Zuzenbidearen webgunea, euskaraz
Adrian Celaya lehiaketaren oinarriak «Adrián Celaya Ibarra» 9. sariaren oinarriak deskargatu

Finantza zuzenbidea  >>  Legeria

36/2014 Legea, abenduaren 26koa, 2015erako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzkoa

2014-12-26

Erakundea: Estatuko Buruzagitza

Argitalpena: EAO, 2014/12/30, 315. zk.

bcl_1882386994.htm

I. XEDAPEN OROKORRAK

ESTATUKO BURUZAGITZA

13612 36/2014 Legea, abenduaren 26koa, 2015erako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzkoa.

FELIPE VI.a

ESPAINIAKO ERREGEA

Honako hau ikusten eta ulertzen duten guztiei.

Jakizue: Gorte Nagusiek honako lege hau onetsi dutela, eta Nik, hemen, berretsi egiten dudala:

HITZAURREA

I

Estatuaren Aurrekontu Orokorren oinarrizko arau-esparrua 1978ko abenduaren 27ko Espainiako Konstituzioak, Aurrekontuen Lege Orokorrak eta Aurrekontu Egonkortasunari eta Finantza Iraunkortasunari buruzko Lege Organikoak osatzen dute.

Konstituzio Auzitegia Estatuaren Aurrekontu Orokorrei buruzko urteroko legeak izan beharreko edukia zehazten joan da, eta honako alderdi hauek derrigorrean xedatu behar dituela adierazi du: dagokion urtean, Estatuak eta berari lotutako edo bere mendeko erakundeek izango dituzten diru-sarreren aurreikuspena eta gastuetarako baimena. Derrigorrezko eduki horrekin batera, beste alderdi batzuk ere xeda ditzake legeak; betiere, diru-sarreren aurreikuspenarekin, gastuetarako baimenarekin edo politika ekonomiko orokorraren irizpideekin lotura zuzena badute, eta Estatuaren Aurrekontu Orokorrak nahiz Gobernuaren politika ekonomikoa errazago interpretatzeko eta eraginkortasun handiagoz gauzatzeko ezinbesteko osagarri badira.

Bestalde, Konstituzio Auzitegiak adierazi du denborazkotasun-irizpidea ez dela erabakigarria arau jakin bat konstituzionala izatearekin edo ez izatearekin, arau hori aurrekontuen lege batean sartzeari begira. Horregatik, Aurrekontuen Legea funtsean aldi baterako araua den arren, ez dago inolako eragozpenik inoiz edo behin bertan zenbait urtetarako edo epemugarik gabeko manuak sartzeko.

Bestalde, zergen alorrean, Konstituzioaren 134. artikuluko 7. zenbakiaren arabera, Aurrekontuen Legeak ezin du tributurik sortu, baina aldatu bai, ordea, tributu-lege substantibo batek aukera hori jasotzen duen kasuetan.

Aurreikuspen horietatik kanpo gelditzen diren gaiak ez dira Estatuaren Aurrekontuen Legearen esparrukoak. Hortaz, lege honen edukia Konstituzioak berak mugatzen du – gainerako legeekin ez da halakorik gertatzen, haien edukia, printzipioz, mugagabea baita–: Estatuaren eskumenen eremukoa izango da, eta ez ditu lege organikoari erreserbatutako gaiak xedatuko.

Horrenbestez, 2015erako Estatuaren Aurrekontu Orokorrei buruzko Legeak derrigorrezko edukia eta Konstituzio Auzitegiaren doktrina errespetatzen dituzten xedapenak soilik jasotzen ditu.

2015erako Estatuaren Aurrekontu Orokor hauek Aurrekontuei buruzko azaroaren 26ko 47/2003 Lege Orokorraren esparruan eginak dira. Aurrekontuok, alde batetik, eutsi egin diote aurrekontu-prozesuan arrazionalizazio handiagoa lortzeko helburuari, sistematizazioaren arloan egindako hobekuntzen bidez, eta, bestetik, Estatuko sektore publikoaren antolamendu ekonomiko eta finantzarioa egiten dute, haren kontabilitateeta kontrol-arauak ezarriz, eta eraginkortasuna eta efizientzia sustatuz.

Aintzat hartu behar dira Aurrekontu Egonkortasunari eta Finantza Iraunkortasunari buruzko apirilaren 27ko 2/2012 Lege Organikoa, zeinaren bidez Espainiako Konstituzioaren

135. artikuluan jasotako manua garatu den, 2011ko irailaren 27an erreformatua, eta 2012ko martxoaren 2an Ekonomia eta Diru Batasuneko Egonkortasunari, Koordinazioari eta Gobernantzari buruz onartutako Tratatuan xedatutakoa, Europako araudira etengabe eta automatikoki egokitzen dela bermatuz. Arau-esparru horretan, aurreko ekitaldietako helburu berberak bete nahi dira Estatuaren Aurrekontu Orokor hauen bidez: Administrazio publiko guztien finantza-iraunkortasuna bermatzea, Espainiako ekonomiaren egonkortasunarekiko konfiantza sendotzea, eta Espainiak aurrekontu-egonkortasunaren arloan Europar Batasunarekin duen konpromisoa indartzea. Hiru helburu horiek betez gero, sendotu egingo da hazkunde ekonomikora eta enplegu-sorrerara zuzendutako politika ekonomikoaren esparrua.

Ildo horretan, 2015erako Estatuaren Aurrekontu Orokorren lehentasunezko helburuak bi dira: defizit publikoa murriztea eta Europar Batasunaren aurrean zerga-kontsolidaziorako konpromisoak betetzea. Ministroen Kontseiluak 2014ko ekainaren 27ko Akordioan zehaztu zituen aurrekontu-egonkortasunaren eta zor publikoaren arloko 2015-2017 aldirako helburuak; Kongresuko Osoko Bilkurak 2014ko uztailaren 8an onartu zituen, eta Senatukoak uztailaren 9an. Akordio horrek barne-produktu gordinaren ehuneko 4,2ko defizit-helburua ezartzen du Administrazio publiko guztientzat, honela banakatuta: Estatuak ehuneko 2,9ko defizita izango du; Gizarte Segurantzak, ehuneko 0,6koa; autonomiaerkidegoek, ehuneko 0,7koa; toki-korporazioek, berriz, zero defizita izanik itxiko dute hurrengo urtearen. Zor publikoaren helburua barne-produktu gordinaren ehuneko 76,3koa izango da 2015ean Administrazio zentralarentzat. Gastu ez-finantzarioaren muga 129.060 milioi eurotan finkatzen da; horrenbestez, ehuneko 3,2ko murrizketa gertatu da 2014ko Aurrekontuarekin alderatuta. Ekitaldi honetan, gainera, Estatuaren Aurrekontu Orokor hauen oinarrian dauden aurreikuspenek Erantzukizun Fiskaleko Agintaritza Independentearen abala daukate, aurrenekoz, jada indarrean baita 6/2013 Lege Organikoa, azaroaren 14koa, Erantzukizun Fiskaleko Agintaritza Independentea sortzekoa.

Egungo ekonomiaren testuingurua aintzat hartuta, ekitaldi honetan modu are efizienteagoan banatu nahi dira baliabide publikoak, hazkunde ekonomikoa bultzatzeko eta enplegua sortzeko xedez aurreko ekitaldian abiarazitako bidean aurrerapausoak ematen jarraitzeko; betiere, lehentasunezko helburua ahaztu gabe: defizit publikoa murriztea, alegia. Ildo horretan, nabarmentzekoak dira gure herrialdeak egindako finantza-ahaleginak biderkatzen dituzten ekimenak, Europako hainbat erakunderen elkarlanean, gure ekonomian hautemandako desorekak zuzentzeko xedez. Horren adibide ditugu, batetik, enpresa txiki eta ertainei zuzendutako ekimena, Gobernuak Europako Batzordearekin eta Europako Inbertsio Bankuarekin batera sustaturikoa, zeinaren bidez 3.200.000 mila eurotik gorako bolumena mobilizatuko den maileguetan, eta, bestetik, Gazte Enplegurako Programa Operatiboa, Kontseilu Europarrak proposatutako Gazte Enplegua Ekimenean kokatua, eta 15 eta 25 urte bitarteko biztanleei berariaz zuzendua.

II

Aurrekontu Legearen funtsezko zatia I. tituluan dago («Aurrekontuak onartzea eta aldatzea») . Bertako I. kapituluan, «Hasierako kredituak eta haien finantzaketa» izenburupean, Estatuko sektore publikoaren diru-sarrera eta gastu guztiak onesten dira, eta Estatuaren tributuetan eragina duten zerga-onuren zenbatekoa kontsignatzen da.

I. kapitulu horretan, Estatuaren Aurrekontu Orokorren eremua zehazten da, kontuan hartuta organismo publikoei dagokienez Administrazio Orokorraren Antolaketa eta Funtzionamenduari buruzko 6/1997 Legeak eta Aurrekontuei buruzko azaroaren 26ko 47/2003 Lege Orokorrak egiten duten sailkapena. Halaber, aintzat hartzen da uztailaren 18ko 28/2006 Legea, Zerbitzu Publikoak Hobetzeko Estatu-agentziei buruzkoa. Funtsen banaketa egitean, gastuaren bidez bete nahi den helburuari begiratzen zaio; hori horrela, eginkizunen arabera banatzen dira funtsak.

Estatuaren Aurrekontu Orokorren eremua Espainiako Bankuaren funtzionamendurako eta inbertsioetarako gastuen aurrekontuarekin osatu beharra dago; izan ere, banku horren

berariazko legeriaren arabera, Espainiako Bankuaren aurrekontua ez da Estatuko sektore publikoko gainerako aurrekontuekin kontsolidatzen. Kontuan hartu behar dira Aurrekontuei buruzko azaroaren 26ko 47/2003 Lege Orokorraren bederatzigarren xedapen gehigarrian adierazitako partzuergoen aurrekontuak ere, Estatuaren Aurrekontu Orokor hauekin bat egiten baitute, xedapen horretan aurreikusitako ondorioetarako.

II.kapituluan, 2015eko ekitaldiko aurrekontu-kredituak aldatzeko eta betearazteko arauak jasotzen dira, bai eta aurrekontu-mugak eta kreditu lotesleak ere; horrez gain, legearen eranskinetan zerrendatutako kredituak zabaltzeko eta txertatzeko xedapenak biltzen dira.

III. kapituluak, «Gizarte Segurantza», osasun-laguntzaren finantzaketa arautzen du, Osasun Kudeaketarako Institutu Nazionalaren Aurrekontuaren bidez, eta Estatuak Adinduen eta Gizarte Zerbitzuen Institutuari nahiz Itsasoko Gizarte Institutuari egiten dizkien ekarpenen bidez; horrez gain, gutxieneko pentsioen osagarriak finantzatzeko Gizarte Segurantzara bideratzen diren ekarpenak arautzen ditu.

Amaitzeko, IV. kapituluan, Gorte Nagusiek inbertsioei eta gastu publikoari dagokienez Aurrekontu Bulegoaren bidez jaso beharreko informazioa xedatzen da.

III

Aurrekontu Legearen II. titulua, «Aurrekontu-kudeaketa» duena xede, hiru kapitulutan egituratuta dago.

I. kapituluak irakaskuntzako aurrekontuen kudeaketa arautzen du. Ikastetxe itunduak sostengatzeko funts publikoak banatzeko modulu ekonomikoa finkatzen du, bai eta Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionaleko (UNED) langileen kostuei dagokienez baimendutako zenbatekoa ere.

II.kapituluan, «Osasunaren eta Gizarte Zerbitzuen aurrekontu-kudeaketa», bai Osasun Kudeaketarako Institutu Nazionalaren, bai Adinduen eta Gizarte Zerbitzuen Institutuaren eremuan aurrekontu-aldaketak egiteko berariazko eskumenak daude jasota. Diruzaintzagerakinak Adinduen eta Gizarte Zerbitzuen Institutuaren aurrekontuan aplikatzeko arauak ere bertan biltzen dira.

III. kapituluak «Aurrekontu-kudeaketarako beste arau batzuk» jasotzen ditu, eta Zerga Administrazioko Estatu Agentziaren partaidetza-portzentajea zehazten du, bere jardueragatik bildutako diru-kopuru gordinari dagokionez. Portzentaje hori ehuneko 5ekoa izango da 2015erako.

IV

Estatuaren Aurrekontu Orokorrei buruzko Legearen III. tituluak «Langile-gastuak» du izenburu, eta hiru kapitulutan egituratuta dago.

Aurreko ekitaldietan gertatu den moduan, I. kapituluan, «Sektore publikoaren zerbitzurako langileen gastuak» izenekoan, aurrekontu-egonkortasunerako konstituzioagindua zein gure ekonomiaren oraingo egoera daude islaturik; hala, ondorio horietarako «sektore publikoa» zer den zehaztu ondoren, langile horien ordainsarietan 2015ean ez dela igoerarik egongo xedatzen du oro har, 2014ko abenduaren 31n indarrean zeuden ordainsariak erreferentziatzat hartuta. Horrenbestez, enplegatu publikoek aparteko bi ordainsari izango dituzte 2015ean: ekainean eta abenduan. Ezin izango da enpleguplanetarako ekarpenik egin, ez eta aseguru kolektiboen kontraturik ere, erretirokontingentzia estaltzen badute, salbuespenak salbuespen.

Kapitulu horrek, orobat, Lan Eskaintza Publikoa arautzen du. Estatuaren Aurrekontu Orokorren Lege honek, aurrekoak bezala, artikulu bakarraren bidez arautzen du gai hori, eta zera xedatzen du: 2015ean ez dela sektore publikoan langile berririk hartuko. Salbuespen gisa, ekitaldi honetan ehuneko 50era igotzen da lehentasunezkotzat jotzen diren sektore eta administrazio batzuei baimendutako birjarpen-tasa. Gainera, soldadutzako zein marineltzako militar profesionalen plazak estaltzea bermatzen da; haien gehieneko plazen kopurua legean bertan dago ezarrita, xedapen gehigarri baten bitartez. Eutsi egiten zaie aldi baterako lan-kontratudun langileak kontratatzeko eta bitarteko funtzionarioak

izendatzeko murrizketei; kontratazio eta izendapen horiek ohiz kanpokoak izango dira, eta urgentziazko premia geroraezinak daudenean soilik egingo dira.

II.kapituluak, «Ordainsari-araubideak» izenburupean, xedatzen du 2015ean ez direla igoko Estatuko Gobernuko eta kontsulta-organoetako goi-kargudunen ordainsariak, 2014ko abenduaren 31n indarrean zeudenekiko. Muga horrek honako hauei eragingo die: Estatuko Gobernuko eta Estatuko Administrazio Orokorreko goi-kargudunei, Estatu Kontseiluko goi-kargudunei, Ekonomia eta Gizarte Kontseilukoei, bai eta Kontuen Auzitegiko, Konstituzio Auzitegiko eta Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiko kideei ere, eta, halaber, Indar Armatuetako, Poliziako eta Guardia Zibileko goi-kargudunei, eta Botere Judizialeko eta Fiskaltzako kargudun jakin batzuei. Organo horien aurrekontuak eta, ondorioz, aipatutako ordainsarienak, Gorte Nagusiek onetsi behar dituztelako sartu dira halako aurreikuspenak Estatuaren Aurrekontu Orokorren Legean. Aurrekontuaren batasuneta unibertsaltasun-printzipioek agindutakoaren arabera, Estatuaren gastu guztiak bilduko dituen dokumentu bakar bati eman behar zaio onespena; dokumentu horixe da, hain zuzen ere, Estatuaren Aurrekontu Orokorren Legea.

Kapitulu hori osatzeko, honako hauen ordainsariei buruzko arauak hartu behar dira kontuan: Estatuko funtzionarioak; Indar Armatuetako, Guardia Zibileko eta Polizia Nazionaleko langileak; Gizarte Segurantzako estatutupeko langileak eta estatutupean ez daudenak; eta Estatuko sektore publikoko lan-kontratudun langileak.

Aipamen berezia egin behar zaie, Justizia Administrazioko langileei buruzko arauei ez ezik, Karrera Judizial eta Fiskaleko kideen ordainsariei buruzko arauei; karrera judizial eta fiskaleko ordainsari-araubidea maiatzaren 26ko 15/2003 Legean dago xedatuta.

Titulu honen III. kapituluak itxierako arau bat dauka, II. kapituluan jasotako arauetara egokitzen ez den ordainsari-sistema duten langileei aplikatzekoa. Arau horrekin batera, badira xedapen erkide batzuk, aurreko aurrekontu-legeetan bezala: aktibo dauden langileen araubideari buruzkoak, ohiz kanpoko diru-sarrerak galarazteari buruzkoak, eta sari, gurutze, domina eta mutilazio-pentsioak direla eta jaso beharreko zenbatekoak izozteari buruzkoak. Halaber, lan-kontratudun langileen eta funtzionarioak ez direnen ordainsariak zehazteko edo aldatzeko baldintzak ezartzen dira; hartarako, Ogasuneko eta Administrazio Publikoetako Ministerioak aldeko txostena eman beharko du.

V

Estatuaren Aurrekontu Orokorren Legearen IV. titulua, «Pentsio publikoak» izenburupean, sei kapitulutan banatuta dago.

I. kapituluak xedatzen duenez, Gizarte Segurantzaren sistemak ordaintzen dituen pentsioak eta Klase Pasiboenak oro har ehuneko 0,25ean errebalorizatuko dira 2015ean.

II.kapituluak Estatuko Klase Pasiboen Araubideko pentsioen eta gerrako pentsio berezien hasierako zehaztapena arautzen du.

III. kapituluan pentsio publikoen hasierako zehaztapenaren mugak daude jasota; hala, muga bikoitzeko sistema bat ezartzen da, hileko zenbateko osoaren gehieneko kopurua eta urteko zenbateko osoaren gehieneko kopurua finkatuta.

IV. kapituluak «Pentsio publikoen balioak goratzea eta aldatzea» arautzen du. Bertan xedatutakoaren arabera, Gizarte Segurantzako sistemak ordaindu beharreko kotizaziopeko pentsioek eta Klase Pasiboenek ehuneko 0,25eko igoera izango dute 2015ean. Halaber, goratuko ez diren pentsioak zehazten ditu, eta pentsio publikoak goratzeko zenbatekoaren muga ezartzen du.

V. kapituluak gutxieneko pentsioetarako osagarrien sistema jasotzen du, bi artikulutan: bata Klase Pasiboen pentsioei buruzkoa da, eta bestea Gizarte Segurantzako sistemako pentsioei buruzkoa.

VI. kapituluan, bi alderdi xedatzen dira: alde batetik, Gizarte Segurantzako kotizaziopekoak ez diren pentsioen hasierako zehaztapena eta balioa handitzea, eta, bestetik, iraungitako Zahartzaro eta Baliaezintasuneko Nahitaezko Aseguruari dagozkion pentsioen zenbatekoa finkatzea.

VI

V. titulua, «Finantza-eragiketak» izenekoa, hiru kapitulutan egituratuta dago, ondoko gai hauek ardatz hartuta: zor publikoa, abal publikoak eta beste berme batzuk, eta Estatuaren eta Kreditu Ofizialeko Institutuaren arteko harremanak.

Titulu horren xede nagusia Estatuak eta organismo publikoek zorpetze-eragiketak egiteko gehienezko zenbatekoa baimentzea da. Zorpetzeak I. kapituluan daude araututa, «Zor Publikoa» izenburupean. Baimen orokor horiek osatzeko, aintzat hartu behar dira organismo publikoek eta Gobernuak berak eman beharreko informazioaren zehaztapenak, zor publikoaren eta Altxorrak Espainiako Bankuan nahiz beste finantza-erakunde batzuetan zabaldutako kontuen bilakaerari buruzkoak.

Estatuaren zorrari dagokionez, baimenak Estatuaren zorraren saldo biziaren gehikuntzak abenduaren 31n zuen zenbatekoa du oinarri. Horrenbestez, Ekonomia eta Lehiakortasuneko ministroari baimena ematen zaio 2015eko ekitaldian zorra handitzeko; betiere, zor horrek 2015eko abenduaren 31n duen saldo biziak ez badu gainditzen 2015eko urtarrilaren 1ekoa 49.503.001,95 mila eurotik gorako kopuruan. Muga hori, nolanahi ere, gainditu ahal izango da ekitaldian zehar, Ekonomia eta Lehiakortasun Ministerioak aldez aurretik baimena emanez gero, eta automatikoki berrikusteko egoerak zehazten badira.

Organismo publikoen zorrari dagokionez, legearen III. eranskinean zehazten dago haietako bakoitzarentzat baimendutako zenbatekoa. Nabarmentzekoa da, bestalde, Banku Berregituraketa Ordenaturako Funtsaren kanpoko baliabideen zenbatekoaren muga, ekitaldi honetan, 17.891.000 mila eurokoa izango dela.

II.kapituluan, «Abal publikoak eta beste berme batzuk», Estatuak eta organismo publikoek eman beharreko abalen gehieneko muga finkatzen da: ez da 3.500.000 mila eurotik gorakoa izango. Aipamen berezia egin behar zaio, halaber, enpresen ekoizpenaren finantzaketa hobetzeko helburuarekin Aktiboen Titulizazio Funtsen bidez jaulkitako errenta finkoko baloreak bermatzeko abal publikoetarako baimenari. Horretarako, gehienez 3.000.000 mila euroko zenbatekoa ezartzen da 2015eko ekitaldian; zenbateko bizi metatuaren gehieneko zenbatekoa adierazten da, gainera, 2015eko abenduaren 31rako: ezin izango da 7.600.000 mila eurotik gorakoa izan.

Enpresa-erakunde publikoek eta Estatuko merkataritza-sozietateek eman beharreko abalei dagokienez, baimena Partaidetza Industrialen Estatu Sozietateari mugatzen zaio; sozietate horrek kapitalean partaidetza duten merkataritza-sozietateei eman ahal izango die abala, gehienez ere 1.210.000 mila euro.

Estatuaren eta Kreditu Ofizialeko Institutuaren arteko harremanak III. kapituluan daude jasota. Bertan xedatutakoaren arabera, Garapena Sustatzeko Funtsak (FONPRODE) 235.230 mila euroko zuzkidura izango du 2015ean. Urteko zuzkidura hori gorabehera, Ministroen Kontseiluak ekitaldian zehar funts horren kontura baimen ditzakeen eragiketen bolumena ere finkatzen da: ekitaldi honetan, bolumen hori 375.000 mila eurokoa izango da. Gainera, eragiketa itzulgarriak baino ezin izango dira baimendu FONPRODEren kontura, legean bertan ezarritako salbuespenak salbuespen.

Beste zuzkidura hauek ere xedatzen ditu 2015erako: Uraren eta Saneamenduaren Lankidetza Funtserako, 15.000 mila euro; Enpresa Nazioartekotzeko Funtserako (FIEM) , 238.087,60 mila euro.

Azkenik, Estatuak Kreditu Ofizialeko Institutuari egin beharreko diru-itzulketak arautzen dira. Horri dagokionez, debekatu egiten da 2015ean finantza-organismo aldeaniztunen akzio eta partaidetzak eskuratzeko eragiketak egitea, edota horietan sortutako funtsetara ekarpenak egitea, zor publikoan eragina izanez gero.

VII

Tributuen esparruan, hainbat neurri jasotzen ditu Aurrekontu Legeak.

Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergan, zergadun jakin batzuek zerga hori arautzen duen indarreko legearen arabera galduko dituzten onura fiskalak konpentsatu egingo direla arautzen da: zehazki, kapital higigarriaren errendimendu jakin batzuen hartzaileak, bi urtetik gorako sorraldia dutenak 2014an, erreferentzia gisa 2006ko

abenduaren 31ra arte indarrean zegoen pertsona fisikoen gaineko zergaren araudian xedatutakoak hartuta.

Ondarearen gaineko zergan, 2015ean luzatu egiten da haren karga; horrenbestez, aurrera egingo da finantza publikoak kontsolidatzeko bidean.

Ondare-eskualdaketen eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zergan, ehuneko 1ean eguneratzen da handitasunak eta noble-tituluak eskualdatzea eta birgaitzea zergapetzen dituen eskala.

Gainera, arrisku-kapital funtsetarako, sozietate-eragiketen modalitatean zorpetutako eragiketa guztiak salbuetsita egongo direla ezartzen da, haien tratamendua hipotekatitulizazioko funtsei eta finantza-aktiboak titulizatzeko funtsei dagokienarekin parekatzeko.

Tasei dagokienez, oro har ehuneko 1ean eguneratzen dira Estatuko Ogasuneko zenbateko finkoko tasak, 2014an emandako arauen bidez berariaz sortutako edo eguneratutako tasak izan ezik.

Trafikoko Buruzagitza Zentralak eska ditzakeen tasak, arestian adierazitako koefizientea aplikatu ostean, euroaren 10 zentimoren goiko multiplo hurbilenaren arabera doituko dira, doitu beharreko kopurua euroaren 10 zentimoren multiploa denean salbu.

2014ko ekitaldian indarrean zeuden zenbatekoetan mantentzen dira katastroa erregularizatzeko tasaren zenbatekoa eta zorte-, enbidoedo zori-jokoak zergapetzen dituzten tasetarako ezarritako tasa eta zenbateko finkoak.

Jabari publiko erradioelektrikoa erreserbatzeagatiko tasan, oro har, mantendu egiten da horren zenbatekoa zehaztekoa behar diren parametroen kuantifikazioa.

Bestalde, 2014ko berberak izango dira hurbiltze-tasaren zenbatekoa eta aireportuetako ondare-prestazio publikoen tasaren zenbatekoa.

Interes orokorreko portuetan ontzien, bidaiarien eta salgaien okupazio-tasei aplikatu beharreko hobariak ezartzen dira, bai eta aipaturiko ontzien, bidaiarien eta salgaien tasei aplikatu beharreko koefiziente zuzentzaileak ere; hori guztia, irailaren 5eko 2/2011 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitako Estatuko Portuei eta Nabigazio Zibilari buruzko Legearen testu bateginean ezarritakoarekin bat.

Bestalde, 2014ko zenbatekoetan uzten dira 2015erako portu-tasen oinarrizko zenbatekoak.

Katastroen arloan, katastroko balioak gorantz edo beherantz eguneratzeko, higiezinen merkatuarekin egokitzearren, zuzenean dago lotuta, udal-mailan, dagokien balioponentziaren onarpen-datarekin. Helburu horrekin, eta egindako azterlanak ikusita, hainbat koefiziente ezartzen dira, balioespen kolektiboko prozedura baten ondoriozko katastrobalioak indarrean jarri ziren urtearen arabera; koefiziente horiek legez ezarritako baldintzak betetzen dituztela egiaztatu duten udalerriei aplikatuko zaizkie. Baldintza horiek manu hartan aurreikusitako ministro-aginduan daude jasota.

VIII

VII. titulua bi kapitulutan egituratuta dago: toki-erakundeei buruzkoa da bat, eta autonomia-erkidegoei buruzkoa bestea.

I. kapituluan, toki-erakundeen finantzaketari buruzko arauak daude; hots, udalerriak, probintziak, kabildoak nahiz uharteko kontseiluak eta probintzia bakarreko autonomiaerkidegoak finantzatzeari buruzkoak.

Oinarri-oinarrian, toki-erakundeek Estatuaren tributuetan duten partaidetzaren artikulazioa dago, hala zenbatekoa zehaztean, nola tributu horiek ordainaraztean. Tresna gisa, parte-hartze hauek nabarmendu behar dira: lagapen bidez zerga jakin batzuen bilketan parte hartzea (esaterako, PFEZ, BEZ eta alkoholen fabrikazioaren, hidrokarburoen eta tabako-lanen gaineko zerga bereziak) ; Finantzaketarako Funts Osagarriaren bitartez parte hartzea, arreta berezia jarriz toki-erakundeei ekonomia-jardueren gaineko zergaren bilketan izandako galeragatik eman beharreko konpentsazioetan –azken horien barruan, abenduaren 27ko 51/2002 Legeak hasieran ezarritakoa zein azaroaren 18ko 22/2005 Legearen bidez bideratutako konpentsazio gehigarria sartzen dira–, bai eta Osasun Laguntzarako Ekarpen Funtsean parte hartzea ere, diputazioen, probintzia ez diren

uharteetako autonomia-erkidegoen eta uharteetako diputazio eta kabildoen osasun-zentro ez-psikiatrikoak mantentzeko.

Amaitzeko, partaidetza-araubide berezien arauketa jasotzen da, bai Ceutakoa eta Melillakoa, bai Kanarietako toki-erakundeetakoa, bai Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde historikoetako eta Nafarroako toki-erakundeei dagokiena.

Dena den, arauketa hori beste transferentzia batzuekin osatzen da: hiri-garraio kolektiboen zerbitzuetarako diru-laguntzak eta toki-tributuetan pertsona fisiko edo juridikoei emandako zerga-onuren konpentsazioa udalentzat; horrela, bete egiten da martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuak, Toki Ogasunak arautzen dituen Legearen testu bategina onesten duenak, 9. artikuluan xedatutakoa.

Halaber, beste alderdi batzuk arautzen dira: toki-erakundeek informazioa emateko duten betebeharra; aurrekontuak kudeatzeko arauak; udalei aurrerakinak ematea, tokiko tributuen bilketa kudeatzean gerta daitezkeen desorekak estaltzeko; eta toki-erakundeek Estatuarekiko dituzten zor irmoak konpentsatzeko prozedurak; horien artean sartzen dira berankortasunaren aurka borrokatzeko neurrien araudiak ezarritako ordainketa-epeak behin eta berriro ez betetzearen ondorioz aplikatzekoak direnak, Aurrekontu Egonkortasunari eta Finantza Iraunkortasunari buruzko apirilaren 27ko 2/2012 Lege Organikoaren 18. artikuluan xedatutakoa betez.

II.kapituluak araubide erkideko autonomia-erkidegoen eta autonomia-estatutua duten hirien finantzaketari buruzko alderdi jakin batzuk arautzen ditu.

2015ean indarrean dagoen finantzaketa-sistema 2009ko uztailaren 15eko bileran onetsi zuen Zerga eta Finantza Politikako Kontseiluak, eta bi modutara sartu zen ordenamendu juridikoan: Autonomia Erkidegoak Finantzatzeko Lege Organikoa aldatuz, eta abenduaren 18ko 22/2009 Legea onartuz, araubide erkideko autonomia-erkidegoen eta autonomia-estatutua duten hirien finantzaketa-sistema arautzen duena eta zerga-arau batzuk aldatzen dituena.

Sistemak autonomia-erkidego bakoitzaren finantzaketa-premia globalak estaltzeko esleitzen dituen finantza-baliabideak hauek dira: Nahikotasun Globalaren Funtsa, Oinarrizko Zerbitzu Publikoak Bermatzeko Funtsaren Transferentzia, eta Tributu Ahalmena. Estatuaren gastu-aurrekontuak Nahikotasun Globalaren Funtsa eta Estatuak Berme Funtsera egindako ekarpena jasotzen ditu. Hala ere, Estatuak guztiz edo partzialki laga dizkien tributuen bilketa ez da Estatuaren Aurrekontu Orokorretan ageri, haien izaera dela eta.

Gainera, autonomia-erkidegoen arteko konbergentzia bultzatzeko eta per capita errenta txikiagoa dutenen garapena sustatzeko, konbergentzia autonomikorako bi funts arautzen ditu 22/2009 Legeak, biak ala biak Estatuaren baliabide gehigarriez hornituta daudela: Lehiakortasun Funtsa eta Lankidetza Funtsa.

Bestalde, 2015ean gauzatuko da 2013ko ekitaldiari dagokion finantziazio-sistemaren likidazioa, eta aipatutako kapituluan arautzen dira hura kuantifikatzeko behar diren alderdiak.

Kapitulu horretan bertan arautzen dira, halaber, autonomia-erkidegoek 2015ean beren gain hartutako zerbitzuen benetako kostuari dagokion transferentzia-araubidea eta transferentzia berriak onesteko errege-dekretuen gutxieneko edukia.

Amaitzeko, lurraldearteko konpentsazio-funtsen araudia jasotzen da; horien artean, Konpentsazio Funtsa eta Funts Osagarria bereizten dira. Bi funtsen helburua autonomiaerkidegoek egindako inbertsio-gastuak finantzatzea da. Funts Osagarria, dena den, Estatuaren Aurrekontu Orokorren 33. atalaren kontura egindako inbertsioak abian jartzeko gastuak finantzatzeko erabil daiteke.

IX

Estatuaren Aurrekontu Orokorren Legeak, VIII. tituluan, «Gizarte-kotizazioak» izenburupean, Gizarte Segurantzako araubide desberdinetan kotizatzeko oinarriak eta tasak jasotzen ditu, eta eguneratu ere egiten ditu.

Tituluak bi artikulu ditu: bata «Gizarte Segurantzari, langabeziari, jarduera uzteagatiko babesari, Soldatak Bermatzeko Funtsari eta Lanbide Heziketari egindako kotizazio-

oinarriak eta -tasak 2015ean» eta «Funtzionarioen eskubide pasiboetarako eta mutualitate orokorretarako kotizazioa 2015erako».

X

Aurrekontuen Legeak zenbait xedapen ere baditu (gehigarriak, iragankorrak, indargabetzaileak eta amaierakoak) , eta xedapen horietan askotariko manuak daude jasota. Nolanahi ere, hobeto sistematizatzearren, taldekatu egin dira, dagozkien arloen arabera eta legearen tituluei egiten dieten erreferentzien arabera.

Hala, aurrekontu-kudeaketarekin lotutako arau osagarri modura, Estatuko sektore publikoak hitzarmenak sina ditzan 2013, 2014 edo 2015eko ekitaldietarako aurrekontuegonkortasunaren, zor publikoaren edo gastuaren araua bete ez duten autonomiaerkidegoekin, Ogasuneko eta Administrazio Publikoetako Ministerioaren txostena beharko da oraindik –aldekoa, nahitaezkoa eta loteslea– hitzarmen horien bidez Estatuaren baliabideen transferentzia egiten denean edota gastua egiteko konpromisoa sortzen denean.

Estatuaren Aurrekontu Orokorren kontura finantzatutako maileguei eta aurrerakinei dagokienez, aurrekontu-kudeaketaren arloko xedapen batzuk ere badira, aurrekontuegonkortasuneko eta zorpetzeko helburuak bete daitezen. Herri Administrazioaren Institutu Nazionala organismo autonomoaren diruzaintza-geldikinak txertatzeko baimena ematen da: gehienez ere 301,53 mila euro izan ahalko dira, eta organismo hari esleitutako Enplegurako Prestakuntza Planak gauzatzera bideratuko dira.

Autonomia-erkidegoek eta Osasun Kudeaketarako Institutu Nazionalak lankidetzahitzarmen egokiaren bitartez aldi baterako ezgaitasuna kontrolatzeko eta jarraipena egiteko egin beharreko jardueren finantzaketa ere arautzen da. Eta luzatu egiten da Gizarte Segurantzari emandako maileguak ezerezteko epea.

Ohikoa denez, alderdi politikoen funtzionamendueta segurtasun-gastuetarako Estatuaren urteko diru-laguntza ere ezartzen da 2015erako, Alderdi Politikoen Finantzaketari buruzko uztailaren 4ko 8/2007 Lege Organikoan xedatutakoa betez. Gainera, Garapen Teknologiko eta Industrialerako Zentroaren aurrekontua betearazteko arauak jasotzen dira, baita ikerketa-, garapeneta berrikuntza-politikaren kredituen kontura izango diren mailegu nahiz aurrerakinak ere. Horrez gain, 2015eko eta 2016ko ekitaldietarako ezohiko araubide gisa, Gizarte Segurantzaren Erreserba Funtseko aktiboak xedatzeko arauak ezartzen dira, kotizaziopeko pentsioekin lotutako betebeharrak eta horiek kudeatzeko beharrezko diren gainerako gastuak ordaintzeko.

Langile-gastuei dagokienez, xedapen bat sartzen da, zeinaren bidez sektore publikoaren zerbitzura ari diren langileek aukera izango duten 2012ko abenduko aparteko ordainsari gehigarriaren zati bat berreskuratzeko; izan ere, ordainsari hori kendu egin zen, Aurrekontu Egonkortasuna Bermatzeko eta Lehiakortasuna Bultzatzeko Neurriei buruzko uztailaren 13ko 20/2012 Errege Lege Dekretuaren bidez.

Bestalde, legearen xedapen gehigarrietan, gehieneko muga ezartzen da, bai karrera judizial eta fiskalean sartzeko Lan Eskaintza Publikoari dagokionez (100 plaza) , bai 2015eko abenduaren 31n soldadutza eta marineltzako militar profesionalen plantillari dagokionez (ezin izango dira 79.000 baino gehiago izan) .

Zerga-kontsolidazioaren prozesuan sakontzeko helburu irmoarekin, eta aurreko urteetan ezarritako irizpideari jarraiki, 2015ean, merkataritza-sozietate publikoek, sektore publikoko fundazioek, eta nagusiki Aurrekontu Legearen 22.Bat artikuluan zehaztutako sektore publikoa osatzen duten administrazio zein organismoen partaidetza duten partzuergoek ezingo dituzte langile berriak kontratatu, salbuespenezko kasuetan izan ezik, urgentziazko premia atzeraezinak betetzeko. Kasu horietan, aldi baterako kontratazioak egin ahal izango dituzte.

Dena den, iragan ekitaldian bezala, debeku hori ez zaie aplikatuko ez merkataritzasozietate publikoei, ez sektore publikoko fundazioei, ez eta nagusiki sektore publikoaren partaidetza duten partzuergoei ere, baldin eta dagokion sozietatea, fundazioa edo partzuergoa bilduta dagoen Estatuko, autonomia-erkidegoko edo tokiko sektore publikoan aldez aurretik harreman finko eta mugagabea duten langile funtzionario edo lan-

kontratudunen kontratazioak badira. Ekitaldi honetan, gainera, ehuneko 50eko birjarpentasa baimentzen da azken hiru ekitaldietan etekinak jaso dituzten sozietateetan; partzuergoen zein fundazioen kasuan, tasa hori baimentzen da Espainiako Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Sistemaren agente betearazle izaera dutenean, Zientziaren, Teknologiaren eta Berrikuntzaren ekainaren 1eko 14/2011 Legean xedatutakoaren arabera. Bestalde, Defentsako Unibertsitate Zentroetako irakasleak aldi baterako kontratatzeko modalitateak arautzen dira, Unibertsitateei buruzko abenduaren 21eko 6/2000 Lege Organikoan xedatutakoarekin bat.

Halaber, ekitaldi honetan eten egiten da zerbitzuen ondoriozko kalte-ordainetarako maiatzaren 24ko 462/2002 Errege Dekretuaren 26.3 artikuluan xedatutakoa, atzerrian destinatutako langileei dagokienez. Gainera, mugak ezartzen dira Gizarte Segurantzako lan-istripuen eta lanbide-gaixotasunen mutualitateetako nahiz zentro mankomunatuetako zuzendari-karguen eta gainerako langileen ordainsarietarako, bai eta Bake Epaitegietako bake-epaile eta idazkarien jardueragatiko konpentsazio ekonomikorako moduluak ere.

Azkenik, arlo horri dagokionez, hainbat arau ezartzen dira, langile-gastuen kudeaketa hobeto kontrolatzeko asmoz, Estatu-agentzietako errendimendu-pizgarriekin lotuta, bai eta Estatuko Administrazio Orokorraren mende dauden organismoen osasun-zentro eta -zerbitzuetako estatutupeko langileen plantillako aldaketekin lotuta. Bestalde, hauxe xedatzen da: ministerio-sailek ekitaldian zehar proposatzen duten jarduerek ezin izango dutela handitu Administrazioaren zerbitzurako langileen gastu garbia.

Pentsio publikoei eta laguntza-prestazioei dagokienez, xedapen gehigarri bat sartzen da, Klase Pasiboen Araubidera zabaltzearren ekainaren 20ko 1/1994 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitako Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginaren

163. artikuluaren 2. zenbakian ezarritako araubidea; hala, homogeneizatu egiten dira zerbitzu aktiboa luzatzean erretiro-pentsioa kalkulatzeari begira bi araubideei aplikatzekoak zaizkien arauak.

Ondoren, honako prestazio hauen zenbatekoak ezartzen dira: Gizarte Segurantzako familia-prestazioenak, desgaitasuna duten pertsonen eskubideei eta haien gizarteratzeari buruzko Lege Orokorraren testu bateginean, azaroaren 29ko 1/2013 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoan, jasotako sorospen ekonomikoenak, eta laguntzapentsioenak. Horrez gain, eguneratu egiten dira Gerra Zibilean atzerrira joandako jatorri espainiarreko pertsonei martxoaren 18ko 3/2005 Legearen babesean aitortutako prestazio ekonomikoak. Geroratu egiten da Gizarte Segurantzako sistema eguneratzeari, egokitzeari eta modernizatzeari buruzko abuztuaren 1eko 27/2011 Legearen hogeita hamargarren xedapen gehigarrian jasotakoaren aplikazioa. Horrez gain, Indar Armatuen Araubide Berezian baliaezintasun handiari dagozkion pentsioak handitzeko arauak ere badira legean, eta giza immunoeskasiaren birusak (GIB) kutsatuta daudenentzako gizartelaguntzen zenbatekoa finkatzen da, 2015erako.

Izaera ekonomikoa duten arauak diruaren legezko interesari eta berandutze-interesari buruzkoak dira; 2015ean, ehuneko 3,5 eta ehuneko 4,375 izango dira interes horiek, hurrenez hurren. Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 38.2 artikuluak adierazitako berandutze-interesa, bestalde, ehuneko 4,375 izango da.

Esportaziorako kreditu-aseguruari dagokionez, CESCEk 2015eko ekitaldian aseguratu eta banatu ahal izango duen kontratazio berriaren estaldura gehienez ere 9.000.000 mila eurokoa izango dela xedatzen da, Epe Laburreko Poliza Irekiak alde batera utzita, dokumentu-kredituak izan ezik.

Ikerketa zientifikorako eta garapen teknologikorako laguntza ere jasotzen da legearen xedapen gehigarrietan: batetik, eduki teknologiko handiko enpresen kapitalizazioa laguntzeko lerroaren gehieneko zenbatekoa ezartzen da, 18.579,76 mila euro (abenduaren 13ko 6/2000 Legearen, Familien aurrezpena eta enpresa txiki eta ertainak sustatzeko neurriak onartzekoaren, bigarren xedapen gehigarriaren lehenengo zenbakian sortua) , eta, bestetik, oinarri teknologikoko enpresen enpresa-proiektuak laguntzeko finantza-lerroaren gehieneko zenbatekoa ezartzen da, 20.446,76 mila euro (lege horren beraren bigarren xedapen gehigarriaren bigarren zenbakiak sortua) . 2005erako Estatuaren Aurrekontu Orokorren abenduaren 27ko 2/2004 Legearen hogeita bosgarren xedapen gehigarrian

aurreikusitako finantzaketa-lerroari 57.425,48 mila euroko zuzkidura eginez arautzen da enpresa txiki eta ertainentzako finantza-babesa. Bestalde, 15.000 mila euroko hornidura egiten zaio aurten IKTen eta Agenda digitalaren sektoreko ekintzaileek eta enpresek sustatutako enpresa-proiektuak abiarazten laguntzeko finantza-lerroari; hots, 2013rako Estatuaren Aurrekontu Orokorren abenduaren 27ko 17/2012 Legeak sortutakoari. Ekintzaile gazteentzako laguntza ere arautzen da; hala, 2011rako Estatuaren Aurrekontu Orokorren abenduaren 22ko 39/2010 Legearen hogeita hirugarren xedapen gehigarrian sortutako finantzaketa-lerroari 20.446,76 mila euroko ekarpena egiten zaio.

