Zuzenbidearen webgunea, euskaraz
Adrian Celaya lehiaketaren oinarriak «Adrián Celaya Ibarra» 9. sariaren oinarriak deskargatu

Finantza zuzenbidea  >>  Legeria

7/2012 Legea, urriaren 29koa, iruzurraren kontrako prebentzio-ekintzak eta iruzurraren kontra borrokatzeko ekintzak areagotzearren tributuen eta aurrekontuen gaineko araudia aldatu eta finantza-araudia egokitzekoa

2012-10-29

Erakundea: Estatuko Buruzagitza

Argitalpena: EAO, 2012/10/30, 261. zk.

I.  XEDAPEN OROKORRAK

ESTATUKO BURUZAGITZA

13416

7/2012 Legea, urriaren 29koa, iruzurraren kontrako prebentzio-ekintzak eta iruzurraren kontra borrokatzeko ekintzak areagotzearren tributuen eta aurrekontuen gaineko araudia aldatu eta finantza-araudia egokitzekoa.

JUAN CARLOS I.a ESPAINIAKO ERREGEA

Honako hau ikusi eta irakurtzen duten guztiei.

Jakizue: Gorte Nagusiek ondoko lege hau onetsi dutela, eta Nik, hemen, berretsi egiten dudala.

ZIOEN AZALPENA I

Lege honek iruzur fiskalari aitzindu eta haren aurka borroka egiteko zenbait neurri dakartza. Gaurko egunean, krisi betean eta aurrekontuetan austeritatez jokatu beharrez, iruzur fiskala gaitzestekoa da, inoiz baino gehiago. Bestalde, iruzurra egiteko moldeak ere garatu egin dira, eta, Tributuen arloko Lege Orokorra (abenduaren 17ko 58/2003 Legea) indarrean sartuz geroztik tributuen arloko araudia aplikatzen pilatutako esperientzia dela eta, badago nahikoa eskarmentu gure lege-sistema iruzurraren kontrako borrokaren aitzindari bihurtzeko.

Helburu horiek lortzeko, hainbat neurri prestatu dira, denak ere era bateko edo besteko berrikuntza dakartenak, zuzen-zuzenean jotzearren diru-sarrera publikoen murrizketa handiak eragiten dituzten iruzur-guneen kontra. Beste neurri batzuk ere sartu dira, tributuzko kreditua bermatzen duten arauak hobetzeko, hartara, haiek eguneratuz edo haien interpretazio zuzena argituz, gure tributu-sistemaren segurtasun juridikoa areagotzearren eta alferreko auziak saihestearren. Sistema, teknikaren aldetik, koherenteagoa balitz, eta iragartzen errazagoa, eraginkortasun handiagoa lortuko litzateke, eta auzi gutxiago eragingo, eta, hala, aukera izango litzateke baliabide gehiago bideratzeko iruzurrezkoak izan litezkeen jokabideen aurka.

Azkenik, zenbait neurri nabarmendu behar dira, ordenamenduan berrian berri sartu eta iruzurraren kontra egiteko asmo argia dutenak. Horien artean daude Herri Ogasunaren kontrako ustezko delituen kasuei buruzko kautelazko neurriak ezartzeko aukera, kasu horietan ondareari buruzko ikerketa egin beharra, eskudiruzko ordainketa egiteko mugak ezartzea, edo atzerrian dauden ondasun eta eskubideei buruzko informazio-betebehar berriak ezartzea.

II Herri Ogasunaren kontrako iruzurrez, zorra sortu ostean ondarea banatu ohi zaie bazkideei, likidazio aurreko operazioak egin eta, ondoren, likidazio formala kuota ezdeus batekin eta kuotarik bat ere gabe egiteko; hori dela eta, komeni da tributu-zorraren oinordeko gertatzen den bazkidearen likidazio-kuota handitzea, erantzukizunaren muga gisa jokatzen baitu. Horretarako, berariaz arautzen da bazkide horrek, bazkideen ondareerantzukizuna mugatzen duten pertsona juridiko edo erakunde desegin edo likidatuen kasuan, haien tributu-zorrean duen erantzukizunaren muga, dela tributu-zorraren oinordekotzan, dela, hala balegokio, zehapenen oinordekotzan.

Halaber, hau da abagunea nortasun juridikodun erakundeen oinordekotza-sistema aldatzeko, lege bidez arautze aldera erakunde juridiko-publikoen oinordekotza; hor ere gertatzen da merkataritzazko subrogazio ohikoa. Xede horrekin, hain zuzen, berariaz jotzen dira tributu-oinordekotzarako gai oinordeko edo onuradun diren sozietate eta erakunde nortasun juridikodunak.

Beste alde batetik, erreformaren bidez, tributupeko erantzulearen izaera juridikoari dagozkion ondorioak ere argitu nahi dira, ez baita hura arau-hausletzat jo behar, baizik eta tributu-betebeharduntzat —adiera hertsiaren arabera—, nahiz eta arau-hausleari ezarritako tributu arloko zehapenen erantzukizuna ere izan. Eta, hain zuzen ere, egoera juridiko hori nabarmentzeko sartu diren aldaketen artean, adostasunagatik eta arin ordaintzeagatik zehapenak murrizteko sistema bat ezartzen da zehapenen araubide juridikoan. Adostasunagatik egiten den murrizketaz ari garela, aldatu egiten da araua zehapena dela-eta erantzukizun-egoera bat gertatzen den kasurako, erantzuleak aukera izan dezan zordun nagusiaren zehapenari dagokion zor eratorriaren zatiarekin ados dagoela adierazi eta, hartara, adostasunagatik eskaintzen den legezko murrizketaren onuradun izateko. Era berean, zorra arin ordaintzeagatik zorra murrizteko aukera onartzen zaio erantzuleari.

Gainera, ordezko erantzukizuneko kasu berri bat sartzen da, xedetzat duena kobrantza-akzioa erraztea, noiz eta enpresa-administratzaileek, ondarerik gabe baina jarduera ekonomiko jarraituarekin eta iruzur egiteko asmoarekin, tributuen arloko hainbat kontzepturen ordainketa huts eginez autolikidazio formalak aurkezteko jarduera errepikatu eta sistematikoa gauzatzen dutenean.

Ezabatu egiten da konkurtso-egoeretan masaren kontrako kredituak geroratzeko edo zatikatzeko aukera, geroratzeko edo zatikatzeko eskaera soilaren ondorioz kreditu publikoa amarruz atzeratzea eragozteko.

Bestalde, preskripzio-epea kontatzen hasteko eguna noiz hasten den zehazteko arauak hobetu egiten dira zenbait kasutarako, hain zuzen, erantzukizun solidarioa dagoela jotzeko aukera ematen duen egitatea zordun nagusiak ordaintzeko borondatezko epea amaitu eta hurrengo eguna baino geroago gertatzen denerako.

Administrazioak badu eskubidea tributu-zorra zehazteko zenbait tributu-zorri dagokien likidazioaren bitartez, noiz eta, tributu-betebehardunak aitorpen akastuna aurkeztu duelaeta, beste tributu-betebehar baten kariaz abiarazi duenean akzioa; bada, lege honetan, argitu egiten da Administrazioaren eskubide horren preskripzio-epearen zenbaketa noiz eta nola gerarazi behar den arautzen duen araubide juridikoa.

Horrez gain, aldatu egiten da konkurtso-deklarazioak geldiarazitako epea berriz kontatzen hasteko unea, Administrazioak autotutoretza betearazleko ahalmenak berreskuratzen dituen unearekin bat egin dezan, eta, horretarako, hobekuntza arras tekniko bat sartzen da, Herri Ogasunak konkurtsopeko zordunekin dituen harremanei segurtasun juridikoa ematearren.

Era berean, argitu egiten dira auzia, konkurtsoa edo beste legezko kausa batzuk direla-eta preskripzio-epearen zenbaketa geldiaraztearen ondorioak, eta, hala, geldiarazte horren ondorioak tributu-betebehardun guztientzat izango direla azaltzen.

Kautelazko neurriez den bezainbatean, aldatu egiten da araua, hartara, prozedurako edozein unetan, arauak ezartzen dituen baldintzak betetzen direla jotzen denean kautelazko neurriok ezartzeko aukera izan dadin.

Bestalde, praktikak eta emaitzen analisiak erakusten dute beharrezkoa dela epaileak bere eginkizun jurisdikzionala errazago betetzeko neurriak ezartzea, hartara kautelazko neurriei buruz ere erabakiak onartzeko aukera emanez –betiere, erabakiok hartzeko oinarria delarik aldez aurreko ikerlan bat, kautelazko neurria ezartzea zergatik komeni den ebazteko Tributu Agentziaren organoek egindako balorazio batekin batera–. Hala bada, aldatu egiten da araua alde horretatik ere, iruzur larriagoen kontrako borrokan aurreratzeko, eta, horretarako, lehen-lehenik, delitu fiskalen espedienteetan kautelazko neurriak aldatzeko aukera proposatzen da, aintzat hartuz salbuespenezko eta behinbehineko neurriak direla eta, beraz, neurri horien xedea ez dela besterik xedatzeko aukera zalantzan ezarria duen ondare baten blokeoa –kautelazko neurri administratiboa ezartzeko bidea ematen duten gertaera egiaztatuen poderioz ezarria, zigor-prozesuan zer gerta– epailearen erabakiaren menean lehenbailehen ezartzea baizik. Nolanahi ere, beste kasu batzuk ere sartzen dira kautelazko neurriak ezartzeko aukera horretan, ikerketa judizialaren jatorria Tributu Administrazioak abiarazitako egiaztapen- eta ikerketajarduerak izan gabe ere. Aldaketa horren osagarri, Herri Ogasunaren kontrako delitu bat dela-eta prozesu baten eraginpean diren subjektuen ondarearen ikerketa egiteko legeagindua sartzen da, Tributu Agentziarentzako, hartara Herri Ogasunaren jarduna segurtasun juridiko handiagoz hornitzeko.

Horrez gain, sozietate bat ondaregabetuz tributu-bilketaren aurka gauzatzen diren iruzurrezko zenbait jokabideren aurka egiteko, debekatu egiten da akzioak edo partizipazioak enbargaturik dituzten sozietateen ondasun higiezinez xedatzea, baldin eta sozietate horien titularrek, Herri Ogasunaren zordun izanik, sozietate horien gaineko kontrol egiazkoa badute.

Aldatu egiten da kreditu- eta gordailu-erakundeen ondasunen eta eskubideen enbargoaren araubide juridikoa, hartara haren eraginkortasuna eta segurtasun juridikoa areagotzearren. Horretarako, enbargoa hedatu eta enbargo-eginbidean identifikatu gabeko ondasunak edo eskubideak ere sartzen direnean, aukera izango da pertsona edo erakunde horren beste ondasun eta eskubide batzuk ere sartzeko, enbargoa igorri zitzaion bulegoaren edo sukurtsalaren ondasun eta eskubideak ez ezik. Horrekin batera, jarduten ari den tributu-administrazioaren lurralde-eskumenaren mugak direla eta, eskumenesparru horixe ezartzen da, hain zuzen, hedapenaren mugatzat.

Tributu-betebehardunak aurkezpen telematikoa egiteko betebeharra betetzen ez duenean, nabarmenki eragozten dio Administrazioari informazioaren tratamendua eta dagozkion zorrak, hala balegokio, sorraraztea. Nolanahi ere, ez dago tipifikatuta tributuen arloko arau-hausteen artean jokabide hori zigortzen duen kasu espezifikorik. Hala bada, beharrezkotzat jo da tributuen arloko arau-hausteen artean beste tipo bat sortzea, autolikidazioak edo informazioa emateko aitorpenak aurkezpen telematikoaren betebeharrei men egin gabe aurkezten direnerako; arau-haustearen tipo horrek, autolikidazioen kasuan, zehapen finkoak izango ditu, eta informazioa emateko aitorpenen kasuan, datu-kopuruaren araberako zehapen aldakorrak.

Tributu-administrazioaren jardunei jarkitzeagatik, oztopatzeagatik, eragozteko aitzakiak jartzeagatik edo uko egiteagatik aplikatzekoa den arau-haustearen inguruan bildutako esperientzia dela eta, egoki jo da arau-hauste horretan aldaketak egitea, hautemandako zenbait arazo saihestearren, arau-haustearen tipo horrek atzera eragiteko duen indarra hobetzearren eta akats horiek prozedurak luzaraz ez ditzaten.

Diruzkoak ez diren zehapenen eraginkortasunaren alde, aldatu egiten da zehapen horiek ezartzeko prozedurak hasteko epea. Hala bada, aldaketa honekin, hiru hilabete kontatuko dira diruzkoa ez den zehapenarekin lotuta doan diruzko zehapena ezartzeko egintza jakinarazi denetik edo jakinarazitzat jotzen denetik.

Argitu egiten da erantzukizuna eratortzeko erabakien kontra errekurtsoa edo erreklamazioa jartzen den kasuan berandutze-korrituak geldiarazteko eta sorrarazteko sistema, Hala bada, oro har, zehapenaren kontra errekurtsoa jartzen badute bai zordun nagusiak bai erantzuleak, zehapenaren betearazpena geldiarazi egingo da, eta administrazio-bidea amaiarazten duen ebazpenaren jakinarazpenak abiarazitako borondatezko epea amaitu arteko denboran ez da berandutze-korriturik sorraraziko. Hala ere, Tributuen Lege Orokorraren 42.2 artikuluan (58/2003 Legea, abenduaren 17koa,) jasotzen diren erantzukizun solidarioko kasuetan, ez dira aplikatuko betearazpena geldiarazteko eta interesik ez sorrarazteko neurri horiek, erantzukizun hori sortzeko behar den zuzenbidezko baldintza dela eta.

Aldatu egiten da berraztertzeko errekurtsoz edo erreklamazio ekonomikoadministratiboz jotako egintzaren betearazpena geldiarazteko behar den bermearen zenbatekoa, aski izan dadin kreditu publikoaren bermea egikaritzeko unean eskatzekoak diren errekargu guztiak berdintzeko.

Jarduera ekonomikoa globalizatzea –oro har–, eta finantza-jarduera globalizatzea, – bereziki–, eta, horiekin batera, kapitalaren zirkulazio librea, eta egoera horretatik probetxu ateratzen duten jokamoldeen ugaritzea direla eta, komenigarria da betebehar espezifiko bat ezartzea atzerrian kokatutako ondasunen eta eskubideen gaineko informazioari dagokionez. Hain zuzen ere, Tributuei buruzko Lege Orokorrean xedapen gehigarri bat sartuz, informazioa emateko betebehar hori ezartzen da, eta betebehar horri dagozkionak erregelamenduz garatzeko ahalmena ematen. Betebehar horren osagarri, betebeharra bete ezean dagokion zehapen-araubidea zehazten da xedapen horretan.

Beste alde batetik, kreditu publikoa hobeto babeste aldera –tributuzkoa edo beste era batekoa den alde batera utzita–, Tributuei buruzko Lege Orokorraren 42.2 artikuluan ezarritako erantzukizun solidarioa hedatu egiten da (58/2003 Legea, abenduaren 17koa, Tributuei buruzko Orokorra), hartara kreditu publiko guztiak sartzeko haren eremuan, eta, hala, dagokion aldaketa egiten da Aurrekontuen Lege Orokorrean (47/2003 Legea, azaroaren 26koa).

