Zuzenbidearen webgunea, euskaraz
Adrian Celaya lehiaketaren oinarriak «Adrián Celaya Ibarra» 9. sariaren oinarriak deskargatu

Finantza zuzenbidea  >>  Legeria

3/2017 Legea, ekainaren 27koa, 2017rako Estatuaren Aurrekontu Orokorrena

2017-06-27

Erakundea: Estatuko Buruzagitza

Argitalpena: EAO, 2017/06/28, 153. zk.

I. XEDAPEN OROKORRAK

ESTATUKO BURUZAGITZA

7387

3/2017 Legea, ekainaren 27koa, 2017rako Estatuaren Aurrekontu Orokorrena.

FELIPE VI.a

ESPAINIAKO ERREGEA

Honako hau ikusten eta ulertzen duten guztiei.

Jakizue: Gorte Nagusiek honako lege hau onetsi dutela eta nik berretsi egiten dudala:

HITZAURREA

I

Estatuaren Aurrekontu Orokorren oinarrizko arau-esparrua 1978ko abenduaren 27ko Espainiako Konstituzioak, Aurrekontuen Lege Orokorrak eta Aurrekontu Egonkortasunari eta Finantza Iraunkortasunari buruzko Lege Organikoak osatzen dute.

Konstituzio Auzitegia Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko urteroko legeak izan beharreko edukia zehazten joan da, eta honako alderdi hauek nahitaez xedatu behar dituela adierazi du: Estatuak eta berari lotutako edo bere mendeko erakundeek dagokion ekitaldian izango dituzten diru-sarreren aurreikuspena eta gastuetarako baimena. Nahitaezko eduki horrekin batera, beste alderdi batzuk ere xeda ditzake legeak; betiere, diru-sarreren aurreikuspenarekin, gastuetarako gaikuntzarekin edo politika ekonomiko orokorraren irizpideekin lotura zuzena badute, eta Estatuko Aurrekontu Orokorrak nahiz Gobernuaren politika ekonomikoa errazago interpretatzeko eta efikazia handiagoz gauzatzeko ezinbesteko osagarri badira.

Bestalde, Konstituzio Auzitegiak adierazi du denborazkotasun-irizpidea ez dela erabakigarria arau jakin bat konstituzionala izateko edo ez izateko, arau hori aurrekontu- lege batean sartzeari begira. Horregatik, aurrekontu-legea funtsean aldi baterako araua den arren, ez dago inolako eragozpenik, inoiz edo behin, bertan zenbait urtetarako edo epemugarik gabeko manuak sartzeko.

Bestalde, tributuen alorrean, Konstituzioaren 134. artikuluko 7. zenbakiak xedatzen du aurrekontu-legeak ezin duela tributurik sortu; aldatu bai, ordea, tributu-lege substantibo batek aukera hori jasotzen duen kasuetan.

Aurreikuspen horietatik kanpo gelditzen diren gaiak ez dira Estatuko Aurrekontu Orokorren Legearen esparrukoak. Hortaz, Konstituzioak berak mugatzen du lege honen edukia —gainerako legeekin ez da halakorik gertatzen, haien edukia mugagabea baita, printzipioz—: Estatuaren eskumenen eremukoa izango da, eta ez ditu lege organikoari erreserbatutako gaiak xedatuko.

Horrenbestez, 2017rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko Legeak derrigorrezko edukia eta Konstituzio Auzitegiaren doktrina errespetatzen dituzten xedapenak soilik jasotzen ditu.

2017rako Estatuko Aurrekontu Orokor hauek Aurrekontuei buruzko azaroaren 26ko 47/2003 Lege Orokorraren esparruan eginak dira. Aurrekontuok, alde batetik, eutsi egin diote aurrekontu-prozesuan arrazionalizazio handiagoa lortzeko helburuari, sistematizazioaren arloan egindako hobekuntzen bidez, eta, bestetik, Estatuko sektore publikoaren antolamendu ekonomiko eta finantzarioa egiten dute, haren kontabilitate- eta kontrol-arauak ezarriz, eta eraginkortasuna eta efizientzia sustatuz.

Maiatzaren 3ko 184/2016 Errege Dekretua (Diputatuen Kongresua eta Senatua desegitearena eta hauteskunde-deialdiarena) Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratu zen maiatzaren 3an; bada, xedapen horren bidez, bi biltzarrak desegin eta ekainaren 26an hauteskunde orokorretarako deia egitea erabaki zen. Urriaren 30eko 414/2016 Errege

Dekretuaren bitartez (urriaren 31n argitaratu zen ESTATUKO ALDIZKARI OFIZIALean), Gobernuko presidentea izendatu zen, Diputatuen Kongresuak bigarren bozketan gehiengo soilez konfiantza eman baitzion. Urriaren 29ko bilkuran egin zen bozketa hori, Espainiako Konstituzioaren 99.3 artikuluak ezarritakoari jarraituz.

Aurrekoaren ondorioz, 2017rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko Legea ezin izan da ez izapidetu, ez onetsi epe arruntetan, eta hala izan da Gobernuak ezin izan duelako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko Legearen aurreproiektua Diputatuen Kongresuan aurkeztu 2016ko ekitaldiko aurrekontuak amaitu baino gutxienez ere hiru hilabete lehenago, EKren 134.3 artikuluak eskatzen duen bezala.

Ez-oneste horrek eragin zuen Konstituzioaren 134.4 artikulua bere zabaltasun osoan aplika zedila; izan ere, artikulu horrek honako hau esaten du: «Aurrekontuen legea kasuan kasuko ekitaldi ekonomikoaren lehen egunerako onesten ez bada, ulertuko da aurreko ekitaldiko aurrekontuak zuzenean luzatu direla, berriak onetsi arte».

Aurreko garaietan bezala, kontuan hartuta Aurrekontu Egonkortasunari eta Finantza Iraunkortasunari buruzko apirilaren 27ko 2/2012 Legea, zeinak garatu baitu Espainiako Konstituzioaren 135. artikuluan jasotako agindua —2011ko irailaren 27an erreformatua— eta bete baitu Ekonomia eta Diru Batasunaren Egonkortasunerako, Koordinaziorako eta Gobernurako Tratatua —2012ko martxoaren 2koa—, Europako araudiarekiko egokitze jarraitu eta automatikoa bermatuz, Estatuko aurrekontu orokor hauetan jarraitu nahi dugu aurreko ekitaldietako helburu berarekin, alegia, administrazio publiko guztien finantza- iraunkortasuna bermatzen, Espainiako ekonomiaren egonkortasunarekiko konfiantza indartzen eta aurrekontu-egonkortasunaren arloan Espainiak Europar Batasunarekiko daukan konpromisoa sendotzen. Hiru helburu horiek betez gero, sendotu egingo da hazkunde ekonomikoa bultzatzera eta enplegua sortzera zuzendutako politika ekonomikoaren esparrua.

Ildo horretan, 2017rako Estatuko Aurrekontu Orokorren lehentasunezko helburuak bi dira: defizit publikoa murrizten jarraitzea eta Europar Batasunarekin sendotze fiskaleko konpromisoak betetzea; hori guztia, hazkunde ekonomiko sendoa gertatzen ari dela, tributu-baliabideak areagotuz doazela, eta Espainian merkatuen konfiantza handituz doala, konpromiso horri berari eta Gobernuak azken urteetan hartutako neurriei esker.

II

Aurrekontu Legearen funtsezko zatia I. tituluan dago («Aurrekontuak onartzea eta aldatzea»). Bertako I. kapituluan, «Hasierako kredituak eta haien finantzaketa» izenburupean, Estatuko sektore publikoaren diru-sarrera eta gastu guztiak onesten dira, eta Estatuaren tributuetan eragina duten zerga-onuren zenbatekoa kontsignatzen da.

I. kapitulu honetan, Estatuko Aurrekontu Orokorren eremua zehazten da, kontuan hartuta Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legeak egiten duten sailkapena, zeina presente egiten baita legearen gainerakoan.

Estatuko Aurrekontu Orokorren esparrua Espainiako Bankuaren funtzionamendu- gastuen eta inbertsioen aurrekontuarekin osatzen da; aurrekontu hori, daukan berariazko legediaren arabera, ez da Estatuko sektore publikoko gainerako aurrekontuekin bateratzen.

II.kapituluan, aurrekontu-kredituak aldatzeko eta betearazteko arauak, lege honen indarraldian gauzatu behar diren kreditu lotesleak eta aurrekontu-mugak jasotzen dira, baita kreditu-gehikuntzak eta -txertaketak ere, zeinak legearen eranskinean baitaude zerrendatuta.

III. kapituluak, «Gizarte Segurantza», osasun-laguntzaren finantzaketa arautzen du, Osasun Kudeaketarako Institutu Nazionalaren Aurrekontuaren bidez, eta Estatuak Adinekoen eta Gizarte Zerbitzuen Institutuari nahiz Itsasoko Gizarte Institutuari egiten dizkien ekarpenen bidez; horrez gain, pentsioen gutxienekorako osagarriak finantzatzeko Gizarte Segurantzara bideratzen diren ekarpenak arautzen ditu.

III

Aurrekontu Legearen II. titulua, «Aurrekontu-kudeaketa» duena xede, hiru kapitulutan egituratuta dago.

I. kapituluak irakaskuntzako aurrekontuen kudeaketa arautzen du. Ikastetxe itunduak sostengatzeko funts publikoak banatzeko modulu ekonomikoa finkatzen du, bai eta Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionaleko (UNED) langileen kostuei dagokienez baimendutako zenbatekoa ere.

II.kapituluan, «Osasunaren eta gizarte-zerbitzuen aurrekontu-kudeaketa», bai Osasun Kudeaketarako Institutu Nazionalaren, bai Adinekoen eta Gizarte Zerbitzuen Institutuaren eremuan aurrekontu-aldaketak egiteko berariazko eskumenak daude jasota. Diruzaintza- geldikinak Adinekoen eta Gizarte Zerbitzuen Institutuaren aurrekontuan aplikatzeko arauak ere bertan biltzen dira.

III. kapituluak «Aurrekontu-kudeaketarako beste arau batzuk» jasotzen ditu, eta Zerga Administrazioko Estatu Agentziak 2017an lortutako diru-bilketa gordinean, bere jardueragatik bildutakoan izango duen partaidetza-portzentajea zehazten du. Portzentaje hori ehuneko 5ekoa izango da.

IV

Estatuko Aurrekontu Orokorren Legearen III. tituluak «Langile-gastuak» ditu helburu, eta hiru kapitulutan egituratuta dago.

Aurreko ekitaldietan gertatu den moduan, I. kapituluan, «Sektore publikoaren zerbitzurako langileen gastuak» izenekoan, aurrekontu-egonkortasunerako konstituzio- agindua zein gure ekonomiaren oraingo egoera daude islaturik; hala, ondore horietarako «sektore publikoa» zer den zehaztu ondoren, hauxe ezartzen du, berritasun gisa, eta egungo hobekuntza ekonomikoko egoeraren ondorioz: oro har, langile horien ordainsarietan, 2017an, ez dela egongo ehuneko 1etik gorako gorakada globalik, 2016ko abenduaren 31n indarrean zeuden ordainsariak erreferentziatzat hartuta. Ezin izango da enplegu-planetarako ekarpenik egin, ez eta aseguru kolektiboen kontraturik ere, erretiro- gertakaria estaltzen badute, salbuespenak salbuespen.

Kapitulu horrek, orobat, Enplegu Publikoaren Eskaintza arautzen du. Estatuko Aurrekontu Orokorren Lege honek, aurrekoak bezala, artikulu bakar baten bitartezko arauketari eusten dio, eta sektore publikoan langile berriak sartzeko mugak eta baldintzak ezartzen ditu, salbu utzita merkataritza-sozietate publikoak eta enpresa-entitate publikoak, sektore publikoko fundazioak eta nagusiki sektore publikoa osatzen duten administrazioen eta organismoen partaidetza duten partzuergoak —horiek guztiak, hurrenez hurren, lege honen hamabosgarren, hamaseigarren eta hamazazpigarren xedapen gehigarrietan xedatutakoaren arabera arautuko dira—, bai eta Estatuko konstituzio-organoak ere; ehuneko 50eko berrezarpen-tasa bat ezartzen da, oro har, eta 2016rako Aurrekontuei buruzko Legearen aldean berritasun bat sartzen da, lehentasunezkotzat jotzen diren sektore eta administrazioen kopurua handitzen baita, ekitaldi honetan, salbuespen gisa, horien berrezarpen-tasa ehuneko 100era arte handitu ahal izateari dagokionez. Aldi berean, sektore publikoko aldi baterako enpleguaren egonkortze-prozesuari heltzen zaio.

II.kapituluak, «Ordainsari-araubideak» izenburupean, honako hauen ordainsariak 2017rako eguneratzeko arauak jasotzen ditu: Estatuko Gobernuko eta kontsulta- organoetako goi-kargudunak, Estatuaren Administrazio Orokorreko goi-kargudunak, Estatu Kontseiluko goi-kargudunak, Ekonomia eta Gizarte Kontseiluko goi-kargudunak, Kontuen Auzitegiko, Konstituzio Auzitegiko eta Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiko kideak, eta Indar Armatuetako, Poliziako eta Guardia Zibileko langileak; halaber, berariaz aipatzen da honako hauen ordainsarien araupetzea: Botere Judizialeko eta Fiskaltzako kideak, Justizia Administrazioko Letraduen Kidegoko kideak eta Justizia Administrazioaren zerbitzuko langileen kidegoetako kideak. Organo horien aurrekontuak eta, ondorioz, aipatutako ordainsarienak, Gorte Nagusiek onetsi behar dituztelako sartu dira halako aurreikuspenak Estatuko Aurrekontu Orokorren Legean. Aurrekontuaren batasun- eta unibertsaltasun- printzipioek agintzen dutenarekin bat, Estatuaren gastu guztiak bilduko dituen dokumentu

bakar bati eman behar zaio onespena; hain zuzen ere, Estatuko Aurrekontu Orokorren Legea da dokumentu hori.

Kapitulu hau osatzen da Estatuko sektore publikoko lan-kontratupeko langileen, estatutupeko langileen eta estatutupekoak ez diren Gizarte Segurantzako langileen ordainsariei buruzko arauekin.

Titulu honen III. kapituluak itxierako arau bat dauka, II. kapituluan jasotako arauetara egokitzen ez den ordainsari-sistema duten langileei aplikatzekoa. Arau horrekin batera, badira xedapen erkide batzuk, aurreko aurrekontu-legeetan bezala: langile aktiboen araubideari buruzkoak, ohiz kanpoko diru-sarrerak galarazteari buruzkoak, eta sari, gurutze, domina eta mutilazio-pentsioak direla eta jaso beharreko zenbatekoak eguneratzeari buruzkoak. Halaber, lan-kontratudun langileen eta funtzionarioak ez direnen ordainsariak zehazteko edo aldatzeko baldintzak ezartzen dira; hartarako, Ogasuneko eta Funtzio Publikoko Ministerioak aldeko txostena eman beharko du. Halaber, lan- kontratupeko langileak inbertsioetarako kredituen kargura kontratatu ahal izateko baldintzak jasotzen dira.

V

Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko Legearen IV. titulua, «Pentsio publikoak» izenburupean, sei kapitulutan banatuta dago.

I. kapituluak xedatzen duenez, Gizarte Segurantzaren sistemak ordaintzen dituen pentsioak eta Klase Pasiboenak oro har ehuneko 0,25 goratuko dira 2017an.

II.kapituluak Estatuko Klase Pasiboen Araubideko pentsioen eta gerrako pentsio berezien hasierako zehaztapena arautzen du.

III. kapituluan pentsio publikoen hasierako zehaztapenaren mugak daude jasota; hala, muga bikoitzeko sistema bat ezartzen da, hileko zenbateko osoaren gehieneko kopurua eta urteko zenbateko osoaren gehieneko kopurua finkatuta.

IV. kapituluak «Pentsio publikoen balioak goratzea eta aldatzea» arautzen du. Bertan xedatutakoaren arabera, Gizarte Segurantzako sistemak ordaindu beharreko pentsio kontributiboak eta Klase Pasiboenak ehuneko 0,25 goratuko dira 2017an. Halaber, goratuko ez diren pentsioak zehazten ditu, eta pentsio publikoak goratzeko zenbatekoaren muga ezartzen du.

V. kapituluak gutxienekorako osagarrien sistema jasotzen du, bi artikulutan: bata Klase Pasiboen pentsioei buruzkoa da, eta bestea Gizarte Segurantzako sistemako pentsioei buruzkoa.

VI. kapituluan, bi alderdi xedatzen dira: alde batetik, Gizarte Segurantzako pentsio ez-kontributiboen hasierako zehaztapena egitea eta balioa handitzea, eta, bestetik, deuseztatuta dagoen Zahartzaroko eta Baliaezintasuneko Nahitaezko Aseguruari dagozkion pentsioen zenbatekoa finkatzea.

VI

V. titulua, «Finantza-eragiketak» izenekoa, hiru kapitulutan egituratuta dago, gai hauek ardatz hartuta: zor publikoa, abal publikoak eta beste berme batzuk, eta Estatuaren eta Kreditu Ofizialeko Institutuaren arteko harremanak.

Titulu horren xede nagusia Estatuak eta organismo publikoek zorpetze-eragiketak egiteko gehieneko zenbatekoa baimentzea da. Zorpetzeak I. kapituluan daude araututa, «Zor Publikoa» izenburupean. Baimen orokor horiek osatzeko, aintzat hartu behar dira organismo publikoek eta Gobernuak berak eman beharreko informazioaren zehaztapenak, zor publikoaren eta Altxorrak Espainiako Bankuan nahiz beste finantza-erakunde batzuetan zabaldutako kontuen bilakaerari buruzkoak.

Estatuaren zorrari dagokionez, baimenak Estatuaren zorraren saldo biziaren gehikuntzak abenduaren 31n zuen zenbatekoa du oinarri. Hartara, Ekonomiako, Industriako eta Lehiakortasuneko ministroari Estatuaren Zorra handitzeko baimena ematen zaio, honako muga honekin: zor horren saldo biziak, 2017ko abenduaren 31n, ez dezala gainditu 2017ko urtarrilaren 1ekoa 52.824.424,51 mila eurotik gorako kopuruan.

Organismo publikoen zorrari dagokionez, legearen III. eranskinean zehazten da haietako bakoitzarentzat baimendutako zenbatekoa. Nabarmentzekoa da, bestalde, Banku Berregituraketa Ordenaturako Funtsaren kanpoko baliabideen zenbatekoaren muga, ekitaldi honetan, 18.465.216,00 mila eurokoa izango dela.

II.kapituluan, «Abal publikoak eta beste berme batzuk», Estatuaren Administrazio Orokorrak eman beharreko abalen gehieneko muga finkatzen da: ez da 3.500.000 mila eurotik gorakoa izango. Nabarmentzekoa da merkataritza-ontzidia berritzera bideratutako abalen indibidualizatzea.

Enpresa-entitate publikoei eta Estatuko merkataritza-sozietateei eman beharreko abalei dagokienez, baimena Estatuko Industria Partaidetzarako Sozietatearentzat da soilik; sozietate horrek kapitalean gehienez ere 1.210.000 mila euroko partaidetza duten merkataritza-sozietateei eman ahal izango die abala.

Aipamen berezia egin behar zaio, halaber, enpresen ekoizpenaren finantzaketa hobetzeko helburuarekin aktiboen titulizazio-funtsen bidez jaulkitako errenta finkoko baloreak bermatzeko abal publikoetarako baimenari. Horretarako, gehienez 3.000.000 mila euroko zenbatekoa ezartzen da 2017ko ekitaldian, eta adierazten da zenbateko bizi metatuaren gehieneko zenbatekoa ezin izango dela, 2017ko abenduaren 31n, 3.110.000 mila eurotik gorakoa izan. Eta kapitulu hau ixten da Gobernuari ezarritako betebeharrarekin, alegia, Gorte Nagusiei emandako abal publikoei buruzko informazioa emateko betebeharrarekin.

Estatuaren eta Kreditu Ofizialeko Institutuaren arteko harremanak III. kapituluan daude jasota. Bertan xedatutakoaren arabera, Garapena Sustatzeko Funtsak (FONPRODE) 199.230 mila euroko zuzkidura izango du 2017an. Urteko zuzkidura hori gorabehera, Ministro Kontseiluak ekitaldian zehar funts horren kontura baimen ditzakeen eragiketen bolumena ere finkatzen da: ekitaldi honetan, bolumen hori 375.000 mila eurora artekoa izango da. Gainera, eragiketa itzulgarriak baino ezin izango dira baimendu FONPRODE funtsaren kontura, legean bertan ezarritako salbuespenak salbuespen.

Beste zuzkidura hauek ere xedatzen ditu 2017rako: Uraren eta Saneamenduaren Lankidetza Funtserako, 15.000 mila euro; Enpresa Nazioartekotzeko Funtserako (FIEM), 218.087,60 mila euro.

Azkenik, Estatuak Kreditu Ofizialeko Institutuari egin beharreko diru-itzulketak arautzen dira. Horri dagokionez, debekatu egiten da finantza-erakunde aldeaniztunen akzio eta partaidetzak eskuratzeko eragiketak egitea, edota horietan sortutako funtsetara ekarpenak egitea, zor publikoan eragina izanez gero.

VII

Tributuen esparruan, hainbat neurri jasotzen ditu Aurrekontu Legeak.

Balio erantsiaren gaineko zergan, ezartzen da hartatik salbuetsita egongo direla bildumako txanponen entregak, haien jaulkitzaileak egiten dituenean eta daukaten balio faziala gainditzen ez duen diru-kopuru bat egiten dutenean.

Bestalde, kulturarako sarbidea eta hedatzea sustatzeko xedez, zuzeneko kultur ikuskizunei aplikatzekoa zaien zerga-tasa minoratzen da: ehuneko 10ekoa izango da hemendik aurrera.

Gainera, haien tributazioa betaurreko eta leiar graduatuei aplikatzekoa zaienarekin lerrokatzeko, betaurreko graduatuen armazoiek ehuneko 10eko zerga izango dute.

Ondare-eskualdaketen eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zergan, ehuneko 1era eguneratzen da handitasunak eta noble-tituluak eskualdatzea eta birgaitzea zergapetzen dituen eskala.

Zerga berezien arloan, hidrokarburoen gaineko zergan, nekazaritzan eta abeltzaintzan erabilitako gasolioarengatik itzuli beharreko kuoten zenbatekoa gutxitzen da, barne araudia Europar Batasunaren Zuzenbideari egokitzeko.

Tasei dagokienez, oro har eguneratzen dira Estatuko Ogasuneko zenbateko finkoko tasak, 2016ko urtarrilaren 1etik emandako arauen bidez berariaz sortutako edo eguneratutako tasak izan ezik.

Trafikoko Buruzagitza Nagusiak eska ditzakeen tasak euroaren 10 zentimoren goiko multiplo hurbilenaren arabera doituko dira, doitu beharreko kopurua euroaren 10 zentimoren multiploa denean salbu.

2016an zehar indarrean zeuden zenbatekoetan mantentzen dira zorte-, enbido- edo zori-jokoak zergapetzen dituzten tasetarako ezarritako tasa eta zenbateko finkoak.

Ez da aldatzen katastro-erregularizazioaren tasaren zenbatekoa.

Oro har, mantendu egiten da jabari publiko irrati-elektrikoa erreserbatzeagatiko tasaren zenbatekoa zehazteko behar diren parametroen kuantifikazioa.

Halaber, 2017rako, portu-tasen oinarrizko zenbatekoak mantentzen dira. Interes orokorreko portuetan itsasontzien, bidaiarien eta salgaien okupazio-tasei aplikatu beharreko hobariak eta koefiziente zuzentzaileak ezartzen dira; hori guztia, Estatuko Portuei eta Nabigazio Zibilari buruzko Legearen testu bateginean (irailaren 5eko 2/2011 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsia) ezarritakoarekin bat.

Kuantifikatu egiten dira trenbideen jabari publikoko ondasunen erabilerarengatiko edo aprobetxamendu bereziarengatiko tasa eta «trenbide-kanonak» deitutako tasak; halaber, tasa horien kudeaketari buruzko beste alderdi batzuk arautzen dira.

VIII

VII. titulua bi kapitulutan egituratuta dago: toki-erakundeei buruzkoa da bata, eta autonomia-erkidegoei buruzkoa bestea.

I.kapituluan, toki-erakundeen finantzaketari buruzko arauak daude; hots, udalak, probintziak, uharteetako kabildo nahiz kontseiluak eta probintzia bakarreko autonomia- erkidegoak finantzatzeari buruzkoak.

Oinarri-oinarrian, toki-erakundeek Estatuaren tributuetan duten partaidetzaren artikulazioa dago, hala zenbatekoa zehaztean, nola tributu horiek ordainaraztean. Azpimarratzekoa da lagapen bidez parte hartzen dutela zerga jakin batzuen bilketan (PFEZa, BEZa, eta alkoholen fabrikazioaren, hidrokarburoen eta tabako-laboreen gaineko zerga bereziak), eta Finantzaketarako Funts Osagarriaren bidez parte hartzen dutela ekonomia-jardueren gaineko zergaren bilketako galerak toki-erakundeei konpentsatzeko sisteman, aintzat hartuta bai hasiera batean abenduaren 27ko 51/2002 Legearen bidez ezarritakoa, bai gero azaroaren 18ko 22/2005 Legearen bidez antolatutako konpentsazio osagarria. Halaber, Osasun Laguntzarako Ekarpen Funtsean parte hartzen dute, diputazioen, probintzialak ez diren autonomia-erkidego uhartetarren, eta uharteko kontseilu eta kabildoen osasun-zentro ez-psikiatrikoak mantentzeko.

Partaidetza-araubide berezien arauketa jasotzen da, bai Ceutakoa eta Melillakoa, bai Kanarietako toki-erakundeetakoa, bai Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde historikoetako eta Nafarroako toki-erakundeei dagokiena.

Dena den, arauketa hori beste transferentzia batzuekin osatzen da: hiri-garraio kolektiboen zerbitzuetarako diru-laguntzak eta toki-tributuetan pertsona fisiko edo juridikoei emandako zerga-onuren konpentsazioa udalentzat; horrela, bete egiten da Toki Ogasunak Arautzen dituen Legearen testu bateginaren (martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsia) 9. artikuluan xedatutakoa.

Halaber, beste alderdi batzuk arautzen dira: toki-erakundeek informazioa emateko duten betebeharra; aurrekontuak kudeatzeko arauak; udalei aurrerakinak ematea, tokiko tributuen bilketa kudeatzean gerta daitezkeen desorekak estaltzeko; eta toki-erakundeek Estatuarekiko dituzten zor irmoak konpentsatzeko prozedurak; horien artean sartzen dira berankortasunaren aurka borrokatzeko neurrien araudiak ezarritako ordainketa-epeak behin eta berriro ez betetzearen ondorioz aplikatzekoak direnak, Aurrekontu Egonkortasunari eta Finantza Iraunkortasunari buruzko apirilaren 27ko 2/2012 Lege Organikoaren 18. artikuluan xedatutakoa betez.

II. kapituluak araubide erkideko autonomia-erkidegoen eta autonomia-estatutua duten hirien finantzaketari buruzko alderdi jakin batzuk arautzen ditu.

2017an indarrean egongo den finantzaketa-sistema 2009ko uztailaren 15eko bileran onetsi zuen Zerga eta Finantza Politikako Kontseiluak, eta bi modutara sartu zen ordenamendu juridikoan: Autonomia Erkidegoak Finantzatzeko Lege Organikoa aldatuz,

eta abenduaren 18ko 22/2009 Legea onetsiz —lege horrek araubide erkideko autonomia- erkidegoen eta autonomia-estatutua duten hirien finantzaketa-sistema arautzen du eta zerga-arau batzuk aldatzen ditu—.

Sistemak autonomia-erkidego bakoitzaren finantzaketa-premia globalak estaltzeko esleitzen dituen finantza-baliabideak hauek dira: Nahikotasun Globalaren Funtsa, Oinarrizko Zerbitzu Publikoak Bermatzeko Funtsaren Transferentzia, eta tributu-ahalmena. Estatuaren gastu-aurrekontuak Nahikotasun Globalaren Funtsa eta Estatuak Berme Funtsera egindako ekarpena jasotzen ditu. Hala ere, Estatuak guztiz edo partzialki laga dizkien tributuen bilketa ez da Estatuko Aurrekontu Orokorretan ageri, haien izaera dela eta.

Gainera, autonomia-erkidegoen arteko konbergentzia eta per capita errenta txikiena dutenen garapena sustatzeko, 22/2009 Legeak konbergentzia autonomikorako bi funts arautzen ditu, Estatuaren baliabide gehigarriez hornituak daudenak: Lehiakortasun Funtsa eta Lankidetza Funtsa.

Bestalde, 2017an gauzatuko da 2015eko ekitaldiari dagokion finantzaketa-sistemaren likidazioa, eta aipatutako kapituluan arautzen dira hura kuantifikatzeko behar diren alderdiak.

Kapitulu horretan bertan arautzen dira, halaber, autonomia-erkidegoek 2017an beren gain hartutako zerbitzuen benetako kostuari dagokion transferentzia-araubidea eta transferentzia berriak onesteko errege-dekretuen gutxieneko edukia.

Amaitzeko, lurraldearteko konpentsazio-funtsen araudia jasotzen da; funts horien artean, Konpentsazio Funtsa eta Funts Osagarria bereizten dira. Bi funtsen helburua autonomia-erkidegoek egindako inbertsio-gastuak finantzatzea da. Dena den, Funts Osagarria Estatuko Aurrekontu Orokorren 33. atalaren kontura egindako inbertsioak abian jartzeko gastuak finantzatzeko erabil daiteke.

IX

Estatuko Aurrekontu Orokorren Legeak, VIII. tituluan, «Gizarte-kotizazioak» izenburupean, Gizarte Segurantzako araubide desberdinetan kotizatzeko oinarriak eta tasak jasotzen ditu, eta eguneratu ere egiten ditu.

Tituluak bi artikulu ditu: bata «Gizarte Segurantzari, langabeziari, jarduera uzteagatiko babesari, Soldatak Bermatzeko Funtsari eta Lanbide Heziketari egindako kotizazio- oinarriak eta -tasak 2017an» eta «Funtzionarioen eskubide pasiboetarako eta mutualitate orokorretarako kotizazioa 2017rako».

X

Aurrekontuen Legeak zenbait xedapen ere baditu (xedapen gehigarri eta iragankorrak eta azken xedapenak), eta xedapen horietan askotariko manuak daude jasota. Nolanahi ere, hobeto sistematizatzearren, taldekatu egin dira, dagozkien arloen arabera eta legearen tituluei egiten dieten erreferentzien arabera.

Hala, aurrekontu-kudeaketarekin lotutako arau osagarri modura, Estatuko sektore publikoak hitzarmenak aipatutako moduan sina ditzan aurrekontu-egonkortasunaren, zor publikoaren edo gastuaren araua bete ez duten autonomia-erkidegoekin, Ogasuneko eta Funtzio Publikoko Ministerioaren txostena beharko da oraindik ere —aldekoa, nahitaezkoa eta loteslea izango da txostena— hitzarmen horien bidez Estatuaren baliabideen transferentzia egiten denean edota gastua egiteko konpromisoa sortzen denean edo bi inguruabarrak batera gertatzen direnean.

Estatuko Aurrekontu Orokorren kontura finantzatutako maileguei eta aurrerakinei dagokienez, aurrekontu-kudeaketaren arloko xedapen batzuk ere badira, aurrekontu- egonkortasunaren eta finantza-iraunkortasunaren helburuak bete daitezen.

2016rako aurrekontuaren luzapenaren ondorio gisa, arau batzuk ezartzen dira aurrekontu luzatuaren gastu-eragiketak 2017rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei egozteko.

Finantzatutako diru-laguntzak eta laguntzak emateko aurreikusitako zenbateko osotik 170.000 mila euroko erreserba bat egitea aurreikusten da, ziurtatze aldera 2014-2020 aldirako Eskualde Garapeneko Europako Funtsa (EGEF) behar bezala xurgatzen dela.

Herri Administrazioaren Institutu Nazionala organismo autonomoaren diruzaintza- geldikinak txertatzeko baimena ematen da: gehienez ere 313.470 euro txertatu ahalko dira, eta organismo horri esleitutako Enplegurako Prestakuntza Planak gauzatzera bideratuko dira.

Autonomia-erkidegoek eta Osasun Kudeaketarako Institutu Nazionalak lankidetza- hitzarmen egokiaren bitartez aldi baterako ezintasuna kontrolatzeko eta jarraipena egiteko egin beharreko jarduketen finantzaketa ere arautzen da. Eta luzatu egiten da Gizarte Segurantzari emandako maileguak ezerezteko epea. Administrazio publikoen edo irabazi asmorik gabeko erakundeen titulartasunaren mende dauden osasun-erakundeen Gizarte Segurantzarekiko zorren ordainketa arautzen da; erakunde horiek Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorrari eskatu ahalko diote eskainitako gabetasuna luza dakiela ezarritako baldintzetan. Eta aurreikusten da Estatuak mailegu bat eman dakiola Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorrari estaldura egokia emate aldera Gizarte Segurantzaren betebeharrei eta haren aurrekontu-oreka bideratu ahal izateko; haien ezereztea 2018tik hasi eta hamar urteko gehieneko epean gertatuko da.

Ohikoa denez, alderdi politikoen funtzionamendu- eta segurtasun-gastuetarako Estatuaren urteko diru-laguntza ere ezartzen da 2017rako, Alderdi Politikoen Finantzaketari buruzko uztailaren 4ko 8/2007 Lege Organikoan xedatutakoa betez. Gainera, Garapen Teknologiko Industrialerako Zentroaren aurrekontua betearazteko arauak jasotzen dira, baita ikerketa-, garapen- eta berrikuntza-politikaren kredituen kontura izango diren mailegu nahiz aurrerakinak ere; izan ere, halakoek ez dute baimenik beharko interes-tasa urtebeterako Euriborraren berdina edo handiagoa denean.

Betebehar bat ezartzen da, XV. eranskinean jasota dauden enpresa-entitate publikoek eta Estatuko merkataritza-sozietateek aurretik Ogasuneko eta Funtzio Publikoko Ministerioaren aldeko txostena edukitzearena, aurreikusitakoaren arabera kontabilitatean indarreko ekitaldiaren ondorengoetan aitortuko diren inbertsioak kontratatzeko.

Langile-gastuen esparruari dagokionez, legearen xedapen gehigarrietan, gehieneko muga ezartzen da karrera judizial eta fiskalean sartzeko Enplegu Publikoaren Eskaintzari dagokionez (100 plaza), eta, era berean, ekitaldi bakoitzeko abenduaren 31ko soldadutza eta marineltzako militar profesionalen gehieneko plantillak ezartzen dira (ezin izango dira 79.000 baino gehiago izan).

Jasotako mugekin eta baldintzekin, arautzen da merkataritza-sozietate publikoek, lege honen Bat zenbakiko 18. artikuluan aipatzen diren enpresa-entitate publikoek eta sektore publikoko fundazioek eta partzuergoek aukera izan dezatela langile berriak kontratatu ahal izateko. Berritasun gisa jasotzen da zerbitzu publikoak kudeatzen dituzten edo lehentasunezkotzat adierazitako sektoreetan sartutako jarduerak egiten dituzten sozietateek kasuan kasuko lehentasunezko sektoreari dagokion berrezarpen-tasa bera izan dezatela, beren jardueraren emaitza edozein dela ere.

Lehentasunezkotzat adierazita ez dauden sektoreetan zerbitzuak kudeatzen dituzten edo jarduerak egiten dituzten sozietateek % 100eko berrezarpen-tasa bat edukiko dute, baldin eta azken hiru ekitaldietatik bitan etekinak izan badituzte; hala ez bada, % 60koa edukiko dute.

Mantendu egiten da langileen kontratazioa bideratzen duen salbuespena, kontratazio hori etorri denean urte anitzeko programen edo planen betearazpenetik; betiere, eskatuko da plan horiek legezko arauak edo arau konbentzionalak betez eginak izatea.

Aurrekontu Egonkortasuna Bermatzeko eta Lehiakortasuna Bultzatzeko Neurriei buruzko uztailaren 13ko 20/2012 Errege Lege Dekretua betetzearen ondorioz, aparteko ordainsaria eta berariazko osagarriaren ordainsari gehigarria edo ordainsari gehigarri baliokideak, 2012ko abenduari dagozkionak, kentzeagatik egiazki jaso ez diren zenbatekoak osorik ordaindu ez dituzten administrazioei eta sektore publikoa osatzen duten gainerako entitateei gaikuntza ematen zaie, xedapen honetan zehaztutako

irismenarekin eta mugekin, itzulketa hori onets dezaten, beren egoera ekonomiko- finantzarioa kontuan hartuta.

Estatuko sektore publikoaren esparruan dauden zuzendaritzako langileen lanpostuen kopurua ezin handituko da aurreko urtekoarekiko, baina aurreikusten da azkeneko hiru ekitaldietako bitan irabaziak izan dituzten Estatuko merkataritza-sozietateek eta enpresa- entitate publikoek, zabalpen prozesuan daudenek, zuzendaritzako langileen kopurua handitzea, aurrez Ogasuneko eta Funtzio Publikoko Ministerioak baimena emanda, Aurrekontu eta Gastuen Estatu Idazkaritzaren bitartez.

Gainera, aurreikusten da, Enaire enpresa-entitate publikoak 2017an 70 lanposturen aparteko eskaintza bat egitea, lege honen arauen arabera dagozkion lanpostuenaz gainera, eta Terrorismoaren Biktimen Memoriarako Zentroa Fundazioari baimena ematen zaio hiru lan-kontratu mugagabe egiteko, Ogasuneko eta Funtzio Publikoko Ministerioak aurrez baimena emanda.

Ezartzen da ezen Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren lan-eskaintza publikoa, 2015. eta 2016. urteei ere aplikatzekoa zaiena, izango dela kidego horren kopuru osoari buruz Euskadiko Segurtasun Batzordearen Erabakian jasotakoa betetzeko behar dena, Euskal Herriko Autonomia Estatutuaren abenduaren 18ko 3/1979 Lege Organikoaren laugarren xedapen iragankorrean ezarritakoari jarraituz.

Ezartzen da ezen Estatuaren Administrazio Orokorraren mendeko organismoen osasun-zentro eta -zerbitzuetako estatutupeko langileen plantillen aldaketak onetsi beharko direla aurrez Ogasuneko eta Funtzio Publikoko Ministerioaren aldeko txostena — Aurrekontu eta Gastuen Estatu Idazkaritzaren bitartez— dutela.

Bestalde, Defentsaren unibertsitate-zentroetako irakasleak aldi baterako kontratatzeko modalitateak arautzen dira, Unibertsitateei buruzko abenduaren 21eko 6/2001 Lege Organikoan xedatutakoarekin bat.

Zerbitzu publikoen zeharkako kudeaketa-modalitatetik zuzeneko kudeaketa- modalitatera aldatzeko egoerak arautzeko, bai eta Administrazioaren titulartasuneko herri- lanen kasuan ere, muga batzuk ezartzen dira lan-kontratupeko langileak sektore publikoan sartzeko.

Ezartzen da ezen Estatutuko sektore publikoak merkataritza-sozietate pribatuetako administrazio kontseiluetan dauzkan langile publikoen eta gainerako ordezkarien ordainsariek, Zerbitzuen Ondoriozko Kalte-ordainei buruzko maiatzaren 24ko 462/2002 Errege Dekretuan ezarritako mugen barruan, ezin izango dituztela gainditu Ogasuneko eta Funtzio Publikoko ministroak I. taldeko estatuko merkataritza-sozietateen administrazio kontseiluetara joateko onetsitakoak.

Halaber, ekitaldi honetan ere etenda egongo da Zerbitzuen Ondoriozko Kalte-ordainei buruzko maiatzaren 24ko 462/2002 Errege Dekretuaren 26.3 artikuluan xedatutakoa, atzerrian destinatutako langileei dagokienez. Aurreikusten da berrezarri egingo direla Estatuko oinarrizko arauetan aurreikusi gabeko zenbatekoetan minoratu diren ordainsariak.

Gainera, eguneratu egiten dira Gizarte Segurantzarekin elkarlanean diharduten mutualitateetako nahiz horien zentro mankomunatuetako zuzendari-karguen eta gainerako langileen ordainsariak, bai eta bake-epaitegietako bake-epaile eta idazkarien jardueragatiko konpentsazio ekonomikorako moduluak ere.

Berritasun gisa, toki-korporazioetako kideen ordainsarien araubidearen arloan sartzen da toki-korporazioetako kideek ordainsari-kontzeptu guztiengatik eta bertaratzeengatik jaso dezaketen diru-kopuruaren guztirako gehieneko muga, alde batera utzita kasuan-kasuan zerbitzu berezietako egoeran dauden karrerako funtzionarioek, eskubidea dutelako, jasotzeko dituzten hirurtekoak.

Azkenik, arlo horri dagokionez, hainbat arau ezartzen dira, langile-gastuen kudeaketa hobeto kontrolatzeko asmoz, estatu-agentzietako errendimendu-pizgarriekin lotuta. Bestetik, ezartzen da administrazio publikoetan eta haien mendeko entitateetan erantzukizunak eskatuko direla lan-kontratazioaren erabilera dela eta; izan ere, kontratazio horretan bete egin beharko dira Langileen Estatutuan eta lan-kontratazioaren arloa buruzko gainerako arauetan ezarritako jarraibide eta baldintzak.

Baimentzen da etorkizuneko errenta bat edukitzeari lotuta dauden eta graduondoko ikasketak egiteko diren zenbait maileguren —urriaren 14ko CIN/2940/2008 eta azaroaren 17ko EDU/3108/2009 aginduen bidez onetsitakoen— barkatzea.

Itxierarako arau gisa, hauxe xedatzen da: ministerio-sailek ekitaldian zehar proposatzen duten jarduerek ezin izango dutela handitu Administrazioaren zerbitzurako langileen gastu garbia.

Pentsio publikoei eta prestazio asistentzialei dagokienez, honako prestazio hauen zenbatekoak ezartzen dira: Gizarte Segurantzako familia-prestazioenak, Desgaitasuna duten pertsonen eskubideei eta haien gizarteratzeari buruzko Lege Orokorraren testu bateginean (azaroaren 29ko 1/2013 Legegintzako Errege Dekretuak onetsia) jasotako subsidio ekonomikoenak, bai eta pentsio asistentzialenak ere. Horrez gain, eguneratu egin dira Gerra Zibilean atzerrira joandako espainiarrei martxoaren 18ko 3/2005 Legearen babesean aitortutako prestazio ekonomikoak. Geroratzen da Gizarte Segurantzako Sistema Eguneratzeari, Egokitzeari eta Modernizatzeari buruzko abuztuaren 1eko 27/2011 Legearen hogeita zortzigarren xedapen gehigarriaren aplikazioa. Horrez gain, Indar Armatuen Araubide Berezian baliaezintasun handiari dagozkion pentsioak handitzeko arauak ere badira legean, eta giza immunoeskasiaren birusak (GIB) kutsatuta daudenentzako gizarte-laguntzen zenbatekoa finkatzen da, 2017rako.

Ekonomia arloko arauak, lehenengo eta behin, diruaren legezko interesari buruzkoak dira. Estatuaren Bermeari buruzko manuak jasotzen dira aldi baterako lagatako kultura- intereseko obrei dagokienez, Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioaren eskumen esklusiboko erakundeetan eta hari atxikitako organismoetan erakusgai jartzearren. Gainera, Ogasuneko eta Funtzio Publikoko Ministerioak ADIF-Alta Velocidad entitate publikoaren zorpetzea baimentzeko arauak ezartzen dira. 2017ko ekitaldirako, baimena ematen da Europako Espalazio bidezko Neutroien Iturriaren Espainiako Egoitza Eraiki, Hornitu eta Ustiatzeko Partzuergoaren (ESS-Bilbao Partzuergoa) zorpetzerako, 18.000.000 euroko gehieneko zenbatekoarekin.