Beste alde batetik, mantendu egiten da unibertsitate-maileguei zuzendutako finantzalaguntza, mailegu horiek abenduaren 17ko EDU/3248/2010 Aginduaren arabera sinatu direnean, eta Hezkuntza Ministerioak eta Kreditu Ofizialeko Institutuak 2010eko abenduaren 27an sinatutako lankidetza-hitzarmenaren esparruan kokatzen direnean. Aipatutako hitzarmen horrek «ICO-Unibertsitate Maileguak 2010/2011» lerroaren esparruan harpidetutako maileguen gabealdia eta amortizazio-aldia handitzea zuen helburu.

Kanpo-inbertsioa sustatzeari dagokionez, 40.000 mila euroko zuzkidura ezartzen da Kanpo Inbertsioetarako Funtserako, eta 10.000 mila euroko zuzkidura, berriz, Enpresa Txiki eta Ertainen Kanpo Inbertsioetarako Funtserako. Dagozkien batzorde betearazleek onar ditzaketen eragiketek ezin izango dute, orotara, 300.000 mila euroko zenbatekoa gainditu lehenengo funtsaren kasuan, ez eta 35.000 mila eurokoa ere, bigarrenaren kasuan. Bestalde, 5.000 mila euroko zuzkidura aurreikusten da Autonomia eta Mendekotasuna Artatzeko Sistemako azpiegitura eta zerbitzuak sustatzeko eta garatzeko Laguntza-funtserako.

Jarraian, Estatuaren Bermeari buruzko manuak jasotzen dira aldi baterako lagatako kultura-intereseko obrei dagokienez, Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioaren eskumen esklusiboko erakundeetan eta hari atxikitako organismoetan erakusgai jartzearren. Horrez gain, Ogasuneko eta Administrazio Publikoetako Ministerioak ADIF-Alta Velocidad erakundea zorpetzeko baimena emateko arauak ezartzen dira, eta luzamendua ematen zaio Navantia SA Estatu-sozietateari, sozietate horren eta Industria, Energia eta Turismo Ministerioaren artean S-80 itsaspekoen programaren garapen teknologikorako indarrean dagoen lankidetza-hitzarmenaren harian itundutako finantzaketa itzultzeko.

Tributu-arloan, jabari publiko irrati-elektrikoaren erreserba-tasaren errendimenduaren gaineko ehunekoa finkatzen da, RTVE Korporazioak jaso beharrekoa, eta nortasun-agiri nazionala nahiz pasaporteak igortzeko tasak biltzeko afektazioa ezartzen da, Diruaren eta Zerga-zigiluaren Fabrika Nazionala-Monetaren Errege Etxeak egindako jarduerei dagokienez, aipatutako dokumentuak prestatzearekin lotuta. Horrez gain, gizarte-interesa duten helburuetarako eta Eliza Katolikoa finantzatzeko zenbatekoak esleitzeari buruzko xedapenak biltzen dira.

Lurralde-erakundeei dagokienez, mantendu egiten da aurreko ekitaldietan jasotako aurreikuspena; horren arabera, Espainiako egoiliar diren pazienteei osasun-laguntza emateak autonomia-erkidegoetan eragindako gastuen zenbatekoa, bai eta Laguntza Bermatzeko Funtsak estalitako osasun-laguntzako gastuena ere, autonomia-erkidego bakoitzaren likidazioaren osteko saldo positiboak edo negatiboak konpentsatuta ordainduko da.

Xedapen gehigarri baten bidez, kudeaketa-gastuen muga sartzen da 2. Hornitzaileei Egin Beharreko Ordainketak Finantzatzeko Funtsari dagokionez, bat etorriz Hornitzaileei Ordainketak Finantzatzeko Funtsa Eraldatzeko uztailaren 14ko 13/2014 Legearen 3.4 artikuluan xedatutakoarekin; gastu horien muga, 2015ean, 22.414 mila eurokoa izango da. Halaber, Kataluniako Gobernuari eskualdatutako aldirietako eta eskualdeko zerbitzuengatiko konturako ordainketak baimentzen dira.

Bestalde, 2015eko ekitaldian etenda geratuko dira Atzerritarrek Espainian dituzten eskubide eta askatasunen gaineko eta haien gizarteratzearen gaineko urtarrilaren 11ko 4/2000 Lege Organikoaren 2 ter 4 artikuluan aurreikusitakoa, Autonomia pertsonala sustatzeari eta mendetasun-egoeran dauden pertsonak zaintzeari buruzko abenduaren 14ko 39/2006 Legearen zenbait manu, eta, halaber, Enpleguari buruzko abenduaren 16ko 56/2003 Legearen bosgarren xedapen gehigarria (Kanarietako Enplegu Plan Integrala) .

Araupetu egiten da, era berean, Madrilgo, Bartzelonako eta Kanarietako bidaiarien garraio publiko erregularra finantzatzeko diru-laguntza izendunak ematea.

Lurralde-erakundeen finantzaketari dagokionez, Estatuak tributuen bidez jasotzen dituen diru-sarreren bilakaera-indizea kalkulatzeko irizpideak finkatzen dira; Estatuaren Aurrekontu Orokorren Lege honen VII. tituluaren I. kapituluan adierazitakoenak, alegia. Bestalde, toki-erakundeen mende edo horiei lotuta dauden erakundeen kreditu-eragiketak birfinantzatzeko eta zorpetzeko araubidea ezartzen dira, bai eta mankomunitate nahiz partzuergoak desegitean kreditu-eragiketak ituntzeko araubidea ere.

Ekitaldi honetarako, xedapen gehigarri bat eransten da, autonomia-erkidego jakin batzuen aldeko konpentsazioen ordainketa gauzatzeko, Autonomia Erkidegoen Finantzaketari buruzko irailaren 22ko 8/1980 Lege Organikoaren 6.2 artikuluaren arabera, kreditu-erakundeetan gordailuen gaineko zergaren Estatu-arauketaren ondorioz, baita autonomia-erkidego horiei zerga horren bilketaren ordainketa gauzatzeko ere. Bestetik, autonomia-erkidegoak eta autonomia-estatutua duten hiriak finantzatzeko araubideetako baliabideen murrizketak edo atxikipenak indarrean dagoen araudiaren arabera egiteko irizpideak ezartzen dituen xedapen gehigarri bat sartzen da aurrenekoz ekitaldi honetan.

Askotariko ondorioak dituen errentaren adierazle publikoa (IPREM) zehazten da 2015erako; aurreko ekitaldiko berbera izango da. Bestalde, aurreko ekitaldietan aurreikusitako modu berean mantentzen da enpresa-kotizazioan ehuneko 50eko murrizketa izateko aukera, haurdunaldian edo edoskialdi naturalean arriskua izateagatik lanpostua aldatzen den kasuetan, edota lanbide-gaixotasuna izaten denean.

Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoari dagokionez, Enpleguari buruzko abenduaren 16ko 56/2003 Legearen 13. artikuluaren h) letran aurreikusitako akzio, neurri eta programak kudeatzeko arauak jasotzen ditu aurrekontu-legeak. Halaber, lanbide-heziketako kuotatik datozen funtsak langabeziarako lanbide-heziketa finantzatzera bideratzea aurreikusten da, enpresen eta langileen artean haien beharren araberako prestakuntza bultzatzeko eta zabaltzeko, eta, era berean, jakintzan oinarritutako ekonomia garatzen laguntzeko –2014ko ekitaldian xedatutako moduan–; bestalde, geroratu egiten da Gizarte Segurantzako sistema eguneratzeari, egokitzeari eta modernizatzeari buruzko abuztuaren 1eko 27/2011 Legearen hogeigarren xedapen gehigarrian ezarritakoaren aplikazioa.

Beste alde batetik, Jabetzaren, Merkatzaritzaren eta Ondasun Higigarrien Erregistroetako erregistratzaileak Norberaren Konturako Langileen edo Autonomoen Gizarte Segurantzako Araubide Berezian integratzea ezartzen da, eta Gobernuari gaikuntza ematen zaio horren erregelamendu-garapenerako behar diren xedapenak onesteko; hala, bete egiten da 2014rako Estatuaren Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 23ko 22/2013 Legearen hogeita hamargarren xedapen gehigarrian jasotako agindua.

Azkenik, Defentsa Ministerioaren mendeko organismo autonomo jakin batzuen integrazioa erraztearren, ekitaldi honetarako aurrekontu-aurrekontuen araubidea erregulatzen da, Teknika Aeroespazialeko «Esteban Terradas» Institutu Nazionalean honako hauek txertatzeko prozesuari aplikatzeko: El Pardoko Esperientzia Hidrodinamikoen Kanalaren Organismo Autonomoa, «La Marañosa» Institutu Teknologikoa eta «General Marvá» Armadako Ingeniarien Laborategia.

Gainera, ezartzen da 2015ean ez dela Estatuko Agentziarik sortuko, Ikerketarako Estatu Agentzia izan ezik; dena den, horri dagozkionez xedatzen da azken agentzia horren sorrerak ez duela gastu publikoaren handitzea ekarriko. Bestalde, urtebetez luzatzen da ekainaren 25eko 16/1985 Legean aurreikusitako epea, Elizaren Ondasun Higigarrien Inbentarioari dagokionez, eta arau berezi bat jasotzen da Diruaren eta Zerga-zigiluaren Fabrika Nazionala-Monetaren Errege Etxearen funtzionamenduarekin lotuta.

Hainbat xedapen iragankor jasotzen ditu legeak. Batetik, Estatuko sektore publikoaren zerbitzurako langileen bizilekuagatiko diru-laguntzei buruzkoak, eta osagarri pertsonalei eta iragankorrei nahiz antzeko beste ordainsariei buruzkoak. Bestetik, tributu-arloan, konpentsazio fiskala ezartzen da, 2014an bi urtetik gorako sortzapena dutenean kapital higigarriaren errendimendu jakin batzuk jasotzeagatik, katastro-balioak eguneratzeko

koefizienteak aplikatzeko eskaera-epea, eta, halaber, ondasun higigarrien gaineko zergaren eta balio-ponentzien karga-tasa onestekoa.

Xedapen indargabetzaileei dagokienez, bakar bat jasotzen da; zehazki, ekainaren 20ko 1/1994 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onartutako Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginaren berrogeita hemezortzigarren xedapen gehigarria indargabetzekoa.

Legeak, bukaera aldean, azken xedapen batzuk ditu, lege jakin batzuetan egindako aldaketak jasotzeko. Zehazki, honako hauek dira aldatzen dituenak: apirilaren 30eko 670/1987 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitako Estatuko Klase Pasiboei buruzko Legearen testu bategina; Espainiako Bankuaren Autonomiari buruzko ekainaren 1eko 13/1994 Legea; ekainaren 20ko 1/1994 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitako Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bategina; Indarkeria-delituen eta sexu-askatasunaren aurkako delituen biktimei laguntzeko abenduaren 11ko 35/1995 Legea; Drogen legez kanpoko trafikoagatik eta lotutako beste delituengatik konfiskatutako ondasunen Funtsa arautzeko maiatzaren 29ko 17/2003 Legea; Aire Segurtasunari buruzko uztailaren 7ko 21/2003 Legea; Sendagaiak eta osasun-produktuak bermatzeko eta horien erabilera arrazionalari buruzko 29/2003 Legea; Aurrekontuei buruzko azaroaren 26ko 47/2003 Lege Orokorra; Toki Ogasunak arautzeko Legearen testu bategina onesten duen martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretua; Jaiotza-, adopzioedo harrerakasuetan aitatasun-baimenaren iraupena luzatzeari buruzko urriaren 6ko 9/2009 Legea; Defizit publikoa murrizteko ezohiko neurriak hartzea xede duen maiatzaren 20ko 8/2010 Errege Lege Dekretua; 2011rako Aurrekontu Orokorrei buruzko Legearen abenduaren 22ko 39/2010 Legea; uztailaren 1eko 1/2011 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitako Kontu Ikuskaritzako Legearen testu bategina; Gizarte Segurantzaren sistema eguneratzeko, egokitzeko eta modernizatzeko abuztuaren 1eko 27/2011 Legea; irailaren 5eko 2/2011 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitako Estatuko Portuei eta Nabigazio Zibilari buruzko Legearen testu bategina; Administrazio publikoetako eta finantza-esparruko likidezia-neurriei buruzko uztailaren 13ko 21/2012 Errege Lege Dekretua; 2013rako Estatuaren Aurrekontu Orokorren abenduaren 27ko 17/2012 Legea, 2014rako Estatuaren Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 27ko 22/2013 Legea, eta Sektore Publikoa arrazionalizatu eta administrazioa eraberritzeko beste zenbait neurriri buruzko irailaren 16ko 15/2014 Legea.

Legearen amaieran, Klase Pasiboen arloko aurrekontu-kredituen kudeaketari buruzko xedapen tradizionala dator, eta Gobernuari gaikuntza ematen zaio behar duen erregelamendu-garapena egin dezan.

I. TITULUA

Aurrekontuak onestea eta aldatzea

I. KAPITULUA

Hasierako kredituak eta haien finantzaketa

1. artikulua. Estatuaren Aurrekontu Orokorren eremua.

2015eko ekitaldirako Estatuaren Aurrekontu Orokorretan, honako aurrekontu hauek biltzen dira:

a) Estatuaren aurrekontua.

b) Estatuko Administrazio Orokorraren erakunde autonomoen aurrekontuak.

c) Gizarte Segurantzaren aurrekontua.

d) Estatu-agentzien aurrekontuak.

e) Erakunde publikoen aurrekontuak, haien berariazko araudiak izaera murriztailea emanez gero gastuen aurrekontu-kredituei.

f) Estatuko Administrazioaren sektore publikoko gainerako erakundeen aurrekontuak.

g) Nortasun juridikorik gabeko funtsen aurrekontuak; zehazki, Aurrekontuei buruzko azaroaren 26ko 47/2003 Lege Orokorraren 2.2 artikuluan adierazitakoenak.

h) Estatuko merkataritza-sozietateen aurrekontuak.

i) Estatuko sektore publikoko fundazioen aurrekontuak.

j) Enpresa-erakunde publikoen eta izaera bereko gainerako erakunde publikoen aurrekontuak.

2. artikulua. Lege honen 1. artikuluko a) letratik e) letrara bitartean adierazitako erakundeen gastuen eta diru-sarreren egoerak onestea.

Bat. Aurreko artikuluko a) , b) , c) , d) eta e) zenbakietan adierazitako erakundeen aurrekontuetako gastuen egoeran integratutako programak gauzatzeko, 347.843.340,85 mila euroko kredituak onesten dira I.tik VIII.era arteko kapitulu ekonomikoetan, lege honen I. eranskinean zehaztutako programen araberako banaketari jarraiki. Programa horiei dagozkien kredituak honako hauek dira, politiken arabera multzokatuta:

 

Mila eurotan

 

 

Justizia

1.508.154,45

Defentsa

5.711.687,42

Herritarren segurtasuna eta espetxeak

7.843.129,34

Kanpo-politika

1.422.426,13

Pentsioak

131.658.531,37

Beste prestazio ekonomiko batzuk

10.943.652,91

Gizarte-zerbitzuak eta gizarte-sustapena

1.944.287,35

Enpleguaren sustapena

4.746.361,41

Langabezia

25.300.040,46

Etxebizitza eskuratzea eta eraikuntzaren sustapena

587.109,09

Gizarte Segurantzaren kudeaketa eta administrazioa

5.344.138,14

Osasuna

3.863.831,98

Hezkuntza

2.272.862,88

Kultura

749.057,51

Nekazaritza, arrantza eta elikadura

8.579.917,72

Industria eta energia

6.027.761,96

Merkataritza, turismoa eta ETEak

963.301,86

Garraiorako diru-laguntzak

1.340.469,26

Azpiegiturak

6.150.015,23

Ikerketa, garapena eta berrikuntza

6.395.150,74

Izaera ekonomikoa duten beste jarduera batzuk

927.489,59

Goi-zuzendaritza

612.823,51

Izaera orokorreko zerbitzuak

28.417.446,84

Finantzaeta zerga-administrazioa

1.877.804,10

Transferentziak beste Administrazio publiko batzuetara

47.165.889,60

Zor publikoa

35.490.000,00

 

 

Bi. Aurreko zenbakian adierazitako erakundeen diru-sarreren egoeran, aurrekontuekitaldian likidatzekoak diren eskubide ekonomikoen zenbatespenak daude jasota. Finkatutako zenbatekoen banaketa, mila eurotan adierazita, honako hau da:

 

 

Kapitulu ekonomikoak

 

 

 

 

 

Erakundeak

I-VII. kapituluak

VIII. kapitulua

 

 

Diru-sarrera

Aktibo

Diru-sarrera

 

ez-finantzarioak

finantzarioak

 

 

 

 

 

 

133.049.327,24

7.704.500,32

140.753.8

 

 

Kapitulu ekonomikoak

 

 

 

 

 

Erakundeak

I-VII. kapituluak

VIII. kapitulua

 

 

Diru-sarrera

Aktibo

Diru-sarrera

 

ez-finantzarioak

finantzarioak

 

 

 

 

 

e autonomoak

33.043.605,07

647.921,74

33.691.5

egurantza

113.133.775,31

9.835.383,19

122.969.1

gentziak

326.705,96

349.236,59

675.9

en 1.e) artikuluan adierazitako erakundeak

188.729,70

40.065,51

228.7

 

279.742.143,28

18.577.107,35

298.319.2

 

 

 

 

Hiru. Artikulu honetako Bat zenbakian adierazitako erakundeen arteko barnetransferentzietarako, guztira 36.924.401,73 mila euroko zenbatekoa duten kredituak onesten dira, erakundeen arabera honela banatuta:

Milaka eurotan

 

 

Transferentziak, helburuaren arabera

 

 

 

 

 

 

 

 

sferentziak, jatorriaren arabera

 

 

 

 

Lege honen

 

Estatua

Erakunde

Gizarte

Estatu-

1.e) artikuluan

Or

 

 

autonomoak

Segurantza

agentziak

adierazitako

 

 

 

 

 

 

 

 

erakundeak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.717.517,31

13.073.146,24

712.962,99

5.526.853,30

32.03

e autonomoak

241.702,11

62.770,24

72.562,92

1.793,38

37

gentziak

260.366,00

1.167,14

26

egurantza

160.271,15

1.590,80

4.091.698,15

4.25

nen 1.e) artikuluan adierazitako

 

deak

 

 

 

 

 

 

 

662.339,26

12.783.045,49

17.237.407,31

714.756,37

5.526.853,30

36.92

 

 

 

 

 

 

 

Lau. Artikulu honetan onetsitako gastu-egoerei dagokienez azpisektoreen arteko programetan eta transferentzietan jasotako kredituak honela banatzen dira organikoki eta ekonomikoki, mila eurotan adierazita:

 

 

Kapitulu ekonomikoak

 

 

 

 

 

Erakundeak

I-VII. kapituluak

VIII. kapitulua

Orota

 

Gastu

Aktibo

 

Gastu

 

ez-finantzarioak

finantzarioak

 

 

 

 

 

 

 

161.992.252,38

28.926.914,39

190.919.1

e autonomoak

46.486.439,11

12.230,16

46.498.6

egurantza

136.815.574,18

3.391.984,93

140.207.5

gentziak

1.386.121,01

577,91

1.386.6

en 1.e) artikuluan adierazitako erakundeak

5.754.252,35

1.396,16

5.755.6

 

352.434.639,03

32.333.103,55

384.767.7

 

 

 

 

Bost. Finantza-pasiboak amortizatzeko, Bat zenbakian adierazitako erakundeen gastu-egoerei buruzko IX. kapituluan 92.233.134,67 mila euroko zenbatekoa osatzen duten kredituak onesten dira. Haien banaketa, programen arabera, lege honen I. eranskinean zehazten da.

3. artikulua. Zerga-onurak.

Estatuaren tributuetan eragina duten zerga-onurak 40.719.120 mila eurokoak direla zenbatesten da. Haien antolaketa sistematikoa eranskin gisa jasotzen da, Estatuaren dirusarreren egoeran.

4. artikulua. Lege honen 2. artikuluan onetsitako kredituak finantzatzea.

Honela finantzatuko dira lege honen 2. artikuluko Bat zenbakian onetsitako kredituak, guztira 347.843.340,85 mila eurokoak:

a) Ekitaldian zehar likidatu beharreko eskubide ekonomikoekin (dagozkien dirusarreren egoeretan zehaztuta daude, eta 298.319.250,63 mila eurokoak izango direla zenbatesten da) ; eta

b) Lege honen V. tituluaren I. kapituluan araututako eragiketetatik sortutako zorduntze garbiarekin.

5. artikulua. Lege honen 1. artikuluko f) , g) , h) , i) eta j) letretan adierazitako erakundeen aurrekontuak.

Bat. Onetsi egiten dira VIII. eranskinean zerrendatuta ageri diren Estatuko administrazioko sektore publikoko gainerako erakundeen aurrekontuak, aplikatzekoak diren xedapenetan jasotako kontrol-mekanismoak ezertan eragotzi gabe. Aurrekontu horietan, aipaturiko erakundeen gastuen zenbatespenak eta diru-sarreren aurreikuspenak daude jasota, bai eta finantza-egoerak ere.

Bi. Onetsi egiten dira IX. eranskinean adierazitako enpresa-erakunde publikoen eta organismo publikoen aurrekontuak, aplikatzekoak diren xedapenetan jasotako kontrolmekanismoak ezertan eragotzi gabe. Aurrekontu horietan, aipaturiko erakundeen gastuen zenbatespenak eta diru-sarreren aurreikuspenak daude jasota, bai eta finantza-egoerak ere.

Hiru. Onetsi egiten dira gehienbat kapital publikoa duten Estatuko merkataritzasozietateen aurrekontuak, gastuen zenbatespenak eta diru-sarreren aurreikuspenak jasotzen dituztenak, banaka aurkeztuak edo bakoitzari dagokion enpresa-taldearekin finkatuak; azken kasu horretan, aurkezpen finkatuari dagokion sozietate-zerrenda adierazi da. Aurrekoa hala izanik ere, bereiz jasotzen dira diru-laguntzak Estatuaren Aurrekontu Orokorren kontura jasotzen dituzten Estatuko merkataritza-sozietateen aurrekontuak.

Lau. Onetsi egiten dira Estatuko sektore publikoko fundazioen aurrekontuak; horien gastuen zenbatespenak eta diru-sarreren aurreikuspenak X. eranskinean daude jasota.

Bost. Onetsi egiten dira XI. eranskinean zerrendatuta ageri diren nortasun juridikorik gabeko funtsen aurrekontuak, Aurrekontuei buruzko azaroaren 26ko 47/2003 Lege Orokorraren 2.2 artikuluan aipatutakoenak, aplikatzekoak diren xedapenetan jasotako kontrol-mekanismoak ezertan eragotzi gabe. Aurrekontu horietan, aipaturiko funtsen gastuen zenbatespenak eta diru-sarreren aurreikuspenak daude jasota, bai eta finantzaegoerak ere.

6. artikulua. Espainiako Bankuaren aurrekontua.

Espainiako Bankuaren Autonomiari buruzko ekainaren 1eko 13/1994 Legearen 4.2 artikuluan xedatutakoari jarraiki, onetsi egiten da Espainiako Bankuaren funtzionamendugastuen eta inbertsioen aurrekontua, eta lege honekin bat egiten du.

7. artikulua. Aurrekontuei buruzko azaroaren 26ko 47/2003 Lege Orokorraren bederatzigarren xedapen gehigarrian adierazitako partzuergoen aurrekontua.

Aurrekontuei buruzko azaroaren 26ko 47/2003 Lege Orokorraren bederatzigarren xedapen gehigarrian adierazitakoari jarraiki, lege honekin bat egiten dute partzuergoen ustiapeneta kapital-aurrekontuek; betiere, partzuergo horietan Estatuko sektore publikoak

duen partaidetzaren ehunekoa gainerako Administrazio publikoetako bakoitzak partzuergoan duenaren berdina edo handiagoa bada.

II. KAPITULUA

Aurrekontu-kredituak aldatzeko eta gauzatzeko arauak

8. artikulua. Printzipio orokorrak.

Lege honen bidez baimendutako aurrekontu-kredituen aldaketak arau hauen arabera egin beharko dira 2015ean:

Lehenengoa. Aurrekontu-kredituen aldaketek lege honetan xedatutakoa bete beharko dute, bai eta azaroaren 26ko 47/2003 Lege Orokorrak, Aurrekontuei buruzkoak, xede horretarako ezarritakoa ere, lege honek aldatzen ez dituen alderdietan.

Bigarrena. Aurrekontuen Lege Orokorraren 43. eta 44. artikuluetan ezarritako loturamailak edonolakoak izanda ere, aurrekontua aldatzeko akordio orok espresuki adierazi beharko du zer atal, zerbitzu edo organo publikori eragiten dion, eta, hala egokituz gero, zer programa, artikulu, kontzeptu eta azpikontzeptutan duen eragina.

Hirugarrena. Gastuaren sailkapen ekonomikoaren 40-43 eta 70-73 artikuluen artean edo horien kargura egindako kreditu-transferentziak eta libramenduak 000X «Barnetransferentziak» aurrekontu-programaren bidez gauzatu beharko dira.

9. artikulua. Kreditu lotesleak.

Bat. 2015ean, honako kreditu hauek lotesleak izango dira Estatuaren, erakunde autonomoen, Estatu-agentzien eta beste erakunde publiko batzuen aurrekontuan:

1.Aurreko ekitaldietako betebeharrei erantzuteko esleitutako kredituak, gastuen egoeran duten desagregazio ekonomikoaren mailarekin.

2.162.00 («Langileen prestakuntza eta hobekuntza») eta 162.04 («Gizarte-ekintza») kredituak.

Bi. 2015ean, 221.09 kreditua («Diruaren eta Zerga-zigiluaren Fabrika Nazionalaren jarduerak») loteslea izango da Estatuaren, erakunde autonomoen eta beste erakunde publiko batzuen aurrekontuan.

Hiru. 2015ean, honako kreditu hauek lotesleak izango dira:

1.16.03.132A.221.10 kreditua («Diruaren eta Zerga-zigiluaren Fabrika Nazionalari, NANaren eta pasaporteen tasen eraginez») .

2.20. ataleko aurrekontuan («Industria, Energia eta Turismo Ministerioa») , kapitulumailan lotesleak izango dira, diru-laguntza izendunak salbu, eta gastuen egoeretan kontzeptu gisa duten espezifikazioa gorabehera, 7. kapituluan («Kapital-transferentziak») honako zerbitzu eta programa hauetarako kontsignatutako aurrekontu-kredituak: 12. zerbitzua («Telekomunikazioen eta Informazioaren Gizartearen Estatu Idazkaritza») , 467G programa («Informazioaren Gizartearen Ikerketa eta Garapena») eta 467I programa («Telekomunikazioen berrikuntza teknologikoa») .

Artikulu honetan ezarritako lotura-mailen babesean egindako deialdi publikoen esparruan egin beharreko ordainketa-aginduak, baldin eta xedetzat organismo autonomoak, Estatu-agentziak eta lege honen 1.e) artikuluan jasotako organismo publikoak badituzte, 000X programatik («Barne-transferentziak») egin beharko dira, eta, beharrezkoa balitz, dagozkien kreditu-transferentziak izapidetuko dira.

3.26.18.231A.227.11 kreditua («Droga-trafikoarekin lotutako delituak prebenitzeko, ikertzeko, jazartzeko eta zigortzeko jardueretarako, eta maiatzaren 29ko 17/2003 Legeak adierazitako gainerako xedeetarako») .

4.27. atalaren aurrekontuan («Ekonomia eta Lehiakortasun Ministerioa») , kapitulumailan lotesleak izango dira, diru-laguntza izendunak salbu, eta gastuen egoeretan

kontzeptu gisa duten espezifikazioa gorabehera, 7. kapituluan («Kapital-transferentziak») honako zerbitzu eta programa hauetarako kontsignatutako aurrekontu-kredituak: 13. zerbitzua («Ikerketa Zientifiko eta Teknikoko Zuzendaritza Nagusia») , 463B Programa («Ikerketa zientifikoa eta teknikoa sustatzea eta koordinatzea») , 14. zerbitzua («Berrikuntzarako eta Lehiakortasunerako Zuzendaritza Nagusia») , 467C programa («Ikerketa eta garapen teknologiko-industriala») .

27.104 organismoaren aurrekontuan («Nekazaritzako eta Elikagaigintzako Ikerketaren eta Teknologiaren Institutu Nazionala») , kapitulu-mailan lotesleak izango dira, diru-laguntza izendunak salbu, eta gastuen egoeretan kontzeptu gisa duten espezifikazioa gorabehera, 7. kapituluan («Kapital-transferentziak») 467D programarako («Nekazaritzako ikerketa eta esperimentazioa») kontsignatutako aurrekontu-kredituak.

27.107 organismoaren aurrekontuan («Karlos III.a Osasun Institutua») , kapitulumailan lotesleak izango dira, diru-laguntza izendunak salbu, eta gastuen egoeretan kontzeptu gisa duten espezifikazioa gorabehera, 7. kapituluan («Kapital-transferentziak») 465A programarako («Osasun-ikerketa») kontsignatutako aurrekontu-kredituak.

Artikulu honetan ezarritako lotura-mailen babesean egindako deialdi publikoen barruan egin beharreko ordainketa-aginduak, baldin eta xedetzat organismo autonomoak, Estatuagentziak eta lege honen 1.e) artikuluan adierazitako organismo publikoak badituzte, 000X programatik («Barne-transferentziak») egin beharko dira, eta, beharrezkoa balitz, dagozkien kreditu-transferentziak izapidetuko dira, lege honen 10.Bost artikuluan xedatutakoaren babesean.

10. artikulua. Aurrekontu-aldaketen alorreko berariazko eskumenak.

Bat. 2015ean, Ogasuneko eta Administrazio Publikoetako ministroak izango ditu aurrekontuak aldatzeko berariazko eskumen hauek:

1.Lege honen 9.Bi artikuluan jasotako kredituetan eragina duten transferentziak baimentzea.

2.26.18.231A.227.11 kredituaren kontura («Droga-trafikoarekin lotutako delituak prebenitzeko, ikertzeko, jazartzeko eta zigortzeko jardueretarako, eta maiatzaren 29ko 17/2003 Legeak adierazitako gainerako xedeetarako») egin beharreko transferentziak baimentzea, beste ministerio-sail batzuetara bideratzen direnean.

3.4. kapituluan («Transferentzia arruntak») eta 7. kapituluan («Kapitaltransferentziak») kontzeptu berriak sortzen dituzten kredituak baimentzea, bai eta gainerako kapituluetan ere, sailkapen ekonomikoa zehazten duten kodeetan aldez aurretik ageri ez badira.

4.Ministerio-sail desberdinetako zerbitzu eta erakunde autonomoen artean kreditutransferentziak baimentzea, baldin eta beharrezkoa bada Ikerketa Zientifiko eta Teknikorako Funts Nazionaleko, eta Azpiegitura Zientifiko eta Teknologikoen Funts Estrategikoko Funtseko kredituak banatzeko.

5.Ministerio-sail desberdinetako zerbitzu eta erakunde autonomoen artean kreditutransferentziak baimentzea, baldin eta beharrezkoa bada langileak edo lanpostuak modu eraginkorrean berriro banatzeko, esleitzeko edo haien mugikortasunerako, martxoaren 10eko 364/1995 Errege Dekretuaren bidez onetsitako Estatuko Administrazio Orokorrean diharduten langileen sarbiderako, lanpostuen hornikuntzarako eta administrazio bereko funtzionario zibilen lanbide sustapenerako Erregelamendu Orokorraren III. tituluaren IV. kapituluan xedatutako kasuetan, bai eta Estatuko Administrazio Orokorraren lankontratudun langileen nahitaezko mugikortasuna eraginkorra izan dadin ere, haiei aplikagarri zaien araudiaren arabera.

6.Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoaren aurrekontuan egin beharreko kreditualdaketak baimentzea, aldaketa horiek eragina dutenean II. eranskineko b) , c) , d) , e) , f) , g) ,

h) eta i) puntuetan zehaztutako kredituetan. Bigarrena. Zortzi.

7.Organismo autonomoen aurrekontuan kreditu-sortzeak baimentzea, dena delako organismo autonomoaren jarduerak finantzatzeari legez atxikitako Estatuko dirusarrerengatik.

Bi. 2015ean, Defentsa ministroak izango du Aurrekontuei buruzko azaroaren 26ko 47/2003 Lege Orokorraren 53.2.b) artikuluan jasotako kreditu-sortzeak baimentzeko eskumena, produktu farmazeutikoen salmentek edo ospitale-zerbitzuak emateak eragindako diru-sarreren ondorio direnean, eta behar bezala baimendutako elikagaiak zein erregaiak hornitu edo janari-prestazioak edota NATOko herrialdeetako armadei eginiko zerbitzu-prestazioak egiteak eragindako diru-sarreren ondorio, Indar Armatuetako Zaldi Hazkuntza atalak egindako zerbitzuen eta salmenten prestazioek eragindakoen ondorio direnean.

Hiru. 2015ean, Osasuneko, Gizarte Zerbitzuetako eta Berdintasuneko ministroak izango du Aurrekontuei buruzko azaroaren 26ko 47/2003 Lege Orokorraren 53.2.b) artikuluan xedatutako kreditu-sortzeak baimentzeko eskumena, kreditu horiek Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginak, ekainaren 20ko 1/1994 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoak, hogeita bigarren xedapen gehigarrian adierazitako diru-sarreren ondorio direnean.

Aurreko lerrokadan adierazitakoaren ondorioz kreditua sortuz gero Estatuak Gizarte Segurantzari egindako transferentziek Osasun Kudeaketarako Institutu Nazionalaren gastu-aurrekontuan izan ditzaketen ondorioak adieraztearren, Osasuneko, Gizarte Zerbitzuetako eta Berdintasuneko ministroak baimena eman ahal izango du erakunde horren gastu-aurrekontuan beharrezko diren kreditu-handitzeak egiteko.

Betiere, aurreko lerrokadan adierazitako aurrekontu-aldaketak, baimendu ondoren, Ogasuneko eta Administrazio Publikoetako Ministerioko Aurrekontuen Zuzendaritza Nagusiari igorriko zaizkio, jakinaren gainean egon dadin.

Lau. 2015ean, Ekonomia eta Lehiakortasuneko ministroak berariazko eskumen hauek izango ditu, aurrekontu-aldaketen alorrean:

Bere saileko aurrekontuan, azpisektoreen arteko transferentzia arruntei eta kapitaltransferentziei eragiten dieten kreditu-transferentziak baimentzea, transferentzia horiek organismo publikoei deialdi publikoen bidez laguntzak ematearen ondorio direnean, eta 463B programaren bidez («Ikerketa zientifikoa eta teknikoa sustatzea eta koordinatzea») nahiz 467C programaren bidez («Ikerketa eta garapen teknologiko-industriala») finantzatzen direnean.

Bost. 2015ean, Karlos III.a Osasun Institutuko zuzendariak izango du aipatutako organismoaren aurrekontuan transferentzia korronteei eta barne-kapitaleko transferentziei eragiten dieten kreditu-transferentziak baimentzeko eskumena, transferentzia horiek organismo publikoei deialdi publikoen bidez laguntzak ematearen ondorio direnean, eta 465A Programaren bidez («Osasun Ikerketa») finantzatzen direnean.

Sei. 2015ean, lege honen 1. artikuluaren e) letran zehaztutako organismo publikoen aurrekontuetan kreditu-aldaketak egiteko, Estatuaren aurrekontuetan aplikatu beharreko prozedura bera jarraitu beharko da, baldin eta organismo horiek Estatuaren gastuaurrekontuaren kontura finantzatzen badira.

Zazpi. Gobernuak, bere Aurrekontu Bulegoaren bidez, artikulu honetan aipatutako transferentzia guztiei buruzko informazioa igorriko die Gorte Nagusiei hiru hilean behin, eragindako partidak zein haien zenbatekoa eta xedea zehaztuta. Bulegoak diputatuen, senatarien eta parlamentu-batzordeen esku jarriko du dokumentazio hori.

11. artikulua. Aurrekontu-mugak.

Bat. Aurrekontuei buruzko azaroaren 26ko 47/2003 Lege Orokorraren 52.1.a) artikuluan kapital-eragiketetatik eragiketa arruntetara kreditu-transferentziak egiteko adierazitako mugak ez dira aplikatuko honako transferentzia hauetan:

a) Ezbeharrek, hondamendiek eta lege-mailako arauen bidez adierazitako beste premiazko gertaera batzuek eragindako beharrei erantzuteko beharrezko diren transferentzietan.

b) Ikerketa Zientifikoa eta Teknikoa Garatzeko Funts Nazionaleko, Azpiegitura Zientifiko eta Teknologikoen Funts Estrategikoko kredituak banatzeko beharrezko diren transferentzietan.

c) Defentsako Etxebizitza, Azpiegitura eta Ekipamendu Institutuaren aurrekontuan bidezko diren transferentzietan, Estatuan Indar Armatuen eragiketaeta inbertsio-beharrei erantzuteko funtsak sartzeko.

Bi. Aurrekontuei buruzko azaroaren 26ko 47/2003 Lege Orokorraren 52.1.b) artikuluan adierazitako mugak ez dira aplikatuko transferentzia horiek lege honen 10.Bat artikuluaren 2, 4 eta 5. zenbakietan adierazitako baimenaz baliatuz egiten direnean.

Hiru. 2015ean, errendimendua sustatzeko kredituen gehikuntza dakarten kreditusortzeak baimentzeko eskumena ez baldin badagokio Ogasuneko eta Administrazio Publikoetako ministroari, sail horren aldeko txostena beharko da aldez aurretik.

Lau. 2015ean, Aurrekontuei buruzko azaroaren 26ko 47/2003 Lege Orokorraren 50. artikuluan jasotako mugak ez dira aplikatuko honako aurrekontu-aplikazio hauetan egiten diren kreditu-gehikuntzak finantzatzeari dagokionez: 27.04.923O.351 aurrekontuaplikazioan («Altxorrak emandako abaletan arriskuak estaltzea, aurreko ekitaldietako arriskuak barne») , eta 27.04.923O.355 aurrekontu-aplikazioan («Altxorraren aurrean abalak betearaztearen ondoriozko konpentsazioak») , baldin eta honako arau hauetan jasotako finantza-neurrien ondorio badira: urriaren 13ko 7/2008 Errege Lege Dekretuan, Euroguneko Herrialdeen Itunpeko Ekintza Planari lotutako Ekonomia eta Finantza Arloko Neurri Urgenteei buruzkoan; Sektore Elektrikoari buruzko azaroaren 27ko 54/1997 Legearen hogeita batgarren xedapen gehigarrian; Bankuak berregituratzeko eta kredituerakundeen bitarteko propioak indartzeko ekainaren 26ko 9/2009 Errege Lege Dekretuaren bigarren xedapen gehigarrian; maiatzaren 28ko 9/2010 Errege Lege Dekretuaren artikulu bakarrean, non Estatuko Administrazio Orokorrari baimena ematen zaion finantzaketaeragiketa jakin batzuetarako abalak eman ditzan, finantzak egonkortzeko Europako mekanismoaren esparruan; 2011rako Estatuaren Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 22ko 39/2010 Legearen 49. artikuluaren Bi.b) zenbakian; 2012rako Estatuaren Aurrekontu Orokorrei buruzko ekainaren 29ko 2/2012 Legearen 52. artikuluaren eta Bi.e) zenbakian, eta 2013rako Estatuaren Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 27ko 17/2012 Legearen 54. artikuluaren Bi.b) zenbakian.

Bost. Gobernuak, hiru hilean behin, bere Aurrekontu Bulegoaren bidez, epe horretan Estatuaren aurrekontua gauzatzeko egindako eragiketen berri emango die Gorte Nagusiei, artikulu honetan xedatutakoa betetzen dela jakinarazteko. Bulegoak diputatuen, senatarien eta parlamentu-batzordeen esku jarriko du dokumentazio hori.

12. artikulua. Kredituak zabaltzea eta eranstea.

Bat. Aurrekontuei buruzko azaroaren 26ko 47/2003 Lege Orokorraren 54. artikuluan xedatutakoaren ondoreetarako, lege honen II. eranskinean adierazitako kredituak joko dira zabalgarritzat.

Bi. Aurrekontuei buruzko azaroaren 26ko 47/2003 Lege Orokorraren 58.a) artikuluan xedatutakoaren ondoreetarako, lege honen VII. eranskinean adierazitako geldikinak 2015eko ekitaldiko kredituei erantsi ahal izango zaizkie.

III. KAPITULUA

Gizarte Segurantza

13. artikulua. Gizarte Segurantza.

Bat. Osasun-laguntzaren finantzaketa, Osasun Kudeaketarako Institutu Nazionalaren aurrekontuaren bidez, Estatuaren bi xede-ekarpenen bidez egingo da: bata, eragiketa arruntak egiteko, 214.987,51 mila eurokoa, eta bestea, kapital-eragiketak egiteko,

11.191,18 mila eurokoa; halaber, erakunde horri lotutako beste edozein diru-sarreraren bidez, 1.097,46 mila eurokoa izatea kalkulatu dena.

Bi. Estatuak 7.563.020,00 mila euro ematen dizkio Gizarte Segurantzako sistemari, sistema horretako pentsioak gutxienekora iristeko osagarriak finantzatzeko.

Pentsioak gutxienekora iristeko osagarriak finantzatzeko kreditu hori betearazteko erritmoa Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorraren finantza-beharretara egokituko da, bai eta Estatuaren aurrekontua gauzatzearen beharretara ere; hartarako, Ogasuneko eta Administrazio Publikoetako Ministerioak aldeko txosten bat egin beharko du ordainagindu bakoitzeko.

Hiru. Adinduen eta Gizarte Zerbitzuen Institutuaren aurrekontua Estatuaren ekarpenen bidez finantzatuko da 2015eko ekitaldian: eragiketa arruntak egiteko, 3.723.490,05 mila euro, eta kapital-eragiketak egiteko, 6.125,00 mila euro; halaber, erakunde horrek ematen dituen zerbitzuei lotutako beste edozein diru-sarreraren bidez, 56.860,19 mila eurokoa izatea kalkulatu dena.

Lau. Itsasoko Gizarte Institutuaren kotizaziopekoa ez den osasun-laguntza finantzatzeko, Estatuak bi ekarpen egingo ditu; bata eragiketa arruntetarako, 2.855,00 mila eurokoa, eta bestea kapital-eragiketetarako, 20,00 mila eurokoa. Halaber, Estatuaren ekarpenaren bidez finantzatuko dira Institutu horren gizarte-zerbitzuak, 13.455,01 mila euroko transferentzia arrunt baten bidez, eta kapital-eragiketetarako 1.200,00 mila euroko transferentzia baten bidez.

IV. KAPITULUA

Gorte Nagusiei informazioa ematea

14. artikulua. Gorte Nagusiei inbertsioei eta gastu publikoari buruzko informazioa ematea.

