Zuzenbidearen webgunea, euskaraz
Adrian Celaya lehiaketaren oinarriak «Adrián Celaya Ibarra» 9. sariaren oinarriak deskargatu

Finantza zuzenbidea  >>  Legeria

48/2015 Legea, urriaren 29koa, 2016rako Estatuko Aurrekontu Orokorrena

2015-10-29

Erakundea: Estatuko Buruzagitza

Argitalpena: EAO, 2015/10/30, 260. zk.

I. XEDAPEN OROKORRAK

ESTATUKO BURUZAGITZA

11644

48/2015 Legea, urriaren 29koa, 2016rako Estatuko Aurrekontu Orokorrena.

FELIPE VI.a

ESPAINIAKO ERREGEA

Honako hau ikusten eta ulertzen duten guztiei.

Jakizue: Gorte Nagusiek honako lege hau onetsi dutela eta Nik berretsi egiten dudala.

HITZAURREA

I

Estatuko Aurrekontu Orokorren oinarrizko arau-esparrua 1978ko abenduaren 27ko Espainiako Konstituzioak, Aurrekontuen Lege Orokorrak eta Aurrekontu Egonkortasunari eta Finantza Iraunkortasunari buruzko Lege Organikoak osatzen dute.

Konstituzio Auzitegia Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko urteroko legeak izan beharreko edukia zehazten joan da, eta honako alderdi hauek derrigorrean xedatu behar dituela adierazi du: Estatuak eta berari lotutako edo bere mendeko erakundeek dagokion ekitaldian izango dituzten diru-sarreren aurreikuspena eta gastuetarako baimena. Derrigorrezko eduki horrekin batera, beste alderdi batzuk ere xeda ditzake legeak; betiere, diru-sarreren aurreikuspenarekin, gastuetarako gaikuntzarekin edo politika ekonomiko orokorraren irizpideekin lotura zuzena badute, eta Estatuko Aurrekontu Orokorrak nahiz Gobernuaren politika ekonomikoa errazago interpretatzeko eta efikazia handiagoz gauzatzeko ezinbesteko osagarri badira.

Bestalde, Konstituzio Auzitegiak adierazi du denborazkotasun-irizpidea ez dela erabakigarria arau jakin bat konstituzionala izatearekin edo ez izatearekin, arau hori aurrekontu-lege batean sartzeari begira. Horregatik, aurrekontu-legea funtsean aldi baterako araua den arren, ez dago inolako eragozpenik inoiz edo behin bertan zenbait urtetarako edo epemugarik gabeko manuak sartzeko.

Bestalde, tributuen alorrean, Konstituzioaren 134. artikuluko 7. zenbakiak xedatzen du Aurrekontuen Legeak ezin duela tributurik sortu; aldatu bai, ordea, tributu-lege substantibo batek aukera hori jasotzen duen kasuetan.

Aurreikuspen horietatik kanpo gelditzen diren gaiak ez dira Estatuko Aurrekontu Orokorren Legearen esparrukoak. Hortaz, Konstituzioak berak mugatzen du lege honen edukia –gainerako legeekin ez da halakorik gertatzen, haien edukia mugagabea baita, printzipioz–: Estatuaren eskumenen eremukoa izango da, eta ez ditu lege organikoari erreserbatutako gaiak xedatuko.

Horrenbestez, 2016rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko Legeak, derrigorrezko edukiarekin batera, Konstituzio Auzitegiaren doktrina errespetatzen duten xedapenak jasotzen ditu soil-soilik.

2016rako Estatuko Aurrekontu Orokor hauek Aurrekontuei buruzko Lege Orokorraren (azaroaren 26ko 47/2003) esparruan eginak dira. Aurrekontuok, alde batetik, eutsi egin diote aurrekontu-prozesuan arrazionalizazio handiagoa lortzeko helburuari, sistematizazioaren arloan egindako hobekuntzen bidez, eta, bestetik, Estatuko sektore publikoaren antolamendu ekonomiko eta finantzarioa egiten dute, haren kontabilitate- eta kontrol-arauak ezarriz, eta eraginkortasuna eta efizientzia sustatuz.

Aintzat hartu behar dira Aurrekontu Egonkortasunari eta Finantza Iraunkortasunari buruzko Lege Organikoa (apirilaren 27ko 2/2012), zeinaren bidez Espainiako Konstituzioaren 135. artikuluan jasotako manua garatu den, 2011ko irailaren 27an

erreformatua, eta 2012ko martxoaren 2an Ekonomia eta Diru Batasuneko Egonkortasunari, Koordinazioari eta Gobernantzari buruz onartutako Tratatuan xedatutakoa, Europako araudira etengabe eta automatikoki egokitzen dela bermatuz. Arau-esparru horretan, aurreko ekitaldietako helburu berberak dauzkate Estatuko Aurrekontu Orokor hauek: Administrazio Publiko guztien finantza-iraunkortasuna bermatzea, Espainiako ekonomiaren egonkortasunarekiko konfiantza sendotzea, eta Espainiak aurrekontu-egonkortasunaren arloan Europar Batasunarekin duen konpromisoa indartzea. Hiru helburu horiek betez gero, sendotu egingo da hazkunde ekonomikoa bultzatzera eta enplegua sortzera zuzendutako politika ekonomikoaren esparrua.

Ildo horretan, 2016rako Estatuko Aurrekontu Orokorren lehentasunezko helburuak bi dira: defizit publikoa murrizten jarraitzea eta Europar Batasunarekin kontsolidazio fiskaleko konpromisoak betetzea; hori guztia, hazkunde ekonomiko sendoa gertatzen ari dela, tributu-baliabideak areagotuz doazela, eta Espainian merkatuen konfiantza handituz doala, konpromiso horri berari eta Gobernuak azken urteetan hartutako neurriei esker. Ministro Kontseiluak 2015eko uztailaren 10eko Akordioan zehaztu zituen aurrekontu- egonkortasunaren eta zor publikoaren arloko 2016-2018 aldirako helburuak; Kongresuko Osoko Bilkurak 2015eko uztailaren 15ean onartu zituen, eta Senatukoak uztailaren 16an. Akordio horrek barne-produktu gordinaren ehuneko 2,8ko defizit-helburua ezartzen du Administrazio Publiko guztientzat, honela banakatuta: Estatuak ehuneko 2,2ko defizita izango du; Gizarte Segurantzak, ehuneko 0,3koa; autonomia-erkidegoek, ehuneko 0,3koa; toki-korporazioek, berriz, zero defizita izanik itxiko dute hurrengo urtea. Zor publikoaren helburua barne-produktu gordinaren ehuneko 72,6koa izango da 2016an Administrazio zentralarentzat. Gastu ez-finantzarioaren muga 123.394 milioi eurotan finkatzen da; horrenbestez, ehuneko 4,4ko murrizketa gertatuko da 2015eko Aurrekontuarekin alderatuta.

II

Aurrekontu Legearen funtsezko zatia I. tituluan dago («Aurrekontuak onartzea eta aldatzea»). Bertako I. kapituluan, «Hasierako kredituak eta haien finantzaketa» izenburupean, Estatuko sektore publikoaren diru-sarrera eta gastu guztiak onesten dira, eta Estatuaren tributuetan eragina duten zerga-onuren zenbatekoa kontsignatzen da.

I. kapitulu horretan, Estatuko Aurrekontu Orokorren eremua zehazten da, kontuan hartuz zer-nolako sailkapena egiten duten organismo publikoei dagokienez 6/1997 Legeak (Estatuko Administrazio Orokorraren Antolakuntza eta Funtzionamenduari buruzkoa) eta azaroaren 26ko 47/2003 Legeak (Aurrekontuen Lege Orokorra). Halaber, aintzat hartzen da uztailaren 18ko 28/2006 Legea (Zerbitzu Publikoak Hobetzeko Estatu-agentziei buruzkoa). Funtsen banaketa egitean, baina, gastuaren bidez bete nahi den helburuari begiratzen zaio; hori horrela, eginkizunen arabera banatzen dira funtsak.

Estatuko Aurrekontu Orokorren eremua Espainiako Bankuaren funtzionamendurako eta inbertsioetarako gastuen aurrekontuarekin osatu beharra dago; izan ere, banku horren berariazko legeriaren arabera, Espainiako Bankuaren aurrekontua ez da Estatuko sektore publikoko gainerako aurrekontuekin kontsolidatzen. Kontuan hartu behar dira Aurrekontuei buruzko Lege Orokorraren (azaroaren 26ko 47/2003) bederatzigarren xedapen gehigarrian adierazitako partzuergoen aurrekontuak ere, Estatuko Aurrekontu Orokor hauekin bat egiten baitute, xedapen horretan aurreikusitako ondoreetarako.

II.kapituluan, aurrekontu-kredituak aldatzeko eta betearazteko arauak, aurrekontu- mugak, eta 2016ko ekitaldian gauzatu beharreko kreditu lotesleak jasotzen dira, baita kreditu-gehikuntzak eta -txertaketak ere –legearen eranskinean daude zerrendatuta–.

III. kapituluak, «Gizarte Segurantza», osasun-laguntzaren finantzaketa arautzen du, Osasun Kudeaketarako Institutu Nazionalaren Aurrekontuaren bidez, eta Estatuak Adinduen eta Gizarte Zerbitzuen Institutuari nahiz Itsasoko Gizarte Institutuari egiten dizkien ekarpenen bidez; horrez gain, gutxieneko pentsioen osagarriak finantzatzeko Gizarte Segurantzara bideratzen diren ekarpenak arautzen ditu.

III

Aurrekontu Legearen II. titulua, «Aurrekontu-kudeaketa» duena xede, hiru kapitulutan egituratuta dago.

I. kapituluak irakaskuntzako aurrekontuen kudeaketa arautzen du. Ikastetxe itunduak sostengatzeko funts publikoak banatzeko modulu ekonomikoa finkatzen du, bai eta Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionaleko (UNED) langileen kostuei dagokienez baimendutako zenbatekoa ere.

II.kapituluan, «Osasunaren eta gizarte-zerbitzuen aurrekontu-kudeaketa», bai Osasun Kudeaketarako Institutu Nazionalaren, bai Adinduen eta Gizarte Zerbitzuen Institutuaren eremuan aurrekontu-aldaketak egiteko berariazko eskumenak daude jasota. Diruzaintza- geldikinak Adinduen eta Gizarte Zerbitzuen Institutuaren aurrekontuan aplikatzeko arauak ere bertan biltzen dira.

III. kapituluak «Aurrekontu-kudeaketarako beste arau batzuk» jasotzen ditu, eta Zerga Administrazioko Estatu Agentziaren partaidetza-portzentajea zehazten du, bere jardueragatik bildutako diru-kopuru gordinari dagokionez. Portzentaje hori ehuneko 5ekoa izango da 2016rako.

IV

Estatuko Aurrekontu Orokorren Legearen III. tituluak «Langile-gastuak» ditu helburu, eta hiru kapitulutan egituratuta dago.

Aurreko ekitaldietan gertatu den moduan, I. kapituluan, «Sektore publikoaren zerbitzurako langileen gastuak» izenekoan, aurrekontu-egonkortasunerako konstituzio- agindua zein gure ekonomiaren oraingo egoera daude islaturik; hala, ondore horietarako «sektore publikoa» zer den zehaztu ondoren, hauxe ezartzen du, berritasun gisa, eta egungo hobekuntza ekonomikoko egoeraren ondorioz: oro har, langile horien ordainsarietan, 2016an, ez dela egongo ehuneko 1etik gorako gorakada globalik, 2015eko abenduaren 31n indarrean zeuden ordainsariak erreferentziatzat hartuta. Ezin izango da enplegu-planetarako ekarpenik egin, ez eta aseguru kolektiboen kontraturik ere, erretiro- gertakaria estaltzen badute, salbuespenak salbuespen.

Kapitulu horrek, orobat, Enplegu Publikoaren Eskaintza arautzen du. Estatuko Aurrekontu Orokorren Lege honek, aurrekoak bezala, artikulu bakar baten bidez arautzen du gaia; alabaina, berritasun bat dauka 2015erako aurrekontuekiko; izan ere, ezartzen duenaren arabera, 2016an langile berriak hartuko dira sektore publikoan, manuan bertan ezarritako mugak eta baldintzak betez, betiere. Oro har, ehuneko 50eko birjarpen-tasa ezartzen da. Salbuespen gisa, ekitaldi honetan ehuneko 100era arte handitzen da lehentasunezkotzat jotzen diren sektore eta administrazio jakin batzuei baimendutako birjarpen-tasa; horien artean daude Estatuaren Atzerri Ekintza, gizarte-zerbitzuen erabiltzaileentzako laguntza zuzena, eta enpleguaren arloko prestazio eta politika aktiboen kudeaketa. Gainera, soldadutzako zein marineltzako militar profesionalen plazak estaltzea bermatzen da; haien gehieneko plantilla legeak berak zehazten du, xedapen gehigarri baten bidez. Eutsi egiten zaie aldi baterako lan-kontratudun langileak kontratatzeko eta bitarteko funtzionarioak izendatzeko murrizketei; kontratazio eta izendapen horiek ohiz kanpokoak izango dira, eta urgentziazko premia geroraezinak daudenean soilik egingo dira.

II.kapituluak, «Ordainsari-araubideak» izenburupean, honako hauen ordainsariak 2016rako eguneratzeko arauak jasotzen ditu: Estatuko Gobernuko eta kontsulta- organoetako goi-kargudunak, Estatuko Administrazio Orokorreko goi-kargudunak, Estatu Kontseiluko goi-kargudunak, Ekonomia eta Gizarte Kontseiluko goi-kargudunak, Kontuen Auzitegiko, Konstituzio Auzitegiko eta Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiko kideak, eta, halaber, Indar Armatuetako, Poliziako eta Guardia Zibileko goi-kargudunak, eta Botere Judizialeko eta Fiskaltzako kargudun jakin batzuk. Organo horien aurrekontuak eta, ondorioz, aipatutako ordainsarienak, Gorte Nagusiek onetsi behar dituztelako sartu dira halako aurreikuspenak Estatuko Aurrekontu Orokorren Legean. Aurrekontuaren batasun- eta unibertsaltasun-printzipioek agintzen dutenarekin bat, Estatuaren gastu guztiak bilduko

dituen dokumentu bakar bati eman behar zaio onespena; hain zuzen ere, Estatuko Aurrekontu Orokorren Legea da dokumentu hori.

Kapitulu horretan, bestalde, honako hauen ordainsariei buruzko arauak ere jasotzen dira: Estatuko funtzionarioak; Indar Armatuetako, Guardia Zibileko eta Polizia Nazionaleko langileak; Gizarte Segurantzako estatutupeko langileak eta estatutupean ez daudenak; eta Estatuko sektore publikoko lan-kontratudun langileak.

Justizia Administrazioaren zerbitzupeko langileei buruzko arauekin batera, aipamen berezia egin behar zaie Karrera Judizial eta Fiskaleko kideen, Idazkari Judizialen Kidegoko kideen, eta Justizia Administrazioaren zerbitzupeko langileen ordainsariei buruzko arauei.

Titulu honen III. kapituluak itxierako arau bat dauka, II. kapituluan jasotako arauetara egokitzen ez den ordainsari-sistema duten langileei aplikatzekoa. Arau horrekin batera, badira xedapen erkide batzuk, aurreko aurrekontu-legeetan bezala: langile aktiboen araubideari buruzkoak, ohiz kanpoko diru-sarrerak galarazteari buruzkoak, eta sari, gurutze, domina eta mutilazio-pentsioak direla eta jaso beharreko zenbatekoak eguneratzeari buruzkoak. Halaber, lan-kontratudun langileen eta funtzionarioak ez direnen ordainsariak zehazteko edo aldatzeko baldintzak ezartzen dira; hartarako, Ogasunaren eta Administrazio Publikoen Ministerioak aldeko txostena eman beharko du.

V

Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko Legearen IV. titulua, «Pentsio publikoak» izenburupean, sei kapitulutan banatuta dago.

I. kapituluak xedatzen duenez, Gizarte Segurantzaren sistemak ordaintzen dituen pentsioak eta Klase Pasiboenak oro har ehuneko 0,25ean errebalorizatuko dira 2016an.

II.kapituluak Estatuko Klase Pasiboen Araubideko pentsioen eta gerrako pentsio berezien hasierako zehaztapena arautzen du.

III. kapituluan pentsio publikoen hasierako zehaztapenaren mugak daude jasota; hala, muga bikoitzeko sistema bat ezartzen da, hileko zenbateko osoaren gehieneko kopurua eta urteko zenbateko osoaren gehieneko kopurua finkatuta.

IV. kapituluak «Pentsio publikoen balioak goratzea eta aldatzea» arautzen du. Bertan xedatutakoaren arabera, Gizarte Segurantzako sistemak ordaindu beharreko kotizaziopeko pentsioek eta Klase Pasiboenek ehuneko 0,25eko gorakada izango dute 2016an. Halaber, goratuko ez diren pentsioak zehazten ditu, eta pentsio publikoak goratzeko zenbatekoaren muga ezartzen du.

V. kapituluak gutxieneko pentsioetarako osagarrien sistema jasotzen du, bi artikulutan: bata Klase Pasiboen pentsioei buruzkoa da, eta bestea Gizarte Segurantzako sistemako pentsioei buruzkoa.

VI. kapituluan, bi alderdi xedatzen dira: alde batetik, Gizarte Segurantzako kotizaziopekoak ez diren pentsioen hasierako zehaztapena egitea eta balioa handitzea, eta, bestetik, iraungitako Zahartzaro eta Baliaezintasuneko Nahitaezko Aseguruari dagozkion pentsioen zenbatekoa finkatzea.

VI

V. titulua, «Finantza-eragiketak» izenekoa, hiru kapitulutan egituratuta dago, gai hauek ardatz hartuta: zor publikoa, abal publikoak eta beste berme batzuk, eta Estatuaren eta Kreditu Ofizialeko Institutuaren arteko harremanak.

Titulu horren xede nagusia Estatuak eta organismo publikoek zorpetze-eragiketak egiteko gehieneko zenbatekoa baimentzea da. Zorpetzeak I. kapituluan daude araututa, «Zor Publikoa» izenburupean. Baimen orokor horiek osatzeko, aintzat hartu behar dira organismo publikoek eta Gobernuak berak eman beharreko informazioaren zehaztapenak, zor publikoaren eta Altxorrak Espainiako Bankuan nahiz beste finantza-erakunde batzuetan zabaldutako kontuen bilakaerari buruzkoak.

Estatuaren zorrari dagokionez, baimenak Estatuaren zorraren saldo biziaren gehikuntzak abenduaren 31n zuen zenbatekoa du oinarri. Horrenbestez, Ekonomiako eta Lehiakortasuneko ministroari baimena ematen zaio 2016ko ekitaldian zorra handitzeko,

baldin eta 2016ko abenduaren 31ko Zorraren saldo biziak ez badu 2016ko urtarrilaren 1ekoa 52.882.394,53 mila eurotik gorako kopuruan gainditzen. Muga hori, hala ere, gainditu ahal izango da ekitaldian, Ekonomia eta Lehiakortasun Ministerioak aldez aurretik baimena emanez gero, eta automatikoki berrikusteko egoerak zehazten badira.

Organismo publikoen zorrari dagokionez, legearen III. eranskinean zehazten da haietako bakoitzarentzat baimendutako zenbatekoa. Nabarmentzekoa da, bestalde, Banku Berregituraketa Ordenaturako Funtsetik kanpoko baliabideen zenbatekoaren muga, ekitaldi honetan, 19.916.826 mila eurokoa izango dela.

II.kapituluan, «Abal publikoak eta beste berme batzuk», Estatuak eta organismo publikoek eman beharreko abalen gehieneko muga finkatzen da: muga hori ez da 3.500.000 mila eurotik gorakoa izango. Aipamen berezia egin behar zaio, halaber, enpresen ekoizpenaren finantzaketa hobetzeko helburuarekin Aktiboak Titulizatzeko Funtsen bidez jaulkitako errenta finkoko baloreak bermatzeko abal publikoetarako baimenari. Horretarako, gehienez 3.000.000 mila euroko zenbatekoa ezartzen da 2016ko ekitaldian, eta adierazten da zenbateko bizi metatuaren gehieneko zenbatekoa ezin izango dela, 2016ko abenduaren 31n, 6.500.000 mila eurotik gorakoa izan.

Enpresa-erakunde publikoek eta Estatuko merkataritza-sozietateek eman beharreko abalei dagokienez, baimena Estatuko Industria Partaidetzarako Sozietatearentzat da soilik; sozietate horrek kapitalean gehienez ere 1.210.000 mila euroko partaidetza duten merkataritza-sozietateei eman ahal izango die abala.

Estatuaren eta Kreditu Ofizialeko Institutuaren arteko harremanak III. kapituluan daude jasota. Bertan xedatutakoaren arabera, Garapena Sustatzeko Funtsak (FONPRODE) 235.230 mila euroko zuzkidura izango du 2016an. Urteko zuzkidura hori gorabehera, Ministro Kontseiluak ekitaldian zehar funts horren kontura baimen ditzakeen eragiketen bolumena ere finkatzen da: ekitaldi honetan, bolumen hori 375.000 mila eurora artekoa izango da. Gainera, eragiketa itzulgarriak baino ezin izango dira baimendu FONPRODE funtsaren kontura, legean bertan ezarritako salbuespenak salbuespen.

Beste zuzkidura hauek ere xedatzen ditu 2016rako: Uraren eta Saneamenduaren Lankidetza Funtserako, 15.000 mila euro; Enpresa Nazioartekotzeko Funtserako (FIEM), 238.087,60 mila euro.

Azkenik, Estatuak Kreditu Ofizialeko Institutuari egin beharreko diru-itzulketak arautzen dira. Horri dagokionez, debekatu egiten da 2016an finantza-erakunde aldeaniztunen akzio eta partaidetzak eskuratzeko eragiketak egitea, edota horietan sortutako funtsetara ekarpenak egitea, zor publikoan eragina izanez gero.

VII

Tributuen esparruan, hainbat neurri jasotzen ditu Aurrekontu Legeak.

Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergan, handitu egiten da gaixotasun-aseguruei ordaindutako primak direla eta aplikatzekoa den murrizketaren gehieneko muga, jarduera ekonomikoaren etekin garbia zenbatespen zuzenaren bidez kalkulatzeari begira, bai eta gauzazko ordainsariaren zenbatekoa ere, enplegatzaileak langilearen gaixotasun- aseguruei ordaindutako primen ondorio dena, estaldura horren xede den pertsonak desgaitasuna duenean.

Gainera, 2016ko eta 2017ko ekitaldietarako, izaera iragankorrez, handitu egiten da magnitude zehatz batzuetarako hasiera batean aurreikusita zegoen zenbatekoa; horiek gainditzeak zenbatespen objektiboko araubidetik kanporatzea du ondorio. Zehazki, jarduera ekonomikoen multzoan eta erosketa-bolumenagatik lortutako etekin osoei buruzko mugak dira 2016ko eta 2017ko ekitaldietarako handitzen direnak.

Sozietateen gaineko zergan, aldaketa bat sartzen da aktibo ukiezin zehatz batzuetatik eratorritako errenten murrizketaren zerga-pizgarria kalkulatzeko moduan, nazioartean «patent box» deritzona; aldaketaren helburua hauxe da: Europar Batasunean eta ELGA antolakundean hartutako akordioetara egokitzea.

Beste alde batetik, Sozietateen Gaineko Zergaren Legeak xedatzen du zerga geroratuagatiko aktibo zehatz batzuk kreditu galdagarri bihurtuko direla Zerga Administrazioaren aurrean, inguruabar zehatz batzuetan. Baldintza berriak aurreikusten

dira orain, lege hau indarrean jartzen denetik aurrera sortutako zerga geroratuagatiko aktiboek kreditu bihurtzeko eskubidea izan dezaten. Berebat, lege hau indarrean jarri baino lehen zerga geroratuagatik sortutako aktiboek, baldintza berriak betetzen ez badituzte ere, kreditu bihurtzeko eskubideari eutsi ahal izango diote; dena den, ondare-prestazio bat ordaindu beharko dute horretarako.

Ondarearen gaineko zergan, 2016an luzatu egiten da hura kargatzeko betebeharra, finantza publikoak kontsolidatzen jarraitzeko asmoz.

Balio erantsiaren gaineko zergan, aldaketa teknikoak sartzen dira salbuespen zehatz batzuetan, barne-araudia Europar Batasuneko araudira hobeto egokitzearren.

Gainera, 2016ko eta 2017ko ekitaldietan pertsona fisikoen errentaren gaineko zergan zenbatespen objektiboaren metodoa aplikatzeko mugekin lotuta aipaturiko araubide iragankorrarekin bat, araubide iragankor bat sartzen da balio erantsiaren gaineko zergan aipaturiko metodoarekin lotutako araubide bereziak salbuesteko mugei dagokienez.

Ondare-eskualdaketen eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zergan, ehuneko 1era eguneratzen da handitasunak eta noble-tituluak eskualdatzea eta birgaitzea zergapetzen dituen eskala.

Zerga berezien eremuan, doikuntza tekniko bat egiten da, elektrizitateari buruzko zerga berezian instalazio zehatz batzuk salbuesteko.

Berotegi-efektuko gas fluordunen gaineko zergan, zergapetuta dauden gas fluordun askok gaur egun ez daukatenez efizientzia bera izanik atmosferari kalte txikiagoa egingo dion ordezkorik, 2016ko ekitaldira luzatzen da 2015ean aplikatzekoa zen zerga-tasen murrizketa.

Tasei dagokienez, prezioetan dagoen egonkortasuna dela kausa, 2015eko zenbatekoetan mantentzen dira Estatuko Ogasunaren tasen zenbateko finkoko tasak, bai eta zorte-, enbido- edo zori-jokoak zergapetzen dituzten tasetarako ezarritako tasa eta zenbateko finkoak ere.

Trafikoko Buruzagitza Nagusiak eska ditzakeen tasak euroaren 10 zentimoren goiko multiplo hurbilenaren arabera doituko dira, doitu beharreko kopurua euroaren 10 zentimoren multiploa denean salbu.

Oro har, mantendu egiten da jabari publiko irrati-elektrikoa erreserbatzeagatiko tasaren zenbatekoa zehazteko behar diren parametroen kuantifikazioa.

Interes orokorreko portuetan ontzien, bidaiarien eta salgaien okupazio-tasei aplikatu beharreko hobariak ezartzen dira, bai eta ontzien, bidaiarien eta salgaien tasei aplikatu beharreko koefiziente zuzentzaileak ere; hori guztia, Estatuko Portuei eta Nabigazio Zibilari buruzko Legearen testu bateginean (irailaren 5eko 2/2011 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsia) ezarritakoarekin bat.

Portu-tasen oinarrizko zenbatekoak ere 2015eko berberak izango dira 2016an. Azkenik, murriztu egiten dira aireportuetako ondare-prestazio publikoen zenbatekoak. Katastroen arloan, katastroko balioak higiezinen merkatura egokitzearren gorantz edo

beherantz eguneratzeak lotura zuzena du, udal-mailan, dagokion balio-ponentziaren onarpen-datarekin. Helburu horrekin, eta egindako azterlanak ikusita, hainbat koefiziente ezartzen dira, balioespen kolektiboko prozedura baten ondoriozko katastro-balioak indarrean jarri ziren urtearen arabera; koefiziente horiek legez ezarritako baldintzak betetzen dituztela egiaztatu duten udalerriei aplikatuko zaizkie. Baldintza horiek manu hartan aurreikusitako ministro-aginduan daude jasota.

VIII

VII. titulua bi kapitulutan egituratuta dago: toki-erakundeei buruzkoa da bat, eta autonomia-erkidegoei buruzkoa bestea.

I. kapituluan, toki-erakundeen finantzaketari buruzko arauak daude; hots, udalerriak, probintziak, uharte-kabildo nahiz -kontseiluak eta probintzia bakarreko autonomia- erkidegoak finantzatzeari buruzkoak.

Oinarri-oinarrian, toki-erakundeek Estatuaren tributuetan duten partaidetzaren artikulazioa dago, hala zenbatekoa zehaztean, nola tributu horiek ordainaraztean. Azpimarratzekoa da lagapen bidez parte hartzen dutela zerga jakin batzuen bilketan

(PFEZa, BEZa, eta alkoholen fabrikazioaren, hidrokarburoen eta tabako-lanen gaineko zerga bereziak), eta Finantzaketarako Funts Osagarriaren bidez parte hartzen dutela ekonomia-jardueren gaineko zergaren bilketako galerak toki-erakundeei konpentsatzeko sisteman, aintzat hartuta bai hasiera batean abenduaren 27ko 51/2002 Legearen bidez ezarritakoa, bai gero azaroaren 18ko 22/2005 Legearen bidez antolatutako konpentsazio osagarria. Halaber, Osasun Laguntzarako Ekarpen Funtsean parte hartzen dute, diputazioen, probintzialak ez diren autonomia-erkidego uhartetarren, eta uharte-kontseilu eta -kabildoen osasun-zentro ez-psikiatrikoak mantentzeko.

Kontuan hartu behar da, bestalde, 2016an berrikusi egin behar dela udalerriek Estatuaren tributuetan parte hartzeko ereduak aplikatzeko eremu subjektiboa, berrikuspen hori lau urtean behin egitekoa baita. Bada, berrikuspen horixe arautzen du aipaturiko I. kapituluko 1. atalak.

Partaidetza-araubide berezien arauketa jasotzen da, bai Ceutakoa eta Melillakoa, bai Kanarietako toki-erakundeetakoa, bai Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde historikoetako eta Nafarroako toki-erakundeei dagokiena.

Dena den, arauketa hori beste transferentzia batzuekin osatzen da: hiri-garraio kolektiboen zerbitzuetarako diru-laguntzak eta toki-tributuetan pertsona fisiko edo juridikoei emandako zerga-onuren konpentsazioa udalentzat; horrela, bete egiten da Toki Ogasunak Arautzen dituen Legearen testu bateginaren (martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsia) 9. artikuluan xedatutakoa.

Halaber, beste alderdi batzuk arautzen dira: toki-erakundeek informazioa emateko duten betebeharra; aurrekontuak kudeatzeko arauak; udalei aurrerakinak ematea, tokiko tributuen bilketa kudeatzean gerta daitezkeen desorekak estaltzeko; eta toki-erakundeek Estatuarekiko dituzten zor irmoak konpentsatzeko prozedurak; horien artean sartzen dira berankortasunaren aurka borrokatzeko neurrien araudiak ezarritako ordainketa-epeak behin eta berriro ez betetzearen ondorioz aplikatzekoak direnak, Aurrekontu Egonkortasunari eta Finantza Iraunkortasunari buruzko Lege Organikoaren (apirilaren 27ko 2/2012) 18. artikuluan xedatutakoa betez.

II.kapituluak araubide erkideko autonomia-erkidegoen eta autonomia-estatutua duten hirien finantzaketari buruzko alderdi jakin batzuk arautzen ditu.

2016an indarrean egongo den finantzaketa-sistema 2009ko uztailaren 15eko bileran onetsi zuen Zerga eta Finantza Politikako Kontseiluak, eta bi modutara sartu zen ordenamendu juridikoan: Autonomia Erkidegoak Finantzatzeko Lege Organikoa aldatuz, eta abenduaren 18ko 22/2009 Legea onartuz, Araubide erkideko autonomia-erkidegoen eta autonomia-estatutua duten hirien finantzaketa-sistema arautzen duena eta zerga-arau batzuk aldatzen dituena, hain zuzen.

Sistemak autonomia-erkidego bakoitzaren finantzaketa-premia globalak estaltzeko esleitzen dituen finantza-baliabideak hauek dira: Nahikotasun Globalaren Funtsa, Oinarrizko Zerbitzu Publikoak Bermatzeko Funtsaren Transferentzia, eta Tributu-ahalmena. Estatuaren gastu-aurrekontuak Nahikotasun Globalaren Funtsa eta Estatuak Berme Funtsera egindako ekarpena jasotzen ditu. Hala ere, Estatuak guztiz edo partzialki laga dizkien tributuen bilketa ez da Estatuko Aurrekontu Orokorretan ageri, haien izaera dela eta.

Gainera, autonomia-erkidegoen arteko konbergentzia eta per capita errenta txikiena dutenen garapena sustatzeko, 22/2009 Legeak konbergentzia autonomikorako bi funts arautzen ditu, Estatuaren baliabide gehigarriez hornituak daudenak: Lehiakortasun Funtsa eta Lankidetza Funtsa.

Bestalde, 2014ko ekitaldiari dagokion finantzaketa-sistemaren likidazioa gauzatuko da 2016an, eta aipatutako kapituluan arautzen dira hura kuantifikatzeko behar diren alderdiak.

Kapitulu horretan bertan arautzen dira, halaber, autonomia-erkidegoek beren gain hartutako zerbitzuen benetako kostuari 2016an dagokion transferentzia-araubidea eta transferentzia berriak onesteko errege-dekretuen gutxieneko edukia.

Amaitzeko, lurraldearteko konpentsazio-funtsen araudia jasotzen da; funts horien artean, Konpentsazio Funtsa eta Funts Osagarria bereizten dira. Bi funtsen helburua autonomia-erkidegoek egindako inbertsio-gastuak finantzatzea da; dena den, Funts

Osagarria Estatuko Aurrekontu Orokorren 33. atalaren kontura egindako inbertsioak abian jartzeko gastuak finantzatzeko erabil daiteke.

IX

Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko Legeak, VIII. tituluan, «Gizarte-kotizazioak» izenburupean, Gizarte Segurantzako araubide desberdinetan kotizatzeko oinarriak eta tasak jasotzen ditu, eta eguneratu ere egiten ditu.

Tituluak bi artikulu ditu: bata «Gizarte Segurantzari, langabeziari, jarduera uzteagatiko babesari, Soldatak Bermatzeko Funtsari eta Lanbide Heziketari egindako kotizazio- oinarriak eta -tasak 2016an» eta «Funtzionarioen eskubide pasiboetarako eta mutualitate orokorretarako kotizazioa 2016rako».

X

Aurrekontuen Legeak zenbait xedapen ere baditu (gehigarriak, iragankorrak, indargabetzaileak eta amaierakoak), eta xedapen horietan askotariko manuak daude jasota. Hobeto sistematizatzearren, taldekatu egin dira, dagozkien arloen arabera eta legearen tituluei egiten dieten erreferentzien arabera.

Hala, aurrekontu-kudeaketarekin lotutako arau osagarri modura, Estatuko sektore publikoak hitzarmenak sina ditzan 2014ko, 2015eko edo 2016ko ekitaldietarako aurrekontu- egonkortasunaren, zor publikoaren edo gastuaren araua bete ez duten autonomia- erkidegoekin, Ogasunaren eta Administrazio Publikoen Ministerioaren txostena beharko da oraindik ere –aldekoa, nahitaezkoa eta loteslea izango da txostena– hitzarmen horien bidez Estatuaren baliabideen transferentzia egiten denean edota gastua egiteko konpromisoa sortzen denean.

Estatuko Aurrekontu Orokorren kontura finantzatutako maileguei eta aurrerakinei dagokienez, aurrekontu-kudeaketaren arloko xedapen batzuk ere badira, aurrekontu- egonkortasunaren eta zorpetzearen helburuak bete daitezen. Administrazio Publikoaren Institutu Nazionala organismo autonomoaren diruzaintza-geldikinak txertatzeko baimena ematen da: gehienez ere 319.510,00 euro txertatu ahalko dira, eta organismo horri esleitutako Enplegurako Prestakuntza Planak gauzatzera bideratuko dira.

Autonomia-erkidegoek eta Osasun Kudeaketarako Institutu Nazionalak lankidetza- hitzarmen egokiaren bitartez aldi baterako ezintasuna kontrolatzeko eta jarraipena egiteko egin beharreko jarduketen finantzaketa ere arautzen da. Eta luzatu egiten da Gizarte Segurantzari emandako maileguak ezerezteko epea.

Ohikoa denez, alderdi politikoen funtzionamendu- eta segurtasun-gastuetarako Estatuaren urteko diru-laguntza ere ezartzen da 2016rako, Alderdi Politikoen Finantzaketari buruzko Lege Organikoan (uztailaren 4ko 8/2007) xedatutakoa betez. Gainera, Garapen Teknologiko eta Industrialerako Zentroaren aurrekontua betearazteko arauak jasotzen dira, baita ikerketa-, garapen- eta berrikuntza-politikaren kredituen kontura izango diren mailegu nahiz aurrerakinak ere.

Berritasun gisa, sektore elektrikoa finantzatzeko ekarpenen arauketa jasotzen da, indarraldia esklusiboki 2016rako izango duela; hala, aukera ematen da Jasangarritasun Energetikorako Neurri Fiskalei buruzko Legean xedatutako tributuak biltzean lortutako gehiegizkoaren zenbateko bereko kreditua sortzeko (2.704.510,25 mila euro), muga gehienez ere 240.500,00 mila eurokoa izanda, sektore elektrikoaren kostuak finantzatzearren.

Langile-gastuei dagokienez, xedapen bat sartzen da, zeinaren bidez sektore publikoaren zerbitzura ari diren langileek aukera izango duten 2012ko abenduko aparteko ordainsari gehigarriaren zati bat berreskuratzeko; izan ere, ordainsari hori kendu egin zen, uztailaren 13ko 20/2012 Errege Lege Dekretuaren bidez (Aurrekontu Egonkortasuna Bermatzeko eta Lehiakortasuna Bultzatzeko Neurriei buruzkoa).

Bestalde, legearen xedapen gehigarrietan, gehieneko muga ezartzen da karrera judizial eta fiskalean sartzeko Enplegu Publikoaren Eskaintzari dagokionez (100 plaza),

eta, era berean, 2016ko abenduaren 31ko soldadutza eta marineltzako militar profesionalen gehieneko plantillak ezartzen dira (ezin izango dira 79.000 baino gehiago izan).

Honako hauek 2016an langile berriak kontratatu ahal izateko aukera arautzen da: merkataritza-sozietate publikoek, enpresa-erakunde publikoek, sektore publikoko fundazioek, eta Aurrekontu Legearen 19. artikuluaren Bat zenbakian zehaztutako sektore publikoa osatzen duten administrazio eta organismoen gehiengo partaidetza daukaten partzuergoek. Muga eta baldintza zehatz batzuk jasotzen ditu legeak, dena den, aipaturiko erakundeek langile berriak kontratatu ahal izan ditzaten. Nolanahi ere, 2016an ezin izango da handitu 2015eko abenduaren 31n Estatuko sektore publikoaren eremuan zeuden zuzendaritza-kideen lanpostuen kopurua.

Bestalde, Defentsako Unibertsitate Zentroetako irakasleak aldi baterako kontratatzeko modalitateak arautzen dira, Unibertsitateei buruzko Lege Organikoan (abenduaren 21eko 6/2001) xedatutakoarekin bat.

Halaber, ekitaldi honetan ere etenda egongo da zerbitzuen ondoriozko kalte- ordainetarako Errege Dekretuaren (maiatzaren 24ko 462/2002) 26.3 artikuluan xedatutakoa, atzerrian destinatutako langileei dagokienez. Gainera, eguneratu egiten dira Gizarte Segurantzako lan-istripuen eta lanbide-gaixotasunen mutualitateetako nahiz horien zentro mankomunatuetako zuzendari-karguen eta gainerako langileen ordainsariak, bai eta Bake-epaitegietako bake-epaile eta idazkarien jardueragatiko konpentsazio ekonomikorako moduluak ere.

Azkenik, arlo horri dagokionez, hainbat arau ezartzen dira, langile-gastuen kudeaketa hobeto kontrolatzeko asmoz, Estatu-agentzietako errendimendu-pizgarriekin lotuta, bai eta Estatuko Administrazio Orokorraren mende dauden organismoen osasun-zentro eta -zerbitzuetako estatutupeko langileen plantillako aldaketekin lotuta. Bestalde, hauxe xedatzen da: ministerio-sailek ekitaldian zehar proposatzen duten jarduerek ezin izango dutela handitu Administrazioaren zerbitzurako langileen gastu garbia.

Pentsio publikoei eta laguntza-prestazioei dagokienez, honako prestazio hauen zenbatekoak ezartzen dira: Gizarte Segurantzako familia-prestazioenak, Desgaitasuna duten pertsonen eskubideei eta haien gizarteratzeari buruzko Lege Orokorraren testu bateginean (azaroaren 29ko 1/2013 Legegintzako Errege Dekretuak onetsia) jasotako sorospen ekonomikoenak, bai eta laguntza-pentsioenak ere. Horrez gain, eguneratu egin dira Gerra Zibilean atzerrira joandako espainiarrei martxoaren 18ko 3/2005 Legearen babesean aintzatetsitako prestazio ekonomikoak. Geroratu egiten da Gizarte Segurantzako sistema eguneratzeari, egokitzeari eta modernizatzeari buruzko Legearen (abuztuaren 1eko 27/2011) hogeita hamargarren xedapen gehigarrian jasotakoaren aplikazioa. Horrez gain, Indar Armatuen Araubide Berezian baliaezintasun handiari dagozkion pentsioak igotzeko arauak ere badira legean, eta giza immunoeskasiaren birusak (GIB) kutsatuta daudenentzako gizarte-laguntzen zenbatekoa finkatzen da, 2016rako.

Estatuko Indar Armatuetako eta Segurtasun Indar eta Kidegoetako langileentzako ezohiko pentsioen finantzaketa arautzen da, langile horiei aplikatzekoa zaienean Inbertsioa bultzatzeko eta enplegua sortzeko zerga- eta lan-arloko jarduerei eta jarduera liberalizatzaileei buruzko Errege Lege Dekretuaren (irailaren 3ko 13/2010) 20. artikulua.

Izaera ekonomikoa duten arauak diruaren legezko interesari eta berandutze-interesari buruzkoak dira; 2016an, ehuneko 3,00 eta ehuneko 3,75 izango dira interes horiek, hurrenez hurren. Diru-laguntzen Lege Orokorraren (azaroaren 17ko 38/2003) 38.2 artikuluak adierazitako berandutze-interesa, bestalde, ehuneko 3,75 izango da.

Estatuak Espainiako ekonomia nazioartekotzearen arriskuak estaltzeari dagokionez, hauxe xedatzen da: CESCEk 2016ko ekitaldian kontratazio berrirako aseguratu eta banatu ahal izango duen estaldura gehienez ere 9.000.000,00 mila eurokoa izango dela, Epe Laburreko Poliza Irekiak alde batera utzita, dokumentu-kredituak salbu.

Ikerketa zientifikorako eta garapen teknologikorako laguntza ere jasotzen da legearen xedapen gehigarrietan: batetik, eduki teknologiko handiko enpresen kapitalizazioa laguntzeko finantzaketa-lerroaren gehieneko zenbatekoa ezartzen da, 18.579,76 mila eurokoa (Familien aurrezpena eta enpresa txiki eta ertainak sustatzeko neurriak onartzeko abenduaren 13ko 6/2000 Legearen bigarren xedapen gehigarriaren lehenengo zenbakian

sortua), eta, bestetik, oinarri teknologikoko enpresen enpresa-proiektuak laguntzeko finantza-lerroaren gehieneko zenbatekoa ezartzen da, 20.446,76 mila eurokoa (lege horren beraren bigarren xedapen gehigarriaren 2. zenbakiak sortua). 2005erako Estatuko Aurrekontu Orokorren Legearen (abenduaren 27ko 2/2004) hogeita bosgarren xedapen gehigarrian aurreikusitako finantzaketa-lerroari 57.425,48 mila euroko zuzkidura eginez arautzen da enpresa txiki eta ertainentzako finantza-babesa. Bestalde, 15.000 mila euroko zuzkidura egiten zaio aurten IKTen eta Agenda digitalaren sektoreko ekintzaileek eta enpresek sustatutako enpresa-proiektuak abiarazten laguntzeko finantzaketa-lerroari; 2013rako Estatuko Aurrekontu Orokorren Legeak (abenduaren 27ko 17/2012) sortu zuen lerro hori. Ekintzaile gazteentzako laguntza ere arautzen da; hala, 2011rako Estatuko Aurrekontu Orokorren Legearen (abenduaren 22ko 39/2010) hogeita hirugarren xedapen gehigarrian sortutako finantzaketa-lerroari 20.446,76 mila euroko ekarpena egiten zaio.

Gainera, xedapen bat sartzen da, Ekonomia eta Lehiakortasun Ministerioak ikerketa eta berrikuntza bultzatzeko diru-laguntzak eta laguntzak ematera zuzentzen dituen kredituei buruzkoa.

Kanpo-inbertsioa sustatzeari dagokionez, 50.000,00 mila euroko zuzkidura ezartzen da Kanpo Inbertsioetarako Funtserako, eta 5.000,00 mila euroko zuzkidura, berriz, Enpresa Txiki eta Ertainen Kanpo Inbertsioetarako Funtserako. Dagozkien batzorde betearazleek onar ditzaketen eragiketek ezin izango dute, orotara, 300.000,00 mila euroko zenbatekoa gainditu lehenengo funtsaren kasuan, ez eta 35.000,00 mila eurokoa ere, bigarrenaren kasuan. Bestalde, 5.000 mila euroko zuzkidura aurreikusten da Autonomia eta Mendekotasuna Artatzeko Sistemako azpiegitura eta zerbitzuak sustatzeko eta garatzeko Laguntza-funtserako.

Jarraian, Estatuaren Bermeari buruzko manuak jasotzen dira aldi baterako lagatako kultura-intereseko obrei dagokienez, Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioaren eskumen esklusiboko erakundeetan eta hari atxikitako organismoetan erakusgai jartzearren. Gainera, Ogasunaren eta Administrazio Publikoen Ministeriok ADIF-Alta Velocidad erakundearen zorpetzea baimentzeko arauak ezartzen dira.

Gizarte-interesa duten helburuetarako eta Eliza Katolikoa finantzatzeko zenbatekoak esleitzeari buruzko xedapenak biltzen dira.

Zergei dagokienez, lehentasuna duten mezenasgo-jarduerak eta -programak zehazten dira, eta ezohiko interes publikokotzat jotzen diren hainbat gertakariri aplikatu beharreko zerga-onurak arautzen dira.