III Jarduera ekonomikoaren globalizazioa dela-eta gorago aipatutako horrekin lotuta, eta aintzat hartuz atzerrian dauden ondasun eta eskubideen gaineko informazioa eskuratzeko beharrizana, aldaketa bat sartzen da Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari eta Sozietateen gaineko Zergari buruzko arauetan, behar-beharrezko osagarritzat, hartara, informazioa emateko betebehar hori epearen barruan betetzen ez denean justifikatu gabeko ondare-irabaziak direla-eta nahiz errentak eskuratu izanaren presuntzioa dela-eta izan daitezkeen ondorioak arautzearren. Gainera, arau-hauste espezifiko bat ere sartzen da, zehapen larriagoekikoa, tributu-betebehardunek, beren autolikidazioetan, ondareirabazi justifikatu gabetzat edo ustez eskuratutako errentatzat erregularizatzekoak diren errentak zehaztu ez dituzten kasuetarako.

Horrez gain, estimazio objektiboko metodotik kanpo uzteko kasu berriak sartzen dira Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergan; kasu horietan, zenbait jardueratan dabiltzan zergadunak, bakoitzaren jarduerari dagozkion aurreko urteko etekin osoen bolumena —etekinok atxikipena egiteko edo dirua kontuan sartzeko betebeharra duten subjektuengandik datozela– zenbateko jakin batetik gorakoa badute, estimazio objektiboko metodotik kanpo geratuko dira, eta, beraz, Balio Erantsiaren gaineko Zergaren araubide berezi sinplifikatutik ere bai.

IV Bestalde, aintzat hartuz zer esperientzia ona izan diren Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga biltzeko ekitaldietan aitorpenaren zirriborro-zerbitzua eta SMS baten bitartez internet bidez gauzatzeko zerbitzua –oso harrera ona izan du–, komeni da zerbitzu hori arautzen duten arauak aldatzea, aitorpenaren zirriborroa egiten zaion zergadunaren profila eguneratze aldera.

Zehazki, kendu egin da zirriborro-profilaren zer-nolakoa legez arautzeko betebeharra, eta, hala, aukera izango da profil hori kanpaina bakoitzeko urteko ministro-aginduaren bidez arau-aldaketei, zerbitzuaren kudeaketari eta abarri egokitzeko, eta, hartara, malgutasun handiagoa izango da, zerbitzu hau, apurka-apurka, zergadun gehiagok baliatzeko modua izan dadin, zerga arautzen duen legezko araua behin eta berriz aldatu beharrik gabe.

V Balio Erantsiaren gaineko Zergari dagokionez, hainbat aldaketa egiten dira zerga horren legean, iruzurrezko jokabideak eragoztearren, ondasun higiezinak entregatzeko operazioetan eta konkurtsoa deklaratu den egoeretan izaten diren iruzurrezko jokabideak eragoztearren, batez ere.

Lehen-lehenik, ondasun higiezinak entregatzen diren kasuetan subjektu pasiboa alderantzikatzen deneko bi kasu berri ezartzen dira. Alde batetik, salbuespenari uko egiten zaioneko kasua, eta, bestetik, ondasun higiezinak entregatzea haien gainean ezarritako bermea egikaritzearen ondorioz gertatzen deneko kasua; bigarren kasu horretan sartzen da, berariaz, higiezina ordainetan eman eta bermatutako zorra kitatzeko betebeharra eskuratzaileak bere gain hartzen duenekoa. Subjektu pasiboa alderantzikatzen deneko kasu hauek Balio Erantsiaren gaineko Zergaren Sistema Komunari buruzko Zuzentarauan ezarritakoari egokitzen zaizkio (Kontseiluaren 2006/112/EE Zuzentaraua, azaroaren 28koa). Helburua da BEZa ordaindu ez eta ondoren atzeratzea eskatzen denean edo ondasunak eskualdatu dituen erakundearen konkurtsoa deklaratzen denean Herri Ogasunari egiten zaion kaltea eragoztea. Herri Ogasunari egiten zaion kaltea bikoitza da, zeren eta ordaindu gabeko BEZa kenkari gisa baliatzen baitu eskuratzaileak. Subjektu pasiboaren alderantzikatzearen bidez, BEZa ordaindu eta Herri Ogasunean sartuko dela bermatzen da.

Beste alde batetik, tributu-betebehardunaren konkurtsoak tratamendu berezia behar du Balio Erantsiaren gaineko Zergan, hartara kudeaketa errazteko eta Herri Ogasunaren kaltetan neutraltasuna ez desegiteko.

Konkurtsoa deklaratzeko autoa zerga likidatzeko aldiaren barruan ematen denean, beharrezkoa da bereiztea ea kredituak konkurtsoari dagozkion edo masaren kontrakoak diren, zeren eta, Auzitegi Gorenaren jurisprudentziaren arabera, BEZari dagozkion kredituak konkurtso-kreditutzat jo behar baitira, baldin zergapeko egitateak konkurtsoa deklaratu aurrekoak badira.

Aitorpen-likidazioari buruz, egun, araudi bakarra dago, eta bertan ezartzen denez, konkurtso-kreditua zehazte aldera, bi aitorpen-likidazio aurkeztu behar dira: bat, konkurtsoa deklaratu aurreko zergapeko egitateei buruz, eta, beste bat, konkurtsoa deklaratu osteko zergapeko egitateei buruz. Erregelamenduz ezarritakoaren arabera aurkeztu behar dira bi aitorpen-likidaziook. Aitorpen horietako lehenbizikoan, konkurtsoa egin aurreko likidazio-aldiei dagozkien konpentsatu beharreko saldo guztiak aplikatu beharko ditu konkurtsopekoak.

Neurrion helburua da zergaren neutraltasuna bermatzea, eta, ondorioz, Administrazioak, konkurtsoa dela eta, ez kalterik izatea Balio Erantsiaren gaineko Zerga biltzeko orduan. Horrexegatik mugatu behar da kenkaria aplikatzeko eskubidea, eta, beraz, kuotak konkurtsoa deklaratzeko autoa eman aurretik jasan direnean baliatu beharko da eskubide hori, kuota horiek jasan ziren aldiari dagokion aitorpen-likidazioan.

Halaber, zergaren kudeaketa jurisprudentziaren doktrinari egokitze aldera, honako arau hau beteko da: konkurtsoa deklaratu izanaren ondorioz kenkariak zuzendu behar direnean, kenkariak aplikatzeko eskubidea gauzatu zen aldiari dagokion aitorpenlikidazioan zuzendu beharko dira.

Jasanarazitako kuotak zuzentzeko kasu berri bat sartzen da: hain zuzen, zergapetzen den operazioa, konkurtsoaren barruan gauzatutako itzulketa-akzio baten ondorioz edo aurka jotzeko beste akzio batzuen ondorioz, eraginik gabe geratzen denerako. Operazioa eraginik gabe geratzen deneko kasu horietan, subjektu pasiboak operazioaren aitorpena egin zen aldiari dagokion aitorpen-likidazioan egin beharko du zuzenketa. Halaber, eskuratzaileak, bera ere konkurtso-egoeran egonez gero, kenkaria aplikatzeko eskubidea baliatu zuen aldiari dagokion aitorpen-likidazioan egin beharko du kenkarien murrizketa.

Neurri horien xedea da konkurtsoak (dela eskualdatzailearena, dela eskuratzailearena) ez dezala eragotzi zergaren neutraltasuna.

Azkenik, tributuen arloko beste arau-hauste bat eta haren zehapen-araubidea arautzen dira hemen, inportazioen parekotzat jotako zenbait operaziori buruzko aitorpena zuzen egiteko betebeharra ez betetzearen ingurukoak.

Hainbeste izanik lege honetan Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko aldaketak, komeni da aldaketa horiek Kanariar Uharteetako Zeharkako Zerga Orokorrari buruzko legean ere jaso daitezen, araubidea bat bera izan dadin Estatuaren lurralde osoan.

VI Operazio ekonomikoetan, aski errazagoa izaten da iruzurra, era batekoa edo bestekoa, eskudirutan ordaintzeko bitartekoak erabiliz. Operazioak eta jarduerak atzemangaitzago dira hartara, Administrazioari ezkutatuz egiten baitira.

Jokamolde horiei aurre egiteko, botere publikoek, betebeharren hutsegiteak hauteman eta zuzendu ez ezik, eragotzi ere egin behar dituzte, eta, horretarako, iruzurraren aurkako borrokan, jokabide horietatik gibelarazteko indarra nabarmendu behar dute.

Eskudiruaren eta iruzurraren arteko loturaren gaineko kezka aski hedaturik dago gure inguruko herrialdeetan, eta mugak ere ezarri dizkiote eskudiruaren erabilerari zenbait operazio ekonomikotan.

Espainiako araudian, egoera horri aurre egiteko neurriak informazioa emateko betebeharraren ingurukoak izan dira nagusiki, edo tributuen arloko administrazioak abiarazitako kontrolaren arloko planekin zerikusia dutenak. Beharrezkotzat jo da eskudirua ordainketa-bitartekotzat erabiltzea mugatzeko neurriak onartzea; neurri horiek, bestalde, lege mailako arau-garapena behar dute.

Hala, egoera hori izanik, lege honek mugak ezartzen dizkio zenbait transakzio ekonomikotan eskudirua erabiltzeko aukerari, iruzur fiskalaren kontrako borroka interes publikoko gaia denez gero eta interes hori lege honetan arautzen diren mugen gainetik dagoenez gero. Mugak ezarri arren, eta diru-zorrak kitatzeko beste ordainketa-bitarteko legezko batzuk izan arren, billeteak eta txanponak legezko diru izaten jarraitzen dute,.

Beraz, muga orokor bat ezartzen zaio hemen 2.500 eurotik gorako operazioetan ordainketak eskudirutan egiteari. Operazioan parte hartzen dutenetako inor ez bada ez enpresari ez profesionala, muga horrek ez du eraginik izango; ezta ere ordainketak edo diru-sartzeak kreditu-erakundeetan egiten badira. Halaber, arau bat ezartzen da, berariaz, operazioak zatikatzearen kontra, legez ezarritako muga kalkulatzeari begira.

Muga horrekin lotuta, zehapen-araubide bat ere ezartzen da. Hala bada, arauhausteen eta zehapenen araubideari buruzkoak, zehapen-prozeduraren oinarrizko arauei buruzkoak eta zehapenei dagokien diru-bilketa egiteko eskumena duen organoari buruzkoak arautzen dira hemen. Erantzukizunetik salbuesteko kasu bat ezartzen da, legezko muga hori bete gabe egindako ordainketa salatzen denekoa, hain zuzen.

Bestalde, agintari edo funtzionario orok, nor bere eginkizunak betetzen ari dela, legezko muga hori bete ez diren kasuak ezagutzen baditu, horien berri emateko betebeharra izango du, eta, hala, betebehar horiek arautzen dira hemen.

Azkenik, legea indarrean sartuz geroztik egindako ordainketa guztiei aplikatuko zaie eskudirua ordainketa-bitartekotzat erabiltzeko mugari buruz xedatutakoa, nahiz eta muga ezarri aurretik hitzartutako operazioetako ordainketak izan.

VII Beste alde batetik, aldatu egiten da Baloreen Merkatuari buruzko legearen 108. artikulua, hartara, hasiera bateko asmoaren arabera, baloreen eskualdaketetan itzurpen fiskalen kontra egiteko neurri bihurtzeko, eskualdaketa horiek era bateko eta besteko sozietateak tartekatuz higiezinak eskualdatzeko estalki hutsa diren kasuei begira.

Horretarako, araua aldatu, eta araudia bera sinplifikatu egiten da, honako alderdi hauek zuzentze aldera: Balio Erantsiaren gaineko Zergaren edo Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergaren salbuespen orokorra ezartzen da, salbu eta eskualdatutako baloreek erakundeen ondasun higiezinak ordezkatzen dituztenean eta ondasun higiezin horiek eskualdatzeagatik ordaindu beharrekoei itzurtzea dakarrenean, zeren eta, orduan, salbuetsitako zerga horren beraren pean izango baita operazio hori.

Gainera, ez da zergapetuko baloreak lehen mailako merkatuetan eskuratzea, ez baitira egongo arau honen pean. Azkenik, sinplifikatu egiten da artikuluaren idazkera, eta arau objektiboa gabe, iruzurraren kontra egiteko araua izango da benetan aurrerantzean, nahiz eta, kasurik nabarmenenetan, iuris tantum presuntzio bat izango den, eta, orduan, interesatuen gain izango den kontrakoa frogatuz presuntzioa haustea, itzurtzearen kontrako neurria aplika dakion nahi ez badu.

Aldaketa horrekin batera, Balio Erantsiaren gaineko Zerga arautzeko legean dagozkion aldaketak sartzen dira.

VIII

Kooperatiben araubide fiskalari dagokionez, kooperatiben gaineko egiaztapen eta ikuskapenak egiteko ardura izango duen organoari buruzko aipamenak eguneratu egiten dira, araubide hori aplikatzeko beharrezkoak diren baldintzak betetzen diren edo ez zehaztearren.

1. artikulua.  Tributuei buruzko abenduaren 17ko 58/2003 Lege Orokorra aldatzea.

Aldaketa hauek sartzen dira zerga bereziei buruzko abenduaren 17ko 58/2003 Legean: Bat.  Aldatu egiten dira 40. artikuluaren 1., 3. eta 5. paragrafoak; hona nola geratzen diren idatzita:

«1.  Nortasun juridikoarekiko sozietate eta erakunde desegin eta likidatuek betetzeke dituzten tributu-betebeharrak, legeak haien bazkide, partizipaziodun eta titularkideen ondare-erantzukizuna mugatzen duenean, bazkide, partizipaziodun eta titularkide horien gain utziko dira, eta erantzukizun solidarioa izango dute betebehar horiek direla-eta, dagokien likidazio-kuota eta sozietatea desegin aurretik ondaretik jasotakoen balioa dela muga –betiere jaso dituzten horien eraginez urritu egin bada betebehar horien ondoriozko erantzukizunari erantzuteko sozietateondarea–, eta alde batera utzi gabe lege honen 42.2 a) artikuluan aurreikusitakoa.

Nortasun juridikoarekiko sozietate eta erakunde desegin eta likidatuen tributubetebeharrak, legeak haien bazkide, partizipaziodun eta titularkideen ondareerantzukizuna mugatzen ez duenean, oso-osorik utziko dira bazkide, partizipaziodun eta titularkide horien gain, eta erantzukizun solidarioa izango dute tributu-betebehar horiek direla eta.» «3.  Nortasun juridikoarekiko sozietate eta erakundeak likidatu gabe azkendu edo desegiten direnean, betetzeke dituzten tributu-betebeharrak oinordeko diren pertsona edo erakundeen gain edo dena delako operazioaren onuradun direnen gain utziko dira. Arau hori aplikatuko da, orobat, nortasun juridikoarekiko sozietate eta erakunde baten aktiboa eta pasiboa osorik lagatzen diren kasuetan.» «5.  Artikulu hauek aipatzen dituzten sozietate eta erakundeek egindako arauhausteen ondoriozko zehapenak haien oinordekoei ezarriko zaizkie, aurreko paragrafoetan azaltzen den eran ezarri ere, eta, hala balegokio, artikulu honetako 1. paragrafoan xedatutakoaren arabera ezarritako balioa dela muga.» Bi.  Aldatu egiten da 41. artikuluko 4. paragrafoa; hona nola geratzen den idatzita:

«4.  Erantzukizun horren barruan ez dira sartzen zehapenak, lege honek edo beste batek ezarritako salbuespenak izan ezik.

Erantzukizun horren barruan zehapenak ere sartzen direnean, eta zordun nagusiak lege honetako 188.1.b) artikuluan aurreikusitako murrizketak egiteko eskubidea izan badu, zor eratorriaren zenbatekoa izango da zordun nagusiari dagokion murrizketa egin gabe dagokiona, eta adostasuna agertuko zaio erantzuleari erantzukizun-aitorpenaren proposamenean.

