Zuzenbidearen webgunea, euskaraz
Adrian Celaya lehiaketaren oinarriak «Adrián Celaya Ibarra» 9. sariaren oinarriak deskargatu

Finantza zuzenbidea  >>  Legeria

6/2018 Legea, uztailaren 3koa, 2018rako Estatuaren Aurrekontu Orokorrena.

2018-07-03

Erakundea: Estatuko Buruzagitza

Argitalpena: EAO, 2018/07/04 161.zk

 Untitled

I. XEDAPEN OROKORRAK

ESTATUKO BURUZAGITZA

9268     6/2018 Legea, uztailaren 3koa, 2018rako Estatuaren Aurrekontu Orokorrena.

FELIPE Vl.a

ESPAINIAKO ERREGEA

Honako hau ikusten eta ulertzen duten guztiei.

Jakizue: Gorte Nagusiek lege hau onetsi dutela eta nik berretsi egiten dudala:

HITZAURREA

I

Estatuaren Aurrekontu Orokorren oinarrizko arau-esparrua 1978ko abenduaren 27ko Espainiako Konstituzioak, Aurrekontuei buruzko Lege Orokorrak eta Aurrekontu Egonkortasunari eta Finantza Iraunkortasunari buruzko Lege Organikoak osatzen dute.

Konstituzio Auzitegia Estatuaren Aurrekontu Orokorren urteroko legeak izan beharreko edukia zehazten joan da, eta derrigorrean ondoko alderdi hauek xedatu behar dituela adierazi du: dagokion urtean, Estatuak eta hari lotutako edo haren mendeko erakundeek izango dituzten diru-sarreren aurreikuspena eta gastuetarako baimena. Nahitaezko eduki horrekin batera, beste alderdi batzuk ere xeda ditzake legeak; betiere, diru-sarreren aurreikuspenarekin, gastuetarako gaikuntzarekin edo politika ekonomiko orokorraren irizpideekin lotura zuzena badute, eta Estatuaren Aurrekontu Orokorrak nahiz Gobernuaren politika ekonomikoa errazago interpretatzeko eta efikazia handiagoz gauzatzeko ezinbesteko osagarri badira.

Bestalde, Konstituzio Auzitegiak adierazi du denborazkotasun-irizpidea ez dela erabakigarria arau jakin bat konstituzionala izateko edo ez izateko, arau hori aurrekontu-lege batean sartzeari begira. Horregatik, Aurrekontuei buruzko Legea funtsean aldi baterako araua den arren, ez dago inolako eragozpenik inoiz edo behin bertan zenbait urtetarako edo epemugarik gabeko manuak sartzeko.

Bestalde, zergen alorrean, Konstituzioaren 134. artikuluko 7. apartatuaren arabera, Aurrekontuei buruzko Legeak ezin du zergarik sortu, baina aldatu bai, ordea; hain zuzen ere, zerga-lege substantibo batek aukera hori jasotzen duen kasuetan.

Estatuaren Aurrekontu Orokorren Legetik kanpoko arloak dira aurreikuspen horietatik kanpo gelditzen direnak. Hortaz, Legearen edukia Konstituzioak berak mugatzen du —gainerako legeekin ez da halakorik gertatzen, haien edukia, printzipioz, mugagabea baita—: Estatuaren eskumenen eremukoa izango da, eta ez ditu lege organikoari erreserbatutako gaiak xedatuko.

Horrenbestez, 2018rako Estatuaren Aurrekontu Orokorren Legeak nahitaezko edukia eta Konstituzio Auzitegiaren doktrina errespetatzen dituzten xedapenak soilik jasotzen ditu.

2017ko ekitaldiko aurrekontuak amaitu baino gutxienez hiru hilabete lehenago, Gobernuak ez ditu Diputatuen Kongresuan aurkeztu 2018rako Estatuaren Aurrekontu Orokorrak (betebehar hori Espainiako Konstituzioaren 134.3 artikuluan ezarrita dago); hori dela eta, EKren 134.4 artikuluan xedatutakoa erabat aplikatu ahal da. Hauxe xedatzen du artikulu horrek: «aurrekontuen legea kasuan kasuko ekitaldi ekonomikoaren lehen egunerako onesten ez bada, ulertuko da aurreko ekitaldiko aurrekontuak zuzenean luzatu direla, berriak onetsi arte».

2018rako Estatutuaren Aurrekontu Orokor hauek Aurrekontuei buruzko Lege Orokorra (47/2003 Legea, azaroaren 26koa) aintzat hartuta egin dira, eta aurrekontu-prozesuaren arrazionalizazio handiagoa lortzea dute helburu.

Aurrekontu Egonkortasunari eta Finantza Iraunkortasunari buruzko apirilaren 27ko 2/2012 Lege Organikoak Espainiako Konstituzioaren 135. artikuluan jasotako agindua garatzeaz gain, berau 2011 ko irailaren 27an erreformatuta, Diru-Batasunaren Egonkortasun, Koordinazio eta Gobernantzarako Tratatua, 2012ko martxoaren 2koa, bete ere egiten du, Europako araudira etengabe eta automatikoki egokitzea bermatuz. Arau-esparru horren barruan, Estatuaren Aurrekontu Orokor hauetan aurreko ekitaldietan zegoen helburu bera dago; hau da, herri-administrazio guztien finantza-iraunkortasuna bermatzea, Espainiako ekonomiaren egonkortasunarekiko konfiantza sendotzea, eta aurrekontu-egonkortasunaren arloan Espainiak Europar Batasunarekin hartutako konpromisoa indartzea. Hiru helburu horiek betez gero, sendotu egingo da hazkunde ekonomikoa bultzatzera eta enplegua sortzera zuzendutako politika ekonomikoaren esparrua.

Ildo horretan, 2018rako Estatuaren Aurrekontu Orokorren lehentasunezko helburuak bi dira: defizit publikoa murrizten jarraitzea eta Europar Batasunarekin sendotze fiskaleko konpromisoak betetzea; hori guztia, hazkunde ekonomiko sendoa gertatzen ari dela, tributu-baliabideak areagotuz doazela, eta Espainian merkatuen konfiantza handituz doala, konpromiso horri berari eta Gobernuak azken urteetan hartutako neurriei esker.

Hazkunde ekonomikoko egoera dela eta, aurrekontuen eta zor publikoaren egonkortasuna 2018-2020 aldian ere egonkortze aldera, defizita murrizteko helburuei eutsi zaie, eta, horren arabera, administrazio publiko guztiek 2020an lortuko dute aurrekontuen egonkortasuna. Aurrekontuen eta zor publikoaren egonkortasuna lortzeko helburuak Ministroen Kontseiluak ezarri zituen 2017ko uztailaren 3ko akordioan, eta autonomia-erkidegoen eta Gizarte Segurantzaren egonkortasuna lortzeko helburua, zehatz-mehatz, 2017ko uztailaren 7ko akordioan berrikusi zen. Helburu horiek guztiak Kongresuaren 2017ko uztailaren 11ko osoko bilkuran eta Senatuaren uztaileko 12ko osoko bilkuran onartu ziren. Akordio horrek BPGren ehuneko 2,2ko defizit-helburua ezartzen du administrazio publiko guztientzat, honela banakatuta: Estatuak ehuneko 0,7ko defizita izango du; Gizarte Segurantzak ehuneko 1,1ekoa; autonomia-erkidegoek ehuneko 0,4koa; eta toki-korporazioek zero defizita izango dute hurrengo urtearen amaierarako. Zor publikoaren helburua BPGren ehuneko 70,8koa izango da administrazio zentralarentzat 2018an. 2018rako Estatuaren Aurrekontuaren gastu ez-finantzarioaren muga 119.834 eurokoa da, hots, 2017ko Aurrekontukoa baino 100eko 1,3 handiagoa. Horrez gain, gastu-maila 1.497 milioi euro handiagoa da, 2017ko aurrekontuaren aldean.

II

Aurrekontu Legearen funtsezko zatia I. tituluan dago («Aurrekontuak onartzea eta aldatzea»). Bertako I. kapituluan, «Hasierako kredituak eta haien finantzaketa» izenburupean, Estatuko sektore publikoaren diru-sarrera eta gastu guztiak onesten dira, eta Estatuaren tributuetan eragina duten zerga-onuren zenbatekoa kontsignatzen da.

 • I. kapitulu honetan, Estatuaren Aurrekontu Orokorren eremua zehazten da, kontuan hartuta Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legeak egiten duen sailkapena, zeinak eragina izaten baitu legearen gainerakoan.

Estatuaren Aurrekontu Orokorren esparrua Espainiako Bankuaren funtzionamendu-gastuen eta inbertsioen aurrekontuarekin osatzen da; aurrekontu hori, daukan berariazko legediaren arabera, ez da Estatuko sektore publikoko gainerako aurrekontuekin bateratzen.

 • II. kapituluan jasota daude aurrekontu-kredituak aldatzeko eta betearazteko arauak, aurrekontuen mugak, aurrekontuen aldaketen arloko ahalmen espezifikoak, lege honen indarraldian gauzatu behar diren kreditu lotesleak, bai eta kreditu-gehikuntzak eta -txertaketak ere, zeinak legearen eranskinetan baitaude zerrendatuta.

«Gizarte Segurantza»ri buruzko III. kapituluan arautzen da osasun-laguntzaren finantzaketa.

III

Aurrekontuei buruzko Legearen II. titulua, «Aurrekontuen kudeaketa» helburu duena, hiru kapitulutan egituratuta dago.

 • I. kapituluak irakaskuntzako aurrekontuen kudeaketa arautzen du. Ikastetxe itunduak sostengatzeko funts publikoak banatzeko modulu ekonomikoa finkatzen du, bai eta Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionaleko (UNED) langileen kostuei dagokienez baimendutako zenbatekoa ere.

 • II. kapituluan («Osasunaren eta gizarte-zerbitzuen aurrekontu-kudeaketa»), bai Osasun Kudeaketarako Institutu Nazionalaren, bai Adinekoen eta Gizarte Zerbitzuen Institutuaren eremuan aurrekontu-aldaketak egiteko berariazko eskumenak daude jasota. Diruzaintza-geldikinak Adinekoen eta Gizarte Zerbitzuen Institutuaren aurrekontuan aplikatzeko arauak ere bertan biltzen dira.

 • III. kapituluak «Aurrekontu-kudeaketarako beste arau batzuk» jasotzen ditu, eta Zerga Administrazioko Estatu Agentziaren partaidetza-portzentajea zehazten du, bere jardueragatik bildutako diru-kopuru gordinari dagokionez. Portzentaje hori ehuneko 5ekoa izango da 2018rako.

 • IV

Estatuaren Aurrekontu Orokorren Legearen III. tituluak «Langile-gastuak» ditu helburu, eta hiru kapitulutan egituratuta dago.

 • I. kapituluan «sektore publiko»aren definizioa ondore horietarako ematen da, eta langileen gastuak jorratzen dira. Kapitulu horretan enplegu publikoaren eskaintza ere arautzen da, artikulu bakarrean; hargatik eragotzi gabe martxoaren 31ko 6/2017 Errege Lege Dekretuaren bigarren xedapen gehigarrian ezarritakoa. Errege lege-dekretu horren bidez, unibertsitatetik kanpoko irakasleen, unibertsitate-irakasleen, Indar Armatuen, Estatuaren Segurtasun Indar eta Kidegoen eta autonomia-erkidegoen mendeko polizia-kidegoen 2017ko lan-eskaintza publikoa onartzen da.

 • II. kapituluak, «Ordainsarien araubideak» izenburupean, xedatzen du honako kargu hauen ordainsarien 2018ko eguneraketa: Estatuko Gobernuko eta kontseilu-organoetako goi kargudunena, Estatuko Administrazio Orokorreko kideena, Estatu Kontseiluko goi-kargudunena, Ekonomia eta Gizarte Kontseilukoena, bai eta Kontuen Auzitegiko, Konstituzio Auzitegiko eta Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiko kideena ere, eta Indar Armatuetako, Poliziako eta Guardia Zibileko goi-kargudunena, eta Botere Judizialeko eta Fiskaltzako kargudun jakin batzuena. Estatuaren Aurrekontu Orokorren Legean halako aurreikuspenak sartu dira organo horien aurrekontuak eta, ondorioz, aipatutako ordainsarienak, Gorte Nagusiek onetsi behar dituztelako. Aurrekontuaren batasun- eta unibertsaltasun-printzipioek agintzen dutenarekin bat, Estatuaren gastu guztiak bilduko dituen dokumentu bakar bati eman behar zaio onespena; hain zuzen ere, Estatuaren Aurrekontu Orokorren Legea da dokumentu hori.

Kapitulu hori osatzen dute, 30/1984 Legearen aplikazio-eremuan, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren 7 laugarren terminoetan, sartuta dauden Estatuko funtzionarioen, Estatuko sektore publikoko lan-kontratudun langileen, Indar Armatuen langileen, Guardia Zibilaren Kidegoko langileen eta Poliziaren Kidego Nazionaleko langileen eta Gizarte Segurantzako estatutupekoak diren eta estatutupekoak ez diren langileen ordainsariei buruzko arauek.

Karrera Judizialeko eta Fiskaleko kideen, Justizia Administrazioko Letraduen Kidegoko kideen eta Justizia Administrazioaren zerbitzurako kideen ordainsariei buruzko arauei aipamen berezia egiten zaie.

Titulu horretako III. kapituluan, «Langile aktiboen araubidearen alorreko beste xedapen batzuk» izenburupean, honako hauek bildu dira, aurrekontuei buruzko aurreko legeetan bezala: ohiz kanpoko diru-sarrerak galarazteari buruzkoak; eta sariak, gurutzeak, dominak eta mutilazio-pentsioak emateagatik jaso behar diren zenbatekoak eguneratzeari buruzkoak. Era berean, lan-kontratudun langileen eta funtzionarioak ez direnen ordainsariak zehazteko edo aldatzeko baldintzak ezartzen dira; hartarako, Ogasuneko eta Funtzio Publikoko Ministerioak aldeko txostena eman beharko du. Inbertsio-kredituetan zorduntzeko langile lan-kontratudunen kontratazioa arautzen da, bai eta Ogasuneko eta Funtzio Publikoko Ministerioak sektore publikoaren zerbitzura jarduten duten langileen kostuen arloan duen eskumena ere, negoziazio kolektiboaren eremuan.

 • V

Estatuaren Aurrekontu Orokorren Legearen IV. titulua, «Pentsio publikoak» izenburupean, sei kapitulutan banatuta dago.

 • I. kapituluan ezartzen dira Gizarte Segurtasunaren sistemaren arabera ordaindutako pentsioen errebalorizazioa eta klase pasiboak.

 • II. kapituluak Estatuko Klase Pasiboen Araubideko pentsioen eta gerrako pentsio berezien hasierako zehaztapena arautzen du.

 • III. kapituluak pentsio publikoen hasierako zehaztapenaren mugak jasotzen ditu.

 • IV. kapituluak «Pentsio publikoen balioak handitzea eta aldatzea» arautzen du, eta Gizarte Segurantzako sistemaren arabera ordaintzen diren kotizaziopeko pentsioen eta klase pasiboen errebalorizazioari heltzen dio. Halaber, goratuko ez diren pentsioak zehazten ditu, eta pentsio publikoak goratzeko zenbatekoaren muga ezartzen du.

 • V. kapituluak gutxienekorako osagarrien sistema jasotzen du, bi artikulutan: bata Klase Pasiboen pentsioei buruzkoa da; eta bestea, Gizarte Segurantzako sistemako pentsioei buruzkoa.

 • VI. kapituluak jasotzen du, alde batetik, Gizarte Segurantzako kotizaziopekoak ez diren pentsioen hasierako zehaztapena eta balioa handitzea, eta, bestetik, iraungitako Zahartzaro eta Baliaezintasuneko Nahitaezko Aseguruari dagozkion pentsioen zenbatekoa finkatzea.

 • VI

«Finantza-eragiketak» izeneko V. titulua hiru kapitulutan egituratuta dago, eta honako gai hauek lantzen dira: zor publikoa, abal publikoak eta beste berme batzuk, eta Estatuaren eta Kreditu Ofizialeko Institutuaren arteko harremanak.

Titulu horren xede nagusia Estatuak eta erakunde publikoek zorduntze-eragiketak egiteko gehienezko zenbateko bat baimentzea da. Zorduntzeak I. kapituluan daude araututa, «Zor Publikoa» izenburupean.

 • VII

Tributuen esparruan, hainbat neurri jasotzen ditu Aurrekontuen Legeak.

Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren arloan sakon jorratu dira zergaren erreforma berria inspiratu duten helburuak, eta, zehazki, errenta txikiagoa duten langileei eta familia-zama handiagoak —hala nola emakumezko langileenak, familia ugarienak edo desgaitasuna duten pertsonenak— dituzten zergadunei zerga-ordainketa murriztea.

Horretarako, errenta txikiagoak dituzten langileen zerga-zama murrizte aldera, lortutako lan-etekinen araberako murrizketa handitu egin da. Hori horrela, kolektibo horrek eskuragarri duen errenta hobetu egiten da, eta, zergen ordainketaren ataria, hau da, zerga ordaintzea eragiten duen urteko soldata gordinaren zenbatekoa, handitu egiten da.

Amatasunaren, familia ugariaren edo desgaitasuna duten eta zergadunak bere kargu hartu dituen pertsonen ziozko kenkariak handituz hobetzen da familia-fiskalitatea.

Amatasunaren ziozko kenkariaren arloan handitu egin da zerga-pizgarria, baldin eta zergadunak hiru urtetik beherako seme-alaba zaintzeagatik haurtzaindegien edo hezkuntza-zentro baimenduen gastuak ordaindu behar baditu. Neurri horrek emakumeei lan-merkatuan sartzen lagunduko die, baina, horrez gain, gastu horiek aintzat hartuta, familia- eta lan-bizitza uztartzen lagunduko die langileei, eta, aldi berean, hiru urtetik beherako seme-alabari ere haur-hezkuntzako lehenengo zikloan sartzen lagunduko dio.

Zergadunak bere kargura dituen eta desgaitasuna duten pertsonen zioz sortzen diren kenkariak ere aldatu dira, eta kenkaria kasu gehiagotan aplikatzen da. Zehatzago esanda, legez bananduta ez dagoen ezkontidea ere sartu da, baldin eta ezkontideak desgaitasuna badauka, eta ekonomikoki zergadunaren mende baldin badago.

Era berean, jaiotza-tasa pizte aldera, familia ugaria izateagatik ezarritako kenkarien mugen zenbatekoa handitu da, zerga sortzen den egunean familia ugari arrunt orokor edo familia ugari berezi gisa, egokia dena, sailkatzeko gutxienez eskatzen diren seme-alaben zenbatekoa gainditzen duen seme-alaba bakoitzeko.

Azkenik, Europar Batasunaren Zuzenbidearen araudia egokitze aldera, familia bateko gainerako kideak Europar Batasuneko edo Europako Esparru Ekonomikoko beste estatu batean bizi badira, eta, horregatik, baterako aitorpena aurkeztu ezin badute, zergadun horien aldeko kenkaria ezartzen da. Horrela, haiek ordaindu beharko duten kuota eta, familiako kide guztiak Espainian bizi izan balira, ordaindu beharko zuketena parekatzen dira.

Bestalde, Ceutan eta Melillan errentak lortzegatik ezarritako kenkariaren ehunekoa handitu da, hiri autonomo horietako egoiliarrek zerga txikiagoak ordainduko dituzte, eta, hartara, errenta handiagoa erabilgarri izango dute, hiri horietako jardun ekonomikoa bultzatzeko.

Aldaketa horrekin batera, kontura ordaintzeko sisteman egin behar diren aldaketak ere egin dira, neurri horrek hiri autonomoetan izango duen inpaktu ekonomikoari aurrea hartzeko.

Era berean, zerga horren ondoriozko aitorpena egiteko betebeharra ere ezartzen da. Alde batetik, aitorpena aurkeztetik salbuesteko zenbateko-muga bat ezartzen da, kopuru txikiko laguntza publikoen ondoriozko ondare-irabaziak lortzen direnean; horrela, dirulaguntza horiek jasotzeak ez du zergaduna behartuko zerga horren aitorpena aurkeztera, horrek izaten dituen ondorio ekonomikoekin batera. Beste alde batetik, lan-etekinak lortzen dituztenei aitorpena egiteko betebeharra sortzeko beheko ataria handitzen da, aurrez aipatu diren lan-etekinak lortzeagatik aplikatutako murrizketaren hobekuntzaren ondorioz.

Sozietateen zergaren arloan, zenbait aktibo ukiezinek sortutako errenten murrizketa eta dagokien araubide iragankorra aldatzen dira. Horren bidez, batetik, Europar Batasunean eta Ekonomiako Lankidetza eta Garapenerako Erakundean «patent box» deituriko araubideei buruz hartu diren erabakietara moldatu nahi izan da arauketa hori; eta, bestetik, Ekonomiako Lankidetza eta Garapenerako Erakundearen BEPS deituriko planaren 5. ekintzari buruzko txostenean ezarritakoa bete nahi izan da, bereziki. Txosten horretan loturaren irizpidea («nexus approach», ingelesez) biltzen da, kaltegarria ez den eta, nazioarteko estandar horri jarraikiz, kaltegarria ez den ukiezinen lehentasunezko araubidea osatzeko irizpidetzat hartuta.

Gainera, enpresa handiei gutxienez aplikatu ahal zaien ordainketa zatikatua egitetik salbuesten zaie arrisku-kapitaleko erakundeei, haiek salbuetsita dituzten errentak direnean. Horrela, zerga-ordainketa txikia duten beste erakunde batzuei emandako tratamenduarekin erkatuta, egun arte egon den asimetria zuzenduko da.

Defizit publikoa murrizten laguntze aldera, ondarearen gaineko zergaren karga 2018. urtea arte luzatu da.

Balio erantsiaren gaineko zergaren arloan nabarmentzekoa da zerga tipoa murriztu dela, eta zinema-aretoetan sartzeko txartelari aplikatu behar zaion tipoa ehuneko 10 dela, aurreko ehuneko 21eko tasaren ordez.

Salbuespenen arloan, ordea, batasunak, taldeak edo erakunde autonomoak direla eta, kideei zuzenean egin dakizkiekeen zerbitzuengatiko salbuespena aldatu da, arauketa Europar Batasunaren Zuzenbidearen arabera egokitzeko.

Kontseiluaren 2017/2455 (EB) Zuzentarauak —2017ko abenduaren 5ekoa, eta duela gutxi onartua— 2006/112/EE Zuzentaraua eta 2009/132/EE Zuzentaraua aldatzen ditu, zerbitzuak emateari eta ondasunen urruneko salmentari buruzko betebehar jakin batzuen arloan. Horrez gain, zuzentarau horrek BEZari buruzko zuzentarau harmonizatua aldatu du; zehazki, bide elektronikoz, telekomunikazioen bitartez, irratiz edo telebistaz ematen diren zerbitzuen zerga-arauak aldatu ditu, hartzailea ez denean enpresaburu edo profesional gisa jarduten duen enpresaburua edo profesionala.

Estatu kide bakarrean ezarrita dauden mikroenpresek beste estatu kide bateko azken kontsumitzaileei noizean behingo zerbitzuak egiten dizkietenean, zergak ordaindu behar izaten dituzte hartzailea bizi den estatu kidean, eta horrek administrazio- eta zerga-kargak ekartzen dizkie; hortaz, karga horiek arintze aldera, 2019ko urtarrilaren letik aurrera ondoreak izanik, guztientzako atari bat ezartzen da Europar Batasunean, urteko 10.000 euro artekoa. Muga hori gainditu ezean, prestazioen emailea zer estatu kidetan ezarrita dagoen, estatu horretako balio erantsiaren gaineko zergaren mende egongo dira zerbitzuon prestazioak.

Bestalde, zerga-betebeharrak borondatez betetzea eta leihatila bakarreko sistema erraztua erabiltzeko aukera bultzatzeko, 2019ko urtarrilaren 1etik aurrera, lehen ez bezala, Europako Erkidegoan ezarrita ez dauden baina BEZaren ondoreetarako estatu kide batean erregistraturik dauden enpresaburuek edo profesionalek —adibidez, noizean behin estatu kide horretan BEZaren mendeko eragiketak egiten dituztelako— erabili ahalko dituzte Europako Erkidegoan ezarrita ez dauden enpresaburuei aplikatu ahal zaien erregimen berezia, bai eta Erkidegoan ezarrita dauden enpresaburuei edo profesionalei aplikatu ahal zaien araubide berezia ere.

Horren ondorioz, barneko araudia aldatu behar da, behintzat, bide elektronikoz, telekomunikazioen bidez, irratiz edo telebistaz ematen diren zerbitzu horien zerga aplikatzeko lurraldea zein den zehazten duten arauei dagokienez. Halaber, Erkidegoan ezarrita dauden edo ezarrita ez dauden enpresaburuek edo profesionalek ematen dituzten telekomunikazio, irrati edo telebista bitartezko zerbitzuei aplikatu ahal zaien araubide bereziaren arauketa ere aldatu behar da.

Ondare-eskualdaketen eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zergari buruz, handitasunak eta noble-tituluak eskualdatzea eta birgaitzea zergapetzen dituen eskala eguneratu da, eta ehuneko 1ekoa da.

Estatuaren kirol eta ongintzako elkarrekiko apustuen eta ausazko konbinazioen salbuespen bikoitza eginda, jokoei lotutako gainerako kasu guztietan, sarien bidezko diru-sarrera garbiek osatuko dute oinarria, eta haien gainean karga bakarra aplikatuko da. Horrela, operadoreek arrazoi gehiago izango dituzte jarduerak lege-esparruan egiteko, eta sektore horretan gertatzen diren legez kanpoko jarduketarik ez egitea bultzatuko da. Gainera, joko moten arteko edozein zerga-diskriminazio ezabatuko da; hori, gainera, bat etorriko da Europako Batzordeak defendatzen duen jokoen arteko diskriminaziorik ezaren printzipioarekin.

Gainera, Ceuta eta Melilla Hiri Autonomoen lurraldearen berezitasunaren ondorioak leuntze aldera, hiri horietan eska daitezkeen motak ezartzen dira, ehuneko 50eko hobariarekin batera; izan ere, espainiar zerga-sistemako gainerako zergetarako antzekoa eskatzen da Espainiako gainerako lurraldetan.

Zerga berezien arloan, hidrokarburoen gaineko zergari dagokion zerga-tasa autonomikoa estatu-tasa berezian sartzen da, erregaien arloko merkatuaren batasuna bermatze aldera. Hala eta guztiz ere, neurri hori ez da izango autonomia-erkidegoen baliabideen kaltetan, eta betiere Europar Batasuneko araudien esparruan egin beharko da.

Gainera, hidrokarburoen gaineko zergan eta ikatzaren gaineko zerga berezian zenbait zerga-onura aplikatzen direnean, bete egin beharko dira erregelamenduz ezarri ahal diren baldintzak. Horrela ziurtatuko da zerga-onura horiek behar bezala aplikatu izana, eta, hori ziurtatuko bada, ezinbestean egiaztatu beharko da kontsumoa baimendutako erabilera batean egin izana.

Bestalde, biogasaren fabrikazioan eta inportazioan aplikatzeko salbuespena ezartzen da, baldin eta biogasa elektrizitate-energia sortzen edo elektrizitatea eta beroa batera sortzen jarduten duten azpiegituretan erabiltzen bada, edo sortu diren azpiegituretan kontsumitzeko erabiltzen bada. Horren bitartez, ingurumen-helburuak betetzen lagunduko da.

Elektrizitatearen gaineko zerga bereziaren gainean zenbait neurri hartu dira; besteak beste, nabarmentzekoa da lurreko sarearen elektrizitatea erabiltzeko pizgarri berria. Horren helburua portu-hirietan garraioen ondorioz sortzen den kutsadura atmosferikoa murriztea da, baina, Europar Batasunaren ordenamenduaren mesedeetan, beharrezkoa da Europako Kontseiluaren baimena jasotzea, hura indarrean jarri arte.

Halaber, doiketa teknikoak ere egin dira: batetik, zergaren araudia aurreko aldaketaren arabera moldatzeko; eta, bestetik, gutxieneko zerga-tasen aplikazioa argitzeko eta, elektrizitate-zerga indargabetuaren testuarekin bat, araubide berezien araberako azpiegituren titularrei lehen aplikatzen zitzaien salbuespena titular horiei aplikatzen jarraitzeko.

Berotegi-gas fluoratuen gaineko zergaren arloan, zerga-tasak murriztu dira, eta balioak erakusten ditu 2020-2030 aldirako ezarri diren CO2 isurtzeari buruzko azken prezio-aurreikuspenak.

Era berean, zergaren xedea diren gasen berotze atmosferikoaren potentzialak eguneratu dira, eta erreferentziatzat hartu da Europar Batasuneko araudian jasotako azken eguneraketa.

Azkenik, gasen erregenerazioa eta birziklatzea sustatze aldera, gas horiei aplikatu behar zaien zerga-tasa murriztu da.

Tokiko tributuen arloan, jarduera ekonomikoen gaineko zergan aldaketa batzuk egin dira.

Lehenik eta behin, edukia eta sailkatzen dituzten produktuen fabrikazioaren gaur egungo egoera bateratzeko aldaketak egin dira, besteak beste, segurtasun juridikoa areagotzeko. Bigarrenik, Sociedad Estatal de Correos y Telegrafos SAren aldeko kuotaren ehuneko 50eko murrizketa kendu da, ez baita bateragarria posta-zerbitzuen sektoreko gaur egungo liberalizazio-egoerarekin, ezta Europar Batasuneko araudiarekin ere. Azkenik, aginduaren 4. arauan onartzen diren ahalmenen artean, hauxe ezarri da: eskudirua ateratzea eta eskuratutako ondasunak edo zerbitzuak ordaintzea ahalbidetzen dituen zerbitzu konbinatua («cashback» zerbitzua), baldin eta finantza-erakundeek beren jarduera tarifen lehen ataleko 811. eta 812. taldeetan sailkatuta badute.

Tasei dagokienez, oro har, eguneratzen dira Estatuko Ogasuneko zenbateko finkoko tasak, 2017ko urtarrilaren 1 etik emandako arauen bidez berariaz sortutako edo eguneratutako tasak izan ezik.

Trafikoko Buruzagitza Nagusiak eska ditzakeen tasak euroaren 10 zentimoren goiko multiplo hurbilenaren arabera doituko dira, doitu beharreko kopurua euroaren 10 zentimoren multiploa denean salbu.

Jokoaren gaineko tasen zenbatekoak ehuneko 50 txikiagotu dira. Tasa horiek otsailaren 25eko 16/1977 Errege Lege Dekretuan, hau da, apustu bidezko jokoen zehapen-, administrazio- eta zerga-alderdiak arautzen dituen dekretuan jasota daude. Horren bitartez, Ceuta eta Melilla hiri autonomoetara eraman nahi dira beste zerga batzuetan haietarako ezarrita dauden zerga-onurak.

Ez da aldatzen katastro-erregularizazioaren tasaren zenbatekoa.

Oro har, mantendu egiten da jabari publiko irrati-elektrikoa erreserbatzeagatiko tasaren zenbatekoa zehazteko behar diren parametroen kuantifikazioa.

Halaber, portu-tasen oinarrizko zenbatekoak mantentzen dira, 2018rako. Interes orokorreko portuetan itsasontzien, bidaiarien eta salgaien okupazio-tasei aplikatu beharreko hobariak eta koefiziente zuzentzaileak ezartzen dira; hori guztia, Estatuko Portuei eta Merkataritzako Nabigazioari buruzko Legearen testu bateginean (irailaren 5eko 2/2011 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsia) ezarritakoarekin bat.

 • VIII

 • VII. titulua bi kapitulutan egituratuta dago; bata toki-erakundeei buruzkoa da; eta bestea, autonomia-erkidegoei buruzkoa.

I. kapituluan, toki-erakundeen finantzaketari buruzko arauak daude; hots, udalak, probintziak, uharteetako kabildo nahiz kontseiluak eta probintzia bakarreko autonomia-erkidegoak finantzatzeari buruzkoak.

Oinarri-oinarrian, toki-erakundeek Estatuaren tributuetan duten partaidetzaren artikulazioa dago, hala zenbatekoa zehaztean, nola tributu horiek ordainaraztean. Tresna gisa nabarmendu behar dira: zerga jakin batzuen bilketan (PFEZa, BEZa eta alkoholaren eta edari alkoholdunen, hidrokarburoen eta tabako-laboreen gaineko zerga bereziak) lagapen bidez parte hartzea; Finantzaketarako Funts Osagarriaren bidez, ekonomia-jardueren gaineko zergaren bilketako galerak toki-erakundeei konpentsatzeko sisteman parte hartzea; eta Osasun Laguntzarako Ekarpen Funtsean parte hartzea, diputazioen, probintzialak ez diren autonomia-erkidego uhartetarren, eta uharteko kontseilu eta kabildoen osasun-zentro ez-psikiatrikoak mantentzeko.

Partaidetza-araubide berezien arauketa jasotzen da, bai Ceutakoa eta Melillakoa, bai Kanarietako toki-erakundeetakoa, bai Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde historikoetako eta Nafarroako toki-erakundeei dagokiena.

Dena den, arauketa hori beste transferentzia batzuekin osatzen da: hiri-garraio kolektiboen zerbitzuetarako dirulaguntzak, eta tokiko zergetan pertsona fisiko edo juridikoei emandako zerga-onuren konpentsazioa udalentzat, martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuak, Toki Ogasunak arautzen dituen Legearen testu bategina onesten duenak, 9. artikuluan xedatutakoari jarraikiz.

II. kapituluak arautzen ditu araubide erkideko autonomia-erkidegoen eta autonomia-estatutua duten hirien finantzaketari buruzko alderdi jakin batzuk.

2018ko indarreko finantzaketa-sistema 2009ko uztailaren 15eko bileran onetsi zuen Zerga eta Finantza Politikako Kontseiluak, eta bi modutara sartu zen ordenamendu juridikoan: Autonomia Erkidegoak Finantzatzeko Lege Organikoa aldatuz, eta abenduaren 18ko 22/2009 Legea onartuz, araubide erkideko autonomia-erkidegoen eta autonomia-estatutua duten hirien finantzaketa-sistema arautzen duena eta zerga-arau batzuk aldatzen dituena.

Sistemak autonomia-erkidego bakoitzaren finantzaketa-premia globalak estaltzeko esleitzen dituen finantza-baliabideak hauexek dira: Nahikotasun Globalaren Funtsa, Oinarrizko Zerbitzu Publikoak Bermatzeko Funtsaren Transferentzia eta tributu-ahalmena. Estatuaren Gastu Aurrekontuak Nahikotasun Globalaren Funtsa eta Estatuak Berme Funtsera egindako ekarpena jasotzen ditu. Hala ere, Estatuak guztiz edo partzialki lagatako zergen bilketa ez da Estatuaren Aurrekontu Orokorretan ageri, haien izaera dela-eta.

Gainera, autonomia-erkidegoen arteko konbergentzia eta per capita errenta txikiagoa dutenen garapena sustatzeko, 22/2009 Legeak konbergentzia autonomikorako bi funts arautzen ditu, Estatuaren baliabide gehigarriez hornituak daudenak: Lehiakortasun Funtsa eta Lankidetza Funtsa.

Bestalde, 2018an gauzatuko da 2016ko ekitaldiari dagokion finantzaketa-sistemaren likidazioa, eta aipatutako kapituluan arautzen dira hura kuantifikatzeko behar diren alderdiak.

Kapitulu horretan bertan arautzen dira, halaber, autonomia-erkidegoek 2018an bere gain hartutako zerbitzuen benetako kostuari dagokion transferentzia-araubidea eta transferentzia berriak onesteko errege-dekretuen gutxieneko edukia.

Amaitzeko, lurraldearteko konpentsazio-funtsen araudia jasotzen da; funts horien artean, Konpentsazio Funtsa eta Funts Osagarria bereizten dira. Bi funtsen helburua autonomia-erkidegoek egindako inbertsio-gastuak finantzatzea da. Hala ere, Funts Osagarria Estatuaren Aurrekontu Orokorren 33. atalaren kontura egindako inbertsioak abian jartzeko gastuak finantzatzeko erabil daiteke.

 • IX

Estatuaren Aurrekontu Orokorren Legeak, VIII. tituluan, «Gizarte-kotizazioak» izenburupean, Gizarte Segurantzako araubide desberdinetan kotizatzeko oinarriak eta tasak jasotzen ditu, eta eguneratu ere egiten ditu.

Tituluak bi artikulu ditu: bata «Gizarte Segurantzari, langabeziari, jarduera uzteagatiko babesari, Soldatak Bermatzeko Funtsari eta Lanbide Heziketari egindako kotizazio-oinarriak eta -tasak, 2018an»; eta bestea, «Funtzionarioen eskubide pasiboetarako eta mutualitate orokorretarako kotizazioa 2018rako».

Aurrekontuei buruzko Legeak zenbait xedapen ere baditu (gehigarriak, iragankorrak, indargabetzaileak eta amaierakoak), eta xedapen horietan askotariko manuak daude jasota. Nolanahi ere, arloen eta dagozkien Legearen tituluei egindako erreferentzien arabera taldekatu dira, sistematizazio hobea lortzeko. Segidan, nabarmentzekoak diren legearen xedapen batzuk aipatuko ditugu.

Hala, aurrekontu-kudeaketarekin lotutako arau osagarri modura, Estatuko sektore publikoak hitzarmenak aipatutako moduan sina ditzan aurrekontu-egonkortasunaren, zor publikoaren edo gastuaren araua bete ez duten autonomia-erkidegoekin, Ogasuneko eta Funtzio Publikoko Ministerioaren txostena beharko da oraindik ere —aldekoa, nahitaezkoa eta loteslea izango da txostena— hitzarmen horien bidez Estatuaren baliabideen transferentzia egiten denean edota gastua egiteko konpromisoa sortzen denean edo bi inguruabarrak batera gertatzen direnean.

Estatuaren Aurrekontu Orokorren kontura finantzatutako maileguei eta aurrerakinei dagokienez, aurrekontu-kudeaketaren arloko xedapen batzuk ere badira, aurrekontu-egonkortasunaren eta finantza-iraunkortasunaren helburuak bete daitezen. Hori horrela, kontuan hartzen da aurrekontu luzatuaren gastu-eragiketak 2018rako Estatuaren Aurrekontu Orokorrei egoztea.

Gobernuak, Gizarte Segurantzaren Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiaren txostena aurrez jasota, adierazitako urteko muga handienera arteko mailegu bat emango dio Gizarte Segurantzaren Altxorrari, Gizarte Segurantzaren betebeharrak behar bezala betetzeko eta Gizarte Segurantzaren aurrekontuen oreka bermatzeko. Maileguaren deuseztapena gehienez ere hamar urteko epean gertatuko da, 2019tik aurrera zenbatzen hasita.

2014-2020 aldirako, Eskualde Garapeneko Europako Funtsa (EGEF) behar bezala xurgatzea aurreikusita dago.

Herri Administrazioaren Institutu Nazionalari baimena ematen zaio diruzaintzako geldikinaren zati lotutik lotuta ez dagoen zatira 2017ko ekitaldiaren amaieran erabili ez diren zenbatekoak intsuldatzeko, 302.410,00 euroko gehieneko muga ezarrita, finkatutako terminoetan.

Halaber, luzatu egiten da Gizarte Segurantzari emandako maileguak deuseztatzeko epea. Arautu egiten da, halaber, autonomia-erkidegoek eta Osasun Kudeaketarako Institutu Nazionalak lankidetza-hitzarmen egokiaren bitartez aldi baterako ezintasuna kontrolatzeko eta jarraipena egiteko egin beharreko jarduketen finantzaketa. Administrazio publikoen edo irabazi asmorik gabeko erakundeen titulartasunaren mende dauden osasun-erakundeen Gizarte Segurantzarekiko zorren ordainketa arautzen da. Erakunde horiek Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorrari eskatu ahalko diote eskainitako gabetasuna luza dakiela ezarritako baldintzetan. Gainera, Garapen Teknologiko Industrialerako Zentroaren aurrekontua betearazteko arauak jasotzen dira, baita ikerketa-, garapen- eta berrikuntza-politikaren kredituen kontura izango diren mailegu nahiz aurrerakinak ere; izan ere, halakoek ez dute baimenik beharko interes-tasa urtebeterako Euriborraren berdina edo handiagoa denean.

Aktiboak Berreskuratu eta Kudeatzeko Bulegoak lortutako baliabideen xedeekiko lotura-ehunekoa ezartzen da; zehazki, ehuneko 50ekoa izango da.

Halaber, aurreikusita dago irakasleen prestakuntza, hobekuntza eta mugikortasuna sustatzeko prestakuntzako beken eta dirulaguntzen ondorioz, aurrekontu-ekitaldian osatuko diren diru-sarrerek eta ikasten laguntzeko beka eta dirulaguntza pertsonalizatuen ondoriozkoek kreditua sortuko dutela.

Film luzeak amortizatzen laguntzeko azken deialdiko ordainketen araubidea ezartzen da. Bestalde, energiaren aldetik eraginkorra eta jasangarria den mugikortasuna sustatzeko, baimena ematen zaio Gobernuari, dirulaguntzen sistema bat ezar dezan.

Ohikoa denez, alderdi politikoen funtzionamendu- eta segurtasun-gastuetarako Estatuaren urteko dirulaguntza ere ezartzen da 2018rako, Alderdi Politikoen Finantzaketari buruzko uztailaren 4ko 8/2007 Lege Organikoan xedatutakoa betez.

Langile-gastuen esparruari dagokionez, legearen xedapen gehigarrietan, gehieneko muga ezartzen da karrera judizial eta fiskalean sartzeko Enplegu Publikoaren Eskaintzari dagokionez, eta, era berean, ekitaldi bakoitzeko abenduaren 31ko tropako militar eta marinel profesionalen gehieneko plantillak ere ezartzen dira.

Gainera, 2018an Enaire enpresa-entitate publikoari ezohiko eskaintza egitea aurreikusi da. Enpresari dagozkion lanpostuak baino 70 lanpostu gehiago izango dira, legearekin bat etorrita. Halaber, Burdinbide Azpiegituren Kudeatzaileari ere egingo zaio, eta, zehazki, lege honen arabera dagozkion lanpostuak baino 183 lanpostu gehiago eskainiko zaizkio. Estaturako gaikuntza duten toki-administrazioko funtzionarioen eskalako ezohiko eskaintza ere ezartzen da.

Sociedad Estatal Servicios y Estudios para la Navegacion Aerea y la Seguridad Aeronautica (SENASA) estatu-sozietateak, 2018an eta salbuespen moduan, 109 lan-kontratu mugagabe egin ahal izango ditu, Ogasuneko eta Funtzio Publikoko Ministerioak aurrez baimenduta. Era berean, Sociedad Mercantil Estatal Instituto Nacional de Ciberseguridad de España SAMP sozietateak, salbuespen moduan, hirurogeita hamar lan-kontratu mugagabe egin ahal izango ditu, hiru urteko epean, Ogasuneko eta Funtzio Publikoko Ministerioak aurrez baimenduta.

Ezartzen da ezen Estatuko Administrazio Orokorraren mendeko organismoen osasun-zentro eta -zerbitzuetako estatutupeko langileen plantillen aldaketak onetsi beharko direla, aurrez Ogasuneko eta Funtzio Publikoko Ministerioaren aldeko txostena —Aurrekontu eta Gastuen Estatu Idazkaritzaren bitartez— dutela.

Jasotako mugekin eta baldintzekin, arautzen da merkataritza-sozietate publikoek, Aurrekontuei buruzko Legearen Bat apartatuko 18. artikuluan aipatzen diren enpresa-entitate publikoek eta sektore publikoko fundazioek eta partzuergoek aukera izan dezatela langile berriak kontratatu ahal izateko. Ezarri egiten da zerbitzu publikoak kudeatzen dituzten edo lehentasunezkotzat adierazitako sektoreetan sartutako jarduerak egiten dituzten sozietateek kasuan kasuko lehentasunezko sektoreari dagokion berrezarpen-tasa bera izan dezatela.

Estatuko sektore publikoaren esparruan dauden zuzendaritzako langileen lanpostuen kopurua ezin handituko da aurreko urtekoarekiko, baina ezartzen da azkeneko hiru ekitaldietako bitan irabaziak izan dituzten Estatuko merkataritza-sozietateek eta enpresa-entitate publikoek, zabalpen prozesuan daudenek, eta azkeneko hiru ekitaldietako bitan aurrekontu-emaitza positiboa izan duten Estatuko sektore publikoko fundazioek zuzendaritzako langileen kopurua handitzea, aurrez Ogasuneko eta Funtzio Publikoko Ministerioak baimena emanda, Aurrekontu eta Gastuen Estatu Idazkaritzaren bitartez.

Gainera, eguneratu egiten dira Gizarte Segurantzarekin elkarlanean jarduten duten mutualitateetako nahiz horien zentro mankomunatuetako zuzendari-karguen eta gainerako langileen ordainsariak, bai eta bake-epaitegietako bake-epaile eta idazkarien jardueragatiko konpentsazio ekonomikorako moduluak ere.

Berritasun gisa, toki-korporazioetako kideen ordainsarien araubidearen arloan sartzen da toki-korporazioetako kideek ordainsari-kontzeptu guztiengatik eta bertaratzeengatik jaso dezaketen diru-kopuruaren guztirako gehieneko muga, alde batera utzita kasuan-kasuan zerbitzu berezietako egoeran dauden karrerako funtzionarioek, eskubidea dutelako, jasotzeko dituzten hirurtekoak.

Halaber, ekitaldi honetan ere etenda egongo da Zerbitzuen Ondoriozko Kalte-ordainei buruzko maiatzaren 24ko 462/2002 Errege Dekretuaren 26.3 artikuluan xedatutakoa, atzerrian destinatutako langileei dagokienez.

Azkenik, arlo horri dagokionez, hainbat arau ezartzen dira, langile-gastuen kudeaketa hobeto kontrolatzeko asmoz, estatu-agentzietako errendimendu-pizgarriekin lotuta.

Azaldutako terminoetan, militarrei aukera ematen zaie beren administrazio-egoera aldatzeko eta Administrazio Zibilean zerbitzuak egiten dituztenen egoera baliatzeko (egoera hori Karrera Militarraren Legearen 113. bis artikuluan araututa dago).

Aurrekontu Egonkortasuna Bermatzeko eta Lehiakortasuna Bultzatzeko Neurriei buruzko uztailaren 13ko 20/2012 Errege Lege Dekretua betetzearen ondorioz, aparteko ordainsaria eta berariazko osagarriaren ordainsari gehigarria edo ordainsari gehigarri baliokideak, 2012ko abenduari dagozkionak, kentzeagatik egiazki jaso ez diren zenbatekoak osorik ordaindu ez dituzten administrazioei eta sektore publikoa osatzen duten gainerako entitateei gaikuntza ematen zaie, xedapen honetan zehaztutako irismenarekin eta mugekin, itzulketa hori onets dezaten, beren egoera ekonomiko-finantzarioa kontuan hartuta.

Estatuko oinarrizko arauetan ezarrita ez zeuden zenbatekoen arabera txikiagotutako ordainsariak berrezartzen dira, eta administrazio publikoetan eta haien mendeko erakundeetan lan-kontratazioa erantzukizunez erabiltzeko eskaerari eusten zaio.

Azkenik, arlo horri dagokionez, itxierarako arau gisa, hauxe xedatzen da: ministerio-sailek ekitaldian zehar proposatzen duten jarduerek ez handitzea Administrazioaren zerbitzurako langileen gastu garbia, ezarritako terminoetan.

Pentsio publikoei eta laguntza-prestazioei dagokienez, honako prestazio hauen zenbatekoak ezarri dira: Gizarte Segurantzako familia-prestazioenak, azaroaren 29ko 1/2013 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako desgaitasuna duten pertsonen eskubideei eta haien gizarteratzeari buruzko Lege Orokorraren testu bateginean jasotako sorospen ekonomikoenak eta laguntza-pentsioenak. Horrez gain, eguneratu egin ditu Gerra Zibilean atzerrira joandako espainiarrei martxoaren 18ko 3/2005 Legearen babesean aintzatetsitako prestazio ekonomikoak. Horrez gain, Indar Armatuen Araubide Berezian baliaezintasun handiari dagozkion pentsioak handitzeko arauak ere badira legean, eta giza immunoeskasiaren birusak (GIB) kutsatuta daudenentzako gizarte-laguntzen zenbatekoa finkatzen da, 2018rako.

Gizarte Segurantzako Sistema Eguneratzeari, Egokitzeari eta Modernizatzeari buruzko abuztuaren 1eko 27/2011 Legearen hogeita zortzigarren xedapen gehigarriaren aplikazioa geroratzeari eusten zaio.

Ekonomiari lotutako arauak, lehenik eta behin, diruaren lege-interesari, berandutze-interesari eta dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren 38.2 artikuluan aipatutako berandutze-interesari buruzkoak dira (38/2003 Legea, azaroaren 17koa).

Estatuaren Bermeari buruzko manuak jasotzen dira aldi baterako lagatako kultura-intereseko obrei dagokienez, Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioaren eskumen esklusiboko erakundeetan eta hari atxikitako organismoetan erakusgai jartzearren.

Estatuak Espainiako ekonomia nazioartekotzearen arriskuak estaltzeari dagokionez, hauxe xedatzen da: lege honen indarraldian, CESCEk kontratazio berrirako aseguratu eta banatu ahal izango duen estaldura gehienez ere 9.000.000,00 mila eurokoa izango dela, Epe Laburreko Poliza Irekiak alde batera utzita, dokumentu-kredituak salbu. Ezarri egiten da atzerrian inbertsio espainiarra sustatzeko espainiar interesa duten funtsak zuzkitzea.

Baimena ematen zaio Energia Dibertsifikatu eta Aurrezteko Institutuari (IDAE) 2018ko ekitaldian 50.000,00 mila euro bitarteko abalak eman ditzan, Energia Efizientziaren Funts Nazionalaren (FNEE) kargura, Kreditu Ofizialeko Institutuaren (ICO) funtsekin emandako maileguen arriskuaren % 50 estaltzeko. Turismoko Estatu Idazkaritzari baimena ematen zaio 2018an 15.000,00 mila euro arteko abalak mailegatzeko, Turismo Azpiegiturak modernizatzeko Estatuaren Finantza Funtsean zorduntzeko, eta, zehazki, Kreditu Ofizialeko Institutuaren funtsetan zorduntzeko ostalaritza-sektoreko enpresei eman zaizkien maileguen arriskuaren % 50 estaltzeko.

Aduana-zergarik gabeko eremuko partzuergo guztien baliabideak berriro banatze aldera, Aduana-zergarik gabeko Partzuergoak konpentsatzeko Funtsa osatu da.

Bestetik, legearen xedapen gehigarrietan bere isla egokia dauka ikerketa zientifikorako eta garapen teknologikorako laguntzak. Hartara, oinarri teknologikoa duten enpresen enpresa-proiektuak laguntzeko linearen gehieneko zenbatekoa ezartzen da —linea hori Familien aurrezpena eta enpresa txiki eta ertainak suspertzeko presako zerga-neurriak onesten dituen abenduaren 13ko 6/2000 Legearen bigarren xedapen gehigarriaren 2. zenbakian sortu zen—; zehazki, 20.500,00 mila eurokoa izango da. 2005erako Estatuaren Aurrekontu Orokorren abenduaren 27ko 2/2004 Legearen hogeita bosgarren xedapen gehigarrian aurreikusitako finantzaketa-lerroari 57.500,00 mila euroko zuzkidura eginez arautzen da enpresa txiki eta ertainentzako finantza-babesa. Ekintzaile gazteentzako laguntza ere arautzen da; hala, 2011rako Estatuaren Aurrekontu Orokorren abenduaren 22ko 39/2010 Legearen hogeita hirugarren xedapen gehigarrian sortutako finantzaketa-lerroari 20.500,00 mila euroko ekarpena egiten zaio.

Ezarri egiten da Autonomia eta Mendekotasunaren Arretarako Sistemaren Azpiegiturak eta Zerbitzuak Sustatzeko eta Garatzeko Laguntza Funtsa zuzkitzea.

ADIF-Alta Velocidad erakunde publikoak Ogasuneko eta Funtzio Publikoko Ministerioaren baimena beharko du zorpetzeko eragiketak egin ahal izateko, zorpetzeko modua edozein izanda ere. Honako helburu hauek lortu nahi dira: batetik, Kontu Nazionalen Europako Sistemaren araudi arautzailearen araberakoa izatea; eta, bestetik, aurrekontuen egonkortasunaren eta finantza-jasangarritasunaren arloko helburuak eta konpromisoak betetzea.

Zergei dagokienez, lehentasuna duten mezenasgo-jarduerak zehazten dira, eta ezohiko interes publikokotzat jotzen diren hainbat gertakariri aplikatu beharreko zerga-onurak arautzen dira. Gainera, Europar Batasuneko aduanen araudia betetzeko eta Espainiako aduana-zergarik gabeko zenbait eremu eguneratzeko eta martxan jartzeko, bidezkoa da eremu horiei baliabideak ematea, behar beste finantza-nahikotasuna izan dezaten, eta, bereziki, sozietateen gaineko zerga biltzeko. Zerga hori ordaintzen dute aduana-zergarik gabeko eremuetan ezarrita dauden subjektu pasiboek, kontura egindako atxikipenak eta diru-sarrerak alde batera utzita.

Nortasun-agiri nazionala eta pasaporteak igortzeko tasen bilketa Diruaren eta Zerga-zigiluaren Fabrika Nazionala-Monetaren Errege Etxeak egindako jardueren finantzaketari lotzeko ehunekoak ezartzen dira, Barne Ministerioaren zentroek dokumentu horiek igortzeko egiten dituzten kudeaketa-enkarguak bete ahal izateko.

Ezarri egiten da Merkatuen eta Lehiaren Batzorde Nazionalera egiteko transferentzia: helburua 6.1.b) (Ordainlekua) kentzearen ondorioz elektrizitate-sisteman murriztu diren diru-sarrerak konpentsatzea da.

Autonomia pertsonala sustatzeari eta mendetasun-egoeran dauden pertsonak zaintzeari buruzko abenduaren 14ko 39/2006 Legearen manu jakin batzuen aplikazioaren etendurari eusten zaio. Bestalde, 2018ko ekitaldian, ondoriorik gabe gelditzen da Atzerritarrek Espainian dituzten Eskubide eta Askatasunei buruzko eta Atzerritar horiek Gizarteratzeari buruzko urtarrilaren 11ko 4/2000 Lege Organikoaren 2 ter 4 artikuluan xedatutakoa.

Gizarte-interesa duten interes orokorreko jarduerei zenbatekoak esleitzeari buruzko xedapenak biltzen dira. Baimendu egiten dira Kataluniako Gobernuari eskualdatutako aldirietako eta eskualdeko zerbitzuengatiko konturako ordainketak.

Energia, Turismo eta Agenda Digitaleko Ministerioaren eta ikatz-meatzaritzaren itxiturak ukitutako autonomia-erkidegoen artean esparru-hitzarmenak sustatzea ezartzen da, meatze-eskualdeen garapen ekonomikoa bermatze aldera.

Lurraldeko erakundeei dagokienez, ezarri egiten dira zergen bidez lortutako Estatuaren diru-sarreren bilakaera-indizea kalkulatzeko irizpideak (lege honetako VII. tituluaren I. kapituluan aipatzen da indize hori). Horrez gain, Estatuaren 2016ko zergetan tokiko erakundeek izan duten partaidetza likidatzeko, Estatuaren diru-sarreren bilakaera-indizea kalkulatzeko irizpideak ere ezartzen dira.

Araupetu egiten dira, era berean, Madrilgo, Bartzelonako eta Kanarietako bidaiarien garraio publiko erregularra finantzatzeko dirulaguntza izendunak. Bestetik, xedapen gehigarri bat mantentzen da ekitaldi honetan, irizpideak ezartzen dituena autonomia-erkidegoak eta autonomia-estatutua duten hiriak finantzatzeko araubideetako baliabideen kenkariak edo atxikipenak indarrean dagoen araudiaren arabera egiteko. Ondasun higiezinen gaineko zergaren hobaria Lorca udalerrirako (Murtzia) ezartzen da.

EAEko kupoa konpentsatzeko ordainketen ezarpen operatiboa arautzen da, eta zenbateko gordinetan egingo da.

Askotariko ondorioak dituen adierazle publikoa (IPREM) 2018rako zehazten da. Xedapen gehigarri batean arautzen da Gazte Bermea Sistema Nazionalean inskribaturik dauden gazteei laguntzeko dirulaguntza, baldin eta gazteek prestakuntzako eta ikasketak egiteko kontratu bat sinatzen badute. Halaber, prestakuntzako eta ikasketarako kontratuak kontratu mugagabe bihurtzeko hobaria ere ezartzen da, kontratuok gazteei laguntzeko dirulaguntzaren onuradun gazteekin sinatuta baldin badaude.

Bestalde, enpresa-kotizazioan ehuneko 50eko hobaria izateko aukerari eusten zaio, haurdunaldian edo edoskialdi naturalean arriskua izateagatik lanpostua aldatzen den kasuetan, edota gaixotasun profesionala izaten denean.

Azkenik, turismo-sektorearen eta turismo-jarduerari lotutako sektoreen zabalpena kontratazioa indartzeko neurrien bidez sustatu behar denez, aldizkako kontratu finkoak dauzkaten langileen jarduera-aldia luzatzen laguntzeko neurriak ezartzen dira, turismo-sektorean eta turismo-jarduerari lotutako merkataritza- eta ostalaritza-sektoreetan.

Estatuaren Enplegu Zerbitzu Publikoari dagokionez, Enpleguari buruzko Legearen testu bateginaren (urriaren 23ko 3/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsia) 18. artikuluaren h) letran aurreikusitako zerbitzuak eta programak kudeatzeari buruzko arauak jasotzen dira.

Beste alde batetik, lanbide-heziketaren kuotatik eratorritako funtsak langabeentzako lanbide-heziketa finantzatzera bideratuko direla aurreikusten du, enpresek, langileek eta langabeek beren premiei erantzungo dien prestakuntza jaso dezaten, eta ezagutzan oinarritutako ekonomia gara dadin.

Bestalde, Elizaren ondasun higigarrien inbentarioari dagokionez, ekainaren 25eko 16/1985 Legean ezarritako epearen urtebeteko luzapena 2018an aplikagarritzat jotzen da; luzapen hori 2016rako Estatuaren Aurrekontu Orokorren Legearen laurogeita hamargarren xedapen gehigarrian ezartzen da.

Sektore elektrikoa 2018ko ekitaldian finantzatzeko ekarpenak arautzen dira.

Landa-azpiegiturak egiteko obrak interes orokortzat jo dira. Zehazki, honako hauek: bide naturalen izendapena duten bideak egitekoak, ureztapen-xedeak betetzeko azpiegitura hidraulikoko zenbait lan egitekoak eta adierazitako hornidura-lanei lotuta daudenak.

Garagardogintza Sareari lotutako Hornidura Teknikoen Funtsaren zuzkidura ere ezartzen da.

Espainiako Gazteen Kontseilu Gorena deituriko erakunde autonomoa iraungitzat jotzen da, 2018ko urtarrilaren 1etik aurrera.

Larrialdietarako izapide-araubidearen bitartez, kontratazio-organoak Ordezko Kontu-hartzailetzari jarduketen hasiera jakinarazi behar berria ezartzen da. Kontu-hartzailetza hori izango da jarduketa gauzatzeko egin behar den gastua onartu behar duen agintaritzari dagokion eskumen organikoa edo lurralde-eskumena duena.

Halaber, honako erabaki hau ere berria da: Ogasuneko eta Funtzio Publikoko Ministerioaren Langileen Kostu eta Pentsio Publikoetako Zuzendaritza Nagusiak edo Defentsa Ministerioaren Langileen Zuzendaritza Nagusiak, bakoitzak bere eskumenen arloan, ziurtagiri bat igorri beharko dute, sektore publikoan bidegabeko koadraketak egitegatik ondare-erantzukizuneko prozeduretan sortzen den kaltea zehazteko.

Ezartzen da aukera egon dadila sistema elektrikoarekin lotutako energia berriztagarrien iturriekin sortzen den energia elektrikoa ekoizteko instalazioetan inbertsioak egiteko laguntzak emateko prozeduretarako deia egiteko, lege hau indarrean jarri arte sortu den superabit elektrikoaren kargura, EGEF funtsekin batera finantzatu daitezkeen proiektuetan, sistema elektrikoaren kargura izango den 60 milioi euroko gehieneko zenbatekoarekin.

Aparteko izaeraz, 2018rako aurreikusten da sistema elektrikoaren diru-sarreren superabitak erabili ahal daitezela sektore elektrikoaren arauditik etorri diren eta Estatuaren Aurrekontu Orokorren kargura edo sistema elektrikoaren kargura ordaindu beharrekoak diren epaiak betearazteko kalte-ordainak ordaintzeko. Gainera, kontuan hartu dira honako bi aukera hauek: sistema elektrikoaren bidezko diru-sarreren superabitak sistemaren zorra amortizatzeko erabili ahal izatea, edo, bestela, sistema elektrikoaren aldizkako diru-sarrera integraltzat hartzea, aipatutako zorra amortizatzeko balio parekideak izanik.

Gizarte Txartel Unibertsala informazio-sistema gisa sortu da, administrazio publikoek bultzatutako gizarte-babeserako politikak hobetzeko eta koordinatzeko. Azkenik, nabarmentzekoa da sektore publikoko lanaldia jorratzen duen xedapena.

Horrekin batera, legean xedapen gehigarri bat bildu da, pentsioen igoera osagarriari buruzkoa. 2018. eta 2019. urteetan pentsio publikoetan aplikatzeko salbuespenezko gehikuntza bat ezartzen da xedapen gehigarri horretan. Halaber, kontuan hartu behar da Toledoko Itunaren Erabakien Jarraipena eta Ebaluazioa egiteko Batzordeak arduratu behar duela Gizarte Segurantzaren sistemaren egoera aztertzeaz eta behar bezalako gomendioak egiteaz, sistemaren finantza-jasangarritasuna epe ertainera eta epe luzera bermatzeko.

Pentsioen igoerak gauzatu ahal izan dira: batetik, ekonomiaren hazkunde-egoerarengatik; eta, bestetik, aurrekontuen egonkortasuna bermatzeko helburuak betetzeagatik. Toledoko Itunaren Erabakien Jarraipena eta Ebaluazioa egiteko Batzordeak Gizarte Segurantzaren sistemaren defizita ezabatzea bermatzeko akordioak hartu arte, 2018. eta, hala dagokionean, 2019. urteetarako araubide iragankorra ezartzen da, pentsioak igotzeko.

Zenbait xedapen iragankor ezartzen dira, besteak beste, honako gai hauek jorratzeko: batetik, Estatuko sektore publikoaren zerbitzurako langileei egoitzaren zioz emateko kalte-ordaina, osagarri pertsonal eta iragankorretan gehitzeko; Gizarte Prestazio Publikoen Erregistroa; klase pasiboen arloko erreklamazio ekonomiko-administratiboak; Toki Ogasunak arautzen dituen testu bategina, martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onartua, aldatzea; telekomunikazio-operadoreen tasa orokorra; eta administrazio publikoen eta haien mendeko erakunde eta entitate publikoen zerbitzurako langileen aldi baterako ezintasun-egoeran emateko prestazio ekonomikoa.

Gainera, matrikula turistikoaren araubideak zenbait zerga-onura arautu ditu, zeinek gaur egun ez baitute inolako lege-babesik izaten balio erantsiaren gaineko zergan, ezta aduanen araudian ere. Kontrolatzeko zaila da, araubide horren titularrak egoiliarrak ez direlako, eta, hartara, ez du betetzen bere sorrera bultzatu zuen helburua, hots, ibilgailu nazionalen salmenta bultzatzea. Izan ere, araubide hori gaur egun baliatzen duten ibilgailuen eta ontzien kopurua oso txikia da, eta araubidearen onuradun gehienak Espainian egin ez diren garraiobideen titularrak dira.

Azaldu berri diren arrazoiak direla eta, araubide hori indargabetuko da; hala ere, beharrezkotzat jo da aldi iragankor bat ezartzea, lege hau indarrean jartzean matrikula turistikoaren babespean egongo ziren ibilgailuei eta ontziei aplikatzeko.

Xedapen indargabetzaileei dagokienez, honako hauek indargabetzen dira: maiatzaren 21eko 7/1993 Errege Lege-dekretuaren bigarren xedapen gehigarria (dekretuok balio erantsiaren gaineko zerga, garraiobide jakin batzuen gaineko zerga berezia, Kanarietako zeharkako zerga, Kanariar Uharteetako ekoizpenaren eta inportazioaren gaineko ariela eta salgaien sarreraren gaineko ariel irlatarraren tarifa berezia egokitzeko eta aldatzeko premiazko neurriak ezartzen ditu); irailaren 10eko 1571/1993 Errege Dekretua, Matrikula turistikoari buruzko araudia barne-merkatuaren harmonizazio fiskalaren ondorioei egokitzekoa; Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginaren 72. artikulua (urriaren 30eko 8/2015 Legegintzako Errege Dekretuak onartu zuen testu bategina); Tributuei buruzko Legearen hamaikagarren xedapen xedapenaren 1.c) letra (abenduaren 17ko 58/2003 Legea); eta 2012rako Estatuaren Aurrekontu Orokorren Legearen hirurogeita hamaikagarren xedapen gehigarria (ekainaren 29ko 2/2012 Legea).

Legeak, bukaera aldean, azken xedapen batzuk ditu, lege jakin batzuetan egindako aldaketen berri emateko. Legeak, zehatz mehatz, honako hauek aldatzen ditu: urtarrilaren 8ko 4/1986 Legea, Sindikatu-ondare Metatuaren Ondasunak lagatzeari buruzkoa; Estatuko Klase Pasiboei buruzko Legearen testu bategina, apirilaren 30eko 670/1987 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onartuta; uztailaren 10eko 851/1992 Dekretua, ekintza terroristen ondorioz sortutako pentsio jakin batzuk arautzekoa; abenduaren 11ko 35/1995 Legea, Indarkeriazko eta sexu-askatasunaren aurkako delituen biktimei laguntzeko; urtarrilaren 10eko 5/1996 Legea, Zuzenbide Publikoko Erakunde jakin batzuk sortzeari buruzkoa; azaroaren 27ko 52/1997 Legea, Estatuari eta herri-erakundeei laguntza juridikoa emateari buruzkoa; azaroaren 27ko 54/1997 Legea, Sektore Elektrikoari buruzkoa; abenduaren 23ko 1/1999 Legegintzako Errege Dekretua, 1929ko ekainaren 11 ko Errege Lege-dekretuaren 9. oinarriaren hirugarren apartatuan ezarritako baliabidearen araudia egokitzen duena (1929ko ekainaren 11ko Errege Lege-dekretuak portuak, eremuak eta aduana-zergarik gabeko eremuak indarreko zerga-sistemara egokitzen ditu); Justizia Administrazioren zerbitzurako langileen Gizarte Segurantzaren araubide bereziari buruzko indarreko lege-xedapenen testu bategina, ekainaren 23ko 3/2000 Legegintzako Errege Dekretuak onartuta; Estatuko Funtzionario Zibilen Gizarte Segurantzaren Legearen testu bategina, ekainaren 23ko 4/2000 Legegintzako Errege Dekretuak onartuta; abenduaren 21eko 6/2001 Lege Organikoa, Unibertsitateei buruzkoa; uztailaren 7ko 21/2003 Legea, Aire-segurtasunari buruzkoa; azaroaren 3ko 33/2003 Legea, Herri Administrazioen Ondareari buruzkoa; azaroaren 17ko 38/2003 Legea, Dirulaguntzen Lege Orokorra; azaroaren 26ko 47/2003 Legea, Aurrekontuei buruzko Lege Orokorra; Higiezinen Katastroari buruzko Legearen testu bategina, martxoaren 5eko 1/2004 Legegintzako Errege Dekretuak onartuta; abenduaren 29ko 14/2000 Legea, Arau Fiskal, Administrazio-arau eta Gizarte Arauei buruzkoa; apirilaren 24ko 8/2006 Legea, Tropako Militar eta Marinelena; azaroaren 19ko 39/2007 Legea, Karrera Militarrari buruzkoa; Estatuko Portuei eta Merkataritza Nabigazioari buruzko Legearen testu bategina, irailaren 5eko 2/2011 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onartuta; uztailaren 5eko 17/2011 Legea, Elikagaien Segurtasunaren eta Elikadurarena; ekainaren 29ko 2/2012 Legea, 2012rako Estatuaren Aurrekontu Orokorrarena; maiatzaren 9ko 9/2014 Legea, Telekomunikazioei buruzko Lege Orokorra; abenduaren 26ko 36/2014 Legea, 2015erako Estatuko Aurrekontu Orokorrena; Langileen Estatutuaren Legearen testu bategina, urriaren 23ko 2/2015 Legegintzako Errege Dekretuak onartuta; Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren Legearen testu bategina, urriaren 30eko 5/2015 Legegintzako Errege Dekretuak onartuta; irailaren 29ko 38/2015 Legea, Trenbideen Sektoreari buruzkoa; urriaren 1eko 40/2015 Legea, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoarena; urriaren 29ko 48/2015 Legea, 2016rako Estatuaren Aurrekontu Orokorrena; Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bategina, urriaren 30eko 8/2015 Legegintzako Errege Dekretuak onartuta; ekainaren 27ko 3/2017 Legea, 2017rako Estatuaren Aurrekontu Orokorrena.

Legea ohikoa den xedapenarekin amaitzen da, zeinaren bidez Gobernuari baimena ematen baitzaio lege honek eskatzen duen erregelamenduzko garapena egiteko.

 • I. TITULUA

Aurrekontuak onartzea eta aldatzea

 • I. KAPITULUA

Hasierako kredituak eta haien finantzaketa

 • 1. artikulua. Estatuaren Aurrekontu Orokorren eremua,

2018ko ekitaldirako Estatuaren Aurrekontu Orokorretan, honako aurrekontu hauek biltzen dira:

 • a)  Erakunde batzuek aurrekontu mugatzaileak dituzte. Hona hemen erakundeok:

 • 1.  Estatua.

 • 2.  Erakunde autonomoak.

 • 3.  Gizarte Segurantzaren sistema osatzen dutenak.

 • 4.  Estatuko sektore publikoko gainerako erakundeak, baldin eta Aurrekontuen 47/2003 Lege Orokorrean —azaroaren 26ko 47/2003 Legean— araututako espezifikazioen eta aldaketen araubidea aplikatu ahal bazaie, edo araudi espezifiko batek haien aurrekontua mugatzen badie.

 • b)  Erakunde batzuek gutxi gorabeherako aurrekontuak dituzte. Hona hemen erakundeok:

 • 1.  Enpresa-entitate publikoak, Estatuaren merkataritza-sozietateak, Estatuko sektore publikoko fundazioak eta Estatuko sektore publikoko gainerako erakundeak, baldin eta Merkataritza Kodean eta Espainiako enpresen Kontabilitate Plan Orokorrean eta hura garatzen duten egokitzapenetan eta xedapenetan ezarritako printzipioak eta arauak aplikatzen badituzte.

 • 2.  Partzuergoak, transferitu ez diren unibertsitate publikoak, nortasun juridikorik gabeko funtsak eta Estatuko sektore publiko administratiboan gutxi gorabeherako aurrekontua ezarrita duten zuzenbide publikoko gainerako erakundeak.

 • 2. artikulua. Lege honen 1. artikuluaren a) letran adierazitako erakundeen gastuen eta diru-sarreren egoerak onartzea, hau da, aurrekontu mugatzailea duten erakundeenak.

Bat. Aurreko artikuluaren a) letran adierazitako erakundeen aurrekontuetako gastuen egoeran integratutako programak gauzatzeko, 368.369.027,86 mila euroko kredituak onesten dira I.tik Vlll.era bitarteko kapitulu ekonomikoetan, lege honen I. eranskinean zehaztutako programen araberako banaketari jarraikiz. Programa horiei dagozkien kredituak honako hauek dira, politiken arabera multzokatuta:

Milaka euro

Justizia.

1.780.744,41

Defentsa.

8.400.561,54

Herritarren segurtasuna eta espetxeak.

8.418.138,71

Kanpo-politika.

1.581.443,50

Pentsioak.

144.834.305,66

Beste prestazio ekonomiko batzuk.

14.388.365,95

Gizarte-zerbitzuak eta gizarte-sustapena.

2.630.336,56

Enpleguaren sustapena.

5.716.143,35

Langabezia.

17.702.180,62

Etxebizitza eskuratzea eta eraikuntzaren sustapena.

481.242,38

Gizarte Segurantzaren kudeaketa eta administrazioa.

17.296.740,17

Osasuna.

4.253.251,86

Hezkuntza.

2.581.904,73

Kultura.

856.152,14

Nekazaritza, arrantza eta elikadura.

7.500.180,83

Industria eta energia.

5.768.827,92

Merkataritza, turismoa eta ETEak.

896.202,75

Garraiorako dirulaguntzak.

2.148.762,09

Azpiegiturak.

5.656.508,44

Ikerketa, garapena eta berrikuntza.

7.050.074,76

Izaera ekonomikoa duten beste jarduketa batzuk.

639.474,99

Organo konstituzionalak, Gobernua eta beste batzuk.

681.462,60

Izaera orokorreko zerbitzuak.

24.658.607,36

Finantza- eta zerga-administrazioa.

1.389.528,85

Transferentziak beste administrazio publiko batzuetara.

49.510.401,92

Zor publikoa.

31.547.483,77

Bi. Aurreko zenbakian adierazitako erakundeen diru-sarreren egoeran jasota daude aurrekontu-ekitaldian likidatzekoak diren eskubide ekonomikoen zenbatespenak. Finkatutako zenbatekoen banaketa, mila eurotan adierazita, honako hau da:

Erakundeak

Kapitulu ekonomikoak

I.etik VII.a arteko kapituluak Diru-sarrera ez-finantzarioak

VIII. kapitulua Aktibo finantzarioak

Diru-sarrerak, guztira

atua

140.710.012,71

1.779.223,76

142.489.236,47

ikunde autonomoak

35.665.187,72

664.307,09

36.329.494,81

arte Segurantza

116.178.366,43

5.066.813,95

121.245.180,38

ministrazioaren sektore publikoko gainerako ntitateak, aurrekontu mugatzailea dutenak

644.692,62

194.606,88

839.299,50

ztira

293.198.259,48

7.704.951,68

300.903.211,16

Hiru. Artikulu honetako Bat zenbakian adierazitako erakundeen arteko barne-transferentzietarako, 28.752.569,12 mila euroko zenbatekoa osatzen duten kredituak onesten dira, erakundeen arabera honela banatuta:

Milaka euro

ransferentziak, jatorriaren arabera

Transferentziak, helburuaren arabera

Estatua

Erakunde autonomoak

Gizarte Segurantza

Administrazioaren sektore publikoko gainerako entitateak, aurrekontu mugatzailea dutenak

Guztira

atua

-

2.351.731,84

14.893.811,13

6.639.811,07

23.885.354,0

kunde autonomoak

319.370,56

70.659,71

1.918,46

391.948,7

ministrazioaren sektore publikoko ainerako entitateak, aurrekontu ugatzailea dutenak

104.502,72

1.183,14

105.685,8

arte Segurantza

172.890,96

16.332,50

4.180.357,03

4.369.580,4

Guztira

596.764,24

2.439.907,19

19.074.168,16

6.641.729,53

28.752.569,1

Lau. Artikulu honetan onetsitako gastu-egoerei dagokienez, azpisektoreen arteko programetan eta transferentzietan jasotako kredituak honela banatzen dira organikoki eta ekonomikoki, milaka eurotan adierazita:

Erakundeak

Kapitulu ekonomikoak

I.etik VII.a arteko kapituluak Gastu ez-finantzarioak

VIII. kapitulua Aktibo finantzarioak

Gastuak, guztira

atua

157.934.519,22

38.819.694,57

196.754.213,7

kunde autonomoak

38.739.251,05

7.698,07

38.746.949,1

arte Segurantza

152.564.538,64

1.584.866,40

154.149.405,0

ministrazioaren sektore publikoko gainerako ntitateak, aurrekontu mugatzailea dutenak

7.469.073,02

1.956,01

7.471.029,0

Guztira

356.707.381,93

40.414.215,05

397.121.596,9

Bost. Finantza-pasiboak amortizatzeko, Bat apartatuan adierazitako erakundeen gastu-egoerei buruzko IX. kapituluan 81.416.056,11 mila euroko zenbatekoa osatzen duten kredituak onesten dira. Haien banaketa, programen arabera, lege honen I. eranskinean zehazten da.

 • 3. artikulua. Zerga-onurak.

Estatuko zergetan eragina duten zerga-onurak 34.825.110,00 mila eurokoak direla kalkulatzen da. Haien antolaketa sistematikoa eranskin gisa jasotzen da, Estatuaren diru-sarreren egoeran.

 • 4. artikulua. Lege honen 2. artikuluan onetsitako kredituak finantzatzea.

Lege honen 2. artikuluko Bat apartatuan onetsitako kredituak, guztira 368.369.027,86 mila eurokoak, honela finantzatuko dira:

 • a)  Ekitaldian likidatu beharreko eskubide ekonomikoekin (dagozkien diru-sarreren egoeretan zehaztuta daude, eta 300.903.211,16 mila eurokoak izango direla zenbatesten da); eta

 • b)  Lege honen V. tituluaren I. kapituluan araututako eragiketetatik sortutako zorpetze garbiarekin.

 • 5. artikulua. Lege honen 1. artikuluaren b) letran adierazitako erakundeen aurrekontuak,

gutxi gorabeherako aurrekontuarekin.

Bat. Onetsi egiten dira IX. eranskinean adierazitako Merkataritza Kodean, Espainiako Enpresen Kontabilitate Plan Orokorrean, haien egokitzapenetan eta haiek garatzeko xedapenetan aipatzen diren kontabilitate-printzipio eta -arauak aplikatzen dituzten zuzenbide publikoko erakundeen aurrekontuak, aplikatzekoak diren xedapenetan jasotako kontrol-mekanismoak ezertan eragotzi gabe. Aurrekontu horietan, aipaturiko erakundeen gastuen zenbatespenak eta diru-sarreren aurreikuspenak daude jasota, bai eta finantza-egoerak ere.

Bi. Onetsi egiten dira Estatuko merkataritza-sozietateen aurrekontuak, gastuen zenbatespenak eta diru-sarreren aurreikuspenak jasotzen dituztenak, banaka aurkeztuak edo bakoitzari dagokion enpresa-taldearekin finkatuak; azken kasu horretan, aurkezpen finkatuari dagokion sozietate-zerrenda adierazi da. Aurrekoa hala izanik ere, bereiz jasotzen dira dirulaguntzak Estatuaren Aurrekontu Orokorren kontura jasotzen dituzten Estatuko merkataritza-sozietateen aurrekontuak.

Hiru. Onetsi egiten dira Estatuko sektore publikoko fundazioen aurrekontuak; horien gastuen zenbatespenak eta diru-sarreren aurreikuspenak X. eranskinean daude jasota.

Lau. Onetsi egiten dira XI. eranskinean zerrendatuta ageri diren nortasun juridikorik gabeko funtsen aurrekontuak, aplikatzekoak diren xedapenetan jasotako kontrol-mekanismoak ezertan eragotzi gabe. Aurrekontu horietan, aipaturiko funtsen gastuen zenbatespenak eta diru-sarreren aurreikuspenak daude jasota, bai eta finantza-egoerak ere.

Bost. Onetsi egin dira VII. eranskinean zerrendatuta ageri diren partzuergoen eta Estatu-administrazioko sektore publikoko gainerako erakundeen aurrekontuak, aplikatzekoak diren xedapenetan jasotako kontrol-mekanismoei kalterik egin gabe. Aurrekontu horietan, aipaturiko erakundeen gastuen zenbatespenak eta diru-sarreren aurreikuspenak daude jasota, bai eta finantza-egoerak ere.

 • 6. artikulua. Espainiako Bankuaren aurrekontua.

Espainiako Bankuaren Autonomiari buruzko ekainaren 1eko 13/1994 Legearen 4.2 artikuluan xedatutakoari jarraituz, onetsi egiten da Espainiako Bankuaren funtzionamendu-gastuen eta inbertsioen aurrekontua, eta lege honekin bat egiten du.

 • II. KAPITULUA

Aurrekontu-kredituak aldatzeko eta betearazteko arauak

 • 7. artikulua. Printzipio orokorrak.

Aurrekontu hauen indarraldian, honako arau hauek bete beharko dira, lege honetan baimendutako aurrekontu-kredituen aldaketak gauzatzeko:

Lehenengoa. Aurrekontu-kredituen aldaketek lege honetan xedatutakoa bete beharko dute, bai eta azaroaren 26ko 47/2003 Legeak, Aurrekontuei buruzko Lege Orokorrak, helburu horretarako xedatutakoa, baldin eta lege honek ez baditu xedapen horiek aldatu.

Bigarrena. Aurrekontuei buruzko Lege Orokorraren 43. eta 44. artikuluetan ezarritako lotura-mailak edonolakoak izanda ere, aurrekontua aldatzeko akordio orok espresuki adierazi beharko du zer atal, zerbitzu edo organo publikori eragiten dion, eta, hala egokituz gero, zer programa, artikulu, kontzeptu eta azpi-kontzeptutan duen eragina.

Hirugarrena. Gastuaren sailkapen ekonomikoaren 40.etik 43.era eta 70.etik 73.era bitarteko artikuluen kargura egiten diren kreditu-transferentziak eta igorpenak 000X aurrekontu programaren bidez («Barne-transferentziak») egin beharko dira.

Laugarrena. «Ikerketa, garapena eta berrikuntza» deituriko 46. zenbakiko politikaren esparruko deialdi publikoen esparruan egin beharreko gastuak, haien hartzaileak erakunde autonomoak edo aurrekontu mugatzailedun Estatuko administrazioaren sektore publikoko beste entitate batzuk direnean, kasuan kasuko deialdien ematea ebazten den unetik aurrera «000X Barne Transferentziak» programari egotzi beharko zaizkio, exekuzioaren fase guztietan, bai indarreko aurrekontuari dagozkionean, bai ondorengo ekitaldietako aurrekontuetan eragina dutenean ere.

 • 8. artikulua. Kreditu lotesleak.

Bat. Aurrekontu hauen indarraldian, Estatuaren, erakunde autonomoen eta Estatuko administrazioaren sektore publikoko gainerako entitateen aurrekontuetako honako kreditu hauek joko dira lotesletzat:

 • 1.  Aurreko ekitaldietako betebeharrei erantzuteko kontsignatutako kredituak, gastuen egoeran duten desagregazio ekonomikoaren mailarekin.

 • 2.  162.00 «Langileen prestakuntza eta hobekuntza» eta 162.04 «Gizarte-ekintza» kredituak.

 • 3.  221.09 kreditua, «Diruaren eta Zerga-zigiluaren Fabrika Nazionalaren Lanak».

Bi. Aurrekontu hauen indarraldian, honako kreditu hauek joko dira lotesletzat:

 • 1.  13. ataleko «Justizia Ministerioa» aurrekontuan, azpi-kontzeptuen mailan kreditu hauek lotetsiko dira: 13.02.112A.227.11 kreditua, «Delituaren biktimak artatzeko eta kriminaltasunaren aurkako borrokako programetarako, eta Prozedura Kriminalaren Legearen seigarren xedapen gehigarrian ezarritako gainerako xedeetarako»; eta 13.02.112A.227.12 kreditua, «Aktiboak berreskuratu eta kudeatzeko bulegoaren funtzionamenduaren eta kudeaketaren ondorioz sortzen diren gastu mota guztiak».

 • 2.  16. ataleko «Barne Ministerioa» aurrekontuan, 16.03.132A.221.10 kreditua, «Diruaren eta Zerga-zigiluaren Fabrika Nazionalari, NANaren eta pasaportearen tasen eraginez», loteslea izango da azpi-kontzeptuen mailan.

 • 3.  19. ataleko «Enplegua eta Gizarte Segurantza» aurrekontuan, kontzeptu-mailan lotetsiko dira: 19.01.291M.207 kreditua, «Gizarte-babeseko eraikinen errentamendua»; eta 19.01.291M.628 eta 19.01.291M.638 kredituak «Sindikatu-ondare metatua».

 • 4.  «Energia, Turismo eta Agenda Digitaleko Ministerioa» izeneko 20. ataleko aurrekontuan, kapitulu-mailan lotesleak izango dira, hartzailea edo onuraduna identifikatzen duten zuzkidurak salbu, eta gastu-egoeretan kontzeptu gisa duten espezifikazioari kalterik egin gabe, «Kapital-transferentziak» izeneko 7. kapituluan honako zerbitzu eta programa hauetarako kontsignatutako aurrekontu-kredituak: 12. zerbitzua, «Informazioaren Gizarterako eta Agenda Digitalerako Estatu Idazkaritza», 467G programa, «Informazioaren Gizartearen Ikerketa eta Garapena» eta 467I programa, «Telekomunikazioen berrikuntza teknologikoa».

 • 5.  23. ataleko «Nekazaritza, Arrantza, Elikadura eta Ingurumen Ministerioa» aurrekontuan, kontzeptu-mailan lotesleak izango dira 23.05.452A.615 kreditua, «Ingurumen-jarduketetako inbertsioak eta PIMA ADAPTA. Isurpen-eskubideen enkanteetatik eratorritako diru-sarrerekin finantzatutako jarduketak», eta 23.06.456D.614 kreditua, «PIMA ADAPTA Kostaldeak. Isurpen-eskubideen enkanteetatik eratorritako diru-sarrerekin finantzatutako jarduketak», eta 23.17.415A.641 kreditua, «PIMA ADAPTA Itsas Erreserbak. Isurpen-eskubideen enkanteetatik eratorritako diru-sarrerekin finantzatutako jarduketak».

23.101 organismoaren aurrekontuan («Parke Nazionalak»), kontzeptu-mailan loteslea izango da 23.101.456C.603 kreditua, «PIMA ADAPTA Plana. Isurpen-eskubideen enkanteetatik eratorritako diru-sarrerekin finantzatutako jarduketak».

 • 6.  26. ataleko «Osasuneko, Gizarte Zerbitzuetako eta Berdintasuneko Ministerioa» aurrekontuan, azpi-kontzeptuen mailan lotesle izango da 26.18.231A.227.11 kreditua, «Droga-trafikoarekin lotutako delituak prebenitzeko, ikertzeko, jazartzeko eta zigortzeko jardueretarako, eta maiatzaren 29ko 17/2003 Legeak adierazitako gainerako xedeetarako».

 • 7.  27.107 organismoaren aurrekontuan («Carlos III.a Osasun Institutua»), kapitulu-mailan lotesleak izango dira, hartzailea edo onuraduna identifikatzen duten zuzkidurak salbu, eta gastuen egoeretan kontzeptu gisa duten espezifikazioa gorabehera, 7. kapituluan («Kapital-transferentziak») 465A programarako («Osasun-ikerketa») kontsignatutako aurrekontu-kredituak.

 • 8.  27.303 organismoaren aurrekontuan («Ikerketarako Estatu Agentzia»), kapitulu-mailan lotesle izango dira honako kreditu hauek: 7. kapituluan («Kapitalaren transferentziak») 463B programarako («Ikerketa zientifiko eta teknikoa sustatu eta koordinatzea») kontsignatutako kredituak.

 • 9. artikulua. Aurrekontu-aldaketen alorreko eskumen espezifikoak.

Bat. Aurrekontu hauen indarraldian, Ogasuneko eta Funtzio Publikoko ministroak izango ditu aurrekontuak aldatzeko eskumen espezifiko hauek:

 • 1.  Lege honen 8. artikuluaren bat.3, bi.2 eta bi.5 apartatuetan jasotako kredituetan eragina duten transferentziak baimentzea.

 • 2.  26.18.231A.227.11 kredituaren kontura «Droga-trafikoarekin lotutako delituak prebenitzeko, ikertzeko, jazartzeko eta zigortzeko jardueretarako, eta maiatzaren 29ko 17/2003 Legeak adierazitako gainerako xedeetarako» egin beharreko transferentziak baimentzea, Ministerioko beste sail batzuetara bideratzen direnean.

 • 3.  4. kapituluan («Transferentzia arruntak») eta 7. kapituluan («Kapitalaren transferentziak») kontzeptu berriak sortzen dituzten kreditu-sortzeak baimentzea lege honen 1. artikuluaren a) letrako 1., 2., eta 4. zenbakietan aipatzen diren erakundeen aurrekontuan, bai eta gainerako kapituluetan ere, sailkapen ekonomikoa zehazten duten kodeetan aldez aurretik ageri ez badira.

 • 4.  Ministerioko sailen zerbitzu edo erakunde autonomoen artean kreditu-transferentziak baimentzea, baldin eta beharrezkoa bada Ikerketa Zientifikorako Funts Nazionaleko kredituak banatzeko.

 • 5.  Ministerioko sailen zerbitzu edo erakunde autonomoen artean kreditu-transferentziak baimentzea, baldin eta beharrezkoa bada langileak edo lanpostuak modu eraginkorrean berriro banatzeko, esleitzeko edo haien mugikortasunerako, Estatuko Administrazio Orokorrean jarduten duten langileen sarbiderako, lanpostuen hornikuntzarako eta administrazio bereko funtzionario zibilen lanbide-sustapenerako Erregelamendu Orokorraren (martxoaren 10eko 364/1995 Errege Dekretuak onetsia) III. tituluaren IV. kapituluan xedatutako kasuetan, bai eta Estatuko Administrazio Orokorreko lan-kontratudun langileen nahitaezko mugikortasuna eraginkorra izan dadin ere, aplikatzekoa zaien araudiaren arabera.

 • 6.  Estatuaren Enplegu Zerbitzu Publikoaren aurrekontuan kreditu-aldaketak baimentzea, aldaketa horrek II. Bigarrena. Bederatzi eranskinean erakunde autonomo horretarako zehaztutako kredituei eragiten Badie.

 • 7.  Erakunde autonomoen aurrekontuan kreditu-sortzeak baimentzea, dena delako erakunde autonomoaren jarduerak finantzatzeari legez atxikitako Estatuko diru-sarrerengatik.

 • 8.  Lege honen 1. artikuluaren a) letrako 1., 2., eta 4. zenbakietan aipatzen diren erakundeen aurrekontuan, kapital-eragiketetarako kredituetatik eragiketa arruntetarako kredituetara egiten diren transferentziak baimentzea.

 • 9.  Lege honen 1. artikuluaren a) letrako 4. zenbakian aipatzen diren erakundeen aurrekontuan aldaketak egitea baimentzea, baldin eta aldaketok 500.000 eurotik gorakoak badira.

Muga horrek eragiten dio aurrekontu-ekitaldian egiten diren aldaketen multzoari.

 • 10.  Lege honen 1. artikuluaren a) letrako 1., 2. eta 4. apartatuetan aipatzen diren erakundeen aurrekontuan aldaketak egitea baimentzea, baldin eta aldaketok 4. kapituluko kredituei («Transferentzia arruntak»), 7. kapituluko kredituei («Kapitalaren transferentziak») edo 8. kapituluko kredituei («Aktibo finantzarioak») eragiten badiete.

Bi. Aurrekontu hauen indarraldian, Defentsako ministroak izango du Aurrekontuei buruzko azaroaren 26ko 47/2003 Lege Orokorraren 53.2.b) artikuluan jasotako kreditu-sortzeak baimentzeko eskumena, farmaziako produktuen salmentek edo ospitale-zerbitzuak emateak eragindako diru-sarreren ondorio direnean, eta behar bezala baimendutako elikagaiak zein erregaiak hornitu edo janari-prestazioak edota NATOko herrialdeetako armadei eginiko zerbitzu-prestazioak egiteak eragindako diru-sarreren ondorio, Indar Armatuetako Zaldi Hazkuntza atalak egindako zerbitzuen eta salmenten prestazioek eragindakoen ondorio direnean.

Hiru. Aurrekontu hauen indarraldian, Osasuneko, Gizarte Zerbitzuetako eta Berdintasuneko ministroak izango du Aurrekontuei buruzko azaroaren 26ko 47/2003 Lege Orokorraren 53.2.b) artikuluan xedatutako kreditu-sortzeak baimentzeko eskumena, kreditu horiek Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginak, urriaren 30eko 8/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoak, hamargarren xedapen gehigarrian adierazitako diru-sarreren ondorio direnean.

Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginaren hamargarren xedapen gehigarrian aipatutako diru-sarreren bilketaren ondorioz kreditua sortuz gero Estatuak Gizarte Segurantzari egindako transferentziek Osasun Kudeaketarako Institutu Nazionalaren gastu-aurrekontuan izan ditzaketen ondorioak adieraztearren, Osasuneko, Gizarte Zerbitzuetako eta Berdintasuneko ministroak baimena eman ahal izango du entitate horren gastu-aurrekontuan behar diren kreditu-gehikuntzak egiteko.

Aurreko paragrafoan adierazitako aurrekontu-aldaketak, baimendu ondoren, Ogasuneko eta Funtzio Publikoko Ministerioko Aurrekontuen Zuzendaritza Nagusiari igorriko zaizkio, jakinaren gainean egon dadin.

Lau. Aurrekontu hauen indarraldian erakunde autonomoetako eta Estatuko sektore publiko administratiboan aurrekontu mugatzailea duten gainerako erakundeetako lehendakariei edo zuzendariei dagokie azpisektoreen arteko transferentzia arruntei edo kapitalaren transferentziei eragiten dieten kreditu-transferentziak edo aurrekontuen aldaketak beren aurrekontuetan baimentzea, baldin eta horiek deialdi publikoen esparruan erakunde publikoei eman zaizkien dirulaguntzen ondoriozkoak badira, eta 46. politikaren kargura («Ikerketa, garapena eta berrikuntza») finantzatzen badira.

Bost. Aurrekontu hauen indarraldian, 1. artikuluaren a) letrako 4. zenbakian zehaztutako erakundeen aurrekontuetan kreditu-aldaketak egiteko, Estatuaren Aurrekontuetan aplikatu beharreko prozedura bera ezarri beharko da bi aldaketa-kasuetan, baldin eta erakunde horiek Estatuaren Gastu Aurrekontuaren kontura finantzatzen badira.

Sei. Gobernuak, bere Aurrekontu Bulegoaren bidez, artikulu honetan aipatutako transferentzia guztiei buruzko informazioa igorriko die Gorte Nagusiei hiru hilean behin, eragindako partidak, zenbatekoa eta xedea zehaztuta. Bulegoak diputatuen, senatarien eta parlamentu-batzordeen esku jarriko du dokumentazio hori.

 • 10. artikulua. Aurrekontuen mugak.

Bat. Kapital eragiketetatik arruntetara kreditu-transferentziak —Aurrekontuei buruzko azaroaren 26ko 47/2003 Lege Orokorraren 52.1.a) artikuluan aipatzen direnak— egiteko muga ez da aplikatuko transferentziak lege honen 9.bat artikuluaren 8. zenbakian jasotako baimenaz baliatuta egiten direnean eta, Osasun Kudeaketarako Institutu Nazionalaren nahiz Adinekoen eta Gizarte Zerbitzuen Institutuaren esparruan, 15. artikuluaren 1 apartatuan jasotako baimenaz baliatuta egiten direnean.