Gorte Nagusiek Gobernuari egoki deritzoten informazioa eskatzeko duten ahalmena ezertan eragotzi gabe, Estatuko Administrazioaren Kontu-hartzailetza Nagusiak, hilero, aurrekontuak betearazteari buruzko informazioa jarriko du Gorte Nagusien esku, Aurrekontu Bulegoaren bitartez. Gizarte Segurantzaren Kontu-hartzailetza Nagusiak maiztasuna, prozedura eta hartzailea aurreko berberak direla igorriko du Gizarte Segurantzako sistema osatzen duten erakundeen aurrekontuak betearazteari buruzko informazioa. Bulegoak diputatuen, senatarien eta parlamentu-batzordeen esku jarriko du dokumentazio hori.

Era berean, Estatuko Administrazioaren Kontu-hartzailetza Nagusiak, sei hilean behin, Gorte Nagusien esku jarriko du, bere Aurrekontu Bulegoaren bidez, Estatuko sektore publikoaren inbertsio errealaren betearazpen-mailari buruzko informazioa.

II. TITULUA

Aurrekontu-kudeaketa

I. KAPITULUA

Irakaskuntzako aurrekontuen kudeaketa

15. artikulua. Ikastetxe itunduei laguntzeko funts publikoak banatzeko modulu ekonomikoa.

Bat. Eskola-unitateko modulu ekonomikoaren zenbatekoa, ikastetxe itunduak sostengatzeko 2015eko funts publikoen zenbateko globala banatzeko, lege honen IV. eranskinean finkatutakoa da, Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoaren 117. artikuluaren bigarren eta hirugarren zenbakietan eta hogeita zazpigarren xedapen gehigarrian ezarritakoaren arabera.

116.1artikuluan xedatutakoa betetzeko, Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoaren 15.2 artikuluan adierazitakoarekin lotuta, Haur Hezkuntzako irakaskuntzetan itundutako unitateak IV. eranskinean zehaztutako modulu ekonomikoen arabera finantzatuko dira.

Erdi-mailako eta goi-mailako prestakuntza-zikloak IV. eranskinean zehaztutako modulu ekonomikoen arabera finantzatuko dira. Eskola-unitate bakoitzeko 30 ikasletik beherako ratioa izateko baimena duten lanbide-heziketako unitate itunduen beste gastu batzuetarako partidan, 0,015eko koefiziente murriztailea aplikatuko da dagokion baimenean gehienezko ikasle-kopurutik kentzen den ikasle bakoitzeko.

Erdi-mailako eta goi-mailako prestakuntza-zikloetan, Lantokiko Prestakuntza, enpresek ikasleen praktiketan parte hartzeari dagokionez, ikastetxe publikoetarako ezarrita dagoen bezala finantzatuko da.

Oinarrizko Lanbide Heziketako zikloak IV. eranskinean ezarritako modulu ekonomikoaren arabera finantzatuko dira. Oinarrizko Lanbide Heziketako zikloetako itunek izaera orokorra izango dute, Hezkuntzari buruzko 2/2006 Lege Organikoaren 116.6 artikuluan ezarritakoaren arabera –Hezkuntzaren Kalitatea Hobetzeko abenduaren 9ko 8/2013 Lege Organikoaren hirurogeita hamargarren zenbakiak aldatu egin zuen artikulu hori–.

Oinarrizko Lanbide Heziketako zikloen lehen maila 2014/2015 ikasturtean ezarriko da. Ikasturte horretan, desagertu egingo da Hasierako Lanbide Kualifikazio Programako derrigorrezko moduluen eskaintza, hala xedatzen baitu Hezkuntzaren Kalitatea Hobetzeko abenduaren 9ko 8/2013 Lege Organikoaren azken xedapenetatik bosgarrenaren 4 puntuak.

Salbuespenez, Hasierako Lanbide Kualifikazioko Programei dagozkien irakaskuntzak itundu ahal izango dira; betiere, irakaskuntza horiek 2013/2014 ikasturtean hasitako bi ikasturteko bigarren mailarekin bat badatoz eta, borondatezko moduluez gain, Lanbide Kualifikazioen Katalogo Nazionaleko 1. mailako kualifikazio bati lotutako modulu espezifikorik badute.

Halaber, Batxilergoko irakaskuntza ematen duten unitate itunduak lege honen IV. eranskinean zehaztutako modulu ekonomikoaren arabera finantzatuko dira.

Autonomia-erkidegoek egokitu egin ahalko dituzte aipaturiko eranskinean ezarritako moduluak, irakaskuntza bakoitzeko ezarritako curriculumaren eskakizunak aintzat hartuta; betiere, hori egitean ez badira murrizten modulu horien zenbatekoak, lege honetan finkatutako kopuru bereizietan.

Irakasleen ordainsariek 2015eko urtarrilaren 1etik aurrera izango dituzte ondorioak; hala eta guztiz ere, horrek ez du ezertan eragotziko funts publikoekin guztiz edo partzialki sostengatuko Irakaskuntza Pribatuko enpresen hitzarmen kolektiboak, ikastetxe itunduetan hezkuntza-maila bakoitzari aplikatu beharrekoak, sinatzen diren eguna. Administrazioak konturako ordainketak onartu ahal izango ditu, dagokion hitzarmena sinatzen den arte; betiere, enpresaburuen elkarte guztiek espresuki eta batera eskatzen badute, eta aipatutako hitzarmen kolektiboak negoziatzen dituzten sindikatuei kontsulta eginda; konturako ordainketa horiek 2015eko urtarrilaren 1etik aurrera izango dituzte ondorioak. «Beste gastu batzuk» moduluaren osagaiak 2015eko urtarrilaren 1etik aurrera izango ditu ondorioak.

Administrazioak zuzenean ordainduko ditu irakasleen ordainsarietarako zehaztutako zenbatekoak, gizarte-kargak barne hartuta, ezertan eragotzi gabe irakasleen eta dagokion ikastetxearen titularraren arteko lan-harremana. «Gastu aldakorrak» osatzen dituzten zenbatekoen banaketa egiteko, itunen araubidea erregulatzeko xedapenetan ezarritakoa beteko da.

«Beste gastu batzuk» helburu dituen zenbatekoa hilero ordainduko da, eta ikastetxeek, dagokion ekitaldi ekonomikoa amaitzean, ikastetxeko irakaskuntza itundu guztientzat batera justifikatu ahal izango dute haren aplikazioa. Erdi-mailako eta goi-mailako prestakuntza-zikloek 1.300 edo 1.400 orduko iraupena baldin badute, hezkuntzaadministrazioek erabaki ahal izango dute bigarren mailako beste gastu batzuen partida,

IV. eranskineko moduluan zehaztutakoa, lehenengo mailakoarekin batera ordaintzea, baina zenbateko globala handitu gabe.

Bi. Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako maila guztietan unitate itunduak dituzten ikastetxeei finantzaketa emango zaie Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoak 22.3 artikuluan adierazitako hezkuntza-orientazioko zerbitzuetarako. Zuzkidura hori kalkulatzeko, eginkizun horiek betetzeko profesional baten lanaldi osoa hartuko da oinarritzat, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 25 unitate itunduko. Horrenbestez, ikastetxe itunduek profesional horri dagokion lanaldia jasotzeko eskubidea izango dute, itunduta duten Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako unitate kopuruaren arabera. Hezkuntza-administrazioek, beren eskumenen eremuan, eta xedagarri duten aurrekontuaren arabera, handitu egin ahal izango dute hezkuntza-orientazioko zerbitzuen finantzaketa.

Hiru. Hezkuntza-administrazioek, beren eskumen-esparruan, itunaren xede den maila bakoitzean indarrean dagoen ikasketa-plana emateko irakasle/unitate itundu harreman egokiak finkatu ahal izango dituzte; horiek kalkulatzeko, astean hogeita bost irakastordu dituen irakaslearen lanaldia hartuko da oinarritzat.

Administrazioak ez du onartuko ez ordainsarien gorakadarik, ez orduen murrizketarik, ez beste inolako egoerarik, halakoen ondorioz IV. eranskineko modulu ekonomikoetan aurreikusitakoa gainditzen bada.

Halaber, Administrazioak ez du onartuko hitzarmen kolektiboan finkatutako ordainsarigorakadarik, irakaskuntza-maila desberdinetako irakaskuntza publikoko irakasleentzat xedatutako ehunekoa baino handiagoa izanez gero, non eta Administrazioak ez duen espresuki baiesten eta horretarako aurrekontu-kontsignazioa egiten, Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoak 117.4 artikuluan adierazitako pixkanakako parekatzearen mesedetan.

Lau. Hezkuntza-administrazioek, beren eskumenen eremuan, handitu egin ahal izango dituzte ikastetxe itunduetako irakasle/unitate erlazioak, lege hau indarrean jarri bitartean hartutako birkokatze-neurriek eragindako irakasleen guztirako kopuruaren arabera, ordainketa eskuordetuko nominan baldin badaude, eta irakasle-taldeen mailaz mailako indartzea helburu hartuta. Hori guztia hala izanik ere, unitate-aldaketak egin ahal izango dira ikastetxe itunduetan, hezkuntza-itunen alorrean indarrean dagoen araudiaren ondorioz.

Bost. Ikastetxe itunduei konpentsazio ekonomiko eta profesionalak emango zaizkie, Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoak 117.3 artikuluan adierazitako zuzendaritza-funtzioa gauzatzeko.

Sei. Irakaskuntza arautuetan, derrigorrezkoak ez diren irakaskuntza-mailetarako sinatutako itun berezien araubiderako esleitutako funts publikoen bidezko finantzaketaren osagarri, ikastetxeek ikasleengandik jaso ditzaketen gehienezko zenbatekoak hauek dira:

a) Goi-mailako prestakuntza-zikloetan: hilean 18 eta 36 euro bitartean ikasleko, hamar hilabetez, 2015eko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra bitartean.

b) Batxilergoan: hilean 18 eta 36 euro bitartean ikasleko, hamar hilabetez, 2015eko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra bitartean.

Ikastetxeek ikasleei zenbateko horiek kobratzearen ondorioz lortutako finantzaketa Administrazioak «Beste gastu batzuk» finantzatzeko zuzenean emandako zenbatekoaren osagarri izango da.

2014an kuota horiek baino handiagoak jasotzeko baimena zuten ikastetxeek kuota horiek jasotzen jarraitu ahal izango dute 2015ean.

Administrazioak emandako zenbatekoa ezin izango da lege honen IV. eranskinean zehaztutako modulu ekonomikoetako «Beste gastu batzuk» osagaiari 3.606,08 euro kenduta geratzen den kopurua baino txikiagoa izan. Hezkuntza-administrazio eskudunek beharrezkoa den araudia ezarri ahal izango dute, horri dagokionez.

Zazpi. Irakaskuntza itunduaren finantzaketa Ceutan eta Melillan: Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoak 117.3 artikuluan ezarritakoari jarraiki, ikastetxeek zuzendaritza-taldeak izan ditzaten, eta, lege horren beraren 22.3 artikuluan adierazitako

hezkuntza-orientazioko zerbitzuen finantzaketa handitzearren, funtzio horietarako profesional egoki baten lanaldi osoaren baliokidea oinarri hartuta, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 16 unitate itunduko, Ceutako eta Melillako lurralde-eremuko eskola-unitate bakoitzeko modulu ekonomikoaren zenbatekoa lege honen V. eranskinean zehaztutakoa izango da.

Zortzi. Artikulu honetan xedatutakoa ikastetxe itundu guztien finantzaketan izango da aplikagarri –sexu bakarreko ikasleak eskolatzen dituzten hezkuntza bereizikoetan ere bai–, edozein dela ere ikastetxeek, beren eskumenen eremuan, ikasleak taldekatzeko erabiltzen duten eredua.

16. artikulua. Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionaleko (UNED) langileen kostuak baimentzea.

Abenduaren 21eko 6/2001 Lege Organikoak, Unibertsitateei buruzkoak, lehenengo xedapen gehigarrian adierazitakoari jarraiki, eta lege honen III. tituluan ezarritakoari lotuta, baimendu egiten dira Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionaleko (UNED) irakasleak (funtzionarioak eta kontratudunak) eta administrazioko nahiz zerbitzuetako langileak (funtzionarioak eta lan-kontratudun finkoak) ordaintzeko 2015erako kostuak, lege honen VI. eranskinean esleitutako zenbatekoetan.

II. KAPITULUA

Osasunaren eta Gizarte Zerbitzuen aurrekontu-kudeaketa

17. artikulua. Osasun Kudeaketarako Institutu Nazionalaren eta Adinduen eta Gizarte Zerbitzuen Institutuaren aurrekontuak aldatzeko berariazko eskumenak.

Ogasuneko eta Administrazio Publikoetako ministroak izango du eskumena Osasun Kudeaketarako Institutu Nazionalaren nahiz Adinduen eta Gizarte Zerbitzuen Institutuaren aurrekontuetan honako aldaketa hauek egiteko baimena emateko:

1.Langile-gastuetan edota Aurrekontuen Lege Orokorraren 44. artikuluko Bi zenbakian adierazitako gainerako aurrekontu-kredituetan eragina duten kreditutransferentziak.

2.Aurrekontuen Lege Orokorraren 58. artikuluan araututako geldikin-eransketak.

18. artikulua. Diruzaintzako geldikinak Adinduen eta Gizarte Zerbitzuen Institutuaren aurrekontuan aplikatzea.

Urte bakoitzeko abenduaren 31n Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorrean Adinduen eta Gizarte Zerbitzuen Institutuaren alde dauden geldikinak Adinduen eta Gizarte Zerbitzuen Institutuaren gastu-aurrekontua finantzatzera bideratu ahal izango dira. Hurrengo ekitaldian egin daitezkeen aldaketak finantzatzeko ere erabili ahal izango dira.

Nolanahi ere, Estatuak 2014ko kotizazio gabeko erretiroeta baliaezintasun-pentsioak finantzatzean dauden geldikinen ondorioz sor litezkeen diruzaintzako geldikinak, Gizarte Segurantzaren Kontu-hartzailetza Nagusiak ziurtatuak, kotizazio gabeko erretiroeta baliaezintasun-pentsioei erantzuteko kredituetan gerta litezkeen gabeziak finantzatzeko baino ezin izango dira aplikatu 2015ean.

III. KAPITULUA

Aurrekontu-kudeaketarako beste arau batzuk

19. artikulua. Zerga Administrazioko Estatu Agentzia.

Bat. Zerga-bilketaren likidazioeta kudeaketa-egintzetatik edota Zerga Administrazioko Estatu Agentziak erabakitako beste administrazio-egintza batzuetatik 2015ean lortutako bilketa gordinerako partaidetza-portzentajea 100eko bost izango da.

Bi. Abenduaren 27ko 31/1990 Legearen 103. artikuluaren Bost.b) puntuaren laugarren lerrokadan xedatutakoaren ondorioetarako, aipatutako partaidetzaren ondorioz Zerga Administrazioko Estatu Agentziaren baliabide-aldakuntza Ogasuneko eta Administrazio Publikoetako ministroak baimendu beharreko kreditu-sortzearen bidez gauzatuko da. Haren zenbatekoa kalkulatzeko, aurreko puntuan adierazitako portzentajea aplikatuko da.

Hiru. Zerga-bilketaren likidazioeta kudeaketa-egintzetatik edota Zerga Administrazioko Estatu Agentziak erabakitako beste administrazio-egintza batzuetatik sortutako bilketak, 2014ko abenduko Estatuaren Diru-sarreren Aurrekontuari aplikatuta, kreditua sortu ahal izango du 2015erako Estatuaren Aurrekontuko kontzeptu berean edo baliokide batean, artikulu honen Bat zenbakian ezarritako portzentajean, 1993ko martxoaren 4ko Aginduan xedatutako prozedurari jarraiki. Agindu horrek 1993rako Estatuaren Aurrekontu Orokorren 39/1992 Legearen 97. artikulua garatzen du.

III. TITULUA

Langile-gastuak

I. KAPITULUA

Sektore publikoaren zerbitzurako langileen gastuak

20. artikulua. Jarduera ekonomikoaren plangintza orokorraren oinarriak eta koordinazioa, sektore publikoaren zerbitzurako langileen gastuen alorrean.

Bat. Kapitulu honetan xedatutakoaren ondorioetarako, honako hauek osatzen dute sektore publikoa:

a) Estatuko Administrazio Orokorrak, bere organismo autonomoek, Estatu-agentziek eta haren eskumeneko unibertsitateek.

b) Autonomia-erkidegoetako administrazioek, beren mendeko organismoek eta haien eskumeneko unibertsitateek.

c) Toki-korporazioek eta haien mendeko organismoek.

d) Gizarte Segurantzako erakunde kudeatzaileek eta zerbitzu erkideek.

e) Estatuko organo konstituzionalek, Konstituzioaren 72.1 artikuluan xedatutakoa eragotzi gabe.

f) Merkataritza-sozietate publikoek; hots, artikulu honetan adierazitako Administrazioen eta erakundeen aldetik ehuneko 50 baino gehiagoko partaidetza dutenak haien kapital sozialean, zuzenean edo zeharka.

g) Enpresa-erakunde publikoek eta Estatuko, autonomia-erkidegoko eta tokiko sektore publikoko gainerako organismo publikoek eta erakundeek.

h) Sektore publikoko fundazioek eta nagusiki sektore publikoa osatzen duten Administrazio nahiz organismoen partaidetza duten partzuergoek.

i) Espainiako Bankuak, Espainiako Bankuaren Autonomiari buruzko ekainaren 1eko 13/1994 Legeak xedatutako baldintzetan.

Bi. 2015ean, sektore publikoaren zerbitzurako langileen ordainsariek ezin izango dute inolako igoerarik izan, 2014ko abenduaren 31n indarrean zeudenekiko, alderatutako bi aldiak homogeneoak izanik, bai langile-kopuruari, bai antzinatasunari erreparatuta.

Hiru. 2015eko ekitaldian, artikulu honen Bat zenbakian adierazitako Administrazio, erakunde eta sozietateek ezingo dute pentsionahiz enplegu-planetarako ekarpenik egin, ez eta erretiro-gertakaria estaltzen duen aseguru kolektiboko kontraturik ere.

Aurreko lerrokadan xedatutakoa gorabehera, eta, betiere, erreferentziako Administrazioan soldata-masa igotzen ez bada, lege honetan xedatutako moduan, aipatutako Administrazio, erakunde eta sozietateek aseguru kolektiboko kontratuak egin ahal izango dituzte, kontratu horiek erretiroarenak ez diren kontingentziak estaltzen dituztenean. Halaber, Administrazio horretako soldata-masa igotzen ez bada, lege honetan xedatutako moduan, ekarpenak egin ahal izango dituzte enpleguko pentsio-planetara edo erretiro-kontingentzia biltzen duten aseguru kolektiboko kontratuetara; betiere, plan edo aseguru-kontratu horiek 2011ko abenduaren 31 baino lehen izenpetu badira.

Lau. Lan-kontratudun langileen soldata-masa ezin izango da handitu 2015ean. Soldata-masan, soldatako eta soldataz kanpoko ordainsariak sartzen dira, bai eta langile horiek 2014an eragindako gizarte-ekintzako gastuak ere, alderatutako bi aldiak homogeneoak izanik, eta artikulu honen Bi zenbakian xedatutakoa aintzat hartuta.

Nolanahi ere, honako hauek salbuespen izango dira:

a) Gizarte Segurantzaren prestazioak eta kalte-ordainak.

b) Enplegatzaileak Gizarte Segurantzako sistemara egindako kotizazioak.

c) Lekualdatzeei, etendurei edo kaleratzeei dagozkien kalte-ordainak.

d) Langileak egindako gastuengatiko kalte-ordainak edo ordezteak.

Bost. 1. Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren 76. artikuluan zehaztutakoaren mende dauden funtzionarioek, abuztuaren 2ko 30/1984 Legearen aplikazio-eremuan jasota daudenean, aipatutako Oinarrizko Estatutuaren azken xedapenetatik laugarrenean edo berau garatzeko emandako Funtzio Publikoaren Legeetan xedatutako moduan, honako zenbateko hauek jasoko dituzte soldata eta hirurteko gisa, 2015eko urtarriletik abendura arteko nomina arruntetan, hamabi hilabete-saritan:

Taldea/Azpitaldea, 7/2007 Legean

Soldata, eurotan

Hirurtekoak, eurotan

 

 

 

A1

13.308,60

511,80

A2

11.507,76

417,24

B

10.059,24

366,24

C1

8.640,24

315,72

C2

7.191,00

214,80

E (30/1984 Legea) eta profesionalen multzoak (7/2007 Legea)

6.581,64

161,64

 

 

 

2.Aurreko puntuan adierazitako funtzionarioek honako zenbateko hauek jasoko dituzte 2015eko ekaineko eta abenduko aparteko ordainsari bakoitzean, soldata eta hirurteko gisa:

Taldea/Azpitaldea, 7/2007 Legean

Soldata, eurotan

Hirurtekoak, eurotan

 

 

 

A1

684,36

26,31

A2

699,38

25,35

B

724,50

26,38

C1

622,30

22,73

C2

593,79

17,73

E (30/1984 Legea) eta profesionalen multzoak (7/2007 Legea)

548,47

13,47

 

 

 

Sei. Aurreko zenbakian xedatutakoaren helburuetarako, funtzionario publikoek jaso beharreko ordainsariak, 2007rako Estatuaren Aurrekontu Orokorren Legea onetsi arte,

Funtzio Publikoaren Erreformarako Neurriei buruzko abuztuaren 2ko 30/1984 Legeak

25. artikuluan xedatutako titulazio-taldeen arabera erabakitzen ziren. Harrezkero, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren apirilaren 12ko 7/2007 Legearen

76. artikuluan eta hirugarren xedapen iragankorrean ezarritako lanbide-sailkapeneko talde eta azpitaldeak hartzen dira oinarri, lege honen bidez egindako aldaketekin. Bi sailkapensistema horien arteko baliokidetasunak hauek dira:

A taldea (30/1984 Legea) : A1 azpitaldea (7/2007 Legea) .

B taldea (30/1984 Legea) : A2 azpitaldea (7/2007 Legea) .

C taldea (30/1984 Legea) : C1 azpitaldea (7/2007 Legea) .

D taldea (30/1984 Legea) : C2 azpitaldea (7/2007 Legea) .

E taldea (30/1984 Legea) : Profesionalen multzoak (7/2007 Legea) .

Zazpi. Aurreko zenbakietan xedatutakoa gorabehera, ohiz kanpoko kasuetan egokitzapenak egin ahalko dira ordainsarietan, beharrezko direnean lanpostuen edukiagatik, programa bakoitzari esleitutako langile kopuruen aldaketagatik, edo programarako finkatutako helburuen lortze-mailagatik.

Zortzi. Ordainsarien gorakada dakarten akordio, hitzarmen edo itunak egokitu egin beharko dira, edonolako gorakada ezartzen duten klausulak ezin izango baitira aplikatu.

Bederatzi. Lege honetan ordainsariei aipamena egiten zaien guztietan, ordainsari osoei egiten zaie.

Hamar. Artikulu honetan ezarritako mugak aplikatzekoak izango dira sektore publikoko langileen merkataritza-kontratuen ordainsarietan.

Hamaika. Artikulu honek oinarrizko izaera du, eta Konstituzioaren 149.1.13 eta 156.1 artikuluen babesean emana dago. Gainera, Hiru zenbakia Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren apirilaren 12ko 7/2007 Legearen 29. artikuluan xedatutakoa aplikatuz onartu da.

21. artikulua. Lan Eskaintza Publikoa edo langile-beharrari erantzuteko antzeko kudeaketa-tresna.

Bat. 1. 2015eko ekitaldian ez da langile berririk sartuko aurreko artikuluan mugatutako sektore publikoan; hala ere, salbuespen izango dira merkataritza-sozietate publikoak, sektore publikoko fundazioak eta nagusiki sektore publikoa osatzen duten administrazio nahiz organismoen partaidetza duten partzuergoak –lege honen hamabosgarren, hamaseigarren eta hamazazpigarren xedapen gehigarrian ezarritakoaren mende egongo dira, hurrenez hurren, bai eta Estatuko organo konstituzionalek xedatutakoaren mende ere–. Dena den, aurreko artikuluan mugatutako sektore publikoan langile berriak sartu ahal izango dira, baldin eta aurreko ekitaldietako lan-eskaintza publikoei dagozkien hautatze-prozesuak gauzatzearen ondorio badira, edota hamalaugarren xedapen gehigarrian finkatutako kopurura iristeko behar diren soldadutzako eta marineltzako militar profesionalen plazak badira.

Aurreko lerrokadan ezarritako mugak eragina du Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren laugarren xedapen iragankorrean aurreikusitako finkatze-prozesuetan dauden lanpostuetan.

2.Betiere I. kapituluan gastu-aurrekontuetarako xedatutako aurrekontu erabilgarriak errespetatuz, aurreko zenbakian adierazitako muga ez da aplikatuko honako sektore eta administrazio hauetan, horietan birjarpen-tasa gehienez ere ehuneko 50 izango baita:

A) Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoa garatzeko hezkuntzaeskumenak dituzten Administrazio publikoetan, irakasle funtzionarioen kidegoan sartzeko lanpostu kopurua zehazteari dagokionez.

B) Osasun-alorreko eskumenak dituzten Administrazio publikoetan, Osasun Sistema Nazionaleko ospitaleetako eta osasun-zentroetako lanpostuei dagokienez.

C) Estatuko Segurtasun Indar eta Kidegoetan, lurraldean polizia-kidego autonomoak dituzten autonomia-erkidegoetan, eta, toki-administrazioaren esparruan, udaltzaingoetako langileengan, lanpostu horiek betetzeari dagokionez.

Udaltzaingo-lanpostuei dagokienez, birjarpen-tasaren ehuneko 100era iritsi ahal izango dira, toki-erakundeek ez badituzte gainditzen toki-ogasunak arautzen dituen legeriak edo, hala dagokionean, Estatuaren Aurrekontu Orokorren Legeak zorpetze-eragiketak baimentzeko ezarritako mugak. Gainera, egonkortasun-printzipioa bete beharko dute aurreko ekitaldiko aurrekontua eta indarrean dagoen aurrekontua likidatzean. Printzipio hori Aurrekontu Egonkortasunari eta Finantza Iraunkortasunari buruzko apirilaren 27ko 2/2012 Lege Organikoaren 11.4 artikuluan dago jasota. Indarrean dagoen aurrekontuari dagokionez, toki-erakundeak Osoko Bilkuraren edo organo eskudunaren akordioaren bidez egingo du hutsik dauden lanpostuak birjartzeko eskaera, eta akordio horretan bertan adierazi beharko du neurria aplikatuz ez dela aurrekontu-egonkortasunaren helburua arriskuan jartzen. Dagokion toki-erakundeak, lanpostuen deialdia onartu baino lehen, Ogasuneko eta Administrazio Publikoetako Ministerioaren aurrean egiaztatu beharko du lerrokada honetan adierazitakoa.

Autonomia-erkidegoko poliziaren langileei dagozkien lanpostuen kasuan, lanpostuen birjarpen-tasaren ehuneko 100era iritsi ahal izango da; betiere, autonomia-erkidegoak betetzen baldin baditu Aurrekontu Egonkortasunari eta Finantza Iraunkortasunari buruzko apirilaren 27ko 2/2012 Lege Organikoaren arabera ezarritako aurrekontu-egonkortasuneko eta zor publikoko helburuak, bai aurreko ekitaldiko aurrekontuaren likidazioan, bai indarrean dagoen aurrekontuan.

D) Indar Armatuetan, karrerako militarren eta militar osagarrien lanpostuei dagokienez, Karrera Militarrari buruzko azaroaren 19ko 39/2007 Legean xedatutakoaren arabera.

E) Administrazio publikoetan, zergen, lanaren, diru-laguntza publikoen nahiz Gizarte Segurantzaren arloetako iruzurra kontrolatzeko eta horien aurka borrokatzeko, bai eta baliabide publikoak modu efizientean esleitzen direla kontrolatzeko ere.

F) Administrazio publikoetan, baliabide publikoen aholkularitza juridikoari eta kudeaketari dagokionez.

G) Justizia Administrazioan, lanpostuak betetzeko inguruabar bereziak aintzat hartuta, baimendu beharreko lanpostuen gehieneko zenbatekoa kalkulatzeko, aurrekontuzuzkidura duten plantillako lanpostuen kopuru osoa hartuko da kontuan, gutxienez azken hiru urteetan bitarteko funtzionarioek bete dituztenak; lan-eskaintza publikoa baimenduko da okupazio mota horretako lanpostuen portzentajea guztizkoaren % 15etik gorakoa duten funtzionario-kidegoetan, eta haien kopuruak, kidego guztietarako kalkulatuta, ezin izango du hutsik dauden lanpostuen % 20 gainditu.

H) Administrazio publikoetan, suteak prebenitzeko eta itzaltzeko zerbitzuetako lanpostuak betetzeari dagokionez.

Suteak prebenitzeko eta itzaltzeko zerbitzuko nahiz salbamendu-zerbitzuko lanpostuei dagokienez, birjarpen-tasaren ehuneko ehunera iritsi ahal izango dira, toki-erakundeek ez badituzte gainditzen toki-ogasunak arautzen dituen legeriak edo, bere kasuan, Estatuaren Aurrekontu Orokorren Legeak zorpetze-eragiketak baimentzeko ezarritako mugak. Gainera, egonkortasun-printzipioa bete beharko dute aurreko ekitaldiko aurrekontua eta indarrean dagoen aurrekontua likidatzean. Printzipio hori Aurrekontu Egonkortasunari eta Finantza Iraunkortasunari buruzko apirilaren 27ko 2/2012 Lege Organikoaren

11.4artikuluan dago jasota. Indarrean dagoen aurrekontuari dagokionez, toki-erakundeko osoko bilkurak edo organo eskudunak akordio bat onartu beharko du; bertan, hutsik dauden lanpostuak birjartzeko eskaera egin beharko du, eta, halaber, adierazi beharko du neurria aplikatuz ez dela aurrekontu-egonkortasunaren helburua betetzea arriskuan jartzen. Dagokion toki-erakundeak, lanpostuen deialdia onartu baino lehen, Ogasuneko eta Administrazio Publikoetako Ministerioaren aurrean egiaztatu beharko du lerrokada honetan adierazitakoa.

I) Administrazio publikoetan, Zientziari, Teknologiari eta Berrikuntzari buruzko ekainaren 1eko 14/2011 Legean zehaztutako ikerketa-erakunde publikoetako ikertzaile doktoreen lanpostuei dagokienez.

Horrez gain, 25 lanpostu baimentzen dira Ikerketako organismo publikoetan, I3 ziurtagiria duten ikertzaile doktoreak lan-kontratudun langile finko gisa kontratatzeko,

ikertzaile gailenen modalitatean; betiere, aurrez egiaztatu beharko da lanpostu horien laneskaintza publikoak ez diela eragiten Aurrekontu Egonkortasunari eta Finantza Iraunkortasunari buruzko apirilaren 27ko 2/2012 Lege Organikoan finkatutako mugei.

Era berean, beste Administrazio publikoetako ikerketa-organismoei baimena ematen zaie I3 ziurtagiriaren baliokidea den ebaluazioa gainditu duten ikertzaile doktoreak organismo horietan lan-kontratudun langile finko gisa kontratatzeko, ikertzaile gailenen modalitatean; betiere, aurrez egiaztatu beharko da lanpostu horien lan-eskaintza publikoak ez diela eragiten Aurrekontu Egonkortasunari eta Finantza Iraunkortasunari buruzko apirilaren 27ko 2/2012 Lege Organikoan finkatutako mugei.

J) Unibertsitateko Katedradunen eta Irakasle Titularren Kidegoetako lanpostuetan, eta unibertsitateetako administrazioko eta zerbitzuetako langileen lanpostuetan; betiere, haien ardura duten Administrazio publikoek dagozkien deialdiak baimentzen badituzte, eta aldez aurretik egiaztatzen bada lanpostu horien lan-eskaintza publikoak ez diola kalterik egiten dagokion unibertsitaterako ezarritako aurrekontu-egonkortasunerako helburuak betetzeari, ez eta Aurrekontu Egonkortasunari eta Finantza Iraunkortasunari buruzko apirilaren 27ko 2/2012 Lege Organikoan ezarritako mugei ere.

Unibertsitateko Katedradunen eta Irakasle Titularren Kidegoei dagokien birjarpentasaren mugaren barruan, aurreko lerrokadan zehaztutako horretan, unibertsitate bakoitzak lanpostuen gutxienez ehuneko 15 xedatu beharko du Ramón y Cajal Programa burutu duten eta I3 ziurtagiria eskuratu duten ikertzaile doktoreak lan-kontratudun langile finko gisa kontratatzera. Unibertsitate bakoitzak, eskaintzen dituen gainerako lanpostuei dagokienez, lanpostu horietako batzuk irakasle doktoreak kontratatzera xedatu ahal izango ditu, Unibertsitateei buruzko abenduaren 21eko 6/2001 Lege Organikoaren 52. artikuluan aurreikusitako moduan.

K) Administrazio publikoetan, balore-merkatuak eta horietan parte hartzen dutenak ikuskatzeari eta ikertzeari dagokionez.

L) Aire-segurtasunari dagozkion lanpostuetan, aire-segurtasuna eta hegaldiak ikuskatzen eta gainbegiratzen dituzten langileei dagokienez; itsas segurtasunarekin lotutako langileen plazetan, itsas salbamendu eta prebentzioko lana eta itsas kutsaduraren aurkako borroka egiten dutenean.

M) Espetxe Administrazioan.

N) Segurtasun Nuklearrerako Kontseiluan, instalazio erradioaktibo eta nuklearrak zuzendu, aztertu eta ebaluatu, ikuskatu eta kontrolatzeko eginkizunak betetzen dituzten Segurtasun Nuklear eta Babes Erradiologikorako Kidegoko goi-eskalako funtzionarioen plazei dagokienez.

3.Langileen birjarpen-tasa kalkulatzeko, aurreko zenbakian aipatutako gehieneko ehunekoa bi hauen arteko aldeari aplikatuko zaio: 2014ko aurrekontu-ekitaldian aurreko zenbakian aurreikusitako sektore, eremu, kidego edo kategoria bakoitzean zerbitzuak emateari utzi dioten langile finkoen kopurua, batetik, eta horrelakoetan aipatutako ekitaldian sartu diren langile finkoen kopurua, bestetik; lan-eskaintza publikotik datozenak edo lanpostuak erreserbatzea ez dakarten egoeretatik itzuli direnak kontuan hartu gabe, betiere. Ondorio horietarako, zerbitzu-prestazioa honako arrazoi hauek direla eta uztea hartuko da kontuan: erretiroa, heriotza, uko egitea, lanpostua erreserbatu gabeko eszedentzia-egoeran deklaratzea, karrerako funtzionarioko izaera galtzea edo lankontratua azkentzea, edota lanpostua erreserbatzea edo lanpostua uzten den Administrazioaren aldetik ordainsariak jasotzea ez dakarren beste edozer administrazioegoera.

Barne-sustapeneko prozesuen bidez betetzeko deitzen diren plazak ez dira kontuan hartuko birjarpen-tasaren bidez zehaztutako plazen gehieneko mugaren barruan.

Bi. 2015ean, ez da aldi baterako langilerik kontratatuko, eta ez da izendatuko aldi baterako estatutu-langilerik, ez bitarteko funtzionariorik, salbuespenezko kasuetan izan ezik, urgentziazko premia atzeraezinak betetzeko, eta soil-soilik lehentasunezkotzat jotzen diren edota funtsezko zerbitzu publikoen funtzionamenduan eragiten duten sektore, funtzio eta lanbide-kategorietan.

Hiru. Artikulu honetako Bat.2 zenbakian adierazitako sektoreetako Lan Eskaintza Publikoa, Estatuko Administrazio Orokorraren, bere organismo publikoen eta Estatuko gainerako erakunde publikoen esku dagoenean, Gobernuak onartu beharko du, eskumena duten sailek edo erakundeek hala eskatzen diotenean, eta Ogasuneko eta Administrazio Publikoetako Ministerioaren proposamenari jarraiki. Indar Armatuen kasuan, onartu aurretik, Ogasuneko eta Administrazio Publikoetako Ministerioaren txostena beharko da, eta Defentsa ministroak egin beharko du proposamena. Kasu guztietan, langileen kostuetan izango duen eraginari buruzko aldez aurreko balioespena eta txostena beharko dira.

2015ean, ez da baimenik emango enpresa-erakunde publikoetan eta Estatuko sektore publikoko erakundeetan lan-kontratudun langileentzako deialdiak egiteko edo hutsik dauden lanpostuak betetzeko, salbuespenezko kasuetan izan ezik, urgentziazko premia atzeraezinak estaltzeko; halako kasuetan, Ogasuneko eta Administrazio Publikoetako Ministerioaren aurretiazko baimen espresua jaso beharko da, Aurrekontu eta Gastuetako eta Herri Administrazioetarako Estatu Idazkaritzen bitartez. Bestalde, sektore publikoan diren giza baliabideak modu egokian optimizatzeko, bi Estatu Idazkaritzek destinoa Estatuko sektore publikoko sail edo organismo publikoetan duten funtzionarioak edota lankontratudun langile finkoak kontratatzeko baimena eman ahal izango diete organismo autonomoei eta Estatu-agentziei, enpresa-erakunde publikoei eta erakunde publikoei. Ogasuneko eta Administrazio Publikoetako Ministerioak zehaztuko du halako kontratazioetan zein prozedura jarraituko den, publikotasuna eta lehia askea bermatzeko. Zenbaki honetan ezarritakoaren babesean egindako kontratuek antzinatasun-osagarria jasotzen jarraitzeko eskubidea sortuko dute, kontratua gauzatzen den datatik aurrera. Jatorrizko ministerio-sailean edo organismo publikoan jasotzen zenaren zenbateko bera izango du osagarri horrek.

Lau. Aldi baterako lan-kontratudun langileak kontratatzeko eta bitarteko funtzionarioak nahiz aldi baterako estatutu-langileak izendatzeko, artikulu honetako Bi zenbakian xedatutako baldintzetan, Ogasuneko eta Administrazio Publikoetako Ministerioaren aldez aurreko baimena beharko da.

Halaber, aldi baterako laneko enpresekin langileak lagatzeko kontratuak artikulu honetako Bi zenbakian adierazitako baldintzetan soilik egin ahal izango dira, eta Ogasuneko eta Administrazio Publikoetako Ministerioaren aldez aurreko baimena beharko da.

Atzerrian langile finkoak edo aldi baterakoak kontratatzeko, tokiko legeriaren arabera edota, hala badagokio, Espainiako legeriaren arabera, Ogasuneko eta Administrazio Publikoetako Ministerioaren aldez aurreko baimena beharko da.

Bost. Artikulu honetako Bat.2 zenbakian jasotako baimena baliozkoa izan dadin, Bat.3 zenbakian zehaztutako birjarpen-tasa aplikatzearen ondoriozko plazak Lan Eskaintza Publiko batean jasota egon beharko dira, eta berau, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren apirilaren 12ko 7/2007 Legearen 70. artikuluko 2. zenbakian ezarritakoaren arabera, Administrazio publikoetako dagokien gobernu-organoek onartu beharko dute; horretaz gain, eskaintza hori autonomia-erkidegoko edo, hala dagokionean, Estatuko aldizkari ofizialean argitaratu beharko da, 2015a amaitu aurretik.

Artikulu honetako Bat.2 zenbakian jasotako baimena baliozkoa izan dadin, halaber, plazen deialdia, autonomia-erkidegoko edo, hala badagokio, Estatuko aldizkari ofizialean argitaratuta, hiru urteko epe luzaezinean egin beharko da, aipatutako plaza horiek jasotzen dituen Enplegu Publikoaren Eskaintza argitaratzen den egunetik zenbatuta, aurreko lerrokadan ezarritako baldintzekin, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren apirilaren 12ko 7/2007 Legearen 70. artikuluko 1 zenbakian xedatutakoaren arabera.

Sei. 21.Bat artikuluan zehaztutako lehentasunezko sektore bati edo batzuei dagokien birjarpen-tasa manu horretan adierazitako sektore batean edo batzuetan metatu ahal izango da, edota aipatutako sektore bateko edo batzuetako kidego, eskala edo lanbidekategorietan, horietan hutsik dauden lanpostuak betetzea lehentasunezkotzat jotzen bada edota funtsezko zerbitzu publikoen funtzionamenduari eragiten badiote.

Zazpi. Artikulu honetako Bat, Bi, Bost eta Sei zenbakiek oinarrizko izaera dute, eta Konstituzioaren 149.1.13 eta 156.1 artikuluen babesean eman dira.

II. KAPITULUA

Ordainsari-araubideak

22. artikulua. Estatuko Gobernuko, haren organo aholku-emaileetako eta Estatuko Administrazio Orokorreko goi-kargudunen nahiz zuzendaritzako beste langile batzuen ordainsariak.

Bat. 2015ean, Estatuko Gobernuko eta haren organo aholku-emaileetako goikargudunen ordainsariek ez dute gorakadarik izango 2014ko abenduaren 31n indarrean zeudenekiko; horrenbestez, hamabi hilabeteri dagozkien honako zenbateko hauek jasoko dituzte –ez dute izango aparteko ordainsariak jasotzeko eskubiderik, baina bai indarrean dagoen araudiaren arabera dagokien antzinatasun-ordainsaria jasotzekoa–:

 

Eurotan

 

 

Gobernuko presidentea

78.185,04

Gobernuko presidenteordea

73.486,32

Gobernuko ministroa

68.981,88

Estatu Kontseiluko presidentea

77.808,96

Ekonomia eta Gizarte Kontseiluko presidentea

85.004,28

 

 

Bi. 2015ean, Estatu-idazkarien, idazkariordeen, zuzendari nagusien eta parekoen ordainsariek ez dute gorakadarik izango 2014ko abenduaren 31n indarrean zeudenekiko; horrenbestez, hamabi hilabeteri dagozkien honako soldata eta lanpostu-osagarri hauek jasoko dituzte, bai eta urteko berariazko osagarria ere, 2008rako Estatuaren Aurrekontu Orokorren abenduaren 26ko 51/2007 Legearen 26.Bi artikuluan xedatutakoari jarraiki.

 

Estatu-idazkaria eta

Idazkariordea eta

Zuzendari nagusia eta

 

parekoak

parekoak

parekoak

 

(eurotan)

(eurotan)

(eurotan)

 

 

 

 

Soldata

12.990,72

13.054,68

13.117,44

Lanpostu-osagarria

21.115,92

17.080,44

13.814,76

Berariazko osagarria

32.948,67

29.316,27

23.900,13

 

 

 

 

Ekaineko eta abenduko aparteko ordainsarietako bakoitzean, aurreko lerrokadaren eta koadroaren arabera jasoko duten hileko lanpostu-osagarriaren zenbatekoaz gain, ondorengo koadroan soldata gisa zehaztutako zenbatekoa ere jasoko dute:

 

Estatu-idazkaria eta

Idazkariordea eta

Zuzendari nagusia eta

 

parekoak

parekoak

parekoak

 

(eurotan)

(eurotan)

(eurotan)

 

 

 

 

Soldata

655,84

703,38

751,45

 

 

 

 

Goi-kargudun horietako bakoitzak saileko titularrak esleitutako produktibitate-osagarria jasoko du, hala badagokio, lege honen 24.Bat.E) artikuluan xedatutakoaren arabera, xede horretarako aurreikusitako kredituen barruan. Goi-kargudunei esleitutako zenbatekoak ez du gorakadarik izango, karguen kopuruari eta motari begira, 2014ko abenduaren 31n zeukatenarekiko; nolanahi ere, ordainduko diren banakako zenbatekoak desberdinak izan ahalko dira, osagarri hori arautzen duen araudiari jarraiki.