Adostasunagatik aplikatzekoa den murrizketa lege honetako 188.1.b) artikuluan aurreikusitakoa da. Erantzuleari dagokion murrizketa aplikatzeko, nahikoa izango da erantzukizuna aitortzeko akordioaren kontra edozein errekurtso edo erreklamazio aurkeztea, eratorpena bidezkoa dela arrazoituz edo likidazio eratorrietan funtsatuz.

Tributu-zorraren erantzuleei, lege honetako 188.3 artikuluan aurreikusitako murrizketa aplikatuko zaie.

Paragrafo honetan aurreikusitako murrizketak ez dira aplikatuko lege honetako 42.2 artikuluko zorrak ordaintzeko erantzukizunaren kasuetan.

Hiru.  Paragrafo berria gehitzen zaio 43. artikuluari; aldatu egiten da oraingo 2. paragrafoa, eta 2.a izan beharrean, 3.a izango da, eta oraingo 3. paragrafoa, aldiz, 4.a izango da; hona hemen, bada, nola geratzen diren idatzita 2. eta 3. paragrafoak:

«2.  Langileei, profesionalei edo beste enpresari batzuei jasanarazi beharreko tributuetatik eratorritako tributu-zorren edo atxiki beharreko zenbatekoen erantzule ordezkoak izango dira zor horien aitorpena eta ordainketa egiteko betebeharra duten pertsona juridikoen egitezko edo zuzenbidezko administratzaileak, baldin eta, dena delako jarduera horretan jarraitasuna izanik, tributu-kontzeptu horiei dagozkien autolikidazioak aurkeztu eta behin baino gehiagotan ordaindu gabe utzi badituzte, eta aurkezpen hori autolikidazioaren xede den tributu-betebeharra betetzeko asmorik gabe egin dutela egiaztatzeko modua baldin badago.

Autolikidazio horiek behin baino gehiagotan aurkeztu direla joko da, baldin urte natural berean –dela jarraitasunez edo jarraitasunik gabe– erdia edo gehiago ordainketarik egin gabe aurkeztu badira, alde batera utzita geroratzeko edo zatikatzeko eskabidearekin aurkeztu diren edo ez eta aurkezpena epe barruan edo epez kanpo egin den edo ez.

Autolikidazioak, dena den, ez dira kontuan hartuko, baldin eta, geroratzeko edo zatikatzeko eskabidea egon denean, eskabideari baiezkoa eman bazaio ebazpen batekin, betiere, ondoren, geroratzea edo zatikatzea direla eta ez bada hutsegiterik egin –alde batera utzita noiz egin diren hutsegite horiek–; ez dira kontuan hartuko, nolanahi ere, behar bezala eratutako bermearekin baimendu diren geroratzeak edo zatikatzeak.

Hala, erantzukizun horren ondorioetarako, autolikidazioa ordainketarik egin gabe aurkeztu dela joko da, baldin, aurkeztutako autolikidazio guztiak edo batzuk ordainketak eginez aurkeztu arren, ordainketa horiek, bigarren paragrafoan aipatutako urte naturalean, ez badira, guztira, ordaindu beharreko kuota autolikidatu guztien ehuneko 25 baino gehiago.

Lehenengo paragrafoan aipatutako betebeharrak benetan betetzeko asmorik ez delako presuntzioa izango da kasu honetan: hirugarrenen titularitateko kredituak ordaindu direnean, haien sortzapena xedapen honetan ezarritako erantzukizunaren barruan sartzen diren tributu-betebeharrak sortu ziren egunaren ostean edo exijitu ahal izatekoak bihurtu ziren egunaren ostean izanik, eta haien lehentasuna tributubetebehar horietatik eratorritako tributu-kredituena baino handiagoa izan gabe.» «3.  Legeek ordezko erantzukizunaren beste kasu batzuk ezar ditzakete, aurreko paragrafoetan aurreikusitakoez bestekoak.» Lau.  Aldatu egiten da 65. artikuluko 2. paragrafoa; hona nola geratzen den idatzita:

«2.  Ezingo dira geroratu edo zatikatu tinbredun bitartekoekin ordainarazten diren tributu-zorrak.

Ezingo dira geroratu edo zatikatu, berebat, atxikitzaileak edo konturako ordainketak egiteko betebeharra duenak bete behar dituen tributu-betebeharrei dagozkien zorrak, tributuen arloko araudiak aurreikusitako kasuetan eta baldintzekin izan ezik.

Halaber, tributu-betebehardunaren konkurtsoaren kasuan, ezingo dira geroratu edo zatikatu konkurtso-legeriaren arabera masaren kontrako kreditutzat jo behar diren tributu-zorrak.

Paragrafo honetan aipatzen diren geroratze- edo zatikatze-eskabideak ezetsi egingo dira.» Bost.  Aldatu egiten da 67. artikuluko 2. paragrafoa; hona nola geratzen den idatzita:

«2.  Erantzule solidarioei ordainketa egiteko betebeharra exijitzeko preskripzioepea, zordun nagusiaren borondatezko ordaintze-aldia bukatzen den egunaren biharamunetik aurrera hasiko da kontatzen.

Hala ere, erantzukizunaren baldintza diren egitateak aurreko paragrafoan ezarritako epearen ostean gertatzen badira, preskripzio-epe hori egitateak gertatzen diren unetik hasiko da kontatzen.

Ordezko erantzulearen kasuan, zordun nagusiari edo erantzule solidarioetako edozeini egindako azken bilketa-egintza jakinarazten denetik hasiko da kontatzen preskripzio-epea.» Sei.  Aldatu egiten dira 68. artikuluaren 1., 7. eta 8. paragrafoak; hona nola geratzen diren idatzita:

«1.  Lege honen 66. artikuluaren a) paragrafoan aipatzen den eskubidearen preskripzio-epea honela geldiarazten da:

a)  Tributu-administrazioak ekintzaren bat gauzatzen duenean –tributubetebehardunak haren berri formala izanik– dagokion tributu-betebeharraren elementu guztiak edo haietako batzuk onartu, erregularizatu, egiaztatu, ikuskatu, ziurtatu eta likidatzearren, nahiz eta dena delako ekintza horren xedea, hasiera batean, beste tributu-betebehar bati buruzkoa izan, tributu-betebehardunaren aitorpen akastun baten eraginez.

b)  Erreklamazio edo errekurtsoren bat, edozein motakoa, aurkezteagatik; dena delako erreklamazio edo errekurtso horien harian jarduketak egiteagatik, tributu-betebehardunak horien berri formala duela; zigor arloko auzitegiei erruduntasun-testigantza igortzeagatik, edo Ministerio Fiskalari salaketa aurkezteagatik; eta, orobat, organo jurisdikzional batek abian den prozedura administratiboa geldiarazteko agintzen duen komunikazioa jasotzeagatik.

c)  Tributu-zorra likidatu edo autolikidatzeko asmoz, tributu-betebehardunak jarduketaren bat modu frogagarrian egiteagatik.» «7.  Preskripzio-epea administrazioarekiko auzietarako jurisdikzioari errekurtsoa aurkezteagatik, akzio zibil edo penalak gauzatzeagatik, erruduntasuntestigantza jurisdikzio eskudunari igortzeagatik, Ministerio Fiskalari salaketa aurkezteagatik edo prozedura geldiarazteko agintzen duen komunikazio judiziala jasotzeagatik geldiarazten denean, preskripzio-epea berriro hasiko da kontatzen tributu-administrazioak prozesu judizialari amaiera ematen dion edo prozedura geldiarazteko agindua kentzen duen ebazpen irmoa jasotzen duenean, edota Ministerioa Fiskalak espedientea atzera itzuli eta hala jakinarazten duenean.

Preskripzio-epea geldiarazten bada zorduna konkurtsoan sartzen dela deklaratzeagatik, berriro kontatzen hasiko da konkurtsoa amaiarazteko ebazpen judiziala irmoa bihurtzen denean. Hitzarmen bat onartu bada, preskripzio-epea, hitzarmen horretan sartzen ez diren tributu-zorretarako, hitzarmena onartzen den unean hasiko da berriro kontatzen. Hitzarmen konkurtsalaren menpe dauden tributu-zorrei dagokienez, zor horiek zordunari exijitu ahal zaizkion unetik ekingo zaio berriro preskripzio-epea kontatzeari.

Tributu-administrazioak ordainketa exijitzeko duen eskubidearen preskripzioepeaz, berriz, paragrafo honetan xedatutakoa ez da aplikagarria izango, preskripzioepea geldiaraztea administrazioarekiko auzibidean erabaki ez bada.

«8.  Preskripzio-epea tributu-betebehardun batentzat geldiarazten denean, gauza bera gertatuko da gainerako tributu-betebehardunekin, erantzuleak barne.

Dena den, betebeharra partekatuta badago eta dagokion zatia tributubetebehardunetako bati bakarrik erreklamatzen bazaio, epea ez da etengo gainerakoentzat.

Ordaintzeko betebeharrarekiko pertsona baten kontura zor bat baino gehiago likidatu badira, berarekin lotuta dagoen zorrari dagokionez bakarrik etengo da preskripzioa.

Lege honetako 66. artikuluaren b) letran aipatzen den bezala preskripzio-epea auziagatik, konkurtsoagatik edo legezko beste kausa batzuengatik geldiarazten denean zordun nagusiarentzat edo erantzuleetako batentzat, ordainketa egiteko betebehar solidarioa duten gainerako subjektuei buruz ere ondorio bera izango du, direla beste erantzule batzuk edo zordun nagusia bera, horregatik eragotzi gabe haien aurkako kobrantza-akzioek beren bidean aurrera jarraitzea.» Zazpi.  Aldatu egiten dira 81. artikuluaren 5. eta 8. paragrafoak; hona nola geratzen diren idatzita:

«5.  Tributuak aplikatzeko prozedurak izapidetzen ari direla artikulu honetan arautzen diren kautelazko neurriak onartu ahal izateko, tributu-administrazioak egiaztatu beharko du, behar bestean eta arrazoiak emanez, bete direla 1. paragrafoan ezarritako baldintzak eta begiratu direla 3. paragrafoan ezarritako mugak.» «8.  Egiaztatzeko edo ikuskapena egiteko ikerketa baten prozedura baten kariaz Herri Ogasunaren kontrako delituagatik salaketa edo kereila aurkeztu denean, edo delitu hori dela eta prozesu judiziala abiarazi denean, tributuadministrazioko organo eskudunak bere esku izango du artikulu honetan arautzen diren kautelazko neurriak ezartzea, hargatik eragotzi gabe hemeretzigarren xedapen gehigarrian xedatutakoa.

Baldin ustezko delitu horren ikerketaren abiapuntua ez bada egiaztatzeko edo ikuskapena egiteko ikerketa baten prozedura, tributu-administrazioko organo eskudunak bere esku izango du kautelazko neurriak onartzea, baina Ministerio Fiskalak ikerketa egiteko dagozkion eginbideak abiarazi ostean baino ez, edo, hala balegokio, dagozkion zigor-eginbideak abiarazi ostean.

Aurreko paragrafoetan aipatzen diren kasuetan, aukeran izango da kautelazko neurriak zigor-kodeko 126. artikuluan aipatzen diren zenbatekoak ordaintzeko erantzukizun zuzena edo ordezkoa dutenen kontra abiaraztea, baldin salaketan edo kereilan erantzukizun hori izatea litekeena dela jo bada.

Tributu-administrazioan eskumena duen organoak kautelazko neurria onartu ostean –hala balegokio–, jakinarazi egingo zaio interesatuari, Ministerio Fiskalari eta organo judizial eskudunari, eta eutsi egingo zaio kautelazko neurriari, harik eta organo eskudunak kautelazko neurria neurri jurisdikzional bihurtzeko edo kautelazko neurri hori kentzeko bidezko erabakia onartzen duen arte.» Zortzi.  Beste paragrafo bat, 6.a, gehitzen zaio 170. artikuluari. Hona hemen:

«6.  Tributu-administrazioak bere esku du sozietate baten ondasun higiezinez xeda dadin debekatzea, eta ez du horretarako haren aurka diru-bilketako prozedurarik abiarazi beharko, baldin eta tributu-betebehardunari sozietate horren akzioak edo partizipazioak enbargatu bazaizkio eta betebehardun horrek kontrola baldin badu –merkataritza-kodearen 42. artikuluan aurreikusitako baldintzen arabera–, dela osoa edo partezkoa, zuzena edo zeharkakoa, ondasun higiezin horien titularra den sozietatearen gainean; sozietate horrek kontu kontsolidatuak aurkezteko betebeharra izan edo ez, administrazioak berdin izango du erabaki hori hartzeko aukera. Aukeran izango da xedatzeko debeku horren prebentziozko oharra idaztea eskumena duen jabetza-erregistroan, dena delako finka horiek direla eta hasitako orrian; horretarako, erregistro-titularraz besteko pertsona baten kontrako kautelazko neurria baliozkoa dela justifikatzen duen agindua beharko da, lehen aipatutako kontrol-harreman hori badela aipatuz, eta prebentziozko oharraren egitatezko baldintza zehaztu beharko da aginduan bertan.

Xedatzeko debekua ezartzen duen neurriaren kontrako errekurtsoa aurkezteko, ez da beste zergatikorik onartuko neurria onartzeko bete behar diren egitatezko baldintzetako bat ez betetzea baizik.

Tributu-betebehardunari dagozkion partizipazioen edo akzioen enbargoa edozein kausa dela-eta azkentzen denean kenduko da neurria. Era berean, tributuadministrazioak bere esku du xedatzeko debekua kentzea, debekuak indarrean irautera konpontzeko gaitzak edo ezinezkoak diren kalteak eragitea gerta litekeenean eta, betiere, sozietateak behar bezala egiaztatzen badu hori» Bederatzi.  Aldatu egiten da 171. artikuluko 1. paragrafoa; hona nola geratzen den idatzita:

«1.  Baldin tributu-administrazioak jakiten badu badirela kreditu-erakunde baten edo beste pertsona edo erakunde gordailuzain baten bulego jakin baten esku utzitako funtsak, baloreak, tituluak edo beste ondasun batzuk, xeda dezake egin dadila enbargoa, dagokion zenbatekoaren arabera. Enbargo-eginbidean, administrazioak ezagutzen duen ondasuna edo eskubidea identifikatu egin beharko da, baina aukeran izango da enbargoa hedatzea pertsona edo erakunde horrek dituen gainerako ondasun edo eskubideetara, identifikazioaren beharrik gabe, betiere ondasun edo eskubide horiek enbargoa agindu duen dena delako administrazioari dagokion jurisdikzioaren estatu, autonomia-erkidego edo tokiadministrazioaren mailako eremuan badaude.

Enbargoa egiteko unean pertsona edo erakunde gordailuzainak emandako informaziotik ondorioztatzen bada funtsak, baloreak, tituluak edo beste ondasun batzuk ez direla homogeneoak, edo haien balioa 169. artikuluaren 1. paragrafoan aipatutako zenbatekoa baino handiagoa dela, organo eskudunak zehaztu beharko du zeintzuk enbargatu behar diren.» Hamar.  Aldatu egiten da 174. artikuluko 5. paragrafoa; hona nola geratzen den idatzita:

«5.  Erantzukizuna eratortzeko erabakiaren kontrako errekurtsoan edo erreklamazioan, aukeran izango da bide ematen duen egitatezko baldintzaren kontra eta egitatezko baldintza horrek hartzen dituen likidazioen aurka jotzea, beste tributu-betebehardun batzuentzat irmo bihurtu diren likidazioak berrikusteko aukerarik eragin gabe errekurtso edo erreklamazio horien gaineko ebazpenaren ondorioz; berrikustekotan, errekurtsoa edo erreklamazioa aurkeztu duen erantzulearen betebeharraren zenbatekoa bakarrik berrikusiko litzateke.