Bi. Aurrekontuei buruzko azaroaren 26ko 47/2003 Lege Orokorraren 52.1.b) artikuluan adierazitako mugak ez dira aplikatuko transferentziak lege honen 9.bat artikuluaren 2., 4. eta 5. zenbakietan adierazitako baimenaz baliatuz egiten direnean.

Hiru. Aurrekontu hauen indarraldian, errendimendua sustatzeko kredituen gehikuntza dakarten kreditu-sortzeak baimentzeko eskumena ez baldin badagokio Ogasuneko eta Funtzio Publikoko ministroari, sail horren aldeko txostena beharko da aldez aurretik.

Lau. Aurrekontu hauen indarraldian, Aurrekontuei buruzko azaroaren 26ko 47/2003 Lege Orokorraren 50. artikuluan jasotako mugak ez dira aplikatuko honako aurrekontu-aplikazio hauetan egiten diren kreditu-gehikuntzak finantzatzeari dagokionez: 27.04.923O.351 aurrekontu-aplikazioan («Altxorrak emandako abaletan arriskuak estaltzea, aurreko ekitaldietako arriskuak barne»), eta 27.04.923O.355 aurrekontu-aplikazioan («Altxor Publikoaren aurrean abalak betearaztearen ondoriozko konpentsazioak»), baldin eta honako arau hauetan jasotako finantza-neurrien ondorio badira: Sektore Elektrikoari buruzko azaroaren 27ko 54/1997 Legearen hogeita batgarren xedapen gehigarrian; Bankuak berregituratzeko eta kreditu-erakundeen bitarteko propioak indartzeko ekainaren 26ko 9/2009 Errege Lege Dekretuaren bigarren xedapen gehigarrian; maiatzaren 28ko 9/2010 Errege Lege Dekretuaren artikulu bakarrean, non Estatuko Administrazio Orokorrari baimena ematen zaion finantzaketa-eragiketa jakin batzuetarako abalak eman ditzan, finantzak egonkortzeko Europako mekanismoaren esparruan; 2011rako Estatuaren Aurrekontu Orokorren abenduaren 22ko 39/2010 Legearen 49. artikuluaren bi.b) zenbakian; 2012rako Estatuaren Aurrekontu Orokorren ekainaren 29ko 2/2012 Legearen 52. artikuluaren eta bi.e) zenbakian, eta 2013rako Estatuaren Aurrekontu Orokorren abenduaren 27ko 17/2012 Legearen 54. artikuluaren bi.b) zenbakian; ezta lege honetako II. eranskineko bigarren apartatuko zazpi zenbakiko b) letran bildutako aurrekontu-aplikazioan egiten diren kreditu-gehikuntzak finantzaketari dagokionez, horiek zorpetze bidez finantzatuko dira, eta Estatuko Administrazio Orokorrak baimena izango dauka eragiketa horiek gauzatzeko.

Bost. Lege honen 1. artikuluko a) letrako 2. eta 4. apartatuetan zehaztutako erakundeek aurreikusten baldin badute beren diru-sarrerak, finantza-zorpetzearen ondoriozkoak ere barne, hasierako aurrekontuetan ezarritakoak baino txikiagoak izango direla, beren Kontabilitate Bulegoari jakinarazi beharko diote zer kreditu-atxikipen egin behar diren, diru-sarreren murrizketarengatik aurre egin ezin dieten gastuen aurrekontuaren kredituen zenbatekoa zehaztuta. Kontabilitate Bulegoak igorritako kreditu-atxikipenei buruzko ziurtapenak Ordezko Kontu-hartzailetzari eta Aurrekontuetako Zuzendaritza Nagusiari bidali beharko zaizkie.

Sei. Gobernuak, hiru hilean behin, bere Aurrekontu Bulegoaren bidez, epe horretan egindako kreditu-aldaketen berri emango die Gorte Nagusiei, artikulu honetan xedatutakoa betetzen dela jakinarazteko. Bulegoak diputatuen, senatarien eta parlamentu-batzordeen esku jarriko du dokumentazio hori.

 • 11. artikulua. Kredituak zabaltzea eta eranstea.

Bat. A Aurrekontuei buruzko azaroaren 26ko 47/2003 Lege Orokorraren 54. artikuluan xedatutakoaren ondoreetarako, lege honen II. eranskinean adierazitako kredituak joko dira zabalgarritzat.

Bi. Aurrekontuei buruzko azaroaren 26ko 47/2003 Lege Orokorraren 58.a) artikuluan xedatutakoaren ondoreetarako, lege honen VII. eranskinean adierazitako geldikinak 2018ko ekitaldiko kredituei erantsi ahal izango zaizkie.

 • III. KAPITULUA

Gizarte Segurantza

 • 12. artikulua. Gizarte Segurantza.

Bat. Osasun-laguntzaren finantzaketa, Osasun Kudeaketarako Institutu Nazionalaren aurrekontuaren bidez, Estatuaren bi xede-ekarpenen bidez egingo da: bata, eragiketa arruntak egiteko, 232.687,65 mila eurokoa, eta bestea, kapital-eragiketak egiteko, 10.141,18 mila eurokoa; halaber, entitate horri lotutako beste edozein diru-sarreraren bidez, 1.097,46 mila eurokoa izatea kalkulatu dena.

Bi. Estatuak 7.329.116,20 mila euroko ekarpena egiten dio Gizarte Segurantzako Sistemari, sistema horretako pentsioen gutxienekorako osagarriak finantzatzeko.

Pentsioen gutxienekorako osagarriak finantzatzeko kreditu hori betearazteko erritmoa Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiaren finantza-beharretara egokituko da, bai eta Estatuaren aurrekontua betearaztetik eratorritako beharretara ere, eta hiru hilez behin igorriko da, Ogasuneko eta Funtzio Publikoko Ministerioak aldeko txosten bat egin beharko du ordain-agindu bakoitzeko.

Gainera, Estatuak 1.333.910,00 mila euroko transferentzia egingo dio Gizarte Segurantzari, Gizarte Segurantzaren aurrekontua orekatzen laguntzeko.

Hiru. Adinekoen eta Gizarte Zerbitzuen Institutuaren aurrekontua Estatuaren ekarpenen bidez finantzatuko da 2018ko ekitaldian: eragiketa arruntak egiteko, 4.127.639,99 mila euro, eta kapital-eragiketak egiteko 6.125,00 mila euro, eta entitate horri lotutako beste edozein diru-sarrera, 36.730,68 mila eurokoa izatea kalkulatu dena.

Lau. Itsasoko Gizarte Institutuaren kotizaziopekoa ez den osasun-laguntza finantzatzeko, Estatuak bi ekarpen egingo ditu; bata eragiketa arruntetarako, 2.855,00 mila eurokoa, eta bestea kapitaleko eragiketetarako, 20,00 mila eurokoa. Halaber, Estatuaren ekarpenaren bidez finantzatuko dira Institutu horren gizarte-zerbitzuak, 14.277,20 mila euroko transferentzia arrunt baten bidez, eta kapital-eragiketetarako 1.225,00 mila euroko transferentzia baten bidez.

 • II. TITULUA

Aurrekontu-kudeaketa

I. KAPITULUA

Irakaskuntzako aurrekontuen kudeaketa

 • 13. artikulua. Itunpeko ikastetxeei laguntzeko funts publikoak banatzeko modulu ekonomikoa.

Bat. Eskola-unitateko modulu ekonomikoaren zenbatekoa, ikastetxe itunduak sostengatzeko 2018ko funts publikoen zenbateko globala banatzeko, lege honen IV. eranskinean finkatutakoa da, Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoaren 117. artikuluaren bigarren eta hirugarren zenbakietan eta hogeita zazpigarren xedapen gehigarrian ezarritakoaren arabera.

116.1 artikuluan xedatutakoa betetzeko, Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoaren 15.2 artikuluan adierazitakoarekin lotuta, Haur Hezkuntzako irakaskuntzetan itundutako unitateak IV. eranskinean zehaztutako modulu ekonomikoen arabera finantzatuko dira.

Erdi-mailako eta goi-mailako heziketa-zikloak IV. eranskinean zehaztutako modulu ekonomikoen arabera finantzatuko dira. Eskola-unitate bakoitzeko 30 ikasletik beherako ratioa izateko baimena duten lanbide-heziketako unitate itunduen beste gastu batzuetarako partidan, 0,015eko koefiziente murriztailea aplikatuko da dagokion baimenean gehienezko ikasle kopurutik kentzen den ikasle bakoitzeko.

Erdi-mailako eta goi-mailako heziketa-zikloetan, Lantokiko Prestakuntza, enpresek ikasleen praktiketan parte hartzeari dagokionez, ikastetxe publikoetarako ezarrita dagoen bezala finantzatuko da.

Oinarrizko Lanbide Heziketako zikloak IV. eranskinean ezarritako modulu ekonomikoaren arabera finantzatuko dira. Oinarrizko Lanbide Heziketako zikloetako itunek izaera orokorra izango dute, Hezkuntzari buruzko 2/2006 Lege Organikoaren 116.6 artikuluan ezarritakoaren arabera —Hezkuntzaren Kalitatea Hobetzeko abenduaren 9ko 8/2013 Lege Organikoaren hirurogeita hamargarren zenbakiak aldatu egin zuen artikulu hori—.

Halaber, Batxilergoko irakaskuntza ematen duten unitate itunduak lege honen IV. eranskinean zehaztutako modulu ekonomikoaren arabera finantzatuko dira.

Autonomia-erkidegoek egokitu egin ahalko dituzte aipaturiko eranskinean ezarritako moduluak, irakaskuntza bakoitzeko ezarritako curriculumaren eskakizunak aintzat hartuta; betiere, hori egitean ez badira murrizten modulu horien zenbatekoak, lege honetan finkatutako kopuru bereizietan.

Irakasleen ordainsariek 2018ko urtarrilaren 1etik aurrera izango dituzte ondorioak, funts publikoekin guztiz edo zati batez sostengatuko Irakaskuntza Pribatuko Enpresen Hitzarmen Kolektiboak, itunpeko ikastetxeetan hezkuntza-maila bakoitzari aplikatu beharrekoak, sinatzen diren egunari kalterik egin gabe. Administrazioak konturako ordainketak onartu ahal izango ditu dagokion hitzarmena sinatzen den arte, betiere enpresaburuen elkarte guztiek berariaz eta batera eskatuta eta aipatutako hitzarmen kolektiboak negoziatzen dituzten sindikatuei kontsulta eginda; konturako ordainketa horiek 2018ko urtarrilaren 1etik aurrera izango dituzte ondorioak. «Beste gastu batzuk» moduluaren osagaiak 2018ko urtarrilaren 1etik aurrera izango ditu ondorioak.

Administrazioak zuzenean ordainduko ditu irakasleen soldatetarako zehaztutako zenbatekoak, gizarte-kargak barne, edozein dela ere irakasleen eta dagokion ikastetxearen titularraren arteko lan-harremana. «Gastu aldakorrak» osatzen dituzten zenbatekoen banaketa egiteko, itunen araubidea erregulatzeko xedapenetan ezarritakoa beteko da.

«Beste gastu batzuk» zenbatekoa hilero ordainduko da, eta ikastetxeek, dagokion ekitaldi ekonomikoa amaitzean, ikastetxeko irakaskuntza itundu guztietarako batera justifikatu ahal izango dute haren aplikazioa. Erdi-mailako eta goi-mailako heziketa-zikloetan, ziklo horiek 1.300 edo 1.400 orduko iraupena baldin badute, hezkuntza-administrazioek erabaki ahal izango dute bigarren mailako beste gastu batzuen partida, IV. eranskineko moduluan zehaztutakoa, lehenengo mailakoarekin batera ordaintzea, baina zenbateko globala handitu gabe.

Bi. Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako maila guztietan unitate itunduak dituzten ikastetxeei finantzaketa emango zaie Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoak 22.3 artikuluan adierazitako hezkuntza-orientazioko zerbitzuetarako. Zuzkidura hori kalkulatzeko, eginkizun horiek betetzeko profesional baten lanaldi osoa hartuko da oinarritzat, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 25 unitate itunduko. Horrenbestez, ikastetxe itunduek profesional horri dagokion lanaldia jasotzeko eskubidea izango dute, itunduta duten Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako unitate kopuruaren arabera. Hezkuntza-administrazioek, beren eskumenen eremuan, eta xedagarri duten aurrekontuaren arabera, handitu egin ahal izango dute hezkuntza-orientazioko zerbitzuen finantzaketa.

Hiru. Hezkuntza-administrazioek, beren eskumenen eremuan, irakasle/unitate itundu erlazio egokiak finkatu ahal izango dituzte, itundutako maila bakoitzean indarrean dagoen ikasketa-plana gauzatzeko. Kalkulu hori egiteko, irakasle bakoitzak astean hogeita bost eskola-ordu ematen dituela joko da.

Administrazioak ez du onartuko ez ordainsarien gehikuntzarik, ez orduen murrizketarik, ez beste inolako egoerarik, halakoen ondorioz IV. eranskineko modulu ekonomikoetan aurreikusitakoa gainditzen bada.

Halaber, Administrazioak ez du onartuko hitzarmen kolektiboan finkatutako ordainsari-gehikuntzarik, irakaskuntza-maila desberdinetako irakaskuntza publikoko irakasleentzat xedatutako portzentajea baino handiagoa izanez gero, non eta Administrazioak ez duen berariaz baiesten eta horretarako aurrekontu-izendapena egiten, Hezkuntzari buruzko 2/2006 Lege Organikoak, maiatzaren 3koak, 117.4 artikuluan adierazitako pixkanakako parekatzearen mesedetan.

Lau. Hezkuntza-administrazioek, beren eskumenen eremuan, handitu egin ahal izango dituzte ikastetxe itunduetako irakasle/unitate erlazioak, lege hau indarrean jarri bitartean hartutako birkokatze-neurriek eragindako irakasleen guztirako kopuruaren arabera, ordainketa eskuordetuko nominan baldin badaude, eta irakasle-taldeen mailaz mailako indartzea helburu hartuta. Hori guztia hala izanik ere, unitate-aldaketak egin ahal izango dira ikastetxe itunduetan, hezkuntza-itunen alorrean indarrean dagoen araudiaren ondorioz.

Bost. Ikastetxe itunduei konpentsazio ekonomiko eta profesionalak emango zaizkie, Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoak 117.3 artikuluan adierazitako zuzendaritza-funtzioa gauzatzeko.

Sei. Irakaskuntza arautuetan, derrigorrezkoak ez diren irakaskuntza-mailetarako sinatutako itun berezien araubiderako esleitutako funts publikoen bidezko finantzaketaren osagarri gisa ikastetxeek ikasleengandik jaso ditzaketen gehienezko zenbatekoak hauek dira:

 • a)  Goi-mailako heziketa-zikloak: 18 eta 36 euro bitartean ikasleko/hileko hamar hilabetez, 2018ko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra bitartean.

 • b)  Batxilergoa: 18 eta 36 euro bitartean ikasleko/hileko hamar hilabetez, 2018ko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra bitartean.

Ikastetxeek ikasleei zenbateko horiek kobratzearen ondorioz lortutako finantzaketa Administrazioak «Beste gastu batzuk» finantzatzeko zuzenean emandako zenbatekoaren osagarri izango da.

2017an kuota horiek baino handiagoak kobratzeko baimena zuten ikastetxeek 2018an ere kuota berak kobratzen jarrai dezakete.

Administrazioak emandako zenbatekoa ezin izango da lege honen IV. eranskinean zehaztutako modulu ekonomikoetako «Beste gastu batzuk» osagaiari 3.606,08 euro minoratuta geratzen den kopurua baino txikiagoa izan. Hezkuntza-administrazio eskudunek beharrezkoa den araudia ezarri ahal izango dute, horri dagokionez.

Zazpi. Irakaskuntza itunduaren finantzaketa Ceutan eta Melillan: Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoak 117.3 artikuluan ezarritakoari jarraituz, ikastetxeek zuzendaritza-taldeak izan ditzaten, eta, lege horren beraren 22.3 artikuluan adierazitako hezkuntza-orientazioko zerbitzuen finantzaketa handitzearren, funtzio horietarako profesional egoki baten lanaldi osoaren baliokidea oinarri hartuta, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 16 unitate itunduko eta Lehen Hezkuntzako 24 unitate itunduko, Ceutako eta Melillako lurralde-eremuko eskola-unitate bakoitzeko modulu ekonomikoaren zenbatekoa lege honen V. eranskinean zehaztutakoa izango da.

 • 14. artikulua. Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionaleko (UNED) langileen kostuak baimentzea.

Unibertsitateei buruzko abenduaren 21eko 6/2001 Lege Organikoak lehenengo xedapen gehigarrian adierazitakoari jarraituz, eta lege honen III. tituluan ezarritakoari lotuta, baimendu egiten dira Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionaleko (UNED) irakasleen (funtzionarioak eta kontratudunak) eta administrazioko nahiz zerbitzuetako langileen (funtzionarioak eta langile lan-kontratudun finkoak) kostuak 2018rako, lege honen VI. eranskinean kontsignatutako zenbatekoetan.

II. KAPITULUA

Osasunaren eta gizarte-zerbitzuen aurrekontu-kudeaketa

 • 15. artikulua. Osasun Kudeaketarako Institutu Nazionalaren eta Adinduen eta Gizarte Zerbitzuen Institutuaren aurrekontuak aldatzeko berariazko eskumenak.

Lege honen indarraldian, Ogasuneko eta Funtzio Publikoko ministroak izango du eskumena Osasun Kudeaketarako Institutu Nazionalaren nahiz Adinekoen eta Gizarte Zerbitzuen Institutuaren aurrekontuetan honako aldaketa hauek baimentzeko:

Bat. Langile-gastuetan edo Aurrekontuei buruzko Lege Orokorraren 44. artikuluaren Bi zenbakiak aipatzen dituen gainerako aurrekontu-kredituetan eragina duten kreditu-transferentziak, bai eta kapital-eragiketetarako kredituetatik eragiketa arruntetarako kredituetara egiten diren transferentziak ere.

Bi. Aurrekontuei buruzko Lege Orokorraren 58. artikuluan araututako geldikin-eransketak.

 • 16. artikulua. Diruzaintza-geldikinak Adinekoen eta Gizarte Zerbitzuen Institutuaren aurrekontuan aplikatzea.

Urte bakoitzeko abenduaren 31n Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorrean Adinduen eta Gizarte Zerbitzuen Institutuaren alde dauden geldikinak Adinduen eta Gizarte Zerbitzuen Institutuaren gastu-aurrekontua finantzatzera bideratu ahal izango dira. Hurrengo ekitaldian egin daitezkeen aldaketak finantzatzeko ere erabili ahal izango dira.

Nolanahi ere, Estatuak 2017ko kotizazio gabeko erretiro- eta baliaezintasun-pentsioak finantzatzean dauden geldikinen ondorioz sor litezkeen diruzaintzako geldikinak, Gizarte Segurantzaren Kontu Hartzailetza Nagusiak ziurtatuak, kotizazio gabeko erretiro- eta baliaezintasun-pentsioei erantzuteko kredituetan gerta litezkeen gabeziak finantzatzeko baino ezin izango dira aplikatu.

 • III. KAPITULUA

Aurrekontu-kudeaketarako beste arau batzuk

 • 17. artikulua. Zerga Administrazioko Estatu Agentzia.

Bat. Zerga-bilketaren likidazio- eta kudeaketa-egintzetatik edota Zerga Administrazioko Estatu Agentziak erabakitako edo emandako beste administrazio-egintza batzuetatik 2018an lortutako bilketa gordinaren partaidetza-portzentajea 100eko 5ekoa izango da.

Bi. Abenduaren 27ko 31/1990 Legearen 103. artikuluaren bost.b) puntuaren laugarren paragrafoan xedatutakoaren ondoreetarako, aipatutako partaidetzaren ondorioz Zerga Administrazioko Estatu Agentziaren baliabide-aldakuntza Ogasuneko eta Funtzio Publikoko ministroak baimendu beharreko kreditu-sortzearen bidez gauzatuko da. Haren zenbatekoa kalkulatzeko, aurreko puntuan adierazitako portzentajea aplikatuko da.

Hiru. Zerga-bilketaren likidazio- eta kudeaketa-ekintzetatik edota Zerga Administrazioko Estatu Agentziak erabakitako beste administrazio-ekintza batzuetatik sortutako bilketa, 2017ko abenduko Estatuko Diru-sarreren Aurrekontuari aplikatuta, kreditua sortu ahal izango du 2018rako Estatuaren Aurrekontuko kontzeptu berean edo baliokide batean, artikulu honen Bat atalean xedatutako portzentajean, 1993ko martxoaren 4ko Aginduan xedatutako prozedurari jarraikiz. Agindu horrek 39/1992 Legearen (1993rako Estatuaren Aurrekontu Orokorren Legea) 97. artikulua garatzen du.

 • III. TITULUA

Langile-gastuak

 • I. KAPITULUA

Sektore publikoaren zerbitzurako langileen gastuak

 • 18. artikulua. Jarduera ekonomikoaren plangintza orokorraren oinarriak eta koordinazioa, sektore publikoaren zerbitzurako langileen gastuen alorrean.

Bat. A Kapitulu honetan xedatutakoaren ondoreetarako, honako hauek osatzen dute sektore publikoa:

 • a)  Estatuko Administrazio Orokorrak, bere erakunde autonomoek, estatu-agentziek eta haren eskumeneko unibertsitateek.

 • b)  Autonomia-erkidegoetako administrazioek, haien mendeko organismoek eta haien eskumeneko unibertsitateek.

 • c)  Toki-korporazioek eta haien mendeko organismoek.

 • d)  Gizarte Segurantzako entitate kudeatzaileek eta zerbitzu erkideek.

 • e)  Estatuko konstituzio-organoek, Konstituzioaren 78 artikuluan xedatutakoa eragotzi gabe.

 • f)  Merkataritza-sozietate publikoek; hots, artikulu honetan adierazitako administrazioen eta erakundeen aldetik ehuneko 50 baino gehiagoko partaidetza dutenak haien kapital sozialean, zuzenean edo zeharka. Estatuko sektore publikoan, halakotzat joko dira Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 111.1 artikuluan araututakoak.

 • g)  Enpresa-entitate publikoek eta Estatuko, autonomia-erkidegoko eta tokiko sektore publikoko gainerako erakunde publikoek eta erakundeek.

 • h)  Sektore publikoko fundazioek eta nagusiki sektore publikoa osatzen duten administrazio nahiz organismoen partaidetza duten partzuergoek.

 • i)  Espainiako Bankuak, Espainiako Bankuaren Autonomiari buruzko ekainaren 1eko 13/1994 Legeak xedatutako baldintzetan.

 • j)  Banku Berregituraketa Ordenaturako Funtsa (FROB).

Bi. 2018an, sektore publikoaren zerbitzurako langileen ordainsariek ezin izango dute ehuneko 1,5etik gorako gehikuntzarik izan, 2017ko abenduaren 31n indarrean zeudenekin erkatuta, alderatutako bi aldiak homogeneoak izanik, bai langile-kopuruari, bai antzinatasunari erreparatuta.

Aurrekoaz gain, prezio egonkorretan, 2017an barne-produktu gordina handitu eta ehuneko 3,1 edo handiagoa izatera iritsiko balitz, soldata-gehikuntzaren ehuneko 0,25 ere gehitu beharko litzateke, eta 2018ko uztailaren 1etik aurrera izango lituzke ondorioak.

Apartatu honetan ezarritakoaren ondoreetarako, Estatistikako Institutu Nazionalak urte bakoitzean argitaratzen duen BPGren kalkulu-aurrerapena hartuko da aintzat, BPGren gehikuntza aplikatzeko.

Estatistikako Institutu Nazionalak BPGren kalkulu-aurrerapena argitaratu ondoren, eta Enplegu publikoa eta lan-baldintzak hobetzeko 2018ko martxoaren 9ko Akordioaren Jarraipena egiteko Batzordeari aurrez jakinarazita, Ministroen Kontseiluaren erabakiaren bitartez onartu beharko da, hala dagokionean, gehikuntzaren aplikazioa. Akordio horren berri emango zaie autonomia-erkidegoei, hiri autonomoei eta Espainiako Udalerrien eta Probintzien Federazioari.

Gainera, soldata-masaren ehuneko 0,2ko osagarri gehigarria baimendu ahalko da, besteak beste, honako neurri hauetarako: produktibitatea edo eraginkortasuna hobetzeko planak edo proiektuak ezartzeko; funtzio parekagarriak dituzten lanpostuen arteko osagarri espezifikoak berrikusteko; destino-osagarriak homologatzeko; edo pentsio-planetan ekarpenak egiteko. 2017ko ekitaldian superabit-egoeran dauden administrazioetan eta artikulu honetan zehaztutako sektore publikoko gainerako erakundeetan gehikuntza osagarri hori ehuneko 0,3koa izan ahalko da.

Hiru. Enpleguko pentsio-planetan edo aseguru kolektiboak hitzartzeko kontratuetan ekarpenak egin ahalko dira sektore publikoan, betiere aurreko Bi apartatutan zehaztutako gehikuntza globala gainditu gabe.

Lau. Lan-kontratudun langileen soldata-masa artikulu honen bi zenbakian aurreikusitako gehieneko portzentajean igoko da; soldata-masa hori honako hauek osatzen dute: soldatako eta soldataz kanpoko ordainsariek, eta langile horiek aurreko urtean eragindako gizarte-ekintzako gastuek, alderatutako bi aldiak homogeneoak izanik.

Nolanahi ere, honako hauek salbuespen izango dira:

 • a)  Gizarte Segurantzaren prestazioak eta kalte-ordainak.

 • b)  Enplegatzaileak Gizarte Segurantzako sistemara egindako kotizazioak.

 • c)  Lekualdatzeei, etendurei edo kaleratzeei dagozkien kalte-ordainak.

 • d)  Langileak egindako gastuengatiko kalte-ordainak edo ordezteak.

Horri dagokionez, jotzen da gizarte-ekintzaren kontzeptuan egindako gastuak egindako lanarengatiko kontraprestazioez bestelakoak diren etekin, osagarri edo hobekuntzak direla, eta haien xedea dela langileen inguruabar pertsonalen ondoriozko beharrizan jakin batzuk asetzea.

Gizarte-ekintzako gastu horietan, oro har, ezin izango da inongo igoerarik egin 2018an, 2017ko urtearekin alderatuta.

Bost. 1. Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren testu bateginaren (urriaren 30eko 5/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsia; aurrerantzean, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutua) 76. artikuluan zehaztutakoaren mende dauden funtzionarioek, Funtzio Publikoa Erreformatzeko Neurrien abuztuaren 2ko 30/1984 Legearen aplikazio-eremuan jasota daudenean, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren azken xedapenetako laugarrenean edo berau garatzeko emandako Funtzio Publikoaren legeetan xedatutako moduan, honako zenbateko hauek jasoko dituzte soldata eta hirurteko gisa, 2018ko urtarriletik abendura arteko nomina arruntetan, hamabi hilabete-saritan:

Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren taldea/azpitaldea

Soldata (euroak)

Hirurtekoak (euroak)

A1

13.780,08

530,16

A2

11.915,28

432,24

B

10.415,52

379,32

C1

8.946,36

327,12

C2

7.445,76

222,60

E (30/1984 Legea) eta profesionalen multzoak (Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutua)

6.814,80

167,52

 • 2. Aurreko puntuan adierazitako funtzionarioek honako zenbateko hauek jasoko dituzte 2018ko ekaineko eta abenduko aparteko ordainsari bakoitzean, soldata eta hirurteko gisa:

  Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren taldea/azpitaldea

  Soldata (euroak)

  Hirurtekoak (euroak)

  A1

  708,61

  27,26

  A2

  724,16

  26,26

  B

  750,16

  27,33

  C1

  644,35

  23,54

  C2

  614,82

  18,37

  E (30/1984 Legea) eta profesionalen multzoak (Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutua)

  567,90

  13,96

Sei. A Aurreko zenbakian xedatutakoaren helburuetarako, funtzionario publikoek jaso beharreko ordainsariak, 2007rako Estatuaren Aurrekontu Orokorren Legea onetsi arte, abuztuaren 2ko 30/1984 Legeak 25. artikuluan xedatutako titulazio-taldeen arabera erabakitzen ziren. Harrezkero, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren 76. artikuluan eta hirugarren xedapen iragankorrean ezarritako lanbide-sailkapeneko talde eta azpitaldeak hartzen dira oinarri, lege honen bidez egindako aldaketekin. Honako hauek dira bi sailkapen-sistema horien arteko baliokidetasunak:

A taldea (30/1984 Legea): A1 azpitaldea (Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutua).

B taldea (30/1984 Legea): A2 azpitaldea (Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutua). C taldea (30/1984 Legea): C1 azpitaldea (Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutua). D taldea (30/1984 Legea): C2 azpitaldea (Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutua). E taldea (30/1984 Legea): Profesionalen multzoak (Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutua).

Zazpi. Aurreko paragrafoetan xedatutakoak ez dio kalterik egingo ohiz kanpoko kasuetan ordainsarietan egokitzapenak egiteari, beharrezko direnean lanpostuen edukiagatik, programa bakoitzari esleitutako langile kopuruen aldaketagatik, edo programarako finkatutako helburuen lortze-mailagatik.

Zortzi. Ordainsarietan bi zenbakian zehaztutako igoerak baino gorakada handiagoak eragiten dituzten akordio, hitzarmen edo itunak egokitu egin beharko dira, eta egokitzapen horren kontrakoak diren klausulak ez dira aplikatuko.

Bederatzi. Lege honetan ordainsariei aipamena egiten zaien guztietan, ordainsari osoei egiten zaie.

Hamar. Artikulu honetan ezarritako mugak sektore publikoko langileen merkataritza-kontratuen ordainsariei aplikatuko zaizkie.

Hamaika. Artikulu honek oinarrizko izaera du, eta Konstituzioaren 149.1.13 eta 156.1 artikuluen babesean emana dago. Gainera, hiru zenbakia Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren 29. artikuluan xedatutakoa aplikatuz ematen da.

 • 19. artikulua. Enplegu Publikoaren Eskaintza edo langile-beharrari erantzuteko antzeko kudeaketa-tresna.

Bat. 1. Aurreko artikuluan zehaztutako sektore publikoan langile berriak sartzen direnean, hurrengo zenbakietan ezarritako muga eta baldintzak bete beharko dira, salbu utzita merkataritza-sozietate publikoak eta enpresa-entitate publikoak, sektore publikoko fundazioak eta nagusiki sektore publikoa osatzen duten administrazioen eta organismoen partaidetza duten partzuergoak —horiek guztiak, hurrenez hurren, lege honen hogeita zazpigarren, hogeita zortzigarren eta hogeita bederatzigarren xedapen gehigarrietan ezarritakoaren arabera arautuko dira—, bai eta Estatuko konstituzio-organoak ere.

Aurreko paragrafoan xedatutakoan salbuespena izango dira aurreko ekitaldietako lan-eskaintza publikoei dagozkien hautapen prozesuen ondorioz edo hemeretzigarren xedapen gehigarrian finkatutako tropako militar eta marinel profesionalen plantillak betetzeko hautapen- eta erreklutatze-prozesuen ondorioz sartu diren langileak.

Edonola ere, eskaintzak bete beharko ditu gastu-aurrekontuaren I. kapituluan zehaztutako aurrekontuaren mugak.

2. Administrazio publikoek aurreko ekitaldian aurrekontu-egonkortasunaren, zor publikoaren eta gastu-arauaren helburuak bete baldin badituzte, ehuneko 100eko berrezarpen-tasa izango dute. Gainera, ehuneko 8ko tasa erabilgarri izango dute, efektiboak indartu behar dituzten eremuetan edo sektoreetan aplikatzeko; betiere aurrekontuaren egonkortasunaren eta finantza-jasangarritasunaren esparruan. Ehuneko gehigarri horri lehentasuna emango zaio, besteak beste, honako egoera hauetako bat gertatzen denean: zerbitzu publikoak ezartzea; jarduera turistikoaren ondorioz, urtaroko jarduera handitzea; edo langile askok erretiroa hartzea. Toki-erakundeek zorpetze-eragiketen arloan bete beharko dituzte Estatuaren Aurrekontu Orokorren Legeetan edo toki-ogasunak arautzeko lege arautzaileetan ezartzen diren zor-mugak.

Tokiko erakundeek % 10eko tasa gehigarria izango dute, baldin eta aurreko ekitaldiko abenduaren 31n zorra amortizatuta badute, aurreko betekizunak betetzeaz gain.

 • 3. Administrazio publikoek ez badituzte bete aurreko ekitaldian aurrekontu-egonkortasunaren, zor publikoaren eta gastu-arauaren helburuak, ehuneko 100eko berrezarpen-tasa izango dute sektore eta jardun-eremu batzuetan. Hona hemen sektoreok eta jardun-eremuok:

 • A)  Maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoa, Hezkuntzari buruzkoa, garatzeko hezkuntza-eskumenak dituzten Administrazio Publikoak, irakasle funtzionarioen kidegoan sartzeko lanpostu kopurua zehazteari dagokionez.

 • B)  Osasun-eskumenak dauzkaten Administrazio Publikoak, Osasun Sistema Nazionaleko osasun zerbitzuetako estatutupeko langileen eta langile baliokideen lanpostuei dagokienez.

 • C)  Indar Armatuak, karrerako militarren eta militar osagarrien lanpostuei dagokienez, Karrera Militarrari buruzko azaroaren 19ko 39/2007 Legean xedatutakoaren arabera.

 • D)  Administrazio Publikoak, zergen, lanaren, dirulaguntza publikoen nahiz Gizarte Segurantzaren arloetako iruzurra kontrolatzeko eta horien aurka borrokatzeko, bai eta baliabide publikoak modu efizientean esleitzen direla kontrolatzeko ere.

 • E)  Administrazio Publikoak, aholkularitza juridikoari eta baliabide publikoen kudeaketari dagokienez.

 • F)  Justizia Administrazioko Letraduen Kidegoetako eta Justizia Administrazioaren zerbitzuko funtzionarioen lanpostuak.

 • G)  Administrazio Publikoak, suteak prebenitzeko eta itzaltzeko zerbitzuetako lanpostuak betetzeari dagokionez.

 • H)  Estatuko Administrazioa, Zientziari, Teknologiari eta Berrikuntzari buruzko ekainaren 1eko 14/2011 Legean zehaztutako ikerketa-erakunde publikoetako ikertzaile doktoreen lanpostuei dagokienez.

Horrez gain, guztira 25 lanpostu baimentzen dira Estatuko Administrazioko ikerketa-erakunde publikoetan, I3 ziurtagiria duten ikertzaile doktoreak lan-kontratudun langile finko gisa kontratatzeko, ikertzaile gailenen modalitatean; betiere, aurrez egiaztatu beharko da lanpostu horien enplegu publikoaren eskaintzak ez diela eragiten Aurrekontu Egonkortasunari eta Finantza Iraunkortasunari buruzko apirilaren 27ko 2/2012 Lege Organikoan finkatutako mugei.

Era berean, berrezarpen-tasaren gehieneko muga ehuneko 100 izanik, beste Administrazio Publikoetako ikerketa-organismoei baimena ematen zaie I3 ziurtagiriaren baliokidea den ebaluazioa gainditu duten ikertzaile doktoreak organismo horietan lan-kontratudun langile finko gisa kontratatzeko, ikertzaile gailenen modalitatean; betiere, aurrez egiaztatu beharko da lanpostu horien enplegu publikoaren eskaintzak ez diela eragiten Aurrekontu Egonkortasunari eta Finantza Iraunkortasunari buruzko apirilaren 27ko 2/2012 Lege Organikoan finkatutako mugei.

 • I)  Unibertsitateko Katedradunen eta Unibertsitateko Irakasle Titularren Kidegoetako lanpostuak, Unibertsitateko irakasle doktore kontratatuak, Unibertsitateei buruzko abenduaren 21eko 6/2001 Lege Organikoaren 52. artikuluan arautuak, eta unibertsitateetako administrazioko eta zerbitzuetako langileen lanpostuak; betiere, haien ardura duten Administrazio Publikoek dagozkien deialdiak baimentzen badituzte, eta aldez aurretik egiaztatzen bada lanpostu horien enplegu publikoaren eskaintzak ez diola kalterik egiten dagokion unibertsitaterako ezarritako aurrekontu-egonkortasunerako helburuak betetzeari, ez eta Aurrekontu Egonkortasunari eta Finantza Iraunkortasunari buruzko apirilaren 27ko 2/2012 Lege Organikoan ezarritako mugei ere.

Unibertsitateko Katedradunen eta Irakasle Titularren Kidegoei eta irakasle doktore kontratatuei dagokien berrezarpen-tasaren mugaren barruan, aurreko paragrafoan zehaztutako horretan, unibertsitate bakoitzak lanpostuen gutxienez ehuneko 15 bideratu beharko du Ramon y Cajal Programa burutu duten eta I3 ziurtagiria eskuratu duten ikertzaile doktoreak hartzera, egiaztapena daukaten kategorian. Erreserban ezarritako lanpostu guztiak erabiltzen ez baldin badira, bikaintasuneko, Estatuko edo nazioarteko programetako beste ikertzaile batzuei eskaini ahal izango zaizkie, baldin eta I3 ziurtagiria lortu badute.

Unibertsitateko irakasleen kidego batera sartzearen ondorioz hutsik gelditzen diren irakasle doktore kontratatuen lanpostuak hurrengo ekitaldiko berrezarpen-tasan sartu ahalko dira.

 • J)  Balore-merkatuak eta horietan parte hartzen dutenak ikuskatzeari eta ikertzeari dagozkien lanpostuak.

 • K)  Aire-segurtasunari dagozkion lanpostuak, aire-segurtasuna, hegaldiak, aireportu-eragiketak eta horiekin lotutako jarduketak ikuskatzen eta gainbegiratzen dituzten langileei dagokienez; eta itsas segurtasunarekin lotutako langileen lanpostuetan, itsas salbamendu eta prebentzioko lana eta itsas kutsaduraren aurkako borroka egiten dutenean, baita trenbide-segurtasunarekin eta trenbide-eragiketekin lotutako langileen lanpostuei dagokienez ere.

 • L)  Espetxe Administrazioan.

 • M)  Segurtasun Nuklearrerako Kontseilua, instalazio erradioaktibo eta nuklearrak zuzendu, aztertu eta ebaluatu, ikuskatu eta kontrolatzeko eginkizunak betetzen dituzten Segurtasun Nuklear eta Babes Erradiologikorako Kidegoko goi-eskalako funtzionarioen lanpostuei dagokienez.

 • N)  Estatuaren Atzerri Ekintza.

Ñ) Gizarte-zerbitzuen erabiltzaileei laguntza zuzena ematen dieten langileen lanpostuak.

 • O)  Enpleguaren arloan prestazio eta politika aktiboak kudeatzen dituzten langileen lanpostuak.

 • P)  Segurtasuneko eta larrialdietako lanpostuak.

 • Q)  Garraio publikoaren zerbitzuko erabiltzaileentzako zuzeneko prestazioan aritzen diren langileen lanpostuak.

 • R)  Zerbitzu publikoetan herritarrei arreta egiteko langileak.

 • S)  Informazioaren eta komunikazioaren teknologien alorreko zerbitzuak ematen dituzten langileak.

 • 4.  3. atalean bildu ez diren sektoreetan, administrazioek ehuneko 75eko berrezarpen-tasa edukiko dute, baldin eta aurrekontu-egonkortasunaren, zor publikoaren eta gastu-arauaren helburuak bete ez badituzte.

Horrez gain, aurreko 3. eta 4. zenbakietan sartutako administrazio publikoek berrezarpen-tasa osoaren ehuneko 5ekoaren baliokidea den lanpostu kopurua eskaini ahalko dute, eta efektiboak indartu behar dituzten eremuetan edo sektoreetan erabiliko dira. Ehuneko gehigarri horri lehentasuna emango zaio, besteak beste, honako egoera hauetako bat gertatzen denean: zerbitzu publikoak ezartzea; jarduera turistikoaren ondorioz, urtaroko jarduera handitzea; edo langile askok erretiroa hartzea.

 • 5.  Estatuaren Segurtasun Indar eta Kidegoek, Polizia Autonomikoen kidegoek eta tokiko polizia-kidegoek ehuneko 115eko berrezarpen-tasa edukiko dute.

 • 6.  Ehuneko 5eko berrezarpen-tasa osagarria baimentzen zaie udalerri guztiei, baldin eta 2013tik 2017a arteko aldiko ekitaldiren batean, toki-araubidearen oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 26.1 artikulua aplikatuz, zerbitzu publikoen kopuru handiagoa eman behar izan badute, urte horietako udal-erroldaren araberako zuzenbideko biztanleria handitu delako. Erroldak urte horietako urtarrilaren 1ean eguneratuta egon beharko du.

 • 7.  Langileen berrezarpen-tasa kalkulatzeko, finkatutako gehieneko ehunekoa bi hauen arteko aldeari aplikatuko zaio: aurreko aurrekontu-ekitaldian hurrenez hurreneko sektore, eremu, kidego edo kategoria bakoitzean zerbitzuak emateari utzi dioten langile finkoen kopurua, batetik, eta horrelakoetan aipatutako ekitaldian sartu diren langile finkoen kopurua, bestetik; lan-eskaintza publikotik datozenak edo lanpostuak erreserbatzea ez dakarten egoeretatik itzuli direnak kontuan hartu gabe, betiere. Ondore horietarako, zerbitzu-prestazioa honako arrazoi hauek direla eta uztea hartuko da kontuan: erretiroa, heriotza, uko egitea, lanpostua erreserbatu gabeko eszedentzia-egoeran deklaratzea, karrerako funtzionarioaren izaera galtzea edo lan-kontratua amaitzea, edota lanpostua erreserbatzea edo lanpostua uzten den Administrazioaren aldetik ordainsariak jasotzea ez dakarren beste edozer administrazio-egoera. Halaber, kontuan hartuko dira beste administrazio publiko batzuetarako lekualdatze-lehiaketen ondorioz sortutako altak eta bajak.

Barne-sustapeneko prozesuen bidez betetzeko deitzen diren lanpostuak eta epai judizial bidez langile mugagabe ez-finko deklaratutako langileei dagozkienak ez dira kontuan hartuko berrezarpen-tasaren bidez zehaztutako plazen gehieneko mugaren barruan.

 • 8.  Eskaintzaren jarraipena egin ahal izateko, autonomia-erkidegoek Ogasuneko eta Funtzio Publikoko Ministerioari igorri beharko diote, Aurrekontu eta Gastuen Estatu Idazkaritzaren bitartez, urte bakoitzeko urtarrilean, eskatzen zaien beste edozein informazioz gainera, berrezarpen-tasa kalkulatzeko kontuan hartu diren bajen eta alten kopuruari buruzko ziurtagiri bat, horren barne direla administrazio publikoen artean aurreko urtean izan diren borondatezko mugikortasuneko prozeduren ondoriozko lekualdatze-lehiaketen ondorioz izan diren altak eta bajak.

 • 9.  2017rako Estatuaren Aurrekontu Orokorren 3/2017 Legeak —ekainaren 27ko 3/2017 Legeak— 19. artikuluko bat.6 zenbakian ezarritakoaz gain, tasa gehigarria baimentzen da aldi baterako enplegua egonkortzeko. Horretan egiturazko lanpostuak sartuko dira, baldin eta, aurrekontuan zuzkituta egon arren, aldi baterako beteta edo, gutxienez, 2017ko abenduaren 31ren aurreko hiru urteetan etengabe beteta egon badira. Zehazki, honako sektore eta kolektibo hauek hartzen dira barne: administrazio-zerbitzuetako eta zerbitzu orokorretako langileak, ikerkuntza, osasun publikoa, ikuskatzailetzat medikoa, bai eta beste zerbitzu publiko batzuk ere. Unibertsitate publikoetan administrazio eta zerbitzuetako langileak baino ez dira sartuko.

Egonkortze-prozesu horiek artikulatzen dituzten enplegu-eskaintzak 2018tik 2020ra bitarteko ekitaldietako aldizkari ofizialetan onetsi eta argitaratu beharko dira, eta ministerio-sail eskudunek koordinatuko dituzte.

Egonkortze-prozesuetan dauden estalduraren tasak ehuneko 8tik beherakoa izan beharko du aldiaren amaieran, arlo bakoitzean.

Hautatze-prozesu horien artikulazioa —nolanahi ere lehia askearen, berdintasunaren, merezimenduaren, gaitasunaren eta publikotasunaren printzipioen betetzea bermatuko ditu— Estatuko Administrazio Orokorraren lurralde-esparru bakoitzean, autonomia-erkidegoetan eta toki-erakundeetan negoziatu ahalko da, eta haien garapenean administrazioen arteko koordinazioa bideratzen duten neurriak hartu ahalko dira.

Prozesu horien ebaztetik ezin izango da eratorri, inolaz ere, ez gastuaren ez langileen handitzerik, eta prozesu hauetan guztietan, nahitaez, egiturazkoak diren lanpostuak eskaini beharko dira, aldi baterako lotura duten langileek betetzen dituztenak.

Eskaintzaren jarraipena egin ahal izateko, administrazio publikoek Ogasuneko eta Funtzio Publikoko Ministerioari egiaztatu beharko diote, Aurrekontu eta Gastuen Estatu Idazkaritzaren bitartez, ukitutako esparru bakoitzean zenbat lanpostu dauden aldi baterako kontratuekin betetzen ari direnak. Era berean, administrazio publikoek aldi baterako enplegua egonkortzeko edozein prozesuri buruzko estatistika-datuak eman beharko dituzte, administrazioko langileen soldatari buruzko informazioa emateko sistemaren bidez (ISPA).

 • 10.  Administrazio publikoek langile finkoentzako lanpostuak betetzeko deialdiak egin ahalko dituzte, berrezarpen-tasen ondorioetarako zenbatuko ez diren arren, eta honako hauei zuzenduta egon beharko dute: bereziki, tropako militar eta marinel profesionalei, baldin eta profesional horiek iraupen luzeko konpromisoaren azken hamar urteetan badaude, bai eta prestasun bereziko erreserbagileei ere, baldin eta dagozkien deialdiak egiten diren arte prestasun-ordainsaria 8/2006 Legearen 19.1 artikuluan ezarritako zenbatekoan eta baldintzetan jaso badute (apirilaren 24ko 8/2006 Legea, Tropako Militar eta Marinelena). Halaber, betetzeko zailak diren eremuetan erabili beharko dira. Horretarako, beharrezkoa izango da hitzarmen horietan eta kategoria profesional horietan aske sartzeko txanda bat ezartzea. Dagokion administrazioko sektore publikoko erakundeei

ere aplikatu ahalko zaie aukera hori. Berdintasunaren, merezimenduaren eta gaitasunaren printzipioei jarraitu beharko die prozesu horien garapenak.

Bi. Ezin izango da aldi baterako langilerik kontratatu, ez eta aldi baterako estatutupeko langilerik edo behin-behineko funtzionariorik izendatu ere, ez bada aparteko kasuetan eta larrialdikoak eta ezin geroratzekoak diren beharrizanetarako.

Hiru. Estatuko Administrazio Orokorrari dagokion lan-eskaintza publikoa, bere erakunde publikoen eta Estatuko gainerako erakunde publikoen esku dagoenean, Gobernuak onetsi beharko du, eskumena duten sailek edo organismoek hala eskatzen diotenean, eta Ogasuneko eta Funtzio Publikoko Ministerioaren proposamenari jarraituz. Indar Armatuen kasuan, onartu aurretik, Ogasuneko eta Funtzio Publikoko Ministerioaren txostena beharko da, eta Defentsako ministroak egin beharko du proposamena. Kasu guztietan, langileen kostuetan izango duen eraginari buruzko aldez aurreko balioespena eta txostena beharko dira.

Funtzio Publikoaren Estatu Idazkaritzari dagokio Estatu Idazkaritza horri atxikitako funtzionarioen kidegoetara eta eskaletara —bai eta Estatuko Administrazio Orokorraren Hitzarmen Bakarreko lan-kontratupeko langileen lanpostuetara ere—, sartzeko hautapen prozesuetarako deia egiteko eskumena.

Ez da baimenik emango Estatuko sektore publikoko erakundeetan lan-kontratudun langileentzako deialdiak egiteko edo hutsik dauden lanpostuak betetzeko, salbuespenezko kasuetan izan ezik, urgentziazko premia atzeraezinak estaltzeko; halako kasuetan, Ogasuneko eta Funtzio Publikoko Ministerioaren aurretiazko baimen espresua jaso beharko da, Aurrekontuen eta Gastuen Estatu Idazkaritzaren eta Funtzio Publikoko Idazkaritzaren bitartez. Era berean, sektore publikoan erabilgarri dauden baliabideak modurik onenean erabili ahal izateko, Estatuko idazkaritza biek erakunde autonomoei, estatu-agentziei eta erakunde publikoei baimena eman ahalko diete honako hauek kontratatzeko; funtzionarioak edo lan-kontratudun langile finkoak, Estatuko sektore publikoko sailetako edo erakunde publikoetako lanpostuak edota betetzeko sailak diren eremuko lanpostuak bete ditzaten; prestasun bereziko erreserbagileak, baldin eta, kontratua sinatu arte, prestasun-ordainsaria 8/2006 Legearen 19.1 artikuluan ezarritako zenbatekoan eta baldintzetan jaso badute (apirilaren 24ko 8/2006 Legea, Tropako Militar eta Marinelena). Ogasuneko eta Funtzio Publikoko Ministerioak, Funtzio Publikoaren Estatu Idazkaritzaren bitartez, zehaztuko du halako kontratazioetan zein prozedura jarraituko den, publikotasuna eta lehia askea bermatzeko. Apartatu honetan ezarritakoaren babesean egindako kontratuek antzinatasun-osagarria jasotzen jarraitzeko eskubidea sortuko dute, kontratua gauzatzen den datatik aurrera. Jatorrizko ministerio-sailean edo erakunde publikoan jasotzen zenaren zenbateko bera izango du osagarri horrek.

Lau. Aldi baterako kontratupeko langileak kontratatzeko eta bitarteko funtzionarioak nahiz aldi baterako estatutu-langileak artikulu honen Bi zenbakian xedatutako baldintzetan izendatzeko, Ogasuneko eta Funtzio Publikoko Ministerioaren aldez aurreko baimena beharko da.

Halaber, aldi baterako laneko enpresekin langileak lagatzeko kontratuak artikulu honetako bi zenbakian adierazitako baldintzetan soilik egin ahal izango dira, eta Ogasuneko eta Funtzio Publikoko Ministerioaren aldez aurreko baimena beharko da.

Atzerrian langile finkoak edo aldi baterakoak tokiko legeriaren arabera edota, hala badagokio, Espainiako legeriaren arabera kontratatzeko, Ogasuneko eta Funtzio Publikoko Ministerioaren aldez aurreko baimena beharko da.

Zenbaki honetan aipatzen den Ogasuneko eta Funtzio Publikoko Ministerioaren baimena, deialdiak eta kontratuak egitekoa, Aurrekontu eta Gastuen eta Funtzio Publikoaren estatu-idazkaritzen bitartez emango da.

Bitarteko funtzionarioek bete behar dituzten lanpostu hutsak dagozkien lan-eskaintza publikoan sartu beharko dira, Aurrekontuen eta Gastuen Estatu Idazkaritzak eta Funtzio Publikoko Idazkaritzak izendapen-baimenean jaso duten terminoetan.

Bitarteko funtzionarioek betetzen dituzten lanpostuak hasi berriko karrerako funtzionarioek behin betiko betetzen ez badituzte, eta haien izendapena lan-eskaintza publikoaren emaitzak betearazteko egiten ez bada, lanpostuak betetzeko, mugikortasuna sustatzeko edota zerbitzu aktiboan berriz sartzeko prozeduren bidez bete ahalko dira.

Bost. Artikulu honen bat apartatuko 2tik 6a arteko zenbakietan baimendutako tasaren baliozkotasunak honako baldintza hau izango du: sortzen diren lanpostuak lan-eskaintza publiko batean jasotzea; betiere, eskaintza hori, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren 70. artikuluaren 2. zenbakian ezarritakoari jarraituz, administrazio publikoen kasuan kasuko gobernu organoek onetsi beharko dute, eta probintziako, autonomia-erkidegoko edo, kasua bada, Estatuko aldizkari ofizialean argitaratu beharko da urte bakoitza amaitu baino lehen.

Baimen hori baliozkoa izan dadin, halaber, plazen deialdia, probintziako, autonomia-erkidegoko edo, hala badagokio, Estatuko aldizkari ofizialean argitaratuta, hiru urteko epe luzaezinean egin beharko da, aipatutako lanpostu horiek jasotzen dituen Enplegu Publikoaren Eskaintza argitaratzen den egunetik zenbatuta, aurreko paragrafoan ezarritako baldintzekin, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren 70. artikuluko 1. zenbakian xedatutakoaren arabera.

Sei. 1. Lehentasuna duten sektore baten edo batzuen berrezarpen-tasa lehentasunezko beste sektore edo kolektibo batzuetan metatu ahalko da. Ondore horietarako, administrazio publiko guztietan lehentasuna eduki behar dute 19. artikuluko Bat.3 eta Bat.5 zenbakietan zerrendatzen direnek. Era berean, lehentasuna ez duten sektoreen berrezarpen-tasa lehentasunezko sektoreetan metatu ahalko da.

Aurrekontu-egonkortasunaren, zor publikoaren eta gastu-arauaren helburuak aurreko ekitaldian bete zituzten tokiko erakundeek berrezarpen-tasa edozein sektore edo kolektibotan metatu ahalko dute, baldin eta 2017ko abenduaren 31n finantza-zorra amortizatuta badute.

 • 2. Sektore publikoak fundazio publikoei eta atxikitako partzuergoei berrezarpen-tasaren zati bat laga ahalko die, baldin eta fundaziook eta partzuergook Espainiako Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Sistema betearazteko agenteak badira, ekainaren 1eko 14/2011 Legean —Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzari buruzkoan—ezarritakoarekin bat etorrita; eta, betiere, berrezarpen-tasa aipatutako proiektuetarako bideratu beharko da. Fundazio edo partzuergo bakoitzari eman zaizkion lanpostuen kopurua argi zehaztu beharko da tasa lagatzen duen Administrazioaren edo erakundearen enplegu publikoko eskaintzaren onarpenean, bai eta tasa metatzen duen fundazio edo partzuergoarenean ere.

Zazpi. Artikulu honetako bat, bi, bost eta sei zenbakiek oinarrizko izaera dute, eta Konstituzioaren 149.1.13 eta 156.1 artikuluen babesean eman dira.

 • II. KAPITULUA

Ordainsari-araubideak

 • 20. artikulua. Estatuko Gobernuko, haren organo aholku-emaileetako eta Estatuko Administrazio Orokorreko goi-kargudunen nahiz zuzendaritzako beste langile batzuen ordainsariak.

Bat. 2018an, Estatuko Gobernuko eta haren organo aholku-emaileetako goi-kargudunen ordainsariak honako hauek izango dira, hamabi hilabeteri dagozkienak —ez dute izango aparteko ordainsariak jasotzeko eskubiderik, baina bai indarrean dagoen araudiaren arabera dagokien antzinatasun-ordainsaria jasotzekoa—:

Euroak

Gobernuko presidentea

80.953,08

Gobernuko presidenteordea

76.088,04

Gobernuko ministroa

71.424,12

Estatu Kontseiluko presidentea

80.563,68

Ekonomia eta Gizarte Kontseiluko presidentea

88.013,76

Bi. 2018an, estatu idazkarien, idazkariordeen, zuzendari nagusien eta parekoen ordainsariek hamabi hilabeteri dagozkien honako soldata eta destino-osagarri hauek jasoko dituzte, bai eta urteko berariazko osagarria ere, 2008rako Estatuaren Aurrekontu Orokorren abenduaren 26ko 51/2007 Legearen 26.bi artikuluan xedatutakoari jarraituz.

Estatu idazkaria eta parekoak

(Euroak)

Idazkariordea eta parekoak

(Euroak)

Zuzendari nagusia eta parekoak — (Euroak)

Soldata

13.450,80

13.516,92

13.582,08

Destino-osagarria

21.863,64

17.685,24

14.304,00

Berariazko osagarria

34.115,34

30.354,28

24.746,42

Ekaineko eta abenduko aparteko ordainsarietako bakoitzean, aurreko paragrafoaren eta koadroaren arabera jasoko duten hileko destino-osagarriaren zenbatekoaz gain, honako koadro honetan soldata gisa zehaztutako zenbatekoa ere jasoko dute:

Estatu idazkaria eta parekoak

(Euroak)

Idazkariordea eta parekoak — (Euroak)

Zuzendari nagusia eta parekoak — (Euroak)

Soldata

679,07

728,30

778,06

Goi-kargudun horietako bakoitzak saileko titularrak esleitutako produktibitate-osagarria jasoko du, hala badagokio, lege honen 22.bat.E) artikuluan xedatutakoaren arabera, xede horretarako aurreikusitako kredituen barruan. Goi-kargudunei esleitutako zenbatekoak 18.bi artikuluan ezarritako gehikuntza jasoko dute, urtean eta kargu kopuruaren eta motaren termino homogeneoetan, 2017ko abenduaren 31n esleituta zeukatenaren aldean; hargatik eragotzi gabe ordainduko diren banakako zenbatekoak desberdinak izan ahal izatea, osagarri hori arautzen duen araudiari jarraikiz.

Hiru. 2018an, 18.bi artikuluan ezarritako ehunekoan handituko dira, gehienez, honako pertsona hauek jasoko dituzten ordainsariak, 2017ko abenduaren 31 n indarrean zeukatenen aldean: estatu-agentzietako presidenteek; enpresa-entitate publikoetako eta gainerako erakunde publikoetako presidente eta presidenteordeek; eta, hala badagokio, aipatutako organismoetako zuzendari nagusiek eta zuzendari orokorrek, maila goreneko funtzio betearazleak gauzatzea baldin badagokie. Ogasuneko eta Funtzio Publikoko ministroari dagokio ordainsari horiek finkatzea. Ordainsari horiek ezin izango dituzte gainditu martxoaren 5eko 451/2012 Errege Dekretuak, enpresa-sektore publikoko eta beste entitate batzuetako arduradun eta zuzendari nagusien ordainsari-araubidea jasotzen duenak, eta hura aplikatzeko emandako aginduek xedatzen dituzten gehienezko mugak. 2017ko abenduaren 31n indarrean dauden zenbateko horien mugak 18.bi artikuluan ezarritako ehunekoan handituko dira.

Estatuko sektore publikoko fundazioen eta nagusiki Estatuko Administrazio Orokorraren eta haren organismoen partaidetza duten partzuergoen arduradun gorenen ordainsariak finkatzeko, martxoaren 5eko 451/2012 Errege Dekretuak eta hori aplikatuz emandako aginduek xedatutakoa hartuko da kontuan, 18.bi artikuluan ordainsarien gehikuntzari ezarritako mugak aintzat hartuta.

Lau. Artikulu honetako bi eta hiru zenbakietan xedatutakoak ez dio eragingo indarrean dagoen araudiaren arabera legokiekeen antzinatasun-ordainsaria hamalau hilabete-saritan jasotzeari.

Bost. 1. 2018an, Estatu Kontseiluko kide iraunkorren eta idazkari nagusiaren ordainsariek hamabi hilabeteri dagokien honako soldata hau eta honako destino-osagarri hauek izango dituzte, eta urteko berariazko osagarria jasoko dute, abenduaren 26ko 51/2007 Legearen 26.lau.1 artikuluan xedatutakoari jarraituz.

Euroak

Soldata

13.516,92

Destino-osagarria

23.625,24

Berariazko osagarria

36.779,34

Ekaineko eta abenduko aparteko ordainsarietako bakoitzean, aurreko koadroaren arabera jasoko duten hileko destino-osagarriaren zenbatekoaz gain, ondorengo koadroan soldata gisa zehaztutako zenbatekoa ere jasoko dute:

Euroak

Soldata

728,30

 • 2.  Estatu Kontseiluko presidenteak produktibitate-osagarria esleitu ahal izango die bertako kide iraunkorrei eta idazkari nagusiari, lege honen 22.bat.E) artikuluan xedatutakoari jarraituz. Kargu horietarako xedatutako zenbatekoak 18.bi artikuluan ezarritako gehikuntza izango du, 2017ko abenduaren 31n esleituta zegoenaren aldean.

 • 3.  Goi-kargudun horiek, gainera, organoak berak antzinatasuna egokitzeko onartutako akordioetan finkatutako ordainsariak jasoko dituzte, hala badagokie. Aldez aurretik funtzionario publiko izan badira —funtzionario gisa aktiboan edota erretiratuta egoteari erreparatu gabe—, egoera hartan aitortu zitzaizkien hirurtekoak jasotzen jarraitzeko eskubidea izango dute, kasu bakoitzean aplikatu beharreko araudiari jarraituz; eta araudi horren araberako zenbatekoa handiagoa izanez gero aipatutako akordioetan onetsitakoa baino, alde hori jasotzeko eskubidea izango dute, hamalau hilabete-saritan.

 • 21. artikulua. Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiko, Konstituzio Auzitegiko eta Kontuen Auzitegiko kideen ordainsariak.

Bat. 2018an, honako hauek izango dira Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiko, Konstituzio Auzitegiko eta Kontuen Auzitegiko kideen ordainsariak:

 • 1. Botere Judizialaren Kontseilu Nagusia.

  • 1.1  Kargua esklusiboki betetzen dutenak:

   • 1.1.1  Auzitegi Goreneko eta Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiko presidentea:

    Euroak

    Soldata (14 hilabete-saritan jasotzekoa)

    27.384,98

    Beste ordainsari batzuk (12 hilabete-saritan jasotzekoak)

    107.375,76

    Guztira

    134.760,74

1.1.2 Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiko kidea:

Euroak

Soldata (14 hilabete-saritan jasotzekoa)

28.995,82

Beste ordainsari batzuk (12 hilabete-saritan jasotzekoak)

87.228,00

Guztira

116.223,82

1.1.3 Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiko idazkari nagusia:

Euroak

Soldata (14 hilabete-saritan jasotzekoa)

27.775,30

Beste ordainsari batzuk (12 hilabete-saritan jasotzekoak)

85.769,40

Guztira

113.544,70

1.2 Kargua modu esklusiboan betetzen ez duten kideek dietak jasoko dituzte osoko bilkuretara edo batzordeetara joateagatik, eta ez dute karguari dagokion bestelako ordainsaririk jasotzeko eskubiderik izango, zerbitzuarekin lotutako kalte-ordainak izan ezik.

Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiak gehienez ere 364.368 euro izango ditu xedagarri, dieta horiek ordaintzeko.

 • 2. Konstituzio Auzitegia.

  • 2.1 Konstituzio Auzitegiko presidentea:

   Euroak

   Soldata (14 hilabete-saritan jasotzekoa)

   42.894,88

   Beste ordainsari batzuk (14 hilabete-saritan jasotzekoak)

   106.112,30

   Guztira

   149.007,18

2.2 Konstituzio Auzitegiko presidenteordea:

Euroak

Soldata (14 hilabete-saritan jasotzekoa)

42.894,88

Beste ordainsari batzuk (14 hilabete-saritan jasotzekoak)

97.166,44

Guztira

140.061,32

2.3 Konstituzio Auzitegiko atal-presidentea:

Euroak

Soldata (14 hilabete-saritan jasotzekoa)

42.894,88

Beste ordainsari batzuk (14 hilabete-saritan jasotzekoak)

90.313,72

Guztira

133.208,60

2.4 Konstituzio Auzitegiko magistratua:

Euroak

Soldata (14 hilabete-saritan jasotzekoa)

42.894,88

Beste ordainsari batzuk (14 hilabete-saritan jasotzekoak)

83.461,14

Guztira

126.356,02

2.5 Konstituzio Auzitegiko idazkari nagusia:

Euroak

Soldata (14 hilabete-saritan jasotzekoa)

35.845,74

Beste ordainsari batzuk (14 hilabete-saritan jasotzekoak)

74.922,68

Guztira

110.768,42

 • 3. Kontuen Auzitegia.

  • 3.1  Kontuen Auzitegiko presidentea:

Urteko ordainsariak (14 hilabete-saritan jasotzekoak): 116.564,00.

 • 3.2  Kontuen Auzitegiko ataleko presidentea:

Urteko ordainsariak (14 hilabete-saritan jasotzekoak): 116.564,00.

 • 3.3  Kontuen Auzitegiko kontu-aholkularia:

Urteko ordainsariak (14 hilabete-saritan jasotzekoak): 116.564,00.

 • 3.4  Kontuen Auzitegiko idazkari nagusia:

Urteko ordainsariak (14 hilabete-saritan jasotzekoak): 100.353,12.

Bi. Kargudun horiek, aurreko zenbakian xedatutakoaren arabera zehaztutako zenbatekoez gainera, organoak berak antzinatasuna dela eta onartutako akordioetan finkatutako ordainsariak jasoko dituzte, hala badagokie, 1.2 puntuan jasotako kargudunak alde batera utzita. Aldez aurretik funtzionario publiko izan badira —funtzionario gisa aktiboan edota erretiratuta egoteari erreparatu gabe—, egoera hartan aitortu zitzaizkien hirurtekoak jasotzen jarraitzeko eskubidea izango dute, kasu bakoitzean aplikatu beharreko araudiari jarraituz; eta, araudi horren araberako zenbatekoa handiagoa izanez gero aipatutako akordioetan onetsitakoa baino, diferentzia hori jasotzeko eskubidea izango dute, hamalau hilabete-saritan.

 • 22. artikulua. Funtzio Publikoa Erreformatzeko Neurriei buruzko abuztuaren 2ko 30/1984 Legearen aplikazio-eremuan dauden Estatuko funtzionarioen ordainsariak, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren azken xedapenetako laugarrenean adierazitakoaren arabera.

Bat. 2018an, funtzionarioen ordainsariak honako hauek izango dira:

 • A)  Funtzionarioari dagokion kidego edo eskala sailkatuta dagoen taldeari edo azpitaldeari dagozkion soldata eta hirurtekoak, lege honen 18.bost.1 artikuluan adierazitako zenbatekoetan.

 • B)  Aparteko ordainsariak —urtean bi izango dira: bata ekainean eta bestea abenduan—, 1988rako Estatuaren Aurrekontu Orokorren 33/1987 Legeak, abenduaren 23koak, 33. artikuluan xedatutakoaren arabera emango direnak. Aparteko ordainsari horietako bakoitzak bilduko ditu lege honen 18.bost.2 artikuluan finkatutako soldataren eta hirurtekoen zenbatekoak, bai eta hileko destino-osagarriarena ere.

Funtzionarioek lanaldi murriztua izan badute ekainaren edo abenduaren aurreko sei hilabeteetan, aparteko ordainsariaren zenbatekoa ere proportzio berean murriztuko da.

 • C)  Betetzen den lanpostuari dagokion lanpostu-osagarria, honako zenbateko hauen arabera, hamabi hilabete-saritan:

  Maila

  Zenbatekoa

  — Euroak

  30

  12.036,72

  29

  10.796,40

  28

  10.342,56

  27

  9.888,36

  26

  8.675,28

  25

  7.696,92

  24

  7.242,72

  Maila

  Zenbatekoa

  — Euroak

  23

  6.789,24

  22

  6.334,80

  21

  5.881,56

  20

  5.463,36

  19

  5.184,48

  18

  4.905,36

  17

  4.626,36

  16

  4.347,96

  15

  4.068,60

  14

  3.789,96

  13

  3.510,60

  12

  3.231,48

  11

  2.952,48

  10

  2.673,96

  9

  2.534,52

  8

  2.394,48

  7

  2.255,28

  6

  2.115,72

  5

  1.976,28

  4

  1.767,12

  3

  1.558,44

  2

  1.349,16

  1

  1.140,12

Unibertsitate-irakaskuntzaren eremuan, aurreko eskalan finkatutako destino-osagarriaren zenbatekoa aldatu egin ahal izango da, indarrean dagoen araudiaren arabera egokia izanez gero; nolanahi ere, horrek ez du aldaketarik eragingo lanpostuari esleitutako destino-osagarriaren mailan.

 • D)  Betetzen den lanpostuari esleitutako berariazko osagarria, halakorik balego. Osagarri horren urteko zenbatekoak 18.bi artikuluan ezarritako ehunekoan handituko da, 2017ko abenduaren 31n indarrean zegoena erreferentziatzat hartuta, lege honen 18.zazpi artikuluan xedatutakoaren kalterik gabe.

Urteko berariazko osagarria hamalau ordainsari berdinetan jasoko da; horietako hamabi hilero jasoko dira, eta bi gehigarriak, hilekoaren zenbateko bera ezarrita, ekainean eta abenduan.

Funtzionario publikoek destino-osagarriaren eta berariazko osagarriaren kontzeptuan jasotzen dituzten ordainsariak, edozelan ere, indarreko araudian aurreikusitako prozeduren arabera betetzen duten lanpostuari dagozkionak izango dira, eta egiten dituzten zeregin zehatzek ezin dute aurrekoa ez betetzea ekarri, aipatutako araudiak bestelako zenbatekoak onartzen dizkien kasuetan izan ezik; eta, nolanahi ere, abuztuaren 2ko 30/1984 Legearen 21.2 artikuluan araututako lanpostu-mailaren bermeari zein dagozkion zenbatekoak jasotzeko eskubideari kalterik egin gabe, 1991rako Estatuaren Aurrekontu Orokorren abenduaren 27ko 31/1990 Legearen 33.bi artikulua aplikatuta.

 • E)  Produktibitate-osagarria, lanpostuetan jardutean errendimendu berezia, aparteko jarduera eta arduraldia, eta interesa edo ekimena saritzeko.

Ministerio-sail bakoitzak erabakiko du, erabil dezakeen guztirako kredituaren barruan —kredituak 18.bi artikuluan ezarritako gehieneko igoera izango du urtean, 2017ko abenduaren 31n ezarritakoaren aldean—, eremu organikoen, lurraldeen, funtzioen edo lanpostu motaren arabera esleituko dituen zenbateko partzialak. Halaber, produktibitate-osagarriaren banakako zenbatekoak banatzeko eta finkatzeko irizpideak ezarriko ditu, arau hauen arabera:

 • 1. a Produktibitatea balioestean, lanpostu motari eta jardunari lotutako inguruabar objektiboak hartu beharko dira aintzat, eta, egoki izanez gero, dagokion programari esleitutako emaitzak edo helburuak lortzean izandako parte-hartze maila.

 • 2. a Produktibitate-osagarri gisa aldi baterako esleitutako zenbatekoek ez dute inola ere banakako eskubiderik sortuko ondorengo aldietarako balioespenetan edo balio-igoeretan.

 • F)  Ohiz kanpoko zerbitzuengatiko haborokinak; ministerio-sailek edo erakunde publikoek emango dituzte halakoak, xede horretarako esleitutako kredituen barruan, eta gehienez ere 18.bi artikuluan ezarritako gehieneko igoera jasoko dute, 2017ko abenduaren 31n esleitutakoen aldean.

Haborokin horiek ohiz kanpokoak izango dira, eta ohiko lanalditik kanpo emandako aparteko zerbitzuengatik soilik eman ahal izango dira; ezin izango dira finkoak izan, zenbatekoari eta aldizkakotasunari dagokienez, eta ezin izango dute ondorengo aldietarako banakako eskubiderik eragin.

 • G)  Maila pertsonalean, mantendu egiten dira Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuan adierazitako E taldea/profesionalen multzoa delakoari dagozkion ordainsariak, 26/2009 Legearen 24.bat.B).b) artikuluan xedatutakoari jarraituz; ordainsari horien zenbatekoak 18.bi artikuluan ezarritako ehunekoan handituko dira, 2017ko abenduaren 31n indarrean zeudenen aldean.

Bi. Ogasuneko eta Funtzio Publikoko Ministerioak aldatu egin ahal izango du produktibitate-osagarriari, ohiz kanpoko zerbitzuengatiko haborokinei eta errendimendua sustatzeari dagokien kreditu globalen zenbatekoa, programa bakoitzari esleitutako langile kopuruari eta helburuen lorpen-mailari egokitzeko.

Horretarako, Ogasuneko eta Funtzio Publikoko ministroak onartu egingo ditu ministerio-sailei eta erakunde publikoei errendimendua bultzatzeko xedez esleitutako zenbatekoak. Horrek inolako aldaketarik eragingo balu Estatuaren Aurrekontu Orokorretan kontsignatutako kredituetan, aurrekontu-aldaketaren espedientea onartu beharko da, aldaketa horrek ondore ekonomikoak izateko.

Ministerio-sailek pizgarri horiek esleitzeko irizpideen eta banakako zenbatekoen berri emango diote Ogasuneko eta Funtzio Publikoko Ministerioari, Aurrekontu eta Gastuetako Estatu idazkaritzaren bitartez, pizgarriak emateko aplikatutako irizpideak zehaztuta.

Hiru. Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren aplikazio-eremuan dauden bitarteko funtzionarioek bitarteko gisa izendatuta dauden kidegoa edo eskala sailkatuta dagoen taldeari edo azpitaldeari dagozkion oinarrizko ordainsariak jasoko dituzte, hirurtekoak barne hartuta, bai eta betetzen duten lanpostuari dagozkion ordainsari osagarriak ere, karrerako funtzionario izateari lotutakoak izan ezik, edota Ogasuneko eta Funtzio Publikoko Ministerioak onetsitakoak, lanposturik betetzen ez duten bitarteko funtzionarioen kasuan. Kolektibo horri artikulu honen bat zenbakiaren B) letran xedatutakoa aplikatuko zaio.

Lau. Behin-behineko langileek Ogasuneko eta Funtzio Publikoko Ministerioak haien funtzioak sailkatzean berdintzat jotako talde edo azpitaldeari dagozkion soldatak eta aparteko ordainsariak jasoko dituzte, eta behin-behineko langileentzat gordetako lanpostuari dagozkion ordainsari osagarriak. Kolektibo horri artikulu honen Bat zenbakiaren

 • B) letran xedatutakoa aplikatuko zaio.

Aktiboan edo zerbitzu berezietan dauden karrerako funtzionarioek betetzen badituzte behin-behineko langileentzat gordetako lanpostuak, haien sailkapeneko taldeari edo azpitaldeari dagozkion oinarrizko ordainsariak jasoko dituzte, hirurtekoak barne hartuta, bai eta betetzen duten lanpostuari dagozkion ordainsari osagarriak ere.

Bost. Produktibitate-osagarria esleitu ahal izango zaie, egoki izanez gero, bitarteko funtzionarioei, denboraldi baterako estatutupeko langileei eta aldi baterako langileei, bai eta praktikak egiten ari diren funtzionarioei ere, praktika horiek egitean lanpostu bat betetzen badute, baldin eta baimenduta badago lanpostu berdinak betetzen dituzten karrerako funtzionarioei aplikatzea, osagarri hori karrerako funtzionario izateari lotuta dagoen kasuetan izan ezik.

Sei. Baldin eta praktiketako funtzionarioen izendapena sartu nahi dena baino titulazio txikiagoa duen beste kidego bateko edo talde edo azpitaldeen eskala bateko karrerako funtzionarioei egiten bazaie, praktikaldiari edo hautatzeko ikastaroari dagokion denboran, betetzen dituzten hirurtekoak jasoko dituzte horiek oraindik, eta aldi hori, hirurtekoak betetzeko eta eskubide pasiboetarako, kidego edo eskala berrian betetakotzat hartuko da; betiere, amaieran azken horietan karrerako funtzionario benetan bilakatuz gero.

Zazpi. Lege honetan xedatutakoa atzerrian jarduten duten funtzionarioen ordainsariei ere aplikatuko zaie —Estatuko lurraldean eurotan jasoko luketenari—, indarrean dagoen araudiaren arabera moduluak aplikatzeari kalterik egin gabe.

 • 23. artikulua. Estatuko sektore publikoko kontratupeko langileak.

Bat. A Lege honen ondoreetarako, Estatuko sektore publikoko lan-kontratudun langileen soldata-masa 18.lau artikuluan zehaztutakoa izango da. Soldata-masa horrek Ogasuneko eta Funtzio Publikoko Ministerioak, Aurrekontu eta Gastuen Estatu Idazkaritzaren bitartez, ezarritako muga errespetatu beharko du.

Bi. Estatuko sektore publikoko lan-kontratudun langileen soldata-masak ezin izango du lege honen 18.bis artikuluan ezarritakotik gorako igoerarik izan; betiere, Estatuko sektore publikoa osatzen duten ministerio-sail, erakunde publiko, gainerako erakunde publiko, Estatuko merkataritza-sozietate, Estatuko sektore publikoko fundazio eta nagusiki Estatuko sektore publikoa osatzen duten administrazioen eta organismoen partaidetza duten partzuergoei esleitutako helburuak lortzeak eragin ditzakeen ondorioei kalterik egin gabe, produktibitatea handitzearen bidez, edo lana antolatzeko nahiz profesionalak sailkatzeko sistemak aldatzearen bitartez, aurreko zenbakian adierazitako txostena egin ostean.

Lan-lotura duten eta hitzarmen bati lotuta ez dauden gainerako langileen ordainsariek ere ez dute 18.bi artikuluan ezarritakotik gorako igoerarik izango, edozein dela ere haien tipologia, modalitatea edo izaera, eta sektore publikoko zuzendaritza-taldeetako langileak barne direla.

Hiru. Ogasuneko eta Funtzio Publikoko Ministerioak, Aurrekontu eta Gastuen Estatu Idazkaritzaren bitartez, baimendu egingo du ministerio-sailen, organismoen, estatu-agentzien, enpresa-entitate publikoen eta gainerako erakunde publikoen, eta Estatuko merkataritza-sozietateen soldata-masa, baita Estatuko sektore publikoko fundazioena eta nagusiki Estatuko sektore publikoa osatzen duten administrazioen eta organismoen partaidetza duten partzuergoena ere.

Baimendutako soldata-masa kontuan hartuko da eragindako lan-kontratudun langileen ordainsariei dagozkien kredituak homogeneotasunez zehazteko. Soldata-masa baimentzea ezinbestekoa izango da hitzarmen edo akordio kolektiboak negoziatzen hasteko.

Soldata-masa gordinaren aldaketak urtebeterako eta homogeneotasunez kalkulatuko dira alderatutako bi aldietan, bai langileei eta haien antzinatasunari dagokienez, bai lanaren, lanaldiaren, aparteko orduen eta beste lan-baldintza batzuen araubide pribatiboari dagokionez; kontzeptu horiek eragindako aldaketen kopuruak bereiz zenbatuko dira.

Merkataritza-sozietateen eta enpresa-entitate publikoen kasuan, ordainsari aldakorren edo produktibitatearen kontzeptuak zehazteko gehieneko muga hauxe izango da, kontzeptu horien izendapen zehatza edozein dela ere: kontzeptu horietarako 2013ko soldata-masan onartutako zenbatekoa, gehienez ere 18.bi artikuluan ezarritako ehunekoa gehituta, eta Estatuaren Aurrekontu Orokorretako legeetan ezarritako gehikuntza-ehunekoen arabera eguneratuta.

Organismoek, estatu-agentziek, enpresa-entitate publikoek eta gainerako erakunde publikoek, Estatuko merkataritza-sozietateek, fundazioek eta partzuergoek itxitako azken ekitaldian, aurreko urtearekin erkatuta, emaitzen kontuan edo kontu baliokide batean hobekuntza bat —hala nola etekinen igoera edo galeren murrizketa— jaso badute, Aurrekontuen eta Gastuen Estatu Idazkaritzak soldata-masaren gehikuntza osagarria baimendu ahalko du, eta ordainsari aldakor gisa eman ahalko zaie berorietako langile guztiei.

Goi-mailako zuzendaritzako arduradunek eta langileek jasoko duten ordainsari aldakorrak ezin izango du inola ere ekarri berorien guztizko ordainsariek 451/2012 Errege Dekretuan ezarritako muga gainditzea (451/2012 Errege Dekretua, martxoaren 5ekoa, enpresa-sektore publikoko eta beste entitate batzuetako arduradun eta zuzendari nagusien ordainsari-sistema arautzen duena), ezta Ogasuneko eta Funtzio Publikoko Ministerioak erakundea edo entitatea sailkatzeko eman duen aginduan ezarritakoa ere.

Aurreko paragrafoetan xedatutakoa soldata-masaren gehieneko muga izango da; soldata-masa horren banaketa eta banakako aplikazioa negoziazio kolektiboaren bidez gauzatuko da, hala badagokio.

Ogasuneko eta Funtzio Publikoko ministroari dagokio zenbaki honetan araututako baimen-prozeduraren forma, norainokoa eta ondoreak zehaztea; Aurrekontu eta Gastuen Estatu Idazkaritzaren proposamenari jarraituz egingo du hori.

Lau. Hitzarmen kolektiboaren mende ez dauden langileak badira, eta haien ordainsariak banakako kontratuen bidez zehaztuta badaude, oso-osorik edo neurri batean, Ogasuneko eta Funtzio Publikoko Ministerioari komunikatu beharko zaizkio, Aurrekontuen eta Gastuen Estatu Idazkaritzaren bidez, aurreko urtean ordaindutako eta sortutako ordainsariak.

Bost. Lan-kontratudun langileen kalte-ordain edo osakinek ezin izango dute Estatuko Administrazio Orokorreko lan-kontratudunak ez diren langileentzat ezarritako gehikuntza baino handiagoa izan. Lan-kontratudun langileen kalte-ordain edo osakinek araudi espezifikoa izango dute.

Sei. Ministerio-sailek, organismoek, estatu-agentziek, enpresa-entitate publikoek eta gainerako erakunde publikoek eta Estatuko merkataritza-sozietateek, baita Estatuko sektore publikoko fundazioek eta nagusiki Estatuko sektore publikoa osatzen duten administrazioen eta organismoen partaidetza duten partzuergoek ere, uztailaren 13ko 20/2012 Errege Lege Dekretuaren 10. artikuluan xedatutakoaren arabera ezar daitezkeen ordu-kredituak eta bestelako sindikatu-eskubideak igorriko dizkiote Funtzio Publikoaren Zuzendaritza Nagusiari, aurretik baimen ditzan. Aurrez onartutako akordioek aipaturiko baimena jaso beharko dute, aplikatu ahal izateko.

Ogasuneko eta Funtzio Publikoko Ministerioak zehaztuko ditu zenbaki honetan araututako baimen-prozeduraren forma, irismena eta ondoreak.

 • 24. artikulua. Indar Armatuetako langileen ordainsariak.

Bat. 2018an, Indar Armatuetako langileen ordainsariei eta beste lansari batzuei 18.bi artikuluan ezarritako ehunekoa gehituko zaie, dagozkien antzinatasun-ordainsariak ezertan galarazi gabe; betiere, langile horien oinarrizko ordainsariak Estatuko eta bere erakunde publikoetako Aurrekontu Orokorretako gastuaren egitura ekonomikoari buruzko 10. artikuluan jasota baldin badaude. Halaber, saileko titularrak esleitzen dizkien osagarriak jasoko dituzte, arduraldi bereziagatik edo produktibitateagatik, horretarako xedatutako kredituetatik. Langile horientzat xedatutako kredituen zenbatekoari 18.bi artikuluan ezarritako ehunekoa gehituko zaio, 2017ko abenduaren 31n esleituta zegoenaren aldean. Termino homogeneoetan aplikatuko da, karguen kopuruari eta motari dagokienez.

Bi. Karrera Militarrari buruzko azaroaren 19ko 39/2007 Legean jasotako militar profesionalek, aurreko zenbakian sartuta ez daudenek, ordainsari hauek jasoko dituzte 2018an:

 • A)  Enplegua sailkatuta dagoen taldeari edo azpitaldeari dagozkien soldata eta hirurtekoak —hirurtekoak alde batera utzita, araudiak hala xedatutako kasuetan—, 18. bost.1 artikuluan ezarritako zenbatekoan.

 • B)  Aparteko ordainsariak; urtean bitan emango dira, eta haietako bakoitzak lege honen 18.bost.2 artikuluan finkatutako soldata eta hirurtekoak bilduko ditu, enpleguari dagokion taldearen edo azpitaldearen arabera, bai eta hilero jasoko den enplegu-osagarria ere.

Hirurtekoen eta aparteko ordainsarien balioespena eta sortzapena langile horiei aplikatu behar zaien berariazko araudiaren arabera gauzatuko da, eta, ordezko moduan, abuztuaren 2ko 30/1984 Legea aplikatzeko eremuan dauden funtzionarioen araudiaren arabera, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuan adierazitakoari jarraituz.

 • C)  Enplegu-osagarriak, berariazko osagarriak eta egoki diren gainerako ordainsariek 18.bi artikuluan ezarritako ehunekoko gehikuntza jasoko dute, 2017ko abenduaren 31n indarrean zeudenen aldean, lege honen 18.zazpi artikuluan xedatutakoa ezertan eragotzi gabe.

 • D)  Arduraldi bereziari dagokion ordainsaria, arreta etengabearen kontzeptua barne hartuta, eta ohiz kanpoko zerbitzuengatiko haborokina. Zenbateko horiek Defentsa ministroak erabakiko ditu, xede horietarako esleituko diren kredituen barruan. Kreditu horiek 18.bi artikuluan ezarritako gehikuntza jasoko dute, urteko zenbatekoari dagokionez, 2017ko abenduaren 31n ezarrita zeudenen aldean, urteko terminoetan.

Ogasuneko eta Funtzio Publikoko Ministerioak aldatu egin ahal izango du arduraldi bereziari eta ohiz kanpoko zerbitzuengatiko haborokinei dagokien kredituen zenbatekoa, programa bakoitzari esleitutako langile kopuruari eta helburuen lorpen-mailari egokitzeko.

Horretarako, Ogasuneko eta Funtzio Publikoko ministroak errendimendua bultzatzeko xedea duten zenbatekoak onartuko ditu. Horrek inolako aldaketarik eragingo balu Estatuaren Aurrekontu Orokorretan kontsignatutako kredituetan, aurrekontu-aldaketaren espedientea onartu beharko da, aldaketa horrek ondore ekonomikoak izateko.

Arduraldi bereziari dagokion osagarriak edota ohiz kanpoko zerbitzuengatiko haborokinak emateko esleitutako zenbatekoek ez dute inolaz ere banakako eskubiderik sortuko ondorengo aldietarako balioespenetan edo balio-igoeretan.

 • E)  Zerbitzuan emandako urteengatiko pizgarria. Defentsako ministroak finkatuko ditu pizgarri horren zenbatekoak eta jasotzeko baldintzak, Aurrekontuen eta Gastuen Estatu Idazkaritzaren bidez, Ogasuneko eta Funtzio Publikoko Ministerioak aldeko txostena egin ostean.

Hiru. Defentsa Ministerioak itunak sinatu baditu unibertsitateekin Saileko osasun-erakundeak erabiltzeko, urriaren 11ko 1652/1991 Errege Dekretuan haien araubiderako ezarritako oinarrien arabera, zentro horietan lanpostuak betetzen dituzten mediku militarrek eta osasun-alorreko militarrek dagozkien oinarrizko ordainsariak jasoko dituzte, eta, ordainsari osagarri gisa, destino-osagarriak, berariazko osagarriak eta produktibitate-osagarriak jasoko dituzte, aipatutako errege-dekretuko hamahirugarrena.zortzi 4, 5 eta 6.a) eta b) oinarria aplikatuz ezarritako zenbatekoetan.

Langile horiek jantzietarako laguntza ere jaso ahal izango dute, bai eta arduraldi bereziari dagokion osagarria ere, etengabeko arretagatik, aurreko zenbakiko D) letran ezarritakoari jarraituz. Gainera, sariengatiko pentsioak eta dagozkien familia-prestazioak jaso ahal izango dituzte.

Lau. Ministerioaren edo bere erakunde autonomoen lanpostu-zerrendetan jasotako lanpostuak betetzen dituzten Indar Armatuetako kideek beren enplegu militarrari dagozkion oinarrizko ordainsariak eta betetzen duten postuari esleitutako osagarriak jasoko dituzte, lege honetan abuztuaren 2ko 30/1984 Legearen aplikazio-eremuan jasotako Estatuko funtzionarioentzat ezarritako zenbatekoen arabera, eta Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren azken xedapenetako laugarrenean adierazitakoari jarraituz; halere, ordainsari militarren ondoriozko pentsioak eta haborokinak jasotzen jarraituko dute, bai eta jantzietarako laguntza ere, Indar Armatuetako gainerako langileen zenbateko eta baldintza beretan.

Artikulu honetan xedatutakoak ez du ezertan eragotziko indarrean dagoen araudian Indar Armatuetako kontzeptu eta langile zehatz batzuetarako xedatutako araudi espezifikoa.

 • 25. artikulua. Guardia Zibilaren Kidegoko langileen ordainsariak.

Bat. 2018an, Guardia Zibileko Kidegoko langileen ordainsariek eta beste ordainketa batzuek, haien oinarrizko ordainsariak Estatuaren Aurrekontu Orokorretako gastuen egitura ekonomikoari buruzko 10. artikuluan jasota baldin badaude, 18.bi artikuluan ezarritako gehikuntza izango dute, 2017ko abenduaren 31n indarrean zeudenen aldean, dagozkien antzinatasun-ordainsariei kalterik egin gabe. Halaber, saileko titularrak esleitzen dien produktibitate-osagarria jasoko dute, hala badagokie, xede horretarako aurreikusitako kredituen bidez. Langile horientzat xedatutako kredituen zenbatekoak 18.bi artikuluan ezarritako gehikuntza edukiko dute, karguen kopuruari eta motari dagokienez, 2017ko abenduaren 31n esleituta zegoenaren aldean.

Bi. Aurreko zenbakian jasota ez dauden Guardia Zibilaren Kidegoko langileek ordainsari hauek jasoko dituzte 2018an:

 • A)  Enplegua sailkatuta dagoen taldeari edo azpitaldeari dagozkion soldata eta hirurtekoak, lege honen 18.bost.1 artikuluan ezarritako zenbatekoetan.

 • B)  Aparteko ordainsariak, urtean bitan emango direnak, haietako bakoitzak barne hartuta lege honen 18.bost.2 artikuluan finkatutako soldatak eta hirurtekoak, enpleguari dagokion taldearen edo azpitaldearen arabera, eta hilero jasoko den destino-osagarria.

Hirurtekoen eta aparteko ordainsarien balioespena eta sortzapena langile horiei aplikatu beharreko berariazko araudiaren arabera gauzatuko da, eta, ordezko moduan, abuztuaren 2ko 30/1984 Legea aplikatzeko eremuan dauden funtzionario publikoen araudiaren arabera, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuan adierazitako moduan.

 • C)  Ordainsari osagarri finko eta aldizkakoak 18.bi artikuluan ezarritako ehunekoan handituko dira, 2017ko abenduaren 31n indarrean zeudenak erreferentziatzat hartuta, lege honen 18.zazpi artikuluan xedatutakoaren kalterik gabe.

 • D)  Produktibitate-osagarria eta ohiz kanpoko zerbitzuengatiko haborokinak. Ordainsari horiek lege honen 22. artikuluaren aplikazio-eremuko Estatuko funtzionarioentzat ezarritako arauen bidez xedatuko dira, eta Barne Ministerioak finkatuko ditu zenbatekoak, xede horietarako esleituko diren kredituen barruan. Kreditu horiek 18.bi artikuluan ezarritako gehieneko gehikuntza jasoko dute, urteko zenbatekoari dagokionez, 2017ko abenduaren 31n esleituta zeudenak erreferentziatzat hartuta.

 • 26. artikulua. Polizia Nazionalaren Kidegoko langileen ordainsariak.

Bat. 2018an, Polizia Nazionalaren Kidegoko langileen ordainsariek eta beste ordainketa batzuek, haien oinarrizko ordainsariak Estatuko eta bere erakunde publikoen Aurrekontu Orokorretako gastuen egitura ekonomikoari buruzko 10. artikuluan jasota baldin badaude, 18.bi artikuluan ezarritako gehikuntza jasoko dute, 2017ko abenduaren 31n indarrean zeudenen aldean, dagozkien antzinatasun-ordainsariei kalterik egin gabe. Halaber, saileko titularrak esleitzen dien produktibitate-osagarria jasoko dute, hala badagokie, horretarako xedatutako kredituen bidez. Langile horientzat xedatutako kredituen zenbatekoak 18.bi artikuluan ezarritako gehikuntza jasoko du, karguen kopuruari eta motari dagokienez, 2017ko abenduaren 31n esleituta zegoenaren aldean.

Bi. Aurreko zenbakian jasota ez dauden Poliziaren Kidego Nazionaleko funtzionarioek ordainsari hauek jasoko dituzte 2018an:

 • A)  Dagokion kategoria, ondore ekonomikoetarako, sailkatuta dagoen taldeari edo azpitaldeari dagozkion soldata eta hirurtekoak, lege honen 18.bost.1 artikuluan ezarritako zenbatekoan.

 • B)  Aparteko ordainsariak; urtean bitan emango dira, eta haietako bakoitzak lege honen 18.bost.2 artikuluan finkatutako soldata eta hirurtekoak bilduko ditu, kategoriari dagokion taldearen edo azpitaldearen arabera, bai eta hilero jasoko den destino-osagarria ere.

Hirurtekoak eta aparteko ordainsariak balioesteari eta sortzeari dagokienez, langile horiei aplikatu beharreko araudia beteko da, eta, ordezko moduan, Funtzio Publikoa Erreformatzeko Neurriei buruzko abuztuaren 2ko 30/1984 Legea aplikatzeko eremuan dauden funtzionario publikoen araudia, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuan adierazitako moduan.

 • C)  Ordainsari osagarri finkoek eta aldizkakoek 18.bi artikuluan ezarritako ehunekoko gehikuntza jasoko dute, 2017ko abenduaren 31n indarrean zeudenak erreferentziatzat hartuta, lege honen 18.zazpi artikuluan xedatutakoaren kalterik gabe.

 • D)  Produktibitate-osagarria eta ohiz kanpoko zerbitzuengatiko haborokinak 22. artikuluaren aplikazio-eremuko Estatuko funtzionarioentzat ezarritako arauen bidez xedatuko dira, eta Barne Ministerioak finkatuko ditu zenbatekoak, xede horietarako esleituko diren kredituen barruan. Kreditu horiek 18.bi artikuluan ezarritako gehieneko gehikuntza jasoko dute, urteko zenbatekoari dagokionez, 2017ko abenduaren 31n esleituta zeudenak erreferentziatzat hartuta.

 • 27. artikulua. Karrera Judizialeko eta Fiskaleko kideen, Justizia Administrazioko Letraduen Kidegoko kideen eta Justizia Administrazioaren zerbitzurako kidegoetako kideen ordainsariak.

Bat. 2018an, lege honen 18.bi artikuluan xedatutakoari jarraituz, honako hauek izango dira karrera judizial eta fiskaleko kideen ordainsariak:

 • 1. Karrera judizialeko eta fiskaleko ordainsari-araubideari buruzko maiatzaren 26ko 15/2003 Legearen I. eta IV. eranskinetan, hurrenez hurren, aipatzen den soldataren zenbatekoa honako hau izango da 2018an, hamabi hilabete-saritan:

  Euroak

  Karrera judiziala

  zitegi Nazionaleko presidentea (ez Auzitegi Goreneko magistratua)

  24.784,80

  zitegi Nazionaleko sala-presidentea (ez Auzitegi Goreneko magistratua)

  23.479,80

  stizia Auzitegi Nagusiko presidentea

  23.926,92

  gistratua

  21.269,16

  ailea

  18.609,96

  Karrera fiskala

  tonomia Erkidegoko fiskal nagusia

  23.926,92

  kala

  21.269,16

  okatu fiskala

  18.609,96

 • 2.  Antzinatasunagatiko ordainsaria edo hirurtekoak, egoki diren kasuetan.

