Zuzenbidearen webgunea, euskaraz
Adrian Celaya lehiaketaren oinarriak «Adrián Celaya Ibarra» 9. sariaren oinarriak deskargatu

Zuzenbide zibila  >>  Legeria  >> Hipoteka zuzenbidea

1/2015 Errege Lege Dekretua, otsailaren 27koa, bigarren aukerako mekanismoarena, finantza-kargaren murrizketarena eta gizarte arloko bestelako neurriena

2015-02-27

Erakundea: Estatuko Buruzagitza

Argitalpena: EAO, 2015/02/28, 51. zk.

bcl_100285740.htm

I. XEDAPEN OROKORRAK

ESTATUKO BURUZAGITZA

2109 1/2015 Errege Lege Dekretua, otsailaren 27koa, bigarren aukerako mekanismoarena, finantza-kargaren murrizketarena eta gizarte arloko bestelako neurriena.

ZIOEN AZALPENA

I

Espainiako ekonomiak badaramatza jada hilabete batzuk hazkunde ekonomikoa sendotuz eta suspertzen ari den zeinu esperantzagarriak emanez; izan ere, azken urteetan gauzatutako egiturazko erreformak efektu onuragarria izaten ari dira bai enpleguan eta bai herritarrek, enpresek eta erakundeek egoerari buruz duten pertzepzio orokorrari dagokionez.

Baina horrek ez lituzke bi gauza ahantzarazi behar: lehenengoa da krisitik irtetea, beste ezeren aurretik, espainiar gizartearen lorpena dela; gure gizarteak beste behin ere erakutsi du gaitasuna eta ahalmena soberan dituela egoera zailei aurre egin eta gainditzeko. Bigarren gauza da oraindik espainiar asko ari direla atzerakadaren eraginak nozitzen. Eta botere publikoen egitekoa da herritar guztiei ahalik eta irtenbide onenak eskaintzeko ahaleginean amore ez ematea, erkidegoaren ongira, segurtasun juridikora eta, azken batean, justiziara bideratutako erreforma egokien bidez.

Eremu horretan kokatzen da, oso modu berezian, bigarren aukerari buruzko legeria deiturikoa. Berorren helburua, izendapenak ederki deskribatzen duen bezala, honako hau da: pertsona fisikoak, enpresan edo pertsonalki porrot ekonomikoa jasan arren, izan dezala bere bizitza berriro bideratzeko aukera, ekimen berrietan arriskatzekoa barne, inoiz ase ezin izango duen zor-lauza bat mugarik gabe herrestan eraman beharrik gabe.

Esperientziak erakutsi duenez, bigarren aukerako mekanismorik ez dagoenean, etsipen edo gogo-falta nabarmenak gertatzen dira jarduera berriei ekiteko, bai eta ekonomiaren zirkuitu erregularrean mantentzeko ere. Horrek ez dio zordunari mesederik egiten, noski, baina hartzekodunei ere ez, horiek publikoak edo pribatuak izan. Aitzitik, bigarren aukerako mekanismoek ahuldu egiten dute ezkutuko ekonomiara jotzeko asmoa, eta beti enpleguaren onerako izango den enpresa-kultura bultzatzen dute.

Helburu horri erantzuten dio errege lege-dekretu honen lehen zatiak, zeinak Ordainketen Judizioz Kanpoko Akordioa hobetzeko hainbat mekanismo arautzen dituen – Ekintzaileei eta beren Nazioartekotzeari Laguntzeko irailaren 27ko 14/2013 Legeak sartu zuen akordio hori gure konkurtso-legerian–; horrez gain, bigarren aukerako mekanismo eraginkor bat sartzen du pertsona fisikoentzat, Kode Zibileko 1911. artikuluaren aplikazioaren zorroztasuna modulatzearren. Komeni da azaltzea, labur bada ere, erregulazioa zein printzipiotan inspiratu den.

Pertsona juridikoaren kontzeptua Zuzenbidearen sorkuntza garrantzitsuenetakoa da. Ondasunen eta pertsonen erakundea pertsona naturalarekin parekatzen duen fikzioak eragin garrantzitsuak eta onuragarriak izan ditu errealitate juridikoan eta ekonomikoan. Fikzio horren bitartez, pertsona juridikoak, naturalak bezalaxe, jaio, hazi eta hil egiten dira. Gainera, zenbait kapital-sozietatek erantzukizuna mugatzeko duten printzipioa dela eta, sozietate horiek likidatu eta desegin daitezke –edo hil, zentzu metaforikoan–, eta likidazioa egin ondoren ordaindu gabe geratzen diren zorrak azkendu egiten dira; hori horrela, sustatzaile edo bazkideek ez dute, behin aktibo guztia likidatu ondoren, ordaindu gabeko balizko zorrei aurre egin beharrik.

Esan daiteke kapital-sozietateek berezkoa duten erantzukizuna mugatzeko printzipioa dagoela, neurri handi batean, azken hiru mendeotako garapen ekonomikoaren jatorrian. Funtsean, erantzukizuna mugatzeko printzipio hori enpresen jarduera eta inbertsioak

sustatzeko pizgarri modura eratu zen. Legegileak kapital jakin batzuk arriskuan jartzea sustatzen zuen, bermatuz kapital horiek izango zirela inbertitzailearen gehieneko galera, eta haren ondare pertsonala ukitu gabe geratuko zela.

Baina, erantzukizuna mugatze horrekin, bazkideen erantzukizuna mugatzen da, ez sozietatearena; sozietateak bere oraingo eta etorkizuneko ondarearekin erantzun beharko baitie bere zorrei. Orduan planteatzen den auzia da zein behar den izan azken oinarria, erantzukizun-araubide desberdinetan; hots, pertsona natural batek erabakitzen duenean enpresa-jarduerari pertsona juridiko baten bitartez ekitea, eta pertsona natural horrek berak obligazioak zuzenean bere gain hartzen dituenean. Lehen kasuan, erantzukizuna mugatzearen onura jaso ahal izango du; bigarrenean, berriz, Kode Zibileko 1911. artikuluan jasotako ondare-erantzukizun unibertsalaren printzipioaren mende geratuko da.

Gainera, kaudimengabezia-egoera askok fede oneko zordunaren kontroletik kanpo dauden faktoreetan dutenez jatorria, honako funts etiko hau planteatzen da: ordenamendu juridikoak ez die arrazoizko irtenbiderik eskaintzen ustekabean gertatutako inguruabarren aldaketaren eraginez hartutako konpromisoak bete ezin dituzten mota honetako zordunei. Horrekin guztiarekin, ez da ahaztu behar horri buruzko zeinahi irizpen etiko bateragarri egin beharko dela beti ordenamendu juridikoak hartzekodunaren eskubideei eskaini behar dien babes legitimoarekin, bai eta sobera eztabaidaezina dirudien beste premisa batekin ere: konpromisoak betetzen dituen zorduna hobea izango da beti, betetzen ez dituena baino.

Kode Zibileko 1911. artikuluan jasotako ondare-erantzukizun unibertsalaren printzipioaren irismenari eta balizko mugatzeari buruz ebatzi beharreko arazoaren nondik norakoak azaldu ostean, komenigarria da agindu horren aurrekari historikoetara eta berorren legegintza-testuingurura jotzea.

Artikulu hau guztiz ulertuko bada, beharrezkoa da Kode Zibilaren kapitulu berberean sistematikoki kokatuta dauden beste bi agindurekin osatzea. Gaur indargabetuta dauden Kode Zibileko 1919. eta 1920. artikuluez ari gara. Hona zer zioten, hurrenez hurren: «Zordunak hitzarmena betetzen badu, bere obligazioak azkenduta geratuko dira han hitzartutako baldintzetan; baina, betetzen ez badu, osorik edo parte batean, berriro jaioko da hartzekodunen eskubidea hasierako kreditutik jaso ez dituzten kopuruekiko, eta haietako edozeinek eskatu ahalko du konkurtsoa deklaratzea edo jarraitzea» eta «Ez badago kontrakoa dioen itun espresurik zordunaren eta hartzekodunen artean, azken horiek, konkurtsoa amaitu ondoren, mantendu egingo dute ordaindu gabe geratutako kredituaren partea zordunak gerora eskura ditzakeen ondasunetatik kobratzeko eskubidea».

Bi agindu horien arabera, bi ideia nagusi agertzen ziren: zordunaren eta hartzekodunen arteko hitzarmen bati eta berori betetzeari lotuta pasibotik libratzea, eta libratze hori mugatzeko printzipioa, baldin eta zordunaren fortunak gerora hobera egingo balu, baina hor ere hitzarmenaren beraren geroari lotuta. Nolanahi ere, eta paradoxikoki, ez zegoen zorduna bere kargatik libratzeari buruzko inolako aurreikuspenik, bere ondarea likidatzen zuen kasurako; hau da, zeukan guzti-guztia galtzen zuenerako.

Doktrinan, berehala piztu ziren 1920. artikuluari buruzko eztabaidak. Manresak honako hau adierazi zuen Kode Zibilari buruz egindako iruzkinetan: «Xedapen hori, batzuek kritikatu egiten duten arren, hitzarmenak zordunari aitortutako eskubideak ziurgabetasunean uzteagatik, ezin zuzenagoa da, kontuan hartzen bada zer arrazoi eta motibotan oinarrituta ematen zaion zordunari baimena hartzekodunekin hitzarmenak egiteko, konkurtsoepaiketaren barruan edo kanpoan (...) , aintzat harturik zer egoera zailean aurkitzen den, bere pasiboa estaltzeko nahikoa ondasun ez izateagatik (...) , puntualki bere obligazio guztiak ase ezin dituela; (...) ez da, bada, harritzekoa (...) arrazoi hura ez egonik zailtasunak amaitu zaizkiolako (...) zorduna bere hartzekodunek gauzatu gabeko kredituaren zatia ordaintzera obligatuta egotea». Eta egile horrek berak eransten zuen horrekin garbitu egin zirela «gure antzinako zuzenbidearen interpretatzaileei 5. partidaren 15. tituluko 3. legeak pizten zizkien zalantzak».

Alabaina, 1920. artikuluak ez zuen inolako mailaketarik ezartzen fortunaren hobekuntzari zegokionez, ez eta inolako mugaketarik ere, hartzekodunek ordaindu gabe geratutako kredituaren partea zordunak gerora eskura zitzakeen ondasunetatik kobratzeko

eskubidearen gainean. Horrek nabarmen mugatzen zuen zordunak fortuna hobetzeko zuen ahalmena, eta, era berean, zirikagarri eskasa gertatzen zen hobekuntza horretan ahalegintzeko.

Izan ere, Partiden Legea, Manresaren iritzian Kode Zibileko 1920. artikuluak gaindituta utzi zuen hura, nolabait zordunaren aldekoagoa zen, hau adierazten zuenean: «Zordunak bere ondasunekiko duen babesgabetasuna (...) hain da ahaltsua, non gero ezin zaion zordunari ezer eskatu, eta hark ez die epaiketan erantzun beharko zerbait zor dien hartzekodunei: nolaz eta ez dituen hain irabazi handiak egiten, non zor guztiak edo haien parte bat ordaintzeko moduan den, bera bizi ahal izateko zerbait geratzen zaiola». Horrela bada, Partiden Legeak aurreikusi zuen, jada, zorduna aske geratzea bere ondasunen likidazio-prozesu baten ostean –nahitaez hartzekodunekin hitzarmen bat egin beharrik gabe–, eta, gainera, haren fortuna hobetzearen modulazio bat ezarri zuen nolabait, ez baitzuen uzten hobekuntza zordunaren kaltetan izan zedin, salbu eta bere zor guztiak – edo, nahiko adierazpen nahasgarrian, haien parte bat– ordaintzeko moduan legokeen, bere bizi-baldintzen kaltetan izan gabe; hori guztia, printzipioz ezohikoa izan behar litzatekeen «hain irabazi handiak» egitearen kasuan.

2015ean betetzen dira 750 urte, hain zuzen, hainbat mendez Hispanoamerikako ordenamendu juridikoak inspiratu dituen Alfontso X.a Jakitunaren legegintza-obra handia idazten amaitu zela, baina harrigarria da ikustea, arlo honetako zenbait puntutan, hemeretzigarren mendeko legediak baino agindu aurreratuagoak zituela.

Errege lege-dekretu honek jasotzen duen bigarren aukerak, bistakoa denez, legegintzako teknika modernoago bati erantzuten dio, baina, oraintxe frogatu den bezala, gure zuzenbide historikoan lehendik zeuden printzipio batzuk ditu inspirazio-iturri. Legearauak inspiratu dituzten printzipioak ez direnean inprobisazioaren erantzun, baizik eta gaiari buruz urte edo mende luzez egindako gogoetaren emaitza, konfiantza pizteko modukoak bihurtzen dira halako arauak. Legegileak tentazio demagogiko orotatik ihes egin behar du beti; izan ere, epe luzera, gerta daiteke hasieran mesedetu nahi zirenen kontra jartzea legea. Ekonomia haziko bada, beharrezkoa da kreditu-fluxuak egotea eta aplikatzekoa den esparru juridikoak zordunei konfiantza ematea, baina hartzekodunena kaltetu gabe, bestela, bilatzen den efektuaren kontrakoa lortuko bailitzateke: kreditua uzkurtzea edota, gutxienez, garestitzea.

Horregatik, errege lege-dekretu honek diseinatutako bigarren aukerako mekanismoak kaudimengabezia estrategikoak eragozteko edo hautazko ordaintze-emateak errazteko behar diren kontrol eta bermeak ezartzen ditu. Helburua hauxe da: bere ondare guztia hartzekodunen mesedetan likidatzeagatik guztia galdu duenak aukera izatea esandako likidazioaren ostean ordaindu gabe geratutako zor gehienetatik aske geratzeko. Eta, era berean, Manresaren gisako egileek hain zuhurki azaldutako hartzekodunekiko justiziaarrazoiengatik onura hori errebokatzea ahalbidetuko lukeen fortuna-hobekuntza zenbakien bidez zehaztea.

Zeinahi arau juridikoren inspirazio-iturri izan behar luketen oreka eta justizia lortzen dira horrela.

Bigarren aukerako mekanismoaren arauketaz gain, eta konkurtsoaren aurreko edo inguruko zenbait instituturen hobekuntzaz gainera, errege lege-dekretu honek beste xedapen batzuk ere baditu; ondoren datoz, sistematikoki xehatuta.

II

Errege lege-dekretu honek hamaika artikulu ditu, bi titulutan bilduta, sei xedapen gehigarri, hiru xedapen iragankor, xedapen indargabetzaile bakarra eta hiru azken xedapen.

«Finantza-zama murrizteko presako neurriak» izenburuko I. tituluak aldaketak egitera datozen hiru artikulu ditu, eta, berorien bitartez, idazkera berria ematen zaie lege-arau hauetako manu zehatz batzuei: Konkurtsoari buruzko uztailaren 9ko 22/2003 Legea; Baliabiderik gabeko hipoteka-zordunak babesteko presako neurriei buruzko martxoaren 9ko 6/2012 Errege Lege Dekretua, eta Hipoteka-zordunen babesa, zorraren berregituratzea eta alokairu soziala indartzeko neurriak ezartzen dituen maiatzaren 14ko 1/2013 Legea.

II.titulua, «Lan-arloko beste neurri batzuk», hiru kapitulutan egituratuta dago. Lehenengo kapituluak, bere lau artikuluetan, zergen eta Administrazio publikoen

eremuko hainbat neurri jasotzen ditu, ondorengo lau lege-arauetako alderdi zehatz batzuk aldatzearen bitartez: 35/2006 Legea, azaroaren 28koa, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergarena eta sozietateen gaineko zergaren, ez-egoiliarren errentaren gaineko zergaren eta ondarearen gaineko zergaren legeak partzialki aldatzen dituena; 7/2007 Legea, apirilaren 12koa, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuarena; 20/2012 Errege Lege Dekretua, uztailaren 13koa, aurrekontu-egonkortasuna bermatzeko eta lehiakortasuna bultzatzeko neurriei buruzkoa, eta 27/2014 Legea, azaroaren 27koa, Sozietateen gaineko Zergarena.

II.kapituluak Gizarte Segurantzaren eremuan enplegua sustatzeari buruzko hiru neurri biltzen ditu. Alde batetik, pizgarri berri bat ezartzen da enplegu egonkorra sortzeko; horretarako, minimo salbuetsi bat finkatzen da langileen kontratazio mugagabearen kasuan enpresak Gizarte Segurantzari gertakari arruntengatik egin beharreko kotizazioan. Bigarrenik, 20tan finkatzen da zenbait probintziatako nekazaritzako behin-behineko langileei eskatuko zaien kotizatutako lanegun errealen kopurua, urtarrilaren 10eko 5/1997 Errege Dekretuan eta Langabeziatik babesteko sistema erreformatzeko eta lan-aukerak areagotzeko premiazko neurriei buruzko abenduaren 12ko 45/2002 Legeko hirugarren artikuluan aurreikusitako langabezia-sariaren eta apirilaren 11ko 426/2003 Errege Dekretuak araututako nekazari-errentaren onuradun izango badira. Hirugarren lekuan, eta azkenik, Gizarte Segurantzako onurak ezartzen dira, profesional autonomoek beren jardueran eragina izan dezaketen familia-obligazioei aurre egin behar dieten kasuetarako.

Arauaren xedapen-zatia II. tituluko III. kapituluarekin ixten da («Justizia Administrazioaren arloko neurriak») , zeinaren artikulu bakarrean aldatu egiten den azaroaren 20ko 10/2012 Legea, Justizia Administrazioaren eta Toxikologiako eta Auzitegi Zientzietako Institutu Nazionalaren eremuko hainbat tasa arautzen dituena, tasa judizialen araubidea hura ordaintzeko obligazioa duten subjektuen egoera zehatzera egokitu ahal izateko.

Arau honen azken parteari dagokionez, lehenengo xedapen gehigarritik bosgarrenera artekoak I. tituluan sartutako aldaketen osagarriak dira, honako hauek arautzen baitituzte: konkurtso-bitartekaritzako funtzioak, konkurtso-bitartekariaren ordainsaria, zordunaren ordezkaritzaren derrigortasun eza konkurtso kontsekutiboan, kaudimen-neurgailu gisa jardutea xede duen aplikazio informatikoa eta Ohiko etxebizitzaren gaineko hipotekabermedun zorrak modu bideragarrian berregituratzeko Jardunbide Egokien Kodearekin bat egiteko modua, hor sartzen diren aldaketen bidez. Aurreikuspen horiek guztiek I. tituluan jasotakoekin zuzeneko erlazioa duten gaiak arautzen dituzte, eta behar-beharrezkoak dira berehalako eraginkortasuna izateko. Seigarren xedapen gehigarrian, negoziazio kolektiboaren bultzada eta koordinazioa arautzen dira.

Xedapen iragankorrei dagokienez, haietako lehenak konkurtsoaren arloko araubide iragankorra ezartzen du; bigarrenean, errege lege-dekretu hau indarrean jarri aurretik formalizatutako kontratazio mugagabeari aplikatzekoa zaion araubidea aurreikusten da; hirugarrenean, berriz, errege lege-dekretu hau indarrean jarri aurretik aurkeztutako langabezia-sarien edo nekazari-errenten eskabideak arautzen dira.

Xedapen indargabetzaile bakarrak errege lege-dekretu honetan xedatuari aurka egiten dioten maila bereko edo apalagoko xedapenak indargabetzeko klausula jasotzen du, eta hiru azken xedapenek, berriz, hurrenez hurren, honako hauek arautzen dituzte: eskumen-titulua; araua garatu, exekutatu eta aplikatzeko gaikuntzak, eta araua bera indarrean jartzea.

III

Errege lege-dekretu honen I. tituluan familien eta enpresen finantza-zama murriztea ahalbidetzeko jasotako ekimenek hobekuntzak eransten dizkiete legegintzaldi honetan jada hartu diren neurriei; hots, beren zaurgarritasun-egoeragatik eta inguruabar ekonomiko eta sozialengatik –izan ETEak eta autonomoak edo pertsona naturalak oro har– kaudimengabeziatik hurbilen daudenei laguntzera zuzenduta jada hartu diren neurriei.

Ekimen horiek hiru bloketan bilduta laburbil daitezke.

Lehenik, ordainketen judizioz kanpoko akordioak malgutzea proposatzen da, eta bigarren aukerako benetako mekanismo bat aurreikustea.

Bigarrenik, hobetu egiten da Ohiko etxebizitzaren gaineko hipoteka-bermedun zorrak modu bideragarrian berregituratzeko Jardunbide Egokien Kodea, zeina baliabiderik gabeko hipoteka-zordunak babesteko presako neurriei buruzko martxoaren 9ko 6/2012 Errege Lege Dekretuak sartu baitzuen; dagoeneko 14.000 familia inguru mesedetu dira kode hartaz.

Azkenik, beste bi urtez luzatzen da maiatzaren 14ko 1/2013 Legean (Hipotekazordunen babesa, zorraren berregituratzea eta alokairu soziala indartzeko neurriei buruzko Legea) jasotako kolektibo bereziki zaurgarrien ohiko etxebizitzen gaineko kaleratzeen geldiaraztea, eta hedatu egiten da, orobat, neurri horri onura atera diezaiokeen kolektiboa.

Konkurtsoari buruzko uztailaren 9ko 22/2003 Legeko X. tituluan araututako ordainketen judizioz kanpoko akordioei dagokienez, errege lege-dekretu honetan jasotako aldaketen helburua akordio horien edukia eta eraginak malgutzea da, berorien erregulazioa laugarren xedapen gehigarriko birfinantzaketa-akordioen erregulazioarekin kidetuz. Araubide berriaren elementu nagusiak hauek dira: aplikazio-eremua enpresaburuak ez diren pertsona naturaletara hedatzea, pertsona horientzako prozedura erraztu bat ere arautuz; akordioaren eraginak hartzekodun bermatu disidenteetara hedatzeko aukera, eta hori aurrerapena da lehen indarrean zegoen borondatezko mendekotasunaren araubidearekiko; eta konkurtso-bitartekariaren irudia indartzea, aukera emanez bitartekari-lanak egin ditzaten merkataritza, industria, nabigazio eta zerbitzuetako ganberek, zorduna enpresaburua baldin bada, edota notarioek, enpresaburuak ez diren pertsona naturalak badira.

Funtsezko berrikuntza modura, zorretatik libratzeko araubide bat ezartzen da pertsona natural diren zordunentzat, konkurtso-prozeduraren esparruan. Zorretatik libratzeko sistema horrek oinarrizko bi zutabe ditu: zorduna fede onez aritzea eta aldez aurretik haren ondarea likidatzea –edo konkurtsoa amaitutzat deklaratzea, nahikoa masa ez dagoelako–.