Nolanahi ere, lege honetako 42. artikuluaren 2. paragrafoan aurreikusitako kasuetan, ezingo da jo egitatezko baldintza horrek hartzen dituen likidazioen kontra, baizik eta erantzukizunaren irismen osoaren kontra. Era berean, paragrafo horretan aurreikusitako kasuetan ez da aplikatuko legearen 212.3 artikuluan xedatutakoa, eratorritako zenbatekoaren jatorria zorrak izan edo tributu-zehapenak izan.» Hamaika. Aldatu egiten dira 199. artikuluaren 1., 2., 4., eta 5. paragrafoak; hona nola geratzen diren idatzita:

«1.  Tributuen arloko arau-haustea da autolikidazioak edo aitorpenak ez osorik aurkeztea, akatsekin aurkeztea edo datu faltsuekin aurkeztea; halaber aduanabetebeharrekin lotutako agirien kasuan, non eta ez zaion Herri Ogasunari kalte ekonomikoa edo kalte ekonomikoaren arriskua eragin; eta halaber banako jakinei egindako informazio-errekerimenduei emandako erantzunen kasuan.

Tributuen arloko arau-haustea izango da, orobat, autolikidazioak, aitorpenak edo aduana-betebeharrekin lotutako agiriak bitarteko elektroniko, informatiko eta telematikoekin aurkeztu behar direnean bestelako bitartekoekin aurkeztea.

Artikulu honetan aurreikusitako arau-hausteak larriak direla joko da, eta hurrengo paragrafoetan xedatutakoari jarraituz zehatuko dira.» «2.  Aduana-betebeharrekin lotutako autolikidazioak, aitorpenak edo agiriak osorik aurkezten ez badira, akatsekin aurkezten badira edo datu faltsuekin aurkezten badira, zehapena isun finkoa izango da, 150 eurokoa.

Horiek bitarteko elektroniko, informatiko eta telematikoekin aurkeztu behar direnean bestelako bitartekoekin aurkezten badira, zehapena isun finkoa izango da, 1.500 eurokoa.» «4.  Banakoei egindako errekerimenduen kasuan edo lege honetako 93. eta 94. artikuluetan aipatzen den informazioaz hornitzeko betebeharra betetzeko eskatzen den aitorpenen kasuan, ez batzuen ez besteen xedea ez bada diru- magnitudetan adierazitako datuak ematea, eta aitorpenok edo erantzunok ez badira osorik aurkeztu, edo akatsekin edo datu faltsuekin aurkeztu badira, zehapena isun finkoa izango da, 200 eurokoa, pertsona edo erakunde bati buruzko datu edo datumultzo eman gabe, akastun edo faltsu bakoitzeko.

Aitorpena baliabide elektroniko, informatiko eta telematikoekin aurkeztu behar eta bestelako bitarteko batzuekin aurkeztu bada, zehapena 100 eurokoa izango da pertsona edo erakunde bati buruzko datu edo datu-multzo bakoitzeko, 1.500 euro izanik gutxieneko muga.» «5.  Banakoei egindako errekerimenduen kasuan edo lege honetako 93. eta 94. artikuluetan aipatzen den informazioaz hornitzeko betebeharra betetzeko eskatzen diren aitorpenen kasuan, batzuen eta besteen xedea bada dirumagnitudetan adierazitako datuak ematea, eta aitorpenok edo erantzunok ez badira osorik aurkeztu, edo akatsekin edo datu faltsuekin aurkeztu badira, zehapena isuna izango da, proportzionala eta aitortu gabe utzitako edo behar ez bezala aitortutako operazioen zenbatekoaren ehuneko 2 artekoa, 500 euro izanik gutxieneko muga.

Aitortu gabe utzitako edo behar ez bezala aitortutako operazioen zenbatekoa aitortu behar ziren operazioen zenbatekoaren ehuneko 10, 25, 50 edo 75 baino gehiago bada, zehapena isuna izango da, proportzionala eta aitortu gabe utzitako edo behar ez bezala aitortutako operazioen zenbatekoaren ehuneko 0,5, 1, 1,5 edo 2 (hurrenez hurren). Portzentajea ehuneko 10 baino gutxiago bada, isun finkoa ezarriko da, 500 eurokoa.

Aitorpena bitarteko elektroniko, informatiko eta telematikoekin egin behar denean eta bestelako bitartekoekin egin denean, zehapena aitortutako operazioen ehuneko 1 izango da, 1.500 euro izanik gutxieneko muga.» Hamabi.  Beste paragrafo bat, 6.a, gehitzen zaio 203. artikuluari, eta, horrenbestez, hurrenkera berria hartuko dute egungo 6.ak, 7a izango baita, eta 7.ak, 8a izango baita.

Hona nola geratzen diren idatzita:

«6.  Baldin eta 1. paragrafoko a), b), c) eta d) letretan aipatzen diren arauhausteak egiten dituen tributu-betebeharduna ikuskapen-prozedura baten pean badago, zehapen hauek ezarriko zaizkio:

a)  Ez betetzea ekonomia-jardueretan ez dabiltzan pertsonek edo erakundeek egiten badute, hona nola zehatuko diren:

1.  Isun finkoa, 1.000 eurokoa, lehenengo errekerimenduan emandako epean prozedurara agertzen ez bada, edo eskatutako administrazio-jarduna gauzatzen ez badu edo eskatutako informazioa ematen ez badu.

2.  Isun finkoa, 5.000 eurokoa, bigarren errekerimenduan prozedurara agertzen ez bada, edo eskatutako administrazio-jarduna gauzatzen ez badu edo eskatutako informazioa ematen ez badu.

3.  Hirugarren errekerimenduan prozedurara agertzen ez bada, edo eskatutako administrazio-jarduna gauzatzen ez badu edo informazioa ematen ez badu, honako zehapen hau ezarriko da:

–  Ez-betetzea diru-magnitude ezagunei buruzkoa bada, isun proportzionala, operazioen zenbatekoaren erdia halakoa (haiei buruz errekerimendua egin eta erantzunik jaso ez denean), gutxieneko muga 10.000 euro dela eta gehienezkoa 100.000 euro.

– Ez-betetzea ez bada diru-magnitudeei buruzkoa edo errekerimenduak hartzen dituen operazioen zenbatekoa ez bada ezaguna, isun proportzionala, arauhauslearen errenta zergapetzen duen zerga pertsonalaren zerga-oinarriaren zenbateko osoaren 0,5 adinakoa, gutxieneko muga 10.000 euro dela eta gehienezkoa 100.000 euro; errenta hori arau-haustea egiteko unean aitorpen-epea amaitua duen azken ekitaldikoa izango da.

b)  Arau-haustea ekonomia-jardueretan dabiltzan pertsonek edo erakundeek egiten badute, hona nola zehatuko den:

1.  Arau-haustea kontabilitate-liburuak, erregistro fiskalak, fitxategiak, programak, sistema eragileak eta kontrol-sistemak aurkezteari edo aztertzeari badagokio, edo finka eta lokaletan sartzen edo egoten uzteko betebeharra edo elementuak edo instalazioak ikuskatzen uzteko betebeharra ez betetzean badatza, isun proportzionala izango da zehapena, negozio-zifraren ehuneko 2 adinakoa, gutxieneko muga 20.000 euro dela eta gehienezkoa 600.000 euro; negozio-zifra hori arau-haustea egiteko unean aitorpena egiteko epea amaitua duen azken ekitaldikoa izango da.

2.  Arau-haustea datuak, txostenak, aurrekariak, dokumentuak, fakturak edo beste frogagiri zehatz batzuk ez aurkeztean badatza:

a)  Isun finkoa, 3.000 eurokoa, lehenengo errekerimenduan emandako epean ez bada prozedurara agertzen edo ez badu eskatutako informazioa ematen.

b)  Isun finkoa, 15.000 eurokoa, bigarren errekerimenduan emandako epean ez bada prozedurara agertzen edo ez badu eskatutako informazioa ematen.

c)  Hirugarren errekerimenduan emandako epean ez bada prozedurara agertzen edo ez badu eskatutako informazioa ematen, honako zehapen hau ezarriko da:

–  Ez-betetzea diru-magnitude ezagunei buruzkoa bada, isun proportzionala, operazioen zenbatekoaren erdia halakoa –operazioei buruzko errekerimendua egin eta erantzunik eman ez denean–, gutxieneko muga 20.000 euro dela eta gehienezkoa 600.000 euro.

–  Ez-betetzea ez bada diru-magnitudeei buruzkoa edo errekerimenduan sartzen diren operazioen zenbatekoa ez bada ezaguna, zehapena negozio-zifraren ehuneko 1

izango da, gutxienekoa 20.000 euro dela eta gehienezkoa 600.000 euro; negozio-zifra izango da arau-haustea egiteko unean aitorpen-epea amaitua duen azken ekitaldikoa.

Paragrafo honetan aurreikusitako kasuetan, tributu-betebehardunak, zehapenprozedura amaitu aurretik, erabat betetzen badu administrazio-errekerimenduan eskatutakoa, edo, errekerimendua zehapen-prozedura hasi aurrekoa izanik, ikuskapen-prozedurako entzunaldia amaitu aurretik betetzen badu, zehapena lehen aipatutako zenbateko horien erdia izango da.» Hamahiru. Aldatu egiten da 209. artikuluko 2. paragrafoa; hona nola geratzen den idatzita:

«2.  Pertsona edo erakunde bat, aitorpen bidez edo datuak egiaztatzeko edo ikuskatzeko prozedura baten bidez hasitako prozedura baten ondorioz, zehapenprozedura baten pean egon bada, ezingo da hari buruz zehapen-prozedurarik hasi behin dagokion likidazioa edo ebazpena jakinarazi zenetik edo jakinarazitzat jo zenetik hiru hilabete igarotakoan.

Lege honetako 186. artikuluan aipatzen diren zehapenak ezartzeko abiarazitako zehapen-prozedurak, bestalde, hiru hilabeteko epean hasi beharko dira, arau horretan aipatzen den diru-zehapena jakinarazten denetik edo jakinarazitzat jotzen denetik.» Hamalau.  Aldatu egiten da 212. artikuluko 3. paragrafoa; hona nola geratzen den idatzita:

«3.  Hona hemen zer ondorio ekarriko dituen zehapen baten kontra administrazio-errekurtsoa edo -erreklamazioa garaiz eta formazko baldintzak beteta aurkezteak:

a)  Zehapenen betearazpena, borondatezko aldian, geldiarazi egingo da automatikoki, eta ez da bermerik aurkeztu beharko harik eta zehapenok administrazio-bidean irmo bihurtu arte.

b)  Borondatezko aldian ordaintzeko epea amaitu arte –administrazio-bidea amaitzen duen ebazpenaren jakinarazpenarekin hasten da–, ez da berandutzeinteresik eskatuko; berandutze-interesak epe hori amaitu eta biharamunetik aurrera hasiko dira eskatzen.

Paragrafo honetako a) eta b) zatietan xedatutakoa erantzukizuna eratortzea dakarten tributu-zehapenak geldiarazteko aplikatuko da, bai arau-hausleak zehapenaren kontra errekurtsoa aurkeztu duenean, bai lege honetako 174.5

artikuluan xedatutakoaz baliatuz erantzuleak zehapen horren kontra errekurtsoa jartzen duenean. Tributu-zor eratorria ez da automatikoki geldiaraziko, inolaz ere, arau honengatik.

Lege honetako 42.2 artikuluan aurreikusitako zorrak ordaintzeari dagozkion erantzukizunak ere ez dira geldiaraziko arau hau dela-eta.» Hamabost. Aldatu egiten da 224. artikuluko 1. paragrafoa; hona nola geratzen den idatzita:

«1.  Kontra egin zaion egintzaren betearazpena geldiarazi egingo da, automatikoki, interesatuaren eskariz, baldin egintza horren zenbatekoa, geldiarazpenak sortutako berandutze-interesak eta bermea gauzatuz gero ordaindu beharko liratekeen errekarguak bermatzen badira, erregelamenduz ezarritako moduan.

Tributu-zehapenaren kontra jo bada, betearazpena geldiarazi egingo da automatikoki, Lege honetako 212. artikuluaren 3. paragrafoan xedatutakoaren arabera bermerik aurkezteko beharrik gabe.

Elkarrekiko kudeaketako zentsu-egintza baten kontra jo bada, eta likidazioa egin behar bada, ez da inolaz ere geldiaraziko likidazioa kobratzeko prozedura.

Nolanahi ere, zentsu-arloan emandako ebazpenak likidazioaren emaitza ordainduari eragiten badio, diru-sarrerak itzuli egingo dira.» Hamasei.  Aldatu egiten da 233. artikuluko 1. paragrafoa; hona nola geratzen den idatzita:

«1.  Aurka egindako egintzaren betearazpena geldiarazi egingo da, automatikoki, interesatuaren eskariz, baldin egintza horren zenbatekoa, geldiarazpenak sortutako berandutze-interesak eta bermea gauzatuz gero ordaindu beharko liratekeen errekarguak bermatzen badira, erregelamenduz ezarritako moduan.

Tributu-zehapenaren kontra jo bada, betearazpena geldiarazi egingo da automatikoki, Lege honetako 212. artikuluaren 3. paragrafoan xedatutakoaren arabera bermerik aurkezteko beharrik gabe.» Hamazazpi.  Beste xedapen gehigarri bat, hemezortzigarrena, gehitzen zaio legeari.

Hona hemen:

«Hemezortzigarren xedapen gehigarria.  Atzerrian kokatutako ondasunei eta eskubideei buruzko informazioa emateko betebeharra.

1.  Tributu-betebehardunek, lege honetako 29. eta 93. artikuluetan xedatutakoari jarraituz eta erregelamenduz ezarritako moduan, honako informazio hau eman beharko diote tributu-administrazioari:

a)  Atzerrian banku- edo kreditu-jardueretan aritzen diren erakundeetan irekitako kontuen titular edo onuradun izanez gero, edo kontu horietan baimendun gisa ageriz gero, edo nolabait kontu horiez xedatzeko ahala izanez gero, haiei buruzko informazioa eman beharko diote administrazioari.

b)  Erakundeen kapital sozialaren, funts propioen edo ondarearen ordezkagarri diren titulu, aktibo, balore edo eskubide ororen gaineko informazioa (erakundea edozein motakoa dela ere); edo atzerrian gordailuan utzitako edo kokatutako kapital propioen titular izanik haiek hirugarrenei lagatzen zaizkieneko informazioa; edo kapital bat dirutan, ondasun higigarritan edo higiezinetan entregatu izanaren ondorioz atzerrian ezarritako erakundeekin kontratatutako biziarteko edo aldi baterako bizitza- edo elbarritasun-aseguruen gaineko eta biziarteko edo aldi baterako errenten gaineko informazioa, aseguru horien hartzaile edo errenta horien onuradun izanez gero.

c)  Atzerrian kokatutako ondasun higiezinei eta ondasun higiezinen gaineko eskubideei buruzko informazioa, haien titular izanez gero.

Kapital zuritzearen eta terrorismoaren finantzaketaren kontrako prebentzioari buruzko apirilaren 28ko 10/2010 Legearen 4. artikuluaren 2. paragrafoan aurreikusitakoari jarraituz titular erreal jo behar direnek ere izango dituzte aurreko hiru paragrafoetan aurreikusitako betebeharrak.

