Zuzenbidearen webgunea, euskaraz
Adrian Celaya lehiaketaren oinarriak «Adrián Celaya Ibarra» 9. sariaren oinarriak deskargatu

Zuzenbide zibila  >>  Formularioak >>  >> Ondasun higiezinen zuzenbidea >> Errentamenduak

Landa-errentamendu kontratua

LANDA-ERRENTAMENDU KONTRATUA

… (e) n, 20 … (e) ko … aren … (e) an.

BILDURIK:

Alde batetik errentatzaile gisa:

Izen-deiturak/Sozietatearen izena:

NAN / IFK:

Izen-deiturak/Sozietatearen izena:

(Bi ezkontideek finka irabazpidekoa denean bakarrik agertu beharko dute).

NAN / IFK:

Helbidea:

Herria:

PK:

Probintzia

Tel.:

             …              gisa esku hartzen du

(Zehaztu behar da jabe, usufruktudun edo sozietatearen ordezkari gisa esku hartzen duen, azken kasu horretan sozietatearen izena eta IFK adierazita).

Bestetik, errentari gisa:

Izen-deiturak/Sozietatearen izena:

NAN / IFK:

Izen-deiturak/Sozietatearen izena:

(Bi ezkontideek finka irabazpidekoa denean bakarrik agertu beharko dute).

NAN / IFK:

Helbidea:

Herria:

PK:

Probintzia

Tel.:

             …             jauna/andrea da haren ordezkaria

NAN:

Esku-hartzaileek elkarri aitortzen diote kontratu hau egilesteko behar den gaitasuna.

Bi alderdiek men egiten diete Landa-Errentamenduei buruzko azaroaren 26ko 49/2003 Legeari eta hartan aldaketak sartu zituen azaroaren 30eko 26/2005 Legeari, eta ados jarri dira honako honen errentamendua egiteko:

Azalera osoa (ha-tan):

Udal mugapeak:

Errentamenduaren iraupena:

Errenta (€-tan):

(Zehaztu beharko da urtekoa den, edo errentamenduak irauten duen denbora guztirako kopuru bat).

Eskubide kopurua (mota guztiak):

ERRENTAN EMANDAKO FINKAK

U

d

a

l

K

o

d

e

a

Udala

Herria

Parajea

Pol. zk.

Lurz. zk.

Azal.

(ha-tan)

L/U

Laborea

ITUN ETA BALDINTZA PARTIKULARRAK

Errentan emandako OBEaren kodea

Errentan emandako partaidetzaren ehunekoa

BALDINTZA OROKORRAK

Lehena. –Errenta urtero eguneratuko da, Estatistikako Institutu Nazionalak argitaratzen duen Kontsumoko Prezioen Indize orokorraren gorabeherak kontuan harturik.

Errenta errentatzailearen bizilekuan edo bi alderdi kontratugileek hautatzen duten banku kontuan ordainduko da.

Bigarrena. – Errentamenduak gutxienez ere bost urte iraungo du. Kontratuko epea amaitzen denean, errentatzaileak berreskuratu ahal izango du errentan emandako finken jabetza, baldintzarik edo konpromisorik bete behar gabe, salbu eta errentariari behar bezala jakinarazi bazaio gutxienez urtebete lehenago.

Hirugarrena. – Finkak aurreko puntuan ezarritako moduan berreskuratu ezean, kontratua beste bost urterako luzatuko dela ulertuko da. Luzapenak bata bestearen ondotik etorriko dira, kontratuaren amaiera iragarri bitartean.

Laugarrena. – Errentariak lurretan zer labore mota izan erabakitzeko eskubidea du, baina finka hartutako egoera berean eta 26/2005 Legean hobekuntzei buruz xedatutakoa betez itzultzera behartuta dago, errentamendua edo luzapenak bukatzen direnean.

Bosgarrena. – Errentariak kontratua iraungitzat eman dezake, errentatzaileari urtebete lehenago jakinarazita.

Seigarrena. –Errentaria eta errentatzailea behartuta daude kontratugileak egin behar edo nahi dituen obra, konponketa eta hobekuntzak gauzatzen uztera.

Konponketa eta hobekuntza horiek arazo gutxien eragiten duten moduan eta sasoian egin beharko dira, salbu eta geroratzea ezinezkoa den kasuetan.

Errentatzaileak beharrezko lan eta konponketa guztiak egingo ditu, finka kontratua ituntzean erabakitako aprobetxamendurako edo ustiapenerako erabiltzeko moduan egon dadin.

Errentatzaileari dagozkio, orobat, errentapeko finak egin beharreko lan, hobekuntza eta inbertsioak, horiek egin behar badira lege-xedapenaren edo ebazpen judizial nahiz administratibo irmoaren edo ureztatze-sistema aldatzeko ureztatzaileen erkidegoak ureztaketak modernizatzeari buruz egindako hitzarmen irmoaren ondorioz.

Zazpigarrena. – Kontratu hau eskritura publiko bihur daiteke, bi alderdietako edozeinen ekimenez, baina betiere hortik sortzen diren gastuak eskatzailearen kontura izango dira.

Zortzigarrena. – Errentan emandako finka besterentzen bada, nekazari profesionalak edo 9.2.artikuluak aipatzen dituen entitateek lehentasunez erosteko eta atzera eskuratzeko eskubidea izango dute, 26/2005 Legeko 22.artikuluan zehazten diren baldintzetan.

Bederatzigarrena. – Kontratu honetan zehaztu gabeko orori Kode Zibilaren 1542.artikulua eta hurrengoak, eta Landa Errentamenduei buruzko azaroaren 26ko 49/2003 Legea aplikatuko zaizkio.

Hamargarrena. – Kontratu hau egilestearen ondorioz alderdien artean arazorik sortzen bada, alderdiek, euren foruari uko eginda, … - ko jurisdikzio zibileko epaitegi eta auzitegietan erabakitzen denari egingo diote men.

USTIAPENEKO ERRENTAMENDUAREN BALDINTZAK

Kontratu hau honela formalizatuta, esku-hartzaileek sinatu dute, hiru aletan, idatziz jasoa geldi dadin, aipatzen diren lekuan eta egunean.

ERRENTATZAILEA ERRENTARIA

Stua. Stua.

GAINERAKO JABEKIDEAK/JABE SOILAAITORTZEN DUT legitimoak  direlaStua. nire aurrean egin diren sinadurak

(Jabe bat baino gehiago denean edo errentamendua

usufruktudunak ematen duenean, jabeak berrets dezan,Stua.

iraupena bermatzeko).

Funtzionarioaren sinadura  eta identifikazioa, dagokion erakundearen zigiluarekin

Sustatzaileak:

  • deustu
  • ivap
  • Bizkaiako foru aldundia - Diputación foral de Bizkaia
  • Eusko jaurlaritza / Gobierno vasco - Justizia eta herri administrazio saila
  • BBK
  • Deusto - Instituto de estudios vascos / Euskal gaien institutua

Laguntzaileak:

© IUSPLAZA  Lege-oharra