Lurralde-erakundeei dagokienez, mantendu egiten da aurreko ekitaldietan jasotako aurreikuspena; horren arabera, Espainiako egoiliar diren pazienteei osasun-laguntza emateak autonomia-erkidegoetan eragindako gastuen zenbatekoa, bai eta Laguntza Bermatzeko Funtsak estalitako osasun-laguntzako gastuena ere, autonomia-erkidego bakoitzaren likidazioaren osteko saldo positiboak edo negatiboak konpentsatuta ordainduko da.

Baimendu egiten dira Kataluniako Gobernuari eskualdatutako aldirietako eta eskualdeko zerbitzuengatiko konturako ordainketak.

Bestalde, 2016ko ekitaldian etenda geratzen dira Atzerritarrek Espainian dituzten eskubide eta askatasunei eta haien gizarteratzeari buruzko Lege Organikoaren (urtarrilaren 11ko 4/2000) 2 ter 4 artikuluan aurreikusitakoa, Autonomia pertsonala sustatzeari eta mendetasun-egoeran dauden pertsonak zaintzeari buruzko Legearen (abenduaren 14ko 39/2006) zenbait manu, eta, halaber, Enpleguari buruzko Legearen (abenduaren 16ko 56/2003) bosgarren xedapen gehigarria, Kanarietako Enplegu Plan Integralari buruzkoa. Araupetu egiten dira, era berean, Madrilgo, Bartzelonako eta Kanarietako bidaiarien garraio publiko erregularra finantzatzeko diru-laguntza izendunak.

Lurralde-erakundeen finantzaketari dagokionez, Estatuak tributuen bidez jasotzen dituen diru-sarreren bilakaera-indizea kalkulatzeko irizpideak finkatzen dira; Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko Lege honen VII. tituluaren I. kapituluan adierazitakoenak, alegia.

Ekitaldi honetan, indarrean jarraituko du autonomia-erkidego jakin batzuen aldeko konpentsazioen ordainketa gauzatzeko xedapen gehigarriak, Autonomia Erkidegoen

Finantzaketaren Lege Organikoaren (irailaren 22ko 8/1980) 6.2 artikuluaren arabera, kreditu-erakundeetan gordailuen gaineko zergaren Estatu-arauketaren ondorioz, baita autonomia-erkidego horiei zerga horren bilketaren ordainketa gauzatzeko ere. Bestetik, xedapen gehigarri bat sartzen da ekitaldi honetan, irizpideak ezartzen dituena autonomia- erkidegoak eta autonomia-estatutua duten hiriak finantzatzeko araubideetako baliabideen murrizketak edo atxikipenak indarrean dagoen araudiaren arabera egiteko.

Askotariko ondoreak dituen errentaren adierazle publikoa (IPREM) zehazten da 2016rako; aurreko ekitaldiko berbera izango da. Bestalde, aurreko ekitaldietan aurreikusitako modu berean mantentzen da enpresa-kotizazioan ehuneko 50eko murrizketa izateko aukera, haurdunaldian edo edoskialdi naturalean arriskua izateagatik lanpostua aldatzen den kasuetan, edota lanbide-gaixotasuna izaten denean.

Gobernuak honako bi helburu hauek bateragarri egiteko ahaleginean aurrera egiteko konpromisoa jasotzen da: aurrekontu-egonkortasunaren eta finantza-iraunkortasunaren helburuak, batetik, eta kotizaziopekoak ez diren prestazio unibertsalak Administrazio Publikoen aurrekontuen kontura erabat finantzatzeko helburuak, bestetik, Gizarte Segurantzaren prestazioak finantzatzeko iturriak bereizteari begira.

Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoari dagokionez, Enpleguari buruzko Legearen (abenduaren 16ko 56/2003) 13. artikuluaren h) letran aurreikusitako akzio, neurri eta programak kudeatzeari buruzko arauak jasotzen dira. Halaber, lanbide-heziketako kuotatik datozen funtsak langabeziarako lanbide-heziketa finantzatzera bideratzea aurreikusten da, enpresen eta langileen artean haien beharren araberako prestakuntza bultzatzeko eta zabaltzeko, eta, era berean, jakintzan oinarritutako ekonomia garatzen laguntzeko –2015eko ekitaldian xedatutako moduan–; bestalde, geroratu egiten da Gizarte Segurantzako Sistema Eguneratzeari, Egokitzeari eta Modernizatzeari buruzko Legearen (abuztuaren 1eko 27/2011) hogeigarren xedapen gehigarrian ezarritakoaren aplikazioa.

Haurdun dauden funtzionarioentzako baimen ordaindua –lege honek egindako aldaketaren ostean Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren Legean (apirilaren 12ko 7/2007) sarturikoa– indarrean jartzen denetik aplikatuko dela xedatzen da; horrez gain, lan-kontratudun langileei baimen eta lizentzien gaineko eskubide zehatz batzuk zabaltzea aurreikusten da, eta haien araubide juridikoaren alderdi zehatz batzuen gainean negoziazio-aldi bati hasiera emateari buruzko aurreikuspenak jasotzen dira.

Azkenik, ezartzen da 2016an ez dela Estatuko Agentziarik sortuko, Ikerketarako Estatu Agentzia izan ezik; dena den, xedatzen da agentzia horren sorrerak ez duela gastu publikoaren handitzea ekarriko. Bestalde, urtebetez luzatzen da ekainaren 25eko 16/1985 Legean Elizaren ondasun higigarrien inbentarioari dagokionez finkatutako epea.

Hainbat xedapen iragankor jasotzen ditu legeak. Batetik, Estatuko sektore publikoaren zerbitzurako langileen bizilekuagatiko kalte-ordainei buruzkoak, eta osagarri pertsonalei eta iragankorrei nahiz antzeko beste ordainsariei buruzkoak. Beste alde batetik, tributu- arloan, ezartzen da sozietate zibilek, hala dagokienean, Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko Legearen (abenduaren 28ko 37/1992) 155. artikuluan eta Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko Erregelamenduaren (abenduaren 29ko 1624/1992 Errege Dekretuaren bidez onetsia) 60. artikuluan aurreikusitakoa aplikatu ahal izango dutela, baldin eta sozietate zibil horiek, 2016ko urtarrilaren 1ean zergadun-izaera hartzen badute sozietateen gaineko zergan, eta, beraz, utzi egiten badiote baliokidetasun-errekarguaren araubide berezian egoteari.

Xedapen indargabetzaileei dagokienez, halako bi jasotzen dira: batetik, Zerga, Administrazio eta Gizarte Arloko Neurriei buruzko Legearen (abenduaren 30eko 42/1994) hogeita hamabigarren xedapen gehigarria indargabetzekoa, eta, bestetik, Gizarte Segurantzaren Arloko Neurriei buruzko Legearen (abenduaren 4ko 40/2007) hamargarren xedapen gehigarria indargabetzekoa.

Legeak, bukaera aldean, azken xedapen batzuk ditu, lege jakin batzuetan egindako aldaketak jasotzeko. Zehazki, honako hauek aldatzen ditu legeak: Estatuko Klase Pasiboei buruzko Legearen testu bategina (apirilaren 30eko 670/1987 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsia); Estatuko Osasun Sistemaren Kohesioari eta Kalitateari buruzko Legea (maiatzaren 28ko16/2003); Aurrekontuen Lege Orokorra (azaroaren 26ko

47/2003); Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuari buruzko Legea (apirilaren 12ko 7/2007); Radio y Televisión Española SA Korporazioa finantzatzeari buruzko Legea (abuztuaren 28ko 8/2009); Umeak jaiotzean, adoptatzean edo familian hartzean aitatasun- baimenaren iraupena luzatzeari buruzko Legea (urriaren 6ko 9/2009); Gizarte Segurantzako Sistema Eguneratzeari, Egokitzeari eta Modernizatzeari buruzko Legea (abuztuaren 1eko 27/2011); 2014rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko Legea (abenduaren 23ko 22/2013); 2015erako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko Legea (abenduaren 26ko 36/2014); Sendagaien eta Osasun-produktuen Berme eta Erabilera Zentzuzkoaren Legearen testu bategina (uztailaren 24ko 1/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsia).

Legearen amaieran, Klase Pasiboen arloko aurrekontu-kredituen kudeaketari buruzko xedapen tradizionala dator, eta Gobernuari gaikuntza ematen dio lege honek behar duen erregelamendu-garapena egin dezan.

I. TITULUA

Aurrekontuak onestea eta aldatzea

I. KAPITULUA

Hasierako kredituak eta haien finantzaketa

1.artikulua. Estatuko Aurrekontu Orokorren eremua.

2016ko ekitaldirako Estatuko Aurrekontu Orokorretan, honako aurrekontu hauek biltzen dira:

a)Estatuaren aurrekontua.

b)Estatuko Administrazio Orokorraren organismo autonomoen aurrekontuak.

c)Gizarte Segurantzaren aurrekontua.

d)Estatu-agentzien aurrekontuak.

e)Organismo publikoen aurrekontuak, haien araudi espezifikoak izaera murriztailea emanez gero gastuen aurrekontu-kredituei.

f)Estatuko Administrazioaren sektore publikoko gainerako erakundeen aurrekontuak.

g)Nortasun juridikorik gabeko funtsen aurrekontuak, Aurrekontuei buruzko Lege Orokorraren (azaroaren 26ko 47/2003) 2.2 artikuluan adierazitakoenak.

h)Estatuko merkataritza-sozietateen aurrekontuak.

i)Estatuko sektore publikoko fundazioen aurrekontuak.

j)Enpresa-erakunde publikoen eta izaera horretako gainerako organismo publikoen aurrekontuak.

2.artikulua. Lege honen 1. artikuluko a) letratik e) letrara bitartean adierazitako erakundeen gastuen eta diru-sarreren egoerak onestea.

Bat. Aurreko artikuluko a), b), c), d) eta e) letretan adierazitako erakundeen aurrekontuetako gastuen egoeran integratutako programak gauzatzeko, 351.856.294,76 mila euroko kredituak onesten dira I.tik VIII.era bitarteko kapitulu ekonomikoetan, lege honen I. eranskinean zehaztutako programen araberako banaketari jarraikiz. Programa horiei dagozkien kredituak honako hauek dira, politiken arabera multzokatuta:

Mila euro

Justizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.604.311,79

Defentsa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.734.291,91

Herritarren segurtasuna eta espetxeak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.903.617,60

Kanpo-politika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.477.939,85

Pentsioak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135.448.925,79

 

Mila euro

 

 

Beste prestazio ekonomiko batzuk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.685.709,21

Gizarte-zerbitzuak eta gizarte-sustapena. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.296.222,52

Enpleguaren sustapena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.214.915,94

Langabezia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.620.938,90

Etxebizitza eskuratzea eta eraikuntzaren sustapena . . . . . . . . . . . . . . . . .

587.109,09

Gizarte Segurantzaren kudeaketa eta administrazioa . . . . . . . . . . . . . . . .

5.990.123,50

Osasuna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.000.117,65

Hezkuntza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.484.280,81

Kultura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

806.759,34

Nekazaritza, arrantza eta elikadura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.403.252,30

Industria eta energia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.457.019,46

Merkataritza, turismoa eta ETEak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

982.618,81

Garraiorako diru-laguntzak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.424.067,76

Azpiegiturak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.048.971,96

Ikerketa, garapena eta berrikuntza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.425.162,27

Izaera ekonomikoa duten beste jarduketa batzuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

665.352,64

Goi-zuzendaritza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

633.570,89

Izaera orokorreko zerbitzuak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33.998.157,19

Finantza- eta zerga-administrazioa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.656.815,13

Transferentziak beste Administrazio Publiko batzuetara . . . . . . . . . . . . . .

48.816.042,45

Zor publikoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33.490.000,00

GUZTIRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

351.856.294,76

Bi. Aurreko zenbakian adierazitako erakundeen diru-sarreren egoeran, aurrekontu- ekitaldian likidatzekoak diren eskubide ekonomikoen zenbatespenak daude jasota. Finkatutako zenbatekoen banaketa, mila eurotan adierazita, honako hau da:

 

 

Kapitulu ekonomikoak

 

 

 

 

 

Erakundeak

I-VII. kapituluak

VIII. kapitulua

DIRU-SARRERAK

 

Diru-sarrera

Aktibo

 

GUZTIRA

 

ez-finantzarioak

finantzarioak

 

 

 

 

 

 

Estatua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134.238.030,09

2.773.731,00

137.011.761,09

Organismo autonomoak . . . . . . . . . . . .

32.961.781,61

563.611,42

33.525.393,03

Gizarte Segurantza. . . . . . . . . . . . . . . .

119.921.820,19

7.863.453,09

127.785.273,28

Estatu-agentziak. . . . . . . . . . . . . . . . . .

324.233,53

171.389,99

495.623,52

Lege honen 1.e) artikuluan adierazitako

 

 

 

organismoak . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

186.583,14

27.710,90

214.294,04

GUZTIRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

287.632.448,56

11.399.896,40

299.032.344,96

 

 

 

 

Hiru. Artikulu honen Bat zenbakian adierazitako erakundeen arteko barne- transferentzietarako, 30.741.856,51 mila euroko zenbatekoa osatzen duten kredituak onesten dira, erakundeen arabera honela banatuta:

Mila euro

 

 

 

Transferentziak, helburuaren arabera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lege honen

 

rentziak, jatorriaren

Estatua

Organismo

 

Gizarte

Estatu-

 

1.e) artikuluan

GUZ

arabera

autonomoak

 

Segurantza

agentziak

 

adierazitako

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

organismoak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . .

6.511.705,67

 

13.160.121,85

771.134,80

 

5.254.647,59

25.697

o autonomoak . . . . .

278.340,82

65.089,26

 

1.863,59

 

345

Mila euro

 

 

 

Transferentziak, helburuaren arabera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lege honen

 

rentziak, jatorriaren

Estatua

Organismo

 

Gizarte

Estatu-

 

1.e) artikuluan

GUZ

arabera

autonomoak

 

Segurantza

agentziak

 

adierazitako

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

organismoak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

entziak. . . . . . . . . . .

92.591,70

1.167,14

 

 

93

egurantza. . . . . . . . .

163.719,45

1.593,54

 

4.439.563,16

 

4.604

nen 1.e) artikuluan

 

 

 

 

 

 

 

 

itako organismoak . .

317,94

 

 

 

RA . . . . . . . . . . . . . .

534.969,91

6.579.555,61

 

17.599.685,01

772.998,39

 

5.254.647,59

30.741

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lau. Artikulu honetan onetsitako gastu-egoerei dagokienez azpisektoreen arteko programetan eta transferentzietan jasotako kredituak honela banatzen dira organikoki eta ekonomikoki, mila eurotan adierazita:

 

 

Kapitulu ekonomikoak

 

 

 

 

 

 

 

Erakundeak

I-VII. kapituluak

 

VIII. kapitulua

 

GASTUAK

 

Gastu

 

Aktibo

 

 

 

 

GUZTIRA

 

ez-finantzarioak

 

finantzarioak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estatua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

157.189.222,85

 

33.239.902,68

 

190.429.125,53

Organismo autonomoak . . . . . . . . . . . . . .

40.038.981,95

 

11.168,61

 

40.050.150,56

Gizarte Segurantza. . . . . . . . . . . . . . . . . .

141.266.071,63

 

4.119.240,01

 

145.385.311,64

Estatu-agentziak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.264.033,42

 

588,49

 

1.264.621,91

Lege honen 1.e) artikuluan adierazitako

 

 

 

 

 

organismoak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.467.545,47

 

1.396,16

 

5.468.941,63

GUZTIRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

345.225.855,32

 

37.372.295,95

 

382.598.151,27

 

 

 

 

 

 

Bost. Finantza-pasiboak amortizatzeko, 84.513.728,33 mila euroko zenbatekoa osatzen duten kredituak onesten dira Bat zenbakian adierazitako erakundeen gastu- egoerei buruzko IX. kapituluan. Haien banaketa, programen arabera, lege honen I. eranskinean zehazten da.

3.artikulua. Zerga-onurak.

Estatuaren tributuetan eragina duten zerga-onurak 34.498.480 mila eurokoak direla zenbatesten da. Haien antolaketa sistematikoa eranskin gisa jasotzen da, Estatuaren diru- sarreren egoeran.

4.artikulua. Lege honen 2. artikuluan onetsitako kredituak finantzatzea.

Lege honen 2. artikuluko Bat zenbakian onetsitako kredituak, guztira 351.856.294,76 mila eurokoak, honela finantzatuko dira:

a)Ekitaldian likidatu beharreko eskubide ekonomikoekin (dagozkien diru-sarreren egoeretan zehaztuta daude, eta 299.032.344,96 mila eurokoak izango direla zenbatesten da); eta

b)Lege honen V. tituluaren I. kapituluan araututako eragiketetatik sortutako zorduntze garbiarekin.

5.artikulua. Lege honen 1. artikuluko f), g), h), i) eta j) letretan adierazitako erakundeen aurrekontuak.

Bat. Onetsi egiten dira VIII. eranskinean zerrendatuta ageri diren Estatuko administrazioko sektore publikoko gainerako erakundeen aurrekontuak, aplikatzekoak diren xedapenetan jasotako kontrol-mekanismoak ezertan eragotzi gabe. Aurrekontu horietan, aipaturiko erakundeen gastuen zenbatespenak eta diru-sarreren aurreikuspenak daude jasota, bai eta finantza-egoerak ere.

Bi. Onetsi egiten dira IX. eranskinean adierazitako enpresa-erakunde publikoen eta organismo publikoen aurrekontuak, aplikatzekoak diren xedapenetan jasotako kontrol- mekanismoak ezertan eragotzi gabe. Aurrekontu horietan, aipaturiko erakundeen gastuen zenbatespenak eta diru-sarreren aurreikuspenak daude jasota, bai eta finantza-egoerak ere.

Hiru. Onetsi egiten dira gehienbat kapital publikoa duten Estatuko merkataritza- sozietateen aurrekontuak, gastuen zenbatespenak eta diru-sarreren aurreikuspenak jasotzen dituztenak, banaka aurkeztuak edo bakoitzari dagokion enpresa-taldearekin finkatuak; azken kasu horretan, aurkezpen finkatuari dagokion sozietate-zerrenda adierazi da. Aurrekoa hala izanik ere, bereiz jasotzen dira diru-laguntzak Estatuko Aurrekontu Orokorren kontura jasotzen dituzten Estatuko merkataritza-sozietateen aurrekontuak.

Lau. Onetsi egiten dira Estatuko sektore publikoko fundazioen aurrekontuak; horien gastuen zenbatespenak eta diru-sarreren aurreikuspenak X. eranskinean daude jasota.

Bost. Onetsi egiten dira XI. eranskinean zerrendatuta ageri diren nortasun juridikorik gabeko funtsen aurrekontuak, Aurrekontuei buruzko Lege Orokorraren (azaroaren 26ko 47/2003) 2.2 artikuluan aipatutakoenak, aplikatzekoak diren xedapenetan jasotako kontrol- mekanismoak ezertan eragotzi gabe. Aurrekontu horietan, aipaturiko funtsen gastuen zenbatespenak eta diru-sarreren aurreikuspenak daude jasota, bai eta finantza-egoerak ere.

6.artikulua. Espainiako Bankuaren aurrekontua.

Espainiako Bankuaren Autonomiari buruzko Legearen (ekainaren 1eko 13/1994)

4.2artikuluan xedatutakoari jarraikiz, onetsi egiten da Espainiako Bankuaren funtzionamendu-gastuen eta inbertsioen aurrekontua, eta lege honekin bat egiten du.

7.artikulua. Aurrekontuei buruzko Lege Orokorraren (azaroaren 26ko 47/2003) bederatzigarren xedapen gehigarrian adierazitako partzuergoen aurrekontua.

Aurrekontuei buruzko Lege Orokorraren (azaroaren 26ko 47/2003) bederatzigarren xedapen gehigarrian ezarritakoarekin bat, lege honi eransten zaizkio Estatuko Administrazio Publikoari atxikitako partzuergoen ustiapen- eta kapital-aurrekontuak, haren erabakimenaren mende ez daudenak, ez betetzeagatik Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko Legearen (azaroaren 26ko 30/1992) hogeigarren xedapen gehigarriaren 2. puntuko a) eta e) letrak bitartean ezarritako inguruabar bat ere.

II. KAPITULUA

Aurrekontu-kredituak aldatzeko eta betearazteko arauak

8.artikulua. Printzipio orokorrak.

Lege honen bidez baimendutako aurrekontu-kredituen aldaketak arau hauen arabera egin beharko dira 2016an:

Lehena. Aurrekontu-kredituen aldaketek lege honetan xedatutakoa bete beharko dute, bai eta Aurrekontuei buruzko Lege Orokorrak (azaroaren 26ko 47/2003) xede horretarako ezarritakoa ere, lege honek aldatzen ez dituen alderdietan.

Bigarrena. Aurrekontuen Lege Orokorraren 43. eta 44. artikuluetan ezarritako lotura- mailak edonolakoak izanda ere, aurrekontua aldatzeko akordio orok espresuki adierazi beharko du zer atal, zerbitzu edo organo publikori eragiten dion, eta, hala egokituz gero, zer programa, artikulu, kontzeptu eta azpikontzeptutan duen eragina.

Hirugarrena. Gastuaren sailkapen ekonomikoaren 40-43. eta 70-73. artikuluen artean edo horien kontura egindako kreditu-transferentziak eta libramenduak 000X «Barne- transferentziak» aurrekontu-programaren bidez gauzatu beharko dira.

9. artikulua. KREDITU LOTESLEAK.

Bat. 2016an, honako kreditu hauek lotesleak izango dira Estatuaren, organismo autonomoen, Estatu-agentzien eta beste organismo publiko batzuen aurrekontuan:

1.Aurreko ekitaldietako betebeharrei erantzuteko kontsignatutako kredituak, gastuen egoeran duten desagregazio ekonomikoaren mailarekin.

2.162.00 «Langileen prestakuntza eta hobekuntza» eta 162.04 «Gizarte-ekintza» kredituak.

Bi. 2016an, 221.09 «Diruaren eta Zerga-zigiluaren Fabrika Nazionalaren jarduerak» kreditua loteslea izango da Estatuaren, organismo autonomoen eta beste organismo publiko batzuen aurrekontuan.

Hiru. 2016an, honako kreditu hauek lotesleak izango dira:

1.16. ataleko «Barne Arazoetako Ministerioa» aurrekontuan, 16.03.132A.221.10 «Diruaren eta Zerga-zigiluaren Fabrika Nazionalari, NANaren eta pasaportearen tasen eraginez» kreditua lotesle izango da azpikontzeptu-mailan.

2.20. ataleko «Industria, Energia eta Turismo Ministerioa» aurrekontuan, kapitulu- mailan lotesleak izango dira, diru-laguntza izendunak salbu, eta gastu-egoeretan kontzeptu gisa duten espezifikazioari kalterik egin gabe, 7. kapituluan «Kapital-transferentziak» honako zerbitzu eta programa hauetarako kontsignatutako aurrekontu-kredituak: 12. zerbitzurako «Telekomunikazioen eta Informazioaren Gizartearen Estatu Idazkaritza», 467G programarako «Informazioaren Gizartearen Ikerketa eta Garapena» eta 467I programarako «Telekomunikazioen berrikuntza teknologikoa».

Zenbaki honetan ezarritako lotura-mailen babesean egindako deialdi publikoen esparruan egin beharreko ordainketa-aginduak, baldin eta xedetzat organismo autonomoak, estatu-agentziak eta lege honen 1.e) artikuluaren organismo publikoak badituzte, 000X programatik («Barne-transferentziak») egin beharko dira, eta, beharrezkoa balitz, dagozkien kreditu-transferentziak izapidetuko dira, lege honen 10.Hiru artikuluan xedatutakoaren babesean.

3.23. ataleko «Nekazaritza, Elikadura eta Ingurumen Ministerioa» aurrekontuan, kontzeptu-mailan lotesleak izango dira 23.05.452A.615 kreditua «Ingurumen-jarduketetako inbertsioak. Isurpen-eskubideen enkanteetatik eratorritako diru-sarrerekin finantzatutako jarduketak» eta 23.10.456M.602 kreditua «PIMA ADAPTA. Uraren, kosten eta biodibertsitatearen arloko lehentasunezko jarduketen plana. Isurpen-eskubideen enkanteetatik eratorritako diru-sarrerekin finantzatutako jarduketak».

4.26. ataleko «Osasun, Gizarte Zerbitzu eta Berdintasun Ministerioa» aurrekontuan, azpikontzeptu-mailan lotesle izango da 26.18.231A.227.11 kreditua «Droga-trafikoarekin lotutako delituak prebenitzeko, ikertzeko, jazartzeko eta zigortzeko jardueretarako, eta maiatzaren 29ko 17/2003 Legeak adierazitako gainerako xedeetarako».

5.27. ataleko «Ekonomia eta Lehiakortasun Ministerioa» aurrekontuan, kapitulu- mailan lotesleak izango dira, diru-laguntza izendunak salbu, eta gastu-egoeretan kontzeptu gisa duten espezifikazioa gorabehera, 7. kapituluan «Kapital-transferentziak» honako zerbitzu eta programa hauetarako kontsignatutako aurrekontu-kredituak: 13. zerbitzua «Ikerketa Zientifiko eta Teknikoko Zuzendaritza Nagusia», 463B programa «Ikerketa zientifikoa eta teknikoa sustatzea eta koordinatzea», 14. zerbitzua «Berrikuntzarako eta Lehiakortasunerako Zuzendaritza Nagusia», 467C programa «Ikerketa eta garapen teknologiko-industriala».

27.104 organismoaren «Nekazaritzako eta Elikagaigintzako Ikerketaren eta Teknologiaren Institutu Nazionala» aurrekontuan, kapitulu-mailan lotesleak izango dira, diru-laguntza izendunak salbu, eta gastu-egoeretan kontzeptu gisa duten espezifikazioa gorabehera, 7. kapituluan «Kapital-transferentziak» 467D programarako «Nekazaritzako ikerketa eta esperimentazioa» kontsignatutako aurrekontu-kredituak.

27.107 «Carlos III.a Osasun Institutua» organismoaren aurrekontuan, kapitulu-mailan lotesleak izango dira, diru-laguntza izendunak salbu, eta gastu-egoeretan kontzeptu gisa duten espezifikazioa gorabehera, 7. kapituluan «Kapital-transferentziak» 465A programarako «Osasun-ikerketa» kontsignatutako aurrekontu-kredituak.

Zenbaki honetan ezarritako lotura-mailen babesean egindako deialdi publikoen esparruan egin beharreko ordainketa-aginduak, baldin eta xedetzat organismo autonomoak, estatu-agentziak eta lege honen 1.e) artikuluan jasotako organismo publikoak badituzte, 000X programatik «Barne-transferentziak» egin beharko dira, eta, beharrezkoa balitz, dagozkien kreditu-transferentziak izapidetuko dira.

10.artikulua. Aurrekontu-aldaketen arloko eskumen espezifikoak.

Bat. 2016an, Ogasuneko eta Administrazio Publikoetako ministroak eskumen espezifiko hauek izango ditu aurrekontu-aldaketen arloan:

1.Lege honen 9. artikuluaren Bi, Hiru.1 eta Hiru.3 zenbakietan jasotako kredituetan eragina duten transferentziak baimentzea.

2.26.18.231A.227.11 kredituaren kontura «Droga-trafikoarekin lotutako delituak prebenitzeko, ikertzeko, jazartzeko eta zigortzeko jardueretarako, eta maiatzaren 29ko 17/2003 Legeak adierazitako gainerako xedeetarako» egin beharreko transferentziak baimentzea, beste Ministerio-sail batzuetara bideratzen direnean.

3.4. kapituluan «Transferentzia arruntak» eta 7. kapituluan «Kapital-transferentziak» kontzeptu berriak sortzen dituzten kreditu-sortzeak baimentzea, bai eta gainerako kapituluetan ere, sailkapen ekonomikoa zehazten duten kodeetan aldez aurretik ageri ez badira.

4.Ministerio-sail desberdinetako zerbitzu edo organismo autonomoen artean kreditu- transferentziak baimentzea, baldin eta beharrezkoa bada Ikerketa Zientifiko eta Teknikorako Funts Nazionaleko kredituak banatzeko.

5.Ministerioko sail desberdinetako zerbitzu edo organismo autonomoen artean kreditu-transferentziak baimentzea, baldin eta beharrezkoa bada langileak edo lanpostuak modu eraginkorrean berriro banatzeko, esleitzeko edo haien mugikortasunerako, Estatuko Administrazio Orokorrean diharduten langileen sarbiderako, lanpostuen hornikuntzarako eta administrazio bereko funtzionario zibilen lanbide-sustapenerako Erregelamendu Orokorraren (martxoaren 10eko 364/1995 Errege Dekretuak onetsia) III. tituluaren IV. kapituluan xedatutako kasuetan, bai eta Estatuko Administrazio Orokorreko lan-kontratudun langileen nahitaezko mugikortasuna eraginkorra izan dadin ere, aplikatzekoa zaien araudiaren arabera.

6.Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoaren aurrekontuan kreditu-aldaketak baimentzea, aldaketa horrek II. eranskineko Bigarrena.Zortzi puntuan organismo autonomo horretarako zehaztutako kredituei eragiten badie.

7.Organismo autonomoen aurrekontuan kreditu-sortzeak baimentzea, dena delako organismo autonomoaren jarduketak finantzatzeari legez atxikitako Estatuko diru- sarrerengatik.

Bi. 2016an, Defentsako ministroak izango du Aurrekontuei buruzko Lege Orokorraren (azaroaren 26ko 47/2003) 53.2.b) artikuluan jasotako kreditu-sortzeak baimentzeko eskumena, farmaziako produktuen salmentek edo ospitale-zerbitzuak emateak eragindako diru-sarreren ondorio direnean, eta behar bezala baimendutako elikagaiak zein erregaiak hornitu edo janari-prestazioak edota NATOko herrialdeetako armadei eginiko zerbitzu- prestazioak egiteak eragindako diru-sarreren ondorio, Indar Armatuetako Zaldi Hazkuntza atalak egindako zerbitzuen eta salmenten prestazioek eragindakoen ondorio direnean.

Hiru. 2016an, Osasuneko, Gizarte Zerbitzuetako eta Berdintasuneko ministroak izango du Aurrekontuei buruzko Lege Orokorraren (azaroaren 26ko 47/2003) 53.2.b) artikuluan xedatutako kreditu-sortzeak baimentzeko eskumena, kreditu horiek Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginak (ekainaren 20ko 1/1994 Legegintzako Errege Dekretuak onetsia) hogeita bigarren xedapen gehigarrian adierazitako diru-sarreren ondorio direnean.

Gizarte Segurantzari buruzko Lege Orokorraren testu bateginaren hogeita bigarren xedapen gehigarrian aipatutako diru-sarreren bilketaren ondorioz kreditua sortuz gero Estatuak Gizarte Segurantzari egindako transferentziek Osasun Kudeaketarako Institutu Nazionalaren gastu-aurrekontuan izan ditzaketen ondorioak adieraztearren, Osasuneko, Gizarte Zerbitzuetako eta Berdintasuneko ministroak baimena eman ahal izango du erakunde horren gastu-aurrekontuan behar diren kreditu-handitzeak egiteko.

Aurreko lerrokadan adierazitako aurrekontu-aldaketak, baimendu ondoren, Ogasunaren eta Administrazio Publikoen Ministerioko Aurrekontuen Zuzendaritza Nagusiari igorriko zaizkio, jakinaren gainean egon dadin.

Lau. 2016an, Ekonomiako eta Lehiakortasuneko ministroak eskumen espezifiko hauek izango ditu aurrekontu-aldaketen arloan:

Bere saileko aurrekontuan, azpisektoreen arteko transferentzia arruntei eta kapital- transferentziei eragiten dieten kreditu-transferentziak baimentzea, transferentzia horiek organismo publikoei deialdi publikoen bidez laguntzak ematearen ondorio direnean, eta 463B programaren bidez («Ikerketa zientifikoa eta teknikoa sustatzea eta koordinatzea») nahiz 467C programaren bidez («Ikerketa eta garapen teknologiko-industriala») finantzatzen direnean.

Bost. 2016an, Carlos III.a Osasun Institutuko zuzendariak izango du aipatutako organismoaren aurrekontuan azpisektoreen arteko transferentzia arruntei eta kapital- transferentziei eragiten dieten kreditu-transferentziak baimentzeko eskumena, transferentzia horiek organismo publikoei deialdi publikoen esparruan laguntzak ematearen ondorio direnean, eta 465 A Programaren bidez («Osasun-ikerketa») finantzatzen direnean.

Sei. 2016an, lege honen 1. artikuluaren e) letran zehaztutako organismo publikoen aurrekontuetan kreditu-aldaketak egiteko, Estatuko aurrekontuetan aplikatu beharreko prozedura bera ezarri beharko da, baldin eta organismo horiek Estatuko gastu- aurrekontuaren kontura finantzatzen badira.

Zazpi. Gobernuak, bere Aurrekontu Bulegoaren bidez, artikulu honetan aipatutako transferentzia guztiei buruzko informazioa igorriko die Gorte Nagusiei hiru hilean behin, eragindako partidak, zenbatekoa eta xedea zehaztuta. Bulegoak diputatuen, senatarien eta parlamentu-batzordeen esku jarriko du dokumentazio hori.

11.artikulua. Aurrekontu-mugak.

Bat. Aurrekontuei buruzko Lege Orokorraren (azaroaren 26ko 47/2003) 52.1.a) artikuluan kapital-eragiketetatik eragiketa arruntetara kreditu-transferentziak egiteko adierazitako mugak ez dira aplikatuko honako transferentzia hauetan:

a)Ezbeharrek, hondamendiek eta lege-mailako arauen bidez adierazitako beste premiazko gertaera batzuek eragindako beharrei erantzuteko beharrezko diren transferentzietan.

b)Ikerketa Zientifiko eta Teknikorako Funts Nazionaleko kredituak banatzeko beharrezko diren transferentzietan.

c)Defentsako Etxebizitza, Azpiegitura eta Ekipamendu Institutuaren aurrekontuan bidezko diren transferentzietan, Estatuan Indar Armatuen eragiketa- eta inbertsio-beharrei erantzuteko funtsak sartzeko.

Bi. Aurrekontuei buruzko Lege Orokorraren (azaroaren 26ko 47/2003) 52.1.b) artikuluan adierazitako mugak ez dira aplikatuko transferentziak lege honen 10.Bat artikuluaren 2., 4. eta 5. zenbakietan adierazitako baimenaz baliatuz egiten direnean.

Hiru. 2016an, errendimendua sustatzeko kredituen gehikuntza dakarten kredituak sortzeko, baldin eta horiek baimentzeko eskumena ez baldin badagokio Ogasuneko eta Administrazio Publikoetako ministroari, sail horren aldeko txostena beharko da aldez aurretik.

Lau. 2016an, Aurrekontuei buruzko Lege Orokorraren (azaroaren 26ko 47/2003) 50. artikuluan jasotako mugak ez dira aplikatuko honako aurrekontu-aplikazio hauetan egiten diren kreditu-gehikuntzak finantzatzeari dagokionez: 27.04.923O.351 aurrekontu- aplikazioan «Altxorrak emandako abaletan arriskuak estaltzea, aurreko ekitaldietako arriskuak barne», eta 27.04.923O.355 aurrekontu-aplikazioan «Altxorraren aurrean abalak betearaztearen ondoriozko konpentsazioak», baldin eta honako arau hauetan jasotako finantza-neurrien ondorio badira: urriaren 13ko 7/2008 Errege Lege Dekretuan, Euroguneko Herrialdeen Itunpeko Ekintza Planari lotutako Ekonomia eta Finantza Arloko Neurri Urgenteei buruzkoan; Sektore Elektrikoari buruzko Legearen (azaroaren 27ko 54/1997) hogeita batgarren xedapen gehigarrian; Bankuak berregituratzeko eta kreditu-erakundeen bitarteko propioak indartzeko Errege Lege Dekretuaren (ekainaren 26ko 9/2009) bigarren xedapen gehigarrian; maiatzaren 28ko 9/2010 Errege Lege Dekretuaren artikulu bakarrean, non Estatuko Administrazio Orokorrari baimena ematen zaion finantzaketa-eragiketa jakin batzuetarako abalak eman ditzan, finantzak egonkortzeko Europako mekanismoaren esparruan; 2011rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko Legearen (abenduaren 22ko 39/2010) 49. artikuluaren Bi.b) zenbakian; 2012rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko Legearen (ekainaren 29ko 2/2012) 52. artikuluaren Bi.e) zenbakian, eta 2013rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko Legearen (abenduaren 27ko 17/2012) 54. artikuluaren Bi.b) zenbakian.

Bost. Gobernuak, hiru hilean behin, bere Aurrekontu Bulegoaren bidez, epe horretan egindako kreditu-aldaketen berri emango die Gorte Nagusiei, artikulu honetan xedatutakoa betetzen dela jakinarazteko. Bulegoak diputatuen, senatarien eta parlamentu-batzordeen esku jarriko du dokumentazio hori.

12.artikulua. Kredituak zabaltzea eta eranstea.

Bat. Aurrekontuei buruzko Lege Orokorraren (azaroaren 26ko 47/2003) 54. artikuluan xedatutakoaren ondoreetarako, lege honen II. eranskinean adierazitako kredituak joko dira zabalgarritzat.

Bi. Aurrekontuei buruzko Lege Orokorraren (azaroaren 26ko 47/2003) 58.a) artikuluan xedatutakoaren ondoreetarako, lege honen VII. eranskinean adierazitako geldikinak 2016ko ekitaldiko kredituei erantsi ahal izango zaizkie.

III. KAPITULUA

Gizarte Segurantza

13.artikulua. Gizarte Segurantza.

Bat. Osasun-laguntzaren finantzaketa, Osasun Kudeaketarako Institutu Nazionalaren aurrekontuaren bidez, Estatuaren bi xede-ekarpenen bidez egingo da: bata, eragiketa arruntak egiteko, 223.123,59 mila eurokoa, eta bestea, kapital-eragiketak egiteko, 10.141,18 mila eurokoa; halaber, erakunde horri lotutako beste edozein diru-sarreraren bidez, 1.097,46 mila eurokoa izatea kalkulatu dena.

Bi. Estatuak 7.409.936,20 mila euroko ekarpena egiten dio Gizarte Segurantzako sistemari, sistema horretako pentsioak gutxienekora iristeko osagarriak finantzatzeko.

Pentsioak gutxienekora iristeko osagarriak finantzatzeko kreditu hori betearazteko erritmoa Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiaren finantza-beharretara egokituko da, bai eta Estatuaren aurrekontua betearaztetik eratorritako beharretara ere; horretarako, Ogasunaren eta Administrazio Publikoen Ministerioak aldeko txosten bat egin beharko du ordain-agindu bakoitzeko.

Hiru. Adinduen eta Gizarte Zerbitzuen Institutuaren aurrekontua Estatuaren ekarpenen bidez finantzatuko da 2016ko ekitaldian: eragiketa arruntak egiteko, 3.846.987,84 mila euro, eta kapital-eragiketak egiteko 6.125,00 mila euro, eta erakunde horri lotutako beste edozein diru-sarrera, 56.860,19 mila eurokoa izatea kalkulatu dena.

Lau. Itsasoko Gizarte Institutuaren kotizaziopekoa ez den osasun-laguntza finantzatzeko, Estatuak bi ekarpen egingo ditu; bata, eragiketa arruntetarako, 2.855,00 mila eurokoa, eta bestea, kapital-eragiketetarako, 20,00 mila eurokoa. Halaber, Estatuaren ekarpenaren bidez finantzatuko dira Institutu horren gizarte-zerbitzuak, 13.555,01 mila euroko transferentzia arrunt baten bidez, eta kapital-eragiketetarako 1.100,00 mila euroko transferentzia baten bidez.

II. TITULUA

Aurrekontu-kudeaketa

I. KAPITULUA

Irakaskuntzako aurrekontuen kudeaketa

14.artikulua. Ikastetxe itunduak sostengatzeko funts publikoak banatzeko modulu ekonomikoa.

Bat. Eskola-unitate bakoitzeko modulu ekonomikoaren zenbatekoa, ikastetxe itunduak sostengatzeko 2016ko funts publikoen zenbateko globala banatzeko, lege honen IV. eranskinean finkatutakoa da, Hezkuntzari buruzko Lege Organikoaren (maiatzaren 3ko 2/2006) 117. artikuluaren bigarren eta hirugarren zenbakietan eta hogeita zazpigarren xedapen gehigarrian ezarritakoaren arabera.

116.1artikuluan xedatutakoa betetzeko, Hezkuntzari buruzko Lege Organikoaren (maiatzaren 3ko 2/2006) 15.2 artikuluan adierazitakoarekin lotuta, Haur Hezkuntzako irakaskuntzetan itundutako unitateak IV. eranskinean zehaztutako modulu ekonomikoen arabera finantzatuko dira.

Erdi-mailako eta goi-mailako prestakuntza-zikloak IV. eranskinean zehaztutako modulu ekonomikoen arabera finantzatuko dira. Eskola-unitate bakoitzeko 30 ikasletik beherako ratioa izateko baimena duten lanbide-heziketako unitate itunduen beste gastu batzuetarako partidan, 0,015eko koefiziente murriztailea aplikatuko da dagokion baimenean gehieneko ikasle-kopurutik kentzen den ikasle bakoitzeko.

Erdi-mailako eta goi-mailako heziketa-zikloetan, Lantokiko Prestakuntzaren finantzaketa, ikasleen praktiken garapenean enpresek parte hartzeari dagokionez, ikastetxe publikoetarako ezarrita dagoen bezala egingo da.

Oinarrizko Lanbide Heziketako zikloak IV. eranskinean ezarritako modulu ekonomikoaren arabera finantzatuko dira. Oinarrizko Lanbide Heziketako zikloetako itunek izaera orokorra izango dute, Hezkuntzari buruzko Lege Organikoaren (maiatzaren 3ko 2/2006) 116.6 artikuluan ezarritakoaren arabera –Hezkuntzaren Kalitatea Hobetzeko Lege Organikoaren (abenduaren 9ko 8/2013) hirurogeita hamargarren zenbakiak aldatu egin zuen artikulu hori–.

Oinarrizko Lanbide Heziketako zikloen lehen maila 2015/2016 ikasturtean ezarriko da. Ikasturte horretan, desagertu egingo da Hasierako Lanbide Kualifikazio Programen eskaintza, hala xedatzen baitu abenduaren 9ko 8/2013 Lege Organikoaren azken xedapenetatik bosgarrenaren 4 puntuak.

Halaber, Batxilergoko irakaskuntza ematen duten unitate itunduak lege honen IV. eranskinean zehaztutako modulu ekonomikoaren arabera finantzatuko dira.

Autonomia-erkidegoek egokitu egin ahalko dituzte aipaturiko eranskinean ezarritako moduluak, irakaskuntza bakoitzerako ezarritako curriculumaren eskakizunak aintzat hartuta, baldin eta ez badira murrizten modulu horien zenbatekoak, lege honetan finkatutako kopuru bereizietan.

Irakasleen ordainsariak 2016ko urtarrilaren 1etik aurrera izango dira eraginkor, edozein dela ere funts publikoekin guztiz edo partzialki sostengatuko Irakaskuntza Pribatuko enpresen hitzarmen kolektiboak sinatzen diren eguna –ikastetxe itunduetan hezkuntza- maila bakoitzari aplikatu beharreko hitzarmen kolektiboak–. Administrazioak konturako ordainketak onartu ahal izango ditu, dagokion hitzarmen kolektiboa sinatzen den arte; betiere, enpresaburuen elkarte guztiek espresuki eta batera eskatzen badute, eta aipatutako hitzarmen kolektiboak negoziatzen dituzten sindikatuei kontsulta eginda; konturako ordainketa horiek 2016ko urtarrilaren 1etik aurrera izango dituzte ondoreak. «Beste gastu batzuk» moduluaren osagaiak 2016ko urtarrilaren 1etik aurrera izango ditu ondoreak.

Administrazioak zuzenean ordainduko ditu irakasleen soldatetarako zehaztutako zenbatekoak, gizarte-kargak barne, edozein dela ere irakasleen eta dagokion ikastetxearen titularraren arteko lan-harremana. «Gastu aldakorrak» osatzen dituzten zenbatekoen banaketa egiteko, itunen araubidea erregulatzeko xedapenetan ezarritakoa beteko da.

«Beste gastu batzuk» zenbatekoa hilero ordainduko da, eta ikastetxeek, dagokion ekitaldi ekonomikoa amaitzean, ikastetxeko irakaskuntza itundu guztientzat batera justifikatu ahal izango dute haren aplikazioa. Erdi-mailako eta goi-mailako prestakuntza- zikloetan, ziklo horiek 1.300 edo 1.400 orduko iraupena baldin badute, hezkuntza- administrazioek erabaki ahal izango dute bigarren mailako beste gastu batzuen partida, IV. eranskineko moduluan zehaztutakoa, lehenengo mailakoarekin batera ordaintzea, baina zenbateko globala handitu gabe.

Bi. Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako maila guztietan unitate itunduak dituzten ikastetxeei finantzaketa emango zaie Hezkuntzari buruzko Lege Organikoak (maiatzaren 3ko 2/2006) 22.3 artikuluan adierazitako hezkuntza-orientazioko zerbitzuetarako. Zuzkidura hori kalkulatzeko, eginkizun horiek betetzeko profesional baten lanaldi osoa hartuko da oinarritzat, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 25 unitate itunduko. Horrenbestez, ikastetxe itunduek profesional horri dagokion lanaldia jasotzeko eskubidea izango dute, itunduta duten Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako unitate kopuruaren arabera. Hezkuntza-administrazioek, beren eskumenen eremuan, eta xedagarri duten aurrekontuaren arabera, handitu egin ahal izango dute hezkuntza-orientazioko zerbitzuen finantzaketa.

Hiru. Hezkuntza-administrazioek, beren eskumenen eremuan, itunaren xede den maila bakoitzean indarrean dagoen ikasketa-plana emateko irakasle/unitate itundu harreman egokiak finkatu ahal izango dituzte; horiek kalkulatzeko, astean hogeita bost irakastordu dituen irakaslearen lanaldia hartuko da oinarritzat.