Aurrekontu Egonkortasunari eta Finantza Iraunkortasunari buruzko apirilaren 27ko 2/2012 Lege Organikoan garatutako gardentasun-printzipioarekin eta Gardentasunari, Informazio Publikoa Eskuratzeko Bideari eta Gobernu Onari buruzko abenduaren 9ko 19/2013 Legearekin lotuta, kontu-auditoretzaren pean ez dauden administrazio publikoen entitateei publikotasun aktiborako betebeharra ezartzen zaie, zeren eta, 9/2013 Lege Organikoaren hirugarren xedapen gehigarriaren indarrez, behartuta baitaude egindako gastuetatik edo aurrekontuari egotzi ez zaizkion eta jaso dituzten ondasun eta zerbitzuetatik etorritako betebeharrak egiaztatzeko kontrol-lanak egitera, eta jotzera kontrol-lan horien emaitzek guztiek ezagutzeko modukoak izan behar dutela.

Gobernuari ahalmena ematen zaio, aurrez Ekonomia Gaietarako Gobernuaren Ordezko Batzordearen txostena dagoela, errege-dekretu bidez baimena eman diezaien Estatuaren Administrazio Orokorrarekin lotutako organismo publikoei edo haren mendekoak direnei bermeak ezartzeko, finantza-erakundeek eskatutako adostasun- edo babesletza-gutunak izenpetzearen bitartez, haien zuzeneko edo zeharkako partaidetza duten sozietateak direla eta.

Eta baimena ematen zaio Energia Dibertsifikatu eta Aurrezteko Institutuari (IDAE) 2017ko ekitaldian 50.000,00 mila euro bitarteko abalak eman ditzan, Energia Efizientziaren Funts Nazionalaren kargura, ezarritako baldintzetan.

Estatuak Espainiako ekonomia nazioartekotzearen arriskuak estaltzeari dagokionez, hauxe xedatzen da: CESCEk 2017ko ekitaldian kontratazio berrirako aseguratu eta banatu ahal izango duen estaldura gehienez ere 9.000.000,00 mila eurokoa izango dela, Epe Laburreko Poliza Irekiak alde batera utzita, dokumentu-kredituak salbu.

Bestetik, legearen xedapen gehigarrietan bere isla egokia dauka ikerketa zientifikorako eta garapen teknologikorako laguntzak. Hartara, oinarri teknologikoa duten enpresen enpresa-proiektuak laguntzeko linearen gehieneko zenbatekoa ezartzen da —linea hori Familien aurrezpena eta enpresa txiki eta ertainak suspertzeko presako zerga-neurriak onesten dituen abenduaren 13ko 6/2000 Legearen bigarren xedapen gehigarriaren 2. zenbakian sortu zen—: 20.500,00 mila eurokoa izango da. 2005erako Estatuko Aurrekontu

Orokorren abenduaren 27ko 2/2004 Legearen hogeita bosgarren xedapen gehigarrian aurreikusitako finantzaketa-lerroari 57.500,00 mila euroko zuzkidura eginez arautzen da enpresa txiki eta ertainentzako finantza-babesa. Ekintzaile gazteentzako laguntza ere arautzen da; hala, 2011rako Estatuko Aurrekontu Orokorren abenduaren 22ko 39/2010 Legearen hogeita hirugarren xedapen gehigarrian sortutako finantzaketa-lerroari 20.500,00 mila euroko ekarpena egiten zaio.

Kanpo-inbertsioa sustatzeari dagokionez, 10.000,00 mila euroko zuzkidura ezartzen da Kanpo Inbertsioetarako Funtserako, eta 2.000,00 mila euroko zuzkidura, berriz, Enpresa Txiki eta Ertainen Kanpo Inbertsioko Eragiketetarako Funtserako. Dagozkien batzorde betearazleek onar ditzaketen eragiketek ezin izango dute, orotara, 300.000,00 mila euroko zenbatekoa gainditu lehenengo funtsaren kasuan, ez eta 35.000,00 mila eurokoa ere, bigarrenaren kasuan. Bestalde, 5.000 mila euroko zuzkidura aurreikusten da Autonomia eta Mendekotasunaren Arretarako Sistemaren Azpiegiturak eta Zerbitzuak Sustatzeko eta Garatzeko Laguntza Funtserako.

Zergei dagokienez, lehentasuna duten mezenasgo-jarduerak eta -programak zehazten dira, eta ezohiko interes publikokotzat jotzen diren hainbat gertakariri aplikatu beharreko zerga-onurak arautzen dira.

Aktiboak Berreskuratu eta Kudeatzeko Bulegoaren eskakizunak betetzeko behar diren ziurtagiri eta dokumentuak doakoak izango direla ezartzen da.

Gizarte-interesa duten helburuetarako zenbatekoak esleitzeari buruzko xedapenak biltzen dira.

Lurralde-erakundeei dagokienez, mantendu egiten da aurreko ekitaldietan jasotako aurreikuspena; horren arabera, Espainiako egoiliar diren pazienteei osasun-laguntza emateak autonomia-erkidegoetan eragindako gastuen zenbatekoa, bai eta Laguntza Bermatzeko Funtsak estalitako osasun-laguntzako gastuena ere, autonomia-erkidego bakoitzari buruz eta Osasun Kudeaketarako Institutu Nazionalari buruz Osasuneko, Gizarte Zerbitzuetako eta Berdintasuneko Ministerioak eta Enpleguko eta Gizarte Segurantzako Ministerioak, Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalaren bitartez, egindako likidazioen ondorengo saldo positiboak edo negatiboak konpentsatuta ordainduko dira.

Toki-erakundeen 2016ko aurrekontu-superabitaren helburuari dagokionez, 2017ra luzatzen da Aurrekontu Egonkortasunari eta Finantza Iraunkortasunari buruzko apirilaren 27ko 2/2012 Lege Organikoaren seigarren xedapen gehigarrian jasotako arauen aplikazioa.

Baimendu egiten dira Kataluniako Gobernuari eskualdatutako aldirietako eta eskualdeko zerbitzuengatiko konturako ordainketak.

Bestalde, 2017ko ekitaldian etenda geratuko da Atzerritarrek Espainian dituzten eskubide eta askatasunei buruzko eta atzerritar horiek gizarteratzeari buruzko urtarrilaren 11ko 4/2000 Lege Organikoaren 2. ter 4 artikuluan aurreikusitakoaren aplikazioa, bai eta Autonomia pertsonala sustatzeari eta mendetasun-egoeran dauden pertsonak zaintzeari buruzko abenduaren 14ko 39/2006 Legearen zenbait manuren aplikazioa ere. Araupetu egiten dira, era berean, Madrilgo, Bartzelonako eta Kanarietako bidaiarien garraio publiko erregularra finantzatzeko diru-laguntza izendunak.

Lurralde-erakundeen finantzaketari dagokionez, Estatuak tributuen bidez jasotzen dituen diru-sarreren bilakaera-indizea kalkulatzeko irizpideak finkatzen dira; Estatuko Aurrekontu Orokorren Lege honen VII. tituluaren I. kapituluan adierazitakoenak, alegia. 2014. urtean toki-erakundeek Estatuko zergetan izandako partaidetzaren behin betiko likidazioaren aurrerapena ezartzen da.

Ekitaldi honetan, indarrean jarraituko du autonomia-erkidego jakin batzuen aldeko konpentsazioen ordainketa gauzatzeko xedapen gehigarriak, Autonomia Erkidegoak Finantzatzeko irailaren 22ko 8/1980 Lege Organikoaren 6.2 artikuluaren arabera, kreditu- erakundeetako gordailuen gaineko zergaren estatu-arauketaren ondorioz, baita autonomia- erkidego horiei zerga horren bilketaren ordainketa gauzatzeko ere. Bestetik, xedapen gehigarri bat mantentzen da ekitaldi honetan, irizpideak ezartzen dituena autonomia- erkidegoak eta autonomia-estatutua duten hiriak finantzatzeko araubideetako baliabideen kenkariak edo atxikipenak indarrean dagoen araudiaren arabera egiteko.

Kotizazio sozialei buruzko arauei dagokienez, 2017rako ondorio askotarako errenta- adierazle publikoa (IPREM) zehazten da, eta ehuneko batean eguneratzen da. Bestalde, aurreko ekitaldietan aurreikusitako modu berean mantentzen da enpresa-kotizazioan ehuneko 50eko hobaria izateko aukera, haurdunaldian edo edoskialdi naturalean arriskua izateagatik lanpostua aldatzen den kasuetan, edota gaixotasun profesionala izaten denean.

Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoari dagokionez, Enpleguari buruzko Legearen testu bateginaren (urriaren 23ko 3/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsia) 18. artikuluaren h) letran aurreikusitako zerbitzuak eta programak kudeatzeari buruzko arauak jasotzen dira. Halaber, lanbide-heziketako kuotatik datozen funtsak enplegurako lanbide- heziketa finantzatzera bideratzea aurreikusten da, enpresen eta langileen artean haien beharren araberako prestakuntza bultzatzeko eta zabaltzeko, eta, era berean, jakintzan oinarritutako ekonomia garatzen laguntzeko —2016ko ekitaldian xedatutako moduan—; bestalde, geroratu egiten da Gizarte Segurantzako sistema eguneratzeari, egokitzeari eta modernizatzeari buruzko abuztuaren 1eko 27/2011 Legearen hogeita zortzigarren xedapen gehigarrian ezarritakoaren aplikazioa.

Azkenik, turismo-sektorearen eta turismo-jarduerari lotutako sektoreen zabalpena lagundu behar denez kontratazioa laguntzeko neurriekin, aldizkako kontratu finkoak dauzkaten langileen jarduera-aldia luzatzen laguntzeko neurriak ezartzen dira, turismo- sektorean eta turismo-jarduerari lotutako merkataritza- eta ostalaritza-sektoreetan. 2017. eta 2018. urteetan, Gizarte Segurantzaren Erreserba Funtseko aktiboak erabiltzeko salbuespenezko araubide bat egongo da.

Bestalde, urtebetez luzatzen da ekainaren 25eko 16/1985 Legean aurreikusitako epea, Elizaren Ondasun Higigarrien Inbentarioari dagokionez, eta Aktiboak Berreskuratu eta Kudeatzeko Bulegoak lortutako baliabideen xedeekiko atxikipen-ehunekoa ezartzen da: ehuneko 50ekoa izango da.

Aparteko izaeraz, 2017rako aurreikusten da sistema elektrikoaren diru-sarreren superabitak erabili ahal daitezela sektore elektrikoaren arauditik etorri diren eta Estatuko Aurrekontu Orokorren kargura edo sistema elektrikoaren kargura ordaindu beharrekoak diren epaiak betearazteko kalte-ordainak ordaintzeko.

Ezartzen da Estatuko Aldizkari Ofizialaren Estatu Agentziaren Inprimategiko lan- kontratupeko langileetatik batzuk Diruaren eta Zerga-zigiluaren Fabrika Nazionala-Diruaren Errege Etxean sartuko direla.

Aurreikusten da aukera egon dadila sistema elektrikoarekin lotutako energia berriztagarrien iturriekin sortzen den energia elektrikoa ekoizteko instalazioetan inbertsioak egiteko laguntzak emateko prozeduretarako deia egiteko, lege hau indarrean jarri arte sortu den superabit elektrikoaren kargura, EGEF funtsekin batera finantzatu daitezkeen proiektuetan, sistema elektrikoaren kargura izango den 60 milioi euroko gehieneko zenbatekoarekin. Halaber, iturri berriztagarrietatik heldutako energia elektrikorako laguntzaren finantzaketatik heldutako kostu gehigarriengatiko konpentsazioa arautzen da.

2017an, sektore elektrikoaren finantzaketarako ekarpenen arauketa mantentzen da, eta Gobernuari gaikuntza ematen zaio mugikortasunaren aldeko jarduketetarako laguntzen sistema bat ezar dezan, energia-efizientziako, jasangarritasuneko eta ordezko energien erabilera sustatzeko irizpideetan oinarritua, horren barne dela energia-azpiegitura egokiak sortzea.

Hainbat xedapen iragankor jasotzen ditu legeak. Batetik, Estatuko sektore publikoaren zerbitzurako langileen bizilekuagatiko kalte-ordainei buruzkoak, eta osagarri pertsonalei eta iragankorrei buruzkoak.

Legeak, bukaera aldean, azken xedapen batzuk ditu, lege jakin batzuetan egindako aldaketak jasotzeko. Bereziki, legeak honako hauek aldatzen ditu: Estatuko Klase Pasiboen Legearen testu bategina, apirilaren 30eko 670/1987 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsia; Kanarietako Araubide Ekonomiko eta Fiskalaren alderdi fiskalak aldatzeari buruzko ekainaren 7ko 20/1991 Legea; Estatuari eta Erakunde Publikoei Laguntza Juridikoa emateari buruzko azaroaren 27ko 52/1997 Legea; Justizia Administrazioaren zerbitzuko langileen Gizarte Segurantzako Araubide Bereziari buruzko indarreko lege- xedapenen testu bategina, ekainaren 23ko 3/2000 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez

onetsia; Estatuko Funtzionario Zibilen Gizarte Segurantzari buruzko Legearen testu bategina, ekainaren 23ko 4/2000 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsia; Unibertsitateei buruzko abenduaren 21eko 6/2001 Lege Organikoa; Osasun Sistema Nazionalaren kohesioari eta kalitateari buruzko maiatzaren 28ko 16/2003 Legea; Aire Segurtasunaren uztailaren 7ko 21/2003 Legea; Administrazio Publikoen Ondareari buruzko azaroaren 3ko 33/2003 Legea; Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorra; Aurrekontuei buruzko azaroaren 26ko 47/2003 Lege Orokorra; Toki Ogasunak Arautzen dituen Legearen testu bategina, martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsia; 2007rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 28ko 42/2006 Legea; Radio y Televisión Española Korporazioa Finantzatzeko abuztuaren 28ko 8/2009 Legea; abenduaren 18ko 22/2009 Legea eta haren araubide iragankorra; Defizit Publikoa Murrizteko Ezohiko Neurriak Hartzeko maiatzaren 20ko 8/2010 Errege Lege Dekretua; Estatuko Portuei eta Nabigazio Zibilari buruzko Legearen testu bategina, irailaren 5eko 2/2011 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsia; Jokoa Arautzeko maiatzaren 27ko 13/2011 Legea; Lan Merkatua Erreformatzeko Premiazko Neurriei buruzko uztailaren 6ko 3/2012 Legea; Merkatuen eta Lehiaren Batzorde Nazionala sortzeko ekainaren 4ko 3/2013 Legea; 2014rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 23ko 22/2013 Legea; Sektore Publikoa arrazionalizatu eta administrazioa eraberritzeko beste zenbait neurriri buruzko irailaren 16ko 15/2014 Legea; Hazkuntza, lehiakortasuna eta efizientzia sustatzeko urgentziazko neurriak onartzen dituen urriaren 15eko 18/2014 Legea; 2015erako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 26ko 36/2014 Legea; Botere Judizialaren uztailaren 1eko 6/1985 Lege Organikoa aldatzen duen uztailaren 21eko 7/2015 Lege Organikoa; Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bategina, urriaren 30eko 8/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsia; Itsasoko eta Arrantzako sektoreko langileen gizarte-babesa arautzen duen urriaren 21eko 47/2015 Legea; 2016rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko urriaren 29ko 48/2015 Legea. Halaber, Lan Autonomoaren Estatutuari buruzko ekainaren 11ko 20/2007 Legearen zenbait manuren aplikazioa eteten du eta beste batzuk aldatzen ditu.

Legea ohikoa den xedapenarekin amaitzen da, zeinaren bidez Gobernuari gaikuntza ematen baitzaio lege honek eskatzen duen erregelamenduzko garapena egiteko eta klase pasiboen arloko aurrekontu-kredituak kudeatzeko.

I. TITULUA

Aurrekontuak onartzea eta aldatzea

I. KAPITULUA

Hasierako kredituak eta haien finantzaketa

1.artikulua. ESTATUKO AURREKONTU OROKORREN EREMUA.

2017ko ekitaldirako Estatuko Aurrekontu Orokorretan, honako aurrekontu hauek biltzen dira:

a)Estatuaren aurrekontua.

b)Estatuaren Administrazio Orokorraren organismo autonomoen aurrekontuak.

c)Gizarte Segurantzaren aurrekontua.

d)Enpresa-entitate publikoen aurrekontuak.

e)Estatuko merkataritza-sozietateen aurrekontuak.

f)Estatuko sektore publikoko fundazioen aurrekontuak.

g)Honako hauen aurrekontuak: agintari administratibo independenteak, transferitu gabeko unibertsitate publikoak, Estatuaren Administrazio Orokorrari atxikitako partzuergoak; nortasun juridikorik gabeko funtsak eta Estatuko sektore publikoko gainerako erakundeak.

2.artikulua. Lege honen 1. artikuluaren a), b), c) eta g) letretan adierazitako erakundeen gastuen eta diru-sarreren egoerak onestea, aurrekontu mugatzailearekin.

Bat. Aurreko artikuluaren a), b), c), eta g) letretan adierazitako erakundeen aurrekontuetako gastuen egoeran integratutako programak gauzatzeko, aurrekontu mugatzailearekin, 355.111.179,21 mila euroko kredituak onesten dira I.tik VIII.era bitarteko kapitulu ekonomikoetan, lege honen I. eranskinean zehaztutako programen araberako banaketari jarraituz. Programa horiei dagozkien kredituak honako hauek dira, politiken arabera multzokatuta:

 

Mila euro

 

 

Justizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.726.190,93

Defentsa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.575.592,87

Herritarren segurtasuna eta espetxeak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.912.330,49.

Kanpo-politika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.521.698,50

Pentsioak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

139.646.723,08

Beste prestazio ekonomiko batzuk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.511.898,23

Gizarte-zerbitzuak eta gizarte-sustapena. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.408.293,27

Enpleguaren sustapena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.499.254,75

Langabezia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18.318.312,65

Etxebizitza eskuratzea eta eraikuntzaren sustapena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

474.242,03

Gizarte Segurantzaren kudeaketa eta administrazioa . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14.287.731,22

Osasuna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.093.477,83

Hezkuntza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.523.816,20

Kultura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

802.592,03

Nekazaritza, arrantza eta elikadura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.412.500,29

Industria eta energia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.432.171,09

Merkataritza, turismoa eta ETEak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

875.387,05

Garraiorako diru-laguntzak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.421.025,89

Azpiegiturak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.453.144,31

Ikerketa, garapena eta berrikuntza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.502.620,63

Izaera ekonomikoa duten beste jarduketa batzuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

555.556,67

Goi-zuzendaritza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

652.414,92

Izaera orokorreko zerbitzuak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24.728.302,83

Finantza- eta zerga-administrazioa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.382.390,38

Transferentziak beste Administrazio Publiko batzuetara . . . . . . . . . . . . . . . . .

48.222.511,07

Zor publikoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32.171.000,00

Bi. Aurreko zenbakian adierazitako erakundeen diru-sarreren egoeran, aurrekontu- ekitaldian likidatzekoak diren eskubide ekonomikoen zenbatespenak daude jasota. Finkatutako zenbatekoen banaketa, mila eurotan adierazita, honako hau da:

 

 

Kapitulu ekonomikoak

 

 

 

 

 

 

 

Erakundeak

 

I-VII. kapituluak

VIII. kapitulua

 

Diru-sarrerak,

 

 

Diru-sarrera

Aktibo

 

 

 

 

guztira

 

 

ez-finantzarioak

finantzarioak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estatua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

132.476.143,87

2.368.625,81

 

134.844.769,68

Organismo autonomoak . . . . . . . . . . . . . . . . .

34.277.547,67

552.206,08

 

34.829.753,75

Gizarte Segurantza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112.892.733,66

8.748.309,85

 

121.641.043,51

Administrazioaren sektore

publikoko

 

 

 

 

gainerako entitateak,

aurrekontu

 

 

 

 

mugatzailea dutenak

 

 

 

 

 

Estatu-agentziak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

367.332,50

175.556,56

 

542.889,06

Beste erakunde batzuk. . . . . . . . . . . . . . . . . .

198.013,69

34.392,34

 

232.406,03

Guztira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

280.211.771,39

11.879.090,64

 

292.090.862,03

 

 

 

 

 

 

Hiru. Artikulu honen Bat zenbakian adierazitako erakundeen arteko barne- transferentzietarako, 28.473.754,60 mila euroko zenbatekoa osatzen duten kredituak onesten dira, erakundeen arabera honela banatuta:

Mila euro

 

 

 

 

Transferentziak, helburuaren arabera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrazioaren sektore

 

tziak, jatorriaren arabera

 

 

 

publikoko gainerako entitateak,

 

 

Organismo

Gizarte

aurrekontu mugatzailea dutenak

 

 

 

Estatua

Gu

 

 

autonomoak

Segurantza

 

 

 

 

 

 

Estatu-agentziak

 

Beste erakunde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

batzuk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. . . . . . .

. . . . . . . . . . .

4.100.153,06

13.084.638,77

1.362.111,80.

 

5.173.458,27

23.720.

o autonomoak . . . . . .

316.815,00

67.786,39

1.494,99

 

386.

trazioaren sektore

 

 

 

 

 

 

 

oko

gainerako

 

 

 

 

 

 

 

teak,

aurrekontu

 

 

 

 

 

 

 

ailea dutenak

 

 

 

 

 

 

 

entziak.

. . . . . . . . . . .

93.107,60

1.167,14

 

94.

kunde batzuk. . . . . . .

327,94

 

 

egurantza. . . . . . . . . .

168.619,53

16.326,60

4.087.747,51

 

4.272.

. . . . . .

. . . . . . . . . . .

578.870,07

4.185.433,19

17.172.386,28

1.363.606,79

 

5.173.458,27

28.473

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lau. Artikulu honetan onetsitako gastu-egoerei dagokienez azpisektoreen arteko programetan eta transferentzietan jasotako kredituak honela banatzen dira organikoki eta ekonomikoki, mila eurotan adierazita:

 

 

Kapitulu ekonomikoak

 

 

 

 

 

 

 

Erakundeak

 

I-VII. kapituluak

VIII. kapitulua

 

 

 

 

Gastu

Aktibo

 

Gastuak, guztira

 

 

ez-finantzarioak

finantzarioak

 

 

 

 

 

 

 

 

Estatua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

153.852.493,78

34.395.570,48

 

188.248.064,26

Organismo autonomoak . . . . . . . . . . . . . . . . .

39.020.375,08

7.738,03

 

39.028.113,11

Gizarte Segurantza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

146.744.165,66

2.262.230,63

 

149.006.396,29

Administrazioaren sektore

publikoko

 

 

 

 

gainerako entitateak,

aurrekontu

 

 

 

 

mugatzailea dutenak

 

 

 

 

 

Estatu-agentziak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.895.910,36

585,49

 

1.896.495,85

Beste erakunde batzuk. . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.404.511,78

1.352,52

 

5.405.864,30

Guztira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

346.917.456,66

36.667.477,15

 

383.584.933,81

 

 

 

 

 

 

Bost. Finantza-pasiboak amortizatzeko, Bat zenbakian adierazitako erakundeen gastu-egoerei buruzko IX. kapituluan 88.022.150,29 mila euroko zenbatekoa osatzen duten kredituak onesten dira. Haien banaketa, programen arabera, lege honen I. eranskinean zehazten da.

3.artikulua. Zerga-onurak.

Estatuaren tributuetan eragina duten zerga-onurak 31.867.600 mila eurokoak direla zenbatesten da. Haien antolaketa sistematikoa eranskin gisa jasotzen da, Estatuaren diru- sarreren egoeran.

4.artikulua. Lege honen 2. artikuluan onetsitako kredituak finantzatzea.

Lege honen 2. artikuluko Bat zenbakian onetsitako kredituak, guztira 355.111.179,21 mila eurokoak, honela finantzatuko dira:

a)Ekitaldian likidatu beharreko eskubide ekonomikoekin (dagozkien diru-sarreren egoeretan zehaztuta daude, eta 292.090.862,03 mila eurokoak izango direla zenbatesten da); eta

b)Lege honen V. tituluaren I. kapituluan araututako eragiketetatik sortutako zorduntze garbiarekin.

5.artikulua. Lege honen 1. artikuluaren d), e), f) eta g) letretan adierazitako erakundeen aurrekontuak, gutxi gorabeherako aurrekontuarekin.

Bat. Onetsi egiten dira IX. eranskinean adierazitako enpresa-entitate publikoen eta Merkataritza Kodean, Espainiako Enpresen Kontabilitate Plan Orokorrean, haien egokitzapenetan eta haiek garatzeko xedapenetan aipatzen diren kontabilitate-printzipio eta -arauak aplikatzen dituzten zuzenbide publikoko gainerako erakundeen aurrekontuak, aplikatzekoak diren xedapenetan jasotako kontrol-mekanismoak ezertan eragotzi gabe. Aurrekontu horietan, aipaturiko erakundeen gastuen zenbatespenak eta diru-sarreren aurreikuspenak daude jasota, bai eta finantza-egoerak ere.

Bi. Onetsi egiten dira Estatuko merkataritza-sozietateen aurrekontuak, gastuen zenbatespenak eta diru-sarreren aurreikuspenak jasotzen dituztenak, banaka aurkeztuak edo bakoitzari dagokion enpresa-taldearekin finkatuak; azken kasu horretan, aurkezpen finkatuari dagokion sozietate-zerrenda adierazi da. Aurrekoa hala izanik ere, bereiz jasotzen dira diru-laguntzak Estatuko Aurrekontu Orokorren kontura jasotzen dituzten Estatuko merkataritza-sozietateen aurrekontuak.

Hiru. Onetsi egiten dira Estatuko sektore publikoko fundazioen aurrekontuak; horien gastuen zenbatespenak eta diru-sarreren aurreikuspenak X. eranskinean daude jasota.

Lau. Onetsi egiten dira XI. eranskinean zerrendatuta ageri diren nortasun juridikorik gabeko funtsen aurrekontuak, aplikatzekoak diren xedapenetan jasotako kontrol- mekanismoak ezertan eragotzi gabe. Aurrekontu horietan, aipaturiko funtsen gastuen zenbatespenak eta diru-sarreren aurreikuspenak daude jasota, bai eta finantza-egoerak ere.

Bost. Onetsi egiten dira VIII. eranskinean zerrendatuta ageri diren eta kontabilitate- printzipio publikoak, bai eta Kontabilitate Publikorako Plan Orokorrean eta hori garatzeko xedapenetan ezarritako printzipio eta arauen garapena ere, aplikatzen dituzten Estatuko administrazioko sektore publikoko gainerako erakundeen aurrekontuak, aplikatzekoak diren xedapenetan jasotako kontrol-mekanismoak ezertan eragotzi gabe. Aurrekontu horietan, aipaturiko erakundeen gastuen zenbatespenak eta diru-sarreren aurreikuspenak daude jasota, bai eta finantza-egoerak ere.

6.artikulua. Espainiako Bankuaren aurrekontua.

Espainiako Bankuaren Autonomiari buruzko ekainaren 1eko 13/1994 Legearen 4.2 artikuluan xedatutakoari jarraituz, onetsi egiten da Espainiako Bankuaren funtzionamendu- gastuen eta inbertsioen aurrekontua, eta lege honekin bat egiten du.

II. KAPITULUA

Aurrekontu-kredituak aldatzeko eta betearazteko arauak

7.artikulua. Printzipio orokorrak.

Lege honen indarraldian, lege honetan baimendutako aurrekontu-kredituen aldaketak arau hauen arabera egin beharko dira:

Lehenengoa. Aurrekontu-kredituen aldaketek lege honetan xedatutakoa bete beharko dute, bai eta Aurrekontuei buruzko azaroaren 26ko 47/2003 Lege Orokorrak xede horretarako ezarritakoa ere, lege honek aldatzen ez dituen alderdietan.

Bigarrena. Aurrekontuen Lege Orokorraren 43. eta 44. artikuluetan ezarritako lotura- mailak edonolakoak izanda ere, aurrekontua aldatzeko akordio orok espresuki adierazi beharko du zer atal, zerbitzu edo organo publikori eragiten dion, eta, hala egokituz gero, zer programa, artikulu, kontzeptu eta azpi-kontzeptutan duen eragina.

8. artikulua. KREDITU LOTESLEAK.

Bat. Lege honen indarraldian, Estatuaren, organismo autonomoen eta Estatuko administrazioaren sektore publikoko gainerako entitateen aurrekontuetako honako kreditu hauek joko dira lotesletzat:

1.Aurreko ekitaldietako betebeharrei erantzuteko kontsignatutako kredituak, gastuen egoeran duten desagregazio ekonomikoaren mailarekin.

2.162.00 kreditua, «Langileen prestakuntza eta hobekuntza», eta 162.04 kreditua, «Gizarte-ekintza».

3.221.09 kreditua, «Diruaren eta Zerga-zigiluaren Fabrika Nazionalaren Lanak».

Bi. Lege honen indarraldian, honako kreditu hauek joko dira lotesletzat:

1.13. ataleko «Justizia Ministerioa» aurrekontuan, azpi-kontzeptuen mailan lotesle izango da 13.02.112A.227.11 kreditua, «Delituaren biktimak artatzeko eta kriminaltasunaren aurkako borrokako programetarako, eta Prozedura Kriminalaren Legearen seigarren xedapen gehigarrian ezarritako gainerako xedeetarako».

2.16. ataleko «Barne Ministerioa» aurrekontuan, 16.03.132A.221.10 kreditua, «Diruaren eta Zerga-zigiluaren Fabrika Nazionalari, NANaren eta pasaportearen tasen eraginez», loteslea izango da azpi-kontzeptuen mailan.

3.«Energia, Turismo eta Agenda Digitaleko Ministerioa» izeneko 20. ataleko aurrekontuan, kapitulu-mailan lotesleak izango dira, hartzailea edo onuraduna identifikatzen duten zuzkidurak salbu, eta gastu-egoeretan kontzeptu gisa duten espezifikazioari kalterik egin gabe, «Kapital-transferentziak» izeneko 7. kapituluan honako zerbitzu eta programa hauetarako kontsignatutako aurrekontu-kredituak: 12. zerbitzua, «Informazioaren Gizarterako eta Agenda Digitalerako Estatu Idazkaritza», 467G programa, «Informazioaren Gizartearen Ikerketa eta Garapena» eta 467I programa, «Telekomunikazioen berrikuntza teknologikoa».

4.23. ataleko «Nekazaritza, Arrantza, Elikadura eta Ingurumen Ministerioa» aurrekontuan, kontzeptu-mailan lotesleak izango dira 23.05.452A.615 kreditua, «Ingurumen-jarduketetako inbertsioak. Isurpen-eskubideen enkanteetatik eratorritako diru- sarrerekin finantzatutako jarduketak», 23.05.452A.616 kreditua, «PIMA ADAPTA Plana. Isurpen-eskubideen enkanteetatik eratorritako diru-sarrerekin finantzatutako jarduketak», eta 23.06.456D.614 kreditua, «PIMA ADAPTA Kostaldeak. Isurpen-eskubideen enkanteetatik eratorritako diru-sarrerekin finantzatutako jarduketak».

23.101 organismoaren aurrekontuan («Parke Nazionalak»), kontzeptu-mailan loteslea izango da 23.101.456C.603 kreditua, «PIMA ADAPTA Plana. Isurpen-eskubideen enkanteetatik eratorritako diru-sarrerekin finantzatutako jarduketak».

5.26. ataleko «Osasuneko, Gizarte Zerbitzuetako eta Berdintasuneko Ministerioa» aurrekontuan, azpi-kontzeptuen mailan lotesle izango da 26.18.231A.227.11 kreditua, «Droga-trafikoarekin lotutako delituak prebenitzeko, ikertzeko, pertsegitzeko eta zigortzeko jardueretarako, eta maiatzaren 29ko 17/2003 Legeak adierazitako gainerako xedeetarako».

6.27.107 organismoaren aurrekontuan («Carlos III.a Osasun Institutua»), kapitulu- mailan lotesleak izango dira, hartzailea edo onuraduna identifikatzen duten zuzkidurak salbu, eta gastuen egoeretan kontzeptu gisa duten espezifikazioa gorabehera, 7. kapituluan («Kapital-transferentziak») 465A programarako («Osasun-ikerketa») kontsignatutako aurrekontu-kredituak.

Zenbaki honetan ezarritako lotura-mailen babesean egindako deialdi publikoen esparruan egin beharreko gastuak, haien hartzaileak organismo autonomoak edo aurrekontu mugatzailea duten Estatuko administrazioaren sektore publikoko beste entitate batzuk direnean, kasuan kasuko deialdien ematea ebazten den unetik aurrera «000X Barne Transferentziak» programari egotzi beharko zaizkio, exekuzioaren fase guztietan, bai indarreko aurrekontuari dagozkionean, bai ondorengo ekitaldietako aurrekontuetan eragina dutenean ere.

9.artikulua. Aurrekontu-aldaketen arloko eskumen espezifikoak.

Bat. Lege honen indarraldian, Ogasuneko eta Funtzio Publikoko ministroak izango ditu aurrekontuak aldatzeko berariazko eskumen hauek:

1.Lege honen 8. artikuluaren Bat.3, Bi.2 eta Bi.4 zenbakietan jasotako kredituetan eragina duten transferentziak baimentzea.

2.26.18.231A.227.11 kredituaren kontura «Droga-trafikoarekin lotutako delituak prebenitzeko, ikertzeko, pertsegitzeko eta zigortzeko jardueretarako, eta maiatzaren 29ko 17/2003 Legeak adierazitako gainerako xedeetarako» egin beharreko transferentziak baimentzea, beste ministerio-sail batzuetara bideratzen direnean.

3.4. kapituluan, «Transferentzia arruntak» eta 7. kapituluan «Kapital-transferentziak» kontzeptu berriak sortzen dituzten kreditu-sortzeak baimentzea lege honen 1. artikuluaren a), b) eta g) letretan aipatzen diren entitateen aurrekontuan, aurrekontu mugatzailearekin, bai eta gainerako kapituluetan ere, sailkapen ekonomikoa zehazten duten kodeetan aldez aurretik ageri ez badira.

4.Ministerio-sail desberdinetako zerbitzu edo organismo autonomoen artean kreditu- transferentziak baimentzea, baldin eta beharrezkoa bada Ikerketa Zientifikorako eta Garapen Teknikorako Funtseko kredituak banatzeko.

5.Ministerioko sail desberdinetako zerbitzu edo organismo autonomoen artean kreditu-transferentziak baimentzea, baldin eta beharrezkoa bada langileak edo lanpostuak modu eraginkorrean berriro banatzeko, esleitzeko edo haien mugikortasunerako, Estatuaren Administrazio Orokorrean diharduten langileen sarbiderako, lanpostuen hornikuntzarako eta administrazio bereko funtzionario zibilen lanbide-sustapenerako Erregelamendu Orokorraren (martxoaren 10eko 364/1995 Errege Dekretuak onetsia) III. tituluaren IV. kapituluan xedatutako kasuetan, bai eta Estatuaren Administrazio Orokorreko lan-kontratudun langileen nahitaezko mugikortasuna eraginkorra izan dadin ere, aplikatzekoa zaien araudiaren arabera.

6.Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoaren aurrekontuan kreditu-aldaketak baimentzea, aldaketa horrek II. eranskinean organismo autonomo horretarako zehaztutako kredituei eragiten badie. Bigarrena. Zortzi.

7.Organismo autonomoen aurrekontuan kreditu-sortzeak baimentzea, dena delako organismo autonomoaren jarduerak finantzatzeari legez atxikitako Estatuko diru- sarrerengatik.

8.Lege honen 1. artikuluaren a), b) eta g) letretan aipatzen diren entitateen aurrekontuan, aurrekontu mugatzailearekin, kapital-eragiketetarako kredituetatik eragiketa arruntetarako kredituetara egiten diren transferentziak baimentzea.

Bi. Lege honen indarraldian, Defentsako ministroak izango du Aurrekontuei buruzko azaroaren 26ko 47/2003 Lege Orokorraren 53.2.b) artikuluan jasotako kreditu-sortzeak baimentzeko eskumena, farmaziako produktuen salmentek edo ospitale-zerbitzuak emateak eragindako diru-sarreren ondorio direnean, eta behar bezala baimendutako elikagaiak zein erregaiak hornitu edo janari-prestazioak edota NATOko herrialdeetako armadei eginiko zerbitzu-prestazioak egiteak eragindako diru-sarreren ondorio, Indar Armatuetako Zaldi Hazkuntza atalak egindako zerbitzuen eta salmenten prestazioek eragindakoen ondorio direnean.

Hiru. Lege honen indarraldian, Osasuneko, Gizarte Zerbitzuetako eta Berdintasuneko ministroak izango du Aurrekontuei buruzko azaroaren 26ko 47/2003 Lege Orokorraren

53.2.b) artikuluan xedatutako kreditu-sortzeak baimentzeko eskumena, kreditu horiek Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginak, urriaren 30eko 8/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoak, hamargarren xedapen gehigarrian adierazitako diru-sarreren ondorio direnean.

Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginaren hamargarren xedapen gehigarrian aipatutako diru-sarreren bilketaren ondorioz kreditua sortuz gero Estatuak Gizarte Segurantzari egindako transferentziek Osasun Kudeaketarako Institutu Nazionalaren gastu-aurrekontuan izan ditzaketen ondorioak adieraztearren, Osasuneko, Gizarte Zerbitzuetako eta Berdintasuneko ministroak baimena eman ahal izango du entitate horren gastu-aurrekontuan behar diren kreditu-gehikuntzak egiteko.

Aurreko paragrafoan adierazitako aurrekontu-aldaketak, baimendu ondoren, Ogasuneko eta Funtzio Publikoko Ministerioko Aurrekontuen Zuzendaritza Nagusiari igorriko zaizkio, jakinaren gainean egon dadin.

Lau. Lege honen indarraldian, Carlos III.a Osasun Institutuko zuzendariak izango du aipatutako organismoaren aurrekontuan azpisektoreen arteko transferentzia arruntei eta kapital-transferentziei eragiten dieten kreditu-transferentziak baimentzeko eskumena, transferentzia horiek organismo publikoei deialdi publikoen esparruan laguntzak ematearen ondorio direnean, eta 465A Programaren bidez («Osasun-ikerketa») finantzatzen direnean.

Bost. Lege honen indarraldian, 1. artikuluaren g) letran zehaztutako Estatuko administrazio-sektore publikoko aurrekontu mugatzailea duten entitateen aurrekontuetan kreditu-aldaketak egiteko, Estatuko aurrekontuetan aplikatu beharreko prozedura bera ezarri beharko da bi aldaketa-kasuetan, baldin eta entitate horiek Estatuko gastu- aurrekontuaren kontura finantzatzen badira.

Sei. Gobernuak, bere Aurrekontu Bulegoaren bidez, artikulu honetan aipatutako transferentzia guztiei buruzko informazioa igorriko die Gorte Nagusiei hiru hilean behin, eragindako partidak, zenbatekoa eta xedea zehaztuta. Bulegoak diputatuen, senatarien eta parlamentu-batzordeen esku jarriko du dokumentazio hori.

10.artikulua. Aurrekontu-mugak.

Bat. Kapital eragiketetatik arruntetara kreditu-transferentziak —Aurrekontuei buruzko azaroaren 26ko 47/2003 Lege Orokorraren 52.1.a) artikuluan aipatzen direnak— egiteko muga ez da aplikatuko transferentziak lege honen 9.bat artikuluaren 8. zenbakian jasotako baimenaz baliatuta egiten direnean eta, Osasun Kudeaketarako Institutu Nazionalaren nahiz Adinekoen eta Gizarte Zerbitzuen Institutuaren esparruan, 15. artikuluaren bat zenbakian jasotako baimenaz baliatuta egiten direnean.

Bi. Aurrekontuei buruzko azaroaren 26ko 47/2003 Lege Orokorraren 52.1.b) artikuluan adierazitako mugak ez dira aplikatuko transferentziak lege honen 9.bat artikuluaren 2., 4. eta 5. zenbakietan adierazitako baimenaz baliatuz egiten direnean.

Hiru. Lege honen indarraldian, errendimendua sustatzeko kredituen gehikuntza dakarten kreditu-sortzeak baimentzeko eskumena ez baldin badagokio Ogasuneko eta Funtzio Publikoko ministroari, sail horren aldeko txostena beharko da aldez aurretik.

Lau. Lege honen indarraldian, Aurrekontuei buruzko azaroaren 26ko 47/2003 Lege Orokorraren 50. artikuluan jasotako mugak ez dira aplikatuko honako aurrekontu-aplikazio hauetan egiten diren kreditu-gehikuntzak finantzatzeari dagokionez: 27.04.923O.351 aurrekontu-aplikazioan («Altxorrak emandako abaletan arriskuak estaltzea, aurreko ekitaldietako arriskuak barne»), eta 27.04.923O.355 aurrekontu-aplikazioan («Altxorraren aurrean abalak betearaztearen ondoriozko konpentsazioak»), baldin eta honako arau hauetan jasotako finantza-neurrien ondorio badira: Sektore Elektrikoari buruzko azaroaren 27ko 54/1997 Legearen hogeita batgarren xedapen gehigarrian; Bankuak berregituratzeko eta kreditu-erakundeen bitarteko propioak indartzeko ekainaren 26ko 9/2009 Errege Lege Dekretuaren bigarren xedapen gehigarrian; maiatzaren 28ko 9/2010 Errege Lege Dekretuaren artikulu bakarrean, non Estatuaren Administrazio Orokorrari baimena ematen zaion finantzaketa-eragiketa jakin batzuetarako abalak eman ditzan, finantzak egonkortzeko Europako mekanismoaren esparruan; 2011rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 22ko 39/2010 Legearen 49. artikuluaren bi.b) zenbakian; 2012rako Estatuko

Aurrekontu Orokorrei buruzko ekainaren 29ko 2/2012 Legearen 52. artikuluaren eta bi.e) zenbakian, eta 2013rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 27ko 17/2012 Legearen 54. artikuluaren bi.b) zenbakian.

Bost. Gobernuak, hiru hilean behin, bere Aurrekontu Bulegoaren bidez, epe horretan egindako kreditu-aldaketen berri emango die Gorte Nagusiei, artikulu honetan xedatutakoa betetzen dela jakinarazteko. Bulegoak diputatuen, senatarien eta parlamentu-batzordeen esku jarriko du dokumentazio hori.

11.artikulua. Kreditu-gehikuntzak eta -txertaketak.

Bat. Aurrekontuei buruzko azaroaren 26ko 47/2003 Lege Orokorraren 54. artikuluan xedatutakoaren ondoreetarako, lege honen II. eranskinean adierazitako kredituak joko dira zabalgarritzat.

Bi. Aurrekontuei buruzko azaroaren 26ko 47/2003 Lege Orokorraren 58.a) artikuluan xedatutakoaren ondoreetarako, lege honen VII. eranskinean adierazitako geldikinak 2017ko ekitaldiko kredituei erantsi ahal izango zaizkie.

III. KAPITULUA

Gizarte Segurantza

12.artikulua. Gizarte Segurantza.

Bat. Osasun-laguntzaren finantzaketa, Osasun Kudeaketarako Institutu Nazionalaren aurrekontuaren bidez, Estatuaren bi xede-ekarpenen bidez egingo da: bata, eragiketa arruntak egiteko, 230.503,31 mila eurokoa, eta bestea, kapital-eragiketak egiteko, 10.141,18 mila eurokoa; halaber, entitate horri lotutako beste edozein diru-sarreraren bidez, 1.097,46 mila eurokoa izatea kalkulatu dena.

Bi. Estatuak 7.179.594,91 mila euroko ekarpena egiten dio Gizarte Segurantzako Sistemari, sistema horretako pentsioen gutxienekorako osagarriak finantzatzeko.