2.  Arau-hausteen eta zehapenen araubidea.

Tributuen arloko arau-hausteak dira xedapen gehigarri honetan aipatzen diren informaziozko aitorpenak epe barruan ez aurkeztea, eta, orobat, horiek osorik ez aurkeztea, akatsekin aurkeztea edo datu faltsuekin aurkeztea.

Tributuen arloko arau-haustea izango da, orobat, aitorpen horiek bitarteko elektroniko, informatiko eta telematikoekin aurkeztu behar direnean bestelako bitartekoekin aurkeztea.

Aurreko arau-hauste horiek oso larriak izango dira, eta honako arau hauen arabera zehatuko dira:

a)  Atzerrian ezarritako kreditu-erakundeetako kontuen gaineko informazioa emateko betebeharra bete ezean, isun finkoa izango da zehapena, 5.000 euro aitorpenean sartu beharrekoa zen kontu bati buruzko datu bakoitzeko edo datumultzo bakoitzeko, edo osorik aurkeztu ez den, akatsekin aurkeztu den edo datu faltsuekin aurkeztu den aitorpen bakoitzeko, gutxieneko muga 10.000 euro direla.

Aitorpena epez kanpo eta tributuen arloko administrazioak errekerimendurik egin gabe aurkeztu bada, zehapena 100 euro izango da kontu bati buruzko datu bakoitzeko edo datu-multzo bakoitzeko, gutxieneko muga 1.500 euro direla. Aitorpena bitarteko elektroniko, informatiko eta telematikoekin aurkeztu behar denean eta bestelako bitartekoekin aurkezten denean, zehapen berdina ezarriko da.

b)  Atzerrian gordailuan utzitako, kudeatutako edo lortutako tituluen, aktiboen, baloreen, eskubideen, aseguruen eta errenten gaineko informazioa emateko betebeharra bete ezean, zehapena isun finkoa izango da; hain zuzen ere, 5.000

euro, mota bakoitzeko ondare-elementu bakoitzari buruzko datu edo datu-multzo bakoitzeko, baldin aitorpenean sartu beharrekoa bada, edo haren gaineko aitorpena osorik egin ez bada, akatsekin egin bada edo datu faltsuekin egin bada, gutxieneko muga 10.000 euro direla.

Zehapena 100 euro izango da mota bakoitzeko ondare-elementu bakoitzaren datu bakoitzagatik edo datu-multzo bakoitzagatik, gutxieneko muga 1.500 euro direla, baldin eta aitorpena epez kanpo aurkeztu bada tributu-administrazioak aldez aurreko errekerimendurik egin gabe. Aitorpena bitarteko elektroniko, informatiko eta telematikoekin aurkeztu behar denean eta bestelako bitartekoekin aurkezten denean, zehapen berdina ezarriko da.

c)  Atzerrian dauden ondasun higiezinei eta ondasun higiezinen gaineko eskubideei buruzko informazioa emateko betebeharra bete ezean, zehapena isun finkoa izango da, 5.000 euro ondasun higiezin bati edo ondasun higiezin baten gaineko eskubide bati buruzko datu bakoitzeko edo datu-multzo bakoitzeko, baldin aitorpenean sartu beharrekoa bada, edo haren gaineko aitorpena osorik egin ez bada, akatsekin egin bada edo datu faltsuekin egin bada, gutxieneko muga 10.000

euro direla.

Aitorpena epez kanpo eta tributu-administrazioak errekerimendurik egin gabe aurkeztu bada, zehapena 100 euro izango da ondasun higiezin bati edo ondasun higiezin baten gaineko eskubide bati buruzko datu bakoitzagatik edo datu-multzo bakoitzagatik, gutxieneko muga 1.500 euro direla. Aitorpena bitarteko elektroniko, informatiko eta telematikoekin aurkeztu behar denean eta bestelako bitartekoekin aurkezten denean, zehapen berdina ezarriko da.

Xedapen gehigarri honetan arautzen diren arau-hausteak eta zehapenak ezin dira lege honetako 198. eta 199. artikuluetan ezarritakoekin batera ezarri.

3.  Tributu bakoitza arautzen duten legeek ondorio bereziak ezar ditzakete xedapen gehigarri honetan ezarritako informazio-betebeharra betetzen ez den kasurako.» Hemezortzi.  Beste xedapen gehigarri bat, hemezortzigarrena, gehitzen zaio legeari.

Hona hemen:

«Hemeretzigarren xedapen gehigarria.  Ondarea ikertzeko eskumenak Herri Ogasunaren kontrako delituen prozesuetan.

Herri Ogasunaren kontrako delituen prozesuetan, gerta liteke ondarearen zati bat delituari dagozkion isunen zenbatekoak ordaintzeko atxikita geratzea; bada, halakoetan, Tributu Administrazioko Estatu Agentziaren tributu-bilketako organoen eskumena izango da ondare hori ikertzeko eskumena –betiere, agintaritza judizialaren ikuskapenaren pean egingo da ikerketa–, alde batera utzi gabe polizia judizialaren unitateen ahalmenak.

Hartara, aukeran izango dute lege honetako 93., 94. eta 162. artikuluetan aurreikusitako ahalmenak baliatzea, delituarekin zerikusia duten pertsonen ondareegoerari buruzko txostenak egitea eta lege honetako 81. artikuluaren 8. paragrafoan aurreikusitako neurriak onartzea.

Jardun horien berri eta jardun horiek gauzatu bitartean gertatutako gorabeheren eta emaitzen berri eman beharko zaio zigor-arloko epaileari, eta hark erabakiko du onartutako neurriak baieztatu, aldatu edo kendu.

Gauzatutako jardunak lege honen eta bera garatzeko arauen pean izango dira, hargatik eragotzi gabe epaileak, Prozedura Kriminalari buruzko legearen 989. artikuluaren babespean, beste jardun batzuk gauza daitezen erabakitzea.» 2. artikulua.  Aurrekontu orokorrei buruzko azaroaren 26ko 47/2003 Legea aldatzea.

Beste paragrafo bat, 2.a, gehitzen zaio 10. artikuluari, eta oraingo 2. paragrafoa 3. paragrafoa izango da. Hona hemen 2. paragrafo berria:

«2.  Ordaindu gabe dauden izaera publikoko eskubideak ordaintzeko erantzule solidarioak izango dira (enbargatu edo besterendu diren ondasun edo eskubideen balioaren zenbatekoraino) Tributuei buruzko Lege Orokorraren 42.2. artikuluan aipatzen diren kasuetakoren batean dauden pertsona edo erakundeak.

Horrelakoetan, erantzukizun-aitorpena egitea Tributu Administrazioko Estatu Agentziaren ardura izango da, baldin kreditu publikoak badira eta kreditu horien bilketaren kudeaketa agentzia horri badagokio legez edo hitzarmen bidez.

Erantzukizun horri Tributuei buruzko Lege Orokorrean eta lege hori garatzeko araudian jasotako araubide juridikoa aplikatuko zaio.» 3. artikulua.  Azaroaren 28ko 35/2006 Legea aldatzea (azaroaren 28ko 35/2006 Legea, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergari buruzkoa eta sozietateen gaineko, ez-egoiliarren errentaren gaineko eta ondarearen gaineko zergen legeak partez aldatzen dituena).

Honako aldaketa hauek sartzen dira azaroaren 28ko 35/2006 Legean (azaroaren 28ko 35/2006 Legea, Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergari buruzkoa eta sozietateen gaineko, ez-egoiliarren errentaren gaineko eta ondarearen gaineko zergen legeak partez aldatzen dituena): Bat.  2013ko urtarrilaren 1etik aurrerako ondorioak izango dituelarik, aldatu egiten da 31. artikuluaren 1. paragrafoa; hona nola geratzen den idatzita:

«1.  Jarduera ekonomiko jakin batzuetarako etekinen estimazio objektiboaren metodoa honako arau hauen arabera aplikatuko da, erregelamenduz ezartzen den eran:

1.  Metodo hau arautzen duten arauetan jasotako baldintzak betetzen dituzten zergadunek metodo horren arabera zehaztuko dituzte etekinak, non eta ez dioten uko egiten metodoa aplikatzeari, erregelamenduz ezarritako eran.

2.  Estimazio objektiboaren metodoa Balio Erantsiaren gaineko Zergan edo Kanarietako Zeharkako Zerga Orokorrean ezarritako araubide bereziekin batera aplikatuko da, erregelamenduz horrela ezartzen denean.

3.  Metodo hori ezin izango dute zergadunek aplikatu honako kasu hauetakoren batean egonez gero, erregelamenduz ezartzen diren baldintzen arabera:

a)  Jarduera ekonomikoren baten etekin garbia estimazio zuzeneko metodoaren bidez zehazten badute.

b)  Aurreko urteko etekin osoen bolumena honako zenbateko hauek baino handiagoa izatea: Jarduera ekonomiko guztietarako, 450.000 euro urteko.

Nekazaritza eta abeltzaintza jarduera guztietarako, 300.000 euro urteko.

Lege honen 101. artikuluko 5. paragrafoko d) idatz-zatian xedatutakoa aplikatzekoa zaien Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren Tarifen lehenengo sekzioko 7. sailean sailkatutako jarduera guztietarako, 300.000 euro urteko.

Horretarako, operazio hauek baino ez dira kontuan izango: batetik, Zerga horren Erregelamenduaren 67.7 artikuluan jasotzen den salmenta edo sarreren erregistro liburuan edo Balio Erantsiaren gaineko Zergaren Erregelamenduaren 40.1. artikuluan ezarritako diru-sarreren erregistro liburuan idatzi behar diren operazioak (abenduaren 29ko 1624/1992 Errege Dekretuaren bidez onartu zen Balio Erantsiaren gaineko Zergaren Erregelamendua) eta, bestetik, fakturak eman eta gordetzea dakarten operazioak, fakturatzeko betebeharrak arautzen dituen Erregelamenduan (azaroaren 28ko 1496/2003 Errege Dekretuaren bidez onartutakoa) xedatutakoarekin bat etorriz.

Hala ere, zergadunaren jarduera ekonomikoei dagozkien operazioak ez ezik, ezkontideen, ondorengoen eta aurrekoen jarduera ekonomikoei dagozkienak ere hartu beharko dira kontuan, bai eta errenta esleipeneko araubidera bildutako erakundeen jarduera ekonomikoei dagozkienak ere, erakunde horietan aipatutako horietako edozeinek parte hartzen duenean. Honako baldintza hauek bete behar dira horretarako:

–  Jarduera ekonomikoak berdinak edo antzekoak izatea. Hartara, jarduera ekonomikoak berdintzat edo antzekotzat hartzeko, Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan talde berean sailkatuta egon beharko dira.

– Jarduera horiek zuzendaritza bera izatea, baliabide pertsonalak edo materialak konpartituz.

Aurreko urtean jardueraren bat hasi bada, urtebete osoko diru-sarreren bolumena hartuko da kontuan.

c)  Aurreko ekitaldian, ondasunen eta zerbitzuen erosketa bolumena, ibilgetu erosketak alde batera utzita, 300.000 eurotik gorakoa izatea urteko.

Azpikontratatutako obra edo zerbitzuen kasuan, horien zenbatekoa kontuan hartuko da muga hori kalkulatzeko.

Horretarako, zergadunaren jarduera ekonomikoei dagozkien erosketen bolumena ez ezik, ezkontideen, ondorengoen eta aurrekoen jarduera ekonomikoei dagozkienak ere hartu beharko dira kontuan, bai eta errenta esleipeneko araubidera bildutako erakundeen jarduera ekonomikoei dagozkienak ere, erakunde horietan aipatutako horietako edozeinek parte hartzen duenean, eta aurreko b) idatz-zatian adierazitako baldintzak bete beharko dira.

Aurreko urtean jardueraren bat hasi bada, urtebete osoko diru-sarreren bolumena hartuko da kontuan.

d)  Jarduera ekonomikoak, osorik edo partez, lege honen 4. artikuluak aipatzen duen zergaren aplikazio-esparrutik kanpo garatzea.

e)  Lege honetako 101. artikuluko 5. paragrafoaren d) idatz-zatian aipatutako jarduerak egiten dituzten zergadunen kasuan, jarduera horien aurreko urteko etekin osoen bolumena, lege honetako 99.2 artikuluan adierazitako pertsona edo erakundeei dagokiena, zenbateko hauek baino handiagoa denean:

a´)  50.000 euro urteko, baldin eta, aldi beran, zenbateko hori jarduera horien etekin osoen bolumen osoaren 100eko 50 baino handiagoa bada. b´)  225.000 euro urteko.

Bestetik, e) idatz-zatian xedatutakoa ez da aplikatzekoa izango Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren Tarifen lehenengo sekzioko 7. sailean sailkatutako jardueren kasuan.

Aurreko urtean jardueraren bat hasi bada, urtebete osoko diru-sarreren bolumena hartuko da kontuan.

4.  Estimazio objektiboaren metodoaren aplikazio-esparrua zehazteko, besteak beste, jardueren eta laboreen ezaugarriak erabiliko dira, edo modulu objektiboak, esate baterako: operazioen bolumena, langile kopurua, erosketen zenbatekoa, ustiategien azalera edo erabilitako aktibo finkoak. Era berean, mugak erregelamenduz ezarriko dira zergadunak egindako jarduera guztietarako, eta, hala badagokio, ezkontideek, ondorengoek eta aurrekoek egindakoetarako, bai eta errenta-esleipeneko araubidera bildutako erakundeek egindakoetarako ere, erakunde horietan aipatutako horietako edozeinek parte hartzen duenean.

5.  Estimazio objektiboari uko eginez gero, edo ez bada erabiltzen, zergadunak bere jarduera ekonomiko guztien etekin garbia zehazteko, estimazio zuzeneko metodoa erabiliko du hurrengo hiru urteetan, erregelamenduz ezarritako baldintzen arabera.» Bi.  Aldatu egiten da 39. artikulua, lege hau indarrean sartzen denetik aurrera ondorioak izateko. Hona hemen nola geratzen den idatzita:

«39. artikulua.  Justifikatu gabeko ondare-irabaziak.

1.  Ondasunak edo eskubideak justifikatu gabeko ondare-irabazitzat hartuko dira, baldin eta zergadunak aitortu duen errenta edo ondarea eta hark eduki dauzkan, aitortu dituen edo eskuratu dituen ondasunak edo eskubideak ez badatoz bat.. Era berean, halakotzat hartuko dira zerga honen edo Ondarearen gaineko Zergaren edozein aitorpenetan egiaz existitzen ez den zorrik sartzea, edo liburu edo erregistro ofizialetan egiaz existitzen ez den zorrik erregistratzea.

Justifikatu gabeko ondare-irabaziak zein zerga-alditan deskubritzen diren, zerga-aldi horren likidazio-oinarri orokorrean sartuko dira, salbu eta zergadunak behar bezala justifikatzen badu preskripzio-aldia baino lehenagotik dela ondasun eta eskubide horien titularra.

2.  Dena dela, justifikatu gabeko ondare-irabazitzat hartuko dira eta erregularizatu daitezkeen eta preskribatu ez diren zerga-aldien artetik zerga-aldi zaharrenaren likidazio-oinarri orokorrean sartuko dira ondasun edo eskubideak edukitzea, aitortzea edo eskuratzea, baldin eta ondasun edo eskubide horiei dagokienez, Tributuei buruzko abenduaren 17ko 58/2003 Lege Orokorraren hamazortzigarren xedapen gehigarrian adierazitako informazio-betebeharra epearen barruan bete ez bada.