 • 3.  Aparteko ordainsariak abuztuaren 2ko 30/1984 Legearen aplikazio-eremuan jasotako funtzionarioei aplikatu beharreko araudiaren arabera sortuko dira, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren azken xedapenetako laugarrenean adierazitakoari jarraituz. Aparteko ordainsari horiek urtean bi izango dira, eta, kasuan-kasuan, soldataren, antzinatasunaren edo hirurtekoen hilabete-sari baten zenbatekoa izango du haietako bakoitzak, bai eta 2011rako Estatuaren Aurrekontu Orokorren abenduaren 22ko 39/2010 Legearen X. eranskinean adierazitako zenbatekoa ere, 2017ko abenduaren 31n indarra zuten balioei erreparatuz, gehienez ere 18.bi artikuluan ezarritako ehunekoa gehituta.

 • 4.  Karrera judizial eta fiskaleko kideen ordainsari osagarriak eta ordainsari aldakor zein bereziak; halakoek 18.bi artikuluan ezarritako ehuneko gehikuntza izango dute 2017ko abenduaren 31n indarrean zeudenen aldean.

Karrera judizial eta fiskaleko kideentzako helburuen araberako ordainsari aldakorretara zuzendutako kreditu osoa —ordainsari horiek Karrera judizial eta fiskaleko ordainsari-araubidea erregulatzen duen 15/2003 Legearen I. tituluko III. kapituluan eta II. tituluan daude adierazita— ezin izango da karrera judizialeko eta fiskaleko kideen ordainsari finkoen zenbateko osoaren ehuneko 5etik gorakoa izan, hurrenez hurren.

 • 5.  Zenbaki honetan xedatutakoak ez du ezertan eragotziko aipaturiko 15/2003 Legearen 9.2 artikuluan zehaztutakoa.

Bi. Fiskaltzaren Estatutu Organikoa Arautzen duen abenduaren 30eko 50/1981 Legea aldatzen duen urriaren 9ko 24/2007 Legea garatuz, eremu-fiskaltza bateko fiskalburu izendatzen diren fiskalek, fiskaltza hori probintziako hiriburua ez den beste egoitza batean badago, Probintzia Auzitegiko atal bat dagoen tokian, Probintzia Fiskaltzaren egoitzako fiskalei dagokien populazio-taldearen irizpidearen araberako destino-osagarria jasoko dute, bai eta ordezkaritzaren kontzeptuko destino-osagarria, berariazko osagarria eta Probintzia Fiskaltzako fiskalburuordeari dagozkion aparteko ordainsarietan jaso beharreko zenbatekoa ere.

Eremu-fiskaltza bateko gainerako fiskalburuek Probintzia Fiskaltzako fiskalburuordeari dagokion berariazko osagarria jasoko dute.

Probintzia Fiskaltzako fiskalburuek eta fiskalburuordeek Probintzia Auzitegiko fiskalburuei eta fiskalburuordeei hurrenez hurren dagozkien ordainsari osagarriak eta aparteko ordainsarietan sartu beharreko zenbatekoak jasoko dituzte.

Estatuko Fiskaltza Nagusiko Idazkaritza Teknikoko fiskalburuordeak Estatuko Fiskaltza Nagusiko fiskalburuorde ikuskatzaileari dagozkion ordainsari osagarriak eta aparteko ordainsarietan sartu beharreko zenbatekoak jasoko ditu.

Estatuko Fiskaltza Nagusiko sala-fiskalei atxikitako fiskalek eta Estatuko Fiskaltza Nagusiko Laguntza Unitateko fiskalek Estatuko Fiskaltza Nagusiko Idazkaritza Teknikoko fiskalei dagokien zenbatekoa jasoko dute berariazko osagarri gisa.

Probintzia Fiskaltzako lurralde-ataletako fiskal dekanoek fiskal koordinatzaileei dagokien zenbatekoa jasoko dute berariazko osagarri gisa.

Espezializatutako ataletako fiskal dekanoek lurralde-ataletako fiskal dekanoei dagozkien ordainsari osagarriak eta aparteko ordainsariak jasoko dituzte.

Autonomia-erkidegoko Fiskaltzetako bigarren kategoriako fiskalek, koordinatzaileak ez direnek, baita Fiskaltza horietako lurralde-ataletakoek ere, autonomia-erkidegoko Fiskaltzako fiskalburuordeei dagozkien destino-osagarria eta aparteko ordainsarian jaso beharreko zenbatekoa jasoko dituzte, Fiskaltza organikoki bitan banatuta ez duten autonomia-erkidegoetan izan ezik (Autonomia Erkidegoko Fiskaltza eta egoitza duen probintziako Probintzia Fiskaltza).

Hiru. 2018an, lege honen 18.bi artikuluan xedatutakoari jarraituz, honako hauek izango dira Justizia Administrazioko Letraduen Kidegoko eta Justizia Administrazioaren zerbitzurako Kidegoetako kideen ordainsariak:

 • 1. Soldata, ondorengo xehetasunen arabera, eta, egoki bada, antzinatasunagatik nahiz hirurtekoengatik dagokien ordainsaria.

 • a) Justizia Administrazioko Letraduen Kidegoko kideen soldatak honako zenbateko hauek izango ditu 2018an, hamabi hilabete-saritan:

  Euroak

  Justizia Administrazioko letraduak, lehen kategoriakoak

  18.609,96

  Justizia Administrazioko letraduak, bigarren kategoriakoak

  17.688,36

  Justizia Administrazioko letraduak, hirugarren kategoriakoak

  16.434,12

 • b) Justizia Administrazioaren zerbitzurako kidegoetako funtzionarioen soldataren zenbatekoa honako hau izango da 2018an, hamabi hilabete-saritan:

  Euroak

  Toxikologiaren eta Auzitegi Zientzien Institutu Nazionaleko auzitegi-mediku eta profesionalak

  15.951,72

  Prozesu- eta administrazio-kudeaketa

  13.774,44

  Prozesu- eta administrazio-izapidetzea

  11.321,52

  Laguntza judiziala

  10.269,12

  Toxikologiaren eta Auzitegi Zientzien Institutu Nazionaleko teknikari espezialistak

  13.774,44

  Euroak

  Toxikologiaren eta Auzitegi Zientzien Institutu Nazionaleko laborategiko laguntzaileak

  11.321,52

 • c) Abenduaren 23ko 19/2003 Lege Organikoak, Botere Judizialaren uztailaren 1eko 6/1985 Lege Organikoa aldatu zuenak, iraungitako Justizia Administrazioaren zerbitzura ari diren Kidegoetan 2004ko urtarrilaren 1a baino lehen osatutako hirurtekoen zenbatekoak honako hauek izango dira 2018an, hamabi hilabete-saritan:

  Euroak

  Ofizialen kidegoa.

  551,52

  Laguntzaileen kidegoa.

  425,28

  Agente judizialen kidegoa.

  367,20

  Teknikari espezialisten kidegoa.

  551,52

  Laborategiko laguntzaileen kidegoa.

  425,28

  Laborategiko agenteen kidegoa (iraungitzear).

  367,20

  7.000 biztanletik gorako udalerrietako bake-epaitegietako idazkarien kidegoa (iraungitzear).

  620,52

Auzitegiko medikuen eta medikuntza-teknikarien kidegoetako langileek 1995eko urtarrilaren 1a baino lehen osatutako hirurtekoak 665,04 eurokoak izango dira urtean, 2018rako, hamabi hilabete-saritan.

 • 2.  Aparteko ordainsariak abuztuaren 2ko 30/1984 Legearen aplikazio-eremuan jasotako funtzionarioei aplikatu beharreko araudiaren arabera sortuko dira, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren azken xedapenetako laugarrenean adierazitakoari jarraituz. Aparteko ordainsari horiek urtean bi izango dira, eta, kasuan-kasuan, soldataren, antzinatasunaren edo hirurtekoen hilabete-sari baten zenbatekoa izango du haietako bakoitzak, bai eta 2011rako Estatuaren Aurrekontu Orokorren abenduaren 22ko 39/2010 Legearen XI. eranskinean adierazitako zenbateko osagarria ere, 2017ko abenduaren 31n indarra zuten balioei erreparatuz, gehienez ere 18.bi artikuluan ezarritako ehunekoa gehituta.

 • 3. a) Justizia Administrazioko Letraduen Kidegoko funtzionarioei atxikitako lanpostuetarako osagarri orokorra, abenduaren 30eko 2033/2009 Errege Dekretua aplikatu beharreko kasuetan, honako zenbateko hauen araberakoa izango da 2018an, hamabi hilabete-saritan adierazita:

  Euroak

  I. motako lanpostuak

  16.677,84

  II. motako lanpostuak

  14.245,56

  III. motako lanpostuak

  13.601,40

  IV. motako lanpostuak

  13.498,68

  V. motako lanpostuak

  9.761,16

Aurreko paragrafoan azaldutako funtzionarioen ordainsari osagarri finko eta aldizkakoak 18.bi artikuluan ezarritako ehunekoan handituko dira, 2017ko abenduaren 31n indarrean zeudenak erreferentziatzat hartuta, lege honen 18.zazpi artikuluan xedatutakoaren kalterik gabe.

 • 3.a) zenbaki honetako lehenengo paragrafoan adierazitako postuez bestelakoak betetzen dituzten Justizia Administrazioko Letraduen Kidegoko kideek irailaren 5eko 1130/2003 Errege Dekretuan ezarritako ordainsari orokor, aldakor eta bereziak jasoko dituzte, eta 18.bi artikuluan ezarritako ehunekoa gehituko zaie, 2017ko abenduaren 31n indarrean zeudenak erreferentziatzat hartuta.

3.b) Justizia Administrazioaren zerbitzura ari diren kidegoetako funtzionarioei atxikitako lanpostuetarako osagarri orokorraren zenbatekoa, artikulu honetako hiru.l.b) zenbakian adierazitakoa, uztailaren 20ko 1033/2007 Errege Dekretuan xedatutakoarekin bat, honako hau izango da 2018an, hamabi hilabete-saritan:

Mota

Azpimota

Euroak

jzesu- eta administrazio-kudeaketa eta Toxikologiako eta Auzitegi Lientzietako Institutu Nazionaleko teknikari espezialistak

I

A

4.124,0

I

B

4.926,3

II

A

3.797,1

II

B

4.599,4

III

A

3.633,8

III

B

4.436,1

IV

C

3.470,5

IV

D

3.634,2

jzesu- eta administrazio-izapidetzea eta Toxikologiako eta Auzitegi ientzietako Institutu Nazionaleko laborategiko laguntzaileak

I

A

3.579,4

I

B

4.381,9

II

A

3.252,8

II

B

4.055,1

III

A

3.089,4

III

B

3.891,7

IV

C

2.926,0

guntza judiziala

I

A

2.811,8

I

B

3.614,1

II

A

2.484,7

II

B

3.287,2

III

A

2.321,4

III

B

3.123,8

IV

C

2.158,0

dkologiaren eta Auzitegi Zientzien Institutu Nazionaleko auzitegi-mediku eta rofesionalak

I

II

III

19.474,4

19.223,1

18.971,7

>zesu- eta administrazio-kudeaketako eskala, 7.000 biztanletik gorako udalerrietako epaitegietako dazkarien kidegotik datozenak (iraungitzear).

5.266,2

Aurreko paragrafoan adierazitako funtzionarioen gainerako ordainsari osagarri orokor, aldakor eta bereziek 18.bi artikuluan ezarritako ehunekoko gehikuntza jasoko dute, 2017ko abenduaren 31n indarrean zeudenak erreferentziatzat hartuta, lege honen 18.zazpi artikuluan xedatutakoaren kalterik gabe.

 • 4. Presidentzia Ministerioaren maiatzaren 18ko 1230/2009 Aginduaren bidez argitaratutako 2009ko maiatzaren 8ko Ministro Kontseiluaren akordioaren bigarren paragrafoan ordainsari gehigarri osagarriaren kontzeptuan aitortutako kopuruak jasota daude aurreko 3.a) eta 3.b) zenbakietan aipatutako ordainsari osagarrietan.

Lau. Botere Judizialaren uztailaren 1eko 6/1985 Lege Organikoaren 624. artikuluan adierazitako funtzionarioei dagozkien oinarrizko ordainsariek eta ordainsari osagarriek 18.bi artikuluan ezarritako ehunekoko gehikuntza izango dute 2018an, 2017ko abenduaren 31n indarrean zeudenen aldean, lege honen 18.zazpi artikuluan xedatutakoa ezertan eragotzi gabe.

Bost. 2018an, honako hauek izango dira Botere Judizialeko eta Fiskaltzako kideen ordainsariak:

1. Auzitegi Goreneko presidenteordea:

Euroak

Soldata (14 hilabete-saritan jasotzekoa)

30.856,56

Beste ordainsari batzuk (12 hilabete-saritan jasotzekoak)

89.727,96

Guztira

120.584,52

Auzitegi Goreneko sala-presidenteak eta Auzitegi Nazionaleko presidentea (Auzitegi Goreneko magistratuak):

Euroak

Soldata (14 hilabete-saritan jasotzekoa)

28.492,52

Beste ordainsari batzuk (12 hilabete-saritan jasotzekoak)

85.173,84

Guztira

113.666,36

Auzitegi Goreneko magistratuak eta Auzitegi Nazionaleko sala-presidenteak (Auzitegi Goreneko magistratuak):

Euroak

Soldata (14 hilabete-saritan jasotzekoa)

26.993,12

Beste ordainsari batzuk (12 hilabete-saritan jasotzekoak)

83.715,48

Guztira

110.708,60

 • 2. Estatuko fiskal nagusia: 117.869,16 euro, hamabi hilabete-saritan jasotzekoak, aparteko ordainsariak jasotzeko eskubiderik gabe.

Auzitegi Goreneko fiskalburuordea:

Euroak

Soldata (14 hilabete-saritan jasotzekoa)

28.492,52

Beste ordainsari batzuk (12 hilabete-saritan jasotzekoak)

85.173,84

Guztira

113.666,36

Fiskalburu ikuskatzailea, Konstituzio Auzitegiaren aurreko Fiskaltzako fiskalburua eta Auzitegi Nazionaleko Fiskaltzako fiskalburua:

Euroak

Soldata (14 hilabete-saritan jasotzekoa)

26.993,12

Beste ordainsari batzuk (12 hilabete-saritan jasotzekoak)

85.173,84

Guztira

112.166,96

Kontuen Auzitegiko Fiskaltzako fiskalburuak, Estatuko fiskal nagusiaren Idazkaritza Teknikoko eta Laguntza Unitateko fiskalburuak, Fiskaltza berezietako fiskalburuak (drogaren, ustelkeriaren eta kriminaltasun antolatuen aurkakoak) eta Auzitegi Goreneko salako fiskalak:

Euroak

Soldata (14 hilabete-saritan jasotzekoa)

26.993,12

Beste ordainsari batzuk (12 hilabete-saritan jasotzekoak)

83.715,48

Euroak

Guztira

110.708,60

 • 3. Zenbaki honetako aurreko puntuetan aipatutako Botere Judizialeko eta Fiskaltzako kideek —Estatuko fiskal nagusia izan ezik— antzinatasunagatik edo hirurtekoengatik dagokien ordainsaria jasoko dute, hamalau hilabete-saritan. Halaber, urtean bi ordainsari jasoko dituzte, ekainean eta abenduan. Hona hemen zenbatekoa:

  Botere Judizialeko eta Fiskaltzako zenbait kide

  Zenbatekoa, eurotan

  Auzitegi Goreneko presidenteordea

  7.477,33

  Auzitegi Goreneko sala-presidenteak eta Auzitegi Nazionaleko presidentea (Auzitegi Goreneko magistratuak)

  7.097,82

  Auzitegi Goreneko magistratuak eta Auzitegi Nazionaleko sala-presidenteak (Auzitegi Goreneko magistratuak)

  6.976,29

  Auzitegi Goreneko fiskalburuordea

  7.097,82

  Fiskalburu ikuskatzailea, Konstituzio Auzitegiaren aurreko Fiskaltzako fiskalburua eta Auzitegi Nazionaleko Fiskaltzako fiskalburua

  7.097,82

  Kontuen Auzitegiko Fiskaltzako fiskalburuak, Estatuko fiskal nagusiaren Idazkaritza Teknikoko eta Laguntza Unitateko fiskalburuak, Fiskaltza berezietako fiskalburuak (drogaren, ustelkeriaren eta kriminaltasun antolatuen aurkakoak) eta Auzitegi Goreneko salako fiskalak

  6.976,29

Abuztuaren 2ko 30/1984 Legearen aplikazio-eremuan jasotako funtzionarioei aplikatu beharreko aparteko ordainsariei buruzko araudiaren araberakoak izango dira zenbateko horiek.

 • 4.  Estatuko fiskal nagusiak, zenbaki honen 2. puntuan adierazitako zenbatekoaz gain, antzinatasunagatik edo hirurtekoengatik dagozkion ordainsariak jasoko ditu, 14 hilabete-saritan, bai eta 2008rako Estatuaren Aurrekontu Orokorren abenduaren 26ko 51/2007 Legearen 32.lau artikuluko 3. zenbakiaren bigarren paragrafoan xedatutakotik eratorritako ordainsariak ere, 2017ko abenduaren 31n indarrean zeudenak, 18.bi artikuluan ezarritako ehunekoa gehituta.

Abuztuaren 2ko 30/1984 Legearen aplikazio-eremuan jasotako funtzionarioei aplikatu beharreko aparteko ordainsariei buruzko araudiaren araberakoak izango dira zenbateko horiek.

Estatuko fiskal nagusiak, zenbaki honen 2. puntuan adierazitako zenbatekoaz gain, antzinatasunagatik edo hirurtekoengatik dagozkion ordainsariak jasoko ditu, 14 hilabete-saritan, bai eta 2008rako Estatuaren Aurrekontu Orokorren abenduaren 26ko 51/2007 Legearen 32.lau artikuluko 3. zenbakiaren bigarren paragrafoan xedatutakotik eratorritako ordainsariak ere, 2017ko abenduaren 31n indarrean zeudenak, 18.bi artikuluan ezarritako ehunekoa gehituta.

 • 5.  Zenbaki honetako 1. eta 2. puntuetan adierazitako Botere Judizialeko eta Fiskaltzako kideen soldata eta ordainsari osagarriak puntu horietan bertan eta zenbaki bereko 3. eta 4. puntuan, hurrenez hurren, finkatutakoak izango dira; ondore horietarako, ez zaie aplikatuko Karrera Judizialeko eta Fiskaleko Ordainsariak arautzen dituen maiatzaren 26ko 15/2003 Legea, baina eskubidea izango dute dagozkien ordainsari bereziak, 2017ko abenduaren 31n indarrean zeuden zenbatekoekin, jasotzeko, 18.bi artikuluan ezarritako ehunekoa gehituta.

Sei. Artikulu honetan bildutako langileek hirurtekoak dauzkatenean aitortuta lege honen 18. artikuluaren bost zenbakian ezarritakoaren mende dauden Kidego edo Eskaletan, egoki izanez gero hirurtekoen edo antzinatasunaren aparteko ordainsariak jasotzeko, kontzeptu horien hilabete-sari arrunt baten zenbatekoan, zenbateko bereko hamalau hilabete-saritan banatu ahal izango da aipatutako Kidego edo Eskalatan aitortutako hirurtekoen (eta/edo antzinatasunaren) urteko zenbateko osoa, hamabi hilabete-sariri dagokien hirurtekoek (eta/edo antzinatasunak) gehi hirurtekoengatiko (eta/ edo antzinatasunagatiko) aparteko ordainsariek osatuta. Kasu horretan, honako hauek izango dira urteko zenbatekoak, hamabi hilabete-sari arruntetan, gehi aparteko bi ordainsaritan:

Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren taldea/azpitaldea

Hirurtekoak

— Euroak

A1

584,68

A2

484,76

B

433,98

C1

374,20

C2

259,34

E (30/1984 Legea) eta profesionalen multzoak (Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutua).

195,44

 • 28. artikulua. Estatutupeko langileen eta Gizarte Segurantzako estatutupekoak ez diren langileen ordainsariak.

Bat. 2018an, Gizarte Segurantzaren Administrazioko funtzionarioek, Estatuko Administrazio Orokorreko gainerako langileekin jada homologatuta, lege honen 22. artikuluan xedatutako ordainsariak jasoko dituzte.

Bi. 2018an, Osasunaren Institutu Nazionaleko estatutupeko langileen ordainsariei buruzko irailaren 11ko 3/1987 Errege Lege Dekretuaren aplikazio-eremuan dauden langileek lege honen 22.bat.A), B) eta C) artikuluan kontzeptu horietarako zehaztutako zenbatekoetan jasoko dituzte oinarrizko ordainsariak eta destino-osagarria, ezertan eragotzi gabe aipaturiko errege lege-dekretuaren bigarren xedapen iragankorreko bi zenbakian ezarritakoa eta aipaturiko 22.bat artikuluaren C) letran finkatutako destino-osagarria hamalau hilabete-saritan jasotzea.

Aipatutako estatutupeko langileei lege honen 22.bat.B) artikuluan ezarritakoa aplikatzeko, aparteko ordainsari bakoitzari dagokion destino-osagarriaren zenbatekoa ere hamalau hilabete-saritan emango da. Zenbateko hori 22.bat.C) artikuluan adierazitako mailen araberako kopuruen hamabirena izango da.

Langile horiei dagozkien berariazko nahiz etengabeko arretagatiko osagarrien zenbatekoek 18.bi artikuluan ezarritako gehikuntza jasoko dute, 2017ko abenduaren 31n indarrean zeudenak erreferentziatzat hartuta, lege honen 18.zazpi artikuluan xedatutakoaren kalterik gabe.

3/1987 Errege Lege Dekretuaren 2.hiru.c) artikuluan, hirugarren xedapen iragankorrean eta berau garatzeko emandako gainerako arauetan adierazitako irizpideen arabera zehaztuko da produktibitate-osagarriaren zenbateko indibiduala.

Hiru. 2018an, artikulu honen aplikazio-eremuko gainerako funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariek 18.bi artikuluan ezarritako gehikuntza jasoko dute, 2017ko abenduaren 31n indarrean zeudenen aldean.

III. KAPITULUA

Langile aktiboen araubidearen alorreko beste xedapen batzuk

 • 29. artikulua. Ohiz kanpoko diru-sarrerak jasotzeko debekua.

Lege honen aplikazio-eremuko enplegatu publikoek, zerga-araubidearen mende daudenak kenduta, ezin izango dute Administrazioari edo edozer botere publikori dagozkion tributuen, komisioen edo diru-sarreren partaidetzarik jaso edozer zerbitzu edo jurisdikzioren ordainetan, ez eta edozer partaidetza edo saririk ere ezarritako isunetan, araudian haiei egotzita egonik ere; hala, dagokien ordainsari-araubidean zehaztutako ordainsariak soilik jasoko dituzte, ezertan eragotzi gabe bateraezintasun-sistema aplikatzeak dakarrena, eta betetako lan edo karguagatik etxebizitza edukitzeari buruzko berariazko araudian xedatutakoa.

 • 30. artikulua. Sariak, gurutzeak, dominak eta mutilazio-pentsioak.

Bat. 2018an, sari, gurutze, domina eta elbarri-pentsioengatik jasoko diren zenbatekoek 18.bi artikuluan ezarritako gehikuntza izango dute, 2017ko abenduaren 31n baietsita zeudenak erreferentziatzat hartuta.

Bi. San Fernandoren Gurutze Ohoratua eta banakako Domina Militarra euren legeria bereziaren bidez eraenduko dira.

Hiru. San Hermenegildoren Errege Orden Militarraren erregelamendua onartzen duen ekainaren 23ko 1189/2000 Errege Dekretuan xedatutakoaren bidez eraenduko dira Konstantziarako Gurutzea eta San Hermenegildoren Errege Orden Militarraren kategoriak.

 • 31. artikulua. Beste arau komun batzuk.

Bat. Administrazioko kontratupeko langileek, Tokiko Osasun Kidegoetako funtzionarioek, eta 2017ko ordainsariak 3/2017 Legearen (2017rako Estatuaren Aurrekontu Orokorren Legea, abenduaren 27koa) III. tituluan orokorrean ezarritakoekin bat etorri ez eta lege honen titulu berean berariaz ezarritakoak aplikatu behar ez zaizkien langileek 2018an ere jasoko dituzte 2017ko abenduaren 31n indarrean zeuden ordainsariak, 18.bi artikuluan ezarritako ehunekoa gehituta.

Bi. Estatuko Administrazio Orokorrean, bere erakunde autonomoetan eta estatu-agentzietan, funtzionarioren bat betetzen ari den lanpostuari dagokion ordainsari-araubideaz bestelako batera atxikita egonez gero, funtzionario horrek betetzen ari den lanpostuari dagozkion ordainsariak jasoko ditu; aurrez, oinarrizko ordainsariak atxikiko zaizkio, Ogasuneko eta Funtzio Publikoko Ministerioak, Aurrekontu eta Gastuen eta Funtzio Publikoaren estatu idazkaritzen bitartez, baimenduta, interesa duten ministerio-sailen proposamenari jarraituz.

Aurreko paragrafoan adierazitako atxikipenaren ondoreetarako, baimena eman ahal izango da antzinatasun-ordainsariaren zenbatekoa funtzionarioaren jatorrizko ordainsari-araubidearen araberakoa izan dadin.

Hiru. Zerbitzuen ondoriozko kalte-ordainen zenbatekoa 2017an indarrean zegoen berbera izango da.

 • 32. artikulua. Kontratupeko langileen eta funtzionarioak ez direnen ordainsariak finkatzeko edo aldatzeko baldintzak.

Bat. Honako erakunde hauetako lan-kontratudun langileen eta funtzionarioak ez direnen ordainsariak zehazteko edo aldatzeko, Ogasuneko eta Funtzio Publikoko Ministerioaren aldeko txostena beharko da:

 • a)  Estatuko Administrazio Orokorra eta haren erakunde autonomoak.

 • b)  Gizarte Segurantzako entitate kudeatzaileak eta zerbitzu erkideak.

 • c)  Estatu-agentziak, beren berariazko araudiaren arabera.

 • d)  Gainerako enpresa-entitate publikoak eta gainerako organismo zein erakunde publikoak, Ordainsarien Ministerioarteko Batzordeak horretarako ezarritako baldintzak eta prozedurak betez, haien berariazko ezaugarriak aintzat hartuta.

Bi. Honako hauek izango dira funtzionario ez diren langileen ordainsari-baldintzak zehazten edo aldatzen dituzten jarduketak:

 • a) Lanpostu berrien ordainsariak zehaztea.

 • b)  Aurreko bat zenbakian adierazitako organismoek hitzarmen kolektiboak, akordioak edo gisa horretako agiriak sinatzea, bai eta horien berrikuspenak, eranskinak edo luzapenak ere.

 • c)  Estatuko Administrazioko lan-kontratudun langileentzako hitzarmen bakarra eta sektoreko hitzarmen kolektiboak aplikatzea, bai eta horien berrikuspenak, eranskinak edo luzapenak ere.

 • d)  Ordainsariak banakako kontratu bidez finkatzea, langile finkoak edo epe jakin baterako kontratatutakoak izan, betiere hitzarmen kolektibo bidez guztiz edo zati batez araututa ez badaude; horretatik kanpo geratzen dira izaera bereziko lan-harremanari lotutako aldi baterako langileak, lan-harreman hori araututa baitago urriaren 23ko 2/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitako Langileen Estatutuari buruzko Legearen testu bateginaren 2. artikuluaren 1. zenbakiaren e) letran. Nolanahi ere, Ogasuneko eta Funtzio Publikoko Ministerioari azken langile horien ordainsariei buruzko informazioa helarazi beharko zaio. Salbuespena izango da, halaber, martxoaren 5eko 451/2012 Errege Dekretuak, enpresa-sektore publikoko eta beste entitate batzuetako arduradun eta zuzendari nagusien ordainsari-erregimena arautzen duenak, adierazitako ordainsariak finkatzea, horretarako aipaturiko arauan xedatutakoa beteko baita.

 • e)  Alde bakarreko edonolako soldata-hobekuntzak ematea, banaka edo kolektiboki, nahiz eta funtzionario publikoen ordainsari-erregimenaren aplikazioa hedatzearen ondorio izan.

 • f)  Kanpoan kontratatutako langileei dagozkien ordainsariak erabakitzea.

Hiru. Artikulu honen bat zenbakian aipatutako txostenak a), b) eta c) letretan adierazitako organismo, entitate eta agentzia guztietan izango du eragina, bai eta d) letran adierazitakoetan ere, Ordainsarien Ministerioarteko Batzordeak erabakitzen duen moduan. Txostena honako puntu hauetan zehaztutako prozedurari jarraituz emango da, eta jarraian adierazitako irismena izango du:

 • 1.  Eraginpeko organismoek, hitzarmen kolektiboak edo banakako kontratuak onartu edo sinatu baino lehen, Ogasuneko eta Funtzio Publikoko Ministerioari igorriko diote dagokion proiektua, alderdi ekonomiko guztien balioespenarekin batera.

 • 2.  Hitzarmen kolektibo, akordio eta antzeko tresnei buruzko proiektuen kasuan, gehienez ere hamabost eguneko epean bideratuko da txostena, proiektua eta balioespena jasotzen diren egunetik kontatzen hasita. Txosten horrek urte korronteko zein ondorengo ekitaldietako gastu publikoan zuzeneko nahiz zeharkako ondorioak dauzkaten alderdi guztiak jasoko ditu, eta, bereziki, dagokion soldata-masa zehazteari eta haren hazkundea kontrolatzeari dagokionez; betiere, lege honen 23. artikuluan xedatutakoa ezertan eragotzi gabe.

Lau. Ogasuneko eta Funtzio Publikoko Ministerioak finkatuko eta, hala badagokio, eguneratuko ditu atzerrian jarduten duten lan-kontratudun langileen ordainsariak, herrialde bakoitzeko inguruabar espezifikoak aintzat hartuta.

Bost. Arlo honetan hartutako akordioak erabat deusezak izango dira, txostena izapidetu ez bada edota ezezko txosten baten kontra hartu badira; erabat deusezak izango dira ondorengo ekitaldietarako soldata-gehikuntzak eragiten dituzten itunak ere, etorkizuneko Estatuaren Aurrekontu orokorretako legeek zehaztutakoaren aurkakoak izanez gero.

Artikulu honetan ezarritako baldintzak bete gabe, ezin izango da baimendu ordainsariak aplikatzeak eragindako gasturik.

Sei. Aurreko zenbakietan ezarritakoa hala izanik ere, honako hauen kasuan Enpresa Publikoen Negoziazio Kolektiboaren Jarraipen Batzordearen nahitaezko txostena beharko da —Aurrekontuen eta Gastuen Estatu Idazkaritzak zuzendua—, Ekonomia Gaietarako Gobernuaren Ordezko Batzordeak ezartzen duenarekin bat: Estatuko merkataritza-sozietateak, enpresa-entitate publikoak, Estatuko sektore publikoko fundazioak, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 120. artikuluan ezarritakoaren arabera Estatuko sektore publikoari atxikita dauden partzuergoak, Gizarte Segurantzarekin elkarlanean jarduten duten mutualitateak eta horien zentro mankomunatuak, eta zuzenbide publikoko beste estatu-entitate batzuk.

Arlo honetan hartutako akordioak erabat deusezak izango dira, txostena izapidetu ez bada edo Enpresa Publikoen Negoziazio Kolektiboaren Jarraipen Batzordearen txostenaren kontra hartu badira.

Espainiako Bankuak honako hauen berri emango dio, aldez aurretik, Enpresa Publikoen Negoziazio Kolektiboaren Jarraipen Batzordeari: hitzarmen edo akordio kolektibo baten negoziazioa hasi dela, langileen ordezkariei helaraziko zaien edozein akordio-proposamen, eta adostutako hitzarmen edo akordioak.

 • 33. artikulua. Kontratupeko langileak inbertsio-kredituen kontura kontratatzea.

Bat. Ministerio-sailek, erakunde autonomoek, estatu-agentziek, Gizarte Segurantzako entitate kudeatzaileek eta Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorrak eta Gizarte Segurantzaren Informatika Kudeatzailetzak aldi baterako langileak kontratatu ahal izango dituzte, obrak egiteko edo zerbitzuak emateko, erakunde bakoitzari dagozkion inbertsio-kredituen kontura, betiere 19.bi artikuluan aipatutako baldintzak eta honako baldintza hauek betez gero:

 • a)  Kontratuaren xedea obrak zuzenean gauzatzea, Estatuaren kontratuen legedia aplikatuz, edota inbertsio-izaera duten zerbitzuak ematea izatea.

 • b)  Obra edo zerbitzu horiek Estatuaren Aurrekontu Orokorretan aurreikusita eta onartuta dauden inbertsioekin lotuta egotea.

 • c)  Obra edo zerbitzu horiek plantillako langile finkoen bidez betearaztea ezinezkoa izatea, eta aurrekontu-kredituan langileak kontratatzeko behar den besteko zuzkidura ez egotea.

Bi. Kontratazioak aurrekontu-ekitaldia gainditu ahal izango du, obra edo zerbitzuek gainditu egin behar dutenean ekitaldi hori, eta urte anitzeko inbertsio-proiektuen barruan badaude; horretaz gain, Aurrekontuei buruzko azaroaren 26ko 47/2003 Lege Orokorraren 47. artikuluan edota Estatuaren Aurrekontu Orokorren kasuan kasuko legean haientzat ezarritako baldintzak ere bete beharko dituzte.

Hiru. Kontratu horiek formalizatu baino lehen, Estatuko Abokatutzak aztertu egin beharko ditu dagokion sailean, organismoan edo entitatean, edota, hala dagokionean, Gizarte Segurantzaren Administrazioko letraduak aztertuko ditu; bereziki, erabilitako kontratazio mota egokia den adieraziko du, eta kontratuaren klausulak lan-legeriak zehaztutako baldintzekin eta formaltasunekin bat ote datozen.

Lau. Beharrezkoa den kasuetan, artikulu honetan araututako kontratuak aldez aurretik fiskalizatuko dira, Aurrekontuei buruzko azaroaren 26ko 47/2003 Lege Orokorrak 152. artikulutik 156. artikulura bitartean xedatutakoaren arabera. Ondorio horietarako, inbertsio-kredituak egokiak izango dira aldi baterako langileak kontratatzeko, aurrekontu-kontzeptuan xede horretarako berariaz esleitutako nahikoa kreditu ez baldin badago.

Kontu-hartzeko eginkizunik ez duten Estatuko erakunde publikoetan, kontratu horiek egiteko, dagokion ikuskatzaile eskuordetuak aldeko txostena eman beharko du. Txosten horretan, adierazi beharko du dagokion kapituluan behin-behineko langileak kontratatzera xedatutako aurrekontu-kontzeptuan ez dagoela krediturik. Erakunde autonomoa edo enpresa-entitate publikoa ez badago txostenarekin ados, Ogasuneko eta Funtzio Publikoko Ministeriora bidali ahal izango du espedientea, ebatzi dezan.

 • 34.  artikulua. Ogasuneko eta Funtzio Publikoko Ministerioak sektore publikoaren zerbitzura jarduten duten langileen kostuen arloan duen eskumena, negoziazio kolektiboaren eremuan.

Guztiz eraginkorrak izan daitezen ministerio-sailen, organismoen, estatu-agentzien, enpresa-entitate publikoen eta Estatuko sektore publikoaren gainerako erakunde publikoen, Estatuko merkataritza-sozietateen, Estatuko sektore publikoko fundazioen eta nagusiki Estatuko sektore publikoaren partaidetza duten partzuergoen aurrekontuetako langile-gastuen kapituluari egozteko gastuekin zerikusia duten akordio, hitzarmen, itun edo negoziazio kolektiboko beste edozein antzeko tresna, bai eta horiek betetzeko edo garatzeko hartzen diren neurriak ere, Ogasuneko eta Funtzio Publikoko Ministerioak aldeko txostena egin beharko du aurrez, Aurrekontuen eta Gastuen Estatu Idazkaritzako titularraren bitartez; hala, erabat deusezak izango dira txosten hori jaso gabe egiten direnak. Adierazitako akordio, hitzarmen, itun, tresna zein neurriek ezin izango dute eragin, zuzenean edo zeharka, langile-kostuen arloko gastu publikoa handitzea eta/edo ordainsariak handitzea, lege honen 18.bi artikuluan baimendutakoaz gaindi.

IV. TITULUA

Pentsio publikoak

 • I. KAPITULUA

Pentsioak goratzea

 • 35. artikulua. Pentsioak goratzeko indizea.

Gizarte Segurantzako sistemak ordaindutako pentsioak eta Estatuko Klase Pasiboenak oro har ehuneko 0,25 igoko dira 2018an, lege honetako dagozkion artikuluetan adierazitako moduan.

 • II. KAPITULUA

Estatuko Klase Pasiboen Araubideko pentsioen eta gerrako pentsio berezien hasierako zehaztapena egitea

 • 36. artikulua. Estatuko Klase Pasiboen Araubideko pentsioen hasierako zehaztapena.

Bat. Artikulu honetan xedatutakoa Estatuko Klase Pasiboen Araubidearen mende dauden langileek euren alde edota familiaren alde sortutako ohiko pentsioei eta ohiz kanpokoei aplikatuko zaie. Araubidearen mende dauden langileak ondorengo zerrendan ageri dira, dagokien legedi arautzailearen arabera multzokatuta:

1. Honako langile hauei aplikatzen zaie Estatuko Klase Pasiboen Legearen testu bateginak, apirilaren 30eko 670/1987 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsiak, I. tituluan ezarritakoa:

 • a)  Estatuko, justiziako, gorte nagusietako eta legedi arautzaileak horrela xedatzen duen Estatuko edo konstituzioko beste organo batzuen administrazioko karrerako funtzionario zibilei, autonomia erkidegoetara eskualdatutakoei, bai eta karrerako langile militarren, langile militar osagarriei eta erretiro-adinera arte indar armatuetan egoteko eskubidea duten tropako militar eta marinel profesionaleko eskaletakoei, betiere 1984ko abenduaren 31ren ostean administrazio-egoeran badaude edo egun hori baino lehen erretiroa hartu ez badute.

 • b)  1986ko urtarrilaren 1etik aurrera praktikak egiten aritu diren funtzionarioei, eta 1985eko urtarrilaren 1etik aurrera eskola edo akademia militarren bateko ikasle izan, eta zaldun alferez kadete, alferez ikasle, sarjentu ikasle edo itsaszain mailetara igo direnei.

 • c)  1965eko urtarrilaren 1a baino lehen izendatutako bitarteko funtzionarioei, Estatuaren Aurrekontu Orokorretan zehaztutako soldata jaso badute langileentzako partidatik, eta eskubide pasiboak eragin dituen gertakaria 1985eko abenduaren 31tik aurrera gertatu bada.

 • 2. Honako langile hauei aplikatzen zaie 1984ko abenduaren 31n indarrean zegoen legedia, Estatuko Klase Pasiboen Legearen testu bateginaren II. tituluan adierazitako aldaketekin:

 • a)  Estatuko, justiziako, gorte nagusietako eta legedi arautzaileak horrela xedatzen duen Estatuko edo konstituzioko beste organo batzuen administrazioko karrerako funtzionario zibilei, autonomia erkidegoetara eskualdatutakoei, bai eta karrerako langile militarren, langile militar osagarriei eta erretiro-adinera arte indar armatuetan egoteko eskubidea duten tropako militar eta marinel profesionaleko eskaletakoei, baldin eta 1985eko urtarrilaren 1 baino lehen hil badira, edo erretiroa hartu badute.

 • b)  1965eko urtarrilaren 1a baino lehen izendatutako bitarteko funtzionarioei, Estatuaren Aurrekontu Orokorretan zehaztutako soldata jaso badute langileentzako partidatik, eta eskubide pasiboak eragin dituen gertakaria 1986ko urtarrilaren 1a baino lehen gertatu bada.

Bi. Artikulu honen bat.1 zenbakian adierazitako langileek eragindako pentsioen hasierako zehaztapena egiteko, honako hartzeko arautzaile hauek hartuko dira kontuan 2018rako:

 • a) 1985eko urtarrilaren 1etik aurrera, kidego, eskala, lanpostu, enplegu edo administrazio-kategoriaren batean sartutako langileen hartzeko arautzaileak:

Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren taldea/azpitaldea

Hartzeko arautzailea Euro urtean

A1

41.108,90

A2

32.353,74

B

28.330,94

C1

24.848,22

C2

19.659,06

E (30/1984 Legea) eta profesionalen multzoak (Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutua)

16.760,92

b) 1985ko urtarrilaren 1a baino lehen sartutako langileen hartzeko arautzaileak:

ESTATUKO ADMINISTRAZIO ZIBIL ETA MILITARRA

Proportzionaltasun-indizea

Hartzeko arautzailea Euro urtean

10

41.108,90

8

32.353,74

6

24.848,22

4

19.659,06

3

16.760,92

JUSTIZIA ADMINISTRAZIOA

Indize biderkatzailea

Hartzeko arautzailea Euro urtean

4,75

41.108,90

4,50

41.108,90

4,00

41.108,90

3,50

41.108,90

3,25

41.108,90

Indize biderkatzailea

Hartzeko arautzailea Euro urtean

3,00

41.108,90

2,50

41.108,90

2,25

32.353,74

2,00

28.330,94

1,50

19.659,06

1,25

16.760,92

KONSTITUZIO-AUZITEGIA

Kidegoa

Hartzeko arautzailea Euro urtean

Idazkari nagusia

41.108,90

Letraduak

41.108,90

Kudeatzailea

41.108,90

GORTE NAGUSIAK

Kidegoa

Hartzeko arautzailea

Euro urtean

Letraduak

41.108,90

Artxibozain-liburuzainak

41.108,90

Goi-mailako aholkulariak

41.108,90

Erredaktoreak, takigrafoak eta estenotipistak

41.108,90

Teknikari-administrariak

41.108,90

Administraria

24.848,22

Atezainak

19.659,06

Hiru. Artikulu honen Bat.2 paragrafoan adierazitako langileek eragindako pentsioen hasierako zehaztapena egiteko, 2018ko urtarrilaren 1etik aurrera ondorio ekonomikoak izan ditzaten, honako arau hauek aplikatzearen ondorioz ateratzen diren oinarri arautzaileak aintzat hartuko dira:

 • a) Eragileari soldataren eta, hala badagokio, graduaren kontzeptuengatik dagokion zenbatekoa hartuko da, kidegoaren arabera edota hura sartuta dagoen kidego, karrera, eskala, plaza, enplegu edo kategoriak 1984ko abenduaren 31n esleituta duen indize biderkatzaile edo proportzionaltasun-indizearen eta administrazio-karrera mailaren arabera; horiek honakoak dira:

ESTATUKO ADMINISTRAZIO ZIBIL ETA MILITARRA

Proportzionaltasun-indizea

Maila

Maila berezia

Soldataren eta mailaren araberako zenbatekoa urtean — Euroak

10 (5,5)

8

27.558,38

10 (5,5)

7

26.800,98

10 (5,5)

6

26.043,62

10 (5,5)

3

23.771,43

10

5

23.384,71

Proportzionaltasun-indizea

Maila

Maila berezia

Soldataren eta mailaren araberako zenbatekoa urtean — Euroak

10

4

22.627,36

10

3

21.869,98

10

2

21.112,54

10

1

20.355,15

8

6

19.664,72

8

5

19.058,94

8

4

18.453,11

8

3

17.847,29

8

2

17.241,50

8

1

16.635,67

6

5

14.980,91

6

4

14.526,69

6

3

14.072,54

6

2

13.618,28

6

1

(100eko 12)

14.689,24

6

1

13.164,05

4

3

11.085,15

4

2

(100eko 24)

13.227,32

4

2

10.782,26

4

1

(100eko 12)

11.703,00

4

1

10.479,35

3

3

9.571,26

3

2

9.344,12

3

1

9.117,02

JUSTIZIA ADMINISTRAZIOA

Indize biderkatzailea

Soldataren araberako zenbatekoa urtean

Euroak

4,75

45.003,62

4,50

42.635,00

4,00

37.897,75

3,50

33.160,53

3,25

30.791,95

3,00

28.423,32

2,50

23.686,10

2,25

21.317,48

2,00

18.948,89

1,50

14.211,66

1,25

11.843,06

KONSTITUZIO-AUZITEGIA

Kidegoa

Soldataren araberako zenbatekoa urtean

Euroak

Idazkari nagusia

42.635,00

Letraduak

37.897,75

Kudeatzailea

37.897,75

GORTE NAGUSIAK

Kidegoa

Soldataren araberako zenbatekoa urtean

Euroak

Letraduak

24.801,76

Artxibozain-liburuzainak

24.801,76

Goi-mailako aholkulariak

24.801,76

Erredaktoreak, takigrafoak eta estenotipistak

22.775,79

Teknikari-administrariak

22.775,79

Administraria

13.716,39

Atezainak

10.849,82

 • b) Aurreko letran xedatutako eragiketatik ateratzen den kopuruari honako biderketa honen emaitza gehitu behar zaio: egiaztatutako hirurtekoen kopurua bider eragileari zerbitzu emandako kidegoaren, karreraren, eskalaren, lanpostuaren, enpleguaren edo kategoriaren arabera hirurteko bakoitzeko dagokion balioa. Hala badagokio, honako koadro hauetan esleitutako proportzionaltasun-indizeak edo indize biderkatzaileak hartuko dira kontuan:

ESTATUKO ADMINISTRAZIO ZIBIL ETA MILITARRA

Proportzionaltasun-indizea

Hirurtekoaren unitate-balioa, urtean — Euroak

10

890,27

8

712,23

6

534,12

4

356,13

3

267,09

JUSTIZIA ADMINISTRAZIOA

Indize biderkatzailea

Hirurtekoaren balio unitarioa, urteko zenbatekoan — Euroak

3,50

1.658,02

3,25

1.539,61

3,00

1.421,17

2,50

1.184,28

Indize biderkatzailea

Hirurtekoaren balio unitarioa, urteko zenbatekoan — Euroak

2,25

1.067,34

2,00

947,46

1,50

710,59

1,25

592,17

KONSTITUZIO-AUZITEGIA

Kidegoa

Hirurtekoaren unitate-balioa, urtean — Euroak

Idazkari nagusia

1.658,02

Letraduak

1.658,02

Kudeatzailea

1.658,02

GORTE NAGUSIAK

Kidegoa

Hirurtekoaren balio unitarioa, urteko zenbatekoan — Euroak

Letraduak

1.014,10

Artxibozain-liburuzainak

1.014,10

Goi-mailako aholkulariak

1.014,10

Erredaktoreak, takigrafoak eta estenotipistak

1.014,10

Teknikari-administrariak

1.014,10

Administraria

608,47

Atezainak

405,62

Lau. Artikulu honetan araututako pentsioen hileroko zenbatekoa zehazteko, aurreko paragrafoetan xedatutako arauetan eta aplikagarri den legedian oinarrituz kalkulatuko den urteko zenbatekoa 14 zatitan banatuko da.

 • 37. artikulua. Gerrako pentsio berezien hasierako zehaztapena.

Bat. Gerra Zibilaren ondorioz hildakoen senideen alde pentsioak, laguntza mediko-farmazeutikoa eta gizarte-laguntza aitortzeari buruzko irailaren 18ko 5/1979 Legearen babesean aitortutako pentsioen zenbatekoa ezin izango da, 2018an, Gizarte Segurantzaren sisteman 65 urtetik gorakoentzako alarguntza-pentsioen gutxieneko zenbatekoa baino txikiagoa izan, langile ez-funtzionarioek ezinduta ez dauden umezurtzen alde eragindako pentsioen kasuan izan ezik; azken horien zenbatekoa urtean 1.867,56 eurokoa izango da.

Bi. 1. Errepublika-eremuko gudari izandako gerra-mutilatuei ekainaren 26ko 35/1980 Legearen babesean aitortutako pentsioak, kausatzaileak Indar eta Institutu Armatuetako militar profesionalak ez baziren, honako hauek izango dira 2018an:

 • a)  Elbarri-pentsioa kalkulatuko da 5.079,78 euroko urteko zenbatekoari ezintasun-maila bakoitzarentzat ezarritako ehunekoak aplikatuta.

 • b)  Oinarrizko ordainsaria, hirurtekoen ordezko ordainsaria, eta jaso ez diren ordainsariak konpentsatzeko ordainsari gehigarriak, guztira, 13.700,05 eurokoak izango dira urtean.

 • c) Gizarte Segurantzako 65 urtetik gorakoentzako alarguntza-pentsioen gutxieneko zenbateko bera izango dute senideen aldeko pentsioek, ezinduak ez dauden umezurtzen aldeko pentsioen kasuan izan ezik, haien zenbatekoa 1.867,56 eurokoa izango baita urtean.

2. Militar profesional izandako gudari ohien senideen alde 35/1980 Legearen babesean aitortutako pentsioen zenbatekoa ezin izango da, 2018an, Gizarte Segurantzaren sisteman 65 urtetik gorakoen alarguntza-pentsioen gutxieneko zenbatekoa baino txikiagoa izan.

Hiru. Gerrako mutilatu zibilentzako oinarrizko ordainsariari buruzko martxoaren 29ko 6/1982 Legearen babesean aitortutako pentsioek honako zenbateko hauek izango dituzte 2018an:

 • a)  Bigarren, hirugarren edo laugarren mailako ezintasuna aitortuta daukatenen oinarrizko ordainsaria urtean 9.590,03 eurokoa izango da.

 • b)  Senideen aldeko pentsioen zenbatekoa Gizarte Segurantzako sisteman 65 urtetik gorakoentzat ezarritako alarguntza-pentsioen gutxieneko zenbateko bera izango da.

Lau. Martxoaren 5eko 670/1976 Dekretuaren babesean gerra-mutilatuen alde aitortutako pentsioak, Aberriaren aldeko gerra-mutilatu zaldunen kidegoan sartu ezin izan zirenen kasuan, urtean 6.086,22 euroko zenbatekoari ezintasun-maila bakoitzerako finkatutako ehunekoak aplikatuta lortzen den zenbatekoa izango du 2018an.

Bost. Gerra Zibilean Indar Armatuetako, Ordena Publikoko Indarren eta Errepublikako Karabineroen Kidegoko kide izan zirenen eskubideak eta emandako zerbitzuak aitortzen dituen urriaren 22ko 37/1984 Legeak II. tituluan ezarritakoaren babesean aitortutako pentsioek 2018an izango duten zenbatekoa kalkulatzeko, soldatari eta graduari dagokien zenbatekoa aplikatuko zaio aurreko 36.Hiru.a) artikuluan jasotako edukiari.

Pentsio horien gutxieneko zenbatekoak honako hauek izango dira:

 • a)  Kausatzaileen aldeko pentsioetan, Gizarte Segurantzako sisteman ezkontidea ardurapean daukaten 65 urtetik gorakoentzat ezarritako erretiro-pentsioen gutxieneko zenbatekoa.

 • b)  Alarguntza-pentsioetan, Gizarte Segurantzako sisteman 65 urtetik gorakoentzat ezarritako alarguntza-pentsioen gutxieneko zenbatekoa.

Sei. Artikulu honetan araututako pentsioen hileroko zenbatekoa zehazteko, aurreko zenbakietan xedatutako arauetan eta aplikatzekoa den legerian oinarrituz kalkulatuko den urteko zenbatekoa 12 zatitan banatuko da.

Ohiko hamabi hilabete-sariekin batera, aparteko bi hilabete-sari ordainduko dira, zenbateko berdinekoak, ekainaren 26ko 35/1980 Legearen babesean aitortutako mutilazio-pentsioetan izan ezik.

Aurreko paragrafoaren azken tartekian xedatutakoa gorabehera, mutilatuak, aipaturiko legean xedatutakoaren arabera gai gisa sailkatuta dagoenean, adierazitako aparteko ordainsariak jasotzeko eskubidea izango du.

 • III. KAPITULUA

Pentsio publikoen hasierako zehaztapenerako mugak

 • 38. artikulua. Pentsio publikoen hasierako zehaztapenerako mugak.

Bat. 1989rako Estatuaren Aurrekontu Orokorren abenduaren 28ko 37/1988 Legearen 42. artikuluan adierazitako pentsio publikoen hasierako zehaztapenaren ondorioz 2018an jaso beharreko zenbatekoa ezin izango da, orotara, hilean 2.580,13 eurotik gorakoa izan; dena den, titularrak dagozkion aparteko ordainsariak jasoko ditu, baina horien zenbatekoak ere muga hori bera izango du.

Aurreko paragrafoan xedatutakoa gorabehera, pentsiodunak urtean hamalau ordainsari baino gutxiago edo gehiago jasotzeko eskubidea izanez gero —aparteko ordainsariak barne hartuta—, hilabete-muga hori egokitu egin beharko da, urtean 36.121,82 euroko zenbatekora iristeko edo zenbateko hori ez gainditzeko.

Bi. Titular batek aldi berean bi pentsio publiko edo gehiago jasotzeko eskubidea badu, pentsio horien hasierako zehaztapenaren ondorioz guztira jasoko duen zenbatekoak aurreko paragrafoan adierazitako muga berdinak izango ditu.

Horretarako, lehenik eta behin, pentsio publiko bakoitzaren zenbateko osoa zehaztuko da, eta, guztien batura hilean 2.580,13 eurotik gorakoa izanez gero, proportzionalki murriztuko dira, zenbateko horretara egokitzeko.

Hala eta guztiz ere, pentsioren bat abenduaren 28ko 37/1988 Legearen 42.1.c) artikuluan adierazitako funtzionarioen mutualitateetako baten funts bereziaren konturakoa izanez gero, murrizketa edo ezabapena pentsio horren zenbateko osoari aplikatuko zaio lehentasunez, eta, ahal izanez gero, aitortzeko garaian. Beharrezkoa izanez gero, ondoren gainerako pentsioak proportzionalki murriztuko dira, guztien baturak gehienezko muga gainditu ez dezan.

Hiru. Pentsio publiko baten hasierako zehaztapena beste pentsio publiko bat edo batzuk jasotzen ari den pertsona baten alde egiten denean, pentsio guztien zenbateko osoen baturak artikulu honen Bat paragrafoan ezarritako mugak gainditzen baditu, aipatutako muga gainditzen duen zenbatekoa murriztuko da, edo pentsio berriaren zenbateko osoari kenduko zaio.

Hala eta guztiz ere, pentsio berriak, honako edo aurreko ekitaldi ekonomikoetan errenta salbuetsiaren izaera badu, pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga arautzen duen legerian xedatutakoaren arabera, interesdunak lehen eragindako pentsio publikoak minoratu edo kendu egingo dira, titularrak hala eskatuz gero. Kasu horietan, erregularizazioaren ondorioek eskaera egindako urteko urtarrilaren 1era arte egingo dute atzera, edota pentsio berriaren lehenengo ordainketaren datara arte, data hori gerokoagoa izanez gero.

Lau. Aurreko paragrafoetan adierazitako hasierako zehaztapena egitean, erakunde edo entitate eskudunek ezin badute jakin onuradunari dagozkion beste pentsio batzuen zenbatekoa eta izaera zein diren, hasierako zehaztapena behin-behinekoa izango da, dagozkion egiaztapenak egin bitartean.

Behin-behineko zehaztapenak behin betiko erregularizatzean, pentsioaren titularrari, hala badagokio, bidegabeki jasotakoa itzul dezala eskatu beharko zaio. Itzultze hori pentsioaren hurrengo hilabete-sarien kontura egin ahal izango da.

Bost. Artikulu honen bi eta hiru zenbakietan adierazitako hasierako zehaztapenaren zenbatekoa minoratu edo kendu ondoren, aldatu egiten badira, edozein inguruabar dela eta, titularrak jasotzen dituen gainerako pentsio publikoen zenbatekoa edo osaera, egindako mugaketak berraztertu egingo dira, ofizioz edota interesdunak hala eskatuta. Berrikuspen horrek aldaketa egin den hilabetearen hurrengoaren lehenengo egunetik hasita izango ditu eraginak.

Betiere, pentsio publikoak aldi berean jasotzean egindako hasierako zehaztapenak berraztertu egin beharko dira aldian behin.

Sei. Arau mugatzaileak aplikatzearen ondorioz pentsio publikoen hasierako zehaztapenen zenbatekoa minoratzeak edo ezabatzeak ez ditu kaltetuko pentsioa aitortzearekin batera baietsitako beste eskubideak.

Zazpi. Artikulu honetan xedatutako gehienezko muga ez zaie aplikatuko 2018an eragindako pentsio hauei:

 • a)  Ekintza terroristen ondorioz sortutako Gizarte Segurantzako sistemako eta Estatuko Klase Pasiboen Araubideko ohiz kanpoko pentsioei.

 • b)  Zerga, Administrazio eta Gizarte Alorreko Neurriei buruzko 62/2003 Legeak, abenduaren 30ekoak, berrogeita hirugarren xedapen gehigarrian ezarritakoaren babesean aitortutako ohiz kanpoko pentsioei.

 • c)  Atentatu terroristen ondorioz eragindako ohiz kanpoko pentsioei, ekainaren 23ko 6/2006 Errege Lege Dekretuaren babesean aitortutakoei.

Zortzi. Pentsio publikoen hasierako zehaztapena egitean titular batek aurreko zenbakian adierazitako pentsio bat edo batzuk edota terrorismo-ekintzen ondorioz aitortutakoak jasotzen baditu, uztailaren 10eko 851/1992 Errege Dekretuak, terrorismo-ekintzen ondoriozko aparteko pentsio batzuk arautzen dituenak, II. tituluan xedatutakoaren arabera Gizarte Segurantzako edozein araubide publikotan pentsioa jasotzeko eskubiderik ez dutenen alde, artikulu honetan adierazitako arau mugatzaileak terrorismo-ekintzen ondorio ez direnei soilik aplikatuko zaizkie.

 • IV. KAPITULUA

Pentsio publikoen balioak goratzea eta aldatzea

 • 39. artikulua. Pentsio publikoen balioak handitzea eta aldatzea.

Bat. Gizarte Segurantzaren modalitate kontributiboan ordaindutako pentsioek, bai eta Estatuko Klase Pasiboen pentsioek ere, ehuneko 0,25eko igoera izango dute 2018an, lege honen 35. artikuluan xedatutakoari jarraituz; hala ere, horrek ez ditu ezertan eragotziko kapitulu honen hurrengo artikuluetan jasotako salbuespenak, ez eta aurreko 37. artikuluan Gerra Zibileko legeria bereziaren babesean aitortutako pentsioei dagokienez ageri diren berme-zenbatekoei ere.

1984ko abenduaren 31n indarrean zegoen legeriaren babesean 2018an sortutako Estatuko Klase Pasiboen erretiro- eta alarguntza-pentsioen hasierako zenbatekoa, ekitaldi ekonomiko honetan era horretako pentsioetarako ezarritako oinarri arautzaileen arabera kalkulaturik, 2004, 2006, 2007 eta 2008rako ezarritako ehuneko 1eko eta 2ko portzentajea aplikatuz zuzenduko da, dagokionaren arabera; 2004, 2006, 2007 eta 2008rako Estatuaren Aurrekontu Orokorren abenduaren 30eko 61/2003, abenduaren 29ko 30/2005, abenduaren 28ko 42/2006 eta abenduaren 26ko 51/2007 legeen bosgarren eta seigarren xedapen gehigarrien Lau zenbakian ezarrita dago portzentaje hori, bai eta hamargarren xedapen gehigarrian ere.

Bi. Estatuko Funtzionario Zibilen Gizarte Segurantzaren Legearen testu bateginaren —ekainaren 23ko 4/2000 Legegintzako Errege Dekretuak onartua— seigarren xedapen gehigarriaren Bat puntuan xedatutakoarekin bat, Estatuko Funtzionario Zibilen Mutualitate Orokorraren Funts Berezian jasotako pentsioek, baldin eta 2012ko abenduaren 31ren ostean eragin badira, 2018ko urtarrilaren 1ean murrizketa izango dute 2017ko abenduaren 31 n jasotako zenbatekoekiko; aipatutako murrizketa 1978ko abenduaren 31 ko zenbatekoaren —edo Erakunde Sindikaleko Funtzionarioen Montepioaren kasuan, 1977ko abenduaren 31koaren— eta 1973ko abenduaren 31koaren arteko aldearen ehuneko 20koa izango da.

Hiru. Abenduaren 28ko 37/1988 Legearen 42. artikuluan adierazitako aurreikuspen-erregimen edo sistemen kontura ordaintzen diren pentsioek, artikulu honetako aurreko paragrafoetan adierazita ez badaude, dagokien gehikuntza izango dute 2018an, 2017ko abenduaren 31n jasotako zenbatekoekiko, araudiari jarraituz betiere, eta kapitulu honetako ondorengo artikuluetan jasotako salbuespenak aintzat hartuta.

 • 40. artikulua. Balioa handitu ezin duten pentsioak.

Bat. Honako pentsio publiko hauek ez dira goratuko 2018an:

 • a) Abenduaren 28ko 37/1988 Legearen 42. artikuluan adierazitako edozein aurreikuspen-erregimen edo sistemen kontura ordaintzen diren pentsioak, baldin eta haien hileko zenbateko osoa, titularrak jasotzen dituen beste pentsio publiko batzuen hileko zenbateko osoari gehituta, 2.580,13 eurotik gorakoa bada hilean, zenbateko hori aurreko 38. artikuluan azaldutako moduan ulertuta.

Aurreko paragrafoan xedatutakoa ez zaie aplikatuko ekintza terroristen ondorioz sortutako Estatuko Klase Pasiboen Araubideko eta Gizarte Segurantzako sistemako ohiz kanpoko pentsioei, ez eta atentatu terroristen ondorioz sortutako eta ekainaren 23ko 6/2006 Errege Lege Dekretuaren babesean aitortutako ezohizko pentsioei, ez eta Zerga, Administrazio eta Gizarte Alorreko Neurriei buruzko abenduaren 30eko 62/2003 Legeak berrogeita hirugarren xedapen gehigarrian adierazitakoari jarraiki aitortutako pentsioei ere.

 • b)  Estatuko Bidezainen alde 1985eko urtarrilaren 1a baino lehen aitortutako Klase Pasiboen pentsioak, salbu eta titularrak bidezain gisako pentsio hau bakarrik jasotzen badu.

 • c)  2017ko abenduaren 31n jada 1973ko abenduaren 31n zegozkion zenbatekoetara iritsitako Estatuko Funtzionario Zibilen Mutualitate Orokorraren Funts Berezian sartuta dauden Mutualitateen pentsioak.

Bi. Estatuaren, autonomia-erkidegoen, toki-korporazioen edo erakunde autonomoen partaidetza nagusia duten enpresa edo sozietateetako langileak babesten dituzten mutualitate, montepio edo gizarte-aurreikuspeneko entitateen kasuan, organo edo entitate publiko horien funtsen bidez finantzatzen badira, edota pentsio osagarriak zuzenean ordaintzen badizkiete babes-ekintzan hartutako langileei, edozein kontzeptugatik, aplikatu beharreko araubide orokorrei ordaintzekoez gain, 39. artikuluan adierazitako balio-goratzeak gehieneko mugatzat hartuko dira, eta zilegi izango da pentsio osagarri horiei koefiziente txikiagoak aplikatzea, bai eta unitatea baino txikiagoak ere, bakoitzaren araudiaren edo adostutako itunen arabera.

 • 41. artikulua. Pentsio publikoen balioa handitzeko muga.

Bat. 2018 urtean, pentsio publikoen balioa handitzeak ez du urteko 36.121,82 eurotik gorako balio oso bat eragingo.

Bi. Titular batek bi pentsio publiko edo gehiago jasotzen baditu, dagozkien balio-goratzeak egin ondoren haien guztien urteko zenbateko osoen baturak ezin izango du gainditu adierazitako gehieneko muga. Gainditzen badu, balio-goratzearen zenbatekoa proportzionalki minoratuko da, adierazitako mugara egokitu arte.

Horretarako, pentsioen balioa goratzeko eskumena duen entitate edo organismo bakoitzak bere kontura diren pentsioen urteko gehieneko muga zehaztuko du. Muga hori zifra bat izango da, eta zifra horrek 36.121,82 euroko urteko zenbateko osoarekiko duen proportzioak izan behar du, ezinbestean, pentsioaren edo pentsioen zenbateko horrek titularrak jasotako pentsio publiko guztien baturarekiko duen proportzioaren berdina.

Aipatutako muga (L) honako formula hau aplikatuz kalkulatuko da:

L = -----T----- x 36.121,82 euro urtean

«P» izanik 2017ko abenduaren 31n erakunde eskudunaren konturako pentsioak edo pentsioek lortutako urteko balio teoriko osoa, eta «T» izanik zifra horri titular berak egun horretan dituen gainerako pentsio guztien urteko balio osoa eranstearen emaitza.

Hala eta guztiz ere, interesdunak jasotzen duen pentsio publikoetako bat abenduaren 28ko 37/1988 Legearen 42.1.c) artikuluan zehaztutako Funtzionarioen Mutualitateetako baten Funts Bereziaren kontura izanez gero, edota lege honen 40.Bi artikuluan adierazitako entitateren baten konturako pentsioa balitz, balioa handituko ez duena, aurreko lerrokadetan jasotako arauak erregelamendu bidez egokituko dira, jaso daitekeen gehienezko mugara iristeko.

Hiru. Aurreko 38. artikuluko Lautik Zortzira bitarteko paragrafoetan xedatutakoa, biak barne hartuta, batera jasotzeko pentsioen balioa handitzen den kasuetan aplikatuko da, hala badagokio.

 • V. KAPITULUA

Gutxienekorako osagarriak

 • 42. artikulua. Klase Pasiboen pentsioetan gutxienekoetarako osagarriak aitortzea.

Bat. Estatuko Klase Pasiboen Legearen testu bateginaren 27.2 artikuluan xedatutakoaren arabera, gutxieneko zenbatekora iristeko osagarri ekonomikoak jasotzeko eskubidea izango dute Estatuko Klase Pasiboetako pentsiodunek, baldin eta, 2018an, lanak edo kapitalak eragindako diru-sarrerarik jasotzen ez badute, edota, horiek jasota ere, urtean 7.151,80 euroko zenbatekoa gainditzen ez badute. Xede horietarako, gainbalioak edo ondare-irabaziak diru-sarrera horien artean sartuko dira.

Lanak edo kapitalak eragindako diru-sarrerak egiaztatzeko, haien aitorpena eta, egoki izanez gero, egindako zerga-aitorpenak aurkez ditzala eskatu ahal izango zaio pentsiodunari.

Hala eta guztiz ere, adierazitako kontzeptuengatik zenbaki honen lehenengo paragrafoan zehaztutako zenbatekoa baino gehiago jasotzen duten Estatuko Klase Pasiboen pentsiodunek gutxienekoetarako osagarri bat jasotzeko eskubidea izango dute, diru-sarrera horien urteko zenbatekoaren eta balioa goratutako pentsioaren batura txikiagoa izanez gero 7.151,80 euroko zenbatekoari pentsio mota horri xedatutako urteko gutxieneko zenbatekoa erantsita ematen duena baino. Kasu horretan, gutxienekoetarako osagarria bi batura horien arteko aldea izango da; betiere, diferentzia horren ondorioz interesdunak hilean guztira jasotzen dituen pentsioa eta osagarria ez badira hilean dagokion gutxieneko pentsioa baino handiagoak.

Aurreko paragrafoetan ezarritako baldintzak betetzen direla joko da interesdunak 2017an jasotako diru-sarrerak 7.133,97 eurokoak edo gutxiagokoak direnean. Administrazioak eskuratutako frogen ondorioz, presuntzio hori bertan behera utzi ahal izango da.

Gutxienekoetarako osagarriak bermatzeko soilik, gizarte-aurreikuspeneko oinarrizko edozein araubide publikoren kontura ez diren pentsio publikoak lanak eragindako diru-sarrerekin parekatuko dira.

Lege-aurreikuspenei jarraikiz, alarguntza-pentsioaren zati proportzional bat aitortuta dagoen kasuetan, gutxieneko pentsioen osagarria, hala badagokio, pentsioa aitortzeko aintzat hartu zen proportzio berean aplikatuko da.

Osagarriak aitortzearen ondorio ekonomikoak eskaera egindako urteko urtarrilaren 1era arte atzeraeragingo dira, edota pentsioa jasotzen hasitako egunera arte, urtarrilaren 1az gerokoa izanez gero.

Nolanahi ere, hori aitortzeko eskaera aurreko ekitaldiko gertaera eragilea duen pentsio bat kobratzeko eskubidea erabiltzeko unean egiten bada, ondorio ekonomikoak hura hasteko egunekoak izan ahalko dira, eta gehienez urtebeteko atzeraeragina egongo da eskaeratik.

Bi. Interesdunaren adierazpenetan oinarrituz 2018an aitortutako osagarri ekonomikoak behin-behinekoak izango dira, harik eta adierazitakoaren egiazkoa edo eraginkorra dela frogatzen den arte.

Administrazioak, aldian behin, ofizioz edota interesdunak hala eskatuta, berrikusi egin ahal izango ditu osagarri ekonomikoak aitortzeko ebazpenak. Berrikuspen horien ondorioz, pentsioaren titularrari bidegabeki jasotakoa itzul dezala eskatu ahal izango dio, hala badagokio. Itzultze hori pentsioaren hurrengo hilabete-sarien kontura egin ahal izango da.

Hiru. 2013ko urtarriletik aurrera eragindako pentsioen kasuan, gutxienekoetarako osagarriak jasotzeko eskubidea izateko, beharrezkoa izango da Espainiako lurraldean bizitzea. Adierazitako datatik aurrera eragindako pentsioen kasuan, osagarri horien zenbatekoa ezin izango da handiago izan Estatuaren Aurrekontu Orokorren Legean modalitate ez-kontributiboko erretiro- eta baliaezintasun-pentsioetarako zehaztutako zenbatekoa baino.

Lau. Klase Pasiboen pentsioen gutxieneko zenbatekoek ehuneko 0,25eko gehikuntza izango dute 2018an.

Bost. Artikulu honen aurreko zenbakietan araututako osagarri ekonomikoak ez zaizkie aplikatuko Gerra Zibilaren ondorioz sortutako legeria bereziaren babesean aitortutako pentsioei—horien zenbatekoak lege honen 37. artikuluan finkatzen dira—; hala ere, salbuespen gisa, honako pentsio hauei aplikatu egingo zaizkie: urriaren 22ko 37/1984 Legearen II. tituluaren babesean aitortutako zurztasun-pentsioei, eta irailaren 18ko 5/1979 Legearen eta ekainaren 26ko 35/1980 Legearen babesean ezinduta ez dauden 21 urtetik gorako umezurtzen alde funtzionario ez diren langileek eragindako pentsioei.

 • 43. artikulua. Gizarte Segurantzako pentsioetan gutxienekorako osagarriak aitortzea.

Bat. Erregelamendu bidez xedatutakoaren arabera, Gizarte Segurantzako sistemako kotizaziopeko pentsiodunek pentsioen gutxieneko zenbatekora iristeko osagarri ekonomikoak jasotzeko eskubidea izango dute, baldin eta 2018an ez badute lanak, kapitalak, jarduera ekonomikoak edo ondare-irabaziak eragindako diru-sarrerarik jasotzen, errenta horiei dagokienez pertsona fisikoen errentaren gaineko zergak ezarritako kontzeptuaren arabera, eta urriaren 30eko 8/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitako Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginaren 59. artikuluari jarraituz zenbatuta, edota, haiek jasota ere, urtean 7.151,80 euroko zenbatekoa gainditzen ez badute. Gutxienekorako osagarri horiek ez dira finkagarriak, eta interesdunak jasotzen dituen zenbatekoen edozein gehikuntzaren bidez (balioak goratzeagatik edo aldian behingo prestazio berriak baiesteagatik) xurga daitezke.

Errentak eta diru-sarrerak egiaztatzeko, haien aitorpena eta, egoki izanez gero, egindako zerga-aitorpenak aurkeztu ditzala eskatu ahal izango dio entitate kudeatzaileak pentsiodunari.

Hala eta guztiz ere, adierazitako kontzeptuengatik pa ragrafo honen lehenengo lerrokadan zehaztutako zenbatekoa baino gehiago jasotzen duten Gizarte Segurantzako kotizaziopeko modalitateko pentsiodunek gutxienekoetarako osagarri bat jasotzeko eskubidea izango dute, diru-sarrera horien urteko zenbatekoaren eta balioa handitutako pentsioaren batura txikiagoa izanez gero 7.151,80 euroko zenbatekoari pentsio mota horri xedatutako urteko gutxieneko zenbatekoa erantsita ematen duena baino. Kasu horretan, gutxienekoengatiko osagarria bi batura horien arteko aldea izango da; betiere, diferentzia horren ondorioz interesdunak hilean guztira jasotzen dituen pentsioa eta osagarria ez badira hilean dagokion gutxieneko pentsioa baino handiagoak. Gutxienekorako osagarriak bermatzeko, gizarte-aurreikuspeneko oinarrizko edozein araubide publikoren kontura ez diren pentsio publikoak lanak eragindako diru-sarrerekin parekatuko dira.

Espainiak eta Erresuma Batuak 2006ko irailaren 18an egindako hitzarmenaren babesean Espainiar pentsiodunei konpentsazio gisa emandako oroharreko zenbatekoak eta aldian behingo ordainketak ez dira kontuan hartuko pentsioen gutxieneko zenbatekora iristeko osagarriak aitortzeko ondorioetarako.

Bi. Aurreko zenbakian adierazitako baldintzak betetzen direla joko da, baldin eta interesdunak adierazten badu Bat zenbakian jasotako moduan zenbatutako etekinak eskuratuko dituela 2018an, eta horiek, gehienez, 7.151,80 eurokoak direla.

Gizarte Segurantzako kotizaziopeko pentsiodunek aurreko paragrafoan adierazitako mugatik gorako errenta metatu handiagoak jasotzen badituzte 2018ko ekitaldian, horren berri eman beharko diete entitate kudeatzaileei, gertatzen denetik hilabeteko epean.

Gizarte Segurantzako entitate kudeatzaileek, errentak eta diru-sarrerak egiaztatzeko, haien aitorpena eskatu ahal izango diete gutxienekorako osagarrien jasotzaileei, edonoiz, bai eta haien ondare-ondasunen gaineko aitorpen bat ere, eta, hala badagokio, egindako zerga-aitorpenak aurkezteko.

Hiru. Artikulu honetan xedatutakoaren ondoreetarako, hauxe izango da pentsioaren titularraren ardurapeko ezkontidea: pentsiodunarekin bizi dena eta ekonomikoki haren mendean dagoena.

Honako baldintza hauek betetzen direnean egongo da mendekotasun ekonomikoa:

a) Pentsiodunaren ezkontidea ez izatea gizarte-aurreikuspeneko oinarrizko araubide publiko baten konturako pentsio baten titularra. Kontzeptu horren barruan, honako hauek egongo dira: beste Estatu batek aitortutako pentsioak, gutxieneko diru-sarrerak bermatzeko sorospenak, beste pertsona baten laguntzarako sorospenak —azken biak azaroaren 29ko 1/2013 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitako Desgaitasuna duten pertsonen eskubideei eta haien gizarteratzeari buruzko Lege Orokorraren testu bateginean xedatuta daude— eta uztailaren 21eko 45/1960 Legean araututako laguntzako pentsioak —lege horren bidez, zergaren eta aurrezkiaren gizarte-aplikaziorako funts nazional zehatz batzuk sortzen dira—.

 • b) Pentsiodunak edo ezkontideak jasotako edozein errendimendu mota, artikulu honen Bat paragrafoan adierazitako moduan zenbatuta, urtean 8.342,65 eurotik beherakoak izatea.

Aurreko paragrafoan adierazitako urteko errendimenduen eta osatuko den pentsioaren urteko zenbatekoaren arteko batura txikiagoa izanez gero 8.342,65 euroko zenbatekoaren eta ezkontidea ardurapean izanda dagokion gutxieneko pentsioaren urteko zenbatekoaren arteko batura baino, diferentzia horren kopuru bereko osagarria aitortuko zaio, dagozkion hilabete-saritan banatuta.

Lau. 2013ko urtarrilaren 1etik aurrera eragindako pentsioei dagokienez, pentsioen gutxienekora iristeko osagarrirako eskubidea edukitzeko beharrezkoa izango da Espainiako lurraldean bizitzea. Adierazitako datatik aurrera eragindako pentsioetan, aipatutako osagarrien zenbatekoa ezin izango da izan Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginak, urriaren 30eko 8/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsiak, 59. artikuluko 2. zenbakian zehaztutakoa baino handiagoa.

Bost. Gizarte Segurantzaren sistemako kotizaziopeko pentsioen gutxieneko zenbatekoek ehuneko 0,25eko gehikuntza izango dute 2018an.

 • VI. KAPITULUA

Pentsio publikoen alorreko beste xedapen batzuk

 • 44. artikulua. Gizarte Segurantzako kotizaziopekoak ez diren pentsioen hasierako zehaztapena eta balioa handitzea.

Bat. 2018an, Gizarte Segurantzaren sistemako erretiro- eta baliaezintasun-pentsioen zenbateko osoa, kotizazio gabeko modalitatean, urtean 5.178,60 eurokoa izango da.

Bi. 2018rako, pentsioaren osagarri bat ezartzen da, urtean 525 eurokoa, pentsiodunak egiaztatuz gero etxebizitzaren jabe ez dela, eta etxebizitza bat alokatu duela bere ohiko bizileku izan dadin. Etxebizitza horren jabea ezin da izan pentsiodunaren ahaide (hirugarren maila arte), ez eta ezkontide ere, ez eta pentsiodunarekin harreman egonkorra eta ezkontideen arteko erlazio afektiboaren antzeko bizikidetza partekatzen duen pertsona ere. Kotizazio gabeko pentsioak jasotzen dituzten hainbat pentsioduneko familia-unitateen kasuan, alokatze-kontratuaren titularrak soilik jaso ahal izango du osagarria; titularrak bat baino gehiago izanez gero, berriz, haietatik lehenengoak soilik.

Osagarri hori aitortzeko arauak abuztuaren 3ko 1191/2012 Errege Dekretuan xedatutakoak izango dira; errege-dekretu horrek Gizarte Segurantzako kotizaziopekoak ez diren pentsiodunentzat etxebizitza alokatzeko pentsio-osagarriak aitortzen ditu. Bertan 2012. urteari egiten zaizkion erreferentziak 2018.ari egiten zaizkiola ulertu beharko da.

 • 45. artikulua. Deuseztatuta dagoen Zahartzaroko eta Baliaezintasuneko Nahitaezko Aseguruko pentsioak.

Bat. 2018ko urtarrilaren 1etik aurrera, deuseztatuta dagoen Zahartzaroko eta Baliaezintasuneko Nahitaezko Aseguruko pentsioen zenbatekoa urtean 5.728,80 eurokoa izango da; betiere, titularrak beste pentsio publiko batzuk jasotzen ez baditu.

Xede horietarako, honako hauek ez dira pentsio konkurrentetzat hartuko: martxoaren 18ko 3/2005 Legearen babesean adingabeak zirela Gerra Zibilaren ondorioz atzerriratutako herritar espainiarrei aitortutako prestazio ekonomikoa, Espainiako Gerra Zibilaren ondoriozko mutilatu baliagarriek edo lehen graduko ezinduek jasotako pentsioa —legeria arautzailea edozein dela ere—, azaroaren 29ko 1/2013 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitako Desgaitasuna duten pertsonen eskubideei eta haien gizarteratzeari buruzko Lege Orokorraren testu bateginean aurreikusitako beste pertsona baten laguntzarako sorospenak, eta terrorismo-ekintzen ondoriozko aparteko pentsioak.

Bi. Deuseztatuta dagoen Zahartzaroko eta Baliaezintasuneko Nahitaezko Aseguruko pentsioen zenbatekoa urtean 5.560,80 eurokoa izango da, Gizarte Segurantzaren sistemaren araubideren bateko alarguntza-pentsioekin batera edo horietako pentsio batekin batera jasotzen denean, bai eta, gainera, alarguntzako beste pentsio publiko batekin batera jasotzen denean, horien guztien zenbatekoen baturari Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginaren (urriaren 30eko 8/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsia) bigarren xedapen iragankorrean ezarritako muga aplikatzea eragotzi gabe, eta, betiere, interesdunek ez badute zenbateko handiagorik aitortuta 2005eko irailaren 1a baino lehenago; azken kasu horretan, balio-goratzeari buruzko arau orokorrak aplikatuko dira, baldin eta, arau horien ondorioz, batera jaso beharreko pentsioen zenbatekoen batura oraindik muga horretatik gorakoa bada.

Hiru. Deuseztatuta dagoen Zahartzaroko eta Baliaezintasuneko Nahitaezko Aseguruari dagozkion pentsioen balioa goratu egingo da 2018an, aurreko zenbakian adierazi gabeko beste pentsio publiko batzuekin batera jasotzen direnean.

Aurreko paragrafoan xedatutakoa gorabehera, batera jasotzen diren pentsioen urteko zenbatekoen (balioa goratu ostean) eta aipatutako Zahartzaroko eta Baliaezintasuneko Nahitaezko Aseguruari dagozkion zenbatekoen batura txikiagoa izanez gero aseguru horri dagokion pentsioarentzat artikulu honen Bat zenbakian ezarritako zenbatekoa baino, Zahartzaroko eta Baliaezintasuneko Nahitaezko Aseguruari dagokion pentsioaren balioa goratuko da, bi kopuruen arteko aldearen berdina izango den zenbatekoan. Diferentzia hori ez da finkagarria, eta interesdunak jasotzen dituen zenbatekoen edozein gehikuntzaren bidez (balioak goratzeagatik edo aldian behingo prestazio berriak baiesteagatik) berdin daiteke.

Lau. Jada iraungita dagoen Zahartzaroko eta Baliaezintasuneko Nahitaezko Aseguruko pentsio bat aitortzeko, Gizarte Segurantzako nazioarteko arau bidez aurreikusitakoaren arabera Espainiari lotutako beste herrialde batzuetan betetako aseguru-aldiak edo egoitza-aldiak hartu badira kontuan, hainbanatutako pentsiotik Espainiari dagokion zenbatekoa ezin izango da txikiagoa izan une bakoitzean dagokion Zahartzaroko eta Baliaezintasuneko Nahitaezko Aseguruko pentsioaren zenbatekoaren 100eko 50 baino.

Berme hori bera deuseztatuta dagoen Zahartzaroko eta Baliaezintasuneko Nahitaezko Aseguruaz bestelako pentsioen titularrei ere aplikatuko zaie, baldin eta pentsio horietako bat jasotzeko eskaera egin badute, eta pentsioa eragin zuen gertaeraren egunean aseguru horrek eskatutako baldintza guztiak betetzen bazituzten.

V. TITULUA

Finantza-eragiketak

 • I. KAPITULUA

Zor publikoa

 • 46. artikulua. Zor publikoa.

Bat. Ekonomia, Industria eta Lehiakortasun Ministerioari baimentzen zaio estatuaren zorraren saldo biziaren urteko gehikuntza egitea, zehazki, 53.668.213,08 mila eurokoa. Aurrekontu-ekitaldiaren hasierako eta amaierako saldoaren arteko konparazioa termino efektiboetan eginez zenbatuko da.

Bi. Muga horrek ekitaldiaren amaieran izango du eraginkortasuna; hortaz, ekitaldiak irauten duen bitartean, muga hori gainditu ahal izango da. Honako gorabehera hauen bitartez, automatikoki berrikusita geratuko da:

 • a)  I. kapitulutik VIII.era arteko aurrekontu-kredituen aldaketa garbien zenbatekoa.

 • b)  Lege honetan jasotako diru-sarreren aurreikuspenen eta diru-sarrera horien benetako bilakaeraren arteko aldea.

 • c)  I. kapitulutik VIII.era arteko guztirako aurrekontu-kredituen eta ekitaldian aipatutako kapituluetan baietsitako betebeharren zenbateko osoaren arteko aldea.

 • d)  Legez aurreikusitako aurrekontukoak ez diren eragiketek sortutako aldaketa garbiak eta diruzaintzako aurrerakinak.

 • e)  Estatuaren eskubide eta betebeharren bariazio garbia, aitortuta daudenean eta ekitaldian ordaintzeke daudenean, baita aurreko ekitaldietan bildutako eskubideak eta ordaindutako betebeharrak ere.

 • f)  IX. kapituluan bildutako kontzeptuei egotzitako zenbateko garbia, kontzeptu horiek ez direnean Zor Publikoaren jaulkipen eta amortizazioko parte.

Berrikuspen horien ondorioz, aurreko zenbakian adierazitako muga handitu edota txikitu egingo da, Estatuaren finantzaketa-premia areagotzen edota murrizten duten, hurrenez hurren.

 • 47. artikulua. Estatuko instituzio-sektore publikoko erakundeei eta entitateei baimentzen zaizkien kreditu-eragiketak.

Bat. Lege honen III. eranskinean adierazitako erakunde autonomoei baimena ematen zaie aurrekontu-ekitaldian kreditu-eragiketak ituntzeko, aipatutako eranskinean organismo haietako bakoitzerako adierazitako zenbatekoetan.

Halaber, III. eranskin horretan adierazten diren Estatuko instituzio-sektore publikoko gainerako erakunde eta entitateei baimena ematen zaie aurrekontu-ekitaldian kreditu-eragiketak ituntzeko, aipatutako eranskinean erakunde edo entitate haietako bakoitzerako adierazitako zenbatekoetan. Kasu horretan, baimena urtearen barruan hitzartzen eta kitatzen ez diren kreditu-eragiketetarako izango da, Aurrekontuei buruzko Lege Orokorraren 111.2 artikuluan xedatutakoari jarraikiz.

Bi. Ekonomia, Industria eta Lehiakortasun Ministerioaren mende dauden Ikerketako erakunde publikoek (Nekazaritzaren eta Elikaduraren arloko Ikerketa eta Teknologiako Institutu Nazionala; Ikerketa Zientifikoen Goi Kontseiluaren Estatu Agentzia; Espainiako Geologia eta Meatzaritza Institutua; Karlos III.a Osasun Institutua; Kanarietako Astrofisika Institutua; Espainiako Ozeanografia Institutua eta, Energia, Ingurumen eta Teknologia Ikerketa Zentroa), Defentsa Ministerioaren mende dagoen Esteban Terradas Teknika Aeroespazialeko Institutu Nazionalak eta Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionalak kreditu-eragiketak hitzartu ahal izango dituzte Ekonomia, Industria eta Lehiakortasun Ministerioaren aurrekontuko 8 kapituluaren kontura ematen zaizkien aurrerakin itzulgarrien ondorioz.

Baimen hori soil-soilik aplikatu ahal izango zaie Eskualde Garapeneko Europako Funtsaren edo Europako Gizarte Funtsaren kontura finantzatzen diren gastuak, justifikatu ostean, ordaintzeko funts erabilgarriak egon daitezen ematen diren aurrerakinei.

Hiru. Aipatutako III. eranskinean ageri diren Nekazaritza, Arrantza, Elikadura eta Ingurumen Ministerioaren mendeko organismoek, dagozkien eragiketak itundu aurretik eta zorpetzearen xedea egiaztatzeko, baimena eskatu beharko diote Aurrekontuen eta Gastuen Estatu Idazkaritzari; horrez gain, eragiketa justifikatzen duen ekonomia- eta finantza-plan bat ere aurkeztu beharko dute, bai eta zorpetzea organismoak Europako funtsekin batera finantzatutako eragiketen ordainketen eta ordainketa horiei dagozkien Erkidegoaren itzulkinen arteko desoreken ondorioz gertatzen diren diruzaintza-defizitak estaltzeko eskatzen denean ere.

 • 48. artikulua. Estatuaren Zorraren bilakaerari buruzko informazioa Ekonomia, Industria eta Lehiakortasun Ministerioari, Diputatuen Kongresuari eta Senatuari ematea; eta Altxorrak Espainiako Bankuan edo beste finantza-erakunde batzuetan zabaldutako kontuei buruzko informazioa Diputatuen Kongresuari eta Senatuari ematea.

Estatuaren zorra edo Estatuak bere gain hartutako zorra, hartutakoa finantza-karga bakarrik bada ere, kudeatzeaz arduratzen diren erakunde publikoek honako informazio hau helaraziko diote Ekonomia, Industria eta Lehiakortasun Ministerioko Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiari: hiru hilean behin, egindako ordainketei buruzkoa eta hiruhileko azken egunean Zorrak duen egoerari buruzkoa, eta, urte bakoitzaren hasieran, ekitaldirako finantza-gastuen eta amortizazioen aurreikuspenari buruzkoa.

Gobernuak, hiru hilean behin eta Aurrekontu Bulegoaren bidez, Estatuak eta erakunde autonomoek itundutako finantza-eragiketen saldo zehatza jakinaraziko die Gorte Nagusiei, bai eta Altxorrak Espainiako Bankuan edo beste finantza-erakunde batzuetan irekitako kontu kopurua zein saldoen zenbatekoak eta bilakaera ere. Bulegoak diputatuen, senatarien eta parlamentu-batzordeen esku jarriko du dokumentazio hori.

 • 49. artikulua. Banku Berregituraketa Ordenaturako Funtsekoak ez diren baliabideak.

Kreditu-erakundeak eta inbertsio-zerbitzuen enpresak berreskuratzeari eta suntsiarazteari buruzko Legearen (ekainaren 18ko 11/2015) 53.5 artikuluan xedatutakoaren arabera, 2018ko aurrekontu-ekitaldian, Banku Berregituraketa Ordenaturako Funtsekoak ez diren baliabideak ez dira 15.439.260 mila eurotik gorakoak izango.

 • II. KAPITULUA

Abal publikoak eta beste berme batzuk

 • 50. artikulua. Estatuaren abalen zenbatekoa.

Bat. Estatuko Administrazio Orokorrak 2018ko ekitaldian emango dituen abalen gehieneko zenbatekoa ez da 500.000 mila eurotik gorakoa izango.

Bi. Aurreko zenbakian adierazitako guztirakoan, abalak emateko honako gehieneko muga hauek aplikatuko dira:

 • a)  460.000 mila euro, Ministro Kontseiluak baimen ditzakeen abaletarako, Aurrekontuei buruzko azaroaren 26ko 47/2003 Lege Orokorraren 114.2 eta 115. artikuluetan ezarritakoaren arabera. Muga hori bera aplikatuko zaie azaroaren 26ko 47/2003 Legearen 114.2 artikuluko b) letran jasotako subjektuek itundutako eragiketetan emandako abalei.

 • b)  40.000 mila euro, egoitza Espainian duten itsasontzi-enpresek itundutako kreditu-eragiketen ondoriozko betebeharrak bermatzeko, Espainiako enpresa armadoreen merkataritza-ontzidia modernizatzera bideratuta badaude, Espainian edo Europar Batasuneko beste estatu kide batean erregistratuta eta banderatuta dauden itsasontziak eraldatuz, 15 urte baino gehiagoko antzinatasuna ez badute, erregai gisa gas natural likidotua erabiltzeko, beren motorren ihes-gasen araztegiak instalatzeko edota lasta-ura ontzian tratatzeko sistemak ezartzeko.

Itsasontziaren eraldaketa formalizatu baino lehen emandako abala eraginkorra izan dadin, formalizazio hori sei hilabeteko epea agortu baino lehen egin beharko da, abala eman izana jakinarazitako egunetik kontatzen hasita.

Bermatutako zenbatekoa ezin izango da izan ontzian finantzatu diren eraldaketa guztien prezio osoaren % 70 baino handiagoa.

Eragiketaren bideragarritasun ekonomiko-finantzarioaren eta arriskuaren ebaluazioa oinarri hartuta baimenduko dira abalak.

Abal horiek eskatzean, ematean nahiz baldintzak finkatzean, honako arau hauetan xedatutakoa beteko da: lege honetan, urriaren 14ko PRE/2986/2008 Aginduan (zeinaren bidez, Espainiako merkataritza-ontzidia berritzeko eta modernizatzeko kreditu-eragiketak finantzatzeko, Estatuak eman ditzakeen abalak bideratzeko prozedura ezartzen duen Ekonomia Gaietarako Gobernuaren Ordezko Batzordearen Akordioa argitaratzen den), edota agindu hori aldatzen duten geroko xedapenetan. Abala indarrean dagoen bitartean, ontziak Europar Batasuneko estatu kide batean erregistratu eta banderatu beharko dira.

Hiru. Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiari baimena ematen zaio Estatuak bermatutako obligazioei dagozkien ordainketak altxortegi-eragiketen bidez egiteko, xede horretarako ezarritako kontzeptuaren kontura, ondoko abal hauek gauzatzean: 2012rako Estatuaren Aurrekontu Orokorren ekainaren 29ko 2/2012 Legearen 52. artikuluko Bi.e) zenbakiko abalak, 2013rako Estatuaren Aurrekontu Orokorren abenduaren 27ko 17/2012 Legearen 54. artikuluko Bi.b) zenbakiko abalak.

Hala egin ondoren, Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiak ekitaldian egindako ordainketak behin betiko sartuko ditu gastuen aurrekontuan, urtero abenduan egindako ordainketak izan ezik, eta abenduko ordainketa horiek hurrengo urteko aurrekontuan sartuko ditu.

 • 51. artikulua. Aktiboen titulizazio-funtsek jaulkitako errenta finkoko baloreak bermatzeko abalak.

Bat. Aktiboen titulizazio-funtsak kudeatzen dituzten sozietateek abalen ondorioz Estatuak bere gain hartutako arriskua kontrolatzeko beharrezkoa den informazioa eman beharko diote Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiari; batez ere, aktiboen titulizazio-funtsen bidez jaulkitako errenta finkoko baloreetan amortizatu gabe dagoen printzipalaren guztizko bolumenari buruzkoa, eta titulizatutako zorroko aktibo ordaingabeen edo kobraezinen tasari buruzkoa.

Bi. Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiari baimena ematen zaio, artikulu honetan azaldutako Estatuaren abalak eta aurreko ekitaldietan emandakoak gauzatzean, bermatutako betebeharrei dagozkien ordainketak egin ditzan, aurrekontukoak ez diren eragiketen bidez, horretarako berariaz gaitutako kontzeptuaren kontura.

Hala egin ondoren, Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiak ekitaldian egindako ordainketak behin betiko aplikatuko ditu gastu-aurrekontuan, ekitaldiaren amaieran egindako ordainketak izan ezik, horiek hurrengo urteko aurrekontuari aplikatuko baitzaizkio.

 • 52. artikulua. Enpresa-entitate publikoen eta Estatuko merkataritza-sozietateen abalak.

Estatuko Industria Partaidetzarako Sozietateari baimena ematen zaio 2018ko ekitaldian abalak eman ditzan, gehienez ere 1.210.000 mila euroko mugara arte, itundutako kreditu-eragiketei dagokienez, eta aipaturiko ekitaldian kapitalean zuzeneko edo zeharkako partaidetza duten merkataritza-sozietateek esleitze-lehiaketetatik eratorritako obligazioei dagokienez.

 • 53. artikulua. Emandako abal publikoei buruzko informazioa.

Gobernuak, hiru hilean behin, emandako abal publikoen saldoa eta ezaugarri nagusiak jakinaraziko dizkie Gorte Nagusiei, bere Aurrekontu Bulegoaren bitartez. Bulegoak diputatuen, senatarien eta parlamentu-batzordeen esku jarriko du dokumentazio hori.