Pentsioen gutxienekorako osagarriak finantzatzeko kreditu hori betearazteko erritmoa Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiaren finantza-beharretara egokituko da, bai eta Estatuaren aurrekontua betearaztetik eratorritako beharretara ere; horretarako, Ogasuneko eta Funtzio Publikoko Ministerioak aldeko txosten bat egin beharko du ordain-agindu bakoitzeko.

Hiru. Adinekoen eta Gizarte Zerbitzuen Institutuaren aurrekontua Estatuaren ekarpenen bidez finantzatuko da 2017ko ekitaldian: eragiketa arruntak egiteko, 3.997.833,94 mila euro, eta kapital-eragiketak egiteko 6.125,00 mila euro, eta entitate horri lotutako beste edozein diru-sarrera, 37.209,97 mila eurokoa izatea kalkulatu dena.

Lau. Itsasoko Gizarte Institutuaren osasun-laguntza ez-kontributiboa finantzatzeko, Estatuak bi ekarpen egingo ditu; bata, eragiketa arruntetarako, 2.855,00 mila eurokoa, eta bestea, kapital-eragiketetarako, 20,00 mila eurokoa. Halaber, Estatuaren ekarpenaren bidez finantzatuko dira Institutu horren gizarte-zerbitzuak, 13.405,05 mila euroko transferentzia arrunt baten bidez, eta kapital-eragiketetarako 1.540,00 mila euroko transferentzia baten bidez.

II. TITULUA

Aurrekontu-kudeaketa

I. KAPITULUA

Irakaskuntzako aurrekontuen kudeaketa

13.artikulua. Ikastetxe itunduak sostengatzeko funts publikoak banatzeko modulu ekonomikoa.

Bat. Eskola-unitateko modulu ekonomikoaren zenbatekoa, ikastetxe itunduak sostengatzeko 2017ko funts publikoen zenbateko globala banatzeko, lege honen IV. eranskinean finkatutakoa da, Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoaren 117. artikuluaren bigarren eta hirugarren zenbakietan eta hogeita zazpigarren xedapen gehigarrian ezarritakoaren arabera.

116.1artikuluan xedatutakoa betetzeko, Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoaren 15.2 artikuluan adierazitakoarekin lotuta, Haur Hezkuntzako irakaskuntzetan itundutako unitateak IV. eranskinean zehaztutako modulu ekonomikoen arabera finantzatuko dira.

Erdi-mailako eta goi-mailako prestakuntza-zikloak IV. eranskinean zehaztutako modulu ekonomikoen arabera finantzatuko dira. Eskola-unitate bakoitzeko 30 ikasletik beherako ratioa izateko baimena duten lanbide-heziketako unitate itunduen beste gastu batzuetarako partidan, 0,015eko koefiziente murriztailea aplikatuko da dagokion baimenean gehieneko ikasle-kopurutik kentzen den ikasle bakoitzeko.

Erdi-mailako eta goi-mailako prestakuntza-zikloetan, Lantokiko Prestakuntza, enpresek ikasleen praktiketan parte hartzeari dagokionez, ikastetxe publikoetarako ezarrita dagoen bezala finantzatuko da.

Oinarrizko Lanbide Heziketako zikloak IV. eranskinean ezarritako modulu ekonomikoaren arabera finantzatuko dira. Oinarrizko Lanbide Heziketako zikloetako itunek izaera orokorra izango dute, Hezkuntzari buruzko 2/2006 Lege Organikoaren 116.6 artikuluan ezarritakoaren arabera —Hezkuntzaren Kalitatea Hobetzeko abenduaren 9ko 8/2013 Lege Organikoaren hirurogeita hamargarren zenbakiak aldatu egin zuen artikulu hori—.

Halaber, Batxilergoko irakaskuntza ematen duten unitate itunduak lege honen IV. eranskinean zehaztutako modulu ekonomikoaren arabera finantzatuko dira.

Autonomia-erkidegoek egokitu egin ahalko dituzte aipaturiko eranskinean ezarritako moduluak, irakaskuntza bakoitzeko ezarritako curriculumaren eskakizunak aintzat hartuta; betiere, hori egitean ez badira murrizten modulu horien zenbatekoak, lege honetan finkatutako kopuru bereizietan.

Irakasleen ordainsariak 2017ko urtarrilaren 1etik aurrera izango dira eraginkor, edozein dela ere funts publikoekin guztiz edo partzialki sostengatuko Irakaskuntza Pribatuko enpresen hitzarmen kolektiboak sinatzen diren eguna —ikastetxe itunduetan hezkuntza- maila bakoitzari aplikatu beharreko hitzarmen kolektiboak—. Administrazioak konturako ordainketak onartu ahal izango ditu, dagokion hitzarmen kolektiboa sinatzen den arte; betiere, enpresaburuen elkarte guztiek espresuki eta batera eskatzen badute, eta aipatutako hitzarmen kolektiboak negoziatzen dituzten sindikatuei kontsulta eginda; konturako ordainketa horiek 2017ko urtarrilaren 1etik aurrera izango dituzte ondoreak. «Beste gastu batzuk» moduluaren osagaiak 2017ko urtarrilaren 1etik aurrera izango ditu ondoreak.

Administrazioak zuzenean ordainduko ditu irakasleen soldatetarako zehaztutako zenbatekoak, gizarte-kargak barne, edozein dela ere irakasleen eta dagokion ikastetxearen titularraren arteko lan-harremana. «Gastu aldakorrak» osatzen dituzten zenbatekoen banaketa egiteko, itunen araubidea erregulatzeko xedapenetan ezarritakoa beteko da.

«Beste gastu batzuk» zenbatekoa hilero ordainduko da, eta ikastetxeek, dagokion ekitaldi ekonomikoa amaitzean, ikastetxeko irakaskuntza itundu guztientzat batera

justifikatu ahal izango dute haren aplikazioa. Erdi-mailako eta goi-mailako prestakuntza- zikloetan, ziklo horiek 1.300 edo 1.400 orduko iraupena baldin badute, hezkuntza- administrazioek erabaki ahal izango dute bigarren mailako beste gastu batzuen partida, IV. eranskineko moduluan zehaztutakoa, lehenengo mailakoarekin batera ordaintzea, baina zenbateko globala handitu gabe.

Bi. Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako maila guztietan unitate itunduak dituzten ikastetxeei finantzaketa emango zaie Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoak 22.3 artikuluan adierazitako hezkuntza-orientazioko zerbitzuetarako. Zuzkidura hori kalkulatzeko, eginkizun horiek betetzeko profesional baten lanaldi osoa hartuko da oinarritzat, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 25 unitate itunduko. Horrenbestez, ikastetxe itunduek profesional horri dagokion lanaldia jasotzeko eskubidea izango dute, itunduta duten Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako unitate kopuruaren arabera. Hezkuntza-administrazioek, beren eskumenen eremuan, eta xedagarri duten aurrekontuaren arabera, handitu egin ahal izango dute hezkuntza-orientazioko zerbitzuen finantzaketa.

Hiru. Hezkuntza-administrazioek, beren eskumenen eremuan, itunaren xede den maila bakoitzean indarrean dagoen ikasketa-plana emateko irakasle/unitate itundu harreman egokiak finkatu ahal izango dituzte; horiek kalkulatzeko, astean hogeita bost irakastordu dituen irakaslearen lanaldia hartuko da oinarritzat.

Administrazioak ez du onartuko ez ordainsarien gorakadarik, ez orduen murrizketarik, ez beste inolako egoerarik, halakoen ondorioz IV. eranskineko modulu ekonomikoetan aurreikusitakoa gainditzen bada.

Halaber, Administrazioak ez du onartuko hitzarmen kolektiboan finkatutako ordainsari- gorakadarik, irakaskuntza-maila desberdinetako irakaskuntza publikoko irakasleentzat xedatutako portzentajea baino handiagoa izanez gero, non eta Administrazioak ez duen berariaz baiesten eta horretarako aurrekontu-izendapena egiten, Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoak 117.4 artikuluan adierazitako pixkanakako parekatzearen mesedetan.

Lau. Hezkuntza-administrazioek, beren eskumenen eremuan, handitu egin ahal izango dituzte ikastetxe itunduetako irakasle/unitate erlazioak, lege hau indarrean jarri bitartean hartutako birkokatze-neurriek eragindako irakasleen guztirako kopuruaren arabera, ordainketa eskuordetuko nominan baldin badaude, eta irakasle-taldeen mailaz mailako indartzea helburu hartuta. Hori guztia hala izanik ere, unitate-aldaketak egin ahal izango dira ikastetxe itunduetan, hezkuntza-itunen alorrean indarrean dagoen araudiaren ondorioz.

Bost. Ikastetxe itunduei konpentsazio ekonomiko eta profesionalak emango zaizkie, Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoak 117.3 artikuluan adierazitako zuzendaritza-funtzioa gauzatzeko.

Sei. Irakaskuntza arautuetan, gehienez ere zenbateko hauek jaso ahal izango dituzte ikastetxeek ikasleengandik, derrigorrezkoak ez diren irakaskuntza-mailetarako sinatutako itun berezien araubiderako esleitutako funts publikoen bidezko finantzaketaren osagarri:

a)Goi-mailako prestakuntza-zikloetan: ikasle bakoitzeko, hilean 18 eta 36 euro artean, hamar hilabetez, 2017ko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra bitartean.

b)Batxilergoan: ikasle bakoitzeko, hilean 18 eta 36 euro artean, hamar hilabetez, 2017ko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra bitartean.

Ikastetxeek ikasleei zenbateko horiek kobratzearen ondorioz lortutako finantzaketa Administrazioak «Beste gastu batzuk» finantzatzeko zuzenean emandako zenbatekoaren osagarri izango da.

2016an kuota horiek baino handiagoak jasotzeko baimena zuten ikastetxeek kuota horiek jasotzen jarraitu ahal izango dute 2017an.

Administrazioak emandako zenbatekoa ezin izango da lege honen IV. eranskinean zehaztutako modulu ekonomikoetako «Beste gastu batzuk» osagaiari 3.606,08 euro minoratuta geratzen den kopurua baino txikiagoa izan. Hezkuntza-administrazio eskudunek beharrezkoa den araudia ezarri ahal izango dute, horri dagokionez.

Zazpi. Irakaskuntza itunduaren finantzaketa Ceutan eta Melillan: Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoak 117.3 artikuluan ezarritakoari jarraituz, ikastetxeek zuzendaritza-taldeak izan ditzaten, eta, lege horren beraren 22.3 artikuluan adierazitako hezkuntza-orientazioko zerbitzuen finantzaketa handitzearren, funtzio horietarako profesional egoki baten lanaldi osoaren baliokidea oinarri hartuta, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 16 unitate itunduko eta Lehen Hezkuntzako 24 unitate itunduko, Ceutako eta Melillako lurralde-eremuko eskola-unitate bakoitzeko modulu ekonomikoaren zenbatekoa lege honen V. eranskinean zehaztutakoa izango da.

14.artikulua. Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionaleko (UNED) langileen kostuak baimentzea.

Unibertsitateei buruzko abenduaren 21eko 6/2001 Lege Organikoak lehenengo xedapen gehigarrian adierazitakoari jarraituz, eta lege honen III. tituluan ezarritakoari lotuta, baimendu egiten dira Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionaleko (UNED) irakasleen (funtzionarioak eta kontratudunak) eta administrazioko nahiz zerbitzuetako langileen (funtzionarioak eta kontratu finkoa dutenak) kostuak 2017rako, lege honen VI. eranskinean kontsignatutako zenbatekoetan.

II. KAPITULUA

Osasunaren eta gizarte-zerbitzuen aurrekontu-kudeaketa

15.artikulua. Osasun Kudeaketarako Institutu Nazionalaren eta Adinekoen eta Gizarte Zerbitzuen Institutuaren aurrekontu-aldaketen arloko eskumen espezifikoak.

Lege honen indarraldian, Ogasuneko eta Funtzio Publikoko ministroak izango du eskumena Osasun Kudeaketarako Institutu Nazionalaren nahiz Adinekoen eta Gizarte Zerbitzuen Institutuaren aurrekontuetan honako aldaketa hauek baimentzeko:

Bat. Langile-gastuetan edo Aurrekontuei buruzko Lege Orokorraren 44. artikuluaren Bi zenbakiak aipatzen dituen gainerako aurrekontu-kredituetan eragina duten kreditu- transferentziak, bai eta kapital-eragiketetarako kredituetatik eragiketa arruntetarako kredituetara egiten diren transferentziak ere.

Bi. Aurrekontuen Lege Orokorraren 58. artikuluan araututako geldikin-txertaketak.

16.artikulua. Diruzaintza-geldikinak Adinekoen eta Gizarte Zerbitzuen Institutuaren aurrekontuan aplikatzea.

Urte bakoitzeko abenduaren 31n Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusian Adinekoen eta Gizarte Zerbitzuen Institutuaren alde dauden geldikinak Adinekoen eta Gizarte Zerbitzuen Institutuaren gastu-aurrekontua finantzatzera bideratu ahal izango dira.

Halaber, baliatu ahalko dira gertatzen diren ekitaldiaren hurrengoan balizko kreditu- aldaketak finantzatzeko, hasiera batean aurrekontua finantzatzera bideratutako diruzaintza- geldikina gainditzen duen zenbatekoan; halere, 2017an, diruzaintza-geldikin hori, Estatuak 2016ko erretiro- eta baliaezintasun-pentsio ez-kontributiboak finantzatzean sortzen diren geldikinen zenbatekora arte, Gizarte Segurantzaren Kontu-hartzailetza Nagusiak ziurtatuak, erretiro- eta baliaezintasun-pentsio ez-kontributiboei erantzuteko kredituetan gerta litezkeen gabeziak finantzatzeko baino ezin izango dira aplikatu.

III. KAPITULUA

Aurrekontu-kudeaketarako beste arau batzuk

17.artikulua. Zerga Administrazioko Estatu Agentzia.

Bat. Zerga-bilketaren likidazio- eta kudeaketa-egintzetatik edota Zerga Administrazioko Estatu Agentziak erabakitako edo emandako beste administrazio-egintza batzuetatik 2017an lortutako bilketa gordinaren partaidetza-portzentajea 100eko 5ekoa izango da.

Bi. Abenduaren 27ko 31/1990 Legearen 103. artikuluaren bost.b) puntuaren laugarren paragrafoan xedatutakoaren ondoreetarako, aipatutako partaidetzaren ondorioz Zerga Administrazioko Estatu Agentziaren baliabide-aldakuntza Ogasuneko eta Funtzio Publikoko ministroak baimendu beharreko kreditu-sortzearen bidez gauzatuko da. Haren zenbatekoa kalkulatzeko, aurreko puntuan adierazitako portzentajea aplikatuko da.

Hiru. Zerga-bilketaren likidazio- eta kudeaketa-egintzetatik edota Zerga Administrazioko Estatu Agentziak erabakitako beste administrazio-egintza batzuetatik sortutako bilketak, 2016ko abenduko Estatuaren Diru-sarreren Aurrekontuari aplikatuta, kreditua sortu ahal izango du Estatuaren 2017rako Aurrekontuko kontzeptu berean edo baliokide batean, artikulu honen bat zenbakian ezarritako portzentajean, 1993ko martxoaren 4ko Aginduan xedatutako prozedurari jarraituz. Agindu horrek 1993rako Estatuko Aurrekontu Orokorren 39/1992 Legearen 97. artikulua garatzen du.

III. TITULUA

Langile-gastuak

I. KAPITULUA

Sektore publikoaren zerbitzurako langileen gastuak

18.artikulua. Jarduera ekonomikoaren plangintza orokorraren oinarriak eta koordinazioa, sektore publikoaren zerbitzurako langileen gastuen alorrean.

Bat. Kapitulu honetan xedatutakoaren ondoreetarako, honako hauek osatzen dute sektore publikoa:

a)Estatuaren Administrazio Orokorrak, bere organismo autonomoek, estatu- agentziek eta haren eskumeneko unibertsitateek.

b)Autonomia-erkidegoetako administrazioek, beren mendeko organismoek eta haien eskumeneko unibertsitateek.

c)Toki-korporazioek eta haien mendeko organismoek.

d)Gizarte Segurantzako entitate kudeatzaileek eta zerbitzu erkideek.

e)Estatuko konstituzio-organoek, Konstituzioaren 72.1 artikuluan xedatutakoa eragotzi gabe.

f)Merkataritza-sozietate publikoek; hots, artikulu honetan adierazitako administrazioen eta entitateen aldetik ehuneko 50 baino gehiagoko partaidetza dutenak haien kapital sozialean, zuzenean edo zeharka. Estatuko sektore publikoan, halakotzat joko dira Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 111.1 artikuluan araututakoak.

g)Enpresa-entitate publikoek eta Estatuko, autonomia-erkidegoko eta tokiko sektore publikoko gainerako organismo publikoek eta erakundeek.

h)Sektore publikoko fundazioek eta nagusiki sektore publikoa osatzen duten administrazio nahiz organismoen partaidetza duten partzuergoek.

i)Espainiako Bankuak, Espainiako Bankuaren Autonomiari buruzko ekainaren 1eko 13/1994 Legeak xedatutako baldintzetan.

j)Banku Berregituraketa Ordenaturako Funtsa (FROB).

Bi. 2017an, sektore publikoaren zerbitzurako langileen ordainsariek ezin izango dute ehuneko 1etik gorako gorakadarik izan 2016ko abenduaren 31n indarrean zeudenekiko, alderatutako bi aldiak homogeneoak izanik, bai langile-kopuruari, bai antzinatasunari erreparatuta.

Hiru. Artikulu honen bat zenbakian adierazitako administrazio, entitate eta sozietateek ezin izango dute pentsio-planetarako nahiz enplegu-planetarako ekarpenik egin, ez eta erretiroa estaltzen duten aseguru kolektiboen kontraturik ere.

Aurreko paragrafoan xedatutakoa gorabehera, eta, betiere, soldata-masa igotzen ez bada, lege honetan xedatutako moduan, aipatutako administrazio, entitate eta sozietateek aseguru kolektiboko kontratuak egin ahal izango dituzte, erretiroaz bestelako gertakariak estaltzen dituztenean. Halaber, soldata-masa igotzen ez bada, lege honetan xedatutako moduan, ekarpenak egin ahal izango dituzte pentsio-planetara, enplegu-planetara edo erretiro-gertakaria estaltzen duten aseguru kolektiboko kontratuetara; betiere, plan edo aseguru-kontratu horiek 2011ko abenduaren 31 baino lehen izenpetu badira.

Lau. Lan-kontratudun langileen soldata-masa artikulu honen bi zenbakian aurreikusitako gehieneko portzentajean igoko da; soldata-masa hori honako hauek osatzen dute: soldatako eta soldataz kanpoko ordainsariek, eta langile horiek aurreko urtean eragindako gizarte-ekintzako gastuek, alderatutako bi aldiak homogeneoak izanik.

Nolanahi ere, honako hauek salbuespen izango dira:

a)Gizarte Segurantzaren prestazioak eta kalte-ordainak.

b)Enplegatzaileak Gizarte Segurantzako sistemara egindako kotizazioak.

c)Lekualdatzeei, etendurei edo kaleratzeei dagozkien kalte-ordainak.

d)Langileak egindako gastuengatiko kalte-ordainak edo ordezteak.

Horri dagokionez, jotzen da gizarte ekintzaren kontzeptuan egindako gastuak egindako lanarengatiko kontraprestazioez bestelakoak diren etekin, osagarri edo hobekuntzak direla, eta haien xedea dela langileen inguruabar pertsonalen ondoriozko beharrizan jakin batzuk asetzea.

Gizarte ekintzako gastu horietan, oro har, ezin izango da inongo igoerarik egin 2017an, 2016ko urtearekin alderatuta.

Bost. 1. Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren testu bateginaren (urriaren 30eko 5/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsia; aurrerantzean, EBEP) 76. artikuluan zehaztutakoaren mende dauden funtzionarioek, Funtzio Publikoa Erreformatzeko Neurrien abuztuaren 2ko 30/1984 Legearen aplikazio-eremuan jasota daudenean, EBEPen azken xedapenetatik laugarrenean edo berau garatzeko emandako Funtzio Publikoaren legeetan xedatutako moduan, honako zenbateko hauek jasoko dituzte soldata eta hirurteko gisa, 2017ko urtarriletik abendura arteko nomina arruntetan, hamabi hilabete-saritan:

EBEPen taldea/azpitaldea

Soldata (euroak)

Hirurtekoak

(euroak)

 

 

 

 

 

A1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.576,32

522,24

A2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.739,12

425,76

B .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.261,56

373,68

C1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.814,12

322,20

C2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.335,72

219,24

E (30/1984 Legea) eta profesionalen multzoak (EBEP). . . . . . .

6.714,00

165,00

 

 

 

2.Aurreko puntuan adierazitako funtzionarioek honako zenbateko hauek jasoko dituzte 2017ko ekaineko eta abenduko aparteko ordainsari bakoitzean, soldata eta hirurteko gisa:

Hirurtekoak

EBEPen taldea/azpitaldeaSoldata (euroak)

(euroak)

A1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

698,13

26,85

EBEPen taldea/azpitaldea

Soldata (euroak)

Hirurtekoak

(euroak)

 

 

 

 

 

A2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

713,45

25,87

B .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

739,07

26,92

C1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

634,82

23,19

C2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

605,73

18,09

E (30/1984 Legea) eta profesionalen multzoak (EBEP). . . . . . .

559,50

13,75

 

 

 

Sei. Aurreko zenbakian xedatutakoaren helburuetarako, funtzionario publikoek jaso beharreko ordainsariak, 2007rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko Legea onetsi arte, abuztuaren 2ko 30/1984 Legeak 25. artikuluan xedatutako titulazio-taldeen arabera erabakitzen ziren. Harrezkero, EBEPen 76. artikuluan eta hirugarren xedapen iragankorrean ezarritako lanbide-sailkapeneko talde eta azpitaldeak hartzen dira oinarri, lege honen bidez egindako aldaketekin. Bi sailkapen-sistema horien arteko baliokidetasunak hauek dira:

A taldea (30/1984 Legea): A1 azpitaldea (EBEP).

B taldea (30/1984 Legea): A2 azpitaldea (EBEP).

C taldea (30/1984 Legea): C1 azpitaldea (EBEP).

D taldea (30/1984 Legea): C2 azpitaldea (EBEP).

E taldea (30/1984 Legea): Profesionalen multzoak (EBEP).

Zazpi. Aurreko zenbakietan xedatutakoa gorabehera, ohiz kanpoko kasuetan egokitzapenak egin ahalko dira ordainsarietan, beharrezko direnean lanpostuen edukiagatik, programa bakoitzari esleitutako langile kopuruen aldaketagatik, edo programarako finkatutako helburuen lortze-mailagatik.

Zortzi. Ordainsarietan bi zenbakian zehaztutako igoerak baino gorakada handiagoak eragiten dituzten akordio, hitzarmen edo itunak egokitu egin beharko dira, eta egokitzapen horren kontrakoak diren klausulak ez dira aplikatuko.

Bederatzi. Lege honetan ordainsariei aipamena egiten zaien guztietan, ordainsari osoei egiten zaie.

Hamar. Artikulu honetan ezarritako mugak sektore publikoko langileen merkataritza- kontratuen ordainsariei aplikatuko zaizkie.

Hamaika. Artikulu honek oinarrizko izaera du, eta Konstituzioaren 149.1.13 eta 156.1 artikuluen babesean emana dago. Gainera, hiru zenbakia EBEPen 29. artikuluan xedatutakoa aplikatuz ematen da.

19.artikulua. Enplegu Publikoaren Eskaintza edo langile-beharrari erantzuteko antzeko kudeaketa-tresna.

Bat. 1. Sektore publikoan langile berriak sartzeak, aurreko artikuluan mugatu denak, hurrengo zenbakietan ezarritako muga eta baldintzak bete beharko ditu, salbu utzita merkataritza-sozietate publikoak eta enpresa-entitate publikoak, sektore publikoko fundazioak eta nagusiki sektore publikoa osatzen duten administrazioen eta organismoen partaidetza duten partzuergoak —horiek guztiak, hurrenez hurren, lege honen hamabosgarren, hamaseigarren eta hamazazpigarren xedapen gehigarrietan xedatutakoaren arabera arautuko dira—, bai eta Estatuko konstituzio-organoak ere.

Aurreko paragrafoan xedatutakoan salbuespena izango dira aurreko ekitaldietako lan- eskaintza publikoei dagozkien hautapen prozesuen ondorioz edo hamalaugarren xedapen gehigarrian finkatutako soldadutza eta marineltzako militar profesionalen plantillak betetzeko hautapen- eta erreklutatze-prozesuen ondorioz sartutako diren langileak.

2.Betiere I. kapituluan gastu-aurrekontuetarako xedatutako aurrekontu- xedagarritasunak errespetatuz, honako sektore eta administrazio hauetan berrezarpen- tasa gehienez ere ehuneko 100 izango da:

A)Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoa garatzeko hezkuntza- eskumenak dituzten Administrazio Publikoak, irakasle funtzionarioen kidegoan sartzeko lanpostu kopurua zehazteari dagokionez.

B)Osasun-eskumenak dauzkaten Administrazio Publikoak, Osasun Sistema Nazionaleko osasun zerbitzuetako lan-kontratupeko langileen lanpostuei dagokienez.

C)Estatuko Segurtasun Indar eta Kidegoak, lurraldean polizia-kidego autonomoak dituzten autonomia-erkidegoetako polizia-kidego autonomoak, eta, toki-administrazioaren esparruan, udaltzaingoetako langileak, lanpostu horiek betetzeari dagokionez.

D)Indar Armatuak, karrerako militarren eta militar osagarrien lanpostuei dagokienez, Karrera Militarrari buruzko azaroaren 19ko 39/2007 Legean xedatutakoaren arabera.

E)Administrazio Publikoak, zergen, lanaren, diru-laguntza publikoen nahiz Gizarte Segurantzaren arloetako iruzurra kontrolatzeko eta horien aurka borrokatzeko, bai eta baliabide publikoak modu efizientean esleitzen direla kontrolatzeko ere.

F)Administrazio Publikoak, aholkularitza juridikoari eta baliabide publikoen kudeaketari dagokienez.

G)Justizia Administrazioko Letraduen Kidegoetako eta Justizia Administrazioaren zerbitzuko funtzionarioen lanpostuak.

H)Administrazio Publikoak, suteak prebenitzeko eta itzaltzeko zerbitzuetako lanpostuak betetzeari dagokionez.

I)Estatuko Administrazioa, Zientziari, Teknologiari eta Berrikuntzari buruzko ekainaren 1eko 14/2011 Legean zehaztutako ikerketa-organismo publikoetako ikertzaile doktoreen lanpostuei dagokienez.

Horrez gain, guztira 25 lanpostu baimentzen dira Estatuko Administrazioko ikerketa- organismo publikoetan, I3 ziurtagiria duten ikertzaile doktoreak lan-kontratudun langile finko gisa kontratatzeko, ikertzaile gailenen modalitatean; betiere, aurrez egiaztatu beharko da lanpostu horien enplegu publikoaren eskaintzak ez diela eragiten Aurrekontu Egonkortasunari eta Finantza Iraunkortasunari buruzko apirilaren 27ko 2/2012 Lege Organikoan finkatutako mugei.

Era berean, berrezarpen-tasaren gehieneko muga ehuneko 100 izanik, beste Administrazio Publikoetako ikerketa-organismoei baimena ematen zaie I3 ziurtagiriaren baliokidea den ebaluazioa gainditu duten ikertzaile doktoreak organismo horietan lan- kontratudun langile finko gisa kontratatzeko, ikertzaile gailenen modalitatean; betiere, aurrez egiaztatu beharko da lanpostu horien enplegu publikoaren eskaintzak ez diela eragiten Aurrekontu Egonkortasunari eta Finantza Iraunkortasunari buruzko apirilaren 27ko 2/2012 Lege Organikoan finkatutako mugei.

J)Unibertsitateko Katedradunen eta Unibertsitateko Irakasle Titularren Kidegoetako lanpostuak, Unibertsitateko irakasle doktore kontratatuak, Unibertsitateei buruzko abenduaren 21eko 6/2001 Lege Organikoaren 52. artikuluan arautuak, eta unibertsitateetako administrazioko eta zerbitzuetako langileen lanpostuak; betiere, haien ardura duten Administrazio Publikoek dagozkien deialdiak baimentzen badituzte, eta aldez aurretik egiaztatzen bada lanpostu horien enplegu publikoaren eskaintzak ez diola kalterik egiten dagokion unibertsitaterako ezarritako aurrekontu-egonkortasunerako helburuak betetzeari, ez eta Aurrekontu Egonkortasunari eta Finantza Iraunkortasunari buruzko apirilaren 27ko 2/2012 Lege Organikoan ezarritako mugei ere.

Unibertsitateko Katedradunen eta Irakasle Titularren Kidegoei eta irakasle doktore kontratatuei dagokien berrezarpen-tasaren mugaren barruan, aurreko paragrafoan zehaztutako horretan, unibertsitate bakoitzak lanpostuen gutxienez ehuneko 15 xedatu beharko du Ramón y Cajal Programa burutu duten eta I3 ziurtagiria eskuratu duten ikertzaile doktoreak hartzera, egiaztapena daukaten kategorian.

Unibertsitateko irakasleen kidego batera sartzearen ondorioz hutsik gelditzen diren irakasle doktore kontratatuen lanpostuak hurrengo ekitaldiko berrezarpen-tasan sartu ahalko dira.

K)Administrazio Publikoak, balore-merkatuak eta horietan parte hartzen dutenak ikuskatzeari eta ikertzeari dagokionez.

L)Aire-segurtasunari dagozkion lanpostuak, aire-segurtasuna, hegaldiak, aireportu- eragiketak eta horiekin lotutako jarduketak ikuskatzen eta gainbegiratzen dituzten langileei dagokienez; eta itsas segurtasunarekin lotutako langileen lanpostuetan, itsas salbamendu eta prebentzioko lana eta itsas kutsaduraren aurkako borroka egiten dutenean, baita trenbide-segurtasunarekin eta trenbide-eragiketekin lotutako langileen lanpostuei dagokienez ere.

M)Espetxe Administrazioa.

N)Segurtasun Nuklearrerako Kontseilua, instalazio erradioaktibo eta nuklearrak zuzendu, aztertu eta ebaluatu, ikuskatu eta kontrolatzeko eginkizunak betetzen dituzten Segurtasun Nuklear eta Babes Erradiologikorako Kidegoko goi-eskalako funtzionarioen lanpostuei dagokienez.

Ñ) Estatuaren Atzerri Ekintza.

O)Gizarte-zerbitzuen erabiltzaileei laguntza zuzena ematen dieten langileen lanpostuak.

P)Enpleguaren arloan prestazio eta politika aktiboak kudeatzen dituzten langileen lanpostuak.

Q)Segurtasuneko eta larrialdietako lanpostuak.

R)Garraio publikoaren zerbitzuko erabiltzaileentzako zuzeneko prestazioan aritzen diren langileen lanpostuak.

S)Zerbitzu publikoetan herritarrei arreta egiteko langileak.

3.Aurreko zenbakian jaso gabeko sektoreetan eta administrazioetan, berrezarpen- tasa gehienez ere ehuneko 50 izango da.

4.Langileen berrezarpen-tasa kalkulatzeko, finkatutako gehieneko ehunekoa bi hauen arteko aldeari aplikatuko zaio: aurreko aurrekontu-ekitaldian hurrenez hurreneko sektore, eremu, kidego edo kategoria bakoitzean zerbitzuak emateari utzi dioten langile finkoen kopurua, batetik, eta horrelakoetan aipatutako ekitaldian sartu diren langile finkoen kopurua, bestetik; lan-eskaintza publikotik datozenak edo lanpostuak erreserbatzea ez dakarten egoeretatik itzuli direnak kontuan hartu gabe, betiere. Ondore horietarako, zerbitzu-prestazioa honako arrazoi hauek direla eta uztea hartuko da kontuan: erretiroa, heriotza, uko egitea, lanpostua erreserbatu gabeko eszedentzia-egoeran deklaratzea, karrerako funtzionarioaren izaera galtzea edo lan-kontratua amaitzea, edota lanpostua erreserbatzea edo lanpostua uzten den Administrazioaren aldetik ordainsariak jasotzea ez dakarren beste edozer administrazio-egoera. Halaber, kontuan hartuko dira beste administrazio publiko batzuetarako lekualdatze-lehiaketen ondorioz sortutako altak eta bajak.

Barne-sustapeneko prozesuen bidez betetzeko deitzen diren lanpostuak eta epai judizial bidez langile mugagabe ez-finko deklaratutako langileei dagozkienak ez dira kontuan hartuko berrezarpen-tasaren bidez zehaztutako plazen gehieneko mugaren barruan.

5.Eskaintzaren jarraipena egin ahal izateko, autonomia-erkidegoek Ogasuneko eta Funtzio Publikoko Ministerioari igorri beharko diote, Aurrekontu eta Gastuen Estatu Idazkaritzaren bitartez, urte bakoitzeko urtarrilean, eskatzen zaien beste edozein informazioz gainera, berrezarpen-tasa kalkulatzeko kontuan hartu diren bajen eta alten kopuruari buruzko ziurtagiri bat, horren barne direla administrazio publikoen artean aurreko urtean izan diren borondatezko mugikortasuneko prozeduren ondoriozko lekualdatze- lehiaketen ondorioz izan diren altak eta bajak.

6.Ondoren aipatzen direnek, Bat.2 eta 3 zenbakiko tasaz gainera, tasa gehigarri bat eduki ahalko dute aldi baterako enplegua egonkortzeko, aurrekontua izan eta aldi baterako eta etenik gabe 2016ko abenduaren 31 baino lehenagoko hiru urteetan beteta egon diren lanpostuen ehuneko 90era bitartekoa: A), B), G), O) eta P) letretan aipatutako administrazioak eta sektoreak eta udaltzainak —aurreko Bat.2 zenbakian araututakoak—; aurreko Bat.2 zenbakiko J) letran jasotako irakasleak eta ikertzaileak, eta zergen kudeaketaren nahiz diru-bilketaren zerbitzuak eta zerbitzu eta jardueren ikuskatze- eta zehapen-zerbitzuak ematen dituzten langileak; Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoko langileak eta langabezia-prestazioen kudeaketaren eta kontrolaren arloko zerbitzuak eman

eta enplegurako prestakuntzara zuzendutako jarduerak egiten dituzten autonomia-entitate baliokideak, eta Gizarte Segurantzako Institutu Nazionaleko Gizarte Segurantzaren Administrazioko Osasun Ikuskatzailetzako Kidegoko Mediku-Ikuskatzaileen eskalako langileak.

Egonkortze-prozesu horiek artikulatzen dituzten enplegu-eskaintzak 2017tik 2019ra bitarteko ekitaldietako aldizkari ofizialetan onetsi eta argitaratu beharko dira, eta ministerio- sail eskudunek koordinatuko dituzte.

Arlo bakoitzeko aldi baterako estalduraren tasak ehuneko 8tik beherakoa izan beharko du aldiaren amaieran.

Hautatze-prozesu horien artikulazioa —nolanahi ere lehia askearen, berdintasunaren, merezimenduaren, gaitasunaren eta publikotasunaren printzipioen betetzea bermatuko ditu— Estatuaren Administrazio Orokorraren lurralde-esparru bakoitzean, autonomia- erkidegoetan eta toki-erakundeetan negoziatu ahalko da, eta haien garapenean administrazioen arteko koordinazioa bideratzen duten neurriak hartu ahalko dira.

Prozesu horien ebaztetik ezin izango da eratorri, inolaz ere, ez gastuaren ez efektiboen handitzerik, eta prozesu hauetan guztietan, nahitaez, egiturazkoak diren lanpostuak eskaini beharko dira, aldi baterako lotura duten langileek betetzen dituztenak.

Eskaintzaren jarraipena egin ahal izateko, autonomia-erkidegoek Ogasuneko eta Funtzio Publikoko Ministerioari egiaztatu beharko diote, Aurrekontu eta Gastuen Estatu Idazkaritzaren bitartez, ukitutako esparru bakoitzean zenbat lanpostu dauden aldi baterako kontratuekin betetzen ari direnak.

Aurreko paragrafoetan ezarritakoaz gainera, administrazio publikoek, 2017tik 2019ra bitarteko ekitaldietan, aldi baterako enplegua egonkortzeko tasa gehigarri batez baliatu ahalko dira, hain zuzen ere Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren testu bateginaren laugarren xedapen iragankorrean aurreikusitako moduan, aurrekontua duten aldi baterako lanpostuei dagokienez, betiere lanpostu horiek 2005eko urtarrilaren 1a baino lehenagotik etenik gabe beteta egon baldin badira. Deialdi horiei aplikatzekoa izango zaie aipatutako xedapen iragankorraren hirugarren zenbakian ezarritakoa.

Bi. Ezin izango da aldi baterako langilerik kontratatu, ez eta aldi baterako estatutupeko langilerik edo behin-behineko funtzionariorik izendatu ere, ez bada aparteko kasuetan eta larrialdikoak eta ezin geroratzekoak diren beharrizanetarako.

Hiru. Estatuaren Administrazio Orokorrari dagokion lan-eskaintza publikoa, bere organismo publikoen eta Estatuko gainerako erakunde publikoen esku dagoenean, Gobernuak onetsi beharko du, eskumena duten sailek edo organismoek hala eskatzen diotenean, eta Ogasuneko eta Funtzio Publikoko Ministerioaren proposamenari jarraituz. Indar Armatuen kasuan, onartu aurretik, Ogasuneko eta Funtzio Publikoko Ministerioaren txostena beharko da, eta Defentsako ministroak egin beharko du proposamena. Kasu guztietan, langileen kostuetan izango duen eraginari buruzko aldez aurreko balioespena eta txostena beharko dira.

Funtzio Publikoaren Estatu Idazkaritzari dagokio Estatu Idazkaritza horri atxikitako funtzionarioen kidegoetara eta eskaletara —bai eta Estatuaren Administrazio Orokorraren Hitzarmen Bakarreko lan-kontratupeko langileen lanpostuetara ere—, sartzeko hautapen prozesuetarako deia egiteko eskumena.

Ez da baimenik emango Estatuko sektore publikoko erakundeetan lan-kontratudun langileentzako deialdiak egiteko edo hutsik dauden lanpostuak betetzeko, salbuespenezko kasuetan izan ezik, urgentziazko premia atzeraezinak estaltzeko; halako kasuetan, Ogasuneko eta Funtzio Publikoko Ministerioaren aurretiazko baimen espresua jaso beharko da, Aurrekontuen eta Gastuen eta Funtzio Publikoaren estatu-idazkaritzen bitartez. Bestalde, sektore publikoan diren giza baliabideak modu egokian optimizatzeko, bi estatu-idazkaritzek destinoa Estatuko sektore publikoko sail edo organismo publikoetan duten funtzionarioak edota lan-kontratudun langile finkoak kontratatzeko baimena eman ahal izango diete organismo autonomoei, estatu-agentziei eta erakunde publikoei. Ogasuneko eta Funtzio Publikoko Ministerioak, Funtzio Publikoaren Estatu Idazkaritzaren bitartez, zehaztuko du halako kontratazioetan zein prozedura jarraituko den, publikotasuna eta lehia askea bermatzeko. Zenbaki honetan ezarritakoaren babesean egindako

kontratuek antzinatasun-osagarria jasotzen jarraitzeko eskubidea sortuko dute, kontratua gauzatzen den datatik aurrera. Jatorrizko ministerio-sailean edo organismo publikoan jasotzen zenaren zenbateko bera izango du osagarri horrek.

Lau. Aldi baterako kontratupeko langileak kontratatzeko eta bitarteko funtzionarioak nahiz aldi baterako estatutu-langileak artikulu honen Bi zenbakian xedatutako baldintzetan izendatzeko, Ogasuneko eta Funtzio Publikoko Ministerioaren aldez aurreko baimena beharko da.

Halaber, aldi baterako laneko enpresekin langileak lagatzeko kontratuak artikulu honetako bi zenbakian adierazitako baldintzetan soilik egin ahal izango dira, eta Ogasuneko eta Funtzio Publikoko Ministerioaren aldez aurreko baimena beharko da.

Atzerrian langile finkoak edo aldi baterakoak tokiko legeriaren arabera edota, hala badagokio, Espainiako legeriaren arabera kontratatzeko, Ogasuneko eta Funtzio Publikoko Ministerioaren aldez aurreko baimena beharko da.

Zenbaki honetan aipatzen den Ogasuneko eta Funtzio Publikoko Ministerioaren baimena, deialdiak eta kontratuak egitekoa, Aurrekontu eta Gastuen eta Funtzio Publikoaren estatu-idazkaritzen bitartez emango da.

Bost. Artikulu honen bat zenbakiko 2. eta 3. puntuetan baimendutako tasaren baliozkotasunak honako baldintza hau izango du: sortzen diren lanpostuak lan-eskaintza publiko batean jasotzea; betiere, eskaintza hori, EBEPen 70. artikuluaren 2. zenbakian ezarritakoari jarraituz, administrazio publikoen kasuan kasuko gobernu organoek onetsi beharko dute, eta probintziako, autonomia-erkidegoko edo, kasua bada, Estatuko aldizkari ofizialean argitaratu beharko da urte bakoitza amaitu baino lehen.

Baimen hori baliozkoa izan dadin, halaber, plazen deialdia, probintziako, autonomia- erkidegoko edo, hala badagokio, Estatuko aldizkari ofizialean argitaratuta, hiru urteko epe luzaezinean egin beharko da, aipatutako lanpostu horiek jasotzen dituen Enplegu Publikoaren Eskaintza argitaratzen den egunetik zenbatuta, aurreko paragrafoan ezarritako baldintzekin, EBEPen 70. artikuluko 1. zenbakian xedatutakoaren arabera.

Sei. 19.bat.2 artikuluan zehaztutako lehentasunezko sektore bati edo batzuei dagokien berrezarpen-tasa manu horretan adierazitako sektore batean edo batzuetan metatu ahal izango da, edota aipatutako sektore bateko edo batzuetako kidego, eskala edo lanbide-kategorietan, horietan hutsik dauden lanpostuak betetzea lehentasunezkotzat jotzen bada edota funtsezko zerbitzu publikoen funtzionamenduari eragiten badiote.

Zazpi. Artikulu honetako bat, bi, bost eta sei zenbakiek oinarrizko izaera dute, eta Konstituzioaren 149.1.13 eta 156.1 artikuluen babesean eman dira.

II. KAPITULUA

Ordainsari-araubideak

20.artikulua. Estatuko Gobernuko, haren organo aholku-emaileetako eta Estatuaren Administrazio Orokorreko goi-kargudunen nahiz zuzendaritzako beste langile batzuen ordainsariak.

Bat. 2017an, Estatuko Gobernuko eta haren organo aholku-emaileetako goi- kargudunen ordainsariak honako hauek izango dira, hamabi hilabeteri dagozkienak —ez dute izango aparteko ordainsariak jasotzeko eskubiderik, baina bai indarrean dagoen araudiaren arabera dagokien antzinatasun-ordainsaria jasotzekoa—:

Euroak

Gobernuko presidentea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79.756,68

Gobernuko presidenteordea. . . . . . . . . . . . . . . . . 74.963,52

Gobernuko ministroa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70.368,48

Estatu Kontseiluko presidentea . . . . . . . . . . . . . . 79.373,04

Ekonomia eta Gizarte Kontseiluko presidentea . . 86.712,96

Bi. 2017an, estatu idazkarien, idazkariordeen, zuzendari nagusien eta parekoen ordainsariek hamabi hilabeteri dagozkien honako soldata eta destino-osagarri hauek jasoko dituzte, bai eta urteko berariazko osagarria ere, 2008rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 26ko 51/2007 Legearen 26.bi artikuluan xedatutakoari jarraituz.

