkioten enpresek, horiei harpidetu ondoren, aipatutakoez besteko jarduerak burutzen badituzte, zergadunak lege honek 94.1 artikuluan jasotako likidazioa egin beharko du edo, bestela, harpidetza horren zenbatekoa berrinbertitu beharkizunak betetzen dituzten beste inbertsio batzuetan. Berrinbertsio

berria lehenengo lerrokadan aipatutako baloreetan eginez gero, 10 urteko epea osatzeko geratzen den tartea iraun beharko dute balore horiek.

d) Ustiatzen ari den meatze-gunearen erreserba zenbatekoa den hobeki ezagutzeko ikertzea.

e) Enpresaren meatzaritzako jarduerak ikertzeko laborategiak eta ekipoak.

f) Erauzketa-industrien hondakinak kudeatu eta meategietako jarduerak eragindako tokiak babestu eta birgaitzeari buruzko ekainaren 12ko 975/2009 Errege Dekretuan aurreikusitako eraberritze-planen barnean sartzen diren jarduketak.

93. artikulua. Agortze-faktorea: betekizunak.

1.Agortze-faktorea dela-eta zergaldi bakoitzean zerga-oinarriari gutxitzen zaion zenbatekoa 10 urteko epean berrinbertitu beharko da hura amaitzen denetik aurrera.

2.Inbertsioa burututzat hartuko da aurreko artikuluan zerrendatu diren gastu edo lanak egin direnean edo ibilgetua jaso denean.

3.Agortze-faktorea dela-eta zerga-oinarrian murriztutako zenbatekoa gehitu beharko zaie zergaldi bakoitzean entitatearen erreserba-kontuei.

4.Zergadunak murrizpena egin zuenaren ondorengo 10 ekitaldietan memorian agertu beharko ditu murrizpenaren zenbatekoa, horren kargura egindako inbertsioak eta amortizazioak, eta aurreko paragrafoan jasotakoaren ondorioz gehitutako erreserbako kontuetan izan den edozein murrizpen eta horren erabilpena ere. Gertakari horiek egiaztatu ahal izango dira ekitaldi horietan.

5.Bakarrik 3. paragrafoan jasotakoa betetzeko eratu diren erreserbak erabili ahal izango dira askatasun osoz, inbertsioak amortizatzen doazen neurrian, edo fondo horien bidez finantzatutako akzio edo partaidetzak harpidetu zirenetik 10 urteak iragan ondoren.

6.Agortze-faktorea aplikatuz finantzatu diren inbertsioek ezingo dute VI. tituluko IV. kapituluan jasotako kenkarietara bildu.

94. artikulua. Agortze-faktorea: betekizunak ez betetzea.

1.Hamar urteko epea aipatu zenbatekoa inbertitu gabe edo behar ez bezala inbertituz iragan ondoren, epe hori edo erabilera okerra eman den ekitaldia amaitzerakoan bukatutako zergaldiko zerga-oinarrian sartu beharko da zenbatekoa. Halaber, berandutzeinteresak likidatu beharko dira, hau da, murrizpena egin zen zergaldiko zorraren borondatezko ordainketa-aldia amaitzen den egunetik sortzen direnak.

2.Entitatearen likidazioa gertatuz gero, agortze-faktorea dela-eta aplikatzeko geratzen den zenbatekoa zerga-oinarrian sartuko da, aurreko paragrafoan jasotako moduan eta ondorioekin.

3.Era berean jokatuko da meatzaritzako ustiapena osorik edo zati batean lagatu nahiz inorenganatzen denean, baita bategin edo entitateak eraldatzen direnean ere, salbu eragiketa horien ondorioz ateratzen den entitateak, meatzaritzako jarduerari jarraipena emanez, entitate eskualdatzailearen edo eskualdatuaren zerga-onura kontsolidatzeko betekizunak betetzea bere gain hartzen badu, aurreko entitatearen baldintza berdinetan.

IX. KAPITULUA

Hidrokarburoak ikertze eta ustiatzearen zerga-araubidea

95. artikulua. Hidrokarburo-guneak arakatu, ikertu eta ustiatzea: agortze-faktorea.

Hidrokarburo natural likido nahiz gasezkoen lur azpiko sorburu eta bilguneak, estatuko lurraldean eta Espainiako Erresumaren eskumeneko itsasaldearen lurpean eta itsas hondoetan, Hidrokarburoen Sektoreari buruzko urriaren 7ko 34/1998 Legeak jasotako moduan, miatzea, ikertzea eta ustiatzea, eta -horien osagarri moduanateratako produktuak garraiatu, bildu, garbitu eta saltzea helburu bakarra duten sozietateek

eskubidea izango dute zerga-oinarria murrizteko, agortze-faktorearen kontzeptuan. Entitateak murrizpen hauetako edozein aukera dezake:

a) Hidrokarburoak saltzeagatik eta biltze-zerbitzuak emateagatik egindako kontraprestazioaren ehuneko 25, murriztapen honen aurretiazko zerga-oinarriaren ehuneko 50eko mugapean.

b) Murrizpen hau egin aurreko zerga-oinarriaren ehuneko 40.

96. artikulua. Agortze-faktorea: betekizunak.

1.Agortze-faktorea dela-eta zerga-oinarrian murriztutako kopuruak 10 urteko epean inbertitu beharko ditu emakida-hartzaileak, estatuko lurraldean eta Espainiako Erresumaren eskumeneko itsasaldearen eta itsas hondoen lurpean hidrokarburoen lurrazpiko sorburu edo bilguneak esploratzeko, ikertzeko eta esplotatzeko lanetan, bai eta eremuen jarduera uzteko lanetan eta itsas plataformak desegiteko lanetan ere, zergaoinarrian agortze-kontzeptuan murrizten den zergaldia amaitzen denetik kontatzen hasita. Halakotzat hartuko dira agortze-kontzeptua dela-eta zerga-oinarria murriztu den lehen zergaldiaren aurreko 4 urteetan egindako esplorazio-, ikerkuntzaeta ustiapen-lanak ere.

Ondorio horietarako, esplorazioedo ikerkuntza-lan gisa hartuko dira aldez aurreko azterlan geologiko, geofisiko edo sismikoak, bai eta ikertua izateko baimena duen arean izandako gastu guztiak ere, hala nola bilaketako edo esploraziorako zundaketak, baita negatiboak diren ebaluazioeta garapen-lanak ere, terrenoetan sartu eta prestatzeko gastuak eta zundaketa horiek kokatzeko gastuak. Ikerkuntzako edo esplorazioko gastutzat hartuko dira emakida batean egiten diren eta hidrokarburoak eduki edo biltegiratu ditzakeen egitura bat kokatu eta zulatzeko lanetan burutzen diren ikerkuntzaedo esplorazio-gastuak ere, baldin eta egitura hori ustiatzeko baimena duen sorgunearenaz desberdina bada. Eremuen jarduera utzi eta itsas plataforma desegin dela ulertuko da lehorreko instalazio produktiboak edo itsas plataformak desegiten direnean, baimena emateko dekretuan jasotako moduan horiek hartutako lurzorua edo itsas espazioa libre utziaz.

Ondorio horietarako, ustiapeneko inbertsioak ustiapen baten emakidaren eremuan egindakoak izango dira, hala nola, putzuen diseinu, zulaketa eta eraikuntza, ustiapeneko instalazioak, eta ustiapen-lanak egin ahal izateko beharrezkoa den bestelako edozein inbertsio, ageriko edo ez-agerikoa, betiere emakidadunak arestian esandako araketaeta ikerketa-jardueretan egindako inbertsioak ez badira.

Ondorio horietarako, ebaluazioeta garapen-zundaketak ustiapen-gastuetan sartuko dira, baldin eta emaitza positiboak badituzte.

2.Agortze-faktorea dela-eta zerga-oinarrian murriztutako zenbatekoa gehitu beharko zaie zergaldi bakoitzean entitatearen erreserba-kontuei.

3.Aurreko paragrafoa betez eratutako erreserbak erabil daitezke bakarrik, fondo horien bitartez finantzatutako ondasunak amortizatuz doazen neurrian.

4.Zergadunak murrizpena egin zuenaren ondorengo 10 ekitaldietan memorian agertu beharko ditu murrizpenaren zenbatekoa, horren kargura egindako inbertsioak eta amortizazioak, bai eta 2. paragrafoan jasotakoaren ondorioz gehitutako erreserbako kontuetan izan den edozein murrizpen eta horren erabilpena ere.

Gertakari horiek ekitaldi horietan egiaztatu ahal izango dira; horretarako, zergadunak agortze-faktoreari eskatutako beharkizunak bete direla frogatzen duten kontabilitatea eta dokumentazioa aurkeztu beharko ditu.

5.Agortze-faktorea aplikatuz finantzatu diren inbertsioek ezingo dute VI. tituluko IV. kapituluan jasotako kenkarietara bildu.

97. artikulua. Agortze-faktorea: betekizunak ez betetzea.

1.Hamar urteko epea aipatu zenbatekoa inbertitu gabe edo behar ez bezala inbertituz iragan ondoren, epe hori edo erabilera okerra eman den ekitaldia amaitzerakoan bukatutako zergaldiko zerga-oinarrian sartu beharko da zenbatekoa. Halaber, berandutze-

interesak likidatu beharko dira, hau da, murrizpena egin zen zergaldiko zorraren borondatezko ordainketa-aldia amaitzen den egunetik sortzen direnak.

2.Entitatea likidatu edo bere xede soziala aldatzen denean, agortze-faktorea delaeta aplikatzeko geratzen den zenbatekoa zerga-oinarrian sartuko da, aurreko paragrafoan jasotako moduan eta ondorioekin.

3.Era berean jokatuko da osorik edo zati batean lagatu nahiz inorenganatzen denean, bai eta bategin edo entitatea eraldatzen denean ere, salbu eragiketa horien ondorioz ateratzen den entitateak, jarduerari jarraipena emanez, xede sozial bakarra lege honek 95. artikuluan jasotakoa badu eta entitate eskualdatzaile edo eraldatuaren zergaonura kontsolidatzeko beharkizunak betetzea bere gain hartzen badu aurreko entitatearen baldintza berdinetan.

98. artikulua. Titulartasun partekatua.

Sozietate batzuek ikerkuntza-baimena edo ustiapenaren emakidaren titularitatea

elkarren artean banatuta badute, entitate partaide bakoitzari esleituko zaizkio partaidetzaren arabera egozgarriak zaizkion sarrerak, gastuak, ondarezko elementuetatik eratorritako errentak eta inbertsioak.

99. artikulua. Inbertsio ukiezinak eta ikerkuntza-gastuak amortizatzea. Zerga-oinarri negatiboen konpentsazioa.

1.Indarrean, iraungita edo amaituta dauden baimen eta emakidetan gauzatutako aktibo ukiezinak eta ikerkuntza-gastuak aktibo ukiezintzat hartuko dira, horiek gauzatzen diren unetik aurrera, eta ehuneko 50eko gehieneko urteko kuotaz amortizatu ahal izango dira. Halakotzat hartuko dira aldez aurreko lan geologiko, geofisiko eta sismikoak nahiz terrenoetan sartu eta prestatzeko lanak, bai eta miaketa-, ebaluazioeta garapenzundaketak nahiz putzuak berregokitu eta sorguneak artatzeko lanak ere.

Ikerketa-gastuek eta aktibo ukiezinek ez dute gehieneko amortizazio-eperik.

2.Aktiboaren elementu ukigarriak amortizatu ahal izango dira, «produkziounitatearen» irizpideari jarraituz, lege honen 12. artikuluko 1. paragrafoaren d) idatz-zatian jasotako moduan Administrazioak onartu duen plan baten arabera.

3.Lege honen 95. artikuluan aipatutako entitateek zerga-oinarri negatiboak hurrengo ekitaldietako zerga-oinarriak bakoitzaren ehuneko 50eko urteko gehieneko zenbatekoa murrizteko prozedura erabiliz konpentsatuko dituzte.

Zerga-oinarri negatiboak konpentsatzeko prozedura hau lege honen 26. artikuluan jasotakoaren ordezkoa da.

X. KAPITULUA

Nazioarteko gardentasun fiskala

100. artikulua. Entitate ez-egoiliarrek lortutako zenbait errenta positiboren egozpena.

1.Zergadunek beren zerga-oinarrian egotziko dituzte artikulu honetako 2 edo 3. paragrafoetan adierazitako errenta positiboak, honako egoera hauek betetzen direnean:

a) Beren kabuz edo lege honek 18. artikuluan emandako zentzuan lotuta dauden pertsona edo entitateekin batera ehuneko 50eko edo goragoko partaidetza izatea Espainian egoitza ez duen entitatearen kapitalean, funts propioetan, emaitzetan edo botoeskubideetan, hain zuzen azken horren ekitaldia ixten den egunean.

Egotzi beharreko errenta positiboaren zenbatekoa kalkulatzeko, emaitzetan duen partaidetzaren proportzioa eta, horrelakorik ez bada, kapitalean, funts propioetan edo boto-eskubideetan duen partaidetzaren proportzioa kontuan hartuko da.

b) Espainian egoitza ez duen entitateak ordaindutako kopurua -zerga honen berdina edo antzekoa den karga izateagatik artikulu honetako 2 edo 3. paragrafoan jasotako

errenta motetako bati egozgarriazerga honen arauei jarraiki ordaindu beharko litzatekeenaren ehuneko 75 baino txikiagoa izatea.

2.Zergadunek Espainiako lurraldean egoiliarra ez den entitateak lortutako errenta osoa egotziko dute hark dagozkion baliabide materialen eta pertsonalen antolakuntza ez duenean, baita eragiketek izaera errepikaria badute ere. Dena den, dibidenduen, mozkinetako partaidetzen edo partaidetzak eskualdatzetik lortutako errenten kasuan, artikulu honetako 4. paragrafoan xedatutakoa hartuko da kontuan.

Lege honetan eta hura gauzatu ahal izateko Zerga honi buruzko gainerako xedapenetan zehaztutako irizpideak eta printzipioak aplikatzetik eratorritako zergaoinarriaren zenbatekoa hartuko da errenta osotzat.

Paragrafo hau ez da aplikagarria izango zergadunak behar bezala egiaztatzen badu eragiketa horiek talde berari dagokion eta egoitza Espainiako lurraldean ez duen entitate baten baliabide materialekin eta pertsonalekin gauzatzen direla, Merkataritza Kodeko 42. artikuluan jasotzen den zentzuan, haren egoitza eta urteko kontu bateratuak egin beharra kontuan hartu gabe; bestela, haren osaerak eta jarduteko moduak arrazoi ekonomiko baliagarriei erantzuten dietela egiaztatu beharko da.

Paragrafo honetako lehenengo lerrokadan xedatutakoaren aplikazioak lehentasuna izango du hurrengo paragrafoan aurreikusten denaren aurrean.

3.Aurreko paragrafoan zehaztutakoa aplikatzen ez bada, honako iturri hauetatik eratorritako errenta positiboa bakarrik egotziko da:

a) Landa-ondasun edo hiri-ondasun higiezinen titulartasuna edo horien gaineko eskubide errealena, jarduera ekonomiko bati atxikita badaude, edo titularrarekin batera sozietate talde berean dauden entitate ez-egoiliarrei (Merkataritza Kodeko 42. artikulua) erabiltzeko lagata badaude, egoitza non duten eta urteko kontu bateratuak egin beharra alde batera utzita, eta jarduera ekonomiko bati atxikita badaude.

b) Edozein entitate-motaren funts propioetan parte hartzea eta hirugarrenei norbere kapitalak lagatzea, pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga arautzen duen eta sozietateen gaineko, ez-egoiliarren errentaren gaineko eta ondarearen gaineko zergen legeak partzialki aldatzen dituen azaroaren 28ko 35/2006 Legearen 25. artikuluaren 1 eta

2.paragrafoetan aurreikusitako terminoetan. Idatz-zati honetan ez da honako finantzaaktibo hauetatik datorren errenta positiborik sartuko:

1.–Zergadunak jarduera ekonomikoetan aritzeak berekin dakartzan legezko eta arauzko betebeharrak betetzeko dituen finantza-aktiboak.

2.–Jarduera ekonomikoak burutzeko finkatutako kontratu-harremanetatik sorturiko kreditu-eskubideak dituztenak.

3.–Balore-merkatu ofizialetan bitartekaritza-jardueren egikaritzaren ondorioz dituztenak.

4.–Kreditueta aseguru-entitateek beren jardueren egikaritzaren ondorioz dituztenak, g) idatz-zatian ezarritakoaren kalterik gabe.

Norbere kapitalak hirugarren batzuei lagatzetik ondorioztatutako errenta positiboa g) idatz-zatian aipatutako kreditueta finantza-jarduerak gauzatzetik datorrela ulertuko da, lagatzailea eta lagatua, Merkataritza Kodeko 42 artikuluaren arabera, egoitza duen lekuan duela eta urteko kontu bateratuak egin beharra duen ala ez aintzat hartu gabe, sozietate talde bateko kide direnean eta lagatuaren diru-sarrerak, ehuneko 85 gutxienez, jarduera ekonomikoak gauzatzetik datozenean.

c) Onuradun nagusia entitatea bera duten kapitalizazioeta seguru-eragiketak.

d) Jabetza industriala eta intelektuala, laguntza teknikoa, ondasun higigarriak, irudieskubideak, eta negozio edo meategien errentamenduedo azpierrentamendu-eskubidea, 35/2006 Legearen 25. artikuluko 4. paragrafoan zehaztutako terminoetan.

e) Aurreko a) , b) , c) eta d) idatz-zatietan aipatutako ondasun eta eskubideak eskualdatzea, errentak sortzen direnean.

f) Eragindako finantza-erremintak, jarduera ekonomikoetatik eratorri den eta zehatzmehatz identifikatu den arrisku bat estaltzera xedaturik daudenean salbu.

g) Kreditu, finantza, aseguru eta zerbitzugintzako jarduerak, baldin eta zuzenean edo zeharka Espainian egoitza duten eta lege honetako 18. artikuluaren zentzuan lotuta dauden pertsona edo entitateekin batera burutu badira, entitate egoiliar horientzat gastu kengarriak sortzen dituztenean.

Ez da idatz-zati honetan aurreikusitako errenta positiboa sartuko baldin eta kreditu, entitate ez-egoiliarraren finantza, aseguru edo zerbitzugintzako jardueretatik eratorritako diru-sarreren ehuneko 50 baino gehiago, lege honetako 18. artikuluaren zentzuan lotuta ez dauden pertsona edo entitateekin batera burututako jardueretatik badator.

4.Aurreko b) eta e) idatz-zatietan aurreikusitako errentak ez dira egotziko entitate baten kapitalari dagokion ehuneko 5 gutxienez eskaintzen duten entitateen funts propio edo kapitaleko partaidetzatik eratorritako balioen kasuan, horiek gutxienez urtebetez mantentzen direnean; horiek partaidetza bideratu eta kudeatzeko xedea izango dute, betiere dagozkion baliabide materialak eta pertsonalak dituenean, eta entitate partaidetuak Lege honetako 5. artikuluko 2. paragrafoan zehaztutako betekizunak betetzen ez dituenean.

Sozietate-multzo bera osatzen duten entitateen kasuan —Merkataritza Kodearen 42. artikuluan zehazten denari jarraiki—, urteko kontu bateratuak egiteko betebeharra eta egoitza kontuan hartu gabe, partaidetza-ehunekoari eta partaidetzaren kudeaketa eta zuzendaritza baten existentziari dagozkion betekizunak zehazteko orduan hura osatzen duten guztiak hartuko dira kontuan.

5.Artikulu honetako 3. paragrafoan aurreikusitako errentak ez dira egotziko horiei dagozkien zenbatekoen batura entitate ez-egoiliarrak lortutako errenta osoaren ehuneko 15 baino txikiagoa denean, paragrafo horretako g) idatz-zatian adierazitako errenten kasuan salbu, horiek bere osotasunean egotziko baitira.

6.Ez dira egotziko artikulu honen 3. paragrafoan aipatutako errentak, Espainiako lurraldean egoitza duten entitateentzat kengarriak ez diren gastuekin bat datozenean.

7.Artikulu honetako 1. paragrafoko a) idatz-zatian aipatzen diren egoitza Espainiako lurraldean duten entitateak artikulu honetan aurreikusitako ezarpena gauzatu beharko dute, baldin eta entitate ez-egoiliarrean parte hartzen badute, zuzenean nahiz, beste entitate baten edo batzuen bitartez, zeharka. Azken kasu horretan, errenta positiboaren zenbatekoa zeharkako partaidetzarena izango da.

8.Espainiako lurraldeko egoiliarra ez den entitateak bere ekitaldi soziala amaitu den egunari dagokion zergaldian egin beharko du egozpena. Horretarako, ekitaldi sozialaren iraupena ezin da izan 12 hilabete baino luzeagoa.

9.Lege honetan nahiz zerga honi buruzko gainerako xedapenetan zerga-oinarria zehazteko finkatu diren printzipio eta irizpideen arabera kalkulatuko da egotzi beharreko errenta positiboen zenbatekoa.

Ondorio horietarako, Espainian egoitza ez duen entitatearen ekitaldia ixterakoan indarrean dagoen kanbio-tasa erabiliko da.

Inola ere ez da entitate ez egoiliarraren errenta osoa baino handiagoa den kopurua egotziko.

10.Ez dira zerga-oinarrian sartuko dibidenduak edo mozkinetako partaidetzak, zerga-oinarrian sartutako errenta positiboaren zatian. Tratamendu berbera emango zaie konturako dibidenduei.

Erreserbak banatzen badira, akordio sozialean jasotako izendapenari jarraituko zaio, eta erreserba horietara zuzendutako azken kopuruak banatuko direla ulertu behar da.

Errenta positibo bati egozpena behin bakarrik egin ahal izango zaio, gertatzen deneko modua eta entitatea edozein dela ere.

11.Kuota osotik ondokoak izango dira kengarriak:

a) Zerga honen antzeko izaera duten zergak edo kargak, benetan ordainduak, zerga-oinarrian egotzitako errenta positiboari dagokion zatian.

Benetan ordaindutako zergatzat hartuko dira bai entitate ez-egoiliarrak bai bere partaidetuek ordaindutakoak, baldin eta aurrenekoak bigarren horien gainean lege honek

32.3artikuluan finkatutako partaidetza-ehunekoa badu.

b) Atzerrian dibidenduak edo mozkinetako partaidetzak banatzeagatik benetan ordaindutako zerga edo karga, bai zergapetze bikoitza saihesteko hitzarmen baten arabera bai herri edo lurralde hartako legeriaren arabera, lehendik zerga-oinarrian egotzitako errenta positiboari dagokion zatian.

Entitate ez-egoiliarraren gaineko partaidetza zeharkakoa denean, beste entitate ez-egoiliar baten edo batzuen bitartez, azken horrek edo horiek benetan ordaindutako zerga honen berdina edo antzekoa den zerga edo karga kenduko da, lehendik zergaoinarrian egotzitako errenta positiboari dagokion zatian.

Errenta positiboa egotzi zen zergaldian ez ezik, beste zergaldi batzuetan ordaindutako zergak direnean ere kenkariak egingo dira.

Inola ere ez dira kenkariak izango paradisu fiskaltzat hartutako herri edo lurraldeetan ordaindutako zergak.

Paragrafo honetako a) eta b) idatz-zatietan aipatutako kenkarien baturak ezingo du zerga-oinarrian sartutako errenta positiboagatik zerga honetan ordaindu beharreko kuota osoa baino handiagoa izan.

12.Partaidetza eskualdatze zuzen edo zeharkakotik eratorritako errenta kalkulatzeko, erosketa-balioari gehituko zaio erosi eta eskualdatu bitartean akzio edo partaidetzen errenta moduan bazkideei banaketa efektiborik gabe egotzitako mozkin sozialen zenbatekoa.

Lege honetako 5. artikuluko 2. paragrafoan zehaztutako terminoetan ondare-entitate gisa hartzen diren entitateen kasuan, zenbatu beharreko eskualdatze-balioa itxitako azken balantzetik ateratako eskualdatze-balioei dagokien ondare garbiaren balioa izango da gutxienez, aktiboen kontabilitate-balioa ondarearen gaineko zergaren ondorioetarako edo, baxuagoa balitz, merkatuko balioagatik ordezkatu ostean.

13.Artikulu honetan aurreikusitakoa aplika dakiekeen zergadunek egoitza espainiar lurraldean ez duen entitateari buruzko honako datu hauek aurkeztu beharko dituzte, zerga honen aitorpenarekin batera:

a) Sozietatearen izena eta helbidea.

b) Administratzaileen zerrenda eta horien helbide fiskala.

c) Balantzea, galera eta irabazien kontua eta memoria.

d) Zerga-oinarrian egotzi beharreko errenta positiboaren zenbatekoa.

e) Zerga-oinarrian egotzi beharreko errenta positiboa dela-eta ordaindutako zergen frogagiria.

14.Entitate partaidetua paradisu fiskaltzat kalifikatuta dagoen edo zergaordainketarik gabeko lurralde edo herrialde batean dagoenean, honako hauek bete beharko dira:

a) 1. paragrafoko b) idatz-zatian jasotako baldintza bete beharko da.

b) Entitate partaidetuari dagozkion errentek artikulu honetako 3. paragrafoko ezaugarriak bete beharko dituzte.

c) Parte hartu deneko entitateak lortutako errenta partaidetzaren eskurapenbalioaren ehuneko 15 izango da.

Aurreko lerrokadetan jasotako usteek kontrako proba onartuko dute.

15.Artikulu honen ondorioetarako, Merkataritza Kodeko 42. artikuluan aipatzen den sozietate-taldeak sozietate taldeaniztunak eta kidetuak barne hartzen dituela ulertuko da, merkataritza-legedian jasotako terminoetan.

16.Artikulu honetan jasotakoa ez da aplikatuko lurralde espainiarrean egoiliar ez den entitateak Europar Batasuneko beste estatu batean egoitza duenean, betiere zergadunak frogatzen badu bertan eratzeko eta jarduteko arrazoi ekonomiko baliodunak izan direla eta jarduera ekonomikoak egiten dituela, edo Europako Parlamentuaren eta

Kontseiluaren 2009ko uztailaren 13ko 2009/65/EE Zuzentarauan araututako inbertsio kolektiboko erakunde bat dela; hark balio higigarrietako inbertsio kolektiboko organismo jakin batzuei buruzko lege-, araueta administrazio-mailako xedapenak koordinatzen ditu, Lege honetako 54. artikuluan aurreikusten ez direnak (Europar Batasuneko estatu kide batean sortua eta helbideratua) .

XI. KAPITULUA

Dimentsio murriztuko entitateentzako pizgarri fiskalak.

101. artikulua. Aplikazio-eremua. Negozioen zifra.

1.Kapitulu honetan zehaztutako pizgarri fiskalak behar bezala aplikatuko dira aurreko zergaldiko negozio-zifraren zenbateko garbia 10 milioi eurotik beherakoa denean.

Dena den, pizgarri horiek ez dira aplikagarriak izango ondare-entitate gisa hartzen diren entitateen kasuan, Lege honetako 5. artikuluko 2. paragrafoan adierazten den terminoetan.

2.Sormen berriko entitateen kasuan, negozio-zifraren zenbatekoak jarduera gauzatu den lehen zergaldiari egingo dio erreferentzia. Aurreko zergaldia urtebetetik beherakoa izan bada, edo jarduera epe laburrago batean garatu bada, negozio-zifraren zenbateko garbia urtebetera handituko da.

3.Entitatea sozietate-talde bateko kidea denean, Merkataritza Kodearen 42. artikuluaren ildotik, negozio-zifraren zenbateko garbia talde horretako kide diren entitate guztiena izango da, bizilekua eta urteko kontu kontsolidatuak formalizatzeko beharra kontuan hartu gabe; dena den, kontabilitate-araudia aplikatzetik eratorritako ezabapenak eta txertaketak hartu beharko dira kontuan. Halaber, irizpide hau erabiliko da ezkontidea edo pertsona fisiko bat -bere kabuz edo beste pertsona fisiko batzuekin batera, baldin eta beste horiekin zuzeneko edo alboko ahaidetasunezko nahiz odolkidetasunezko edo ezkontza-ahaidetasunezko harremanak baditu bigarren mailaraino, hau barnekidea den beste entitate batzuei begira Merkataritza Kodeak 42. artikuluan aipatutako kasuetako batean dagoenean; dena den, ez da kontuan hartuko entitateen egoitza eta horien urteko kontu bateratuak egin beharra.

4.Kapitulu honetan zehaztutako pizgarri fiskalak ere aplikagarriak izango dira aurreko paragrafoan jasotzen den entitateak edo entitate-multzoak 10 milioi euroko negozio-zifra lortzen duen zergaldiaren ondorengo 3 zergaldietan (zenbateko hori artikulu honetan zehaztutakoari jarraiki finkatu da) , betiere horiek dimentsio murriztuko entitate gisa hartzeko baldintzak betetzen badituzte, epealdi horretan nahiz azken horren aurreko 2 zergaldietan.

Aurreko lerrokadan zehaztutakoa aplikagarria izango da, halaber, negozio-zifra hori lortzeko Lege honetako VII. tituluko VII. kapituluan zehaztutako araubide fiskalera atxikitako eragiketaren bat egin bada, betiere eragiketa hori gauzatu duten entitateek dimentsio murriztuko entitate gisa hartzeko baldintzak betetzen badituzte, eragiketari dagokion zergaldian nahiz azken horren aurreko 2 zergaldietan.

102. artikulua. Amortizazio-askatasuna.

1.Ibilgetu materialaren eta higiezinetako inbertsioen elementu berriek, aurreko artikuluko baldintzak betetzen diren zergaldian zergadunaren eskura jarri diren jarduera ekonomikoen ondorioetarako, modu librean amortizatu ahal izango dira eskuratutako ondasunak funtzionatzen hasi diren zergaldia hasi eta ondorengo 24 hilabeteetan zehar, enpresaren batez besteko langileria aurreko 12 hilabeteetako batez besteko langileria baino handiagoa bada, eta hazkuntza hori beste 24 hilabetez mantentzen bada.

Amortizazio-askatasunaren araubidea aplikatu ahal izango duen inbertsioaren zenbatekoa kalkulatzeko, 120.000 euroko zifra biderkatuko da aipatutako gehikuntzara, betiere bi hamarrenekin kalkulatuta.

Enpresaren batez besteko pertsonal osoa eta haren hazkundea kalkulatzeko, lanari buruzko legeriak xedatu bezala enplegatutako pertsonak hartuko dira aintzat; betiere, lanaldi osoaren aldean kontratatutako lanaldia kontuan harturik.

Amortizazio-askatasuna hura aplika dezaketen elementuak abian jarri ostean aplikatu ahal izango da.

2.Aurreko paragrafoan jasotako araubidea zergaldian izenpetutako obra kontratua dela-eta enkarguz hartutako elementuei ere aplikatuko zaie, baldin eta zergaldia amaitu ondorengo 12 hilabeteen barruan martxan jartzen badira.

3.Enpresak berak eraikitako higiezinetako inbertsioen eta ibilgetu materialaren elementuei ere aplikatuko zaie aurreko bi paragrafoetan jasotakoa.

4.Langileria handitu edo mantendu beharra betetzen ez bada, gehiegi murriztu den kantitateari dagokion kuota osoa eta dagozkion berandutze-interesak ordaindu beharko dira.

Kuota osoa eta berandutze-interesekin batera, betekizun bat edo bestea bete ez den zergaldiari dagokion autolikidazioa ordaindu beharko da.

