Zuzenbidearen webgunea, euskaraz
Adrian Celaya lehiaketaren oinarriak «Adrián Celaya Ibarra» 9. sariaren oinarriak deskargatu

Finantza zuzenbidea  >>  Legeria

Hutsen zuzenketa, honako errege lege-dekretu honena: 21/2012 Errege Lege Dekretua, uztailaren 13koa, administrazio publikoetako eta finantza-esparruko likidezia-neurriei buruzkoa.

2012-07-13

Erakundea: Estatuko Buruzagitza

Argitalpena: EAO, 2012/7/19, 172. zk

I.  XEDAPEN OROKORRAK

ESTATUKO BURUZAGITZA

9655

Hutsen zuzenketa, honako errege lege-dekretu honena: 21/2012 Errege Lege Dekretua, uztailaren 13koa, administrazio publikoetako eta finantza-esparruko likidezia-neurriei buruzkoa.

2012ko uztailaren 14ko 168. zenbakiko Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratutako Administrazio publikoen finantza eremuko likidezia neurriei dagokien uztailaren 13ko 21/2012 Errege Lege-dekretuan ez aipatzeagatiko akatsa dagoela ohartuta, honako aldaketa hau egingo zaio:

12.  orrialdeko «Autonomien likidezia funtsaren aurrekontuak» eranskinaren ordez, honako hau jarriko da:

USTIATZEKO AURREKONTUA

«ONDAREAREN EMAITZA EKONOMIKOAREN KONTUA» (milioi euro) 1. JASOTAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK

a) Ekitaldikoak c) Aktibo arruntetarako eta beste batzuetarako diru-laguntzen egoztea 2.

KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTE SARRERA BATZUK

3.

GEHIEGIZKO HORNIDURAK

A) KUDEAKETA ARRUNTEKO SARRERAK GUZTIRA (1+2+3) 4.

EMANDAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK

5.

KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTE GASTU BATZUK

a) Hornidurak eta kanpoko zerbitzuak b) Beste batzuk -22,5

B) KUDEAKETA ARRUNTEKO GASTUAK GUZTIRA (4+5) -22,5

I.

KUDEAKETA ARRUNTAREN EMAITZA (AURREZKIAK EDO DESAURREZKIAK) (A+B) -22,5

6.

ARRUNTAK EZ DIREN BESTE PARTIDA BATZUK

a) Sarrerak b) Gastuak II.

ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOEN EMAITZA (I+6) -22,5

7.

FINANTZA-SARRERAK

a) Ondare-tresnetan izandako parte-hartzeetakoak a.1) Taldeko erakundeetan, talde anitzetan eta elkartuetan a.2) Beste erakunde batzuetan b) Balio negoziagarrietakoak eta aktibo ibilgetuaren kredituetakoak datozenak b.1) Taldeko erakundeetan, talde anitzetan eta elkartuetan b.2) Beste batzuetan 520,5

-22,5

520,5

8. FINANTZA-GASTUAK

a) Taldeko erakundeekin, talde anitzekin eta elkartuekin zorrak izategatik b) Beste batzuk 9.

ARRAZOIZKO BALIOAREN BALORAZIOA AKTIBO ETA PASIBO FINANTZARIOETAN

a) Finantza-deribatuak b) Arrazoizko balioko beste aktibo eta pasibo batzuk, emaitzei egotzita c) Salmentarako eskura dauden finantza-aktiboak ekitaldiko emaitzara egoztea 10 .

TRUKE-DIFERENTZIAK

11.

BALIOAREN GALERA, BAJAK ETA FINANTZA-AKTIBOAK ETA PASIBOAK BESTERENTZEA

a) Taldeko erakundeenak, talde anitzenak eta elkartuenak b) Beste batzuenak III.

FINANTZA-ERAGIKETEN EMAITZA (7+8+9+10+11) IV.

EKITALDIKO EMAITZA (AURREZKIA ETA DESAURREZKIA) GARBIA (II+III) 520,5

498

KAPITALAREN AURREKONTUA

«DIRU-FLUXUAREN EGOERA» (milioi euro) I.

KUDEAKETA-JARDUEREN DIRU-FLUXUAK

A) KOBRANTZAK (+) 1. Jasotako transferentziak eta diru-laguntzak 2. Kobratutako interesak eta dibidenduak 3. Beste kobrantza batzuk 520,50

ORDAINKETAK (-) 4. Kudeatutako transferentziak eta diru-laguntzak 5. Bestelako kudeaketa-gastuak 6. Ordaindutako interesak 7. Beste ordainketa batzuk -22,50

B) KUDEAKETA-JARDUERENGATIKO DIRU-FLUXU GARBIAK (A+B) II.