Hiru. 2015ean, honako kargu hauek ez dute ordainsarian gorakadarik izango 2014ko abenduaren 31n zutenarekiko: Estatu-agentzietako presidenteek; enpresa-erakunde

publikoetako eta gainerako erakunde publikoetako presidente eta presidenteordeek; eta, hala badagokio, aipatutako erakundeetako zuzendari nagusiek eta zuzendariek, maila goreneko funtzio betearazleak gauzatzea dagokienean. Ogasuneko eta Administrazio Publikoetako ministroari dagokio ordainsari horiek finkatzea. Ordainsari horiek ezin izango dituzte gainditu martxoaren 5eko 451/2012 Errege Dekretuak, enpresa-sektore publikoko eta beste erakunde batzuetako arduradun eta zuzendari nagusien ordainsari-araubidea jasotzen duenak, eta hura aplikatzeko emandako aginduek xedatutako gehienezko mugak.

Estatuko sektore publikoko fundazioen eta nagusiki Estatuko Administrazio Orokorraren eta haren erakundeen partaidetza duten partzuergoen arduradun gorenen ordainsariak finkatzeko, martxoaren 5eko 451/2012 Errege Dekretuak eta hura aplikatzeko emandako aginduek xedatutakoa hartuko da kontuan. Ordainsari horiek ezin izango dute inolako gehikuntzarik izan, 2014ko abenduaren 31n indarrean zeudenekiko.

Lau. Artikulu honetako Bi eta Hiru zenbakietan xedatutakoak ez dio eragingo indarrean dagoen araudiaren arabera legokiekeen antzinatasun-ordainsaria hamalau hilabete-saritan jasotzeari.

Bost. 1. 2015ean, Estatu Kontseiluko kide iraunkorren eta idazkari nagusiaren ordainsariek ez dute gehikuntzarik izango 2014ko abenduaren 31n indarrean zeudenekiko; horrenbestez, hamabi hilabeteri dagokien honako soldata eta lanpostu-osagarri hauek ezartzen dira, eta urteko berariazko osagarria jasoko dute, abenduaren 26ko 51/2007 Legearen 26.Lau.1 artikuluan xedatutakoari jarraiki.

 

Eurotan

 

 

Soldata

13.054,68

Lanpostu-osagarria

22.817,28

Berariazko osagarria

35.521,60

 

 

Ekaineko eta abenduko aparteko ordainsarietako bakoitzean, aurreko koadroaren arabera jasoko duten hileko lanpostu-osagarriaren zenbatekoaz gain, ondorengo koadroan soldata gisa zehaztutako zenbatekoa ere jasoko dute:

Eurotan

Soldata703,38

2.Estatu Kontseiluko presidenteak produktibitate-osagarria esleitu ahal izango die bertako kide iraunkorrei eta idazkari nagusiari, lege honen 24.Bat.E) artikuluan xedatutakoari jarraiki. Kargu horietarako xedatutako zenbatekoak ez du gorakadarik izango, karguen kopuruari eta motari dagokionez, 2014ko abenduaren 31n esleituta zegoenarekiko.

3.Goi-kargudun horiek, gainera, organoak berak antzinatasuna egokitzeko onartutako akordioetan finkatutako ordainsariak jasoko dituzte, hala badagokie. Aldez aurretik funtzionario publiko izan badira –funtzionario gisa aktiboan edota erretiratuta egoteari erreparatu gabe–, egoera hartan aitortu zitzaizkien hirurtekoak jasotzen jarraitzeko eskubidea izango dute, kasu bakoitzean aplikatu beharreko araudiari jarraiki; eta araudi horren araberako zenbatekoa handiagoa izanez gero aipatutako akordioetan onetsitakoa baino, diferentzia hori jasotzeko eskubidea izango dute, hamalau hilabete-saritan.

23. artikulua. Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiko, Konstituzio Auzitegiko eta Kontuen Auzitegiko kideen ordainsariak.

Bat. 2015ean, Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiko, Konstituzio Auzitegiko eta

Kontuen Auzitegiko kideen ordainsariek ez dute gorakadarik izango, 2014ko abenduaren 31n indarrean zeudenekiko. Ondorengo koadroan, aipatutako zenbatekoak ageri dira, urteko kopuruetan adierazita:

1.Botere Judizialaren Kontseilu Nagusia.

1.1Kargua esklusiboki betetzen dutenak:

1.1.1 Auzitegi Goreneko eta Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiko presidentea:

Soldata (14 hilabete-saritan jasotzekoa)

26.448,38

Beste ordainsari batzuk (12 hilabete-saritan jasotzekoak)

103.704,24

Orotara

130.152,62

 

 

 

1.1.2 Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiko kidea:

Soldata (14 hilabete-saritan jasotzekoa)

28.004,20

Beste ordainsari batzuk (12 hilabete-saritan jasotzekoak)

84.245,40

Orotara

112.249,60

 

 

 

1.1.3 Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiko idazkari nagusia:

Soldata (14 hilabete-saritan jasotzekoa)

26.825,40 €

Beste ordainsari batzuk (12 hilabete-saritan jasotzekoak)

82.836,60 €

Orotara

109.662,00 €

 

 

1.2Kargua modu esklusiboan betetzen ez duten kideek dietak jasoko dituzte osoko bilkuretara edo batzordeetara joateagatik, eta ez dute karguari dagokion bestelako ordainsaririk jasotzeko eskubiderik izango, zerbitzuarekin lotutako kalte-ordainak salbu.

Kontzeptu horretan, orotara 310.000 euro jasoko dira gehienez.

2.

 

Konstituzio Auzitegia.

 

 

2.1

Konstituzio Auzitegiko presidentea:

 

 

 

 

 

 

Soldata (14 hilabete-saritan jasotzekoa)

41.428,10€

 

Beste ordainsari batzuk (12 hilabete-saritan jasotzekoak)

87.843,36

 

Orotara

129.271,46

 

 

 

 

 

2.2 Konstituzio Auzitegiko presidenteordea:

 

 

 

 

 

 

 

Soldata (14 hilabete-saritan jasotzekoa)

41.428,10

 

Beste ordainsari batzuk (12 hilabete-saritan jasotzekoak)

80.437,68

 

Orotara

121.865,78

 

 

 

 

2.3 Konstituzio Auzitegiko atal-presidentea:

 

 

 

 

 

 

 

Soldata (14 hilabete-saritan jasotzekoa)

41.428,10

 

Beste ordainsari batzuk (12 hilabete-saritan jasotzekoak)

74.764,80

 

Orotara

116.192,90

 

 

 

 

2.4 Konstituzio Auzitegiko magistratua:

Soldata (14 hilabete-saritan jasotzekoa)

41.428,10

Beste ordainsari batzuk (12 hilabete-saritan jasotzekoak)

69.091,92

Orotara

110.520,02

2.5 Konstituzio Auzitegiko idazkari nagusia:

Soldata (14 hilabete-saritan jasotzekoa)

34.620,04 €

Beste ordainsari batzuk (12 hilabete-saritan jasotzekoak)

62.023,56 €

Orotara

96.643,60 €

 

 

3.Kontuen Auzitegia.

3.1Kontuen Auzitegiko presidentea:

Urteko ordainsariak (14 hilabete-saritan jasotzekoak) : 112.578,34 €.

3.2Kontuen Auzitegiko atal-presidentea:

Urteko ordainsariak (14 hilabete-saritan jasotzekoak) : 112.578,34 €.

3.3Kontuen Auzitegiko kontu-aholkularia:

Urteko ordainsariak (14 hilabete-saritan jasotzekoak) : 112.578,34 €.

3.4Kontuen Auzitegiko idazkari nagusia:

Urteko ordainsariak (14 hilabete-saritan jasotzekoak) : 96.921,72 €.

Bi. Kargudun horiek, aurreko zenbakian xedatutakoaren arabera zehaztutako zenbatekoez gainera, organoak berak antzinatasuna dela eta onartutako akordioetan finkatutako ordainsariak jasoko dituzte, hala badagokie. Aldez aurretik funtzionario publiko izan badira –funtzionario gisa aktiboan edota erretiratuta egoteari erreparatu gabe–, egoera hartan aitortu zitzaizkien hirurtekoak jasotzen jarraitzeko eskubidea izango dute, kasu bakoitzean aplikatu beharreko araudiari jarraiki; eta, araudi horren araberako zenbatekoa handiagoa izanez gero aipatutako akordioetan onetsitakoa baino, diferentzia hori jasotzeko eskubidea izango dute, hamalau hilabete-saritan.

24. artikulua. Funtzio Publikoa Erreformatzeko Neurriei buruzko abuztuaren 2ko 30/1984 Legearen aplikazio-eremuan dauden Estatuko funtzionarioen ordainsariak, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuari buruzko apirilaren 12ko 7/2007 Legearen azken xedapenetatik laugarrenean adierazitakoaren arabera.

Bat. 2015ean, funtzionarioen ordainsariak honako hauek izango dira:

A) Funtzionarioari dagokion kidego edo eskala sailkatuta dagoen taldeari edo azpitaldeari dagozkion soldata eta hirurtekoak, lege honen 20.Bost.1 artikuluan adierazitako zenbatekoetan.

B) Aparteko ordainsariak; urtean bi izango dira (bata ekainean eta bestea abenduan) , eta 1988rako Estatuaren Aurrekontu Orokorren abenduaren 23ko 33/1987 Legearen 33. artikuluan xedatutakoaren arabera emango dira. Aparteko ordainsari horietako bakoitzak bilduko ditu lege honen 20.Bost.2 artikuluan finkatutako soldataren eta hirurtekoen zenbatekoak, bai eta hileko lanpostu-osagarriarena ere.

Funtzionarioek lanaldi murriztua izan badute ekainaren edo abenduaren aurreko sei hilabeteetan, aparteko ordainsariaren zenbatekoa ere proportzio berean murriztuko da.

C) Betetzen den lanpostuari dagokion lanpostu-osagarria, honako zenbateko hauen arabera, hamabi hilabete-saritan:

Zenbatekoa

Maila

Eurotan

30 11.625,00

2910.427,16

289.988,80

 

Zenbatekoa

Maila

 

Eurotan

 

 

27

9.550,20

26

8.378,40

25

7.433,64

24

6.995,04

23

6.556,92

22

6.118,08

21

5.680,20

20

5.276,40

19

5.007,00

18

4.737,48

17

4.467,96

16

4.199,16

15

3.929,28

14

3.660,12

13

3.390,36

12

3.120,84

11

2.851,44

10

2.582,28

92.447,64

82.312,52

72.178,00

62.043,24

51.908,48

41.706,52

31.505,04

21.302,84

1 1.101,00

Unibertsitate-irakaskuntzaren eremuan, aurreko eskalan finkatutako lanpostuosagarriaren zenbatekoa aldatu egin ahal izango da, indarrean dagoen araudiaren arabera egoki izanez gero; nolanahi ere, horrek ez du aldaketarik eragingo lanpostuari esleitutako lanpostu-osagarriaren mailan.

D) Betetzen den lanpostuari esleitutako berariazko osagarria, halakorik balego. Osagarri horren urteko zenbatekoak ez du gehikuntzarik izango 2014ko abenduaren 31n indarrean zegoenarekiko; dena den, bete egingo da lege honen 20.Zazpi artikuluan xedatutakoa.

Urteko berariazko osagarria hamalau ordainsari berdinetan jasoko da; horietako hamabi hilero jasoko dira, eta bi gehigarriak, hilekoaren zenbateko berdinekoak, ekainean eta abenduan.

Funtzionario publikoek lanpostu-osagarriaren eta berariazko osagarriaren kontzeptuan jasotzen dituzten ordainsariak, edozelan ere, indarreko araudian aurreikusitako prozeduren arabera betetzen duten lanpostuari dagozkionak izango dira, eta egiten dituzten zeregin zehatzek ezin dute aurrekoa ez betetzea ekarri, aipatutako araudiak bestelako zenbatekoak onartzen dizkien kasuetan izan ezik; eta, nolanahi ere, 30/1984 Legearen 21.2 artikuluan araututako lanpostu-mailaren bermeari zein dagozkion zenbatekoak jasotzeko eskubideari kalterik egin gabe, 1991rako Estatuaren Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 27ko 31/1990 Legearen 33.Bi artikulua aplikatuta.

E) Produktibitate-osagarria, lanpostuetan jardutean errendimendu berezia, aparteko jarduera eta arduraldia, eta interesa edo ekimena saritzeko.

Ministerio-sail bakoitzak zehaztuko du, erabil dezakeen guztirako kredituaren barruan –guztirako horrek ez du inolako gorakadarik izango 2014ko abenduaren 31n

zegoenarekiko–, eremu organikoen, lurraldeen, funtzioen edo lanpostu-motaren arabera esleituko dituen zenbateko partzialak. Halaber, produktibitate-osagarriaren banakako zenbatekoak banatzeko eta finkatzeko irizpideak ezarriko ditu, arau hauen arabera:

1.a Produktibitatea balioestean, lanpostu-motari eta jardunari lotutako inguruabar objektiboak hartu beharko dira aintzat, eta, egoki izanez gero, dagokion programari esleitutako emaitzak edo helburuak lortzean izandako parte-hartze maila.

2.a Produktibitate-osagarri gisa aldi baterako esleitutako zenbatekoek ez dute inola ere banako eskubiderik sortuko ondorengo aldietarako balioespenetan edo balio-igoeretan.

F) Ohiz kanpoko zerbitzuengatiko haborokinak; ministerio-sailek edo organismo publikoek emango dituzte halakoak, xede horretarako esleitutako kredituen barruan, eta ez dute igoerarik izango 2014ko abenduaren 31n esleituta zeudenekiko.

Haborokin horiek ohiz kanpokoak izango dira, eta ohiko lanalditik kanpo emandako aparteko zerbitzuengatik soilik eman ahal izango dira; ezin izango dira finkoak izan, zenbatekoari eta aldizkakotasunari dagokienez, eta ezingo dute ondorengo aldietarako banakako eskubiderik eragin.

G) Maila pertsonalean, mantendu egingo dira 7/2007 Legean adierazitako E taldea/ profesionalen multzoa taldeari dagozkion ordainsariak, 26/2009 Legearen 24.Bat.B) .b) artikuluan xedatutakoari jarraiki; ordainsari horien zenbatekoak 2014ko abenduaren 31n indarrean zeudenak izango dira.

Bi. Ogasuneko eta Administrazio Publikoetako Ministerioak aldatu egin ahal izango du produktibitate-osagarriari, ohiz kanpoko zerbitzuengatiko haborokinei eta errendimendua sustatzeari dagokien kreditu globalen zenbatekoa, programa bakoitzari esleitutako langile kopuruari eta helburuen lorpen-mailari egokitzeko. Ministerio-sailek pizgarri horiek esleitzeko irizpideen eta banakako zenbatekoen berri emango diote Ogasuneko eta Administrazio Publikoetako Ministerioari, pizgarriak emateko aplikatutako irizpideak zehaztuta.

Hiru. Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuari buruzko apirilaren 12ko 7/2007 Legearen aplikazio-eremuan dauden bitarteko funtzionarioek bitarteko gisa izendatuta dauden kidegoa edo eskala sailkatuta dagoen taldeari edo azpitaldeari dagozkion oinarrizko ordainsariak jasoko dituzte, hirurtekoak barne hartuta, bai eta betetzen duten lanpostuari dagozkion ordainsari osagarriak ere, karrerako funtzionario izateari lotutakoak izan ezik, edota Ogasuneko eta Administrazio Publikoetako Ministerioak onetsitakoak, lanposturik betetzen ez duten bitarteko funtzionarioen kasuan. Kolektibo horri artikulu honen Bat zenbakiaren B) letran xedatutakoa aplikatuko zaio.

Lau. Behin-behineko langileek Ogasuneko eta Administrazio Publikoetako Ministerioak haien funtzioak sailkatzean berdintzat jotako talde edo azpitaldeari dagozkion soldatak eta aparteko ordainsariak jasoko dituzte, eta behin-behineko langileentzat gordetako lanpostuari dagozkion ordainsari osagarriak. Kolektibo horri artikulu honen Bat zenbakiaren B) letran xedatutakoa aplikatuko zaio.

Aktiboan edo zerbitzu berezietan dauden karrerako funtzionarioek betetzen badituzte behin-behineko langileentzat gordetako lanpostuak, haien sailkapeneko taldeari edo azpitaldeari dagozkion oinarrizko ordainsariak jasoko dituzte, hirurtekoak barne hartuta, bai eta betetzen duten lanpostuari dagozkion ordainsari osagarriak ere.

Bost. Produktibitate-osagarria esleitu ahal izango zaie, egoki izanez gero, bitarteko funtzionarioei, denboraldi baterako estatutupeko langileei eta behin-behineko langileei, bai eta praktikak egiten ari diren funtzionarioei ere, praktika horiek egitean lanpostu bat betetzen badute, baldin eta baimenduta badago lanpostu berdinak betetzen dituzten karrerako funtzionarioei aplikatzea, osagarri hori karrerako funtzionario izateari lotuta dagoen kasuetan izan ezik.

Sei. Baldin eta praktiketako funtzionarioen izendapena sartu nahi dena baino titulazio txikiagoa duen beste kidego bateko edo talde edo azpitaldeen eskala bateko karrerako funtzionarioei egiten bazaie, praktikaldiari edo hautatzeko ikastaroari dagokion denboran, betetzen dituzten hirurtekoak jasoko dituzte horiek oraindik, eta aldi hori, hirurtekoak

betetzeko eta eskubide pasiboetarako, kidego edo eskala berrian betetakotzat hartuko da; betiere, amaieran azken horietan karrerako funtzionario benetan bilakatuz gero.

Zazpi. Lege honetan xedatutakoa atzerrian destinatutako funtzionarioen ordainsariei ere aplikatuko zaie –Estatuko lurraldean eurotan jasoko luketenari–; dena den, indarrean dagoen araudiaren arabera egoki diren moduluak ere aplikatuko zaizkie.

25. artikulua. Estatuko sektore publikoko lan-kontratudun langileak.

Bat. Lege honen ondorioetarako, Estatuko sektore publikoko lan-kontratudun langileen soldata-masa 20.Lau artikuluan zehaztutakoa izango da. Soldata-masa horrek Ogasuneko eta Administrazio Publikoetako Ministerioak aurrekontu-ekitaldi bakoitzerako ezarritako muga errespetatu beharko du.

Bi. 2015eko urtarrilaren 1etik aurrera, Estatuko sektore publikoan diharduten lankontratudun langileen soldata-masak ez du inolako igoerarik izango, lege honen 20.Bi artikuluan xedatutakoaren arabera; betiere, ezertan eragotzi gabe ministerio-sailei, organismo publikoei, gainerako erakunde publikoei, Estatuko merkataritza-sozietateei, Estatuko sektore publikoko fundazioei eta nagusiki Estatuko sektore publikoa osatzen duten Administrazioen eta organismoen partaidetza duten partzuergoei esleitutako helburuak betetzeagatik dagokiena, produktibitatea handituz edo lana antolatzeko sistemak edo lanbide-sailkapena aldatuz, aurreko zenbakian adierazitako txostena egin ostean.

Lan-lotura duten eta hitzarmen bati lotuta ez dauden gainerako langileen ordainsariek ere ez dute inolako gorakadarik izango, edozein dela ere haien tipologia, modalitatea edo izaera, ez eta sektore publikoko zuzendaritza-taldeetako langileen ordainsariek ere.

Hiru. 2015ean, Ogasuneko eta Administrazio Publikoetako Ministerioak baimendu egingo du ministerio-sailen, organismoen, Estatu-agentzien, enpresa-erakunde publikoen eta gainerako erakunde publikoen, eta Estatuko merkataritza-sozietateen soldata-masa, baita Estatuko sektore publikoko fundazioena eta nagusiki Estatuko sektore publikoa osatzen duten Administrazioen eta organismoen partaidetza duten partzuergoena ere.

Baimendutako soldata-masa kontuan hartuko da eragindako lan-kontratudun langileen ordainsariei dagozkien kredituak homogeneotasunez zehazteko. Soldata-masa baimentzea ezinbestekoa izango da 2015ean egingo diren hitzarmen edo akordio kolektiboak negoziatzen hasteko.

Soldata-masa gordinaren aldaketak urtebeterako eta homogeneotasunez kalkulatuko dira alderatutako bi aldietan, bai langileei eta haien antzinatasunari dagokienez, bai lanaren, lanaldiaren, aparteko orduen eta beste lan-baldintza batzuen araubide pribatiboari dagokionez; kontzeptu horiek eragindako aldaketen zenbatekoak bereizita konputatuko dira.

Aurreko lerrokadetan xedatutakoa soldata-masaren gehieneko muga izango da; soldata-masa horren banaketa eta banakako aplikazioa negoziazio kolektiboaren bidez gauzatuko da, hala badagokio.

Ogasun eta Herri Administrazioetako ministroak zehaztuko ditu, Aurrekontuen eta Gastuen Estatu Idazkaritzaren proposamenari jarraiki, zenbaki honetan araututako baimenprozeduraren moldea, irismena eta ondorioak, Estatuko merkataritza-sozietateei, Estatuko sektore publikoko fundazioei, eta nagusiki Estatuko sektore publikoa osatzen duten Administrazioen eta organismoen partaidetza duten partzuergoei dagokienez.

Lau. Hitzarmen kolektiboaren mende ez dauden langileak badira, eta haien ordainsariak banakako kontratuen bidez zehaztuta badaude, oso-osorik edo neurri batean, Ogasuneko eta Administrazio Publikoetako Ministerioari komunikatu beharko zaizkio, Aurrekontuen eta Gastuen Estatu Idazkaritzaren bidez, 2014an ordaindutako eta sortutako ordainsariak.

Bost. Lan-kontratudun langileen kalte-ordain edo ordainak haien berariazko araudiaren mende egongo dira, eta ez dute inolako gehikuntzarik izango 2014koekiko.

Sei. Ministerio-sailek, organismoek, Estatu-agentziek, enpresa-erakunde publikoek eta gainerako erakunde publikoek eta Estatuko merkataritza-sozietateek, baita Estatuko sektore publikoko fundazioek eta Estatuko sektore publikoa osatzen duten Administrazioen eta organismoen partaidetza gehiengoduna duten partzuergoek ere, uztailaren 13ko

20/2012 Errege Lege Dekretuaren 10. artikuluan xedatutakoaren arabera ezar daitezkeen ordu-kredituak eta bestelako sindikatu-eskubideak igorriko dizkiote Funtzio Publikoetako Zuzendaritza Nagusiari, aurretik baimen ditzan. Aurrez onartutako akordioek aipaturiko baimena jaso beharko dute, 2015ean aplikatu ahal izateko.

Ogasuneko eta Administrazio Publikoetako Ministerioak zehaztuko ditu zenbaki honetan araututako baimen-prozeduraren forma, irismena eta ondorioak.

26. artikulua. Indar Armatuetako langileen ordainsariak.

Bat. 2015ean, Indar Armatuetako langileen ordainsariek eta beste lansari batzuek ez dute gorakadarik izango 2014ko abenduaren 31n indarrean zeudenekiko, dagozkien antzinatasun-ordainsariak ezertan galarazi gabe; betiere, langile horien oinarrizko ordainsariak Estatuaren eta bere organismo publikoen Aurrekontu Orokorretako gastuaren egitura ekonomikoari buruzko 10. artikuluan jasota baldin badaude. Halaber, Sailaren titularrak esleitutako osagarriak jasoko dituzte, arduraldi bereziagatik edo produktibitateagatik, horretarako xedatutako kredituen artean. Langile horientzat xedatutako kredituen zenbatekoak ez du gorakadarik izango, karguen kopuruari eta motari dagokionez, 2014ko abenduaren 31n esleituta zegoenarekiko.

Bi. Karrera Militarrari buruzko azaroaren 19ko 39/2007 Legean jasotako militar profesionalek, aurreko zenbakian sartuta ez daudenek, ordainsari hauek jasoko dituzte 2015ean:

A) Enplegua sailkatuta dagoen taldeari edo azpitaldeari dagozkion soldata eta hirurtekoak –hirurtekoak alde batera utzita, araudiak hala xedatutako kasuetan–, 20.Bost.1 artikuluan ezarritako zenbatekoan.

B) Aparteko ordainsariak; urtean bitan emango dira, eta haietako bakoitzak lege honen 20.Bost.2 artikuluan finkatutako soldata eta hirurtekoak bilduko ditu, enpleguari dagokion taldearen edo azpitaldearen arabera, bai eta hilero jasoko den enplegu-osagarria ere.

Hirurtekoen eta aparteko ordainsarien balioespena eta sortzapena langile horiei aplikatu beharreko berariazko araudiaren arabera gauzatuko da, eta, ordezko moduan, Funtzio Publikoa Erreformatzeko Neurriei buruzko abuztuaren 2ko 30/1984 Legea aplikatzeko eremuan dauden funtzionarioen araudiaren arabera, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren apirilaren 12ko 7/2007 Legeak adierazitakoari jarraiki.

C) Enplegu-osagarriak, berariazko osagarriak eta egoki diren gainerako ordainsariek ez dute gorakadarik izango 2014ko abenduaren 31n indarrean zeudenekiko, lege honen 20.Zazpi artikuluan xedatutakoa ezertan eragotzi gabe.

D) Arduraldi bereziari dagokion ordainsaria, arreta etengabearen kontzeptua barne hartuta, eta ohiz kanpoko zerbitzuengatiko haborokina. Zenbateko horiek Defentsa ministroak zehaztuko ditu, xede horietarako esleituko diren kredituen barruan. Kreditu horiek ez dute gehikuntzarik izango, urteko zenbatekoetan, 2014ko abenduaren 31n ezarrita zeudenekiko.

Ogasuneko eta Administrazio Publikoetako Ministerioak aldatu egin ahal izango du arduraldi bereziari eta ohiz kanpoko zerbitzuengatiko haborokinei dagokien kredituen zenbatekoa, programa bakoitzari esleitutako langile kopuruari eta helburuen lorpen-mailari egokitzeko.

Arduraldi bereziari dagokion osagarriak edota ohiz kanpoko zerbitzuengatiko haborokinak emateko esleitutako zenbatekoek ez dute inolaz ere banakako eskubiderik sortuko ondorengo aldietarako balioespenetan edo balio-igoeretan.

E) Zerbitzuan emandako urteengatiko pizgarria. Defentsa ministroak finkatuko ditu pizgarri horren zenbatekoak eta jasotzeko baldintzak, Aurrekontuen eta Gastuen Estatu Idazkaritzaren bidez, Ogasuneko eta Administrazio Publikoetako Ministerioak aldeko txostena egin ostean.

Hiru. Defentsa Ministerioak itunak sinatu baditu unibertsitateekin, Saileko osasunerakundeak erabiltzeko, urriaren 11ko 1652/1991 Errege Dekretuan haien araubiderako

ezarritako oinarrien arabera, zentro horietan lanpostuak betetzen dituzten mediku militarrek eta osasun-alorreko militarrek dagozkien oinarrizko ordainsariak jasoko dituzte 2015ean, eta, ordainsari osagarri gisa, lanpostu-osagarriak, berariazko osagarriak eta produktibitateosagarriak jasoko dituzte, aipatutako errege-dekretuko Hamahirugarren.Zortzi, 4, 5 eta 6.a) eta b) oinarria aplikatuz ezarritako zenbatekoetan.

Langile horiek jantzietarako laguntza jaso ahal izango dute, bai eta arduraldi bereziari dagokion osagarria ere, etengabeko arretagatik, aurreko zenbakiko D) puntuan ezarritakoari jarraiki. Gainera, sariengatiko pentsioak eta dagozkien familia-prestazioak jaso ahal izango dituzte.

Lau. Ministerioaren edo bere organismo autonomoen lanpostu-zerrendetan jasotako lanpostuak betetzen dituzten Indar Armatuetako kideek beren enplegu militarrari dagozkion oinarrizko ordainsariak eta betetzen duten postuari esleitutako osagarriak jasoko dituzte 2015ean, lege honetan abuztuaren 2ko 30/1984 Legearen aplikazio-eremuan jasotako Estatuko funtzionarioentzat ezarritako zenbatekoen arabera, eta apirilaren 12ko 7/2007 Legearen azken xedapenetatik laugarrenean adierazitakoari jarraiki; halere, ordainsari militarren ondoriozko pentsioak eta haborokinak jasotzen jarraituko dute, bai eta jantzietarako laguntza ere, Indar Armatuetako gainerako langileen zenbateko eta baldintza beretan.

Artikulu honetan xedatutakoak ez dio kalterik egingo indarrean dagoen araudian Indar Armatuetako kontzeptu eta langile zehatz batzuetarako berariaz ezarritakoari.

27. artikulua. Guardia Zibilaren Kidegoko langileen ordainsariak.

Bat. 2015ean, Guardia Zibilaren Kidegoko langileen ordainsariek eta beste lansari batzuek ez dute gorakadarik izango 2014ko abenduaren 31n indarrean zeudenekiko, dagozkien antzinatasun-ordainsariak ezertan galarazi gabe; betiere, langile horien oinarrizko ordainsariak Estatuaren Aurrekontu Orokorretako gastuaren egitura ekonomikoari buruzko 10. artikuluan jasota baldin badaude. Halaber, Sailaren titularrak esleitutako produktibitate-osagarria jasoko dute, hala badagokie, horretarako xedatutako kredituen bidez. Langile horientzat xedatutako kredituen zenbatekoak ez du gorakadarik izango 2014ko abenduaren 31n esleituta zegoenarekiko, karguen kopuruari eta motari dagokionez.

Bi. Aurreko zenbakian jasota ez dauden Guardia Zibilaren Kidegoko langileek ordainsari hauek jasoko dituzte 2015ean:

A) Enplegua sailkatuta dagoen taldeari edo azpitaldeari dagozkion soldata eta hirurtekoak, lege honen 20.Bost.1 artikuluan ezarritako zenbatekoetan.

B) Aparteko ordainsariak; urtean bitan emango dira, eta haietako bakoitzak lege honen 20.Bost.2 artikuluan finkatutako soldata eta hirurtekoak bilduko ditu, enpleguari dagokion taldearen edo azpitaldearen arabera, bai eta hilero jasoko den lanpostu-osagarria ere.

Hirurtekoen eta aparteko ordainsarien balioespena eta sortzapena langile horiei aplikatu beharreko berariazko araudiaren arabera gauzatuko dira, eta, ordezko moduan, Funtzio Publikoa Erreformatzeko Neurriei buruzko abuztuaren 2ko 30/1984 Legearen aplikazio-eremuan dauden funtzionario publikoen araudiaren arabera, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren apirilaren 12ko 7/2007 Legeak adierazitakoari jarraiki.

C) Ordainsari osagarri finko eta aldizkakoak; ordainsari horiek ez dute inolako gehikuntzarik izango 2014ko abenduaren 31n indarrean zeudenekiko, lege honen 20.Zazpi artikuluan xedatutakoa ezertan eragotzi gabe.

D) Produktibitate-osagarria eta ohiz kanpoko zerbitzuengatiko haborokinak. Ordainsari horiek lege honen 24. artikuluaren aplikazio-eremuan dauden Estatuko funtzionarioentzat ezarritako arauen mende egongo dira, eta Barne Ministerioak finkatuko ditu haien zenbatekoak, xede horietarako esleitutako kredituen barruan. Kreditu horiek ez dute gehikuntzarik izango, urteko zenbatekoari dagokionez, 2014ko abenduaren 31n esleituta zeudenekiko.

28. artikulua. Poliziaren Kidego Nazionaleko langileen ordainsariak.

Bat. 2015ean, Poliziaren Kidego Nazionaleko langileen ordainsariek eta beste lansari batzuek ez dute gorakadarik izango 2014ko abenduaren 31n indarrean zeudenekiko, dagozkien antzinatasun-ordainsariak ezertan galarazi gabe; betiere, langile horien oinarrizko ordainsariak Estatuaren Aurrekontu Orokorretako gastuaren egitura ekonomikoari buruzko 10. artikuluan jasota baldin badaude. Halaber, Sailaren titularrak esleitutako produktibitate-osagarria jasoko dute, hala badagokie, horretarako xedatutako kredituen bidez. Langile horientzat xedatutako kredituen zenbatekoak ez du gorakadarik izango, karguen kopuruari eta motari dagokionez, 2014ko abenduaren 31n esleituta zegoenarekiko.

Bi. Aurreko zenbakian jasota ez dauden Poliziaren Kidego Nazionaleko funtzionarioek ordainsari hauek jasoko dituzte 2015ean:

A) Dagokion kategoria, ondorio ekonomikoetarako, sailkatuta dagoen taldeari edo azpitaldeari dagozkion soldata eta hirurtekoak, lege honen 20.Bost.1 artikuluan ezarritako zenbatekoan.

B) Aparteko ordainsariak; urtean bitan emango dira, eta haietako bakoitzak lege honen 20.Bost.2 artikuluan finkatutako soldata eta hirurtekoak bilduko ditu, kategoriari dagokion taldearen edo azpitaldearen arabera, bai eta hilero jasoko den lanpostu-osagarria ere.

Hirurtekoak eta aparteko ordainsariak balioesteari eta sortzeari dagokienez, langile horiei aplikatu beharreko araudia beteko da, eta, ordezko moduan, Funtzio Publikoa Erreformatzeko Neurriei buruzko abuztuaren 2ko 30/1984 Legea aplikatzeko eremuan dauden funtzionarioen araudia, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren apirilaren 12ko 7/2007 Legeak adierazitakoari jarraiki.

C) Ordainsari osagarri finko eta aldizkakoak; ordainsari horiek ez dute inolako gehikuntzarik izango 2014ko abenduaren 31n indarrean zeudenekiko, lege honen 20.Zazpi artikuluan xedatutakoa ezertan eragotzi gabe.

D) Produktibitate-osagarria eta ohiz kanpoko zerbitzuengatiko haborokinak. Ordainsari horiek lege honen 24. artikuluan bildutako Estatuko funtzionarioentzat ezarritako arauen mende egongo dira, eta Barne Ministerioak zehaztuko ditu ordainsari horien zenbatekoak, xede horietarako esleitzen diren kredituen barruan. Kreditu horiek ez dute gehikuntzarik izango, urteko zenbatekoari dagokionez, 2014ko abenduaren 31n esleituta zeudenekiko.

29. artikulua. Karrera Judizialeko eta Fiskaleko, Idazkari Judizialen Kidegoko eta Justizia Administrazioaren zerbitzuko langileen ordainsariak.

Bat. 2015ean, lege honen 20.Bi artikuluan xedatutakoari jarraiki, karrera judizial eta fiskaleko kideen ordainsariak honako hauek izango dira, eta ez dute inolako gehikuntzarik izango 2014ko abenduaren 31n indarrean zeudenekiko:

1.Soldata, Karrera judizial eta fiskaleko ordainsari-araubideari buruzko maiatzaren 26ko 15/2003 Legearen I. eta IV. eranskinetan aipatutakoa, hurrenez hurren; soldataren zenbatekoa honako hau izango da 2015ean, hamabi hilabete-saritan:

 

Eurotan

 

 

Karrera judiziala

 

 

 

Auzitegi Nazionaleko presidentea (ez Auzitegi Goreneko magistratua)

23.937,24

Auzitegi Nazionaleko sala-presidentea (ez Auzitegi Goreneko magistratua)

22.676,88

Justizia Auzitegi Nagusiko presidentea

23.108,76

Magistratua

20.541,84

Epailea

17.973,60

Karrera fiskala

 

 

Eurotan

 

 

Autonomia Erkidegoko fiskal nagusia

23.108,76

Fiskala

20.541,84

Abokatu fiskala

17.973,60

 

 

2.Antzinatasunagatiko ordainsaria edo hirurtekoak, egoki diren kasuetan.

3.Aparteko ordainsariak abuztuaren 2ko 30/1984 Legearen aplikazio-eremuan jasotako funtzionarioei aplikatu beharreko araudiaren arabera sortuko dira, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren apirilaren 12ko 7/2007 Legearen azken xedapenetatik laugarrenean adierazitakoari jarraiki. Aparteko ordainsari horiek urtean bi izango dira, eta, kasuan kasu, soldataren, antzinatasunaren edo hirurtekoen hilabete-sari baten zenbatekoa izango du haietako bakoitzak, bai eta 2011rako Estatuaren Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 22ko 39/2010 Legearen X. eranskinean adierazitako zenbatekoa ere.

4.Karrera judizial eta fiskaleko kideen ordainsari osagarriak eta ordainsari aldakor zein bereziak; halakoek ez dute gorakadarik izango 2014ko abenduaren 31n indarrean zeudenekiko.

Karrera judizial eta fiskaleko kideentzako helburuen araberako ordainsari aldakorretara zuzendutako kreditu osoa –ordainsari horiek Karrera judizial eta fiskaleko ordainsariaraubidea erregulatzen duen maiatzaren 26ko 15/2003 Legearen I. tituluko III. kapituluan eta II. tituluan daude adierazita– ezin izango da karrera judizialeko eta fiskaleko kideen ordainsari finkoen zenbateko osoaren ehuneko 5etik gorakoa izan, hurrenez hurren.

5.Zenbaki honetan xedatutakoak ez du ezertan eragotziko aipaturiko 15/2003 Legearen 9.2 artikuluan zehaztutakoa.

Bi. Fiskaltzaren Estatutu Organikoa arautzen duen abenduaren 30eko 50/1981 Legea aldatzen duen urriaren 9ko 24/2007 Legea garatuz, eremu-fiskaltza bateko fiskalburu izendatzen diren fiskalek, fiskaltza hori probintziako hiriburua ez den beste egoitza batean badago, Probintzia Auzitegiko atal bat dagoen tokian, Probintzia Fiskaltzaren egoitzako fiskalei dagokien populazio-taldearen irizpidearen araberako lanpostu-osagarria jasoko dute, bai eta ordezkaritzaren kontzeptuko lanpostu-osagarria, berariazko osagarria eta Probintzia Fiskaltzako fiskalburuordeari dagozkion aparteko ordainsarietan jaso beharreko zenbatekoa ere.

Eremu-fiskaltza bateko gainerako fiskalburuek Probintzia Fiskaltzako fiskalburuordeari dagokion berariazko osagarria jasoko dute.

Probintzia Fiskaltzako fiskalburuek eta fiskalburuordeek Probintzia Auzitegiko fiskalburuei eta fiskalburuordeei hurrenez hurren dagozkien ordainsari osagarriak eta aparteko ordainsarietan sartu beharreko zenbatekoak jasoko dituzte.

Estatuko Fiskaltza Nagusiko Idazkaritza Teknikoko fiskalburuordeak Estatuko Fiskaltza Nagusiko fiskalburuorde ikuskatzaileari dagozkion ordainsari osagarriak eta aparteko ordainsarietan sartu beharreko zenbatekoak jasoko ditu.

Estatuko Fiskaltza Nagusiko sala-fiskalei atxikitako fiskalek eta Estatuko Fiskaltza Nagusiko Laguntza Unitateko fiskalek Estatuko Fiskaltza Nagusiko Idazkaritza Teknikoko fiskalei dagokien zenbatekoa jasoko dute berariazko osagarri gisa.

Probintzia Fiskaltzako lurralde-ataletako fiskal dekanoek fiskal koordinatzaileei dagokien zenbatekoa jasoko dute berariazko osagarri gisa.

Espezializatutako ataletako fiskal dekanoek lurralde-ataletako fiskal dekanoei dagozkien ordainsari osagarriak eta aparteko ordainsariak jasoko dituzte.

Autonomia-erkidegoko Fiskaltzetako bigarren kategoriako fiskalek, koordinatzaileak ez direnek, baita Fiskaltza horietako lurralde-ataletakoek ere, autonomia-erkidegoko Fiskaltzako fiskalburuordeei dagozkien lanpostu-osagarria eta aparteko ordainsarian jaso beharreko zenbatekoa jasoko dituzte, Fiskaltza organikoki bitan banatuta ez duten autonomia-erkidegoetan izan ezik (Autonomia Erkidegoko Fiskaltza eta egoitza duen probintziako Probintzia Fiskaltza) .

Hiru. 2015ean, lege honen 20.Bi artikuluan xedatutakoari jarraiki, Idazkari Judizialen Kidegoko eta Justizia Administrazioaren zerbitzurako Kidegoetako kideen ordainsariak

honako hauek izango dira, eta ez dute gehikuntzarik izango 2014ko abenduaren 31n indarrean zeudenekiko:

1.Soldata, ondorengo xehetasunen arabera, eta, egoki bada, antzinatasunagatik nahiz hirurtekoengatik dagokien ordainsaria.

a) Idazkari Judizialen Kidegoko kideen soldatak honako zenbateko hauek izango ditu 2015ean, hamabi hilabete-saritan:

 

Eurotan

 

 

Lehenengo kategoriako idazkari judizialak

17.973,60

Bigarren kategoriako idazkari judizialak

17.083,44

Hirugarren kategoriako idazkari judizialak

15.872,16

 

 

b) Justizia Administrazioaren zerbitzurako kidegoetako funtzionarioen soldataren zenbatekoa honako hau izango da 2015ean, hamabi hilabete-saritan:

 

Eurotan

 

 

Toxikologiako eta Auzitegi Zientzietako Institutu Nazionaleko auzitegi-mediku eta

15.406,20

profesionalak

 

Prozesueta administrazio-kudeaketa

13.303,32

Prozesueta administrazio-izapidetzea

10.934,16

Laguntza judiziala

9.917,88

Toxikologiako eta Auzitegi Zientzietako Institutu Nazionaleko teknikari espezialistak

13.303,32

Toxikologiako eta Auzitegi Zientzietako Institutu Nazionaleko laborategiko laguntzaileak

10.934,16

 

 

c) Abenduaren 23ko 19/2003 Lege Organikoak, Botere Judizialaren uztailaren 1eko 6/1985 Lege Organikoa aldatu zuenak, iraungitako Justizia Administrazioaren zerbitzura ari diren Kidegoetan 2004ko urtarrilaren 1a baino lehen osatutako hirurtekoen zenbatekoak honako hauek izango dira 2015ean, hamabi hilabete-saritan adierazita:

 

Eurotan

 

 

Ofizialen kidegoa

532,56

Laguntzaileen kidegoa

410,52

Agente judizialen kidegoa

354,48

Teknikari espezialisten kidegoa

532,56

Laborategiko laguntzaileen kidegoa

410,52

Laborategiko agenteen kidegoa (iraungitzear)

354,48

7.000 biztanletik gorako udalerrietako bake-epaitegietako idazkarien kidegoa

599,16

(iraungitzear)

 

 

 

Auzitegi-medikuen eta medikuntza-teknikarien kidegoetako langileek 1995eko urtarrilaren 1a baino lehen osatutako hirurtekoak urtean 642,12 eurokoak izango dira 2015ean, hamabi hilabete-saritan.

2.Aparteko ordainsariak abuztuaren 2ko 30/1984 Legearen aplikazio-eremuan jasotako funtzionarioei aplikatu beharreko araudiaren arabera sortuko dira, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren apirilaren 12ko 7/2007 Legearen azken xedapenetako laugarrenean adierazitakoari jarraiki. Aparteko ordainsari horiek urtean bi izango dira, eta, kasuan kasu, soldataren, antzinatasunaren edo hirurtekoen hilabete-sari baten zenbatekoa izango du bakoitzak, bai eta 2011rako Estatuaren Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 22ko 39/2010 Legearen XI. eranskinean adierazitako zenbateko osagarria ere.