 • III. KAPITULUA

Estatuaren eta Kreditu Ofizialeko Institutuaren arteko harremanak

 • 54. artikulua. Garapena Sustatzeko Kooperazio Funtsa (FONPRODE).

Bat. Garapena Sustatzeko Funtserako zuzkidura 199.230,00 mila eurokoa izango da 2018an, 12.03.143A.874 aurrekontu-aplikazioaren kontura («Garapena Sustatzeko Funtsa [FONPRODE]»); diru hori Garapena Sustatzeko Funtsari buruzko urriaren 22ko 36/2010 Legeak 2. artikuluan xedatutako helburuetara bideratuko da.

Bi. Ministro Kontseiluak FONPRODE funtsaren konturako eragiketak egiteko baimena eman ahal izango du, 375.000,00 mila euroko zenbatekora arte.

Hiru. Eragiketa itzulgarriak soilik baimendu ahal izango dira FONPRODE funtsaren kontura, bai eta funtsaren kudeaketatik eratorritako gastuei aurre egiteko beharrezko diren eragiketak ere, edota funtsak formalizatutako eragiketei lotutako bestelako gastuei aurre egiteko beharrezko direnak.

Baimena eman ahal izango da, halaber, aurrez Funtsaren kontura emandako kredituak birfinantzatzea xede duten eragiketak egiteko, herrialde mailegu-hartzaileen kanpo-zorra birnegoziatzearren Espainia parte-hartzaile dela adostutako aldebiko edo alde anitzeko akordioak betetzeko egiten badira.

Lau. Kreditu Ofizialeko Institutuari esleitu zaion funtzioa betetzean sortutako gastuak estaltzeko urtero eman beharreko konpentsazioa, Garapena Sustatzeko Funtsari buruzko urriaren 22ko 36/2010 Legearen 14. artikuluan xedatutakoa, FONPRODE funtsaren baliabideen kontura gauzatuko da, Ministro Kontseiluaren akordioaren bidez baimena jaso ostean.

 • 55. artikulua. Uraren eta Saneamenduaren Lankidetza Funtsa.

2008rako Estatuaren Aurrekontu Orokorren abenduaren 26ko 51/2007 Legearen hirurogeita batgarren xedapen gehigarrian aipatutako Uraren eta Saneamenduaren Lankidetza Funtsaren zuzkidura 15.000,00 mila eurokoa izango da 2018an, eta xedapen gehigarri horren hiru zenbakian aurreikusitako xedeetara bideratuko da.

FCASen programen ordainketetatik datozen itzulketak izango dira FCASerako aurreikusitako zuzkidurarako baliabide gehigarriak. Itzulketa horiek Kanpo Arazoetako eta Lankidetzako Ministerioaren ekimenez onetsitakoak izango dira. FCAS funtsaren baliabide izango dira, halaber, kontu korronteetan gordailututako zenbatekoak.

Ministro Kontseiluak Funtsaren konturako eragiketak egiteko baimena eman ahal izango du, 42.000,00 mila euroko urteko zenbatekora arte, kontuan hartuta aurreko paragrafoan jasotako baliabide gehigarriak.

FCASen kargura soilik eragiketa itzulgarriak baimendu ahalko dira, honako salbuespen hauekin:

 • - Funtsaren kudeaketatik eratorritako gastuei aurre egiteko beharrezko diren eragiketak; hau da, ebaluazio-gastuak, jarraipen-gastuak, ikuskapen-gastuak, laguntza teknikorako gastuak eta funtsak formalizatutako eragiketei lotutako bestelako gastuak.

 • - Eragiketa ez-itzulgarriak, guztiz edo partzialki aurrera eramaterik izan ez diren programen itzulketetatik heldu diren baliabide bereziekin finantzatzen direnak, bai eta jada amaituta dauden programen gaindikinetatik datozenak ere, eragiketa horiek itzulketa egiten den ekitaldi berean egiten badira. 2018an, salbuespen moduan, 2017an gauzatutako itzuleretatik eratorritako funtsak erabili ahalko dira.

Gobernuak, urtearen lehen seihilekoan, aurreko urtean Ministro Kontseiluak funts horren kontura baimendutako eragiketak jakinaraziko dizkie Gorte Nagusiei, Aurrekontu Bulegoaren bitartez. Bulegoak diputatuen, senatarien eta parlamentu-batzordeen esku jarriko du dokumentazio hori.

 • 56. artikulua. Enpresa Nazioartekotzeko Funtsa (FIEM).

Bat. Lege honen indarraldian, Enpresa Nazioartekotzeko Funtsaren zuzkidura 218.087,60 mila eurokoa izango da, 27.09.431A.871 aurrekontu-aplikazioaren kontura («Enpresa Nazioartekotzeko Funtsa [FIEM]»), eta Espainiako enpresa nazioartekotzeko finantza-laguntza sistema eraberritzeari buruzko ekainaren 28ko 11/2010 Legearen 4. artikuluan xedatutako helburuetara bideratuko da.

Bi. FIEMen konturako eragiketak baimen daitezke, 500.000,00 mila euroko urteko zenbatekoa arte.

Muga horretatik kanpo geratzen dira, espresuki, funtsaren kontura lehendik emandako kredituak birfinantzatzea xede duten eragiketak, herrialde mailegu-hartzaileen kanpo-zorra birnegoziatzearren Espainia parte-hartzaile dela adostutako aldebiko edo alde anitzeko akordioak betetzeko egiten badira.

Ministro Kontseiluak nazioartekotzeari begira garrantzi berezia duten banakako proiektuak baimendu ahal izango ditu, haien zenbatekoari erreparatuta, eta, egoki izanez gero, proiektuaren zati bat zenbaki honen lehen paragrafoan aurreikusitako mugaren barruan egoztea erabaki ahal izango du, eta proiektuaren ondorengo zenbatekoak hurrengo ekitaldietan egoztea, urteko aurrekontuei buruzko legeetan xedatutako mugak aintzat hartuta.

Itzulgarriak ez diren eragiketak ezin izango dira baimendu FIEMen kontura. Muga horretatik kanpo geldituko dira funtsaren kudeaketak eragindako gastuei aurre egiteko beharrezko eragiketak; edozelan ere, jarduera doituko du finantzaketa-beharrik ez izateko, Nazio Kontuen Sistema Europarraren arabera neurtuta.

Hiru. FIEMerako aurreikusitako horniduraz gain, baliabide gehigarriak izango dira indarreko ekitaldi ekonomikoan gauzatuko diren itzulkinak, FIEMen eragiketen edota Garapenerako Laguntza Funtsaren kontura Ekonomia, Industria eta Lehiakortasun Ministerioak onetsitako eragiketen ondorio direnak.

Lau. Kreditu Ofizialeko Institutuari esleitu zaion funtzioa betetzean sortutako gastuak estal ditzan urtero eman beharreko konpentsazioa, ekainaren 28ko 11/2010 Legeak, Espainiako enpresak nazioartekotzeko finantza-laguntzen sistema erreformatzen duenak, 11.4. artikuluan xedatutakoa, FIEM funtsaren baliabideen kontura gauzatuko da, Ministroen Kontseiluaren akordioaren bidez baimena jaso ostean.

Bost. Gobernuak, urtero, FIEM funtsaren kontura baimendutako eragiketa, proiektu eta jardueren berri emango die Gorte Nagusiei, bere Aurrekontu Bulegoaren bidez, eta Ekonomia eta Gizarte Kontseiluari. Halaber, finantzaketaren helburuen nahiz onuradunen, finantza-baldintzen eta ebaluazioen berri emango die, eta epe horretan abian dauden eragiketen garapenari buruzko xehetasunak emango dizkie. Gorte Nagusietako Aurrekontu Bulegoak diputatuen, senatarien eta parlamentu-batzordeen esku jarriko du dokumentazio hori.

 • 57. artikulua. Estatuak Kreditu Ofizialeko Institutuari egindako diru-itzulketak.

Bat. Estatuak Kreditu Ofizialeko Institutuari Interesen Elkarrekiko Doikuntzarako Hitzarmenaren (CARI) sistema kudeatzearen ondorioz egin beharreko diru-itzulketak.

Lege honen indarraldian, Estatuak honako zenbateko hauek itzuliko dizkio Kreditu Ofizialeko Institutuari: institutuak finantza-erakundeei emandako zenbatekoak —Ekintzaileei eta beren nazioartekotzeari laguntzeko irailaren 27ko 14/2013 Legean aurreikusitako interesak doitzeko eragiketak ordaintzeko— eta eragiketa horien kudeaketak Kreditu Ofizialeko Institutuari eragindako kostuak.

Xede horrekin, indarreko ekitaldi ekonomikorako CARI sistemarako zuzkidura 27.09.431A.444 aurrekontu-partidan ageri dena izango da.

Urteko abenduaren 31n sisteman Kreditu Ofizialeko Institutuaren aldeko saldo positiboak egonez gero, institutuak izan dituen kudeaketa-gastuak kendu ondoren, saldo horiek Altxorrean sartuko dira.

Indarreko ekitaldi ekonomikoan onartutako interesak doitzeko eragiketen barruan, Interesen elkarrekiko doikuntzarako hitzarmenen bidez esportaziorako kredituari babes ofiziala emateko prozedurari buruzko Erregelamenduaren (maiatzaren 7ko 677/1993 Errege Dekretuaren bidez onetsia) 4.2 artikuluan adierazitako esportazio-kredituen zenbatekoari dagokionez, 480.000,00 mila euro onetsi ahal izango dira ekitaldi ekonomiko horretan.

Kreditu Ofizialeko Institutuak, interesen elkarrekiko doikuntzarako eragiketen finantza-kudeaketa optimizatzearren, interes-tasen bilakaerak Altxorrari sor diezaiokeen arriskua estaltzea helburu duten finantza-trukerako eragiketak itundu ahal izango ditu, bere kabuz edo bitartekaritzako finantza-agenteen bidez, aurreko paragrafoan adierazitako diru-sarrera eta zuzkiduren kontura, eta institutuaren beraren Estatutuetan eta jarduteko arauetan xedatutakoari jarraituz; aldez aurretik, nolanahi ere, Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiak aldeko txostena egin beharko du, eta Ekonomia, Industria eta Lehiakortasun Ministerioko Nazioarteko Merkataritzaren eta Inbertsioen Zuzendaritza Nagusiak baimena eman.

Bi. Estatuak Kreditu Ofizialeko Institutuari beste jarduera batzuen ondorioz egin beharreko diru-itzulketak.

Estatuak diruz lagundutako interesen kasuan, Kreditu Ofizialeko Institutuaren bidez gauzatutako finantza-eragiketetan, Ministro Kontseiluaren edo Ekonomia Gaietarako Gobernuaren Ordezko Batzordearen akordioek Estatuaren Aurrekontu Orokorretan kredituak erreserbatzeari edo haien ondoriozko gastua finantzatzeko moduari buruzko informazioa ere jasoko dute.

 • 58. artikulua. Finantza Erakunde Aldeaniztunen akzioak eta partaidetzak eskuratzea.

Bat. Ezin izango da Finantza Erakunde Aldeaniztunen akzioak eta partaidetzak eskuratzeko eragiketarik egin, ez eta haietan eratutako funtsetarako ekarpenik ere, defizit publikoan eragina badute eta 27.06.923P.895 («Finantza Erakunde Aldeaniztunak») aurrekontu-aplikazioaren kontura finantzatzen badira.

Bi. Aurreko zenbakian aurreikusitakoa betetze aldera, Analisi Makroekonomikoaren eta Nazioarteko Ekonomiaren Zuzendaritza Nagusiak txosten bat aurkeztuko du aurrekontu-aplikazio horren konturako finantzaketa-proposamenekin batera; txosten hori defizit publikoan duen eraginari buruzkoa izango da, eta Estatuko Administrazioko Kontu-hartzailetza Nagusiak dagokion eskaera egin baino lehen prestatuko da.

VI. TITULUA

Tributu-arauak

 • I. KAPITULUA

Zuzeneko zergak

 • 1. atala. Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga

 • 59. artikulua. Lan-etekinak eskuratzegatiko murriztapena.

Lege hau indarrean jartzen denetik eta indarraldi mugagabez, honako aldaketa hauek txertatzen dira azaroaren 28ko 35/2006 Legean (35/2006 Legea, Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga arautzen duen eta sozietateen gaineko zerga, ez-egoiliarren errentaren gaineko zerga eta ondarearen gaineko zerga partzialki aldatzekoa):

Bat. Aldatu egiten da 20. artikulua, eta honela idatzita geratzen da:

«20. artikulua. Lan-etekinak eskuratzegatiko murriztapena.

Baldin eta zergadunek 16.825 eurotik beherako lan-etekin garbiak badituzte, betiere lan-errentetatik kanpo 6.500 eurotik gorako errentak ez badituzte (salbuetsiak alde batera utzita), lan-etekin garbia zenbateko hauetan txikiagotuko dute:

 • a)  Zergadunek gehienez 13.115 euroko lan-etekin garbiak badituzte: 5.565 euro urtean.

 • b)  Zergadunek 13.115 eta 16.825 euro arteko lan-etekin garbiak badituzte: 5.565 euro, horri lan-etekinaren eta urteko 13.115 euroko zenbatekoaren arteko aldea bider 1,5 egitean ateratzen dena kenduta.

Ondorio horietarako, lege honen 19.2 artikuluaren a), b), c), d) eta e) letretan aurreikusitako gastuetan etekin osoa kentzean lortutako emaitza izango da lan-etekin garbia.

Artikulu honetan aurreikusitako murriztapena aplikatzearen ondorioz, ezingo da saldo negatiborik atera.»

Bi. Erantsi egiten da berrogeita batgarren xedapen gehigarria, eta hona nola gelditzen den idatzita:

«Berrogeita zazpigarren xedapen gehigarria. 2018ko zergaldian lan-etekinak lortzeagatik aplikatzen den murrizketa eta lan-etekinei aplikatzen zaien atxikipen-tasa zehaztea.

 • 1.  2018ko zergaldian 2018rako Estatuaren Aurrekontu Orokorren Legea indarrean jarri baino lehen zerga sortu baldin bada, lege honetako 20. artikuluan ezartzen den lan-etekinen ziozko murrizketa 2017ko abenduaren 31n indarrean zegoen araudian ezarritakoa izango da.

2018ko zergaldiko zerga 2018rako Estatuaren Aurrekontu Orokorren Legea indarrean jarri eta gero sortu baldin bada, lege honetako 20. artikuluan ezartzen den lan-etekinen ziozko murrizketa honela kalkulatuko da: 2019ko urtarrilaren 1ean indarrean dagoen araudia aplikatuz lortzen den lan-etekinen ziozko murrizketari 2017ko abenduko 31n ezarrita zegoen araudiaren arabera kalkulatutako zenbatekoa kenduz lortzen den diferentzia positiboaren erdia gehituko zaio 2017ko abenduaren 31n indarrean zegoen araudiaren arabera kalkulatutako murrizketari.

 • 2.  2018ko zergaldian 2018rako Estatuaren Aurrekontu Orokorren Legea indarrean jarri baino lehen ordaindu diren lan-etekinei aplikatu behar zaien atxikipen-tasa edo konturako sarrera zehazteko, 2017ko abenduaren 31n indarrean zegoen araudia aplikatuko da.

2018rako Estatuaren Aurrekontu Orokorren Legea indarrean jarri eta gero, egun hori eta gero ordaintzen diren lan-etekinei aplikatu behar zaien atxikipen-tasa edo konturako sarrera kalkulatzeko, 2017ko abenduaren 31n indarrean zegoen araudia aplikatuko da, honako espezialitate hauek ezarrita:

1) Atxikitzeko betebeharretik salbuesten duten zenbateko-mugak argitzeko koadroa, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren 81.1 artikuluan jasota, hauxe izango da, salbu eta Gizarte Segurantzaren eta Klase Pasiboen araubidearen araberako pentsioak edo hartzeko pasiboak edo langabeziaren ziozko prestazioak edo laguntzak direnean:

Zergadunaren egoera

Seme-alaben eta beste ondorengo batzuen kopurua

0

Euroak

1

Euroak

2 edo gehiago

— Euroak

1. Zergadun ezkongabea, alarguna, dibortziatua edo legez banandua

15.168

16.730

2. Zergaduna, zeinaren ezkontideak ez baitu 1.500 eurotik gorako errentak urtean, salbuetsitako errentak alde batera utzita.

14.641

15.845

17.492

3. Beste egoera batzuk

12.643

13.455

14.251

Gizarte Segurantzaren pentsioak edo hartzeko pasiboak direnean, edo langabeziaren ondoriozko prestazioak edo sorospenak direnean, honako koadro hau aplikatuko da:

Zergadunaren egoera

Seme-alaben eta beste ondorengo batzuen kopurua

0

Euroak

1

Euroak

2 edo gehiago

— Euroak

1. Zergadun ezkongabea, alarguna, dibortziatua edo legez banandua

15.106,5

16.451,5

2. Zergaduna, zeinaren ezkontideak ez baitu 1.500 eurotik gorako errentak urtean, salbuetsitako errentak alde batera utzita.

14.576

15.733

17.386

3. Beste egoera batzuk

13.000

13.561,5

14.184

2) Pertsona Fisikoen gaineko Errentaren gaineko Zergaren Erregelamenduaren 83. artikuluko 3. apartatuko d) letran aipatzen diren lan-etekinak eskuratzegatiko murriztapena hauxe izango da: xedapen gehigarri honetako 1. apartatuko bigarren paragrafoan ezarritakoa.

Hala egitea egokia denetan, aipatutakoaren araberako atxikipen-tasa edo konturako sarrera 2018rako Estatuaren Aurrekontu Orokorren Legea indarrean jartzen denetik aurrera ordaintzen diren lehen lan-etekinetan erregularizatuko da, betiere Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren Erregelamenduan jartzen duenarekin bat etorrita.

Edonola ere, beste aukera bat da —ordaintzaileak aukeratu beharko du— aurreko paragrafoko erregularizazio hori 2018rako Estatuaren Aurrekontu Orokorren Legea indarrean jarri eta hurrengo hilabetetik aurrera ordaintzen diren lehen lan-etekinetan egitea. Hala bada, data hori baino lehenago ordaindutako lan-etekinen gainean praktikatu beharreko atxikipen-tasa edo konturako sarrera zehazteko, kontuan hartuko da 2017ko abenduaren 31n indarrean zegoen araudia.

Erregelamenduz aldatu ahal izango dira apartatu honetan ezarritako zenbatekoak.»

 • 60. artikulua. Kenkariak, Ceutan edo Melillan lortutako errentengatik.

2018ko urtarrilaren 1etik aurrera eta indarraldi mugagabez, Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergari eta sozietateen gaineko zergari, ez-egoiliarren errentaren gaineko zergari eta ondarearen gaineko zergari buruzko azaroaren 28ko 35/2006 Legearen 68. artikuluko 4. apartatuko 1. eta 2. zenbakiak aldatzen dira, eta honela geratuko dira idatzita:

«1. Ceuta edo Melilla hirietan bizi diren zergadunak.

 • a)  Zergadunek ohiko eta benetako bizilekua Ceuta edo Melilla hirietan baldin badute, likidazio-oinarriak zehazteko konputatu ziren Ceutan edo Melillan lortutako errentei proportzioan dagokien estatu- eta autonomia-kuota osoen baturaren zatiari ehuneko 60 kenduko diote.

 • b)  Zergadunek ohiko eta benetako bizilekua Ceutan edo Melillan gutxienez hiru urtean eduki badute, epe hori amaitu eta gero hasitako zergaldietan hiri horietatik kanpo lortu dituzten errentei kenkari hori aplikatuko dizkiote, baldin eta zergadunaren ondare garbiaren heren bat hiri horietan baldin badago, eta ondare hori ondarearen gaineko zergaren araudi erregulatzailearen arabera zehaztuta badago.

Kenkari horren mende egon daitekeen hiri horietatik kanpo lortutako errenten gehieneko zenbatekoa hiri horietan lortutako etekinen, irabazien eta ondare-galeren zenbateko garbia izango da.

 • 2. Zergadunek ohiko eta benetako bizilekua Ceuta edo Melilla hirietan baldin badute, likidazio-oinarri positiboak zehazteko konputatu ziren Ceutan edo Melillan lortutako errentei proportzioan dagokien estatu- eta autonomia-kuota osoen baturaren zatiari ehuneko 60 kenduko diote.

Honako errenta hauek direnean, kenkari hori ez da inola ere aplikatuko:

 • - Inbertsio Kolektiboko erakundeetatik sortu direnak, aktibo guztiak Ceutan edo Melillan inbertituta daudenean izan ezik, erregelamendu bidez zehazten diren terminoetan.

 • - Hurrengo apartatuko a), e) eta i) letretan aipatzen diren errentak.»

 • 61. artikulua. Kenkaria, amatasunarengatik.

2018ko urtarrilaren letik aurrera ondoreak izanik, eta indarraldi mugagabez, aldatu egiten da Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga arautzen duen eta sozietateen gaineko zerga, ez-egoiliarren errentaren gaineko zerga eta ondarearen gaineko zerga partzialki aldatzen dituen azaroaren 28ko 35/2006 Legearen 81. artikulua. Honela geratzen da idatzita:

«81. artikulua. Kenkaria, amatasunarengatik.

 • 1.  Hiru urtetik beherako seme-alabak dituzten emakumeek lege honetako 58. artikuluan ondorengoei lotutako minimoa aplikatzeko eskubidea baldin badute, eta, langile autonomoak edo beste batzuen konturako langileak izanik, jarduera horrengatik Gizarte Segurantzan edo mutualitatean dagokion araubidean alta emanda badaude, zergaren kuota diferentzialetik urtean 1.200 euro arte minoratu ahalko dute, hiru urtetik beherako seme-alaba bakoitzeko.

Adopzioan, adopzio aurreko familia-harreretan eta familia-harreretan, adingabearen adina edozein dela ere, Erregistro Zibilean erregistratu eta hurrengo hiru urteetan baliatu ahalko dute kenkaria.

Inskripziorik egin behar ez denean, ebazpen judizial edo administratiboa eman eta hurrengo hiru urteetan egin ahalko dute kenkaria.

Ama hiltzen baldin bada, eta guardia eta zaintza aitari esklusiboki esleitzen bazaio edo, hala dagokionean, tutoreari esleitzen bazaio, aitak edo tutoreak kenkaria egiteko eskubidea izango du, artikulu honetan ezarritako eskakizunak beteta betiere.

 • 2.  Aurreko 1. atalean ezarritako kenkariaren zenbatekoa gehienez ere 1.000 euro handitu ahalko da baldin eta kenkari hori egiteko eskubidea duen zergadunak gastuak zergaldian xede honetarako ordaindu baditu: haurtzaindegi edo haur-hezkuntzako zentro baimenduetan hiru urtetik beherako haurra zaindu dezaten.

Haur adingabeak zergaldian hiru urte betetzen baldin baditu, apartatu honetan ezarritako gehikuntza aplikatu ahalko zaie haurrak adin hori betetzen duenetik haur-hezkuntzako bigarren zikloan hasi aurretiko hilabete arte egiten diren gastuei.

Ondore horietarako, honako hauek joko dira zaintza-gastutzat: adingabeak haurtzaindegietan edo haur-hezkuntzako zentroetan inskribatzeagatik eta matrikulatzeagatik ordaindutako gastuak, zaintzagatik (ordutegi orokorrean eta zabalduan) eta elikadurarengatik; betiere, baldin eta hilabete osoetan egin badira, eta gauzazko lan-etekintzat hartzen ez baldin badira, azken horiek lege honetako 42. artikuluko 3. apartatuko b) edo d) letretan ezarritakoa aplikatuz salbuetsita daudelako.

 • 3.  Aurreko 1. paragrafoan aurreikusitako kenkaria kalkulatzeko, kontuan hartuko da proportzionalki apartatu horretan ezarritako eskakizunak batera zenbat hilabetetan betetzen diren, eta zergaldi bakoitzean sortutako Gizarte Segurantza eta Mutualitateetarako kotizazio eta kostu guztiak seme-alaba bakoitzeko mugak izango dira.

Aurreko 2. atalean ezarritako kenkariaren gehikuntza kalkulatzeko, kontuan hartuko da proportzionalki aurreko 1. eta 2. apartatuetan ezarritako betekizunak batera zenbat hilabetetan betetzen diren, hiru urtetik behera izateko eskakizuna izan ezik (aurreko 2. apartatuan jasota dago). Jaiotzaren edo adopzioaren aurretik zergaldi bakoitzean sortutako Gizarte Segurantza eta Mutualitateetarako kotizazio eta kostu guztiak seme-alaba bakoitzeko mugak izango dira, bai eta haurtzaindegian edo haur-hezkuntzako zentroan seme-alaba horri lotuta dirulaguntzarik gabe ordaindu diren benetako gastuen zenbatekoa osoa ere.

Muga horiek kalkulatzeko, kotizazioen eta kuoten zenbateko osoak zenbatuko dira, legozkiekeen hobariak kontuan hartu gabe.

 • 4.  Tributu Administrazioko Estatu Agentziari aurreko 1. apartatuan ezarritako kenkariaren zenbatekoa aurrez ordaintzea eskatu ahalko zaio. Kasu horietan, zergaren kuota diferentziala ez da gutxituko.

 • 5.  Horrelako kenkariak egiteko eskubiderik edukitzeko prozedura eta baldintzak, haien ordainketa aurrez eska daitezkeen kasuak eta haurtzaindegietan eta haur-ikastetxeetan bete behar diren informazio-betebeharrak erregelamenduz arautuko dira.»

 • 62. artikulua. Kenkariak, familia ugariagatik edo desgaitasuna duten pertsonak ardurapean edukitzeagatik.

Lege hau indarrean jartzen denetik eta indarraldi mugagabez, honako aldaketa hauek txertatzen dira azaroaren 28ko 35/2006 Legean (35/2006 Legea, Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga arautzen duen eta sozietateen gaineko zerga, ez-egoiliarren errentaren gaineko zerga eta ondarearen gaineko zerga partzialki aldatzekoa):

Bat. Aldatu egiten da 81 bis artikuluaren 1. zenbakia, eta honela idatzita geratzen da:

«1. Zergadunek norbere edo beste inoren konturako jardueraren bat egiten badute, eta jarduera horrengatik Gizarte Segurantzan edo mutualitatean dagokion araubidean alta emanda badaude, zergaren kuota diferentziala gutxiagotu ahal izango dute, honako kenkari hauek aplikatuz:

 • a)  Lege honen 58. artikuluan aurreikusitako ondorengoengatiko minimoa aplikatzeko eskubidea duen ondorengo desgaitu bakoitzeko, gehienez 1.200 euro urtean.

 • b)  Lege honen 59. artikuluan aurreikusitako aurreko ahaideengatiko minimoa aplikatzeko eskubidea duen aurreko ahaide desgaitu bakoitzeko, gehienez 1.200 euro urtean.

 • c)  Familia Ugariak Babesteko Legearen arabera (azaroaren 18ko 40/2003), familia ugari bateko kide den aurreko ahaide izateagatik, edo aita eta ama gabeko senide umezurtza, edo legez banandutako aurreko ahaide izateagatik, edo ezkontza-loturarik gabea, elikagaiengatik urte-saria jasotzeko eskubide gabeko bi seme-alabekin eta, beroriek direla eta, lege honen 58. artikuluan aurreikusitako gutxienekoa osorik jasotzeko eskubidea duena, gehienez 1.200 euro urtean. Kategoria bereziko familia ugarien kasuan, kenkari hori ehuneko 100 handituko da. Gehikuntza hori ez da kontuan hartuko artikulu honen 2. zenbakian aipatutako mugaren ondoreetarako.

Era berean, aurreko paragrafoan ezarritako kenkaria gehienez 600 euro urtean izango da, familia ugari arrunt orokor edo familia ugari berezi gisa, egokia dena, sailkatzeko gutxienez eskatzen diren seme-alaben zenbatekoa gainditzen duen seme-alaba bakoitzeko. Gehikuntza hori ez da kontuan hartuko artikulu honen 2. zenbakian aipatutako mugaren ondoreetarako.

 • d)  Legez bananduta ez dagoen eta desgaitasuna duen ezkontidearengatik, gehienez 1.200 euro urtean, baldin eta ezkontidearen errentak, salbuetsiak alde batera utzita, 8.000 eurotik gorakoak ez badira, edo aurreko a) eta b) letretan ezarritako kenkariak jasotzeko eskubiderik ez badu.

Era berean, zergaren kuota diferentziala gutxiagotu ahal izango dute lehenago aurreikusi diren kenkarietan, langabeziatik babesteko sistematik ordaindutakoaren araberako eta laguntzako prestazioak edo Gizarte Segurantzako Araubide Orokorrak eta Araubide Bereziek edo Estatuko Klase Pasiboen Araubideak ordaindutako pentsioak jasotzen dituzten zergadunek; baita beren konturako langile edo autonomoen Gizarte Segurantzako araubide berezian sarturik ez dauden profesionalei aipatutako Gizarte Segurantzako araubide bereziaren ordezko gisa jarduten duten gizarte-aurreikuspeneko mutualitateek aitortutako eta aurreko horien antzeko prestazioak jasotzen dituzten zergadunek ere; betiere, Gizarte Segurantzaren dagokion pentsiorako aurreikusitako egoera berbereko prestazioak baldin badira.

Zergadun bik edo gehiagok dutenean aurreko kenkariren bat aplikatzeko eskubidea aurreko ahaide, ondorengo ahaide edo familia ugari berari dagokionez, kenkariaren zenbatekoa haien artean zati berdinetan hainbanatuko da; hala ere, bete egingo da artikulu honetako 4. zenbakian xedatutakoa.»

Bi. Aldatu egin da berrogeita bigarren xedapen gehigarriko 3. apartatua, eta 4. apartatua gehitzen da. Honela idatzita geratzen dira:

«3. Lege honetako 81 bis artikuluan ezartzen den legez bananduta ez dagoen eta desgaitasuna duen ezkontidearen ziozko kenkariari eta familia ugari arrunt orokor edo familia ugari berezi gisa, egokia dena, sailkatzeko gutxienez eskatzen diren seme-alaben zenbatekoa gainditzen duen seme-alaba bakoitzeko ematen den kenkariaren igoerari dagokienez, honako arau berezi hauek bete beharko dira:

 • a)  Kenkariaren zenbatekoa kalkulatze aldera, hilabeteak zenbatu behar direnean, hilabete bakoitzeko azken eguneko egoeraren arabera zehaztuko dira zergadunaren egoera zibila eta familia ugari arrunt orokor edo familia ugari berezi gisa, egokia dena, sailkatzeko gutxienez eskatzen diren seme-alaben zenbatekoa gainditzen duen seme-alaben kopurua.

 • b)  Legez bananduta ez dagoen eta desgaitasuna duen ezkontidearen zioz aurrez ordaintzen den kenkariaren zenbatekoa 100 eurokoa izango da hilabetean.

Familia ugariak direnean, aipatutako 60.bis artikuluaren 4. apartatuko 1. zenbakiko c) letran ezarritako zenbatekoak hilean 50 euro handituko dira, familia ugari arrunt orokor edo familia ugari berezi gisa, egokia dena, sailkatzeko gutxienez eskatzen diren seme-alaben zenbatekoa gainditzen duen seme-alaba bakoitzeko.

 • c)  Legez bananduta ez dagoen ezkontidearen ziozko kenkariaren ordainketa aurrez jasotzeko, kontuan hartu behar diren urteko errenten zenbatekoa azken zergaldiko errentena izango da, baldin eta errenta horien autolikidazioa aurkezteko epea aldez aurretiko ordainketa eskatzen den ekitaldiaren hasieran amaitu bada.

4. Xedapen gehigarri honetako 1. eta 3. zenbakietan ezarritakoa, bai eta xedapen gehigarri honetako 2. zenbakian zehaztutako informazio-aitorpenaren epea, edukia eta formatua ere, erregelamendu bidez aldatu ahalko dira.»

Hiru. Erantsi egiten zaio hogeita hamahirugarren xedapen iragankorra. Honela idatzita geratzen da:

«Hogeita hamahirugarren xedapen iragankorra. 2018ko ekitaldian 81.bis artikuluan ezarritako kenkaria aplikatzea.

2018ko zergaldian, legez bananduta ez dagoen eta desgaitasuna duen ezkontidearen ziozko kenkaria eta familia ugari arrunt orokor edo familia ugari berezi gisa, egokia dena, sailkatzeko gutxienez eskatzen diren seme-alaben zenbatekoa gainditzen duen seme-alaba bakoitzeko kenkarian egin daitekeen gehikuntza zehazteko, kontuan hartuko dira esklusiboki 2018rako Estatuen Aurrekontu Orokorren Legea indarrean jarri eta gero hasi diren hilabeteak.»

 • 63. artikulua. Deklaratzeka betebeharra,

Aldaketa hauek sartuko dira azaroaren 28ko 35/2006 Legean (35/2006 Legea, Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergari buruzkoan eta sozietateen gaineko zergaren, ez-egoiliarren errentaren gaineko zergaren eta ondarearen gaineko zergari buruzko legeen aldaketa partzialari buruzkoa):

Bat. 2018ko urtarrilaren 1etik aurrerako ondorioak izanik, eta indarraldi mugagabez, aldatu egiten da 96. artikuluaren 2. apartatua. Honela idatzita geratzen da:

«2. Hala eta guztiz ere, zergadunen errentak jasotzeko iturriak hauexek direnean, zergadunak ez dira beharturik egongo aitorpena egitera, zergak banaka ala batera ordainduta ere:

 • a)  Lan-etekin osoak, urtean 22.000 euroko muga ezarrita.

 • b)  Atxikipena edo konturako sarrerak aplikatzen zaizkien kapital higigarriaren eta ondarezko sarreren etekin guztiak, horien guztien arteko zenbatekoa urtean 1.600 eurokoa bada, gehienez ere.

Letra honetan xedatutakoa ez da aplikatuko inbertsio kolektiboko erakundeen partaidetzen edo akzioen errenboltsotik edo eskualdatzetik eratorritako ondarezko diru-sarrerei dagokienez, baldin eta atxikipen-oinarria zerga-oinarrian txertatu beharreko zenbatekoaren arabera zehaztu behar ez bada, betiere erregelamenduan zehazten denari jarraiki.

 • c)  Lege honetako 85. artikuluaren arabera inputatzen diren higiezinen errentak, Altxorraren letretatik sortu diren eta atxikipen-tasarik ezarrita ez duten kapital higigarriaren ondoriozko etekinak, babes ofizialeko etxebizitzak edo prezio tasatuko etxebizitzak erosteko emandako dirulaguntzak eta laguntza publikoen ondoriozko gainerako ondare-irabaziak, batera urtean 1.000 euroko muga ezarrita.

Lan-etekin osoak, kapital-etekinak, jarduera ekonomikoen ondoriozko etekinak eta ondare-irabaziak lortzen dituzten zergadunak ez dira inola ere beharturik egongo aitorpena egitera, batera urtean 1.000 euroko muga ezarrita, eta ondare-galerak 500 eurotik beherakoak direnean.»

Bi. Aldatu egiten da 96. artikuluko 3. apartatua eta xedapen iragankor bat sartzen da, eta lege hau indarrean jartzen denetik aurrera ondorioak izango dituzte. Honela geratzen da idatzita:

«3. Lan-etekin osoak jasotzen dituzten zergadunentzat aurreko 2. apartatuaren

 • a) letran aipatutako muga 14.000 eurokoa izango da honako kasu hauetan:

 • a)  Ordaintzaile batetik baino gehiagotik datozenean. Nolanahi ere, muga urtean 22.000 eurokoa izango da honako kasu hauetan:

 • 1.  Bigarren eta gainerako ordaintzaileengandik jasotako zenbatekoen batura, zenbatekoaren hurrenkerari jarraikiz, 1.500 eurotik gorakoa ez baldin bada.

 • 2.  Zergadunen lan-etekinak lege honetako 17.2.a) artikuluan ezarritako prestazio pasiboak baino ez badira, eta atxikipen-tasa aplikagarria erregelamenduz ezarritako prozedura bereziaren arabera zehaztu bada.

 • b)  Ezkontidearen aldetik konpentsazio-pentsioak edo lege honen 7. artikuluan aurreikusitakoak ez diren elikagaiengatiko urteko tasak jasotzen dituztenean.

 • c)  Erregelamenduz ezarritakoaren arabera, lan-etekinen ordaintzaileak atxiki beharra ez duenean.

 • d)  Atxikipen-tasa finkoari lotutako lan-etekin osoak jasotzen dituztenean.»

«Hogeita hamalaugarren xedapen iragankorra. 2018ko zergaldian aitorpena egiteko betebeharra.

2018ko zergaldiko zerga 2018rako Estatuaren Aurrekontu Orokorren Legea indarrean jarri eta gero sortu baldin bada, lege honetako 96. artikuluko 3. apartatuko lehen paragrafoan ezarritako 14.000 euroko muga 12.643 euro artekoa izango da.»

 • 64. artikulua. Ceuta eta Melilla hirietan kontura egiten diren ordainketen zenbatekoa.

Lege hau indarrean jartzen denetik ondorioak izanik, eta indarraldi mugagabez, Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergari eta sozietateen gaineko zergari, ez-egoiliarren errentaren gaineko zergari eta ondarearen gaineko zergari buruzko azaroaren 28ko 35/2006 Legearen 101. artikuluko 1., 2., 3., 4., 5., 8. eta 11. apartatuak aldatzen dira. Honela idatzita geratzen dira:

«1. Erregelamenduz ezarritako prozedurari jarraituko zaio, lan- edo estatutu-harremanen eta pentsioen eta hartzeko pasiboen ondoriozko lan-etekinen gaineko atxikipenaren eta konturako sarreraren ehunekoa zehazteko.

Atxikipenaren edo konturako sarreraren ehunekoa zehazteko orduan, zirkunstantzia pertsonalak eta familiarrak eta, hala badagokio, ezkontidearen errentak eta murriztapenak eta kenkariak zein aurreikus daitezkeen ordainsari aldakorrak hartu ahal izango dira kontuan, erregelamenduz ezarritako moduan, eta honako eskala hau aplikatuko da:

Atxikipen-tasa kalkulatzeko oinarria

Euro arte

Atxikipen-kuota — Euroak

Atxikipen-tasa kalkulatzeko oinarriaren gainerakoa — Euro arte

Aplikatu behar den tasa — Ehunekoa

0,00

0,00

12.450,00

19,00

12.450,00

2.365,50

7.750,00

24,00

20.200,00

4.225,50

15.000,00

30,00

35.200,00

8.725,50

24.800,00

37,00

60.000,00

17.901,50

Hortik aurrera

45,00

Ondorio horietarako, aurreikus daitezkeen ordainsari aldakorrak, aurreko urtean lortutakoak gutxienez, daudela joko da, betiere zenbateko txikiagoa modu objektiboan egiaztatzea dakarten zirkunstantziak ez badaude.

Aurreko ekitaldiei egotzi behar zaizkien atzerapenak badira, ehuneko 15 izango da atxikipenaren eta konturako sarreraren ehunekoa, betiere artikulu honen 2. eta 3. paragrafoetan aurreikusitako ehunekoak aplikatu behar ez badira.

Apartatu honetan aurreikusitako atxikipenaren eta konturako sarreraren ehunekoaren murrizketa ehuneko 60koa izango da, Ceutan edo Melillan lortutako lan-etekinak direnean, baldin eta lege honen 68.4 artikuluan aurreikusitako kuotaren kenkarirako eskubidea badute.

 • 2. Ehuneko 35 izango da lan-etekinen gaineko atxikipenaren eta konturako sarreraren ehunekoa, baldin eta horiek administrazio-kontseiluetako, horiek ordezkatzen dituzten batzordeetako eta bestelako ordezkaritza-organoetako administratzaile eta kide gisa eskuratu badituzte.

Nolanahi ere, erregelamenduz ezarritako moduan, baldin eta etekinak 100.000 eurotik beherako negozio-zifraren zenbateko garbia duten erakundeetatik badatoz, ehuneko 19 izango da atxikipenaren eta konturako sarreraren ehunekoa.

Apartatu honetan aurreikusitako atxikipenaren eta konturako sarreraren ehunekoaren murrizketa ehuneko 60koa izango da, Ceutan edo Melillan lortutako lan-etekinak direnean, baldin eta Lege honen 68.4 artikuluan aurreikusitako kuotaren kenkarirako eskubidea badute.

 • 3.  Ikastaroak, hitzaldiak, solasaldiak, mintegiak eta antzekoak ematearen ondorioz edota literatura-, arte- edo zientzia-lanak egitearen ondorioz lortutako lan-etekinei aplikatu beharreko atxikipenaren edo konturako sarreraren ehunekoa ehuneko 15 izango da, betiere horrelakoak ustiatzeko eskubidea lagatzen bada. Ehuneko horren ehuneko 60 murriztuko da, Ceuta eta Melillan lortutako lan-etekinak direnean, baldin eta lege honen 68.4 artikuluan aurreikusitako kuotaren kenkarirako eskubidea badute.

 • 4.  Ehuneko 19 izango da kapital higigarriaren etekinen gaineko konturako sarreraren edo atxikipenaren ehunekoa.

Ehuneko horren ehuneko 60 murriztuko da, lege honen 68.4 artikuluan aurreikusitako kuotaren kenkarirako eskubidea duten etekinei dagokienez, baldin eta etekin horiek aipatutako artikuluaren 3. zenbakiaren h) letran zehaztutako sozietateetatik badatoz.

 • 5.  Jarduera ekonomikoen ondoriozko etekinen atxikipenen eta konturako sarreren ehunekoak hauexek izango dira:

 • a)  Ehuneko 15, erregelamendu bidez ezarritako jarduera profesionalen etekinei dagokienez.

Nolanahi ere, ehuneko 7 aplikatuko zaie erregelamendu bidez ezarritako jarduera profesionalen etekinei.

Ehuneko horiek ehuneko 60 murriztuko dira, etekinek lege honen 68.4 artikuluan aurreikusitako kuotaren kenkarirako eskubidea badute.

 • b)  Ehuneko 2, nekazaritzako edo abeltzaintzako jardueretatik datozen etekinei dagokienez, txerriak gizentzeko eta hegazti-hazkuntzako nekazaritzako jardueren kasuan izan ezik, azken horietan ehuneko 1 aplikatuko baita.

 • c)  Ehuneko 2, baso-jardueretatik datozen etekinei dagokienez.

 • d)  Ehuneko 1, zenbatespen objektiboko metodoren bidez etekin garbia zehazten duten beste enpresa-jarduera batzuentzat, erregelamenduz ezarritako kasuetan eta baldintzetan.»

«8. Hiri-ondasun higiezinak alokatzeko edo azpierrentan ematetik datozen etekinen atxikipen-tasaren eta konturako sarreraren ehunekoa ehuneko 19 izango da, sailkapena edozein izanda ere.

Ehuneko horren ehuneko 60 murriztuko da, ondasun higiezina Ceuta eta Melillan baldin dago, eta lege honen 68.4 artikuluan ezarritako terminoetan.»

«11. Jarduera ekonomikoetan jarduten duten zergadunek ordainketa zatikatu hauen ehunekoak ordaindu beharko dituzte:

 • a)  Ehuneko 20, jardueren etekin garbia zehazteko metodoa zuzeneko zenbatespena denean, edozein modalitatetan.

 • b)  Ehuneko 4, jardueren etekin garbia zehazteko metodoa zenbatespen objektiboa denean, edozein modalitatetan. Ehuneko 3 izango da, jardueretan soldatako langile bat baino gehiago ez dagoenean; eta ehuneko 2, soldatako langilerik ez dagoenean.

 • c)  Ehuneko 2, nekazaritzako, abeltzaintzako, basogintzako edo arrantzako jarduerak direnean, etekin garbia zehazteko metodoa.

Ehuneko horien ehuneko 60 murriztuko da, jarduera ekonomikoek lege honen 68.4 artikuluan aurreikusitako kuotaren kenkarirako eskubidea badute.»

 • 65. artikulua. Europar Batasuneko edo Europako Esparru Ekonomikoko estatu kide bateko zerga-egoiliarrek osatutako familia-unitateei aplikatu ahal zaien kenkaria.

2018ko urtarrilaren 1etik aurrera ondorioak izanik eta indarraldi mugagabez, xedapen gehigarri bat gehitu da, berrogeita zortzigarrena, azaroaren 28ko 35/2006 Legean —pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga arautzen duena eta sozietateen gaineko, ez-egoiliarren errentaren gaineko eta ondarearen gaineko zergen legeak partzialki aldatzen dituena—, eta honela geratzen da idatzita:

«Berrogeita zortzigarren xedapen gehigarria. Europar Batasuneko edo Europako Esparru Ekonomikoko estatu kide bateko zerga-egoiliarrek osatutako familia-unitateei aplikatu ahal zaien kenkaria.

 • 1. Lege honetako 82.1 artikuluan aipatzen den familia-unitateko kideak, batetik, zerga hori ezarrita duten zergadunak eta, bestetik, Europar Batasuneko edo Europako Esparru Ekonomikoko estatu kide bateko egoiliarrak baldin badira, eta estatu kide horrekin azaroaren 29ko 36/2006 Legeak —Iruzur Fiskala Prebenitzeko Neurriei buruzkoak— 4. apartatuan ezartzen dituen terminoetan zergei buruzko informazio-trukea benetan egiten bada, zerga hori ordaindu behar duten zergadunek banakako aitorpenari dagokion kuota osoari kendu ahalko diote honako eragiketa hauek eginez lortzen den emaitza, hala dagokionean:

 • 1.  Lege honetako 67. eta 77. artikuluetan ezarritako kenkariak kenduta, zerga ordaindu behar duten familiako kideen estatu-kuota eta kuota autonomiko osoak batuko dira, zergaldi berean familiako gainerako kideek Espainiako lurraldean lortu dituzten errentei dagozkien ez-egoiliarren errentaren gaineko zergaren kuotekin batera.

 • 2.  Zerga familiako gainerako kideekin batera aitortzeko aukera egon izan balitz, lortuko zatekeen kuota likido osoa zehaztuko da; eta ondore horietarako, esklusiboki, familia-unitateko kide guztiek zerga hori ordaindu behar dutela joko da. Kalkulu hori egiteko, errenta-iturri bakoitzeko, kontuan hartuko da soilik familia-unitatearen errenta negatiboak gainditzen dituen familia-unitateko ez-egoiliarren errenta positiboen zatia.

 • 3.  Aurreko 1. zenbakian ezarritako zenbatekoari kenduko zaio aurreko 2. zenbakian ezarritako kuota. Diferentzia negatiboa baldin bada, konputatu behar den zenbatekoa zero izango da.

 • 4.  Estatu-kuota eta kuota autonomiko osoei kenduko zaie aurreko 3. zenbakian ezarritako zenbatekoa, lege honetako 67. eta 77. artikuluetan ezarritako kenkariak egin ondoren. Ondore horietarako, zergaren estatu-kuota osoa ez-egoiliarren errentaren gaineko zergaren kuoten proportzioan minoratuko da, aurreko 1. apartutako 1. zenbakian ezarritako zenbateko osoa erreferentziatzat hartuta. Gainerakoak estatu-kuota eta kuota autonomikoa zati berdinetan minoratuko du.

Familia-unitateko kide batzuek zerga hori ordaindu behar baldin badute, minorazioa kide horien kuota osoen proportzioan egingo da, lege honetako 67. eta 77. artikuluetan ezarritako kenkariak haietako bakoitzari egin ondoren.

 • 2.  Aurreko 1. apartatuan ezarritakoa ez da aplikagarria izango, baldin eta familia-unitateko kideren batek lege honetako 93. artikuluan ezarritakoari jarraikiz edo Ez-egoiliarren errentaren gaineko Zergari buruzko Legearen testu bategineko 46. artikuluan ezarritakoari jarraikiz zerga ordaintzea aukeratu badu, edo identifikazio fiskaleko zenbakirik ez badauka.

 • 3.  Kenkaria aplikatzea zehazten duten baldintzak betetzen diren egiaztatze aldera, Administrazioak beharrezkotzat jotzen dituen dokumentu guztiak eskatu ahalko dizkio zergadunari.

Araubidea edota familiaren zein norberaren egoera ziurtatzeko behar diren dokumentuak Espainiako lurraldean ofiziala ez den hizkuntza batean idatzita baldin badaude, dokumentuok itzulpenarekin batera aurkeztuko dira.»

 • 66. artikulua. Kenkaria, enpresa berri batean edo sortu berri den enpresa batean inbertitzeagatik.

2018ko urtarrilaren letik aurrera ondorioak izanda eta indarraldi mugagabez, aldatu egiten da Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga arautzen duen eta sozietateen gaineko zerga, ez-egoiliarren errentaren gaineko zerga eta ondarearen gaineko zerga partzialki aldatzen dituen azaroaren 28ko 35/2006 Legearen 68. artikuluaren 1. apartatutako

 • 1. zenbakia, eta honela geratzen da idatzita:

«1. Zergadunek enpresa berrietan edo sortu berri diren enpresetan akzioak edo partaidetzak harpidetzen badituzte, ordaindutako zenbatekoen ehuneko 30 kendu ahalko dute dagokion zergaldian, baldin eta apartatu honetako 2. eta 3. zenbakietan ezarritakoa betetzen bada. Gainera, aldi baterako kapital-ekarpenaz gain, beren enpresa-ezagutzak edo lanbide-ezagutzak eman ahalko dituzte, inbertsioa egin duten entitatea garatzeko, zergadunaren eta entitatearen arteko inbertsio-akordioan ezarritako terminoei jarraikiz.

Kenkariaren gehieneko oinarria urteko 60.000 eurokoa izango da, eta harpidetutako akzioen edo partaidetzen eskurapen-balioak osatuta egongo da.

Ez dira kenkari-oinarriaren parte izango akzioak edo partaidetzak harpidetzeko ordaindutako kopuruak, baldin eta araubide erkideko autonomia-erkidegoen eta autonomia-estatutua duten hirien finantzaketa-sistema arautzen duen eta zenbait tributu-arau aldatzen dituen abenduaren 18ko 22/2009 Legean aurreikusitako eskumenak erabiliz autonomia-erkidegoak ezarritako kenkari bat aplikatu badu zergadunak kopuru horiei dagokienez.»

 • 67. artikulua. Loteria eta apustu jakin batzuetako sarien gaineko karga berezia.

Lege hau indarrean jartzen denetik, eta indarraldi mugagabez, honako aldaketa hauek txertatzen dira azaroaren 28ko 35/2006 Legean (35/2006 Legea, Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga arautzen duen eta sozietateen gaineko zerga, ez-egoiliarren errentaren gaineko zerga eta ondarearen gaineko zerga partzialki aldatzekoa):

Bat. Aldatu egiten da hogeita hamahirugarren xedapen gehigarriko 2. apartatua. eta honela idatzita geratzen da:

«2. 40.000 euroko edo gutxiagoko sariak karga berezitik salbuetsita egongo dira. 40.000 eurotik gorako sarien kasuan, zenbateko hori gainditzen duen zatia hartuko da aintzat, zergak ordaintzeko.

Aurreko lerrokadan xedatutakoa aplikatzeko, loteria-dezimo, zatiki edo kupoiaren zenbatekoak edo egindako apustuarenak 0,50 euro izan behar du, gutxienez. 0,50 euro baino gutxiago bada, aurreko lerrokadan adierazitako gehieneko zenbatekoa proportzionalki murriztuko da.

Saria partekatua bada, aurreko lerrokadetan aurreikusitako zenbateko salbuetsia titularkideen artean hainbanatuko da, dagokien kuotaren arabera.»

Bi. Erantsi egiten zaio hogeita hamabosgarren xedapen iragankorra. Honela idatzita geratzen da:

«Hogeita hamabosgarren xedapen iragankorra. Loteria eta apustu jakin batzuen sarien gaineko karga berezitik salbuetsita dagoen zenbatekoa, 2018ko eta 2019ko ekitaldietan.

Uztailaren 3ko 6/2018 Legea, 2018rako Estatu Aurrekontu Orokorren Legea, indarrean jarri aurretik egin diren jokoen ondoriozko sariak karga berezitik salbuetsita egongo dira lege honetako hogeita hamahirugarren xedapen gehigarriko 2. apartatuan ezarritako kopuruan, 2017ko abenduaren 31n indarrean zegoen idazketaren arabera.

Zenbateko hori 10.000 eurokoa izango da, baldin eta 2018ko zergaldian eta lege hori indarrean jarri ostean egin diren jokoen ondoriozko sariak badira; eta 20.000 eurokoa, baldin eta 2019ko zergaldian egin diren jokoen ondoriozko sariak badira.»

 • 2. atala. Sozietateen gaineko zerga

 • 68. artikulua. Aktibo ukiezin jakin batzuetatik datozen errentak murriztea.

Ondoreak 2018ko urtarrilaren letik aurrera hasten diren zergaldietan izanik, eta indarraldi mugagabez, aldatu egiten da Sozietateen gaineko Zergari buruzko azaroaren 27ko 27/2014 Legearen 23. artikulua. Honela idatzita geratzen da:

«23. artikulua. Aktibo ukiezin jakin batzuetatik datozen errentak murriztea.

 • 1.  Patenteak, baliagarritasun-ereduak, medikamentuak eta produktu fitosanitarioak babesteko ziurtagiri osagarriak, legez babestutako marrazkiak eta ereduak, ikerketarako eta garapenerako jardueretatik eta berrikuntza teknologikoko jardueretatik sortuta, eta ikerketarako eta garapenerako jardueretatik sortutako software aurreratu erregistratua erabiltzeko edo ustiatzeko eskubidea lagatzetik datozen errentak direnean, zerga-oinarriari murriztu ahalko diote honako koefiziente honen emaitza bider ehuneko 60z lortzen den ehunekoa:

 • a)  Zenbakitzailean, entitate lagatzaileak aktiboa sortzeko zuzenean izan dituen gastuak, hari lotuta ez dauden hirugarrenen kontratazioa ere barne. Gastu horiei ehuneko 30 gehituko zaie, baina, zenbakitzaileak ezin izango du inola ere gainditu izendatzailea.

 • b)  Izendatzailean, entitate lagatzaileak aktiboa sortzeko zuzenean izan dituen gastuak, hari lotuta ez dauden hirugarrenen kontratazioaren ondoriozkoak, hari lotuta dauden hirugarrenen kontratazioaren ondoriozkoak eta aktiboa erostearen ondoriozkoak ere barne.

Koefiziente horretan ez dira inola ere sartuko finantza-gastuak, ondasun higiezinen amortizazioa edo aktiboaren sorrerarekin lotura zuzenik ez duten beste gastu batzuk.

Apartatu honetan ezarritako murrizketa aplikatu ahalko zaie aipatutako aktibo ukiezinen transmisiogatik sortutako errenta positiboei, baldin eta transmisio hori elkarrekin lotuta ez dauden entitateen artean egiten bada.

Apartatu honetan aipatzen den aktibo ukiezinak babesteko lege-araubidea zehazteko ondoreetarako, Espainiako araudian, Europar Batasuneko araudian edo nazioarteko araudian jabetza intelektualari edo industria-jabetzari buruz ezarritakoa beteko da, Espainiako lurraldean aplikatu ahal bada.

 • 2.  Murrizketa hori aplikatzeko ondoreetarako, honako hauek hartuko dira murriztu daitezkeen errenta positibotzat: aktiboak erabiltzeko edo ustiatzeko eskubidea lagatzetik datozen diru-sarrerak eta eskubide horiek eskualdatzetik datozen errenta positiboak, baldin eta horiek aktiboen balioan gehitu ez diren eta entitateak izan dituen aktiboa sortzeko zuzeneko gastuen, lege honetako 12.2 artikulua aktiboen arloan aplikatzearen ondorioz kentzen diren zenbatekoen eta aktiboei zuzenean lotuta dauden eta zerga-oinarrian sartuta dauden gastuen batura gainditzen badute.

Zergaldi batean errenta negatiboak lortzen baldin badira, baina entitateak aurreko zergaldietan errenta positiboak lortu bazituen, eta errenta positibo horiei artikulu honetan ezarritako murrizketa aplikatu bazitzaien, zergaldi horretako errenta negatiboari 1. apartatua aplikatzeagatik lortzen den ehunekoa murriztuko zaio.

Aurreko paragrafoan ezarritakoa aplikatzeko, ezinbestekoa da errenta negatiboek aurreko zergaldietan sartutako errenta positiboen zenbatekoa ez gainditzea, artikulu honetan ezarritako murrizketa aplikatuta. Geldikin osoa zerga-oinarrian txertatuko da, eta, hala denean, aurreko zergaldian lortutako errenta positibo guztiak zenbateko hori arte txertatuko dira, eta geldikinari 1. apartatua aplikatzeagatik lortzen den ehunekoa aplikatu ahalko zaio.

 • 3.  1. apartatuan ezarritako murrizketa aplikatzeko, honako eskakizun hauek bete beharko dira:

 • a)  Lagapen-hartzaileak erabiltzeko edo ustiatzeko eskubideak erabiltzea jarduera ekonomiko baten garapenean, eta erabilera horren emaitzak ez gauzatzea lagapen-hartzaileak erakunde lagatzaileak fiskalki kengarriak diren gastuak sortzen dituzten ondasunak ematean edo zerbitzuak eskaintzean, betiere, azken kasu horretan, entitate hori lagapen-hartzailearekin lotuta badago.

 • b)  Lagapen-hartzailea zergarik gabeko herrialde edo lurralde batean edo paradisu fiskaltzat kalifikatutako batean ez bizitzea, betiere Europar Batasuneko estatu kide batean kokatuta ez badago, eta zergadunak eragiketa baliozko arrazoi ekonomikoen ondorio dela, eta jarduera ekonomikoak gauzatzen dituela egiaztatzen ez badu.

 • c)  Lagapen-kontratu batek zerbitzuen prestazio osagarriak jasotzen baditu, kontratu horretan horiei dagokien ordaina bereizi beharko da.

 • d)  Entitateak beharrezko kontabilitate-erregistroak edukitzea laga behar den aktibo bakoitzari dagozkion sarrera eta artikulu horretan aipatzen diren gastu zuzenak zehaztu ahal izateko.

 • 4.  Murrizketa hori kontuan hartu beharko da lege honen 31.1.b) artikuluak aipatutako kuota osoaren zenbatekoa zehazteko orduan.

 • 5.  Horiek erabiltzeko edo ustiatzeko edo eskualdatzeko eskubidea lagatzetik datozen errentek ez dute inola ere murrizketarako eskubiderik emango: markak, literatura-, arte- edo zientzia-lanak, film zinematografikoak barne, laga daitezkeen eskubide pertsonalak, hala nola irudi-eskubideak, 1. apartatuan aipatu ez diren informatikako programak, industria-, merkataritza- edo zientzia-ekipoak, planoak, formulak edo prozedurak, sekretuak, industria-, merkataritza- edo zientzia-bizipenei buruzko informazioen gaineko eskubideak, ezta 1. paragrafoan adierazita ez dagoen beste edozer eskubide edo aktibo ere.

 • 6.  Eragiketak egin aurretik murrizketa hau aplikatu ahal izateko, zergadunak baloratzeko aurretiko akordio bat hartzeko eskatu ahal izango dio Administrazioari aktiboak lagatzetik etorritako sarrerei eta lotutako gastuei dagokienez, bai eta eskualdaketan sortutako errenten gainean ere. Eskaera horrekin batera balorazio-proposamen bat egingo da, merkatuko balioan oinarrituta.

Proposamena ezetsitzat joko da, ebazteko epea igarotzen denean.

Apartatu honetan aipatzen diren baloraziorako aurretiko akordioak ebazteko prozedura erregelamenduz finkatuko da.

 • 7.  Halaber, eragiketak egin aurretik, aktiboak kalifikatzeko aurretiko akordio bat eskatu ahal izango dio zergadunak zerga-administrazioari (artikulu honen 1. paragrafoan aipatutako kategorietako baten barruan daudela jotzeko), eta baloratzeko akordio bat horien lagapenetik datozen sarrerei eta lotutako gastuei dagokionez, bai eta eskualdaketan sortutako errenten gainean ere. Eskaera horrekin batera balorazio-proposamen bat egingo da, merkatuko balioan oinarrituta.

Proposamena ezetsitzat joko da, ebazteko epea igarotzen denean.

Akordio horren ebazpenak txosten lotesle bat beharko du, Tributuen Zuzendaritza Nagusiaren aldetik, aktiboen kalifikazioari dagokionez. Bidezkotzat joz gero, Tributuen Zuzendaritza Nagusiak horren gaineko iritzi ez loteslea eskatu ahal izango dio Ekonomia, Industria eta Lehiakortasun Ministerioari.

Apartatu honetan aipatzen diren kalifikatzeko eta baloratzeko aurretiko akordioak ebazteko prozedura erregelamenduz finkatuko da.»

 • 69. artikulua. Kenkaria ekoizpen zinematografikoetan, ikus-entzunezko serieetan, eta arte eszenikoen eta musikalen zuzeneko ikuskizunetan inbertsioak egiteagatik.

Lege hau indarrean jartzen denetik ondoreak izanik, eta indarraldi mugagabez, aldatu egiten da Sozietateen gaineko Zergari buruzko azaroaren 27ko 27/2014 Legearen 36. artikuluaren 2. apartatua. Honela idatzita geratzen da:

«2. Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioko Enpresa Zinematografikoen Erregistroan izena emanda dauden produktoreek, film luze zinematografikoen atzerriko produkzioaz edo seriean eginiko produkzio industriala egin baino lehenagoko euskarri fisikoa egiteko modua ematen duten ikus-entzunezko obren produkzioaz arduratzen direnean, eskubidea izango dute Espainiako lurraldean egindako gastuen % 20ko kenkaria izateko, baldin eta Espainiako lurraldean egindako gastuak gutxienez ere milioi bat eurokoak izan badira.

Kenkariaren oinarria Espainiako lurraldean egin eta produkzioarekin zuzeneko lotura duten honako gastu hauek osatuko dute:

 • 1.  Langile sortzaileen gastuak, horiek helbide fiskala Espainian edo Europako Esparru Ekonomikoko estatu kideren batean badute; gehienez ere 100.000 euro pertsona bakoitzeko.

 • 2.  Industria teknikoak eta beste hornitzaile batzuk erabiltzetik eratorritako gastuak.

Kenkari horren zenbatekoa ez da 3 milioi eurotik gorakoa izango gauzatutako ekoizpen bakoitzeko.

Zenbaki honetan aurreikusitako kenkaria salbuetsita egongo da foru lege honen 39. artikuluaren 1. zenbakiko azken paragrafoan aipatzen den mugatik. Muga hori kalkulatzearen ikuspegitik, kenkari hori ez da zenbatetsiko.

Kenkari horren zenbatekoak eta zergadunak jasotako gainerako laguntzen zenbatekoak ez dute ekoizpen-kostuaren ehuneko 50 gaindituko.

Honako betebehar hauek bete beharko dituzte zerga-pizgarri hori baliatzen duten produktoreek:

 • 1.  Produkzioaren kreditu-tituluetan eta publizitatean espezifikoki adierazi behar dute zerga-pizgarria erabili dutela; gainera, eta berariaz zehaztuko dute Espainiako zer tokitan filmatu duten eta Espainiako Gobernuaren, autonomia-erkidegoen, Spain Film Commission batzordearen eta parte hartu duten Film Commission edo Film Office entitateen lankidetza izan dutela.

 • 2.  Zinematografiaren eta Ikus-entzunezko Arteen Institutuari honako material hauek bidali beharko dizkiote, artxibatu, sailkatu eta kudeatu ditzan:

 • - Ikus-entzunezko produkzioaren kopia bat, kalitate handiko formatu digitalean, jatorrizko bertsioan eta Espainian merkaturatu diren bertsioetan.

 • - Sinopsia, fitxa tekniko eta artistiko eguneratuarekin batera.

 • - Produkzioa promozionatzeko material grafikoa (kartelak, argazkiak eta abar).

 • - Lanaren fotogramak, baimen inplizituarekin batera, filmatzeko tokia izan den lurraldean lana promozionatzeko. Promozio-lan hori egiteko behar diren beste emango dira.

 • 3.  Enpresa onuradunek ematen dituzten ikus-entzunezko lanen eta material grafikoen zatiak erreproduzitzeko eskumenak lagatzeko konpromisoa hartzen dute, material horiek lana promozionatzeko jarduerak edo promozio-lanak egiteko. Estatuko, eskualdeko, probintziako edota tokiko erakundeek egin ahalko dituzte material horiek, baldin eta kulturaren, turismoaren edota ekonomiaren arloetan eskumena badute, bai eta Spain Film Commission batzordeak edota parte hartu duten Film Commission edo Film Office entitateek ere, bai Espainian, bai atzerrian.

 • 4. Zinematografiaren eta Ikus-entzunezko Arteen Institutuari honako datu hauek ematea, estatistiketan erabiltzeko:

 • - produkzioa egiten noiz hasi eta noiz amaitu zuten;

 • - produkzioa egiteko Espainian egin den gastuaren zenbateko osoa, azkenean pizgarriaren xeda izanik zein ez.»

 • 70. artikulua. Administrazioaren ahalmenak, zerga-oinarria eta beste zerga-elementu batzuk zehazteko.

Lege hau indarrean jartzen denetik ondoreak izanik, eta indarraldi mugagabez, aldatu egiten da Sozietateen gaineko Zergari buruzko azaroaren 27ko 27/2014 Legearen 131. artikulua, eta honela idatzita geratzen da:

«131. artikulua. Administrazioaren ahalmenak, zerga-oinarria eta beste zerga-elementu batzuk zehazteko.

Zerga-oinarria zehazteko ondorioetarako, zerga-administrazioak Lege honetako 10.3 artikuluan aipatutako arauak aplikatuko ditu.

Aktiboak zerga-administrazioaren aurrean eska daitekeen zerga geroratu bihurtzen baldin badira (lege honetako 130. artikuluan jorratzen da), zerga-administrazioak bihurketa horren inguruabar erabakigarri guztiak egiaztatu ahalko ditu, eta, zehazki, kontabilitate-galerak.»

 • 71. artikulua. Ordainketa zatikatuen lege-araubidea.

Hamalaugarren xedapen gehigarria aldatzen da Sozietateen Gaineko Zergaren azaroaren 27ko 27/2014 Legean, eta ondoreak izango ditu 2018ko urtarrilaren 1etik aurrera hasten diren zergaldietan. Honela idatzita geratzen da:

«Hamalaugarren xedapen gehigarria. Aldaketak ordainketa zatikatuen lege-araubidean.

 • 1. Zergaldia hasten den egunaren aurreko 12 hilabeteetako negozio-zifraren zenbateko garbia, gutxienez, 10 milioi eurokoa duten zergadunek honako berezitasun hauek kontuan hartu beharko dituzte lege honen 40. artikuluaren 3. zenbakian aurreikusitako modalitatean egiten diren ordainketa zatikatuei dagokienez:

 • a) Ordaindu beharreko zenbatekoa ezingo da izan, inolaz ere, Merkataritza Kodearen eta garapenerako gainerako kontabilitate-araudiaren arabera zehaztutako galera-irabazien kontuaren emaitza positiboaren ehuneko 23 baino txikiagoa, eta zergaldi berari dagozkion eta aurretiaz egin diren ordainketa zatikatuetan baino ez da murriztuko. Zergaldia urte naturalarekin bat datorren kasuetan, ekitaldiaren lehen 3, 9 edo 11 hilabeteetako galera-irabazien kontuaren emaitza positiboa aintzat hartuko da; zergaldia urte naturalarekin bat ez datorrenean, berriz, ekitaldiaren zergaldia hasten denetik zatikako ordainketa egiteko epealdi bakoitza hasi baino egun bat lehenagora arteko galera-irabazien kontuaren emaitza positiboa. Lege honen 29. artikuluaren 6. zenbakiko lehen letran aurreikusitako karga-tasa aplikatu behar zaien zergadunen kasuan, letra honetan ezarritako ehunekoa 25ekoa izango da.

Aipatutako emaitza positibo horretatik kanpo geratuko da zergadunaren hartzekodunek egindako akordio baten ondoriozko kita- eta itxaronaldi-eragiketetatik eratorritako errentei dagokien zenbatekoa; emaitza horretan zergaldiko zerga-oinarrian txertatzen den zenbatekoaren zatia gehituko da. Halaber, bazter utziko da, ondore horietarako, kreditu-konpentsazioaren bidez kapitala edo funts propioak handitzeko eragiketen ondoriozko emaitza positiboaren zenbatekoa, zeina lege honen 17. artikuluaren 2. zenbakia aplikatzearen ondorioz zerga-oinarrian sartzen ez den.

Lege honen VII. tituluko XIV. kapituluan zehaztutako zerga-araubide berezia aplikatzen zaien eta partzialki salbuetsita dauden entitateen kasuan, salbuespena aplikatzen ez zaien errentei dagokien emaitza positiboa hartuko da emaitza gisa. Lege honen 34. artikuluan zehaztutako hobaria aplikatzen zaien entitateen kasuan, emaitza positiboa hobaria aplikatu ez zaien errentei dagokiena izango da.

Letra honetan xedatutakoa ezin izango zaie aplikatu honako entitate hauei: lege honetako 29. artikuluko 3., 4. eta 5. apartatuetan aipatzen diren entitateei; Sozietate Anonimo Kotizatuak Higiezinen Merkatuan arautzen dituen urriaren 26ko 11/2009 Legean aipatzen direnei; arrisku-kapitaleko erakundeak, inbertsio kolektiboko bestelako erakunde itxiak eta inbertsio kolektiboko erakunde itxien erakunde kudeatzaileak arautzen dituen eta azaroaren 4ko 35/2003 Legea —Inbertsio kolektiboko erakundeena— aldatzen duen azaroaren 12ko 22/2014 Legean aipatzen diren entitateei.

 • b) Lege honen 40. artikuluaren 3. zenbakiko azken paragrafoak jasotzen duen ehunekoa honako eragiketa honen emaitza izango da: handiagora biribildutako karga-tasa bider hemeretzi hogeiren.

 • 2. Xedapen honetan jasotakoa ez zaie ordainketa zatikatuei aplikatuko horien aitorpen-epea irailaren 30eko 2/2016 Errege Lege Dekretua indarrean jarri aurretik abiarazi bada.

22/2014 Legeak arautzen dituen arrisku-kapitaleko erakundeei xedapen honetan ezartzen zaien salbuespena ez da aplikagarria izango ordainketa zatikatuak aitortzeko epea 6/2018 Legea, uztailaren 3koa, 2018rako Estatu Aurrekontu Orokorrena, indarrean jarri aurretik hasi bada.»

 • 72. artikulua. Aktibo ukiezin jakin batzuetatik datozen sarreren murrizketaren araubide iragankorra.

2018ko urtarrilaren 1etik aurrera ondorioak izanik, eta indarraldi mugagabez, azaroaren 27ko 27/2014 Legearen hogeigarren xedapen iragankorra aldatzen da (Sozietateen gaineko Zergari buruzko Legearena):

«Hogeigarren xedapen iragankorra. 2016ko uztailaren 1a baino lehen erabilgarri zeuden zergadunaren aktibo ukiezin jakin batzuetatik datozen sarreren murrizketaren araubide iragankorra.

 • 1.  Xedapen honetan ezarritakoa 2016ko uztailaren 1a baino lehen erabilgarri zeuden zergadunaren aktibo ukiezinei aplikatu ahalko zaie.

 • 2.  Ekintzaileei eta beren nazioartekotzeari laguntzeko irailaren 27ko 14/2013 Legea indarrean jarri aurretik egindako aktibo ukiezinen ustiapenari edo erabilera-eskubideari dagozkion lagapenak direnean, dagozkien kontratuak amaitu arte geratzen diren zergaldi guztietan martxoaren 5eko 4/2004 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako Sozietateen gaineko Zergari buruzko Legearen testu bategineko 23. artikuluan zehaztutako araubidea aplikatu ahalko da, kontabilitate arloko merkataritza-legeria eraberritu eta egokitzeko uztailaren 4ko 16/2007 Legearen zortzigarren xedapen gehigarriko 1.zortzi paragrafoan idatzitako moduan, Europar Batasunaren arauetan oinarritutako nazioarteko harmonizatzea gauzatzeko.

Apartatu honetan xedatutakoa 2021eko ekainaren 30a arte aplikatu ahalko da.

2021eko uztailaren 1etik aurrera, apartatu honetan aipatutakoaren arabera egin diren lagapenek lege honetako 23. artikuluan ezarritako araubidea bete beharko dute, eta, zehazki, uztailaren 3ko 6/2018 Legeak, 2018rako Estatuaren Aurrekontu Orokorrenak, 23. artikuluan araubidea idatzita dagoen moduan.

 • 3.  14/2013 Legea indarrean jarri eta 2016ko ekainaren 30a arte egin diren edo egingo diren erabilera- edo ustiatze-eskubideen lagapenak direnean, dagozkien kontratuak amaitu arte geratzen diren zergaldi guztietan aplikatu ahalko dute lege honetako 23. artikuluan ezarritako araubidea, zehazki, 2015eko urtarrilaren 1ean indarrean zegoen idazkeraren arabera.

Apartatu honetan ezarritakoa 2021eko ekainaren 30a arte aplikagarria izango da, honako egoera honetan izan ezik: 2016ko urtarrilaren 1etik ekainaren 30era lagatzaileari lotutako entitate bati zuzenean edo zeharka erosi zaizkion aktibo ukiezinak baldin badira, eta, aktibook erosi zirenean, ez bazeuden aktibo ukiezin jakin batzuetatik datozen sarreren murrizketaren araubidearen mende, apartatu honetan ezarritakoa 2017ko abenduaren 31 arte aplikatu ahalko zaie.

2021eko uztailaren 1etik edo 2018ko urtarrilaren 1etik aurrera, hurrenez hurren, apartatu honetan ezarritakoaren arabera egin diren lagapenei lege honetako 23. artikuluan ezarritako araubidea aplikatu beharko zaie, zehazki, uztailaren 3ko 6/2018 Legean idatzita dagoen moduan (6/2018 Legea, 2018rako Estatuaren Aurrekontu Orokorrena).

 • 4.  Aurreko bi apartatuetan jasotako aukerak 2016ko zergaldiko aitorpenaren bidez gauzatuko dira.

 • 5.  Aktibo ukiezin eskualdaketak 2. edo 3. apartatuetan ezarritako aukera baliatuz laga baldin badira, eta 2016ko uztailaren 1etik 2021eko ekainaren 30a arte egiten badira, lege honetako 23. artikuluan ezarritako araubidea aplikatu ahalko zaie, zehazki, 2015eko urtarrilaren 1eko indarreko idazkeraren araberakoa, honako salbuespen hau eginda: eskualdaketa egin duenari lotutako entitate bati zuzenean edo zeharka 2016ko urtarrilaren 1etik ekainaren 30era erosi zaizkion aktibo ukiezinak baldin badira, eta, aktibook erosi zirenean, aktibo ukiezin jakin batzuetatik datozen sarreren murrizketaren araubidearen mende ez bazeuden, araubide hori ezin izango zaie aplikatu 2017ko abenduaren 31 arte egiten direnei baino gehiagori.

Eskualdaketa zer zergalditan egin zen, zergaldi horretako aitorpenean gauzatuko da aukera hori.»

 • 3. sekzioa. Ondarearen gaineko zerga

 • 73. artikulua. Ondarearen gaineko zerga 2018ko ekitaldian.

2018ko urtarrilaren 1etik aurrerako ondorioak izanik, eta indarraldi mugagabez, ondarearen gaineko zerga aldi baterako ezartzen duen irailaren 16ko 13/2011 Errege Lege Dekretuaren artikulu bakarraren bigarren paragrafoa aldatu egin da, eta honela geratzen da idatzita:

«Bigarrena. 2019ko urtarrilaren 1etik aurrera ondorioak izanik, honako aldaketa hauek izango ditu Ondarearen gaineko Zergaren Legeak (zehazki, ekainaren 6ko 19/1991 Legea):

Bat. Aldatu egiten da 33. artikulua. Honela idatzita geratzen da:

«33. artikulua. Kuota osoaren hobari orokorra.

Zergak ordaintzeko betebehar pertsonalagatiko edo errealagatiko subjektu pasiboei % 100eko hobaria aplikatuko zaie zergaren kuota osoaren gainean.»

Bi. 6., 36., 37. eta 38. artikuluak indargabetu egin dira.»

 • 4. atala. Tokiko zergak

 • 74. artikulua. Ekonomia-jardueren gaineko Zerga.

Lege hau indarrean jarri eta gero hasiko diren zergaldietan ondoreak izanik, eta indarraldi mugagabez, honako aldaketa hauek izango ditu Jarduera ekonomikoen gaineko zergaren tarifak eta erregelamendua ezartzeko irailaren 28ko 1175/1990 Legegintzako Errege Dekretuak:

Bat. Aldatu egiten da ekonomia-jardueren gaineko tarifei buruzko lehen atalaren 251.3 epigrafea:

 • A)  Aldatu egiten da epigrafea, eta honela geratzen da idatzita:

«251.3 epigrafea. Produktu kimiko organikoak fabrikatzea (industria-gasen fabrikazioa barne, gas konprimatuak izan ezik).»

 • B)  Aldatu egiten da epigrafearen oharra, eta honela geratzen da idatzita:

«Oharra: Epigrafe honetan sartzen dira azido sulfurikoa eta azido horren deribatuak (anhidrido sulfurosoa eta haren deribatuak, kobre sulfatoa, aluminio sulfatoa, karbono sulfuro, sodio sulfatoa, sufre sublimatuak, finduak eta prezipitatuak eta abar); industria-gas likido edo gaseosoak fabrikatzea (gas konprimatuak izan ezik; gas konprimatutzat hartzen dira, egoera likidoan edo gaseosoan fabrikatzen diren industria-gasak, zeinak, behin fabrikatuta, 150 bar baino presio handiagoan ontziratzen baitira); elektrokimika; kaltzio karburoa lortzea; fosforoa, kaltzioa, artsenikoa, zianuroa, bromoa edota iodoa lortzea; azido ez-organikoak; baseak, hidroxidoak eta peroxidoak; haluro ez-metalikoak; gatzak eta beste base-produktu kimiko ez-organiko batzuk eta isotopo erradiaktiboak lortzea.»

Bi. Aldatu egiten da ekonomia-jardueren gaineko tarifei buruzko lehen atalaren 253.1 epigrafea:

 • A)  Aldatu egiten da epigrafea, eta honela geratzen da idatzita:

«253.1 epigrafea. Gas konprimatuak eta karbono dioxido solidotua fabrikatzea (izotz lehorra).»

 • B)  Aldatu egiten da epigrafearen oharra, eta honela geratzen da idatzita:

«Oharra: Gas konprimatutzat hartzen da 251.3 epigrafearen mende fabrikatzen den edozein industria-gas, 150 bar baino presio handiagoan ontziratuta.»

Hiru. «Posta eta telekomunikazio zerbitzu integralak» ekonomia-jardueren gaineko tarifei buruzko lehen atalaren 847 taldea aldatu egiten da:

 • 3. oharra kendu da.

Lau. Aldatu egiten da ekonomia-jardueren gaineko tarifak aplikatzeko gidalerroaren

 • 4. araua;

Gidalerroaren 4. arauko 2. ataleko J) letra gehitzen da, eta honela idatzita geratzen da:

«J) Arau honetako 4. atalean ezarritakoa gorabehera, tarifen edozein errubrikak ahalmena ematen die subjektu pasiboei honako zerbitzu hau bezeroei eskaintzeko: eskudirua ateratzea eta eskuratutako ondasunak edo zerbitzuak ordaintzea ahalbidetzen dituen zerbitzu konbinatua («cashback» zerbitzua), baldin eta finantza-erakundeek beren jarduera tarifen lehen ataleko 811. eta 812. taldeetan sailkatuta badute.»

II. KAPITULUA

Zeharkako zergak

 • 1. atala. Balio erantsiaren gaineko zerga

 • 75. artikulua. Barneko salbuespenak

2019ko urtarrilaren 1etik ondorioak izanik, eta indarraldi mugagabez, aldatu egin da Balio Erantsiaren gaineko Zergaren abenduaren 28ko 37/1992 Legearen 20. artikuluaren Bat paragrafoko 6. zenbakia. Honela idatzita geratzen da:

«6. Zergatik salbuetsitako edo zergari atxiki gabeko jarduerak, murrizketarako eskubiderik sortzen ez dutenak, egiten dituzten pertsonek osatutako elkarte, talde edo entitate autonomoek —interes ekonomikoko taldeak barne— euren kideei zuzenean emandako zerbitzuak, honako baldintza hauek ematean:

 • a)  Zerbitzu horiek jarduera horretan soilik erabiltzea, zuzenean erabiltzea, eta jarduerari dagokionez, beharrezkoak izatea.

 • b)  Kideek elkarrekin eragindako gastuei dagokien zatia baino ez ordaintzea.

 • c)  Salbuetsitako jarduera ez da izango artikulu honetako Bat apartatuko 16., 17., 18., 19., 20., 22., 23., 26. eta 28. zenbakietan aipatuetako bat.

Ondoko kasu honetan ere aplikatuko da salbuespena: aurreko b) letran aurreikusitako baldintza betetzen delarik, murrizketaren hainbanaketa ehuneko 10 baino handiagoa ez izatean, eta zerbitzua murrizketarako eskubidea sortzen duten eragiketetan soilik eta zuzenean ez erabiltzean.

Merkataritza-sozietateek emandako zerbitzuak ez dira salbuespenaren barruan sartzen.»

 • 76. artikulua. Salbuespenak, ondasunen esportazioan.

Lege hau indarrean jartzen denetik ondoreak izanik, eta indarraldi mugagabez, aldatu egiten da Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko abenduaren 28ko 37/1992 Legearen

 • 21. artikuluko A) apartatuko 2. zenbakiko a) letra. Honela idatzita geratzen da:

«a) Erosketetan jasandako zergaren itzuleran gauzatuko da salbuespena.»

 • 77. artikulua. Salbuespena, esportazioekin parekatutako eragiketetan.

Lege hau indarrean jartzen denetik ondoreak izanik, eta indarraldi mugagabez, aldatu egiten da Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko abenduaren 28ko 37/1992 Legearen

 • 22. artikuluko Hamahirugarren apartatua. Honela idatzita geratzen da:

«Hamahiru. Bidaiarien eta haien bagajea itsasoz edo airez garraiatzea, zergaren espazio-eremutik at dagoen portu edo aireportu bat helmuga edo irteera-leku dutenean.

Lotura-hegaldiak ere barne hartzen dituen garraio-titulu bakarraren arabera airez bidaiatzen duten garraioak apartatu honetan daudela joko da.»

 • 78. artikulua. Zerga-tasa murriztuak.

Lege hau indarrean jartzen denetik ondoreak izanik, eta indarraldi mugagabez, aldatu egiten da Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko abenduaren 28ko 37/1992 Legearen 91. artikuluaren Bat.2 apartatuko 6. zenbakia eta Bi.2 apartatuko 3. zenbakia. Honela idatzita geratzen dira:

«6. Honako hauetarako sarrera: liburutegiak, artxibo eta dokumentazio-zentroak, museoak, arte-galeriak, pinakotekak, zinema-aretoak, antzokiak, zirkuak, zezen-ikuskizunak, kontzertuak eta zuzeneko gainerako kultur ikuskizunak.»

«3. Autonomia pertsonala sustatzeari eta mendekotasun-egoeran dauden pertsonak artatzeari buruzko abenduaren 14ko 39/2006 Legearen 15. artikuluko 1. apartatuko b), c), d) eta e) letrek aipatutako telelaguntzako, etxez etxeko laguntzako, eguneko eta gaueko zentroetako zerbitzuak eta egoitzako arreta-zerbitzuak, betiere zentro edo egoitzetako itundutako plazetan eskaintzen badira edo enpresa eskaintzaileei esleitutako administrazio-lehiaketa batetik eratorritako prezioen bidez, edo prezioaren ehuneko 10 baino gehiago estaltzen duen zerbitzu horiei loturiko prestazio ekonomiko baten ondorioz, bi kasuotan lege horretan xedatutakoa betez.»

 • 79. artikulua. Telekomunikazio-, irrati- edo telebista-zerbitzuei eta elektronikoki emandako zerbitzuak.

2019ko urtarrilaren 1etik ondorioak izanik eta indarraldi mugagabez, Balio Erantsiaren gaineko Zergaren abenduaren 28ko 37/1992 Legean honako aldaketa hauek egiten dira:

Bat. Aldatu egiten dira 70. artikuluaren Bat apartatuko 4. eta 8. zenbakiak. Honela idatzita geratzen dira:

«4. Elektronikoki ematen diren telekomunikazio-, irrati- eta telebista-zerbitzuak, hartzailea enpresaburu edo profesional gisa diharduen enpresaburua edo profesionala ez denean, eta, betiere, bere ohiko bizilekua edo egoitza zerga aplikatzen den lurraldean badago edo han finkatuta badago. Zehazki, honako kasu hauetan:

 • a)  Honako baldintza hauek betetzen direnean:

a’) enpresaburu edo profesional gisa diharduen enpresaburu edo profesional batek gauzatzen baditu, eta beste estatu kide bakar batean ezarrita badago, ekonomia-jarduera han duelako; edo Europako Erkidegoko lurraldeko egoitza bakarra edo egoitzak han daudelako; edo, bestela, ohiko egoitza edo egoitza iraunkorra han dagoelako; eta

b’) enpresaburu edo profesional gisa diharduen enpresaburua edo profesionala ez den eta, a’) letran aipatutako estatu kidea alde batera utzita, egoitza edo ohiko helbidea Europako Erkidegoko lurraldean duen hartzaile bati egiten zaizkion prestazioen zenbatekoa guztira, zerga salbuetsita, aurreko urte naturalean 10.000 euroko zenbatekoa edo moneta nazionalaren baliokidea den zenbatekoa gainditu badu.

Edonola ere, a) letran ezarritakoa uneko urtean egiten diren zerbitzu-prestazioei aplikatu ahalko zaie, aurreko paragrafoan ezarritako muga kuantitatiboa gainditutakoan.

Era berean, a) letran aipatutako baldintzetan egiten diren zerbitzu-prestazioak zergaren aplikazio-eremuan egin direla joko da, muga hori gainditu ez bada ere, baldin eta enpresaburuek edo profesionalek egoitza edo bizilekua duten estatu-kidea aukeratu badute zergak ordaintzeko leku gisa.

 • b)  Aurreko a) apartatuko a’) letran aipatu ez den enpresaburu edo profesional gisa diharduen enpresaburu edo profesional batek egitea.»

«8. Elektronikoki ematen diren telekomunikazio-, irrati- eta telebista-zerbitzuak, baldin eta betekizun hauek betetzen badira:

 • a) hartzailea enpresaburu edo profesional gisa diharduen enpresaburua edo profesionala ez bada, eta, betiere, bere ohiko bizilekua edo egoitza beste estatu kide batean dauka;

 • b)  enpresaburu edo profesional gisa diharduen enpresaburu edo profesional batek gauzatzen baditu, eta zerga aplikatzen den lurraldean soilik ezarrita badago, ekonomia-jarduera han duelako; edo Europako Erkidegoko lurraldeko egoitza bakarra han dagoelako; edo, bestela, ohiko egoitza edo egoitza iraunkorra han daudelako.

 • c)  a) letran aipatzen diren hartzaileei egin zaizkien zerbitzu-prestazioen zenbatekoa guztira, zerga salbuetsita, urte naturalean 10.000 eurotik gorakoa edo moneta nazionalaren baliokidea denetik gorakoa ez izatea.

Zenbaki honetan ezarritakoa aribideko urtean egiten diren zerbitzu-prestazioei aplikatu ahalko zaie, aurreko paragrafoan ezarritako muga kuantitatiboa gainditu arte.

Enpresaburu edo profesional horiek zenbaki honetan ezarritakoa ez aplikatzea erabaki ahalko dute, erregelamenduz ezartzen den moduan, nahiz eta 10.000 euroko muga ez gainditu. Aukera horretan, gutxienez ere, bi urte natural sartuko dira.»

Bi. Aldatu egiten da 163.octiesdecies artikuluko bi apartatuko a) letra. Honela idatzita geratzen da:

«a) «Europako Erkidegoan finkatuta ez dagoen enpresaburua edo profesionala»: ekonomia-jardueraren egoitza Europako Erkidegotik kanpo duen eta Europako Erkidegoan egoitza iraunkorrik ez duen enpresaburu edo profesional oro;».

Hiru. Aldatu egiten da 163. noniesdecies artikuluaren Bat apartatuko a) letra. Honela idatzita geratzen da:

«a) Araubide berezi honetan sartutako eragiketen hasiera, aldaketa edo amaiera adieraztea. Adierazpen hori elektronikoki aurkeztuko da.

Erkidegoan finkatu gabeko enpresaburuak edo profesionalak bere zergapeko jardueren hasiera aitortzean emandako informazioak honako identifikazio-datu hauek bilduko ditu: izena, posta-helbidea eta helbide elektronikoa, jarduteko darabiltzan interneteko tokien helbide elektronikoak, bere jarduera-egoitza duen hirugarren lurraldeko zerga-administrazioaren aurrean identifikatzeko darabilen zenbakia, eta Europako Erkidegoko lurraldean ekonomia-jardueraren egoitza ezarri ez duela eta bertan egoitza iraunkorrik ez duela ziurtatzen duen aitorpena. Era berean, Erkidegoan finkatu gabeko enpresaburuak edo profesionalak aipatutako informazioan gertatutako aldaketa oro jakinaraziko du.

Kanarietan, Ceutan edo Melillan finkatutako enpresaburuek edo profesionalek zergapeko jardueren hasiera aitortzean eman behar duten informazioan izena, posta-helbidea, helbide elektronikoa, jarduteko darabiltzan interneteko tokien helbide elektronikoak eta Espainiako Zerga Administrazioak esleitutako identifikazio fiskaleko zenbakia jaso behar dituzte.

Araubide horren ondorioetarako, zerga-administrazioak banako zenbaki baten bidez identifikatuko du Erkidegoan finkatu gabeko enpresaburua edo profesionala.

Zerga Administrazioak elektronikoki jakinaraziko dio Erkidegoan finkatu gabeko enpresaburuari edo profesionalari esleitu zaion identifikazio-zenbakia.»

 • 2. atala. Ondare-eskualdaketen eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga

 • 80. artikulua. Handitasunen eta noble-tituluen eskualdaketen eta birgaitzeen eskala.

Ondare-eskualdaketen eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zergaren Legearen testu bateginak, irailaren 24ko 1/1993 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoak, 43. artikuluaren lehenengo paragrafoan aipatzen duen eskala honako hau izango da, eta lege hau indarrean jartzen denetik aurrera izango ditu ondoreak:

Eskala

Zuzeneko eskualdaketak

— Euroak

Zeharkako eskualdaketak

Euroak

Atzerriko tituluak birgaitzea eta aitortzea

— Euroak

1. Handitasun-titulu bakoitzeko

2.781

6.971

16.713

2. Titulu gabeko handitasun bakoitzeko

1.988

4.983

11.932

3. Handitasunik gabeko titulu bakoitzeko

793

1.988

4.783

 • 3. atala. Joko-jardueren gaineko zerga

 • 81. artikulua. Karga-tasak.

2018ko uztailaren 1etik ondorioak izanik, eta indarraldi mugagabez, aldatu egiten da Jokoa arautzen duen maiatzaren 27ko 13/2011 Legearen 48. artikuluko 7. apartatua. Honela idatzita geratzen da:

«7. Karga-tasa.

 • 1. Honako tasa hauek aplikatu ahalko dira:

 • 1.  Estatuaren kirol-apustuak, zeinak martxoaren 27ko 419/1991 Errege Dekretutik eratorritako betebeharren mende baitaude (errege-dekretu horrek Estatuaren kirol-apustuetako diru-bilketa eta sarien banaketa arautzen ditu): artikulu honetako 6. apartatuko a) letran ezarritako zerga-tasaren ehuneko 22.

 • 2.  Elkarrekiko kirol-apustuak, kontrapartida-apustuak eta apustu gurutzatuak; elkarrekiko apustu hipikoak eta kontrapartida-apustuak; beste apustu batzuk, kontrapartidakoak eta elkarrekikoak: artikulu honetako 6. apartatuko b) letran ezarritako zerga-tasaren ehuneko 20.

 • 3.  Zozketak: artikulu honetako 6. apartatuko b) letran ezarritako zerga-tasaren ehuneko 20; onura publikoko edo ongintzako apustutzat hartzen direnak izan ezik, horiek zerga-tasa beraren ehuneko 5 ezarrita baitute.

 • 4.  Txapelketak eta beste joko batzuk: artikulu honetako 6. apartatuko b) letran ezarritako zerga-tasaren ehuneko 20.

 • 5.  Ausazko konbinazioak, publizitate- edo promozio-xedeak betetzeko: artikulu honetako 6. apartatuko berorietarako ezarritako zerga-tasaren ehuneko 10.

 • 2. Zerga-egoitza beren lurraldeetan duten eta benetan Ceuta eta Melilla hiri autonomoetan errotuta dauden operadoreek tasa hauek bete beharko dituzte:

 • 1.  Estatuaren kirol-apustuak, zeinak martxoaren 27ko 419/1991 Errege Dekretutik eratorritako betebeharren mende baitaude (errege-dekretu horrek Estatuaren kirol-apustuetako diru-bilketa eta sarien banaketa arautzen ditu): artikulu honetako 6. apartatuko a) letran ezarritako zerga-tasaren ehuneko 22.

 • 2.  Elkarrekiko kirol-apustuak, kontrapartida-apustuak eta apustu gurutzatuak; elkarrekiko apustu hipikoak eta kontrapartida-apustuak; beste apustu batzuk, kontrapartidakoak eta elkarrekikoak: artikulu honetako 6. apartatuko b) letran ezarritako zerga-tasaren ehuneko 10.

 • 3.  Zozketak: artikulu honetako 6. apartatuko b) letran ezarritako zerga-tasaren ehuneko 10; onura publikoko edo ongintzako apustutzat hartzen direnak izan ezik, horiek zerga-tasa beraren ehuneko 2,5 ezarrita baitute.

 • 4.  Txapelketak eta beste joko batzuk: artikulu honetako 6. apartatuko b) letran ezarritako zerga-tasaren ehuneko 10.

 • 5. Ausazko konbinazioak, publizitate- edo promozio-xedeak betetzeko: artikulu honetako 6. apartatuko berorietarako ezarritako zerga-tasaren ehuneko 5.

 • 3.  Autonomia-erkidegoek zerga-tasak handitu ahalko dituzte, apartatu honetan unean-unean ezarrita dauden tasen ehuneko 20, gehienez ere, egoitza fiskala lurralde horretan duten operadoreek, antolatzaileek edo zerga honek hartzen duen jardueran aritzen direnek betetako jardueren kasuan; gehikuntza aplikatuko zaio, soilik, tasak handitu dituen autonomia-erkidegoan egoitza fiskala dutenek jokoan izandako partaidetzari dagokion zerga-oinarriaren zati proportzionalari.»

 • 4. atala. Zerga bereziak

 • 82. artikulua. Hidrokarburoen gaineko zerga.

