Zuzenbidearen webgunea, euskaraz
Adrian Celaya lehiaketaren oinarriak «Adrián Celaya Ibarra» 9. sariaren oinarriak deskargatu

Zuzenbide zibila  >>  Formularioak >> Familia- eta oinordetza-zuzenbidea

Irabazpidezkoen sozietatea desegitea, eta herentzia onartu eta adjudikatzea

*GARREN ZENBAKIA.

*(e)n, nire egoitzan, (e)ko *aren *(e)an.

Nire, *, *(e)ko Notario Elkargo Txit Prestuko kide naizen honen aurrean,

AGERTZEN DIRA:

* JAUNA/ANDREA, adin nagusikoa, alarguna, *(e)ko biztanlea, (e)an egoitza duena, eta nortasun-agiriaren zenbakia * duena.

* JAUNA/ANDREA, adin nagusikoa, ezkongabea, *(e)ko biztanlea, (e)an egoitza duena, eta nortasun-agiriaren zenbakia * duena.

* JAUNA/ANDREA, adin nagusikoa, ezkongabea, *(e)ko biztanlea, (e)an egoitza duena, eta nortasun-agiriaren zenbakia * duena.

Eta * JAUNA/ANDREA, adin nagusikoa, ezkongabea, *(e)ko biztanlea, (e)an egoitza duena, eta nortasun-agiriaren zenbakia * duena.

Euren inguruabar pertsonalak haien adierazpenetatik atera dira.

Euren izen eta eskubidean PARTE HARTZEN DUTE.

Euren nortasun-agiriak erakusten dizkidate, eta horien bitartez identifikatzen ditut. Badute, nire ustez, behar adinako lege-gaitasuna, EZKONTZA-SOZIETATEA LIKIDATZEARI, ETA HERENTZIA ONARTU ETA ADJUDIKATZEARI buruzko eskritura hau formalizatzeko, eta, horretarako,

AZALTZEN DUTE:

I.- * jauna/andrea, * zenbakia duen nortasun-agiriaren titularra, *(e)n jaio eta bertako biztanlea zena, *(e)ko *aren *(e)an hil zen, *(e)n. Ezkonduta zegoen hemen agertzaile den * jaunarekin/andrearekin, berarentzat hori ezkontza bakarra zela, eta, ezkontza horretatik, hiru seme-alaba zituen, hemen agertzaile direnak, * jauna/andrea, * jauna/andrea eta * jauna/andrea.

Jaun/andre horrek testamentu irekia egin zuen, *(e)n, *(e)ko *aren (e)an, * notario jaunaren/andrearen fedepean, * protokolo-zenbakiarekin. Testamentu horretan, beren-beregi xedatu zuen jarraikoa:“HIRUGARRENA.- Aipatu ezkontideari, * jaunari/andreari, legatuan ematen dio bere jarauntsiaren gaineko gozamen unibertsal eta bizi artekoa. Inbentarioa egiteko eta fidantza emateko betebeharretatik askatzen du, eta ahalmena ematen dio legatu honen gaineko edukitza beraren kabuz eskuratzeko. Seme-alabei, nahitaezko jaraunsle diren neurrian, arren eskatzen die gozamen hori oso-osorik errespetatzea, eta agintzen du, semeak edo alabak, euretatik batek, gozamena aurkaratzen badu, horrek bere seniparte hertsia besterik ez duela jasoko. Eta guztiek ere gozamena aurkaratzen badute, eta kasu horretan bakarrik, aipatu ezkontideari, * jaunari/andreari, legatuan ematen dio bere jarauntsiaren xedapen askeko herena, jabetza osoz, legez hari dagokion gozamen-kuotaz gain. LAUGARRENA.- Jaraunsle unibertsal izendatzen ditu aipatu seme-alabak, * jauna/andrea, * jauna/andrea eta * jauna/andrea, hiru zati indibiso berdinetan. Izendatuak lehenago hilez gero edo ezgaiak izanez gero, ordezpen arrunta gertatuko da, haien ondorengoen mesederako”.

Beronen lehenengo kopia eskuetsia luzatzen denean, horri erantsiko zaizkio kausatzailearen heriotza-ziurtagiria eta Azken Nahien Erregistroak emandakoa, bai eta aipatu testamentuaren kopia eskuetsia ere.

III.- * jauna/andrea hiltzean, honako ondasun hauek geratu ziren, guztiak ere irabazpidezkoak:

A.- * izeneko ondasun higiezina.

INSKRIPZIOA.- (e)ko Jabetza Erregistroa, * liburukia, * liburua, * folioa, * finka-zenbakia, * inskripzioa.

ZAMAK ETA ERRENTAMENDUAK.- Zametatik aske eta errentaririk gabe.

TITULUA.- *.

KATASTROKO DATUAK.- * zenbaki finkoa dagokio.

Matrize honi erantsi diot bide telematikoetatik finka honi buruz lortutako katastro-zedula.

BALIOA.- Makineriaren balioa * da.

B.- * izeneko ondasun higiezina.