5.Finantza-errentamenduko kontratua dela-eta hartutako higiezinetako inbertsioen eta ibilgetu materialaren elementu berriei ere aplikatuko zaie artikulu honetan jasotakoa, erosketaren aukera erabiltzen bada.

103. artikulua. Ibilgetu materialari eta higiezinetako eta ibilgetu ezmaterialaren inbertsioei dagozkien elementu berrien amortizazioa.

1.Higiezinetako inbertsioen eta ibilgetu materialaren elementu berriak eta ibilgetu ez-materialaren elementuak amortizatzeko, Lege honetako 101. artikuluko baldintzak betetzen diren zergaldian zergadunaren eskura jarritako jarduera ekonomikoen kasuan, ofizialki onartutako amortizazio-tauletan aurreikusitako gehieneko amortizazio-koefiziente lineala 2rekin biderkatu behar da.

2.Aurreko paragrafoan jasotako araubidea zergaldian izenpetutako obra kontratua dela-eta enkarguz hartutako elementuei ere aplikatuko zaie, baldin eta zergaldia amaitu ondorengo 12 hilabeteen barruan martxan jartzen badira.

3.Enpresak berak eraikitako edo ekoitzitako ibilgetu materialari, ibilgetu ez-materialari eta higiezinetako inbertsioei dagozkien elementuei ere aplikatuko zaie aurreko bi paragrafoetan jasotakoa.

4.Artikulu honetan aurreikusitako amortizazio-araubidea bateragarria izango da hari atxikitako ondare-elementuen eraginez aplikatu beharreko beste edozein onura fiskalekin.

5.Lege honetako 13. artikuluko 3. paragrafoan adierazten diren eta Lege honetako

101.artikuluko baldintzak betetzen dituen zergaldian bereganatutako ibilgetu ez-materialaren elementuak paragrafo hori aplikatzetik eratorritako zenbatekoaren ehuneko 150ean kendu ahal izango da.

104. artikulua. Zordunen balizko kaudimengabeziengatiko kredituen narriaduragatiko galerak.

1.Lege honetako 101. artikuluko baldintzak betetzen diren zergaldian, gerta daitezkeen kaudimengabezietatik eratorritako arriskua estaltzeko kredituak hondatzeagatik sortutako galera kendu ahal izango da; dena den, gehienez ere ehuneko 1eko muga ezarriko da, zergaldia amaitzean zeuden zordunen kasuan.

2.Lege honetako 13.1 artikuluan zehaztutako kaudimengabezien ondoriozko kreditu-narriaduragatiko galera aitortu zaien zordunak eta, artikulu horretan adierazitakoari jarraiki, izaera kengarria ez duten narriaduragatiko galerak dituzten zergadunak ez dira aurreko paragrafoan aipatutako zordunen artean sartuko.

3.1. paragrafoaren arabera eragindako hondatutako galeraren saldoa ez da paragrafo horretan jaso den muga baino handiagoa izango.

4.Zordunek izan ditzaketen kaudimengabezietatik eratorritako arriskua estaltzeko kredituen narriadurak sortutako galerak, baldin eta Lege honetako 101. artikuluko

baldintzak betetzeari utzi zaion zergaldietan eginak badira, ez dira kengarriak izango 1. paragrafoan jasotako hornikuntza-galeraren saldoaren zenbatekoraino.

105. artikulua. Zerga-oinarriak berdintzeko erreserba.

1.Zergaldian Lege honetako 101. artikuluan zehaztutako baldintzak betetzen dituzten eta Lege honetako 29. artikuluko 1. paragrafoko lehenengo lerrokadan aurreikusitako karga-tasa aplikatzen duten entitateek beren zerga-oinarri positiboa murriztu ahal izango dute, beren zenbatekoaren ehuneko 10era arte.

Edonola ere, murriztapena ez da 1 milioi euro baino handiagoa izango. Zergaldia urtebete baino txikiagoa bada, murriztapen-zenbatekoaren muga honako hau izango da: 1 milioi euro zergaldiaren iraupenak urtearekiko duen proportzioaz biderkatzean ateratzen dena.

2.Aurreko paragrafoan aipatzen diren kantitateak murriztapen hori egin den zergaldia amaitu ondorengo 5 urteak amaitu osteko zergaldien zerga-oinarriei gehituko zaizkie, betiere zergadunak zerga-oinarri negatiboa badu, eta zenbateko horretara iritsi arte.

Gainerako zenbatekoa epe hori amaitu den eguneko zergaldiaren zerga-oinarriari gehituko zaio.

3.Zergadunak erreserba bat gauzatu beharko du, eta erreserba horrek artikulu honetako 1. paragrafoan adierazitako murriztapenaren zenbatekoa izango du; hura aurreko paragrafoan adierazitako kantitateak entitatearen zerga-oinarrira gehitu diren zergaldira arte izango da erabilgarri.

Erreserba zerga-oinarrian murriztapena egiten den ekitaldiko emaitza positiboen kargura egin beharko da. Erreserba hori hornitzerik ez balego, murriztapenak honako baldintza hau izango du: hura hurrengo ekitaldietako lehen emaitza positiboen kargura hornituko da, zuzkidura hori egitea posible denean.

Ondorio horietarako, erreserba hori xedatu ez dela ulertuko da, honako kasu hauetan:

a) Bazkideak edo akziodunak entitatetik bereizteko eskubidea baliatzen duenean.

b) Erreserba guztiz edo zati batean ezabatzen denean, Lege honetako VII. tituluko VII. kapituluan zehaztutako zerga-araubide berezia aplikatzetik eragindako eragiketen ondorioz.

c) Entitateak, lege-betebehar bati jarraikiz, erreserba hori aplikatu behar duenean.

4.Artikulu honetan aurreikusitako murriztapena behar bezala hartu beharko da kontuan Lege honetako 40. artikuluko 3. paragrafoan adierazitako ordainketa zatikatuak zehaztu ahal izateko.

5.Artikulu honetan aurreikusitako erreserba hornitzera xedaturiko kantitateak ezin izango dira aplikatu, aldi berean, Lege honetako 25. artikuluan zehaztutako kapitalizazioerreserba betetzen bada eta Kanarietako Ekonomiaeta Zerga-araubidea aldatzen duen uztailaren 6ko 19/1994 Legearen 27. artikuluan aurreikusitako Kanarietan inbertitzeko erreserba betetzen bada.

6.Artikulu honetan xedatutakoa betetzen ez bada, hura bete ez den zergaldiko kuota osoan sartuko da murriztapenaren xede izan diren kantitateei dagokien kuota osoa; gainera, horiek ehuneko 5 handituko dira, berandutze-interesak aplikatzeaz gain.

XII. KAPITULUA

Finantza-errentamenduko zenbait kontraturen zerga-araubidea

106. artikulua. Finantza-errentamenduko kontratuak.

1.Artikulu honetan aurreikusitakoa behar bezala aplikatuko zaie finantzaerrentamenduetan, errentatzailea kreditu-erakunde bat edo kreditu-establezimendu finantzario bat denean.

2.Aurreko paragrafoan aipatutako kontratuek gutxienez 2 urte iraungo dute ondasun higigarriei buruzkoak direnean eta 10 urte, berriz, ondasun higiezin edo industriaestablezimenduei buruzkoak direnean. Dena den, eta erregelamendu bidez, gutxieneko beste iraupen-epe batzuk zehaztu ahal izango dira gehiegizko praktikak saihesteko, betiere xede izan daitezkeen ondasunen ezaugarriak kontuan hartuta.

3.Finantza-errentamenduko kuotak kontratuetan adierazi beharko dira, bai entitate errentatzaileak ondasunaren kostua berreskuratzeko zatia, erosketa-aukeraren balioa kenduta, eta entitate horrek eskatutako finantza-karga bereiziz. Guzti horrek ez du zeharkako karga aplikatzea eragotziko.

4.Ondasunaren kostua berreskuratzeko finantza-errentamenduko kuoten zatiaren urteko zenbatekoa berdina izango da edo handituz joango da kontratuaren iraunaldian.

5.Nolanahi ere, zerga-ondorioetarako gastu kengarritzat entitate errentatzaileak ordaindutako karga finantzarioa hartuko da.

6.Halakotzat hartuko da ondasunaren kostua berreskuratzeko ordaindutako finantza-errentamenduko kuoten zatia ere, salbu kontratuaren xedea terreno, orube edo beste aktibo amortizaezin batzuk direnean. Kontratuan araututako ondasunaren zati batean bakarrik halakoa gertatuz gero, bakar-bakarrik amortiza daitezkeen elementuei dagokien proportzioa hartuko da kenkaritzat, eta kontratuan berezita adierazi beharko da.

Aurreko lerrokadaren arabera kenkaritzat har daitekeen kopuruaren zenbatekoa ez da handiagoa izango ondasunaren kostuari amortizazio-koefiziente linealaren bikoitza — ofizialki onartutako amortizazio-taulen amortizazio-lerroaren arabera ondasun horri dagokiona— aplikatuz ateratzen den emaitza baino. Soberakina jarraiko zergaldietan har daiteke kenkaritzat, aurretik aipatutako mugapean. Aipatu muga kalkulatzeko, kontuan hartuko da ondasuna noiz jarriko den behar bezala martxan. Lege honetako VII. tituluko XI. kapituluan adierazten diren zergadunen kasuan, amortizazio linealeko koefizientearen bikoitza hartuko da kontuan, ofizialki onartutako amortizazio-taulen arabera, eta hura 1,5ekin biderkatuko da.

7.Aurreko paragrafoko kopuruen kenkaria ez da galera eta irabazien kontuan kontabilizatzera baldintzatuko.

8.Entitate errentariek 6. paragrafoan adierazitako unea aktiboa eraikitzen hasi zeneko uneari dagokiola zehaztu ahal izango dute, Ogasun eta Administrazio Publikoen Ministerioren jakinarazpen baten bidez eta erregelamendu bidez zehaztutako baldintzetan. Horretarako, honako betekizun hauek bete beharko dituzte aldi berean:

a) Aktiboak finantza-errentamenduko kontratu baten mendeko ibilgetu materialaren elementutzat jotzea, eta kontratu horretako kuotak aktiboa eraikitzen amaitu baino lehen ordaintzea.

b) Aktiboak eraikitzeko denbora 12 hilekoa izatea, gutxienez.

c) Aktiboek teknika eta diseinu-betekizun bereziak izatea, eta ez etortzea bat serieko ekoizpenekin.

Ondasuna galtzen bada edo behin betiko erabili gabe geratuz gero zergadunari egotzi ezin zaion eta behar bezala frogatu beharko den arrazoiren batengatik, errentariaren zerga-oinarrian ez da sartuko ondasunaren kostuaren berreskurapena dela-eta kendutako kopuruaren eta haren kontabilitate-amortizazioaren arteko diferentzia positiboa.

XIII. KAPITULUA

Atzerriko baloreen entitate edukitzaileen araudia

107. artikulua. Atzerriko baloreak edukitzeko entitateak.

1.Kapitulu honetan jasotako araudira bildu ahal izango dira ondoko xedea duten entitateak: lurralde espainiarrean egoitza ez duten entitateen funts propioen baloreak kudeatu eta administratzeko jarduera, bitarteko materialak eta giza baliabideak erabiliz.

Atzerriko baloreak edukitzeko entitatearen kapitaleko partaidetzaren baloreak edo partaidetzak izendunak izango dira derrigorrez.

Espainiako eta Europako interes ekonomikoko taldeen araubide bereziaren pean dauden entitateek eta aldi baterako enpresa-elkarteetako entitateek ezin izango dute kapitulu honetako araubidearen pean egon.

Ezin izango dute araubide hori aplikatu, halaber, ondare-entitate gisa hartzen diren entitateek, betiere Lege honetako 5. artikuluko 2. paragrafoan zehaztutako terminoetan.

2.Atzerriko baloreak edukitzeko entitateen araubidearen aldeko aukera Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioari jakinarazi beharko zaio. Komunikazio horren ondoren amaitzen den zergaldiari aplikatuko zaio araubidea, bai eta Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioari araubideari uko egin izana jakinarazi aurretik amaitzen diren ondorengo zergaldiei ere.

Erregelamendu bidez, komunikazioaren beharkizunak eta horrekin batera eman beharreko informazioaren edukia finkatu ahal izango dira.

108. artikulua. Mozkin-banaketa. Partaidetza eskualdatzea.

1.Egoitza Espainiako lurraldean ez duten entitateetatik datozen eta Lege honetako

21. artikuluan aipatzen direnetatik salbuetsita dauden errenten, edo Lege honetako 22. artikuluan adierazten diren eta establezimendu iraunkor baten bitartez atzerrian lortu dituzten salbuetsitako errenten kargura bazkideei banatutako mozkin-partaidetzek edo onurek honako tratamendu hau izango dute:

a) Zerga hau edo ez-egoiliarren errentaren gaineko zerga ordaindu behar duten eta establezimendu iraunkorra duten zergadunen kasuan, jasotako onurek Lege honi jarraiki dagokien trataera izango dute.

b) Hartzaileak pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren zergadunak direnean, banatutako onura aurrezpenaren errenta gisa hartuko da.

c) Jasotzailea lurralde espainiarrean egoitzarik ez duen eta establezimendu iraunkorrik ez duen entitate edo pertsona fisikoa denean, banatutako mozkina ez da lurralde espainiarrean lortutzat hartuko.

Jaulkipen-primaren banaketari paragrafo honetan mozkinen banaketarako jasotako tratamendua emango zaio. Ondorio horietarako, banatutako lehen mozkina errenta salbuetsietatik datorrela ulertuko da.

2.Baloreak edukitzeko entitateko partaidetza eskualdatzean edo bazkidea bereizten den kasuetan edo entitatearen likidazioa egitean lortutako errentei tratamendu hau emango zaie:

a) Jasotzailea zerga honi edo ez-egoiliarren errentaren gaineko zergari lotutako zergaduna denean eta lurralde espainiarrean kokatutako establezimendu iraunkorra duenean, eta Lege honek 21. artikuluaren 1. paragrafoan jasotakoaren arabera atzerriko baloreak edukitzeko entitateko partaidetza-beharkizuna betetzen duenean, salbuespenaraubidea aplikatu ahal izango du, artikulu horretan jasotakoari jarraituz.

b) Jasotzailea Espainiako lurraldean bizi ez den pertsona fisikoa edo entitatea denean, errenta salbuetsien kargura hornitutako erreserbei edo balio-aldeak dituzten erreserbei dagokien errenta Espainiako lurraldean lortu ez dela ulertuko da, horiek Lege honetako 21. artikuluan zehaztutako baldintzak betetzen dituzten entitate ez-egoiliarren partaidetzei egozgarriak direnean edo Lege honetako 22. artikuluan zehaztutako betekizunak betetzen dituzten establezimendu iraunkorren kasuan.

3.Baloreak edukitzeko entitateak atzerriko errenten zenbatekoa eta atzerrian ordaindutako zergak aipatu beharko ditu memorian, bai eta bazkideei eman ere horiek aurreko paragrafoetan jasotakoa bete ahal izateko behar den informazioa.

4.Artikulu honetako 1. paragrafoko c) idatz-zatian eta 2. paragrafoko b) idatz-zatian jasotakoa ez da aplikatuko errentaren jasotzailea paradisu fiskaltzat hartutako herri edo lurralde batean bizi denean.

XIV. KAPITULUA

Partzialki salbuetsitako entitateen araubidea

109. artikulua. Aplikazio-eremua.

Araubide hau aplikatuko zaie Lege honetako 9. artikuluko 3. paragrafoan aipatutako entitateei.

110. artikulua. Salbuetsitako errentak.

1.Aurreko artikuluko entitateek lortutako errenta hauek salbuetsita daude:

a) Beren helburu edo xede zehatza osatzen duten jardueretatik eratorritakoak, betiere jarduera ekonomiko gisa hartzen ez direnean. Bereziki, bazkideek, kolaboratzaileek edo ongileek gauzatutako kuotak egongo dira salbuetsita, jarduera ekonomiko batetik eratorritako prestazio bat jasotzeko eskubideari ez dagozkienean salbu.

Estatuko Portuen eta Portu Agintaritzen Zuzenbide Publikoko Entitateari araubide hau aplikatu ahal izateko, tributu-izaerako diru-sarrerak edo zehapen-ahalmeneko jardueren diru-sarrerak eta Portu Agintaritzek egindako administrazio-jarduerak jarduera ekonomiko gisa hartuko dira, baita Estatuko Portuak entitate publikoak gauzatutako portu-sistemaren kontroleta koordinazio-jarduera eraginkorretik eratorritakoak ere.

b) Irabazi asmoz egindako eskurapen eta eskualdaketetatik eratorritakoak, baldin eta batzuk zein besteak beren xedea edo berariazko helburua beteaz lortzen edo burutzen badira.

c) Beren xedea edo berariazko helburua betetzeari lotutako ondasunak kostu bidez eskualdatzean lortzen diren errentak, baldin eta entitateek lortutako produktu osoa xede edo berariazko helburu horrekin lotutako ibilgetu-elementuen inbertsioetara zuzentzen bada.

Inbertsio berriak ondare-elementua eman edo eskueran utzi den egunaren aurreko urtearen eta ondorengo 3 urteen artean burutu beharko dira, eta 7 urte iraun behar dute entitatearen ondarean, salbu horien balio-bizitza txikiagoa bada Lege honek 12.1 artikuluan onartutako amortizazio-metodoaren arabera.

Aipatu epean inbertitzen ez bada, entitateak lortutako errentaren kuota osoaren zatia eta berandutze-interesak epe hori amaitu zen zergaldiko kuotarekin batera ordaindu beharko dira.

Aipatu epea baino lehen elementuak eskualdatzeak berarekin ekarriko du kargatu gabe geratu den errentaren zatia zerga-oinarrian sartzea, salbu lortutako zenbatekoa berrinbertitzen bada.

2.Aurreko paragrafoan aipatutako salbuespenak ez ditu jarduera ekonomikoetatik eratorritako etekinak hartuko, ezta ondaretik eratorritakoak nahiz bertan jasotzen ez diren eskualdatzeetatik jasotako errentak ere.

111. artikulua. Zerga-oinarriaren zehaztapena.

1.Zerga-oinarria kalkulatzeko, Lege honek IV. tituluan jasotako arauak aplikatuko

dira.

2.Honako hauek ez dira zergetatik ken daitezkeen gastutzat hartuko, Lege honetako

15. artikuluan zehaztutakoez gain:

a) Errenta salbuetsiei bakarrik egotzitako gastuak. Salbuetsi gabeko errentei neurri batean egozteko modukoak diren gastuak kengarriak izango dira, jarduera ekonomikoen ekitaldian lortutako diru-sarrerak, entitatearen guztizko diru-sarreren aldean egiten duen ehunekoan.

b) Oro har, emaitzak aplikatzearen ziozko zenbatekoak, eta, zehazki, aurreko artikuluko 1. paragrafoko a) idatz-zatian aipatzen diren jarduera salbuetsiak mantentzeko bideratzen direnak aplikatzearen ziozkoak.

XV. KAPITULUA

Herritarren esku dauden auzo-mendien komunitate titularren araubidea

112. artikulua. Herritarren esku dauden auzo-mendien komunitate titularren araubidea.

1.Denen eskura dauden auzo-mendien erkidego titularrei dagokien zerga-oinarria honako hauei aplikatutako ekitaldiko onuren zenbatekoaren arabera murriztuko da:

a) Mendiaren erabilera sozialera xedaturiko kontserbazio, hobekuntza, babes, irismen eta zerbitzuetarako inbertsioak.

b) Mendia kontserbatzeko eta mantentzeko gastuak.

c) Interes sozialeko azpiegitura eta zerbitzu publikoetarako lanen finantzaketa.

Xede horietarako onura zergaldian bertan edo hurrengo 4etan aplikatu beharko da. Aipatu epean inbertsioak edo gastuak egiten ez badira, deskribatutako inbertsioei eta gastuei aplikatu ez zaizkien onurei dagokien kuota osoaren zatia eta berandutze-interesak epe hori amaitu zen zergaldiko kuotarekin batera ordaindu beharko dira.

Zerga-administrazioak, adierazitako gastu eta inbertsio horien xedea egiaztatzeko orduan, egokitzat jotzen dituen txostenak eskatu ahal izango dizkie autonomiaerkidegoetako administrazioei eta tokiko administrazio eskudunei.

Murriztapen hori ez da bateragarria izango Lege honetako 25. artikuluan aurreikusitako kapitalizazio-erreserbarekin eta Lege honetako 105. artikuluan aurreikusitako zergaoinarrien parekatze-erreserbarekin.

2.Mozkinak aurreko paragrafoan zehaztutakoa baino epe zabalagoan aplikatu ahal izango dira, betiere zergadunak epe horretan inbertsioetarako eta gastuetarako plan berezi bat egiten badu eta zerga-administrazioak erregelamenduz zehaztutako terminoetan onartzen badu.

3.Denen eskura dauden auzo-mendien erkidego titularrek karga-tasa orokorraren arabera tributatuko dute.

4.Denen eskura dauden auzo-mendien erkidego titularrek ez dute nahitaez zerga honen aitorpena aurkeztu beharrik izango harekin lotutako diru-sarrerarik lortu ez duten zergaldietan edo gasturik egin ez duten eta 1. paragrafoan adierazitako inbertsiorik eta gasturik egin ez duten zergaldietan.

5.Denen eskura dauden auzo-mendien erkidego titularren partaideek edo kideek erkideak behar bezala banatutako kantitateak txertatuko dituzte pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren oinarrian. Diru-sarrera horiek edozein entitate-motaren mozkin-partaidetzetarako aurreikusitako trataera izango dute, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergari buruzko eta sozietateen gaineko zergaren, ez-egoiliarren errentaren gaineko zergaren eta ondarearen gaineko zergaren gaineko legeen partezko aldaketari buruzko azaroaren 28ko 35/2006 Legearen 25. artikuluaren 1. paragrafoaren a) idatzzatian adierazten den moduan.

XVI. KAPITULUA

Tona-kopuruaren araberako ontzi-enpresen araubidea

113. artikulua. Aplikazio-eremua.

1.Kapitulu honetan aurreikusitako araubide berezia aplikatu ahal izango dute:

a) Irailaren 5eko 2/2011 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako Estatuko Portuei eta Merkataritzako Nabigazioari buruzko Legearen testu bateginean adierazten diren ontzi-enpresen erregistroren batean txertatuta dauden entitateek, horien jarduerak norbere ontzien nahiz errentan hartutako ontzien ustiapena eragiten duenean.

b) Hurrengo paragrafoan adierazten den ontzien eta tripulazioaren kudeaketa teknikoa egiten duten entitateek. Ondorio horietarako, ontzien eta tripulazioaren kudeaketa

teknikotzat hartuko da ontziaren ustiapen nautikoaren erantzukizun osoa hartzea, eta Segurtasunerako Kudeaketaren Nazioarteko Kodeak ontziak ustiatzeko eta kutsaduraren prebentziorako ezarritako betebeharrak eta erantzukizunak hartzea, Nazioarteko Itsas Erakundeak A 741 Ebazpenaren bitartez onartutakoaren arabera.

2.Araubide hori aplikatzea ahalbidetzen duten ustiapenerako ontziek honako betekizun hauek bete beharko dituzte:

a) Espainiatik edo Europar Batasuneko edo Europako Esparru Ekonomikoko gainerako estatu kideetatik kudeatuta egon beharko dute, estrategikoki nahiz komertzialki. Ondorio horietarako, kudeaketa estrategiko eta komertzial gisa hartuko da ontziaren jabeak edo errentatzaileak itsas jardueraren edo itsasoko lanen kontrola eta arriskua bere gain hartzea.

b) Itsas nabigaziorako gai izatea eta salgaiak, bidaiariak, salbamendua eta itsasoan eskaini behar diren beste zerbitzu batzuk garraiatzeko jardueretara xedaturik egotea, hurrengo c) idatz-zatian zehaztutakoari kalterik egin gabe.

c) Atoi-jarduerara xedaturiko ontzien kasuan, zergaldiko diru-sarreren ehuneko 50ek gutxienez portuetan gauzatutako jardueretan edo ontzi autopropultsatu bat portura iristeko laguntza eskaintzeko jardueretan izan behar dute jatorria. Dragatze-jarduera duten ontzien kasuan, zergaldiko diru-sarreren ehuneko 50ek baino gehiagok ateratako materialak itsas hondora garraiatu edo bertan uzteko jardueretan izan behar dute jatorria, eta araubide honek jardueraren zati horri bakarrik egingo dio erreferentzia.

Ontzi horien erabilera lagatzen duten entitateei dagokienez, betekizun hori bete dela ulertuko da atoitzeedo dragatze-jarduera garatzen duen entitatearen diru-sarrerek ehuneko horiek betetzen dituztela egiaztatzen denean, entitate horiei araubide hau aplikatu behar zaien zergaldi bakoitzean.

Atoitzeeta dragatze-jarduerara xedaturiko ontziek Espainian edo Europar Batasuneko edo Europako Esparru Ekonomikoko beste estatu kide batean erregistratuta egon beharko dute.

3.Araubide hau Espainiatik edo Europar Batasuneko edo Europako Esparru Ekonomikoko estatu kide batetik kanpo erregistratutako ontziak dituzten zergadunei aplikatu ahal izango zaie, ontzi horien tona-kopuru garbiak araubide berezian dagoen entitatearen ontziteriaren tonajean eragindako gehikuntzak, arrazoia gorabehera, ez du eragotziko araubide hau aplikatzea gehikuntza sortu duten ontziei, baldin eta Espainian edo Europar Batasuneko estatu kideetan erregistratutako ontzien aurreko urteko batez besteko tona-kopuru garbiaren ehunekoak kopuru berean irauten badu hurrengo 3 urteetan.

Baldintza hori ez da aplikatuko Espainian edo Europar Batasuneko estatu kideetan erregistratutako ontzien tona-kopuru garbiaren portzentajea ehuneko 60 baino handiagoa izanez gero.

4.Araubide hau aplikatzeko ezinbestekoa izango da ontzi guztiak Espainian edo Europar Batasuneko estatu kide batean erregistratuta egotea. Halaber, ez dute araubide hau aplikatu ahal izango, zuzenean edo zeharka, arrantzaedo kirol-jardueretara edo jolas-jardueretara xedaturik dauden ontziek.

5.Araubide hau ez da aplikagarria izango honako egoera hauek aldi berean gertatzen diren zergaldietan:

a) Entitatea enpresa ertaina edo handia izatea, Europako Batzordearen 2003/361/ EE Gomendioan xedatutakoaren arabera.

b) Berregituratzeko laguntza jasotzea, estatuak Europako Batzordearen 2004/ C244/02 Jakinarazpenean ezarritakoaren itzalpean emanik.

c) Europako Batzordeak araubide honen ondoriozko zerga-onurak kontuan hartu ez izana berregituratzeko laguntzari buruzko erabakia hartzean.

114. artikulua. Zenbatespen objektiboaren metodoaren araberako zerga-oinarria zehaztea.

1.Aurreko artikuluko betekizunak betetzen dituzten ontzien tripulazioari eta kudeaketa teknikoari, ustiapenari edo titulartasunari dagokion zerga-oinarriaren zatia zehaztuko dute araubide honi atxikitako entitateek, ontzi horietako bakoitzaren erregistro garbiko tonei honako eskala hau aplikatuz:

 

Eguneko zenbatekoa

Erregistro garbiko tonak

100 tona bakoitzeko

 

 

Euroak

 

 

0 eta 1.000 artean . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,90

1.001 eta 10.000 artean . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,70

10.001 eta 25.000 artean . . . . . . . . . . . . . . . .

0,40

25.001 baino gehiago. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,20

 

 

Eskala hori aplikatzeko, ontziak zergadunaren eskura dauden zergaldiko egunak edo kudeaketa teknikoa edo tripulazioaren kudeaketa egiteko erabili diren zergaldiko egunak hartuko dira kontuan; dena den, eraginkor egon ez diren egunak ez dira kontuan hartuko, ohiko nahiz ezohiko konponketen eraginez.

Horrela zehaztutako zerga-oinarriaren zatiaren barnean sartuko dira araubide honi atxikitako ontziari eskainitako praktikaje-, atoitze-, amarratzeeta desamarratzezerbitzuetatik eratorritako errentak, baita bertan garraiatutako ontziko kargarekin lotutako karga-, deskargaeta desestibatze-zerbitzuak ere, baldin eta garraioaren erabiltzaileari fakturatzen bazaizkio eta entitateak berak edo berarekin lotuta ez dagoen beste batek gauzatzen baditu.

Araubide hau haren betekizun guztiak betetzen dituen eskaera-egilearen ontziei aplikatuko zaie, baita baimena eman ostean bereganatutako, errentan hartutako edo kudeatutako ontziei ere, betiere betekizun horiek betetzen badira; horiez gain, araubide hori aplikatu ahal izango zaie pleitamenduan hartutako ontziei, betiere horien tona-kopuru garbiaren baturak entitatearen, edo hala badagokio, araubideari atxikitako talde fiskalaren flota osoaren ehuneko 75 gainditzen ez badu. Zerga-baterakuntzako araubidean tributatzen duten entitateen kasuan, eskaerak talde fiskala osatzen duten eta Lege honetako 113. artikuluko betekizunak betetzen dituzten entitate guztiei egingo die erreferentzia.

2.Araubide honi atxikitako ontzi bat eskualdatuta sortzen den errenta positiboa edo negatiboa aurreko paragrafoan xedatutakoa aplikatuta kalkulatutako zerga-oinarrian sartutzat joko da.

Aurreko lerrokadan adierazitakoa dena dela, araubide berezi honi atxiki aurretik ere ontzi horiekiko titulartasuna bazuten, edo hura aplikatu ostean bereganatu diren ontzien kasuan, honela jardungo da:

Araubidea aplikatu behar den lehen ekitaldian, edo erabilitako ontziak bereganatu diren ekitaldian, merkatuko ohiko balioaren eta arau honek eragindako ontzi bakoitzaren kontabilitate-balio garbiaren arteko alde positiboari dagokion zenbateko baliokide baten erreserba erabiltezina hornituko da, edo alde hori zehaztuko da; hori modu bereizian egin beharko da ontzi bakoitzaren kasuan eta horien titulartasuna mantentzen den ekitaldi guztietan zehar, urteko kontuen memorian. Lege honetako VII. tituluko VII. kapituluko araubide berezia aplikatu den eragiketa baten bidez eskuratutako ontzien kasuan, kontabilitateko balio garbia entitate eskualdatzailearen kontabilitatean ageri den eskuraketa-balioa oinarritzat hartuta kalkulatuko da.

Erreserba ez baliatzeko betebeharra edota memorian aipamena egiteko betebeharra betetzen ez badira, zerga-arloko arau-haustea egingo da, eta zehapen gisa aipatutako diferentziaren ehuneko bosteko isun proportzionala ezarriko da.

Paragrafo honetan aurreikusitakoaren arabera ezarritako zehapena Zergei buruzko abenduaren 17ko 58/2003 Lege Orokorraren 188. artikuluaren 3. paragrafoan xedatutakorekin bat murriztuko da.

Aipatutako erreserba positibo horren zenbatekoa, eta besterendutako ontziaren zergaeta kontabilitate-amortizazioaren arteko eskualdatze-eguneko alde positiboa artikulu honetako 1. paragrafoan jasotzen den zerga-oinarriari gehituko zaizkio eskualdatze hori gertatu denean. Era berean jardungo da ontzia zuzenean edo zeharka eskualdatzen bada ere, Lege honetako VII. tituluko VII. kapituluko araubide berezia aplikatu behar zaion eragiketa baten kasuan.