Behin aurreko baldintzak beterik direla, zorduna automatikoki libratuta geratu ahal izango da ordaindu gabeko zorretatik; betiere, osorik ordaindu baditu masaren kontrako kredituak, konkurtso-kreditu pribilegiatuak, eta, ordainketen judizioz kanpoko akordio bat lortzen saiatu ez bada, konkurtso-kreditu arrunten ehuneko 25.

Bestela, aurreko kredituak ordaintzerik izan ez duenean, eta, betiere, hurrengo 5 urteetarako ordainketa-plan baten mende jartzea onartzen baldin badu, zorduna bere kreditu guztietatik behin-behinean libratuta geratu ahal izango da, honako hauek salbuetsita: publikoak eta elikagaienak, masaren kontrakoak eta pribilegio orokorra dutenak. Zorretatik behin betiko libratzeko, zordunak, esandako aldi horretan, ordaindu egin beharko ditu ordaintzetik libratu ez diren zorrak, edota ordaintzeko funtsezko ahalegin egin beharko du.

Hipoteka-zordunentzako Jardunbide Egokien Kodeari dagokionez, hedatu egiten da esparru subjektiboa, handitu egiten delako familia onuradunen urteko errentaren muga, zeina 14 hilabeteko urteko Ondorio Askotariko Errenta Adierazle Publikoan oinarrituta kalkulatuko baita; bestalde, zaurgarritasun bereziko kasu berritzat hartzen da zorduna 60 urtez goikoa izatea, eta eskuratutako ondasun higiezinen prezioaren muga kalkulatzeko era berri bat ezartzen da. Gainera, behin betiko finkatuta geratzen da zoru-klausulak ez aplikatzea esklusioko atalase berrian kokaturik dauden zordunei, baldin eta beren kontratuetan sartuta bazeuzkaten esandako klausulak.

Azkenik, 2017ra arte luzatzen da kolektibo bereziki zaurgarrien ohiko etxebizitzen gaineko kaleratzeak geldiarazteko aldia, eta, Jardunbide Egokien Koderako aurreikusitako baldintza bertsuetan, posible egin da pertsona gehiago biltzea etetearen babesera.

Erregulazio honetan, bildu egiten dira Espainiako Konstituzioak 86. artikuluan legedekretuak onartzeko eskatzen dituen aparteko eta presako beharrizanaren inguruabarrak. I. tituluko neurrien justifikazioa zenbait zordunek, beren fede ona eta ahalegina gorabehera, haien ondarea likidatu ostean ere, zor guztiak ordaintzera ez iristean jasaten duten finantzaegoera larria nolabait arintzeko premian oinarritzen da. Neurri horien osagarri dira lehenengotik bosgarren xedapen gehigarrira artekoetan eta lehenengo xedapen

iragankorrean jasotako aurreikuspenak. Titulu honetan eta aipatutako xedapenetan jasotako neurriak martxan jartzea atzeratzeak pertsona horien egoera larriagotzea besterik ez luke ekarriko. Halaber, zorra berregituratzearen eta bigarren aukeraren eragin ekonomiko onuragarriak ahalik eta azkarren abian jartzea komeni da –hala nola operatiboki bideragarriak izan arren zorpetuta dauden enpresa txiki eta ertainak mantentzea, ekonomia ez-formalean jarduteko pizgarriak murriztea edo jarduera ekonomiko berriei ekiteko aukerak ugaltzea, haietako batzuk baizik ez aipatzearren–. Hainbat azterlanek agerian utzi dute konkurtsolegeriak ez duela askorik lagundu Espainiako familiak zorpean egotetik irten daitezen. Espainiako finantza-sistemaren zati baten ezinbesteko saneamenduaren ostean, bigarren aukeraren mekanismoa sartzea, ordainketen judizioz kanpoko akordioen funtzionamendua hobetzea eta Jardunbide Egokien Kodearen aplikazio-eremua zabaltzea lagungarri gertatuko dira Espainiako familien eta enpresa txiki eta ertainen zorpetze-ratioaren beherakada bizkortzeko. Azkenik, ekonomia-hazkundea sendotzeko egungo testuinguru honetan, I. tituluan eta artikuluetan aurreikusitakoekin zuzeneko erlazioa duten hainbat alderdi arautzen dituzten errege lege-dekretu honen azken zatiko xedapen baterakoietan jasotako neurriak lehenbailehen abian jartzeak suspertze ekonomikoaren onurak populazioaren segmentu guztietara hel daitezen lagundu behar lukete ahal bezain laster.

Egiturazko neurri horiek zaurgarritasun bereziko egoeran dauden zordunak babestera zuzendutako koiunturazko beste neurri batzuk hedatzearekin osatzen dira. Egoera ekonomiko orokorraren hobekuntza nabaritzen hasi den arren, momentu honetan oraindik beharrezkoa da zorigaitz ekonomikoa jasaten jarraitzen duten familien egoerari aurre egitea; horrek justifikatzen du Jardunbide Egokien Kodearen eremu subjektiboa hedatzea eta kaleratzeak eteteko epea luzatzea, azken hori berehala amaituko bada ere.

IV

Errege lege-dekretu honetako II. tituluak lan-arloko hainbat neurri jasotzen ditu. Horrela, lehenik eta behin, zenbait kolektibo bereziki zaurgarriren zama fiskala arintzera

bideratuta dauden zerga-eremuko neurri jakin batzuei ekiten zaie. Hala, aldatu egiten da azaroaren 28ko 35/2006 Legea, Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergarena eta sozietateen gaineko zergareni, ez-egoiliarren errentaren gaineko zergaren eta ondarearen gaineko zergaren legeak partzialki aldatzen dituena, kolektibo berriei lege honetako 81 bis artikuluan aurreikusitako kenkariak aplikatzea ahalbidetzeko xedez.

Horrenbestez, lehenik eta behin, familia ugarien parte diren aurreko ahaideei ez ezik, guraso bakarreko familia osatzen dutenengana ere hedatzen da pizgarri fiskala, bi ondorengo baldin badituzte, eta, beste betebehar batzuen artean, harekin soilik bizi badira eta haren mende baldin badaude.

Aldi berean, aipatutako artikuluan araututako kenkari berriak aplikatzea ahalbidetuko zaie langabeziatik babesteko sistema publikoaren prestazioak edo gizarte-aurreikuspeneko araubide publikoen edo kidekoen pentsioak jasotzen dituzten zergadunei, baldin beren kargura desgaitasuna duen aurreko edo ondorengo ahaideren bat badute, familia ugari baten parte badira edo aurrez aipatutako guraso bakarreko familiako kide badira, eta ez soilik beren edo besteren konturako langileei.

Gainera, salbuetsita deklaratzen dira zorrak ordaintzeko kitatze eta emateen ondorio gisa ager daitezkeen errentak, Konkurtsoari buruzko uztailaren 9ko 22/2003 Legean ezarritako prozeduraren arabera judizialki onartutako hitzarmen batean, esandako legeko 71 bis artikuluan eta laugarren xedapen gehigarrian aipatutako judizialki homologatutako birfinantzatze-akordio batean, edota lege bereko X. tituluan aipatzen den ordainketen judizioz kanpoko akordio batean ezarritakoak baldin badira; betiere, zorrak jarduera ekonomikoen egikaritzan sortuak ez badira, izan ere, kasu horretan, enpresen zorraren berfinantzaketa eta berregituratzearen arloan premiazko neurriak onartzeari buruzko martxoaren 7ko 4/2014 Errege Lege Dekretuaren azken xedapenetatik bigarrenean aurreikusten baita horretarako araubidea.

Azkenik, adierazi behar da pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren esparruan sartzen diren aldaketetan biltzen direla Espainiako Konstituzioaren 86. artikuluak legedekretuak onartzeko aurrebaldintza gisa eskatzen dituen aparteko eta presako

inguruabarrak, kontuan izanik kolektibo onuradunaren berezitasuna eta berori babestu beharra botere publikoen aldetik, eta aintzat harturik kenkariak aldez aurretik eskatzea baimentzen dela arau hau onartzen denetik aurrera, esandako kolektiboak modua izan dezan onartutako laguntzak ahalik eta denbora laburrenean jasotzeko.

Bestalde, partzialki salbuetsiak dauden erakundeak obligazio formalak betetzetik arintzeko xedearekin, errege lege-dekretu honetako 7. artikuluaren bitartez, sozietateen gaineko zergan aitorpena aurkezteko obligaziotik kanpo uzten dira zergaldiko sarrera totalak urtean 50.000 eurotik gorakoak ez dituzten erakundeak, salbuetsita ez dauden errentei dagozkien sarreren urteko zenbateko totala 2.000 eurotik gorakoa ez bada eta salbuetsita ez dauden errenta guztiei atxikipena egin baldin bazaie; betiere, irabazi-asmorik gabeko entitateen eta mezenasgoen pizgarri fiskalen zerga-araubideari buruzko abenduaren 23ko 49/2002 Legearen pean ez badaude eta alderdi politikoak ez baldin badira.

Aldaketa horrek 2015eko urtarrilaren 1etik hasten diren zergaldietarako jarri behar du indarrean; horrek justifikatzen du berau onartzearen urgentzia; bestalde, kontuan izan behar da ekidin egin behar litzatekeela aldaketa hori esandako zergaldiei dagozkien ordainketa zatikatuei aplikatzea.

Bigarrenik, administrazio publikoen eremuan, Aurrekontu-egonkortasuna bermatzeko eta lehiakortasuna bultzatzeko neurriei buruzko uztailaren 13ko 20/2012 Errege Lege Dekretuak hainbat neurri sartu zituen gure ordenamenduan, administrazio publikoen zerbitzuan dauden langileen negoziazio kolektiboaren, ordezkaritzaren eta partehartzearen arloan dauden tresnak homogeneizatzeko helburuarekin. Beste aldaketa batzuen artean, aipatutako errege lege-dekretuak Estatuko Administrazio Orokorraren eremuko hauteskunde-unitateen antolamendu berri bat egin zuen; era horretan, esparru egoki bat ezarri zen berorren barruan enplegatu publikoen ordezkariak aukeratzeko prozedura gauzatu ahal izateko eta negoziazioeta partaidetza-organoak eratzeko. Negoziazioeta partaidetza-tresna horiek berme-abaniko bat eratzen dute enplegatu publikoaren ordezkaritzarako, gure ordenamendu konstituzionalak aurreikusitakoaren arabera, eta hauxe da bere asmoa: administrazio publikoen eremuan, haien eskubideen eta interesen defentsa eraginkorra finkatzea.

Langile funtzionarioen, estatutupekoen eta lan-kontratudunen gai komunetarako Estatuko Administrazio Orokorreko Negoziazio Mahai Orokorrak eta Estatuko Administrazio Orokorreko langile funtzionarioen Negoziazio Mahai Orokorrak, 2014ko uztailaren 31n elkarrekin egindako bilkuran, Gobernuari arauak erreformatzeko hiru ekimen proposatzea erabaki zuten, Estatuko Administrazio Orokorraren eremuan parte hartzeko eta negoziazio kolektiborako mekanismoak hobetzeko. Proposamen horren helburua honako hau da: hainbat egokitzapen eta hobekuntza tekniko gehitzea arlo honen inguruan uztailaren 13ko 20/2012 Errege Lege Dekretuak ezarritako erreforma-neurriei. Hain zuzen ere, Estatuko Administrazio Orokorrean laster egitekoak diren hauteskunde sindikalen hurbiltasunak justifikatzen du existitzen diren parte-hartze eta negoziazio tresnetan esandako aldaketak egin beharra, aipatu den hauteskunde-prozesua hasi aurretik. Proposamen horiek esandako prozesuaren esparruan hautemandako premiak aintzat hartuta formulatzen dira, bai aplikatzekoa den esparru juridikoa eta bai haren buruan egon behar duen bermesistema hobetzeko xedearekin.

Azken batean, hauteskunde-unitateen konfigurazioa argitzeko eta osatzeko bidea emango duten lege-egokitzapenei ekitea da kontua, eta, horretarako, beharrezkoa da aldaketa lege-maila duen arau baten bidez egitea. Zegokion negoziazio-aldiaren ondoren, esandako mahaietan ordezkatuta zeuden erakunde sindikal gehienek, bereziki, ordezkaritza handiena duten sindikatuek (CCOO, UGT eta CSIF) , aldeko botoa eman diote proposamenari.

Lehendabizi, hobetu egiten da Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren apirilaren 12ko 7/2007 Legean jasotako artikuluen antolamendua, osasungintzako estatutupeko langileen ordezkaritza-organoei dagokienez eta unibertsitateaz kanpoko irakasleen ordezkaritzaren arloan, eta, horrez gain, argitu egiten du Justizia

Administrazioaren zerbitzupeko langileei dagokiena; langile-kolektibo espezifikoak dira, eta aldaketa hori behar dute berorien ordezkaritza egokia bermatzeko.

Bigarrenik, hobekuntza tekniko bat sartzen da Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren 35. artikuluaren oraingo idazkeran; izan ere, Negoziazio Mahaien osaketa eta eraketa arautzean, orain arte indarrean egon den bertsioan, langile funtzionarioei soilik eragiten dieten gaiak aipatzen ziren; alabaina, beharrezkoa da erregulazio hori langile funtzionarioen, estatutupekoen eta lan-kontratudunen gai komunetara ere hedatzea. Horrekin, lege-sostengua eman nahi zaio negoziazio kolektiboan orain arte praktika arrunta izan denari: Administrazioan biltzen diren langile-tipologia desberdinentzat negoziazio global eta osoko bat aurrera eramatea.

Eta, hirugarrenik, xedapen gehigarri berri bat eransten da Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuan, negoziazio-eremu espezifikoei dagozkien Negoziazio Mahaien arloan, argi eta garbi, 34.4 artikuluan aurreikusten direnetatik bestelakoak baitira. Ildo horretan, aipatutako eremuan gauzatzen dira lan-baldintzei buruzko negoziazioak; eta administrazio publiko desberdinetara atxikita egon daitezkeen enplegatu publikoen kolektibo jakin batzuei eragiten badie ere, negoziazio hori, izatez, Estatuko Administrazio Orokorraren eskumenekoa da. Aipatutako xedapen gehigarria eranstearen bitartez, Mahai horien inguruan dagoen lege-hutsune garrantzizkoa estali nahi da, batetik, eta orain arte indarrean egon den araubidearen eskasia osatu, bestetik.

Enplegatu publikoak funtzionalki eta organikoki erakunde desberdinen mende egotean, Mahai bakoitzean erakunde sindikalek duten ordezkaritza osatu ahal izateko, multzoan hartu behar dira kontuan batzuen eta besteen negoziazio-esparruak, eta ez administrazio publiko jakin batena, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren 34.4 artikuluan araututako Sektoreko Mahaien kasuan bezala. Era berean, xedapen gehigarri berria erantsi izanari esker, eraginkortasunez betetzen da Administrazio Publikoen Estatu Idazkaritzaren eta erakunde sindikalen artean 2012ko urriaren 25ean izenpetutako Akordioa, zeinaren bitartez bi alderdiek negoziazio kolektiboaren egituraketan aurrera egiteko konpromisoa hartu zuten.

Azken batean, lege-esparru espezifiko eta egoki bat lortzea da xedea, Estatuko Administrazio Orokorrean eta Justizia Administrazioan negoziazio-, ordezkaritzaeta partaidetza-sistema artikulatuta dagoen eremu desberdinetan behar bezala negoziatzea ahalbidetuko duena.

Legegintzako ekimen hau, gainera, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren apirilaren 12ko 7/2007 Legeko 36.3 eta 34.1 artikuluetan aipatzen diren Estatuko Administrazio Orokorreko Negoziazio Mahai Orokorrek eurek bultzatu dute, berori onar dadin eskatu baitzuten Administrazioaren eta haietan ordezkaritza handiena duten erakundeen artean lortutako akordioaren ondoren.

Aipatutako Negoziazio Mahai Orokorrek proposatutako aldaketa denez, arauproposamen horrek bete egiten du Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuko 37.1 artikuluan xedaturikoa, haien barruan negoziatu eta adostutako gaia baita.

Errege lege-dekretu honetan biltzea aholkatzen duten aparteko eta presako beharrizaneko arrazoiei dagokienez, adierazi behar da aldaketa hauek aurtengo urtearen barruan Estatuko Administrazio Orokorraren esparruan egitekoak diren hauteskunde sindikalen prozesua hasi baino lehenago onartu behar direla. Bistakoa da, beraz, neurri multzo hori aplikatzea ahalbidetuko lukeen lege-mailako arau baten izapidetze arruntak dezente atzeratuko lukeela erreforma indarrean jartzeko eguna, eta horrek distortsioak eragingo lituzkeela negoziazio kolektiboaren beraren garapenean, eta, hartara, ezinezkoa izango litzatekeela 2015erako aurreikusitako hauteskunde-prozesuan eraginkortasunez aplikatzea.

Hain zuzen ere, Estatuko Administrazio Orokorrean hauteskunde sindikalak aurki egitekoak direlako sartu behar dira aipatutako aldaketak egungo partaidetzaeta negoziazio-tresnetan; hauteskunde-prozesua hasi baino lehen, inondik ere. Proposamen horiek esandako prozesuaren esparruan hautemandako premiak ikusi ostean formulatu dira, bai aplikatzekoa den marko juridikoa eta bai haren buruan egon behar duen bermesistema hobetzeko xedearekin. Estatuko Administrazio Orokorrean hauteskunde sindikalak

egiteko prozesua hasita dago jada, gehiengoa duten erakunde sindikalek 2014ko urriaren 29an hauteskunde sindikalen sustapen orokorrerako Akordioa aurkeztu zutenetik. Hauteskunde-prozesua 2015eko apirilaren 30ean hastea dago aurreikusita; hauteskundeak, berriz, izaera orokorrez, ekainaren 18an izango dira. Horregatik dago esandako partaidetzaeta negoziazio-arloan aplikatzekoa den arautegian aldaketa tekniko horiek egiteko presako beharrizana; aurreabisuak egiteko epea amaitu aurretik, hain zuzen, zeina aipatutako hauteskunde-prozesua hasi baino hilabete lehenago amaitzen den.

Proposatutako aldaketen izaera dela eta, lege-mailako arau bat behar da beroriek ezartzeko; izan ere, 20/2012 Errege Lege Dekretuan eta Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren apirilaren 12ko 7/2007 Legean gauzatzen dira aldaketok. Horregatik guztiagatik, hori gauzatzeko tresna egokia errege lege-dekretu bat litzateke, Konstituzioaren

86. artikuluak eskatzen dituen aparteko eta presako beharrizanerako inguruabarrak biltzen baitira. Konstituzio Auzitegiak tresna arauemaile horri buruz jaulkitako jurisprudentzia kontsolidatua ikusirik, esan daiteke ongi sartzen eta doitzen dela errege lege-dekretuan aurreikusten diren kasu gaitzaileetan eta kausa zein helburuetan; zehatzago esanda, Estatuko Administrazio Orokorrean hurrengo urterako aurreikusitako hauteskundeprozesuan guztiz beharrezkoa delako proposatutako aldaketak eraginkor izatea.

Bestalde, enpleguko eta Gizarte Segurantzako politika publikoen eremuan, kontratazio mugagabea egitean gertakari arruntengatik Gizarte Segurantzari enpresak ordaindu beharreko kotizazioen murrizketa –Enplegua eta kontratazio mugagabea sustatzeko premiazko neurriei buruzko otsailaren 28ko 3/2014 Errege Lege Dekretuak onartu ondoren, kotizazioko tarifa finko bat ezarrita artikulatu dena– neurri eraginkorra gertatu da enplegu egonkorra sortzen laguntzeko.

Horrela, Biztanleria Aktiboaren Inkestak 2014ko laugarren hiruhilekoari buruz emandako datuen arabera, enplegua 433.900 pertsonatan igo da azken 12 hilabeteetan, urtean % 2,5eko bariazioarekin, eta soldatapeko enplegu mugagabea 212.800 pertsonatan igo da, % 2,0.

Kontratazio mugagabearen bilakaera positibo hori sendotzeko xedez, eta lan-munduan egonkortasunez txertatzeko zailtasun handienak dituzten kolektiboetan izan dezakeen inpaktua indartzeko, eta, halaber, Diputatuen Kongresuak 2015eko otsailaren 25eko Nazioaren Egoerari buruzko Debatean onartutako ebazpena betez, 8. artikuluaren bitartez pizgarri berri bat ezartzen da enplegu egonkorra sortzeko; hau da, minimo salbuetsi bat finkatzen da enpresak gertakari arruntengatik Gizarte Segurantzari ordaindu beharreko kotizazioan, langileei kontratazio mugagabea egitean.

Minimo salbuetsi bat ezartzeak izaera progresiboko pizgarri bat sortzea esan nahi du, zeinak kotizazio sozialak neurri handiagoan murrizten dituen ordainsari txikiagoak dituzten langileen kontratazio egonkorragatik. Neurri horrekin, lan-merkatuan egonkortasunez txertatzeko zailtasun handienak dituzten kolektiboei egin nahi zaie mesede, hala nola iraupen luzeko langabeei, prestakuntza eskaseko langileei eta lanean esperientziarik ez duten gazteei. Kolektibo horiengan, eragin handiagoa dute langabeziak eta behinbehinekotasunak.

Erregulazio berri horren gerizpean –kontratazio mugagabeak egiten dituen eta enplegu garbia sortzen duen enpresa oro izan daiteke haren onuradun–, gertakari arruntei dagozkien hileko oinarriaren lehenengo 500 euroak enpresaren kotizaziotik salbuetsita geratuko dira, baldin eta kontratua lanaldi osokoa bada. Kontratua denbora partzialekoa denean, esandako zenbatekoa lanaldia gutxitu den ehunekoaren proportzioan murriztuko da, baina ezingo da denbora osoz ari den langile baten lanaldiaren 100eko 50 baino murritzagoa izan.

Kotizazioko onura hori hobari bat izango da, Estatuko Enpleguaren Zerbitzu Publikoaren kargura, kontratu mugagabea Gazte Bermearen Sistema Nazionalean izena emandako gazteekin formalizatu den kasuan, eta murrizketa bat, Gizarte Segurantzako sistemaren kargura, gainerako kasuetan.

Kotizazioko tarifa finkoa bezalaxe, hobaria edo murrizketa 24 hilabeteko aldian aplikatuko da. Hamar langile baino gutxiagoko enpresen kasuan, neurria beste 12 hilabetez luzatuko da, eta azken aldi horretan kotizazio-tasaren aplikaziotik salbuetsita geratuko dira

kotizazio-oinarriaren lehenengo 250 euroak; kontratazioa denbora partzialekoa den kasuetan, proportzioz dagokion zenbatekoa geratuko da salbuetsita.