Lehena. 2018ko urtarrilaren 1etik aurrera, eta indarraldi mugagabez, Zerga Bereziei buruzko abenduaren 28ko 38/1992 Legean aldaketa hauek egiten dira:

Bat. Aldatu egiten dira 50. artikuluaren 3. eta 4. zenbakiak, eta honela idatzita geratzen dira:

«3. 8. artikuluko 7. apartatuan ezarritako gorabehera, artikulu honetan ezarritako zerga-tasak aplikatuko dira, baldin eta erregelamenduz ezarri diren eskakizunak betetzen badira, besteak beste, trazadoreak eta markagailuak gehitzea, produktuen benetako erabilera edo ordainketa-baliabide espezifikoen erabilera, hala dagokionean.

 • 4.  Energia elektriko eta energia termiko erabilgarriaren kogenerazio-planta batean erabiltzera bideraturiko gas naturalaren horniduretan —Sektore Elektrikoari buruzko abenduaren 26ko 24/2013 Legearen aplikazio-araudiak jasotzen dituen baldintzak bete beharko dira, edo erregelamenduz ezarritako eskakizunak bete beharko dira—, artikulu honetako 1. paragrafoko 1.10.1 eta 1.10.2 epigrafeetan zehaztutako zerga-tasak aplikatuko dira, energia termiko erabilgarriaren eta elektrizitatearen ekoizpenari (alternadore-borneetan neurtuta) egotzi behar zaion gas naturalaren ehunekoa kontuan hartuta).»

Bi. Aldatu egiten da 51. artikuluaren 4. zenbakia, eta honela idatzita geratzen da:

«4. NC 2705 kodean eta biogas-kodean sailkatutako produktuak fabrikatzea eta inportatzea, baldin eta elektrizitatea sortzeko edota elektrizitatea eta beroa batera sortzeko, edota sortuak direneko instalazioetan bertan kontsumitzeko erabiltzen badira.

Salbuespen hori aplikatze aldera, elektrizitatea sortzeko jarduera edota elektrizitatea eta beroa batera sortzeko jarduera egin beharko dira energia elektronikoa sortzeko jarduera edo energia elektrikoa eta geroago erabiltzeko bero erabilgarria sortzeko jarduera gauzatzen dituen instalazio batean, eta instalazioaren jarduera horiek Sektore Elektrikoari buruzko abenduaren 26ko 24/2013 Legearen aplikazio-eremuan sartuta egongo dira. Gainera, instalazioaren ezarpenek eta haien funtzionamenduak lege horretako IV. tituluaren arabera baimenduta egon behar dute.»

Bigarrena. 2019ko urtarrilaren 1etik aurrera, eta indarraldi mugagabez, honako aldaketa hauek egiten dira Zerga Bereziei buruzko abenduaren 28ko 38/1992 Legean.

Bat. Indargabetu egiten dira 7. artikuluko 13. apartatua; 8. artikuluaren 2. apartatuko f) letra; eta 50 ter artikulua.

Bi. Aldatu egiten da 50. artikuluaren 1. apartatuko 1. tarifa eta lehen paragrafoa. Honela idatzita geratzen dira:

«50. artikulua. Zerga-tasak.

 • 1. Tasa orokorra eta tasa berezia batuz osatuko da karga-tasa aplikagarria. Tasa orokorra eta tasa berezia zehaztuta ez duten epigrafeak direnean, karga-tasatzat hartuko da epigrafean zehaztutakoa. Honako tarifa eta epigrafe hauek dira tasa horiek zehazten dituztenak:

 • 1. tarifa:

  • 1.1 epigrafea. Gasolina berundunak: 433,79 euro 1.000 litroko (karga-tasa orokorra) eta 72 euro 1.000 litroko (karga-tasa berezia).

 • 1.2.1 epigrafea. 98 OI (oktanaje indizea) edo oktanaje handiagoa duten berunik gabeko gasolinak: 431,92 euro 1.000 litroko (karga-tasa orokorra) eta 72 euro 1.000 litroko (karga-tasa berezia).

 • 1.2.2 epigrafea. Berunik gabeko gainerako gasolinak: 400,69 euro 1.000 litroko (karga-tasa orokorra) eta 72 euro 1.000 litroko (karga-tasa berezia).

 • 1.3 epigrafea. Erabilera orokorreko gasolioak: 307 euro 1.000 litroko (karga-tasa orokorra) eta 72 euro 1.000 litroko (karga-tasa berezia).

 • 1.4 epigrafea. Erregai gisa erabil daitezkeen gasolioak, 54. artikuluko 2. apartatuko erabileretarako, eta, oro har, erregai gisa erabiltzeko: 78,71 euro 1.000 litroko (karga-tasa orokorra) eta 18 euro 1.000 litroko (karga-tasa berezia).

 • 1.5 epigrafea. Fuel-olioak: 14 euro tona bakoitzeko (karga-tasa orokorra) eta 3 euro tona berezi bakoitzeko (karga-tasa berezia).

 • 1.6 epigrafea. Erabilera orokorreko PGL: 57,47 euro tonako.

 • 1.8 epigrafea. Erregaiaz besteko erabilera duten PGLak: 15 euro tonako.

 • 1.9 epigrafea. Erabilera orokorreko gas naturala: 1,15 euro gigajoule bakoitzeko.

 • 1.10.1 epigrafea. Erregai-erabilerara bideraturiko gas naturala eta motor geldikorren erregai-erabilerara bideraturiko gas naturala: 0,65 euro gigajoule bakoitzeko.

 • 1.10.2 epigrafea. Helburu profesionaletara bideraturiko gas naturala, betiere zuzenean nahiz zeharka energia elektrikoaren kogeneraziorako eta sorrerarako erabiltzen ez bada: 0,15 euro gigajoule bakoitzeko.

Epigrafe honetan aurreikusten denaren ondorioetarako, helburu profesionaletara bideraturiko gas natural gisa hartuko da planta eta instalazio industrialetan kontsumitzeko erabiltzen diren gas naturalaren hornikuntzak, energia termiko erabilgarria ekoizteko erabiltzen dena salbu, haren amaierako aprobetxamendua planta edo instalazio industrialen izaera ez duten establezimenduetan edo lokaletan ekoizten denean. Era berean, helburu profesionaletara bideraturiko gas natural gisa hartuko da nekazaritza-laborantzetan erabilitako gas naturala.

 • 1.11 epigrafea. Erabilera orokorreko kerosenoa: 306 euro 1.000 litroko (karga-tasa orokorra) eta 72 euro 1.000 litroko (karga-tasa berezia).

 • 1.12 epigrafea. Erretzeaz bestelako erabileretarako kerosenoa: 78,71 euro 1.000 litroko.

 • 1.13 epigrafea. Bioetanola eta biometanola, erregai gisa erabiltzekoa:

 • a)  Bioetanola eta biometanola 98 OI (oktanaje indizea) edo oktanaje handiagoa duten berunik gabeko gasolinetan nahastua: 431,92 euro 1.000 litroko (karga-tasa orokorra) eta 72 euro 1.000 litroko (karga-tasa berezia).

 • b)  Bioetanola eta biometanola, gainerako berunik gabeko gasolinetan nahastua nahiz hutsik: 400,69 euro 1.000 litroko (karga-tasa orokorra) eta 72 euro 1.000 litroko (karga-tasa berezia).

 • 1.14 epigrafea. Erregai gisa erabiltzeko biodiesela: 307 euro 1.000 litroko (karga-tasa orokorra) eta 72 euro 1.000 litroko (karga-tasa berezia).

 • 1.15 epigrafea. 54. artikuluaren 2. paragrafoan aurreikusitako erabileretan erregai gisa eta, oro har, erregai gisa erabiltzeko biodiesela, eta erregai gisa erabiltzeko biometanola: 78,71 euro 1.000 litroko (karga-tasa orokorra) eta 18 euro 1.000 litroko (karga-tasa berezia).

 • 1.16 epigrafea. Sektore elektrikoari buruzko abenduaren 26ko 24/2013 Legearen aplikazio-eremuaren barruko ekoizpen-jarduera duten instalazioetan energia elektrikoa sortzeko edo energia elektrikoa eta beroa batera sortzeko erabiltzen diren gasolioak: 29,15 euro 1.000 litroko.

 • 1.17 epigrafea. Sektore elektrikoari buruzko abenduaren 26ko 24/2013 Legearen aplikazio-eremuaren barruko ekoizpen-jarduera duten instalazioetan energia elektrikoa ekoizteko edo energia elektrikoa eta beroa batera sortzeko erabiltzen diren fuel-olioak: tona bakoitzeko, 12,00 euro.»

Hiru. Aldatu egiten dira 52.bis artikuluaren 4. eta 6. zenbakiak, eta honela geratzen dira idatzita:

«4. Itzulketaren oinarria izango da interesdunak erosi duen eta aurreko 2. paragrafoan adierazitako ibilgailuetan erregai gisa erabili duen gasolio-bolumena. Hala ateratzen den oinarria mila litrokotan adierazi behar da.»

«6.a) Estatuaren itzulketa-tasa, 1.000 litroko eurotan adierazita, eragiketa hau eginez lortzen den zenbateko positiboa izango da: 1.3 epigrafean jasotako tasa orokorrari 306 euro kenduko zaizkio; eta tasa bereziari, 48 euro (indarrean dauden tasak, itzulketa jasotzeko eskubidea sortzen denean).

 • b)  Estatuaren itzulketa-tasa aldatu ahal izango da Estatuaren Aurrekontu Orokorren Legearen bidez.

 • c)  Gehienez ere jaso daitekeen itzulketa-zenbatekoa ezin izango da izan 50.000 litroko kopuruari urtean eta ibilgailu bakoitzeko legokiokeena baino handiagoa, taxiak izan ezik. Taxiak baldin badira, itzulketa-zenbatekoa, gehienez ere, 5.000 litroko kopuruari urtean eta taxi bakoitzeko legokiokeena baino handiagoa. Ogasuneko eta Funtzio Publikoko Ministerioak muga horiek zatikatzea erabaki ahalko du, urtebetea baino epe txikiagoetan aplikatzeko.»

 • 83. artikulua. Ikatzaren gaineko zerga bereziaren salbuespenak.

2018ko uztailaren 1etik aurrera ondorioak izanik, eta indarraldi mugagabez, aldatu egiten da Zerga Bereziei buruzko abenduaren 28ko 38/1992 Legearen 79. artikuluko 4. apartatua. Honela idatzita geratzen da:

«4. 2. apartatuan ezarritakoa gorabehera, artikulu honetan ezarritako salbuespenak aplikatu ahal izateko, erregelamenduz ezartzen diren baldintzak aplikatu ahalko dira.»

 • 84. artikulua. Elektrizitatearen gaineko zerga berezia.

2018ko urtarrilaren 1etik aurrera, eta indarraldi mugagabez, Zerga Bereziei buruzko abenduaren 28ko 38/1992 Legean aldaketa hauek egiten dira:

Bat. Aldatu egiten dira 94. artikuluaren 5. eta 6. zenbakiak, eta honela idatzita geratzen dira:

«5. Teknologia berriztagarriaren bidezko energia elektrikoa sortzeko, kogeneraziorako eta hondakinetarako instalazioen titularrek kontsumitzen duten potentzia gehienez ere 50 megawatt (MW) izango da.»

«6. Erregai-pilek sortuta kontsumitzen den energia elektrikoa.»

Bi. Aldatu egiten da 96. artikuluaren 2. apartatua, eta honela idatzita geratzen da:

«2. Bere xedea dela eta salbuespena edo kenkaria izan duen elektrizitateari emandako erabileraren edo helmugaren justifikazioari lotutako irregulartasunak egonez gero, hornitzaileek zergaren zerga-zorra eta jar litezkeen zehapenak ordaindu beharko dituzte, hornidura bulego-kudeatzaileak zerga-onura horiek izateko baimendutako edo, hala dagokionean, horretarako ahalmena zuen kontsumitzaile bati egin zitzaiola frogatzen ez duten bitartean.»

Hiru. Aldatu egiten da 98. artikulua, eta honela idatzita geratzen da:

«98. artikulua. Likidazio-oinarria.

 • 1.  Likidazio-oinarria, hala badagokio, zerga-oinarriari ehuneko 85eko murriztapena egitearen emaitza izango da; murriztapen hori aplikatu ahalko zaio, erregelamenduz zehaztutako betekizunak eta baldintzak betetzen badira, honako erabilera hauetakoren batera bideratutako energia elektrikoaren kantitateari:

 • a)  Murrizketa kimikoa eta prozesu elektrolitikoak.

 • b)  Prozesu mineralogikoak. Prozesu mineralogikotzat hartzen dira Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2006ko abenduaren 20ko 1893/2006 (EE) zenbakidun Erregelamenduaren 23. zatian sailkatzen diren prozesuak; arau horren bidez, NACE 2. berrazterketako jarduera ekonomikoen nomenklatura estatistikoa ezartzen da, eta aldatu egiten dira Kontseiluaren 3037/90 (EEE) zenbakidun Erregelamendua eta zenbait alderdi estatistikoren gaineko EEren hainbat erregelamendu.

 • c)  Prozesu metalurgikoak. Prozesu metalurgikotzat hartzen dira metalaren ekoizpenari eta prestakuntzari dagozkion prozesuak, eta produktu metalikoen produkzioaren barnean, forja-pieza, prentsa, trokelaketa eta tenkaketa, eraztun ijeztu, eta hautsezko mineral-produktuen ekoizpena, gainazalen tratamendua eta fundizio-termotratamendua, berokuntza, kontserbazioa, distentsioa edo bestelako termotratamenduak.

 • d)  Industria-jarduerak, jarduera horietan kontsumitutako elektrizitatea produktu baten kostuaren ehuneko 50 baino handiagoa denean.

Ondorio horietarako, produktu baten kostua ondasunen eta zerbitzuen erosketa guztien gehi eskulanaren kostuen gehi kapital finkoaren kontsumoaren batura da. Kostua batez beste kalkulatzen da unitateko.

Elektrizitatearen kostua elektrizitatearen egiazko erosketa-balioa edo elektrizitatearen ekoizpen-kostua da, enpresan bertan sortzen bada, zerga guztiak barne, BEZ kengarria izan ezik.

 • e)  Nekazaritzako ureztaketak.

 • f)  Industria-jarduerak, jarduera horien elektrizitate-erosketak edo -kontsumoa gutxienez ekoizpenaren balioaren ehuneko 5 direnean.

Ondorio horietarako, honako hauek honela ulertzen dira:

 • - «Elektrizitate-erosketak edo -kontsumoa»: eskuratutako edo kontsumitutako energia elektrikoaren egiazko kostua, zerga guztiak barne, BEZ kengarria izan ezik.

 • - «Ekoizpen-balioa»: negozio-zifraren zenbatekoak osatzen du, eta hari izakinen, bidean dauden eta bukatuta dauden produktuen aldakuntza gehituko zaio.

 • 2.  Likidazio-oinarria, hala badagokio, zerga-oinarriari ehuneko 100eko murriztapena egitearen emaitza izango da; murriztapen hori aplikatu ahalko zaio, erregelamenduz zehaztutako betekizunak eta baldintzak betetzen badira, aisiako ontzi pribatuak ez diren eta porturatuta dauden ontziei ematen zaien energia elektrikoaren kantitateari.

Ondore horietarako, «aisiako ontzi pribatu»tzat joko dira jabeak edo pertsona fisiko edo juridiko batek, alokairu baten edo beste baliabide baten bidez, merkataritza-xedeez bestelako xedeetarako erabili ahal dituzten ontziak, eta, bereziki, honako xede hauetarako erabiltzen ez dituztenak: bidariak edo salgaiak garraiatzeko, kostu bidezko zerbitzuak emateko edo zenbait agintari publikoen premia batzuei erantzuteko.»

Lau. Aldatu egiten da 99. artikulua, eta honela idatzita geratzen da:

«99. artikulua. Zerga-tasa.

 • 1.  Artikulu honetako 2. paragrafoan xedatutakoari kalterik egin gabe, zerga ehuneko 5,11269632ko tasara eskatuko da.

 • 2.  1. apartatuan finkatutako zerga-tasa aplikatuta ateratako kuota osoak ezingo dira izan honako zenbateko hauek baino txikiagoak:

 • a)  0,5 euro megawatt eta ordu bakoitzeko (MWh), baldin eta hornitutako edo kontsumitutako elektrizitatea industria-erabileratarako edo aisiako ontzi pribatuak ez diren ontzi porturatuen xedeetarako baliatu bada.

 • b)  1 euro megawatt eta ordu bakoitzeko (MWh), hornitutako elektrizitatea beste erabilera batzuetara bideratzen denean.

Apartatu honetan aurreikusitako baldintza betetzen ez denean, a) eta b) letretan adierazitako zenbatekoak 1. apartatuan ezarritakoaren ordez aplikatzeko zerga-tasatzat hartuko dira, eta aldian osatu den hornidura edo kontsumo osoaren gainean aplikatuko dira (kontsumoa edo hornidura megawatt orduko adierazita).

 • 3.  2. apartatuan xedatutakoaren ondorioetarako, honako hauek industria-erabileretarako bideratuta daudela joko da:

 • a)  Goi-tentsioan edo industria-instalazioetan egindakoak.

 • b)  Behe-tentsioan egindakoak, nekazaritzako ureztaketetarako badira.

 • 4.  2. apartatuan ezarritakoa ezin izango zaie aplikatu 98. artikuluko 1. apartatuko a), b), c) eta d) letretan ezarritako kasuei.»

Bost. Aldatu egiten da 102. artikuluaren 2. apartatua, eta honela idatzita geratzen da:

«2. Zerga honengatik autolikidazioak aurkeztu behar dituztenek, artikulu honetako 4. paragrafoak aipatutako ordezkariek eta lege honetako 94. artikuluko 5.,

 • 6. eta 7. paragrafoetan araututako salbuespenen eta 98. artikuluko 1. apartatuak aipatutako kenkarien onuradunek dagokion lurralde-erregistroan inskribatzeko eskaera egin beharko diote euren jarduera gauzatzen duten establezimendua dagoen edo, haren ezean, euren helbide fiskala dagoen tokiko zerga berezien bulego kudeatzaileari.

Ogasuneko eta Funtzio Publikoko ministroak zerga hori nahitaez ordaindu behar dutenen erroldaren egitura zehaztuko du, baita horiek lurralde-erregistroan inskribatzeko prozedura eta epea ere.»

Sei. Idatzi egiten da hirugarren xedapen gehigarria, eta honela idatzita geratzen da: «Hirugarren xedapen gehigarria.

98. artikuluko 2. apartatuan ezarritakoa aplikatzeko, Europako Erkidegoko antolamenduarekin bateragarria izan beharko du.»

 • 5. atala. Berotegi efektuko gas fluoratuen gaineko zerga

 • 85. artikulua. Zerga-tasa.

2018ko irailaren 1etik aurrera ondorioak izanik, eta indarraldi mugagabez, aldatu egiten da Ingurumen-fiskalitatearen arloan zenbait neurri ezarri eta beste tributu- eta finantza-neurri batzuk onartzen dituen urriaren 29ko 16/2013 Legearen 5. artikulua. Honela idatzita geratzen da:

«Hamaika. Zerga-tasa.

1. 1. tarifa:

Zerga atmosfera berotzeko potentzialaren araberakoa izango da.

Zerga-tasa kalkulatzeko, 0,015 koefizientea aplikatuko zaio gas fluordun bakoitzak atmosfera berotzeko duen potentzialari; dena den, gehienez ere 100 euro ordainduko dira kilogramo bakoitzeko, honako epigrafe hauei jarraikiz:

Epigrafea

Berotegi-efektuko gas fluoratuak

Atmosfera berotzeko potentziala

Tasa euro kilo bakoitzeko

1.1.

Sufre hexafluoruroa

22.800

100

1.2.

HFC - 23

14.800

100

1.3.

HFC - 32

675

10,13

1.4.

HFC - 41

92

1.5.

HFC - 43-10mee

1.640

24,6

1.6.

HFC - 125

3.500

52,5

1.7.

HFC - 134

1.100

16,5

1.8.

HFC - 134a

1.430

21,45

1.9.

HFC - 152a

124

1.10.

HFC- 143

353

5,3

1.11.

HFC - 143a

4.470

67,05

1.12.

HFC - 227ea

3.220

48,3

1.13.

HFC - 236cb

1.340

20,1

1.14.

HFC - 236ea

1.370

20,55

1.15.

HFC - 236fa

9.810

100

1.16.

HFC - 245ca

693

10,4

1.17.

HFC - 245fa

1.030

15,45

1.18.

HFC - 365mfc

794

11,91

1.19.

Perfluorometanoa

7.390

100

1.20.

Perfluoroetanoa

12.200

100

1.21.

Perfluoropropanoa

8.830

100

1.22.

Perfluorobutanoa

8.860

100

1.23.

Perfluoropentanoa

9.160

100

1.24.

Perfluorohexanoa

9.300

100

1.25.

Perfluoroziklobutanoa

10.300

100

 • 2.  2. tarifa:

  • 2.1 epigrafea. Prestakinak: zerga-tasa kalkulatzeko, 0,015 koefizientea aplikatuko zaio prestakinetik eratorritako atmosfera berotzeko potentzialari, betiere bosgarren paragrafoko 2. zenbakian xedatutakoa kontutan hartuta eta kilogramo bakoitzeko gehienez ere 100 euro ordainduko direlarik.

 • 3.   3. tarifa:

  • 3.1 epigrafea. 1. tarifako gas birsortuak eta birziklatuak: zerga-tasa kalkulatzeko, 0,50 koefizientea aplikatuko zaio 1. tarifan zehaztutako tasari.

  • 3.2 epigrafea. 2. tarifako prestakin birsortuak eta birziklatuak: zerga-tasa kalkulatzeko, 0,50 koefizientea aplikatuko zaio 2. tarifan zehaztutako tasari.»

III. KAPITULUA

Beste tributu batzuk

 • 86. artikulua. Tasak.

Bat. Lege honek indarra hartzen duenetik aurrera, Estatuko Ogasunaren tasen zenbateko finkoko tasak handitu egingo dira, 2017an galdagarri zen zenbatekoari 1,01 koefizientea aplikatuz lortzen den zenbatekoraino, 2017rako Estatuaren Aurrekontu Orokorren ekainaren 27ko 3/2017 Legearen 64. artikuluan xedatutakoaren arabera.

Aurreko paragrafoan aurreikusitakoa ez zaie aplikatuko 2017an sortutako tasei, ez eta urte horretan emandako agindu bidez berariaz eguneratutakoei ere.

Lehenengo paragrafoan aurreikusitakotik salbuetsita egongo da katastro-erregularizazioaren tasaren zenbatekoa; tasa hori martxoaren 5eko 1/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitako Higiezinen Katastroari buruzko Legearen testu bateginaren hirugarren xedapen gehigarriaren Zortzi zenbakiko d) letran dago aurreikusita.

Trafikoko Buruzagitza Zentralak eska ditzakeen tasak, arestian adierazitako koefizientea aplikatu ostean, euroaren 10 zentimoren goiko multiplo hurbilenaren arabera doituko dira, doitu beharreko kopurua euroaren 10 zentimoren multiploa denean salbu.

Bi. Zenbateko finkoko tasatzat jotzen dira oinarriaren portzentaje baten bidez zehazten ez direnak, edota diru-unitatetan zenbatesten ez den oinarria dutenak.

Hiru. Lege hau indarrean jarri eta gero, honela idatzita egongo da otsailaren 25eko 16/1977 Errege Lege Dekretuaren 3. artikuluko lau apartatua (16/1977 Errege Lege Dekretua, Zorte-, enbido-edo zori jokoen alderdi zigortzaile, administratibo eta fiskalak arautzen dituena):

«Laugarrena. Uztailaren 3ko 6/2018 Legea, 2018rako Estatuaren Aurrekontu Orokorrena, honako tasa eta kuota finkoak bete beharko dira:

Zerga-tasak eta kuota finkoak.

Bat. Zerga-tasak.

 • a)  Zerga-tasa orokorra 100eko 10 izango da.

 • b)  Honako tarifa hau aplikatuko da joko-kasinoetan:

  Honako hauen arteko zerga-tasaren zatia, eurotan

  Aplikatu behar den tasa

  — Ehunekoa

  0 eta 1.322.226,63 artean

  10

  1.322.226,64 eta 2.187.684,06 artean

  17,5

  2.187.684,07 eta 4.363.347,88 artean

  22,5

  4.363.347,88 baino gehiago

  27,555

Bi. Kuota finkoak

Jokoak gauzatzeko erabiltzen diren makina edo gailu automatiko egokiak ustiatzen direnean, kuota jolasteko makinen eta ausazko jokoetarako makinen erregelamenduaren arabera zehaztuko da. Erregelamendu hori urriaren 2ko 2110/1998 Errege Dekretu bidez onartu da. Zehazki, honako arau hauek ezarrita daude:

A) «B» motako makinak edo jolasteko makinak, saria ematen dutenak:

a) Urteko kuota: 1.765,5 euro.

b) B motako makina edo gailu automatikoak direnean, eta bi jokalarik edo gehiagok aldi berean parte hartu ahal badute, eta jokalari bakoitzaren jokoa eta gainerako jokalariena bereizita badago, honako kuota hauek aplikatuko dira:

Bi jokalarientzat prestatutako makinak edo gailuak: Bi kuota, aurreko a) letran ezarritakoaren arabera.

Hiru jokalarirentzat edo gehiagorentzat prestatutako makinak edo gailuak: Kuota ehuneko 50 handituko da, gehitzen den jokalari bakoitzeko, hirugarrenetik aurrera zenbatuta.

B) «C» motako makinak edo ausazko jokoetarako makinak:

a) Urteko kuota: 2.010,38 euro.»

Lau. Lege hau indarrean jarri eta gero ondorioak izanik eta indarraldi mugagabez, hauxe izango da Nortasun Agiri Nazionala eta pasaportea egiteko tasen zenbatekoa (tasak ezarrita daude Nortasun Agiri Nazionala emateagatik ordaindu beharreko tasa arautzen duen abenduaren 28ko 84/1978 Legean (1979ko urtarrilaren 12ko BOEn argitaratuta) eta martxoaren 10eko 466/1960 Dekretuan, «Pasaporteak egiteko tasa» baliozkotzen duenean (martxoaren 16ko BOEn argitaratuta):

Tasak

urteko tasaren zenbatekoa, eurotan

013 tasa, pasaportea egiteko.

30,00

014 tasa, NANa egitekoa.

12,00

 • 87. artikulua. Jabari publiko irrati-elektrikoa erreserbatzeagatiko tasa.

Bat. Telekomunikazioei buruzko maiatzaren 9ko 9/2014 Lege Orokorraren (aurrerantzean, Telekomunikazioen Lege Orokorra) I. eranskinaren 3. zenbakian jabari publiko irrati-elektrikoa erreserbatzeagatik ezarritako tasa honako formula honen arabera kalkulatu behar da:

T = [N x V] / 166,386 = [S (km2) x B (kHz) x F (C1, C2, C3, C4, C5)] / 166,386

Non:

T = urteko tasaren zenbatekoa, eurotan.

N = erreserba irrati-elektrikoko unitateen kopurua (URR), S x B biderketaren emaitza gisa kalkulaturik; hau da, zerbitzu-eremuaren azalera, kilometro koadrotan, bider banda-zabalera erreserbatua, kHz-tan.

V = URR-ren balioa, Telekomunikazioen Lege Orokorrean ezarritako bost Ckoefizienteen arabera zehaztuta; koefiziente horien kuantifikazioa, aipatutako lege horren arabera, Estatuaren Aurrekontu Orokorren Legean ezarriko da.

F (C1, C2, C3, C4, C5) = funtzio hau aurretik adierazitako bost koefizienteen emaitza da.

Estatuko lurralde osoan eragiten duten jabari publiko irrati-elektrikoaren erreserbetan, tasa kalkulatzeko behar den S S azaleraren balioa 505.990 kilometro koadrokoa izango da.

Hala dagokien irrati-komunikazioetako zerbitzuetan, kontuan hartu behar den S azaleraren barruan Espainiako jurisdikziopeko urak edo aire-esparrua ere jaso ahal izango dira.

Jabari publiko irrati-elektrikoa erreserbatzeagatiko tasa da, eta ordaindu beharreko gutxieneko zenbatekoa 100 eurotan mantentzen da.

Irrati-komunikazioetako zerbitzu bakoitzean C1 eta C5 arteko koefizienteen balioa zehazteko, Telekomunikazioen Lege Orokorrak eta berau garatzen duten erregelamendu-arauek ematen dieten esanahia hartu da kontuan; hots:

 • 1.   C1koefizientea: Banden erabilera- eta pilaketa-maila, eremu geografiko guztietan. Kontzeptu hauek balioesten dira:

Emakida edo baimen bakoitzeko maiztasun kopurua.

Hiriko edo landako gunea.

Zerbitzugunea.

 • 2.   C2koefizientea: Zerbitzuari emango zaion erabilera mota, eta, bereziki, zerbitzua ematen duena Telekomunikazioen Lege Orokorraren III. tituluan zerbitzu publikoetarako ezarritako betebeharrak betetzera behartuta dagoen. Kontzeptu hauek balioesten dira:

Beste sare batzuetarako euskarria (azpiegitura).

Hirugarrenentzako prestazioa.

Autoprestazioa.

Eskubide esklusiboak dituzten telefonia-zerbitzuak.

Irrati-difusioko zerbitzuak.

 • 3.  C3koefizientea: Espektroaren banda edo azpibanda: Kontzeptu hauek balioesten dira:

Bandaren ezaugarri irrati-elektrikoak (eskatutako zerbitzurako banda egokia den).

Bandari emango zaion erabilera.

Azpibandaren erabilera esklusiboa edota partekatua.

 • 4.   C4koefizientea: Erabiltzen diren tresneria eta teknologia. Kontzeptu hauek balioesten dira:

Sare konbentzionalak.

Ausaz esleitutako sareak.

Irrati-loturako modulazioa.

Erradiazio-diagrama.

 • 5.   C5koefizientea: Erreserbatutako jabari publikoaren erabilerak edo aprobetxamenduak eragindako balio ekonomikoa. Kontzeptu hauek balioesten dira:

Esperientzia ez-komertzialak.

Zerbitzuaren errentagarritasun ekonomikoa.

Bandaren gizarte-interesa.

Merkatuko eskariaren ondoriozko erabilerak.

Biztanleriaren dentsitatea.

Tasa zehazteko orduan aintzat hartu beharreko faktore guztiak kontuan harturik, zerbitzu bakoitzerako hainbat modalitate ezarri dira, eta horietako bakoitzari identifikazio-kode bat esleitu zaio.

Ondoren, koefizienteak haztatzeko faktoreak datoz adierazita, bai eta erreferentzia-balioarekiko izan dezaketen balioespen-marjina ere. Erreferentzia-balioa lehenetsita hartzen da, eta, zerbitzuaren edo egindako erreserbaren izaeragatik, dagokion koefizientea aplikatzerik ez dagoen kasuetan ezartzen da.

C1 koefizientea: Koefiziente honen bidez, zerbitzu jakin baterako maiztasun-banden okupazio-maila hartzen da kontuan. Horretarako, maiztasun-marjinetako tabulazio bat egin da; beheko eta goiko muturretan, dagozkien zerbitzuetan erabili ohi diren bandak daude jasota. Koefiziente honek erabilera-eremu geografikoa ere hartzen du kontuan; oro har bi hauek bereizten ditu: interes eta erabilera handiko eremuak (hirigune handiak); eta interes eta erabilera txikiko eremuak (udalerri txikiak eta landa-guneak, esaterako). Hasteko, pilaketa txikieneko eta erabilera eskaseko eremu geografikoetarako erreferentzia- edo unitate-balio bat finkatzen da, eta kontzeptu hauengatik kostu erlatiboa gehienez bira igotzen da, gehien eskatutako maiztasun-bandetan eta interes edo erabilera handiko eremuetan.

Kontzeptua

Balio-eskala

Oharrak

Erreferentzia-balioa.

1

Zerbitzu bakoitzean, modalitate batean edo batzuetan aplikatu beharrekoa.

Balio-marjina.

1 eta 2 artean

Erabilera handiko/txikiko eremua.

+ % 25

Eragindako modalitate eta kontzeptuetan, zerbitzu eta maiztasun-bandengatik irizpide espezifikoen arabera aplikatu beharrekoak.

Bandaren eskaria.

Gehienez + % 20

Emakidak   eta

erabiltzaileak.

Gehienez + % 30

C2koefizientea: Koefiziente honen bidez, bereizketa egiten da autoprestazio-sareen eta hirugarrenei, kontraprestazio ekonomiko baten truke, irrati-komunikazioen zerbitzu bat emateko xedea duten sareen artean. Azken horien barruan, zerbitzu publiko izaera hartu da kontuan; hala, koefiziente honen balioan, aintzat hartu da Telekomunikazioen Lege Orokorraren I. eranskinean zerbitzu publikoetarako ezarritako hobaria, eta parametro honetarako ezarritako balioan jasota gelditu da.

Kontzeptua

Balio-eskala

Oharrak

Erreferentzia-balioa.

1

Zerbitzu bakoitzean, modalitate batean edo batzuetan aplikatu beharrekoa.

Balio-marjina.

1 eta 2 artean

Hirugarrenentzako prestazioa/ autoprestazioa.

Gehienez + % 10

Eragindako modalitate eta kontzeptuetan, zerbitzu eta maiztasun-bandengatik irizpide espezifikoen arabera aplikatu beharrekoak.

C3koefizientea: C3 koefiziente bidez, maiztasun jakin baten edo maiztasunen azpibanda jakin baten jabari publiko irrati-elektrikoaren erreserba emateko modalitateak hartzen dira kontuan, bakarrik edo eremu geografiko zehatz batean beste erabiltzaile batzuekin partekatuta. Aukera horiek zerbitzu mugikorrari ere aplikatzen zaizkio. Beste zerbitzu batzuetan, jabari publiko irrati-elektrikoaren erreserbak esklusiboa izan behar du, bere izaera dela eta. Maiztasunak Esleitzeko Koadro Nazionaleko (CNAF) erabilera-joeren eta aurreikuspenen arabera zerbitzurako egokiak ez diren bandetan eskatutako erreserbek tasa handiagoa izango dute, erabilera irrati-elektrikoak harmonizatzeko joera laguntzearren; hori koefiziente honen balioespenean islatzen da.

Kontzeptua

Balio-eskala

Oharrak

Erreferentzia-balioa.

1

Zerbitzu bakoitzean, modalitate batean edo batzuetan aplikatu beharrekoa.

Balio-marjina.

1 eta 2 artean

Maiztasun esklusiboa/partekatua.

Gehienez + % 75

Eragindako modalitate eta kontzeptuetan, zerbitzu eta maiztasun-bandengatik irizpide espezifikoen arabera aplikatu beharrekoak.

Maiztasun-bandaren egokitasuna.

Gehienez + % 60

C4koefizientea: Koefiziente honen bidez, beste modu batean hazta daitezke erabilitako teknologiak edo sistemak, irrati-maiztasunen espektroa modu efizienteenean erabiltzen dutenak laguntzeko. Esate baterako, sare mugikorretan, kanala ausaz esleitzeko sistemak erabiltzea hobesten da, esleipen finkoko tradizionalak erabili beharrean. Irrati-loturei dagokienez, erabilitako modulazio mota faktore erabakigarria da banda-zabalerako unitate bakoitzak informazioa igortzeko duen gaitasuna balioesteko orduan, eta hori kontuan hartu da, oro har, maiztasun-bandaren arabera erabilgarri dauden teknologiei so eginez. Irrati-difusioan, kontuan hartu dira irrati-difusio soinuduneko sistema berriak, analogiko klasikoez gain.

Kontzeptua

Balio-eskala

Oharrak

Erreferentzia-balioa.

2

Zerbitzu bakoitzean, modalitate batean edo batzuetan aplikatu beharrekoa.

Balio-marjina.

1 eta 2 artean

Erabilitako teknologia / erreferentziako teknologia

Gehienez + % 50

Eragindako modalitate eta kontzeptuetan, zerbitzu eta maiztasun-bandengatik irizpide espezifikoen arabera aplikatu beharrekoak.

C5koefizientea: Koefiziente horren bidez, zerbitzu jakin batek ikuspegi irrati-elektrikotik antzekoak diren beste zerbitzu batzuen aurrean duen gizarte-garrantzia hartzen da kontuan. Aintzat hartzen du eskainitako zerbitzuaren interes ekonomiko edo errentagarritasun erlatiboa ere; hala, banda-zabalerako unitate bakoitzeko, gehiago kargatzen ditu interes eta errentagarritasun handiko zerbitzuak, ikuspegi irrati-elektrikotik antzekoak izanik, oso bestelako errentagarritasuna duten eta hainbesteko gizarte-garrantzirik ez duten beste batzuk baino.

Irrati-difusioan, zerbitzuaren berezitasunak direla kausa, jabari publiko irrati-elektrikoaren erreserba jakin baten tasa finkatzeko orduan, faktore erabakigarria izan da aipatutako irratiaren zerbitzugunean dagoen biztanleria-dentsitatea.

Maiztasunak emisio esperimentalak egiteko erreserbatu direnean, titularrarentzat kontraprestazio ekonomikorik gabe, eta xedea denbora mugatu eta zehatz batez teknologia berriak ikertu eta garatzea denean, C5 koefizientearen balioa balio orokorraren % 15 izango da.

Kontzeptua

Balio-eskala

Oharrak

Erreferentzia-balioa.

1

Zerbitzu bakoitzean, modalitate batean edo batzuetan aplikatu beharrekoa.

Balio-marjina.

> 0

Errentagarritasun ekonomikoa.

Gehienez + % 30

Eragindako modalitate eta kontzeptuetan, zerbitzu eta maiztasun-bandengatik irizpide espezifikoen arabera aplikatu beharrekoak.

Zerbitzuaren gizarte-interesa.

Gehienez — % 20

Biztanleria.

+ % 100 arte

Esperientzia ez-komertzialak.

- % 85

Jabari publiko irrati-elektrikoa erreserbatzeagatiko tasaren kalkulua

Zerbitzu irrati-elektrikoak eta kontuan hartutako modalitateak

Honako talde edo sailkapen hauek jaso dira:

1. Zerbitzu mugikorrak.

 • 1.1  Lurreko zerbitzu mugikorra eta lotutako zerbitzuak.

 • 1.2  Estaldura nazionaleko lurreko zerbitzu mugikorra.

 • 1.3  Komunikazio elektronikoen zerbitzuak (hirugarrenentzako prestazioa).

 • 1.4  Itsasoko zerbitzu mugikorra.

 • 1.5  Zerbitzu mugikor aeronautikoa.

 • 1.6  Satelite bidezko zerbitzu mugikorra.

 • 1.7  Banda zabaleko lurreko komunikazio mugikorren sistemak.

 • 1.8  Trenbide bidezko komunikazioen Europako sistema (GSM-R).

 • 2.  Zerbitzu finkoa.

  • 2.1  Puntutik punturako zerbitzu finkoa.

  • 2.2  Puntutik puntu anitzerako zerbitzu finkoa.

  • 2.3  Satelite bidezko zerbitzu finkoa.

  • 2.4  Zerbitzu finkoa 57-64 GHz bitarteko maiztasun-bandan.

 • 3.  Irrati-difusioko zerbitzua.

  • 3.1  Soinudun irrati-difusioa.

  • 3.2  Telebista.

 • 3.3. Irrati-difusioaren zerbitzu osagarriak.

 • 4.  Beste zerbitzu batzuk.

  • 4.1   Irrati-nabigazioa.

  • 4.2  Irrati-determinazioa.

  • 4.3  Irrati-lokalizazioa.

  • 4.4  Satelite bidezko zerbitzuak: ikerketa espaziala, eragiketa espazialak, eta abar.

  • 4.5 Aurreko paragrafoetan jaso gabeko zerbitzuak.

Kontuan hartuz gero zerbitzu irrati-elektrikoen talde horiek, zerbitzua eskaintzeko maiztasun-banda posibleak eta bost koefizienteak —zerbitzu jakin bateko jabari publiko irrati-elektrikoaren erreserben tasa kalkulatzeko aintzat hartu beharreko kontzeptuak edo faktoreak barne—, jarraian adierazitako modalitateak lortzen dira.

1. Zerbitzu mugikorrak.

 • 1.1  Lurreko zerbitzu mugikorra eta lotutako zerbitzuak.

Sailkapen honen barruan, lurreko zerbitzu mugikorraren sareetarako jabari publiko irrati-elektrikoaren erreserbak eta bestelako modalitate batzuk daude jasota, hala nola portuetako eragiketak eta itsasontziak mugitzekoak, eta kanal bakarreko loturak, banda estuko zerbitzu finkokoak.

Telekomunikazioen Lege Orokorraren I. eranskinaren 3.1 zenbakian ezarritako bost koefizienteetan oinarrituta, hainbat modalitate bereizi behar dira lurreko zerbitzu mugikorraren sareetan, eta bereiz ebaluatu behar dira erreserba jakin baten tasa finkatzeko irizpideak.

Modalitate bakoitzean, tasa kalkulatu ahal izateko nahitaez bereizi behar diren maiztasun-marjinak tabulatu dira, maiztasun-banden okupazio erlatiboa aintzat hartzeko, bai eta Telekomunikazioen Lege Orokorrean jasotako beste alderdi batzuk ere; adibidez, maiztasun-banda jakin bat aurreikusitako zerbitzurako egokia den edo ez.

Maiztasun-marjina horien barruan, CNAF koadroan zerbitzuari erreserbatutako maiztasun-bandetan soilik erreserbatu ahalko da jabari publiko irrati-elektrikoa.

Zerbitzu mugikorraren sareei dagokienez, tasa kalkulatzeko orduan, erabilera handiko eremu geografikoaren modalitatea erabiltzen da, oro har; betiere, sare-estaldurak 50.000 biztanle baino gehiagoko udalerriak biltzen baditu, osotasunean edo partzialki. Maiztasunak hainbat bandatan dauzkaten sareen kasuan, bakoitzari modu independentean aplikatuko zaio eremu geografikoaren kontzeptua.

1.1.9 zenbakian epigrafe honetan jasotako modalitateentzat xedatutakoa hala izanik ere, kanalizazioaren balioa eta erabilitako maiztasun kopurua biderkatzearen emaitza da kontuan hartu behar den B bandaren zabalera.

 • 1.1.1  Zerbitzu mugikorra, esleipen finkoa/maiztasun partekatua/erabilera txikiko eremua/autoprestazioa.

Kontuan hartu behar den S azalera dagokion jabari publiko irrati-elektrikoaren erreserban ageri dena da. Kalkulua egiteko, 1.000 kilometro koadroko gutxieneko azalera ezarri da.

Maiztasunak

Koefizienteak

Modalitate-kodea

C1

C2

C3

C4

C5

f < 100 MHz

1,2

1,25

1

1,3

0,4707

1111

100-200 MHz

1,7

1,25

1

1,3

0,5395

1112

200-400 MHz

1,6

1,25

1,1

1,3

0,4937

1113

400-1.000 MHz

1,5

1,25

1,2

1,3

0,5049

1114

1.000-3.000 MHz

1,1

1,25

1,1

1,3

0,4590

1115

> 3.000 MHz

1

1,25

1,2

1,3

0,4590

1116

 • 1.1.2 Zerbitzu mugikorra, esleipen finkoa/maiztasun partekatua/erabilera handiko eremua/autoprestazioa.

Kontuan hartu behar den S azalera dagokion jabari publiko irrati-elektrikoaren erreserban ageri dena da. Kalkulua egiteko, 1.000 kilometro koadroko gutxieneko azalera ezarri da.

Maiztasunak

Koefizienteak

Modalitate-kodea

C1

C2

C3

C4

C5

f < 100 MHz

1,4

1,25

1

1,3

0,4707

1121

100-200 MHz

2

1,25

1

1,3

0,5395

1122

200-400 MHz

1,8

1,25

1,1

1,3

0,4937

1123

400-1.000 MHz

1,7

1,25

1,2

1,3

0,5049

1124

1.000-3.000 MHz

1,25

1,25

1,1

1,3

0,4590

1125

> 3.000 MHz

1,15

1,25

1,2

1,3

0,4590

1126

 • 1.1.3. Zerbitzu mugikorra, esleipen finkoa/maiztasun esklusiboa/erabilera txikiko eremua/autoprestazioa.

Kontuan hartu behar den S azalera dagokion jabari publiko irrati-elektrikoaren erreserban ageri dena da. Kalkulua egiteko, 1.000 kilometro koadroko gutxieneko azalera ezarri da.

Maiztasunak

Koefizienteak

Modalitate-kodea

Ci

C2

C3

C4

C5

f < 100 MHz

1,2

1,25

1,5

1,3

0,4707

1131

100-200 MHz

1,7

1,25

1,5

1,3

0,5395

1132

200-400 MHz

1,6

1,25

1,65

1,3

0,4937

1133

400-1.000 MHz

1,5

1,25

1,8

1,3

0,5049

1134

1.000-3.000 MHz

1,1

1,25

1,65

1,3

0,4590

1135

> 3.000 MHz

1

1,25

1,8

1,3

0,4590

1136

 • 1.1.4. Zerbitzu mugikorra, esleipen finkoa/maiztasun esklusiboa/erabilera handiko eremua/autoprestazioa.

Kontuan hartu behar den S azalera dagokion jabari publiko irrati-elektrikoaren erreserban ageri dena da. Kalkulua egiteko, 1.000 kilometro koadroko gutxieneko azalera ezarri da.

Maiztasunak

Koefizienteak

Modalitate-kodea

ci

C2

C3

C4

C5

f < 100 MHz

1,4

1,25

1,5

1,3

0,4707

1141

100-200 MHz

2

1,25

1,5

1,3

0,5395

1142

200-400 MHz

1,8

1,25

1,65

1,3

0,4937

1143

400-1.000 MHz

1,7

1,25

1,8

1,3

0,5049

1144

1.000-3.000 MHz

1,25

1,25

1,65

1,3

0,4590

1145

> 3.000 MHz

1,15

1,25

1,8

1,3

0,4590

1146

 • 1.1.5. Zerbitzu mugikorra, esleipen finkoa/maiztasun esklusiboa/edozein eremu/ hirugarrenentzako prestazioa.

Kontuan hartu behar den S azalera dagokion jabari publiko irrati-elektrikoaren erreserban ageri dena da. Kalkulua egiteko, 1.000 kilometro koadroko gutxieneko azalera ezarri da.

Maiztasunak

Koefizienteak

Modalitate-kodea

ci

C2

C3

C4

C5

f < 100 MHz

1,4

1,375

1,5

1,3

0,4707

1151

100-200 MHz

2

1,375

1,5

1,3

0,5395

1152

200-400 MHz

1,8

1,375

1,65

1,3

0,4937

1153

400-1.000 MHz

1,7

1,375

1,8

1,3

0,5049

1154

1.000-3.000 MHz

1,25

1,375

1,65

1,3

0,4590

1155

> 3.000 MHz

1,15

1,375

1,8

1,3

0,4590

1156

 • 1.1.6. Zerbitzu mugikorra, ausazko esleipena/maiztasun esklusiboa/edozein eremu/ autoprestazioa.

Kontuan hartu behar den S azalera dagokion jabari publiko irrati-elektrikoaren erreserban ageri dena da. Kalkulua egiteko, 1.000 kilometro koadroko gutxieneko azalera ezarri da.

Maiztasunak

Koefizienteak

Modalitate-kodea

ci

C2

C3

C4

C5

f < 100 MHz

1,1

1,25

2

1

0,1491

1161

100-200 MHz

1,6

1,25

2

1

0,21468

1162

200-400 MHz

1,7

1,25

2

1

0,1491

1163

400-1.000 MHz

1,4

1,25

2

1

0,1640

1164

1.000-3.000 MHz

1,1

1,25

2

1

0,1491

1165

> 3.000 MHz

1

1,25

2

1

0,1491

1166

 • 1.1.7. Zerbitzu mugikorra, ausazko esleipena/maiztasun esklusiboa/edozein eremu/ hirugarrenentzako prestazioa.

Kontuan hartu behar den S azalera dagokion jabari publiko irrati-elektrikoaren erreserban ageri dena da. Kalkulua egiteko, 1.000 kilometro koadroko gutxieneko azalera ezarri da.

Maiztasunak

Koefizienteak

Modalitate-kodea

ci

C2

C3

C4

C5

f < 100 MHz

1,1

1,375

2

1

0,1491

1171

Maiztasunak

Koefizienteak

Modalitate-kodea

ci

C2

C3

C4

C5

100-200 MHz

1,6

1,375

2

1

0,1491

1172

200-400 MHz

1,7

1,375

2

1

0,1097

1173

400-1.000 MHz

1,4

1,375

2

1

0,1491

1174

1.000-3.000 MHz

1,1

1,375

2

1

0,1491

1175

> 3.000 MHz

1

1,375

2

1

0,1491

1176

 • 1.1.8. Irrati-bilaketa (maiztasun esklusiboa/edozein eremu/hirugarrenentzako prestazioa).

Kontuan hartu behar den S azalera dagokion jabari publiko irrati-elektrikoaren erreserban ageri dena da.

Maiztasunak

Koefizienteak

Modalitate-kodea

ci

C2

C3

C4

C5

f < 50 MHz

1

2

1

2

19,5147

1181

50-174 MHz

1

2

1

1,5

0,3444

1182

> 174 MHz

1

2

1,3

1

0,3444

1183

 • 1.1.9. Irismen laburreko gailuak: Teleaginteak, alarmak, datuak, etab./edozein eremu.

Multzo honetan, irismen laburreko sistemak sartzen dira; betiere, sarearen zerbitzu-erradioa 3 kilometro baino handiagoa ez bada. Kontuan hartu behar den S azalera zerbitzuguneari dagokiona izango da.

Estaldura handiagoko sareetarako, gainerako zerbitzu mugikorren edo zerbitzu finkoen artetik egokia den modalitatea aplikatuko da, zerbitzuaren izaera eta sarearen berezko ezaugarriak aintzat hartuta.

Kontuan hartu behar den B bandako-zabalera honela lortzen da: kanalizazio-balioa, hala dagokionean, erabili diren maiztasunen kopuruaz biderkatuz. Emisioaren ezaugarri teknikoen ondorioz, adierazitako kanalizazioetako bat ere aplikatzerik ez badago, emisioaren izendapenaren banda-zabalera hartuko da, eta, halakorik ez badago, CNAF koadroan aplikazio horietara zuzendutako maiztasun-banda osoa aplikatuko da.

Maiztasunak

Koefizienteak

Modalitate-kodea

ci

C2

C3

C4

C5

f < 50 MHz

1,7

1,25

1,5

1

19,5147

1191

50-174 MHz

2

1,25

1,5

1

19,5147

1192

406-470 MHz

2

1,25

1,5

1

19,5147

1193

862-870 MHz

1,7

1,25

1,5

1

19,5147

1194

> 1.000 MHz

1,7

1,25

1,5

1

19,5147

1195

 • 1.2. Estaldura nazionaleko lurreko zerbitzu mugikorra.

Kontuan hartu behar den B banda-zabalera, kanalizazio-balioa erabilitako maiztasun kopuruaz biderkatzearen emaitza da.

 • 1.2.1. Zerbitzu mugikorra, esleipen finkoa/estaldura nazionaleko sareak.

Kontuan hartu behar den S azalera lurralde nazional osoari dagokiona da.

Maiztasunak

Koefizienteak

Modalitate-kodea

ci

C2

C3

C4

C5

f < 100 MHz

1,4

1,375

2

1,25

18,76 10 -3

1211

100-200 MHz

1,6

1,375

2

1,25

18,76 10 -3

1212

200-400 MHz

1,44

1,375

2

1,25

18,76 10 -3

1213

400-1.000 MHz

1,36

1,375

2

1,25

18,76 10 -3

1214

1.000-3.000 MHz

1,25

1,375

2

1,25

18,76 10 -3

1215

> 3.000 MHz

1,15

1,375

2

1,25

18,76 10 -3

1216

1.2.2. Zerbitzu mugikorra, ausazko esleipena/estaldura nazionaleko sareak.

Kontuan hartu behar den S azalera lurralde nazional osoari dagokiona da.

Maiztasunak

Koefizienteak

Modalitate-kodea

ci

C2

C3

C4

C5

f < 100 MHz

1,1

1,375

2

1

0,164010

1221

100-200 MHz

1,6

1,375

2

1

0,236148

1222

200-400 MHz

1,7

1,375

2

1

0,164010

1223

400-1.000 MHz

1,4

1,375

2

1

0,164010

1224

1.000-3.000 MHz

1,1

1,375

2

1

0,164010

1225

> 3.000 MHz

1

1,375

2

1

0,164010

1226

 • 1.3. Komunikazio elektronikoen zerbitzuak (hirugarrenentzako prestazioa).

  • 1.3.1. Komunikazio elektronikoen lurreko sistemak (hirugarrenentzako prestazioa).

Kontuan hartu behar diren S azalera eta B banda-zabalera jabari publiko irrati-elektrikoaren erreserban ageri direnak izango dira.

Maiztasunak

Koefizienteak

Modalitate-kodea

ci

C2

C3

C4

C5

790-821 MHz, 832-862 MHz, 880-915

MHz eta 925-960 MHz bandak

2

2

1

1,8

3,543 10 '2

1321

1710-1785 MHz eta 1805-1880 MHz bandak.

2

2

1

1,6

3,190 10 -2

1331

1900-1980, 2010-2025 eta 2110-2170 MHz bandak.

2

2

1

1,5

4,251 10 '2

1351

2500-2690 MHz banda.

2

2

1

1,5

9,182 10 -3 K

1381

1.452-1.492 MHz banda.

2

2

1

1,5

2,041 10 -2

1322

3400-3800 MHz banda.

2

2

1

1,5

1,19 10 '2

1323

2500-2690 MHz banda denean, lizitazio bidez egin diren emakida autonomikoetan eta biztanle kopuru txikiak dituzten autonomia-erkidegoetan, C5 koefizientea K faktorearekin (biztanleria-funtzioarekin) haztatuko da. Honako hauek dira K koefizientearen balio zehatzak eta ukitutako autonomia-erkidegoak: Gaztela-Mantxa, K=0,284; Extremadura, K=0,286; Gaztela eta Leon, K=0,293; Aragoi, K=0,304; Nafarroa, K=0,66; eta Errioxa, K=0,688.

 • 1.3.2. Aireontzien barruko komunikazio-zerbitzu mugikorrak (hirugarrenentzako prestazioa).

Kontuan hartu behar den S azalera 1 kilometro koadrokoa izango da 200 aireontziko edo zatiki bakoitzeko.

Kontuan hartu behar den B banda-zabalera erabilitako teknologiaren arabera erreserbatutako guztia izango da.

Maiztasunak

Koefizienteak

Modalitate-kodea

ci

C2

C3

C4

C5

CNAFen aurreikusitako bandetan

1,4

2

1

1

1,20

1371

 • 1.3.3. Itsasontzien barruko komunikazio-zerbitzu mugikorrak (hirugarrenentzako prestazioa).

Kontuan hartu behar den S azalera 1 kilometro koadrokoa izango da 200 itsasontziko edo zatiki bakoitzeko.

Kontuan hartu behar den B banda-zabalera erabilitako teknologiaren arabera erreserbatutako guztia izango da.

Maiztasunak

Koefizienteak

Modalitate-kodea

ci

C2

C3

C4

C5

CNAFen aurreikusitako bandetan

1,4

2

1

1

1,40

1391

 • 1.4. Itsasoko zerbitzu mugikorra.

Kontuan hartu behar den S azalera dagokion jabari publiko irrati-elektrikoaren erreserban ageri dena da.

Kontuan hartu behar den B banda-zabalera, kanalizazio-balioa erabilitako maiztasun kopuruaz biderkatzearen emaitza da.

Maiztasunak

Koefizienteak

Modalitate-kodea

ci

C2

C3

C4

C5

f < 30 MHz

1

1,25

1,25

1

0,1755

1.411

f > 30 MHz

1,3

1,25

1,25

1

0,9730

1412

 • 1.5. Zerbitzu mugikor aeronautikoa.

Kontuan hartu behar den S azalera dagokion jabari publiko irrati-elektrikoaren erreserban ageri dena da.

Kontuan hartu behar den banda-zabalera hauxe da: kanalizazio-balioa erabilitako maiztasun kopuruaz biderkatzearen emaitza.

Maiztasunak

Koefizienteak

Modalitate-kodea

ci

C2

C3

C4

C5

f < 30 MHz

1,3

1,25

1,25

1

0,1146

1511

f > 30 MHz

1,3

1,25

1,25

1

0,1146

1512

 • 1.6. Satelite bidezko zerbitzu mugikorra.

Kontuan hartu behar den S azalera sistema edo estazio horretan baimendutako zerbitzugunearen areari dagokiona izango da. Kalkulua egiteko, 100.000 kilometro koadroko gutxieneko azalera ezarri da.

Kontuan hartu behar den B banda-zabalera, maiztasun bakoitzean sistemari erreserbatutako banda-zabaleraren batura izango da, goranzko zein beheranzko lotura zenbatuta.

1.6.1 Satelite bidezko lurreko zerbitzu mugikorra.

Maiztasunak

Koefizienteak

Modalitate-kodea

C1

C2

C3

C4

C5

CNAFen aurreikusitako bandetan

1

1,25

1

1

1,950 10 -3

1611

1.6.2. Satelite bidezko zerbitzu mugikor aeronautikoa.

Maiztasunak

Koefizienteak

Modalitate-kodea

C1

C2

C3

C4

C5

10-15 GHz banda

1

1

1

1

0,865 10 -5

1621

1500-1700 MHz banda

1

1

1

1

7,852 10 -5

1622

1.6.3. Satelite bidezko itsasoko zerbitzu mugikorra.

Maiztasunak

Koefizienteak

Modalitate-kodea

C1

C2

C3

C4

C5

1500-1700 MHz banda

1

1

1

1

2,453 10 '4

1631

1.6.4 Satelite bidezko komunikazio elektronikoen sistemak, hala badagokio, lurreko mendeko osagaia (hirugarrenentzako prestazioa) barne.

Zenbaki honetan xedatutakoa satelite bidezko mugikorren sistema integratuetarako espektro-erreserbei aplikatzekoa da; barnean hartzen du, hala dagokionean, satelite bidez eskainitako zerbitzuak indartzeko mendeko lur-sare bat, satelitearekin ikuspegi zuzen jarraitua mantentzerik ez dagoenean, eta satelite-sistemaren maiztasun berak erabiltzen dituena, 2008/626/EE Erabakiarekin bat.

Kontuan hartu behar den S azalera lurralde nazional osoari dagokiona da.

Kontuan hartu behar den B banda-zabalera dagokion jabari publiko irrati-elektrikoaren erreserban ageri dena izango da.

Beste estazioetarako, zenbaki honen lehenengo paragrafoan adierazitakoez bestelakoetarako, sistemari ahalmena eransteko baimenduta egonez gero, haietako bakoitzaren zerbitzuguneari dagokion azalera eta baimendutako banda-zabalera hartuko dira kontuan, baita honako taula honetan adierazitako koefizienteak ere:

Maiztasunak

Koefizienteak

Modalitate-kodea

C1

C2

C3

C4

C5

1980-2010 MHz eta 2170-2200 MHz bandak (satelite-sistema).

1

1,25

1

1

0,65 10 -3

1641

Lurreko estazioak, satelite-sistemari erantsitako ahalmenerako.

1

1,25

1

1

0,98 10 -3

1642

1.7. Banda zabaleko lurreko komunikazio mugikorren sistemak.

Zenbaki honetan xedatutakoa komunikazio mugikorren lurreko sistemetarako espektro-erreserbei aplikatu behar zaie, baldin eta 1.3.1 epigrafean zehaztutakoez bestelako maiztasun-bandetan funtzionatzen badute, eta 1 MHz baino gehiagoko transmisioko banda-zabalerako kanal irrati-elektrikoak erabiltzen badituzte.

Kontuan hartu behar den S azalera dagokion jabari publiko irrati-elektrikoaren erreserban ageri dena da. Kalkulua egiteko, 1.000 kilometro koadroko gutxieneko azalera ezarri da.

Kontuan hartu behar den B banda-zabalera, kanalizazio-balioa erabilitako maiztasun kopuruaz biderkatzearen emaitza da.

Maiztasunak

Koefizienteak

Modalitate-kodea

ci

C2

C3

C4

C5

f < 100 MHz

1,4

1,375

1,5

1

0,1377

1711

100-200 MHz

2

1,375

1,5

1

0,1620

1712

200-400 MHz

1,8

1,375

1,6

1

0,1725

1713

400-1.000 MHz

1,7

1,375

1,8

1

0,1725

1714

1.000-3.000 MHz

1,25

1,375

1,6

1

0,1411

1715

> 3.000 MHz

1,15

1,375

1,6

1

0,1411

1716

1.8. Trenbide bidezko komunikazioen Europako sistema (GSM-R).

Kontuan hartu behar den S azalera maiztasunen erreserba egiten den ibilbide guztien luzeraren batura (kilometrotan) hamar kilometroko zabaleraz biderkatzearen emaitza da.

Kontuan hartu behar den B banda-zabalera dagokion jabari publiko irrati-elektrikoaren erreserban ageri den banda-zabalera osoa izango da.

Maiztasunak

Koefizienteak

Modalitate-kodea

Ci

C2

C3

C4

C5

CNAF UN 40

2

2

1

1,8

0,02812

1361

2. Zerbitzu finkoa.

Zenbaki honetan, zerbitzuaren modalitateetako maiztasunen erreserba zehatzez gain, banda-erreserba deitutakoak ere jasotzen dira; horrelakoetan, erreserbak hartutako espektro-zatiari esker, hainbat kanal irrati-elektriko batera erabil ditzake operadoreak, eremu geografiko berean.

Operadore batek azpiegitura irrati-elektrikoak era masiboan hedatzen dituenean, banda-erreserbak justifikatuta daude hirugarrenentzako zerbitzuak emateko komunikazio elektronikoko sareentzat soilik edota ikus-entzunezko zerbitzuen seinale-garraioentzat, zirkulazio-pilaketaren beharrak direla eta erradioelektrikoki elkarrekin bateragarriak diren kanal taldeak eduki behar diren eremu geografikoetan.

2.1. Puntutik punturako zerbitzu finkoa.

Oro har, erabilera handiko eremu geografikoaren modalitatea banako baoetan edo sare irrati-elektriko zabalaren parte direnetan aplikatuko da, baldin eta baoko muturreko estazioetakoren bat 250.000 biztanle baino gehiagoko udalerriren batean kokaturik badago, edo inguruan, edota baoaren irrati-loturaren sorta nagusiak aipatutako eremuaren bertikala zeharkatzen badu.

Erabilitako maiztasun bakoitzean, haren balio nominala hartuko da kontuan, kanalaren muturrek tabulatutako maiztasun-marjinetako bi barne hartu ala ez; eta balio nominala mutur horietako batekin bat badator, tasaren zenbateko txikiena duen marjina hartuko da.

 • 2.1.1 Zerbitzu finkoa, puntutik puntura/maiztasun esklusiboa/erabilera txikiko eremua/ autoprestazioa.

Tasaren zenbateko osoa sareko bao irrati-elektriko bakoitzaren banakako tasen baturaren emaitza izango da, aipatutako baoaren ezaugarrien arabera kalkulaturik.

Bao bakoitzean kontuan hartu behar den S azalera, kilometrotan duen luzera kilometro bateko zabaleraz biderkatzearen emaitza izango da.

Bao bakoitzean kontuan hartu behar den B banda-zabalera bi balio hauek biderkatuz kalkulatuko da: erabili den kanalizazioren balioa edo, bestela, banda-zabalera, emisioaren izendapenaren araberakoa, igorpenaren bi norabideetan erabilitako maiztasunen kopuruaz biderkatuko da. Polarizazio bikoitzeko maiztasunak erreserbatuta dituzten bao irrati-elektrikoen tasa kalkulatzeko, maiztasun-kopuru bikoitza duen erreserba bat izango balitz bezala kalkulatuko da, eta, horrez gain, % 25eko murriztapena aplikatuko zaio banakako tasaren balioari.

Maiztasunak

Koefizienteak

Modalitate-kodea

ci

C2

C3

C4

C5

f < 1.000 MHz

1,3

1

1,3

1,25

0,4

2111

1.000-3.000 MHz

1,25

1

1,45

1,2

0,23429

2112

3.000-10.000 MHz

1,25

1

1,15

1,15

0,21971

2113

10-24 GHz

1,2

1

1,1

1,15

0,19770

2114

24-39,5 GHz

1,1

1

1,05

1,1

0,19770

2115

39,5-57 GHz eta > 64 GHz

1

1

1

1

0,04483

2116

 • 2.1.2. Zerbitzu finkoa, puntutik puntura/maiztasun esklusiboa/erabilera handiko eremua/autoprestazioa.

Tasaren zenbateko osoa sareko bao irrati-elektriko bakoitzaren banakako tasen baturaren emaitza izango da, aipatutako baoaren ezaugarrien arabera kalkulaturik.

Bao bakoitzean kontuan hartu behar den S azalera, kilometrotan duen luzera kilometro bateko zabaleraz biderkatzearen emaitza izango da.

Bao bakoitzean kontuan hartu behar den B banda-zabalera bi balio hauek biderkatuz kalkulatuko da: erabili den kanalizazioren balioa edo, bestela, banda-zabalera, emisioaren izendapenaren araberakoa, igorpenaren bi norabideetan erabilitako maiztasunen kopuruaz biderkatuko da. Polarizazio bikoitzeko maiztasunak erreserbatuta dituzten bao irrati-elektrikoen tasa kalkulatzeko, maiztasun-kopuru bikoitza duen erreserba bat izango balitz bezala kalkulatuko da, eta, horrez gain, % 25eko murriztapena aplikatuko zaio banakako tasaren balioari.

Maiztasunak

Koefizienteak

Modalitate-kodea

ci

C2

C3

C4

C5

f < 1.000 MHz

1,6

1

1,3

1,25

0,235

2121

1.000-3.000 MHz

1,55

1

1,45

1,2

0,235

2122

3.000-10.000 MHz

1,55

1

1,15

1,15

0,22

2123

10-24 GHz

1,5

1

1,1

1,15

0,198

2124

24-39,5 GHz

1,3

1

1,05

1,1

0,198

2125

39,5-57 GHz eta > 64 GHz

1,2

1

1

1

0,045

2126

 • 2.1.3. Zerbitzu finkoa, puntutik puntura/maiztasun esklusiboa/hirugarrenentzako prestazioa.

Tasaren zenbateko osoa sareko bao irrati-elektriko bakoitzaren banakako tasen baturaren emaitza izango da, aipatutako baoaren ezaugarrien arabera kalkulaturik.

Bao bakoitzean kontuan hartu behar den S azalera, kilometrotan duen luzera kilometro bateko zabaleraz biderkatzearen emaitza izango da.

Bao bakoitzean kontuan hartu behar den B banda-zabalera bi balio hauek biderkatuz kalkulatuko da: erabili den kanalizazioren balioa edo, bestela, banda-zabalera, emisioaren izendapenaren araberakoa, igorpenaren bi norabideetan erabilitako maiztasunen kopuruaz biderkatuko da. Polarizazio bikoitzeko maiztasunak erreserbatuta dituzten bao irrati-elektrikoen tasa kalkulatzeko, maiztasun-kopuru bikoitza duen erreserba bat izango balitz bezala kalkulatuko da, eta, horrez gain, % 25eko murriztapena aplikatuko zaio banakako tasaren balioari.

Maiztasunak

Koefizienteak

Modalitate-kodea

ci

C2

C3

C4

C5

f < 1.000 MHz

1,3

1,05

1,3

1,25

0,22208

2151

1.000-3.000 MHz

1,25

1,05

1,7

1,2

0,21222

2152

3.000-10.000 MHz

1,25

1,05

1,15

1,15

0,2072

2153

10-24 GHz

1,2

1,05

1,1

1,15

0,1864

2154

24-39,5 GHz

1,1

1,05

1,05

1,1

0,1864

2155

39,5-57 GHz eta > 64 GHz

1

1,05

1

1

0,0424

2156

 • 2.1.4. Zerbitzu finkoa, puntutik puntura/banda-erreserbak Espainia osoan.

Tasa kalkulatzeko orduan, erreserbatutako banda-zabalera hartuko da kontuan, Espainia osoko azaleraren gainean, esleitutako banda osoa edo zati bat berrerabili den edo ez alde batera utzita.

Maiztasunak

Koefizienteak

Modalitate-kodea

ci

C2

C3

C4

C5

f < 1.000 MHz

1,3

1

1,3

1,25

2,5515 10 -3

2161

1.000-3.000 MHz

1,25

1

1,2

1,2

2,5515 10 -3

2162

3.000-10.000 MHz

1,25

1

1,15

1,15

2,5515 10 -3

2163

10-24 GHz

1,2

1

1,1

1,15

2,5515 10 -3

2164

24-39,5 GHz

1,1

1

1,05

1,05

2,5515 10 -3

2165

39,5-57 GHz > 64 GHz

1

1

1

1

0,6248 10 -3

2166

 • 2.1.5. Zerbitzu finkoa, puntutik puntura/probintziako edo probintzia anitzeko banda-erreserbak.

Paragrafo hau probintzia baterako edo gehiagorako banda-erreserbei aplikatu behar zaie, haien estaldura-eremua gehienez ere 250.000 kilometro koadrokoa den kasuetan.

Dagokion tasa kalkulatzeko orduan, erreserbatutako banda-zabalera hartuko da kontuan, zerbitzugunearen azaleraren gainean, esleitutako maiztasun guztiak edo batzuk berrerabili diren edo ez alde batera utzita.

Maiztasunak

Koefizienteak

Modalitate-kodea

ci

C2

C3

C4

C5

F < 1.000 MHz

1,3

1

1,3

1,25

4,858 10 -3

2181

1.000-3.000 MHz

1,25

1

1,2

1,2

4,858 10 -3

2182

3-10 GHz

1,25

1

1,15

1,15

4,858 10 -3

2183

10-24 GHz

1,2

1

1,1

1,15

4,858 10-3

2184

24-39,5 GHz

1,1

1

1,05

1,05

4,858 10 -3

2185

39,5-57 GHz > 64 GHz

1

1

1

1

1,215 10 -3

2186

 • 2.2. Puntutik puntu anitzerako zerbitzu finkoa.

Erabilitako maiztasun bakoitzean, haren balio nominala hartuko da kontuan, kanalaren muturrek tabulatutako maiztasun-marjinetako bi barne hartu ala ez; eta balio nominala mutur horietako batekin bat badator, tasaren zenbateko txikiena duen marjina hartuko da.

 • 2.2.1 Zerbitzu finkoa, puntutik puntu anitzera/maiztasun esklusiboa/edozein eremu/ autoprestazioa.

Kontuan hartu behar den S azalera dagokion jabari publiko irrati-elektrikoaren erreserban adierazitako zerbitzugunea izango da.

Kontuan hartu behar den B banda-zabalera emisioaren ezaugarri teknikoetatik aterako da.

Maiztasunak

Koefizienteak

Modalitate-kodea

ci

C2

C3

C4

C5

f < 1.000 MHz

1,5

1

1,3

1,25

0,1

2211

1.000-3.000 MHz

1,35

1

1,25

1,2

0,04038

2212

3.000-10.000 MHz

1,25

1

1,15

1,15

0,0238

2213

10-24 GHz

1,2

1

1,1

1,15

0,03569

2214

24-39,5 GHz

1,1

1

1,05

1,1

0,04406

2215

39,5-57 GHz > 64 GHz

1

1

1

1

0,0042

2216

 • 2.2.2. Zerbitzu finkoa, puntutik puntu anitzera/maiztasun esklusiboa/edozein eremu/ hirugarrenentzako prestazioa.

Kontuan hartu behar den S azalera dagokion jabari publiko irrati-elektrikoaren erreserban adierazitako zerbitzugunea izango da; salbuespen gisa, hala ere, 2235 modalitateko kode-erreserben kasuan, kalkulua egiteko, 80 kilometro koadroko gutxieneko azalera ezarri da.

Kontuan hartu behar den B banda-zabalera emisioaren ezaugarri teknikoetatik aterako da.

Maiztasunak

Koefizienteak

Modalitate-kodea

ci

C2

C3

C4

C5

f < 1.000 MHz

1,5

1

1,3

1,25

0,0505

2231

1.000-3.000 MHz

1,35

1

1,25

1,2

0,0428

2232

3.000-10.000 MHz

1,25

1

1,15

1,15

0,0253

2233

10-24 GHz

1,2

1

1,1

1,15

0,0377

2234

24-39,5 GHz

1,38

1

1,05

1,1

0,0377

2235

39,5-57 GHz eta > 64 GHz

1

1

1

1

0,0062

2236

 • 2.2.3. Zerbitzu finkoa, puntutik puntu anitzera/banda-erreserbak Espainia osoan.

Kontuan hartu behar den B banda-zabalera dagokion jabari publiko irrati-elektrikoaren erreserban adierazitakoa izango da, Espainia osoari dagokion S azaleraren gainean, esleitutako banda osoa edo zati bat berrerabili den edo ez alde batera utzita.

Maiztasunak

Koefizienteak

Modalitate-kodea

ci

C2

C3

C4

C5

f < 1.000 MHz

1,3

1

1,3

1,25

2,756 10 3

2241

1.000-3.000 MHz

1,35

1

1,25

1,2

2,756 10 3

2242

Maiztasunak

Koefizienteak

Modalitate-kodea

C1

C2

C3

C4

C5

3.000-10.000 MHz

3.400-3.800 MHz salbuetsita

1,25

1

1,15

1,15

2,756 10 -3

2243

10-24 GHz

1,2

1

1,1

1,15

2,756 10 -3

2244

24-39,5 GHz

1,1

1

1,05

1,05

2,756 10 -3

2245

39,5-57 GHz eta > 64 GHz

1

1

1

1

0,675 10 -3

2246

2.2.4 Zerbitzu finkoa, puntutik puntu anitzera/probintziako edo probintzia anitzeko banda-erreserbak.

Apartatu hau probintzia baterako edo gehiagorako espektro-erreserbei aplikatu behar zaie, haien zerbitzu-eremua gehienez ere 250.000 kilometro koadrokoa den kasuetan.

Kontuan hartu behar den B banda-zabalera dagokion jabari publiko irrati-elektrikoaren erreserban adierazitakoa izango da, estalitako azaleraren gainean, esleitutako banda osoa edo zati bat berrerabili den edo ez alde batera utzita.

Maiztasunak

Koefizienteak

Modalitate-kodea

C1

C2

C3

C4

C5

f < 1.000 MHz

1,3

1

1,3

1,25

0,27243

2251

1.000-3.000 MHz

1,35

1

1,25

1,2

0,27243

2252

3.000-10.000 MHz

1,25

1

1,15

1,15

0,27243

2253

10-24 GHz

1,2

1

1,1

1,15

0,27243

2254

24-39,5 GHz

1,1

1

1,05

1,05

0,27243

2255

39,5-57 GHz eta > 64 GHz

1

1

1

1

0,06809

2256

 • 2.3. Satelite bidezko zerbitzu finkoa.

Kontuan hartu behar den S azalera zerbitzuguneari dagokiona izango da; oro har, eta bestelakorik zehaztu ezean, eremu hori Espainia osoko azalerari dagokiona izango da. Nolanahi ere, kalkulua egiteko, epigrafeetarako ondoren zehaztutako gutxieneko azalerak aplikatuko dira.

Maiztasun bakoitzerako kontuan hartu behar den banda-zabalera emisioaren izendapenean zehaztutakoa izango da, eta goranzko zein beheranzko loturen banda-zabalerak hartuko dira kontuan, dagokien azalerak barne. Horretatik kanpo gelditzen dira irrati-difusioko konexio-loturak; horrelakoetan banda-zabalera bakarrik hartuko da kontuan, goranzko lotura bakarrik baita.

 • 2.3.1 Satelite bidezko puntutik punturako zerbitzu finkoa, satelite bidezko zerbitzu mugikorraren konexio-loturak barne hartuta, bai eta satelite bidezko irrati-difusioko kontribuzio-loturak ere (puntutik puntu anitzera).

Puntutik punturako loturetan, goranzko loturan zein beheranzkoan, 31.416 kilometro koadroko S azalera hartuko da kontuan. Kategoria honetan, puntutik punturako irrati-difusioko kontribuzio-loturak ere jasoko dira. Puntutik puntu anitzerako kontribuzio-loturetan, 31.416 kilometro koadroko S azalera hartuko da kontuan goranzko loturarako; beheranzkoan, berriz, zerbitzugunearen azalera, zeina, oro har, Espainia osoaren azalera izango den; dena den, kalkulua egiteko, 100.000 kilometro koadroko gutxieneko azalera ezarri da.

Maiztasunak

Koefizienteak

Modalitate-kodea

ci

C2

C3

C4

C5

f < 3.000 MHz

1,50

1,25

1,50

1,20

1,950 10 -4

2311

3-17 GHz

1,25

1,25

1,15

1,15

1,950 10 -4

2312

> 17 GHz

1,0

1,25

1,0

1,20

0,360 10 -4

2315

 • 2.3.2. Satelite bidezko irrati-difusioko (soinuduna eta telebista) zerbitzuaren konexio-loturak.

Satelite bidezko irrati-difusio (soinuduna eta telebista) zerbitzuaren konexio-loturei dagokienez (goranzko lotura), kalkulua egiteko, 31.416 kilometro koadroko S azalera hartuko da kontuan.

Maiztasunak

Koefizienteak

Modalitate-kodea

ci

C2

C3

C4

C5

f < 3.000 MHz

1,50

1,25

1,50

1,20

1,7207 10 -4

2321

3-30 GHz

1,25

1,25

1,50

1,20

1,7207 10 ^4

2322

> 30 GHz

1,0

1,25

1,0

1,20

1,7207 10

2324

2.3.3 VSAT (satelite bidezko datu-sareak) eta SNG (satelite bidezko erreportajeen lotura garraiagarriak) erako zerbitzuak

Zerbitzu-eremuaren azalera hartuko da kontuan; kalkulua egiteko 12.500 kilometro koadroko gutxieneko azalera ezarri da. SNG loturei dagokienez, 20.000 kilometro koadroko azalera hartuko da kontuan. Aurreko kasu guztietan, azalera igorpenean zein harreran hartuko da, igortzeko eta hartzeko estazioen kopurua edozein dela ere.

Zenbaki honetan xedatutakoa aplikatu egingo zaie itsasontzi eta aireontzietan dauden estazio mugikorretako satelite bidezko zerbitzu finkoen maiztasunak erabiltzeko kasuei ere, Espainiaren jurisdikziopean dauden espazioetan. Ondore horietarako, 120.000 kilometro koadroko gehieneko azalera hartuko da aintzat y dagokion C5 koefizientea 0,35 ehunekoaz biderkatuko da.

Maiztasunak

Koefizienteak

Modalitate-kodea

ci

C2

C3

C4

C5

f < 3.000 MHz

1,50

1,25

1,50

1,20

1,7207 10-4

2331

3-17 GHz

1,25

1,25

1,50

1,20

1,7207 10-4

2332

> 17 GHz

1,0

1,25

1,0

1,20

4,21 10 -5

2334

2.4 Zerbitzu finkoa 57-64 GHz bitarteko maiztasun-bandan.

Zerbitzugunearen azalera hartuko da kontuan, eta, kalkulua egiteko, 1 kilometro koadroko gutxieneko azalera ezarri da.

Kontuan hartu behar den B banda-zabalera dagokion jabari publiko irrati-elektrikoaren erreserban adierazitakoa izango da, estalitako azaleraren gainean, esleitutako espektro osoa edo zati bat berrerabili den edo ez alde batera utzita; kalkulua egiteko, 150 MHz-ko gutxieneko banda-zabalera ezartzen da.

Maiztasunak

Koefizienteak

Modalitate-kodea

ci

C2

C3

C4

C5

57-64 GHz (UN-126)

1

1

1

1

6,7

2341

3. Irrati-difusioko zerbitzua.

Honako alderdi hauek irrati-difusioko zerbitzuari aplikatzekoak dira, soinudunaren zein telebistaren modalitateetan.

Kontuan hartu behar den S azalera zerbitzuguneari dagokiona izango da. Espainia osoa estaltzen duten irrati-difusio zerbitzuetan, zerbitzugunearen azalera Espainia osoaren azalera izango da, eta tasa ez da estaldura hori lortzeko beharrezko den estazio bakoitzeko banan-banan ebaluatuko. Autonomia-erkidegoa estaltzen duten irrati-difusio zerbitzuetan (soinuduna eta telebista), zerbitzugunearen azalera dagokion autonomia-erkidegoarena izango da, eta tasa ez da estaldura hori lortzeko beharrezko den estazio bakoitzeko banan-banan ebaluatuko.

Espainia osoa edota edozein autonomia-erkidego estaltzen duten irrati-difusio zerbitzuetan, aplikatu beharreko B banda-zabalera zerbitzu motari dagokiona izango da, eta banaka hartutako zerbitzu-estazio bati aplikatuko litzaiokeen berbera.

Eremu geografikoa kalifikatzen den zerbitzu-modalitateetan, eremua interes eta errentagarritasun handikoa izango da zerbitzu-eremuaren barruan probintziaren edo autonomia-erkidegoaren hiriburua dagoenean, edota 50.000 biztanle baino gehiagoko udalerriren bat.

Irrati-difusioko zerbitzuan, C5 koefizientea k faktore batekin haztatzen da; faktore hori biztanle-dentsitatearen funtzioa da, eta zerbitzugunean indarrean dagoen biztanle-erroldaren bidez lortzen da, honako taula honi jarraituz:

Biztanle-dentsitatea

k faktorea

Gehienez 100 biztanle/km2

0,015

100 bizt/km2 baino gehiago y Gehienez 250 bizt/km2

0,05

250 bizt/ km2 baino gehiago eta gehienez 500 biztanle/km2

0,085

500 bizt/ km2 baino gehiago eta gehienez 1.000 bizt/km2

0,12

1.000 bizt/ km2 baino gehiago eta gehienez 2.000 bizt/km2

0,155

2.000 bizt/ km2 baino gehiago eta gehienez 4.000 bizt/km2

0,19

4.000 bizt/ km2 baino gehiago eta gehienez 6.000 bizt/km2

0,225

6.000 bizt/ km2 baino gehiago eta gehienez 8.000 bizt/km2

0,45

8.000 bizt/ km2 baino gehiago eta gehienez 10.000 bizt/km2

0,675

10.000 bizt/ km2 baino gehiago eta gehienez 12.000 bizt/km2

0,9

12.000 bizt/km2 baino gehiago

1,125

Edonola ere, CNAFen zehaztutakoak izango dira irrati-difusioko zerbitzuak eskaintzeko maiztasun-bandak; dena den, Telekomunikazioetako eta Informazioaren Gizarterako Estatuko Idazkariak koadro horietan jaso gabeko aldi baterako edo esperimentuzko erabilerak baimendu ahalko ditu, betiere legez baimendutako estazio irrati-elektrikoei eragozten ez badiete. Aldi baterako edota esperimentalak diren erabilera horiek ere tasa bat ordaindu beharko dute jabari publiko irrati-elektrikoa erreserbatzeagatik; tasaren zenbatekoa zehazteko orduan, antz handiena duen zerbitzuaren irizpide orokorrak aplikatuko dira, edota, hala badagokio, erreserbatutako maiztasun-bandari dagozkion irizpideak.

Satelite bidezko irrati-difusio zerbitzuan, lurralde nazionaleko goranzko loturak baino ez dira kontuan hartuko; lotura horiek konexio-lotura gisa tipifikatuta daude, satelite bidezko zerbitzu finkoaren 2.3.2 paragrafoan.

Satelite bidezko irrati-difusioko kontribuzio-loturak ere hala tipifikatuta daude, satelite bidezko zerbitzu finkoaren 2.3.1 paragrafoaren barruan.

 • 3.1  Soinudun irrati-difusioa.

 • 3.1.1  Uhin luzeko eta uhin ertaineko soinudun irrati-difusioa:

S azalera zerbitzuguneari dagokiona izango da.

Kontuan hartu behar den B banda-zabalera 9 kHz-koa izango da alboko banda bikoitzeko modulazio-sistemetan, eta 4,5 kHz-koa alboko banda bakarreko modulazio-sistemetan.

Maiztasunak

Koefizienteak

Modalitate-kodea

C1

C2

C3

C4

C5

148,5 eta 283,5 kHz bitartean

1

1

1

1,25

650,912 k

3111

526,5 eta 1.606,5 kHz bitartean

1

1

1,5

1,25

650,912 k

3112

 • 3.1.2. Uhin laburreko soinudun irrati-difusioa.

Espainiaren azalerari dagokion S azalera eta Espainiako biztanle-dentsitateari dagokion biztanle-dentsitatea hartuko dira kontuan.

Kontuan hartu behar den B banda-zabalera 9 kHz-koa izango da alboko banda bikoitzeko modulazio-sistemetan, eta 4,5 kHz-koa alboko banda bakarreko modulazio-sistemetan.

Maiztasunak

Koefizienteak

Modalitate-kodea

ci

C2

C3

C4

C5

3 eta 30 MHz bitartean CNAFen arabera.

1

1

1

1,25

325,453 k

3121

 • 3.1.3. Maiztasun-modulazioa duen soinudun irrati-difusioa, interes eta errentagarritasun handiko eremuetan.

S azalera zerbitzuguneari dagokiona izango da.

Kontuan hartu behar den B banda-zabalera 180 kHz-koa izango da sistema monofonikoetan, 256 kHz-koa sistema estereofonikoetan, eta 300 kHz-koa azpigarraiatzaile osagarriak dituzten sistemetan.

Maiztasunak

Koefizienteak

Modalitate-kodea

ci

C2

C3

C4

C5

87,5 eta 108 MHz bitartean

1,25

1

1,5

1,25

13,066 k

3131

 • 3.1.4. Soinudun irrati-difusioa, beste eremu batzuetan maiztasun-modulazioa duena.

S azalera zerbitzuguneari dagokiona izango da.

Kontuan hartu behar den B banda-zabalera 180 kHz-koa izango da sistema monofonikoetan, 256 kHz-koa sistema estereofonikoetan, eta 300 kHz-koa azpigarraiatzaile osagarriak dituzten sistemetan.

Maiztasunak

Koefizienteak

Modalitate-kodea

Ci

C2

C3

C4

C5

87,5 eta 108 MHz bitartean

1

1

1,5

1,25

13,066 k

3141

 • 3.1.5. Lurreko soinudun irrati-difusio digitala, interes eta errentagarritasun handiko eremuetan.

S azalera zerbitzuguneari dagokiona izango da.

Kontuan hartu behar den B banda-zabalera 1.536 kHz-koa izango da UNE ETS 300 401 araua duten sistemetan.

Maiztasunak

Koefizienteak

Modalitate-kodea

ci

C2

C3

C4

C5

195 eta 223 MHz bitartean

1,25

1

1,5

1

0,3756 k

3151

1.452 eta 1.492 MHz bitartean

1,25

1

1

1

0,3756 k

3152

 • 3.1.6. Lurreko soinudun irrati-difusio digitala, beste eremu batzuetan.

S azalera zerbitzuguneari dagokiona izango da.

Kontuan hartu behar den B banda-zabalera 1.536 kHz-koa izango da UNE ETS 300 401 araua duten sistemetan.

Maiztasunak

Koefizienteak

Modalitate-kodea

ci

C2

C3

C4

C5

195 eta 223 MHz bitartean

1

1

1,5

1

0,3756 k

3161

1.452 eta 1.492 MHz bitartean

1

1

1

1

0,3756 k

3162

3.2 Telebista.

S azalera zerbitzuguneari dagokiona izango da beti.

 • 3.2.1 Lurreko telebista digitala, interes eta errentagarritasun handiko eremuetan.

Zenbaki honetan xedatutakoa Espainia osoaren eta autonomia-erkidegoaren eremura zabaltzen diren espektro-erreserbei aplikatzekoa da.

Kontuan hartu behar den B banda-zabalera 8.000 kHz-koa izango da UNE ETS 300 744 araua duten sistemetan.

Maiztasunak

Koefizienteak

Modalitate-kodea

ci

C2

C3

C4

C5

470 eta 790 MHz bitartean

1,25

1

1,3

1

0,7023 k

3231

 • 3.2.2. Lurreko telebista digitala, beste eremu batzuetan.

Zenbaki honetan xedatutakoa Espainia osoaren eta autonomia-erkidegoaren eremura zabaltzen diren espektro-erreserbei aplikatzekoa da.

Kontuan hartu behar den Bbanda-zabalera 8.000 kHz-koa izango da UNE ETS 300 744 araua duten sistemetan.

Maiztasunak

Koefizienteak

Modalitate-kodea

ci

C2

C3

C4

C5

470 eta 790 MHz bitartean

1

1

1,3

1

0,7023 k

3241

 • 3.2.3. Tokiko eremuko lurreko telebista digitala, interes eta errentagarritasun handiko eremuetan.

Apartatu honetan xedatutakoa tokiko eremuko espektro-erreserbei aplikatzekoa da.

Kontuan hartu behar den Bbanda-zabalera 8.000 kHz-koa izango da UNE ETS 300 744 araua duten sistemetan.

Maiztasunak

Koefizienteak

Modalitate-kodea

ci

C2

C3

C4

C5

470 eta 790 MHz bitartean

1,25

1

1,3

1

0,3512 k

3251

 • 3.2.4. Tokiko eremuko lurreko telebista digitala, beste eremu batzuetan.

Apartatu honetan xedatutakoa tokiko eremuko espektro-erreserbei aplikatzekoa da.

Kontuan hartu behar den Sbanda-zabalera 8.000 kHz-koa izango da UNE ETS 300 744 araua duten sistemetan.

Maiztasunak

Koefizienteak

Modalitate-kodea

ci

C2

C3

C4

C5

470 eta 790 MHz bitartean

1

1

1,3

1

0,3512 k

3261

3.3. Irrati-difusioaren zerbitzu osagarriak.

 • 3.3.1 Foniako lotura mugikorrak, irrati bidezko erreportaje eta saioetarako.

Kontuan hartu beharreko S azalera dagokion jabari publiko irrati-elektrikoaren erreserban ageri dena izango da; 100 kilometro koadroko gutxieneko azalera ezarri da.

Kontuan hartu behar den B banda-zabalera erabilitako kanalari dagokiona da.

Maiztasunak

Koefizienteak

Modalitate-kodea

ci

C2

C3

C4

C5

CNAFen aurreikusitako bandetan

1

1

1

2

0,8017

3311

3.3.2. Estudioen eta irratien arteko soinudun irrati-difusioko saioak garraiatzeko loturak.

Kontuan hartu beharreko S azalera, bao guztien luzeren batura kilometro bateko zabaleraz biderkatzearen emaitza izango da; 10 kilometro koadroko gutxieneko azalera ezarri da.

B banda-zabalera erabilitako kanalari dagokiona da.

Maiztasunak

Koefizienteak

Modalitate-kodea

Ci

C2

C3

C4

C5

CNAF UN 111

1,25

1

1,25

2

5,72

3321

CNAF UN 47

1,15

1

1,10

1,90

5,72

3322

CNAF UN 88

1,05

1

0,75

1,60

5,72

3323

CNAF UN 105 eta 106

1,5

1

1,3

2

5,72

3324

3.3.3. Telebistako lotura mugikorrak (ENG).

Kalkulua egiteko, maiztasun-erreserba bakoitzeko 10 kilometro koadroko azalera ezarri da, Espainiako edozein tokitan maiztasun eta erabilera berean funtzionatzen duten ekipoen kopurua edozein dela ere.

Kontuan hartu behar den B banda-zabalera erabilitako kanalari dagokiona izango da.

Maiztasunak

Koefizienteak

Modalitate-kodea

ci

C2

C3

C4

C5

CNAFen aurreikusitako bandetan

1,25

1

1,25

2

0,7177

3331

4. Beste zerbitzu batzuk.

 • 4.1 Irrati-nabigazio zerbitzua.

Kontuan hartu behar den S azalera, baimendutako zerbitzuak erradiotzat duen zirkuluarena izango da.

B banda-zabalera emisioaren izendapenetik lortuko da zuzenean.

Maiztasunak

Koefizienteak

Modalitate-kodea

ci

C2

C3

C4

C5

CNAFen aurreikusitako bandetan

1

1

1

1

0,0100

4111

4.2 Irrati-determinazio zerbitzua.

Kontuan hartu behar den S azalera, baimendutako zerbitzuak erradiotzat duen zirkuluarena izango da.

B banda-zabalera emisioaren izendapenetik lortuko da zuzenean.

Maiztasunak

Koefizienteak

Modalitate-kodea

ci

C2

C3

C4

C5

CNAFen aurreikusitako bandetan

1

1

1

1

0,0602

4211

4.3 Irrati-lokalizazio zerbitzua.

Zerbitzu honetan kontuan hartu behar den S azalera, baimendutako zerbitzuak erradiotzat duen zirkuluarena izango da.

B banda-zabalera emisioaren izendapenetik lortuko da zuzenean.

Maiztasunak

Koefizienteak

Modalitate-kodea

ci

C2

C3

C4

C5

CNAFen aurreikusitako bandetan

1

1

1

1

0,03090

4311

 • 4.4. Satelite bidezko zerbitzuak, hala nola eragiketa espazialak, lurraren satelite bidezko esplorazioa, eta beste batzuk.

Kontuan hartu behar den S azalera zerbitzuguneari dagokiona izango da; kalkulua egiteko, 31.416 kilometro koadroko gutxieneko azalera ezarri da, hala igorpenean, nola harreran.

Kontuan hartu behar den B banda-zabalera, igorpenean zein harreran, sistemak kasuan-kasuan eskatzen duena izango da.

Maiztasunak

Koefizienteak

Modalitate-kodea

C1

C2

C3

C4

C5

Eragiketa espazialak (teleagintea, teleneurria eta jarraipena)

1

1

1

1

1,977 10 -4

4412

Lurraren satelite bidezko esplorazioa

1

1

1

1

0,7973 10 -4

4413

Beste zerbitzu espazial batzuk.

1

1

1

1

3,904 10 3

4411

5. Aurreko zenbakietan jaso gabeko zerbitzuak.

Aurreko zenbakietan jaso gabeko zerbitzu eta sistemetan, edo aurreko arauak aplikatzerik ez dagoenetan, honako irizpide hauen arabera finkatuko da tasa, kasuan-kasuan:

 • - Aipatutako zerbitzuren baten antzeko ezaugarri teknikoak izatea.

 • - Teknikoki beharrezkoa den jabari irrati-elektrikoaren kopurua.

 • - Egindako erreserbak estalitako azalera.

 • - Bestelako teknologien bidez antzeko zerbitzuak eskaintzen dituzten sistemek sorrarazitako tasaren zenbatekoa.

Bi. Jabari publiko irrati-elektrikoa erreserbatzeagatiko tasa arautzen duten erregelamendu-xedapenak indarrean egongo dira, artikulu honetan adierazitakoaren kontra ez doan guztian.

 • 88. artikulua. Hurbiltze-tasa.

Lege honen 87. artikuluan xedatutakoa gorabehera, 2018an 2017ko zenbatekoan mantenduko dira hurbiltze-tasak, 2017rako Estatuaren Aurrekontu Orokorren ekainaren 27ko 3/2017 Legearen 64.1. artikuluko 4. paragrafoan adierazitakoarekin bat.

 • 89. artikulua. Zerga-politikaren ikuskapen, azterketa, aholkularitza eta jarraipeneko tasa.