Hala ere, paragrafo honetan ezarritakoa ez da aplikatzekoa izango, baldin eta zergadunak egiaztatzen badu ondasun edo eskubideen titulartasuna bat datorrela aitortutako errentekin, edo bat datorrela zerga honen zergadun ez zen zergaaldietan lortutako errentekin.» Hiru.  Aldatu egiten da 98. artikuluko 1. paragrafoa, lege hau indarrean sartzen denetik aurrera ondorioak izateko. Hona nola geratzen den idatzita:

«1.  Tributu-administrazioak, informazioa emateko baino ez, aitorpen-zirriborro bat jarri ahal izango du zergadunen esku. Dena dela, horrek ez du eragotziko lege honen 97. artikuluko 1. paragrafoan xedatutakoa bete behar izatea, betiere, errentak honako iturri hauetatik baino ez dituztenean lortzen:

a.  Lanaren etekinak. b.  Higigarrien kapitalaren etekinak, atxikipen edo konturako sarrerei lotuak, bai eta Altxorraren Letretatik eratorritakoak. c.  Atxikipen edo konturako sarreren menpe dauden ondare-irabaziak, bai eta ohiko etxebizitza eskuratzeko diru-laguntzak ere. d.  Higiezinen errenten egozpena eta Ogasun eta Herri Administrazioko ministroak, tributu-administrazioak gerora izan dezakeen informazioaren arabera, zehazten dituen beste errenta-iturriak, betiere Ogasun eta Herri Administrazio ministroak berak adierazitako muga eta baldintzekin.» 4. artikulua.  Martxoaren 5eko 4/2004 Legegintzako Errege Dekretuak onarturiko Sozietateen Gaineko Zergaren Legearen testu bategina aldatzea.

Lege hau indarrean sartuz gero ondorioak izaten hasteko, beste paragrafo bat, 6.a, gehitzen zaio martxoaren 5eko 4/2004 Legegintzako Errege Dekretuak onarturiko Sozietateen Gaineko Zergaren Legearen testu bateginaren 134. artikuluari, eta oraingo 6. paragrafoa aldatu eta 7.a izango da aurrerantzean. Hona hemen 6. paragrafo berria:

«6.  Dena dela, ondasunak eta eskubideak aitortu gabeko errenta baten kargura eskuratu direla ulertuko da –erregularizatu daitezkeen eta preskribatu ez diren zerga-aldien artetik zerga-aldi zaharrenari egotziko zaion errenta–, baldin eta ondasun eta eskubide horiei dagokienez ez bada bete Tributuei buruzko abenduaren 17ko 58/2003 Lege Orokorraren hemeretzigarren xedapen gehigarrian aipatutako informazio betebeharra.

Hala ere, paragrafo honetan ezarritakoa ez da aplikatzekoa izango, baldin eta subjektu pasiboak egiaztatzen badu bere titulartasunpeko ondasun edo eskubideak aitortutako errenten kargura eskuratu dituela edo zerga honen subjektu pasibo ez zen zerga-aldietan lortutako errenten kargura eskuratu dituela.» 7.  Bestetik, 1. eta 6. paragrafoetan aipatutako ondare-elementuen balioa, zerga-oinarrian sartutakoan, balioduna izango da zerga ondorio guztietarako.

5. artikulua.  Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko abenduaren 28ko 37/1992 Legea aldatzea.

Aldaketa hauek egiten dira Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko abenduaren 28ko 37/1992 Legean:

Bat.  Aldatu egiten da 4. artikuluaren 4. paragrafoa; hona nola geratzen den idatzita:

«Laugarrena.  Zerga honen pean dauden operazioak ez dira egongo Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergako «kostu bidezko ondare eskualdaketa» kontzeptuaren pean.

Salbuetsi egiten dira aurreko paragrafoan xedatutakotik ondasun higiezinen entregak eta errentamenduak, bai eta ondasun horiek gozatzeko eskubide errealak eratzea edo eskualdatzea ere, zergatik salbuetsita daudenean, salbu eta subjektu pasiboak uko egiten badio salbuespenari 20.Bi artikuluan jasotako kasuetan eta baldintzekin.» Bi.  Aldatu egiten da 20. artikuluko Bat paragrafoaren 18. zenbakiko k) letra; hona nola geratzen den idatzita:

«k)  Zerbitzuak eta operazioak, gordailua eta kudeaketa izan ezik, akzioekin, sozietateetako partizipazioekin, obligazioekin eta zenbaki honetako aurreko letretan aipatu ez diren gainontzeko baloreekin lotutakoak, honako hauek izan ezik:

a’)  Merkantziak ordezkatzen dituztenak. b’)  Haien jabe izanez gero, izatez edo eskubidez higiezin osoaren edo zati baten jabetza, erabilera edo gozamen esklusiboa ziurtatzen dutenak, baldin eta sozietateetako partizipazio edo akzio ez badira. c’)  Bigarren mailako merkatu ofizial batean onartu ez diren baloreak, bigarren mailako merkatuan egindakoak, baldin eta balore-eskualdaketa horien bidez balore horiek ordezkatzen dituzten erakundeen jabetzako higiezinen eskualdaketari dagokion zerga ordaintzea saihestu nahi izan bada, Balore Merkatuaren Legeko 108. artikuluan aipatutako eran.» Hiru.  Aldatu egiten da 80. artikuluko hirugarren paragrafoko bigarren lerrokada; hona nola geratzen den idatzita:

«Konkurtsoari buruzko Legeko 176.1 artikuluko 1., 4. eta 5. paragrafoetan adierazitako kausengatik konkurtsoa amaitzea erabakitzen bada (orduan baino ez), zerga-oinarria aldatu duen hartzekodunak aldatu egin beharko du berriro ere, gorantz; horretarako, erregelamenduz ezarritako epean, zuzentzeko faktura bat eman beharko du, eta bertan dagokion kuota jasanarazi beharko da.» Lau.  Aldatu egiten da 84. artikuluko Bat paragrafoaren 2. zenbakiko e) letra, eta beste bat gehitzen, f) letra; hona nola geratzen diren idatzita:

«e)  Ondasun higiezinen honako entrega hauen kasuan:

–  Konkurtso-prozesu baten ondorioz egindako entregak.

– 20.Bat artikuluko 20. eta 22. paragrafoetan aipatzen diren entrega salbuetsiak, subjektu pasiboak salbuespenari uko egin dionean.

– Ondasun higiezinen gainean eratutako bermea exekutatuz egindako entregak; horrela, bada, bermea exekutatzen dela ulertuko da, higiezin bat eskualdatzen denean bermatutako zorra osorik edo partez azkentzearen truke, edo aipatutako zorra eskuratzaileak azkentzeko obligazioaren truke.

f)  Obrak gauzatzen direneko kasuan, dela materialak emanez edo eman gabe, bai eta obrak egiteko langileak lagatzen direnean ere, sustatzailearen eta kontratistaren artean zuzenean formalizatutako kontratuen ondorioz; betiere, obren helburua lurrak urbanizatzea edo eraikinak eraikitzea edo birgaitzea bada.

Aurreko idatz-zatian ezarritakoa aplikatzekoa izango da, era berean, operazioen hartzaileak kontratista nagusia edo beste azpikontratista batzuk –adierazitako baldintzen arabera– direnean.» Bost.  Aldatu egiten da 89. artikuluaren bosgarren paragrafoa; hona nola geratzen den idatzita:

«Bost.  Kuotak zuzentzeak hasiera batean jasanarazitakoak handitzea dakarrenean eta ez bada aldez aurretik errekerimendurik izan, subjektu pasiboak zuzentzeko aitorpen-likidazioa aurkeztu beharko du, eta aitorpen-likidazio horri Tributuei buruzko Lege Orokorreko 26. eta 27. artikuluetan ezarritakoaren arabera dagozkion errekargua eta berandutze-interesak aplikatuko zaizkio.

Aurreko paragrafoan xedatutakoa gorabehera, zuzenketa oinarritzen bada zerga-oinarria aldatzeko lege honen 80. artikuluan ezarritako kausetan, edo zuzenbideko oinarridun akats baten ondoriozkoa bada, subjektu pasiboak zuzenketa egin behar den aldiaren aitorpen-likidazioan sartu ahal izango du dagokion aldea.

Zuzenketak hasiera batean jasanarazitako kuoten murrizketa badakar, subjektu pasiboak honako aukera hauen artean hautatu ahal izango du:

a)  Bidegabeko diru-sarrerak itzultzeko prozedura hastea tributuadministrazioaren aurrean.

b)  Zerga egoera erregularizatzea zuzenketa egin behar den aldiari dagokion aitorpen-likidazioan edo hurrengoetan; gehienez ere, urtebetekoa izango da epe hori, zuzenketa egin behar zen unetik kontatzen hasita. Kasu horretan, subjektu pasiboak itzuli egin beharko dio operazioaren hartzaileari neurritik gora jasanarazitako kuoten zenbatekoa.

Baldin zergapeko operazioa baliorik gabe geratzen bada konkurtsoberrintegrazio baten ondorioz edo konkurtsoaren barruan egin diren aurkaratzeen ondorioz, subjektu pasiboak zuzendu egin beharko ditu hasiera batean jasanarazitako kuotak, alegia, kuotak aitortu ziren aldiari dagokion aitorpenlikidazioan jasanarazitakoak.» Sei.  Aldatu egiten dira 99. artikuluaren hirugarren eta bosgarren paragrafoak; hona nola geratzen diren idatzita:

«Hiru.  Titularrak kuota kengarriak jasan izan dituen likidazio-aldiari dagokion aitorpen-likidazioan edo hurrengoetan baino ezin izango da gauzatu kenkarirako eskubidea, baldin eta eskubide hori sortzen denetik hasita lau urteko epea igaro ez bada.

Hala ere, konkurtso-deklarazioaren kasuan, aldez aurretik jasandako kuoten kenkarirako eskubidea (baldin eta kenkaria aplikatu gabe badute) kuota horiek jasan diren likidazio-aldiari dagokion aitorpen-likidazioan gauzatu beharko da.

Aitorpen-likidazio horietan ez direnean sartu aurreko lerrokadan aipatu diren jasandako kuota kengarriak, kuota horien kenkarirako eskubidea sortzen denetik hasita lau urte igaro ez badira, konkurtsopekoak edo, Konkurtsoari buruzko Legearen 86.3 artikuluan ezarritako kasuetan, konkurtso-administrazioak bere esku izango du kentzea, jasan ziren aldiari dagokion aitorpen-likidazioan zuzenketa eginez.

Administrazioak errekerimendua egin duenean edo ikuskapenen bat izan denean, jasandako kuotak, zerga honetarako arauz ezarritako erregistro-liburuetan behar bezala kontabilizatutakoak, kengarriak izango dira dagozkion likidazioetan, baina kontabilizatu ez diren kuotak, berriz, kontabilizatu diren aldiari dagokion aitorpen-likidazioan edo hurrengoetan izango dira kengarriak. Dena dela, lehen lerrokadan aipatutako epea igaro ez bada bakarrik izango dira kengarriak kuota batzuk eta besteak.

Lege honen 5. artikuluko lehenengo paragrafoaren e) letran aipatutako noizbehinkako salmenten kasuan, kenkaria aplikatzeko eskubidea dagozkion garraiobide berriak entregatzen diren aldiari dagokion aitorpenean baino ezin izango da gauzatu.» «Bost.  Bidezko kenkarien zenbatekoak likidazio-aldi berean sortutako kuoten zenbatekoa gainditzen duenean, gaindikin hori hurrengo aitorpen-likidazioetan konpentsatu ahal izango da, baldin eta gaindikin hori ageri den aitorpen-likidazioa aurkeztu denetik lau urte igaro ez badira.

Hala ere, subjektu pasiboak bere esku izango du bere alde ateratzen den saldoa itzultzeko aukera, titulu honen II. kapituluan xedatutakoaren arabera bidezkoa denean, baina kasu horretan ezin izango du konpentsaziorik egin hurrengo aitorpenlikidazioetan, itzulketa gauzatu arte igarotako denbora edozein dela ere.

Konkurtso-deklarazioaren aurretik izandako zergapeko egitateekin loturiko aitorpen-likidazioan –arauz dago ezarrita–, konpentsatu beharreko saldo metatu guztiak, deklarazio horren aurreko likidazio-aldiei dagozkienak, aplikatu beharko dira» Zazpi.  Aldatu egiten da 114. artikuluaren bigarren paragrafoaren 2. zenbakia; hona nola geratzen den idatzita:

«2.  Zuzenketak hasiera batean kendutako kuoten zenbatekoa murriztea dakarrenean, subjektu pasiboak zuzentzeko aitorpen-likidazioa aurkeztu beharko du, eta aitorpen-likidazio horri Tributuei buruzko Lege Orokorreko 26. eta 27. artikuluetan ezarritakoaren arabera dagozkion errekargua eta berandutze-interesak aplikatuko zaizkio.

Lege honen 80.Hiru artikuluan ezarritako kasua denean, zuzenketa, jasandako kuoten kenkarirako eskubidea gauzatu zen aldiari dagokion aitorpen-likidazioan egin beharko da, eta ez dira errekargua eta berandutze-interesak aplikatuko.

Baldin zergapeko operazioa baliorik gabe geratzen bada konkurtsoberrintegrazio baten ondorioz edo konkurtsoaren barruan egin diren aurkaratzeen ondorioz, eta hasierako eroslea edo eskuratzailea ere konkurtso-egoeran badago, zuzendu egin beharko ditu aitorpen-likidazioan hasiera batean kendutako kuotak, alegia, jasandako kuotak kentzeko eskubidea baliatu zen aldiko aitorpen-likidazioan kendutakoak, errekargurik edo berandutze-interesik aplikatu beharrik gabe.

Hala ere, zuzenketa zuzenbideko oinarridun akats baten ondoriozkoa edo lege honen 80. artikuluko gainontzeko kausen ondoriozkoa bada, subjektu pasiboak kenkarirako eskubidea justifikatzen duen agiria (hasiera batean jasandako kuoten zuzenketa dakarrena) jaso duen zerga-aldiari dagokion aitorpen-likidazioan egin beharko da zuzenketa.» Zortzi.  Aldatu egiten da 170. artikuluaren bigarren paragrafoa; hona nola geratzen den idatzita:

«Bi.  Tributuen arloko arau-hausteak izango dira:

1.  Baliokidetasun-errekarguaren araubide berezira bildutako subjektu pasiboek ondasunak eskuratzea eta dagozkion fakturetan berariaz kontsignatuta ez azaltzea baliokidetasun-errekargua, salbu eta eskuratzaileak administrazioari horren berri eman dionean erregelamenduz ezarritako eran.

2.  Erruzko edo dolozko egite edo ez-egitearen bidez zergaren jasanarazpen desegokia lortzea, baldin eta jasanarazten zaionak ez badauka eskubiderik jasandako kuotak kenkari gisa osorik aplikatzeko.

Operazio horien hartzaile diren pertsona edo erakundeak arau-hausleak izango dira, baldin eta aurreko lerrokadan aipatutako egite edo ez-egiteen erantzule badira.

3.  Zergaren subjektu pasiboak ez direnek zergapeko kuoten bidegabeko jasanarazpena egitea fakturan, eta kuota horiek ez ordaintzea.

4.  Dagokion aldiagatik aurkeztu beharreko autolikidazioan kopuru jakin batzuk ez kontsignatzea, hain zuzen ere, Lege honen 84.bat artikuluaren 2., 3. eta 4. zenbakiekin, 85. artikuluarekin edo 140 quinque artikuluarekin bat etorriz operazioen hartzailea kopuru horien subjektu pasibo denean.