Kotizazioko onura berria gozatzeko betekizunei, aplikatzekoa ez den kasuei, bateraezintasunei eta berorri bidegabeki aplikatzegatik itzuli beharreko kopuruei dagokienez, horiek guztiak otsailaren 28ko 3/2014 Errege Lege Dekretuan kotizazioko tarifa finkorako ezarritakoen oso antzekoak dira, sistemaren jarraitasunaren eta sinpletasunaren mesedetan.

Artikulu honetan aipatutako hobaria edo murrizketa aplikatzeak ez du eraginik izango eraginpean dauden langileen eskubide diren prestazio ekonomikoen zenbatekoa zehazteko orduan; kopuru hori kalkulatzeko, dagokien kotizazio-oinarriaren zenbateko osoa aplikatuko da.

Gazte Bermearen Sistema Nazionaleko onuradunen kontratazio mugagabea egiten den kasuan, baimendu egiten da Hazkuntza, Lehiakortasuna eta Efizientzia sustatzeko Urgentziazko Neurriak onartzen dituen urriaren 15eko 18/2014 Legeko 107. artikuluan aurreikusitako pizgarrien bateragarritasuna, eta bateragarri deklaratzen da, halaber, Enplegua Aktibatzeko Programaren onuradunek jasotzen duten akonpainamenduko laguntza ekonomikoarekin ere, kontratua haiekin formalizatuko balitz.

Kontratazio mugagabearen ondoriozko kotizazioko onura berria, 2015eko martxoaren 31ra arte, otsailaren 28ko 3/2014 Errege Lege Dekretuak araututakoarekin batera egongo da indarrean. Errege lege-dekretuko bigarren xedapen iragankorrean aurreikusten denez, berori indarrean jarri aurretik egindako kontratu mugagabeengatik baliatzen ari diren Gizarte Segurantzako kotizazioen onurak, kontratuak egin ziren unean indarrean zegoen arautegiaren arabera eraenduko dira.

Erregulazio honetan, Espainiako Konstituzioaren 86. artikuluan lege-dekretuak onartzeko eskatzen diren aparteko eta presako beharrizaneko inguruabarrak biltzen dira; izan ere, oraindik lehentasun dira langileen kontratazio mugagabea eta lan-merkatuan egonkortasuna sustatu beharra. Horri gehitzen bazaio berehala amaituko dela otsailaren 28ko 3/2014 Errege Lege Dekretuak araututako kotizazioko tarifa finkoaz baliatzeko epea (2015eko martxoaren 31n, zehazki) , justifikatuta geratzen da neurri berri hau ahalik eta urgentzia handienarekin hartzea.

Bestalde, 9. artikuluan aurreikusitako neurriari dagokionez –langile autonomoei hobari bat egitea, kontratazioari lotuta, lanbideko eta familiako bizitza uztartzeagatik–, Langile Autonomoaren Estatutuaren uztailaren 11ko 20/2007 Legeko azken xedapenetatik bigarreneko aurreikuspenak, non langile autonomoen eskubideak Gizarte Segurantzako Araubide Orokorrean dauden besteren konturako langileenekin pixkanaka bateratzea ezartzen den, beharrezkoa egiten du hainbat neurri hurrenez hurren abian jarriz joatea, esandako helburua betetzeko bidean.

Horrela, norberaren konturako langileen eskubideak besteren konturako langileenekin parekatzeko markatutako ildoan, eta norberaren konturako langileei lanbideko eta familiako bizitza uztartu ahal izateko babesa bermatzeko xedearekin, haiei laguntzeko neurri bat sartzen da, Gizarte Segurantzako onuretan oinarritzen dena, profesionalak bere jardueran eragina izan dezaketen familiako obligazioei erantzun behar dien kasuetarako.

Hala, hobari bat egiten da norberaren konturako langileak Gizarte Segurantzari ordaindu beharreko kuotan, langile autonomoaren azken hamabi hilabeteetako batez besteko kotizaziooinarriari lotutako zenbatekoan, era horretan neurriaren proportzionaltasuna bermatzen dela.

Gainera, hobari hori baliatzeko, beharrezkoa da besteren konturako langile bat kontratatzea; modu horretan, bi helburu betetzen dira. Alde batetik, langile autonomoaren lanbide-proiektuaren bideragarritasuna lagun dezaketen neurriak hartzen dira, familian dituen obligazioei aurre egitea ahalbidetzen baitzaio, bere lanbide-jarduerari eusten diola. Bestalde, besteren konturako langile bat kontratatzeari lotuta dagoen neurria izanik, lanmerkatua dinamizatzen laguntzea bilatzen da.

Erregulazio honetan, Espainiako Konstituzioaren 86. artikuluan lege-dekretuak onartzeko eskatzen diren aparteko eta presako beharrizaneko inguruabarrak biltzen dira, oraindik lehentasunezkoa baita gure artean norberaren konturako langileen eskubideak besteren konturako langileenekin parekatzea; bereziki, familiako eta lanbideko bizitza uztartzearen premiazko babesari dagokion guztian.

Europar Batasunaren politikan giltzarri diren funtsezko bi pieza gizonen eta emakumeen arteko berdintasun-printzipioa eta ekintzailetza dira. Biak dira sustatu beharrekoak, eta biak jasotzen dira Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2010eko uztailaren 7ko 2010/41/EB Zuzentarauan, jarduera autonomoa duten gizonezkoen eta emakumezkoen tratu-berdintasunaren printzipioa aplikatzeari buruzkoan.

Gainera, Europako Batzordeak Ekintzailetzari buruzko 2020rako Ekintza Plana aurkeztu zuen 2013ko urtarrilaren 9an; plan horren bidez, Batzordeak gonbita luzatu zien estatu kideei, emakumeek lanaren eta eguneroko bizitzaren arteko oreka egokia lortzea ahalbidetuko duten politikak aplika ditzaten.

Aipatutako 2010/41/EB Zuzentarauak hauxe xedatzen zuen: 2015eko abuztuaren 5a beranduenera dela, estatu kideek hura aplikatzeari buruz eskura duten informazio guztia helarazi beharko diotela Europako Batzordeari.

Kontuan izanik familiako eta lanbideko bizitza uztartzearen arloan nabarmena zela langile autonomo gizonezko eta emakumezkoen kolektiborako berariazko erregulazioa egin beharra, eta aintzat harturik 2015eko abuztuko esandako egunaren hurbiltasuna, bistan dago proposatzen den neurria abian jartzeko urgentziazko premia.

Azkenik, lehorteak 2014ko oliba-uztan Andaluzia eta Extremadurako autonomiaerkidegoetan eragindako kalte handien ondorioz galdutako lanegunak direla eta, oso zaila da urtarrilaren 10eko 5/1997 Errege Dekretuak eta abenduaren 12ko 45/2002 Legearen hirugarren artikuluak jasotzen duten langabezia-saria edo apirilaren 11ko 426/2003 Errege Dekretuak arautzen duen nekazari-errenta eskuratzeko lanegun kotizatu errealen gutxieneko kopurua lortzea. urtarrilaren 10eko 5/1997 Errege Dekretuak Gizarte Segurantzako Nekazaritzako Araubide Bereziko behin-behineko langileentzako langabeziasaria arautzen du; 45/2002 Legea langabeziatik babesteko sistema erreformatzeko eta lan-aukerak areagotzeko presako neurriei buruzkoa da; apirilaren 11ko 426/2003 Errege Dekretuak Gizarte Segurantzako Nekazaritzako Araubide Bereziari atxikita dauden eta Andaluziako eta Extremadurako autonomia-erkidegoetan bizi diren behin-behineko langileentzako nekazari-errenta arautzen du.

Esandako lehorteak ekoizpenaren murrizketan izan duen eraginaz ohartuta, eta ikusirik olibadiak direla eskualde horietako nekazaritza-jarduerako sektore nagusia, eta kontuan harturik probintzia mugakideetara lanera lekualdatzen diren langileen mugikortasunazterketak, beharrezkoa egiten da hainbat mekanismo arbitratzea, urgentziaz, salbuespenez eta modu iragankorrean, ekoizpena jaitsi den probintzietako nekazaritzako behin-behineko langileei eskatzen zaizkien betekizunak errazteko, iraganeko hainbat alditako aurrekariei jarraituz; izan ere, oraingoaren antzeko egoeretan, esandako prestazio horietara iristeko lan egindako gutxieneko lanegunen kopurua murriztea onartu zen ekainaren 20ko 10/2005, martxoaren 19ko 2/2010 eta urtarrilaren 25eko 1/2013 errege lege-dekretuen bidez.

Horrexetarako ezartzen da, hain zuzen, 10. artikuluan aurreikusitako neurria; alegia, Andaluziako eta Extremadurako autonomia-erkidegoetako lurraldeetako behin-behineko langileek, lehen aipatutako langabezia-saria edo nekazari-errenta eskuratu ahal izateko, kotizatutako 20 lanegun erreal izan behar dituztela ezartzen duena.

Neurri hori aplikatuko zaie dagokion eskaera 2014ko irailaren 1.aren eta errege legedekretu hau indarrean jartzen den dataren artean aurkeztu duten langileei.

Amaitzeko, errege lege-dekretu honetako 11. artikuluari dagokionez, adierazi behar da jurisdikzio-ahala erabiltzeagatiko tasen arloan otsailaren 22ko 3/2013 Errege Lege Dekretua onartu zenetik arrazoizko epe bat igaro ondoren, egiaztatuta geratu dela ez dagoela gehiago atzentzerik hiritar kopuru garrantzitsu baten egoera ekonomiko negargarriari laguntza ematea; izan ere, doako laguntza juridikorako eskubidearen onuradun ez direnez, arreta-erakargarri izan behar luke pertsona horiengan jurisdikzioahala erabiltzeagatiko tasen sistema izaten ari den inpaktua.

Ildo horretan, argia da azaldutako beharrizan-egoeraren eta errege lege-dekretu honetan hartzen diren neurrien artean dagoen lotura, sartzen diren aldaketek berehala izango baitute eragin onuragarria, arau hau indarrean jartzean tasa ordaintzetik salbuetsita geratuko baitira pertsona fisikoak.

Bestalde, Justizia Administrazioaren eremuko eta Toxikologiako eta Auzitegi Zientzietako Institutu Nazionalaren eremuko hainbat tasa arautzen dituen azaroaren 20ko 10/2012 Legea erreformatzeko errege lege-dekretua baliatu izanak errespetatu egiten du Konstituzio-doktrina, aparteko eta presako beharrizanaren aurrebaldintzari dagokionez, legegintza-prozedura arruntak edo presako prozedurak behar duten epean baino laburragoan ekitea eskatzen baitu Gobernuaren helburuari erantzuten dion beharrizan horrek. Adierazitako arrazoi horiek aski justifikatzen dute ezohiko lege-xedapen batera jotzeko premia, baina horiek bakarrik ez, zeren, hainbat aldiz egin izan den bezala, justifikatu egiten dute ekonomia suspertzeko edo merkatuak akuilatzeko neurriek ere, horien bidez Gobernuak politika ekonomiko orokorreko helburuak bete ahal izan ditzan.

Urgentzia hauteman delako jotzen da, hortaz, errege lege-dekretura, horrela berehala bete ahal izango baitira helburu bi: egundoko gizarte-arbuioa sortu zuen egoera bati amaiera ematea, eta, era berean, auzitegietara jotzeko uzkurdura-elementu bat ezabatzea, operadore juridikoen arteko mugimendu ekonomikoak areagotzera eraman dezakeen testuinguru batean.

Izan ere, pentsatzekoa da auzi askoren kasuan atzeratu egin dela horiek epaitegietara eramateko erabakia, eta lege-mailako araua onartzeko zain daudela; alabaina, arau hori prozedura arruntaren edo presakoaren bidez izapidetu izan balitz, onartu eta berehala auzielemenia sartuko litzateke epaitegi eta auzitegietan. Ildo horretan, denboraren aldetik arinagoa den arau-prozedura bat erabiltzeak, hori baita errege lege-dekretuaren kasua, minimizatu egingo du erreformak organo judizialen jardueran izan dezakeen albo-eragin hori.

Horren indarrez, Konstituzioaren 86. artikuluan jasotako baimenaz baliatuta, eta Ekonomiako eta Lehiakortasuneko ministroak, Justiziakoak, Enplegu eta Gizarte Segurantzakoak eta Ogasuneko eta Administrazio Publikoetakoak egindako proposamenari jarraiki, eta Ministroen Kontseiluak 2015eko otsailaren 27ko bileran eztabaidatu ondoren, honako hau

XEDATZEN DUT:

I. TITULUA

Finantza-zama murrizteko presako neurriak

1. artikulua. Konkurtsoari buruzko uztailaren 9ko 22/2003 Legea aldatzea. Konkurtsoari buruzko uztailaren 9ko 22/2003 Legea honela aldatzen da:

Lehenengoa. Bigarren aukeraren arloko aldaketak.

Bat. Aldatu egiten da 178. artikuluko 2. zenbakia, eta honela geratzen da idatzita:

«2. Hurrengo artikuluan aurreikusitako kasuetatik kanpo, konkurtsoa masa aktiboaren likidazioagatik edo eskasiagatik amaitzen den kasuetan, pertsona naturala den zordunak izango du gainerako kredituak ordaintzeko erantzukizuna. Hartzekodunek exekuzio singularrak hasi ahal izango dituzte, konkurtsoa berriro irekitzeko erabakia hartzen edo konkurtso berria deklaratzen ez den bitartean. Exekuzio horietarako, haien kreditua hartzekodunen behin betiko zerrendan agertzea kondena-epai irmoaren parekoa izango da.»

Bi. 178 bis artikulu berri bat eransten da, eta hauxe dio:

«178 bis artikulua. Ordaindu gabeko pasibotik libratzearen onura.

1.Pertsona fisikoa den zordunak artikulu honetan ezarritako baldintzetan lortu ahalko du ordaindu gabeko pasibotik libratzearen onura, behin konkurtsoa masa aktiboaren likidazioagatik edo eskasiagatik amaitu denean.

2.Zordunak konkurtsoko epailearen aurrean aurkeztu beharko du ordaindu gabeko pasibotik libratzeko eskaera, 152.3 artikuluan ezarritakoaren arabera eman zaion entzunaldirako epearen barruan.

3.Fede oneko zordunei soilik onartuko zaie ordaindu gabeko pasibotik libratzeko eskaera. Zorduna fede onekoa dela joko da, honako baldintza hauek betetzen direnean:

1.a Konkurtsoa ez izatea errudun deklaratua.

2.a Zorduna ez egotea, konkurtsoa deklaratu aurreko 10 urteetan, epai irmo bidez honako delitu hauetakoren batengatik zigortuta: ondarearen aurkakoa, ordena sozioekonomikoaren aurkakoa, dokumentuak faltsutzekoa, Herri Ogasunaren eta Gizarte Segurantzaren aurkakoa edo langileen eskubideen aurkakoa. Prozesu penal bat erabakitzeke badago, konkurtsoko epaileak eten egin beharko du pasibotik libratzeari buruzko erabakia, harik eta zigor-epai irmo bat dagoen arte.

3.a 231. artikuluan ezarritako betekizunak bildurik, ordainketen judizioz kanpoko akordio bat egina izatea, edo, gutxienez, egiten saiatu izatea.

4.a Ordainduta edukitzea, osorik, masaren kontrako kredituak eta konkurtsokreditu pribilegiatuak eta, aldez aurretik ordainketen judizioz kanpoko akordio bat lortzen saiatu ez bada, gutxienez, konkurtso-kreditu arrunten zenbatekoaren ehuneko 25.

5.a Aurreko zenbakian xedatutakoaren ordez:

i) 6. zenbakian aurreikusitako ordainketa-plana betetzea onartzea.

ii) 42. artikuluan ezarritako kolaborazio-betebeharrak ez urratzea.

iii) Onura hori azkeneko hamar urteen barruan jasota ez izatea.

iv) Konkurtsoa deklaratu aurreko lau urteen barruan ez errefusatzea bere ahalmenerako egokia zen enplegu-eskaintza bat.

v) Espresuki onartzea, ordaindu gabeko pasibotik libratzeko eskaeran, onura horren lorpena jasota geldituko dela Konkurtsoen Erregistro Publikoaren atal berezian, publikoak kontsultatzeko aukerarekin, bost urteko epean.

4.Idazkari judizialak Konkurtso-administrazioari eta agertutako hartzekodunei emango die zordunak egindako eskaeraren berri, eta bost eguneko epea izango dute onura emateari buruz egoki irizten diotena alegatzeko.

Konkurtso-administrazioa eta agertutako hartzekodunak zordunaren eskaerarekin ados badaude edo horri kontra egiten ez badiote, konkurtsoko epaileak, behin-behineko izaeraz, ordaindu gabeko pasibotik libratzearen onura emango du ebazpenean, eta konkurtsoaren amaiera deklaratuko du, likidazio-fasea bukatu izanaren ondorioz.

Kontra egitea 3. zenbakiko baldintza bat edo batzuk ez betetzean soilik oinarritu ahal izango da, eta konkurtso-intzidente gisa izapidetuko da. Gertakariari buruzko ebazpena, onura aitortzen edo ukatzen duela, irmo bihurtu arte, ezingo da konkurtsoa amaitzeko autorik eman.

5.3. zenbakiko 5. puntuan aurreikusitako zordunei emandako ordaindu gabeko pasibotik libratzearen onura honako kreditu hauen ordaindu gabeko zatira hedatuko da:

1.a Konkurtsoa amaitu den datan ordaintzeke zeuden kreditu arruntak eta mendekoak, nahiz eta komunikatuta ez egon, zuzenbide publikoko kredituak eta elikagaienak salbuetsita.

2.a 90.1 artikuluan zerrendatutako kredituei dagokienez, bermea egikaritzearekin ordaindu ezin izan den kreditu horien zatia; betiere, bere izaeragatik, kreditu arruntaz edo mendekoaz bestelako beste kategoriaren batean sartuta daudenean salbu.

Kredituak azkenduta dauzkaten hartzekodunek ezingo dute inolako akziorik abiatu zordunaren aurka, kreditu haiek kobratzeko.

Hartzekodunen eskubideak salbu geratzen dira konkurtsopekoarekin solidarioki behartuta daudenen eta haien bermatzaile edo abal-emaileen aurrean; horiek ezingo dute baliatu konkurtsopekoak lortutako ordaindu gabeko pasibotik libratzearen onura.

Konkurtsopekoa irabazpidezko ondasunen edo erkidegoko beste araubide batean badago ezkonduta, eta ez baldin bada likidatu ezkontza-sozietatearen araubide ekonomikoa, ordaindu gabeko pasibotik libratzearen onura konkurtsopekoaren ezkontidearengana hedatuko da, bere konkurtsoa deklaratua izan gabe ere, konkurtsoa deklaratu aurreko zorrei dagokienez, ondare erkideak erantzun beharko baitie haiei.

6.Aurreko zenbakian xedatutakoaren arabera libratuta geratzen ez diren zorrak konkurtsoa amaitu ondorengo bost urteen barruan ordaindu beharko ditu konkurtsopekoak, zor horiek geroagoko epemuga dutenean salbu. Konkurtsoa amaitu eta hurrengo bost urteetan, ordaindu gabeko zorrek ezingo dute interesik sortu.

Eragin horretarako, zordunak ordainketa-plan baten proposamena aurkeztu beharko du, eta, 10 eguneko epean alderdi guztiei entzun ondoren, aurkeztu den baldintzetan edo egoki ikusten dituen aldaketak sartuta onartuko du epaileak.

Zuzenbide publikoko kredituei dagokienez, geroratzeko edo zatikatzeko eskaerak berariazko arautegian xedatutakoaren arabera izapidetuko dira.

7.Konkurtsoko zeinahi hartzekodunek eskubidea izango du konkurtsoko epaileari ordaindu gabeko pasibotik libratzearen onura errebokatzea eskatzeko, baldin eta zordunak, hura eman ondorengo bost urteen barruan:

a) 3. zenbakian ezarritakoaren arabera, ordaindu gabeko pasibotik libratzearen onura ematea eragotziko zukeen zerbait egiten badu.

b) Kasua hala baldin bada, ordainketa-planean xedatutakoaren arabera libratu gabeko zorrak ordaintzeko obligazioa betetzen ez badu.

c) Zordunaren egoera ekonomikoa modu garrantzitsuan hobetzen bada eta ordaindu gabeko zor guztiak ordaindu ahal baditu, bere elikagai obligazioen kaltetan izan gabe, edo

d) Ezkutuko diru-sarrerak, ondasunak edo eskubideak daudela egiaztatzen

bada.

Eskaera Prozedura Zibilaren Legean hitzezko epaiketarako ezarritakoaren arabera izapidetuko da. Epaileak onura errebokatzea erabakitzen badu, hartzekodunek beren akzio guztiak berreskuratuko dituzte zordunaren aurrean, konkurtsoaren amaieran ordaindu gabe geratutako kredituak kobratzeko.

8.Aurreko zenbakian aurreikusitako epea onura errebokatu gabe igaro denean, konkurtsoko epaileak, konkurtsopeko zordunaren eskariz, auto bat emango du, non aitortuko duen behin betiko gelditu dela konkurtsoan ordaindu gabeko pasibotik libratuta.

Ahalmena izango du, orobat, kasuaren inguruabarrak aintzat harturik eta hartzekodunei entzun ondoren, ordainketa-plana osorik bete ez duen baina esandako epean jasotako diru-sarreren erdia, gutxienez –enbargaezintzat jotzen diren diru-sarrerak salbuetsita–, esandako plana betetzera bideratu dituen zorduna ordaindu gabeko pasibotik behin betiko libratu dela deklaratzeko.

Artikulu honen eraginetarako, diru-sarrera enbargaezintzat joko dira uztailaren 1eko 8/2011 Errege Lege Dekretuko 1. artikuluan aurreikusten direnak. Hipotekazordunak laguntzeko, gastu publikoa kontrolatzeko, toki-erakundeek enpresekiko eta autonomoekiko dituzten zorrak bertan behera uzteko, enpresa-jarduera sustatzeko eta administrazioa eraberritzeko eta soiltzeko neurriei buruzko errege lege-dekretua da hori.

Ebazpena Konkurtsoen Erregistro Publikoan argitaratuko da, eta haren aurka ezingo da errekurtsorik jarri.»