3.Artikulu honetako 1. paragrafoaren arabera zehaztutako zerga-oinarriaren zatia ez da konpentsatu ahal izango ontzi-entitatearen gainerako jardueretatik eratorritako abian den ekitaldiko nahiz aurreko ekitaldietako zerga-oinarri negatiboekin, ezta araubide hau aplikatzeko momentuan konpentsatzeko zeuden zerga-oinarriekin ere.

4.Zergadunaren beste jarduerei dagokien zerga-oinarriaren zatia zehazteko Zergaren araubide orokorra aplikatu behar da, horiek sortutako errentak soilik kontuan hartuta. Dragatze-lanetan, jarduera horren errenta zerga-oinarriaren zati horretan sartuko da, ez baitago araubide berezi honetan.

Zerga-oinarriaren zati horretan araubide honetan dauden jarduerek sortzen ez dituzten diru-sarrera guztiak eta horiek lortzeko zuzenean egin beharreko gastuak zenbatuko dira, bai eta jarduera horiek sortu duten negozio-kopuruari gastu orokorretan dagokion zatia ere.

Araubide hau betetzeko, entitateak hari atxikitako jarduerei dagozkien diru-sarrerak eta gastuak, zuzenekoak zein zeharkakoak, eta hari atxikitako aktiboak zehazteko behar diren kontabilitate-erregistro guztiak izan behar ditu.

115. artikulua. Karga-tasa eta kuota.

1.Dena den, Lege honetako 29. artikuluaren 1. paragrafoko lehenengo lerrokadan aurreikusitako karga-tasa orokorra aplikatu beharko da.

2.Lege honetako 114. artikuluko 1. paragrafoan xedatutakoaren arabera zehaztutako zerga-oinarriaren zatiari egotz dakiokeen kuota osoaren zatia ez da murriztu ahal izango kenkariak edo hobariak aplikatuta. Era berean, araubide honi atxikitakoari jarraiki eskuratutako ontzien kasuan ez da pizgarririk edo kenkari fiskalik aplikatuko.

Zerga-oinarriaren gainerako zatiari dagokion kuota osoaren zatia ez da murriztu ahal izango kapitulu honetan araututako araubideari eragin aurretik aipatutako ontzien eskurapenak sortutako kenkariak aplikatuta.

116. artikulua. Ordainketa zatikatuak.

Araubide hau aplikatuko zaien zergadunek ordainketa zatikatuak egin beharko dituzte Lege honetako 40. artikuluko 3. paragrafoan zehaztutako modalitateari jarraiki; hura Lege honetako 114. artikuluan zehaztutako arauen arabera kalkulatutako zerga-oinarriari dagokionez aplikatuko da, eta gainera, Lege honetako 115. artikuluan adierazitako ehunekoa aplikatuko da, betiere Lege honetako 114. artikuluko 1. paragrafoan xedatutakoaren arabera zehaztutako zerga-oinarriaren zatitik eratorritako kuotaren zatian kenkaririk zenbatu gabe.

117. artikulua. Araubidearen aplikazioa.

1.Kapitulu honetan aurreikusitako zerga-araubidea honela aplikatuko da:

a) Hura aplikatu ahal izateko, Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioak bere baimena eman beharko du zergadunak eskaera egin aurretik. Baimen horrek 10 urteko epea izango du, agintariak zehaztutako datatik aurrera kontatzen hasita; halere, hura luzatu dadila eskatu ahal izango da beste 10 urtetarako.

b) Eskaeran behar bezala zehaztu beharko da zein zergalditik aurrera izango dituen ondorioak, eta hura abiarazi aurretik aurkeztuko da.

c) Eskaera 3 hilabeteko epean ebatzi behar da gehienez ere. Epe hori iraganda, eskaera ukatu dela ulertu daiteke.

Araubidea emateko, Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioak ekarpen eraginkor bat dagoela hartu beharko du kontuan, itsas garraiorako erkidegoko politikaren helburuekin bat etorriz, ontzien maila teknologikoari dagokionez batez ere, nabigazioaren segurtasuna eta ingurumenarekiko kutsaduraren prebentzioa bermatu beharko baitira, baita erkidegoko enplegua mantentzen dela ere, itsasontzian bertan nahiz itsas garraioan laguntzeko eginkizunetan. Horretarako, aldez aurretiko txostena eskatu ahal izango zaie erakunde eskudunei.

d) Araubidean jasotzen diren baldintzak betetzen ez badira, edo hura aplikatzeari uko egiten bazaio, ezin izango da beste eskaera bat egin gutxienez 5 urte igaro arte.

e) Zerga-administrazioak araubidea modu egokian aplikatzen dela egiaztatu ahal izango du, baita aplikaziorako betekizunak ekitaldi guztietan betetzen direla ere.

2.Araubide honetan zehaztutako betekizunak betetzen ez badira, dagokion baimenaren ondorioak etengo dira eta eratorritako onura fiskal guztiak galduko dira; gainera, hura bete ez den zergaldiari dagokion kuota eta zerga honen araubide orokorra aplikatuz ordaindu beharko liratekeen kantitateei dagokien kuota osoak ordaindu beharko dira, baimena aplikagarria izan den aldi guztietan, betiere aplikagarriak izan daitezkeen berandutze-interesei, errekarguei eta isunei kalterik egin gabe.

Lege honetako 113. artikuluko 3. paragrafoan zehaztutako baldintza betetzen ez bada, paragrafo horretan aipatutako gehikuntza eragin duten ontzi gehigarriek araubidea aplikatzeko aukera galduko dute; horrenbestez, aurreko lerrokadan zehaztutako erregularizazioa gauzatuko da, ontzi horiei dagokienez.

Gehikuntza hori Espainian edo Europar Batasuneko beste estatu kide batzuetan erregistratutako ontzien bajek eragin dutenean, erregularizazioa ontzi horiei egokituko zaie, ontzi horiek araubide honen pean egon diren zergaldi guztiak kontuan hartuta.

3.Kapitulu honetan aurreikusitako zerga-araubidearen aplikazioa ez da bateragarria izango, ontzi beraren kasuan, Lege honetako laugarren xedapen gehigarriaren aplikazioarekin.

VIII. TITULUA

Zergaren kudeaketa

I. KAPITULUA

Entitateen aurkibidea

118. artikulua. Entitateen aurkibidea.

1.Zerga Administrazioko Estatu Agentzia bakoitzean entitateen indize bat gauzatuko da, eta bertan, helbide fiskala beren lurralde-eremuan duten entitateak txertatuko dira, Lege honetako 9. artikuluko 1. paragrafoan adierazten diren entitateak salbu.

2.Erregelamendu bidez entitateak aurkibidean sartu, izena eman eta ateratzeko jardunbideak ezarriko dira.

119. artikulua. Entitateen aurkibidetik ateratzea.

1.Zerga Administrazioko Estatu Agentziak aurkibidetik behin-behinik ateratzeko erabakia har dezake kasu hauetan, interesatuak entzun ondoren:

a) Entitateak Estatuko Ogasun Publikoarekin dituen zerga-zorrak, uztailaren 29ko 939/2005 Errege Dekretuak onartutako Zerga-bilketarako Erregelamendu Orokorraren arabera kobraezintzat hartzen direnean.

b) Entitateak ondoz ondoko 3 zergalditan zerga honen aitorpena egin ez duenean.

2.Behin-behinik ateratzeko erabakia erregistro publikoari jakinaraziko zaio, eta horrek entitateari irekitako orrian albo-oharra idatziko du, adieraziz aurrerantzean ezingo dela entitateari buruzko inolako inskribapenik egin entitateen aurkibidean sartzeko ziurtagiria aurkezten ez bada.

3.Aurkibidetik behin-behinik ateratzeko erabakiak ez du entitatea salbuetsiko bere zerga-zorrak ordaintzetik.

II. KAPITULUA

Kontabilitateko betebeharrak. Kontabilizatu gabeko ondasunak eta eskubideak.

Borondatezko errebalorizazioak. Errentak zeharkako balioespen bidezko

metodoaren bitartez zenbatestea

120. artikulua. Kontabilitateko betebeharrak. Zerga-administrazioaren ahalmenak.

1.Zerga honen kargapeko zergadunek Merkataritza Kodean ezarritakoaren arabera arteztu behar dute euren kontabilitatea, edo bestela aplikatzen zaizkien arauetan ezarritakoarekin bat etorriz.

Kasu guztietan, Lege honetako VII. tituluko XIV. kapituluan aipatzen diren zergadunek euren kontabilitatean ondo zehaztuta eduki behar dituzte salbuetsitako eta salbuetsi gabeko errentei dagozkien sarrerak eta gastuak.

2.Zerga-administrazioak egiaztatu edo ikertu ahal izango du zergadunaren negozioetako kontabilitatea, liburuak, posta eta dokumentazioa nahiz frogagiriak, kontabilitate-programak eta artxibo eta euskarri magnetikoak aztertuz. Zergaadministrazioak aurreko lerrokadan aipatutako dokumentazioa eta gainerako elementuak zuzenean azter ditzake. Halaber, bere agenteen bitartez beharrezkotzat jotako kontabilitatezko datuak hartu eta, bai euskarri magnetikoan ere, paragrafo honetako edozein datu edo dokumenturen kopia egin dezake bere kargura.

Zerga-administrazioak egintzak, elementuak, jarduerak, ustiapenak, balioak eta zerga arloko beste egoera erabakigarriak egiaztatu eta ikertu ahal izango ditu. Zentzu horretan, egiaztapenaren xede diren zergaldietan zerga-oinarrian txertatzen diren partidei dagozkien zenbatekoak arautu ahal izango ditu, baita horietatik zergaldi preskribatuetan egindako eragiketak eratortzen badira ere.

3.Merkataritza Kodeko 42. artikuluko sozietate-taldeen entitate nagusiek nahitaez helarazi beharko dituzte, egiaztatze-prozesuan zehar formulatutako tributuen ikuskapenak hala eskatuta, galeren eta irabazien kontua, balantzea, ekitaldiko ondare garbian aldaketak islatzen dituen egoera, eta Espainiako lurraldeko egoiliarrak ez diren baina taldeari dagozkion entitateen diru-fluxuen egoera. Era berean, kontabilitate-agiri horiei dagozkien egiaztagiriak eta gainerako aurrekariak helarazi beharko dituzte, zerga honekin lotuta garrantzia izan dezaketenean.

121. artikulua. Kontabilizatu edo aitortu gabeko ondasunak eta eskubideak: errentak lortutzat hartzea.

1.Zergaduna titularra izanik ere, kontabilitate-liburuetan erregistratuta ez dauden ondare-elementuak aitortu gabeko errentaren kargura eskuratutzat emango dira.

Horrela joko da eskurapen-balioa zati batean ezkutatzen denean ere.

2.Kontabilitatean erregistratuta ez dauden ondare-elementuak zergadunaren jabetzatzat emango dira horrek halakoak dituela erakusten duenean.

3.Aitortu gabeko errentaren zenbatekoa kontabilitate-liburuetan erregistratu gabeko ondasun edo eskubideen eskurapen-baliotzat emango da, eskurapen hori finantzatzeko izan diren benetako zorrak, era berean kontabilizatu gabeak, kenduta. Inola ere zenbateko garbiak ezingo du negatiboa izan.

Eskurapen-balioaren zenbatekoa haren frogagirien bitartez frogatuko da edo, horrela ezinezkoa bada, Zergei buruzko abenduaren 17ko 58/2003 Lege Orokorrak ezarritako arauak erabiliz.

4.Aitortu gabeko errentatzat emango dira inoiz izan ez diren zorrak zergadunaren kontabilitate-liburuetan erregistratu direnean.

5.Aurreko paragrafoetan halakotzat ematearen ondorioz eratorritako errentaren zenbatekoa iraungi gabeko zergaldien artean lehenari egotziko zaio, salbu zergadunak beste bati edo batzuei dagokiela frogatzen badu.

6.Dena dela, ondasunak eta eskubideak aitortu gabeko errenta baten kargura eskuratu direla ulertuko da –erregularizatu daitezkeen eta preskribatu ez diren zergaldien artetik zergaldi zaharrenari egotziko zaion errenta–, baldin eta ondasun eta eskubide horiei dagokienez ez bada bete Zergen Lege Orokorraren hemezortzigarren xedapen gehigarrian aipatutako informazio-betebeharra.

Hala ere, paragrafo honetan ezarritakoa ez da aplikatzekoa izango, baldin eta zergadunak egiaztatzen badu bere titulartasunpeko ondasun edo eskubideak aitortutako errenten kargura eskuratu dituela edo zerga honen zergadun ez zen zergaldietan lortutako errenten kargura eskuratu dituela.

7.Bestetik, 1. eta 6. paragrafoetan aipatutako ondare-elementuen balioa, zergaoinarrian sartutakoan, balioduna izango da zerga-ondorio guztietarako.

122. artikulua. Borondatezko kontabilitate-errebalorizazioak.

1.Zerga-oinarrian sartu gabeko kontabilitateko errebalorizazioren bat egin duten zergadunek ondoko datuak ezarri behar dituzte memorian: zenbatekoa, zer elementuri dagokion eta zer zergalditan egin den.

Goiko azalpenak, izan ere, elementu errebalorizatuak zergadunaren ondarean egon diren ekitaldietako memoria guztietan eta bakoitzean aipatu beharko dira.

2.Aurreko paragrafoan ezarritako obligazioa ez betetzea zerga-urrapen larria izango da.

Behin bakarrik zigortuko da urrapen hori errebalorizazioaren zenbatekoaren ehuneko 5eko diru-isuna jarriz; isuna ordaintzeak ez du berarekin ekarriko aipatu zenbatekoa errebalorizatutako ondare-elementuaren balioari eranstea zerga-ondorioetarako.

Paragrafo honetan aurreikusitakoaren arabera ezarritako zehapena Zergei buruzko abenduaren 17ko 58/2003 Lege Orokorraren 188. artikuluaren 3. paragrafoan xedatutakoarekin bat murriztuko da.

123. artikulua. Errentak zeharkako balioespen bidezko metodoaren bitartez zenbatestea.

Zerga-oinarria zehazteko zeharkako zenbatespen-metodoa erabiltzen bada, mota guztietako ondasuneta eskubide-lagapenak eta zerbitzuak eskaintzeko horiek merkatuan duten balioaren arabera ordaindu direla pentsatuko da.

III. KAPITULUA

Aitorpena, autolikidazioa eta behin-behineko likidazioa

124. artikulua. Aitorpenak.

1.Zergadunek nahitaez aurkeztu beharko dute zerga honen aitorpena, Ogasun eta Herri Administrazioetako ministroak zehaztutako lekuan eta moduan.

Zergaldia amaitu eta hurrengo 6 hilabeteen ondorengo 25 egun naturaleko epean aurkeztuko da aitorpena.

Epe horren hasieran Ogasun eta Herri Administrazioetako ministroak zehaztu ez badu zergaldi horren aitorpena aurkezteko era, aitorpena aurkezteko era zehazten duen xedapena indarrean jarri osteko 25 egutegiko eguneko epe barruan aurkeztu beharko da aitorpena. Hala ere, horrelakoetan zergadunak beste aukera bat izango du: aitorpena aurreko paragrafoan aipatzen den epealdian aurkeztea, aurreko zergaldiko aitorpenerako onartutako baldintza formalak beteta.

2.Lege honen 9. artikuluko 1. paragrafoan aipatzen diren zergadun salbuetsiek ez dute aitorpena egin beharrik izango.

3.Lege honetako 9. artikuluko 2, 3 eta 4. paragrafoetan aipatzen diren zergadunek euren errenta guztiak aitortu behar dituzte, salbuetsiak zein salbuetsi gabeak.

125. artikulua. Autolikidazioa eta zerga-zorraren sarrera.

1.Aitorpena aurkeztearekin batera, zergadunek euren zorra zehaztu behar dute eta Ogasun eta Herri Administrazioetako ministroak ezartzen duen bezala (tokia eta modua) ordaindu behar dute.

2.Zerga-zorra ordaintzeko, Ondasun Higigarrien Inbentario Orokorrean edo Kultur Intereseko Ondasunen Erregistro Orokorrean jasotako Espainiako Ondare Historikoko ondasunak entregatu ahal izango dira, Espainiako Ondare Historikoari buruzko ekainaren 25eko 16/1985 Legeko 73. artikuluan xedatutakoaren arabera.

3.Salbuespenen, kenkarien edo edozein zerga-pizgarriren onura izateko zergaoinarrian edo kuota osoan, ezar daitekeen araudiak eskatzen dituen betekizunak bete beharko dira.

Berariaz besterik ezarri ezean, salbuespena, kenkaria edo zerga-pizgarria aplikatu ostean onura horretarako eskubidea galtzen bada, zergadunak hau ere sartu behar du betekizunak edo baldintzak betetzen ez diren zergaldiaren kuotarekin batera: aurreko aldian aplikatutako salbuespenari, kenkariari edo zerga-pizgarriari dagokion kuota osoa edo kopurua, berandutze-interesak gehituta.

126. artikulua. Behin-behineko likidazioa.

Zergak kudeatzeko organoek egin ahal izango dute Zergei buruzko abenduaren 17ko 58/2003 Lege Orokorraren 133. eta 139. artikuluetan xedatutakoaren arabera bidezkoa den behin-behineko likidazioa, zerga-ikuskatzaileek ondoren egiaztatzea eta ikertzea eragotzi gabe.

IV. KAPITULUA

Itzulketa

127. artikulua. Itzulketa.

1.Atxikipenak, konturako diru-sarrerak eta zerga honen ordainketa zatikatuak batzen badira eta emaitzak autolikidazioan ateratzen den kuotaren zenbatekoa gainditzen badu, zerga-administrazioak behin-behineko likidazioa egin beharko du, hala badagokio, aitorpena aurkezteko epea amaitu eta hurrengo 6 hilabeteen barruan.

Aitorpena epez kanpo aurkeztuz gero, aurreko lerrokadan aipatutako 6 hilabeteko epea aitorpenaren aurkezpen-egunetik aurrera hasiko da.

2.Autolikidaziotik edo, hala egokituz gero, behin-behineko likidaziotik ateratako kuota zerga honen kontura benetan atxikitako zenbatekoen, konturako diru-sarreren eta zerga honen ordainketa zatikatuen batura baino txikiagoa denean, zerga-administrazioak ofizioz itzuliko du kuota horren gaineko soberakina. Dena den, behin-behineko edo behin betiko likidazioak egin ahal izango dira ondoren.

3.Behin-behineko likidazioa aurreko 1. paragrafoan finkatutako epean gauzatu izan ez balitz, zerga-administrazioak autolikidatutako kuotaren gaineko soberakina ofizioz itzuliko du, egoki suerta litezkeen ondorengo behin-behineko zein behin betiko likidazioei utzi gabe.

4.Artikulu honetako 1. paragrafoan zehaztutako epea igaro eta oraindik itzulketaren ordainketa agindu ez bada zergadunari egotzi ezin zaion arrazoiengatik, itzultzeko dagoen kantitateari berandutze-interesa aplikatuko zaio, Zergei buruzko abenduaren 17ko 58/2003 Lege Orokorraren 26.6 eta 31. artikuluetan aurreikusitako zenbatekoan eta moduan.

5.Itzultzeko prozedura Zergen Lege Orokorreko 124. artikulutik 127. artikulura, eta hura garatzen duen araudian aurreikusitakoa izango da.

V. KAPITULUA

Atxikitzeko eta kontura sartzeko betebeharra

128. artikulua. Atxikipenak eta konturako sarrerak.

1.Zerga honi lotutako errentak ordaintzen dituzten entitateak, baita ondasunkomunitateak eta jabe-komunitateak ere, konturako diru-sarrerak egitera edo atxikitzera eta kontura ordaintzera behartuta egongo dira. Horiek artikulu honetako 6. paragrafoan adierazitako atxikipen-ehunekoak aplikatuko dituzte erregelamendu bidez zehaztutako atxikipen-oinarrira; era berean, horien zenbatekoa Altxorrean ordaindu beharko dute, ezarritako kasuetan eta moduan.

Pertsona fisikoak ere atxikitzera eta kontura ordaintzera behartuta daude, beren jarduera ekonomikoetan ordaintzen dituzten errentak direla-eta. Azkenik, Espainian egoitza ez duten eta establezimendu iraunkor bitartez jarduten diren pertsona fisikoak, juridikoak eta gainerako entitateak ere hala behartuta daude.

Era berean, konturako sarrera edo atxikipena egin beharko du urriaren 29ko 6/2004 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako Aseguru Pribatuen Antolamendurako eta Ikuskapenerako Legearen testu bategineko 86.1 artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz izendatutako ordezkariak, zerbitzu-prestazio askeko araubidean jarduten duen aseguruentitatearen izenean jarduten duenean, eta Espainian gauzatzen diren eragiketei dagokienez.

2.Atxikitzera behartuta dagoen subjektuak erregelamendu bidez finkatutako epe, modu eta tokietan aurkeztu behar du berari atxikitako kopuruen aitorpena edo, horiek ez badira atxiki, aitorpen negatiboa. Halaber, atxikipenen urteko laburpena aurkeztuko du erregelamenduz finkatzen dena azalduz.

Kasuan kasuko aitorpen-ereduak Ogasun eta Herri Administrazioetako ministroak onartuko ditu.

3.Atxikitzera behartuta dagoen subjektuak berari egindako atxikipenaren edo konturako ordainketen ziurtagiria luzatu beharko du erregelamenduz ezarritako baldintzetan.

4.Erregelamenduz zer suposamendutan ez den atxikipenik egingo finkatuko da. Bereziki, honako hauei ez zaie atxikipenik egingo:

a) Lege honek 9.1 artikuluan aipatutako entitateek lortutako errentei.

b) Espainiako eta Europako interes ekonomikoko taldeek eta aldi baterako enpresaelkarteek ematen dituzten mozkinetako dibidenduei eta partaidetzei, entitatea Lege honetako VII. tituluko II. kapituluko araubide berezian egon den zergaldietan sortu eta zerga-oinarriaren egozketa jasan behar duten bazkideei dagozkienei.

c) Zerga-baterakuntzako araubidean tributatzen duen talde bateko sozietateen artean ordaindutako dibidenduak edo mozkin-partaidetzak, interesak eta gainerako errentak.

d) Lege honek 21. artikuluaren 1. paragrafoan aipatutako dibidenduei edo mozkinetako partaidetzei.

e) Aktibo-aldaketen eraginez lortutako errentak, hartzaileak inbertsioaren arriskua bere gain hartzen duen bizi-aseguruaren zuzkidurak inbertituta daudenean.

f) Zenbatekoa dela-eta, pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga arautzen duen eta sozietateen gaineko zerga, ez-egoiliarren errentaren gaineko zerga eta ondarearen gaineko zerga partzialki aldatzen dituen azaroaren 28ko 35/2006 Legearen hogeita hamahirugarren xedapen gehigarrian aipatutako karga berezitik salbuetsita dauden loteria eta apustu-sarietan.

5.Ebazpen judizial edo administratiboa dela medio zerga honen atxikipenari edo konturako sarrerari lotutako errenta bat ordaindu behar denean, ordaintzaileak ordaindu beharreko Altxorreko kopuru osoaren gainean egingo du atxikipena edo konturako sarrera, eta haren zenbatekoa ordaindu beharko du, artikulu honetan jasotakoari jarraituz.

6.Konturako sarreraren edo atxikipenaren ehunekoa honako hau izango da:

a) Oro har, ehuneko 19.

Errentak Ceutan, Melillan edo bertako dependentzietan kokaturiko ondasun higiezin hiritarren errentamendutik edo azpierrentamendutik badatoz, eta errentak lortu dituzten entitateak lurralde horietan helbideraturik badaude edo bertan establezimendu edo sukurtsal baten bidez aritzen badira, ehuneko hori bitan zatitiko da.

b) Irudia ustiatzeko eskubidea lagatzetik edo bere erabilpena onartu edo baimentzetik datozen errenten kasuan, portzentajea ehuneko 24 izango da.

c) Zenbatekoa dela-eta, pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga arautzen duen eta sozietateen gaineko zerga, ez-egoiliarren errentaren gaineko zerga eta ondarearen gaineko zerga partzialki aldatzen dituen azaroaren 28ko 35/2006 Legearen hogeita hamahirugarren xedapen gehigarrian aipatutako loteria eta apustu jakin batzuen karga berezitik salbuetsita ez dauden eta horiei atxikita dauden loteria eta apustu-sarietan, ehuneko 20. Kasu horretan, atxikipena atxikita eta salbuetsi gabe dagoen zenbatekoaren gainean gauzatuko da, dagokion xedapenean jasotzen den moduan.

Erregelamendu bidez, paragrafo honetan aurreikusitako konturako sarreraeta atxikipen-ehunekoak aldatu ahal izango dira.

129. artikulua. Finantza-aktiboei eta beste balore higikor batzuei dagozkien atxikipen, eskualdaketa eta betebehar formalei buruzko arauak.

1.Inbertsio kolektiboko erakundeen kapitala edo ondarea ordezkatzen duten akzio edo partaidetzen eskualdatze edo itzulketetan, zerga honen konturako sarrerak edo atxikipenak egin beharko dira, erregelamenduan zehaztutako kasuetan eta moduan, entitate kudeatzaileek, administratzaileek, hartzaileek, merkaturatzaileek edo aipatutako eragiketez arduratzen diren gainerako entitateek, baita Inbertsio Kolektiboko Erakundeen azaroaren 4ko 35/2003 Legearen 55.7 artikuluan eta bigarren xedapen gehigarrian xedatutakoari jarraiki izendatutako ordezkariak ere, hark zerbitzuen prestazio libreko araubidearen arabera jarduten duen kudeatzailearen izenean jarduten duenean.

Erregelamenduz, konturako sarrerak egiteko betebeharra ezarri ahal izango da inbertsio kolektiboko erakundeen akzio eta partaidetzen eskualdatzailearen kargura, aipatu eskualdaketetan lortutako errentaren ehuneko 20ko mugapean.

2.Kapital higigarrien etekin inplizituen inguruan atxikitzeko betebeharraren ondorioetarako, zerga honen kontura, atxikipena honako pertsona edo entitate hauek egin beharko dute:

a) Atxikipena jasatera behartuta dauden etekinak aktibo finantzarioak eskualdatuz edo berreskuratuz lortu direnean, atxikitzailea entitate jaulkitzailea edo eragiketaz arduratzen den finantza-erakundea izango da.

b) Etekinak tituluetan dokumentatzen ez diren eragiketekin zerikusia duten eskualdaketak eginez edo finantza-erakunde baten eskutan utzitako eskualdaketen bidez lortzen direnean, atxikitzailea eskualdatzailearen izenean diharduen Banketxe, Aurrezki Kutxa edo Entitatea izango da.

c) Aurreko lerrokadek aipatzen ez dituzten kasuetan, nahitaezkoa izango da fedeemaile publikoaren esku-hartzea dagokion atxikipena egiteko.

3.Etekin inplizituak edukitzeagatik atxikipena jasan behar duten titulu edo aktiboak inorenganatu edo dirua berreskuratzeko, ezinbestekoa izango da horiek eskuratu izana frogatzea lehen aipatu diren fede-emaileek edo finantza-erakundeek esku hartuz, eta eragiketaren prezioa kreditatzea.

Eragiketaz arduratzen diren jaulkitzaileak edo erakunde finantzarioek ez badiote, aurreko lerrokadaren arabera, itzulketarik egin behar titulu edo aktiboaren edukitzaileari, kopuru horren pareko gordailua eratu beharko dute eta agintari judizialen esku utzi.

4.Efektu publikoen, baloreen zein edozein motatako titulu eta aktibo finantzarioen jaulkipen, harpidetza, eskualdaketa, truke, konbertsio, kitapen eta itzulketan nahiz horien

gaineko eskubide errealekin zerikusia duten eragiketetan parte hartzen duten edo bitartekari diren fede-emaile publikoek derrigorrez eman beharko diote eragiketa horien berri zerga-administrazioari. Horrekin batera, esku hartzen duten subjektuen zerrenda nominala aurkeztu beharko dute horien helbidea eta identifikazio fiskaleko zenbakia, efektu publiko, balore, titulu eta aktiboen kopurua, eta eragiketaren prezioa eta data adieraziz, betiere Ogasun eta Herri Administrazioetako ministroak erabakitzen dituen epeen barruan eta zehazten duen ereduari jarraiki.

Derrigortasun horretan egongo dira, halaber, kreditu-entitate eta -erakundeak, baloresozietate eta -agentziak, gainerako finantza-bitartekariak, eta beste edozein pertsona fisiko edo juridiko ohiko zeregina efektu publikoak, baloreak nahiz aktibo finantzarioen edonolako tituluak edo horien gaineko indizeak, etorkizunekoak eta aukerak merkatuan sartu eta horien bitartekaritza egitea duena; zeregin horien barruan ere konturako oharpen bidez egindako dokumentuen eragiketak sartzen dira, horien helburua, zuzenean edo zeharka, baliabideak edozein motatako efektu edo baloreen bidez eskuratzea edo merkatuan sartzea denean.

Era berean, inbertsio kolektiboko erakundeak kudeatzen dituzten sozietateek eta entitate merkaturatzaileek horien akzioei eta partaidetzei buruzko informazioa eman beharko dute; erakunde eta entitate horiek beren akziodunen eta partaideen erregistroan egongo dira.

Aski izango da atxikitzaileen zerrenda aurkeztea, atxikipenen urteko laburpenaren eredu ofizialari jarraituz betiere, atal honetan atxikipenari lotuak bezala aipatu diren eragiketetan informatzeko obligazioa bete egiten dela ulertzeko.

5.Metal eta harri bitxiak, balio filatelikoko tinbreak edo balio numismatikoko piezak erosten direnean, balio horietan inbertitzea sustatzen duten pertsona fisiko edo juridikoek erosketaren ziurtagiri, ordezkagiri nahiz dokumentu adierazgarriak luzatu izana jakinarazi beharko diote zerga-administrazioari.

6.Aurreko 2 eta 3. paragrafoetan xedatutakoa aplikagarria izango da etekin esplizituko aktibo finantzarioen eskualdaketei buruz erregelamendu bidez ezartzen den atxiki edo kontura sartzeko betebeharrari dagokionez.

VI. KAPITULUA

Zerga geroratuen aktiboak kreditu galdagarri bihurtzea zerga-administrazioaren

aurrean

130. artikulua. Zerga geroratuen aktiboak kreditu galdagarri bihurtzea zergaadministrazioaren aurrean.

1.Zuzenbide publikoko entitateekin zorrik ez duten zergadunarekin loturarik ez duten zordunen balizko kaudimen ezetik eratorritako kredituak edo beste aktibo batzuk okerragotzearen ondoriozko zuzkidurei dagozkien zerga geroratuagatiko aktiboak, lege honen 13.1 a) artikuluan xedatua aplikatzea ez badagokie, eta gizarte-aurreikuspeneko sistemetarako –eta hala balegokio, aurre-erretirorako– zuzkidura edo ekarpenei dagozkien lege honetako 14. artikuluko 1 eta 2. paragrafoen aplikaziotik eratorriak, kreditu galdagarri bihurtuko dira zerga-administrazioaren aurrean, ondorengo egoera hauetakoren bat gertatzen bada:

a) Zergadunak kontularitza-galerak erregistratzea, dagokion organoak ikuskatu eta onartutako urteko kontuetan.