 

Estatu idazkaria eta

Idazkariordea eta

Zuzendari nagusia eta

 

parekoak

parekoak

parekoak

 

(Euroak)

(Euroak)

(Euroak)

 

 

 

 

Soldata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.251,96

13.317,12

13.381,32

Destino-osagarria . . . . . . . . . . . . . . . .

21.540,48

17.423,88

14.092,56

Berariazko osagarria . . . . . . . . . . . . .

33.611,08

29.905,62

24.380,68

 

 

 

 

Ekaineko eta abenduko aparteko ordainsarietako bakoitzean, aurreko paragrafoaren eta koadroaren arabera jasoko duten hileko destino-osagarriaren zenbatekoaz gain, ondorengo koadroan soldata gisa zehaztutako zenbatekoa ere jasoko dute:

 

Estatu idazkaria eta parekoak

Idazkariordea eta parekoak

Zuzendari nagusia eta

 

parekoak

 

(Euroak)

(Euroak)

 

(Euroak)

 

 

 

 

 

 

 

Soldata . . . . .

669,03

717,53

766,56

 

 

 

 

Goi-kargudun horietako bakoitzak saileko titularrak esleitutako produktibitate-osagarria jasoko du, hala badagokio, lege honen 22.bat.E) artikuluan xedatutakoaren arabera, xede horretarako aurreikusitako kredituen barruan. Goi-kargudunei esleitutako zenbatekoak ehuneko 1eko gorakada izango du, karguen kopuruari eta motari begira, 2016ko abenduaren 31n esleituta zeukatenarekiko; nolanahi ere, ordainduko diren banakako zenbatekoak desberdinak izan ahalko dira, osagarri hori arautzen duen araudiari jarraituz.

Hiru. 2017an, ehuneko 1eko gorakada izango dute, gehienez, honako hauen ordainsariek, 2016ko abenduaren 31n indarrean zeudenekiko: estatu-agentzietako presidenteak; enpresa-entitate publikoetako eta gainerako erakunde publikoetako presidente eta presidenteordeak; eta, hala badagokio, aipatutako organismoetako zuzendari nagusiak eta zuzendariak, maila goreneko funtzio betearazleak gauzatzea baldin badagokie. Ogasuneko eta Funtzio Publikoko ministroari dagokio ordainsari horiek finkatzea. Ordainsari horiek ezin izango dituzte gainditu martxoaren 5eko 451/2012 Errege Dekretuak, enpresa-sektore publikoko eta beste entitate batzuetako arduradun eta zuzendari nagusien ordainsari-araubidea jasotzen duenak, eta hura aplikatzeko emandako aginduek xedatutako gehienezko mugak. 2016ko abenduaren 31n indarrean zeuden muga horien zenbatekoak ehuneko 1 handituko dira.

Estatuko sektore publikoko fundazioen eta nagusiki Estatuaren Administrazio Orokorraren eta haren organismoen partaidetza duten partzuergoen arduradun gorenen ordainsariak finkatzeko, martxoaren 5eko 451/2012 Errege Dekretuak eta hori aplikatuz emandako aginduek xedatutakoa hartuko da kontuan, 18. artikuluan ordainsarien gorakadari ezarritako mugak aintzat hartuz.

Lau. Artikulu honetako bi eta hiru zenbakietan xedatutakoak ez dio eragingo indarrean dagoen araudiaren arabera legokiekeen antzinatasun-ordainsaria hamalau hilabete-saritan jasotzeari.

Bost. 1. 2017an, Estatu Kontseiluko kide iraunkorren eta idazkari nagusiaren ordainsariek hamabi hilabeteri dagokien honako soldata hau eta honako destino-osagarri hauek izango dituzte, eta urteko berariazko osagarria jasoko dute, abenduaren 26ko 51/2007 Legearen 26.lau.1 artikuluan xedatutakoari jarraituz.

Euroak

Soldata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.317,12

Destino-osagarria . . . . . . . . . . . . . 23.276,04

Berariazko osagarria . . . . . . . . . . 35.876,94

Ekaineko eta abenduko aparteko ordainsarietako bakoitzean, aurreko koadroaren arabera jasoko duten hileko destino-osagarriaren zenbatekoaz gain, ondorengo koadroan soldata gisa zehaztutako zenbatekoa ere jasoko dute:

Euroak

Soldata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 717,53

2.Estatu Kontseiluko presidenteak produktibitate-osagarria esleitu ahal izango die bertako kide iraunkorrei eta idazkari nagusiari, lege honen 22.bat.E) artikuluan xedatutakoari jarraituz. Kargu horietarako xedatutako zenbatekoak ehuneko 1eko gorakada izango du, urte osorako, karguen kopuruari eta motari dagokionez, 2016ko abenduaren 31n esleituta zegoenarekiko.

3.Goi-kargudun horiek, gainera, organoak berak antzinatasuna egokitzeko onartutako akordioetan finkatutako ordainsariak jasoko dituzte, hala badagokie. Aldez aurretik funtzionario publiko izan badira —funtzionario gisa aktiboan edota erretiratuta egoteari erreparatu gabe—, egoera hartan aitortu zitzaizkien hirurtekoak jasotzen jarraitzeko eskubidea izango dute, kasu bakoitzean aplikatu beharreko araudiari jarraituz; eta araudi horren araberako zenbatekoa handiagoa izanez gero aipatutako akordioetan onetsitakoa baino, alde hori jasotzeko eskubidea izango dute, hamalau hilabete-saritan.

21.artikulua. Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiko, Konstituzio Auzitegiko eta Kontuen Auzitegiko kideen ordainsariak.

Bat. 2017an, honako hauek izango dira Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiko,

Konstituzio Auzitegiko eta Kontuen Auzitegiko kideen ordainsariak:

1.Botere Judizialaren Kontseilu Nagusia.

1.1 Kargua esklusiboki betetzen dutenak:

1.1.1 Auzitegi Goreneko eta Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiko presidentea:

 

Euroak

 

 

Soldata (14 hilabete-saritan jasotzekoa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26.980,24

Beste ordainsari batzuk (12 hilabete-saritan jasotzekoak). . . . . . . .

105.788,88

Guztira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

132.769,12

1.1.2 Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiko kidea:

 

Euroak

 

 

Soldata (14 hilabete-saritan jasotzekoa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28.567,28

Beste ordainsari batzuk (12 hilabete-saritan jasotzekoak). . . . . . . .

85.938,84

Guztira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114.506,12

1.1.3Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiko idazkari nagusia:

 

Euroak

 

 

Soldata (14 hilabete-saritan jasotzekoa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27.364,82

Beste ordainsari batzuk (12 hilabete-saritan jasotzekoak). . . . . . . .

84.501,84

Guztira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111.866,66

1.2Kargua modu esklusiboan betetzen ez duten kideek dietak jasoko dituzte osoko bilkuretara edo batzordeetara joateagatik, eta ez dute karguari dagokion bestelako ordainsaririk jasotzeko eskubiderik izango, zerbitzuarekin lotutako kalte-ordainak salbu.

Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiak gehienez ere 364.368 euro izango ditu xedagarri dieta horiek ordaintzeko.

2.Konstituzio Auzitegia.

2.1Konstituzio Auzitegiko presidentea:

 

Euroak

 

 

Soldata (14 hilabete-saritan jasotzekoa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42.260,96

Beste ordainsari batzuk (12 hilabete-saritan jasotzekoak). . . . . . . .

89.609,16

Guztira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131.870,12

2.2 Konstituzio Auzitegiko presidenteordea:

 

 

Euroak

 

 

Soldata (14 hilabete-saritan jasotzekoa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42.260,96

Beste ordainsari batzuk (12 hilabete-saritan jasotzekoak). . . . . . . .

82.054,68

Guztira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

124.315,64

2.3 Konstituzio Auzitegiko atal-presidentea:

 

 

Euroak

 

 

Soldata (14 hilabete-saritan jasotzekoa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42.260,96

Beste ordainsari batzuk (12 hilabete-saritan jasotzekoak). . . . . . . .

76.267,68

Guztira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

118.528,64

2.4 Konstituzio Auzitegiko magistratua:

 

Euroak

 

 

Soldata (14 hilabete-saritan jasotzekoa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42.260,96

Beste ordainsari batzuk (12 hilabete-saritan jasotzekoak). . . . . . . .

70.480,80

Guztira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112.741,76

2.5 Konstituzio Auzitegiko idazkari nagusia:

 

Euroak

 

 

Soldata (14 hilabete-saritan jasotzekoa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35.315,98

Beste ordainsari batzuk (12 hilabete-saritan jasotzekoak). . . . . . . .

63.270,36

Guztira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98.586,34

3.Kontuen Auzitegia.

3.1Kontuen Auzitegiko presidentea:

Urteko ordainsariak (14 hilabete-saritan jasotzekoak): 114.841,30 euro.

3.2Kontuen Auzitegiko atal-presidentea:

Urteko ordainsariak (14 hilabete-saritan jasotzekoak): 114.841,30 euro.

3.3Kontuen Auzitegiko kontu-aholkularia:

Urteko ordainsariak (14 hilabete-saritan jasotzekoak): 114.841,30 euro.

3.4Kontuen Auzitegiko idazkari nagusia:

Urteko ordainsariak (14 hilabete-saritan jasotzekoak): 98.869,96 euro.

Bi. Kargudun horiek, aurreko zenbakian xedatutakoaren arabera zehaztutako zenbatekoez gainera, organoak berak antzinatasuna dela eta onartutako akordioetan finkatutako ordainsariak jasoko dituzte, hala badagokie, 1.2 puntuan jasotako kargudunek izan ezik. Aldez aurretik funtzionario publiko izan badira —funtzionario gisa aktiboan edota erretiratuta egoteari erreparatu gabe—, egoera hartan aitortu zitzaizkien hirurtekoak jasotzen jarraitzeko eskubidea izango dute, kasu bakoitzean aplikatu beharreko araudiari jarraituz; eta, araudi horren araberako zenbatekoa handiagoa izanez gero aipatutako akordioetan onetsitakoa baino, diferentzia hori jasotzeko eskubidea izango dute, hamalau hilabete-saritan.

22.artikulua. Funtzio Publikoa Erreformatzeko Neurriei buruzko abuztuaren 2ko 30/1984 Legearen aplikazio-eremuan dauden Estatuko funtzionarioen ordainsariak, EBEPen azken xedapenetatik laugarrenean adierazitakoaren arabera.

Bat. 2017an, honako hauek izango dira funtzionarioen ordainsariak:

A)Funtzionarioari dagokion kidego edo eskala sailkatuta dagoen taldeari edo azpitaldeari dagozkion soldata eta hirurtekoak, lege honen 18.bost.1 artikuluan adierazitako zenbatekoetan.

B)Aparteko ordainsariak; urtean bi izango dira (bata ekainean eta bestea abenduan), eta 1988rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 23ko 33/1987 Legearen

33.artikuluan xedatutakoaren arabera emango dira. Aparteko ordainsari horietako bakoitzak bilduko ditu lege honen 18.bost.2 artikuluan finkatutako soldataren eta hirurtekoen zenbatekoak, bai eta hileko destino-osagarriarena ere.

Funtzionarioek lanaldi murriztua izan badute ekainaren edo abenduaren aurreko sei hilabeteetan, aparteko ordainsariaren zenbatekoa ere proportzio berean murriztuko da.

C)Betetzen duten lanpostuari dagokion destino-osagarria, honako zenbateko hauen arabera, hamabi hilabete-saritan:

Zenbatekoa

Maila –

Euroak

30 11.858,76

29 10.636,80

28 10.189,68

27 9.742,20

26 8.547,00

25 7.583,16

247.135,68

236.688,80

 

Zenbatekoa

Maila

 

Euroak

 

 

22

6.241,08

21

5.794,56

20

5.382,60

19

5.107,80

18

4.832,76

17

4.557,96

16

4.283,64

15

4.008,36

14

3.733,92

13

3.458,64

12

3.183,72

11

2.908,80

10

2.634,36

92.496,96

82.359,08

72.221,92

62.084,40

51.947,00

41.740,96

31.535,40

21.329,12

1 1.123,20

Unibertsitate-irakaskuntzaren eremuan, aurreko eskalan finkatutako destino- osagarriaren zenbatekoa aldatu egin ahal izango da, indarrean dagoen araudiaren arabera egoki izanez gero; nolanahi ere, horrek ez du aldaketarik eragingo lanpostuari esleitutako destino-osagarriaren mailan.

D)Betetzen duten lanpostuari esleitutako berariazko osagarria, halakorik balego. Osagarri horren urteko zenbatekoak ehuneko 1eko gorakada izango du 2016ko abenduaren 31n indarrean zegoenarekiko; dena den, bete egingo da lege honen 18.zazpi artikuluan xedatutakoa.

Urteko berariazko osagarria hamalau ordainsari berdinetan jasoko da; horietako hamabi hilero jasoko dira, eta bi gehigarriak, hilekoaren zenbateko berdinekoak, ekainean eta abenduan.

Funtzionario publikoek destino-osagarriaren eta berariazko osagarriaren kontzeptuan jasotzen dituzten ordainsariak, edozelan ere, indarreko araudian aurreikusitako prozeduren arabera betetzen duten lanpostuari dagozkionak izango dira, eta egiten dituzten zeregin zehatzek ezin dute aurrekoa ez betetzea ekarri, aipatutako araudiak bestelako zenbatekoak onartzen dizkien kasuetan izan ezik; eta, nolanahi ere, abuztuaren 2ko 30/1984 Legearen

21.2artikuluan araututako lanpostu-mailaren bermeari zein dagozkion zenbatekoak jasotzeko eskubideari kalterik egin gabe, 1991rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 27ko 31/1990 Legearen 33.bi artikulua aplikatuta.

E)Produktibitate-osagarria, lanpostuetan jardutean errendimendu berezia, aparteko jarduera eta arduraldia, eta interesa edo ekimena saritzeko.

Ministerio-sail edo organismo publiko bakoitzak zehaztuko ditu eremu organikoen, lurraldeen, funtzioen edo lanpostu motaren arabera esleituko dituen zenbateko partzialak; guztia ere, erabil dezakeen kredituaren barruan, zeinak, urteko guztizkoan, gehienez ere ehuneko 1eko gorakada izango duen 2016ko abenduaren 31koarekiko. Halaber, produktibitate-osagarriaren banakako zenbatekoak banatzeko eta finkatzeko irizpideak ezarriko ditu, arau hauen arabera:

1.a Produktibitatea balioestean, lanpostu motari eta jardunari lotutako inguruabar objektiboak hartu beharko dira aintzat, eta, egoki izanez gero, dagokion programari esleitutako emaitzak edo helburuak lortzean izandako parte-hartze maila.

2.a Produktibitate-osagarri gisa aldi baterako esleitutako zenbatekoek ez dute inola ere banakako eskubiderik sortuko ondorengo aldietarako balioespenetan edo balio- igoeretan.

F)Ohiz kanpoko zerbitzuengatiko haborokinak; ministerio-sailek edo organismo publikoek emango dituzte halakoak, xede horretarako esleitutako kredituen barruan, eta gehienez ere ehuneko 1eko gorakada izango dute, 2016ko abenduaren 31n esleituta zeudenekiko.

Haborokin horiek ohiz kanpokoak izango dira, eta ohiko lanalditik kanpo emandako aparteko zerbitzuengatik soilik eman ahal izango dira; ezin izango dira finkoak izan, zenbatekoari eta aldizkakotasunari dagokienez, eta ezin izango dute ondorengo aldietarako banakako eskubiderik eragin.

G)Maila pertsonalean, mantendu egiten dira EBEPen adierazitako E taldea/ profesionalen multzoa delakoari dagozkion ordainsariak, 26/2009 Legearen 24.bat.B).b) artikuluan xedatutakoari jarraituz; ordainsari horien zenbatekoak ehuneko 1 goratuko dira 2016ko abenduaren 31n indarrean zeudenekiko.

Bi. Ogasuneko eta Funtzio Publikoko Ministerioak aldatu egin ahal izango du produktibitate-osagarriari, ohiz kanpoko zerbitzuengatiko haborokinei eta errendimendua sustatzeari dagokien kreditu globalen zenbatekoa, programa bakoitzari esleitutako langile kopuruari eta helburuen lorpen-mailari egokitzeko.

Horretarako, Ogasuneko eta Funtzio Publikoko ministroak onartu egingo ditu ministerio- sailei eta organismo publikoei errendimendua bultzatzeko xedez esleitutako zenbatekoak. Horrek inolako aldaketarik eragingo balu Estatuko Aurrekontu Orokorretan kontsignatutako kredituetan, aurrekontu-aldaketaren espedientea onartu beharko da, aldaketa horrek ondore ekonomikoak izateko.

Ministerio-sailek pizgarri horiek esleitzeko irizpideen eta banakako zenbatekoen berri emango diote Ogasuneko eta Funtzio Publikoko Ministerioari, Aurrekontu eta Gastuetako Estatu idazkaritzaren bitartez, pizgarriak emateko aplikatutako irizpideak zehaztuta.

Hiru. EBEPen aplikazio-eremuan dauden bitarteko funtzionarioek bitarteko gisa izendatuta dauden kidegoa edo eskala sailkatuta dagoen taldeari edo azpitaldeari dagozkion oinarrizko ordainsariak jasoko dituzte, hirurtekoak barne hartuta, bai eta betetzen duten lanpostuari dagozkion ordainsari osagarriak ere, karrerako funtzionario izateari lotutakoak izan ezik, edota Ogasuneko eta Funtzio Publikoko Ministerioak onetsitakoak, lanposturik betetzen ez duten bitarteko funtzionarioen kasuan. Kolektibo horri artikulu honen bat zenbakiaren B) letran xedatutakoa aplikatuko zaio.

Lau. Behin-behineko langileek Ogasuneko eta Funtzio Publikoko Ministerioak haien funtzioak sailkatzean berdintzat jotako talde edo azpitaldeari dagozkion soldatak eta aparteko ordainsariak jasoko dituzte, eta behin-behineko langileentzat gordetako lanpostuari dagozkion ordainsari osagarriak. Kolektibo horri artikulu honen Bat zenbakiaren B) letran xedatutakoa aplikatuko zaio.

Aktiboan edo zerbitzu berezietan dauden karrerako funtzionarioek betetzen badituzte behin-behineko langileentzat gordetako lanpostuak, haien sailkapeneko taldeari edo azpitaldeari dagozkion oinarrizko ordainsariak jasoko dituzte, hirurtekoak barne hartuta, bai eta betetzen duten lanpostuari dagozkion ordainsari osagarriak ere.

Bost. Produktibitate-osagarria esleitu ahal izango zaie, egoki izanez gero, bitarteko funtzionarioei, denboraldi baterako estatutupeko langileei eta behin-behineko langileei, bai eta praktikak egiten ari diren funtzionarioei ere, praktika horiek egitean lanpostu bat betetzen badute, baldin eta baimenduta badago lanpostu berdinak betetzen dituzten karrerako funtzionarioei aplikatzea, osagarri hori karrerako funtzionario izateari lotuta dagoen kasuetan izan ezik.

Sei. Baldin eta praktiketako funtzionarioen izendapena sartu nahi dena baino titulazio txikiagoa duen beste kidego bateko edo talde edo azpitaldeen eskala bateko karrerako

funtzionarioei egiten bazaie, praktikaldiari edo hautatzeko ikastaroari dagokion denboran, betetzen dituzten hirurtekoak jasoko dituzte horiek oraindik, eta aldi hori, hirurtekoak betetzeko eta eskubide pasiboetarako, kidego edo eskala berrian betetakotzat hartuko da; betiere, amaieran azken horietan karrerako funtzionario benetan bilakatuz gero.

Zazpi. Lege honetan xedatutakoa atzerrian destinatutako funtzionarioen ordainsariei ere aplikatuko zaie —Estatuko lurraldean eurotan jasoko luketenari—; dena den, indarrean dagoen araudiaren arabera egoki diren moduluak ere aplikatu ahalko zaizkie.

23.artikulua. Estatuko sektore publikoko lan-kontratudun langileak.

Bat. Lege honen ondoreetarako, Estatuko sektore publikoko lan-kontratudun langileen soldata-masa 18.lau artikuluan zehaztutakoa izango da. Soldata-masa horrek Ogasuneko eta Funtzio Publikoko Ministerioak, Aurrekontu eta Gastuen Estatu Idazkaritzaren bitartez, ezarritako muga errespetatu beharko du.

Bi. Estatuko sektore publikoko lan-kontratudun langileen soldata-masak ezin izango du lege honen 18.bis artikuluan ezarritakotik gorako gorakadarik izan; betiere, Estatuko sektore publikoa osatzen duten ministerio-sail, organismo publiko, gainerako erakunde publiko, Estatuko merkataritza-sozietate, Estatuko sektore publikoko fundazio eta nagusiki Estatuko sektore publikoa osatzen duten administrazioen eta organismoen partaidetza duten partzuergoei esleitutako helburuak lortzeak eragin ditzakeen ondorioei kalterik egin gabe, produktibitatea handitzearen bidez, edo lana antolatzeko nahiz profesionalak sailkatzeko sistemak aldatzearen bitartez, aurreko zenbakian adierazitako txostena egin ostean.

Lan-lotura duten eta hitzarmen bati lotuta ez dauden gainerako langileen ordainsariek ere ez dute 18.bi artikuluan ezarritakotik gorako gorakadarik izango, edozein dela ere haien tipologia, modalitatea edo izaera, eta sektore publikoko zuzendaritza-taldeetako langileak barne direla.

Hiru. Ogasuneko eta Funtzio Publikoko Ministerioak, Aurrekontu eta Gastuen Estatu Idazkaritzaren bitartez, baimendu egingo du Ministerio-sailen, organismoen, estatu- agentzien, enpresa-entitate publikoen eta gainerako erakunde publikoen, eta Estatuko merkataritza-sozietateen soldata-masa, baita Estatuko sektore publikoko fundazioena eta nagusiki Estatuko sektore publikoa osatzen duten administrazioen eta organismoen partaidetza duten partzuergoena ere.

Baimendutako soldata-masa kontuan hartuko da eragindako lan-kontratudun langileen ordainsariei dagozkien kredituak homogeneotasunez zehazteko. Soldata-masa baimentzea ezinbestekoa izango da hitzarmen edo akordio kolektiboak negoziatzen hasteko.

Soldata-masa gordinaren aldaketak urtebeterako eta homogeneotasunez kalkulatuko dira alderatutako bi aldietan, bai langileei eta haien antzinatasunari dagokienez, bai lanaren, lanaldiaren, aparteko orduen eta beste lan-baldintza batzuen araubide pribatiboari dagokionez; kontzeptu horiek eragindako aldaketen kopuruak bereiz zenbatuko dira.

Merkataritza-sozietateen eta enpresa-entitate publikoen kasuan, ordainsari aldakorren edo produktibitatearen kontzeptuak zehazteko gehieneko muga hauxe izango da, kontzeptu horien izendapen zehatza edozein dela ere: kontzeptu horietarako 2013ko soldata-masan onartutako zenbatekoa, gehienez ere ehuneko 1 goratuta eta Estatuko aurrekontu orokorretako legeetan ezarritako gorakada-ehunekoen arabera eguneratuta.

Aurreko paragrafoetan xedatutakoa soldata-masaren gehieneko muga izango da; soldata-masa horren banaketa eta banakako aplikazioa negoziazio kolektiboaren bidez gauzatuko da, hala badagokio.

Ogasuneko eta Funtzio Publikoko ministroari dagokio zenbaki honetan araututako baimen-prozeduraren forma, norainokoa eta ondoreak zehaztea; Aurrekontu eta Gastuen Estatu Idazkaritzaren proposamenari jarraituz egingo du hori.

Lau. Hitzarmen kolektiboaren mende ez dauden langileak badira, eta haien ordainsariak banakako kontratuen bidez zehaztuta badaude, oso-osorik edo neurri batean, Ogasuneko eta Funtzio Publikoko Ministerioari komunikatu beharko zaizkio, Aurrekontuen eta Gastuen Estatu Idazkaritzaren bidez, aurreko urtean ordaindutako eta sortutako ordainsariak.

Bost. Lan-kontratudun langileen kalte-ordain edo osakinek ezin izango dute Estatuaren Administrazio Orokorreko lan-kontratudunak ez diren langileentzat ezarritako gorakada baino handiagoa izan. Lan-kontratudun langileen kalte-ordain edo osakinek araudi espezifikoa izango dute.

Sei. Ministerio-sailek, organismoek, estatu-agentziek, enpresa-entitate publikoek eta gainerako erakunde publikoek eta Estatuko merkataritza-sozietateek, baita Estatuko sektore publikoko fundazioek eta nagusiki Estatuko sektore publikoa osatzen duten administrazioen eta organismoen partaidetza duten partzuergoek ere, uztailaren 13ko 20/2012 Errege Lege Dekretuaren 10. artikuluan xedatutakoaren arabera ezar daitezkeen ordu-kredituak eta bestelako sindikatu-eskubideak igorriko dizkiote Funtzio Publikoaren Zuzendaritza Nagusiari, aurretik baimen ditzan. Aurrez onartutako akordioek aipaturiko baimena jaso beharko dute, aplikatu ahal izateko.

Ogasuneko eta Funtzio Publikoko Ministerioak zehaztuko ditu zenbaki honetan araututako baimen-prozeduraren forma, irismena eta ondoreak.

24.artikulua. Indar Armatuetako langileen ordainsariak.

Bat. 2017an, Indar Armatuetako langileen ordainsariek eta beste lansari batzuek ehuneko 1eko gorakada izango dute, dagozkien antzinatasun-ordainsariak ezertan galarazi gabe; betiere, langile horien oinarrizko ordainsariak Estatuko eta bere organismo publikoetako Aurrekontu Orokorretako gastuaren egitura ekonomikoari buruzko 10. artikuluan jasota baldin badaude. Halaber, Sailaren titularrak esleitutako osagarriak jasoko dituzte, arduraldi bereziagatik edo produktibitateagatik, horretarako xedatutako kredituetatik. Langile horientzat xedatutako kreditu horien zenbatekoak ehuneko 1eko gorakada izango du, karguen kopuruari eta motari dagokienez, 2016ko abenduaren 31n esleituta zegoenarekiko.

Bi. Karrera Militarrari buruzko azaroaren 19ko 39/2007 Legean jasotako militar profesionalek, aurreko zenbakian sartuta ez daudenek, ordainsari hauek jasoko dituzte 2017an:

A)Enplegua sailkatuta dagoen taldeari edo azpitaldeari dagozkion soldata eta hirurtekoak —hirurtekoak alde batera utzita, araudiak hala xedatutako kasuetan—, 18. bost.1 artikuluan ezarritako zenbatekoan.

B)Aparteko ordainsariak; urtean bitan emango dira, eta haietako bakoitzak lege honen 18.bost.2 artikuluan finkatutako soldata eta hirurtekoak bilduko ditu, enpleguari dagokion taldearen edo azpitaldearen arabera, bai eta hilero jasoko den enplegu-osagarria ere.

Hirurtekoen eta aparteko ordainsarien balioespena eta sortzapena langile horiei aplikatu beharreko berariazko araudiaren arabera gauzatuko da, eta, ordezko moduan, abuztuaren 2ko 30/1984 Legea aplikatzeko eremuan dauden funtzionarioen araudiaren arabera, EBEPen adierazitakoari jarraituz.

C)Enplegu-osagarriak, berariazko osagarriak eta egoki diren gainerako ordainsariek ehuneko 1eko gorakada izango dute 2016ko abenduaren 31n indarrean zeudenekiko, lege honen 18.zazpi artikuluan xedatutakoa ezertan eragotzi gabe.

D)Arduraldi bereziari dagokion ordainsaria, arreta etengabearen kontzeptua barne hartuta, eta ohiz kanpoko zerbitzuengatiko haborokina. Zenbateko horiek Defentsako ministroak finkatuko ditu, xede horietarako esleituko diren kredituen barruan. Kreditu horiek gehienez ere ehuneko 1eko gorakada izango dute, 2016ko abenduaren 31n urte osorako esleituta zeukaten zenbatekoarekiko.

Ogasuneko eta Funtzio Publikoko Ministerioak aldatu egin ahal izango du arduraldi bereziari eta ohiz kanpoko zerbitzuengatiko haborokinei dagokien kredituen zenbatekoa, programa bakoitzari esleitutako langile kopuruari eta helburuen lorpen-mailari egokitzeko.

Horretarako, Ogasuneko eta Funtzio Publikoko ministroak errendimendua bultzatzeko xedea duten zenbatekoak onartuko ditu. Horrek inolako aldaketarik eragingo balu Estatuko Aurrekontu Orokorretan kontsignatutako kredituetan, aurrekontu-aldaketaren espedientea onartu beharko da, aldaketa horrek ondore ekonomikoak izateko.

Arduraldi bereziari dagokion osagarriak edota ohiz kanpoko zerbitzuengatiko haborokinak emateko esleitutako zenbatekoek ez dute inolaz ere banakako eskubiderik sortuko ondorengo aldietarako balioespenetan edo balio-igoeretan.

E)Zerbitzuan emandako urteengatiko pizgarria. Defentsako ministroak finkatuko ditu pizgarri horren zenbatekoak eta jasotzeko baldintzak, Aurrekontuen eta Gastuen Estatu Idazkaritzaren bidez, Ogasuneko eta Funtzio Publikoko Ministerioak aldeko txostena egin ostean.

Hiru. Defentsa Ministerioak itunak sinatu baditu unibertsitateekin Saileko osasun- erakundeak erabiltzeko, urriaren 11ko 1652/1991 Errege Dekretuan haien araubiderako ezarritako oinarrien arabera, zentro horietan lanpostuak betetzen dituzten mediku militarrek eta osasun-alorreko militarrek dagozkien oinarrizko ordainsariak jasoko dituzte, eta, ordainsari osagarri gisa, destino-osagarriak, berariazko osagarriak eta produktibitate- osagarriak jasoko dituzte, aipatutako errege-dekretuko hamahirugarrena.zortzi 4, 5 eta 6.a) eta b) oinarria aplikatuz ezarritako zenbatekoetan.

Langile horiek jantzietarako laguntza ere jaso ahal izango dute, bai eta arduraldi bereziari dagokion osagarria ere, etengabeko arretagatik, aurreko zenbakiko D) letran ezarritakoari jarraituz. Gainera, sariengatiko pentsioak eta dagozkien familia-prestazioak jaso ahal izango dituzte.

Lau. Ministerioaren edo bere organismo autonomoen lanpostu-zerrendetan jasotako lanpostuak betetzen dituzten Indar Armatuetako kideek beren enplegu militarrari dagozkion oinarrizko ordainsariak eta betetzen duten postuari esleitutako osagarriak jasoko dituzte, lege honetan abuztuaren 2ko 30/1984 Legearen aplikazio-eremuan jasotako Estatuko funtzionarioentzat ezarritako zenbatekoen arabera, eta EBEPen azken xedapenetatik laugarrenean adierazitakoari jarraituz; halere, ordainsari militarren ondoriozko pentsioak eta haborokinak jasotzen jarraituko dute, bai eta jantzietarako laguntza ere, Indar Armatuetako gainerako langileen zenbateko eta baldintza beretan.

Artikulu honetan xedatutakoak ez du ezertan eragotziko indarrean dagoen araudian Indar Armatuetako kontzeptu eta langile zehatz batzuetarako xedatutako araudi espezifikoa.

25.artikulua. Guardia Zibilaren Kidegoko langileen ordainsariak.

Bat. 2017an, Guardia Zibilaren Kidegoko langileen ordainsariek eta beste lansari batzuek ehuneko 1eko gorakada izango dute 2016ko abenduaren 31n indarrean zeudenekiko, dagokien antzinatasun-ordainsaria ezertan galarazi gabe; betiere, langile horien oinarrizko ordainsariak Estatuko Aurrekontu Orokorretako gastuaren egitura ekonomikoari buruzko 10. artikuluan jasota baldin badaude. Halaber, Sailaren titularrak esleitutako produktibitate-osagarria jasoko dute, hala badagokie, xede horretarako aurreikusitako kredituen bidez. Aipatutako langileei xedatutako kreditu horien zenbatekoak ehuneko 1eko gorakada izango du, karguen kopuruari eta motari dagokienez, 2016ko abenduaren 31n esleituta zegoenarekiko.

Bi. Aurreko zenbakian jasota ez dauden Guardia Zibilaren Kidegoko langileek ordainsari hauek jasoko dituzte 2017an:

A)Enplegua sailkatuta dagoen taldeari edo azpitaldeari dagozkion soldata eta hirurtekoak, lege honen 18.bost.1 artikuluan ezarritako zenbatekoetan.

B)Aparteko ordainsariak, urtean bitan emango direnak, haietako bakoitzak barne hartuta lege honen 18.bost.2 artikuluan finkatutako soldatak eta hirurtekoak, enpleguari dagokion taldearen edo azpitaldearen arabera, eta hilero jasoko den destino-osagarria.

Hirurtekoen eta aparteko ordainsarien balioespena eta sortzapena langile horiei aplikatu beharreko berariazko araudiaren arabera gauzatuko da, eta, ordezko moduan, abuztuaren 2ko 30/1984 Legea aplikatzeko eremuan dauden funtzionario publikoen araudiaren arabera, EBEPen adierazitako moduan.

C)Ordainsari osagarri finko eta aldizkakoak; ordainsari horiek ehuneko 1eko gorakada izango dute 2016ko abenduaren 31n indarrean zeudenekiko, lege honen 18. zazpi artikuluan xedatutakoa ezertan eragotzi gabe.

D)Produktibitate-osagarria eta ohiz kanpoko zerbitzuengatiko haborokinak. Ordainsari horiek lege honen 22. artikuluaren aplikazio-eremuko Estatuko funtzionarioentzat ezarritako arauen bidez xedatuko dira, eta Barne Ministerioak finkatuko ditu zenbatekoak, xede horietarako esleituko diren kredituen barruan. Kreditu horiek gehienez ere ehuneko 1eko gorakada izango dute, 2016ko abenduaren 31n esleituta zeukaten zenbatekoarekiko.

26.artikulua. Poliziaren Kidego Nazionaleko langileen ordainsariak.

Bat. 2017an, Poliziaren Kidego Nazionaleko langileen ordainsariek eta beste lansari

batzuek ehuneko 1eko gorakada izango dute 2016ko abenduaren 31n indarrean zeudenekiko, dagozkien antzinatasun-ordainsariak ezertan galarazi gabe; betiere, langile horien oinarrizko ordainsariak Estatuko eta haren organismo publikoetako Aurrekontu Orokorretako gastuaren egitura ekonomikoari buruzko 10. artikuluan jasota baldin badaude. Halaber, Sailaren titularrak esleitutako produktibitate-osagarria jasoko dute, hala badagokie, horretarako xedatutako kredituen bidez. Langile horientzat xedatutako kreditu horien zenbatekoak ehuneko 1eko gorakada izango du, karguen kopuruari eta motari dagokienez, 2016ko abenduaren 31n esleituta zegoenarekiko.

Bi. Aurreko zenbakian jasota ez dauden Poliziaren Kidego Nazionaleko funtzionarioek ordainsari hauek jasoko dituzte 2017an:

A)Dagokion kategoria, ondore ekonomikoetarako, sailkatuta dagoen taldeari edo azpitaldeari dagozkion soldata eta hirurtekoak, lege honen 18.bost.1 artikuluan ezarritako zenbatekoan.

B)Aparteko ordainsariak; urtean bitan emango dira, eta haietako bakoitzak lege honen 18.bost.2 artikuluan finkatutako soldata eta hirurtekoak bilduko ditu, kategoriari dagokion taldearen edo azpitaldearen arabera, bai eta hilero jasoko den destino-osagarria ere.

Hirurtekoak eta aparteko ordainsariak balioesteari eta sortzeari dagokienez, langile horiei aplikatu beharreko araudia beteko da, eta, ordezko moduan, Funtzio Publikoa Erreformatzeko Neurriei buruzko abuztuaren 2ko 30/1984 Legea aplikatzeko eremuan dauden funtzionario publikoen araudia, EBEPen adierazitako moduan.

C)Ordainsari osagarri finko eta aldizkakoak; ordainsari horiek ehuneko 1eko gorakada izango dute 2016ko abenduaren 31n indarrean zeudenekiko, lege honen 18. zazpi artikuluan xedatutakoa ezertan eragotzi gabe.

D)Produktibitate-osagarria eta ohiz kanpoko zerbitzuengatiko haborokinak. Ordainsari horiek lege honen 22. artikuluan Estatuko funtzionarioentzat ezarritako arauen bidez xedatuko dira, eta Barne Ministerioak finkatuko ditu zenbatekoak, xede horietarako esleituko diren kredituen barruan. Kreditu horiek gehienez ere ehuneko 1eko gorakada izango dute, 2016ko abenduaren 31n esleituta zeukaten zenbatekoarekiko.

27.artikulua. Karrera Judizialeko eta Fiskaleko kideen, Justizia Administrazioko Letraduen Kidegoko kideen eta Justizia Administrazioaren zerbitzurako kidegoetako kideen ordainsariak.

Bat. 2017an, lege honen 18.bi artikuluan xedatutakoari jarraituz, honako hauek izango dira karrera judizial eta fiskaleko kideen ordainsariak:

1.Soldata, Karrera judizial eta fiskaleko ordainsari-araubideari buruzko maiatzaren 26ko 15/2003 Legearen I. eta IV. eranskinetan aipatutakoa, hurrenez hurren; soldataren zenbatekoa honako hau izango da 2017an, hamabi hilabete-saritan:

Euroak

Karrera judiziala

Auzitegi Nazionaleko presidentea (ez Auzitegi Goreneko magistratua). . . . . . . . . . . . . 24.418,44 Auzitegi Nazionaleko sala-presidentea (ez Auzitegi Goreneko magistratua). . . . . . . . . 23.132,76 Justizia Auzitegi Nagusiko presidentea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.573,28 Magistratua. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.954,76 Epailea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.334,92

Karrera fiskala

Autonomia Erkidegoko fiskal nagusia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.573,28 Fiskala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.954,76 Abokatu fiskala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.334,92

2.Antzinatasunagatiko ordainsaria edo hirurtekoak, egoki diren kasuetan.

3.Aparteko ordainsariak abuztuaren 2ko 30/1984 Legearen aplikazio-eremuan jasotako funtzionarioei aplikatu beharreko araudiaren arabera sortuko dira, EBEPen azken xedapenetatik laugarrenean adierazitakoari jarraituz. Aparteko ordainsari horiek urtean bi izango dira, eta, kasuan-kasuan, soldataren, antzinatasunaren edo hirurtekoen hilabete- sari baten zenbatekoa izango du haietako bakoitzak, bai eta 2011rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 22ko 39/2010 Legearen X. eranskinean adierazitako zenbatekoa ere, 2016ko abenduaren 31n indarra zuten balioei erreparatuz, gehienez ere ehuneko 1 goratuta.

4.Karrera judizial eta fiskaleko kideen ordainsari osagarriak eta ordainsari aldakor zein bereziak; halakoek ehuneko 1eko gorakada izango dute 2016ko abenduaren 31n indarrean zeudenekiko.

Karrera judizial eta fiskaleko kideentzako helburuen araberako ordainsari aldakorretara zuzendutako kreditu osoa —ordainsari horiek Karrera judizial eta fiskaleko ordainsari- araubidea erregulatzen duen 15/2003 Legearen I. tituluko III. kapituluan eta II. tituluan daude adierazita— ezin izango da karrera judizialeko eta fiskaleko kideen ordainsari finkoen zenbateko osoaren ehuneko 5etik gorakoa izan, hurrenez hurren.

5.Zenbaki honetan xedatutakoak ez du ezertan eragotziko aipaturiko 15/2003 Legearen 9.2 artikuluan zehaztutakoa.

Bi. Fiskaltzaren Estatutu Organikoa Arautzen duen abenduaren 30eko 50/1981 Legea aldatzen duen urriaren 9ko 24/2007 Legea garatuz, eremu-fiskaltza bateko fiskalburu izendatzen diren fiskalek, fiskaltza hori probintziako hiriburua ez den beste egoitza batean badago, Probintzia Auzitegiko atal bat dagoen tokian, Probintzia Fiskaltzaren egoitzako fiskalei dagokien populazio-taldearen irizpidearen araberako destino-osagarria jasoko dute, bai eta ordezkaritzaren kontzeptuko destino-osagarria, berariazko osagarria eta Probintzia Fiskaltzako fiskalburuordeari dagozkion aparteko ordainsarietan jaso beharreko zenbatekoa ere.

Eremu-fiskaltza bateko gainerako fiskalburuek Probintzia Fiskaltzako fiskalburuordeari dagokion berariazko osagarria jasoko dute.

Probintzia Fiskaltzako fiskalburuek eta fiskalburuordeek Probintzia Auzitegiko fiskalburuei eta fiskalburuordeei hurrenez hurren dagozkien ordainsari osagarriak eta aparteko ordainsarietan sartu beharreko zenbatekoak jasoko dituzte.

Estatuko Fiskaltza Nagusiko Idazkaritza Teknikoko fiskalburuordeak Estatuko Fiskaltza Nagusiko fiskalburuorde ikuskatzaileari dagozkion ordainsari osagarriak eta aparteko ordainsarietan sartu beharreko zenbatekoak jasoko ditu.

Estatuko Fiskaltza Nagusiko sala-fiskalei atxikitako fiskalek eta Estatuko Fiskaltza Nagusiko Laguntza Unitateko fiskalek Estatuko Fiskaltza Nagusiko Idazkaritza Teknikoko fiskalei dagokien zenbatekoa jasoko dute berariazko osagarri gisa.

Probintzia Fiskaltzako lurralde-ataletako fiskal dekanoek fiskal koordinatzaileei dagokien zenbatekoa jasoko dute berariazko osagarri gisa.

Espezializatutako ataletako fiskal dekanoek lurralde-ataletako fiskal dekanoei dagozkien ordainsari osagarriak eta aparteko ordainsariak jasoko dituzte.

Autonomia-erkidegoko Fiskaltzetako bigarren kategoriako fiskalek, koordinatzaileak ez direnek, baita Fiskaltza horietako lurralde-ataletakoek ere, autonomia-erkidegoko Fiskaltzako fiskalburuordeei dagozkien destino-osagarria eta aparteko ordainsarian jaso beharreko zenbatekoa jasoko dituzte, Fiskaltza organikoki bitan banatuta ez duten autonomia-erkidegoetan izan ezik (Autonomia Erkidegoko Fiskaltza eta egoitza duen probintziako Probintzia Fiskaltza).

Hiru. 2017an, lege honen 18.bi artikuluan xedatutakoari jarraituz, honako hauek izango dira Justizia Administrazioko Letraduen Kidegoko eta Justizia Administrazioaren zerbitzurako Kidegoetako kideen ordainsariak:

1.Soldata, ondorengo xehetasunen arabera, eta, egoki bada, antzinatasunagatik nahiz hirurtekoengatik dagokien ordainsaria.

a)Justizia Administrazioko Letraduen Kidegoko kideen soldatak honako zenbateko hauek izango ditu 2017an, hamabi hilabete-saritan:

Euroak

Justizia Administrazioko letraduak, lehen kategoriakoak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.334,92 Justizia Administrazioko letraduak, bigarren kategoriakoak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.426,88 Justizia Administrazioko letraduak, hirugarren kategoriakoak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.191,24

b)Justizia Administrazioaren zerbitzurako kidegoetako funtzionarioen soldataren zenbatekoa honako hau izango da 2017an, hamabi hilabete-saritan:

Euroak

Toxikologiaren eta Auzitegi Zientzien Institutu Nazionaleko auzitegi-mediku eta profesionalak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.715,92

Prozesu- eta administrazio-kudeaketa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.570,80 Prozesu- eta administrazio-izapidetzea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.154,12 Laguntza judiziala. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.117,32 Toxikologiaren eta Auzitegi Zientzien Institutu Nazionaleko teknikari espezialistak. . . . . 13.570,80 Toxikologiaren eta Auzitegi Zientzien Institutu Nazionaleko laborategiko laguntzaileak . 11.154,12

c)Botere Judizialaren uztailaren 1eko 6/1985 Lege Organikoa aldatzen duen abenduaren 23ko 19/2003 Lege Organikoak desagerrarazitako kidegoetan 2004ko urtarrilaren 1a baino lehen osatutako hirurtekoen zenbatekoak honako hauek izango dira 2017an, hamabi hilabete-saritan:

 

Euroak

 

 

Ofizialen Kidegoa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

543,36

Laguntzaileen Kidegoa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

418,92

Agente judizialen Kidegoa.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

361,68

Teknikari espezialisten Kidegoa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

543,36

Laborategiko laguntzaileen Kidegoa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

418,92

Laborategiko agenteen Kidegoa (iraungitzear). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

361,68

7.000 biztanletik gorako udalerrietako bake-epaitegietako idazkarien Kidegoa

 

(iraungitzear). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

611,28

Auzitegi-medikuen eta medikuntza-teknikarien kidegoetako langileek 1995eko urtarrilaren 1a baino lehen osatutako hirurtekoak urtean 655,20 eurokoak izango dira 2017an, hamabi hilabete-saritan.