Hiru. 176 bis artikuluko 3. eta 4. zenbakiak aldatu egiten dira, eta honela geratzen dira idatzita:

«3. Masa aktiboa behin banaturik dela, konkurtso-administrazioak justifikaziotxosten bat aurkeztuko dio konkurtsoko epaileari, non derrigorrean adierazi eta arrazoituko den konkurtsoa ez dela errudun kalifikatuko, eta ez dagoela masa aktiboa itzultzeko akzio bideragarririk, ez eta egikaritzeko dauden hirugarrenen erantzukizunekorik, edota dagozkien akzioetatik lor litekeena ez litzatekeela nahikoa izango masaren kontrako kredituak ordaintzeko. Masa aktiboaren eskasia deklaratu arren, zordunak legez enbargaezinak diren edo merkatu-baliorik ez duten ondasunen jabe izaten jarraitu ahal izango du, bai eta errealizazio-kostua salmenta-kostuarekiko proportzio-gabetasun nabarmenekoa duten ondasunen jabe ere.

Txostena bulego judizialean jarriko da agerian, hamabost eguneko epean, pertsonaturiko alderdi guztientzat.

Auto bidez erabakiko da masa-eskasiagatik amaitzea. Alderdiei emandako entzunaldi-epean, haietako bat konkurtsoa amaitzearen aurka agertuz gero, konkurtso-intzidente gisa izapidetuko da aurkatze hori. Epe horren barruan, pertsona naturala den zordunak ordaindu gabeko pasibotik libratzeko eskaera egin ahal izango du. Eskaera horren izapidetzea, libratzearen onura lortzeko betekizunak eta berorren eraginak 178 bis artikuluan xedatutakoaren arabera eraenduko dira.

4.Konkurtsoa deklaratzeko autoan bertan, masa-eskasiagatik amaitzea erabaki ahal izango da, baldin eta epaileak era nabarmenean ikusten badu konkurtsopekoaren ondarea ez dela nahikoa izango aurreikus daitezkeen prozedurako masaren kontrako kredituak asetzeko, eta, era berean, aurreikusten ez bada itzultze, aurkaratze edo hirugarrenen erantzukizunen akzioak gauzatzerik.

Konkurtsopekoa pertsona naturala bada, epaileak konkurtso-administratzaile bat izendatuko du, eta horri egokituko zaio dauden ondasunak likidatzea eta masaren kontrako kredituak 2. zenbakiko ordenaren arabera ordaintzea. Behin likidazioa amaitu denean, zordunak ordaindu gabeko pasibotik libratzeko eskaera egin ahal izango du konkurtsoko epailearen aurrean. Eskaeraren izapidetzea, libratzearen onura lortzeko betekizunak eta berorren eraginak 178 bis artikuluan xedatutakoaren arabera eraenduko dira.

Auto horren aurka apelazio-errekurtsoa jarri ahalko da.»

Bigarrena. Ordainketen judizioz kanpoko akordioaren arloko aldaketak.

Bat. Aldatu egiten da 231. artikulua, eta honela geratzen da idatzita:

«231. artikulua. Aurrekontuak.

1.Pertsona naturala den zorduna kaudimengabezia-egoeran badago lege honetako 2. artikuluan xedatutakoaren arabera, edo aurreikusten badu ezin izango diela bere betebeharrei erregulartasunez erantzun, hartzekodunekin ordainketen judizioz kanpoko akordio bat lortzeko prozedura hasi ahalko du; betiere, pasiboaren hasierako estimazioak ez baditu bost milioi euroak gainditzen. Pertsona naturala den zorduna enpresaburua denean, dagokion balantzea erantsi beharko da.

Titulu honen ondoreetarako, pertsona natural enpresaburutzat hartuko dira merkataritzako legediaren arabera halakotzat hartzen direnak, bai eta jarduera profesionalak dituztenak edo Gizarte Segurantzaren legediaren ondoreetarako horrelakotzat hartzen direnak, eta langile autonomoak ere.

2.Pertsona juridikoek ere akordio hori bera eskatu ahal izango dute, kapitalsozietate izan edo ez; betiere, baldintza hauek betetzen badituzte:

a) Kaudimengabezia-egoeran egotea.

b) Konkurtso-deklarazioa jaso badute, konkurtso hori ez izatea konplexutasun berezikoa, lege honen 190. artikuluan xedatutakoaren arabera.

c) Akordioaren gastuak ordaintzeko nahikoa aktibo edukitzea.

3.Honako hauek ezin izango dute ordainketen judizioz kanpoko akordioa lortzeko eskaerarik egin:

1.a Epai irmo batean, konkurtsoa deklaratu aurreko 10 urteetan, delitu hauetakoren batengatik zigortutakoek: ondarearen aurkakoa, ordena sozioekonomikoaren aurkakoa, dokumentuak faltsutzekoa, Herri Ogasunaren aurkakoa, Gizarte Segurantzaren aurkakoa edo langileen eskubideen aurkakoa.

2.a Azken bost urteen barruan hartzekodunekin ordainketen judizioz kanpoko akordio bat lortu duten pertsonek, berriro finantzatzeko akordio baten homologazio judiziala lortu dutenek edo hartzekodunen konkurtsoan deklaratuak izan direnek.

Esandako epe hori, hurrenez hurren, honela hasiko da zenbatzen: Konkurtsoen Erregistro Publikoan ordainketen judizioz kanpoko akordioaren onarpena, berriro finantzatzeko akordioa homologatzen duen ebazpen judiziala edo konkurtsoa amaitu dela deklaratzen duen autoa argitaratzen denetik.

4.Hartzekodunekin berriro finantzatzeko akordio bat negoziatzen ari direnek ezin izango dute ordainketen judizioz kanpoko akordioa lortzeko eskaerarik egin, ezta konkurtso-eskaera izapidetzera onartuta dutenek ere.

5.Berme errealeko kredituetan eragina izango du judizioz kanpoko akordioak,

238.eta 238 bis artikuluetan xedatutakoaren arabera.

Zuzenbide publikoko kredituetan ez du inolako eraginik izango judizioz kanpoko akordioak, kreditu horiek berme erreala izan arren.

Erakunde aseguratzaileek eta berraseguratzaileek ezin izango dute titulu honetan aurreikusitako prozedurara jo.»

Bi. Aldatu egiten dira 232. artikuluko 2. eta 3. zenbakiak, eta honela geratzen dira idatzita:

«2. Zordunak izenpetutako formulario normalizatu baten bitartez egingo da eskaera, eta inbentario batean jasoko dira haren eskudiruak eta aktibo likidoak, haren titulartasuneko ondasun eta eskubideak, eta aurreikusten dituen diru-sarrera erregularrak. Harekin batera, hartzekodunen zerrenda bat aurkeztuko da, haien nortasuna, egoitza eta helbide elektronikoa zehazten direla, baita bakoitzaren kredituen zenbatekoa eta epemuga ere, indarrean dauden kontratuen zerrenda eta aurreikusten diren hileroko gastuen zerrenda barne. Konkurtso kontsekutiboaren kasuan, 164.2.2 artikuluan xedaturikoa aplikatu egingo zaio ordainketen judizioz kanpoko akordiorako eskaerari.

Justizia Ministerioaren agindu bidez zehaztuko da eskaera egiteko, inbentariorako eta hartzekodunen zerrendarako formulario normalizatuen edukia.

Hartzekodunen zerrenda horretan, berme errealeko edo zuzenbide publikoko maileguen edo kredituen titularrak ere jasoko dira, nahiz eta akordioak horiei ez eragin. Berme errealeko mailegu edo kredituen balorazioa egiteko, 94.5 artikuluan xedatutakoaren arabera jokatuko da.

Baldin eta zorduna ezkonduta badago, ondasunen banantze-araubidean dagoenean salbu, ezkontidearen nortasuna adieraziko du, ezkontzaren araubide ekonomikoa adierazita, eta kontabilitatea eramatera legez behartuta badago, azken hiru ekitaldietako urteko kontuak ere aurkeztu beharko ditu.

Ezkontideak familia-etxebizitzaren jabe direnean eta ordainketen judizioz kanpoko akordioak hartan eragina izan dezakeenean, judizioz kanpoko akordioaren eskaera bi ezkontideek egin beharko dute nahitaez, edota batek bestearen adostasunarekin.

3.Zordunak enpresaburu edo erakunde inskribagarriak badira, zordunaren egoitzari dagokion merkataritza-erregistratzaileari eskatuko zaio bitartekaria izendatzeko –telematikoki egin ahal izango da horretarako eskaera–, eta hura

arduratuko da dagokion orria irekitzeaz, inskribatuta ez badago. Gainerako kasuetan, zordunaren egoitzari dagokion notarioari eskatuko zaio bitartekaria izendatzeko.

Pertsona juridikoen edo enpresaburu diren pertsona naturalen kasuan, merkataritza, industria, zerbitzu eta nabigazioko ganbera ofizialei ere zuzendu ahalko zaie eskaera, beren araudi espezifikoaren arabera bitartekaritza-funtzioak beren gain hartu badituzte, bai eta Espainiako Merkataritza, Industria, Zerbitzu eta Nabigazioko Ganbera Ofizialari ere.

Eskaera jaso duenak 231. artikuluan aurreikusitako betekizunak betetzen direla egiaztatuko du, bai eta zordunak aurkeztutako datuak eta dokumentazioa ere. Irizten badio eskaerak edo atxikitako dokumentazioak akatsen bat duela, edo dokumentazioa ez dela nahikoa ordainketen judizioz kanpoko akordioari hasiera emateko legezko betekizunak betetzen direla egiaztatzeko, zuzenketarako epe bakar bat emango dio eskatzaileari, bost egunetik gorakoa izango ez dena. Eskaera ez da onartuko zordunak ez badu justifikatzen judizioz kanpoko akordioari hasiera emateko legez eskatzen diren betekizunak betetzen dituela; haatik, betebehar horiek biltzean edo aipatutako betekizunak betetzen dituela egiaztatzean, beste eskaera bat aurkeztu ahal izango du.»

Hiru. Aldatu egiten dira 233. artikuluko 1., 2. eta 3. zenbakiak, eta honela geratzen dira idatzita:

«1. Konkurtso-bitartekari izendatu beharko da Estatuko Aldizkari Ofizialaren dagokion atarian argitaratuko den zerrenda ofizialean ageri direnen artetik modu sekuentzialean dagokion pertsona natural edo juridikoa; zerrenda hori Justizia Ministerioko Bitartekarien eta Bitartekaritza Erakundeen Erregistroak emango du. Konkurtso-bitartekariak bitartekari-izaera izan beharko du, Auzi Zibil eta Merkataritzazkoetako Bitartekaritzari buruzko uztailaren 6ko 5/2012 Legearen arabera; konkurtso-administratzaile gisa jarduteko, berriz, 27. artikuluan aurreikusitako baldintzak bete beharko ditu.

Erregelamendu bidez zehaztuko dira konkurtso-bitartekariaren ordainsaria kalkulatzeko arauak, eta ordainsari hori konkurtso-bitartekaria izendatzeko aktan finkatu beharko da. Edonola ere, honako hauek baldintzatuko dute ordainsaria: zordun motak, zordunaren pasibo eta aktiboak, eta bitartekaritzan lortutako arrakastak. Lege honetan konkurtso-bitartekariari buruz aurreikusi gabeko guztiari dagokionez, aditu independenteak izendatzeko arloan xedatutakoa beteko da.

2.Konkurtso-bitartekariak, izendapena onartzean, lege honetako 29.6 artikuluan ezarritako baldintzak betetzen dituen helbide elektroniko bat eman beharko dio merkataritza-erregistratzaileari edo notarioari, baldin eta horietako batek izendatu badu; helbide horretan, edozer komunikazio edo jakinarazpen egin ahal izango dute hartzekodunek.

3.Erregistratzaileak edo notarioak izendatuko du konkurtso-bitartekaria. Eskaera merkataritza, industria, zerbitzu eta nabigazioko ganbera ofizial bati zuzendu zaionean, edota Espainiako Merkataritza, Industria, Zerbitzu eta Nabigazioko Ganbera Ofizialari, ganberak berak hartuko ditu bere gain bitartekaritzafuntzioak, Merkataritza, Industria, Zerbitzu eta Nabigazioko Ganbera Ofizialen apirilaren 1eko 4/2014 Oinarrizko Legean xedatutakoaren arabera, eta bitartekaritzaz arduratuko den batzorde bat izendatuko du, non, gutxienez, konkurtso-bitartekari bat egon beharko den. Konkurtso-bitartekariak kargua onartutakoan, merkataritzaerregistratzaileak, notarioak edo merkataritza, industria, zerbitzu eta nabigazioko ganbera ofizialak ziurtagiri edo kopia bidez emango die horren berri ondasunen erregistro publiko eskudunei –erregistroko dagokion orrian prebentziozko idatzoharra egiteko–, bai eta Erregistro Zibilari eta dagokien gainerako erregistro publikoei ere. Halaber, negoziazioak ireki izana ofizioz komunikatuko dio konkurtsoa deklaratzeko eskuduna den epaileari, eta Konkurtsoen Erregistro Publikoan argitaratzeko ere aginduko du.»

Lau. Kendu egiten da 234. artikuluko 4. zenbakia, eta aldatu egiten dira 1. eta 2. zenbakiak; honela geratzen dira idatzita:

«1. Kargua onartu osteko hamar egunetan, konkurtso-bitartekariak zordunak emandako datuak eta dokumentazioa egiaztatuko ditu, eta, horietan hutsunerik edo akatsik egonez gero, haiek osatzeko edo zuzentzeko eskatu ahal izango dio.

Esandako epe horretan bertan, krediturik baden eta zenbatekoak diren egiaztatuko du, eta bilera batera deituko ditu zorduna, zordunak aurkeztutako zerrendan ageri diren hartzekodunak, eta beste zeinahi bidetatik haien berri izan duen gainerako hartzekodunak. Bilera hori kargua onartu osteko bi hilabeteen barruan egingo da, zordunak egoitza duen udalerrian. Zuzenbide publikoko hartzekodunak deialditik kanpo geldituko dira beti.

2.Zordunaren eta hartzekodunen arteko bilerarako deialdia notario bidez egingo da, edota deialdia jaso izana ziurta dezakeen beste edozer komunikazio-bide erabiliz; betiere, banakakoa eta idatzizkoa bada.

Hartzekodunen helbide elektronikoa jasota baldin badago, zordunak eman duelako edota hartzekodunek konkurtso-bitartekariari adierazi diotelako, 235.2 artikuluko c) zenbakian adierazitako moduan, helbide elektroniko horretara bidali beharko da komunikazioa.»

Bost. Aldatu egiten da 235. artikulua, eta honela geratzen da idatzita:

«235. artikulua. Espedientea hastearen ondoreak.

1.Espedientea irekitzeko eskaera egin ondoren, zordunak bere lan-, enpresaedo lanbide-jardueran jarraitu ahal izango du. Eskaera aurkezten denetik, zordunak ez du egingo bere jardueraren igorpen edo trafikoari dagozkion egintzak edo operazioak gainditzen dituen inolako administrazioeta xedapen-egintzarik.

2.Konkurtsoa deklaratzeko eskumena duen epaitegiari negoziazioak ireki direla komunikatzen zaionetik, ordainketen judizioz kanpoko balizko akordioaren eraginpean gerta daitezkeen hartzekodunek:

a) ezingo dute zordunaren ondarearen gainean exekuzio judizialik ez judizioz kanpokorik hasi ez eta jarraitu, judizioz kanpoko akordioa negoziatzen den bitartean, hiru hileko gehieneko epean. Hortik salbuetsita geratzen dira berme errealeko kredituen hartzekodunak, bermeak ez badu eraginik zordunaren lanbideedo enpresa-jardueraren jarraitasunerako beharrezkoak diren ondasun edo eskubideetan, ez eta zordunaren ohiko etxebizitzan ere. Esandako bermeak eragina baldin badu aurreko tartekian aipatutako ondasunetan, hartzekodunek akzio erreala erabili ahalko dute haien bermearekin lotutako ondasun eta eskubideen aurrean; dena den, behin prozedura hasitakoan, akzio hori geldiarazita geratuko da, zenbaki honetan aurreikusitako epeak igaro arte.

Ondasunen erregistro publikoetan prozedura irekitzea idatziz jasota geratu ondoren, berori eskatu duen zordunaren ondasunen gainean ezin izango da enbargo edo bahiketen oharrik egin konkurtso-bitartekaria izendatzeko eskaera aurkeztu eta gero; betiere, zuzenbide publikoko hartzekodunek jarraitutako prozeduren barruan egokitu litezkeenak salbu.

b) ezingo dute gauzatu zordun komunarekiko daukaten egoera hobetzera zuzendutako inolako egintzarik.

c) helbide elektroniko bat eman ahal izango diote konkurtso-bitartekariari, behar edo komeni diren komunikazio guztiak hara helarazteko; hala, ondore guztiak sortuko dituzte emandako helbidera bidalitako komunikazioek.

3.Ordainketen judizioz kanpoko akordioa negoziatzeko epean, eta haren eraginpean egon daitezkeen kredituei dagokienez, interesak sortzea etenda geratuko da, 59. artikuluan xedatutakoaren arabera.

4.Kreditua ordaintzeko berme pertsonala duen hartzekodunak berau erabili ahal izango du; betiere, zordunaren kontrako kreditua iraungi egin bada. Bermea exekutatzean, bermatzaileek ezin izango dute zordunaren eskaera exekutatzailearen kalterako aldarrikatu.

5.Judizioz kanpoko akordio bat negoziatzen ari den zorduna ezin izango da konkurtsoan deklaratu, 5 bis.5 artikuluan aurreikusitako epea igarotzen ez den bitartean.»

Sei. Aldatu egiten da 236. artikulua, eta honela geratzen da idatzita:

«236. artikulua. Ordainketen judizioz kanpoko akordioa proposatzea.

1.Ahal bezain laster, eta, betiere, bilera egiteko aurreikusitako data baino, gutxienez, hogei egun natural lehenago, konkurtso-bitartekariak, zordunaren onarpenarekin, ordainketen judizioz kanpoko akordio baterako proposamena igorriko die hartzekodunei, eskaera egin zen datan ordaintzeke zeuden kredituei dagokienez. Proposamenak neurri hauetako edozein jaso ahalko du:

a) Itxarotea, hamar urtetik gorakoa ez den epeaz.

b) Kitatzea.

c) Ondasunak edo eskubideak hartzekodunei ematea, kreditua osoa edo zati bat ordaintzeko.

d) Zorra sozietate zordunaren akzio edo partaidetza bihurtzea. Kasu horretan, laugarren xedapen gehigarriko 3.ii) 3. zenbakian xedatutakoa bete beharko da.

e) Zorra, hamar urteko gehieneko epearen barruan, partaidetza-mailegu, obligazio bihurgarri edo mendeko mailegu, interes kapitalizagarriko mailegu edota jatorrizko zorraz bestelako maila, iraungipen edo ezaugarriak dituen beste edozein finantza-tresna bihurtzea.

Honako kasu honetan bakarrik barne hartu ahal izango da hartzekodunei ordain gisa ondasunak edo eskubideak lagatzea: lagatako ondasun edo eskubideak ez direnean beharrezkoak lanedo enpresa-jarduerarekin jarraitzeko, eta haien arrazoizko balioa, 94.2 artikuluan xedatutakoaren arabera kalkulatuta, azkentzen den kredituaren parekoa edo txikiagoa denean. Handiagoa izanez gero, aldea zordunaren ondarean integratu beharko da. Berme bati lotutako ondasunak baldin badira, 155.4 artikuluan xedatutakoa aplikatuko da.

Proposamena ezingo da inoiz zordunaren ondarea osorik likidatzea izan, haren zorrak asetzeko, eta ezingo du legez ezarritako kredituen lehentasun-ordena aldatu, ordenan atzeratuak izan diren hartzekodunek espresuki onartzean salbu.

2.Proposamenean, ondoko hauek jasoko dira: ordainketa-plana –plana betetzeko aurreikusten diren baliabideak xehaturik dituena–, bideragarritasun-plana, eta obligazio berriak erregularki betetzeko proposamen bat; halaber, hala badagokio, zenbateko bat finkatuko da zordunarentzat eta haren familiarentzat, elikagaien kontzeptuan; azkenik, zordunak duen lanbideedo enpresa-jarduera jarraitzeko plan bat ere jasoko da. Zuzenbide publikoko kredituak geroratzeko eskaera edo akordioaren kopia ere gehituko da, edo, gutxienez, horiek ordaintzeko datak zehazten dituena; betiere, iraungitzeko epean ordainduko ez badira.

3.Konkurtso-bitartekariak hartzekodunei akordio-proposamena bidali ondorengo hamar egun naturalen barruan, hartzekodunek ordezko proposamenak edo aldatzeko proposamenak aurkeztu ahal izango dituzte. Aipatutako epea amaitutakoan, zordunak onarturiko azken ordainketaeta bideragarritasun-plana igorriko die konkurtso-bitartekariak hartzekodunei.

4.Konkurtso-bitartekariak berehala eskatu beharko du hartzekodunen konkurtsoa deklaratzeko, baldin eta, artikulu honetako 3. zenbakian aipatutako epearen barruan, akordioaren eraginpean gera daitekeen pasiboaren gehiengoa

gutxienez ordezkatzen duten hartzekodunek negoziazioak uztea erabakitzen badute, eta zorduna kaudimengabezia-egoeran badago edo egotear badago.»

Zazpi. Aldatu egiten da 238. artikulua, eta honela geratzen da idatzita:

«238. artikulua. Ordainketen judizioz kanpoko akordioa.

1.Ordainketen judizioz kanpoko akordioa onartutzat emateko, honako gehiengo hauek beharko dira, akordioaren eraginpean gera daitekeen pasibo osoaren gainean kalkulatuta:

a) Ordainketen judizioz kanpoko akordioaren eraginpean gera daitekeen pasiboaren ehuneko 60k aldeko botoa ematen badute, berme errealik ez duten kredituen hartzekodunak edo berme errealaren balioa gainditzen duten kredituen zatiagatik, itxaroten geratu beharko dute printzipaletik, interesetatik edo zorpeko beste zeinahi kopururengatik, bost urte gaindituko ez dituen epean, kredituen zenbatekoaren ehuneko 25 gaindituko ez duten kitatzeak egingo zaizkie edo zorra partaidetza-mailegu bihurtu beharko dute esandako epe berean.

b) Ordainketen judizioz kanpoko akordioaren eraginpean gerta daitekeen pasiboaren ehuneko 75ek aldeko botoa ematen badute, berme errealik ez duten kredituen hartzekodunak edo berme errealaren balioa gainditzen duten kredituen zatiagatik, itxaroten geratu beharko dute bost urte edo gehiagoko epean –baina inoiz ez hamarretik gora–, kredituen zenbatekoaren ehuneko 25etik gorako kitatzeak egingo zaizkie eta 236. artikuluan aurreikusitako gainerako neurriak izango dituzte aplikagarri.