Kasu horretan, bihurketaren xede diren zerga geroratuen ondoriozko aktiboen zenbatekoa erabakitzeko, ekitaldiko kontularitza-galerek kapitalaren eta erreserben baturarekiko izan duten ehunekoa kalkulatuko da, eta aktiboaren totalari aplikatuko zaio ehuneko hori.

b) Erakundea likidazioaren edo judizialki aitortutako kaudimen ezaren xede izatea.

Era berean, zerga-oinarri negatiboak ondorengo ekitaldietan konpentsatzeko eskubideagatik sortutako zerga geroratuaren ondoriozko aktiboak kreditu galdagarri bihurtuko dira zerga-administrazioaren aurrean, aktibo horiek honen ondorio direnean: zordunen balizko kaudimen ezetik eratorritako kreditu edo beste aktibo batzuk okerragotzearen ondoriozko zuzkidurak, batetik, eta paragrafo honetako lehen lerrokadan aipatzen diren zerga geroratuen ondoriozko aktiboek sortutako gizarte-aurreikuspeneko sistemetarako –eta, hala badagokio, aurre-erretirorako– zuzkidurak edo ekarpenak, bestetik, zerga-oinarrian integratzearen ondorio direnean.

2.Aurreko paragrafoan aipatzen diren zerga geroratuen ondoriozko aktiboak, beraz, paragrafo berean deskribatutako inguruabarrak gertatu diren zergaldiari dagokion Sozietateen gaineko zergaren autolikidazioa aurkezten den unean bihurtuko dira kreditu galdagarri zerga-administrazioaren aurrean.

3.Artikulu honetako 1. paragrafoan aipatutakoaren arabera zerga geroratuen ondoriozko aktiboak zerga-administrazioaren aurrean galdatzeko moduko kreditu bihurtzen direnean, zergadunak aukera izango du: edo zerga-administrazioari ordaintzeko eskatzea, edo, kreditu horiek bihurketaren unetik aurrera zergadunak sortzen dituen estatu-mailako beste zerga-zor batzuekin konpentsatzea. Erregelamendu bidez ezarriko dira konpentsatzeko edo ordaintzeko epea eta prozedura.

4.Aurreko 1. paragrafoan aipatu diren zerga geroratuen ondoriozko aktiboak zor publikoko baloreen ordez trukatu ahal izango dira 18 urteko epea igaro denean, aktibo horien kontularitza-erregistroa egiten den zergaldiko azken egunetik zenbatuta. Arau hau indarrean jarri aurretik erregistraturiko aktiboen kasuan, araua indarrean jartzen denetik aurrera zenbatuko da epea. Erregelamendu bidez ezarriko dira trukea egiteko prozedura eta epea.

VII. KAPITULUA

Administrazioak zerga-oinarria zehazteko dituen ahalmenak

131. artikulua. Administrazioak zerga-oinarria zehazteko dituen ahalmenak.

Zerga-oinarria zehaztearen ondorioetarako, zerga-administrazioak Lege honetako 10.3 artikuluan aipatutako arauak aplikatuko ditu.

IX. TITULUA

Jurisdikzio-ordena

132. artikulua. Jurisdikzio eskuduna.

Bide ekonomiko-administratiboa amaitu ondoren, administrazioarekiko auzibidea jurisdikzio eskudun bakarra izango da zerga-administrazioaren eta zergadunen arteko gertatzezko eta zuzenbidezko auziak erabakitzeko, lege honetan araututako edozein gairi buruz.

Lehenengo xedapen gehigarria. Dibidenduen zergapetze bikoitzagatiko salbuespenaren mugak.

Lege honen 21. artikuluan jasotzen den salbuespenerako eskubidea honako hauek galtzen dute:

a) Ekainaren 5eko 15/1992 Legeak, Petrolio Sektorea Europako Araudira apurkaapurka egokitzeko Presazko Neurriei buruzkoak, 3. artikuluko 1. paragrafoan aipatzen dituen ondare-gehikuntzen ondorioz sortutako erreserben kontura banatzen diren mozkinek.

b) Abenduaren 29ko 22/1993 Legeak, Funtzio Publikoaren eta Langabezi Laguntzaren Erregimen Juridikoa Erreformatzeko Neurri Fiskalak onartzen dituenak, 2.

artikuluan ezarritakoari jarraiki hobaritzen diren etekinen kontura banatutako dibidenduek, eta orobat, azaroaren 15eko 12/1993 Foru Legearen 19. artikuluan eta Kanarietako Ekonomiaeta Zerga-araubidea aldatzen duen uztailaren 6ko 19/1994 Legearen bosgarren xedapen gehigarrian ezarritako hobarira bilduta dauden sozietateen etekinetatik nahiz Bizkaiko ekainaren 24ko 5/1993 Foru Arauan, Gipuzkoako ekainaren 26ko 11/1993 Foru Arauan eta Arabako uztailaren 5eko 18/1993 Foru Arauan aurreikusitako salbuespena aplikagarria duten sozietateen etekinetatik datozenek.

Erreserbak banatzen direnean, sozietatearen akordioan jasotako izendapenera joko da, eta horrelakorik ezean erreserba horiei ordaindutako azkeneko kopuruak aplikatutzat joko dira.

Bigarren xedapen gehigarria. Hiri-lurren balio-gehikuntzaren gaineko zergaren araubidea enpresak berregituratzeko eragiketetan.

Hiri-lurren balio-gehikuntzaren gaineko zergak ez ditu kargatuko Lege honetako VII. tituluko VII. kapituluan araututako araubide berezia aplikatu ahal zaien eragiketen ondoriozko hiri-lurren eskualdaketak. Salbuespena: lege honetako 87. artikuluan ezarritakoaren babesean ekartzen diren lurren eskualdaketak, jarduera-adar batean sartuta ez badaude.

Aipatutako lursailen transmisioan, lurren balio-handitzea agerian jarri den urte-kopurua ez da etengo VII. tituluko VII. kapituluan aurreikusitako eragiketetatik eratorritako transmisioak direla-eta.

Martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako tokiko ogasunak arautzen dituen Legearen testu bategineko 9.2 artikuluan zehaztutakoa ez da aplikagarria izango.

Hirugarren xedapen gehigarria. Erkidegoko nekazaritzaeta arrantza-politikako dirulaguntzak eta laguntza publikoak.

1.Errenta positiboak ez dira Sozietateen gaineko Zergaren zerga-oinarrian sartuko honako hauen ondorioz gertatzen direnean:

a) Europako nekazaritza-politikaren laguntza hauek jasotzea:

1.–Mahastigintza behin betiko uzteagatik. 2.–Primak sagarrondoak erauzteagatik. 3.–Primak platanondoak erauzteagatik. 4.–Esne-ekoizpena behin betiko uzteagatik.

5.–Udare-, melokotoieta brinoi-arbolen landaketa behin betiko uzteagatik. 6.–Udare-, melokotoieta brinoi-arbolak erauzteagatik.

7.–Azukre-erremolatxaren eta azukre-kanaberaren laborantza behin betiko uzteagatik.

b) Europako Erkidegoko arrantza-politikako ondorengo laguntzak jasotzea: itsasontzi baten arrantza-jarduera behin betiko uztea, beste herrialde batzuetan sozietate mistoak eratzeko eskualdaketak, eta arrantza-jarduera behin betiko uztea.

c) Diru-laguntza publikoak jasotzea, betiere laguntza horiek sute, uholde edo hondoratzeen bidez jarduera ekonomikoei atxikitako ondarean eragindako kalteak konpontzeko jasotakoak badira.

d) Errepide bidezko garraio-jarduera uzteko laguntzen araudian ezarritako beharkizunak betetzen dituzten garraiolariei Sustapen Ministerioak ordaintzen dizkien horrelako laguntzak jasotzea.

e) Abereak nahitaez hiltzeagatik kalte-ordain publikoak jasotzea abereen izurri edo gaitzen kontrako jarduketetan. Xedapen hau ugalketarako diren abereei baino ez dagokie.

2.Zerga-oinarrian sartuko ez den errenta kalkulatzeko, bi kopuru hartu behar dira kontuan: batetik, jasotako laguntzen zenbatekoa, eta bestetik, jarduerei lotutako ondareelementuetan izandako galerak, baldin badaude. Diru-laguntza hori aipatu elementuetan

gertatutako galeren zenbatekoa baino txikiago bada, diferentzia negatiboa zerga-oinarrian integratu ahal izango da. Galerarik izan ez denean, diru-laguntzen zenbatekoa bakarrik salbuetsiko da zergatik.

Laugarren xedapen gehigarria. Merkataritzako flota berritzeko pizgarri fiskalak.

1.Honako baldintza hauek betetzen dituzten ontziak, itsasontziak eta itsas tresnak modu azeleratuan amortizatu ahal izango dira:

a) Itsasontzi, urontzi edo nabigazio-tramankuluak izatea, baldin eta eskuratzailearen esku utzi badira 1999ko urtarrilaren 1etik 2003ko abenduko 31ra bitartean edo denbora tarte horren barruan hitzartutako kontratua dela-eta egiteko agindu badira, betiere eskuratzailearen esku jartzeko data 2006ko abenduaren 31ren aurrekoa denean; edo, bestela, hobetu beharreko itsasontzi erabiliak izatea, 1999ko urtarrilaren 1etik aurrera erosi direnean, baldin eta beren zenbatekoa erosketa-balioaren ehuneko 25etik gorakoa bada eta 2003ko abenduaren 31 baino lehen egiten badira.

b) Itsasontzi, urontzi edo nabigazio-tramankuluak izena eman ahal izatea uztailaren 28ko 1027/1989 Errege Dekretuak, itsasontziak banderapean jarri, matrikulatu eta itsas erregistroan izena ematekoak, 4.1 artikuluan jasotako lehen, bigarren edo bosgarren zerrendan.

c) Zergadun eskuratzaileak itsasontzia, urontzia edo nabigazio-tramankulua bere jarduerari atxikiaz ustiatzea edo, bestela, krosko soilaren bidezko errentamenduaren bitartez, baldin eta azken kasu horretan entitate errentatzailea interes ekonomikoko enpresa-talde espainiarra edo europarra bada eta ondoko beharkizun hauek betetzen badira:

1.–Errentaria itsasontzi, urontzi edo nabigazio-tramankuluen ustiapenean jardun ohi den pertsona fisiko edo juridikoa izatea, eta elementua jarduera horri atxikita edukitzea.

2.–Zerga onuraren ehuneko 75, gutxienez, errentatzaileak erabiltzaileari aldatzea. Ondorio horietarako, onura fiskala araubide hau aplikatuta eta aplikatu gabe gertatzen

diren onura fiskalen arteko aldeak eguneratzean baloratuko da, Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioak zehaztutako tasaren arabera.

3.–Entitate errentatzaileko bazkideek partaidetza mantendu beharko dute bertan, gutxienez errentamendu-kontratuaren epearen bi herenetan.

4.–Itsasontzi, urontzi edo nabigazio-tramankuluaren erosketa-prezioa, finantzazioaren interes-tasa eta alokairuaren zenbatekoa alderdi independenteen artean merkatuan izaten diren balio arruntei dagozkienak izatea.

5.–Loturarik ez egotea aktiboaren saltzailearen eta horren errentariaren artean. 6.–Itsasontzi, urontzi edo nabigazio-tramankuluaren erosketa finantzatzeko behar

diren baliabideen ehuneko 20, gutxienez, taldearen funts propioetatik etortzea.

d) Elementua eraiki edo hobetu aurretik, Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioaren onuraren lagapena eskatu eta lortzea. Onura emateko, Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioak kontuan hartuko du, interes orokorraren ikuspegitik, proiektuak interes ekonomiko eta sozial nabarmena ote duen, eta bereziki enpleguari dagokionez. Xede horretarako, Ekonomia eta Lehiakortasun Ministerioaren eta Sustapen Ministerioaren aurretiazko txostena beharko da, elementu berriak edo erabiliak diren kontuan hartuta, hurrenez hurren; eskaerak 3 hilabeteko epean ebatzi beharko da, eta hura igaro ostean, gaitzetsitzat eman ahal izango dira.

2. Amortizazioa arau hauei jarraiki egingo da:

a) Fiskalki kendu daitekeen urteko amortizazioak ontziaren eskurapen-prezioaren edo hobekuntza-balioaren ehuneko 35eko muga izango du.

b) Amortizazioa itsasontzi, urontzi edo nabigazio-tramankulua abian jarri edo hobekuntza egin aurretik egin ahal izango da, ordaindutako zenbatekoen mugapean.

c) Balio-galera efektiboaren zenbatekoa gainditzen duten kopuruen kenkaria ez da galera eta irabazien kontuan kontabilitate-egozpena egitearen baldintzapean jarriko. Kopuru horiek zerga-oinarria gehituko dute kenkaria izan duen elementuaren amortizazio edo eskualdaketa dela-eta.

3.Finantza-errentamenduko araubidean bereganatutako itsasontzi, urontzi edo nabigazio-tramankuluek arau honetan aurreikusitako amortizazio berezia edo Lege honetako 106. artikuluan xedatutakoa aplikatu ahal izango dute.

4.Aurrerago baldintzak betetzen ez badira, zergadunak amortizazio azeleratuaren onura galduko du eta pizgarri fiskal hau izan duen ekitaldiei dagozkien kuoten zenbatekoa ordaindu beharko du, kasuan kasuko isunekin, errekarguekin eta berandutze-interesekin batera.

Bosgarren xedapen gehigarria. Ordainketa zatikatuak kalkulatzeko orduan Kanarietan inbertsioak egiteko erreserbak duen intzidentzia.

Lege honetako 40. artikuluko 3. paragrafoan xedatutakoaren ondorioetarako, Kanarietako inbertsioetarako erreserbaren zenbatekoa murriztu ahal izango da zergaoinarritik —hura Kanarietako Ekonomiaeta Zerga-araubidea aldatzen duen uztailaren 6ko 19/1994 Legearen 27. artikuluan arautzen da—, eta zergaldiko lehen 3, 9 edo 11 hilabeteetako zergaldi bakoitzean hainbanatu ahal izango da, betiere horietako bakoitzeko zerga-oinarriaren ehuneko 90eko gehieneko mugarekin.

Hornitutako erreserbaren zenbatekoa urtera igotako ordainketa zatikatu bakoitzaren zenbatekoa kalkulatzeko egin den zerga-oinarriko murriztapenaren zenbatekoa baino ehuneko 20 baino txikiagoa bada, entitateak ordainketa horiek erregularizatu beharko ditu hasierako aurreikuspenaren eta egindako zuzkiduraren artean, betiere kasuan kasuko interesen eta errekarguen likidazioari kalterik egin gabe.

Seigarren xedapen gehigarria. Zenbait higiezin eskualdatzearen ondoriozko errentak salbuestea.

Salbuetsita egongo dira, ehuneko 50ean, finantza-sektoreko higiezinen aktiboak saneatu eta saltzeari buruzko maiatzaren 11ko 18/2012 Errege Lege Dekretua indarrean jartzen denetik 2012ko abenduaren 31 arte kostu bidez erositako hiri-ondasun higiezinen eskualdatzeetatik datozen errenta positiboak, aktibo ez-zirkulatzaile izaera dutenak edo salmentarako atxikitako aktibo ez-zirkulatzaile gisa sailkatuta daudenak.

Ez dira salbuespena jasotzeko eskubidedun errentatzat joko, ez narriaduragatik higiezinei dagozkien galeren zenbatekoak, ez eta kontabilizatutako amortizazioari dagokionez zergatik kengarria izan den amortizazio-soberakinaren itzulketari dagozkion kopuruak ere.

Xedapen hau ez da aplikagarria izango honako bi kasu hauetan: higiezina pertsona edo erakunde bati erosi edo eskualdatu zaionean, eta hura Merkataritza Kodeko 42. artikuluan ezarritako egoeraren batean dagoenean, egoitza eta urtero kontu bateratuak formulatzeko dagoen betebeharra gorabehera; edota arestian aipatutako pertsonaren ezkontideari edo harekin ahaidetasunez, lerro zuzenean edo alboko lerroz, odolkidetasunez edo kidetasunez, bigarren graduraino (hura barne) lotuta dagoen edozein pertsonari erosi edo eskualdatu zaionean.

Zazpigarren xedapen gehigarria. Kirol-entitateak.

Lege honetako VII. tituluko VII. kapituluan aurreikusitako araubide fiskala aplikatu beharko da talde profesional bat sortu berri den Kirol Sozietate Anonimo batera atxikitzen bada, betiere hura Kirolei buruzko urriaren 15eko 10/1990 Legean eta uztailaren 5eko 1084/1991 eta Kirol Sozietate Anonimoei buruzko uztailaren 16ko 1251/1999 Errege Dekretuetan aurreikusitako arauei guztiz egokitzen bada.

Zortzigarren xedapen gehigarria. Kreditu-erakundeak berregituratzeko eta indargabetzeko eragiketei aplika dakiekeen zerga-araubide berezia.

1.Lege honen VII. tituluaren VII. kapituluan ezarritako zerga-araubidea, Lege honen

76. artikuluan aipatzen diren eragiketetarako, gainerako tributuetan dituzten ondorioak barne, kreditu-erakundeek beste kreditu-erakunde baten alde egiten dituzten negozioaren edo aktiboen edo pasiboen intsuldaketei aplikatuko zaie, banku-berregituraketaren araudiaren babesean, nahiz eta Lege honen 76. eta 87. artikuluetan aipatutako eragiketekin bat ez etorri.

2.Eragiketa horietan parte hartzen duten kreditu-erakundeek Espainiako Bankuari edo Banku Berregituraketa Ordenaturako Funtsari eskatu ahal izango diote Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioaren Tributuen Zuzendaritza Nagusiari eska diezaiola eragiketen ondoriozko zerga-ondorioei buruzko txostena ematea.

Txostena hilabeteko epean emango da, eta eragin lotesleak izango ditu zergen aplikazioaz arduratzen diren zerga-administrazioko organoentzat eta erakundeentzat.

Bederatzigarren xedapen gehigarria. Lehentasunezko partaidetzak.

Uztailaren 27ko 1065/2007 Errege Dekretuak onesten duen zerga-kudeaketa eta -ikuskaritza arloko jardun eta prozeduren inguruko eta zergak aplikatzeko prozeduretako arau komunak garatzeko araudi orokorreko 44. artikuluan zehaztutako informazioaren araubidea aplikatu beharko zaie kreditu-entitateen antolamendu, gainbegiraketa eta kaudimenari buruzko ekainaren 26ko 10/2014 Legearen lehenengo xedapen gehigarrian aurreikusitako betekizunak betetzen dituzten lehentasunezko partaidetzetatik eratorritako ordainketei, horien kontabilitate-kalifikazioa dena dela.

Hamargarren xedapen gehigarria. Zerga-administrazioaren egiaztatze-ahalmenak.

Lege honetako 26. artikuluko 5. paragrafoan, 31. artikuluko 7. paragrafoan, 32. artikuluko 8. paragrafoan, 39. artikuluko 6. paragrafoan eta 120. artikuluko 2. paragrafoan xedatutakoa behar bezala aplikatu beharko da hura indarrean sartzean dagoeneko abian ziren egiaztapeneta ikerketa-prozedura guztietan, egun horretan, likidazio-proposamenik egin ez bada.

Hamaikagarren xedapen gehigarria. Arauetara igortzeak.

Martxoaren 5eko 4/2004 Legegintzako Errege Dekretu bidez onartutako Sozietateen gaineko Zergari buruzko Legearen testu bategineko beste xedapen batzuetan gauzatutako arau-erreferentziei dagokienez, horiek Lege honetako xedapenei buruzkoak direla ulertuko da.

Hamabigarren xedapen gehigarria. Euskal Autonomia Erkidegoko foru-araudia bete behar duen entitate nagusia duten talde fiskalak.

Lege honetako VII. tituluko VI. kapituluan zehaztutako zerga-baterakuntzako araubidearen ondorioetarako, talde fiskaletako entitate nagusiak egoitza Espainiako lurraldean duenean eta, beraz, sozietateen gaineko zergaren foru-araudia bete behar duenean —Euskal Autonomia Erkidegoko Ekonomia Itunari jarraiki—, haren tratamendu fiskala talde fiskaletako entitate nagusiak egoitza Espainiako lurraldean ez duenean bezalakoa izango da.

Lehenengo xedapen iragankorra. Kontabilitatez kanpoko doiketak erregularizatzea.

Lege hau indarrean sartu baino lehen hasten diren zergaldien Sozietateen gaineko Zergaren zerga-oinarriak zehazteko egindako kontabilitatez kanpoko doiketa positibo eta negatiboak beren arau erregulatzaileetan ezarritakoaren arabera hartuko dira kontuan aipatu Legea aplikagarri duten zergaldien zerga-oinarriak kalkulatzeko.

Errenta bat ezingo da inolaz ere kontuan hartu gabe utzi edo bi aldiz aintzat hartu Sozietateen gaineko Zergaren zerga-oinarria zehazteko.

2015eko urtarrilaren 1a baino lehen abiarazitako zergaldietan egindako epekako eragiketen edo epe atzeratuko eragiketen kasuan, epe horretatik aurrera abiarazitako zergaldietan txertatzeko dauden errentak zergaldian txertatuko dira, eragiketa horiek egin diren momentuan aplikagarriak ziren araubide fiskalari jarraiki, baita txertaketa hori 2015eko urtarrilaren 1aren ostean abiarazitako zergaldietan gauzatu bada ere.

Bigarren xedapen iragankorra. Hidrokarburoak ikertu eta ustiatzeko eta meatzaritza sustatzeko zerga-araubidea.

1.Lege honetan hidrokarburoen ikerkuntza eta ustiapen-lanei buruz jasotako xedapenak aplikagarriak izango zaizkie ikerketa-baimena eta ustiapen-emakida dituzten entitateei, baldin eta Hidrokarburoen Ikerketa eta Ustiapenari buruzko ekainaren 27ko 21/1974 Legearen bidez araututa jarraitzen badute.

2.Sozietateen gaineko Zergari buruzko abenduaren 27ko 43/1995 Legea indarrean sartzean, hidrokarburoen ikerketa eta ustiapenenari buruzko 1974ko ekainaren 27ko Legearen Erregelamendua onartzen duen uztailaren 30eko 2362/1976 Errege Dekretuaren 47. artikuluko B.1 paragrafoan ezartzen dituen gehienezko amortizaziokoefizienteen arabera amortizatzen ari diren aktiboak koefiziente horiek aplikatuz amortizatu ahal izango dira, baina hura indarrean sartzen den egunetik hasi eta gehienez 20 urteko epean guztiz amortizaturik egon beharko dute.

3.Martxoaren 5eko 4/2004 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako Sozietateen gaineko Zergari buruzko Legearen testu bategineko bigarren xedapen iragankorreko 4. paragrafoarekin bat etorriz —2015eko urtarrilaren 1a baino lehen abiarazitako zergaldietan indarrean zen idazketa kontuan hartuta—, subjektu pasiboei dagozkien eta oraindik inbertitzeko dauden saldoek 43/1995 Legearen VIII. tituluko X. kapituluan zehaztutako Hidrokarburoen Ustiapenari eta Ikerketari buruzko araubide fiskala aplikatzea aukeratu dutenean, betiere 2002ko abenduaren 31n indarrean zen idazketa kontuan hartuta, horiek Lege honetako 96. artikuluan zehaztutako moduan aplikatuko dira.

Lege honetako 96. artikuluan aipatzen den epea ez da aplikagarria izango zenbateko horien xedea eremuak bertan behera uzteko edo itsas plataformak eraisteko jarduerak badira, betiere zerga, administrazio eta gizarte alorreko neurriak ezartzen dituen abenduaren 30eko 53/2002 Legea indarrean sartzean dagoeneko hor zeuden ustiapenei dagokienez.

Hirugarren xedapen iragankorra. Birmoldaketa eta berrindustrializazioaren onura fiskalak.

Birmoldaketarako Errege Dekretuek eragindako zergadunek birmoldaketa eta berrindustrializazioari buruzko uztailaren 26ko 27/1984 Legean zehaztutako onura fiskalak izango dituzte, horietan aurreikusitako terminoetan.

Laugarren xedapen iragankorra. Sozietateen gaineko Zergari buruzko abenduaren 27ko 43/1995 Legea indarrean sartu aurretik egindako finantza-errentamenduko kontratuak.

Sozietateen gaineko zergaren abenduaren 27ko 43/1995 Legea indarrean sartzean finantza-errentamenduko kontratuak hitzartu baldin badira eta kontratu horien ondorioz eman behar diren ondasunak indarrean sartze hori gertatu baino lehen eman bazaizkio erabiltzaileari edo, ondasun higiezinak izanez gero, indarrean jarri eta hurrengo bi urteko epean ematen direnean, aipatu kontratuak uztailaren 29ko 26/1988 Legeak, Kreditu Entitateen Diziplina eta Interbentzioari buruzkoak, zazpigarren xedapen gehigarrian ezarritakoaren arabera arautuko dira osorik bete arte.

Bosgarren xedapen iragankorra. Urriaren 15eko 2631/1982 Errege Dekretuak onartutako Sozietateen gaineko zergari buruzko Erregelamenduaren 82. artikuluan jasotzen diren hornidura-saldoak.

Sozietateen gaineko zergaren abenduaren 27ko 43/1995 Legea indarrean sartzean zergadunek kaudimengabeziari aurre egiteko fondo bat eratua baldin badute Sozietateen gaineko Zergaren Erregelamendua onartzen duen urriaren 15eko 2631/1982 Errege Dekretuaren 82. artikuluko 6. paragrafoan araututako sistemaz baliatuz, data horretan kobragaitzak diren kredituak estaltzeko erabiliko dute saldoa, eta soberakina egonez gero, geroago sortzen diren kredituei egingo diete aurre osorik kitatu arte.

Bitartean, kreditu horiek estaltzeko egiten diren zuzkidurak ez dira kengarriak izango.

Seigarren xedapen iragankorra. Finantza-eragiketen gaineko mozkinen araubide iragankorra.

Beren legeria espezifikoan, Sozietateen gaineko Zergari buruzko abenduaren 27ko 61/1978 Legeak hirugarren xedapen iragankorraren 2. paragrafoan, eta hura garatzen duten arauetan ezarritakoaren arabera, finantzaketaeta berfinantzaketa-eragiketak burutzeko 1979ko urtarrilaren 1ean zerga honetan onurak aitortuak zituzten saripeko autobideen sozietate emakidadunek, eskubide hori kontserbatuko dute gaur ere. Oro bat, sozietateen gaineko zergaren abenduaren 27ko 43/1995 Legea indarrean sartzean, honako lege-testu hauetan jasotzen den hobaria gozatzen zuten zergadunek hura aplikatzen jarraituko dute. Hona hemen aipatu hobaria jasotzen duten lege-testuak: 61/1978 Legearen 25 c) artikulua; Sozietateen gaineko zergaren kuotak hobaritzeari buruzko maiatzaren 19ko 5/1980 Errege Lege Dekretuaren 1. artikulua, korporazio lokalek, elkarte autonomoek eta estatuak mailegu edo enprestitoengatik ordaindu beharreko interesei buruzkoa; «Sevilla 1992 Erakusketa Unibertsala», «Amerikako Aurkikundearen V. Mendeurrenaren Ospakizunak» eta «Bartzelona 1992 Joko Olinpikoak» programen onura fiskalei buruzko maiatzaren 25eko 12/1988 Legearen 6.5 eta 20. artikuluak, eta «Madril 1992 Europako Kulturaren Hiriburua» programaren onura fiskalei buruzko abenduaren 27ko 30/1990 Legearen 6.5 artikulua, betiere Ekonomia eta Ogasun Ministerioak hitzartutako ebazpena kontuan hartuta.

Zazpigarren xedapen iragankorra. nbertsio kolektiboko erakundeen partaidetzen balio fiskala.

Lege honetako 54. artikuluan aipatzen den balio likidagarriaren soberakina kalkulatzeko, erosketa-baliotzat hartuko da Sozietateen gaineko Zergari buruzko abenduaren 27ko 43/1995 Legea aplikatu den ekitaldiko lehen zergaldiaren lehen eguneko balio likidagarria, zergadunak aipatu aldi horretan dituen partaidetza eta akzioei dagokienean. Akzio edo partaidetzak eskualdatuz edo berreskuratuz lortzen diren errentak zehazterakoan, balio horren eta eskurapen-balio efektiboaren arteko diferentzia ez da eskurapen-baliotzat hartuko.

Inbertsio kolektiboko erakundeek banatutako mozkinetako dibidenduak eta partaidetzak, hau da, 43/1995 Legea indarrean sartu baino lehenagotik lortutako mozkinetatik datozenak, horien bazkide edo partaideen zerga-oinarrian sartuko dira. Zentzu horretan, banatutako lehen erreserbak irabazi diren lehen mozkinekin ordaintzen direla ulertuko da.

Zortzigarren xedapen iragankorra. Lege mailako xedapen diren lehia defendatzeko arauak betetzeko egiten diren aktibo-eskualdaketen zerga-araubidea.

Martxoaren 5eko 4/2004 Legegintzako Errege Dekretu bidez onartutako Sozietateen gaineko Zergari buruzko Legearen testu bateginaren laugarren xedapen gehigarrian –2015eko urtarrilaren 1a baino lehen abiarazitako zergaldietan indarrean zen idazketa kontuan hartuta– zehaztutako terminoetan gauzatutako ondare-elementuen eskualdatzeak

bertan zehaztutakoaren arabera arautuko dira, baita berrinbertsioa eta gainerako betekizun guztiak data horren ondoren hasitako zergaldi batean gertatzen badira ere.

Bederatzigarren xedapen iragankorra. Sozietateen gaineko Zergari buruzko abenduaren 27ko 43/1995 Legean zehaztutako gardentasun fiskaleko araubide fiskal berezia aplikatu duten entitateetako partaidetzen araubide fiskala.

1.Sozietateen gaineko Zergari buruzko abenduaren 27ko 43/1995 Legean zehaztutako gardentasun fiskalaren araubidea bete behar duen banatzen dituen entitateen zergaldietatik eratorritako entitateen mozkinetako partaidetzek eta dibidenduek ez dute sozietateen gaineko zergan eta pertsona fisikoen gaineko zergan tributatuko. Dibidendu edo mozkinetako partaidetza horien zenbatekoa ez da sartuko horiek egotzi zaizkien bazkideen akzio edo partaidetzen erosketa-balioan.

Akzioak edo partaidetzak egozpenaren ostean bereganatu dituzten bazkideen kasuan, zenbateko horietan murriztu egingo da horien eskurapen-balioa.

2.Aurreko paragrafoan aipatutako dibidenduak edo mozkinetako partaidetzak ez daude atxikipenari edo konturako sarrerari lotuta.

3.Aurreko zergaldietan gardentasun fiskaleko araubideari atxikita egon diren entitateen kapitaleko akzioak eta partaidetzak eskualdatzean, erosketa-balioari gehituko zaio erosi eta eskualdatu bitartean akzio edo partaidetzen errenta moduan bazkideei banaketa efektiborik gabe egotzitako zergaldi horietan lortutako mozkin sozialen zenbatekoa, entitateek araubide horren pean tributatu dutenean.

Hamargarren xedapen iragankorra. Martxoaren 5eko 4/2004 Legegintzako Errege Dekretu bidez onartutako Sozietateen gaineko Zergari buruzko Legearen testu bateginean zehaztutako ondare-sozietateen araubide berezia aplikatu duten erakundeetako partaidetzaren araubide fiskala.