2.Aparteko ordainsariak abuztuaren 2ko 30/1984 Legearen aplikazio-eremuan jasotako funtzionarioei aplikatu beharreko araudiaren arabera sortuko dira, EBEPen azken xedapenetatik laugarrenean adierazitakoari jarraituz. Aparteko ordainsari horiek urtean bi izango dira, eta, kasuan-kasuan, soldataren, antzinatasunaren edo hirurtekoen hilabete- sari baten zenbatekoa izango du haietako bakoitzak, bai eta 2011rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 22ko 39/2010 Legearen XI. eranskinean adierazitako zenbateko osagarria ere, 2016ko abenduaren 31n indarra zuten balioei erreparatuz, gehienez ere ehuneko 1 goratuta.

3.a) Justizia Administrazioko Letraduen Kidegoko funtzionarioei atxikitako lanpostuetarako osagarri orokorra, abenduaren 30eko 2033/2009 Errege Dekretua aplikatu beharreko kasuetan, honako zenbateko hauen araberakoa izango da 2017an, hamabi hilabete-saritan adierazita:

 

Euroak

 

 

I. motako lanpostuak . . . . . . .

16.431,36

II. motako lanpostuak . . . . . . .

14.034,96

III. motako lanpostuak . . . . . .

13.400,28

IV. motako lanpostuak . . . . . .

13.299,12

V. motako lanpostuak . . . . . . .

9.616,80

Aurreko paragrafoan adierazitako funtzionarioen gainerako ordainsari osagarriek, aldakorrek eta bereziek ehuneko 1eko gorakada izango dute 2016ko abenduaren 31n indarrean zeudenekiko, lege honen 18.zazpi artikuluan xedatutakoa ezertan eragotzi gabe.

3.a) zenbaki honetako lehenengo paragrafoan adierazitako postuez bestelakoak betetzen dituzten Justizia Administrazioko Letraduen Kidegoko kideek irailaren 5eko 1130/2003 Errege Dekretuan ezarritako ordainsari orokor, aldakor eta bereziak jasoko dituzte, 2016ko abenduaren 31n indarrean zeudenak ehuneko 1 goratuta.

3.b) Justizia Administrazioaren zerbitzura ari diren kidegoetako funtzionarioei atxikitako lanpostuetarako osagarri orokorraren zenbatekoa, artikulu honetako hiru.1.b) zenbakian adierazitakoa, uztailaren 20ko 1033/2007 Errege Dekretuan xedatutakoarekin bat, honako hau izango da 2017an, hamabi hilabete-saritan:

 

Mota

Azpimota

Euroak

 

 

 

 

 

I

A

4.063,08

 

I

B

4.853,52

 

II

A

3.741,00

Prozesu- eta administrazio-kudeaketa eta Toxikologiaren eta

II

B

4.531,44

Auzitegi Zientzien Institutu Nazionaleko teknikari espezialistak.

III

A

3.580,08

 

III

B

4.370,52

 

IV

C

3.419,16

 

IV

D

3.580,44

 

I

A

3.526,56

 

I

B

4.317,12

Prozesu- eta administrazio-izapidetzea eta Toxikologiaren eta

II

A

3.204,72

Auzitegi Zientzien Institutu Nazionaleko laborategiko

II

B

3.995,16

laguntzaileak.

III

A

3.043,68

 

III

B

3.834,12

 

IV

C

2.882,76

 

 

Mota

Azpimota

Euroak

 

 

 

 

 

 

 

I

A

2.770,20

 

 

I

B

3.560,64

 

 

II

A

2.448,00

Laguntza judiziala.

 

II

B

3.238,68

 

 

III

A

2.287,08

 

 

III

B

3.077,64

 

 

IV

C

2.126,16

Toxikologiaren eta Auzitegi Zientzien

Institutu Nazionaleko

 

I

19.186,56

 

II

18.939,00

auzitegi-mediku eta profesionalak.

 

 

 

 

III

18.691,32

 

 

 

Prozesu- eta administrazio-kudeaketako eskala, 7.000 biztanletik gorako udalerrietako

 

epaitegietako idazkarien kidegotik datozenak (iraungitzear).

 

5.188,32

 

 

 

 

 

Aurreko paragrafoan adierazitako funtzionarioen gainerako ordainsari osagarriek, aldakorrek eta bereziek ehuneko 1eko gorakada izango dute 2016ko abenduaren 31n indarrean zeudenekiko, lege honen 18.zazpi artikuluan xedatutakoa ezertan eragotzi gabe.

4.Lehendakaritza Ministerioaren maiatzaren 18ko 1230/2009 Aginduaren bidez argitaratutako 2009ko maiatzaren 8ko Ministro Kontseiluaren Akordioaren bigarren zenbakian ordainsari gehigarri osagarriaren kontzeptuan aitortutako kopuruak jasota daude aurreko 3.a) eta 3.b) zenbakietan aipatutako ordainsari osagarrietan.

Lau. Botere Judizialaren uztailaren 1eko 6/1985 Lege Organikoaren 624. artikuluan adierazitako funtzionarioei dagozkien oinarrizko ordainsariek eta ordainsari osagarriek ehuneko 1eko gorakada izango dute 2017an, 2016ko abenduaren 31n indarrean zeudenekiko, lege honen 18.zazpi artikuluan xedatutakoa ezertan eragotzi gabe.

Bost. 2017an, honako hauek izango dira Botere Judizialeko eta Fiskaltzako kideen ordainsariak:

1. Auzitegi Goreneko presidenteordea:

 

Euroak

 

 

Soldata (14 hilabete-saritan jasotzekoa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30.400,44

Beste ordainsari batzuk (12 hilabete-saritan jasotzekoak). . . . . . . .

88.401,84

Guztira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

118.802,28

Auzitegi Goreneko sala-presidenteak eta Auzitegi Nazionaleko presidentea (Auzitegi Goreneko magistratuak):

 

Euroak

 

 

Soldata (14 hilabete-saritan jasotzekoa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28.071,40

Beste ordainsari batzuk (12 hilabete-saritan jasotzekoak). . . . . . . .

83.915,04

Guztira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111.986,44

Auzitegi Goreneko magistratuak eta Auzitegi Nazionaleko sala-presidenteak (Auzitegi Goreneko magistratuak):

 

Euroak

 

 

Soldata (14 hilabete-saritan jasotzekoa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26.594,12

Beste ordainsari batzuk (12 hilabete-saritan jasotzekoak). . . . . . . .

82.478,28

Guztira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

109.072,40

2.Estatuko fiskal nagusia: 116.127,24 euro, hamabi hilabete-saritan jasotzekoak, aparteko ordainsariak jasotzeko eskubiderik gabe.

Auzitegi Goreneko fiskalburuordea:

 

Euroak

 

 

Soldata (14 hilabete-saritan jasotzekoa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28.071,40

Beste ordainsari batzuk (12 hilabete-saritan jasotzekoak). . . . . . . .

83.915,04

Guztira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111.986,44

Fiskalburu ikuskatzailea, Konstituzio Auzitegiaren aurreko Fiskaltzako fiskalburua eta Auzitegi Nazionaleko Fiskaltzako fiskalburua:

 

Euroak

 

 

Soldata (14 hilabete-saritan jasotzekoa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26.594,12

Beste ordainsari batzuk (12 hilabete-saritan jasotzekoak). . . . . . . .

83.915,04

Guztira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

110.509,16

Kontuen Auzitegiko Fiskaltzako fiskalburuak, Estatuko fiskal nagusiaren Idazkaritza Teknikoko eta Laguntza Unitateko fiskalburuak, Fiskaltza berezietako fiskalburuak (drogaren, ustelkeriaren eta kriminaltasun antolatuen aurkakoak) eta Auzitegi Goreneko salako fiskalak:

 

Euroak

 

 

Soldata (14 hilabete-saritan jasotzekoa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26.594,12

Beste ordainsari batzuk (12 hilabete-saritan jasotzekoak). . . . . . . .

82.478,28

Guztira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

109.072,40

3.Zenbaki honetako aurreko puntuetan aipatutako Botere Judizialeko kideek antzinatasunagatik edo hirurtekoengatik dagokien ordainsaria jasoko dute, hamalau hilabete-saritan. Halaber, urtean bi ordainsari jasoko dituzte, ekainean eta abenduan, ondoren xehakatzen den zenbatekoarekin:

Botere Judizialeko kideak

Zenbatekoa, eurotan

 

 

Auzitegi Goreneko presidenteordea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.366,82

Auzitegi Goreneko sala-presidenteak eta Auzitegi Nazionaleko presidentea

 

(Auzitegi Goreneko magistratuak). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.992,92

Auzitegi Goreneko magistratuak eta Auzitegi Nazionaleko sala-presidenteak

 

(Auzitegi Goreneko magistratuak). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.873,19

 

 

Abuztuaren 2ko 30/1984 Legearen aplikazio-eremuan bildutako funtzionarioei aplikatu beharreko aparteko ordainsariei buruzko araudiaren araberakoak izango dira zenbateko horiek.

4.Zenbaki honetako aurreko puntuetan aipatutako Fiskaltzako kideek antzinatasunagatik edo hirurtekoengatik dagokien ordainsaria jasoko dute, hamalau hilabete-saritan, hurrengo paragrafoan arautzen den Estatuko fiskal nagusiak izan ezik. Halaber, urtean bi ordainsari jasoko dituzte, 2011rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 22ko 39/2010 Legearen X. eranskinean kargu bakoitzarentzat zehaztutako zenbatekoarekin, 2016ko abenduaren 31n indarrean zeuden balioen arabera, gehienez ere ehuneko 1 goratuta.

Abuztuaren 2ko 30/1984 Legearen aplikazio-eremuan bildutako funtzionarioei aplikatu beharreko aparteko ordainsariei buruzko araudiaren araberakoak izango dira zenbateko horiek.

Estatuko fiskal nagusiak, zenbaki honen 2. puntuan adierazitako zenbatekoaz gain, antzinatasunagatik edo hirurtekoengatik dagozkion ordainsariak jasoko ditu, hamalau hilabete-saritan, bai eta 2008rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 26ko 51/2007 Legearen 32.lau artikuluko 3. zenbakiaren bigarren paragrafoan xedatutakotik eratorritako ordainsariak ere, 2016ko abenduaren 31n indarrean zeudenak, ehuneko 1 goratuta.

5.Zenbaki honetako 1. eta 2. puntuetan adierazitako Botere Judizialeko eta Fiskaltzako kideen soldata eta ordainsari osagarriak puntu horietan bertan eta zenbaki bereko 3. eta 4. puntuan, hurrenez hurren, finkatutakoak izango dira; ondore horietarako, ez zaie aplikatuko Karrera Judizialeko eta Fiskaleko Ordainsariak Arautzen dituen maiatzaren 26ko 15/2003 Legea, baina eskubidea izango dute dagozkien ordainsari bereziak, 2016ko abenduaren 31n indarrean zeuden zenbatekoekin, jasotzeko, ehuneko 1 goratuta.

Sei. Artikulu honetan bildutako langileek hirurtekoak dauzkatenean aitortuta lege honen 18. artikuluaren bost zenbakian ezarritakoaren mende dauden Kidego edo Eskaletan, egoki izanez gero hirurtekoen edo antzinatasunaren aparteko ordainsariak jasotzeko, kontzeptu horien hilabete-sari arrunt baten zenbatekoan, zenbateko bereko hamalau hilabete-saritan banatu ahal izango da aipatutako Kidego edo Eskalatan aitortutako hirurtekoen (eta/edo antzinatasunaren) urteko zenbateko osoa, hamabi hilabete-sariri dagokien hirurtekoek (eta/edo antzinatasunak) gehi hirurtekoengatiko (eta/ edo antzinatasunagatiko) aparteko ordainsariek osatuta. Kasu horretan, honako hauek izango dira urteko zenbatekoak, hamabi hilabete-sari arruntetan, gehi aparteko bi ordainsaritan:

EBEPen taldea/azpitaldea

Hirurtekoak

(euroak)

 

 

 

A1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

575,94

A2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

477,50

B... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

427,52

C1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

368,58

C2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

255,42

E (30/1984 Legea) eta profesionalen multzoak (EBEP). . . . . . .

192,50

 

 

28.artikulua. Estatutupeko langileen eta Gizarte Segurantzako estatutupekoak ez diren langileen ordainsariak.

Bat. 2017an, Gizarte Segurantzaren Administrazioko funtzionarioek, Estatuaren Administrazio Orokorreko gainerako langileekin jada homologatuta, lege honen 23. artikuluan xedatutako ordainsariak jasoko dituzte.

Bi. 2017an, Osasunaren Institutu Nazionaleko estatutupeko langileen ordainsariei buruzko irailaren 11ko 3/1987 Errege Lege Dekretuaren aplikazio-eremuan dauden langileek lege honen 22.bat.A), B) eta C) artikuluan kontzeptu horietarako zehaztutako zenbatekoetan jasoko dituzte oinarrizko ordainsariak eta destino-osagarria, ezertan eragotzi gabe aipaturiko errege lege-dekretuaren bigarren, bi xedapen iragankorrean ezarritakoa eta aipaturiko 22.bat artikuluaren C) letran finkatutako destino-osagarria hamalau hilabete-saritan jasotzea.

Aipatutako estatutupeko langileei lege honen 22.bat.B) artikuluan ezarritakoa aplikatzeko, aparteko ordainsari bakoitzari dagokion destino-osagarriaren zenbatekoa ere hamalau hilabete-saritan emango da. Zenbateko hori 22.bat.C) artikuluan adierazitako kopuruen hamabirena izango da.

Langile horiei dagozkien berariazko osagarrien nahiz etengabeko arretagatiko osagarrien zenbatekoek ehuneko 1eko gorakada izango dute 2016ko abenduaren 31n indarrean zeudenekiko, lege honen 18.zazpi artikuluan xedatutakoa ezertan eragotzi gabe.

3/1987 Errege Lege Dekretuaren 2.hiru.c) artikuluan, hirugarren xedapen iragankorrean, eta berau garatzeko emandako gainerako arauetan adierazitako irizpideen arabera zehaztuko da produktibitate-osagarriaren zenbateko indibiduala.

Hiru. 2017an, artikulu honen aplikazio-eremuko gainerako funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariek ehuneko 1eko gorakada izango dute, 2016ko abenduaren 31n indarrean zeudenekiko.

III. KAPITULUA

Langile aktiboen araubidearen alorreko beste xedapen batzuk

29.artikulua. Ohiz kanpoko diru-sarrerak jasotzeko debekua.

Lege honen aplikazio-eremuko enplegatu publikoek, zerga-araubidearen menpe daudenak kenduta, ezin izango dute Administrazioari edo edozer botere publikori dagozkion tributuen, komisioen edo diru-sarreren partaidetzarik jaso edozer zerbitzu edo jurisdikzioren ordainetan, ez eta edozer partaidetza edo saririk ere ezarritako isunetan, araudian haiei egotzita egonik ere; hala, dagokien ordainsari-araubidean zehaztutako ordainsariak soilik jasoko dituzte, ezertan eragotzi gabe bateraezintasun-sistema aplikatzeak dakarrena, eta betetako lan edo karguagatik etxebizitza edukitzeari buruzko berariazko araudian xedatutakoa.

30.artikulua. Sariak, gurutzeak, dominak eta mutilazio-pentsioak.

Bat. Sari, gurutze, domina eta mutilazio-pentsio gisa jasoko diren zenbatekoek ehuneko 1eko gorakada izango dute 2017an, 2016ko abenduaren 31n baietsita zeudenekiko.

Bi. San Fernandoren Gurutze Ohoratua eta banakako Domina Militarra euren legeria bereziaren bidez eraenduko dira.

Hiru. San Hermenegildoren Errege Ordena Militarraren Erregelamendua onesten duen ekainaren 23ko 1189/2000 Errege Dekretuan ezarritakoaren mende egongo dira Konstantziarako Gurutzea eta San Hermenegildoren Errege Ordena Militarraren kategoriak.

31.artikulua. Beste arau erkide batzuk.

Bat. Tokiko Osasun Kidegoetako administrazio-kontratudun langileek eta funtzionarioek, bai eta 2016rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko urriaren 29ko 48/2015 Legearen III. tituluan oro har ezarritakoekin bat ez datozen ordainsariak zeuzkatenek 2016an, eta lege honen titulu berean espresuki ezarritakoak aplikatzen ez bazaizkie, 2017an ere jasoko dituzte 2016ko abenduaren 31n indarrean zeuden ordainsariak, ehuneko 1 goratuta.

Bi. Estatuaren Administrazio Orokorrean, bere organismo autonomoetan eta estatu- agentzietan, funtzionarioren bat betetzen ari den lanpostuari dagokion ordainsari- araubideaz bestelako batera atxikita egonez gero, funtzionario horrek betetzen ari den lanpostuari dagozkion ordainsariak jasoko ditu; aurrez, oinarrizko ordainsariak atxikiko zaizkio, Ogasuneko eta Funtzio Publikoko Ministerioak, Aurrekontu eta Gastuen eta Funtzio Publikoaren estatu idazkaritzen bitartez, baimenduta, interesa duten ministerio- sailen proposamenari jarraituz.

Aurreko paragrafoan adierazitako atxikipenaren ondoreetarako, baimena eman ahal izango da antzinatasun-ordainsariaren zenbatekoa funtzionarioaren jatorrizko ordainsari- araubidearen araberakoa izan dadin.

Hiru. Zerbitzuen ondoriozko kalte-ordainen zenbatekoa 2016an indarrean zegoen berbera izango da.

32.artikulua. Lan-kontratudun langileen eta funtzionario ez direnen ordainsariak zehazteko edo aldatzeko baldintzak.

Bat. Honako erakunde hauetako lan-kontratudun langileen eta funtzionarioak ez direnen ordainsariak zehazteko edo aldatzeko, Ogasuneko eta Funtzio Publikoko Ministerioaren aldeko txostena beharko da:

a)Estatuaren Administrazio Orokorra eta bere organismo autonomoak.

b)Gizarte Segurantzako entitate kudeatzaileak eta zerbitzu erkideak.

c)Estatu-agentziak, beren berariazko araudiaren arabera.

d)Gainerako enpresa-entitate publikoak eta gainerako organismo zein erakunde publikoak, Ordainsarien Ministerioarteko Batzordeak horretarako ezarritako baldintzak eta prozedurak betez, haien berariazko ezaugarriak aintzat hartuta.

Bi. Honako hauek izango dira funtzionario ez diren langileen ordainsari-baldintzak zehazten edo aldatzen dituzten jarduketak:

a)Lanpostu berrien ordainsariak zehaztea.

b)Aurreko bat zenbakian adierazitako organismoek hitzarmen kolektiboak, akordioak edo gisa horretako agiriak sinatzea, bai eta horien berrikuspenak, eranskinak edo luzapenak ere.

c)Estatuko Administrazioko lan-kontratudun langileentzako hitzarmen bakarra eta sektoreko hitzarmen kolektiboak aplikatzea, bai eta horien berrikuspenak, eranskinak edo luzapenak ere.

d)Ordainsariak banakako kontratu bidez finkatzea, langile finkoak edo epe jakin baterako kontratatutakoak izan, betiere hitzarmen kolektibo bidez guztiz edo zati batez araututa ez badaude; horretatik kanpo geratzen dira izaera bereziko lan-harremanari lotutako aldi baterako langileak, lan-harreman hori araututa baitago urriaren 23ko 2/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitako Langileen Estatutuari buruzko Legearen testu bateginaren 2. artikuluaren 1. zenbakiaren e) letran. Nolanahi ere, Ogasuneko eta Funtzio Publikoko Ministerioari azken langile horien ordainsariei buruzko informazioa helarazi beharko zaio. Salbuespen izango da, halaber, Enpresa-sektore publikoko eta beste entitate batzuetako arduradun eta zuzendari nagusien ordainsari-araubidea arautzen duen martxoaren 5eko 451/2012 Errege Dekretuak adierazitako ordainsariak finkatzea, hori arau horretan xedatutakoaren arabera gauzatuko baita.

e)Alde bakarreko edonolako soldata-hobekuntzak ematea, banaka edo kolektiboki, nahiz eta funtzionario publikoen ordainsari-araubidearen aplikazioa hedatzearen ondorio izan.

f)Atzerrian kontratatutako langileei dagozkien ordainsariak finkatzea.

Hiru. Artikulu honen bat zenbakian aipatutako txostenak a), b) eta c) letretan adierazitako organismo, entitate eta agentzia guztietan izango du eragina, bai eta d) letran adierazitakoetan ere, Ordainsarien Ministerioarteko Batzordeak erabakitzen duen moduan. Txostena honako puntu hauetan zehaztutako prozedurari jarraituz emango da, eta jarraian adierazitako irismena izango du:

1.Eraginpeko organismoek, hitzarmen kolektiboak edo banakako kontratuak onartu edo sinatu baino lehen, Ogasuneko eta Funtzio Publikoko Ministerioari igorriko diote dagokion proiektua, alderdi ekonomiko guztien balioespenarekin batera.

2.Hitzarmen kolektibo, akordio eta antzeko tresnei buruzko proiektuen kasuan, gehienez ere hamabost eguneko epean bideratuko da txostena, proiektua eta balioespena jasotzen diren egunetik kontatzen hasita. Txosten horrek urte korronteko zein ondorengo ekitaldietako gastu publikoan zuzeneko nahiz zeharkako ondorioak dauzkaten alderdi guztiak jasoko ditu, eta, bereziki, dagokion soldata-masa zehazteari eta haren hazkundea kontrolatzeari dagokionez; betiere, lege honen 23. artikuluan xedatutakoa ezertan eragotzi gabe.

Lau. Ogasuneko eta Funtzio Publikoko Ministerioak finkatuko eta, hala badagokio, eguneratuko ditu atzerrian diharduten lan-kontratudun langileen ordainsariak, herrialde bakoitzeko inguruabar espezifikoak aintzat hartuta.

Bost. Arlo honetan hartutako akordioak erabat deusezak izango dira, txostena izapidetu ez bada edota ezezko txosten baten kontra hartu badira; erabat deusezak izango dira ondorengo ekitaldietarako soldata-gehikuntzak eragiten dituzten itunak ere, etorkizuneko Estatuko aurrekontu orokorretako legeek zehaztutakoaren aurkakoak izanez gero.

Artikulu honetan ezarritako baldintzak bete gabe, ezin izango da baimendu ordainsariak aplikatzeak eragindako gasturik.

Sei. Aurreko zenbakietan ezarritakoa hala izanik ere, honako hauen kasuan Enpresa Publikoen Negoziazio Kolektiboaren Jarraipen Batzordearen nahitaezko txostena beharko da —Aurrekontuen eta Gastuen Estatu Idazkaritzak zuzendua—, Ekonomia Gaietarako Gobernuaren Ordezko Batzordeak ezartzen duenarekin bat: Estatuko merkataritza- sozietateak, enpresa-entitate publikoak, Estatuko sektore publikoko fundazioak, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 120. artikuluan ezarritakoaren arabera Estatuko sektore publikoari atxikita dauden partzuergoak, Gizarte Segurantzarekin elkarlanean diharduten mutualitateak eta horien zentro mankomunatuak, eta zuzenbide publikoko beste estatu-entitate batzuk.

Arlo honetan hartutako akordioak erabat deusezak izango dira, txostena izapidetu ez bada edo Enpresa Publikoen Negoziazio Kolektiboaren Jarraipen Batzordearen txostenaren kontra hartu badira.

Espainiako Bankuak honako hauen berri emango dio, aldez aurretik, Enpresa Publikoen Negoziazio Kolektiboaren Jarraipen Batzordeari: hitzarmen edo akordio kolektibo baten negoziazioa hasi dela, langileen ordezkariei helaraziko zaien edozein akordio-proposamen, eta adostutako hitzarmen edo akordioak.

33.artikulua. Lan-kontratudun langileak inbertsio-kredituen kontura kontratatzea.

Bat. Ministerio-sailek, organismo autonomoek, estatu-agentziek zein Gizarte Segurantzako entitate kudeatzaileek eta Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorrak aldi baterako langileak kontratatu ahal izango dituzte, obrak egiteko edo zerbitzuak emateko, erakunde bakoitzari dagozkion inbertsio-kredituen kontura, betiere 19.bi artikuluan aipatutako baldintzak eta honako baldintza hauek betez gero:

a)Kontratuaren xedea hau izatea: obrak zuzenean betearaztea, Estatuaren kontratu- legeria aplikatuz, edota inbertsio-izaera duten zerbitzuak ematea.

b)Obra edo zerbitzu horiek Estatuko Aurrekontu Orokorretan aurreikusita eta onartuta dauden inbertsioekin lotuta egotea.

c)Obra edo zerbitzu horiek plantillako langile finkoen bidez betearaztea ezinezkoa izatea, eta aurrekontu-kredituan langileak kontratatzeko zuzkidura nahikoa ez egotea.

Bi. Kontratazioak aurrekontu-ekitaldia gainditu ahal izango du, obra edo zerbitzuek gainditu egin behar dutenean ekitaldi hori, eta urte anitzeko inbertsio-proiektuen barruan badaude; horretaz gain, Aurrekontuei buruzko azaroaren 26ko 47/2003 Lege Orokorraren

47.artikuluan edota Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko kasuan kasuko legean haientzat ezarritako baldintzak ere bete beharko dituzte.

Hiru. Kontratu horiek formalizatu baino lehen, Estatuko Abokatutzak aztertu egin beharko ditu dagokion sailean, organismoan edo entitatean, edota, hala dagokionean, Gizarte Segurantzaren Administrazioko letraduak aztertuko ditu; bereziki, erabilitako kontratazio mota egokia den adieraziko du, eta kontratuaren klausulak lan-legeriak zehaztutako baldintzekin eta formaltasunekin bat ote datozen.

Lau. Beharrezkoa den kasuetan, artikulu honetan araututako kontratuak aurrez fiskalizatuko dira, Aurrekontuei buruzko azaroaren 26ko 47/2003 Lege Orokorraren 152. artikulutik 156. artikulura bitartean xedatutakoaren arabera. Ondore horietarako, inbertsio-

kredituak egokiak izango dira aldi baterako langileak kontratatzeko, xede horretarako berariaz esleitutako aurrekontu-kontzeptuan nahikoa kreditu ez baldin badago.

Kontu-hartzeko eginkizunik ez duten Estatuko organismo publikoetan, kontratu horiek egiteko, dagokion ikuskatzaile eskuordetuak aldeko txostena eman beharko du. Txosten horretan, adierazi beharko du dagokion kapituluan behin-behineko langileak kontratatzera xedatutako aurrekontu-kontzeptuan ez dagoela krediturik. Organismo autonomoa edo enpresa-entitate publikoa ez badago txostenarekin ados, Ogasuneko eta Funtzio Publikoko Ministeriora bidali ahal izango du espedientea, ebatzi dezan.

34.artikulua. Ogasuneko eta Funtzio Publikoko Ministerioak sektore publikoaren zerbitzura diharduten langileen kostuen arloan duen eskumena, negoziazio kolektiboaren eremuan.

Guztiz eraginkorrak izan daitezen ministerio-sailen, organismoen, estatu-agentzien, enpresa-entitate publikoen eta Estatuko sektore publikoaren gainerako erakunde publikoen, Estatuko merkataritza-sozietateen, Estatuko sektore publikoko fundazioen eta nagusiki Estatuaren sektore publikoaren partaidetza duten partzuergoen aurrekontuetako langile-gastuen kapituluari egozteko gastuekin zerikusia duten akordio, hitzarmen, itun edo negoziazio kolektiboko beste edozein antzeko tresna, bai eta horiek betetzeko edo garatzeko hartzen diren neurriak ere, Ogasuneko eta Funtzio Publikoko Ministerioak aldeko txostena egin beharko du aurrez, Aurrekontuen eta Gastuen Estatu Idazkaritzako titularraren bitartez; hala, erabat deusezak izango dira txosten hori jaso gabe egiten direnak. Adierazitako akordio, hitzarmen, itun, tresna zein neurriek ezin izango dute eragin, zuzenean edo zeharka, langile-kostuen arloko gastu publikoa handitzea eta/edo ordainsariak handitzea, lege honen 18. artikuluan baimendutakoaz gaindi.

IV. TITULUA

Pentsio publikoak

I. KAPITULUA

Pentsioak goratzea

35.artikulua. Pentsioak goratzeko indizea.

Gizarte Segurantzako sistemak ordaindutako pentsioak eta Estatuko Klase Pasiboenak oro har ehuneko 0,25 igoko dira 2017an, lege honetako dagozkion artikuluetan adierazitako moduan.

II. KAPITULUA

Estatuko Klase Pasiboen Araubideko pentsioen eta gerrako pentsio berezien

hasierako zehaztapena egitea

36.artikulua. Estatuko Klase Pasiboen Araubideko pentsioen hasierako zehaztapena egitea.

Bat. Artikulu honetan xedatutakoa Estatuko Klase Pasiboen Araubidearen estaldura- esparruan jasotako honako langile hauek beren edo senideen alde eragindako pentsio arruntei eta apartekoei aplikatuko zaie, arautzen duen legeriaren arabera betiere:

1.Honako langile hauei aplikatzen zaie Estatuko Klase Pasiboen Legearen testu bateginaren (apirilaren 30eko 670/1987 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoa) I. tituluan ezarritakoa:

a)Estatuko Administrazioko, Justizia Administrazioko, Gorte Nagusietako, beste konstituzio-organoetako edo haien legeriaren arabera hala dagokien beste estatu-organo

batzuetako karrerako funtzionario zibilei, autonomia-erkidegoei transferitutakoei, eta karrerako militarrei, langile militar osagarriei, eta Indar Armatuetan erretiro-adinera arte geratzeko eskubidea lortu duten soldadutzako eta marineltzako eskala profesionaletako langileei, 1984ko abenduaren 31z geroztik edonolako administrazio-egoeran daudela ere, egun hori baino lehenago erretiroa hartu ez badute.

b)1986ko urtarrilaren 1etik aurrera praktikak egiten aritu diren funtzionarioei, eta 1985eko urtarrilaren 1etik aurrera eskola edo akademia militarren bateko ikasle izan, eta zaldun alferez kadete, alferez ikasle, sarjentu ikasle edo itsasozain mailetara igo direnei.

c)1965eko urtarrilaren 1a baino lehen izendatutako bitarteko funtzionarioei, Estatuko Aurrekontu Orokorretan zehaztutako soldata jaso badute langileentzako partidatik, eta eskubide pasiboak eragin dituen gertakaria 1985eko abenduaren 31tik aurrera gertatu bada.

2.Honako langile hauei aplikatzen zaie 1984ko abenduaren 31n indarrean zegoen legeria, Estatuko Klase Pasiboen Legearen testu bateginaren II. tituluan adierazitako aldaketekin:

a)Estatuko Administrazioko, Justizia Administrazioko, Gorte Nagusietako, beste konstituzio-organoetako eta haien legeriaren arabera hala dagokien Estatuko beste organo batzuetako karrerako funtzionario zibilei, autonomia-erkidegoei transferitutakoei, eta karrerako militarrei, langile militar osagarriei, eta Indar Armatuetan erretiro-adinera arte geratzeko eskubidea lortu duten soldadutzako eta marineltzako eskala profesionaletako langileei, 1985eko urtarrilaren 1a baino lehen hil edo erretiratu badira.

b)1965eko urtarrilaren 1a baino lehen izendatutako bitarteko funtzionarioei, Estatuko Aurrekontu Orokorretan zehaztutako soldata jaso badute langileentzako partidatik, eta eskubide pasiboak eragin dituen gertakaria 1986ko urtarrilaren 1a baino lehen gertatu bada.

Bi. Artikulu honen bat.1 zenbakian adierazitako langileek eragindako pentsioen hasierako zehaztapena egiteko, honako hartzeko arautzaile hauek hartuko dira kontuan 2017rako:

a)1985eko urtarrilaren 1etik aurrera, kidego, eskala, lanpostu, enplegu edo administrazio-kategoriaren batean sartutako langileentzako hartzeko arautzaileak:

 

Hartzeko arautzailea

EBEPen taldea/azpitaldea

 

Euro urtean

 

 

A1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40.460,17

A2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31.843,17

B .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27.883,86

C1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24.456,10

C2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.348,83

E (30/1984 Legea) eta profesionalen multzoak (EBEP). . . . . . .

16.496,42

 

 

b)1985eko urtarrilaren 1a baino lehen sartutako langileen hartzeko arautzaileak:

ESTATUKO ADMINISTRAZIO ZIBILA ETA MILITARRA

Hartzeko arautzailea

Proportzionaltasun-indizea

Euro urtean

1040.460,17

831.843,17

624.456,10

419.348,83

316.496,42

Justizia Administrazioa

 

 

 

 

Indize biderkatzailea

Hartzeko arautzailea

Euro urtean

 

 

 

 

4,75

40.460,17

4,50

40.460,17

4,00

40.460,17

3,50

40.460,17

3,25

40.460,17

3,00

40.460,17

2,50

40.460,17

2,25

31.843,17

2,00

27.883,86

1,50

19.348,83

1,25

16.496,42

 

 

 

Konstituzio Auzitegia

 

 

 

 

 

 

Hartzeko

Kidegoa

 

arautzailea

 

 

 

 

 

Euro urtean

 

 

 

Idazkari nagusia . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

40.460,17

Letraduak . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

40.460,17

Kudeatzailea. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

40.460,17

 

 

Gorte Nagusiak

 

 

 

 

 

 

Hartzeko

Kidegoa

 

arautzailea

 

 

 

 

 

Euro urtean

 

 

Letraduak.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40.460,17

Artxibozain-liburuzainak. . . .

. . . . . . . . . . . . .

40.460,17

Goi-mailako aholkulariak.. . . . . . . . . . . . . . . .

40.460,17

Erredaktoreak, takigrafoak eta estenotipistak

40.460,17

Teknikari-administraria.. . . . . . . . . . . . . . . . . .

40.460,17

Administraria. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

24.456,10

Atezainak.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.348,83

 

 

 

Hiru. Artikulu honen bat.2 zenbakian adierazitako langileek eragindako pentsioen hasierako zehaztapena egiteko —ondore ekonomikoak 2017ko urtarrilaren 1etik aurrera sortuko dituzten pentsioena—, honako arau hauek aplikatuta lortzen diren oinarri arautzaileak erabiliko dira:

a)Eragileari dagokion soldataren zenbatekoa hartuko da aintzat, bai eta, hala badagokio, maila ere, kontuan izanda eragilearen kidegoak, karrerak, eskalak, lanpostuak, enpleguak edo kategoriak 1984ko abenduaren 31n esleituta zeukan funtzioa, indize biderkatzailea edo proportzionaltasun-indizea, eta administrazio-karreraren gradua. Honako zerrenda honetan daude jasota:

ESTATUKO ADMINISTRAZIO ZIBILA ETA MILITARRA

 

 

 

Soldataren eta graduaren kontzeptuaren

Proportzionaltasun-indizea

Maila

Maila berezia

kopurua, urteko zenbatekoan

 

 

 

 

 

 

Euroak

 

 

 

 

10 (5,5)

8

 

27.123,49

10 (5,5)

7

 

26.378,04

10 (5,5)

6

 

25.632,63

10 (5,5)

3

 

23.396,30

10

5

 

23.015,68

10

4

 

22.270,28

10

3

 

21.524,86

10

2

 

20.779,37

10

1

 

20.033,94

8

6

 

19.354,39

8

5

 

18.758,17

8

4

 

18.161,91

8

3

 

17.565,65

8

2

 

16.969,42

8

1

 

16.373,15

6

5

 

14.744,50

6

4

 

14.297,45

6

3

 

13.850,46

6

2

 

13.403,37

6

1

(100eko 12)

14.457,44

6

1

 

12.956,31

4

3

 

10.910,21

4

2

(100eko 24)

13.018,58

4

2

 

10.612,11

4

1

(100eko 12)

11.518,31

4

1

 

10.313,98

3

3

 

9.420,22

3

2

 

9.196,66

3

1

 

8.973,15

 

 

 

 

JUSTIZIA ADMINISTRAZIOA

Soldataren kontzeptuaren kopurua,

urteko zenbatekoan

Indize biderkatzailea

Euroak

4,7544.293,43

4,5041.962,18

4,0037.299,70

3,5032.637,24

3,2530.306,03

3,0027.974,78

2,5023.312,32

2,2520.981,08

2,0018.649,87

1,5013.987,39

1,2511.656,17

Konstituzio Auzitegia

Soldataren kontzeptuaren

kopurua

Kidegoaurteko zenbatekoan

Euroak

Idazkari nagusia

41.962,18

Letraduak

37.299,70

Kudeatzailea

37.299,70

Gorte Nagusiak

 

Soldataren kontzeptuaren

Kidegoa

kopurua, urteko zenbatekoan

 

 

Euroak

 

 

Letraduak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24.410,37

Artxibozain-liburuzainak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24.410,37

Goi-mailako aholkulariak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24.410,37

Erredaktoreak, takigrafoak eta estenotipistak . . . . . . . .

22.416,37

Teknikari-administrariak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22.416,37

Administraria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.499,94

Atezainak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.678,60

 

 

b)Aurreko letran xedatutako ariketatik ateratzen den kopuruari honako biderketa honen emaitza gehitu beharko zaio: egiaztatutako hirurtekoen kopurua bider eragileak zerbitzu emandako kidegoaren, karreraren, eskalaren, lanpostuaren, enpleguaren edo kategoriaren arabera hirurteko bakoitzari dagokion unitate-balioa. Egoki denean, honako koadro hauetan esleitutako proportzionaltasun-indizeak edo indize biderkatzaileak hartuko dira kontuan:

Estatuko Administrazio zibila eta militarra

Hirurtekoaren balio unitarioa, urteko

zenbatekoan

Proportzionaltasun-indizea

Euroak

10876,22

8700,99

6525,70

4350,51

3262,87

Justizia Administrazioa

Hirurtekoaren balio unitarioa, urteko

zenbatekoan

Indize biderkatzailea

Euroak

3,501.631,85

3,251.515,31

 

Hirurtekoaren balio unitarioa, urteko

Indize biderkatzailea

zenbatekoan

 

 

Euroak

 

 

3,00

1.398,74

2,50

1.165,60

2,25

1.050,49

2,00

932,51

1,50

699,37

1,25

582,82

 

 

Konstituzio Auzitegia

 

Hirurtekoaren balio

 

unitarioa, urteko

Kidegoa

zenbatekoan

 

 

Euroak

Idazkari nagusia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.631,85

Letraduak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.631,85

Kudeatzailea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.631,85

Gorte Nagusiak

 

Hirurtekoaren unitate-balioa,

Kidegoa

urteko zenbatekoan

 

 

Euroak

 

 

Letraduak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

998,09

Artxibozain-liburuzainak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

998,09

Goi-mailako aholkulariak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

998,09

Erredaktoreak, takigrafoak eta estenotipistak . . . . . . . .

998,09

Teknikari-administrariak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

998,09

Administraria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

598,87

Atezainak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

399,22

 

 

Lau. Artikulu honetan araututako pentsioen hileroko zenbatekoa zehazteko, aurreko zenbakietan xedatutako arauetan eta aplikatzekoa den legerian oinarrituz kalkulatuko den urteko zenbatekoa 14 zatitan banatuko da.

37.artikulua. Gerrako pentsio berezien hasierako zehaztapena.

Bat. Gerra Zibilaren ondorioz hildakoen senideen alde pentsioak, laguntza mediko- farmazeutikoa eta gizarte-laguntza aitortzeari buruzko irailaren 18ko 5/1979 Legearen babesean aitortutako pentsioen zenbatekoa ezin izango da, 2017an, Gizarte Segurantzaren sisteman 65 urtetik gorakoentzako alarguntasun-pentsioen gutxieneko zenbatekoa baino txikiagoa izan, langile ez-funtzionarioek ezinduta ez dauden umezurtzen alde eragindako pentsioen kasuan izan ezik; azken horien zenbatekoa urtean 1.838,08 eurokoa izango da.

Bi. 1. Errepublika-eremuko gudari izandako gerra-mutilatuei ekainaren 26ko 35/1980 Legearen babesean aitortutako pentsioak, eragileak Indar eta Institutu Armatuetako militar profesionalak ez baziren, honako hauek izango dira 2017an:

a)Mutilazio-pentsioa kalkulatzeko, ezintasun-maila bakoitzerako ezarritako ehunekoak aplikatuko zaizkio urtean 4.999,62 euroko zenbatekoari.

b)Oinarrizko ordainsariaren, hirurtekoen ordezko ordainsariaren eta jaso ez diren ordainsariak konpentsatzeko ordainsari gehigarrien batura urtean 13.483,85 eurokoa izango da.

c)Gizarte Segurantzako sisteman 65 urtetik gorakoentzako alarguntza-pentsioen gutxieneko zenbatekoaren berdina izango da senideen aldeko pentsioen zenbatekoa, ezinduta ez dauden umezurtzen aldeko pentsioen kasuan izan ezik, horien zenbatekoa urtean 1.838,08 eurokoa izango baita.

2.Militar profesional izandako gudari ohien senideen alde 35/1980 Legearen babesean aitortutako pentsioen zenbatekoa ezin izango da, 2017an, Gizarte Segurantzaren sisteman 65 urtetik gorakoen alarguntasun-pentsioen gutxieneko zenbatekoa baino txikiagoa izan.

Hiru. Gerrako mutilatu zibilentzako oinarrizko ordainsariari buruzko martxoaren 29ko 6/1982 Legearen babesean aitortutako pentsioek honako zenbateko hauek izango dituzte 2017an:

a)Bigarren, hirugarren edo laugarren mailako ezintasuna aitortuta daukatenen oinarrizko ordainsaria urtean 9.438,69 eurokoa izango da.

b)Senideen aldeko pentsioen zenbatekoa Gizarte Segurantzako sisteman 65 urtetik gorakoen alarguntza-pentsioen gutxieneko zenbatekoari dagokiona bera izango da.

Lau. Martxoaren 5eko 670/1976 Dekretuaren babesean gerra-mutilatuen alde aitortutako pentsioak, Aberriaren aldeko gerra-mutilatu zaldunen kidegoan sartu ezin izan zirenen kasuan, urtean 5.990,17 euroko zenbatekoari ezintasun-maila bakoitzerako finkatutako ehunekoak aplikatuta lortzen den zenbatekoa izango du 2017an.

Bost. Gerra Zibilean Indar Armatuetako, Ordena Publikoko Indarren eta Errepublikako Karabineroen Kidegoko kide izan zirenen eskubideak eta emandako zerbitzuak aitortzen dituen urriaren 22ko 37/1984 Legeak II. tituluan ezarritakoaren babesean aitortutako pentsioek 2017an izango duten zenbatekoa kalkulatzeko, soldatari eta graduari dagokien zenbatekoa aplikatuko zaio aurreko 36.hiru.a) artikuluan jasotako edukiari.