2.Hartzekodunek proposamena onartzen badute, akordioa eskritura publikoan jasoko da berehala, eta itxi egingo da notarioak irekitako espedientea. Espedientea merkataritza-erregistratzaileak edo Merkataritza, Industria, Zerbitzu eta Nabigazioko Ganbera Ofizialak ireki badu, eskrituraren kopia bat Merkataritza Erregistroaren aurrean aurkeztuko da, erregistratzaileak espedientea itxi ahal izan dezan. Notarioak, erregistratzaileak edo Merkataritza, Industria, Zerbitzu eta Nabigazioko Ganbera Ofizialak espedientearen itxiera komunikatuko dio konkurtsoa izapidetu behar zuen epaitegiari. Ondasunen erregistro publiko eskudunei ere emango zaie horren berri, ziurtagiri edo kopia bidez, egindako idatzoharrak ezerezta ditzaten. Halaber, akordioaren existentzia argitaratuko du Konkurtsoen Erregistro Publikoan, iragarki baten bidez; bertan, zorduna identifikatzeko datuak jasoko dira, bai eta beste hauek ere: identifikazio fiskaleko zenbakia; erregistratzaile edo notario eskuduna, edo Merkataritza, Industria, Zerbitzu eta Nabigazioko Ganbera Ofiziala; bitartekaria izendatzeko espedientearen zenbakia; konkurtso-bitartekariaren izena, berorren identifikazio fiskaleko zenbakia barne, eta espedientea dagokion Merkataritza Erregistroan, notariotzan edo Merkataritza, Industria, Zerbitzu eta Nabigazioko Ganbera Ofizialean dagoen adierazpena, interesa duten hartzekodunen eskura, haren edukiaren publizitatea egiteko.

3.Proposamena onartzen ez bada, eta zorduna oraindik kaudimengabea bada, konkurtso-bitartekariak konkurtsoa deklaratzeko eskatuko dio berehala epaile eskudunari, eta epaileak berehala hartuko du horren inguruko erabakia. Hala badagokio, konkurtsoa amaitzeko ere eskatuko dio epaileari, masa aktiboaren eskasiagatik, lege honetako 176 bis artikuluan xedatutakoaren arabera.

4.Titulu honetan deskribatutako gehiengoak bilduz eta baldintzak betez egindako ordainketen judizioz kanpoko akordioak ezingo dira konkurtsohutsaltzearen xede izan geroko hartzekodunen konkurtso batean.»

Zortzi. Beste artikulu bat eransten da, 238 bis, eta honela geratzen da idatzita:

«238 bis artikulua. Hedapen subjektiboa.

1.Judizioz kanpoko akordioaren edukia loteslea izango da zordunarentzat eta aurreko artikuluko 1. zenbakian deskribatutako hartzekodunentzat.

2.Berme erreala duten hartzekodunak, bermearen balioa gainditzen ez duen kredituaren zatian, akordioaren alde bozkatu dutenean soilik geratuko dira akordioari lotuta.

3.Hala ere, akordioa onartu ez duten eta berme erreala duten hartzekodunak, berme errealaren balioa gainditzen ez duen kredituaren zatian, aurreko artikuluko 1. zenbakiko a) eta b) letretan aurreikusitako neurrietara lotuta geratuko dira; betiere, hitzartzen den helmenarekin, haiek hitzartu badituzte honako gehiengo hauen arabera, berme onartzaileen balioak emandako bermeen balio osoaren gainean duen proportzioaren arabera kalkulatuta:

a) Ehuneko 65ekoa, aurreko artikuluko 1. zenbakiaren a) letran aurreikusitako neurriak direnean.

b) Ehuneko 80koa, aurreko artikuluko 1. zenbakiaren b) letran aurreikusitako neurriak direnean.»

Bederatzi. Aldatu egiten dira 239. artikuluko 2. eta 4. zenbakiak, eta honela geratzen dira idatzita:

«2. Aurkaratzeak ez du akordioaren exekuzioa etengo, eta ondoko arrazoi hauetan baino ezin izango da oinarritu: akordioa hartzeko eskatutako gehiengorik ez egotea, deituak izan behar zuketen baina deitu ez diren hartzekodunak kontuan hartuta; 236.1 artikuluan ezarritako mugak gainditzea, edota adostutako neurriak desproportzionatuak izatea.»

«4. Akordioa baliogabetzeko epaia Konkurtsoen Erregistro Publikoan argitaratuko da.»

Hamar. Aldatu egiten da 240. artikulua, eta honela geratzen da idatzita:

«240. artikulua. Akordioak hartzekodunen gainean dituen ondoreak.

1.Akordioak eragindako hartzekodunek ezin izango dute zordunaren aurkako exekuziorik hasi edo jarraitu espedientearen irekiera komunikatu aurreko zorrengatik. Horrelakoak agindu dituen epailearen enbargoak ezerezteko eskatu ahal izango du zordunak.

2.Judizioz kanpoko akordioaren bidez, kredituak geroratuta, kitatuta edota azkenduta geldituko dira, hitzartutakoaren arabera.

3.Ordainketen judizioz kanpoko akordioa onartu ez duten edo harekiko desadostasuna agertu duten hartzekodunek, akordio haren eraginpean daudenean, beren eskubideak mantenduko dituzte zordunarekin solidarioki behartuta daudenen eta fidatzaile edo abal-emaileen aurrean, eta horiek ezingo dute judizioz kanpoko akordioaren onarpena alegatu, hartzekodunen kaltetan.

4.Judizioz kanpoko akordioa izenpetu duten hartzekodunei dagokienez, gainerako obligaziodun, fidatzaile edo abal-emaileen aurrean dauzkaten eskubideak mantenduko dituzte dagokion erlazio juridikoan adostu denaren arabera.»

Hamaika. Aldatu egiten da 241. artikuluko 2. zenbakia, eta honela geratzen da idatzita:

«2. Ordainketen judizioz kanpoko akordioa osotasunean betez gero, konkurtsobitartekariak Konkurtsoen Erregistro Publikoan argitaratuko den notario-aktan emango du horren berri.»

Hamabi. Aldatu egiten da 242. artikulua, eta honela geratzen da idatzita:

«242. artikulua. Konkurtso kontsekutiboaren berezitasunak.

1.Hau hartuko da konkurtso kontsekutibotzat: konkurtso-bitartekariak, zordunak edo hartzekodunek eskatuta deklaratzen dena, ordainketen judizioz kanpoko akordioa lortzea ezinezkoa delako edo akordio hori bete ez delako.

Konkurtso kontsekutibotzat joko da, halaber, lortutako judizioz kanpoko akordioa indargabetzearen ondorio dena.

2.Konkurtso kontsekutiboari prozedura laburturako xedatutakoa aplikatuko zaio, honako berezitasun hauekin:

1.a Konkurtso-eskaera zordunak edo konkurtso-bitartekariak formulatu badu, hitzarmen-proposamen bat edo likidazio-plan bat ere aurkeztu beharko da; horiek, hurrenez hurren, V. tituluko I. eta II. kapituluetan xedatutakoaren mende egongo dira.

Konkurtso-bitartekariak formulatutako eskaerari beste dokumentu hauek ere erantsi beharko zaizkio:

a) 75. artikuluan aipatutako txostena, zeinari 95. artikuluan aurreikusitako publizitatea emango zaion, kredituak komunikatzeko epea igaro denean eta aldez aurretik beharrezko zuzenketak eginda.

b) Pertsona naturalaren konkurtsoa denean, era berean, adierazi beharko da ordaindu gabeko pasibotik libratzearen onura jasotzeko legez ezarritako betekizunak biltzen direla, 178 bis artikuluan aurreikusitakoaren arabera, edota, hala dagokion kasuan, kalifikazio-atala irekiko dela.

Konkurtso-administratzailearen kargua konkurtso-bitartekariaz bestelako pertsona bati egokitu bazaio edota konkurtso-eskaera zordunak edo hartzekodun batek aurkeztu badu, kredituak komunikatzeko epea igaro osteko hamar egunen barruan aurkeztu beharko da 75. artikuluko txostena.

Konkurtsoa hartzekodunek eskatuta hasi bada, zordunak aurreratutako hitzarmen-proposamen bat edo likidazio-plan bat aurkeztu ahal izango du konkurtsoa deklaratu ondorengo hamabost egunen barruan.

2.a Bidezko arrazoia denean salbu, epaileak, konkurtsoa deklaratzeko autoan, konkurtsoaren administratzaile izendatuko du konkurtso-bitartekaria; azken horrek judizioz kanpoko bitartekaritzaren espedientean finkatutakoa baino ezin izango du jaso ordainsari gisa. Konkurtso kontsekutiboan, konfidentzialtasun-printzipioak utzi egingo dio indarrean egoteari konkurtso-administratzailearen funtzioekin jarraitzen duen konkurtso-bitartekariari dagokionez.

Epaileak izendatuko du administratzailea, konkurtsoa deklaratzeko autoan, konkurtso-bitartekaria izendatu edo ez.

3.a Masaren kontrako kreditutzat hartuko dira, orobat, judizioz kanpoko espedientearen gastuak eta berau izapidetzean sortzen diren eta ordainduta ez dauden gainerako kredituak, baldin eta, 84. artikuluaren arabera, masaren kontrako kreditutzat hartzen badira.

4.a Egintza hutsalgarriak zehazteko bi urteko epea zordunak merkataritzaerregistratzaileari, notarioari edo merkataritza, industria, zerbitzu eta nabigazioko ganbera ofizialei eskaera egindako datatik hasiko da zenbatzen.

5.a Judizioz kanpoko akordioa sinatu duten kreditu-titularrek ez dute errekonozimendua eskatu beharrik izango.

6.a Hartzekodunek, 96. artikuluan ezarritako epearen barruan, aurkaratu egin ahalko dute konkurtso-administrazioaren txostena, eta aurkaratzea 191.4 artikuluan ezarritakoaren arabera izapidetuko da.

7.a Aurreratutako hitzarmen-proposamena izapidetzea onartu baldin bada, 191 bis artikuluan aurreikusitako izapidetzea jarraituko da.

8.a Zordunak edo bitartekariak likidazioa eskatu badu, eta eskaera izapidetzea onartu ez bada, aurkezpen edo onarpen falta egon bada, edo aurreratutako hitzarmenproposamena bete ez bada, nahitaez eta une berean likidazio-fasea irekiko da, V. tituluan xedatutakoaren arabera. Zordunak halakorik egin ez badu, konkurtsoadministratzaileak likidazio-plan bat aurkeztuko du luzatzerik egongo ez den hamar eguneko epearen barruan, likidazio-fasea ireki den datatik zenbatzen hasita.

Konkurtsopekoak eta hartzekodunek, likidazio-planari alegazioak aurkezteko epearen barruan, oharpenak ere formulatu ahal izango dituzte, pertsona naturala den konkurtsopekoa ordaindu gabeko pasibotik libratzearen onura adosteko eskatzen diren betekizunak biltzearen inguruan. Hartzekodunek, arrazoitutako idazki baten bitartez, kalifikazio-atala irekitzeko ere eskatu ahal izango dute.

9.a Zorduna pertsona naturala denean, konkurtsoa ezusteko gisa kalifikatzen bada, epaileak, konkurtsoa amaitzeko autoan, likidazioan ordaindu gabeko pasiboa libratzea deklaratuko du, 178 bis artikuluko betekizunak betetzen badira eta artikulu bereko ondoreekin.»

Hamahiru. 242 bis artikulua eransten da, eta honela geratzen da idatzita:

«242 bis artikulua. Enpresaburuak ez diren pertsona naturalen ordainketen judizioz kanpoko akordioaren berezitasunak.

1.Enpresaburuak ez diren pertsona naturalen ordainketen judizioz kanpoko akordioak titulu honetan xedatutakoaren mende egongo dira, eta berezitasun hauek izango dituzte:

1.a Eskaera zordunaren egoitzako notarioaren aurrean aurkeztu beharko da. 2.a Notarioak, ekarritako dokumentazioa aski dela ikusi ostean, eta ordainketen judizioz kanpoko akordioaren negoziazioa bidezkoa dela egiaztatu ondoren, negoziazioen irekiera komunikatu beharko dio, ofizioz, konkurtsoa deklaratzeko

eskumena duen epaitegiari.

3.a Notarioak zordunaren eta horren hartzekodunen arteko negoziazioak bultzatuko ditu, komenigarria iruditzen zaiolako konkurtso-bitartekari bat izendatzen duenean salbu. Notarioak zordunaren eskaera jaso ondorengo bost egunen barruan egin beharko da konkurtso-bitartekariaren izendapena, eta bitartekariak bost eguneko epean onartu beharko du kargua.

4.a 233. artikuluan deskribatutako notarioedo erregistro-jarduketek ez dute inolako arantzel-ordainsaririk sortuko.

5.a Kredituen existentzia nahiz zenbatekoa egiaztatzeko eta zordunaren eta hartzekodunen arteko bilerarako deialdia egiteko epea hamabost egunekoa izango da, eskaera notarioari jakinarazten zaionetik kontatzen hasita, edota hamar egunekoa, bitartekari-kargua onartzen denetik, bitartekaria izendatu baldin bada. Bilera hogeita hamar eguneko epean egin beharko da, deialdiaren datatik zenbatuta.

6.a Akordio-proposamena bilera egiteko aurreikusitako data baino gutxienez hamabost egun natural lehenago igorri beharko da, eta hartzekodunek ordezko edo aldatzeko proposamenak igorri ahalko dituzte, akordio-proposamena jaso osteko hamar egun naturalen barruan.

7.a Akordio-proposamenak 236.1 artikuluko a) , b) eta c) letretan aurreikusitako neurriak soilik jaso ahalko ditu.

8.a 235. artikuluan exekuzioak eteteko aurreikusten den epea bi hilabetekoa izango da, epaitegiari negoziazioen irekiera komunikatzen zaion datatik zenbatuta, salbu eta, aldez aurretik, ordainketen judizioz kanpoko akordioa onartzen edo baztertzen bada, edota konkurtsoa deklaratzen bada.

9.a Baldin eta, bi hilabeteko epea amaitzean, notarioak –edo, hala badagokio, bitartekariak– irizten badio ezinezkoa dela akordio batera iristea, zordunaren konkurtsoa eskatuko du ondorengo hamar egunen barruan, eta bere konklusioak jasotzen dituen txosten arrazoitu bat igorriko dio epaileari.

10.a Konkurtso kontsekutiboa zuzenean likidazio-fasean irekiko da.

2.Erregelamendu bidez ezarriko da enpresaburuak ez diren pertsona naturalen ordainketen judizioz kanpoko akordioetan esku hartzen duten notarioen erantzukizun-araubidea. Berorien ordainsaria konkurtso-bitartekarientzat aurreikusitako berbera izango da.»

Hirugarrena. Beste aldaketa batzuk.

Bat. Aldatu egiten da 92. artikuluko 5. zenbakia; honela geratzen da idatzita:

«5.a Zordunarekin lotura berezia izateagatik hurrengo artikuluan aipatzen diren pertsonen kredituak, 91.1 artikuluan jasotakoak izan ezik, zorduna pertsona naturala denean eta maileguez bestelako kredituak edota xede bereko egintzak, 93.2.1 eta

93.2.3artikuluetan aipatzen diren bazkideak titularrak direnean; betiere, adierazten diren kapital-partaidetzako baldintzak betetzen direnean.

Arau horretatik salbuetsita geratzen dira konkurtsoa deklaratu aurretik jaio eta iraungitako elikagaien kredituak; halakoek kreditu arrunten izaera izango dute.»

Bi. Aldatu egiten da 93.2 artikuluko 2. zenbakia; honela geratzen da idatzita:

«2.a Zuzenbidezko edo egitezko administratzaileek, pertsona juridikoa den konkurtsopekoaren likidatzaileek eta enpresaren ahalorde orokorrak dituzten ahaldunek, bai eta konkurtsoa-adierazpenaren aurreko bi urteetan halakoak izan direnek ere.

71 bis artikuluaren edo laugarren xedapen gehigarriaren arabera, ordainketen judizioz kanpoko akordio baten edo konkurtso-hitzarmen baten indarrez egindako birfinantzaketa-akordio bat betetzeko beren kreditu guztiak edo haietako batzuk zuzenean edo zeharka kapitalizatu dituzten hartzekodunak, nahiz eta, kapitalizazioa dela eta, zordunaren administrazioan karguak beren gain hartu behar izan, ez dira joko konkurtsopekoarekin bereziki erlazionatutako pertsonatzat, esandako akordio edo hitzarmen horren arabera emandako birfinantzaketaren ondorioz zordunaren aurka dituzten kredituak kalifikatzeko ondorioetarako. Ez dira, orobat, egitezko administratzailetzat hartuko, zordunak bideragarritasun planari buruz bere gain hartzen dituen obligazioengatik, birfinantzaketa-akordio bat, konkurtso-hitzarmen bat edo ordainketen judizioz kanpoko akordio bat sinatu duten hartzekodunak, baldintza hori justifika dezakeen inguruabarren baten existentzia frogatzean salbu.»

Hiru. Aldatu egiten da 94. artikuluko 5. zenbakia; honela geratzen da idatzita:

«5. 90.3 artikuluaren ondoreetarako, pribilegio berezia duten kredituak segurtatzeko eratutako bermeen balioa adieraziko da. Balio hori zehazteko, bermearen xede den ondasun edo eskubidearen arrazoizko balioaren bederatzi hamarrenetatik, ondasun horren gainean lehentasunezko bermea duten ordaindu gabeko zorrak kenduko dira; nolanahi ere, bermearen balioak ezin izango du zerotik beherakoa izan, ezta kreditu pribilegiatuaren balioa baino handiagoa edo hitzartutako gehieneko hipotekaedo pignorazio-erantzukizunaren balioa baino handiagoa ere.

Ondore esklusibo horietarako, hau jotzen da arrazoizko baliotzat:

a) Bigarren mailako merkatu ofizial batean edo beste merkatu arautu batean kotizatzen duten balore higigarrien kasuan, edota diru-merkatuko tresnen kasuan, konkurtsoa deklaratu aurreko azken hiruhilekoan araututako merkatu batean edo batzuetan negoziatutako batez besteko prezio haztatua, dagokion bigarren mailako merkatu ofiziala edo merkatu arautua zuzentzen duen sozietateak emandako ziurtapenarekin bat.

b) Ondasun higiezinen kasuan, homologatuta dagoen eta Espainiako Bankuaren Erregistro Berezian inskribatuta dagoen tasazio-sozietate batek emandako txostenetik ondorioztatzen dena.

c) Aurreko letretan adierazitako ondasun edo eskubideez bestelakoetan, aditu independente batek, ondasun horietarako orokorki aitortzen diren balorazio-printzipio eta -arauekin bat, emandako txostenetik eratorritakoa.

b) eta c) letretan aurreikusitako txostenak ez dira beharrezkoak izango, ondasun higiezinaren balioa homologatutako eta Espainiako Bankuaren Erregistro Berezian inskribatutako tasazio-sozietate batek zehaztu baldin badu konkurtsoa deklaratu aurreko hamabi hilabeteen barruan, edo, higiezinez bestelako ondasunen kasuan, aditu independente batek gauza bera egin badu konkurtsoa deklaratu aurreko sei hilabeteen barruan. Ez dira beharrezkoak izango eskudirua, kontu korronteak, diru elektronikoa edo epe finkorako ezarpenak diren kasuetan ere.

Bermeak eratuta dituzten ondasunak edo eskubideak, euroa ez den beste moneta batean izendatuta baldin badaude, eurora bihurtuko dira, balorazioa egin den datako truke-tasa aplikatuta; hau da, eskudiruaren batez besteko truke-tasa.

Ondasunen arrazoizko balioa modu esanguratsuan alda dezaketen inguruabar berriak biltzen badira, homologatutako eta Espainiako Bankuaren Erregistro Berezian inskribatutako tasazio-sozietate batek edota, kasua hala bada, aditu independente batek egindako txosten berria aurkeztu beharko da.

Aipatutako b) letran aurreikusitako txostena amaitutako etxebizitzei buruzkoa denean, haren ordez, eguneratutako balorazio bat aurkeztu ahal izango da; betiere, eskura dagoen azken balorazioaren dataren eta eguneratutako balorazioaren dataren artean sei urte baino gehiago igaro ez badira. Eguneratutako balorazioa honela lortuko da: homologatutako eta Espainiako Bankuaren Erregistro Berezian inskribatutako tasazio-sozietate batek egindako eskura dagoen azkeneko tasaziobalioari azkeneko tasazioa egin zenetik balorazioa egin den datara arte ingurunean kokatutako eta antzeko ezaugarriak dituzten higiezinen arrazoizko balioan hautemandako aldaketa metatua aplikatzetik.

Tasazio-sozietate batek emandako arrazoizko balioaren aldaketari buruzko informaziorik ez dagoen kasuan, edota dagoenari ez bazaio adierazgarria irizten, eskura dagoen azkeneko balioa eguneratu ahalko da Estatistikako Institutu Nazionalak higiezina kokatuta dagoen autonomia-erkidegorako etxebizitzaren prezioan metatutako azken aldaketa aplikatuta, bereizketa eginik etxebizitza berria ala bigarren eskukoa den, eta, betiere, eskura dagoen azkeneko balorazioaren dataren eta eguneratuko balorazioaren dataren artean hiru urte baino gehiago igaro ez badira.

Txosten edo balorazioen kostua masaren kargura likidatuko da, eta konkurtsoadministrazioaren ordainsaritik kenduko da, eraginpeko hartzekodunak kontraesanezko balorazio-txosten bat eskatzen duenean salbu, haren kontura izango baita. Eraginpeko hartzekodunaren kargura joango da txostena, orobat, balorazio berri baten premia beharrezkoa egiten duten inguruabarrak biltzen direlako hark eskatzen duen kasuan.

Hartzekodun baten beraren aldeko bermea hainbat ondasunekin lotuta baldin badago, ondasun bakoitzari zenbaki honetako lehenengo paragrafoan jasotako araua aplikatzearen ondorioz lortutako emaitzak batuko dira, baina bermeen baterako balioak ezin izango du gainditu dagokion hartzekodunaren kredituaren balioa.

Bi hartzekodunen edo gehiagoren alde proindibiso gisa eratutako bermeen kasuan, hartzekodun bakoitzari dagokion bermearen balioa honela kalkulatuko da: pribilegio bereziaren guztizko balioari hartzekodun bakoitzari dagokion proportzioa aplikatu beharko zaio, proindibisoa eraentzen duten arau eta akordioen arabera.»