1.Martxoaren 5eko 4/2004 Legegintzako Errege Dekretu bidez onartutako Sozietateen gaineko Zergari buruzko Legearen testu bateginean zehaztutako ondaresozietateen araubide berezia aplikatu duten ekitaldietan lortutako mozkinen banaketak honako tratamendu hau izango du:

a) Hartzailea pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren zergaduna bada, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergari buruzko, eta sozietateen gaineko zergaren, ez-egoiliarren errentaren gaineko zergaren eta ondarearen gaineko zergaren legeen aldaketa partzialari buruzko azaroaren 28ko 35/2006 Legearen 25. artikuluaren 1. paragrafoko a) eta b) idatz-zatietan zehaztutako dibidenduak eta mozkinetako partaidetzak ez dira zerga horren zergaldiari dagokion errentan txertatuko. Dibidenduaren banaketa ez da atxikipenari edo konturako sarrerari lotuta egongo.

b) Sozietateen gaineko zerga edo ez-egoiliarren errentaren gaineko zerga ordaindu behar duten eta establezimendu iraunkorra duten zergadunen kasuan, jasotako onurek dagokion zenbatekoaren ehuneko 50eko salbuespena aplikatzeko eskubidea izango dute.

c) Hartzailea establezimendu iraunkorrik gabeko ez-egoiliarren errentaren gaineko zergaren zergaduna bada, lortutako onurek dagokion tratamendua izango dute, zergadun horientzat, martxoaren 5eko 5/2004 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako ez-egoiliarren errentaren gaineko zergaren Legearen testu bateginean zehaztutakoari jarraiki.

2.Ondare-sozietateen araubidea aplikatu den ekitaldietan lortutako mozkinetatik eratorritako erreserbei dagozkien entitateen partaidetza eskualdatzean lortutako errentek honako tratamendu hau jasoko dute:

a) Eskualdatzailea pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren zergaduna denean, eta ondare-galera edo -irabazia zehaztu ahal izateko, martxoaren 5eko 3/2004 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari

buruzko Legearen testu bategineko 35.1.c) artikuluan xedatutakoa aplikatuko da, 2006ko abenduaren 31n indarrean zen idazketari jarraiki.

b) Sozietateen gaineko zerga edo ez-egoiliarren errentaren gaineko zerga ordaindu behar duten eta establezimendu iraunkorra duten eskualdatzaileen kasuan, Lege honetan aurreikusitako salbuespen-araubidea ez da inola ere aplikatu ahal izango.

Errenta horiek zehazteko orduan, konputatu beharreko eskualdaketa-balioa, gutxienez, itxitako azken balantzetik ateratzen den eskualdatutako balioen ondare-balio garbia izango da, behin Ondarearen gaineko Zergaren ondorioetarako izango zuten balioari edo, txikiagoa izanez gero, merkatuko ohiko balioari atxiki gabeko aktiboen kontabilitate-balioa ordezkatu ostean.

Lehenengo lerrokadan xedatutakoa aplikagarria izango da entitatearen disoluzioa, bazkidearen bereizketa, fusioa, zatiketa totala edo partziala, edo aktibo eta pasiboaren lagapen globala gertatzen bada.

c) Eskualdatzailea establezimendu iraunkorrik gabeko ez-egoiliarren errentaren gaineko zergaren zergaduna bada, dagokion trataera izango du, ez-egoiliarren errentaren gaineko zergaren legeko testu bateginean zergadun horientzat zehaztutakoa kontuan hartuta.

3.Ondare-sozietateen araubide bereziaren pean tributatu zuten entitateek informazio-betebeharrak betetzen jarraitu beharko dute, uztailaren 30eko 1777/2004 Errege Dekretuak onartutako sozietateen gaineko zergaren araubideko 47. artikuluan ezarritakoaren arabera.

Hamaikagarren xedapen iragankorra. Sozietate gardenak eta ondare-sozietateak disolbatzean, bazkideei esleitutako ondare-elementuen balio fiskala.

Martxoaren 5eko 4/2004 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako sozietateen gaineko zergaren Legeko testu bategineko hamaseigarren xedapen iragankorrean zehaztutako terminoetan disolbatu eta likidatu diren sozietate gardenen kasuan, bazkideek bereganatutako elementuek xedapen iragankor horretan zehaztutako eskurapen-data eta -balioa izango dituzte.

Sozietateen gaineko zergaren Legeko testu bategineko hogeita laugarren xedapen iragankorrean zehaztutako terminoetan disolbatu eta likidatu diren ondare-sozietateen kasuan, bazkideek bereganatutako elementuek xedapen iragankor horretan zehaztutako eskurapen-data eta -balioa izango dituzte.

Hamabigarren xedapen iragankorra. Azaroaren 16ko 1514/2007 Errege Dekretuak onartutako Kontabilitate Plan Orokorrak, Enpresa Txiki eta Ertainen Kontabilitate Plan Orokorrak, eta azaroaren 16ko 1515/2007 Errege Dekretuak onartutako mikroenpresentzako kontabilitate-irizpide espezifikoek edo uztailaren 24ko 1317/2008 Errege Dekretuak onartutako aseguru-etxeen Kontabilitate Planak lehen aldiz aplikatzeko kontabilitate-egokitzapenen araubide fiskala.

Martxoaren 5eko 4/2004 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako sozietateen gaineko zergaren legeko testu bateginaren hogeita seigarren xedapen iragankorraren 1. paragrafoko hirugarren lerrokadan xedatutakoarekin bat etorriz, gastuei edo diru-sarrerei dagozkien erreserben abonamenduak eta karguak ez badira zergaldian txertatu azaroaren 16ko 1514/2007 Errege Dekretuak onartutako Kontabilitate Plan Nagusiaren lehen aplikazioa edo azaroaren 16ko 1515/2007 Errege Dekretuak onartutako mikroenpresentzako kontabilitate-irizpideen eta Enpresa Txiki eta Ertainen Kontabilitate Plan Nagusiaren baitan, horiek ez dira bertan txertatuko kontabilitate-debengua egitean, arau horietan zehaztutako kontabilitate-irizpideei jarraiki.

Aurreko lerrokadan xedatutakoa aplikagarria izango da uztailaren 24ko 1317/2008 Errege Dekretuak onartutako aseguru-entitateen kontabilitate-planaren lehen aplikazioan egin behar izan den karguen eta erreserba-abonamenduen konturako aplikazioan.

Hamahirugarren xedapen iragankorra. Lege honetan aurreikusitako amortizazio-taula aurretiaz eskuratutako ondare-elementuetan aplikatzea. Aplikatzeko dagoen amortizazio-askatasuna.

1.2015eko urtarrilaren 1a baino lehen abiarazitako zergaldietan, Lege honetako

12.1artikuluan aurreikusitako amortizazio-taula aplikatuta dagokiena ez den beste amortizazio-koefiziente bat aplikatu zaien ondare-elementuak horien balio-bizitza berria osatu arte geratzen diren zergaldietan amortizatuko dira, aipatutako taula horri jarraiki, betiere 2015eko urtarrilaren 1etik abiatutako lehenengo zergaldiaren hasierako balio fiskal garbia kontuan hartuta.

Era berean, 2015eko urtarrilaren 1a baino lehen abiarazitako zergaldietan amortizazio linealeko koefizienteak aplikatzetik eratorritakoa ez den beste amortizazio-metodo bat aplikatu zaien zergadunek –Lege honetan aurreikusitako amortizazio-taula aplikatuta beste amortizazio-epe bat dagokienean–, amortizazio linealeko metodoa aplikatzea aukeratu ahal izango dute horien balio-bizitza berria amaitu arte, betiere 2015eko urtarrilaren 1etik aurrera hasitako lehenengo zergaldiaren hasieran zuten balio fiskal garbia kontuan hartuta.

2003ko urtarrilaren 1etik 2004ko abenduaren 31ra egindako aktibo berriak eskuratzean, Lege honetan aurreikusitako gehieneko amortizazio linealeko koefizienteak aplikatuko dira, eta horiek 1,1 zifrarekin biderkatuko dira.

Lege hau indarrean sartu ostean sor daitezkeen zergadunek aplikatutako amortizaziokoefizienteetako aldaketak kontabilitate-estimazioaren aldaketa gisa kontabilizatuko dira.

2.Martxoaren 30eko 12/2012 Errege Lege Dekretua indarrean sartu arte sozietateen gaineko zergaren Legearen testu bategineko hamaikagarren xedapen gehigarria − enplegua eta ekonomia berreskuratzeko sustapen-neurriei buruzko apirilaren 9ko 6/2010 Errege Lege Dekretuaren eta zerga eta lan esparruko jarduerei eta inbertsioa eta enplegusorrera sustatzeko jarduera liberalizatzaileei buruzko abenduaren 3ko 13/2010 Errege

Lege Dekretuaren idazketaren arabera− aplikatzeko moduko inbertsioak egin eta amortizazio-askatasunari dagozkion zenbatekoak aplikatzeke dituzten zergadunek goiko errege lege-dekretuan ezarritako baldintzetan aplikatu ahal izango dituzte zenbateko horiek.

Hamalaugarren xedapen iragankorra. Finantza-merkataritzako funtsa.

Martxoaren 5eko 4/2004 Legegintzako Errege Dekretu bidez onartutako Sozietateen gaineko Zergari buruzko Legearen testu bategineko 12. artikuluko 5. paragrafoan zehaztutako kenkaria aplikatzen jarraituko da —2015eko urtarrilaren 1a baino lehen abiarazitako zergaldietarako indarrean zen idazketa kontuan hartuta—, bertan zehaztutako terminoetan, egoitza Espainiako lurraldean ez duten entitateen funts propioetako partaidetza ordezkatzen duten balio-eskurapenei dagokienez, betiere horiek 2007ko abenduaren 21a baino lehen egin badira, baita 2007ko abenduaren 21era arte hitzartutako betebehar atzeraezinarekin egindakoak ere, betiere Europako Batzordearen 2009ko urriaren 28ko Erabakiaren 1. artikuluko 3. paragrafoan eta Europako Batzordearen 2011ko urtarrilaren 12ko Erabakiaren 1. artikuluko 3. paragrafoan zehaztutakoari jarraiki.

Era berean, 2007ko abenduaren 21aren eta 2011ko maiatzaren 21aren artean egin diren eta egoitza Europar Batasuneko beste estatu kide batean ez duten entitateen funts propioetan partaidetza gehien duten balio-eskurapenen kasuan, 12. artikuluko 5. paragrafoan adierazitako kenkaria aplikatu ahal izango da enpresen mugaz haraindiko konbinazioetan oztopo juridiko esplizituak daudela egiaztatzen denean, Batzordearen 2011ko urtarrilaren 12ko Erabaki horretako 1. artikuluko 4 eta 5. paragrafoetan zehaztutako terminoetan.

Hamabosgarren xedapen iragankorra. Ibilgetu materiala narriatzeagatik sortutako galerak, higiezinetako inbertsioak, ibilgetu ez-materiala eta zorra ordezkatzen duten balioak.

Ibilgetu materialaren narriadurak, higiezinetako inbertsioek, ibilgetu ez-materialaren eta 2015ko urtarrilaren 1a baino lehen abiarazitako zergaldietan fiskalki kengarriak izango liratekeen zorra ordezkatzen duten balioek eragindako galeren bihurketak sozietateen gaineko zergaren zergaldian txertatuko dira kontabilitate-esparruan, horien balioa berreskuratu den kontabilitate-esparruan.

Balio-bizitza mugagabea duten ibilgetu ez-materialen kasuan, bihurketa hori zergaoinarrian txertatuko da, ibilgetu aktiboak Lege honetako 13.3 artikuluan xedatutakoari jarraiki izango zukeen balio fiskalaren muga kontuan hartuta.

Hamaseigarren xedapen iragankorra. Entitateen funts propioetako edo kapitaleko partaidetzaren balore adierazgarrien narriaduragatiko galerei eta establezimendu iraunkorren bitartez atzerrian lortutako errenta negatiboei aplikatu beharreko araubide iragankorra, betiere 2013ko urtarrilaren 1a baino lehen abiarazitako zergaldietan sortu badira.

1.Martxoaren 5eko 4/2004 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako Sozietateen gaineko Zergari buruzko Legearen testu bateginaren 12. artikuluaren 3. paragrafoan zehazten denari jarraiki, sozietateen gaineko zergaren zerga-oinarriari kengarriak zaizkion

entitateen kapitaleko edo funts propioetako partaidetzaren balore adierazgarrien narriaduragatiko galeren bihurketak −2013ko urtarrilaren 1a baino lehen abiarazitako zergaldietan, eta galera eta irabazien kontuan kontabilitate-egozpena dena dela− honako

zerga-oinarri honetan gehituko dira: ekitaldi amaierako funtsen balioa ekitaldi hasierakoa baino handiagoa den aldiko zerga-oinarrian, haren partaidetzaren arabera; gainera, behar bezala hartu beharko dira kontuan bertan egindako ekarpenak edo ekarpenen itzulketak, betiere zehaztutako mugari kalterik egin gabe. Ondorio horietarako, eta lerrokada honetan zehaztutako moduan, ekitaldiaren amaierako eta hasierako funts propioen balioaren arteko diferentzia positiboa fiskalki kengarriak izan diren narriaduragatiko galerei dagokiela ulertuko da.

Era berean, zerga-oinarrian gehituko dira narriaduragatiko galera horiek ere; horiek entitate parte-hartzaileen aldetik jasotako dibidenduen edo etekinetako partaidetzen zenbatekoa izango dute, banaketa horrek kontabilitate-sarreraren izaera ez duen kasuetan salbu.

Paragrafo honetan xedatutakoa ez da aplikatuko partaidetza-balioaren narriaduragatiko galeretan, baldin eta horiek etekinetako partaidetzen edo dibidenduen banaketaren arabera zehaztuta badaude eta barneko zergapetze bikoitzagatiko kenkariaren aplikazioa eragin ez badute, edo galera horiek nazioarteko zergapetze bikoitzagatiko kenkarien esparruan kengarriak izan ez badira.

2.Merkatu arautu batean kotizatzen duten eta 2013ko urtarrilaren 1a baino lehen abiarazitako zergaldietan Sozietateen gaineko Zergari buruzko Legearen testu bategineko

12. artikuluaren 3. paragrafoa aplikatu ez zaien entitateen kapitaleko edo funts propioetako partaidetzaren balio adierazgarrien narriaduragatik izandako galeren bihurketak balio horiek berreskuratzen diren zergaldiko sozietateen gaineko zergaren zerga-oinarrian txertatuko dira, kontabilitate-esparruan.

3.Establezimendu iraunkor batek lortutako errenta negatibo garbiak entitatearen zerga-oinarrian txertatu badira 2013ko urtarrilaren 1a baino lehen abiarazitako zergaldietan, lege honetako 22. artikuluan aurreikusitako salbuespena edo 31. artikuluan adierazitako kenkaria gero lortutako errenta positiboei bakarrik aplikatuko zaizkie, errenta negatibo horien zenbatekoa gainditzen duten unean, alegia.

4.Establezimendu iraunkor bat eskualdatzen bada, eta lege honetako 77. artikuluko

1.paragrafoko b) idatz-zatian aurreikusitako araubidea aplikatu behar bada, Espainiako lurraldean dagoen entitate eskualdatzailearen zerga-oinarriak honako gehikuntza hau izango du: establezimendu iraunkorrak 2013ko urtarrilaren 1a baino lehen abiarazitako

zergaldietan inputatutako errenta negatiboen eta positiboen arteko diferentzia, betiere haren eskualdatzetik eragindako errenta positiboari dagokion muga kontuan hartuta.

5.Sozietateen gaineko Zergari buruzko Legearen testu bategineko 50. artikuluan aurreikusitako —2015eko urtarrilaren 1a baino lehen abiarazitako zergaldietarako indarrean zen idazketari jarraiki— salbuespen-erregimena aukeratu duten aldi baterako enpresa-elkarteen kasuan, atzerrian errenta negatiboak lortu badituzte eta horiek elkarteko entitateen zerga-oinarrian txertatu badira 2013ko urtarrilaren 1a baino lehen abiarazitako zergaldietan, aldi baterako elkarketak errenta positiboak lortzen dituen ondoz ondoko hurrengo ekitaldietan, entitate partaideek izaera positiboz sartu beharko dute beren zerga-oinarrian lehendik egotzitako errenta negatiboa. Errenta positibo horien zenbatekoak ezarriko du muga.

Arau bera aplikatuko da atzerriko obretan, zerbitzuetan eta horniduretan parte hartzen duten entitateen kasuan, adierazitako salbuespen-araubideari atxikitako aldi baterako enpresa-elkarteen antzeko lankidetza-formulak erabiltzen direnean.

6.Lege honetako VII. tituluko VII. kapituluan zehaztutako zerga-araubide bereziaren araberako berregituraketa-eragiketen kasuan:

a) Bazkideak lurralde espainiarreko egoiliar izateari uzten badio, lege honen 80. artikuluko 4. paragrafoak eta 81. artikuluko 3. paragrafoak aipatzen duten diferentzia zuzenduko da egoki bada, eta zuzenketa hori 2013ko urtarrilaren 1a baino lehen abiarazitako zergaldietan fiskalki kenkaridunak izan diren balio-narriaduragatiko galeren araberakoak izango dira.

b) Lege honetako 84. artikuluko 2. paragrafoan aurreikusitakoaren ondorioetarako, entitate eskualdatzaileak galerak izan baditu eta, horien ondorioz, entitate eskuratzaileak edo beste entitate batek entitate eskualdatzailearen kapitalean duen partaidetzak balioa galdu badu, galera horiei dagozkien zerga-oinarri negatiboak ezingo dira inoiz konpentsatu entitate horiek Merkataritza Kodearen 42. artikuluan adierazten den sozietate-multzo bati dagozkionean, horien egoitzaren kokapena eta urteko kontu bateratuak formulatu beharra dena dela, balio-galera horiek 2013ko urtarrilaren 1a baino lehen abiarazitako zergaldietan gertatu badira.

7.Lege honetako 26. artikuluko 1. paragrafoko lehenengo lerrokadan zehaztutako muga ez da aplikagarria izango xedapen iragankor honen aurreko paragrafoetan xedatutakoa aplikatzean zerga-oinarrian txertatu diren narriaduragatiko galeren bihurketari dagozkion errenten zenbatekoan, betiere konpentsatu nahi diren zerga-oinarri negatiboak sortu diren zergaldian zehar kendutako narriaduragatiko galerek epe horretan kendu daitezkeen gastuen ehuneko 90 ordezkatzen dutenean, gutxienez. Entitateak 2013. urteko urtarrilaren 1a baino lehen abiarazitako hainbat alditan sortutako zerga-oinarri negatiboak baditu, betekizun hori bete ahal izango da zergaldi horietan kendu daitezkeen gastu guztien kontaketa erantsia kontuan hartuta.

Hamazazpigarren xedapen iragankorra. 2014ko ekainaren 20a baino lehen igorritako edo emandako finantza-tresna batzuei aplika dakiekeen araubidea.

Lege honetako 15. artikuluko a) idatz-zatian eta 21. artikuluko 2. paragrafoan xedatutakoa ez zaie aplikatuko 2014ko ekainaren 20a baino lehen emandako mailegu partaidetuei.

2015eko urtarrilaren 1a baino lehen egindako balore-maileguko eragiketak Zerga, Administrazio eta Gizarte Arloko Neurriei buruzko abenduaren 30eko 62/2003 Legearen hemezortzigarren xedapen gehigarrian zehaztutako araubide fiskalaren arabera arautuko dira, 2015eko urtarrilaren 1a baino lehen abiarazitako zergaldietan indarrean zen idazketa kontuan hartuta.

Hemezortzigarren xedapen iragankorra. Entitateen kapitalean edo funts propioetan partaidetzak erosteko eragiketetan zorpetzea.

1.Lege honetako 67. artikuluko b) idatz-zatian xedatutakoa ez zaie aplikatuko talde fiskal batera 2014ko ekainaren 20a baino lehen abiarazitako zergaldietan txertatu diren entitateen kasuan.

2.Lege honetako 16. artikuluko 5. paragrafoan eta 83. artikuluan xedatutakoa ez zaie aplikatuko 2014ko ekainaren 20a baino lehen egindako berregituratze-eragiketei. 2014ko ekainaren 20aren ostean egindako zerga-baterakuntzaren talde berari dagozkien entitateen artean egindako berregituratze-eragiketekin lotutako xedapenetan xedatutakoa ere ez da aplikagarria izango, data horren aurretik abiarazitako zergaldietan.

Hemeretzigarren xedapen iragankorra. Partaidetzak eskualdatuta lortzen diren errentak.

1.Entitateen funts propioetako edo kapitaleko partaidetzak eskualdatuz gero – zergadunak fiskalki kengarria den balore-zuzenketaren bat egin badu–, balioaren zuzenketa zergadunaren zerga-oinarrian txertatuko da, Lege honetako 21. artikuluan adierazten den salbuespena zehazteko.

2.Entitate egoiliar baten partaidetza eskualdatzetik eratorritako errenta negatiboen zenbatekoa murriztu egingo da 2009. urtean abiarazitako zergaldien ostean eta 2015eko urtarrilaren 1era arte abiarazitako zergaldietako entitate parte-hartzailearengandik jasotako etekinetako partaidetzen edo dibidenduen zenbatekoan, betiere etekinetako partaidetza edo dibidenduek hura erosi zeneko balioa murrizten ez badute eta martxoaren 5eko 4/2004 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako Sozietateen gaineko Zergari buruzko Legearen testu bategineko 30. artikuluko 2. paragrafoan aurreikusitako barneko zergapetze bikoitzagatiko kenkaria aplikatzeko eskubidea izan badute.

Hogeigarren xedapen iragankorra. Aktibo ukiezin jakin batzuetatik datozen sarreren murrizketaren araubide iragankorra.

Ekintzaileei eta beren nazioartekotzeari laguntzeko irailaren 27ko 14/2013 Legea indarrean sartu aurretik egindako aktibo ukiezinen ustiapenari edo erabilera-eskubideari dagozkion lagapenak martxoaren 5eko 4/2004 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako Sozietateen gaineko Zergari buruzko Legearen testu bategineko 23. artikuluan zehaztutakoari jarraiki arautuko dira, kontabilitate arloko merkataritza-legeria eraberritu eta egokitzeko uztailaren 4ko 16/2007 Legearen zortzigarren xedapen gehigarriko 1.zortzi paragrafoan idatzitako moduan, Europar Batasunaren arauetan oinarritutako nazioarteko harmonizatzea gauzatzeko.

Hogeita batgarren xedapen iragankorra. Sozietateen gaineko zergan konpentsatu beharreko zerga-oinarri negatiboak.

2015eko urtarrilaren 1etik aurrera abiarazi den lehen zergaldiaren hasieran oraindik konpentsatzeko zeuden zerga-oinarri negatiboak hurrengo zergaldietan konpentsatu ahal izango dira.

Hogeita bigarren xedapen iragankorra. Erakunde sortu berriak. Karga-tasa murriztua, enplegua mantendu edo sortzeagatik.

1.2013ko urtarrilaren 1aren eta 2014ko abenduaren 31ren artean eratu diren eta jarduera ekonomikoak gauzatzen dituzten entitate sortu berriek martxoaren 5eko 4/2004 Legegintzako Errege Dekretu bidez onartutako sozietateen gaineko zergaren legeko testu bategineko hemeretzigarren xedapen gehigarrian zehaztutakoari jarraiki tributatuko dute.

2.Sozietateen gaineko Zergari buruzko Legearen testu bategineko hamabigarren xedapen gehigarrian xedatutakoaren pean dauden entitateek –2015eko urtarrilaren 1a baino lehen abiarazitako zergaldietan indarrean zen idazketari jarraiki– bertan

zehaztutakoa bete beharko dute, baita eskatutako betekizunak 2015eko urtarrilaren 1aren ostean abiarazitako zergaldietan gertatzen badira ere.

Hogeita hirugarren xedapen iragankorra. Kenkarien sozietateen gaineko zergaren araubide iragankorra, zergapetze bikoitza saihesteko.

1.2015eko urtarrilaren 1a baino lehen abiarazitako zergaldietan sortutako partaidetzak eskuratzen badira, egoitza Espainiako lurraldean duten entitateen funts propioetako edo kapitaleko balio adierazgarriei dagozkien mozkin-partaidetzek edo dibidenduek, baldin eta Lege honetako 21. artikuluan zehaztutako betekizunak betetzen badituzte, artikulu horretan aurreikusitako salbuespena aplikatu ahal izango dute.

Dena den, eta betekizun horiek beteta, partaidetzaren eskurapen-prezioaren eta edozein titulutan egindako bazkideen ekarpenek duten balioaren arteko alde positiboari dagozkion mozkinetako partaidetzen edo dibidenduen banaketa ez da errenta gisa hartuko, eta partaidetzaren balio fiskala murriztuko du. Gainera, zergadunak ehuneko 100eko kenkaria aplikatu ahal izango du mozkinetako partaidetza edo dibidendu horien kuota osoari dagokionez, honako kasu hauetan:

a) Zergadunak behar bezala frogatzen duenean etekinetako partaidetzaren edo dibidenduaren zenbateko baliokidea sozietateen gaineko zergaren zerga-oinarrian sartu dela, martxoaren 5eko 4/2004 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako sozietateen gaineko zergaren legeko testu bategineko 28. artikuluaren 1, 2 eta 7. paragrafoetan edo

114. artikuluan aurreikusitako karga-tasaren batean zergatuz, partaidetzaren ondoz ondoko entitate jabeek eskualdatzetik lortutako errentaren kontzeptuan, eta aipatu errentak ez duela testu bategin horretan aurreikusitako kenkarietarako eskubiderik izan gainbalioen barneko zergapetze bikoitzagatik.

Kasu horretan, partaidetzaren aurreko entitate-jabeek ezohiko mozkinen berrinbertsioa aplikatzen badiete eskualdatzearen eraginez lortutako errentei, Sozietateen gaineko Zergari buruzko Legearen testu bategineko 42. artikuluan zehazten den moduan, kenkaria dibidenduaren edo mozkinetako partaidetzaren ehuneko 18 izango da.

b) Zergadunak frogatzen duenean dibidenduaren edo etekinetako partaidetzaren zenbateko baliokidea pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren zerga-oinarrian 2015eko urtarrilaren 1a baino lehen sartu dela, partaidetzaren ondoz ondoko jabe izan diren pertsona fisikoek eskualdatzetik lortutako errentaren azalpenez.

Kasu horretan, kenkariak ezin izango du gainditu dibidenduari edo etekinetako partaidetzari pertsona fisikoen errentaren gaineko zergan aurrezkiaren edo zergaoinarriaren zati berezian txertatutako ondare-irabaziei dagokien karga-tasa aplikatzetik lortzen den zenbatekoa, 2007ko urtarrilaren 1etik aurrera egindako eskualdatzeen kasuan.

Paragrafo honetan zehaztutako kenkaria ere aplikagarria izango da etekinetako partaidetzaren edo dibidenduaren banaketak zehazten ez duenean errenta zergaoinarrian sartu behar denik, sarrera gisa hartzen ez delako.

Kenkari hau partzialki aplikatuko da paragrafo honetan adierazitako frogak izaera partziala duenean.

2.2015eko urtarrilaren 1a baino lehen abiarazitako zergaldietan gertatutako partaidetza-eskurapenen kasuan, egoitza Espainiako lurraldean ez duten eta Lege honetako 32. artikuluan zehaztutako betekizunak betetzen dituzten entitateen funts propioak edo kapitala ordezkatzen duten balioei dagozkin mozkinetako partaidetzen eta dibidenduen kasuan, horiek partaidetzaren eskurapen-prezioaren eta eskurapena egin den momentuko entitate partaidetuaren funts propioen arteko alde positiboari dagokienean, hura ez da errenta gisa hartuko eta partaidetzaren balio fiskala murriztuko du, betiere zergadunak mozkinetako partaidetza edo dibidenduaren zenbateko baliokide bat Espainian tributatu duela egiaztatzen badu partaidetza eskualdatzeko edozein modutan. Gehigarri gisa, zergadunak Lege honetako 32. artikuluan aurreikusitako kenkaria aplikatu ahal izango du; haren 4. paragrafoan aipatutako muga kalkulatzeko,

dibidendu edo mozkinetako partaidetza horiek zerga-oinarrian txertatzetik ateratako kuota osoa hartuko da kontuan.

Arau bera aplikatuko da etekinetako partaidetzaren edo dibidenduaren banaketak zehazten ez duenean errenta zerga-oinarrian sartu behar denik, sarrera gisa hartzen ez delako.

3.Egoitza Espainiako lurraldean duten entitateen funts propioak edo kapitala ordezkatzen duten balioetatik datozen etekinetako partaidetzen eta dibidenduen kasuan ez da aplikatuko Xedapen honetako 1. paragrafoan adierazitakoa, betiere horiek sozietate arteko zergapetze bikoitza zuzentzeko premiazko neurri fiskalei buruzko eta enpresen nazioartekotzea sustatzeko pizgarriei buruzko ekainaren 7ko 8/1996 Errege Lege Dekretua indarrean sartu aurretik eskuratu badira. Kasu horretan, sozietateen gaineko zergaren abenduaren 27ko 43/1995 Legearen 28. artikuluan jasotzen diren murriztapenak aplikatu beharko dira, betiere haren jatorrizko idazketa aintzat hartuta, 8/1996 Errege Lege Dekretua indarrean sartu aurretikoa.

4.Sozietateen gaineko Zergari buruzko Legearen testu bategineko 30, 31 eta 32. artikuluetan –2015eko urtarrilaren 1a baino lehen abiarazitako zergaldietan indarrean zen idazketari jarraiki– zehaztutako zergapetze bikoitzagatik aplikatutako kenkariak Lege hau indarrean sartzean oraindik aplikatzeko daudenean, eta kuota osorik ez dagoelako kendu ez diren Xedapen hau aplikatu ostean sortutako kenkariak hurrengo zergaldietan kendu ahal izango dira.

Xedapen iragankor honetan eta testu bategin horretako 30, 31.1.b) eta 32.3 artikuluetan zehaztutako kenkarien zenbatekoa kalkulatzeko, hura aplikatuko den zergaldian indarrean den karga-tasa hartuko da kontuan.

5.Sozietateen gaineko Zergari buruzko Legearen testu bategineko VII. tituluko VIII. kapituluan –2015eko urtarrilaren 1a baino lehen abiarazitako zergaldietan indarrean zen idazketari jarraiki– xedatutakoari jarraiki gauzatutako berregituratze-eragiketen kasuan, testu bategin horretako 86, 87.2 eta 94. artikuluetan aurreikusitako balorazio-arauen aplikaziotik sor daitekeen zergapetze bikoitza saihesteko, ekarritako ondasunei egotz dakizkiekeen errenten kargura banatutako etekinek salbuespena aplikatu ahal izango dute dibidenduen zergapetze bikoitza saihesteko, bazkidearen partaidetza-ehunekoa eta antzinatasunak denak direla. Irizpide hori bera hartuko da aintzat partaidetzak eskualdatuta lortzen diren errentei buruz xedatutakoa aplikatzeko.