Administrazioak ez du onartuko ez ordainsarien gorakadarik, ez orduen murrizketarik, ez beste inolako egoerarik, halakoen ondorioz IV. eranskineko modulu ekonomikoetan aurreikusitakoa gainditzen bada.

Halaber, Administrazioak ez du onartuko hitzarmen kolektiboan finkatutako ordainsari- gorakadarik, irakaskuntza-maila desberdinetako irakaskuntza publikoko irakasleentzat xedatutako portzentajea baino handiagoa izanez gero, non eta Administrazioak ez duen berariaz baiesten eta horretarako aurrekontu-izendapena egiten, Hezkuntzaren Lege Organikoak (maiatzaren 3ko 2/2006) 117.4 artikuluan adierazitako pixkanakako parekatzearen mesedetan.

Lau. Hezkuntza-administrazioek, beren eskumenen eremuan, handitu egin ahal izango dituzte ikastetxe itunduetako irakasle/unitate erlazioak, lege hau indarrean jarri bitartean hartutako birkokatze-neurriek eragindako irakasleen guztirako kopuruaren arabera, ordainketa eskuordetuko nominan baldin badaude, eta irakasle-taldeen mailaz mailako indartzea helburu hartuta. Hori guztia hala izanik ere, unitate-aldaketak egin ahal izango dira ikastetxe itunduetan, hezkuntza-itunen alorrean indarrean dagoen araudiaren ondorioz.

Bost. Ikastetxe itunduei konpentsazio ekonomiko eta profesionalak emango zaizkie, Hezkuntzari buruzko Lege Organikoak (maiatzaren 3ko 2/2006) 117.3 artikuluan adierazitako zuzendaritza-funtzioa gauzatzeko.

Sei. Irakaskuntza arautuetan, gehienez ere zenbateko hauek jaso ahal izango dituzte ikastetxeek ikasleengandik, derrigorrezkoak ez diren irakaskuntza-mailetarako sinatutako itun berezien araubiderako esleitutako funts publikoen bidezko finantzaketaren osagarri:

a)Goi-mailako prestakuntza-zikloetan: ikasle bakoitzeko, hilean 18 eta 36 euro artean, hamar hilabetez, 2016ko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra bitartean.

b)Batxilergoan: ikasle bakoitzeko, hilean 18 eta 36 euro artean, hamar hilabetez, 2016ko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra bitartean.

Ikastetxeek ikasleei zenbateko horiek kobratzearen ondorioz lortutako finantzaketa Administrazioak «Beste gastu batzuk» finantzatzeko zuzenean emandako zenbatekoaren osagarri izango da.

2015ean kuota horiek baino handiagoak jasotzeko baimena zeukaten ikastetxeek zenbateko horiek jasotzen jarraitu ahal izango dute 2016an.

Administrazioak emandako zenbatekoa ezin izango da txikiagoa izan IV. eranskinean zehaztutako modulu ekonomikoetako «Beste gastu batzuk» osagaiari 3.606,08 euro kenduta geratzen den kopurua baino. Hezkuntza-administrazio eskudunek beharrezkoa den araudia ezarri ahal izango dute, horri dagokionez.

Zazpi. Irakaskuntza itunduaren finantzaketa Ceutan eta Melillan: maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoak 117.3 artikuluan ezarritakoari jarraikiz, ikastetxeek zuzendaritza- taldeak izan ditzaten, eta, lege organiko horren beraren 22.3 artikuluan adierazitako hezkuntza-orientazioko zerbitzuen finantzaketa handitzearren, funtzio horietarako profesional egoki baten lanaldi osoaren baliokidea oinarri hartuta, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 16 unitate itunduko, Ceutako eta Melillako lurralde-eremuko eskola-unitate bakoitzeko modulu ekonomikoaren zenbatekoa lege honen V. eranskinean zehaztutakoa izango da.

15.artikulua. Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionaleko (UNED) langileen kostuak baimentzea.

Unibertsitateei buruzko Lege Organikoak (abenduaren 21eko 6/2001) lehenengo xedapen gehigarrian adierazitakoari jarraikiz, eta lege honen III. tituluan ezarritakoari lotuta, baimendu egiten dira Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionaleko (UNED) irakasleen (funtzionarioak eta kontratudunak) eta administrazioko nahiz zerbitzuetako langileen (funtzionarioak eta kontratu finkoa dutenak) kostuak 2016rako, lege honen IV. eranskinean kontsignatutako zenbatekoetan.

II. KAPITULUA

Osasunaren eta gizarte-zerbitzuen aurrekontu-kudeaketa

16.artikulua. Osasun Kudeaketarako Institutu Nazionalaren eta Adinduen eta Gizarte Zerbitzuen Institutuaren aurrekontu-aldaketen arloko eskumen espezifikoak.

Ogasuneko eta Administrazio Publikoetako ministroak izango du eskumena Osasun Kudeaketarako Institutu Nazionalaren nahiz Adinduen eta Gizarte Zerbitzuen Institutuaren aurrekontuetan honako aldaketa hauek baimentzeko:

Bat. Langile-gastuetan edota Aurrekontuen Lege Orokorraren 44. artikuluko Bi zenbakian adierazitako gainerako aurrekontu-kredituetan eragina duten kreditu- transferentziak.

Bi. Aurrekontuen Lege Orokorraren 58. artikuluan araututako geldikin-eransketak.

17.artikulua. Diruzaintzako geldikinak Adinduen eta Gizarte Zerbitzuen Institutuaren aurrekontuan aplikatzea.

Urte bakoitzeko abenduaren 31n Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusian Adinduen eta Gizarte Zerbitzuen Institutuaren alde dauden geldikinak Adinduen eta Gizarte Zerbitzuen Institutuaren gastu-aurrekontua finantzatzera bideratu ahal izango dira. Hurrengo ekitaldian egin daitezkeen aldaketak finantzatzeko ere erabili ahal izango dira.

Nolanahi ere, Estatuak 2015eko kotizazio gabeko erretiro- eta baliaezintasun-pentsioak finantzatzean dauden geldikinen ondorioz sor litezkeen diruzaintzako geldikinak, Gizarte Segurantzaren Kontu Hartzailetza Nagusiak ziurtatuak, kotizazio gabeko erretiro- eta baliaezintasun-pentsioei erantzuteko kredituetan gerta litezkeen gabeziak finantzatzeko baino ezin izango dira aplikatu 2016an.

III. KAPITULUA

Aurrekontu-kudeaketarako beste arau batzuk

18.artikulua. Zerga Administrazioko Estatu Agentzia.

Bat. Zerga-bilketaren likidazio- eta kudeaketa-egintzetatik edota Zerga Administrazioko Estatu Agentziak erabakitako edo emandako beste administrazio-egintza batzuetatik 2016an lortutako bilketa gordinaren partaidetza-portzentajea 100eko 5ekoa izango da.

Bi. Abenduaren 27ko 31/1990 Legearen 103. artikuluaren bost.b) puntuaren laugarren lerrokadan xedatutakoaren ondoreetarako, aipatutako partaidetzaren ondorioz Zerga Administrazioko Estatu Agentziaren baliabide-aldakuntza Ogasuneko eta Administrazio Publikoetako ministroak baimendu beharreko kreditu-sortzearen bidez gauzatuko da. Haren zenbatekoa kalkulatzeko, aurreko puntuan adierazitako portzentajea aplikatuko da.

Hiru. Zerga-bilketaren likidazio- eta kudeaketa-egintzetatik edota Zerga Administrazioko Estatu Agentziak erabakitako beste administrazio-egintza batzuetatik sortutako bilketak, 2015eko abenduko Estatuaren Diru-sarreren Aurrekontuari aplikatuta, kreditua sortu ahal izango du 2016rako Estatuko Aurrekontuko kontzeptu berean edo baliokide batean, artikulu honen Bat zenbakian ezarritako portzentajean, 1993ko martxoaren 4ko Aginduan xedatutako prozedurari jarraikiz. Agindu horrek 1993rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko Legearen (abenduaren 29ko 39/1992) 97. artikulua garatzen du.

III. TITULUA

Langile-gastuak

I. KAPITULUA

Sektore publikoaren zerbitzurako langileen gastuak

19.artikulua. Jarduera ekonomikoaren plangintza orokorraren oinarriak eta koordinazioa, sektore publikoaren zerbitzurako langileen gastuen alorrean.

Bat. Kapitulu honetan xedatutakoaren ondoreetarako, honako hauek osatzen dute sektore publikoa:

a)Estatuko Administrazio Orokorrak, bere erakunde autonomoek, Estatu-agentziek eta haren eskumeneko unibertsitateek.

b)Autonomia-erkidegoetako administrazioek, beren mendeko erakundeek eta haien eskumeneko unibertsitateek.

c)Toki-korporazioek eta haien mendeko erakundeek.

d)Gizarte Segurantzako erakunde kudeatzaileek eta zerbitzu erkideek.

e)Estatuko organo konstituzionalek, Konstituzioaren 72.1 artikuluan xedatutakoari kalterik egin gabe.

f)Merkataritza-sozietate publikoek; hots, artikulu honetan adierazitako administrazioen eta erakundeen aldetik ehuneko 50 baino gehiagoko partaidetza dutenak haien kapital sozialean, zuzenean edo zeharka.

g)Enpresa-erakunde publikoek eta Estatuko, autonomia-erkidegoko eta tokiko sektore publikoko gainerako organismo publikoek eta erakundeek.

h)Sektore publikoko fundazioek eta sektore publikoa osatzen duten Administrazio nahiz erakundeen gehiengo partaidetza duten partzuergoek.

i)Espainiako Bankuak, Espainiako Bankuaren Autonomiari buruzko Legeak (ekainaren 1eko 13/1994) xedatutako baldintzetan.

j)Banku Berregituraketa Ordenaturako Funtsa (FROB).

Bi. 2016an, sektore publikoaren zerbitzurako langileen ordainsariek ezin izango dute ehuneko 1etik gorako gorakadarik izan 2015eko abenduaren 31n indarrean zeudenekiko, alderatutako bi aldiak homogeneoak izanik, bai langile-kopuruari, bai antzinatasunari erreparatuta.

Hiru. 2016ko ekitaldian, artikulu honen Bat zenbakian adierazitako Administrazio, erakunde eta sozietateek ezingo dute pentsio-planetarako nahiz enplegu-planetarako ekarpenik egin, ez eta erretiroa estaltzen duten aseguru kolektiboen kontraturik ere.

Aurreko lerrokadan xedatutakoa gorabehera, eta, betiere, erreferentziako Administrazioan soldata-masa igotzen ez bada, lege honetan xedatutako moduan, aipatutako Administrazio, erakunde eta sozietateek aseguru kolektiboko kontratuak egin ahal izango dituzte, erretiroaz bestelako gertakariak estaltzen dituztenean. Halaber, Administrazio horretako soldata-masa igotzen ez bada, lege honetan xedatutako moduan, ekarpenak egin ahal izango dituzte pentsio-planetara, enplegu-planetara edo erretiro- gertakaria estaltzen duten aseguru kolektiboko kontratuetara; betiere, plan edo aseguru- kontratu horiek 2011ko abenduaren 31 baino lehen izenpetu badira.

Lau. Lan-kontratudun langileen soldata-masa artikulu honen Bi zenbakian aurreikusitako gehieneko portzentajean igoko da; soldata-masa hori honako hauek osatzen dute: soldatako eta soldataz kanpoko ordainsariek, eta langile horiek 2015ean eragindako gizarte-ekintzako gastuek, alderatutako bi aldiak homogeneoak izanik.

Nolanahi ere, honako hauek salbuespen izango dira:

a)Gizarte Segurantzaren prestazioak eta kalte-ordainak.

b)Enplegatzaileak Gizarte Segurantzako sistemara egindako kotizazioak.

c)Lekualdatzeei, etendurei edo kaleratzeei dagozkien kalte-ordainak.

d)Langileak egindako gastuengatiko kalte-ordainak edo ordezteak.

Bost. 1. Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren 76. artikuluan zehaztutakoaren mende dauden funtzionarioek honako zenbateko hauek jasoko dituzte soldata eta hirurteko gisa, 2016ko urtarriletik abendura arteko nomina arruntetan, hamabi hilabete-saritan; betiere, funtzionario horiek abuztuaren 2ko 30/1984 Legearen aplikazio- eremuan jasota badaude, aipatutako Oinarrizko Estatutuaren azken xedapenetatik laugarrenean edo berau garatzeko emandako Funtzio Publikoaren Legeetan xedatutako moduan:

Taldea/Azpitaldea, 7/2007 Legean

Soldata

Hirurtekoak

(euroak)

(euroak)

 

 

 

 

A1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.441,80

516,96

A2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.622,84

421,44

B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.159,92

369,96

C1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.726,76

318,96

C2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.263,00

216,96

E (30/1984 Legea) eta profesionalen multzoak (7/2007 Legea) . .

6.647,52

163,32

 

 

 

2.Aurreko puntuan adierazitako funtzionarioek honako zenbateko hauek jasoko dituzte 2016ko ekaineko eta abenduko aparteko ordainsari bakoitzean, soldata eta hirurteko gisa:

Taldea/Azpitaldea, 7/2007 Legean

Soldata (euroak)

Hirurtekoak

(euroak)

 

 

 

 

 

A1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

691,21

26,58

A2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

706,38

25,61

B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

731,75

26,65

C1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

628,53

22,96

C2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

599,73

17,91

E (30/1984 Legea) eta profesionalen multzoak (7/2007 Legea) . .

553,96

13,61

 

 

 

Sei. Aurreko zenbakian xedatutakoaren helburuetarako, funtzionario publikoek jaso beharreko ordainsariak, 2007rako Estatuko Aurrekontu Orokorren Legea onetsi arte, Funtzio Publikoaren Erreformarako Neurriei buruzko Legeak (abuztuaren 2ko 30/1984)

25.artikuluan xedatutako titulazio-taldeen arabera erabakitzen ziren. Harrezkero, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren Legearen (apirilaren 12ko 7/2007)

76.artikuluan eta hirugarren xedapen iragankorrean ezarritako lanbide-sailkapeneko talde eta azpitaldeak hartzen dira oinarri, lege honen bidez egindako aldaketekin. Bi sailkapen- sistema horien arteko baliokidetasunak hauek dira:

A taldea (30/1984 Legea): A1 azpitaldea (7/2007 Legea).

B taldea (30/1984 Legea): A2 azpitaldea (7/2007 Legea).

C taldea (30/1984 Legea): C1 azpitaldea (7/2007 Legea).

D taldea (30/1984 Legea): C2 azpitaldea (7/2007 Legea).

E taldea (30/1984 Legea): Profesionalen multzoak (7/2007 Legea).

Zazpi. Aurreko zenbakietan xedatutakoa gorabehera, ohiz kanpoko kasuetan egokitzapenak egin ahalko dira ordainsarietan, beharrezko direnean lanpostuen edukiagatik, programa bakoitzari esleitutako langile kopuruen aldaketagatik, edo programarako finkatutako helburuen lortze-mailagatik.

Zortzi. Ordainsarietan Bi zenbakian zehaztutako igoerak baino gorakada handiagoak eragiten dituzten akordio, hitzarmen edo itunak egokitu egin beharko dira, eta egokitzapen horren kontrakoak diren klausulak ez dira aplikatuko.

Bederatzi. Lege honetan ordainsariei aipamena egiten zaien guztietan, ordainsari osoei egiten zaie.

Hamar. Artikulu honetan ezarritako mugak sektore publikoko langileen merkataritza- kontratuen ordainsariei aplikatuko zaizkie.

Hamaika. Artikulu honek oinarrizko izaera du, eta Konstituzioaren 149.1.13 eta 156.1 artikuluen babesean emana dago. Hiru zenbakia, gainera, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren Legeak (apirilaren 12ko 7/2007) 29. artikuluan xedatutakoa betez onartu da.

20.artikulua. Enplegu Publikoaren Eskaintza edo langile-beharrari erantzuteko antzeko kudeaketa-tresna.

Bat. 1. 2016ko ekitaldian, aurreko artikuluan mugatutako sektore publikoan langile berriak sartu ahalko dira hurrengo zenbakietan ezarritako mugak eta baldintzak betez; hala ere, salbuespen izango dira merkataritza-sozietate publikoak, enpresa-erakunde publikoak, sektore publikoko fundazioak eta sektore publikoa osatzen duten administrazio nahiz organismoen partaidetza duten partzuergoak –lege honen hamahirugarren, hamalaugarren eta hamabosgarren xedapen gehigarrietan ezarritakoaren mende egongo dira, hurrenez hurren, bai eta Estatuko konstituzio-organoek xedatutakoaren mende ere–. Dena den, aurreko artikuluan mugatutako sektore publikoan langile berriak sartu ahal izango dira, baldin eta aurreko ekitaldietako Enplegu Publikoaren Eskaintzei dagozkien hautatze-

prozesuak gauzatzearen ondorio badira, edota hamalaugarren xedapen gehigarrian finkatutako kopurura iristeko behar diren soldadutzako eta marineltzako militar profesionalen plazak badira.

Aurreko lerrokadan ezarritako mugak eragina du Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren laugarren xedapen iragankorrean aurreikusitako enplegua finkatzeko prozesuetan dauden lanpostuetan.

2.Betiere I. kapituluan gastu-aurrekontuetarako xedatutako aurrekontu- xedagarritasunak errespetatuz, honako sektore eta administrazio hauetan birjarpen-tasa gehienez ere ehuneko 100 izango da:

A)Hezkuntzaren Lege Organikoa (maiatzaren 3ko 2/2006) garatzeko hezkuntza- eskumenak dituzten Administrazio Publikoetan, irakasle funtzionarioen kidegoan sartzeko lanpostu kopurua zehazteari dagokionez.

B)Osasun-eskumenak dauzkaten Administrazio Publikoetan, Osasun Sistema Nazionaleko ospitaleetako eta osasun-zentroetako lanpostuei dagokienez.

C)Estatuko Segurtasun Indar eta Kidegoetan, lurraldean polizia-kidego autonomoak dituzten autonomia-erkidegoetako polizia-kidego autonomoetan, eta, toki-administrazioaren esparruan, udaltzaingoetako langileetan, lanpostu horiek betetzeari dagokionez.

Udaltzaingo-lanpostuei dagokienez, birjarpen-tasaren ehuneko ehunera iritsi ahal izango dira, toki-erakundeek ez badituzte gainditzen toki-ogasunak arautzen dituen legeriak edo, hala dagokionean, Estatuko Aurrekontu Orokorren Legeak zorpetze- eragiketak baimentzeko ezarritako mugak. Gainera, egonkortasun-printzipioa bete beharko dute aurreko ekitaldiko aurrekontua eta indarrean dagoen aurrekontua likidatzean. Printzipio hori Aurrekontu Egonkortasunari eta Finantza Iraunkortasunari buruzko Lege Organikoaren (apirilaren 27ko 2/2012) 11.4 artikuluan dago jasota. Indarrean dagoen aurrekontuari dagokionez, toki-erakundeko osoko bilkurak edo organo eskudunak akordio bat onartu beharko du; bertan, hutsik dauden lanpostuak birjartzeko eskaera egin beharko du, eta, halaber, adierazi beharko du neurria aplikatuz ez dela aurrekontu-egonkortasunaren helburua betetzea arriskuan jartzen. Dagokion toki-erakundeak, lanpostuen deialdia onartu baino lehen, Ogasunaren eta Administrazio Publikoen Ministerioaren aurrean egiaztatu beharko du lerrokada honetan adierazitakoa.

Autonomia-erkidegoko poliziaren langileei dagozkien lanpostuen kasuan, lanpostuen birjarpen-tasaren ehuneko ehunera iritsi ahal izango da; betiere, autonomia-erkidegoak betetzen baldin baditu Aurrekontu Egonkortasunari eta Finantza Iraunkortasunari buruzko Lege Organikoaren (apirilaren 27ko 2/2012) arabera ezarritako aurrekontu- egonkortasuneko eta zor publikoko helburuak, bai aurreko ekitaldiko aurrekontuaren likidazioan, bai indarrean dagoen aurrekontuan.

D)Indar Armatuetan, karrerako militarren eta militar osagarrien lanpostuei dagokienez, Karrera Militarrari buruzko Legean (azaroaren 19ko 39/2007) xedatutakoaren arabera.

E)Administrazio Publikoetan, zergen, lanaren, diru-laguntza publikoen nahiz Gizarte Segurantzaren arloetako iruzurra kontrolatzeko eta horien aurka borrokatzeko, bai eta baliabide publikoak modu efizientean esleitzen direla kontrolatzeko ere.

F)Administrazio Publikoetan, aholkularitza juridikoari eta baliabide publikoen kudeaketari dagokienez.

G)Justizia Administrazioan, lanpostuak betetzeko inguruabar bereziak aintzat hartuta, baimendu beharreko lanpostuen gehieneko zenbatekoa kalkulatzeko, aurrekontu- zuzkidura duten plantillako lanpostuen kopuru osoa hartuko da kontuan, gutxienez azken hiru urteetan bitarteko funtzionarioek bete dituztenak; enplegu publikoaren eskaintza baimenduko da okupazio mota horretako lanpostuen portzentajea guztizkoaren ehuneko 8tik gorakoa duten funtzionario-kidegoetan, eta haien kopuruak, kidego guztietarako kalkulatuta, ezin izango du hutsik dauden lanpostuen ehuneko 20 gainditu.

H)Administrazio Publikoetan, suteak prebenitzeko eta itzaltzeko zerbitzuetako lanpostuak betetzeari dagokionez.

Suteak prebenitzeko eta itzaltzeko zerbitzuko nahiz salbamendu-zerbitzuko lanpostuei dagokienez, birjarpen-tasaren ehuneko ehunera iritsi ahal izango dira, toki-erakundeek ez

badituzte gainditzen toki-ogasunak arautzen dituen legeriak edo, bere kasuan, Estatuko Aurrekontu Orokorren Legeak zorpetze-eragiketak baimentzeko ezarritako mugak. Gainera, egonkortasun-printzipioa bete beharko dute aurreko ekitaldiko aurrekontua eta indarrean dagoen aurrekontua likidatzean. Printzipio hori Aurrekontu Egonkortasunari eta Finantza Iraunkortasunari buruzko Lege Organikoaren (apirilaren 27ko 2/2012) 11.4 artikuluan dago jasota. Indarrean dagoen aurrekontuari dagokionez, toki-erakundeko osoko bilkurak edo organo eskudunak akordio bat onartu beharko du; bertan, hutsik dauden lanpostuak birjartzeko eskaera egin beharko du, eta, halaber, adierazi beharko du neurria aplikatuz ez dela aurrekontu-egonkortasunaren helburua betetzea arriskuan jartzen. Dagokion toki-erakundeak, lanpostuen deialdia onartu baino lehen, Ogasunaren eta Administrazio Publikoen Ministerioaren aurrean egiaztatu beharko du lerrokada honetan adierazitakoa.

I)Administrazio Publikoetan, Zientziari, Teknologiari eta Berrikuntzari buruzko Legean (ekainaren 1eko 14/2011) zehaztutako ikerketa-organismo publikoetako ikertzaile doktoreen lanpostuei dagokienez.

Horrez gain, guztira 25 lanpostu baimentzen dira Ikerketako organismo publikoetan, I3 ziurtagiria duten ikertzaile doktoreak lan-kontratudun langile finko gisa kontratatzeko, ikertzaile gailenen modalitatean; betiere, aurrez egiaztatu beharko da lanpostu horien enplegu publikoaren eskaintzak ez diela eragiten Aurrekontu Egonkortasunari eta Finantza Iraunkortasunari buruzko Lege Organikoan (apirilaren 27ko 2/2012) finkatutako mugei.

Era berean, birjarpen-tasaren gehieneko muga ehuneko 100 izanik, beste Administrazio Publikoetako ikerketa-organismoei baimena ematen zaie I3 ziurtagiriaren baliokidea den ebaluazioa gainditu duten ikertzaile doktoreak organismo horietan lan-kontratudun langile finko gisa kontratatzeko, ikertzaile gailenen modalitatean; betiere, aurrez egiaztatu beharko da lanpostu horien enplegu publikoaren eskaintzak ez diela eragiten Aurrekontu Egonkortasunari eta Finantza Iraunkortasunari buruzko Lege Organikoan (apirilaren 27ko 2/2012) finkatutako mugei.

J)Unibertsitateko Katedradunen eta Irakasle Titularren Kidegoetako lanpostuetan, eta unibertsitateetako administrazioko eta zerbitzuetako langileen lanpostuetan; betiere, haien ardura duten Administrazio Publikoek dagozkien deialdiak baimentzen badituzte, eta aldez aurretik egiaztatzen bada lanpostu horien enplegu publikoaren eskaintzak ez diola kalterik egiten dagokion unibertsitaterako ezarritako aurrekontu-egonkortasunerako helburuak betetzeari, ez eta Aurrekontu Egonkortasunari eta Finantza Iraunkortasunari buruzko Lege Organikoan (apirilaren 27ko 2/2012) ezarritako mugei ere.

Unibertsitateko Katedradunen eta Irakasle Titularren Kidegoei dagokien birjarpen- tasaren mugaren barruan, aurreko lerrokadan zehaztutako horretan, unibertsitate bakoitzak lanpostuen gutxienez ehuneko 15 xedatu beharko du Ramón y Cajal Programa burutu duten eta I3 ziurtagiria eskuratu duten ikertzaile doktoreak lan-kontratudun langile finko gisa kontratatzera. Unibertsitate bakoitzak, eskaintzen dituen gainerako lanpostuei dagokienez, lanpostu horietako batzuk irakasle doktoreak kontratatzera xedatu ahal izango ditu, Unibertsitateen Lege Organikoaren (abenduaren 21eko 6/2001) 52. artikuluan aurreikusitako moduan.

K)Administrazio Publikoetan, balore-merkatuak eta horietan parte hartzen dutenak ikuskatzeari eta ikertzeari dagokionez.

L)Aire-segurtasunari dagozkion lanpostuetan, aire-segurtasuna, hegaldiak, aireportu- eragiketak eta horiekin lotutako jarduketak ikuskatzen eta gainbegiratzen dituzten langileei dagokienez; eta itsas segurtasunarekin lotutako langileen lanpostuetan, itsas salbamendu eta prebentzioko lana eta itsas kutsaduraren aurkako borroka egiten dutenean, baita trenbide-segurtasunarekin eta trenbide-eragiketekin lotutako langileen lanpostuei dagokienez ere.

M)Espetxe Administrazioan.

N)Segurtasun Nuklearrerako Kontseiluan, instalazio erradioaktibo eta nuklearrak zuzendu, aztertu eta ebaluatu, ikuskatu eta kontrolatzeko eginkizunak betetzen dituzten Segurtasun Nuklear eta Babes Erradiologikorako Kidegoko goi-eskalako funtzionarioen lanpostuei dagokienez.

Ñ) Estatuaren Atzerri Ekintzan.

O)Gizarte-zerbitzuen erabiltzaileei laguntza zuzena ematen dieten langileen lanpostuetan.

P)Enpleguaren arloan prestazio eta politika aktiboak kudeatzen dituzten langileen lanpostuetan.

3.Aurreko zenbakian jaso gabeko sektoreetan eta Administrazioetan, birjarpen-tasa gehienez ere ehuneko 50 izango da.

4.Langileen birjarpen-tasa kalkulatzeko, aurreko zenbakian aipatutako gehieneko ehunekoa bi hauen arteko aldeari aplikatuko zaio: 2015eko aurrekontu-ekitaldian aurreko zenbakian aurreikusitako sektore, eremu, kidego edo kategoria bakoitzean zerbitzuak emateari utzi dioten langile finkoen kopurua, batetik, eta horrelakoetan aipatutako ekitaldian sartu diren langile finkoen kopurua, bestetik; enplegu publikoaren eskaintzetatik datozenak edo lanpostuak erreserbatzea ez dakarten egoeretatik itzuli direnak kontuan hartu gabe, betiere. Ondore horietarako, zerbitzu-prestazioa honako arrazoi hauek direla eta uztea hartuko da kontuan: erretiroa, heriotza, uko egitea, lanpostua erreserbatu gabeko eszedentzia-egoeran deklaratzea, karrerako funtzionarioaren izaera galtzea edo lan- kontratua amaitzea, edota lanpostua erreserbatzea edo lanpostua uzten den Administrazioaren aldetik ordainsariak jasotzea ez dakarren beste edozer administrazio- egoera.

Barne-sustapeneko prozesuen bidez betetzeko deitzen diren plazak ez dira kontuan hartuko birjarpen-tasaren bidez zehaztutako plazen gehieneko mugaren barruan.

Bi. 2016an, ez da aldi baterako langilerik kontratatuko, eta ez da izendatuko aldi baterako estatutu-langilerik, ez bitarteko funtzionariorik, salbuespenezko kasuetan izan ezik, urgentziazko premia atzeraezinak betetzeko, eta soil-soilik lehentasunezkotzat jotzen diren edota funtsezko zerbitzu publikoen funtzionamenduan eragiten duten sektore, funtzio eta lanbide-kategorietan.

Hiru. Artikulu honen Bat.2 zenbakian adierazitako sektoreetako Enplegu Publikoaren Eskaintza, Estatuko Administrazio Orokorraren, bere organismo publikoen eta Estatuko gainerako erakunde publikoen esku dagoenean, Gobernuak onartu beharko du, eskumena duten sailek edo organismoek hala eskatzen diotenean, eta Ogasunaren eta Administrazio Publikoen Ministerioaren proposamenari jarraikiz. Indar Armatuen kasuan, onartu aurretik, Ogasunaren eta Administrazio Publikoen Ministerioaren txostena beharko da, eta Defentsako ministroak egin beharko du proposamena. Kasu guztietan, langileen kostuetan izango duen eraginari buruzko aldez aurreko balioespena eta txostena beharko dira.

2016an, ez da baimenik emango Estatuko sektore publikoko erakundeetan lan- kontratudun langileentzako deialdiak egiteko edo hutsik dauden lanpostuak betetzeko, salbuespenezko kasuetan izan ezik, urgentziazko premia atzeraezinak estaltzeko; halako kasuetan, Ogasunaren eta Administrazio Publikoen Ministerioaren aurretiazko baimen espresua jaso beharko da, Aurrekontu eta Gastuetako eta Administrazio Publikoetarako Estatu Idazkaritzen bitartez. Bestalde, sektore publikoan diren giza baliabideak modu egokian optimizatzeko, bi Estatu Idazkaritzek destinoa Estatuko sektore publikoko sail edo organismo publikoetan duten funtzionarioak edota lan-kontratudun langile finkoak kontratatzeko baimena eman ahal izango diete organismo autonomoei, Estatu-agentziei eta erakunde publikoei. Ogasunaren eta Administrazio Publikoen Ministerioak zehaztuko du halako kontratazioetan zein prozedura jarraituko den, publikotasuna eta lehia askea bermatzeko. Zenbaki honetan ezarritakoaren babesean egindako kontratuek antzinatasun- osagarria jasotzen jarraitzeko eskubidea sortuko dute, kontratua gauzatzen den datatik aurrera. Jatorrizko Ministerio-sailean edo organismo publikoan jasotzen zenaren zenbateko bera izango du osagarri horrek.

Lau. Aldi baterako kontratupeko langileak kontratatzeko eta bitarteko funtzionarioak nahiz aldi baterako estatutu-langileak artikulu honen Bi zenbakian xedatutako baldintzetan izendatzeko, Ogasunaren eta Administrazio Publikoen Ministerioaren aldez aurreko baimena beharko da.

Halaber, artikulu honen Bi zenbakian adierazitako baldintzetan soilik egin ahal izango dira eskura jartzeko kontratuak aldi baterako laneko enpresekin, eta Ogasunaren eta Administrazio Publikoen Ministerioaren aldez aurreko baimena beharko da horretarako.

Atzerrian langile finkoak edo aldi baterakoak tokiko legeriaren arabera edota, hala badagokio, Espainiako legeriaren arabera kontratatzeko, Ogasunaren eta Administrazio Publikoen Ministerioaren aldez aurreko baimena beharko da.

Bost. Artikulu honetako Bat.2 zenbakian jasotako baimena baliozkoa izan dadin, Bat.3 zenbakian zehaztutako birjarpen-tasa aplikatzearen ondoriozko lanpostuak Enplegu Publikoaren Eskaintza batean jasota egon beharko dira, eta berau, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuari buruzko Legearen (apirilaren 12ko 7/2007) 70. artikuluko 2. zenbakian ezarritakoaren arabera, Administrazio Publikoetako dagokien gobernu-organoek onartu beharko dute; horretaz gain, eskaintza hori autonomia-erkidegoko aldizkari ofizialean edo, hala dagokionean, Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratu beharko da, 2016a amaitu aurretik.

Artikulu honetako Bat.2 zenbakian jasotako baimena baliozkoa izan dadin, halaber, lanpostuen deialdia, autonomia-erkidegoko edo, hala badagokio, Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratuta, hiru urteko epe luzaezinean egin beharko da, aipatutako lanpostu horiek jasotzen dituen Enplegu Publikoaren Eskaintza argitaratzen den egunetik zenbatuta, aurreko lerrokadan ezarritako baldintzekin, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren Legearen (apirilaren 12ko 7/2007) 70. artikuluko 1. zenbakian xedatutakoaren arabera.

Sei. 20.Bat.2 artikuluan zehaztutako lehentasunezko sektore bati edo batzuei dagokien birjarpen-tasa manu horretan adierazitako sektore batean edo batzuetan metatu ahal izango da, edota aipatutako sektore bateko edo batzuetako kidego, eskala edo lanbide-kategorietan, horietan hutsik dauden lanpostuak betetzea lehentasunezkotzat jotzen bada edota funtsezko zerbitzu publikoen funtzionamenduari eragiten badiote.

Zazpi. Artikulu honen Bat, Bi, Bost eta Sei zenbakiek oinarrizko izaera dute, eta Konstituzioaren 149.1.13 eta 156.1 artikuluen babesean eman dira.

II. KAPITULUA

Ordainsari-araubideak

21.artikulua. Estatuko Gobernuko, haren organo aholku-emaileetako eta Estatuko Administrazio Orokorreko goi-kargudunen nahiz zuzendaritzako beste langile batzuen ordainsariak.

Bat. 2016an, Estatuko Gobernuko eta haren organo aholku-emaileetako goi- kargudunen ordainsariak honako hauek izango dira, hamabi hilabeteri dagozkienak –ez dute izango aparteko ordainsariak jasotzeko eskubiderik, baina bai indarrean dagoen araudiaren arabera dagokien antzinatasun-ordainsaria jasotzekoa–:

 

Euroak

 

 

Gobernuko presidentea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78.966,96

Gobernuko presidenteordea. . . . . . . . . . . . . . . . . .

74.221,20

Gobernuko ministroa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69.671,76

Estatu Kontseiluko presidentea . . . . . . . . . . . . . . .

78.587,16

Ekonomia eta Gizarte Kontseiluko presidentea . . .

85.854,36

Bi. 2016an, estatu-idazkarien, idazkariordeen, zuzendari nagusien eta parekoen ordainsariek hamabi hilabeteri dagozkien honako soldata eta lanpostu-osagarri hauek jasoko dituzte, bai eta urteko berariazko osagarria ere, 2008rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko Legearen (abenduaren 26ko 51/2007) 26.Bi artikuluan xedatutakoari jarraikiz.

 

Estatu-idazkaria eta

Idazkariordea eta

Zuzendari nagusia eta

 

parekoak

parekoak

parekoak

 

(Euroak)

(Euroak)

(Euroak)

 

 

 

 

Soldata . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.120,68

13.185,24

13.248,72

Lanpostu-osagarria. . . . . . . .

21.327,12

17.251,32

13.953,00

Berariazko osagarria . . . . . .

33.278,28

29.609,48

24.139,22

 

 

 

 

Ekaineko eta abenduko aparteko ordainsarietako bakoitzean, aurreko lerrokadaren eta koadroaren arabera jasoko duten hileko lanpostu-osagarriaren zenbatekoaz gain, ondorengo koadroan soldata gisa zehaztutako zenbatekoa ere jasoko dute:

 

Estatu-idazkaria eta parekoak

Idazkariordea eta

Zuzendari nagusia eta

 

parekoak

parekoak

 

(Euroak)

 

(Euroak)

(Euroak)

 

 

 

 

 

 

Soldata..............

662,40

710,42

758,97

 

 

 

 

Goi-kargudun horietako bakoitzak saileko titularrak esleitutako produktibitate-osagarria jasoko du, hala badagokio, lege honen 23.Bat.E) artikuluan xedatutakoaren arabera, xede horretarako aurreikusitako kredituen barruan. Goi-kargudunei esleitutako zenbatekoak ehuneko 1eko gorakada izango du, karguen kopuruari eta motari begira, 2015eko abenduaren 31n esleituta zeukatenarekiko; nolanahi ere, ordainduko diren banakako zenbatekoak desberdinak izan ahalko dira, osagarri hori arautzen duen araudiari jarraikiz.

Hiru. 2016an, ehuneko 1eko gorakada izango dute honako hauen ordainsariek, 2015eko abenduaren 31n indarrean zeudenekiko: Estatu-agentzietako presidenteak; enpresa-erakunde publikoetako eta gainerako erakunde publikoetako presidente eta presidenteordeak; eta, hala badagokio, aipatutako erakundeetako zuzendari nagusiak eta zuzendariak, maila goreneko funtzio betearazleak gauzatzea baldin badagokie. Ogasuneko eta Administrazio Publikoetako ministroari dagokio ordainsari horiek finkatzea. Ordainsari horiek ezin izango dituzte gainditu Enpresa-sektore publikoko eta beste erakunde batzuetako arduradun eta zuzendari nagusien ordainsari-araubidea jasotzen duen Errege Dekretuak (martxoaren 5eko 451/2012) eta hura aplikatuz emandako aginduek xedatutako gehieneko mugak; muga horien gainean ehuneko 1eko gorakada aplikatuko da.

Estatuko sektore publikoko fundazioen eta gehienbat Estatuko Administrazio Orokorraren eta haren organismoen partaidetza duten partzuergoen arduradun gorenen ordainsariak finkatzeko, martxoaren 5eko 451/2012 Errege Dekretuak eta hori aplikatuz emandako aginduek xedatutakoa hartuko da kontuan, 19. artikuluan ordainsarien gorakadari ezarritako mugak aintzat hartuz.

Lau. Artikulu honen Bi eta Hiru zenbakietan xedatutakoak ez dio eragingo indarrean dagoen araudiaren arabera legokiekeen antzinatasun-ordainsaria hamalau hilabete-saritan jasotzeari.

Bost. 1. 2016an, Estatu Kontseiluko kide iraunkorren eta idazkari nagusiaren ordainsariek hamabi hilabeteri dagokien honako soldata hau eta honako lanpostu-osagarri hauek izango dituzte, eta urteko berariazko osagarria jasoko dute, abenduaren 26ko 51/2007 Legearen 26.Lau.1 artikuluan xedatutakoari jarraikiz.

 

Euroak

 

 

Soldata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.185,24

Lanpostu-osagarria. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23.045,52

Berariazko osagarria . . . . . . . . . . . . . . . . .

35.876,94

Ekaineko eta abenduko aparteko ordainsarietako bakoitzean, aurreko koadroaren arabera jasoko duten hileko lanpostu-osagarriaren zenbatekoaz gain, ondorengo koadroan soldata gisa zehaztutako zenbatekoa ere jasoko dute:

Euroak

Soldata.........................

710,42

2.Estatu Kontseiluko presidenteak produktibitate-osagarria esleitu ahal izango die bertako kide iraunkorrei eta idazkari nagusiari, lege honen 23.Bat.E) artikuluan xedatutakoari jarraikiz. Kargu horietarako xedatutako zenbatekoak ehuneko 1eko gorakada izango du, urte osorako, karguen kopuruari eta motari dagokionez, 2015eko abenduaren 31n esleituta zegoenarekiko.

3.Goi-kargudun horiek, gainera, organoak berak antzinatasuna egokitzeko onartutako akordioetan finkatutako ordainsariak jasoko dituzte, hala badagokie. Aldez aurretik funtzionario publiko izan badira –funtzionario gisa aktiboan edota erretiratuta egoteari erreparatu gabe–, egoera hartan aitortu zitzaizkien hirurtekoak jasotzen jarraitzeko eskubidea izango dute, kasu bakoitzean aplikatu beharreko araudiari jarraikiz; eta araudi horren araberako zenbatekoa handiagoa izanez gero aipatutako akordioetan onetsitakoa baino, diferentzia hori jasotzeko eskubidea izango dute, hamalau hilabete-saritan.

22.artikulua. Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiko, Konstituzio Auzitegiko eta Kontuen Auzitegiko kideen ordainsariak.

Bat. 2016an, honako hauek izango dira Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiko,

Konstituzio Auzitegiko eta Kontuen Auzitegiko kideen ordainsariak:

1.Botere Judizialaren Kontseilu Nagusia.

1.1 Kargua esklusiboki betetzen dutenak:

1.1.1 Auzitegi Goreneko eta Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiko presidentea:

 

Euroak

 

 

Soldata (14 hilabete-saritan jasotzekoa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26.712,98

Beste ordainsari batzuk (12 hilabete-saritan jasotzekoak). . . . . . . . . . . . .

104.741,40

Guztira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131.454,38

1.1.2Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiko kidea:

 

Euroak

 

 

Soldata (14 hilabete-saritan jasotzekoa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28.284,34

Beste ordainsari batzuk (12 hilabete-saritan jasotzekoak). . . . . . . . . . . . .

85.087,92

Guztira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

113.372,26

1.1.3Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiko idazkari nagusia:

 

Euroak

 

 

Soldata (14 hilabete-saritan jasotzekoa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27.093,78

Beste ordainsari batzuk (12 hilabete-saritan jasotzekoak). . . . . . . . . . . . . .

83.665,08

Guztira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

110.758,86

1.2Kargua modu esklusiboan betetzen ez duten kideek dietak jasoko dituzte osoko bilkuretara edo batzordeetara joateagatik, eta ez dute karguari dagokion bestelako ordainsaririk jasotzeko eskubiderik izango, zerbitzuarekin lotutako kalte-ordainak salbu.

Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiak gehienez ere 364.368 euro izango ditu xedagarri dieta horiek ordaintzeko.

2.Konstituzio Auzitegia.

2.1Konstituzio Auzitegiko presidentea:

 

Euroak

 

 

Soldata (14 hilabete-saritan jasotzekoa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41.842,50

Beste ordainsari batzuk (12 hilabete-saritan jasotzekoak). . . . . . . . .

88.721,88

Guztira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

130.564,38

2.2

Konstituzio Auzitegiko presidenteordea:

 

 

 

 

 

Euroak

 

 

 

Soldata (14 hilabete-saritan jasotzekoa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41.842,50

Beste ordainsari batzuk (12 hilabete-saritan jasotzekoak). . . . . . . . .

81.242,16

Guztira

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

123.084,66

2.3 Konstituzio Auzitegiko atal-presidentea:

 

 

 

 

 

Euroak

 

 

 

Soldata (14 hilabete-saritan jasotzekoa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41.842,50

Beste ordainsari batzuk (12 hilabete-saritan jasotzekoak). . . . . . . . . .

 

75.512,52

Guztira

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

117.355,02

2.4

Konstituzio Auzitegiko magistratua:

 

 

 

 

 

Euroak

 

 

 

Soldata (14 hilabete-saritan jasotzekoa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41.842,50

Beste ordainsari batzuk (12 hilabete-saritan jasotzekoak). . . . . . . . . .

 

69.782,88

Guztira

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111.625,38

2.5 Konstituzio Auzitegiko idazkari nagusia:

 

 

 

 

 

Euroak

 

 

 

Soldata (14 hilabete-saritan jasotzekoa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34.966,26

Beste ordainsari batzuk (12 hilabete-saritan jasotzekoak). . . . . . . . . .

 

62.643,84

Guztira

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97.610,10

3.Kontuen Auzitegia.

3.1Kontuen Auzitegiko presidentea:

Euroak

Urteko ordainsariak (14 hilabete-saritan jasotzekoak) . . . . . . . . . . . . .

113.704,22

3.2Kontuen Auzitegiko atal-presidentea:

Euroak

Urteko ordainsariak (14 hilabete-saritan jasotzekoak) . . . . . . . . . . . . .

113.704,22

3.3Kontuen Auzitegiko kontu-aholkularia:

Euroak

Urteko ordainsariak (14 hilabete-saritan jasotzekoak) . . . . . . . . . . . . .

113.704,22

3.4Kontuen Auzitegiko idazkari nagusia:

Euroak

Urteko ordainsariak (14 hilabete-saritan jasotzekoak) . . . . . . . . . . . . .

97.890,94

Bi. Kargudun horiek, aurreko zenbakian xedatutakoaren arabera zehaztutako zenbatekoez gainera, organoak berak antzinatasuna dela eta onartutako akordioetan finkatutako ordainsariak jasoko dituzte, hala badagokie, 1.2 puntuan jasotako kargudunek izan ezik. Aldez aurretik funtzionario publiko izan badira –funtzionario gisa aktiboan edota erretiratuta egoteari erreparatu gabe–, egoera hartan aitortu zitzaizkien hirurtekoak jasotzen jarraitzeko eskubidea izango dute, kasu bakoitzean aplikatu beharreko araudiari jarraikiz; eta, araudi horren araberako zenbatekoa handiagoa izanez gero aipatutako akordioetan onetsitakoa baino, diferentzia hori jasotzeko eskubidea izango dute, hamalau hilabete-saritan.

23.artikulua. Funtzio Publikoa Erreformatzeko Neurriei buruzko Legearen (abuztuaren 2ko 30/1984) aplikazio-eremuan dauden Estatuko funtzionarioen ordainsariak, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuari buruzko Legearen (apirilaren 12ko 7/2007) azken xedapenetatik laugarrenean adierazitakoaren arabera.

Bat. 2016an, honako hauek izango dira funtzionarioen ordainsariak:

A)Funtzionarioari dagokion kidego edo eskala sailkatuta dagoen taldeari edo azpitaldeari dagozkion soldata eta hirurtekoak, lege honen 19.Bost.1 artikuluan adierazitako zenbatekoetan.