INBERTSIO-JARDUEREN DIRU-FLUXUAK

C) KOBRANTZAK (+) 1. Aktibo finantzarioen salmenta D) ORDAINKETAK (-) 2. Aktibo finantzarioen erosketa INBERTSIO JARDUERENGATIKO DIRU-FLUXU GARBIAK (C+D) III.

FINANTZAKETA JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK

E) ONDAREAREN HAZKUNDEA (+) 1. Funtsa hartzen duen erakundearen ekarpenak F) FUNTSA HARTZEN DUEN ERAKUNDEARI EGINDAKO ORDAINKETAK (-) 2. Funtsa hartzen duen erakundearen ekarpenak itzultzea eta emaitzak banatzea G) KOBRANTZAK PASIBO FINANTZARIOEN JAULKIPENENGATIK

3. Jasotako maileguak 4. Bestelako zorrak H) ORDAINKETAK PASIBO FINANTZARIOEN DIRU-ITZULTZEENGATIK

5. Jasotako maileguak 6. Bestelako zorrak FINANTZAKETA-JARDUERENGATIKO DIRU-FLUXU GARBIAK (E+F+G+H) IV.

SAILKATZEKO DAUDEN DIRU-FLUXUAK

I) APLIKATZEKO DAUDEN KOBRANTZAK (+) J) APLIKATZEKO DAUDEN ORDAINKETAK (-) 520,50

-22,50

498,00

-18.000,00

-18.000,00

18.000,00

18.000,00

-498,00

-498,00

17.502,00

SAILKATZEKO DAUDEN DIRU-FLUXU GARBIAK (I+J) V. TRUKE-TASEN ALDAKETEN ERAGINA (+/-) VI.

DIRUAREN ETA DIRUAREN BALIOKIDE DIREN AKTIBO LIKIDOEN IGOERA/JAITSIERA GARBIA (I+II+III+IV+V) DIRUA ETA DIRUAREN BALIOKIDE DIREN AKTIBOAK, EKITALDIAREN HASIERAN DIRUA ETA BALIOKIDE DIREN AKTIBO LIKIDOAK, EKITALDIAREN AMAIERAN

0,00

AURREKONTUA

2012

BALANTZEA

(milioi euro) AKTIBOA AKTIBO EZ ARRUNTA

18.000,00

TALDE ANITZAK ETA ELKARTUAK EPE LUZEKO FINANTZA-INBERTSIOAK

18.000,00

AKTIBO ARRUNTA ZORDUNAK ETA KOBRATU BEHARREKO BESTE KONTU BATZUK TALDEKO ERAKUNDEETAN, TALDE ANITZETAN ETA ELKARTUETAN EPE MOTZERA EGINDAKO INBERTSIOAK EPE MOTZEKO INBERTSIO FINANTZARIOAK PERIODIFIKATZEKO DOIKUNTZAK DIRUA ETA BESTE AKTIBO LIKIDO BALIOKIDE BATZUK AKTIBOA GUZTIRA= ONDARE GARBIA ETA PASIBOA

18.000,00

ONDARE GARBIA ETA PASIBOA ONDARE GARBIA

18.000,00

JARRITAKO ONDAREA SORTUTAKO ONDAREA Aurreko ekitaldietako emaitzak Ekitaldiko emaitza Emaitzen banaketa BALIO ALDAKETEN ONDORIOZKO DOIKUNTZAK EMAITZEI EGOZTEKO DAUDEN ONDAREAREN BESTE HAZKUNDE BATZUK

18.000,00

498,00

-498,00

PASIBO EZ ARRUNTA EPE LUZEKO HORNIDURAK EPE LUZEKO ZORRAK EPE LUZEKO ZORRAK, TALDEKO ERAKUNDEEKIN, TALDE ANITZEKIN ETA ELKARTUEKIN PASIBO ARRUNTA EPE MOTZEKO HORNIDURAK EPE MOTZEKO ZORRAK EPE MOTZEKO ZORRAK, TALDEKO ERAKUNDEEKIN, TALDE ANITZEKIN ETA ELKARTUEKIN HARTZEKODUNAK ETA ORDAINDU BEHARREKO BESTE KONTU BATZUK PERIODIFIKATZEKO DOIKUNTZAK ONDARE GARBIA ETA PASIBOA=AKTIBOA GUZTIRA

Atxekitako dokumentuak:

Sustatzaileak:

  • deustu
  • ivap
  • Bizkaiako foru aldundia - Diputación foral de Bizkaia
  • Eusko jaurlaritza / Gobierno vasco - Justizia eta herri administrazio saila
  • BBK
  • Deusto - Instituto de estudios vascos / Euskal gaien institutua

Laguntzaileak:

© IUSPLAZA  Lege-oharra