Baldin eta entitate eskuratzaileak kontabilizatu duen moduagatik aurreko paragrafoan jasotako arauak aplikatuta ere zergapetze bikoitza saihestea ezinezkoa izan bada, iraungitzera doanean, Sozietateen gaineko Zergari buruzko Legearen testu bategineko 86, 87.2 eta 94. artikuluetan jasotako balorazio-arauak aplikatuz burutuko ziren doikuntzen kontrakoak egingo ditu entitate horrek. Entitate eskuratzaileak kontrako zeinua duten doitze horiek egin ahal izango ditu iraungi aurretik, baldin eta frogatzen bada bazkideek euren partaidetza eskualdatu dutela, eskualdaketa hori egiteko euren zerga-oinarrian sartu den zenbatekoaren mugaz.

Hogeita laugarren xedapen iragankorra. Sozietateen gaineko zergan aplikatzeko dauden jarduera jakin batzuk sustatzeko kenkariak.

1.Sozietateen gaineko zergari buruzko abenduaren 27ko 61/1978 Legearen 26. artikuluarekin bat etorriz sortutako ibilgetu material finko berrietako inbertsioek eragindako kenkariak –urriaren 15eko 2631/1982 Errege Dekretuak onartutako sozietateen gaineko zergaren erregelamenduko 218.3 artikuluan zehaztutakoari jarraiki egindako ordainketen zergaldietan aplikatzea erabaki den kasuetan– ordainketa horiek egin diren zergaldietako likidazioetan aplikatzen jarraituko dira, arau horretan aurreikusitako baldintzen eta betekizunen arabera.

Aurreko lerrokadan aipatzen diren kenkariak kentzeko orduan, Lege horretan eta Estatuaren Aurrekontu Orokorrei buruzko legeetan aurreikusitako kuota likidoaren muga errespetatuko da.

Ondorio horietarako, kuota likido gisa hartuko da kuota osoa Lege honetako VI. tituluko II eta III. kapituluetan aurreikusitako kenkarietan eta hobarietan kentzetik geratzen dena.

Abenduaren 27ko 61/1978 Legearen 26. artikuluko modalitateetatik edo zergaldietatik eratorritako kenkariek ezin izango dute kuota likidoaren ehuneko 35eko muga bateratua gainditu.

Aurreko lerrokadetan adierazten diren kenkariak Lege honetako VI. tituluko II eta III. kapituluetan zehaztutako kenkariak eta hobariak egin ostean gauzatuko dira, eta horren ostean, VI. tituluko IV. kapituluan zehaztutako kenkariak aplikatuko dira; horien muga aurreko lerrokadan zehaztutakoa kontuan hartu gabe zenbatuko da.

2.Martxoaren 5eko 3/2004 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako pertsona fisikoen errentaren gaineko zergari buruzko legearen testu bategineko 69.2 artikuluan zehazten diren eta 2015eko urtarrilaren 1aren ostean abiarazitako lehen zergaldia hastean aplikatzeko zeuden ondare-sozietateen araubidea aplikatu zaien zergaldietan sortutako kuota osoko kenkariak zergaldi horretatik aurrera kendu ahal izango dira, Lege honetan zehaztutako mugak eta baldintzak aintzat hartuta.

3.Sozietateen gaineko Zergari buruzko abenduaren 27ko 43/1995 Legearen VI. tituluko IV. kapituluan eta martxoaren 5eko 4/2004 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako Sozietateen gaineko Zergari buruzko Legearen testu bategineko VI. tituluko IV. kapituluan aurreikusitako kenkariak, 2015eko urtarrilaren 1etik aurrera abiarazitako lehenengo zergaldian oraindik aplikatzeko badaude, horiek zergaldi horretatik aurrera kendu ahal izango dira, betiere data horren aurretik aplikagarria den araudian aurreikusitako betekizunak aintzat hartuta, eta Lege honetako 39. artikuluan zehaztutako baldintzen eta epearen arabera. 39. artikulu horretan zehaztutako muga ere aplikatuko da Sozietateen gaineko Zergari buruzko Legearen testu bategineko 42. artikuluan araututako ezohiko mozkinen berrinbertsioak eragindako kenkarietan, betiere 2015eko urtarrilaren 1a baino lehen abiarazitako zergaldietan indarrean zen idazketa kontuan hartuta, eta kenkari hori hartuko da kontuan aipatutako muga kalkulatu ahal izateko.

4.Oraindik aplikatzeko dituzten eta 2015eko urtarrilaren 1a baino lehen abiarazitako zergaldietan indarrean zen idazkeraren araberako Sozietateen gaineko Zergari buruzko Legearen testu bategineko 30. artikulua aplikatu behar zaien zergapetze bikoitzagatiko kenkariak dituzten entitateen kasuan, Lege honetako 39. artikuluko 1. paragrafoko azken lerrokadan zehaztutako muga kenkarietan murriztutako kuota osoari dagokionez aplikatuko da, nazio barneko nahiz nazioarteko zergapetze bikoitza eta aplikatutako hobariak saihesteko.

5.Sozietateen gaineko Zergari buruzko Legearen testu bategineko 37. artikuluan aurreikusitako inbertsio-kenkariaren pean dauden errentak —2015eko urtarrilaren 1a baino lehen abiarazitako zergaldietan indarrean zen idazketari jarraiki— bertan eta haren garapen-arauetan zehaztutakoaren arabera arautuko dira, baita inbertsioa eta eskatutako betekizunak 2015eko urtarrilaren 1aren ostean abiarazitako zergaldietan gertatzen direnean ere.

6.2002ko urtarrilaren 1era arte indarrean izan den idazkeraren araberako Sozietateen gaineko Zergari buruzko abenduaren 27ko 43/1995 Legearen 21. artikuluan aurreikusitako ezohiko mozkinen berrinbertsioaren pean dauden errentak 21. artikuluan eta hura garatzen duten arauetan zehaztutakoari jarraiki arautuko dira, Zerga, Administrazio eta Gizarte Arloko Neurriei buruzko abenduaren 27ko 24/2001 Legearen hirugarren xedapen iragankorreko bigarren paragrafoa aplikatzeagatiko 43/2001 Legearen 36 ter artikuluan zehaztutako kenkaria aplikatu ez dutenean.

7.Sozietateen gaineko Zergari buruzko Legearen testu bategineko 42. artikuluan aurreikusitako ezohiko mozkinen berrinbertsioagatiko kenkariaren pean dauden errentak –2015eko urtarrilaren 1a baino lehen abiarazitako zergaldietan indarrean zen idazketari jarraiki– bertan eta haren garapen-arauetan zehaztutakoaren arabera arautuko dira, baita berrinbertsioa eta eskatutako betekizunak 2015eko urtarrilaren 1aren ostean abiarazitako zergaldietan gertatzen direnean ere.

Dena den, epeka egiten diren edo prezio atzeratua duten eragiketen kasuan, artikulu horretako 1. paragrafoan zehaztutako kenkarien ehunekoak 12 eta 17 izan ordez, 10 eta 15 izango dira, hurrenez hurren, 2015. urtean abiarazitako zergaldien zerga-oinarrian txertatutako errententzako kenkaria gauzatu den zergaldia dena dela. Era berean, ehuneko horiek ehuneko 7 eta 12 izango dira, hurrenez hurren, kenkaria egiteko zergaldia dena dela, 2016ko urtarrilaren 1etik aurrera abiarazitako zergaldietako zerga-oinarrian txertatutako errenten kasuan.

Hogeita bosgarren xedapen iragankorra. Talde fiskalak.

1.Lege hau indarrean sartzean zerga-baterakuntzako araubidea aplikatu zaien entitateek hura aplikatzen jarraituko dute, Lege honetako VII. tituluko VI. kapituluan zehaztutako arauei jarraiki.

2.Lege honetako 58. artikuluan xedatutakoari jarraiki, zerga-baterakuntzako talde baten menpeko gisa hartzeko baldintzak betetzen dituzten entitateak –Lege hau indarrean sartu aurretik hura osatzen ez zutenak, horretarako beharrezko betekizunak betetzen ez zituztelako– talde horretan txertatuko dira 2015eko urtarrilaren 1etik aurrera abiarazitako lehen zergaldian. Lege honetako 61. artikuluan aipatzen den aukera eta jakinarazpena aipatutako zergaldiaren barnean egin beharko dira.

Talde fiskala ez da iraungiko 2015eko urtarrilaren 1a baino lehen abiarazitako zergaldietan haren entitate nagusia egoitza Espainiako lurraldean ez duen entitate baten menpeko entitate bihurtzen bada, betiere Lege honetako 58. artikuluan xedatutakoari jarraiki eta data horretatik aurrera abiarazten den lehen zergaldian, talde fiskal hori aurretiaz zegoen beste batean txertatzen den kasuetan salbu. Azken kasu horretan, Lege honetako 74. artikuluko 3. paragrafoan aurreikusitako ondorioak izango dira aplikagarriak, eta Lege honetako 61. artikuluko 6. paragrafoan aipatzen den aukera eta jakinarazpena 2015eko lehen zergaldian gauzatu beharko dira.

3.Lege honetako 58. artikuluan xedatutakoari jarraiki, zerga-baterakuntzako talde bat osatzeko baldintzak betetzen dituzten eta Lege hau indarrean sartu aurretik hura osatzen ez zuten entitateek –horretarako beharrezko betekizunak betetzen ez zituztelako–, 2015eko urtarrilaren 1etik aurrera abiarazitako lehenengo zergaldian aplikatu ahal izango dute zerga-baterakuntzako araubidea, betiere Lege honetako 61. artikuluan aipatzen diren aukera eta jakinarazpena zergaldi hori amaitu aurretik gauzatzen badira.

4.Lege honetako 74. artikuluko 3. paragrafoan aurreikusitako ondorioak aplikagarriak izango dira entitate nagusiak egoitza Espainian duen entitate baten menpeko baldintza bereganatzen duen entitate nagusiari dagozkion talde fiskalei dagokienez, betiere Lege honetako 58. artikuluan xedatutakoa 2015eko urtarrilaren 1etik aurrera abiarazitako lehen zergaldian aplikatuz. Kasu horretan, Lege honetako 61. artikuluan aipatzen den aukera eta jakinarazpena aipatutako zergaldiaren barnean egin beharko dira.

5.Lege honetako 58. artikuluan xedatutakoa aplikatuz, bi talde fiskal edo gehiago txertatu behar badira, txertaketa hori, eta hala badagokio, beste entitate batzuen talde fiskaleko txertaketa –entitate nagusiak baldintza hori betetzen duenean–, 2016ko urtarrilaren 1etik aurrera abiarazitako lehen zergaldian gauzatu ahal izango da. Kasu horretan, horiek zerga-baterakuntzako araubidea aplikatzen jarraitu ahal izango dute 2015. urtean abiarazitako zergaldietan eta 2014ko abenduaren 31n zuten osaera berarekin; halere, 2015eko urtarrilaren 1a baino lehen abiarazitako zergaldietan indarrean zen idazkeraren araberako Sozietateen gaineko Zergari buruzko Legearen testu bategineko 67. artikuluan aurreikusitako baldintzaren bat gertatzeari kalterik egin gabe, horiek entitateren baten txertaketa edo kanporatzea edo taldearen iraungitzea zehaztu baitezakete.

6.2015eko urtarrilaren 1a baino lehen abiarazi diren eta Lege hau indarrean sartzean oraindik txertatzeko zeuden entitateen partaidetzak eskualdatzetik eratorritako ezabaketak, 65. artikuluan zehaztutakoari jarraiki txertatuko dira, eta horiei Lege honetako

21. artikuluan xedatutakoa aplikatuko zaie.

Hogeita seigarren xedapen iragankorra. Aurrezki-kutxen babes-sistema instituzional bateko kreditu-entitateek eratutako taldeen zerga-baterakuntzako araubidea.

1.Lege honetako VII. tituluko VI. kapituluan ezarritako zerga-baterakuntzaren araubidea aplikatzeko, talde bateko sozietate nagusia finantza-bitartekarien inbertsiokoefizienteei, baliabide propioei eta informazio-betebeharrei buruzko maiatzaren 25eko 13/1985 Legeko 8. artikuluko 3. paragrafoko d) idatz-zatian aipatzen denaren moduko babes-sistema instituzional bateko entitate zentrala bada, honako hauek hartu behar dira aintzat:

a) Araubide hori babes-sistema instituzionala eratzen den zergaldia hasten denetik aplika daiteke. Lege honetako 61. artikuluan aipatzen den araubide hori aplikatzea hautatzeko eta hautapenaren berri emateko epealdia zergaldi hori amaitu artekoa izango da.

Lege honetako 85. artikuluko 58.2.a) artikuluko baldintzak betetzen dituzten sozietateak zergaldi horretan bertan sartuko dira taldean, baldin eta horien kapitalaren partaidetzak entitate zentralari eman bazaizkio integrazio-plana betetzeko eta entitate horrek zergaldia amaitu arte mantentzen baditu partaidetzak, lege honetako VII. tituluko VII. kapituluan eta Aurrezki-kutxen gobernu-organoei eta araubide juridikoaren beste alderdi batzuei buruzko uztailaren 9ko 11/2010 Errege Lege Dekretuko 7.1 artikuluan ezarritako zerga-araubideetan egindako eragiketen bidez, eta ekarpena egiten duen kreditu-entitatearen mendeko sozietatetzat jotzen badira entitate horrek araubide berezi horretan sozietate nagusi gisa tributatzearen ondorioz.

b) Entitate nagusitzat entitate zentrala duen talde fiskal batean menpeko sozietate gisa txertatzen diren kreditu-entitateek, zerga-baterakuntzako araubidean entitate nagusi gisa tributatzen dutenean –baita talde horiek iraungitzen direnean ere–, lege honetako 74. artikuluko 1. paragrafoko a) idatz-zatian aipatutako ezabapenak ez dira txertatuko, horiek beste talde fiskal batean menpeko entitate gisa txertatutako eragiketei dagozkienean. Ezabatutako emaitzak beste talde fiskalaren zerga-oinarriari batuko zaizkio, Lege honetako 65. artikuluan ezarritakoarekin bar etorriz.

c) Lege honetako 58. artikuluko 3. paragrafoko bigarren lerrokadan ezarritako baldintzak betetzen dituztela entitate nagusitzat entitate zentrala duen talde fiskal batean menpeko sozietateak diren kreditu-entitateek konpentsatzeko dituzten zerga-oinarri negatiboak taldearen zerga-oinarrian konpentsatu daitezke lege honetako 67.e) artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz; konpentsazioak muga hau izango du: entitate zentralaren edo entitate zentralak finantza-negozio osoa eman dion banku-entitatearen zerga-oinarri indibiduala, baldin eta aurrezki-kutxek eta entitate zentralak, bidezkoa bada, ekarpena egin ondoren ez badute jarduera ekonomikorik egiten eta horien errenta bakarrak beste entitate batzuen kapitalean dituen partaidetzen ondoriozko etekinak badira. Negozio finantzarioa emateko eragiketan zenbait aktibo eta pasibo ematea eragozten duen baldintzaren bat dagoela-eta aktibo-pasibo horiek ez emateak ez dio tratamendu honi eragingo.

Aurreko guztia berdin aplikatuko da, nahiz eta banku-entitate hori entitate nagusitzat entitate zentrala duen taldetik kanpo geratu, bai eta taldea iraungitzen denean ere.

d) Lege honetako 58. artikuluko 3. paragrafoko bigarren lerrokadan ezarritako baldintzak betetzen dituztela entitate nagusia entitate zentrala den talde fiskal batean menpeko sozietate diren kreditu-entitateek oraindik aplikatu gabe dituzten kuotako kenkariak taldearen kuota osoan ken daitezke. Kenkariak muga hau izango du: entitate zentralari edo hark finantza-negozio osoa eman dion banku-entitateari banako zergaaraubidean dagokion muga, baldin eta aurrezki-kutxek eta entitate zentralak, bidezkoa bada, ekarpena egin ondoren ez badute jarduera ekonomikorik egiten eta beren errenta bakarrak beste entitate batzuen kapitalean dituzten partaidetzen edo beren ondarearen ondoriozko etekinak badira. Negozio finantzarioa emateko eragiketan zenbait aktibo eta pasibo ematea eragozten duen baldintzaren bat dagoela-eta aktibo-pasibo horiek ez emateak ez dio tratamendu honi eragingo.

Aurreko guztia berdin aplikatuko da, nahiz eta banku-entitate hori entitate nagusitzat entitate zentrala duen taldetik kanpo geratu, bai eta taldea iraungitzen denean ere.

e) Babes-sistema instituzionala eratu eta handitu dela eta, kreditu-entitateek, menpeko sozietate gisa, aktiboak eta pasiboak eskualdatzen badizkiote taldeko sozietate nagusia den entitate zentralari, eta eskualdaketa hori Sozietateen gaineko Zergari buruzko Legearen testu bategineko VII. tituluko VIII. kapituluan edo 11/2010 Errege Lege Dekretuaren 7.1 artikuluan zehazten diren zerga-araubideetan dauden eragiketen bidez egiten badira, aktibo eta pasibo horiei egotzi ahal zaizkien errentak, eskualdaketa baino lehen sortuak badira, entitate zentralari egotziko zaizkio merkataritzako arauetan ezarritakoarekin bat etorriz.

Aurreko c) eta d) idatz-zatietan zehazten dena berdin aplikatuko da, baldin eta, babessistema instituzionala eratu ondoren, entitate zentrala zerga-baterakuntzako araubidean tributatzen duen beste talde bateko menpeko sozietate izatera igarotzen bada.

2.Kreditu-entitateek babes-sistema instituzional bateko akordioak betetzeko beren artean egin dituzten aktibo eta pasiboen eskualdaketei 2015eko urtarrilaren 1a baino lehen abiarazitako zergaldietan indarrean zegoen idazketaren araberako Sozietateen gaineko Zergari buruzko Legearen testu bategineko VII. tituluko VIII. kapituluan edo 11/2010 Errege Lege Dekretuaren 7.2 artikuluan ezarritako zerga-araubideak aplikatzeko, araubide horietan bietan zenbait errenta zerga-oinarrian ez integratzeko ezarritako berdin aplikatuko zaie eskualdaketa horien ondorioz talde fiskalaren zerga-oinarrian sartu beharreko errenta ezabatuei, baldin eta aktibo-pasibo horiek zerga-baterakuntzaren araubidean dagoen talde bateko entitateen ondarearen osagaiak badira.

3.Aurreko 1. paragrafoan aipatzen diren taldeek zerga zerga-baterakuntzako araudian ordaintzen badute eta aurrezki-kutxek euren finantza-jarduna zeharka egiteko erabiltzen duten banku-entitatea edo finantza-negozio osoa eman dioten banku-entitatea taldetik kanpo geratzen bada, Lege honetako 74.1 artikuluaren a) idatz-zatian ezarritakoa aplikatuko da, baita talde fiskala azkentzen denean ere. Dena den, honako berezitasun hauek hartu beharko dira kontuan:

a) Banku-erakundeak partaidetzak baditu Lege honetako 58.3 artikuluan zehaztutako baldintzak betetzen dituzten entitateetan, banku-erakunde horrek eta horretarako betekizunak betetzen dituzten entitate partaidetuek zerga-baterakuntzako araubidea aplikatu ahal izango dute bazterketa hori gertatu den zergaldiaren hasiera-hasieratik. Lege honetako 61. artikuluan aipatzen den araubide hori aplikatzea hautatzeko eta hautapenaren berri emateko epealdia zergaldi hori amaitu artekoa izango da. Ezabatutako emaitzak beste talde fiskalaren zerga-oinarriari batuko zaizkio, Lege honetako 65. artikuluan zehaztutako terminoetan, betiere emaitza horiek eragin dituzten eragiketetan esku hartu duten entitateak talde horretan txertatzen badira.

b) Aurreko a) idatz-zatian zehaztutakoa betetzen denean, baina ezabatutako emaitzak sortu dituzten eragiketetan parte hartu duten entitateetako batzuk ez badira talde horretan integratzen, emaitza horiek ezabatutako errenta sortu zuen talde iraunkorraren zerga-oinarrian sartuko dira lege honetako 65. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz. Emaitza horiek talde iraunkorraren zerga-oinarrian sartu ahal izateko ezinbestekoa da banku-entitatea kide den talde fiskalekoa ez den beste entitatea eta banku-entitatea bera talde berekoak izatea eta talde hori Merkataritza Kodeko 42. artikuluan ezarritakoarekin bat etortzea: entitate nagusia babes-sistema instituzional bateko entitate zentrala edo aurrezki-kutxa izan behar da eta, batera zein bestera, entitate zentralak finantza-entitate bati eman behar dio finantza-negozio osoa, horien egoitza eta urteko kontu bateratuak formulatu beharra denak direla.

Hogeita zazpigarren xedapen iragankorra. Entitate eskualdatzailearen eta entitate eskuratzailearen kapitaleko partaidetzak.

1.Lege honetako 78. artikuluan zehaztutakoari kalterik egin gabe, Lege honetako VII. tituluko VII. kapituluan zehaztutako araubide fiskal berezira atxikitako eragiketen

kasuan, entitate eskuratzaileak entitate eskualdatzailearen kapitalean gutxienez ehuneko 5eko partaidetza duenean, partaidetza-balio fiskalaren eta funts propioen arteko aldearen zenbatekoa 2015eko urtarrilaren 1a baino lehen abiarazitako zergaldi batean bereganatutako partaidetza-ehunekoarekin dagokionean, bereganatutako ondasun eta eskubideetan inputatuko da, betiere Merkataritza Kodearen 46. artikuluan zehaztutako txertaketa globalaren metodoa eta gainerako garapen-arauetan aplikatuz, eta egotzi ez den aldearen zatia fiskalki kendu ahal izango da zerga-oinarritik, betiere haren zenbatekoaren hogeirenari dagokion gehieneko muga aintzat hartuta eta honako betekizun hauek betetzen badira:

a) Egoitza Espainiako lurraldean ez duten pertsonei edo entitateei edo Espainiako lurraldean bizi diren pertsona fisikoei edo azken horri lotutako entitate bati erositako partaidetza ez izatea, azken horrek partaidetza aipatutako pertsona edo entitateengandik bereganatu duenean.

idatz-zati honetan aurreikusitako betekizuna bete dela ulertuko da:

1.–Egoitza Espainiako lurraldean ez duten pertsonei edo entitateei, edo pertsona edo entitate horien partaidetza bereganatu duen entitatearekin lotutako entitate bati erositako partaidetza denean, aurreko lerrokadan aipatutako aldearen zenbatekoa Espainian tributatu denean, edozein partaidetza-eskualdatzeren bitartez.

Era berean, alde horren kenkaria gauzatuko da zergadunak behar bezala frogatzen duenean haren zenbateko baliokidea tributatu dela Europar Batasuneko beste estatu kide batean, partaidetza eskualdatzetik lortu den etekinaren kontzeptuan eta zerga hori aplikatzetik eragindako zerga baliokidea jasanez, betiere eskualdatzailea paradisu fiskaltzat kalifikatutako lurralde edo herrialde batean bizi ez bada.

2.–Espainiako lurraldean bizi diren pertsona fisikoengandik edo lotutako entitate batengandik eskuratutako partaidetza denean –azken horrek partaidetza aipatutako pertsona fisikoengandik bereganatu dituenean–, pertsona fisiko horiek lortutako ondareirabazia pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren zerga-oinarrian txertatu dela egiaztatzen denean.

b) Merkataritza Kodeko 42. artikuluan zehaztutako irizpideen arabera, entitate eskuratzailea eta eskualdatzailea sozietate-talderen bateko partaide ez izatea, egoitza non duten edo urteko kontu bateratuak egiteko betebeharra ote duten kontuan hartu gabe.

idatz-zati honetan zehaztutako beharkizuna ez zaio aplikatuko pertsona edo entitate eskualdatzaileak ordaindutako partaidetzaren erosketa-prezioari dagokionez, era berean, hura egoitza Espainiako lurraldean duten eta lotuta ez dauden pertsonen edo entitateengandik eskuratu duenean.

Aurreko a) eta b) betekizunak betetzen direnean, bereganatutako aktibo finkoaren ondasunei egotzitako zatiari dagokion balorazioak ondorio fiskalak izango ditu; horrela, eta ondasun amortizagarrien kasuan, zerga-oinarritik egotzitako zati horren kontabilitateamortizazioa kendu ahal izango da, Lege honetako 12. artikuluan aurreikusitako terminoetan; era berean, Lege honetako 13. artikuluko 3. paragrafoan zehaztutako kenkaria aplikatu ahal izango da.

Xedapen honetan aipatzen den eta fiskalki kengarria izango den diferentziaren zenbatekoa murriztu egingo da eskualdatzen duen entitateak oraindik ordaintzeko dituen zerga-oinarri negatiboen zenbatekoan, horiek entitate eskuratzaileak ordaindu ditzakeenean; kenkaria partaidetzaren araberakoa izango da.

2.Aurreko lerrokadan aipatzen diren aldeen zenbatekoari ere aplikagarria izango zaio aurreko paragrafoan aurreikusitako araubidea, horiek 2015eko urtarrilaren 1a baino lehen abiarazitako zergaldietan gauzatutako eragitetan sortu direnean.

Hogeita zortzigarren xedapen iragankorra. Dimentsio murriztuko enpresen berrinbertsiorako ondare-elementuen amortizazioa.

Martxoaren 5eko 4/2004 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako Sozietateen gaineko Zergari buruzko Legearen testu bategineko 113. artikuluan xedatutakoa —2015eko urtarrilaren 1a baino lehen abiarazitako zergaldietan indarrean zen testuaren arabera— aplikatzen ari diren entitateek hura aplikatzen jarraitu ahal izango dute, bertan zehaztutako betekizunak eta baldintzak kontuan hartuta.

Hogeita bederatzigarren xedapen iragankorra. Finantza-errentamenduko zenbait kontraturen zerga-araubidea.

Ondare-elementuak, baldin eta horien administrazio-baimena 2013ko urtarrilaren 1a baino lehen hasitako zergaldi batean lortu bada, martxoaren 5eko 4/2004 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako Sozietateen gaineko Zergari buruzko Legearen testu bategineko 115. artikuluaren 11. paragrafoan xedatutakoari jarraikiz, 2012ko abenduaren 31n indarrean zen araudiak arautuko ditu, aipatutako artikuluan eta tonen araberako itsasontzi-enpresen araubidean xedatutakoa aplikatzeari dagokionez.

Hogeita hamargarren xedapen iragankorra. Zenbait finantza-errentamenduri aplikatzekoa den araubide fiskalari buruzko 2013ko uztailaren 17ko Europako Batzordearen Erabakia aplikatzea.

2007ko apirilaren 30a eta 2011ko ekainaren 29a bitartean, administrazio-baimenak eman ziren interes ekonomikoko multzoen alde (12/1991 Legea, apirilaren 29koa, interes ekonomikoko multzoei buruzkoa) , martxoaren 5eko 4/2004 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako Sozietateen gaineko Zergari buruzko Legearen testu bategineko

115. artikuluaren 11. paragrafoari buruz (betiere 2012ko abenduaren 31n indarrean zen idazketaren arabera) eta itsasketa-entitateen tona-kopuruaren araberako araubide fiskal bereziari buruz. Bada, Europako Batzordeak finantza-errentamenduko zenbait akordiori aplikatzekoa zaien araubide fiskalari buruz 2013ko uztailaren 17an onartutako erabakiaren

1.eta 3. artikuluek xedatutakoaren arabera, administrazio-baimen horiek honako berezitasun hauek izango dituzte:

a) Sozietateen gaineko Zergari buruzko Legearen testu bategineko 115. artikuluaren

11.paragrafoan xedatutakoa (2012ko abenduaren 31ko idazketari jarraituz, betiere) ez da aplikatzekoa izango, erabaki honetan ezarritako baldintzen arabera Estatuaren laguntza bateraezina den heinean.

b) Ez zaie aplikatzekoa izango tona-kopuruaren araberako itsasketa-erakundeen araubide fiskal berezia interes ekonomikoko multzoei, erabaki honetan aurreikusitako baldintzen arabera Estatuaren laguntza bateraezina den heinean.

Hogeita hamaikagarren xedapen iragankorra. Atzerriko baloreak edukitzeko entitateak.

Sozietateen gaineko Zergari buruzko Legearen testu bategineko VII. tituluko XIV. kapituluan aurreikusitako atzerriko balioak dituzten entitateen araubide fiskal berezira atxikitako entitateek bereganatutako partaidetzak –2015eko urtarrilaren 1a baino lehen abiarazitako zergaldietan indarrean zen idazketari jarraiki–, horien eskurapen-balioa 6 milioi eurotik gorakoa denean, testu bategin horretako 21. artikuluko 1. paragrafoko a) idatz-zatian zehaztutako gutxieneko partaidetza-betekizuna bete gabe, Lege honetako VII. tituluko XIII. kapituluan eta artikulu horretan zehaztutako araubide fiskala aplikatu ahal izango dute 2015eko urtarrilaren 1a baino geroago abiarazten diren zergaldietan.

Hogeita hamabigarren xedapen iragankorra. Zerga honi atxikitako sozietate zibilak.

1.Xedapen honetan aurreikusitakoa aplikagarria izango zaie sozietate zibilei eta horien bazkideei, horiek errentak eratxikitzeko araubidea aplikatzetik sortu direnean,

betiere pertsona fisikoen errentaren gaineko zergari buruzko eta sozietateen gaineko zergaren, ez-egoiliarren errentaren gaineko zergaren eta ondarearen gaineko zergaren gaineko legeen partezko aldaketari buruzko azaroaren 28ko 35/2006 Legearen X. tituluko

2.atalean zehaztutakoari jarraiki, 2016ko urtarrilaren 1a baino lehenago abiarazitako zergaldietan eta data horretatik aurrera sozietateen gaineko zergaren zergadun izaera dutenean.

2.Zergadunak errentak eratxikitzeko araubidearen pean tributatu zuen zergaldietan sortzapena izan zuten eta horietako zerga-oinarrian sartu ez ziren errentak, 2016ko urtarrilaren 1etik aurrera hasten den lehenengo zergaldiari dagokion Sozietateen gaineko Zergaren zerga-oinarrian sartuko dira. Errentak eratxikitzeko araubidea aplikatuz zergadunaren zerga-oinarrian sartu diren errentak ez dira berriro sartuko beren sortzapena gertatzen denean.

2016ko urtarrilaren 1etik aurrera sozietateen gaineko zerga ordaindu behar duten zergadun gisa hartzen diren sozietate zibilen ondorioz gertatzen diren denboraegozpenaren irizpideen aldaketak direla-eta, gastu edo sarreraren bat konputatu gabe edo berriz konputatu daiteke beste zergaldi batean.

3.Sozietate zibilak 2014 eta 2015. ekitaldietan Merkataritza Kodean xedatutakoari egokitutako kontabilitatea egin behar izan duenean, martxoaren 30eko 439/2007 Errege Dekretuak onartutako pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren erregelamenduko

68. artikuluan xedatutakoari jarraiki, honako arau hauek aplikatuko dira:

a) Errentak eratxikitzeko araubidea aplikagarria izan den zergaldietan lortutako etekinen banaketak honako tratamendu hau jasoko du, sozietate zibilek lortutako etekinak banatzen dituen entitatea, banaketa gauzatzen den momentua eta momentu horretan entitateei aplikagarria zaien araubide fiskal berezia denak direla:

1.–Hartzailea pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren zergaduna bada, zergaoinarrian ez dira txertatuko pertsona fisikoen errentaren gaineko zergari buruzko, eta sozietateen gaineko zergaren, ez-egoiliarren errentaren gaineko zergaren eta ondarearen gaineko zergaren legeen aldaketa partzialari buruzko azaroaren 28ko 35/2006 Legearen

25. artikuluaren 1. paragrafoko a) eta b) idatz-zatietan zehaztutako etekinak. Etekin horien banaketa ez da atxikipenari edo konturako sarrerari lotuta egongo.