5.  Lege honen 19. artikuluko 5. zenbakian araututako operazioei dagozkien aitorpen-likidazioak ez aurkeztea edo behar ez bezala aurkeztea, edo osorik ez aurkeztea.» Bederatzi.  Aldatu egiten da 171. artikuluko lehenengo paragrafoa; hona nola geratzen den idatzita:

«Bat.  Aurreko artikuluko bigarren paragrafoan jasotako arau-hausteak larriak izango dira, eta honako arau hauen arabera zigortuko dira:

1.  Bigarren paragrafoko 1. ordinalean ezarritakoen kasuan, isun proportzionala, jasanarazi behar izango zen baliokidetasun-errekarguari dagokion zenbatekoaren ehuneko 50ekoa, eta gutxieneko zenbatekoa, baliokidetasunerrekargua jasanarazi gabe egindako eskuratze bakoitzeko, 30 eurokoa izango da.

2.  Bigarren paragrafoko 2. ordinalean ezarritakoen kasuan, isun proportzionala, behar ez bezala lortutako etekinaren ehuneko 50ekoa.

3.  Bigarren paragrafoko 3. ordinalean ezarritakoen kasuan, isun proportzionala, behar ez bezala jasanarazitako kuoten ehuneko 100ekoa, eta gutxieneko zenbatekoa, arau-haustedun faktura edo ordezko agiri bakoitzeko, 300

eurokoa izango da.

4.  Bigarren paragrafoko 4. ordinalean ezarritakoen kasuan, isun proportzionala, autolikidazioan kontsignatu ez diren operazioei dagokien kuotaren ehuneko 10ekoa.

5.  Bigarren paragrafoko 5. ordinalean ezarritakoen kasuan, isun proportzionala, aitorpen-likidazioetan kontsignatu ez diren edo behar ez bezala kontsignatu diren edo osorik kontsignatu ez diren operazioei dagozkien kuoten ehuneko 10ekoa. Hala ere, aduanaz bestelako gordailu-araubidea uzteari dagozkion aitorpen-likidazioak direnean, isun proportzionala jarriko da, kontsignatu ez diren edo behar ez bezala kontsignatu diren edo osorik kontsignatu ez diren operazioei dagozkien kuoten ehuneko 10ekoa, baldin eta aitorpen-likidazioan aitortutako kuoten zenbatekoa, guztira, aldi horretan benetan sortutakoena baino txikiagoa bada.» Hamar.  Aldatu egiten da seigarren xedapen gehigarria; hona nola geratzen den idatzita:

«Nahitaezko betearazpeneko prozedura administratibo eta judizialetan, zerga honen peko prestazioak eta ondasunak entregatzen badira, zerga honen ondorioetarako enpresari edo profesional izaera duten esleipendunek ahalmena izango dute, subjektu pasiboaren izenean eta haren kontura, operazioa dokumentatuko duen eta zergaren kuota jasanaraziko den faktura egiteko, dagokion aitorpen-likidazioa aurkezteko eta zergaren zenbatekoa jasotzeko.

Erregelamendu bidez, ahalmen horiek gauzatzeko baldintzak eta betekizunak zehaztuko dira.

Xedapen honetan ezarritakoa ez zaie ondasun higiezinen entregei aplikatuko, baldin eta ondasun horien subjektu pasiboa ondasunen hartzailea bada 84.Bat.2. artikuluaren e) letran xedatutakoaren arabera.» 6. artikulua.  Kanarietako Araubide Ekonomiko Fiskaleko zenbait alderdi aldatzen dituen ekainaren 7ko 20/1991 Legea aldatzea.

Honako aldaketa hauek sartzen dira Kanarietako Araubide Ekonomiko Fiskaleko zenbait alderdi aldatzen dituen ekainaren 7ko 20/1991 Legean.

Bat.  Beste letra bat gehitzen zaio, g) letra, 19. artikuluko 1. paragrafoko 2. zenbakiari.

Hona hemen:

«g)  Ondasun higiezinen honako entrega hauen kasuan:

–  Konkurtso-prozesu baten ondorioz egindako entregak.

–  Kanarietako Araubide Ekonomiko Fiskaleko zenbait alderdi aldatzen dituen ekainaren 7ko 20/1991 Legearen 50.Bat artikuluko 20. eta 22. paragrafoetan aipatzen diren salbuetsitako entregak, subjektu pasiboak salbuespenari uko egin dionean.

– Ondasun higiezinen gainean eratutako bermea exekutatuz egindako entregak; horrela, bada, bermea exekutatzen dela ulertuko da, higiezin bat eskualdatzen denean bermatutako zorra osorik edo partez azkentzearen truke edo aipatutako zorra eskuratzaileak azkentzeko obligazioaren truke.» Bi.  Aldatu egiten da 20. artikuluaren 5. paragrafoa; hona nola geratzen den idatzita:

«5.  Kuotak zuzentzeak hasiera batean jasanarazitakoak handitzea dakarrenean eta ez bada aldez aurretik errekerimendurik izan, subjektu pasiboak zuzentzeko aitorpen-likidazioa aurkeztu beharko du, eta aitorpen-likidazio horri Tributuei buruzko Lege Orokorreko 26. eta 27. artikuluetan ezarritakoaren arabera dagozkion errekargua eta berandutze-interesak aplikatuko zaizkio.

Aurreko paragrafoan xedatutakoa gorabehera, zuzenketa zerga-oinarria aldatzeko lege honen 22. artikuluko 4tik 8ra bitarteko zenbakietan ezarritako kausetan oinarritzen denean, edo zuzenbideko oinarridun akats baten ondoriozkoa bada, subjektu pasiboak zuzenketa egin behar den aldiaren aitorpen-likidazioan sartu ahal izango du dagokion aldea.

Zuzenketak hasiera batean jasanarazitako kuoten murrizketa badakar, subjektu pasiboak honako aukera hauen artean hautatu ahal izango du:

a)  Bidegabeko sarrerak itzultzeko prozedura hastea tributu-administrazioaren aurrean.

b)  Tributu-egoera erregularizatzea zuzenketa egin behar den aldiari dagokion aitorpen-likidazioan edo hurrengoetan; gehienez ere, urtebetekoa izango da epe hori, zuzenketa hori egin behar zen unetik kontatzen hasita. Kasu horretan, subjektu pasiboak itzuli egin beharko dio operazioaren hartzaileari neurritik gora jasanarazitako kuoten zenbatekoa.

Baldin zergapeko operazioa baliorik gabe geratzen bada konkurtsoberrintegrazio baten ondorioz edo konkurtsoaren barruan egin diren aurkaratzeen ondorioz, subjektu pasiboak zuzendu egin beharko ditu hasiera batean jasanarazitako kuotak, alegia, kuotak aitortu ziren aldiari dagokion aitorpenlikidazioan jasanarazitakoak.» Hiru.  Aldatu egiten da 22. artikuluko 6. zenbakiko bigarren lerrokada; hona nola geratzen den idatzita:

«Konkurtsoari buruzko 176.1 artikuluko 1., 4. eta 5. paragrafoetan adierazitako kausengatik konkurtsoa amaitzea erabakitzen bada (orduan baino ez), zergaoinarria aldatu duen hartzekodunak aldatu egin beharko du berriro ere, gorantz, eta, horretarako, erregelamenduz ezarritako epean, zuzentzeko faktura bat eman beharko du, eta, bertan, dagokion kuota jasanarazi beharko da.» Lau.  Aldatu egiten dira 33. artikuluaren 3. eta 5. paragrafoak; hona nola geratzen diren idatzita:

«3.  Titularrak kuota kengarriak jasan izan dituen likidazio-aldiari dagokion aitorpen-likidazioan edo hurrengoetan baino ezin izango da gauzatu kenkarirako eskubidea, baldin eta eskubide hori sortzen denetik hasita lau urteko epea igaro ez bada. Jasandako kuota kengarrien kenkariaren portzentajea honako hau izango da:

aipatutako kuoten kenkarirako eskubidea sortu den urtekoaren behin betikoa.

Hala ere, konkurtso-deklarazioaren kasuan, aldez aurreko zergapeko egitateengatik izan daitekeen kenkarirako eskubidea kuota kengarriak jasan diren aldiari dagokion aitorpen-likidazioan gauzatu beharko da.

Jasandako kuota kengarriak aitorpen-likidazio horretan sartu ez direnean, konkurtsopekoak edo, Konkurtsoari buruzko Legearen 86.3 artikuluan ezarritako kasuetan, konkurtso-administrazioak bete egin beharko du betebehar hori, likidazioaldi horri dagokion aitorpen-likidazioan zuzenketa eginez.

Administrazioak errekerimendua egin duenean edo ikuskapenen bat izan denean, jasandako kuotak, zerga honetarako arauz ezarritako erregistro-liburuetan behar bezala kontabilizatutakoak, kengarriak izango dira dagozkion likidazioetan, baina kontabilizatu ez diren kuotak, berriz, kontabilizatu diren aldiari dagokion aitorpen-likidazioan edo hurrengoetan izango dira kengarriak. Dena dela, lehen lerrokadan aipatutako epea igaro ez bada bakarrik izango dira kengarriak kuota batzuk eta besteak.» «5.  Bidezko diren kenkarien zenbatekoak likidazio-aldi berean sortutako kuoten zenbatekoa gainditzen duenean, gaindikin hori hurrengo aitorpenlikidazioetan konpentsatu ahal izango da, baldin eta gaindikin hori agertu den aitorpen-likidazioa aurkeztu denetik lau urte igaro ez badira.

Hala ere, subjektu pasiboak bere alde ateratzen den saldoa itzultzea aukeratu ahal izango du, titulu honen II. kapituluan xedatutakoaren arabera bidezkoa denean, baina kasu horretan ezin izango du bere konpentsazioa egin hurrengo aitorpenlikidazioetan, itzulketa gauzatu arte igarotako denbora edozein dela ere.

Konkurtso-deklarazioaren aurretik izandako zergapeko egitateekin loturiko aitorpen-likidazioan –arauz daude ezarrita–, konpentsatu beharreko saldo metatu guztiak aplikatu beharko dira, alegia, deklarazio horren aurreko likidazio-aldiei dagozkienak.» Bost.  Aldatu egiten da 44. artikulua; hona nola geratzen den idatzita:

«44. artikulua.  Kenkariak zuzentzea.

Bat.  Subjektu pasiboek, aldez aurretik errekerimendurik izan ez bada, beren esku izango dute kenkariak zuzentzea, kenkari horien zenbatekoa behar ez bezala zehaztu denean edo jasandako kuoten zenbatekoa zuzendu egin denean lege honen 20.Bi artikuluan xedatutakoaren arabera.

Kenkarien zuzenketa nahitaezkoa izango da hasiera batean kendutako zenbatekoaren murrizketa dakarrenean.

Bi.  Kenkarien zuzenketa, hasiera batean jasandako kuoten zenbatekoa aldez aurretik zuzendu delako egiten denean, honela egingo da:

1.  Zuzenketak hasiera batean kendutako kuoten zenbatekoa handitzea dakarrenean, hona noiz egingo den zuzenketa (baldin eta egin behar bada):

subjektu pasiboak kenkarirako eskubidea justifikatzen duen agiria —hasiera batean jasanarazitako kuotak zuzentzen dituena— jasotzen duen zerga-aldiari dagokion aitorpen-likidazioan, edo hurrengo aitorpen-likidazioetan. Betiere, operazioa sortu denetik, edo, hala badagokio, operazioaren zerga-oinarriaren aldaketa dakarten egoerak gertatu direnetik lau urte igaro ez badira.

Goian ezarritakoa eragotzi gabe, hasiera batean jasanarazitako kuoten zuzenketa lege honen 20.Bi artikuluan ezarritakoez bestelako kausengatik egin bada, ezin izango da kuota horien kenkariaren zuzenketa egin, baldin eta kuota horiek zuzentzea dakarren kenkarirako eskubidea justifikatzen duen agiria eman denetik urtebete igaro bada.

2.  Zuzenketak hasiera batean kendutako kuoten zenbatekoa murriztea dakarrenean, subjektu pasiboak zuzentzeko aitorpen-likidazioa aurkeztu beharko du, eta aitorpen-likidazio horri Tributuei buruzko Lege Orokorreko 26. eta 27. artikuluetan ezarritakoaren arabera dagozkion errekargua eta berandutze-interesak aplikatuko zaizkio.

Lege honen 22. artikuluko 6. zenbakian ezarritako kasua denean, zuzenketa, jasandako kuoten kenkarirako eskubidea gauzatu zen aldiari dagokion aitorpenlikidazioan egin beharko da, eta ez dira errekargua eta berandutze-interesak aplikatuko.

Baldin zergapetutako operazioa baliorik gabe geratzen bada konkurtsoberrintegrazio baten ondorioz edo konkurtsoaren barruan egin diren aurkaratzeen ondorioz, eta eroslea edo hasierako eskuratzailea ere konkurtso-egoeran badago, hasiera batean kendutako kuotak zuzendu beharko ditu jasandako kuoten kenkarirako eskubidea gauzatu zen aldiari dagokion aitorpen-likidazioan, errekargua eta berandutze-interesak aplikatu beharrik gabe.

Hala ere, zuzenketa zuzenbideko oinarridun akats baten ondoriozkoa edo lege honen 22. artikuluko 4., 5. eta 7. zenbakietako gainontzeko kausen ondoriozkoa bada, hona noiz egingo den zuzenketa, egin beharreakoa bada: subjektu pasiboak kenkarirako eskubidea justifikatzen duen agiria —hasiera batean jasandako kuotak zuzentzen dituena— jasotzen duen zerga-aldiari dagokion aitorpen-likidazioan.» 7. artikulua.  Esku-dirutan ordaintzeko mugak.

Bat. Aplikazio-eremua 1.  Ezin izango dira esku-dirutan ordaindu 2.500 euroko edo gehiagoko operazioak, edo atzerriko dibisetan kontrabalio hori dutenak, operazioan parte hartzen dutenetakoren batek enpresari edo profesional gisa parte hartzen duenean.

Hala ere, zenbateko hori 15.000 eurokoa izango da (edo haren kontrabalioa atzerriko dibisetan) ordaintzailea pertsona fisikoa bada eta egoitza fiskala Espainian ez duela justifikatzen badu, betiere enpresari edo profesional gisa jarduten ez bada.

2.  Aurreko paragrafoan adierazitako zenbatekoak kalkulatzeko, ondasunen entrega edo zerbitzuen prestazioa zatika egin bada, batu egingo dira operazio edo ordainketa guztien zenbatekoak.

3.  Esku-dirutzat hartuko dira kapitalak zuritzea prebenitzeko eta terrorismoaren finantzaketa prebenitzeko apirilaren 28ko 10/2010 Legearen 34.2 artikuluan definitutako ordainketa moduak.

4.  Lege honetan xedatutakoaren ondorioetarako, esku-dirutan ordaindu ezin diren operazioei dagokienez, operazioetan parte hartzen dutenek ordainketa-egiaztagiriak gorde beharko dituzte, eta bost urtez gorde beharko dituzte ordainketa egiten denetik kontatzen hasita, ordainketa esku-dirutan barik beste moduren batean egin dutela justifikatu ahal izateko. Era berean, Tributu Administrazioko Estatu Agentziak eskatuz gero, behartuta daude egiaztagiri horiek aurkeztera.

5.  Muga hori ez da aplikatzekoa izango kreditu-erakundeetan egindako ordainketa eta diru-sartzeetan.

Bi.  Arau-hausteak eta zehapenak.