Pentsio horien gutxieneko zenbatekoak honako hauek izango dira:

a)Eragileen aldeko pentsioetan, Gizarte Segurantzako sisteman ezkontidea ardurapean daukaten 65 urtetik gorakoentzat ezarritako erretiro-pentsioen gutxieneko zenbatekoa.

b)Alarguntasun-pentsioetan, Gizarte Segurantzako sisteman 65 urtetik gorakoentzat ezarritako alarguntasun-pentsioen gutxieneko zenbatekoa.

Sei. Artikulu honetan araututako pentsioen hileroko zenbatekoa zehazteko, aurreko zenbakietan xedatutako arauetan eta aplikatzekoa den legerian oinarrituz kalkulatuko den urteko zenbatekoa 12 zatitan banatuko da.

Ohiko hamabi soldatekin batera, aparteko bi soldata ordainduko dira, zenbateko berekoak, ekainaren 26ko 35/1980 Legearen babesean aitortutako mutilazio-pentsioetan izan ezik.

Aurreko zenbakiaren azken paragrafoan xedatutakoa gorabehera, mutilatuak, aipaturiko legean xedatutakoaren arabera gai gisa sailkatuta dagoenean, adierazitako aparteko ordainsariak jasotzeko eskubidea izango du.

III. KAPITULUA

Pentsio publikoen hasierako zehaztapenerako mugak

38.artikulua. Pentsio publikoen hasierako zehaztapenerako mugak.

Bat. 1989rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 28ko 37/1988 Legearen 42. artikuluan adierazitako pentsio publikoen hasierako zehaztapenaren ondorioz 2017an jaso beharreko zenbatekoak ezin izango du, orotara, hilean 2.573,70 eurotik gorakoak izan; dena den, titularrak dagozkion aparteko ordainsariak jasoko ditu, baina horien zenbatekoak ere muga hori bera izango du.

Aurreko paragrafoan xedatutakoa gorabehera, pentsiodunak urtean hamalau ordainsari baino gutxiago edo gehiago jasotzeko eskubidea izanez gero —aparteko ordainsariak barne hartuta—, hilabete-muga hori egokitu egin beharko da, urtean 36.031,80 euroko zenbatekora iristeko edo zenbateko hori ez gainditzeko.

Bi. Titular batek aldi berean bi pentsio publiko edo gehiago jasotzeko eskubidea duenean, pentsio horien guztien hasierako zehaztapenaren ondorioz batera jaso beharreko zenbatekoak aurreko zenbakian ezarritako mugak izango ditu.

Horretarako, lehenik eta behin, pentsio publiko bakoitzaren zenbateko osoa zehaztuko da, eta, guztien batura hilean 2.573,70 eurotik gorakoa izanez gero, proportzionalki murriztuko dira, zenbateko horretara egokitzeko.

Nolanahi ere, pentsioren bat abenduaren 28ko 37/1988 Legearen 42.1.c) artikuluan adierazitako funtzionarioen mutualitateetako baten funts bereziaren konturakoa izanez gero, minoratzea edo ezabapena pentsio horren zenbateko osoari aplikatuko zaio lehentasunez, eta, ahal izanez gero, aitortzeko garaian. Beharrezkoa izanez gero, gainerako pentsioak proportzionalki murriztuko dira ondoren, guztien baturak gehieneko muga gainditu ez dezan.

Hiru. Pentsio publiko baten hasierako zehaztapena ordurako beste pentsio publiko bat edo batzuk jasotzen ari den norbaiten alde egiten denean, eta horien guztien zenbateko osoaren baturak artikulu honen Bat zenbakian ezarritako mugak gainditzen baditu, pentsio berriaren zenbateko osoari aipatutako muga gainditzen duen zatia minoratu edo kenduko zaio.

Hala eta guztiz ere, pentsio berriak, honako edo aurreko ekitaldi ekonomikoetan errenta salbuetsiaren izaera badu, pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga arautzen duen legerian xedatutakoaren arabera, interesdunak lehen eragindako pentsio publikoak minoratu edo kendu egingo dira, titularrak hala eskatuz gero. Kasu horietan, erregularizazioaren ondoreek eskaera egindako urteko urtarrilaren 1era arte egingo dute atzera, edota pentsio berriaren lehenengo ordainketaren datara arte, data hori gerokoagoa izanez gero.

Lau. Aurreko zenbakietan adierazitako hasierako zehaztapena egitean, organismo edo entitate eskudunek ezin badute jakin onuradunari dagozkion beste pentsio batzuen zenbatekoa eta izaera zein diren, hasierako zehaztapena behin-behinekoa izango da, dagozkion egiaztapenak egin bitartean.

Behin-behineko zehaztapenak behin betiko erregularizatzean, pentsioaren titularrari, hala badagokio, bidegabeki jasotakoa itzul dezala eskatu beharko zaio. Itzultze hori pentsioaren hurrengo hilabete-sarien kontura egin ahal izango da.

Bost. Artikulu honen bi eta hiru zenbakietan adierazitako hasierako zehaztapenaren zenbatekoa minoratu edo kendu ondoren, aldatu egiten badira, edozein inguruabar dela eta, titularrak jasotzen dituen gainerako pentsio publikoen zenbatekoa edo osaera, egindako mugaketak berraztertu egingo dira, ofizioz edota interesdunak hala eskatuta. Berrikuspen horrek aldaketa egin den hilabetearen hurrengoaren lehenengo egunetik hasita izango ditu eraginak.

Betiere, pentsio publikoak aldi berean jasotzean egindako hasierako zehaztapenak berraztertu egin beharko dira aldian behin.

Sei. Arau mugatzaileak aplikatzearen ondorioz pentsio publikoen hasierako zehaztapenen zenbatekoa minoratzeak edo ezabatzeak ez ditu kaltetuko pentsioa aitortzearekin batera baietsitako beste eskubideak.

Zazpi. Artikulu honetan xedatutako gehienezko muga ez zaie aplikatuko 2017an eragindako pentsio hauei:

a)Terrorismo-ekintzen ondorioz sortutako Gizarte Segurantzako sistemako eta Estatuko Klase Pasiboen Araubideko aparteko pentsioei.

b)Zerga, Administrazio eta Gizarte Arloko Neurriei buruzko abenduaren 30eko 62/2003 Legearen berrogeita hirugarren xedapen gehigarrian ezarritakoaren babesean aitortutako aparteko pentsioei.

c)Atentatu terroristen ondorioz eragindako ohiz kanpoko pentsioei, ekainaren 23ko 6/2006 Errege Lege Dekretuaren babesean aitortutakoei.

Zortzi. Pentsio publikoen hasierako zehaztapena egitean titular batek aurreko zenbakian adierazitako pentsio bat edo batzuk jasotzen baditu, edota terrorismo-ekintzen ondorioz aitortutakoak, uztailaren 10eko 851/1992 Errege Dekretuak, terrorismo-ekintzen ondoriozko aparteko pentsio batzuk arautzen dituenak, II. tituluan xedatutakoaren arabera Gizarte Segurantzako edozein araubide publikotan pentsioa jasotzeko eskubiderik ez dutenen alde, artikulu honetan adierazitako arau mugatzaileak terrorismo-ekintzen ondorio ez direnei soilik aplikatuko zaizkie.

IV. KAPITULUA

Pentsio publikoen balioak goratzea eta aldatzea

39.artikulua. Pentsio publikoen balioak goratzea eta aldatzea.

Bat. Gizarte Segurantzaren modalitate kontributiboan ordaindutako pentsioek, bai eta Estatuko Klase Pasiboen pentsioek ere, ehuneko 0,25eko igoera izango dute 2017an, lege honen 35. artikuluan xedatutakoari jarraituz; hala ere, horrek ez ditu ezertan eragotziko kapitulu honen hurrengo artikuluetan jasotako salbuespenak, ez eta aurreko 37. artikuluan Gerra Zibileko legeria bereziaren babesean aitortutako pentsioei dagokienez ageri diren berme-zenbatekoei ere.

1984ko abenduaren 31n indarrean zegoen legeriaren babesean 2017an sortutako Estatuko Klase Pasiboen erretiro- eta alarguntasun-pentsioen hasierako zenbatekoa, ekitaldi ekonomiko honetan era horretako pentsioetarako ezarritako oinarri arautzaileen arabera kalkulaturik, 2004, 2006, 2007 eta 2008rako ezarritako ehuneko 1eko eta 2ko portzentajea aplikatuz zuzenduko da, dagokionaren arabera; 2004, 2006, 2007 eta 2008rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 30eko 61/2003, abenduaren 29ko 30/2005, abenduaren 28ko 42/2006 eta abenduaren 26ko 51/2007 legeen bosgarren eta seigarren xedapen gehigarrien Lau zenbakian ezarrita dago portzentaje hori, bai eta hamargarren xedapen gehigarrian ere.

Bi. Estatuko Funtzionario Zibilen Gizarte Segurantzari buruzko Legearen testu bateginak, ekainaren 23ko 4/2000 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoak, seigarren xedapen gehigarriaren Bat puntuan xedatutakoaren arabera, Estatuko Funtzionario Zibilen Mutualitate Orokorraren Funts Berezian sartuta dauden mutualitateen pentsioek, 2011ko abenduaren 31z geroztik eragindakoek, murrizketa bat izango dute 2017ko urtarrilaren 1ean, 2016ko abenduaren 31n jasotako zenbatekoekiko. Murrizketa hori 1978ko —edo 1977ko, Erakunde Sindikaleko Funtzionarioen Montepioa izanez gero— abenduaren 31ko zenbatekoaren eta 1973ko abenduaren 31ko zenbatekoaren arteko aldearen ehuneko 20koa izango da.

Hiru. Abenduaren 28ko 37/1988 Legearen 42. artikuluan zehaztutako aurreikuspen- araubideen edo -sistemen kontura ordaintzen diren pentsioek, artikulu honen aurreko zenbakietan adierazita ez daudenek, haien araudiak xedatutakoaren araberako gehikuntza

izango dute 2017an, 2016ko abenduaren 31n jasotako zenbatekoekiko, kapitulu honetako hurrengo artikuluetan jasotako salbuespenak salbuespen.

40.artikulua. Goratu ezin diren pentsioak.

Bat. Honako pentsio publiko hauek ez dira goratuko 2017an:

a)Abenduaren 28ko 37/1988 Legearen 42. artikuluan adierazitako edozein aurreikuspen-araubide edo -sistemaren kontura ordaintzen diren pentsioak, baldin eta haien hileko zenbateko osoa, titularrak jasotzen dituen beste pentsio publiko batzuen hileko zenbateko osoari gehituta, hilean 2.573,70 eurotik gorakoa bada, zenbateko hori aurreko 38. artikuluan azaldutako moduan ulertuta.

Aurreko paragrafoan xedatutakoa ez zaie aplikatuko ez Estatuko Klase Pasiboen Araubideko aparteko pentsioei, ez terrorismo-ekintzen ondorioz sortutako Gizarte Segurantzako sistemako aparteko pentsioei, ez eta atentatu terroristen ondorioz sortutako eta ekainaren 23ko 6/2006 Errege Lege Dekretuaren babesean aitortutako aparteko pentsioei ere; ezta ere Zerga, Administrazio eta Gizarte Arloko Neurriei buruzko abenduaren 30eko 62/2003 Legeak berrogeita hirugarren xedapen gehigarrian adierazitakoari jarraituz aitortutako pentsioei.

b)Estatuko Bidezainen alde 1985eko urtarrilaren 1a baino lehen aitortutako Klase Pasiboen pentsioak, salbu eta titularrak bidezain gisako pentsio hau bakarrik jasotzen badu.

c)Estatuko Funtzionario Zibilen Mutualitate Orokorraren Funts Berezian sartuta dauden mutualitateen pentsioak, baldin eta 2016ko abenduaren 31n 1973ko abenduaren 31ri zegozkion zenbatekoetara iritsi badira.

Bi. Estatuaren, autonomia-erkidegoen, toki-korporazioen edo organismo autonomoen partaidetza nagusia duten enpresa edo sozietateetako langileak babesten dituzten mutualitate, montepio edo gizarte-aurreikuspeneko entitateen kasuan, organo edo entitate publiko horien funtsen bidez finantzatzen badira, edota pentsio osagarriak zuzenean ordaintzen badizkiete babes-ekintzan hartutako langileei, edozein kontzeptugatik, aplikatu beharreko araubide orokorrei ordaintzekoez gain, 39. artikuluan adierazitako balio- goratzeak gehieneko mugatzat hartuko dira, eta zilegi izango da pentsio osagarri horiei koefiziente txikiagoak aplikatzea, bai eta unitatea baino txikiagoak ere, bakoitzaren araudiaren edo adostutako itunen arabera.

41.artikulua. Pentsio publikoen balioa goratzearen muga.

Bat. 2017an, pentsio publikoen balioaren gorakadaren zenbateko osoa ezin izango da urtean 36.031,80 eurotik gorakoa izan.

Bi. Titular batek bi pentsio publiko edo gehiago jasotzen baditu, dagozkien balio- goratzeak egin ondoren haien guztien urteko zenbateko osoen baturak ezin izango du gainditu adierazitako gehieneko muga. Gainditzen badu, balio-goratzearen zenbatekoa proportzionalki minoratuko da, adierazitako mugara egokitu arte.

Horretarako, pentsioen balioa goratzeko eskumena duen entitate edo organismo bakoitzak bere kontura diren pentsioen urteko gehieneko muga zehaztuko du. Muga hori zifra bat izango da, eta zifra horrek urtean 36.031,80 euroko zenbateko osoarekiko duen proportzioa bat etorriko da pentsioaren zenbatekoak titularrak jasotzen dituen pentsio publiko guztien baturarekiko duen proportzioarekin.

Aipatutako muga (L) honako formula hau aplikatuz kalkulatuko da:

 

P

L =

 

× 36.031,80 euro urtean

 

 

T

«P» izanik organismo edo entitate eskudunaren konturako pentsioak edo pentsioek 2016ko abenduaren 31n lortutako urteko balio oso teorikoa, eta «T» izanik aurreko zifra

horri titular berak data horretan dituen gainerako pentsio guztien urteko balio osoa eranstearen emaitza.

Hala eta guztiz ere, interesdunak jasotzen duen pentsio publikoetako bat abenduaren 28ko 37/1988 Legearen 42.1.c) artikuluan bildutako Funtzionarioen Mutualitateetako baten Funts Bereziaren kontura izanez gero, edota lege honen 40.bi artikuluan adierazitako entitateren baten konturako pentsioa balitz, balioa goratuko ez duena, aurreko paragrafoetan jasotako arauak erregelamendu bidez egokituko dira, jaso daitekeen gehienezko mugara iristeko.

Hiru. Aurreko 38. artikuluaren lautik zortzira bitarteko zenbakietan xedatutakoa, biak barne, aplikatzekoa izango da batera jasotzeko pentsioen balioa goratzen den kasuetan, hala badagokio.

V. KAPITULUA

Gutxienekorako osagarriak

42.artikulua. Klase Pasiboen pentsioetan gutxienekorako osagarriak aitortzea.

Bat. Estatuko Klase Pasiboen Legearen testu bateginaren 27.2 artikuluan xedatutakoaren arabera, gutxieneko zenbatekora iristeko osagarri ekonomikoak jasotzeko eskubidea izango dute Estatuko Klase Pasiboetako pentsiodunek, baldin eta, 2017an, lanak edo kapitalak eragindako diru-sarrerarik jasotzen ez badute, edota, horiek jasota ere, urtean 7.133,97 euroko zenbatekoa gainditzen ez badute. Xede horietarako, gainbalioak edo ondare-irabaziak diru-sarrera horien artean sartuko dira.

Lanak edo kapitalak eragindako diru-sarrerak egiaztatzeko, haien aitorpena eta, egoki izanez gero, egindako zerga-aitorpenak aurkez ditzala eskatu ahal izango zaio pentsiodunari.

Hala eta guztiz ere, adierazitako kontzeptuengatik zenbaki honen lehenengo paragrafoan zehaztutako zenbatekoa baino gehiago jasotzen duten Estatuko Klase Pasiboen pentsiodunek gutxienekoetarako osagarri bat jasotzeko eskubidea izango dute, diru-sarrera horien urteko zenbatekoaren eta balioa goratutako pentsioaren batura txikiagoa izanez gero 7.133,97 euroko zenbatekoari pentsio mota horri xedatutako urteko gutxieneko zenbatekoa erantsita ematen duena baino. Kasu horretan, gutxienekoengatiko osagarria bi batura horien arteko aldea izango da; betiere, diferentzia horren ondorioz interesdunak hilean guztira jasotzen dituen pentsioa eta osagarria ez badira hilean dagokion gutxieneko pentsioa baino handiagoak.

Aurreko paragrafoetan ezarritako baldintzak betetzen direla joko da interesdunak 2016an jasotako diru-sarrerak 7.116,18 eurokoak edo gutxiagokoak direnean. Administrazioak eskuratutako frogen ondorioz, presuntzio hori bertan behera utzi ahal izango da.

Gutxienekorako osagarriak bermatzeko, gizarte-aurreikuspeneko oinarrizko edozein araubide publikoren kontura ez diren pentsio publikoak lanak eragindako diru-sarrerekin parekatuko dira.

Lege-aurreikuspenei jarraituz, alarguntasun-pentsioaren zati proportzional bat dagoenean aitortuta, gutxienekoetarako osagarria, hala badagokio, pentsioa aitortzeko aintzat hartu zen proportzio berean aplikatuko da.

Osagarriak aitortzearen ondore ekonomikoek eskaera egindako urteko urtarrilaren 1era arte egingo dute atzera, edota pentsioa jasotzen hasitako egunera, urtarrilaren 1az gerokoa izanez gero.

Nolanahi ere, osagarri horiek aitortzeko eskaera egiten bada gertaera eragilea aurreko ekitaldian duen pentsio bat kobratzeko eskubidea erabiltzeko unean, ondore ekonomikoak hura hasteko egunekoak izan ahalko dira, eta gehienez urtebeteko atzeraeragina egongo da eskaeratik.

Bi. Interesdunaren adierazpenetan oinarrituz 2017an aitortutako osagarri ekonomikoak behin-behinekoak izango dira, harik eta adierazitakoaren egiazkoa edo eraginkorra dela frogatzen den arte.

Administrazioak, aldian behin, ofizioz edota interesdunak hala eskatuta, berrikusi egin ahal izango ditu osagarri ekonomikoak aitortzeko ebazpenak. Berrikuspen horien ondorioz, pentsioaren titularrari bidegabeki jasotakoa itzul dezala eskatu ahal izango dio, hala badagokio. Itzultze hori pentsioaren hurrengo hilabete-sarien kontura egin ahal izango da.

Hiru. 2013ko urtarriletik aurrera eragindako pentsioen kasuan, gutxienekoetarako osagarriak jasotzeko eskubidea izateko, beharrezkoa izango da Espainiako lurraldean bizitzea. Adierazitako datatik aurrera eragindako pentsioen kasuan, osagarri horien zenbatekoa ezin izango da handiago izan Estatuko Aurrekontu Orokorren Legean modalitate ez-kontributiboko erretiro- eta baliaezintasun-pentsioetarako zehaztutako zenbatekoa baino.

Lau. 2017an, honako hauek izango dira Klase Pasiboen urteko pentsioen gutxieneko zenbatekoak:

 

 

Zenbatekoa

 

 

 

 

 

 

Ezkontidea

Ezkontiderik gabe:

Ezkontide

Pentsio mota

pertsona bakarreko

ardurapean

ardurari

 

unitate ekonomikoa

 

 

 

Euro urtean

Euro urt

 

Euro urtean

 

 

 

 

 

 

 

entsioa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.016,60

8.927,80

8.471,

sun-pentsioa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

8.927,80

 

sun-pentsioa ez den familiako pentsioa, N pentsioaren

 

8.702,40

 

ntsioen onuradunen kopurua izanik . . . . . . . . . . . . . . .

 

N

 

 

 

 

 

Bost. Artikulu honen aurreko zenbakietan araututako osagarri ekonomikoak ez zaizkie aplikatuko Gerra Zibilaren ondorioz sortutako legeria bereziaren babesean aitortutako pentsioei —horien zenbatekoak lege honen 37. artikuluan finkatzen dira—; hala ere, salbuespen gisa, honako pentsio hauei aplikatu egingo zaizkie: urriaren 22ko 37/1984 Legearen II. tituluaren babesean aitortutako zurztasun-pentsioei, eta irailaren 18ko 5/1979 Legearen eta ekainaren 26ko 35/1980 Legearen babesean ezinduta ez dauden 21 urtetik gorako umezurtzen alde funtzionario ez diren langileek eragindako pentsioei.

43.artikulua. Gizarte Segurantzako pentsioetan gutxienekorako osagarriak aitortzea.

Bat. Erregelamendu bidez xedatutakoaren arabera, Gizarte Segurantzako sistemako modalitate kontributiboko pentsiodunek pentsioen gutxieneko zenbatekora iristeko osagarri ekonomikoak jasotzeko eskubidea izango dute, baldin eta 2017an ez badute lanak, kapitalak, jarduera ekonomikoak edo ondare-irabaziak eragindako diru-sarrerarik jasotzen, errenta horiei dagokienez pertsona fisikoen errentaren gaineko zergak ezarritako kontzeptuaren arabera, eta urriaren 30eko 8/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitako Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginaren 59. artikuluari jarraituz zenbatuta, edota, haiek jasota ere, urtean 7.133,97 euroko zenbatekoa gainditzen ez badute. Gutxienekorako osagarri horiek ez dira finkagarriak, eta interesdunak jasotzen dituen zenbatekoen edozein gorakadaren bidez (balioak goratzeagatik edo aldian behingo prestazio berriak baiesteagatik) xurga daitezke.

Errentak eta diru-sarrerak egiaztatzeko, haien aitorpena eta, egoki izanez gero, egindako zerga-aitorpenak aurkeztu ditzala eskatu ahal izango dio entitate kudeatzaileak pentsiodunari.

Hala eta guztiz ere, Gizarte Segurantzako modalitate kontributiboko pentsiodunek, adierazitako kontzeptuengatik zenbaki honen lehenengo paragrafoan zehaztutako zenbatekoa baino gehiago jasotzen dutenean, gutxienekoetarako osagarri bat jasotzeko eskubidea izango dute, diru-sarrera horien urteko zenbatekoaren eta balioa goratutako pentsioaren batura txikiagoa izanez gero 7.133,97 euroko zenbatekoari pentsio mota horri xedatutako urteko gutxieneko zenbatekoa erantsita ematen duena baino. Kasu horretan, gutxienekoengatiko osagarria bi batura horien arteko aldea izango da; betiere, diferentzia

horren ondorioz interesdunak hilean guztira jasotzen dituen pentsioa eta osagarria ez badira hilean dagokion gutxieneko pentsioa baino handiagoak. Gutxienekorako osagarriak bermatzeko, gizarte-aurreikuspeneko oinarrizko edozein araubide publikoren kontura ez diren pentsio publikoak lanak eragindako diru-sarrerekin parekatuko dira.

Espainiak eta Erresuma Batuak 2006ko irailaren 18an egindako Akordioaren babesean espainiar pentsiodunei konpentsazio gisa emandako oroharreko zenbatekoak eta aldian behingo ordainketak ez dira kontuan hartuko pentsioen gutxieneko zenbatekora iristeko osagarriak aitortzeko ondoreetarako.

Bi. Aurreko zenbakian adierazitako baldintzak betetzen direla joko da, baldin eta interesdunak adierazten badu Bat zenbakian jasotako moduan zenbatutako etekinak eskuratuko dituela 2017an, eta horiek, gehienez, 7.133,97 eurokoak direla.

Gizarte Segurantzako modalitate kontributiboko pentsiodunek aurreko paragrafoan adierazitako mugatik gorako errenta metatu handiagoak jasotzen badituzte 2017ko ekitaldian, horren berri eman beharko diete entitate kudeatzaileei, gertatzen denetik hilabeteko epean.

Gizarte Segurantzako entitate kudeatzaileek, errentak eta diru-sarrerak egiaztatzeko, haien aitorpena eskatu ahal izango diete gutxienekorako osagarrien jasotzaileei, edonoiz, bai eta haien ondare-ondasunen gaineko aitorpen bat ere, eta, hala badagokio, egindako zerga-aitorpenak aurkezteko.

Hiru. Artikulu honetan xedatutakoaren ondoreetarako, hauxe izango da pentsioaren titularraren ardurapeko ezkontidea: pentsiodunarekin bizi dena eta ekonomikoki haren mendean dagoena.

Honako baldintza hauek betetzen direnean egongo da mendekotasun ekonomikoa:

a)Pentsiodunaren ezkontidea ez izatea gizarte-aurreikuspeneko oinarrizko araubide publiko baten konturako pentsio baten titularra. Kontzeptu horren barruan, honako hauek egongo dira: beste Estatu batek aitortutako pentsioak, gutxieneko diru-sarrerak bermatzeko subsidioak, beste pertsona baten laguntzarako subsidioak —azken biak azaroaren 29ko 1/2013 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitako Desgaitasuna duten pertsonen eskubideei eta haien gizarteratzeari buruzko Lege Orokorraren testu bateginean xedatuta daude— eta uztailaren 21eko 45/1960 Legean araututako pentsio asistentzialak —lege horren bidez, zergaren eta aurrezkiaren gizarte-aplikaziorako funts nazional zehatz batzuk sortzen dira—.

b)Pentsiodunak eta bere ezkontideak jasotako edozein motatako errendimenduak, artikulu honen Bat zenbakian adierazitako moduan zenbatuak, urtean 8.321,85 eurotik beherakoak izatea.

Aurreko paragrafoan adierazitako urteko errendimenduen eta osatuko den pentsioaren urteko zenbatekoaren arteko batura txikiagoa izanez gero 8.321,85 euroko zenbatekoaren eta ezkontidea ardurapean izanda dagokion gutxieneko pentsioaren urteko zenbatekoaren arteko batura baino, diferentzia horren kopuru bereko osagarria aitortuko zaio, dagozkion hilabete-saritan banatuta.

Lau. 2013ko urtarrilaren 1etik aurrera eragindako pentsioei dagokienez, pentsioen gutxieneko zenbatekora iristeko osagarria jasotzeko eskubidea edukitzeko, beharrezkoa izango da Espainiako lurraldean bizitzea. Adierazitako datatik aurrera eragindako pentsioetan, aipatutako osagarrien zenbatekoa ezin izango da Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginaren, urriaren 30eko 8/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoaren, 59. artikuluko 2. zenbakian zehaztutakoa baino handiagoa izan.

Bost. Gizarte Segurantzako sistemako modalitate kontributiboko pentsioen urteko gutxieneko zenbatekoak honako hauek izango dira 2017an, pentsio mota eta titularrak bete beharreko baldintzak kontuan hartuta:

 

 

 

Titularrak

 

 

 

 

 

 

 

Ezkontidea

 

Ezkontiderik gabe:

Ezkonti

Pentsio mota

 

Pertsona bakarreko

ardurapean

 

ardura

 

 

unitate ekonomikoa

 

 

 

 

 

Euro urtean

 

Euro u

 

 

Euro urtean

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erretiroa

 

 

 

 

edo gehiagoko titularra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.016,60

 

8.927,80

8.471

beherako titularra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

8.351,00

 

10.326,40

 

7.893

tasun handia duen 65 urteko edo gehiagoko titularra . . . . . .

 

 

13.392,40

 

16.525,60

 

12.707

 

 

 

 

 

Ezintasun iraunkorra

 

 

 

 

tasun handia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

13.392,40

 

16.525,60

 

12.707

a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

8.927,80

 

11.016,60

 

8.471

5 urteko edo gehiagoko titularra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

8.927,80

 

11.016,60

 

8.471

0 urtetik 64 urtera bitarteko titularra . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

8.351,00

 

10.326,40

 

7.89

Gaixotasun arrunta duen 60 urtetik beherako titularra . . . . . .

 

 

5.552,40

 

5.552,40

 

5.448

, lan-istripuen araubidekoa: 65 urteko edo gehiagoko

 

 

 

 

 

 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.016,60

 

8.927,80

8.471

 

 

 

 

 

Alarguntza

 

 

 

 

amak dituen titularra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

10.326,40

 

 

 

 

edo gehiagoko titularra edo 100eko 65eko edo gehiagoko

 

 

 

 

 

 

 

 

asuna duena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

8.927,80

 

64 urtera bitarteko titularra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

8.351,00

 

 

 

 

beherako titularra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

6.760,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentsio mota

 

 

 

Euro u

 

 

 

 

 

Zurztasuna

 

 

 

 

n bakoitzeko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

.

. . . . . . . . . . . . . . .

2.72

5eko edo gehiagoko desgaitasuna duen 18 urtetik beherako onuradun bakoitzeko

. . . . . . . . . . . . . . .

5.36

n absolutuan, gutxienekoa urtean 6.760,60 eurokoa izango da, eta onuradunen artean banatuko da,

 

dagokio.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senideen alde

 

 

 

 

n bakoitzeko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

.

. . . . . . . . . . . . . . .

2.72

do umezurtz pentsiodunik ez badago:

 

 

 

 

onuradun bakarra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

.

. . . . . . . . . . . . . . .

6.59

beherako onuradun bakarra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

.

. . . . . . . . . . . . . . .

6.21

nuradun: Onuradun bakoitzari esleitutako gutxienekoari zenbateko hau gehituko zaio: urtean 4.033,40 zenbatekoa onuradunen kopuruaren artean proportzionalki banatuta ateratzen den zenbatekoa.

VI. KAPITULUA

Pentsio publikoen alorreko beste xedapen batzuk

44.artikulua. Gizarte Segurantzako pentsio ez-kontributiboen hasierako zehaztapena egitea eta balioa goratzea.

Bat. 2017an, Gizarte Segurantzaren sistemako erretiro- eta baliaezintasun-pentsioen zenbateko osoa, modalitate ez-kontributiboan, urtean 5.164,60 eurokoa izango da.

Bi. 2017rako, pentsioaren osagarri bat ezartzen da, urtean 525 eurokoa, pentsiodunak egiaztatuz gero etxebizitzaren jabe ez dela, eta etxebizitza bat alokatu duela bere ohiko bizileku izan dadin. Etxebizitza horren jabea ezin da izan pentsiodunaren ahaide (hirugarren maila arte), ez eta ezkontide ere, ez eta pentsiodunarekin harreman egonkorra eta ezkontideen arteko erlazio afektiboaren antzeko bizikidetza partekatzen duen pertsona ere. Pentsio ez-kontributiboak jasotzen dituzten hainbat pentsioduneko familia-unitateen kasuan, alokatze-kontratuaren titularrak soilik jaso ahal izango du osagarria; titularrak bat baino gehiago izanez gero, berriz, haietatik lehenengoak soilik.

Osagarri hori aitortzeko arauak abuztuaren 3ko 1191/2012 Errege Dekretuan ezarritakoak izango dira; errege-dekretu horrek Gizarte Segurantzako modalitate ez-kontributiboko pentsiodunentzat etxebizitza alokatzeko pentsio-osagarriak aitortzen ditu, eta bertan 2012. urteari egiten zaizkion erreferentziak 2017.ari egiten zaizkiola ulertu beharko da.

45.artikulua. Deuseztatuta dagoen Zahartzaroko eta Baliaezintasuneko Nahitaezko Aseguruko pentsioak.

Bat. 2017ko urtarrilaren 1etik aurrera, deuseztatuta dagoen Zahartzaroko eta Baliaezintasuneko Nahitaezko Aseguruko pentsioen zenbatekoa urtean 5.713,40 eurokoa izango da; betiere, titularrak beste pentsio publiko batzuk jasotzen ez baditu.

Xede horietarako, honako hauek ez dira aldibereko pentsiotzat hartuko: martxoaren 18ko 3/2005 Legearen babesean adingabeak zirela Gerra Zibilaren ondorioz atzerriratutako herritar espainiarrei aitortutako prestazio ekonomikoa, Espainiako Gerra Zibilaren ondoriozko mutilatu baliagarriek edo lehen graduko ezinduek jasotako pentsioa —legeria arautzailea edozein dela ere—, azaroaren 29ko 1/2013 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitako Desgaitasuna duten pertsonen eskubideei eta haien gizarteratzeari buruzko Lege Orokorraren testu bateginean aurreikusitako beste pertsona baten laguntzarako subsidioak, eta terrorismo-ekintzen ondoriozko aparteko pentsioak.

Bi. Deuseztatuta dagoen Zahartzaroko eta Baliaezintasuneko Nahitaezko Aseguruko pentsioen zenbatekoa urtean 5.546,80 eurokoa izango da, Gizarte Segurantzaren sistemaren araubideren bateko alarguntza-pentsioekin batera edo horietako pentsio batekin batera jasotzen denean, bai eta, gainera, alarguntzako beste pentsio publiko batekin batera jasotzen denean, horien guztien zenbatekoen baturari Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginaren (urriaren 30eko 8/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsia) bigarren xedapen iragankorrean ezarritako muga aplikatzea eragotzi gabe, eta, betiere, interesdunek ez badute zenbateko handiagorik aitortuta 2005eko irailaren 1a baino lehenago; azken kasu horretan, balio-goratzeari buruzko arau orokorrak aplikatuko dira, baldin eta, arau horien ondorioz, batera jaso beharreko pentsioen zenbatekoen batura oraindik muga horretatik gorakoa bada.

Hiru. Deuseztatuta dagoen Zahartzaroko eta Baliaezintasuneko Nahitaezko Aseguruari dagozkion pentsioen balioa goratu egingo da 2017an, aurreko zenbakian adierazi gabeko beste pentsio publiko batzuekin batera jasotzen direnean.

Aurreko paragrafoan xedatutakoa gorabehera, batera jasotzen diren pentsioen urteko zenbatekoen (balioa goratu ostean) eta aipatutako Zahartzaroko eta Baliaezintasuneko Nahitaezko Aseguruari dagozkion zenbatekoen batura txikiagoa izanez gero aseguru horri dagokion pentsioarentzat artikulu honen Bat zenbakian ezarritako zenbatekoa baino, Zahartzaroko eta Baliaezintasuneko Nahitaezko Aseguruari dagokion pentsioaren balioa

goratuko da, bi kopuruen arteko aldearen berdina izango den zenbatekoan. Diferentzia hori ez da finkagarria, eta interesdunak jasotzen dituen zenbatekoen edozein gorakadaren bidez (balioak goratzeagatik edo aldian behingo prestazio berriak baiesteagatik) berdin daiteke.

Lau. Deuseztatuta dagoen Zahartzaroko eta Baliaezintasuneko Nahitaezko Aseguruko pentsio bat aitortzeko, Gizarte Segurantzako nazioarteko arau bidez aurreikusitakoaren arabera Espainiari lotutako beste herrialde batzuetan betetako aseguru- aldiak edo egoitza-aldiak hartu badira kontuan, hainbanatutako pentsiotik Espainiari dagokion zenbatekoa ezin izango da txikiagoa izan une bakoitzean dagokion Zahartzaroko eta Baliaezintasuneko Nahitaezko Aseguruko pentsioaren zenbatekoaren ehuneko 50 baino.

Berme hori bera deuseztatuta dagoen Zahartzaroko eta Baliaezintasuneko Nahitaezko Aseguruaz bestelako pentsioen titularrei ere aplikatuko zaie, baldin eta pentsio horietako bat jasotzeko eskaera egin badute, eta pentsioa eragin zuen gertaeraren egunean aseguru horrek eskatutako baldintza guztiak betetzen bazituzten.

V. TITULUA

Finantza-eragiketak

I. KAPITULUA

Zor publikoa

46.artikulua. Zor publikoa.

Bat. Ekonomiako eta Lehiakortasuneko ministroari Estatuaren Zorra handitzeko baimena ematen zaio, honako muga honekin: zor horren saldo biziak, 2017ko abenduaren 31n, ez dezala gainditu 2017ko urtarrilaren 1ekoa 52.824.424,51 mila eurotik gorako kopuruan.

Bi. Muga hori ekitaldiaren amaieran izango da eraginkor; hortaz, ekitaldiak irauten duen bitartean, muga hori gainditu ahal izango da. Honako hauen bitartez, automatikoki berrikusita geratuko da:

a)I. kapitulutik VIII.era arteko aurrekontu-kredituen aldaketa garbien zenbatekoa.

b)Lege honetan jasotako diru-sarreren aurreikuspenen eta diru-sarrera horien benetako bilakaeraren arteko aldea.

c)I. kapitulutik VIII.era arteko guztirako aurrekontu-kredituen eta ekitaldian aipatutako kapituluetan baietsitako betebeharren zenbateko osoaren arteko aldea.

d)Legez aurreikusitako aurrekontukoak ez diren eragiketek sortutako aldaketa garbiak eta diruzaintzako aurrerakinak.

e)Estatuaren eskubide eta betebeharren bariazio garbia, aitortuta daudenean eta ekitaldian ordaintzeke daudenean, baita aurreko ekitaldietan bildutako eskubideak eta ordaindutako betebeharrak ere.

f)IX. kapituluan bildutako kontzeptuei egotzitako zenbateko garbia, kontzeptu horiek ez direnean Zor Publikoaren jaulkipen eta amortizazioko parte.

Berrikuspen horien ondorioz, aurreko zenbakian adierazitako muga handitu edota txikitu egingo da, Estatuaren finantzaketa-premia areagotzen edota murrizten duten, hurrenez hurren.

47.artikulua. Organismo publikoei baimendutako kreditu-eragiketak.

Bat. Lege honen III. eranskinean adierazitako organismo publikoei baimena ematen zaie 2017an kreditu-eragiketak ituntzeko, aipatutako eranskinean organismo haietako bakoitzerako adierazitako zenbatekoetan.

Halaber, III. eranskin horretan adierazitako enpresa-entitate publikoei baimena ematen zaie 2017an kreditu-eragiketak ituntzeko, aipatutako eranskinean entitate haietako bakoitzerako adierazitako zenbatekoetan. Kasu honetan, urtearen barruan ituntzen eta ezerezten ez diren kreditu-eragiketetarako izango da baimena, Aurrekontuen Lege Orokorraren 111.2 artikuluan xedatutakoari jarraituz.

Bi. Ekonomia, Industria eta Lehiakortasun Ministerioaren mende dauden Ikerketako organismo publikoek (Nekazaritzaren eta Elikaduraren arloko Ikerketa eta Teknologiako Institutu Nazionala; Ikerketa Zientifikoen Goi Kontseiluaren Estatu Agentzia; Espainiako Geologia eta Meatzaritza Institutua; Carlos III.a Osasun Institutua; Kanarietako Astrofisika Institutua; Espainiako Ozeanografia Institutua, eta Energia, Ingurumen eta Teknologia Ikerketen Zentroa), Defentsa Ministerioaren mende dagoen Esteban Terradas Teknika Aeroespazialeko Institutu Nazionalak, Sustapen Ministerioaren mende dagoen Herri-lanen arloko Azterlanetarako eta Esperimentaziorako Zentroa (CEDEX) eta Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionalak kreditu-eragiketak itundu ahal izango dituzte Ekonomia, Industria eta Lehiakortasun Ministerioaren aurrekontuko 8. kapituluaren kontura ematen zaizkien aurrerakin itzulgarrien ondorioz.

Baimen hori soil-soilik aplikatu ahal izango zaie Eskualde Garapeneko Europako Funtsaren kontura finantzatzen diren gastuak, justifikatu ostean, ordaintzeko funts erabilgarriak egon daitezen ematen diren aurrerakinei.

Hiru. Aipatutako III. eranskinean ageri diren Nekazaritza, Elikadura eta Ingurumen Ministerioaren mendeko organismoek, dagozkien eragiketak itundu aurretik eta zorpetzearen xedea egiaztatzeko, baimena eskatu beharko diote Aurrekontuen eta Gastuen Estatu Idazkaritzari; horretaz gain, eragiketa justifikatzen duen ekonomia- eta finantza-plan bat ere aurkeztu beharko dute, bai eta zorpetzea organismoak Europako funtsekin batera finantzatutako eragiketen ordainketen eta ordainketa horiei dagozkien Erkidegoaren itzulkinen arteko desoreken ondorioz gertatzen diren diruzaintza-defizitak estaltzeko eskatzen denean ere.

48.artikulua. Estatuaren Zorraren bilakaerari buruzko informazioa Ekonomia, Industria eta Lehiakortasun Ministerioari, Diputatuen Kongresuari eta Senatuari ematea; eta Altxorrak Espainiako Bankuan edo beste finantza-erakunde batzuetan zabaldutako kontuei buruzko informazioa Diputatuen Kongresuari eta Senatuari ematea.

Estatuaren Zorra edo Estatuak bere gain hartutako zorra, hartutakoa finantza-karga bakarrik bada ere, kudeatzeaz arduratzen diren organismo publikoek honako informazio hau helaraziko diote Ekonomia, Industria eta Lehiakortasun Ministerioko Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiari: hiru hilean behin, egindako ordainketei buruzkoa eta hiruhileko azken egunean Zorrak duen egoerari buruzkoa, eta, urte bakoitzaren hasieran, ekitaldirako finantza-gastuen eta amortizazioen aurreikuspenari buruzkoa.

Gobernuak, hiru hilean behin eta Aurrekontu Bulegoaren bidez, Estatuak eta organismo autonomoek itundutako finantza-eragiketen saldo zehatza jakinaraziko die Gorte Nagusiei, bai eta Altxorrak Espainiako Bankuan edo beste finantza-erakunde batzuetan irekitako kontu kopurua zein saldoen zenbatekoak eta bilakaera ere. Bulegoak diputatuen, senatarien eta parlamentu-batzordeen esku jarriko du dokumentazio hori.

49.artikulua. Banku Berregituraketa Ordenaturako Funtsekoak ez diren baliabideak.

Kreditu-erakundeak eta inbertsio-zerbitzuen enpresak berreskuratzeari eta suntsiarazteari buruzko Legearen (ekainaren 18ko 11/2015) 53.5 artikuluan xedatutakoaren arabera, 2017ko ekitaldian, Banku Berregituraketa Ordenaturako Funtsekoak ez diren baliabideak ez dira 18.465.216,00 mila eurotik gorakoak izango.

II. KAPITULUA

Abal publikoak eta beste berme batzuk

50.artikulua. ESTATUAREN ABALEN ZENBATEKOA.

Bat. Estatuaren Administrazio Orokorrak 2017ko ekitaldian emango dituen abalen gehieneko zenbatekoa ez da 3.500.000 mila eurotik gorakoa izango.

Bi. Aurreko zenbakian adierazitako guztirakoan, abalak emateko honako gehieneko muga hauek aplikatuko dira:

a)3.000.000 mila euro, ondorengo artikuluan araututako aktiboen titulizazio-funtsen bidez jaulkitako errenta finkoko baloreak bermatzeko abaletarako.

b)40.000 mila euroko gehieneko muga ezartzen da egoitza Espainian duten itsasontzi-enpresek itundutako kreditu-eragiketen ondoriozko betebeharrak bermatzeko; betiere, horrelakoak Espainiako merkataritza-ontzidia berritzera eta modernizatzera bideratuta badaude, merkataritzako itsasontzi berriak, eraikitzen ari direnak edo gehienez bost urteko antzinatasuna duten itsasontzi erabiliak erosteko aukerarekin alokatuz edo erosteko aukerarekin finantza-errentamendua gauzatuz.

Era berean, egoitza Espainian duten itsasontzi-enpresek itundutako kreditu-eragiketen ondoriozko betebeharrak bermatu ahal izango dira, Espainiako merkataritza-ontzidia modernizatzera bideratuta badaude, Espainiako itsasontziak eraldatuz, 15 urte baino gehiagoko antzinatasuna ez badute, erregai gisa gas natural likidotua erabiltzeko edota beren motorren ihes-gasen araztegiak instalatzeko.