2.–Hartzailea sozietateen gaineko zerga edo ez-egoiliarren errentaren gaineko zerga ordaindu behar duen eta establezimendu iraunkorra duen zergaduna denean, jasotako etekinak ez dira zerga-oinarrian txertatuko. Etekin horien banaketa ez da atxikipenari edo konturako sarrerari lotuta egongo.

3.–Hartzailea establezimendu iraunkorrik gabeko ez-egoiliarren errentaren gaineko zergaren zergaduna denean, lortutako etekinek dagokion tratamendua izango dute, zergadun horientzat, ez-egoiliarren errentaren gaineko zergaren Legearen testu bateginean zehaztutakoari jarraiki.

b) Errentak eratxikitzeko araubidea aplikagarria izan den ekitaldietan lortutako banatu gabeko etekinetatik eratorritako erreserbei dagozkien sozietate zibiletako partaidetzak eskualdatzean lortutako errentek honako tratamendu hau izango dute, banatzen diren partaidetzen entitatea, eskualdatzea egiten den momentua eta momentu horretan entitateei aplikagarria zaien araubide fiskal berezia denak direla:

1.–Eskualdatzailea pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga ordaindu behar duen zergaduna denean, eskurapen-balioaren eta titulartasun-balioaren eta horien eskualdatzebalioaren arteko aldea hartuko da kontuan.

Horretarako, eskurapeneta titulartasun-balioa honako hauek osatzen dutela ulertuko

da:

Lehenengoa. Hura eskuratzeko ordaindutako prezioa edo kopurua.

Bigarrena. Eskuraketatik besterentzera bitarteko aldian sozietateak errentak eratxikitzeko araubidea aplikatu den zergaldietan lortu eta banatu ez dituen mozkinen zenbatekoa.

Hirugarrena. Partaidetza etekin sozialak lortu ondoren eskuratzen dituzten bazkideen kasuan, eskurapen-balioa gutxituko da, errentak eratxikitzeko araubidea aplikatu den zergaldietan lortutako etekinen zenbatekoan.

2.–Eskualdatzailea sozietateen gaineko zerga edo ez-egoiliarren errentaren gaineko zerga ordaindu behar duen eta establezimendu iraunkorra duen zergaduna denean, Lege honetan xedatutakoa aplikatuko da.

3.–Eskualdatzailea establezimendu iraunkorrik gabeko ez-egoiliarren errentaren gaineko zergaren zergaduna bada, hark dagokion tratamendua izango du, ez-egoiliarren errentaren gaineko zergaren Legearen testu bateginean zergadun horientzat zehaztutakoa kontuan hartuta.

4.Aurreko 3. paragrafoan aurreikusitakoak ez diren sozietate zibilen kasuan, 2016ko urtarrilaren 1etik aurrera, funts propio guztiak bazkideen ekarpenekin sortuta daudela ulertuko da ondorio fiskaletarako, betiere ibilgetu materialaren eta higiezinetako inbertsioen balioaren arteko aldea muga gisa hartuta; horiek dagozkion erregistroliburuetan islatzen dira, baita eskatu daitekeen pasiboa ere, beste ondare-elementu batzuk daudela frogatzen denean salbu.

2016ko urtarrilaren 1a baino lehen eskuratu diren sozietate zibilaren partaidetzek aurreko lerrokadan xedatutakoaren ondorioz eskuratutako balioa izango dute.

Hogeita hamahirugarren xedapen iragankorra. 2015eko urtarrilaren 1a baino lehen abiarazitako zergaldietan sortu diren geroratutako zergen ondoriozko aktiboak zergaadministrazioari eskatu ahal zaion kreditu galdagarri bihurtzea.

Lege honetako 130. artikuluan zehaztutako araubidea aplikagarria izango zaie 2015eko urtarrilaren 1a baino lehen abiarazitako zergaldietan sortutako geroratutako zerga-aktiboei, horiek zergadunarekin lotuta ez dauden zordunen ustezko kaudimengabezietatik eratorritako kredituen edo beste aktibo batzuen narriaduragatiko zuzkidurei dagozkienean, eta zor publikoko entitateekin zorrik ez dutenean; gainera, horien kengarritasuna ez da Lege honetako 13.1.a) artikuluan xedatutakoa aplikatu ostean sortuko, ezta Sozietateen gaineko Zergari buruzko Legearen testu bategineko 13.1.b) eta 14.1.f) artikuluak aplikatzetik eratorritakoak ere, betiere 2015eko urtarrilaren 1a baino lehen abiarazitako zergaldietan indarrean zen idazkera kontuan hartuta; horiek aurreikuspen sozialeko eta, hala badagokio, aurre-erretirorako sistemei egindako zuzkidura edo ekarpenei dagozkie.

2014ko urtarrilaren 1aren ostean abiarazitako lehen zergaldiaren aurretik erregistratutako aktiboen kasuan, Lege honetako 130. artikuluko 4. paragrafoan aipatzen den epea zergaldi horretako azken egunetik aurrera zenbatuko da.

Hogeita hamalaugarren xedapen iragankorra. 2015eko zergaldian aplikatzekoak diren aldi baterako neurriak.

2015. urtearen barnean abiarazten diren zergaldien kasuan, honako berezitasun hauek aplikatuko dira:

a) Lege honen 7. artikuluko 1. paragrafoaren a) idatz-zatiak honako idazkera hau izango du:

«a) Pertsona juridikoak, sozietate zibilak izan ezik.»

b) Defizit publikoa murrizteko zenbait tributueta administrazio-neurri onartzen dituen martxoaren 30eko 12/2012 Errege Lege Dekretua indarrean sartu arte martxoaren

5eko 4/2004 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako sozietateen gaineko zergaren

Legearen testu bategineko hamaikagarren xedapen gehigarria −enplegua eta ekonomia berreskuratzeko sustapen-neurriei buruzko apirilaren 9ko 6/2010 Errege Lege Dekretuaren eta zerga eta lan esparruko jarduerei eta inbertsioa eta enplegu-sorrera sustatzeko

jarduera liberalizatzaileei buruzko abenduaren 3ko 13/2010 Errege Dekretu Legearen idazketaren arabera− aplikatzeko moduko inbertsioak egin eta amortizazio-askatasunari

dagozkion zenbatekoak aplikatzeke dituzten zergadunek goiko errege lege-dekretuan ezarritako baldintzetan aplikatu ahal izango dituzte zenbateko horiek.

Dena den, 2015. urtean abiarazitako zergaldietan, testu bategin horretako 108. artikuluko 1. paragrafoan zehaztutako baldintzak bete ez dituzten zergaldietan eta

12/2012 Errege Lege Dekretua indarrean sartu aurretik inbertsioak egin dituzten zergadunek −Sozietateen gaineko Zergari buruzko Legearen testu bategineko

hamaikagarren xedapen gehigarria aplikatu behar zaienean, betiere 6/2010 Errege Lege

Dekretuan adierazten den moduan− aplikatzeko zenbatekoak dituztenean, zenbateko horiek aplikatu ahal izango dituzte, Lege honetako 11. artikuluko 12. paragrafoan aipatzen den atxikipena eta zerga-oinarri negatiboen konpentsazioa aplikatu aurreko zergaldiaren ehuneko 40ko mugarekin.

2015. urtean abiarazitako zergaldietan, testu bategin horretako 108. artikuluko 1. paragrafoan zehaztutako baldintzak bete ez dituzten zergaldietan eta 12/2012 Errege

Lege Dekretua indarrean sartu aurretik inbertsioak egin dituzten zergadunek −Sozietateen

gaineko Zergari buruzko Legearen testu bategineko hamaikagarren xedapen gehigarria aplikatu behar zaienean, betiere 13/2010 Errege Lege Dekretuan adierazten den moduan−

aplikatzeko zenbatekoak dituztenean, zenbateko horiek aplikatu ahal izango dituzte, zerga-oinarri negatiboen konpentsazioaren eta horien aplikazioren aurretiko zergaldiko ehuneko 20ko mugarekin, Lege honetako 11. artikuluko 12. paragrafoan aipatzen den atxikipenari dagokionez.

Baldin eta zergadunek aplikatu gabeko kopuruak badituzte aurreko bi lerrokadetan adierazitako baldintzen arabera, ehuneko 40ko muga aplikatuko dute, harik eta 6/2010 Errege Lege Dekretuaren arabera sortu eta aplikatu gabe dauden kopuruak agortu arte; kopuru horiek lehendabizi aplikatuko direla ulertuko da. Zergaldi horretan bertan aplikatu gabeko kopuruak aplikatu ahal izango dira, aurreko lerrokadan ezarritakoaren arabera; nolanahi ere, lerrokada horretan aurreikusitako mugaren eta zergaldi horretan bertan aplikatutako kopuruen arteko aldearen zenbatekoa izango da muga.

Aurreko hiru lerrokadetan aurreikusitako mugak aplikatuko dira, halaber, idatz-zati honetan adierazitako zergadunen eta 12/2012 Errege Lege Dekretua indarrean sartu aurretik egindako inbertsioen kasuan, horiek obra-exekuziorako kontratuen edo inbertsioproiektuen bidez enkargatu diren elementu berriei dagozkienean eta, bi kasuetan, 2 urte baino gehiagoko denbora-tartea igarotzen denean enkargua egin edo inbertsioa abiarazi den unetik hura funtzionamenduan jarri den egunera arte; horiei Sozietateen gaineko Zergari buruzko Legearen testu bategineko hamaikagarren xedapen gehigarria aplikatuko zaie, 6/2010 Errege Lege Dekretuaren eta 13/2010 Errege Lege Dekretuaren arabera.

c) Lege honetako hamalaugarren xedapen iragankorrean aipatzen den aldearen kenkariak haren zenbatekoaren ehunena izango du muga gisa.

d) Lege honetako 13.3 artikuluan aipatzen den merkataritza-fondoari dagozkion kenkariak, eta Lege honetako hogeita zazpigarren xedapen iragankorrean aurreikusitako aldeari dagozkion kenkariak haren zenbatekoaren ehunena izango dute urteko gehieneko muga gisa.

Idatz-zati honetan xedatutakoa ez da aplikatuko pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga ordaintzen duten zergadunen kasuan, horiek Lege honetako 101. artikuluko 1. paragrafoan zehaztutako baldintzak betetzen badituzte.

e) Lege honetako 13.3 artikuluan aipatzen den merkataritza-fondoaren izaera ez duen balio-bizitza mugagabeko ibilgetu ez-materialari dagokion kenkariak haren zenbatekoaren berrogeita hamarrena izango du urteko gehieneko muga gisa.

Idatz-zati honetan xedatutakoa ez da aplikatuko pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga ordaintzen duten zergadunen kasuan, horiek Lege honetako 101. artikuluko 1. paragrafoan zehaztutako baldintzak betetzen badituzte.

f) 2015. urtean abiarazten diren eta indarrean diren finantza-errentamenduko kontratuetan, ondasuna berreskuratzeko kostuari dagozkion errentamendu-kuoten

zenbatekoak ez du lege honetako 106. artikuluko 4. paragrafoan zehaztutako baldintza bete beharrik izango.

Epealdi horretako kuota horien zatiari dagokion urteko zenbatekoa ez da ondasunak duen kostuaren ehuneko 50 baino handiagoa izango ondasun higigarrien kasuan, ezta kostu horren ehuneko 10 baino handiagoa ere, ondasun higiezinen edo establezimendu industrialen kasuan.

g) Lege honek 26. artikuluaren 1. paragrafoan aipatutako muga ez da aplikagarria

izango.

Dena den, aurreko ekitaldietako zerga-oinarri negatiboen konpentsazioa, abenduaren 28ko 37/1992 Legeak, Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzkoak, 121. artikuluan xedatutakoaren arabera kalkulatuta, 2015. urtearen barruan zergaldia hasitako egunaren aurreko 12 hilabeteetan 6.010.121,04 euroko eragiketa-bolumena gainditu duten zergadunek honako muga hauek izango dituzte:

–Zerga-oinarri negatiboen konpentsazioa Lege honetako 25. artikuluan zehaztutako kapitalizazio-erreserba aplikatu aurreko eta konpentsazioaren aurretiko zerga-oinarriaren ehuneko 50 izango da gehienez ere, 12 hilabete horietan negozio-zifraren zenbateko garbia gutxienez 20 milioi eurokoa baina 60 milioi eurotik beherakoa izan denean.

–Zerga-oinarri negatiboen konpentsazioa Lege honetako 25. artikuluan zehaztutako kapitalizazio-erreserba aplikatu aurreko eta konpentsazioaren aurretiko zerga-oinarriaren ehuneko 25 izango da gehienez ere, 12 hilabete horietan negozio-zifraren zenbateko garbia gutxienez 60 milioi eurokoa izan denean.

Zerga-oinarri negatiboen konpentsazioari dagokion muga hori ez da aplikagarria izango zergadunarekin lotu gabe dauden hartzekodunen eraginez sortutako kitapen edo itxaronaldiei dagozkien errenten zenbatekoan.

h) Zordunen kredituen eta kaudimengabezien ondorioz sortutako beste aktibo batzuen narriaduragatiko zuzkidurak eta Lege honetako 11. artikuluko 12. paragrafoan aipatzen diren aurreikuspen sozialeko, eta hala badagokio, aurre-erretiroko sistemetara egindako ekarpenei dagozkienak zerga-oinarrian txertatuko dira, eta horiek txertaketa egin aurreko zerga-oinarri positiboa eta zerga-oinarri negatiboen konpentsazioa izango dute muga gisa.

Dena den, txertaketa horretarako aurreko g) idatz-zatian adierazitako mugak bete beharko dira, bertan zehaztutako baldintzak gertatzen direnean. Muga horiek zuzkidura horiek txertatu eta zerga-oinarri negatiboak konpentsatu aurreko zerga-oinarri positiboari dagokionez aplikatuko dira.

i) Lege honetako 29. artikuluko 1. paragrafoko lehenengo lerrokadan zehaztutako karga-tasa orokorra ehuneko 28 izango da.

Dena den, honako hauek ehuneko 25eko karga-tasa ordainduko dute:

1.–Aseguru-mutua orokorrek, gizarte-aurreikuspeneko mutualitateek eta Gizarte Segurantzako mutua kolaboratzaileek, baldin eta beren araudiak jarritako beharkizunak betetzen badituzte.

2.–Elkarren Bermerako Sozietateen Araubide Juridikoari buruzko martxoaren 11ko 1/1994 Legeak araututako elkarren bermerako sozietateak eta birfidantzamendu sozietateak, Espainiako Bankuaren erregistro berezian inskribatua badaude.

3.–Kreditu-kooperatibek eta landa-kutxek, emaitza estrakooperatiboei dagozkienak salbu, horiek ehuneko 30 tributatuko baitute.

4.–Profesionalen elkargoek, enpresa-elkarteek, ganbera ofizialek eta langilesindikatuek.

5.–Irabazi-asmorik gabeko entitateen zerga-araubideari eta mezenasgorako pizgarri fiskalei buruzko abenduaren 23ko 49/2002 Legeak xedatutako araubide fiskala aplikatu behar ez zaien irabazi-asmorik gabeko entitateek.

6.–Birmoldaketa eta berrindustrializazioari buruzko uztailaren 26ko 27/1984 Legeak

22. artikuluaren arabera eratutako enplegua sustatzeko fondoek.

7.–Kooperatiben elkarteek, federazioek eta konfederazioek.

8.–Estatuko Portuak zuzenbide publikoko erakundeak eta Portu Agintaritzek. Hidrokarburoen sorguneak eta lurrazpiko biltokiak miatu, ikertu eta ustiatzen dituzten

entitateek, Hidrokarburoen Sektoreari buruzko urriaren 7ko 34/1998 Legeak jasotakoaren arabera, ehuneko 33ko karga-tasaren arabera tributatuko dute.

9.–Herritarren esku dauden auzo-mendien komunitate titularrek.

j) Lege honetako 101. artikuluan zehaztutako betekizunak betetzen dituzten entitateek hurrengo eskalari jarraiki tributatuko dute, Lege honetako 29. artikuluan aurreikusitakoari jarraiki, horiek karga-tasa orokorra ez den beste baten arabera tributatu behar dutenean salbu:

1.–0 eta 300.000 euro bitarteko zerga-oinarriagatik, ehuneko 25eko tasan. 2.–Gainerako zerga-oinarriaren zatiagatik, ehuneko 28ko tasan.

Zergaldia urtebetetik beherakoa bada, ehuneko 25eko tasan zergapetuko den zergaoinarriaren zatia honako hau izango da: 300.000 eurori zergaldiaren egun kopuruaren eta urteko 365 egunen arteko proportzioa aplikatuz ateratzen dena, edo, hura txikiagoa bada, zergaldiko zerga-oinarria aplikatuz ateratzen dena.

k) 2015. urtean abiarazitako zergaldietako negozio-zifraren zenbateko garbia 5 milioi eurotik beherakoa bada eta batez beste 25 langile badituzte, entitateek ehuneko 25eko karga-tasaren arabera tributatuko dute.

Zergaldiaren iraupena urtebete baino txikiagoa izan bada, negozio-zifraren zenbateko garbia urtebetera luzatuko da.

Idatz-zati honetan aurreikusitako karga-tasa aplikatzearen ondorioetarako, honako hauek hartu beharko dira kontuan:

1.–Idatz-zati honetan aurreikusitako karga-tasa aplikatzeko, 2015. urtean abiarazten diren zergaldiak hasi ondorengo 12 hilabeteetan entitatearen batez besteko plantilla ez da unitatea baino txikiagoa izango, ezta 2009ko urtarrilaren 1etik aurrera hasten den lehen zergaldia hasi aurreko 12 hilabeteetako plantillaren batez bestekoa baino txikiagoa ere.

Entitatea 12 hilabeteko aurreko epe horren barruan eratu baldin bada, aldi horretako batez besteko plantilla hartuko da.

Batez besteko plantilla kalkulatzeko, lanari buruzko legeriak xedatu bezala enplegatutako pertsonak hartuko dira aintzat; betiere, lanaldi osoaren aldean kontratatutako lanaldia kontuan harturik.

2009ko urtarrilaren 1etik aurrera hasten den lehen zergaldia hasi aurreko 12 hilabeteetako batez besteko plantilla zero dela joko da entitatea egun horren ostean eratu denean.

2.–Negozio-zifraren zenbateko garbia zehazteko orduan, lege honen 101. artikuluaren 3. paragrafoan ezarritakoa hartuko da aintzat.

Entitatea sortu berria denean, edo zergaldia urtebete baino laburragoa denean, edo jarduera epe laburrago batez egin denean, negozio-zifraren zenbateko garbia urtebetera luzatuko da.

3.–Entitatea 2015. urtean eratu bada eta lehen zergaldia hasi ondorengo 12 hilabeteetako batez besteko langileak zero baino gehiago eta unitatea baino gutxiago badira, idatz-zati honetan aurreikusitako karga-tasa entitatea eratu zeneko zergaldian aplikatuko da, honako baldintza honekin: zergaldi hori amaitu ondorengo 12 hilabeteetan batez besteko langile-kopurua bat baino gehiago izatea.

4.–Idatz-zati honetan zehaztutako baldintzak betetzen ez direnean, zergadunak bere zerga-egoera arautu beharko du, Lege honetako 125.3 artikuluan zehaztutako terminoetan.

l) Lege honetako 40. artikuluko 3. paragrafoan aurreikusitako modalitatean egiten diren ordainketa zatikatuak zehazteko orduan, dagokion ordainketa zatikatua kalkulatzeko erabili den zergaldiko zerga-oinarrian eratorritako dibidenduen eta errenten zenbateko osoaren ehuneko 25 txertatuko da, horiek entitate ez-egoiliarren funts propioen edo

kapitalaren partaidetzei dagozkienean eta lege honen 21. artikulua aplikatzekoa den kasuetan. Era berean, ordainketa zatikatu horretan txertatuko da bertan sortutako errenten eta dibidenduen zenbatekoaren ehuneko 100, horiek entitate egoiliarren funts propioekin edo kapitalarekin lotutako partaidetzei dagozkienean eta 21. artikulu hori aplikatu behar zaienean.

m) Lege honetako 40. artikuluko 3. paragrafoan zehaztutako ordainketa zatikatuei dagokienez ordaindu beharreko zenbatekoa ez da, inola ere, urte natural bakoitzeko lehen hiru, bederatzi edo hamaika hilabeteetako galeren eta irabazien kontuko emaitza positiboaren ehuneko 12 baino txikiagoa izango modalitate hau aplikatu behar duten eta 2015. urteko zergaldien aurreko hamabi hilabeteetan gutxienez hogei milioi euroko negozio-zifra izan duten zergadunen kasuan; zergaldia eta urte naturala bat ez datozen

kasuetan, zergaldia hasten denetik ordainketa zatikatua egiteko epealdi bakoitza hasi baino egun bat lehenagora arte igarotakoa izango da −Merkataritza Kodearekin eta garapenerako gainerako kontabilitate-araudiarekin bat etorriz zehaztua−, eta hura zergaldi

berari dagozkion eta aurretiaz egin diren ordainketa zatikatuetan bakarrik murriztuko da. Aipatutako emaitza positibo horretatik kanpo geratuko da zergadunaren hartzekodunen akordio baten ondorioz kendu edo zaintzeko eragiketetatik eratorritako errentei dagokien zenbatekoa; emaitza horretan zergaldiko zerga-oinarrian txertatzen den zenbatekoaren zatia gehituko da.

Nolanahi ere, aurreko lerrokadan zehaztutako portzentajea ehuneko 6koa izango da bertan aipatzen diren entitateen kasuan, urte natural bakoitzeko edo –zergaldia urte naturalarekin bat ez datorrenean– zergaldia hasten denetik ordainketa zatikatua egiteko epealdi bakoitza hasi baino egun bat lehenagora arte igarotako ekitaldiaren lehen hiru, bederatzi edo hamaika hilabeteetako diru-sarreren ehuneko 85, gutxienez, lege honetako 21 edo 22. artikuluetan aurreikusitako salbuespenak aplikatu behar zaizkien errentei dagozkienean.

Lege honen VII. tituluko XIV. kapituluan zehaztutako zerga-araubide berezia aplikatzen zaien eta partzialki salbuetsita dauden entitateen kasuan, salbuespena aplikatzen ez zaien errentei dagokien emaitza positiboa hartuko da emaitza gisa. Lege honen 34. artikuluan zehaztutako hobaria aplikatzen zaien entitateen kasuan, hobaria izan ez duten errentei dagokien emaitza positiboa hartuko da emaitza gisa.

Paragrafo honetan xedatutakoa ez da aplikatuko Lege honetako 29. artikuluko 3, 4 eta

5.paragrafoetan adierazten diren entitateen kasuan, ez eta Inbertsiorako Sozietate Anonimo Kotizatuak Higiezinen Merkatuan arautzen dituen urriaren 26ko 11/2009 Legean aipatzen diren entitateen kasuan ere.

n) Lege honetako 40. artikuluaren 3. paragrafoak aipatzen duen ehunekoa honako hau izango da:

1.–Zergadunen negozio-zifraren zenbateko garbiak 6 milioi euroko kantitatea gainditu ez badu 2015. urtearen barneko zergaldietan abiarazitako egunaren aurreko 12 hilabeteetan, bost zazpirenekin biderkatuko da txikiagora biribildutako karga-tasa.

2.–2015. urteko zergaldiak hasten diren dataren aurreko 12 hilabeteetan zehar 6 milioi eurotik gorako negozio-zifraren zenbateko garbia duten zergadunen kasuan:

–Txikiagora biribildutako karga-tasa bost zazpirenenekin biderkatuta lortzen den kopurua, 12 hilabete horietan negozio-zifraren zenbateko garbia 10 milioi euro baino txikiagoa denean.

–Handiagora biribildutako karga-tasa hamabost hogeirenekin biderkatuta lortzen den kopurua, 12 hilabete horietan negozio-zifraren zenbateko garbia 10 eta 20 milioi euro artekoa denean.

–Handiagora biribildutako karga-tasa hamazazpi hogeirenekin biderkatuta lortzen den kopurua, 12 hilabete horietan negozio-zifraren zenbateko garbia 20 eta 60 milioi euro artekoa denean.

–Handiagora biribildutako karga-tasa hemeretzi hogeirenekin biderkatuta lortzen den kopurua, 12 hilabete horietan negozio-zifraren zenbateko garbia gutxienez 60 milioi eurokoa denean.

ñ) Atxikipenen edo konturako diru-sarreren portzentajea, lege honen 128. artikuluko 6. paragrafoko a) idatz-zatian jasotakoaren arabera ehuneko 20ra igotzen da.

Hogeita hamabosgarren xedapen iragankorra. 2015eko urtarrilaren 1a baino lehen eskuratutako aktibo ukiezinei aplikatu beharreko araudi fiskala.

Lege honetako 12.2 eta 13.3 artikuluetan zehaztutako araubide fiskala ez zaie aplikatuko aktibo ukiezinei, merkataritza-fondoa barne, horiek 2015eko urtarrilaren 1a baino lehen abiarazitako zergaldietan eskuratu badira, eskuratzailearekin batera, sozietate-talde berari dagozkien entitateen aldetik, betiere Merkataritza Kodeko 42. artikuluan zehaztutako irizpideei jarraiki, eta horien egoitza eta urteko kontu bateratuak egin beharra denak direla.

Hogeita hamaseigarren xedapen iragankorra. 2016. urtera geroratutako zergei dagozkien aktiboen eta zerga-oinarri negatiboen konpentsaziorako muga.

2016. urtean abiarazitako zergaldietarako, Lege honetako 26. artikuluko 1. paragrafoaren lehen lerrokadan, 62. artikuluko 1. paragrafoko e) idatz-zatian, eta 67. artikuluko d) eta e) idatzi-zatietan zehaztutako mugak ehuneko 70ekoak izango dira, betiere xedapen hauetan zehaztutako terminoei jarraiki.

Hogeita hamazazpigarren xedapen iragankorra. Aldi baterako neurriak bihurtzeagatik sortutako kenkaria.

1.Lege honetako 29. artikuluko 1. paragrafoan aurreikusitako karga-tasa tributatzen duten, eta finantza publikoak kontsolidatzeko eta ekonomia-jarduera bultzatzeko tributuen arloko hainbat neurri onartzeko abenduaren 27ko 16/2012 Legearen 7. artikuluan zehaztutako amortizazioen muga aplikatu zaien zergadunek ehuneko 5eko kenkaria aplikatu ahal izango dute zergaldiko zerga-oinarrian txertatu diren kantitateen kuota osoan, betiere artikulu horretako hirugarren lerrokadari jarraiki eta horiek 2013 eta 2014. urteetan abiarazi diren zergaldietan kendu ez diren amortizazioetatik datozenean.

Kenkari hori ehuneko 2koa izango da 2015ean abiarazitako zergaldietan.

2.Lege honetako 29. artikuluko 1. paragrafoan aurreikusitako karga-tasaren arabera tributatzen duten eta 16/2012 Legearen 9. artikuluan aurreikusitako balantzeen eguneraketara atxiki diren zergadunek kenkari bat aplikatu ahal izango dute kuota osoan; kenkari hori eguneraketa horretatik eratorritako balio garbiaren gehikuntzari dagokion amortizaziotik eratorritako zergaldietako zerga-oinarrian txertatzen diren kantitateen ehuneko 5ekoa izango da.

Kenkari hori ehuneko 2koa izango da 2015ean abiarazitako zergaldietan.

3.Xedapen honetan aurreikusitako kenkariak Zerga honen baitan aplikagarriak diren gainerako kenkarien eta hobarien ostean aplikatu beharko dira.

Kuota osoa nahikoa ez izateagatik kenkaria izan ez duten kopuruak ondorengo zergaldietan kenkaridunak izan daitezke.

Xedapen indargabetzailea.

1.Lege hau indarrean sartzen denean, bertan zehaztutakoaren aurka dauden xedapen guztiak, eta bereziki, martxoaren 5eko 4/2004 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako Sozietateen gaineko Zergari buruzko Legearen testu bategineko xedapenak iraungi egingo dira.

Zehatz-mehatz esanda, honako hauek iraungiko dira:

a) Zerga honi dagokionez, Zerga, Administrazio eta Gizarte Arloko Neurriei buruzko abenduaren 30eko 62/2003 Legearen hemezortzigarren xedapen gehigarriko 2. paragrafoa.

b) Aurrezki-kutxen gobernu-organoen eta araubide juridikoaren beste alderdi batzuen inguruko uztailaren 9ko 11/2010 Errege Lege Dekretuaren 7. artikuluko 1, 2, 4, 7 eta 8. paragrafoak.

2.Dena den, beren indarrean mantenduko dira zerga honi dagokionez:

a) Espainiak parte hartzen duen nazioarteko erakundeen zerga-araubidearekin lotutako lege-xedapenak.

b) Kooperatiben Araubide Fiskalari buruzko abenduaren 19ko 20/1990 Legea.

c) Petrolioaren sektorea Europako lege-esparrura moldatzeko presazko neurriei buruzko ekainaren 5eko 15/1992 Legeko 3.3 artikulua.

d) Aurrekontuen, tributuen, finantzaren eta enpleguaren gaineko presazko neurriei buruzko otsailaren 26ko 3/1993 Errege Lege Dekretuaren 12. artikulua.

e) Kanarietako Ekonomiaeta Zerga-araubidearen Zenbait Alderdi aldatzen dituen ekainaren 7ko 20/1991 Legeko 93 eta 94. artikuluak, eta Kanarietako Ekonomiaeta Zerga-araubidea aldatzen duen uztailaren 6ko 19/1994 Legea.

f) Enplegua sortzen duten inbertsioetarako amortizazio-askatasunari buruzko ekainaren 20ko 7/1994 Errege Lege Dekretua.

g) Enplegua sortzen duten inbertsioetarako amortizazio-askatasunari buruzko otsailaren 17ko 2/1995 Errege Lege Dekretua.

h) Ekonomiaren jarduera suspertu eta liberalizatzeko premiazko zerga-neurriak hartzen dituen ekainaren 7ko 7/1996 Errege Lege Dekretuaren 5. artikulua.

i) Sektore elektrikoari buruzko azaroaren 27ko 54/1997 Legea eta Sistema Elektriko Nazionalaren Antolamenduari buruzko abenduaren 30eko 40/1994 Legearen zortzigarren xedapen gehigarria.

j) Zuzenbide publikoko entitate jakin batzuk sortzeko urtarrilaren 10eko 5/1996 Legearen 14. artikulua eta xedapen gehigarri bakarra, eta Zuzenbide publikoko entitateak sortzeko 5/1996 Legea aldatzen duen irailaren 5eko 15/1997 Errege Lege Dekretuaren hirugarren xedapen gehigarria.

k) Zerga, Administrazio eta Gizarte Arloko Neurriei buruzko abenduaren 30eko 66/1997 Legearen hogeita bosgarren xedapen gehigarria.

l) Hidrokarburoen Sektoreari buruzko urriaren 7ko 34/1998 Legea.

m) Zerga, Administrazio eta Gizarte Arloko neurriei buruzko abenduaren 30eko 50/1998 Legearen 27. artikulua.

n) Kooperatiben uztailaren 16ko 27/1999 Legearen zazpigarren xedapen gehigarria. ñ) Uztailaren 5eko 647/2002 Errege Dekretua, lehentasunezkotzat jotzen diren

lehengai mineralak eta horiekin lotutako jarduerak finkatzen dituena, Sozietateen gaineko Zergari buruzko abenduaren 27ko 43/1995 Legean jasotakoaren ondorioetarako.

o) Pentsio Planak eta Funtsak Arautzeko Legearen testu bategina, azaroaren 29ko 1/2002 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsia.

p) Irabazi-asmorik gabeko entitateen zerga-araubideari eta mezenasgorako pizgarri fiskalei buruzko abenduaren 23ko 49/2002 Legea.

q) Urriaren 29ko 7/2004 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako Aseguruen Konpentsaziorako Partzuergoaren Lege Estatutuaren 24. artikulua.

r) Produktibitatea Sustatzeko Zerga Alorreko Eraberrikuntzari buruzko azaroaren 18ko 23/2005 Legearen bigarren xedapen gehigarria eta hirugarren xedapen gehigarria.

s) Alderdi Politikoen Finantzaketari buruzko uztailaren 4ko 8/2007 Lege Organikoa.

t) Zinemari buruzko abenduaren 28ko 55/2007 Legea.

u) Higiezinen merkatuetan inbertitzeko sozietate anonimo kotizatuak arautzen dituen urriaren 26ko 11/2009 Legea.

v) Uztailaren 2ko 1/2010 Legegintzako Errege Dekretu bidez onartutako Kapital Sozietateen Legearen testu bategineko seigarren xedapen gehigarria.

w) Irailaren 5eko 2/2011 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitako Estatuko Portuei eta Merkataritza Nabigazioari buruzko Legearen testu bategineko 41. artikulua.

x) Finantza-sektoreko Higiezinen Aktiboak Saneatu eta Saltzeari buruzko urriaren 30eko 8/2012 Legearen 8. artikulua eta bigarren xedapen iragankorra.

y) Kreditu-erakundeak Berregituratu eta Konpontzeari buruzko azaroaren 14ko 9/2012 Legearen hamazazpigarren xedapen gehigarria eta hogeita batgarren xedapen gehigarria.

z) Finantza publikoak kontsolidatzeko eta ekonomia-jarduera bultzatzeko tributuen arloko hainbat neurri onartzeko abenduaren 27ko 16/2012 Legearen 7 eta 9. artikuluak.

aa) Aurrezki-kutxa eta Banku-fundazioei buruzko abenduaren 27ko 26/2013 Legearen 49. artikulua.