1.  Administrazio arau-haustea izango da aurreko paragrafoko lehenengo zenbakian esku-dirutan egindako ordainketentzat ezarritako mugak ez betetzea.

2.  Subjektu arau-hausleak izango dira operazioen zenbatekoak osorik edo partez esku-dirutan ordaintzen zein jasotzen dituzten pertsona edo erakundeak, baldin eta aurreko paragrafoko 1. zenbakian ezarritako mugak betetzen ez badira. Ordaintzaileak zein jasotzaileak modu solidarioan erantzungo diote egindako arau-hausteari eta ezartzen den zehapenari. Tributu Administrazioko Estatu Agentziak ordaintzailearen zein jasotzailearen kontra edo bien kontra egin ahal izango du.

3.  Artikulu honetan ezarritako arau-haustea larria izango da.

4.  Zehapenaren oinarria, lehenengo paragrafoko 1. zenbakian aipatutako kasuetako zein den kontuan izanda, 2.500 euroko edo gehiagoko operazioetan edo 15.000 euroko edo gehiagoko operazioetan (edo atzerriko dibisetan kontrabalio hori duten operazioetan) esku-dirutan ordaindutako zenbatekoa izango da.

5.  Zehapena isun proportzionala izango da, aurreko zenbakian ezarritako oinarriaren ehuneko 25ekoa.

6.  Paragrafo honen 1. zenbakian tipifikatutako ekintzak ez du arau-haustearen erantzukizunik eragingo operazioan parte hartzen duen aldearentzat, baldin eta, muga gaindituz egindako ordainketa egiten denetik kontatzen hasita hiru hilabeteko epean, Tributu Administrazioko Estatu Agentzian operazio hori, zenbatekoa eta beste partehartzailea nor den salatzen badu. este parte-hartzaileak gerora aurkeztutako salaketa ez aurkeztutzat joko da.

Parte-hartzaile biek salaketa aldi berean aurkeztuz gero, bietako inor ez da erantzukizunetik salbuetsiko.

7.  Paragrafo honetan aurreikusitako arau-haustea egiteak dakarren zehapena bateragarria izango da tributuen arloko arau-hausteak egiteagatik edo ordaintzeko moduak deklaratzeko betebeharra –kapitalak zuritzea prebenitzeko eta terrorismoaren finantzaketa prebenitzeko apirilaren 28ko 10/2010 Legean ezarritakoa– hausteagatik jar litezkeen zehapenekin.

8.  Bigarren paragrafo honetan aurreikusitako arau-haustea bost urtera preskribatuko da, eta epe hori arau-haustea egin den egunetik hasiko da kontatzen.

9.  Paragrafo honetan aurreikusitako arau-hausteak eragindako zehapena bost urtera preskribatuko da, eta epe hori zehapena ezartzen duen ebazpena irmo bihurtzen den egunaren biharamunetik hasiko da kontatzen.

Hiru. Zehapen-prozedura.

1.  Zehapen-prozedura honako arau hauen pean egongo da: Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 1992ko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen IX. Titulua eta zehatzeko ahala gauzatzeko prozeduraren erregelamendua (abuztuaren 4ko 1398/1993 Errege Dekretuaren bidez onartutakoa).

2.  Zehapen-prozedura hori izapidetzeko eta ebazteko eskumena Tributu Administrazioko Estatu Agentziarena izango da Espainiako lurralde osoan. Eta Agentziak erabakiko du zein organori emango dion eskumena, hori egiteko antolaketa-ahalmenak erabiliz. Xedapen bidez hartuko du erabaki hori, eta Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratuko da.

3.  Zehapen-prozedurak izapidetzeko, organo eskudunak betebehardun subjektuei artikulu honen lehenengo paragrafoan ezarritako mugak betetzearekin lotutako datuak, aurrekariak eta agiriak eskatu ahal izango dizkie. Era berean, errekerimendu horiek zehapen-prozedura hasi aurretik ere egin ahal izango dira.

4.  Tributuak aplikatzeko jardueraren edo prozeduraren batean lortutako datuak, probak edo egoerak zehapen-prozeduran kontuan hartuko badira, prozedura horretan sartu beharko dira formalki, ebazpen proposamena eman baino lehen.

Lau.  Zehapenen zenbatekoak biltzea.

Tributu Administrazioko Estatu Agentziak kudeatuko du artikulu honetan xedatutakoarekin bat etorriz ezarritako zehapenetako zenbatekoen bilketa, bai borondatezko aldian, bai betearazpen aldian.

Bost. Informazio-betebeharrak.

Edozein agintari edo funtzionariok, bere eskumenak betetzean, lehenengo paragrafoan ezarritako muga urratu dela jakiten badu, berehala jakinarazi beharko die Tributu Administrazioko Estatu Agentziako organoei.

Lehenengo xedapen gehigarria.  Zehapen-araubidea justifikatu gabeko ondareirabazien kasuan eta errentak eskuratu izanaren presuntzioa dagoenean.

Tributuen arloko arau-haustea dakar honako hauetan xedatutakoa aplikatzeak: Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga arautu eta sozietateen, ez-egoiliarren eta ondarearen gaineko zergen legeak partez aldatzen dituen azaroaren 28ko 35/2006 Legearen 39.2 artikuluan xedatutakoa eta martxoaren 5eko 4/2004 Legegintzako Errege Dekretuak onarturiko Sozietateen Gaineko Zergaren Legearen testu bateginaren 134.6

artikuluan xedatutakoa. Arau-hauste hori oso larritzat joko da, eta isun proportzionala izango du, zehapenaren oinarriaren zenbatekoaren ehuneko 150ekoa.

Zehapenaren oinarria aurreko lerrokadan aipatutako artikuluak aplikatzetik ateratzen den kuota osoaren zenbatekoa izango da. Zehapenaren oinarria zehazteko, kalkulua egitean ez dira kontuan izango konpentsatzeko, kentzeko edo aplikatzeko dauden zenbatekoak, aurreko ekitaldietatik edo egiaztatzen ari diren ekitalditik datozenak, baldin eta zerga-oinarria edo likidazio-oinarria edo kuota osoa murriztu badezakete.

Xedapen gehigarri honetan ezarritako zehapena bateraezina izango da justifikatu gabeko ondare-irabaziak direla-eta egindako arau-hausteengatik edo Tributuei buruzko abenduaren 17ko 58/2003 Legearen 191. artikulutik 195. artikulura bitartean araututako errentak eskuratu izanaren presuntzioa dela-eta egindako arau-hausteengatik ezarritako zehapenekin.

Kasu horietan Tributuei buruzko abenduaren 17ko 58/2003 Legearen 188. artikuluan xedatutakoa aplikatuko da.

Bigarren xedapen gehigarria.  Justifikatu gabeko ondare-irabaziak eta presuntziozko errentak egoztea.

Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga arautu eta sozietateen, ez-egoiliarren eta ondarearen gaineko zergen legeak partez aldatzen dituen azaroaren 28ko 35/2006 Legearen 39. artikuluko 2. paragrafoak eta martxoaren 5eko 4/2004 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako Sozietateen gaineko Zergaren Legearen testu bateginaren 134. artikuluko 6. paragrafoak egozpen bana arautzen dituzte; egozpen horiek agindu horietan xedatutakoaren arabera dagokion zerga-aldiari egingo zaizkio, betiere aipatutako paragrafo horiek indarrean bazeuden.

Azken xedapenetako lehena.  Balore-merkatuari buruzko uztailaren 28ko 24/1988 Legea aldatzea.

Hona nola geratzen den idatzita balore-merkatuari buruzko uztailaren 28ko 24/1988 Legearen 108. artikulua:

«108. artikulua.

1.  Baloreen eskualdaketa, bigarren mailako merkatu ofizial batean negoziatzeko onartuak izan nahiz ez, Balio Erantsiaren gaineko Zergatik edo Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergatik salbuetsita egongo da.

2.  Aurreko paragrafoan xedatutakotik salbuetsita geratzen dira bigarren mailako merkatu ofizial batean onartu ez diren baloreak, bigarren mailako merkatuan egin badira, baldin eta balore-eskualdaketa horien bidez balore horiek ordezkatzen dituzten erakundeen jabetzako higiezinen eskualdaketari dagokion zerga saihestu nahi izan bada. Kasu horretan, ondasun higiezinen kostu bidezko eskualdaketa gisa dagokien tributua ordaindu beharko dute.

Aurreko lerrokadan xedatutakoa eragotzi gabe, kontrakoa frogatu ezean, ondasun higiezinei dagokien zerga ordaintzea saihesteko asmoz jarduten dela ulertuko da honako kasu hauetan:

a)  Aktiboaren ehuneko 50 Espainian kokatutako eta enpresa-jarduerekin edo jarduera profesionalekin loturik ez dauden higiezinez osatua daukan erakunde baten kontrola lortzen denean, edo, behin kontrola lortuta, haren gaineko partizipazio-kuota hazten denean.

b)  Erakunde baten gaineko kontrola hartzen denean, eta erakunde horrek bere aktiboan balore batzuk dituenean, zeintzuen bidez beste erakunde baten kontrola gauza daitekeen; beste erakunde horrek, nolanahi ere, Espainian kokatutako eta enpresa-jarduerekin edo jarduera profesionalekin loturik ez dauden higiezinez osatua izan behar du bere aktiboa, ehuneko 50ean. Edo, behin erakundearen gaineko kontrola horrela hartuta, haren gaineko partizipazio-kuota hazten denean.

c)  Eskualdatutako baloreak sozietateak eratzean edo sozietateen kapitala handitzean egindako ondasun higiezinenen ekarpenen bidez jaso direnean, baldin eta ondasun horiek enpresa-jarduerekin edo jarduera profesionalekin lotuta ez badaude eta ekarpena egin den egunaren eta eskualdaketa egin den egunaren artean hiru urte igaro ez badira.

3.  Baloreen eskualdaketa zerga horien pean dagoenean 2. paragrafoan ezarritako salbuespenetako bat ere gabe, honako arau hauek aplikatuko dira:

1.  Aktiboa zenbatzeko, zenbatutako ondasun guztien kontabilitate-balio garbien ordez, balio errealak erabiliko dira, eskualdaketa edo eskuratzea egiten den egunean zehaztutakoak. Horretarako, subjektu pasiboak egun horretan dauden aktiboen inbentarioa egin beharko du eta tributuen arloko administrazioari eman, hark eskatzen dionean.

2.  Merkataritza-sozietateen kasuan, kontrol hori lortu dela ulertuko da zuzenean edo zeharka sozietatearen kapitalean ehuneko 50etik gorako partizipazioa lortzen denean. Horretarako, eskuratzailearen partizipazio gisa zenbatuko dira, era berean, sozietate-talde bereko gainontzeko erakundeen baloreak.

3.  Balore-eskualdaketa higiezinak dauzkan sozietateari egiten zaionean, gero sozietate horrek amortizatu ditzan, zerga saihesteko asmoa izan dela ulertuko da, aurreko paragrafoko a) edo b) letretan zehaztutakoa –zerga-ondorioetarako, betiere–. Kasu horretan, operazio horien eraginez, sozietatearen kontrola lehen adierazitako eran lortzen duen akzioduna izango da subjektu pasiboa.

4.  Aurreko 2. paragrafoaren arabera, salbuetsita barik Balio Erantsiaren gaineko Zergari lotuta dauden balore-eskualdaketetan, higiezin gisa zenbatu behar diren ondasunek merkatuan duten balioaren arabera zehaztuko da zerga-oinarria.

Hori dela eta, 2. paragrafoko c) letran jasotako kasuetan, eskualdatutako akzio edo partizipazioetarako bere garaian ekarpen gisa emandako higiezinek merkatuan duten balioarekiko proportzionala izango da zerga-oinarria.

5.  Aurreko 2. paragrafoaren arabera, tributuak Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergako kostu bidezko ondareeskualdaketa gisa ordaindu behar dituzten balore-eskualdaketen kasuan, likidazioa egiteko, zerga horretako elementuak higiezinen balio errealaren zati proportzionalari aplikatuko zaizkio (arautegian jasotako arauen arabera kalkulatuz balio erreala).

Horretarako, honako hau izango da zerga-oinarria:

– Aurreko 2. paragrafoko a) letran aipatutako kasuetan, aktiboaren partida guztien balio errealaren gaineko zati proportzionala (proiektu hau aplikatzeko, higiezin gisa zenbatu behar direnen balio errealaren gainekoa), kontrola lortzean eskuratzen den partizipazioaren portzentaje osoari dagokiona, edo, behin kontrol hori kostu bidez edo dohainik lortuta, partizipazio-kuotak daukan hazkundeportzentajeari dagokiona.

– Aurreko 2. paragrafoko b) letran aipatutako kasuetan, zerga-oinarria zehazteko, honako hauek baino ez dira kontuan hartuko: aktiboaren gutxienez ehuneko 50 enpresa-jarduerekin edo jarduera profesionalekin lotuta ez dauden higiezinez osatua duten erakundeen higiezinak.

– Aurreko 2. paragrafoko c) letran aipatutako kasuetan, eskualdatutako akzio edo partizipazioetarako bere garaian ekarpen gisa emandako higiezinek duten balioarekiko proportzionala izango da zerga-oinarria.» Azken xedapenetako bigarrena.  Kooperatiben Araubide Fiskalari buruzko abenduaren 19ko 20/1990 Legea aldatzea.

Kooperatiben Araubide Fiskalari buruzko abenduaren 19ko 20/1990 Legea aldatzen da; hona hemen nola geratzen den idatzita:

«Tributuen arloko administrazioak lege honetan tributuen arloan ezarritako onurez gozatzeko behar diren betekizunak betetzen diren egiaztatuko du eta, hala badagokio, kooperatibaren tributu-egoeraren gainean behar den erregularizazioa egingo du.

Jarduera horien emaitza interesa duten tokiko korporazioei eta autonomiaerkidegoei jakinaraziko zaie, garrantzitsua izan baitaiteke dagozkien tributuen kudeaketarako.» Azken xedapenetako hirugarrena.  Eskumen-titulua.

Lege hau ematen da Espainiako Konstituzioaren 149. artikuluaren 1. paragrafoko 11., 13. eta 14. zenbakietan Estatuari esleitutako eskumenen babesean.

Azken xedapenetako laugarrena.  Erregelamendu bidezko garapena.

Gobernuak ahalmena du lege honetan xedatutakoa garatzeko beharrezkoak diren erregelamendu-arauak emateko.

Azken xedapenetako bosgarrena.  Indarrean sartzea.

Lege hau Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunaren biharamunean sartuko da indarrean».

Aurreko hori gorabehera, 7. artikulua legea argitaratu eta handik hogei egunera sartuko da indarrean, eta egun horrez geroztik egindako ordainketa guztiei aplikatuko zaie, nahiz eta muga hori ezarri aurretik egindako operazioei buruzkoak izan.

Horrenbestez, Agintzen diet espainiar guztiei, banakoei zein agintariei, bete eta betearaz dezatela lege hau.

Madrilen, 2012ko urriaren 29an.

JUAN CARLOS E.

Gobernuko presidentea, MARIANO RAJOY BREY

Atxekitako dokumentuak:

Sustatzaileak:

  • deustu
  • ivap
  • Bizkaiako foru aldundia - Diputación foral de Bizkaia
  • Eusko jaurlaritza / Gobierno vasco - Justizia eta herri administrazio saila
  • BBK
  • Deusto - Instituto de estudios vascos / Euskal gaien institutua

Laguntzaileak:

© IUSPLAZA  Lege-oharra