Itsasontziaren eskuratzea edo eraldatzea formalizatzen den datatik sei hilabete igaro ondoren aurkezten diren abal-eskaerak ezin izango dira aintzat hartu.

Itsasontziaren eskuratzea edo eraldatzea formalizatu baino lehen emandako abala eraginkorra izan dadin, formalizazio hori sei hilabeteko epea agortu baino lehen egin beharko da, abala eman izana jakinarazitako egunetik kontatzen hasita.

Abala emandako zenbatekoa ezin izango da izan finantzatutako ontziaren guztizko prezioaren ehuneko 35a baino handiagoa, ontziak eskuratzearen kasuan, ez eta ehuneko 70a baino handiagoa ere, eraldaketen kasuan.

Sistema horren bidez asegura daitezkeen maileguen baldintzak Ontzigintzarako primei eta finantzaketari buruzko Errege Dekretuan (martxoaren 11ko 442/1994) edo hura aldatzen duten ondorengo xedapenetan ezarritakoak izango dira, gehienez ere.

Eragiketaren bideragarritasun ekonomiko-finantzarioaren eta arriskuaren ebaluazioa oinarri hartuta baimenduko dira abalak.

Abal horiek eskatzean, ematean nahiz baldintzak finkatzean, honako arau hauetan xedatutakoa beteko da: lege honetan, urriaren 14ko PRE/2986/2008 Aginduan (zeinaren bidez, Espainiako merkataritza-ontzidia berritzeko eta modernizatzeko kreditu-eragiketak finantzatzeko, Estatuak eman ditzakeen abalak bideratzeko prozedura ezartzen duen Ekonomia Gaietarako Gobernuaren Ordezko Batzordearen Akordioa argitaratzen den), edota agindu hori aldatzen duten geroko xedapenetan.

c)460.000 mila euro, Ministro Kontseiluak baimen ditzakeen abaletarako, Aurrekontuei buruzko azaroaren 26ko 47/2003 Lege Orokorraren 114.2 eta 115. artikuluetan ezarritakoaren arabera. Muga hori bera aplikatuko zaie azaroaren 26ko 47/2003 Legearen 114.2 artikuluko b) letran jasotako subjektuek itundutako eragiketetan emandako abalei.

Hiru. Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiari baimena ematen zaio Estatuak bermatutako obligazioei dagozkien ordainketak altxortegi-eragiketen bidez egiteko, xede horretarako ezarritako kontzeptuaren kontura, ondoko abal hauek gauzatzean: 2011rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 22ko 39/2010 Legearen 49. artikuluko bi.b) zenbakiko abalak, 2012rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko ekainaren 29ko 2/2012 Legearen 52. artikuluko bi.e) zenbakiko abalak, 2013rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 27ko 17/2012 Legearen 54. artikuluko bi.b) zenbakiko abalak.

Hala egin ondoren, Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiak ekitaldian egindako ordainketak behin betiko sartuko ditu gastu-aurrekontuan, urte bakoitzeko abenduan egindako ordainketak izan ezik, horiek hurrengo urteko aurrekontuan sartuko baitira.

51.artikulua. Aktiboen titulizazio-funtsek jaulkitako errenta finkoko baloreak bermatzeko abalak.

Bat. Estatuak, 2017ko ekitaldian, abalak eman ahal izango ditu, gehienez ere 3.000.000 mila euro, Estatuaren Administrazio Orokorrak eta Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalean inskribatutako aktiboen titulizazio-funtsak kudeatzen dituzten sozietateek sinatutako hitzarmenen babesean eratutako aktiboen titulizazio-funtsen bidez jaulkitako errenta finkoko baloreak bermatzeko, enpresen ekoizpen-jardueraren finantzaketa hobetzearren. Kreditu-kalifikazioa duten aktiboen titulizazio-funtsen bidez jaulkitako errenta finkoko baloreen serie edo mota bakoitzeko bonuen balio nominalaren ehuneko 80ra arteko abala eman ahal izango da, gutxienez A1, A+ edo parekoa den abala eman izana aintzat hartu gabe.

Titulizazio-funtsari lagatako aktiboak egoitza Espainian duten mota guztietako enpresa ez-finantzarioei emandako maileguak edo kredituak izango dira. Hala ere, sektore jakin bati lagatako aktiboak, 2009ko Jarduera Ekonomikoen Sailkapen Nazionalaren banaketa- mailaren arabera, ezin izango du titulizazio-funtsari lagatako aktiboaren guztizkoaren ehuneko 25a gainditu. Ondore horietarako, mailegutzat edo kreditutzat hartuko dira leasing-eragiketen ondoriozko aktiboak ere.

Aktiboen titulizazio-funtsak modu irekian eratu ahal izango dira, Enpresa Finantzaketa Sustatzearen apirilaren 27ko 5/2015 Legearen 21. artikuluan adierazitakoari jarraituz, eratzen direnetik gehienez ere bi urteko epean, baldin eta titulizazio-funtsari lagatako aktiboak 2008ko urtarrilaren 1etik aurrera emandako maileguak edo kredituak badira.

Titulizazio-funts bat eratzeko, kreditu-erakunde interesdunek egoitza Espainian duten mota guztietako enpresa ez-finantzarioei emandako mailegu eta kredituak laga beharko dituzte. Lagatako maileguen eta kredituen gutxienez ehuneko 50 enpresa txiki eta ertainei emana egon beharko da, eta maileguen eta kredituen saldo biziaren gutxienez % 25en hasierako amortizazio-epea gutxienez urtebetekoa izan beharko da.

Maileguak eta kredituak lagatzen dituen erakundeak egoitza Espainian duten mota guztietako enpresa ez-finantzarioei lagatako mailegu edo kredituetan berrinbertitu beharko du titulizazio-prozesuaren ondorioz lortutako likidezia; enpresa horien ehuneko 80, gutxienez, enpresa txiki eta ertainak izan beharko dira. Berrinbertsioaren ehuneko 50, gutxienez, urtebeteko epean egin beharko da, likidezia eskuratu den egunetik kontatzen hasita; gainerakoa, bi urteko epean berrinbertitu beharko da. Ondore horietarako, hauxe izango da eskuratutako likidezia: erakundeak eraketaren unean titulizazio-funtsari lagatako aktiboei dagokien zenbatekoa, bai eta, funtsaren izaera irekiaren ondorioz, lehen aipatutako bi urteko epean egindako geroko lagapenetakoa ere.

Bi. Aurreko zenbakian adierazitako aktiboen titulizazio-funtsen bidez jaulkitako errenta finkoko baloreak bermatzeko Estatuak emandako abal guztien zenbateko bizi metatua ezin izango da 3.110.000 mila eurotik gorakoa izan 2017ko abenduaren 31n.

Hiru. Ekonomia, Industria eta Lehiakortasun Ministerioak hartu beharko du artikulu honetako Bat. zenbakian adierazitako abalak emateko erabakia, funtsa eratzean, eta aurrez nahitaezko espedientea izapidetuta.

Lau. Aktiboen titulizazio-funtsak kudeatzen dituzten sozietateek abalen ondorioz Estatuak bere gain hartutako arriskua kontrolatzeko beharrezkoa den informazioa eman beharko diote Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiari; batez ere, aktiboen titulizazio-funtsen bidez jaulkitako errenta finkoko baloreetan amortizatu gabe dagoen printzipalaren guztirako bolumenari buruzkoa, eta titulizatutako zorroko aktibo ordaindugabeen edo kobraezinen tasari buruzkoa.

Bost. Aurreko zenbakietan adierazitako aktiboen titulizazio-funtsak eratzean, ez da notario-zergarik ordaindu beharko, ez eta erregistro-zergarik ere.

Sei. Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiari baimena ematen zaio, artikulu honetan azaldutako Estatuaren abalak eta aurreko ekitaldietan emandakoak gauzatzean, bermatutako betebeharrei dagozkien ordainketak egin ditzan, aurrekontukoak ez diren eragiketen bidez, horretarako berariaz gaitutako kontzeptuaren kontura.

Hala egin ondoren, Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiak ekitaldian egindako ordainketak behin betiko aplikatuko ditu gastu-aurrekontuan, ekitaldiaren amaieran egindako ordainketak izan ezik, horiek hurrengo urteko aurrekontuari aplikatuko baitzaizkio.

Zazpi. Ekonomia, Industria eta Lehiakortasun Ministerioaren titularrari ahalmena ematen zaio artikulu honen Bat zenbakian adierazitako hitzarmenek bete beharreko arau eta baldintzak ezar ditzan.

Zortzi. Industriaren eta Enpresa Txiki eta Ertainen Zuzendaritza Nagusiaren titularrari baimena ematen zaio eskabideak aurkezteko epea berrireki dezan, Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiarekin aurrez adostuta, aurreko prozesuetan ez denean agortu artikulu honen Bat zenbakian adierazitako aurrekontu-zuzkidura.

52.artikulua. Enpresa-entitate publikoen eta Estatuko merkataritza-sozietateen abalak.

Estatuko Industria Partaidetzarako Sozietateari baimena ematen zaio 2017ko ekitaldian abalak eman ditzan, gehienez ere 1.210.000 mila euroko mugara arte, itundutako kreditu- eragiketei dagokienez, eta aipaturiko ekitaldian kapitalean zuzeneko edo zeharkako partaidetza duten merkataritza-sozietateek esleitze-lehiaketetatik eratorritako obligazioei dagokienez.

53.artikulua. Emandako abal publikoei buruzko informazioa.

Gobernuak, hiru hilean behin, emandako abal publikoen saldoa eta ezaugarri nagusiak jakinaraziko dizkie Gorte Nagusiei, bere Aurrekontu Bulegoaren bitartez. Bulegoak diputatuen, senatarien eta parlamentu-batzordeen esku jarriko du dokumentazio hori.

III. KAPITULUA

Estatuaren eta Kreditu Ofizialeko Institutuaren arteko harremanak

54.artikulua. Garapena Sustatzeko Kooperazio Funtsa (FONPRODE).

Bat. Garapena Sustatzeko Funtserako zuzkidura 199.230 mila eurokoa izango da 2017an, 12.03.143A.874 aurrekontu-aplikazioaren kontura («Garapena Sustatzeko Funtsa [FONPRODE]»); diru hori Garapena Sustatzeko Funtsari buruzko urriaren 22ko 36/2010 Legeak 2. artikuluan xedatutako helburuetara bideratuko da.

Bi. Ministro Kontseiluak FONPRODE funtsaren konturako eragiketak egiteko baimena eman ahal izango du 2017an, 375.000 mila euroko zenbatekora arte.

Hiru. 2017an, eragiketa itzulgarriak soilik baimendu ahal izango dira FONPRODE funtsaren kontura, bai eta funtsaren kudeaketatik eratorritako gastuei aurre egiteko beharrezko diren eragiketak ere, edota funtsak formalizatutako eragiketei lotutako bestelako gastuei aurre egiteko beharrezko direnak.

Baimena eman ahal izango da, halaber, aurrez Funtsaren kontura emandako kredituak birfinantzatzea xede duten eragiketak egiteko, herrialde mailegu-hartzaileen kanpo-zorra birnegoziatzearren Espainia parte-hartzaile dela adostutako aldebiko edo alde anitzeko akordioak betetzeko egiten badira.

Lau. FONPRODE funtsaren aktiboetatik datozen itzulkin guztiak funts horretarako aurreikusitako zuzkiduraren baliabide gehigarri izango dira, itzulkin horiek Kanpo Arazoetako eta Lankidetzako Ministerioaren ekimenez onetsitako eragiketen ondorio badira. FONPRODE funtsaren kontu korronteetan dauden zenbatekoak ere funtsaren baliabide izango dira, bai eta Altxorrean aurreko ekitaldietako aurrekontu-zuzkiduren kontura FONPRODE funtsaren izenean fiskalizatutako eta gordailututako zenbatekoak ere, horien jatorria edozein izanda ere. Baliabide horiek edozein konpromisori erantzuteko

erabili ahal izango dira, funtsari aplikatu beharreko araudian aurreikusitako prozeduren arabera konpromiso hori FONPRODE funtsaren kontura egitea erabaki bada.

Bost. Kreditu Ofizialeko Institutuari esleitu zaion funtzioa betetzean sortutako gastuak estaltzeko urtero eman beharreko konpentsazioa, Garapena Sustatzeko Funtsari buruzko urriaren 22ko 36/2010 Legearen 14. artikuluan xedatutakoa, FONPRODE funtsaren baliabideen kontura gauzatuko da, Ministro Kontseiluaren akordioaren bidez baimena jaso ostean.

55.artikulua. Uraren eta Saneamenduaren Lankidetza Funtsa (FCAS).

2008rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 26ko 51/2007 Legearen hirurogeita batgarren xedapen gehigarrian aipatutako Uraren eta Saneamenduaren Lankidetza Funtsaren zuzkidura 15.000,00 mila eurokoa izango da 2017an, eta xedapen gehigarri horren hiru zenbakian aurreikusitako xedeetara bideratuko da.

FCASen programen ordainketetatik datozen itzulketak izango dira FCASerako aurreikusitako zuzkidurarako baliabide gehigarriak. Itzulketa horiek Kanpo Arazoetako eta Lankidetzako Ministerioaren ekimenez onetsitakoak izango dira. FCAS funtsaren baliabide izango dira, halaber, kontu korronteetan gordailututako zenbatekoak.

Ministro Kontseiluak Funtsaren konturako eragiketak egiteko baimena eman ahal izango du 2017an, 35.000 mila euroko zenbatekora arte, kontuan hartuta aurreko paragrafoan jasotako baliabide gehigarriak.

2017an, FCASen kargura soilik eragiketa itzulgarriak baimendu ahalko dira, honako salbuespen hauekin:

Funtsaren kudeaketatik eratorritako gastuei aurre egiteko beharrezko diren eragiketak; hau da, ebaluazio-gastuak, jarraipen-gastuak, ikuskapen-gastuak, laguntza teknikorako gastuak eta funtsak formalizatutako eragiketei lotutako bestelako gastuak.

Eragiketa ez-itzulgarriak, guztiz edo partzialki aurrera eramaterik izan ez diren programen itzulketetatik heldu diren baliabide bereziekin finantzatzen direnak, bai eta jada amaituta dauden programen gaindikinetatik datozenak ere, eragiketa horiek itzulketa egiten den ekitaldi berean egiten badira.

Gobernuak, urtearen lehen seihilekoan, aurreko urtean Ministro Kontseiluak funts horren kontura baimendutako eragiketak jakinaraziko dizkie Gorte Nagusiei, Aurrekontu Bulegoaren bitartez. Bulegoak diputatuen, senatarien eta parlamentu-batzordeen esku jarriko du dokumentazio hori.

56.artikulua. Enpresa Nazioartekotzeko Funtsa (FIEM).

Bat. Lege honen indarraldian, Enpresa Nazioartekotzeko Funtsaren zuzkidura 218.087,60 mila eurokoa izango da indarreko ekitaldi ekonomikoan, 27.09.431A.871 aurrekontu-aplikazioaren kontura («Enpresa Nazioartekotzeko Funtsa [FIEM]»), eta Espainiako enpresa nazioartekotzeko finantza-laguntza sistema eraberritzeari buruzko ekainaren 28ko 11/2010 Legearen 4. artikuluan xedatutako helburuetara bideratuko da.

Bi. Indarreko ekitaldi ekonomikoan, Enpresa Nazioartekotzeko Funtsaren (FIEM) konturako eragiketak baimendu ahal izango dira, 500.000 mila euro arte.

Muga horretatik kanpo geratzen dira, espresuki, funtsaren kontura lehendik emandako kredituak birfinantzatzea xede duten eragiketak, herrialde mailegu-hartzaileen kanpo-zorra birnegoziatzearren Espainia parte-hartzaile dela adostutako aldebiko edo alde anitzeko akordioak betetzeko egiten badira.

Ministro Kontseiluak nazioartekotzeari begira garrantzi berezia duten banakako proiektuak baimendu ahal izango ditu, haien zenbatekoari erreparatuta, eta, egoki izanez gero, proiektuaren zati bat zenbaki honen lehen paragrafoan aurreikusitako mugaren barruan egoztea erabaki ahal izango du, eta proiektuaren ondorengo zenbatekoak hurrengo ekitaldietan egoztea, urteko aurrekontuei buruzko legeetan xedatutako mugak aintzat hartuta.

Indarreko ekitaldi ekonomikoan, eragiketa ez-itzulgarriak ezin izango dira FIEM funtsaren kontura baimendu. Muga horretatik kanpo gelditzen dira funtsaren kudeaketak eragindako gastuei aurre egiteko beharrezko diren eragiketak; nolanahi ere, doitu egingo du bere jarduera, finantzaketa-beharrik ez izateko, Kontu Nazionalen Sistema Europarraren arabera.

Hiru. FIEMerako aurreikusitako horniduraz gain, baliabide gehigarriak izango dira indarreko ekitaldi ekonomikoan gauzatuko diren itzulkinak, FIEMen eragiketen edota Garapenerako Laguntza Funtsaren kontura Ekonomia, Industria eta Lehiakortasun Ministerioak onetsitako eragiketen ondorio direnak.

Lau. Kreditu Ofizialeko Institutuari esleitu zaion funtzioa betetzean sortutako gastuak estaltzeko urtero eman beharreko konpentsazioa, Espainiako enpresa nazioartekotzeko finantza-laguntza sistema eraberritzeari buruzko ekainaren 28ko 11/2010 Legearen 11.4 artikuluan xedatutakoa, FIEM funtsaren baliabideen kontura gauzatuko da, Ministro Kontseiluaren akordioaren bidez baimena jaso ostean.

Bost. Gobernuak, urtero, FIEM funtsaren kontura baimendutako eragiketa, proiektu eta jardueren berri emango die Gorte Nagusiei, bere Aurrekontu Bulegoaren bidez, eta Ekonomia eta Gizarte Kontseiluari. Halaber, finantzaketaren helburuen nahiz onuradunen, finantza-baldintzen eta ebaluazioen berri emango die, eta epe horretan abian dauden eragiketen garapenari buruzko xehetasunak emango dizkie. Gorte Nagusietako Aurrekontu Bulegoak diputatuen, senatarien eta parlamentu-batzordeen esku jarriko du dokumentazio hori.

57.artikulua. Estatuak Kreditu Ofizialeko Institutuari egin beharreko diru-itzulketak.

Bat. Estatuak Kreditu Ofizialeko Institutuari Interesen Elkarrekiko Doikuntzarako Hitzarmenaren (CARI) sistema kudeatzearen ondorioz egin beharreko diru-itzulketak.

Lege honen indarraldian, Estatuak honako zenbateko hauek itzuliko dizkio indarreko ekitaldi ekonomikoan Kreditu Ofizialeko Institutuari: institutuak finantza-erakundeei emandako zenbatekoak —Ekintzaileei eta beren nazioartekotzeari laguntzeko irailaren 27ko 14/2013 Legean aurreikusitako interesak doitzeko eragiketak ordaintzeko— eta eragiketa horien kudeaketak Kreditu Ofizialeko Institutuari eragindako kostuak.

Xede horrekin, indarreko ekitaldi ekonomikorako CARI sistemarako zuzkidura 27.09.431A.444 aurrekontu-aplikazioan ageri dena izango da.

Urteko abenduaren 31n sisteman Kreditu Ofizialeko Institutuaren aldeko saldo positiboak egonez gero, institutuak izan dituen kudeaketa-gastuak kendu ondoren, saldo horiek Altxorrean sartuko dira.

Indarreko ekitaldi ekonomikoan onartutako interesak doitzeko eragiketen barruan, Interesen elkarrekiko doikuntzarako hitzarmenen bidez esportaziorako kredituari babes ofiziala emateko prozedurari buruzko Erregelamenduaren (maiatzaren 7ko 677/1993 Errege Dekretuaren bidez onetsia) 4.2 artikuluan adierazitako esportazio-kredituen zenbatekoari dagokionez, 480.000 mila euro onetsi ahal izango dira ekitaldi ekonomiko horretan.

Kreditu Ofizialeko Institutuak, interesen elkarrekiko doikuntzarako eragiketen finantza- kudeaketa optimizatzearren, interes-tasen bilakaerak Altxorrari sor diezaiokeen arriskua estaltzea helburu duten finantza-trukerako eragiketak itundu ahal izango ditu, bere kabuz edo bitartekaritzako finantza-agenteen bidez, aurreko paragrafoan adierazitako diru- sarrera eta zuzkiduren kontura, eta institutuaren beraren Estatutuetan eta jarduteko arauetan xedatutakoari jarraituz; aldez aurretik, nolanahi ere, Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiak aldeko txostena egin beharko du, eta Ekonomia, Industria eta Lehiakortasun Ministerioko Nazioarteko Merkataritzaren eta Inbertsioen Zuzendaritza Nagusiak baimena eman.

Bi. Estatuak Kreditu Ofizialeko Institutuari beste jarduera batzuen ondorioz egin beharreko diru-itzulketak.

Estatuak diruz lagundutako interesen kasuan, Kreditu Ofizialeko Institutuaren bidez gauzatutako finantza-eragiketetan, Ministro Kontseiluaren edo Ekonomia Gaietarako Gobernuaren Ordezko Batzordearen akordioek Estatuko Aurrekontu Orokorretan kredituak

erreserbatzeari edo haien ondoriozko gastua finantzatzeko moduari buruzko informazioa ere jasoko dute.

58.artikulua. Finantza Erakunde Aldeaniztunen akzioak eta partaidetzak eskuratzea.

Bat. Ezin izango da Finantza Erakunde Aldeaniztunen akzioak eta partaidetzak eskuratzeko eragiketarik egin, ez eta haietan eratutako funtsetarako ekarpenik ere, defizit publikoan eragina badute eta 27.06.923P.895 («Finantza Erakunde Aldeaniztunak») aurrekontu-aplikazioaren kontura finantzatzen badira.

Bi. Aurreko zenbakian aurreikusitakoa betetze aldera, Analisi Makroekonomikoaren eta Nazioarteko Ekonomiaren Zuzendaritza Nagusiak txosten bat aurkeztuko du aurrekontu-aplikazio horren konturako finantzaketa-proposamenekin batera; txosten hori defizit publikoan duen eraginari buruzkoa izango da, eta Estatuko Administrazioko Kontu- hartzailetza Nagusiak dagokion eskaera egin baino lehen prestatuko da.

VI. TITULUA

Tributu-arauak

I. KAPITULUA

Zeharkako zergak

1.atala. Balio erantsiaren gaineko zerga

59.artikulua. Salbuespena barne-eragiketetan.

Lege hau indarrean jartzen denetik ondoreak izanik, eta indarraldi mugagabez, aldatu

egiten da Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko abenduaren 28ko 37/1992 Legearen

20.artikuluaren bat puntuko 18. zenbakiko j) letra, eta honela idatzita geratzen da:

20.artikulua. Salbuespenak barne-eragiketetan.

Bat. Honako eragiketa hauek zerga honetatik salbuetsita egongo dira: […]

18.a Honako finantza-eragiketa hauek:

[…]

«j) Erosketa-, salmenta- edo aldaketa-eragiketak eta antzeko zerbitzuak, haien xedea direnean ordainketarako legezko bitartekoak diren dibisak, banku-billeteak eta txanponak, honako salbuespen honekin: bildumako txanponak eta billeteak eta urrezko, zilarrezko eta platinozko piezak.

Aurreko paragrafoan ezarritakoaren ondoreetarako, bildumakotzat joko dira normalean ordainketarako legezko bitarteko gisa erabiltzen ez diren txanpon eta billeteak edo interes numismatikoa dutenak; salbuespena izango dira jaulkitzaileak balio fazialaz gorakoa ez den kopuru baten truke entregatutako bildumako txanponak, horiek zerga ordaintzetik salbuetsita egongo baitira.

Salbuespen hori ez zaie aplikatuko inbertsioko urretzat hartutako urrezko txanponei, lege honen 140. artikuluaren 2. zenbakian ezarritakoari jarraituz.»

60.artikulua. Zerga-tasa murriztuak.

Lege hau indarrean jartzen denetik ondoreak izanik, eta indarraldi mugagabez, aldatu egiten da Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko abenduaren 28ko 37/1992 Legearen

91. artikuluaren bat.2 zenbakiko 2. eta 6. puntuak honela idatzita geratzen dira:

«2.a Ostalaritza, kanpaleku, bainuetxe eta jatetxe zerbitzuak eta, orokorrean, berehala hartzeko jaki eta edarien hornikuntza, baita hartzaileak aldez aurretik eskatuta prestatzen direnean ere.»

«6.a Honako hauetarako sarrera: liburutegiak, artxibo eta dokumentazio- zentroak, museoak, arte-galeriak, pinakotekak, antzokiak, zirkuak, zezen- ikuskizunak, kontzertuak eta zuzeneko gainerako kultur ikuskizunak.»

61.artikulua. Zerga-tasak. Ekipamendu medikoei, aparatuei eta gainerako tresneriari tasa murriztua aplikatu zaie.

Lege hau indarrean jartzen denetik ondoreak izanik, eta indarraldi mugagabez, aldatu egiten da Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko abenduaren 28ko 37/1992 Legearen eranskinaren zortzigarren zenbakiaren lehen gidoia; honela idatzita geratzen da:

«– Betaurrekoak, betaurreko graduatuetarako armazoiak, ukipen-leiar graduatuak eta haiek erabili, zaindu eta mantentzeko behar diren produktuak.»

2.atala. Ondare-eskualdaketen eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga

62.artikulua. Handitasunen eta noble-tituluen eskualdaketen eta birgaitzeen eskala.

Ondare-eskualdaketen eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zergaren Legearen

testu bateginak, irailaren 24ko 1/1993 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoak, 43. artikuluaren lehenengo paragrafoan aipatzen duen eskala honako hau izango da, eta lege hau indarrean jartzen denetik aurrera izango ditu ondoreak:

 

 

Zuzeneko

Zeharkako

Atzerriko tituluak

 

 

birgaitzea eta

 

Eskala

eskualdaketak

eskualdaketak

 

aitortzea

 

 

Euroak

Euroak

 

 

Euroak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.a

Handitasuna duen titulu bakoitzeko.

2.753

6.902

16.548

2.a

Titulurik gabeko handitasun bakoitzeko.

1.968

4.934

11.814

3.a

Handitasunik gabeko titulu bakoitzeko.

785

1.968

4.736

 

 

 

 

 

3.atala. Zerga bereziak

63.artikulua. Nekazaritzan eta abeltzaintzan erabilitako gasolioarengatiko itzulketa partziala.

Ondoreak 2016ko uztailaren 1etik aurrera izango dituela, eta indarraldi mugagabez, aldatu egiten da Zerga Berezien abenduaren 28ko 38/1992 Legearen 52 ter artikuluko bat zenbakia; honela idatzita geratzen da:

«Bat a) Aitortu egiten da gasolioa erostean nekazariek ordaindu dituzten edo jasan dituzten hidrokarburoen gaineko zergaren kuoten itzulketarako eskubidea, erosketa horietan Zerga Bereziei buruzko abenduaren 28ko 38/1992 Legearen 50.1 artikuluaren 1.4 epigrafean ezarritako zerga-tasa ordaindu denean, betiere erosketa horiek aurreko urte natural osoan egin badira.

b)Itzuli beharreko kuoten zenbatekoa honako hau izango da: aipatutako aldian nekazaritzan —baratzezaintza, abeltzaintza eta basogintza barne— egiazki erabilitako gasolioaren bolumenak —litroak, milakotan emanda— osatzen duen oinarrian 1.000 litro bakoitzeko 63,71 euroko tasa aplikatzearen emaitza.»

II. KAPITULUA

Beste tributu batzuk

64. artikulua. Tasak.

Bat. Lege honek indarra hartzen duenetik aurrera, Estatuko Ogasunaren tasen zenbateko finkoko tasak handitu egingo dira, 2016an galdagarri zen zenbatekoari 1,01 koefizientea aplikatuz lortzen den zenbatekoraino, 2016rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko urriaren 29ko 48/2015 Legearen 74. artikuluan xedatutakoaren arabera.

Aurreko paragrafoan aurreikusitakoa ez zaie aplikatuko 2016ko urtarrilaren 1etik aurrera emandako arauen bidez sortutako tasei, ez eta egun horretatik aurrera emandako arauen bidez berariaz eguneratutakoei ere.

Lehenengo paragrafoan aurreikusitakotik salbuetsita egongo da katastro- erregularizazioaren tasaren zenbatekoa; tasa hori martxoaren 5eko 1/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitako Higiezinen Katastroari buruzko Legearen testu bateginaren hirugarren xedapen gehigarriaren Zortzi zenbakiko d) letran dago aurreikusita.

Lehen paragrafoan xedatutakoa gorabehera, 2017an 2016ko zenbatekoetan mantenduko dira hurbiltze-tasak, 2016rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko urriaren 29ko 48/2015 Legearen 76. artikuluan adierazitakoarekin bat.

Trafikoko Buruzagitza Nagusiak eska ditzakeen tasen zenbatekoak, arestian adierazitako koefizientea aplikatu ostean, euroaren 10 zentimoren goiko multiplo hurbilenaren arabera doituko dira, doitu beharreko kopurua euroaren 10 zentimoren multiploa denean salbu.

Bi. Zenbateko finkoko tasatzat jotzen dira oinarriaren portzentaje baten bidez zehazten ez direnak, edota diru-unitatetan zenbatesten ez den oinarria dutenak.

Hiru. 2017an, 2016ko zenbatekoetan mantentzen dira zorte-, enbido- edo zori-jokoen alderdi zigortzaile, administratibo eta fiskalak arautzen dituen otsailaren 25eko 16/1977 Errege Lege Dekretuaren 3. artikuluaren 4. zenbakian ezarritako tasa eta zenbateko finkoak, 2016rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko urriaren 29ko 48/2015 Legearen 74.hiru artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz.

Lau. 2017ko urtarrilaren 1etik aurrera indarra izanik eta indarraldi mugagabez, honako hau izango da nortasun agiri nazionalerako eta pasaporteetarako tasen zenbatekoa:

 

Tasaren zenbatekoa

Tasak

 

Eurotan

 

 

013 tasa, pasaportea jaulkitzekoa.

26,00

014 tasa, NANa jaulkitzekoa.

11,00

 

 

65.artikulua. Jabari publiko irrati-elektrikoa erreserbatzeagatiko tasa.

Bat. Telekomunikazioei buruzko maiatzaren 9ko 9/2014 Lege Orokorraren (aurrerantzean, Telekomunikazioen Lege Orokorra) I. eranskinaren 3. zenbakian jabari publiko irrati-elektrikoa erreserbatzeagatik ezarritako tasa honako formula honen arabera kalkulatu behar da:

T = [N × V]/166,386= [S (km2) × B (kHz) × F (C1, C2, C3, C4, C5)]/166,386

Non:

T = urteko tasaren zenbatekoa, eurotan.

N= erreserba irrati-elektrikoko unitateen kopurua (URR), S x B-ren emaitza gisa kalkulaturik; hau da, zerbitzugunearen kilometro koadroko azalera bider kHz-tan adierazitako banda-zabalera erreserbatua.

V= URR-ren balioa, Telekomunikazioen Lege Orokorrean ezarritako bost Ci koefizienteen arabera zehaztuta; koefiziente horien kuantifikazioa, aipatutako lege horren arabera, Estatuko Aurrekontu Orokorren Legean ezarriko da.

F (C1, C2, C3, C4, C5) = funtzio hau aurretik adierazitako bost koefizienteen emaitza da.

Estatuko lurralde osoan eragiten duten jabari publiko irrati-elektrikoaren erreserbetan, tasa kalkulatzeko kontuan hartu beharreko S azaleraren balioa 505.990 kilometro koadrokoa izango da.

Hala dagokien irrati-komunikazioetako zerbitzuetan, kontuan hartu beharreko S azaleraren barruan Espainiako jurisdikziopeko urak edo aire-esparrua ere jaso ahal izango dira.

Jabari publiko irrati-elektrikoa erreserbatzeagatiko tasa dela eta ordaindu beharreko gutxieneko zenbatekoa 100 eurotan mantentzen da.

Irrati-komunikazioetako zerbitzu bakoitzean C1 eta C5 arteko koefizienteen balioa zehazteko, Telekomunikazioen Lege Orokorrak eta berau garatzen duten erregelamendu- arauek ematen dieten esanahia hartu da kontuan; hots:

1)C1 koefizientea: Banden erabilera- eta pilaketa-maila, eremu geografiko guztietan. Kontzeptu hauek balioesten dira:

Emakida edo baimen bakoitzeko maiztasun kopurua.

Hiriko edo landako gunea.

Zerbitzugunea.

2)C2 koefizientea: Zerbitzuari emango zaion erabilera mota, eta, bereziki, zerbitzua ematen duena Telekomunikazioen Lege Orokorraren III. tituluan zerbitzu publikoetarako ezarritako betebeharrak betetzera behartuta dagoen. Kontzeptu hauek balioesten dira:

Beste sare batzuetarako euskarria (azpiegitura).

Hirugarrenentzako prestazioa.

Autoprestazioa.

Eskubide esklusiboak dituzten telefonia-zerbitzuak.

Irrati-difusioko zerbitzuak.

3)C3 koefizientea: Espektroko banda edo azpibanda. Kontzeptu hauek balioesten

dira:

Bandaren ezaugarri irrati-elektrikoak (eskatutako zerbitzurako banda egokia den). Bandari emango zaion erabilera.

Azpibandaren erabilera esklusiboa edota partekatua.

4)C4 koefizientea: Erabiltzen diren tresneria eta teknologia. Kontzeptu hauek balioesten dira:

Sare konbentzionalak.

Ausaz esleitutako sareak.

Irrati-loturako modulazioa.

Erradiazio-diagrama.

5)C5 koefizientea: Erreserbatutako jabari publikoaren erabilerak edo aprobetxamenduak eragindako balio ekonomikoa. Kontzeptu hauek balioesten dira:

Esperientzia ez-komertzialak.

Zerbitzuaren errentagarritasun ekonomikoa.

Bandaren gizarte-interesa.

Merkatuko eskariaren ondorio diren erabilerak.

Biztanleriaren dentsitatea.

Tasa zehazteko orduan aintzat hartu beharreko faktore guztiak kontuan harturik, zerbitzu bakoitzerako hainbat modalitate ezarri dira, eta horietako bakoitzari identifikazio- kode bat esleitu zaio.

Ondoren, koefizienteak haztatzeko faktoreak datoz adierazita, bai eta erreferentzia- balioarekiko izan dezaketen balioespen-marjina ere. Erreferentzia-balioa lehenetsita hartzen da, eta, zerbitzuaren edo egindako erreserbaren izaeragatik, dagokion koefizientea aplikatzerik ez dagoen kasuetan aplikatzen da:

C1 koefizientea: Koefiziente honen bidez, zerbitzu jakin baterako maiztasun-banden okupazio-maila hartzen da kontuan. Horretarako, maiztasun-marjinetako tabulazio bat egin da; beheko eta goiko muturretan, dagozkien zerbitzuetan erabili ohi diren bandak daude jasota. Koefiziente honek erabilera-eremu geografikoa ere hartzen du kontuan; oro har bi hauek bereizten ditu: interes eta erabilera handiko eremuak (hirigune handiak), eta interes eta erabilera txikiko eremuak (udalerri txikiak eta landa-guneak, esaterako). Hasteko, pilaketa txikieneko eta erabilera eskaseko eremu geografikoetarako erreferentzia- edo unitate-balio bat finkatzen da, eta kontzeptu hauengatik kostu erlatiboa gehienez bira igotzen da, gehien eskatutako maiztasun-bandetan eta interes edo erabilera handiko eremuetan.

Kontzeptua

Balio-eskala

Oharrak

 

 

 

Erreferentzia-balioa.

1

Zerbitzu bakoitzean, modalitate batean

 

 

edo batzuetan aplikatu beharrekoa.

Balio-marjina.

1 eta 2 artean

Erabilera handiko/txikiko eremua.

+ % 25

Eragindako modalitate eta kontzeptuetan,

Bandaren eskaria.

Gehienez + % 20

zerbitzu eta maiztasun-bandengatik

Emakidak eta erabiltzaileak.

Gehienez + % 30

berariazko irizpideen arabera aplikatu

beharrekoak.

 

 

C2 koefizientea: Koefiziente honen bidez, bereizketa egiten da autoprestazio-sareen eta hirugarrenei, kontraprestazio ekonomiko baten truke, irrati-komunikazioen zerbitzu bat emateko xedea duten sareen artean. Azken horien barruan, zerbitzu publiko izaera hartu da kontuan; hala, koefiziente honen balioan, aintzat hartu da Telekomunikazioen Lege Orokorraren I. eranskinean zerbitzu publikoetarako ezarritako hobaria, eta parametro honetarako ezarritako balioan jasota gelditu da.

Kontzeptua

Balio-eskala

Oharrak

 

 

 

Erreferentzia-balioa.

1

Zerbitzu bakoitzean, modalitate batean

 

 

edo batzuetan aplikatu beharrekoa.

Balio-marjina.

1 eta 2 artean

Hirugarrenentzako prestazioa/

Gehienez + % 10

Eragindako modalitate eta kontzeptuetan,

autoprestazioa.

 

zerbitzu eta maiztasun-bandengatik

 

 

berariazko irizpideen arabera aplikatu

 

 

beharrekoak.

 

 

 

C3 koefizientea: C3 koefizientearen bidez, maiztasun jakin baten edo maiztasunen azpibanda jakin baten jabari publiko irrati-elektrikoaren erreserba emateko modalitateak hartzen dira kontuan, bakarrik edo eremu geografiko zehatz batean beste erabiltzaile batzuekin partekatuta. Aukera horiek zerbitzu mugikorrari ere aplikatzen zaizkio. Beste zerbitzu batzuetan, jabari publiko irrati-elektrikoaren erreserbak esklusiboa izan behar du, bere izaera dela eta. Maiztasunak Esleitzeko Koadro Nazionaleko (CNAF) erabilera-joeren eta aurreikuspenen arabera zerbitzurako egokiak ez diren bandetan eskatutako erreserbek tasa handiagoa izango dute, erabilera irrati-elektrikoak harmonizatzeko joera laguntzearren; hori koefiziente honen balioespenean islatzen da.

Kontzeptua

Balio-eskala

Oharrak

 

 

 

Erreferentzia-balioa.

1

Zerbitzu bakoitzean, modalitate batean

 

 

edo batzuetan aplikatu beharrekoa.

Balio-marjina.

1 eta 2 artean

Maiztasun esklusiboa/partekatua.

Gehienez + % 75

Eragindako modalitate eta kontzeptuetan,

Maiztasun-bandaren egokitasuna.

Gehienez + % 60

zerbitzu eta maiztasun-bandengatik

 

 

berariazko irizpideen arabera aplikatu

 

 

beharrekoak.

C4 koefizientea: Koefiziente honen bidez, beste modu batean hazta daitezke erabilitako teknologiak edo sistemak, irrati-maiztasunen espektroa modu efizienteenean erabiltzen dutenak laguntzeko. Esate baterako, sare mugikorretan, kanala ausaz esleitzeko sistemak erabiltzea hobesten da, esleipen finkoko tradizionalak erabili beharrean. Irrati-loturei dagokienez, erabilitako modulazio mota faktore erabakigarria da banda-zabalerako unitate bakoitzak informazioa igortzeko duen gaitasuna balioesteko orduan, eta hori kontuan hartu da, oro har, maiztasun-bandaren arabera erabilgarri dauden teknologiei so eginez. Irrati- difusioan, kontuan hartu dira irrati-difusio soinuduneko sistema berriak, analogiko klasikoez gain.

Kontzeptua

Balio-eskala

Oharrak

 

 

 

Erreferentzia-balioa.

2

Zerbitzu bakoitzean, modalitate batean

 

 

 

edo batzuetan aplikatu beharrekoa.

Balio-marjina.

 

1 eta 2 artean

E r a b i l i t a k o

t e k n o l o g i a /

Gehienez + % 50

Eragindako modalitate eta kontzeptuetan,

erreferentziako teknologia.

 

zerbitzu eta maiztasun-bandengatik

 

 

 

berariazko irizpideen arabera aplikatu

 

 

 

beharrekoak.

 

 

 

 

C5 koefizientea: Koefiziente horren bidez, zerbitzu jakin batek ikuspegi irrati-elektrikotik antzekoak diren beste zerbitzu batzuen aurrean duen gizarte-garrantzia hartzen da kontuan. Aintzat hartzen du eskainitako zerbitzuaren interes ekonomiko edo errentagarritasun erlatiboa ere; hala, banda-zabalerako unitate bakoitzeko, gehiago kargatzen ditu interes eta errentagarritasun handiko zerbitzuak, ikuspegi irrati-elektrikotik antzekoak izanik, oso bestelako errentagarritasuna duten eta hainbesteko gizarte- garrantzirik ez duten beste batzuk baino.

Irrati-difusioan, zerbitzuaren berezitasunak direla kausa, jabari publiko irrati- elektrikoaren erreserba jakin baten tasa finkatzeko orduan, faktore erabakigarria izan da aipatutako irratiaren zerbitzugunean dagoen biztanleria-dentsitatea.

Maiztasunak emisio esperimentalak egiteko erreserbatu direnean, titularrarentzat kontraprestazio ekonomikorik gabe, eta xedea denbora mugatu eta zehatz batez teknologia berriak ikertu eta garatzea denean, C5 koefizientearen balioa balio orokorraren % 15 izango da.

Kontzeptua

Balio-eskala

Oharrak

 

 

 

Erreferentzia-balioa.

1

Zerbitzu bakoitzean, modalitate batean

 

 

edo batzuetan aplikatu beharrekoa.

Balio-marjina.

> 0

Errentagarritasun ekonomikoa.

Gehienez + % 30

Eragindako modalitate eta kontzeptuetan,

Zerbitzuaren gizarte-interesa.

– % 20ra arte

zerbitzu eta maiztasun-bandengatik

Biztanleria.

Gehienez + % 100

berariazko irizpideen arabera aplikatu

beharrekoak.

Esperientzia ez-komertzialak.

− % 85

 

 

 

 

Jabari publiko irrati-elektrikoa erreserbatzeagatiko tasaren kalkulua

Zerbitzu irrati-elektrikoak eta kontuan hartutako modalitateak

Honako talde edo sailkapen hauek jaso dira:

1.Zerbitzu mugikorrak.

1.1Lurreko zerbitzu mugikorra eta lotutako zerbitzuak.

1.2Estaldura nazionaleko lurreko zerbitzu mugikorra.

1.3Komunikazio elektronikoko zerbitzuak (hirugarrenentzako prestazioa).

1.4Itsasoko zerbitzu mugikorra.

1.5Zerbitzu mugikor aeronautikoa.

1.6Satelite bidezko zerbitzu mugikorra.

1.7Banda zabaleko lurreko komunikazio mugikorren sistemak.

1.8Trenbide bidezko komunikazioen Europako sistema (GSM-R).

2.Zerbitzu finkoa.

2.1Puntutik punturako zerbitzu finkoa.

2.2Puntutik puntu anitzerako zerbitzu finkoa.

2.3Satelite bidezko zerbitzu finkoa.

2.4Zerbitzu finkoa 57-64 GHz bitarteko maiztasun-bandan.

3.Irrati-difusioko zerbitzua.

3.1Soinudun irrati-difusioa.

3.2Telebista.

3.3Irrati-difusioaren zerbitzu osagarriak.

4.Beste zerbitzu batzuk.

4.1Irrati-nabigazioa.

4.2Irrati-determinazioa.

4.3Irrati-lokalizazioa.

4.4Satelite bidezko zerbitzuak: ikerketa espaziala, eragiketa espazialak, eta abar.

4.5Aurreko zenbakietan jaso gabeko zerbitzuak.