Zerga-politikaren ikuskapen, azterketa, aholkularitza eta jarraipeneko tasaren karga-tasa, azaroaren 14ko 6/2013 Lege Organikoaren bigarren xedapen gehigarriaren g) letran aipatua, ehuneko 0,00128 izango da (6/2013 Lege Organikoa, Erantzukizun Fiskaleko Agintaritza Independentea sortzekoa).

 • 90. artikulua. Interes orokorreko portuetan ontzien, bidaiarien eta salgaien tasei aplikatzeko hobariak.

Estatuko Portuei eta Merkataritzako Nabigazioari buruzko Legearen testu bateginak, irailaren 5eko 2/2011 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsiak, 182. eta 245. artikuluetan aurreikusitako hobariak, portu-agintaritzek lege hau indarrean jartzen denetik aurrera okupazio-tasei eta itsasontzien, salgaien eta bidaiarien tasei aplikatzekoak, eta, hala badagokio, aplikazio-baldintzak, lege honen XII. eranskinean zehaztutakoak izango dira.

 • 91. artikulua. Interes orokorreko portuetan ontzien, bidaiarien eta salgaien tasei aplikatzeko koefiziente zuzentzaileak.

Estatuko Portuei eta Merkataritzako Nabigazioari buruzko Legearen testu bateginak, irailaren 5eko 2/2011 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsiak, 166. artikuluan aurreikusitako koefiziente zuzentzaileak, portu-agintaritzek ontzien, salgaien eta bidaiarien tasei aplikatu beharrekoak, taula honetan ageri direnak izango dira:

Portuko Agintaritza

Ontzien tasa

Salgaien tasa

Bidaiarien tasa

A Coruña

1,30

1,30

1,00

Alacant

1,20

1,25

1,10

Almeria

1,26

1,24

1,26

Aviles

1,20

1,05

1,00

Algecirasko badia

0,90

0,90

0,90

Cadizko badia

1,18

1,18

1,10

Balearrak

1,00

0,90

0,70

Bartzelona

1,00

1,00

1,00

Bilbo

1,05

1,05

1,05

Cartagena

0,94

0,95

0,70

Castello

1,05

1,10

1,00

Ceuta

1,30

1,30

1,30

Ferrol-San Cibrao

1,10

1,00

0,80

Gijon

1,25

1,20

1,10

Huelva

1,00

0,95

0,70

Las Palmas

1,15

1,30

1,30

Malaga

1,18

1,20

1,10

Marin eta Pontevedrako itsasadarra

1,10

1,14

1,00

Melilla

1,30

1,30

1,30

Motril

1,30

1,30

1,15

Pasaia

1,25

1,15

0,95

Tenerifeko Santa Cruz

1,20

1,20

1,30

Santander

1,05

1,05

1,05

Sevilla

1,18

1,18

1,10

Tarragona

1,00

1,00

0,70

Valentzia

1,00

1,20

1,00

Vigo

1,10

1,20

1,00

Vilagarcia

1,25

1,15

1,00

 • 92. artikulua. Ontziek sortutako hondakinak hartzeko tarifa finkoari aplikatzeko koefiziente zuzentzaileak.

Estatuko Portuei eta Merkataritzako Nabigazioari buruzko Legearen testu bateginak, irailaren 5eko 2/2011 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsiak, 132.8. artikuluan aurreikusitako koefiziente zuzentzaileak, portu-agintaritzek ontzien hondakinak hartzeko tarifa finkoari aplikatzekoak, honako koadro honetan ageri direnak izango dira:

Portuko Agintaritza

Tarifa finkoa

A Coruña

1,00

Alacant

1,00

Almeria

1,18

Aviles

1,17

Algecirasko badia

1,00

Portuko Agintaritza

Tarifa finkoa

Cadizko badia

1,00

Balearrak

1,20

Bartzelona

1,00

Bilbo

1,00

Cartagena

1,00

Castello

1,00

Ceuta

1,30

Ferrol-San Cibrao

1,00

Gijon

1,00

Huelva

1,00

Las Palmas

1,30

Malaga

1,00

Marin eta Pontevedrako itsasadarra

1,00

Melilla

1,00

Motril

1,30

Pasaia

1,30

Tenerifeko Santa Cruz

1,00

Santander

1,00

Sevilla

1,00

Tarragona

1,00

Valentzia

1,00

Vigo

1,00

Vilagarcia

1,00

 • 93. artikulua. Interes orokorreko portu-sistemari aplikatzeko tasak berrikustea.

Estatuko Portuei eta Merkataritzako Nabigazioari buruzko Legearen testu bateginak, irailaren 5eko 2/2011 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoak, hogeita bigarren xedapen gehigarrian aurreikusitakoari jarraituz, ez dira berrikusiko arau horretan xedatutako honako zenbateko hauek: itsasontziena, bidaiariena, kirol-ontziena, aisiako ontziena, iraganbidea erabiltzeagatiko tasarena, ontziek sortutako hondakinak hartzeko tarifa finkoarena.

Honako hauek ere ez dira aldatuko: portuetako lursailen eta uren balioak, okupazio-tasaren kuota osoak, jarduera-tasaren karga-tasak eta nabigazioari zuzendutako laguntzen tasaren oinarrizko zenbatekoak; hurrenez hurren, aipatutako arauaren 177., 178., 190. eta 240. artikuluetan ezarritakoarekin bat.

 • 94. artikulua. Industria-jabetzaren arloko tasak: Diseinu industriala.

Lege hau indarrean jarri eta gero ondorioak izanik, eta indarraldi mugagabez, aldatu egiten dira honako zerrenda honetan adierazten diren tasen zenbatekoak. Tasak uztailaren 7ko 20/2003 Legean jasota daude (20/2003 Legea, Diseinu Industrialaren Babes Juridikoari buruzkoa).

 • - 1.3. Eskubideak berrezartzeko tasa: 105,35 euro.

 • - 1.6 Legez baimendutako eskaeraren edo diseinuaren aldaketak: 23,19 euro.

 • - 1.10 Errekurtsoak eta administrazio-egintzak berrikustea: errekurtso bat edo berrikuste-eskaera bat aurkezteagatik: 88,09 euro.

 • - 2.2. Titularraren izen-aldaketa inskribatzeagatik: aldaketak eragiten dion erregistro bakoitzeko: 16,38 euro, gehienez ere 2.789,65 euro arte (ez dago jasota Patenteen Lege berrian).

 • - 3.2 Espediente bat kontsultatzea eta ikustea: 3,56 euro.

 • - 3.3 Espediente batean dauden dokumentuen kopia egitea: 11,38 euro (eta 1,13 gehigarria, 10. orrialdetik aurrera egiten den kopia bakoitzeko).

 • - 4.1 Diseinuaren arloko administrazioarekiko auzi-errekurtso bat jarri delako iragarkia Jabetza Industrialaren Aldizkari Ofizialean, errekurtso-jartzailearen eskariz, argitaratzea: 142,24 euro.

 • - 4.2 Diseinuaren arloko administrazioarekiko auzi-errekurtso baten epaitza Jabetza Industrialaren Aldizkari Ofizialean, alderdi-eskariz, argitaratzeagatik: 142,24 euro.

 • 95. artikulua. Industria-jabetzaren arloko tasak: Markak.

Lege hau indarrean jarri eta gero ondorioak izanik, eta indarraldi mugagabez, aldatu egiten dira honako zerrenda honetan adierazten diren tasen zenbatekoak. Tasak abenduaren 7ko 17/2001 Legean jasota daude (Marken 17/2001 Legea).

 • - 1.3. Eskubideak berrezartzeko tasa: 105,35 euro.

 • - 1.6 Aldaketak: modalitatea, bereizgarria, produktu- edo zerbitzu-zerrenda, erabilera-erregelamendua aldatzeagatik edo, oro har, espedientean legeak baimentzen duen zeinahi aldaketa egiteagatik, dela markaren eskaeran, dela erregistroan, aldaketa eskatzaileak zein titularrak berez egina denean, ez ofizioz dekretaturiko geldiera baten ondorioz: 23,19 euro.

 • - 1.7 Oposizioak: Oposizioa formulatzeagatik: 43,27 euro.

 • - 1.10 Errekurtsoak eta administrazio-egintzak berrikustea: errekurtso bat edo berrikuste-eskaera bat aurkezteagatik: 88,09 euro.

 • - 2.2 Titularraren izen-aldaketa inskribatzeagatik: aldaketak eragiten dion erregistro bakoitzeko, 16,38 euro, gehienez ere 2.789,65 euro arte.

 • - 3.2 Espediente bat kontsultatzea eta ikustea: 3,56 euro.

 • - 3.3 Espediente batean dauden dokumentuen kopia egitea: 11,38 euro (eta 1,13 gehigarria, 10. orrialdetik aurrera egiten den kopia bakoitzeko).

 • - 4.1 Zeinu bereizgarrien arloko administrazioarekiko auzi-errekurtso bat jarri delako iragarkia Jabetza Industrialaren Aldizkari Ofizialean, errekurtso-jartzailearen eskariz, argitaratzeagatik: 142,24 euro.

 • - 4.2 Zeinu bereizgarrien gaineko administrazioarekiko auzi-errekurtso baten epaitza Jabetza Industrialaren Aldizkari Ofizialean, alderdi-eskariz, argitaratzeagatik: 142,24 euro.

 • 96. artikulua. Industria-jabetzaren arloko tasak: Patenteak.

Lege hau indarrean jarri eta gero ondorioak izanik, eta indarraldi mugagabez, aldatu egiten dira honako zerrenda honetan adierazten diren tasen zenbatekoak. Tasak uztailaren 24ko 24/2015 Legean jasota daude (Patenteen 24/2015 Legea).

 • - 1.3. Eskubideak berrezartzeko tasa: 105,35 euro.

 • - 1.6 Legez baimendutako eskaeraren edo diseinuaren aldaketak: 23,19 euro.

 • - 1.10 Errekurtsoak eta administrazio-egintzak berrikustea: errekurtso bat edo berrikuste-eskaera bat aurkezteagatik: 88,09 euro.

 • - 2.2. Titularraren izen-aldaketa inskribatzeagatik: aldaketak eragiten dion erregistro bakoitzeko: 16,38 euro, gehienez ere 2.789,65 euro arte (ez dago jasota Patenteen Lege berrian).

 • - 3.2 Espediente bat kontsultatzea eta ikustea: 3,56 euro.

 • - 3.3 Espediente batean dauden dokumentuen kopia egitea: 11,38 euro (eta 1,13 gehigarria, 10. orrialdetik aurrera egiten den kopia bakoitzeko).

 • - 4.1 Diseinuaren arloko administrazioarekiko auzi-errekurtso bat jarri delako iragarkia Jabetza Industrialaren Aldlzkarl Oflzlalean, errekurtso-jartzailearen eskariz, argitaratzea: 142,24 euro.

 • - 4.2 Diseinuaren arloko administrazioarekiko auzi-errekurtso baten epaitza Jabetza Industrialaren Aldlzkarl Oflzlalean, alderdi-eskariz, argitaratzeagatik: 142,24 euro.

 • 97. artikulua. Trenblde-kanonak.

Lege hau indarrean jarri eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita, unitateko zenbateko hauek aplikatu ahalko zaizkie trenbide-kanonei:

Bat. Interes Orokorreko Trenbide Sarea osatzen duten trenbide-lineak erabiltzeagatiko kanona.

1. Modalitateak eta eskatu ahal diren zenbatekoak.

 • 1.1 Kapazitatea esleitzeagatiko kanona (A modalitatea). Sareari buruzko deklarazioan zehaztutako ordutegi-tarteak kasuan kasuko izangaiei esleitzeko zerbitzuarengatik, tren batek bi punturen artean zirkulatu ahal dezan aldi jakin batez.

Zenbatekoa zehaztuko da honako eragiketa hau eginez: tarifa bakarra bider esleitutako tren-kilometro bakoitzaz. Betiere, ukitutako linea mota eta zerbitzu mota bereiziko dira.

Bi tarifa mota ezartzen dira: bata, A motako lineetan egiten diren zerbitzuetarako; eta bestea, gainerako lineetan egiten direnetarako.

Tren eta km bakoitzeko euroak

A modalitatea

Zerbitzu mota

VL1

VL2

VL3

VCM

VOT

M

A motako lineak

1,9275

0,9258

1,9275

0,9536

0,4850

0,4446

A motakoak ez diren lineak

0,5082

0,5133

0,5118

1,3851

0,4110

0,0724

 • 1.2 Trenbide-lineak erabiltzeagatiko kanona (B modalitatea). Trenbide-linea bat erabiltzearen akzioagatik eta efektuagatik.

Zenbatekoa zehaztuko da honako eragiketa hau eginez: tarifa bakarra bider zirkulatutako tren-kilometro bakoitzaz. Betiere, linea mota eta zerbitzu mota bereiziko dira.

Bi tarifa mota ezartzen dira: bata, A motako lineetan egiten diren zerbitzuetarako; eta bestea, gainerako lineetan egiten direnetarako.

Tren eta km bakoitzeko euroak

B modalitatea

Zerbitzu mota

VL1

VL2

VL3

VCM

VOT

M

A motako lineak

4,7931

2,3017

4,7931

2,3707

1,2500

1,1055

A motakoak ez diren lineak

0,7247

0,7320

0,7299

1,9752

0,5865

0,1032

 • 1.3 Trakzioko energia elektrikoa eraldatzeko eta banatzeko instalazioak erabiltzeagatiko kanona (C modalitatea). Trenbide-linea baten elektrifikazio-instalazioak erabiltzearen akzioagatik eta efektuagatik.

Zenbatekoa zehaztuko da honako eragiketa hau eginez: tarifa bakarra bider elektrifikatutako trenbide-lineetatik zirkulatutako tren-kilometro bakoitzaz. Betiere, linea-mota eta zerbitzu-mota bereiziko dira.

Bi tarifa mota ezartzen dira: bata, A motako lineetan egiten diren zerbitzuetarako; eta bestea, gainerako lineetan egiten direnetarako.

Tren eta km bakoitzeko euroak

C modalitatea

Zerbitzu mota

VL1

VL2

VL3

VCM

VOT

M

A motako lineak

0,8020

0,3835

0,8020

0,3950

0,2500

0,1855

A motakoak ez diren lineak

0,2018

0,2039

0,2033

0,5500

0,1635

0,0287

 • 1.4 Ahalmena esleitzeagatiko kanonaren (A modalitatea) gehikuntza, haren erabilera ez-efizienteagatik

Zenbatekoa zehaztuko da honako eragiketa hau eginez: tarifa bakarra bider esleitutako tren-kilometroen kopuruaren eta egindako tren-kilometroen kopuruaren artean dagoen aldeaz, balio absolutuan; betiere, linea motaren eta zerbitzu motaren arabera:

 • - Bidaiarien zerbitzuetarako, esleitutako ahalmenaren eta hilabete batean erabilitakoaren artean dagoen aldeaz kilometro-tren bakoitzeko, balio absolutuan, linea motaren eta zerbitzu motaren arabera, alde hori esleitutako ahalmenaren ehuneko 2tik gorakoa denean eta ehuneko hori gainditzen duen heinean.

 • - Salgaien zerbitzuetarako, esleitutako ahalmenaren eta hilabete batean linea motaren arabera erabilitakoaren artean dagoen aldeaz kilometro-tren bakoitzeko, balio absolutuan, alde hori esleitutako ahalmenaren ehuneko 15etik gorakoa denean eta ehuneko hori gainditzen duen heinean.

Gainetik edo azpitik zirkulatutako km-trenei dagozkien euroak

Linea mota

Zerbitzu mota

VL1

VL2

VL3

VCM

VOT

M

A lineak

11,0201

3,9888

8,4803

4,4210

1,9850

1,7356

A motakoak ez diren lineak

1,4346

1,4492

1,4450

6,2700

1,1610

0,2043

 • 1.5 Trenbide-lineak erabiltzeagatiko kanonari egindako gehikuntza (B modalitatea) prestazio handiko sareak erabiltzeagatik edo zabalera aldagarriko zerbitzua ustiatzeagatik edo ordutegi-tarte jakin batzuetan gertatzen diren trafiko-intentsitate handiko bestelako egoera batzuengatik.

Zenbatekoa izango da honako eragiketa honetatik ateratzen dena: tarifa bakarra bider kilometro-plaza bakoitzaz, azken hori kalkulatuta erabilerako kilometro-trenaren oinarri hartuta, bider trenak ibilbide bakoitzean dauzkan plaza guztiez, A motako linea bakoitza eta zerbitzu bakoitzeko bereizita.

Euroak/eskainitako 100 km-plaza

A motako lineak

Zerbitzu mota

VL1

VL2

VL3

VCM

VOT

M

Mad-Barna-Muga linea

1,7611

0,2317

0,3023

0,4959

0,0000

0,0000

Mad-Toledo-Sev-Malaga linea

0,8647

0,1504

0,1962

0,3218

0,0000

0,0000

A motako gainerako lineak

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Tren eta km bakoitzeko euroak

A motakoak ez diren lineak

Zerbitzu mota

VL1

VL2

VL3

VCM

VOT

M

B modalitatearen gehigarria

0,0000

0,0000

0,0000

2,3597

0,0000

0,0000

 • 1.6 Trenbideko garraioaren hazkundea sustatzeko hobaria

Trenbide-sarearen ustiatze eraginkorra pizteko xedearekin eta 38/2015 Legearen 97.6 artikuluan ezarritakoaren arabera trenbideko garraioko zerbitzu berriak sustatzeko, hobari bat aplikatuko da Interes Orokorreko Trenbide Sarea osatzen duten lineak, A eta B modalitateetakoak, erabiltzeko kanonean, urteko trafiko-handitzeetarako, honako irizpide hauei jarraituz:

 • - A lineetan, banakako linearen eta zerbitzu motaren konbinazio bakoitzerako aplikatuko da.

 • - B, C, D eta E motatako gainerako lineetan, linea motaren eta zerbitzu motaren konbinazio bakoitzerako aplikatuko da. Konbinazio bakoitzean operatzen duten subjektu pasiboen multzoari aplikatuko zaio.

Hobari hori aplikatzeko, trenbide-azpiegituren administratzaileak urtero honako hauek ezarriko ditu sareari buruzko deklarazioan:

 • a)  Erreferentziako trafikoa, Tref deitutakoa, km-trenetan neurtua, trenbide-azpiegituren administratzaileak normaltzat jotzen duena da, aurrez zegoen egoeraren edo hura dela-eta aurreikusten den bilakaeraren arabera.

 • b)  Trafiko objektiboa, Tobj deitutakoa, km-trenetan neurtua, trenbide-azpiegituren administratzaileak merkatua dela-eta dauzkan itxaropenen arabera eta azpiegitura horiek erabiltzen dituzten zerbitzuen arabera zehaztutako trafikoa da.

 • c)  Trafiko inkrementaletarako hobari objektiboaren ehunekoa, Bobj deitutakoa, trafiko inkrementalei aplikatzekoa zaiena, trafiko hazkundea dela-eta dauden aurreikuspenen arabera finkatutako trafiko objektibora iristen denean. Trafikoaren handitzea erreferentziako trafikoaren eta trafiko objektiboaren arteko balio bati dagokionean, xedeko hobariari barne hobari bat aplikatuko zaio, sistema progresibo bat aplikatuta.

Hobaria kalkulatuko da 38/2015 Legeak 97.6 artikuluan horretarako jasotako formula aplikatuz.

Bi. Trenbide-azpiegituren administratzaile nagusien titulartasunekoak diren zerbitzu-instalazioak erabiltzeagatiko kanona.

1. Modalitateak eta eskatu ahal diren zenbatekoak.

Bidaiari-garraiorako geltokien erabilerarengatiko kanona (A modalitatea).

Kanon-modalitate horren zenbatekoa honela kalkulatuko da:

 • i.  1., 2., 3., 4. edo 5. kategorietako geltokietan, honako eragiketa hau eginez: tarifa unitarioa bider geltoki kopuruaz, geltokiaren kategoria, geldialdi mota eta tren mota aintzat hartuta.

 • ii.  6. kategoriako geltokietan, aldirietako gune bakoitzari honako hau aplikatuz: kategoria horretako geltokien multzoak dauzkan ustiatze-kostuetatik aldirietako gune bakoitzeko ateratako tarifa-zenbatekoak, haien ordainketa 12 hilekotan zatituta.

 • iii.  Geltokien irekitzeko ordutegiaz kanpoko zerbitzuengatik, honako eragiketa hau aplikatuz: tarifa bakarra bider geltokien irekitze bereziaren orduak edo zatikia, geltoki kategoria bakoitzeko.

Bidaiarien geltokiak erabiltzeagatiko kanon-tarifak -A1. Proposamena:

Tren geldialdi bakoitzeko euroak

Geltokiaren sailkapena

Geldialdi mota

Nazionala/ Nazioartekoa

Hiriartekoa

Hirikoa

1

HELMUGA

164,0000

33,7842

8,1082

1

TARTEKOA

63,7800

13,1383

3,1532

1

JATORRIA

182,2200

37,5380

9,0091

2

HELMUGA

78,1100

16,0904

3,8617

2

TARTEKOA

30,3800

6,2574

1,5018

2

JATORRIA

86,7900

17,8782

4,2908

3

HELMUGA

75,2111

15,0422

3,6101

3

TARTEKOA

29,2487

5,8497

1,4039

3

JATORRIA

83,5678

16,7136

4,0113

4

HELMUGA

33,4830

6,6966

1,6072

4

TARTEKOA

13,0212

2,6042

0,6250

4

JATORRIA

37,2034

7,4407

1,7858

5

HELMUGA

13,4793

2,6959

0,6470

5

TARTEKOA

5,2419

1,0484

0,2516

5

JATORRIA

14,9770

2,9954

0,7189

6. kategoriako bidaiarien geltokiak erabiltzeagatiko kanon-tarifak -A2. Proposamena:

Gunea

Hileko zenbatekoa

Euroak

Asturias

12.851

Bartzelona

146.857

Bilbo

29.945

Cadiz

1.228

Madril

358.874

Malaga

21.413

Murtzia

1.282

Donostia

24.542

Santander

1.630

Sevilla

9.498

Valentzia

13.127

Asturias (ADAR)

16.982

Murtzia (ADAR)

9.254

Kantabria (ADAR)

10.160

Bizkaia (ADAR)

1.854

Leon (ADAR)

5.995

Gunea

Hileko zenbatekoa

Euroak

Hilean, guztira

665.491

Geltokien irekitze berezia-A3

Euro/ordu

1. kategoriako geltokiak

632

2. kategoriako geltokiak

108

3. kategoriako geltokiak

51

4. kategoriako geltokiak

23

5. kategoriako geltokiak

10

6. kategoriako geltokiak

7

 • 1.1 ADIF-Alta Velocidad bidaiarien geltokietako instalazioen erabilera-intentsitateagatiko gehikuntza.

Gehikuntza hori kalkulatzen da honako eragiketa hau aplikatuz: tarifa bakarra bider geltokiko geldialdi bakoitzean egiazki igotako edo jaitsitako bidaiarien kopurua, bidaiari mota bereizita.

ADIF A.V. geltokietako instalazioen erabilera-intentsitateagatiko gehikuntza.

Euroak bidaiari bakoitzeko

Nazionala/ Nazioartekoa

Hiriartekoa

Hirikoa

Igotako eta jaitsitako bidaiari bakoitzeko tasa.

0,4084

0,0871

0,0209

 • 1.2 Zabalera-aldagailuetatik igarotzeagatik ezartzen den kanona (B modalitatea).

Modalitate horretako zenbatekoa izango da honako eragiketa hau aplikatzetik ateratzen dena: tarifa bakarra bider trena edozein norabidetan zabalera-aldagailutik igarotzen den aldi kopuruaz.

Zabalera-aldagailuetatik igarotzea-B

Euroak aldagailutik igarotzen den bakoitzean

134,8211

 • 1.3 Geltokietan nasa duten trenbideak erabiltzeagatiko kanona, bidaiarien merkataritza-zerbitzuetarako trenak aparkatuta edukitzeko edo beste eragiketa batzuetarako (C modalitatea).

C.1 Bidaiarien merkataritza-zerbitzutarako trenak aparkatuta edukitzeagatik, bestelako eragiketarik gabe.

Oro har, 15 minutuko denbora-tartea ezartzen da, eta denbora-tarte horretan ez da kanona aplikatu beharrik izango.

Nasetan trenak aparkatzeko denbora zenbatzearen ondoreetarako, ez dira aintzat hartuko merkataritza-ibilbide bateko tarteko geldialdiak, ez eta trenbide-azpiegituretako administratzaileak trena aparkatze-bidean edukitzea erabakitzen duen kasuak ere.

Kanonaren zenbatekoa izango da tren bakoitzari aparkatze-denborarengatiko tarifa unitarioa aplikatzetik ateratzen dena, geltokiaren kategoriaren arabera.

Bidaiarien merkataritza-zerbitzuetarako trenak aparkatzea - C1

Estazionamendu mota (euro eta tren bakoitzeko)

A

B

C

1. kategoriako geltokiak

2,2458

3,3688

4,4917

2. kategoriako geltokiak

1,1229

1,6998

2,2458

Aparkatze-mota:

A 5 minutu gehigarri bakoitzeko, 15 eta 45 minutu bitarte.

B 5 minutu gehigarri bakoitzeko, 45 eta 120 minutu bitarte.

C 5 minutu gehigarri bakoitzeko, 120 minututik aurrera.

C.2 Trenak aparkatzeagatik, beste eragiketa batzuetarako.

Kanonaren zenbatekoa izango da tarifa unitarioa —tarifa hori zehaztuta geltokiaren kategoriaren arabera eta trenean egin beharreko eragiketaren arabera— geratze-denboran zehar egindako mota bakoitzeko eragiketa kopuruari aplikatzetik ateratzen dena.

Trenak geratzea beste eragiketa batzuetarako, C-2

Euroak

Geltokietan trena garbitzea, 1-2 kategoria

0,6818

Trena garbitzea gainerako geltokietan

0,5681

Trena geltokian dagoela zamalanak egitea, 1-2 kategoria

0,6722

Trenean zamalanak egitea gainerako geltokietan

0,5601

Beste eragiketa batzuk

0,3947

 • 1.4 Trenbideak erabiltzeagatiko kanona, zerbitzuko beste instalazio batzuetan: trenak apartatzea eta garbitzea, erregaia hornitzea (D modalitatea).

Instalazioko zerbitzuko bidea erabiltzeko denboraren arabera ezartzen da, bideak oinarrizko osagaiak dituela: bidea bera, katenaria, desbideratzeak eta ekipamendu gehigarria.

Modalitate horren zenbatekoa izango da honako hauek zenbatzetik ateratzen dena: baimendutako bide osoa erabiltzeagatiko kopurua, bide hori zuzkituta dagoen ekipamenduari lotutako kopurua eta eskatutako ekipamendu gehigarriaren kopurua, kontzeptu bakoitzaren kopuru unitarioa bider kasuko unitateak aplikatuta, eskatutako aldirako hainbanatuz eta 38/2015 Legearen 98.4.D) artikuluan ezarritako errendimendu koefizientearen arabera.

Beste instalazio batzuk erabiltzeagatik proposatzen diren kanonen tarifak

Apartatuetarako bideak erabiltzeagatiko eta bestelakoengatiko kanona - D

Oinarrizko osagaiak

C Trenbidea

5,402 euro/trenbideko m eta urtea.

C Katenaria:

1,826 euro/katenariako m eta urtea.

C I. motako desbideratzea (eskuzkoa)

564,755 euro/unit.-urtea.

C II. motako desbideratzea (urrutiko aginte bidezkoa)

2.165,954 euro/unit.-urtea.

Bideari lotutako ekipamendu-osagaiak:

C Bideen arteko korridorearen kanona:

1,191 euro/trenbideko m eta urtea.

C Trenbideko argiztapena

1,368 euro/trenbideko metroa eta urtea.

C Trenbide-lautadako argiztapena

2,026 euro/trenbideko metroa eta urtea.

C Suteen aurkako babes-sarea

5,953 euro/trenbideko m eta urtea.

C Kargatzeko/deskargatzeko nasa

52,490 euro/trenbideko m eta urtea.

Ekipamendurako aukerako osagaiak:

C Koipeak jasotzeko bandeja

521,516 euro/unit.-urtea.

C Erregaia jasotzeko bandeja

820,049 euro/unit.-urtea.

C Kabinara sartzeko eskailerak

20,945 euro/unit./urtea.

C Deskargatzeko isurbide-zuloa

118,050 euro/unit./urtea.

C Mantentze-zuloa (hartunerik gabe)

188,388 euro/unit./urtea.

C Kargatzeko/deskargatzeko arrapala

602,613 euro/unit./urtea.

C Uraren, elektrizitatearen edo aire konprimatuaren hornidurarako hargunea:

43,750 euro/unit.-urtea.

Halaber, 98.4.D) artikulua aplikatuta, honako gutxieneko zenbateko hauek ezartzen dira:

 • - Erregaia hartzeko zerbitzuaren instalazioak erabiltzeagatiko gutxieneko zenbatekoa, ADIFen erregai-hornidurako gune finko zein mugikor guztietarako, 3,75 eurokoa izango da.

 • - Modalitate honi lotutako gainerako zerbitzu-instalazioak erabiltzeagatiko gutxieneko zenbatekoa zerbitzu-instalazio bakoitza lau orduz erabiltzeko gutxieneko aldiaren baliokidea izango da.

 • 1.5 Salgaiak kargatzeko tokiak erabiltzeagatiko kanona (E modalitatea).

Modalitate horren zenbatekoa izango da honako hauek zenbatzetik ateratzen dena: baimendutako bide osoa erabiltzeagatiko kopurua, bidearen paraleloan dagoen azalerako zerrenda (bazterra) erabiltzeari lortutako osagaia, bide hori zuzkituta dagoen ekipamenduari lotutako kopurua eta eskatuta ekipamendu gehigarriaren kopurua, kontzeptu bakoitzaren kopuru unitarioa bider kasuko unitateak aplikatuta, eskatutako aldirako hainbanatuz eta 38/2015 Legearen 98.4.E) artikuluan ezarritako errendimendu koefizientearen arabera.

Beste instalazio batzuk erabiltzeagatik proposatzen diren kanonen tarifak

Salgaien kargatze-lanetarako guneak erabiltzeagatiko kanona-E

Oinarrizko osagaiak

C Trenbidea

5,402 euro/trenbideko m eta urtea.

C Katenaria:

1,826 euro/katenariako m eta urtea.

C I. motako desbideratzea (eskuzkoa)

564,755 euro/unit.-urtea.

C II. motako desbideratzea (urrutiko aginte bidezkoa)

2.165,954 euro/unit.-urtea.

C I. motako lautada (hormigoia/galtzada-harria)

19,340 euro/m-urtea.

C II. motako lautada (aglomerazioa)

11,232 euro/m-urtea.

C III. motako lautada (zagorrak)

5,191 euro/m-urtea.

Bideari lotutako ekipamendu-osagaiak:

C bideen arteko korridorearen kanona:

1,191 euro/trenbideko m eta urtea.

C Trenbideko argiztapena

1,368 euro/trenbideko metroa eta urtea.

C Trenbide-lautadako argiztapena

2,026 euro/trenbideko metroa eta urtea.

C suteen aurkako babes-sarea

5,953 euro/trenbideko m eta urtea.

C Kargatzeko/deskargatzeko nasa

52,490 euro/trenbideko m eta urtea.

Ekipamendurako aukerako osagaiak:

C Koipeak jasotzeko bandeja

521,516 euro/unit.-urtea.

C Erregaia jasotzeko bandeja

820,049 euro/unit.-urtea.

C Kabinara sartzeko eskailerak

20,945 euro/unit./urtea.

C Deskargatzeko isurbide-zuloa

118,050 euro/unit./urtea.

C Mantentze-zuloa (hartunerik gabe)

188,388 euro/unit./urtea.

C Kargatzeko/deskargatzeko arrapala

602,613 euro/unit./urtea.

C Uraren, elektrizitatearen edo aire konprimatuaren hornidurarako hargunea:

43,750 euro/unit.-urtea.

 • 98. artikulua. Ondare-prestazio publikoak.

Lege hau indarrean jartzen denetik ondoreak izanik, eta indarraldi mugagabez, beste era batean idazten da uztailaren 7ko 21/2003 Legearen 87. artikuluaren azken aurreko paragrafoa (21/2003 Legea, Aire Segurtasunari buruzkoa). Honela idatzita geratzen da:

«Aldi berean pasabide batekin baino gehiagorekin konektatu ahal diren aireontziak badira, horretarako bereziki diseinatu diren pasabideetan paraleloan aparkatzen direnean, konektatzen den pasabide gehigarri bakoitzeko unitate-zenbatekoaren ehuneko hirurogeita hamabost murriztuko da.»

VII. TITULUA

Lurralde-erakundeak

 • I. KAPITULUA

Toki-erakundeak

1. atala. Estatuaren tributuetan parte hartzeari dagokion 2016ko behin betiko likidazioa

 • 99. artikulua. Araubide juridikoa eta saldo zordunak.

Bat. Behin Estatuaren zerga bidezko diru-sarrerek 2004. urtetik 2016ra izandako bariazioa ezagututa, baita beharrezko bestelako datuak ere, Estatuaren tributuetan parte hartzeari dagokion behin betiko likidazioa kalkulatuko da, 2016ko ekitaldiari dagokiona.

Horretarako, Toki Ogasunak arautzen dituen Legearen testu bategineko 111.etik 124.era artikuluetan eta 135.etik 146.era artikuluetan jasotako baldintzak beteko dira (martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuz onetsiak), eta kontuan hartuko dira urriaren 29ko 48/2015 Legeak, 2016rako Estatuaren Aurrekontu Orokorrenak, artikulu hauetan jasotako arauak: 85.etik 88.era, 90. eta 91. artikuluetan, 93.etik 96.era, 98. eta 100. artikuluan.

Bi. Aurreko zenbakian aipatutako likidaziotik sor daitezkeen saldo zordunak, estatu-zergen bidez lortutako diru-sarreren etekinen lagapenari dagozkion finantzaketarenak, konpentsazio bidez itzuliko dituzte ukitutako toki-erakundeek likidazio horren ostean Estatuko tributuetan parte hartzeari dagokionez jasotzen dituzten konturako ekarpenen kontura, gehienez hiru urteko epean, hileko entrega baten ehuneko 25eko hiruhilekoko atxikipenen bidez, salbu eta, irizpide hori aplikatuta, adierazitako epea gainditzen bada; horrelakoetan, dagozkien atxikipenen maiztasuna eta zenbatekoa egokituko dira egoera hori saihesteko. Parte-hartze hori kapitulu honetako 3. atalean eta 5. ataleko 1. azpiatalean dago araututa.

Hiru. Aurreko Bat zenbakian aipatutako likidaziotik sor daitezkeen saldo zordunak, estatu-zergen bidez lortutako diru-sarreren etekinen lagapenari dagozkion finantzaketarenak, konpentsazio bidez itzuliko dituzte ukitutako toki-erakundeek, Estatuko tributuetan parte hartzeari dagokion likidazioa egin ondoren sor daitezkeen saldo hartzekodunen kontura. Parte-hartze hori kapitulu honetako 3. atalean eta 5. ataleko 1. azpiatalean dago araututa. Aipatutako konpentsazioa egin ondoren egon litezkeen gainerako saldo zordunak konpentsazio bidez itzuliko dituzte toki-erakundeek, lagapen hartan bildutako estatu-zerga bakoitzeko jasotzen dituzten konturako ekarpenetan; nolanahi ere, ez zaizkie aplikatuko aurreko zenbakian ehunekoei eta epeei dagokienez adierazitako mugak.

Lau. Artikulu honen Bi zenbakian aipatutako behin betiko likidazioen zenbatekoa Estatuaren aldekoa bada, eskubide gisa adieraziko da Estatuaren Diru-sarreren Aurrekontuko IV. kapituluan.

Bost. Ekonomia-jardueren gaineko zergaren erreformaren ondorioz probintzia bakarreko autonomia-erkidegoen alde (Kantabria, Madril eta Errioxa) egin beharreko konpentsazioen behin betiko likidazioaren zenbatekoa aurrekontu-kredituetan sartu ahalko da, bidezkoak diren aldaketak eta doikuntzak eginez, eta araubide erkideko autonomia-erkidegoen eta autonomia-estatutua duten hirien finantzaketa-sistema aplikatuz dagokien kopuruaren arabera. Halaber, aldez aurretik Toki Administrazioaren Batzorde Nazionaleko Ekonomia, Finantza eta Zerga Araubidearen Azpibatzordeak txosten bat igorri beharko du, eta ondoren Batzorde Mistoak onartu.

Sei. Artikulu honetan aipatutako atxikipenak eta 125. artikuluan araututakoak batera gertatzen direnean, lehenengoek izango dute lehentasuna, eta ez dira aintzat hartuko aipaturiko artikuluaren Bi zenbakian zehaztutako ehunekoak kalkulatzerakoan.

 • 2. atala. 2018an Estatu-zergen bidez bildutakoa udalerriei lagatzea

 • 100. artikulua. Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren bidez bildutakoaren etekinak lagatzea: Konturako ekarpenak eta behin betiko likidazioa zehaztea.

Bat. Toki Ogasunak arautzen dituen Legearen testu bateginaren, martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuz onetsitakoaren, 111. artikuluan ezarritako eremu subjektiboan bildutako udalerriek 2018an lortutako diru-bilketa likidoan parte hartuko dute; horretarako, behin betiko likidazioaren konturako ekarpen bat egingo dute hilero, hamabi guztira. Konturako ekarpen horien zenbateko osoa eragiketa honen bidez kalkulatuko da:

ECIRPFm = 0,021336 x d_2015m x IA2018/2015 x 0,95

Non:

 • - ECIRPFm: Konturako ekarpenen urteko zenbatekoa, m udalerriko pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren bidez bildutakoaren etekinen lagapena dela eta.

 • - CL2015m: m udalerrian pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren bidez Estatuak lortutako kuota likidoa, 2015. urteari dagokiona (ezagutzen den azkena).

 • - IA2018/2015: Estatuaren kuota likidoa eguneratzeko indizea, 2015etik —ezagutzen den azkena— 2018ra. Honela kalkulatzen da: atxikipenen, konturako ekarpenen eta zatikako ordainketen bidez 2018rako aurreikusitako aurrekontuaren zenbatekoa zati kontzeptu horien bidez 2015ean likidatutako eskubideen zenbatekoa —urte horretakoak dira udalerrien kuota likidoari dagokionez ezagutzen diren azken datuak—.

Udalerri bakoitzari eman beharreko zenbatekoa, formula horren arabera zehaztutakoa, diru-sarreren itzulketa moduan izapidetuko da, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren kontzeptuan.

Bi. Behin betiko likidazioa honela kalkulatuko da: jasotako konturako ekarpenen eta udalerri bakoitzari dagokion kuota likidoaren lagapenaren behin betiko balioaren arteko aldea zehaztuz. Kuota likidoaren lagapena Toki Ogasunak arautzen dituen Legearen testu bateginaren, martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoaren, 115. artikuluan dago xedatuta. Ondore horietarako, aurreko zenbakian adierazitako lagapen-ehunekoa aplikatuko da, 2012rako Estatuaren Aurrekontu Orokorren ekainaren 29ko 2/2012 Legearen azken xedapenetako seigarrenean zehaztutakoarekin bat.

 • 101. artikulua. Balio erantsiaren gaineko zergaren bidez bildutako zenbateko likidoa lagatzea: Konturako ekarpenak eta behin betiko likidazioa zehaztea.

Bat. Aurreko 100. artikuluan aipatzen diren udalerriek balio erantsiaren gaineko zergaren bidez lortzen den diru-bilketa likidoan parte hartuko dute; horretarako, behin betiko likidazioaren konturako ekarpen bat egingo dute hilero, hamabi guztira.

Udalerri bakoitzari dagokion konturako ekarpenaren zenbatekoa honako eragiketa honen bidez kalkulatuko da:

ECIVAm = PCIVA* x RPIVA x ICP' x (Pm / P.) x 0,95

Non:

 • - PCIVA*: Balio erantsiaren gaineko zergaren bidez bildutakoaren etekinen lagapenaren ehunekoa, udalerrien aldekoa. Konturako ekarpen hauen kasuan, ehuneko 2,3266 izango da.

 • - ECIVAm: m udalerriaren konturako ekarpenen urteko zenbatekoa, balio erantsiaren gaineko zergari dagokionez 2018rako aurreikusitako bilketaren lagapena dela eta.

 • - RPIVA: Estatuari balio erantsiaren gaineko zergaren bidez 2018rako dagokion diru-bilketa likidoaren aurrekontu-aurreikuspenaren zenbatekoa.

 • - ICPi: Autonomia-erkidegoko kontsumoaren behin-behineko indizea, 2018. urterako. Horretarako, eskuragarri dagoen azken datua kontuan hartuko da; 2015. urteko behin betiko likidazioa kalkulatzeko erabilitakoa, hain zuzen ere.

 • - Pm eta Pi: m udalerriko biztanleria eta dagokion i autonomia-erkidegoko biztanleria. Ondore horietarako, 2018ko urtarrilaren 1ean indarrean zegoen udal-erroldan, Gobernuak ofizialki onartutakoan, zehaztutako zuzenbidezko biztanleria hartuko da kontuan.

Udalerri bakoitzari eman beharreko zenbatekoa, formula horren arabera zehaztutakoa, diru-sarreren itzulketa moduan izapidetuko da, balio erantsiaren gaineko zergaren kontzeptuan.

Bi. Behin betiko likidazioa honela kalkulatuko da: jasotako konturako ekarpenen eta BEZaren bidez bildutako zenbateko likidoaren lagapenaren behin betiko balioaren arteko aldea zehaztuz. Zenbateko likidoaren lagapena Toki Ogasunak arautzen dituen Legearen testu bateginaren, martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoaren, 116. artikuluan dago xedatuta. Ondorio horietarako, aurreko paragrafoan adierazitako lagapen-ehunekoa aplikatuko da, 2012rako Estatuaren Aurrekontu Orokorren ekainaren 29ko 2/2012 Legearen azken xedapenetako seigarrenean zehaztutakoarekin bat.

 • 102. artikulua. Alkoholaren eta edari alkoholdunen gaineko zerga berezien bidez bildutako zenbateko likidoa lagatzea: Konturako ekarpenak eta behin betiko likidazioa zehaztea.

Bat. 100. artikuluan aipatzen diren udalerriek honako zerga hauen bidez lortutako diru-bilketa likidoan parte hartuko dute: garagardoaren, ardoaren eta edari hartzituen gaineko zergak, tarteko produktuen gainekoak eta alkoholaren eta edari deribatuen gaineko zergak. Horretarako, behin betiko likidazioaren konturako ekarpen bat egingo dute hilero, hamabi guztira.

Udalerri bakoitzari dagokion konturako ekarpenaren zenbatekoa honako eragiketa honen bidez kalkulatuko da:

ECIIEE(h)m = PCIIEE* x RPIIEE(h) x iCP'(h) x (Pm / P.) x 0,95

Non:

 • - PCIIEE*: Alkoholaren eta edari deribatuen gaineko zerga berezien bidez bildutakoaren etekinen lagapenaren ehunekoa. Konturako ekarpen hauen kasuan, ehuneko 2,9220 izango da.

 • - ECIIEE(h)m: m udalerriaren konturako ekarpenen urteko zenbatekoa, zenbaki honen lehenengo paragrafoan zehaztutako produktuen gaineko h zerga bereziaren bidez 2018rako aurreikusitako bilketaren lagapena dela eta.

 • - RPIIEE(h): Estatuari zenbaki honen lehenengo paragrafoan zehaztutako produktuen gaineko h zerga bereziaren bidez 2018rako dagokion diru-bilketa likidoaren aurrekontu-aurreikuspenaren zenbatekoa.

 • - ICPi(h): m udalerria dagoen i autonomia-erkidegoko kontsumoari dagokion 2018rako behin-behineko indizea, zenbaki honen lehenengo paragrafoan zehaztutako produktuen gaineko h zerga berezia dela eta. Horretarako, eskuragarri dauden azken datuak hartuko dira kontuan; hain zuzen ere, 2015. urteko behin betiko likidazioa kalkulatzeko erabili zirenak.

 • - Pm eta Pi: m udalerriko biztanleria eta dagokion i autonomia-erkidegoko biztanleria. Ondore horietarako, 2018ko urtarrilaren 1ean indarrean zegoen udal-erroldan, Gobernuak ofizialki onartutakoan, zehaztutako zuzenbidezko biztanleria hartuko da kontuan.

Udalerri bakoitzari konturako ekarpen gisa eman beharreko zenbatekoa, formula horren arabera zehaztutakoa, diru-sarreren itzulketa moduan izapidetuko da, zenbaki honen lehenengo paragrafoan zehaztutako zerga berezi bakoitzaren kontzeptuan.

Bi. Behin betiko likidazioa honela kalkulatuko da: jasotako konturako ekarpenen eta aurreko zenbakiaren lehenengo paragrafoan zehaztutako zerga berezien bidez bildutako zenbateko likidoaren lagapenaren behin betiko balioaren arteko aldea zehaztuz. Zenbateko likidoaren lagapena Toki Ogasunak arautzen dituen Legearen testu bateginaren, martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoaren, 117. artikuluaren 1. eta 2. zenbakietan dago xedatuta. Ondore horietarako, aurreko zenbakian adierazitako lagapen-ehunekoa aplikatuko da, 2012rako Estatuaren Aurrekontu Orokorren ekainaren 29ko 2/2012 Legearen azken xedapenetako seigarrenean zehaztutakoarekin bat.

 • 103. artikulua. Hidrokarburoen eta tabako-laboreen gaineko zerga berezien bidez bildutako zenbateko likidoa lagatzea: Konturako ekarpenak eta behin betiko likidazioa zehaztea.

Bat. 100. artikuluan aipatutako udalerriek parte hartuko dute hidrokarburoen eta tabako-laboreen gaineko zergen bidez bildutako zenbateko likidoan. Horretarako, hamabi hilabetez jaso beharreko ekarpenak zehaztuko dira, behin betiko likidazioaren kontura.

Udalerri bakoitzari dagokion konturako ekarpenaren zenbateko osoa honako eragiketa honen bidez kalkulatuko da:

ECIIEE(k)m = PCIIEE* x RPIIEE(k) x IPm(k) x 0,95

Non:

 • - PCIIEE*: Hidrokarburoen eta tabako-laboreen gaineko zerga berezien bidez bildutakoaren etekinen lagapenaren ehunekoa. Konturako ekarpen hauen kasuan, ehuneko 2,9220 izango da.

 • - ECIIEE(k)m: m udalerriaren konturako ekarpenen urteko zenbatekoa, zenbaki honen lehenengo paragrafoan zehaztutako produktuen gaineko k zerga bereziaren bidez 2018rako aurreikusitako bilketaren lagapena dela eta.

 • - RPIIEE(k): Estatuari zenbaki honen lehenengo paragrafoan zehaztutako produktuen gaineko k zerga bereziaren bidez 2018rako dagokion diru-bilketa likidoaren aurrekontu-aurreikuspenaren zenbatekoa.

 • - IPm(k): m udalerriaren 2018rako behin-behineko indizea, gasolina, gasolio eta fuel-olio entregei dagokiena, bai eta tabako-saltokiei saldutakoari ere. Entrega eta salmenta horiek dagozkien zerga-tasen arabera haztatuko dira. Ondore horietarako, eskuragarri dauden indizeen artean, azken urteari dagokiona izango da behin-behineko indizea.

Udalerri bakoitzari konturako ekarpen gisa eman beharreko zenbatekoa, formula horren arabera zehaztutakoa, diru-sarreren itzulketa moduan izapidetuko da, zenbaki honen lehenengo paragrafoan zehaztutako zerga berezi bakoitzaren kontzeptuan.

Bi. Behin betiko likidazioa honela kalkulatuko da: jasotako konturako ekarpenen eta aurreko zenbakiaren lehenengo paragrafoan zehaztutako zerga berezien bidez bildutako zenbateko likidoaren lagapenaren behin betiko balioaren arteko aldea zehaztuz. Zenbateko likidoaren lagapena Toki Ogasunak arautzen dituen Legearen testu bateginaren, martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoaren, 117. artikuluan dago xedatuta. Ondore horietarako, aurreko zenbakian adierazitako lagapen-ehunekoa aplikatuko da, 2012rako Estatuaren Aurrekontu Orokorren ekainaren 29ko 2/2012 Legearen azken xedapenetako seigarrenean zehaztutakoarekin bat.

 • 3. atala. Udalerriek Estatuaren tributuetan parte hartzea

 • 1. azpiatala. Udalerriek Finantzaketarako Funts Osagarrian parte hartzea

 • 104. artikulua. Konturako ekarpenak zehaztea.

Bat. Toki Ogasunak arautzen dituen Legearen testu bateginaren, martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoaren, 111. artikuluan adierazitako eremu subjektiboan bildutako udalerri bakoitzak 2018ko Finantzaketarako Funts Osagarrian duen partaidetza dela eta konturako ekarpenen zenbateko osoa ondoko kontzeptu honetan kontsignatutako berariazko kredituaren kontura egingo da: 36. atala, 21. Zerbitzua, Autonomia Erkidegoen eta Toki Erakundeen Finantzaketarako Idazkaritza Nagusia. Toki-erakundeak, 942 M programa, Toki-erakundeei egindako transferentziak, Estatuaren diru-sarreretan duten partaidetzagatik.

Bi. Zenbateko hori honela kalkulatuko da: 2004. oinarri-urteko Finantzaketarako Funts Osagarriaren ehuneko 95 bider Toki Ogasunak arautzen dituen Legearen testu bateginaren, martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoaren, 121. artikuluan zehaztutakoaren arabera dagokion bilakaera-indizea; guztia ere, arau honen ehun eta hamargarren xedapen gehigarrian zehaztutakoa aintzat hartuta.

Hiru. A Aurreko zenbakian adierazitakoaren arabera udalerri bakoitzari dagokion zenbatekoari diru-sarreretan izandako murrizketen konpentsazioen ehuneko 95 gehituko zaio, ekonomia-jardueren gaineko zergaren erreformaren ondorioz; zehazki, honako hauek:

 • a.  Behin betiko konpentsazioa, Toki Ogasunak arautzen dituen Legea Erreformatzen duen abenduaren 27ko 51/2002 Legearen hamargarren xedapen gehigarrian zehaztutakoa, Estatuak 2018an 2004arekin alderatuta tributuen bidez lortutako diru-sarreren arabera eguneratua.

 • b.  Erreforma gehigarria, azaroaren 18ko 22/2005 Legearen bigarren xedapen gehigarrian araututakoa, Estatuak 2018an 2006arekin alderatuta tributuen bidez lortutako diru-sarreren arabera eguneratua.

Lau. Finantzaketarako Funts Osagarrian parte hartzearen ondorioz egin beharreko konturako ekarpenak, 2018ko ekitaldian, hilero ordainduko dira; aurreko zenbakietan jasotako arauen arabera kalkulatutako zenbateko osoaren hamabirena hil bakoitzean, hain zuzen ere.

 • 105. artikulua. Behin betiko likidazioa.

Bat. Finantzaketarako Funts Osagarriari dagokionez, 2018an udalerrien alde egin behar den behin betiko likidazioa honako kontzeptu honetako kredituaren kontura egingo da: 36. Atala, 21. Zerbitzua, Autonomia Erkidegoen eta Toki Erakundeen Finantzaketarako Idazkaritza Nagusia. Tokiko Erakundeak, 942M programa, Tokiko Erakundeei egiteko transferentziak, Estatuaren diru-sarreretan duten partaidetzagatik, 468 kontzeptua, aurreko urteetako behin betiko likidazioari eta finantzaketa-sistema berritik eratorritako konpentsazioei buruzkoa; guztia ere, Toki Ogasunak arautzen dituen Legearen testu bateginaren, martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoaren, 119. eta 121. artikuluetan xedatutakoarekin bat.

Bi. A Aurreko zenbakian adierazitakoaren arabera udalerri bakoitzari dagokion zenbatekoari diru-sarreretan izandako murrizketen konpentsazioak gehituko zaizkio, ekonomia-jardueren gaineko zergaren erreformaren ondorioz; zehazki, honako hauek:

 • a.  Behin betiko konpentsazioa, Toki Ogasunak arautzen dituen Legea Erreformatzen duen abenduaren 27ko 51/2002 Legearen hamargarren xedapen gehigarrian zehaztutakoa, Estatuak 2018an 2004arekin alderatuta tributuen bidez lortutako diru-sarreren arabera eguneratua.

 • b.  Erreforma gehigarria, azaroaren 18ko 22/2005 Legearen bigarren xedapen gehigarrian araututakoa, Estatuak 2018an 2006arekin alderatuta tributuen bidez lortutako diru-sarreren arabera eguneratua.

Hiru. Behin betiko likidazioa honela kalkulatuko da: aurreko artikuluan xedatutakoaren arabera finkatutako konturako ekarpenen zenbatekoen eta behin betiko partaidetzaren arteko aldea zehaztuz.

 • 2. azpiatala. Gainerako udalerriek parte hartzea

 • 106. artikulua. Udalerriek 2018ko ekitaldian Estatuaren tributuetan izango duten partaidetza.

Bat. Toki Ogasunak arautzen dituen Legearen testu bateginaren, martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoaren, 122. artikuluan adierazitako eremu subjektiboan bildutako udalerri bakoitzari konturako ekarpenak ordaintzeko zenbateko osoa hauxe izango da: 2004. oinarri-urtean Estatuaren tributuetan duten partaidetza osoaren ehuneko 95 bider bilakaera-indizea, Toki Ogasunak arautzen dituen Legearen testu bateginaren, martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoaren, 123. artikuluaren araberakoa; betiere, arau honen ehun eta hamargarren xedapen gehigarria aintzat hartuta. Honako kontzeptu honetan kontsignatutako berariazko kredituaren kontura egingo da ordainketa: 36. atala, 21. zerbitzua, Autonomia Erkidegoen eta Toki Erakundeen Finantzaketarako Idazkaritza Nagusia. Toki-erakundeak, 942M programa, Toki-erakundeei egin beharreko transferentziak, Estatuaren diru-sarreretan duten partaidetzagatik.

Bi. Arestian aipatutako udalerrien alde 2018ari dagokion behin betiko likidazioa egiteko, Toki Ogasunak arautzen dituen Legearen testu bateginaren, martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoaren, 123. eta 124. artikuluetan jasotako arauak beteko dira, eta likidazioa 468 kontzeptuan zehaztutako kredituaren kontura egingo da; kontzeptu hori aurreko urteetako behin betiko likidazioari eta finantzaketa-sistema berritik eratorritako konpentsazioei buruzkoa da, eta aurreko zenbakian adierazitako atal, zerbitzu eta programan sartuta dago.

Hiru. Aurreko zenbakietan xedatutako arauak aplikatuz lortzen den zenbateko osoa honako irizpide hauei jarraituz banatuko da:

 • a.  Arau orokor gisa, udal bakoitzak 2003an Estatuaren tributuetan izandako partaidetzaren behin betiko likidazioaren ondorioz lortutako kopuru bera jasoko du. Zenbateko hori 2003rako Estatuaren Aurrekontu Orokorren abenduaren 30eko 52/2002 Legearen 65. artikuluko bigarren, hirugarren, laugarren eta bosgarren paragrafoetan xedatutakoaren arabera kalkulatuko da.

 • b. Gainerakoa proportzionalki banatuko da, jarraian adieraziko diren aldagaien eta ehunekoen arabera udal bakoitzak lortuko lukeen kopuruaren eta aurreko lerrokadan aurreikusitako zenbatekoen arteko diferentzia positiboei erreparatuta. Ondorio horietarako, aldagai eta ehuneko hauek aplikatuko dira:

 • 1. Ehuneko 75, udalerri bakoitzeko zuzenbidezko biztanle kopuruaren arabera — horretarako, 2018ko abenduaren 31n indarrean egongo den udal-errolda hartuko da kontuan, Gobernuak ofizialki onartutakoa—, ondorengo koefiziente hauetan haztatuta, biztanleria-geruzak aintzat hartuta:

  Geruza

  Biztanle kopurua

  Koefizienteak

  1

  50.000etik gora

  1,40

  2

  20.001etik 50.000ra

  1,30

  3

  5.001etik 20.000ra

  1,17

  4

  5.000 arte

  1,00

 • 2. Ehuneko 12,5, udalerri bakoitzak 2016ko ekitaldian egindako batez besteko ahalegin fiskalaren arabera, udalerri bakoitzeko zuzenbidezko biztanle kopuruaz haztatuta; horretarako, 2018ko abenduaren 31n indarrean egongo den udal-errolda hartuko da kontuan, Gobernuak ofizialki onartutakoa.

Ondore horietarako, udalerrien 2016ko ahalegin fiskaltzat jotzen da honako formula hau aplikatuz lortzen dena:

Efm = [Z a(RcO/RPm)] x Pi

Formula horretan, irizpide hauek hartuko dira kontuan:

 • A. a faktoreak tributu bakoitzari dagokion batez besteko pisua adierazten du, 2016ko ekitaldi ekonomikoan lortutako diru-bilketa likido osoari dagokionez, borondatezko epean egina eta honako zerga hauetatik lortua: ondasun higiezinen, ekonomia-jardueren eta trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zergetatik. Finantzaketa-forma horretan biltzen diren udalerri guztiei aplikatuko zaie, eta zerga-bilketa horretatik kanpo geratuko dira ekonomia-jardueren gaineko zergaren kuota nazional eta probintzialen banaketaren ondorioz lortutako etekinak eta probintziako diputazioei egotz dakizkiokeen kuotak.

 • B.  Aurreko lerrokadan aipatutako tributu bakoitzerako, udalerri bakoitzari dagokion RcO/RPm erlazioa honela kalkulatuko da:

 • i.  Landa- eta hiri-ondasun higiezinen gaineko zergaren kasuan, a faktorea udaleko osoko bilkurak erreferentziazko eperako finkatutako zerga-tasa errealarekin biderkatuz; gero, kasu bakoitzean gutxieneko tasa galdagarria adierazten duten balioekin zatituz, 0,4 edo 0,3rekin hurrenez hurren, eta, era berean, udalerri bakoitzeko gehieneko tasa galdagarriarekin zatituz. Ondorio horietarako, zergapetze-tasa erreala eta maximoa aplikatuko dira, Toki Ogasunak arautzen dituen Legearen testu bateginaren, martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoaren, 72. artikuluaren 1. eta 3. paragrafoetan xedatutakoa betez.

Hiri-ondasun higiezinen gaineko zergan zehaztutako emaitza haztatzeko, kontuan hartuko dira udalerri bakoitzeko biztanle bakoitzeko zerga-oinarria eta dagokion geruzaren biztanle bakoitzeko batez besteko zerga-oinarria; hala dagokionean, ezaugarri bereziko ondasun higiezinei dagokiena ere barne hartuko da. Ondorio horietarako, kontuan hartu beharko da Toki Ogasunak arautzen dituen Legearen testu bateginaren, martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoaren, bederatzigarren xedapen gehigarrian adierazitakoa. Halaber, populazio-tarteak populazioaren aldagaiari esleitutako ehuneko 75 banatzeko erabili diren berberak izango dira.

 • ii.  Ekonomia-jardueren gaineko zergari dagokionez, a faktorea udal-erroldaren zergaren zenbatekoarekin biderkatuz, Toki Ogasunak arautzen dituen Legearen testu bateginaren, martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoaren, 87. artikuluan aipatzen den egoera-koefizientea aplikatzearen intzidentzia barne, 2016ko zergaldian indarrean zegoena; eta, gero, zergaren tarifetan zehaztutako gutxieneko kuoten baturarekin zatituz, berez dagokion zergarekin alderatuta, eta aipatutako legearen 86. artikuluan jasotako koefizienteekin haztatuta.

 • iii.  Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zergaren kasuan, a faktorea 1ez biderkatuz.

 • iv.  £a(RcO/RPm) batura Pi faktorearekin biderkatuko da. Pi faktorea udalerriko zuzenbidezko biztanleria izango da, 2018ko abenduaren 31n indarrean egongo den udal-erroldan zehaztutakoa, eta Gobernuak ofizialki onartutakoa.

 • C.  Biztanle bakoitzaren batez besteko ahalegin fiskalaren koefizientea, udalerri bakoitzari dagokiona, ezin izango da 50.000 biztanletik gorako populazio-geruzan bildutako udaletako biztanle bakoitzaren batez besteko ahalegin fiskalaren koefizientearen balio txikienaren boskoitza baino handiagoa izan.

 • 3. Ehuneko 12,5, tributu-ahalmenaren alderantzizkoaren arabera. Tributu-ahalmena hauxe izango da: udalerri bakoitzeko biztanle bakoitzak hiri-ondasun higiezinen gaineko zergaren batez besteko zerga-oinarrien eta dagokion geruzaren artean dagoen loturaren bidez zehaztutakoa. Kopuru hori udalerri bakoitzeko zuzenbidezko biztanleriarekin eta partaidetza mota honetan bildutako biztanleria osoarekin haztatuko da, kontuan hartuta 2018ko abenduaren 31n indarrean egongo den udal-errolda, Gobernuak ofizialki onartutakoa. Ondorio horietarako, populazio-tarteak populazio aldagaiari esleitutako ehuneko 75 banatzeko erabili diren berberak izango dira.

Aldagai hori kalkulatzeko, toki-erakundeetako hiriko eta ezaugarri bereziko ondasun higiezinen gaineko zergaren zerga-oinarriei dagozkien datuak hartuko dira kontuan, 2016ko ekitaldiari dagozkionak.

Lau. Aurreko zenbakiko arauak aplikatuta lortzen den zenbatekoari diru-sarreretan izandako murrizketen konpentsazioak gehituko zaizkio, ekonomia-jardueren gaineko zergaren erreformaren ondorioz:

 • a.  Behin betiko konpentsazioa, Toki Ogasunak arautzen dituen Legea Erreformatzen duen abenduaren 27ko 51/2002 Legearen hamargarren xedapen gehigarrian zehaztutakoa, Estatuak 2018an 2004arekin alderatuta tributuen bidez lortutako diru-sarreren arabera eguneratua.

 • b.  Erreforma gehigarria, azaroaren 18ko 22/2005 Legearen bigarren xedapen gehigarrian araututakoa, Estatuak 2018an 2006arekin alderatuta tributuen bidez lortutako diru-sarreren arabera eguneratua.

Bost. Udalerri turistikoen partaidetza Toki Ogasunak arautzen dituen Legearen testu bateginaren, martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuz onetsitakoaren, 125. artikuluko 4. zenbakian adierazitakoaren arabera zehaztuko da, eta aurreko Hiru eta Lau zenbakietan xedatutakoa betez. Ondore horietarako, arau honen 103. artikuluan jasotako lagapen-ehunekoak hartuko dira kontuan. Horren arabera kalkulatutako lagapenaren zenbatekoak ezin izango du, inolaz ere, artikulu honen Hiru eta Lau zenbakietan xedatutakoa betez lortzen den partaidetza minoratu. Udalerri turistiko izango dira 125. artikuluaren lehenengo zenbakian jasotako baldintzak betetzen dituztenak, 2016ko urtarrilaren 1i buruzkoak.

Sei. 2016ko urtarrilaren 1ean egindako berrikuspenaren ondorioz udalerri turistiko gisa aitortuta dauden udalerrien kasuan, hidrokarburoen eta tabako-laboreen gaineko zergen bidez bildutako zenbatekoaren lagapena, 2004. oinarri-urteari dagokionez, honela kalkulatuko da: udalerri bakoitzak 2016ko ekitaldian hidrokarburoen eta tabako-laboreen gaineko zergaren bidez bildutako zenbateko likidoaren lagapena zati udalerri horretan Estatuaren tributuen bidez 2004an bildutakoaren aldean bildutako zenbatekoaren bilakaeraz. Zerga horien bidez bildutako zenbatekoaren lagapena Toki Ogasunak arautzen dituen Legearen testu bateginaren, martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoaren, 125.4 artikuluan aipatzen da.

 • 107. artikulua. Konturako ekarpenak.

Bat. Udalei hilero ordainduko zaizkie aurreko artikuluaren arabera Estatuko tributuetan parte hartzearen ondorioz 2018ko ekitaldian egin beharreko konturako ekarpenak; dagokien kredituaren hamabirena jasoko dute hil bakoitzean.

Bi. Udalerri bakoitzaren partaidetza behin betiko likidazioa banatzeko ezarritako irizpideen arabera kalkulatuko da, aldaketa hauek kontuan hartuz:

 • a.  2018ko urtarrilaren 1ean indarrean dagoen udal-erroldaren araberako populazioa hartuko da kontuan, berau Gobernuak ofizialki onartuta. Ahalegin fiskalaren aldagaia eta tributu-ahalmenaren alderantzizkoarena egindako behin betiko likidazioetan azkenari dagozkion datuetan oinarrituko dira. Udal bakoitzari Estatuko tributuetan duen partaidetza dela-eta eman beharreko gutxieneko zenbatekoa 2003ari dagokion behin betiko partaidetza osoaren ehuneko 95 izango da. Kopuru hori 2003rako Estatuaren Aurrekontu Orokorren abenduaren 30eko 52/2002 Legearen 65. artikuluaren Bi, Hiru, Lau eta bost zenbakietan xedatutakoaren arabera zehaztuko da.

 • b.  Udalerri bakoitzerako aurreko lerrokadaren arabera kalkulatutako zenbatekoari diru-sarreretan izandako murrizketen konpentsazioen ehuneko 95 gehituko zaio, ekonomia-jardueren gaineko zergaren ondoko erreforma hauen ondorioz:

 • 1.  Behin betiko konpentsazioa, Toki Ogasunak arautzen dituen Legea Erreformatzen duen abenduaren 27ko 51/2002 Legearen hamargarren xedapen gehigarrian zehaztutakoa, Estatuak 2018an 2004arekin alderatuta tributuen bidez lortutako diru-sarreren arabera eguneratua.

 • 2.  Konpentsazio gehigarria, azaroaren 18ko 22/2005 Legearen bigarren xedapen gehigarrian araututakoa, Estatuak 2018an, 2006arekin alderatuta, tributuen bidez lortutako diru-sarreren arabera eguneratua.

Hiru. Udalerri turistiko bakoitzaren banakako partaidetza aurreko zenbakian xedatutakoaren arabera zehaztuko da. Ateratzen den zenbatekoari dagokionez, eragiketa hauek egingo dira: 2004. oinarri-urtean kalkulatua, hidrokarburoen eta tabako-laboreen gaineko zergen bidez bildutakoaren lagapenaren neurriko zenbatekoa kenduko zaio, 2018an 2004arekin alderatuta Estatuaren tributuen bidezko diru-sarreren igoera-aurreikuspenaren neurri berean handituta, eta aurreko emaitza horri 2018an konturako ekarpenengatik zerga horietan legokiokeen zenbatekoa gehituko zaio —betiere, lege honen 103. artikuluaren Bat zenbakiko arauak aplikatuta—; nolanahi ere, transferitu beharreko zenbatekoa ez da txikiagoa izango aurreko zenbakian xedatutakoaren arabera kalkulatutakoa baino.

 • 4. atala. Estatuaren zergen bidez bildutakoa probintziei, probintzia bakarreko autonomia-erkidegoei, eta uharteetako kabildo nahiz kontseiluei lagatzea

 • 108. artikulua. Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren bidez bildutakoaren etekinak lagatzea: Konturako ekarpenak eta behin betiko likidazioa zehaztea.

Bat. Toki Ogasunak arautzen dituen Legearen testu bateginaren, martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoaren, 135. artikuluan adierazitako eremu subjektiboan bildutako probintziek eta antzeko erakundeek parte hartuko dute 2018an bilduko den zenbateko likidoan, behin betiko likidazioaren kontura hamabi hilabetez ekarpenak jasoz.

Konturako ekarpen horien zenbateko osoa honako eragiketa honen bidez kalkulatuko da:

ECIRPFm = 0,012561 X CL2015p X IA2018/2015 X 0,95

Non:

 • - ECIRPFp: Konturako ekarpenen urteko zenbatekoa, p probintziako edo pareko erakundeko pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren bidez bildutakoaren etekinen lagapena dela eta.

 • - CL2015p: Estatuaren kuota likidoa, probintziako edo antzeko erakundearen esparruko pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren bidez lortutakoa 2015ean (ezagutzen den azkenean).

 • - IA2018//2015: Estatuaren kuota likidoa eguneratzeko indizea, 2015etik —ezagutzen den azkena— 2018ra. Indize hori honela kalkulatzen da: atxikipenen, konturako ekarpenen eta zatikako ordainketen bidez 2018rako aurreikusitako aurrekontuaren zenbatekoa zati kontzeptu horien bidez 2015ean likidatutako eskubideen zenbatekoa —urte horretakoak dira probintziako edo pareko entitatearen esparruko kuota likidoari dagokionez ezagutzen diren azken datuak—.

Probintzia edo pareko erakunde bakoitzari konturako ekarpen gisa eman beharreko zenbatekoa, aurreko formularen arabera zehaztutakoa, transferentzia bidez ordainduko da, hilero hamabirena emanez, eta diru-sarreren itzulketa moduan izapidetuko da, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren kontzeptuan.

Bi. Behin betiko likidazioa honela kalkulatuko da: jasotako konturako ekarpenen eta probintzia edo antzeko erakunde bakoitzari dagokion kuota likidoaren lagapenaren behin betiko balioaren arteko aldea zehaztuz. Kuota likidoaren lagapena Toki Ogasunak arautzen dituen Legearen testu bateginaren, martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoaren, 137. artikuluan dago xedatuta. Ondorio horietarako, aurreko paragrafoan adierazitako lagapen-ehunekoa aplikatuko da, 2012rako Estatuaren Aurrekontu Orokorren ekainaren 29ko 2/2012 Legearen azken xedapenetako seigarrenean zehaztutakoarekin bat.

 • 109. artikulua. Balio erantsiaren gaineko zergaren bidez bildutako zenbateko likidoa lagatzea: Konturako ekarpenak eta behin betiko likidazioa zehaztea.

Bat. Aurreko artikuluan aipatzen diren probintziek eta antzeko erakundeek Balio Erantsiaren gaineko Zergaren bidez lortzen den diru-bilketa likidoan parte hartuko dute, eta horretarako, hilero ekarpen bat egingo dute behin betiko likidazioaren kontura.

Entitate horietako bakoitzari eman beharreko konturako ekarpenen zenbatekoa honako eragiketa honen bidez kalkulatuko da:

ECIVAp = PCIVA** x RPIVA x ICP, x (Pp / P,) x 0,95

Non:

 • - PCIVA**: Balio erantsiaren gaineko zergaren bidez bildutakoaren etekinen lagapenaren ehunekoa, probintzien eta pareko erakundeen aldekoa. Konturako ekarpen hauen kasuan, ehuneko 1,3699 izango da.

 • - ECIVAp: p probintziaren edo pareko erakundearen konturako ekarpenen urteko zenbatekoa, balio erantsiaren gaineko zergari dagokionez 2018rako aurreikusitako bilketaren lagapena dela eta.

 • - RPIVA: Estatuari 2018rako balio erantsiaren gaineko zergaren bidez dagokion diru-bilketa likidoaren aurrekontu-aurreikuspenaren zenbatekoa.

 • - ICPi: Autonomia-erkidegoko kontsumoaren behin-behineko indizea, 2018. urterako. Horretarako, eskuragarri dauden azken datuak hartuko dira kontuan; hain zuzen ere, 2015. urteko behin betiko likidazioa kalkulatzeko erabili zirenak.

 • - Pp eta Pi: p probintziako edo pareko erakundeko biztanleria eta dagokion i autonomia-erkidegoko biztanleria. Ondore horietarako, 2018ko urtarrilaren 1ean indarrean zegoen udal-erroldan, Gobernuak ofizialki onartutakoan, zehaztutako zuzenbidezko biztanleria hartuko da kontuan.

Probintzia edo pareko erakunde bakoitzari konturako ekarpen gisa eman beharreko zenbatekoa, aurreko formularen arabera zehaztutakoa, diru-sarreren itzulketa moduan izapidetuko da, balio erantsiaren gaineko zergaren kontzeptuan.

Bi. Behin betiko likidazioa honela kalkulatuko da: jasotako konturako ekarpenen eta balio erantsiaren gaineko zergaren bidez bildutako zenbateko likidoaren lagapenaren behin betiko balioaren arteko aldea zehaztuz. Zenbateko likidoaren lagapena Toki Ogasunak arautzen dituen Legearen testu bateginaren, martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoaren, 138. artikuluan dago xedatuta. Ondorio horietarako, aurreko paragrafoan adierazitako lagapen-ehunekoa aplikatuko da, 2012rako Estatuaren Aurrekontu Orokorren ekainaren 29ko 2/2012 Legearen azken xedapenetako seigarrenean zehaztutakoarekin bat.

 • 110. artikulua. Alkoholaren eta edari alkoholdunen gaineko zerga berezien bidez bildutako zenbateko likidoa lagatzea: Konturako ekarpenak eta behin betiko likidazioa zehaztea.

Bat. Toki Ogasunak arautzen dituen Legearen testu bateginaren, martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoaren, 135. artikuluaren eremu subjektiboan bildutako erakundeek parte hartuko dute honako zerga hauen bidez bildutako zenbateko likidoan: garagardoaren, ardoaren eta edari hartzituen gaineko zergak, tarteko produktuen gaineko zergak, eta alkoholaren eta edari deribatuen gaineko zergak. Horretarako, hamabi hilabetez jaso beharreko ekarpenak zehaztuko dira, behin betiko likidazioaren kontura.

Probintzia edo pareko erakunde bakoitzari eman beharreko konturako ekarpenen zenbateko osoa honako eragiketa honen bidez kalkulatuko da:

ECIIEE(h)p = PCIIEE** x RPIIEE(h) x ICP' (h) x (Pp / p.) x 0,95

Non:

 • - PCIIEE**: Alkoholaren eta edari deribatuen gaineko zerga berezien bidez bildutakoaren etekinen lagapenaren ehunekoa, probintzien eta pareko erakundeen aldekoa. Konturako ekarpen hauen kasuan, ehuneko 1,7206 izango da.

 • - ECIIEE(h)p: p probintziaren edo pareko erakundearen konturako ekarpenen urteko zenbatekoa, zenbaki honen lehenengo paragrafoan zehaztutako produktuen gaineko h zerga bereziaren bidez 2018rako aurreikusitako bilketaren lagapena dela eta.

 • - RPIIEE(h): Estatuari zenbaki honen lehenengo paragrafoan zehaztutako produktuen gaineko h zerga bereziaren bidez 2018rako dagokion diru-bilketa likidoaren aurrekontu-aurreikuspenaren zenbatekoa.

 • - ICP^(h): p probintzia edo pareko erakundea dagoen i autonomia-erkidegoko kontsumoari dagokion 2018rako behin-behineko indizea, zenbaki honen lehenengo paragrafoan zehaztutako produktuen gaineko h zerga berezia dela eta. Horretarako, eskuragarri dauden azken datuak hartuko dira kontuan; hain zuzen ere, 2015. urteko behin betiko likidazioa kalkulatzeko erabili zirenak.

 • - Pp eta Pi: p probintziako edo pareko erakundeko biztanleria eta dagokion i autonomia-erkidegoko biztanleria. Ondore horietarako, 2018ko urtarrilaren 1ean indarrean zegoen udal-erroldan, Gobernuak ofizialki onartutakoan, zehaztutako zuzenbidezko biztanleria hartuko da kontuan.

Probintzia edo pareko erakunde bakoitzari konturako ekarpen gisa eman beharreko zenbatekoa, aurreko formularen arabera zehaztutakoa, diru-sarreren itzulketa moduan izapidetuko da, zenbaki honen lehenengo paragrafoan zehaztutako zerga berezi bakoitzaren kontzeptuan.

Bi. Behin betiko likidazioa honela kalkulatuko da: jasotako konturako ekarpenen eta aurreko paragrafoaren lehenengo lerrokadan zehaztutako zerga berezien bidez bildutako zenbateko likidoaren lagapenaren behin betiko balioaren arteko aldea zehaztuz. Zenbateko likidoaren lagapena Toki Ogasunak arautzen dituen Legearen testu bateginaren, martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoaren, 139. artikuluan dago xedatuta. Ondorio horietarako, aurreko paragrafoan adierazitako lagapen-ehunekoa aplikatuko da, 2012rako Estatuaren Aurrekontu Orokorren ekainaren 29ko 2/2012 Legearen azken xedapenetako seigarrenean zehaztutakoarekin bat.

 • 111. artikulua. Hidrokarburoen eta tabako-laboreen gaineko zerga berezien bidez bildutako zenbateko likidoa lagatzea: Konturako ekarpenak eta behin betiko likidazioa zehaztea.

Bat. Toki Ogasunak arautzen dituen Legearen testu bateginaren, martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoaren, 135. artikuluan adierazitako eremu subjektiboan bildutako probintziek eta antzeko erakundeek parte hartuko dute hidrokarburoen eta tabako-lanen zergen bidez bilduko den zenbateko likidoan, behin betiko likidazioaren kontura hamabi hilabetez ekarpenak jasoz.

Probintzia edo pareko erakunde bakoitzari eman beharreko konturako ekarpenen zenbateko osoa honako eragiketa honen bidez kalkulatuko da:

ECIIEE(k)p = PCIIEE** x RPIIEE(k) x IPp(k) x 0,95

Non:

 • - PCIIEE**: Hidrokarburoen eta tabako-laboreen gaineko zerga berezien bidez bildutakoaren etekinen lagapenaren ehunekoa, probintzien eta pareko erakundeen aldekoa. Konturako ekarpen hauen kasuan, ehuneko 1,7206 izango da.

 • - ECIIEE(k)p: p probintziaren edo pareko erakundearen konturako ekarpenen urteko zenbatekoa, zenbaki honen lehenengo paragrafoan zehaztutako produktuen gaineko k zerga bereziaren bidez 2018rako aurreikusitako bilketaren lagapena dela eta.

 • - RPIIEE(k): Estatuari zenbaki honen lehenengo paragrafoan zehaztutako produktuen gaineko k zerga bereziaren bidez 2018rako dagokion diru-bilketa likidoaren aurrekontu-aurreikuspenaren zenbatekoa.

 • - IPp(k): p probintziaren edo pareko erakundeen 2018rako behin-behineko indizea, gasolina, gasolio eta fuel-olio entregei dagokiena, bai eta tabako-saltokiei saldutakoari ere. Entrega eta salmenta horiek dagozkien zerga-tasen arabera haztatuko dira. Ondore horietarako, eskuragarri dagoen azken urteko datuak hartuko dira kontuan.

Erakunde bakoitzari konturako ekarpen gisa eman beharreko zenbatekoa, formula horren arabera zehaztutakoa, diru-sarreren itzulketa moduan izapidetuko da, zenbaki honen lehenengo paragrafoan zehaztutako zerga berezi bakoitzaren kontzeptuan.

Bi. Behin betiko likidazioa honela kalkulatuko da: jasotako konturako ekarpenen eta aurreko artikuluan zehaztutako zerga berezien bidez bildutako zenbateko likidoaren lagapenaren behin betiko balioaren arteko aldea zehaztuz. Zenbateko likidoaren lagapena Toki Ogasunak arautzen dituen Legearen testu bateginaren, martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoaren, 139. artikuluan dago xedatuta. Ondore horietarako, aurreko zenbakian adierazitako lagapen-ehunekoa aplikatuko da, 2012rako Estatuaren Aurrekontu Orokorren ekainaren 29ko 2/2012 Legearen azken xedapenetako seigarrenean zehaztutakoarekin bat.

 • 5. atala. Probintziek, probintzia bakarreko autonomia-erkidegoek eta uharteetako kabildo nahiz kontseiluek Estatuaren tributuetan duten partaidetza

 • 1. azpiatala. Finantzaketarako Funts Osagarrian duten partaidetza.

 • 112. artikulua. Konturako ekarpenak zehaztea.

Bat. Toki Ogasunak arautzen dituen Legearen testu bateginaren, martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoaren, 135. artikuluan adierazitako eremu subjektiboan bildutako probintzia edo pareko erakunde bakoitzari 2018ko ekitaldiari dagokion Finantzaketarako Funts Osagarrian duen partaidetza dela-eta eman beharreko konturako ekarpenen zenbateko osoa, arau honen laurogeita hamahirugarren xedapen gehigarria kontuan izanda, Diputazio eta Uharteetako Kabildoei egin beharreko transferentzien kredituaren kargura egingo da. Diputazioen eta Uharteetako Kabildoen konturako ekarpenak, Estatuaren Aurrekontuko I. eta II. kapituluetako diru-sarreretan duten partaidetzagatik, autonomia-erkidegoei laga ezin zaizkien baliabideengatik; honako kontzeptu honetan kontsignatuta: 36. atala, 21. zerbitzua, Autonomia Erkidegoen eta Toki Erakundeen Finantzaketarako Idazkaritza Nagusia. Toki-erakundeak, 942M programa, Toki-erakundeei egin beharreko transferentziak, Estatuaren diru-sarreretan duten partaidetzagatik.

Bi. Zenbateko hori honela kalkulatuko da: 2004ko Finantzaketarako Funts Osagarriaren ehuneko 95, Toki Ogasunak arautzen dituen Legearen testu bateginaren, martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoaren, 121. artikuluan zehaztutakoaren araberako bilakaera-indizea aplikatuta.

Hiru. Aurreko zenbakian zehaztutakoaren arabera kalkulatutako zenbatekoari honako konpentsazio hauen ehuneko 95 gehituko zaio, ekonomia-jardueren gaineko zergaren erreformaren ondorioz diru-sarreretan izandako murrizketengatik:

 • a.  Behin betiko konpentsazioa, Toki Ogasunak arautzen dituen Legea erreformatzen duen abenduaren 27ko 51/2002 Legearen hamargarren xedapen gehigarrian zehaztutakoa, Estatuak 2018an 2004arekin alderatuta tributuen bidez lortutako diru-sarreren hein berean handitua.

 • b.  Erreforma gehigarria, azaroaren 18ko 22/2005 Legearen bigarren xedapen gehigarrian araututakoa, Estatuak 2018an 2006arekin alderatuta tributuen bidez lortutako diru-sarreren arabera handituta.

Lau. Finantzaketarako Funts Osagarrian parte hartzea dela eta egin beharreko konturako ekarpenak, 2018ko ekitaldian, hilero ordainduko zaizkie artikulu honetan aipatutako toki-erakundeei; aurreko zenbakietan jasotako arauen arabera kalkulatutako zenbateko osoaren hamabirena hil bakoitzean, hain zuzen ere.

 • 113. artikulua. Behin betiko likidazioa.

Bat. Finantzaketarako Funts Osagarriari dagokionez 2018an probintzien eta pareko erakundeen alde egin beharreko behin betiko likidazioa honako kontzeptu honetako kredituaren kontura egingo da: 36. atala, 21 zerbitzua, Autonomia Erkidegoen eta Toki Erakundeen Finantzaketarako Idazkaritza Nagusia. Tokiko Erakundeak, 942M programa, Tokiko Erakundeei egiteko transferentziak, Estatuaren diru-sarreretan duten partaidetzagatik, 468 kontzeptua, aurreko urteetako behin betiko likidazioari eta finantzaketa-sistema berritik eratorritako konpentsazioei buruzkoa; guztia ere, Toki Ogasunak arautzen dituen Legearen testu bateginaren, martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoaren, 141. eta 143. artikuluetan xedatutakoarekin bat.

Bi. Aurreko zenbatekoari, hala badagokio, konpentsazio hauen zenbatekoa gehituko zaio, ekonomia-jardueren gaineko zergaren erreformaren ondorioz diru-sarreretan izandako murrizketengatik:

 • a.  Behin betiko konpentsazioa, Toki Ogasunak arautzen dituen Legea erreformatzen duen abenduaren 27ko 51/2002 Legearen hamargarren xedapen gehigarrian zehaztutakoa, Estatuak 2018an 2004arekin alderatuta tributuen bidez lortutako diru-sarreren arabera eguneratua.

 • b.  Erreforma gehigarria, azaroaren 18ko 22/2005 Legearen bigarren xedapen gehigarrian araututakoa, Estatuak 2018an 2006arekin alderatuta tributuen bidez lortutako diru-sarreren arabera eguneratua.

Probintzia bakarreko autonomia-erkidegoen alde (Kantabria, Madril eta Errioxa) egin beharreko konpentsazioen behin betiko likidazioaren zenbatekoa aurrekontu-kredituetan sartu ahalko da, bidezkoak diren aldaketak eta doikuntzak eginez, eta araubide erkideko autonomia-erkidegoen eta autonomia-estatutua duten hirien finantzaketa-sistema aplikatuz dagokien kopuruaren arabera. Erabaki hori Batzorde Mistoak hartuko du, Toki Administrazioko Batzorde Nazionaleko Ekonomia, Finantza eta Zerga Araubidearen Azpibatzordearen txostena jaso ondoren.

Hiru. Behin betiko likidazioa honela kalkulatuko da: aurreko artikuluan xedatutakoaren arabera finkatutako konturako ekarpenen zenbatekoaren baturaren eta aurreko paragrafoetan adierazitako moduan finkatutako behin betiko partaidetzaren arteko aldea zehaztuz.

 • 2. azpiatala. Osasun Laguntzarako Ekarpen Funtsean parte hartzea

 • 114. artikulua. Konturako ekarpenak zehaztea.

Bat. Diputazioen, uharte ez diren probintzia bakarreko autonomia-erkidegoen, eta uharteetako kontseilu eta kabildoen osasun-zentro ez-psikiatrikoak mantentzeko, «Uharteetako diputazio eta kabildoen transferentziak» kredituaren kontura egiten da esleipena. Diputazioen eta Uharteetako Kabildoen konturako ekarpenak, Estatuaren Aurrekontuko I. eta II. kapituluetako diru-sarreretan duten partaidetzagatik, autonomia-erkidegoei laga ezin zaizkien baliabideengatik; honako kontzeptu honetan kontsignatuta: 36. atala, 21. zerbitzua, Autonomia Erkidegoen eta Toki Erakundeen Finantzaketarako Idazkaritza Nagusia. Tokiko Erakundeak, 942M programa, Tokiko Erakundeei egiteko transferentziak, Estatuaren diru-sarreretan duten partaidetzagatik, 711,6 milioi euroko zenbatekoa, konturako ekarpenen kontzeptuan. Probintziako diputazioek, uharte ez diren probintzia bakarreko autonomia-erkidegoek, eta uharteetako kabildo nahiz kontseiluek hilero jasoko dituzte funts horretan duten partaidetza dela eta 2018ko ekitaldian dagozkien konturako ekarpenak; zehazki, kredituaren hamabirena jasoko dute hilabete bakoitzean. Osasun-zentroak mantentzera xedatutako kopurua proportzionalki banatuko da, kontuan hartuz 2004an Estatuaren tributuetan izandako partaidetzaren behin betiko likidazioan kontzeptu horrengatik jasotako zenbatekoa. Kopuru hori Finantzaketarako Funts Osagarrian duten partaidetzagatik dagozkien konturako ekarpenekin batera jasoko dute —ekarpen hori aurreko azpiatalean dago araututa—.

Bi. Ospitaleen kudeaketa ekonomiko eta finantzarioa, Osasunari buruzko apirilaren 25eko 14/1986 Lege Orokorrean xedatutako moduan, dagozkien autonomia-erkidegoei eskualdatzen zaienean, zerbitzua eskualdatzen duen erakundearen partaidetzaren konturako ekarpenak esleituko zaizkie erakunde horiei, eta Estatuko tributuetan duten partaidetzan sartu ahal izango dira, dagokion batzorde mistoaren erabakiz, aurrekontu-kredituetan beharrezko aldaketak eta doikuntzak eginda. Hala ere, Toki Administrazioaren Batzorde Nazionaleko Ekonomia, Finantza eta Zerga Araubidearen Azpibatzordeak txostena egin beharko du aurretik.

 • 115. artikulua. Behin betiko likidazioa.

Bat. Osasun Laguntzarako Ekarpen Funtsaren 2018ko zuzkiduraren behin betiko likidazioa, probintziei, uharte ez diren probintzia bakarreko autonomia-erkidegoei eta uharteei dagokiena, honako kontzeptu honetako kredituaren kontura egingo da: 36. atala, 21. zerbitzua, Autonomia Erkidegoen eta Toki Erakundeen Finantzaketarako Idazkaritza Nagusia. Tokiko Erakundeak, 942M programa, Tokiko Erakundeei egiteko transferentziak, Estatuaren diru-sarreretan duten partaidetzagatik, 468 kontzeptua, aurreko urteetako behin betiko likidazioari eta finantzaketa-sistema berritik eratorritako konpentsazioei buruzkoa; guztia ere, Toki Ogasunak arautzen dituen Legearen testu bateginaren, martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoaren, 143. eta 144. artikuluetan xedatutakoarekin bat. Kalkulua egiteko oinarri gisa, 2004an Estatuaren tributuetan parte hartzeagatik egindako behin betiko likidazioaren zenbatekoak hartu dira.

Bi. Ospitale-zentroen kudeaketa ekonomiko eta finantzarioa, Osasunari buruzko apirilaren 25eko 14/1986 Lege Orokorrean xedatutako moduan, dagozkien autonomia-erkidegoei eskualdatzen zaienean, zerbitzua eskualdatzen duen erakundearen partaidetzari dagozkion konturako ordainketak esleituko zaizkie erakunde horiei, aurretik aipatutako funts berean.

 • 6. atala. Araubide bereziak

 • 116. artikulua. Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde historikoek eta Nafarroak Estatuaren tributuetan parte hartzea.

Bat. Euskadiko eta Nafarroako udalerriek Estatuaren tributuetan izango duten partaidetza kapitulu honen 3. ataleko 2. azpiatalean jasotako arauen arabera zehaztuko da; Ekonomia Itunaren eta Hitzarmen Ekonomikoaren esparruan, hurrenez hurren.

Bi. Euskadiko foru-aldundiek eta Nafarroako Foru Komunitateak Estatuaren tributuetan izango duten partaidetza Toki Ogasunak arautzen dituen Legearen testu bateginaren, martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoaren, 146. artikuluan xedatutakoaren arabera zehaztuko da; Ekonomia Itunaren eta Hitzarmen Ekonomikoaren esparruan, hurrenez hurren.

 • 117. artikulua. Kanarietako toki-erakundeek Estatuaren tributuetan parte hartzea.

Bat. Estatu-zergen bidez bildutakoaren etekinak Kanarietako udalerriei lagatzeko — zehazki, Toki Ogasunak arautzen dituen Legearen testu bateginaren, martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoaren, 111. artikuluan xedatutako eremu subjektiboan bildutakoei—, bai eta uharteetako kabildoei ere, aipatutako arauaren 158. artikuluan xedatutakoa beteko da.

Bi. Aurreko zenbakian aipatutako toki-erakundeek Finantzaketarako Funts Osagarrian izango duten partaidetza zehazteko, kapitulu honen 3. ataleko 1. azpiatalean eta 5. ataleko

 • 1. azpiatalean xedatutakoa beteko da, arestian aipatutako arauaren 158. artikuluan adierazitakoa aintzat hartuta.

Hiru. Kanarietako gainerako udalerriek Estatuaren tributuetan izango duten partaidetza zehazteko, kapitulu honen 3. ataleko 2. azpiatalean jasotako arauak beteko dira, eta araubide erkideko udalerrien proportzio berari helduko zaio.

 • 118. artikulua. Ceuta eta Melilla hiriek Estatuaren tributuetan parte hartzea.

Bat. Ceuta eta Melilla hiriek, udalerriei parekatutako erakunde gisa, kapitulu honetan bildutako arau orokorren arabera hartuko dute parte Estatuaren tributuetan.

Bi. Ceuta eta Melilla hiriek, probintziei parekatutako erakunde gisa, Toki Ogasunak arautzen dituen Legearen testu bateginaren, martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoaren, 146. artikuluan adierazitakoaren arabera hartuko dute parte Estatuaren tributuetan.

 • 7. atala. Konpentsazioak, dirulaguntzak eta laguntzak

 • 119. artikulua. Hiri-garraio kolektiboaren zerbitzua dela eta, toki-erakundeei eman behar zaizkien dirulaguntzak.

Bat. Martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitako Toki Ogasunak arautzen dituen Legearen testu bateginaren bosgarren xedapen gehigarrian betetze aldera, 51,05 milioi euroko kreditu bat jasota dago (32. atala; 02 Zerbitzua; Autonomia Erkidegoen eta Toki Erakundeen Finantzaketarako Idazkaritza Nagusia. Tokiko Erakundeak; 942N programa; 462. kontzeptua. Kredituaren xedea toki-erakundeek ematen dituzten hiru-garraio kolektiboaren zerbitzua diruz laguntzea da, baldin eta hurrengo atalean ezarritako betekizunak betetzen badira.

Bi. Kredituaren banaketan, hiri barruko garraio kolektibo publikoaren zerbitzua duten udalek hartu ahal izango dute parte, zerbitzu hori kudeatzeko modua edozein izanik ere, baldin eta honako baldintza hauek betetzen badituzte:

 • a)  Mugikortasun Jasangarriko Plan bat edukitzea, Mugikortasun Jasangarrirako Espainiako Estrategiarekin koherentea dena, bat etorriz Ekonomia Jasangarriari buruzko martxoaren 4ko 2/2011 Legearen 102. artikuluan xedatutakoarekin («Mugikortasun jasangarriko planak sustatzea»), 2012rako Estatuaren Aurrekontu Orokorren ekainaren 29ko 2/2012 Legearen azken xedapenetako hogeita hamaikagarrenak emandako idazketan.

 • b)  Zuzenbidezko 50.000 biztanletik gora izatea; horretarako, 2017ko urtarrilaren 1ean indarrean zegoen udal-errolda hartuko da kontuan, Gobernuak ofizialki onartutakoa.

 • c)  Zuzenbidezko 20.000 biztanletik gora izatea; horretarako, 2017ko urtarrilaren 1ean indarrean zegoen udal-errolda hartuko da kontuan, Gobernuak ofizialki onartutakoa, eta, aldi berean, aipatutako data horretan, udalerriaren hiri-ondasun higiezinen katastroan erroldatutako hiri-unitateak 36.000 baino gehiago izatea.

 • d)  Aurreko b) eta c) letretan jasotako baldintzetakoren bat bete ez arren, probintziako hiriburu izatea.

 • e)  Salbuespen izango dira, aurreko baldintzak bete arren, barne hiri-garraio publikoaren zerbitzua finantzatzeko beste sistema batean parte hartzen duten udalerriak, baldin eta, sistema horretan, Estatuko Administrazio Orokorrak finantzaketa ematen badu. Salbuespen hori aplikatzekoa izango da Kanarietako, Madrilgo Garraioen Eskualde Partzuergoko eta Bartzelonako Garraio Metropolitanoaren Agintaritzako eta Valentziako Garraio Metropolitanoaren Agintaritzako lurralde-esparruetan.

Hiru. Epai judizial irmoek agindutako ordainketa-betebeharrak ordaindu ondoren, aurrekontu-zuzkidura ondoko irizpide hauen arabera banatuko da, eta irizpideok artikulu honen seigarren paragrafoan aipaturiko eredutik ondorioztatzen diren kudeaketa ekonomiko eta finantzarioaren datuen arabera aplikatuko dira:

 • A.  Kredituaren ehuneko 5, udal-sareko joaneko bidearen luzeraren arabera, eta kilometrotan adierazita. Joan-etorriko biderik ez duten linea zirkularren kasuan, erdia hartuko da kontuan.