3.a) Idazkari Judizialen Kidegoko funtzionarioei atxikitako lanpostuetarako osagarri orokorra, abenduaren 30eko 2033/2009 Errege Dekretua aplikatu beharreko kasuetan, honako zenbateko hauen araberakoa izango da 2015ean, hamabi hilabete-saritan adierazita:

 

Eurotan

 

 

I. motako lanpostuak

16.107,48

II. motako lanpostuak

13.758,36

III. motako lanpostuak

13.136,16

IV. motako lanpostuak

13.036,92

V. motako lanpostuak

9.427,20

 

 

Aurreko lerrokadan adierazitako funtzionarioen gainerako ordainsari osagarriek, aldakorrek eta bereziek ez dute inolako gorakadarik izango 2014ko abenduaren 31n indarrean zeudenekiko, lege honen 20.Zazpi artikuluan xedatutakoaren kalterik gabe.

Idazkari Judizialen Kidegoko kideek, 3.a) zenbaki honetako lehenengo lerrokadan adierazitakoez bestelako postuak betetzen dituztenean, irailaren 5eko 1130/2003 Errege Dekretuan ezarritako ordainsari osagarri, aldakor eta bereziak jasoko dituzte, eta ordainsari horiek ez dute gehikuntzarik izango 2014ko abenduaren 31n indarrean zeudenekiko.

3.b) Justizia Administrazioaren zerbitzura ari diren kidegoetako funtzionarioei atxikitako lanpostuetarako osagarri orokorraren zenbatekoa, artikulu honetako Hiru.1.b) zenbakian adierazitakoa, uztailaren 20ko 1033/2007 Errege Dekretuan xedatutakoarekin bat, honako hau izango da 2015ean, hamabi hilabete-saritan:

 

 

Mota

 

Azpimota

Eurotan

 

 

 

 

 

 

Prozesueta administrazio-kudeaketa eta Toxikologiako eta

 

I

 

A

3.982,92

Auzitegi Zientzietako Institutu Nazionaleko teknikari

 

I

 

B

4.757,76

espezialistak

 

 

 

 

 

 

II

 

A

3.667,20

 

 

 

 

 

II

 

B

4.442,04

 

 

III

 

A

3.509,40

 

 

III

 

B

4.284,24

 

 

IV

 

C

3.351,60

 

 

IV

 

D

3.509,76

Prozesueta administrazio-izapidetzea eta Toxikologiako eta

 

I

 

A

3.456,96

Auzitegi Zientzietako Institutu Nazionaleko laborategiko

 

I

 

B

4.231,92

laguntzaileak

 

II

 

A

3.141,48

 

 

 

 

 

II

 

B

3.916,32

 

 

III

 

A

2.983,56

 

 

III

 

B

3.758,40

 

 

IV

 

C

2.825,88

Laguntza judiziala

 

I

 

A

2.715,48

 

 

I

 

B

3.490,44

 

 

II

 

A

2.399,76

 

 

II

 

B

3.174,72

 

 

III

 

A

2.241,96

 

 

III

 

B

3.016,92

 

 

IV

 

C

2.084,16

Toxikologiako eta Auzitegi Zientzietako Institutu Nazionaleko

 

 

I

18.808,32

auzitegi-mediku eta profesionalak

 

 

II

18.565,68

 

 

 

III

18.322,92

Prozesueta administrazio-kudeaketako eskala, 7.000 biztanletik gorako udalerrietako

5.085,96

epaitegietako idazkarien kidegotik datozenak (iraungitzear)

 

 

 

 

Aurreko lerrokadan adierazitako funtzionarioen gainerako ordainsari osagarriek, aldakorrek eta bereziek ez dute inolako gehikuntzarik izango 2014ko abenduaren 31n indarrean zeudenekiko, lege honen 20.Zazpi artikuluan xedatutakoaren kalterik gabe.

4.Aurreko 3.a) eta 3.b) zenbakietan aipatutako ordainsari osagarrietan, jasota daude 2009ko maiatzaren 8ko Ministroen Kontseiluaren Akordioaren bigarren zenbakian ordainsari gehigarri osagarri gisa aitortutako kopuruak; akordio hori Lehendakaritza Ministerioaren maiatzaren 18ko 1230/2009 Aginduaren bidez eman zen argitara.

Lau. Botere Judizialaren uztailaren 1eko 6/1985 Lege Organikoaren 145.1 artikuluan –abenduaren 23ko 19/2003 Lege Organikoak emandako idazkeran– adierazitako funtzionarioei dagozkien oinarrizko ordainsariek eta ordainsari osagarriek ez dute 2015ean inolako gorakadarik izango, 2014ko abenduaren 31n indarrean zeudenekiko, lege honen 20.Zazpi artikuluan xedatutakoa ezertan eragotzi gabe.

Bost. Botere Judizialeko eta Fiskaltzako kideen ordainsariek, ondorengo zenbakietan adierazitakoek, ez dute 2015ean inolako gorakadarik izango, 2014ko abenduaren 31n indarrean zeudenekiko. Haietako bakoitzerako finkatutako ondorengo zenbateko hauek jasoko dituzte:

1. Auzitegi Goreneko presidenteordeak zenbateko hauek jasoko ditu:

Soldata (14 hilabete-saritan jasotzekoa)

29.801,36

Beste ordainsari batzuk (12 hilabete-saritan jasotzekoak)

86.659,86

Orotara

116.461,22

 

 

 

Auzitegi Goreneko sala-presidenteek eta Auzitegi Nazionaleko presidenteak (Auzitegi Goreneko magistratuak) zenbateko hauek jasoko dituzte:

Soldata (14 hilabete-saritan jasotzekoa)

27.518,12

Beste ordainsari batzuk (12 hilabete-saritan jasotzekoak)

82.261,44

Orotara

109.779,56

 

 

 

Auzitegi Goreneko magistratuek eta Auzitegi Nazionaleko salako presidenteek (Auzitegi Goreneko magistratuak) zenbateko hauek jasoko dituzte:

Soldata (14 hilabete-saritan jasotzekoa)

26.069,96

Beste ordainsari batzuk (12 hilabete-saritan jasotzekoak)

80.853,00

Orotara

106.922,96

 

 

 

2.Estatuko fiskal nagusiak 113.838,96 euro jasoko ditu, hamabi hilabete-saritan; ez du aparteko ordainsariak jasotzeko eskubiderik izango.

Auzitegi Goreneko fiskalburuordeak zenbateko hauek jasoko ditu:

Soldata (14 hilabete-saritan jasotzekoa)

27.518,12

Beste ordainsari batzuk (12 hilabete-saritan jasotzekoak)

82.261,44

Orotara

109.779,56

 

 

 

Fiskalburu ikuskatzaileak, Konstituzio Auzitegiaren aurreko Fiskaltzako fiskalburuak eta Auzitegi Nazionaleko Fiskaltzako fiskalburuak zenbateko hauek jasoko dituzte:

Soldata (14 hilabete-saritan jasotzekoa)

26.069,96

Beste ordainsari batzuk (12 hilabete-saritan jasotzekoak)

82.261,44

Orotara

108.331,40

Kontuen Auzitegiko Fiskaltzako fiskalburuek, Estatuko fiskal nagusiaren Idazkaritza Teknikoko eta Laguntza Unitateko fiskalburuek, Fiskaltza berezietako fiskalburuek (drogaren, ustelkeriaren eta kriminalitate antolatuen aurkakoak) eta Auzitegi Goreneko salako fiskalek zenbateko hauek jasoko dituzte:

Soldata (14 hilabete-saritan jasotzekoa)

26.069,96

Beste ordainsari batzuk (12 hilabete-saritan jasotzekoak)

80.853,00

Orotara

106.922,96

 

 

 

3.Zenbaki honetako aurreko puntuetan aipatutako Botere Judizialeko eta Fiskaltzako kideek antzinatasunagatik edo hirurtekoengatik dagokien ordainsaria jasoko dute, hamalau hilabete-saritan, hurrengo lerrokadan arautzen den Estatuko fiskal nagusiak izan ezik. Halaber, urtean bi ordainsari jasoko dituzte, 2011rako Estatuaren Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 22ko 39/2010 Legearen X. eranskinean kargu bakoitzarentzat zehaztutako zenbatekoarekin. Abuztuaren 2ko 30/1984 Legearen aplikazio-eremuan bildutako funtzionarioei aplikatu beharreko aparteko ordainsariei buruzko araudiaren araberakoak izango dira zenbateko horiek.

Estatuko fiskal nagusiak, zenbaki honen 2. puntuan adierazitako zenbatekoaz gain, antzinatasunagatik edo hirurtekoengatik dagozkion ordainsariak jasoko ditu, hamalau hilabete-saritan, bai eta 2008rako Estatuaren Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 26ko 51/2007 Legearen 32.Lau artikuluko 3. zenbakiaren bigarren lerrokadan xedatutakotik eratorritako ordainsariak ere, 2010erako Estatuaren Aurrekontu Orokorrei buruzko 26/2009 Legearen 32.Bost.B) artikuluko 3. zenbakiaren bigarren lerrokadan zehaztutako zenbatekoetan.

4.Zenbaki honetako 1. eta 2. puntuetan adierazitako Botere Judizialeko eta Fiskaltzako kideen soldata eta ordainsari osagarriak puntu horietan bertan eta zenbaki bereko 3. puntuan finkatutakoak izango dira; ondorio horietarako, ez zaie aplikatuko maiatzaren 26ko 15/2003 Legea, Karrera Judizialeko eta Fiskaleko Ordainsariak Arautzen dituena, baina eskubidea izango dute dagozkien ordainsari bereziak jasotzeko, aipatutako 26/2009 Legearen 32.Bost.B) artikuluko 4. zenbakian xedatutako zenbatekoetan.

Sei. Artikulu honetan bildutako langileek hirurtekoak dauzkatenean aitortuta lege honen 20.Bost artikuluan ezarritakoaren mende dauden Kidego edo Eskaletan, egoki izanez gero hirurtekoen edo antzinatasunaren aparteko ordainsariak jasotzeko, kontzeptu horien hilabete-sari arrunt baten zenbatekoan, zenbateko bereko hamalau hilabete-saritan banatu ahal izango da aipatutako Kidego edo Eskalatan aitortutako hirurtekoen (eta/edo antzinatasunaren) urteko zenbateko osoa, hamabi hilabete-sariri dagokien hirurtekoek (eta/ edo antzinatasunak) gehi hirurtekoengatiko (eta/edo antzinatasunagatiko) aparteko ordainsariek osatuta. Kasu horretan, honako hauek izango dira urteko zenbatekoak, hamabi hilabete-sari arruntetan, gehi aparteko bi ordainsaritan:

Taldea/azpitaldea, 7/2007 Legean

Hirurtekoak, eurotan

 

 

A1

564,48

A2

468,02

B

419,02

C1

361,20

C2

250,32

E (30/1984 Legea) eta profesionalen multzoak (7/2007 Legea)

188,58

 

 

30. artikulua. Estatutupeko langileen eta Gizarte Segurantzako estatutupekoak ez diren langileen ordainsariak.

Bat. 2015ean, Gizarte Segurantzaren Administrazioko funtzionarioek, Estatuko Administrazio Orokorreko gainerako langileekin jada homologatuta, lege honen 24. artikuluan xedatutako ordainsariak jasoko dituzte.

Bi. 2015ean, Osasunaren Institutu Nazionaleko estatutupeko langileen ordainsariei buruzko irailaren 11ko 3/1987 Errege Lege Dekretuaren aplikazio-eremuan dauden langileek lege honen 24.Bat.A) , B) eta C) artikuluan kontzeptu horietarako zehaztutako zenbatekoetan jasoko dituzte oinarrizko ordainsariak eta lanpostu-osagarria, ezertan eragotzi gabe aipaturiko Errege Lege Dekretuaren bigarren, Bi xedapen iragankorrean ezarritakoa eta aipaturiko 24.Bat artikuluaren C) letran finkatutako lanpostu-osagarria hamalau hilabete-saritan jasotzea.

Aipatutako estatutupeko langileei lege honen 24.Bat.B) artikuluan ezarritakoa aplikatzeko, aparteko ordainsari bakoitzari dagokion lanpostu-osagarriaren zenbatekoa ere hamalau hilabete-saritan emango da. Zenbateko hori 24.Bat.C) artikuluan adierazitako kopuruen hamabirena izango da.

Langile horiei dagozkien berariazko nahiz etengabeko arretagatiko osagarrien zenbatekoek ez dute gehikuntzarik izango 2014ko abenduaren 31n indarrean zeudenekiko, lege honen 20.Zazpi artikuluan xedatutakoa ezertan eragotzi gabe.

3/1987 Errege Lege Dekretuaren 2.Hiru.c) artikuluan, hirugarren xedapen iragankorrean, eta berau garatzeko emandako gainerako arauetan adierazitako irizpideen arabera zehaztuko da produktibitate-osagarriaren zenbateko indibiduala.

Hiru. 2015ean, artikulu honen aplikazio-eremuko gainerako funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariek ez dute gehikuntzarik izango, 2014ko abenduaren 31n indarrean zeudenekiko.

III. KAPITULUA

Langile aktiboen araubidearen alorreko beste xedapen batzuk

31. artikulua. Ohiz kanpoko diru-sarrerak jasotzeko debekua.

Lege honen aplikazio-eremuko enplegatu publikoek, zerga-araubidearen menpe daudenak kenduta, ezin izango dute Administrazioari edo edozer botere publikori dagozkion tributuen, komisioen edo diru-sarreren partaidetzarik jaso edozer zerbitzu edo jurisdikzioren ordainetan, ez eta edozer partaidetza edo saririk ere ezarritako isunetan, araudian haiei egotzita egonik ere; hala, dagokien ordainsari-araubidean zehaztutako ordainsariak soilik jasoko dituzte, ezertan eragotzi gabe bateraezintasun-sistema aplikatzeak dakarrena, eta betetako lan edo karguagatik etxebizitza edukitzeari buruzko berariazko araudian xedatutakoa.

32. artikulua. Sariak, gurutzeak, dominak eta mutilazio-pentsioak.

Bat. Sari, gurutze, domina eta mutilazio-pentsio gisa jasoko diren zenbatekoek ez dute 2015ean gehikuntzarik izango, 2014ko abenduaren 31n baietsita zeudenekiko.

Bi. San Fernandoren Gurutze Ohoratua eta banakako Domina Militarra euren legeria bereziaren bidez eraenduko dira.

Hiru. San Hermenegildoren Errege Ordena Militarraren Erregelamendua onesten duen ekainaren 23ko 1189/2000 Errege Dekretuan ezarritakoaren mende egongo dira Konstantziarako Gurutzea eta San Hermenegildoren Errege Ordena Militarraren kategoriak.

33. artikulua. Beste arau erkide batzuk.

Bat. Tokiko Osasun Kidegoetako administrazio-kontratudun langileek eta funtzionarioek, bai eta 2014rako Estatuaren Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 23ko 22/2013 Legearen III. tituluan oro har ezarritakoekin bat ez datozen ordainsariak

dauzkatenek 2014an, eta lege honen titulu berean espresuki ezarritakoak aplikatzen ez bazaizkie, 2015ean ere jasoko dituzte 2014ko abenduaren 31n indarrean zeuden ordainsariak.

Bi. Estatuko Administrazio Orokorrean, bere organismo autonomoetan eta Estatuko agentzietan, funtzionarioren bat 2015ean betetzen ari den lanpostuari dagokion ordainsariaraubideaz bestelako batera atxikita egonez gero, funtzionario horrek betetzen ari den lanpostuari dagozkion ordainsariak jasoko ditu; aurrez, oinarrizko ordainsariak atxikiko zaizkio, Ogasuneko eta Administrazio Publikoetako Ministerioak baimenduta, interesa duten ministerio-sailen proposamenari jarraiki.

Aurreko lerrokadan adierazitako atxikipenaren ondorioetarako, baimena eman ahal izango da antzinatasun-ordainsariaren zenbatekoa funtzionarioaren jatorrizko ordainsariaraubidearen araberakoa izan dadin.

Hiru. Zerbitzuagatiko kalte-ordainen zenbatekoa 2014an indarrean zegoen berbera izango da.

34. artikulua. Lan-kontratudun langileen eta funtzionario ez direnen ordainsariak zehazteko edo aldatzeko baldintzak.

Bat. Honako erakunde hauetako lan-kontratudun langileen eta funtzionarioak ez direnen ordainsariak zehazteko edo aldatzeko, Ogasuneko eta Administrazio Publikoetako Ministerioaren aldeko txostena beharko da 2015ean:

a) Estatuko Administrazio Orokorra eta bere organismo autonomoak.

b) Gizarte Segurantzako erakunde kudeatzaileak eta zerbitzu erkideak.

c) Estatuko agentziak, beren berariazko araudiaren arabera.

d) Gainerako enpresa-erakunde publikoak eta gainerako organismo zein erakunde publikoak, Ordainsarien Ministerioarteko Batzordeak horretarako ezarritako baldintzak eta prozedurak betez, haien berariazko ezaugarriak aintzat hartuta.

Bi. Honako hauek izango dira funtzionario ez diren langileen ordainsari-baldintzak zehazten edo aldatzen dituzten jarduketak:

a) Lanpostu berrien ordainsariak zehaztea.

b) Aurreko Bat zenbakian adierazitako erakundeek hitzarmen kolektiboak, akordioak edo gisa horretako agiriak sinatzea, bai eta horien berrikuspenak, eranskinak edo luzapenak ere.

c) Estatuko Administrazioko lan-kontratudun langileentzako Hitzarmen bakarra eta sektoreko hitzarmen kolektiboak aplikatzea, bai eta horien berrikuspenak, eranskinak edo luzapenak ere.

d) Ordainsariak banakako kontratu bidez finkatzea, langileak finkoak edota aldi baterako kontratatuak izan, ez daudenean hitzarmen kolektiboaren bidez osorik edo zati batean araututa, salbuespen honekin: martxoaren 24ko 1/1995 Legegintzako Errege Dekretuak, Langileen Estatutuaren Legearen testu bategina onesten duenak, 2. artikuluko

1.zenbakiko e) letran araututako lan-harreman bereziaren mende dauden aldi baterako langileak. Nolanahi ere, Ogasuneko eta Administrazio Publikoetako Ministerioari azken langile horien ordainsariei buruzko informazioa helarazi beharko zaio. Salbuespen izango da, halaber, enpresa-sektore publikoko eta beste erakunde batzuetako arduradun eta zuzendari nagusien ordainsari-araubidea arautzen duen martxoaren 5eko 451/2012 Errege Dekretuak adierazitako ordainsariak finkatzea, hori arau horretan xedatutakoaren arabera gauzatuko baita.

e) Alde bakarreko edonolako soldata-hobekuntzak ematea, banaka edo kolektiboki, nahiz eta funtzionario publikoen ordainsari-araubidearen aplikazioa hedatzearen ondorio izan.

f) Atzerrian kontratatutako langileei dagozkien ordainsariak finkatzea.

Hiru. Artikulu honen Bat zenbakian aipatutako txostenak a) , b) eta c) letretan adierazitako erakunde, entitate eta agentzia guztietan izango du eragina, bai eta d) letran

adierazitakoetan ere, Ordainsarien Ministerioarteko Batzordeak erabakitzen duen moduan. Txostena honako puntu hauetan zehaztutako prozedurari jarraiki emango da, eta jarraian adierazitako irismena izango du:

1.Eraginpeko organismoek, hitzarmen kolektiboak edo banakako kontratuak onartu edo sinatu baino lehen, Ogasuneko eta Administrazio Publikoetako Ministerioari igorriko diote dagokion proiektua, alderdi ekonomiko guztien balioespenarekin batera.

2.Hitzarmen kolektibo, akordio eta antzeko tresnei buruzko proiektuen kasuan, gehienez ere hamabost eguneko epean bideratuko da txostena, proiektua eta balioespena jasotzen diren egunetik kontatzen hasita. Txosten horrek 2015eko zein ondorengo ekitaldietako gastu publikoan zuzeneko nahiz zeharkako ondorioak dauzkaten alderdi guztiak jasoko ditu, eta, bereziki, dagokion soldata-masa zehazteari eta haren hazkundea kontrolatzeari dagokionez; betiere, lege honen 25. artikuluan xedatutakoa ezertan eragotzi gabe.

Lau. Ogasuneko eta Administrazio Publikoetako Ministerioak finkatuko eta, hala badagokio, eguneratuko ditu atzerrian diharduten lan-kontratudun langileen ordainsariak, herrialde bakoitzaren berariazko inguruabarrak aintzat hartuta.

Bost. Arlo honetan hartutako akordioak erabat deusezak izango dira, txostena izapidetu ez bada edota ezezko txosten baten kontra hartu badira; erabat deusezak izango dira ondorengo ekitaldietarako soldata-gehikuntzak eragiten dituzten itunak ere, etorkizuneko aurrekontu-legeek zehaztutakoaren aurkakoak izanez gero.

Artikulu honetan ezarritako baldintzak bete gabe, ezin izango da baimendu 2015. urterako ordainsariak aplikatzeak eragindako gasturik.

Sei. Aurreko zenbakietan ezarritakoa hala izanik ere, honako hauen kasuan Enpresa Publikoen Negoziazio Kolektiboaren Jarraipen Batzordearen txostena beharko da – Aurrekontuen eta Gastuen Estatu Idazkaritzak zuzendua–, Ekonomia Gaietarako Gobernuaren Ordezko Batzordeak ezartzen duenarekin bat: Estatuko merkataritzasozietateek, enpresa-erakunde publikoek, Estatuko sektore publikoko fundazioek, Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkidegoari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen hogeigarren xedapen gehigarrian ezarritakoaren arabera Estatuko sektore publikora atxikita dauden partzuergoek, Gizarte Segurantzaren laneko istripuen eta gaixotasun profesionalen mutuek eta horien zentro mankomunatuek, eta Zuzenbide Publikoko beste Estatu-erakunde batzuek.

Arlo honetan hartutako akordioak erabat deusezak izango dira, txostena izapidetu ez bada edo Enpresa Publikoen Negoziazio Kolektiboaren Jarraipen Batzordearen txostenaren kontra hartu badira.

Espainiako Bankuak honako hauen berri emango dio, aldez aurretik, Enpresa Publikoen Negoziazio Kolektiboaren Jarraipen Batzordeari: hitzarmen edo akordio kolektibo baten negoziazioa hasi dela, langileen ordezkariei helaraziko zaien edozein akordio-proposamen, eta adostutako hitzarmen edo akordioak.

35. artikulua. Lan-kontratudun langileak inbertsio-kredituen kontura kontratatzea.

Bat. Ministerio-sailek, organismo autonomoek, estatu-agentziek zein Gizarte Segurantzaren erakunde kudeatzaileek eta Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorrak aldi baterako langileak kontratatu ahal izango dituzte 2015ean, obrak egiteko edo zerbitzuak emateko, erakunde bakoitzari dagozkion inbertsio-kredituen kontura, honako baldintza hauek betez gero:

a) Kontratuaren xedea hau izatea: obrak zuzenean betearaztea, Estatuaren kontratuen legeria aplikatuz, edota inbertsio-izaera duten zerbitzuak ematea.

b) Obra edo zerbitzu horiek Estatuaren Aurrekontu Orokorretan aurreikusita eta onartuta dauden inbertsioekin lotuta egotea.

c) Obra edo zerbitzu horiek plantillako langile finkoen bidez betearaztea ezinezkoa izatea, eta aurrekontu-kredituan langileak kontratatzeko zuzkidura nahikoa ez egotea.

Bi. Kontratazioak aurrekontu-ekitaldia gainditu ahal izango du, obra edo zerbitzuek gainditu egin behar dutenean ekitaldi hori, eta urte anitzeko inbertsio-proiektuen barruan badaude; horretaz gain, Aurrekontuei buruzko azaroaren 26ko 47/2003 Lege Orokorraren

47. artikuluan edota 2015erako Estatuaren Aurrekontu Orokorrei buruzko Lege honetan bertan haientzat ezarritako baldintzak ere bete beharko dituzte.

Hiru. Kontratu horiek formalizatu baino lehen, Estatuko Abokatutzak aztertu egin beharko ditu dagokion sailean, organismoan edo entitatean, edota, hala dagokionean, Gizarte Segurantzaren Administrazioko letraduak aztertuko ditu; bereziki, erabilitako kontratazio mota egokia den adieraziko dute, eta kontratuaren klausulak lanaren arloko legeriak zehaztutako baldintzekin eta formaltasunekin bat ote datozen.

Lau. Beharrezkoa den kasuetan, artikulu honetan araututako kontratuak fiskalizatu egingo dira aldez aurretik, Aurrekontuei buruzko azaroaren 26ko 47/2003 Lege Orokorraren

152.artikulutik 156. artikulura bitartean xedatutakoaren arabera. Ondorio horietarako, inbertsio-kredituak egokiak izango dira aldi baterako langileak kontratatzeko, xede horretarako berariaz esleitutako aurrekontu-kontzeptuan nahikoa kreditu ez baldin badago.

Kontu-hartzeko eginkizunik ez duten Estatuko organismo publikoetan, kontratu horiek egiteko, dagokion ikuskatzaile eskuordetuak aldeko txostena eman beharko du. Txosten horretan, adierazi beharko du dagokion kapituluan behin-behineko langileak kontratatzera xedatutako aurrekontu-kontzeptuan ez dagoela krediturik. Erakunde autonomoa edo enpresa-erakunde publikoa ez badago txostenarekin ados, Ogasuneko eta Administrazio Publikoetako Ministeriora bidali ahal izango du espedientea, ebatz dezan.

36. artikulua. Ogasuneko eta Administrazio Publikoetako Ministerioak sektore publikoaren zerbitzura diharduten langileen kostuen alorrean duen eskumena.

Guztiz eraginkorrak izan daitezen ministerio-sailen, organismoen, Estatu-agentzien, enpresa-erakunde publikoen eta Estatuko sektore publikoaren gainerako erakunde publikoen, Estatuko merkataritza-sozietateen, Estatuko sektore publikoko fundazioen eta Estatuaren sektore publikoaren partaidetza gehiengoduna duten partzuergoen esparruan eginiko akordio, hitzarmen, itun edo antzeko tresna guztiak, bai eta horiek betetzeko edo garatzeko hartzen diren neurriak ere, Ogasuneko eta Administrazio Publikoetako Ministerioak, Aurrekontuen eta Gastuen Estatu Idazkaritzaren bitartez, haien gaineko aldeko txosten bat egin beharko du aurrez; hala, erabat deusezak izango dira txosten hori jaso gabe egiten direnak. Adierazitako akordio, hitzarmen, itun, tresna zein neurriek ezin izango dute eragin, zuzenean edo zeharka, langile-kostuen arloko gastu publikoa handitzea eta/edo ordainsariak handitzea.

IV. TITULUA

Pentsio publikoak

I. KAPITULUA

Pentsioak goratzea

37. artikulua. Pentsioak goratzeko indizea.

Gizarte Segurantzako sistemak ordaindutako pentsioak eta Estatuko Klase Pasiboenak oro har ehuneko 0,25 igoko dira 2015ean, lege honetako dagozkion artikuluetan adierazitako moduan.

II. KAPITULUA

Estatuko Klase Pasiboen Araubideko pentsioen eta gerrako pentsio berezien

hasierako zehaztapena egitea

38. artikulua. Estatuko Klase Pasiboen Araubideko pentsioen hasierako zehaztapena egitea.

Bat. Estatuko Klase Pasiboen Araubidearen estaldura-esparruan jasotako honako langile hauek beren edo senideen alde eragindako pentsio arruntei eta apartekoei aplikatuko zaie artikulu honetan xedatutakoa, arautzen duen legeriaren arabera betiere:

1.Honako langile hauei aplikatzen zaie Estatuko Klase Pasiboen Legearen testu bateginaren, apirilaren 30eko 670/1987 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoaren, I. tituluan ezarritakoa:

a) Estatuko Administrazioko, Justizia Administrazioko, Gorte Nagusietako, beste konstituzio-organoetako eta haien legeriaren arabera hala dagokien Estatuko beste organo batzuetako karrerako funtzionario zibilei, autonomia-erkidegoei transferitutakoei, eta karrerako militarrei, langile militar osagarriei, eta Indar Armatuetan erretiro-adinera arte geratzeko eskubidea lortu duten soldadutzako eta marineltzako eskala profesionaletako langileei, 1984ko abenduaren 31z geroztik edonolako egoera administratiboan daudela ere, egun hori baino lehenago erretiroa hartu ez badute.

b) 1986ko urtarrilaren 1etik aurrera praktikak egiten aritu diren funtzionarioei, eta 1985eko urtarrilaren 1etik aurrera eskola edo akademia militarren bateko ikasle izan, eta zaldun alferez kadete, alferez ikasle, sarjentu ikasle edo itsasozain mailetara igo direnei.

c) 1965eko urtarrilaren 1a baino lehen izendatutako bitarteko funtzionarioei, Estatuaren Aurrekontu Orokorretan zehaztutako soldata jaso badute langileentzako partidatik, eta eskubide pasiboak eragin dituen gertakaria 1985eko abenduaren 31tik aurrera gertatu bada.

2.Honako langile hauei aplikatzen zaie 1984ko abenduaren 31n indarrean zegoen legeria, Estatuko Klase Pasiboen Legearen testu bateginaren II. tituluan adierazitako aldaketekin:

a) Estatuko Administrazioko, Justizia Administrazioko, Gorte Nagusietako, beste konstituzio-organoetako eta haien legeriaren arabera hala dagokien Estatuko beste organo batzuetako karrerako funtzionario zibilei, autonomia-erkidegoei transferitutakoei, eta karrerako militarrei, langile militar osagarriei, eta Indar Armatuetan erretiro-adinera arte geratzeko eskubidea lortu duten soldadutzako eta marineltzako eskala profesionaletako langileei, 1985eko urtarrilaren 1a baino lehen hil edo erretiratu badira.

b) 1965eko urtarrilaren 1a baino lehen izendatutako bitarteko funtzionarioei, Estatuaren Aurrekontu Orokorretan zehaztutako soldata jaso badute langileentzako partidatik, eta eskubide pasiboak eragin dituen gertakaria 1986ko urtarrilaren 1a baino lehen gertatu bada.

Bi. Artikulu honen Bat.1 zenbakian adierazitako langileek eragindako pentsioen hasierako zehaztapena egiteko, honako hartzeko arautzaile hauek hartuko dira kontuan 2015erako:

a) 1985eko urtarrilaren 1etik aurrera, kidego, eskala, lanpostu, enplegu edo administrazio-kategoriaren batean sartutako langileen hartzeko arautzaileak:

 

Taldea/Azpitaldea 7/2007 Legean

Hartzeko arautzailea

 

Euro urtean

 

 

 

 

 

A1

 

40.258,62

A2

 

31.684,55

Taldea/Azpitaldea 7/2007 Legean

Hartzeko arautzailea

Euro urtean

 

 

 

B

27.744,96

C1

24.334,27

C2

19.252,45

E (30/1984 Legea) eta profesionalen multzoak (7/2007 Legea)

16.414,24

 

 

b) 1985eko urtarrilaren 1a baino lehen sartutako langileen hartzeko arautzaileak:

ESTATUKO ADMINISTRAZIO ZIBIL ETA MILITARRA

Proportzionaltasun-indizea

Hartzeko arautzailea

Euro urtean

 

 

 

10

40.258,62

8

31.684,55

6

24.334,27

4

19.252,45

3

16.414,24

 

 

JUSTIZIA ADMINISTRAZIOA

Indize

Hartzeko arautzailea

biderkatzailea

Euro urtean

 

 

4,75

40.258,62

4,50

40.258,62

4,00

40.258,62

3,50

40.258,62

3,25

40.258,62

3,00

40.258,62

2,50

40.258,62

2,25

31.684,55

2,00

27.744,97

1,50

19.252,45

1,25

16.414,24

 

 

KONSTITUZIO AUZITEGIA

Kidegoa

Hartzeko arautzailea

Euro urtean

 

Idazkari nagusia

40.258,62

Letraduak

40.258,62

Gerentea

40.258,62

GORTE NAGUSIAK

 

 

 

Kidegoa

Hartzeko arautzailea

Euro urtean

 

 

 

Letraduak

40.258,62

Artxibozain-liburuzainak

40.258,62

Kidegoa

Hartzeko arautzailea

Euro urtean

 

 

 

Goi-mailako aholkulariak

40.258,62

Erredaktoreak, takigrafoak eta estenotipistak

40.258,62

Teknikari-administrariak

40.258,62

Administrariak

24.334,27

Atezainak

19.252,45

 

 

Hiru. Artikulu honen Bat.2 zenbakian adierazitako langileek eragindako pentsioen hasierako zehaztapena egiteko –ondorio ekonomikoak 2015eko urtarrilaren 1etik aurrera sortuko dituzten pentsioena–, honako arau hauek aplikatuta lortzen diren oinarri arautzaileak erabiliko dira:

a) Eragileari dagokion soldataren zenbatekoa hartuko da aintzat, bai eta, hala badagokio, gradua ere, kontuan izanda eragilearen kidegoak, karrerak, eskalak, lanpostuak, enpleguak edo kategoriak 1984ko abenduaren 31n esleituta zeukan funtzioa, indize biderkatzailea edo proportzionaltasun-indizea, eta administrazio-karreraren gradua. Ondoko zerrendan daude jasota:

ESTATUKO ADMINISTRAZIO ZIBIL ETA MILITARRA

 

 

 

Soldata eta mailagatiko

Proportzionaltasun-

 

 

zenbatekoa,

Maila

Maila berezia

urtean

indizea

 

 

 

 

 

 

 

 

Eurotan

 

 

 

 

10 (5,5)

8

 

26.988,38

10 (5,5)

7

 

26.246,64

10 (5,5)

6

 

25.504,95

10 (5,5)

3

 

23.279,76

10

5

 

22.901,03

10

4

 

22.159,34

10

3

 

21.417,64

10

2

 

20.675,86

10

1

 

19.934,14

8

6

 

19.257,98

8

5

 

18.664,73

8

4

 

18.071,44

8

3

 

17.478,15

8

2

 

16.884,89

8

1

 

16.291,59

6

5

 

14.671,05

6

4

 

14.226,23

6

3

 

13.781,47

6

2

 

13.336,61

6

1

(100eko 12)

14.385,43

6

1

 

12.891,77

4

3

 

10.855,86

4

2

(100eko 24)

12.953,73

4

2

 

10.559,25

4

1

(100eko 12)

11.460,94

4

1

 

10.262,60

3

3

 

9.373,30

3

2

 

9.150,85

 

 

 

Soldata eta mailagatiko

Proportzionaltasun-

 

 

zenbatekoa,

Maila

Maila berezia

urtean

indizea

 

 

 

 

 

 

 

 

Eurotan

 

 

 

 

3

1

 

8.928,45

 

 

 

 

JUSTIZIA ADMINISTRAZIOA

 

 

 

Soldatagatiko

Indize

zenbatekoa,

urtean

biderkatzailea

 

 

Eurotan

 

 

4,75

44.072,79

4,50

41.753,16

4,00

37.113,90

3,50

32.474,66

3,25

30.155,06

3,00

27.835,43

2,50

23.196,19

2,25

20.876,57

2,00

18.556,97

1,50

13.917,72

1,25

11.598,10

 

 

KONSTITUZIO AUZITEGIA

 

Soldatagatiko

 

zenbatekoa,

Kidegoa

urtean

 

 

Eurotan

 

 

Idazkari nagusia

41.753,16

Letraduak

37.113,90

Gerentea

37.113,90

 

 

GORTE NAGUSIAK

 

Soldatagatiko

 

zenbatekoa,

Kidegoa

urtean

 

 

Eurotan

 

 

Letraduak

24.288,78

Artxibozain-liburuzainak

24.288,78

Goi-mailako aholkulariak

24.288,78

Erredaktoreak, takigrafoak eta estenotipistak

22.304,71

Teknikari-administrariak

22.304,71

Administrariak

13.432,69

Atezainak

10.625,41

 

 

b) Aurreko letran xedatutako ariketatik ateratzen den kopuruari honako biderketa honen emaitza gehitu beharko zaio: egiaztatutako hirurtekoen kopurua bider eragileak

zerbitzu emandako kidegoaren, karreraren, eskalaren, lanpostuaren, enpleguaren edo kategoriaren arabera hirurteko bakoitzari dagokion unitate-balioa. Egoki denean, honako koadro hauetan esleitutako proportzionaltasun-indizeak edo indize biderkatzaileak hartuko dira kontuan:

ESTATUKO ADMINISTRAZIO ZIBIL ETA MILITARRA

 

Hirurtekoaren unitate-balioa,

Proportzionaltasun-

urtean

indizea

 

Eurotan

 

 

10

871,85

8

697,50

6

523,08

4

348,77

3

261,56

 

 

JUSTIZIA ADMINISTRAZIOA

 

Hirurtekoaren unitate-balioa,

Indize

urtean

biderkatzailea

 

Eurotan

 

 

3,50

1.623,72

3,25

1.507,76

3,00

1.391,77

2,50

1.159,79

2,25

1.045,26

2,00

927,86

1,50

695,89

1,25

579,92

 

 

KONSTITUZIO AUZITEGIA

 

Hirurtekoaren unitate-balioa,

Kidegoa

urtean

 

 

Eurotan

Idazkari nagusia

1.623,72

Letraduak

1.623,72

Gerentea

1.623,72

GORTE NAGUSIAK

 

Hirurtekoaren unitate-

 

balioa,

Kidegoa

urtean

 

 

Eurotan

 

 

Letraduak

993,12

Artxibozain-liburuzainak

993,12

Goi-mailako aholkulariak

993,12

Erredaktoreak, takigrafoak eta estenotipistak

993,12

 

Hirurtekoaren unitate-

 

balioa,

Kidegoa

urtean

 

 

Eurotan

 

 

Teknikari-administrariak

993,12

Administrariak

595,89

Atezainak

397,23

 

 

Lau. Artikulu honetan araututako pentsioen hileroko zenbatekoa zehazteko, aurreko zenbakietan xedatutako arauetan eta aplikatzekoa den legerian oinarrituz kalkulatuko den urteko zenbatekoa 14 zatitan banatuko da.

39. artikulua. Gerrako pentsio berezien hasierako zehaztapena.

Bat. Gerra zibilaren ondorioz hildakoen senideen alde irailaren 18ko 5/1979 Legearen babesean aitortutako pentsioen zenbatekoa ezin izango da, 2015ean, Gizarte Segurantzaren sisteman 65 urtetik gorakoentzako alargun-pentsioen gutxieneko zenbatekoa baino txikiagoa izan, langile ez-funtzionarioek ezinduta ez dauden umezurtzen alde eragindako pentsioen kasuan izan ezik; azken horien zenbatekoa urtean 1.828,93 eurokoa izango da.

Bi. 1. Errepublika-eremuko gudari izandako gerra-mutilatuei ekainaren 26ko 35/1980 Legearen babesean aitortutako pentsioak, eragileak Indar eta Institutu Armatuetako militar profesionalak ez baziren, honako hauek izango dira 2015ean:

a) Mutilazio-pentsioa kalkulatzeko, ezintasun-maila bakoitzerako ezarritako ehunekoak aplikatuko zaizkio urtean 4.974,71 euroko zenbatekoari.

b) Oinarrizko ordainsariaren, hirurtekoen ordezko ordainsariaren eta jaso ez diren ordainsariak konpentsatzeko ordainsari gehigarrien batura urtean 13.416,68 eurokoa izango da.

c) Senideen aldeko pentsioen zenbatekoa Gizarte Segurantzako sisteman 65 urtetik gorakoentzat ezarritako alargun-pentsioen gutxieneko zenbatekoaren berdina izango da. Salbuespen izango dira ezinduta ez dauden umezurtzen aldeko pentsioak, horien zenbatekoa urtean 1.828,93 eurokoa izango baita.

2.Militar profesional izandako gudari ohien senideen alde 35/1980 Legearen babesean aitortutako pentsioen zenbatekoa ezingo da, 2015ean, Gizarte Segurantzaren sisteman 65 urtetik gorakoen alargun-pentsioen gutxieneko zenbatekoa baino txikiagoa izan.

Hiru. Gerrako mutilatu zibilentzako oinarrizko ordainsariari buruzko martxoaren 29ko 6/1982 Legearen babesean aitortutako pentsioek honako zenbateko hauek izango dituzte 2015ean:

a) Bigarren, hirugarren edo laugarren mailako ezintasuna aitortuta daukatenen oinarrizko ordainsaria urtean 9.391,67 eurokoa izango da.

b) Senideen aldeko pentsioen zenbatekoa Gizarte Segurantzako sisteman 65 urtetik gorakoen alargun-pentsioen gutxieneko zenbatekoari dagokiona bera izango da.

Lau. Martxoaren 5eko 670/1976 Dekretuaren babesean gerra-mutilatuen alde aitortutako pentsioak, Aberriaren aldeko gerra-mutilatu zaldunen kidegoan sartu ezin izan zirenen kasuan, urtean 5.960,33 euroko zenbatekoari ezintasun-maila bakoitzerako finkatutako ehunekoak aplikatuta lortzen den zenbatekoa izango du 2015ean.

Bost. Gerra zibilean Indar Armatuetako, Ordena Publikoko Indarren eta Errepublikako Karabineroen Kidegoko kide izan zirenen eskubideak eta emandako zerbitzuak aintzatesten dituen urriaren 22ko 37/1984 Legeak II. tituluan ezarritakoaren babesean aitortutako pentsioek 2015ean izango duten zenbatekoa kalkulatzeko, soldatari eta

graduari dagokien zenbatekoa aplikatuko zaio aurreko 38.Hiru.a) artikuluan jasotako edukiari.

Pentsio horien gutxieneko zenbatekoak honako hauek izango dira:

a) Eragileen aldeko pentsioetan, Gizarte Segurantzako sisteman ezkontidea ardurapean daukaten 65 urtetik gorakoentzat ezarritako erretiro-pentsioen gutxieneko zenbatekoa.

b) Alargun-pentsioetan, Gizarte Segurantzako sisteman 65 urtetik gorakoentzat ezarritako alargun-pentsioen gutxieneko zenbatekoa.

Sei. Artikulu honetan adierazitako pentsioen hileroko zenbatekoa zehazteko, aurreko zenbakietan xedatutako arauetan eta aplikatzekoa den legerian ezarritakoaren arabera kalkulatutako urteko zenbatekoa 12 zatitan banatuko da.

Ohiko hamabi soldatekin batera, aparteko bi soldata ordainduko dira, zenbateko berekoak, ekainaren 26ko 35/1980 Legearen babesean aitortutako mutilazio-pentsioetan izan ezik.

Aurreko zenbakiaren azken lerrokadan xedatutakoa gorabehera, mutilatuak, aipaturiko legean xedatutakoaren arabera gai gisa sailkatuta dagoenean, adierazitako aparteko ordainsariak jasotzeko eskubidea izango du.

III. KAPITULUA

Pentsio publikoen hasierako zehaztapenerako mugak

40. artikulua. Pentsio publikoen hasierako zehaztapenerako mugak.