INSKRIPZIOA.- (e)ko Jabetza Erregistroa, * liburukia, * liburua, * folioa, * finka-zenbakia, * inskripzioa.

ZAMAK ETA ERRENTAMENDUAK.- Zametatik aske eta errentaririk gabe.

TITULUA.- *.

KATASTROKO DATUAK.- * zenbaki finkoa dagokio.

Matrize honi erantsi diot bide telematikoetatik finka honi buruz lortutako katastro-zedula.

BALIOA.- Makineriaren balioa * da.

C.- * izeneko nekazaritza-makineria.

BALIOA.- Makineriaren balioa * da.

D.- * euro; horixe da * zenbakidun kontuaren saldoa, kontu hori irekita dagoela * izeneko erakundeak *(e)n duen sukurtsalean.

III.- IRABAZPIDEZKO SOZIETATEAREN LIKIDAZIOA.- * jauna/andrea hiltzeagatik, likidatu egiten da hildakoaren eta horren alargunaren, hemen agertzaile den * jaunaren/andrearen arteko irabazpidezko sozietatea. Hori eginda, * jaunaren/andrearen herentziari dagokio eskritura honen azalpen-zatiko II. atalean aipatu ondasun guztien erdi indibisoa, *(e)ko balioa duena, ondasun guztiak irabazpidezkoak baitira. Eta beste erdi indibisoa, *(e)ko balioa duena, alargunari, hemen agertzaile den * jaunari/andreari dagokio, ezkontideetatik bat hiltzeagatik irabazpidezko sozietatea desegin delako eta sozietate horretan alargunari dagozkion eskubideak ordaindu behar direlako.

IV.- OINORDETZA.- * jaunaren/andrearen herentzia osatzen dueskritura honen azalpen-zatiko II. atalean aipatu ondasun guztien erdi indibisoak, *(e)ko balioa duenak. Haren testamentuan xedatutakoarekin bat etorriz, herentzia horretan, alargunari, * jaunari/andreari, gozamen unibertsal eta bizi artekoa dagokio, eta hildakoaren hiru seme-alabei, * jaunari/andreari, * jaunari/andreari eta * jaunari/andreari, hiru zati indibiso berdinetan, aipatu herentziaren gaineko jabetza soila dagokie.

V.- ADJUDIKAZIOAK.- Ezkontza-sozietatearen likidazioan eta kausatzailearen oinordetzan interesa dutenei ordaintzeko, honako adjudikazio hauek egiten zaizkie:

V.A).- Kausatzailearen alargunak, * jaunak/andreak, hurrengoak jaso behar ditu:

Desegindako sozietatean duen partaidetzarengatik, eskritura honen azalpen-zatiko II. atalean aipatu ondasun guztien erdi indibisoa, *(e)ko balioa duena.

Bere ezkontide izandako * jaunaren/andrearen oinordetzan, gozamen unibertsalaren legatua izateagatik, (e)ko kopurua; izan ere, gozamena %*an kapitalizatu behar da, * jaunak/andreak, alargun geratu zenean, * urte zituelako.

GUZTIRA: *.

Eta, hori guztia ordaintzeko, hurrengoak adjudikatzen zaizkio:

a) *

b) *

GUZTIRA: *

Hartzeko zeukanaren bestekoa denez gero, ordainduta geratzen da.

V.B).- * jaunak/andreak, kausatzailearen seme/alaba denak, herentziaren heren indibisoaren gaineko jabetza soila jaso behar du, aipatu herentzian berari dagozkion eskubideengatik; hau da, jabetza soila jaso behar du, eskritura honen azalpen-zatiko II. atalean aipatu ondasun guztien seiren indibisoaren gainean, horren balioa *(e)koa dela.

Eta, hori guztia ordaintzeko, hurrengoak adjudikatzen zaizkio:

a) *

b) *

GUZTIRA: *

Hartzeko zeukanaren bestekoa denez gero, ordainduta geratzen da.

V.C).- * jaunak/andreak, kausatzailearen seme/alaba denak, herentziaren heren indibisoaren gaineko jabetza soila jaso behar du, aipatu herentzian berari dagozkion eskubideengatik; hau da, jabetza soila jaso behar du, eskritura honen azalpen-zatiko II. atalean aipatu ondasun guztien seiren indibisoaren gainean, horren balioa *(e)koa dela.

Eta, hori guztia ordaintzeko, hurrengoak adjudikatzen zaizkio:

a) *

b) *

GUZTIRA: *

Hartzeko zeukanaren bestekoa denez gero, ordainduta geratzen da.

V.D).- * jaunak/andreak, kausatzailearen seme/alaba denak, herentziaren heren indibisoaren gaineko jabetza soila jaso behar du, aipatu herentzian berari dagozkion eskubideengatik; hau da, jabetza soila jaso behar du, eskritura honen azalpen-zatiko II. atalean aipatu ondasun guztien seiren indibisoaren gainean, horren balioa *(e)koa dela.

Eta, hori guztia ordaintzeko, hurrengoak adjudikatzen zaizkio:

a) *

b) *

GUZTIRA: *

Hartzeko zeukanaren bestekoa denez gero, ordainduta geratzen da.