 • B.  Kredituaren ehuneko 5, udalerri bakoitzeko bidaiari/zuzenbidezko biztanle kopuru erlazioaren arabera, kopuru hori zati 50.000 eginez lortutakoaren arabera haztatuta. Zuzenbidezko biztanleen kopurua zehazteko, 2017ko urtarrilaren 1ean indarrean dagoen udal-errolda hartuko da kontuan, Gobernuak ofizialki onartutakoa.

 • C.  Kredituaren ehuneko 5, ingurumen-irizpideen arabera, Klima Aldaketaren eta Energia Garbiaren Espainiako Estrategia aplikatzeko Presazko Neurrien Planak aurreikusten duena betetzeko; plan horren arabera, hiri-garraio publikoari dirulaguntzak emateko, energia-efizientziaren irizpideak hartuko dira kontuan. Neurri hori Energia, Turismo eta Agenda Digitaleko Ministerioak IDAE institutuaren bidez gauzatutako Energiaren Aurrezpena eta Efizientzia Aktibatzeko Planean zehaztuta dago, eta garraio publikoaren sistemei aplikatutako energia-efizientzia balioesteko mekanismo bat ezartzean datza, aurrerapausoak homogeneotasunez ebaluatzeko, eta laguntzak banatzeko orduan aintzat hartzeko.

Aurretik aipatutako ehunekoa ingurumen-irizpideak betetzeko orduan lortutako puntuazioaren arabera banatuko da —2017ko ekitaldiari dagokionez—; honako koadro honetan jasotakoak izango dira horiek:

Biztanle-kopuru handiko udalerriak

Gainerako udalerriak

Gehiene puntuazk

Irizpideak

Betetze-maila

Irizpideak

Betetze-maila

C/GLP/BIOERREGAIA duten hiri-utobusen ehunekoa.

> % 20

GNC/GLP/BIOERREGAIA duten hiri-autobusen ehunekoa.

> % 5

20

ztira izandako bidaiari kopuruaren oera, aurreko urtearekin alderatuta.

> % 1

Guztira izandako bidaiari kopuruaren igoera, aurreko urtearekin alderatuta.

BAI/EZ

15

rraio publikoan eskainitako kuak-km: aurreko hiru urteetako atez bestekoarekiko izandako ehikuntza.

> % 1

Garraio publikoan eskainitako lekuak-km: aurreko urtearekiko izandako gehikuntza.

BAI/EZ

15

obus-flotan ibilgailu elektrikoak edo ibridoak daude.

BAI/EZ

Autobus-flotan ibilgailu elektrikoak edo hibridoak daude.

BAI/EZ

10

gikortasun urriko pertsonentzat restatutako autobusen ehunekoa

> % 50

Mugikortasun urriko pertsonentzat prestatutako autobusen ehunekoa

> % 20

10

ko autobus-lineen dentsitatea

> 2

Hiriko autobus-lineen dentsitatea (km/1.000 bizt)

> 1

10

rraio publikoan egindako bidaien opuruaren hazkundea, aurreko hiru rteetako batez bestekoarekiko andako hazkundea.

> % 1

Garraio publikoan egindako bidaien kopuruak aurreko urtearekiko izandako gehikuntza.

BAI/EZ

5

egorri-sarea: bidegorri km akoitzeko biztanleen kopurua.

< 8.000

Bidegorri-sarea: bidegorri km bakoitzeko biztanleen kopurua.

< 6.000

3

obus-erreien luzera (sarearen zera osoarekiko ehunekoa).

> % 2

Autobus-erreiak daude

BAI/EZ

3

du efizientean gidatzeko restakuntza jaso duten hiri-utobusetako gidarien ehunekoa %).

> % 20

Modu efizientean gidatzeko prestakuntza jaso duten hiri-autobusetako gidarien ehunekoa (%).

> % 15

3

obusen etorrera denbora errealean dierazten duten geltokiak (geltoki uztien gaineko ehunekoa).

> % 3

Autobusen etorrera denbora errealean adierazten duten geltokiak (geltoki guztien gaineko ehunekoa).

> % 3

3

Biztanle-kopuru handiko udalerriak

Gainerako udalerriak

Gehiene puntuazk

Irizpideak

Betetze-maila

Irizpideak

Betetze-maila

tak energia-efizientziako irizpideekin udeatzeko gaikuntza duten ertsonak (trebatutako pertsonen opurua/100 ibilgailu).

> 1

Flotak energia-efizientziako irizpideekin kudeatzeko gaikuntza duten pertsonak (trebatutako pertsonen kopurua/100 ibilgailu).

BAI/EZ

3

ZTIRA

100

D) Kredituaren ehuneko 85, emandako garraio-titulu bakoitzaren batez besteko defizitaren arabera, honako prozedura hau betez:

 • a)  Udalerri bakoitzari eman beharreko dirulaguntzaren zenbatekoa kalkulatzeko, garraio-tituluen kopurua titulu horietako bakoitzari dagokion dirulaguntzarekin biderkatuko da.

 • b)  Titulu bakoitzari dagokion dirulaguntza kalkulatzeko, tituluaren batez besteko defizitari honako eskala honetan zehaztutako zenbatekoak eta ehunekoak aplikatuko zaizkio:

 • 1.  tartea: garraio-titulu bakoitzeko batez besteko defizitaren zenbatekoa, udalerri bakoitzari dagokiona, batez besteko defizit osoaren ehuneko 12,5 baino handiagoa ez bada, ehuneko 100ean ordainduko da.

 • 2.  tartea: garraio-titulu bakoitzeko batez besteko defizitaren zenbatekoa, udalerri bakoitzari dagokiona, aurreko tartea baino handiagoa bada eta batez besteko defizit osoaren ehuneko 25 gainditzen ez badu, ehuneko 55ean lagunduko da diruz.

 • 3.  tartea: garraio-titulu bakoitzeko batez besteko defizitaren zenbatekoa, udalerri bakoitzari dagokiona, aurreko tartea baino handiagoa bada eta batez besteko defizit osoaren ehuneko 50 gainditzen ez badu, ehuneko 27an ordainduko da.

 • 4.  tartea: garraio-titulu bakoitzeko batez besteko defizitaren zenbatekoa, udalerri bakoitzari dagokiona, aurreko tartea baino handiagoa bada eta batez besteko defizit osoaren ehuneko 100 gainditzen ez badu, honako eragiketa hau eginez zehaztuko den ehunekoan lagunduko da diruz: aurreko tarteei esleitu ez zaien kredituaren gainerakoa zati tarte honetako defizitaren zenbatekoa, dirulaguntza jasotzeko eskubidea duten udalerri guztiak aintzat hartuz.

 • 5.  tartea: garraio-titulu bakoitzeko batez besteko defizitaren zenbatekoa, udalerri bakoitzari dagokiona, batez besteko defizit osoa baino handiagoa bada, ez da diruz lagunduko.

Eskalako 4. tarteko finantzaketaren portzentajea ez da ehuneko 27 baino handiagoa izango. Murrizketa horren ondorioz kreditu-soberakinik egonez gero, geldikin hori udalerri bakoitzak 2. eta 3. tarteen arabera eskuratutako finantzaketaren proportzio berean banatuko da.

Arau horietan zehaztutakoa betez ematen den dirulaguntza ezin izango da, oro har, xedagarri dagoen kredituaren ehuneko 85etik gorakoa izan. Egoera hori sortuko balitz, 3. eta 2. tarteen ehunekoa beharrezkoa den proportzioan doitu beharko da, eta, hala dagokionean, baita 1. tartekoa ere, 4. tartean xedatutakoa betez; hori guztia, kreditua agortu arte.

 • c)  Udalerri bakoitzaren batez besteko defizita kalkulatzeko, ustiapen-defizita garraio-tituluen kopuruarekin zatituko da. Batez besteko defizit osoa, berriz, honela kalkulatuko da: dirulaguntza jasotzeko eskubidea duten udalerri guztien defizitaren batura zati udalerri horietan guztira dauden garraio-tituluak.

 • d)  Titulu bakoitzeko jaso beharreko dirulaguntzaren zenbatekoa tarte bakoitzean diruz lagundu beharreko zenbatekoaren batura izango da. Tarte bakoitzari dagokion zenbatekoa honela kalkulatuko da: batez besteko defizitari dagokionez tarte bakoitzean dagoen zatia bider tarte horri dagokion finantzaketaren ehunekoaz.

Ustiapen-defizita garraio publikoaren zerbitzua ematen duten enpresa edo erakundeen galera eta irabazien kontuetan oinarritzen diren ustiapen-galeren zenbatekoaren araberakoa izango da. Kontu horiek Kontabilitate Planaren arabera egingo dira, kasu bakoitzean aplikatu beharreko kontabilitate-arau eta -printzipioen arabera, honako doikuntza hauek eginez:

a’) Ustiapen-gastuen kasuan, tributuei dagozkienak baztertu egingo dira, tributu-erlazio juridikoaren subjektu aktiboa edozein dela ere.

b’) Ustiapeneko gastuei eta diru-sarrerei dagokienez, baztertu egingo dira jatorria dirulaguntzaren xede den hiriko garraio publikoaz bestelako zerbitzuetan edo jardueretan dutenak. Baztertu egingo dira, halaber, hiri-garraio publikoaren zerbitzua ematen duen enpresa edo erakundeari bertako udalak emandako dirulaguntzak eta ekarpenak.

c’) Letra honi dagokion finantzaketa kalkulatzeko, defizitari kendu egingo zaizkio errepide-sarearen luzera, bidaiariak/zuzenbidezko biztanleria erlazioa eta ingurumen-irizpideak aintzat hartuta dirulaguntza gisa emandako zenbatekoak.

Lau. Dirulaguntzak zerbitzu hau ematea finantzatzera bideratu beharko dira.

Bost. Euskal Autonomia Erkidegoko eta Nafarroako udalei dagokien dirulaguntza zuzendu egingo da, Estatuaren tributuetan duten partaidetzaren proportzio berean.

Sei. Hiri barruko garraio kolektibo publikoaren zerbitzuak diruz laguntzeko kreditua banatu ahal izateko, toki-erakundeek honako dokumentazio hau aurkeztu beharko dute 2018ko maiatzaren 1etik ekainaren 30era bitartean, Ogasuneko eta Funtzio Publikoko organo eskudunek xedatutako moduan:

 • 1.  Kasu guztietan, joaneko bideko errepide-sarearen kilometro kopurua, urteko bidaiari kopurua, urtean eskainitako leku kopurua, eta 2017ko ekitaldian bildutako dirua eta batez besteko prezioak. Hori guztia Autonomia Erkidegoen eta Toki Erakundeen Finantzaketarako Idazkaritza Nagusiak prestatutako ereduaren arabera aurkeztu beharko da.

 • 2.  Zerbitzua erakundeak berak edo mendeko erakunde autonomoak zuzeneko kudeaketaren bidez ematen badu, garraio-zerbitzuaren 2017ko ekitaldiko diru-sarreren eta gastuen partiden dokumentu xehatua, bai eta defizitarena edo emaitza errealarena ere. Hori guztia Autonomia Erkidegoen eta Toki Erakundeen Finantzaketarako Idazkaritza Nagusiak prestatutako ereduaren arabera aurkeztu beharko da.

 • 3.  Zerbitzua udaleko merkataritza-sozietate batek ematen badu, zuzeneko kudeaketaren bidez, edota enpresa edo partikular batek, emakida bidez edo zeharkako kudeaketako beste edozein aldaeraren bidez, urteko kontuak eta kontu-ikuskaritzaren txostena.

Halaber, administratzaileek dokumentu bat prestatu beharko dute, alderdi hauek zehazten dituena: garraio-zerbitzuak 2017ko ekitaldian izandako diru-sarreren eta gastuen partidak, defizitaren edo emaitza errealaren partidak, eta aipatutako diru-sarrerak eta gastuak egozteko irizpideak. Hori guztia Autonomia Erkidegoen eta Toki Erakundeen Finantzaketarako Idazkaritza Nagusiak prestatutako ereduaren arabera aurkeztu beharko da.

Auditore batek aztertu beharko du aipatutako dokumentua (garraio-zerbitzuak 2017ko ekitaldian izandako diru-sarreren eta gastuen partidak, defizitaren edo emaitza errealaren partidak, eta aipatutako diru-sarrerak eta gastuak egozteko irizpideak jasotzen dituena). Dokumentua auditoretza eginda dagoela ulertuko da bertan jasotako informazioa Urteko Kontuen Memorian bilduta badago, eta kontu horien auditoretza jada egin bada.

 • 4.  Kasu guztietan, jardueraren finantza-baldintzak arautzen dituzten akordio eguneratuak biltzen dituen dokumentu ofiziala.

 • 5.  Kasu guztietan, bai dirulaguntza eskatu duen udalak, bai zerbitzua ematen duen enpresa, organismo edo erakundeak tributu-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean dituztela frogatzen duen egiaztagiria.

 • 6.  Kontu-hartzailearen ziurtagiria, aurreko ekitaldian hiri-garraio kolektiborako dirulaguntza gisa jasotako zenbatekoa 2017rako Estatuaren Aurrekontu Orokorren ekainaren 27ko 3/2017 Legearen 95. artikuluaren Lau zenbakian xedatutako helburuari egokitzen zaiola adierazten duena.

 • 7.  Udal-idazkariaren ziurtagiria, ingurumen-irizpideak betetzeari buruzkoa.

 • 8.  Udal-idazkariaren ziurtagiria, adierazten duena udalerriak Mugikortasun Jasangarrirako Plan bat daukala, eta plan hori Mugikortasun Jasangarrirako Espainiako Estrategiarekin koherentea dela. Ziurtagiri horretan, espresuki zehaztu beharko du noiz jaso zuen udal-planak behin betiko onespena; data horrek eskaera aurkezteko epea amaitu baino lehenagokoa beharko du izan.

Dokumentazioa artikulu honetan xedatutako moduan igortzen ez duten udalei ez zaie aitortuko bidaiarien garraio kolektibo publikoaren zerbitzua finantzatzeko laguntza jasotzeko eskubidea; batetik, interes orokorragatik, eta, bestetik, gainerako hartzaileei finantza-kalterik ez eragitearren.

 • 120. artikulua. Pertsona fisiko edo juridikoei toki-tributuetan aitortutako zerga-onurengatik udalei eman beharreko konpentsazioa.

Martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitako Toki Ogasunak arautzen dituen Legearen testu bateginaren 9. artikuluan ezarritakoa betetze aldera, indarrean dagoen Estatuaren Gastu Aurrekontuan kreditu bat gehitu da, eta, zehazki, hauxe da kontzeptua: 32. atala; 02 Zerbitzua; Autonomia Erkidegoen eta Toki Erakundeen Finantzaketarako Idazkaritza Nagusia. Tokiko Erakundeak; 942N programa;461.00 kontzeptua. Kredituaren xedea Estatuak lege bidez eman ahal dituen nahitaezko ordainarazpeneko tokiko tributuen zerga-hobariak konpentsatzea da, aipatutako

 • 9. artikuluaren bi apartatuan jasotako terminoetan.

Ordainketa egin baino lehen, konpentsazio-eskaerak egiaztatu egingo dira: ekonomia-jardueren gaineko zergaren kasuan, zerga horren matrikularen datu-baseetan dagoen informazioan oinarrituz; ondasun higiezinen gaineko zergaren kasuan, berriz, higiezinen katastroko datu-baseetan dagoenean oinarrituz.

Horretarako, Ogasuneko eta Funtzio Publikoko Ministerioko Zerga Administrazioko Estatu Agentziak eta Katastroaren Zuzendaritza Nagusiak erraztasunak emango dituzte, Autonomia Erkidegoen eta Toki Erakundeen Finantzaketarako Idazkaritza Nagusiarekin informatikaren bidez komunikatzeko.

Ogasuneko eta Funtzio Publikoko Ministerioari baimena ematen zaio barkatutako tributu-zorrak eta legez aitortutako salbuespenak direla eta udalerriak konpentsatzearren kasu bakoitzean jarraitu beharreko prozedura ezartzeko behar diren arauak onets ditzan.

 • 121. artikulua. Toki-erakundeentzako beste konpentsazio eta dirulaguntza batzuk.

Bat. Ameriketako Estatu Batuekin 1988ko abenduaren 1ean sinatutako Defentsarako Lankidetza Hitzarmenean, zeina indarrean baitago, ezarritako zerga-onurak aplikatzearen ondorioz, 2018an barkatzekoak diren kuotak konpentsatu egingo dira trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zergan, honako kreditu hauen kontura: 32. atala, 02. zerbitzua, Autonomia Erkidegoen eta Toki Erakundeen Finantzaketarako Idazkaritza Nagusia. Toki-erakundeak, 942N programa, 461.01 kontzeptua.

Konpentsazio gisa eman beharreko zenbatekoa kalkulatzeko, ukitutako udalekin sinatutako hitzarmenetan xedatutakoa beteko da.

Bi. Ceuta eta Melilla hiriei 8 milioi euroko laguntza emango zaie, itsasoko ura gezatzeko instalazioen funtzionamendu-kostuei aurre egiteko. Laguntza hori honako kontzeptu honetako kredituen kontura emango da: 32. atala, 02. zerbitzua, Maila Autonomikoa eta Tokikoa Koordinatzeko Idazkaritza Nagusia, Toki Erakundeak, 942N programa, Toki Erakundeentzako Beste Ekarpen Batzuk, 464.02 kontzeptua.

Aurreko lerrokadan adierazitako dirulaguntzak ordaintzeko, dagokion tresna arautzaileak xedatutakoari jarraituko zaio. dirulaguntza izendunen kasuan, kontuan hartuko dira, batetik, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrak 28. artikuluan zehaztutakoa, eta, bestetik, uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretua, aipaturiko legea garatzen duen Erregelamendua onartzen duena.

Aipatutako zenbatekoa Ceuta eta Melilla hirien artean banatzeko, udalerri bakoitzeko zuzenbidezko biztanleria hartuko da kontuan; zehazki, aurreko ekitaldiko urtarrilaren 1ean indarrean zegoen udal-erroldan jasotakoa. Ceuta hiriari 3,96 milioi euro dagozkio, eta Melilla hiriari 4,04 milioi euro.

Hiru. Ceuta eta Melilla hiriei konpentsazioa emango zaie, ekoizpenaren, zerbitzuen eta inportazioaren gaineko zergaren bilketan izandako galerengatik, tabako-laboreen gaineko inportazioei eta karga osagarriari dagokienez; konpentsazio hori Zerga, Administrazio eta Gizarte Arloko Neurriei buruzko abenduaren 30eko 53/2002 Legearen 11. artikuluan dago araututa. Galera horiek honako kontzeptu honetako kredituaren kontura konpentsatuko dira: 32. atala, 02 zerbitzua, Autonomia Erkidegoen eta Toki Erakundeen Finantzaketarako Idazkaritza Nagusia. Toki-erakundeak, 942N programa, 464.01 kontzeptua.

Hiri horietako bakoitzari ordainketa egingo zaio hilero, aurreko ekitaldian aitortutako behin betiko konpentsazioaren hamabirenaren zenbatekoa aintzat hartuta, 2018ko ekitaldian ordaindu beharreko zenbatekoaren konturako aurrerakinaren kontzeptuan.

Aipatutako 53/2002 Legearen 11. artikuluan ezarritako kalkuluak egiteko behar den dokumentazio guztia aurkeztu ondoren, dagokion likidazioa egingo da, eta behin betiko konpentsazioaren zenbatekoaren eta egindako konturako ekarpenen zenbatekoaren artean dagoen aldea ordainduko da.

Lau. Ceuta eta Melilla hiriei konpentsazioa emango zaie karburanteen eta petrolio-erregaien gaineko karga osagarriari dagokion ekoizpenaren, zerbitzuen eta inportazioaren gaineko zergaren diru-bilketan izandako galerengatik, oinarri gisa 2010eko ekitaldian bildutakoa hartuta. Honako kontzeptu honetako kredituaren kontura emango zaie konpentsazioa: 32. atala, 02 zerbitzua, Autonomia Erkidegoen eta Toki Erakundeen Finantzaketarako Idazkaritza Nagusia. Toki-erakundeak, 942N programa, 464.01 kontzeptua.

Konpentsazioaren zenbatekoa hauxe izango da: 2017ko ekitaldian eta 2010ekoan kontzeptu horri dagokionez lortutako diru-bilketa likidoaren arteko aldea; betiere, alde hori negatiboa bada. Horretarako, dagokion autonomia-erkidegoko kontu-hartzailearen ziurtagiria aurkeztu beharko da; ziurtagiri horretan, ekitaldi horietan izandako diru-bilketa likidoa zehaztuko da. Behar den dokumentazioa aurkeztu ostean, dagokion likidazioa egingo da, ordainketa egiteko.

 • 122. artikulua. Udalen aldeko aurreraklnak, tokl-trlbutuak blltzeko kudeaketan Izandako desorekak dlrela eta.

Bat. Errolden jaulkipenarekin lotutako inguruabarrak direla eta, ondasun higiezinen gaineko zerga 2018ko abuztuaren 1a baino lehen likidatzerik ez dagoenean, ukitutako udalerriek aipatutako zergaren konturako aurrerakinak jaso ahal izango dituzte Altxor Publikoaren eskutik, diruzaintzaren arloan dauzkaten gutxieneko beharrak babesteko. Horretarako, dagokion korporazioko osoko bilkurak baimena eman beharko du aldez aurretik.

Aurrerakin horiek jaso ahal izateko, udalerriek eskaera egin beharko dute, eta Katastroaren Zuzendaritza Nagusiak txostena eman beharko du horren inguruan. Eskaera horiek Autonomia Erkidegoen eta Toki Erakundeen Finantzaketarako Idazkaritza Nagusiak izapidetuko eta ebatziko ditu.

Espedienteak izapidetzean, baldintza hauek hartuko dira kontuan:

 • a.  Aurrerakinak ezin izango dira errolda bakoitzari aurreikuspenaren arabera egotz dakiokeen zerga-bilketaren zenbatekoaren ehuneko 75etik gorakoak izan.

 • b.  Formula horren bidez korporazio bakoitzari aurreratuko zaion urteko zenbatekoa ez da izango Estatuaren tributuetan izandako partaidetza dela-eta udal horrek azken urtean jasotakoaren bikoitza baino handiagoa.

 • c.  Ezin izango da eskatu tributu berari dagozkion segidako bi zergaldi baino gehiagoren aurrerakinik.

 • d.  Diputazio probintzialek, uharteetako kabildo eta kontseiluek, probintzia bakarreko autonomia-erkidegoek eta zergak biltzen dituzten beste erakunde publikoek, erreferentzia-udalei aurrerakinak eman dizkietenean, Toki Ogasunak arautzen dituen Legearen testu bateginak, martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuz onetsitakoak, 149.2 artikuluan aurreikusitako moduan, aurrerakinari dagokion kopurua jaso ahal izango dute —gehienez ere, aurreratu duten zenbateko bera—, diruzaintzako eragiketak osotasunean edota partzialki kitatu ahal izateko, eta, betiere, aldez aurretik justifikatuz.

 • e.  Behin betiko ebazpena eman ostean, aurreko d letran aipatutako udalek edo erakundeek aurrerakinaren zenbateko garbia jasoko dute. Urte bakoitzeko irailaren 1etik aurrera, zenbatekoaren laurdena jasoko dute hilero, eta paragrafo honen lehenengo lerrokadan adierazitako hutsuneak konpondu eta hurrengo hilabetean utziko zaio ordainketak egiteari.

Apartatu honetan xedatutakoaren arabera emandako aurrerakinei, egoki bada, Toki Ogasunak arautzen dituen Legearen testu bateginaren, martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoaren, laugarren xedapen gehigarrian aurreikusitako atxikipen berberak egingo zaizkie. Aipatutako errolden zuzenketa jakinarazten duen Katastroaren Zuzendaritza Nagusiaren txostena jasotakoan itzuliko dituzte aurrerakinak toki-erakundeek.

Bi. Diruzaintzan premiazko eta ezohiko beharrak dauden kasuetan, ekitaldian bertan itzuli beharreko aurrerakinak eman ahal izango zaizkie udalei, Estatuko tributuetan duten partaidetzaren kontura. Halako aurrerakinak emateko, Autonomia Erkidegoen eta Toki Erakundeen Finantzaketarako Idazkaritza Nagusiaren ebazpena beharko da. Aurrerakin horiek emateko, baldintza hauek bete beharko dira:

 • a.  Udaleko osoko bilkuraren akordioa, bertako presidenteari aurrerakina eskatzeko baimena ematen diona eta eskaeraren baldintzak zehazten dituena.

 • b.  Udal kontu-hartzailetzaren txostena, toki-erakundearen egoera ekonomiko-finantzarioa zehazten duena eta aurrerakinaren beharraren ezohiko zergatia zehaztasunez arrazoitzen duena.

 • c.  Udal Diruzaintzaren txostena, dena delako ekitaldiko diru-sarreren eta gastuen aurreikuspenari buruzkoa.

 • 8. atala. Kapitulu honetan jasotako xedapenekin lotuta dauden arau instrumentalak

 • 123. artikulua. Toki-erakundeen aldeko kreditu zehatz batzuen aurrekontu-kudeaketarako arauak.

Bat. Ogasuneko eta Funtzio Publikoko Ministerioari baimena ematen zaio gastuak 2019ko ekitaldiaren kargura egiteko. Gastu horiek ezin izango dute 2018rako Aurrekontuan jasotako kredituen hamabirena gainditu, eta udalei eta probintzietako diputazioei edo pareko erakundeei Estatuaren tributuetan duten partaidetzaren 2019ko urtarrileko konturako ekarpenak ordaintzeko erabiliko dira. Aipatutako ekitaldiari egoztekoak diren behin betiko konturako entregak zehaztearekin lotuta sor daitezkeen aldeak doituko dira aipatutako ekitaldiaren otsaileko konturako entregetan.

Bi. Kapitulu honetako aurreko artikuluetan zehaztutako konpromisoak betetzeko xedea duten gastu-espedienteak eta ordainketa-aginduak aldi berean izapidetuko dira ukitutako toki-korporazioen alde, eta, funtsen xedagarritasuna aintzat hartuta, aurrekontutik kanpoko hartzekodunen kontuen kargura bete ahal izango dira, kontu horiek Diruzaintzaren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusian xede horietarako gaituta badaude; hala, jasotzaile guztiei batera eta aldi berean ordainduko zaizkie obligazioak, ebazpenen data aintzat hartuta, eta baldintza berdinetan.

Honako hauek presaz izapidetu beharko dira:

Kreditua aldatzeko espedienteak, aipatutako konpromisoei dagokienez.

1995eko abenduaren 27ko Aginduak adierazitako erreferentziazko konpromisoei lotutako gastu-espedienteak.

Horretarako, aurrekontu-kudeaketaren prozeduraren faseak metatu egin beharko dira, eta, era berean, dagozkien eragiketen kontabilitate-erregistroaren prozedura bereziak gauzatu.

Hiru. Aurreko zenbakian aurreikusitako kasuetan, kreditua gehitzeko espedienteak izapidetu behar direnean, kreditua zabaltzeko eskaerak ukitutako toki-erakundeek egindako eskaera osagarrien arabera arrazoituko dira, Aurrekontuei buruzko azaroaren 26ko 47/2003 Lege Orokorraren 54. artikuluan xedatutakoari jarraituz.

Lau. Gastuen Aurrekontuan aurreko Bat paragrafoan adierazitako helburuetarako xedatutako kredituak beharrezko periodikotasunarekin transferitu ahal izango dira Diruzaintzaren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusian horretarako gaitutako aurrekontuz kanpoko kontura. Prozedura hori toki-erakundeek Estatuaren tributuetan duten partaidetzatik eratorritako betebeharrak aldi berean ordaintzeko aplikatu ahal izango da, konturako ekarpen gisa nahiz behin betiko likidazio modura, bai eta toki-korporazioek egindako eskaeretatik eratorritako betebeharrak aldi berean ordaintzeko ere, Estatuak betebehar horiek aitortzeko dagozkion ebazpenak eman ostean.

 • 124. artikulua. Toki-korporazioek eman beharreko informazioa.

Bat. Udalek Estatuaren tributuetan duten partaidetzari dagokionez 2018ko behin betiko likidazioa egiteko, toki-korporazioek honako dokumentazio hau aurkeztu beharko dute, 2018ko ekainaren 30a baino lehen, Ogasuneko eta Funtzio Publikoko Ministerioko organo eskudunek zehaztutako moduan:

 • 1.  2016an honako zerga hauen bidez eskuratutako zenbateko likidoaren ziurtagiria: ondasun higiezinen gaineko zerga, ekonomia-jardueren gaineko zerga eta trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga. Ondasun higiezinen gaineko zergaren kasuan, ezaugarri bereziko ondasun higiezinengatik bildutakoa zehaztu beharko da.

 • 2.  2016ko erroldetatik ondorioztatutako zerga-oinarriak jasotzen dituen ziurtagiria, eta errolda horietan izandako alten gainekoa, hiri-ondasun higiezinen gaineko zergari dagokionez; horrez gain, aurreko paragrafoan aipatutako zergetan udalerrian galdagarri diren tasen ziurtagiria. Ondasun higiezinen gaineko zergari dagokionez, ezaugarri bereziko ondasun higiezinei dagokien tributu-informazioa zehaztu beharko da. Gainera, 2016an aplikatutako murrizketak zehaztu beharko dira, aplikatu badira; zehazki, Toki Ogasunak arautzen dituen Legearen testu bateginak, martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoak, bederatzigarren xedapen gehigarrian adierazten dituenak.

 • 3.  Ekonomia-jardueren gaineko zergan 2016an galdagarri ziren kuoten ziurtagiria, zergaldi hartan indarrean zeudenena; barne hartu beharko da Toki Ogasunak arautzen dituen Legearen testu bateginak, martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoak, 86. artikuluan aipatutako koefizientea aplikatzearen eragina.

Bi. Dokumentuak, paperean bidali beharrean, modu elektronikoan bidali ahal izango dira, horretarako egokitutako ereduak erabiliz; nolanahi ere, informazioa bidaltzeko erabilitako euskarriak kontu-hartzailearen edota, hala badagokio, kontabilitate-funtzioa esleituta duen toki-korporazioko organo-titularraren sinadura elektronikoa izan beharko du.

Toki-erakundeak igorritako datuei dagokienez, sinadura elektronikoak, abenduaren 19ko 59/2003 Legeak xedatutako moduan ulertuta, paperean jasotako informazioari dagokionez eskuz egindako sinaduraren balio berbera izango du; hortaz, informazioa modu elektronikoan igorriz gero, ez du aipatutako dokumentazioa paperean bidaltzeko betebeharrik izango.

Hiru. Autonomia Erkidegoen eta Toki Erakundeen Finantzaketarako Idazkaritza Nagusiak dagokion ebazpena emango du, behar den informazioaren xehetasunak biltzen dituzten ereduak ezartzeko, dokumentazioa telematikoki aurkezteko prozedura arautzeko, eta sinadura elektronikoa xedatzeko.

Lau. Kapitulu honen 3. atalaren 2. azpiatalaren aplikazio-esparruan egon arren, aurrez adierazitako dokumentazioa aurkezten ez duten udalerriei haztapen-modulu bat aplikatuko zaie, hala badagokie; zehazki, dagokion biztanleria-gunearen barruan koefiziente txikiena duen udalerriari aplikatzekoa zaion batez besteko ahalegin fiskalaren ehuneko 60ri dagokiona. Hori guztia, Estatuko tributuetan duten partaidetzagatik 2018rako behin betiko likidazioa egiteko.

 • 125. artikulua. Toki-erakundeei egin beharreko atxikipenak, Toki Ogasunak arautzen dituen Legearen testu bateginak, martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuz onetsitakoak, laugarren xedapen gehigarrian zehaztutakoaren arabera.

Bat. Zerga-bilketa kudeatzeko eginkizuna legez esleituta duen organo eskudunak hala eskatuz gero, Autonomia Erkidegoen eta Toki Erakundeen Finantzaketarako Idazkaritza Nagusiak dagozkion atxikipenak aplikatuko ditu udalerriek eta probintziek Estatuaren tributuetan duten partaidetzan, aplikatzekoa den berariazko araudiaren arabera.

Atxikipenean Estatuaren tributuetatik eratorritako zorrak, Gizarte Segurantzaren kuotetatik eratorritako zorrak, eta horien baterako zerga-bilketatik eratorritako zorrak badaude, eta horien guztien baturak atxikitako zenbatekoa gainditzen badu, atxikitako zenbatekoa zor bakoitzaren zenbatekoaren arabera hainbanatuko da.

Bi. Atxikipenaren zenbatekoa dagokion toki-erakundeari esleitutako zenbatekoaren ehuneko 50 izango da, bai konturako ekarpen bakoitzean, bai Estatuko tributuetan duen partaidetzari dagokion urteko behin betiko likidazioan, zorra atxikitako zenbatekoa baino txikiagoa denean izan ezik.

Zorrak legez egotzitako Estatuaren tributuen ondorio direnean, gauzaz ordaindu diren konturako diru-sartzeen ondorio, edozein zergarengatik atxikitako edo atxiki beharreko zenbatekoen ondorio, edota Gizarte Segurantzan atxikitako edo atxiki beharreko kotizazioen ondorio, atxikipena toki-erakundeari esleitutako zenbatekoaren ehuneko 100ekoa izango da, bai konturako ekarpen bakoitzean, bai Estatuko tributuetan duen partaidetzari dagokion urteko behin betiko likidazioan, zorraren zenbatekoa kopuru hori baino txikiagoa denean izan ezik.

Hiru. Ekitaldi osoan atxiki beharreko zenbatekoa murriztu egin ahal izango da, honako betebehar hauek betetzearen ondorioz diruzaintzan desoreka larriak daudela justifikatzen denean:

 • a.  Langileekin lotutako obligazioak erregulartasunez betetzea;

 • b.  Udalerriko biztanle-kopuruaren arabera derrigorrezkoak diren zerbitzu publikoak ematea;

 • c.  Gizarte-zerbitzuak eta babes zibila ematea, eta suteak itzaltzea, baldin eta zerbitzu horien truke kontraprestaziorik eskatzen ez bada prezio publiko bidez edo emandako zerbitzuaren kostuari dagokion antzeko tasa baten bidez.

Atxikipenaren ehunekoa ezin izango da konturako ekarpenaren ehuneko 25 baino txikiagoa izan.

Finantzak saneatzeko partzuergoetan sartu diren toki-erakundeei ez zaizkie atxikipenak murriztuko, partzuergo horietan beste administrazio publiko batzuetako erakundeak ere egonez gero.

Atxikipenaren ehunekoa murrizteko prozeduretan, Autonomia Erkidegoen eta Toki Erakundeen Finantzaketarako Idazkaritza Nagusiak dagokion ebazpena emango du, erakundearen finantza-egoera eta nahitaezko zerbitzu publikoak bermatzeko beharra aintzat hartuz. Horretarako, toki-erakundeak besteak beste honako dokumentu hauek aurkeztu beharko ditu, nahitaez:

- Erakunde hartzekodunetako organo biltzaileek igorritako ziurtagiria, ziurtagiria eskatu aurreko hilabetearen aurreko hamabi hilabeteetako zergen ordainketak egunean daudela egiaztatzen duena;

 • - Uneko finantza-egoerari buruzko txostena, tokiko kontu-hartzaileak sinatua. Bertan, alderdi hauek jaso beharko dira: atxikipenaren ehunekoa murrizteko eskaera egindako egunean diruzaintzan zeuden geldikinen kalkulua, eta egoera horrek zer-nolako eragina duen zenbaki honen lehenengo paragrafoan zehaztutako obligazioak betetzerakoan;

 • - Udalbatzak onetsitako Saneamendu Plana, indarreko ekitaldia barnean duena. Ondore horietarako, saneamendu-planaren baliokidetzat joko da doikuntza-plana, Ogasuneko eta Funtzio Publikoko Ministerioak horren aldeko balioespena egin duenean likideziako ezohiko neurrien esparruan; neurri horiei Aurrekontu Egonkortasunari eta Finantza Iraunkortasunari buruzko apirilaren 27ko 2/2012 Lege Organikoaren lehenengo xedapen gehigarrian egiten zaie aipamena.

Ebazpenean, atxikipenaren ehunekoa murriztuta izango den epealdia zehaztu beharko da; epealdi hori ezin izango da ekitaldi ekonomikoaren amaieratik aurrera luzatu. Nolanahi ere, murrizketa hori aplikatu ahal izateko, behar-beharrezkoa izango da toki-erakundeak saneamendu-plan bat onartzea edota indarrean den beste bat betetzen duela egiaztatzea.

Lau. Zorra Altxor Publikoaren kargura egindako finantza-aurrerakinak itzultzearen ondorioz sortu denean, atxikipena dagokion aurrerakina emateko ebazpenean zehaztutako baldintzetara egokitu beharko da, zor osoa ordainketa bakarrean kitatuz, edota ondoz ondoko atxikipenen bidez kitatuz, behin betiko iraungi arte.

Bost. Legez zerga-bilketa kudeatzeko eskumena duen organoari dagokio zorrak atxikitako zenbatekoen kargura iraungi direla xedatzen duten ebazpenak ematea, aplikagarri den araudi espezifikoaren arabera; atxikipena egin zen unetik aurrera sortuko dituzte ondorioak, zorrari dagokion zatian.

Sei. Artikulu honetan jasotako arauak aplikatzekoak izango dira toki-erakundeek Kreditu Ofizialeko Institutuarekiko dauzkaten zor irmoen kasuan, institutuak bideratutako kreditu-lerroagatik. Zor horiek uztailaren 1eko 8/2011 Errege Lege Dekretuaren II. kapituluaren bigarren atalean daude jasota. Manu honetako arauak aplikatzekoak izango dira, halaber, Toki Erakundeak Finantzatzeko Funtseko edozein konpartimentutan hartutako zor irmoen kasuan; funts hori Autonomia-erkidegoen eta toki-erakundeen finantza-iraunkortasunerako neurriei eta bestelako neurri ekonomikoei buruzko Errege Lege Dekretuaren (abenduaren 26ko 17/2014) 7. artikuluak sortu zuen.

Zazpi. Aurrekontu Egonkortasunari eta Finantza Iraunkortasunari buruzko apirilaren 27ko 2/2012 Lege Organikoaren 18.5 artikuluan jasotako neurria aplikatzekoa den kasuetan, aplikatu beharreko atxikipen-ehunekoa, gehienez ere, artikulu honen Bi zenbakiaren lehenengo paragrafoan finkatutakoa izango da; betiere, arau hartan aipatutako hornitzaileekiko zorrak ez badira pilatzen toki-erakundeek hartzekodun publikoekin dauzkaten beste zor batzuekin, manu honen mende egonez gero.

Aipatutako zor-pilaketa dagoen kasuetan, aplikatu beharreko atxikipena, gehienez ere, eta oro har, ehuneko 70 izango da, eta ezin izango da murriztu Hiru zenbakian xedatutakoa betez; ehuneko horretatik, ehuneko 50, gehienez ere, hartzekodun publikoei egokituko zaie, eta ehuneko 20, gehienez ere, toki-erakundeen hornitzaileei, 2/2012 Lege Organikoaren 18.5 artikuluaren mende dauden kasuan. Aipatutako lehenengo tartea artikulu honen Bat eta Bi zenbakietan jasotako irizpidearen arabera esleituko zaie hartzekodun publikoei.

Pilaketa egonez gero hornitzaileekiko zorren eta legez jasandako Estatuaren tributuetatik eratorritako zorren artean, edo gauzazko ordainsariei dagozkien konturako diru-sarreretatik, atxikitako zenbatekoetatik edota edozein zergaren kontura atxiki behar zirenetatik, edota atxikitako edo atxiki beharreko gizarte-kotizazioetatik eratorritako zorren artean, aplikatu beharreko atxikipena dagokion toki-erakundeari esleitutako zenbatekoaren ehuneko 100 izango da, aurreko Hiru zenbakiaren bigarren paragrafoan xedatutakoarekin bat; nolanahi ere, toki-erakundeen hornitzaileei ordaintzeko esleitzen den zenbatekoa ezin izango da izan Estatuaren tributuetan duen partaidetza osatzen duen kontzeptu guztiengatik dagokien zenbateko gordinaren ehuneko 20tik gorakoa.

II. KAPITULUA

Autonomia-erkidegoak

 • 126. artikulua. Nahikotasun Globalaren Funtsaren konturako ekarpenak.

Nahikotasun Globalaren Funtsaren konturako ekarpenak gauzatzeko aurrekontu-kredituak honako kontzeptu honetan jasotakoak izango dira autonomia-erkidego bakoitzerako eta autonomia-estatutua duen hiri bakoitzerako, aplikatzekoak zaizkien atxikipenak, zuzenketak eta gainerako manuak kontuan hartuta: 36. atala «Lurralde-erakundeak finantzatzeko sistemak», 941M programa «Autonomia-erkidegoei egin beharreko transferentziak, Estatuaren diru-sarreretan duten partaidetzagatik», 451 kontzeptua «Nahikotasun Globalaren Funtsa». Konturako ekarpen horiek abenduaren 18ko 22/2009 Legearen 20. artikuluan daude xedatuta; hots, Araubide erkideko autonomia-erkidegoen eta autonomia-estatutua duten hirien finantzaketa-sistema arautzen duen eta zerga-arau batzuk aldatzen dituen legean.

 • 127. artikulua. Autonomia-erkidegoen eta autonomia-estatutua duten hirien finantzaketa-sistemako baliabideen behin betiko likidazioa eta Konbergentzia Funtsetako partaidetza.

Bat. Abenduaren 18ko 22/2009 Legearen 11. artikuluaren 2. zenbakiak xedatutakoaren arabera, 2018an lege horretako I. tituluan araututako baliabide guztien 2016ko behin betiko balioak ezagutzen direnean, ekitaldi horretako likidazioa egingo da. Aipaturiko 11. artikuluaren 3. zenbakian xedatutakoari jarraituz, une horretan zehaztuko da autonomia-erkidego bakoitzak edo autonomia-estatutua duen hiri bakoitzak 2016ko konbergentzia autonomikorako funtsetan izango duen partaidetza, abenduaren 18ko 22/2009 Legearen 23. eta 24. artikuluetan, lehenengo xedapen iragankorraren Zazpi zenbakiaren hirugarren paragrafoan eta lehenengo xedapen gehigarrian adierazitakoaren arabera. Konbergentzia autonomikorako funtsak lege horren beraren II. tituluan daude araututa.

Bi. 2016ri dagokion likidazioaren saldo globala autonomia-erkidegoaren edo autonomia-estatutua duen hiriaren aldekoa izanez gero, likidazio positiboen ordainketak egitean, likidazioen zenbatekoa Estatutuaren alde deskontatuko dira, konpentsazio bidez.

Hiru. Likidazioaren saldo globala Estatuaren aldekoa izanez gero, erkidegoaren aldeko likidazioen ordainketak egitean honako hauek deskontatuko dira, abenduaren 18ko 22/2009 Legearen 11.3 artikuluan ezarritakoaren arabera, ordena honetan: Berme Funtsaren Transferentziako Estatuaren aldeko saldoa, lagatako tributuen saldoa eta Nahikotasun Globalaren Funtsaren saldoa.

Konpentsatu gabe geratu diren gainerako likidazio-saldoak abenduaren 18ko 22/2009 Legearen 11.3 artikuluan xedatutakoaren arabera konpentsatuko dira.

Lau. Abenduaren 18ko 22/2009 Legearen hirugarren xedapen gehigarrian ezarritakoari jarraituz, Estatuak, legez aurreikusitako kasuan, konpentsatu egingo ditu autonomia-erkidegoak, hala Oinarrizko Zerbitzu Publikoen Berme Funtsaren nola Nahikotasun Globalaren Funtsaren 2016ko transferentzien zenbatekoak negatiboak direnean; Estatuak Bost zenbakian adierazitako aurrekontu-kredituaren bidez egingo du konpentsazio hori. Konpentsazio horrek ikur positiboa izango du, eta zenbateko hauxe, autonomia-erkidego jasotzaile bakoitzerako: Lehiakortasun Funtseko baliabide guztiak banatu ostean, abenduaren 18ko 22/2009 Legearen 23. artikuluaren 5 paragrafoan deskribatutako finantzaketa-indizea unitatea izan dadin aukera ematen duena; muga, betiere, Nahikotasun Globalaren Funts negatiboaren behin betiko balioaren zenbatekoa izango da.

Artikulu honen aurreko zenbakietan ezarritakoaren ondoreetarako, konpentsazioaren zenbatekoa autonomia-erkidegoak Lehiakortasun Funtsean duen partaidetzaren behin betiko likidazioan sartuko da.

Bost. Honako zenbateko hauek erantsiko zaizkie 36. ataleko 20. zerbitzuko («Autonomia Erkidegoen eta Toki Erakundeen Finantzaketarako Idazkaritza Nagusia. Hainbat autonomia-erkidego») 941M Programako («Autonomia-erkidegoei egin beharreko transferentziak, Estatuaren diru-sarreretan duten partaidetzagatik») 452 Kontzeptuko («Autonomia-estatutua daukaten autonomia-erkidegoen eta hirien finantzaketaren aurreko ekitaldietako behin betiko likidazioa») azpikontzeptuen kredituei:

 • 1)  Abenduaren 18ko 22/2009 Legearen 20. artikuluan araututako Nahikotasun Globalaren Funtsaren 2016ko behin betiko likidazioen zenbatekoa, bai eta Estatuak Oinarrizko Zerbitzu Publikoen Berme Funtsari egindako ekarpenaren zenbatekoa ere, autonomia-erkidegoen eta autonomia-estatutua duten hirien aldekoak badira.

Aurreko paragrafoan aipaturiko behin betiko likidazioen zenbatekoa Estatuaren aldekoa izanez gero, eskubide gisa adieraziko da Estatuaren Diru Sarreren Aurrekontuko IV. kapituluan.

 • 2)  Autonomia-erkidegoek eta autonomia-estatutua duten hiriek abenduaren 18ko 22/2009 Legearen 23. eta 24. artikuluetan, lehenengo xedapen iragankorraren Zazpi zenbakiaren hirugarren paragrafoan eta lehenengo xedapen gehigarrian araututako konbergentzia autonomikorako funtsetan 2016an izandako partaidetzen behin betiko likidazioen zenbatekoa, artikulu honen bat zenbakian adierazitakoaren arabera zehaztuta.

 • 3)  Abenduaren 18ko 22/2009 Legearen hirugarren xedapen gehigarrian xedatutako konpentsazioa, aplikatzekoa izanez gero, artikulu honetako lau zenbakian adierazitakoaren arabera zehaztuta.

 • 128. artikulua. Autonomia-erkidegoei egindako transferentziak, eskualdatutako zerbitzu berrien kostua dela kausa.

2018ko urtarrilaren 1etik aurrera autonomia-erkidegoei zerbitzuen transferentzia berriak egiten bazaizkie, 36. ataleko berariazko kontzeptuetan, Aurrekontuen Zuzendaritza Nagusiak zehazten dituenetan, beharrezko diren kredituak hornituko dira, autonomia-erkidegoei beren gain hartutako zerbitzuen benetako kostua transferitzeko.

Ondore horietarako, zerbitzu-transferentzia berriak onesten dituzten errege-dekretuek alderdi hauek zehaztuko dituzte, gutxienez:

 • a)  Autonomia-erkidegoak zein egunetan hartu behar duen bere gain transferitu zaion zerbitzuaren kudeaketa.

 • b)  2018ko ekitaldiaren urteko finantzaketa, eurotan, horren barruko gastu-kapituluetan xehatuta.

 • c)  2007 oinarri-urteari dagokion balioespena, urte horretako benetako kostuari dagokionez, dena delako autonomia-erkidegoaren Nahikotasun Globalaren Funtseko balioa berrikusteko, 22/2009 Legearen 21.1 artikuluan aurreikusitakoaren arabera.

 • 129. artikulua. Lurraldearteko konpentsazio-funtsak.

Bat. Estatuaren Aurrekontu Orokorren 33. atalean lurraldearteko bi konpentsazio-funts ezartzen dira, Lurraldearteko konpentsazio-funtsak arautzen dituen abenduaren 27ko 22/2001 Legeak xedatutakoari jarraituz, zeina abenduaren 18ko 23/2009 Legeak aldatu zuen. Aipatutako bi funtsen batura 432.430,00 mila eurokoa da.

Bi. Konpentsazio Funtsa, 324.330,61 mila eurokoa, 22/2001 Legearen 2. artikuluan aurreikusitako inbertsio-gastuak finantzatzeko erabiliko da.

Hiru. Funts Osagarria, 108.099,39 mila eurokoa, Estatuaren Aurrekontu Orokorren 33. atalaren kontura egindako inbertsioak abiarazteko edo horien funtzionamendurako gastuak finantzatzeko erabili ahal izango dute autonomia-erkidegoek eta autonomia-estatutua daukaten hiriek, 22/2001 Legearen 6.2 artikuluak aurreikusitako baldintzetan.

Lau. Autonomia-erkidegoei bideratutako Konpentsazio Funtsaren ehunekoa, inbertsio publikoaren kalkulu-oinarriarekiko, ehuneko 27,80 izango da, aipatutako legearen 2.1.a) artikuluaren arabera. Gainera, 22/2001 Legearen xedapen gehigarri bakarra betez, autonomia-erkidegoei bideratutako Konpentsazio Funtsaren eta Funts Osagarriaren batura den portzentajea ehuneko 37,07 izango da; autonomia-estatutua duten Ceuta eta Melilla hiriak barne hartuz gero, ehuneko 37,65; eta 22/2001 Legea aldatzen duen 23/2009 Legean zehaztutako «eskualde ultraperiferikoa» aldagaia aintzat hartuta, ehuneko 38,02.

Bost. Aipatutako funtsen kontura finantza daitezkeen inbertsio-proiektuak 33. atalaren eranskinean zehaztutakoak dira.

Sei. 2018ko ekitaldian, honako autonomia-erkidego hauek izango dira funtsen onuradun: Galizia, Andaluzia, Asturias, Kantabria, Murtziako Eskualdea, Valentziako Erkidegoa, Gaztela-Mantxa, Kanariak, Extremadura, Gaztela eta Leon, eta Ceuta eta Melilla hiriak, abenduaren 27ko 22/2001 Legearen xedapen gehigarri bakarra betez.

Zazpi. Aurreko ekitaldietako lurraldearteko konpentsazio-funtsetako kreditu-geldikinak 2018ko Aurrekontuan txertatuko dira automatikoki, eta 2017ko abenduaren 31n proiektuak gauzatzeko ardura zeukan Administrazio beraren esku egongo dira.

Zortzi. Aurreko ekitaldietako aurrekontu-kredituetako geldikinak indarreko ekitaldian sartzean, Altxor Publikoak diruzaintza-aurrerakinak eman ahal izango dizkie autonomia-erkidegoei, haiek eskatutako funtsen zenbateko berekoak, sarrera hori egitean jaso beharreko baliabideen «kontura».

VIII. TITULUA

Gizarte-kotizazioak

 • 130. artikulua. Gizarte Segurantzari, langabeziari, jarduera amaitzeagatiko babesari, Soldatak Bermatzeko Funtsari eta Lanbide Heziketari 2018an dagozkien kotizazio-oinarriak eta -tasak.

Arau honek indarra hartu eta hurrengo hilabetearen lehenengo egunetik aurrera, honako hauek izango dira Gizarte Segurantzari, langabeziari, jarduera amaitzeagatiko babesari, Soldatak Bermatzeko Funtsari eta Lanbide Heziketari dagozkien kotizazio-oinarriak eta -tasak:

Bat. Gizarte Segurantzari kotizatzeko oinarrien gehieneko eta gutxieneko mugak.

 • 1.  Arau honek indarra hartu eta hurrengo hilabetearen lehenengo egunetik aurrera, Gizarte Segurantzako kotizazio-oinarria hilean 3.803,70 eurokoa izango da gehienera, gehienezko oinarria ezarrita duten araubideetan.

 • 2.  Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginak, urriaren 30eko 8/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoak, 19.2. artikuluan ezarritakoari jarraituz, eta artikulu honetan zehaztutako gertakariei dagokienez, Gizarte Segurantzako Araubideetako kotizazio-oinarrien gutxieneko muga, 2018an, une bakoitzean indarrean dagoen lanbide arteko gutxieneko soldataren zenbatekoa seiren batean areagotuta izango da, kontrakoa adierazten duen xedapen espresik dagoenean salbu.

Bi. Gizarte Segurantzako Araubide Orokorreko kotizazio-oinarriak eta -tasak.

 • 1. Gizarte Segurantzako Araubide Orokorrak babestutako gertakari eta egoera guztietarako —laneko arriskuak eta gaixotasun profesionalak izan ezik— hileko kotizazio-oinarriek gutxieneko eta gehieneko oinarri hauek izango dituzte, lanbide-kategoria bakoitzean:

a) Gutxieneko kotizazio-oinarriak, lanbide-kategorien eta kotizazio taldeen arabera, lanbide arteko gutxieneko soldata handitzen den ehuneko berean handituko dira arau honek indarra hartu eta hurrengo hilabetearen lehenengo egunetik aurrera, 2017ko abenduaren 31n indarrean zeudenekiko.

Lanaldi partzialeko kontratua duten langileei aplikatzekoak diren gutxieneko kotizazio-oinarriak doitu egingo dira, kontratazio-aldaera horretako kotizazioa denbora-unitate bera eta antzeko ordainsaria duen arduraldi osoko kotizazioarekin parekatzeko.

b) Gehieneko oinarriak, lanbide kategoria eta kotizazio-taldea zein den alde batera utzita, hilean 3.803,70 euroak eta egunean 126,79 eurokoak izango dira, arau hau indarrean jarri eta hurrengo hilabeteko lehen egunetik aurrera.

 • 2.  2018an, honako hauek izango dira Gizarte Segurantzaren Araubide Orokorreko kotizazio-tasak:

 • a)  Gertakari arrunten kasuan, ehuneko 28,30. Ehuneko horretatik, ehuneko 23,60 enpresaren kontura izango da, eta ehuneko 4,70 langilearen kontura.

 • b)  Lan-istripuen eta gaixotasun profesionalen kasuan, 2007rako Estatuaren Aurrekontu Orokorren abenduaren 28ko 42/2006 Legearen laugarren xedapen gehigarrian jasotako primen tarifaren ehunekoak aplikatuko dira. Prima horiek enpresak ordaindu beharko ditu, oso-osorik.

 • 3.  Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginaren 149. artikuluan ezarritako aparteko orduen kotizazio osagarrirako, kotizazio-tasa hauek aplikatuko dira 2018an:

 • a)  Ezinbesteko aparteko orduen kasuan, ehuneko 14,00. Ehuneko horretatik, ehuneko 12,00 enpresaren kontura izango da, eta ehuneko 2,00 langilearen kontura.

 • b)  Aurreko paragrafoan jasota ez dauden aparteko orduen kasuan, ehuneko 28,30. Ehuneko horretatik, ehuneko 23,60 enpresaren kontura izango da, eta ehuneko 4,70 langilearen kontura.

 • 4.  Arau honek indarra hartu eta hurrengo hilabetearen lehenengo egunetik aurrera, merkataritza-ordezkariei aplikatzeko gertakari arruntengatiko gehieneko kotizazio-oinarria Bi.1.b) artikuluan oro har xedatutakoa izango da.

 • 5.  Artisten kontingentzia arrunten gehieneko kotizazio-oinarria zehazteko, hauxe aplikatuko da, arau hau indarrean jarri eta hurrengo hilabetearen lehen egunetik aurrera:

 • a)  Lanbide-kategoria ezberdinetako talde guztientzako gehieneko kotizazio-oinarria hilean 3.803,70 eurokoa izango da.

Nolanahi ere, artista batek enpresa batentzat edo gehiagorentzat egindako jarduerengatik izango dituen kotizazio-oinarrien gehieneko muga urtekoa izango da, eta adierazitako hileko gehieneko oinarriaren urteko kopuruaz zehaztuko da.

 • b)  Enpleguko eta Gizarte Segurantzako Ministerioak, aurreko letran ezarritako gehieneko oinarria eta mugak aintzat hartuta, artisten behin-behineko likidazioak zehazteko kotizazio-oinarriak ezarriko ditu. Likidazio horiek abenduaren 22ko 2064/1995 Errege Dekretuaren bidez onetsitako Gizarte Segurantzaren beste eskubide batzuen kotizazioari eta likidazioari buruzko Erregelamendu Orokorraren 32.5.b) artikuluan daude jasota.

 • 6.  Zezenketa-arloko profesionalen kontingentzia arrunten gehieneko kotizazio-oinarria zehazteko, hauxe aplikatuko da, arau hau indarrean jarri eta hurrengo hilabetearen lehen egunetik aurrera:

 • a)  Lanbide-kategoria ezberdinetako talde guztientzako gehieneko kotizazio-oinarria hilean 3.803,70 eurokoa izango da. Nolanahi ere, zezenketako profesionalen kotizazio-oinarrien gehieneko muga urtekoa izango da, eta adierazitako hileko gehieneko oinarriaren urteko kopuruaz zehaztuko da.

 • b)  Enpleguko eta Gizarte Segurantzako Ministerioak, aurreko letran ezarritako gehieneko oinarria eta mugak aintzat hartuta, zezenketako profesionalen behin-behineko likidazioak zehazteko kotizazio-oinarriak ezarriko ditu. Likidazio horiek Gizarte Segurantzaren beste eskubide batzuen kotizazioari eta likidazioari buruzko Erregelamendu Orokorraren 33.5.b) artikuluan daude jasota.

Hiru. Gizarte Segurantzako Araubide Orokorrean zehaztutako Besteren Konturako Nekazaritzako Langileentzako Sistema Berezian kotizatzea.

 • 1.  2018an, Sistema Berezi honen barruan dauden eta zerbitzua hilabete osoan ematen duten langileen gertakari arrunt zein profesionalengatiko hileko kotizazio-oinarrien zenbatekoak Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginaren 147. artikuluak xedatutakoaren arabera zehaztuko dira, eta gutxieneko eta gehieneko oinarri hauek aplikatuko zaizkie:

 • a)  Gutxieneko kotizazio-oinarriak, lanbide-kategorien eta kotizazio taldeen arabera, lanbide arteko gutxieneko soldata handitzen den ehuneko berean handituko dira arau honek indarra hartu eta hurrengo hilabetearen lehenengo egunetik aurrera, 2017ko abenduaren 31n indarrean zeudenekiko.

 • b)  Gehieneko oinarriak, lanbide kategoria eta kotizazio-taldea zein den alde batera utzita, hilean 3.803,70 euroak izango dira, arau indarrean jarri eta hurrengo hilabeteko lehen egunetik aurrera.

Langileek hilabete naturalaren hasierarekin edo amaierarekin bat ez datorren egun batean hasten edo amaitzen badute jarduera, eta jarduera horren iraupena elkarren segidako gutxienez 30 egun naturalekoa bada, kotizazio-modalitate hori Sistema Berezi horretan hilabetean altan egondako egunekiko proportzionala izango da.

 • 2.  2018an, lanegun errealen gertakari arrunten zein profesionalengatiko eguneko kotizazio-oinarrien zenbatekoak, nekazaritza-lanak besteren kontura egiten dituzten langileen talde bakoitzari dagozkionak, Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginaren 147. artikuluak xedatutakoaren arabera zehaztuko dira, aurreko zenbakian adierazitako kotizazio-modalitatea hautatu ez badute. Horretarako, Hiru.1 zenbakian ezarritako gehieneko eta gutxieneko oinarrien zenbatekoak 23rekin zatituko dira.

Lanegun bakoitzean lanean emandako orduen kopurua edozein dela ere, kotizazio-oinarriaren zenbatekoa ezin izango da 10. kotizazio taldearen eguneko gutxieneko oinarria baino txikiagoa izan.

Hilabete naturalean 23 lanegun erreal edo gehiago egiten badira, horien kotizazio-oinarria Hiru.1 zenbakian ezarritakoa izango da.

 • 3.  2018an, Sistema Berezi horren barruan dauden besteren konturako nekazaritzako langileen hileko kotizazio-oinarriaren zenbatekoa hauxe izango da, hilabete naturalaren barruan jarduerarik gabe izandako aldietan: Gizarte Segurantzako Araubide Orokorreko kotizazio-taldeen eskalako 7. taldearentzat gertakari arruntengatiko gutxieneko oinarrirako ezarritakoa.

Ondore horietarako, hilabete naturalaren barruan jarduerarik gabeko aldiak izan direla joko da, epealdi horretan benetako lanean izandako aldien kopurua txikiagoa denean hilabete horretan langilea Sistema Berezian altan egon den egun naturalen ehuneko 76,67 baino.

Jarduerarik gabeko aldi horiei dagokien kotizazioa zehazteko, honako formula hau aplikatuko da:

C = [(n/N) - (jr x 1,304/N)] bc x tc

Non:

C= Kotizazioaren zenbatekoa.

n= Sistema Berezian kotizatu gabe emandako egunen kopurua bider hileko kotizazio-oinarriak.

N= Hilabete naturalean Sistema Berezian altan egondako egunen kopurua.

jr= Hilabete naturalean benetan lanean izandako egunen kopurua.

bc= Hileko kotizazio-oinarria.

tc= Kotizazio-tasa aplikagarria, Hiru.4.b) zenbakian jasotakoaren arabera.

Aurreko formula aplikatzean lortutako C-ren balioa ezin izango da zerotik beherakoa izan.

Formula hori aplikatzeari dagokionez, langileak ez badira Sistema Berezian hilabete natural osoan altan egon, jarduerarik gabeko aldien kotizazioa hilabete horretan altan egondako egunekiko proportzionala izango da.

 • 4.  Sistema Berezi horretan dauden eta besteren kontura lan egiten duten langileen kotizazioari tasa hauek aplikatuko zaizkio 2018an:

 • a)  Jardunean egondako aldietan:

Gertakari arruntei dagokienez, 1. kotizazio taldeko langileek ehuneko 28,30 kotizatuko dute. Ehuneko horretatik, ehuneko 23,60 enpresaren kontura izango da, eta ehuneko 4,70 langilearen kontura.

 • 2. kotizazio taldetik 11.era artean dauden langileek ehuneko 23,35 kotizatuko dute. Ehuneko horretatik, ehuneko 18,65 enpresaren kontura izango da, eta ehuneko 4,70 langilearen kontura.

Lan-istripuengatiko eta gaixotasun profesionalengatiko gertakariak kotizatzeari dagokionez, 2007rako Estatuaren Aurrekontu Orokorren abenduaren 28ko 42/2006 Legearen laugarren xedapen gehigarrian ezarritako primen tarifa-tasak aplikatuko dira. Prima horiek enpresak ordaindu beharko ditu, oso-osorik.

 • b)  Jarduerarik gabeko aldietan, kotizazio-tasa ehuneko 11,50 izango da, eta langileak ordaindu beharko du, oso-osorik.

 • 5.  Arau indarrean jarri eta hurrengo hilabetearen lehen egunetik aurrera, honako murrizketa hauek aplikatuko zaizkie enpresek Sistema Berezi honen kotizaziora egindako ekarpenei, jardunean egondako aldietan zerbitzuak eman direnean:

 • a)  1. kotizazio taldeko langileen kotizazioari dagokionez, kotizazio-oinarriari ehuneko 8,10 puntuko murrizketa aplikatuko zaio; hortaz, gertakari arruntengatiko kotizazio-tasa ehuneko 15,50 izango da. Nolanahi ere, enpresak ordaindu beharreko kuota ezin izango da hilean 279,00 eurotik gorakoa edo lanean emandako egun bakoitzeko 12,13 eurotik gorakoa izan.

 • b)  2. kotizazio taldetik 11.era bitartean dauden langileen kotizazioari dagokionez, murrizketak arau hauek bete beharko ditu:

 • 1.) Hileko kotizazio-oinarria 986,70 eurokoa edo txikiagoa denean, edota lanean emandako egun bakoitzeko 42,90 eurokoa edo txikiagoa, kotizazio-oinarriari ehuneko 7,11 puntuko murrizketa aplikatuko zaio; hortaz, gertakari arruntengatiko kotizazio-tasa ehuneko 11,54 izango da.

2) Kotizazio-oinarriak aurreko paragrafoan adierazitako zenbatekoak baino handiagoak direnean, eta gehienez ere hilean 3.803,70 eurokoak edota lanean emandako egun bakoitzeko 165,38 eurokoak, ondoko formula hauek aplikatzean lortutako ehunekoa aplikatuko zaie kotizazio-oinarri horiei:

Hileko kotizazio-oinarrietarako, formula hau aplikatuko da:

/ Bose mes - 9S6,70            _      6,15%  \

% reduccion vties = 7,11% X 1 +------------------------- X 2,52 X---

k            Base mes                     /.11%  '

Lanean emandako egunen kotizazio-oinarrietarako, formula hau aplikatuko da:

% rednccion Jornoda = 7,1'_%


Base jornada - 42,90

Base jornada


X 2.52 X


6,15%   \

7,11% /


Nolanahi ere, enpresak ordaindu beharreko kuota ezin izango da hilean 81,67 eurotik beherakoa edo lanean emandako egun bakoitzeko 3,55 eurotik beherakoa izan.

 • 6.  Jarduneko aldiko aldi baterako ezintasun, amatasun, aitatasun, haurdunaldiko arrisku nahiz edoskialdi naturaleko arrisku-egoeretan, kotizazioa langileen kontratazio-modalitatearen araberakoa izango da:

 • a)  Kontratu mugagabea duten nekazaritzako langileen kasuan, aipatutako egoeretako kotizazioa Gizarte Segurantzako Erregimen Orokorreko arau orokorrek zehazten dutena izango da. Honako tasa hauek aplikatu beharko dira:

 • 1. ) 1. kotizazio taldeko langileen kasuan, gertakari arruntengatiko kotizazio-oinarriari ehuneko 15,50eko tasa aplikatuko zaio.

 • 2. ) 2. kotizazio taldetik 11.era bitartean dauden langileen kasuan, gertakari arruntengatiko kotizazio-oinarriari ehuneko 2,75eko tasa aplikatuko zaio.

Langile guztien kasuan, haien kotizazio taldea edozein dela ere, langabezia-kotizazioari dagokion kuotari kotizazio-oinarriaren ehuneko 2,75 puntuko murrizketa aplikatuko zaio.

 • b)  Aldi baterako kontratua eta kontratu finko etena duten nekazaritzako langileen kasuan a) letran ezarritakoa aplikatuko da kontratatutako egunetan zerbitzua ematerik izan ez dutenean, lehen adierazitako egoeretako batean egotearen ondorioz.

Zerbitzu ematea aurreikusi ez den egunei dagokienez, langileek jarduerarik gabeko aldiei dagokien kotizazioa ordaindu beharko dute, amatasun- eta aitatasun-laguntzak jasotzean izan ezik, horiek kotizazio-epeak izango baitira honako prestazio hauei dagokienez: erretiroa, ezintasun iraunkorra, heriotza eta bizirik irautea.

 • 7.  Maila kontributiboko langabezia-prestazioa jaso bitartean, Sistema Berezi honetan kotizatu behar izanez gero, kotizazio-tasa ehuneko 11,50 izango da.

 • 8.  Sistema Berezi honetako langileei ez zaie aplikatuko Bi.3 zenbakian adierazitako aparteko orduengatiko kotizazio gehigarria.

 • 9.  Enpleguko eta Gizarte Segurantzako Ministerioari baimena ematen zaio jarduneko aldien eta jarduerarik gabekoen kotizazioa harmonizatzeko behar diren prozedurak arautzeko eta egokitzapenak egiteko, aurreikusitako murrizketak aplikatzeko baldintzak betetzen direla egiaztatzeko, eta horietatik eratorritako kotizazioak erregularizatzeko.

Lau. Gizarte Segurantzako Araubide Orokorrean zehaztutako Etxeko Langileentzako Sistema Berezian kotizatzea.

Sistema berezi honetan, arau honek indarra hartu eta hurrengo hilabetearen lehenengo egunetik aurrera, honako hauek izango dira kotizazio-oinarriak eta -tasak:

 • 1.  Gertakari arruntengatiko eta profesionalengatiko kotizazio-oinarriak zehazteko, lanbide arteko gutxieneko soldataren igoeraren proportzio berean eguneratuko dira 2017an indarrean zegoen eskalako hileko ordainsariak eta kotizazio-oinarriak.

 • 2.  Gertakari arruntengatiko kotizazio-tasa ehuneko 27,40 izango da, aurreko zenbakian adierazitakoaren arabera dagokion kotizazio-oinarriaren gainean kalkulatuta. Ehuneko horretatik, ehuneko 22,85 enplegatzaileak ordaindu beharko du, eta ehuneko 4,55 enplegatuak.

 • 3.  Lan-istripuengatiko eta gaixotasun profesionalengatiko gertakariak kotizatzeari dagokionez, Lau.1 zenbakian adierazitakoaren arabera dagokion kotizazio-oinarriaren gainean, 2007rako Estatuaren Aurrekontu Orokorren abenduaren 28ko 42/2006 Legearen laugarren xedapen gehigarrian ezarritako primen tarifan zehaztutako kotizazio-tasa aplikatuko da. Zenbateko hori enplegatzaileak ordaindu beharko du, oso-osorik.

Bost. Norberaren Konturako Langileen edo Langile Autonomoen Araubide Berezian kotizatzea.

Arau honek indarra hartu eta hurrengo hilabetearen lehenengo egunetik aurrera, honako hauek izango dira Norberaren Konturako Langileen edo Langile Autonomoen Araubide Bereziko gehieneko eta gutxieneko kotizazio-oinarriak eta -tasak:

 • 1.  Gehieneko kotizazio-oinarria hilean 3.803,70 eurokoa izango da. Gutxieneko kotizazio-oinarria hilean 932,70 eurokoa izango da.

 • 2.  Arau honek indarra hartu eta hurrengo hilabetearen lehenengo egunean 47 urte baino gutxiago dauzkaten langile autonomoen kasuan, haiek hautatuko dute kotizazio-oinarria, aurreko zenbakian zehaztutako gehienezko eta gutxieneko oinarrien barruan. Aukera hori bera izango dute data horretan 47 urte dauzkaten langile autonomoek, baldin eta haien kotizazio-oinarria, 2017ko abenduan, hilean 2.023,50 eurokoa edo gehiagokoa izan bada, edota Araubide Berezian aipatutako datatik aurrera egin badute alta.

Arau honek indarra hartu eta hurrengo hilabetearen lehenengo egunetik 47 urte dauzkaten langile autonomoek ezin izango dute hilean 2.052,00 eurotik gorako oinarria aukeratu, haien kotizazio-oinarria hilean 2.023,50 eurotik beherakoa bada. Nolanahi ere, muga horretatik salbuetsita egongo dira, batetik, halako aukera 2018ko ekainaren 30a baino lehen egiten dutenak —aukera horrek urte horretako uztailaren 1etik aurrera sortuko ditu ondoreak—, eta, bestetik, negozioaren titularraren ezkontide alarguna, titularraren heriotzaren ondorioz negozioaren buru jarri behar izan denean, eta Araubide Berezian alta 47 urterekin egin behar izan duenean.

 • 3.  Arau honek indarra hartu eta hurrengo hilabetearen lehenengo egunean 48 urte edo gehiago dauzkaten langile autonomoen kotizazio-oinarria hilean 1.005,90 eta 2.052,00 euro artekoa izango da. Salbuespen gisa, negozioaren titularraren ezkontide alargunaren kasuan, titularraren heriotzaren ondorioz negozioaren buru jarri behar izan denean, eta Araubide Berezian alta 45 urterekin edo gehiagorekin egin behar izan duenean, kotizazio-oinarria hilean 932,70 eta 2.052,00 euro artekoa izango da.

Hala ere, 50 urte bete aurretik Gizarte Segurantzako sistemaren erregimenetako batean bost urtez edo gehiagoz kotizatu duten autonomoek arau hauek bete beharko dituzte:

 • a)  Egiaztatutako azken kotizazio-oinarria hilean 2.023,50 eurokoa edo gutxiagokoa izan bada, haien kotizazio-oinarria hilean 932,70 eta 2.052,00 euro artekoa izango da.

 • b)  Egiaztatutako azken kotizazio-oinarria hilean 2.023,50 eurotik gorakoa izan bada, haien kotizazio-oinarria hilean 932,70 euroren eta egiaztatuko azkenaren zenbatekoaren artekoa izango da, ehuneko 1,40 areagotuta, gehieneko kotizazio-oinarriaren mugarekin.

Bost.3.b) zenbakian aurreikusitakoa aplikatu egingo zaie 48 edo 49 urterekin abenduaren 22ko 39/2010 Legearen 132. artikuluaren Lau.2 zenbakiaren bigarren paragrafoan jasotako aukera baliatu duten langile autonomoei ere.

 • 4.  Salmenta ibiltarian edo etxez etxe saltzen aritzen diren langile autonomoek (EJSN 4781 Elikagaien, edarien eta tabako-produktuen txikizkako merkataritza salmenta-postuetan eta azoka txikietan; 4782 Ehun-produktuen, janzkien eta oinetakoen txikizkako merkataritza salmenta-postuetan eta azoka txikietan; 4789 Beste produktu batzuen txikizkako merkataritza salmenta-postuetan eta azoka txikietan eta 4799 Establezimenduetan, salmenta-postuetan edota azoka txikietan egiten ez diren txikizkako beste salerosketa batzuk), arau hau indarrean jarri eta hurrengo hilabetearen lehen egunetik aurrera, Bost.1 zenbakian izaera orokorrarekin ezarrita dagoen oinarria aukeratu ahal izango dute gutxieneko kotizazio-oinarri gisa, edota Araubide Orokorrerako indarrean dagoena.

Salgaiak etxez etxe saltzen aritzen diren langile autonomoek (EJSN 4799), arau hau indarrean jarri eta hurrengo hilabetearen lehen egunetik aurrera, Bost.1 zenbakian izaera orokorrarekin ezarrita dagoen oinarria aukeratu ahal izango dute gutxieneko kotizazio-oinarri gisa, edota horren ehuneko 55en baliokidea den kotizazio-oinarria.

 • 5.  Gizarte Segurantzako Araubide Berezi honetako kotizazio-tasa ehuneko 29,80 izango da; interesduna lanbide-kontingentzien babesari atxikita egonez gero edo jarduera utziz gero, berriz, ehuneko 29,30 izango da. Interesdunak aldi baterako ezintasunagatiko babesa estalita ez duenean, kotizazio-tasa ehuneko 26,50 izango da.

Araubide Berezi honen barruan dauden langileek, lan-istripuek eta gaixotasun profesionalek eragindako gertakarietarako estaldurarik ez dutenean, aukeratutako kotizazio-oinarriari ehuneko 0,10 erantsi beharko diote kotizazio gehigarri gisa, Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren II. tituluko VIII. eta IX. kapituluetan jasotzen diren prestazioak finantzatze aldera.

 • 6.  Lan-istripuen eta gaixotasun profesionalen gertakariei dagokienez, 2007rako Estatuaren Aurrekontu Orokorren abenduaren 28ko 42/2006 Legearen laugarren xedapen gehigarrian ezarritako primen tarifa-ehunekoak aplikatuko dira.

 • 7.  Aldi berean egiten duten besteren konturako lanagatik jarduera-aniztasun araubidean 2018an gertakari arruntengatik 12.917,37 euro edo gehiago kotizatzen duten langile autonomoek, kontuan hartuta bai enpresaren ekarpenak, besteren kontura egiten duen jardueraren arabera dagokion Gizarte Segurantzaren araubidean egiten dituzten ekarpenak, bai eta Araubide Berezian egindakoak ere, aipatutako zenbatekoa gainditzen duen gehiegizko kotizazioaren ehuneko 50 berreskuratzeko eskubidea izango dute; betiere, aipatutako Araubide Berezian sartutako kuoten ehuneko 50 izango da muga, nahitaez estali beharreko kontingentziengatiko kotizazioa dela eta.

Halako kasuetan, Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiak hurrengo ekitaldiko maiatzaren 1a baino lehen ordainduko ditu itzuli beharreko kopuruak, salbu eta, kotizazioaren berezitasunengatik, ezinezkoa bada epe horren barruan ordainketa egitea edo interesdunak zenbait datu eman behar baditu; halakoetan, esandako eguna baino beranduago egingo da itzulketa.

 • 8.  Salgaiak kalean saltzen dituzten lan elkartuko kooperatibetako bazkide langileei, erosleengandik zuzenean jasotzen dituztenei, Bost.4 apartatuko lehenengo lerrokadan xedatutakoa aplikatuko zaie, kotizazio-ondorioetarako.

Salmenta ibiltaria merkatu tradizionaletan edo azoka txikietan egunean zortzi ordu baino gutxiagoan egiten dutela egiaztatzen dutenek Bost.1 zenbakian ezarritako gutxieneko kotizazio-oinarria aukeratu ahal izango dute, edota oinarri horren ehuneko 55en baliokidea dena. Nolanahi ere, nahitaez kotizatu beharko dute lan-istripuen eta gaixotasun profesionalen gertakariengatik. Xede horretarako, 2007rako Estatuaren Aurrekontu Orokorren abenduaren 28ko 42/2006 Legearen laugarren xedapen gehigarrian ezarritako primen tarifa aplikatuko zaio aukeratutako kotizazio-oinarriari.

 • 9.  Salmenta ibiltarian aritzen diren lan elkartuko kooperatibetako bazkide langileek, Norberaren Konturako Langileen edo Langile Autonomoen Araubide Berezian sartuta geratu direnean, ordaindu beharreko kuotan ehuneko 50eko murrizketa izateko eskubidea izango dute 2018an, 2009rako Estatuaren Aurrekontu Orokorren abenduaren 23ko 2/2008 Legearen 120.Lau.8 artikuluan xedatutakoa betez.

Murrizketa horretarako eskubidea izango dute, halaber, salmenta ibiltarian aritzen diren lan elkartuko kooperatibetako bazkide langileek, baldin eta 2009ko urtarrilaren 1etik aurrera hasi badira jardueran eta aipatutako Araubide Berezian sartuta geratu badira.

Murrizketa honela zehaztuko da: Bost.8 zenbakian xedatutakoaren arabera aukeratutako gutxieneko oinarriari Norberaren Konturako Langileen edo Langile Autonomoen Araubide Berezian indarrean dagoen kotizazio-tasa ezarrita.

 • 10.  Bost.8 paragrafoaren bigarren lerrokadan xedatutakoa honako hauei aplikatuko zaie: salgaiak merkatu tradizionaletan edo azoka txikietan indibidualki saltzen aritzen direnei, egunean zortzi ordu baino gutxiagoan, establezimendu finko propioa ez badute, eta saltzen dituzten artikuluak edo produktuak ekoizten ez badituzte.

 • 11.  2017ko uneren batean euren zerbitzura besteren konturako hamar langile edo gehiago aldi berean kontratatuta izan dituzten langile autonomoei hilean 1.199,10 euroko gutxieneko kotizazio-oinarria ezartzen zaie, arau hau indarrean jarri eta hurrengo hilabetearen lehen egunetik aurrera.

Gutxieneko kotizazio-oinarri hori aplikatu ahalko zaie, arau hau indarrean jarri eta hurrengo hilabetearen lehen egunetik aurrera, araubide berezi honetan bilduta dauden langile autonomoei ere, Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginaren 305.2.b) eta e) artikuluan xedatutakoaren babesean. Salbuespen izango dira beren jardueraren hasierako 12 hilabeteetan araubidean alta hartzen duten autonomoak, altaren hasiera-datatik zenbatuta.

Sei. Norberaren Konturako Nekazaritzako Langileen Sistema Berezian kotizatzea, zeina Norberaren Konturako Langileen edo Langile Autonomoen Araubide Berezian ezarria baitago.

 • 1.  Arau hau indarrean jarri eta hurrengo hilabetearen lehenengo egunetik aurrera, Norberaren Konturako Nekazaritzako Langileen Sistema Berezian (Norberaren Konturako Langileen edo Langile Autonomoen Araubide Berezian ezarria) sartuta dauden langileen kotizazioak honako hauek izango dira:

 • a)  Nahitaez estali beharreko gertakariei dagokienez, langileak aukeratutako kotizazio-oinarria hilean 932,70 eta 1.119,30 euro artekoa denean, aplikatu beharreko kotizazio-tasa ehuneko 18,75 izango da.

Langileak aukeratutako kotizazio-oinarria hilean 1.119,30 eurotik gorakoa denean, zenbateko horretatik gorako kopuruari ehuneko 26,50eko kotizazio-tasa aplikatuko zaio.

 • b)  Gertakari arruntengatiko aldi baterako ezintasunaren borondatezko hobekuntzari dagokionez, interesdunaren kotizazio-oinarriaren zenbateko osoari aplikatu beharreko kotizazio-tasa ehuneko 3,30ekoa izango da; interesduna lanbide-gertakarien babes-sistemari atxikita egonez gero edo jarduera uzten badu, berriz, ehuneko 2,80koa izango da.

 • 2.  Lan-istripuen eta gaixotasun profesionalen gertakariei dagokienez, Bost.6 zenbakian xedatutakoa beteko da. Interesdunek ez badute lanbide-gertakari guztiak estaltzea hautatu, Sei.1.a) zenbakian adierazitako kotizazio-oinarriari ehuneko 1,00eko tasa aplikatuta lortzen den kuota ordaintzen jarraituko dute, ezintasun iraunkorraren eta heriotzaren nahiz bizirik irautearen gertakarien estaldura gisa.

 • 3.  Sistema Berezi honen barruan dauden langileek, lan-istripuen eta gaixotasun profesionalen gertakari guztiei estaldura ez ematea erabaki badute, aukeratutako kotizazio-oinarriari ehuneko 0,10eko kotizazio gehigarria erantsitako zenbatekoa kotizatuko dute, Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren II. tituluko VIII. eta IX. kapituluetan jasotzen diren prestazioak finantzatze aldera.

Zazpi. Itsasoko Langileen Araubide Berezian kotizatzea.

 • 1.  Bat eta bi apartatuetan ezarritakoa Itsasoko Langileen Araubide Berezian onartutako langileei eta beste batzuen kontura lan egiten duten langileei aplikatuko zaie; hargatik eragotzi gabe Itsas- eta Arrantza-sektoreko Langileen Gizarte-babesa arautzen duen urriaren 21eko 47/2015 Legearen 11. artikuluan ezarritakoa betetzea, kontingentzia arruntei dagokienez, eta hurrengo 2. apartatuan ezarritakoa betetzea.

 • 2.  Urriaren 21eko 47/2015 Legearen 10 artikuluak aipatzen dituen bigarren eta hirugarren taldeetako langileei, norberaren zein besteren kontura lan egiten dutenei, dagozkien erregimen Berezi honetan babestutako gertakari eta egoera guztien kotizazioak Enplegu eta Gizarte Segurantza Ministerioaren agindu bidez urtero zehaztutako ordainsarien gainean gauzatuko dira. Itsasoko Gizarte Institutuak egingo du aginduaren proposamena, sektoreko erakunde adierazgarriak entzun ostean. Zehaztapen hori probintzia, arrantza-modalitate eta lanbide-kategoria bakoitzeko egingo da, aurreko urtean jasotako ordainsariaren batez besteko balioetan oinarrituta.

Zehazturiko oinarriak bakarrak izango dira, eta ezin izango dira Bi zenbakiaren 1. paragrafoan xedatutakoaren arabera kategoria profesional bakoitzerako ezarritakoa baino txikiagoak edo handiagoak izan.

 • 3.  Langile autonomoei kontingentzia arruntengatik ezarritako kotizazio-tasa ehuneko 29,30 izango da, kontingentzia profesionalen babesaren mende daudelako, nahitaez.

 • 4.  Urriaren 21eko 47/2015 Legearen 10. artikuluan aipaturiko lehenengo taldean bildutako langileen babestutako gertakari eta egoera guztien kotizazioak arau honetan xedatutakoaren mende egongo dira: Norberaren Konturako Langileen edo Langile Autonomoen Araubide Berezia erregulatzen duen araudiaren mende; betiere, 3. zenbakian ezarritako nahitaezkotasuna kontuan hartuta.

Zortzi. Ikatz Meatzaritzako Araubide Berezian kotizatzea.

 • 1.  Arau honek indarra hartu eta hurrengo hilabetearen lehenengo egunetik aurrera, Ikatz Meatzaritzako Araubide Bereziari dagokion kotizazioa zehazteko, Bi zenbakian aurreikusitakoa aplikatuko da; gertakari arrunten kasuan, hala ere, kotizazio-oinarriak honako arau hauen arabera normalizatuko dira:

Lehenengoa. Kontuan hartuko dira langileek jaso dituzten edota jaso beharko lituzketen ordainsariei dagozkien zenbatekoak. Zenbateko horiek izango dira, lan-istripu eta gaixotasun profesionalengatiko kotizazioei egozteko modukoak, eta 2017ko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra bitartekoak, data biak barne.

Bigarrena. Ordainsari horiek kategoria, talde profesional, espezialitate profesional nahiz meatzaritzako eremuen arabera taldekatuko dira; betiere, Gizarte Segurantzaren Beste Eskubide Batzuen Kotizazioari eta Likidazioari buruzko Erregelamendu Orokorraren 57. artikuluan xedatutakoa aintzat hartuta. Modu horretara lorturiko zenbatekoak dagozkien egunen baturaz zatituko dira.

Hirugarrena. Emaitza hori gertakari arruntengatiko eguneko kotizazio-oinarri normalizatua izango da. Oinarri horren zenbatekoa ezin izango da aurreko ekitaldian lanbide-kategoria horretarako finkatutakoa baino txikiagoa izan, indarreko ekitaldian izandako ehuneko berean handituta, Bat.1 zenbakian aipatzen den gehieneko kotizazioa gehitu ostean. Era berean, ezin izango da aipaturiko gehienekoa urteko zenbateko bihurtu, eta indarreko ekitaldiko egun naturalen artean zatitu ostean lortzen den kopurua baino handiagoa izan.

 • 2.  Enpleguko eta Gizarte Segurantzako Ministerioak finkatuko du oinarri normalizatuen zenbatekoa, aurreko zenbakian ezarritako arauak aplikatuz.

Bederatzi. Gizarte Segurantzako kotizazio-oinarria, langile autonomoek maila kontributiboko langabezia-prestazioa jaso bitartean eta jarduera uzteagatiko prestazioa jaso bitartean.

 • 1. Lan-harremana azkentzearen ondorioz langabezia-prestazioa jaso bitartean, Gizarte Segurantzari kotizatzeko betebeharra daukaten langileen kotizazio-oinarria langabezia-prestazioaren oinarri arautzailea izango da Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginaren 270. artikuluaren 1. zenbakian xedatutakoa, lanbide-kategoria bakoitzerako aurreikusitako gertakari arruntengatiko gutxieneko oinarriaren zenbatekoa aintzat hartuta. Gizarte Segurantzaren prestazioei dagokienez, gertakari arruntengatiko kotizazio-oinarritzat joko da oinarri hori.

Lan-harremana aldi baterako etetearen edota lanaldia aldi baterako murriztearen ondorioz langabezia-prestazioa jaso bitartean, dela enpresaburuak hala erabaki duelako, Langileen Estatutuaren Legearen testu bateginaren 47. artikuluan ezarritakoaren arabera, dela konkurtso-prozedura batean emandako ebazpen judizial batek hala agindu duelako, kotizatzeko legezko betebeharra duten langileek Gizarte Segurantzari kotizatu beharrekoaren oinarria lanean egon bitartean hala gertakari arruntengatik nola lan-istripuengatiko zein lanbide-gaixotasunengatiko gertakariengatik kotizaturiko azken sei hilabeteetako oinarrien batez bestekoa izango da; zehazki, langabezia-egoera baino lehenagoko edota kotizatzeko legezko betebeharra bukatu baino lehenagoko oinarriena.

Langabezia-prestazioa jasotzeko eskubidea etenda izan ostean berreskuratzen duenak kotizatzeari ekin beharko dio berriz ere, eskubidea berreskuratzeko uneari dagokion kotizazio-oinarriaren arabera, aurreko lerrokadetan adierazitakoa aintzat hartuta.

Langabezia-prestazioa jasotzeko eskubidea azkenduta badago, eta, Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginaren 269. artikuluko 3. zenbakian xedatutakoan oinarrituz, langileak hasierako eskubidea berreskuratzea erabakitzen badu, Gizarte Segurantzari egin beharreko kotizazioaren oinarria eskubidea jaio den uneari dagokion langabezia-prestazioaren oinarri arautzailea izango da.

Prestazioa jaso bitartean, honako kasu honetan soilik eguneratuko da aurreko paragrafoetan adierazitako kotizazio-oinarria: oinarri hori txikiagoa denean langilea legez langabezian gelditzean haren kotizazio taldeari dagokion gutxieneko kotizazio-oinarria baino, aipatutako mugarekin.

 • 2.  Maila kontributiboko langabezia-prestazioa jaso bitartean, Gizarte Segurantzako Araubide Orokorrean zehaztutako Nekazaritzako Besteren Konturako Langileentzako Araubide Berezian kotizatu behar dutenen kotizazio-oinarria Bederatzi.1 zenbakian oro har adierazitakoa izango da.

 • 3.  Langabezia-prestazioa jaso bitartean, Ikatz Meatzaritzako Araubide Berezian kotizatu behar dutenen kotizazio-oinarria hauxe izango da: langilea legez langabezian gelditzean, haren kategoriari edo espezialitate profesionalari dagokion indarreko kotizazio normalizatua.

Kotizazio-oinarria une bakoitzean indarrean dagoen oinarriaren arabera eguneratuko da, langilea legez langabezian gelditzean haren kotizazio taldeari edota kategoria edo espezialitate profesionalari dagokiona aintzat hartuta.

 • 4.  Langile autonomoek jarduera uzteagatiko prestazio ekonomikoa jaso bitartean, dagokion araubideko gertakari arruntengatiko kotizazio-oinarria prestazio horren oinarri arautzailea izango da, Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginaren 339. artikuluan xedatutako moduan zehaztuta; betiere, aintzat hartuko da dagokion araubidean aurreikusitako gutxieneko kotizazio-oinarriaren edo kotizazio-oinarri bakarraren zenbatekoa.

Gizarte Segurantzako kotizazioak arautzen dituen araubidearekin bat etorriz, jarduerak dirauen bitartean norberaren konturako langileentzako edo langile autonomoentzako gutxieneko kotizazio-oinarri arrunta baino gutxiago kotizatzen duten kolektiboek kotizazio-oinarri murriztuan kotizatuko dute jarduera uzteagatiko prestazioak jaso bitartean.

Hamar. Langile autonomoen langabeziagatiko, Soldatak Bermatzeko Funtsagatiko, lanbide-heziketagatiko eta jarduera uzteagatiko kotizazioa.

Arau honek indarra hartu eta hurrengo hilabetearen lehenengo egunetik aurrera, ondoren adierazitakoarekin bat etorriz gauzatuko da langabeziagatiko, Soldatak Bermatzeko Funtsagatiko, lanbide-heziketagatiko eta jarduera uzteagatiko gertakarien kotizazioa:

 • 1. Langabeziagatiko, Soldatak bermatzeko funtsagatiko eta lanbide-heziketagatiko kotizazio-oinarria, horiek estaltzen dituzten Gizarte Segurantzako araubide guztietan, lan-istripuen eta gaixotasun profesionalen gertakariei dagokiena izango da.

Itsasoko Langileen Araubide Bereziko langabeziagatiko kotizazio-oinarriei Itsas eta arrantza sektoreko langileen gizarte-babesa arautzen duen urriaren 21eko 47/2015 Legearen 11. artikuluan xedatutakoa ere aplikatuko zaie, eta, halaber, Zazpi zenbakian adierazitakoa.

Gizarte Segurantzako Erregimen Orokorrean zehaztutako Besteren Konturako Nekazaritzako Langileentzako Sistema Berezian dauden langileen langabeziagatiko, Soldatak Bermatzeko Funtsagatiko eta lanbide-heziketagatiko kotizazio-oinarriak Hiru.1 eta Hiru.2 paragrafoetan finkatukoak izango dira, langile bakoitzari gertakari profesionalengatik dagokion kotizazio-aldaeraren arabera.

Prestakuntzarako eta ikaskuntzarako kontratuen langabeziagatiko kotizazio-oinarria lan-istripuen eta gaixotasun profesionalen gertakariei dagokien gutxieneko oinarria izango da.

Norberaren Konturako Langileen edo Langile Autonomoen Araubide Bereziko langileen jarduera uzteagatiko babesari dagokion kotizazio-oinarria araubide horretan dauden langileek hautatu dutena izango da, bai eta adierazitako Araubide Berezian zehaztutako Norberaren Konturako Nekazaritzako Langileen Sistema Bereziko langileena ere.

Itsasoko Langileen Araubide Berezian, lehen taldean sartuta dauden langile autonomoei jarduera bertan behera uzteagatik ezartzen zaien kotizazio-oinarria ere haiek aukeratutakoa izango da. Bigarren eta hirugarren taldeetan sartuta dauden langile autonomoei Enpleguko eta Gizarte Segurantzako Ministerioaren agindu bidez ezarriko zaie kotizazio-oinarria, eta urriaren 21eko 47/2015 Legearen 11. artikuluan zehaztuta dauden koefiziente zuzentzaileak ere aplikatu ahalko zaizkie (47/2015 Legea, Itsas- eta Arrantza-sektoreko Langileen Gizarte-babesa arautzen duena).

 • 2. Arau honek indarra hartu eta hurrengo hilabetearen lehenengo egunetik aurrera, honako hauek izango dira kotizazio-tasak:

 • A)  Langabezia-gertakariari dagokionez:

 • a)  Kontratazio mugagabea, lanaldi partzialeko kontratu mugagabeak eta aldizkako lan-kontratu finkoak barne; era berean, iraupen mugatuko kontratazioa, honako modalitate hauetan: praktikaldikoak, prestakuntzakoak eta ikaskuntzakoak, txandakakoak eta bitarteko kontratuak. Azkenik, kontratu-modalitatea edozein izanda ere, desgaitasunen bat duten langileekin egindako kontratuak: ehuneko 7,05. Ehuneko horretatik, ehuneko 5,50 enpresaburuaren kontura izango da, eta ehuneko 1,55 langilearen kontura.

 • b)  Iraupen mugatuko kontratazioari dagokionez:

 • 1. a Lanaldi osoko iraupen mugatuko kontratazioaren kasuan: ehuneko 8,30; hortik ehuneko 6,70 enpresaburuaren kontura izango da, eta ehuneko 1,60 langilearen kontura.

 • 2. a Lanaldi partzialeko iraupen mugatuko kontratazioaren kasuan: ehuneko 8,30; hortik ehuneko 6,70 enpresaburuaren kontura izango da, eta ehuneko 1,60 langilearen kontura.

Gizarte Segurantzako Araubide Orokorrean zehaztutako Besteren Konturako Nekazaritzako Langileentzako Sistema Berezian bilduta dauden besteren konturako behin-behineko langileen kotizazio-tasa aurreko b) letraren 1. tartekian finkatutakoa izango da lanaldi osoko iraupen mugatuko kontratazioen kasuan. Iraupen mugatuko kontratu zehatzei edota desgaitasunen bat duten langileei, berriz, aurreko a) letran aurreikusitakoa aplikatuko zaie.

 • B)  Soldatak Bermatzeko Funtsari kotizatzeari dagokionez, ehuneko 0,20 enpresaren kontura.