3.Uztailaren 30eko 1777/2004 Errege Dekretuak onartutako Sozietateen gaineko Zergaren Araubideak indarrean jarraituko du Lege honetan aurreikusitakoaren aurka jartzen ez den bitartean, Lege hau garatzeko eman daitekeen araubide-mailako araua indarrean sartu arte.

4.Aurreko 1. paragrafoan aipatutako xedapenak indargabetzeak ez die kalterik egingo horien indarraldian sortutako betebeharren gainean Herri Ogasunari dagozkion eskubideei.

Azken xedapenetako lehenengoa. Kooperatiben Araubide Fiskalari buruzko abenduaren 19ko 20/1990 Legea bete behar duten entitateak.

1.Kooperatibek Kooperatiben Araubide Fiskalari buruzko abenduaren 19ko 20/1990 Legean zehaztutakoari jarraiki tributatuko dute.

2.Sozietate kooperatiboen taldeek aitorpen kontsolidatuko araubidean tributatu ahal izango dute, sozietate kooperatiboen taldeen irabazi bateratuen zergapena erregulatzen duten xedapenen egokitzapenerako arauak zehazten dituen azaroaren 6ko 1345/1992 Errege Dekretuan aurreikusitakoari jarraiki.

Azken xedapenetako bigarrena. Irabazi-asmorik gabeko entitateen zerga-araubideari eta mezenasgorako pizgarri fiskalei buruzko abenduaren 23ko 49/2002 Legeak barne hartzen dituen entitateak.

Irabazi-asmorik gabeko entitateen zerga-araubideari eta mezenasgorako pizgarri fiskalei buruzko abenduaren 23ko 49/2002 Legearen II. tituluan aurreikusitako betekizunak eta ezaugarriak betetzen dituzten entitateek bertan zehaztutako araubide fiskala izango dute.

Azken xedapenetako hirugarrena. Higiezinen merkatuetan inbertitzeko sozietate anonimo kotizatuak arautzen dituen urriaren 26ko 11/2009 Legeak barne hartzen dituen entitateak.

Higiezinen Merkatuko Inbertsioko Sozietate Anonimo Kotizatuak arautzen dituen urriaren 26ko 11/2009 Legean aurreikusitako betekizunak eta ezaugarriak betetzen dituzten entitateek bertan zehaztutako araubide fiskala izango dute.

Azken xedapenetako laugarrena. Kooperatiben Araubide Fiskalari buruzko abenduaren 19ko 20/1990 Legearen aldaketak.

Lehenengoa. Kooperatiben Araubide Fiskalari buruzko abenduaren 19ko 20/1990 Legean honako aldaketa hauek txertatuko dira 2011ko urtarrilaren 1etik aurrera hasitako zergaldietarako.

Bat. Zazpigarren xedapen gehigarri hau gehitzen da:

«Zazpigarren xedapen gehigarria. Kooperatibei aplikatu beharreko zerga geroratuagatiko aktiboekin lotutako arau bereziak.

Lege hau aplikatuko zaien sozietate kooperatiboen kasuan, honako berezitasun hauek aplikatuko dira:

a) Martxoaren 5eko 4/2004 Legegintzako Errege Dekretu bidez onartutako Sozietateen gaineko Zergari buruzko Legearen testu bategineko 19.13 artikuluan aipatzen den mugak kuota oso positiboari egingo dio erreferentzia, kuota negatiboen konpentsazioa eta haren txertaketa kontuan izan gabe.

b) Sozietateen gaineko Zergari buruzko Legearen testu bategineko 19.13 artikulua aplikatu behar zaien sozietate kooperatiboek txertatutako talde fiskalek zerga-baterakuntzaren araubidea aplikatu beharko dute, honako berezitasun hauekin:

1.–Talde fiskala osatzen duten kooperatiben kuota osoen batura aljebraikoa egiteko, entitate horien zerga-oinarrietan ez dira txertatuko Sozietateen gaineko Zergari buruzko Legearen testu bategineko 19.13 artikuluan aipatzen diren zuzkidurak. Zuzkidura horiek kuota osoan txertatuko dira, dagokion karta-tasaren arabera, batura hori egin ostean; horiek taldearen kuota positiboaren ehuneko 60ko muga izango dute.

2.–Entitate bat talde fiskal batean txertatzen bada, oraindik kuota osoan txertatzeko dauden Sozietateen gaineko Zergari buruzko Legearen testu bategineko

19.13artikuluan aipatzen diren zuzkidurak taldearen kuota osoan txertatuko dira, betiere dagokion karga-tasa kontuan hartuta eta entitatearen kuota oso positibo indibidualaren ehuneko 60ko mugarekin.

3.–Kontsolidazio fiskaleko araubidea galtzen bada edo talde fiskala iraungitzen bada, hura osatzen duten entitateek hartuko dituzte beren gain oraindik integratu gabe dauden Sozietateen gaineko Zergari buruzko Legearen testu bategineko

19.13. artikuluan aipatutako zuzkidurak, taldea osatzen zein proportziotan lagundu duten, proportzio horretan.»

Bi. Zazpigarren xedapen iragankor hau gehitzen da:

«Zazpigarren xedapen iragankorra. Aktibo jakin batzuen narriadurak eragindako zuzkidurak.

2011ko urtarrilaren 1aren eta 2014ko abenduaren 31ren artean abiarazitako zergaldietan, Sozietateen gaineko Zergari buruzko Legearen testu bategineko

19.13artikuluan aipatzen diren zuzkidurak –Lege honetako zazpigarren xedapen gehigarriko b) idatz-zatiko 1. eta 2. zenbakietan zehaztutako terminoetan– taldearen kuota osoan txertatuko dira dagokion karga-tasa kontuan hartuta, eta betiere taldearen edo gizabanakoaren kuota oso positiboa muga gisa hartuta.

Dena den, 2014. urtean abiarazitako zergaldietan, Sozietateen gaineko Zergari buruzko Legearen testu bategineko 19.13 artikuluan aipatutako zuzkidurak –Lege honetako zazpigarren xedapen gehigarriko b) idatz-zatiko 1. eta 2. zenbakietan zehaztutako terminoetan–, zergadunen eragiketa-bolumenak honako muga hauek izango ditu, 2015. urtearen barneko zergaldietan abiarazten diren dataren aurreko 12 hilabeteetan zehar 6.010.121,04 eurotik gorakoa denean; zenbateko hori Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko abenduaren 28ko 37/1992 Legearen 121. artikuluan xedatutakoari jarraiki kalkulatuko da.

–Zuzkidurek kuota negatiboen konpentsazioa eta txertaketa egin aurreko kuota osoaren ehuneko 50eko muga izango dute, 12 hilabete horietan negoziozifraren zenbateko garbia gutxienez 20 milioi eurokoa baina 60 milioi eurotik beherakoa denean.

–Zuzkidurek kuota negatiboen konpentsazioa eta txertaketa egin aurreko kuota osoaren ehuneko 25eko muga izango dute, 12 hilabete horietan negoziozifraren zenbateko garbia gutxienez 60 milioi eurokoa izan denean.»

Bigarrena. 2014ko urtarrilaren 1etik aurrera hasitako zergaldietarako, Kooperatiben Araubide Fiskalari buruzko abenduaren 19ko 20/1990 Legearen zazpigarren xedapen gehigarrira c) idatz-zatia gehitu da. Honela geratuko da idatzita:

«c) Sozietateen gaineko Zergari buruzko Legearen testu bategineko hogeita bigarren xedapen gehigarriko 1. paragrafoko azken lerrokadan adierazten den zerga geroratuko aktiboek kuota negatiboen ondorengo ekitaldietan konpentsatzeko eskubideari egingo diote erreferentzia.»

Hirugarrena. Honako aldaketa hauek txertatu dira Kooperatiben Araubide Fiskalari buruzko abenduaren 19ko 20/1990 Legean. Aldaketa horiek 2015ko urtarrilaren 1etik aurrera hasitako zergaldietarako izango dituzte ondorioak.

Bat. Aldatu egiten da 24. artikulua; hona nola geratzen den idatzita:

«24. artikulua. Kuota negatiboen konpentsazioa.

1.Aurreko artikuluan aipatzen den batura aljebraikoa negatiboa balitz, kooperatibak haren zenbatekoa konpentsatu ahal izango du hurrengo zergaldietako kuota oso positiboekin, betiere konpentsazioaren aurretiko kuota osoaren ehuneko 60ko mugarekin. Edonola ere, zergaldian entitatearen batez besteko karga-tasari 1 milioi euro biderkatzean ateratako zenbatekoa konpentsatu ahal izango da.

Oraindik konpentsatzeko dauden kuota negatiboak egiaztatzeko edo ikertzeko Administrazioaren eskubidea iraungi egingo da 10 urtera, konpentsatzeko eskubidea sortu zen zergaldiari dagokion aitorpena edo autolikidazioa aurkezteko zehaztu den epea amaitu eta hurrengo egunetik kontatzen hasita.

Epe hori igaro ostean, zergadunak behar bezala egiaztatu beharko du lortu nahi duen konpentsazioari dagozkion kuota negatiboak bidezkoak direla, baita horien zenbatekoa ere; horretarako, likidazioa edo autolikidazioa eta kontabilitatea aurkeztu beharko ditu, eta epe horretan Merkataritza Erregistroan aurkeztu dituela egiaztatu beharko du.

2.Prozedura horrek Sozietateen gaineko Zergari buruzko azaroaren 27ko 27/2014 Legearen 26. artikuluan aurreikusitako zerga-oinarri negatiboen konpentsazioa ordezkatzen du, eta beraz, ez zaie aplikagarria izango kooperatibei.»

Bi. Zortzigarren xedapen iragankor hau gehitzen da:

«Zortzigarren xedapen iragankorra. 2015. urteko kuota negatiboen konpentsazioa.

Lege honetako 24. artikuluko 1. paragrafoan aipatzen den muga ez da aplikagarria izango 2015. urtean abiarazten diren zergaldietan.

Dena den, aurreko ekitaldietako kuota negatiboen konpentsazioak honako muga hauek izango ditu, Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko abenduaren 28ko 37/1992 Legearen 121. artikuluan xedatutakoaren arabera kalkulaturik, 2015aren barruan zergaldiak hasi aurreko 12 hilabeteetan 6.010.121,04 euro baino handiagoa izan duten zergadunek:

–Kuota negatiboen konpentsazioa konpentsazioaren aurretiko kuotaren ehuneko 50ekoa izango da gehienez ere, 12 hilabete horietan negozio-zifraren zenbateko garbia gutxienez 20 milioi eurokoa baina 60 milioi eurotik beherakoa izan denean.

–Kuota negatiboen konpentsazioa konpentsazioaren aurretiko kuota osoaren ehuneko 25ekoa izango da gehienez ere, 12 hilabete horietan negozio-zifraren zenbateko garbia gutxienez 60 milioi eurokoa izan denean.

Kuota negatiboen konpentsazioari dagokion muga hori ez da aplikagarria izango zergadunaren hartzekodunen eraginez sortutako kitapen edo itxaronaldiei dagozkien errentetan.»

Azken xedapenetako bosgarrena. Irabazi-asmorik gabeko entitateen zerga-araubideari eta mezenasgorako pizgarri fiskalei buruzko abenduaren 23ko 49/2002 Legearen aldaketak.

Lehenengoa. Irabazi-asmorik gabeko entitateen zerga-araubideari eta mezenasgorako pizgarri fiskalei buruzko abenduaren 23ko 49/2002 Legean jarraian agertzen diren aldaketak egin dira. Horiek 2015eko urtarrilaren 1etik aurrera izango dituzte ondorioak.

Bat. Aldatu egiten da 19. artikulua; hona nola geratzen den idatzita:

«19. artikulua. Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren kuotari dagokion kenkaria.

1.Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga ordaindu behar duten zergadunek kuota osotik kendu ahal izango dute Lege honetako 18. artikuluan xedatutakoaren arabera zehaztutako kenkaria aplikatzeko eskubidea duten dohain, dohaintza eta ekarpenen multzoari dagokion kenkariaren oinarriari honako eskala hau aplikatzetik lortutako emaitza:

 

Kenkariaren

Kenkariaren oinarria zenbateko honetaraino

 

 

ehunekoa

150 euro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75

Kenkari-oinarriaren arrastoa. . . . . . . . . . . . . . .

30

Aurreko bi zergaldietan kenkariak aplikatzeko eskubidea duten dohaintza eta ekarpenak egin badira entitate beraren alde, eta horietako bakoitzaren zenbatekoa aurreko ekitaldietakoa bezalakoa edo handiagoa bada, kenkariaren oinarriari aplikagarria zaion entitatearen aldeko kenkariaren ehunekoa ehuneko 35ekoa izango da hura 150 eurotik gorakoa denean.

2.Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga arautzen duen eta sozietateen gaineko, ez-egoiliarren errentaren gaineko eta ondarearen gaineko zergen legeak partzialki aldatzen dituen azaroaren 28ko 35/2006 Legearen 69. artikuluaren 1. paragrafoan aurreikusitako mugaren ondorioetarako zenbatuko da kenkariaren oinarria.»

Bi. Bosgarren xedapen iragankor hau gehitzen da:

«Bosgarren xedapen iragankorra. Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren eta sozietateen gaineko zergaren kuotan kendu daitezkeen ehunekoak.

2015eko zergaldian zehar, Lege honetako 19. artikuluko 1. paragrafoan aipatzen den 150 eurora arteko kenkariaren oinarrietarako kenkariaren ehunekoa ehuneko 50ekoa izango da, eta kenkari-oinarriaren arrastoari aplikatu beharrekoa, berriz, ehuneko 27,5ekoa. Paragrafo horretako azken lerrokadan xedatutakoa aplikatu behar denean, aplikatu beharreko kenkariaren ehunekoa ehuneko 32,5ekoa izango da.

2015. urtean abiarazitako zergaldietan, lege honetako 20. artikuluko 1. paragrafoko bigarren lerrokadan adierazitako kenkariaren ehunekoa ehuneko 37,5ekoa izango da.»

Bigarrena. 2015eko urtarrilaren 1etik aurrera abiarazitako zergaldietarako, Irabaziasmorik gabeko entitateen zerga-araubideari eta mezenasgorako pizgarri fiskalei buruzko

abenduaren 23ko 49/2002 Legearen 20. artikuluko 1. paragrafoari lerrokada bat gehitu zaio, eta honela geratu da idatzita:

«Aurreko bi zergaldietan kenkariak aplikatzeko eskubidea duten dohaintzak eta ekarpenak egin badira entitate beraren alde, eta horietako bakoitzaren zenbatekoa aurreko zergaldikoa bezalakoa edo handiagoa bada, kenkariaren oinarriari aplikagarria zaion entitatearen aldeko kenkariaren ehunekoa ehuneko 40koa izango da.»

Azken xedapenetako seigarrena. Martxoaren 5eko 4/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onartutako Sozietateen gaineko Zergari buruzko Legearen testu bategineko aldaketak.

Lehenengoa. 2013ko urtarrilaren 1ean hasten diren zergaldietan eraginak dituela,

67. artikuluko 6. paragrafoa aldatu da, eta honela geratzen da idatzita:

«6. Banku-fundazio batek edo aurrezki-kutxa batek talde fiskal bateko sozietate nagusi izateari uzten badio zerga-sistema batean, kreditu-erakundea egoera horretan subrogatuko da zerga-sistemaren hasieratik, eta ez dira Lege honen 81. artikuluan azaltzen den talde fiskalaren desegitearen ondorioak gertatuko, salbu eta artikulu honen 3. paragrafoan aipatutako baldintzen arabera, mendekoak izateari uzten diotelako, talde honetako kide izateari uzten diotenak.»

Bigarrena. 2014ko urtarrilaren 1etik aurrerako zergaldiei dagokienez, honako aldaketa hauek egiten zaizkio Sozietateen gaineko Zergari buruzko Legearen testu bateginari:

Bat. Aldatu egiten da 19. artikuluaren 13. paragrafoa. Aurrerantzean, honela egongo da idatzita:

«13. Zergadunarekin loturarik ez duten eta zuzenbide publikoko entitateek zordundu gabeko balizko kaudimengabezietatik eratorritako kreditu edo beste aktibo batzuk okerragotzearen ondoriozko zuzkidurak, betiere Lege honen 12.2 a) artikuluan xedatutakoa aplikatzea ez badagokie, eta gizarte-aurreikuspeneko sistemetarako –eta, hala dagokionean, aurre-erretirorako– zuzkidura edo ekarpenei dagozkien lege honetako 13.1 b) eta 14.1 f) artikuluen aplikaziotik eratorriak, zerga geroratuagatik aktiboak sortu dituztenak, zerga-oinarrian integratuko dira, lege honetan ezarritakoaren arabera, integrazioaren eta zerga-oinarri negatiboen konpentsazioaren aurreko zerga-oinarri positiboa muga dutela.

Dena den, 2014. urteko zergaldiak hasi aurreko 12 hilabeteetan, zergadunen eragiketa-bolumena 6.010.121,04 euro baino handiagoa bada –Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko abenduaren 28ko 37/1992 Legearen 121. artikuluan xedatutakoaren arabera kalkulatuta–, zuzkidura horiek zerga-oinarrian txertatzeko honako muga hauek bete beharko dira:

–Zerga-oinarri negatiboak konpentsatu eta horiek txertatu aurretiko zergaoinarri positiboaren ehuneko 50a, 12 hilabete horietan negozio-zifraren zenbateko garbia 20 eta 60 milioi euro artekoa izan denean.

–Zerga-oinarri negatiboak konpentsatu eta horiek txertatu aurretiko zergaoinarri positiboaren ehuneko 25a, 12 hilabete horietan negozio-zifraren zenbateko garbia gutxienez 60 milioi eurokoa izan denean.

Zergaldi batean integratu ez diren kopuruak hurrengo zergaldietan integratuko dira, aurrez aipatutako muga berberarekin. Ondorio horietarako, lehenik, zergaldi antzinakoenei dagozkien zuzkidurak integratuko dira.»

Bi. 24. artikuluaren 3 eta 4. paragrafoak aldatu dira, eta honela geratzen dira idatzita:

«3. Ondorengo hauek ez dira zerga-oinarrian sartuko:

a) Gizarte-ekintzako funtsaren kargura egindako gizarte-ekintzaren mantentze-gastuak, nahiz eta horietara zuzendutako dirua baino handiagoak izan, etorkizunean ere ekintza horietara zuzentzea eragotzi gabe. Halere, gastu horiek fiskalki kengarriak izango dira, aplikagarria den kontabilitate-araudiarekin bat etorriz, horiek galera eta irabazien kontura erregistratzen direnean.

b) Onura eta gizarte-ekintzari lotutako inbertsioak eskualdatzetik eratorritako errentak.

4.Banku-fundazioek ongintzako gizarte-ekintzara egindako zuzkidurek, edo hala badagokio, aplikagarria den kontabilitate-araudiarekin bat etorriz, gizarteekintzara xedaturiko mantentze-lanen gastuak galera eta irabazien kontura erregistratzen direnean, horiek partaide diren kreditu-erakundeetako zerga-oinarria murriztu dezakete, aipatutako entitateek jasotako dibidenduek banku-fundazioen guztizko diru-sarrerei dagokienez duten ehunekoan, aipatutako dibidenduen gehieneko mugaraino. Horretarako, banku-fundazioak kreditu-erakundeari jakinarazi beharko dio dibidenduak eta horrela kalkulatutako murrizketaren zenbatekoa ordaindu dituela; era berean, jakinaraziko dio ez duela zenbateko hori zerga-arloko partida kengarri gisa aplikatu zerga horren aitorpenean.

Aipatutako zenbatekoa bere ongintzako gizarte-ekintzaren helburuetara aplikatu ez badu, banku-fundazioak kreditu-erakundeari jakinaraziko dio ez duela aipatutako helburua bete, kreditu-erakundeak behar ez bezala murriztutako zenbatekoak erregularizatzeko Lege honen 137.3 artikuluan ezarritakoaren arabera.»

Azken xedapenetako zazpigarrena. Higiezinen merkatuetan inbertitzeko sozietate anonimo kotizatuak arautzen dituen urriaren 26ko 11/2009 Legeak barne hartzen dituen aldaketak.

Bat. Honako aldaketa hauek izango ditu Higiezinen merkatuetan inbertitzeko sozietate anonimo kotizatuak arautzen dituen urriaren 26ko 11/2009 Legearen 9. artikuluko 4. paragrafoak. Aldaketa horiek 2014ko urtarrilaren 1etik aurrera hasitako zergaldietarako izango dituzte ondorioak. Honela geratuko da idatzita:

«4. Nolanahi ere, 10. artikuluko 1. paragrafoaren a) eta b) idatz-zatietan adierazitako etekinetako dibidenduak edo partaidetzak atxikipenaren mende egongo dira, lege hau aplikatzeko betekizunak betetzen dituzten entitateak direnean salbu.

Atxikipenaren mende egongo dira, halaber, Lege honen 10. artikuluaren 1. paragrafoaren c) idatz-zatian adierazitako etekinetako dibidenduak edo partaidetzak, aurreko paragrafoan xedatutakoa aplika dakiekeenei ezan ezik, martxoaren 5eko 5/2004 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergaren Legearen testu bateginaren 31. artikuluan xedatutakoari jarraikiz.»

Bi. Honako aldaketa hauek izango dituzte Higiezinen merkatuetan inbertitzeko sozietate anonimo kotizatuak arautzen dituen urriaren 26ko 11/2009 Legearen 10. artikuluko 1. eta 2. paragrafoek. Aldaketa horiek 2015eko urtarrilaren 1etik aurrera hasitako zergaldietarako izango dituzte ondorioak. Honela geratuko dira idatzita:

«1. Etekinen edo erreserben kargura banatzen diren dibidenduek, baldin eta lege honetan zehaztutako zerga-araubide berezia aplikatzen bazaie, honako tratamendu hau izango dute:

a) Hartzailea sozietateen gaineko zergaren zergaduna edo establezimendu iraunkorra duten ez-egoiliarren errentaren gaineko zergaren zergaduna bada, ez da

aplikatuko Sozietateen gaineko Zergaren Legearen azaroaren 27ko 27/2014 Legearen 21. artikuluan zehaztutako salbuespena.

b) Hartzailea pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren zergaduna bada, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergari buruzko, eta sozietateen gaineko zergaren, ez-egoiliarren errentaren gaineko zergaren eta ondarearen gaineko zergaren legeen aldaketa partzialari buruzko azaroaren 28ko 35/2006 Legearen 25.1.a) artikuluan zehaztutakoa aplikatuko da.

c) Hartzailea establezimendu iraunkorrik gabeko ez-egoiliarren errentaren gaineko zergaren zergaduna bada, martxoaren 5eko 5/2004 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako Ez-egoiliarren errentaren gaineko zergaren Legearen testu bateginaren 24.1. artikuluan zehaztutakoa aplikatuko da.

2.Araubide hau aplikatzea aukeratu duten sozietateen kapitaleko partaidetza eskualdatzearen edo itzultzearen ondorioz lortutako errentek, honako tratamendu hau izango dute:

a) Eskualdatzailea edo hartzailea sozietateen gaineko zergaren zergaduna edo establezimendu iraunkorra duen ez-egoiliarren errentaren gaineko zergaren zergaduna bada, ez da aplikatuko Sozietateen gaineko Zergaren Legearen azaroaren 27ko 27/2014 Legearen 21. artikuluan zehaztutako salbuespena.

b) Eskualdatzailea edo hartzailea pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren zergaduna bada, ondare-irabazia edo -galera azaroaren 28ko 35/2006 Legearen 37. artikuluaren 1. paragrafoaren a) idatz-zatian aurreikusitakoaren arabera kalkulatuko da –pertsona fisikoen errentaren gaineko zergari buruzkoa, eta sozietateen gaineko zergaren, ez-egoiliarren errentaren gaineko zergaren eta ondarearen gaineko zergaren legeen aldaketa partzialari buruzkoa–.

c) Eskualdatzailea edo hartzailea establezimendu iraunkorrik gabeko ez-egoiliarren errentaren gaineko zergaren zergaduna bada eta hark entitateko kapital sozialean duen partaidetza ehuneko 5ekoa edo handiagoa bada, ez da aplikatuko Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergaren Legearen testu bateginaren

14. artikuluaren 1. paragrafoaren i) idatz-zatian zehaztutako salbuespena.»

Azken xedapenetako zortzigarrena. Ingurumen-fiskalitatearen arloan zenbait neurri ezarri eta beste tributueta finantza-neurri batzuk onartzen dituen urriaren 29ko 16/2013 Legean egindako aldaketak.

2014ko urtarrilaren 1etik aurrera hasitako zergaldietarako ondorioekin, honako aldaketa hauek izango ditu Ingurumen-fiskalitatearen arloan zenbait neurri ezarri eta beste tributueta finantza-neurri batzuk onartzen dituen urriaren 29ko 16/2013 Legearen

2. Hiru artikuluko bigarren paragrafoko lehenengo lerrokadak:

«Bi. Sozietateen gaineko Zergari buruzko Legearen testu bategineko 45. artikuluko 3. paragrafoan zehaztutako ordainketa zatikatuei dagokienez ordaindu beharreko zenbatekoa ez da, inola ere, urte natural bakoitzeko lehen hiru, bederatzi edo hamaika hilabeteetako galeren eta irabazien kontuko emaitza positiboaren ehuneko 12 baino txikiagoa izango modalitate hau aplikatu behar duten eta 2014 edo 2015. urteetan gutxienez hogei milioi euroko negozio-zifra izan duten subjektu pasiboen kasuan; zergaldia eta urte naturala bat ez datozen kasuetan, zergaldia

hasten denetik ordainketa zatikatua egiteko epealdi bakoitza hasi baino egun bat lehenagora arte igarotakoa izango da −Merkataritza Kodearekin eta garapenerako gainerako kontabilitate-araudiarekin bat etorriz zehaztua−, eta hura zergaldi berari

dagozkion eta aurretiaz egin diren zatikako ordainketetan bakarrik murriztuko da. Aipatutako emaitza positibo horretatik kanpo geratuko da zergadunaren hartzekodunen akordio baten ondorioz kendu edo zaintzeko eragiketetatik eratorritako errentei dagokien zenbatekoa; emaitza horretan zergaldiko zergaoinarrian txertatzen den zenbatekoaren zatia gehituko da.»

Azken xedapenetako bederatzigarrena. Estatuaren Aurrekontu Orokorrei buruzko Legerako gaikuntzak.

1.Estatuaren Aurrekontu Orokorrei buruzko Legeak honako hauek gauzatu ahal izango ditu:

a) Karga-tasak aldatu.

b) Muga kuantitatiboak, koefizienteak eta ehuneko finkoak aldatu.

c) Salbuespenak aldatu.

d) Behar diren arauak sartu eta aldatu Europako Batasuneko Itunetik eta bere Zuzenbidetik datozen obligazioak betetzeko.

e) Prozedurazko alderdiak eta tributuaren kudeaketarako alderdiak aldatu.

f) Aitorpenak aurkezteko epeak aldatu.

2.Estatuaren Aurrekontu Orokorrei buruzko Legeak dagozkion pizgarri fiskalak zehaztuko ditu zerga honi dagokionez, politika ekonomikoaren exekuziorako egokitzat jotzen duenean.

Azken xedapenetako hamargarrena. Arauak onartzeko gaikuntza.

Gobernuari ahalmena ematen zaio lege hau garatu eta betearazteko beharrezkoak diren xedapen guztiak eman ditzan.

Azken xedapenetako hamaikagarrena. Eskumen-titulua.

Lege hau Konstituzioaren 149.1.14 artikuluan ezarritakoaren babesean onartu da, artikulu horrek Estatuari esleitzen baitio Ogasun Nagusiaren gaineko eskumen esklusiboa.

Azken xedapenetako hamabigarrena. Indarrean sartzea.

Lege hau 2015eko urtarrilaren 1ean sartuko da indarrean eta egun horretatik aurrera abiarazitako zergaldietan izango da aplikagarria, laugarren azken xedapenetik zazpigarrenera salbu, horiek Legea «Estatuaren Aldizkari Ofizialean» argitaratu eta hurrengo egunean jarriko baitira indarrean, eta bertan zehaztutako terminoetan izango dira aplikagarriak.

Horrenbestez,

Lege hau betetzeko eta betearazteko agintzen diet espainiar guztiei, norbanakoei eta agintariei.

Madrilen, 2014ko azaroaren 27an.

FELIPE E.

Gobernuko presidentea

MARIANO RAJOY BREY

w.boe.es

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

D. L.: M-1/1958 ISSN: 02

 

 

 

Atxekitako dokumentuak:

Sustatzaileak:

  • deustu
  • ivap
  • Bizkaiako foru aldundia - Diputación foral de Bizkaia
  • Eusko jaurlaritza / Gobierno vasco - Justizia eta herri administrazio saila
  • BBK
  • Deusto - Instituto de estudios vascos / Euskal gaien institutua

Laguntzaileak:

© IUSPLAZA  Lege-oharra