VI.- Eta, aurreko guztia azaldu eta gero, agertzaileek, eskritura honen bitartez,

EGILESTEN DUTE:

LEHENENGOA.- Agertzaileek, * jaunak/andreak, * jaunak/andreak, * jaunak/andreak eta * jaunak/andreak, hilda dagoen * jaunaren/andrearen eta hemen agertzaile den * jaunaren/andrearen arteko irabazpidezko sozietatea likidatzen dute, * jauna/andrea hiltzearen ondoriozko herentzia onartzen dute, eta eskritura honen azalpen-zatiko II. atalean deskribatutako ondasunak adjudikatzen dituzte, eskritura honen azalpen-zatiko III, IV eta V. ataletan aipatu modu eta proportzioetan; aipatu ezkontza-sozietatean eta herentzian dituzten eskubideak ordainduta daudela adierazten dute.

BIGARRENA.- Ondorio fiskaletarako, agertzaileek agerrarazten dute egindako eskualdaketak salbuetsita daudela, Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zergaren ordainketatik.

HIRUGARRENA.- Ondasunen adjudikaziodunek ordainduko dituzte eskritura honen ondoriozko gastu eta zerga guztiak, bakoitzak izan duen adjudikazioaren arabera.

Azaroaren 14ko 20/2005 Legearekin bat etorriz, matrize honi eransten dizkiot Aseguruen Erregistroko ziurtagiria, bide telematikoetatik lortu dudana; horretan agertzen da kausatzaileak ez duela (*edo baduela) bere mesederako inolako asegururik.

Apirilaren 28ko 10/2010 Legean jasotako xedapenak betetzeko, agertzaileek beren beregi adierazten dute ez dagoela "titular errealik", aipatu legeko 4.2.a) artikuluan ezarritakoaren arabera.--------------------------------------------

Lege-erreserbak eta -ohartarazpenak egiten ditut, bereziki zerga-ondorioetarako, arazo material, formal eta zehatzaileetan haiek dituzten betebehar eta erantzukizunei dagokienez, eta haien aitorpenen zehaztugabetasunak ekar ditzakeen ondorio guztiei dagokienez. Batez ere, honako ohartarazpen hauek egiten dizkiet:

a.- 7/94 Foru Arauaren ondoriozko betebeharrez, eragiketa hau haren mende baitago. Era berean, eskritura hau likidaziora aurkeztu behar da Kostu bidezko Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergari dagokionez, eta horretarako epe jakin bat dago. Gainera, Hiri Lurren Balio Gehikuntzaren gaineko Zerga ordaindu beharra dago. Ondasunak zerga horien ordainketari lotuta daude, eta erantzukizunak sor daitezke horretarako aurkezpena egin ezean. 8/1989 Legeak dituen ondorioez ere ohartarazten diet alderdiei.

b.- Toki Ogasunen Araubideari buruzko Legearen 64. artikuluaren arabera, eskritura honen objektu diren finkak lotuta geratzen dira Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren kuota oso-osorik ordaintzeari, Tributuen Lege Orokorrak ezartzen duenaren arabera, zerga horren ondorioz zorrak ordaintzeko daudenean; Katastroko erreferentzia ekarri ezean, zergaren ondoriozko aitorpena aurkeztu behar da, legeak agindutako epean; aitorpenak aurkeztu ezean eta aitorpenok epez kanpo nahiz okerretara egiteagatik sortuko liratekeen erantzukizunez ere ohartarazten diet. .

        eurokoak dira. Horiei gehituko zaie aipatu errege-dekretuaren 4, 5 eta 7. zenbakiak, eta laugarren araua aplikatzearen ondoriozkoa, bai eta 7/94 Foru Araua aplikatzearen ondoriozkoa ere.

Agertzaileei eskritura hau oso-osorik irakurtzen diet, eurek eurenez irakurtzeko eskubidea izanik eskubide horri uko egiten diotelako, eta beronekin bat egin, euren adostasuna adierazi eta sinatu egiten dute.

Oso-osoko irakurketaren ondoren, agertzaileak eskritura honen edukiaz behar beste informatuta geratu direlako, agertzaileek askatasunez emandako adostasunaz, egilespena haien borondatearekin bat egiteaz, borondate hori behar bezala informatu izanaz, legezkotasunarekin bat egiteaz, eta agerkari publiko honetan jasota dagoen guztiaz, dokumentua bera idatzita dagoela paper tinbreduneko * foliotan, * sailekoak, * zenbakia eta hurrenez hurreneko *ak, nik, notarioak, fede ematen dut.-

Sustatzaileak:

  • deustu
  • ivap
  • Bizkaiako foru aldundia - Diputación foral de Bizkaia
  • Eusko jaurlaritza / Gobierno vasco - Justizia eta herri administrazio saila
  • BBK
  • Deusto - Instituto de estudios vascos / Euskal gaien institutua

Laguntzaileak:

© IUSPLAZA  Lege-oharra