2. artikulua. Baliabiderik gabeko hipoteka-zordunak babesteko premiazko neurriei buruzko martxoaren 9ko 6/2012 Errege Lege Dekretua aldatzea.

Honela gelditzen da aldatutako martxoaren 9ko 6/2012 Errege Lege Dekretua, baliabiderik gabeko hipoteka-zordunak babesteko premiazko neurriei buruzkoa:

Bat. Hona hemen nola geratzen den idatzita 3.1 artikulua:

«1. Ohiko etxebizitzaren gaineko hipoteka baten bidez bermatutako mailegu edo kreditu baten zordunak bazterkeria-mugan daudela joko da, honako baldintza hauek guztiak betetzen direnean:

a) Familia-unitateko kideen baterako diru-sarrerak ez izatea urteko eta hamalau ordainsariko Eragin Anitzeko Errenten Adierazle Publikoaren muga baino hiru aldiz handiagoak. Ondore horietarako, familia-unitatetzat honako hauek osatutakoa hartuko da: zordunak, legez banatu gabeko ezkontideak edo inskribatutako izatezko bikotekideak, eta etxebizitzan bizi diren seme-alabek, horien adina edozein dela ere, tutoretza, zaintza edo familia-harrera bidez hartutakoak barne.

Aurreko paragrafoan aurreikusitako muga urteko eta hamalau ordainsariko Eragin Anitzeko Errenten Adierazle Publikoaren laukoitza izango da, baldin eta familia-unitateko kideetako batek ehuneko 33 baino gehiagoko desgaitasunen bat, mendekotasuna edo lanerako ezintasun iraunkor egiaztatua eragiten dion gaixotasunen bat aitortuta badu. Adierazle hori halako bost izango da muga, baldin eta hipoteka-zordunak garuneko paralisia, buruko gaixotasunen bat edo ehuneko 33ko edo gehiagoko adimen-desgaitasuna aitortuta badu, edo ehuneko 65eko edo gehiagoko desgaitasun fisikoa edo sentsoriala aitortuta badu, edo pertsona batek edo bere zaintzaileak lanerako ezintasun egiaztatua eragiten duen gaixotasun larriren badu.

b) Eskaera egin aurreko lau urteetan, familia-unitatearen baldintza ekonomikoak nabarmen aldatu izatea, etxebizitza eskuratzeko ahaleginari dagokionez, edo, aldi horretan, familia zaurgarritasun bereziko egoeran sartzea eragin duten inguruabarrak gertatzea.

Ondore horietarako, baldintza ekonomikoen aldaketa nabarmena gertatu dela joko da familia-errentak jasaten duen hipoteka-zamari aurre egiteko ahalegina 1,5ez biderkatu bada gutxienez; salbu eta erakundeak egiaztatzen badu mailegua eman zeneko hipoteka-zama Jardunbide Egokien Kodea aplikatzea eskatu zeneko hipoteka-zamaren berdina edo handiagoa dela.

Halaber, larritasun bereziko familia-egoerak direla joko da:

1.a Familia ugaria izatea, indarrean dagoen legeriaren arabera.

2.a Guraso bakarreko familia-unitatea izatea eta bi seme-alaba edukitzea bere kargura.

3.a Familia-unitatean hiru urte baino gutxiagoko haurra edukitzea.

4.a Familia-unitateko kideetako batek ehuneko 33 baino gehiagoko desgaitasunen bat aitortuta izatea, mendekotasun-egoeran egotea, edo lanerako ezintasun iraunkor egiaztatua eragiten duen gaixotasunen bat izatea.

5.a Zorduna 60 urtez gorakoa izatea, nahiz eta ez bete familia-unitatetzat hartzeko betekizunak, zenbaki honetako a) letran aurreikusitakoaren arabera.

c) Hipoteka-kuota familia-unitateko kideek orotara jasotzen dituzten dirusarrera garbien ehuneko 50 baino handiagoa izatea. Baldin eta aipatutako kideetako batek a) letrako bigarren lerrokadan aurreikusitako baldintzak betetzen baditu, aplikatzeko ehunekoa ehuneko 40koa izango da.

Aurreko a) eta b) letren ondoreetarako, Gizarte Segurantzako pentsiodunek ehuneko 33ko desgaitasuna edo handiagoa dutela joko da, ezintasun iraunkor oso, erabateko edo handiagatik pentsioa aitortuta badute, bai eta zerbitzurako ezintasun iraunkorragatik edo gauza ez izateagatik erretiro-pentsioa aitortuta duten klase pasiboetako pentsiodunek ere.»

Bi. Honela idatzita gelditzen dira 5. artikuluko 2. eta 3. zenbakiak:

«2. Jardunbide Egokien Kodearen aplikazioa mailegu edo kredituen berme gisa eratutako hipoteketara hedatuko da, hipotekatutako ondasun higiezinaren eskuratze-prezioak % 20an ez duenean gainditzen honela kalkulatutako kopurua: higiezinaren azalera bider Sustapen Ministerioak ondasun higiezina eskuratu zen urterako eta kokatuta dagoen probintziarako prestatutako Etxebizitzaren Prezioaren Indizeak zehaztutako etxebizitza libreko metro karratuaren batez besteko prezioa, 300.000 euroko muga absolutuarekin. 1995. urtea baino lehen eskuratutako higiezinek 1995. urteari dagokiona hartuko dute erreferentziako batez besteko prezio gisa.

Hala ere, Kodeko 3. zenbakian aurreikusitako neurrietara bildu ahal izango dira soilik mailegu edo kredituen berme gisa eratutako hipotekak, hipotekatutako ondasun higiezinaren eskuratze-prezioak ez badu gainditzen honela kalkulatutako kopurua: higiezinaren azalera bider Sustapen Ministerioak ondasun higiezina eskuratu zen urterako eta kokatuta dagoen probintziarako prestatutako Etxebizitzaren Prezioaren Indizeak zehaztutako etxebizitza libreko metro karratuaren batez besteko prezioa, 250.000 euroko muga absolutuarekin. 1995. urtea baino lehen eskuratutako higiezinek 1995. urteari dagokiona hartuko dute erreferentziako batez besteko prezio gisa.

3.Erakundeek Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiari komunikatuko diote Jardunbide Egokien Kodearekin bat egiten dutela.»

Hiru. Zenbaki berri bat sartzen da, iv.a, eranskineko 1. puntuaren b) letran; honela dio:

«iv. Edozein kasutan, aplikatu gabe geratuko dira, izaera mugagabez, hipoteka-maileguen kontratuetan aurreikusitako interes-tasaren jaitsiera mugatzeko klausulak.»

3. artikulua. Hipoteka-zordunen babesa, zorraren berregituratzea eta alokairu soziala indartzeko neurriei buruzko maiatzaren 14ko 1/2013 Legea aldatzea.

Hipoteka-zordunen babesa, zorraren berregituratzea eta alokairu soziala indartzeko neurriei buruzko maiatzaren 14ko 1/2013 Legeko 1. artikuluaren 1., 2. eta 3. zenbakiak honela geratzen dira idatzita:

«1. Lege hau indarrean jartzen denetik lau urte igaro arte ez da inor etxetik botako, baldin eta hipoteka betearazteko prozesu judizial edo estrajudizial batean hartzekodunari edo horren kontura jarduten denari esleitzen bazaio larritasun bereziko kasuetan eta artikulu honetan aurreikusitako egoera ekonomikoetan daudenen ohiko etxebizitza.

2.Hauek dira aurreko zenbakian aipatutako larritasun bereziko kasuak:

a) Familia ugaria izatea, indarrean dagoen legeriaren arabera.

b) Guraso bakarreko familia-unitatea izatea eta bi seme-alaba edukitzea bere kargura.

c) Familia-unitatean hiru urte baino gutxiagoko haurra edukitzea.

d) Familia-unitateko kideetako batek ehuneko 33 baino gehiagoko desgaitasunen bat aitortuta izatea, mendekotasun-egoeran egotea, edo lanerako ezintasun iraunkor egiaztatua eragiten duen gaixotasunen bat izatea.

e) Familia-unitatean hipoteka-zorduna langabezian egotea eta langabeziaprestazioak agortuta izatea.

f) Familia-unitatean, etxebizitza berean, hipotekaren titularrarekin edo haren ezkontidearekin odolkidetasuneko edo ahaidetasuneko hirugarren mailara arteko senidetasuna duen eta aldi baterako edo modu iraunkorrean lan-jarduerarako ezgaitzen duen desgaitasun, mendekotasun edo gaixotasun larria duen pertsona bat edo gehiago bizitzea.

g) Familia-unitateko kideren bat genero-indarkeriaren biktima izatea, indarrean dagoen legerian xedatutakoaren arabera, eta biktimaren ohiko egoitza izatea utzi beharrekoa.

h) Zordunak 60 urte baino gehiago izatea.

3.Aplikatzekoa izan dadin 1. zenbakian ezarritakoa, aurreko zenbakian aurreikusitako larritasun bereziko kasua izan beharko da, eta honako baldintza ekonomiko hauek ere bete beharko dira:

a) Familia-unitateko kideek orotara jasotzen dituzten diru-sarrerak ez izatea urteko eta hamalau ordainsariko Eragin Anitzeko Errenten Adierazle Publikoaren muga baino hiru aldiz handiagoak. Esandako muga aurreko zenbakiko d) eta f) letretan aurreikusitako urteko eta hamalau ordainsariko Eragin Anitzeko Errenten Adierazle Publikoaren laukoitza izango da, eta esandako adierazle hori halako bostekoa izango da muga hori baldin eta hipoteka-zordunak garuneko paralisia, buruko gaixotasunen bat edo adimen-desgaitasuna badu –ehuneko 33ko edo gehiagoko desgaitasun aitortuarekin– edo ehuneko 65eko edo gehiagoko desgaitasun fisikoa edo sentsoriala aitortuta badu, edo pertsona batek edo bere zaintzaileak lanerako ezintasun egiaztatua eragiten duen gaixotasun larriren bat badu.

b) Eskaeraren aurreko lau urteetan, familia-unitatearen baldintza ekonomikoak nabarmen aldatu izatea, etxebizitza eskuratzeko ahaleginari dagokionez.

c) Hipoteka-kuota familia-unitateko kideek orotara jasotzen dituzten dirusarrera garbien ehuneko 50 baino handiagoa izatea.

d) Zordunak jabetzan duen etxebizitza bakarraren gaineko hipotekaren bidez bermatutako kreditua edo mailegua izatea, etxebizitza hori eskuratzeko emandakoa, hain zuzen.»

II. TITULUA

Lan-arloko beste neurri batzuk

I. KAPITULUA

Zergen eta Administrazio publikoen esparruko neurriak

4. artikulua. Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga arautzen duen eta sozietateen gaineko, ez-egoiliarren errentaren gaineko eta ondarearen gaineko zergen legeak partzialki aldatzen dituen azaroaren 28ko 35/2006 Legea aldatzea.

Ondoreak 2015eko urtarrilaren 1etik aurrera izango dituztela, honako aldaketa hauek sartzen dira Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga arautzen duen eta sozietateen gaineko, ez-egoiliarren errentaren gaineko eta ondarearen gaineko zergen legeak partzialki aldatzen dituen azaroaren 28ko 35/2006 Legean:

Bat. Aldatu egiten dira 81 bis artikuluko 1. eta 2. zenbakiak, eta honela geratzen dira idatzita:

«1. Zergadunek norbere edo beste inoren konturako jardueraren bat egiten badute, eta jarduera horrengatik Gizarte Segurantzan edo mutualitatean dagokion araubidean alta emanda badaude, zergaren kuota diferentziala gutxiagotu ahal izango dute, honako kenkari hauek aplikatuz:

a) Lege honetako 58. artikuluan aurreikusitako ondorengoengatiko minimoa aplikatzeko eskubidea duen ondorengo desgaitu bakoitzeko, gehienez 1.200 euro urtean.

b) Lege honetako 59. artikuluan aurreikusitako aurreko ahaideengatiko minimoa aplikatzeko eskubidea duen aurreko ahaide desgaitu bakoitzeko, gehienez 1.200 euro urtean.

c) Familia Ugariak Babesteko azaroaren 18ko 40/2003 Legearen arabera, familia ugari bateko kide den aurreko ahaide izateagatik, edo aita eta ama gabeko senide umezurtza, edo legez banandutako aurreko ahaide izateagatik, edo ezkontzaloturarik gabea, elikagaiengatik urte-saria jasotzeko eskubide gabeko bi semealabekin eta, beroriek direla eta, lege honetako 58. artikuluan aurreikusitako gutxienekoa osorik jasotzeko eskubidea duena, gehienez 1.200 euro urtean.

Kategoria bereziko familia ugarien kasuan, kenkari hori ehuneko 100 handituko da. Gehikuntza hori ez da kontuan hartuko artikulu honetako 2. zenbakian aipatutako mugaren ondoreetarako.

Era berean, zergaren kuota diferentziala gutxiagotu ahal izango dute lehenago aurreikusi diren kenkarietan, langabeziatik babesteko sistematik ordaindutakoaren araberako eta laguntzako prestazioak edo Gizarte Segurantzako Araubide Orokorrak eta Araubide Bereziek edo Estatuko Klase Pasiboen Araubideak ordaindutako pentsioak jasotzen dituzten zergadunek; baita beren konturako langile edo autonomoen Gizarte Segurantzako araubide berezian sarturik ez dauden profesionalei aipatutako Gizarte Segurantzako araubide bereziaren ordezko gisa jarduten duten gizarte-aurreikuspeneko mutualitateek aitortutako eta aurreko horien antzeko prestazioak jasotzen dituzten zergadunek ere; betiere, Gizarte Segurantzaren dagokion pentsiorako aurreikusitako egoera berbereko prestazioak baldin badira.

Zergadun bik edo gehiagok dutenean aurreko kenkariren bat aplikatzeko eskubidea aurreko ahaide, ondorengo ahaide edo familia ugari berari dagokionez, kenkariaren zenbatekoa haien artean zati berdinetan hainbanatuko da; hala ere, bete egingo da artikulu honetako 4. zenbakian xedatutakoa.

2.Kenkariak aurreko 1. zenbakian aurreikusitako baldintzak batera betetzen dituzten hilabete kopuruarekiko era proportzionalean kalkulatuko dira, eta, aurreko

1.zenbakiko lehenengo lerrokadan aipatzen diren zergadunen kasuan, zergaldi bakoitzean sortutako Gizarte Segurantza eta Mutualitateetarako kotizazio eta osoko kuota guztiak izango dituzte kenkari bakoitzerako muga gisa. Nolanahi ere, aurreko zenbakiko a) edo b) letretan aurreikusitako kenkarirako eskubidea badu desgaitasuna duten hainbat aurreko ahaideei edo ondorengo ahaideei dagokienez, aipatutako muga bereiz aplikatuko da horietako bakoitzarentzat.

Muga hori kalkulatzeko orduan, kotizazioen eta kuoten zenbateko osoak zenbatuko dira, legozkiekeen hobariak kontuan hartu gabe.»

Bi. Xedapen gehigarri berri bat eransten da, berrogeita bigarrena, eta honela geratzen da idatzita:

«Berrogeita bigarren xedapen gehigarria. Prestazio jakin batzuk jasotzen dituzten zergadunek 81 bis artikuluan aurreikusitako kenkariak aplikatzeko eta horiek aurrerapenez jasotzeko prozedura.

1.Lege honetako 81 bis artikuluko 1. zenbakiaren seigarren paragrafoan aipatzen diren prestazioak jasotzen dituzten zergadunek esandako zenbakian araututako kenkariak aplikatu ahal izango dituzte, eta horiek aurrerapenez jaso, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren Erregelamenduko 60 bis artikuluan aurreikusitako moduan, berezitasun hauekin:

a) Kenkariaren zenbatekoa kalkulatzeko hilabete kopuruaren zenbaketa eraginetarako, esandako prestazioak jasotzeko betekizuna beteta dagoela ulertuko da prestazio horiek hilaren edozein egunetan jasotzen badira, eta ez da aplikatzekoa izango Gizarte Segurantzaren edo Mutualitatearen dagokion araubidean alta emanda egon beharra.

b) Kenkari horiek aplikatzeko eskubidea duten zergadunek beroriek aurrerapenez ordaintzeko eskatu ahalko diote Zerga Administrazioko Estatu Agentziari, prestazio horiek jasotzen diren hil bakoitzeko.

c) Ez da aplikatzekoa izango Zergaren Erregelamenduko 60 bis artikuluaren 1. zenbakian aurreikusitako muga, ez eta, kenkarirako eskubidea aitortu bazaio, Zergaren Erregelamenduko 60 bis artikuluaren 5. zenbakiko c) letran xedatutakoa ere.

2.Estatuko Enpleguaren Zerbitzu Publikoa, Gizarte Segurantza, Gizarte Segurantzaren ordezko diren gizarte-aurreikuspeneko mutualitateak eta lege honetako 81 bis artikuluaren 1. zenbakiko seigarren paragrafoan aipatzen diren prestazioak eta pentsioak ordaintzen dituen beste zeinahi erakunde behartuta egongo dira Zerga Administrazioko Estatu Agentziari, bide elektronikoz, hilaren lehenengo hamar egunen barruan, aurreko hilean aipatutako prestazioak edo pentsioak ordaindu dizkieten pertsonen datuak ematera.

Informazioaren formatua eta edukia izango dira Zerga Administrazioko Estatu Agentziaren egoitza elektronikoan, Interneten, une bakoitzean jasota daudenak.

3.Xedapen gehigarri honetako 1. zenbakian ezarritakoa, bai eta xedapen gehigarri honetako 2. zenbakian zehaztutako informazio-deklarazioaren epea, edukia eta formatua ere, erregelamendu bidez aldatu ahalko dira.»

Hiru. Xedapen gehigarri berri bat eransten da, berrogeita hirugarrena, eta honela geratzen da idatzita:

«Berrogeita hirugarren xedapen gehigarria. Zordunak konkurtso-prozeduretan lortutako errentak salbuestea.

Zerga honetatik salbuetsita egongo dira zorrak ordaintzeko kitatze eta emateen ondorio gisa agertzen diren eta zordunek jasotzen dituzten errentak, Konkurtsoari buruzko uztailaren 9ko 22/2003 Legean ezarritako prozeduraren arabera judizialki onartutako hitzarmen batean, esandako legeko 71 bis artikuluan eta laugarren xedapen gehigarrian aipatutako judizialki homologatutako birfinantzatze-akordio batean, lege bereko X. tituluan aipatzen den ordainketen judizioz kanpoko akordio batean edo lege bereko 178 bis artikuluan aipatzen den ordaindu gabeko pasibotik libratzearen ondorioz sortu direnean; betiere, zorrak jarduera ekonomikoa egikaritzean sortuak ez badira.»

5. artikulua. Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren apirilaren 12ko 7/2007 Legea aldatzea.

Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren apirilaren 12ko 7/2007 Legeari aldaketa hauek egiten zaizkio:

Bat. 35. artikuluko 1. zenbakia honela geratzen da idatzita:

«1. Estatutu honetako 34. eta 36.3 artikuluetan eta hamahirugarren xedapen gehigarrian adierazitako Mahaiak balio osoz eratutzat joko dira, dagokion administrazioaren ordezkaritza bertan egoteaz gainera, dena delako eremuko erakunde sindikalek, gutxienez, ordezkaritza-organo bateratuetako kideen gehiengo osoa dutenean; betiere, horretarako legitimazioa duten erakunde sindikal guztiek, bakoitzaren ordezkaritzaren arabera, Mahaietan parte hartzeko eskubidea izango dute.»

Bi. Xedapen gehigarri berri bat gehitzen da, hamahirugarrena, eta honela geratzen da idatzita:

«Hamahirugarren xedapen gehigarria. Esparru espezifikoetako negoziaziomahaiak.

1.Dagokien esparruko langile funtzionarioen edo estatutupeko langileen lanbaldintzak negoziatzeko, honako negoziazio-mahai hauek eratuko dira:

a) Unibertsitateaz kanpoko irakasleena, negoziatu beharreko gaiak Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioaren eskumen-esparrukoak direnean.

b) Justizia Administrazioko langileena, negoziatu beharreko gaiak Justizia Ministerioaren eskumen-esparrukoak direnean.

c) Osasun-zerbitzuetako estatutupeko langileena, negoziatu beharreko gaiak Osasunaren, Gizarte Zerbitzuen eta Berdintasunaren Ministerioaren eskumenesparrukoak direnean; negoziazio-mahai horrek osasun-zerbitzuetako estatutupeko langileen Esparru Estatutuko 11.4 artikuluan aurreikusitako eskumenak eta funtzioak hartuko ditu bere gain. Mahai hori «Negoziazio Eremua» deituko da.

2.Estatuko Administrazio Orokorraren ordezkaritzak ez ezik, Estatutu honetako

33.1artikuluaren bigarren lerrokadan aipatzen diren erakunde sindikalek eratuko dituzte esandako negoziazio-mahaiak; erakunde horien ordezkaritza kasu bakoitzean dagokion negoziazioaren berariazko eremuko langileen ordezkaritzaorganoetarako hauteskundeetan lortutako emaitzen arabera banatuko da; betiere, Estatu mailan kontuan hartuta.»

6. artikulua. Aurrekontu-egonkortasuna bermatzeko eta lehiakortasuna bultzatzeko neurriei buruzko uztailaren 13ko 20/2012 Errege Lege Dekretua aldatzea.

Aldatu egiten da Aurrekontu-egonkortasuna bermatzeko eta lehiakortasuna bultzatzeko neurriei buruzko uztailaren 13ko 20/2012 Errege Lege Dekretuko 12. artikulua, eta honela geratzen da idatzita:

«12. artikulua. Estatuko Administrazio Orokorreko eta Justizia Administrazioko hauteskunde-unitateak zehaztea.