Kontuan hartuz gero zerbitzu irrati-elektrikoen talde horiek, zerbitzua eskaintzeko maiztasun-banda posibleak eta bost koefizienteak —zerbitzu jakin bateko jabari publiko irrati-elektrikoaren erreserben tasa kalkulatzeko aintzat hartu beharreko kontzeptuak edo faktoreak barne—, jarraian adierazitako modalitateak lortzen dira.

1.Zerbitzu mugikorrak.

1.1Lurreko zerbitzu mugikorra eta lotutako zerbitzuak.

Sailkapen honen barruan, lurreko zerbitzu mugikorraren sareetarako jabari publiko irrati-elektrikoaren erreserbak eta bestelako modalitate batzuk daude jasota, hala nola portuetako eragiketak eta itsasontziak mugitzekoak, eta kanal bakarreko loturak, banda estuko zerbitzu finkokoak.

Telekomunikazioen Lege Orokorraren I. eranskinaren 3.1 zenbakian ezarritako bost koefizienteetan oinarrituta, hainbat modalitate bereizi behar dira lurreko zerbitzu mugikorraren sareetan, eta bereiz ebaluatu behar dira erreserba jakin baten tasa finkatzeko irizpideak.

Modalitate bakoitzean, tasa kalkulatu ahal izateko nahitaez bereizi behar diren maiztasun-marjinak tabulatu dira, maiztasun-banden okupazio erlatiboa aintzat hartzeko, bai eta Telekomunikazioen Lege Orokorrean jasotako beste alderdi batzuk ere; adibidez, maiztasun-banda jakin bat aurreikusitako zerbitzurako egokia den edo ez.

Maiztasun-marjina horien barruan, CNAF koadroan zerbitzuari erreserbatutako maiztasun-bandetan soilik erreserbatu ahalko da jabari publiko irrati-elektrikoa.

Zerbitzu mugikorraren sareei dagokienez, tasa kalkulatzeko orduan, erabilera handiko eremu geografikoaren modalitatea erabiltzen da, oro har; betiere, sare-estaldurak 50.000 biztanle baino gehiagoko udalerriak biltzen baditu, osotasunean edo partzialki. Maiztasunak hainbat bandatan dauzkaten sareen kasuan, bakoitzari modu independentean aplikatuko zaio eremu geografikoaren kontzeptua.

1.1.9zenbakian epigrafe honetan jasotako modalitateentzat xedatutakoa hala izanik ere, kanalizazioaren balioa eta erabilitako maiztasun kopurua biderkatzearen emaitza da kontuan hartu beharreko B bandaren zabalera.

1.1.1Zerbitzu mugikorra, esleipen finkoa/maiztasun partekatua/erabilera txikiko eremua/autoprestazioa.

Kontuan hartu beharreko S azalera dagokion jabari publiko irrati-elektrikoaren erreserban ageri dena da. Kalkulua egiteko, 1.000 kilometro koadroko gutxieneko azalera ezarri da.

 

 

 

Koefizienteak

 

 

Maiztasunak

 

 

 

 

 

Modalitate-kodea

C1

C2

C3

C4

C5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f < 100 MHz . . . . . . . . . . . . . .

1,2

1,25

1

1,3

0,4707

1111

100-200 MHz . . . . . . . . . . . . .

1,7

1,25

1

1,3

0,5395

1112

200-400 MHz . . . . . . . . . . . . .

1,6

1,25

1,1

1,3

0,4937

1113

400-1.000 MHz. . . . . . . . . . . .

1,5

1,25

1,2

1,3

0,5049

1114

1.000-3.000 MHz . . . . . . . . . .

1,1

1,25

1,1

1,3

0,4590

1115

> 3.000 MHz. . . . . . . . . . . . . .

1

1,25

1,2

1,3

0,4590

1116

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2Zerbitzu mugikorra, esleipen finkoa/maiztasun partekatua/erabilera handiko eremua/autoprestazioa.

Kontuan hartu beharreko S azalera dagokion jabari publiko irrati-elektrikoaren erreserban ageri dena da. Kalkulua egiteko, 1.000 kilometro koadroko gutxieneko azalera ezarri da.

 

 

 

Koefizienteak

 

 

 

Maiztasunak

 

 

 

 

 

 

 

Modalitate-kodea

C1

C2

 

C3

 

C4

C5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f < 100 MHz . . . . . . . . . . . . . .

1,4

1,25

 

1

 

1,3

0,4707

1121

100-200 MHz . . . . . . . . . . . . .

2

1,25

 

1

 

1,3

0,5395

1122

200-400 MHz . . . . . . . . . . . . .

1,8

1,25

 

1,1

 

1,3

0,4937

1123

400-1.000 MHz. . . . . . . . . . . .

1,7

1,25

 

1,2

 

1,3

0,5049

1124

1.000-3.000 MHz . . . . . . . . . .

1,25

1,25

 

1,1

 

1,3

0,4590

1125

> 3.000 MHz. . . . . . . . . . . . . .

1,15

1,25

 

1,2

 

1,3

0,4590

1126

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3Zerbitzu mugikorra, esleipen finkoa/maiztasun esklusiboa/erabilera txikiko eremua/autoprestazioa.

Kontuan hartu beharreko S azalera dagokion jabari publiko irrati-elektrikoaren erreserban ageri dena da. Kalkulua egiteko, 1.000 kilometro koadroko gutxieneko azalera ezarri da.

 

 

 

Koefizienteak

 

 

Maiztasunak

 

 

 

 

 

Modalitate-kodea

C1

C2

C3

C4

C5

 

 

f < 100 MHz . . . . . . . . . . . . . .

1,2

1,25

1,5

1,3

0,4707

1131

100-200 MHz . . . . . . . . . . . . .

1,7

1,25

1,5

1,3

0,5395

1132

200-400 MHz . . . . . . . . . . . . .

1,6

1,25

1,65

1,3

0,4937

1133

 

 

 

Koefizienteak

 

 

Maiztasunak

 

 

 

 

 

Modalitate-kodea

C1

C2

C3

C4

C5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400-1.000 MHz. . . . . . . . . . . .

1,5

1,25

1,8

1,3

0,5049

1134

1.000-3.000 MHz . . . . . . . . . .

1,1

1,25

1,65

1,3

0,4590

1135

> 3.000 MHz. . . . . . . . . . . . . .

1

1,25

1,8

1,3

0,4590

1136

 

 

 

 

 

 

 

1.1.4Zerbitzu mugikorra, esleipen finkoa/maiztasun esklusiboa/erabilera handiko eremua/autoprestazioa.

Kontuan hartu beharreko S azalera dagokion jabari publiko irrati-elektrikoaren erreserban ageri dena da. Kalkulua egiteko, 1.000 kilometro koadroko gutxieneko azalera ezarri da.

 

 

 

Koefizienteak

 

 

Maiztasunak

 

 

 

 

 

Modalitate-kodea

C1

C2

C3

C4

C5

 

 

f < 100 MHz . . . . . . . . . . . . . .

1,4

1,25

1,5

1,3

0,4707

1141

100-200 MHz . . . . . . . . . . . . .

2

1,25

1,5

1,3

0,5395

1142

200-400 MHz . . . . . . . . . . . . .

1,8

1,25

1,65

1,3

0,4937

1143

400-1.000 MHz. . . . . . . . . . . .

1,7

1,25

1,8

1,3

0,5049

1144

1.000-3.000 MHz . . . . . . . . . .

1,25

1,25

1,65

1,3

0,4590

1145

> 3.000 MHz. . . . . . . . . . . . . .

1,15

1,25

1,8

1,3

0,4590

1146

 

 

 

 

 

 

 

1.1.5Zerbitzu mugikorra, esleipen finkoa/maiztasun esklusiboa/edozein eremu/ hirugarrenentzako prestazioa.

Kontuan hartu beharreko S azalera dagokion jabari publiko irrati-elektrikoaren erreserban ageri dena da. Kalkulua egiteko, 1.000 kilometro koadroko gutxieneko azalera ezarri da.

 

 

 

Koefizienteak

 

 

 

Maiztasunak

 

 

 

 

 

 

 

Modalitate-kodea

C1

C2

 

C3

 

C4

C5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f < 100 MHz . . . . . . . . . . . . . .

1,4

1,375

 

1,5

 

1,3

0,4707

1151

100-200 MHz . . . . . . . . . . . . .

2

1,375

 

1,5

 

1,3

0,5395

1152

200-400 MHz . . . . . . . . . . . . .

1,8

1,375

 

1,65

 

1,3

0,4937

1153

400-1.000 MHz. . . . . . . . . . . .

1,7

1,375

 

1,8

 

1,3

0,5049

1154

1.000-3.000 MHz . . . . . . . . . .

1,25

1,375

 

1,65

 

1,3

0,4590

1155

> 3.000 MHz. . . . . . . . . . . . . .

1,15

1,375

 

1,8

 

1,3

0,4590

1156

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.6Zerbitzu mugikorra, ausazko esleipena/maiztasun esklusiboa/edozein eremu/ autoprestazioa.

Kontuan hartu beharreko S azalera dagokion jabari publiko irrati-elektrikoaren erreserban ageri dena da. Kalkulua egiteko, 1.000 kilometro koadroko gutxieneko azalera ezarri da.

 

 

 

Koefizienteak

 

 

 

Maiztasunak

 

 

 

 

 

 

 

Modalitate-kodea

C1

C2

 

C3

 

C4

C5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f < 100 MHz . . . . . . . . . . . . . .

1,1

1,25

 

2

 

1

0,1491

1161

100-200 MHz . . . . . . . . . . . . .

1,6

1,25

 

2

 

1

0,21468

1162

200-400 MHz . . . . . . . . . . . . .

1,7

1,25

 

2

 

1

0,1491

1163

400-1.000 MHz. . . . . . . . . . . .

1,4

1,25

 

2

 

1

0,1640

1164

 

 

 

Koefizienteak

 

 

 

Maiztasunak

 

 

 

 

 

 

 

Modalitate-kodea

C1

C2

 

C3

 

C4

C5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.000-3.000 MHz . . . . . . . . . .

1,1

1,25

 

2

 

1

0,1491

1165

> 3.000 MHz. . . . . . . . . . . . . .

1

1,25

 

2

 

1

0,1491

1166

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.7Zerbitzu mugikorra, ausazko esleipena/maiztasun esklusiboa/edozein eremu/ hirugarrenentzako prestazioa.

Kontuan hartu beharreko S azalera dagokion jabari publiko irrati-elektrikoaren erreserban ageri dena da. Kalkulua egiteko, 1.000 kilometro koadroko gutxieneko azalera ezarri da.

 

 

 

Koefizienteak

 

 

 

Maiztasunak

 

 

 

 

 

 

 

Modalitate-kodea

C1

C2

 

C3

 

C4

C5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f < 100 MHz . . . . . . . . . . . . . .

1,1

1,375

 

2

 

1

0,1491

1171

100-200 MHz . . . . . . . . . . . . .

1,6

1,375

 

2

 

1

0,1491

1172

200-400 MHz . . . . . . . . . . . . .

1,7

1,375

 

2

 

1

0,1097

1173

400-1.000 MHz. . . . . . . . . . . .

1,4

1,375

 

2

 

1

0,1491

1174

1.000-3.000 MHz . . . . . . . . . .

1,1

1,375

 

2

 

1

0,1491

1175

> 3.000 MHz. . . . . . . . . . . . . .

1

1,375

 

2

 

1

0,1491

1176

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.8Irrati-bilaketa (maiztasun esklusiboa/edozein eremu/hirugarrenentzako prestazioa).

Kontuan hartu beharreko S azalera dagokion jabari publiko irrati-elektrikoaren erreserban ageri dena da.

 

 

 

Koefizienteak

 

 

Maiztasunak

 

 

 

 

 

Modalitate-kodea

C1

C2

C3

C4

C5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f < 50 MHz . . . . . . . . . . . . . . .

1

2

1

2

19,5147

1181

50-174 MHz . . . . . . . . . . . . . .

1

2

1

1,5

0,3444

1182

> 174 MHz . . . . . . . . . . . . . . .

1

2

1,3

1

0,3444

1183

 

 

 

 

 

 

 

1.1.9 Irismen laburreko gailuak: Teleaginteak, alarmak, datuak, etab./edozein eremu.

Multzo honetan, irismen laburreko sistemak sartzen dira; betiere, sarearen zerbitzu- erradioa 3 kilometrotik gorakoa ez bada. Kontuan hartu beharreko S azalera zerbitzuguneari dagokiona izango da.

Estaldura handiagoko sareetarako, gainerako zerbitzu mugikorren edo zerbitzu finkoen artetik egokia den modalitatea aplikatuko da, zerbitzuaren izaera eta sarearen berezko ezaugarriak aintzat hartuta.

Kontuan hartu beharreko B banda-zabalera hauxe izango da: kanalizazio-balioa erabilitako maiztasun kopuruaz biderkatzearen emaitza. Emisioaren ezaugarri teknikoen ondorioz, adierazitako kanalizazioetako bat ere aplikatzerik ez badago, emisioaren izendapenaren banda-zabalera hartuko da, eta, halakorik ez badago, CNAF koadroan aplikazio horietara zuzendutako maiztasun-banda osoa aplikatuko da.

 

 

 

Koefizienteak

 

 

Maiztasunak

 

 

 

 

 

Modalitate-kodea

C1

C2

C3

C4

C5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f < 50 MHz . . . . . . . . . . . . . . .

1,7

1,25

1,5

1

19,5147

1191

50-174 MHz . . . . . . . . . . . . . .

2

1,25

1,5

1

19,5147

1192

 

 

 

Koefizienteak

 

 

Maiztasunak

 

 

 

 

 

Modalitate-kodea

C1

C2

C3

C4

C5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

406-470 MHz . . . . . . . . . . . . .

2

1,25

1,5

1

19,5147

1193

862-870 MHz . . . . . . . . . . . . .

1,7

1,25

1,5

1

19,5147

1194

> 1.000 MHz. . . . . . . . . . . . . .

1,7

1,25

1,5

1

19,5147

1195

 

 

 

 

 

 

 

1.2Estaldura nazionaleko lurreko zerbitzu mugikorra.

Kontuan hartu beharreko B banda-zabalera, kanalizazio-balioa erabilitako maiztasun kopuruaz biderkatzearen emaitza da.

1.2.1Zerbitzu mugikorra, esleipen finkoa/estaldura nazionaleko sareak. Kontuan hartu beharreko S azalera lurralde nazional osoari dagokiona da.

 

 

 

Koefizienteak

 

 

Maiztasunak

 

 

 

 

 

Modalitate-kodea

C1

C2

C3

C4

C5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f < 100 MHz . . . . . . . . . . . . . .

1,4

1,375

2

1,25

17,05 10-3

1211

100-200 MHz . . . . . . . . . . . . .

1,6

1,375

2

1,25

17,05 10-3

1212

200-400 MHz . . . . . . . . . . . . .

1,44

1,375

2

1,25

17,05 10-3

1213

400-1.000 MHz. . . . . . . . . . . .

1,36

1,375

2

1,25

17,05 10-3

1214

1.000-3.000 MHz . . . . . . . . . .

1,25

1,375

2

1,25

17,05 10-3

1215

> 3.000 MHz. . . . . . . . . . . . . .

1,15

1,375

2

1,25

17,05 10-3

1216

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2Zerbitzu mugikorra, ausazko esleipena/estaldura nazionaleko sareak. Kontuan hartu beharreko S azalera lurralde nazional osoari dagokiona da.

 

 

 

Koefizienteak

 

 

Maiztasunak

 

 

 

 

 

Modalitate-kodea

C1

C2

C3

C4

C5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f < 100 MHz . . . . . . . . . . . . . .

1,1

1,375

2

1

0,164010

1221

100-200 MHz . . . . . . . . . . . . .

1,6

1,375

2

1

0,236148

1222

200-400 MHz . . . . . . . . . . . . .

1,7

1,375

2

1

0,164010.

1223

400-1.000 MHz. . . . . . . . . . . .

1,4

1,375

2

1

0,164010

1224

1.000-3.000 MHz . . . . . . . . . .

1,1

1,375

2.

1

0,164010

1225

> 3.000 MHz. . . . . . . . . . . . . .

1

1,375

2

1

0,164010

1226

 

 

 

 

 

 

 

1.3Komunikazio elektronikoko zerbitzuak (hirugarrenentzako prestazioa).

1.3.1Komunikazio elektronikoen lurreko sistemak (hirugarrenentzako prestazioa). Kontuan hartu beharreko S azalera eta B banda-zabalera jabari publiko irrati-elektrikoaren erreserban ageri direnak izango dira.

 

 

 

 

Koefizienteak

Modalitate-

Maiztasunak

 

 

 

 

 

C1

C2

C3

C4

C5

kodea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

790-821 MHz, 832-862 MHz, 880-915 MHz

2

2

1

1,8

3,543 10-2

1321

eta 925-960 MHz bandak.

 

 

 

 

 

 

1.710-1.785 MHz eta 1.805-1.880 MHz

2

2

1

1,6

3,190 10-2

1331

bandak.

 

 

 

 

 

 

1.900-1.980, 2.010-2.025 eta 2.110-2.170

2

2

1

1,5

4,251 10-2

1351

MHz bandak.

 

 

 

 

 

 

2.500-2.690 MHz banda.

2

2

1

1,5

9,182 10-3 K

1381

1.452-1.492 MHz banda.

2

2

1

1,5

2,041 10-2

1322

 

 

 

 

Koefizienteak

 

Modalitate-

Maiztasunak

 

 

 

 

 

 

C1

C2

C3

C4

 

C5

kodea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.400-3.800 MHz banda.

2

2

1

1,5

 

093 10-3

1323

 

 

 

 

 

 

 

 

Biztanle gutxiko autonomia-erkidegoetan lizitazio-prozedura baten bidez esleitutako emakidetan, 2.500-2.690 MHz bandan, C5 koefizientea biztanleriaren funtzioko K faktore baten bidez haztatzen da. K koefizientearen balio puntualak eta eragindako autonomia- erkidegoak hauek dira: Gaztela-Mantxa, K=0,284; Extremadura, K=0,286; Gaztela eta Leon, K=0,293; Aragoi, K=0,304; Nafarroa, K=0,66; eta Errioxa, K=0,688.

1.3.2Aireontzien barruko komunikazio-zerbitzu mugikorrak (hirugarrenentzako prestazioa).

Kontuan hartu beharreko S azalera 1 kilometro koadrokoa izango da 200 aireontziko edo zatiki bakoitzeko.

Kontuan hartu beharreko B banda-zabalera erabilitako teknologiaren arabera erreserbatutako guztia izango da.

 

 

 

Koefizienteak

 

Modalitate-

Maiztasunak

 

 

 

 

 

 

C1

C2

 

C3

C4

C5

kodea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CNAFen aurreikusitako bandetan

1,4

2

 

1

1

1,20

1371

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.3Itsasontzien barruko komunikazio-zerbitzu mugikorrak (hirugarrenentzako prestazioa).

Kontuan hartu beharreko S azalera 1 kilometro koadrokoa izango da 200 itsasontziko edo zatiki bakoitzeko.

Kontuan hartu beharreko B banda-zabalera erabilitako teknologiaren arabera erreserbatutako guztia izango da.

 

 

 

Koefizienteak

 

 

Modalitate-

Maiztasunak

 

 

 

 

 

 

 

C1

C2

 

C3

 

C4

C5

kodea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CNAFen aurreikusitako bandetan

1,4

2

 

1

 

1

1,40

1391

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4Itsasoko zerbitzu mugikorra.

Kontuan hartu beharreko S azalera dagokion jabari publiko irrati-elektrikoaren erreserban ageri dena da.

Kontuan hartu beharreko B banda-zabalera, kanalizazio-balioa erabilitako maiztasun kopuruaz biderkatzearen emaitza da.

 

 

 

Koefizienteak

 

 

 

Maiztasunak

 

 

 

 

 

 

Modalitate-kodea

C1

C2

C3

 

C4

C5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f < 30 MHz

1

1,25

1,25

 

1

0,1595

1.411

f ≥ 30 MHz

1,3

1,25

1,25

 

1

0,9730

1412

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5Zerbitzu mugikor aeronautikoa.

Kontuan hartu beharreko S azalera dagokion jabari publiko irrati-elektrikoaren erreserban ageri dena da.

Kontuan hartu beharreko banda-zabalera hauxe da: kanalizazio-balioa erabilitako maiztasun kopuruaz biderkatzearen emaitza.

 

 

 

Koefizienteak

 

 

 

Maiztasunak

 

 

 

 

 

 

Modalitate-kodea

C1

C2

C3

 

C4

C5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f < 30 MHz

1,2

1,25

1,25

 

1

0,1146

1511

f ≥ 30 MHz

1,3

1,25

1,25

 

1

0,1146

1512

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6Satelite bidezko zerbitzu mugikorra.

Kontuan hartu beharreko S azalera sistema edo estazio horretan baimendutako zerbitzugunearen areari dagokiona izango da. Kalkulua egiteko, 100.000 kilometro koadroko gutxieneko azalera ezarri da.

Kontuan hartu beharreko B banda-zabalera, maiztasun bakoitzean sistemari erreserbatutako banda-zabaleraren batura izango da, goranzko zein beheranzko lotura zenbatuta.

1.6.1Satelite bidezko lurreko zerbitzu mugikorra.

 

 

 

Koefizienteak

 

Modalitate-

Maiztasunak

 

 

 

 

 

 

C1

C2

C3

C4

 

C5

kodea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CNAFen aurreikusitako bandetan

1

1,25

1

1

 

1,950 10-3

1611

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.2Satelite bidezko zerbitzu mugikor aeronautikoa.

 

 

 

 

Koefizienteak

 

 

Maiztasunak

 

 

 

 

 

 

 

Modalitate-kodea

C1

C2

C3

 

C4

 

C5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-15 GHz banda

1

1

1

 

1

 

0,865 10-5

1621

1.500-1.700 MHz banda

1

1

1

 

1

 

7,852 10-5

1622

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.3Satelite bidezko itsasoko zerbitzu mugikorra.

 

 

 

 

Koefizienteak

 

 

Maiztasunak

 

 

 

 

 

 

 

Modalitate-kodea

C1

C2

C3

 

C4

 

C5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.500-1.700 MHz banda

1

1

1

 

1

 

2,453 10 -4

1631

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.4Satelite bidezko komunikazio elektronikoko sistemak, lurreko mendeko osagaia barne, hala badagokio (hirugarrenentzako prestazioa).

Zenbaki honetan xedatutakoa satelite bidezko mugikorren sistema integratuetarako espektro-erreserbei aplikatzekoa da; barnean hartzen du, hala dagokionean, satelite bidez eskainitako zerbitzuak indartzeko mendeko lur-sare bat, satelitearekin ikuspegi zuzen jarraitua mantentzerik ez dagoenean, eta satelite-sistemaren maiztasun berak erabiltzen dituena, 2008/626/EE Erabakiarekin bat.

Kontuan hartu beharreko S azalera lurralde nazional osoari dagokiona da.

Kontuan hartu beharreko B banda-zabalera dagokion jabari publiko irrati-elektrikoaren erreserban ageri dena izango da.

Beste estazioetarako, zenbaki honen lehenengo paragrafoan adierazitakoez bestelakoetarako, sistemari ahalmena eransteko baimenduta egonez gero, haietako bakoitzaren zerbitzuguneari dagokion azalera eta baimendutako banda-zabalera hartuko dira kontuan, baita honako taula honetan adierazitako koefizienteak ere:

 

 

 

Koefizienteak

 

Modalitate-

Maiztasunak

 

 

 

 

 

 

C1

C2

C3

C4

 

C5

kodea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1980-2010 MHz eta 2170-2200 MHz

1

1,25

1

1

 

0,65 10-3

1641

bandak (satelite-sistema)

 

 

 

 

 

 

 

Lurreko estazioak, satelite-sistemari

1

1,25

1

1

 

0,98 10 -3

1642

erantsitako ahalmenerako

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7Banda zabaleko lurreko komunikazio mugikorren sistemak.

Zenbaki honetan xedatutakoa komunikazio mugikorren lurreko sistemetarako espektro- erreserbei aplikatu behar zaie, baldin eta 1.3.1 epigrafean zehaztutakoez bestelako maiztasun-bandetan funtzionatzen badute, eta 1 MHz baino gehiagoko transmisioko banda-zabalerako eta 3 kilometro baino gehiagoko zerbitzuguneko erradioak dituzten kanal irrati-elektrikoak erabiltzen badituzte.

Kontuan hartu beharreko S azalera dagokion jabari publiko irrati-elektrikoaren erreserban ageri dena da. Kalkulua egiteko, 100 kilometro koadroko gutxieneko azalera ezarri da.

Kontuan hartu beharreko B banda-zabalera, kanalizazio-balioa erabilitako maiztasun kopuruaz biderkatzearen emaitza da.

 

 

 

Koefizienteak

 

 

 

Maiztasunak

 

 

 

 

 

 

Modalitate-kodea

C1

C2

 

C3

C4

C5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f < 100 MHz . . . . . . . . . . . . . .

1,4

1,375

 

1,5

1

9,6

1711

100-200 MHz . . . . . . . . . . . . .

2

1,375

 

1,5

1

11

1712

200-400 MHz . . . . . . . . . . . . .

1,8

1,375

 

1,6

1

11

1713

400-1.000 MHz. . . . . . . . . . . .

1,7

1,375

 

1,8

1

9,2

1714

1.000-3.000 MHz . . . . . . . . . .

1,25

1,375

 

1,6

1

9

1715

> 3.000 MHz. . . . . . . . . . . . . .

1,15

1,375

 

1,6

1

9

1716

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8 Trenbide bidezko komunikazioen Europako sistema (GSM-R).

Kontuan hartu beharreko S azalera, maiztasunen erreserba egiten den ibilbide guztien luzeraren batura (kilometrotan) hamar kilometroko zabaleraz biderkatzearen emaitza da.

Kontuan hartu beharreko B banda-zabalera, dagokion jabari publiko irrati-elektrikoaren erreserban ageri den banda-zabalera osoa izango da.

 

 

 

Koefizienteak

 

 

Maiztasunak

 

 

 

 

 

Modalitate-kodea

C1

C2

C3

C4

C5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CNAF UN 40

2

2

1

1,8

0,02812

1361

 

 

 

 

 

 

 

2.Zerbitzu finkoa.

Zenbaki honetan, zerbitzuaren modalitateetako maiztasunen erreserba zehatzez gain, banda-erreserba deitutakoak ere jasotzen dira; horrelakoetan, erreserbak hartutako espektro-zatiari esker, hainbat kanal irrati-elektriko batera erabil ditzake operadoreak, eremu geografiko berean.

Operadore batek azpiegitura irrati-elektrikoak era masiboan hedatzen dituenean, banda-erreserbak justifikatuta daude hirugarrenentzako zerbitzuak emateko komunikazio elektronikoko sareentzat soilik edota ikus-entzunezko zerbitzuen seinale-garraioentzat, zirkulazio-pilaketaren beharrak direla eta erradioelektrikoki elkarrekin bateragarriak diren kanal taldeak eduki behar diren eremu geografikoetan.

2.1Puntutik punturako zerbitzu finkoa.

Oro har, erabilera handiko eremu geografikoaren modalitatea banako baoetan edo sare irrati-elektriko zabalaren parte direnetan aplikatuko da, baldin eta baoko muturreko estazioetakoren bat 250.000 biztanle baino gehiagoko udalerriren batean kokaturik badago, edo inguruan, edota baoaren irrati-loturaren sorta nagusiak aipatutako eremuaren bertikala zeharkatzen badu.

Erabilitako maiztasun bakoitzean, haren balio nominala hartuko da kontuan, kanalaren muturrek tabulatutako maiztasun-marjinetako bi barne hartu ala ez; eta balio nominala mutur horietako batekin bat badator, tasaren zenbateko txikiena duen marjina hartuko da.

2.1.1Zerbitzu finkoa, puntutik puntura/maiztasun esklusiboa/erabilera txikiko eremua/ autoprestazioa.

Tasaren zenbateko osoa sareko bao irrati-elektriko bakoitzaren banakako tasen baturaren emaitza izango da, aipatutako baoaren ezaugarrien arabera kalkulaturik.

Bao bakoitzean kontuan hartu beharreko S azalera, kilometrotan duen luzera kilometro bateko zabaleraz biderkatzearen emaitza izango da.

Bao bakoitzean kontuan hartu beharreko B banda-zabalera, erabilitako kanalizazioaren balioa edo, horren ezean, emisioaren izendapenaren araberako banda-zabalera, transmisioaren bi noranzkoetan erabilitako maiztasun kopuruaz biderkatzearen emaitza izango da. Polarizazio bikoitzeko maiztasunak erreserbatuta dituzten bao irrati- elektrikoetan, tasa kalkulatzeko orduan, maiztasun kopuru bikoitzaren erreserba egingo balitz bezala hartuko da; dena den, banakako tasaren balioari % 25eko murrizketa aplikatuko zaio.

 

 

 

 

Koefizienteak

 

 

 

Maiztasunak

 

 

 

 

 

Modalitate-kodea

 

C1

C2

C3

C4

C5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f < 1.000 MHz. . . . . . . . . . . . .

1,3

1

1,3

1,25

0,39592

2111

1.000-3.000 MHz . . . . . . . . . .

1,25

1

1,45

1,2

0,23429

2112

3.000-10.000 MHz . . . . . . . . .

1,25

1

1,15

1,15

0,21971

2113

10-24 GHz . . . . . . . . . . . . . . .

1,2

1

1,1

1,15

0,19770

2114

24-39,5

GHz . . . . . . . . . . . . . .

1,1

1

1,05

1,1

0,19770

2115

39,5-57

GHz eta > 64 GHz. . .

1

1

1

1

0,04483

2116

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2Zerbitzu finkoa, puntutik puntura/maiztasun esklusiboa/erabilera handiko eremua/autoprestazioa.

Tasaren zenbateko osoa sareko bao irrati-elektriko bakoitzaren banakako tasen baturaren emaitza izango da, aipatutako baoaren ezaugarrien arabera kalkulaturik.

Bao bakoitzean kontuan hartu beharreko S azalera, kilometrotan duen luzera kilometro bateko zabaleraz biderkatzearen emaitza izango da.

Bao bakoitzean kontuan hartu beharreko B banda-zabalera, erabilitako kanalizazioaren balioa edo, horren ezean, emisioaren izendapenaren araberako banda-zabalera, transmisioaren bi noranzkoetan erabilitako maiztasun kopuruaz biderkatzearen emaitza izango da. Polarizazio bikoitzeko maiztasunak erreserbatuta dituzten bao irrati- elektrikoetan, tasa kalkulatzeko orduan, maiztasun kopuru bikoitzaren erreserba egingo balitz bezala hartuko da; dena den, banakako tasaren balioari % 25eko murrizketa aplikatuko zaio.

 

 

 

Koefizienteak

 

 

Maiztasunak

 

 

 

 

 

Modalitate-kodea

C1

C2

C3

C4

C5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f < 1.000 MHz. . . . . . . . . . . . .

1,6

1

1,3

1,25

0,235

2121

1.000-3.000 MHz . . . . . . . . . .

1,55

1

1,45

1,2

0,235

2122

3.000-10.000 MHz . . . . . . . . .

1,55

1

1,15

1,15

0,22

2123

 

 

 

 

Koefizienteak

 

 

 

Maiztasunak

 

 

 

 

 

Modalitate-kodea

 

C1

C2

C3

C4

C5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-24 GHz . . . . . . . . . . . . . . .

1,5

1

1,1

1,15

0,198

2124

24-39,5

GHz . . . . . . . . . . . . . .

1,3

1

1,05

1,1

0,198

2125

39,5-57

GHz eta > 64 GHz. . .

1,2

1

1

1

0,045

2126

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3Zerbitzu finkoa, puntutik puntura/maiztasun esklusiboa/hirugarrenentzako

prestazioa.

Tasaren zenbateko osoa sareko bao irrati-elektriko bakoitzaren banakako tasen baturaren emaitza izango da, aipatutako baoaren ezaugarrien arabera kalkulaturik.

Bao bakoitzean kontuan hartu beharreko S azalera, kilometrotan duen luzera kilometro bateko zabaleraz biderkatzearen emaitza izango da.

Bao bakoitzean kontuan hartu beharreko B banda-zabalera, erabilitako kanalizazioaren balioa edo, horren ezean, emisioaren izendapenaren araberako banda-zabalera, transmisioaren bi noranzkoetan erabilitako maiztasun kopuruaz biderkatzearen emaitza izango da. Polarizazio bikoitzeko maiztasunak erreserbatuta dituzten bao irrati- elektrikoetan, tasa kalkulatzeko orduan, maiztasun kopuru bikoitzaren erreserba egingo balitz bezala hartuko da; dena den, banakako tasaren balioari % 25eko murrizketa aplikatuko zaio.

 

 

 

 

Koefizienteak

 

 

 

Maiztasunak

 

 

 

 

 

Modalitate-kodea

 

C1

C2

C3

C4

C5

 

 

 

f < 1.000 MHz. . . . . . . . . . . . .

1,3

1,05

1,3

1,25

0,2165

2151

1.000-3.000 MHz . . . . . . . . . .

1,25

1,05

1,7

1,2

0,21222

2152

3.000-10.000 MHz . . . . . . . . .

1,25

1,05

1,15

1,15

0,2031

2153

10-24 GHz . . . . . . . . . . . . . . .

1,2

1,05

1,1

1,15

0,1827

2154

24-39,5

GHz . . . . . . . . . . . . . .

1,1

1,05

1,05

1,1

0,1827

2155

39,5-57

GHz eta > 64 GHz. . .

1

1,05

1

1

0,0416

2156

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4Zerbitzu finkoa, puntutik puntura/banda-erreserbak Espainia osoan.

Tasa kalkulatzeko orduan, erreserbatutako banda-zabalera hartuko da kontuan, Espainia osoko azaleraren gainean, esleitutako banda osoa edo zati bat berrerabili den edo ez alde batera utzita.

 

 

 

 

Koefizienteak

 

 

 

Maiztasunak

 

 

 

 

 

 

Modalitate-kodea

 

C1

C2

C3

C4

 

C5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f < 1.000 MHz. . . . . . . . . . . . .

1,3

1

1,3

1,25

 

2,5515 10-3

2161

1.000-3.000 MHz . . . . . . . . . .

1,25

1

1,2

1,2

 

2,5515 10-3

2162

3.000-10.000 MHz . . . . . . . . .

1,25

1

1,15

1,15

 

2,5515 10-3

2163

10-24 GHz . . . . . . . . . . . . . . .

1,2

1

1,1

1,15

 

2,5515 10-3

2164

24-39,5

GHz . . . . . . . . . . . . . .

1,1

1

1,05

1,05

 

2,5515 10-3

2165

39,5-57

GHz > 64 GHz. . . . . .

1

1

1

1

 

0,6248 10-3

2166

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.5Zerbitzu finkoa, puntutik puntura/probintziako edo probintzia anitzeko banda- erreserbak.

Zenbaki honetan xedatutakoa hau probintzia baterako edo gehiagorako banda- erreserbei aplikatzekoa da, haien estaldura-eremua gehienez ere 250.000 kilometro koadrokoa den kasuetan.

Dagokion tasa kalkulatzeko orduan, erreserbatutako banda-zabalera hartuko da kontuan, zerbitzugunearen azaleraren gainean, esleitutako maiztasun guztiak edo batzuk berrerabili diren edo ez alde batera utzita.

 

 

 

 

Koefizienteak

 

 

 

Maiztasunak

 

 

 

 

 

Modalitate-kodea

 

C1

C2

C3

C4

C5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f < 1.000 MHz. . . . . . . . . . . . .

1,3

1

1,3

1,25

4,858 10 -3

2181

1.000-3.000 MHz . . . . . . . . . .

1,25

1

1,2

1,2

4,858 10 -3

2182

3-10 GHz . . . . . . . . . . . . . . . .

1,25

1

1,15

1,15

4,858 10 -3

2183

10-24 GHz . . . . . . . . . . . . . . .

1,2

1

1,1

1,15

4,858 10-3

2184

24-39,5

GHz . . . . . . . . . . . . . .

1,1

1

1,05

1,05

4,858 10 -3

2185

39,5-57

GHz > 64 GHz. . . . . .

1

1

1

1

1,215 10 -3

2186

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2Puntutik puntu anitzerako zerbitzu finkoa.

Erabilitako maiztasun bakoitzean, haren balio nominala hartuko da kontuan, kanalaren muturrek tabulatutako maiztasun-marjinetako bi barne hartu ala ez; eta balio nominala mutur horietako batekin bat badator, tasaren zenbateko txikiena duen marjina hartuko da.

2.2.1Zerbitzu finkoa, puntutik puntu anitzera/maiztasun esklusiboa/edozein eremu/ autoprestazioa.

Kontuan hartu beharreko S azalera dagokion jabari publiko irrati-elektrikoaren erreserban adierazitako zerbitzugunea izango da.

Kontuan hartu beharreko B banda-zabalera emisioaren ezaugarri teknikoetatik aterako

da.

 

 

 

 

Koefizienteak

 

 

 

Maiztasunak

 

 

 

 

 

Modalitate-kodea

 

C1

C2

C3

C4

C5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f < 1.000 MHz. . . . . . . . . . . . .

1,5

1

1,3

1,25

0,09645

2211

1.000-3.000 MHz . . . . . . . . . .

1,35

1

1,25

1,2

0,04487

2212

3.000-10.000 MHz . . . . . . . . .

1,25

1

1,15

1,15

0,02644

2213

10-24 GHz . . . . . . . . . . . . . . .

1,2

1

1,1

1,15

0,03965

2214

24-39,5

GHz . . . . . . . . . . . . . .

1,1

1

1,05

1,1

0,04406

2215

39,5-57

GHz > 64 GHz. . . . . .

1

1

1

1

0,00467

2216

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2Zerbitzu finkoa, puntutik puntu anitzera/maiztasun esklusiboa/edozein eremu/ hirugarrenentzako prestazioa.

Kontuan hartu beharreko S azalera dagokion jabari publiko irrati-elektrikoaren erreserban adierazitako zerbitzugunea izango da; salbuespen gisa, hala ere, 2235 modalitateko kode-erreserben kasuan, kalkulua egiteko, 80 kilometro koadroko gutxieneko azalera ezarri da.

Kontuan hartu beharreko B banda-zabalera emisioaren ezaugarri teknikoetatik aterako

da.

 

 

 

Koefizienteak

 

 

Maiztasunak

 

 

 

 

 

Modalitate-kodea

C1

C2

C3

C4

C5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f < 1.000 MHz. . . . . . . . . . . . .

1,5

1

1,3

1,25

0,0505

2231

1.000-3.000 MHz . . . . . . . . . .

1,35

1

1,25

1,2

0,0428

2232

3.000-10.000 MHz . . . . . . . . .

1,25

1

1,15

1,15

0,0253

2233

10-24 GHz . . . . . . . . . . . . . . .

1,2

1

1,1

1,15

0,0377

2234

24-39,5 GHz . . . . . . . . . . . . . .

1,38

1

1,05

1,1

0,0377

2235

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koefizienteak

 

 

Maiztasunak

 

 

 

 

 

Modalitate-kodea

C1

C2

C3

C4

C5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39,5-57 GHz eta > 64 GHz. . .

1

1

1

1

0,0062

2236

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3Zerbitzu finkoa, puntutik puntu anitzera/banda-erreserbak Espainia osoan.

Kontuan hartu beharreko B banda-zabalera dagokion jabari publiko irrati-elektrikoaren erreserban adierazitakoa izango da, Espainia osoari dagokion S azaleraren gainean, esleitutako banda osoa edo zati bat berrerabili den edo ez alde batera utzita.

 

 

 

 

Koefizienteak

 

 

 

Maiztasunak

 

 

 

 

 

Modalitate-kodea

 

C1

C2

C3

C4

C5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f < 1.000 MHz. . . . . . . . . . . . .

1,3

1

1,3

1,25

2,702 10-3

2241

1.000-3.000 MHz . . . . . . . . . .

1,35

1

1,25

1,2

2,702 10-3

2242

3.000-10.000 MHz . . . . . . . . .

1,25

1

1,15

1,15

2,702 10-3

2243

10-24 GHz . . . . . . . . . . . . . . .

1,2

1

1,1

1,15

2,702 10-3

2244

24-39,5

GHz . . . . . . . . . . . . . .

1,1

1

1,05

1,05

2,702 10-3

2245

39,5-57

GHz eta > 64 GHz. . .

1

1

1

1

0,662 10-3

2246

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4Zerbitzu finkoa, puntutik puntu anitzera/probintziako edo probintzia anitzeko banda-erreserbak.

Zenbaki honetan xedatutakoa probintzia baterako edo gehiagorako espektro-erreserbei aplikatzekoa da, haien zerbitzugunea gehienez ere 250.000 kilometro koadrokoa den kasuetan.

Kontuan hartu beharreko B banda-zabalera dagokion jabari publiko irrati-elektrikoaren erreserban adierazitakoa izango da, estalitako azaleraren gainean, esleitutako banda osoa edo zati bat berrerabili den edo ez alde batera utzita.

 

 

 

Koefizienteak

 

Modalitate-

Maiztasunak

 

 

 

 

 

C1

C2

C3

C4

C5

kodea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f < 1.000 MHz. . . . . . . . . . . . . . . .

1,3

1

1,3

1,25

0,27243

2251

1.000-3.000 MHz . . . . . . . . . . . . .

1,35

1

1,25

1,2

0,27243

2252

3.000-10.000 MHz . . . . . . . . . . . .

1,25

1

1,15

1,15

0,27243

2253

10-24 GHz . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,2

1

1,1

1,15

0,27243

2254

24-39,5 GHz . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,1

1

1,05

1,05

0,27243

2255

39,5-57 GHz eta > 64 GHz. . . . . .

1

1

1

1

0,06809

2256

 

 

 

 

 

 

 

2.3Satelite bidezko zerbitzu finkoa.

Kontuan hartu beharreko S azalera zerbitzuguneari dagokiona izango da; oro har, eta bestelakorik zehaztu ezean, eremu hori Espainia osoko azalerari dagokiona izango da. Nolanahi ere, kalkulua egiteko, epigrafeetarako ondoren zehaztutako gutxieneko azalerak aplikatuko dira.

Maiztasun bakoitzerako kontuan hartu beharreko banda-zabalera emisioaren izendapenean zehaztutakoa izango da, eta goranzko zein beheranzko loturen banda- zabalerak hartuko dira kontuan, dagokien azalerak barne. Horretatik kanpo gelditzen dira irrati-difusioko konexio-loturak; horrelakoetan banda-zabalera bakarrik hartuko da kontuan, goranzko lotura bakarrik baita.

2.3.1Satelite bidezko puntutik punturako zerbitzu finkoa, satelite bidezko zerbitzu mugikorraren konexio-loturak barne hartuta, bai eta satelite bidezko irrati-difusioko kontribuzio-loturak ere (puntutik puntu anitzera).

Puntutik punturako loturetan, goranzko loturan zein beheranzkoan, 31.416 kilometro koadroko S azalera hartuko da kontuan. Kategoria honetan, puntutik punturako irrati- difusioko kontribuzio-loturak ere jasoko dira. Puntutik puntu anitzerako kontribuzio- loturetan, 31.416 kilometro koadroko S azalera hartuko da kontuan goranzko loturarako; beheranzkoan, berriz, zerbitzugunearen azalera, zeina, oro har, Espainia osoaren azalera izango den; dena den, kalkulua egiteko, 100.000 kilometro koadroko gutxieneko azalera ezarri da.

 

 

 

Koefizienteak

 

 

Maiztasunak

 

 

 

 

 

 

Modalitate-kodea

C1

C2

 

C3

C4

C5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f < 3.000 MHz. . . . . . . . .

1,50

1,25

 

1,50

1,20

1,950 10 -4

2311

3-17 GHz . . . . . . . . . . . .

1,25

1,25

 

1,15

1,15

1,950 10 -4

2312