B)Aparteko ordainsariak; urtean bi izango dira (bata ekainean eta bestea abenduan), eta 1988rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko Legearen (abenduaren 23ko 33/1987)

33.artikuluan xedatutakoaren arabera emango dira. Aparteko ordainsari horietako bakoitzak bilduko ditu lege honen 19.Bost.2 artikuluan finkatutako soldataren eta hirurtekoen zenbatekoak, bai eta hileko lanpostu-osagarriarena ere.

Funtzionarioek lanaldi murriztua izan badute ekainaren edo abenduaren aurreko sei hilabeteetan, aparteko ordainsariaren zenbatekoa ere proportzio berean murriztuko da.

C)Betetzen duten lanpostuari dagokion lanpostu-osagarria, honako zenbateko hauen arabera, hamabi hilabete-saritan:

 

Zenbatekoa

Maila

 

Euroak

 

 

30

11.741,28

29

10.531,44

28

10.088,76

27

9.645,72

26

8.462,28

25

7.508,04

24

7.065,00

23

6.622,56

22

6.179,28

21

5.737,08

20

5.329,20

 

Zenbatekoa

Maila

 

Euroak

 

 

19

5.057,16

18

4.784,88

17

4.512,72

16

4.241,16

15

3.968,64

14

3.696,84

13

3.424,32

12

3.152,16

11

2.880,00

10

2.608,20

9

2.472,12

8

2.335,68

7

2.199,84

6

2.063,76

5

1.927,68

4

1.723,68

3

1.520,16

2

1.315,92

1

1.112,04

 

 

Unibertsitate-irakaskuntzaren eremuan, aurreko eskalan finkatutako lanpostu- osagarriaren zenbatekoa aldatu egin ahal izango da, indarrean dagoen araudiaren arabera egoki izanez gero; nolanahi ere, horrek ez du aldaketarik eragingo lanpostuari esleitutako lanpostu-osagarriaren mailan.

D)Betetzen duten lanpostuari esleitutako berariazko osagarria, halakorik balego. Osagarri horren urteko zenbatekoak ehuneko 1eko gorakada izango du 2015eko abenduaren 31n indarrean zegoenarekiko; dena den, bete egingo da lege honen 19.Zazpi artikuluan xedatutakoa.

Urteko berariazko osagarria hamalau ordainsari berdinetan jasoko da; horietako hamabi hilero jasoko dira, eta bi gehigarriak, hilekoaren zenbateko berdinekoak, ekainean eta abenduan.

Funtzionario publikoek lanpostu-osagarri eta berariazko osagarri gisa jasotzen dituzten ordainsariak, edozelan ere, indarreko araudian aurreikusitako prozeduren arabera betetzen duten lanpostuari dagozkionak izango dira, eta egiten dituzten zeregin zehatzek ezin dute aurrekoa ez betetzea ekarri, aipatutako araudiak bestelako zenbatekoak onartzen dizkien kasuetan izan ezik; eta, nolanahi ere, 30/1984 Legearen 21.2 artikuluan araututako lanpostu-mailaren bermeari zein dagozkion zenbatekoak jasotzeko eskubideari kalterik egin gabe, 1991rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko Legearen (abenduaren 27ko 31/1990) 33.Bi artikulua aplikatuta.

E)Produktibitate-osagarria, lanpostuetan jardutean errendimendu berezia, aparteko jarduera eta arduraldia, eta interesa edo ekimena saritzeko.

Ministerio-sail edo organismo publiko bakoitzak zehaztuko ditu eremu organikoen, lurraldeen, funtzioen edo lanpostu motaren arabera esleituko dituen zenbateko partzialak; guztia ere, erabil dezakeen kredituaren barruan, zeinak, urteko guztizkoan, gehienez ere ehuneko 1eko gorakada izango duen 2015eko abenduaren 31koarekiko. Halaber, produktibitate-osagarriaren banakako zenbatekoak banatzeko eta finkatzeko irizpideak ezarriko ditu, arau hauen arabera:

1.a Produktibitatea balioestean, lanpostu motari eta jardunari lotutako inguruabar objektiboak hartu beharko dira aintzat, eta, egoki izanez gero, dagokion programari esleitutako emaitzak edo helburuak lortzean izandako parte-hartze maila.

2.a Produktibitate-osagarri gisa aldi baterako esleitutako zenbatekoek ez dute inola ere banakako eskubiderik sortuko ondorengo aldietarako balioespenetan edo balio- igoeretan.

F)Ohiz kanpoko zerbitzuengatiko haborokinak; ministerio-sailek edo organismo publikoek emango dituzte halakoak, xede horretarako esleitutako kredituen barruan, eta gehienez ere ehuneko 1eko gorakada izango dute, 2015eko abenduaren 31n esleituta zeudenekiko.

Haborokin horiek ohiz kanpokoak izango dira, eta ohiko lanalditik kanpo emandako aparteko zerbitzuengatik soilik eman ahal izango dira; ezin izango dira finkoak izan, zenbatekoari eta aldizkakotasunari dagokienez, eta ezingo dute ondorengo aldietarako banakako eskubiderik eragin.

G)Maila pertsonalean, mantendu egiten dira 7/2007 Legean adierazitako E taldea/ profesionalen multzoa taldeari dagozkion ordainsariak, 26/2009 Legearen 24.Bat.B).b) artikuluan xedatutakoari jarraikiz; ordainsari horien zenbatekoak ehuneko 1 goratuko dira 2015eko abenduaren 31n indarrean zeudenekiko.

Bi. Ogasunaren eta Administrazio Publikoen Ministerioak aldatu egin ahal izango du produktibitate-osagarriari, ohiz kanpoko zerbitzuengatiko haborokinei eta errendimendua sustatzeari dagokien kreditu globalen zenbatekoa, programa bakoitzari esleitutako langile kopuruari eta helburuen lorpen-mailari egokitzeko.

Horretarako, Ogasuneko eta Administrazio Publikoetako ministroak onartu egingo ditu ministerio-sailei eta organismo publikoei errendimendua bultzatzeko xedez esleitutako zenbatekoak. Horrek inolako aldaketarik eragingo balu Estatuko Aurrekontu Orokorretan kontsignatutako kredituetan, aurrekontu-aldaketaren espedientea onartu beharko da, aldaketa horrek ondore ekonomikoak izateko.

Ministerio-sailek pizgarri horiek esleitzeko irizpideen eta banakako zenbatekoen berri emango diote Ogasunaren eta Administrazio Publikoen Ministerioari, pizgarriak emateko aplikatutako irizpideak zehaztuta.

Hiru. Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuari buruzko Legearen (apirilaren 12ko 7/2007) aplikazio-eremuan dauden bitarteko funtzionarioek bitarteko gisa izendatuta dauden kidegoa edo eskala sailkatuta dagoen taldeari edo azpitaldeari dagozkion oinarrizko ordainsariak jasoko dituzte, hirurtekoak barne hartuta, bai eta betetzen duten lanpostuari dagozkion ordainsari osagarriak ere, karrerako funtzionario izateari lotutakoak izan ezik, edota Ogasunaren eta Administrazio Publikoen Ministerioak onetsitakoak, lanposturik betetzen ez duten bitarteko funtzionarioen kasuan. Kolektibo horri artikulu honen Bat zenbakiaren B) letran xedatutakoa aplikatuko zaio.

Lau. Behin-behineko langileek Ogasunaren eta Administrazio Publikoen Ministerioak haien funtzioak sailkatzean berdintzat jotako talde edo azpitaldeari dagozkion soldatak eta aparteko ordainsariak jasoko dituzte, eta behin-behineko langileentzat gordetako lanpostuari dagozkion ordainsari osagarriak. Kolektibo horri artikulu honen Bat zenbakiaren B) letran xedatutakoa aplikatuko zaio.

Aktiboan edo zerbitzu berezietan dauden karrerako funtzionarioek betetzen badituzte behin-behineko langileentzat gordetako lanpostuak, haien sailkapeneko taldeari edo azpitaldeari dagozkion oinarrizko ordainsariak jasoko dituzte, hirurtekoak barne hartuta, bai eta betetzen duten lanpostuari dagozkion ordainsari osagarriak ere.

Bost. Produktibitate-osagarria esleitu ahal izango zaie, egoki izanez gero, bitarteko funtzionarioei, denboraldi baterako estatutupeko langileei eta behin-behineko langileei, bai eta praktikak egiten ari diren funtzionarioei ere, praktika horiek egitean lanpostu bat betetzen badute, baldin eta baimenduta badago lanpostu berdinak betetzen dituzten karrerako funtzionarioei aplikatzea, osagarri hori karrerako funtzionario izateari lotuta dagoen kasuetan izan ezik.

Sei. Baldin eta praktiketako funtzionarioen izendapena sartu nahi dena baino titulazio txikiagoa duen beste kidego bateko edo talde edo azpitaldeen eskala bateko karrerako funtzionarioei egiten bazaie, praktikaldiari edo hautatzeko ikastaroari dagokion denboran, betetzen dituzten hirurtekoak jasoko dituzte horiek oraindik, eta aldi hori, hirurtekoak

betetzeko eta eskubide pasiboetarako, kidego edo eskala berrian betetakotzat hartuko da; betiere, amaieran azken horietan karrerako funtzionario benetan bilakatuz gero.

Zazpi. Lege honetan xedatutakoa atzerrian destinatutako funtzionarioen ordainsariei ere aplikatuko zaie –Estatuko lurraldean eurotan jasoko luketenari–; dena den, indarrean dagoen araudiaren arabera egoki diren moduluak ere aplikatu ahalko zaizkie.

24.artikulua. Estatuko sektore publikoko lan-kontratudun langileak.

Bat. Lege honen ondoreetarako, Estatuko sektore publikoko lan-kontratudun langileen soldata-masa 19.Lau artikuluan zehaztutakoa izango da. Soldata-masa horrek Ogasunaren eta Administrazio Publikoen Ministerioak aurrekontu-ekitaldi bakoitzerako ezarritako muga errespetatu beharko du.

Bi. 2016ko urtarrilaren 1etik aurrera, Estatuko sektore publikoko lan-kontratudun langileen soldata-masak ezin izango du ehuneko 1etik gorako gorakadarik izan; betiere, Estatuko sektore publikoa osatzen duten ministerio-sail, organismo publiko, gainerako erakunde publiko, Estatuko merkataritza-sozietate, Estatuko sektore publikoko fundazio eta Estatuko sektore publikoa osatzen duten administrazio eta organismoen partaidetza nagusia duten partzuergoei esleitutako helburuak lortzeak eragin ditzakeen ondorioei kalterik egin gabe, produktibitatea handitzearen bidez, edo lana antolatzeko nahiz profesionalak sailkatzeko sistemak aldatzearen bitartez, aurreko zenbakian adierazitako txostena egin ostean.

Lan-lotura duten eta hitzarmen bati lotuta ez dauden gainerako langileen ordainsariek ere ez dute ehuneko 1etik gorako gorakadarik izango, edozein dela ere haien tipologia, modalitatea edo izaera, eta sektore publikoko zuzendaritza-taldeetako langileak barne direla.

Hiru. 2016an, Ogasunaren eta Administrazio Publikoen Ministerioak baimendu egingo du Ministerio-sailen, organismoen, estatu-agentzien, enpresa-erakunde publikoen eta gainerako erakunde publikoen eta Estatuko merkataritza-sozietateen soldata-masa, baita Estatuko sektore publikoko fundazioena eta Estatuko sektore publikoa osatzen duten Administrazioen eta organismoen gehiengo partaidetza duten partzuergoena ere.

Baimendutako soldata-masa kontuan hartuko da eragindako lan-kontratudun langileen ordainsariei dagozkien kredituak homogeneotasunez zehazteko. Soldata-masa baimentzea ezinbestekoa izango da 2016an egingo diren hitzarmen edo akordio kolektiboak negoziatzen hasteko.

Soldata-masa gordinaren aldaketak urtebeterako eta homogeneotasunez kalkulatuko dira alderatutako bi aldietan, bai langileei eta haien antzinatasunari dagokienez, bai lanaren, lanaldiaren, aparteko orduen eta beste lan-baldintza batzuen araubide pribatiboari dagokionez; kontzeptu horiek eragindako aldaketen zenbatekoak bereiz konputatuko dira.

Merkataritza-sozietateen eta enpresa-erakunde publikoen kasuan, ordainsari aldakorren edo produktibitatearen kontzeptuak zehazteko gehieneko muga hauxe izango da, kontzeptu horien izendapen zehatza edozein dela ere: kontzeptu horietarako 2013ko soldata-masan onartutako zenbatekoa, gehienez ere ehuneko 1 goratuta.

Aurreko lerrokadetan xedatutakoa soldata-masaren gehieneko muga izango da; soldata-masa horren banaketa eta banakako aplikazioa negoziazio kolektiboaren bidez gauzatuko da, hala badagokio.

Ogasuneko eta Administrazio Publikoetako ministroari dagokio zenbaki honetan araututako baimen-prozeduraren forma, norainokoa eta ondoreak zehaztea; Aurrekontu eta Gastuen Estatu Idazkaritzaren proposamenari jarraikiz egingo du hori.

Lau. Hitzarmen kolektiboaren mende ez dauden langileak badira, eta haien ordainsariak banakako kontratuen bidez zehaztuta badaude, oso-osorik edo neurri batean, Ogasunaren eta Administrazio Publikoen Ministerioari komunikatu beharko zaizkio, Aurrekontuen eta Gastuen Estatu Idazkaritzaren bidez, 2015ean ordaindutako eta sortutako ordainsariak.

Bost. Lan-kontratudun langileen kalte-ordain edo osakinek ezin izango dute Estatuko Administrazio Orokorreko lan-kontratudunak ez diren langileentzat ezarritako gorakada

baino handiagoa izan. Lan-kontratudun langileen kalte-ordain edo osakinek araudi espezifikoa izango dute.

Sei. Ministerio-sailek, organismoek, Estatu-agentziek, enpresa-erakunde publikoek, gainerako erakunde publikoek eta Estatuko merkataritza-sozietateek, baita Estatuko sektore publikoko fundazioek eta Estatuko sektore publikoa osatzen duten Administrazioen eta organismoen partaidetza gehiengoduna duten partzuergoek ere, uztailaren 13ko 20/2012 Errege Lege Dekretuaren 10. artikuluan xedatutakoaren arabera ezar daitezkeen ordu-kredituak eta bestelako sindikatu-eskubideak igorriko dizkiote Funtzio Publikoetako Zuzendaritza Nagusiari, aurretik baimen ditzan. Aurrez onartutako akordioek aipaturiko baimena jaso beharko dute, 2016an aplikatu ahal izateko.

Ogasunaren eta Administrazio Publikoen Ministerioak zehaztuko ditu zenbaki honetan araututako baimen-prozeduraren forma, irismena eta ondoreak.

25.artikulua. Indar Armatuetako langileen ordainsariak.

Bat. 2016an, Indar Armatuetako langileen ordainsariek eta beste lansari batzuek ehuneko 1eko gorakada izango dute, dagozkien antzinatasun-ordainsariak ezertan galarazi gabe; betiere, langile horien oinarrizko ordainsariak Estatuko eta bere organismo publikoetako Aurrekontu Orokorretako gastuaren egitura ekonomikoari buruzko 10. artikuluan jasota baldin badaude. Halaber, Sailaren titularrak esleitutako osagarriak jasoko dituzte, arduraldi bereziagatik edo produktibitateagatik, horretarako xedatutako kredituetatik. Langile horientzat xedatutako kreditu horien zenbatekoak ehuneko 1eko gorakada izango du, karguen kopuruari eta motari dagokienez, 2015eko abenduaren 31n esleituta zegoenarekiko.

Bi. Karrera Militarrari buruzko Legean (azaroaren 19ko 39/2007) jasotako militar profesionalek, aurreko zenbakian sartuta ez daudenek, ordainsari hauek jasoko dituzte 2016an:

A)Enplegua sailkatuta dagoen taldeari edo azpitaldeari dagozkion soldata eta hirurtekoak –hirurtekoak alde batera utzita, araudiak hala xedatutako kasuetan–, 19.Bost.1 artikuluan ezarritako zenbatekoan.

B)Aparteko ordainsariak; urtean bitan emango dira, eta haietako bakoitzak lege honen 19.Bost.2 artikuluan finkatutako soldata eta hirurtekoak bilduko ditu, enpleguari dagokion taldearen edo azpitaldearen arabera, bai eta hilero jasoko den lanpostu-osagarria ere.

Hirurtekoen eta aparteko ordainsarien balioespena eta sortzapena langile horiei aplikatu beharreko berariazko araudiaren arabera gauzatuko da, eta, ordezko moduan, Funtzio Publikoa Erreformatzeko Neurriei buruzko Legea (abuztuaren 2ko 30/1984) aplikatzeko eremuan dauden funtzionarioen araudiaren arabera, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren Legeak (apirilaren 12ko 7/2007) adierazitakoari jarraikiz.

C)Enplegu-osagarriak, berariazko osagarriak eta egoki diren gainerako ordainsariek ehuneko 1eko gorakada izango dute 2015eko abenduaren 31n indarrean zeudenekiko, lege honen 19.Zazpi artikuluan xedatutakoa ezertan eragotzi gabe.

D)Arduraldi bereziari dagokion ordainsaria, arreta etengabearen kontzeptua barne hartuta, eta ohiz kanpoko zerbitzuengatiko haborokina. Zenbateko horiek Defentsako ministroak finkatuko ditu, xede horietarako esleituko diren kredituen barruan. Kreditu horiek gehienez ere ehuneko 1eko gorakada izango dute, 2015eko abenduaren 31n urte osorako esleituta zeukaten zenbatekoarekiko.

Ogasunaren eta Administrazio Publikoen Ministerioak aldatu egin ahal izango du arduraldi bereziari eta ohiz kanpoko zerbitzuengatiko haborokinei dagokien kredituen zenbatekoa, programa bakoitzari esleitutako langile kopuruari eta helburuen lorpen-mailari egokitzeko.

Horretarako, Ogasuneko eta Administrazio Publikoetako ministroak errendimendua bultzatzeko xedea duten zenbatekoak onartuko ditu. Horrek inolako aldaketarik eragingo balu Estatuko Aurrekontu Orokorretan kontsignatutako kredituetan, aurrekontu-aldaketaren espedientea onartu beharko da, aldaketa horrek ondore ekonomikoak izateko.

Arduraldi bereziari dagokion osagarriak edota ohiz kanpoko zerbitzuengatiko haborokinak emateko esleitutako zenbatekoek ez dute inolaz ere banakako eskubiderik sortuko ondorengo aldietarako balioespenetan edo balio-igoeretan.

E)Zerbitzuan emandako urteengatiko pizgarria. Defentsako ministroak finkatuko ditu pizgarri horren zenbatekoak eta jasotzeko baldintzak, Aurrekontuen eta Gastuen Estatu Idazkaritzaren bidez, Ogasunaren eta Administrazio Publikoen Ministerioak aldeko txostena egin ostean.

Hiru. Defentsa Ministerioak itunak sinatu baditu unibertsitateekin, Saileko osasun- erakundeak erabiltzeko, urriaren 11ko 1652/1991 Errege Dekretuan haien araubiderako ezarritako oinarrien arabera, zentro horietan lanpostuak betetzen dituzten mediku militarrek eta osasun-alorreko militarrek dagozkien oinarrizko ordainsariak jasoko dituzte 2016an, eta, ordainsari osagarri gisa, lanpostu-osagarriak, berariazko osagarriak eta produktibitate- osagarriak jasoko dituzte, aipatutako errege-dekretuko Hamahirugarrena.Zortzi 4, 5 eta 6.a) eta b) oinarria aplikatuz ezarritako zenbatekoetan.

Langile horiek jantzietarako laguntza ere jaso ahal izango dute, bai eta arduraldi bereziari dagokion osagarria ere, etengabeko arretagatik, aurreko zenbakiko D) letran ezarritakoari jarraikiz. Gainera, sariengatiko pentsioak eta dagozkien familia-prestazioak jaso ahal izango dituzte.

Lau. Ministerioaren edo bere organismo autonomoen lanpostu-zerrendetan jasotako lanpostuak betetzen dituzten Indar Armatuetako kideek beren enplegu militarrari dagozkien oinarrizko ordainsariak eta betetzen duten postuari esleitutako osagarriak jasoko dituzte 2016an, lege honetan abuztuaren 2ko 30/1984 Legearen aplikazio-eremuan jasotako Estatuko funtzionarioentzat ezarritako zenbatekoen arabera, eta apirilaren 12ko 7/2007 Legearen azken xedapenetatik laugarrenean adierazitakoari jarraikiz; hala ere, ordainsari militarren ondoriozko pentsioak eta haborokinak jasotzen jarraituko dute, bai eta jantzietarako laguntza ere, Indar Armatuetako gainerako langileen zenbateko eta baldintza beretan.

Artikulu honetan xedatutakoak ez du ezertan eragotziko indarrean dagoen araudian Indar Armatuetako kontzeptu eta langile zehatz batzuetarako xedatutako araudi espezifikoa.

26.artikulua. Guardia Zibilaren Kidegoko langileen ordainsariak.

Bat. 2016an, Guardia Zibilaren Kidegoko langileen ordainsariek eta beste lansari batzuek ehuneko 1eko gorakada izango dute 2015eko abenduaren 31n indarrean zeudenekiko, dagokien antzinatasun-ordainsaria ezertan galarazi gabe; betiere, langile horien oinarrizko ordainsariak Estatuko Aurrekontu Orokorretako gastuaren egitura ekonomikoari buruzko 10. artikuluan jasota baldin badaude. Halaber, Sailaren titularrak esleitutako produktibitate-osagarria jasoko dute, hala badagokie, xede horretarako aurreikusitako kredituen bidez. Aipatutako langileei xedatutako kreditu horien zenbatekoak ehuneko 1eko gorakada izango du, karguen kopuruari eta motari dagokienez, 2015eko abenduaren 31n esleituta zegoenarekiko.

Bi. Aurreko zenbakian jasota ez dauden Guardia Zibilaren Kidegoko langileek ordainsari hauek jasoko dituzte 2016an:

A)Enplegua sailkatuta dagoen taldeari edo azpitaldeari dagozkion soldata eta hirurtekoak, lege honen 19.Bost.1 artikuluan ezarritako zenbatekoetan.

B)Aparteko ordainsariak, urtean bitan emango direnak, haietako bakoitzak barne hartuta lege honen 19.Bost.2 artikuluan finkatutako soldatak eta hirurtekoak, enpleguari dagokion taldearen edo azpitaldearen arabera, eta hilero jasoko den lanpostu-osagarria.

Hirurtekoen eta aparteko ordainsarien balioespena eta sortzapena langile horiei aplikatu beharreko berariazko araudiaren arabera gauzatuko da, eta, ordezko moduan, Funtzio Publikoa Erreformatzeko Neurriei buruzko Legea (abuztuaren 2ko 30/1984) aplikatzeko eremuan dauden funtzionario publikoen araudiaren arabera, Enplegatu

Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren Legeak (apirilaren 12ko 7/2007) adierazitakoari jarraikiz.

C)Ordainsari osagarri finko eta aldizkakoak; ordainsari horiek ehuneko 1eko gorakada izango dute 2015eko abenduaren 31n indarrean zeudenekiko, lege honen 19. Zazpi artikuluan xedatutakoa ezertan eragotzi gabe.

D)Produktibitate-osagarria eta ohiz kanpoko zerbitzuengatiko haborokinak. Ordainsari horiek lege honen 23. artikuluaren aplikazio-eremuko Estatuko funtzionarioentzat ezarritako arauen bidez xedatuko dira, eta Barne Arazoetako Ministerioak finkatuko ditu zenbatekoak, xede horietarako esleituko diren kredituen barruan. Kreditu horiek gehienez ere ehuneko 1eko gorakada izango dute, 2015eko abenduaren 31n esleituta zeukaten zenbatekoarekiko.

27.artikulua. Poliziaren Kidego Nazionaleko langileen ordainsariak.

Bat. 2016an, Poliziaren Kidego Nazionaleko langileen ordainsariek eta beste lansari

batzuek ehuneko 1eko gorakada izango dute 2015eko abenduaren 31n indarrean zeudenekiko, dagozkien antzinatasun-ordainsariak ezertan galarazi gabe; betiere, langile horien oinarrizko ordainsariak Estatuko Aurrekontu Orokorretako gastuaren egitura ekonomikoari buruzko 10. artikuluan jasota baldin badaude. Halaber, Sailaren titularrak esleitutako produktibitate-osagarria jasoko dute, hala badagokie, horretarako xedatutako kredituen bidez. Langile horientzat xedatutako kreditu horien zenbatekoak ehuneko 1eko gorakada izango du, karguen kopuruari eta motari dagokienez, 2015eko abenduaren 31n esleituta zegoenarekiko.

Bi. Aurreko zenbakian jasota ez dauden Poliziaren Kidego Nazionaleko funtzionarioek ordainsari hauek jasoko dituzte 2016an:

A)Dagokion kategoria, ondore ekonomikoetarako, sailkatuta dagoen taldeari edo azpitaldeari dagozkion soldata eta hirurtekoak, lege honen 19.Bost.1 artikuluan ezarritako zenbatekoan.

B)Aparteko ordainsariak; urtean bitan emango dira, eta haietako bakoitzak lege honen 19.Bost.2 artikuluan finkatutako soldata eta hirurtekoak bilduko ditu, kategoriari dagokion taldearen edo azpitaldearen arabera, bai eta hilero jasoko den lanpostu-osagarria ere.

Hirurtekoen eta aparteko ordainsarien balioespena eta sortzapena langile horiei aplikatu beharreko berariazko araudiaren arabera gauzatuko da, eta, ordezko moduan, Funtzio Publikoa Erreformatzeko Neurriei buruzko Legea (abuztuaren 2ko 30/1984) aplikatzeko eremuan dauden funtzionarioen araudiaren arabera, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuari buruzko Legeak (apirilaren 12ko 7/2007) adierazitakoari jarraikiz.

C)Ordainsari osagarri finko eta aldizkakoak; ordainsari horiek ehuneko 1eko gorakada izango dute 2015eko abenduaren 31n indarrean zeudenekiko, lege honen 19. Zazpi artikuluan xedatutakoa ezertan eragotzi gabe.

D)Produktibitate-osagarria eta ohiz kanpoko zerbitzuengatiko haborokinak. Ordainsari horiek lege honen 24. artikuluaren aplikazio-eremuko Estatuko funtzionarioentzat ezarritako arauen bidez xedatuko dira, eta Barne Arazoetako Ministerioak finkatuko ditu zenbatekoak, xede horietarako esleituko diren kredituen barruan. Kreditu horiek gehienez ere ehuneko 1eko gorakada izango dute, 2015eko abenduaren 31n esleituta zeukaten zenbatekoarekiko.

28.artikulua. Karrera Judizialeko eta Fiskaleko, Idazkari Judizialen Kidegoko eta Justizia Administrazioaren zerbitzurako langileen ordainsariak.

Bat. 2016an, lege honen 19.Bi artikuluan xedatutakoari jarraikiz, honako hauek izango dira karrera judizial eta fiskaleko kideen ordainsariak:

1.Soldata, Karrera judizial eta fiskaleko ordainsari-araubideari buruzko Legearen (maiatzaren 26ko 15/2003) I. eta IV. eranskinetan aipatutakoa, hurrenez hurren; soldataren zenbatekoa honako hau izango da 2016an, hamabi hilabete-saritan:

 

Euroak

Karrera judiziala

 

 

Auzitegi Nazionaleko presidentea (ez Auzitegi Goreneko magistratua). . . . . . . . . . . . .

24.176,64

Auzitegi Nazionaleko sala-presidentea (ez Auzitegi Goreneko magistratua). . . . . . . . .

22.903,68

Justizia Auzitegi Nagusiko presidentea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23.339,88

Magistratua. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20.747,28

Epailea

18.153,36

Karrera fiskala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Autonomia Erkidegoko fiskal nagusia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23.339,88

Fiskala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20.747,28

Abokatu fiskala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18.153,36

2.Antzinatasunagatiko ordainsaria edo hirurtekoak, egoki diren kasuetan.

3.Aparteko ordainsariak abuztuaren 2ko 30/1984 Legearen aplikazio-eremuan jasotako funtzionarioei aplikatu beharreko araudiaren arabera sortuko dira, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuari buruzko Legearen (apirilaren 12ko 7/2007) azken xedapenetatik laugarrenean adierazitakoari jarraikiz. Aparteko ordainsari horiek urtean bi izango dira, eta, kasuan kasu, soldataren, antzinatasunaren edo hirurtekoen hilabete-sari baten zenbatekoa izango du haietako bakoitzak, bai eta 2011rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko Legearen (abenduaren 22ko 39/2010) X. eranskinean adierazitako zenbatekoa ere, gehienez ere ehuneko 1 goratuta.

4.Karrera judizial eta fiskaleko kideen ordainsari osagarriak eta ordainsari aldakor zein bereziak; halakoek ehuneko 1eko gorakada izango dute 2015eko abenduaren 31n indarrean zeudenekiko.

Karrera judizial eta fiskaleko kideentzako helburuen araberako ordainsari aldakorretara zuzendutako kreditu osoa –ordainsari horiek Karrera judizial eta fiskaleko ordainsari- araubidea erregulatzen duen 15/2003 Legearen I. tituluko III. kapituluan eta II. tituluan daude adierazita– ezin izango da karrera judizialeko eta fiskaleko kideen ordainsari finkoen zenbateko osoaren ehuneko 5etik gorakoa izan, hurrenez hurren.

5.Zenbaki honetan xedatutakoak ez du ezertan eragotziko aipaturiko 15/2003 Legearen 9.2 artikuluan zehaztutakoa.

Bi. Fiskaltzaren Estatutu Organikoa arautzen duen Legea (abenduaren 30eko 50/1981) aldatzen duen urriaren 9ko 24/2007 Legea garatuz, eremu-fiskaltza bateko fiskalburu izendatzen diren fiskalek, fiskaltza hori probintziako hiriburua ez den beste egoitza batean badago, Probintzia Auzitegiko atal bat dagoen tokian, Probintzia Fiskaltzaren egoitzako fiskalei dagokien populazio-taldearen irizpidearen araberako lanpostu-osagarria jasoko dute, bai eta ordezkaritzaren kontzeptuko lanpostu-osagarria, berariazko osagarria eta Probintzia Fiskaltzako fiskalburuordeari dagozkion aparteko ordainsarietan jaso beharreko zenbatekoa ere.

Eremu-fiskaltza bateko gainerako fiskalburuek Probintzia Fiskaltzako fiskalburuordeari dagokion berariazko osagarria jasoko dute.

Probintzia Fiskaltzako fiskalburuek eta fiskalburuordeek Probintzia Auzitegiko fiskalburuei eta fiskalburuordeei hurrenez hurren dagozkien ordainsari osagarriak eta aparteko ordainsarietan sartu beharreko zenbatekoak jasoko dituzte.

Estatuko Fiskaltza Nagusiko Idazkaritza Teknikoko fiskalburuordeak Estatuko Fiskaltza Nagusiko fiskalburuorde ikuskatzaileari dagozkion ordainsari osagarriak eta aparteko ordainsarietan sartu beharreko zenbatekoak jasoko ditu.

Estatuko Fiskaltza Nagusiko sala-fiskalei atxikitako fiskalek eta Estatuko Fiskaltza Nagusiko Laguntza Unitateko fiskalek Estatuko Fiskaltza Nagusiko Idazkaritza Teknikoko fiskalei dagokien zenbatekoa jasoko dute berariazko osagarri gisa.

Probintzia Fiskaltzako lurralde-ataletako fiskal dekanoek fiskal koordinatzaileei dagokien zenbatekoa jasoko dute berariazko osagarri gisa.

Espezializatutako ataletako fiskal dekanoek lurralde-ataletako fiskal dekanoei dagozkien ordainsari osagarriak eta aparteko ordainsariak jasoko dituzte.

Autonomia-erkidegoko Fiskaltzetako bigarren kategoriako fiskalek, koordinatzaileak ez direnek, baita Fiskaltza horietako lurralde-ataletakoek ere, autonomia-erkidegoko Fiskaltzako fiskalburuordeei dagozkien lanpostu-osagarria eta aparteko ordainsarian jaso beharreko zenbatekoa jasoko dituzte, Fiskaltza organikoki bitan banatuta ez duten autonomia-erkidegoetan izan ezik (Autonomia Erkidegoko Fiskaltza eta egoitza duen probintziako Probintzia Fiskaltza).

Hiru. 2016an, lege honen 19.Bi artikuluan xedatutakoari jarraikiz, honako hauek izango dira Idazkari Judizialen Kidegoko eta Justizia Administrazioaren zerbitzurako Kidegoetako kideen ordainsariak:

1.Soldata, ondorengo xehetasunen arabera, eta, egoki bada, antzinatasunagatik nahiz hirurtekoengatik dagokien ordainsaria.

a)Idazkari Judizialen Kidegoko kideen soldatak honako zenbateko hauek izango ditu 2016an, hamabi hilabete-saritan:

 

Euroak

 

 

Lehenengo kategoriako idazkari judizialak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18.153,36

Bigarren kategoriako idazkari judizialak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.254,32

Hirugarren kategoriako idazkari judizialak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.030,92

b)Justizia Administrazioaren zerbitzurako kidegoetako funtzionarioen soldataren zenbatekoa honako hau izango da 2016an, hamabi hilabete-saritan:

 

Euroak

Toxikologiako eta Auzitegi Zientzietako Institutu Nazionaleko auzitegi-mediku eta

 

 

profesionalak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.560,28

Prozesu- eta administrazio-kudeaketa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.436,40

Prozesu- eta administrazio-izapidetzea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.043,60

Laguntza judiziala. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.017,12

Toxikologiako eta Auzitegi Zientzietako Institutu Nazionaleko teknikari espezialistak .

13.436,40

Toxikologiako eta Auzitegi Zientzietako Institutu Nazionaleko laborategiko

 

laguntzaileak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.043,60

c)Abenduaren 23ko 19/2003 Lege Organikoak, Botere Judizialaren Lege Organikoa (uztailaren 1eko 6/1985) aldatu zuenak, desagerrarazitako kidegoetan 2004ko urtarrilaren 1a baino lehen osatutako hirurtekoen zenbatekoak honako hauek izango dira 2016an, hamabi hilabete-saritan:

 

Euroak

 

 

Ofizialen kidegoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

537,96

Laguntzaileen kidegoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

414,72

Agente judizialen kidegoa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

358,08

Teknikari espezialisten kidegoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

537,96

Laborategiko laguntzaileen kidegoa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

414,72

Laborategiko agenteen kidegoa (iraungitzear). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

358,08

7.000 biztanletik gorako udalerrietako bake-epaitegietako idazkarien kidegoa

 

(iraungitzear). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

605,16

Auzitegi-medikuen eta medikuntza-teknikarien kidegoetako langileek 1995eko urtarrilaren 1a baino lehen osatutako hirurtekoak urtean 648,60 eurokoak izango dira 2016an, hamabi hilabete-saritan.

2.Aparteko ordainsariak abuztuaren 2ko 30/1984 Legearen aplikazio-eremuan jasotako funtzionarioei aplikatu beharreko araudiaren arabera sortuko dira, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuari buruzko Legearen (apirilaren 12ko 7/2007) azken xedapenetatik laugarrenean adierazitakoari jarraikiz. Aparteko ordainsari horiek urtean bi izango dira, eta, kasuan kasu, soldataren, antzinatasunaren edo hirurtekoen hilabete-sari baten zenbatekoa izango du bakoitzak, bai eta 2011rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko Legearen (abenduaren 22ko 39/2010) XI. eranskinean adierazitako zenbateko osagarria ere, gehienez ere ehuneko 1 goratuta.

3.a) Idazkari Judizialen Kidegoko funtzionarioei atxikitako lanpostuetarako osagarri orokorra, abenduaren 30eko 2033/2009 Errege Dekretua aplikatu beharreko kasuetan, honako zenbateko hauen araberakoa izango da 2016an, hamabi hilabete-saritan adierazita:

 

Euroak

 

 

I. motako lanpostuak . . . . . . . .

16.268,64

II. motako lanpostuak . . . . . . . .

13.896,00

III. motako lanpostuak . . . . . . .

13.267,56

IV. motako lanpostuak . . . . . . .

13.167,36

V. motako lanpostuak . . . . . . . .

9.521,52

Aurreko lerrokadan adierazitako funtzionarioen gainerako ordainsari osagarriek, aldakorrek eta bereziek ehuneko 1eko gorakada izango dute 2015eko abenduaren 31n indarrean zeudenekiko, lege honen 19.Zazpi artikuluan xedatutakoa ezertan eragotzi gabe.

3.a) zenbaki honetako lehenengo lerrokadan adierazitako postuez bestelakoak betetzen dituzten Idazkari Judizialen Kidegoko kideek irailaren 5eko 1130/2003 Errege Dekretuan ezarritako ordainsari orokor, aldakor eta bereziak jasoko dituzte, 2015eko abenduaren 31n indarrean zeudenak ehuneko 1 goratuta.

3.b) Justizia Administrazioaren zerbitzura ari diren kidegoetako funtzionarioei atxikitako lanpostuetarako osagarri orokorraren zenbatekoa, artikulu honetako Hiru.1.b) zenbakian adierazitakoa, uztailaren 20ko 1033/2007 Errege Dekretuan xedatutakoarekin bat, honako hau izango da 2016an, hamabi hilabete-saritan:

 

Mota

Azpimota

Euroak

 

 

 

 

 

I

A

4.022,76

 

I

B

4.805,40

Prozesu- eta administrazio-kudeaketa eta Toxikologiako

II

A

3.703,92

II

B

4.486,56

eta Auzitegi Zientzietako Institutu Nazionaleko teknikari

III

A

3.544,56

espezialistak

III

B

4.327,20

 

 

IV

C

3.385,20

 

IV

D

3.544,92

 

I

A

3.491,64

 

I

B

4.274,28

Prozesu- eta administrazio-izapidetzea eta Toxikologiako

II

A

3.172,92

eta Auzitegi Zientzietako Institutu Nazionaleko

II

B

3.955,56

laborategiko laguntzaileak

III

A

3.013,44

 

III

B

3.796,08

 

IV

C

2.854,20

 

 

Mota

Azpimota

Euroak

 

 

 

 

 

 

 

I

A

2.742,72

 

 

I

B

3.525,36

 

 

II

A

2.423,76

Laguntza judiziala

 

II

B

3.206,52

 

 

III

A

2.264,40

 

 

III

B

3.047,16

 

 

IV

C

2.105,04

Toxikologiako eta Auzitegi Zientzietako Institutu

 

 

I

18.996,48

 

 

II

18.751,44

Nazionaleko auzitegi-mediku eta profesionalak

 

 

 

 

III

18.506,16

 

 

 

Prozesu- eta administrazio-kudeaketako eskala, 7.000

biztanletik gorako

5.136,84

udalerrietako epaitegietako idazkarien kidegotik datozenak (iraungitzear)

 

 

 

 

 

 

Aurreko lerrokadan adierazitako funtzionarioen gainerako ordainsari osagarriek, aldakorrek eta bereziek ehuneko 1eko gorakada izango dute 2015eko abenduaren 31n indarrean zeudenekiko, lege honen 19.Zazpi artikuluan xedatutakoa ezertan eragotzi gabe.

4.Presidentetza Ministerioaren maiatzaren 18ko 1230/2009 Aginduaren bidez argitaratutako 2009ko maiatzaren 8ko Ministro Kontseiluaren Akordioaren bigarren zenbakian ordainsari gehigarri osagarriaren kontzeptuan aitortutako kopuruak jasota daude aurreko 3.a) eta 3.b) zenbakietan aipatutako ordainsari osagarrietan.

Lau. Botere Judizialaren Lege Organikoaren (uztailaren 1eko 6/1985) 145.1 artikuluan –abenduaren 23ko 19/2003 Lege Organikoak emandako idazkeran– adierazitako funtzionarioei dagozkien oinarrizko ordainsariek eta ordainsari osagarriek ehuneko 1eko gorakada izango dute 2016an, 2015eko abenduaren 31n indarrean zeudenekiko, lege honen 19.Zazpi artikuluan xedatutakoa ezertan eragotzi gabe.

Bost. 2016an, honako hauek izango dira Botere Judizialeko eta Fiskaltzako kideen ordainsariak:

1. Auzitegi Goreneko presidenteordea:

 

Euroak

 

 

Soldata (14 hilabete-saritan jasotzekoa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30.099,44

Beste ordainsari batzuk (12 hilabete-saritan jasotzekoak). . . . . . . . . . . . . . . .

87.526,56

Guztira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

117.626,00

Auzitegi Goreneko sala-presidenteak eta Auzitegi Nazionaleko presidentea (Auzitegi Goreneko magistratuak):

 

Euroak

 

 

Soldata (14 hilabete-saritan jasotzekoa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27.793,36

Beste ordainsari batzuk (12 hilabete-saritan jasotzekoak). . . . . . . . . . . . . . . .

83.084,16

Guztira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

110.877,52

Auzitegi Goreneko magistratuak eta Auzitegi Nazionaleko sala-presidenteak (Auzitegi Goreneko magistratuak):

Euroak

Soldata (14 hilabete-saritan jasotzekoa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26.330,78

Beste ordainsari batzuk (12 hilabete-saritan jasotzekoak). . . . . . . . . . . . . . . .

81.661,56

Euroak

Guztira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107.992,34

2.Estatuko fiskal nagusia: 114.977,40 euro, hamabi hilabete-saritan jasotzekoak, aparteko ordainsariak jasotzeko eskubiderik gabe.

Auzitegi Goreneko fiskalburuordea:

 

Euroak

 

 

Soldata (14 hilabete-saritan jasotzekoa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27.793,36

Beste ordainsari batzuk (12 hilabete-saritan jasotzekoak). . . . . . . . . . . . . . . .

83.084,16

Guztira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

110.877,52

Fiskalburu ikuskatzailea, Konstituzio Auzitegiaren aurreko Fiskaltzako fiskalburua eta Auzitegi Nazionaleko Fiskaltzako fiskalburua:

 

Euroak

 

 

Soldata (14 hilabete-saritan jasotzekoa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26.330,78

Beste ordainsari batzuk (12 hilabete-saritan jasotzekoak). . . . . . . . . . . . . . . .

83.084,16

Guztira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

109.414,94

Kontuen Auzitegiko Fiskaltzako fiskalburuak, Estatuko fiskal nagusiaren Idazkaritza Teknikoko eta Laguntza Unitateko fiskalburuak, Fiskaltza berezietako fiskalburuak (drogaren, ustelkeriaren eta kriminalitate antolatuen aurkakoak) eta Auzitegi Goreneko salako fiskalak:

 

Euroak

 

 

Soldata (14 hilabete-saritan jasotzekoa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26.330,78

Beste ordainsari batzuk (12 hilabete-saritan jasotzekoak). . . . . . . . . . . . . . . .

81.661,56

Guztira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

107.992,34

3.Zenbaki honetako aurreko puntuetan aipatutako Botere Judizialeko eta Fiskaltzako kideek antzinatasunagatik edo hirurtekoengatik dagokien ordainsaria jasoko dute, hamalau hilabete-saritan, hurrengo lerrokadan arautzen den Estatuko fiskal nagusiak izan ezik. Halaber, urtean bi ordainsari jasoko dituzte, 2011rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko Legearen (abenduaren 22ko 39/2010) X. eranskinean kargu bakoitzarentzat zehaztutako zenbatekoarekin, gehienez ere ehuneko 1 goratuta. Abuztuaren 2ko 30/1984 Legearen aplikazio-eremuan bildutako funtzionarioei aplikatu beharreko aparteko ordainsariei buruzko araudiaren araberakoak izango dira zenbateko horiek.

Estatuko fiskal nagusiak, zenbaki honen 2. puntuan adierazitako zenbatekoaz gain, antzinatasunagatik edo hirurtekoengatik dagozkion ordainsariak jasoko ditu, hamalau hilabete-saritan, bai eta 2008rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko Legearen (abenduaren 26ko 51/2007) 32.Lau artikuluko 3. zenbakiaren bigarren lerrokadan xedatutakotik eratorritako ordainsariak ere, 2010erako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko 26/2009 Legearen 32.Bost.B) artikuluko 3. zenbakiaren bigarren lerrokadan zehaztutako zenbatekoetan, ehuneko 1 goratuta.

4.Zenbaki honetako 1. eta 2. puntuetan adierazitako Botere Judizialeko eta Fiskaltzako kideen soldata eta ordainsari osagarriak puntu horietan bertan eta zenbaki bereko 3. puntuan finkatutakoak izango dira; ondore horietarako, ez zaie aplikatuko Karrera Judizialeko eta Fiskaleko Ordainsariak Arautzen dituen Legea (maiatzaren 26ko 15/2003), baina eskubidea izango dute dagozkien ordainsari bereziak jasotzeko, aipatutako 26/2009

Legearen 32.Bost.B) artikuluko 4. zenbakian xedatutako zenbatekoetan, ehuneko 1 goratuta.

Sei. Artikulu honetan bildutako langileek hirurtekoak dauzkatenean aitortuta lege honen 19.Bost artikuluan ezarritakoaren mende dauden Kidego edo Eskaletan, egoki izanez gero hirurtekoen edo antzinatasunaren aparteko ordainsariak jasotzeko, kontzeptu horien hilabete-sari arrunt baten zenbatekoan, zenbateko bereko hamalau hilabete-saritan banatu ahal izango da aipatutako Kidego edo Eskalatan aitortutako hirurtekoen (eta/edo antzinatasunaren) urteko zenbateko osoa, hamabi hilabete-sariri dagokien hirurtekoek (eta/edo antzinatasunak) gehi hirurtekoengatiko (eta/edo antzinatasunagatiko) aparteko ordainsariek osatuta. Kasu horretan, honako hauek izango dira urteko zenbatekoak, hamabi hilabete-sari arruntetan, gehi aparteko bi ordainsaritan:

Taldea/azpitaldea, 7/2007 Legean

Hirurtekoak,

eurotan

 

 

 

A1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

570,12

A2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

472,66

B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

423,26

C1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

364,88

C2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

252,78

E (30/1984 Legea) eta profesionalen multzoak (7/2007 Legea) . . . . . . . . . . . . . .