1.Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren apirilaren 12ko 7/2007 Legeko 39.4 artikuluan xedatutakoa betez, Estatuko Administrazio Orokorraren eremuan Langileen Batzorde bat aukeratuko da hauteskunde-unitate hauetako bakoitzean:

a) Bat horietan jasotako ministerio-sail bakoitzeko, bai eta horien erakunde autonomoko, erakunde kudeatzaileko eta Gizarte Segurantzako Administrazioaren zerbitzu erkide eta Madrilgo probintzia-zerbitzu guztietako ere.

b) Bat aurreko zenbakian jaso gabeko agentzia, erakunde publiko edo organismo bakoitzeko, Madrilgo probintzian dituen zerbitzu guztietarako.

c) Bat probintzia bakoitzean, Madril bazter utzita, eta Ceuta eta Melillako hirietan, Gobernuko ordezkaritzan edo ordezkariordetzan; bertan hauek ere jasoko dira: erakunde autonomoak, uztailaren 18ko 28/2006 Legearen aplikazio-eremuan jasotako agentziak; Gizarte Segurantzako Administrazioaren erakunde kudeatzaileak eta zerbitzu erkideak, eta probintzia bereko ministerio-sail guztien administraziounitateak eta zerbitzu probintzialak, baita administrazio militarrean zerbitzuak eskaintzen dituzten funtzionario zibilak ere.

d) Bat aurreko zenbakian sartu gabeko erakunde edo organismo publiko bakoitzeko, probintzia berean edo Ceuta eta Melillako hirietan dituen zerbitzu guztietarako.

e) Bat herrialde bakoitzeko misio diplomatikoetan, ordezkaritza iraunkorretan, kontsuletxeko bulegoetan eta Estatuko Administrazioak atzerrian dituen erakunde eta zerbitzuetan dauden funtzionarioentzat.

f) Bat probintzia bakoitzean eta Ceuta eta Melillako hirietan, osasun-zerbitzu publikoetako estatutupeko langileentzat.

g) Bat unibertsitateaz kanpoko ikastetxe publikoetako irakasleentzat, Ceuta eta Melillako hiri bakoitzean.

2.Aurreko zenbakian aipatzen diren eta gutxienez 50 funtzionario izatera iristen ez diren hauteskunde-unitateetan –d) letran aipatutakoak salbuetsita–, funtzionarioek beren administrazio-erakunde edo -unitatea atxikita dagoen saileko Langileen Batzordean egikarituko dute beren ordezkaritza.

Baldin eta d) letran aurreikusitako probintziako hauteskunde-unitateak ez badira gutxienez 50 funtzionario izatera iristen, funtzionario horiek dagokion erakunde publikoko Madrilgo Langileen Batzordean egikarituko dute beren ordezkaritza.

3.Justizia Administrazioan, Langileen Batzorde bat hautatuko da probintzia bakoitzean, eta Ceuta eta Melillako hirietan, haren zerbitzuan dauden funtzionario guztientzat. Aurreko horiez gainera, Madrilen langileen beste batzorde bat hautatuko da, Justizia Administrazioaren organo zentraletara atxikitako langileentzat.

4.Estatuko Administrazio Orokorraren eta transferitu gabeko Justizia Administrazioaren eremuan lan-kontratudun langileen ordezkariak aukeratzeko hauteskundeetan, lantoki bakarra osatuko dute:

a) Ministerio-sail bakoitzeko unitate edo establezimendu guztiek, berorien erakunde autonomoei, erakunde kudeatzaileei eta Gizarte Segurantzako Administrazioaren zerbitzu erkide eta Madrilgo probintzia-zerbitzu guztiei dagozkienak barne direla.

b) 28/2006 Legearen aplikazio-eremuan sartzen den agentzia bakoitzak Madrilgo probintzian dituen unitate edo establezimendu guztiak, aurreko letran sartu gabe dauden organismoak edo erakunde publikoak eta Justizia Administrazioaren mende daudenak.

c) Estatuko Administrazio Orokorraren, haren erakunde autonomoen, erakunde kudeatzaileen, Gizarte Segurantzako Administrazioaren zerbitzu erkideen eta 28/2006 Legearen aplikazio-eremuko agentzien zerbitzupeko unitate edo establezimendu guztiak, baldin eta probintzia berean edo Ceuta eta Melillako hirietan badaude, Madrilgoa kenduta. Zenbaki honetan sartuko dira Justizia Administrazioaren mendeko unitate eta establezimenduak.

d) Halaber, lantoki bakarra osatuko dute aurreko zenbakietan sartu gabeko erakunde edo organismo bakoitzeko establezimendu guztiek, baldin eta probintzia berean edo Ceuta eta Melillako hirietan badaude.

5.Artikulu honetan xedatutakoak egun indarrean dauden hauteskundemandatuak amaitutakoan sortuko ditu ondoreak.

6.Hauteskunde-unitate berriak, edonola ere, 2015eko martxoaren 1etik aurrera jarriko dira indarrean; izan ere, orduan azkenduko dira indarreko edo luzaturiko mandatu guztiak ordezkaritza-organo berrien hauteskundeen ondorioz; 10 hilabeteko epearen buruan egin behar dira hauteskunde horiek, adierazitako datatik zenbatuta.»

7. artikulua. Sozietateen gaineko Zergaren azaroaren 27ko 27/2014 Legea aldatzea.

Ondoreak 2015eko urtarrilaren 1etik aurrera hasten diren zergaldietan izango dituela, aldatu egiten da Sozietateen gaineko Zergaren azaroaren 27ko 27/2014 Legeko 124. artikuluaren 3. zenbakia, eta honela geratzen da idatzita:

«3. Lege honetako 9. artikuluko 2., 3. eta 4. zenbakietan aipatzen diren zergadunek euren errenta guztiak aitortu behar dituzte, salbuetsiak zein salbuetsi gabeak.

Hala eta guztiz ere, lege honetako 9. artikuluaren 3. zenbakian aipatzen diren zergadunek ez dute aitorpena aurkezteko obligaziorik izango, baldintza hauek betetzen badituzte:

a) Urteko diru-sarrera totalak 50.000 eurotik gorakoak ez izatea.

b) Salbuetsi gabeko errentei dagozkien diru-sarrerak urtean 2.000 eurotik gorakoak ez izatea.

c) Lortzen dituzten salbuetsi gabeko errenta guztiak atxikipenaren mende egotea.»

II. KAPITULUA

Enplegu mugagabea, enplegu autonomoa eta nekazaritzako gizarte-babesa

sustatzeari buruzko neurriak.

8. artikulua. Minimo salbuetsia Gizarte Segurantzaren kotizazioan, enplegu mugagabearen sorkuntza mesedetzeko.

1.Kontratazio mugagabearen kasuetan, zeinahi modalitatetan dela ere, artikulu honetan ezartzen diren baldintzak eta betekizunak betetzen diren guztietan, enpresek Gizarte Segurantzari gertakari arruntengatik egin beharreko ekarpena honako arau hauen arabera zehaztuko da:

a) Kontratazioa denbora osokoa baldin bada, hil bakoitzari dagokion gertakari arruntengatiko kotizazio-oinarriaren lehenengo 500 euroak kotizazio-tasa aplikatzetik salbuetsita egongo dira, enpresari dagokion zatian. Oinarri horren zenbatekoaren gainerako zatiari une bakoitzean indarrean dagoen kotizazio-tasa aplikatuko zaio.

b) Kontratazioa denbora partzialekoa baldin bada eta lanaldia, gutxienez, aldera daitekeen denbora osoko langile baten lanaldiaren 100eko 50en baliokidea denean, a) letran aipatutako zenbatekoa kontratu bakoitzaren lanaldiaren murrizketaren ehunekoaren proportzio berean murriztuko da.

2.Artikulu honetan aurreikusten den kotizazio-mailako onura hobari bat izango da kontratazio mugagabea Gazte Bermearen Sistema Nazionalean inskribatutako langileei egiten zaienean, Hazkuntza, lehiakortasuna eta efizientzia sustatzeko urgentziazko neurriak onartzen dituen urriaren 15eko 18/2014 Legeko 105. artikuluan ezarritako baldintzak betetzen badituzte, eta murrizketa bat, berriz, kontratatutako gainerako langileen kasuan.

3.Kotizazio-mailako onura, berriz, 24 hilabeteko aldian aplikatuko da, kontratuak eragina duen egunetik zenbatzen hasita, eta errege lege-dekretu hau indarrean jartzen den egunetik 2016ko abuztuaren 31ra bitartean formalizatutako kontratuei aplikatuko zaie.

24hilabeteko aldia amaitutakoan, eta hurrengo 12 hilabeteetan, kotizazioko onura hau aplikatu zaion kontratua egiteko unean hamar langile baino gutxiago zituzten enpresek hobaria edo murrizketa mantentzeko eskubidea izango dute, baina aldi berri horretan kotizazio-tasaren aplikaziotik salbuetsita geratuko dira kotizazio-oinarriaren lehenengo 250 euroak; kontratazioa denbora partzialekoa izan den kasuetan, proportzioz dagokion zenbatekoa geratuko da salbuetsita.

Langilea Gizarte Segurantzako araubidean alta eta baja emandako datak ez badatoz bat hilabete naturalaren lehenengo edo azken egunekin, artikulu honetan aipatzen den onura hilaren barruan alta emandako egun kopuruarekiko proportzionala den zenbatekoari aplikatuko zaio.

4.Artikulu honetan aurreikusitakoaren onuradun izateko, enpresek honako betebehar hauek bete beharko dituzte:

a) Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean izatea, bai langileen alta ondorioak izaten hasten den datan, bai dagokion onura aplikatzen den bitartean ere. Hobariaren edo murrizketaren aldian, erregelamenduaren araberako epean esandako obligazioen ez-betetze bat gertatuko balitz, osokoa edo partziala, esandako epean ingresatu ez diren aldiei dagozkien kuoten onura automatikoki galduko da, eta aldi horiek kontsumituta bezala hartuko dira kontuan, hobari edo murrizketarako denbora maximoaren zenbaketa egin behar denerako.

b) Lan-kontraturik ez azkendu izana kausa objektiboengatik edo judizialki bidegabetzat deklaratu izan diren diziplinazko kaleratzeengatik, edo zuzenbidearekin bat ez datozela deklaratu diren kaleratze kolektiboengatik, artikulu honetan aurreikusitako onura izateko eskubidea ematen duten kontratuak sinatu aurreko sei hilabeteetan. Betekizun hori ez betetzeagatik hobaria edo murrizketa eskuratzeko eskubidetik kanpo uzteak eragina izango du egindako azkentze-kopuruaren baliokide den kontratu-kopuruan.

c) Kontratu mugagabeak egitea, enpresako enplegu mugagabearen maila eta guztizko enpleguaren maila igotzea dakartenak. Igoera hori kalkulatzeko, kontratua egin aurreko hogeita hamar egunetan enpresan zerbitzuak eman dituzten langileen eguneko batez bestekoa hartuko da kontuan.

d) 36 hilabetez mantentzea –hobaria edo murriztapena aplikatzen zaion kontratu mugagabea indarrean hasten den unetik zenbatzen hasita– kontratu horrekin lortu den enplegu mugagabearen maila eta lortutako guztizko enpleguaren maila.

Hamabi hiletik behin, enplegu mugagabearen maila eta guztizko enpleguaren maila aztertuko dira. Horretarako, baldintza hori betetzen den ala ez aztertzea egokitzen den hilabetean dauden langile mugagabeen batez bestekoa eta langile guztien batez bestekoa hartuko dira kontuan.

Enpresako enplegu-maila eta berori mantentzen den aztertzeko xedez, ez dira aintzat hartuko honako hauek: lan-kontratua arrazoi objektiboengatik edo diziplinazko kaleratzeagatik azkendu denean eta bata zein bestea bidezko aitortzen direnean, zuzenbidearekin bat ez datozela aitortuak izan ez diren kaleratze kolektiboengatik azkendu denean edota langileak dimisioa aurkeztean, hiltzean edo ezintasun iraunkor osoa, absolutua edo baliaezintasun handia gertatzean, hitzartutako epea amaitzean, kontratuaren xede den obra edo zerbitzua burutzean edo kontratua frogaldian deuseztatu bada.

e) Enplegu-programak aplikatzeak dakartzan onuretatik baztertuak ez izatea; hau da, Lan-arloko Arau-hauste eta Zehapenei buruzko Legearen Testu Bategineko 22.2 artikuluko arau-hauste astunean edota 16. eta 23. artikuluetako arau-hauste oso astunetan erori gabe izatea. Abuztuaren 4ko 5/2000 Legegintzako Errege Dekretuak onartu zuen aipatutako testu bategina, lege beraren 46. artikuluan aurreikusitakoa betez.

5. Artikulu honetan aurreikusitako kotizazioko onura ez da aplikatuko honako kasu hauetan:

a) Lan-harreman bereziak. Martxoaren 24ko 1/1995 Legegintzako Errege Dekretuak onartu zuen Langileen Estatutuaren Legearen Testu Bategineko 2. artikuluan edo beste lege-xedapen batzuetan jasota daude.

b) Enpresaburuaren edo enpresa-kontrola duenaren ezkontidearekin, gurasoekin eta ondorengoekin, edo 2. mailara arteko odolkidetasuneko edo ahaidetasuneko senideekin egindako kontratazioak, eta zuzendaritza-karguak dituztenen, edo sozietateen taxu juridikoa duten erakundeetako edo enpresetako administrazio-organoetako kideen senideekin egindakoak eta azkeneko aipatutako horiekin egindakoak.

Aurreko lerrokadan xedatutakotik salbuetsita geratzen da Langile Autonomoaren Estatutuaren uztailaren 11ko 20/2007 Legeko hamargarren xedapen gehigarrian aurreikusitako baldintzak betetzen dituzten seme-alaben kontratazioa.

c) Gizarte Segurantzaren Araubide Orokorrean ezarritako sistema berezietako edozeinetan sartzea dakarren jardueran diharduten langileen kontratazioa.

d) Salbuespen gisa egin daitezkeen enplegatuen kontratazioak, 2015eko Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 26ko 36/2014 Legeko 20. eta 21. artikuluetan eta hamabosgarren xedapen gehigarritik hamazazpigarrenera artekoetan eta Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko geroztiko Legeetako agindu baliokideetan ezarritakoaren arabera.

e) Enpresa kide den taldeko beste enpresa batzuetan kontratatuta egon diren eta kontratuak iraungi zaizkien langileen kontratazioa, kontratuak azkentzeko kausa objektiboak izan direnean edo diziplinazko kaleratzeak gertatu direnean, judizialki bidegabe gisa deklaratu direnak, edo kaleratze kolektiboak izan direnean –zuzenbidearekin bat ez datozela deklaratu direnak–, murriztapena jasotzeko eskubidea ematen duten kontratuak sinatu aurretiko sei hilabeteetan.

f) Kontratua egin aurreko sei hilabeteetan enpresa edo erakunde berean kontratu mugagabez zerbitzuak eman dituzten langileen kontratazioa.

Onura ez da aplikatzekoa izango horretarako eskubidea ematen duen lanaldi partzialeko langileek sartzen dituzten ordu osagarriei dagokien kotizazioan ere.

6. Artikulu honetan aipatutako hobaria edo murrizketa aplikatzeak ez du eraginik izango eraginpean dauden langileen eskubide diren prestazio ekonomikoen zenbatekoa zehazteko orduan; kopuru hori kalkulatzeko, dagokien kotizazio-oinarriaren zenbateko osoa aplikatuko da.

7. Artikulu honetan aurreikusitako onuraren aplikazioa bateraezina izango da Gizarte Segurantzaren kotizazioan kontratu berberagatik beste zeinahi onura izatearekin, onura horiek zein kontzepturi eragiten diotela ere, honako salbuespen hauekin:

a) Kontratu mugagabea Gazte Bermearen Sistema Nazionalaren onuradun diren pertsonekin formalizatzen den kasuan, bateragarria izango da Hazkuntza, lehiakortasuna eta efizientzia sustatzeko urgentziazko neurriak onartzen dituen urriaren 15eko 18/2014 Legeko 107. artikuluan ezarritako hobariarekin.

b) Kontratu mugagabea Enplegua Aktibatzeko Programaren onuradun diren pertsonekin formalizatzen den kasuan, bateragarria izango da pertsona horiek Enplegua Aktibatzeko Programa arautzen duen abenduaren 19ko 16/2014 Errege Lege Dekretuko 8. artikuluan aurreikusten denaren arabera jasotzen duten akonpainamenduko laguntza ekonomikoarekin.

8.Aurreko zenbakietan ezarritakoa aplikatzekoa izango da, orobat, kooperatibetako langile bazkide edo lan-bazkide gisa sartzen diren pertsonen kasuan –betiere, inoren konturako langileen berezko Gizarte Segurantzaren araubidea aukeratu badute–, bai eta lan-sozietateetako langile bazkide gisa sartzen direnen kasuan ere.

9.Onura horrek kotizazioan duen aplikazioa Estatuko Enpleguaren Zerbitzu Publikoak, Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorrak eta Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskatzailetzak kontrolatu eta berrikusiko dute, esleituta dituzten eginkizunak betez.

10.Dagokion onura behar ez bezala aplikatzen den kasuetan, artikulu honetan ezarritako baldintzak betetzen ez direlako, ordaindu ez diren zenbatekoak itzuli egin beharko dira, dagokien errekargu eta berandutze-interesekin, Gizarte Segurantzaren bilketa-araudian ezarritakoaren arabera.

Ez bada betetzen 4.d) letran ezarritako baldintza, baliorik gabe geratuko da hobaria edo murrizketa, eta itzuli egin beharko da hura aplikatu izan ez balitz enpresak gertakizun arruntengatik egin beharko zituzkeen ekarpenen zenbatekoen eta hura aplikatzen hasi denetik egindako ekarpenen arteko aldea. Honela egingo da itzulketa:

1.a Enplegu-mailari eusteko baldintza onura aplikatzen hasten den egunetik 12. hilabetera bitartean urratu baldin bada, aipatutako alde horren 100eko 100 itzuli beharko da.

2.a Enplegu-mailari eusteko baldintza 13. hilabetetik 24. hilabetera bitartean urratu bada, 13. hilabetetik igaro diren hilabeteen araberako aldea itzuli beharko da.

3.a Enplegu-mailari eusteko baldintza 25. hilabetetik 36. hilabetera bitartean urratu bada, 25. hilabetetik igaro diren hilabeteen araberako aldea itzuli beharko da.

Dirua itzuli behar bada 4.d) letran xedatutako baldintza ez betetzeagatik –itzulketa horiek Gizarte Segurantzako bilketa-araudian ezarritakoaren arabera egingo dira–, ezingo da eskatu ez errekargurik, ez berandutze-interesik.

Zenbaki honetan aurreikusitako itzultzeko betebeharra ezarri arren, bete egin beharko da Lan-arloko Arau-hauste eta Zehapenei buruzko Legearen Testu Bateginean xedatutakoa.

11.Hobaria Estatuko Enpleguaren Zerbitzu Publikoaren dagokion aurrekontupartidaren kargura finantzatuko da, eta Europako Gizarte Funtsaren baterako finantzaketa izango du horretarako ezarritako baldintzak betetzen dituenean; murrizketa Gizarte Segurantzaren diru-sarreren aurrekontutik finantzatuko da.

9. artikulua. Langile Autonomoaren Estatutuaren uztailaren 11ko 20/2007 Legea aldatzea.

Langile Autonomoaren Estatutuaren uztailaren 11ko 20/2007 Legeari artikulu berri bat eransten zaio, 30.a, honako hau dioena:

«30. artikulua. Hobaria Norbere Konturako Langileen edo Autonomoen Araubide Berezian sartuta dauden langileei, kontratazioari lotuta, lanbideko bizitza eta familiakoa uztartzeagatik.

1.Norbere Konturako Langileen edo Autonomoen Gizarte Segurantzaren Araubide Berezian dauden langileek eskubidea izango dute, hamabi hilabeterainoko epean, gertakari arruntengatik autonomoetan ordaindu beharreko kuotaren ehuneko 100 estaltzen duen hobaria jasotzeko. Horrela kalkulatuko da kuota: langileak neurri honetara biltzen den dataren aurreko hamabi hilabeteetan izan duen batez besteko oinarriari aipatutako Araubide Berezian ezarrita eta uneoro indarrean dagoen kotizazio-tasa txikiena aplikatuta ateratzen dena, honako kasu hauetarako:

a) Beren kargura 7 urtetik beherako adingabeen zaintza izatea.

b) Beren kargura bigarren mailara arteko (hori barne) odolkidetasuneko edo ahaidetasuneko senidea izatea, mendekotasun-egoeran dagoena; egoerak behar bezala egiaztatuta egon beharko du.

Langileak 12 hilabete baino gutxiago badaramatza Norbere Konturako Langileen edo Autonomoen Gizarte Segurantzaren Araubide Berezian alta emanda, batez besteko kotizazio-oinarria alta emandako datatik kalkulatuko da.

2.Aurreko zenbakian jasotako hobaria aplikatzeko, bi baldintza bete beharko dira: Norbere Konturako Langileen edo Autonomoen Gizarte Segurantzaren Araubide Berezian alta emanda jarraitzea eta langile bat kontratatzea, denbora osoz edo partzialez, eta kontratazio hori esandako hobaria baliatzen den denbora guztian mantentzea. Nolanahi ere, kontratuaren iraupenak gutxienez 3 hilabetekoa izan beharko du, hobariaz baliatzen hasten denetik.

Lan-harremana azkentzen denean –hasierako 3 hilabeteen epean ere bai–, langile autonomoak hobaria baliatu ahalko du, baldin eta inoren konturako beste langile bat kontratatzen badu, gehienez 30 eguneko epean.

Denbora partzialeko kontratua ezin izango da egin aldera daitekeen denbora osoko langilearen lanaldiaren ehuneko 50etik beherako lanaldiarekin. Kontratazioa denbora partzialekoa bada, artikulu honetako 1. zenbakian aurreikusitako hobaria 100eko 50ekoa izango da.

3.Aurreko zenbakian aurreikusitakoa betetzen ez den kasuan, langile autonomoak baliatutako hobariaren zenbatekoa itzultzeko obligazioa izango du.

Ez du hobaria itzuli beharko azkentzea arrazoi objektiboengatik edo diziplinazko kaleratzeagatik izan bada eta bata zein bestea bidezko aitortzen badira, edo langileak dimisioa aurkezten badu, hil egin bada, erretiroa hartu badu edo ezintasun iraunkor osoa, absolutua edo baliaezintasun handia gertatu bazaio, edota kontratua langilea frogaldian zegoela deuseztatu baldin bada.

Itzulketa egitea dagokionean, aurreko lerrokadan aurreikusitakoez bestelako kasuetan azkendu den kontratuarekin lotura zuen eta baliatu den hobariaren zatira mugatuko da, esklusiboki, esandako itzulketa.

Kontrataturiko langilea gutxienez 3 hilabetez enpleguan mantentzen ez den kasuan, hobaria baliatzen hasitako datatik zenbatuta, langile autonomoa baliatutako hobariaren zenbatekoa itzultzera behartuta egongo da, salbu eta, aurreko zenbakian xedatutakoaren arabera, beste pertsona bat kontratatzen badu 30 eguneko epearen barruan.

Artikulu honetan aurreikusitako hobariaren onuradun izateko motibo izan zen adingabeak, hobaria baliatzen amaitu baino lehen, 7 urte betetzen baditu, hobaria mantendu ahalko da, aurreikusitako 12 hilabeteko gehieneko epea bete arte; betiere, gainerako baldintzak betetzen badira.