Gizarte Segurantzako Araubide Orokorrean zehaztutako Besteren Konturako Nekazaritzako Langileentzako Sistema Berezian, Soldatak Bermatzeko Funtserako kotizazio-tasa ehuneko 0,10 izango da, eta enpresaren kontura izango da oso-osorik.

 • C)  Lanbide Heziketagatiko kotizazioari dagokionez, ehuneko 0,70. Ehuneko horretatik, ehuneko 0,60 enpresaren kontura izango da, eta ehuneko 0,10 langilearen kontura.

Gizarte Segurantzako Araubide Orokorrean zehaztutako Besteren Konturako Nekazaritzako Langileentzako Sistema Berezian, Lanbide Heziketarako kotizazio-tasa ehuneko 0,18 izango da. Ehuneko horretatik, ehuneko 0,15 enpresaren kontura izango da, eta ehuneko 0,03 langilearen kontura.

 • D)  Jarduera uzteagatiko babesari dagokionez, tasa ehuneko 2,20 izango da.

Hamaika. Prestakuntza- eta ikaskuntza-kontratuetan kotizatzea.

Arau honek indarra hartu eta hurrengo hilabetearen lehenengo egunetik aurrera, prestakuntza- eta ikaskuntza-kontratuetan enpresaburuak eta langileak ordaindu beharreko kuotak (gertakari arruntengatik, gertakari profesionalengatik, langabeziagatik, Soldatak Bermatzeko Funtsera eta Lanbide Heziketagatik) Araubide Orokorreko gutxieneko oinarria handitzen den ehuneko berean handituko dira, 2017ko abenduaren 31n indarrean zeudenekiko.

Hamabi. Prestakuntza jasotzen ari diren ikertzaileen kotizazioa.

Urtarrilaren 27ko 63/2006 Errege Dekretuaren aplikazio-eremuan dauden eta prestakuntza jasotzen ari diren ikertzaileen kotizazioari dagokionez, lehenengo bi urteetan aurreko zenbakian jasotako arauak aplikatuko dira prestakuntza- eta ikaskuntza-kontratuetan, gertakari arruntengatiko eta lanbide-gertakariengatiko kotizazioan.

Zenbaki honetan aurreikusitako kotizazio-sistemak ez du eraginik izango jaso beharreko prestazio ekonomikoen zenbatekoa zehazteko unean; horri dagokionez, Araubide Orokorreko 1. kotizazio taldeari dagokion gutxieneko oinarriaren zenbatekoa aplikatzen jarraituko da.

Hamahiru. Kotizazioak suhiltzaileen erretiro-adina aurreratzearekin lotuta dituen berezitasunak.

Martxoaren 14ko 383/2008 Errege Dekretuak aipatzen dituen suhiltzaileei dagokienez —arau horrek Administrazio eta erakunde publikoen zerbitzurako suhiltzaileen erretiro-adina murrizteko koefizientea ezartzen du—, gertakari arruntengatiko kotizazio-oinarriari kotizazio-tasa gehigarria aplikatuko zaio, hala enpresaren, nola langilearen kasuan.

2018an, aurreko paragrafoan aipaturiko kotizazio-tasa gehigarria ehuneko 10,60 izango da. Ehuneko horretatik, ehuneko 8,84 enpresaren kontura izango da, eta ehuneko 1,76 langilearen kontura.

Hamalau. Kotizazioak ertzainen erretiro-adina aurreratzearekin lotuta dituen berezitasunak.

Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginak hogeigarren xedapen gehigarrian aipatzen dituen ertzainei dagokienez, gertakari arruntengatiko kotizazio-oinarriari kotizazio-tasa gehigarria aplikatuko zaio, hala enpresaren, nola langilearen kasuan.

2018an, aurreko paragrafoan aipaturiko kotizazio-tasa gehigarria ehuneko 9,20 izango da. Ehuneko horretatik, ehuneko 7,67 enpresaren kontura izango da, eta ehuneko 1,53 langilearen kontura.

Hamabost. Aurreko zenbakietan xedatutakoa salbu, Gizarte Segurantzaren sistema osatzen duten araubideetako gutxieneko oinarriak edo oinarri bakarrak ezin izango dira Araubide Orokorreko gutxieneko oinarria baino txikiagoak izan, Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginaren 19. artikulua aplikatzearen ondorioz.

Hamasei. 2018an, Gizarte Segurantzako Araubide Orokorrean bilduta dauden enplegatu publikoen gertakari guztiengatiko kotizazio-oinarria 2010eko abenduan zegoen bera izango da; betiere, enplegatu publiko horiei maiatzaren 20ko 8/2010 Errege Lege Dekretuaren zazpigarren xedapen gehigarrian ezarritakoa aplikatu bazaie, eta haien lan-edota zerbitzu-harremanak indarrean badirau. Nolanahi ere, jasotako ordainsariak direla eta, zenbateko horrek handiagoa beharko lukeenean, azken hori hartuko da hileko kotizazioa egiteko oinarri gisa.

Aurreko paragrafoan adierazitakoaren ondoreetarako, 2010eko abenduko kotizazio-oinarriari hilabetetik gorako sortzapen-aldia duten ordainsarien zenbatekoak kenduko zaizkio, hala badagokio, edota, aldian behingoak ez izanik, oinarri hori hainbanaketara jo gabe aplikatu duten zenbatekoak.

Hamazazpi. Enpleguko eta Gizarte Segurantzako ministroari ahalmena ematen zaio artikulu honetan aurreikusitakoa aplikatzeko eta garatzeko behar diren arauak emateko.

131. artikulua. Funtzionarioen eskubide pasibo eta mutualitate orokorretarako 2018rako kotizazioak.

Bat. 2018ko urtarrilaren 1 etik aurrerako ondoreekin, honako hauek izango dira Estatuak Estatuko Funtzionario Zibilen Gizarte Segurantzako Araubide Bereziari egingo dizkion kotizazio- eta ekarpen-tasak —araubide berezi hori Administrazio Zibileko Funtzionarioen Mutualitateak (MUFACE) kudeatzen du, ekainaren 23ko 4/2000 Legegintzako Errege Dekretuan aipaturikoak—, arau horretako 12. artikuluan adierazitako prestazioak finantzatzeko, xedapen horretako h) letran jasotakoa izan ezik:

 • 1.  MUFACEn sartuta dauden funtzionario aktiboen eta parekoen kotizazio-ehunekoa eskubide pasiboak kotizatzeko 2017rako ezarritako hartzeko arautzaileen gaineko ehuneko 1,69 izango da, ehuneko 1,60 handituta.

 • 2.  Estatuak egin beharreko ekarpena, 4/2000 Legegintzako Errege Dekretuaren 35. artikuluan araututa dagoena, eskubide pasiboak kotizatzeko 2017rako ezarritako hartzeko arautzaileen gaineko ehuneko 6,72 izango da, ehuneko 1,60 handituta. 6,72ko tasa horretatik, 4,10 Estatuak aktiboagatik egindako ekarpenari dagokio, eta 2,62 kotizatzeko betebeharretik salbuetsita dagoen pentsiodunak egindako ekarpenari.

Bi. 2018ko urtarrilaren 1etik aurrerako ondoreekin, honako hauek izango dira Estatuak Indar Armatuen Gizarte Segurantzako Araubide Bereziari egingo dizkion kotizazio- eta ekarpen-tasak —araubide berezi hori Indar Armatuetako Gizarte Institutuak (ISFAS) kudeatzen du, ekainaren 9ko 1/2000 Legegintzako Errege Dekretuan aipaturikoak—, arau horretako 9. artikuluan adierazitako prestazioak finantzatzeko, xedapen horretako f) letran jasotakoa izan ezik:

 • 1.  ISFASen sartuta dauden militar aktiboen eta antzekoen kotizazioaren eta ekarpenaren ehunekoa eskubide pasiboak kotizatzeko 2017rako ezarritako hartzeko arautzaileen gaineko ehuneko 1,69 izango da, ehuneko 1,60 handituta.

 • 2.  Estatuak egin beharreko ekarpenaren zenbatekoa, Indar Armatuen Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginaren (1/2000 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsia) 30. artikuluan araututakoa, eskubide pasiboak kotizatzeko 2017rako ezarritako hartzeko arautzaileen gaineko ehuneko 11,01 izango da, ehuneko 1,60 goratuta. 11,01eko tasa horretatik, 4,10 Estatuak aktiboagatik egindako ekarpenari dagokio, eta 6,91 kotizatzeko betebeharretik salbuetsita dagoen pentsiodunak egindako ekarpenari.

Hiru. 2018ko urtarrilaren 1etik aurrera, honako hauek izango dira Estatuak Justizia Administrazioko Funtzionarioen Gizarte Segurantzako Araubide Bereziari egingo dizkion kotizazio- eta ekarpen-tasak —araubide berezi hori Mutualitate Judizial Orokorrak (MUGEJU) kudeatzen du, ekainaren 23ko 3/2000 Legegintzako Errege Dekretuan aipaturikoak—, arau horretako 12. artikuluan adierazitako prestazioak finantzatzeko, xedapen horretako f) letran jasotakoa izan ezik:

 • 1.  MUGEJUn sartuta dauden Justizia Administrazioko langile aktiboen eta parekoen kotizazio-portzentajea eskubide pasiboak kotizatzeko 2017rako ezarritako hartzeko arautzaileen gaineko ehuneko 1,69 izango da, ehuneko 1,60 handituta.

 • 2.  Estatuak egin beharreko ekarpena, 3/2000 Legegintzako Errege Dekretuaren 23. artikuluan araututa dagoena, eskubide pasiboak kotizatzeko 2017rako ezarritako hartzeko arautzaileen gaineko ehuneko 5,18 izango da, ehuneko 1,60 handituta. 5,18ko tasa horretatik, 4,10 Estatuak aktiboagatik egindako ekarpenari dagokio, eta 1,08 kotizatzeko betebeharretik salbuetsita dagoen pentsiodunak egindako ekarpenari.

Lau. 2018an, aurreko zenbakietan xedatutakoari jarraituz, Estatuko Klase Pasiboen Araubidearen eta Funtzionarioen Araubide Berezien eremuan dauden langileen eskubide pasiboen kuotaren zenbatekoa eta funtzionarioen mutualitateei dagokiena zehazteko, ehuneko 3,86ko eta ehuneko 1,69ko tasa aplikatuko da, hurrenez hurren, eskubide pasiboak kotizatzeko 2017rako ezarritako hartzeko arautzaileen gainean, ehuneko 1,6 handituta. Hona hemen xehetasunak:

Estatuko funtzionario zibilen, Indar Armatuetako kideen, karrera judizialeko eta fiskaleko kideen, Justizia Administrazioko letraduen kidegoko kideen eta Justizia Administrazioaren zerbitzura dauden kidegoetako kideen eskubide pasiboen hileko kuotak.

Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren taldea/azpitaldea

Hileko kuota, eurotan

A1

111,90

Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren taldea/azpitaldea

Hileko kuota, eurotan

A2

88,07

B

77,12

C1

67,64

C2

53,51

E (30/1984 Legea) eta profesionalen multzoak (Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutua)

45,62

Estatuko Administrazio Zibileko Funtzionarioen Mutualitate Orokorrari, Indar Armatuetako Gizarte Institutuari eta Mutualitate Judizial Orokorrari kotizatzeko hileko kuotak.

Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren taldea/azpitaldea

Hileko kuota, eurotan

A1

48,99

A2

38,56

B

33,76

C1

29,61

C2

23,43

E (30/1984 Legea) eta profesionalen multzoak (Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutua)

19,98

Adierazitako hileko zenbateko horiek bikoiztuta ordainduko dira ekainean eta abenduan.

Estatuko Klase Pasiboen Legearen testu bateginaren 23.1 artikuluaren lehenengo paragrafoaren azken tartekian aipatutako salbuespena kontuan hartuta, eta bertan xedatutakoarekin bat etorriz, karrerakoak ez diren militar profesionalek eta Osagarrien nahiz Itsas Erreserben eskaletako militarrek ehuneko berrogeita hamarrean minoratuta ordainduko dituzte eskubide pasiboei dagozkien hileko kuotak.

XEDAPEN GEHIGARRIAK

I

Lehenengo xedapen gehigarria. Aurrekontu-egonkortasunaren, zor publikoaren edo gastu-arauaren helburua betetzen ez duten autonomia-erkidegoei dirulaguntzak ematea edo haiekin hitzarmenak sinatzea.

Bat. Aurrekontu Egonkortasunari eta Finantza Iraunkortasunari buruzko apirilaren 27ko 2/2012 Lege Organikoaren 20.3 artikuluan xedatutakoarekin bat, lege hau indarrean jartzen denetik, Aurrekontu Egonkortasunari eta Finantza Iraunkortasunari buruzko apirilaren 27ko 2/2012 Lege Organikoaren 2.1 artikuluan adierazitako Administrazio zentraleko azpisektorea edo Gizarte Segurantzako Administrazioen azpisektorea osatzen duten subjektuek Ogasuneko eta Funtzio Publikoko Ministerioaren nahitaezko txosten loteslea beharko dute, aldekoa, dirulaguntzak ematea edo hitzarmenak sinatzea baimendu aurretik, baldin eta dirulaguntza edo hitzarmen horiek aurrerago aipatzen den moduan aurrekontu-egonkortasunaren, zor publikoaren edo gastu-arauaren helburua bete ez duten autonomia-erkidego bateko Administrazioarekin, artikulu horretan xedatutakoaren arabera definitutakoarekin, egitekoak badira; betiere, horrelakoen bidez, Administrazio zentraleko edo Gizarte Segurantzako Administrazioen azpisektoreek autonomia-erkidego ez-betetzaileari baliabideak transferitzen badizkiote, azken horri gastuak egiteko konpromisoa sortzen badiote, edota bi egoerak aldi berean gertatzen badira.

Aurrekontu-egonkortasunaren, zor publikoaren edo gastu-arauaren helburua bete ez dela joko da, hala ondorioztatu denean Ogasuneko eta Funtzio Publikoko ministroak Gobernuari aurkeztutako azken txostenetik, Aurrekontu Egonkortasunari eta Finantza Iraunkortasunari buruzko apirilaren 27ko 2/2012 Lege Organikoaren 17. artikuluko 3. eta 4. zenbakietan xedatutakoa betez.

Bi. Halaber, dirulaguntzak emateko edo hitzarmenak sinatzeko, beharrezkoa izango da aldeko txostena izatea —nahitaezkoa eta loteslea—, baldin eta Nazioko Gobernuak, Aurrekontu Egonkortasunari eta Finantza Iraunkortasunari buruzko apirilaren 27ko 2/2012 Lege Organikoaren 19. artikuluan ezarritakoaren arabera, autonomia-erkidego bati ohartarazpena egiten badio, aurrekontu-egonkortasunaren, zor publikoaren edo gastu-arauaren helburua ez betetzeko arriskuan dagoela ikusiz gero. Muga hori ohartarazpena egiten den unetik aurrera aplikatuko da.

Hiru. Aurreko zenbakietan aurreikusitako kasuetan, sinatuta dauden eta betearazten ari diren hitzarmenak luzatu edo aldatu ahal izateko, Ogasuneko eta Funtzio Publikoko Ministerioaren aurretiko eta aldeko txostena beharko da.

Halaber, dirulaguntzak ematea aldatzeko, araudian hala aurreikusita egonez gero, ezinbestekoa izango da Ogasuneko eta Funtzio Publikoko Ministerioaren aurretiko eta aldeko txostena.

Lau. Aurrekontuen eta Gastuen Estatu Idazkaritzak igorriko du aurreko zenbakietan aipatzen den Ogasuneko eta Funtzio Publikoko Ministerioaren txostena. Txostena prestatzean, besteak beste irizpide hauek hartuko ditu kontuan:

 • a)  Zenbatean desbideratu den egonkortasunaren, zor publikoaren edo gastu-arauaren helburutik. Bi zenbakiaren kasuan, desbideratzeak ohartarazpena eragin zuen arrazoiari egingo dio erreferentzia.

 • b)  Desbideratze horren zergatiak.

 • c)  Dirulaguntzak edo hitzarmenak defizitean edo zor publikoan izandako eragina eta helburua.

 • d)  Gastua finantzatzeko proposatutako modua.

 • e)  Dirulaguntzen kasuan, edo dirulaguntza bat izapidetzean edo betearaztean Administrazioen arteko lankidetza bideratzeko autonomia-erkidego bateko Administrazioarekin sinatutako hitzarmenen kasuan, dirulaguntza hori emateko prozedura.

Bost. Konferentzia Sektorialak kredituen banaketari buruzko akordioa onartu baino lehen —Aurrekontuei buruzko azaroaren 26ko 47/2003 Lege Orokorraren 86.2 artikuluan dago araututa—, baldin eta akordio horretan xedapen honen Bat zenbakian araututako ez-betetze egoeran dauden autonomia-erkidegoak biltzen badira, Aurrekontuen eta Gastuen Estatu Idazkaritzak txosten bat igorriko du, nahitaezkoa eta loteslea; txosten horretan, xedapen honetako lau zenbakian aurreikusitako irizpideak balioetsiko ditu autonomia-erkidego horiei dagokienez. Txosten horrek, halaber, ondoreak sortuko ditu Aurrekontu Egonkortasunari eta Finantza Iraunkortasunari buruzko apirilaren 27ko 2/2012 Lege Organikoaren 20.3 artikuluan aurreikusitakoarekin bat.

Bigarren xedapen gehigarria. Estatuaren Aurrekontu Orokorren kontura finantzatutako mailegu eta aurrerakinak.

Aurrekontu-egonkortasunaren eta finantza-iraunkortasunaren helburuak betetze aldera, zuzenean edo zeharka Estatuaren Aurrekontu Orokorren 8. kapituluaren kontura finantzaturiko mailegu eta aurrerakinak emateko, honako arau hauek bete beharko dira:

a) Ogasuneko eta Funtzio Publikoko ministroak berariazko baimena ematean salbu, maileguak eta aurrerakinak ezin izango dira eman antzeko epemuga duten tresnetan Estatuak igorritako Zorrak duen interes-tasa baino txikiagoan.

Norgehiagoka-prozeduren bidez eman beharreko mailegu eta aurrerakinen kasuan, aipaturiko baldintza deialdia onartu aurretik bete beharko da.

Espedientean, dagokion organo kudeatzaileak justifikatu egin beharko du interes-tasaren zehaztapena. Adierazitako erreferentziarekin zuzeneko loturarik egiterik ez bada, Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiaren txostena ere aurkeztu beharko da.

Arau hori ez da aplikatuko honako kasu hauetan:

 • - Langileei emandako aurrerakinak.

 • - Erkidegoaren funtsekin itzul daitezkeen aurrerakinak.

 • - Interes-tasa lege-mailako arauen bidez araututa daukaten mailegu edo aurrerakinak.

b) Maileguen edo aurrerakinen onuradunek egiaztatu beharko dute egunean daukatela aurrez Estatuaren Aurrekontu Orokorren kontura eskuratutako beste edozein mailegu edo aurrerakin itzultzeko betebeharraren ordainketa. Gastua kudeatzen duen zentroari dagokio, ordainketa egin aurretik, baldintza horiek betetzen direla egiaztatzea. Beste modu batera egiaztatu ezin duenean, onuradunaren erantzukizunpeko adierazpena eskatuko du, edota organo eskudunaren ziurtagiria, Administrazio Publiko bat baldin bada.

Hirugarren xedapen gehigarria. Aurrekontu luzatuaren gastu-eragiketak 2018rako

Estatuaren Aurrekontu Orokorrei egoztea.

Bat. 1. Aurrekontu luzatuaren kargura egindako gastu-eragiketak lege honen bidez baimendutako kredituei egotziko zaizkie. 2018rako Estatuaren Aurrekontu Orokorretan ez dagoenean aurrekontu luzatuan dagoen kreditu bera edo, halakorik izanda, haren zuzkidura behar adinakoa ez denean kasuan kasuko gastu-eragiketak ministerio-sailaren edo Estatuko administrazioko sektore publikoko organismoaren kredituei egozteko, xedapen honen hurrengo zenbakietan adierazitako prozedurari jarraituko zaio.

Prozedura hori aplikatzekoa izango zaie, halaber, indarreko araudiaren arabera aurrekontu luzatuan erregistratu beharrekoak ziren eta 2017ko aurrekontuari egotzi zaizkion gastu-konpromisoei eta bestelako eragiketei, baldin eta egozpen hori egin ez bada.

 • 2.  Kontabilitate-bulegoak 2018ko aurrekontuetako aurrekontu-kredituei egozterik izan ez diren eragiketen zerrenda bat eskuratuko du, zeinean ukitutako espedienteak zehaztuko baitira. Zerrenda hori dagokion zerbitzu kudeatzaileari igorriko zaio, adieraziz hogeita hamar eguneko epean bulego horri komunikatu beharko dizkiola zerrendan ageri diren eta kontabilitate-erregistroa egin gabe dauden eragiketak direla-eta egin beharreko jarduketak.

 • 3.  Jarduketa horiek eragiketak deuseztatzea edo urtekoak doitzea eskatzen baldin badute, zerbitzu kudeatzaileak haiek egiaztatzen dituzten ziurtagiriak eta kontabilitate-dokumentuak igorri beharko ditu.

 • 4.  Baldin eta jarduketa horiek berekin baldin badakarte aurrekontu-aldaketen espedienteak izapidetzea, eta horiek ez baldin badira egiaztatu aurrez aipatutako hogeita hamar eguneko epea amaitu baino lehen, zerbitzu kudeatzaileak kontabilitate bulegoari komunikatu beharko dizkio —kreditu transferentziak direnean izan ezik— aurrekontuaren beste kreditu batzuetan erregistratu behar diren kreditu-atxikipenak, erregistratzeko dauden eragiketen zenbateko berarekin. Zerbitzu kudeatzaileak kreditu-atxikipen horiek aplikatuko dizkie zerbitzu publikorako nahaste txikiena sortzen duen minorazioa dakarten kredituei. Behin aurrekontu-aldaketak onetsita eta erregistratzeko dauden eragiketak egotzita, aurreko kreditu-atxikipenak ezeztatuko dira.

 • 5.  Hogeita hamar eguneko aipatutako epea iraganik, zerbitzu kudeatzaileak ez badizkio kontabilitate-bulegoari komunikatu kontabilitate-erregistroa egin gabe dauden eragiketak direla-eta egin beharreko jarduketak, kontabilitate-bulego horrek ofizioz erregistratuko ditu kreditu-eragiketak, eragiketa horiek egiten duten zenbateko berarekin. Kreditu-atxikipen horiek aurrekontuko zein kapituluri dagozkien, kapitulu horren barruan kontabilitate-bulegoak zehazten dituen kredituei aplikatuko zaizkie, eta nagusiki programa beraren barruan. Kontabilitate-bulegoak zerbitzu kudeatzaileari komunikatuko dizkio ofizioz egin dituen kreditu-atxikipenak.

 • 6.  Erregistratzeko dauden eragiketei buruzko behin betiko jarduketak zehazten diren unera arte, zerbitzu kudeatzaileak kontabilitate-bulegoari eskatu ahalko dio ezezta ditzan aurreko zenbakietan adierazitako kreditu-atxikipenak, baldin eta, aldi berean, bulego horrek kreditu-atxikipen berriak erregistratzen baditu, zerbitzu kudeatzaileak jasotako komunikazioaren arabera, ezeztatu beharreko kredituaren atxikipenei dagokien zenbateko berarekin, kredituak atxikita gera daitezen minorazioak zerbitzu publikorako nahaste txikienak sortzen dituen zuzkiduretan.

 • 7. Kreditu-atxikipenei eta kreditu-atxikipenen ezeztatzeei buruzko kontabilitate-informazioaren sistemaren erregistroa, aurreko 4., 5. eta 6. zenbakietan aipatutakoa, kontabilitate-bulegoek egingo dute, erregistratzeko dauden eragiketa guztien behin betiko egozpenaren gaineko kontrol eraginkorra egin ahal izateko.

Bi. Ogasuneko eta Funtzio Publikoko Ministerioak zehazten dituen aurrekontu-aldaketak, lege honek indarra hartu arte egindakoak, eraginkorrak izango dira 2018rako Estatuaren Aurrekontu Orokorretan. Aldaketak lege horren diru-sarreren eta gastuen egoera-orrietan txertatutako aurrekontu-egituraren arabera aplikatuko dira.

Laugarren xedapen gehigarria. Estatuak Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiari emandako maileguak.

Gizarte Segurantzaren betebeharrei estaldura emate aldera eta haren aurrekontu-oreka bideratu ahal izateko, Gobernuak, Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiaren eta Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiaren txostenarekin, baimena eman ahalko du Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiari maileguak emateko, 13.830.090 mila euroko urteko gehieneko zenbateko batera arte. Mailegu horiek ez dute interesik sortuko eta haien ezereztea 2019tik hasi eta hamar urteko gehieneko epean gertatuko da.

Bosgarren xedapen gehigarria. EGEF funtsak xurgatzea.

Eskualde Garapeneko Europako Funtsa (EGEF) behar bezala xurgatzen dela ziurtatzeko, 2014-2020 aldirako, 27. ataleko («Ekonomia, Industria eta Lehiakortasun Ministerioa») 7. kapituluan («Kapital-transferentziak») kontsignatutako aurrekontu-kredituen kontura finantzaturiko dirulaguntzak eta laguntzak emateko aurreikusita zenbateko osoari dagokionez, honako entitate eta programa hauetarako: «Ikerketarako Estatu Agentzia» izeneko 303 Entitatea, «Ikerketa zientifiko eta teknikoa sustatu eta koordinatzea» izeneko 463 B programan, 170.000,00 mila euro erreserbatuko dira 2018ko ekitaldian EGEF funtsarekin batera finantzatutako jarduketak finantzatzeko.

Deialdi berri horietatik eta aurreko ekitaldietan egindako deialdietatik eratorritako gastuaren aurrekontua betearaztean, eskualdez eskualde sailkatu beharko da gastua, kontabilitate-kudeaketa arautzen duen araudian aurreikusitako dokumentazio osagarria betez; guztia ere, Ordezko Kontu-hartzailetzak artikulu honetan aurreikusitakoaren jarraipena egiteko aukera izan dezan.

Era berean, helburu horretara bideratuko da 30.000,00 mila euroko zuzkidura, 27.12.467C.749.07 aplikazioan kontsignatua («CDTI zentroari, EGEF funtsarekin batera finantzatutako I+G+b proiektuak gauzatzeko»); bertako kreditua ordainduko da Garapen Teknologiko Industrialerako Zentroak (CDTI) EGEF funtsarekin batera finantzatutako proiektuetan egindako gastua justifikatzen duen heinean.

Horretarako, kreditu horiek aplikatzen zaizkien deialdi edo jarduketetan, bai Ikerketarako Estatu Agentziak bai CDTI zentroak hainbat eskualdetan eragiketak finantzatzera bideratutako diru-kopuruari buruz informatuko dute.

Seigarren xedapen gehigarria. Diruzaintzaren geldikina Herri Administrazioaren Institutu Nazionala erakunde autonomoaren erabilera askeko geldikinera intsuldatzea.

Ogasuneko eta Funtzio Publikoko Ministerioaren mende dagoen Herri Administrazioaren Institutu Nazionala (HAIN) erakunde autonomoari baimena ematen zaio diruzaintza-geldikinaren atxikitako zatia aldatzeko atxiki gabeko bere osagaiari, 2017ko ekitaldiaren amaieran erabili gabe zeuden zenbatekoetan; gehienez ere, 302.410,00 euro. Zenbateko horiek HAINi Enplegurako Prestakuntza Planak gauzatzeko sustatzaile gisa emandako funtsetakoak eta Administrazio publikoetan enplegurako trebakuntza-programarekin zerikusia duten jarduera osagarrietara zuzendutakoak izango dira.

Zazpigarren xedapen gehigarria. Gizarte Segurantzari emandako maileguak ezerezteko epea luzatzea.

2018tik aurrera, hamar urtera luzatzen da Estatuak Gizarte Segurantzari emandako mailegua ezerezteko epea; aipatutako mailegua, 125.443.000.000 pezetakoa (753.927.614,10 euro), 1998rako Estatuaren Aurrekontu Orokorren abenduaren 30eko 65/1997 Legearen 11.Hiru artikuluan aipatutakoa da.

Zortzigarren xedapen gehigarria. Gizarte Segurantzako entitate kudeatzaileen, autonomia-erkidegoen eta Osasun Kudeaketarako Institutu Nazionalaren arteko lankidetza-hitzarmenak, aldi baterako ezintasuna kontrolatzeko eta jarraipena egiteko.

Gizarte Segurantzako entitate kudeatzaileek autonomia-erkidegoekin eta Osasun Kudeaketarako Institutu Nazionalarekin aldi baterako ezintasuna kontrolatzeko eta jarraipena egiteko egindako lankidetza-hitzarmenetan, autonomia-erkidegoek eta Osasun Kudeaketarako Institutu Nazionalak garatu beharreko jarduerak finantzatzeko aurreikusitako zenbateko osora arteko aurrerakina xedatu ahal izango da.

Ondore horietarako, aurreko paragrafoan aipatutako hitzarmenak formalizatu baino lehen, Ministro Kontseiluak baimena eman beharko du. Helburu horrekin, Enpleguko eta Gizarte Segurantzako Ministerioaren titularrak, Ogasuneko eta Funtzio Publikoko Ministerioaren txostena jaso ostean, dagokion proposamena egingo dio Ministro Kontseiluari.

Bederatzigarren xedapen gehigarria. Administrazio Publikoen edo irabazi-asmorik gabeko erakundeen titulartasuneko osasun-erakundeek Gizarte Segurantzarekin dituzten zorrak ordaintzea.

Administrazio publikoen edo irabazi-asmorik gabeko erakunde publiko nahiz pribatuen titulartasunaren mende dauden osasun-erakundeek, 1995erako Estatuaren Aurrekontu Orokorren abenduaren 30eko 41/1994 Legearen hogeita hamargarren xedapen gehigarrian aurreikusitako luzamenduaren babesean daudenek, hogeita hiru urterako eskainitako gabetasuna luzatzea eskatu ahalko diote Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorrari, baita gehienez hamar urterako eskainitako luzamendua —urteroko amortizazioekin— zabaltzea ere.

Aurreko paragrafoan aipatzen diren osasun erakundeak hartzekodunen lehiaketako egoeran daudela deklaratzen denean, lege honek indarra hartzen duenetik aurrera luzamendua iraungita geratuko da deklarazio horren egunetik.

Hamargarren xedapen gehigarria. Erakunde arautzaileen aurrekontuak.

Erakunde horien aurrekontu-autonomiaren printzipioetan aurrera egingo da erakunde arautzaileen eraldaketa-esparruan.

Hamaikagarren xedapen gehigarria. Garapen Teknologiko Industrialerako Zentroaren (CDTI) aurrekontua betearazteko arauak.

Bat. 2018ko ekitaldian, CDTI zentroari maileguak eta aurrerakinak ematerakoan, lege honen bigarren xedapen gehigarrian Estatuaren Aurrekontu Orokorren 8. kapituluaren kontura finantzatzen diren mailegu eta aurrerakinetarako ezarritako arauak bete beharko dira.

Bi. Aipatutako xedapen gehigarriaren a) letran xedatutako baimena ez da beharrezkoa izango, baldin eta maileguei eta aurrerakinei aplikatu beharreko interes-tasa deialdia onartu aurreko hilabetean edo, hala badagokio, eman aurreko hilabetean, Espainiako Bankuak argitaratutako urtebeterako euriborraren interes-tasaren berdina edo handiagoa bada.

Hiru. Hiru hilean behin, CDTI zentroak egindako eragiketen berri emango dio Ogasuneko eta Funtzio Publikoko Ministerioari, aurreko zenbakietan araututako mugak betetzen dituela egiaztatzearren.

Hamabigarren xedapen gehigarria. Ikerketa-, garapen- eta berrikuntza-politikaren mailegu eta aurrerakinak.

2018ko ekitaldian, 46. politikako («Ikerketa, garapena eta berrikuntza») kredituen konturako maileguak eta aurrerakinak emateko, ez da beharrezkoa izango lege honen bigarren xedapen gehigarriaren a) letran xedatutako baimena («Estatuaren Aurrekontu Orokorren kontura finantzatutako maileguak eta aurrerakinak»); betiere, maileguei eta aurrerakinei aplikatu beharreko interes-tasa deialdia onartu aurreko edo, hala badagokio, eman aurreko hilabeteari dagokionez Espainiako Bankuak argitaratutako urtebeterako euriborraren interes-tasaren berdina edo handiagoa bada.

Hamahirugarren xedapen gehigarria. Aktiboak Berreskuratu eta Kudeatzeko Bulegoak lortutako baliabideen xedeekiko atxikipen-ehunekoa.

Indarra bakar-bakarrik 2018an izango duela, ezartzen da Prozedura Kriminalaren Legearen seigarren xedapen gehigarriaren 3. zenbakian aipatutako eta urriaren 23ko 948/2015 Errege Dekretuaren 2. artikuluan garatutako xedeekiko atxikipenaren ehunekoa Aktiboak Berreskuratu eta Kudeatzeko Bulegoak lortutako baliabideen ehuneko 50ekoa izango dela.

Hamalaugarren xedapen gehigarria. Irakasleen prestakuntza, hobekuntza eta mugikortasuna sustatzeko bekak eta dirulaguntzak itzultzea.

Irakasleen prestakuntza, hobekuntza eta mugikortasuna sustatzeko bekak eta dirulaguntzak —Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioak emandakoak, irailaren 4ko ECD/1619/2013 Aginduan ezarritakoaren araberako deialdietan; ECD/1619/2013 Aginduan ezartzen dira Ikerketa Zientifiko eta Teknikorako eta Berrikuntzarako 2013-2016ko Estatuko Planean jasotako Talentua eta Talentuaren Enplegagarritasuna sustatzeko Estatuko Programaren prestakuntzaren eta mugikortasunaren arloetako dirulaguntzak emateko oinarri arautzaileak—, bai eta aseguruen primen ordainketa ere, itzultzearen ondorioz sortzen diren diru-sarrerek kreditua sortu ahalko dute gastuen egoeraren gaineko 18.06.463A.788.01 aplikazioan, ministerioko saileko titularrak ebazpena emanda.

Hamabosgarren xedapen gehigarria. Bekak eta ikasketetarako laguntza pertsonalizatuak itzultzea.

Beken eta ikasketetarako laguntza pertsonalizatuak itzultzearen ondoriozko diru-sarrerek, aurrekontu-ekitaldian sortutakoek, kreditua sortu ahal izango dute gastuen egoerako 18.08.323M.482.00 aplikazioan ministerio-sailaren ebazpen baten bitartez, beka eta laguntza horiek Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioak eman dituenean ministro-sail horrek egindako deialdien bidez, bat etorriz abenduaren 21eko 1721/2007 Errege Dekretuan xedatutakoarekin; errege-dekretu horrek beken eta ikasketetarako laguntza pertsonalizatuen araubidea ezartzen du.

Hamaseigarren xedapen gehigarria. Film luzeak amortizatzeko dirulaguntzen azken deialdiko ordainketen araubidea.

Maiatzaren 14ko 6/2015 Errege Lege Dekretuak —6/2015 Errege Lege Dekretua, abenduaren 28ko 55/2007 Legea, Zinemarena, aldatzen duena eta Estatuaren aurrekontuan hainbat aparteko kreditu eta kreditu-gehigarri sartzea eta zerga arloko beste neurri batzuk hartzea onartzen duena— iragankor bakarrean ezartzen duenaren arabera, 2018an argitaratuko da film luzeak amortizatzeko dirulaguntzen azken deialdia.

2018an eta 2019an egingo diren bi ordainketa bidez betearaziko da deialdi horretan emandako dirulaguntzen ordainketa. Emakida-ebazpenean ordainketa bakoitzaren zenbatekoa finkatuko da. Lehena, gutxienez ere, onuradun bakoitzari onartu zaion dirulaguntza osoaren 100eko 50 izango da.

Hamazazpigarren xedapen gehigarria. Energiaren ikuspuntutik efizientea eta jasangarria den mugikortasuna laguntzeko jarduketen finantzaketa.

Bat. Ondoreak 2018tik aurrera dituela, eta indarraldi mugagabez, Gobernuari baimena ematen zaio mugikortasunaren aldeko jarduketetarako laguntzen sistema bat ezar dezan, energia-efizientziako, jasangarritasuneko eta ordezko energien erabilera sustatzeko irizpideetan oinarritua, horren barne dela energia-azpiegitura egokiak sortzea. Jarduketa horiek EGEF funtsen bidez finantzatu ahalko dira.

Bi. Energia Dibertsifikatzeko eta Aurrezteko Institutuak (IDAE) hartuko du bere gain aurreko paragrafoak aipatzen duen laguntzen sistemaren kudeaketa. Laguntzen sistemaren finantzaketarako, zuzkidura bat jasoko da Energia, Turismo eta Agenda Digitaleko Ministerioaren aurrekontuan.

Hemezortzigarren xedapen gehigarria. Alderdi politikoen funtzionamendu-gastuetarako eta segurtasun-gastuetarako Estatuaren urteko dirulaguntzak, 2018rako.

Alderdi Politikoen Finantzaketari buruzko Lege Organikoaren (uztailaren 4ko 8/2007) seigarren xedapen gehigarrian adierazitakoan oinarrituta, 2018an, alderdi politikoen funtzionamendu-gastuetarako Estatuaren dirulaguntza (16.01.924M.485.01 aurrekontu-aplikazioa, «Alderdi politikoak finantzatzea») 52.704,14 mila eurokoa izango da, eta alderdi politikoen segurtasun-gastuetarako urteko diru-esleipena (16.01.924M.484 aurrekontu-aplikazioa, «Alderdi politikoentzako urteko esleipena, segurtasun-gastuak ordaintzeko»), berriz, 2.706,20 mila eurokoa.

II

Hemeretzigarren xedapen gehigarria. Tropako militar eta marinel profesionalak.

Ekitaldi bakoitzeko abenduaren 31n, tropako militar eta marinel profesionalak 79.000 izango dira gehienez.

Defentsa Ministerioari baimena ematen zaio lege hau onesten denetik aurrera kideak hautatzeko eta errekrutatzeko prozesuak abiaraz ditzan.

Hogeigarren xedapen gehigarria. Karrera judizialera eta fiskalera jotzeko lan-eskaintza publikoa.

2018an, karrera judizialean eta fiskalean sartzeko lan-eskaintza publikoak ezin izango du gainditu 300 lanpostuko gehieneko muga; lanpostu horiek aldi baterako enplegua pixkanaka ordeztera eta Justizia Administrazioaren beharrei erantzutera bideratuko dira.

Lanpostu horiek berekin ekartzen dute Botere Judizialari buruzko uztailaren 1eko 6/1985 Lege Organikoaren 306.1 artikuluak aipatzen dituen aurrekontuaren baliabideak zehaztea.

Hogeita batgarren xedapen gehigarria. ENAIREko lanpostuen baimen gehigarria.

ENAIRE enpresa-erakunde publikoak 2018an 70 lanpostuko ezohiko eskaintza izango du, aurrez Ogasuneko eta Funtzio Publikoko Ministerioak baimena emanda, Aurrekontuen eta Gastuen Estatu Idazkaritzaren eta Funtzio Publikoko Idazkaritzaren bitartez. Lanpostu horiek gehituko zaizkie hogeita bederatzigarren xedapenaren arauekin bat ezartzen diren gainerako lanpostuei.

Eskaintza gehigarri berezi hori ez da beteko, baldin eta, betez gero, Ogasuneko eta Funtzio Publikoko Ministerioak erakundeari 2017an baimendu dion soldata-masa handitzen bada.

Hogeita bigarren xedapen gehigarria. Sociedad Estatal Servicios y Estudios para la Navegacion Aerea y la Seguridad Aeronautica S.M.E. M.P. S.A erakundeari baimendutako kontratuak.

Sociedad Estatal Servicios y Estudios para la Navegacion Aerea y la Seguridad Aeronautica S.M.E. M.P. S.A (SENASA) erakundeak, salbuespen moduan, 109 lan-kontratu mugagabe egin ahalko ditu 2018an, Aurrekontuen eta Gastuen Estatu Idazkaritzaren eta Funtzio Publikoko Estatu Idazkaritzaren bitartez, Ogasuneko eta Funtzio Publikoko Ministerioaren baimena aurrez jasota. Lanpostu horiek gehituko zaizkie hogeita bederatzigarren xedapenaren arauekin bat ezartzen diren gainerako lanpostuei.

Hogeita hirugarren xedapen gehigarria. ADIFen lan-eskaintza publiko berezia.

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) entitate publikoak 183 lanpostuko ezohiko eskaintza izango du 2018an, aurrez Ogasuneko eta Funtzio Publikoko Ministerioak baimena emanda, Aurrekontuen eta Gastuen Estatu Idazkaritzaren eta Funtzio Publikoko Estatu Idazkaritzaren bitartez. Lanpostu horiek gehituko zaizkie hogeita bederatzigarren xedapenaren arauekin bat ezartzen diren gainerako lanpostuei.

Hogeita laugarren xedapen gehigarria. Estaturako gaikuntza duten toki-administrazioko funtzionarioen eskalako ezohiko eskaintza gehigarria.

Toki-administrazioko funtzionarioen eskalako lanpostuak betetzeko, aurrekontuz zuzkitutako eta hutsik dauden lanpostuen % 30 lanpostu betetzeko ezohiko eskaintza gehigarria baimentzen da. Behin-behinean edo bitartekoen bidez beteta dauden lanpostuen ehuneko 8 duten azpieskaletan bete beharko dira lanpostuok.

Hogeita bosgarren xedapen gehigarria. Defentsako eta Guardia Zibileko unibertsitate-zentroetako irakasleak.

Bat. Dagokion gastu-aurrekontuaren I. kapituluaren aurrekontu-baliabideak errespetatuta, lege honen 19. artikuluan ezarritako mugak ez zaizkie Defentsako unibertsitate-zentroetako irakasleei aplikatuko, harik eta horrelako zentroetan ematen dituzten unibertsitate-titulazioak ezartzeko prozesua amaitzen den arte.

Horretarako, 2018an, Gobernuak, Ogasuneko eta Funtzio Publikoko Ministerioak proposatuta, 29 lanpostuko lan-eskaintza publikoa baimenduko du, aurreko paragrafoan aipatutako zentroetako irakasleek bete ditzaten, abenduaren 21eko 6/2001 Lege Organikoaren 52. artikuluan ezarritako modalitatean (6/2001 Lege Organikoa, Unibertsitateei buruzkoa).

Bi. Defentsako eta Guardia Zibileko unibertsitate-zentroek aldi baterako irakasleak kontratatu ahalko dituzte, gradu-tituluak irakasteko, 6/2001 Lege Organikoaren 49., 50., 53. eta 54. artikuluetan ezarritako modalitateekin bat etorrita. Halaber, lege honetan eta Estatuaren aurrekontu Orokorren hurrengo legeetan aldi baterako kontratazioari buruzko ezarritakoa ere bete beharko dute.

Hiru. Aurreko ataletan ezarritakoa baino lehen, Ogasuneko eta Funtzio Publikoko Ministerioak, Defentsa Ministerioak edo Barne Ministerioak proposatuta, egokia denean, gradu-titulu horiek ematen dituzten irakasleen plantillak onartu beharko ditu, eta langileen lan-lotura eta ordainsariak zehaztuko ditu.

Hogeita seigarren xedapen gehigarria. Ceutan eta Melillan dauden zentroetako hezkuntza-plantillak handitzea.

Ceuta eta Melilla hiri autonomoetako hezkuntza-eskumenak gauzatzean biltzen diren inguruabar espezifikoei erreparatuz, Gobernuak, erabilgarri dituen datuen arabera eta lege honetan ezarritako irizpideei jarraikiz kalkulatuta, lurralde horretako irakasle funtzionarioen kidegoei dagokien berrezarpen-tasari gehituta, kolektibo horri 2019rako ezarritako berrezarpen-tasaren % 25 aurreratu ahalko du.

Hogeita zazpigarren xedapen gehigarria. Espainiako Zibersegurtasun Institutu Nazionalari (INCIBEri) baimendutako kontratuak.

Estatuko Instituto Nacional de Ciberseguridad de España S.A. M.P. merkataritza-sozietateak, salbuespen moduan, 70 lan-kontratu mugagabe egin ahalko ditu, hiru urteko planean, Ogasuneko eta Funtzio Publikoko Ministerioak aurrez baimenduta, Aurrekontuen eta Gastuen Idazkaritzaren eta Funtzio Publikoko Estatu Idazkaritzaren bitartez. Lanpostu horiek gehituko zaizkie hogeita bederatzigarren xedapenaren arauekin bat ezartzen diren gainerako lanpostuei.

Hogeita zortzigarren xedapen gehigarria. Estatuko Administrazio Orokorraren mendeko organismoetako osasun-zentro eta -zerbitzuetako estatutupeko langileen plantillak aldatzea.

Estatuko Administrazio Orokorraren mendeko organismoetako osasun-zentro eta -zerbitzuetako estatutupeko langileen plantillak aldatzeko, aurrez Ogasuneko eta Funtzio Publikoko Ministerioak, Aurrekontuen eta Gastuen Estatu Idazkaritzaren bidez, aldeko txostena beharko du, baldin eta, aldaketa horien ondorioz, handitzen badira lanpostuen kopurua edo lanpostu horien kostua, edota osasun-langileen lanpostuak kudeaketa-langileen lanpostu bihurtzen badira, edo alderantziz.

Hogeita bederatzigarren xedapen gehigarria. Merkataritza-sozietate publikoetako eta enpresa-entitate publikoetako langileak kontratatzea.

Bat. 1. Lege honen 18. artikuluaren Bat zenbakian aipatutako merkataritza-sozietate publikoek eta enpresa-entitate publikoek langile berriak kontratatu ahal izango dituzte; betiere, xedapen honetan ezarritako mugak eta baldintzak betez.

 • 2.  Muga horiek ezin izango dira aplikatu, funtzionarioak edo langile lan-kontratudunak kontratatu behar direnean, zeinek aurrez Estatuko, autonomiako edo tokiko sektore publikoarekiko harreman finko eta mugagabea baitzeukaten, eta enpresa-erakunde publikoa edo merkataritzako sozietatea sektore horretan sartuta bazegoen. Era berean, muga horiek ezin izango zaizkie aplikatu betetzeko zailak diren eremuei, ezta prestasun bereziko erreserbagileei ere, baldin eta, erreserbagileek, kontratua egin arte, prestasun-ordainsaria jasotzen bazuten, apirilaren 24ko 8/2006 Legearen 19.1 artikuluan ezarritako zenbatekoari eta baldintzei jarraikiz (8/2006 Legea, Tropako Militarren eta Marinelena). Apartatu honetan ezarritakoaren babesean egindako kontratuek antzinatasun-osagarria jasotzen jarraitzeko eskubidea sortuko dute, kontratua gauzatzen den datatik aurrera, jatorrizko ministerio-sail, erakunde publiko, sozietate, fundazio edo partzuergoan jasotzen zen zenbateko berean.

 • 3.  Ezin izango da aldi bateko kontrataziorik egin, honako kasu hauetan izan ezik: salbuespen kasuetan, presakoak eta geroraezinak diren beharrei erantzun behar zaienean edo azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 32. artikuluan ezarritako baldintzen arabera egiten direnean (Sektore Publikoko Kontratuen 9/2017 Legearen bitartez, Espainiako ordenamendu juridikora ekartzen dira Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014ko otsailaren 26ko 2014/23/EB eta 2014/24/EB zuzentarauak).

 • 4.  Zerbitzu publikoak kudeatzen dituzten edo lege honen 19.Bat.3 artikuluan zerrendatutako jarduerak egiten dituzten fundazioek gehienez ere aipatutako arauan kasuan kasuko sektorerako ezarritako berrezarpen-tasa izango dute, baldintza beretan, tasa horren beharra justifikatuta dagoenean zerbitzua egoki emateko edo jarduera aurrera eramateko.

 • 5.  Azken hiru ekitaldietatik bitan etekinak izan dituzten merkataritza-sozietate publikoek eta enpresa-entitate publikoek —aurreko zenbakian jasotakoez beste batzuek— kontratu mugagabeak egin ahal izango dituzte, haien berrezarpen-tasaren ehuneko 100 izanik muga; tasa hori lege honen 19.Bat.7 artikuluan ezarritako arauen arabera kalkulatuko da.

Gainera, azken hiru ekitaldietatik bitan etekinak izan ez dituzten merkataritza-sozietate publikoek eta enpresa-entitate publikoek —aurreko zenbakian jasotakoez beste batzuek— kontratu mugagabeak egin ahal izango dituzte, haien berrezarpen-tasaren ehuneko 75 izanik muga; tasa hori lege honen 19.Bat.7 artikuluan ezarritako arauen arabera kalkulatuko da.

 • 6.  Horrez gain, merkataritzako sozietate publikoek eta enpresa-erakunde publikoek kontratu mugagabeak sinatu ahalko dituzte, berrezarpen-tasa osoaren ehuneko 5ekoaren baliokidea den lanpostuen kopurua eskainita, eta efektiboak indartu behar dituzten eremuetan edo sektoreetan erabiliko dira.

Ehuneko gehigarri horri lehentasuna duten sektoreetan erabiliko da, bai eta honako egoera hauetako bat gertatzen denean ere: zerbitzu publiko berriak ezartzea; jarduera turistikoaren ondoriozko urtaroko jarduera handitzea; edo langile askok erretiroa hartzea planeatuta egotea.

 • 7.  Gainera, merkataritzako sozietate publikoek eta enpresa-erakunde publikoek tasa gehigarria erabili ahalko dute, aurrekontu-zuzkidura duten lanpostuen aldi baterakotasuna egonkortzeko, baldin eta lanpostuok gutxienez 2017ko abenduaren 31ren aurreko hiru urteetan aldi baterako eta etengabe beteta egon badira.

Egonkortzeko prozesuak 2018. urtetik 2020. urtera onartu eta argitaratu beharko dira. Hautaketa-prozesuak egituratzean uneoro bermatuta egongo da honako printzipio hauek betetzea: lehia librea, berdintasuna, merezimendua, gaitasuna eta publikotasuna. Horrez gain, negoziazio kolektiboaren xede izan ahalko dira beti.

Prozesu horien ebaztetik ezin izango da eratorri, inolaz ere, ez gastuaren ez langileen handitzerik, eta prozesu hauetan guztietan, nahitaez, egiturazkoak diren lanpostuak eskaini beharko dira, aldi baterako lotura duten langileek betetzen dituztenak.

Bi. Estatuko merkataritza-sozietateen eta enpresa-entitate publikoen kasuan, langile berriei kontratu mugagabea egiteko, Bat zenbakian xedatutakoa betetzeaz gain, Ogasuneko eta Funtzio Publikoko Ministerioaren —Aurrekontuen eta Gastuen Estatu Idazkaritzaren eta Funtzio Publikoko Idazkaritzaren bitartez— eta akziodun maioritarioaren aldeko txostena beharko da.

Halaber, aipatutako sozietateen eta enpresa-entitate publikoen aldi baterako kontrataziorako, xedapen honen Bat zenbakian ezarritako baldintzez gainera, Ogasuneko eta Funtzio Publikoko Ministerioaren baimena beharko da, Aurrekontuen eta Gastuen Estatu Idazkaritzaren eta Funtzio Publikoko Idazkaritzaren bitartez. Baimen hori lortze aldera, urteko lehen seihilekoan, enpresa-sozietate eta -erakunde publikoek, akziodun maioritarioaren edo haiek barne hartzen dituen ministerioaren edo erakunde autonomoaren bitartez, ministerioari bidali beharko diote ekitaldirako aurreikusi dituzten aldi baterako kontratazio-beharren zerrenda; hargatik eragotzi gabe ekitaldian geroago sortzen diren premiei erantzun ahal izateko kontratazioak egiteko baimena ere eskatu ahal izatea.

Funtzio Publikoaren Estatu Idazkaritzak jarduketa-oinarri edo -irizpide komunak ezarri ahalko ditu hautapen prozesuetan, lehia librearen, berdintasunaren, publikotasunaren, merezimenduaren eta gaitasun printzipioen aplikazioa gauzatzeko, bai eta prozedura elektronikoa ezartzeko ere.

Estatuko merkataritza-sozietateek eta enpresa-entitate publikoek aurreko ekitaldian zerbitzuak eman dituzten aldi baterako langile guztiei buruzko informazioa igorri beharko diote Ogasuneko eta Funtzio Publikoko Ministerioari, urteko lanegun kopurua eta horien kostua zehaztuz; informazio horrekin batera, soldata-masa baimentzeko eskaera ere igorri beharko diote.

Hiru. Aparteko kasuetan, Ogasuneko eta Funtzio Publikoko Ministerioak, Aurrekontuen eta Gastuen Idazkaritzaren eta Funtzio Publikoko Estatu Idazkaritzaren bitartez, baimena eman ahalko du, aurrez aipatutako mugen gainetik, kontratazioak egiteko; hain zuzen ere, akziodun maioritarioak onetsi dituen eta Ekonomia Gaietarako Gobernuaren Ordezko Batzordearen aldeko txostena duten plangintza tresna estrategikoak betetzeko behar diren kontratazioak.

Lau. Xedapen gehigarri honen Bat paragrafoan ezarritakoak oinarrizko izaera du, eta Konstituzioaren 149.1.13 eta 156.1 artikuluen babesean ematen da.

Hogeita hamargarren xedapen gehigarria. Sektore publikoko fundazioetako langileak kontratatzea.

Bat. 1. Sektore publikoko fundazioek langile berriak kontratatu ahal izango dituzte; betiere, xedapen honetan ezarritako mugak eta baldintzak betez.

 • 2.  Muga horiek ezin izango dira aplikatu, funtzionarioak edo langile lan-kontratudunak kontratatu behar direnean, zeinek aurrez Estatuko, autonomiako edo tokiko sektore publikoarekiko harreman finko eta mugagabea baitzeukaten, eta enpresa-erakunde publikoa edo merkataritzako sozietatea sektore horretan sartuta bazegoen. Era berean, muga horiek ezin izango zaizkie aplikatu betetzeko zailak diren eremuei, ezta prestasun bereziko erreserbagileei ere, baldin eta, erreserbagileek, kontratua egin arte, prestasun-ordainsaria jasotzen bazuten, apirilaren 24ko 8/2006 Legearen 19.1 artikuluan ezarritako zenbatekoari eta baldintzei jarraikiz (8/2006 Legea, Tropako Militarren eta Marinelena). Zenbaki honetan ezarritakoaren babesean egindako kontratuek antzinatasun-osagarria jasotzen jarraitzeko eskubidea sortuko dute, kontratua gauzatzen den datatik aurrera, jatorrizko ministerio-sail, erakunde publiko, sozietate, fundazio edo partzuergoan jasotzen zen zenbateko berean.

 • 3.  Ezin izango da aldi baterako langilerik kontratatu, ez bada aparteko kasuetan eta larrialdikoak eta ezin geroratzekoak diren beharrizanetarako.

 • 4.  Zerbitzu publikoak kudeatzen dituzten edo lege honen 19.Bat.3 artikuluan zerrendatutako jarduerak egiten dituzten fundazioek gehienez ere aipatutako arauan kasuan kasuko sektorerako ezarritako berrezarpen-tasa izango dute, manu horretan ezarritako baldintza beretan, tasa horren beharra justifikatuta dagoenean zerbitzua egoki emateko edo jarduera aurrera eramateko.

Gainerako fundazio publikoek kontratu mugagabeak egin ahal izango dituzte, haien berrezarpen-tasaren ehuneko 75 izanik muga; tasa hori lege honen 19.bat.7 artikuluan ezarritako arauen arabera kalkulatuko da.

 • 5.  Horrez gain, fundazioek kontratu mugagabeak sinatu ahalko dituzte, berrezarpen-tasa osoaren ehuneko 5ekoaren baliokidea den lanpostuen kopurua eskainita, eta efektiboak indartu behar dituzten eremuetan edo sektoreetan erabiliko dira.

Ehuneko gehigarri horri lehentasuna duten sektoreetan erabiliko da, bai eta honako egoera hauetako bat gertatzen denean ere: zerbitzu publiko berriak ezartzea; jarduera turistikoaren ondoriozko urtaroko jarduera handitzea; edo langile askok erretiroa hartzea planeatuta egotea.

 • 6.  Gainera, aurreko zenbakietan ezarritakoaz gain, merkataritzako sozietate publikoek eta enpresa-erakunde publikoek tasa gehigarria erabili ahalko dute, aurrekontu-zuzkidura duten lanpostuen aldi baterakotasuna egonkortzeko, baldin eta lanpostuok gutxienez 2017ko abenduaren 31ren aurreko hiru urteetan aldi baterako eta etengabe beteta egon badira.

Egonkortzeko prozesuak 2018. urtetik 2020. urtera onartu eta argitaratu beharko dira. Hautaketa-prozesuak egituratzean uneoro bermatuta egongo da honako printzipio hauek betetzea: lehia librea, berdintasuna, merezimendua, gaitasuna eta publikotasuna. Horrez gain, negoziazio kolektiboaren xede izan ahalko dira beti.

Prozesu horien ebaztetik ezin izango da eratorri, inolaz ere, ez gastuaren ez langileen handitzerik, eta prozesu hauetan guztietan, nahitaez, egiturazkoak diren lanpostuak eskaini beharko dira, aldi baterako lotura duten langileek betetzen dituztenak.

Bi. Estatuko sektore publikoko fundazioen kasuan, langileei kontratu mugagabea egiteko, Bat zenbakian xedatutakoa betetzeaz gain, Ogasuneko eta Funtzio Publikoko Ministerioaren —Aurrekontuen eta Gastuen Estatu Idazkaritzaren eta Funtzio Publikoko Idazkaritzaren bitartez— aldeko txostena beharko da.

Halaber, aipatutako fundazioen aldi baterako kontratazioak, xedapen honen Bat zenbakian ezarritako baldintzez gainera, Ogasuneko eta Funtzio Publikoko Ministerioaren baimena eskatuko du, Aurrekontuen eta Gastuen Estatu Idazkaritzaren eta Funtzio Publikoko Idazkaritzaren bitartez. Baimen hori lortze aldera, urteko lehen seihilekoan, saileko organo eskudunak edo fundazioari atxikita dagoen entitateak ministerioari bidali beharko diote ekitaldirako aurreikusi dituzten aldi baterako kontratazio-beharren zerrenda; hargatik eragotzi gabe ekitaldian geroago sortzen diren premiei erantzun ahal izateko kontratazioak egiteko baimena ere eskatu ahal izatea.

Funtzio Publikoaren Estatu Idazkaritzak jarduketa-oinarri edo -irizpide komunak ezarri ahalko ditu hautapen prozesuetan, lehia librearen, berdintasunaren, publikotasunaren, merezimenduaren eta gaitasun printzipioen aplikazioa gauzatzeko, bai eta prozedura elektronikoa ezartzeko ere.

Estatuko sektore publikoko fundazioek aurreko ekitaldian zerbitzuak eman dituzten aldi baterako langile guztiei buruzko informazioa igorri beharko diote Ogasuneko eta Funtzio Publikoko Ministerioari, urteko lanegun kopurua eta horien kostua zehaztuz; informazio horrekin batera, soldata-masa baimentzeko eskaera ere igorri beharko diote.

Hiru. Xedapen gehigarri honen Bat paragrafoan ezarritakoak oinarrizko izaera du, eta Konstituzioaren 149.1.13 eta 156.1 artikuluen babesean ematen da.

Hogeita hamaikagarren xedapen gehigarria. Sektore publikoko partzuergoetako langileak kontratatzea.

Bat. 1. Zerbitzu publikoak kudeatzen dituzten edo lege honen 19.Bat.3 artikuluan zerrendatutako jarduerak egiten dituzten partzuergoek gehienez ere aipatutako arauan kasuan kasuko sektorerako ezarritako berrezarpen-tasa izango dute, manu horretan ezarritako baldintza beretan, tasa horren beharra justifikatuta dagoenean zerbitzua egoki emateko edo jarduera aurrera eramateko.

 • 2.  Nagusiki sektore publikoa —lege honen 18. artikuluaren Bat zenbakian definitua— osatzen duten administrazioen eta organismoen partaidetza duten partzuergoek, baldin eta aplikatzekoa den legediaren arabera langile propioak kontratatu ahal badituzte, eta aurreko zenbakian sartuta ez badaude, kontratu mugagabeak egin ahalko dituzte, beren berrezarpen-tasaren ehuneko 75eko muga ezarrita. Tasa hori lege honen 19.Bat.7 artikuluaren arauen arabera kalkulatu behar da.

 • 3.  Muga horiek ezin izango dira aplikatu, funtzionarioak edo langile lan-kontratudunak kontratatu behar direnean, zeinek aurrez Estatuko, autonomiako edo tokiko sektore publikoarekiko harreman finko eta mugagabea baitzeukaten, eta partzuergoa sektore horretan sartuta bazegoen. Era berean, muga horiek ezin izango zaizkie aplikatu betetzeko zailak diren eremuei, ezta prestasun bereziko erreserbagileei ere, baldin eta, erreserbagileek, kontratua egin arte, prestasun-ordainsaria jasotzen bazuten, apirilaren 24ko 8/2006 Legearen 19.1 artikuluan ezarritako zenbatekoari eta baldintzei jarraikiz (8/2006 Legea, Tropako Militarren eta Marinelena). Apartatu honetan ezarritakoaren babesean egindako kontratuek antzinatasun-osagarria jasotzen jarraitzeko eskubidea sortuko dute, kontratua gauzatzen den datatik aurrera, jatorrizko ministerio-sail, erakunde publiko, sozietate, fundazio edo partzuergoan jasotzen zen zenbateko berean.

 • 4.  Horrez gain, partzuergoek kontratu mugagabeak sinatu ahalko dituzte, berrezarpen-tasa osoaren ehuneko 5ekoaren baliokidea den lanpostuen kopurua eskainita, eta efektiboak indartu behar dituzten eremuetan edo sektoreetan erabiliko dira.

Ehuneko gehigarri horri lehentasuna duten sektoreetan erabiliko da, bai eta honako egoera hauetako bat gertatzen denean ere: zerbitzu publiko berriak ezartzea; jarduera turistikoaren ondoriozko urtaroko jarduera handitzea; edo langile askok erretiroa hartzea planeatuta egotea.

 • 5.  Gainera, aurreko zenbakietan ezarritakoaz gain, partzuergoek tasa gehigarria erabili ahalko dute, aurrekontu-zuzkidura duten lanpostuen aldi baterakotasuna egonkortzeko, baldin eta lanpostuok gutxienez 2017ko abenduaren 31ren aurreko hiru urteetan aldi baterako eta etengabe beteta egon badira.

Egonkortzeko prozesuak 2018. urtetik 2020. urtera onartu eta argitaratu beharko dira. Hautaketa-prozesuak egituratzean uneoro bermatuta egongo da honako printzipio hauek betetzea: lehia librea, berdintasuna, merezimendua, gaitasuna eta publikotasuna. Horrez gain, negoziazio kolektiboaren xede izan ahalko dira beti.

Prozesu horien ebaztetik ezin izango da eratorri, inolaz ere, ez gastuaren ez langileen handitzerik, eta prozesu hauetan guztietan, nahitaez, egiturazkoak diren lanpostuak eskaini beharko dira, aldi baterako lotura duten langileek betetzen dituztenak.

 • 6.  Ezin izango da aldi baterako langilerik kontratatu, ez bada aparteko kasuetan eta larrialdikoak eta ezin geroratzekoak diren beharrizanetarako.

Bi. Bat zenbakian aipatutako partzuergoetan, zeinetan Estatuko sektore publikoak partaidetzaren gehiengoa baitu, langileei kontratu mugagabea egiteko, Bat zenbakian xedatutakoa betetzeaz gainera, Ogasuneko eta Funtzio Publikoko Ministerioaren — Aurrekontuen eta Gastuen Estatu Idazkaritzaren eta Funtzio Publikoko Idazkaritzaren bitartez— aldeko txostena beharko da.

Halaber, aipatutako partzuergoen aldi baterako kontratazioak, xedapen honen Bat zenbakian ezarritako baldintzez gainera, Ogasuneko eta Funtzio Publikoko Ministerioaren baimena eskatuko du, Aurrekontuen eta Gastuen Idazkaritzaren eta Funtzio Publikoko Estatu Idazkaritzaren bitartez. Baimen hori lortze aldera, urteko lehen seihilekoan, saileko organo eskudunak edo partzuergoari atxikita dagoen entitateak ministerioari bidali beharko diote ekitaldirako aurreikusi dituzten aldi baterako kontratazio-beharren zerrenda; hargatik eragotzi gabe ekitaldian geroago sortzen diren premiei erantzun ahal izateko kontratazioak egiteko baimena ere eskatu ahal izatea.

Funtzio Publikoaren Estatu Idazkaritzak jarduketa-oinarri edo -irizpide komunak ezarri ahalko ditu hautapen prozesuetan, lehia librearen, berdintasunaren, publikotasunaren, merezimenduaren eta gaitasun printzipioen aplikazioa gauzatzeko, bai eta prozedura elektronikoa ezartzeko ere.

Partzuergoek aurreko ekitaldian zerbitzuak eman dituzten aldi baterako langile guztiei buruzko informazioa igorri beharko diote Ogasuneko eta Funtzio Publikoko Ministerioari, urteko lanegun kopurua eta horien kostua zehaztuz; informazio horrekin batera, soldata-masa baimentzeko eskaera ere igorri beharko diote.

Hiru. Xedapen gehigarri honen Bat paragrafoan ezarritakoak oinarrizko izaera du, eta Konstituzioaren 149.1.13 eta 156.1 artikuluen babesean ematen da.

Hogeita hamabigarren xedapen gehigarria. Estatuko Sektore Publikoko zuzendaritzako langileak.

Estatuko sektore publikoaren eremuan dauden zuzendaritzako langileen lanpostuen kopurua ezin izango da handiagoa izan aurreko urtean zegoena baino. Lanpostu horiek arlo hauetakoak izango dira: ministro-sailak, erakunde autonomoak, estatu-agentziak, erakunde publikoak, enpresa-entitate publikoak, Estatuko merkataritza-sozietateak eta, nagusiki, Estatuko sektore publikoa osatzen duten administrazioen eta organismoen partaidetza duten partzuergoak.

Halere, sortu berriko erakundeek edo zentroek, azkeneko hiru ekitaldietako bitan irabaziak izan dituzten Estatuko merkataritza-sozietateek eta enpresa-entitate publikoek, zabalpen prozesuan daudenek, eta azkeneko hiru ekitaldietako bitan aurrekontu-emaitza positiboa izan duten Estatuko sektore publikoko fundazioek zuzendaritzako langileen kopurua handitu ahalko dute, aurrez Ogasuneko eta Funtzio Publikoko Ministerioak baimena emanda, Aurrekontuen eta Gastuen Estatu Idazkaritzaren bitartez. Inolaz ere ezin izango dira gainditu kasuan kasuko zuzendaritzako kideen gehieneko kopurua, martxoaren 5eko 451/2012 Errege Dekretuak, enpresa-sektore publikoko eta beste erakunde batzuetako arduradun eta zuzendari nagusien ordainsari-araubidea jasotzen duenak, eta hura garatzeko ministerio-aginduek egindako sailkapenari jarraituz.

Artikulu honen ondoreetarako, zuzendaritzako langiletzat hartuko dira martxoaren 5eko 451/2012 Errege Dekretuak zehaztutakoak.

Hogeita hamahirugarren xedapen gehigarria. Gizarte Segurantzarekin elkarlanean jarduten duten mutualitateetako eta horien zentro mankomunatuetako zuzendarien eta gainerako langileen ordainsariak.

Bat. Gizarte Segurantzarekin elkarlanean jarduten duten mutualitateetan zein horien zentro mankomunatuetan zuzendari kudeatzaileek eta eginkizun betearazleak betetzen dituzten langileek edozein kontzeptutan jasotzen dituzten ordainsariak Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginaren (urriaren 30eko 8/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsia) 88. artikuluan ezarritakoaren mende egongo dira, eta18.bi artikuluan ezarritako gehieneko ehunekoan handitu ahalko dira, gehienez, 2017an jasotako zenbatekoen aldean.

Bi. Aipaturiko 88. artikuluan ezarritakoa ezertan eragotzi gabe, mutualitateetako eta horien zentro mankomunatuetako gainerako langileen ordainsariak Estatuko sektore publikoko lan-kontratudun langileei dagokienez xedatutakoaren mende geratuko dira, eta, zehazki, lege honen 23. artikuluan ezarritakoaren eta ekainaren 10eko HAP/1057/2013 Aginduan ezarritakoaren mende; agindu horren bidez, 2013rako Estatuaren Aurrekontu Orokorren abenduaren 27ko 17/2012 Legearen 27.Hiru artikuluan soldata-masa baimentzeko araututako prozeduraren forma, irismena eta ondoreak zehazten dira, Estatuko merkataritza-sozietateetarako, Estatuko sektore publikoko fundazioetarako eta nagusiki Estatuko sektore publikoa osatzen duten administrazioen eta organismoen partaidetza duten partzuergoetarako.

Aurreko paragrafoan ezarritakoaren ondoreetarako, osasun-arloko langileei dagokien soldata-masarako baimena ematen denean, aintzat hartu ahalko dira kolektibo horren ordainsarien berezitasunak, zerbitzuak ematen dituzten eremu geografikoetako lan-merkatuko inguruabarren ondoriozkoak. Gainera, inguruabar horiek osasun-arloko profesionalen kategoria jakin batzuen ordainsarietan zuzeneko eragina izan dezakete.

Hiru. Abenduaren 26ko 35/2014 Legearen seigarren xedapen iragankorrean aurreikusitakoarekin bat, lege hori indarren jartzean mutualitateetako eta horien zentro mankomunatuetako langileek jasotako ordainsarien artean egon litekeen aldea handiagoa izanez gero Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren 88. artikuluan aurreikusitakoa ezarriz lortutakoa baino, 2018ko ekitaldian heren batean xurgatuko da, eta langile horiek jasotzen duten gehiegizko ordainsariari ez zaio aplikatuko aurreko bi zenbakietan ezarritako gehikuntza.

Lau. Aurreko zenbakietan aurreikusitako mugak aplikatzeko ondoreetarako, konputagarriak izango dira mutualitateen ondare historikotik edo ondare horri lotutako entitateetatik datozen ordainsariak ere.

Hogeita hamalaugarren xedapen gehigarria. Bake-epaitegietako bake-epaileen eta idazkarien jardueragatiko konpentsazio ekonomikorako moduluak.

Bat. Botere Judizialaren uztailaren 1eko 6/1985 Lege Organikoaren 101. artikuluan xedatutakoari jarraituz izendatutako bake-epaileek ordainsari hauek jasoko dituzte urtean, udalerriko zuzenbidezko biztanle kopuruaren arabera:

Euroak urte bakoitzeko

1 eta 1.999 biztanle artean

1.110,82

2.000 eta 4.999 biztanle artean

1.666,13

5.000 eta 6.999 biztanle artean

2.221,46

7.000 eta 14.999 biztanle artean

3.332,12

15.000 biztanle edo gehiago

4.442,80

Bi. Bake-epaitegi batean idazkari-lanak egiten dituzten langileek, Justizia Administrazioaren zerbitzura ari diren kidegoetakoek izan ezik, ordainsari hauek jasoko dituzte urtean, udalerriko zuzenbidezko biztanle kopuruaren arabera:

Euroak urte bakoitzeko

1 eta 499 biztanle artean

550,10

500 eta 999 biztanle artean

817,10

1.000 eta 1.999 biztanle artean

978,90

2.000 eta 2.999 biztanle artean

1.140,59

3.000 eta 4.999 biztanle artean

1.464,13

5.000 eta 6.999 biztanle artean

1.787,66

Hiru. Ordainsari horiek dagozkien aurrekontu-aplikazioen kontura finantzatuko dira, eta hiru hilean behin ordainduko dira; zehazki, martxoan, ekainean, irailean eta abenduan.

Hogeita hamabosgarren xedapen gehigarria. Toki-korporazioetako kideen ordainsari-araubidea.

Toki Araubidearen Oinarriak Arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 75.bis artikuluan ezarritakoari jarraituz, Toki Administrazioaren Arrazionalizazio eta Iraunkortasunari buruzko abenduaren 27ko 27/2013 Legearen idazketari jarraituz, eta kontuan hartuta lege honen 20. artikuluan xedatutakoa, ordainsari- eta bertaratze-kontzeptu guztiengatik toki-korporazioetako kideek guztira jaso dezaketen gehieneko kopuruaren muga segidan jasotakoa izango da, betiere biztanle-kopuruari erreparatuta, alde batera utzita zerbitzu berezietako egoeran dauden karrerako funtzionarioek — horretarako eskubidea dutelako— jasotzeko dituzten hirurtekoak. Hona hemen muga:

Biztanleak

Erreferentzia

— Euroak

500.000 baino gehiago

103.540,15

300.001 eta 500.000 bitartean

93.186,14

150.001 eta 300.000 bitartean

82.832,12

75.001 eta 150.000 bitartean

77.655,62

50.001 eta 75.000 bitartean

67.301,61

20.001 eta 50.000 bitartean

56.947,59

10.001 eta 20.000 bitartean

51.770,08

5.001 eta 10.000 bitartean

46.593,58

1.000 eta 5.000 bitartean

41.416,06

1.000 biztanletik beherako toki-korporazioen kasuan, honako eskala hau aplikatuko da, arduraldiari begiratuta:

Arduraldia

Erreferentzia

— Euroak

Arduraldi partziala, % 75ekoa

31.062,05

Arduraldi partziala, % 50ekoa

22.778,63

Arduraldi partziala, % 25ekoa

15.531,53

Hogeita hamaseigarren xedapen gehigarria. Atzerrian destinatuta dauden langileen zerbitzuen ondoriozko kalte-ordainak.

Etenda gelditzen da Zerbitzuen Ondoriozko Kalte-ordainei buruzko maiatzaren 24ko 462/2002 Errege Dekretuaren 26.3 artikuluaren eraginkortasuna.

Hogeita hamazazpigarren xedapen gehigarria. Estatu-agentzien errendimendurako pizgarriak.

23.hiru artikuluan ezarritakoa gorabehera, estatu-agentzien kudeaketa-kontratuak betearaztearen ondorio diren errendimendurako pizgarrien zenbateko globalen gehieneko muga hauxe izango da: Ogasuneko eta Funtzio Publikoko Ministerioak, Aurrekontuen eta Gastuen Estatu Idazkaritzaren bitartez, aurreko urtean kontzeptu horiengatik baimendu dizkien zenbatekoak, lege honen 18.bi artikuluan ezarritako gehieneko handitzearekin.

Hogeita hemezortzigarren xedapen gehigarria. Militarren egoera administratiboa aldatzea.

Bat. Irailaren 16ko 15/2014 Legea, Sektore publikoa arrazionalizatu eta administrazioa eraberritzeko beste zenbait neurriri buruzkoa eta azaroaren 19ko 39/2007 Legea, Karrera Militarrarena, aldatzen duena onartzen den egunean sektore publikoan zerbitzuak emateagatik eszedentzia-egoeran dauden karrerako militarrek, Defentsa Ministerioari eskatu ahalko diote beren egoera administratiboa aldatzea eta Administrazio Zibilean zerbitzu emateko egoera —Karrera Militarraren Legearen 113.bis artikuluan araututa dago— hartzea, baldin eta edo edozein administraziotako beste kidego edo eskala batean zerbitzu aktibora ez badira, edo haietan zein sektore publikoko beste erakunde edo entitate batzuetan zerbitzu emateagatik militarrei aplikatzen zaien araubide juridikoa ez den beste bat badute. Horretarako, hiru hilabeteko epea izango dute, lege hau argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera zenbatuta.

Egoera administratiboaren aldaketa egiteko, ez da beharrezkoa izango azaroaren 19ko 39/2007 Legearen 113. artikuluko 2. apartatuan ezarritako zerbitzuen denbora-tarteak beteta izatea.

Bi. Xedapen honetan ezarritakoa betez, Administrazio Sektore publikoan zerbitzuak emateagatik eszedentzia-egoeran emandako epea zenbatu ahalko da, zerbitzu-denbora, hirurtekoak eta eskubide pasiboak zenbatze aldera.

Hogeita hemeretzigarren xedapen gehigarria. Estatuko Administrazio Orokorraren gastua mugatzea.

Ministerio-sailek proposatzen duten edozer jarduketa berrik ezin izango du handitu Administrazioaren zerbitzura dauden langileen gastu garbia.

Aurreko paragrafoan ezarritakoa gorabehera, eta Estatuko Administrazio Orokorreko ikerkuntzako erakunde publikoetako eskala zientifikoetako funtzionarioentzat 14/2011 Legearen 25. artikuluko 5. apartatuan eta zazpigarren xedapen gehigarriaren 1., 2. eta 3. apartatuetan ezarritakoa garatzen duen erregelamendu-araua onartzea ahalbidetzeko ondorio bakarretarako (ekainaren 1eko 14/2011 Legea, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzari buruzkoa), aipatutako erakunde horiek beren kargura dituzten langileen gastu garbia handitu ahalko dute eta, edonola ere, 2018ko urtarrilaren 1a izango da ordainsari-sistemaren ondorio ekonomikoak sortzeko data.

Era berean, debeku horretatik salbuetsita daude Barne Ministerioaren, Polizia Nazionaleko Sindikatuen eta Guardia Zibileko elkarte profesionalen arteko akordioa, 2018ko martxoaren 12koa, aplikatzeko hartu behar diren neurriak.

Berrogeigarren xedapen gehigarria. 2012ko abenduko aparteko ordainsaria eta ordainsari gehigarria berreskuratzea.

Bat. Aurrekontu Egonkortasuna Bermatzeko eta Lehiakortasuna Bultzatzeko Neurriei buruzko uztailaren 13ko 20/2012 Errege Lege Dekretua betetzearen ondorioz, aparteko ordainsaria eta berariazko osagarriaren ordainsari gehigarria edo ordainsari gehigarri baliokideak, 2012ko abenduari dagozkionak, kentzeagatik egiazki jaso ez diren zenbatekoak osorik ordaindu ez dituzten administrazioek eta sektore publikoa osatzen duten gainerako entitateek itzulketa hori onetsi ahalko dute, xedapen honetan zehaztutako irismenarekin eta mugekin, itzulketa hori onets dezaten, beren egoera ekonomiko-finantzarioa kontuan hartuta.

Bi. Itzulketa egingo da honako hauetan jasotako modu berean eta adierazitako baldintzak betez: 2015erako Estatuaren Aurrekontu Orokorren abenduaren 26ko 36/2014 Legearen hamabigarren xedapen gehigarria; irailaren 11ko 10/2015 Errege Lege Dekretuaren 1. artikulua —errege lege-dekretu horren bidez Estatuaren Aurrekontuan kreditu bereziak eta kreditu-gehigarriak eman eta enplegu publikoaren arloko eta ekonomia pizteko beste neurri batzuk hartzen dira—; eta 2016rako Estatuaren Aurrekontu Orokorren urriaren 29ko 48/2015 Legearen hamabigarren xedapen gehigarria.

Hiru. Xedapen honek oinarrizko izaera du, eta Konstituzioaren 149.1.18, 149.1.13 eta 156.1 artikuluen babesean ematen da.

Berrogeita batgarren xedapen gehigarria. Estatuko oinarrizko arauetan aurreikusi gabeko zenbatekoetan minoratu diren ordainsariak berrezartzea.

Bat. Administrazioek eta sektore publikoa osatzen duten gainerako erakundeek, baldin eta aurreko ekitaldietan beren langileen ordainsariak minoratu badituzte Estatuko oinarrizko arauetan eskatu ez diren zenbatekoetan edo Estatuaren Aurrekontu Orokorren legeetan aurreikusitako gehieneko ordainsari-igoerak aplikatu ez badituzte, minorazioa baino lehen indarrean zeuden zenbatekoak edo aurrekontuei buruzko legeetan baimendutako igoerara iritsi arte bidezkoak direnak berrezarri ahalko dituzte.

Bi. Neurri horren aplikazioan sortzen diren kopuruak ez dira hartuko Estatuaren Aurrekontu Orokorren Legean araututa dauden ordainsari-gehikuntzatzat.

Hiru. Soilik defizitaren eta zorraren helburuak, bai eta gastu-araua ere, betetzen dituzten administrazioek eta erakundeek onetsi ahalko dute neurri hori, Aurrekontu Egonkortasunari eta Finantza Iraunkortasunari buruzko apirilaren 27ko 2/2012 Lege Organikoaren 17. artikuluaren 3. eta 4. zenbakietan jasotako moduan.

Berrogeita bigarren xedapen gehigarria. Erantzukizun zibileko aseguruak kontratatzea.

Aseguruak hitzartu ahalko dira, Estatuko Administrazio Orokorraren, haren erakunde autonomoen, entitate kudeatzaileen eta Gizarte Segurantzaren zerbitzu komunen zerbitzura lan egiten duten langileen erantzukizun zibil profesionala estaltzeko, baldin eta babes hori eduki beharra sortzen duten inguruabarrak biltzen badira, eta, betiere soldata masa, lege honetan ezarritako terminoetan, inola ere gainditzen ez badute.

Saileko, erakundeko, entitateko edo zerbitzuko titular egokiari dagokio aurreko paragrafoaren eremuan sartutako funtzio eta kontingentzia egokiak zehaztea.

Berrogeita hirugarren xedapen gehigarria. Administrazio publikoei eta haien mendeko entitateei erantzukizunak eskatzea lan-kontratazioaren erabilera dela eta.

Bat. Administrazio publikoetako eta haien sektore publikoko lan-kontratupeko langileen kontratuak —kontratu horien iraupena edozein dela ere— Langileen Estatutuan eta lan-kontratazioa arautzen duen gainerako araudian ezarritako aginduei eta baldintzei jarraikiz egin beharko dira, eta, gainera, Estatuaren Aurrekontu Orokorren kasuan kasuko legearen aurreikuspenei jarraituz, eta aplikatzekoak izango zaizkie enplegu publikora sartzeko aplikatzen diren berdintasun, publikotasun, merezimendu eta gaitasun printzipioak, eta edonola ere errespetatu beharko dira Administrazio Publikoen Zerbitzuko Langileen Bateraezintasunei buruzko abenduaren 26ko 53/1984 Legeak, bai eta bateraezintasunei buruzko gainerako araudiak ere, xedatutakoa.

Bi. Administrazio publiko bakoitzeko eta haien sektore publiko instrumentala osatzen duten entitateetako langileen arloko organo eskudunak izango dira araudi horren betetzearen arduradunak, eta zaintza berezia egingo dute aldi baterako lan-kontratu bat kontratu mugagabe ez-finko bihurtzea ekar dezakeen aldi baterako lan-kontratazioaren irregulartasun oro saihesteko. Halaber, langileen arloko aipatutako organoek ezin izango diote lan-kontratudun mugagabe ez-finkoaren izaera eman aldi baterako kontratua duten langileei, ez eta kasuan kasuko administrazioarekin kontratu administratibo bat daukaten enpresetako langileei ere, salbu eta hori ebazpen judizial batetik eratorri denean.

Hiru. Arlo honetako jarduketa irregularrek bigarren zenbakian aipatutako organoen titularrei erantzukizunak eskatzea eragingo dute, administrazio publiko bakoitzean indarrean den araudiari jarraituz.

Lau. Administrazio publikoek, zeinek bere esparruan, sustatuko dute halako jarduketa-irizpide batzuk egon daitezela non bideratuko baitute xedapen hau bete dadila eta langileen arloan eskumena duten organo desberdinen jarduketa koordinatua egin dadila.

Bost. Xedapen hau, zeinak indarraldi mugagabea baitu eta ondoreak sortuko baititu indarrean jarri ondoren egiten diren jarduketetan, Konstituzioaren 149.1.18 artikuluaren babesean ematen da, administrazio publikoen araubide juridikoari eta administrazio guztien erantzukizunen sistemari dagokienez.

III

Berrogeita laugarren xedapen gehigarria. Alarguntza-pentsioaren oinarri arautzaileari aplikatu ahal zaion ehuneko kasu zehatz batzuetan handitzea.

65 urte edo gehiagoko alarguntza-pentsiodunen pentsioaren oinarri arautzaileari aplikatu ahal zaion ehunekoa, Gizarte Segurantzaren sistema eguneratzeari, egokitzeari eta modernizatzeari buruzkoa den abuztuaren 1eko 27/2011 Legearen hogeita hamargarren xedapen gehigarrian ezarrita, ehuneko 56 izango da, baldin eta pentsiodunek beste pentsio publiko bat jasotzen ez badute. Ehuneko hori lege hau indarrean jarri eta hurrengo hilabetearen lehen egunetik aurrera aplikatu ahalko da.

Gehikuntza hori % 60 izango da, 2019ko urtarrilaren 1etik aurrera.

Berrogeita bosgarren xedapen gehigarria. Estatuaren Klase Pasiboen Araubidean jasotako alarguntza-pentsio zehatz batzuk berrikustea.

Lege hau indarrean jarri aurretik indarrean dauden alarguntza-pentsioei, Estatuaren Klase Pasiboen Legearen testu bategineko 39.3 artikuluan eta hemeretzigarren xedapen gehigarrian ezarrita dagoen ehunekoaren gehikuntza, eskakizun guztiak beteta, aplikatu behar bazaie, ofizioz berrikusiko dira, eta lege hau indarrean jarri eta hurrengo hilabetearen lehen egunetik aurrera ondorio ekonomikoak izango dituzte.

Aurreko paragrafoan ezarritako berrikuspena Ogasuneko eta Funtzio Publikoko Ministerioko Langileen eta Pentsio Publikoen Kostuen Zuzendaritza Nagusiak eta Defentsa Ministerioko Langileen Zuzendaritza Nagusiak egingo dute; bakoitzak, bere eskumenen arloan.

Berrogeita seigarren xedapen gehigarria. Gizarte Segurantzako familia-prestazioak.

2018ko urtarrilaren 1etik aurrera, honako hauek izango dira Gizarte Segurantzaren familia-prestazioen zenbatekoa, modalitate ez-kontributiboan, eta haietara sartzeko diru-sarreren mugako zenbatekoa, urriaren 30eko 8/2015 Legegintzako Errege Dekretuak onetsitako Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginaren VI. tituluaren I. kapituluan araututakoari jarraituz:

Bat. 353.1 artikuluan ezarritako esleipen ekonomikoaren zenbatekoa urtean 291,00 eurokoa izango da.

Bi. 353.2 artikuluaren arabera, honako zenbateko hauek esleituko dira desgaitasuna duen zaintzapeko seme edo alaba bakoitzeko:

 • a)  1.000,00 euro, norberaren ardurapeko seme-alabaren edo adingabearen desgaitasun-gradua ehuneko 33koa edo gehiagokoa denean.

 • b)  4.561,20 euro, kargupeko seme-alaba 18 urtetik gorakoa denean eta ehuneko 65eko edo gehiagoko desgaitasun-maila duenean.

 • c)  6.842,40 euro, kargupeko seme-alabak 18 urte baino gehiago dituenean, ehuneko 75eko edo gehiagoko desgaitasun-maila duenean, eta, anatomiako atalak edota funtzionalitatea galdu dituela-eta, inoren laguntza behar duenean eguneroko ekintzarik funtsezkoenak gauzatzeko, hala nola janzteko, lekualdatzeko, jateko edo antzekoetarako.

Hiru. Seme edo alaba jaio edota adoptatzeagatik 358.1 artikuluak ezartzen duen prestazioaren zenbatekoa 1.000,00 eurokoa izango da familia ugarien kasuan, guraso bakarreko familien kasuan eta desgaitasuna duten amen kasuan.

Lau. 352.1.c) artikuluaren lehen eta bigarren paragrafoek aipatzen duten zaintzapeko seme edo alaba edo adingabe bakoitzeko esleipena jasotzeko eskubidea izateko diru-sarreren muga urtean 11.953,94 eurokoa izango da, eta 17.991,42 eurokoa familia ugarien kasuan; zenbateko horri 2.914,12 euro gehituko zaizkio laugarrenetik aurrerako seme edo alaba bakoitzeko, laugarren hori barne.

Berrogeita zazpigarren xedapen gehigarria. Azaroaren 29ko 1/2013 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako desgaitasunik duten pertsonen eskubideei eta haiek gizarteratzeari buruzko Lege Orokorraren testu bateginean jasotako sorospen ekonomikoak eta laguntza-pentsioak.

Bat. 2018ko urtarrilaren 1etik aurrera, azaroaren 29ko 1/2013 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitako Desgaitasuna duten pertsonen eskubideei eta haien gizarteratzeari buruzko Lege Orokorraren testu bateginean jasotako sorospen ekonomikoek honako zenbateko hauek izango dituzte, sorospen motaren arabera:

Euroak, hilabeteko

Gutxieneko diru-sarrerak bermatzeko sorospena

149,86

Beste pertsona baten laguntzarako sorospena

58,45

Mugikortasunerako eta garraio-gastuak konpentsatzeko sorospena.

65,30

Bi. 2018ko urtarrilaren 1etik aurrera, uztailaren 21eko 45/1960 Legean eta uztailaren 24ko 2620/1981 Errege Dekretuan xedatutakoaren arabera aitortutako pentsio asistentzialak hilean 149,86 eurokoak izango dira. Ekainean eta abenduan, zenbateko bereko aparteko bi ordainsari ere ordainduko dira.

Hiru. Laguntza-pentsioak berraztertu egingo dira aldian-aldian, onuradunek laguntzak jaso ahal izateko baldintzak betetzen jarraitzen dutela egiaztatzeko; hala egin ezean, eskubidea iraungitzat joko da, eta bidegabeki jasotako kobrantzak itzultzeko agindua emango. Enpleguko eta Gizarte Segurantzako Ministerioak berrikuspen-prozedurak abiarazi ahalko ditu, eragindako gastuaren doikuntza ekonomikoa eta aurrekontu-doikuntza egiteko. Prozedura horien emaitzak aipatutako ministerio-sailari komunikatuko zaizkio.

Berrogeita zortzigarren xedapen gehigarria. Indar Armatuetako Gizarte Segurantzako

Araubide Bereziko baliaezintasun handiagatiko prestazioak 2018rako handitzea.

Indar Armatuetako Gizarte Segurantzako Erregimen Bereziko baliaezintasun handiagatiko prestazioak, 2017ko abenduaren 31ra arte sortutakoak, ehuneko 1,6 handituko dira 2018an.

Berrogeita bederatzigarren xedapen gehigarria. Martxoaren 18ko 3/2005 Legeak ezarritako laguntza ekonomikoa eguneratzea.

2018ko urtarrilaren letik aurrera, martxoaren 18ko 3/2005 Legearen babesean Gerra Zibila dela-eta adingabeak zirenean atzerrira joan ziren espainiar jatorriko herritarrei, bizitzako urte gehienak Espainiatik kanpo garatu zutenei, aitortutako prestazio ekonomikoen zenbatekoa, urtean, hauxe izango da: 7.316,47 euroren eta onuradun bakoitzak 3/2005 Legearen 2. artikuluaren a), b) eta c) paragrafoek aipatutako pentsioengatik jasotzen duen urteko zenbatekoaren arteko aldea, edota 7.316,47 euroren eta 3/2005 Legearen 2. artikuluaren d) paragrafoak aipatutako onuradunek urtean jasotzen dituzten diru-sarreren arteko aldea.

Berrogeita hamargarren xedapen gehigarria. Giza immunoeskasiaren birusa (GIB) daukatenentzako gizarte-laguntzak.

2018an, giza immunoeskasiaren birusa (GIB) daukatenei aitortutako hileko zenbatekoa zehazteko —zenbateko horiek Osasun-sistema publikoan egindako jarduketen ondorioz giza immunoeskasiaren birusa (GIB) daukatenei laguntzak emateko maiatzaren 28ko 9/1993 Errege Lege Dekretuaren 2.1 artikuluaren b), c) eta d) letretan daude ezarrita—, aipaturiko letretan araututako proportzioak aplikatuko dira, 623,04 euroko zenbatekoa oinarri hartuta.

Berrogeita hamaikagarren xedapen gehigarria. Pentsioen gehikuntza osagarria.

Bat. 2018an, Gizarte Segurantzaren sistemak ordaintzen dituen ordaindutakoaren araberako pentsioak eta Estatuaren Klase Pasiboen pentsioak % 1,35 handituko dira, lege honetako 35. artikuluan ezarritako igoera aplikatzeaz gain.

Gehikuntza hori aplikatzeko, kontuan hartuko da lege honetako 35. artikuluaren arabera egin den 2018ko urtarrilaren 1eko errebalorizazioaren ondorioz sortzen den pentsioaren zenbatekoa.

2019an Toledoko Itunaren Erabakien Jarraipena eta Ebaluazioa egiteko Batzordearen akordiorik lortuko ez balitz, Gizarte Sistemak ordaintzen dituen ordaindutakoaren araberako pentsioei, bai eta Estatuaren Klase Pasiboen pentsioei ere, ehuneko gehigarri bat aplikatuko zaie, zehazki, urte horretarako finkatu den pentsioen errebalorizazio-indizearen —urriaren 30eko 8/2015 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bategineko 58. artikuluan ezarritako errebalorizazio-indizea— eta ehuneko 1,6 kopuruaren arteko ehuneko baliokidea.

Pentsiodunak pentsio publiko bat edo gehiago jasotzen baldin baditu, xedapen gehigarrian ezarritako gehikuntzak ezin izango du inola ere ekarri pentsioen baturak lege honetan ezarritako pentsio publikoen gehieneko muga gainditzea.

Bi. 2018an, Klase Pasiboen pentsioen gutxieneko zenbatekoak % 2,75 handituko dira, lege honetako 42. artikuluan ezarritakoa aplikatzeaz gain. Zehazki, honako zenbateko hauek ezarriko dira, urteko zenbatekoaren, pentsio motaren eta titularrak bete behar dituen eskakizunen arabera:

Pentsio mota

Zenbatekoa

Ezkontidea ardurapean

Euro urtean

Ezkontiderik gabe: pertsona bakarreko unitate ekonomikoa

Euro urtean

Ezkontidearen ardurarik ez

Euro urtean

Erretiro-pentsioa edo erretiroa

11.348,40

9.196,60

8.727,60

Alarguntza-pentsioa

9.196,60

Pentsio mota

Zenbatekoa

Ezkontidea ardurapean

Euro urtean

Ezkontiderik gabe: pertsona bakarreko unitate ekonomikoa

Euro urtean

Ezkontidearen ardurarik ez

Euro urtean

Alarguntza-pentsioa ez den pentsio familiarra, N pentsioaren edo pentsioen onuradun kopurua izanik

8.964,20 N

Hiru. 2018an, Gizarte Segurantzaren kotizaziopeko pentsioen gutxieneko zenbatekoak % 2,75 handituko dira, lege honetako 43. artikuluan ezarritakoa aplikatzeaz gain. Zehazki, honako zenbateko hauek ezartzen dira, urteko zenbatekoa, pentsio mota eta titularrak bete behar dituen eskakizunak kontuan hartuta:

Pentsio mota

Titularrak

Ezkontidea ardurapean

Euro urtean

Ezkontiderik gabe: pertsona bakarreko unitate ekonomikoa

Euro urtean

Ezkonti ardura

Euro u

Erretiroa

ita bost urteko titularra

11.348,40

9.196,60

8.7;

ita bost urtetik beherako titularra

10.638,60

8.603,00

8.1

ttasun handiko hirurogeita bost urteko titularra

17.022,60

13.795,60

13.05

Ezin