190,54

 

 

29.artikulua. Estatutupeko langileen eta Gizarte Segurantzako estatutupekoak ez diren langileen ordainsariak.

Bat. 2016an, Gizarte Segurantzaren Administrazioko funtzionarioek, Estatuko Administrazio Orokorreko gainerako langileekin jada homologatuta, lege honen 23. artikuluan xedatutako ordainsariak jasoko dituzte.

Bi. 2016an, Osasunaren Institutu Nazionaleko estatutupeko langileen ordainsariei buruzko Errege Lege Dekretuaren (irailaren 11ko 3/1987) aplikazio-eremuan dauden langileek lege honen 23.Bat.A), B) eta C) artikuluan ordainsari-kontzeptu horietarako zehaztutako zenbatekoetan jasoko dituzte oinarrizko ordainsariak eta lanpostu-osagarria, ezertan eragotzi gabe aipaturiko errege lege-dekretuaren bigarren xedapen iragankorraren Bi zenbakian ezarritakoa eta aipaturiko 23.Bat artikuluaren C) letran finkatutako lanpostu- osagarria hamalau hilabete-saritan jasotzea.

Aipatutako estatutupeko langileei lege honen 23.Bat.B) artikuluan ezarritakoa aplikatzeko, aparteko ordainsari bakoitzari dagokion lanpostu-osagarriaren zenbatekoa ere hamalau hilabete-saritan emango da. Zenbateko hori 23.Bat.C) artikuluan adierazitako kopuruen hamabirena izango da.

Langile horiei dagozkien berariazko osagarrien nahiz etengabeko arretagatiko osagarrien zenbatekoek ehuneko 1eko gorakada izango dute 2015eko abenduaren 31n indarrean zeudenekiko, lege honen 19.Zazpi artikuluan xedatutakoa ezertan eragotzi gabe.

Produktibitate-osagarriaren zenbateko indibiduala 3/1987 Errege Lege Dekretuaren 2.Hiru.c) artikuluan, hirugarren xedapen iragankorrean, eta berau garatzeko emandako gainerako arauetan adierazitako irizpideen arabera zehaztuko da.

Hiru. 2016an, artikulu honen aplikazio-eremuko gainerako funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariek ehuneko 1eko gorakada izango dute, 2015eko abenduaren 31n indarrean zeudenekiko.

III. KAPITULUA

Langile aktiboen araubidearen alorreko beste xedapen batzuk

30.artikulua. Ohiz kanpoko diru-sarrerak jasotzeko debekua.

Lege honen aplikazio-eremuko enplegatu publikoek, zerga-araubidearen menpe daudenak kenduta, ezin izango dute Administrazioari edo edozer botere publikori dagozkion tributuen, komisioen edo diru-sarreren partaidetzarik jaso edozer zerbitzu edo jurisdikzioren ordainetan, ez eta edozer partaidetza edo saririk ere ezarritako isunetan, araudian haiei egotzita egonik ere; hala, dagokien ordainsari-araubidean zehaztutako ordainsariak soilik jasoko dituzte, ezertan eragotzi gabe bateraezintasun-sistema aplikatzeak dakarrena, eta betetako lan edo karguagatik etxebizitza edukitzeari buruzko berariazko araudian xedatutakoa.

31.artikulua. Sariak, gurutzeak, dominak eta mutilazio-pentsioak.

Bat. Sari, gurutze, domina eta mutilazio-pentsio gisa jasoko diren zenbatekoek ehuneko 1eko gorakada izango dute 2016an, 2015eko abenduaren 31n baietsita zeudenekiko.

Bi. San Fernandoren Gurutze Ohoratua eta banakako Domina Militarra euren legeria bereziaren bidez eraenduko dira.

Hiru. San Hermenegildoren Errege Ordena Militarraren Erregelamendua onesten duen Errege Dekretuan (ekainaren 23ko 1189/2000) ezarritakoaren mende egongo dira Konstantziarako Gurutzea eta San Hermenegildoren Errege Ordena Militarraren kategoriak.

32.artikulua. Beste arau erkide batzuk.

Bat. Tokiko Osasun Kidegoetako administrazio-kontratudun langileek eta funtzionarioek, bai eta 2015erako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko Legearen (abenduaren 26ko 36/2014) III. tituluan oro har ezarritakoekin bat ez datozen ordainsariak zeuzkatenek 2015ean, eta lege honen titulu berean espresuki ezarritakoak aplikatzen ez bazaizkie, 2016an ere jasoko dituzte 2015eko abenduaren 31n indarrean zeuden ordainsariak, ehuneko 1 goratuta.

Bi. Estatuko Administrazio Orokorrean, bere organismo autonomoetan eta Estatu- agentzietan, funtzionarioren bat 2016an betetzen ari den lanpostuari dagokion ordainsari- araubideaz bestelako batera atxikita egonez gero, funtzionario horrek betetzen ari den lanpostuari dagozkion ordainsariak jasoko ditu; aurrez, oinarrizko ordainsariak atxikiko zaizkio, Ogasunaren eta Administrazio Publikoen Ministerioak baimenduta, interesa duten ministerio-sailen proposamenari jarraikiz.

Aurreko lerrokadan adierazitako atxikipenaren ondoreetarako, baimena eman ahal izango da antzinatasun-ordainsariaren zenbatekoa funtzionarioaren jatorrizko ordainsari- araubidearen araberakoa izan dadin.

Hiru. Zerbitzuagatiko kalte-ordainen zenbatekoa 2015ean indarrean zegoen berbera izango da.

33.artikulua. Lan-kontratudun langileen eta funtzionario ez direnen ordainsariak zehazteko edo aldatzeko baldintzak.

Bat. Honako erakunde hauetako lan-kontratudun langileen eta funtzionarioak ez direnen ordainsariak zehazteko edo aldatzeko, Ogasunaren eta Administrazio Publikoen Ministerioaren aldeko txostena beharko da 2016an:

a)Estatuko Administrazio Orokorra eta bere organismo autonomoak.

b)Gizarte Segurantzako erakunde kudeatzaileak eta zerbitzu erkideak.

c)Estatu-agentziak, beren berariazko araudiaren arabera.

d)Gainerako enpresa-erakunde publikoak eta gainerako organismo zein erakunde publikoak, Ordainsarien Ministerioarteko Batzordeak horretarako ezarritako baldintzak eta prozedurak betez, haien berariazko ezaugarriak aintzat hartuta.

Bi. Honako hauek izango dira funtzionario ez diren langileen ordainsari-baldintzak zehazten edo aldatzen dituzten jarduketak:

a)Lanpostu berrien ordainsariak zehaztea.

b)Aurreko Bat zenbakian adierazitako erakundeek hitzarmen kolektiboak, akordioak edo gisa horretako agiriak sinatzea, bai eta horien berrikuspenak, eranskinak edo luzapenak ere.

c)Estatuko Administrazioko lan-kontratudun langileentzako Hitzarmen bakarra eta sektoreko hitzarmen kolektiboak aplikatzea, bai eta horien berrikuspenak, eranskinak edo luzapenak ere.

d)Ordainsariak banakako kontratu bidez finkatzea, langile finkoak edo epe jakin baterako kontratatutakoak izan, betiere hitzarmen kolektibo bidez guztiz edo zati batez araututa ez badaude; horretatik kanpo geratzen dira izaera bereziko lan-harremanari lotutako aldi baterako langileak, zeina Langileen Estatutuari buruzko Legearen testu bategina onartzen duen Legegintzako Errege Dekretuaren (martxoaren 24ko 1/1995) 2. artikuluaren 1. zenbakiaren e) letran dagoen araututa. Nolanahi ere, Ogasunaren eta Administrazio Publikoen Ministerioari azken langile horien ordainsariei buruzko informazioa helarazi beharko zaio. Salbuespen izango da, halaber, enpresa-sektore publikoko eta beste erakunde batzuetako arduradun eta zuzendari nagusien ordainsari-araubidea arautzen duen Errege Dekretuak (martxoaren 5eko 451/2012) adierazitako ordainsariak finkatzea, hori arau horretan xedatutakoaren arabera gauzatuko baita.

e)Alde bakarreko edonolako soldata-hobekuntzak ematea, banaka edo kolektiboki, nahiz eta funtzionario publikoen ordainsari-araubidearen aplikazioa hedatzearen ondorio izan.

f)Atzerrian kontratatutako langileei dagozkien ordainsariak finkatzea.

Hiru. Artikulu honen Bat zenbakian aipatutako txostenak a), b) eta c) letretan adierazitako organismo, erakunde eta agentzia guztietan izango du eragina, bai eta d) letran adierazitakoetan ere, Ordainsarien Ministerioarteko Batzordeak erabakitzen duen moduan. Txostena honako puntu hauetan zehaztutako prozedurari jarraikiz emango da, eta jarraian adierazitako irismena izango du:

1.Eraginpeko organismoek, hitzarmen kolektiboak edo banakako kontratuak onartu edo sinatu baino lehen, Ogasunaren eta Administrazio Publikoen Ministerioari igorriko diote dagokion proiektua, alderdi ekonomiko guztien balioespenarekin batera.

2.Hitzarmen kolektibo, akordio eta antzeko tresnei buruzko proiektuen kasuan, gehienez ere hamabost eguneko epean bideratuko da txostena, proiektua eta balioespena jasotzen diren egunetik kontatzen hasita. Txosten horrek 2016ko zein ondorengo ekitaldietako gastu publikoan zuzeneko nahiz zeharkako ondorioak dauzkaten alderdi guztiak jasoko ditu, eta, bereziki, dagokion soldata-masa zehazteari eta haren hazkundea kontrolatzeari dagokionez; betiere, lege honen 24. artikuluan xedatutakoa ezertan eragotzi gabe.

Lau. Ogasunaren eta Administrazio Publikoen Ministerioak finkatuko eta, hala badagokio, eguneratuko ditu atzerrian diharduten lan-kontratudun langileen ordainsariak, herrialde bakoitzeko inguruabar espezifikoak aintzat hartuta.

Bost. Arlo honetan hartutako akordioak erabat deusezak izango dira, txostena izapidetu ez bada edota ezezko txosten baten kontra hartu badira; erabat deusezak izango dira ondorengo ekitaldietarako soldata-gehikuntzak eragiten dituzten itunak ere, etorkizuneko aurrekontu-legeek zehaztutakoaren aurkakoak izanez gero.

Artikulu honetan ezarritako baldintzak bete gabe, ezin izango da baimendu 2016. urterako ordainsariak aplikatzeak eragindako gasturik.

Sei. Aurreko zenbakietan ezarritakoa hala izanik ere, honako hauen kasuan Enpresa Publikoen Negoziazio Kolektiboaren Jarraipen Batzordearen nahitaezko txostena beharko da –Aurrekontuen eta Gastuen Estatu Idazkaritzak zuzendua–, Ekonomia Gaietarako Gobernuaren Ordezko Batzordeak ezartzen duenarekin bat: Estatuko merkataritza- sozietateak, enpresa-erakunde publikoak, Estatuko sektore publikoko fundazioak, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidegoari buruzko Legearen (azaroaren 26ko 30/1992) hogeigarren xedapen gehigarrian ezarritakoaren arabera Estatuko sektore publikora atxikita dauden partzuergoak, Gizarte Segurantzaren Mutua Kolaboratzaileak eta horien zentro mankomunatuak, eta zuzenbide publikoko beste estatu-erakunde batzuk.

Arlo honetan hartutako akordioak erabat deusezak izango dira, txostena izapidetu ez bada edo Enpresa Publikoen Negoziazio Kolektiboaren Jarraipen Batzordearen txostenaren kontra hartu badira.

Espainiako Bankuak honako hauen berri emango dio, aldez aurretik, Enpresa Publikoen Negoziazio Kolektiboaren Jarraipen Batzordeari: hitzarmen edo akordio kolektibo baten negoziazioa hasi dela, langileen ordezkariei helaraziko zaien edozein akordio-proposamen, eta adostutako hitzarmen edo akordioak.

34.artikulua. Lan-kontratudun langileak inbertsio-kredituen kontura kontratatzea.

Bat. Ministerio-sailek, organismo autonomoek, estatu-agentziek, Gizarte Segurantzaren erakunde kudeatzaileek eta Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiak aldi baterako langileak kontratatu ahal izango dituzte 2016an, obrak egiteko edo zerbitzuak emateko, erakunde bakoitzari dagozkion inbertsio-kredituen kontura, honako baldintza hauek betez gero:

a)Kontratuaren xedea hau izatea: obrak zuzenean betearaztea, Estatuaren kontratu- legeria aplikatuz, edota inbertsio-izaera duten zerbitzuak ematea.

b)Obra edo zerbitzu horiek Estatuko Aurrekontu Orokorretan aurreikusita eta onartuta dauden inbertsioekin lotuta egotea.

c)Obra edo zerbitzu horiek plantillako langile finkoen bidez betearaztea ezinezkoa izatea, eta aurrekontu-kredituan langileak kontratatzeko zuzkidura nahikoa ez egotea.

Bi. Kontratazioak aurrekontu-ekitaldia gainditu ahal izango du, obra edo zerbitzuek gainditu egin behar dutenean ekitaldi hori eta urte anitzeko inbertsio-proiektuen barruan badaude; horretaz gain, Aurrekontuei buruzko Lege Orokorraren (azaroaren 26ko 47/2003)

47.artikuluan edota 2016rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko Lege honetan bertan haientzat ezarritako baldintzak ere bete beharko dituzte.

Hiru. Kontratu horiek formalizatu baino lehen, Estatuko Abokatutzak aztertu egin beharko ditu dagokion sailean, organismoan edo erakundean, edota, hala dagokionean, Gizarte Segurantzaren Administrazioko letraduak aztertuko ditu; bereziki, erabilitako kontratazio mota egokia den adieraziko du, eta kontratuaren klausulak lan-legeriak zehaztutako baldintzekin eta formaltasunekin bat ote datozen.

Lau. Beharrezkoa den kasuetan, artikulu honetan araututako kontratuak aurrez fiskalizatuko dira, Aurrekontuei buruzko Lege Orokorraren (azaroaren 26ko 47/2003) 152. artikulutik 156. artikulura bitartean xedatutakoaren arabera. Ondore horietarako, inbertsio- kredituak egokiak izango dira aldi baterako langileak kontratatzeko, xede horretarako berariaz esleitutako aurrekontu-kontzeptuan nahikoa kreditu ez baldin badago.

Kontu-hartzeko eginkizunik ez duten Estatuko organismo publikoetan, kontratu horiek egiteko, dagokion ikuskatzaile eskuordetuak aldeko txostena eman beharko du. Txosten horretan, adierazi beharko du dagokion kapituluan behin-behineko langileak kontratatzera xedatutako aurrekontu-kontzeptuan ez dagoela krediturik. Organismo autonomoa edo enpresa-erakunde publikoa ez badago txostenarekin ados, Ogasunaren eta Administrazio Publikoen Ministeriora bidali ahal izango du espedientea, ebatzi dezan.

35.artikulua. Ogasunaren eta Administrazio Publikoen Ministerioak sektore publikoaren zerbitzura diharduten langileen kostuen arloan duen eskumena.

Guztiz eraginkorrak izan daitezen Ministerio-sailen, organismoen, estatu-agentzien, enpresa-erakunde publikoen eta Estatuko sektore publikoaren gainerako erakunde publikoen, Estatuko merkataritza-sozietateen, Estatuko sektore publikoko fundazioen eta Estatuaren sektore publikoaren partaidetza gehiengoduna duten partzuergoen aurrekontuetako langile-gastuen kapituluari egozteko gastuekin zerikusia duten akordio, hitzarmen, itun edo antzeko tresna guztiak, bai eta horiek betetzeko edo garatzeko hartzen diren neurriak ere, Ogasunaren eta Administrazio Publikoen Ministerioak aldeko txostena egin beharko du aurrez, Aurrekontuen eta Gastuen Estatu Idazkaritzaren bitartez; hala, erabat deusezak izango dira txosten hori jaso gabe egiten direnak. Adierazitako akordio, hitzarmen, itun, tresna zein neurriek ezin izango dute eragin, zuzenean edo zeharka, langile-kostuen arloko gastu publikoa handitzea eta/edo ordainsariak handitzea, lege honen 19. artikuluan baimendutakoaz gaindi.

IV. TITULUA

Pentsio publikoak

I. KAPITULUA

Pentsioak goratzea

36.artikulua. Pentsioak goratzeko indizea.

Gizarte Segurantzako sistemak ordaindutako pentsioak eta Estatuko Klase Pasiboenak oro har ehuneko 0,25 goratuko dira 2016an, lege honetako dagozkion artikuluetan adierazitako moduan.

II. KAPITULUA

Estatuko Klase Pasiboen Araubideko pentsioen eta gerrako pentsio berezien

hasierako zehaztapena egitea

37.artikulua. Estatuko Klase Pasiboen Araubideko pentsioen hasierako zehaztapena egitea.

Bat. Artikulu honetan xedatutakoa Estatuko Klase Pasiboen Araubidearen estaldura- esparruan jasotako honako langile hauek beren edo senideen alde eragindako pentsio arruntei eta apartekoei aplikatuko zaie, arautzen duen legeriaren arabera betiere:

1.Honako langile hauei aplikatzen zaie Estatuko Klase Pasiboen Legearen testu bateginaren (apirilaren 30eko 670/1987 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoa) I. tituluan ezarritakoa:

a)Estatuko Administrazioko, Justizia Administrazioko, Gorte Nagusietako, beste konstituzio-organoetako edo haien legeriaren arabera hala dagokien beste estatu-organo batzuetako karrerako funtzionario zibilei, autonomia-erkidegoei transferitutakoei, eta karrerako militarrei, langile militar osagarriei, eta Indar Armatuetan erretiro-adinera arte geratzeko eskubidea lortu duten soldadutzako eta marineltzako eskala profesionaletako langileei, 1984ko abenduaren 31z geroztik edonolako administrazio-egoeran daudela ere, egun hori baino lehenago erretiroa hartu ez badute.

b)1986ko urtarrilaren 1etik aurrera praktikak egiten aritu diren funtzionarioei, eta 1985eko urtarrilaren 1etik aurrera eskola edo akademia militarren bateko ikasle izan, eta zaldun alferez kadete, alferez ikasle, sarjentu ikasle edo itsasozain mailetara igo direnei.

c)1965eko urtarrilaren 1a baino lehen izendatutako bitarteko funtzionarioei, Estatuko Aurrekontu Orokorretan zehaztutako soldata jaso badute langileentzako partidatik, eta eskubide pasiboak eragin dituen gertakaria 1985eko abenduaren 31tik aurrera gertatu bada.

2.Honako langile hauei aplikatzen zaie 1984ko abenduaren 31n indarrean zegoen legeria, Estatuko Klase Pasiboen Legearen testu bateginaren II. tituluan adierazitako aldaketekin:

a)Estatuko Administrazioko, Justizia Administrazioko, Gorte Nagusietako, beste konstituzio-organoetako eta haien legeriaren arabera hala dagokien Estatuko beste organo batzuetako karrerako funtzionario zibilei, autonomia-erkidegoei transferitutakoei, eta karrerako militarrei, langile militar osagarriei, eta Indar Armatuetan erretiro-adinera arte geratzeko eskubidea lortu duten soldadutzako eta marineltzako eskala profesionaletako langileei, 1985eko urtarrilaren 1a baino lehen hil edo erretiratu badira.

b)1965eko urtarrilaren 1a baino lehen izendatutako bitarteko funtzionarioei, Estatuko Aurrekontu Orokorretan zehaztutako soldata jaso badute langileentzako partidatik, eta eskubide pasiboak eragin dituen gertakaria 1986ko urtarrilaren 1a baino lehen gertatu bada.

Bi. Artikulu honen Bat.1 zenbakian adierazitako langileek eragindako pentsioen hasierako zehaztapena egiteko, honako hartzeko arautzaile hauek hartuko dira kontuan 2016rako:

a)1985eko urtarrilaren 1etik aurrera, kidego, eskala, lanpostu, enplegu edo administrazio-kategoriaren batean sartutako langileentzako hartzeko arautzaileak:

Taldea/Azpitaldea

Hartzeko arautzailea

7/2007 Legean

Euro urtean

 

 

A1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40.359,27

A2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31.763,76

B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27.814,32

C1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24.395,11

C2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.300,58

E (30/1984 Legea) eta profesionalen multzoak (7/2007 Legea) . . . . . . . .

16.455,28

 

 

b)1985eko urtarrilaren 1a baino lehen sartutako langileen hartzeko arautzaileak:

ESTATUKO ADMINISTRAZIO ZIBIL ETA MILITARRA

Hartzeko arautzailea

Proportzionaltasun-indizea

Euro urtean

1040.359,27

831.763,76

624.395,11

419.300,58

316.455,28

JUSTIZIA-ADMINISTRAZIOA

Indize

Hartzeko arautzailea

biderkatzailea

Euro urtean

 

 

4,75

40.359,27

4,50

40.359,27

Indize

Hartzeko arautzailea

biderkatzailea

Euro urtean

 

 

4,00

40.359,27

3,50

40.359,27

3,25

40.359,27

3,00

40.359,27

2,50

40.359,27

2,25

31.763,76

2,00

27.814,32

1,50

19.300,58

1,25

16.455,28

 

 

KONSTITUZIO-AUZITEGIA

 

 

 

 

Kidegoa

 

Hartzeko arautzailea

 

Euro urtean

 

 

 

 

 

 

Idazkari nagusia . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

40.359,27

Letraduak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

40.359,27

Gerentea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

40.359,27

 

 

 

GORTE NAGUSIAK

 

 

 

 

 

 

 

Hartzeko

Kidegoa

 

arautzailea

 

 

 

Euro urtean

 

 

 

Letraduak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40.359,27

Artxibozain-liburuzainak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40.359,27

Goi-mailako aholkulariak . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40.359,27

Erredaktoreak, takigrafoak eta estenotipistak

. . .

40.359,27

Teknikari-administrariak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40.359,27

Administraria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24.395,11

Atezainak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.300,58

 

 

 

 

Hiru. Artikulu honen Bat.2 zenbakian adierazitako langileek eragindako pentsioen hasierako zehaztapena egiteko –ondore ekonomikoak 2016ko urtarrilaren 1etik aurrera sortuko dituzten pentsioena–, honako arau hauek aplikatuta lortzen diren oinarri arautzaileak hartuko dira kontuan:

a)Eragileari dagokion soldataren zenbatekoa hartuko da aintzat, bai eta, hala badagokio, maila ere, kontuan izanda eragilearen kidegoak, karrerak, eskalak, lanpostuak, enpleguak edo kategoriak 1984ko abenduaren 31n esleituta zeukan funtzioa, indize biderkatzailea edo proportzionaltasun-indizea, eta administrazio-karreraren gradua. Honako zerrenda honetan daude jasota:

ESTATUKO ADMINISTRAZIO ZIBIL ETA MILITARRA

Soldata eta mailagatiko

Proportzionaltasun-

zenbatekoa,

Maila Maila bereziaurtean

indizea

Euroak

10 (5,5)

8

27.055,85

 

 

 

Soldata eta mailagatiko

Proportzionaltasun-

 

 

zenbatekoa,

Maila

Maila berezia

urtean

indizea

 

 

 

 

 

 

 

 

Euroak

 

 

 

 

10 (5,5)

7

 

26.312,26

10 (5,5)

 

 

 

6

 

25.568,71

10 (5,5)

 

 

 

3

 

23.337,96

10

 

 

 

5

 

22.958,28

10

 

 

 

4

 

22.214,74

10

 

 

 

3

 

21.471,18

10

 

 

 

2

 

20.727,55

10

 

 

 

1

 

19.983,98

8

 

 

 

6

 

19.306,12

8

 

 

 

5

 

18.711,39

8

 

 

 

4

 

18.116,62

8

 

 

 

3

 

17.521,85

8

 

 

 

2

 

16.927,10

8

 

 

 

1

 

16.332,32

6

 

 

 

5

 

14.707,73

6

 

 

 

4

 

14.261,80

6

 

 

 

3

 

13.815,92

6

 

 

 

2

 

13.369,95

6

 

(100eko 12)

 

1

14.421,39

6

 

 

 

1

 

12.924,00

4

 

 

 

3

 

10.883,00

4

 

(100eko 24)

 

2

12.986,11

4

 

 

 

2

 

10.585,65

4

 

(100eko 12)

 

1

11.489,59

4

 

 

 

1

 

10.288,26

3

 

 

 

3

 

9.396,73

3

 

 

 

2

 

9.173,73

3

 

 

 

1

 

8.950,77

 

 

 

 

JUSTIZIA-ADMINISTRAZIOA

 

Soldatagatiko

Indize

zenbatekoa

urtean

biderkatzailea

 

 

Euroak

 

 

4,75

44.182,97

4,50

41.857,54

4,00

37.206,68

3,50

32.555,85

3,25

30.230,45

3,00

27.905,02

2,50

23.254,18

2,25

20.928,76

2,00

18.603,36

1,50

13.952,51

1,25

11.627,10

 

 

KONSTITUZIO-AUZITEGIA

 

Soldatagatiko

 

zenbatekoa

Kidegoa

urtean

 

 

Euroak

 

 

Idazkari nagusia . . . . . . . . . . . . . . .

41.857,54

Letraduak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37.206,68

Gerentea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37.206,68

 

 

GORTE NAGUSIAK

 

 

 

 

Soldatagatiko

 

zenbatekoa

Kidegoa

urtean

 

 

Euroak

 

 

Letraduak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24.349,50

Artxibozain-liburuzainak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24.349,50

Goi-mailako aholkulariak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24.349,50

Erredaktoreak, takigrafoak eta estenotipistak . . . . . . . .

22.360,47

Teknikari-administrariak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22.360,47

Administraria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.466,27

Atezainak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.651,97

 

 

b)Aurreko letran xedatutako ariketatik ateratzen den kopuruari honako biderketa honen emaitza gehitu beharko zaio: egiaztatutako hirurtekoen kopurua bider eragileak zerbitzu emandako kidegoaren, karreraren, eskalaren, lanpostuaren, enpleguaren edo kategoriaren arabera hirurteko bakoitzari dagokion unitate-balioa. Egoki denean, honako koadro hauetan esleitutako proportzionaltasun-indizeak edo indize biderkatzaileak hartuko dira kontuan:

ESTATUKO ADMINISTRAZIO ZIBIL ETA MILITARRA

 

Hirurtekoaren unitate-balioa,

Proportzionaltasun-

urtean

indizea

 

Euroak

 

 

10

874,03

8

699,24

6

524,39

4

349,64

3

262,21

 

 

JUSTIZIA-ADMINISTRAZIOA

 

Hirurtekoaren unitate-balioa,

Indize

urtean

biderkatzailea

 

Euroak

 

 

3,50

1.627,78

3,25

1.511,53

 

Hirurtekoaren unitate-balioa,

Indize

urtean

biderkatzailea

 

Euroak

 

 

3,00

1.395,25

2,50

1.162,69

2,25

1.047,87

2,00

930,18

1,50

697,63

1,25

581,37

 

 

KONSTITUZIO-AUZITEGIA

 

Hirurtekoaren unitate-balioa,

Kidegoa

urtean

 

 

Euroak

Idazkari nagusia . . . . . . . . . . . . . .

1.627,78

Letraduak . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.627,78

Gerentea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.627,78

GORTE NAGUSIAK

 

Hirurtekoaren unitate-

 

balioa,

Kidegoa

urtean

 

 

Euroak

 

 

Letraduak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

995,60

Artxibozain-liburuzainak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

995,60

Goi-mailako aholkulariak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

995,60

Erredaktoreak, takigrafoak eta estenotipistak . . . .

995,60

Teknikari-administrariak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

995,60

Administraria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

597,38

Atezainak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

398,22

 

 

Lau. Artikulu honetan araututako pentsioen hileroko zenbatekoa zehazteko, aurreko zenbakietan xedatutako arauetan eta aplikatzekoa den legerian oinarrituz kalkulatuko den urteko zenbatekoa 14 zatitan banatuko da.

38.artikulua. Gerrako pentsio berezien hasierako zehaztapena.

Bat. Gerra zibilean edo gerra zibilaren ondorioz hildako espainiarren alargunen eta gainerako senideen alde pentsioak, laguntza mediko-farmazeutikoa eta gizarte-laguntza aitortzeari buruzko Legearen (irailaren 18ko 5/1979) babesean gerra zibilean edo gerra zibilaren ondorioz hildako espainiarren senideen alde aitortutako pentsioen zenbatekoa ezin izango da, 2016an, Gizarte Segurantzaren sisteman 65 urtetik gorakoentzako alarguntza-pentsioen gutxieneko zenbatekoa baino txikiagoa izan, langile ez-funtzionarioek ezinduta ez dauden umezurtzen alde eragindako pentsioen kasuan izan ezik; azken horien zenbatekoa urtean 1.833,50 eurokoa izango da.

Bi. 1. Errepublika-eremuko gudari izandako gerra-mutilatuei buruzko Legearen (ekainaren 26ko 35/1980) babesean aitortutako pentsioak, eragileak ez baziren Indar eta Institutu Armatuetako militar profesional, honako hauek izango dira 2016an:

a)Mutilazio-pentsioa kalkulatuko da urtean 4.987,15 euroko zenbatekoari ezintasun- maila bakoitzarentzat ezarritako ehunekoak aplikatuta.

b)Oinarrizko ordainsariaren, hirurtekoen ordezko ordainsariaren eta jaso ez diren ordainsariak konpentsatzeko ordainsari gehigarrien batura urtean 13.450,22 eurokoa izango da.

c)Gizarte Segurantzako sisteman 65 urtetik gorakoentzako alarguntza-pentsioen gutxieneko zenbatekoaren berdina izango da senideen aldeko pentsioen zenbatekoa, ezinduta ez dauden umezurtzen aldeko pentsioen kasuan izan ezik, horien zenbatekoa urtean 1.833,50 eurokoa izango baita.

2.Militar profesional izandako gudari ohien senideen alde 35/1980 Legearen babesean aitortutako pentsioen zenbatekoa ezingo da, 2016an, Gizarte Segurantzako sisteman 65 urtetik gorakoen alarguntza-pentsioen gutxieneko zenbatekoa baino txikiagoa izan.

Hiru. Gerrako mutilatu zibilentzako oinarrizko ordainsariari buruzko Legearen (martxoaren 29ko 6/1982) babesean aitortutako pentsioek honako zenbateko hauek izango dituzte 2016an:

a)Bigarren, hirugarren edo laugarren mailako ezintasuna aitortuta daukatenen oinarrizko ordainsaria urtean 9.415,15 eurokoa izango da.

b)Senideen aldeko pentsioen zenbatekoa Gizarte Segurantzako sisteman 65 urtetik gorakoen alarguntza-pentsioen gutxieneko zenbatekoari dagokiona bera izango da.

Lau. Martxoaren 5eko 670/1976 Dekretuaren babesean gerra-mutilatuen alde aitortutako pentsioak, Aberriaren aldeko gerra-mutilatu zaldunen kidegoan sartu ezin izan zirenen kasuan, urtean 5.975,23 euroko zenbatekoari ezintasun-maila bakoitzerako finkatutako ehunekoak aplikatuta lortzen den zenbatekoa izango du 2016an.

Bost. Gerra zibilean Indar Armatuetako, Ordena Publikoko Indarren eta Errepublikako Karabineroen Kidegoko kide izan zirenen eskubideak eta emandako zerbitzuak aintzatesten dituen Legeak (urriaren 22ko 37/1984) II. tituluan ezarritakoaren babesean aitortutako pentsioek 2016an izango duten zenbatekoa kalkulatzeko, soldatari eta mailari dagokien zenbatekoa aplikatuko zaio aurreko 37.Hiru.a) artikuluan jasotako edukiari.

Pentsio horien gutxieneko zenbatekoak honako hauek izango dira:

a)Eragileen aldeko pentsioetan, Gizarte Segurantzako sisteman ezkontidea ardurapean daukaten 65 urtetik gorakoentzat ezarritako erretiro-pentsioen gutxieneko zenbatekoa.

b)Alarguntza-pentsioetan, Gizarte Segurantzako sisteman 65 urtetik gorakoentzat ezarritako alarguntza-pentsioen gutxieneko zenbatekoa.

Sei. Artikulu honetan araututako pentsioen hileroko zenbatekoa zehazteko, aurreko zenbakietan xedatutako arauetan eta aplikatzekoa den legerian oinarrituz kalkulatuko den urteko zenbatekoa 12 zatitan banatuko da.

Ohiko hamabi soldatekin batera, aparteko bi soldata ordainduko dira, zenbateko berekoak, ekainaren 26ko 35/1980 Legearen babesean aitortutako mutilazio-pentsioetan izan ezik.

Aurreko zenbakiaren azken lerrokadan xedatutakoa gorabehera, mutilatuak, aipaturiko legean xedatutakoaren arabera gai gisa sailkatuta dagoenean, adierazitako aparteko ordainsariak jasotzeko eskubidea izango du.

III. KAPITULUA

Pentsio publikoen hasierako zehaztapenerako mugak

39.artikulua. Pentsio publikoen hasierako zehaztapenerako mugak.

Bat. 1989rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko Legearen (abenduaren 28ko 37/1988) 42. artikuluan adierazitako pentsio publikoen hasierako zehaztapenaren ondorioz 2016an jaso beharreko zenbatekoak ezin izango du, orotara, hilean 2.567,28 eurotik gorakoa izan; dena den, titularrak dagozkion aparteko ordainsariak jasoko ditu, baina horien zenbatekoak ere muga hori bera izango du.

Aurreko lerrokadan xedatutakoa gorabehera, pentsiodunak urtean 14 ordainsari baino gutxiago edo gehiago jasotzeko eskubidea izanez gero –aparteko ordainsariak barne hartuta–, hilabete-muga hori egokitu egin beharko da, urtean 35.941,92 euroko zenbatekora iristeko edo zenbateko hori ez gainditzeko.

Bi. Titular batek aldi berean bi pentsio publiko edo gehiago jasotzeko eskubidea duenean, pentsio horien guztien hasierako zehaztapenaren ondorioz batera jaso beharreko zenbatekoak aurreko zenbakian ezarritako mugak izango ditu.

Horretarako, lehenik eta behin, pentsio publiko bakoitzaren zenbateko osoa zehaztuko da, eta, guztien batura hilean 2.567,28 eurotik gorakoa izanez gero, proportzionalki murriztuko dira, zenbateko horretara egokitzeko.

Nolanahi ere, pentsioren bat abenduaren 28ko 37/1988 Legearen 42.1.c) artikuluan adierazitako funtzionarioen mutualitateetako baten funts bereziaren konturakoa izanez gero, murrizketa edo ezabapena pentsio horren zenbateko osoari aplikatuko zaio lehentasunez, eta, ahal izanez gero, aitortzeko garaian. Beharrezkoa izanez gero, gainerako pentsioak proportzionalki murriztuko dira ondoren, guztien baturak gehieneko muga gainditu ez dezan.

Hiru. Pentsio publiko baten hasierako zehaztapena ordurako beste pentsio publiko bat edo batzuk jasotzen ari den norbaiten alde egiten denean, eta horien guztien zenbateko osoaren baturak artikulu honen Bat zenbakian ezarritako mugak gainditzen baditu, pentsio berriaren zenbateko osoari aipatutako muga gainditzen duen zatia kenduko zaio.

Hala eta guztiz ere, pentsio berriak, honako edo aurreko ekitaldi ekonomikoetan errenta salbuetsiaren izaera badu, pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga arautzen duen legerian xedatutakoaren arabera, interesdunak lehen eragindako pentsio publikoak murriztu edo ezabatu egingo dira, titularrak hala eskatuz gero. Kasu horietan, erregularizazioaren ondoreek eskaera egindako urteko urtarrilaren 1era arte egingo dute atzera, edota pentsio berriaren lehenengo ordainketaren datara arte, data hori gerokoagoa izanez gero.

Lau. Aurreko zenbakietan adierazitako hasierako zehaztapena egitean, organismo edo erakunde eskudunek ezin badute jakin onuradunari dagozkion beste pentsio batzuen zenbatekoa eta izaera zein diren, hasierako zehaztapena behin-behinekoa izango da, dagozkion egiaztapenak egin bitartean.

Behin-behineko zehaztapenak behin betiko erregularizatzean, pentsioaren titularrari, hala badagokio, bidegabeki jasotakoa itzul dezala eskatu beharko zaio. Itzultze hori pentsioaren hurrengo hilabete-sarien kontura egin ahal izango da.

Bost. Artikulu honen Bi eta Hiru zenbakietan adierazitako hasierako zehaztapenaren zenbatekoa murriztu edo ezabatu ondoren, aldatu egiten badira, edozein inguruabar dela eta, titularrak jasotzen dituen gainerako pentsio publikoen zenbatekoa edo osaera, egindako mugaketak berraztertu egingo dira, ofizioz edota interesdunak hala eskatuta. Berrikuspen horrek aldaketa egin den hilabetearen hurrengoaren lehenengo egunetik hasita izango ditu eraginak.

Betiere, pentsio publikoak aldi berean jasotzean egindako hasierako zehaztapenak berraztertu egin beharko dira aldian behin.

Sei. Arau mugatzaileak aplikatzearen ondorioz pentsio publikoen hasierako zehaztapenen zenbatekoa murrizteak edo ezabatzeak ez ditu kaltetuko pentsioa aitortzearekin batera baietsitako beste eskubideak.

Zazpi. Artikulu honetan xedatutako gehieneko muga ez zaie aplikatuko 2016an eragindako pentsio publiko hauei:

a)Ekintza terroristen ondorioz sortutako Gizarte Segurantzako sistemako eta Estatuko Klase Pasiboen Araubideko ohiz kanpoko pentsioei.

b)Zerga, Administrazio eta Gizarte Arloko Neurriei buruzko Legearen (abenduaren 30eko 62/2003) berrogeita hirugarren xedapen gehigarrian ezarritakoaren babesean aitortutako ohiz kanpoko pentsioei.

c)Atentatu terroristen ondorioz eragindako ohiz kanpoko pentsioei, ekainaren 23ko 6/2006 Errege Lege Dekretuaren babesean aitortutakoei.

Zortzi. Pentsio publikoen hasierako zehaztapena egitean titular batek aurreko zenbakian adierazitako pentsio bat edo batzuk jasotzen baditu, edota ekintza terroristen ondorioz aitortutakoak, uztailaren 10eko 851/1992 Errege Dekretuak, ekintza terroristen ondorioz sortutako ohiz kanpoko pentsio batzuk arautzen dituenak, II. tituluan xedatutakoaren arabera Gizarte Segurantzako edozein araubide publikotan pentsioa jasotzeko eskubiderik ez dutenen alde, artikulu honetan adierazitako arau mugatzaileak ekintza terroristen ondorio ez direnei soilik aplikatuko zaizkie.

IV. KAPITULUA

Pentsio publikoen balioak goratzea eta aldatzea

40.artikulua. Pentsio publikoen balioak goratzea eta aldatzea.

Bat. Gizarte Segurantzaren kotizaziopeko sistemaren bidez ordaindutako pentsioek, bai eta Estatuko Klase Pasiboen pentsioek ere, ehuneko 0,25eko gorakada izango dute 2016an, lege honen 36. artikuluan xedatutakoari jarraikiz; hala ere, horrek ez ditu ezertan eragotziko kapitulu honen hurrengo artikuluetan jasotako salbuespenak, ez eta aurreko 38. artikuluan gerra zibileko legeria bereziaren babesean aitortutako pentsioei dagokienez ageri diren berme-zenbatekoak ere.

1984ko abenduaren 31n indarrean zegoen legeriaren babesean 2016an sortutako Estatuko Klase Pasiboen erretiro- eta alarguntza-pentsioen hasierako zenbatekoa, ekitaldi ekonomiko honetan era horretako pentsioetarako ezarritako oinarri arautzaileen arabera kalkulaturik, 2004, 2006, 2007 eta 2008rako ezarritako ehuneko 1eko eta 2ko portzentajea aplikatuz zuzenduko da, dagokionaren arabera; portzentaje hori 2004, 2006, 2007 eta 2008rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 30eko 61/2003, abenduaren 29ko 30/2005, abenduaren 28ko 42/2006 eta abenduaren 26ko 51/2007 legeen bosgarren eta seigarren xedapen gehigarrien Lau zenbakian ezarrita dago, bai eta hamargarren xedapen gehigarrian ere.

Bi. Estatuko Funtzionario Zibilen Gizarte Segurantzari buruzko Legearen testu bateginak, ekainaren 23ko 4/2000 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoak, seigarren xedapen gehigarriaren Bat puntuan ezarritakoaren arabera, Estatuko Funtzionario Zibilen Mutualitate Orokorraren Funts Berezian sartuta dauden mutualitateen pentsioek, 2010eko abenduaren 31z geroztik eragindakoek, murrizketa bat izango dute 2016ko urtarrilaren 1ean, 2015eko abenduaren 31n jasotako zenbatekoekiko. Murrizketa hori 1978ko –edo 1977ko, Erakunde Sindikaleko Funtzionarioen Montepioa izanez gero– abenduaren 31ko zenbatekoaren eta 1973ko abenduaren 31ko zenbatekoaren arteko aldearen ehuneko 20koa izango da.

Hiru. Abenduaren 28ko 37/1988 Legearen 42. artikuluan zehaztutako aurreikuspen- araubideen edo -sistemen kontura ordaintzen diren pentsioek, artikulu honen aurreko zenbakietan adierazita ez daudenek, haien araudiak xedatutakoaren araberako gorakada izango dute 2016an, 2015eko abenduaren 31n jasotako zenbatekoekiko, kapitulu honetako hurrengo artikuluetan jasotako salbuespenak salbuespen.

41.artikulua. Goratu ezin diren pentsioak.

Bat. Honako pentsio publiko hauek ez dira goratuko 2016an:

a)Abenduaren 28ko 37/1988 Legearen 42. artikuluan adierazitako edozein aurreikuspen-araubide edo -sistemaren kontura ordaintzen diren pentsioak, baldin eta haien hileko zenbateko osoa, titularrak jasotzen dituen beste pentsio publiko batzuen hileko zenbateko osoari gehituta, hilean 2.567,28 eurotik gorakoa bada, zenbateko hori aurreko 39. artikuluan azaldutako moduan ulertuta.

Aurreko lerrokadan xedatutakoa ez zaie aplikatuko ez Estatuko Klase Pasiboen araubideko ohiz kanpoko pentsioei, ez ekintza terroristen ondorioz sortutako Gizarte Segurantzako sistemako ohiz kanpoko pentsioei, ez eta atentatu terroristen ondorioz sortutako eta ekainaren 23ko 6/2006 Errege Lege Dekretuaren babesean aitortutako ezohiko pentsioei ere; ezta ere Zerga, Administrazio eta Gizarte Arloko Neurriei buruzko Legeak (abenduaren 30eko 62/2003) berrogeita hirugarren xedapen gehigarrian adierazitakoari jarraikiz aitortutako pentsioei.

b)Estatuko Bidezainen alde 1985eko urtarrilaren 1a baino lehen aitortutako Klase Pasiboen pentsioak, salbu eta titularrak bidezain gisako pentsio hau bakarrik jasotzen badu.

c)Estatuko Funtzionario Zibilen Mutualitate Orokorraren Funts Berezian sartuta dauden mutualitateen pentsioak, baldin eta 2015eko abenduaren 31n 1973ko abenduaren 31ri zegozkion zenbatekoetara iritsi badira.

Bi. Estatuaren, autonomia-erkidegoen, toki-korporazioen edo organismo autonomoen partaidetza nagusia duten enpresa edo sozietateetako langileak babesten dituzten mutualitate, montepio edo gizarte-aurreikuspeneko erakundeen kasuan, organo edo erakunde publiko horien funtsen bidez finantzatzen badira, edota pentsio osagarriak zuzenean ordaintzen badizkiete babes-ekintzan hartutako langileei, edozein kontzeptugatik, aplikatu beharreko araubide orokorrei ordaintzekoez gain, 40. artikuluan adierazitako balio- goratzeak gehieneko mugatzat hartuko dira, eta zilegi izango da pentsio osagarri horiei koefiziente txikiagoak aplikatzea, bai eta unitatea baino txikiagoak ere, bakoitzaren araudiaren edo adostutako itunen arabera.

42.artikulua. Pentsio publikoen balioa goratzearen muga.

Bat. 2016an, pentsio publikoen balioaren gorakadaren zenbateko osoa ezin izango da urtean 35.941,92 eurotik gorakoa izan.

Bi. Titular batek bi pentsio publiko edo gehiago jasotzen baditu, dagozkien balio- goratzeak egin ondoren haien guztien urteko zenbateko osoen baturak ezingo du gainditu adierazitako gehieneko muga. Gainditzen badu, balio-goratzearen zenbatekoa proportzionalki murriztuko da, adierazitako mugara egokitu arte.

Horretarako, pentsioen balioa goratzeko eskumena duen erakunde edo organismo bakoitzak bere kontura diren pentsioen urteko gehieneko muga zehaztuko du. Muga hori zifra bat izango da, eta zifra horrek urtean 35.941,92 euroko zenbateko osoarekiko duen proportzioa bat etorriko da pentsioaren zenbatekoak titularrak jasotzen dituen pentsio publiko guztien baturarekiko duen proportzioarekin.

Aipatutako muga (L) honako formula hau aplikatuz kalkulatuko da:

L =

P

× 35.941,92 euro urtean

T

 

 

«P» izanik organismo edo erakunde eskudunaren konturako pentsioak edo pentsioek 2015eko abenduaren 31n lortutako urteko balio oso teorikoa, eta «T» izanik aurreko zifra horri titular berak data horretan dituen gainerako pentsio guztien urteko balio osoa eranstearen emaitza.

Hala eta guztiz ere, interesdunak jasotzen duen pentsio publikoetako bat abenduaren 28ko 37/1988 Legearen 42.1.c) artikuluan bildutako Funtzionarioen Mutualitateetako baten Funts Bereziaren kontura izanez gero, edota lege honen 41.Bi artikuluan adierazitako erakunderen baten konturako pentsioa balitz, balioa goratuko ez duena, aurreko lerrokadetan jasotako arauen aplikazioa erregelamenduz egokituko da, jaso daitekeen gehieneko mugara iristeko.