Bat. 1989rako Estatuaren Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 28ko 37/1988 Legearen 42. artikuluan adierazitako pentsio publikoen hasierako zehaztapenaren ondorioz 2015ean jaso beharreko zenbatekoak ezin izango du, orotara, hilean 2.560,88 eurotik gorakoak izan; dena den, titularrak dagozkion aparteko ordainsariak jasoko ditu, baina horien zenbatekoak ere muga hori bera izango du.

Aurreko lerrokadan xedatutakoa gorabehera, pentsiodunak urtean 14 ordainsari baino gutxiago edo gehiago jasotzeko eskubidea izanez gero –aparteko ordainsariak barne hartuta–, hilabete-muga hori egokitu egin beharko da, urtean 35.852,32 euroko zenbatekora iristeko edo zenbateko hori ez gainditzeko.

Bi. Titular batek aldi berean bi pentsio publiko edo gehiago jasotzeko eskubidea duenean, pentsio horien guztien hasierako zehaztapenaren ondorioz batera jaso beharreko zenbatekoak aurreko zenbakian ezarritako mugak izango ditu.

Horretarako, lehenik eta behin, pentsio publiko bakoitzaren zenbateko osoa zehaztuko da, eta, guztien batura hilean 2.560,88 eurotik gorakoa izanez gero, proportzionalki murriztuko dira, zenbateko horretara egokitzeko.

Nolanahi ere, pentsioren bat abenduaren 28ko 37/1988 Legearen 42.1.c) artikuluan adierazitako funtzionarioen mutualitateetako baten funts bereziaren konturakoa izanez gero, murrizketa edo ezabapena pentsio horren zenbateko osoari aplikatuko zaio lehentasunez, eta, ahal izanez gero, aitortzeko garaian. Beharrezkoa izanez gero, gainerako pentsioak proportzionalki murriztuko dira ondoren, guztien baturak gehienezko muga gainditu ez dezan.

Hiru. Pentsio publiko baten hasierako zehaztapena ordurako beste pentsio publiko bat edo batzuk jasotzen ari den norbaiten alde egiten denean, eta horien guztien zenbateko osoaren baturak artikulu honen Bat zenbakian ezarritako mugak gainditzen baditu, pentsio berriaren zenbateko osoari aipatutako muga gainditzen duen zatia kenduko zaio.

Hala eta guztiz ere, pentsio berriak, honako edo aurreko ekitaldi ekonomikoetan errenta salbuetsiaren izaera badu, pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga arautzen duen legerian xedatutakoaren arabera, interesdunak lehen eragindako pentsio publikoak murriztu edo ezabatu egingo dira, titularrak hala eskatuz gero. Kasu horietan, erregularizazioaren ondorioek eskaera egindako urteko urtarrilaren 1era arte egingo dute

atzera, edota pentsio berriaren lehenengo ordainketaren datara arte, data hori gerokoagoa izanez gero.

Lau. Aurreko zenbakietan adierazitako hasierako zehaztapena egitean, erakunde edo entitate eskudunek ezin badute jakin onuradunari dagozkion beste pentsio batzuen zenbatekoa eta izaera zein diren, hasierako zehaztapena behin-behinekoa izango da, dagozkion egiaztapenak egin bitartean.

Behin-behineko zehaztapenak behin betiko erregularizatzean, pentsioaren titularrari, hala badagokio, bidegabeki jasotakoa itzul dezala eskatu beharko zaio. Itzultze hori pentsioaren hurrengo hilabete-sarien kontura egin ahal izango da.

Bost. Artikulu honen Bi eta Hiru zenbakietan adierazitako hasierako zehaztapenaren zenbatekoa murriztu edo ezabatu ondoren, aldatu egiten badira, edozein inguruabar dela eta, titularrak jasotzen dituen gainerako pentsio publikoen zenbatekoa edo osaera, egindako mugaketak berraztertu egingo dira, ofizioz edota interesdunak hala eskatuta. Berrikuspen horrek aldaketa egin den hilabetearen hurrengoaren lehenengo egunetik hasita izango ditu eraginak.

Betiere, pentsio publikoak aldi berean jasotzean egindako hasierako zehaztapenak berraztertu egin beharko dira aldian behin.

Sei. Arau mugatzaileak aplikatzearen ondorioz pentsio publikoen hasierako zehaztapenen zenbatekoa murrizteak edo ezabatzeak ez ditu kaltetuko pentsioa aitortzearekin batera baietsitako beste eskubideak.

Zazpi. Artikulu honetan xedatutako gehienezko muga ez zaie aplikatuko 2015ean eragindako pentsio hauei:

a) Ekintza terroristen ondorioz sortutako Gizarte Segurantzako sistemako eta Estatuko Klase Pasiboen Araubideko ohiz kanpoko pentsioei.

b) Zerga, Administrazio eta Gizarte Arloko Neurriei buruzko abenduaren 30eko 62/2003 Legearen berrogeita hirugarren xedapen gehigarrian ezarritakoaren babesean aitortutako ohiz kanpoko pentsioei.

c) Atentatu terroristen ondorioz eragindako ohiz kanpoko pentsioei, ekainaren 23ko 6/2006 Errege Lege Dekretuaren babesean aitortutakoei.

Zortzi. Pentsio publikoen hasierako zehaztapena egitean titular batek aurreko zenbakian adierazitako pentsio bat edo batzuk jasotzen baditu, edota ekintza terroristen ondorioz aitortutakoak, uztailaren 10eko 851/1992 Errege Dekretuak, ekintza terroristen ondorioz sortutako ohiz kanpoko pentsio batzuk arautzen dituenak, II. tituluan xedatutakoaren arabera Gizarte Segurantzako edozein araubide publikotan pentsioa jasotzeko eskubiderik ez dutenen alde, artikulu honetan adierazitako arau mugatzaileak ekintza terroristen ondorio ez direnei soilik aplikatuko zaizkie.

IV. KAPITULUA

Pentsio publikoen balioak goratzea eta aldatzea

41. artikulua. Pentsio publikoen balioak goratzea eta aldatzea.

Bat. Gizarte Segurantzaren kotizaziopeko sistemaren bidez ordaindutako pentsioek, bai eta Estatuko Klase Pasiboen pentsioek ere, ehuneko 0,25eko igoera izango dute 2015ean, lege honen 37. artikuluan xedatutakoari jarraiki; hala ere, horrek ez ditu ezertan eragotziko kapitulu honen hurrengo artikuluetan jasotako salbuespenak, ez eta aurreko 39. artikuluan gerra zibileko legeria bereziaren babesean aitortutako pentsioei dagokienez ageri diren berme-zenbatekoei ere.

1984ko abenduaren 31n indarrean zegoen legeriaren babesean 2015ean sortutako Estatuko Klase Pasiboen erretiroeta alargun-pentsioen hasierako zenbatekoa, ekitaldi ekonomiko honetan era horretako pentsioetarako ezarritako oinarri arautzaileen arabera kalkulaturik, 2004, 2006, 2007 eta 2008rako ezarritako ehuneko 1eko eta 2ko portzentajea aplikatuz zuzenduko da, dagokionaren arabera; 2004, 2006, 2007 eta 2008rako Estatuaren

Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 30eko 61/2003, abenduaren 29ko 30/2005, abenduaren 28ko 42/2006 eta abenduaren 26ko 51/2007 legeen bosgarren eta seigarren xedapen gehigarrien Lau zenbakian ezarrita dago portzentaje hori, bai eta hamargarren xedapen gehigarrian ere.

Bi. Estatuko Funtzionario Zibilen Gizarte Segurantzari buruzko Legearen testu bateginak, ekainaren 23ko 4/2000 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoak, seigarren xedapen gehigarriaren Bat puntuan xedatutakoaren arabera, Estatuko Funtzionario Zibilen Mutualitate Orokorraren Funts Berezian sartuta dauden mutualitateen pentsioek, 2009ko abenduaren 31z geroztik eragindakoek, murrizketa bat izango dute 2015eko urtarrilaren 1ean, 2014ko abenduaren 31n jasotako zenbatekoekiko. Murrizketa hori 1978ko –edo 1977ko, Erakunde Sindikaleko Funtzionarioen Montepioa izanez gero– abenduaren 31ko zenbatekoaren eta 1973ko abenduaren 31ko zenbatekoaren arteko aldearen ehuneko 20koa izango da.

Hiru. Abenduaren 28ko 37/1988 Legearen 42. artikuluan zehaztutako aurreikuspenaraubideen edo -sistemen kontura ordaintzen diren pentsioek, artikulu honen aurreko zenbakietan adierazita ez daudenek, haien araudiak xedatutakoaren araberako gehikuntza izango dute 2015ean, 2014ko abenduaren 31n jasotako zenbatekoekiko, kapitulu honetako hurrengo artikuluetan jasotako salbuespenak salbuespen.

42. artikulua. Goratu ezin diren pentsioak.

Bat. Honako pentsio publiko hauek ez dira goratuko 2015ean:

a) Abenduaren 28ko 37/1988 Legearen 42. artikuluan zehaztutako edozein aurreikuspen-araubide edo -sistemaren kontura ordaintzen diren pentsioak, baldin eta haien hileko zenbateko osoa, titularrak jasotzen dituen beste pentsio publiko batzuen hileko zenbateko osoari gehituta, hilean 2.560,88 eurotik gorakoak badira, zenbateko hori aurreko 40. artikuluan azaldutako moduan ulertuta.

Aurreko lerrokadan xedatutakoa ez zaie aplikatuko ez Estatuko Klase Pasiboen araubideko ohiz kanpoko pentsioei, ez ekintza terroristen ondorioz sortutako Gizarte Segurantzako sistemako ohiz kanpoko pentsioei, ez eta atentatu terroristen ondorioz sortutako eta ekainaren 23ko 6/2006 Errege Lege Dekretuaren babesean aitortutako ezohiko pentsioei ere; ezta ere Zerga, Administrazio eta Gizarte Arloko Neurriei buruzko abenduaren 30eko 62/2003 Legeak berrogeita hirugarren xedapen gehigarrian adierazitakoari jarraiki aitortutako pentsioei.

b) Estatuko Bidezainen alde 1985eko urtarrilaren 1a baino lehen aitortutako Klase Pasiboen pentsioak, salbu eta titularrak bidezain gisako pentsio hau bakarrik jasotzen badu.

c) Estatuko Funtzionario Zibilen Mutualitate Orokorraren Funts Berezian sartuta dauden mutualitateen pentsioak, baldin eta 2014ko abenduaren 31n 1973ko abenduaren 31ri zegozkion zenbatekoetara iritsi badira.

Bi. Estatuaren, autonomia-erkidegoen, toki-korporazioen edo organismo autonomoen partaidetza nagusia duten enpresa edo sozietateetako langileak babesten dituzten mutualitate, montepio edo gizarte-aurreikuspeneko erakundeen kasuan, organo edo erakunde publiko horien funtsen bidez finantzatzen badira, edota pentsio osagarriak zuzenean ordaintzen badizkiete babes-ekintzan hartutako langileei, edozein kontzeptugatik, aplikatu beharreko araubide orokorrei ordaintzekoez gain, 41. artikuluan adierazitako baliogoratzeak gehienezko mugatzat hartuko dira, eta zilegi izango da pentsio osagarri horiei koefiziente txikiagoak aplikatzea, bai eta unitatea baino txikiagoak ere, bakoitzaren araudiaren edo adostutako itunen arabera.

43. artikulua. Pentsio publikoen balioa goratzearen muga.

Bat. 2015ean, pentsio publikoen balioaren gorakadaren zenbateko osoa ezin izango da urtean 35.852,32 eurotik gorakoa izan.

Bi. Titular batek bi pentsio publiko edo gehiago jasotzen baditu, dagozkien baliogoratzeak egin ondoren haien guztien urteko zenbateko osoen baturak ezingo du gainditu adierazitako gehieneko muga. Gainditzen badu, balio-goratzearen zenbatekoa proportzionalki murriztuko da, adierazitako mugara egokitu arte.

Horretarako, pentsioen balioa goratzeko eskumena duen erakunde edo organismo bakoitzak bere kontura diren pentsioen urteko gehieneko muga zehaztuko du. Muga hori zifra bat izango da, eta zifra horrek urtean 35.852,32 euroko zenbateko osoarekiko duen proportzioa bat etorriko da pentsioaren zenbatekoak titularrak jasotzen dituen pentsio publiko guztien baturarekiko duen proportzioarekin.

Aipatutako muga (L) honako formula hau aplikatuz kalkulatuko da:

 

P

L =

 

× 35.852,32 euro urtean

 

 

T

«P» izanik erakunde edo entitate eskudunaren konturako pentsioak edo pentsioek 2014ko abenduaren 31n lortutako urteko balio oso teorikoa, eta «T» izanik aurreko zifra horri titular berak data horretan dituen gainerako pentsio guztien urteko balio osoa eranstearen emaitza.

Hala eta guztiz ere, interesdunak jasotzen duen pentsio publikoetako bat abenduaren 28ko 37/1988 Legearen 42.1.c) artikuluan bildutako Funtzionarioen Mutualitateetako baten Funts Bereziaren kontura izanez gero, edota lege honen 42.Bi artikuluan adierazitako erakunderen baten konturako pentsioa balitz, balioa goratuko ez duena, aurreko lerrokadetan jasotako arauak erregelamendu bidez egokituko dira, jaso daitekeen gehienezko mugara iristeko.

Hiru. Aurreko 40. artikuluko Lautik Zortzira bitarteko zenbakietan xedatutakoa, biak barne, aplikatzekoa izango da batera jasotzeko pentsioen balioa goratzen den kasuetan, hala badagokio.

V. KAPITULUA

Gutxieneko pentsioen osagarriak

44. artikulua. Klase Pasiboen pentsioetan gutxienekoetarako osagarriak aitortzea.

Bat. Estatuko Klase Pasiboen Legearen testu bateginaren 27.2 artikuluan xedatutakoaren arabera, gutxieneko zenbatekora iristeko osagarri ekonomikoak jasotzeko eskubidea izango dute Estatuko Klase Pasiboetako pentsiodunek, baldin eta, 2015ean, lanak edo kapitalak eragindako diru-sarrerarik ez badute, edota, jasota ere, urtean 7.098,43 euroko zenbatekoa gainditzen ez badute. Xede horietarako, gainbalioak edo ondareirabaziak diru-sarrera horien artean sartuko dira.

Lanak edo kapitalak eragindako diru-sarrerak egiaztatzeko, haien aitorpena eta, egoki izanez gero, egindako zerga-aitorpenak aurkez ditzala eskatu ahal izango zaio pentsiodunari.

Hala eta guztiz ere, Estatuko Klase Pasiboen pentsiodunek, adierazitako kontzeptuengatik jasotzen dituzten diru-sarrerak handiagoak izanez gero zenbaki honen lehenengo lerrokadan zehaztutako zifra baino, gutxienekoetarako osagarri bat jasotzeko eskubidea izango dute, diru-sarrera horien urteko zenbatekoaren eta balioa goratutako pentsioaren batura txikiagoa izanez gero 7.098,43 euroko zenbatekoari pentsio mota horri xedatutako urteko gutxieneko zenbatekoa erantsita ematen duena baino. Kasu horretan, gutxienekoetarako osagarria bi batura horien arteko aldea izango da; betiere, diferentzia horren ondorioz interesdunak hilean guztira jasotzen dituen pentsioa eta osagarria ez badira hilean dagokion gutxieneko pentsioa baino handiagoak.

Aurreko lerrokadetan ezarritako baldintzak betetzen direla joko da interesdunak 2014an jasotako diru-sarrerak 7.080,73 eurokoak edo gutxiagokoak direnean. Administrazioak eskuratutako frogen ondorioz, presuntzio hori bertan behera utzi ahal izango da.

Gutxienekoetarako osagarriak bermatzeko, gizarte-aurreikuspeneko oinarrizko edozein araubide publikoren kontura ez diren pentsio publikoak lanak eragindako diru-sarrerekin parekatuko dira.

Lege-aurreikuspenei jarraiki, alargun-pentsioaren zati proportzional bat dagoenean aitortuta, gutxienekoetarako osagarria, hala badagokio, pentsioa aitortzeko aintzat hartu zen proportzio berean aplikatuko da.

Osagarriak aitortzearen ondorio ekonomikoek eskaera egindako urteko urtarrilaren 1era arte egingo dute atzera, edota pentsioa jasotzen hasitako egunera, urtarrilaren 1az gerokoa izanez gero.

Nolanahi ere, osagarri horiek aitortzeko eskaera egiten bada gertaera eragilea aurreko ekitaldian duen pentsio bat kobratzeko eskubidea erabiltzeko unean, ondorio ekonomikoak hura hasteko egunekoak izan ahalko dira, eta gehienez urtebeteko atzeraeragina egongo da eskaeratik.

Bi. Interesdunaren adierazpenetan oinarrituz 2015ean aitortutako osagarri ekonomikoak behin-behinekoak izango dira, harik eta adierazitakoaren egiazkoa edo eraginkorra dela frogatzen den arte.

Administrazioak, aldian behin, ofizioz edota interesdunak hala eskatuta, berrikusi egin ahal izango ditu osagarri ekonomikoak aitortzeko ebazpenak. Berrikuspen horien ondorioz, pentsioaren titularrari bidegabeki jasotakoa itzul dezala eskatu ahal izango dio, hala badagokio. Itzultze hori pentsioaren hurrengo hilabete-sarien kontura egin ahal izango da.

Hiru. 2015eko urtarrilaren 1etik aurrera eragindako pentsioei dagokienez, pentsioen gutxieneko zenbatekora iristeko osagarria jasotzeko eskubidea edukitzeko, beharrezkoa izango da Espainiako lurraldean bizitzea. Adierazitako datatik aurrera eragindako pentsioen kasuan, aipatutako osagarrien zenbatekoa ezin izango da urtean 5.136,60 eurotik gorakoa izan; kopuru hori lege honen 46.Bat artikuluan dago zehaztuta, erretiroeta baliaezintasunpentsioetarako, kotizaziopekoak ez diren kasuetan.

Lau. 2015ean, honako hauek izango dira Klase Pasiboen urteko pentsioen gutxieneko zenbatekoak:

 

 

Zenbatekoa

 

 

 

 

 

Pentsio mota

Ezkontidea

Ezkontiderik gabe:

Ezko

pertsona bakarreko

 

ardurapean

ard

 

unitate ekonomikoa

 

Euro urtean

Eur

 

Euro urtean

 

 

 

 

 

 

 

entsioa.

10.960,60

8.883,00

8.42

 

 

 

 

pentsioa.

 

8.883,00

 

 

 

 

 

pentsioa ez den pentsio familiarra, N pentsioaren edo pentsioen

 

8.657,60

 

unen kopurua izanik.

 

N

 

 

 

 

 

Bost. Artikulu honen aurreko zenbakietan araututako osagarri ekonomikoak ez zaizkie aplikatuko gerra zibilaren ondorioz sortutako legeria bereziaren babesean aitortutako pentsioei –horien zenbatekoak lege honen 39. artikuluan finkatzen dira–; hala ere, salbuespen gisa, honako pentsio hauei aplikatu egingo zaizkie: urriaren 22ko 37/1984 Legearen II. tituluaren babesean aitortutako umezurtz-pentsioei, eta irailaren 18ko 5/1979 Legearen eta ekainaren 26ko 35/1980 Legearen babesean ezinduta ez dauden 21 urtetik gorako umezurtzen alde funtzionario ez diren langileek eragindako pentsioei.

45. artikulua. Gizarte Segurantzako pentsioetan gutxienekotarako osagarriak aitortzea.

Bat. Erregelamendu bidez xedatutakoaren arabera, Gizarte Segurantzako sistemako kotizaziopeko pentsiodunek pentsioen gutxieneko zenbatekora iristeko osagarri ekonomikoak jasotzeko eskubidea izango dute, baldin eta 2015ean ez badute lanak, kapitalak, jarduera ekonomikoak edo ondare-irabaziak eragindako diru-sarrerarik jasotzen, errenta horiei dagokienez pertsona fisikoen errentaren gaineko zergak ezarritako kontzeptuaren arabera, eta ekainaren 20ko 1/1994 Legegintzako Errege Dekretuaren

bidez onetsitako Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginaren 50. artikuluari jarraiki zenbatuta, edota, haiek jasota ere, urtean 7.098,43 euroko zenbatekoa gainditzen ez badute.

Errentak eta diru-sarrerak egiaztatzeko, haien aitorpena eta, egoki izanez gero, egindako zerga-aitorpenak aurkez ditzala eskatu ahal izango dio erakunde kudeatzaileak pentsiodunari.

Hala eta guztiz ere, Gizarte Segurantzako kotizaziopeko modalitateko pentsiodunek, adierazitako kontzeptuengatik zenbaki honen lehenengo lerrokadan zehaztutako zenbatekoa baino gehiago jasotzen dutenean, gutxienekoetarako osagarri bat jasotzeko eskubidea izango dute, diru-sarrera horien urteko zenbatekoaren eta balioa handitutako pentsioaren batura txikiagoa izanez gero 7.098,43 euroko zenbatekoari pentsio mota horri xedatutako urteko gutxieneko zenbatekoa erantsita ematen duena baino. Kasu horretan, gutxienekoetarako osagarria bi batura horien arteko aldea izango da; betiere, diferentzia horren ondorioz interesdunak hilean guztira jasotzen dituen pentsioa eta osagarria ez badira hilean dagokion gutxieneko pentsioa baino handiagoak. Gutxienekoetarako osagarriak bermatzeko, gizarte-aurreikuspeneko oinarrizko edozein araubide publikoren kontura ez diren pentsio publikoak lanak eragindako diru-sarrerekin parekatuko dira.

Espainiak eta Erresuma Batuak 2006ko irailaren 18an egindako Akordioaren babesean espainiar pentsiodunei konpentsazio gisa emandako oroharreko zenbatekoak eta aldian behingo ordainketak ez dira kontuan hartuko pentsioen gutxieneko zenbatekora iristeko osagarriak aitortzeko ondorioetarako.

Bi. Aurreko zenbakian adierazitako baldintzak betetzen direla joko da, baldin eta interesdunak adierazten badu Bat zenbakian jasotako moduan zenbatutako etekinak eskuratuko dituela 2015ean, eta horiek, gehienez, 7.098,43 eurokoak direla.

Gizarte Segurantzako kotizaziopeko pentsiodunek aurreko lerrokadan adierazitako mugatik gorako errenta metatu handiagoak jasotzen badituzte 2015eko ekitaldian, horren berri eman beharko diete erakunde kudeatzaileei, gertatzen denetik hilabeteko epean.

Gizarte Segurantzaren erakunde kudeatzaileek, errentak eta diru-sarrerak egiaztatzeko, haien aitorpena eskatu ahal izango diete uneoro osagarrien jasotzaileei, bai eta haien ondare-ondasunen gaineko aitorpen bat ere, eta, hala badagokio, aurkeztutako zerga-aitorpenak aurkezteko.

Hiru. Artikulu honetan xedatutakoaren ondorioetarako, hauxe izango da pentsioaren titularraren ardurapeko ezkontidea: pentsiodunarekin bizi dena eta ekonomikoki haren mendean dagoena.

Honako baldintza hauek betetzen direnean egongo da mendekotasun ekonomikoa:

a) Pentsiodunaren ezkontidea ez izatea gizarte-aurreikuspeneko oinarrizko araubide publiko baten konturako pentsio baten titularra. Kontzeptu horren barruan, honako hauek egongo dira: beste Estatu batek aitortutako pentsioak, gutxieneko diru-sarrerak bermatzeko sorospenak, hirugarren pertsona baten laguntzagatiko sorospenak –azken biak azaroaren 29ko 1/2013 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitako desgaitasunak dauzkaten pertsonen eskubideei eta haiek gizarteratzeari buruzko Lege Orokorraren testu bateginean xedatuta daude– eta uztailaren 21eko 45/1960 Legean araututako laguntza-pentsioak – lege horren bidez, zergaren eta aurrezkiaren gizarte-aplikaziorako funts nazional zehatz batzuk sortzen dira–.

b) Pentsiodunak eta ezkontideak jasotako edozein motatako errendimenduak, artikulu honen Bat zenbakian adierazitako moduan zenbatuta, urtean 8.280,40 eurotik beherakoak izatea.

Aurreko lerrokadan adierazitako urteko errendimenduen eta osatuko den pentsioaren urteko zenbatekoaren arteko batura txikiagoa izanez gero 8.280,40 euroko zenbatekoaren eta ezkontidea ardurapean izanda dagokion gutxieneko pentsioaren urteko zenbatekoaren arteko batura baino, diferentzia horren kopuru bereko osagarria aitortuko zaio, dagozkion hilabete-saritan banatuta.

Lau. 2013ko urtarrilaren 1etik aurrera eragindako pentsioei dagokienez, pentsioen gutxieneko zenbatekora iristeko osagarria jasotzeko eskubidea edukitzeko, beharrezkoa

izango da Espainiako lurraldean bizitzea. Adierazitako datatik aurrera eragindako pentsioetan, aipatutako osagarrien zenbatekoa ezin izango da Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginaren, ekainaren 20ko 1/1994 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoaren, 50. artikuluko 2. zenbakian zehaztutakoa baino handiagoa izan.

Bost. Gizarte Segurantzako sistemako kotizaziopeko modalitateko pentsioen urteko gutxieneko zenbatekoak honako hauek izango dira 2015ean, pentsio mota eta titularrak bete beharreko baldintzak kontuan hartuta:

 

 

Titularrak

 

 

 

 

 

 

 

Ezkontiderik

 

Pentsio mota

Ezkontidea

gabe: pertsona

Ezko

 

ardurapean

bakarreko

ardu

 

unitate

 

Euro urtean

Eur

 

ekonomikoa

 

 

 

 

 

Euro urtean

 

 

 

 

 

Erretiroa

 

 

 

o edo gehiagoko titularra

10.960,60

8.883,00

8.

beherako titularra

10.273,20

8.309,00

7.

tasun handia duen 65 urteko edo gehiagoko titularra

16.441,60

13.325,20

12.

Ezintasun iraunkorra

 

 

 

 

 

 

 

tasun handia

16.441,60

13.325,20

12.

a

10.960,60

8.883,00

8.

urteko edo gehiagoko titularra

10.960,60

8.883,00

8.

urtetik 64 urtera bitarteko titularra

10.273,20

8.309,00

7.

 

 

 

Ar

aixotasun arrunta duen 60 urtetik beherako titularra

5.524,40

5.524,40

Oro

kotiz

 

 

 

 

 

 

gut

 

 

 

oi

, lan-istripuen araubidekoa: 65 urteko edo gehiagoko titularra

10.960,60

8.883,00

8.

Alarguntasuna

 

 

 

 

 

 

 

amak dituen titularra

 

10.273,20

 

o edo gehiagoko titularra edo 100eko 65eko edo gehiagoko desgaitasuna

 

8.883,00

 

 

 

 

 

64 urtera bitarteko titularra

 

8.309,00

 

beherako titularra

 

6.724,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentsio mota

 

 

Eur

 

 

 

 

Zurztasuna

 

 

 

n bakoitzeko

 

 

2.7

n absolutuan, gutxienekoa urtean 6.724,20 eurokoa izango da, eta onuradunen artean banatuko da, hala

 

okio.

 

 

 

5eko edo gehiagoko desgaitasuna duen 18 urtetik beherako onuradun bakoitzeko

 

5.3

Senideen alde

 

 

 

 

 

 

 

n bakoitzeko

 

 

2.7

edo umezurtz pentsiodunik ez badago:

 

 

 

ko edo gehiagoko onuradun bakarra

 

 

6.5

tik beherako onuradun bakarra

 

 

6.1

onuradun: Bakoitzari esleitutako gutxienekoa urtean 4.011,00 euroko zenbatekoa onuradunen kopuruaren

 

hainbanatuta ateratzen den zenbatekoan handituko da.

 

 

 

VI. KAPITULUA

Pentsio publikoen alorreko beste xedapen batzuk

46. artikulua. Gizarte Segurantzako kotizaziopekoak ez diren pentsioen hasierako zehaztapena egitea eta balioa goratzea.

Bat. 2015ean, Gizarte Segurantzaren sistemako erretiroeta baliaezintasunpentsioen zenbateko osoa, kotizaziopekoa ez den modalitatean, urtean 5.136,60 eurokoa izango da.

Bi. 2015erako, pentsioaren osagarri bat ezartzen da, urtean 525,00 eurokoa, pentsiodunak egiaztatuz gero etxebizitzaren jabe ez dela, eta etxebizitza bat alokatu duela bere ohiko bizileku izan dadin. Etxebizitza horren jabea ezin da izan pentsiodunaren ahaide (hirugarren maila arte) , ez eta ezkontide ere, ez eta pentsiodunarekin harreman egonkorra eta ezkontideen arteko erlazio afektiboaren antzeko bizikidetza partekatzen duen pertsona ere. Kotizaziopekoak ez diren pentsioak jasotzen dituzten hainbat pentsioduneko familiaunitateen kasuan, alokatze-kontratuaren titularrak soilik jaso ahal izango du osagarria; titularrak bat baino gehiago izanez gero, berriz, haietatik lehenengoak soilik.

Osagarri hori aitortzeko arauak abuztuaren 3ko 1191/2012 Errege Dekretuan ezarritakoak izango dira; errege-dekretu horrek Gizarte Segurantzako kotizaziopekoak ez diren pentsiodunentzat etxebizitza alokatzeko pentsio-osagarriak aitortzen ditu, eta bertan 2012. urteari egiten zaizkion erreferentziak 2015.ari egiten zaizkiola ulertu beharko da.

47. artikulua. Jada iraungita dagoen Zahartzaroko eta Baliaezintasuneko Nahitaezko Aseguruko pentsioak.

Bat. 2015eko urtarrilaren 1etik aurrera, jada iraungita dagoen Zahartzaroko eta Baliaezintasuneko Nahitaezko Aseguruko pentsioen zenbatekoa urtean 5.682,60 eurokoa izango da; betiere, titularrak beste pentsio publiko batzuk jasotzen ez baditu.

Xede horietarako, honako hauek ez dira aldi bereko pentsiotzat hartuko: martxoaren 18ko 3/2005 Legearen babesean adingabeak zirela gerra zibilaren ondorioz atzerriratutako herritar espainiarrei aitortutako prestazio ekonomikoa, Espainiako gerra zibilaren ondoriozko mutilatu baliagarriek edo lehen graduko desgaituek jasotako pentsioa –araudi arautzailea edozein dela ere–, azaroaren 29ko 1/2013 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitako desgaitasuna duten pertsonen eskubideei eta haiek gizarteratzeari buruzko Lege Orokorraren testu bateginean aurreikusitako hirugarren pertsonaren laguntzagatiko sorospenak, eta terrorismo-ekintzen ondoriozko aparteko pentsioak.

Bi. Jada iraungita dagoen Zahartzaroko eta Baliaezintasuneko Nahitaezko Aseguruko pentsioen zenbatekoa urtean 5.518,80 eurokoa izango da, Gizarte Segurantzaren sistemaren araubideren bateko alargun-pentsioekin batera edo horietako pentsio batekin batera jasotzen denean, bai eta, gainera, alarguntzako beste pentsio publiko batekin batera jasotzen denean, horien guztien zenbatekoen baturari Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginaren zazpigarren xedapen iragankorrean ezarritako muga aplikatzea eragotzi gabe, eta, betiere interesdunek ez badute zenbateko handiagorik aitortuta 2005eko irailaren 1a baino lehenago; azken kasu horretan balio-handitzeari buruzko arau orokorrak aplikatuko dira, baldin eta, arau horien ondorioz, batera jaso beharreko pentsioen zenbatekoen batura oraindik muga horretatik gorakoa bada.

Hiru. Iraungitako Zahartzaro eta Baliaezintasuneko Nahitaezko Aseguruari dagozkion pentsioen balioa goratu egingo da 2015ean, aurreko zenbakian adierazi gabeko beste pentsio publiko batzuekin batera jasotzen direnean.

Aurreko lerrokadan xedatutakoa gorabehera, batera jasotzen diren pentsioen urteko zenbatekoen (balioa handitu ostean) eta aipatutako Zahartzaro eta Baliaezintasuneko Nahitaezko Aseguruari dagozkion zenbatekoen batura txikiagoa izanez gero, aseguru horri dagokion pentsioarentzat artikulu honen Bi zenbakian ezarritako zenbatekoa baino, Zahartzaro eta Baliaezintasuneko Nahitaezko Aseguruari dagokion pentsioaren balioa handituko da, bi kopuruen arteko aldearen berdina izango den zenbatekoan. Diferentzia

hori ez da finkagarria, eta interesdunak jasotzen dituen zenbatekoen edozein igoeraren bidez (balioak handitzeagatik edo aldian behingo prestazio berriak baiesteagatik) berdin daiteke.

Lau. Jada iraungita dagoen Zahartzaroko eta Baliaezintasuneko Nahitaezko Aseguruko pentsio bat aitortzeko, Gizarte Segurantzako nazioarteko arau bidez aurreikusitakoaren arabera Espainiari lotutako beste herrialde batzuetan betetako asegurualdiak edo egoitza-aldiak hartu badira kontuan, hainbanatutako pentsiotik Espainiari dagokion zenbatekoa ezin izango da txikiagoa izan une bakoitzean dagokion Zahartzaroko eta Baliaezintasuneko Nahitaezko Aseguruko pentsioaren zenbatekoaren ehuneko 50 baino.

Berme hori bera jada iraungita dagoen Zahartzaroko eta Baliaezintasuneko Nahitaezko Aseguruaz bestelako pentsioen titularrei ere aplikatuko zaie, baldin eta pentsio horietako bat jasotzeko eskaera egin badute, eta pentsioa eragin zuen gertaeraren egunean aseguru horrek eskatutako baldintza guztiak betetzen bazituzten.

V. TITULUA

Finantza-eragiketak

I. KAPITULUA

Zor publikoa

48. artikulua. Zor publikoa.

Bat. Ekonomia eta Lehiakortasuneko ministroari Estatuaren Zorra handitzeko baimena ematen zaio, honako muga honekin: zor horren saldo biziak, 2015eko abenduaren 31n, ez dezala gainditu 2015eko urtarrilaren 1ekoa 49.502.999,95 mila eurotik gorako kopuruan.

Bi. Muga hori ekitaldiaren amaieran izango da eraginkor; hortaz, ekitaldiak irauten duen bitartean, muga hori gainditu ahal izango da. Honako hauen bitartez, automatikoki berrikusita geratuko da:

a) I. kapitulutik VIII.era arteko aurrekontu-kredituen aldaketa garbien zenbatekoa.

b) Lege honetan jasotako diru-sarreren aurreikuspenen eta diru-sarrera horien benetako bilakaeraren arteko aldea.

c) I. kapitulutik VIII.era arteko guztirako aurrekontu-kredituen eta ekitaldian aipatutako kapituluetan baietsitako obligazioen zenbateko osoaren arteko aldea.

d) Legez aurreikusitako aurrekontukoak ez diren eragiketek sortutako aldaketa garbiak eta diruzaintzako aurrerakinak.

e) Estatuaren eskubide eta betebehar baietsietan –diru-sarrerak edo ordainketak egiteke– aldaketa garbia.

Berrikuspen horien ondorioz, aurreko zenbakian adierazitako muga handitu edota txikitu egingo da, Estatuaren finantzaketa-premia areagotzen edota murrizten duten, hurrenez hurren.

49. artikulua. Estatuko Sektore Publikoko organismo eta erakundeei baimendutako kreditu-eragiketak.

Bat. Lege honen III. eranskinean adierazitako organismo publikoei baimena ematen zaie 2015ean kreditu-eragiketak ituntzeko, aipatutako eranskinean organismo haietako bakoitzerako adierazitako zenbatekoetan.

Halaber, III. eranskin horretan adierazitako enpresa-erakunde publikoei baimena ematen zaie 2015ean kreditu-eragiketak ituntzeko, aipatutako eranskinean erakunde haietako bakoitzerako adierazitako zenbatekoetan. Kasu honetan, urtearen barruan

ituntzen eta kitatzen ez diren kreditu-eragiketetarako izango da baimena, Aurrekontuen Lege Orokorraren 111.4 artikuluan xedatutakoari jarraiki.

Bi. Ekonomia eta Lehiakortasun Ministerioaren mende dauden Ikerketako organismo publikoek (Nekazaritzaren eta Elikaduraren arloko Ikerketa eta Teknologiako Institutu Nazionala; Ikerketa Zientifikoen Goi Kontseiluaren Estatuko Agentzia; Espainiako Geologia eta Meatzaritza Institutua; Karlos III.a Osasun Institutua; Kanarietako Astrofisika Institutua; Espainiako Ozeanografia Institutua, eta Energia, Ingurumen eta Teknologia Ikerketa Zentroa) , Defentsa Ministerioaren mende dagoen Esteban Terradas Teknika Aeroespazialeko Institutu Nazionalak, eta Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionalak kreditu-eragiketak itundu ahal izango dituzte Ekonomia eta Lehiakortasun Ministerioaren aurrekontuko 8. kapituluaren kontura ematen zaizkien aurrerakin itzulgarrien ondorioz.

Baimen hori soil-soilik aplikatu ahal izango zaie Eskualde Garapenerako Europako Funtsaren kontura finantzatzen diren gastuak, justifikatu ostean, ordaintzeko funts erabilgarriak egon daitezen ematen diren aurrerakinei.

Hiru. Aipatutako III. eranskinean ageri diren Nekazaritza, Elikadura eta Ingurumen Ministerioaren mendeko organismoek, dagozkien eragiketak itundu aurretik eta zorpetzearen xedea egiaztatzeko, baimena eskatu beharko diote Aurrekontuen eta Gastuen Estatu Idazkaritzari; horretaz gain, eragiketa justifikatzen duen ekonomiaeta finantza-plan bat ere aurkeztu beharko dute, bai eta zorpetzea organismoak Europako funtsekin batera finantzatutako eragiketen ordainketen eta ordainketa horiei dagozkien Erkidegoaren itzulkinen arteko desoreken ondorioz gertatzen diren diruzaintza-defizitak estaltzeko eskatzen denean ere.

50. artikulua. Estatuaren zorraren bilakaerari buruzko informazioa Ekonomia eta Lehiakortasun Ministerioari, Diputatuen Kongresuari eta Senatuari ematea; eta Altxorrak Espainiako Bankuan edo beste finantza-erakunde batzuetan zabaldutako kontuei buruzko informazioa Diputatuen Kongresuari eta Senatuari ematea.

Estatuaren zorra edo Estatuak bere gain hartutako zorra, hartutakoa finantza-karga bakarrik bada ere, kudeatzeaz arduratzen diren organismo publikoek honako informazio hau helaraziko diote Ekonomia eta Lehiakortasun Ministerioko Altxor eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiari: hiru hilean behin, egindako ordainketei buruzkoa eta hiru hilekoko azken egunean zorrak duen egoerari buruzkoa, eta urte bakoitzaren hasieran, ekitaldirako finantza-gastuen eta amortizazioen aurreikuspenari buruzkoa.

Gobernuak, hiru hilean behin, Estatuak eta organismo autonomoek itundutako finantzaeragiketen saldo zehatza jakinaraziko die Gorte Nagusiei, bere Aurrekontu Bulegoaren bidez, bai eta Altxorrak Espainiako Bankuan edo beste finantza-erakunde batzuetan irekitako kontu kopurua zein saldoen zenbatekoak eta bilakaera ere. Bulegoak diputatuen, senatarien eta parlamentu-batzordeen esku jarriko du dokumentazio hori.

51. artikulua. Banku Berregituraketa Ordenaturako Funtsekoak ez diren baliabideak.

Kreditu Erakundeak Berregituratzeari eta Desegiteari buruzko azaroaren 14ko 9/2012 Legearen 53.2 artikuluan xedatutakoaren arabera, 2015eko ekitaldian, Banku Berregituraketa Ordenaturako Funtsekoak ez diren baliabideak ez dira 22.000.000 mila eurotik gorakoak izango.

II. KAPITULUA

Abal publikoak eta beste berme batzuk

52. artikulua. Estatuaren abalen zenbatekoa.

Bat. Estatuko Administrazio Orokorrak 2015eko ekitaldian emango dituen abalen gehieneko zenbatekoa ez da 3.500.000 mila eurotik gorakoa izango.

Bi. Aurreko zenbakian adierazitako guztirakoan, honako zenbateko hauek erreserbatzen dira:

a) 3.000.000 mila euro, ondorengo artikuluan xedatutako aktiboen titulizazio-funtsen bidez jaulkitako errenta finkoko baloreak bermatzeko abaletarako.

b) Aurreko zenbakietan erreserbatuta ez dauden 500.000 mila euroko zenbatekoan,

40.000 mila euroko gehieneko muga ezartzen da egoitza Espainian duten ontzi-enpresek itundutako kreditu-eragiketen ondoriozko betebeharrak bermatzeko; betiere, horrelakoak Espainiako merkataritza-ontzidia berritzera eta modernizatzera bideratuta badaude, merkataritzako itsasontzi berriak, eraikitzen ari direnak edo gehienez bost urteko antzinatasuna duten itsasontzi erabiliak erosteko aukerarekin alokatuz edo erosteko aukerarekin finantza-errentamendua gauzatuz.

Itsasontziaren eskuratzea formalizatu den datatik sei hilabete igaro ondoren aurkeztutako abal-eskaerak ezin izango dira aintzat hartu.

Itsasontziaren eskuratzea formalizatu baino lehen emandako abala eraginkorra izan dadin, formalizazio hori sei hilabeteko epea agortu baino lehen egin beharko da, abala eman izana jakinarazitako egunetik kontatzen hasita.

Abalatutako zenbatekoa ez da izango finantzatutako itsasontziaren prezio osoaren ehuneko 35 baino handiagoa.

Sistema horren bidez asegura daitezkeen maileguen baldintzak Ontzigintzarako primei eta finantzaketari buruzko martxoaren 11ko 442/1994 Errege Dekretuan edo hura aldatzen duten ondorengo xedapenetan ezarritakoak izango dira, gehienez ere.

Edonola ere, eragiketaren bideragarritasun ekonomiko-finantzarioaren eta arriskuaren ebaluazioa oinarri hartuta baimenduko dira abalak.

Abal horiek eskatzean, ematean nahiz baldintzak finkatzean, honako arau hauetan xedatutakoa beteko da: lege honetan, urriaren 14ko PRE/2986/2008 Aginduan (zeinaren bidez, Espainiako merkataritza-ontzidia berritzeko eta modernizatzeko kreditu-eragiketak finantzatzeko, Estatuak eman ditzakeen abalak bideratzeko prozedura ezartzen duen Ekonomia Gaietarako Gobernuaren Ordezko Batzordearen Akordioa argitaratzen den) , edota agindu hori aldatzen duten geroko xedapenetan.

Hiru. Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiari baimena ematen zaio Estatuak bermatutako obligazioei dagozkien ordainketak altxortegi-eragiketen bidez egiteko, xede horretarako ezarritako kontzeptuaren kontura, ondoko abal hauek gauzatzean: 2011rako Estatuaren Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 22ko 39/2010 Legearen 49. artikuluko Bi.b) zenbakiko abalak, 2012rako Estatuaren Aurrekontu Orokorrei buruzko ekainaren 29ko 2/2012 Legearen 52. artikuluko Bi.e) zenbakiko abalak, 2013rako Estatuaren Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 27ko 17/2012 Legearen 54. artikuluko Bi.b) zenbakiko abalak, eta Euroguneko Herrialdeen Itunpeko Ekintza Planari lotutako Ekonomia eta Finantza Arloko Neurri Urgenteei buruzko urriaren 13ko 7/2008 Errege Lege Dekretuaren 1. artikuluan adierazitakoak.