Nolanahi ere, artikulu honetan aurreikusitako hobariaz baliatzen den langile autonomoak Gizarte Segurantzan alta emanda mantendu beharko du, hura baliatzeko epea amaitu ondorengo sei hilabeteetan. Kontrako kasuan, langile autonomoak baliatutako hobariaren zenbatekoa itzultzeko obligazioa izango du.

4.Hobaria aplikatzen hasi den datan soldatapeko langilerik kontratatuta ez duten –eta aurreko hamabi hilabeteetan izan ez duten– norbere konturako langileek soilik izango dute esandako hobarirako eskubidea. Aurrekoaren ondoreetarako, ez da kontuan hartuko amatasunagatik, aitatasunagatik, adopzioagatik edo harreragatik –bai adopzio aurrekoa, bai etengabea edo sinplea–, haurdunaldiko arriskuegoeragatik edo edoskitze naturalean izan daitekeen arrisku-egoeragatik, atsedenaldietan autonomoa ordezkatzeko bitartekotasun-kontratuen bidez kontratatzen den langilea.

5.Hobariaren onuradunek 1. zenbakian adierazitako bere kargura duten subjektu eragile bakoitzarengatik behin izango dute hura baliatzeko eskubidea; betiere, artikulu honetan aurreikusitako gainerako baldintzak betetzen badira.

6.Artikulu honetan aurreikusitako neurria bateragarria izango da besteren konturako kontrataziorako dauden gainerako pizgarriekin, indarrean dagoen araudiaren arabera.

7.Espresuki aurreikusi gabeko guztian, Langileen Estatutuko 15.1.c) artikuluan eta berori garatzeko arauetan xedatutakoaren arabera eraenduko dira artikulu honetan ezarritakoaren babesean egindako kontratuak.»

10. artikulua. Langabezia-saria edo nekazari-errenta eskuratzeko behar diren benetako lanegun kotizatuen gutxieneko kopurua murriztea, lehortearen eraginez oliben produkzioa gutxitzea nozitu duten Andaluziako eta Extremadurako autonomiaerkidegoetako nekazaritzako behin-behineko langileentzat.

1.Andaluziako eta Extremadurako autonomia-erkidegoetako lurraldeetan bizi diren eta inoren kontura dabiltzan behin-behineko nekazaritzako langileek eskubidea izango dute urtarrilaren 10eko 5/1997 Errege Dekretuan eta abenduaren 12ko 45/2002 Legearen hirugarren artikuluan aipatzen den langabezia-sariaren onuradun izateko –5/1997 Errege Dekretuak Gizarte Segurantzako Nekazaritzako Araubide Bereziko behin-behineko langileen aldeko langabezia-saria arautzen du, eta 45/2002 Legea langabeziatik babesteko sistema erreformatzeko eta lan-aukerak areagotzeko premiazko neurriei buruzkoa da– edo apirilaren 11ko 426/2003 Errege Dekretuak arautzen duen Andaluziako eta Extremadurako autonomia-erkidegoetan bizi diren eta Gizarte Segurantzako Araubide Berezian alta emanda dauden behin-behineko langileentzako nekazari-errentaren onuradun izateko, nahiz eta ez eduki dekretu horietan eskatzen diren benetan lan egindako lanegun kotizatuen gutxieneko kopurua –5/1997 Errege Dekretuan, 2.1 c) artikulua; eta, 426/2003 Errege Dekretuan, 2.1.d) artikulua–; betiere, baldintza hauek betetzen badituzte:

a) Langabezian geratu aurreko hamabi hilabete naturaletan, benetan lan egindako 20 lanegun kotizatu izatea, gutxienez.

b) Aplikatzekoa den araudian eskatzen diren gainerako baldintzak betetzea.

c) Errege lege-dekretu hau indarrean jarri osteko sei hilabeteetan eskatzea.

2.Artikulu honetako 1. zenbakian aurreikusitakoa aplikatzen denean, benetan lan egindako 35 lanegun kotizatu egiaztatu direla joko da, honako hauetan xedatutakoaren ondoreetarako:

a) Urtarrilaren 10eko 5/1997 Errege Dekretuko 5.1 a) artikulua.

b) Apirilaren 11ko 426/2003 Errege Dekretuko 4.1 eta 5.1 a) artikuluak.

3.Errege lege-dekretu hau indarrean jarri ondoko sei hilabeteetan 1. zenbakian aipatutako lurralde-eremuan aurkezten diren eskabideetan, honako hau hartu beharko da kontuan:

a) Urtarrilaren 10eko 5/1997 Errege Dekretuko lehendabiziko xedapen iragankorra aplikatzeko, benetan lan egindako 20 lanegun kotizatu izan beharko dira gutxienez, xedapen horretan aurreikusitako moduan.

b) Urtarrilaren 10eko 5/1997 Errege Dekretuko bigarren xedapen iragankorraren 2. zenbakian ezarritakoa aplikatzeko, benetan lan egindako 20 lanegun kotizatu edo gehiago egiaztatzen badira, benetan lan egindako 35 lanegun kotizatu egiaztatu direla joko da.

III. KAPITULUA

Justizia Administrazioaren arloko neurriak

11. artikulua. Justizia Administrazioaren arloko eta Toxikologiako eta Auzitegi Zientzietako Institutu Nazionalaren arloko zenbait tasa arautzen dituen azaroaren 20ko 10/2012 Legea aldatzea.

Justizia Administrazioaren arloko eta Toxikologiako eta Auzitegi Zientzietako Institutu Nazionalaren arloko zenbait tasa arautzen dituen azaroaren 20ko 10/2012 Legea aldatu egiten da, eta honela geratzen da idatzita:

Bat. Aldatu egiten da 4. artikulua, eta honela geratzen da idatzita:

«4. artikulua. Tasaren salbuespenak.

1.Honako hauek dira tasaren salbuespen objektiboak:

a) Demanda jartzea eta geroagoko errekurtsoak aurkeztea, oinarrizko eskubideak eta askatasun publikoak babesteko bereziki ezarritako prozeduretan, baita hauteskunde-administrazioaren jarduketaren aurkakoetan ere.

b) Zordunak borondatezko konkurtsoa eskatzea.

c) Prozedura monitorioaren hasierako eskaera eta hitzezko epaiketaren demanda aurkeztea, bi mila eurotik gorakoa ez den zenbatekoa erreklamatzeko. Salbuespen hori ez da aplikatuko, baldin eta, prozedura horietan, judizioz kanpoko exekuzio-tituluaren izaera duen dokumentu batean oinarritzen bada uzia, Prozedura Zibilaren urtarrilaren 7ko 1/2000 Legeko 517. artikuluan xedatutakoaren arabera.

d) Administrazioarekiko auzi-errekurtsoak jartzea, administrazio-isiltasun negatiboagatik edo administrazioaren jarduera ezagatik jartzen denean errekurtsoa.

e) Kontsumorako Arbitraje Batzordeek emandako laudoak betetzeko eskaera aurkeztea.

f) Konkurtso-administratzaileek konkurtso-masaren onerako eta merkataritzaarloko epailearen aurretiazko baimenarekin akzioak jartzea.

g) Ondareak judizialki zatitzeko prozedurak, kasu hauetan izan ezik: batetik, oposizioa egitean edo ondasunak sartu edo kentzeari buruzko eztabaida sortzean –kasu horietan, hitzezko epaiketagatiko zenbatekoa eta eztabaidatutako edo oposiziogilearen kargura dagoen banaketa-koadernoa aurkaratzetik eratorritako zenbatekoa izango da tasa–; eta, bestetik, dagokien zenbatekoagatik biek aurka egiten dutenean.

2.Ikuspuntu subjektibotik, honako hauek daude, kasu guztietan, tasa honetatik salbuetsita:

a) Pertsona fisikoak.

b) Pertsona juridikoak, doako laguntza juridikoa jasotzeko eskubidea aitortuta dutenean; betiere, eskubide horien araudiak ezartzen dituen baldintzak betetzen dituztela egiaztatu badute.

c) Fiskaltza.

d) Estatuko Administrazio Orokorra, autonomia-erkidegoetakoak, tokierakundeak eta haien guztien mendeko erakunde publikoak.

e) Gorte Nagusiak eta autonomia-erkidegoetako legebiltzarrak.»

Bi. Kendu egiten da 6. artikuluko 2. zenbakiaren bigarren lerrokada.

Hiru. Aldatu egiten da 7. artikuluko 2. zenbakiaren lehenengo paragrafoa, eta honela idatzita geratzen da; gainera, kendu egiten da 7. artikuluko 3. zenbakia:

«2. Beste kopuru bat ere ordaindu beharko da: aurreko artikuluan xedatutakoaren arabera zehaztutako zerga-oinarriari dagokion karga-tasa aplikatuta sortzen dena, ondoko eskalaren arabera.»

Lau. Bigarren paragrafo bat eransten zaio 8. artikuluko lehenengo zenbakiari, eta honela geratzen da idatzita:

«Hala ere, ez dute autolikidaziorik aurkeztu beharko 4. artikuluko 2. zenbakian aipatzen diren subjektuek.»

Lehenengo xedapen gehigarria. Konkurtso-bitartekaritzaren eginkizunak.

1.Merkataritza, Industria, Zerbitzu eta Nabigazioko Ganbera Ofizialen apirilaren 1eko 4/2014 Oinarrizko Legeko 5.3 eta 21.1.i) artikuluetan xedatutakoaren arabera, merkataritza, industria, zerbitzu eta nabigazioko ganbera ofizialek Konkurtsoari buruzko uztailaren 9ko 22/2003 Legeko X. tituluan aurreikusitako konkurtso-bitartekaritzako eginkizunak bete ahalko dituzte, euren araudi espezifikoan zehaztutakoaren arabera, bai eta Espainiako Merkataritza, Industria, Zerbitzu eta Nabigazioko Ganbera Ofizialak ere.

2.Ganberen bitartekaritza-sistemak gardena izan beharko du eta interes-gatazkarik ez dela bermatu beharko da. Horretarako, gainzorpetze batzorde bat edo horren organo baliokide bat eratu ahalko dute, eta horko kide batek, gutxienez, Konkurtso Legeko 233.1 artikuluan eskatzen diren betekizunak bete beharko ditu konkurtso-bitartekari gisa jarduteko.

3.Aurrez adierazitako eginkizunak hala izanda ere, merkataritza, industria, zerbitzu eta nabigazioko ganbera ofizialek, beren araudi espezifikoan aurreikusitakoaren arabera, bai eta Espainiako Merkataritza, Industria, Zerbitzu eta Nabigazioko Ganbera Ofizialak ere, eginkizun gehigarriak bete ahalko dituzte merkatariei konkurtso-arloan lagundu ahal izateko, hala nola aholkularitza, bitartekaria izendatzeko eskariak prestatzea, ordainketen judizioz kanpoko akordioak prestatzea, dokumentazioa prestatzea, hartzekodunen zerrendak osatzea, kredituak eta kontratuak, hitzarmen-proposamenen aldez aurreko ebaluazioa egitea, eta beharrezkoak ikusten diren laguntzako beste zeinahi funtzio, zordunak bete beharreko konkurtso-prozeduretako izapideak errazteko xedez.

Bigarren xedapen gehigarria. Konkurtso-bitartekariaren ordainsaria.

1.Konkurtso-bitartekariaren ordainsaria honako erregela hauen arabera kalkulatuko

da:

a) Konkurtso-bitartekariaren ordainsari-oinarria kalkulatzeko, konkurtsoadministratzaileen ordainsariak ezartzen dituen irailaren 6ko 1860/2004 Errege Dekretuaren eranskinean zehaztutako ehunekoak aplikatuko zaizkie zordunaren aktiboari eta pasiboari.

b) Zorduna jarduera ekonomikorik gabeko pertsona naturala bada, % 70eko murrizketa aplikatuko zaio aurreko zenbakiko ordainsari-oinarriari.

c) Zorduna pertsona natural enpresaburua bada, % 50eko murrizketa aplikatuko zaio

1.zenbakiko ordainsari-oinarriari.

d) Zorduna sozietatea bada, % 30eko murrizketa aplikatuko zaio 1. zenbakiko ordainsari-oinarriari.

e) Ordainketen judizioz kanpoko akordioa onartzen bada, zordunaren aktiboaren % 0,25aren baliokide den ordainsari osagarria aplikatuko da.

2.Xedapen hau aplikatzekoa izango da, harik eta konkurtso-bitartekariaren ordainsari-araubidea erregelamenduz garatzen den arte.

Hirugarren xedapen gehigarria. Zordunaren ordezkaritza konkurtso kontsekutiboan.

Konkurtsoari buruzko uztailaren 9ko 22/2003 Legeko 184. artikuluaren 2. zenbakian xedatutakoaren salbuespenez, konkurtso kontsekutiboan ez da nahitaezkoa izango pertsona naturala den zorduna prokuradore bidez ordezkatuta egotea.

Laugarren xedapen gehigarria. Kaudimen-neurgailua.

Edozein interesdunek bere finantza-egoera pertsonalaren berri izatea errazteko helburuarekin, aplikazio informatiko bat jarriko da abian Ekonomia eta Lehiakortasun Ministerioaren web orrian, konfidentzialki, dohainik eta telematikoki kontsultatzekoa, eta bertan zehaztu ahalko da zer-nolako kaudimen-egoeran dagoen, errege lege-dekretu honetako I. tituluan aurreikusitakoa aplikatzearen eraginetarako.

Bosgarren xedapen gehigarria. Ohiko etxebizitzaren gaineko hipoteka-bermedun zorrak modu bideragarrian berregituratzeko Jardunbide Egokien Kodearekin bat egitea.

1.Errege lege-dekretu hau indarrean jartzen denean, Baliabiderik gabeko hipotekazordunak babesteko presako neurriei buruzko martxoaren 9ko 6/2012 Errege Lege Dekretuaren eranskinean araututako Ohiko etxebizitzaren gaineko hipoteka-bermedun zorrak modu bideragarrian berregituratzeko Jardunbide Egokien Kodera atxiki ziren unean indarrean zegoen idazkeraren arabera bat eginda dauden erakunde guztiak aipatutako kodera atxikita daudela iritziko da, errege lege-dekretu honetan emandako idazkeran, salbu eta berau indarrean jartzen denetik hilabeteko epean ez dioten espresuki komunikatzen Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiari beren administrazio-organoaren akordioa, non eskatzen duten dagokien aldez aurreko bertsioaren aplikazio eremuan mantendu nahi dutela.

2.Aurreko zenbakian ezarritako hilabeteko epea igaro eta hurrengo hamar egunen barruan, Ekonomiako eta Enpresei Laguntzeko Estatu idazkariak, ebazpen baten bidez, agindua emango du, bat egin duten erakundeen zerrenda Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiaren egoitza elektronikoan eta Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratzeko. Geroztiko komunikazioak hiru hiletik behin argitaratuko dira Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiaren egoitza elektronikoan eta Estatuko Aldizkari Ofizialean, inolako aldaketarik ez dagoenean salbu.

Seigarren xedapen gehigarria. Negoziazio kolektiboa bultzatzea eta koordinatzea.

Administrazio Publikoen Estatu Idazkaritza ordezkatuta egongo da unibertsitatez kanpoko irakasleen, Justizia Administrazioko langileen eta osasun-zerbitzuetako estatutupeko langileen negoziazio-mahaietan, Funtzio Publikoaren Zuzendaritza Nagusiaren bitartez.

Administrazio Publikoen Estatu Idazkaritzak dagozkion neurriak hartuko ditu Administrazioaren negoziazioaren koordinazioa bultzatzeko eta segurtatzeko, Mahai eta eremu desberdinen bitartez.

Lehenengo xedapen iragankorra. Konkurtso-arloko araubide iragankorra.

1.Konkurtsoari buruzko uztailaren 9ko 22/2003 Legeko 92.5.a, 93.2.2.a eta 94.5 artikuluetan xedatutakoa, errege lege-dekretu honek emandako idazkeran, aplikatzekoa izango da izapidetzen ari diren konkurtso-prozeduretan, horietan konkurtsoadministrazioaren txostenaren behin betiko testua aurkeztu ez bada.

2.Konkurtsoari buruzko uztailaren 9ko 22/2003 Legeko 232. artikuluaren 2. zenbakian aurreikusitakoaren arabera ordainketen judizioz kanpoko akordio bati hasiera emateko eskaera formulario normalizatu batean aurkezteko obligazioa, errege lege-dekretu honek emandako idazkeran, aplikatzekoa izango da formulario normalizatuak ezartzen dituen Justizia Ministerioaren agindua onartzen denean.

3.Konkurtso Legeko 176 bis artikuluko 3. eta 4. zenbakiak eta 178.2 eta 178 bis artikuluak aplikatu egingo zaizkie izapidetzen ari diren konkurtsoei.

Errege lege-dekretu hau indarrean jarri aurretik masa aktiboaren likidazioagatik edo eskasiagatik amaitutako konkurtsoetan, zordunak aukera izango du Konkurtso Legeko 176 bis eta 178 bis artikuluetan ezarritakoaren onuradun izateko, baldin eta konkurtsoa berriro eskatzen bada, borondatez edo nahitaez.

4.Errege lege-dekretu hau indarrean jarri eta hurrengo urtean, Konkurtso Legeko 178 bis artikuluan aurreikusitako libratzearen onura lortzeko, ez da beharrezkoa izango esandako artikuluko 3.5.iv) zenbakian aurreikusitako betebeharra betetzea.

5.Errege lege-dekretu hau indarrean jarri eta hurrengo urtean, ordainketen judizioz kanpoko akordio bat eskatzeko, ez da beharrezkoa izango 231.3.2. artikuluan aurreikusitako betebeharra betetzea.

Bigarren xedapen iragankorra. Errege lege-dekretu hau indarrean jarri aurretik formalizatutako kontratazio mugagabeari aplikatzeko araubidea.

Errege lege-dekretu hau indarrean jarri aurretik egindako kontratu mugagabeak direla eta baliatutako Gizarte Segurantzaren kotizazioko onurak haiek sinatu ziren unean indarrean zegoen araudiaren arabera eraenduko dira.

Hirugarren xedapen iragankorra. Errege lege-dekretu hau indarrean jarri aurretik aurkeztutako langabezia-sarien edo nekazari-errenten eskabideak.

10 artikuluan xedatutakoa aplikatu egingo zaie artikulu horretan aipatutako langileei ere, baldin eta 2014ko irailaren 1a eta errege lege-dekretu hau indarrean jarri bitartean aurkeztu badute urtarrilaren 10eko 5/1997 Errege Dekretuan araututako langabeziasariaren eskabidea edo apirilaren 11ko 426/2003 Errege Dekretuan araututako nekazarierrentaren eskabidea; betiere, errege lege-dekretu hau indarrean jarri ondorengo sei hilabeteetan beste eskabide bat aurkezten badute.

Xedapen indargabetzaile bakarra. Arauak indargabetzea.

Errege lege-dekretu honetan xedatutakoaren aurkakoak diren maila bereko edo beheragoko xedapen guztiak indargabeturik geratzen dira.

Azken xedapenetatik lehenengoa. Eskumen-titulua.

1.Errege lege-dekretu honetan jasotako lege-testuen aldaketak aldaketaren xede den arauan ezarritako eskumen-tituluan babesten dira.

2.Espainiako Konstituzioaren 149.1.14. artikuluan xedatutakoaren babesean ematen da 4. artikulua; Konstituzioko artikulu horrek Ogasun Nagusiaren gaineko eskumena esleitzen dio Estatuari.

3.8. eta 10. artikuluak eta bigarren eta hirugarren xedapen iragankorrak Espainiako Konstituzioaren 149.1.17. artikuluan ezarritakoaren babesean ematen dira; artikulu horrek Gizarte Segurantzaren araubide ekonomikoaren gaineko eskumen esklusiboa ematen dio Estatuari.

4.Lehenengo xedapen gehigarritik bosgarrenera artekoak eta lehenengo xedapen iragankorra Konstituzioaren 149.1.6. artikuluan xedatutakoaren babesean ematen dira; artikulu horrek eskumen esklusiboa ematen dio Estatuari merkataritza-legediaren eta prozesu-legediaren esparruetan, arlo horietan autonomia-erkidegoen zuzenbide substantiboaren bereizgarrietatik eratortzen diren berezitasunei kalterik egin gabe.

5.Seigarren xedapen gehigarria Espainiako Konstituzioko 149.1.7. eta 149.1.18. artikuluen babesean ematen da.

Azken xedapenetatik bigarrena. Erregelamendu-garapena, exekuzioa eta aplikazioa.

1.Gobernuak, Justiziako eta Ogasuneko eta Administrazio Publikoetako ministroek batera proposatuta, jurisdikzio-ahala erabiltzeagatiko tasak aplikatzeko behar diren erregelamenduzko xedapen osagarriak emango ditu, errege lege-dekretu honen bidez egindako aldaketak kontuan hartuta.

2.Ogasuneko eta Administrazio Publikoetako ministroaren aginduz, tasa autolikidatzeko ereduak aldatu egingo dira, errege lege-dekretu honen bidez egindako erreformetara egokitzeko.

3.Ogasuneko eta Administrazio Publikoetako Ministerioari baimena ematen zaio, Administrazio Publikoen Estatu Idazkaritzaren bitartez, enplegatu publikoen partaidetza eta negoziazio kolektiboen organoetarako hauteskunde-prozesuak eraginkortasunez garatzeko behar diren xedapen, jarraibide eta neurriak eman ditzan, bere eskumenen eremuan.

4.Xedapen honen aurreko zenbakietan ezarritakoa hala izanik ere, baimena ematen zaie Gobernuari eta Justiziako, Ogasuneko eta Administrazio Publikoetako, Enpleguaren eta Gizarte Segurantzaren eta Ekonomia eta Lehiakortasuneko ministroei, beren eskumenen esparruan, lege-erregulazio hau garatzeko eta aplikatzeko behar diren erregelamendu-xedapenak eta neurriak eman ditzaten.

Azken xedapenetatik hirugarrena. Indarrean jartzea.

Errege lege-dekretu hau Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

Madrilen, 2015eko otsailaren 27an.

FELIPE E.

Gobernuko presidentea,

MARIANO RAJOY BREY

w.boe.es

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

D. L.: M-1/1958 ISSN: 02

 

 

 

Atxekitako dokumentuak:

Sustatzaileak:

  • deustu
  • ivap
  • Bizkaiako foru aldundia - Diputación foral de Bizkaia
  • Eusko jaurlaritza / Gobierno vasco - Justizia eta herri administrazio saila
  • BBK
  • Deusto - Instituto de estudios vascos / Euskal gaien institutua

Laguntzaileak:

© IUSPLAZA  Lege-oharra