Hiru. Aurreko 39. artikuluaren Lautik Zortzira bitarteko zenbakietan xedatutakoa, biak barne, aplikatzekoa izango da batera jasotzeko pentsioen balioa goratzen den kasuetan, hala badagokio.

V. KAPITULUA

Gutxieneko pentsioen osagarriak

43.artikulua. Klase Pasiboen pentsioetan gutxienekoetarako osagarriak aitortzea.

Bat. Estatuko Klase Pasiboen Legearen testu bateginaren 27.2 artikuluan xedatutakoaren arabera, gutxieneko zenbatekora iristeko osagarri ekonomikoak jasotzeko eskubidea izango dute Estatuko Klase Pasiboetako pentsiodunek, baldin eta, 2016an, lanak edo kapitalak eragindako diru-sarrerarik jasotzen ez badute, edota, horiek jasota ere, urtean 7.116,18 euroko zenbatekoa gainditzen ez badute. Xede horietarako, gainbalioak edo ondare-irabaziak diru-sarrera horien artean sartuko dira.

Lanak edo kapitalak eragindako diru-sarrerak egiaztatzeko, haien aitorpena eta, egoki izanez gero, egindako zerga-aitorpenak aurkez ditzala eskatu ahal izango zaio pentsiodunari.

Hala eta guztiz ere, adierazitako kontzeptuengatik zenbaki honen lehenengo lerrokadan zehaztutako zenbatekoa baino gehiago jasotzen duten Estatuko Klase Pasiboen pentsiodunek gutxienekoetarako osagarri bat jasotzeko eskubidea izango dute, diru- sarrera horien urteko zenbatekoaren eta balioa handitutako pentsioaren batura txikiagoa izanez gero 7.116,18 euroko zenbatekoari pentsio mota horri xedatutako urteko gutxieneko zenbatekoa erantsita ematen duena baino. Kasu horretan, gutxienekongatiko osagarria bi batura horien arteko aldea izango da; betiere, diferentzia horren ondorioz interesdunak hilean guztira jasotzen dituen pentsioa eta osagarria ez badira hilean dagokion gutxieneko pentsioa baino handiagoak.

Aurreko lerrokadetan ezarritako baldintzak betetzen direla joko da, interesdunak 2015ean jasotako diru-sarrerak urtean 7.098,43 eurokoak edo gutxiagokoak izan direnean. Administrazioak eskuratutako frogen ondorioz, presuntzio hori bertan behera utzi ahal izango da.

Gutxienekoengatiko osagarriak bermatzeko, gizarte-aurreikuspeneko oinarrizko edozein araubide publikoren kontura ez diren pentsio publikoak lanak eragindako diru- sarrerekin parekatuko dira.

Lege-aurreikuspenei jarraikiz, alarguntza-pentsioaren zati proportzional bat dagoenean aitortuta, gutxienekoetarako osagarria, hala badagokio, pentsioa aitortzeko aintzat hartu zen proportzio berean aplikatuko da.

Osagarriak aitortzearen ondore ekonomikoek eskaera egindako urteko urtarrilaren 1era arte egingo dute atzera, edota pentsioa jasotzen hasitako egunera, urtarrilaren 1az gerokoa izanez gero.

Nolanahi ere, osagarri horiek aitortzeko eskaera egiten bada gertaera eragilea aurreko ekitaldian duen pentsio bat kobratzeko eskubidea erabiltzeko unean, ondore ekonomikoak hura hasteko egunekoak izan ahalko dira, eta gehienez urtebeteko atzeraeragina egongo da eskaeratik.

Bi. Interesdunaren adierazpenetan oinarrituz 2016an aitortutako osagarri ekonomikoak behin-behinekoak izango dira, adierazitakoa egiazkoa edo eraginkorra dela frogatu arte.

Administrazioak, aldian behin, ofizioz edota interesdunak hala eskatuta, berrikusi egin ahal izango ditu osagarri ekonomikoak aitortzeko ebazpenak. Berrikuspen horien ondorioz,

pentsioaren titularrari bidegabeki jasotakoa itzul dezala eskatu ahal izango dio, hala badagokio. Itzultze hori pentsioaren hurrengo hilabete-sarien kontura egin ahal izango da.

Hiru. 2013ko urtarriletik aurrera eragindako pentsioen kasuan, gutxienekoetarako osagarriak jasotzeko eskubidea izateko, beharrezkoa izango da Espainiako lurraldean bizitzea. Adierazitako datatik aurrera eragindako pentsioen kasuan, osagarri horien zenbatekoa ezin izango da handiago izan Estatuko Aurrekontu Orokorren Legean kotizaziopekoak ez diren erretiro- eta baliaezintasun-pentsioetarako zehaztutako zenbatekoa baino.

Lau. 2016an, honako hauek izango dira Klase Pasiboen urteko pentsioen gutxieneko zenbatekoak:

 

 

 

Zenbatekoa

 

 

 

 

 

 

 

 

Ardurapeko

Ezkontiderik gabe:

Ezkontidearekin,

Pentsio mota

 

pertsona bakarreko

baina ez

 

ezkontidearekin

 

 

unitate ekonomikoa

ardurapean

 

 

 

 

 

 

Euro urtean

 

 

Euro urtean

Euro urtean

 

 

 

 

 

 

 

 

Erretiro-pentsioa

 

10.988,60

8.905,40

8.449,00

 

 

 

 

 

Alarguntza-pentsioa

 

 

8.905,40

 

 

 

 

 

Alarguntza-pentsioa ez den pentsio

 

8.680,00

 

familiarra, N pentsioaren

edo

 

 

 

N

 

pentsioen onuradun kopurua izanik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bost. Artikulu honen aurreko zenbakietan araututako osagarri ekonomikoak ez zaizkie aplikatuko gerra zibilaren ondorioz sortutako legeria bereziaren babesean aitortutako pentsioei –horien zenbatekoak lege honen 38. artikuluan finkatzen dira–; hala ere, salbuespen gisa, honako pentsio hauei aplikatu egingo zaizkie: urriaren 22ko 37/1984 Legearen II. tituluaren babesean aitortutako zurztasun-pentsioei, eta irailaren 18ko 5/1979 Legearen eta ekainaren 26ko 35/1980 Legearen babesean ezinduta ez dauden 21 urtetik gorako umezurtzen alde funtzionario ez diren langileek eragindako pentsioei.

44.artikulua. Gizarte Segurantzako pentsioetan gutxienekoetarako osagarriak aitortzea.

Bat. Erregelamendu bidez xedatutakoaren arabera, Gizarte Segurantzako sistemako kotizaziopeko pentsiodunek pentsioen gutxieneko zenbatekora iristeko osagarri ekonomikoak jasotzeko eskubidea izango dute, baldin eta 2016an ez badute lanak, kapitalak, jarduera ekonomikoak edo ondare-irabaziak eragindako diru-sarrerarik jasotzen, errenta horiei dagokienez pertsona fisikoen errentaren gaineko zergak ezarritako kontzeptuaren arabera, eta ekainaren 20ko 1/1994 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitako Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginaren 50. artikuluari jarraikiz zenbatuta, edota, haiek jasota ere, urtean 7.116,18 euroko zenbatekoa gainditzen ez badute.

Errentak eta diru-sarrerak egiaztatzeko, haien aitorpena eta, egoki izanez gero, egindako zerga-aitorpenak aurkeztu ditzala eskatu ahal izango dio erakunde kudeatzaileak pentsiodunari.

Hala eta guztiz ere, Gizarte Segurantzako kotizaziopeko modalitateko pentsiodunek, adierazitako kontzeptuengatik zenbaki honen lehenengo lerrokadan zehaztutako zenbatekoa baino gehiago jasotzen dutenean, gutxienekoetarako osagarri bat jasotzeko eskubidea izango dute, diru-sarrera horien urteko zenbatekoaren eta balioa handitutako pentsioaren batura txikiagoa izanez gero 7.116,18 euroko zenbatekoari pentsio mota horri xedatutako urteko gutxieneko zenbatekoa erantsita ematen duena baino. Kasu horretan, gutxienekoetarako osagarria bi batura horien arteko aldea izango da; betiere, diferentzia horren ondorioz interesdunak hilean guztira jasotzen dituen pentsioa eta osagarria ez badira hilean dagokion gutxieneko pentsioa baino handiagoak. Gutxienekoetarako

osagarriak bermatzeko, gizarte-aurreikuspeneko oinarrizko edozein araubide publikoren kontura ez diren pentsio publikoak lanak eragindako diru-sarrerekin parekatuko dira.

Espainiak eta Erresuma Batuak 2006ko irailaren 18an egindako Akordioaren babesean espainiar pentsiodunei konpentsazio gisa emandako oroharreko zenbatekoak eta aldian behingo ordainketak ez dira kontuan hartuko pentsioen gutxieneko zenbatekora iristeko osagarriak aitortzeko ondoreetarako.

Bi. Aurreko zenbakian adierazitako baldintzak betetzen direla joko da, baldin eta interesdunak adierazten badu Bat zenbakian jasotako moduan zenbatutako etekinak eskuratuko dituela 2016an, eta etekin horiek 7.116,18 eurokoak edo gutxiagokoak izango direla.

Gizarte Segurantzako kotizaziopeko pentsiodunek aurreko lerrokadan adierazitako mugatik gorako errenta metatu handiagoak jasotzen badituzte 2016ko ekitaldian, horren berri eman beharko diete erakunde kudeatzaileei, gertatzen denetik hilabeteko epean.

Gizarte Segurantzaren erakunde kudeatzaileek, errentak eta diru-sarrerak egiaztatzeko, haien aitorpena eskatu ahal izango diete osagarrien jasotzaileei, edonoiz, bai eta haien ondare-ondasunen gaineko aitorpen bat ere, eta, hala badagokio, egindako zerga-aitorpenak aurkezteko.

Hiru. Artikulu honetan xedatutakoaren ondoreetarako, hauxe izango da pentsioaren titularraren ardurapeko ezkontidea: pentsiodunarekin bizi dena eta ekonomikoki haren mendean dagoena.

Honako baldintza hauek betetzen direnean egongo da mendekotasun ekonomikoa:

a)Pentsiodunaren ezkontidea ez izatea gizarte-aurreikuspeneko oinarrizko araubide publiko baten konturako pentsio baten titularra. Kontzeptu horren barruan, honako hauek egongo dira: beste Estatu batek aitortutako pentsioak, gutxieneko diru-sarrerak bermatzeko sorospenak, hirugarren pertsona baten laguntzagatiko sorospenak –azken biak Desgaitasuna duten pertsonen eskubideei eta haien gizarteratzeari buruzko Lege Orokorraren testu bateginean daude xedatuta (azaroaren 29ko 1/2013 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoan)– eta uztailaren 21eko 45/1960 Legean araututako laguntza-pentsioak –lege horren bidez, zergaren eta aurrezkiaren gizarte-aplikaziorako funts nazional zehatz batzuk sortzen dira–.

b)Pentsiodunak eta bere ezkontideak jasotako edozein motatako errendimenduak, artikulu honen Bat zenbakian adierazitako moduan zenbatuak, urtean 8.301,10 eurotik beherakoak izatea.

Aurreko lerrokadan adierazitako urteko errendimenduen eta osatuko den pentsioaren urteko zenbatekoaren arteko batura txikiagoa izanez gero 8.301,10 euroko zenbatekoaren eta ezkontidea ardurapean izanda dagokion gutxieneko pentsioaren urteko zenbatekoaren arteko batura baino, diferentzia horren kopuru bereko osagarria aitortuko zaio, dagozkion hilabete-saritan banatuta.

Lau. 2013ko urtarrilaren 1etik aurrera eragindako pentsioei dagokienez, pentsioen gutxieneko zenbatekora iristeko osagarria jasotzeko eskubidea edukitzeko, beharrezkoa izango da Espainiako lurraldean bizitzea. Adierazitako datatik aurrera eragindako pentsioetan, aipatutako osagarrien zenbatekoa ezin izango da Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginaren, ekainaren 20ko 1/1994 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoaren, 50. artikuluaren 2. zenbakian zehaztutakoa baino handiagoa izan.

Bost. Gizarte Segurantzako sistemako kotizaziopeko modalitateko pentsioen urteko gutxieneko zenbatekoak honako hauek izango dira 2016an, pentsio mota eta titularrak bete beharreko baldintzak kontuan hartuta:

 

 

Titularrak

 

 

 

 

 

 

 

 

Ezkontiderik

 

 

 

Ardurapeko

gabe:

 

Ezkontid

Pentsio mota

pertsona

 

bain

ezkontidearekin

 

 

bakarreko unitate

 

ardur

 

ekonomikoa

 

 

Euro urtean

 

 

 

Euro

 

 

 

 

 

Euro urtean

 

 

 

 

 

 

 

Erretiroa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

edo gehiagoko titularra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.988,60

8.905,40

 

8.44

beherako titularra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.299,80

8.330,00

 

7.87

tasun handia duen 65 urteko edo gehiagoko titularra . . . . . . . . . . .

16.483,60

13.358,80

 

12.67

Ezintasun iraunkorra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tasun handia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.483,60

13.358,80

 

12.67

a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.988,60

8.905,40

 

8.44

5 urteko edo gehiagoko titularra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.988,60

8.905,40

 

8.44

0 urtetik 64 urtera bitarteko titularra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.299,80

8.330,00

 

7.87

 

 

 

 

% 55 a

 

 

 

 

oroko

 

 

 

 

kotizaz

 

 

 

 

gutxie

Gaixotasun arrunta duen 60 urtetik beherako titularra . . . . . . . . . . .

5.538,40

5.538,40

 

oina

lan-istripuen araubidekoa: 65 urteko edo gehiagoko titularra . . . .

10.988,60

8.905,40

 

8.44

Alarguntza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

amak dituen titularra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

10.299,80

 

 

o edo gehiagoko titularra edo 100eko 65eko edo gehiagoko

 

 

 

 

asuna duena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

8.905,40

 

 

64 urtera bitarteko titularra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

8.330,00

 

 

beherako titularra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

6.742,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentsio mota

 

 

 

Euro

 

 

 

 

 

Zurztasuna

 

 

 

 

n bakoitzeko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

 

2.72

n absolutuan, gutxienekoa urtean 6.742,40 eurokoa izango da, eta onuradunen artean banatuko da,

 

dagokio.

 

 

 

 

5eko edo gehiagoko desgaitasuna duen 18 urtetik beherako onuradun bakoitzeko . .

. . . . . . . . . . . . .

 

5.35

Senideen alde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n bakoitzeko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

 

2.72

do umezurtz pentsiodunik ez badago:

 

 

 

 

eko onuradun bakarra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

 

6.57

etik beherako onuradun bakarra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

 

6.19

nuradun: Onuradun bakoitzari esleitutako gutxienekoari zenbateko hau gehituko zaio: urtean 4.022,20

 

zenbatekoa onuradunen kopuruaren artean proportzionalki banatuta ateratzen den zenbatekoa.

 

 

 

 

 

 

VI. KAPITULUA

Pentsio publikoen alorreko beste xedapen batzuk

45.artikulua. Gizarte Segurantzako kotizaziopekoak ez diren pentsioen hasierako zehaztapena egitea eta balioa goratzea.

Bat. 2016an, Gizarte Segurantzaren sistemako erretiro- eta baliaezintasun-pentsioen zenbateko osoa, kotizaziopekoa ez den modalitatean, urtean 5.150,60 eurokoa izango da.

Bi. 2016rako, pentsioaren osagarri bat ezartzen da, urtean 525 eurokoa, pentsiodunak egiaztatuz gero etxebizitzaren jabe ez dela, eta etxebizitza bat alokatu duela bere ohiko bizileku izan dadin. Etxebizitza horren jabea ezin da izan pentsiodunaren ahaide (hirugarren maila arte), ez eta ezkontide ere, ez eta pentsiodunarekin harreman egonkorra eta ezkontideen arteko erlazio afektiboaren antzeko bizikidetza partekatzen duen pertsona ere. Kotizaziopekoak ez diren pentsioak jasotzen dituzten hainbat pentsioduneko familia- unitateen kasuan, alokatze-kontratuaren titularrak soilik jaso ahal izango du osagarria; titularrak bat baino gehiago izanez gero, berriz, haietatik lehenengoak soilik.

Osagarri hori aitortzeko arauak abuztuaren 3ko 1191/2012 Errege Dekretuan ezarritakoak izango dira; errege-dekretu horrek Gizarte Segurantzako kotizaziopekoak ez diren pentsiodunentzat etxebizitza alokatzeko pentsio-osagarriak aitortzen ditu, eta bertan 2012. urteari egiten zaizkion erreferentziak 2016.ari egiten zaizkiola ulertu beharko da.

46.artikulua. Jada iraungita dagoen Zahartzaroko eta Baliaezintasuneko Nahitaezko Aseguruko pentsioak.

Bat. 2016ko urtarrilaren 1etik aurrera, jada iraungita dagoen Zahartzaroko eta Baliaezintasuneko Nahitaezko Aseguruko pentsioen zenbatekoa urtean 5.698,00 eurokoa izango da; betiere, titularrak beste pentsio publiko batzuk jasotzen ez baditu.

Xede horietarako, honako hauek ez dira aldi bereko pentsiotzat hartuko: martxoaren 18ko 3/2005 Legearen babesean adingabeak zirela gerra zibilaren ondorioz atzerriratutako herritar espainiarrei aitortutako prestazio ekonomikoa, Espainiako gerra zibilaren ondoriozko mutilatu baliagarriek edo lehen graduko ezinduek jasotako pentsioa –legeria arautzailea edozein dela ere–, azaroaren 29ko 1/2013 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitako desgaitasuna duten pertsonen eskubideei eta haiek gizarteratzeari buruzko Lege Orokorraren testu bateginean aurreikusitako hirugarren pertsonaren laguntzagatiko sorospenak, eta terrorismo-ekintzen ondoriozko aparteko pentsioak.

Bi. Jada iraungita dagoen Zahartzaroko eta Baliaezintasuneko Nahitaezko Aseguruko pentsioen zenbatekoa urtean 5.532,80 eurokoa izango da, Gizarte Segurantzaren sistemaren araubideren bateko alarguntza-pentsioekin batera edo horietako pentsio batekin batera jasotzen denean, bai eta, gainera, alarguntzako beste pentsio publiko batekin batera jasotzen denean, horien guztien zenbatekoen baturari Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginaren zazpigarren xedapen iragankorrean ezarritako muga aplikatzea eragotzi gabe, eta, betiere, interesdunek ez badute zenbateko handiagorik aitortuta 2005eko irailaren 1a baino lehenago; azken kasu horretan, balio-handitzeari buruzko arau orokorrak aplikatuko dira, baldin eta, arau horien ondorioz, batera jaso beharreko pentsioen zenbatekoen batura oraindik muga horretatik gorakoa bada.

Hiru. Iraungitako Zahartzaro eta Baliaezintasuneko Nahitaezko Aseguruari dagozkion pentsioen balioa goratu egingo da 2016an, aurreko zenbakian adierazi gabeko beste pentsio publiko batzuekin batera jasotzen direnean.

Aurreko lerrokadan xedatutakoa gorabehera, batera jasotzen diren pentsioen urteko zenbatekoen (balioa handitu ostean) eta aipatutako Zahartzaro eta Baliaezintasuneko Nahitaezko Aseguruari dagozkion zenbatekoen batura txikiagoa izanez gero aseguru horri dagokion pentsioarentzat artikulu honen Bat zenbakian ezarritako zenbatekoa baino, Zahartzaro eta Baliaezintasuneko Nahitaezko Aseguruari dagokion pentsioaren balioa handituko da, bi kopuruen arteko aldearen berdina izango den zenbatekoan. Diferentzia hori ez da finkagarria, eta interesdunak jasotzen dituen zenbatekoen edozein gorakadaren

bidez (balioak handitzeagatik edo aldian behingo prestazio berriak baiesteagatik) berdin daiteke.

Lau. Jada iraungita dagoen Zahartzaroko eta Baliaezintasuneko Nahitaezko Aseguruko pentsio bat aitortzeko, Gizarte Segurantzako nazioarteko arau bidez aurreikusitakoaren arabera Espainiari lotutako beste herrialde batzuetan betetako aseguru- aldiak edo egoitza-aldiak hartu badira kontuan, hainbanatutako pentsiotik Espainiari dagokion zenbatekoa ezin izango da txikiagoa izan une bakoitzean dagokion Zahartzaroko eta Baliaezintasuneko Nahitaezko Aseguruko pentsioaren zenbatekoaren ehuneko 50 baino.

Berme hori bera jada iraungita dagoen Zahartzaroko eta Baliaezintasuneko Nahitaezko Aseguruaz bestelako pentsioen titularrei ere aplikatuko zaie, baldin eta pentsio horietako bat jasotzeko eskaera egin badute, eta pentsioa eragin zuen gertaeraren egunean aseguru horrek eskatutako baldintza guztiak betetzen bazituzten.

V. TITULUA

Finantza-eragiketak

I. KAPITULUA

Zor publikoa

47.artikulua. Zor publikoa.

Bat. Ekonomiako eta Lehiakortasuneko ministroari Estatuaren Zorra handitzeko baimena ematen zaio, honako muga honekin: zor horren saldo biziak, 2016ko abenduaren 31n, ez dezala gainditu 2016ko urtarrilaren 1ekoa 52.882.394,53 mila eurotik gorako kopuruan.

Bi. Muga hori ekitaldiaren amaieran izango da eraginkor; hortaz, ekitaldiak irauten duen bitartean, muga hori gainditu ahal izango da. Honako hauen bitartez, automatikoki berrikusita geratuko da:

a)I. kapitulutik VIII. kapitulura bitarteko aurrekontu-kredituen aldaketa garbien zenbatekoa.

b)Lege honetan jasotako diru-sarreren aurreikuspenen eta diru-sarrera horien benetako bilakaeraren arteko aldea.

c)I. kapitulutik VIII.era arteko guztirako aurrekontu-kredituen eta ekitaldian aipatutako kapituluetan baietsitako betebeharren zenbateko osoaren arteko aldea.

d)Legez aurreikusitako aurrekontukoak ez diren eragiketek sortutako aldaketa garbiak eta diruzaintzako aurrerakinak.

e)Estatuaren eskubide eta betebeharren bariazio garbia, aitortuta daudenean eta ekitaldian ordaintzeke daudenean, baita aurreko ekitaldietan bildutako eskubideak eta ordaindutako betebeharrak ere.

f)IX. kapituluan bildutako kontzeptuei egotzitako zenbateko garbia, kontzeptu horiek ez direnean Zor Publikoaren jaulkipen eta amortizazioko parte.

Berrikuspen horien ondorioz, aurreko zenbakian adierazitako muga handitu edota txikitu egingo da, Estatuaren finantzaketa-premia areagotzen edota murrizten duten, hurrenez hurren.

48.artikulua. Organismo publikoei baimendutako kreditu-eragiketak.

Bat. Lege honen III. eranskinean adierazitako organismo publikoei baimena ematen zaie 2016an kreditu-eragiketak ituntzeko, aipatutako eranskinean organismo haietako bakoitzerako adierazitako zenbatekoetan.

Halaber, III. eranskin horretan bertan adierazitako enpresa-erakunde publikoei baimena ematen zaie 2016an kreditu-eragiketak ituntzeko, aipatutako eranskinean erakunde

haietako bakoitzerako adierazitako zenbatekoetan. Kasu honetan, urtearen barruan ituntzen eta kitatzen ez diren kreditu-eragiketetarako izango da baimena, Aurrekontuen Lege Orokorraren 111.4 artikuluan xedatutakoari jarraikiz.

Bi. Ekonomia eta Lehiakortasun Ministerioaren mende dauden Ikerketako organismo publikoek (Nekazaritzaren eta Elikaduraren arloko Ikerketa eta Teknologiako Institutu Nazionala; Ikerketa Zientifikoen Goi Kontseiluaren Estatuko Agentzia; Espainiako Geologia eta Meatzaritza Institutua; Carlos III.a Osasun Institutua; Kanarietako Astrofisika Institutua; Espainiako Ozeanografia Institutua, eta Energia, Ingurumen eta Teknologia Ikerketa Zentroa), Defentsa Ministerioaren mende dagoen Esteban Terradas Teknika Aeroespazialeko Institutu Nazionalak, eta Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionalak kreditu-eragiketak itundu ahal izango dituzte Ekonomia eta Lehiakortasun Ministerioaren aurrekontuko 8. kapituluaren kontura ematen zaizkien aurrerakin itzulgarrien ondorioz.

Baimen hori soil-soilik aplikatu ahal izango zaie Eskualde Garapeneko Europako Funtsaren kontura finantzatzen diren gastuak, justifikatu ostean, ordaintzeko funts erabilgarriak egon daitezen ematen diren aurrerakinei.

Hiru. Aipatutako III. eranskinean ageri diren Nekazaritza, Elikadura eta Ingurumen Ministerioaren mendeko organismoek, dagozkien eragiketak itundu aurretik eta zorpetzearen xedea egiaztatzeko, baimena eskatu beharko diote Aurrekontuen eta Gastuen Estatu Idazkaritzari; horretaz gain, eragiketa justifikatzen duen ekonomia- eta finantza-plan bat ere aurkeztu beharko dute, bai eta zorpetzea organismoak Europako funtsekin batera finantzatutako eragiketen ordainketen eta ordainketa horiei dagozkien Erkidegoaren itzulkinen arteko desoreken ondorioz gertatzen diren diruzaintza-defizitak estaltzeko eskatzen denean ere.

49.artikulua. Estatuaren Zorraren bilakaerari buruzko informazioa Ekonomia eta Lehiakortasun Ministerioari, Diputatuen Kongresuari eta Senatuari ematea; eta Altxorrak Espainiako Bankuan edo beste finantza-erakunde batzuetan zabaldutako kontuei buruzko informazioa Diputatuen Kongresuari eta Senatuari ematea.

Estatuaren Zorra edo Estatuak bere gain hartutako zorra, hartutakoa finantza-karga bakarrik bada ere, kudeatzeaz arduratzen diren organismo publikoek honako informazio hau helaraziko diote Ekonomia eta Lehiakortasun Ministerioko Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiari: hiru hilean behin, egindako ordainketei buruzkoa eta hiruhileko azken egunean Zorrak duen egoerari buruzkoa, eta, urte bakoitzaren hasieran, ekitaldirako finantza-gastuen eta amortizazioen aurreikuspenari buruzkoa.

Gobernuak, hiru hilean behin eta Aurrekontu Bulegoaren bidez, Estatuak eta organismo autonomoek hitzartutako finantza-eragiketen saldo zehatza jakinaraziko die Gorte Nagusiei, bai eta Altxorrak Espainiako Bankuan edo beste finantza-erakunde batzuetan irekitako kontu kopurua zein saldoen zenbatekoak eta bilakaera ere. Bulegoak diputatuen, senatarien eta parlamentu-batzordeen esku jarriko du dokumentazio hori.

50.artikulua. Banku Berregituraketa Ordenaturako Funtsekoak ez diren baliabideak.

Kreditu-erakundeak eta inbertsio-zerbitzuen enpresak berreskuratzeari eta suntsiarazteari buruzko Legearen (ekainaren 18ko 11/2015) 53.5 artikuluan xedatutakoaren arabera, 2016ko ekitaldian, Banku Berregituraketa Ordenaturako Funtsekoak ez diren baliabideak ez dira 19.916.826 mila eurotik gorakoak izango.

II. KAPITULUA

Abal publikoak eta beste berme batzuk

51.artikulua. Estatuaren abalen zenbatekoa.

Bat. Estatuko Administrazio Orokorrak 2016ko ekitaldian emango dituen abalen gehieneko zenbatekoa ez da 3.500.000 mila eurotik gorakoa izango.

Bi. Aurreko zenbakian adierazitako guztirakoan, honako zenbateko hauek erreserbatzen dira:

a)3.000.000 mila euro, ondorengo artikuluan araututako aktiboen titulizazio-funtsen bidez jaulkitako errenta finkoko baloreak bermatzeko abaletarako.

b)Aurreko zenbakian erreserbatuta ez dauden 500.000 mila euroko zenbatekoan,

40.000 mila euroko gehieneko muga ezartzen da egoitza Espainian duten itsasontzi- enpresek itundutako kreditu-eragiketen ondoriozko betebeharrak bermatzeko; betiere, horrelakoak Espainiako merkataritza-ontzidia berritzera eta modernizatzera bideratuta badaude, merkataritzako itsasontzi berriak, eraikitzen ari direnak edo gehienez bost urteko antzinatasuna duten itsasontzi erabiliak erosteko aukerarekin alokatuz edo erosteko aukerarekin finantza-errentamendua gauzatuz.

Era berean, egoitza Espainian duten itsasontzi-enpresek itundutako kreditu-eragiketen ondoriozko betebeharrak bermatu ahal izango dira, Espainiako merkataritza-ontzidia modernizatzera bideratuta badaude, Espainiako itsasontziak eraldatuz, 15 urte baino gehiagoko antzinatasuna ez badute, erregai gisa gas natural likidotua erabiltzeko edota beren motorren ihes-gasen araztegiak instalatzeko.

Itsasontziaren eskuratzea edo eraldatzea formalizatzen den datatik sei hilabete igaro ondoren aurkezten diren abal-eskaerak ezin izango dira aintzat hartu.

Itsasontziaren eskuratzea edo eraldatzea formalizatu baino lehen emandako abala eraginkorra izan dadin, formalizazio hori sei hilabeteko epea agortu baino lehen egin beharko da, abala eman izana jakinarazitako egunetik kontatzen hasita.

Abalatutako zenbatekoa ezin izango da finantzatutako ontziaren guztizko prezioaren

%35a baino handiagoa izan, ontziak eskuratzearen kasuan, ez eta % 70a baino handiagoa ere, eraldaketen kasuan.

Sistema horren bidez asegura daitezkeen maileguen baldintzak Ontzigintzarako primei eta finantzaketari buruzko Errege Dekretuan (martxoaren 11ko 442/1994) edo hura aldatzen duten ondorengo xedapenetan ezarritakoak izango dira, gehienez ere.

Eragiketaren bideragarritasun ekonomiko-finantzarioaren eta arriskuaren ebaluazioa oinarri hartuta baimenduko dira abalak.

Abal horiek eskatzean, ematean nahiz baldintzak finkatzean, honako arau hauetan xedatutakoa beteko da: lege honetan, urriaren 14ko PRE/2986/2008 Aginduan (zeinaren bidez Espainiako merkataritza-ontzidia berritzeko eta modernizatzeko kreditu-eragiketak finantzatzeko, Estatuak eman ditzakeen abalak bideratzeko prozedura ezartzen duen Ekonomia Gaietarako Gobernuaren Ordezko Batzordearen Akordioa argitaratzen den) edota agindu hori aldatzen duten geroko xedapenetan.

Hiru. Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiari baimena ematen zaio Estatuak bermatutako betebeharrei dagozkien ordainketak altxortegi-eragiketen bidez egiteko, xede horretarako ezarritako kontzeptuaren kontura, honako abal hauek gauzatzean: 2011rako Estatuko Aurrekontu Orokorren Legearen (abenduaren 22ko 39/2010) 49. artikuluko Bi.b) zenbakiko abalak, 2012rako Estatuko Aurrekontu Orokorren Legearen (ekainaren 29ko 2/2012) 52. artikuluko Bi.e) zenbakiko abalak, 2013rako Estatuko Aurrekontu Orokorren Legearen (abenduaren 27ko 17/2012) 54. artikuluko Bi.b) zenbakiko abalak, eta Euroguneko Herrialdeen Itunpeko Ekintza Planari lotutako Ekonomia eta Finantza Arloko Presako Neurriei buruzko Errege Lege Dekretuaren (urriaren 13ko 7/2008) 1. artikuluan adierazitakoak.

Hala egin ondoren, Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiak ekitaldian egindako ordainketak behin betiko sartuko ditu gastu-aurrekontuan, urte bakoitzeko abenduan egindako ordainketak izan ezik, horiek hurrengo urteko aurrekontuan sartuko baitira.

52.artikulua. Aktiboen titulizazio-funtsek jaulkitako errenta finkoko baloreak bermatzeko abalak.

Bat. Estatuak, 2016ko ekitaldian, gehienez ere 3.000.000 mila euro eman ahal izango ditu abaletan, Estatuko Administrazio Orokorrak eta Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalean inskribatutako aktiboen titulizazio-funtsak kudeatzen dituzten sozietateek sinatutako hitzarmenen babesean eratutako aktiboen titulizazio-funtsen bidez jaulkitako errenta finkoko baloreak bermatzeko, enpresen ekoizpen-jardueraren finantzaketa hobetzearren. Kreditu-kalifikazioa duten aktiboen titulizazio-funtsen bidez jaulkitako errenta finkoko baloreen serie edo mota bakoitzeko bonoen balio nominalaren ehuneko 80 arte abalatu ahal izango da, gutxienez A1, A+ edo parekoa den abala eman izana aintzat hartu gabe.

Titulizazio-funtsari lagatako aktiboak egoitza Espainian duten mota guztietako enpresa ez-finantzarioei emandako maileguak edo kredituak izango dira. Hala ere, sektore jakin bati lagatako aktiboak, 2009ko Jarduera Ekonomikoen Sailkapen Nazionalaren banaketa- mailaren arabera, ezin izango du titulizazio-funtsari lagatako aktiboaren guztizkoaren ehuneko 25a gainditu. Ondore horietarako, mailegutzat edo kreditutzat hartuko dira leasing-eragiketen ondoriozko aktiboak ere.

Aktiboen titulizazio-funtsak modu irekian eratu ahal izango dira, maiatzaren 14ko 926/1998 Errege Dekretuaren 4. artikuluan adierazitakoari jarraikiz. Xedapen horrek aktiboen titulizazio-funtsak eta titulizazio-funtsen kudeatzaile diren sozietateak arautzen ditu, eratzen direnetik gehienez ere bi urteko epean, baldin eta titulizazio-funtsari lagatako aktiboak 2008ko urtarrilaren 1etik aurrera emandako maileguak edo kredituak badira.

Titulizazio-funts bat eratzeko, kreditu-erakunde interesdunek egoitza Espainian duten mota guztietako enpresa ez-finantzarioei emandako mailegu eta kredituak laga beharko dituzte. Lagatako maileguen eta kredituen gutxienez ehuneko 50 enpresa txiki eta ertainei emana egon beharko da, eta maileguen eta kredituen saldo biziaren gutxienez ehuneko 25en hasierako amortizazio-epea gutxienez urtebetekoa izan beharko da.

Maileguak eta kredituak lagatzen dituen erakundeak egoitza Espainian duten mota guztietako enpresa ez-finantzarioei lagatako mailegu edo kredituetan berrinbertitu beharko du titulizazio-prozesuaren ondorioz lortutako likidezia; enpresa horien ehuneko 80, gutxienez, enpresa txiki eta ertainak izan beharko dira. Berrinbertsioaren ehuneko 50, gutxienez, urtebeteko epean egin beharko da, likidezia eskuratu den egunetik kontatzen hasita; gainerakoa, bi urteko epean berrinbertitu beharko da. Ondore horietarako, hauxe izango da eskuratutako likidezia: erakundeak eratzen den unean titulizazio-funtsari lagatako aktiboei dagokien zenbatekoa, bai eta, hala dagokionean, funtsaren izaera irekiaren ondorioz, lehen aipatutako bi urteko epean egindako geroko lagapenetakoa ere.

Bi. Aurreko zenbakian adierazitako aktiboen titulizazio-funtsen bidez jaulkitako errenta finkoko baloreak bermatzeko Estatuak emandako abal guztien zenbateko bizi metatua ezin izango da 6.500.000 mila eurotik gorakoa izan 2016ko abenduaren 31n.

Hiru. Ekonomia eta Lehiakortasun Ministerioak hartu beharko du artikulu honetako Bat. zenbakian adierazitako abalak emateko erabakia, funtsa eratzean, eta aurrez nahitaezko espedientea izapidetuta.

Lau. Aktiboen titulizazio-funtsak kudeatzen dituzten sozietateek abalen ondorioz Estatuak bere gain hartutako arriskua kontrolatzeko beharrezkoa den informazioa eman beharko diote Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiari; batez ere, aktiboen titulizazio-funtsen bidez jaulkitako errenta finkoko baloreetan amortizatu gabe dagoen muinaren guztirako bolumenari buruzkoa, eta titulizatutako zorroko aktibo ordaingabeen edo kobraezinen tasari buruzkoa.

Bost. Aurreko zenbakietan adierazitako aktiboen titulizazio-funtsak eratzean, ez da notario-zergarik ordaindu beharko, ez eta erregistro-zergarik ere.

Sei. Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiari baimena ematen zaio, artikulu honetan azaldutako Estatuaren abalak eta aurreko ekitaldietan emandakoak gauzatzean, bermatutako betebeharrei dagozkien ordainketak egin ditzan, aurrekontukoak ez diren eragiketen bidez, horretarako berariaz sortutako kontzeptuaren kontura.

Hala egin ondoren, Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiak ekitaldian egindako ordainketak behin betiko aplikatuko ditu gastu-aurrekontuan, ekitaldiaren amaieran egindako ordainketak izan ezik, horiek hurrengo urteko aurrekontuari aplikatuko baitzaizkio.

Zazpi. Ekonomia eta Lehiakortasun Ministerioaren titularrari ahalmena ematen zaio artikulu honen Bat zenbakian adierazitako hitzarmenek bete beharreko arau eta baldintzak ezar ditzan.

Zortzi. Industriaren eta Enpresa Txiki eta Ertainen Zuzendaritza Nagusiaren titularrari baimena ematen zaio eskabideak aurkezteko epea berrireki dezan, Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiarekin aurrez adostuta, aurreko prozesuetan ez denean agortu artikulu honen Bat zenbakian adierazitako aurrekontu-zuzkidura.

53.artikulua. Enpresa-erakunde publikoen eta Estatuko merkataritza-sozietateen abalak.

Estatuko Industria Partaidetzarako Sozietateari baimena ematen zaio 2016ko ekitaldian abalak eman ditzan, gehienez ere 1.210.000 mila euroko mugara arte, itundutako kreditu- eragiketei dagokienez, eta aipaturiko ekitaldian kapitalean zuzeneko edo zeharkako partaidetza duten merkataritza-sozietateek esleitze-lehiaketetatik eratorritako betebeharrei dagokienez.

54.artikulua. Emandako abal publikoei buruzko informazioa.

Gobernuak, hiru hilean behin, emandako abal publikoen zenbatekoa eta ezaugarri nagusiak jakinaraziko dizkie Gorte Nagusiei, bere Aurrekontu Bulegoaren bitartez. Bulegoak diputatuen, senatarien eta parlamentu-batzordeen esku jarriko du dokumentazio hori.

III. KAPITULUA

Estatuaren eta Kreditu Ofizialeko Institutuaren arteko harremanak

55.artikulua. Garapena Sustatzeko Kooperazio Funtsa (FONPRODE).

Bat. Garapena Sustatzeko Funtserako zuzkidura 235.230 mila eurokoa izango da 2016an, 12.03.143A.874 aurrekontu-aplikazioaren kontura («Garapena Sustatzeko Funtsa [FONPRODE]»); diru hori Garapena Sustatzeko Funtsari buruzko Legearen (urriaren 22ko 36/2010) 2. artikuluan xedatutako xedeetara bideratuko da.

Bi. Ministro Kontseiluak FONPRODE funtsaren konturako eragiketak egiteko baimena eman ahal izango du 2016an, 375.000 mila euroko zenbatekora arte.

Hiru. 2016an, eragiketa itzulgarriak soilik baimendu ahal izango dira FONPRODE funtsaren kontura, bai eta funtsaren kudeaketatik eratorritako gastuei aurre egiteko beharrezko diren eragiketak ere, edota funtsak formalizatutako eragiketei lotutako bestelako gastuei aurre egiteko beharrezko direnak.

Baimena eman ahal izango da, halaber, aurrez Funtsaren kontura emandako kredituak birfinantzatzea xede duten eragiketak egiteko, herrialde mailegu-hartzaileen kanpo-zorra birnegoziatzearren Espainia parte-hartzaile dela adostutako aldebiko edo alde anitzeko akordioak betetzeko egiten badira.

Lau. FONPRODE funtsaren aktiboetatik datozen itzulkin guztiak funts horretarako aurreikusitako zuzkiduraren baliabide gehigarri izango dira, itzulkin horiek Kanpo Arazoetako eta Lankidetzako Ministerioaren ekimenez onetsitako eragiketen ondorio badira. FONPRODE funtsaren kontu korronteetan dauden zenbatekoak ere funtsaren baliabide izango dira, bai eta Altxorrean aurreko ekitaldietako aurrekontu-zuzkiduren kontura FONPRODE funtsaren izenean fiskalizatutako eta gordailatutako zenbatekoak ere, horien jatorria edozein izanda ere. Baliabide horiek edozein konpromisori erantzuteko erabili ahal izango dira, funtsari aplikatu beharreko araudian aurreikusitako prozeduren arabera konpromiso hori FONPRODE funtsaren kontura egitea erabaki bada.

Bost. Kreditu Ofizialeko Institutuari esleitu zaion funtzioa betetzean sortutako gastuak estaltzeko urtero eman beharreko konpentsazioa, Garapena Sustatzeko Funtsari buruzko Legearen (urriaren 22ko 36/2010) 14. artikuluan xedatutakoa, FONPRODE funtsaren baliabideen kontura gauzatuko da, Ministro Kontseiluaren akordioaren bidez baimena jaso ostean.

56.artikulua. Uraren eta Saneamenduaren Lankidetza Funtsa (FCAS).

2008rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko Legearen (abenduaren 26ko 51/2007) hirurogeita batgarren xedapen gehigarrian aipatutako Uraren eta Saneamenduaren Lankidetza Funtsaren zuzkidura 15.000 mila eurokoa izango da 2016an, eta xedapen gehigarri horren Hiru zenbakian aurreikusitako xedeetara bideratuko da.

Ministro Kontseiluak Funtsaren konturako eragiketak egiteko baimena eman ahal izango du 2016an, 29.000 mila euroko zenbatekora arte. Itzulketetatik datozen funtsekin soilik baimendu ahal izango dira itzulgarriak ez diren eragiketak, eta funtsaren kontrako aldeek zenbateko horiek itzultzen dituzten neurrian. Gainerako kasuetan, eragiketa itzulgarriak soilik baimendu ahal izango dira, bai eta funtsaren kudeaketatik eratorritako gastuei aurre egiteko beharrezko diren eragiketak ere; hau da, ebaluazio-gastuak, jarraipen-gastuak, ikuskapen-gastuak, laguntza teknikorako gastuak eta funtsak formalizatutako eragiketei lotutako bestelako gastuak.

FCAS funtsaren aktiboetatik datozen itzulketak funts horretarako aurreikusitako zuzkiduraren baliabide gehigarri izango dira, itzulketa horiek Kanpo Arazoetako eta Lankidetzako Ministerioaren ekimenez onetsitako eragiketetan dutenean jatorria. FCAS funtsaren baliabide izango dira, halaber, funtsaren kontu korronteetan gordailatutako zenbatekoak. Baliabide horiek edozein konpromisori erantzuteko erabili ahal izango dira, funtsari aplikatzekoa zaion araudian aurreikusitako prozeduren arabera erabaki bada konpromiso horri FCAS funtsaren kontura erantzutea.

Gobernuak, urtearen lehen seihilekoan, aurreko urtean Ministro Kontseiluak funts horren kontura baimendutako eragiketak jakinaraziko dizkie Gorte Nagusiei, Aurrekontu Bulegoaren bitartez. Bulegoak diputatuen, senatarien eta parlamentu-batzordeen esku jarriko du dokumentazio hori.

57.artikulua. Enpresa Nazioartekotzeko Funtsa (FIEM).

Bat. Enpresa Nazioartekotzeko Funtsaren zuzkidura 238.087,60 mila eurokoa izango da 2016an, 27.09.431A.871 aurrekontu-aplikazioaren kontura («Enpresa Nazioartekotzeko Funtsa [FIEM]»), eta Espainiako enpresa nazioartekotzeko finantza-laguntza sistema eraberritzeari buruzko Legearen (ekainaren 28ko 11/2010) 4. artikuluan xedatutako helburuetara bideratuko da.

Bi. 2016an, FIEM funtsaren konturako eragiketak baimendu ahal izango dira, 500.000,00 mila eurora arte.

Muga horretatik kanpo geratzen dira, espresuki, funtsaren kontura lehendik emandako kredituak birfinantzatzea xede duten eragiketak, herrialde mailegu-hartzaileen kanpo-zorra birnegoziatzearren Espainia parte-hartzaile dela adostutako aldebiko edo alde anitzeko akordioak betetzeko egiten badira.

Ministro Kontseiluak nazioartekotzeari begira garrantzi berezia duten banakako proiektuak baimendu ahal izango du, haien zenbatekoari erreparatuta, eta, egoki izanez gero, proiektuaren zati bat lehen lerrokadan aurreikusitako mugaren barruan egoztea erabaki ahal izango du, eta proiektuaren ondorengo zenbatekoak hurrengo ekitaldietan egoztea, urteko aurrekontuei buruzko legeetan xedatutako mugak aintzat hartuta.

2016an, itzulgarriak ez diren eragiketak ezin izango dira FIEM funtsaren kontura baimendu. Muga horretatik kanpo gelditzen dira funtsaren kudeaketak eragindako gastuei aurre egiteko beharrezko diren eragiketak; nolanahi ere, doitu egingo du bere jarduera, Kontu Nazionalen Europako Sistemaren arabera finantzaketa-beharrik ez izateko.

Hiru. FIEMerako aurreikusitako horniduraz gain, baliabide gehigarriak izango dira 2016 ekitaldi ekonomikoan gauzatuko diren itzulkinak, FIEMen eragiketen edota

Garapenerako Laguntza Funtsaren kontura Ekonomia eta Lehiakortasun Ministerioak onetsitako eragiketen ondorio direnak.

Lau. Kreditu Ofizialeko Institutuari esleitu zaion funtzioa betetzean sortutako gastuak estaltzeko urtero eman beharreko konpentsazioa, Espainiako enpresa nazioartekotzeko finantza-laguntza sistema eraberritzeari buruzko Legearen (ekainaren 28ko 11/2010) 11.4. artikuluan xedatutakoa, FIEM funtsaren baliabideen kontura gauzatuko da, Ministro Kontseiluaren akordioaren bidez baimena jaso ostean.