Hala egin ondoren, Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiak ekitaldian egindako ordainketak behin betiko sartuko ditu gastuen aurrekontuan, urte bakoitzeko abenduan egindako ordainketak izan ezik, horiek hurrengo urteko aurrekontuan sartuko baititu.

53. artikulua. Aktiboen titulizazio-funtsek jaulkitako errenta finkoko baloreak bermatzeko abalak.

Bat. Estatuak, 2015eko ekitaldian, abalak eman ahal izango ditu, gehienez ere 3.000.000 mila euro, Estatuko Administrazio Orokorrak eta Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalean inskribatutako aktiboen titulizazio-funtsak kudeatzen dituzten sozietateek sinatutako hitzarmenen babesean eratutako aktiboen titulizazio-funtsen bidez jaulkitako errenta finkoko baloreak bermatzeko, enpresen ekoizpen-jardueraren finantzaketa hobetzearren. Kreditu-kalifikazioa duten aktiboen titulizazio-funtsen bidez jaulkitako errenta finkoko baloreen serie edo mota bakoitzeko bonoen balio nominalaren ehuneko 80 arte abalatu ahal izango da, gutxienez A1, A+ edo parekoa den abala eman izana aintzat hartu gabe.

Titulizazio-funtsari lagatako aktiboak egoitza Espainian duten mota guztietako enpresa ez-finantzarioei emandako maileguak edo kredituak izango dira. Hala ere, sektore jakin bati lagatako aktiboak, 2009ko Jarduera Ekonomikoen Sailkapen Nazionalaren banaketamailaren arabera, ezin izango du titulizazio-funtsari lagatako aktiboaren guztizkoaren ehuneko 25 gainditu. Ondorio horietarako, mailegutzat edo kreditutzat hartuko dira leasingeragiketen ondoriozko aktiboak ere.

Aktiboen titulizazio-funtsak modu irekian eratu ahal izango dira, maiatzaren 14ko 926/1998 Errege Dekretuaren 4. artikuluan adierazitakoari jarraiki. Xedapen horrek aktiboen titulizazio-funtsak eta titulizazio-funtsen kudeatzaile diren sozietateak arautzen ditu, eratzen direnetik gehienez ere bi urteko epean, baldin eta titulizazio-funtsari lagatako aktiboak 2008ko urtarrilaren 1etik aurrera emandako maileguak edo kredituak badira.

Titulizazio-funts bat eratzeko, kreditu-erakunde interesdunek egoitza Espainian duten mota guztietako enpresa ez-finantzarioei emandako mailegu eta kredituak laga beharko dituzte. Lagatako maileguen eta kredituen gutxienez ehuneko 50 enpresa txiki eta ertainei emana egon behar da, eta maileguen eta kredituen saldo biziaren gutxienez ehuneko 25en hasierako amortizazio-epea gutxienez urtebetekoa izan behar da.

Maileguak eta kredituak lagatzen dituen erakundeak egoitza Espainian duten mota guztietako enpresa ez-finantzarioei lagatako mailegu edo kredituetan berrinbertitu beharko du titulizazio-prozesuaren ondorioz lortutako likidezia; eta enpresa horien ehuneko 80, gutxienez, enpresa txiki eta ertainak izan beharko dira. Berrinbertsioaren ehuneko 50, gutxienez, urtebeteko epean egin beharko da, likidezia eskuratu den egunetik kontatzen hasita; gainerakoa, berriz, bi urteko epean berrinbertitu beharko da. Ondorio horietarako, hauxe izango da eskuratutako likidezia: erakundeak eraketaren unean titulizazio-funtsari lagatako aktiboei dagokien zenbatekoa, bai eta, funtsaren izaera irekiaren ondorioz, lehen aipatutako bi urteko epean egindako geroko lagapenetakoa ere.

Bi. Aurreko zenbakian adierazitako aktiboen titulizazio-funtsen bidez jaulkitako errenta finkoko baloreak bermatzeko Estatuak emandako abal guztien zenbateko bizi metatua ezin izango da 7.600.000 mila eurotik gorakoa izan 2015eko abenduaren 31n.

Hiru. Ekonomia eta Lehiakortasun Ministerioak hartu beharko du artikulu honetako 1. zenbakian adierazitako abalak emateko erabakia, funtsa eratzean, eta nahitaezko espedientea izapidetu aurretik.

Lau. Aktiboen titulizazio-funtsak kudeatzen dituzten sozietateek abalen ondorioz Estatuak bere gain hartutako arriskua kontrolatzeko beharrezkoa den informazioa eman beharko diote Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiari; batez ere, aktiboen titulizazio-funtsen bidez jaulkitako errenta finkoko baloreetan amortizatu gabe dagoen muinaren guztirako bolumenari buruzkoa, eta titulizatutako zorroko aktibo ordaingabeen edo kobraezinen tasari buruzkoa.

Bost. Aurreko zenbakietan adierazitako aktiboen titulizazio-funtsak eratzean, ez da notario-zergarik ordaindu beharko, ez eta erregistro-zergarik ere.

Sei. Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiari baimena ematen zaio, artikulu honetan azaldutako Estatuaren abalak eta aurreko ekitaldietan emandakoak gauzatzean, bermatutako obligazioei dagozkien ordainketak egin ditzan, aurrekontukoak ez diren eragiketen bidez, horretarako berariaz sortutako kontzeptuaren kontura.

Hala egin ondoren, Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiak ekitaldian egindako ordainketak behin betiko sartuko ditu gastuen aurrekontuan, ekitaldiaren amaieran egindako ordainketak izan ezik, horiek hurrengo urteko aurrekontuan sartuko baititu.

Zazpi. Ekonomia eta Lehiakortasun Ministerioari ahalmena ematen zaio artikulu honen Bat zenbakian adierazitako hitzarmenek bete beharreko arau eta baldintzak ezar ditzan.

Zortzi. Industriaren eta Enpresa Txiki eta Ertainen Zuzendaritza Nagusiaren titularrari baimena ematen zaio eskabideak aurkezteko epea berrireki dezan, Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiarekin aurrez adostuta, aurreko prozesuetan ez denean agortu artikulu honen Bat zenbakian adierazitako aurrekontu-zuzkidura.

54. artikulua. Enpresa-erakunde publikoen eta Estatuko merkataritza-sozietateen abalak.

Estatuko Industria Partaidetzarako Sozietateari baimena ematen zaio 2015eko ekitaldian abalak eman ditzan, gehienez ere 1.210.000 mila euroko mugara arte, itundutako kreditu-eragiketei dagokienez, eta aipaturiko ekitaldian kapitalean zuzeneko edo zeharkako partaidetza duten merkataritza-sozietateek esleitze-lehiaketetatik eratorritako obligazioei dagokienez.

55. artikulua. Emandako abal publikoei buruzko informazioa.

Gobernuak, hiru hilean behin, emandako abal publikoen zenbatekoa eta ezaugarri nagusiak jakinaraziko dizkie Gorte Nagusiei, bere Aurrekontu Bulegoaren bitartez. Bulegoak diputatuen, senatarien eta parlamentu-batzordeen esku jarriko du dokumentazio hori.

III. KAPITULUA

Estatuaren eta Kreditu Ofizialeko Institutuaren arteko harremanak

56. artikulua. Garapena Sustatzeko Kooperazio Funtsa (FONPRODE) .

Bat. Garapena Sustatzeko Funtserako zuzkidura 235.230 mila eurokoa izango da 2015ean, 12.03.143A.874 aurrekontu-aplikazioaren kontura («Garapena Sustatzeko Funtsa [FONPRODE]») ; diru hori urriaren 22ko 36/2010 Legeak, Garapena Sustatzeko Funtsari buruzkoak, 2. artikuluan xedatutako helburuetara bideratuko da.

Bi. Ministroen Kontseiluak FONPRODE funtsaren konturako eragiketak egiteko baimena eman ahal izango du 2015ean, 375.000 mila euroko zenbatekora arte.

Hiru. 2015ean, eragiketa itzulgarriak soilik baimendu ahal izango dira FONPRODE funtsaren kontura, bai eta funtsaren kudeaketatik eratorritako gastuei aurre egiteko beharrezko diren eragiketak ere, edota funtsak formalizatutako eragiketei lotutako bestelako gastuei aurre egiteko beharrezko direnak.

Baimena eman ahal izango da, halaber, aurrez Funtsaren kontura emandako kredituak birfinantzatzea xede duten eragiketak egiteko, baldin eta eragiketa horiek herrialde mailegu-hartzaileen kanpo-zorra birnegoziatzearren Espainia parte-hartzaile dela adostutako aldebiko edo alde anitzeko akordioak betetzeko egiten badira.

Lau. FONPRODE funtsaren aktiboetatik datozen itzulkin guztiak funts horretarako aurreikusitako zuzkiduraren baliabide gehigarri izango dira, itzulkin horiek Kanpo Arazoetako eta Lankidetzako Ministerioaren ekimenez onetsitako eragiketen ondorio badira. FONPRODE funtsaren kontu korronteetan dauden zenbatekoak ere funtsaren baliabide izango dira, bai eta Altxorrean aurreko ekitaldietako aurrekontu-zuzkiduren kontura FONPRODE funtsaren izenean fiskalizatutako eta gordailatutako zenbatekoak ere, jatorria edozein izanda ere. Baliabide horiek edozein konpromisori erantzuteko erabili ahal izango dira, funtsari aplikatzekoa zaion araudian aurreikusitako prozeduren arabera erabaki bada konpromiso horri FONPRODE funtsaren kontura erantzutea.

Bost. Kreditu Ofizialeko Institutuari esleitu zaion funtzioa betetzean sortutako gastuak estaltzeko urtero eman beharreko konpentsazioa, Garapena Sustatzeko Funtsari buruzko urriaren 22ko 13/2010 Legearen 14. artikuluan xedatutakoa, FONPRODE funtsaren baliabideen kontura gauzatuko da, Ministroen Kontseiluaren akordioaren bidez baimena jaso ostean.

57. artikulua. Uraren eta Saneamenduaren Lankidetza Funtsa (FCAS) .

2008rako Estatuaren Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 26ko 51/2007 Legearen hirurogeita batgarren xedapen gehigarrian aipatutako Uraren eta Saneamenduaren Lankidetza Funtsaren zuzkidura 15.000 mila eurokoa izango da 2015ean, eta xedapen gehigarri horren Hiru zenbakian aurreikusitako xedeetara bideratuko da.

Ministroen Kontseiluak Funtsaren konturako eragiketak egiteko baimena eman ahal izango du 2015ean, 28.000 mila euroko zenbatekora arte. Itzulketetatik datozen funtsekin soilik baimendu ahal izango dira itzulgarriak ez diren eragiketak, eta funtsaren kontrako aldeek zenbateko horiek itzultzen dituzten neurrian. Gainerako kasuetan, eragiketa itzulgarriak soilik baimendu ahal izango dira, bai eta funtsaren kudeaketatik eratorritako gastuei aurre egiteko beharrezko diren eragiketak ere, edota funtsak formalizatutako eragiketei lotutako bestelako gastuei aurre egiteko beharrezko direnak.

Uraren eta Saneamenduaren Lankidetza Funtsaren aktiboetatik datozen itzulkinak funts horretarako aurreikusitako zuzkiduraren baliabide gehigarri izango dira, itzulkin horiek Kanpo Arazoetako eta Lankidetzako Ministerioaren ekimenez onetsitako eragiketen ondorio badira. Uraren eta Saneamenduaren Lankidetza Funtsaren baliabide izango dira, halaber, funtsaren kontu korronteetan gordailatutako zenbatekoak. Baliabide horiek edozein konpromisori erantzuteko erabili ahal izango dira, funtsari aplikatzekoa zaion araudian aurreikusitako prozeduren arabera erabaki bada konpromiso horri Uraren eta Saneamenduaren Lankidetza Funtsaren kontura erantzutea.

Gobernuak, urtearen lehen seihilekoan, aurreko urtean Ministroen Kontseiluak funts horren kontura baimendutako eragiketak jakinaraziko dizkie Gorte Nagusiei, Aurrekontu Bulegoaren bitartez. Bulegoak diputatuen, senatarien eta parlamentu-batzordeen esku jarriko du dokumentazio hori.

58. artikulua. Enpresa Nazioartekotzeko Funtsa (FIEM) .

Bat. Enpresa Nazioartekotzeko Funtsaren zuzkidura 238.087,60 mila eurokoa izango da 2015ean, 27.09.431A.871 aurrekontu-aplikazioaren kontura («Enpresa Nazioartekotzeko Funtsa [FIEM]») , eta Espainiako enpresa nazioartekotzeko finantza-laguntza sistema eraberritzeari buruzko ekainaren 28ko 11/2010 Legearen 4. artikuluan xedatutako helburuetara bideratuko da.

Bi. 2015ean, Enpresa Nazioartekotzeko Funtsaren konturako eragiketak baimendu ahal izango dira, 500.000 mila euro arte.

Muga horretatik kanpo geratzen dira, espresuki, funtsaren kontura lehendik emandako kredituak birfinantzatzea xede duten eragiketak, herrialde mailegu-hartzaileen kanpo-zorra birnegoziatzearren Espainia parte-hartzaile dela adostutako aldebiko edo alde anitzeko akordioak betetzeko egiten badira.

Ministroen Kontseiluak nazioartekotzeari begira garrantzi berezia duten banakako proiektuak baimendu ahal izango du, haien zenbatekoari erreparatuta, eta, egoki izanez gero, proiektuaren zati bat lehen lerrokadan aurreikusitako mugaren barruan egoztea erabaki ahal izango du, eta proiektuaren ondorengo zenbatekoak hurrengo ekitaldietan egoztea, urteko aurrekontuei buruzko legeetan xedatutako mugak aintzat hartuta.

2015ean, itzulgarriak ez diren eragiketak ezin izango dira FIEM funtsaren kontura baimendu. Muga horretatik kanpo gelditzen dira funtsaren kudeaketak eragindako gastuei aurre egiteko beharrezko diren eragiketak; nolanahi ere, doitu egingo du bere jarduera, finantzaketa-beharrik ez izateko, Kontu Nazionalen Sistema Europarraren arabera.

Hiru. FIEM funtserako aurreikusitako zuzkiduraren baliabide gehigarriak izango dira 2015eko ekitaldi ekonomikoan gauzatutako itzulkinak, FIEMen eragiketen edota Garapenerako Laguntza Funtsaren kontura Ekonomia eta Lehiakortasun Ministerioak onetsitako eragiketen ondorio badira.

Lau. Kreditu Ofizialeko Institutuari esleitu zaion funtzioa betetzean sortutako gastuak estaltzeko urtero eman beharreko konpentsazioa, Espainiako enpresa nazioartekotzeko finantza-laguntza sistema eraberritzeari buruzko ekainaren 28ko 11/2010 Legearen 11.4. artikuluan xedatutakoa, FIEM funtsaren baliabideen kontura gauzatuko da, Ministroen Kontseiluaren akordioaren bidez baimena jaso ostean.

Bost. Gobernuak, urtero, FIEM funtsaren kontura baimendutako eragiketa, proiektu eta jardueren berri emango die Gorte Nagusiei, bere Aurrekontu Bulegoaren bidez, eta Ekonomia eta Gizarte Kontseiluari. Halaber, finantzaketaren helburuen nahiz onuradunen, finantza-baldintzen eta ebaluazioen berri emango die, eta epe horretan abian dauden eragiketen bilakaerari buruzko xehetasunak emango dizkie. Gorte Nagusietako Aurrekontu

Bulegoak diputatuen, senatarien eta parlamentu-batzordeen esku jarriko du dokumentazio hori.

59. artikulua. Estatuak Kreditu Ofizialeko Institutuari egin beharreko diru-itzulketak.

Bat. Estatuak Kreditu Ofizialeko Institutuari CARI sistema kudeatzearen ondorioz egin beharreko diru-itzulketak. Estatuak honako zenbateko hauek itzuliko dizkio 2015ean Kreditu Ofizialeko Institutuari: institutuak finantza-erakundeei emandako zenbatekoak – Ekintzaileei eta beren nazioartekotzeari laguntzeko irailaren 27ko 14/2013 Legean aurreikusitako interesak doitzeko eragiketak ordaintzeko– eta eragiketa horien kudeaketak Kreditu Ofizialeko Institutuari eragindako kostuak.

Helburu horretarako, CARI (Interesen Elkarrekiko Doikuntzarako Hitzarmena) sistemarako zuzkidura 27.09.431A.444 aurrekontu-aplikazioan adierazitakoa izango da 2015ean.

2015eko abenduaren 31n sisteman Kreditu Ofizialeko Institutuaren aldeko saldo positiboak egonez gero, institutuak izan dituen kudeaketa-gastuak kendu ondoren, saldo horiek Altxorrean sartuko dira.

2015eko ekitaldian baietsitako interesak doitzeko eragiketen barruan, maiatzaren 7ko 677/1993 Errege Dekretuaren bidez onetsitako Erregelamenduaren 4.2 artikuluan adierazitako esportazio-kredituen zenbatekoari dagokionez, 480.000 mila euro onetsi ahal izango dira 2015ean.

Kreditu Ofizialeko Institutuak, interesen elkarrekiko doikuntzarako eragiketen finantzakudeaketa optimizatzearren, interes-tasen bilakaerak Altxorrari sor diezaiokeen arriskua estaltzea helburu duten finantza-trukerako eragiketak itundu ahal izango ditu, bere kabuz edo bitartekaritzako finantza-agenteen bidez, aurreko lerrokadan adierazitako diru-sarrera eta zuzkiduren kontura, eta institutuaren beraren Estatutuetan eta jarduteko arauetan xedatutakoari jarraiki; aldez aurretik, nolanahi ere, Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiak aldeko txostena egin beharko du, eta Ekonomia eta Lehiakortasun Ministerioko Merkataritza eta Inbertsio Zuzendaritza Nagusiak baimena eman.

Bi. Estatuak Kreditu Ofizialeko Institutuari beste jarduera batzuen ondorioz egindako diru-itzulketak.

Estatuak diruz lagundutako interesen kasuan, Kreditu Ofizialeko Institutuaren bidez gauzatutako finantza-eragiketetan, Ministroen Kontseiluaren edo Ekonomia Gaietarako Gobernuaren Ordezko Batzordearen akordioek Estatuaren Aurrekontu Orokorretan kredituak erreserbatzeari edo haien ondoriozko gastua finantzatzeko moduari buruzko informazioa ere jasoko dute.

60. artikulua. Finantza Erakunde Aldeaniztunen akzioak eta partaidetzak eskuratzea.

Bat. 2015ean, ezin izango da Finantza Erakunde Aldeaniztunen akzioak eta partaidetzak eskuratzeko eragiketarik egin, ez eta haietan eratutako funtsetarako ekarpenik ere, defizit publikoan eragina badute eta 27.04.923O.895 eta 27.06.923P.895 («Finantza Erakunde Aldeaniztunak») aurrekontu-aplikazioen kontura finantzatzen badira.

Bi. Aurreko zenbakian aurreikusitakoa betetze aldera, bai Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiak, bai Analisi Makroekonomikoaren eta Nazioarteko Ekonomiaren Zuzendaritza Nagusiak, aurrekontu-aplikazio horien konturako finantzaketaproposamenekin batera, txosten bat aurkeztu beharko dute, defizit publikoan duten eraginari buruzkoa; txosten hori Estatuko Administrazioaren Esku-hartzailetza Nagusiak dagokion eskaera egin ostean gauzatuko da.

VI. TITULUA

Tributu-arauak

I. KAPITULUA

Zuzeneko zergak

1. atala Ondarearen gaineko zerga

61. artikulua. Ondarearen gaineko zerga 2015ean.

Ondorioak 2015eko urtarrilaren 1etik aurrera izango dituela, eta indarraldi mugagabearekin, aldatu egiten da Ondarearen gaineko zerga aldi baterako berrezartzeko irailaren 16ko 13/2011 Errege Lege Dekretuaren artikulu bakarraren bigarren zenbakia, eta honela gelditzen da idatzita:

«Bigarrena. Ondorioak 2015eko urtarrilaren 1etik aurrera izango dituztela, honako aldaketa hauek egiten dira Ondarearen Gaineko Zergaren ekainaren 6ko 19/1991 Legean:

Bat. Aldatu egiten da 33. artikulua, eta honela geratzen da idatzita:

«33. artikulua. Kuota osoaren hobari orokorra.

Zergak ordaintzeko betebehar pertsonalagatiko edo errealagatiko subjektu pasiboei ehuneko 100eko hobaria aplikatuko zaie zergaren kuota osoaren gainean.»

Bi. Indargabetu egiten dira 6, 36, 37 eta 38. artikuluak.»

2.atala Tokiko zergak

62. artikulua. Higiezinen Katastroari buruzko Legearen testu bateginaren 32.2 artikuluko katastro-balioak eguneratzeko koefizienteak.

Bat. Higiezinen Katastroari buruzko Legearen testu bateginaren, martxoaren 5eko

1/2004 Legegintzako Errege Dekretuak onetsiaren, 32. artikuluaren 2. zenbakian aipatutako katastro-balioak eguneratzeko koefizienteak honako koadro honen arabera finkatzen dira 2015erako:

Balio-ponentzia indarrean jartzeko urtea

Eguneratze-

koefizientea

 

 

 

1984, 1985, 1986 eta 1987

1,13

1988

1,12

1989

1,11

1990, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001

1,10

eta 2002

 

2003

1,06

2006

0,83

2007

0,78

2008

0,71

2009

0,78

 

 

Bi. Aurreko zenbakian xedatutako koefizienteak honela aplikatuko dira:

a) Higiezinen katastroan jasotako datuen arabera balioetsitako ondasun higiezinak direnean, ondasun horiei 2014rako esleitutako balioaren gainean aplikatuko da.

b) 2014ko ekitaldian jakinarazitako katastro-balioak direnean, aipatutako ekitaldian onartutako balio-ponentzia partzialak aplikatuz lortu badira, balio horien gainean aplikatuko da.

c) Higiezinen katastroan jasota dauden ezaugarriak aldatu dituzten ondasun higiezinak direnean, baldin eta aldaketa horiek ez badute eraginkortasunik izan, udalerriko ondasun higiezinen gainerako katastro-balioak finkatzeko oinarritzat hartutako moduluak aplikatuta Katastroaren Zuzendaritza Nagusiak egoera berriaren arabera higiezin horiei esleitutako balorearen gainean aplikatuko da koefizientea.

II. KAPITULUA

Zeharkako zergak

Atal bakarra. Ondare-eskualdaketen eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga

63. artikulua. Handitasunen eta noble-tituluen eskualdaketen eta birgaitzeen eskala.

Ondare-eskualdaketen eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zergaren Legearen testu bateginak, irailaren 24ko 1/1993 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoak, 43. artikuluaren lehenengo lerrokadan aipatzen duen eskala honako hau izango da, eta 2015eko urtarrilaren 1etik aurrera izango ditu ondorioak:

 

Zuzeneko

Zeharkako

Atzerriko tituluak

 

birgaitzea eta

 

eskualdaketak

eskualdaketak

Eskala

aitortzea

 

 

Eurotan

Eurotan

 

Eurotan

 

 

 

 

 

 

 

1.a Handitasun-titulu bakoitzeko

2.699

6.766

16.222

2.a Titulurik gabeko handitasun bakoitzeko

1.930

4.837

11.581

3.a Handitasunik gabeko titulu bakoitzeko

769

1.930

4.643

 

 

 

 

64. artikulua. Arrisku-kapitaleko funtsetarako salbuespena.

Aldatu egiten da Ondare-eskualdaketen eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zergaren Legearen testu bateginaren, irailaren 24ko 1/1993 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoaren, 45. artikuluaren 1. zenbakiaren B) letrako 20.4 zenbakia. Aldaketak 2015eko urtarrilaren 1etik aurrera izango ditu ondorioak eta indarraldi mugagabea izango du; honela gelditzen da idatzita:

«4. Hipoteka-titulizazioko funtsak, finantza-aktiboen titulizazioko funtsak eta arrisku-kapitaleko funtsak salbuetsita egongo dira sozietate-eragiketen modalitateari lotutako eragiketa guztietatik.»

III. KAPITULUA

Beste tributu batzuk

65. artikulua. Tasak.

Bat. 2015eko urtarrilaren 1etik aurrera, Estatuko Ogasunaren tasen zenbateko finkoko tasak handitu egingo dira, 2014an galdagarri zen zenbatekoari 1,01 koefizientea aplikatuz lortzen den zenbatekoraino, 2014rako Estatuaren Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 23ko 22/2013 Legearen 82. artikuluan xedatutakoa aintzat hartuta.

Aurreko lerrokadan aurreikusitakoa ez zaie aplikatuko 2014an sortutako tasei, ez eta urte horretan emandako arauen bidez berariaz eguneratutakoei ere.

Era berean, lehenengo lerrokadan aurreikusitakotik salbuetsita egongo da katastroerregularizazioaren tasaren zenbatekoa; tasa hori martxoaren 5eko 1/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitako Higiezinen Katastroari buruzko Legearen testu bateginaren hirugarren xedapen gehigarriaren Zortzi zenbakiko d) letran dago aurreikusita.

Trafikoko Buruzagitza Zentralak eska ditzakeen tasak, arestian adierazitako koefizientea aplikatu ostean, euroaren 10 zentimoren goiko multiplo hurbilenaren arabera doituko dira, doitu beharreko kopurua euroaren 10 zentimoren multiploa denean salbu.

Bi. Zenbateko finkoko tasatzat jotzen dira oinarriaren portzentaje baten bidez zehazten ez direnak, edota moneta-unitatetan zenbatesten ez den oinarria dutenak.

Hiru. 2015ean, 2014ko zenbatekoetan mantentzen dira zorte-, enbidoedo zorijokoen alderdi zigortzaile, administratibo eta fiskalak arautzen dituen otsailaren 25eko 16/1977 Errege Lege Dekretuaren 3. artikuluaren 4. zenbakian ezarritako tasa eta zenbateko finkoak, 2014rako Estatuaren Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 23ko 22/2013 Legearen 82.Lau artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz.

66. artikulua. Jabari publiko irrati-elektrikoa erreserbatzeagatiko tasa.

Bat. Telekomunikazioen maiatzaren 9ko 9/2014 Lege Orokorraren I. eranskinaren 3. zenbakian jabari publiko irrati-elektrikoa erreserbatzeagatik ezarritako tasa honako formula honen arabera kalkulatu behar da:

T = [N x V] / 166,386= [S (km2) x B (kHz) x F (C1, C2, C3, C4, C5) ] / 166,386

non:

T = urteko tasaren zenbatekoa, eurotan.

N = irrati-elektrikoko erreserba-unitate kopurua (URR) S x B-ren emaitza gisa kalkulaturik; hau da, zerbitzu-eremuaren azalera, kilometro koadrotan, bider bandazabalera erreserbatua, kHz-tan.

V = URR-ren balioa, bost C koefizienteen arabera zehaztuta; koefiziente horiek Telekomunikazioen Lege Orokorrean ezarrita daude, eta kuantifikazioa, aipatutako Lege horren arabera, Estatuaren Aurrekontu Orokorren Legean zehaztuko da.

F (C1, C2, C3, C4, C5) = funtzio hau aurretik adierazitako bost koefizienteen emaitza da.

Estatuko lurralde osoan eragiten duten jabari publiko irrati-elektrikoaren erreserbetan, tasa kalkulatzeko kontuan hartu beharreko S azaleraren balioa 505.990 kilometro koadrokoa izango da.

Irrati-komunikazioetako zerbitzuetan, hala badagokio, kontuan hartu beharreko S azaleraren barruan Espainiako jurisdikziopeko urak edo aire-esparrua ere jaso ahal izango dira.

Jabari publiko irrati-elektrikoa erreserbatzeagatiko tasa dela eta ordaindu beharreko gutxieneko zenbatekoa 100 eurotan mantentzen da.

Irrati-komunikazioetako zerbitzu bakoitzean C1 eta C5 arteko koefizienteen balioa zehazteko, Telekomunikazioen Lege Orokorrak eta berau garatzen duten erregelamenduarauek ematen dieten esanahia hartu da kontuan; hots:

1.a C1 koefizientea: Banden erabileraeta pilaketa-maila, eremu geografiko guztietan. Kontzeptu hauek balioesten dira:

Emakida edo baimen bakoitzeko maiztasun kopurua.

Hiriko edo landako gunea.

Zerbitzu-eremua.

2.a C2 koefizientea: Zerbitzuari emango zaion erabilera mota, eta, bereziki, zerbitzua ematen duena Telekomunikazioen Lege Orokorraren III. tituluan zerbitzu publikoetarako ezarritako betebeharrak betetzera derrigortuta dagoen. Kontzeptu hauek balioesten dira:

Beste sare batzuetarako euskarria (azpiegitura) .

Hirugarrenentzako prestazioa.

Autoprestazioa.

Eskubide esklusiboak dituzten telefonia-zerbitzuak.

Irrati-difusioko zerbitzuak.

3.a C3 koefizientea: Espektroaren banda edo azpibanda. Kontzeptu hauek balioesten dira:

Bandaren ezaugarri irrati-elektrikoak (eskatutako zerbitzurako banda egokia den) . Bandari emango zaion erabilera.

Azpibandaren erabilera esklusiboa edota partekatua.

4.a C4 koefizientea: Erabiliko diren tresneria eta teknologia. Kontzeptu hauek balioesten dira:

Sare konbentzionalak.

Ausaz esleitutako sareak.

Irrati-loturako modulazioa.

Erradiazio-diagrama.

5.a C5 koefizientea: Erreserbatutako jabari publikoaren erabilerak edo aprobetxamenduak eragindako balio ekonomikoa. Kontzeptu hauek balioesten dira:

Esperientzia ez-komertzialak.

Zerbitzuaren errentagarritasun ekonomikoa.

Bandaren gizarte-interesa.

Merkatuko eskariaren ondorio diren erabilerak.

Biztanleriaren dentsitatea.

Tasa zehazteko orduan aintzat hartu beharreko faktore guztiak kontuan harturik, zerbitzu bakoitzerako hainbat modalitate ezarri dira, eta horietako bakoitzari identifikaziokode bat esleitu zaio.

Ondoren, koefizienteak haztatzeko faktoreak datoz adierazita, bai eta erreferentziabalioarekiko izan dezaketen balioespen-marjina ere. Erreferentzia-balioa lehenetsita hartzen da, eta, zerbitzuaren edo egindako erreserbaren izaeragatik, dagokion koefizientea aplikatzerik ez dagoen kasuetan aplikatzen da.

C1 koefizientea: Koefiziente honen bidez, zerbitzu jakin baterako maiztasun-banden okupazio-maila hartzen da kontuan. Horretarako, maiztasun-marjinetako tabulazio bat egin da; beheko eta goiko muturretan, dagozkien zerbitzuetan erabili ohi diren bandak daude jasota. Koefiziente honek erabilera-eremu geografikoa ere hartzen du kontuan; oro har bi hauek bereizten ditu: interes eta erabilera handiko eremuak (hirigune handiak) , eta interes eta erabilera txikiko eremuak (landaguneak, esaterako) . Hasteko, pilaketa txikieneko eta erabilera eskaseko eremu geografikoetarako erreferentziaedo unitate-balio bat finkatzen da, eta kontzeptu hauengatik kostu erlatiboa gehienez bira igotzen da, gehien eskatutako maiztasun-bandetan eta interes edo erabilera handiko eremuetan.

Kontzeptua

Balio-eskala

Oharrak

 

 

 

ntzia-balioa.

1

Zerbitzu bakoitzean, modalitate batean edo batzuetan

 

 

beharrekoa.

rjina.

1 eta 2 artean

handiko/txikiko eremua.

+ % 25

Eragindako modalitate eta kontzeptuetan, zerbitzu eta ma

n eskaria.

Gehienez + % 20

bandengatik berariazko irizpideen arabera aplikatu beharr

k eta erabiltzaileak.

Gehienez + % 30

 

 

 

 

C2 koefizientea: Koefiziente honen bidez, autoprestazioko sareak eta hirugarrenei, kontraprestazio ekonomiko baten truke, irrati-komunikazioen zerbitzu bat eskaintzeko xedea dutenak bereizten dira. Azken horien barruan, zerbitzu publiko izaera hartu da kontuan; hala, koefiziente honen balioan, aintzat hartu da Telekomunikazioen Lege Orokorraren I. eranskinean zerbitzu publikoetarako ezarritako hobaria, eta parametro honetarako ezarritako balioan jasota gelditu da.

Kontzeptua

Balio-eskala

Oharrak

 

 

 

tzia-balioa.

1

Zerbitzu bakoitzean, modalitate batean edo batzuetan

 

 

beharrekoa.

rjina.

1 eta 2 artean

nentzako prestazioa/ autoprestazioa.

Gehienez + % 10

Eragindako modalitate eta kontzeptuetan, zerb

 

 

maiztasun-bandengatik berariazko irizpideen

 

 

aplikatu beharrekoak.

 

 

 

C3 koefizientea: C3 koefizientearen bidez, maiztasun jakin baten edo maiztasunen azpibanda jakin baten jabari publiko irrati-elektrikoaren erreserba emateko modalitateak hartzen dira kontuan, bakarrik edo eremu geografiko zehatz batean beste erabiltzaile batzuekin partekatuta. Aukera horiek zerbitzu mugikorrari ere aplikatzen zaizkio. Beste zerbitzu batzuetan, jabari publiko irrati-elektrikoaren erreserbak esklusiboa izan behar du, bere izaera dela eta. Maiztasunak Esleitzeko Koadro Nazionaleko (CNAF) erabilera-joeren eta aurreikuspenen arabera zerbitzurako egokiak ez diren bandetan eskatutako erreserbek tasa handiagoa izango dute, erabilera irrati-elektrikoak harmonizatzeko joera laguntzearren; hori koefiziente honen balioespenean islatzen da.

Kontzeptua

Balio-eskala

Oharrak

 

 

 

ntzia-balioa.

1

Zerbitzu bakoitzean, modalitate batean edo batzuetan aplikatu beh

rjina.

1 eta 2 artean

n esklusiboa/partekatua.

Gehienez + % 75

Eragindako modalitate eta kontzeptuetan, zerbitzu eta ma

n-bandaren egokitasuna.

Gehienez + % 60

bandengatik irizpide espezifikoen arabera aplikatu beharre

 

 

 

C4 koefizientea: Koefiziente honen bidez, beste modu batean hazta daitezke erabilitako teknologiak edo sistemak, eta espektro irrati-elektrikoa eraginkortasun handienez erabiltzen dutenak lagundu. Esate baterako, sare mugikorretan, kanala ausaz esleitzeko sistemak erabiltzea hobesten da, esleipen finkoko tradizionalak erabili beharrean. Irrati-loturei dagokienez, erabilitako modulazio mota faktore erabakigarria da banda-zabalerako unitate bakoitzak informazioa igortzeko duen gaitasuna baloratzeko orduan, eta hori kontuan hartu da, oro har, maiztasun-bandaren arabera erabilgarri dauden teknologiei so eginez. Irratidifusioan, kontuan hartu dira irrati-difusio soinuduneko sistema berriak, analogiko klasikoez gain.

Kontzeptua

Balio-eskala

Oharrak

 

 

 

tzia-balioa.

2

Zerbitzu bakoitzean, modalitate batean edo b

 

 

aplikatu beharrekoa.

rjina.

1 eta 2 artean

o teknologia / erreferentziako teknologia.

Gehienez + % 50

Eragindako modalitate eta kontzeptuetan, zer

 

 

maiztasun-bandengatik berariazko irizpideen

 

 

aplikatu beharrekoak.

 

 

 

C5 koefizientea: Koefiziente honen bidez, zerbitzu jakin batek ikuspegi irrati-elektrikotik antzekoak diren beste zerbitzu batzuen aurrean duen gizarte-garrantzia hartzen da kontuan. Aintzat hartzen du eskainitako zerbitzuaren interes ekonomiko edo errentagarritasun erlatiboa ere; hala, banda-zabalerako unitate bakoitzeko, gehiago

kargatzen ditu interes eta errentagarritasun handiko zerbitzuak, ikuspegi irrati-elektrikotik antzekoak izanik, oso bestelako errentagarritasuna duten eta hainbesteko gizartegarrantzirik ez duten beste batzuk baino.

Irrati-difusioan, zerbitzuaren berezitasunak direla kausa, jabari publiko irratielektrikoaren erreserba jakin baten tasa finkatzeko orduan, faktore erabakigarria izan da aipatutako irratiaren zerbitzu-eremuan dagoen biztanle-dentsitatea.

Maiztasunak emisio esperimentalak egiteko erreserbatu direnean, titularrarentzat kontraprestazio ekonomikorik gabe, eta xedea denbora mugatu eta zehatz batez teknologia berriak ikertu eta garatzea denean, C5 koefizientearen balioa balio orokorraren % 15 izango da.

Kontzeptua

Balio-eskala

Oharrak

 

 

 

ntzia-balioa.

1

Zerbitzu bakoitzean, modalitate batean edo batzuetan

 

 

beharrekoa.

rjina.

> 0

arritasun ekonomikoa.

Gehienez + % 30

Eragindako modalitate eta kontzeptuetan, zerbitzu eta ma

aren gizarte-interesa.

Gehienez − % 20

bandengatik berariazko irizpideen arabera aplikatu beha

ia.

Gehienez + % 100

 

tzia ez-komertzialak.

− % 85

 

 

 

 

Jabari publiko irrati-elektrikoa erreserbatzeagatiko tasaren kalkulua

Zerbitzu irrati-elektrikoak eta kontuan hartutako modalitateak

Honako talde edo sailkapen hauek jaso dira:

1.Zerbitzu mugikorrak.

1.1Lurreko zerbitzu mugikorra eta lotutako zerbitzuak.

1.2Estaldura nazionaleko lurreko zerbitzu mugikorra.

1.3Komunikazio elektronikoen zerbitzuak (hirugarrenentzako prestazioa) .

1.4Itsasoko zerbitzu mugikorra.

1.5Zerbitzu mugikor aeronautikoa.

1.6Satelite bidezko zerbitzu mugikorra.

1.7Banda zabaleko lurreko komunikazio mugikorren sistemak.

1.8Trenbide bidezko komunikazioen Europako sistema (GSM-R) .

2.Zerbitzu finkoa.

2.1Puntutik punturako zerbitzu finkoa.

2.2Puntutik puntu anitzerako zerbitzu finkoa.

2.3Satelite bidezko zerbitzu finkoa.

3.Irrati-difusioko zerbitzua.

3.1Soinudun irrati-difusioa.

3.2Telebista.

3.3Irrati-difusioaren zerbitzu osagarriak.

4.Beste zerbitzu batzuk.

4.1Irrati-nabigazioa.

4.2Irrati-determinazioa.

4.3Irrati-lokalizazioa.

4.4Satelite bidezko zerbitzuak: ikerketa espaziala, eragiketa espazialak, eta abar.

4.5Aurreko zenbakietan jaso gabeko zerbitzuak.

Kontuan hartuz gero zerbitzu irrati-elektrikoen talde horiek, zerbitzua eskaintzeko maiztasun-bandak eta bost koefizienteak –zerbitzu jakin bateko jabari publiko irratielektrikoaren erreserben tasa kalkulatzeko aintzat hartu beharreko kontzeptuak edo faktoreak barne–, jarraian adierazitako modalitateak lortzen dira.

1.Zerbitzu mugikorrak.

1.1Lurreko zerbitzu mugikorra eta lotutako zerbitzuak.

Sailkapen honen barruan, lurreko zerbitzu mugikorraren sareetarako jabari publiko irrati-elektrikoaren erreserbak eta bestelako modalitate batzuk daude jasota; hala nola portuetako eta itsasontziak mugitzeko eragiketak, eta kanal bakarreko banda estuko loturak.

Telekomunikazioen Lege Orokorraren I. eranskinaren 3.1 zenbakian ezarritako bost koefizienteetan oinarrituta, hainbat modalitate bereizi behar dira lurreko zerbitzu mugikorraren sareetan, eta bereiz ebaluatu behar dira erreserba jakin baten tasa finkatzeko irizpideak.

Modalitate bakoitzean, tasa kalkulatu ahal izateko nahitaez bereizi behar diren maiztasun-marjinak tabulatu dira, maiztasun-banden okupazio erlatiboa aintzat hartzeko, bai eta Telekomunikazioen Lege Orokorrean jasotako beste alderdi batzuk ere; adibidez, maiztasun-banda jakin bat aurreikusitako zerbitzurako egokia den edo ez.

Maiztasun-marjina horien barruan, Maiztasunak Esleitzeko Koadro Nazionalak (CNAF) zerbitzuari erreserbatutako maiztasun-bandetan soilik erreserbatu ahalko da jabari publiko irrati-elektrikoa.

Zerbitzu mugikorraren sareei dagokienez, tasa kalkulatzeko orduan, erabilera handiko eremu geografikoaren modalitatea erabiltzen da oro har; betiere, sare-estaldurak 50.000 biztanle baino gehiagoko udalerriak biltzen baditu, osotasunean edo partzialki. Maiztasunak hainbat bandatan dauzkaten sareen kasuan, bakoitzari modu independentean aplikatuko zaio eremu geografikoaren kontzeptua.

1.1.9zenbakian epigrafe honetan jasotako modalitateentzat xedatutakoa hala izanik ere, kanalizazioaren balioa eta erabilitako maiztasun kopurua biderkatzearen emaitza da kontuan hartu beharreko B bandaren zabalera.

1.1.1Zerbitzu mugikorra, esleipen finkoa/maiztasun partekatua/erabilera txikiko eremua/autoprestazioa.

Kontuan hartu beharreko S azalera dagokion jabari publiko irrati-elektrikoaren erreserban ageri dena da. Kalkulua egiteko, 1.000 kilometro koadroko gutxieneko azalera ezarri da.

Maiztasunak

 

 

Koefizienteak

 

Modalitate-kodea

 

 

 

 

 

C1

C2

C3

C4

C5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f < 100 MHz

1,2

1,25

1

1,3

0,4707

1111

100-200 MHz

1,7

1,25

1

1,3

0,5395

1112

200-400 MHz

1,6

1,25

1,1

1,3

0,4937

1113

400-1.000 MHz

1,5

1,25

1,2

1,3

0,5049

1114

1.000-3.000 MHz

1,1

1,25

1,1

1,3

0,4590

1115

> 3.000 MHz

1

1,25

1,2

1,3

0,4590

1116

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2Zerbitzu mugikorra, esleipen finkoa/maiztasun partekatua/erabilera handiko eremua/autoprestazioa.

Kontuan hartu beharreko S azalera dagokion jabari publiko irrati-elektrikoaren erreserban ageri dena da. Kalkulua egiteko, 1.000 kilometro koadroko gutxieneko azalera ezarri da.

Maiztasunak

 

 

Koefizienteak

 

Modalitate-

 

 

 

 

 

 

C1

C2

 

C3

C4

C5

kodea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f < 100 MHz

1,4

1,25

 

1

1,3

0,4707

1121

100-200 MHz

2

1,25

 

1

1,3

0,5395

1122

200-400 MHz

1,8

1,25

 

1,1

1,3

0,4937

1123

400-1.000 MHz

1,7

1,25

 

1,2

1,3

0,5049

1124

1.000-3.000 MHz

1,25

1,25

 

1,1

1,3

0,4590

1125

> 3.000 MHz

1,15

1,25

 

1,2

1,3

0,4590

1126

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3Zerbitzu mugikorra, esleipen finkoa/maiztasun esklusiboa/erabilera txikiko eremua/autoprestazioa.