Bost. Gobernuak, urtero, FIEM funtsaren kontura baimendutako eragiketa, proiektu eta jardueren berri emango die Gorte Nagusiei, bere Aurrekontu Bulegoaren bidez, eta Ekonomia eta Gizarte Kontseiluari. Halaber, finantzaketaren helburuen nahiz onuradunen, finantza-baldintzen eta ebaluazioen berri emango die, eta epe horretan abian dauden eragiketen garapenari buruzko xehetasunak emango dizkie. Gorte Nagusietako Aurrekontu Bulegoak diputatuen, senatarien eta parlamentu-batzordeen esku jarriko du dokumentazio hori.

58.artikulua. Estatuak Kreditu Ofizialeko Institutuari egin beharreko diru-itzulketak.

Bat. Estatuak Kreditu Ofizialeko Institutuari Interesen Elkarrekiko Doikuntzarako Hitzarmenaren (CARI) sistema kudeatzearen ondorioz egin beharreko diru-itzulketak.

Estatuak honako zenbateko hauek itzuliko dizkio 2016an Kreditu Ofizialeko Institutuari: institutuak finantza-erakundeei emandako zenbatekoak –Ekintzaileei eta beren Nazioartekotzeari Laguntzeko Legean (irailaren 27ko 14/2013) aurreikusitako interesak doitzeko eragiketak ordaintzeko– eta eragiketa horien kudeaketak Kreditu Ofizialeko Institutuari eragindako kostuak.

Helburu horretarako, CARI (Interesen Elkarrekiko Doikuntzarako Hitzarmena) sistemarako zuzkidura 27.09.431A.444 aurrekontu-aplikazioan adierazitakoa izango da 2016an.

2016ko abenduaren 31n sisteman Kreditu Ofizialeko Institutuaren aldeko saldo positiboak egonez gero, institutuak izan dituen kudeaketa-gastuak kendu ondoren, saldo horiek Altxorrean sartuko dira.

2016ko ekitaldian onartutako interesak doitzeko eragiketen barruan, Interesen elkarrekiko doikuntzarako hitzarmenen bidez esportaziorako kredituari babes ofiziala emateko prozedurari buruzko Erregelamenduaren (maiatzaren 7ko 677/1993 Errege Dekretuaren bidez onetsia) 4.2 artikuluan adierazitako esportazio-kredituen zenbatekoari dagokionez, 480.000,00 mila euro onetsi ahal izango dira 2016an.

Kreditu Ofizialeko Institutuak, interesen elkarrekiko doikuntzarako eragiketen finantza- kudeaketa optimizatzearren, interes-tasen bilakaerak Altxorrari sor diezaiokeen arriskua estaltzea helburu duten finantza-trukerako eragiketak itundu ahal izango ditu, bere kabuz edo bitartekaritzako finantza-agenteen bidez, aurreko lerrokadan adierazitako diru-sarrera eta zuzkiduren kontura, eta institutuaren beraren Estatutuetan eta jarduteko arauetan xedatutakoari jarraikiz; aldez aurretik, nolanahi ere, Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiak aldeko txostena egin beharko du, eta Ekonomia eta Lehiakortasun Ministerioko Merkataritza eta Inbertsio Zuzendaritza Nagusiak baimena eman.

Bi. Estatuak Kreditu Ofizialeko Institutuari beste jarduera batzuen ondorioz egin beharreko diru-itzulketak.

Estatuak diruz lagundutako interesen kasuan, Kreditu Ofizialeko Institutuaren bidez gauzatutako finantza-eragiketetan, Ministro Kontseiluaren edo Ekonomia Gaietarako Gobernuaren Ordezko Batzordearen akordioek Estatuko Aurrekontu Orokorretan kredituak erreserbatzeari edo haien ondoriozko gastua finantzatzeko moduari buruzko informazioa ere jasoko dute.

59.artikulua. Finantza Erakunde Aldeaniztunen akzioak eta partaidetzak eskuratzea.

Bat. 2016an, ezin izango da Finantza Erakunde Aldeaniztunen akzioak eta partaidetzak eskuratzeko eragiketarik egin, ez eta haietan eratutako funtsetarako ekarpenik

ere, defizit publikoan eragina badute eta 27.06.923P.895 («Finantza Erakunde Aldeaniztunak») aurrekontu-aplikazioaren kontura finantzatzen badira.

Bi. Aurreko zenbakian aurreikusitakoa betetze aldera, Analisi Makroekonomikoaren eta Nazioarteko Ekonomiaren Zuzendaritza Nagusiak txosten bat aurkeztuko du aurrekontu-aplikazio horren konturako finantzaketa-proposamenekin batera; txosten hori defizit publikoan duen eraginari buruzkoa izango da, eta Estatuko Administrazioko Kontu- hartzailetza Nagusiak dagokion eskaera egin baino lehen prestatuko da.

VI. TITULUA

Tributu-arauak

I. KAPITULUA

Zuzeneko zergak

1.atala. Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga

60.artikulua. Gaixotasun-aseguruei ordaindutako primak.

Ondoreak 2016ko urtarrilaren 1etik aurrera izango dituztela, eta indarraldi mugagabez,

honako aldaketa hauek sartzen dira Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga arautzen duen eta sozietateen gaineko, ez-egoiliarren errentaren gaineko eta ondarearen gaineko zergen legeak partzialki aldatzen duen azaroaren 28ko 35/2006 Legean:

Bat. 30. artikuluaren 2. zenbakiko 5. erregela honela geratzen da idatzita:

«5.a. Zergadunak ordaindutako gaixotasun-aseguruaren primak gastu kengarritzat hartuko dira zuzeneko zenbatespenean etekin garbia zehazteko, baina norberaren eta ezkontidearen zein berarekin batera bizi diren hogeita bost urtetik beherako seme-alaben estaldurari dagokion zatian bakarrik. Gehienez 500 euro kenduko dira aurretik adierazitako pertsona bakoitzeko, edota gehienez 1.500 euro, desgaitasuna duen pertsona horietako bakoitzeko.»

Bi. Hona nola gelditzen den idatzita 42. artikuluaren 3. zenbakiko c) letra:

«c) Gaixotasuna estaltzeko aseguru-erakundeei ordaindutako primak edo kuotak, honako baldintza eta muga hauek betetzen direnean:

1.a Gaixotasunaren estaldurak langilea bera hartzea; ezkontidea eta ondorengoak ere barnean har ditzake.

2.a Ordaindutako primak edo kuotak ez izatea urtean 500 eurotik gorakoak aurreko lerrokadan adierazitako pertsona bakoitzeko, edo 1.500 eurotik gorakoak desgaitasuna duen pertsona horietako bakoitzeko. Zenbateko horretatik gorakoa gauzazko ordainsaritzat hartuko da.»

61.artikulua. 2016ko eta 2017ko ekitaldietan zenbatespen objektiboaren metodoa aplikatzeko mugak.

Hogeita hamabigarren xedapen iragankorra eransten zaio azaroaren 28ko 35/2006 Legeari. Lege horrek pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga arautzen du, eta partzialki aldatzen ditu sozietateen gaineko, ez-egoiliarren errentaren gaineko eta ondarearen gaineko zergen legeak. Xedapena honela idatzia dator:

«Hogeita hamabigarren xedapen iragankorra. 2016ko eta 2017ko ekitaldietan zenbatespen objektiboaren metodoa aplikatzeko mugak.

2016ko eta 2017ko ekitaldietarako, lege honen 31. artikuluko 1. zenbakiaren 3. arauaren b) letrako a’) zatian adierazitako 150.000 euroko eta 75.000 euroko magnitudeak 250.000 eurotan eta 125.000 eurotan finkatuta geratzen dira, hurrenez hurren.

Era berean, lege honen 31. artikuluko 1. zenbakiaren 3. arauaren c) letran adierazitako 150.000 euroko magnitudea 250.000 eurotan finkatuta geratzen da ekitaldi horietarako.»

2.atala. Sozietateen gaineko zerga

62.artikulua. Aktibo ukiezin jakin batzuetatik datozen errentak murriztea.

Ondoreak 2016ko uztailaren 1etik aurrera izanik, eta indarraldi mugagabez, aldatu

egiten dira Sozietateen gaineko Zergaren Legearen (azaroaren 27ko 27/2014) 23. artikuluko 1., 2., eta 3. zenbakiak, eta honela geratzen dira idatzita; bestalde, egungo 3., 4., 5. eta 6. zenbakiak 4., 5., 6. eta 7. izango dira aurrerantzean:

«1. Patenteak, marrazki edo modeloak, planoak, formulak edo prozedura sekretuak erabiltzeko edo ustiatzeko eskubidea lagatzetik datozen errentak, industriako, merkataritzako edo zientziako esperientziei buruzko informazioen gaineko eskubideenak, honako koefiziente honen emaitza ehuneko 60rekin biderkatzean lortzen den ehunekoan murriztu ahalko dira zerga-oinarrian:

a)Zenbakitzailean, erakunde lagatzaileak egindako gastuak, aktiboaren sorrerarekin harreman zuzena dutenak, harekin loturarik ez duten hirugarrenekin azpikontratatzetik eratorritakoak barne. Gastu horiek ehuneko 30 igoko dira, eta zenbakitzaileak ezin izango du, inola ere, izendatzailearen zenbatekoa gainditu.

b)Izendatzailean, erakunde lagatzaileak egindako gastuak, aktiboaren sorrerarekin harreman zuzena dutenak, azpikontrataziotik eta, hala dagokionean, aktiboa eskuratzetik eratorritakoak barne.

Aurreko koefizientean ez dira sartuko, inola ere, finantza-gastuak, higiezinen amortizazioak edo aktiboaren sorrerarekin harreman zuzena ez daukaten beste gastu batzuk.

Zenbaki honetan aurreikusitako murrizketa aplikatzekoa izango da bertan adierazitako aktibo ukiezinak eskualdatzean ere, eskualdatze hori loturarik ez daukaten erakundeen artean egiten denean.

2.Aurreko zenbakian aurreikusitako murrizketa aplikatu ahal izateko, honako baldintza hauek bete beharko dira:

a)Lagapen-hartzaileak erabiltzeko edo ustiatzeko eskubideak erabiltzea jarduera ekonomiko baten garapenean, eta erabilera horren emaitzak ez gauzatzea lagapen-hartzaileak erakunde lagatzaileak fiskalki kengarriak diren gastuak sortzen dituzten ondasunak ematean edo zerbitzuak eskaintzean; betiere, azken kasu horretan, erakunde hori lagapen-hartzailearekin lotuta badago.

b)Lagapen-hartzailea ez bizitzea zergarik gabeko herrialde edo lurralde batean edo paradisu fiskaltzat kalifikatutako batean; betiere, Europar Batasuneko estatu kide batean kokatuta ez badago eta zergadunak eragiketa baliozko arrazoi ekonomikoen ondorio dela, eta jarduera ekonomikoak gauzatzen dituela egiaztatzen ez badu.

c)Lagapen-kontratu batek zerbitzuen prestazio osagarriak jasotzen dituenean, kontratu horretan bereizi egin beharko da horiei dagokien ordaina.

d)Erakundeak lagapenaren xede diren aktiboei dagozkien sarrera eta gastu zuzenak zehaztu ahal izateko beharrezko diren kontabilitate-erregistroak edukitzea.

3.Aktibo ukiezinak lagatzeari dagokionez, artikulu honetan xedatutakoaren ondoreetarako, eta aktiboa erakundearen balantzean aitortuta egon ala ez, horien

arteko diferentzia positiboa hartuko da errentatzat: aktiboak erabiltzeko edo ustiatzeko eskubidea lagatzearen ondorioz sortutako ekitaldiko sarreren eta lege honen 12.2 artikulua aplikatzeagatik, eta lagatako aktiboarekin lotura zuzena duten ekitaldiko gastuengatik horretan deduzitutako kantitateen artekoa.»

63.artikulua. Sozietateen gaineko zergaren aitorpena aurkezteko betebeharra.

Ondoreak 2015eko urtarrilaren 1etik aurrera hasten diren zergaldietan izango dituela, eta indarraldi mugagabez, aldatu egiten da Sozietateen gaineko Zergaren Legearen (azaroaren 27ko 27/2014) 124. artikuluaren 3. zenbakia, eta honela geratzen da idatzita:

«3. Lege honen 9. artikuluko 2., 3. eta 4. zenbakietan aipatzen diren zergadunek euren errenta guztiak aitortu behar dituzte, salbuetsiak zein salbuetsi gabeak.

Hala eta guztiz ere, lege honen 9. artikuluaren 3. zenbakian aipatzen diren zergadunek ez dute aitorpena aurkezteko betebeharrik izango, baldintza hauek betetzen dituztenean:

a)Euren urteko diru-sarrera totalak 75.000 eurotik gorakoak ez izatea.

b)Salbuetsi gabeko errentei dagozkien diru-sarrerak urtean 2.000 eurotik gorakoak ez izatea.

c)Lortzen dituzten salbuetsi gabeko errenta guztiak atxikipenaren mende egotea.»

64.artikulua. Aktibo ukiezin jakin batzuetatik datozen diru-sarreren murrizketaren araubide iragankorra.

Aldatu egiten da Sozietateen gaineko Zergaren Legearen (azaroaren 27ko 27/2014) hogeigarren xedapen iragankorra. Aldaketa horrek 2016ko uztailaren 1etik aurrera izango ditu ondoreak, eta epe mugagabean egongo da indarrean. Aurrerantzean, honela izango da:

«Hogeigarren xedapen iragankorra. Aktibo ukiezin jakin batzuetatik datozen diru- sarreren murrizketaren araubide iragankorra.

1.Ekintzaileei eta beren Nazioartekotzeari Laguntzeko Legea (irailaren 27ko 14/2013) indarrean jarri aurretik aktibo ukiezinak erabiltzeko edo ustiatzeko eskubidean egindako lagapenei dagokienez, aukera egongo da, dagozkion kontratuak amaitu arte geratzen diren zergaldi guztietan, honako arau honetan ezarritako araubidea aplikatzeko: Sozietateen gaineko Zergaren Legearen testu bateginaren (martxoaren 5eko 4/2004 Legegintzako Errege Dekretuak onetsia) 23. artikuluan ezarritakoa, Kontabilitate-arloko merkataritza-legeria eraberritu eta egokitzeko Legearen (uztailaren 4ko 16/2007) zortzigarren xedapen gehigarriko 1. zortzi zenbakian idatzitako moduan, Europar Batasunaren arauetan oinarritutako nazioarteko harmonizatzea gauzatzeko.

2.14/2013 Legea indarrean jartzen denetik 2016ko ekainaren 30era arte erabiltzeko edo ustiatzeko eskubidean egin diren edo egiten diren lagapenei dagokienez, aukera egongo da, dagozkion kontratuak amaitu arte geratzen diren zergaldi guztietan, lege honen 23. artikuluan ezarritako araubidea ezartzeko, 2015eko urtarrilaren 1ean indarrean zeukan idazketan.

3.Aurreko bi zenbakiek aipatutako aukerak 2016ko zergaldiko aitorpenaren bidez gauzatuko dira.

4.2016ko uztailaren 1etik 2021eko ekainaren 30era arte aktibo ukiezinei dagokienez egiten diren eskualdatzeetan, aukera egongo da lege honen 23. artikuluan ezarritako araubidea ezartzeko, 2015eko urtarrilaren 1ean indarrean zeukan idazketan. Aukera hori eskualdatzea egin zen zergaldiari dagokion aitorpenean gauzatuko da.

5.Aurreko 1. eta 2. zenbakietan xedatutakoa 2021eko ekainaren 30era arte izango da aplikatzekoa. Ordutik aurrera, zenbaki horietan adierazitakoaren arabera egindako lagapenek lege honen 23. artikuluan ezarritako araubidea aplikatu beharko dute, 2016rako Estatuaren Aurrekontu Orokorren urriaren 29ko 48/2015 Legeak emandako idazketan.»

65.artikulua. Zerga geroratuen aktiboak kreditu galdagarri bihurtzea Zerga Administrazioaren aurrean.

2016ko urtarrilaren 1etik aurrerako zergaldietan eragina dutela, eta indarraldi mugagabez, honako aldaketa hauek sartzen dira Sozietateen gaineko Zergaren Legean (azaroaren 27ko 27/2014):

Bat. 11. artikuluaren 12. zenbakia honela idatzita geratzen da:

«12. Zergadunarekin lotuta ez dauden, zuzenbide publikoko erakundeen bidez zordunduta ez dauden eta lege honen 13.1.a) artikuluan xedatutakoaren aplikaziotik sortzen ez den kengarritasuna duten zordunen ustezko kaudimengabeziek sortutako kredituak edo beste aktibo batzuk hondatzeagatik eragindako zuzkidurak, eta gizarte-aurreikuspeneko sistemetarako –eta, hala dagokionean, aurre-erretirorako– zuzkidura edo ekarpenei dagozkien lege honen 14. artikuluko 1. eta 2. zenbakien aplikaziotik eratorriak, zerga geroratuagatik aktiboak sortu dituztenak, eta horiei lege honen 130. artikuluan ezarritako eskubidea aplikatzekoa zaienean, zerga-oinarrian integratuko dira, lege honetan ezarritakoaren arabera, lege honen 25. artikuluan zehaztutako kapitalizazio-erreserba aplikatzean eta zerga-oinarri negatiboak konpentsatzean integrazioaren aldez aurretiko zerga-oinarri positiboaren ehuneko 70eko mugarekin.

Zergaldi batean integratu ez diren kopuruak hurrengo zergaldietan integratuko dira, aurrez aipatutako muga berberarekin. Ondore horietarako, zergaldi antzinakoenei dagozkien zuzkidurak integratuko dira lehenik eta behin.

Zergaldi batean kredituak edo beste aktibo batzuk narriatzearen ondorioz zuzkidurak egin badira, zergadunarekin loturarik ez duten eta zuzenbide publikoko erakundeek zordundu gabeko zordunen balizko kaudimengabezietatik eratorrita, betiere lege honen 13.1 a) artikuluan xedatutakoa aplikatzea ez badagokie, eta gizarte-aurreikuspeneko sistemetarako –eta, hala dagokionean, aurre-erretirorako– zuzkidura edo ekarpenei dagozkien lege honen 14. artikuluko 1. eta 2. zenbakien aplikaziotik eratorriak, zerga geroratuagatik aktiboak sortu dituztenak, eta lege honen 130. artikuluan ezarritako eskubidea horien zati bati bakarrik zaionean aplikatzekoa, zerga-oinarrian honako zuzkidura hauk integratuko dira, lehenik eta behin: lege honetan ezarritakoaren arabera eskubide hori aplikatu ezin zaien aktiboei dagozkien zuzkidurak.»

Bi. 130. artikulua honela idatzita geratzen da:

«130. artikulua. Zerga geroratuen ondoriozko aktiboak Zerga Administrazioaren aurrean kreditu galdagarri bihurtzeko eskubidea.

1.Kredituak edo beste aktibo batzuk narriatzeagatiko zuzkidurei dagozkien zerga geroratuen aktiboak kreditu galdagarri bihurtu ahalko dira Zerga Administrazioaren aurrean, eta, betiere, zuzkidura horiek zergadunarekin loturarik ez duten zordunen balizko kaudimengabeziatik eratorriak badira, zuzenbide publikoko erakundeekin zorrik ez badute, eta horien kengarritasuna ez bada sortzen lege honen 13.1.a) artikuluan xedatutakoa aplikatuz; Zerga Administrazioaren aurrean kreditu galdagarri bihurtuko ahalko dira, halaber, lege honen 14. artikuluko 1. eta 2. zenbakiak aplikatzearen ondorio diren aktiboak, gizarte-aurreikuspeneko eta, hala badagokio, aurre-erretiroko sistemetara egindako zuzkidurei edo ekarpenei dagozkienak. Guztiak ere, sortu ziren zergaldiari dagokion kuota likido positiboaren

zenbateko berean izango dira kreditu galdagarri. Kreditu galdagarri bihur daitezen, hurrengo zenbakian adierazitako inguruabarretako edozein gertatu beharko da.

Zergaldi jakin bateko kuota likido positiboaren zenbatekoa handiagoa denean zergaldi horretan sortutako eta aurreko lerrokadan adierazitako zerga geroratuen aktiboen zenbatekoa baino, erakundeak artikulu honetan aurreikusitako eskubidea eduki ahal izango du, gehiegizkoaren kopuru berekoa, aurreko zergaldietan edo geroko 2 zergaldietan sortutako izaera bereko aktiboei dagokienez. Kasu horretan, hurrengo 5. zenbakiak adierazitako epea egun honetan hasiko da kontatzen: aktibo horiei artikulu hau aplikatzekoa zaien lehenengo zergaldiko azken egunean.

2.Aurreko zenbakian aipatutako bihurketa egiteko, honako inguruabar hauetako edozein gertatu beharko da:

a)Zergadunak kontularitza-galerak erregistratzea, dagokion organoak ikuskatu eta onartutako urteko kontuetan.

Kasu horretan, bihurketaren xede diren zerga geroratuen ondoriozko aktiboen zenbatekoa erabakitzeko, ekitaldiko kontularitza-galerek kapitalaren eta erreserben baturarekiko izan duten ehunekoa kalkulatuko da, eta aktiboaren totalari aplikatuko zaio ehuneko hori.

b)Erakundea likidazioaren edo judizialki aitortutako kaudimengabeziaren xede

izatea.

Era berean, zerga-oinarri negatiboak ondorengo ekitaldietan konpentsatzeko eskubideagatik sortutako zerga geroratuaren ondoriozko aktiboak kreditu galdagarri bihurtuko dira Zerga Administrazioaren aurrean, aktibo horiek honen ondorio direnean: zordunen balizko kaudimen ezetik eratorritako kreditu edo beste aktibo batzuk narriatzearen ondoriozko zuzkidurak, batetik, eta aurreko zenbakiaren lehenengo lerrokadan aipatzen diren zerga geroratuen ondoriozko aktiboek sortutako gizarte-aurreikuspeneko sistemetarako –eta, hala badagokio, aurre- erretirorako– zuzkidurak edo ekarpenak, bestetik, zerga-oinarrian integratzearen ondorio direnean.

3.Artikulu honen 1. zenbakian aipaturiko zerga geroratuen ondoriozko aktiboak une honetan bihurtuko dira kreditu galdagarri Zerga Administrazioaren aurrean: aurreko zenbakian deskribatutako inguruabarrak gertatu diren zergaldiari dagokion sozietateen gaineko zergaren autolikidazioa aurkezten den unean.

4.Artikulu honen 1. zenbakian aipatutakoaren arabera zerga geroratuen ondoriozko aktiboak Zerga Administrazioaren aurrean kreditu galdagarri bihurtzen direnean, zergadunak aukera izango du: edo Zerga Administrazioari ordaintzeko eskatzea, edo kreditu horiek bihurketaren unetik aurrera zergadunak sortzen dituen estatu-mailako beste zerga-zor batzuekin konpentsatzea. Erregelamendu bidez ezarriko dira konpentsatzeko edo ordaintzeko epea eta prozedura.

5.Aurreko 1. zenbakian aipaturiko zerga geroratuen ondoriozko aktiboak Zor Publikoko baloreen ordez trukatu ahal izango dira 18 urteko epea igarotakoan, aktibo horien kontabilitate-erregistroa egiten den zergaldiko azken egunetik zenbatuta. Erregelamendu bidez ezarriko dira trukea egiteko prozedura eta epea.

6.Artikulu honetan xedatutakoa aplikatzen duten erakundeek informazio hau jaso beharko dute zerga honi dagokion aitorpenean:

a)Kredituak edo beste aktibo batzuk narriatzeagatiko zuzkidurei dagozkien zerga geroratuen ondorio diren aktiboen zenbateko totala, zergadunarekin loturarik ez duten zordunen balizko kaudimengabezietatik eratorriak, zuzenbide publikoko erakundeekin zordundu gabeak, lege honen 13.1.a) artikuluan xedatutakoa aplikatzea ez badagokie, eta lege honen 14. artikuluko 1. eta 2. zenbakiak aplikatzearen ondorio direnak, gizarte-aurreikuspeneko eta, hala dagokionean, aurre-erretirorako sistemetarako zuzkidura edo ekarpenei dagozkienak.

b)Aurreko a) letrak adierazitako zerga geroratuaren ondorio diren aktiboen zenbateko totala eta sortzapen-urtea, erakundeak horien gainean artikulu honetan

ezarritako eskubidea duenean; hala dagokionean, zehaztu behar dira aurreko 1. zenbakiaren bigarren lerrokadan adierazitakoak.

c)Aurreko a) letrak adierazitako zerga geroratuaren ondorio diren aktiboen zenbateko totala eta sortzapen-urtea, erakundeak horien gainean ez duenean artikulu honetan ezarritako eskubidea.»

Hiru. Hamahirugarren xedapen gehigarria eransten da; hona nola geratzen den idatzita:

«Hamahirugarren xedapen gehigarria. Zerga geroratuen ondoriozko aktiboak Zerga Administrazioaren aurrean kreditu galdagarri bihurtzeagatiko ondare-prestazioa.

1.Zerga honen zergadunek, lege honen hogeita hamahirugarren xedapen iragankorreko 2. zenbakiak aipatutako zerga geroratuen ondoriozko aktiboak erregistratuta dauzkatenean, eta aktibo horiei dagokienez lege honen 130. artikuluan ezarritako eskubidea izan nahi dutenean, xedapen honetan arautzen den ondare- prestazioa ordaindu beharko dute, zerga geroratuaren ondorio diren aktiboak kreditu galdagarri bihurtzeagatik Zerga Administrazioaren aurrean.

2.Prestazioaren zenbatekoa honako eragiketa honen emaitza izango da: erakundearen sozietateen gaineko zergari dagokion zergaldiko azken egunean dauden aktiboen zenbatekoari ehuneko 1,5 aplikatzearen emaitza.

3.Zerga hori borondatez aitortzeko epea hasten den egunean sortuko da prestazioa, eta zerga horren autolikidazio eta ordainketarako ezarritako epearekin bat etorriko da ordaintzeko epea.

4.Ondare-prestazioa autolikidazioaren bidez ordainduko da, Ogasuneko eta Administrazio Publikoetako ministroaren agindu bidez zehaztutako lekuan eta moduan.

5.Xedapen honetan araututako ondare-prestazioa ordainarazteko eskumena Zerga Administrazioko Estatu Agentziak izango du; kudeaketari, egiaztatzeari eta bilketari dagokienez, Tributuen Lege Orokorrak (abenduaren 17ko 58/2003) eta bere garapen-araudian ezarritakoa aplikatuko da, xedapen honetan aurreikusita ez dauden alderdietan.

6.Zerga Administrazioko Estatu Agentziak aurreko zenbakian adierazitako eskumenaz baliatuz onartutako egintzen aurka, 58/2003 Legearen V. tituluko III. kapituluan araututako errekurtso eta erreklamazioak aurkeztu ahalko dira, baita IV. kapituluaren 2. ataleko 1. eta 2. azpiataletan eta 3. atalean araututakoak ere.

7.Zerga geroratuaren ondoriozko aktiboak Zerga Administrazioaren aurrean kreditu galdagarri bihurtzeagatiko ondare-prestazioaren errendimendua Estatuaren diru-sarrera publikoetan bilduko da.

8.Ondare-prestazioa ordaintzera behartuta daudenek kontsultak egin ahalko dizkiote Zerga Administrazioari; horri dagokionez, Zergei buruzko abenduaren 17ko 58/2003 Lege Orokorraren 88. eta 89. artikuluetan xedatutakoa aplikatuko da.»

Lau. Hogeita hamahirugarren xedapen iragankorra honela geratzen da idatzita:

«Hogeita hamahirugarren xedapen iragankorra. 2016ko urtarrilaren 1a baino lehen hasitako zergaldietan sortutako zerga geroratuen ondoriozko aktiboak Zerga Administrazioren aurrean kreditu galdagarri bihurtzea.

1.Lege honen 11.12 eta 130. artikuluetan xedatutakoa aplikatzekoa izango zaie 2016ko urtarrilaren 1a baino lehen hasitako zergaldietan zerga geroratuaren ondorioz sortutako aktiboei, horiek zergadunarekin lotuta ez dauden zordunen ustezko kaudimengabezietatik eratorritako kredituen edo beste aktibo batzuen narriaduragatiko zuzkidurei dagozkienean, zuzenbide publikoko erakundeekin zorrik ez dutenean, eta horien kengarritasuna ez denean sortzen lege honen 13.1.a) artikuluan xedatutakoaren ondorioz, ezta Sozietateen gaineko Zergari buruzko Legearen testu bateginaren 13.1.b) eta 14.1.f) artikuluak aplikatzearen ondorioz ere,

betiere 2015eko urtarrilaren 1a baino lehen hasitako zergaldietan indarrean zen idazketaren arabera, edo lege honen 14. artikuluko 1. eta 2. zenbakietan xedatutako aplikatzearen ondorioz; horiek gizarte-aurreikuspeneko sistemetara egindako zuzkidura edo ekarpenei buruzkoak dira, eta, hala badagokio, aurre-erretirokoak, edozein izanda ere sorrarazitako zergaldiari dagokion kuota likido positiboaren zenbatekoa.

2.Positiboa izanez gero aurreko lerrokadan aipatutako zerga geroratuaren ondoriozko aktiboen zenbatekoaren eta zerga honen 2008-2015. urteen artean igarotako zergaldiei dagozkien kuota likido positiboen baturaren arteko aldea, lege honen 130. artikuluan xedatutako aplikatzeko, beharrezkoa izango da erakundeak, alde horri dagokionez, zerga geroratuaren ondoriozko aktiboak Zerga Administrazioaren aurrean kreditu galdagarri bihurtzeagatiko ondare-prestazioa ordaintzea, lege honen hamahirugarren xedapen gehigarrian ezarritako moduan.

Prestazio hori ordaindu beharko da aurreko lerrokadan aipaturiko zerga geroratuaren ondoriozko aktiboak erregistratzen diren zergaldi guztietan.

3.Aurreko zenbakian aurreikusitakoaren ondoreetarako, zerga-oinarrian sartuko dira, lehenik eta behin, lege honen hamahirugarren xedapen gehigarrian ezarritakoaren mende dauden zerga geroratuengatiko aktiboei dagozkien zuzkidurak.

4.Lege honen 130. artikuluaren 1. zenbakiko bigarren lerrokadan xedatutakoa hala izanik ere, han adierazitako soberakinak txikitu egingo du, aurretiaz, zerga geroratuen ondoriozko aktiboen zenbatekoa, haiei dagokienez xedapen honen 2. zenbakian adierazitako ondare-prestazioa ordaindu behar denean.

5.2014ko urtarrilaren 1aren ostean hasitako lehen zergaldiaren aurretik erregistratutako aktiboen kasuan, lege honen 130. artikuluko 5. zenbakian aipatzen den epea zergaldi horretako azken egunetik aurrera zenbatuko da.

6.Xedapen hau aplikatzen duten erakundeek honako informazio hau jaso beharko dute zerga honen aitorpenean:

a)Xedapen honen 1. zenbakian aipatutako zerga geroratuengatiko aktiboen zenbateko osoa.

b)Zerga honen kuota likido positiboen batura agregatuaren zenbateko osoa; zehazki, 2008-2015 urteen artean igarotako zergaldiei dagozkien kuotena.

c)Aurreko a) letran adierazitako zerga geroratuengatiko aktiboen zenbateko osoa eta sorrera-urtea; betiere, aktibo horiei xedapen honen 2. zenbakian ezarritakoa aplikatzekoa bazaie.

d)Aurreko a) letran adierazitako zerga geroratuengatiko aktiboen zenbateko osoa eta sorrera-urtea, aktibo horiei ez zaienean aplikatzekoa xedapen honen 2. zenbakian ezarritakoa; hala dagokionean, xedapen honen 4. zenbakian ezarritakoaren ondorio direnak zehaztu beharko dira.»

3.atala. Ondarearen gaineko zerga

66.artikulua. Ondarearen gaineko zerga 2016an.

Ondoreak 2016ko urtarrilaren 1etik aurrera izango dituela, eta indarraldi mugagabez, aldatu egiten da Ondarearen gaineko zerga aldi baterako berrezartzeko irailaren 16ko 13/2011 Errege Lege Dekretuaren artikulu bakarraren bigarren zenbakia, eta honela gelditzen da idatzita:

«Bigarrena. Ondoreak 2017ko urtarrilaren 1etik aurrera izango dituztela, honako aldaketa hauek egiten dira Ondarearen Gaineko Zergaren ekainaren 6ko 19/1991 Legean:

Bat. Aldatu egiten da 33. artikulua, eta honela geratzen da idatzita:

33.artikulua. Kuota osoaren hobari orokorra.

Zergak ordaintzeko betebehar pertsonalagatiko edo errealagatiko subjektu pasiboei ehuneko 100eko hobaria aplikatuko zaie zergaren kuota osoaren gainean.

Bi. Indargabetu egiten dira 6., 36., 37. eta 38. artikuluak.»

4.atala. Toki-zergak

67.artikulua. Higiezinen Katastroari buruzko Legearen testu bateginaren 32.2 artikuluko katastro-balioak eguneratzeko koefizienteak.

Bat. Higiezinen Katastroari buruzko Legearen testu bateginaren, martxoaren 5eko

1/2004 Legegintzako Errege Dekretuak onetsiaren, 32. artikuluaren 2. zenbakian aipatutako katastro-balioak eguneratzeko koefizienteak honako koadro honen arabera finkatzen dira 2016rako:

Balio-ponentzia indarrean jartzeko urtea

Eguneratze-koefizientea

 

 

1984, 1985, 1986 eta 1987

1,13

1988

1,12

1989

1,11

1990, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 eta 2002

1,10

2003

1,06

2005

0,92

2006

0,82

2007

0,77

2008

0,70

2009

0,77

2010

0,85

 

 

Bi. Aurreko zenbakian xedatutako koefizienteak honela aplikatuko dira:

a)Higiezinen Katastroan jasotako datuen arabera balioetsitako ondasun higiezinak direnean, ondasun horiei 2015erako esleitutako balioaren gainean aplikatuko da.

b)2015eko ekitaldian jakinarazitako katastro-balioak direnean, aipatutako ekitaldian onartutako balio-ponentzia partzialak aplikatuz lortu badira, balio horien gainean aplikatuko da.

c)Higiezinen Katastroan jasota dauden ezaugarriak aldatu dituzten ondasun higiezinak direnean, baldin eta aldaketa horiek ez badute eraginkortasunik izan, udalerriko ondasun higiezinen gainerako katastro-balioak finkatzeko oinarritzat hartutako moduluak aplikatuta Katastroaren Zuzendaritza Nagusiak egoera berriaren arabera higiezin horiei esleitutako balorearen gainean aplikatuko da koefizientea.

II. KAPITULUA

Zeharkako zergak

1.atala. Balio erantsiaren gaineko zerga

68.artikulua. Ondasunen esportazioarekin lotura zuzena daukaten zerbitzu-prestazioen salbuespenak.

Ondoreak 2015eko urtarrilaren 1etik izanik, eta indarraldi mugagabez, aldatu egiten da

Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko Legearen (abenduaren 28ko 37/1992) 21. artikuluaren 5. zenbakia; aurrerantzean, honela izango da:

«5.a Zerbitzu-prestazioak, garraiokoak eta eragiketa osagarrienak barne, lege honen 20. artikuluaren arabera salbuetsita daudenez bestelakoak, lotura zuzena daukatenean ondasunei dagokienez Erkidegoko lurraldetik kanpora egiten diren esportazioekin.

Honako baldintza hauek betetzen dituzten zerbitzuek aipaturiko esportazioekin lotura zuzena daukatela joko da:

a)Honako hauek izatea zerbitzu horien xede: esportazio horiek egiten dituztenak, ondasunen hartzaileak, horien aduana-ordezkariak, edota batzuen zein besteen kontura jarduten duten bitartekari eta kontsignatarioak.

b)Ondasunak Erkidegoko lurraldetik at dagoen puntu batera zuzenean bidaltzen diren unetik aurrera ematea zerbitzuak, edota portu-, aireportu- edo muga- eremu batean kokaturiko puntu batera bidaltzen direnetik aurrera, lurralde horretatik kanpora zuzenean bidaltzeko.

Aurreko b) letran aipaturiko baldintza betetzea ez da beharrezkoa izango honako zerbitzu hauei dagokienez: garraiobideak errentan hartzea, karga biltzea eta egokitzea, eskuratzaileek salgaiak aitortzea, eta beste zerbitzu analogo batzuk, horiek aurrez egitea derrigorrezkoa denean bidalketa egin ahal izateko.»

69.artikulua. Aduana-araubideaz bestelako gordailu-araubideari lotutako ondasunen inportazioetan salbuestea.

Balio Erantsiaren gaineko Zergaren abenduaren 28ko 37/1992 Legearen 65. artikuluari

d)letra eransten zaio. Aldaketa horrek 2016ko urtarrilaren 1etik aurrera izango du eragina, eta epe mugagabean egongo da indarrean. Aurrerantzean, honela izango da:

«d) Portu eta aireportuetan aduana-kontrolpean dauden zergarik gabeko dendetara xedatzen diren ondasunak.»

70.artikulua. 2016ko eta 2017ko ekitaldietan nekazaritza, abeltzaintza eta arrantzaren araubide erraztua eta araubide berezia aplikatzeko mugak.

Balio Erantsiaren gaineko Zergaren abenduaren 28ko 37/1992 Legeari hamahirugarren xedapen iragankorra gehitzen zaio, eta honela dio:

«Hamahirugarren xedapen iragankorra. 2016ko eta 2017ko ekitaldietan nekazaritza, abeltzaintza eta arrantzaren araubide erraztua eta araubide berezia aplikatzeko mugak.

2016ko eta 2017ko ekitaldietarako, lege honen 122. artikuluko bigarren zenbakiaren 2. puntuko lehen gidoian eta 3. zenbakian, eta 124. artikuluko bigarren zenbakiaren 6. puntuan aipaturiko 150.000 euroko magnitudea 250.000 eurotan finkatuta geratzen da.»

2.atala. Ondare-eskualdaketen eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga

71.artikulua. Handitasunen eta noble-tituluen eskualdaketen eta birgaitzeen eskala. Ondare-eskualdaketen eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zergaren Legearen

testu bateginak, irailaren 24ko 1/1993 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoak, 43. artikuluaren lehenengo lerrokadan aipatzen duen eskala honako hau izango da, 2016ko urtarrilaren 1etik aurrera:

 

 

Zuzeneko

Zeharkako

Atzerriko tituluak

 

 

birgaitzea eta

 

 

eskualdaketak

eskualdaketak

 

Eskala

aitortzea

 

 

 

 

 

Euroak

Euroak

 

 

Euroak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.a

Handitasuna duen titulu bakoitzeko .. . . . . .

2.726

6.834

16.384

2.a

Titulurik gabeko handitasun bakoitzeko .. . .

1.949

4.885

11.697

3.a

Handitasunik gabeko titulu bakoitzeko .. . . .

777

1.949

4.689

 

 

 

 

 

3.atala. Zerga bereziak

72.artikulua. Elektrizitatearen gaineko zerga berezian instalazio zehatz batzuk salbuestea.

Aldatu egiten da Zerga Berezien abenduaren 28ko 38/1992 Legearen 94. artikuluko 7. zenbakia. Aldaketa horrek 2015eko urtarrilaren 1etik aurrera izango du eragina, eta epe mugagabean egongo da indarrean. Aurrerantzean, honela izango da:

«7. Elektrizitatea ekoizteko instalazioetan jarduera hori gauzatzeko kontsumitutako energia elektrikoa, baita energia elektrikoa ekoizteko, garraiatzeko eta banatzeko instalazioei jarduera horiek gauzatzeko hornitutako energia elektrikoa ere.»

4.atala. Berotegi-efektuko gas fluordunen gaineko zerga.

73.artikulua. Berotegi-efektuko gas fluordunen gaineko zergako zerga-tasei aplikatzeko araubide iragankorra.

Aldatu egiten da Ingurumen-fiskalitatearen arloan zenbait neurri ezarri eta beste tributu-

eta finantza-neurri batzuk onartzen dituen urriaren 29ko 16/2013 Legearen 5. artikuluko hemezortzigarren zenbakia. Aldaketa horrek 2016ko urtarrilaren 1etik aurrera izango du eragina, eta epe mugagabean egongo da indarrean. Aurrerantzean, honela izango da:

«Hemezortzi. Araubide iragankorra.

2014ko, 2015eko eta 2016ko ekitaldietarako, berotegi-efektuko gas fluordunei buruzko zergan aplikatuko diren zerga-tasak kalkulatzeko, 5. artikuluko hamaikagarren zenbakian araututako tasak 0,33 koefizientearekin biderkatuko dira 2014ko ekitaldirako, eta 0,66 koefizientearekin 2015eko eta 2016ko ekitaldietarako.»

III. KAPITULUA

Beste tributu batzuk

74. artikulua. Tasak.

Bat. 2016ko urtarrilaren 1etik aurrera, mantendu egiten dira Estatuko Ogasunaren tasen zenbateko finkoko tasak, 2015ean galdagarri zen zenbateko berean, 2015erako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 26ko 36/2014 Legearen 65. artikuluan xedatutakoa aintzat hartuta.

Trafikoko Buruzagitza Zentralak eska ditzakeen tasen zenbatekoak euroaren 10 zentimoren goiko multiplo hurbilenaren arabera doituko dira, doitu beharreko zenbatekoa euroaren 10 zentimoren multiploa denean salbu.

Bi. Zenbateko finkoko tasatzat jotzen dira oinarriaren portzentaje baten bidez zehazten ez direnak, edota moneta-unitatetan zenbatesten ez den oinarria dutenak.

Hiru. 2016rako, 2015ean galdagarri ziren zenbatekoetan mantentzen dira Zorte-, enbido- edo zori-jokoen alderdi zigortzaile, administratibo eta fiskalak arautzen dituen otsailaren 25eko 16/1977 Errege Lege Dekretuaren 3. artikuluko 4. zenbakian ezarritako tasa eta zenbateko finkoak, 2015erako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 26ko 36/2014 Legearen 65.hiru artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz.

Lau. 2016ko urtarrilaren 1etik aurrera, eta indarraldi mugagabez, subjektu pasiboak familia ugariko kidearen izaera duenean, Familia Ugariak Babesteko azaroaren 18ko 40/2003 Legearekin bat, honako tasa hauen zenbatekoa 0 eurokoa izango da:

a)Nortasun Agiri Nazionala emateagatik ordaindu beharreko tasa arautzen duen abenduaren 28ko 84/1978 Legean ezarritakoa.

b)Pasaporteak emateagatik ordaindu beharreko tasa baliozkotzen duen martxoaren 10eko 466/1960 Dekretuan ezarritakoa.

75.artikulua. Jabari publiko irrati-elektrikoa erreserbatzeagatiko tasa.

Bat. Telekomunikazioei buruzko maiatzaren 9ko 9/2014 Lege Orokorraren

(aurrerantzean, Telekomunikazioen Lege Orokorra) I. eranskinaren 3. zenbakian jabari publiko irrati-elektrikoa erreserbatzeagatik ezarritako tasa honako formula honen arabera kalkulatu behar da:

T = [N x V] / 166,386= [S (km2) x B (kHz) x F (C1, C2, C3, C4, C5)] / 166,386

non:

T = urteko tasaren zenbatekoa, eurotan.

N= irrati-elektrikoko erreserba-unitateen kopurua (URR), S x B-ren emaitza gisa kalkulaturik; hau da, zerbitzu-eremuaren kilometro koadroko azalera bider kHz-tan adierazitako banda-zabalera erreserbatua.

V = URR-ren balioa, Telekomunikazioen Lege Orokorrean ezarritako bost Ci koefizienteen arabera zehaztuta; koefiziente horien kuantifikazioa, aipatutako lege horren arabera, Estatuko Aurrekontu Orokorren Legean ezarriko da.

F (C1, C2, C3, C4, C5) = funtzio hau aurrez adierazitako bost koefizienteen emaitza da.

Estatuko lurralde osoan eragiten duten jabari publiko irrati-elektrikoaren erreserbetan, tasa kalkulatzeko kontuan hartu beharreko S azaleraren balioa 505.990 kilometro koadrokoa izango da.

Hala dagokien irrati-komunikazioetako zerbitzuetan, kontuan hartu beharreko S azaleraren barruan Espainiako jurisdikziopeko urak edo aire-esparrua ere jaso ahal izango dira.

Jabari publiko irrati-elektrikoa erreserbatzeagatiko tasa dela eta ordaindu beharreko gutxieneko zenbatekoa 100 eurotan mantentzen da.

Irrati-komunikazioetako zerbitzu bakoitzean C1 eta C5 arteko koefizienteen balioa zehazteko, Telekomunikazioen Lege Orokorrak eta berau garatzen duten erregelamendu- arauek ematen dieten esanahia hartu da kontuan; hots:

1.a C1 koefizientea: Banden erabilera- eta pilaketa-maila, eremu geografiko guztietan. Kontzeptu hauek balioesten dira:

Emakida edo baimen bakoitzeko maiztasun-kopurua.

Hiriko edo landako gunea.

Zerbitzu-eremua.

2.a C2 koefizientea: Zerbitzuari emango zaion erabilera mota, eta, bereziki, zerbitzua ematen duena Telekomunikazioen Lege Orokorraren III. tituluan zerbitzu publikoetarako ezarritako betebeharrak betetzera derrigortuta dagoen. Kontzeptu hauek balioesten dira:

Beste sare batzuetarako euskarria (azpiegitura).

Hirugarrenentzako prestazioa.

Autoprestazioa.

Eskubide esklusiboak dituzten telefonia-zerbitzuak.

Irrati-difusioko zerbitzuak.

3.a C3 koefizientea: Espektroaren banda edo azpibanda. Kontzeptu hauek balioesten dira:

Bandaren ezaugarri irrati-elektrikoak (eskatutako zerbitzurako banda egokia den). Bandari emango zaion erabilera.

Azpibandaren erabilera esklusiboa edota partekatua.

4.a C4 koefizientea: Erabiltzen diren tresneria eta teknologia. Kontzeptu hauek balioesten dira:

Sare konbentzionalak.

Ausaz esleitutako sareak.

Irrati-loturako modulazioa.

Erradiazio-diagrama.

5.a C5 koefizientea: Erreserbatutako jabari publikoaren erabilerak edo aprobetxamenduak eragindako balio ekonomikoa. Kontzeptu hauek balioesten dira:

Esperientzia ez-komertzialak.

Zerbitzuaren errentagarritasun ekonomikoa.

Bandaren gizarte-interesa.

Merkatuko eskariaren ondorio diren erabilerak.

Biztanleriaren dentsitatea.

Tasa zehazteko orduan aintzat hartu beharreko faktore guztiak kontuan harturik, zerbitzu bakoitzerako hainbat modalitate ezarri dira, eta horietako bakoitzari identifikazio- kode bat esleitu zaio.

Ondoren, koefizienteak haztatzeko faktoreak datoz adierazita, bai eta erreferentzia- balioarekiko izan dezaketen balioespen-marjina ere. Erreferentzia-balioa lehenetsita hartzen da, eta, zerbitzuaren edo egindako erreserbaren izaeragatik, dagokion koefizientea aplikatzerik ez dagoen kasuetan aplikatzen da.

C1 koefizientea: Koefiziente honen bidez, zerbitzu jakin baterako maiztasun-banden okupazio-maila hartzen da kontuan. Horretarako, maiztasun-marjinetako tabulazio bat egin da; beheko eta goiko muturretan, dagozkien zerbitzuetan erabili ohi diren bandak daude jasota. Koefiziente honek erabilera-eremu geografikoa ere hartzen du kontuan; oro har bi hauek bereizten ditu: interes eta erabilera handiko eremuak (hirigune handiak), eta interes eta erabilera txikiko eremuak (udalerri txikiak eta landaguneak, esaterako). Hasteko, pilaketa txikieneko eta erabilera eskaseko eremu geografikoetarako erreferentzia- edo unitate-balio bat finkatzen da, eta kontzeptu hauengatik kostu erlatiboa gehienez bira igotzen da, gehien eskatutako maiztasun-bandetan eta interes edo erabilera handiko eremuetan.

Kontzeptua

Balio-eskala

Oharrak

 

 

 

Erreferentzia-balioa.

1

Zerbitzu bakoitzean, modalitate batean edo

batzuetan aplikatu beharrekoa.

 

 

Balio-marjina.

1 eta 2 artean

Erabilera handiko/txikiko eremua.

+ % 25

Eragindako modalitate eta kontzeptuetan,

Bandaren eskaria.

Gehienez + % 20

zerbitzu eta maiztasun-bandengatik

Emakidak eta erabiltzaileak.

Gehienez + % 30

berariazko irizpideen arabera aplikatu

beharrekoak.

 

 

C2 koefizientea: Koefiziente honen bidez, bereizketa egiten da autoprestazio-sareen eta hirugarrenei, kontraprestazio ekonomiko baten truke, irrati-komunikazioen zerbitzu bat emateko xedea duten sareen artean. Azken horien barruan, zerbitzu publiko izaera hartu da kontuan; hala, koefiziente honen balioan, aintzat hartu da Telekomunikazioen Lege Orokorraren I. eranskinean zerbitzu publikoetarako ezarritako hobaria, eta parametro honetarako ezarritako balioan jasota gelditu da.

Kontzeptua

Balio-eskala

 

Oharrak

 

 

 

 

Erreferentzia-balioa.

1

Zerbitzu bakoitzean, modalitate batean

edo batzuetan aplikatu beharrekoa.

 

 

Balio-marjina.

1 eta 2 artean

 

 

 

 

Eragindako

modalitate

eta

Hirugarrenentzako prestazioa/

Gehienez + % 10

kontzeptuetan, zerbitzu eta maiztasun-

autoprestazioa.

 

bandengatik

berariazko irizpideen

 

 

arabera aplikatu beharrekoak.

 

 

 

 

 

 

C3 koefizientea: C3 koefizientearen bidez, maiztasun jakin baten edo maiztasunen azpibanda jakin baten jabari publiko irrati-elektrikoaren erreserba emateko modalitateak hartzen dira kontuan, bakarrik edo eremu geografiko zehatz batean beste erabiltzaile batzuekin partekatuta. Aukera horiek zerbitzu mugikorrari ere aplikatzen zaizkio. Beste zerbitzu batzuetan, jabari publiko irrati-elektrikoaren erreserbak esklusiboa izan behar du, bere izaera dela eta. Maiztasunak Esleitzeko Koadro Nazionaleko (CNAF) erabilera-joeren eta aurreikuspenen arabera zerbitzurako egokiak ez diren bandetan eskatutako erreserbek tasa handiagoa izango dute, erabilera irrati-elektrikoak harmonizatzeko joera laguntzearren; hori koefiziente honen balioespenean islatzen da.

Kontzeptua

Balio-eskala

Oharrak

 

 

 

Erreferentzia-balioa.

1

Zerbitzu bakoitzean, modalitate batean

edo batzuetan aplikatu beharrekoa.

 

 

Balio-marjina.

1 eta 2 artean

Maiztasun esklusiboa/partekatua.

Gehienez + % 75

Eragindako modalitate eta kontzeptuetan,

 

 

zerbitzu eta maiztasun-bandengatik

Maiztasun-bandaren egokitasuna.

Gehienez + % 60

irizpide espezifikoen arabera aplikatu

 

 

beharrekoak.

C4 koefizientea: Koefiziente honen bidez, beste modu batean hazta daitezke erabilitako teknologiak edo sistemak, espektro irrati-elektrikoa modu efizienteenean erabiltzen dutenak laguntzeko. Esate baterako, sare mugikorretan, kanala ausaz esleitzeko sistemak erabiltzea hobesten da, esleipen finkoko tradizionalak erabili beharrean. Irrati-loturei dagokienez, erabilitako modulazio mota faktore erabakigarria da banda-zabalerako unitate bakoitzak informazioa igortzeko duen gaitasuna baloratzeko orduan, eta hori kontuan hartu da, oro har, maiztasun-bandaren arabera erabilgarri dauden teknologiei so eginez. Irrati- difusioan, kontuan hartu dira irrati-difusio soinuduneko sistema berriak, analogiko klasikoez gain.

Kontzeptua

 

Balio-eskala

Oharrak

 

 

 

 

Erreferentzia-balioa.

 

2

Zerbitzu bakoitzean, modalitate batean edo

 

batzuetan aplikatu beharrekoa.

 

 

 

Balio-marjina.

 

1 eta 2 artean

 

 

 

Eragindako modalitate eta kontzeptuetan,

Erabilitako teknologia

/

Gehienez + % 50

zerbitzu eta maiztasun-bandengatik

erreferentziako teknologia.

 

 

berariazko irizpideen arabera aplikatu

 

 

 

beharrekoak.

 

 

 

 

C5 koefizientea: Koefiziente horren bidez, zerbitzu jakin batek ikuspegi irrati-elektrikotik antzekoak diren beste zerbitzu batzuen aurrean duen gizarte-garrantzia hartzen da kontuan. Aintzat hartzen du eskainitako zerbitzuaren interes ekonomiko edo errentagarritasun erlatiboa ere; hala, banda-zabalerako unitate bakoitzeko, gehiago kargatzen ditu interes eta errentagarritasun handiko zerbitzuak, ikuspegi irrati-elektrikotik antzekoak izanik, oso bestelako errentagarritasuna duten eta hainbesteko gizarte- garrantzirik ez duten beste batzuk baino.

Irrati-difusioan, zerbitzuaren berezitasunak direla kausa, jabari publiko irrati- elektrikoaren erreserba jakin baten tasa finkatzeko orduan, faktore erabakigarria izan da aipatutako irratiaren zerbitzu-eremuan dagoen biztanleria-dentsitatea.

Maiztasunak emisio esperimentalak egiteko erreserbatzen direnean, titularrarentzat kontraprestazio ekonomikorik gabe, eta xedea denbora mugatu eta zehatz batez teknologia berriak ikertu eta garatzea denean, C5 koefizientearen balioa balio orokorraren % 15 izango da.

Kontzeptua

Balio-eskala

Oharrak

 

 

 

Erreferentzia-balioa.

1

Zerbitzu bakoitzean, modalitate batean

edo batzuetan aplikatu beharrekoa.

 

 

Balio-marjina.

> 0

Errentagarritasun ekonomikoa.

Gehienez + % 30

Eragindako modalitate eta kontzeptuetan,

Zerbitzuaren gizarte-interesa.

Gehienez – % 20

zerbitzu eta maiztasun-bandengatik

Biztanleria.

Gehienez + % 100

berariazko irizpideen arabera aplikatu

Esperientzia ez-komertzialak.

– % 85

beharrekoak.

 

 

 

Jabari publiko irrati-elektrikoa erreserbatzeagatiko tasaren kalkulua

Zerbitzu irrati-elektrikoak eta kontuan hartutako modalitateak

Honako talde edo sailkapen hauek jaso dira:

1.Zerbitzu mugikorrak.

1.1Lurreko zerbitzu mugikorra eta lotutako zerbitzuak.

1.2Estaldura nazionaleko lurreko zerbitzu mugikorra.

1.3Komunikazio elektronikoen zerbitzuak (hirugarrenentzako prestazioa).

1.4Itsasoko zerbitzu mugikorra.

1.5Zerbitzu mugikor aeronautikoa.

1.6Satelite bidezko zerbitzu mugikorra.

1.7Banda zabaleko lurreko komunikazio mugikorren sistemak.

1.8Trenbide bidezko komunikazioen Europako sistema (GSM-R).

2.Zerbitzu finkoa.

2.1Puntutik punturako zerbitzu finkoa.

2.2Puntutik puntu anitzerako zerbitzu finkoa.

2.3Satelite bidezko zerbitzu finkoa.

2.4Zerbitzu finkoa 57-64 GHz bitarteko maiztasun-bandan.

3.Irrati-difusioko zerbitzuak.

3.1Soinudun irrati-difusioa.

3.2Telebista.

3.3Irrati-difusioaren zerbitzu osagarriak.

4.Beste zerbitzu batzuk.

4.1Irrati-nabigazioa.

4.2Irrati-determinazioa.

4.3Irrati-lokalizazioa.

4.4Satelite bidezko zerbitzuak: ikerketa espaziala, eragiketa espazialak, eta abar.

4.5Aurreko zenbakietan jaso gabeko zerbitzuak.

Kontuan hartuz gero zerbitzu irrati-elektrikoen talde horiek, zerbitzua eskaintzeko maiztasun-banda posibleak eta bost koefizienteak –zerbitzu jakin bateko jabari publiko irrati-elektrikoaren erreserben tasa kalkulatzeko aintzat hartu beharreko kontzeptuak edo faktoreak barne–, jarraian adierazitako modalitateak lortzen dira.

1.Zerbitzu mugikorrak.

1.1Lurreko zerbitzu mugikorra eta lotutako zerbitzuak.

Sailkapen honen barruan, lurreko zerbitzu mugikorraren sareetarako jabari publiko irrati-elektrikoaren erreserbak eta bestelako modalitate batzuk daude jasota, hala nola portuetako eragiketak eta itsasontziak mugitzekoak, eta kanal bakarreko banda estuko loturak.

Telekomunikazioen Lege Orokorraren I. eranskinaren 3.1 zenbakian ezarritako bost koefizienteetan oinarrituta, hainbat modalitate bereizi behar dira lurreko zerbitzu mugikorraren sareetan, eta bereiz ebaluatu behar dira erreserba jakin baten tasa finkatzeko irizpideak.

Modalitate bakoitzean, tasa kalkulatu ahal izateko nahitaez bereizi behar diren maiztasun-marjinak tabulatu dira, maiztasun-banden okupazio erlatiboa aintzat hartzeko, bai eta Telekomunikazioen Lege Orokorrean jasotako beste alderdi batzuk ere; adibidez, maiztasun-banda jakin bat aurreikusitako zerbitzurako egokia den edo ez.

Maiztasun-marjina horien barruan, CNAF koadroan zerbitzuari erreserbatutako maiztasun-bandetan soilik erreserbatu ahalko da jabari publiko irrati-elektrikoa.

Zerbitzu mugikorraren sareei dagokienez, tasa kalkulatzeko orduan, erabilera handiko eremu geografikoaren modalitatea erabiltzen da, oro har; betiere, sare-estaldurak 50.000 biztanle baino gehiagoko udalerriak biltzen baditu, osotasunean edo partzialki. Maiztasunak hainbat bandatan dauzkaten sareen kasuan, bakoitzari modu independentean aplikatuko zaio eremu geografikoaren kontzeptua.

1.1.9.zenbakian epigrafe honetan jasotako modalitateetarako xedatutakoa hala izanik ere, kanalizazioaren balioa eta erabilitako maiztasun-kopurua biderkatzearen emaitza da kontuan hartu beharreko B bandaren zabalera.

1.1.1Zerbitzu mugikorra, esleipen finkoa/maiztasun partekatua/erabilera txikiko eremua/autoprestazioa.

Kontuan hartu beharreko S azalera dagokion jabari publiko irrati-elektrikoaren erreserban ageri dena da. Kalkulua egiteko, 1000 kilometro koadroko gutxieneko azalera ezarri da.

 

 

 

Koefizienteak

 

 

Maiztasunak

 

 

 

 

 

Modalitate-kodea

C1

C2

C3

C4

C5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f < 100 MHz

1,2

1,25

1

1,3

0,4707

1111

100-200 MHz

1,7

1,25

1

1,3

0,5395

1112

200-400 MHz

1,6

1,25

1,1

1,3

0,4937

1113

400-1.000 MHz

1,5

1,25

1,2

1,3

0,5049

1114

1.000-3.000 MHz

1,1

1,25

1,1

1,3

0,4590

1115

> 3.000 MHz

1

1,25

1,2

1,3

0,4590

1116

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2Zerbitzu mugikorra, esleipen finkoa/maiztasun partekatua/erabilera handiko eremua/autoprestazioa.

Kontuan hartu beharreko S azalera dagokion jabari publiko irrati-elektrikoaren erreserban ageri dena da. Kalkulua egiteko, 1000 kilometro koadroko gutxieneko azalera ezarri da.

 

 

 

Koefizienteak

 

 

Maiztasunak

 

 

 

 

 

Modalitate-kodea

C1

C2

C3

C4

C5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f < 100 MHz

1,4

1,25

1

1,3

0,4707

1121

100-200 MHz

2

1,25

1

1,3

0,5395

1122

200-400 MHz

1,8

1,25

1,1

1,3

0,4937

1123

400-1.000 MHz

1,7

1,25

1,2

1,3

0,5049

1124

1.000-3.000 MHz

1,25

1,25

1,1

1,3

0,4590

1125

> 3.000 MHz

1,15

1,25

1,2

1,3

0,4590

1126

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3Zerbitzu mugikorra, esleipen finkoa/maiztasun esklusiboa/erabilera txikiko eremua/autoprestazioa.

Kontuan hartu beharreko S azalera dagokion jabari publiko irrati-elektrikoaren erreserban ageri dena da. Kalkulua egiteko, 1000 kilometro koadroko gutxieneko azalera ezarri da.

 

 

 

Koefizienteak

 

 

Maiztasunak

 

 

 

 

 

Modalitate-kodea

C1

C2

C3

C4

C5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f < 100 MHz

1,2

1,25

1,5

1,3

0,4707

1131

100-200 MHz

1,7

1,25

1,5

1,3

0,5395

1132

200-400 MHz

1,6

1,25

1,65

1,3

0,4937

1133

400-1.000 MHz

1,5

1,25

1,8

1,3

0,5049

1134

1.000-3.000 MHz

1,1

1,25

1,65

1,3

0,4590

1135

> 3.000 MHz

1

1,25

1,8

1,3

0,4590

1136

 

 

 

 

 

 

 

1.1.4Zerbitzu mugikorra, esleipen finkoa/maiztasun esklusiboa/erabilera handiko eremua/autoprestazioa.

Kontuan hartu beharreko S azalera dagokion jabari publiko irrati-elektrikoaren erreserban ageri dena da. Kalkulua egiteko, 1000 kilometro koadroko gutxieneko azalera ezarri da.

 

 

 

Koefizienteak

 

 

Maiztasunak

 

 

 

 

 

Modalitate-kodea

C1

C2

C3

C4

C5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f < 100 MHz

1,4

1,25

1,5

1,3

0,4707

1141

100-200 MHz

2

1,25

1,5

1,3

0,5395

1142

200-400 MHz

1,8

1,25

1,65

1,3

0,4937

1143

400-1.000 MHz

1,7

1,25

1,8

1,3

0,5049

1144

1.000-3.000 MHz

1,25

1,25

1,65

1,3

0,4590

1145

> 3.000 MHz

1,15

1,25

1,8

1,3

0,4590

1146

 

 

 

 

 

 

 

1.1.5Zerbitzu mugikorra, esleipen finkoa/maiztasun esklusiboa/edozein eremu/ hirugarrenentzako prestazioa.

Kontuan hartu beharreko S azalera dagokion jabari publiko irrati-elektrikoaren erreserban ageri dena da. Kalkulua egiteko, 1000 kilometro koadroko gutxieneko azalera ezarri da.

 

 

 

Koefizienteak

 

 

 

Maiztasunak

 

 

 

 

 

 

 

Modalitate-kodea

C1

C2

 

C3

 

C4

C5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f < 100 MHz

1,4

1,375

 

1,5

 

1,3

0,4707

1151

100-200 MHz

2

1,375

 

1,5

 

1,3

0,5395

1152

200-400 MHz

1,8

1,375

 

1,65

 

1,3

0,4937

1153

400-1.000 MHz

1,7

1,375

 

1,8

 

1,3

0,5049

1154

1.000-3.000 MHz

1,25

1,375

 

1,65

 

1,3

0,4590

1155

> 3.000 MHz

1,15

1,375

 

1,8

 

1,3

0,4590

1156

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.6Zerbitzu mugikorra, ausazko esleipena/maiztasun esklusiboa/edozein eremu/ autoprestazioa.

Kontuan hartu beharreko S azalera dagokion jabari publiko irrati-elektrikoaren erreserban ageri dena da. Kalkulua egiteko, 1000 kilometro koadroko gutxieneko azalera ezarri da.

 

 

 

Koefizienteak

 

 

Maiztasunak

 

 

 

 

 

Modalitate-kodea

C1

C2

C3

C4

C5

 

 

f < 100 MHz

1,1

1,25

2

1

0,1491

1161

100-200 MHz

1,6

1,25

2

1

0,21468

1162

200-400 MHz

1,7

1,25

2

1

0,1491

1163

400-1.000 MHz

1,4

1,25

2

1

0,1640

1164

1.000-3.000 MHz

1,1

1,25

2

1

0,1491

1165

> 3.000 MHz

1

1,25

2

1

0,1491

1166

 

 

 

 

 

 

 

1.1.7Zerbitzu mugikorra, ausazko esleipena/maiztasun esklusiboa/edozein eremu/ hirugarrenentzako prestazioa.

Kontuan hartu beharreko S azalera dagokion jabari publiko irrati-elektrikoaren erreserban ageri dena da. Kalkulua egiteko, 1000 kilometro koadroko gutxieneko azalera ezarri da.

 

 

 

Koefizienteak

 

 

Maiztasunak

 

 

 

 

 

Modalitate-kodea

C1

C2

C3

C4

C5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f < 100 MHz

1,1

1,375

2

1

0,1491

1171

100-200 MHz

1,6

1,375

2

1

0,1491

1172

200-400 MHz

1,7

1,375

2

1

0,1097

1173

400-1.000 MHz

1,4

1,375

2

1

0,1491

1174

1.000-3.000 MHz

1,1

1,375

2

1

0,1491

1175

> 3.000 MHz

1

1,375

2

1

0,1491

1176

 

 

 

 

 

 

 

1.1.8Irrati-bilaketa (maiztasun esklusiboa/edozein eremu/hirugarrenentzako prestazioa).

Kontuan hartu beharreko S azalera dagokion jabari publiko irrati-elektrikoaren erreserban ageri dena da.

 

 

 

Koefizienteak

 

 

Maiztasunak

 

 

 

 

 

Modalitate-kodea

C1

C2

C3

C4

C5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f < 50 MHz

1

2

1

2

19,5147

1181

50-174 MHz

1

2

1

1,5

0,3444

1182

 

 

 

Koefizienteak

 

 

Maiztasunak

 

 

 

 

 

Modalitate-kodea

C1

C2

C3

C4

C5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 174 MHz

1

2

1,3

1

0,3444

1183

 

 

 

 

 

 

 

1.1.9 Irismen laburreko gailuak: Teleaginteak, alarmak, datuak, etab./edozein eremu.

Multzo honetan, irismen laburreko sistemak sartzen dira; betiere, sarearen zerbitzu- erradioa 3 kilometrotik gorakoa ez bada. Kontuan hartu beharreko S azalera zerbitzu- eremuari dagokiona izango da.

Estaldura handiagoko sareetarako, gainerako zerbitzu mugikorren edo zerbitzu finkoen artetik egokia den modalitatea aplikatuko da, zerbitzuaren izaera eta sarearen berezko ezaugarriak aintzat hartuta.

Kontuan hartu beharreko B banda-zabalera honako hau izango da: kanalizazio-balioa erabilitako maiztasun-kopuruaz biderkatzearen emaitza. Emisioaren ezaugarri teknikoen ondorioz, adierazitako kanalizazioetako bat ere aplikatzerik ez badago, emisioaren izendapenaren banda-zabalera hartuko da, eta, halakorik ez badago, CNAF koadroan aplikazio horietara zuzendutako maiztasun-banda osoa aplikatuko da.

 

 

 

Koefizienteak

 

 

Maiztasunak

 

 

 

 

 

Modalitate-kodea

C1

C2

C3

C4

C5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f < 50 MHz

1,7

1,25

1,5

1

19,5147

1191

50-174 MHz

2

1,25

1,5

1

19,5147

1192

406-470 MHz

2

1,25

1,5

1

19,5147

1193

862-870 MHz

1,7

1,25

1,5

1

19,5147

1194

> 1.000 MHz

1,7

1,25

1,5

1

19,5147

1195

 

 

 

 

 

 

 

1.2Estaldura nazionaleko lurreko zerbitzu mugikorra.

Kontuan hartu beharreko B banda-zabalera honako hau da: kanalizazio-balioa erabilitako maiztasun-kopuruaz biderkatzearen emaitza.

1.2.1Zerbitzu mugikorra, esleipen finkoa/estaldura nazionaleko sareak. Kontuan hartu beharreko S azalera lurralde nazional osoari dagokiona da.

 

 

 

Koefizienteak

 

 

Maiztasunak

 

 

 

 

 

Modalitate-kodea

C1

C2

C3

C4

C5

 

 

f < 100 MHz

1,4

1,375

2

1,25

15,5 10 -3

1211

100-200 MHz

1,6

1,375

2

1,25

15,5 10 -3

1212

200-400 MHz

1,44

1,375

2

1,25

15,5 10 -3

1213

400-1.000 MHz

1,36

1,375

2

1,25

15,5 10 -3

1214

1.000-3.000 MHz

1,25

1,375

2

1,25

15,5 10 -3

1215

> 3.000 MHz

1,15

1,375

2

1,25

15,5 10 -3

1216

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2Zerbitzu mugikorra, ausazko esleipena/estaldura nazionaleko sareak.

Kontuan hartu beharreko S azalera lurralde nazional osoari dagokiona da.

 

 

 

Koefizienteak

 

 

Maiztasunak

 

 

 

 

 

Modalitate-kodea

C1

C2

C3

C4

C5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f < 100 MHz

1,1

1,375

2

1

0,164010

1221

 

 

 

Koefizienteak

 

 

Maiztasunak

 

 

 

 

 

Modalitate-kodea

C1

C2

C3

C4

C5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100-200 MHz

1,6

1,375

2

1

0,236148

1222

200-400 MHz

1,7

1,375

2

1

0,164010

1223

400-1.000 MHz

1,4

1,375

2

1

0,164010

1224

1.000-3.000 MHz

1,1

1,375

2

1

0,164010

1225

> 3.000 MHz

1

1,375

2

1

0,164010

1226

 

 

 

 

 

 

 

1.3Komunikazio elektronikoen zerbitzuak (hirugarrenentzako prestazioa).

1.3.1Komunikazio elektronikoen lurreko sistemak (hirugarrenentzako prestazioa).

Kontuan hartu beharreko S azalera eta B banda-zabalera jabari publiko irrati- elektrikoaren dagokion erreserban ageri direnak izango dira.

 

 

 

Koefizienteak

 

Modalitate-

Maiztasunak

 

 

 

 

 

C1

C2

C3

C4

C5

kodea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

790-821 MHz, 832-862 MHz, 880-915

2

2

1

1,8

3,543 10 -2

1321

MHz eta 925-960 MHz bandak

 

 

 

 

 

 

1710-1785 MHz eta 1805-1880 MHz

2

2

1

1,6

3,190 10 -2

1331

bandak

 

 

 

 

 

 

1900-1980, 2010-2025 eta 2110-2170

2

2

1

1,5

4,251 10 -2

1351

MHz bandak

 

 

 

 

 

 

2500-2690 MHz banda

2

2

1

1,5

9,182 10 -3 K

1381

1452-1492 MHz banda

2

2

1

1,5

2,041 10 -2

1322

 

 

 

 

 

 

 

Biztanle gutxiko autonomia-erkidegoetan lizitazio-prozedura baten bidez esleitutako emakidetan, 2500-2690 MHz bandan, C5 koefizientea biztanleriaren funtzioko K faktore baten bidez haztatzen da. K koefizientearen balio puntualak eta eragindako autonomia- erkidegoak hauek dira: Gaztela-Mantxa, K=0,284; Extremadura, K=0,286; Gaztela eta Leon, K=0,293; Aragoi, K=0,304; Nafarroa, K=0,66; eta Errioxa, K=0,688.

1.3.2Aireontzien barruko komunikazio-zerbitzu mugikorrak (hirugarrenentzako prestazioa).

Kontuan hartu beharreko S azalera 1 kilometro koadrokoa izango da 200 aireontziko edo zatiki bakoitzeko.

Kontuan hartu beharreko B banda-zabalera erabilitako teknologiaren arabera erreserbatutako guztia izango da.

 

 

 

Koefizienteak

 

 

Modalitate-

Maiztasunak

 

 

 

 

 

 

 

C1

C2

 

C3

 

C4

C5

kodea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CNAFen aurreikusitako bandetan.

1,4

2

 

1

 

1

1,20

1371

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.3Itsasontzien barruko komunikazio-zerbitzu mugikorrak (hirugarrenentzako prestazioa).

Kontuan hartu beharreko S azalera 1 kilometro koadrokoa izango da 200 itsasontziko edo zatiki bakoitzeko.

Kontuan hartu beharreko B banda-zabalera erabilitako teknologiaren arabera erreserbatutako guztia izango da.

 

 

 

Koefizienteak

 

 

Modalitate-

Maiztasunak

 

 

 

 

 

 

 

C1

C2

 

C3

 

C4

C5

kodea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CNAFen aurreikusitako bandetan.

1,4

2

 

1

 

1

1,40

1391

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4Itsasoko zerbitzu mugikorra.

Kontuan hartu beharreko S azalera dagokion jabari publiko irrati-elektrikoaren erreserban ageri dena da.

Kontuan hartu beharreko B banda-zabalera honako hau da: kanalizazio-balioa erabilitako maiztasun-kopuruaz biderkatzearen emaitza.

 

 

 

Koefizienteak

 

 

 

Maiztasunak

 

 

 

 

 

 

 

Modalitate-kodea

C1

C2

 

C3

 

C4

C5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f < 30 MHz

1

1,25

 

1,25

 

1

0,1450

1411

f ≥ 30 MHz

1,3

1,25

 

1,25

 

1

0,9730

1412

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5Zerbitzu mugikor aeronautikoa.

Kontuan hartu beharreko S azalera dagokion jabari publiko irrati-elektrikoaren erreserban ageri dena da.

Kontuan hartu beharreko banda-zabalera honako hau da: kanalizazio-balioa erabilitako maiztasun-kopuruaz biderkatzearen emaitza.

 

 

 

Koefizienteak

 

 

 

Maiztasunak

 

 

 

 

 

 

 

Modalitate-kodea

C1

C2

 

C3

 

C4

C5

 

 

 

 

f < 30 MHz

1

1,25

 

1,25

 

1

0,1146

1511

f ≥ 30 MHz

1,3

1,25

 

1,25

 

1

0,1146

1512

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6Satelite bidezko zerbitzu mugikorra.

Kontuan hartu beharreko S azalera sistema edo estazio horretan baimendutako zerbitzu-eremuaren areari dagokiona izango da. Kalkulua egiteko, 100.000 kilometro koadroko gutxieneko azalera ezarri da.

Kontuan hartu beharreko B banda-zabalera maiztasun bakoitzean sistemari erreserbatutako banda-zabaleraren batura izango da, goranzko zein beheranzko lotura zenbatuta.

1.6.1Satelite bidezko lurreko zerbitzu mugikorra.

 

 

 

Koefizienteak

 

Modalitate-

Maiztasunak

 

 

 

 

 

C1

C2

C3

C4

C5

kodea

 

 

 

CNAFen aurreikusitako bandetan.

1

1,25

1

1

1,950 10 -3

1611

 

 

 

 

 

 

 

1.6.2Satelite bidezko zerbitzu mugikor aeronautikoa.

 

 

 

Koefizienteak

 

Modalitate-

Maiztasunak

 

 

 

 

 

C1

C2

C3

C4

C5

kodea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-15 GHz banda.

1

1

1

1

0,865 10 -5

1621

1500-1700 MHz banda.

1

1

1

1

7,852 10 -5

1622

 

 

 

 

 

 

 

1.6.3Satelite bidezko itsasoko zerbitzu mugikorra.

 

 

 

Koefizienteak

 

Modalitate-

Maiztasunak

 

 

 

 

 

C1

C2

C3

C4

C5

kodea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1500-1700 MHz banda.

1

1

1

1

2,453 10 -4

1631

 

 

 

 

 

 

 

1.6.4Satelite bidezko komunikazio elektronikoen sistemak, lurreko mendeko osagaia barne, hala badagokio (hirugarrenentzako prestazioa).

Zenbaki honetan xedatutakoa satelite bidezko mugikorren sistema integratuetarako espektro-erreserbei aplikatzekoa da; barnean hartzen du, hala dagokionean, satelite bidez eskainitako zerbitzuak indartzeko mendeko lur-sare bat, satelitearekin ikuspegi zuzen jarraitua mantentzerik ez dagoenean, eta satelite-sistemaren maiztasun berak erabiltzen dituena, 2008/626/EE Erabakiarekin bat.

Kontuan hartu beharreko S azalera lurralde nazional osoari dagokiona da.

Kontuan hartu beharreko B banda-zabalera dagokion jabari publiko irrati-elektrikoaren erreserban ageri dena izango da.

Beste estazioetarako, zenbaki honen lehenengo lerrokadan adierazitakoez bestelakoetarako, sistemari ahalmena eransteko baimenduta egonez gero, haietako bakoitzaren zerbitzu-eremuari dagokion azalera eta baimendutako banda-zabalera hartuko dira kontuan, baita honako taula honetan adierazitako koefizienteak ere:

 

 

 

Koefizienteak

 

Modalitate-

Maiztasunak

 

 

 

 

 

C1

C2

C3

C4

C5

kodea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1980-2010 MHz eta 2170-2200 MHz

1

1,25

1

1

0,65 10 -3

1641

bandak (satelite-sistema).

 

 

 

 

 

 

Lurreko estazioak, satelite-sistemari

1

1,25

1

1

0,98 10 -3

1642

erantsitako ahalmenerako.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7Banda zabaleko lurreko komunikazio mugikorren sistemak.

Zenbaki honetan xedatutakoa komunikazio mugikorren lurreko sistemetarako espektro- erreserbei aplikatzekoa da, baldin eta 1.3.1 epigrafean zehaztutakoez bestelako maiztasun- bandetan funtzionatzen badute, eta 1 MHz baino gehiagoko transmisioko banda- zabalerako eta 3 kilometro baino gehiagoko zerbitzu-eremuko erradioak dituzten kanal irrati-elektrikoak erabiltzen badituzte.

Kontuan hartu beharreko S azalera dagokion jabari publiko irrati-elektrikoaren erreserban ageri dena da. Kalkulua egiteko, 100 kilometro koadroko gutxieneko azalera ezarri da.

Kontuan hartu beharreko B banda-zabalera honako hau da: kanalizazio-balioa erabilitako maiztasun-kopuruaz biderkatzearen emaitza.

 

 

 

Koefizienteak

 

 

 

Maiztasunak

 

 

 

 

 

 

 

Modalitate-kodea

C1

C2

 

C3

 

C4

C5

 

 

 

 

f < 100 MHz

1,4

1,375

 

1,5

 

1

9,6

1711

100-200 MHz

2

1,375

 

1,5

 

1

11

1712

200-400 MHz

1,8

1,375

 

1,6

 

1

11

1713

400-1.000 MHz

1,7

1,375

 

1,8

 

1

9,2

1714

1.000-3.000 MHz

1,25

1,375

 

1,6

 

1

9

1715

> 3.000 MHz

1,15

1,375

 

1,6

 

1

9

1716

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8 Trenbide bidezko komunikazioen Europako sistema (GSM-R).

Kontuan hartu beharreko S azalera honako hau da: maiztasunen erreserba egiten den ibilbide guztien luzeraren batura (kilometrotan) hamar kilometroko zabaleraz biderkatzearen emaitza.

Kontuan hartu beharreko B banda-zabalera dagokion jabari publiko irrati-elektrikoaren erreserban ageri den banda-zabalera osoa izango da.

 

 

 

Koefizienteak

 

 

Maiztasunak

 

 

 

 

 

Modalitate-kodea

C1

C2

C3

C4

C5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CNAF UN 40.

2

2

1

1,8

0,02812

1361

 

 

 

 

 

 

 

2.Zerbitzu finkoa.

Zenbaki honetan, zerbitzuaren modalitateetako maiztasunen erreserba zehatzez gain, banda-erreserba deitutakoak ere jasotzen dira; horrelakoetan, erreserbak hartutako espektro-zatiari esker, hainbat kanal irrati-elektriko batera erabil ditzake operadoreak, eremu geografiko berean.

Operadore batek azpiegitura irrati-elektrikoak era masiboan hedatzen dituenean, banda-erreserbak justifikatuta daude hirugarrenentzako zerbitzuak emateko komunikazio- sare elektronikoentzat soilik edota ikus-entzunezko zerbitzuen seinale-garraioentzat, zirkulazio-pilaketaren beharrak direla eta irrati-elektrikoki elkarrekin bateragarriak diren kanal taldeak eduki behar diren eremu geografikoetan.

2.1Puntutik punturako zerbitzu finkoa.

Oro har, erabilera handiko eremu geografikoaren modalitatea banakako baoetan edo sare irrati-elektriko zabalaren parte direnetan aplikatuko da, baldin eta baoko muturreko estazioetakoren bat 250.000 biztanle baino gehiagoko udalerriren batean kokaturik badago, edo inguruan, edota baoaren irrati-loturaren sorta nagusiak aipatutako eremuaren bertikala zeharkatzen badu.

Erabilitako maiztasun bakoitzean, haren balio nominala hartuko da kontuan, kanalaren muturrek tabulatutako maiztasun-marjinetako bi barne hartu ala ez; eta balio nominala mutur horietako batekin bat badator, tasaren zenbateko txikiena duen marjina hartuko da.

2.1.1Zerbitzu finkoa, puntutik puntura/maiztasun esklusiboa/erabilera txikiko eremua/ autoprestazioa.

Tasaren zenbateko osoa sareko bao irrati-elektriko bakoitzaren banakako tasen baturaren emaitza izango da, aipatutako baoaren ezaugarrien arabera kalkulaturik.

Bao bakoitzean kontuan hartu beharreko S azalera honako hau izango da: kilometrotan duen luzera kilometro bateko zabaleraz biderkatzearen emaitza..

Bao bakoitzean kontuan hartu beharreko B banda-zabalera honako hau izango da: erabilitako kanalizazioaren balioa edo, horren ezean, emisioaren izendapenaren araberako banda-zabalera, transmisioaren bi noranzkoetan erabilitako maiztasun-kopuruaz biderkatzearen emaitza. Polarizazio bikoitzeko maiztasunak erreserbatuta dituzten bao irrati-elektrikoetan, tasa kalkulatzeko orduan, maiztasun-kopuru bikoitzaren erreserba egingo balitz bezala hartuko da; dena den, banakako tasaren balioari % 25eko murrizketa aplikatuko zaio.

 

 

 

Koefizienteak

 

 

Maiztasunak

 

 

 

 

 

Modalitate-kodea

C1

C2

C3

C4

C5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f < 1.000 MHz

1,3

1

1,3

1,25

0,34428

2111

1.000-3.000 MHz

1,25

1

1,45

1,2

0,23429

2112

3.000-10.000 MHz

1,25

1

1,15

1,15

0,21971

2113

10-24 GHz

1,2

1

1,1

1,15

0,19770

2114

 

 

 

Koefizienteak

 

 

Maiztasunak

 

 

 

 

 

Modalitate-kodea

C1

C2

C3

C4

C5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24-39,5 GHz

1,1

1

1,05

1,1

0,19770

2115

39,5-57 GHz eta > 64 GHz

1

1

1

1

0,04483

2116

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2Zerbitzu finkoa, puntutik puntura/maiztasun esklusiboa/erabilera handiko eremua/autoprestazioa.

Tasaren zenbateko osoa sarea osatzen duen bao irrati-elektriko bakoitzaren banakako tasen baturaren emaitza izango da, aipatutako baoaren ezaugarrien arabera kalkulaturik.

Bao bakoitzean kontuan hartu beharreko S azalera honako hau izango da: kilometrotan duen luzera kilometro bateko zabaleraz biderkatzearen emaitza.

Bao bakoitzean kontuan hartu beharreko B banda-zabalera honako hau izango da: erabilitako kanalizazioaren balioa edo, horren ezean, emisioaren izendapenaren araberako banda-zabalera transmisioaren bi noranzkoetan erabilitako maiztasun-kopuruaz biderkatzearen emaitza. Polarizazio bikoitzeko maiztasunak erreserbatuta dituzten bao irrati-elektrikoetan, tasa kalkulatzeko orduan, maiztasun-kopuru bikoitzaren erreserba egingo balitz bezala hartuko da; dena den, banakako tasaren balioari % 25eko murrizketa aplikatuko zaio.

 

 

 

Koefizienteak

 

Modalitate-

Maiztasunak

 

 

 

 

 

C1

C2

C3

C4

C5

kodea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f < 1.000 MHz

1,6

1

1,3

1,25

0,235

2121

1.000-3.000 MHz

1,55

1

1,45

1,2

0,235

2122

3.000-10.000 MHz

1,55

1

1,15

1,15

0,22

2123

10-24 GHz

1,5

1

1,1

1,15

0,198

2124

24-39,5 GHz

1,3

1

1,05

1,1

0,198

2125

39,5-57 GHz eta > 64 GHz

1,2

1

1

1

0,045

2126

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3Zerbitzu finkoa, puntutik puntura/maiztasun esklusiboa/hirugarrenentzako

prestazioa.

Tasaren zenbateko osoa sareko bao irrati-elektriko bakoitzaren banakako tasen baturaren emaitza izango da, aipatutako baoaren ezaugarrien arabera kalkulaturik.

Bao bakoitzean kontuan hartu beharreko S azalera honako hau izango da: kilometrotan duen luzera kilometro bateko zabaleraz biderkatzearen emaitza.

Bao bakoitzean kontuan hartu beharreko B banda-zabalera honako hau izango da: erabilitako kanalizazioaren balioa edo, horren ezean, emisioaren izendapenaren araberako banda-zabalera transmisioaren bi noranzkoetan erabilitako maiztasun-kopuruaz biderkatzearen emaitza. Polarizazio bikoitzeko maiztasunak erreserbatuta dituzten bao irrati-elektrikoetan, tasa kalkulatzeko orduan, maiztasun-kopuru bikoitzaren erreserba egingo balitz bezala hartuko da; dena den, banakako tasaren balioari % 25eko murrizketa aplikatuko zaio.

 

 

 

Koefizienteak

 

Modalitate-

Maiztasunak

 

 

 

 

 

C1

C2

C3

C4

C5

kodea

 

 

 

f < 1.000 MHz

1,3

1,05

1,3

1,25

0,21222

2151

1.000-3.000 MHz

1,25

1,05

1,7

1,2

0,21222

2152

3.000-10.000 MHz

1,25

1,05

1,15

1,15

0,19908

2153

10-24 GHz

1,2

1,05

1,1

1,15

0,17912

2154

24-39,5 GHz

1,1

1,05

1,05

1,1

0,17912

2155

39,5-57 GHz eta > 64 GHz

1

1,05

1

1

0,04076

2156

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4Zerbitzu finkoa, puntutik puntura/banda-erreserbak Espainia osoan.

Tasa kalkulatzeko orduan, erreserbatutako banda-zabalera hartuko da kontuan, Espainia osoko azaleraren gainean, esleitutako banda osoa edo zati bat berrerabili den edo ez alde batera utzita.

 

 

 

Koefizienteak

 

 

Maiztasunak

 

 

 

 

 

Modalitate-kodea

C1

C2

C3

C4

C5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f < 1.000 MHz

1,3

1

1,3

1,25

2,5515 10 -3

2161

1.000-3.000 MHz

1,25

1

1,2

1,2

2,5515 10 -3

2162

3.000-10.000 MHz

1,25

1

1,15

1,15

2,5515 10 -3

2163

10-24 GHz

1,2

1

1,1

1,15

2,5515 10 -3

2164

24-39,5 GHz

1,1

1

1,05

1,05

2,5515 10 -3

2165

39,5-57 GHz > 64 GHz

1

1

1

1

0,6248 10 -3

2166

 

 

 

 

 

 

 

2.1.5Zerbitzu finkoa, puntutik puntura/probintziako edo probintzia anitzeko banda- erreserbak.

Zenbaki honetan xedatutakoa probintzia baterako edo gehiagorako banda-erreserbei aplikatzekoa da, haien estaldura-eremua gehienez ere 250.000 kilometro koadrokoa den kasuetan.

Dagokion tasa kalkulatzeko orduan, erreserbatutako banda-zabalera hartuko da kontuan, zerbitzu-eremuaren azaleraren gainean, esleitutako maiztasun guztiak edo batzuk berrerabili diren edo ez alde batera utzita.

 

 

 

Koefizienteak

 

 

Maiztasunak

 

 

 

 

 

Modalitate-kodea

C1

C2

C3

C4

C5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f < 1.000 MHz

1,3

1

1,3

1,25

4,858 10 -3

2181

1.000-3.000 MHz

1,25

1

1,2

1,2

4,858 10 -3

2182

3-10 GHz

1,25

1

1,15

1,15

4,858 10 -3

2183

10-24 GHz

1,2

1

1,1

1,15

4,858 10 -3

2184

24-39,5 GHz

1,1

1

1,05

1,05

4,858 10 -3

2185

39,5-57 GHz > 64 GHz

1

1

1

1

1,215 10 -3

2186

 

 

 

 

 

 

 

2.2Puntutik puntu anitzerako zerbitzu finkoa.

Erabilitako maiztasun bakoitzean, haren balio nominala hartuko da kontuan, kanalaren muturrek tabulatutako maiztasun-marjinetako bi barne hartu ala ez; eta balio nominala mutur horietako batekin bat badator, tasaren zenbateko txikiena duen marjina hartuko da.

2.2.1Zerbitzu finkoa, puntutik puntu anitzera/maiztasun esklusiboa/edozein eremu/ autoprestazioa.

Kontuan hartu beharreko S azalera dagokion jabari publiko irrati-elektrikoaren erreserban adierazitako zerbitzu-eremua izango da.

Kontuan hartu beharreko B banda-zabalera emisioaren ezaugarri teknikoetatik aterako

da.

 

 

 

Koefizienteak

 

 

Maiztasunak

 

 

 

 

 

Modalitate-kodea

C1

C2

C3

C4

C5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f < 1.000 MHz

1,5

1

1,3

1,25

0,08768

2211

1.000-3.000 MHz

1,35

1

1,25

1,2

0,04986

2212

3.000-10.000 MHz

1,25

1

1,15

1,15

0,029376

2213

 

 

 

 

Koefizienteak

 

 

Maiztasunak

 

 

 

 

 

 

Modalitate-kodea

 

C1

C2

C3

C4

C5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-24 GHz

 

1,2

1

1,1

1,15

0,04406

2214

24-39,5 GHz

 

1,1

1

1,05

1,1

0,04406

2215

39,5-57 GHz > 64

GHz

1

1

1

1

0,00719

2216

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2Zerbitzu finkoa, puntutik puntu anitzera/maiztasun esklusiboa/edozein eremu/ hirugarrenentzako prestazioa.

Kontuan hartu beharreko S azalera dagokion jabari publiko irrati-elektrikoaren erreserban adierazitako zerbitzu-eremua izango da; salbuespen gisa, hala ere, 2235 modalitateko kode-erreserben kasuan, kalkulua egiteko, 80 kilometro koadroko gutxieneko azalera ezarri da.

Kontuan hartu beharreko B banda-zabalera emisioaren ezaugarri teknikoetatik aterako

da.

 

 

 

Koefizienteak

 

 

Maiztasunak

 

 

 

 

 

Modalitate-kodea

C1

C2

C3

C4

C5

 

 

f < 1.000 MHz

1,5

1

1,3

1,25

0,0505

2231

1.000-3.000 MHz

1,35

1

1,25

1,2

0,0428

2232

3.000-10.000 MHz

1,25

1

1,15

1,15

0,0253

2233

10-24 GHz

1,2

1

1,1

1,15

0,0377

2234

24-39,5 GHz

1,38

1

1,05

1,1

0,0377

2235

39,5-57 GHz eta > 64 GHz

1

1

1

1

0,0062

2236

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3Zerbitzu finkoa, puntutik puntu anitzera/banda-erreserbak Espainia osoan.

Kontuan hartu beharreko B banda-za