Kontuan hartu beharreko S azalera dagokion jabari publiko irrati-elektrikoaren erreserban ageri dena da. Kalkulua egiteko, 1.000 kilometro koadroko gutxieneko azalera ezarri da.

Maiztasunak

 

 

Koefizienteak

 

Modalitate-kodea

 

 

 

 

 

C1

C2

C3

C4

C5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f < 100 MHz

1,2

1,25

1,5

1,3

0,4707

1131

100-200 MHz

1,7

1,25

1,5

1,3

0,5395

1132

200-400 MHz

1,6

1,25

1,65

1,3

0,4937

1133

400-1.000 MHz

1,5

1,25

1,8

1,3

0,5049

1134

1.000-3.000 MHz

1,1

1,25

1,65

1,3

0,4590

1135

> 3.000 MHz

1

1,25

1,8

1,3

0,4590

1136

 

 

 

 

 

 

 

1.1.4Zerbitzu mugikorra, esleipen finkoa/maiztasun esklusiboa/erabilera handiko eremua/autoprestazioa.

Kontuan hartu beharreko S azalera dagokion jabari publiko irrati-elektrikoaren erreserban ageri dena da. Kalkulua egiteko, 1.000 kilometro koadroko gutxieneko azalera ezarri da.

Maiztasunak

 

 

Koefizienteak

 

 

Modalitate-

 

 

 

 

 

 

C1

C2

C3

 

C4

C5

kodea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f < 100 MHz

1,4

1,25

1,5

 

1,3

0,4707

1141

100-200 MHz

2

1,25

1,5

 

1,3

0,5395

1142

200-400 MHz

1,8

1,25

1,65

 

1,3

0,4937

1143

400-1.000 MHz

1,7

1,25

1,8

 

1,3

0,5049

1144

1.000-3.000 MHz

1,25

1,25

1,65

 

1,3

0,4590

1145

> 3.000 MHz

1,15

1,25

1,8

 

1,3

0,4590

1146

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.5Zerbitzu mugikorra, esleipen finkoa/maiztasun esklusiboa/edozein eremu/ hirugarrenentzako prestazioa.

Kontuan hartu beharreko S azalera dagokion jabari publiko irrati-elektrikoaren erreserban ageri dena da. Kalkulua egiteko, 1.000 kilometro koadroko gutxieneko azalera ezarri da.

Maiztasunak

 

 

Koefizienteak

 

 

Modalitate-

 

 

 

 

 

 

C1

C2

C3

 

C4

C5

kodea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f < 100 MHz

1,4

1,375

1,5

 

1,3

0,4707

1151

100-200 MHz

2

1,375

1,5

 

1,3

0,5395

1152

200-400 MHz

1,8

1,375

1,65

 

1,3

0,4937

1153

400-1.000 MHz

1,7

1,375

1,8

 

1,3

0,5049

1154

1.000-3.000 MHz

1,25

1,375

1,65

 

1,3

0,4590

1155

> 3.000 MHz

1,15

1,375

1,8

 

1,3

0,4590

1156

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.6Zerbitzu mugikorra, ausazko esleipena/maiztasun esklusiboa/edozein eremu/ autoprestazioa.

Kontuan hartu beharreko S azalera dagokion jabari publiko irrati-elektrikoaren erreserban ageri dena da. Kalkulua egiteko, 1.000 kilometro koadroko gutxieneko azalera ezarri da.

Maiztasunak

 

 

Koefizienetak

 

 

Modalitate-

 

 

 

 

 

 

C1

C2

C3

 

C4

C5

kodea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f < 100 MHz

1,1

1,25

2

 

1

0,1491

1161

100-200 MHz

1,6

1,25

2

 

1

0,21468

1162

200-400 MHz

1,7

1,25

2

 

1

0,1491

1163

400-1.000 MHz

1,4

1,25

2

 

1

0,1640

1164

1.000-3.000 MHz

1,1

1,25

2

 

1

0,1491

1165

> 3.000 MHz

1

1,25

2

 

1

0,1491

1166

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.7Zerbitzu mugikorra, ausazko esleipena/maiztasun esklusiboa/edozein eremu/ hirugarrenentzako prestazioa.

Kontuan hartu beharreko S azalera dagokion jabari publiko irrati-elektrikoaren erreserban ageri dena da. Kalkulua egiteko, 1.000 kilometro koadroko gutxieneko azalera ezarri da.

Maiztasunak

 

 

Koefizienteak

 

 

Modalitate-

 

 

 

 

 

 

C1

C2

C3

 

C4

C5

kodea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f < 100 MHz

1,1

1,375

2

 

1

0,1491

1171

100-200 MHz

1,6

1,375

2

 

1

0,1491

1172

200-400 MHz

1,7

1,375

2

 

1

0,1097

1173

400-1.000 MHz

1,4

1,375

2

 

1

0,1491

1174

1.000-3.000 MHz

1,1

1,375

2

 

1

0,1491

1175

> 3.000 MHz

1

1,375

2

 

1

0,1491

1176

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.8Irrati-bilaketa (maiztasun esklusiboa/edozein eremu/hirugarrenentzako prestazioa) .

Kontuan hartu beharreko S azalera dagokion jabari publiko irrati-elektrikoaren erreserban ageri dena da.

Maiztasunak

 

 

Koefizienteak

 

 

Modalitate-

 

 

 

 

 

 

C1

C2

C3

 

C4

C5

kodea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f < 50 MHz

1

2

1

 

2

19,5147

1181

50 174 MHz

1

2

1

 

1,5

0,3444

1182

> 174 MHz

1

2

1,3

 

1

0,3444

1183

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.9 Irismen laburreko gailuak: Teleaginteak, alarmak, datuak, etab./edozein eremu.

Multzo honetan, irismen laburreko sistemak sartzen dira; betiere, sarearen zerbitzuerradioa 3 kilometrotik gorakoa ez bada. Kontuan hartu beharreko S azalera zerbitzueremuari dagokiona izango da.

Estaldura handiagoko sareetarako, gainerako zerbitzu mugikorren edo zerbitzu finkoen artetik egokia den modalitatea aplikatuko da, zerbitzuaren izaera eta sarearen berezko ezaugarriak aintzat hartuta.

Kontuan hartu beharreko B banda-zabalera hauxe izango da: kanalizazio-balioa erabilitako maiztasun kopuruaz biderkatzearen emaitza. Emisioaren ezaugarri teknikoen ondorioz, adierazitako kanalizazioetako bat ere aplikatzerik ez badago, emisioaren izendapenaren banda-zabalera hartuko da, eta, halakorik ez badago, CNAF koadroan aplikazio horietara zuzendutako maiztasun-banda osoa aplikatuko da.

Maiztasunak

 

 

Koefizienteak

 

 

Modalitate-

 

 

 

 

 

 

C1

C2

C3

 

C4

C5

kodea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f < 50 MHz

1,7

1,25

1,5

 

1

19,5147

1191

50-174 MHz

2

1,25

1,5

 

1

19,5147

1192

406-470 MHz

2

1,25

1,5

 

1

19,5147

1193

862-870 MHz

1,7

1,25

1,5

 

1

19,5147

1194

> 1.000 MHz

1,7

1,25

1,5

 

1

19,5147

1195

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2Estaldura nazionaleko lurreko zerbitzu mugikorra.

Kontuan hartu beharreko B banda-zabalera, kanalizazio-balioa erabilitako maiztasun kopuruaz biderkatzearen emaitza da.

1.2.1Zerbitzu mugikorra, esleipen finkoa/estaldura nazionaleko sareak.

Kontuan hartu beharreko S azalera lurralde nazional osoari dagokiona da.

Maiztasunak

 

 

Koefizienteak

 

Modalitate-

 

 

 

 

 

C1

C2

C3

C4

C5

kodea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f < 100 MHz

1,4

1,375

2

1,25

14,09 10 -3

1211

100-200 MHz

1,6

1,375

2

1,25

14,09 10 -3

1212

200-400 MHz

1,44

1,375

2

1,25

14,09 10 -3

1213

400-1.000 MHz

1,36

1,375

2

1,25

14,09 10 -3

1214

1.000-3.000 MHz

1,25

1,375

2

1,25

14,09 10 -3

1215

> 3.000 MHz

1,15

1,375

2

1,25

14,09 10 -3

1216

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2Zerbitzu mugikorra, ausazko esleipena/estaldura nazionaleko sareak.

Kontuan hartu beharreko S azalera lurralde nazional osoari dagokiona da.

Maiztasunak

 

 

Koefizienteak

 

 

Modalitate-

 

 

 

 

 

 

 

C1

C2

 

C3

 

C4

C5

kodea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f < 100 MHz

1,1

1,375

 

2

 

1

0,164010

1221

100-200 MHz

1,6

1,375

 

2

 

1

0,236148

1222

200-400 MHz

1,7

1,375

 

2

 

1

0,164010

1223

400-1.000 MHz

1,4

1,375

 

2

 

1

0,164010

1224

1.000-3.000 MHz

1,1

1,375

 

2

 

1

0,164010

1225

> 3.000 MHz

1

1,375

 

2

 

1

0,164010

1226

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3Komunikazio elektronikoen zerbitzuak (hirugarrenentzako prestazioa) .

1.3.1Komunikazio elektronikoen lurreko sistemak (hirugarrenentzako prestazioa) .

Kontuan hartu beharreko S azalera eta B banda-zabalera jabari publiko irratielektrikoaren erreserban ageri direnak izango dira.

Maiztasunak

 

 

Koefizienteak

 

Modalitate-

 

 

 

 

 

 

C1

C2

C3

C4

 

C5

kodea

 

 

 

 

 

790-821 MHz, 832-862 MHz, 880-915 MHz eta

2

2

1

1,8

 

3,543 10 -2

1321

925-960 MHz bandak

 

 

 

 

 

 

 

1710-1785 MHz eta 1805-1880 MHz bandak

2

2

1

1,6

 

3,190 10 -2

1331

1900-1980, 2010-2025 eta 2110-2170 MHz

2

2

1

1,5

 

4,251 10 -2

1351

bandak

 

 

 

 

 

 

 

2500-2690 MHz banda

2

2

1

1,5

 

9,182 10 -3 K

1381

 

 

 

 

 

 

 

 

Biztanle gutxiko autonomia-erkidegoetan lizitazio-prozedura baten bidez esleitutako emakidetan, 2500-2690 MHz bandan, C5 koefizientea biztanleriaren funtzioko K faktore baten bidez haztatzen da. K koefizientearen puntuzko balioak eta eragindako autonomiaerkidegoak hauek dira: Gaztela-Mantxa, K=0,284; Extremadura, K=0,286; Gaztela eta Leon, K=0,293; Aragoi, K=0,304; Nafarroa, K=0,66; eta Errioxa, K=0,688.

1.3.2Aireontzien barruko komunikazio-zerbitzu mugikorrak (hirugarrenentzako prestazioa) .

Kontuan hartu beharreko S azalera 1 kilometro koadrokoa izango da 200 aireontziko edo zatiki bakoitzeko.

Kontuan hartu beharreko B banda-zabalera erabilitako teknologiaren arabera erreserbatutako guztia izango da.

Maiztasunak

 

 

Koefizienteak

 

 

Modalitate-

 

 

 

 

 

 

 

C1

C2

 

C3

 

C4

C5

kodea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CNAFen aurreikusitako bandetan

1,4

2

 

1

 

1

1,20

1371

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.3Itsasontzien barruko komunikazio-zerbitzu mugikorrak (hirugarrenentzako prestazioa) .

Kontuan hartu beharreko S azalera 1 kilometro koadrokoa izango da 200 itsasontziko edo zatiki bakoitzeko.

Kontuan hartu beharreko B banda-zabalera erabilitako teknologiaren arabera erreserbatutako guztia izango da.

Maiztasunak

 

 

Koefizienteak

 

 

Modalitate-

 

 

 

 

 

 

 

C1

C2

 

C3

 

C4

C5

kodea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CNAFen aurreikusitako bandetan

1,4

2

 

1

 

1

1,40

1391

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4Itsasoko zerbitzu mugikorra.

Kontuan hartu beharreko S azalera dagokion jabari publiko irrati-elektrikoaren erreserban ageri dena da.

Kontuan hartu beharreko B banda-zabalera, kanalizazio-balioa erabilitako maiztasun kopuruaz biderkatzearen emaitza da.

 

Maiztasunak

 

 

Koefizienteak

 

 

Modalitate-

 

 

 

 

 

 

 

 

C1

C2

C3

 

C4

C5

kodea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f < 30 MHz

 

1

1,25

1,25

 

1

0,1318

1411

f ≥ 30 MHz

 

1,3

1,25

1,25

 

1

0,9730

1412

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5Zerbitzu mugikor aeronautikoa.

Kontuan hartu beharreko S azalera dagokion jabari publiko irrati-elektrikoaren erreserban ageri dena da.

Kontuan hartu beharreko B banda-zabalera, kanalizazio-balioa erabilitako maiztasun kopuruaz biderkatzearen emaitza da.

Maiztasunak

 

 

Koefizienteak

 

 

Modalitate-

 

 

 

 

 

 

C1

C2

C3

 

C4

C5

kodea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f < 30 MHz

1

1,25

1,25

 

1

0,1146

1511

f ≥ 30 MHz

1,3

1,25

1,25

 

1

0,1146

1512

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6Satelite bidezko zerbitzu mugikorra.

Kontuan hartu beharreko S azalera sistema edo estazio horretan baimendutako zerbitzu-eremuaren areari dagokiona izango da. Kalkulua egiteko, 100.000 kilometro koadroko gutxieneko azalera ezarri da.

Kontuan hartu beharreko B banda-zabalera, maiztasun bakoitzean sistemari erreserbatutako banda-zabaleraren batura izango da, goranzko zein beheranzko lotura zenbatuta.

1.6.1Satelite bidezko lurreko zerbitzu mugikorra.

Maiztasunak

 

 

Koefizienteak

 

Modalitate-

 

 

 

 

 

C1

C2

C3

C4

C5

kodea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CNAFen aurreikusitako bandetan

1

1,25

1

1

1,950 10 -3

1611

 

 

 

 

 

 

 

1.6.2Satelite bidezko zerbitzu mugikor aeronautikoa.

Maiztasunak

 

 

Koefizienteak

 

Modalitate-

 

 

 

 

 

C1

C2

C3

C4

C5

kodea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-15 GHz banda

1

1

1

1

0,865 10 -5

1621

1500-1700 MHz banda

1

1

1

1

7,852 10 -5

1622

 

 

 

 

 

 

 

1.6.3Satelite bidezko itsasoko zerbitzu mugikorra.

Maiztasunak

 

 

Koefizienteak

 

Modalitate-

 

 

 

 

 

C1

C2

C3

C4

C5

kodea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1500-1700 MHz banda

1

1

1

1

2,453 10 -4

1631

 

 

 

 

 

 

 

1.6.4Satelite bidezko komunikazio elektronikoen sistemak, lurreko mendeko osagaia barne, hala badagokio (hirugarrenentzako prestazioa) .

Zenbaki honetan xedatutakoa satelite bidezko mugikorraren sistema integratuetarako espektro-erreserbei aplikatuko zaie, 2008/626/EE Erabakiarekin bat etorriz maiztasun berak erabiltzen dituen lurreko mendeko sarea barne hartuta, hala badagokio.

Kontuan hartu beharreko S azalera lurralde nazional osoari dagokiona da.

Kontuan hartu beharreko B banda-zabalera dagokion jabari publiko irrati-elektrikoaren erreserban ageri dena izango da.

Maiztasunak

 

 

Koefizienteak

 

Modalitate-

 

 

 

 

 

C1

C2

C3

C4

C5

kodea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1980-2010 MHz eta 2170-2200 MHz

1

1,25

1

1

0,65 10 -3

1641

bandak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7Banda zabaleko lurreko komunikazio mugikorren sistemak.

Zenbaki honetan xedatutakoa komunikazio mugikorren lurreko sistemetarako espektroerreserbei aplikatu behar zaie, baldin eta 1.3.1 epigrafean zehaztutakoez bestelako maiztasun-bandetan funtzionatzen badute, eta 1 MHz baino gehiagoko transmisioko banda-zabalerako eta 3 kilometro baino gehiagoko zerbitzu-eremuko erradioak dituzten kanal irrati-elektrikoak erabiltzen badituzte.

Kontuan hartu beharreko S azalera dagokion jabari publiko irrati-elektrikoaren erreserban ageri dena da. Kalkulua egiteko, 100 kilometro koadroko gutxieneko azalera ezarri da.

Kontuan hartu beharreko B banda-zabalera, kanalizazio-balioa erabilitako maiztasun kopuruaz biderkatzearen emaitza da.

Maiztasunak

 

 

Koefizienteak

 

 

Modalitate-

 

 

 

 

 

 

 

C1

C2

 

C3

 

C4

C5

kodea

 

 

 

 

 

 

 

f < 100 MHz

1,4

1,375

 

1,5

 

1

9,6

1711

100-200 MHz

2

1,375

 

1,5

 

1

11

1712

200-400 MHz

1,8

1,375

 

1,6

 

1

11

1713

400-1.000 MHz

1,7

1,375

 

1,8

 

1

9,2

1714

1.000-3.000 MHz

1,25

1,375

 

1,6

 

1

9

1715

> 3.000 MHz

1,15

1,375

 

1,6

 

1

9

1716

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8 Trenbide bidezko komunikazioen Europako sistema (GSM-R) .

Kontuan hartu beharreko S azalera, maiztasunen erreserba egiten den ibilbide guztien luzeraren batura (kilometrotan) hamar kilometroko zabaleraz biderkatzearen emaitza da.

Kontuan hartu beharreko B banda-zabalera, dagokion jabari publiko irrati-elektrikoaren erreserban ageri den banda-zabalera osoa izango da.

Maiztasunak

 

 

Koefizienteak

 

Modalitate-

 

 

 

 

 

C1

C2

C3

C4

C5

kodea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CNAF UN 40

2

2

1

1,8

0,02812

1361

 

 

 

 

 

 

 

2.Zerbitzu finkoa.

Zenbaki honetan, zerbitzuaren modalitateetako maiztasunen erreserba zehatzez gain, banda-erreserba deitutakoak ere jasotzen dira; horrelakoetan, erreserbak hartutako espektro-zatiari esker, hainbat kanal irrati-elektriko batera erabil ditzake operadoreak, eremu geografiko berean.

Operadore batek azpiegitura irrati-elektrikoak era masiboan hedatzen dituenean, banda-erreserbak justifikatuta daude hirugarrenentzako zerbitzuak emateko komunikaziosare elektronikoentzat soilik edota ikus-entzunezko zerbitzuen seinale-garraioentzat, zirkulazio-pilaketaren beharrak direla eta irrati-elektrikoki elkarrekin bateragarriak diren kanal taldeak eduki behar diren eremu geografikoetan.

2.1Puntutik punturako zerbitzu finkoa.

Oro har, erabilera handiko eremu geografikoaren modalitatea banako baoetan edo sare irrati-elektriko zabalaren parte direnetan aplikatuko da, baldin eta baoko muturreko estazioetakoren bat 250.000 biztanle baino gehiagoko udalerriren batean kokaturik badago, edo inguruan, edota baoaren irrati-loturaren sorta nagusiak aipatutako eremuaren bertikala zeharkatzen badu.

Erabilitako maiztasun bakoitzean, haren balio nominala hartuko da kontuan, kanalaren muturrek tabulatutako maiztasun-marjinetako bi barne hartu ala ez; eta balio nominala mutur horietako batekin bat badator, tasaren zenbateko txikiena duen marjina hartuko da.

2.1.1Zerbitzu finkoa, puntutik puntura/maiztasun esklusiboa/erabilera txikiko eremua/ autoprestazioa.

Tasaren zenbateko osoa, sareko bao irrati-elektriko bakoitzaren banako tasen baturaren emaitza izango da, aipatutako baoaren ezaugarrien arabera kalkulaturik.

Bao bakoitzean kontuan hartu beharreko S azalera, kilometrotan duen luzera kilometro bateko zabaleraz biderkatzearen emaitza izango da.

Bao bakoitzean kontuan hartu beharreko B banda-zabalera, erabilitako kanalizazioaren balioa edo, horren ezean, emisioaren izendapenaren araberako banda-zabalera, transmisioaren bi noranzkoetan erabilitako maiztasun kopuruaz biderkatzearen emaitza izango da. Polarizazio bikoitzeko maiztasunak erreserbatuta dituzten bao irratielektrikoetan, tasa kalkulatzeko orduan, maiztasun-kopuru bikoitzaren erreserba egingo balitz bezala hartuko da; dena den, banako tasaren balioari % 25eko murrizketa aplikatuko zaio.

Maiztasunak

 

 

Koefizienteak

 

Modalitate-

 

 

 

 

 

C1

C2

C3

C4

C5

kodea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f < 1.000 MHz

1,3

1

1,3

1,25

0,29938

2111

1.000-3.000 MHz

1,25

1

1,45

1,2

0,23429

2112

3.000-10.000 MHz

1,25

1

1,15

1,15

0,21971

2113

10-24 GHz

1,2

1

1,1

1,15

0,19770

2114

24-39,5 GHz

1,1

1

1,05

1,1

0,19770

2115

Maiztasunak

 

 

Koefizienteak

 

Modalitate-

 

 

 

 

 

C1

C2

C3

C4

C5

kodea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 39,5 GHz

1

1

1

1

0,04483

2116

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2Zerbitzu finkoa, puntutik puntura/maiztasun esklusiboa/erabilera handiko eremua/autoprestazioa.

Tasaren zenbateko osoa, sareko bao irrati-elektriko bakoitzaren banako tasen baturaren emaitza izango da, aipatutako baoaren ezaugarrien arabera kalkulaturik.

Bao bakoitzean kontuan hartu beharreko S azalera, kilometrotan duen luzera kilometro bateko zabaleraz biderkatzearen emaitza izango da.

Bao bakoitzean kontuan hartu beharreko B banda-zabalera, erabilitako kanalizazioaren balioa edo, horren ezean, emisioaren izendapenaren araberako banda-zabalera, transmisioaren bi noranzkoetan erabilitako maiztasun kopuruaz biderkatzearen emaitza izango da. Polarizazio bikoitzeko maiztasunak erreserbatuta dituzten bao irratielektrikoetan, tasa kalkulatzeko orduan, maiztasun-kopuru bikoitzaren erreserba egingo balitz bezala hartuko da; dena den, banako tasaren balioari % 25eko murrizketa aplikatuko zaio.

Maiztasunak

 

 

Koefizienteak

 

Modalitate-

 

 

 

 

 

C1

C2

C3

C4

C5

kodea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f < 1.000 MHz

1,6

1

1,3

1,25

0,24731

2121

1.000-3.000 MHz

1,55

1

1,45

1,2

0,24731

2122

3.000-10.000 MHz

1,55

1

1,15

1,15

0,23192

2123

10-24 GHz

1,5

1

1,1

1,15

0,20868

2124

24-39,5 GHz

1,3

1

1,05

1,1

0,20868

2125

> 39,5 GHz

1,2

1

1

1

0,04732

2126

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3Zerbitzu finkoa, puntutik puntura/maiztasun esklusiboa/hirugarrenentzako

prestazioa.

Tasaren zenbateko osoa, sareko bao irrati-elektriko bakoitzaren banako tasen baturaren emaitza izango da, aipatutako baoaren ezaugarrien arabera kalkulaturik.

Bao bakoitzean kontuan hartu beharreko S azalera, kilometrotan duen luzera kilometro bateko zabaleraz biderkatzearen emaitza izango da.

Bao bakoitzean kontuan hartu beharreko B banda-zabalera, erabilitako kanalizazioaren balioa edo, horren ezean, emisioaren izendapenaren araberako banda-zabalera, transmisioaren bi noranzkoetan erabilitako maiztasun kopuruaz biderkatzearen emaitza izango da. Polarizazio bikoitzeko maiztasunak erreserbatuta dituzten bao irratielektrikoetan, tasa kalkulatzeko orduan, maiztasun-kopuru bikoitzaren erreserba egingo balitz bezala hartuko da; dena den, banako tasaren balioari % 25eko murrizketa aplikatuko zaio.

Maiztasunak

 

 

Koefizienteak

 

Modalitate-

 

 

 

 

 

C1

C2

C3

C4

C5

kodea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f < 1.000 MHz

1,3

1,03

1,3

1,25

0,21222

2151

1.000-3.000 MHz

1,25

1,03

1,7

1,2

0,21222

2152

3.000-10.000 MHz

1,25

1,03

1,15

1,15

0,19908

2153

10-24 GHz

1,2

1,03

1,1

1,15

0,17912

2154

24-39,5 GHz

1,1

1,03

1,05

1,1

0,17912

2155

> 39,5 GHz

1

1,03

1

1

0,04076

2156

2.1.4Zerbitzu finkoa, puntutik puntura/banda-erreserbak Espainia osoan.

Tasa kalkulatzeko orduan, erreserbatutako banda-zabalera hartuko da kontuan, Espainia osoko azaleraren gainean, esleitutako banda osoa edo zati bat berrerabili den edo ez alde batera utzita.

Maiztasunak

 

 

Koefizienteak

 

Modalitate-

 

 

 

 

 

C1

C2

C3

C4

C5

kodea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f < 1.000 MHz

1,3

1

1,3

1,25

2,430 10 -3

2161

1.000-3.000 MHz

1,25

1

1,2

1,2

2,430 10 -3

2162

3.000-10.000 MHz

1,25

1

1,15

1,15

2,430 10 -3

2163

10-24 GHz

1,2

1

1,1

1,15

2,430 10 -3

2164

24-39,5 GHz

1,1

1

1,05

1,05

2,430 10 -3

2165

> 39,5 GHz

1

1

1

1

0,595 10 -3

2166

 

 

 

 

 

 

 

2.1.5Zerbitzu finkoa, puntutik puntura/probintziako edo probintzia anitzeko bandaerreserbak.

Zenbaki honetan xedatutakoa hau probintzia baterako edo gehiagorako bandaerreserbei aplikatzekoa da, haien estaldura-eremua gehienez ere 250.000 kilometro koadrokoa den kasuetan.

Tasa kalkulatzeko orduan, erreserbatutako banda-zabalera hartuko da kontuan, zerbitzu-eremuaren azaleraren gainean, esleitutako maiztasun guztiak edo batzuk berrerabili diren edo ez alde batera utzita.

Maiztasunak

 

 

Koefizienteak

 

Modalitate-

 

 

 

 

 

C1

C2

C3

C4

C5

kodea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F < 1.000 MHz

1,3

1

1,3

1,25

4,627 10 -3

2181

1.000-3.000 MHz

1,25

1

1,2

1,2

4,627 10 -3

2182

3-10 GHz

1,25

1

1,15

1,15

4,627 10 -3

2183

10-24 GHz

1,2

1

1,1

1,15

4,627 10 -3

2184

24-39,5 GHz

1,1

1

1,05

1,05

4,627 10 -3

2185

> 39,5 GHz

1

1

1

1

1,157 10 -3

2186

 

 

 

 

 

 

 

2.2Puntutik puntu anitzerako zerbitzu finkoa.

Erabilitako maiztasun bakoitzean, haren balio nominala hartuko da kontuan, kanalaren muturrek tabulatutako maiztasun-marjinetako bi barne hartu ala ez; eta balio nominala mutur horietako batekin bat badator, tasaren zenbateko txikiena duen marjina hartuko da.

2.2.1Zerbitzu finkoa, puntutik puntu anitzera/maiztasun esklusiboa/edozein eremu/ autoprestazioa.

Kontuan hartu beharreko S azalera dagokion jabari publiko irrati-elektrikoaren erreserban adierazitako zerbitzu-eremua izango da.

Kontuan hartu beharreko B banda-zabalera emisioaren ezaugarri teknikoetatik aterako

da.

Maiztasunak

 

 

Koefizienteak

 

Modalitate-

 

 

 

 

 

C1

C2

C3

C4

C5

kodea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f < 1.000 MHz

1,5

1

1,3

1,25

0,07971

2211

1.000-3.000 MHz

1,35

1

1,25

1,2

0,05540

2212

3.000-10.000 MHz

1,25

1

1,15

1,15

0,03264

2213

Maiztasunak

 

 

Koefizienteak

 

Modalitate-

 

 

 

 

 

C1

C2

C3

C4

C5

kodea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-24 GHz

1,2

1

1,1

1,15

0,04896

2214

24-39,5 GHz

1,1

1

1,05

1,1

0,04896

2215

> 39,5 GHz

1

1

1

1

0,00799

2216

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2Zerbitzu finkoa, puntutik puntu anitzera/maiztasun esklusiboa/edozein eremu/ hirugarrenentzako prestazioa.

Kontuan hartu beharreko S azalera dagokion jabari publiko irrati-elektrikoaren erreserban adierazitako zerbitzu-eremua izango da; salbuespen gisa, hala ere, 2235 modalitateko kode-erreserben kasuan, kalkulua egiteko, 80 kilometro koadroko gutxieneko azalera ezarri da.

Kontuan hartu beharreko B banda-zabalera emisioaren ezaugarri teknikoetatik aterako

da.

Maiztasunak

 

 

Koefizienteak

 

Modalitate-

 

 

 

 

 

C1

C2

C3

C4

C5

kodea

 

 

 

f < 1.000 MHz

1,5

1

1,3

1,25

0,0505

2231

1.000-3.000 MHz

1,35

1

1,25

1,2

0,0428

2232

3.000-10.000 MHz

1,25

1

1,15

1,15

0,0253

2233

10-24 GHz

1,2

1

1,1

1,15

0,0377

2234

24-39,5 GHz

1,38

1

1,05

1,1

0,0377

2235

> 39,5-105 GHz

1

1

1

1

0,0062

2236

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3Zerbitzu finkoa, puntutik puntu anitzera/banda-erreserbak Espainia osoan.

Kontuan hartu beharreko B banda-zabalera dagokion jabari publiko irrati-elektrikoaren erreserban adierazitakoa izango da, Espainia osoari dagokion S azaleraren gainean, esleitutako banda osoa edo zati bat berrerabili den edo ez alde batera utzita.

Maiztasunak

 

 

Koefizienteak

 

Modalitate-

 

 

 

 

 

C1

C2

C3

C4

C5

kodea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f < 1.000 MHz

1,3

1

1,3

1,25

2,649 10 -3

2241

1.000-3.000 MHz

1,35

1

1,25

1,2

2,649 10 -3

2242

3.000-10.000 MHz

1,25

1

1,15

1,15

2,649 10 -3

2243

10-24 GHz

1,2

1

1,1

1,15

2,649 10 -3

2244

24-39,5 GHz

1,1

1

1,05

1,05

2,649 10 -3

2245

> 39,5 GHz

1

1

1

1

0,649 10 -3

2246

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4Zerbitzu finkoa, puntutik puntu anitzera/probintziako edo probintzia anitzeko banda-erreserbak.

Zenbaki honetan xedatutakoa probintzia baterako edo gehiagorako espektro-erreserbei aplikatzekoa da, haien zerbitzu-eremua gehienez ere 250.000 kilometro koadrokoa den kasuetan.

Kontuan hartu beharreko B banda-zabalera dagokion jabari publiko irrati-elektrikoaren erreserban adierazitakoa izango da, estalitako azaleraren gainean, esleitutako banda osoa edo zati bat berrerabili den edo ez alde batera utzita.

Maiztasunak

 

 

Koefizienteak

 

Modalitate-

 

 

 

 

 

C1

C2

C3

C4

C5

kodea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f < 1.000 MHz

1,3

1

1,3

1,25

0,27243

2251

1.000-3.000 MHz

1,35

1

1,25

1,2

0,27243

2252

3.000-10.000 MHz

1,25

1

1,15

1,15

0,27243

2253

10-24 GHz

1,2

1

1,1

1,15

0,27243

2254

24-39,5 GHz

1,1

1

1,05

1,05

0,27243

2255

> 39,5 GHz

1

1

1

1

0,06809

2256

 

 

 

 

 

 

 

2.3Satelite bidezko zerbitzu finkoa.

Kontuan hartu beharreko S azalera zerbitzu-eremuari dagokiona izango da; oro har, eta bestelakorik zehaztu ezean, eremu hori Espainia osoko azalerari dagokiona izango da. Nolanahi ere, kalkulua egiteko, epigrafeetarako ondoren zehaztutako gutxieneko azalerak aplikatuko dira.

Maiztasun bakoitzerako kontuan hartu beharreko banda-zabalera emisioaren izendapenean zehaztutakoa izango da, eta goranzko zein beheranzko loturen bandazabalerak hartuko dira kontuan, dagokien azalerak barne. Horretatik kanpo gelditzen dira irrati-difusioko konexio-loturak; horrelakoetan banda-zabalera bakarrik hartuko da kontuan, goranzko lotura bakarrik baita.

2.3.1Satelite bidezko puntutik punturako zerbitzu finkoa, satelite bidezko zerbitzu mugikorraren konexio-loturak barne hartuta, bai eta satelite bidezko irrati-difusioko kontribuzio-loturak ere (puntutik puntu anitzera) .

Puntutik punturako loturetan, goranzko loturan zein beheranzkoan, 31.416 kilometro koadroko S azalera hartuko da kontuan. Kategoria honetan, puntutik punturako irratidifusioko kontribuzio-loturak ere jasoko dira. Puntutik puntu anitzerako kontribuzioloturetan, 31.416 kilometro koadroko S azalera hartuko da kontuan goranzko loturarako; beheranzkoan, berriz, zerbitzu-eremuaren azalera, zeina, oro har, Espainia osoaren azalera izango den; dena den, kalkulua egiteko, 100.000 kilometro koadroko gutxieneko azalera ezarri da.

Maiztasunak

 

 

Koefizienteak

 

Modalitate-

 

 

 

 

 

C1

C2

C3

C4

C5

kodea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f < 3.000 MHz

1,50

1,25

1,50

1,20

1,950 10 -4

2311

3-17 GHz

1,25

1,25

1,15

1,15

1,950 10 -4

2312

> 17 GHz

1,0

1,25

1,0

1,20

0,360 10 -4

2315

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2Satelite bidezko irrati-difusio (soinuduna eta telebista) zerbitzuaren konexioloturak.

Satelite bidezko irrati-difusioko (soinuduna eta telebista) zerbitzuaren konexio-loturei dagokienez (goranzko lotura) , kalkulua egiteko, 31.416 kilometro koadroko S azalera hartuko da kontuan.

Maiztasunak

 

 

Koefizienteak

 

Modalitate-

 

 

 

 

 

C1

C2

C3

C4

C5

kodea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f < 3.000 MHz

1,50

1,25

1,50

1,20

1,7207 10 -4

2321

3-30 GHz

1,25

1,25

1,50

1,20

1,7207 10 -4

2322

> 30 GHz

1,0

1,25

1,0

1,20

1,7207 10 -4

2324

2.3.3VSAT (satelite bidezko datu-sareak) eta SNG (satelite bidezko erreportajeen lotura garraiagarriak) erako zerbitzuak.

Zerbitzu-eremuaren azalera hartuko da kontuan, eta, kalkulua egiteko, 10.000 kilometro koadroko gutxieneko azalera ezarri da. SNG loturei dagokienez, 20.000 kilometro koadroko azalera hartuko da kontuan. Aurreko kasu guztietan, azalera igorpenean zein harreran hartuko da, igortzeko eta hartzeko estazioen kopurua edozein dela ere.

Zenbaki honetan xedatutakoa aplikatu egingo zaie itsasontzi eta aireontzietan dauden estazio mugikorretako satelite bidezko zerbitzu finkoen maiztasunak erabiltzeko kasuei ere, Espainiaren jurisdikziopean dauden espazioetan. Ondorio horietarako, 120.000 km2-ko gehieneko azalera hartuko da kontuan, eta dagokion C5 koefizientea 0,35ekin biderkatuko da.

Maiztasunak

 

 

Koefizienteak

 

Modalitate-

 

 

 

 

 

C1

C2

C3

C4

C5

kodea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f < 3.000 MHz

1,50

1,25

1,50

1,20

1,7207 10 -4

2331

3-17 GHz

1,25

1,25

1,50

1,20

1,7207 10 -4

2332

> 17 GHz

1,0

1,25

1,0

1,20

4,21 10 -4

2334

 

 

 

 

 

 

 

3.Irrati-difusioko zerbitzua.

Honako alderdi hauek irrati-difusioko zerbitzuari aplikatu beharrekoak dira, soinuaren zein telebistaren modalitateetan.

Kontuan hartu beharreko S azalera zerbitzu-eremuari dagokiona izango da. Espainia osoa estaltzen duten irrati-difusio zerbitzuetan, zerbitzu-eremuaren azalera Espainia osoaren azalera izango da, eta tasa ez da estaldura hori lortzeko beharrezko den estazio bakoitzeko banan-banan ebaluatuko. Autonomia-erkidegoa estaltzen duten irrati-difusio zerbitzuetan (soinuduna eta telebista) , zerbitzu-eremuaren azalera dagokion autonomiaerkidegoarena izango da, eta tasa ez da estaldura hori lortzeko beharrezko den estazio bakoitzeko banan-banan ebaluatuko.

Espainia osoa edota edozein autonomia-erkidego estaltzen duten irrati-difusio zerbitzuetan, aplikatu beharreko B banda-zabalera zerbitzu motari dagokiona izango da, eta banaka hartutako zerbitzu-estazio bati aplikatuko litzaiokeen berbera.

Eremu geografikoa kalifikatzen den zerbitzu-modalitateetan, eremua interes eta errentagarritasun handikoa izango da zerbitzu-eremuaren barruan probintziaren edo autonomia-erkidegoaren hiriburua dagoenean, edota 50.000 biztanle baino gehiagoko udalerriren bat dagoenean.

Irrati-difusioko zerbitzuan, C5 koefizientea k faktore batekin haztatzen da; faktore hori biztanle-dentsitatearen funtzioa da, eta zerbitzu-eremuan indarrean dagoen biztanleerroldaren bidez lortzen da, honako taula honi jarraiki:

 

 

 

Biztanle-dentsitatea

k faktorea

 

 

Gehienez 100 biztanle/km2

0,015

100 bizt/km2

baino gehiago eta gehienez 250 bizt/km2

0,05

250 bizt/km2

baino gehiago eta gehienez 500 bizt/km2

0,085

500 bizt/km2

baino gehiago eta gehienez 1.000 bizt/km2

0,12

1.000

bizt/km2 baino gehiago eta gehienez 2.000 bizt/km2

0,155

2.000

bizt/km2

baino gehiago eta gehienez 4.000 bizt/km2

0,19

4.000

bizt/km2

baino gehiago eta gehienez 6.000 bizt/km2

0,225

6.000

bizt/km2

baino gehiago eta gehienez 8.000 bizt/km2

0,45

8.000

bizt/km2

baino gehiago eta gehienez 10.000 bizt/km2

0,675

10.000 bizt/km2 baino gehiago eta gehienez 12.000 bizt/km2

0,9

12.000

bizt/km2 baino gehiago

1,125

 

 

 

 

 

CNAFen zehaztutakoak izango dira irrati-difusioko zerbitzuak eskaintzeko maiztasunbandak; dena den, Telekomunikazioetako eta Informazioaren Gizarterako Estatuko idazkariak koadro horietan jaso gabeko aldi baterako edo esperimentuzko erabilerak baimendu ahalko ditu, legez baimendutako estazio irrati-elektrikoei eragozpenik sortzen ez badiete. Aldi baterako edota esperimentalak diren erabilera horiek ere tasa bat ordaindu beharko dute jabari publiko irrati-elektrikoa erreserbatzeagatik; tasaren zenbatekoa zehazteko orduan, antz handiena duen zerbitzuaren irizpide orokorrak aplikatuko dira, edota, hala badagokio, erreserbatutako maiztasun-bandari dagozkion irizpideak.

Satelite bidezko irrati-difusioko zerbitzuan, lurralde nazionaleko goranzko loturak baino ez dira kontuan hartuko; lotura horiek konexio-lotura gisa tipifikatuta daude, satelite bidezko zerbitzu finkoaren 2.3.2 zenbakian.

Satelite bidezko irrati-difusioko kontribuzio-loturak ere hala tipifikatuta daude, satelite bidezko zerbitzu finkoaren 2.3.1 zenbakiaren barruan.

3.1Soinudun irrati-difusioa.

3.1.1Uhin luzeko eta uhin ertaineko soinudun irrati-difusioa.

S azalera zerbitzu-eremuari dagokiona izango da.

Kontuan hartu beharreko B banda-zabalera 9 kHz-koa izango da alboko banda bikoitzeko modulazio-sistemetan, eta 4,5 kHz-koa alboko banda bakarreko modulaziosistemetan.

Maiztasunak

 

 

Koefizienteak

 

Modalitate-

 

 

 

 

 

C1

C2

C3

C4

C5

kodea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

148,5 eta 283,5 kHz bitartean

1

1

1

1,25

650,912 k

3111

526,5 eta 1.606,5 kHz bitartean

1

1

1,5

1,25

650,912 k

3112

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2Uhin laburreko soinudun irrati-difusioa.

Espainiaren azalerari dagokion S azalera eta Espainiako biztanle-dentsitateari dagokion biztanle-dentsitatea hartuko dira kontuan.

Kontuan hartu beharreko B banda-zabalera 9 kHz-koa izango da alboko banda bikoitzeko modulazio-sistemetan, eta 4,5 kHz-koa alboko banda bakarreko modulaziosistemetan.

Maiztasunak

 

 

Koefizienteak

 

Modalitate-kodea

 

 

 

 

 

 

C1

C2

C3

C4

 

C5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 eta 30 MHz bitartean, CNAFen

1

1

1

1,25

 

325,453 k

3121

arabera.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3Maiztasun-modulazioa duen soinudun irrati-difusioa, interes eta errentagarritasun handiko eremuetan.

S azalera zerbitzu-eremuari dagokiona izango da.

Kontuan hartu beharreko B banda-zabalera 180 kHz-koa izango da sistema monofonikoetan, 256 kHz-koa sistema estereofonikoetan, eta 300 kHz-koa azpigarraiatzaile osagarriak dituzten sistemetan.

Maiztasunak

 

 

Koefizienteak

 

Modalitate-kodea

 

 

 

 

 

C1

C2

C3

C4

C5

 

 

87,5 eta 108 MHz bitartean

1,25

1

1,5

1,25

13,066 k

3131

 

 

 

 

 

 

 

3.1.4Maiztasun-modulazioa duen soinudun irrati-difusioa, beste eremu batzuetan.

S azalera zerbitzu-eremuari dagokiona izango da.

Kontuan hartu beharreko B banda-zabalera 180 kHz-koa izango da sistema monofonikoetan, 256 kHz-koa sistema estereofonikoetan, eta 300 kHz-koa azpigarraiatzaile osagarriak dituzten sistemetan.

Maiztasunak

 

 

Koefizienteak

 

Modalitate-kodea

 

 

 

 

 

C1

C2

C3

C4

C5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87,5 eta 108 MHz bitartean

1

1

1,5

1,25

13,066 k

3141

 

 

 

 

 

 

 

3.1.5Lurreko soinudun irrati-difusio digitala, interes eta errentagarritasun handiko eremuetan.

S azalera zerbitzu-eremuari dagokiona izango da.

Kontuan hartu beharreko B banda-zabalera 1.536 kHz-koa izango da UNE ETS 300